Page 14

АКТУАЛЬНО

НАЙВАЖЛИВІШІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ

Âàñèëü ÒÅËÅËÈÌ, âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó îáîðîíè Óêðà¿íè, äîêòîð â³éñüêîâèõ íàóê, ïðîôåñîð

Не викликає сумніву, що сучасному світу притаманні стійкі позитивні тенденції щодо прагнення до су! місного забезпечення стратегічної стабільності та збігу національних інтересів багатьох держав в умовах подальшого загострення глобаль! них проблем. Проте у міждержавних відноси! нах є також і багато політичних, економічних, територіальних, ет! нічних та інших протиріч, для розв’язання яких у багатьох випад! ках активізуються сепаратистські

12

рухи, розповсюджується зброя, наркотики, тероризм, піратство, збільшуються неконтрольовані потоки біженців, порушуються кордони, загострюється конкурен! ція між світовими центрами сили щодо поділу сфер впливу та ресур! сів. Усе це є тривожними чинника! ми і симптомами нестабільності, які призводять до виникнення і по! ширення воєнних конфліктів. Лише в останні роки виникли во! єнні конфлікти в Іраку, Югославії, Росії, Афганістані, Тунісі, Алжирі, Лівії, Йорданії, Ємені, Єгипті, Сирії, Марокко, Бахрейні, Ірані, в Півден! ному Кордофані (Судан). І це дале! ко не повний перелік країн, в яких відбувається збройне протиборс! тво. Зазначені події формують широ! кий спектр небезпек та загроз на! ціональним інтересам України у сфері оборони, що зумовлює пот! ребу коригування її державної по! літики воєнної безпеки, а також ді! євої стратегії стосовно реформу! вання Збройних Сил України. Реа! лізація такої стратегії можлива виключно на основі глибокого аналізу тенденцій розвитку зброй! ної боротьби в сучасних умовах, їх прогнозування на майбутнє й удосконалення підходів до обо! ронного планування.

Досліджуючи сучасні воєнні кон! флікти, фахівці визначили стійкі співвідношення, властивості й оз! наки розвитку сучасної збройної боротьби. Це, у свою чергу, дало підстави окреслити основні тенденції роз! витку збройної боротьби на сучас! ному етапі: • поширення просторового розма! ху і динамізму збройної боротьби; • зміна логіко!часової побудови збройної боротьби; • зростання значення інформа! ційного фактора; • зростання значення мережевих методів ведення воєнних дій; • глобалізація систем розвідки, уп! равління та навігації; • охоплення кіберпростору («кі! бервійни»); • перенесення основних зусиль воєнних дій у повітряно!косміч! ний простір; • інтеграція засобів розвідки, ура! ження та управління у розвіду! вально!вогневі системи; • значне збільшення можливостей озброєння та військової техніки з одночасним скороченням чи! сельності особового складу збройних сил; • організація та ведення збройної боротьби у реальному масштабі часу;

"Військо України"  

Журнал "Військо України"