Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 43, nr. 1 - 7 januari 2011


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e): 2 3 4

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren:

13 jan. 27 jan. 10 feb.

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode: 14 jan. 28 jan. 11 feb.

21 jan. 4 feb. 18 feb,

21/1 4/2 18/2

- 4/2 - 18/2 - 4/3

De redactie wenst alle lezers en

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

allen die betrokken zijn bij ons

Redactieleden:

kerkblad

D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

een goed en gezegend 2011 Afscheid en welkom Van een aantal lezers moesten we afscheid nemen wegens opzegging door vertrek of anderszins. Maar er kwamen ook nieuwe abonnees bij, vooral uit de RK deelparochie, die we ook op deze plaats van harte welkom heten.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Dank

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar.

Dat we ook jaargang 42 in drieëntwintig edities konden realiseren is te danken aan onze betalende abonnees en de, deels nieuwe, adverteerders. Maar zonder het werk van de zeventien trouwe vrijwilligers zou geen nummer tot stand kunnen komen.

Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

Daarom heel hartelijk dank aan allen die zo bij het uitgeven van ons kerkblad betrokken zijn. Ook in dit nieuwe jaar hopen we met uw aller medewerking te kunnen werken aan een volgende jaargang.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Redactie ______________________________________

2


Van wijzen die zoeken en vinden… We zijn net begonnen aan het 2/10e deel van deze eeuw en niemand weet wat de toekomst ons zal brengen. Bij ons staat het niet in de sterren geschreven. Dat was toentertijd wel het geval. In het verhaal over de wijzen, te vinden in Mattheus 2: 1 – 12, lezen we van mensen die een ster hebben gezien en die ster bepaalt hun directe doen en laten. Wijzen worden ze genoemd, in de oorspronkelijke tekst staat dat het ‘magiërs’ zijn en op een andere plaats in de bijbel worden dat tovenaars genoemd. Het is uit dit verhaal duidelijk dat het astrologen zijn, mensen die kennis hebben van de stand van zon, maan en sterren en die in verband brengen met bijzondere gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Wijzen zijn het, ze zoeken naar wijsheid, wijsheid om het leven te duiden, om de onverklaarbare raadsels van het leven te kunnen begrijpen. Uit het vervolg van het verhaal blijkt dat ze alles ervoor over hebben om het teken dat zij afleiden uit die bewegende ster te zoeken en te vinden: ze komen in beweging en gaan op reis. De wijzen uit Mattheus 2 zijn afkomstig uit vreemde volkeren, mensen die in eerste instantie niets hebben met de God van Israel; het is nieuwsgierigheid dat hen trekt en dat brengt hen dichtbij wat uiteindelijk de bron van joods-christelijk geloven zal zijn. Ze mogen dan wel een ster achterna reizen, het gaat hen niet voor de wind. De ster is een teken, een verwijzing naar iets dat komt en wat de moeite waard is om acht op te slaan: de geboorte van een koningskind en dat zoeken ze in Jeruzalem, daar woont koning Herodes, een groot man. Als ze zich tot de koning wenden raakt deze in paniek en heel Jeruzalem met hem. Een koningskind geboren? Waarom weet hij daar niets van? Wat is er gaande? Hij zet zijn geleerden aan het werk, dikke boeken van joodse geschiedschrijvers worden nagepluisd en de uitkomst is dat ze in Bethlehem moeten zijn… Herodes zet hen op het juiste spoor en de wijzen reizen alleen verder… Zij zoeken en vinden…. Wat mij in de bijbeltekst raakt… Er is een moment geweest dat de wijzen in het Oosten een ster hebben gezien… Tussen al die andere duizenden sterren valt juist deze ster hun op en ze komen in beweging. Ze komen van ver. Maar waarom niet linea recta naar Bethlehem gereisd? Zijn de wijzen de ster uit het oog verloren of maakt de ster bewust een omweg? Is het een vooropgezet plan dat mensen die de God van Israel niet kennen Jeruzalem aandoen om de mensen daar in verlegenheid te brengen? Hoe dan ook, er is een ontmoeting van godsdiensten, ook heidenen vereren hun goden. Ook daar is men op zoek naar de waarheid, het ligt niet zwart-wit. Het is niet allemaal verkeerd of allemaal onzin wat in de religies van de wereld gezocht wordt als diepste geheim van de werkelijkheid en wie dat wel beweert weet niet waarover hij praat. Wat nog meer opvalt… Vanuit Jeruzalem reizen de wijzen opnieuw de ster achterna… De ster gaat hun voor en staat stil boven de plaats waar het kind is… Die plek is vindplaats van God en de wijzen vinden wat ze zoeken… zij komen tot aanbidding… en worden gevonden. De mensen in Jeruzalem, de gelovigen in dit verhaal, die het wisten en beter hadden moeten weten, zij komen niet in beweging en haastten zich niet naar Bethlehem om het kind van Godswege eer te bewijzen… Is het niet veelzeggend dat andersdenkenden ons voorgaan in het zoeken naar het kind in de kribbe? Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 9 JANUARI 2011

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Lenie Kok, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Lied van de maand: gezang 161 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Melanie van Winkel

______________________________________

Vast rooster

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur pastor F. Wijnen, woord- en communieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' Kinderwoorddienst 14.00 uur

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

-----------------------------------------------------------------------

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk HA: Kinderen in de Knel Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

______________________________________

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

ZONDAG 16 JANUARI 2011 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut Bevestiging mw. Van Dam, oud. Kindernevendienst. Kinderoppas: Susanne van Veelen, Angelique Lolkema

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 20.00 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices”

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Mw. ds. W.H. Hendriks-Vogelaar, Zuidland Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

Do. 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Actueel Zaterdag 8 januari 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de rommelmarkt ten bate van de diaconie Protestantse Gemeente. 19.00 uur Mariakerk. Gebedsgroep (K). 19.00 uur Mariakerk. Nieuwjaarsreceptie (K).

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ---------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie; werk van de ‘Zonnebloem’

Zondag 9 januari 12.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K). Maandag 10 januari 19.30 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K).

4


Woensdag 12 januari 14.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst (P). 19.00 uur Antwoordkerk. Moderamen kerkenraad (P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

zondag 16 maandag 17 dinsdag 18 woensdag 19 donderdag 20 vrijdag 21 zaterdag 22

Donderdag 13 januari 19.30 uur Mariakerk. Vrijwilligersavond (K). 20.00 uur Antwoordkerk-Jeugdhonk. Jongerengespreksgroep (P*).

Romeinen 12:1-8 Romeinen 12:9-21 Romeinen 13:1-7 Romeinen 13:8-14 Romeinen 14:1-12 Romeinen 14:13-23 Romeinen 15:1-13

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Vrijdag 14 januari 19.00 uur Mariakerk. ‘De Zonnebloem’, nieuwjaarsreceptie (O). 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’ (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33 Woonzorgcentrum 'Siloam' (revalidatie)

Zondag 16 januari 12.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K).

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Dhr. A.T. Seesing, Bovensim 364

Maandag 17 januari 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K).

Meeuwenhof en Breede Vliet

Dinsdag 18 januari 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 17.30 uur Mariakerk. Gemeenschapsmaaltijd in kader van gebed voor de eenheid (O*). 19.30 uur Mariakerk. Voorbereiding ouders van communicanten (K).

Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Meeuwenhof Bijbelkring Maandagavond 10 januari is er om 19.00 uur de Bijbelkring. Deze keer gaat het over een gelijkenis uit Mattheus 13: 45-46, over de koopman die een kostbare parel vindt. Herman Valster speelt orgel. U bent van harte welkom!

Woensdag 19 januari 13.30 uur Dorpskerk. Klein pastoraal overleg (P). 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderenbond, afd. Hoogvliet (O*). 19.30 uur Dorpskerk. College van Diakenen (P). 20.00 uur Antwoordkerk. College van Kerkrentmeesters (P).

Wij gedenken… Marinus Schilt. Hij overleed op 15 december op de leeftijd van 87 jaar en hij woonde in kamer 705 van Meeuwenhof. Hoewel de naam van Rinus Schilt niet in de kerkelijke administratie voorkwam, was hij een gelovig man. Zeker de laatste jaren van zijn leven werd geloven in God weer heel belangrijk voor hem. Hij vond er troost in. Zijn leven werd voor een groot deel getekend door nare herinneringen aan wat hij in oorlogstijd heeft meegemaakt. Als dwangarbeider tewerkgesteld in Duitsland had hij daar de verschrikkelijkste dingen gezien en in de laatste dagen van zijn leven speelden deze hem parten. Wonderlijk om te zien, maar toen ik met hem gebeden had werd hij rustig en kon hij loslaten. Enkele minuten erna overleed hij. In het crematorium hebben we zijn leven overdacht en hem toevertrouwd aan God. Ik wens zijn kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe om het gemis van hun vader en opa in hun leven te verwerken.

Zaterdag 22 januari 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. 18.30 uur Mariakerk. Jeugdfilm- en spelavond (K).

Bijbelleesrooster Januari vrijdag 7 zaterdag 8

Matteüs 3:13-4:11 Handelingen 10:1-23a

zondag 9 maandag 10 dinsdag 11 woensdag 12 donderdag13 vrijdag 14 zaterdag 15

Handelingen 10:23b-33 Handelingen 10:34-48 Handelingen 11:1-18 Jesaja 60:1-14 Jesaja 60:15-22 Jesaja 61:1-11 Jesaja 62:1-12

5


Breede Vliet Kerkdiensten Siloam / Westerstein

Kerkdiensten De eerste kerkdienst in het nieuwe jaar is op dinsdag 11 januari. We komen om 10.30 uur bijeen in de Filmzaal. Herman Valster speelt op het orgel. Volgens het nieuwe rooster komen helpen: dames Kooiman, De Koning, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors.

• Siloam Zondag 9 januari 10.30 uur ds. E.A. Bos Zondag 16 januari 10.30 uur dhr. H. Meerman

De daaropvolgende kerkdienst is op dinsdag 18 januari. Bij deze viering komen helpen: dames Boer, De Koning, Mevius, Van Groningen, Ossendrijver en Pors. Herman Valster is organist. Bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn van harte welkom!

• Westerstein Dinsdag 11 januari 11.00 uur ds. E.A. Bos ______________________________________

Snoezelviering Deze houden we op 20 januari in de Filmzaal om 10.30 uur en is bestemd voor dieper dementerende bewoners. Gebedsviering In de avonduren van 20 januari is er een gebedsviering voor katholieke bewoners. Het thema is: ‘Het meisje Maria’. We beginnen om 19.00 uur en het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen verleent medewerking. Allen hartelijk welkom!

Dank

Wij gedenken… Adriaan Tonus van de Velde Hij was sinds drie jaar een bewoner van Breede Vliet en overleed 17 december op de leeftijd van 90 jaar. Een bijzonder vriendelijke man was hij, die zelden aandacht vroeg en altijd enthousiast betrokken wilde zijn bij activiteiten en dan vooral religieuze activiteiten. Oorspronkelijk protestants grootgebracht maar uit volle overtuiging op latere leeftijd katholiek geworden. In hem waren beide geloofstradities vertegenwoordigd en hij had ze beide lief. Adrie van de Velde was, zoals we dat noemen, een ‘einzelgänger’, een eenling die zichzelf prima kon vermaken. In dat solistische gedrag voelde hij zich thuis. In zijn werk bij bierbrouwer Heineken was hij zeer gezien. Zingen was voor Adrie van de Velde zijn lust en zijn leven. Hij zong in het koor van de Byzantijnse kerk en hij mocht graag naar klassieke muziek luisteren. Deze herinneringen hebben we gedeeld in de dienst voorafgaand aan de crematie, waar we ook luisterden naar de woorden van Psalm 139 over het gekend door en het vertrouwd zijn met God. Ik wens de nabijheid van deze God toe aan allen door wie Adrie van de Velde gemist zal worden.

Onderstaande personen zijn zeer erkentelijk voor de bloemengroet uit de kerk en danken hartelijk hiervoor. Mw. S.M. Hoorn-Bothof Mw. D.E. Struijk-Walker

Peter Spinnler in De Aanbouw U bent allen van harte uitgenodigd bij de officiële opening van de expositie van schilderijen van Peter Spinnler. Peter Spinnler is woonachtig in Hoogvliet en maakt al jaren prachtige schilderijen. Zijn oeuvre is heel divers: van havengezichten en dansende mensen tot abstract werk. De opening zal verricht worden door Jan Koopmans (Weekblad Hoogvliet) op zaterdag 8 januari om 13.00 uur; tot 15.00 uur blijft de zaal open. Het adres van De Aanbouw is: Achterweg 12 (naast de Dorpskerk). Mogelijkheden voor bezichtiging: • elke donderdag tijdens ‘Open Dorpskerk’ (10-12 uur) • elke derde zaterdag van de maand (13-15 uur) • elke laatste zaterdag van de maand (10–12.30 u.)

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

6


ten over Rejoice? Kijk dan ook eens op onze website: www.rejoicehoogvliet.com

PCOB, afd. Hoogvliet

Het bestuur van Rejoice. Op woensdag 19 januari komen we weer bijeen om 14.00 uur in De Aanbouw. Deze middag zullen voor de pauze eerst de jaarverslagen worden behandeld en na de pauze is er de traditionele bingo. Komt u allen en brengt uw liedboek mee.

Gebed voor de eenheid Thema Week van Gebed 2011: ‘Trouw en toegewijd’

Nel Dalm

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2011 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Trouw & Toegewijd’ verwoordt heel kernachtig de houding die de christelijke gemeenschap nastreeft. De gebedsweek van beide organisaties vindt van 16 tot 23 januari. Honderdduizenden christenen nemen hieraan deel

Christelijk Gemengd Koor ‘Rejoice’

Allereerst willen wij, leden en bestuur van Rejoice, u een goed en gezond 2011 toewensen. Voor Rejoice was 2010 een mooi en druk jaar. Het is al weer een tijdje geleden maar wij hebben nog steeds mooie herinneringen aan het lustrumconcert. En uit reacties die we hebben gekregen, bleek dat ook u als luisteraar heeft genoten.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Handelingen 2:42 waar staat: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed’.

Ook in 2011 hebben wij de nodige medewerkingen en concerten. Zo zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen van een nieuw LenteConcert, dat zal zijn op zaterdagavond 26 maart in de Antwoordkerk, aanvang 20.00 uur. Hieraan zal Noortje van Middelkoop haar medewerking verlenen. Rejoice heeft Noortje uitgenodigd ter gelegenheid van het feit dat Ingrid Luijten in februari tien jaar dirigente is bij Rejoice. Ingrid en Noortje kennen elkaar uit hun studietijd en het leek ons een leuk idee haar voor deze gelegenheid uit te nodigen. Noortje is regelmatig te zien bij Nederland Zingt, zij werkt veel samen met Martin Mans. Vanzelfsprekend zal ook Vincent van Dam aanwezig zijn bij dit concert. Hij begeleidt Rejoice en zal samen met Noortje een aantal muzikale intermezzo´s verzorgen. Meer informatie krijgt u in één van de volgende kerkbladen. Het tweede concert is nog wel ver weg, maar dan werkt Rejoice mee aan het Kerstconcert van DES uit Hoogvliet. Als u/jij dit leest krijg(t) u/jij misschien zin te komen meezingen en ´Gods woord zingend uit te dragen’. Rejoice kan best nog wat leden gebruiken. Wij hebben nu 43 leden tussen de 18 en 65 jaar. Eens een repetitieavond bijwonen kan natuurlijk ook. Rejoice zingt op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200 in Hoogvliet en staat onder enthousiaste leiding van Ingrid Luijten-Poort. Meer we-

In dit Bijbelvers worden vier belangrijke kenmerken genoemd van een missionaire gemeente: trouw aan het woord en aan elkaar, het breken van het brood en toewijding aan gebed. Gebed is niet alleen een ‘spirituele ervaring met God’,

7


het is ook een kwestie van toewijding en volharding. Dat was de kracht en het geheim van de vroege kerk. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door een groep christenen uit Jeruzalem. Het gemeenschappelijke thema maakt het voor gemeenten, parochies en gebedsgroepen op lokaal niveau makkelijker om de gebedsactiviteiten begin januari een gezamenlijke invulling te geven. De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ontwikkelen beide materiaal voor de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban.

maaltijd, waarbij iedere belangstellende welkom is. Deze maaltijd zal plaatsvinden op dinsdag 18 januari om 17.30 uur. U wordt dan verwacht in de Mariakerk (bovenzaal). Zoals gebruikelijk worden de onderdelen van de maaltijd verzorgd door de deelnemende kerken en ertussendoor is ons onderwerp: gebruik en functie van welke bijbelvertaling in het eigen kerkgenootschap. We zijn bij elkaar tot ongeveer 19.15 uur en u hoeft u niet aan te melden.

Landelijk kerknieuws GEMEENSCHAP VAN KERKEN Musical ‘Maria, de kracht van de liefde’: open dag op 22 januari

(Secr.: Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 4161303)

Maria, de kracht van de liefde. Dat is de titel van de nieuwe musical die parochies en kerkelijke gemeenten zelf kunnen instuderen en uitvoeren. Maria is de achtste grote musical van tekstschrijver Gerard van Midden en componist Gerard van Amstel. Eerder schreven zij: Johannes, Saul, Ester, Jakob, Jozef, Mozes en Paulus. Steeds meer kerken vinden een musical de ideale vorm voor gemeenteopbouw, omdat een musical alle talenten van mensen optimaal benut, gesprekken over geloof en zingeving op een enthousiaste manier stimuleert en een musical basis kan zijn voor een jaarthema.

In de laatstgehouden vergadering hebben we teruggekeken op wat is geweest en hoe, maar vooral ook gesproken over de activiteiten die kunnen worden georganiseerd in dit nieuwe jaar. Zomeractiviteiten Nog wat ver weg zijn de zomeractiviteiten. In 2010 is volop ervan gebruikgemaakt en waren de reacties positief. Er waren in totaal 220 deelnemers; een aantal deed natuurlijk vaker mee, maar toch waren er ca. 100 ‘unieke’ personen. De serie voor 2011 wordt de vijftiende op rij. Een lustrum, waarbij het wel aardig zou zijn eens iets bijzonders te organiseren, voor zover de financien dit toelaten. Hebt u als lezer (of deelnemer) een goede suggestie dan horen we dat graag. Veertigdagentijd – soepmaaltijden Al dichterbij komt de Veertigdagentijd. Deze begint op woensdag 9 maart – Pasen valt dit jaar vrij laat – en de laatste jaren zijn we gewoon ook in oecumenisch verband ons hierop te bezinnen tijdens de wekelijkse soberheidmaaltijden. We eten samen soep en brood en wat ons dat bespaart op de gebruikelijke maaltijden vormt de geldelijke bijdrage voor een bepaald project. Een aantal keren is dat aangedragen van rooms-katholieke zijde; dit jaar komt vanuit de protestantse gemeente een bijbelvertaalproject van Wycliffe in Papoea Nieuw Guinea. Heel waarschijnlijk zal het erbij betrokken echtpaar Stoppels-Dondorp bij een van de maaltijden aanwezig kunnen zijn. Later meer hierover.

Het verhaal van de musical Maria Een reizend theatergezelschap speelt op verzoek van dorpelingen improviserend theater. Het levensverhaal van Maria komt tot leven in spel en zang. Overdag praten de acteurs met de dorpelingen om zich een beeld te vormen van hun levensverhalen; ’s avonds verwerken ze die ervaringen in hun spel met linken naar het verhaal over Maria. Door deze vervlechting gaan de dorpelingen vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar. Over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, dood en leven, over geheimen en vastgeroeste patronen. En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Waardoor haar vragen ook hun vragen worden en haar antwoorden ook hun antwoorden. Zo krijgt Maria de plek die ze ook inneemt voor veel mensen: een moeder zonder voorwaarden vooraf. Bij wie je altijd terecht kunt.

Eenheidsmaaltijd Dat is het meest nabij. De ervaring heeft ons geleerd, dat we de activiteit in de Week van gebed voor de eenheid (zie ook het artikel hiervoor) moeten beperken tot de gezamenlijke

De musical wordt in april 2011 als landelijke première uitgevoerd in Amersfoort. Op zaterdag 22 januari is er een landelijke ‘Open-musicalMaria-dag’, ook in Amersfoort. Voor meer informatie: www.musicalmaria.nl.

8


ook voor jou

De meest gestelde vragen Hi ………….. Een telefoonkaart van twintig euro. Tweemaal de film van half tien. Een snelle internetverbinding. Een retourtje Barcelona Het leven is prachtig………maar erg duur! Het leven gaat snel. En alles lijkt tijdelijk en vluchtig.

Elk jaar in januari houden de grote christelijke kerken in Nederland hun inzamelingsactie, de Actie Kerkbalans. Voor wie even kwijt is, wat dit ook weer is: hieronder de meest gestelde vragen op een rij. • Wat is Kerkbalans? Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid. Alle kosten moeten betaald worden uit giften van gelovigen. Kerkbalans is de jaarlijkse inzamelingsactie van vijf christelijke kerkgenootschappen voor de gewone uitgave van de plaatselijke kerk: personeelskosten, onderhoud gebouw, gas, water, licht, etc.

Gelukkig zijn sommige dingen blijvend. Jouw kerk bijvoorbeeld. Waardevast!! En eigenlijk spotgoedkoop. Maar Kerkbalans vraagt ook jou om een bijdrage. Zonder jouw geld kan de kerk immers niet in de huidige vorm blijven bestaan.

• Waar is Kerkbalans? De Actie Kerkbalans wordt in het hele land gehouden, maar de opbrengst van de collectie is bestemd voor de plaatselijke parochie / gemeente. Wat u geeft, komt niet in een landelijke pot, maar gaat rechtstreeks naar uw eigen kerk.

Dat zou een ramp zijn want veel mensen hebben in de kerk steun en rust gevonden. Ze zijn er getrouwd; de kinderen zijn er gedoopt en ze hebben er afscheid genomen van hun dierbaren. Kerken lijken tijdloos omdat ze er al eeuwenlang waren. Maar ze bestaan zo lang, omdat er altijd mensen bereid waren ervoor te betalen. De kerk krijgt immers geen subsidie.

• Waarom Kerkbalans? Kerken hebben het in deze tijd niet gemakkelijk. Veel mensen zijn met heel andere dingen bezig dan het geloof. Maar wie zich erin verdiept, ontdekt dat de kerk staat voor waarden die ook over 20, 30 of 100 jaar nog van belang zijn. Met uw gift kan de kerk ook in de toekomst blijven bestaan.

Jouw kerk heeft door de jaren heen veel betekend voor talloze mensen. Nu is het 2011 en hoor jij ook bij die kerk. Jij kunt er ook terecht, voor dingen die jouw leven betekenis geven. Ook als je misschien een tijdje niet in de kerk bent geweest. Je hoort erbij en je blijft erbij horen; bij de mensen die er bezinning, rust, vriendschap, verbondenheid, troost en nog veel meer met elkaar delen. Dat is niet vluchtig en niet goedkoop, dat is pas rijkdom! Eigenlijk logisch om daaraan mee te betalen.

• Hoe werkt Kerkbalans? Kerkbalans werkt in elke plaats een beetje anders. In sommige parochies gaan in januari collectanten langs de deur. Op andere plekken krijgen alle kerkleden een acceptgiro thuisgestuurd. Hoe het aangepakt wordt, is niet belangrijk. Belangrijk is dat u de kerk waardevol vindt en een steentje wilt bijdragen.

Waar dat geld voor nodig is? Om het gebouw te onderhouden. Om de dominee te betalen. Voor jeugdwerk, voor hulp aan zieken en mensen die in nood zitten. Allemaal mooie dingen om te steunen.

• Heeft Kerkbalans fiscale voordelen? Jazeker. Giften aan goede doelen of zogeheten organisaties tot algemeen nut (anbi’s) zijn (deels) aftrekbaar voor de belastingen. Uw bijdrage aan Kerkbalans mag u in uw aangifte als een gift aan een anbi opgeven.

Doe dus mee met Kerkbalans 2011 en maak een bijdrage over.

• Waar vind ik meer informatie over Kerbalans? Op de website www.kerkbalans.nl

Het is allemaal voor je eigen kerk in Hoogvliet, dus bij voorbaat dank.

DE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE

JOUW KERK IS HET WAARD!

9


31 December 2010 Zomaar een laatste dag van een maand, maar een bijzondere dag: de laatste van het jaar Wat is er allemaal gebeurd? Vrolijke dingen, verdrietige dingen Soms deed ik iets dat ik het liefst wil vergeten Andere dingen wil ik wel altijd onthouden Een jaar voorbij, wat heb ik gedaan met al die mooie dagen van dit jaar? En al die dagen heb ik zomaar gekregen 1 Januari 2011 Alle dagen van dit jaar zijn nog helemaal nieuw Net een laag verse sneeuw waar nog niemand doorheen is gelopen Of een nieuwe jas die je nog nooit hebt gedragen U geeft die dagen aan ons om er iets mee te doen We mogen ze vullen met regenboogkleuren als we gelukkig zijn Met zwart en wit als we verdriet hebben Ik hoop, Heer, dat mijn jaar als een platenboek wordt met schitterende kleuren Wij wensen u en jullie veel geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar! Groetjes, Susanne en Dineke 10


Nieuwjaarsdag Als gevolg van het tweede Vaticaans concilie verscheen in 1969, goedgekeurd door paus Paulus VI, een nieuwe liturgische kalender. Hierin werd het kerkelijk feest van 1 januari, de besnijdenis des Heren, vervangen door het feest van de heilige Maria, moeder van God.

Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

Beide liturgische feesten kunnen de christenen moeilijk aanspreken, De besnijdenis behoort immers tot de oude Joodse wet en Mariafeesten, waarin de moeder Gods ter sprake komt, zijn er al genoeg. Het oude en nog steeds voortdurende Nieuwjaarsgevoel heeft weinig of niets met deze feesten te maken. Het is dan ook begrijpelijk dat veel parochiële liturgiediensten het begin van het nieuwe jaar als thema hebben gekozen. De kerk van Rome vierde aanvankelijk op 1 januari een Mariafeest, de geboorte van Maria, en het octaaf van Kerstmis, maar vanaf de 11e eeuw de Besnijdenis des Heren.

Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski, pater Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter) Mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter) Dhr. Harry van der Linden (secretaris) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Sietse van de Hoek, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Toch heeft de kerk in de loop van haar geschiedenis verschillende eigenaardige pogingen gedaan. In de eerste eeuw vóór Christus had Julius Caesar de Juliaanse kalender ingevoerd met 1 januari als eerste dag van het officiële nieuwe jaar. Romeinen en Germanen hadden rond deze datum hun uitbundige volksfeesten die te maken hadden met de verering van de zon, de viering van de zonnewende, het lengen van de dagen. Dit werd door de kerk als heidens beschouwd en veroordeeld. Het concilie van Tours schafte in 567 daarom 1 januari af als eerste dag van het nieuwe jaar en andere bisdommen volgden. Wat was dan wel de eerste dag? Er werd naar christelijke oplossingen gezocht, naar belangrijke gebeurtenissen in de heilsgeschiedenis die de oorspronkelijkheid of nieuwheid van het christelijk geloof markeerden. Zo werd tijdens de middeleeuwen op verschillende tijden en in verschillende landen de nieuwjaarsdag vastgesteld op Kerstmis (25 december), Maria Boodschap (25 maart) of op Pasen. Deze laatste tijdsaanduiding kon voor moeilijkheden zorgen, omdat Pasen ieder jaar op een verschillende datum valt. Geschiedkundig spreekt men overeenkomstig de nieuwjaarsdag van verschillende jaarstijlen. In de Nederlanden werd tot het eind van de 12e eeuw gewoonlijk de kerststijl gebruikt, waarna hij door de paasstijl werd verdrongen. Om kort te gaan, Paus Gregorius XIII publiceerde 1582 zijn algemeen geaccepteerde Gregoriaanse kalender met 1 januari als nieuwjaarsdag en als liturgische viering: de Besnijdenis des Heren.

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus@kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle@chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur • Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-212338. e-mail: rkkerk@rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-312574, e-mail: jozefpar@zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’ Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat@felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Toon Brekelmans, kerkhistoricus

11


Do. 13 jan.:

Hoogvliet / Pernis

10.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 16 jan.: 9.30 uur

Tweede zondag door het jaar. Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. Priester: pater Y. Konchenko Koster: dhr. Vonk, dhr. Janssen Lector: mw. Van de Ende Acolieten: Dylan, Leonda, Bas Intenties: Nan van Druten, mw. van der Kraan-Schlüter, Lenie Hemelsoet, Aad Grandia, mw. Elisabeth Duremdes.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com

Ma. 17 jan.:

H. Antonius, abt. 10.00 uur Eucharistieviering.

Do. 20 jan.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Uit de parochie

KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 9 jan. 14 jan. 19 jan.

BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

22 jan. 23 jan.

Dhr. J.A. van Alphen, Gebroeders van Hamelpad 7 Mw. M.T. Aalburg-Jacobs, Ondersim 91 Mw. A.M. van Son-van den Heuvel, Alverstraat 141 Mw. M.W. Krijgsman-Fens, Peur 9 Dhr. T.B.M. de Ruijter, Zilverschoon 23

Verjaardag 80 jaar en ouder 10 jan. 11 jan. 11 jan. 12 jan.

Vieringen in de Mariakerk

12 jan. 13 jan. 13 jan. 13 jan.

Zo. 9 jan.: 9.30 uur

Doop van de Heer. Woorden Communieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Voorganger: dhr. F. Wijnen Koster: dhr. L. Janssen Lector: lid van het koor Acolieten: Nella, Rashanty Intenties: Koos Vergouts, Nan van Druten, Jan Coevoets, Lenie Hemelsoet, mw. Elisa-beth Duremdes, John Veldhuis.

13 jan. 14 jan. 18 jan. 20 jan. 21 jan. 21 jan.

14.00 uur

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

21 jan.

Ma. 10 jan.:

10.00 uur Eucharistieviering.

22 jan.

12

Mw. C.M. Hollenberg-Bijl, Puitstraat 111 Mw. E. Verweij-Bijdam, Steurweg 11 Dhr. C. Rietveld, Klencke 463 Mw. J.A. van der Poel-Blok, Othelloweg 365 Mw. A.C.A. Boode-van Tilborg, Othelloweg 319 Dhr. G.J. Heuser, Prikkorf 162 Mw. M. van Bennekom, Heersdijk 92 Mw. C.J. Aboeratim-Roodbol, Saffraanstraat 263 Dhr. M. de Bruin, Tijmweg 44 Dhr. A.J. Vermelis, Puitstraat 605 Dhr. A. van Eijk, Beemd 28 Mw. M. van Schöll-van der Sijden, Blankvoornstraat 48 Mw. J.M. Kling Logeman-Houps, Verheulstraat 74. Pernis Mw. E. Vriends-Janssen, Karperstraat 118 Mw. M.J. van der Salm-van Ertvelde, Binnenban 177 Mw. P.F. Mattijs-Kegge, Othelloweg 215


Mw. M.J.H. van Leeuwen-van Broekhoven, Alverstraat 141

Protestantse Gemeente te Hoogvliet

22 jan.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

Landelijk kerknieuws Jezuïeten lanceren Ignis Webmagazine In het najaar van 2010 vond in het Ignatiushuis in Amsterdam de officiële lancering plaats van Ignis Webmagazine. Dit online tijdschrift is een initiatief van de Nederlandse provincie van de Sociëteit van Jezus – beter bekend als de jezuïeten. Het magazine, gericht op een breed publiek, wil vanuit de eigen spiritualiteit thema’s op het gebied van religie, samenleving, cultuur en wetenschap behandelen. Ignis Webmagazine biedt tweemaal per week nieuwe artikelen – columns, essays, reportages, videofilmpjes, recensies en meditaties – die gratis toegankelijk zijn via www.igniswebmagazine.nl. Doelstelling van Ignis Webmagazine is het op eigentijdse wijze vormgeven van het apostolaat van de jezuïeten, door een herkenbare plaats te creëren op internet waar mensen informatie, verdieping en inspiratie kunnen vinden. De redactie bestaat uit drie jezuïeten – Ben Frie (hoofdredacteur), Jan Peters en Dries van den Akker – plus een professionele eindredacteur: de journalist en auteur Anton de Wit. De inhoud is voor een groot deel afkomstig van jezuïeten uit Nederland en het buitenland.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: J.H. de Zeeuw, Schutwant 36, 3192 JS, tel. 4169305; e-mail: jhdezeeuw@xs4all.nl Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij.

Antoine magazine Met o.a. Jan Siebelink, Leo Fijen, Maxima, Augustinus, Herman Finkers; hoofdredacteur: Antoine Bodar

Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

Antoine biedt schoonheid, inkeer, verstilling aan de moderne lezer. Het biedt vermaak, diepgaande interviews, beschouwingen, reisreportages, zingevingvragen. Debat tussen agnosten en gelovigen, gesprek tussen atheïsten en priesters. En een literair verhaal. Antoine is een platform voor wie spiritualiteit serieus neemt. Door de ogen van een kloosterling bekijken we zijn wereld: Amsterdamse binnenstad, Italiaans landschap, een verstilde kapel en de humor van het leven. Hoe een priester overal en altijd ook mens is. Antoine is een magazine over zaken die er toe doen. Katholieke recepten en liturgische modereportage ontbreken niet.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com . Doopbediening De functie van doopouderling is vacant.

Verschijnt 16 januari 2011 ISBN 978 90 239 2568 2 Paperback/glossy, ca. 84 blz. Prijs: ca. € 6,95 (excl. verzendkosten)

Voor een doopaanvraag kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.

______________________________________

13


COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl.

• Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 9 januari - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Kreft, dhr. Van Gelder; dhr. Van der Meijde; lectoren: mw. Van der Maar, Corné van der Sluijs. - Dorpskerk, 10.00 uur (HA): Mw. Vervat, mw. Douma, dhr. Wols; lectoren: dhr. Fossen, Gerdien Misbeek.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Op 16 januari - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Van Dijke, mw. Kloeg; dhr. Verwoerd; lectoren: mw. en Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. De Knegt, dhr. Hallema, mw. Groot Bramel, dhr. A. Hoogerwerf; dhr. Kempff; lectoren: dhr. Heutink, Hanneke Russchen.

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 9 januari 16 januari

dhr. Noordzij dhr. Mout

dhr. Vos dhr. Vos

Welkom- en kosterdienst • Antwoordkerk 9 januari: welkom – mw. Tims, mw. Groen; kosters - dhr. en mw. Petersen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis. 16 januari: welkom – mw. Huiting, mw. Kerstens; kosters – dhr. Van Mastrigt & dhr. Kerstens; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

Hulpverlening • Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

• Dorpskerk 9 januari: dhr. R. Hallema, dhr. P. Hallema 16 januari: dhr. en mw. Vervat

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau.

14


Vervoer naar de Antwoordkerk 9 januari:

dhr. Barendregt, dhr. Maring, mw. Struijk, dhr. Westerduin 16 januari: dhr. Oorebeek, dhr. Tims, dhr. Verwoerd, dhr. Woudstra, dhr. De Zeeuw

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

Bij de diensten

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, verblijft nog in het Zorghotel ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse.

9 januari - Antwoordkerk De lezing voor vandaag komt uit het Evangelie van Mattheüs, hfst. 3: 13 – 17. De doop van Jezus door Johannes. We gaan ons hier met elkaar over buigen en eens kijken of hier meer achter zit dan op het eerste gezicht lijkt (veh).

Alle zieken en herstellenden en hun naasten wens ik een goed, gezond en vooral een gezegend 2011 toe! Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

9 januari - Dorpskerk Vooraf oefenen we ons lied van de maand: gezang 161. Samen hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren.

Dagen om te vieren

16 januari - Antwoordkerk In deze dienst zal de eerder uitgestelde bevestiging plaatsvinden van mw. Geert van Dam-van ’t Hoff in het ambt van ouderling.

• Verjaardag 75 jaar 12 jan. Mw. J.P. van Grevenbroek, Gebr. Van Hamelpad 4, 3191 BC 21 jan. Mw. J.G. Kootte-van Kempen, Klencke 273, 3191 VR

Collectebestemming 2 januari – Diaconie: Noodfonds Op 2 januari is de diaconale collecte bestemd voor het Noodfonds. Zie verder DiacoNieuws.

• verjaardag 80 jaar en ouder 10 jan.

9 januari – Dorpskerk: avondmaalsgaven Zoals gebruikelijk is deze bestemd voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie. Daarover meer in DiacoNieuws.

10 jan. 11 jan. 12 jan.

Bloemengroet (zie ook blz. 16)

12 jan.

Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 12 december uit de Dorpskerk naar: fam. Verheij, Digna Johannaweg 183, en mw. Gelok, Majoraanpad 25; uit de Antwoordkerk naar: mw. Boontjes, Alverstraat 183, en mw. Kühnen, Ruitwagen 52; op 19 december uit de Dorpskerk naar: fam. Van Dijk, Dorpsstraat 280, en mw. Huiting, Klencke 429;; uit de Antwoordkerk naar: mw. Segboer, Meeuwenhof, kamer 907, en dhr. Van Mastrigt, Slaghaam 201; op 25 december uit de Antwoordkerk naar: mw. Hoorn, Meeuwenhof, kamer 503, en mw. Van Ringelesteijn, Schakelweg 151; op 26 december uit de Dorpskerk naar: fam. Vrij, Texasweg 16, en fam. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22.

13 jan. 15 jan. 16 jan. 17 jan. 18 jan. 19 jan. 20 jan. 23 jan.

15

Mw. F.J. van Oost, Schakelweg 162, 3192 JP Mw. C. Alblas-Broer, Don Carloshof 6, 3194 GB Dhr. L.L. Munsel, Viskaarweg 18, 3192 DN Mw. J. Struik-van der Zee, Puitstraat 25, 3192 SG Mw. J.W. Los-Huvers, Kruisnetlaan 410, 3192 KE Mw. E. Bol-de Jong, Othelloweg 189, 3194 GR Mw. L.H. Meijndert-Groeneveld, Kaneelhof 87, 3193 JB Mw. N.M. Westein-Broekhuizen, Alverstraat 141K /402, 3192 TN Mw. A.M. van Gameren, Klaasje Zevensterstraat 286, 3193 TW Dhr. A. Pijnacker, Schakelweg 162, 3192 JP Mw. W. Arends-Bos, Slaghaam 203, 3192 HG Dhr. D.J. Douma, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW Mw. M. Jongejan-van der Leer, Marthalaan 8G, 3194 EH


nogal eens voorkwam dat de bloemen in de Antwoordkerk te vroeg treurig hun kopjes lieten hangen is gezocht naar een alternatief. Zij informeerden eens bij de Jumbo of zij voor verse waar konden zorgen. En dat kon deze supermarkt, die dus niet zo log bleek als de naam doet vermoeden. Zij gaven Bert en Riet de blijde boodschap mee dat ze per week de bos zullen schenken. Al is het wat overbodig bij een ‘olifant’ de loftrompet te steken, het is hierbij wel op zijn plaats. Natuurlijk ook een oprecht bedankje voor het trouwe kosterechtpaar, dat blijkbaar zoveel vertrouwen inboezemde dat we met plezier de toekomst tegemoet mogen zien.

• huwelijksjubileum 11 jan.

Echtpaar Munsel-Bernardus, Viskaarweg 18, 3192 DN - 55 jaar

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

DiacoNieuws Avondmaalscollecte Op 9 januari wordt er tijdens het Heilig Avondmaal in de Dorpskerk weer gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Nu even aandacht voor het verschijnsel kinderarbeid dat nog in vele plaatsen in de wereld opgang maakt. In plaats van een school te mogen volgen, wordt het kind gebruikt voor taken met een veel te zware verantwoording. Enige feiten:

Noodfonds Op 2 januari was de diaconale collecte bestemd voor het Noodfonds. Voorheen werd dit vooral gebruikt als Arja Poot ons melding maakte van een schrijnende toestand, waarbij een steun in de rug noodzakelijk was of het scheppen van een mogelijkheid voor iemand die het aan middelen op dat moment ontbrak. Arja is weg, maar noodsituaties blijven bestaan en van tijd tot tijd maakt de diaconie gebruik van de kleine reserve die daarvoor bijeen is gebracht. Met enige collecten (de volgende is op 7 augustus) en giften (via ING 225 337) wordt de reserve vervolgens weer aangevuld. Daarom bevelen we dit fonds nog steeds van harte bij u aan.

• 218 miljoen kindarbeiders wereldwijd • 22.000 kinderen komen jaarlijks om het leven in werkgerelateerde ongelukken • 1 op de 7 kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud is kinderarbeider • 69 % van de kindarbeiders werkt in de landbouwsector • 22 % van de kindarbeiders werkt in de dienstverlenende sector •9% van de kindarbeiders werkt in de zware industrie • Latijns-Amerika en de Cariben boeken de grootste vooruitgang in de strijd tegen kinderarbeid • Kinderarbeid komt het meeste voor in de gebieden ten zuiden van de Sahara • Er zijn meer meisjes kindarbeider dan jongens • Een kind behoort educatie te krijgen en bovenal bescherming tegen mistoestanden.

POW Nog net voor het sluiten van het boekjaar 2010 heeft de diaconie een bedrag van € 6.000 overgemaakt naar het POW. De bijdrage is over het jaar 2009 en 2010. In het Pastoraat Oude Stadswijken in Rotterdam bieden werkers – beroepskrachten en vrijwilligers – vanuit het evangelie ondersteuning aan mensen en groepen in achterstandsbuurten. Vanuit de protestantse kerk bestaan er nauwe banden met de oecumenische wijkpastoraten in het Oude Noorden, in het Oude Westen en in Middelland/Nieuwe Westen. Het wijkpastoraat is een manier van kerk-zijn die aansluiting zoekt bij de leefwereld van mensen in de buurt. Hun leven wordt vaak beheerst door een veelheid aan problemen. Arja Poot, onze voormalige diaconale duizendpoot, werkt hierbij in het Wijkpastoraat Middelland en geeft ondersteuning aan de gastvrouwen en de activiteiten in Rosa. Het wijkpastoraat is te vinden op Volmarijnstraat 52b, 3021 XT Rotterdam. Het team van het wijkpastoraat bestaat uit drie betaalde en veel onbetaalde medewerkers. Activiteiten van het wijkpastoraat zijn o.a.: kinderactiviteiten in clubverband, op straat en

Bloemengroet Zoals eerder beloofd komen we nog even terug op de bloemengroet. Omdat het niet altijd lukt twee adressen onder de doelgroep te vinden voor de bloemen uit zowel de Dorpskerk als de Antwoordkerk zal er in het nieuwe jaar nu één bos voorin elke kerk prijken. Al blijft een uitzondering daarop mogelijk als daarvoor suggesties uit de gemeente bij de uitvoerende dames binnenkomen. Immers, de groet is ooit niet bedoeld als een aardige attentie voor iemand boven een bepaalde leeftijd ..... Van oorsprong is en blijft de bloemengroet namens de gemeente als blijk van medeleven bestemd voor hen die niet meer in staat zijn de zondagse diensten bij te wonen of voor hen die door ziekte voor langere tijd verhinderd zijn. In dit verband ontving de diaconie een leuk bericht van Bert en Riet Petersen. Doordat het

16


Positieve berichtgeving uit Rotterdam en omstreken, we halen zelfs het nieuws. Fantastisch toch!! En dat allemaal dankzij de gastvrijheid van onder anderen velen van u!

schoolpleinen, bijbelkringen, vieringen en ondersteuning van migrantengroepen. Het wijkpastoraat werkt samen met diverse instellingen in de wijk, zoals: de bewonersorganisatie Middelland en het opbouwwerk. De instanties binnen het Lokaal Zorgnetwerk: maatschappelijk werk, raadsvrouw, Woningbedrijf, Sozawe, Riagg, Pameyerstichting, Stichting Mee, de Marokkaanse vereniging Ettaouhid, de ROC’s (Zadkine en Albeda) en andere taallesaanbieders.

Jongerengespreksgroep Op 13 januari zijn jullie weer van harte welkom in het Jeugdhonk in de Antwoordkerk, om met elkaar te praten over van alles en nog wat wat in het leven belangrijk is. Ik zie uit naar een gezellige avond en hoop velen van jullie te ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur.

Uw diakenen

Ik wens u allen Gods zegen toe, Ds. V.E. Huls

Uit de Aalkaar pastorie

Kerkelijk Bureau

Dank De vriendelijke kaartenregen met goede en zegenvolle wensen is weer ruimschoots neergedaald. Weet dat de kaarten gewaardeerd worden, ook wanneer we ze niet alle kunnen beantwoorden. Ze bevestigen dat ik als predikant en wij als gezin hier thuis horen, en het is hartverwarmend dat te merken. De goede wensen gelden wederzijds.

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Uit de gemeente is op dit moment niets te melden. En een terugblik op Taizé zou mooi zijn, maar is bij het sluiten van de kopij nog net te vroeg.

- Kerkelijke Stand Overleden op 14 december: dhr. Jonathan Metekohy, 86 jaar, Kruisnetlaan 410; 23 december: mw. Heiltje van der HoekJongejan, 84 jaar, echtg. van dhr. M.P. van der Hoek, Klencke 389. Verhuisd: mw. C.A. Visser-van Beekum, Kouwenaardseweg 53, naar: Marthalaan 10 A Vertrokken naar Krimpen a/d IJssel: gezin C. Bogerman-Stam, Cloese 167. Afgemeld op eigen verzoek: dhr. M.V. Plandsoen, Digna Johannaweg 422; mw. M.S.M. van Zuilekom-Steenbergen, Digna Johannaweg 117; gezin A.W. Stroobant-de Bruin, Bitterzoet 7; dhr. L.C. Wilhelm, Beugstraat 3.

Ds. Robert Wilschut

Uit de Platte Driedijkpastorie Allereerst wil ik u, mede namens Yvonne, hartelijk bedanken voor alle goede Kerst- en Nieuwjaarswensen die er ook nu weer bij ons door de brievenbus vielen. En natuurlijk ook voor u allen een heel gezegend 2011 toegewenst! De kopijdatum van dit kerkblad valt midden in de ’Taizé-aan-de-Maas’-dagen. Velen van u hebben gasten te logeren en voor zover ik kan constateren loopt het allemaal prima en zijn zowel gasten als gastgezinnen erg tevreden. Bij ons in huis verblijven zes mensen uit Polen, en dat is reuze gezellig. Natuurlijk zullen we in het komende kerkblad verslag doen van de ontmoeting. Wat is het bijzonder: zoveel jongeren in Rotterdam en omgeving; geen berichten van allerlei ongeregeldheden, maar alleen maar leuke dingen en nieuwsgierige mensen die zich afvragen wat al die jonge mensen hier komen doen.

- Collecteverantwoording

17

Op 12 dec. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: L. Past.: Deurcoll.: € 170,10 € 142,70 € 121,00 € 68,65 € 76,00 € 52,25

Op 19 dec. Antwoordkerk Dorpskerk

Diaconie: € 68,35 € 41,43

Kerk: Deurcoll.: € 55,90 € 41,87 € 41,28 € 27,70


Op 24/25 dec. Dorpskerk (24) Antwoordkerk Dorpskerk Op 26 dec. Dorpskerk

K i/d Knel: Kerk: Deurcoll.: € 132,67 € 115,49 € 84,37 € 362,20 € 312,71 € 141,26 € 139,31 € 121,25 € 109,05 Diaconie: € 46,81

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Kerk: Deurcoll.: € 46,40 € 42,35

Gezegend Nieuw Jaar Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar denk ik altijd aan een preek die ik ooit hoorde over Genesis 41. Jozef krijgt twee zonen. Manasse, wiens naam komt van het Hebreeuwse woord voor 'vergeten'. En Efraïm, van een woord dat betekent ‘vruchtbaar zijn’.

- Giften Diaconie • algemeen: € 5,00 van NN via mw. Pons • t.b.v Taizé € 500,00 van NN via ds. Huls; en via giro: € 50,00 van NN; € 50,00 van NN € 50,00 van NN; € 50,00 van NN • bloemenfondsŃ € 20,00 van NN via mw. M. van den Berg Kerk • Bloemenpot Antwoordkerk okt. – dec.: € 43,75 • Kerkjes nov. – dec.: € 49,20

Het oude jaar achter je laten is niet altijd makkelijk, soms wil je het niet eens. Toch is het goed te weten dat wat voorbij is, mag rusten bij God. Op die manier kun je immers weer opnieuw beginnen, en ‘vruchtbaar worden’. Ik wens u een gezegend nieuw jaar toe. Ds. Peter Verhoeff, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Allen heel veel dank ___________________________________________________________________________________ (Advertentie)

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)

- MAATSCHAPPELIJK

• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis

KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

• Steunpunt Mantelzorg

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl .

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

• Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

_________________________________________________________________________________

Aanmelding als nieuwe abonnee - € 22,00 per kalenderjaar Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: ...................................................................................................................................... adres: ........................................................................................................................................................ postcode/woonplaats: ........................................................................... telefoon: .................................... e-mail: .............................................................................................. betaalrek.: ...................................... abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

19


201101  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201101.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you