Page 1

van hartje stad tot ver daarbuiten een regenboog van kansen


PROJECTOMSCHRIJVING

De vallei van de Groebegracht is anno 2009 een prachtig gebied met tal van kansen en uitdagingen. Een gloednieuw project wil de belangrijkste uitdagingen aanpakken door optimaal de kansen van het gebied te benutten. Het open landschap van de Groebegracht staat sterk onder druk door verschillende factoren. De Groebegracht zelf zorgt de laatste jaren niet alleen in het gebied zelf, maar ook in de stadskern voor wateroverlast. Zorgen voor een goede waterberging, misschien door een overstromingsgebied te creëren, kan schade aan de landbouw voorkomen en kansen bieden voor natuurontwikkeling. In de brede omgeving van de vallei zoekt behoorlijk wat sluipverkeer zich dagelijks een weg tussen het Pajottenland en de industrieterreinen van Halle. De grote bedrijven uit de buurt zijn zich daar terdege van bewust en zoeken mee naar veilige en aangename fi etsverbindingen in het gebied. Het reduceren van autoverkeer in de buurt kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot, van fijn stof en van motorgeluid. In een tweejarig project willen tal van partners een toekomstbeeld voor de Groebegracht ontwikkelen dat de leefomgeving een stuk gezonder en leefbaarder kan maken en waar alle betrokkenen zich kunnen achter scharen. Deze visieontwikkeling op zich zal geen enkele verplichting opleggen aan de betrokkenen. Wie in de loop van het project zelf passende kleinschalige ingrepen wil doen, krijgt hiervoor een steuntje in de rug. Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw coördineert de visieontwikkeling voor de Groebegracht. Hiervoor werken we samen met de stad Halle, de gemeente Pepingen, Colruyt, Natuurpunt Halle, Natuurpunt Pajottenland, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond en de Provincie Vlaams- Brabant (diensten mobiliteit, leefmilieu en water).


LOGO GROEBEGRACHT

De blauwe golf staat centraal voor het water in de Groebegrachtvallei. De waterloop is omsloten door uitgebreide landbouwgronden (het gele luik van het logo) en hier en daar vinden we ook groene stukjes natuur. Aan de oranje rand van het gebied ligt de stadskern van Halle. In dit logo zitten dus alle positieve krachten en uitdagingen verweven. Telkens wanneer er over het project zal gecommuniceerd worden, zal dit logo verschijnen.


SITUERING Aan de rand van de stad Halle ligt een prachtige open vallei die het Pajottenland aankondigt. Door deze vallei stroomt de Groebegracht. De Groebegracht ontspringt in Pepingen en mondt in het stadscentrum van Halle uit in de Zenne. De vallei wordt omsloten door enkele drukke verkeersaders die Halle verbinden met de omliggende steden.


HO

T RAA

TST

OCH NDZ

OO

A8 WE

GS

IN ED E EN STE G

STE ENW EG A. D E

STR

AA T

HT LAA N

EIK

MA EG

FSE

PROJECTAFBAKENING

DOREKENSSTRAAT

NIN


INVENTARISATIE EN ANALYSE

BASIS VOOR PRESENTATIE INVENTARISATIE

AFBAKENING

+

WEGEN


INVENTARISATIE EN ANALYSE

WATER

+ KERNEN


INVENTARISATIE EN ANALYSE

WATER

Wateroverlast

• Vuile beek door gebruik als riolering •

Sterk vertakt


• Waterberging ‘Grote weide

PROGRAMMA

• Rioleringssysteem voor o.a. Beert


INVENTARISATIE EN ANALYSE

LANDBOUW

• Reeds beheerovereenkomsten afgesloten in gebied • Nog veel actieve landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven Beheerovereenkomsten


• Beheerovereenkomsten i.v.m. buffering langs de Groebegracht

• Inschakelen landbouwers in het beheer van het gebied

PROGRAMMA

• Stimuleren nevenactiviteiten (bv. thuisverkoop, educatieve bezoeken,...)


INVENTARISATIE EN ANALYSE

MOBILITEIT autoverkeer

• Zeer veel wegen • Sluipverkeer • Verkeersonveiligheid


• sluipverkeer aanpakken

• kruispunten veiliger maken

PROGRAMMA

• (her)inrichting van wegen


INVENTARISATIE EN ANALYSE

MOBILITEIT trage wegen

• Veel trage wegen afgeschaft • De meeste vrij goed onderhouden Bestaande trage wegen Reeds verdwenen trage wegen


• Trage wegen, waar gewenst, openmaken of nieuwe aanleggen

• Landschapsleerpad

PROGRAMMA

• Veilige verbinding tussen Beert en Halle creëren


INVENTARISATIE EN ANALYSE

VISTA’S EN INFRASTRUCTUUR

• Weinig zitgelegenheid • Landschappelijke inkleding • Vista’s en banken niet gekoppeld rustbanken zichten voetgangerspoorten

• Infrastructuur in niet zo goede staat


• Plaatsen van zitbanken

• Zorgen dat deze banken en vista’s landschappelijk ingekleed worden • Wandelpoorten herstellen of vernieuwen

PROGRAMMA

• Bij enkele zichtpunten een bank plaatsen


INVENTARISATIE EN ANALYSE

INDUSTRIE - LOODSEN

• Weinig landschappelijke inkleding • Heel sterk aanwezig in het landschap


• Landschappelijk inkleden van de gebouwen

PROGRAMMA

• Richtlijnen geven waar uitbreiding mogelijk is


INVENTARISATIE EN ANALYSE

CULTUUR HISTORISCH ERFGOED

• Belangrijke religieuze historische relicten in het gebied • De meeste kapellen worden goed onderhouden

kapellen relict voormalig kasteel

• Landschappelijke inkleding ontbreekt


• Inkleden van de kapellen met inheemse beplanting

PROGRAMMA

• Verwaarloosde kapellen verdienen opfrisbeurt


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - hoogstamboomgaarden

• Zeer veel oude boomgaarden • Reeds veel verdwenen • Weinig ‘nieuwe’ aanplantingen • Geen landschappelijke inkleding Bestaande hoogstamboomgaarden Verdwenen hoogstamboomgaarden

• Kenmerkend voor landschap


• Herstellen en herwaarderen van hoogstamboomgeerden

• Landschappelijker inkleden van de boomgaarden (bv. haag rondom)

PROGRAMMA

• Aanplanten van nieuwe boomgaarden


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - knotbomen

• Beeldbepalend voor het landschap • Komt vaak voor in relatie met de Groebegracht • Nood aan onderhoud • Relatief veel ‘nieuwe’ aanplantingen


• Herstellen, knotten van de bomen, waar nodig

PROGRAMMA

• Aanplanten van nieuwe knotbomen langs de gracht om de loop te accentueren en het vroegere landschapsbeeld te herstellen


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - poelen

• Poelen in goede staat • Er ontbreken nog enkele ‘stapstenen’

poelen Wachtbekken Vijver


• Herstel van poelen, waar nodig

PROGRAMMA

• Aanleg van poelen om biodiversiteit te verhogen


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - hagen

• Versnippering • Al veel verdwenen • Vrij veel uitheemse soorten

Bestaande hagen Reeds verdwenen hagen


• Grotere groenlinten - corridors - maken van hagen

• Hagen rondom boomgaarden voorzien

PROGRAMMA

• Promoten van de inheemse hagen


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - struweel, houtkanten

• Versnippering • Weinig onderhoud


PROGRAMMA

• Grotere groenlinten - corridors - maken van struwelen (bv. doortrekken van randbeplanting spoorlijn)


INVENTARISATIE EN ANALYSE

NATUUR - holle wegen

• Slechts één holle weg aanwezig


• Bewaren en versterken

PROGRAMMA


Groebegracht - Analyse van het gebied  

Groebegracht - Analyse van het gebied