Issuu on Google+

தமிழி

தமிழா தமிழா க தமிழா க க அ காதி அ காதி உம அ காதி உம உம

பாக -7

மி மி இலவச இலவச ெவள ய இலவச ெவள ெவள ய ய

லைச லைச

ஆ ஆ க ஆ க க தா தா தா


இந்த மின்

ைல இனிய எளிய PDF ெதாகுப்பில்..... எ த்

பிரச்ைன இல்லாமல்

உங்கள் கணிணியில் பயன்ப த்தலாம்.... இ

இலவச ெவளியீ . யா ம் எக்காரணங் ெகாண் ம்

இைத வியாபார ேநாக்கில் பயன் ப த்த ேவண்டாம்.

மின்

ல் (Digital Edition) ெதாகுப் ... Er.சுல்தான்.

hhttttpp::////w ww w..ttaam ww miilliissllaam m..w weebbss..ccoom m

]`P`{y; G`hup


nghUslf;fk;

ghfk;-7 ெபா

ளட க

81. ெநகி அற ைரக ................................................................... 3 82. (தைல)வ தி.................................................................................................58 83. ச திய க ேந தி கட க .................................................. 73 84. ச திய ( றி கான) ப கார க ................................................ 134 85. பாக ப வ ைன ச ட க ............................................................ 145 86. றவ ய த டைனக ................................................................. 180 87. இழ ப க ...............................................................................................322 88. இ லா திலி ெவள ேயறிேயா ........................................... 368 89. ( ற க மா ) நி ப தி க ............................................... 391 90. த திர க ............................................................................................... 400 வ ள கமள த ................................................................ 427 91. கன 92. ழ ப க (ேசாதைனக ) ................................................................ 481 93. நதி நி வாக ............................................................................. 542 94. எதி பா ................................................................................................ 613

Visit: www.tamilislam.webs.com


nghUslf;fk;

ghfk;-7

95. தன நப த தகவ க ................................................................. 629 நப வழிைய .. ............................................ 646 96. இைறேவத ைத 97. ஓ ைற ேகா பா ..............................................................................729

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7

பாக -7 ெநகி

அற

பாக

7, அ தியாய

இைற

மன த கள (ஏமா ற ப

ைரக 81, எ

த (ஸ

) அவ க

அதிகமாேனா ) இழ

6412 றினா க

இர ளா

அ வ

கி

ெச

' வ

கள

வ ஷய தி

றன . 1. ஆேரா கிய . 2. ஓ

Visit: www.tamilislam.webs.com

2


ghfk;-7 என இ

அ பா

இேத ஹத ெதாட

அ பா

வழியாக

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ேபா

(அக

' இைறவா! ம எனேவ, அ வா வ பாக ஸ அக அக ெகா

(ரலி) அறிவ

ேதா

ைம வா

ைகைய

ஸஅ ேபா

த ேபா

தவ ர ேவ

81, எ அ நா

ைக இ

(பா யப ) ெசா

ைல;

ைம

னா க

. 3

6414 இைற தா க

வா

) அவ க

(அ த நிைலயான ம

ஸாய த(ரலி) அறிவ க

) நப (ஸ

(நிைலயான) வா

வாயாக!' எ

ேதா . அ ேபா ைமய

ெகா

ஹாஜி கைள

ெகா

' இைறவா! ம

பாள

6413

காக அக

7, அ தியாய

ேதா

அறிவ

தா .

காக) ெச ைம ப

ேத ம ேறா

.

81, எ

சா கைள

ேபா

தா .

(ரலி) அவ கள டமி

த (ஸ

. நா

நப (ஸ

) அவ க

ைகைய

தா . ) அவ க ம எ

தவ ர ேவ

கைள

எ பா

ேதா . அவ க வ வ

(நிர தரமான) வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ைக


ghfk;-7 இ

ைல; எனேவ, (அத காக உைழ

வழ

இ பாக

சில அறிவ

7, அ தியாய

க தி

அதிலி

பாள

அதிலி

ஒ சிறி

ேள

இைற

லா

(அறிவ

ஹாஜி க .4

றினா க

இேத ஹத

.

தா . அள

வட

சிற ததா

81, எ

6416

( ைட ப

.6 காைலய

சிற ததா

இைறவழிய

இட

(ேபா

சிறி

) ெச

'7 எ

ேநர

நப (ஸ

), உலக ைத அ

உலக ைத ) அவ க

.

த (ஸ

அ நியைன

சா க

6415

வட ேநர

7, அ தியாய

வழியாக

சா ைட ைவ

பவ ைற

ேக

ெதாட

81, எ

பவ ைற

மாைலய

(பா யப )

ஸஅ (ரலி) அறிவ

' ெசா

பாக

வாயாக!' எ

) அ

ேபா

பாள கள

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க , அ ஒ

எ ல

வரான

தா .

ேதாைள வழி

ெகா

ேபா கைன

ஜாஹி (ர

ேபா

' உலக தி இ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

றா க

கிறா க

:)

.


ghfk;-7 ' ந மாைல ேநர ைத அைட தா ேவைளைய அைட தா நா

காக உ

இற

(

ைடய ஆேரா கிய தி ப

ெசலவ

' எ

திய நா இ

லா

(ஒ

ைற) நப (ஸ

(ப

(ந

மா

)

க றிலி

(இைடய

(ரலி) அறிவ (நில தி

ெகா தா

ஏ ப

த பவ

தா வ

அவ

(மன தைன வ தைட அவ

வா க

சிறி(

. உ

ைடய

ேநர )ைத

.9

தா . ) ஒ

மன த

க ட

ைடய எதி பா

) ேசாதைனகளா டா

அவைன

. இ த

ட' வா நாளா

ம ெறா

ேசாதைனகளான) இவ றிலி

இ(ய ைக மரணமான)

வா

ெசலவ

வைர தா க

. பற

:

' ேகா

ேநர )ைத

ைடய வா நாள

ள யான) இ

காேத! ந காைல

காேத! ந ேநா

6417

) அவ க

ள ைமய

ெவள ேய ெச ேகா

81, எ

றினா க

ள' அ

'

) காக உ

சிறி(

உம (ரலி) அவ க

7, அ தியாய

பாக

காைலேவைளைய எதி பா

மாைல ேநர ைத எதி பா

டேவ ெச

களா

. (ந

தா வ லி

அவ

)

. இேதா இ த

. (ேசாதைனகள அவைன

அவைன

டேவ ெச

த பவ

. 11

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறிய

) டா

.


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அன பற

) அவ க

(

ர தி

' (ச

எதி பா

றிவ

பாக

வா

ெகா

(எதி பா

) இ

) இ கள

81, எ

தா ) இ

) ேகா

வைர தா க

தா

(மன தன

அவ

ைடய ஆ

ெகா

) (எ ேபா

அவைன வ தைடகிற

' எ

வய

வைர வா நாைள

அவ வதி

6419

) அவ க அ

(ஆ

றினா க

'

கைள எ

வ ஷய தி

)

சா

ேபா

ைல.

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ம ேறா

அறிவ

பாக

கா

கா

- ஆ

த (ஸ

இைற

ர ைத

ளப ) சில ேகா

.

மன தன

ேபா ட ப ற

ள ேகா ைட

அவ

7, அ தியாய

எ ஒ

வ , ச

ள (மரண றினா க

தா .

ைதய ஹதஸி

(எ

,) இ

6418

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

81, எ

பாள

7, அ தியாய

ெதாட

81, எ

தா . இ த ஹத

.

6420

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள அ

லா

.


ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

தியவ

மன

1. இ ைம வா வ 2. ந

டநா

) அவ க

(-ெச

வ ஷய வ தி

வாழேவ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சில அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற (வள

1. ெபா

ளாைச.

2. ந

ட நா

என அன பாக

) ம

இ த ஹத

.

6421

றினா க ட

' இர

ஆைசக

வள கி

றன:

ற ஆைச. தா .

6422

ரபஉ(ரலி) அறிவ தேபா

.

ய .

வழியாக

மாலி (ரலி) அறிவ

வனாக இ

தா .

) அவ க

81, எ

இளைமயாகேவ இ

ள ப

) ெப யவனாக ஆக அவ

7, அ தியாய சி

81, எ

'

கள

ற ஆைச.

ெதாட

வாழ ேவ இ

இ (நா

பாள

த (ஸ

மன த

றினா க

ட இர

தா . க

வ த) இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

) அவ க


ghfk;-7 எ

லி

பர க தி காக எ இைத இ

றி

) உமி

ஷிஹா

7, அ தியாய

பாக

இ பா (ஒ

நா

'அ

லா

மாலி

தைட ெச

(ர

(த

) அறிவ

வாய

ஊ றி

.15

நிைன

ரபஉ(ரலி) அறிவ

) அதிகாைலய வ

தி

தா .

தா .

சா (ரலி) அவ க

யாம

இைற

திைய நா

யவ ம

(ப

7, அ தியாய

இைற

பதி

81, எ

த (ஸ றினா

த (ஸ

) அவ க

' லா இலாஹ இ

லா

ைம நாள

பாக

லா

என

) ந

மா

) ெசா

னட

.

(வண க தி றியவா

( ண

6423

ேக ேட

ஸு

81, எ

)

(ெதாட

வாள ஒ

ைவ

தவ ர ேவ

அ யா

ைல' எ

வ தா

யா

லா மி

அவ

றினா க

வ தி

தேபா

' ைல) எ

நரக ைத அ

லா

. 16

6424

) அவ க

: இைறந ப

றினா க ைக

ள எ

' அ யா , அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

யமான


ghfk;-7 ஒ

உய ைர நா

கா தா

, ெசா

என அ

கேம அவ

81, எ

அவ க

ேபா

னட

ெத வ

இைற

த (ஸ

ஜி

யா(கா

) வ

இைற

வாசிக

ெக

தவ

ரம(ரலி) அவ கைள

) வ தா க

இைற

. அ

த (ஸ

.

ப ெச

ெதா

ைகைய நிைறேவ றினா க

)

◌ஃ (ரலி)

(ரலி) அவ கைள,

ைர

ெகா

ெகா

) அவ கள ட

ேநரமாக அைம

த (ஸ அ

ஜ ரா

) ப

உைபதா(ரலி) அவ க

ைகய

ப னா க

அவ க

தைலவராக ஆ கிய

லி

ெதா

இைற

.

(அ ன ஆராதைனயாள களான)

சமாதான ஒ ப த வ

மான அ

உைபதா இ ெகா

(வ

ைம

.

) அவ க

(மதனா சா க

ப ரதிபலனாக இ

ஒ ப த ந

லி

உைபதா(ரலி) அவ க

ெபா

தா .

த (ஸ ட

ைமைய நா

6425

தா க

) அவ க

அ ேபா ைர

வழ

ல தா

அவ க

தா .

ம ரமா(ரலி) அறிவ

பன} ஆமி

ேபா

நா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக மி

ைக ப றிவ

. ெதா

ெச

. அ ைக

லா

தா க

அலா . அ

ைரன லி வ

ல, அ வ

நிதி டைத

ேக

ப ட

ச யான ◌ஃப த

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

சா க தி

ப,


ghfk;-7 அ

சா க

அவ கைள

உைபதா வ ேக

டா ; அவ

ெகா க

க ப

நிக

தி

த (ஸ

பவ தி

, உ

(ம

டைத பவ

) அவ க

7, அ தியாய

தா க

மதாைணயாக! உ

க ப டைத

ய ட, அ

வ தி

சி நட

81, எ

ைமய ேபா

ேமா எ

'அ

வ எ

. அ

வாறாய

'ஆ ,

ந ெச

எதி பா ைம ஏ ப

தி.

கலா ' எ வ

உலக

எ ெச

தாராளமாக வ

ேபா

கள

கிேற

டைத

) அவ கள

கவன ைத ' எ

.17

6426

Visit: www.tamilislam.webs.com

த)

சா க

தவ க

ண திலி

ேற நா

றினா க

னைக

. 'அ

ெகா

றா க

ன உ

டன . (ஆ வ

கிறா

' எ

ேபா

, அத காக அவ க

ேபா

) அவ க

நிைன கிேற

பதிலள

ைல. ஆய ெகா

உலகாைசயான) இைற

என நா

ெவள ய

ஏேதா ெகா

லா

சவ

கவன ைத

த (ஸ

அவ கேள!' எ

'அ

தாராளமாக

பாக

இைற

மகி ைவ

றிவ

ண ைத ைசைகயா

கிற க

நா

இைற உ

அ( த

ேபா


ghfk;-7 உ பா இ ஒ

ஆமி (ரலி) அறிவ

நா

ெதா

இைற

த (ஸ

ைக நட

வைத

ெதாழைவ தா க 'உ

(' அ

ஆேவ

. பற

லா

நா

(ம , அ

) எ க

லா

திற

ேகா

மதாைணயாக! என

' அ

'

வ கேளா எ

அ பாக

கிேற

ெகா

' எ

றா க

7, அ தியாய

ஸய

(ஒ

நா

' இைறவ

) கா தி

மிய

தி . உ

திற

கிேற ேகா

னா

நா

சவ

(ேமாதி) ெகா

காக பவ

மதாைணயாக! நா கா

காக

தியாகிக

ேப

நா இ ேபா

. என

'

' வழ

க ப

(இைறவ

மிய ளன. ) இைண

ைல. ஆனா

, உலக தி காக

வ கேளா எ

ேற

.18

81, எ

6427

(ரலி) அறிவ

) இைற உ

ேபா

இற தவ க உய

(மி ப ) ேமைட

ைடய தடாக ைத

வ ேபா

ைமய

ைவ ேபாராக மாறிவ க

ற ப

உஹு

ெசா ெபாழி

. ேம

ஸ ' எ

ேபா

காக நி சய

சா சி

தா .

) அவ க

த (ஸ

தா .

) அவ க

காக ெவள

(ெசா ெபாழி

ெகாண

மிய

ேமைடய வள

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

அம

)

தா

கள


ghfk;-7 வ ஷய தி எ

நா

ேக க ப ட

அண கல

' (ெச

(பதிலள அளவ

ெக

) ந

(இ

கிேற

கி

பயனள நப (ஸ

)' எ

ெச

னைவ வ

ம வதி

வ ) ஒ

ெகா கி

யைன ேநா கி(

மா

)

(வஹ) அ

ைமயா

நைடகைள, ) வய

கி

, ) அைவ ( )

ெகா

அ ைல

கிறேதா எ . ப

ைல ) ���ி அைச ேபா

' ேக

ம க ெம சிேனா .

மா

ெகா

தி

' (இேதா) நா

ெவா

(கா

ள ப

வ ேக டைதய : ந

(தா

. எ த

ைட கலானா க

ேக

றினா க

வ னவ யத

தா க

. அ மன த

எைவ?'

) அவ கள ட

இன ைமயான

நப (ஸ

, ஆைட

ெபா

ப ைமயான

றன. ப ைமயான

ைல. ஏெனன

சி

ெவள ப டத காக அவைர நா வ

வள

மா?' எ

ெந றிைய

றினா . (அவ

(ப

) ெச

ேவத அறிவ , த

கவ

ெமளனமாக இ

வ னவ னா க

) அ த பதி

வ ைளகிற (பய க தி

வா

மிய

ெபா

லக

ைம தைமைய உ ) அவ க

. '

' (கன ம

ஆகிய இ

, அவ க

) அவ க

றா க

ேக?' எ

இ த (உலகி

) அவ க

தா க

நிைன ேதா . ப ற

ேக டவ

' எ

. அ ேபா

) நப (ஸ

றா

கிேற

வைகக

பதிலள

காம

. நப (ஸ

, பய

அைவ)' எ

நா

அதிக

ைமேய வ ைள . வா

கா

ைட க

அள கா

நைடகைள

வய கி

நிர ப வ

றன. (இதனா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ ர. (அைவ ேபா ந


ghfk;-7 சீரணமா ) சாண ம

சி

ெச

இ த (உலகி உ ய

ேம ) ெச

ைறய

7, அ தியாய

இைற கள

றன. ப

(வய

காலியான

)

றன.19

இன ைமயானதா கிறவ

ச பாதி கிறவ

த (ஸ

பவ க

அறிவ டாவ

றி ப

. இைத உ ய ந

ைறய

தவ யாக அைம வய

ச பாதி . இைத

நிர பாதவைர

6428

) அவ க

' எ ப வா க

ேகாரமா டா க

'

தைல

ைறய ன

ஆவ . ப ற

அவ கைள

.

றாவ

டா களா எ

(ெதாட

றினா க

) சிற தவ க

பாளரான இ ரா

இவ க வ

81, எ

(-ம கள வ

-இத இர

கி

றவராவா .20

பாக

ெவள ேய

கி

ெசலவ

ைறய ற வழிகள ேபா

என இைற ஒ

. ஆனா . அவ க

ஹுைஸ

தைல ெத யா

த (ஸ தாய தா

, சா சிய ந ப

(ரலி) அவ க

ைறய னைர நப (ஸ ' எ

றினா க

) அவ க

றினா க

வா க

அள

ைக ேமாச

ெச

. அவ க

' இத

பற

) அவ க .

') சா சியமள

க தாமாக

அவ கைள யா வா க

. அவ கைள ந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 எைத

ஒ பைட க படா

நிைறேவ றமா டா க

. அவ க

நிைல அவ கள ைடேய ேதா என இ ரா

7, அ தியாய

இைற

ம கள

த (ஸ

பவ க

. பற

தாய தா

அவ கள

ச திய

என அ

லா

7, அ தியாய

பாக

81, எ

அப ஹாஸி (ர அர (ரலி) அவ க

ேக ேட

ைற

: இைற

அவ கள

பற

ச திய தி

சில

கைள

ெகா

.

தா .22

6430

, அைத

அவ கைள அ . இவ க

சா சிய ைத (ரலி) அறிவ

இ றி

பவ க

சா சிய

ைக

வய

அவ கள

க பா த

. ஆனா

(ெதா தி) வ

'

ைறய ன . ப ற

வ . அவ கள இ

தா . 21

றினா க

தைல

அவ கைள அ க

வா க

) ப

6429

) அவ க எ

ெச

ததா

(ரலி) அறிவ

81, எ

சிற தவ க

தி கட

.

ஹுைஸ

பாக

ேந

. (அதிகமாக உ

) அவ க (க

ேபா த (ஸ

அறிவ

வய தா க

) அவ க

தா .

வலி . அ ேபா

சிகி ைச ெப அவ க

மரண ைத ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ப ப ரா

வத காக ) வ

மா

தைன

)


ghfk;-7 ெச

ய ேவ

வ தி தி

டாெமன எ காவ

ஹ ம (ஸ வா மைற

தைட வ தி தி

பாதி ைப

டா க

லக(

ெச

ஏ ப

. (ஆனா

வ) ைத

7, அ தியாய

பாக ைக

(ஒ

(வ

)

மைற

பல

வைகய வ ைத

ைற எ

ட எ

ேதாழ (க

பாதி

வ டவ

ெப

ெசலவழி க ேவ

7, அ தியாய

தி

ைமக

)

(வா

) நா

ேதைவேய இ

ேப இ

. லக

) (வ

க ட)

லாத அள

6431 ) அவ க

ெகா

ைல. (ஆனா

ைற எைத

க ட நா

அறிவ ெச

தா .

ேற

தா க

த ந

ேளா . (வ

81, எ

மரண ைத தைட

ேளா .23

ெப

ைற) க பா (ரலி) அவ கள ட வ

டா

தைன

திடாத நிைலய

தவ ர ேவ

81, எ

காவ

ப ரா

தம(

, அவ க

அப ஹாஸி (ர

நா

நா

ேதாழ க

ெசலவழி பைத

பாக

மரண ைத ேவ

) அவ கள

ைக எ த

ெச

டா

. அ ேபா

. அ ேபா

அவ க அவ க

ைம)கைள இ

லக வா

, ) அவ க

பற

ேதைவ ப காணவ

) ம

6432

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

ைக எ த நா

ைண

ைல.

றினா க க

(நிைறய)

தவ ர, அைத

:


ghfk;-7 க பா நா ெச

அர (ரலி) அறிவ

இைற

7, அ தியாய

ஹு ரா நா

தாயக

(மதனா

ஹி ர )

ெச

தா க

ெச

. பற

ேட

பற

அம

இைற

ெச

) அவ க ' எ

ேற

' நப (ஸ

த (ஸ

, இைத

இைற

த (ஸ

அத

ெகா

) ஏமா

) அவ க

7, அ தியாய

அம

81, எ

தி

த உ

, ' யா

இைத

ெச

இர த பாவ

றினா க (பாவ

றினா க

மா

(ரலி) அவ கள ட

ரணமாக அ

இ த இட தி

ெச

) அவ க

தா .

அவ க

) அவ க

ள வாச

வாேரா அவ

' (ஆனா

மிட தி

றிவ

, ப

அறிவ

. அ ேபா

' எ

தி ெச

6433

(ர

ள) ' மகாய

81, எ

அபா

(மதனாவ

பாக

தா .

) அவ க

ேறா . 24

பாக

த (ஸ

ரணமாக அ

ேபா

(

ெதா

க ப

றா க

கி) வ டாத க .25

6434

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

வ வ

. கள

)

ைமயாக)

ர அ க க

தி (உ

' எ

கி

றன'


ghfk;-7 எ

இைற

தர தி

(ப

வா

(இ ேபா எ

த (ஸ

லவ கள

ள)வ க

ற' , அ

சிய

அ தி ல தி

லவ க ல

பா க

என மி தா அ

ததாக

லா

பழ ச

ெசா

) ேபா

) ' ம டமான வா ேகா

ேபா

ற' தர

ெபா

லம(ரலி) அறிவ )

கிேற

வா

வா க

.

ைம

த ம கேள

தமா டா

.

தா . 26

: (' ம ட ' எ

ஆள ப

. இத

பைத

றி க

' ஹுஸால '

.

இைற

வ ) வழ

அவ க

லைகவ

வய

லா

( கா யாகிய நா

7, அ தியாய

ெபா கா , ெவ

) ' ஹுஃபால ' எ

ஆகியவ

(இ

மைற த ப

மாலி

'

தலாவதாக

' ம டமான ேப

ற ப

றினா க

. அவ கைள அ

பாக

(ெச

) அவ க

ைமயானவ க

81, எ

த (ஸ ள

6435

) அவ க

கா ,

அ ைமயாகிவ க ப டா

தி

றினா க உ

டவ

'

ள (ஆட பர) ஆைட, ச பா கியவா

தியைடவா

. (ெச

ஆவா

க பள ஆைட

. அவ

வ ) வழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க படாவ

டா


ghfk;-7 அதி

தியைடவா

என அ

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ஆதமி இ ம

) அவ க

ேகா

கிறா

அவ

ேத

தவ ர ேவெற

'

நேராைடக வா

நிர பா

டவ

(நிைறய) ெச

. ஆதமி

ேகா

மக

. (பாவ

ைகைய அ

ைடய வய

கள லி லா

) ஏ

. அ பா

(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ஆதமி

றினா க

) இர

றாவைத

ைண (மரண ைத)

என இ

6436

(மன த

தா

பாவம ெகா

81, எ

த (ஸ

மகன

தா .

மக

81, எ

த (ஸ

தா .

6437

) அவ க

(மன த

) ஒ

றினா க

'

நேராைட நிைறய ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

ைற


ghfk;-7 அத

அைத

வா

ேபா

. ஆதமி

ேவெற

நிர பா

இத

அறிவ

டவ

. ேம

, (பாவ

ேகா

லா

(மி ப (ப

மா

ெபா

வழ

அவ

அத

இ )

ேபா

றினா க

க ப டா வா

றாவ

தவ ர ேவெற பாவ அ

கள லி

லா

தவா

ெசா

: ஆதமி

டா

டாவ . ேம கிறா

கிறா

ேக

தவ ர ன

:

(ம காவ ேள

ேகா

.

கிறா க

) அவ க

இர

ள)

.

ெசா ெபாழி

(மன த டாவ

ெம ேகா

தா . ேமைடய

. ம கேள! நப (ஸ ) ஒ

) அவ க

நேராைட நிைறய

நேராைட கிைட க ேவ

நேராைட அவ

அறிவ

ம காவ

ேக ேட

, (ேம க

தி பாவம

ெகா

தி பாவம

ெகா

மக

கிைட க ேவ

தி

ேற அவ

6438

அத

. இர

ஸுைப (ரலி) அவ க

ஸுைப (ரலி) அவ க

) உைரயா

இ ன ஸஅ (ர

) தி

(ரலி) அவ க

81, எ

க ேவ

ைண (மரண ைத)

கள லி லா

ேமைட (மி ப ) மதி

ைண ம

அ பா

லா

7, அ தியாய

அ பா

ைகைய அ

பாளரான இ

ெசா ெபாழி

நேராைட இ

ைடய க

இ த ஹதைஸ அ

பாக

ற ம ெறா மக

வழ

வய

ைற ம

ைண (மரண ைத)

ட ேபராைச ேபா ம

ெம

க ப டா

டவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற ேகா

ைகைய


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ஆதமி

மக

இர

நேராைடக

வாைய ம ேபா ேகா

ைகைய அ இ

பாக

க ேவ

81, எ

ெப

ெம

ெகா

நிர பா

கிறா

நேராைட இ ஆைச ப

ேகா

வா

தா . அவ

. ேம

தன ைடய

, (இ

டவ

திவ ேதா .

.

தா .

6440 தா .

ஆன

ள ஒ

ஆைச உ

81, எ

அவ

தவ ர ேவேற

102: 1 வ ) வசன

7, அ தியாய

'

க தாலான ஒ

தி பாவம

கஅ (ரலி) அறிவ

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

வ ைத

றினா க )

) தி

லா

இ( த ஹதஸான)

(தி

) அவ க

ைண (-மரண ைத)

உைப இ ' ெச

6439

(-மன த

ற ேபராைசய லி

என அன பாக

81, எ

வசன

கைள ள ெப

ேற நா

திைச தி

பவ

க ட

வைர.29

6441

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ


ghfk;-7 ஹகீ

ஹிஸா (ரலி) அறிவ

நா

நப (ஸ

பற

நா

அவ கள ட

அவ கள ட 'எ

னட

) அவ கள ட ேக ேட

நப (ஸ

இன ைமயான ெப

கிறவ

ேபராைச வழ

க ப

வதி

ைகதா

பாக

7, அ தியாய

லா

கீ

வா

ேதாழ க

81, எ ம

கள

ெச

' இைற

ெச

வ ைத வ ட) எ

'அ

வாறாய

, ஒ

வ ' அ

ல எ

.

. மன ைத அைலயவ அதி

சிற ததா

'உ

(

நிர பாதவைர

' எ

ேபா

றவராவா .

.30

றா க

கள

தா . யா

பமானதாக இ

அவ கேள! எ

கள

' இ ெச

தா க

. ம

வ ' ப ைமயான றி) ந

வய

(ரலி) அறிவ

தா க

6442

) அவ க

க ப

ெகா

ெகா

. பற

கிறவ

ட ப

ைகையவ ட

ைற) நப (ஸ

(ஒ

வழ ெகா

ைல. அவ

ேம

தா க

ேபராைசய

) இைத எ

என

என

ஹகீ ேம! இ ெச

. இைத( ப

. அவ க

. அவ க

ெகா

) அவ க

அதி ட

ேக ேட

. என

தா .

(த ம ) ேக ேட

ெச

வேம வ

(இற பத

காவ

மா?' எ

அைனவ பமானதா அறவழிய

ெச

ேக டா க

ேம (வா ' எ ) ெசலவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைத வ ட .

கள பதிலள

தா க

டேத அவ

.


ghfk;-7 ெச

வமா

. (இற

ெச

வமா

' எ

நா

இர

இ வ ' யா அ எ நா

நா

?' எ

வா

கள . 31

றினா க

) ெவள ேயறிேன

சமய தி நா . அ ேபா

' எ

) அவ க

ண ேன நப (ஸ

. நா

ேற

. அ ேபா

தா க

எவ

த . அ

) அவ க

. எனேவ, நா

) அவ க

'அ

. நப (ஸ

இைற

. அவ க

வ ) அதிக

சிலைர த

சிறி உ

ேநர

நட ேத

ளவ கேள ம

தவ ர, அவ க வல

கி அ ெச

ப க

வ தா

ைம நாள அ

இட ைம

. அ ேபா

வைத அவ க

ைன

தி

ைன

த ேர! (இ

லா

ப க கிறா க

அவ க

(ந பல ெச

பா க

ேக) வா

)

' (இ ைமய ைற தவ க

வ ைத வழ ப க

. (இவ கைள

)

நிலா (ஒள படாத)

லா 'அ

த (ஸ

யா

.

அவ க

அவ க

) அவ க

ெகா

ேக டா க

பணமா க றா க

லி

நட கலாேன அ

அவ

6443

ெச

ைல. (அ த

ெச

வழ

(வ

பமா டா க

நிழலி

தா .

தன யாக நட

கவ

ெச

த (ஸ

81, எ

த (ரலி) அறிவ

அவ க

) வ

இைற

7, அ தியாய

பாக அ

ேபா

கினா ப

. அைத

ப க

தவ ர)' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆவ ;

றா க

வா .

!'


ghfk;-7 இ

சிறி

'இ

ேநர

நா

தி

' எ

ைன அமர

ெச

ேகேய அம

ெவள ய இ

ேகேய அம

ஹ ரா

தி

திய

அவ க

யவ

காண

ெவ

ேநரமா

னட

ெகா

ேட ' அவ

வைத

ேக ேட

யாம அ யா

எ த

நப (ஸ ப

' இைற

பணமா க

திய

தி த

னா

) அவ க எ

'அ ேதா

தாய தா

வ பசார நா

' அவ

ந ெச தா தி

ெசா

வரவ

திய

ப வ

ைல. ப ற

வைர நிைற த)

னா

ேக கவ

ைன

யா ட

ேபசின க

' எ

றா . நா

வா )?' எ தா

.

ஹ ரா

எைத

என உ

' ஜி

வ னவ ேன

தா . அவ

ேக ேட

மா?' எ

?த

லா

வா

ைலேய?' எ

ெச

.

ேனா கி

ைமயாக இ

(அைல) அவ க க

தா க

ச ேய!' எ

ெபா

ேகேய இ

அவ க

தா

தா

ெசா

வ பசார

னட

சம

, (பாைறக

ட ேநர

லா

இற பவ

த ஒ

தி

லிவ

றி, ' (ஏக இைறவனாகிய) அ தி

கள ட

வ பசார வ தேபா

(வானவ ) ஜி

மா (ெசா னா

ைல. ந

அள பைத நா

இைணைவ காத நிைலய ச

க க

அவ க

.

அவ கேள! அ

! ஹ ரா பதி

. ' நா

அவ க

. அவ க

. அ ேபா

றி

னட

றா க

அவ கைள நா எ

தா க

ெச

பற

நட ேத

றி,

' என எ

நட

ேல! அவ . அவ

(ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

னா

'ஆ ' எ

) ேக ேட

றா . . அவ


ghfk;-7 'ஆ ' எ

றா . நா

' அவ

'ஆ ' எ

ேவ

சில அறிவ

பாள ெதாட

இேத ஹத

(அறிவ

ெதாட

ச யானதா அ

அ நா

ஹ ரா எதி ெகா நா

யவ

' எ

(இர ப

காண ப

அறிவ

இ த ஹத அறிவ

' ஆ

லா

மா?' எ வ

க ப

. அ

ேக ேட

ேநர தி திய ட

.

.

. ஆனா

த (ரலி) அவ கள

கிற

81, எ

, அ அறிவ

. அ ேபா

) அவ க

தவ ர ேவ

மி

லா

'

ைல) எ

றி

.

தா .

) அவ க

மதனாவ

ெச

ெகா

தேபா

நப (ஸ

) அவ க

'அ

கிேற

யா

6444

) நப (ஸ

நட

' லா இலாஹ இ

ைவ

◌ஃ ◌ஃபா (ரலி) அறிவ

' இேதா! கா தி

நப (ஸ

வழியாக

றி த) '

7, அ தியாய த

தா

.

(வண க தி

பாக

வ பசார

த தா(ரலி) அவ களா

த தா(ரலி) அவ கள

இற தா

னா

றா .33

அவ

பாள

தி

;

' இ த உஹு

இைற

மைல அள

(பாைறக

உஹு

நிைற த)

மைல எ

த ேர!' எ

கைள

அைழ தா க

அவ கேள!' எ

னட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற இ

. ,

.

ேப


ghfk;-7 அதிலி

ஒேரெயா

லா

இர

கழி

நா

ெச

ைவ

இட ப க பற

ெபா கா ட என

ப க ர ) நட

ைம நாள

(ந பல

)

வல

இட ப க

ப க

இ தைகயவ க பற

நப (ஸ

டா க

ெசா

ேகேய இ

ரைல

ேக

சியள

னட

நப (ஸ

நிைன

ேத நா

ைற நா

ெச

டவ கைள

வ த

. (அவ க பய

வ ள

வ த ேட

நட

ப க

ளவ கேள லா

தவ ர' எ தா க

றி, த

. ' (ஆனா

,)

.

ெச

மைற

) ' இைற

டா க

.

) அவ கைள யாேரா ஏேதா லலா

வைர இ

. எனேவ, அவ க

' எ

இ ப ெய

ெச

நப (ஸ ' நா

வல

வைர இ த இட திேலேய

. அவ கள ட

) அவ க

வ ) அதிக

றினா க

ேக

சிேன

றி, த

ைசைக ெச

' நா

, இர

. கடைன அைட பத காக

ஆவ ; இ ப

ப க

னட

கா

அைத

ெசலவ டாம

.

' (இ ைமய

தா

லா

தவ ர!' எ

தா க

ைற தவ க

றிவ ர

மகி

வ ைத ) ெசலவ

) அவ க

உர த ,) எ

சி) இ

ெசா பமானவ கேள' எ

' எ

(ஆனா

ெச

(எ

இ ப ெய

ைசைக ெச

(இைறவழிய

ெச

னட

சில ெபா கா கைள

(சிறி

அ ேபா

அ யா கள ைடேய இ ப

றி, (நா

நிைன ேத

ேகேய இ னட

' வைர

அவ கேள! ஏேதா ஒ நிைன த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப றி

.

)


ghfk;-7 அவ கள ட அ ேபா நா

ெசா

நப (ஸ

'ஆ ' எ

) அவ க

ேற

தாய தா

வ பசார

. அ

தா

தி

தா

7, அ தியாய

இைற

மகி

(எ

சி அள

சிறிதள என அ

(த

சி) இ கா

ெசவ

லா

னா

(ஜி

வா )?' எ

) அவ க

'உ

லிட ) ' அவ

ேக ேட

றினா க

இைணைவ காம

றா . நா

ச ேய (ெசா

ேக டா க

னட

எதைன

வா ' எ

மா (ெசா

த (ஸ

ற களா?' எ

தா . அவ

தி

81, எ

த (ஸ

தைல அளவ

னட

னா

இைற

பாக

உஹு

ெசா

தா

(வானவ ) ஜி

(ஏன இைறவனா ) அ

' (ஆ ) வ பசார பதிலள

.

' அைத ந

) மரணமைடகிறவ

(வா

ேன

. அவ

வா )' எ .

6445

) அவ க எ

றினா க

னட

நிைலய

க எ

'

இ ம

; கடைன அைட பத காக நா

தா

அதிலி நா

(அதிலி

க ைத ) தவ ர.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .34

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறி கழிவ ) எ

ட என ைவ

.


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

(வா

ைக) வசதிக

த (ஸ

மனேம (உ என அ

ைமயான) ெச

ஷகீ

வாய

(உட

நலமி க

உய

லா

ேதானான அ எைத

அ தைகயவ கள ம

ேமவ

தைலைய நா

ெகா ெச க

தி

; மாறாக

அறிவ

ேபா

ெம

நல

தா .

அர (ரலி) அவ கைள நா றினா க

.

திைய நா யவ களாக நப (ஸ க

ேம (இ ஒ

) அவ க

அவ க

ேதா . எ லா

வம

.35

ஸலமா(ர

ெச

6448

த) க பா

ெச

'

தா .

ேறா . அ ேபா

) ஹி ர

நாள

றினா க

வமா

81, எ

லாதி

ெச

ப ரதிபலன ேபா

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

வ சா ற

6446

அதிகமாக இ

7, அ தியாய

பாக

நா

81, எ

) அவ க

(அத கான) ப ரதிபல

ெபா

பா வ

லக தி

வ தா

) அ

பவ

அ ப

ல ப டா . அவ

ேகா

றா . (அத

மைற தேபா

அவ

. எ

கள

காம

சில

ெச

அவ கா

' கஃப க

(தாயக

தம

உைம (ரலி) அவ க ேபா ட வ

அள ப டன .

. அவ

ண ஒ

' அண வ

ெவள ேய ெத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ய உஹ¤

ைற க) அவ

தன. அவ


ghfk;-7 கா

கைள நா

அவ

மைற தேபா

தைலைய (அ

ைலய ெச

மா

ெகா

7, அ தியாய த (ஸ

இைற

நா

(மிஅரா

- வ

ேபா

அ எ

பா ேட

அவ உ தரவ

அைத

கா

கள

டா க

. எனேவ, ம

' இ கி '

. (ஹி ர

பறி

( ைவ

)

) ெசா

க ைத எ

ளன .38

6449

) அவ க லக

றினா க

பயண தி

'

ேபா

அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய க

. அதி

ஹ¤ைஸ

சில அறிவ

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ேபா

அதிகமானவ களாக

ேட ெப

பா

) அவ க

பாள

81, எ

(ரலி) அறிவ

ெதாட

வழியாக

தா .39 இ த ஹத

6450

தா . இற

வைர உண

ேமைசய

(அம

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேத

. நரக ைத கைளேய

.

என இ ரா இ

ேத

கன

கள

81, எ

தைல ெவள ேய ெத

) மைற

) அவ க

லக ) பல

பவ க

பாக

ண யா

நப (ஸ

தத கான இ

அவ

.

.


ghfk;-7 உணவ சா ப

தியதி

ைல; இற

81, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ எ உய இ

ளவ

நா

) அ

நப (ஸ

ேட

. பற

ேபா

81, எ

நா

அ க

ப க

(வ

) நிைல ேபைழய

இற தா க அள ேத

தவ ர,

. அதிலி

. அதனா

எ (சிறி

ந கால தி

.41

6452

யவ

ஆைணயாக! நா

தி ெகா

ைல ைவ

ைமைய

தா .

தவ ர வண க தி

ைவ

வா ேகா

எ ) அவ க

, அைத நா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ ம

த சிறி

ய ெபா

தா

எவைன லா

6451

ேபைழய லி

7, அ தியாய

பாக

ைய அவ க

தா .

லாத நிைலய

கால ப

) நிைல

(வ

வான ெரா

ைல.40

டதி

7, அ தியாய

பாக

வைர மி

தி ெகா

ேவெறவ (க கிேற ட

மி

ைலேயா அ தைகய

) பசிய னா . ேம

, (க . ஒ

நா

வய

ைற

) பசிய னா நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

தைரய வய )

றி


ghfk;-7 அவ க அம ெச

ேதாழ க ெகா

றா க

ேக ேட

. எ

வய யவ

. அவ க

உடேன நா

அவ கள ட

வய

ேக ேட

. அவ க

காசி

, என

ைன ) ப

அவ கைள

ைழ தா க நா

உடேன (த ேக டா க

ெச

வா க

வா!' எ ெச

(உ ேற

ேள ெச

ன 'ஆ

ல) அ (வ

கட

லிவ

பா

எ ல

ேபா

' ெப

(த

. எ

டா க

.

ைன அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

.

. நா

வ த ' த

அவ கேள!' எ

ேகா ைபய கி

.

ஹ¤ைரராேவ!) எ

மதி ேகார, என ) ஒ

ேக ேட

றா க

நட தா க

) அவ க

.

) அவ கள ட

கமா ற ைத

றா க

றி

யாம

ெச

) )

ெச

றி

ெச

றி

க எ

கட

வசன

; இைற

ெசா

' அ

ைன

ஹி ேர! (அ

. நப (ஸ

ைணவ யா ட ) ' இ த

பசி ந

; (எ எ

, 'அ

ப றி அவ கள ட

பத காகேவ (அ

ள ஒ

ைன

கிேற

ேற

. அ ேபா

'இ

றா க

ள (பசி) நிைலைய

ெதாட

ைன ) கட

பத காகேவ (அ

. பற

(எ

வசன ைத

ேபா க) ஒ

) அவ க

ெதாட

. அவ க

வா க

கட

' இேதா கா தி

. நா

ேள ெச

ள ஒ

உம (ரலி) அவ க

னைக தா க . நா

நிர

பசிைய

ஏ ப

அைழ தா க ' (எ

(எ

பாைதய

(ரலி) அவ க

இைறேவத தி

ைற நிர (நப -ஸ

ெகா

) ெச ப

இைறேவத தி

ைல. ப ற

அவ க பற

ைற அவ க

ேக ேட

ெச

ள வாச

(ப . அ ேபா

. உடேன நா

அவ கள ட அவ க

ேட

ல தி மதியள

பாைல

?' எ இைத

) தா க டா க

. .


ghfk;-7 அ

பள பாக வழ

அைழ தா க ' தி எ

. நா

ளா ' எ

றா க

தி

கலிட

யா ட

ெச

வ தா

(அ ல

ஹா

(அவ க

வ த நப (ஸ

ெகா ட

லா

(மன

தி

ஹ¤ ' என

அவ கேள!' எ

நப (ஸ

) என

இ த அவ

) ெசா

வா

ேற

.

'

பா

லி

ேச

தா

ஏேத

வா க

ஏேத

பா க

பேதா சிறிதள

எ மா திர ? இைத நாேன ெபா

தமானவ

ைடய ெகா

ஒ த

ேட

. அதிலி பவ

வா க

.

வர ) ெசா பா

பள

ஆள

னதா

.)

சிறிதள . தி

உ தரவ ட, நாேன அவ க பாலி

ஆவ . . ேவ

தான ெபா

பவ

. த மிட அைழ

தின க

வேமா கிைடயா

ைணவாசிகைள அைழ

. ' (இ

வத

என

) அவ க

த மிட

(தி

இ த

லா தி

) அவ கள ட

ளமா டா க

ஏ ப ட

ெகா

, நப யவ க

திய

'அ

அவ கைள அைழ

. நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

ைணவாசிக

ஆ வாச ப

(இ

பேமா ெச

இவ கைள

கவைலதா

வ தா

னட

) அவ க

; இைற

ஸ¤◌ஃ பா) இ

மா டா க

வ தா

இ ேபா என

ேட

ேதட அவ க

தி

அதைன இவ கள ட

எைத

ெபா

ெச

. நப (ஸ

.

ைணவாசிக

தா

றா க

' இேதா வ

ைணவாசிகள ட

அவ க

கி

ைன

ைன வாசிக ெகா

கிைட காம

ேபாகலா . இ

கீ

' என

ப யாம

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

க இயலா

,

.


ghfk;-7 பற

, நா

தி

ைணவாசிகள ட

(அைழ ைப ஏ அவ க ஆ

தி

கா

ேற

நா

ேக இட ப

தண

தா . ப ற

தாக

தண

ைகய

தி

ைவ

(ம ' இைற

த தா த

னட

) எ

சி

ேளா

(அ ப

அவ கேள! (ஆ .) உ

அவ கேள!'

ெகா

' எ

ேத

. அவ

. அவ

ெனா

நா

த தா . இ

திய

. அ ேபா

ம க

. அத கவ க

தாேன?)' எ ைமதா

' எ

கி

னைக தா க

' இேதா கா தி

கிேற

ேக டா க ேற

. நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

த . பற க

;

' நா

வைர த

அைனவ

ேகா ைபைய வா

.

ப த

தாக

ேன

தி

ேற

றா க

தாக

தாக

தி

அ த

)

ஹி ' என

ேகா ைபைய

ேத

பா

. நா

'அ

ெச

ைன

ெசா

அ த

ெகா

) அவ க

அைழ தா க

அவ கேள!' எ

னட

. நப (ஸ

அ த வ

இைற

ெகா

த தா . ப ற

ெகா

தின . நப (ஸ எ

அைத

அைத

; இவ க

மன த ட னட

. அவ க

) அவ க

மன த

அவ

ெனா

ெகா

ஹி !' எ

இைற

ேகா ைபைய எ

) அவ கள ட

கிேற

. அவ க

மதி ேகா னா க

கினா க

. நப (ஸ

' இைத எ

தா . ப ற

அைத இ

வைர

'அ

) அவ க

வைர வ

மதி வழ

' இேதா கா தி

ேகா ைபைய எ

த தா . நா

நப (ஸ

ைழய) அ அ

அமரலானா க

. நா

. நப (ஸ

அ த

அவ கைள அைழ ேத

(வ

ைணவாசிக

அைழ தா க எ

) வ

ெச

. நா ) அவ க


ghfk;-7 ' உ கா ப

(���ைத க

ெசா

' எ

றா க

லி ெகா

ேடய

ச திய (மா

. ப

(தி

ெகா

)ெபய

ஸஅ

றி எ

இைறவழிய

அ ெப

ேவல மர தி

லாதி

டாக

ேறாெடா

அச

பன} அச

81, எ

6453

த அர கள

ேடய

ேத

. நா

ஒ டாம (நா

மல

ைறயாக (நா

ைல' எ லா

. இ

ேற

திய

'இ ம

) அவ க

அவ கள ட க

ைல;

அவ

அ த ைடய

தா .

ேபா

நா க

ஆேவ

ைல க

ெக

. எ

சாண

வைத

வ ேதா . ப ற

(

ைக நட

ைல எ

வதி

ைக நட

ப ட (கால )ைத

ெதா

ெதா

தவ ர உண

கழி

ைறயாக

' எ

. நப (ஸ

ைவ

. 'இ

.

நாேன

. எனேவ, நா

னா க

ேன

ப ைவ த (இைற)வ

இ த நாண

னத

ேள

ல தா

ெகா

றா க

(ரலி) அறிவ

இைலகைள

ல தா

' எ

'ப

வழிேய இ க

உ கா

அவ க

கைள அ

சியைத

நிைலய

. நா

வா

. உடேன அவ க

அப வ கா

. இ

கா ேத

றா க

வத

7, அ தியாய

பாக

ேன

ெகா

' (ச ) அைத என ேகா ைப

' எ

க, நா

க) ைத

ஆைணயாக! இன

ேபா

ஃபாவாசிகளான) பன}

வதி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல எ

ைடய) ைன

ைற


ghfk;-7 றலானா க

. அ ப யானா

இழ

ளா

பாக

7, அ தியாய

ேட

81, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஹ ம (ஸ

பாக

ப தா டதி

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ உ பாக

டா

அதி

அவ கள

நாறினா ப

மதனா ேகா

81, எ

வ த வழிபா

வணா

நா

).

வ ததிலி

ைம உணைவ

அவ க

இற

ெதாட

நா

வைர க

வய

6455

தா .

7, அ தியாய ச

திேன

6454

) அவ கள

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேப

வைர) ெச

ைல.

7, அ தியாய

ஹ ம (ஸ

(இ

என வ

தா .

) அவ க

அவ கள நிர ப உ

நா

(ேபா

ப தா

(ெவ

) ேப

81, எ

6456

நாள

இர

பழமாகேவ இ

ைற உண .

தா . நிர ப ப ட பதன ட ப ட ேதாேல இைற

ைக வ

பாக இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

81, எ

க தாதா இ

திஆமா(ர

நா

அன

அவ க அ பா

' சா ப

லா

வட

ததி

அவ க பாக

தயா க

ேச

ைல. ெவ நரா த

கள

7, அ தியாய

(எ ேபாதாவ பாக

7, அ தியாய

) நா

நா

நப (ஸ

ேதா

ேபா

ேவா . (அவ க

பா . (ஒ

வான ெரா

கைளய ப

6458

அறி த ம

வைர மி

81, எ

ெச

டதி

) அன

ப தாரகிய) நா மாதகால ) ேப

இைற சி எ

81, எ

பழ க

) அவ க

ைய அவ க சைம க ப ட ஆ ைட

ைல' எ

றா க

(சைம பத காக அ

ட எ

க ந

கழி தி தா

(ரலி)

.

தா .

(ெவ

) சிறி

ப றைவ காமேலேய ஒ லா

தா .

ணா

) அவ கள

அ ேபாெத

பவ

; (ஆனா

ெச

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அறிவ

மாலி (ரலி) அவ கள ட

காக ெரா

அவ க

6457

(எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ெந .

உணவா

ப ைவ க ப டா

6459

கிற

தவ ர.

);


ghfk;-7 உ வா இ

ஸ¤ைப (ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அவ க ப ைற பா (

) ெந

உண அ

க ) இ

கள

) ந

ெபா ப

த (ஸ த

வா க

ெகா

பா க

.

7, அ தியாய

(ஆனா

எ ப

ரா

வா

சா கள

' எ

. அ த

81, எ

மாவ

) ெந

?' எ தா

சில

இைற

த (ஸ

ேக ேட

பாைல நப (ஸ

) அவ க

. (அத க

) அவ கள

(இலவசமாக கள லி

நா

(அ ேபா

பா

தன. (அவ றிலி ல

) அவ கள

. அத

ப றைவ பத காக

றினா க

பழ

) மகேன! நா த (ஸ

ைக நட தின க

தன . அவ கள ட ஒ டக

(அ

, ) இைற

(சைம பத காக அ

) அவ க

ெகா

சேகாத

கள

களான ேப

, அ

வத கான) இரவ

இைற

பாக

மாத

ைடவ டாராக, இ

ெகா

' நா

ப றைவ க ப

' (அ ப யானா அவ க

னட

ேபா . இர

ைணவ ய ) இ

தா .

கற பா

கற

)

அவ க எ

6460

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


ghfk;-7 அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

'அ

லா

ேவ!

தா .

ஹ மதி

இைற

த (ஸ

பாக

7, அ தியாய

' நப (ஸ

) அவ க

ப தா

) அவ க

81, எ

அ தஉ(ர

ப ரா

) அறிவ

மிக

ெசய

தா க

எ ேபா

ேநர ) எ

(

வா க ெதா

7, அ தியாய

பாக

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

அவ க

நிர தரமாக( மிக

?' எ

பமான ெசயலாக இ . அத கவ க

. ' (இரவ

ேக ேட

வா க

) எ

81, எ

) உண

வழ

வாயாக!'

.

தா .

ேக ேட

வ ைடயள

பசி

6461

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ' எ

(

தி தா க

' நிர தரமா

) நப (ஸ

. அவ க வ ைடயள

) அவ க

' ேசவ தா க

?' எ

ெச (ெதா

ய ப ைக காக)

ேபா

(ந

த (ஸ

)

.

6462

தா . ெதாட வ

) ெச

ந ெசயேல இைற

பமான ெசயலாக இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நிசி


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

' இைற

த (ஸ

கா பா றா

கைள

அவ க றிவ நட

, 'உ லா

வா )' எ

மா (த

கள வ

ந ெசய

ைன

தா

. (வர

ேநர

ந ெசய

நிைல(ைய

கைடப

அைடவ க

' எ

றா க

பாக

7, அ தியாய

இைற

ேந ைமேயா

(ந

ந ெசய

லா

?)' எ

டா

.) காைலய

வா

ெச

. நப (ஸ

தவ ர' எ ப

. நிதானமாக

, மாைலய

நிைல (தவறாத க தா

ேபா

தேர!

வ னவ னா க

ெகா

) ந

ைணயாேலேய எவ

நிைலயாக ) ெசய

. (எதி

.) (இ

'அ

; அரவைண

, இரவ

)

இல சிய ைத) ந

.

81, எ

த (ஸ (ந

. ம க

மறிவ டாத க க

அவ

ெப

கா பா றா

, ' (எனேவ, ேந ைமேயா க

யாைர தன

றினா க

கள

' (ஆ ) எ

ெகா

சிறி

6463 தா .

) அவ க

. (மாறாக, அ

கா பா ற ப

81, எ

6464

) அவ க

நிைலயாக ) ெசய

றினா க ப

' . நிதானமாக

ெசய

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (வர

)


ghfk;-7 மறிவ டாத க ெசா க

) அறி

க தி

ெகா

ேபா

ைழவ

ைணயாேலேய எவ

மிக

பமான ெச

(ெதாட

ெசா

. (எ

ய ப

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' ந ெசய

கள

அவ கள ட இ

தா

வ ைடயள எ

ைலைய

பாக

. (மாறாக, அ க

ைகய

அவ

லா

. ந ெசய ) மிக

ந ெசய

தன ெப

கள

ைறவாக இ

லா

தா

,

.

6465

தா . லா

மிக

. அத ெச

. ேம

7, அ தியாய

யாைர

தா .

81, எ

, (ெதாட

ெதாட

கா

கள

) நிைலயான ந ெசயேல ஆ

வ னவ ப ட

தா க

. உ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

அவ க

ய ப

, ' ந ெசய

81, எ

' எ

பமான ' (எ

?' எ

ைகய

)

நப (ஸ ைறவாக

) நிைலயான ந ெசயேல' எ க

வதி றினா க

இய

றவைர அத

.

6466

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


ghfk;-7 அ

கமா இ

நா

ைக

இைறந ப

அவ கள ஒ

ெச

கி

?' எ

) அவ க

ேந ைமேயா (வர கிைட ம க தா ெகா

(ந

மறாத க எ 'த ; அ

81, எ

டா

ெச

ேக ேட )

)

றி ப

. அத

ட நா

அவ க

நிர தரமானதாகேவ இ தைத

)

ேபா

கள

' எ எவரா

.

6467

' வண க வழிபா

கள

நிைலயாக ) ெசய

. ந ெசய

ெசா

ன பா

தவ ர, ' எ

ந ெசய க

சிறிேத ஆய

மா? இைற ம

காக எ

' நப (ஸ

தா .

ற) ந ெசய

கைள லா

தா களா? எ

ேக டா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ைன ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ? (வழிபா

) அவ களா

7, அ தியாய

பாக

தா .

(எ த வண க வழிபா

, ' நப (ஸ

அறிவ

வாறி

ெகா

ைல. அவ கள

றிவ

) அவ க

ைகயாள கள

வழிபா

எைத 'இ

(ர

றா க

க தி

வதி

. நிதானமாக நட அத

ைழவ

அவ கேள!' எ

ைணயா

) ெகா

ய ப ரதிபல வ டா

' எ

வ னவ னா க ைன அரவைண

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

இைறவன ட றினா க . எ

ைன

.


ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி ெசய

; ந ெச

ஜாஹி (ர ேந ைம அ (அரப ய

த ெசா

த (ஸ வ

உ க

81, எ

பத

ெதா

)கைள இ பல

வ ைள ைற

7, அ தியாய

' ேந ைமேயா

ெப

.

ைம' எ

ெபா

ளா

. இைத

ப .

தா . நா

தவா

றினா க

டைத

றினா க

ேபா க

ஹ ) ெதா

(மி ப தேபா கா ட ப ட

எ டைத

ைகைய ெதாழ

) ஏறி கி லா

திைசய

:

ெகா

கா சி என

கைள இ

(

ேமைடய

ைக நட தி

81, எ

6468 ஒ

நரக தி

இட

அறிவ

: ' வா

ெசா ெபாழி

ைசைக ெச

' எ

' சதா ' எ

) அவ க

தைமகள

பாக

நிைல எ

பற

ைகயா

வ ைள (எ

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

நா

ள ம ேறா

றினா க

) ' சத ' ம

அன ைவ

தி ெப

) அவ க

7, அ தியாய

பாக

நா ேபா

இ த . ந க

வ றி ைம தைம(கள

டதி

ைல. ந

ேம நா

.)

6469

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம டதி

ைல


ghfk;-7 எ

இைற

லா

த (ஸ

அைம தா

. அவ றி

ெகா

டா

. (மதி

வழ

கினா

அறி தா

, ெசா

என அ

இைற

காம

அ த அ

இ . த

. அ கவ

கர

சா கள ட வழ

காம

லா

அைன

ைண

வைத

. (இைத ேபா

வைத

ேற)

அறி தா

க மா டா .

தா .

6470 தா .

த (ஸ வா

) அவ கள ட

ேக ட யா

ைல. இ

ெசலவ

நப (ஸ

) அவ க

'எ

ேசமி

(பசி

உண

ேம நப (ஸ

தியாக, நப யவ கள ட

களா நா

வைககளாக ன டேம ைவ

ளமா டா

ேவதைன

பைட வ

ைக ெகா

வழ

லாம

அதைன

வைககைள ேம த

அவந ப

லா

81, எ

) ேக டா க வ

பாள

(ரலி) அறிவ சில

வைகைய ம

ப றிய அ சமி

சா கள

ெகா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பண

க தி

ைகயாள

ஸய

ள) ஒ

'

பைட தேபா

ெதா

7, அ தியாய

பாக

றினா க

ைணைய

. எனேவ, இைறம

இைறந ப நரக ைத

) அவ க

ைப

லா

ைவ க

னட

ெபா உ

ேபாவதி

ெசல

) அவ க இ

த அைன

ள எ ெச ைல. (இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபான ப வ ைத ப

)


ghfk;-7 யம யாைதேயா (இ

பற ட உ

பவ

ேதைவயாகாம

ளவராக ஆ

நட பவைர அ

கைள ) ச வா

7, அ தியாய

ஃகீ ரா இ நப (ஸ நி

ெதா

7, அ தியாய

இைற வா க

பாத

. இ

க ேவ

பாக

ெச

81, எ

வா க

அ யானாக இ

) உ

தாய தா . அவ க

) இ

வாழ

பவைர அ

கா வழ

ெச

வா

ைமைய வழ லா

. வா

ன ைற

ேமலான வ சாலமானேதா க படவ

ைல' எ

றினா க

.

6471

தா .

அள

ப றி அவ கள ட டாமா?' எ

81, எ

த (ஸ

யம யாைத ேம ட

ைமைய

ஷ{ அபா(ரலி) அறிவ

) அவ க

லா லா

ன ைற

(த

. ெபா

ெகாைட (ேவெற

பாக

ேக க ப

ேக பா க

ைட

ேபா

அள

' நா

.

6472

) அவ க பதாய ர யாெரன

றினா க ேப

'

வ சாரைண ஏ

, ஓதி பா

மி

க மா டா க

றி ெசா

. பறைவ ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

.


ghfk;-7 பா

கமா டா க

சா

தி

. த

பா க

இைறவ(

7, அ தியாய

பாக

81, எ

ஆவ யா(ரலி) அவ க திய

தா க

றி ப

ேம ெசா

ைற என

அதிகமாக ேக (அ

. அ ேபா

தவ

ைல. அவ

) அவ க

வ, அ

தரேவ

லா

ேக ப

யைத ) தரம

ல ப ட ல

, ெச ப

மா

யவ

வா க

ெசா

தா

தினா க

லா எவ

ைவ மி

ைல.

ேக ெசா த . அவ . ; (இ

வா

அவ

ேதைவ கதிகமாக வ ைத வணா

, (அ

க த )

) எ

நிகராேனா அவ

' எ

வா

(ஒ

(ப

. அவ

லாதவ ைற, அ யாசக

றினா :

' எ

, வண க தி

, 'இ

(ஊ ஜிதமி

தவ

ளவ

)

) அவ கள டமி

திய

தன

ேக உ ய

ஆ ற

தரான வ ரா (ர

ஃகீ ரா(ரலி) அவ க

ெதா

அவ

, நப (ஸ னா

அவ)ைனேய

ஷ{ அபா(ரலி) அவ க

மி

ஆ சியதிகார

ஃகீ ரா இ

த (ஸ

) அவ க

தவ ர ேவெறவ

, ' இைற

தா க

அைன தி

ைக ெகா

6473

. அதி

ெசவ ேய ற ஹத

நப (ஸ

ந ப

ஷ{ அபா(ரலி) அவ கள

ஃகீ ரா இ

.

தவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப வ ,

உ யைத )

,

:


ghfk;-7 த

மா

ேகா

ைத ப ம ேறா

, அ

அறிவ

பாள

7, அ தியாய

இைற இர

கா

க க

ேபச

; அ ைக ெகா

லா

ைவ

றினா க

க தி

த (ஸ ம ல

) அவ க

இ த

.

ளத(hன நாவ ) ப)

, த

னட

அள

கிேற

ைக ெகா

டவ

இர உ தரவாத

.

தா .

6475 றினா க

ைம நாைள

வா டவ

கைள உய

'

உ தரவாத

ஸஅ (ரலி) அறிவ

ைவ

சி

.

இ த ஹத

ளத(hன ம ம உ

81, எ

, ெப

6474

இைடேய உ ெசா

இைற லா

ந ப அ

நா

வ தா க

வழியாக

) அவ க

தாைடக

7, அ தியாய

எ அ

81, எ

த (ஸ

என ஸ பாக

ெதாட

இைடேய உ

அள பவ

தைட வ தி

பாக

ைனயைர

ஆகியவ

ந ப க

ைட வ டா

ைம நாைள

ந ப

' லா

(ஒ

ைவ ெதா

ைக ெகா

) ந

ைம நாைள

ைல தர ேவ டவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லைத

டா . தாள ைய


ghfk;-7 க

ணய ப

என அ

.

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக அ

ஷ{ ைர

81, எ

) அவ க

அைத மனனமி ட

' அவ

(உபச ந ப அ

பாக எ ஓ

இ ல

அ ேபா

வா

, 'அ தினைர

81, எ

ந ப க

அவ

ெசவ ேய ற களா

ெகாைட எ ெகாைட) ஒ

லா க

; எ

. (அவ றி ன?' எ

பக

இர

ைவ

தி நாைள

ணய ப

. ேம

ைக ெகா ' எ

றா க

டவ

)

(ஒ

) ந

, லைத

.

6477

) அவ க

வ ைளைவ

கா

நா

, ' (அவ

தி நாைள

த (ஸ

இைற

றியைத எ

தா .

பசார

றிவ

7, அ தியாய அ யா

)

) அவ க

டவ

ைவ ; அ

மா . வ

' எ

ைக ெகா

ஸாஈ(ரலி) அறிவ

அட

. நப (ஸ

) ஆ

லா

ேபச

(ப

ெகாைட

ேக க ப ட

6476

அதவ அ

நப (ஸ ள

தா .

றினா க

ப றி ேயாசி காம

' ஒ

ைற

ேபசிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறா . அத


ghfk;-7 காரணமாக அவ அதிகமான என அ

திைசக வ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

லா

பலைன

லா

81, எ

த (ஸ

இைற அ யா

(அத அ

) கிழ நரக தி

7, அ தியாய

பாக

(இ

ர தி

ப றி

அவ

6478

வா

ேயாசி காம

) ேப கிறா . அத

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

ைடய நிழைல

(த லா

(தன ைமய

கிறா

. ஓ

நரக தி

காரணமாக

அ யா ப

லா

வ ைளைவ

ேபா

ப றி

கிறா .

தா .

6479

) அவ க தவ ர ேவ

லா

ைதைய ச வசாதாரணமாக

) ேப கிறா . அத

திவ

காரணமாக அவ

றினா க நிழேல இ

ைடய (அ யாச தி ) அ

வா

ைதைய ச வசாதாரணமாக (அத

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

'

ய ஒ

கைள உய

ய ஒ

தி

ெப தாக ேயாசி காம

ேகாப என அ

றினா க

தி

அ த

ள ெதாைலைவவ ட

தா .

) அவ க வ

கிைடேய உ

கிறா .

ைவ நிைன

) நிழலி

' லாத ம

ைம நாள

அைட கல (அவ

அள

) ஏ கிறா

ைடய அ ச தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா .

) க


ghfk;-7 வ

பவ

என அ

(அவ கள

வராவா .)

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

(

ற ) ெசய

னா

வா

லா

வா

இற த

(கா ேறா ெச

யதத

கல

கா

எனேவ, அ

அவைர ம

என ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

81, எ

வா

டா

கால தி

கடலி

ெச

வவ

ேக டா

. அவ

' எ

.

தா .

6481

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ த

வ டா திர

ய டா

ைன(

உடைல ஒ

ய வ

) ஒ எ

வாேற அவ

ன?' எ

ெச ன

ம கள

ட) அவ

காரண ைன இ

பாக

) அவைர அ வ

'

ராய

சியவராக இற

ப றிய அ சேம எ லா

றினா க

த (பன} இ

றாவள

றினா . (அவ அ

6480

) அவ க

றி

சா பைல) எ

தா .

க ெச

ய ப 'உ

பதிலள

' எ

தன . 'ந

ைன தா .


ghfk;-7 அ

ஸய

நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

மன தைர

றி ப

ழ ைதகைள ம கள ட அவ க அ

வழ

'உ வட

தா

நா

எ ப

எ த ந தா

ைன

பற

டா

' ெபா

கா

றியப

ேசமி தி

வா

கினா .

இைறவ

காரணெம

ம கள ட கிவ க

நாள

ய ேவ

மதாைனயாக அ

) எ ன?' எ

கவ 'ந

ேத

'. அ

கா றி

லா

. அ த மன த

'எ உ

வ க

வவ

அவ

றினா

வா

என அவ

. நா

டா '.

' எ

திெமாழி

தன . அ ேபா

லா

. உடேன (அ த) மன த

அ யாேன! இ ைன

தம காக

களா கிவ

ைன

ேக டா .

) க யாக மாறிவ

ெச

!' எ

?' எ

லா

கவன (ெவ '

அவ

றின . அவ

ைல. அ

றாக

. நா

த' ஒ

வ ைத

கியேபா

ேவதைன ெச

வாேற அவ க

தா . (அவ ட ) அ ேக டா

பதி

ெமன அவ கள ட

மன தனாக) ஆ வ

' (பைழயப (உய ெப

ெச

' எ

த ைம அவ

ெந

ப ட த ைதயாக இ த க

ெபா

வா ெச

இற

றா

ைன

க அவ

. அவ

ெபா யா கிவ

றாவள

றிதா

'உ

லா

ைம

ெச

சினா . எனேவ, (அவ வ

. அ

கிய

ன ைலய இற

ற' அ

டா க

' சிற த த ைதயாக இ

லா

ெச

'

ப றி

தா .

வா

ந ெச

றி த அ சேம எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன


ghfk;-7 இ

வா

ெச

இைறய அறிவ

ைள தா பாள கள

நா

'ச

மா

மா

) எ

வவ

றினா க ம ேறா

(ர

ைன ' எ

இைற

அத

கள ட றவ

இைத அறிவ

இைத க

ேபா

ேற

மிட தி

திய

ேத

) அவ

அைட த

. அ ேபா

ற ேக ேட

) ' கடலி

வ தமாகேவா

ெதாட

அவ க

. ஆனா ைன

தலாக அறிவ

தா க

' எ

ைல.) நா

ஆேவ

றினா க

எ( த மா

' நா

அ பைட உ

இ த ஹத

.

6482

) அவ க லா

கா டாகிற ெச

வழியாக

81, எ

த (ஸ ைன அ

க தா ட

(எ ேநர

ேபா

) அவ கள ட

வவ

பாள

7, அ தியாய எ

தா . (இ

.

அறிவ

என

பதிலள

கிறா :

ேறா, ேவ

பாக

◌ஃபா சி(ரலி) அவ க

(கா றி

' எ

.

. ஒ

மன த

(இ

கைள

ன ெப

'

க )ைத

ெகா

நிைலைய

ளாேனா

ேபா

றதா

. அவ

களா

பா

) பைடைய எ

தா கலா . அைத எதி ெகா

, ' நி வாணமாக (ஓ

. எனேவ, (ஓ

;) த ப

) எ ச

ேத

ஆ ற ைக ெச

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப(வைன )

. த ப

.


ghfk;-7 ெகா

' எ

றினா . அ ேபா

இரேவா

இரவாக ெம

அவைர ந பம

வன

அவ கைள என அ பாக

தா கி ஸா அ

இைற

ைடய நிைல

அவ

ெந

அவ ைற (தய மறி தய

) அவ க

க உ

(எ

ைன

வ ழாம கி இ

7, அ தியாய

றினா க றி

அ த

81, எ

, இ

ெனா

அ பைடய ன

' மன த

நிைல

ஒள வசியேபா

தய

ெகா

வா

கைள நா

ஒ அ

) த

மறி) நரக தி

டன . ஆனா

தா .

நிைல

சிக

றன. (இ

கீ

6483

ம கள

இதர

அவ

அழி தன .

னா . அவைர வ

வன

அதிகாைலய

அ (ரலி) அறிவ

81, எ

த (ஸ

த பவ

தன . ப ற ேடா

7, அ தியாய

பாக

ல ெவள ேயறி

தா ப

ைழ

ெகா ெகா

கிற

.

சிக

வ ழலாய ன. அ த மன தேரா தா . (ஆனா

) நரக (தி

ஒ தி

, ) அைவ அவைர

வதிலி கிேற

கிற க

(உ

. (ஆனா

.'

6484

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள )

,) ந

கேளா


ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

எவ

ைடய நா

(உ

ைமயான)

லி

(உ

ைமயான)

ஹாஜி

என அ பாக

லா

இைற வ க

(

பற

தவ றிலி

லி க வ லகியவேர

தா .

6485

) அவ க

றினா க

அறிவ களாய

'

நி சய

ைறவாக

சி

ப க

. அதிகமாக

ைறவாக

சி

ப க

; அதிகமாக

.

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

அறிவைத ந

என அன

லா

(ரலி) அறிவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

வ க

'

ைலகள )லி

ற தவ ) ஆவா .

81, எ

பாக

நா

றினா க ெதா

ஆவா . அ அ

த (ஸ

அறிவைத ந

என அ

ைகய (

7, அ தியாய

எ நா

தா .

6486

) அவ க அறிவ களாய

றினா க நி சய

'

. (ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

பாக

) அவ க

நரக

ட ப

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

இைற

ெசா

81, எ

த (ஸ கள

ேற (மிக அ

என அ

லா

பாக

7, அ தியாய

இைற

' அறிக! அ என அ

பாட

லா தா

றினா க ள

றினா க

ெசா

ட ப

'

மிக அ

கி

. நரக

.)

ஊ (ரலி) அறிவ

81, எ

தா .

6489

த (ஸ

) அவ க

ைவ

தவ ர உ

கவ ஞ க

களா

6488

வாைரவ ட உ கி

'

. சிரம

தா .

) அவ க

ெச

அைதேபா

6487

த (ஸ

மன இ ைசகளா என அ

81, எ

றினா க

ெசா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ள ெபா

' க

அைன

ன வ கள ேலேய மிக உ

அழிய

யைவேய'

ைமயானதா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ெச

த (ஸ

வ தி

அ பா

(ப

லா

திவ

டா

மா

பதி

(ரலி) அறிவ )

ைமகைள . பற

னட ெச

த எ

ப கிறா

ணய ந

ப றி அறிவ

ைகய

டா

,

.

இைறவைன

: (அைவ இ

தா

) எ

. அதாவ

ணவ

அைத ஒ ெசய

ந ப

ைமகளாக, எ

. ஆனா

க க

தா .

தைமகைள

கள ) பா

தா .

அதைன வ வ

னட

வைர உ (நிைன

6491

என (மன தி

காக

'

கீ ழனாவ கைள அவ

) அவ க

றினா க

யேவ

அைத அவ த

81, எ

ைற) நப (ஸ

(ஒ

றினா க

த ைம வ ட ேமலான ஒ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

அவ

) அவ க

) த ைமவ ட

பாக

ெச

6490

ேதா ற தி

உடேன (அவ றி என அ

81, எ

தி மட

ன ஒ

டாேல அைத ைமயாக அ வ

டா

ெசய லா

தாவ

டா

பதி

ெச

கிறா

ய எ

ைமைய

அதிகமாக அ ண , (அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைம

, அ த ஒ

காக, இ

தைம ெச

னைவ என நி ணய

லா

லா

.


ghfk;-7 அ

சி) அைத

ைமைய அ வ

ெச

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

அ தி

81, எ தா . ந

, அத காக அவ ண யப

அ த

னட

தைமைய அவ

ெச

ற ைதேய அ

லா

கிறா

.

6492 க

சில (பாவ ) ெசய

ையவ ட மிக ெமலிதாக நப (ஸ

லா

ப கா ' எ

) அவ கள

( கா யாகிய நா

றா

கைள ேதா

கால தி

(ைகப

ஸஅ

ேபா

ேபா

ேபா

ெகா தா க

. அவ

)

கிேற

' ேபரழிைவ ஏ ப

7, அ தியாய

பாக

பா

. எ

'

கிற க கி

. அைவ

றன. (ஆனா

ப கா ' எ

,)

ேற

திவ ேதா .

அ '

டா

கிறா

பா ைவய

அவ ைற நா க

ைகவ

டாேலா, அத காக ஒேரெயா

பாக

யாம

லா

81, எ அ

எதி க

பைவ' எ

ெபா

.

6493 ஸாஇத(ரலி) அறிவ

) நப (ஸ த (

.

) அவ க மா

பதில

(

தா .

த) இைணைவ பாள கள ட

றைழ க ப ட) ஒ ெகா

பதி

மன தைர லி கள ேலேய மக தான

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 (ப

கா

வைர

(

ப)வராக இ பா

மா

க வ

நப யவ க

ெனா

இற (கீ மா

(எதி களா

க க

மிய

ளலா ' ) எ . (அவைர

வத காக) உடேன

ற) அ த மன தேரா

தா . இ

த ப டா . அதனா

ைவ

(கீ , அத ம

அவ

)

திய

அவ

மிய

ரான ப

திைய

உடைல அ க

அ த மன த

அவசரமாக

திைய

ேதா

ப றி

ெகா

மா

ெகா

டா . வா

) அவ க

ெச

'ஓ ேபா

(தய) ெசயைல கி

அ யா

வா . ஆனா

பா . (இைத

கவாசிகள க ப

அறி

தா . (

, அ த வாள

) ெகா

வராக இ

த மான

றினா க

தி

ைவ

த ெகா

கிைடேய இ

.

நப (ஸ

நரகவாசிகள

ெதாட

' நரகவாசிகள

ெகா

)

ைடய வாள

கிைடேய ைவ

ந ெசயைல

ெசா

ப, த

திைய

ெவள ேயறிய

றினா க

மன த

) அவ க

பா

றி

ைமயாக ) காய ப

த ெகாைல ெச அ ேபா

வா

நப (ஸ

இவைர

ைமயாக ) ேபாரா

வட வ ப

கிறவ

அ த மன தைர

அவைர இ (எதி க

தா . அ ேபா

வராக இ

றன' எ

றா க

ைமய

, (உ

ேற) ஓ

ெச

ம கள

வ பா . இ

பா ைவய ) அவ

அ யா

ம கள

வா . (உ

ைமய

தி

கைள

ெசா

கவாசிகள

நரகவாசிகள பா ைவய ) அவ ெகா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட ெசய

,


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7

(தைல)வ தி பாக

7, அ தியாய அ

82, எ

ஸய

கிராமவாசி நப (ஸ

சிற தவ ெபா த

யா ?' எ

ளா

கி

ெகா

பதிலள

தா க

பல அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ம க

ெச

(வ

வாச) ைத

உ சி

82, எ

த (ஸ கால

கள ேலேய ஆ , மைழ

) அவ கள ட

கிறவ . (அ

இைறவைன வண

வா கிறவ ' எ

தா .

ேக டா . நப (ஸ

ேபாரா

இ த ஹத

6494

(ரலி) அறிவ

அவ கேள! ம கள ) த

, 'இைறவழிய

சிற தவ ) மைல ம க

த மா

கணவா த

உடலா

கள

ேநராம

றி

தவ

. பாள

ெதாட

வழியாக

.

6495

) அவ க

றினா க

. அ ேபா

தா

சிற ததாக இ

கா பா றி ளக

, 'இைற

) அவ க

ெகா வ

'

லிமான மன த .

ழ ப

ள அ த ஆ ைட ஓ (கணவா

,ப

ள தா

கள லி

ெகா

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

ற)

மா

மைல


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 இட

ெச

என அ பாக

ஸய

வா வா .

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

82, எ

6496

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

பா ப

த ப டா த

'இைற

தா .

) அவ க ம

(ஒ

திய றவ கள ட

நப (ஸ

பாக

7, அ தியாய

இைற

) அவ க

திகைள

றினா க

பா

. ம ெறா

ஒ எ அறி

ெச

தி யாெதன

) ந பக த ெகா

(அைத)அறி இர

டாவ

பா ேபா

த ப ெபா

றினா க ?' எ

. அவ

ேக டத

அத க

ைம நாைள எதி

பா

ெகா

.

(ரலி) அறிவ எ

தா .

(ந பக த

. அவ றி

ைற எதி பா

ைம ெதாட பாக) இர

ைற நா தி

(எ

கிேற

. ப

. பற

(எ

ெகா

டா க

. (நப யவ க

தி, ந பக த

ஆ மனதி

அவ க

ைடய வழியான) ைம அக ற ப

வா நாள ேலேய)

.

, (இய ைகயாகேவ) மன த கள

ைம இட

டா க ெச

கலா .' எ ப

ற) எ த தா க

ைம

6497

யமா

ெச

ேட

ேபா

பதிலள

82, எ அ

த (ஸ

வா

ஒ பைட க ப

) அவ க

ஹ¤ைதஃபா இ

கிராமவாசிய ட ), 'ந பக த

ைமநாைள ந எதி பா

அவ கேள! அ

'(ஆ சியதிகார , நதி நி வாக த

தா .

(அைத)

னாவ லி

றிய இைத நா வ

('அமான '

ஆன லி பா

ெதாட பானதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

. மன த

.) ஒ

'


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ைற உற ந பக த

வா

அைடயாள

சி

ைற அவ அ(

) ைக ப ற ப

(க

உற

)

ள அள

வா

. அ ேபா

அக ற ப ட) த

அள

(அவன

ஒள உ காலி

ள தி த க

ேபா

றதா

இ ப

. (உற க திேலேய) அவ

ைம (சிறி

கா ன

(ஆனா இ

னா

ேம அவ

ஏ ற ப வ

. பா ைவய

) த ) அ

வா

சிறி

உ ப

ைகய

தலி

கா

.பற

ைற

) கா

ைம' எ

அைண க ப

ெத

. இ

ஏ ப

'ந பக

ெகா பள

ெப தாக

ைக ப ற ப

சிறிதாக அ

, அதனா

அக ற ப ட)த

கிவ

(க ன உைழ பா . (இ

பற

கைள உ

வதான

உ பவ

)

வைத

ேமதவ ர, அத

. காைலய

ம க

, அவ கள

) யா

ைடய ம கள ) ெசா

,ஒ

வைர

வர தா

மன த

(ம

ள திலி

அ(

(அவன

அைடயாள

) நிைல

ைடய உ

. அைதய

கள ைடேய ெகா

ேம ந ப ந ப

ல ப

ைகயான ஒ

(அள

ப றி, 'அவ எ

பாள : ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அவ க

வ தி

கிேற

லா

. அ கால தி எ (எ

ெபா

நா ப

ைடய ெபா

உ தியதி

கள

எ )

ெச

கிறா

ற ப

கா

கிறா க

:) எ

யா ட ) எ

ெகா

வா க .

(ேத வா க

வ ேவக தா

. ஆனா

ைக இ

ெகா

கமா டா க

அ தா வ

ன? அவ

ைல. (ஏெனன

ைள அவ டமி

வா

ைகயாள க

தா

ட ந ப

(அறிவ ெச

(சிலாகி கள

கா பா ற எ தன

ந ப அறி

ன?' எ

ைடய இதய தி

ைகைய

.

ன?

,அ த

. ம க

ஒ வா

கால க

,)

லிமாக இ

னட

தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா த

, .

.


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 கிறி

தவராக இ

அவ டமி இ

தா

என

னா ட

7, அ தியாய

இைற

(ெபாதி

என அ பாக நா

(ம

பாள

82, எ

இைறவ

) அ பல ப ஸலமா இ

பாக

கீ

7, அ தியாய

ேபா ப

ேற

கி

ெச

.

றவ க அ

. அவ றி

.

வா

. அ ேபா

அவ க

(உைடய ேநா க ) ப றி அ

தி காக ந ெசய 'எ

ைஹ

நா

றியைத

(ர

) அவ க

ேக டதி

ேக ேட

ைல.ப

கிறா க

றினா க

என ஜு

தி 37 ட

லா

கிறவைர அ

) அவ க

நட பத காக மன

82, எ

னா ,

தா .

தா .

த (ஸ

.

'

(ரலி) அறிவ கிறவ

வா

யா ட

கிேற

ைள

ேறா நா

6499

லா

இ த ஹதைஸ இைற தவ ர ேவ

ெச

றினா க ஒ டக

) அவ க

ைம நாள

அறிவ

உம (ரலி) அறிவ

) வ ள பர ப

ைடய ெபா ,இ

6498

'வ ள பர தி காக ந ெசய நாள

வா . ஆனா

ஒ டக ைத ந கா

அ தி

நப (ஸ

வா

)

7, அ தியாய

ஜு

) அவ க

பய லா

82, எ

த (ஸ

பயண தி

கான அதிகா த

ேம ெகா

பாக

மன த க

அவ ம

ேபாரா

6500

Visit: www.tamilislam.webs.com

.88

(ம

ைம

லா

. . (ரலி) அவ க


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ஆ

ஜப

(ரலி) அறிவ

ைற) நா

(ஒ ெகா

ேத

நப (ஸ . என

இைண த சா ெந

நா

அைழ தா க எ

(

. நா

)' எ

றா க

ேற

என அைழ தா க ம

கிேற

நா

. நா

லா

அவ க

கீ

ப ய

ள உ ைம எ

னஎ

'அ யா க

ைடய

த ம

றினா க

கிேற

. (

அைத நிைறேவ றினா

ன ெத

மா?' எ

கறி தவ க

'எ

ேக டா க ெசா

ேன

பைத ந

கறி தவ க

. பற

. 'அ யா க

ஜபேல!' ப ய

'எ

ெசா

ேன

.

னெவ

(எவைர

றா

ெச

அவ கேள! இேதா

அ லா

. நப (ஸ

லா

வ அவ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

ள உ ைம

ைடய வ

,

)

சிறி ேன

ற ப

.

'இைற ெசா

'அ

.

ேக டா க

எதைன

. நா

.

'அ யா கள

ள உ ைம எ

அவ க . நா

) அவ க

அறிவரா!' எ

லா

)' எ

கிேற

ஆேத இ

அவ கேள! இேதா கீ

; அவ

அைழ தா க

கிேற

ஆேத!'

' கா தி '

. நப (ஸ

ேம ந அ

கிட ேவ

'எ

கா தி

ப ய ம

ேத

ஆேத!' எ

'

ப ய

) 'இைற பதிலள

டா

அம

ைல. (அ த அள

) அவ க

ற ப

ெச

)' எ

ஜபேல!' எ கா தி

ெச

'அ யா கள

வாகன தி

கவ

நப (ஸ

சிறி

அவைனேய வண

இைண ைவ க '

சிறி

அவ

) அவ க

அவ கேள! இேதா கீ

(அ ேபா

(

.) அ ேபா த

னா

இைடேய (ஒ டக ) ேசண

த அவ கேள! இேதா கீ

. பற

லா

'அ

நப (ஸ

.பற

'இைற

)' எ

கா தி

ேத

'இைற

ேற

. நா

நப களா

க ைட தவ ர ேவெற

க தி

(

தா .

) அவ க

ேம

ள உ ைம


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

னெவ

பதா

பாக

றா

றா க

7, அ தியாய

அன

த (ஸ

ஓட

. அ

82, எ

ப தய தி த

ஒ டக ைத

தி

லி க

.

ளாய லா

இ த ஹத

ெச

பா' எ ெவ

அைழ க ப ட ஒ டக ல

பயண தி

றா . இ 'அ

யாத (அள

ேபா

இர

7, அ தியாய

இைற லா

எவ

ெச

கிேற எத

82, எ

த (ஸ றினா

) அவ க

நா பாள

ள ப

) அைத ெதாட

நப களா

(ஆ

அ த

த மன ேவதைனைய

'எ

றின .

உய

கிற எ த

கீ ேழ ெகா

வேத

.

'உலகி

றினா க

.90 வழியாக வ

6502

) அவ க

றினா க

'

:

ேநசைர பைக . என

வ மி

'எ

அறிவ

வ ைரவாக

) கிராமவாசி ஒ

லி க

பா ப

த (ஸ

நியதியா

பாக

ேவ

எவரா

நி சயமாக (ஒ

தாம

தா .

'அ

. (ஒ

(இைத அறி த) இைற

) ேவதைன ப

ப ட) வா டசா டமான ஒ டக தி

அள ெபா

ைமய

6501

) அவ கள ட

ய)தாக இ

வய

(ம

.89

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற இ

, அவ கைள அவ

'எ

வ எ

ெகா

டாேனா அவ

பமான ெசய அ யா

கள ட

நா ெந

நா

ேபா

ப ரகடன

கடைமயா கிய ஒ க ைத ஏ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ைற வ ட


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ெகா

வதி

ெந

ைல. எ

கி வ

அ யா

ெகா

ேடய

ேக கிற ெசவ யாக, அவ நட கிற காலாக நா த

ேவ

பா

கா

. எ

அள ேப

தய க கா

னட

கா

வதி

7, அ தியாய த (ஸ

றி, த யவா

ேபா த

இர

7, அ தியாய இைற

என அன

ைம நா

(ெந

கிேற

அவ

நா

நா

உய ைர

நி சய

அவ

ைக ப

வதி

நா

தய க

. நா

(மரண தி

ல )

. 91

6503 தா . ம

'நா கைள

ைம நா (-

இ ப

வர

,ந

வர

ப ப இர

ேளா '

ைட

. 92

6504

) அவ க

றினா க

இேதா இ த (

கமாக) அ

(ரலி) அறிவ

ப க

தா .

தா க

82, எ

த (ஸ

ேக டா

எ ெசயலி கிறா

எ ேபா

கிற ைகயாக, அவ

நி சய

ைகயாளன ெச

னட

ேகா னா

, நா

வர

ைசைக ெச

. அவ

வைத ெவ

82, எ

அவைன ேநசி

ணாக, அவ

. ஓ இைறந ப

) அவ க

பாக

ேபா

கா

ஸஅ (ரலி) அறிவ

இைற

நா

ேவ

பா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

களா

திய

கிற க

ஆ வ அவ

வைத க

பாக

பா

தலான (நஃப லான) வண க . இ

ைல. அவேனா மரண ைத ெவ

அவ என அ

பா

ப ப

வர

' ,ந

வர

ஆகிய) இர

ேளா .

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைட

)


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

நா வர

82, எ

த (ஸ

ைம நா

கைள

ேபா

என அ

ம ேறா

பாக

7, அ தியாய

இைற

82, எ

த (ஸ

ேம கிலி

உதயமா ல

எ த மன த இர

ேப (வ

அைத

ெதா

இைற தி

அைத

ைக ெகா

இைறந ப

பைன ெச

. அத

ஒ டக தி(

பா

ெதாட

றினா க

ேபா

பைன கா ) வ

ம கற

ஆகிய) இர

.

பா

வா க

பா

கமா டா . அத

) க ம

(

பா

) ,ஒ ) தி

ைம ச பவ

ைக ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ம கன த த வ

பா ; இ . உ

திராத

. 93 பா க

பய

ைம ச பவ சிய

கா

ட ைவ தி

. ேம (வ

ெகா

;

ைவ

வா

ைமேய

ைக பயனள

மா டா க வ

தா)

. அ

அைனவ

ேப இைறந ப

, தா

ண கைள வ தி

வரா ம க

ந ப

கமா டா . அத தா

. ஆனா

ெகா

ைம ச பவ

ைய (அ ேபா

' ைம நா

ைக ெகா

அ ேபா

ட இ

வர ேளா .

6506

அ த ேநர தி

அதைன அவ க மா டா க

பாள

உதயமாகாத வைர ம

ெமா தமாக இைறந ப

,ந

ப ப

தா .

) அவ க

'

வர

கமாக) அ

அறிவ

ேம கிலி

ராத, அ

றினா க

இேதா இ த ( (ெந

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இ த ஹத

ெகா

6505

) அவ க

கள

பா ; இ . ஒ

அதி


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 உணைவ (அ ேபா

தா

மா டா . அத

என அ பாக

7, அ தியாய

நப (ஸ

கிறா

லா

82, எ

லா

'நப (ஸ

கிறா

ேபா ள (ம

, அவைர பதாக

ப றி அ

லா வா

ேவதைன

அ ேபா

மரண தி அவ ;அ

லா

கிறவைர

. அ ேபா

ைணவ ய

. நப (ஸ

) அவ க

லா

தி

ந ெச

தி

வ ' 'நா

ைவ த சி க வ றி

த ப

னா

இரா

'(அ

டைன உ

றி

ள (ம ச தி(

த சன

இற

அவைர ப

அவ லா

அவ

ேநர

இற

ேபா

அறிவ

லா

. ச தி(

,அ

க ப

ைம) வா ைவ வ ட ெவ அ

னா

இரா அவைர

மரணேவைள வ

. எனேவ, அவ

அவைன

மரண ைத

லா பதாக

. அ ேபா

வா . அ

பாள

ைகயாள

தி அைட தி ற ப

லா

ச தி பைத 'ஆய ஷா(ரலி) அவ க

பமானதாக ேவெற

. இைறம

ச தி க அ

கிறவைர

ல. மாறாக, இைறந ப

அவ

வழ

பா

றினா க

ைம) வா ைவவ ட வ

எனேவ, அவ

ேவெற

'எ

றினா க )அ

பா ; அைத உ

தா .

ைவ த சி க வ

) அவ கள

ெபா

றி

தா .

ைவ த சி பைத ெவ

கிேறா ' எ பத

ெச .

6507

லா

'அ

. அ

உபச ) க வ

ெவ

ெகா

ஸாமி (ரலி) அறிவ

ெவ

ெகளரவ உ

) அவ க

) வாய

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

உபாதா இ

ெவ

கி

ைம ச பவ

லா .

பானதாக

ைவ த சி பைத பாலி) பைத ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

'

'


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

(வ ள க ) ெசா

இ த ஹத

னா க

ம ேறா

.

அறிவ

பாள

பாக

7, அ தியாய

82, எ

6508

பாக

7, அ தியாய

82, எ

6509

நப (ஸ

) அவ கள

நப (ஸ

) அவ க

ப ட ைத

வா

பள

பற எ

,பற

. பற

நா

, 'அவ க வா ைவ

றி ெகா

அறி

சிறி

இ ேபா ேத

) உய

உய )

மய க

க தி

வா வத

)

ைக ப ற படவ

,த

தைலைய எ

றா க

. பற

(எ

ைல' ைடய ம

மய க

பா ைவ நிைல

த ேதாழ க

ைம இர

க ப ட

வா க

ேட (எ

பைத வ

ேத

டா க

ஆேரா கியமாக இ ெலா

'எ

. நப (ஸ ைன

ெகா

. (அவ க

ெகா

ெத

ேட

ேதாழ க

ேநர

, 'ெசா

உய

.

தா .

தேபா

ைரைய ேநா கி அவ கள க தி

இ ைம ம பள

த( ேநா

தி நி

ைன ேச

.

)'

.

ெப

வா

சில கால

அவ க

த நிைலய

, 'இைறவா! (ெசா றா க

(இ

க படாத வைர எ த இைற

ெதள தேபா

ைணவ யா ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பா

ைவ தி

வழியாக

ஆேரா கியமானவ களா

வா க

ெதாட

ைற

) ந மிட ) அவ க ேச

ேத அவ க

ெத

கவ

)' எ தேபா ெச

'இைற

த க

இற

தா

என

ெகா

றிய ெசா

பதாகேவ இ

ைம

)

ேபசிய கைடசி வா )' எ

ைல (ம

(மன

ைத, 'இைறவா! உய .

Visit: www.tamilislam.webs.com


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 இைத அறிஞ க ஸ

ய (ர

பாக

பல

7, அ தியாய வா

'அ

அவ க தடவ இ

(எ

த (ஸ அ த

ேட 'வண க தி

ைகைய உய

ைன ேச

யவ ேபா

தியவா

)' என

ப ரா கர

ஆகிய நா

(இ த ஹதஸி

( கா ல தி

ேதா

பா திர ைத

பாக

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ க ன நா

பாவ

எ ேபா

வயதி

ச ள) 'உ

றி

82, எ

. அதி

ைழ

லா

ைவ

பல ேவதைனக

. இ

.

க தி

தவ ர ேவெறவ

க தி

பா திர

'ேதா

'எ ) உய

திய

றினா க த ேதாழ க

, அவ கள

. ட

உய

.96 )

பா' எ

கிேற ப

: மர

பா திர ைத

, 'ர வா' எ

.

6511

தா .

பைட த கிராமவாசிக ?' எ

னா

தி கலானா க

ைக ப ற பட, அவ கள லா

'இ த

'(இைறவா! ெசா

அ தி

) அவ க

வைளெயா

ைககைள

ைல. நி சயமாக மரண தி

பற

ஸ¤ைப , ஸய

6510

'ெப ய மர இர

ெகா

உ வா இ

தன . 94

தா . த) இைற

ல த

த அைவய அறிவ

82, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ேநா

) ஆகிேயா

ேக பா க

சிறியவரான ஒ

சில

நப (ஸ

) அவ கள ட

. அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

வைர ேநா கி 'இவ

உய

வா

தா

'ம

ைம

அவ கள ேலேய , இவைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 அைடவத இ

ஹிஷா பாக அ

ேப உ இ

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ல ப ட

அள ல

றா க எ

(ெப

, (நா

நி மதி) ெப

பாக

7, அ தியாய

இைற

(இவ ) ஓ

ைகயாள

, மர

ெப றவராவா ; அ

ன?' எ

றா க

தா .

ேக டா க ேபா

(ப ற

அவ கேள! ஓ

) இ

ெப

ேபா

) அவன (

கா

. நப (ஸ

ெப றவ ; ) அவ க

லக தி

இைறய ெதா

நைடக

ைள ேநா கி ைலகள )டமி ஆகியன ஓ

.

6513

) அவ க ல

(இற

றினா க (ப ற

ேபா

'

) ஓ ,இ

லக

அள ப

தவராவா . கள லி

கிறா .

என அ

.

ஜனாஸா (ப ேரத ) ெகா

(இற

(இற க

றன' எ

82, எ

த (ஸ

வா க பாள )

.97

'இைற

ைலய லி

ெப றவ ; அ

இைறந ப

. ம க

றா

) நகர கி

'(இவ ) ஓ

ட அ யா

கிறா . பாவ யான அ யா

ம ற அ யா க

ெப

தவ

ெதா

'எ

என (அறிவ

றினா க

கட

தவராவா ' எ அள

றி

சா (ரலி) அறிவ

அவ க

ப திலி ெச

) அவ கைள

ைக ெகா

ைம ச பவ

6512

ஈஅ

. அ ேபா

'இைற ந ப

மரண ைத

) அவ க

82, எ

க தாதா இ

உ வா(ர

ெச அ

கள

ைம' (ஸாஅ ) எ

'ம

க தாதா(ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ஓ

)


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

82, எ

த (ஸ

இற தவைர தி

ெபா

பவ

கி

ெச

(அவ றி ம

இைற ஒ

திய

என இ

82, எ

த (ஸ வ

;அ இ

தா

7, அ தியாய

இைற

ந அ

த (ஸ

இற ேதாைர ஏசாத க

டா

ெசா

82, எ

கிவ

றன. (அவ றி

தி

கிற

ெதாட

பவ

கி

) இர

. அவைர அவ ெச

கி

றன.

றன. அவ

ெசய

தா .

றினா க (ம

அவ

உம (ரலி) அறிவ

பாக

கி

6515

ெச

.

) அவ க

இற

த ெசய

ெச

கிவ

மாைலய

நரகமாய

ெச

'

ெதாட

ேம அவ

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

காைலய

ப த

அவ

) அவ ட

றினா க

பாக

கள

றன. ஒ

ேம அவ

என அன

6514

) அவ க

'

ைமய

) அவ

கமாய ப ப

வா

(த

கா ட ப . அ ேபா 'எ

க ேபா ) ஒ

தா

'இ

ற ப

)இ

. (அ .

தா . 98

6516

) அவ க . ஏெனன

றினா க , அவ க

'

தா

ெச

த (ந

ைம, தைம,

Visit: www.tamilislam.webs.com

பட பட .


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ஆகிய)வ றி

பா

ெச

ேச

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

7, அ தியாய

82, எ

இர

ேப

த . அ த

லி வட

ெகா

டவ

இைற

(தா

ெச

ைம நாள

க தி ெச

ைகைய

ஆளாக இ

ேப

அ யைணய அ

ெதள

லா

பாக

எ காள

வா க

7, அ தியாய

ேபா

லி ; ம ெறா

நா

82, எ

தா

ெகா

டாரா? அ ஒ

ல வரா

லி

பா க இ

,

(கீ ேழ)

பவ கள

இைறவன .

ஸா என

ைசயைட அவ

) அவ க

. ஏெனன

ைச எ

அ த

த (ஸ

ைன ஆ காத க ெதள

ைகைய

இைற

ஸா(அைல) அவ க

ெத

டா . உடேன அ த

) ம க

மய க

ேத

ேக ட அ த

தா . அ ேபா

. அ ேபா

தவ கள

றினா க

) 'அ ல தா

ைடய நடவ

சிற தவராக எ

)வ

வ திவ ல கள

வட

ஓர ைத (எ

அைற

ெத வ

. அ த ேநர தி

'எ

ச திய தி

ஊத ப

. அ ேபா

றினா . இைத

ஸா(அைல) அவ கைள

ெத யா

த ஒ

) அவ கள ட

நடவ

(ம

மய க

டன . அவ கள

ஸா(அைல) அவ கைள (சிற தவராக)

அ த

த (ஸ

லிமி '

ெகா

மதாைணயாக! எ

ேகாபமைட

.

தா .

ச சரவ

அைனவைர

டா க

6517

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

தா . 99

வ தாரா? எ

. 101

6518

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப

வதிலி என


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

ைசயைட

ேப

. நா

ைம) நாள

தா

(மய க

என அ

என

பா க ெத யா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைத நப (ஸ

) அவ கள டமி

அறிவ

.102

தா க

7, அ தியாய

பாக எ அ

ெகா

(ம

வா

பாக அ

மிய

ஸய

) அவ க

ைய

ேபா

இைறவன ைச

ஆளாக

அ யைணய

தவ கள

ஸய

(ரலி) அவ க

6519 )

றினா க

மிைய

82, எ

(கீ ேழ)

பவ கள

.

ைடய வல

அரச க

ேக?' எ

' ைடய ைக ப

கர தி

அட கி ெகா

ேக பா

வா

;பற

.

தா .105

6520

(ரலி) அறிவ 'ம

) எ

தா .

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

நப (ஸ ெரா

;

ைசயைட

ெதள

. அவ

) அவ க

ைம நாள

; வான ைத

'நாேன அரச என அ

82, எ

த (ஸ

இைற லா

'

ம க

ஸா(அைல) அவ க

ெகா

வரா எ

றினா க

(ம

. அ த ேநர தி

ஓர ைத ஒ

வா க

) அவ க

ைம நாள

தா . இ த

(சமதளமாக) மாறிவ

மி (அ

. பயண தி

)ஒ ள உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 த

ெரா

ைய (அ

ச வவ ர

ேபா

றினா க

வா

ளாள ண

நப (ஸ

இ த

ெத வ

'எ

'

ச திய பாக

'எ

. ம

நா . அவ

தா க

தா

வைத

வா

ெத வ

ெரா எ

ேபா

,

'எ

ேம ெசா

ெசா

ெசா

கவாசிகள

கவாசிகள

ட ) எ

7, அ தியாய

தி கட

83, எ

6521

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

,த

அவ கள ேக டா க

ஈர

ேபா

'எ

பா

றினா .

ேந

னைத

ன?' எ

ேக டா .

ெசா

ேபா

ேக

கவாசிகள

மா?' எ

'உ

. அ த இர

ைட (ம

கைள த

காசிேம! அளவ ற

, 'அ

) அவ க

ைய

. பற 'இ

ைம நாள

நப (ஸ

அ த

றா . ம க

) அவ க

மா?' எ

தன

சி பா க

)

ைடய கர தா

) அவ கள ட

மி ஒேரெயா

நப (ஸ க

அள

றா க

ெத ய சி

'(அைவ) காைளமா ெகா

'ச ' எ

ப க

'பாலா ' ம

னெவ

றினா . அ ேபா என

ைவ த

கவாசிக

நப (ஸ

) அவ க

கைடவா

ைம நாள

ைகய மிைய

. 106 த கள

'ம

. (அைதேய) ெசா

அ ேபா வ

ப லி

லைம பைட த (இைற)வ

ழ . அ த

ஒ பதாய ர

ேப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

(உமிேயா தவ ேடா கல காத) ெவ

ைமயான (சம) தள தி

திர ட ப இத

வா க

அறிவ

(மைல, ம (

, கா

,வ

83, எ

த (ஸ

இைற ப

அ ச

ஏ ப ஆ வ

ைறய னா

ஒ டக தி

) த (வ ப

இரவ இ

) அவ க

ேபாராக )ஒ

வா க

வா க

ம ெறா இ

'அ த

கா

மிய

'எ

'

ேம

. (அதி

. (இர

டாவ

ெச றாவ

வா க ப

வன )

வ ன ) (வாகன ம

நா

இர

ேபராக, ஒேர

ேபராக, ஒேர

.

. அவ க கள

வ னராவ . அவ )கைள ( மிய மதிய ஓ

, காைல ேநர ைத அைட லா ேநர

ேநா கி) ம க

ன ) ஒேர ஒ டக தி

திர

ேபா (இ ப

ல யா

கிழ கிலி ெச

சியவ (கேள

ெவ

ேபா

றினா க

ச திர ட ப

அைட

ேபா

6522

தாமதி

அவ கள ெப

,அ

ேபராக, ஒேர ஒ டக தி

ைய

மன த க

.

வத

ஒ டக தி

ைம நாள

(ரலி) அவ க

வ னராக ஒ

ப றா

என) எ த அைடயாள

7, அ தியாய ைம நா

'

.

தா க

எ (ம

பாளரான ஸ

தலாக) அறிவ

பாக

றினா க

தமான மாவ னாலான ெரா

) அ த

ெவ ேபா

த அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

ஏ ப ,

, மாைல ேநர ைத டேனேய


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய இ

'இைற

ைம நாள

ெச

ல ப

கா

களா

அவ

ைடய

இைறவன

க தா

7, அ தியாய

இைற

ஹத

ெச

(நட தி) இ 'இ ைமய

,ம

ைமநாள

திட

யாதா?' எ

(தி

) அவ க

'ஆ . (

றா க

ப அவைன

அவைன

திஆமா(ர

) ேக டா க ). எ

.

. 108

6524

) அவ க

றினா க

'

ய படாதவ களாக (ப ற த ேமன

ெறன நா

நட தவ களாக,

) அ

லா

ைவ

இ க

அ பா

(ரலி) அவ க

கிேறா ' எ

ஃ யா

ேக ட (ப ரபலமான) (ர

) அவ க

.

பாக

7, அ தியாய

அ பா

இைற

ெச

மதாைணயாக!' எ

83, எ

க தா ) அவ க

த (இைற)வ

) அவ கள டமி

கள

றினா க

ைடய

இைறவசன தி

.

நப (ஸ

'இ

25:43 வ

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, காலா

தேசதன

ச தி ப க

ெச

நட க

த (ஸ

ேக டா . நப (ஸ

த) க தாதா இ வலிைமய

ெச

பாள

நட க

பாக க

தா .

அவ கேள! (தி

எ ப ?' எ

(இைத அறிவ

6523

) இைறம

இர

83, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

அன

83, எ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

6525 தா . ெசா ெபாழி

ேமைடய

(மி ப ) ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 'நி சயமாக ந ெச

ெச

ேக ேட

7, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ வ

லா

ைவ

ச தி ப க

) அவ க மா

83, எ

திர ட ப

)

: (ம

.அ

ேபா

றப

தேசதன

லா

:

கள ேலேய ஆவா க

ேநா கி)

(ைடய இற

வா கினா க நா ட

ப அைழ

,ந இ

தியா

டைத

ல யா

(மா க

பைட ேபா . இ

நி சய

ல ப

வா க ேப

) எ

ெத யா

டேபா

தாய தா

'எ

பா

காண

நேய அவ கைள

க ப

நா அ

லா

தி

வ இட

'எ

லா

'இவ க

திதாக

.

) ெசா

னைத

பவனாக இ க

ம ஆ

சில ேப

. அ ேபா

னெவ

ேவா . (தி

. அ ேபா

(நப ஈசா(அைல) அவ க க

ெச

தலாக ஆைடயண வ ,எ

சில ' எ க தி

. அ ேபா

பண யாதவ களாக,

தலாக அவ கைள நா

ெச

தவைர அவ கைள ெகா

. ேம

ேதாழ கள

)

ெச

ய படாதவ களாக ஒ

. இைத நா

ெகா

) எ

) அவ கைள ம

இ ராஹ (அைல) அவ க ப கமாக (நரக

) ந

ெச

றினா

ேற (அ நாள

இைறவா! (இவ க

உைரயா றினா க

ைம நாள

(ெபா பா வ ட) வா 21:104) ம ைம நாள பைட ப ன

தி

றி ப

தா .

கள ைடேய நி

றினா க

வ க

பைட தைத

அவ க

தேசதன

உைரய

6526

(ரலி) அறிவ

நி வாணமானவ களாக, வ

அ ேபா

'எ

.

பாக

(ப

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, வ

ய படாதவ களாக அ

காண

ேத

ேபா . ந எ

பவனாக இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

'நா ைன தா

'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ஆ

(தி அ ேபா

05:117) எ

'இவ க

ெவள ேயறி பாக

ெகா

திகா

ேடய

7, அ தியாய

'ந

அவ க

றினா க

பா

'இைற

இ ப

நா

ெசா

(ரலி) அறிவ

ேனா . நப (ஸ

'ஆ ' எ

இைற

த (ஸ

)

இ ெசா

ெப

சிலைர

ஏ படாத அள 'எ

றினா க

.

6528

ேப ) நப (ஸ

க ந க

'எ

அவ க

ைமயானதாக இ

அவ க கி

) அவ க

க ேவ

தா .

) அவ க

ேதா . அ ேபா

திய னராக ந க

நா ப

திய னராக இ

வ க

.

'அ த எ

83, எ

( மா ெகா

எ ப

) அவ க

7, அ தியாய லா

திர ட ப

அவ கேள! (நி வாணமான) ஆ ேக ேட

ள) நிைலைம மிக

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, வ

பா கேள?' எ

(அ

க திலி

.109

.

நப (ஸ

நா

ற ப

6527

ெச

அத

பாக

வழிேய மா

'எ

ய படாதவ களாக ஒ

உடேன நா சில

. )கள

தா .

ைமநாள

ெச

ேவ ( வ

தா க

83, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேசதன

ெசா

ற களா?' எ 'ெசா

'ெசா

)

கி

றி

ற களா?' எ

கவாசிகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

டார தி

நா

ேக டா க

கவாசிகள

ெமன வ

ேனா . அவ க

(ேதா

கவாசிகள

'ெசா

பாதி

கி

. நா

ஒ க

'ஆ '

ஒ ேக டா க ேபராக ந

. க


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 இ

க ேவ

ெமன வ

ெசா

ேனா . அவ க

நப (ஸ

கி ) அவ க

எதி பா

லிமானவைர ஒ ப

ேபா

ேபா இ

தா

ச ததிகள ட (அ

வா

) ப

ேப லி வா

உடேன ம க

யா

ேனா .

ளேதா அவ க

ம இ

க தி

. இைண ைவ பவ கைள உ

ள ெவ

ைள

ைய

ேபா

ைய தா

தா .

. அ ேபா

அைழ க ப

அவ க உ

(இைறவன க ேவ

(ஆதி மன த ) ஆத ச ததிக

த ைத ஆத ' எ

?' எ ப

) அவ க த

பவ

அவ கள

அைழ ைப ஏ ஒ

நப (ஸ

ெசா

6529 தலி

தா

'ஆ ' எ க ேவ

தாய தாரான) ந

காரண , ெசா

ைழய

.

83, எ

'இைற

. அத

ள க

ெதா எ

ைடய ைகய

ேபராக (எ

காைள மா

த 'இவ

. நா க

'ஆ ' எ

சிவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

(அைல) அவ க

எவ

ேதாலி

றா க

7, அ தியாய

. நா

காைள மா

'எ

அவ களாவா க

கிேற

ேபராக ந

ைம நாள

உய பாதி

தவ ர ேவெறவ க

;அ

கிற க

பாக அ

ஹ மதி

'

ேக டா க

பாதி

ேக டா க

கவாசிகள

என நா

ற களா?' எ

கவாசிகள

ற களா?' எ

ச தியமாக! ெசா ேவ

கி

'ெசா

ற ப

. அத

ேபைர

தன யாக

அவ கேள! எ

(அைல) பா க

. உடேன ஆத

, 'இைறவா!) எ தைன ேபைர

ேக பா க ெத வ

தா க கள

இைறவ

, 'ஒ

தி

. ெவா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப

ெவா 'எ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ெதா

(ெசா

'ம ற ச ெவ

தாய

ைள

ைய

அத

லா

(ம றவ கள லி அவ க ஆய ர

காரண தா ெவா

ப ரசவ க

வா

ஆவா க

கர

) பாலக

கள

வ கா

தா ப

. ஆனா

தா

றிய

வா க க

. (அ ேபா (

பைட

பதிய

. அத ெறா

) வ

(உ

ம க

அவ

கர

'ஓ

ேவா

ேபைர (தன யாக

ற, க

அைர

) ேபாைத வா த

ெகா

ைறயாக) றவ களாக

)

ேவதைன க

சிரமமாக இ

(அைல)

நிைலய

ைமய ேலேய ம லா

. .)

பவ கைள

. ஆத

கி

காரண தா

. ம கைள (அ ச தா

. மாறாக, அ

லவ

வா

ள பய

அைழ பா . (க டைளய

.

ெச

'எ

ெதா

, அவ க

கமா டா க

நப யவ க

.

கிேற

) நரக தி ேக பா க

ளாய ர

கா தி

'எ தி

ப ைத(

கிற ேநர

ப க றி

றினா க

'

ப ய

ச ததிகள

ட நைர க

கள

) அவ க

காைள மா

'எ

றினா க

பதிலள பா

ெப

. நப (ஸ

(ஆதி மன தைர ேநா கி) 'ஆதேம!' எ

ெதா

)' எ

க ப டா

தாய தா க

'எ தைன நரகவாசிகைள?' எ க

)எ ேக டா க

6530

) தன யாக

ேப லி

தி

ேபாைத

) அவ க

'(உ

வா ?' எ

றவ க

லா

மி

'(இைறவா!) இேதா கீ

அைன

அ ேபா

(நரக தி ெகன

83, எ

) அ

அவ க

நல

ேபா

த (ஸ

இைற ைம நாள

ேப

கிைடேய எ

7, அ தியாய

பாக (ம

க தி ெகன) யா தா

ைமயானதா

. எனேவ, அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 த

'இைற எ

) அ த ஒ

அவ க

'(பய படாத க

ஆய ர ப

ேப

றா

கினராக இ

பற

கள

கவாசிகள

ஸய

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(தி த

அவ கள

ஆ இர ஒ

த ப

கேளா

ேபா

ெகா

கேவ

கிற க தா .111

கிேற

'எ

ெமன நா

ைகய

(ரலி) அறிவ

றி

ளேதா அவ

ைய ேபா

எவ

ந ,அ

'எ

றா க

.

ழ கமி ேடா . மதாைணயாக!

ேபராவ

ஒ றினா க

லாஹ¤ அ ப )

ைகய

ஒ ப

உய

கவாசிகள

(அ

)

ட தா

ல தன யாக

, 'எ

ெசா

லாம

. நப (ஸ

மஃஜூ ெச

பற

ேபராவ

எவ

காைள ைதய

காலி

.

6531

தா . அதிபதி

ம கெள

83:6 வ ) வசன கா

நா க

ைள

83, எ

அ ல தா

. யஃஜூ

ெச

ேக டா க

(நரக தி

பாதி ேபராக இ

ள ெவ

'அ

உய

'எ தாய

பாக

'அ நாள

றிவ

ைவ

ைள ெசா ைடைய

என அ

நரக தி

யா ?' எ

தி ெப

. ம ற ச

ேதாலி

கள

பா ' எ

லா

ெசா

மா ெவ

) அவ க

கிேற

;) ந ெச

கேவ

ஆய ர தி

மதாைணயாக! ந

, நப (ஸ

ெகா

ேவா

நப

,உ

) இ

ளேதா அவ

உடேன நா ந

க ப ேடா

ைகய ப

அவ கேள! (ஒ

சிய

கள

நி பா ' எ

லா

(வ சாரைண காக) நி பா க

ெதாட பாக நப (ஸ

பாதி வைர ேத றி ப

டா க

கி நி

) அவ க த

ேவ ைவய

.112

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகய

'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ைமநாள யனா

ேம

, (தைர அைட

7, அ தியாய

இைற

83, எ

த (ஸ

ெச

லா

83, எ

(ம

ெவ

காேசா இ

ைடய ந ந

,இ

திய

பள

க ப

அவ கள

ைமகேள இ

தா

(ரலி) அறிவ

(உலகி

. 115 தா .

6534

(இ

ைமய கா

தலி

றி

றினா க

அநதி ஏேத

ைமகள லி

'

)

) அவ க

அவ

,அ

இவ ட

சேகாதர

) அதிலி ள

வ ய ைவ தைரய வாைய அைட

றினா க

கிைடேய

(ெகாைலக

த (ஸ

இைற வ

கி வ

தா .

) அவ க

ஏெனன இவ

7, அ தியாய

எ ஒ

ெந

6533

மன த க

சி த ப ட) இர த

பாக

கி

.

பாக

என அ

'

தைல க

. அவ கள ) அவ கள

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ைம நாள

றினா க

(அவ கள

) வ ய ைவ ஏ ப

காைத

6532

) அவ க

மன த க

வைர ெச என அ

83, எ

த (ஸ

'

இைழ தி

தா

ல ேலேய) த ைம வ ஈ

. இவ

ெதாைக ெகா த

சேகாதர றா

, (அநதி

சமரச

ெகா

.

க) ெபா காேசா, (இைழ த அநதி

(ேதைவயானவ ைற) எ ைல எ

(அவ வ

(

ெகா

ளான) சேகாதரன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஈடாக) ) க ப

;


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாவ

கள லி

ஏ )ப

(வ

வத

என அ

ஹ¤ைரர(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

இைறந ப ெசா நி

த ப

மதி வழ

என அ (அறிவ ஒ

இ ஸய ம

அக றிவ

சில

த ேபா

) அவ க

த ேபா

உய

க தி

(ரலி) அவ க

ஒ வ

ேவா ' எ

வரான) யஸ ெகா

த)

(தி

வ ள கமாக) இ த ஹதைஸ அறிவ பாக

பால தி

கண

ஹ மதி ெசா

7, அ தியாய

83, எ

).

த ப வ

ள ஒ

எவ ள த

அறிவ இ

ெகா

ெசா

ேபா த கிைடேய நட த வா க

க தி

ைகய க தா க

ெகா

திய

ளேதா அவ வா க

.

.117

ஸ¤ைரஉ(ர

ேராத ைத அவ கள

) அவ க இதய

07:43 வ ) வசன ைத ஓதிவ தா க

. இ

ைழய அவ க

வசி ப ட ைத, உலக திலி

ல ைதவ ட எள தாக அைடயாள

பாள கள

(வா

ைமயாகிவ .

. இ நிைல

'

பால தி)லி

உலகி

கி

மதாைணயாக! அவ க அவ கள

றினா க

இைடய

சில டமி க ப

ம த (ப ெகா

தா .116

நரக தி(

. அ

(மா ) ந

ெச

6535

நரக தி வா க

இவ சமரச

) அவ க

ைகயாள க

காக

அவ க

83, எ

த (ஸ

க தி

அநதிக அ

தாசார ப ) எ

ேப (இ ைமய

.

6536

Visit: www.tamilislam.webs.com

'(இ கள லி , (அத

லகி


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ைமய

(ம

இைற

)

த (ஸ

கர தி

வ ைன

வா

க ப

(ேக

வ கண

றினா க ேம க

சீ

) சம

ேவ

7, அ தியாய

த (ஸ

எவ

அழி ேதேபா

அவ கேள! எவ (தி ப

ைறய

பாக

ேக டத

, 'இ

ைம, தைம ப

இைற

ைம நாள

யைல

த (ஸ

) அவ க

. அ ேபா

அவ க ப

. அத

வ சாரைண ெச

வல

'எ இைற

க ப

ேவதைன ெச

தா

நா கர தி

லவா அ த (ஸ

; மாறாக, மன த கள

) சம எவ

'ம

. ம

ய படாமலி

.

83, எ

ய ப த

'இைற வழ

க ப

லா

ேமா

றினா

) அவ க

'இ

ைம தைமகள

ைமய பதி

.

7, அ தியாய

கண

தா .

சீ வா

ேக ேட

ெதாட பான ய ப

'எ

றினா க

பதி

கண

யைல அவ க

வ சாரைண ெச

?' என ந

) 'வல

ைறய

பாள ெதாட வழியாக

வா ' எ

84:08) எ

ஆ வ கண

றினா க

தலா

) அவ க

ைடய வ ைன

எள ய

எள ய

கிறா

வா ' எ

ேவத தி

6537

ைற) இைற

(ேக

லவா

ய ப

(த

தா .

(ஒ

அவ ட

க ப

சில அறிவ

83, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

லா

; மாறாக, மன த கள

.'118 என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ட ஹத

ேவதைன ெச 'அ

க ப டவ ட

பவ

. நா

வழ

84:08) எ

ெதாட பான னா

க ப

றினா க

பதி

' (தி

அவ க

பாக

வ வ சா

) அவ க

6538

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைல' எ

?'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அன ம

மாலி (ரலி) அறிவ

ைம நாள

மி நிர ப தர(

இைற ம த

அத வ

பதிலள பா க ப

. அ ேபா

ேகார ப இைற

83, எ

த (ஸ பதி

பா ேப

���ழ தி

கா பா றி என அத இ பாக

பாள

எைத

பா . அ ேபா ச

எவ அவ

83, எ

) ந 'ஆ ' எ

லா

. (ஆனா

'உன

ெதாைகயாக

அவ

இைண , அைத ந

) அவ க

றி வ தா க

'

ெவா

ட உ

(தன கள

கமா டா . ப ற தா ெச

தம(

வரேவ ேத

தன யாக ) வ

அவ க

பா )

. எனேவ,

நரக திலி

.

ஹா தி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ேற (-அ

காணமா டா . ப ற

ைட த ம க

. அத

லா இ

அவைர (நரக) ெந ஒ

ெகா

தைல ெபற

த (ஸ

றினா க

கள

ைல. அ ேபா

வர ப

ப ைண

6539

) அவ க

ைம நாள

இைடேய ெமாழிெபய தம

லபமான ஒ

இைற

ேபசாமலி

'இைதவ ட

ேக க ப

னட

7, அ தியாய ம

அவன ட

ற ப

லா

ந அவ ைற

பைதேய) உ

ைல)' எ

பாக அ

தா

நரக ேவதைனய லி

லவா?' எ

காமலி

ஏ கவ

(வ சாரைண காக ) ெகா

ெசா தமாக இ

வாய

தா .

பாள

தா .120

6540

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா உ

பா .

எதிேர கைள

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அத இ

ஹா தி (ரலி) அறிவ ைற) நப (ஸ

(ஒ ெகா

க ைத

'எ

ேபா

ெகா

ெகா

கிறா கேளா எ

ெச

தா க

. பற

ெகா

ேட

7, அ தியாய அ பா

83, எ

) அவ க தாய தா த

,இ

வைத

. அவ க

ைன

கா பா றி

)

கைள அ

வைத

நரக ைதேய

ைட த ம . அ

ேபா

, (நரக ைத

அள ஒ க

கா பா றி அ

) 'நரக திலி பற

டா க

ெகா

ைற (இ

வா

ேத

ெச

லாதவ

ெகா

ெசா

) கைள

ைல

'எ

6541

(ரலி) அறிவ

(கண சமான எ ேப

ெகா

பழ தி

நரக திலி

இைற

கைள பா

.121

பாக

பல ச

கா பா றி

றினா க

நப (ஸ

நா

(ம

றிவ

தி

'ேப

(நரக ைத

. பற

'எ

க ைத

பா

பற

டா க

) த

நரக திலி

'நரக திலி

றிவ

தி

கா பா றி

தா .

) அவ க

(ப

என ண

சில ேப

கட

மிக

ெப ய

ெச

)

ெச

றன . ம ேறா

றன . ப றிேதா

ட ைத

: (வ

த) ஒ

கட த

றினா க

லக

கா ட ப டன . அ ேபா

ைகய லி

ேனா இைற

ேப

தா . மா

ேட

ப இைற . நா

ேப த

கட ,இ

பயண தி ஓ

ெச

இைற ேனா

தன யாக

'(வானவ ) ஜி

இைற ட

இைற

ப த

றா . அ ேபா

ேல! இவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. ம ேறா த

ெச

ேபா

ஐ ஒ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ச

தாய தினரா?' எ

பா

ேட

ேக ேட

'எ

றா . உடேன பா

. ஜி

'இவ க

தா

இ த எ

பதாய ர

றினா . நா

'ஏ

ெகா

காதவ களாக

தா க (வ

தி ெனா

லா

'எ

மன த வட

ப ரா

7, அ தியாய

இைறவ

மி

. அத

, ஓதி பா

ம க

திர

ந ப

மேத

ன ைலய

ைல. ேவதைன ஜி

, 'இவ க

காதவ களாக

வனாக எ

மி

ைல'

(ேநா

, பறைச ச

காக)

ைக ைவ தவ களாக

திவ

83, எ

த (ஸ

) அவ க

(வ சாரைணய

'எ

டா ' எ

மி

ைன

) அவ க

ஆ லா

'அ

தி தா க

) 'அவ கள

(வ தி

ட , ெபள ணமி இரவ ப ராகாசி தப

ெப

தாய தா . இவ கள

வ சாரைண

றா . நப (ஸ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ேக ேட

வாயாக!' என ப ரா

உ காஷா உ ைம பாக

ேக மிக

) அவ கைள ேநா கி உ காஷா இ

) 'அவ கள க

ேப

?' எ க

ைல. மாறாக, அ வான ைத

, 'இ . அ

றினா .

வராக ஆ

,த

'எ

உடேன நப (ஸ ப ரா

ளாதவ களாக

பா

. ஜி ேத

. பற ஒ

றா . நப (ஸ றா க

ஸ ப

(ரலி) அவ க

லா

வட

ேவ! இவைர அவ கள நப (ஸ

) அவ கைள ேநா கி

வனாக எ

ைன

) அவ க

'இ த வ ஷய தி

. 123

6542 தா . 'எ

ச திர

தாய தா

ப ரகாசி பைத

றி ெசா

)

பதாய ர ேபா ைழவா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப க 'எ

ெகா

ட ஒ

க றினா க

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 உடேன உ காஷா இ ேகா

ேபா ட சா

அவ கள எ

வனாக எ

றா . நப (ஸ

வட

லா

இவைர பற

ப ரா ப ரா

சா கள ஆ

7, அ தியாய இைற வைரெயா

வ அ

83, எ

ப றி ெகா

வட

'எ

ப ரா

வட

ப ரா

'அ

தி

ைன ) அவ க

ப ரா

சா கள

தி

'எ

திவ

ப லா

ேவ!

தைன ெச

தா க ஒ

றா . அத

டா ' எ

'

வராக

அவ கேள! அவ கள

றினா க

'

பதாய ர

ேப ' அ

அள

(ஓரண ய

ெபள ணமி இரவ

'ஏ

ஒேர சீ ரா (வ சாரைணய

தலாமவ நில

ஸஅ (ரலி) அறிவ

83, எ

அவ கேள!

வாயாக!' எ

'இைற

மதி

றா க

.

வனாக

நப (ஸ .

6543

7, அ தியாய

வனாக எ

அவ கள

. பற

றா . நப (ஸ

) அவ க

தாய தா

லா

உ காஷா உ ைம

ைழ

'எ

லா

ேவ! இவைர ஒ

'இைற

தா க

வராக ஆ

. அவ கள

க தி

என ஸ பாக

த (ஸ

நி சயமாக எ

ெசா

தைன ெச

தி ஒ

ைழவா க

ஆ லா

'அ

அசத(ரலி) அவ க எ

ைன

'இ த வ ஷய தி

பாக

அ தியவா

அவ கேள! அவ கள அவ கள

ைன

அவ க

) அவ க

வாயாக!' எ

'இைற

மி

ைவைய உய

ல ச

றி) ெசா

ேப ' க தி

தியானவ

(ஒேர ேநர தி

) ெச

. ேம

வா க

ப ரகாசி பைத

ேபா

தா .124

6544

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

, அவ கள ப ரகாசி

.

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

ெசா

கவாசிக

அறிவ ெசா

பாள

த (ஸ ெசா

பாக

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசிகள ட

(வ ய ேத

லக ேபா

அறிவ

றினா க

83, எ

ைல.

பா .

ைல' எ

ெசா

ேபா

ஹ¤ைஸ

ைல' எ

ல ப

, நரகவாசிகள ட

.

தா .

6546

) அவ க

பயண தி ய

. பற

'

) நிர தர ; (இன ) மரண

றினா க ேபா

) ெசா

' க ைத எ

அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய க

. அதி

என இ ரா

நிர தர ' எ

6545

(இன ) இ

த (ஸ

இைற

நா

ைல; இ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

ைழவா க

'நரகவாசிகேள! இன மரண

) அவ க

'(இ

' நரக தி

தா .

83, எ

த (ஸ

) நிர தர ; மரண

'(இ

உம (ரலி) அறிவ

என அ

றினா க நரகவாசிக

அவ கள ைடேய எ

கவாசிகேள! மரண

என இ

பா

) அவ க க தி

அதிகமானவ களாக (ரலி) அறிவ

பா ேட ெப

ேத

. அ

. நரக ைத கைளேய க

தா . 126

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ ேட

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

நா

ெசா

ெசா

த (ஸ

க தி

பாலாேனா

83, எ

) அவ க

வாசலி

நி

க தி

ைழ

வ டாம

ெப

வாசலி

களாகேவ இ

என உசாமா இ

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசிக

' மரண ' (ஓ நரக தி வ

மரண

தா க

றி

நி

தா க

ெசா ஆ

ெப

வ கண கி காக

தன . ஆனா

,

ஆைணய ட ப

ைழபவ கள

ெப

. நா

பாலாேனா

தா .

6548

க தி

றினா க

'

, நரகவாசிக வ தி த ப

) ெகா . ப

கவாசிகேள! (இன ) மரண

பேத கிைடயா

மா

. அதி

) அவ க

(ேக

.

83, எ

த (ஸ

ைழபவ கள

த ப

ெச

ேத

'

. அதி

. தனவ த க

) த

ெகா

இைடேய நி ' ெசா

ேத

ைஸ (ரலி) அறிவ

பாக

நி

றினா க றி

ஏைழகளாகேவ இ

நரகவாசிகைள நரக தி நரக தி

6547

' என அறிவ

நரக தி வர ப

ன எ

ெச , ெசா

க தி

க ப

. பற

பேத கிைடயா

பா . அ ேபா

ேச

ெசா

த பற

அறிவ

பாள

; நரகவாசிகேள! (இன ) கவாசிக

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 மகி

சி

ேம

மகி

சி அதிகமா

அதிகமா

.

என இ

உம (ரலி) அறிவ

◌ஃ◌ஃ (6548 -6550 வைர , ; பாக

7, அ தியாய

இைற

(நரக தி தமாக என அ பாக

பயண

பவ

இைற க தி

பயண என ஸ

தா

மர

அைத இ

கட

கட

கிைடேய உ

ர ,

. 130

ரமா

தா .

6552

) அவ க உ

'

ேதா

நா

83, எ

த (ஸ ஒ

றினா க இர

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ெசா

கவைல

6551

பாளன

7, அ தியாய

ேம

ைல)

) அவ க

) இைறம

கவைல

தா .

83, எ

த (ஸ

. நரகவாசிக

றினா க

. அத ெச

ஸஅ (ரலி) அறிவ

'

நிழலி யா

பயண

பவ

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

ெசா

க தி

உட

83, எ

த (ஸ ஒ

ள உய

) அவ க

மர ரக

6553

திைர

றினா க

. (அத றா

'

நிழலி க

) வ ைர

பயண

ெச

தா

க டான

அைத

கட க

யா

131 என அ

ஸய (ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

நி சயமாக எ (வ சாரைணய அறிவ (உ

பாள

83, எ

த (ஸ ச

கைடசி நப

) அவ க 'எ

க தி

ஹாஸி (ர

தியாக ) ெத யவ

அவ கள

6554

தாய தா

றி) ெசா அ

தா .

வைர ஒ

'

பதாய ர

ேப ' அ

ைழவா க ) அவ க

'ஏ

ல ச

ேப '

. இ த இர

ஒேர சீராக

ைழவா க

ைல. வ

ப றி

ைழயாத வைர

ைழவ .) அவ கள

றினா க

ெகா நப

ைழயமா டா . (அைனவ

ெபள ணமி இரவ

(ப ரகாசி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அவ கள ஓரண ய நிலவ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 வ வ தி

என ஸ

.

ஸஅ (ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசி(கள

என ஸ

கீ

) பா இ

ஹாஸி (ர

நா

றினா க

பவ )கைள (ேம

அவ க மைற

ேத

) அவ க

ந ச திர

ேக ேட

அறிவ

பா

பைத

ேபா

அதி பா

தா .

தா .

அப அ

அவ க

கைள

) அைற(கள

6556

அமா

ந ச திர ைத

தியாக

'

.

83, எ

. அ ேபா

அறிவ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

இ த ஹதைஸ

ெத வ

6555

) அவ க

பா க

7, அ தியாய

பாக

த (ஸ

ளவ )கைள, வான

(ஆ வ

83, எ

தா . 132

றினா க '

பைத

யா

அ வான ேபா

(ர

) அவ கள ட

: இ த ஹதைஸ அ

' என

(ேதா

ஸய (ரலி)

றி), ேம

அ வான

தலாக அறிவ

தைத நா

. 133

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ம '

த (ஸ

ைம நாள

ெபற

ெபா

) ந

க த

வா

லா

லவா?' எ

ைன அ

ெகா

) அவ க

83, எ

அ லா

றி

தா

லா

ேக பா

' ந (மன த கள உ

) என

ைலேய!' எ

ன டமி இைண க ப வா

. அத

ைற என ேத

ப பைத

தவ ர

.

தா . 134

(நரகவாசிகள

சில ) நரக திலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

எதி பா

6558

ைரயா

தைல

த ைத) ஆதமி

தா . , 'ப

பவ ட

ந அவ ைற வ

இைத வ ட இேலசான ஒ

ப யேபா ளவ

க ப

இ த ேவதைனய லி

பைத தா

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ஜாப (ரலி) அறிவ

தேபா

கலாகா

ந ஒ

என அன

'

உன ேக ெசா த

அத

வாக) இ

(அ

( மி

ேவெறத

நப (ஸ

கெள தர(

இைண க ப

ஆனா

றினா க

பதிலள பா . அ ேபா

எைத

பாக

) அவ க

ெதாைகயாக

'ஆ ' எ

6557

நரகவாசிகள ேலேய மிக இேலசான ேவதைன அள

மிய லி

ப ைண

83, எ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ெவள ேய

வா க

நா

பாள

ஹ மா

' ஸஆ

அவ கள ட அ

' எ

ப 'எ

ெவள ேய அவ க

வ னவ ேன

தா க நப (ஸ

கள ட

' ேபா

இைற

ெவள ேயறி, ெசா ' (நரக வ

அறிவ

' ெவ த

பா க

83, எ த

' எ

' ஷஆ

தனா (ர பதிலள

' எ

)

தா க

.

பைத

(சில ) நரக திலி

ேக ேட இ

:

' எ

ைரயா ற

றா க

தனா

ஜாப (ரலி)

அவ கள ட

.

6559

) அவ க யதா

, 'ப

) அவ க

கிறா க

பாள

. (இதனா

.) ேம

'ஆ ' எ

த (ஸ

(நரக ெந

) அவ க

றினா களா? என அ

. அவ க

ன���

உ ச

மி

ன? எ

7, அ தியாய

என அன

பாக

சில

' ஸஅ

ைஸ (ர

. அ

வ ' எ உ

றா

ேக ேட

னா

' ஸஆ

அவ க

. 135

றினா க அறிவ

. அ ேபா

றினா க

) த

ம தி

ைழவா க

நிற

மாறிய ப

. அவ கைள ெசா

தைல ெப ேறா ) என மாலி (ரலி) அறிவ

'

ெபய

நரக திலி

கவாசிக

அைழ பா க

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

' ஜஹ

னா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

நரகவாசிக க

த (ஸ

ைம நாள

(ம

கள

83, எ

) அவ க

நரக தி

ஈமா

எ க

அவ க

உடேன அவ க

' ேச

வா க

. அ த வ

பத

அழகாக

டதி

என அ பாக

' எ

' வ ைத

ட ப

ைக உ

ைள பைத

(ஜவ) நதிய ல (

' ெவ

) அைச தா யதாக(

7, அ தியாய

(ரலி) அறிவ

83, எ

ள தி

கிய நிைலய

ேபாட ப

ட ) ம )

)

கா சியள பா க

க ) நிற ச

வா க

தா . 136

6561

Visit: www.tamilislam.webs.com

. .

கள மாறி நிற தி

ைள பைத ந

ைலயா? ஸய

க தி

ைடய உ

ள தி

ெபாலி

, கா றி

' எவ

க ைடகளாக

' அ

ேபா

(வ லி

லா

ெசா

ளேதா அவைர (நரக திலி

ஹயா ' எ ள தி

கவாசிக

. உடேன அவ க

அவ க

ெவ

'

) ெசா

வா

'ந

ம (பா

இைறந ப . அ ேபா

வா க

த ப

ைழ

ெவள ேய றிவ ன

றினா க

வ சாரைண

ெவள ேய ப

6560


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ ம

இைற

த (ஸ

ைம நாள

மன தராவா . அவ

ைவ க ப

. அதனா

என

அமா

பாக

7, அ தியாய

இைற

பா திர

83, எ

. (அ

என

அமா

பாக

7, அ தியாய

கள

பா

கா

ைவ க ப

) அவ க வைத

பவ

.

'

இேலசாக ேவதைன ெச

கள

ள) ெச

அவ றா

பஷ (ரலி) அறிவ

ைற) நப (ஸ

ய ப

(நரக) ெந

தா .

றினா க

ேபா

83, எ