Page 1

Administratie: Karwijstraat 35, 3193 TH Hoogvliet Rt. Port betaald Port PayĂŠ Pays-Bas

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet 39e jaargang nr. 11 - 1 juni 2007


Colofon

Verschijningsschema

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET

Data van verschijning van de volgende edities van het kerkblad en de redactieavonden:

Voor de Protestantse Gemeente en de Rooms-katholieke Parochie te Hoogvliet

Nr. Kopij inl. (e):

Redact. Editie voor de avond: versch.: periode:

Verschijnt eenmaal per twee weken.

12 13 14

8 juni 22 juni 6 juli

Administratie: Karwijstraat 35,

7 juni 21 juni 5 juli

15 juni 29 juni 13 juli

15/6 29/6 13/7

- 29/6 - 13/7 - 3/8 !

3193 TH Hoogvliet Rt.

Redactieadres: Kruisnetlaan 200 A (Antwoordkerk), 3192 KD Hoogvliet, telefoon (op de redactieavond, vrijdag van 19.30 - 20.30 uur) 416 80 68; e-mail: #kerkblad @ kerkhoogvliet.nl

Gedicht bij Sacramentsdag

Schuif maar aan

Kopij inleveren: • per e-mail: donderdag, acht dagen tevoren; • overige: vrijdagavond 20.00 uur op het redactieadres. Opgave van advertenties aan de administratie.

Ik was moe en afgepeigerd. Ik was uitgeteld en leeg. Ik was verslagen en mijn hart was verstrooid. Waar ik mijn honger zocht te stillen, kreeg ik spreuken en betoog. En waar ik mijn dorst wou lessen, was het kaal en droog.

Redactieleden: D.S. Bijlsma, Walraven van Hallstraat 5, 3191 BX, tel. 4164080; P.J.J. Duijndam, Prikkorf 107, 3192 ZA, tel. 4167643; A.J. Kempff-de Wit, Lijster 8, 3191 DM, tel. 4387526; H.A. Kotey-van der Leer, Schakelweg 185, 3192 JL, tel. 4382663; W.D. van der Veen, Bieslook 7, 3191 JT, tel. 4168663; C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, tel. 4161303.

Tot ik iemand hoorde zeggen: Kom aan tafel, kom. Schuif maar aan, er is een plaats voor je vrij. Al ben je uitgedroogd, ontworteld, zoals je bent mag je erbij. Al kom je midden in de nacht, jouw duister is licht genoeg voor mij.

Abonnementsprijs: € 21,50 per jaar. Betalingen: aan de penningmeester van het Kerkblad voor Hoogvliet, Karwijstraat 35; 3193 TH Hoogvliet; postgiro: 459099; bankrekening: 3295.03.286.

Abonnementenadministratie: Mw. J. Jansen, Karwijstraat 35, 3193 TH, tel. 4162973.

Ik was alleen en onverbonden. En de vragen die ik schreeuwde, kaatsten naar mij terug met holle klank. Wie ik vroeg mijn pijn te stelpen, keek mij aan met lege ogen. Wie ik hulp vroeg, treurde zelf in eigen monologen.

Opgave van abonnementen, proefnummers, adreswijzigingen en klachten over bezorging aan: Zalmplaat: mw. C.J.M. van Bruggen-Bezemer, Beugstraat 17c, 3192 GA, tel. 4721196. Meeuwenplaat, Centrum-Zuid: vacantI. Westpunt, Digna Johannapolder, Nieuw Engeland en De Kulk: P. Huizing, Park Vossendijk 125, 3192 XD, tel. 4383556; Oudeland: H.G. Jumelet, Sadkopad 13, 3194 WH, tel. 4384347; Oude Dorp, Centrum-Noord: C. Meijboom-Kruithof, Achterweg 76, 3191 VA, tel. 4165639.

Tot ik iemand hoorde zeggen: Kom aan tafel, kom ik heb te eten voor wie hongert zoals jij. Te drinken voor wie dorst naar recht en liefde. Sluit je aan de lange rij, als je leeg bent van binnen. Kom maar aan mijn tafel. Kom bij mij.

Attentie De e-mailadressen zijn, ter voorkoming van misbruik, aan het begin voorzien van het teken # en voor en achter het at-teken van een spatie. Bij gebruik van een adres dienen deze extra’s te worden verwijderd.

2


De heilige Geest kan zelfs onenigheid helpen oplossen! Het is voor ons in deze tijd bijna niet meer voor te stellen hoe groot de verschillen waren tussen de Joden en de heidenen. Ze leefden beiden in hun “eigen” wereld. Voor de Joden was de besnijdenis echt een heilige traditie die ze vanaf Abraham hadden meegekregen. Als je niet besneden was, dan stond je buiten het verbond. Dan hoorde je bij de gojim. Bij heidenen kwam je niet in huis: dan zou je onrein kunnen worden. De Jodenchristenen hadden trouwens sterke argumenten om van de heidenen, die gedoopt werden, ook de besnijdenis te eisen: Jezus was immers ook besneden. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat er, volgens Handelingen 15, hevige spanningen ontstonden in Antiochië toen daar Jodenchristenen kwamen die van de heidenen eisten, dat ze ook bensneden zouden worden. Paulus had daarentegen op zijn reizen ervaren dat ook over de heidenen de heilige Geest werd uitgestort; zonder dat deze christenen besneden werden. Omdat men er in Antiochië niet “uit” kwam, stuurde men Paulus en Barnabas naar Jeruzalem om daar om raad te vragen. We zien dat het van alle tijden is, dat wij christenen tastend en zoekend op weg zijn naar de waarheid. Het is daarom bij onenigheid goed om hoofdstuk 15 uit de Handelingen nog eens te lezen. • We zien allereerst dat men in Antiochië het overleg zoekt. Als de vertegenwoordigers van Antiochië aangekomen zijn in Jeruzalem, geeft men aan alle “partijen” de gelegenheid om hun standpunt naar voren te brengen. Men luistert naar elkaars verhaal. Petrus vertelt – uit eigen ervaring – hoe hij in Joppe een paar “duwtjes”van de heilige Geest nodig had om mee te gaan naar de Romeinse hoofdman Cornelius.En hoe hij in het huis van Cornelius tot zijn verwondering had gezien dat nog tijdens zijn preek ook over de heidenen de H.Geest was gekomen. • Petrus geeft ook toe dat hij, als Jood, niet in staat is om alle wetten precies na te komen. En hij spreekt duidelijk uit:”Alleen door de genade van de Heer Jezus worden we gered.” • Jacobus komt met een voorstel dat spreekt van respect voor elkaar. We mogen van de heidenen niet verlangen dat ze zich laten besnijden. Maar we mogen – om toch met elkaar samen te kunnen komen – wel van de heidenen wel verlangen, dat ze zich onthouden van “verstikt” vlees en van bloed. • Als de gemeente van Jeruzalem vervolgens een brief schrijft naar Antiochië, dan begint die met “Gegroet” = “Sjaloom”. De oudsten en de apostelen in Jeruzalem begroeten de christenen van Antiochië op basis van gelijkheid. Er is ruimte voor de heidenen. • Heel mooi in die brief is de tekst: In overeenstemming met de heilige Geest hebben we namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan strikt noodzakelijk is. Er spreekt een diep besef uit, dat waar de gemeenschap in Gods naam bij elkaar is om een uitweg te zoeken, de heilige Geest aanwezig is. Én dat ons geloof geen verzameling verplichtingen is, maar een bevrijdende boodschap van recht voor iedereen. In feite groeit uit dit conflict een nieuw inzicht: de boodschap van Jezus is veel breder dan alleen voor de Joodse gemeenschap. De manier waarop men in Antiochië en Jeruzalem omging met een groot verschil van mening, kan ook voor onze tijd leerzaam zijn. Ook in onze tijd zijn er tal van problemen: kerkverlating, individualisering, onderlinge strijd tussen richtingen binnen kerken en tussen kerken onderling, het zoeken naar een weg van dialoog met de Islam en andere godsdiensten. In dit soort situaties is mijn inziens heel belangrijk om niet in paniek te raken of zich terug te trekken binnen het perk van “het eigen gelijk”, maar de open dialoog te zoeken. We zullen daarbij mensen van andere kerken, randkerkelijken, mensen van andere godsdiensten niet “afschrijven”, omdat ze bepaalde dingen anders doen of anders geloven. Maar samen met hen op ontdekkingtocht gaan: in het besef dat bij het zoeken naar recht en gerechtigheid Gods Geest ons zal leiden. Ben van Dam. 3


Agenda

KERKDIENSTEN ZONDAG 3 JUNI 2007

Centrale agenda Opgaven: zo vroeg mogelijk aan: C. Westerduin, Zuidzijdsedijk 22, 3194 ND, telefoon 416 13 03; e-mail: #agenda @ kerkhoogvliet.nl; (op vrijdagavond: Kerkelijk Bureau, Kruisnetlaan 200A, 3192 KD, tel. 4165888).

Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) Vanaf 9.30 uur is er koffie. 10.00 uur Mw. ds. V.E. Huls, dienst van Schrift en Tafel Kindernevendienst. Kinderoppas: Annette van Vliet, Jolanda Bijl

Afzonderlijke verantwoordelijkheid: (K) = Katholiek; (O) = Oecumenisch; (P) = Prot. Gemeente (v.h. Herv./Geref.); (.*) = meer informatie in betreffende rubriek.

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) 10.00 uur Ds. H.C. de Jong, Hoogvliet m.m.v. Chr. Gem. Koor 'Rejoice' Kindernevendienst. Kinderoppas: Adri van Leeuwen

_______________________________________

Vast rooster

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Antilliaans koor

(tenzij anders aangegeven onder ‘actueel’) ‘Open kerken’ Dorpskerk: donderdag 10.00–12.00 uur Mariakerk: maandag – vrijdag 9.30–11.30 uur

-------------------------------------------------------------------------

• Elke zondag Mariakerk bovenzaal: koffiedrinken na de viering 19.45 uur Antwoordkerk. Combo “Eljakim”

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Diaconie; 2. JOP - Landelijk jeugdwerk. HA: Project Kinderen in de knel Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie; rente en schuldaflossing

• Eerste zondag van de maand Antwoordkerk: koffiedrinken vóór de dienst • Tweede zondag van de maand Dorpskerk: koffiedrinken na de dienst

____________________________________

• Derde zondag van de maand Antwoordkerk: na de dienst koffiedrinken

ZONDAG 10 JUNI 2007 Antwoordkerk - Kruisnetlaan 200 (P) 10.00 uur Ds. C.R. Muler, Rotterdam. Kindernevendienst. Kinderoppas: Marijke Dirven, Evelien Langbroek

Ma. 20.00 uur Mariakerk. Servaaskoor 20.15 uur Antwoordkerk. Chr. Gemengd Koor “Rejoice” Di. 19.00 uur Mariakerk. Rouw- en Trouwkoor (elke twee weken) 19.30 uur Mariakerk. Antilliaans Jongerenkoor (voorlopig elke twee weken)

Dorpskerk - Achterweg 10 (P) Voorzang: Gezan8 238. 10.00 uur Mw. ds. V.E. Huls m.m.v. Combo 'Eljakim' Koffiedrinken na de dienst. Kindernevendienst. Kinderoppas: Kelly en Melanie van Winkel

Wo. 9.30 - 11.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Huiswerkbegeleiding (O) 20.00 uur Antwoordkerk. Chr. Koor “Voices” Do. 13.30-15.00 uur Diaconaal Trefpunt, Toscalaan 430. Inloopmiddag (O) 19.45 uur Dorpskerk. Dorpskerkkoor 20.00 uur Mariakerk. Ritmisch Koor ‘Maria’

Mariakerk - Parelvissersstraat 131 (K) 9.30 uur Pastoor R.J.W. Franken, eucharistieviering m.m.v. Ritmisch Koor 'Maria' ------------------------------------------------------------------

Actueel Zaterdag 2 juni 9.30 - 13.00 uur Jeugdgebouw. Bezorgen van bruikbare, te verkopen spullen voor de minirommelmarkt ten bate van de Dorpskerk. 10.00 uur Mariakerk. Generale voorbereiding op de 1e H. Communie (K). 20.00 uur Dorpskerk. Feestelijk fusieconcert door het Ensemble ‘Atanos’. Toegang vrij; collecte voor het werk van het Diaconaal Trefpunt.

COLLECTEN: Prot. R.K.:

1. Noodfonds Diac.Trefp.; 2. Kerk. Deurcollecte:.Bestrijding van het tekort. Eigen parochie.

4


Dinsdag 5 juni 10.30 uur Mariakerk Vergadering over de kerkschoonmaak (K).

In het ziekenhuis/verpleeghuis

Woensdag 6 juni 10.00 uur Mariakerk. Koffieochtend van de Zonnebloem (O). 20.00 uur Antwoordkerk. Commissie ZWO Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingshulp (P).

Ikaziaziekenhuis (Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam)

Mw. C.M. Jungerius-Heerebout, Karekiet 14. Mw. J.H. Wijma-Kegge, Slaghaam 167. Ruwaard van Puttenziekenhuis (R. van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse)

Donderdag 7 juni 20.00 uur Antwoordkerk - Jeugdhonk. Jeugdraad Hoogvliet (P). 20.00 uur Bongweg 179. 'De Jonge Kerk' (P).

Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25. Verzorgingshuis ‘Slingedael’ (Dreischorstraat 85, 3086 PP Rotterdam)

Mw. J. Oosthoek-Knöps, Slaghaam 27.

Vrijdag 8 juni 9.30 uur De Kulk. Bezinningsdienst - dhr. J.E. de Vries (P).

Zorgcentrum ‘Meeuwenhof’ (verpl.) (Alverstraat 141, 3192 TN Hoogvliet)

Mw. C. Bezemer-Kleingeld. Dhr. P. Tuitman.

Zaterdag 9 juni 10.00 - 12.00 uur Mariakerk. Terugkomochtend van 1e communicanten (K).

Geriatrisch Centrum ‘Breede Vliet’ (Schakelweg 162, 3192 JP Hoogvliet)

Mw. A. Delhaas-Daman, Park Vossendijk 439. Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 24 Dhr. W.D. van Houwelingen, Karperstraat 202 Dhr. H. Talsma.

Maandag 11 juni 19.00 uur Meeuwenhof. Bijbelkring (P). 20.00 uur Mariakerk. Kerkbestuur (K).

Woonzorgcentrum ‘Siloam’ (verpl.)

Dinsdag 12 juni 10.00 uur Antwoordkerk. Protestantse Vrouwendienst Zuid (P). 13.30 uur De Aanbouw. Protestantse Vrouwendienst Noord (P). 20.00 uur. Antwoordkerk. Kerkenraad (P).

(Kruisnetlaan 410, 3192 KE Hoogvliet)

Mw. H. Aalhuizen-Kruit. Mw. A. Brobbel-Eland. Mw. D.W. van der Schee-Hordijk. Mw. W. van der Schoor-Bosvelt. Mw. A. Wiersma-van der Bijl

Vrijdag 15 juni 19.30 uur Antwoordkerk. Tienerdisco - alleen toegang met pasje (P).

Meeuwenhof en Alver

Bijbelleesrooster vr za

1 juni 2 juni

Joël 4:1-8 (=3:1-8) Joël 4:9-21 (=3:9-21)

zo ma di wo do vr za

3 juni 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 8 juni 9 juni

Psalm 8 Jesaja 4:2-6 Jesaja 5:1-7 Jesaja 5:8-24 Jesaja 5:25-30 Jesaja 6:1-13 Lucas 7:1-10

zo ma di wo do vr za

10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 juni 15 juni 16 juni

Lucas 7:11-17 Lucas 7:18-23 Lucas 7:24-30 Lucas 7:31-35 Lucas 7:36-50 Job 32:1-10 Job 32:11-22

Pastor P.A. Stam, Mauritslaan 52, 2181 SP Hillegom, telefoon: 06 - 226 99 249; e-mail: #pastam @ orange.nl en #stam @ snelnet.net

Bijbelkring 11 juni Op dit moment is nog niet duidelijk wat op deze avond het thema is. Niettemin bent u van harte welkom. We beginnen om 19.00 uur in de Idozaal. Maandsluiting 28 juni Die dag vier ik mijn verjaardag en zal er dus niet zelf zijn., Dat betekent dat er een gastpredikant voorgaat. Met hem of haar wens ik u een goede viering toe. Met vriendelijke groet, Pastor Peter Stam 5


Zondag 10 juni 10.30 uur dhr. B. Keyner

Breede Vliet Pastor: P.A. Stam; gegevens: zie Meeuwenhof / Alver

Kerkdienst dinsdagochtend 12 juni We beginnen de dienst om half 11 in de Filmzaal. Ik lees een mooi verhaal uit Handelingen 3 over de genezing van een verlamde. Herman Valster speelt op het orgel. Vrijwilligers zijn: dames Van den Bos, Kooiman, de Koning, Kouwen, Ossendrijver en Paulusz. Onze bewoners, hun familieleden en vrijwilligers zijn hartelijk welkom! Herdenkingsbijeenkomst 14 juni Samen met familieleden van gestorven bewoners komen we bijeen om hun namen te noemen en als symbool van herinnering een rode roos in de vaas te zetten. Er is moed voor nodig - als je partner, ouder of grootouder er niet meer is - weer terug te gaan naar het verpleeghuis, temeer omdat Breede Vliet voor veel mensen het eindstation is en synoniem is met verdriet rond afscheid, ook al is de ander nog in leven. Truusje Boerema tekent deze avond voor het pianospel, er is een lezing uit Prediker 3, we luisteren naar gedichten en er is het eigenlijke moment van gedenken. Leden van het platform geestelijke verzorging, de locatiemanagers, leden van de cliĂŤntenraad en medewerkenden van Breede Vliet tekenen voor de inhoudelijke invulling. Woord en Communieviering 21 juni In deze door pastor Pieter Bougie geleide viering, waaraan als gewoonlijk het Rouw- en Trouwkoor en organist Hugo van Dalen medewerking verlenen, zijn onze bewoners en hun familieleden hartelijk welkom. De viering begint om 19.00 uur. Met vriendelijke groet, pastor Peter Stam

Woonzorgcentrum Siloam Kerkdiensten Zondag 3 juni 10.30 uur ds. E.A. Bos

6


dat zijn mijn vrouw en ik, waren ingedeeld bij groep 4, aangegeven met

Dank Langs deze weg willen wij u graag bedanken voor het meeleven tijdens mijn ziekte en daarna; voor uw gebeden, bloemen, kaarten, telefoontjes, bezoeken, enz. Het was heel fijn. Verder ben ik langzaam aan het opknappen. Annie en Jef de Heer. â˜ź Omdat op dit moment mijn moeder zelf niet in staat is u allen persoonlijk te bellen te schrijven of te spreken wil ik u namens haar langs deze weg hartelijk danken, met name ds. Huls, voor alle aandacht, de bloemen en kaartjes die zij in de afgelopen periode en tijdens haar ziekenhuisopname van u heeft mogen ontvangen. Al deze aandacht heeft haar heel veel goed gedaan. Echter kerkbezoek of zelfs een eindje wandelen zou nu nog te inspannend zijn. Met vriendelijke groet namens mw. A. Voogtvan der Sluis, Klencke 495, Gerrit Voogt.

Fietsen en wandelen op Hemelvaartsdag De fietstocht Wat een feest, met zo’n grote groep op stap met de fiets, eigenlijk maar een rare uitdrukking, met de fiets op stap, maar ik weet daar ook geen andere uitdrukking voor te verzinnen. Na een korte kerkdienst in de Dorpskerk werden we in De Aanbouw ontvangen en onder het genot van een kop koffie werden de verschillende groepen ingedeeld, dit werden er vijf, die vanaf half elf met een regelmatige tussenpose startten. Wij, 7


een label aan het stuur van de fiets, zodat je elkaar niet kon kwijtraken. Aan de hand van een routebeschrijving gingen we over de Spijkenisserbrug naar het Hartelkanaal, nou ja, tussen de twee kanalen in dan, links het Zoetwaterkanaal en rechts het Hartelkanaal. Aan de hele fietstocht waren diverse spelletje verbonden en ook een aantal vragen, o.a. hoe deze twee kanalen werden genoemd en de vraag hoeveel windmolens er langs het Hartelkanaal staan. Tussen de schapen door ging het naar het Brielse meer, de Brielsebrug over en direct weer terug naar het water, opgevangen door één van de leiding om een opdracht uit te voeren, namelijk het opzetten van een koepeltentje met haringen en al.

in de hals van een fles moest worden gedeponeerd.

Vanaf deze plek ging het naar Zwartewaal, waar in het Dorpshuis de meegenomen etenswaar kon worden genuttigd. Ook de andere groepen waren daar aanwezig en na de lunch werd er weer met tussenpozen vertrokken, maar op een nauwelijks honderd meter verder gelegen speelveld werden we van de fiets geplukt om weer een opdracht uit te voeren. Hier werd gevraagd een aantal dobbelstenen te gooien met daarop allemaal letters, waaruit dan zoveel mogelijk woorden moesten worden gevormd. Na afloop werden we beloond met fruit of drinken, of allebei. We stegen weer op onze stalen rossen en via Heenvliet kwamen we aan de Bernisse. Op een leuke plek kregen we weer een opdracht, een emmer vullen met water met behulp van blikjes met gaten erin, waarbij om een tweetal bomen moest worden gelopen en vervolgens de blikjes legen in de emmer. Na de toegestane tijd zat er ongeveer 6 liter in de emmer. Verder moesten twee mensen ‘spijker poepen’. Dat is minder smerig dan men zo zou vermoeden: er werd een touwtje om het middel gebonden met daaraan een spijker die in zoveel mogelijk keren binnen een bepaalde tijd 8


Vanaf de Bernisse ging het, via Geervliet, weer langs het Zoetwaterkanaal naar Spijkenisse en via een park kwamen we in de bebouwde kom terecht, waarbij we om over te mogen steken moesten zingen: “Schipper mag ik overvaren?” Waarna we onze tocht konden vervolgen. Zo kwamen we in het oude dorp terecht op het Noordeinde en daar bevindt zich een ijszaak die je niet zomaar voorbij kunt rijden, iedereen wilde wel ijs en dat gebeurde dus ook. Na deze tussenstop ging het linea recta over het fietspad langs de Oude Maas naar de Antwoordkerk, waar we werden ontvangen met koffie of iets anders. Op het langs dit fietspad gelegen voetpad reden we diverse mensen achterop die aan de wandeling hadden deelgenomen.

Ook zij waren hongerig, want zij hadden er een tocht van zo’n 40 kilometer opzitten! Hier de uitslag van de wandelpuzzeltocht: als vijfde kwam binnen team 1 (fam. van Es) 41 punten; als vierde team 2 (fam. Barendrecht, mw. De Jong en Leny Kerstens) met 49 punten; als derde team kwam fam. Droog met 53 punten binnen. Tweede is geworden team 3 (dhr. en mw. Verwoerd, ds. Viola Huls en Yvonne) met 57 punten. En eerste is geworden groep 5 (Ingrid, Saskia, Suzan, Remco, Marcel, Christian, Alexander en Jacolyne).

Ook zij kwamen druppelsgewijs de Antwoordkerk binnen, waarna we met zo’n 65 mensen ons aan een broodmaaltijd met soep en salades tegoed hebben gedaan. Om ongeveer acht uur vonden we het welletjes en zijn we weer huiswaarts getogen. Het einde van een fijne dag die mensen toch wel nader tot elkaar brengt en een goed gevoel achterlaat. Hulde en dank aan de mensen die dit hebben georganiseerd en uitgevoerd.

Hier zit u de winnaars van hun eerste prijs genieten!

Lijkt het u ook leuk een activiteit bij te wonen van het feestjaar kijk dan op de activiteitenkalender in de kerk. Of meld u aan voor de Sport en Speldag van 7 juli. Het aanmeldingsformulier ligt in de kerken.

Een van de medefietsers van groep 4 De wandelpuzzeltocht Op 17 mei heeft de feestcommissie een wandelpuzzeltocht georganiseerd. Er hadden zich zo´n 24 mensen aangemeld; deze werden verdeeld over vijf groepen. De wandelaars vertrokken om 14.00 vanaf de Antwoordkerk. De tocht voerde van de Zalmplaat, richting de Meeuwenplaat, Tijmweg. Aan de Max Havelaarweg was een post ingericht voor een drankje en versnapering. Daarna ging het weer verder door het Ruigeplaatbos, langs de Oude maas richting Spijkenisserbrug en zo weer terug naar de Antwoordkerk. Deze tocht was ongeveer 8 km. Onderweg moesten de deelnemers een aantal vragen beantwoorden en een plaatsnamenpuzzel oplossen. Zo rond 16.30 uur verscheen de eerst groep weer bij de Antwoordkerk. Nadat de uitslag bekend was gemaakt stond er een heerlijk koud buffet klaar. Dit was voorbereid door Yvonne de Jong en Ankie Oldenhuis. Dit buffet nuttigden we samen met alle mensen die hadden meegedaan met de fietspuzzeltocht.

Namens de feestcommissie, Yvonne, Jan, Hans en Cees.

Nieuwe uitdaging voor de kerken op de openbare basisschool Omslag in onze cultuur Tientallen jaren is alles wat met Christendom te maken had belachelijk gemaakt. Op school kon je maar beter zwijgen over de kerk. In het welzijnswerk telde het geloof niet mee. Veel therapeuten wisten zich er geen raad mee. Het leek wel of er een hele generatie was die allerlei jeugdtrauma’s had opgelopen aan de kerk. Zij maakten de cultuur anti-religieus. Inmiddels is het tij aan het keren, ook in het Openbare Basisonderwijs. 9


Eilandjes godsdienst Als IKOS-Rotterdam organiseren we de lessen Bijbels Godsdienstonderwijs voor de kinderen van wie de ouders dat wensen. Jaarlijks wordt daarvoor een enquête gehouden. Ouders kunnen kiezen uit lessen vanuit christelijke, islamitische of humanistische levensoriëntatie. De kinderen worden een uurtje per week uit hun klas gehaald om één van deze lessen te volgen. Voor de school een lastige organisatie. De lessen vonden vaak plaats in de marge van de school, ergens in een hoek die nog vrij was. Een klein eilandje godsdienst op school. Ontmoeting Enkele jaren geleden voerden we binnen het IKOS een discussie over de vraag of die aparte eilandjes godsdienst nog wel langer passen in onze stadscultuur. Zouden we niet moeten zoeken naar vormen waarbij kinderen elkaar ontmoeten? We wilden geen interreligieus onderwijs. We wilden aan ons eigen aanbod vasthouden. Maar niet langer de volledige afzondering. We zijn het gesprek in eigen kring gestart. Daarna hebben we dat in ons overleg met de twee andere organisaties besproken en daarna in het contact met de dienst Openbaar Onderwijs. Enkele schooldirecteuren toonden belangstelling. Verschillende vormen van ontmoetingslessen op een aantal scholen zijn er inmiddels geweest. De bijbel gaat weer open Langzamerhand komt er nu een kentering. Hier en daar wordt de hele basisschool erbij betrokken. We slaan bruggen tussen de eilandjes en naar de school. Er is een school waar alle kinderen iedere drie maanden wisselen van aanbod. Voor onze leerkracht betekent het dat zij aan bijna álle kinderen bijbelverhalen vertelt. Dat kan natuurlijk alleen als alle ouders daarmee in stemmen. Maar het is uniek. Het is onderdeel van een omslag in onze cultuur. Op het prikbord van één van de scholen die enthousiast mee doet in het zoeken naar ontmoeting tussen levensbeschouwingen staat: ‘op deze school werken en spelen we samen in alle openheid; we laten ons niet tegen elkaar uitspelen en door angst uit elkaar drijven; we hebben begrip en respect voor elkaar’. Joh. H. Maat, voorzitter IKOS-Rotterdam 10


11


Protestantse Gemeente te Hoogvliet

voor Alver/Meeuwenhof.

WEBSITE Het internetadres voor de site van onze kerk is:

www.kerkhoogvliet.nl De komende kerkdiensten staan er vermeld op het tabblad ‘Kerkblad’. Er wordt regelmatig gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de gegevens. Voor ideeën, bijdragen of gegevens voor de site is het correspondentieadres: Hugo Verwoerd, Falstaffstraat 131, 3194 GE Hoogvliet of via email: #webmaster @ kerkhoogvliet.nl.

ADRESGEGEVENS

Dorpskerk Achterweg 10 telefoon 438 12 33

Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 tel. 416 33 69

KERKENRAAD Postadres: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet; Voorzitters: • Ton van Schie, Reiger 51, 3191 GB, tel. 4383970. • Gustaaf Bedet, Bongweg 179, 3192 NB, tel. 4161790. Scriba: H. Noordzij, Lavasweg 54, 3193 GD, tel. 4169964; e-mail: #scribaat @ kerkhoogvliet.nl Predikanten • Ds. R.J. Wilschut is niet beschikbaar wegens zijn studieverlof en aansluitend vakantie tot 13 augustus. Ds. Huls zal hem zoveel mogelijk vervangen. • Mw. ds. V.E. Huls, Sorongstraat 22, 3193 ES, tel. 4160071, e-mail: #dshuls @ kerkhoogvliet.nl; zaterdag vrij Pastor voor de wijken Centrum (behalve De Sluis), Nieuw Engeland, Digna Johannapolder, Westpunt, Middengebied, Boomgaardshoek, Tussenwater en

12


• voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494; (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: #rypinga @ hotmail.com . • bij verzoek om pastoraal bezoek: mw. Margreeth Fluit-Bruinsma, Klaasje Zevensterstraat 246, 3193 TW, telefoon 416 71 50 (hebt u even geduld, het duurt soms even; of er is het antwoordapparaat); e-mail: #lfluit @ planet.nl

Kerkmeester: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481. Verhuur/gebruik kerkzalen: B. Petersen, Fleur 16, 3192 JC, tel. 4380166, e-mail: #bprfleur @ tiscali.nl • De Aanbouw, Achterweg 12, telefoon 4169044. Inlichtingen en reserveringen: mw. A. Wulffraat, tel. 472 26 14. • Dorpskerk, Achterweg 10, tel. 4381233. Gebruik kerkzaal / consistorie: dhr. M.C. Fossen, telefoon 4168202 of 06-11138000 (M.C. Fossen).

Doopbediening Hiervoor kunt u contact opnemen met doopouderling mw. Marijke Verzendaal, Zuidzijdsedijk 128, 3194 ND, tel. 4383680.

Hulpverlening Autodienst - Dorpskerk J. Papilaja, J. Hoedemakerpad 14, 3191 WD, tel. 4162930; mw. H. Vervat-van Tooren, Prikkorf 53, 3192 ZA, tel. 4385659.

COLLEGE VAN DIAKENEN Postadres: Kruisnetlaan 200, 3192 KD Hoogvliet Rt. Voorzitter: mw. M. Groot Bramel-Smaling, Boomgaardhoekseweg 35, 3191 VB, tel. 4380618. Secretaris: B. Misbeek, Achterweg 90, 3191 VA, tel. 4169535. Penningm.: A. Wols, Stormshoek 3, 3191 TJ, tel. 4382828; e-mail: #a.wols @ hetnet.nl. Alg. adjunct: A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Autodienst - Antwoordkerk A. van der Giessen, Bovensim 256, 3192 HB, tel. 4166450; mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: #petra.viskil @ tiscali.nl Kerktelefoon - Dorpskerk G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283.

Diaconaal Trefpunt: mw. A. Poot, diaconaal werker, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro van ‘Diaconaal Project’: 52 17 28. Postgiro van het Noodfonds: 225 337.

Kerkdienst op de band - Antwoordkerk A. Hoogerwerf, Nachtegaal 11, 3191 DP, tel. 4162777.

Zendingsblad ‘Vandaar’

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter: R.W.F. Hallema, Arubaplein 28, 3193 LB, tel. 4161264; e-mail: #rwf.hallema @ wanadoo.nl Secretaris: G. Meesters, Traviataweg 4, 3194 JX, tel. 4723283; e-mail: #g.meesters @ tiscali.nl Penningm.: T. Woudstra, Wielewaal 12, 3191 GL. tel. 4383380; e-mail: #t.woudstra @ worldonline.nl Boekhouder: L.W. Tims, Kervelhof 55, 3193 JG, tel. 4165192; e-mail: #coletims @ hetnet.nl Alg.adjunct: mw. P.J. Viskil, Bas Paauwestraat 50, 3077 MP Rotterdam, tel. 8427343; e-mail: #petra.viskil @ tiscali.nl Adm. VVB: J. Ottink, Tapuit 36, 3191 GH, tel. 4168598.

Adm.: W. Stout, Gipskruid 53, 3191 JA, tel. 4383481.

Dienstverlening Ambtsdragers Op 3 juni - Antwoordkerk, 10.00 uur (HA): Bijl, Groen, mw. Kloeg, Wols; lector: Van Veelen. - Dorpskerk, 10.00 uur: Oldenhuis, Hallema, mw. Olivieira; mw. Dirven; lector: Heutink.

Giro- en banknummers (deels nog oude gegevens) Diaconie - algemeen: giro 79089; bank 3295.02.158; - inz. Diaconaal project: giro 521728; - inz. Noodfonds DT: giro 225337; - inz. Werelddiaconaat: giro 464678. Kerk (G - algemeen): 2465960, bank 3295.50.721; alleen voor VVB: giro 445148; bank 3295.03.146 (H - algemeen): giro 328591; bank 3295.02.905. Zendingscomm.: giro 436112, bank: 3295.74.612.

Op 10 juni - Antwoordkerk, 10.00 uur: Van Schie, Hoogerwerf; mw. Petersen; lector: mw. Van der Maar. - Dorpskerk, 10.00 uur: Mw. Noordsij, Bedet, mw. Groot Bramel; Vervat, lectoren: mw. Noordsij, Gerdien Misbeek.

Collectebonnen Bestellingen op postgiro: 3 79 56 67 t.n.v. Geref. Kerk, afd. collectebonnen, Hoogvliet. krt. 1 = € 10,15 (20 x € 0,50 + adm. kosten); krt. 2 = € 20,15 (20 x € 1,00 + adm. kosten). Aflevering: op de tweede zaterdag van de maand.

Organisten

Beheer gebouwen

3 juni 10 juni

• Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, tel. 4163369. Kosterswerk: team gemeenteleden.

13

Antwoordkerk

Dorpskerk

A. Mout H. Noordzij

P. Meijboom R. Vos


Kosterdiensten Op 3 juni Antwoordkerk: mw. M. van der Steenbergen Dorpskerk: D. Vervat, P. Bijnaar

jongeren en die passend protestantse identiteit. Maar,

C.

Op 10 juni Antwoordkerk: dhr. en mw. Slotboom Dorpskerk: J. Benne sr., A. Hallema

Vervoer naar de Antwoordkerk 3 juni 10 juni

Oorebeek, Westerduin Bandstra, Van Herwijnen

Bij de diensten 3 juni - Antwoordkerk Het is een bekende geschiedenis, het gesprek van Jezus Christus met Nicodemus in het nachtelijk duister. Is er nog iets nieuws over te melden? We vieren ook met elkaar het Heilig Avondmaal. Reden genoeg dus om te komen (veh). 10 juni - Dorpskerk Wonderlijk toch, dat die jongeman in Na誰n uit de dood werd opgewekt door Jezus. We buigen ons over dit moeilijke thema, en krijgen uitzicht op het Leven. In de lofprijzing en de aanbidding heeft Eljakim een bijdrage en zo vieren we met elkaar een samenkomst tot eer van de God van het leven! (veh)

Collectebestemming 3 juni - Avondmaalscollecte Antwoordkerk Deze is zoals altijd bestemd voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie; deze keer bedoeld, net als een maand geleden in de Dorpskerk, voor het project: beroepsopleiding van jongeren in de jeugdgevangenis in Volyn. Meer over dit project kunt u lezen op de website van Kerk in Actie. 3 juni - Jeugdwerk Prot. Kerk JOP is de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP geeft jonge mensen de ruimte hun christelijk geloof te ontwikkelen, te beleven en te toetsen en wil dat kinderen, tieners en jongeren op hun eigen manier en met elkaar hun geloof ontdekken, verwerken en vormgeven. JOP biedt kinderen, tieners en jongeren mogelijkheden om met de wereldwijde kerk mee te bouwen aan het koninkrijk van God, dichtbij en verder weg. JOP ontwikkelt producten en activiteiten die aansluiting vinden bij de snelle leefwereld van

14

zijn

binnen

de


De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor nieuwe clubmaterialen, catechesematerialen, opvoedingsconcepten, (jeugd)kerk ondersteuning, kadertrainingen en een kaderblad voor jeugdbegeleiders.

Dagen om te vieren • verjaardag 75 jaar: 5 juni Mw. A.M.B. van Kesteren-Hennekam, Slaghaam 71 10 juni Mw. P.K. Mandemaker-van der Sluijs, Alverstraat 141

10 juni - Noodfonds Diaconaal Trefpunt De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor het Noodfonds van het Diaconaal Trefpunt. Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen is het potje helemaal leeg; daarom wordt deze collecte voor het Noodfonds van harte bij u aanbevolen.

• verjaardag 80 jaar en ouder: 4 juni Mw. M.H. Pijl-Heere, Klencke 137 4 juni Dhr. G.A. Barendregt, Cloese 117 4 juni Mw. P.D. Goudswaard, Klencke 387 5 juni Dhr. J.A. van Beveren, Gipskruid 55 5 juni Dhr. W. van der Leer, Dorpsstraat 193 6 juni Dhr. C. Toorop, Specht 3 7 juni Mw. E. Kok-Kruithof, Nieuw Engeland 8 9 juni Mw. L. van den Engel-de Man, Haifaweg 37C 9 juni Mw. S. Molendijk-Verheij, Klencke 529 10 juni Mw. W. de Blois-de Kam, Ruitwagen 123 10 juni Dhr. W. Sloendregt, Klaasje Zevensterstraat 318 10 juni Dhr. A.B. de Vries, Bongweg 300 11 juni Mw. A. Vermeer, Klencke 65 13 juni Mw. K.J. Sloendregt-van den Berg, Klaasje Zevensterstraat 318 15 juni Dhr. J. Metekohy, Klaasje Zevensterstraat 300 17 juni Dhr. J. van den Berg, Texasweg 42 17 juni Mw. F. van Vliet-Benne, Klencke 241

Bloemengroet Als groet van de gemeente gingen de bloemen op 13 mei uit de Dorpskerk naar: fa. De Haan, Binnenban 123, en mw. Visser, Klencke 157; uit de Antwoordkerk naar: fam. De Heer, Prikkorf 192, en fam. Velthuis, Park Vossendijk 361; op 20 mei uit de Dorpskerk naar: mw. Schipper, Klencke 451, en fam. Van Hilten, Aveling 97 a; uit de Antwoordkerk naar: dhr. De Heer, Kapittelhoek 54, en mw. Vonk, Hoge Weije 82.

Berichten over zieken Voor opgaven van zieken, van ziekenhuisopnamen en -ontslag: mw. Rita Ypinga, Treil 78, 3192 HJ, tel. 4387494 (meestal ’s avonds na 19 uur telefonisch bereikbaar); e-mail: #rypinga @ hotmail.com.

• huwelijksjubileum: 5 juni Echtpaar de Graaf-Groenendijk, Botreep 90-50 jaar 7 juni Echtpaar Huizing-Haan, Park Vossendijk 125, 50 jaar

In het ziekenhuis/verpleeghuis Mw. J.H. Wijma-Kegge, Slaghaam 167, is 14 mei in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Mw. J. Oosthoek-Knöps wordt blijvend verzorgd in het verpleeghuis Slingedael. Mw. N.A. Driesprong, Bernagie 24, verblijft in zorgcentrum Breede Vliet. Mw. C.M. Jungerius-Heerebout, Karekiet 14, is nog in het Ikaziaziekenhuis opgenomen. Dhr. B. Gelok, Majoraanpad 25, verblijvend in ‘Slingedael’, ligt nu nog in het Ruwaard van Puttenziekenhuis.

Vanaf deze plaats feliciteren wij u namens de gehele gemeente van harte en wensen u een fijne dag toe met familie en bekenden.

In Memoriam Jan Mulder

Uit het ziekenhuis/verpleeghuis

Op 6 mei is in de leeftijd van 77 jaar in het Claraziekenhuis in Rotterdam overleden dhr. Jan Mulder, partner van mw. J. Bosgraaf-Dijkstra, Nieuw Engeland 33. Jan Mulder werd geboren in Metslawier. Daar leerde hij al aan het einde van de bezettingsjaren zijn latere vrouw Janny Koffeman uit Maassluis kennen. Enkele jaren later volgde hij haar naar Maasluis.

Mw. P.J. van Pelt mocht vrijdag 18 mei met ontslag uit het ziekenhuis terug naar woonzorgcentrum Siloam. Alle zieken en herstellenden en hun naasten wens ik het allerbeste toe. Met vriendelijke groet, Rita Ypinga

15


Ze trouwden, nadat hij werk bij de Shell had gevonden en zij een flat in Hoogvliet konden krijgen. Later verhuisden zij met hun beide dochters naar Geervliet. Daar werd hij rond 1980 - in de tijd dat ik daar predikant was - ouderling van de Hervormde Gemeente. Als ouderling heeft hij daar veel goeds voor de gemeente mogen betekenen. In 1983 overleed zijn vrouw en brak er een moeilijke tijd voor hem aan. Maar nadat hij een nieuwe partner had gekregen in mw. Janny Bosgraaf mocht hij samen met haar - met hartelijke instemming van hun kinderen - twintig goede en gelukkige jaren beleven. Wel waren er de laatste jaren telkens opnieuw zorgen over zijn gezondheid en moest hij geregeld in het ziekenhuis worden opgenomen.

steuntje. Of misschien kunt u de acceptgiro niet meer vinden. Geen nood.

Boven de rouwkaart stond: “Geloof ,hoop en liefde,deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.� Die woorden werden door zijn partner en dochters gekozen vanwege de liefde waarmee hij hen heeft omringd. Maar ook in zijn omgang met de andere mensen die op zijn weg kwamen, was te merken, dat hij van mensen hield. Dat betekende niet, dat hij geen donkere kanten in mensenlevens kon zien. Geregeld probeerde hij op een tactvolle manier in het contact met mensen - via een soms wel lange omweg - iets te zeggen in de hoop dat zij zich daardoor wat zouden bijsturen. Dikwijls bracht hij in gesprekken ook iets over het geloof in God naar voren in de hoop dat daarop dan zou worden doorgegaan. Hij vond houvast in het geloof in leven en sterven bij God geborgen te zijn. De laatste keer dat ik In het ziekenhuis bij hem was, stemde hij er van harte mee in, dat God de wereld zo heeft lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder ,die in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben (Joh.3:16) .

ds. K. Vogelaar, emeritus predikant te Dordrecht

DiacoNieuws Herinnering acceptgiro actie Enkele weken geleden heeft u een brief in de brievenbus gekregen van de diaconie met daarin ook een acceptgiro. Deze is voor de jaarlijkse bijdrage aan de diaconie. Misschien heeft u de acceptgiro al ingevuld en naar uw bank gestuurd. Prima!! Dat was ook de bedoeling van de diaconie. Maar wellicht bent u dat vergeten; daarom dit geheugen 16


U kunt ook zonder acceptgiro uw jaarlijkse diaconale bijdrage overmaken op giro 79089 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Vermeld dan wel even Diaconale bijdrage.

achter de rug.

Help een kind met maar 15 cent per dag Ondanks wereldwijde conferenties over het uitbannen van honger sterft er iedere 5 tellen een kind door ondervoeding. Het geloof dat nog verder praten tot een snelle oplossing zal leiden ebt steeds verder weg. Voor al de kinderen die elke dag weer honger hebben komt de kerk in actie, van Columbia tot Rwanda, van Bangladesh tot Togo; zonder onderscheid. Onze kerk helpt iedereen. Onze kerk, want de kerk dat zijn we samen. Daarom voert Kerk in Actie deze campagne. De actiemunt van 15 cent is het centrale thema in campagne want met 15 cent per dag kunnen we een kind voeden, maar alleen met uw hulp. Stuur de munt ingevuld op naar Kerkinactie of lever haar in bij uw diaconie. Alleen op die manier maken we deze actie tot een weergaloos succes. Het lot van talloze kinderen ligt in onze handen. Samen kunnen we deze actie tot een geweldig succes maken. Want van iedere 15 euro die er gedoneerd wordt, maakt ICCO, de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, er 60 euro van. Hoe word ik vaste donateur van Kerkinactie? Op de website van Kerkinactie kan iedereen zich eenvoudig aanmelden als donateur. Of vraag even in de kerk aan een diaken. Er liggen nog aanvraagfolders in de kerken. Uw Diakenen

Uit de Sorongpastorie Op het moment dat ik dit schrijf, is het beneden in onze keuken één bloemenzee. Yvonne, mijn huisgenote, is bezig met het uitoefenen van haar ándere beroep. Morgen trouwt haar jongste dochter, en zíj maakt het bruidsboeket, de corsages en de stukjes voor op tafel. Fleurig, met rozen, vooral veel rozen. Het boeket voor de bruid is al klaar en staat op tafel te drogen. Dan moet er nog lint omheen. Zo staan deze dagen in het teken van de bruiloft. Volgende week, op het moment dat u het leest, is alles al weer 17


van mw. T. Groenendijk-van Dijk, Cloese 75.

Tijd is een vreemd verschijnsel. Je kunt ergens verschrikkelijk tegenop zien en de tijd verstrijkt en het is voorbij. Je kunt je ergens heel erg op verheugen en hop! het is alweer verleden tijd en ons rest de herinnering. Pinksteren is alweer geschiedenis. Maar, gelukkig is dĂ­t iets van een ander geschiedkundig gehalte dan bruiloften en andere leuke dingen. Want: Pinksteren blijft! Altijd! Telkens weer mogen we ons bewust worden van het gegeven dat God zijn Heilige Geest heeft uitgestort. Dat is niet iets eenmaligs geweest. Nee, dat duurt voort. Tot vandaag aan toe, en de toekomst in. Totdat Hij komt en daarna! Gods zegen toegewenst, Ds. V.E. Huls Openluchtdienst Op zondag 8 juli is er - in plaats van de gebruikelijke diensten - een openluchtdienst die begint om 12.00 uur op het terrein van de Heerlijkheid Hoogvliet op de hoek van de Herikweg en Venkelweg. Muzikale medewerking wordt verleend door DES. Van de gemeente wordt gevraagd u beschikbaar te stellen voor vervoer van mensen die niet in staat zijn op eigen gelegenheid daarheen te gaan. Voorlopige opgave (met het aantal personen dat u kunt meenemen) bij de scriba. Kerkelijk Bureau Antwoordkerk, Kruisnetlaan 200, 3192 KD, telefoon 4165888, zitting op vrijdag: van 19.30 - 20.30 uur; e-mail: #bureau @ kerkhoogvliet.nl. Administrateurs: Henk Snikkers, Lavasweg 28, 3193 GD, tel. 4164663; bgg: 4161303 (Kees Westerduin). Adri & Jan van Leeuwen, Voorweg 22, 3193 NE, tel. 4722729 (ook voor persoonlijke afspraken).

- Kerkelijke Stand Overleden op 7 mei: dhr. Gijsbertus Johannes de Jong, 61 jaar, echtg. van mw. R. de Jong-FlĂźck, Majoraanpad 21; 9 mei: mw. Jannetje Stedehouder-van der Bie, 77 jaar, Schakelweg 162; op 14 mei: dhr. Albert Groenendijk, 78 jaar, echtg.

18


Verhuisd: Dhr. P. van Bergeijk, Fideliolaan 24, naar: Saffraanstraat 168; echtpaar Verheij-Schoneveld, Aïdastraat 16, naar: Digna Johannaweg 183 (‘Condor’).

Uit de Protestantse Kerk (Bron: Kerkbulletin van ‘pkn.nl’)

Regionaal

Vertrokken naar Tweede Reedwartsstraat 19, Dordrecht: mw. I. de Kramer, Jan van Almondestraat 83, Poortugaal; In d' Hoef 11, Hogerheide: echtpaar SomersPoldervaart, Viswant 26; ‘Slingedael’, Dreischorstraat 85, Rotterdam: mw. J. Oosthoek-Knöps, Slaghaam 27; Geervlietsestraat 23, Schiedam: mw. A.A. van der Stoep, Welhoeksedijk 160; het buitenland: mw. T. Djojomarto, Keizersmantelweg 29.

Verhalenwedstrijd De Commissie Nieuw Kerkelijk Centrum heeft als doel het vergaren van geld t.b.v. de restauratie en het onderhoud van de Bergsingelkerk in Rotterdam. Jaarlijks organiseert deze commissie een aantal activiteiten zoals de Geraniummarkt en de Bazaar. Ook is een aantal malen een Lekenprekenwedstrijd gehouden. Dit jaar wil de commissie in plaats daarvan een verhalenwedstrijd houden. De commissie is van mening dat een verhalenwedstrijd beter past in het kader van kerk-zijn in de stad. Het thema is geïnspireerd door de volgende dichtregels van de bekende Rotterdammer Jules Deelder:

Uitgeschreven Echtpaar Hofma-Zevenbergen, Beemd 49; mw. J.E.J.T. Blom en mw. M.E. van der Spek, Oregano 22.

- Collecteverantwoording Op 13 mei

Jeugdwelzijn:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 76,44 € 96,91

Op 17 mei

Diaconie:

Dorpskerk

€ 34,55

Op 20 mei

Diaconie:

Antwoordkerk Dorpskerk

€ 106,57 € 74,63

Kerk:

Deurcoll.:

€ 67,32 € 81,71

€ 40,10 € 76,50

Rotterdam is geen illusie door de camera gewekt, Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is vééls te écht.

Kerk: € 33,22 Kerk:

Deurcoll.:

€ 82,20 € 62,15

€ 46,15 € 52,22

Iedereen kan meedoen. Het is zelfs mogelijk als duo mee te doen. Een deskundige jury beoordeelt de verhalen en wijst 8 finalisten aan. Op 6 oktober 2007 zullen deze 8 finalisten in de Bergsingelkerk worden gevraagd hun verhaal voor te lezen, waarna de jury een winnaar zal aanwijzen. De eisen die aan het verhaal worden gesteld zijn eenvoudig: het moet vanzelfsprekend in het kader van het thema staan en het voorlezen ervan mag beslist niet langer duren dan 8 minuten. De jury zal hier streng op letten! De inzendingen moeten 31 juli binnen zijn, zodat de jury voldoende tijd heeft de voorselectie te maken. Doe mee! Neem even contact op met ondergetekende. U krijgt dan een deelnameformulier en de voorwaarden.

Giften • voor de diaconie: € 20,00 van NN vanwege kerkbandjes; € 50,00 van NN uit dankbaarheid via dhr. Wols. • voor de kerk: € 50,00 van NN uit dankbaarheid via dhr. Wols. • voor het Diaconaal Trefpunt: € 50,00 van NN uit dankbaarheid via dhr. Wols. • voor het Noodfonds D.T.: € 5,00 van NN via mw. Dijkhuizen/mw. De Knegt; € 40,00 van NN; € 55,00 van NN; € 20,00 van NN De tussenstand van de nog lopende acceptgiroactie voor het diaconale werk is hoopgevend; een volgende keer meer hierover.

Namens de Commissie Nieuw Kerkelijk Centrum, Johan Langerak, telefoon 0104653004; e-mail:JoCoLangerak@cs.com

Allen heel veel dank -----------------------------------------------------------------Aanvulling kerkdiensten Op 10 juni zal in de Antwoordkerk om 10 uur voorgaan: ds. C.R. Muler, Rotterdam.

Landelijk

____________________________________

Nieuw Protestants Toerustingscentrum 19


Het centrum gaat al het toerustingwerk voor de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk coördineren. Op 2 juni wordt op landgoed Hydepark in Doorn een groot aanbod aan materiaal en workshops op het terrein van het kerkenwerk gepresenteerd. De open dag is bedoeld voor alle taakdragers in de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Het nieuwe protestantse toerustingcentrum gaat de toerustingstaken overnemen van de negen regionale dienstencentra. die per 1 januari 2008 hun deuren zullen sluiten, als gevolg van een noodzakelijke aanpassing van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Overigens zullen de cursussen en opleidingen zelf net als voorheen overal in het land gegeven worden. Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie neemt vooral het ontwikkelen van materiaal en de coördinatie van de inschrijving voor zijn rekening. Op de website van het nieuwe toerustingscentrum is vanaf augustus het volledige cursusprogramma beschikbaar.

Op 2 juni vindt de landelijke aftrap plaats van het nieuwe “Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie”.

Praktische informatie Opgave voor de startdag op 2 juni kan via de website: www.pkn.nl/bezinningscentrum. Toegang is gratis; tijdens de dag kunt u een lunch kopen. Het volledige programma vindt u op de website. Protestantse Kerk en Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in gesprek over associatieovereenkomst

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland willen intensiever gaan samenwerken. De besturen van de twee kerkgenootschappen zijn daarom in gesprek over het sluiten van een associatieovereenkomst. De Vrije Evangelische Gemeenten beslissen begin november over de samenwerking. De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland neemt later in november een besluit. Daarna worden ook de classicale vergaderingen van de Protestantse Kerk in Nederland nog geraadpleegd. 20


Samenwerking De twee kerkgenootschappen werken al langere tijd samen. Zo bestaan er afspraken over het wederzijds verlenen van gastlidmaatschap aan kerkleden en het toelaten van elkaars predikanten in de bediening van Woord en Sacrament. Met een associatieovereenkomst spreken de twee partijen uit dat zij een geloofs- en werkgemeenschap willen vormen. Daarnaast zal de overeenkomst de bestaande afspraken bundelen en een kader scheppen voor uitbreiding van de samenwerking, ook op plaatselijk vlak.

_____________________________________

Associatieovereenkomst Voor de Protestantse Kerk is een associatieovereenkomst mogelijk met kerken waarmee “genoegzame overeenstemming” bestaat in geloof en kerkorde. Een associatieovereenkomst is geen automatische opstap naar een kerkvereniging. Volgens ds. D.G. Durieux, secretaris van het Comité (dagelijks bestuur) van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, zijn de verschillen met de kerkstructuur van de Protestantse Kerk daarvoor ook te groot. “Het karakter van de Protestantse Kerk is presbyteriaalsynodaal, met een belangrijke rol voor synode en kerkenraad. De Vrije Evangelische Gemeenten zijn presbyteriaal-congregationalistisch van aard; de ambten zijn weliswaar belangrijk, maar de gemeente als geheel neemt de besluiten. Dit geldt ook voor de Bond als geheel: de 37 gemeenten nemen hun besluiten in gezamenlijkheid.

Basis voor verdere eenheid Voor de Protestantse Kerk in Nederland zou een associatieovereenkomst met de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten de tweede in zijn soort zijn. Bij de vorming van de Protestantse Kerk in 2004 werd al een associatieovereenkomst gesloten met de Duitse Evangelisch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen. Volgens scriba ds. B. Plaisier zijn deze overeenkomsten voor de Protestantse Kerk van groot belang. “Ze zijn een uiting van onze nadrukkelijke wens dat de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland een basis mag zijn voor verdere eenheid van christelijke gemeenschappen in ons land. Daarbij is het samengaan met kerken uit de meer evangelische en congregationalistische traditie van groot belang. Hierdoor wordt ook duidelijk hoezeer de Protestantse Kerk in Nederland een brede Christusbelijdende kerk in het brede veld van oecumene en samenleving wil zijn.” 21


Hij zegt daar tegen u en mij: “Jouw verdriet is ook mijn verdriet. Jouw pijn is ook mijn pijn. Jouw eenzaamheid is ook mijn eenzaamheid. Ik hou van je.” God is liefde. Dat staat centraal in het katholiek geloof. Dat is het fundament. Haal je dat fundament weg dan blijft er weinig over. Neem bijvoorbeeld het mysterie van de Drie-ene God. In alle christelijke kerken wordt over God gesproken als over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén God in drie goddelijke personen. Er is maar één God. Er zijn er niet drie. En toch zijn Vader Zoon en Geest alle drie goddelijk. Dit lijkt een raadsel in een quiz voor superslimme mensen. Is dit nog wel van onze tijd? Kunnen we niet beter weglaten uit het geloof wat toch geen mens begrijpt?

ROOMS-KATHOLIEKE KERK Wat geloven ze eigenlijk - 5 Er zijn op de wereld één miljard katholieken. Ook in Nederland zijn nog heel wat mensen katholiek. Toch vragen velen zich af: “Wat geloven katholieken eigenlijk? Wat betekent dat geloof voor je dagelijks leven?” Er bestaat nogal wat onwetendheid op dit terrein. Deze serie artikelen gaat in op deze vragen.

De Drie-eenheid is een beeld wat de eerste christenen beter begrepen als wij. Ze zeiden er mee dat er maar één God is. Maar die ene God is liefde. Hij is van eeuwigheid af, voordat er ook maar iets was, al Liefde die zichzelf weggeeft aan een ander. Mensen denken wel eens: Voordat de wereld ontstond was God helemaal alleen. Maar dat is moeilijk te rijmen met het idee dat God liefde is. Als God toen helemaal alleen was draaide die liefde alleen maar om zichzelf heen. Eigen aan echte Liefde is: je zelf helemaal geven aan de ander. Liefde die alleen maar naar zichzelf kijkt, noemen we geen liefde. Dat is een vorm van super egoïsme. Als de Vader liefde is, dan is zijn blik van eeuwigheid af, voordat er ook maar iets was, al helemaal op een Ander gericht. (op Zijn Zoon.)

Vorige keer eindigde ik met: De verrijzenis is de centrale gebeurtenis in het katholieke geloof. En zonder deze verrijzenis is dit geloof onbegrijpelijk. Pasen laat zien: Jezus is geen profeet onder de anderen of de stichter van een godsdienst. Met al het respect dat we hebben voor andere geloven, neemt Jezus Christus voor ons katholieken een unieke plaats in. In Hem heeft God zichzelf laten zien. “Niemand heeft ooit God gezien”, zegt de H. Schrift. ( Joh 1,18) “ maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.” We vragen: “God wie bent U?” En Hij geeft ons als antwoord geen ellenlange verklaringen. Hij zendt Zijn Zoon. “Zo ben ik.” Jezus zegt: “Wie mij ziet, ziet de Vader.”. “De Vader en ik , wij zijn één.” Daarom zeggen we: Jezus Christus is God.

Iemand heeft voor de Drie-eenheid wel eens het beeld gebruikt van het ideale gezin. De heilige Geest is dan het kind dat geboren wordt uit de liefde van Vader en Zoon. Het is een mooi beeld maar we moeten wel begrijpen dat et een beeld is. Want eigenlijk gaat het hier om ons. Wij worden als Gods kinderen opgenomen in Zijn liefde. De Heilige Geest wordt ons gegeven bij onze doop opdat wij als het ware opgenomen worden in het hierboven beschreven goddelijke liefde.

God heeft de wereld gemaakt. Maar daarna laat Hij haar niet aan haar lot over. Hij is geen horlogemaker die een goed functionerend horloge in elkaar zet en daarna niet meer omkijkt naar dat horloge. Hij is geen onbewogen God die ver weg in de hemel zit (troont zeggen we dan) en af en toe een ongeïnteresseerde blik op het gebeuren hier beneden werpt. Als Jezus iets aan het Kruis heeft laten zien dan is het wel: God is liefde. Hij is juist heel erg bij ons betrokken. Aan het Kruis neemt Hij ons kwaad en ons lijden op zich.

Misschien moeten we het daar maar bij houden. Het gaat hier om dingen die zoveel groter zijn dan een menselijk verstand kan bevatten. Ik krijg het er warm van. 22


Ik voel me nu als die godsdienstleraar die een moeilijke vraag ontwijkt met het antwoord: “Dat kun je niet begrijpen, dat is een mysterie van het geloof.” Een mysterie wordt een soort puzzel die je als mens nooit kunt oplossen. Dat is niet wat ik hier onder mysterie versta. Daarover meer de volgende keer.

Vieringen in Hoogvliet Rhoon en Rozenburg Za. 2 juni:

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 3 juni:

H. Drie-Eenheid. 9.30 uur Eerste H. Communieviering m.m.v. Antilliaans koor. Intenties: Overl. fam. Berkelaar-v.d. Water, overl. fam. van Dijk-Folst, dhr. Golia, mw. EerdenCamerman, Gijsbertus Johannes Zondag, dhr. Wortman, Aarnout Scheers, dhr. en mw. Hazen, Leny Hemelsoet, dhr. Wien de Jongh, mw. Baarsvan Steijn, mw. Goikje van Kol-Coldeweijer, Ad Litjens.

Pastoor Franken

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 4 juni: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Voor onze parochie.

Do. 7 juni: Intentie:

10.00 uur Eucharistieviering. Erich Soute.

Za. 9 juni:

Rozenburg 19.00 uur Eucharistieviering.

Zo. 10 juni:

Sacramentsdag Heilig Sacrament van het lichaam en bloed van Christus. 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor Maria. Intenties: Mw. Baars-van Steijn, dhr. v.d. Wal, dhr. Wien de Jongh, Marinus Heijnen, Paulus van Dijk.

PAROCHIE MARIA EN JOHANNES ONDER HET KRUIS PASTOOR Mr. R.J.W. Franken, Traviataweg 76, 3194 JZ, telefoon 4160506. KERKGEBOUW EN ADRES Mariakerk: Parelvissersstraat 131, 3194 JL. Openstelling: buiten de diensten is de kerk gastvrij open voor rust, gebed, stilte en meditatie op: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Parochiesecretariaat: tel. 4723115; openingstijden: maandag tot vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur; e-mail: #secretariaat @ mariakerk-hoogvliet.nl homepage: www.mariakerk-hoogvliet.nl

Rhoon

11.00 uur Eucharistieviering.

Ma. 11 juni en do. 14 juni: GEEN Eucharistieviering.

Vieringen door de week

BESTUUR Federatiebestuur voor de parochies Hoogvliet, Rhoon en Rozenburg secretaris: vacant. Beheer- en Coördinatiecommissie Hoogvliet secretaris: L.W.M.B. Janssen, Reiger 49, 3191 GB Hoogvliet, tel: 4382325; spreekuur: na telefonische afspraak via het parochiesecretariaat, tel. 472 31 15 (zie hierboven). Gironummers: Kerkbestuur: 306282; Fonds gezinsbijdragen: 367941.

Let op: in verband met de vakantie van pastoor Franken vervallen de vieringen door de week in de periode van 11 juni t/m 27 juni. Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag Donderdag Vrijdag

23

4 juni 5 juni 7 juni 8 juni 28 juni 29 juni

10:00 uur in Hoogvliet 10:00 uur in Rozenburg 10:00 uur in Hoogvliet 10:00 uur in Rhoon 10:00 uur in Hoogvliet 10:00 uur in Rhoon


Uit de parochie Dagen om te vieren Verjaardag 80 jaar en ouder 4 juni 5 juni 6 juni 7 juni 10 juni 11 juni 13 juni 16 juni

Dhr. H.P. Blijenburg, Klaasje Zevensterstraat 334 Mw. P.A.M. Mulder-Janssen, Aveling 75B Mw. C.M. Kerskes-Sahetapy, Haifaweg 41D Mw. A. Calon, Waalstraat 8, Rhoon Mw. P.J. van Lieshout-Willemsen, Kruisnetlaan 410 Mw. J.M. van de Wijngaard-Ruarus, Schakelweg 442 Mw. W.J. Hagenstein-Hernaus, Klaasje Zevensterstraat 350 Mw. A. Luypot-Phophien, Tijmweg 60

Vanaf deze plaats feliciteren wij u van harte en wensen u een fijne dag.

____________________________________ Landelijke berichten

Rainbow Bible Award zoekt deelnemers Inzendingen voor de Rainbow Bible Award zijn vanaf heden welkom. Deze Award van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zal in oktober voor de derde keer uitgereikt worden. Winnaar wordt de ontwerper van een nieuwe site die de bekendheid van de Bijbel op internet vergroot en op een eigentijdse manier onder de aandacht brengt. Dit jaar wordt aan deelnemers gevraagd een site te ontwerpen bij het thema 'De vreemdeling en de Bijbel', in het bijzonder in het bijbelboek Ruth. Het informatiepakket is te vinden op www.rainbowbible.nl. Op deze manier sluit de Rainbow Bible Award aan bij het thema van de Bijbel10daagse, die op 26 oktober start. De drie beste inzendingen worden beloond met een speciale prijs. De eerste winnaar ontvangt de Rainbow Bible Award, ontworpen door Hedy Bogaers, en een geldbedrag van â‚Ź 500. De nummers 2 en 3 mogen een bedrag van â‚Ź 250 besteden aan NBG-uitgaven. Deelnemers kunnen zich tot 1 oktober aanmelden via www.rainbowbible.nl. Op deze site is ook uitgebreide informatie te vinden over deelname en beoordeling.

____________________________________ 24


KERKELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING STICHTING WELZIJN HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-283 29 00; fax: 010-283 29 39; e-mail: #info @ welzijnhoogvliet.nl

- KERKELIJK • DIACONIE: zie kerkelijke rubrieken DIACONAAL TREFPUNT Diaconaal werker: mw. Arja Poot, Toscalaan 430, 3194 BK, tel. 4384782. Postgiro Noodfonds: 225 337.

• Informatie Loket voor ouderen en gehandicapten: Klaasje Zevensterstraat 6, tel. 2832929; fax: 2832939; e-mail: #ouderenwerk @ welzijnhoogvliet.nl elke werkdag van 10.00 - 15.00 uur maandag in Siloam van 11.00 - 12.00 uur dinsdag in Westerstein van 11.00 - 12.00 uur woensdag bij Thuiszorg van 15.00 - 16.00 uur donderdag in De Kulk van 11.00 - 12.00 uur vrijdag in Meeuwenhof/Alver van 11.00 - 12.00 uur.

Inloopmiddag: donderdag van 13.30 - 16.00 uur. PROT. VROUWENDIENST HOOGVLIET • NOORD: - Voorz.: mw. M.E. Groenendijk-Mulder, Roesalkapad 14, 3194 WG, tel. 4161755. Centrum en Westpunt: mw. R. van Eijbergen-Lolkema, Texasweg 12, 3193 LS, tel. 4168010; Nw. Engeland, D.J.-Polder, Oudeland, Tussenwater: mw. J. van Veelen-Hotting, Beemd 42, 3193 LH, tel. 4162829. • ZUID: - Voorz.: mw. H. de Knegt-Westerdijk, Grutto 20, 3191 DD, tel. 4384852. Coörd. Meeuwenplaat/Zalmplaat/Middengebied: mw. A.M. Haverhoek-Heijstek, Slaghaam 171, 3192 HG, tel. 4163226. mw. D.J. van Veelen-de Dreu, H.M. van Randwijk

• Verwijs Informatie-Punt Senioren (VIPS) Hoogvliet: tel. 283 29 29; Pernis: 472 28 09. • Maaltijddienst Hoogvliet/Pernis tel. 283 29 29. • Steunpunt Mantelzorg Hoogvliet: tel. 283 29 02; Pernis: 472 28 09. pad 18, 3191 BD, tel. 4382067. • Aangepast Vervoer Hoogvliet/Pernis telefoon 283 29 69.

‘DE ZONNEBLOEM’, Afdeling Hoogvliet. Voorzitter: A. Veldhoven, Lisdodde 31, 3191 JJ, tel. 4734672. Secr.: mw. G.P.M.M. Korzilius, Kaar 30, 3192 WB, tel. 4382530. Penn.: mw. A.M.C. van Dijk-de Bruin, Viswant 1, 3192 MB, tel. 4386558; postgiro: 116260.

• Activiteiten sociaal cultureel werk senioren telefoon: 283 29 29. OK - BANK HOOGVLIET Klaasje Zevensterstraat.6, 3193 TW Hoogvliet, tel. 010-416 59 22; fax: 010-416 50 60; e-mail: #swh.okbank @ welzijnhoogvliet.nl ___________________________________________

- MAATSCHAPPELIJK KATHOLIEKE VROUWENORGANISATIE 1980 Info: mw. J. Roskam-Peters, Desdemonastraat 179, 3194 CD, tel. 4167745.

advertentie

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN ROTTERDAM Info: G.L.H. van Druten, Park Vossendijk 649, 3192 XK, tel. 4168872; Ledenadm.: G. van Duuren, Kruisnetlaan 784, 3192 KH, tel. 2630433. PROTESTANTS-CHRISTELIJKE OUDERENBOND Secr.: H. Snikkers, Lavasweg 28, 3193GD, tel. 4164663. STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK Klaasje Zevensterstraat 8, 3193 TW, tel. 416 81 28. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur; bereikbaar tot 12.00 uur. STICHTING THUISZORG ROTTERDAM Organisatie voor huishoudelijke, verzorgende, begeleidende en verpleegkundige hulp; bemiddeling voor de alpha-hulp; diëtist en consultatiebureau. Thuiszorgcentrum Hoogvliet en Pernis: Klaasje Zevensterstraat 374-376, 3193 TW, tel. 282 61 20; fax: 282 61 21. Bereikbaar: op werkdagen van 8 - 17 uur.

____________________________________________________________________________________

25


adv

200711  

http://www.kerkhoogvliet.nl/kerkblad/200711.pdf

Advertisement