Page 1

Schriftelijke cursus in 12 delen met afsluitende bijeenkomst Startdatum: 2 oktober 2009

Actualiteiten Ruimtelijke Ordening > Met veel aandacht voor de nieuwe Wro! > Inclusief inhoud en gevolgen van het exploitatieplan > Met bijeenkomst over digitalisering “Interessante cursus waarin de soms taaie lesstof op een deskundige wijze wordt aangeboden”, Jan Jansen, milieu inspecteur Afdeling Gebouwde Omgeving, Team Milieu,Gemeente Venlo “Je hebt in één keer een totaaloverzicht van alle facetten die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening”, Albert Spier, beleidsmedewerker ruimte, gemeente Winsum

Wro sinds 1 juli 2008! • Met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wil de overheid het in de Nota Ruimte voorgestane beleid verwezenlijken. Het in deze wet genoemde instrumentarium (structuurvisie, bestemmingsplan, inpassingsplan, beheersverordening, provinciale planologische verordening en projectbesluit) moet leiden tot snellere procedures. De cursus gaat in op deze instrumenten en geeft aan wanneer welk instrument kan worden ingezet. Tevens komen de digitaliseringsaspecten van ruimtelijke besluiten, visies en plannen aan de orde. • Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en van andere rechters zijn en blijven een belangrijk onderdeel van de wijze waarop vorm en inhoud moet worden gegeven aan de uitvoering van het ruimtelijk beleid. Om deze reden wordt er in de cursus ook uitgebreid aandacht besteed aan de jurisprudentie. • Voorts biedt de Woningwet volop stof tot nadenken. De wijze van bouwplantoetsing, de aanschrijvingen en handhaving, maar ook de verantwoordelijkheid van de aanvrager van een bouwvergunning zijn belangrijke aandachtspunten. Natuurlijk besteedt de cursus hieraan aandacht. Het Bouwbesluit komt hierbij aan de orde. • De relatie tussen ruimtelijke ordening en andere beleidsterreinen is voortdurend in beweging. Denk daarbij aan biologie, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, water, bodem en geluid. • De Wro bevat ook bepalingen ten aanzien van het verhaal van kosten. Alhoewel dit onderwerp in de cursus Grondbeleid van Euroforum uitgebreid wordt behandeld, heeft met name het exploitatieplan vanzelfsprekend invloed op de ruimtelijke ordening. Dit onderdeel wordt daarom uitgebreid toegelicht. Kortom, ruimtelijke ordening is een beleidsterrein dat sterk in beweging is. Deze schriftelijke cursus biedt u een praktijkgericht overzicht van de belangrijkste (toekomstige) ontwikkelingen, wettelijke regelingen en procedures.

De cursus leert u: • hoe u kunt omgaan met de instrumenten uit de Wro; • welke bevoegdheden het Rijk en de provincies hebben en hoe het beleid van deze overheden kan doorwerken naar gemeenten; • hoe het beleid inzake stedelijke vernieuwing kan worden vormgegeven; • hoe milieu en ruimtelijk beleid op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe moet worden omgegaan met de omgevingsaspecten; • welke regels voor het toetsen van bouwvergunningen gelden; • welke mogelijkheden er zijn om ruimtelijk beleid te handhaven; • in hoeverre in planschade een tegemoetkoming kan worden verleend en hoe planschade kan worden afgewenteld; • om te gaan met het exploitatieplan; • hoe publiek-private samenwerking kan worden gehanteerd als beleidsinstrument in de ruimtelijke ordening.


Hoe is de cursus opgezet? Flexibel studeren staat voorop. U bestudeert de lesstof waar en wanneer u zelf wilt. De cursus bestaat uit: 12 schriftelijke lessen

• geschreven door inhoudelijke experts die dagelijks met de Wro te maken hebben • per lesdeel een afgebakend onderwerp helder uitgewerkt • elke les is actueel, toegankelijk en voorzien van praktische tips, voorbeelden en toetsvragen • een tijdsinvestering van vier tot zes uur per les • de lessen vormen een overzichtelijk naslagwerk

Afsluitende bijeenkomst

Na het laatste deel vindt er een afsluitende bijeenkomst plaats. De laatste jurisprudentie komt dan aan bod. Vanzelfsprekend is er tijdens de afsluitende bijeenkomst ook ruimte om vragen te stellen, ervaringen met uw medecursisten uit te wisselen of problemen uit uw eigen praktijk voor te leggen aan deskundigen. Datum: januari 2010 Locatie: Utrecht

CD-rom en hulp

Met vragen, opmerkingen of praktijkproblemen kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij Euroforum Uitgeverij terecht. Wij zorgen ervoor dat u van de auteurs snel en gericht antwoord ontvangt. Bij deze cursus ontvangt u ook een CD-rom met wetten en jurisprudentie.

Belangrijke data 2 oktober 2009 : eerste les 18 december 2009 : laatste les Januari 2010 : praktijkbijeenkomst in Utrecht

Prijs Prijs: € 1.995,- (exclusief btw). In dit bedrag is inbegrepen: • 12 delen schriftelijk studiemateriaal • cd-rom met wetten en jurisprudentie • deelname aan de afsluitende bijeenkomst • twee opbergcassettes • certificaat van deelname

Bepaal zelf uw studietempo Het grote voordeel van schriftelijk studeren is dat u helemaal zelf bepaalt waar en wanneer u de lessen bestudeert. U kunt aangeven met welke frequentie u een nieuw lesdeel wenst te ontvangen. Kiest u voor het reguliere studietempo dan ontvangt u 1 lesdeel per week. U kunt echter ook eens in de 2 weken een les ontvangen of na afloop van de cursus het gehele lespakket ineens toegezonden krijgen. Geef op de inschrijfkaart aan wat uw voorkeur heeft. Zo wordt studeren nog flexibeler!

Certificaat van deelname U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat van deelname. Een waardevol document waarmee u uw positie en uw kansen aanmerkelijk verbetert, zowel binnen als buiten uw organisatie. U krijgt 12 PE-punten {van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) bij het volgen van de cursus en het bijwonen van de afsluitende bijeenkomst.

Bestemd voor: • juridische medewerkers bij de overheid • beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en bouwzaken bij de overheid • bedrijfsjuristen in de onroerendgoedsector • adviseurs op het gebied van de ruimtelijke ordening • medewerkers bij milieuadviesbureaus • medewerkers commercieel vastgoed • projectontwikkelaars

Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen


INHOUD 1 Actuele ontwikkelingen • Rijksnota Grondbeleid • Nota Ruimte • Nota Wonen J.A.M. van den Brand Th.J.E.A. van der Heijden 2 Nieuwe Wro • Uitgangspunten • Structuurvisies • Bestemmingsplannen • Beheersverordeningen • Projectbesluiten • Ontheffingen • Doorwerking rijks- en provinciaal beleid • Coördinatieregelingen Mr. J. van der Velde 3 Bouwregelgeving • Woningwet • Wabo (omgevingsvergunning) Mw. mr. I.R. Keetell-Homringhausen 4 Ruimtelijke ordening en grondbeleid • Kostenverhaalsbeleid (incl. Grondexploitatiewet) • Wet voorkeursrecht gemeenten • Onteigeningswet J.A.M. van den Brand Th.J.E.A. van der Heijden Mr. drs. E.R. Hijmans 5 Ruimtelijke ordening en milieu • Hoe werkt milieu door in bestemmingsplannen • Het verschil tussen de strategische milieubeoordeling en de milieu-effectrapportage • De afstemming tussen de ruimtelijke ordening en natuurbescherming • Luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening Ir. M. in ‘t Veld 6 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting • Huisvestingswet en doorwerking ruimtelijk beleid • Stedelijke vernieuwing en herontwikkeling Mr. B.A.G. Scholte Lubberink J.G. Stoeten 7 Handhaving ruimtelijk beleid • Bestemmingsplan en handhaving • Handhavingsinstrumenten (bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk) • Actualiteiten en jurisprudentie Mr. R.J.J. Aerts

Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen


8 Ruimtelijke ordening en schadeaansprakelijkheid • Planschaderecht Wro en Bro • Schadeoorzaken • Procedurele aspecten • Normaal maatschappelijk risico • Schadebeperkend handelen • Rechtsbijstandskosten • Toerekening • Planschadeverhaal • Planschadejurisprudentie Dr. J.W. van Zundert 9 Ruimtelijke ordening en publiek-private samenwerking • PPS als beleidsinstrument in de ruimtelijke ordening • Vormen van PPS • Contractsvormen • Doelstellingen van rijksbeleid Mr. drs. E.R. Hijmans 10 Actuele jurisprudentie ruimtelijke ordening • Selectie uitspraken voor diverse onderdelen van de RO en het Bouwrecht, waaronder: • Bestemmingsplaninterpretatie • Bouwvergunning • Gebruiksvoorschriften en aanlegvergunning • Overgangsrecht bestemmingsplan • Planschade • Ontheffingen (binnenplans en buitenplans) • Vergunningsvrije bouwwerken • Welstand Mr. A.W. Klaassen 11 Europese aspecten ruimtelijke ordening • Doorwerking Europees en internationaal recht in Nederland • Bestaande en komende richtlijnen • Staatssteun • Relevante Europese jurisprudentie Mw. I. Klinge-van Rooij (Ass.) 12 Natuur, water en cultuurhistorie • Relevante natuurbeschermingswetgeving • Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000-gebieden • Relevante waterwetgeving • Watertoets • Waterwet • Cultuurhistorie en bestemmingsplannen • Monumentenwet • Verdrag van Malta en Nota Belvedère Mw. mr. A.L. van de Kamp-Zwep

Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen


AUTEURS Mr. R.J.J. Aerts, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn werkzaam in de sectie Ruimtelijk Bestuursrecht en Milieurecht. J.A.M. van den Brand, algemeen directeur VD2 Advies in Luyksgestel. Werkzaam op de beleidsvelden volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, met als specialisatie het (inter)gemeentelijk grondbeleid. Th.J.E.A. van der Heijden, algemeen directeur van VD2 Advies in Luyksgestel. Adviseert en begeleidt overheden, met name gemeenten, op de gebieden grondbeleid, kostenverhaal en ruimtelijke ordening. Werkzaam geweest bij verschillende adviesbureaus en in diverse gemeentelijke organisaties. Mr. drs. E.R. Hijmans, vakgroepcoördinator Grondbeleid en Vastgoedrecht bij Purple Blue. Voorheen ruim 15 jaar werkzaam bij het grondbedrijf van Enschede. Gespecialiseerd in strategisch grondbeleid, kostenverhaal en contractvorming bij omgevingsontwikkeling. Mw. mr. A.L. van de Kamp-Zwep, adviseur milieu- en waterrecht bij Purple Blue. Mw. mr. I.R. Keetell-Homringhausen, Kleine Beer Vastgoedjuristen en Consultants. Mr. A.W. Klaassen, directeur Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum Klaassen B.V. Adviseur op het terrein van de ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht. Mw. I. Klinge-van Rooij (Ass.), manager Majeure projecten voor het Gemeenschappelijk INTERREG IV A-secretariaat in Duitsland- Nederland. Mr. B.A.G. Scholte Lubberink, stafcoördinator beleid en strategie bij de Dienst Stedelijke ontwikkeling en beheer van de gemeente Enschede. Belast met strategische beleidscoördinatie en advisering op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. J.G. Stoeten, oud senior-beleidsmedewerker Volkshuisvesting van de gemeente Enschede. Ir. M. in ’t Veld, productmanager (milieu)beleidsstudies bij Tauw BV. Mr. J. van der Velde, voormalig directeur Buro Vijn, adviseurs voor ruimtelijke ordening en stedenbouw te Oenkerk. Nu senior-directeur bij genoemd bureau. Specialisatie: ruimtelijke planvorming en ruimtelijk bestuursrecht en tevens coördinator van deze cursus. Dr. J.W. van Zundert, voormalig universitair hoofddocent Ruimtelijk Bestuursrecht Universiteit Twente. Adviseur bij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen te Enschede. Voorheen werkzaam bij verschillende gemeenten. Voorzitter van de schadebeoordelingscommissies in een aantal gemeenten en Betuweroute.

Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen


De voordelen van schriftelijk studeren bij Euroforum Uitgeverij: • Altijd up-to-date • Direct toepasbaar in de praktijk • Besparing van reistijd en reiskosten • Geschreven door experts • Een praktisch naslagwerk Dé manier om uw vakkennis te vergroten!

Inschrijven

Vijf gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1 Internet: www.euroforum-uitgeverij.nl/actualiteitenro 2 E-mail: inschrijven@euroforum-uitgeverij.nl 3 Bel: 040 - 29 25 950 4 Fax: 040 - 29 25 955 5 Post: stuur de inschrijfkaart retour

Persoonlijk (studie)advies nodig? Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk studieadvies? Bel één van onze ervaren opleidingsadviseurs op 040 – 2972 742, of stuur een email naar advies@euroforum-uitgeverij.nl. U ontvangt dan geheel vrijblijvend een advies op maat.

Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen


Inschrijfkaart Stuur deze kaart op of fax deze naar: 040 – 29 25 955. Telefonisch inschrijven kan ook, bel hiervoor naar: 040 – 29 25 950. Foldernummer:

Ja, ik schrijf mij in voor de schriftelijke cursus Actualiteiten Ruimtelijke Ordening Graag invullen in blokletters

Studietempo ik ontvang de lessen graag 1 x per week (e63254) ik ontvang de lessen graag 1 x per 2 weken (e63473) ik ontvang graag het complete lespakket op 18 december 2009 (e63474) Naam en voorletters: Voornaam: Geboortedatum: / / Telefoon: Fax: E-mailadres: Afdeling/kamernummer: Functie: Vakgebied: Naam secretaresse: Wie heeft uw deelname aan deze leergang geautoriseerd?: Functie:

M

V

Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten en cursussen op mijn vakgebied: via e-mail ja nee via fax ja nee Naam organisatie: Branche: Postbus: Postcode en plaats: Telefoon en fax: Aantal werknemers in uw vestiging: Uw intern ordernummer: Factuuradres: Postcode en plaats: Ik wens toezending van het lesmateriaal naar: het zakenadres (zie boven) mijn privéadres:

Een bedrag van € 1.995,- (excl. btw) wordt voldaan na ontvangst van de factuur. Datum:

/

/

Op alle verbintenissen met ons zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven. Toezending geschiedt kosteloos op uw verzoek.

Euroforum Uitgeverij bv Antwoordnummer 10552 5600 WB EINDHOVEN Schrijf u direct in via: www.euroforum-uitgeverij.nl/leergangen

Internet PDF  

internetpdf vastgoed en ro