Page 1

समम्पा द ककः –

आववीरलम्पा ल गङङ्गो प म्पा ध म्पा य कः (सम्पा त कततृत वीयवरर्षीयकः)

आलङम्पा र रककौ – तथम्पा ग तमण्डलकः (सम्पा त कङ्गोत्तरप्रथमवरर्षीयकः) र म – १, वर म

श दवीपपम्पा ल कः(सम्पा त करद्वितवीयवरर्षीयकः) शभ अङकः – ४(शम्पा र दवीयकः)

प्रकम्पा श रदनम्पा ङ कः – १.१०.२०१५ अहङ्गो भम्पा र तवीयधमरश म्पा स्त्र मम्पा ह म्पात्म्यम म प म्पा दुगम्पारप ज

वम्पा स रकः – ग रश कः उत्तम घङ्गोरकः

श ङर दम्पा स कः शभ

ददन्य गम्पा स कः

श ददव -सम्पा उ कः सख

शम्पा र दप्रम्पा त कः

आववीरलम्पा ल गङङ्गोपम्पा ध म्पा य कः

सङ्घजननवी मम्पा त म्पा सम्पा र दम्पा

श द ट म-मण्डलकः बल

शम्पा र दवीयम्पा

द -अरधकम्पा र वी रम्पा ज श

तथ्यमञपर म्पा

मलय मम्पा इ रतकः

म अरधकद न अलम ...


॥ अहङ्गो भम्पा र तवीयधमरश म्पास्त्रमम्पाहम्पात्म्यम म ॥ उत्तम घङ्गोरकः, सम्पा त कप्रथमवरर्षीयकः म रश भन ररम्पाणम्पाम।म आहम्पाररनदम्पाभयमदथनश ञ्च सम्पामम्पान्यमदतत पश

धमर्मो रह तदरम्पामरधकङ्गो रवशदरङ्गो धमरण हवीनम्पाकः पशरश भस्समम्पानम्पाकः॥

अदरन्ति पशवकः वयमरप अदकः, पशवकः रनदम्पापरतनम्पाकः भवरन्ति वयमरप भवम्पामकः। परन्ति श

वययं न पशवकः, यतकः असम्पाकयं रवशदरतदन धमर्मो रवद्यतद, तदरम्पायं त श धमर्मो नम्पारस्ति। तरह ककः

श कः नरम्पाकः पतृथरक्क्रियन्तिद रवरशष्यन्तिद? रध्रियतद लङ्गोककः अन दन, धररत तम्पावद्धमर्मो यत्सतद पशभ म रणपङ्गोरणयङ्गोकः इरत धम्पातङ्गोकः मरनन्प्रत्ययद धमरशबङ्गो रनष्पद्यतद। धमरकः लङ्गोकयं वदरत रवगहद धतृञ धम्पा म न धम्पा म रयरत रक्षरत च। उच्यतद रहअसम्पान सवम्पार

धम्पारणम्पाद्धमर इत्यम्पाहुधरमर्मो धम्पारयतद प्रजम्पाकः। तसम्पाद्धमर प्रशयंसरन्ति धमर्मो रक्षरत ररक्षतकः॥ इरत।

श रस्ति तद्भवरत शम्पास्त्रम।म यथम्पा रपतम्पा पतकः श श पनश्च रशष्यतद अन दन दरत शम्पास्त्र यं यदसम्पाननशम्पा म वयं तद्भवरत धमरशम्पास्त्रम।म अत वक्ष्यतद न श अनरशष्यतद यरददयं तयम्पा कतरव्यरमदन्न कतरव्यम इत्यद

द कः कद वलयं धमरशम्पास्त्रमरप त श भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्रम।म भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्र यं पम्पाश्चम्पात्यम्पारदधमरशम्पास्त्रभ रवरशष्टतम्पामम्पापद्यतद। पम्पाश्चम्पात्यम्पाकः बवश रन्ति यत म तदरम्पायं धमर दवीक्षम्पागहणम्पानन्तिरयं भगवरत यवीशकौ र मतृत द नम्पान्यकः आत्मसमपण

पनम्पा

रवद्यतद,

महम्मदवीयम्पाकः

कथयरन्ति

यत्तदरम्पायं धमर

श दवीक्षम्पागहणम्पानन्तिरयं ककौरम्पाणवी सररणरदव नम्पाकसखसनम्पा रयनवी, एवयं बकौद्धम्पाकः ज दनम्पाकः सवर एव ईश्वरप्रम्पाप्तयद स्वस्वमतमदकमरद्वियवीयञ्च प्ररतपम्पादयरन्ति, परन्ति श भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्र यं न तथम्पा कदम्पारप बवश रन्ति, असम्पाकयं नयद सवर धमम्पारकः समम्पानम्पा एव। लक्ष्ययं त श ईश्वरप्रम्पारप्तस्तिरद्धन्दुधमरण वम्पा

महम्मदवीयधमरण वम्पा भवत श तत कम्पा क्षरतकः? लक्ष्ययं त श दुग्धपम्पान यं तद म कम्पाचपम्पातम्पाद्विम्पा भवत श श तम्पावददव पम्पातण द प्रयङ्गोजनयं यम्पावद म दुग्धङ्गो न पवीयतद। पम्पारम्पाणपम्पातम्पाद्विम्पा तत रकम्प्रयङ्गोजनम?म पनश्च पवीतद दुग्धद पम्पात यं त्यज्यतद, एवञ्च पम्पानम्पात्परयं कम्पाचपम्पातम्पात्पवीतदुग्धस्य पम्पारम्पाणपम्पातम्पाद्विम्पा पवीतदुग्धस्य

श समम्पानम्पा एव, तद्वित्तम्पावतम्पा एव धमरण प्रयङ्गोजनयं यम्पावतम्पा मरक्तिन श श कौ सरत न र भवरत मक्ति परष्टकः श रतकः सम्पा एव खल श मक्ति श कौ सरत रहन्दुधमम्पारवलरम्बिनङ्गोकोऽरप यम्पानभप कङ्गोकोऽरप धमर्मोकोऽवरशष्यतद, पनश्च श रलमधमम्पारवलरम्बिनम्पाम।म उक्तिञ्च रशवमरहम्नस्तिङ्गोत-द मस श श रटलनम्पानम्पापथजरम्पा श यं रचवीनम्पायं वदरचतम्पादृजक


द ङ्गो गम्यस्त्वमरस पयसम्पामणरव इव॥इरत। नतृणम्पामक

श पनश्च भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्र यं न त श मरनरमरसजदम्पारदसम्पान दर श ईश्वरयं प्ररतपम्पादयरत अरप च

प्ररतपम्पादयरत प्रत्यदकयं जनमम्पानसद। भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्रमदव वदरत यत्सवरभतप रद श एव ईश्वरङ्गो रवद्यतद- "ईशम्पा वम्पास्यरमदयं सवर यरत्किञ्च जगत्यम्पायं जगत",म "सवर खरल्विदयं बह"म इत्यम्पाद्यपश रनरद्विचनमत प्रमम्पाणम।म वयमपररसन तदम्पा एव रद्विष्यम्पामङ्गो यम्पावदसम्पास श भददङ्गो वतरत।द म त पश्यम्पारम तदम्पा सवरमवद परन्ति श अहयं मरय यमवीश्वरयं सम्पाक्षम्पात्किरङ्गोरम तमदव यरद अपररसन सवर ईश्वरमययं स्यम्पात मखल। तदम्पा कङ्गो वम्पा द्विदरकतम्पार कक वम्पा द्विदरपम्पातम।म तदम्पा नम्पारप द्विदरङ्गो न वम्पा कहसम्पा

अवरशष्यतद। तदम्पा एव भम्पारतवीयधमरघनमपतकःर शवीरम्पामकतृ ष्णस्य ''रशवजम्पान दन जवीवसदवम्पा'' इरत श वचनयं सम्पाथ रकयं स्यम्पात।म तथम्पाहच्यतद शवीमद्भम्पागवतद – यङ्गो मम्पायं सवरर श भपतरद श सन्तिमम्पात्मम्पानमवीश्वरम।म

श रत सकः॥ इरत। हवीतम्पाचम्पार भजतद मकौढम्पाद म भसन्यदव जहङ्गो आम्नम्पातञ्च ईशङ्गोपरनररद –

यस्ति श सवम्पाररण भपतम्पान्यम्पात्मन्यदवम्पान श पश्यरत।

श ॥ इरत। सवरभतप रद श चम्पात्मम्पान यं ततङ्गो न रवजगश प्सतद एवञ्च

by

default

भम्पारतवीयसनम्पातनधमरकः

सवररम्पायं

रवद्यतद।

श द, कथरमत्यक्ति

द स्वभम्पावनद एव। एवयं भम्पारतवीयधमरशम्पास्त्र द न त श आचम्पारम्पारदनम्पा धमरकः रनश्चवीयतद अरप च व्यवहम्पारण रश कः। यकः तथम्पाभतप कः रख्रिष्टवीयकः, ज दनकः, बकौद्धङ्गो वम्पा सवरकः एव भम्पारतवीयसनम्पातनधमर अन्तिभक्ति


प म्पा ॥ ॥ दुगम्पारप ज श ङर दम्पा स कः, सम्पा त कप्रथमवरर्षीयकः शभ प म्पा। समगसयंवत्सरस्य दवीघप्रर तवीक्षम्पानन्तिरम म आयम्पारत बङभपमकःद प्रधम्पानङ्गोत्सवङ्गो दुगम्पारपज

श वकः। प्रत्यदकयं जम्पातकःद स्वस्य रकमरप वदरशषयं वतरत,द तददव तजम्पाकत पररचम्पाययरत। अयमत्स प म्पारूपम।म रदनचतष्टश यस्यदय यं पपजम्पा, परन्ति श बङवीयम्पानम्पायं तथम्पा बङभपमकःद तद्विदरशषमदव दुगम्पारपज पपजम्पाप्रस्तिरश तवररर व्यम्पाप्य भवरत।

श णम्पारदशम्पास्त्ररद श रवरवधम्पा आखम्पारयकम्पाकः प्रम्पाप्यन्तिद। कम्पारप रम्पाजकः भगवत्यम्पाकः दुगम्पारयम्पा रवरयद परम्पा

श द टभवधप्रसङद, कम्पारप मरहरम्पासरमदर श श न,द रम्पामम्पायणदकोऽरप दृश्यन्तिद। सरथस्य कथम्पायम्पा,यं कम्पारप मधक

शपयतद यद्भगवत्यम्पा दुगम्पारयम्पा शरत्किम्पालवीनम्पायम्पा अस्यम्पाकः पपजम्पायम्पाकः प्रचलनयं भगवतम्पा द रम्पामम्पावतम्पारण कतृ तम।म तथम्पाहवीययं पपजम्पा अकम्पालबङ्गोधननम्पाम्नम्पारप खम्पाकत गतम्पा।

श रण श णम्पानसम्पा द रकरष्किनम्पावसम्पानसमयद नम्पारदङ्गोपददश यं स्ववीकतृ त्य जगदम्पावणस्य ददववीभम्पागवतम्पारदपरम्पा

रम्पावणस्य वधम्पाय शवीरम्पामचनदकः ददव्यम्पा आरम्पाधनम्पा रवरहतम्पा। अरप च मधकदश टभवधसमयद श । रवष्णनश म्पा प्रजम्पापरतनम्पा च ददववी स्तितम्पा

श श मरहरम्पासरमरदन्यम्पा मरहरम्पासरवधद खम्पातकः। श णमतद बहणङ्गो वरदण बलवीयम्पान म पररम्पा श जयद ङ्गो मरहरम्पासरकः श सरम्पा श न म रवरजत्य शवीमम्पाकरण्डदयपरम्पा श कमरधकतृ तवम्पान।म तदम्पा मदङ्गोन्मत्तङ्गोकोऽययं हन्तिव्यङ्गो भवतवीरत मतम्पासरदश भकः सरम्पा श णम्पायं रक्षम्पाय द सरलङ्गो उत्सवङ्गो

नङ्गोकोऽययं

प्रधम्पानतङ्गो

द तवीकतृ तवन्तिकः, तदम्पा तत्तदजसम्पा नम्पारवीमपरतरदकम्पा प्रम्पादुभपतर म्पा। महदशरमदशम्पादयङ्गो ददवम्पाकः स्वतदजम्पास्य यं क श सम्पा स दव महम्पामम्पायम्पा जगन्मयवी जगन्मम्पातम्पा दुगररत समम्पाखम्पातम्पा। ततकः परयं दशभजम्पा

महम्पालकवीरूपयं स्ववीकतृ त्य नम्पारवीशकक्ति न्यरक्क्रियमम्पाण यं मरहरम्पासरयंश सस दन्ययं जघम्पान। द रसन म पम्पाश्व र नम्पारवीशक्तिदकः जम्पागरणयं तथम्पा नम्पारवीशकम्पाप्यशभश नम्पाशकः सम्भवतवीत्यरप तथम्पाहक प्रकम्पाश्यतद मम्पातरश म्पागमन दन।

बङसयंसतृतकौ ददववी दुगम्पार दुगररतनम्पारशनवी न दसगरण नगदशनरननवीनम्पाम्नम्पाम्नम्पातम्पा। रगररजम्पा गकौरवी रगररशदन पररणवीतम्पा। तयङ्गोकः पररणयम्पानन्तिरयं प्ररतवत्सरयं मम्पातम्पा आरश्वन द मम्पारस रपतम्पालययं समम्पायम्पारत। महम्पालयम्पातकः रषष्ठीं यम्पावद म ददव्यम्पा आवम्पाहनयं रक्रियतद। रषम्पायं ददव्यम्पा बङ्गोधनयं भवरत। सप्तम्यम्पा रम्पारततङ्गो प्ररतमण्डपयं भ्रमरन्ति जनम्पाकः। रनरखलनगयम्पा र मम्पागम्पारकः आलङ्गोकसङ्गोतसम्पातम्पा भवरन्ति। अष्टम्यम्पायं प्रम्पातरञरलप्रदम्पान यं तथम्पा नवम्यम्पायं सरन्धिपपजम्पारदरभकः प्रम्पातकःकम्पालङ्गो गच्छरत। परयं


र परथ रमरलतम्पा भवरन्ति। रपतम्पा मम्पातम्पा सखम्पा सह वम्पा सवर रम्पातकौ सपयकोऽर स्तिरमतद नरङ्गो नम्पायश्च द रदनचतष्टश ययं सम्पाननदन अरतवम्पारहतम्पा भवरन्ति। आबम्पालवतृद्धम्पा भगवद्दशरन यं कशवरर न्ति। एवयंप्रकम्पारण

परयं दशम्यम्पायं समदरम्पायं रचत्तयं रवरण्णयं भवरत। शङरवी शङरम्पालयमदष्यरत। दरधकडम्बिम्पारदद्विम्पारम्पा पपजम्पा समम्पाप्यतद। परयं ज्यदषम्पान म प्ररत प्रणरतजम्पापनयं तथम्पा करनषम्पान म बम्पान्धिवम्पाश्च यं प्ररत प्रवीरतजम्पापनयं भवरत। सम्पायमम्पालङ्गोकमम्पालयम्पा सजवीकतृ त्य ददववीप्ररतमम्पारवसजनर म्पाय गङम्पायं प्ररत नवीयतद। बहुरूपदण

बहुनम्पाम्नम्पा

ददववी

मत्य रलङ्गोकमम्पारवशरत

द म्पारसधथ रम।म स्वसन्तिम्पानस्वम्पान्तिच्छ

महम्पामम्पाययम्पा मम्पाययम्पा मम्पारयकवस्तिरश श बद्धम्पा भवरन्ति जवीवम्पाकः। रकञ्च, शरशशदखरम्पायम्पाकः श द म्पारदवद म शभश म्पाशवीरबलम्पात म सयंसम्पारगहनम्पात म मक्तिम्पा भवरन्ति मम्पानवम्पाकः। अतङ्गोकोऽरन्तिमद रवबधश न असम्पाकमरप वननम्पा – तयं वदष्णववीशरक्तिरनन्तिववीयम्पार रवश्वस्य बवीजयं परमम्पारस मम्पायम्पा।

श मरश क्तिहदतकःश ॥ इरत रशवम॥म सम्मङ्गोरहतयं ददरव समस्तिमदततयं वद प्रसन्नम्पा भरव


॥ ददन्य गम्पासकः ॥ श ददव -सम्पा उ कः, सम्पा त कततृत वीयवरर्षीयकः सख बम्पाल्यकम्पालद अहम म एकरसन म क्षदश नगरद न्यवसम।म तरसन म नगरद एव असम्पाकम म उच्चतररवद्यम्पालय आसवीद म। मन्यद तदम्पा अहयं प्रम्पाथरमकरवद्यम्पालययं त्यकम्पा अरसन म रवद्यम्पालयद पञ्चमकक्षम्पायम्पायं पठनम्पाथमर म आगतवम्पान।म असम्पाकयं कक्षम्पा रतर श रवभम्पागरद श रवभक्तिम्पा आसवीद म। सम्पा कखगनम्पाम्नम्पा उच्यतद स। अहयं तदम्पा कमधद पठन म आसम।म असम्पाकयं वगर प्रम्पायकः पञ्चम्पाशत म छम्पातम्पाकः पठरन्ति स। तदर श रहवीमरम्पाणम्पा नम्पामककः कश्चन छम्पातकः असम्पाकयं सहपम्पाठवी आसवीद म। सकः प्रत्यदकयं रदवसद रवद्यम्पालययं रवलम्बिदन आगच्छरत स। तस्य वस्त्रम्पारदकमरप समवीचवीनयं नम्पासवीद म। स एकयं रछन्नयं यपतकयं तथम्पा एकम म अरतमरलनम म उरूकयं धतृतम्पा रवद्यम्पालययं आगच्छरत स। श रवद्यम्पालयदन पम्पाठ्यक्रिमद सम्पारपतम्पानम्पायं रवरयम्पाणम्पायं कतृ तद यम्पारन पस्तिकम्पा रन दवीयन्तिद तम्पारन सकः प्रत्यहयं एकरसन म रछन्नम्पापणस्यपत द आनयरत स, तथम्पा च वगर सवरदम्पा सकः अरन्तिमम्पासन द उपरवशरत स। रशक्षकम्पाकः यदम्पा तयं पम्पाठयं पतृच्छरन्ति तदम्पा स रनरत्तर एव रतषरत स सदम्पा। तदन रशक्षकम्पाकः म च्छन, म परन्ति श रहवीमकः तदम्पारप रनरत्तर क्रिशद्धम्पाकः अभवन।म तद तसद तस्य अपठनस्य कम्पारणम अपतृ एव रतषरत स। एकरसन म रदवसद अहयं रवद्यम्पालययं रवलम्बिदन गतवम्पान म तसम्पाद म रहवीमदण सह अरन्तिमम्पासन द उपरवशन म आसम।म तरसरनन द अशङ्गोकमहङ्गोदयस्य भपगङ्गोलवगर रहवीमकः रशक्षकस्य प्रश्नस्य

उत्तरयं प्रदम्पात यं श न शक्तिवम्पान।म अशङ्गोकमहङ्गोदयकः तदम्पा क्रिशद्धकः सन म तयं पतृष्टवम्पान म – पठनयं रकमथर न कतृ तम मइरत। परन्ति श रहवीमकः रशक्षकम्पाय रकमरप न उक्तिवम्पान।म तदम्पा रशक्षककः अरधकक्रिशद्धकः सन म तसद भतृश यं वदतम्पाघम्पात यं दत्तवम्पान।म यदम्पा ररहमकः रशक्षकस्य वदतम्पाघम्पात यं सङ्गोढयंश न शक्तिवम्पान मतदम्पा सकः म म मम्पातम्पा सह मम्पाग र रभक्षम्पायं यम्पारचत यं श गतवम्पान म रदन अकथयत -म हकः रवद्यम्पालयरवरम्पामम्पानन्तिरम अहयं तसम्पाद म कथयं परठतमश पश रवशम्पारम? रशक्षककः स्तिरम्भतकः पतृष्टवम्पान –म तव रपतम्पा कक करङ्गोरत?

म च – रपतम्पा नम्पारस्ति, सकः त श रण्मम्पासम्पात प्रम्पा म क म रदवयंगतकः। रहवीमकः रदन उवम्पा श म्पा अशङ्गोकमहङ्गोदयकः स्तिबकः अभवत म सकः रहवीमस्य मस्तिकस्यङ्गोपरर स्वहस्तियं एतद म शत सम्पारपतवम्पान।म मन्यद महङ्गोदयस्य नतद यङ्गोकः अशरश वनवकः आगतम्पाकः। वययं त श सवर स्तिबम्पाकः सन्तिकः एतद म दृश्ययं पश्यन्तिकः आस।


॥ शम्पारदप्रम्पातकः ॥ आववीरलम्पा ल गङङ्गोपम्पा ध म्पा य कः, सम्पा त कततृत वीयवरर्षीयकः श तम गतम्पा वरम्पार असम्पान्महुश रमतृतधम्पारम्पाप्तभवनम्पा

श सरत जलदङ्गोन्मक्ति श नभरस। तमङ्गोहन्तिम्पा भम्पानलर श म द ङ्गो रवमलकरम्पाशम्पालवी भवसहृत रसतम्पाभ्र दकः सयंसव्य नभङ्गोरतङ्गोद्भम्पासकः सररसजरमवम्पाकङ्गोकः रशरशरदकः॥१॥ अहङ्गो प्रम्पाणङ्गोन्मरद कः शरदरणकम्पाकन्ति रदरश रदरश

श रवकवीणम्पार सम्प्रदक्ष्य प्रमरश दतमहङ्गोत्सम्पारहतभरव।

श श कः परमगणरसन्धिकौ प्रभम्पातङ्गोकोऽययं शभ्र गत इव

प्रफशलकः सयंहृष्टकः पररमलसमवीरदस्तिरवरकः॥२॥

श श म्पामम्पा कशसरमततरशम्पा खम्पा प्रम्पाञकल दम्पातक

श सररभतपतृ रदश्वकः स्वददशम्पान दकः प्रवतृत्तकः।

श म्पाम यं अमलधवलपम्पाथकः पम्पादयङ्गोकः सम्पातक

म श रतभवनमरप रसद्धयं सदरवत यं श रवश्वधम्पातवीम॥३॥

नववीनम्पा जवीमपतम्पा बत धवलकम्पाकन्ति रवदधतद

श श ।म नववीनङ्गोकोऽययं भम्पानकःश सखकरकरद कः रश्लिष्यरत भवम

नवम्पा लवीलम्पाकम्पाश द लसरत जलदम्पारदत्यकरयङ्गोकः

म महम्पामम्पायम्पारूपयं नभरस भवतवीव प्रकरटतम॥४॥

म रवलम्पासङ्गोकोऽन्तिदकोऽरसन वककलरवम्पा णम्पायं रदरश रदरश

श श पष्परनवहद श समवीरङ्गोकोऽययं हृद्यकः सररभस वहम्पा कः।

मरत्स्पशरकः कम्पाश द हृदयहरणरसग्धमधरश ङ्गो

म श धररतवी सन्नद्धम्पा रतभवनरवधम्पा तष्ठीं वररयतमश ॥५॥


श शम्पारदद शम्पारदप्रम्पातकः शम्पारददकः कशसमव्रज दकः। र ॥ द ६॥ सन्नद्धयं सततयं मम्पातकः पम्पादयङ्गोस्ति द समपण


॥ सङ्घजननवी मम्पातम्पा सम्पारदम्पा ॥ श द ट म-मण्डलकः, सम्पा त कततृत वीयवरर्षीयकः बल यदम्पा यदम्पा रह धमरस्य ग्लम्पारनभरवरत तदम्पा तदम्पा भगवम्पान म धरम्पाधम्पाम द आरवभरवरत। जनम्पान म श सम्पाधमश म्पाग र प्रदररयत यं श भगवम्पान म यदम्पा मनष्यरूपद णम्पारवभरवरत तदम्पा तस्य शरक्तिररप श मनष्यरूपद णम्पावतररत। रकट्त्रिंशदरधकम्पाष्टम्पादशशततमख्रिवीष्टम्पाब द भगवम्पान म शवीरम्पामकतृ ष्णकः अवततम्पार। तस्य शरक्तिररप शवीसम्पारदम्पादवद वीरूपदणम्पावततम्पार। शवीसम्पारदम्पादवद वी

बङददशस्य

बम्पाक बाँ श डम्पामण्डलम्पान्तिग रतद जयरम्पामबम्पाटवी

रतपञ्चम्पाशदरधकम्पाष्टम्पादशख्रिवीष्टम्पाबस्य

द रमम्पासस्य रडसम्बि

इत्यम्पाख द गम्पाम द

द्विम्पाकवशरततमद

रदनम्पाङद

श श ङ्गोपम्पाधम्पायकः भक्तिप्रवरङ्गो बम्पाहण श्यम्पामम्पासनरवीदद व्यम्पायं जकन लदभ।द तस्यम्पाकः रपतम्पा रम्पामचनमख द म्पाकः पररणयकः आसवीत।म नवपञ्चम्पाशदरधकम्पाष्टम्पादशशततमख्रिवीष्टम्पाब द शवीरम्पामकतृ ष्णसम्पारदम्पादव्य जम्पातकः।

धम्पानसकौकयम्पारथर रशष्यदकः स्वलम्पाहम्पारररभकः भम्पाव्यरमरत रधयम्पा भगवम्पान म शवीरम्पामकतृ ष्णकः रम्पारतभङ्गोजनस्य पररमम्पाण यं रनरदष्टयं कतृ तवम्पान।म परन्ति श सम्पारदम्पादवद वी अरधकमदव भङ्गोजनयं रशष्यम्पान म श वम्पान म यत म तदरम्पायं सम्पाधनजवीवन द भङ्गोजयरत स। एकदम्पा शवीरम्पामकतृ ष्णकः सम्पारदम्पादवद वीमक्ति श अरधकभङ्गोजनरनरमत्तमसकौरवधयं भवरत। तदम्पा तदरम्पायं यङ्गोगमहयं वहम्पामवीत्यत्तररतवतवी मम्पातम्पा सम्पारदम्पा।

भगवम्पान म शवीरम्पामकतृ ष्णकः तस्य रशष्यम्पान म ग दररकवस्त्रयं जपमम्पालम्पाञ्च प्रदम्पाय शवीरम्पामकतृ ष्णसङ्घस्य बवीजमप्तश वम्पान।म शवीरम्पामकतृ ष्णद रदवयंगतद मम्पातम्पा सम्पारदम्पा वदधव्यवदश यं स्ववीकतर श करकङणयं भञरयत यं श

श द आरवभपयर उक्तिवम्पान म – अहयं त श यदम्पा आरबवतवी तदम्पा शवीरम्पामकतृ ष्णकः तत्सम्मख कद वलमदकसम्पात म प्रकङ्गोषम्पात म प्रकङ्गोषम्पान्तिरयं प्ररवष्टवम्पान।म कङणयं मम्पा भञयत।श तयम्पा मत्पतश म्पाकः म तरूपद श पररपम्पालनवीयम्पाकः। ततकः प्रभतृरतकः सम्पा कङणयं हस्तिद एव धम्पाररतवतवी भगवरच्छष्यम्पान स्वप ण च पम्पारलतवतवी। र रवमपढम्पाकः सञम्पातम्पाकः। एकयं शवीरम्पामकतृ ष्णस्य महम्पासमम्पाधनन्तिरयं तस्य रशष्यम्पाकः कककतव्य म तद जपधम्पानम्पारदकयं कशयकःरश । प्रम्पायकः बभश रक्षतम्पा श सम्पानमरप नम्पासवीत यत कः तद भवरन्ति स। तदम्पा मम्पातम्पा

सम्पारदम्पा शवीरम्पामकतृ ष्णयं प्रम्पारथतवतवी यत म – यद जनम्पाकः तव शरणद आगतम्पाकः तदरम्पायं भङ्गोजनवस्त्रवम्पाससम्पानस्य अभम्पावकः यथम्पा न भवदरदरत। मम्पातम्पा सम्पारदम्पा कदम्पारप प्रदमम्पा कदम्पारप च


कठङ्गोररनयमदन रशष्यम्पान म शम्पारस्ति स। यरद कदम्पारप रशष्यम्पाणम्पायं मधद मतपम्पाथ रकयं भवरत स तदम्पा मम्पातकःश मतमदव सवरकः स्ववीरक्रियतद स। रम्पामकतृ ष्णसङ्घस्य कद चन रचन्तियरत स यत म श रयं नम्पारस्ति। मम्पातम्पा सम्पारदम्पा यदम्पा स्वम्पारमरववदकम्पाननदनम्पारबयं सदवम्पाकम्पायर शवीरम्पामकतृ ष्णस्यम्पादशम्पारनसम्पा कम्पाशवीक्षदत द आसवीत मतदम्पा एकयं वतृद्धम्पाशमयं दष्टश यं गतवतवी। आशमयं दृषम्पा सम्पा उक्तिवतवी वतृद्धम्पानम्पायं सवद म्पा

रक्रियतद चदत म सम्पाक्षम्पात म नम्पारम्पायणसदवम्पा भवरत। एतद आशमचम्पालकम्पाकः सम्यक म कम्पायर कशवररन्ति। तदनन्तिरयं रशष्यम्पाणम्पायं मधद सदवम्पाकम्पायरर वरयद यन्मतपम्पाथ रकमम्पासवीत्तद्दरप वीभपतम।म

मम्पातम्पा सम्पारदम्पा रनष्किम्पामतयम्पा कमर समम्पादरयत यं श प्रङ्गोत्सम्पाहयरत स। परन्ति श कमररण यथम्पा श वतवी आसक्तिकः न भवदत म तदथमर रप सम्पा उपरदशरत स। एकवम्पारयं सम्पा स्वम्पारमतन्मयम्पाननमक्ति यत म – जनम्पाकः सयंसम्पारयं पररत्यज्य आशममम्पागच्छरन्ति। परन्ति श अत आसक्तिम्पाकः सन्तिकः कद चन आशमयं त्यक्तियं श न इच्छरन्ति।

म म । रवरभन्नसमयद सम्पा रशष्यम्पान उपरदशरत रम्पामकतृ ष्णसङ्घस्य चम्पारलकम्पाशरक्तिरम्पासवीत सम्पा स। तद

श रमदव सवर रशष्यम्पाकः जवीवनमगद उपददशम्पाकः सङ्घस्य रनयमम्पाकः सञम्पातम्पाकः। तस्यम्पा उपददशम्पानसम्पा श नयरन्ति स। स्वम्पारमरववदकम्पाननकः मम्पातकःश अनमकत लबदव रशकम्पागङ्गोनगरद रहन्दुधमरस्य मम्पाहम्पात्म्य यं समगरवश्वस्य समक्षयं शम्पारवतवम्पान॥म


॥ शम्पारदवीयम्पा ॥ द -अरधकम्पा र वी, सम्पा त कप्रथमवरर्षीयकः रम्पा ज श श म्पारम्पारशररव गगन द दुगर्मोत्सवङ्गो रह बङवम्पारसनम्पायं शदषतमकः उत्सवदर।श शरदकः मदघमम्पालम्पा तल श न मरनरन्तिरयं नतरयरत, गम्पाम द इतस्तितकः दरवीदृश्यतद, मनयं मनयं प्रवम्पाहमम्पानकः पवनकः कम्पाशकशसमम्पा म गम्पाम द वतृक्षम्पान हररतवणर कः समम्पाच्छम्पादयरत, शपयतद रह चतसतृर श रदक्ष श मम्पातरश म्पागमनध्वरनकः। आम, म आगतकः अरतक्रिम्पान्ति द वत्सरद तम्पादृशकः रनरखलदुकःखददन्यम्पादवीन म पररत्यज्य आत्मजनम्पानम्पायं रमलनम्पावसरकः। रपतरश म्पालयमम्पागच्छरत असदम्पाननदम्पारयनवी दशप्रहरणधम्पाररणवी मम्पातम्पा दुगम्पा।र बङददशस्य कङ्गोण द कङ्गोण द उत्सवस्य दव प्ररतध्वरनकः पणवरननम्पादरूपदण रनरन्तिरयं शपयतद। आधरश नकद

कम्पालद दुगर्मोत्सवकः न कद वलयं धमर्षीयङ्गोत्सवरूपकः, वत्सरस्य सवर्मोत्कितृष्टङ्गोकोऽययं समयकः आननस्य, श लनस्य च। न कद वलयं सनम्पातनधमम्पारवलरम्बिनकः भ्रमणस्य, भङ्गोजनस्य, आत्मवीयम्पानम्पायं पनमर

श वीकतृ त्य र सवरत रवरम्पाजमम्पानम्पानम्पायं जम्पारतधमरवणम्पाररदरनरखलभददयं तच्छ बङवीयम्पाकः, अरप त श भम्पारतवरस्य श वस्य रदवसपञ्चकम।म सवररम्पामवद हम्पासपपणरर मदमत्स

श रम्पावणयं रनहत्य तद्धस्तिम्पात मसवीतम्पामद्धश तृत्य स्वपरयंश गरमष्यतवीरत शवीरम्पामकः स्वसङलरसद्धयद परम्पा

ददव्यम्पाकः दुगम्पारयम्पाकः आशवीवरचनयं कम्पामयम्पामम्पास। यद्यरप रम्पामम्पायणस्य मपलद एतदुदन्तियं न लभतद, द म्पा प्ररसद्धम्पा कथम्पा तथम्पारप कतृ रत्तवम्पासररचतरमदयं सवर एव स्ववीकशवररन्ति बङवीयम्पाकः। अन्यम्पाप्यक म यं पररणवीय रशवस्ति श स्वगतृहयं कद लम्पाश यं जगम्पाम, परन्ति श रपततृगहतृ यं अरस्ति। रहमम्पालयस्य तनयम्पाम उमम्पा नम्पायम्पारत चदत म धमररवरद्धरमरत रचन्तियतम्पा रशवदन प्ररतवत्सरयं स्वभम्पायम्पार रपततृगहतृ यं सम्प्रदष्यतद। अतकः समम्पाप्त द पजरन्यद प्ररतवत्सरयं सस्यपररपपण र गतृहद सरत पम्पावतर वी सपतयंश रपततृगहतृ मम्पायम्पारत।

परन्ति श यम्पायं प्ररतमम्पायं वययं प्ररतमण्डपयं पश्यम्पामकः, न सम्पा गतृहकन्यम्पायम्पाकः उमम्पायम्पाकः प्ररतमम्पा, सम्पा त श मपरम्पा श श श णरद ।श परम्पा श आसवीत मकङ्गोकोऽरप मरहरम्पासरमरदनवीरूपम्पा । रूपस्य दतस्य प्रमम्पाण यं प्रम्पाप्यतद कद ररचत

श यकः प्रम्पायकः शतयं वरम्पाररण ददवम्पान म पवीडयन म एकदम्पा इनस्य सभम्पायं रवभज्य मरहरव्यम्पाजवी असरकः श तम ददवम्पान म रवतम्पाड्य स्वययं तदम्पासनमरधररह। अथ ददवम्पाकः वतृत्तमदतत म बहरवष्णरश शवम्पानम्पायं परस्तिम्पा श कःर प्रचण्डयं तदजकः रनगम्य र न्यवददयन।म तदम्पा ददवतयम्पाणम्पायं तथम्पा ददवम्पानम्पायं क्रिङ्गोधरवसम्पाररतदभकः चक्षभ पवरतवीभपय रवशम्पालम्पाकम्पायम्पायं ददवष्ठीं ससजर। अपरूपम्पायं महम्पामरहमशम्पारलनवीम म अरमतशरक्तिधम्पाररणष्ठीं

श शम्पाय समथम्पार भरवतम्पा, नपन यं तम्पायं ददवष्ठीं दृषम्पा ददवम्पाकः चरकतचरकतम्पाकः सञम्पातम्पाकः, नपनरमयम म असरनम्पा श उद्धररष्यरन्ति इरत रचन्तियम्पामम्पासकः। श तस्य द सवर ददवम्पाकः अनयवद रम्पाक्षसगम्पासम्पात म स्वगर पनकः


द कः रवशम्पालयं मतृगन द मदकयं उपम्पायनतदन तस्य द दत्तवन्तिकः रवरभन्नम्पारन स्वस्वशस्त्रम्पारण। स्वययं नगन ददकौ।

महरत यद्धश द म क्षसम्पान म श अन्तिद च सवम्पारन रम्पा द गजम्पारदरूप दकः बहुरभव्यम्पारज दकः ददव्यम्पा सम्पाकयं ययश ङ्गोध असरकः। मरहरमतृगन एरम्पा

एव

श मरहरम्पासरमरदनवी

दुग ररतनम्पारशनवी

दुगम्पार।

समम्पारबद

श जमरप ननम्पाश। असरनम्पा श रशन्यम्पाकः मम्पातज श यर घङ्गोरण र ङ्गोकद द स्वगल रनहत्य शपलरवघम्पातनद असररम्पा श पवीयपरधम्पारम्पाप्रवम्पाहकः समम्पारबकः। तदम्पा – पनकः

इतयं यदम्पा यदम्पा बम्पाधम्पा दम्पानवङ्गोतम्पा भरवष्यरत। म तदम्पा तदम्पावतवीयम्पारहयं कररष्यम्पाम्यररसयंशयम॥इरत अभयवम्पाणष्ठीं व्यम्पाहरयन्तिवी ददववी गगन द

रवलवीनम्पा। एतम्पादृश्यदव शवीशवीचण्ड्यम्पारशतम्पा कथम्पा महम्पालयम्पायम्पाकः प्रम्पातकः वदतम्पारयनदर श श न द सवररवद शयश तद बङवीय दकः। श 'मरहरम्पासरमरदनवी'-नम्पा रम्न अनषम्पा

प म्पायम्पाकः 'बम्पारङ्गोयम्पारवीपपजम्पा'-इत्यदकयं नम्पाम बहुत प्रचरलतम्पा वततर ।द तरद्विरयद एकम्पा बङदर श दुगम्पारपज

ककवदन्तिवी वतरत द – ऊनकवशरततमख्रिवीष्टम्पाबस्यम्पारदमद द्विम्पादश(बम्पारङ्गो) रमतम्पारण(इयम्पार)म रमरलतम्पा एतम्पादृशष्ठीं पपजम्पायं चक्रितकःश इत्यथ रमदरम्पा 'बम्पारङ्गोयम्पारवीपपजम्पा' इरत कथ्यतद। सवर सरम्मरलतम्पाकः सन्तिकः र नवीनम्पा' एरम्पा पपजम्पा इत्यप्यरभधम्पा प्ररसद्धम्पा। अधनश म्पा तथम्पा एरम्पा पपजम्पा रवधवीयतद इत्यदतदथर 'सम्पावज

धमर्षीयपपजम्पारूपदणवद न दरम्पा वतरत,द रवरवधमण्डपरनमम्पारण,द प्ररतमम्पाप्रदशरन,द आलङ्गोकसजम्पायम्पायं

श रदप्रदशरनम्पारदरवरवधवदरचत्र्यरचतणद कलम्पारवदम्पायं स्वदरम्पायं न दपण्ययं श दरवीदृश्यतद। एतम्पादृशयं न दपण्यम्पा द कः सवररम्पाम।म एवमदव धमरमरतक्रिम्य सञम्पातङ्गोकोऽययं सम्पास वदरचत्र्ययं दष्टम यं तृ रतकङ्गोत्सवदर श श वद समम्पावश शदषतमकः।

श समम्पाप्तम्पायम्पायं नवमवीरजन्यम्पायं मम्पातरश वदम्पायवदलम्पा समपरसतम्पा भवरत। दशम्यम्पाकः रनरदष्टद अवसरद म श मम्पातरयं रमष्टम्पान्नम्पारदभङ्गोजनपरकःसरयं ललम्पाटद बङवधपनम्पायं हस्तिम्पात रसन्दूरलद पम्पारदकमर समम्पाप्य पणवकद

रवदम्पायध्वकन रननम्पाद्य सवर घङ्गोर यं कशवररन्ति- "ठम्पाकशर म थम्पाकबद कतक्षण, ठम्पाकशर यम्पाब द रवसजरन॥" (मम्पातप्रतृ रतमम्पा रकयत्किम्पालयं सम्पास्यरत, सम्पा त श रवसरजतम्पा भरवष्यरत)। रकन्ति श कक रवसजरननद ,

श आगरमष्यतवीरत। अत एव नद्यम्पायं रवसजयर न्तिकः सवर तस्यम्पाकः एव प्ररतशरश तकः रवपरद सम्पा पनकः

मम्पानवम्पाकः रमरलतम्पा उच्च दकः उदङ्गोरयरन्ति-"आश्छद बछङ्गोर आबम्पार म हबद"(आगम्पारमरन वरर श यम्पात)श । आरबम्पा पनकः श प्रतवीक्षम्पा मम्पातकःश पनरम्पा श गमनस्य॥ पनरम्पा


॥ तथ्यमञपर म्पा ॥ मलय मम्पा इ रतकः, सम्पा त कततृत वीयवरर्षीयकः द रवजदतवी प्रथमनम्पारवी वम्पाचन द वी-पम्पालकः।  एवम्पारस्ट द रवजदतवी मम्पालम्पावम्पातपपणम्पार।  कनवीयसवी एवम्पारस्ट

श मरनणवी सचद श तम्पा कतृ पम्पारलनवी।  भम्पारतवर रस्य प्रथममरहलम्पामख  भम्पारतवर रस्य प्रथममरहलम्पारम्पाज्यपम्पालम्पा सरङ्गोरजनवी नम्पाईडशकः।

द कः (शवीलङम्पा)।  पतृरथव्यम्पायं प्रथममरहलम्पाप्रधम्पानमरनणवी रसररमम्पाभङ्गो वनरनम्पायक  आरलरमक्प्ररतयङ्गोरगतम्पायम्पायं प्रथममरहलम्पापदकरवजदतवी कणरम्मम्पालदश्वरवी। म द म पदरन (Isabel  पतृरथव्यम्पायं प्रथममरहलम्पारम्पाष्ट्रपरतकः इसम्पाबल Peron) l

द रवजदतवी प्रथमनम्पारवी मदरवी कशरवी (पदम्पाथ ररवद्यम्पा)।  नङ्गोवल म लङ्गो (Kathryn Bigelow)।  असम्पाररवजदतवी प्रथमनम्पारवी कद थररन रवगद श ई। द रवजदतवी मम्पालम्पालम्पा इउसफ़जम्पा  कनवीयसवी नङ्गोवल

(क्रिमशकः)


अरधकद न अलम ...म आयम्पारत रवश्वजननवी हररनतद रनवम्पारसनवी रनरपमम्पा भगवतवी ददववी । तस्यम्पा एव आगमन द मङ्गोदमम्पानम्पारन बङमम्पानसम्पारन। असरद्विवदकभम्पासरद असदवीयमनसम्पा सम्पाधकमनङ्गोभम्पास्वन्तिष्ठीं श म्पाकः श क मम्पातरम म आरम्पाधरयत यं श तत्सन्तिरतभपतम्पा वयमरप रनतरम्पायं प्रफशरलतम्पाकः समत्स

श कः समपश रसतम्पाकः। असदवीयरचनम्पाकशसमद अरसन म अङद नपततयम्पा तथ्यमञपरम्पा इरत भम्पागकः समम्पारबकः। प्रत्यङयं तत नवयं नवयं तथ्ययं भवत्समक्षम म उपन्यस्यतद। अङङ्गोकोऽययं खल मम्पातरर समरपतम्पा, अतकः अरसन म अङद नम्पारवीणम्पायं सम्पाफल्यजम्पापकम्पारन तथ्यम्पारन सङरलतम्पारन। अथ आ पररतङ्गोरम्पाद म रवदुरम्पाम...म इरत समम्पा द कस्य

Vivekabhāskarah 4th issue  
Vivekabhāskarah 4th issue  
Advertisement