Page 1

2

inZOOMen

Bergen op ZoomFebruari 2010

op de


Van de redactie

Colofon

Reacties We krégen reacties! Daar hadden we in het redactionele voorwoord weliswaar nadrukkelijk om gevraagd, maar we waren toch wel een beetje beduusd van het enthousiasme waarmee het “nieuwe” blad blijkbaar is ontvangen. De lettergrootte, de vele kleuren, de afbeeldingen en foto’s, de vernieuwde opmaak én de inhoud van de artikelen, nooit kregen we zo veel van u terug. Uiteraard deden we ons best om al in dit 2e nummer een aantal zaken aan te passen, maar we realiseren ons dat er nog veel werk wacht. We voelen ons overigens door uw reacties wél gesteund om op de ingeslagen weg verder te gaan. Toch ook nog even een misverstand uit de weg ruimen! We hadden het er al eerder over, uw bestuur heeft géén loterij gewonnen, het geeft niet plotseling veel meer geld uit aan het parochieblad! Voorwaarde voor hun goedkeuring aan de verandering van “inZOOMen” was, dat de uitgave niet meer mocht kosten dan de afzonderlijke bladen samen. In deze tijd echter, blijkt een blad in kleur uitgeven niet duurder, eerder goedkoper, dan het ons vertrouwde zwart/wit. Dat was ook voor uw redactie even wennen! Het spreekt voor zich dat in dit nummer de Veertigdagentijd centraal staat. In nummer 3 is dat het hoogfeest van Pasen. Om dat nummer ook tijdig bij u te krijgen, moeten we u dringend verzoeken de kopij op uiterlijk 19 februari 2010 op inzoomen@ rkboz.nl aan te leveren. Het blad maken vergt veel tijd en de bezorging ervan door onze vele vrijwilligers eveneens. Vandaar! Ton SegersJaargang 2, nummer 2, 2010 Dit blad is een uitgave van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom en verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 15.000 stuks. Eindredactie Eugenie Daniels-Klep, Corrie Hamers, Adriaan van Roode, Ton Segers, Rud Smit, Lucie Venmans en Ward Warmoeskerken Correspondenten Gertrudis: Adriaan van Roode; adriaanvanroode@hetnet.nl; tel. 244 954 (privé) OLV van Lourdes: Tilly Meijer; tilly.meijer@planet.nl; tel. 234 867 (secretariaat) Goddelijke Voorzienigheid: Corrie Hamers; corriehamers@home.nl; tel. 236 371 (secretariaat) H. Hart: Lucie Venmans; lucievenmans@hotmail.com; tel. 234 069 (secretariaat) Redactieadres: Burgemeester Stulemeijerlaan 8 4611 EE Bergen op Zoom tel. 233 574 inzoomen@rkboz.nl Parochiecentrum: Burgemeester Stulemeijerlaan 8 4611 EE Bergen op Zoom tel. 233 574 lievevrouweparochie@rkboz.nl website: www.rkboz.nl Kopij voor het volgend nummer dient uiterlijk 19 februari 2010 te worden aangeleverd. Kopij naar: inzoomen@rkboz.nl


Inhoudsopgave • Hoofdartikel 3 • Pastors aan tafel 4 • Kerkbalans 5 • Voedsel voor de vastentijd 6 Veertig dagen 6 Drie SSS’en 7 Vastenestafette 2010 7 Twee vastendagen 8 Hongerdoek 8 Bezinning 10 Kruisweg 11 Boeteviering – biechten 11 Vastenaktie 11 Vespervieringen 11 • Piet van Hulten, missionaris 12 • Een vrijwilliger in actie 13 • Tussen Kunst & Kerk 15 • Restauratie Gertrudis – een interview 16 • Restauratie Lourdeskerk 17 • Activiteitenkalender 17 • In vuur en vlam – vormselvoorbereiding 19 • Bedevaarten Lourdes 22 • Passiespelen Tegelen 22 • Nationaal Kerkmuziekcentrum 23 • H. Gertrudis 25 • OLV van Lourdes 27 • H. Hart van Jezus 30 • Goddelijke Voorzienigheid 31 • Maria Ommegang 33 • Parochiebijdrage - Kerkbalans 35

Onderzoek alles en behoud het goede 1 Tessalonicenzen 5, 21 We staan aan het begin van de Veertigdagentijd. Dit is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Wij beginnen deze dagen op Aswoensdag, wanneer we worden ge­tekend met een kruisje van as. De as herinnert ons eraan dat wij slechts stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren. Het kruisje verwijst echter naar eeuwig leven. We ontvangen het askruisje als teken dat we onze broos­heid en sterfelijkheid erkennen en dat wij ons toekeren naar de barmhartigheid van God. In deze toekering lezen we het woord ‘bekering’. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt. We worden uitgenodigd om ons te bezinnen op het onuitwisbare teken van ons Christen-zijn: het sacrament van onze doop. Omdat wij ons niet altijd even bewust zijn van de genade van ons doopsel, waarbij al onze zonden werden afgewassen, is deze veertigdagentijd een tijd bij uitstek om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Bij het woord boete kunnen we denken aan de vissers die hun netten boeten ( herstellen). Wij mogen alles herstellen waar wij tekort zijn geschoten ten opzichte van God en van onze naasten. Tijdens de Paasnacht zullen wij onze doop­belofte hernieuwen. De veertigdagentijd kent drie pijlers: het lichamelijk vasten, het gebed en de dienst aan de naasten. Wij kunnen zorg dragen voor de relatie met God en ons letterlijk leeg maken om ons door God te laten vullen. Omdat wij geloven dat het leven ons gegeven wordt om er iets goeds mee te doen, willen wij het goede behouden.
Wat zou de komende veertig dagentijd voor ons kunnen betekenen? Kijkend naar de betekenis voor vandaag vond ik een verwijzing naar het woord lente. Dit woord komt van het Oud-Nederlandse woord lentin. Dit heeft te maken met het lengen van de dagen, de tijd na de winter, wanneer de boeren gaan zaaien in de hoop op een goede oogst in de zomer. Uitkijkend over het kale land dat eruit ziet als een kale woestijn, kan de boer zich voorstellen dat het er na het harde werken weer prachtig uit zal zien. Het woord lent wordt in het Engels gebruikt om de veertigdagentijd aan te duiden. Nu is het niet zo moeilijk om ons voor te stellen waarom ook wij een vastentijd nodig hebben. Hoe vaak worden we in beslag genomen door onze dagelijkse plichten. Een retraite, een bezinningstijd van veertig dagen, kan ons helpen om een stap terug te doen uit onze dagelijkse sleur en om na te denken over ons leven en ons gezin. We kunnen zo ons leven geestelijk verzorgen en nieuw zaad zaaien. Boeren werken deze tijd lang en hard. Ze ploegen om het land klaar te maken en om het nieuwe zaad te zaaien. Dit is allemaal nodig om tot nieuwe groei te komen. Ook waar wij ons inspannen, opnieuw beseffen dat wij behoeftige mensen zijn die nieuw leven nodig hebben, zal de veertigdagentijd een tijd zijn van geestelijke groei die zich uit in groeiende persoonlijke liefde tot God en de liefde voor anderen. Wanneer Pasen nadert kunnen wij de oogst binnen halen. Ik wens ons allen toe dat we deze periode meer en meer gaan beseffen met welk een Liefde Christus voor ons gestorven is. Dat we ons verwonderen over Gods diepste bedoeling: Hij die er is voor ieder van ons. En dat wij met aandacht leren kijken en luisteren, om waar te nemen waar wij ons in kunnen zetten opdat we het goede behouden. Pastor Theresia de MeijerPastors aan tafel In het vorige nummer van InZOOMen schreef ik over het geregelde over­leg van het pastoraal team. Bij ons geldt vaak: ‘woensdag-vergader­dag’. En ik schreef dat we steeds rond het middaguur gezamen­lijk eten. Van Kawthar, de kokkin namen we afscheid. Nu gaat Marleen Vleugels de maaltijden verzorgen. Zij is lid van het Emmaus­koor en nam deel aan een gespreksgroep van de parochie­synode. Welkom op het parochiecentrum, Marleen. Er zijn meer mensen te verwelkomen. Vanaf 1 januari zijn de twee musici aangetreden die kerkmusicus Hans Smout opvolgen. Marcel van Westen neemt de muzikale leiding van HMR over en Janno den Engelsman is de eerste organist. Samen gaan ze diensten verlenen aan de parochie als geheel. Nu werken ze zich in. Op zondag 14 maart is de ‘aflossing van de wacht’. Dan kunnen we ook in het openbaar zeggen dat we blij zijn met hun komst. En dan gaat Hans Smout aan een nieuw hoofdstuk beginnen. We nemen van hem geen afscheid, want hij blijft gelukkig in buurt en wil als emeritus nog graag ‘hand- en spandiensten’ blijven verrichten. Op de kersverse ‘ereburger’ van de stad zullen we dus op gepaste wijze nog geregeld een beroep doen. Dat doen we ook op de andere emeriti: de priesters in de stad die het pastoraal team geregeld willen assisteren. Pastor Willem van de Riet is de oudste. Hij is even oud als emeritus-bisschop Ernst, zijn klasgenoot van lang geleden. Hij leidt de diensten in de Warandeflat en op maan­dag­morgen in de Catharinakapel. Daar komt ook pater Jo Meester scj geregeld. Hij leidt in regel de dienst op vrijdagmorgen en komt af en toe ook in de Meilustflat. Maar bovenal is hij geregeld voorganger in de Gertrudiskerk, steeds met een pastoraal werk(st)er of vrijwilliger naast zich. Op hem zijn we zuinig: hij is de laatste pater van het Juvenaat die nog in de stad actief is. De derde emeritus-priester die ons bijstaat is pastor Ton Willemsen


Hij geniet nu al ruim zes jaar van zijn emeritaat, maar is zeer actief; we kunnen hem steeds weer inschakelen. Hij leidt op zon- en feestdagen vaak de diensten in de H. Hartkerk en is ook geregeld in de andere kerken te vinden. En hij gaat op een vaste zondag naar Huize St.-Catha­rina, naar het ABG en naar ziekenhuis Lievenshove. Zonder de inzet van deze drie emeriti-priesters zou de parochie niet het liturgisch programma kunnen aanbieden dat we nu doen. Nu ik de namen ben gaan noemen van de emeriti die u in de kerken of kapellen kunt tegenkomen moet ik nog een laatste naam noemen. We hebben ook veel hulp van pastor Jo Staps. Hij heeft officieel zijn werk als pastoraal werker neergelegd, laatstelijk als teamleider van de parochie ‘De Bron’ (gemeente Woensdrecht). Maar we mogen ook hem vragen om te preken en diensten te leiden. Hij heeft een vaste zondag in de Meilustflat en ‘vult de gaten’ als wij het even niet meer weten. Al deze helpers, die niet aan de vergadertafel zitten, maar die ons vaak helpen en hun talenten inzetten voor de Lievevrouweparochie wil ik nu, aan het begin van weer een jaar, graag danken. Volgende keer weer een ander verhaal van de ‘pastors aan tafel’. Namens hen: Rud Smit

Aandacht gevraagd voor ‘Kerkbalans’ Bij alle kerken hangen de grote spandoeken weer: KERKBALANS. Half januari zijn ze opgehangen, na het officiële startsein. Gilde St.-Sebastiaan stond met trommels en vaandels op de Grote Markt, na de gildemis. En toen werden de banieren ontrold en naar alle hoeken van de stad gezonden. Want vanuit alle kerkgebouwen, katholiek en protestant, klinkt in de tweede helft van januari dezelfde boodschap: ‘Een kerk is van blijvende waarde’. Wat onze parochie betreft: binnen het parochiebestuur en in het overleg met de geloofsgemeenschappen is het belang van een actief werven van financiën het afgelopen jaar meermalen onderstreept. De parochie­bij­drage van ieder die bij de katholieke gemeenschap wil horen is van fundamenteel belang. Het innen van een bijdrage door middel van een brief met betaalkaart of machtiging is een hele organisatie. Op basis van de ledenadministratie worden duizenden brieven gereed gemaakt en daarna aan huis bezorgd. Deze grote krachtsinspanning wordt geleverd om ieder persoonlijk te bereiken en om de boodschap over te dragen dat iedereen mee verantwoordelijk is voor de financiën van de parochie. De parochie is een stevige organisatie waar heel wat in omgaat. De grootste kostenpost is natuurlijk de betaling van het ‘personeel’. Dat be­treft de salarissen en de vergoedingen voor de leden van het pastoraal team. Maar ook de betaling van andere medewerkers: voor assistentie en administratie, voor muziek, en voor schoonmaak. En voor reiskosten. Samen jaarlijks meer dan twee en een halve ton. Vervolgens meer dan een ton voor de gebouwen (kerken en pastorieën), een halve ton voor de kosten van eredienst en pastoraal en hetzelfde bedrag voor het beheer van de parochie en dan nog eens bijna een ton voor de afdracht aan bisdom en kerkprovincie. Dan kom je al snel aan een bedrag van om en nabij de zeshonderdduizend euro.
Daar moeten dus ook veel inkomsten tegenover staan: via de parochiebijdrage en via de collectes, via betalingen bij diensten, en uit be­legd kapitaal. Houdt dat elkaar in evenwicht?Nee, op de begroting staat een flink tekort. Dat betekent dat de in­komsten omhoog moeten en de uitgaven zo mogelijk naar beneden. Met andere woorden: We moeten de komende jaren wat de exploitatie betreft zuinig aandoen en een flinke krachtinspanning leveren om te pogen de inkomsten te verhogen. We zullen meer aan de weg moeten timmeren om de boodschap door te geven dat ook de parochie zelf flink financieel gesteund moet worden. Dat komt naast de acties die we voeren voor een speciaal doel: de restauratie van de Lourdeskerk, de restauratie van het Ibachorgel en voor de vele diaconale en missionaire doelen. Er is nu eenmaal veel geld nodig. Voor niks gaat de zon op. Dank aan allen die de actie Kerkbalans hebben voorbereid en die u de enveloppe (en ook weer dit nummer van InZOOMen) hebben bezorgd. Het parochiebestuur

Voedsel voor de vastentijd Met Aswoensdag begint een weg van veertig dagen naar Pasen, de Veertigdagentijd. Drie jaar geleden maakten we een speciaal nummer van de vijf parochie­bladen voor deze tijd: RKBOZ 2. Wie dat bewaard heeft, zou het weer op kunnen zoeken. Sommige artikelen zouden we opnieuw in InZOOMen kunnen afdrukken. Dat doen we niet; we schreven een reeks korte artikelen om allerlei aspecten en initiatieven van de Veertigdagentijd te presenteren. Geestelijk voedsel voor een tijd van vasten. De algemene inleiding staat op de voorpagina, een artikel van pastor Theresia de Meijer. Zij schreef ook nog een korte beschouwing over ‘veertig dagen’. De an­dere stukjes zijn van de redactie.

Veertig dagen We weten uit de verhalen uit de Bijbel hoe betekenisvol het getal 40 is. Jezus heeft 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon. Het volk van het oude verbond trok 40 jaar door de woestijn om het beloofde land te bereiken. Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om de geboden van God te ontvangen. Veertig nachten bracht Elia door in vasten en gebed, waarna hij bij de berg Horeb God mocht ervaren. 40 dagen betekent ook dat we 40 dagen de tijd krijgen en dat wij ons niet hoeven te haasten. Dagen genoeg om er een beetje tijd aan te besteden. Iedere nieuwe dag herbergt kansen om een kleine stap te zetten. Wanneer wij elke dag maar even stil worden om ons meer bewust te worden dat ons leven een gave is, dan zal ook onze verantwoordelijkheid voor dit geschenk groeien. 40 dagen om te oefenen. Om te leren dat leven ons gegeven is en dat er een God is die naar ons omziet. 40 dagen om te kijken naar de levenshouding van Jezus. Om te zien hoe Hij omgaat met de Vader en om te zien hoe Hij de mensen om hem heen recht doet.
Om van Jezus te leren hoe we kunnen omzien naar elkaar en hoe wij in alle kwetsbaarheid elkaar kunnen aanvullen. 40 dagen van inkeer en bezinning. Tijd vol belofte, vol uitzicht op ver­nieuwing, op Gods licht en leven.

Vasten en de drie SSS’en Wat betekent Vasten ? Vanouds wordt daarover gezegd: het gaat om afzien van een teveel aan voedsel en drank, om extra meditatie en gebed en om daden van naastenliefde ten aanzien van mensen dichtbij en veraf. Bisschop Van Luyn vat het samen: het gaat over drie SSS’en: Soberheid, Spiritualiteit, Solidariteit. Soberheid Kijk eens naar je dagindeling, naar je gedraaf en gesjouw. Kijk eens naar het materiële, dat je vaak in beslag neemt en waar je eigenlijk ook wel buiten kunt. Kijk eens naar wat je consumeert. Sta eens stil en overdenk. Gun jezelf eens de tijd om stil te staan bij de andere kant van het leven. Leef in een ander tempo, bekijk je eigen doenerigheid een kritisch, zet jezelf eens op rantsoen wat betreft eten, drinken, roken, TV kijken, internetsurfen. Heb meer aandacht voor elkaar, ga bewuster om met de natuur, zorg voor besparing van energie, doe aan grondstofbesparing en milieubeheer. De vrijgekomen tijd geeft energie en ruimte om ……. Spiritualiteit ‘Spiritus’ betekent ‘Geest’. Zoek naar de geest die ons ten diepste bezielt en die ons kan inspireren tot daden. Dan kom je de betrekkelijkheid van ons aardse bestaan weer op het spoor. Ga op weg om als gelovige God te zoeken, het fundament van ons bestaan. Dit zoeken vraagt om een openstellen voor en luisteren naar Gods Woord, aan Mozes gegeven en neer­gelegd in de mens Jezus. Degene die zoekend gelooft en gelovend zoekt en zo op weg is, laat bij elke stap voorwaarts iets achter voor wat het is: betrekkelijk.De Veertigdagentijd biedt bij uitstek tijd en ruimte om stil te staan bij de wezenlijke vragen van het bestaan als mens op deze aarde. Om stil te staan bij de keuzes die we voortdurend moeten maken.

De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om …. leven-in-geloof te oefenen en te combineren met soberheid en solidariteit. Het is het vinden van de diepste inspiratie om solidariteit te concretiseren; soberheid zet ons mede op weg. Trek je terug in je zelf, zoek de stilte, kom tot gebed, luister naar het Woord, zié en hóór en luister, neem tijd en rust. Solidariteit Onder solidariteit wordt verstaan: het bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Anders gezegd: het bewustzijn dat je samen bent, samen ergens voor staat, samen ergens voor gaat en dan de bereidheid daar de consequenties van te dragen. Ga op zoek naar je solidariteitsgevoel en zet het om in daden. Kijk om je heen, doe goed, bezoek een eenzame, maak een ander blij, geef geld en geef jezelf aan de ander, die het nodig heeft, neem tijd en wees een oor voor degene die erom vraagt..

Bisdom Vastenestafette 2010 Veertig dagen is best lang als je consequent wilt vasten en bidden. Zeker als je (net als de moslims in de Ramadan of de deejees in het Glazen Huis) het ook lichamelijk wilt doen en een tijd je echt wil versterven. Daarom is binnen het bisdom Breda bedacht: zouden we het niet sámen doen, ieder om de beurt. We zijn toch met velen? We kunnen elkaar ‘het stokje doorgeven’. Dit idee wordt nu in praktijk gebracht: binnen de komende Veertigdagentijd vindt in het bisdom van Breda in de Veertigdagentijd een ‘vastenestafette’ plaats. Telkens staat op één dag op een andere plek in het bisdom het vasten centraal. Steeds wordt daarna het stokje weer doorgegeven aan een andere parochie, school, (zorg)instelling of klooster, die daarvoor ingetekend heeft. De vastenestafette vestigt de aandacht op gebed, dienst aan de naaste, leven vanuit het gedoopte bestaan, samen maaltijd houden en het project in Malawi dat dit jaar centraal wordt gesteld. De deelnemers bepalen zelf hoe zij de dag invullen. Onze Lievevrouweparochie heeft ingetekend voor twee dagen: woens­dag 24 februari en woensdag 24 maart van 9.00 uur tot 21.00 uur.
Twee vastendagen:

Hongerdoek – meditatiedoek

24 februari en 24 maart van 9 tot 9 uur

Tijdens de veertigdagentijd zal opnieuw in alle kerken een ‘hongerdoek’ hangen. Ter uitleg het volgende: In de Middeleeuwen ontstond het gebruik om het altaar met een groot deel aan het zicht van de kerkgangers te onttrekken. Men sprak toen over ‘vasten voor de ogen’. Zo werden mensen aangezet om na te denken over hun geloof. Als ondersteuning van hun bezinning werden in de loop van de tijd afbeeldingen over het lijden en sterven van Jezus op het doek aangebracht. In de achttiende eeuw raakte dit gebruik verloren. In 1976 werd dit gebruik weer opgepakt met dit verschil dat het lijden van Christus verbonden werd met het verhaal van mensen uit het Zuiden. Het verhaal van hun lijden, dood en opstanding werd door een schilder of door een groep op een doek gezet. Het doel van de Hongerdoek bleef hetzelfde: hulp bij bezinning en gebed. In totaal zijn er de afgelopen 35 jaar (op initiatief van de Duitse Vastenaktie) 18 Hongerdoeken gemaakt door schilders uit India, Indo­nesië, Ghana, Peru, Kameroen, Haïti, Chili, Zwitserland, Duitsland. Een groot aantal van deze doeken hebben we in 2008 in de Gertrudiskerk opgehangen. En al jaren zorgen we ervoor dat er elk jaar zo’n Honger­doek in de Bergse kerken hangt.

We kozen voor twee dagen, twee woensdagen, een aan het begin en een aan het einde van de veertigdagentijd, twee keer op de 24e, en willen voor die dagen een programma organiseren, met een vastenprogramma voor jong en oud. Op de woensdagen 24 februari en 24 maart willen we samen met u de diverse genoemde vastenonderdelen vorm geven. De hele dag willen we vasten en slechts water drinken en geen voedsel tot ons nemen. Op beide dagen een sobere vastenmaaltijd in de avond. Beide dagen beginnen met de gewone viering op woensdagmorgen: om 9.00 uur de viering in Eigen Haard in de Pieter Breughelstaat of om 9.15 uur de dienst in de Catharinakapel. Het Middaggebed om 12.15 uur in de dagkerk van de Gertrudiskerk is onderdeel van de dag en ook om 19.00 uur ’s avonds is er een gebedsviering. Op 24 februari is het verdere programma in de kerk en bijgebouwen van de Goddelijke Voorzienigheid. Naast meditatie bij de Hongerdoek zal er aandacht zijn voor het vastenproject in Malawi. Na 17.00 uur zal de avond verder ingevuld en uitgevoerd worden door de jongeren. Met een vastenmaaltijd, een gebedsdienst om 19.00 uur, muziek, verhalen en beelden over Malawi. Uiteraard is iedereen welkom. Op 24 maart is het centrale adres de Gertrudiskerk. In de morgen staat het project van de Vastenaktie in Malawi opnieuw in de aandacht, met medewerking van Wim en Marij van Hulten (vrijwilligers uit de geloofs­gemeenschap Heilig Hart). In de middag en avond krijgen boete, biecht en kruisweg op verschillende wijze invulling. Vanaf 14.00 uur zal ieder uur de kruisweg gebeden worden. Diverse verschillende afbeeldingen zullen in de Gertrudiskerk een plaats krijgen. Met Aswoensdag zal het programma in de kerken liggen. En u, u kunt deelnemen, geheel naar keuze. Een strippenkaart wordt u op Aswoensdag aangeboden, waarop u aan kunt geven aan welke activi­teit of viering u deel wilt nemen. Wij hopen dat veel bergenaren aan de oproep voor deze vastendagen gehoor geven, zichtbaar of onzichtbaar.Dit jaar is gekozen voor het Hongerdoek dat vorig jaar gemaakt is door Anthony Emeka Nwachukwu (1959) uit Nigeria.Hij heeft het de titel: ‘Behoud van de Schepping, opdat allen kunnen leven’ meegegeven. De kunstenaar werkt het thema uit in drie delen, te weten: (1) de schep­ping volgens Genesis, (2) de bedreigingen van de schepping door onze manier van omgaan met de wereld en (3) het visioen van het behoud van de schepping. Oorspronkelijk is de aarde aan de mensen gegeven om te bewerken en te bewaren. De aarde werd en wordt echter uitgebuit en wordt zo steeds minder het paradijs om in te wonen. Maar mensen uit alle werelddelen delen het visioen, dat de aarde hersteld kan worden, zodat iedereen er weer goed kan leven. Dit Hongerdoek treft u tijdens de Veertigdagentijd aan in iedere kerk en dagkerk en in verschillende kapellen van de huizen. Een kleine afbeelding (op A4 formaat)

kunt u vanuit de kerk mee naar huis nemen. Op elk moment van de dag kunt u zo in stilte mediteren voor het doek. In de vieringen in de kerk zullen delen van het doek gekoppeld worden aan de Bijbellezingen.

Bezinning In deze Veertigdagentijd valt bij velen van ons het woordje VASTEN. Maar wat houdt dat eigenlijk in. Ik vond de volgende tekst n.a.v. Jesaja 58...... voor mijzelf en hopelijk voor u een bezinning waard: Ik zie geen brood in vasten, zegt God, als jullie er alleen een vrome rite van maken die alles bij het oude laat in de wereld en in jezelf. Ik zie geen brood in vasten, zegt Hij, als het gepaard gaat met het citeren van bijbelwoorden over ‘gerechtigheid en recht’ zonder dat ze conse­quen­ties hebben, of over de ‘wegen des Heren’ zonder dat je die wegen ook werkelijk bewandelt.  Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heer, als Ik jullie hoor zeggen: ‘Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa’  (het is door mijn schuld, mijn schuld, mijn allergrootste schuld) zonder dat je de schuld ook wilt vereffenen. Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heilige, als Ik zie hoe jullie daarbij je hoofd laat hangen en klaagt: we zitten zo in zak en as. Maar als vasten een hartenkreet is tegen boosaardigheid in de wereld en in jezelf; als het verzet is tegen slavenhouders, tegen beulen, tegen wie ‘vrijheid’ in hun vaandel schrijven ten koste van de ander; als vasten is, dat je spaart uit eigen mond wat toekomt aan wie honger lijden; als je geen zorg meer om eigen broodwinning hebt, dan zie IK er brood in, zegt God! Ik wens u een genadevolle veertigdagentijd. Zr. Paula

10


Kruisweg In zuidelijke landen wordt in de Veertigdagentijd op alle vrijdagen de kruisweg gebeden. In Bergen op Zoom doen we dit ook al een paar jaar. Dit jaar opnieuw, iedere vrijdag. De Kruisweg is een reis langs 14 staties, een reis door Jeruzalem, de laatste 24 uur van het leven van Jezus. We zien dat hij wordt gearresteerd en na een kort proces naar de landvoogd wordt gebracht. Vonnis wordt gewezen en hem wacht de kruisdood, op de executieplaats Calvarië. We zien hoe hij sterft en wordt begraven. Einde verhaal, maar wij weten beter. We proberen door dit lijdensverhaal heen te kijken en het perspectief al te zien. Door dit lijden heen, door alle lijden heen zien we Pasen. De locatie(s) en de tijden liggen nog niet vast. U wordt daar via de andere media over geïnformeerd. Op de vastendag 24 maart zullen in de Gertrudiskerk verschillende kruis­ wegen aanwezig zijn en zal in de middag ieder uur de kruisweg worden gebeden (zie het stukje hierboven over de vastendagen)

Boeteviering en biechten Op de vastendag 24 maart zal, als onderdeel van deze speciale dag, om 19.00 uur een boeteviering worden gehouden in de Gertrudiskerk De Veertigdagentijd is immers een periode van inkeer en omkeer. In de Bijbellezingen op de zondagen komt dat in dit Lucasjaar vaak aan de orde. In een boeteviering wordt dat verdiept. Er is dan – voor en na de boetedienst – ook gelegenheid voor een persoonlijke biecht. Daartoe zijn de priesters aanwezig. Met hen kan overigens gedurende de hele veertigdagentijd een biechtafspraak worden gemaakt.

Vespervieringen in de veertigdagentijd Daadwerkelijk meeleven met alles wat het kerkelijk jaar wordt gevierd geeft een extra kleur en dimensie aan het menselijk bestaan. Dat echt ervaren van het gaan en komen van de seizoenen in de natuur en het laten kleuren van je dagelijks leven

door de tijd van het kerkelijk jaar is in onze moderne tijd soms wat verwaterd. De temperatuur en de aan­kleding (bloemen!) van onze huizen en de samenstelling van onze maaltijden worden nauwelijks meer beïnvloed door zomer of winter, en in huis is, behalve rond Kerstmis, vrijwel niets meer te merken van de sterke tijden in het kerkelijk jaar. Goed beschouwd is dit een verarming. De ene dag gaat steeds meer lijken op de andere. Alle reden om te proberen deze veertigdagentijd nu eens wat bewuster mee te maken. Een bijzondere manier hiervoor is het meevieren van de vesperdiensten die in de veertigdagentijd elke zondagmiddag om 17.30 uur in afwisselend de Gertrudiskerk en de Ont­moe­ tingskerk (Bolwerk) worden gehouden. Het zijn korte, meditatieve vieringen met veel (samen)zang, die u in de juiste stemming brengen en die de deelnemers waardevolle gedachten aanreiken in al dan niet gezongen Schriftteksten.De juiste plaats van viering voor een bepaalde zondag vindt u in de woensdagse Bode, op affiches bij de uitgang van de kerken en op de websites van de kerken. Op zondag 21 maart is er geen vesperviering in verband met de oecumenische Passie-Cantatedienst om 16.00 uur in de Gertrudiskerk.

Vastenaktie De Vastenaktie bestaat dit jaar vijftig jaar en is altijd meegegaan met haar tijd, niet alleen in het bedenken van steeds weer actuele en zinvolle campagnes, maar ook in de eigen organisatie. Zo besloot het bestuur in 2000 om Vastenaktie onder te brengen bij de katholieke ontwikkelings­organisatie Cordaid, waar ook Memisa, Mensen in Nood, Kinderstem, Bond Zonder Naam en Cordaid Microkrediet deel van uitmaken.Deze samenwerking stelt Vastenaktie in staat om haar kleinschalige en kerkelijke karakter te combineren met de schaalvoordelen van een grote en professionele organisatie. Moderne campagnes, transparant en doelgericht projectenwerk met behoud van haar kernwaarden: bezinning, spiritualiteit en solidariteit, dat is waar Vastenaktie vandaag de dag voor staat. Er is ook een internationaal samenwerkingsverband, want Vastenaktie maakt deel uit van de internationale katholieke Cidsenetwerk, waar ze vertegenwoordigd wordt door Cordaid. Dit is een

11


samenwerkingsverband van katholieke ontwikkelingsorganisaties in Europa en Noord-Amerika, die in hun landen de vastencampagne voeren. Dit jaar is gekozen voor het land Malawi en in een volgend artikel leest u hier meer over.

Piet van Hulten, Witte Pater, missionaris in Afrika Er was geen gelegenheid om de heer Van Hulten een interview af te nemen. Maar in plaats daarvan heeft hij een uitgebreid verhaal gestuurd over zijn leven en werken in Malawi, waarvan ik u nu een samenvatting geef. In Malawi, een land in Afrika tussen Mozambique en Zambia is de heer van Hulten 45 jaar werkzaam geweest. Nu, na een kort verlof, vertrekt hij 12 januari 2010 weer naar Malawi om door te gaan met het apostolaat voor de gevangenen. In 1964 is hij als jonge missionaris van de Witte Paters vertrokken om pastoraal werk te gaan doen in de parochies van het Noordelijk Diocees. Naast dit pastorale werk is hij actief betrokken geraakt bij het opzetten van Lagere scholen om de kinderen in de afgelegen gebieden de kans te geven om te leren. Hij heeft veel contact gehad met de zieken en ster­ven­den, vooral met AIDS-patiënten. Minstens 20% van de bevolking is met HIV besmet. In 1994 is hij overgeplaatst naar Nkhata-Bay, een klein stadje aan het meer van Malawi. Toen daar de vraag gesteld werd: “Wie gaat zorg dragen voor de gevangenis?”, werd het stil. Niemand van zijn collega’s had hier echt zin in. Om de stilte te verbreken, heeft pater Van Hulten aarzelend aan­geboden om het wel te willen proberen. Dit proberen werd serieus genomen en ondanks het feit dat hij later ook andere verantwoordelijkheden erbij kreeg, is hij altijd doorgegaan met het gevan­genispastoraat. De gevangenis in Malawi was niet de beste plaats om in te leven. Overbevolkte cellen, (soms zelfs 130 tot 160 personen in één cel),

12

en om de beurt op de grond slapen. Er was zelfs geen slaapmatje, alleen een klein dun dekentje, ook in de winter. Buiten was er een open latrine. Diverse gevangenen probeerden te studeren in de tijd, dat ze binnen moesten zitten. Eén keer in de week kregen ze toestemming om een gebedsdienst bij te wonen.De maaltijden, één per dag als ze geen familie in de buurt hadden, bestonden uit een dikke maïspap met bruine bonen. Niet echt lekker en ook verre van gezond. Je kon er behoorlijk ziek van worden. Samen met een Canadese Witte Paters heeft pater Van Hulten vooral in Lilonngwe en Zomba gewerkt aan scholing binnen het gevangeniswezen. Lager onderwijs, middelbaar onderwijs en ook speciale cursussen wer­den op touw gezet. Degenen die lesgeven, zijn gevangenen die vroeger in het onderwijs hebben gezeten. Deze activiteiten maakten het leven een beetje dragelijker Op een goede dag was er zelfs permissie gekomen om schoollokalen te bouwen in een washuis dat niet meer gebruikt werd. Uiteindelijk waren er zeven leslokalen en er kwam zelfs een computerlokaal. Dit lokaal is helaas nog niet in gebruik, omdat er nog geen stroom is.We hebben hiermee al met al grote successen behaald. 85% van de leerlingen is geslaagd voor o.a. het eindexamen middelbare school. Enkelen hebben het in het afgelopen jaar zelfs klaargespeeld om, na hun detentie, naar de universiteit te gaan.


Natuurlijk waren er op de zondagen overal kerkdiensten ingericht. Het waren door de bank genomen geen “ Kathedrale” plaatsen waar de mis gelezen werd. De ratten liepen je regelmatig voor de voeten. In een oude, niet meer in gebruikte keuken werden diensten gehouden. De gevangenen zorgden zelf voor een koortje, een kerkbestuur en een soort Vincentiusvereniging. Ze hebben zich georganiseerd in Christelijke basis­gemeenschappen, “levende Parochies”, die zoveel mogelijk zelf alles willen regelen. Prachtig! Behalve in het gevangeniswezen was pater Van Hulten samen met de Witte Paters binnen Malawi de laatste zes jaren belast om de parochies of missies van personeel te voorzien. Hij was ook betrokken bij twee belangrijke instanties, de C.F.S.C en “Kungoni”, die op initiatief van de Witte Paters zijn opgericht. C.F.S.C. staat voor “Center for Social Concern”. Deze organisatie zet zich vooral in voor vrede en gerechtigheid binnen Malawi, maar ook daar buiten, door meer samenwerking te bevorderen tussen de Christelijke en Afrikaanse kerken en de Islam, die meer en meer begint op te komen. Verder zijn er ook nog veel Afrikaanse religies (vroeger als heidens gekwalificeerd) die hun eigen structuur en tradities hebben. Het Center houdt zich ook bezig met de rechten en lonen van mensen die op de tabakplantages werken. Onderbetaling en kinderarbeid zijn aan de orde van de dag. De moderne slavernij, waarbij meisjes met mooie woorden en beloften bedrogen worden en nogal eens verdwijnen in de seksindustrie in het Midden Oosten, Zuid-Afrika, Europa en Amerika Aan dit probleem wordt door het Center dan ook heel veel aandacht besteed. “Kungoni” is een center dat actief bezig is om de cultuur en de tradities van deze streken te behouden en te verstaan. Wij, als kerk, zouden meer respect moeten hebben voor die cultuur en haar tradities. We zouden eigenlijk eens moeten uitzoeken, hoe wij met deze culturen om moeten gaan en hoe wij ze in ons geloof en geloofsbelevenis een plaatsje zouden kunnen geven. Op dit gebied is nog veel te doen. Eugenie Daniels-Klep

13


Een vrijwilliger in actie Een van de vele vrijwilligers in onze parochie is Yvonne Nieuwstad. Sinds twee jaar is zij lid van de Werkgroep Eerste Communie. Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en werkt part-time op een accountantskantoor. Yvonne is gevraagd om bij deze werkgroep te komen en dat wilde ze graag. Haar oudste zou zijn Eerste Communie gaan doen en ze wilde betrokken zijn bij zo’n belangrijke gebeurtenis. De werkgroep bestaat uit zes personen. Ieder heeft zijn eigen taak. Het werk van Yvonne bestaat grotendeels uit organiseren, plannen en brieven schrijven. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de Eerste Communie in de H. Hartgeloofsgemeenschap al begonnen. Opvallend is dat er bij de aan­mel­dingen kinderen zijn die niet in deze wijk wonen. Zij zijn wel gedoopt in de H. Hartkerk, maar later verhuisd. Men voelt blijkbaar nog een band bij deze geloofsgemeenschap. Bij de voorbereiding van de Eerste Communie volgen de kinderen zes kerklessen onder leiding van een pastoraal werkster. Zij vertelt een Bijbel­verhaal. Daarna wordt er geknutseld, terwijl een cd aanstaat waarop de liedjes te horen zijn die tijdens de viering worden gezongen. Deze cd kunnen de communicantjes ook thuis draaien zodat het thuisfront kan mee-oefenen. Op die manier is iedereen betrokken bij deze bijzondere gebeurtenis in het leven van zowel kind als ouders. Behalve dit zingen, wordt er thuis ook uit een werkmap gewerkt. Samen met vader en moeder voeren de kinderen opdrachtjes uit: bijvoorbeeld een stamboom maken. Deze werkmap wordt op de eerste ouderavond uitgedeeld. Yvonne heeft het schema dan al klaar waarop de kerklessen en de thuisopdrachten staan vermeld. Vorig jaar heeft de groep een bezoek gebracht aan een melkkoeienstal; de kinderen mochten verse koemelk drinken. Dit jaar zal een bakkers­molen worden bezocht. Twee maal gaan de communicanten op een woensdag gezamenlijk lunchen. Het thema van het project – Samen Aan Tafel – wordt op deze manier praktisch uitgevoerd. Dit project wordt al jarenlang naar tevredenheid gebruikt. plaatje: samen aan tafel

14

In de vastenperiode worden Palmpaasstokken gemaakt. Op Goede Vrijdag is de Kinderkruisweg in het bos van Lambertijnenhof. Dit is een stedelijke aangelegenheid die verzorgd wordt door leden van het pasto­raal team. Met behulp van afbeeldingen wordt het lijdensverhaal aan de communicanten uitgelegd. Tijdens de kerklessen wordt een silhouet gemaakt, dat in de kerk wordt opgehangen. Tenslotte komen de kinderen extra naar de kerk om te oefenen voor de Communieviering. Elk kind krijgt dan een opdracht toegewezen. Er wordt hun gevraagd of ze willen voorlezen of een kaars willen aansteken. De leden van de werkgroep proberen zoveel mogelijk bij alle activiteiten aanwezig te zijn. Soms is dat moeilijk omdat de meesten van hen ook kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. Oppas is niet altijd voor­handen Yvonne vindt inZOOMen makkelijk leesbaar en wel leuk. Ze vindt dat het blad er nu professioneel uitziet. Het is een vooruitgang! Yvonne, bedankt voor de tijd, die we samen aan jouw tafel hebben doorgebracht. Ik wil je veel succes toewensen met je werk. Lucie Venmans


Tussen Kunst & Kerk Bovenop een grote ton zit een dikke goedzak. Op zijn hoofd een trechter. Zijn hand joviaal in de lucht. In de ton onder hem een koekenbakker, met wafelijzer en een kom beslag. Gewapend met een gebraden kip aan het spit gaat de dikke man de strijd aan met een mager scharminkel. Ook zij zit bovenop een ton, gevuld met vis. Op haar broodschop liggen er nog twee. De sluier op haar hoofd geeft haar een devote uitstraling, bekroond door een poging tot een aureool. Zo beeldt het schilderij “De Strijd tussen Vastenavond en Vasten” uit (omgeving van Pieter Bruegel de Oude, uit de zestiende eeuw). ­

De strijd is op dit schilderij nog onbe­slist. Vandaag de dag lijkt Vastenavond het van Vasten gewonnen te hebben: bij de Vastenavondviering zit de kerk altijd flink vol. En enkele dagen later op Aswoensdag? Een ‘handvol mensen’ komt een askruisje halen. Heeft Vasten verloren? Nee. Vastenavond is een feest van de buiten­kant: we zien de stad uitpuilen van de uitbundige feestvierders, gemaskerd zich tegoed doend aan de geneugten van het leven. Vasten daarentegen is een periode voor de binnenkant: ieder bereidt zich in stilte op zijn eigen manier ingetogen voor op de Verrijzenis van de Heer met Pasen. Dan vieren we weer uitbundig feest! Ward Warmoeskerken

15


Eerst kijken – dan denken – dan pas iets gaan doen In gesprek met de heer H. Smeenk, restaurateur van de Gertrudis De Gertrudiskerk is een gebouw dat al aardig wat heeft meege­ maakt. De kerk heeft littekens van nooit voltooide bouwfasen en als gevolg van oorlog, rampen en tegenslagen. Kerken zijn over het algemeen beeldbepalend in stad, dorp of streek. Ze zijn heel dominant aanwezig en verwijzen naar bepaalde perioden uit de geschiedenis. “In Nederland ligt haast geen stof meer in en op onze oude kerken,” merkt Hans Smeenk op. Dat wil zeggen, dat ze bijna allemaal gerestau­reerd zijn. Wat in Nederland tot 1980 veel gebeurde is dat restaurateurs zich als doel stelden om alles wat niet meer perfect was aan een monument, te vervangen of te reconstrueren naar de oudste bouwfase van het gebouw (soms nog mooier dan het geweest is). Hierdoor zijn veel originele detailleringen vervangen en soms ook het oude materiaal. Hans Smeenk kiest voor een andere benadering. Het originele zo lang mogelijk conser­veren opdat het ‘echte materiaal’ voor ons nageslacht behouden blijft. Om te kunnen bepalen of iets origineel is en hoe je ermee om mag gaan tijdens een restauratie moet je kennis hebben van theorie en praktijk. De belangrijkste bron van deze kennis is het gebouw zelf. In Nederland is al zoveel gerestaureerd, dat je niet vaak nog origineel werk tegenkomt met ‘oud stof ’erop. Hans Smeenk is bouwkundige van beroep en een gepassioneerd restau­ra­teur. Met twaalf vaste medewerkers runt hij zijn restauratiebedrijf Cauwenborgh in Bergen op Zoom. Met het extra inhuren van twee tegel­zetters van T&B (Van Tilburg Bierstekers, eveneens een Bergs bedrijf) is Smeenk in de Gertrudis aan de slag gegaan in opdracht van de gemeen­te Bergen op Zoom. Hiervoor waren een paar maanden uitgetrokken.

16

De restaurateur gaat op zoek naar oude bouwsporen, oude muren, gewelven, decoraties, etc. Hij probeert ze weer boven tafel te krijgen en in het geheel in te passen. Oud is niet altijd mooi, maar dat wil niet zeggen, dat je het met alle geweld mooi moet maken. De authenticiteit van een oud gebouw moet zicht­baar blijven. Het bouwvolume van de Gertrudis in zijn totaliteit en de combinatie van oud en nieuw zijn belangrijk. Het oude koesteren en waar geen oude sporen zijn gevonden, bijvoor­beeld in het middenschip van de Gertrudis (na de brand van 1972), moet je ook niet proberen dit weer in oude glorie te herstellen. Wat er niet meer is moet je niet terug willen, maar zorgvuldig aanvullen. Het Cantatorium, de toren, de ruimten in de toren, de trappen, de toren­hal en de dagkapel zijn door de eeuwen heen het minst aangetast door oorlog en andere narigheden. Daar vind je genoeg oude bouwsporen. Ook in het tweede transept is nog veel interessants te vinden. U moet beslist eens gaan kijken en de ruimte en het interieur op u laten inwerken. Eugenie Daniels-Klep


Restauratie Lourdeskerk

Zeer belangrijk blijft natuurlijk de geldelijke steun die we van velen mogen ontvangen.

Financiële stand van zaken

Bestuur Stichting Vrienden van de Lourdeskerk. Rabobank: 11.18.41.402 INGbank : 0777434

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Lourdeskerk heeft er alle vertrouwen in dat zeer binnenkort een begin kan worden gemaakt met de restauratie van de kerk. Is de financiering dan helemaal rond? Nee, de stand van zaken op 13 december gaf nog een tekort te zien van liefst € 172.799 Dat is het verschil tussen de begroting van de kosten voor restauratie zoals ingediend bij de Provincie Noord-Brabant ( € 1.678.357) en de voorziene dekking van die kosten (€ 1.505.558). Om de haalbaarheid van restauratie van de kerk te vergroten, is besloten de omvang ervan te beperken. Alleen zaken die in later stadium niet meer, of slechts tegen onevenredig hoge kosten kunnen worden gerea­liseerd, worden nu meteen aangepakt. De glazen voorzetramen voor het glas-in-lood bijvoorbeeld zijn daarom (voorlopig) geschrapt. Dat kan tijdelijk op een goedkopere manier. Een opsteker voor het restauratiefonds was natuurlijk de bijdrage van € 20.000 van het Bouwfonds Zuid-Nederland. Dat we snel kunnen begin­nen, ontlenen we ook aan het feit dat we samen met het Parochie­bestuur nog een aantal financiële ijzers in het vuur hebben. Zo verwach­ten we begin 2010 nog uitsluitsel van een aantal belangrijke subsidie­verleners en we vertrouwen ook nog op een positief resultaat van het intensief overleg van het Parochiebestuur met de Gemeente Bergen op Zoom. Presentatieviering

NB. In een van de volgende nummers komen we uitgebreid terug op de restauratiewerkzaamheden aan de kerk. (redactie)

Activiteitenkalender Voorbereiding Eerste Communie Vanuit alle geloofsgemeenschappen heeft in de komende maanden de voorbereiding plaats op de Eerste Communie. De voorbereidings­bijeenkomsten zijn op verschillende tijden en plaatsen.In alle kerken vindt op een zondag in februari of maart een ‘presentatie­dienst’ plaats: een ‘gezinsviering’ waarin de communicanten zich aan de geloofs­gemeen­schap presenteren. Voorbereiding Vormsel De Vormselvoorbereiding is al maanden bezig. In de komende maanden vinden de ‘presentatiediensten’ plaats. In de H. Hartkerk op zondag 7 maart, in de Goddelijke Voorzienigheid, in de Gertrudiskerk en in de Lour­des­kerk op zondag 14 maart. Bisschop J. van den Hende zal het Vormsel aan de jongeren toedienen op vrijdag 23 en zaterdag 24 april in de Lourdeskerk, ’s avonds om 19.00 uur. Eerste Communie

Gertrudis

28 februari

10.00 uur

25 april

10.00 uur en 12.30 uur

Onze Lieve Vrouw van Lourdes

7 maart

9.30 uur

18 april

10.00 uur en 13.00 uur

Heilig Hart van Jezus

28 februari

11.00 uur

25 april

11.00 uur

Goddelijke Voorzienigheid

31 januari

9.30 uur

11 april

10.30 uur

17


Donderdag 28 januari 20.00 uur: Parochieavond Aan het einde van de Nieuwjaarsmaand januari nodigt het parochie­ bestuur de leden van de contact- en deelraden en leden van de verschil­lende werkgroepen en koren en alle geïnteresseerden uit voor een Parochie­avond. In het eerste uur zal vanuit het bestuur gesproken worden over de verschillende ontwikkelingen ten aanzien van de pasto­rale bezetting, het pastoraal beleidsplan, de gebouwen en financiën. Ook zullen de twee nieuwe kerkmusici worden voorgesteld. Het tweede uur is voor onderlinge ontmoeting. De avond wordt gehouden in de dagkerk van de Goddelijke Voorzienig­heid, Van Heelulaan. Dinsdag 2 februari 19.00 uur: Maria Lichtmis Op de feestdag van de Opdracht van het kind Jezus in de tempel worden alle kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt uitgenodigd voor een korte Kaarsenviering. De viering heeft plaats in de Dagkerk van de Gertrudiskerk (ingang Grote Markt). Dinsdag 9 februari 20.00 uur: Ontmoeting met schrijver Anton de Wit Anton de Wit (geboren 1979) is een jonge filosoof en publicist, die on­langs verraste met het Bronnenboek Christendom (samen met Richard Steenvoorde) en met een eigen boek: ‘Het Mysterie, de echte weg naar wijsheid en geluk’. Anton woont in Nijmegen, maar woonde als kind in Ossendrecht en Bergen op Zoom. Reden voor boekhandel Quist om hem uit te nodigen voor een avond in de boekhandel. Zondag 14 februari 12.00 uur: Vastenavonddienst Naar gegroeide traditie vindt er op de zondag van Vastenavond om 12.00 uur in de Gertrudiskerk een Oecumenische gebedsdienst plaats met bezinning op het vastenavondthema van dit jaar. Voorgangers: Ds.Willem Vermeulen en pastor Rud Smit. Woensdag 17 februari: Aswoensdag Na de Vastenavond begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag. In alle kerken zijn ’s avonds om 19.00 uur diensten waarin de

18

as wordt geze­gend en het askruisje wordt uitgedeeld. Tevens ’s morgens om 9.00 uur in Eigen Haard, om 9.15 uur in de kapel van St. Catharina en om 12.15 uur tijdens het Middaggebed. Woensdag 24 februari en woensdag 24 maart: Vastendag in kader bisdom-estafette Zie elders in dit nummer. Donderdag 25 februari 19.30 uur: Palliatieve sedatie De laatste paar jaar staat dit onderwerp sterk in de belangstelling. Deze vorm van behandeling wordt toegepast in bepaalde situaties in de stervensfase. De heer Henk van het Maalpad, ziekenhuispredikant, en Eric van der Geer, specialist ouderengeneeskunde, zullen dit thema belichten vanuit ethisch en medische perspectief. De bijeenkomst is in het Wijkcentrum ‘De Korenaere’ (Korenmarkt 7) van 19.30 – 21.30 uur. Inlichtingen: Miep Tiemessen; 0164-240 726; e-mail: h.f.tiemessen@home.nl Dinsdag 2 maart 19.30 uur: het werk in Hospice “De Markies” Alison Jolley, verpleegkundige, en Akke van Doesburg, vrijwilligster, vertellen over hun werk in Hospice “De Markies”. De bijeenkomst is in het Wijkcentrum ‘De Korenaere’ (Korenmarkt 7) van 19.30 – 21.30 uur. Inlichtingen: Miep Tiemessen; 0164-240 726; e-mail: h.f.tiemessen@home.nl Zondag 14 maart: zondag Laetare Op deze zondag draagt kerkmusicus Hans Smout tijdens de viering van 10.00 uur in de Gertrudiskerk zijn functie over aan zijn opvolgers Marcel van Westen (dirigent) en Janno den Engelsman (organist). Inspeling Rogierorgel – Gertrudiskerk ’s Middags vindt de inspeling plaats van het orgel, in de 19e eeuw gebouwd door de Bergse orgelbouwer Rogier, dat door de Lutherse gemeente in bruikleen is gegeven. Het fraaie instrument


heeft de status van Rijksmonument. De organisten spelen orgelliteratuur uit het midden van de 19e eeuw van zowel Lutherse als rooms-katholieke herkomst. Voorts zal gregoriaans gezongen worden op de manier zoals dat in die tijd gebruikelijk was.De juiste aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt in de Bergen op Zoom­­se Bode en op de website www.rkboz.nl.

Vieringen in de vier kerken 6 en 7 februari

5de zondag door het jaar De wonderbare visvangst Caritascollecte voor MEMISA

Zondag 21 maart: Passie-Cantatedienst – Gertrudiskerk Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt op zondag 21 maart om 16.00 uur in de Gertrudiskerk een oecumenische Cantatedienst gehouden, muzikaal verzorgd door het Gemengd Koor van HMR, de kinderen van de Koorschool, instrumentalisten en solisten onder leiding van de nieuwe dirigent van HMR, Marcel van Westen.De dienst zal worden geleid door een protestantse en een rooms-katholieke voorganger.

13 en 14 februari

6de zondag door het jaar De zaligsprekingen van Lucas

zondag 14 februari

12.00 uur Vastenavondviering Gertrudis

woensdag 17 februari

Aswoensdag

20 en 21 februari

1ste zondag in de Veertigdagentijd en presentatie Hongerdoek Jezus in de woestijn

woensdag 24 februari

Vastendag in het kader van de bisdom-vastenestafette

27 en 28 februari

2de zondag in de Veertigdagentijd De gedaanteverandering

6 en 7 maart

3de zondag in de Veertigdagentijd Jezus geeft een nieuwe kans Caritascollecte Vastenaktie Malawi

13 en 14 maart

4de zondag in de Veertigdagentijd De verloren zoon

20 en 21 maart

5de zondag in de Veertigdagentijd Jezus en de veroordeelde vrouw

zondag 21 maart

16.00 uur Cantatedienst Gertrudiskerk

woensdag 24 maart

Vastendag in het kader van de bisdom-vastenestafette 19.00 uur Boeteviering Gertrudiskerk

Cantatediensten, die hun oorsprong vinden in de Lutherse liturgie, kunnen een bijzondere kleur geven aan bepaalde tijden van het kerkelijk jaar, in dit geval aan de veertigdagen- en de passietijd. Naast samen­zang, schriftlezing, gebed en overweging speelt passiemuziek een be­lang­rijke rol in deze viering. U hoort, evenals in voorgaande jaren, weer het muzikaal rijke en zeer meditatieve werk van Heinrich Schütz (1585-1672) ‘Die sieben Worte Jesu Christi am Kreutz’. Daarnaast zingt HMR ‘Jesu, meinens Lebens Leben’ van Dieterich Buxtehude (1637-1707). Ook Nederlandstalige Bachkoralen vormen een integraal onderdeel van deze viering.Het NKC (Nationaal Kerkmuziekcentrum) streeft ernaar deze Cantate­ dienst een vaste plaats te geven in deze tijd van het kerkelijk jaar, evenals dit al het geval is met het Festival of Lessons and Carols in de Adventstijd.

19


In vuur en vlam project vormselvoorbereidingen De voorbereidingen met de vormelingen op hun vormsel eind april zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er wordt gewerkt met een project genaamd ‘In vuur en vlam’. Het project heeft een missionaire aanpak; het accent ligt bij de opdracht die we bij het doopsel hebben mee gekregen, om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen. De jongeren worden aangemoedigd deze taak op zich te nemen. Met het sacrament van het vormsel ontvangen zij hiervoor de kracht van de Heilige Geest. De werkgroep van het vormsel heeft sinds enkele jaren een volledig stedelijke aanpak. Zij het dat enkele projectavonden in de geloofs­gemeenschappen plaatsvinden met de eigen groep vormelingen. Tijdens deze avonden komt telkens een specifiek thema aan de orde. Bijvoorbeeld God als helper in de zin van de Heilige Geest. We hebben het verhaal gelezen over Jezus in de woestijn. Waarom kon hij die juiste keuzes maken, waarom had hij zoveel vertrouwen in de afloop? We kwamen er achter dat het de inspiratie is van de Heilige Geest. God helpt bij het maken van de juiste keuzes. We maakten een lijstje met keuzes die we zelf moeten maken in ons leven, soms heel gemakkelijk maar soms echt een dilemma.Contact maken met God was het thema van de tweede avond. We dachten na over verschillende namen die je voor God kunt bedenken, vader, vriend, herder, vrolijke vriend, spirit. Zo werd een beetje gemak­kelijker te bedenken dat je met God echt contact kunt maken: het lijntje naar hem staat altijd open, als een uitgestoken hand. We spraken over de rozenkrans: “die neemt mijn oma altijd mee naar de kerk”, “die gebruiken ze in de moskee”,”dat noemen ze een rozenhoedje”. Samen maakten we van prachtige glazen gekleurde kralen een eigen gebeds­snoer. Elke kraal kreeg een eigen betekenis, zoals de kraal van de rust, de kraal van de dag, de kraal van spijt, de schoolkraal, de kraal voor je dromen. Een waardevol snoer, te gebruiken om te bidden in onze eigen woorden.De volgende bijeenkomst op 21 november

20

was een stedelijke bijeenkomst en die was extra bijzonder. Er was die zaterdagmiddag een kindervoorstelling in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid. Veel vormelingen en hun families waren gekomen. Met theatergezelschap Simon & Zo maakten we een reis naar de verte, het land van Jezus. We leerden Jezus beter kennen, niet door verhalen die werden voorgelezen, maar door toneel met muziek, met zingen, met bewegen, met een decor en de vormelingen die wilden, konden zelfs mee spelen. Voor de kinderen werd het leven van Jezus een belevenis: de geboorte in de stal, als 12-jarige bij de tempel, de blinde die genezen werd, het lege graf, zijn verrijzenis. De boodschap van de inspiratie van de Heilige Geest was niet altijd gemakkelijk maar gaf hopelijk stof tot nadenken en leidde steeds meer herkenning voor deze jongeren om zo bij te kunnen dragen aan de droom die Jezus had voor de wereld, zijn missie. We sloten de middag daarom af met het tekenen van een droom voor ons eigen leven en een droom voor de wereld. De kinderen realiseren zich hoe ver deze dromen nog afstaan van het nu. Prachtige tekeningen werden er gemaakt. Die laten we u graag zien tijdens een van de vieringen voor de vormelingen in de komende maanden.


Inmiddels is er ook een tweede stedelijke bijeenkomst geweest. Op 10 december lieten we ons inspireren door Amnesty International, die deze dag met bijvoorbeeld een fakkelwake wereldwijd aandacht vraagt voor de rechten van de mens. Het vuur was voor ons het teken van de inspiratie van de Heilige Geest, die ons in vuur en vlam zet. Met brandende fakkels liepen we vanaf de Gertrudiskapel naar de Lourdeskerk. Daar stond heerlijke koffie en limonade klaar. Om vervolgens met zijn allen eens te speuren in de zgn. Geloofswinkel die was voorbereid. Zo ging ieder op zoek naar wat geloven voor hem of haar betekent en op welke manier je dat kunt beleven. We maakten (opnieuw) kennis met de rituelen van de sacramenten en hun betekenis. Er was aandacht voor een heel andere traditie binnenons geloof, namelijk het vereren van heiligen. Verbaasd waren we toen we meer heiligen bleken te herkennen dan van tevoren gedacht. Maar de verzameling van Rud Smit liet ons ook heiligen zien miet wie we juist helemaal niet bekend zijn. En het was voor velen een verrassing te horen dat de bijbel niet alleen een boek is om uit te lezen, maar dat er digitaal ook materialen zijn om de bijbel te leren kennen. Ouders ontdekten dat er vele leuke en toegankelijke boeken zijn om met kinderen in gesprek te raken over God en het geloof. Een hele tafel vol, heel waardevol. Tot slot kon ieder een mosterdzaadje planten en mee naar huis nemen. Zo kregen we de boodschap mee naar huis dat we niet alles in de hand hebben om van de wereld of je eigen omgeving iets moois te maken. Maar geef aandacht en heb vertrouwen, dan ben je al bijzonder goed op weg. Voor de ouders was het een knipoog naar de geloofsopvoeding: Je kunt het zaaien, zo vaak als je wilt, maar het zaad moet je zijn eigen werk laten doen. “Vertrouw erop dat het zaad zal ontkiemen, wanneer de tijd er rijp voor is.” Al met al hebben we in onze bijeenkomsten al veel mooie thema’s behandeld, veel gepraat, getekend, gelachen en gezongen. Gelukkig staan er nog meer bijeenkomsten op de agenda om samen te komen voor de voorbereidingen. We houden u graag op de hoogte in de volgende editie van InZOOMen. Projectgroep Vormsel en alle vormelingen: Geloofsgemeenschap Heilig Hart, Lourdes, Goddelijke Voorzienigheid

Gertrudis

en

Vormelingen april 2010 Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maxime Nuijtemans, Jacopo Koevoets, Hilde de Vos, Daan van der Grinten, Sanne de Vos, Maikel Meesters, Rick Heijmans, Myrthe Franken, Liezelot Oostelbos, Ilse Franken, Joost de Wit, Stefanie Abdullah, Eliane Mortiers, Tom Ackermann, Rodney den Broeder Geloofsgemeenschap GV Darlinne Carmelia, Nandalinne Carmelia, Selina Jalink, Anouk Lijmbach, Elvira Mathijssen, Stefan Schuurbiers, Jennifer Verheezen, Iris Walhout Geloofsgemeenschap Lourdes Linn Alleman, Jesse van As, Ronia van Bers, Vera Bolmers, Tara Borghouts, Paul Buckers, Rick Govers, Bowien Haas, Aaron Israels, Rosanne van Kerkhof, Dominique Ketelaars, Steven Lambregts, Roos Polman, Fabian Schut, Jorian Schut, Korin Slegers, Tom Vos, Thom Wuijts, Quincy van der Zande Geloofsgemeenschap Gertrudis Stephan Huis in ’t Veld, Pieter de Kok, Piet Matthijs, Laura Michielsen, Marc Groffen Reacties van vormelingen over de voorstelling van Simon&Zo en over de werkavonden (dec. 2009) “ Het stukje wat ik me het best herinner en het leukste vond, is dat met de blinde man omdat dat een mooi verhaal is.” “Ik zou het andere kinderen aanraden om naar Simon & Zo te gaan kijken bij het vormsel. Normaal vind ik toneelstukken en musicals saai, maar deze toch niet (op de liedjes na dan). “Bij de bijeenkomst is het altijd gezellig we doen er altijd leuke en leer­zame dingen. Je leert dingen over god en over de bijbel. Kort samen­gevat is het gewoon leuk.” ”Volgend jaar mogen ze het weer doen want door de beelden was het goed te begrijpen. De vorige avonden vond ik leuk en gezellig.

21


De verdeling van praten, zingen en knutselen is goed want je bent met van alles bezig.” “Ik vond de gebeurtenissen over de geboorte van Jezus heel interessant en ik vond het ook mooi hoe Maria en Josef het hebben gedaan.” “De kinderen die volgend jaar gevormd worden kan ik aanraden om naar deze voorstelling toe te gaan.” “Ik vond het stukje wel grappig en het was makkelijk te begrijpen. En dat dansje weet ik nog steeds en die volgende kinderen moeten dat stuk ook zien want het is echt grappig.”

Betekenisvol ontmoeten

Bedevaarten naar Lourdes Het nieuwe Bedevaartseizoen gaat weer beginnen. In februari is al weer de eerste bedevaart naar Lourdes. Dit jaar zijn er bij het VNB Nationale Bedevaarten weer vele mogelijkheden om een reis naar Lourdes te maken. Naast de bus-, vlieg- en treinreizen zijn er ook een paar nieuwe mogelijkheden. Dit jaar is het mogelijk om met de VNB Lance te reizen. www.lourdes.nl Dit is een bus waar ook pelgrims met rolstoel of zelfs liggend vervoerd kunnen worden. Deze bussen vertrekken zoals het er nu naar uitziet vanuit Breda. Verder gaat er dit jaar een motorbedevaart, waar je in groepjes reist en in Lourdes aansluit bij al de motor-bedevaartgangers uit verschillende windstreken. Dan is er ook de mogelijkheid om met de TGV te reizen. Dit jaar wil het VNB kijken of hier genoeg animo voor is. Je reist dan binnen een dag naar Lourdes ook met (medische) begeleiding. Ook dit jaar is er weer de kinder- en jongerenbedevaart van 16 tot 23 oktober. In de kerken van Bergen op Zoom zijn weer folders aanwezig. Contact: Sandra Willemse, v.d. Rijtstraat 15, tel. 643 275 of 06 295 61 929 of Daniël van Klink, Churchilllaan 42, tel. 254299 of 06 22705396 of kijk op de site van het VNB. www.lourdes.nl

22


Passiespelen te Tegelen Dit jaar worden in Tegelen opnieuw de Passiespelen gehouden. Velen van u zullen daar al wel vaker over gehoord en gelezen hebben en misschien hebt u ze zelfs al eens bijgewoond. Te midden van een groots decor in het openluchttheater in NoordLimburg wordt daar, eens in de vijf jaar, de laatste week van het leven van Jezus op een heel indrukwekkende manier uitgebeeld en nagespeeld. Door meer dan 400 medewerkers maar liefst. Een unieke theatervoorstelling die van inter­nationale allure genoemd mag worden.Dit jaar willen we vanuit de Lievevrouweparochie een busreis daar naar­toe mogelijk maken voor belangstellenden op zondag 22 augustus a.s.Nadere informatie wat betreft de kosten, inschrijving, plaats en tijd van vertrek volgen nog, maar u kunt desgewenst nu alvast de datum reserveren in uw agenda. Natuurlijk kunt u ook de website: www.passiespelen.nl eens bezoeken en nalezen.Als u kenbaar wilt maken dat u interesse hebt om mee te gaan, kan dit via een e-mailbericht naar lievevrouweparochie@ rkboz.nl waarin u uw naam, adres, telefoonnummer vermeldt en het aantal personen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met nummer 210 402. Wij nodigen u van harte uit om samen met velen vanuit de Lieve­vrouweparochie naar dit geweldige evenement af te reizen. Elma Bastianen-Luijks, lid pastoraatsgroep i.o.

Nationaal Kerkmuziekcentrum In zijn nieuwjaarsrede sprak burgemeester Han Polman over het Natio­naal Kerkmuziekcentrum, dat hier in Bergen op Zoom is gevestigd. Wat houdt dat nou in, Nationaal Kerkmuziekcentrum? Dit centrum is een stichting die haar thuisbasis heeft in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. Het doel is de Gertrudiskerk als levend centrum van kerkmuziek op nationaal niveau verder te ontwikkelen. Het beoogt hiermee het cultureel erfgoed “kerkmuziek” in brede zin te behouden en een inspiratiebron voor anderen te zijn. Hierbij wordt heel nauw samen­gewerkt met het Markiezenhof en CKB De Maagd. Het is natuurlijk niet alleen kerkmuziek die de aandacht krijgt. Het NKC werkt ook mee aan concerten met wereldse muziek. In juli vorig jaar was het Egidius Kwartet hier te gast in het kader van het Josquinfestival van de Roosevelt Academy. Ook nog vers in het geheu­gen ligt het mini-muziekfestival voor Oude Muziek ‘De Vertraging’. Hieraan deden Fortuna, The Spirit of Gambo en de Cappella Pratensis mee. Deze drie gezelschappen speelden en zongen in het Markiezenhof, het Stadhuis en de Gertrudiskerk en brachten muziek voor jong en oud, rijp en groen, kortom, voor iedereen die wilde genieten van muzikale schoonheid en betovering. Jeugdkoren en -orkesten uit binnen- en buitenland zijn hier al als gast geweest en hebben concerten van hoge kwaliteit verzorgd. De BBC heeft in de Gertrudiskerk een “Eveningsong” opgenomen, die ook inderdaad via deze omroep is uitgezonden. Een onderdeel van het NKC is de koorschool. Hier kunnen kinderen vanaf groep 5 lid van zijn. Als iemand al op jonge leeftijd goed leert zingen, heeft hij of zij daar een leven lang plezier van.

23


Het repertoire van de koorschool bestaat uit zowel protestantse als katho­lieke koormuziek en is als zodanig oecumenisch van karakter.Het maakt niet uit tot welke geloofsgemeenschap iemand hoort; de koor­school is voor iedereen toegankelijk, zelfs uit de wijde omtrek kunnen kinderen lid worden.En het mooie is: er zijn geen kosten aan verbonden! Behalve zingen is er ook tijd voor leuke dingen, bijvoorbeeld de kerk verkennen zodat die wat vertrouwder voor de kinderen wordt. Het moet niet alleen een ruimte zijn waarin je komt om met je koor te zingen. Er zijn veel spannende, “geheime” plekjes te ontdekken en een heleboel geschiedenis. Voor het Ceciliafeest is natuurlijk ook tijd. Cecilia is tenslotte de patrones van alle koorzangers.De leerlingen van de koorschool leveren een aandeel tijdens de Passie-cantatedienst op 21 maart a.s; zij zingen mee in de meerkorenviering op Palmpasen (28 maart) en ook in juni tijdens Proefmei geven zij ook acte de présence. Onder auspiciën van het NKC vallen ook orgellessen op de drie orgels die de kerk in de nabije toekomst rijk zal zijn: binnenkort wordt het Rogier­orgel uit de Lutherse kerk in de Sint-Gertrudiskerk geplaatst, het Ibachorgel zal eind dit jaar ook weer in alle glorie te beluisteren zijn en er staat al een 18eeeuws Vlaams koororgel. Mogelijkheden genoeg dus voor iemand die orgel wil leren spelen. Informatie over koorschool en orgellessen: CKB De Maagd; tel. 0164-277 670


H. Gertrudis Adres: Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom tel. 0164 - 233 574 e-mail: gertrudis@rkboz.nl website: www.rkboz.nl Misintenties: bankrek. nr. 45.87.05.802. t.n.v. RK Lievevrouweparochie Parochiebijdrage: bankrek. nr. ABN-AMRO 44.11.71.028 t.n.v. RK Lievevrouweparochie Bereikbaarheid secretariaat: elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur tel. 0164 - 233 574. Contactpastor: pastor Rud Smit, tel. 0164 - 233 574

Familieberichten Gedoopt: Kuno, zoon van Pieter de Beus en Estelle Hellendoorn Ilse, dochter van Martijn van Drunen en Nancy Cordova Lieve, dochter van Ruud van de Rijzen en Wilan Klaassen Maximus, zoon van Pieter en Irina Ruijter Caecilia, dochter van Bart en Jaccerie Ruijter Huwelijk: Wouter Bergs en Linda Goossens Joost van Dongen en Sanneke van de Boom Overleden: Maria de Keijzer-Ribbens Piet Gorissen Johanna Schraven-Reijers

Gertrudis in Beweging Eind augustus 2009 hadden we onze laatste weekenddienst in de Gertrudis­kerk. Nu, ruim 4 maanden later zijn we weer thuis na een perio­de die we “Gertrudis in Beweging” zijn gaan noemen.

Weekendvieringen: zaterdag 17.30 uur Gertrudiskerk, dagkerk (ingang Grote Markt) zondag 10.00 uur Door de week: Kapel van huize St. Catharina (Catharinaplein 25) dagelijks om 9.15 uur. Maandag, dinsdag en vrijdag: eucharistie. Woensdag en donderdag: woord- en communieviering. Dagkapel van de Gertrudiskerk (ingang Grote Markt), maandag tot en met vrijdag om 12.15 uur middaggebed.

25


De eerste zondag van september hadden we een sfeervolle weekend­viering in de open lucht bij de kiosk. We waren vertrokken maar nog dicht bij huis en we konden nog even in de kerk kijken die toen al de aanblik van een bouwterrein had. In het weekend van 19 en 20 december waren we blij dat we weer in onze eigen kerk bijeen waren. Op zaterdag voor de oecumenische viering ‘A Festival of Lessons & Carols’ en op zondag voor onze eerste Eucharistieviering.In de tussenliggende periode was “Gertrudis in beweging” langs de kerk­en van de Lievevrouweparochie, de Ontmoetingskerk van de PKN en de Parochie in Nijvel gegaan. De vieringen van Kerstmis en de zondagen er na hielden ons nog wat in beweging. We schoven voor de vieringen een aantal keren de stoelen bij­een om de saamhorigheid en de warme bij elkaar te zoeken. We zijn dankbaar voor de goede ontvangst en de bereidwilligheid die we overal hebben ervaren. Het was goed zowel bij anderen te gast te zijn, als wel om de ruimte te krijgen onze eigenheid vorm en inhoud te geven. De groep vrijwilligers die met vereende krachten erin geslaagd is de kerk precies op tijd van een bouwput weer om te toveren tot een sfeervolle kerkruimte verdient een geweldige pluim en ons aller waardering. Ook alle professionals die met grote kundigheid in de kerk hebben gewerkt, komt alle lof toe.En nu gaan we verder opbouwen en vernieuwen. Het gebruikelijke kerkmeubilair komt weer terug. En, we kijken uit naar de plaatsing van het Rogierorgel, het verplaatste koororgel en natuurlijk de opbouw van het grote gerestaureerde Ibach-orgel. Het zou mooi zijn als al dat nieuwe ook zou afstralen op een zich ver­nieu­wende geloofsgemeenschap. Ik geloof daar wel in. Ko de Krom

Wisseling van de wacht Het is in dit nummer van inZOOMen al enkele malen vermeld: op zondag 14 maart zal tijdens de viering van 10.00 uur dirigent Hans Smout zijn functie officieel overdragen aan zijn opvolger, Marcel van Westen. Niet dat Hans Smout nu helemaal uit het beeld verdwijnt; dat is ondenkbaar voor een getalenteerd ras-musicus als hij.

26

We zullen hem nog diverse keren in actie zien als dirigent bij project-uitvoeringen, terwijl hij o.a. zijn functie bij de Stichting Restauratie Ibach-orgel en zijn deelname aan het werk van de Commissie Beheer Gertrudiskerk zal bijven waarnemen, zodat wij kunnen blijven profiteren van zijn ervaring en expertise. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bergen op Zoom werd Hans tot zijn grote verrassing door de burgemeester vanwege zijn grote verdiensten voor de kerkmuziek uitgeroepen tot ere-burger van de stad waarbij hem tevens de legpenning van de stad werd overhandigd. Onmiddellijk daarna vond het debuut van Marcel als dirigent van HMR plaats: zonder dat Hans iets in de gaten had, hadden koor en instrumen­talisten zich opgesteld op het toneel om onder leiding van Marcel van Westen een vijfstemmig fugatisch lied met aangepaste tekst ten gehore te brengen. Op dezelfde zondag 14 maart zal ‘s middags in de Gertrudiskerk het Rogier-orgel worden ingespeeld. Over deze gebeurtenis hebt u al iets kunnen lezen in de Activiteitenkalender van dit nummer. Ook bij de plaat­sing van dit instrument en alles wat eraan voorafging heeft Hans een belangrijk aandeel gehad. Bij deze bespeling zult u de nieuw aangestelde organist voor de Lieve­vrouweparochie, Janno den Engelsman, in actie kunnen zien en horen. foto’s: Dick Vermaas Fotografie


Onze Lieve Vrouw van Lourdes Adres: Pr. Bernhardlaan 83 4615 BB, Bergen op Zoom tel. 0164 - 234 867 tel. praathuis/kerk 0164 - 235 106 fax 0164 - 251 530 E-mail: olvlourdes@rkboz.nl website: www.rkboz.nl. Parochiebijdrage: bankrek. nr. 52.51.23.040 t.n.v. RK Lievevrouweparochie. Bereikbaarheid secretariaat: elke werkdag van 09.30 tot 11.30 uur; tel: 0164 - 234 867 Contactpastor: pastor Ben Riesewijk bereikbaar via de administratie m.u.v. dinsdag (in dringende gevallen privé: tel: 0164 - 233 276) Weekendvieringen: zaterdag 19.00 uur, Lourdesgrot zondag 09.30 uur. Door de week: dinsdag 09.00 uur, Lourdesgrot In de maanden mei en oktober: woensdagavond 19.00 uur rozenhoedje in de Lourdesgrot

Werk aan de kerk Kerstmis achter ons, het vorige jaar achter de rug, weg oliebollen. Nu vol stoom vooruit met de kerk. Hopelijk begint spoedig de restauratie van de mooie Lourdeskerk, waarvoor vele mensen zich hebben ingespannen. Hen allen ben ik heel dankbaar. Maar laat ik beginnen de vele vrijwilligers te danken voor het vele werk dat rond de kerstdagen is verzet. Vaak waren er velen achter de scher­men bezig, wat onopvallend. Naar de resultaten te zien, waren ze duide­lijk present.De twee nachtmissen van 19.00 en 22.00 uur waren helemaal vol en er hing een gewijde sfeer, passend bij wat we vieren: dat God in een kwets­baar kind bij ons wil zijn en ons doet omzien naar elkaar, vooral naar alles wat teer, klein en kwetsbaar is in onze soms harde samenleving. En u hebt met zijn allen ook veel gegeven: een bedrag van € 4.778,33.Dat mag er zijn… De kerk en het kerkbestuur zijn er bijzonder blij mee. Hartelijk dank voor uw gulheid… Nu gaan we vooruit kijken. Er is een oproep gedaan voor nieuwe jonge misdienaars en er hebben zich al een jongen en een meske aangediend. Maar ook het koor en de klusgroep zitten te springen om nieuw bloed. Denk er eens over na en zet dan je beste beentje voorwaarts ten dienste van de geloofsgemeenschap. We gaan op weg naar Pasen met de vastenaktie ten bate de allerarm­sten in de wereld. Dat is de sociale dimensie van het vasten. Bij vasten hoort ook de vraag: kan en wil ik mij wat vaster aan de geloofs­gemeenschap verbinden? Ieder mag meedoen en ieders handen, hoofd en hart heten we welkom. Vastentijd is een tijd van bezinning op onze eigen persoonlijke geloofsbeleving en ook een tijd waarin we helpen het lijden in de wereld te bestrijden, dichtbij en veraf. Hartelijk bedankt nogmaals voor uw inzet en reik elkaar de hand voor een levende kerk van Jezus in deze tijd, hier in Bergen op Zoom. Ben Riesewijk, pastor

27


Waarom wij wachten op uw gebruikte kleding?

Familieberichten

Dat is omdat de geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Lourdes inzamelaar/depot is voor geheel Bergen op Zoom van de Stichting: Sams Kledingaktie, Cordaid, Mensen in nood. Deze stichting bestaat al ruim 40 jaar als kledinginzamelaar, heeft het CBF keurmerken is dus betrouw­baar.Zij ondersteunen diverse projecten in de wereld met kleding, geld en/of menselijke hulp bij ontwikkeling, werk en opleidingen. Het hoofdproject is de droogtebestrijding in Kenia. De mensen daar leven veelal van veeteelt en door de grote droogte sterft veel vee, dus weg levensonderhoud. Daarnaast zijn er o.a. ook nog projecten zoals een verbouwing ven een school/internaat in Kharkow, Oekraine en in India een project voor straat­kinderen in Chennai. Dit jaar  heeft de stichting de grens van 3.000.000 kg. ingezamelde kleding bereikt. Ons aandeel daarin is 8.000 kg.(dus 650 kg. per maand). Dat kan veel meer worden, maar daar hebben we u bij nodig met uw GOEDE gebruikte kleding, schoeisel en linnengoed. Voorlopig willen wij voor 2010 graag groeien naar 1.000 kg. per maand. Doet u mee ? Het is toch een goed gevoel als wij met de kleding die we zelf niet meer gebruiken nog zoveel goeds kunnen bereiken voor onze medemens in de derde wereld.   U kunt Uw kleding iedere werkdag inleveren tussen 9.30 uur en 11.30 uur op de pastorie, Pr. Bernhardlaan 83. Graag alleen goed bruikbare spullen en in GESLOTEN zakken of dozen. Gooi het niet in de eerste de beste container maar geef het even bij ons af. We hebben u uitgelegd waarom.   Mart Kuipers

Gedoopt: Niels Borth, zoon van S. Borth en J. Heijnen                         Manoek  Loman, dochter van R. Loman en J. de Koning Rowena Stok, dochter van M. Stok en H. van Oorschot               Cas Wetzels, zoon van A. Wetzels en A. de Mooy Fleur Havermans, dochter van M. Havermans en U. Heijnen    

28

Huwelijk: Jack Rijnberg en Diana Mies 15 januari 2010 Overleden: Maria de Keijzer-Ribbens 40 jaar    Franciscus van Gompel 78 jaar Jan Vroegrijk 64 jaar Petrus Klaassen 72 jaar Cornelis Goossens 69 jaar Johannes Kapetijn 64 jaar Johannes Massar 77 jaar Anna Franken-de Crom 92 jaar Toos van der Wegen 66 jaar

55+ Middag in de veertigdagentijd Op woensdag 3 maart is er om 14.00 uur weer een 55+ middag in de grot van de Lourdeskerk. We gaan weer op weg naar Pasen en willen ons dan bezinnen met gebed, discussie en gezang. Uiteraard is er ook gezelligheid met een kopje koffie, een drankje en wat lekkers. Onze vaste bezoekers worden persoonlijk uitgenodigd, maar iedereen is van harte welkom. Er zullen tijdig uitnodigingen op het secretariaat liggen en ook in de kerk en de diverse tehuizen.


Oproep voor acolieten

Kindernevendiensten in de vastentijd

Allereerst willen wij ons even voorstellen: Wij zijn de acolietengroep van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk. Onze groep is al enige tijd op zoek naar enthousiaste (jonge) mensen die onze club willen komen versterken. We vergaderen 2x per jaar, voor de Paasweek en voor de kerstweek. Deze vergadering vindt meestal plaats bij iemand thuis en duurt maximaal een uur en is altijd een gezellig mo­ment. Een ander gezellig moment is: “Het acolietenfeest”, dat onge­veer een keer per twee jaar plaatsvindt. Dit doen we wanneer we vol­doen­de centen in kas hebben vanuit de contributie. Inderdaad, er wordt ook een kleine maandelijkse bijdrage gevraagd aan de acolieten: • tot 16 jaar is dit € 0,50 per maand • vanaf 16 jaar is dit € 1,50 per maand.

Beste jongens en meisjes, Binnenkort begint de vastentijd weer. We gaan ons dan voorbereiden op het Paasfeest. Net zoals in de adventstijd doen we dit aan de hand van een project, genaamd Wonder boven wonder. Hoewel het steeds donker­der en moeilijker wordt voor Jezus, lukt het om de uitzichtloze situatie te doorbreken. De redding is nabij, samen met de hulp van God. Het project is met name bedoeld voor kinderen van de basisschool, van­af groep 3.

Wanneer je nieuwsgierig bent geworden naar “acoliet zijn”, kun je contact opnemen met één van onderstaande personen: •Herman Limberger (voorzitter), telefoon: 06-103 60 331 •Annebel Wetzels-de Mooij (secretariaat), telefoon: 0164-238 039. We hopen iets van jullie te horen.

Koor zoekt aanvulling Het koor van onze geloofsgemeenschap is op zoek naar versterking, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Alle stemmen zijn welkom, maar bij de dames zijn we vooral op zoek naar alten. Er wordt iedere dinsdag­avond vanaf 19.15 uur gerepeteerd in het praathuis van de kerk. Als u interesse hebt, kom dan eens kijken en luisteren, of meld u aan. Het zou jammer zijn als ons koor op een bepaald moment niet meer in staat is om de vieringen in onze kerk goed op te luisteren. Het koor kijkt uit naar uw reactie.

We starten het project op zondag 21 februari 2010 tijdens de hoogmis van 9.30 uur. De kindernevendiensten worden in het Praathuis gehou­den. We horen verhalen over Mozes en Aaron. Samen gaan we foto’s bekijken en mooie kleurplaten maken. We komen een aantal zondagen bij elkaar, te weten 21 februari (start project), 28 februari, 14 en 21 maart, steeds om 9.30 uur. Op zondag 7 maart is de presentatieviering van de eerste communicanten. We sluiten het project af op Palmzondag. Dit is een gezinsviering samen met de communicanten van 2010. We hopen dat er weer veel kinderen aan dit project deelnemen en zien jullie dan graag vanaf zondag 21 februari 2010 om 9.30 uur. We verza­melen achter in de kerk en gaan dan samen naar boven naar het Praat­huis. Vlak voor de communie komen we terug in de kerk en laten dan aan de mensen zien wat we gedaan hebben. Dus: noteer de data, en tot 21 februari

29


Heilig Hart van Jezus Adres: Kastanjelaan 160, 4621 HK Bergen op Zoom telefoon pastorie: 0164 - 234 069 e-mail: heilighart@rkboz.nl website: www.rkboz.nl Parochiebijdrage: bankrek. nr. 10.61.05.183 t.n.v. RK Lievevrouweparochie Secretariaat: spreekuur: werkdagen 09.00 - 10.00 uur tel. 0164 – 234 069 Contactpastor: zr. Paula Friskes tel. 06 309 28 750 Weekendvieringen: zaterdag: 19.00 uur (dagkerk) zondag: 11.00 uur. Door de week: in de maanden mei en oktober: woensdagavond rozenhoedje (dagkerk)

Familieberichten Gedoopt: Sabine Aarts Xander Stumpel Bloem van Bezooyen Overleden: Jacoba van der Weegen-Koevoets Lucia Zwaan Antonius Becht Petrus Videler Johannes Snepvangers Maria Jacobs- Swagemakers Alfonsus Reuver

90 jaar 98 jaar 77 jaar 74 jaar 86 jaar 61 jaar 80 jaar

Kom jij samen met ons aan tafel? Zondag 25 april 2010 lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de Eerste Communie van de Heilig Hartkerk zijn al in volle gang! De meeste leerlingen van de groepen 4 van de Bergse scholen hebben al een uitno­di­ging ontvangen. Wij van de werkgroep van de Heilig Hartkerk zijn al druk bezig met ons thema van dit jaar: Samen aan Tafel. We werken vanuit een mooie map, waarin kleine opdrachtjes staan en we lezen stuk­jes tekst en zingen liedjes. Er staan veel leuke knutselplannen en uitstap­jes op het programma. Het is altijd erg gezellig en natuurlijk wordt er ook aan iets lekkers gedacht.Hopelijk tot ziens bij onze bijeenkomsten! Aanmelden kan nog bij mw. Franken van de pastorie, Kastanjelaan 160, tel. 234 069 of bij Yvonne Nieuwstad van onze werkgroep via adyvonne@ziggo.nl

30


Goddelijke Voorzienigheid Adres: Van Heelulaan 73, 4624 BL Bergen op Zoom tel. 0164 - 236 371 e-mail: voorzienigheid@rkboz.nl website: www.rkboz.nl. Parochiebijdrage: bankrek.nr. 52.51.49.449 Antonius Abt: bankrek.nr. 52.51.22.575 beide rekeningen t.n.v. RK Lievevrouweparochie Secretariaat: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur tel. 0164 - 236 371 Contactpastor: Theresia de Meijer, tel. 06 579 444 35 of bereikbaar via de administratie Weekendvieringen: zaterdag 17.00 uur (dagkerk) zondag 09.30 uur Door de week: woensdag 09.00 uur Gemeenschapshuis Eigen Haard Pieter Breughelstraat 23 Familieberichten: Overleden Corneille Baartmans op 12 november 2009 Johannes Landa op 12 december 2009

Seniorenmiddag Tevreden kijken we terug naar de seniorenmiddag op donderdag 10 december. Ongeveer 75 ouderen waren in de dagkerk bijeen en genoten van de koffie, een drankje en een hapje. Zij luisterden naar mooie teks足ten en gedichten die door de leden van de bezoekersgroep werden voor足gedragen. Pastor Rud Smit sprak met zijn inhoudrijke woorden de hele middag aan elkaar. En natuurlijk zongen we kerstliederen, begeleid door broeder Gustaaf Kuhlman en de zangstemmen van de heren Nico Boere en Jac Lint. Het was een sfeervolle middag, goed verzorgd door de dames en heer van de bezoekersgroep. Ongetwijfeld zal er voor Pasen weer een seniorenmiddag zijn, maar bij het per perse gaan van dit blad was nog niet bekend wanneer. Dat leest u in de Bergen op Zoomse bode, op de website of u hoort het tijdig in de weekendvieringen.

Eerste Communie op zondag 11 april Ook in de Goddelijke Voorzienigheid zijn de voorbereidingen voor de Eerste Communie weer begonnen. De eerste bijeenkomsten zijn alweer achter de rug. Zo hebben ze in een voortreffelijke kerst-gezinsviering een kerstspel voor ons gespeeld. En als u dit leest, is ook de presentatieviering achter de rug. Wij als werkgroep vertellen in de voorbereiding verhalen over Jezus en proberen uit te leggen wat de communie inhoudt, zodat de kinderen goed voorbereid zijn als ze hun Eerste Communie doen. Dit jaar hebben we 11 communicantjes: Teun en Elke van Hassel, Rody Koevoets, Kevin van de Rassel, Liam Shepherd, Kimberly Pot, Rick Broekhoven, Femke Finckers, Maaike van Tilborg, Stijn Sanen en Alison Gomes Duarte Silva.

31


Wij hopen dat ze een goede voorbereiding hebben en er later met plezier op terug kijken.Graag zien we iedereen tijdens de viering van zondag 11 april om half elf (in plaats van half tien). In de Veertigdagentijd zal de Kidskerk ook weer van zich laten horen. Nu zijn de data en de locaties nog niet bekend, maar houd de website www.rkboz.nl en de Bergen op Zoomse Bode maar in de gaten. Petra Reijnders

32


Doe mee aan de Maria Ommegang! Op zondag 27 juni a.s. zal de Maria Ommegang weer door de straten van Bergen op Zoom trekken. Het thema van de aanstaande Maria Ommegang is: Maria, Mantel der Liefde. Wij geloven steeds dat wij altijd onze toevlucht kunnen nemen tot Maria, de Moeder Gods, die ook voor ons een moeder wil zijn als het nodig is. Zij geeft ons liefde en warmte in moeilijke tijden. Zij slaat haar armen om ons heen en troost ons als wij bedroefd zijn. Zij geeft ons kracht als we het even niet redden. Zij slaat als het ware haar mantel om ons heen om ons te beschermen. Het is juist dan als het nodig is dat we de hulp van Maria het meest ervaren. Vandaar dat de woorden liefde en mantel passen in een thema voor de Maria Ommegang. Zij heeft de stad beschermd en daarvoor danken wij haar nog elke dag. Ook past het thema goed in de huidige tijd; het heeft betrekking op de hedendaagse zorg voor de zieken en ouderen, geestelijke hulp aan hen die het leven niet zien zitten of geestelijke bijstand nodig hebben en ook voor hen die niet kunnen rondkomen. Om de Maria Ommegang op straat te brengen zijn veel deelnemers nodig. Daarom is de organisatie nog op zoek naar veel nieuwe deelnemers. Een passende rol is altijd te vinden. Geeft u op! Aanmelden kan telefonisch: 0164 - 230205 of via e-mail: o.rozendaal@home.nl. Het zou fantastisch zijn als we allemaal, jong of oud, deel zouden nemen om deze historische stoet een breed draagvlak te bezorgen in Bergen op Zoom! Voor meer informatie; kijk op www.mariaommegang.nl Foto’s: Dick Vermaas Fotografie

33


34


Bankrekening parochiebijdrage: ABN AMRO 44 11 71 028 t.n.v. Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

35


Parochiecentrum Burg. Stulemeijerlaan 8 4611 EE Bergen op Zoom lievevrouweparochie@rkboz.nl www.rkboz.nl

Inzoomen februari 2010  

Inzoomen februari 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you