Page 1

UPUTSTVO ZA PRIPREMU DOKUMENTA ZA [TAMPU Danas mo`ete u bilo kom programu spremiti PDF, pod uslovom da imate instaliran Adobe Acrobat ili neki sli~an program za kreaciju PDFa. Tako|e je mogu}e dostaviti TIFF, PSD ili JPG, ako je odgovaraju}eg kvaliteta(300 DPI). Ako je vi{estrani~na {tampa u pitanju (bro{ure, katalozi, knjige i sl.), PDF treba dostaviti ili kao jedan vi{estrani~ni fajl, od prve do poslednje stranice. Ne montirati strane na bilo koji na~in. PDF treba da bude u dimenzijama obrezanog formata, sa dodatkom tzv. Bleed-a, tj. prepusta za obrezivanje. [tancnu dostaviti u posebnom fajlu ili ako je preko kolora obojiti je u spot boju(Ilustr. 2)


Boje: svi fajlovi koji se donesu na {tampu moraju biti u CMYK kolornom prostoru. U programima kao {to su Corel, Illustrator i Indesign uglavnom je ovako automatski pode{en na~in rada. Za boje koje `elite da postignete preporu~ujemo da se vi{e oslanjate na PROBNI OTISAK na {tampa~u nego na monitor, ako ve} nemate iskustva sa {tampom. NAPOMENA: Jeftini ku}ni ink-jet {tampa~i imaju tendenciju da izmene odre|ene boje – pogotovo zelenu i plavu Jo{ jedna stvar koja se de{ava ~esto je problem crnog teksta u kolornim dokumentima. Ukoliko imate kolorni dokument u Word-u i izbacujete PDF, u pode{avanjima za PDF morate ozna~iti preset Press Quality, ili PDF for Prepress, kako bi crni tekst iza{ao adekvatno.


Obrez: Svaki dokument koji se sprema za {tampu mora imati dodat prostor za obrez, koji ide van obrezanog formata. Tako|e je pravilo da se elementi dizajna koji ne smeju biti odrezani pri doradi stave za po 2-3 mm unutar obrezanog formata, Preko obrezanog formata sliku treba prepustiti minimum 2mm. Ako se proizvod ka{ira na karton, prepust treba biti 3mm. Ukoliko se radi o presvlaci za knjigu sa tvrdim povezom ili sli~no, treba prepustiti minimum 15mm. Pogledati Ilustr. 1 i 2 Transparencije i efekti: Pod efektima se po drazumeva sve {to nije ~ist tekst ili vektorski crte` sa fill-om i outline-om. Naj~e{}i efekti su Lens, Transparency, Drop Shadow i Glow. Preporu~ljivo je takve stvari rasterizovati u


bitmapu u samom softveru, jer se ponekad de{ava da neki efekti izgledaju dobro dok se gledaju u preview-u programa, ali se ve} pri izbacivanju PDF-a mo`e desiti promena nijansi ili ~ak drasti~na promena izgleda efekta. Fontovi: Postoji veliki broj razli~itih fontova u opticaju. Da bi se izbegle gre{ke pri i{~itavanju karaktera najsigurnije je sve pretvoriti u krive, kada je korisnik u mogu} nosti. Ako se, pak, radi u nekom progamu koji tu opciju nema, treba napraviti PDF fajl i onda taj PDF proveriti na ra~unaru razli~itom od onog na kojem je projekat ra|en.


dimenzija celog dokumenta prepust za obrezivanje: 2 mm standardno 15 mm za presvlake obrezan format

ilustr. 1

Naslov text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text


dimenzija celog dokumenta prepust za obrezivanje

ilustr. 2

{tancna obojena u Spot boju(pantone xxxx)

Uputstvo za pripremu za štampu  

Kratko uputstvo za pripremu štampanog materijala, iz Štamparije Verzal. Posetite nas na www.verzal.com

Uputstvo za pripremu za štampu  

Kratko uputstvo za pripremu štampanog materijala, iz Štamparije Verzal. Posetite nas na www.verzal.com

Advertisement