Page 1

समम्पादककः - मलयपपोडड आलङम्पाररिककः - तथम्पागतमण्डलकः, नडपम्पालदम्पासकः, शभश ददीपपम्पालकः सस च दीपत्रम म मम्पायम्पा

श दककः- कम्पारर्त्तिक-मण्डलकः अनवम्पा

(मसलम -म शदीमरद्विवडकम्पानन्दसम्पारमपम्पादम्पानम्पानां जम्पानयपोगकः)

अद्यतड सनांसस्कृतम म

अभ्यथ रनस्य प्ररतवचनम म

(रववडकम्पानन्दसम्पारमनम्पानां रशकम्पागपोभम्पाषणम)म

प्रम्पाथ रनम्पा

रववडकपञ्चकम म शदम्पारववडश, सपोसोऽमन्यत

कस्कृ ष्णगपोपम्पालपम्पात्रकः

श दककः- मलय पपोडड अनवम्पा तपनदम्पासकः आवदीरिलम्पालगङपोपम्पाधम्पायकः श सरप्रयगपोसम्पा मदी


मम्पायम्पा (मस ल म म - शदीमरद्विवडक म्पानन्दसम्पारमपम्पादम्पानम्पानां जम्पानयपोगकः )

अन वश म्पादककः- कम्पारर्त्तिक-मण्डलकः, समरन्वित-एम-ए-ककम्पायम्पानां तस्कृ त दीयवषर्षीयकः श णम्पानां जदीवनड एकदम्पा नम्पारिदकः शदीकस्कृ ष्णनां पस्कृष्टवम्पान -म 'हड भगवन, म मम्पायम्पा कम्पा? मनषम्पा श मम्पायम्पा कथम म आगच्छरत?' तरस्मिन म समयड शदीकस्कृ ष्णकः रकमरप न प्रतर्त्तिररितवम्पा न।म एवनां कम्पारनचन रदनम्पारन गतम्पारन। एकरस्मिन म रदनड शदीकस्कृ ष्णडन सह नम्पारिदकः भ्रमणम्पाय अरिण्यनां

म गतकः। कस्कृ ष्णकः रकरञ्चद म दूरिनां पयरट्य नम्पारिदम उक्तवम्पा न-म नम्पारिद, अहनां तस्कृष्णम्पातकःर अरस्मि। मदथर म म रकरञ्चज्जलमम्पानतड नां श शकपोरष वम्पा? इरत। नम्पारिदकः तम उक्तवम्पा न-म 'भगवन, म भवम्पान कणकम्पा लम म अत्रतव रतष्ठत,श अहनां जलमम्पानयम्पारम'। ततकः रकरञ्चदरिडस एव एकपो गम्पाम आसदीत।म नम्पारिदकः जलम्पानयनम्पाय तनां गम्पाम नां गतकः। तत्र गतम्पा नम्पारिदकः एकस्य गस्कृहस्य द्विम्पारिमपश म्पागतकः। द्विम्पारिड श रस्थितकः स गस्कृहस्थिम मआहूतवम्पान।म तदम्पा एकम्पा सन्दरिदी कन्यकम्पा गस्कृहम्पाद म बरहरिम्पागतवतदी। तम्पानां

कन्यम्पानां दृषम्पा नम्पारिदकः तस्यम्पाकः ससौन्दयर्येण मग्श धकः। कन्यकम्पारूपमग्श धकः सकः अरिण्यड रस्थितनां तस्कृष्णम्पातर शदीकस्कृ ष्णमरप रवस्मिस्कृतवम्पान।म स तयम्पा कन्यकयम्पा सह वम्पातम्पारलम्पापम म आरिब्धवम्पान।म मरदवसड स तम्पानां कन्यकम्पानां प्ररत समम्पागतकः। तयपोमध श श न्नम।म नम्पारिदकः र ड प्रडम समत्प पनस्तरस्मिन म श म्पामकः तस्यम्पाकः रपतरिम अभ्य तम्पानां पररिणडतक पश म्पागच्छत।म रपतस्कृसकम्पाशम्पात मस कन्यम्पानां सपतदीतडन प्रम्पारथतवम्पान।म कन्यम्पायम्पाकः रपतम्पा सम्पानन्दनां सम्मतत प्रम्पायच्छत।म ततकः नम्पारिदकः तम्पानां पररिरणनम्पाय।

श कः समत्प श न्नम्पाकः। एवनां सखमयजदीवनयम्पा श रववम्पाहम्पानन्तरिनां तस्य त्रयकः पत्रम्पा पनडन नम्पारिदस्य

द्विम्पादशवषम्पाररण गतम्पारन। तस्य श्वशरिश स्य मस्कृतपोकः परिनां स एव भसमम्पारदसमदम्पानां सम्पामदी श सनांवर्त्ति स्कृ कः। स आतम्पान नां सरखननां मन्यतड स्मि। एकदम्पा तरस्मिन म गम्पाम ड वस्कृरष्टकम्पारिणम्पात म नद्यम्पानां श कः पशवश पम्पावननां सनांवर्त्ति स्कृ म।म तडन समसणर्णो गम्पामपो जलमगकः। बहवकः गम्पामवम्पास्तवम्पा मनषम्पा श मकः हस्तडन एकड न मस्कृतम्पाकः। नम्पारिदस्य गस्कृहमरप जलमगम।म तदम्पा स सपररिजननां रिरकतकम्पा श सपतत, अपरिडण च पत्रद्वियम , म सन्धयपोकः चम्पापरिनां पत्रनांश धस्कृतम्पा नददीम मअरतक्रम गम्पामम्पान्तरिनां

श ड तस्य गन्त नां श प्रम्पायतत। यदम्पा नद्यम्पाकः मधभम्पाग नां तड आगतम्पाकः तदम्पा रवपलजलप्रवम्पा हण श जलड परततकः। तदम्पा नम्पारिदडन क्रन्दननां प्रम्पारिब्धम।म तस्य पत्रस्य श सन्धस्थिकः पत्रकः सनांरिकणम्पाय


म क्त श म।म तडन तस्य पत्रद्वियनां श श स्तदम्पा एकस्य हस्तस्य बन्धनम उन यदम्पा स उद्यक्त जलमगम।म

श ररिसपोतसम्पा सम्पा अरन्तमड नम्पारिदकः रनजम्पारखलशकम्पा पतत रिरकत नां श प्रम्पायतत, परिन्त श रवपलवम्पा अरप जलमगम्पा। जलवडगनड स तदीरिम्पान्तरिड रनरकपकः। तत्र सम्पापतपतदीरवयपोगडन महरत

ड कः गमदीरिसरिकः शतश कःदकःखड रनमगपो नम्पारिदकः क्रन्दननां करिपोरत स्मि। क्रन्दनसमयड पशम्पादक

'वत, जलनां कशत्र? अत्र आगतस्य तव सम्पाधक र हपोरिम्पा अतदीतम्पा।' इरत। नम्पारिदकः सरवस्मियम म अरचन्तयत-म 'सम्पाधक र हपोरिम्पा! अहनां त श द्विम्पादश वषम्पाररण यम्पारपतवम्पान' म इरत। तदम्पा कस्कृ ष्णकः हसन म प्रपोवम्पाच- 'एष तव मम्पायम्पा' इरत।


अद्यतड सनांसस्कृ तम म लड ख ककः- कस्कृ ष्णगपोपम्पालपम्पात्रकः , समरन्वित-एम-ए-ककम्पायम्पानां तस्कृ त दीयवषर्षीयकः धरिण्यम्पाम म अनन्तप्रकम्पारिकम्पाकः प्रम्पारणनकः रनवसरन्त। सवर्येष श प्रम्पारणष श कड वलनां

श एव सभम्पावनां वम्पाचम्पा प्रकटरयत नां श समथम्पारकः। समनपोभम्पावप्रकम्पाशनस्य मम्पाधममडव मनषम्पा श । भम्पाषम्पा नम्पाम वक्तम्पा वम्पाक।म रवश्वडसोऽरस्मिन मअनडकम्पाकः भम्पाषम्पाकः सरन्त। परिन्त श भम्पाषम्पा इतच्यतड सवम्पारस श अरप भम्पाषम्पास श सनांसस्कृतभम्पाषम्पा प्रम्पाचदीनम्पा। सनांसस्कृतभम्पाषम्पा रकरञ्चत म रक्लिष्टम्पा इरत जनम्पाकः

मन्यन्तड, रकन्त श वम्पास्तरवकदी रस्थिरतन र तथम्पा। समम्पासम्पामरप भम्पाषम्पाणम्पानां मम्पातस स्कृ रूरपणदी इयनां श रिश म्पा च। सनांसस्कृतभम्पाषम्पा अतदीव सरिलम्पा, सरिसम्पा, समध

भम्पाषम्पावगर्येष श इयनां भम्पाषम्पा अतन्तनां महत्त्वपसणम्पार। इयमडव भम्पाषम्पा न कड वलनां भम्पारितदीयम्पानम्पाम, म अरप तश चदीन-मङपोरलयम्पा-जम्पापम्पान-कपोररियम्पा-शदीलङम्पा-

श मलयद्विदीपप्रभस्कृरतवम्पारसनम्पामरप इरतवस्कृर्त्ति नां सरिरकतरूपड ण सष्ठश श धम्पारियरत। दडवम्पानम्पानां भम्पाषयड म म म टड-प्रभस्कृतयकः इतरप उच्यतड। सनांसस्कृतस्य सरिसतम्पानां सरिलतम्पानां च वदीक्ष्य रवरलयम्जपोन -गड पम्पाशम्पातरवद्विम्पास नां कः अतदीव मग्श धम्पाकः। भम्पाषम्पायम्पा अस्यम्पा दडवभम्पाषम्पात ड प्रमम्पाण नां तम्पावत-म "अमस्कृत नां मधरिश नां समक म सनांसस्कृतनां रह ततपोसोऽरधकम।म दडवभपोग्यरमदनां यस्मिम्पाद म दडवभम्पाषरड त कथ्यतड॥'' इरत। भम्पारितवषर्ये

रिम्पाजनदीतम्पायवश दर्ये गरणतजपोरतषजम्पारमरतमन्त्रतन्त्रकम्पामकलम्पाप्रभस्कृरतरवषयम्पाणम्पानां

बदीजनां

तश

सनांसस्कृतड एव रनरहतमरस्त। सम्पारहतस्यम्पारप मसलनां सनांसस्कृतसम्पारहतमडव। तत्र सवम्पारण्यरप तत्त्वम्पारन बहु रवस्तस्कृततयम्पा प्ररतपम्पारदतम्पारन। भम्पारितदीयम्पानम्पानां जदीवन ड प्रम्पायकः सवरमरप म सस्कृतनां सनांसस्कृरतश भम्पारितनां रिकरत।" इरत। सनांसस्कृतमसलमडव दृश्यतड। तस्मिम्पाद म उच्यतड यत "सनां

परिन्त श अद्यतड सनांसस्कृतस्य रस्थिरतकः तथम्पा उतस्कृ ष्टम्पा नम्पारस्त। बम्पालम्पावस्थिम्पायम्पानां श इदम्पानदीन्तनकम्पालड यथम्पा बम्पाधक र ड समम्पातरिम म एव तजरन्त तथ तव मम्पात्रम्पा पम्पारलतम्पाकः पत्रम्पा भम्पारितदीयम्पाकः अरप इदम्पानत तडषम्पानां सनांसस्कृतमम्पातरिनां तक्तवन्तकः, तस्यम्पाकः अवमम्पानननां च कस्कृ तवन्तकः। प्रम्पायकः सवर्येष श दडशषड श इदनां दृश्यतड यत म तत्रतम्पाकः जनम्पा आदसौ सभम्पाषम्पायम्पाकः उन्नत त प्रयतन्तड।


म रितवषर्ये यथम्पा आङलभम्पाषम्पायम्पाकः महत्त्वनां, न तथम्पा सनांसस्कृतस्य। तडषम्पामवड परिन्त श अत्रम्पारस्मिन भम्पा ऋषदीणम्पानां वयनां वनांशजम्पाकः वम्पा? यडषम्पानां रचन्तनड मननड रिम्पाजतड स्मि सनांसस्कृतम।म तत्र तत्र रशकम्पाप्ररतष्ठम्पानषड श इतरिडषम्पानां रवषयम्पाणम्पानां महतदी आलपोचनम्पा भवरत, परिन्त श न तथम्पा सनांसस्कृतस्य।

यडय नां भम्पारितभसरमकः ऋषदीणम्पानां प्रम्पाणस्थिलनां तत्र तव अस्यम्पाकः तथम्पा स्थिम्पानमधनश म्पा न दृश्यतड। म जमरन्प्रभस्कृरतभम्पाषम्पाणम्पाम अरप तस्कृतदीयभम्पाषम्पातनड सदीकम्पारिड नम्पारस्त क्लिडशकः, यम्पा त श एकम्पा वतदरड शकदी भम्पाषम्पा। परिन्त श सनांसस्कृतस्य तस्कृतदीयभम्पाषम्पातनड सदीकम्पारिड सरत कड षम्पारञ्चत मरवद्वित्प्रवरिम्पाणम्पानां मनरस प्रश्न उदडतदीरत अहपो महतकः खडदस्यम्पाय नां रवषयकः!


अभ्यरर नस्य प्रततिवचनमम् (तवववे क कानन्दस्वकातमनकानां तशिककागगोभकाषणमम्) अननुव कादकक- मलय पगोडवे , एमम्-तफिलम्-कककायकामधधीयकानक हड अमडररिकम्पावम्पारसनपो भरगन्यपो भ्रम्पातरिश। यद म आन्तररिकनां सम्पादरिनां च अरभनन्दननां श श भवरदकः अस्मिम्पाकनां रवरहतनां, तस्य प्रतर्त्तिरिप्रदम्पा नम्पाय समरत्थितस्य मड हृदयम म अवक्तड न मपोदडन श तनस्य न्यम्पारससमम्पाजस्य पकतकः अहनां भवदकः सम्पाधवश म्पादम्पान म र ।म पस्कृरथवम्पा अरतपरिम्पा भवरत पररिपसणम जनन्यम्पाकः पकतकः अहनां भवदपो धन्यवम्पादम्पान म वम्पाहरिम्पारम। समस्तवगरसम्प्रदम्पायम्पान्तगरतम्पानम्पाम मअगरणतम्पानम्पा नां रहन्दुधमम्पारवलरम्बिनम्पा नां जनम्पानम्पा नां पकतकः अहनां भवदकः जम्पापयम्पारम।

धमम्पारणम्पा नां

र नां रवरनवडदयम्पारम। कम्पातज

म चकम्पान प्रतरप म श तम्पान वम्पा अस्यम्पा नां सभम्पायम्पा नां मम धन्यवम्पादम्पाकः पनश , यड प्रम्पाच्यदडशदीयम्पानम्पा नां श प्ररतरनधदीनम्पा नां रवषयड भवतम्पा नां परितकः प्रम्पावपोचन म यद म 'बहुदूरिदडशवम्पारसनपो जम्पारतसमसहम्पाद म यड अत्र

समम्पागतम्पाकः, तडसोऽरप रवरभन्नडष श दडशषड श परिमतसरहष्णतश म्पाभम्पावप्रचम्पारिप्रम्पाथ रनम्पा नां रवधम्पात नां श शकशयकःश ' इरत। यपो श नां सवररवधमतसदीकस्कृ तत च रशकयन म अरस्त, तदमम्पारन्तगरतकः सन म धमर्णो जनम्पान म परिधमरसरहष्णतम्पा अहनां गरवतपोसोऽरस्मि। न कड वलनां वयनां सवरधमरसरहष्णतश म्पा नां रवश्वरसमकः, अरप त श वयनां सतरूपडण सवम्पारन म म श मरकः। अहनां तज्जम्पातन्तगतर कः सन म गरवतपोसोऽरस्मि, यम्पा जम्पारतकः पस्कृरथवम्पाकः समस्तधमरस्य धमम्पारन सदीक

ड रनपदीरडतडभ्यपो जनडभ्यस्तथम्पा शरिणम्पारथभ्य आशयनां दर्त्तिवतदी। एतद म वक्तशम म समस्तजम्पातश अहमम्पातम्पान नां गसौरिवम्पारन्वितनां मन्यड यद म वयमडव इहुददीजम्पातकःड अवरशष्टडभ्यपो वनांशधरिडभ्य आशयनां ड यरस्मिन म वतरिड तडषम्पा नां मरन्दरिम्पारण भगम्पारन , तरस्मिन्नडव दर्त्तिवन्तकः। रिपोमवम्पारसनम्पाम म अतम्पाचम्पारिण वतरिड अस्मिम्पास श आशयलम्पाभम्पाय तड दरकणभम्पारितम म आगतम्पाकः। जरिम्पाथष्ट्रश मतम्पावलरम्बिनम्पा नां श रप तम्पान म पम्पालयरत, श पम्पारिरसकजम्पातदीनम्पाम म अवरशष्टडभ्यपो यपो धमर आशयनां दर्त्तिवम्पान,म पनश अधनम्पा तदमम्पारन्तगरतकः सन्नहनां गवम्पाररन्वितपोसोऽरस्मि। प्ररतरदननां यत म स्तपोत्रनां जनम्पा गम्पायरन्त, यतपोत्रमहनां म म शन पक्तयकः अहनां भवतम्पा नां समकम उदरिम्पा म शतशवम्पाद म गम्पायम्पारम, तस्मिम्पात स्तपोत्रम्पा त कम्पा रम श श रटलनम्पानम्पापथजषम्पा श नां “रुचदीनम्पा नां वतरचतम्पादृजक

ड पो गमस्त्वमरस पयसम्पामणरव इव॥” इरत। नस्कृणम्पामक


एतम्पावत म पयरन्त नां यम्पाकः सभम्पाकः पस्कृरथवम्पा नां समम्पायपोरजतम्पाकः तम्पास श अन्यतमम्पा शडष्ठम्पा सभडय नां सयमडव तस्यम्पापवस र्णोपदडशस्य सततम्पा नां प्ररतपम्पादयरत, य उपदडशकः प्रदर्त्तिपो गदीतम्पायम्पा-नां “यड यथम्पा मम्पा नां प्रपद्यन्तड तम्पास्त नां थ तव भजम्पामहम।म श न्त ड मनषम्पा श कः पम्पाथ र सवरशकः॥” इरत। मम वतम्पारनवतर

सम्पाम्प्रदम्पारयकतम्पा समतम्पासरक्तस्तथम्पा तयपोदरष्पररिणम्पामरूपम्पा धमर्णोनर्त्तितम्पा बहुकम्पालम म श एतम्पा नां सन्दरित पस्कृरथवदीम म अरधचक्रशकः। एतम्पाकः पस्कृरथवत तहसम्पापररिपसणम्पार रवरहतवतकः, भसयपो भसय एतम्पा नां श नरिशपोरणतरसक्तम्पा नां चक्रशकः, सभ्यतम्पा नां नम्पाशयम्पामम्पासस्तथम्पा रनरखलनां जम्पारतसमसहनां न तरिम्पाश्यमगनां चक्रशकः। श यथम्पारस्त ततपोसोऽप्यरधकम्पा एतम्पाकः रपशम्पाचरूपम्पाशतड म नम्पास्थिम्पास्यन म तरह मम्पानवसभ्यतम्पा अधनम्पा

अगडसरिम्पा अभरवषत।म परिन्त श तम्पासम्पा नां मस्कृतकम्पालकः समम्पासन्नकः। अहनां सपोतम्पाहम म आशम्पास ड यद म अस्यम्पा धमरमहम्पासभम्पायम्पाकः सम्मम्पानम्पाय प्रम्पातकः यम्पा घण्टम्पा रननम्पारदतम्पा सम्पा एव समगम्पायम्पा धमर्णोनर्त्तिम्पायम्पाकः, अरसनम्पा लडखन्यम्पा च रवरहतस्य रनरखलस्य अतम्पाचम्पारिस्य तथम्पा एकनां लक्ष्यनां म श नम्पा नां मधड सवररवधम्पानम्पाम असदम्पा श प्रतगडसरिम्पाणम्पा नां मनजम्पा वम्पानम्पा नां मस्कृतघण्टम्पा सरूपम्पा।


र म्पा प्रम्पाथ न तपन-दम्पासकः, समरन्वित-एम.ए.ककम्पायम्पानां पञ्चमवषर्षीयकः म वनड म सम्पारिदी अहमरस्मि। श रदगम्पान्त इव करशत सनां हड प्रभपो! तव गहनवनरूपडसोऽरस्मिन भ

म म सम्पारिम्पारिण्यम्पात बरहकः म श तष्टश नां मड मनकः। अधनश म्पा अस्मिम्पात सनां अरिण्यप्रकस्कृ तम्पाकः ससौन्दयरम उपभ ज

गमनम्पाय बहु यतड। परिन्त श कथरञ्चदरप मम्पागर्णो न तव उपलभ्यतड। अजम्पात ड अरिण्यपरथ दडहरिथनां

श कः आशयकः अपडक्ष्यतड। बहु चम्पालरयतम्पा अद्यम्पाहनां बहु शम्पान्तपोसोऽरस्मि। शम्पारन्तशमनम्पाय उपयक्त श परिन्त श शष्कबम्पा लुमयमरिसौ जलम्पान्विषड णरमव सनांसम्पारिड आशयम्पान्विषड णनां वथ रकः प्रयम्पास एव इरत म सम्पारिड सखम्पा श न्विषड णनां बहु कस्कृ तनां, प्रम्पापञ्च रकरञ्चत।म रकन्त श जम्पानम्पारम। मम्पायम्पाकम्पाय र्ये अरस्मिन सनां श भम्पासरमव भम्पारत। आतरन्तकनां सखनां श तन्न। यतपो रह मनसकः तरष्टकः श न अधनश म्पा ततवर सखम्पा

जम्पायतड। इयमडव दशम्पा ममम्पाद्य। म म क्त श म्पान आहत श कः अहमम्पासम।म तत्प्रम्पाप ड रश उद्य अथवम्पा भवरितम्पाकरिड अरतमसलमरणमक्त म

दकःखम म अन्तनां भरवषरत इरत मतम्पा स तन्धववम्पाररि च बहु पदीतवम्पान।म अजम्पानम्पान्ध एव अहमम्पासम।म यदम्पा रकरञ्चत मजम्पान नां जम्पात,नां दृष्टनां यत मभवसम्पागरिस्य आवर्त्तिर्ये एव परततपोसोऽरस्मि।

आवर्त्तिम्पारदम्पावर्त्तिम्पारन्तरिञ्च गच्छम्पारम, दकःखनां न रनगरच्छरत। स तन्धववम्पाररि पदीतम्पा शरिदीरिनां मड जदीणर जम्पातम।म अधनश म्पा तन्न महनां सहतड। मम्पायम्पा अस्मिम्पारभकः सह प्रतहनां क्रदीडम्पानां करिपोरत। जदीवनधम्पारिणरूपक्रदीडम्पायम्पानां प्ररतवम्पारिञ्च म जयतड। एकवम्पारिनां तम्पानां परिम्पाजतड नां श मम महतदी इच्छम्पा वतरत।ड कमरणकः भम्पारिकः रशरिरस अस्मिम्पान परिम्पा बहु धस्कृतकः। शदीणर च मड शरिदीरिम।म इतपोसोऽरप तन्न तव शकतड। तथम्पारप कम्पाषम्पायवडश नां धस्कृतम्पा श यम्पानां क्वरचदन्यत्र वम्पा धम्पात नां श न शकपोरम। यतपो रह गस्कृहड मम सनांसम्पारिञ्च पररितज अरिण्यड गहम्पा श दयश सरन्त। सकतरव नां रवस्मिस्कृत तम्पान म पररितक्तनां श न शकपोरम। मम्पातम्पारपतरिसौ भम्पायम्पार पत्रम्पा म तस्मिम्पात तत्रतव लगनां मड मनकः। एवनां रस्थितसौ तककतरवरवमसढपो जम्पातपोसोऽरस्मि। बहु जरटलम्पा मम मम्पानरसकदी रस्थिरतकः।

हड प्रभपो! तस्मिम्पात म तमडव शरिणमधनश म्पा मम। तमडव गरतमरम। मम उपररि तव कस्कृ पम्पा कदम्पारप भरवतम्पा वम्पा? तव कस्कृ पम्पा भवडत म चडत म अत्रतव सनांसम्पारिड भसतम्पा मम्पायम्पानां परिम्पाजतड नां श


शकपोरम। तव पम्पादपदड आशयनां तक न प्रम्पापपोरम? तव परवत्रचरिणस्पशर्येण मम्पामपरवत्रनां श तम्पानां मम कमरबन्धनम।म शमय मम मम्पानरसकनां सन्तम्पापम।म उदरि मम्पाम म परवत्रदीकशरु। मच्य म म सम्पारिम्पात ।म वष रय तव आशदीकः इरत मम प्रम्पाथनर म्पा। अस्मिम्पात घपोरिरूपम्पा त सनां श मड कमरबन्धनम।म दडरह पदतलड स्थिम्पान नां मञ्च

श नां कशरु च मम्पानां मसढनां सततरमरत प्रम्पाथ रयड॥ मक्त


तवववे क पञ्चकमम् लवे ख कक- आवधीरलकालगङगोपकाध्यकायक , समनन्वति-एमम्-ए-कककायकानां तद्वितिधीयवषर्षीयक श चनसरस्थिरिकः श यपो गरिपोवर सदम्पा

न तव न तव भवरत कणड च्यतश कः।

भसरमरिस्त श रनजककरवच्यतश म्पा

म श तनां भजड भवनरवभ्रमम्पा न्तकम॥१॥

वज्रमरश ष्टपतनडन बपोरधतम्पाकः

पम्पादयग्श मरिमणप्रबपोरधतम्पाकः।

जनभसरमसहजम्पास्तमपोवस्कृतम्पा वम्पातनदीतमरलनम्पाकः सदम्पा यथम्पा॥२॥ कल्मषम्पान्धदृश एव तड रकल

भम्पारितम्पाश रनजगवररवच्यतश म्पाकः। जम्पाह्नवदीयरवमलम्पाम्बिरश नमरलम्पान म सम्पाधयतमस्कृततपोयधम्पारिणकः॥३॥

ततभश म्पावमनन डन सन्ततनां

नडरतभम्पावगमननां सतकः सशटम।म

श सगतचन्द्रमम्पा यथम्पा भम्पानभम्पा

म श तनां भजड भवनतम्पा मसम्पान्तकम॥४॥

यकः शसौदपोदरनमम्पानसडन च समनां न्यम्पासनड वत शसरलनपो श शक श श श वच्छदीलडन यतर्त्तिमकः। मम्पायम्पामक्तचररित्रय क्त यपो वम्पाचय नां मवडदवतजसरहतपो रवश्वस्य रनलर्णोडननां

म चक्रड ब्रह्मरवदनां नमम्पारम परिमनां वदीरिनां च वदीरिडश्वरिम॥५॥


शदम्पारववडश , सपोसोऽ मन्यत म स रश प्रयगपोसम्पामदी, समरन्वित-एम -ए-ककम्पायम्पा नां तस्कृ त दीयवषर्षीयकः श सड मरहरम्नि प्ररतष्ठम्पाय त र पनकः रववडकम्पानन्दसम्पारमचरिणम्पाकः हतगसौरिवस्य भम्पारितवषस्य सनांसस्कृतरशकम्पायम्पा महतदी आवश्यकतम्पास्तदीरत बहुधम्पा प्रपोक्तवन्तकः। रकमथ ररमरत चडद म र भम्पारितवषस्य ददरशम्पायम्पाकः कम्पारिणतडन तडन उक्तनां यद म भम्पारितदीयम्पानम्पानां ससनांसस्कृरतरवषयड र दम्पा एव अस्मिम्पाकनां गसौरिवरवनम्पाशस्य मसलम।म हदीनभम्पावनम्पा तथम्पा पम्पाशम्पातसनांसस्कृतत प्ररत पसणश अतकः सम्पा हदीनभम्पावनम्पा यथम्पा दूरिदीभवडत म अस्मिम्पाकमम्पातशदम्पा च यथम्पा वधर्येत तदथमर वड सनांसस्कृतपठनस्य उपयपोरगतम्पा सम्पारमरभरुक्तम्पा। कदीदृशनां सनांसस्कृतनां तकःत इष्टनां कदीदृशनां च श तडन सनांसस्कृतडन अस्मिम्पाकमम्पातशदम्पा पनजम्पार श गररितम्पा भवरत अस्मिम्पारभकः सडवमम्पानमरस्त, पनश

ड वयरमदम्पानत सवर्येसोऽरप वडरत रवषयड समतनां रकरञ्चद म अरभवजतड। पम्पाशम्पातप्रभम्पावण श श म्पापरड कणकः परिम्पानकरिणरितम्पा परिमख श समन्नम्पाकः। अस्मिम्पाकनां वसडष,श गदीतडष,श चलरच्चित्रडष,श

आहम्पारिम्पारदष श सवरत्रवत पम्पाशम्पातसनांसस्कृरतकः पररिलरकतम्पा भवरत। सबरश दबलडष श रवश्वम्पास नां पररितज परिवस्कृरर्त्तिसदीकरिणड एव वयम म अरधकनां गसौरिवनां मन्यम्पामहड। तम्पादृशमडव कञ्चन सरशषनां शरिच्चिन्द्रचक्रवरतननां सम्पारमपम्पादम्पा अधम्पापनरूपम्पायम्पाकः आङलवस्कृर्त्तिकःड पररितम्पागनड सबरश दकसौशलडन वम्पारणजम्पाय प्रपोतम्पारहतवन्तकः। यतपो रह तडन परिरनभररितम्पा अपगतम्पा स्यम्पात, म अरप च आतशदम्पा वरधतम्पा स्यम्पात।म सम्पा च आतशदम्पा अस्मिम्पारभकः

सनांसस्कृतभम्पाषम्पाधयननड सनम्पातनसनांसस्कृतडकः जम्पाननड तव समम्पादनदीयम्पा, तस्मिम्पादवड सनांसस्कृतमधडयम।म उक्तनां रह सम्पारमवयरकः- 'भम्पारितवषर्ये सम्मम्पान नां सनांसस्कृतनां च सहगम्पारमनदी, म कशन उतहतड तम्पानां प्ररतकस लरयतमश ।म एतदडव रिहस्यम, म श रितदी तम्पावत न यम्पावदरधगतम्पा सरिभम्पा एतदडव शरिणम' म इरत। इदम्पानदीमत्रम्पावधडय नां कदीदृशस्य सनांसस्कृतस्य चचम्पार सम्प्ररत प्रचलरत

भम्पारितड यडन सनांसस्कृतच्छम्पात्रम्पाणम्पामवड अरधकम्पा हदीनभम्पावनम्पा दृश्यतड। अधडतम्पारिकः सनांसस्कृतपठन ड श रहतम्पाकः, परठतम्पा च अगड अधम्पापनरूपम्पा वस्कृरर्त्तिरिडव समम्पादनदीयम्पा इरत रचन्तम्पायम्पानां च अनतम्पा

आबदम्पाकः। कथरमरत चडद म अस्मिम्पारभकः न्यम्पायसम्पारहतम्पारदशम्पासषड श एव अरधकनां कम्पालयम्पापननां रक्रयतड तडषम्पामवड प्रचम्पारिकः प्रसम्पारिश रक्रयमम्पाणपोसोऽरस्त। एतडषम्पानां शम्पासम्पाणम्पाम म अद्यतड


सम्पामम्पारजककडत्रषड श तथम्पा प्रयपोजननां नम्पाङदीकशवररन्त अवम्पारचदीनम्पा रवद्विम्पास नां कः। यतपो रह एतरद्विषयपररितम्पागनड म्पारप लकम्पारधकम्पा जनम्पा जदीवननां यम्पापयरन्त एव। तड एतडषम्पानां प्रयपोजननां श नम्पानभवरन्त। सनांसस्कृतभम्पाषम्पायम्पानां रनरहतमरस्त महत म न तरतकनां मसौरलकनां च तत्त्वनां, यडषम्पानां च अभम्पावनड समम्पाजस्य ईदृशदी हदीनदशम्पा सनांवर्त्ति स्कृ म्पा। सवरत्रवत चसौयर, रवश्वम्पासघम्पातकतम, म ईषम्पार, श कः कस्कृ ष्णमडघम्पा इव समम्पाजनभरस वम्पापम्पाकः। द्विडषकः, सवरतपोवम्पापदी नडरतभम्पावकः इतम्पादयकः अपगणम्पा

श रषतम्पारदष श उपरनषत श गदीतम्पारदष श सहजलभ्यकः, तडषम्पानां च पररिहम्पारिपोपम्पायकः सनांसस्कृतवम्पाङ्मयड सभम्पा

र ।ड एतम्पादृशतत्त्वम्पानम्पानां जम्पान डन सजदीवनड तडषम्पानां परिन्त श एतड रवषयम्पाकः अस्मिम्पारभकः तथम्पा न चच्यन्त प्रयपोगडण च सनांसस्कृतभम्पाषम्पा सवर्णोपकम्पाररिणदीतम म अरधगच्छरत। सम्पाधम्पारिणजन तकः सनांसस्कृतम्पाधयनस्य प्रयपोजननां नम्पाम रकमन्यत।म

अपरिश रवषयकः, इदम्पानदीन्तनड कम्पालड प्रम्पायपोरगकरवषयम्पाणम्पामवड अरधककः आदरिकः रक्रयतड जन तकः। सम्पामदी रववडकम्पानन्दकः अरप भम्पारितदीयम्पान म प्ररत प्रपोक्तवम्पान-म म 'एकम्पानां ससचत रनमम्पारतमश रप अशकम्पा यसयम आङलजनम्पा नम्पानां रनन्दम्पानां कशरुथ, आदसौ तडषम्पानां पम्पादयपोकः परततम्पा जदीवनसनांगम्पामपोपयपोरगनत रवद्यम्पानां जम्पानदीथ अनन्तरिनां सशम्पासम्पारभमम्पारनतनां च प्रकम्पाशयथ' इरत। यपोग्यम्पानम्पानां सवरत्रवत आदरिकः समवरत। एवनां कम्पारचद म रवद्यम्पा अरधगन्तवम्पा यस्यम्पाकः प्रयपोगकः परिवरतरन कम्पालड अस्मिम्पारभकः कतर श शकडत। परिन्त श सनांसस्कृतजपो नम्पाम कड वलनां

वतयम्पाकरिणकः, न तयम्पारयककः, मदीमम्पास नां ककः, वडदम्पान्तदी इतडव भवडरदरत आस्मिम्पाकदी रशकम्पाववस्थिम्पा अस्मिम्पान म रशकयरत। सनांसस्कृतप्रपञ्चड यड रवषयम्पाकः प्रम्पायपोरगकम्पाकः यथम्पा जपोरतषम, म आयवश दर्ये कः

इतम्पादयकः छम्पात्रकःत न तथम्पा पम्पाठ्यक्रमडष श उपलभ्यन्तड। बहवपो रवषयम्पाकः सरन्त यडषम्पामद्यम्पारप श म्पारिपो न जम्पातकः, कत रशदरप न जम्पायतड यत म कदीदृशकः रितभम्पाण्डम्पारिकः अस्मिम्पाकनां कस्कृ तड समद

अपडक्ष्यमम्पाणकः अरस्त। तरस्मिन म रवषयड छम्पात्रम्पाणम्पानां महम्पान म आगहपो न वतरत,ड यतपो रह म रवषयडष श श रशकम्पापदरतरिस्मिदथर तथम्पा रचन्तनम्पाय अवकम्पाश नां न कल्पयरत। एवनां कड षरचत अस्मिम्पारभदृररष्टकः

इतपोसोऽरप

ड नदीयम्पा समम्पावश

यडन

रववडकम्पानन्दसम्पारमचरिणम्पानम्पानां वयमम्पातशदम्पावन्तपो भवडम, अस्मिम्पाकनां हदीनभम्पावनम्पा च दूरिदीभवडरदरत रशवम।म

नयड

Vivekabhāskarah 1st issue  
Vivekabhāskarah 1st issue  
Advertisement