Page 1

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

Werelddiaconaat

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Jaargang 42, nr. 18 - 8 oktober 2010


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet Verschijnt eenmaal per twee weken.

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Redactieadres:

19 20 21

15 okt. 29 okt. 12 nov.

Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op redactieavond van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Kopij inleveren:

14 okt. 28 okt. 11 nov.

22 okt. 5 nov. 19 nov.

Samen op de aarde

• per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Samen op de aarde, dat beloofde land, God zal ons bewaren, want Hij houdt in stand

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB, tel. 4382325; H.A. Kotey-van der Leer, Doradehof 11, 3192 BP, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. vacature

wat Hij heeft geschapen, met zijn hand, zijn woord. Hij zal niet verlaten wat Hem toebehoort. ’t Westen en het Oosten, voor- en nageslacht, om zijn naam te troosten zijn zij aangebracht.

Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (W.D. van der Veen, telefoon 4168663)

Om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan, wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan.

Abonnementsprijs: € 22,00 per jaar. Betalingen aan: Kerkblad voor Hoogvliet, Hoogvliet; rekening: 459099 (ING) - a.u.b. ook uw adres vermelden.

Israël, Egypte, stem en tegenstem, hoogtepunt en diepte – alles zegent Hem,

Abonnementenadministratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. e-mail: kerkblad @ kerkhoogvliet.nl (C. Westerduin, telefoon 4161303)

want Hij zal verzoenen wat vijandig is, nieuwe namen noemen, voor een oud gemis.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen, klachten over bezorging kan ook aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacant. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Kerk en wereld samen, vasteland en zee, worden ja en amen, ja uit ja en nee. Willem Barnard (Tussentijds, lied 210)

2

22/10 - 5/11 5/11 - 19/11 19/11 - 3/12


De basis van de hoop Tijdens de openluchtdienst heb ik de bijbelse betekenis van het woord ‘hoop’ naar boven gehaald. Dikwijls ervaren we dit als een woord dat wijst op een soort laatste strohalm: “dus jij denkt dat dit lukt? Ik help het je hopen” ... maar als je dat zegt dan weet je eigenlijk al bijna beter: dat gaat niet lukken! De bijbelse betekenis ligt helemaal niet in deze hoek. Oudtestamentisch gesproken kun je zeggen dat hoop en geloof dikwijls heel dicht bij elkaar liggen. En geloof dan in de betekenis van ‘vertrouwen’. Hoop en vertrouwen liggen dus dicht bij elkaar en dat heeft alles te maken met de intensieve betekenis van het gedenken. Wie de daden van God gedenkt (dat wil zeggen, wie de feesten viert in de loop van het jaar: Pasen, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Chanoeka, Poerimfeest en niet te vergeten de Sabbat, het wekelijkse feest) die is niet bezig om de geschiedenis op een onverdiend voetstuk te plaatsen. Wie gedenkt zegt ook niet dat vroeger alles beter was. Met ‘terug naar het verleden’ heeft het niets te maken. Wie gedenkt haalt de herinnering naar boven aan hoe God in het verleden zijn beloften is nagekomen. Wie gedenkt weet dat God toen te vertrouwen was. En daarom kan wie gedenkt ook vol vertrouwen zeggen dat de dingen nu ook wel weer goed zullen komen. Want God is nog steeds betrouwbaar. Daarin is niets veranderd, ondanks alle grote verschillen tussen toen en nu. Daarom heet de inleiding van een boekje ¹) waarin de Joodse feesten worden behandeld ‘De basis van de hoop’. Wie de feesten viert heeft alle reden om vol hoop, dat wil zeggen, vol vertrouwen te zijn. Nieuwtestamentisch komt daar voor mijn gevoel nog een ervaring van Gods betrouwbaarheid bij: de ervaring dat Hij zichzelf gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Sindsdien hoeft geen mens te wanhopen over de bedoelingen van God: God zoekt de mens op daar waar de mens te vinden is, ongeacht de moeiten, ongeacht de schuld, ongeacht het verdriet. Nu zou je kunnen denken dat het niet zo moeilijk is om allemaal positieve woorden te plaatsen naast een woord dat in wezen natuurlijk toch positief is van betekenis. Maar dan moet ik toch wijzen naar een tweede boekje ²), waarvan het eerste hoofdstuk de titel draagt ‘Mislukking als leerschool van de hoop’. De joodse geschiedenis bestaat voor een groot deel uit vervolgingen en nederlagen; het is bepaald geen geschiedenis van triomf en overwinning. En het christendom vindt zijn oorsprong in de kruisiging die je toch de mislukking van de missie van Jezus zou moeten noemen. Toch worden deze mislukkingen de mijlpalen in de geschiedenis van de menselijke hoop. Hoop is alleen daar waar de mislukking is gevoeld. Lapide haalt in het eerste hoofdstuk een paar van de befaamde joodse vertellingen aan, staat stil bij de betekenis van Auschwitz en besluit het hoofdstuk met de volgende woorden: “De bron van deze geloofskracht is de blijde boodschap van beide Testamenten die zegt dat machteloosheid geen zwakheid hoeft te zijn, noch dat mislukken identiek is met falen, maar integendeel een poort naar een nieuw vertrouwen kan ontsluiten.” Een poort naar nieuw vertrouwen. Maar dan wel gebaseerd op de oude ervaring, die al eeuwen lang in jodendom en christendom de grondslag legt naar de hoop die oneindig sterker is dan alle wanhoop op deze wereld. Ds. R.J. Wilschut ¹) Lize Stilma, God is daar waar men Hem binnenlaat. Joodse feesten en hoogtijdagen. ²) Pinchas Lapide, Het leerhuis van de hoop. Joodse geloofservaringen voor christenen van vandaag

3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 10 OKTOBER 2010

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: agenda @ kerkhoogvliet.nl.

Vierde zondag van de herfst

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Antoinette Kornet, Ellen Stout

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Protestantse Gemeente; (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. Chr. Koor 'Voices' Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

______________________________________

Vast rooster (tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’)

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pater Y. Konchenko, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' Kinderwoorddienst 14.00 uur

‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur • Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

Eucharistieviering voor de Antilliaanse geloofsgemeenschap

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst

----------------------------------------------------------------------COLLECTEN: Prot. 1. Werelddiaconaat 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

• Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst • Derde zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken na de dienst

______________________________________

• Eerste woensdag van de maand Mariakerk: 18.30 uur Oecumenische Taizéviering

ZONDAG 17 OKTOBER 2010 Vijfde zondag van de herfst

Ma. 19.30 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice”

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. R.J. Wilschut m.m.v. het Dorpskerkkoor Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Karlijn Becht, Saskia Groen

Wo. 19.00 uur Mariakerk. Antilliaans Koor 'Mensaheronan di pas' 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Lied van de maand: gezang 41 10.00 uur Ds. V.E. Huls Kindernevendienst. Kinderoppas: Aukje Kempff

Actueel Zondag 10 oktober 14.00 uur Dorpskerk. Koffieconcert m.m.v. Big Band ‘The Swinging Oldtimers’; kerk open om 13.30 uur; toegang vrij.

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor S. Bladowski, eucharistieviering m.m.v. het Servaaskoor Kinderwoorddienst ----------------------------------------------------------------

Maandag 11 oktober 10.00 uur Mariakerk. Pastoraatsgroep (K). 19.00 uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P). 20.00 uur Mariakerk. Beheerscommissie (K). Dinsdag 12 oktober 13.30 uur Antwoordkerk. Bijbelkring o.l.v. ds. Wilschut (P). 19.30 uur Mariakerk. Ouderavond vormelingen (K).

COLLECTEN: Prot. 1. Diaconie 2. Kerk Deurcollecte: Bestrijding van de tekorten R.K.: Eigen parochie

4


20.00 uur Mariakerk. Celebrantenvergadering (K).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Woensdag 13 oktober 14.00 uur De Aanbouw. Protestantse Vrouwendienst P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

Ruwaard van Puttenziekenhuis

Donderdag 14 oktober 20.00 uur Antwoordkerk. Gespreksgroep “Met de kinderen op (geloofs)pad” (P*).

Careyn Zorghotel ‘De Vier Ambachten’

(R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Mw. J.T. Plaisier-van Dijk, Kruisnetlaan 750 (Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse)

Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33

Vrijdag 15 oktober 20.00 uur Antwoordkerk. Redactie 'Kerkblad voor Hoogvliet' (O).

Meeuwenhof en Breede Vliet

Zaterdag 16 oktober 9.00 - 14.00 uur Mariakerk. Witte Markt. 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

Pastor P.A. Stam, Digna Johannaweg 231, 3193 PE, telefoon: 06 - 226 99 249 of 010 - 785 02 14; e-mail: peterastam@telfort.nl

Zondag 17 oktober 12.00 uur Mariakerk. Jongerenbijeenkomst (K*).

Meeuwenhof Bijbelkring In oktober is er bijbelkring op de 11e om 19.00 uur. Opnieuw luisteren we naar een gelijkenis. Deze keer die van de verloren zoon uit Lukas 15. Wie was de verloren zoon nu eigenlijk, was het de oudste of de jongste? U bent welkom.

Maandag 18 oktober 19.30 uur Mariakerk. Bijbelstudie (K). 20.00 uur Mariakerk. Taizébijeenkomst (O). Woensdag 20 oktober 13.30 uur Dorpskerk. Klein pastoraal overleg (P). 14.00 uur De Aanbouw. Prot. Chr. Ouderenbond, afd. Hoogvliet (O*).

Maandsluiting De maandsluiting van oktober valt op de 28e. Voorganger is ds. L. Nieman. Met hem wens ik u een goede dienst. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom.

Donderdag 21 oktober 20.00 uur Antwoordkerk-Jeugdhonk. Jongerengespreksgroep (P).

Breede Vliet

Zaterdag 23 oktober 15.00 uur Mariakerk. Voorbereiding op het Vormsel (K).

Kerkdiensten De eerstvolgende kerkdienst houden we dinsdagmorgen 12 oktober om 10.30 uur in de Filmzaal. Zellf ben ik een paar dagen vrij en Minko Lamberts is mijn vervanger. De volgende vrijwilligers komen helpen: dames Kooiman, De Koning, Kortenoever, Van Groningen en Ossendrijver en Herman Valster is de organist.

Bijbelleesrooster vrijdag zaterdag

8 oktober 9 oktober

Psalm 30 Ezechiël 25:1-7

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

10 oktober 11 oktober 12 oktober 13 oktober 14 oktober 15 oktober 16 oktober

Jesaja 40:1-11 Lucas 17:11-19 Lucas 17:20-37 Efeziërs 4:25-5:2 Efeziërs 5:3-20 Efeziërs 5:21-33 Efeziërs 6:1-9

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

17 oktober 18 oktober 19 oktober 20 oktober 21 oktober 22 oktober 23 oktober

Lucas 18:1-8 Lucas 18:9-17 Efeziërs 6:10-17 Efeziërs 6:18-24 Jeremia 13:1-14 Jeremia 13:15-27 Jeremia 14:1-10

De volgende daarna is 19 oktober en dan ben ik zelf de voorganger. Herman Valster speelt orgel en ingeroosterd zijn: dames Boer, De Koning, Kortenoever, Van Groningen, Ossendrijver, Polak en Pors Gebedsviering In de avonduren van 21 oktober is er een gebedsviering voor katholieke bewoners. Het thema is “De hemel zij dank!”

5


We beginnen om 19.00 uur en het Rouw- en Trouwkoor o.l.v. Hugo van Dalen verleent medewerking. Allen hartelijk welkom!

Maar……. wij denken ook, dat kopers weer vaker zullen komen als er een meer gevarieerd aanbod is. Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar

Peter Stam Geestelijk verzorger Argos Zorggroep Zuid

goed verkoopbare spullen Van kopjes, boeken, lampen, speelgoed, geluids- en computerapparatuur, oude projectoren en camera’s tot schilderijen en spullen uit grootmoeders tijd toe. Elke eerste zaterdag van de maand kunt u spullen komen brengen. Elke laatste zaterdag van de maand is er verkoop, telkens tussen 9.30 en 13.00 uur.

Kerkdiensten Siloam / Westerstein • Siloam Zondag 10 oktober 10.30 uur mw. J. Bouman

Heeft u geen vervoer om uw spullen te brengen, dan kunt u (voor dingen die in een auto passen) contact opnemen met M. Sundquest, telefoon 416 66 75. Voor het afgeven van spullen op een ander tijdstip kunt u hem ook bellen.

Zondag 17 oktober 10.30 uur dhr. T. van Staveren

• Westerstein Dinsdag 19 oktober 11.00 uur Ds. V.E. Huls ______________________________________

De vrijwilligers van de Rommelmarkt

PCOB, afd. Hoogvliet Op woensdag 20 oktober komen we weer bijeen om 14.00 uur in De Aanbouw. Deze middag zal dhr. Van Gurp uit Sommelsdijk een lezing geven over Israel met beelden. We hopen dat het een interessante middag wordt en rekenen op uw aller komst. Brengt ook uw liedboek mee.

Dank

Met hartelijke groet, Nel Dalm Hartelijk dank voor de bloemen die we op 12 september uit de Dorpskerk mochten ontvangen! Zoals de meesten van u zullen weten zijn we het grootste deel van de week in Nijkerk om voor onze oude moeder (96 jaar) te zorgen. Verder springen we nogal eens bij in het gezin van onze oudste zoon. Daarom ziet u ons weinig in Hoogvliet. Het doet goed te weten dat er aan je gedacht wordt. Nogmaals dank.

Korenconcert Op zaterdag 6 november zal het jaarlijkse korenconcert van de koren van onze gemeente in samenwerking met de kerkenraad in de Antwoordkerk plaatsvinden. Zoals gebruikelijk zal er ook veel ruimte zijn voor samenzang. U wordt van harte uitgenodigd!

Fam. Swillens.

De medewerkenden zijn: • Dorpskerkkoor o.l.v Arnold van der Heijde • Christelijk Koor 'Voices' o.l.v Alejandro Orozco • Combo 'Eljakim' o.l.v Flora de Waard-van der Spek •Christelijk Gemengd Koor 'Rejoice', o.l.v Ingrid Luijten-Poort • Vincent van Dam, orgel. Aanvang: 20.00 uur; kerk is open om 19.30 uur Tot ziens op 6 november in de Antwoordkerk.

Rommelmarkt voor het kerkelijk werk Inmiddels is de Rommelmarkt in het voormalige Jeugdgebouw aan de Achterweg bij velen bekend. Toch laat het bezoek ons de laatste tijd wat in de steek. Alle bouwactiviteiten in de omgeving zullen daaraan wel bijdragen.

6


Kindernevendiensten Orgelconcerten

Vrijdag 29 oktober: Immanuelkerk 11.30-12.00 uur: Openhuisconcert door Frank van Wingerden m.m.v. Margreet Schouten, alt

Hoi jongens en meisjes, De scholen zijn weer begonnen en ook de kindernevendienst is na een paar weken vakantie al weer een tijdje terug van weggeweest. We vonden het ontzettend leuk dat jullie met zovelen naar de openluchtdienst zijn gekomen. We zijn een mooi plekje aan het zoeken voor de posters die we toen gemaakt hebben over de ark van Noach. Jullie zijn van harte welkom in de nevendienst in Antwoordkerk of Dorpskerk om met ons naar andere bijbelverhalen te luisteren en daarover te werken. We hopen jullie dan ook binnenkort te zien!

Toegang vrij, tenzij anders aangegeven.

De leiding van de kindernevendienst.

Pauzeconcerten – Laurenskerk, 12.45 uur: • Dinsdag 19 oktober: Kees Blijdorp • Dinsdag 26 oktober: Matthijs Kraan Zaterdag 16 oktober: Het Steiger St. Dominicus 16.00 uur: Wouter Blacquière Zaterdag 23 oktober: Paradijskerk 15.00-15.45 uur: Henco de Berg

Koffieconcert

Jongerengroep Youth Faith Exploration

Op zondag 10 oktober gaat het 25e seizoen van de Stichting Koffieconcerten Hoogvliet van start. De stichting brengt nu al 25 jaar cultuur in Hoogvliet door zes keer per jaar afwisselende en attractieve concerten te organiseren in de Dorpskerk. Ook dit seizoen weer, voor een breed publiek omdat de stichting erin slaagt verschillende muziekstijlen naar Hoogvliet te halen. Op 10 oktober is Big Band ‘The Swinging Oldtimers’ te gast. Deze band, opgericht in 2003, brengt u het repertoire uit de gouden tijd van de swing. Onder leiding van trombonist Thomas Haneveld en met zang van Esther Gijsbertsen nemen zij u mee terug naar de tijd van de grote Amerikaanse componisten en orkestleiders. Kerk open om 13.30, de toegang is gratis.

Adres:

Parelvissersstraat 131, 3191 JL Hoogvliet (Mariakerk) E-mail: youthfaithexploration@live.nl Website: http://youthf8xploration.hyves.nl

Jongerenactiviteiten Sportmiddag Op zondag 10 oktober zal er in Brielle vanaf 13:00 uur een sportmiddag zijn voor alle jongeren in onze parochie. Jongeren kunnen zich hiervoor opgeven bij de leiders van Youth Faith Exploration. Youth Alpha sessie

Enkele volgende concerten: 7 november: NEVA Ensemble, Sint Petersburg; 9 januari: nieuwjaarsconcert met “Dagorkest VPR” o.l.v. Kees Kramer.

'Geneest God vandaag de dag nog?' is het onderwerp van de Youth Alpha sessie op zondag 17 oktober, 12.00 uur in de Mariakerk De vorige keer hebben al we een beetje gesproken over de wonderen van God en hoe die mensen kunnen helpen te overtuigen om te geloven. Dit keer gaan we dieper op het wonderlijk aspect van genezing in. Heb jij nog een getuigenis te vertellen over dit onderwerp, wees gerust en vertel je verhaal. Kom naar de bijeenkomst!

______________________________________

______________________________________

Klusjes? Graag!

Jongerengespreksgroep

Heeft u kluswerk voor binnen en buiten dan kunt u bellen met dhr. Jasja Arzumanian, telefoon 4720068 of 06-51019423. ______________________________________

Eerste bijeenkomst op donderdag 21 oktober in het Jeugdhonk in de Antwoordkerk om 20.00 uur. Zie verder in de protestantse rubriek bij de berichten van ds. Huls.

7


Herfst Ik hou van de herfst, Heer. Er zijn zoveel mooie kleuren. In de zomer is alles groen, nu lijkt het opeens veel meer op goud.

Ik loop door het bos en schop in de bladeren. Er liggen er al veel op de grond. Ze kunnen het niet meer winnen van de sterke wind Ze moeten de takken loslaten. Ik raap eikels en kastanjes.

Ik hou van de herfst, lieve God, omdat in de zee de golven zo lekker hoog zijn. Dank U, Heer, dat ik de mooie dingen van de natuur mag zien.

Groetjes van Susanne & Dineke 8


Op de proef stellen Rooms-katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en gezellen

“Dat navigatiesysteem heeft mijn huwelijk gered”, vertelde iemand toen we het over kaartlezen kregen. Bij elke autorit meende zij dat haar huwelijk op de proef werd gesteld, omdat zij kaart moest lezen en haar man de chauffeur was. Dit leverde langere autoritten op met wel leuke bezienswaardigheden. Maar deze werden niet meer opgemerkt, omdat de stemming er niet door werd verhoogd. Wel de kilometerprijs per rit. Maar nu hebben ze een navigatiesysteem aangeschaft; heel relaxed zijn hun autoritjes weer. Nou ja, nú weer. Want in het begin dacht de chauffeur het tóch beter de weten. Wie stelt nu wie op de proef bedacht ik me? Iemand anders zei me laatst, dat ze het idee heeft door haar geloof op de proef te worden gesteld. Er moeten richtingen worden bepaald, die soms indruisen tegen haar geloof. Enkel omdat anderen willen, dat beslissingen worden uitgevoerd. Maar de bijbel als richtingaanwijzer zegt haar wat anders. En haar hart zegt wat anders.

Gegevens andere deelparochies Pastorale Team Pastoor Stefan Bladowski, pater Youri Konchenko Pastoraal werkers: Bea.Poortvliet. Fred Wijnen

Parochiebestuur Pastoor S. Bladowski (voorzitter) Mw. Ria de Sutter (vice-voorzitter) Dhr. Harry van der Linden (secretaris) en de leden: dhr. Hans Elkhuizen, dhr. Sietse van de Hoek, dhr. Wim Middendorp

Bisdomkerk • ‘Bedevaartskerk’, Heiligdom van de Martelaren van Gorcum, De Rik 5, Brielle Postadres: Postbus 268, 3230 AG Brielle Bezoek aan het heiligdom op afspraak. Contact: mw. H. Kester, tel. 0181-413720 of mw. C. Verbrugge, tel. 0181 413200.

Soms is het wel prettig als er een route (lees: beslissing) voor je wordt bepaald. Vind ik ook best wel eens. Soms kan ik gewoon geen keuze maken. Als er dan een ander is die de beslissing neemt, kan dat handig zijn. Mocht het verkeerd uitpakken,, dan heb ik er zelf tenslotte part noch deel aan. Kan ik lekker de schuld aan de ander geven. Mocht het wel goed uitvallen, dan zal ik de ander ervoor bedanken. Ik besef wel, dat het dan om relatief makkelijke keuzes gaat. Maar stel ik daarmee de ander tóch niet op de proef?

Deelparochies • Albrandswaard (Poortugaal/Rhoon) - ‘Sint Willibrordus’ Dorpsdijk 236, 3161 CJ Rhoon, tel. 010- 5015284, e-mail: willibrordus@kpnplanet.nl website:www.willibrordusrhoon.nl Vieringen: vr.: 10:00 uur, zo.: 11:00 uur • Brielle - HH Martelaren van Gorcum. Secr.: Nobelstraat 22, 3231 BC Brielle, tel. 0181-412142, e-mail: rkkerkbrielle@chello.nl website: rkparochiebrielle.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 9:30 uur

Normaal gesproken wil ik mijn eigen route uitstippelen, mijn eigen beslissingen nemen. Maar dan wel met mijn hart, met mijn gevoel en verstand. Dat het goed voelt wat ik doe. Toch loop ik geregeld tegen dingen aan die slecht genavigeerd willen worden. En voelt het soms aan alsof ik op de proef word gesteld. Daarvan is angst misschien wel de grootste. En angst is een slechte raadgever. Ik was en ben soms bang dat de door mij gekozen richting, die ik soms voor anderen moet nemen, niet de goede is. Achteraf krijg ik alsnog de schuld, omdat mijn ‘inwendig’ navigatiesysteem toch niet zo goed werkte als ik van tevoren had bedacht. Maar ook beslissingen die ik neem voor mij zelf omdat ‘het leven’ dat heeft bepaald, kunnen aanvoelen alsof ik op de proef word gesteld.

• Hellevoetsluis - ‘Anthonius van Padua’ Opzoomerlaan 110, 3221 AP Hellevoetsluis, tel. 0181-212338. e-mail: rkkerk@rkkerkhellevoetsluis.nl website: www.antoniusvanpadua.com Vieringen: zo. 11:30 uur, wo. 10:00 uur, za. 19:00 uur. • Rozenburg - ‘Sint Jozef’, Jan Tooropstraat 3-5, 3181 HE Rozenburg Secr.: Ruysdaelstraat 105, 3181 HN Rozenburg, tel. 0181-312574, e-mail: jozefpar@zonnet.nl, website: www.jozefrozenburg.nl Vieringen: di. 10:00 uur, za. 19:00 uur • Spijkenisse: - ‘Felicitas’ Hekelingseweg 15, 3206 LA Spijkenisse, tel. 0181-638109 email: secretariaat@felicitasparochie.nl website: felicitasparochie.nl Vieringen: za.: 19:00 uur, zo.: 10:30 uur.

Worden we wel op de proef gesteld of voelt het alleen maar zo? Ik denk eigenlijk het laatste. En dat wordt wellicht nog het meest gevoed door

9


angst en onzekerheid. Angst om beslissingen te nemen waarvan anderen niets begrijpen. Ze wellicht zullen veroordelen. Onzekerheid over wat we doen. Of we ons staande kunnen houden in onverwachte situaties. Dat we in angstige, bange of onzekere situaties niet ineens een andere kant op kunnen navigeren. Belangrijk daarbij is, denk ik, om dicht bij jezelf te blijven, op je innerlijke stem te vertrouwen, je hart, je gevoel en je verstand. De slogan langs de weg krijgt dan ook nog eens deze betekenis: Rij met je hart, want daarmee kun je thuiskomen!

parochies opgepakt worden, komen ze ten goede aan veel mensen, vooral de meest kwetsbaren zoals vrouwen en kinderen. Bisdom Nekemte In de katholieke kerk zijn nog enkele missionarissen werkzaam, onder wie de Nederlandse pater Lazarist Theo van Ruijven, bisschop van Nekemte. Het bisdom heeft zeer beperkte financiële middelen, zoals de hele katholieke gemeenschap in Ethiopië. Men heeft goede ideeën en uitgewerkte plannen om noden van diverse aard te lenigen. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke scholen.

Pastor Bea Poortvliet

Missio richt aandacht op kerk in Ethiopië Steun aan parochies wereldwijd

Ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld nodig. Op dit moment kunnen slechts twintig priesterstudenten aan het seminarie studeren, hoewel er meer kandidaten zijn. In de parochie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Voor hen worden toerustingcursussen georganiseerd, zoals leiderschapstrainingen en cursussen bible-sharing.

Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. Speciaal in Wereldmissiemaand (oktober) worden uw gebed en actie gevraagd voor de minder draagkrachtige parochies in de derde wereld. Ethiopië is een van de armste landen van Afrika, een land van droogte en hongersnood; land met vruchtbare hoogvlaktes; land met een eeuwenoude christelijke traditie; land met een kleine katholieke minderheid; land met een rijke cultuur. Kortom: een land met vele gezichten. Reden genoeg voor Missio om dit jaar in de Wereldmissiemaand Ethiopië centraal te stellen.

Helpt u mee de plannen van de parochies in Ethiopië te realiseren? Steun de collecte in de kerk op Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.missio.nl

Een christelijk land Ethiopië is een door en door christelijk land, 62% van de bevolking is christen en het merendeel behoort tot de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. De Rooms-katholieke Kerk vormt een kleine minderheid (0,7%), maar het bijzondere daarbij is dat ze twee liturgische tradities heeft: in het noorden viert men de liturgie volgens de Ge’ez ritus, net als in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk. In het zuiden volgt men de Latijnse ritus, in de plaatselijke taal.

DEELPAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS

Katholiek in Ethiopië: dienstbaar in de samenleving Hoewel klein in aantal, is de katholieke kerk zeer dienstbaar in de samenleving, zoals op het gebied van voedselzekerheid. Naast het verlenen van noodhulp heeft de kerk een speciaal programma voor de langere termijn. Er zijn trainingen voor boeren en men werkt aan het versterken van de plaatselijke gemeenschappen, zodat de mensen niet afhankelijk blijven van noodhulp. Veel parochies zijn betrokken bij WATSANprojecten (Water en Sanitation): veilig drinkwater en een goede riolering zijn van levensbelang. Juist omdat deze projecten door de plaatselijke

PASTOR Pater: Y. Konchenko, Jan van Almondestraat 63, 3176 VA Poortugaal, tel. 06-45144377; e-mail: jouril @ hotmail.com KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: mariakerk@rkk-hoogvliet.nl homepage: www.rkk-hoogvliet.nl

10


BESTUUR Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 1548995.

Uit de parochie

Dagen om te vieren Verjaardag 75 jaar 23 okt.

Dhr. J.H. Nelisse, Hoogvlietsekerksingel 374

Verjaardag 80 jaar en ouder 10 okt. 11 okt. 12 okt.

Vieringen Zo. 10 okt.: Priester: Koster: Lector: Acolieten: Intenties:

14.00 uur

28ste zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. pater Y. Konchenko dhr. Janssen, dhr. Vonk lid van het koor Koen, Bas, Dylan, Nella mw. Jacoba van den BeemtRegeer, dhr. Eed Jansen, mw. Nan van Druten, Marius Bottse, Lenie Hemelsoet, mw. Elisabeth Duremdes, John Veldhuis.

17 okt. 18 okt. 18 okt. 18 okt. 20 okt. 22 okt. 22 okt.

Eucharistieviering voor de Antilliaanse Geloofsgemeenschap.

Ma. 11 okt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Di. 12 okt.:

10.45 uur Rozenkransgebed.

Do. 14 okt.: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Divera Kamp-Boon.

Zo. 17 okt.:

29ste zondag door het jaar. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Servaaskoor. pastoor S. Bladowski Koen v.d. Wissel mw. Janssen-Impens Racheyda, Rashanty, Rahir, Nella dhr. Eed Jansen, mw. Nan van Druten, dhr. Wien de Jongh, Co v.d. Wal, Lenie Hemelsoet, Aad Grandia, mw. Elisabeth Duremdes.

Priester: Koster: Lector: Acolieten: Intenties:

13 okt. 14 okt. 14 okt. 15 okt.

Ma. 18 okt.:

H. Lucas, evangelist. 10.00 uur Eucharistieviering.

Di. 19 okt.:

10.45 uur Rozenkransgebed.

Do. 21 okt.:

10.00 uur Eucharistieviering.

Mw. R. Verfürth-Botter, Puitstraat 359 Dhr. J. Bubberman, Aveling 69B Mw. M.C.P. Kok-Wagemans, Klencke 445 Dhr. E. Erasmus, Schakelweg 162 Dhr. H.C. Pouls, Othelloweg 363 Dhr. J.A. Borsten, Puitstraat 317 Mw. J.C. Roodbol-Michilsen, Puitstraat 395 Dhr. V.H. Martens, Othelloweg 315 Mw. E.B. Jansen-van Aken, Lokhorsterland 27 Mw. E.C. van Vugt-Bastiaanse, Kruisnetlaan 856 Mw. M.E. Dijkgraaf-Dusseldorp, Viskaarweg 121 Mw. A.M. Seesing-van Es, Fleur 39 Mw. J.J. Storm-Damen, Tijmweg 308 Mw. J.S.A. Post, Puitstraat 111

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

De Sint Gerarduskalender Elke dag een beetje Spirit! 2011 De Sint Gerarduskalender,uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:’elke dag een beetje spirit!’. Op de achterkant staan afwisselend moppen,gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De kalender wordt ieder jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom het klooster Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten van klooster Wittem. Zie ook op: www.kloosterwittem.nl De kalender is te koop voor € 5,25 bij dhr. C.P.W. van Schöll, Wanmolen 14, Poortugaal, tel. 4723324. ______________________________________

11


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. Penningm.: W. van Gelder, Puitstraat 58, 3192 SM tel. 4384143; e-mail: w.vangelder20@hetnet.nl. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: J.F.L.A. Becht, Platte Driedijk 71, 3194 KC, tel. 4386662; e-mail: julesbecht @ hetnet.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: coletims @ hetnet.nl Adm.VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

ADRESGEGEVENS

Giro- en banknummers Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk - algemeen (voor huur en diversen): girorekening 2465960; voor VVB / AKB: giro 445148. Zendingscommissie: bank 3295.74.612. Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Protestantse Gemeente, afd. collectebonnen, Hoogvliet. kaart 1 = € 12,20 (20 x € 0,60 + adm. kosten); kaart 2 = € 25,20 (20 x € 1,25 + adm. kosten). Geef a.u.b. uw adres op bij elektronisch betalen. Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitter: • vacant. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: scribaat @ kerkhoogvliet.nl

Beheer gebouwen • Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: zie ‘dienstverlening’. Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Wonderklauwpad 108, 3192 KK, tel. 4380166, e-mail: bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. Aria van Tooren, tel. 4386205 of 06-36117550. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000.

Predikanten • Ds. R.J. Wilschut, Aalkaar 10, 3192 SB, telefoon 4165513; e-mail: dswilschut @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Oudeland, Meeuwenplaat (behalve Alver en Meeuwenhof), Zalmplaat, het gebied ten Zuidoosten van de Rietbroek en voor De Sluis.

• Mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071, e-mail: dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij. Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en voor Alver/Meeuwenhof.

Hulpverlening

• voor opgaven van zieken, het melden van ziekenhuisopnamen en -ontslag, en • voor verzoeken om pastoraal bezoek: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com .

• Autodienst - Dorpskerk mw. N. Douma-Krijtenberg, Klaasje Zevensterstraat 76, 3193 TW, tel. 4763228; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659; (Reserve:) J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930.

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680 (graag na 20.00 uur), e-mail: r.t.hoen @ 12move.nl

• Autodienst - Antwoordkerk uit Hoogvliet-Noord: informatie via Kerkelijk Bureau. • Kerkradio (kerkdiensten via internet) M.C. Fossen, Middenbaan-Zuid 638, 3191 AH, tel. 4168202; A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt.

12


WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

Bij de diensten

www.kerkhoogvliet.nl Over een langere periode staan de kerkdiensten vermeld bij ‘Publiciteit’; de agenda staat onder ‘Actueel’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Wijnruitstraat 251, 3193 GM Hoogvliet of via e-mail: webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

10 oktober - Antwoordkerk Het ligt voor de hand bij onze tekst uit Lucas 17: 11 – 19 alleen maar naar de dankbaarheid te kijken. Dat gaan we ook wel doen. Maar toch is hier meer aan de hand dan je zo op het eerste gezicht zou denken….! (veh) 10 oktober - Dorpskerk Vandaag staat het Chr. Koor ‘Voices’ gepland om de dienst van de nodige luister te voorzien. De lezingen zijn 2 Koningen 17 vers 24-34 en Lucas 17 vers 11-19. Het is de zondag van het werelddiaconaat. Daarom zet ik de diakenen in het zonnetje als voorbeeld voor de gemeente en koppel daaraan de oproep dat eigenlijk iedereen 'vreemdeling' moet blijven in die zin dat je je blijft verwonderen over de goede dingen die je overkomen en dat die verwondering je ook in beweging houdt richting anderen (die wellicht minder hebben om zich over te verwonderen) (rjw).

Dienstverlening Ambtsdragers Op 10 oktober - Antwoordkerk, 10.00 uur: Mw. Verzendaal, mw. Kloeg; dhr. Stout; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Kreft, (diaken); mw. Dirven; lectoren: dhr. Fossen, Gerdien Misbeek.

17 oktober - Antwoordkerk Op deze zondag zal in de Antwoordkerk het Dorpskerkkoor zijn medewerking verlenen (rjw).

Op 17 oktober - Antwoordkerk, 10.00 uur: Dhr. Hoogerwerf, mw. Groot Bramel; dhr. Verwoerd; lectoren: mw. en Bart van Mastrigt. - Dorpskerk, 10.00 uur: Dhr. Hallema, mw. Kloeg; dhr. Heutink; lectoren: dhr. Heutink, Melanie van Winkel.

17 oktober - Dorpskerk “Ik laat u niet gaan tenzij Gij mij zegent.”zo kennen we de tekst uit het boek Genesis. De kreet van Jakob tegen Hem met wie hij worstelt. Eenzelfde soort hardnekkigheid zien we bij de weduwe uit Lucas 18. Kwestie van volharding…?? (veh)

Organisten Antwoordkerk Dorpskerk 10 oktober 17 oktober

dhr. Noordzij dhr. Noordzij

dhr. Meyboom dhr. Vos

Collectebestemming

Welkom- en kosterdienst

10 oktober – Kerk in Actie: Werelddiaconaat Het wonder van 15 cent. Zie DiacoNieuws.

• Antwoordkerk 10 oktober: welkom – mw. Oorebeek, dhr. Lolkema; kosters - gehele week: dhr. en mw. Petersen. 17 oktober: welkom – mw. Van Opdorp, mw. Kerstens; kosters – dhr. en mw. Van Veelen; in de week: dhr. en mw. Oldenhuis.

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 19 september uit de Dorpskerk naar: mw. Hoek-van der Linden, Klencke 131, en dhr. De Knegt, Othelloweg 359; uit de Antwoordkerk naar: mw. Witter, Park Vossendijk 315, en dhr. Huiskes, Schuiflood 17; op 26 september uit de Dorpskerk naar: mw. L. Meijndert-Groeneveld, Kaneelhof 87, en mw. Groen-Koopmans, Klencke 511; uit de Antwoordkerk naar: mw. Neervoort, Meeuwenhof, kamer 903, en fam. Baai, Ruitwagen 85. ______________________________________

• Dorpskerk 10 oktober: dhr. en mw. Hallema 17 oktober: dhr. Benne, dhr. P. Hallema

Vervoer naar de Antwoordkerk 10 oktober: dhr. Van Helden, dhr. Bandstra 17 oktober: dhr. Maring, dhr. Westerduin ______________________________________

10 oktober - Werelddiaconaat

Kerk in Actie – Giro 456

______________________________________

______________________________________

13


13 okt.

Berichten over zieken

13 okt.

Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: rypinga @ hotmail.com.

14 okt.

In het ziekenhuis/verpleeghuis

20 okt.

17 okt. 19 okt.

Mw. J.T. Plaisier-van Dijk, Kruisnetlaan 750, 3192 KH, is in het Ruwaard van Puttenziekenhuis opgenomen. Mw. S.P. Rienks-Mintjes, Curcumastraat 33, 3193 XA, revalideert in het Zorghotel ‘de Vier Ambachten’ in Spijkenisse.

21 okt. 22 okt.

Mw. M.J.G.C. Wolffers-Gelderblom, Schakelweg 342, 3192 JP Mw. G. Uiterwijk-van der Zee, Gerrit-Jan Vd Veenpad 58, 3191 BA Mw. T. van der Starre-Romeijn, Schakelweg 402, 3192 JP Mw. J.J. Hekelaar-Bakker, Ankerkuilstraat 48, 3192 GC Mw. T.J. van der Star-Verzijl, Klencke 35, 3191 VK Mw. C.L. Tenwolde-Boskamp, Desdemonastraat 195, 3194 CD Mw. G.M. Spoon-den Boef, Alverstraat 141K /103, 3192 TN Mw. K.A. Verschoor-Steenbergen, Puitstraat 42, 3192 SM

• Huwelijksjubileum 13 okt. Echtpaar de Grave-Hogesteeger, Speenkruid 22, 3191 PE - 45 jaar 20 okt. Echtpaar Bedet-de Jong, Prikkorf 138, 3192 ZD - 55 jaar

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. M.M. Voll-Voll, Cloese 23, 3191 EA, heeft gedurende de afgelopen kerkbladperiode tweemaal in het Ikaziaziekenhuis gelegen met hartklachten. Gelukkig is zij nu weer thuis. Dhr. A. Bruinix, Othelloweg 297, 3194 GR, heeft een paar dagen in het Maasstadziekenhuis gelegen met maag- en darmklachten. Hij kon met medicatie worden behandeld en mocht daarom weer naar huis.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam

Alle zieken en herstellenden en ook hun naasten wens ik het allerbeste toe, veel sterkte, maar bovenal de nabijheid van de Allerhoogste.

Marinus Hendrikus Haverhoek Op 25 september overleed op de leeftijd van 69 jaar de heer Marinus Hendrikus Haverhoek, Slaghaam 171. Mas is overleden na een periode van afnemende gezondheid en toenemende pijn. Maar tot op het laatst bleef hij zeggen dat hij ook wel oud zou kunnen worden, je weet het immers niet. Mas was een mens vol levenslust. Af en toe deed hij me ook denken aan een kwajongen, die iets heeft uitgehaald en daar grote lol om kon hebben. Meelevend, spontaan, soms haantje de voorste - een beetje een Petrus-figuur zou je kunnen zeggen. Die werd wel eens op zijn vingers getikt, maar als dat Mas overkwam kon hij dat goed hebben.

Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

Dagen om te vieren • Verjaardag 75 jaar 16 okt. Mw. M. Kreling-Jumelet, Klaasje Zevensterstraat 304, 3193 TW 18 okt. Dhr. J. Roos, Wijnruitstraat 85, 3193 GK 24 okt. Dhr. W.J. Barendregt, Buidelnet 8, 3192 NH • Verjaardag 80 jaar en ouder 11 okt. Mw. H.S. Broekhuis-Hoornweg, Park Vossendijk 431, 3192 XH 11 okt. Mw. A.E. van Triet-Elscot, Puitstraat 227, 3192 SH 11 okt. Mw. E.J. van Gelder-van Gelder, Puitstraat 409, 3192 SK 12 okt. Mw. A. van den Berg-'t Hart, Texasweg 42, 3193 LS 12 okt. Mw. G. Langstraat-Breeman, Marthalaan 1, 3194 EA

Alles wat hij deed deed hij vol overgave. Elke hobby werd gedreven beoefend, van het verzamelen van brandweerauto’s (in het klein uiteraard) via behoorlijk wat kerkenwerk tot en met het spotten van vogels - niet voor niets heeft hij de naam ‘keizerarend’ een tijdlang in zijn emailadres gehad. Hij heeft ook heel veel verschillende hobby’s gehad, net zoals hij ook heel veel verschillende banen heeft gehad voor hij op zijn 45e voorgoed

14


werd afgekeurd en al zijn tijd kon steken in zijn hobby’s. Maar er zijn ook constanten in zijn leven. Eén daarvan is die van het maken van schepen. Daar ligt zijn opleiding ook, en dat heeft hij bijna tot het einde toe vastgehouden. Zijn eigen boot is door hem ontworpen en zoveel mogelijk zelf gebouwd. Schepen bouwen, dat liet hem nooit los. Zij het dan een groot deel van zijn leven op kleine schaal. Beroemd zijn de scheepsmodellen, die op veel plaatsen te bewonderen zijn. Ook van het maatwerk op microniveau heeft hij veel kwaliteit afgeleverd, met als kleinste priegelwerk een schip in een fietsachterlichtje. Het is de moeite waard zijn website hierover nog een keer op te zoeken; u vindt een link op de site van de kerk onder de knop ‘Links’, pagina’s van gemeenteleden.

fiets naar huis. Vele weekenden werden daar met het hele gezin doorgebracht. Zo lang zij moeder en oma is geweest was ze enorm op haar gezin betrokken. De vraag hoe het met haar ging werd bijna altijd beantwoord doordat ze ging vertellen hoe het met kinderen en kleinkinderen ging. Wat was ze blij wanneer iedereen kwam - of het nou kind of kleinkind was maakte niet uit. Kom, je moet dichtbij me zijn. Niet voor niets werden alle feesten dan ook gevierd. Haar eigen huwelijksdag zou ze niet overslaan en er moest altijd iets bij worden gedaan. Na een huwelijk van meer dan 60 jaar was zij weduwe geworden. Haar man moest tweeënhalf jaar worden verpleegd. De eerste twee jaar was dat in een verpleeghuis, maar daarna heeft zij hem weer thuisgehaald in de toch niet zo grote woning aan de Alverstraat. Er was de nodige hulp geregeld maar zij wilde dit toch weer in eigen hand nemen. Alle mensen, ook haar man, wilde ze dichtbij zich hebben en daarom wist ze uiteindelijk de huisarts ervan te overtuigen dat dit de beste handelwijze was.

Over schepen raakte hij niet uitgepraat. Daarom heeft hij tot voor kort zich geregeld laten uitnodigen op scholen of bij andere gelegenheden om er over te kunnen vertellen en vooral dit aan kinderen te laten zien. Het was zijn lust en zijn leven. Als man enigszins van de oude stempel was hij er ongelooflijk trots op dat zijn eerste kleinkind een jongen was. Maar hij was er niet minder trots op toen zijn eerste kleindochter geboren werd, hij had zo gehoopt dat zij een meisje zou zijn. En ja hoor, zo is het ook geworden. En nu is zijn weg ten einde gegaan. Het bracht hem bij de vraag naar het ‘Leven, ook al ben je gestorven’. Dat mogen we geloven. Het verhaal van Lazarus hebben we niet gekozen met een soort vage hoop op opstanding. We hebben het gekozen vanwege de belofte dat de verbondenheid met Jezus de zekerheid inhoudt van het leven.

Zij had een heel scherp oog voor kleine verschillen. Ze voelde het verschil tussen hoe gezellig haar kinderen het mochten hebben, en hoe eenzaam zij eigenlijk geweest was. En ze zag een duidelijk onderscheid tussen de aandacht die haar man schonk aan zijn vele kerkelijke taken, en de tijd die hij overhield voor het gezin en voor haar. Toch heeft zij hem altijd wel gesteund in wat hij zag als zijn plicht. Ze hebben het goed gehad. Bij het afscheid lazen we uit Openbaring 21, het beeld van het nieuwe Jeruzalem dat ook onze hoop op het blijvende leven bij God schraagt en kleur geeft.

Bastiaantje Bakelaar-de Jong Op 26 september overleed op de leeftijd van 90 jaar mevrouw Bastiaantje Bakelaar-de Jong. Zij woonde in de Meeuwenhof. Zij is zelf enig kind geweest in het gezin, waarin zij is geboren. We weten niet of haar dat verdriet of eenzaamheid heeft gegeven, maar het maakte wel dat zij er wat haar eigen gezin betreft heel veel belang aan hechtte samen te zijn en de dingen zoveel mogelijk samen te doen. Je zou kunnen zeggen dat zij haar eigen kindertijd nog eens heeft overgedaan door heel veel met hen te doen. En zo is zij een heel gastvrije moeder geweest voor wie heel veel mogelijk was.

We wensen allen die moeten leven met verdriet en gemis Gods bezielende nabijheid toe. Ds. R.J. Wilschut

DiacoNieuws Werelddiaconaat In het vorige kerkblad schonken we al aandacht aan de werelddiaconaatcollecte van 10 oktober. Graag brengen we dit nog even in herinnering:

Bij de eerste herinneringen aan haar horen het huisje dat haar man zelf heeft getimmerd in Oostvoorne. Aan het begin van het weekend op de fiets ernaartoe, aan het einde weer op de

Over 15 cent Slechts 15 cent per dag is al genoeg om een kind een gezonde maaltijd, een leerzame schooldag of schoon drinkwater te bezorgen.

15


Jaarlijks sterven meer dan 10 miljoen kinderen van de honger. Zulke cijfers zijn nauwelijks te bevatten. Maar 15 cent per dag kan honger, dorst en ziekten voorkomen.

Zij woont aan de Boomgaardhoekseweg 35. Wij rekenen erop dat deze actie met uw hulp een groot succes wordt. Alvast veel dank van uw diakenen!

Voor dat kleine bedrag kan een kind met een gevulde maag naar school. En daardoor heeft het kans op een baan en kan het later zijn gezin onderhouden. Dat biedt ook perspectieven voor de generaties daarna! Met uw bijdrage via Kerk in Actie wordt in andere landen een wonder verricht! ‘Het won-der van 15 cent’.

Kerk in Actie

Acceptgiroactie

Geven aan Kerk in Actie is veel waard. Ons kostenpercentage is laag, dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Bij de uitvoering van projecten werken wij samen met lokale partners die ook weer veel door vrijwilligers ter plaatse worden ondersteund. Deze partnerorganisaties vormen vaak de enige stabiele maatschappelijke structuren in de landen, waarin Kerk in Actie actief is. Op die manier komt uw bijdrage op een veilige en efficiënte manier bij de ontvangers terecht!”

Regelmatig duikt deze korte maar krachtige aanduiding op. Daarom nog maar eens een samenvatting van hun doelstelling: “Kerk in Actie steunt over de hele wereld het werk van kerken en (christelijke) organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. We noemen dat missionair en diaconaal werk en doen dit vanuit de Protestantse Kerk, mede namens een tiental kleinere kerken en oecumenische organisaties.

Wanneer alles verloopt zoals gedacht zal op zondag 17 oktober weer een aantal stapeltjes acceptgiro’s in beide kerken liggen met daarbij uitgesproken de innige hoop dat u weer een deel van de bezorging voor uw rekening neemt. Het is telkens weer een hoop werk, maar wonderwel maken zonder al te veel moeite vele handen licht werk. In het bijzonder de ‘vouw en instop’ ploeg lijkt altijd bereid tot het bijstaan van de diaconie in deze. Het doel van deze actie wordt duidelijk gemaakt in de bijgesloten brief, waarvan de juiste inhoud nog niet bekend is bij het ter perse gaan van dit nummer. Telkens weer zijn we dankbaar verbaasd over de opbrengst en we hopen ook dit jaar weer op uw steun.

Uit de Platte Driedijkpastorie

Dankdag voor gewas en arbeid

Terwijl ik u dit schrijf is het aan de voorkant van ons huis een drukte van belang. Voortdurend rijden wagens met zand, stenen en puin heen en weer. Onze straat wordt opgehoogd en aangezien dingen altijd eerst een puinhoop moeten worden voordat het mooi is…. Inspirerend is het niet, de alarmpiepjes van de shovel en het gedreun van het apparaat dat moet voorkomen dat de grond hier binnen de kortste keren weer verzakt. En als de straat klaar is dan zijn we er nog niet. Dan moeten de parkeerplaats naast ons huis en de voortuin nog aangepakt worden.

Evenals vorig jaar wil de diaconie voor deze dag weer bij u aankloppen. Binnen ons gezichtsveld zijn er mensen die erg weinig te besteden hebben. Deze mensen zouden we graag verrassen met een levensmiddelenpakket. Omdat de dankdag voor gewas en arbeid in de eerste week van november valt, willen we dit na zondag 7 november realiseren. Kent u zelf iemand, van wie u weet dat zo’n pakket een prettige bijdrage kan leveren, dan kunt u dit aan een van de diakenen doorgeven. Wij vragen u iets mee te nemen uit uw eigen voorraad op zondag 24 of 31 oktober.

Dus, geen vredige stilte, waarin de preken tot stand komen. Dat komt weer als het allemaal klaar is. En ondertussen verbaas ík me over het feit dat er toch, hoe roerig het om me heen al wekenlang is, telkens weer een preek ontstaat. Natuurlijk studeer ik op de teksten en probeer ik me af te sluiten voor ’t kabaal. Maar juist op dit soort momenten realiseer ik me des te beter dat ik afhankelijk ben van God.

Tijdens deze zondagen staan er zowel in de Antwoordkerk als in de Dorpskerk dozen klaar, waarin u de spullen kunt doen. Gedacht wordt onder andere aan toiletartikelen, waspoeder en houdbare levensmiddelen. Als u niet in de gelegenheid bent goederen mee te nemen naar de kerk mag u het ook bij Marieke Groot Bramel thuis afleveren.

16


Ook onze kinderen gaan met ons mee op (het geloofs)pad.

Hoe dat werkt, met de Heilige Geest en inspiratie en teksten die neergeschreven worden……ik weet het niet. Misschien heeft het íets te maken met de spreuk die ik ergens op een toilet(!) zag hangen: Als wij werken, werken wij. Als wij bidden werkt God.

Om te praten over die reis die we ook met onze kinderen maken, nodigt de Protestantse Gemeente u uit voor een avond over geloofsopvoeding. Op donderdag 14 oktober bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom in de Antwoordkerk aan de Kruisnetlaan (wijk Zalmplaat).

Jongerengespreksgroep Vanuit de belijdenisgroep van afgelopen jaar kwam de wens om verder te gaan als gespreksgroep. Natuurlijk met de mogelijkheid voor anderen zich bij deze groep te voegen. Ik heb maar gewoon een datum geprikt .... dan kunnen we tijdens dat eerste samenzijn wel verder kijken welke tijdstippen het beste uitkomen. Maar gezien vele activiteiten op diverse dagen is donderdag 21 oktober de eerste avond. We beginnen om 20.00 uur en we komen samen in het Jeugdhonk in de Antwoordkerk. We gaan het met elkaar hebben over actuele onderwerpen. Voor wie drempelvrees heeft: bijbelkennis is niet vereist!! We hopen elkaar te ontmoeten

Het thema van de avond - “geven en nemen” willen we met elkaar verder verkennen. Ds. Viola Huls zal de avond inleiden. Daarna willen we verder praten over wat onze kinderen voor ons betekenen en wat wijzelf voor onze kinderen willen betekenen. Omdat een geboortekaartje vaak een eerste uiting is van hetgeen kinderen betekenen voor de ouder(s) vraag ik u om één of meer kaartjes mee te nemen. Vervolgens zullen we een aantal uitspraken over het vader- en moederschap betrekken op onze eigen situatie. Ook willen we, bijna vanzelfsprekend, spreken over de rol die ons geloof in God speelt in de betekenis van/naar onze kinderen.

En verder is er niet veel te melden. Rest mij u vanuit de pastorie Gods zegen toe te wensen.

Omdat we wellicht niet direct alle antwoorden op vragen hebben, gaan we graag met elkaar op pad om te luisteren naar elkaar, te leren van elkaar en elkaar te ontmoeten. Een ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp is daarom van harte welkom. Behalve gelegenheid voor gesprek en eigen inbreng, is er ook ruimte om te luisteren naar de ander.

Ds. V. E. Huls

Uit de Aalkaar pastorie Over zieken Mevrouw Plaisier, Kruisnetlaan 750, is voor onderzoek opgenomen in het Ruwaard van Puttenziekenhuis.

Weet u ook deze keer weer van harte welkom. Een e-mailberichtje naar het onderstaande adres zou behulpzaam zijn bij de cateringwerkzaamheden !!!

Overleden Mevrouw Grietje van Mastrigt-de Valk, Slaghaam 201, die tijdelijk verbleef in Cadenza, is op vrijdag 1 oktober overleden; zij werd 83 jaar. Een In Memoriam volgt in het volgende nummer.

Met vriendelijke groet, Marijke Verzendaal, doopouderling tel. 4383690, e-mail: rthoen@12move.nl

Kerkelijk Bureau

Ds. Robert Wilschut

Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken). Kees Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303. e-mail: cwesterduin @ hetnet.nl.

Van de doopouderling Beste ouders en andere belangstellenden, Geloofsopvoeding aan kinderen: een prachtige, maar moeilijke taak. Want geloven is geen vaardigheid, die in een cursus van enkele lessen aan te leren zou zijn. Geloven is op pad gaan met God, een leven lang, met vallen en opstaan.

- Kerkelijke Stand (zie verder volgende bladzijde)

17


Overleden op 16 september: mw. Jantje Cats-Pama, 93 jaar, Schakelweg 162, echtg. van dhr. H.E. Cats, Schakelweg 98; 25 september: dhr. Marinus Hendrikus Haverhoek, 69 jaar, echtg. van mw. A.M. HaverhoekHeijstek, Slaghaam 171; 26 september: mw. Bastiaantje Bakelaar-de Jong, 90 jaar, Alverstraat 141, kamer 216; 1 oktober: mw. Grietje van Mastrigt-de Valk, 83 jaar, echtg. van dhr. A.W. van Mastrigt, Slaghaam 201. Verhuisd: mw. A. Onderdelinden-van Staveren, Alverstraat 39, naar: kamer 1001, Alverstraat 141; mw. F. Venema-Bosma, Henk Miliusstraat 16, naar: Klencke 251. Gehuwd op 15 september: dhr. Van Zuilekom en mw. M.S.M. Steenbergen, Digna Johannaweg 117. Gevestigd uit Rotterdam-Charlois: mw. M.J. den Broeder, Oostzijdsepad 1. Overgegaan naar Evang. Gem.: dhr. W.C. van der Elst, Baarsweg 20. Afgemeld op eigen verzoek: dhr. R.H.J. Blok, Blankvoornstraat 23; dhr. P. Hans, Tarbotstraat 25; mw. E. Lodder, Karekiet 10; mw. M. Teske-Sanders, Koolwitjespad 12.

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Protestantse Kerk sluit associatieovereenkomst met Presbyterian Church of Ghana De generale synode heeft op 16 september besloten een associatieovereenkomst te sluiten met de Presbyterian Church of Ghana. De classicale vergaderingen worden in de komende maanden over dit besluit gehoord. De reden daarvoor is dat de Presbyterian Church of Ghana er nadrukkelijk voor kiest een nauwe relatie te blijven onderhouden met leden van deze kerk die zich buiten Ghana vestigen en daar tot gemeentevorming komen. Aandacht voor eredienst en liturgie Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Als bijlagen bij het oktobernummer verscheen het Jaarverslag 2009 van de Dienstenorganisatie en een nieuwe Missionaire Catalogus 20102011. In deze catalogus worden de boekjes ‘Geloof’ en ‘Hoop’ aangeboden en een hele serie nieuw ontwikkeld promotiemateriaal. Het blad geeft maandelijks uitvoerig nieuws over het werk van de synode en ontwikkelingen binnen onze kerk. In een apart katern wordt aandacht besteed aan de rol van de (regionale) gemeenteadviseur bij diaconaal gemeente-zijn onder de titel: ‘Mogen wij u helpen?’

- Collecteverantwoording Op 19 sept.

Diaconie:

Antwoordkerk Dorpskerk

Kerk:

Deurcoll.:

€ 91,35 € 63,00

€ 108,60 € 71,67

€ 41,90 € 50,21

Op 26 sept.

Diaconie:

PKN-JOP: Deurcoll.:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 94,38 € 55,25

€ 92,95 € 55,00

Dit seizoen begint het blad met een vaste kolom over eredienst en liturgie. Elke gemeente heeft er mee te maken en er beweegt veel op dit terrein. De kerk bezit twee uitvoerige Dienstboeken, met leesroosters, orden van dienst, liturgische teksten en liederen. Vorig jaar verscheen een klassiek gereformeerde aanvulling erop. Leden van de werkgroep zullen iedere maand een aspect uit de liturgische praktijk belichten, en daarbij soms ook wijzen op de mogelijkheden van het Dienstboek.

€ 54,45 € 46,00

- Giften Diaconie • bloemenfondsŃ € 10,00 van NN via mw. Postmus Kerk . Kerkjes september: € 16,50

Kerkinformatie verschijn elf maal per jaar en kost € 17,50. Opgave als abonnee kan bij: Abonnementenadministratie Kerkinformatie, Postbus 8504, 3503 RM Utrecht, telefoon 0308801725, e-mail: abonnementen@pkn.nl ______________________________________

Zending • zendingsbussen t/m september: Antwoordkerk - € 25,39; Dorpskerk - € 22,15 Hartelijk dank ______________________________________

18


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - KERKELIJK

STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau.

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE Secretaris: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: a.wols @ hetnet.nl. PROTESTANTSE VROUWENDIENST HOOGVLIET Vooritter: mw. ds. V.E. Huls, Platte Driedijk 49, 3194 KC, telefoon 4160071. Plv. voorzitters: • mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755; • mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Secretaris: mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijkpad 18, 3191 BD, tel. 4382067; e-mail: dinekevanveelen@gmail.com. Penningmeester: mw. J.H. Remie, Bovensim 304, 3192 HB, tel. 4387233.

Coolsingel 75, Postbus 21994, 3001 AZ Rotterdam, tel. 282 69 99; fax: 282 60 01. Klantenservice: tel. 282 60 00; e-mail: klantenservice @ tzr.nl. Thuiszorgwinkel: tel. 0800 - 288 77 66. STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: info @ welzijnhoogvliet.nl • Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; telefoon Pernis: 472 28 09 e-mail: ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00-15.00 uur maandag in Siloam van 11.00-12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00-12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00-16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00-12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00-12.00 uur.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 06-11454649. Secretaris: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penningmeester: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; giro: 116260.

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS)

- MAATSCHAPPELIJK

• Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis

KATHOLIEKE BOND v. OUDEREN ROTTERDAM De KBO, afdeling Hoogvliet is opgeheven. Voor informatie, adreswijzigingen enz. kunt u bellen naar de KBO, afd. Bergschenhoek, tel. 521 82 99.

• Steunpunt Mantelzorg

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: mw. P.J. Dalm-Otte, Tijmweg 67, 3193 GH, tel. 4163018, e-mail: koosnel @ hetnet.nl .

OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl

• Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis • Activiteiten sociaal cultureel werk senioren

STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 4168128; bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Spreekuur: ma., di., do., vr. van 9.30 tot 11.30 uur.

STICHTING WIJKBUS HOOGVLIET/PERNIS p/a Meeuwenhof, Alverstraat 141, tel. 2951801; maandag – vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

_________________________________________________________________________________

Nu aanmelden als abonnee - € 5,00 voor de rest van 2010 Strook sturen aan de administratie: Kruisnetlaan 200A, 3192 KD Hoogvliet of in de brievenbus stoppen rechts naast de Antwoordkerk (nr. 200). Opgave kan ook per e-mail: kerkblad@kerkhoogvliet.nl Ondergetekende: .......................................................................................................................................... adres: ............................................................................................................................................................ postc./woonplaats: ................................................................................ telefoon: ........................................ abonneert zich hierbij tot wederopzegging op het Kerkblad voor Hoogvliet. 2010-18

Datum: .............................................

Handtekening. ...............................................................

19


201018  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/201018.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you