Page 20

Андрій Артюшенко:

«40 ТИСЯЧ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВІД ВІЙСЬКОВОГО ВІДОМСТВА» Саме таку можливість забезпечить реалізація оборонних програм Ухвалення Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на 2012–2017 роки дозволить не лише переоснастити Збройні Сили України новим та модернізованим озброєнням і військовою технікою, а й підготувати потужності підприємств оборонно!промислового комплексу для виробництва озброєння та військової техніки. Вартість реалізації проекту Програми розвитку озб! роєння та військової техніки Збройних Сил України на 2012–2017 роки становить 16,791 мільярдів гри! вень. Виконання заходів цієї Програми дасть змогу визначити стратегічні пріоритети розвитку оборон! ної промисловості, що необхідні для створення сучас! них технологій та матеріалів. Директор Департаменту розробок і закупівлі озбро! єння та військової техніки Міністерства оборони Ук! раїни Андрій Артюшенко зазначив, що проект Прог! рами направлено до Кабінету Міністрів України, тож Уряд має розглянути його найближчим часом. Прог! рама передбачає проведення науково!дослідних та дослідно!конструкторських робіт зі створення та мо! дернізації озброєння і військової техніки, закупівлю нового і модернізованого озброєння та військової техніки, підготовку виробництв підприємств оборон! но!промислового комплексу і створення спеціальних технологій для виготовлення озброєння.

18

До виконання заходів Програми планується залучити більше 160 підприємств оборонно!промислового ком! плексу України. Крім того, передбачається збереження існуючих і створення нових робочих місць, забезпе! чення розвитку внутрішнього виробництва та підви! щення експортного потенціалу держави. Тільки до реа! лізації Програми будівництва корабля класу «КОРВЕТ» залучатимуться близько 20 тисяч працівників вітчизня! них підприємств. Не менше 12 тисяч фахівців оборон! но!промислового комплексу працюватимуть над ство! ренням багатофункціонального ракетного комплексу «САПСАН». Отже, соціальний аспект реалізації держав! них цільових оборонних програм у галузі озброєння і військової техніки важко переоцінити. — Ми прогнозуємо створення майже 10 тисяч робо! чих місць на підприємствах вітчизняного оборонно! промислового комплексу в рамках реалізації заходів, передбачених проектом Державної цільової оборон! ної програми розвитку озброєння та військової техні! ки на 2012–2017 роки і програми створення військо! во!транспортного літака АН!70, — повідомив Андрій Артюшенко. — Загалом реалізація державних цільо! вих оборонних програм у галузі озброєння та вій! ськової техніки забезпечить роботою більше 40 тисяч громадян України. Кошти державного бюджету, виді! лені на реалізацію програм, інвестуватимуться у віт! чизняні підприємства та їх розвиток, створювати! муться робочі місця, працівники цих під! приємств отримуватимуть заробітну пла! ту. А Збройні Сили України матимуть нові та модернізовані зразки озброєння. Це серйозна відповідальність, адже ве! лику увагу розвитку озброєння і військо! вої техніки приділяє і Глава держави, і Уряд країни. Президент України — Вер! ховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Янукович особисто провів закладку корабля класу «КОРВЕТ» на Миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі у травні 2011 року. Проект «КОРВЕТ» реалізується двома па! ралельними напрямами: розробка конс! трукторської документації та безпосе! редньо — будівництво корабля. За раху! нок уточнення складу озброєння, техніч! них засобів корабля та мінімізації закупівлі корабельного озброєння іно!

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

"Військо України"  

Журнал "Військо України"

Advertisement