Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt.

Robert Wilschut 25 jaar ‘in de houten broek’

Het begon in Tzummarum

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Jaargang 45, nr. 12 - 21 juni 2013 (Uitgave voor drie weken)


Verschijningsschema

Colofon

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Deelparochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

13 4 juli 5 juli 12 juli 12/7 - 2/8 14 25 juli 26 juli 2 aug. 2/8 - 23/8 15 15 aug. 16 aug. 23 aug. 23/8 - 13/9 Tot en met nr. 15 verschijning per drie weken.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur): 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Een stralend licht

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Viskaarweg 172, 3192 DN, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

Maak ons tot een stralend licht voor de volken, een stralend licht voor de mensen om ons heen, tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, een levend woord voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet dat U verlossing geeft. Uw genade door ons heen.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Maak ons tot een zegening voor de volken, een zegening voor de mensen om ons heen, tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. Uw genezing door ons heen.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan:

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, een lied van dank voor de mensen om ons heen, tot de wereld zingt voor Degeen’ die eeuwig leeft. Laat het klinken door ons heen.

Stg. Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: IBAN: NL12INGB0000459099 ▪ a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

En bouw uw Koninkrijk in de volken, uw wil geschied’ in de mensen om ons heen, tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst. Bouw uw koninkrijk in ons. Bouw uw koninkrijk op aard’!

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Boomgaardshoek, Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland, Oude Dorp, Centrum-Noord: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347.

C. Cristensen Vertaling: R. Zuiderveld Uit: Ontmoeting, Vijftig mogelijkheden voor inspiratie, Uitgave van NBG en Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht/Haarlem 2013

2


Zo’n groot geloof@. Elke keer als ik boekhandel Selexyz in Rotterdam binnenloop, sta ik er versteld van hoeveel nieuwe boeken er elke maand verschijnen. Nog meer verwonder ik me erover, dat op de eerste etage de afdeling christelijke theologie steeds kleiner van omvang wordt en het aantal vakken dat gevuld is met boeken over esoterie, andere godsdiensten en levensbeschouwingen met de maand bijna groeit. Blijkbaar is daar grote vraag naar. Het lijkt er een beetje op, dat steeds meer mensen serieus zoekende zijn en dat velen dan vooral zoeken in de vakken van niet-christelijke literatuur. Terwijl ik daarover nadacht, moest ik denken aan het bijzondere bezoek dat de apostel Paulus bracht aan Athene. Eigenlijk was dat geen gepland bezoek, maar wachtte hij daar op zijn collega’s. Maar omdat hij er toch was, bezocht hij eerst de Joodse gemeenschap daar en keek vervolgens ijverig rond in de stad Athene. Hij zag er beelden van allerlei goden. In Handelingen 17, 16 staat dat hij – als recht geaard Jood – hevig verontwaardigd werd bij het zien van al die godenbeelden in de stad. Hij raakte ook in gesprek met epicurische en stoïsche filosofen. Die filosofen snapten hem niet goed en dachten dat hij sprak over een zekere Jezus en een godin die ‘Opstanding’ heette. De Atheners raakten erg geïnteresseerd en nodigden hem uit naar de Areopagus. Heel bijzonder is het dat Paulus dan niet begint met zijn verontwaardiging te spuien, maar de Atheners prijst met de volgende woorden: ”Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan een onbekende God”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst woont niet in een door mensenhanden gemaakte tempelN.” Er vallen me twee dingen op. Ten eerste dat Lucas – de schrijver van de Handelingen – dit verhaal belangrijk genoeg vond om het zo uitgebreid in zijn boekje op te nemen. Ten tweede dat Paulus, die bekend staat als ‘een felle’, hier in Athene eerst uitgebreid heeft rond gekeken en heel goed geluisterd heeft naar wat de mensen hem te vertellen hadden. In zijn rede probeert hij ook aansluiting te vinden bij het gedachtegoed of de manier van denken van de Atheners. Hij zegt verder: ”Het was Gods bedoeling dat we hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.” Hand. 16, 27 Voor mijn gevoel sluit dit aan op de zoekende houding van veel mensen van déze tijd. Juist nu ik geen officiële kerkelijke opdracht vervul, en vaak buiten- of randkerkelijke mensen ontmoet die terminaal zijn, valt het me op hoe die mensen op hun wijze zoekende zijn. Het valt me daarbij ook op dat er – om het zo te zeggen – veel en ook intens geloof is buiten de officiële kerken. Er zijn mensen bij die God ontdekken en beleven in de natuur en bij gevolg ook heel respectvol, ja met grote eerbied, omgaan met alles wat er leeft op onze aarde. Anderen ervaren God heel intens in hun – vaak bewonderenswaardige – sociale activiteit en bekommeren zich heel hartelijk om mensen die door anderen alleen met de nek worden aangekeken. Weer anderen zijn heel bewust zoekende via meditatie. Na een goed gesprek met een van zulke mensen, zeg ik soms in mezelf: ”Zo’n groot geloof heb ik in de kerk niet gevonden!” Mensen die niet kerkelijk zijn opgevoed of de kerk al lang verlaten hebben, gebruiken een andere taal, dan wij binnen de kerk gewoonlijk doen. Maar als we hen goed beluisteren, bemerken we hoe puur en oprecht hun zoeken is. Soms merken we ook, dat we een voorbeeld kunnen nemen aan hun liefdevolle, volhardende en - in hun ogen ‘vanzelfsprekende’ - inzet voor hun medemens. Misschien moeten we wat minder klagen dat er zo weinig mensen meer in de kerk komen, maar meer onze ogen openen om te zien dat er ook buiten de kerk veel mooie bloemen bloeien. Dat ook buiten de kerk Mt. 25 (“Ik was ziek en jij bent me komen bezoekenNN etc. “) op een prachtige manier in praktijk wordt gebracht. Ben van Dam. 3


KERKDIENSTEN

Kerkdiensten – vervolg

ZONDAG 7 JULI 2013

ZONDAG 23 JUNI 2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Kerk open: 9.15 uur; er is koffie/thee 10.00 uur Ds. V.E. Huls, gezamenlijke dienst m.m.v. Dorpskerkkoor, Combo 'Eljakim', Chr. Gemengd Koor 'Rejoice', Chr. Koor 'Voices' Na de dienst: receptie (zie blz. 14) Kindernevendienst: Carin Langbroek, Claudia Hallema Kinderoppas: Dineke en Susanne van Veelen, Aukje Kempff

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk a/d IJssel Kindernevendienst: Mieke Mevius Kinderoppas: Antoinette Kornet, Ellen Stout Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. J.H. Catsburg, Stad aan het Haringvliet Kindernevendienst:Claudia Hallema Kinderoppas: Aukje Kempff Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) Zaterdag 22 juni 14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Rampenburg-Corea. Zondag: 9.30 uur Pastoor H. Spruijt eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor 'Mensaheronan di pas' Kinderwoorddienst --------------------------------------------------------------------

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Geen dienst Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst -------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. PKN: JOP Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie; in de Dorpskerk speciaal voor Kameroen; 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

Vooruitblik:

_________________________________________

ZONDAG 14 JULI 2013

ZONDAG 30 JUNI 2013

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Dhr. R. ten Hoopen, Utrecht Kindernevendienst: Carin Langbroek Kinderoppas: Saskia Groen, Karlijn Huiting

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam Kindernevendienst: Ria Hoogerwerf Kinderoppas: Lenie Kok Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. W.P. van der Hoeven, Krimpen a/d IJssel Kindernevendienst: De Aanbouw. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Koffiedrinken na de dienst Kindernevendienst: Talitha van Kralingen Kinderoppas: Miranda Boon

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor 'Sint Jan' Kinderwoorddienst --------------------------------------------------------------------

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko eucharistieviering met samenzang Kinderwoorddienst -------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: zomerproject Voedselbank (D) R.K.: Eigen parochie

4


Vrijdag 28 juni 20.00 uur. Mariakerk. Klaverjassen. Zaterdag 29 juni 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente; de koffie staat klaar in de Dorpskerk. Zondag 30 juni 12.00 uur Mariakerk. Jeugdbijeenkomst (K). 17.00 uur Dorpskerk. Slotmeeting/kerkdienst, georganiseerd door het IJE-koor. Voorganger: mw. N.F. Vlaming. Thema: ‘IJE Travel, ready for take-off?’ Maandag 1 juli 19.30 uur Mariakerk. Bijbelgroep (K). Woensdag 3 juli 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend 'De Zonnebloem' (O). 19.00 uur Dorpskerk. Taizéviering (O). Vrijdag 5 juli 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep Orashan (K). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' – voor drie weken (O). Zaterdag 6 juli 10.00 - 12.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. Woensdag 10 juli 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P).

Agenda

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl. Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ e

Dorpskerk: 1 donderdag 10.00 - 12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering • Eerste en derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Eerste woensdag van de oneven maand Dorpskerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering • Eerste woensdag van de even maand Mariakerk: 19.00 uur Oecumenische Taizéviering

Bijbelleesrooster

Zo. 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim” Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 22 juni 19.00 uur Mariakerk. Spel- en filmavond voor de jeugd (K). Dinsdag 25 juni 19.30 uur Mariakerk. Vergadering 'De Zonnebloem' (O). Woensdag 26 juni 14.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst (P). 20.00 uur Dorpskerk. Moderamen kerkenraad (P). Donderdag 27 juni 15.30 uur (!) Meeuwenhof. Maandsluiting; voorganger: pastor Harm Jansen (O*).

5

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni

Lucas 8:22-39 Lucas 8:40-56 Lucas 9:1-17 Galaten 4:1-11 Galaten 4:12-20 Galaten 4:21-31 Galaten 5:1-12

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

30 juni 1 juli 2 juli 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli

Galaten 5:13-26 Lucas 9:18-27 Lucas 9:28-43a Lucas 9:43b-50 Lucas 9:51-62 Lucas 10:1-16 Galaten 6:1-10

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Galaten 6:11-18 Psalm 56 Spreuken 12:1-14 Spreuken 12:15-28 Spreuken 13:1-12 Spreuken 13:13-25 Lucas 10:17-24

zondag maandag

14 juli 15 juli

Lucas 10:25-37 Lucas 10:38-42


In het ziekenhuis/verpleeghuis Woonzorgcentrum 'Siloam' (verpl.) (Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273 Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. M.C. Kleinendorst-Metz, Karwijstraat 32 Hospice ‘De Waterlelie’

Dank

(Groene Kruisstraat 2a-b, 3201 CA Spijkenisse)

Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654

Blij verrast waren wij met de mooie bloemen die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 45jarig huwelijk. Hiervoor onze hartelijke dank.

Meeuwenhof

Henk en Marja Groenenboom De maandsluiting zal worden gehouden in zaal 1 op de begane grond op donderdag 27 juni om 18.30 uur. Voorganger is pastor Harm Jansen. Bewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Hartelijk dank aan ieder die ervoor gezorgd heeft dat de dag dat wij ons 50 jarig huwelijksfeest vierden ,voor ons een heel mooie dag geworden is.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein

Gemeenschap van Kerken

Jan en Ans Kruithof.

(Secr.: Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071)

• Siloam

Zomeractiviteiten

Zondag 23 juni 10.30 uur dhr. J.W. Embregts Zondag 30 juni 10.30 uur dhr. B. Keijner Zondag 7 juli 10.30 uur mw. M. Peek Zondag 14 juli 10.30 uur dhr. J.W. Embregts

De Gemeenschap van Kerken is verheugd u ook dit jaar een leuk programma te kunnen presenteren voor de zomeractiviteiten vanaf 24 juli. Het overzicht staat op de volgende bladzijde. Zo hebben we naast de ‘vaste’, altijd succesvolle, activiteiten: bloemschikken, creamiddag en de eindmaaltijd, nog drie leuke uitstapjes voor u in petto.

• Westerstein

We gaan namelijk op 24 juli naar Dordrecht om de ‘Ark van Noach’ te bezoeken. Deze ark is op ware grootte nagebouwd om het evangelie te verkondigen en mensen te laten zien hoe groot deze boot eigenlijk was. Door de boot is een looproute uitgezet. De diverse dekken zijn per lift te bereiken. Het belooft een informatieve en ontspannende middag te worden.

Dinsdag 2 juli 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

● Taizéviering Vergeet u het niet? De Taizévieringen vinden elke maand op de eerste woensdag plaats. De eerstvolgende viering is op 3 juli om 19.00 uur in de Dorpskerk. Aansluitend hopen we iets te drinken met elkaar. We nodigen u graag uit om dit met ons mee te vieren. De viering duurt ongeveer een half uur. Als u één van de lezingen of gebeden mee wilt uitspreken, laat ons dat voor aanvang van de viering even weten, we verdelen de taken altijd een paar minuten voor het begin. Graag tot dan!

Op 7 augustus neemt Harry Wols u mee naar Oud Charlois: een bezoek aan het museum Oud Charlois en een presentatie van dit Rotterdamse stadsdeel in de vorige eeuw. Een korte rondleiding rond de oude kerk staat tevens op het programma. Er wordt gereisd met metro en bus. 21 augustus staat gereserveerd voor een boottocht met de Spido van 75 minuten door de haven van Rotterdam. Vervolg op bladzijde 9.

De Taizéwerkgroep Hoogvliet

6


ZOMERACTIVITEITEN 2013 Voor alle inwoners van Hoogvliet jong én oud! WOENSDAG 24 JULI

EXCURSIE NAAR DE ARK VAN NOACH TE DORDRECHT Vertrek om 13.00 uur vanaf de Dorpskerk Deze middag brengen wij een bezoek aan de (op ware grootte) nagebouwde Ark van Noach Het belooft een informatieve en gezellige middag te worden. Voor het vervoer doen we een beroep op autobezitters! Aanmelden vóór 20 juli (max. 40 deelnemers): telefoon 4160071 en 4382828

DONDERDAG 1 AUGUSTUS - De Aanbouw (Dorpskerk) - 14.00 uur

BLOEMSTUKJES MAKEN U maakt zélf uw eigen bloemstukje@.en neemt het gezellig mee naar huis! Onder leiding van Yvonne Taphoorn gaan we een prachtig stukje maken, Voor materiaal wordt gezorgd. Aanmelden vóór 28 juli (maximaal 40 deelnemers) via telefoonnrs 4168010 en 4160071

WOENSDAG 7 AUGUSTUS

MIDDAG OUD CHARLOIS Vertrek om 13.00 uur vanaf metrostation Hoogvliet Een bezoek aan de Oudheidkamer met diapresentatie en korte rondleiding rond de kerk. Informatie en aanmelden: tel. 4382828 (max 40 deelnemers) neem ov-chipkaart mee!!

WOENSDAG 14 AUGUSTUS - De Aanbouw (Dorpskerk) - 14.00 uur

CREATIEVE MIDDAG Onder leiding van de dames Van Eijbergen, Vuijk en Van Raamsdonk gaat u aan het werk. Werkmateriaal is aanwezig. Zélf meenemen: werkmatje en schaartje Informatie: telefoon 4168010

WOENSDAG 21 AUGUSTUS

HAVENRONDVAART MET DE SPIDO De haven van Rotterdam IS en BLIJFT bezienswaardig!

Vertrek om 13.00 uur vanaf metrostation Hoogvliet naar het Willemsplein. (neem uw ov chipkaart en evt. Rotterdampas mee!!) Na de rondvaart gaan we gezamenlijk iets drinken (OP EIGEN KOSTEN) daar in de buurt. Aanmelden vóór 16 augustus via tel.nrs 4381627/4382828

WOENSDAG 28 AUGUSTUS – Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200

GEZELLIG SAMEN ETEN Als afsluiting van het seizoen gaan we aan tafel voor een gezellige maaltijd en praten we na met alle deelnemers en vrijwilligers van de zomeractiviteiten! Tussen 17.00 uur en 17.30 uur is iedereen van harte welkom (MAXIMAAL 60 PERSONEN) Aanmelden vóór 24 augustus via tel.nrs. 4168010 en 4382828 Iedereen is van harte welkom! Jonge kinderen alléén onder begeleiding. ER ZIJN GEEN DEELNAMEKOSTEN, bij (onverhoopte) verhindering svp bellen!!!) EEN VRIJWILLIGE GIFT BLIJFT WELKOM! Organisatie: Gemeenschap van Kerken te Hoogvliet - secretariaat: tel. 4160071


Zet op de stippellijntjes één zelfstandig naamwoord zodat je weer twee zelfstandig naamwoorden krijgt. Voorbeeld: kerk@@@map (kerkkoor – koor map)

KerkNNNNN..N..NNN..wijzer

HuisNNNNNNNNNNNNbos

SoepNNNNNNNN..NN.... rek

VoorNNNNNNNNNNN.. bel

KerkNNNNNNN.NNN.N.huis

PreekNNNNNNNN.NN..poot

AppelNNNNN..NNNN.schep

ZwemNNNNNNN.NNNeend

WindNNNNNNNNNN..wiek

BloemenNNNNNN.NN. zuster

GroenteNNNNNNNN.Nhuisje

DakNNNNNNNNNNN.kozijn

SesamNNNNNNNN.....lantaarn

SuikerNNNNNNN..NNNlood

KerkNNNNNNNNNNN..stel

AvondNNNNNNN.NNN.. tijd

De antwoorden staan elders in het kerkblad; je moet wel tot het eind toe goed zoeken.

Veel puzzelplezier!!!

Groetjes Susanne en Dineke

8


Vervolg van bladzijde 7. Concerten

Zelfs tijdens de crisis bruist deze haven van bedrijvigheid. Na de boottocht ‘pakken’ we een terrasje (consumptie op eigen kosten) vlak bij de Spido. We reizen via de metro naar het Willemsplein.

Kleinkoor ‘Ars Nova’

We adviseren u u tijdig aan te melden via de aangegeven telefoonnummers! Er zijn vaste telefoonnummers per activiteit: u dient de activiteit alleen via dit nummer te reserveren!

Op zondag 7 juli geeft Kleinkoor ‘Ars Nova’ o.l.v. Wichel Havenith een concert met a-capellakoorwerken van da Palestrina - di Lasso – Reger – Edwar Elgar – Rheinberger. Dit vindt plaats in de Willibrorduskerk, Dorpsdijk 230, Rhoon; aanvang; 16.00 uur; kerk open: 15.30 uur. Gratis entree

Om het uitstapje naar de Ark van Noach te realiseren doen we tevens een dringend beroep op de autobezitters onder ons: meld u aan en neem 3 of 4 andere personen mee!!! Wij nodigen u (jong én oud) van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen! Zie het volledige overzicht op bladzijde N

Orgelconcerten

Namens de Gemeenschap van Kerken, Yvonne Taphoorn.

Zaterdag 22 juni – Paradijskerk, 16.00 uur: Piet van der Steen, m.m.v. Pieter van Dinther, trompet Zaterdag 22 juni - Lambertuskerk 20.00 uur: KERKENNACHT 2013 Concert doorVrouwenkoor La Confiance Muzikale leiding / orgel: Eric Koevoets Dinsdag 25 juni - Grote Of Sint-Laurenskerk 12.45 uur: Orgelpauzeconcert Jos Teeuw Dinsdag 25 juni – Lambertuskerk 20.00 uur: ‘Wagner in Kralingen- Tweede deel’ Henco de Berg. Improvisaties over thema’s van Richard Wagner en bijpassende orgelwerken

Op zondag 23 Juni zal, de afsluitende dienst van dit seizoen worden gehouden, met en voor mensen met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 15.30 uur in de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat 30 te Zuidland. Voorganger is ds. Marloes Meijer uit Spijkenisse. Het Evangelisatiekoor uit Zuidland zal de dienst muzikaal compleet maken.

Landelijk kerknieuws Oecumenisch Leesrooster De werkgroep Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken heeft een rooster gemaakt voor de periode 2013-2022. Door een langere periode te kiezen komt er meer balans in de lezingen, aldus de werkgroep. Er is meer ruimte voor lezingen die representatief zijn voor de afzonderlijke Bijbelboeken en die in de gang van het kerkelijk jaar onmisbaar zijn.

Thema van dit seizoen is ‘Getallen’ Deze dienst staat het getal zeven centraal, dat spreekt van de volmaaktheid in Gods wegen en handelen

Als onderlegger is opnieuw de ABC-indeling van het Lectionarium ’69 benut, zoals te vinden in het Dienstboek. Evenals in voorgaande jaren zijn de epistels op de groene zondagen hersteld met gebruikmaking van het Oud-Katholiek Lectionarium. De werkgroep heeft ervoor gekozen in het jaar 2017 – ter gelegenheid van vijf eeuwen Reformatie – de lutherse leeswijze een jaar lang in te roosteren. Het nieuwe leesrooster zal tijdens een nader aan te kondigen studiedag worden gepresenteerd. Zie voor het nieuwe leesrooster: www.raadvankerken.nl > Vieren > Leesrooster. _________________________________________

Onze diensten worden georganiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking, maar uiteraard is iedereen van harte welkom! We vinden het fijn om ook u in onze diensten te ontmoeten. Van harte welkom allemaal!

9


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

mw. Yvonne de Jong, Hoge Weije 80, 3191 SK, tel. 4169124 (graag na 20.00 uur), e-mail: y.jong8@upcmail.nl COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ online.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: S. Huiting, Langebakkersoord 4, 3193 LX, tel. 2239882; e-mail: familiehuiting @ gmail.com Boekhouder: L.W. Tims, Lengweg 239, 3192 BJ, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Bijdr. adm.: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Bankrekeningen Diaconie: algemeen: P 79089 en 3295.02.158; voor Diaconaal project: P 521728; Noodfonds: P 225337. Zending: 3295.02.158 van Diaconie o.v.v.: ‘Zending’. Kerk: algemeen (betalingen, diversen) P 2465960; voor VVB / AKB: P 445148.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD

Collectebonnen Bestellingen op rekening: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Viskaarweg 198, 3192 DN, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, donderdag overdag spreekuur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 (afspraak maken niet nodig, maar wel aan te raden); telefoon 4165513, op donderdagen 4163369; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdags vrij

Beheer gebouwen ● Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. ▪ Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. ▪ Verhuur/gebruik kerkzalen: e-mailadres: antwoordkerk @ gmail.com mw. A. Becht-Woutersen, tel. 4386662; mw. T. Hoek-Keemink, tel. 4381690. • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Sjanie Spruijt, tel. 4720578 of 06-28608910. ● Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, tel. 4168202 of 06-11138000.

Pastor voor de wijken Oudeland en Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), en voor De Sluis, de Rietplaat, Siloam en Westerstein (hoogbouw).

• Ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl. Zaterdags vrij. – Tijdelijk met ziekteverlof. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en Zalmplaat (behalve Rietplaat en Siloam) en voor Alver/Meeuwenhof, De Kulk en Westerstein (laagbouw).

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl. (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); Doopbediening U kunt contact opnemen met de doopassistent:

• Autodienst - Antwoordkerk Inl.: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl.

10


• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828.

Op 7 juli ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. De Zeeuw, mw. Groenendijk, dhr. Van Gelder, mw. Kloeg; mw. Groen; lector: mw. Groenendijk.

Website

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk

Het internetadres voor de site van onze kerk is:

23 juni 30 juni 7 juli

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Ook worden verslagen en foto’s van evenementen opgenomen Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

dhr. Noordzij dhr. Mout dhr. Van Dam

dhr. Meyboom dhr. Meyboom

Welkom- en kosterdiensten • Antwoordkerk 23 juni: welkom – mw. Huiting, dhr. Lolkema; kosters – mw. De Blois, mw. Huiting; 30 juni: welkom – mw. Oorebeek, dhr. Kreft; kosters - dhr. en mw. Van Veelen; 7 juli: welkom – dhr. Lolkema, mw. Van Opdorp; kosters - dhr. en mw. Petersen. • Dorpskerk 23 juni: dhr. Vervat, dhr. A. Hallema 30 juni: dhr. Fossen, dhr. P. Hallema

Robert Wilschut - 25 jaar predikant Vijfentwintig jaar geleden, op 3 juli 1988, werd ds. Robert Wilschut bevestigd als predikant in Tzummarum. Uiteraard willen we dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen hieraan aandacht geven in een feestelijke kerkdienst op zondag 7 juli in de Antwoordkerk; de Dorpskerk is dan gesloten. In de jubileumdienst zal ds. Viola Huls voorgaan.

Vervoer naar de Antwoordkerk 23 juni: 30 juni:

7 juli:

Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau namens de hele gemeente. Daarom vragen wij u of u daaraan wilt bijdragen. U kunt uw bijdrage storten op de bankrekening 2465960 van de Prot. Gemeente Hoogvliet. Vergeet u niet erbij te vermelden: ‘Cadeau Robert Wilschut’. Meer informatie over de dienst van 7 juli kunt u lezen onder ‘Kerkenraadpraat’, blz. 14.

dhr. Van Helden, mw. Struijk, mw. Hoek, dhr. Maring; dhr. De Zeeuw. dhr. Barendregt, dhr. Kreft, dhr. Bijl, mw. Ypinga, dhr. Maring, mw. Bierenbroodspot. dhr. Van Opdorp, dhr. Woudstra, dhr. Verwoerd, dhr. Van Helden, dhr. Westerduin, mw. Struijk.

Opppas gevraagd Lieve gemeente, Omdat Ellen Stout en Antoinette Kornet helaas hebben aangegeven te stoppen met de oppasdienst doe ik hierbij weer een oproep. Wie wil er één keer in de zoveel weken oppassen in de Antwoordkerk? Leeftijd maakt niet uit.

Dienstverlening

Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder vaak u aan de beurt bent. Met het inroosteren probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen.

Ambtsdragers Op 23 juni ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: dhr. De Zeeuw, mw. Groot Bramel; dhr. Verwoerd; lector: mw. Van der Maar. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: dhr. Hallema, dhr. Wols; dhr. Fousert, tevens lector.

Ik zou er erg mee geholpen zijn; anders ben ik bang dat we moeten stoppen met de oppasdienst! U kunt zich opgeven bij mij via het onderstaande emailadres of telefoonnummer.

Op 30 juni ▪ Antwoordkerk, 10.00 uur: mw. De Knegt, dhr. Hoogerwerf; dhr. Kreft; lector: mw. Kotey. ▪ Dorpskerk, 10.00 uur: ouderling; mw. Van Lunteren; dhr. Heutink, tevens lector.

Alvast hartelijk bedankt! Susanne van Veelen, telefoon: 4382067 e-mail: susannevanveelen@gmail.com

11


Bij de diensten

Berichten over zieken

7 juli - Antwoordkerk Vandaag is de Dorpskerk gesloten en vieren we met elkaar in de Antwoordkerk dat ds. Robert Wilschut 25 jaar in het ambt staat. Onze Hoogvlietse koren verlenen hun medewerking, dus dat wordt genieten. En er blijft ook nog ruimte over voor ons als gemeente om Gods lof te zingen. U bent met nadruk van harte uitgenodigd (veh).

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Viskaarweg 126, 3192 DN, tel. 4387494; e-mail: pastoraat@kerkhoogvliet.nl.

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.W. Hage-van der Linden, Kruisnetlaan 654, 3192 KG, is overgeplaatst naar het hospice ‘de Waterlelie’ in Spijkenisse. Dhr. A. van de Ree, Alverstraat 273, 3192 TN, verblijft nog in het verpleeghuis Siloam, kamer 104A. Mw. M.C. Kleinendorst-Metz, Karwijstraat 32, 3193 TJ, is 17 juni opgenomen in het Ikaziaziekenhuis.

Collectebestemming 7 juli – PKN-JOP: Passie voor Jeugdwerk Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen de Protestantse Kerk. Daar wordt geloof doorgegeven aan onze (klein)kinderen. Via JOP Coach Live en een trainingstour van HGJB Support geven regionale jeugdwerkadviseurs trainingen aan vrijwilligers in het plaatselijk jeugdwerk.

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. M. Grauf-Rijsdijk, Keizermantelweg 89, 3192 VZ, is weer thuis. Mw. R. Molenaar-Oosterhoff, Kapittelhoek 44, 3192 TH, mocht met ontslag uit het ziekenhuis (mevrouw was niet opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis, maar in het Maasstadziekenhuis). Mw. J. Verschoor–van der Meer, Horsweg 144, 3192 EE, is verhuisd naar verpleeghuis ‘Siloam’, Kruisnetlaan 424.

Hanna Oosterlee is een van de jeugdwerkadviseurs. “Ik hoop dat anderen mijn passie voor God en de kerk voelen en uitgedaagd worden hun passie te delen.” In PRO! (het gratis relatiemagazine van JOP) is meer te lezen over haar en haar werk; zie ook op: www.jop.nl/steunjop.

Ik wens alle zieken en herstellenden, ook degenen die hierboven niet staan vermeld, en allen die om hen heen staan, alle goeds toe, veel sterkte en kracht, maar bovenal de nabijheid van de Heer. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar 2 juli 10 juli

Dhr. J. van Opdorp, Platte Drogedijk 87, 3194KD Dhr. B. Slooter, Viskaarweg 132, 3192 DN

• verjaardag 80 – 89 jaar 24 juni 24 juni 25 juni 25 juni De Protestantse Kerk gelooft in jeugdwerk en investeert in een goede ondersteuning van de plaatselijke vrijwilligers, want zij hebben voor hun taak inspiratie en training nodig. De Protestantse Kerk vraagt uw steun om de toerusting van plaatselijke jeugdwerkers mogelijk te maken. Helpt u mee?

30 juni 30 juni 2 juli

12

Mw. W.H. Willemsen-van Oeveren, Puitstraat 111, 3192SH Mw. E.L. Eberhardt, Klaasje Zevensterstraat 196, 3193TW Dhr. J.P.W. Reverda, Klaasje Zevensterstraat 82, 3193TW Mw. J. Ketting-Dijkman, Kruisnetlaan 410, 3192KE Mw. C.P.A. van der Noll-Hesse, Paprikastraat 20, 3193XG Mw. G.A. Dekker-van Strien, Heekstraat 10, 3192TE Mw. B.A. Meijer-de Groot, Lokkertsemolenweg 210, 3194WC


2 juli 2 juli 2 juli 3 juli 3 juli 5 juli 5 juli 6 juli 7 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 12 juli 12 juli

Mw. G. Wielaard-van Noordenne, Klaasje Zevensterstraat 228, 3193TW Mw. F. Venema-Bosma, Klencke 251, 3191VR Mw. A. Verheij-Voorbergen, Marthalaan 10 H , 3194EH Mw. A.W. Brugman-van Ark, Puitstraat 111, 3192SH Mw. N. Konings-Roos, Cloese 169, 3191ED Mw. S. Goedendorp-van Leen, Dorpsstraat 301, 3191VG Dhr. A. de Knegt, Othelloweg 359, 3194GR Mw. G. Wolters-Flink, Othelloweg 291, 3194GR Mw. J. van Es-Voogt, Sorongstraat 24, 3193ES Dhr. D. Hekelaar, Ankerkuilstraat 48, 3192GC Dhr. S. van der Mast, Wijtingstraat 21, 3192TV Mw. H. Russchen-Pijl, Pieter Stastokweg 34, 3193PZ Mw. E. van Dijk-Broere, Dorpsstraat 280, 3191VH Mw. A.I. Oorebeek-Riedijk, Paljaspad 4, 3194JH Dhr. L. Fähmel, Tijmweg 25, 3193GG

haar uiterste best hen zo goed mogelijk bij ons gezamenlijke werk te betrekken. Daarom vragen we 15 minuten tijd voor het invullen van een vragenlijst. Begin juli krijgen ongeveer 100.000 donateurs van Kerk in Actie een vragenlijst toegestuurd. Door het invullen daarvan ontvangt Kerk in Actie waardevolle informatie. Bijvoorbeeld: hoe kijken donateurs aan tegen Kerk in Actie? Wat vinden zij belangrijk aan het werk van Kerk in Actie? Zijn er nog andere manieren waarop u bij Kerk in Actie betrokken zou willen zijn? De antwoorden en ideeën helpen Kerk in Actie om donateurs beter en passender te informeren. In het najaar 2013 zullen wij u via de eigen kanalen van Kerk in Actie over de uitkomsten van deze vragenlijst informeren. Heeft u vragen? Mail ze dan naar: a.vander.horst@kerkinactie.nl.

Een vakantie haalt mensen uit de eenzaamheid ‘Bijna een derde van de volwassen Nederlanders voelt zich matig tot sterk eenzaam. Door vergrijzing, ontkerkelijking en verdergaande individualisering dreigt het aantal eenzamen toe te nemen’. Dit is een citaat van Coalitie Erbij die strijdt tegen de eenzaamheid in Nederland. Hetvakantiebureau.nl is aangesloten bij deze Coalitie en probeert op vele manieren zoveel mogelijk mensen, al is het maar voor een week per jaar, zich minder eenzaam te laten voelen. Dit gebeurt door vakanties te organiseren waarin zij er eens lekker op uit kunnen, in ontspannen sfeer andere mensen kunnen ontmoeten, aan leuke activiteiten kunnen deelnemen en in de watten worden gelegd door onze vrijwilligers die alle aandacht geven en de tijd voor hen nemen. Eenzaamheid kun je als ‘buitenstaander’ niet zo snel ontdekken bij ouderen omdat men er niet snel over praat. Een diaconie of een pastoraal medewerker heeft vaak direct contact met deze doelgroep en kan dat wel signaleren. Hetvakantiebureau.nl heeft daarom uw hulp nodig om deze mensen te vinden, maar ook om hen te helpen alle drempels die er zijn of die zij zien om op vakantie te gaan, weg te nemen.

• verjaardag 90 jaar en ouder 6 juli 8 juli 13 juli

Dhr. J. Vreugdenhil, Karperstraat 146, 3192ES Mevr. J. van Opdorp - van Mastricht, Kruisnetlaan 522, 3192KE Mevr. F. Visser - de Ruiter, Klencke 157, 3191VN

• huwelijksjubileum 26 juni 2 juli 8 juli 11 juli

Echtpaar Askes-van Duin, Blinkerd 7, 3192HP – 50 jaar Echtpaar Verhoeven-Janson, Slaghaam 78, 3192HH – 45 jaar Echtpaar Jongejan-van der Leer, Marthalaan 8 G , 3194EH - 60 jaar Echtpaar Pijpers-van Drunen, Kentering 40, 3191HP – 50 jaar

Een kleine opsomming om drempels weg te nemen en hen voor te bereiden op een vakantie: ▪ ‘het reserveringsformulier ziet er te ingewikkeld uit’; u kunt helpen invullen ▪ ‘ik heb geen/weinig geld’; wijs hen op het Vakantiefonds van Hetvakantiebureau.nl of wellicht kan de diaconie een bijdrage doen ▪ ‘ik heb geen vervoer’; de diaconie vraagt een gemeentelid om te rijden ▪ ‘ik weet niet wat ik moet meenemen’; u kunt helpen de koffer in te pakken ▪ ‘ik ken niemand daar’; wellicht wil een ander gemeentelid als vakantiegast of vrijwilliger mee in die betreffende vakantieweek

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Kerk in Actie Donateurenquête 2013 Donateurs zijn belangrijk voor Kerk in Actie. Want door hun betrokkenheid maken zij het werk van Kerk in Actie mogelijk. Kerk in Actie doet dus graag

13


Voor meer informatie kunt u bellen met Hetvakantieureau.nl, tel.: (0318) 48 66 10 of e-mail: info@hetvakantiebureau.nl.

Kerkenraadpraat

Armoedeonderzoek 2013

Naar aanleiding van de kerkenraadsvergadering van 12 juni brengen wij u de volgende punten onder de aandacht

Kerk in Actie wil alle diaconieën bedanken die meegedaan hebben met het Oecumenisch Armoedeonderzoek 2013 en de vragenlijst ingevuld hebben. De resultaten worden tijdens de zomermaanden verwerkt en zullen op 31 oktober gepresenteerd worden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Op de Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie, 9 november 2013, zal ook aandacht gegeven worden aan het Armoedeonderzoek en ontvangen deelnemers een exemplaar van het onderzoeksrapport. Afhankelijk van de knelpunten die naar voren komen zullen suggesties en aanbevelingen worden aangereikt wat er nodig is om armoede beter te bestrijden en ideeën voor verbeteringen van het armoedebeleid van de landelijke overheid en burgerlijke gemeenten.

Jubileum Robert Wilschut Vijfentwintig jaar geleden, op 3 juli 1988, werd ds. Robert Wilschut bevestigd als predikant in Tzummarum. In het vorige kerkblad hebben wij u al gemeld dat we dit willen vieren op 7 juli in de Antwoordkerk. De Dorpskerk is dan gesloten. De Antwoordkerk is open om 9.15 uur. U wordt uitgenodigd voor de dienst koffie of thee te drinken. Verheugend is dat ds. Viola Huls in deze dienst zal voorgaan en ook onze vier koren medewerking zullen verlenen. Na de dienst is er gelegenheid Robert en zijn vrouw Boukje te feliciteren met dit jubileum. Naast het feliciteren wordt u uitgenodigd koffie of thee te drinken met iets lekkers erbij en ook wordt er een drankje, limonade of een sapje geserveerd met een hapje. Houdt u er rekening mee dat alles wat later wordt dan dat u gewend bent. Uw aanwezigheid zal bijdragen aan een feestelijke dienst.

Voedselbank Enige tijd terug vroegen we de gemeente of ze wellicht een stoffelijke bijdrage willen leveren aan de voedselbankpakketten die elke vrijdag hun weg vinden naar diverse gezinnen. Mocht u een artikel over hebben of bewust voor de pakketten willen aanschaffen (‘langdurig houdbaar’ is handig), dan kunt u die achter in de kerk(en) deponeren in de daarvoor bestemde doos of krat N.. Dat is mooi, zegt u ongetwijfeld, maar waar is die krat of doos dan? Het klopt; waarschijnlijk dachten overijverige kerkgenoten dat het hier een eenmalige actie betrof en werd het daartoe bestemde materiaal opgeborgen. Hopelijk vindt u in het vervolg wel de krat of doos! Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u de dienstdoende diaken in de kraag vatten!

Beamers De beamers zijn in beide kerken geïnstalleerd. Hier en daar zijn nog wat kinderziekten, maar er wordt aan gewerkt deze weg te werken. Waaraan nog wel dringend behoefte is: gemeenteleden die de beamers willen bedienen. Dit geldt voor beide kerken. Volgens de deskundigen is het zeer eenvoudig. Het zou fijn zijn wanneer meer gemeenteleden zich opgeven; het komt dan niet aan op enkelen. Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Jules Becht, tel. 4386662 of Aad Hoogerwerf, tel. 4162777. Wij rekenen op U.

Het is verheugend u te kunnen melden dat er inmiddels de nodige zwemabonnementen door zwembad de Papegaai tegen gereduceerde prijzen beschikbaar zijn gesteld. Zoals het ook verheugend is dat de deurcollecte met het doel in de zomermaanden wat leuks te organiseren voor de kinderen van de cliënten van de voedselbank verrassend goed wordt bedacht. Waarvoor heel veel dank!

50 jaar Antwoordkerk Velen onder u zullen zich nog de actie herinneren in 1964, waarbij de Antwoordkerk werd gebouwd binnen een tijdsbestek van 1 week (alleen de kerkzaal). Volgend jaar zijn we 50 jaar verder en dan valt er wat te vieren. Mogelijk zegt u als gemeentelid: "Dat lijkt mij nu eens leuk om te organiseren. Dat is weer eens wat anders.” De kerkenraad zoekt gemeenteleden die in het organisatiecomité willen plaatsnemen. Verder zijn we op zoek naar foto's en filmbeelden van de actie en bouw uit 1964. Wie kan ons daarin helpen ? U kunt zich voor het opgeven als lid van het comité en aanmelding van foto's en beelden melden bij Joop de Zeeuw, tel. 4169305.

Werk in Kameroen Voor de werkreis van Talitha van Kralingen en een groep vrijwilligers om te bouwen aan de gezondheidspost in Koukoum in Kameroen werd in de Antwoordkerk gecollecteerd: € 308,75! Op zondag 23 juni is de Dorpskerk aan de beurt. De diaconie zal de opbrengst verdubbelen. Giften zijn ook welkom op rekening 1254.82.612 ten name van PGM Schiedam met vermelding: Kameroen. Uw diakenen.

14


Kunstwerk Voor de bezoekers van de Antwoordkerk is het mogelijk opgevallen dat er een kunstwerk staat tegen de zijwand van de kerk. Het is een drieluik over hat laatste avondmaal. Dit kunstwerk, dat altijd heeft gestaan in de ‘oude’ Pauluskerk en is ons in bruikleen gegeven met de vraag hiervoor een mooie plek te vinden in de Antwoordkerk. Graag zou de kerkenraad van u willen horen wat u van het kunstwerk vind en wat de beste plek zou zijn in de Antwoordkerk. Geef uw reactie door aan de kerkenraadsleden. We zijn benieuwd naar uw bevindingen.

Uit de Platte Driedijkpastorie Heel langzamerhand pak ik mijn werkzaamheden weer een beetje op. Enkelen onder u weten daarvan omdat ik daar even op bezoek ben geweest. Maar, het is allemaal nog erg minimaal, en heel rustig aan. Geen begrafenissen nog, en geen bijzondere dingen. Gewoon, een paar bezoekjes per week. En, zoals u wellicht hebt gelezen, de dienst op 7 juli. Ik ben heel blij dat ik weer mag en kan voorgaan, en dan nog wel in zo’n bijzondere dienst waarin we vieren dat mijn collega ds. Robert Wilschut 25 jaar in het ambt staat. We gaan er een feestelijke dienst van maken.

Nieuwe liedboek Op zaterdag 25 mei is het nieuwe liedboek voor onze kerken gepresenteerd. De eerste druk blijkt al te zijn uitverkocht; de tweede druk komt er aan. Ergens in het najaar gaan we het ook gebruiken in Hoogvliet. In beide kerken ligt de intekenlijst gereed en kunt u uw bestelling invullen. U bent uiteraard ook vrij om het zelf aan te schaffen in de boekhandel. Als u wilt dat wij dat voor u doen moet u op de lijst aankruisen welke uitvoering u wilt hebben. U kunt kiezen uit de standaard of de luxe uitvoering. Beide is in twee kleuren beschikbaar. Ook is er nog een keuze uit twee kleuren in de uitvoering voor kinderen en jongeren. Deze laatste uitvoering bevat extra een aantal liederen speciaal voor kinderen en jongeren.

Een paar weken geleden was ik in het ziekenhuis voor controle. De dokter was erg tevreden. Ik heb geen klachten, het lichamelijk onderzoek was goed en ik mag weer drie maanden wegblijven. Dus, wat wil een mens nog meer? We zijn, nog steeds en telkens weer, ongelofelijk dankbaar voor alle medeleven. Zoveel kaarten, mailtjes en, bovenal, gebeden. We kunnen niet zonder en wat is het dan een rijkdom om lid te zijn van de Gemeente des Heren. Geborgen weten we ons bij de God die ons aller Vader is en aan Wie u ons hebt opgedragen. Heel veel dank voor uw betrokkenheid in deze zware periode die nu grotendeels achter ons ligt. Af en toe een dienst dus, en steeds meer gewone werkzaamheden. Zo wil ik het langzaam opbouwen om dan per 1 september weer volledig aan het werk te zijn. Af en toe onderbroken door een korte vakantie, want dat is natuurlijk, zoals u begrijpen zult, afgelopen jaar nogal erbij ingeschoten.

Wij adviseren u de standaard liedboeken te kiezen.. Mochten er voor een dienst liederen uitgezocht worden die alleen in het liedboek staan voor kinderen en jongeren hebben we altijd nog de beamer die het betreffende lied projecteert. Kijk voor alle zekerheid goed op de folder die bij de intekenlijst ligt. Houdt er rekening mee dat als u inschrijft via de inschrijflijst van onze kerk u gehouden wordt de bestelling ook af te nemen. Straks zijn alle (1150) liederen uit het Liedboek ook te volgen via de beamer.

Naast dit alles wil ik u wijzen op de Zomeractiviteiten. We hebben als Gemeenschap van Kerken weer een leuk programma samengesteld. Meldt u vooral tijdig aan, want voor sommige programmaonderdelen loopt het vaak nogal storm. Ik wens u een goede zomer toe en hoop dat we elkaar de komende maanden regelmatig weer in de kerk of elders zullen ontmoeten.

Vacaturen Het duurt nog even, maar in het najaar van 2014 zijn er maar liefst 11(!) ambtsdragers die aftreden. Dat houdt o.a. in dat er nog maar zeven ambtsdragers overblijven, onder wie één ouderling. Als dat zo blijft zijn de consequenties niet te overzien. Het is niet de bedoeling paniek te zaaien ,maar het geeft wel aan wat ons als kerk in Hoogvliet volgend jaar te wachten staat.

Ik wens u vanuit de pastorie Gods zegen toe, Ds. Viola Huls

Kerkelijk Bureau

Er zal wat moeten gebeuren om dit te voorkomen en daarom zal in de tijd die voor ons ligt dringende oproepen gedaan worden aan gemeenteleden. U bent vast geïnformeerdNN.

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Ook is persoonlijk contact mogelijk via: Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Joop de Zeeuw

15


▪ Kerkelijke Stand Overleden op 26 mei: dhr. Albert Anthonie Pot, 92 jaar, Kruisnetlaan 526; op 29 mei: mw. Eelkje Jongman-Pomp, 92 jaar, Marthalaan 2; 29 mei: mw. Maria Leni Schimmer-Legerstee, 72 jaar, Cloese 97; 1 juni: dhr. Arie Verschoor, 80 jaar, echtg. van mw. E.J. Verschoor-Verkaik, Botreep 414. Verhuisd: mw. T. ’t Hart-van Vliet, Tijmweg 240, naar: Klaasje Zevensterstraat 280; dhr. P. van Hilten, Aveling 97A, naar: Marthalaan 8E; mw. C.J. Leeuwestein, Toscalaan 119, naar: Park Vossendijk 84; (28/6) mw. J. van Tielen, Bahreinstraat 9, naar: Klaasje Zevensterstraat 162; mw. J. Verschoor-van der Meer, Horsweg 144, naar: Kruisnetlaan 424; gezin Vlietstra/Testerink, Plein 1953 85, R’dam, naar: Satijnbloemstraat 9B, Spijkenisse. Gehuwd op 8 juni: dhr. A.W. van Huffelen en mw. P.M. de Vries, Siegfriedpad 6. Gevestigd uit Rozenburg: mw. A.M.H. Berkhoud, Kruisnetlaan 496; R’dam-Alexander: mw. M. Bos-Hordijk, Kruisnetlaan 554; Pernis: mw. M. van den Engel, Marthalaan 21; Maassluis: mw. C.D.L. van Tilborg-Donkersloot, Kruisnetlaan 410. Vertrokken naar R’dam-Lombardijen: mw. C. Moerman-Westerveld, Klencke 315; Oud-Beijerland: mw. P. Wols en mw. I.P. van der Veer, Cromme Meth 18.

Solidariteitskas Bij de bestemming van gelden uit de Solidariteitskas gaat het om steun aan plaatselijke en aan bovenplaatselijke doelen. De bijdragen die wij als gemeente inzamelen, worden overgemaakt naar een landelijk fonds van de Protestantse Kerk in Nederland, dat in 2004 de naam Solidariteitskas heeft gekregen. Dat woord solidariteit zegt het al: solidair zijn als het echt nodig is. Als een steunfonds wanneer gemeenten tijdelijk in nood verkeren, en als een stimuleringsfonds wanneer het gemeenten tijdelijk helpt om nieuwe weerstand en vitaliteit op te doen. Plaatselijke doelen Via een beroep op de Solidariteitskas is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een tijdelijke subsidie aan te vragen voor het inhuren van een pastor, predikant of kerkelijk werker, omdat er perspectief en toekomst in de gemeente zit. Als een gemeente wat krap in de financiën zit, wil dat nog niet zeggen dat ze niet levensvatbaar meer is. Bovenplaatselijk pastoraat In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn regelmatig in de eigen gemeente mee te leven. Studentenpastoraat Dit jaar vragen we extra aandacht voor dit bijzondere pastoraat. Zo maakt uw bijdrage aan de Solidariteitskas het mogelijk dat pastorale zorg verleend kan worden aan studenten in 19 HBO- en universiteitssteden in Nederland. Het aanbod richt zich op aandacht voor levensbeschouwing en geloof, respect voor persoonlijke opvattingen en serieuze maar ook informele omgang met elkaar. Jongeren die gaan studeren zijn vaak voor het eerst langere tijd van huis, in een nieuwe, vaak rationele omgeving, en krijgen door de tijdgeest te maken met een hoge prestatie- en studiedruk. Er wordt samengewerkt met studentenverenigingen. Ook hiervoor is uw bijdrage aan de Solidariteitskas bedoeld. Er wordt op u gerekend.

▪ Collecteverantwoording Op 26 mei Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: Kerk: € 121,70 € 112,15 € 135,45 € 122,25

Deurcoll.: € 84,05 € 110,60

Op 2 juni Werelddiac.: Kerk: Antwoordkerk € 112,15 € 66,50 Dorpskerk € 72,70 € 56,50

Deurcoll.: € 48,55 € 49,05

Antwoordkerk, HA - Kinderen in de Knel: € 116,35 Op 9 juni Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 58,84 € 46,69

Kerk: € 56,60 € 45,10

Deurcoll.: € 44,04 € 24,55

En de kerkrentmeesters rekenen ook weer op uw medewerking als hulpbesteller om vanaf 30 juni de enveloppen in de gemeente te bezorgen. Het is alleen bezorgen; er behoeft niets te worden opgehaald. Bij voorbaat dank! _________________________________________

▪ Giften Diaconie • algemeen: € 530,00 opbrengst rommelmarkt maart t/m mei. Allen hartelijk dank

16


Bij jubilea kunnen deze insignes, uitgevoerd in brons (0 tot 25 jaar), zilver (25-40 jaar), goud (4050 jaar) en goud met briljant (vanaf 50 jaar) worden uitgereikt. Toekenning van de onderscheiding geschiedt onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad, classis of synode. De voorzitter en scriba ondertekenen de bij het insigne behorende, gekalligrafeerde oorkonde.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Nieuwe editie Toelichting op de kerkorde In de nieuwste editie van de Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn alle kerkordewijzigingen sinds 2004 verwerkt. De veranderingen zijn onder meer een gevolg van de evaluatie die de generale synode tussen 20082012 liet uitvoeren. Maar ook andere besluiten leidden tot forse aanpassingen, zoals de oprichting van de Protestantse Theologische Universiteit, de veranderende positie van de HBO-theoloog, de permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers en het fenomeen ‘gemeentestichting’. Kerkbestuurders gebruiken het boek als handleiding bij het toepassen van de kerkorde in dagelijkse praktijk in gemeente, classis en synode. Het boek is samengesteld door deskundigen die regelmatig betrokken zijn (geweest) bij het adviseren van plaatselijke gemeenten. De bijlagen geven organigrammen over de verhouding tussen de ambtelijke vergaderingen, de werkwijze van een kerkenraad, de verhouding tussen de ambtelijke vergaderingen, de organisatie van classicale vergaderingen, en de verhouding tussen generale synode en evangelisch-lutherse synode. De kerkordetekst zelf is te vinden op www.pkn.nl > Actief in de Kerk > Kerkorde.

Verdere informatie op: www.kerkrentmeester.nl

Eerste proponent aan de slag via Mobiliteitspool De generale synode van de Protestantse Kerk heeft proponent R. (Ruben) den Hertog beroepen tot predikant in algemene dienst. Daarmee is hij de eerste proponent die in het kader van de dit jaar gestarte Mobiliteitspool aan het werk gaat. Ruben den Hertog wordt door de dienstenorganisatie van de kerk uitgezonden naar de Protestantse Gemeente De Ontmoeting te NoordBeveland i.w. Daar zal hij op zondag 30 juni in het ambt worden bevestigd door synodepreses ds. Karin van den Broeke.

De kerk op Internet

P. van den Heuvel (red.), F.T. Bos, L.J. Koffeman, B. Wallet, T.M. Willemze/A. Richters, Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Herziene uitgave. Zoetermeer 2013, 410 p, € 29,50.

Wat zegt de kerkorde? Het Protestants Landelijk Dienstencentrum krijgt regelmatig vragen over de kerkorde. Daarom heeft de afdeling Juridische zaken een document samengesteld met antwoorden bij de belangrijkste vragen. Ze gaan over kwesties waartegen je als kerkenraad of college van beheer kunt aanlopen. Het document zal regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. Zie vanaf de homepage: www.pkn.nl: Actief in de kerk > kerkorde > Veel gestelde vragen.

Opsteker voor jubilerende taak- en ambtsdragers Al meer dan 35 jaar verstrekt de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) op vraag van gemeenten onderscheidingen aan plaatselijke functionarissen die werken onder de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters: veelal kosters, organisten en kerkrentmeesters. De Vereniging vindt namelijk dat werkzaamheden die vrijwillig worden uitgevoerd best onderscheiden en beloond mogen worden als er bepaalde mijlpalen zijn bereikt. De laatste tijd bereikten de Vereniging steeds meer vragen vanuit gemeenten naar een onderscheiding voor niet-beheerfuncties. Vandaar dat nu in overleg met de Protestantse Kerk een insigne is ontwikkeld dat is voorzien van het logo van de Protestantse Kerk. De onderscheiding is bedoeld voor betaalde en niet betaalde functies in de plaatselijke gemeente: predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, medewerkers kindernevendienst, jeugdwerkers, etcetera.

Leesrooster Op 7 juni verscheen de geheel vernieuwde editie van De Eerste Dag. Dit tijdschrift verschijnt viermaal per jaar als handreiking voor voorgangers en kerkmusici die het Oecumenisch Leesrooster of het Gemeenschappelijk Leesrooster volgen. Het staat vol suggesties voor de liturgie, aantekeningen bij de schriftlezingen, inspirerende illustraties, gebeden en gedichten, culturele associaties, verwijzingen naar de wereldkalender en materiaal voor 'met kinderen in de kerk'. Website: www.de-eerste-dag.nl _________________________________________

17


Voor informatie kunt u bellen met de secretariaten. Openingstijden en telefoonnummers: plaats: tijd: dag: tel.: Rozenburg *): 9.00-11.00 u ma,di,do 212338 Brielle *): 9.30-11.30 u ma-vr. 412142 Hellevoetsluis *): 9.30-11.30 u ma-vr. 312574 Hoogvliet: 9.30-11.30 u ma-vr. 4723115 Rhoon: 9.00-11.30 u ma-vr. 5015284 Spijkenisse *): do 14.00-16.00 uur en overig telefonisch 638109 *) telefoon: kengetal 0181 Website parochie: www.hhnicolaaspieckengezellen.nl

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen Gegevens andere deelparochies

Feest van Petrus en Paulus

Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski (afwezig op maandag) Pater Youri Konchenko (afwezig op woensdag) Pastoraal werker: Fred Wijnen

Op 29 juni vieren we het feest van de twee topfiguren uit de begintijd van de kerk, twee heel verschillende mensen met een totaal andere achtergrond. Petrus was een visser toen Jezus tot hem zei: “kom en volg mij”. Hoogstwaarschijnlijk kon hij lezen noch schrijven. Voor vissers waren er in die tijd zeker geen scholen. Paulus daarentegen kwam uit een totaal ander milieu: hij hoorde bij de ontwikkelde Joden, hij had gestudeerd, met name in de joodse godsdienstige tradities. In de evangelieverhalen leren we Petrus kennen als een razend enthousiast mens, die echter niet altijd even verstandig is. Hij krijgt nogal eens de wind van voren van Jezus. Bovendien was hij een lafaard. Dat is wel een erg hard woord, maar een ander woord heb je eigenlijk niet voor zijn verloochening van Jezus toen het allemaal een beetje kritiek werd. En in de handelingen van de apostelen leren we Paulus eerst kennen als een felle tegenstander van Jezus' boodschap en volgelingen. Hij vervolgde ze waar hij ze maar te pakken kon krijgen, totdat hij bij Damascus een visioen kreeg dat heel zijn leven grondig veranderde.

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter), mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter), dhr. Harry van der Linden (secretaris), Peter de Vette (penningmeester) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Ger Verkoijen, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus @ kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle @ chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

Nu vraagt u zich misschien af: waarom deze beschrijving van Petrus en Paulus, waarom deze nadruk op hun minder goede kwaliteiten en fouten? Menselijkerwijs gesproken zou je eigenlijk moeten zeggen: deze twee mensen zijn helemaal niet geschikt om de grote leiders in de kerk van Christus te worden. En toch zijn ze dat wel geweest. Voor God is niets onmogelijk. We spreken van de heilige kerk, we spreken van de heilige Geest die de kerk leidt, we zeggen: de kerk is het werk van God, maar we mogen niet vergeten dat God werkt in en door mensen, toen en nu, onvolmaakte mensen, mensen van verschillende culturen en achtergrond, wijze mensen en domme mensen, mensen die fouten kunnen maken. En in de geschiedenis van de kerk zijn er heel wat fouten gemaakt in de kerk, er zijn vaak ernstige mistoestanden geweest. En als de kerk alleen maar mensenwerk geweest zou zijn, dan had ze allang niet meer bestaan.

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-. 312574 e-mail: rkkerk @ rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-212338, e-mail: jozefpar @ zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’, Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat @ felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

18


Maar hoe onbegrijpelijk zijn wegen ook zijn: God zit er achter en zijn werk gaat nooit verloren. De kerk van Christus maakt ook nu een moeilijke tijd door, met alle onenigheid en polarisatie die we om ons heen zien. Vele gelovige mensen snappen er niets van en vragen zich af: waar moet dat toch naartoe? Al die tegenstellingen in de kerk, al dat geruzie, hoe kan dat toch in Christus' kerk? Nu is het natuurlijk een hele schrale troost als je weet dat ook Petrus en Paulus in hun tijd al een flinke ruzie hadden, maar het onderstreept wel dat de kerk ook mensenwerk is, toen en nu, en dat we toch niet bang hoeven te zijn voor de toekomst van de kerk, want ze is en blijft ook Gods werk.

Enkele namen van deze zogenaamde 'Martelaren van Gorcum' zijn: Leonardus van Veghel en Nicolaas van Poppel, respectievelijk pastoor en kapelaan van Gorinchem, Nicolaas Pieck, gardiaan van het franciscanenklooster in Gorinchem en Andries Wouters, pastoor van Heinenoord. In de Bedevaartskerk bevinden zich 19 houten beelden van de martelaren, allen met het touw om hun nek. In de Willibrorduskerk in Rhoon staat een beeld van Andries Wouters. De Martelaren van Gorcum ‘kozen’ voor de dood, omdat ze hun liefde voor de paus als het hoofd van de Kerk niet wilden afzweren. En ze bleven ook overtuigd de waarheid belijden dat de Heer werkelijk aanwezig is in de Eucharistie. Paus Johannes Paulus II noemde in zijn encycliek Ecclesia de Eucharistia (2003) hen dan ook ‘martelaren van de eucharistie’. Op 27 april 2012 zei Mgr. Van den Hende in een preek in de Bedevaartskerk het volgende: "Deze martelaren zijn niet vanaf de wieg bezig geweest met dit (deze marteldood) te plannen. Wel hebben ze tijdens hun leven de Heer steeds beter leren kennen en de Kerk steeds meer leren beminnen. Ze waren zó met Hem verbonden geraakt dat zelfs de dood hen niet van de Heer kon scheiden". In 1867 werden de 19 martelaren door paus Pius IX heilig verklaard. Op zaterdag 6 juli vindt weer de nationale bedevaart naar deze heiligen in Brielle plaats.

Pastoor S. Bladowski

Heiligen van de maand

De Martelaren van Gorcum De martelaren van Gorcum, negentien in getal, zijn werkelijk onze heiligen. Immers, onze parochie ‘Nicolaas Pieck en Gezellen’ is naar hen genoemd. De inname van Den Briel (Brielle) op 1 april 1572 door de watergeuzen werd het begin van de bevrijding van de Nederlanden van de Spaanse overheersing. Echter, met de komst van deze Oranjegezinde watergeuzen keerde ook het godsdienstige tij. De watergeuzen waren aanhangers van de Reformatie en bestreden op felle wijze het katholicsme. Toen het vestingstadje Gorkum (Gorinchem) door de Oranjegezinde troepen was bezet, gaf Willem van der Marck, graaf van Lumey, dan ook bevel alle aanwezige priesters en kloosterlingen gevangen te zetten. Na door de watergeuzen te zijn verhoord en gemarteld werden zij overgebracht naar Den Briel. Daar zaten nog vier priesters gevangen. Allen ondergingen verdere folteringen en werden aangemoedigd het katholieke geloof af te zweren. Een viertal personen deed dit inderdaad, omdat ze de martelingen niet meer konden verdragen. De overige negentien bleven echter standvastig. In de nacht van 8 op 9 juli 1572, nu 441 jaar geleden, werden zij opgehangen aan de balken van een turfschuur net ten zuiden van Brielle. In 1615 hebben paters Franciscanen de stoffelijke resten van de negentien martelaren opgegraven en deze in het geheim naar Brussel overgebracht. Daar bevinden zich nu hun relieken in de Nicolaaskerk. Een deel van de relieken is later overgebracht naar de Bedevaartskerk in Brielle. Deze Bedevaartskerk is gebouwd pal naast de plek waar vroeger de turfschuur had gestaan. Binnen de ommegang achter de kerk zijn in de grond door middel van een hardstenen rand de contouren aangegeven van de fundering van deze turfschuur.

Wim Rozema

Nationale Bedevaart op 6 juli De Nationale Bedevaart in de Bedevaartskerk wordt elk jaar gehouden op de zaterdag, die het dichtst bij de 9 juli is en dat is op de zesde juli Door de vele publiciteit, die er de laatste tijd was met de oplevering van de gerestaureerde Ommegang blijkt ook de belangstelling voor de Nationale Bedevaart dit jaar aanzienlijk groter. Mgr. J.H.J. van den Hende, de bisschop van Rotterdam, gaat voor de eerste keer voor als de Hoofdcelebrant in deze eucharistieviering, die om 11.00 uur begint. Het koor van de cantorij van de Sacramentskerk uit Delft onder leiding van Sonja Nowee verleent de muzikale medewerking. Verder staan er op het programma • 13.15 uur Rozenkransgebed • 14.00 uur Kruisweg • 15.00 uur afsluiting met vesperviering, processie en pelgrimszegen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de verschillende vieringen in de Bedevaartkerk aan de Rik te Brielle. De Bisschoppelijke BedevaartsCommissie

19


Hoogvliet / Pernis

Ma. 24 juni:

Geboorte van H.Johannes de Doper 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 27 juni:

10.00 uur Eucharistieviering.

Dertiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Rouw- en Trouwkoor St. Jan. Priester: pater Y. Konchenko Lector: mw. v.d. Ende Intenties: mw. Smeijers-Michels, mw. Maria Tran Thi Nhan, mw. Petronella Wessel, dhr. Eed Jansen. Zo. 30 juni:

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal (op woensdag afwezig); tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk @ rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Ma. 1 juli:

10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 4 juli:

10.00 uur Eucharistieviering.

Vr. 5 juli:

10.30 uur Woord- en Communieviering in de Kulk.

Veertiende zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. Priester: pastoor S. Bladowski Lector: mw. van Dam Intenties: mw. Tijhuis-Luttikhuis, dhr. Wortman, dhr. Eed Jansen, dhr. Arnold Bonnier, Elly Kuipers-Ariens, dhr. Marius Bottse, dhr. Franken. mw. Smeijers-Michels, dhr. Joop Jas-pers, mw. Tini Baars-van Steijn, mw. Eerden-Camerman, dhr. Golia, dhr. Aarnout Scheers, dhr. en mw. John en Truus Veldhuis. Zo. 7 juli:

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995. ZIEKENCOMMUNIE Bent u door ziekte of ouderdom niet in staat de eucharistieviering in onze kerk bij te wonen, maar u wilt toch graag regelmatig de communie ontvangen, dan kan dat ook bij u thuis. De priester of een vrijwilliger van de pastoraatgroep zal u dan de communie komen brengen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat of met pater Konchenko. Zij kunnen dan een afspraak met u maken.

Ma. 8 juli: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Divera Kamp-Boon.

Do. 10 juli:

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 14 juli:

9.30 uur Eucharistieviering met samenzang. pater Y. Konchenko.

Priester:

Uit de parochie

Dagen om te vieren Vieringen in de Mariakerk Za. 22 juni:

▪ Verjaardag 75 jaar 30 juni

14.00 uur Huwelijksmis bruidspaar Rampenburg/Corea.

Mw. J.W. Romijn-van Wagensveld, Klencke 383, 3191 VT

▪ Verjaardag 80 jaar en ouder 25 juni

Twaalfde zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor. Priester: pastoor H. Spruijt Lector: mw. Joaquin-Martis Intenties: mw. Maria Tran Thi Nhan, mw. Petronella Wessel, dhr. Antpnio Baglieto, dhr. Eed Jansen. Zo. 23 juni:

26 juni 27 juni 27 juni 27 juni

20

Dhr. J.H.G. Habets, Viskaarweg 6, 3192 DN Dhr. R. van Rijn, Puitstraat 64, 3192 SM Dhr. V.D. Nguyen, Kwikstaart 20, 3191 DK Dhr. J.W. Braams, Alverstraat 141, 3192 TN Mw. P.P.G. Pronk, Alverstraat 141, 3192 TN


28 juni 28 juni 1 juli 1 juli 2 juli 4 juli 5 juli 5 juli 5 juli 6 juli 9 juli 9 juli 10 juli 12 juli 12 juli 13 juli 14 juli 14 juli

Dhr. G.B.Q. Ong A Kwien, Parklaan 65, 3208 DL Spijkenisse Dhr. A.T. Seesing, Bovensim 364, 3192 HB Mw. G.D. Emmen-van de Korput, M.A. de Ruijterstraat 39, 3201 CK Spijkenisse Dhr. J. Carels, Cloese 145, 3191 EC Dhr. E.W. van Orsoy, Bahreinstraat 5, 3193 CA Mw. H.C. Steeg, Puitstraat 525, 3192 SL Mw. M. van Dalen-Schwarz, Vloedlijn 27, 3191 HS Mw. J.M. Kneppers-van Tricht, Tureluur 32, 3191 GJ Dhr. B.W. Winkel, Alverstraat 141, 3192 TN Dhr. M.A.J. Trijsburg, Ruitwagen 38, 3192 DG Dhr. B.P. van Dijk, Grutto 46, 3191 DD Mw. B. Koot-Langenberg, Saffraanstraat 187, 3193 XJ Dhr. A.C.J. Bergman, Botreep 314, 3192 PG Dhr. P.C. Hofman, Bongweg 143, 3192 NB Mw. C.P. de Groot-van Rossen, Klaasje Zevensterstraat 240, 3193 TW Mw. L. Stoute-Cabooter, Max Havelaarweg 77, 3193 VA Dhr. J. Nieuwpoort, Haifaweg 43E, 3193 EB Mw. J.A. Wortman-Berg, Kruisnetlaan 766, 3192 KH

60 jaar rk gemeenschap Hoogvliet. Een stukje geschiedenis - deel 2 De gemeenschap vindt gelukkig snel een tijdelijk onderdak in een nieuw gebouwd houten schooltje aan de Mosoelstraat en daar worden dan op zondag de H. Missen gevierd. Uit een krantenknipsel van 23-8-1953 kunnen we lezen dat er voor de eerste maal sinds de 16e eeuw weer kinderen in Hoogvliet hun eerste H. Communie hebben gedaan. Deken mgr. H. Niekel.droeg de H. Mis op.

H. Mis in het noodkerkje aan het Achterpad Na het schooltje wordt er in Hoogvliet een houten noodkerkje gebouwd aan het Achterpad 2. Na twee jaar van intense arbeid vertrekt pater Lahaye uit Hoogvliet. Hij wordt opgevolgd door pastoor Groenen, die in 1955 de opdracht krijgt van het bisdom in Hoogvliet een parochie te stichten. De parochie krijgt de naam ‘Onbevlekt Hart van Maria’. Hoogvliet valt dan nog kerkelijk onder de parochie van Rhoon. Op 16 december 1955 is dat zover. Er zijn op dat moment 684 parochianen. Maar Hoogvliet blijft groeien. De gemeente Rotterdam berekent dat Hoogvliet zal moeten groeien tot zo’n 50.000 inwoners. De parochie Hoogvliet blijft ook groeien en daarom is er een nieuwe parochie noodzakelijk in Hoogvliet-zuid. In 1959 wordt de Meeuwenplaat een zelfstandige parochie: St. Jan voor de Latijnse Poort met als priester pastoor Hammann.. Er wordt begonnen in een noodkerk op de hoek van de Lengweg/Steurweg. Het kerkje was na een aantal jaren bouwvallig en van het bisdom was er geen toestemming om een eigen kerk te mogen bouwen. Er was een bouwstop! Vanaf 1970 deelde men daarom het gebouw “De Bron “ samen met de protestanten. Dat was oecumene “avant la lettre”

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Een prachtig feest Met een waardige en plechtige eucharistieviering, voorgegaan door de bisschop, werd op 9 juni het feit herdacht dat er in Hoogvliet 60 jaar een Rooms Katholieke gemeenschap is. Zoals de bisschop zei: “een korte tijd als je het afzet tegen 2000 jaar christendom, maar essentieel als keten in het voortbestaan.” Een viering zoals deze, met schitterende zang van een groot koor, zouden we wel iedere zondag willen hebben. Een bijzonder koor met deelnemers uit diverse koren en van binnen en buiten de parochie. En dan het gebeuren erna, gezellig, lekker, druk, muziek van het Antilliaans koor buiten, ijs en wat al niet. Een prachtig sociaal gebeuren waarbij ook de bisschop lang bleef en voor iedereen aanspreekbaar was. Met veel vreugde kunnen we op deze dag terugkijken. Heerlijk voor al die vrijwilligers die daarin enorm veel energie en tijd hebben gestoken waarvoor de kerk niet dankbaar genoeg kan zijn.

In 1960 wordt in december In Hoogvliet-noord met de bouw van de definitieve parochiekerk begonnen.

Beheercommissie

21


Er was geld ingezameld onder de parochianen en de Bataafse Petroleum Maatschappij deed een schenking van 10.000 gulden!

Pater Pio-dag in Meersel-Dreef Het dorpje Meersel-Dreef is het meest noordelijke dorpje van België en ligt in de provincie Antwerpen op slechts tien kilometer afstand van Breda. Meersel-Dreef is al heel lang een bekend bedevaartsoord voor Belgen én Nederlanders. Per jaar bezoeken duizenden gelovigen het alom bekende Mariapark ‘Onze Lieve Vrouw van Meersel-Dreef’, gelegen tegenover de Kapucijnenkerk. De meest recente devotieplaats in het Mariapark is die van de heilige Pater Pio, Italiaan en ook een Kapucijn. Zijn prachtige bronzen beeld werd geplaatst in 1999, na zijn zaligverklaring op 2 mei in hetzelfde jaar. Met uitgestrekte armen staat Pater Pio te wachten op de pelgrims die hun handen in de zijne willen leggen en zijn voorspraak komen vragen voor hun noden.

Maquette van de te bouwen Mariakerk aan de Parelvissersstraat.

Het ontwerp voor de nieuw te bouwen kerk werd gemaakt door de architecten Hendriks en Blauwhof. De kerk werd gebouwd door het aannemingsbedrijf van Domburg uit Rotterdam. Op 11 febr 1961 werd de eerste paal geslagen en op 15 augustus werd de eerste steen gelegd. Op 29 juni 1962 is het werk klaar en wordt de kerk geconsacreerd door de bisschop van Rotterdam mgr. Jansen. Het aantal parochianen bedraagt dan 4461 personen.

Op donderdag 22 augustus is er weer de jaarlijkse Heilige Pater Pio-dag in Meersel-Dreef. Het programma is als volgt: 10.00 uur Aankomst en welkom 10.30 uur Eucharistieviering met Mgr. Jan Liesen, de bisschop van Breda 12.00 uur Broodmaaltijd 13.00 uur Gelegenheid voor persoonlijke invulling: wandelen, souvenirs e.d. van P. Pio aanschaffen, tentoonstelling of film bekijken over het leven van P. Pio, enz. 14.00 uur Vrijblijvende keuze uit geleide kruisweg in het park of geleide rozenkrans in het park of persoonlijk stil gebed bij de grot of in de kerk. 15.00 uur Afscheid bij de grot, korte bezinning en gebed, processie met bloemenhulde naar het beeld van Pater Pio en verering van zijn relikwie. 15.30 uur Koffie met appelflap.

De eerste paal is geslagen op 11 februari 1961; de eerste steen gelegd op 15 augustus 1962 (in de muur links van het tabernakel)

Vanuit Rhoon willen we met een aantal parochianen voor het derde jaar op rij aan deze bedevaartsdag deelnemen. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de Willibrorduskerk. We hopen tussen 17.00 uur en 17.30 uur weer in Rhoon terug te keren. De reiskosten bedragen € 10,00 per persoon (benzinekosten). Voor € 12,50 per persoon is het mogelijk in Meersel-Dreef een maaltijdbon aan te schaffen voor de broodmaaltijd en de middagkoffie (zeer aan te bevelen!). Als u ook belangstelling hebt om mee te gaan, laat dit a.u.b. zo snel mogelijk weten aan Wim Rozema (telefoon 010-5917487) of via e-mail: Wim.Rozema@gmail.com. Vermeldt u dan ook heel duidelijk of u uw eigen lunch en drinken meeneemt of dat u ter plekke een maaltijdbon wilt aanschaffen (dit moet namelijk van te voren doorgegeven worden!). Geeft u ook aan of u eventueel een auto ter beschikking hebt voor het vervoer.

Ook in het dorp Pernis, dat onder de parochie van Hoogvliet valt, is er behoefte aan een eigen kerkgelegenheid. Eerst wordt er gekerkt in een gebouwtje van een speeltuinvereniging aan de Pastoriedijk, maar in 1963 wordt er een hulpkerk gebouwd, die de naam Emmanuelkerk krijgt. (het slot volgt in het volgende kerkblad) Léon Janssen.

Wim Rozema _________________________________________

22


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ● KERKELIJK STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800-288 77 66.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Doradehof 15, 3192 BP, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen @ gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. H. Rietman-den Ouden, Zuidzijdsedijk 52, 3194 ND, tel. 4721996. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

● MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99 en naar dhr. G. van Druten, tel. 416 88 72.

• • • • •

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl . STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis Steunpunt Mantelzorg Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

INLOOPHUIS HOOGVLIET – STICHTING ANKH Ontmoetingsplaats voor mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker en hun naasten Kruisnetlaan 200 (Antwoordkerk, 3192 KD Donderdags van 10.00 tot 16.00 uur. Contact: Wilma van der Wende, tel. 06-28645315; e-mail: inloophuishoogvliet @ gmail.com

PLATFORM GEHANDICAPTEN HOOGVLIET Secr.: Bert Timan, Bongweg 102, 3192 NC Hoogvliet tel. 8408404 (na 20.30 uur), e-mail: l.timan@upcmail.nl

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee-€ 22,00 per kalenderjaar (Tijdens een lopende jaargang: na 1 juni - € 10,00; na 1 september - € 5,00; na 1 november - gratis) Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

23


Kerk in Actie - Rekening 456 Antwoorden puzzel jeugdpagina: Blad, lepel, klok, taart, molen, tuin, straat, bank, sleutel, deur, stoel, bad, kraam, raam, pot, maal

IETS TE VIEREN ? De Aanbouw Achterweg 12, Hoogvliet Telefoon 010-4169044

Begrafenis- en Crematieonderneming

Reserveringen: tel. 472 05 78 of 06-28608910

Goetzee DELA Telefoon 010-4295885 Rotterdam Boergoensevliet 52 - Boezemsingel 35

201312  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201312.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you