Page 1

Focuszones 2013-2018 Landschap • Natuur • Samenwerking


Affligem Ternat

Liedekerke

Dilbeek

Roosdaal Lennik Gooik

Drogenbos Sint-PietersLeeuw

Galmaarden

Beersel Sint-Genesius-Rode

Pepingen Bever

Herne

Leden

Halle

Regionaal Landschap

p4

Acties

p6

11 focuszones

p8

Vind ons op

www.facebook.com/pajotzenne www.pajot-zenne.be  info@pajot-zenne.be 02 452 60 45  Donkerstraat 21, Gaasbeek

Overheden  Provincie Vlaams-Brabant en gemeente Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat Natuur- en milieuverenigingen  Natuurpunt afdelingen AffligemLiedekerke – Beersel – Dilbeek – Halle – Sint-Pieters-Leeuw – Lennik Pajottenland (Gooik, Pepingen en Roosdaal) – Sint-Genesius-Rode Ternat, Nationale Boomgaarden Stichting, Opbouwwerk Pajottenland, Streekvereniging Zenne en Zoniën Toerisme, landbouw en jacht  Pasar, Toerisme Pajottenland & Zennevallei, Toerisme Vlaams-Brabant, Boerenbond, Wildbeheereenheid Oost-Pajottenland

Keuze van focuszones

p 10

Aanpak en voorbeelden

p 12

Adviserende leden  Kanaaltochten Brabant, Econet Vlaams-Brabant – Pro Natura, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Landmaatschappij


Goed gevoel streek Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van de streek. Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan hier op een intense manier samen. Onze natuur zit verweven in knotbomen, poelen, holle wegen, perceelsranden, hagen… Ons strafste erfgoed en cultuur: grote hoeves, kleine kapellen, boerenpaarden, volksmuziek, landschappen en stiltegebieden.

Focus op samenwerking Het Regionaal Landschap maakt in 2013-2018 werk van 11 focuszones in regio Pajottenland & Zennevallei. Deze focuszones worden ‘paradijsplekjes’ en vertrek- en rustpunten voor inwoners, bezoekers, natuur en landschap.

Ontdek onze acties en focuszones

3 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Het Regionaal Landschap koestert en versterkt het groene Pajottenland en de blauwe Zennevallei. We zetten stevig in op een duurzame toekomst voor de streek door behoud en herstel van natuur en landschap te koppelen aan identiteit, recreatie, beleving, toerisme en streekproducten.


Kunstnesten voor zwaluwen Gemeenten en Natuurpunt

Holle weg voor vlinders Natuurpunt

Regionale Landschappen

17 Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, landschap, erfgoed/identiteit en recreatie. Ze brengen partners en inwoners samen rond een wervend verhaal over natuur en landschap dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Integrale landschapsbenadering In onze cultuurlandschappen hebben zowel natuur als mensen hun verhalen en gebruiken gegoten in de mal van het omgevende landschap. Het is die ‘vergroeiing’ die de Regionale Landschappen koesteren en ze kijken daarbij steeds graag over muurtjes. Denken, doen en inspireren Regionale Landschappen hebben een brede blik op de regio vanuit unieke terreinkennis. Ze zorgen steeds voor maatwerk op basis van lokale kansen om inwoners en bezoekers nauwer in contact te brengen met streekeigen natuur en landschap. Positief, creatief en efficiënt Samenwerking, overleg en expertise zijn de positieve krachten waarmee RL’en natuur en landschap versterken. Dankzij de vzw-structuur kunnen ze snel en efficiënt zorgen voor resultaten, met inhoudelijke en financiële inbreng van eigenaars en partners als multiplicator. www.regionalelandschappen.be

Graanrand voor akkervogels Landbouwers en VLM Boomgaard voor steenuilen Inwoners

Bosrand voor vlinders Inwoners en Bosgroep

Wildakkers voor akkervogels Jagers en inwoners Knotbomen voor steenuilen Vrijwilligers in knotteam

Broedhoop voor vliegend hert Gemeente en scholen


Alwin Loeckx Directeur

Hilde Van Gucht Administratie

Leen Van de Weghe Landschap  Communicatie

15 gemeenten 226 000 inwoners 46 000 hectare

Marleen Maldeghem Zuurstof voor de Zenne

Koen De Rijck Biodiversiteit  Koesterburen

Affligem Ternat

Liedekerke

Dilbeek

Roosdaal Lennik Kim Ceusters Zuurstof voor de Zenne

Anneleen Vanderputten Erfgoed

Gooik

Drogenbos Sint-PietersLeeuw

Galmaarden

Beersel Sint-Genesius-Rode

Pepingen Frederik Hanssens Bedrijfsplanner VLM  Landbouw

Bever

Herne

Halle

5 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Inge Dooremont Recreatie  Financies


Akkervogels

Kamsalamanders

Bomenplekjes Vliegend hert

Huis en -boerenzwaluwen

Provinciale Campagne

Kamsalamanders

Streekmerk en -producten

Poelen

Pajotte bome

Steenuilen

Steenuilen Vlinders

Soorten

Gadgets Koesterster

Natuur Koesterburen

Communicatie

Koestersafari Steenuilen

Knotbomen

Hoogstamboomgaarden Mobiele en vaste fruitpers

Landschap streekidentiteit

Eikelmuizen

Hagen & houtkanten

Knotteam

Bosgroep

Cursussen en vorming

Sleedoornpage

Educatief centrum De Paddenbroek

Informatie educatie

Natuurrecrea medegebru

Facebook

Trage wegen

Communicatie Zennepad Website en nieuwsbrief

Landschapskranten

Proefritten van het Regionaal Landschap

Wandelnetwerk Pajottenland

W -f


s

Bomenbeleid

Congoberg ď‚&#x; Kesterheide Historische tuinen Holle wegen

enland van je en/dromen Erfgoed

Landschapsanimator-team

Zuurstof voor de Zennevallei

t

Prioriteiten 2012-2018 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Kapellen en klein erfgoed Ruimtelijke planning Groebegrachtvallei

Landbouw

Integrale werking in 11 focuszones

Groene stapstenen

Geelgors, Veldleeuwerik...

atie uik

Wandel en fietskaarten

Samenwerken vanuit streekmerk en -identiteit

Paradijsplekjes

Cultuur

Weg van Klassiek!

Op de sofa Schubertreise

Duurzame toeristischeconomische meerwaarde

7 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Bedrijfsplanner Beheersovereenkomsten


2013-2019 Integrale werking 11 focuszones Affligem Liedekerke

Roosdaal

1996-2012 Gebiedsdekkende thematische werking Poel

Berm

Haag • houtkant

Historische erfgoed

Holle weg

Heropende trage weg

Hoogstamboomgaard

Paradijsplekjes

T

Le

Gooik

Galmaarden

Pepi Herne

Koesterburen

Bever


1 Zennevallei

7 Zierbeek-Bodegem

2 Bronbeken Zuun

8 Omgeving Liedekerkebos

3 Aerebeek-Schiebeekvallei

9 Kluiskouter-Doment-abdij

4 Stiltegebied-Congoberg

10 Tussen Zenne en Zoniën

5 Kesterheide-Paddenbroek

11 Rijk van de Akkervogels

6 Groen Hoefijzer

Eigenheid van gebieden – op vlak van natuur, “ landschap, cultuur, geschiedenis, erfgoed, publieke ruimte, mix en sfeer – behouden en ontwikkelen binnen lokale draagkracht. Dit schept positieve uitstraling waardoor bewoners zich verbonden voelen en toeristen aangetrokken worden.

- Toekomstvisie regio Halle-Vilvoorde, Haviland

Landschappelijke fragmenten herwaarderen, “open ruimte beschermen die onder druk staat

Ternat

en een goede dooradering met groenblauwe netwerken realiseren. Ecologische verbindingen vormen een noodzakelijke randvoorwaarde voor biodiversiteit.

Dilbeek

Drogenbos Sint-PietersLeeuw Beersel Sint-Genesius-Rode

ingen Halle

www.pajot-zenne.be/projecten

- Groenboek ‘Vlaanderen in 2050’

9 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

ennik


Regionale structuurplannen

Gemeentelijke structuurplannen

Recreatief netwerk

Biologische waarderingskaart

Complementariteit met ANB en Natuurpunt

Overleg

Natura 2000netwerk / IHD’s

Landschapsatlas Onroerend Erfgoed

Terreinkennis Contacten

SPOORWEG

Keuze van focuszones De keuze werd gemaakt op basis van prioriteiten uit structuurplannen, diverse kwalitatieve kaarten en de terreinkennis en contacten van het Regionaal Landschap. Elke focuszones wordt met een specifiek thema ingepast in de streekidentiteit en wordt gekoppeld aan een gemeentelijke Koesterbuur.


VROEDMEESTERPAD HUISZWALUW AKKERVOGELS

Koesterburen

KERNGEBIEDEN VLIEGEND HERT KAMSALAMANDER

E40

SPOORWEG

KERNGEBIEDEN

ASSE

VERBINDINGSGEBIEDEN

E19

REALISEREN

E40

VERSTERKEN

BEWAREN MOLENBEEK

ONDERSTEUNEN ANDERE ACTIEVE PARTNER

E19

Koesterburen SPOORWEG

KERNGEBIEDEN

UITVALSBASIS

AANDACHTSGEBIEDEN

VROEDMEESTERPAD

WEGEN

HUISZWALUW AKKERVOGELS

NINOVE

SPOORWEG

VLIEGEND HERT

E19

SPOORWEG

E429 SPOORWEG

N

E19 EDINGEN

0 km

5 km

10 km

11 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

KAMSALAMANDER

V


11 focuszones Realisatie • Activiteiten Opvolging

Participatie • Draagvlak Landschapsplannen

Overleg met gemeenten en partners

Aanpak en voorbeelden Mogelijke projecten in focuszones Agentschap voor Natuur en Bos Provincie Vlaams-Brabant

Samenwerking Projecten • Middelen

Agentschap Onroerend Erfgoed Ledenbijdrage  Projectsubsidies van gemeenten Gemeentelijke natuurprojecten (Provincie) Europese plattelandsprojecten (Leader/PDPO) Beheerovereenkomsten voor landbouwers (VLM) Draagvlakproject natuur-landbouw (LNE) Intergemeentelijke natuur- en landschapsteams (INL) Koning Boudewijnstichting  Fondsen Landschapfonds Pajottenland & Zennevallei Schoolprojecten (MOS, Provincie)

Voor elke focuszone wordt gezocht naar partners en gezamenlijke projecten om landschapsplannen en draagvlakacties uit te werken en realiseren.

KLE-subsidies (gemeenten) Bijdragen van eigenaars


Het Moeras Inrichting van gebied als groene stapsteen in Drogenbos. In samenwerking met gemeente en FeliXart Museum. Past binnen focuszone Zennevallei en wordt gelinkt met Groene Wandeling en Zennepad. Het Moeras wordt ook ingezet in het aanbod natuureducatie van FeliXart. Project met steun van gemeente Drogenbos, Agentschap Ruimtelijke Ordening (strategisch project) en Provincie Vlaams-Brabant (natuurproject). Inzet van provinciale projectmiddelen biodiversiteit en landschapsanimator.


Vallei van de Groebegracht Visievorming, terreinrealisaties en publieksevenementen ‘Op de Sofa’ in het gebied van de vallei van de Groebegracht tussen Halle en Pepingen. Aanleggen van boomgaarden, hagen en poelen en uitwerken van functionele en recreatieve verbinding. Past binnen focuszone Zennevallei en wordt gelinkt naar Plan Boommarter (omgeving Hallerbos). Project met steun van stad Halle (specifieke subsidie) en Colruyt Group. Inzet van provinciale projectmiddelen biodiversiteit en landschapsanimator.


Begeleiden van visiegroep met landbouwers, Natuurpunt, milieuraad, jagers, erfgoedgidsen en inwoners om een landschapsplan op te stellen en concrete realisaties uit te voeren. Uitwerken van bewegwijzerde wandeling ‘Roofridderspad’ en cursusreeks Landschapslezen in samenwerking met vormingscentrum Arch’educ. Project met steun van gemeente en Vlaamse overheid (draagvlakverbreding natuur-landbouw) en bedrijfsplanner Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Inzet van provinciale projectmiddelen biodiversiteit en landschapsanimator.

15 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Abdijlandschap Het in Affl Moeras igem


www.pajot-zenne.be � info@pajot-zenne.be 02 452 60 45 � Donkerstraat 21, Gaasbeek

Focuszones 2013-2018 RL P&Z  

Focuszones 2013-2018 Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you