Page 1

தமிழி

தமிழா தமிழா க தமிழா க க அ காதி அ காதி உம அ காதி உம உம

பாக -7

மி மி இலவச இலவச ெவள ய இலவச ெவள ெவள ய ய

லைச லைச

ஆ ஆ க ஆ க க தா தா தா


இந்த மின்

ைல இனிய எளிய PDF ெதாகுப்பில்..... எ த்

பிரச்ைன இல்லாமல்

உங்கள் கணிணியில் பயன்ப த்தலாம்.... இ

இலவச ெவளியீ . யா ம் எக்காரணங் ெகாண் ம்

இைத வியாபார ேநாக்கில் பயன் ப த்த ேவண்டாம்.

மின்

ல் (Digital Edition) ெதாகுப் ... Er.சுல்தான்.

hhttttpp::////w ww w..ttaam ww miilliissllaam m..w weebbss..ccoom m

]`P`{y; G`hup


nghUslf;fk;

ghfk;-7 ெபா

ளட க

81. ெநகி அற ைரக ................................................................... 3 82. (தைல)வ தி.................................................................................................58 83. ச திய க ேந தி கட க .................................................. 73 84. ச திய ( றி கான) ப கார க ................................................ 134 85. பாக ப வ ைன ச ட க ............................................................ 145 86. றவ ய த டைனக ................................................................. 180 87. இழ ப க ...............................................................................................322 88. இ லா திலி ெவள ேயறிேயா ........................................... 368 89. ( ற க மா ) நி ப தி க ............................................... 391 90. த திர க ............................................................................................... 400 வ ள கமள த ................................................................ 427 91. கன 92. ழ ப க (ேசாதைனக ) ................................................................ 481 93. நதி நி வாக ............................................................................. 542 94. எதி பா ................................................................................................ 613

Visit: www.tamilislam.webs.com


nghUslf;fk;

ghfk;-7

95. தன நப த தகவ க ................................................................. 629 நப வழிைய .. ............................................ 646 96. இைறேவத ைத 97. ஓ ைற ேகா பா ..............................................................................729

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7

பாக -7 ெநகி

அற

பாக

7, அ தியாய

இைற

மன த கள (ஏமா ற ப

ைரக 81, எ

த (ஸ

) அவ க

அதிகமாேனா ) இழ

6412 றினா க

இர ளா

அ வ

கி

ெச

' வ

கள

வ ஷய தி

றன . 1. ஆேரா கிய . 2. ஓ

Visit: www.tamilislam.webs.com

2


ghfk;-7 என இ

அ பா

இேத ஹத ெதாட

அ பா

வழியாக

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ேபா

(அக

' இைறவா! ம எனேவ, அ வா வ பாக ஸ அக அக ெகா

(ரலி) அறிவ

ேதா

ைம வா

ைகைய

ஸஅ ேபா

த ேபா

தவ ர ேவ

81, எ அ நா

ைக இ

(பா யப ) ெசா

ைல;

ைம

னா க

. 3

6414 இைற தா க

வா

) அவ க

(அ த நிைலயான ம

ஸாய த(ரலி) அறிவ க

) நப (ஸ

(நிைலயான) வா

வாயாக!' எ

ேதா . அ ேபா ைமய

ெகா

ஹாஜி கைள

ெகா

' இைறவா! ம

பாள

6413

காக அக

7, அ தியாய

ேதா

அறிவ

தா .

காக) ெச ைம ப

ேத ம ேறா

.

81, எ

சா கைள

ேபா

தா .

(ரலி) அவ கள டமி

த (ஸ

. நா

நப (ஸ

) அவ க

ைகைய

தா . ) அவ க ம எ

தவ ர ேவ

கைள

எ பா

ேதா . அவ க வ வ

(நிர தரமான) வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ைக


ghfk;-7 இ

ைல; எனேவ, (அத காக உைழ

வழ

இ பாக

சில அறிவ

7, அ தியாய

க தி

அதிலி

பாள

அதிலி

ஒ சிறி

ேள

இைற

லா

(அறிவ

ஹாஜி க .4

றினா க

இேத ஹத

.

தா . அள

வட

சிற ததா

81, எ

6416

( ைட ப

.6 காைலய

சிற ததா

இைறவழிய

இட

(ேபா

சிறி

) ெச

'7 எ

ேநர

நப (ஸ

), உலக ைத அ

உலக ைத ) அவ க

.

த (ஸ

அ நியைன

சா க

6415

வட ேநர

7, அ தியாய

வழியாக

சா ைட ைவ

பவ ைற

ேக

ெதாட

81, எ

பவ ைற

மாைலய

(பா யப )

ஸஅ (ரலி) அறிவ

' ெசா

பாக

வாயாக!' எ

) அ

ேபா

பாள கள

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க , அ ஒ

எ ல

வரான

தா .

ேதாைள வழி

ெகா

ேபா கைன

ஜாஹி (ர

ேபா

' உலக தி இ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

றா க

கிறா க

:)

.


ghfk;-7 ' ந மாைல ேநர ைத அைட தா ேவைளைய அைட தா நா

காக உ

இற

(

ைடய ஆேரா கிய தி ப

ெசலவ

' எ

திய நா இ

லா

(ஒ

ைற) நப (ஸ

(ப

(ந

மா

)

க றிலி

(இைடய

(ரலி) அறிவ (நில தி

ெகா தா

ஏ ப

த பவ

தா வ

அவ

(மன தைன வ தைட அவ

வா க

சிறி(

. உ

ைடய

ேநர )ைத

.9

தா . ) ஒ

மன த

க ட

ைடய எதி பா

) ேசாதைனகளா டா

அவைன

. இ த

ட' வா நாளா

ம ெறா

ேசாதைனகளான) இவ றிலி

இ(ய ைக மரணமான)

வா

ெசலவ

வைர தா க

. பற

:

' ேகா

ேநர )ைத

ைடய வா நாள

ள யான) இ

காேத! ந காைல

காேத! ந ேநா

6417

) அவ க

ள ைமய

ெவள ேய ெச ேகா

81, எ

றினா க

ள' அ

'

) காக உ

சிறி(

உம (ரலி) அவ க

7, அ தியாய

பாக

காைலேவைளைய எதி பா

மாைல ேநர ைத எதி பா

டேவ ெச

களா

. (ந

தா வ லி

அவ

)

. இேதா இ த

. (ேசாதைனகள அவைன

அவைன

டேவ ெச

த பவ

. 11

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறிய

) டா

.


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அன பற

) அவ க

(

ர தி

' (ச

எதி பா

றிவ

பாக

வா

ெகா

(எதி பா

) இ

) இ கள

81, எ

தா ) இ

) ேகா

வைர தா க

தா

(மன தன

அவ

ைடய ஆ

ெகா

) (எ ேபா

அவைன வ தைடகிற

' எ

வய

வைர வா நாைள

அவ வதி

6419

) அவ க அ

(ஆ

றினா க

'

கைள எ

வ ஷய தி

)

சா

ேபா

ைல.

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ம ேறா

அறிவ

பாக

கா

கா

- ஆ

த (ஸ

இைற

ர ைத

ளப ) சில ேகா

.

மன தன

ேபா ட ப ற

ள ேகா ைட

அவ

7, அ தியாய

எ ஒ

வ , ச

ள (மரண றினா க

தா .

ைதய ஹதஸி

(எ

,) இ

6418

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

81, எ

பாள

7, அ தியாய

ெதாட

81, எ

தா . இ த ஹத

.

6420

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள அ

லா

.


ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

தியவ

மன

1. இ ைம வா வ 2. ந

டநா

) அவ க

(-ெச

வ ஷய வ தி

வாழேவ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சில அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற (வள

1. ெபா

ளாைச.

2. ந

ட நா

என அன பாக

) ம

இ த ஹத

.

6421

றினா க ட

' இர

ஆைசக

வள கி

றன:

ற ஆைச. தா .

6422

ரபஉ(ரலி) அறிவ தேபா

.

ய .

வழியாக

மாலி (ரலி) அறிவ

வனாக இ

தா .

) அவ க

81, எ

இளைமயாகேவ இ

ள ப

) ெப யவனாக ஆக அவ

7, அ தியாய சி

81, எ

'

கள

ற ஆைச.

ெதாட

வாழ ேவ இ

இ (நா

பாள

த (ஸ

மன த

றினா க

ட இர

தா . க

வ த) இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

) அவ க


ghfk;-7 எ

லி

பர க தி காக எ இைத இ

றி

) உமி

ஷிஹா

7, அ தியாய

பாக

இ பா (ஒ

நா

'அ

லா

மாலி

தைட ெச

(ர

(த

) அறிவ

வாய

ஊ றி

.15

நிைன

ரபஉ(ரலி) அறிவ

) அதிகாைலய வ

தி

தா .

தா .

சா (ரலி) அவ க

யாம

இைற

திைய நா

யவ ம

(ப

7, அ தியாய

இைற

பதி

81, எ

த (ஸ றினா

த (ஸ

) அவ க

' லா இலாஹ இ

லா

ைம நாள

பாக

லா

என

) ந

மா

) ெசா

னட

.

(வண க தி றியவா

( ண

6423

ேக ேட

ஸு

81, எ

)

(ெதாட

வாள ஒ

ைவ

தவ ர ேவ

அ யா

ைல' எ

வ தா

யா

லா மி

அவ

றினா க

வ தி

தேபா

' ைல) எ

நரக ைத அ

லா

. 16

6424

) அவ க

: இைறந ப

றினா க ைக

ள எ

' அ யா , அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

யமான


ghfk;-7 ஒ

உய ைர நா

கா தா

, ெசா

என அ

கேம அவ

81, எ

அவ க

ேபா

னட

ெத வ

இைற

த (ஸ

ஜி

யா(கா

) வ

இைற

வாசிக

ெக

தவ

ரம(ரலி) அவ கைள

) வ தா க

இைற

. அ

த (ஸ

.

ப ெச

ெதா

ைகைய நிைறேவ றினா க

)

◌ஃ (ரலி)

(ரலி) அவ கைள,

ைர

ெகா

ெகா

) அவ கள ட

ேநரமாக அைம

த (ஸ அ

ஜ ரா

) ப

உைபதா(ரலி) அவ க

ைகய

ப னா க

அவ க

தைலவராக ஆ கிய

லி

ெதா

இைற

.

(அ ன ஆராதைனயாள களான)

சமாதான ஒ ப த வ

மான அ

உைபதா இ ெகா

(வ

ைம

.

) அவ க

(மதனா சா க

ப ரதிபலனாக இ

ஒ ப த ந

லி

உைபதா(ரலி) அவ க

ெபா

தா .

த (ஸ ட

ைமைய நா

6425

தா க

) அவ க

அ ேபா ைர

வழ

ல தா

அவ க

தா .

ம ரமா(ரலி) அறிவ

பன} ஆமி

ேபா

நா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக மி

ைக ப றிவ

. ெதா

ெச

. அ ைக

லா

தா க

அலா . அ

ைரன லி வ

ல, அ வ

நிதி டைத

ேக

ப ட

ச யான ◌ஃப த

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

சா க தி

ப,


ghfk;-7 அ

சா க

அவ கைள

உைபதா வ ேக

டா ; அவ

ெகா க

க ப

நிக

தி

த (ஸ

பவ தி

, உ

(ம

டைத பவ

) அவ க

7, அ தியாய

தா க

மதாைணயாக! உ

க ப டைத

ய ட, அ

வ தி

சி நட

81, எ

ைமய ேபா

ேமா எ

'அ

வ எ

. அ

வாறாய

'ஆ ,

ந ெச

எதி பா ைம ஏ ப

தி.

கலா ' எ வ

உலக

எ ெச

தாராளமாக வ

ேபா

கள

கிேற

டைத

) அவ கள

கவன ைத ' எ

.17

6426

Visit: www.tamilislam.webs.com

த)

சா க

தவ க

ண திலி

ேற நா

றினா க

னைக

. 'அ

ெகா

றா க

ன உ

டன . (ஆ வ

கிறா

' எ

ேபா

, அத காக அவ க

ேபா

) அவ க

நிைன கிேற

பதிலள

ைல. ஆய ெகா

உலகாைசயான) இைற

என நா

ெவள ய

ஏேதா ெகா

லா

சவ

கவன ைத

த (ஸ

அவ கேள!' எ

'அ

தாராளமாக

பாக

இைற

மகி ைவ

றிவ

ண ைத ைசைகயா

கிற க

நா

இைற உ

அ( த

ேபா


ghfk;-7 உ பா இ ஒ

ஆமி (ரலி) அறிவ

நா

ெதா

இைற

த (ஸ

ைக நட

வைத

ெதாழைவ தா க 'உ

(' அ

ஆேவ

. பற

லா

நா

(ம , அ

) எ க

லா

திற

ேகா

மதாைணயாக! என

' அ

'

வ கேளா எ

அ பாக

கிேற

ெகா

' எ

றா க

7, அ தியாய

ஸய

(ஒ

நா

' இைறவ

) கா தி

மிய

தி . உ

திற

கிேற ேகா

னா

நா

சவ

(ேமாதி) ெகா

காக பவ

மதாைணயாக! நா கா

காக

தியாகிக

ேப

நா இ ேபா

. என

'

' வழ

க ப

(இைறவ

மிய ளன. ) இைண

ைல. ஆனா

, உலக தி காக

வ கேளா எ

ேற

.18

81, எ

6427

(ரலி) அறிவ

) இைற உ

ேபா

இற தவ க உய

(மி ப ) ேமைட

ைடய தடாக ைத

வ ேபா

ைமய

ைவ ேபாராக மாறிவ க

ற ப

உஹு

ெசா ெபாழி

. ேம

ஸ ' எ

ேபா

காக நி சய

சா சி

தா .

) அவ க

த (ஸ

தா .

) அவ க

காக ெவள

(ெசா ெபாழி

ெகாண

மிய

ேமைடய வள

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

அம

)

தா

கள


ghfk;-7 வ ஷய தி எ

நா

ேக க ப ட

அண கல

' (ெச

(பதிலள அளவ

ெக

) ந

(இ

கிேற

கி

பயனள நப (ஸ

)' எ

ெச

னைவ வ

ம வதி

வ ) ஒ

ெகா கி

யைன ேநா கி(

மா

)

(வஹ) அ

ைமயா

நைடகைள, ) வய

கி

, ) அைவ ( )

ெகா

அ ைல

கிறேதா எ . ப

ைல ) தி அைச ேபா

' ேக

ம க ெம சிேனா .

மா

ெகா

தி

' (இேதா) நா

ெவா

(கா

ள ப

வ ேக டைதய : ந

(தா

. எ த

ைட கலானா க

ேக

றினா க

வ னவ யத

தா க

. அ மன த

எைவ?'

) அவ கள ட

இன ைமயான

நப (ஸ

, ஆைட

ெபா

ப ைமயான

றன. ப ைமயான

ைல. ஏெனன

சி

ெவள ப டத காக அவைர நா வ

வள

மா?' எ

ெந றிைய

றினா . (அவ

(ப

) ெச

ேவத அறிவ , த

கவ

ெமளனமாக இ

வ னவ னா க

) அ த பதி

வ ைளகிற (பய க தி

வா

மிய

ெபா

லக

ைம தைமைய உ ) அவ க

. '

' (கன ம

ஆகிய இ

, அவ க

) அவ க

றா க

ேக?' எ

இ த (உலகி

) அவ க

தா க

நிைன ேதா . ப ற

ேக டவ

' எ

. அ ேபா

) நப (ஸ

றா

கிேற

வைகக

பதிலள

காம

. நப (ஸ

, பய

அைவ)' எ

நா

அதிக

ைமேய வ ைள . வா

கா

ைட க

அள கா

நைடகைள

வய கி

நிர ப வ

றன. (இதனா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ ர. (அைவ ேபா ந


ghfk;-7 சீரணமா ) சாண ம

சி

ெச

இ த (உலகி உ ய

ேம ) ெச

ைறய

7, அ தியாய

இைற கள

றன. ப

(வய

காலியான

)

றன.19

இன ைமயானதா கிறவ

ச பாதி கிறவ

த (ஸ

பவ க

அறிவ டாவ

றி ப

. இைத உ ய ந

ைறய

தவ யாக அைம வய

ச பாதி . இைத

நிர பாதவைர

6428

) அவ க

' எ ப வா க

ேகாரமா டா க

'

தைல

ைறய ன

ஆவ . ப ற

அவ கைள

.

றாவ

டா களா எ

(ெதாட

றினா க

) சிற தவ க

பாளரான இ ரா

இவ க வ

81, எ

(-ம கள வ

-இத இர

கி

றவராவா .20

பாக

ெவள ேய

கி

ெசலவ

ைறய ற வழிகள ேபா

என இைற ஒ

. ஆனா . அவ க

ஹுைஸ

தைல ெத யா

த (ஸ தாய தா

, சா சிய ந ப

(ரலி) அவ க

ைறய னைர நப (ஸ ' எ

றினா க

) அவ க

றினா க

வா க

அள

ைக ேமாச

ெச

. அவ க

' இத

பற

) அவ க .

') சா சியமள

க தாமாக

அவ கைள யா வா க

. அவ கைள ந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 எைத

ஒ பைட க படா

நிைறேவ றமா டா க

. அவ க

நிைல அவ கள ைடேய ேதா என இ ரா

7, அ தியாய

இைற

ம கள

த (ஸ

பவ க

. பற

தாய தா

அவ கள

ச திய

என அ

லா

7, அ தியாய

பாக

81, எ

அப ஹாஸி (ர அர (ரலி) அவ க

ேக ேட

ைற

: இைற

அவ கள

பற

ச திய தி

சில

கைள

ெகா

.

தா .22

6430

, அைத

அவ கைள அ . இவ க

சா சிய ைத (ரலி) அறிவ

இ றி

பவ க

சா சிய

ைக

வய

அவ கள

க பா த

. ஆனா

(ெதா தி) வ

'

ைறய ன . ப ற

வ . அவ கள இ

தா . 21

றினா க

தைல

அவ கைள அ க

வா க

) ப

6429

) அவ க எ

ெச

ததா

(ரலி) அறிவ

81, எ

சிற தவ க

தி கட

.

ஹுைஸ

பாக

ேந

. (அதிகமாக உ

) அவ க (க

ேபா த (ஸ

அறிவ

வய தா க

) அவ க

தா .

வலி . அ ேபா

சிகி ைச ெப அவ க

மரண ைத ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ப ப ரா

வத காக ) வ

மா

தைன

)


ghfk;-7 ெச

ய ேவ

வ தி தி

டாெமன எ காவ

ஹ ம (ஸ வா மைற

தைட வ தி தி

பாதி ைப

டா க

லக(

ெச

ஏ ப

. (ஆனா

வ) ைத

7, அ தியாய

பாக ைக

(ஒ

(வ

)

மைற

பல

வைகய வ ைத

ைற எ

ட எ

ேதாழ (க

பாதி

வ டவ

ெப

ெசலவழி க ேவ

7, அ தியாய

தி

ைமக

)

(வா

) நா

ேதைவேய இ

ேப இ

. லக

) (வ

க ட)

லாத அள

6431 ) அவ க

ெகா

ைல. (ஆனா

ைற எைத

க ட நா

அறிவ ெச

தா .

ேற

தா க

த ந

ேளா . (வ

81, எ

மரண ைத தைட

ேளா .23

ெப

ைற) க பா (ரலி) அவ கள ட வ

டா

தைன

திடாத நிைலய

தவ ர ேவ

81, எ

காவ

ப ரா

தம(

, அவ க

அப ஹாஸி (ர

நா

நா

ேதாழ க

ெசலவழி பைத

பாக

மரண ைத ேவ

) அவ கள

ைக எ த

ெச

டா

. அ ேபா

. அ ேபா

அவ க அவ க

ைம)கைள இ

லக வா

, ) அவ க

பற

ேதைவ ப காணவ

) ம

6432

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

ைக எ த நா

ைண

ைல.

றினா க க

(நிைறய)

தவ ர, அைத

:


ghfk;-7 க பா நா ெச

அர (ரலி) அறிவ

இைற

7, அ தியாய

ஹு ரா நா

தாயக

(மதனா

ஹி ர )

ெச

தா க

ெச

. பற

ேட

பற

அம

இைற

ெச

) அவ க ' எ

ேற

' நப (ஸ

த (ஸ

, இைத

இைற

த (ஸ

அத

ெகா

) ஏமா

) அவ க

7, அ தியாய

அம

81, எ

தி

த உ

, ' யா

இைத

ெச

இர த பாவ

றினா க (பாவ

றினா க

மா

(ரலி) அவ கள ட

ரணமாக அ

இ த இட தி

ெச

) அவ க

தா .

அவ க

) அவ க

ள வாச

வாேரா அவ

' (ஆனா

மிட தி

றிவ

, ப

அறிவ

. அ ேபா

' எ

தி ெச

6433

(ர

ள) ' மகாய

81, எ

அபா

(மதனாவ

பாக

தா .

) அவ க

ேறா . 24

பாக

த (ஸ

ரணமாக அ

ேபா

(

ெதா

க ப

றா க

கி) வ டாத க .25

6434

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

வ வ

. கள

)

ைமயாக)

ர அ க க

தி (உ

' எ

கி

றன'


ghfk;-7 எ

இைற

தர தி

(ப

வா

(இ ேபா எ

த (ஸ

லவ கள

ள)வ க

ற' , அ

சிய

அ தி ல தி

லவ க ல

பா க

என மி தா அ

ததாக

லா

பழ ச

ெசா

) ேபா

) ' ம டமான வா ேகா

ேபா

ற' தர

ெபா

லம(ரலி) அறிவ )

கிேற

வா

வா க

.

ைம

த ம கேள

தமா டா

.

தா . 26

: (' ம ட ' எ

ஆள ப

. இத

பைத

றி க

' ஹுஸால '

.

இைற

வ ) வழ

அவ க

லைகவ

வய

லா

( கா யாகிய நா

7, அ தியாய

ெபா கா , ெவ

) ' ஹுஃபால ' எ

ஆகியவ

(இ

மைற த ப

மாலி

'

தலாவதாக

' ம டமான ேப

ற ப

றினா க

. அவ கைள அ

பாக

(ெச

) அவ க

ைமயானவ க

81, எ

த (ஸ ள

6435

) அவ க

கா ,

அ ைமயாகிவ க ப டா

தி

றினா க உ

டவ

'

ள (ஆட பர) ஆைட, ச பா கியவா

தியைடவா

. (ெச

ஆவா

க பள ஆைட

. அவ

வ ) வழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க படாவ

டா


ghfk;-7 அதி

தியைடவா

என அ

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ஆதமி இ ம

) அவ க

ேகா

கிறா

அவ

ேத

தவ ர ேவெற

'

நேராைடக வா

நிர பா

டவ

(நிைறய) ெச

. ஆதமி

ேகா

மக

. (பாவ

ைகைய அ

ைடய வய

கள லி லா

) ஏ

. அ பா

(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ஆதமி

றினா க

) இர

றாவைத

ைண (மரண ைத)

என இ

6436

(மன த

தா

பாவம ெகா

81, எ

த (ஸ

மகன

தா .

மக

81, எ

த (ஸ

தா .

6437

) அவ க

(மன த

) ஒ

றினா க

'

நேராைட நிைறய ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

ைற


ghfk;-7 அத

அைத

வா

ேபா

. ஆதமி

ேவெற

நிர பா

இத

அறிவ

டவ

. ேம

, (பாவ

ேகா

லா

(மி ப (ப

மா

ெபா

வழ

அவ

அத

இ )

ேபா

றினா க

க ப டா வா

றாவ

தவ ர ேவெற பாவ அ

கள லி

லா

தவா

ெசா

: ஆதமி

டா

டாவ . ேம கிறா

கிறா

ேக

தவ ர ன

:

(ம காவ ேள

ேகா

.

கிறா க

) அவ க

இர

ள)

.

ெசா ெபாழி

(மன த டாவ

ெம ேகா

தா . ேமைடய

. ம கேள! நப (ஸ ) ஒ

) அவ க

நேராைட நிைறய

நேராைட கிைட க ேவ

நேராைட அவ

அறிவ

ம காவ

ேக ேட

, (ேம க

தி பாவம

ெகா

தி பாவம

ெகா

மக

கிைட க ேவ

தி

ேற அவ

6438

அத

. இர

ஸுைப (ரலி) அவ க

ஸுைப (ரலி) அவ க

) உைரயா

இ ன ஸஅ (ர

) தி

(ரலி) அவ க

81, எ

க ேவ

ைண (மரண ைத)

கள லி லா

ேமைட (மி ப ) மதி

ைண ம

அ பா

லா

7, அ தியாய

அ பா

ைகைய அ

பாளரான இ

ெசா ெபாழி

நேராைட இ

ைடய க

இ த ஹதைஸ அ

பாக

ற ம ெறா மக

வழ

வய

ைற ம

ைண (மரண ைத)

ட ேபராைச ேபா ம

ெம

க ப டா

டவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற ேகா

ைகைய


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ஆதமி

மக

இர

நேராைடக

வாைய ம ேபா ேகா

ைகைய அ இ

பாக

க ேவ

81, எ

ெப

ெம

ெகா

நிர பா

கிறா

நேராைட இ ஆைச ப

ேகா

வா

தா . அவ

. ேம

தன ைடய

, (இ

டவ

திவ ேதா .

.

தா .

6440 தா .

ஆன

ள ஒ

ஆைச உ

81, எ

அவ

தவ ர ேவேற

102: 1 வ ) வசன

7, அ தியாய

'

க தாலான ஒ

தி பாவம

கஅ (ரலி) அறிவ

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

வ ைத

றினா க )

) தி

லா

இ( த ஹதஸான)

(தி

) அவ க

ைண (-மரண ைத)

உைப இ ' ெச

6439

(-மன த

ற ேபராைசய லி

என அன பாக

81, எ

வசன

கைள ள ெப

ேற நா

திைச தி

பவ

க ட

வைர.29

6441

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ


ghfk;-7 ஹகீ

ஹிஸா (ரலி) அறிவ

நா

நப (ஸ

பற

நா

அவ கள ட

அவ கள ட 'எ

னட

) அவ கள ட ேக ேட

நப (ஸ

இன ைமயான ெப

கிறவ

ேபராைச வழ

க ப

வதி

ைகதா

பாக

7, அ தியாய

லா

கீ

வா

ேதாழ க

81, எ ம

கள

ெச

' இைற

ெச

வ ைத வ ட) எ

'அ

வாறாய

, ஒ

வ ' அ

ல எ

.

. மன ைத அைலயவ அதி

சிற ததா

'உ

(

நிர பாதவைர

' எ

ேபா

றவராவா .

.30

றா க

கள

தா . யா

பமானதாக இ

அவ கேள! எ

கள

' இ ெச

தா க

. ம

வ ' ப ைமயான றி) ந

வய

(ரலி) அறிவ

தா க

6442

) அவ க

க ப

ெகா

ெகா

. பற

கிறவ

ட ப

ைகையவ ட

ைற) நப (ஸ

(ஒ

வழ ெகா

ைல. அவ

ேம

தா க

ேபராைசய

) இைத எ

என

என

ஹகீ ேம! இ ெச

. இைத( ப

. அவ க

. அவ க

ெகா

) அவ க

அதி ட

ேக ேட

. என

தா .

(த ம ) ேக ேட

ெச

வேம வ

(இற பத

காவ

மா?' எ

அைனவ பமானதா அறவழிய

ெச

ேக டா க

ேம (வா ' எ ) ெசலவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைத வ ட .

கள பதிலள

தா க

டேத அவ

.


ghfk;-7 ெச

வமா

. (இற

ெச

வமா

' எ

நா

இர

இ வ ' யா அ எ நா

நா

?' எ

வா

கள . 31

றினா க

) ெவள ேயறிேன

சமய தி நா . அ ேபா

' எ

) அவ க

ண ேன நப (ஸ

. நா

ேற

. அ ேபா

தா க

எவ

த . அ

) அவ க

. எனேவ, நா

) அவ க

'அ

. நப (ஸ

இைற

. அவ க

வ ) அதிக

சிலைர த

சிறி உ

ேநர

நட ேத

ளவ கேள ம

தவ ர, அவ க வல

கி அ ெச

ப க

வ தா

ைம நாள அ

இட ைம

. அ ேபா

வைத அவ க

ைன

தி

ைன

த ேர! (இ

லா

ப க கிறா க

அவ க

(ந பல ெச

பா க

ேக) வா

)

' (இ ைமய ைற தவ க

வ ைத வழ ப க

. (இவ கைள

)

நிலா (ஒள படாத)

லா 'அ

த (ஸ

யா

.

அவ க

அவ க

) அவ க

ெகா

ேக டா க

பணமா க றா க

லி

நட கலாேன அ

அவ

6443

ெச

ைல. (அ த

ெச

வழ

(வ

பமா டா க

நிழலி

தா .

தன யாக நட

கவ

ெச

த (ஸ

81, எ

த (ரலி) அறிவ

அவ க

) வ

இைற

7, அ தியாய

பாக அ

ேபா

கினா ப

. அைத

ப க

தவ ர)' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆவ ;

றா க

வா .

!'


ghfk;-7 இ

சிறி

'இ

ேநர

நா

தி

' எ

ைன அமர

ெச

ேகேய அம

ெவள ய இ

ேகேய அம

ஹ ரா

தி

திய

அவ க

யவ

காண

ெவ

ேநரமா

னட

ெகா

ேட ' அவ

வைத

ேக ேட

யாம அ யா

எ த

நப (ஸ ப

' இைற

பணமா க

திய

தி த

னா

) அவ க எ

'அ ேதா

தாய தா

வ பசார நா

' அவ

ந ெச தா தி

ெசா

வரவ

திய

ப வ

ைல. ப ற

வைர நிைற த)

னா

ேக கவ

ைன

யா ட

ேபசின க

' எ

றா . நா

வா )?' எ தா

.

ஹ ரா

எைத

என உ

' ஜி

வ னவ ேன

தா . அவ

ேக ேட

மா?' எ

?த

லா

வா

ைலேய?' எ

ெச

.

ேனா கி

ைமயாக இ

(அைல) அவ க க

தா க

ச ேய!' எ

ெபா

ேகேய இ

அவ க

தா

தா

ெசா

வ பசார

னட

சம

, (பாைறக

ட ேநர

லா

இற பவ

த ஒ

தி

லிவ

றி, ' (ஏக இைறவனாகிய) அ தி

கள ட

வ பசார வ தேபா

(வானவ ) ஜி

மா (ெசா னா

ைல. ந

அள பைத நா

இைணைவ காத நிைலய ச

க க

அவ க

.

அவ கேள! அ

! ஹ ரா பதி

. ' நா

அவ க

. அவ க

. அ ேபா

றி

னட

றா க

அவ கைள நா எ

தா க

ெச

பற

நட ேத

றி,

' என எ

நட

ேல! அவ . அவ

(ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

னா

'ஆ ' எ

) ேக ேட

றா . . அவ


ghfk;-7 'ஆ ' எ

றா . நா

' அவ

'ஆ ' எ

ேவ

சில அறிவ

பாள ெதாட

இேத ஹத

(அறிவ

ெதாட

ச யானதா அ

அ நா

ஹ ரா எதி ெகா நா

யவ

' எ

(இர ப

காண ப

அறிவ

இ த ஹத அறிவ

' ஆ

லா

மா?' எ வ

க ப

. அ

ேக ேட

ேநர தி திய ட

.

.

. ஆனா

த (ரலி) அவ கள

கிற

81, எ

, அ அறிவ

. அ ேபா

) அவ க

தவ ர ேவ

மி

லா

'

ைல) எ

றி

.

தா .

) அவ க

மதனாவ

ெச

ெகா

தேபா

நப (ஸ

) அவ க

'அ

கிேற

யா

6444

) நப (ஸ

நட

' லா இலாஹ இ

ைவ

◌ஃ ◌ஃபா (ரலி) அறிவ

' இேதா! கா தி

நப (ஸ

வழியாக

றி த) '

7, அ தியாய த

தா

.

(வண க தி

பாக

வ பசார

த தா(ரலி) அவ களா

த தா(ரலி) அவ கள

இற தா

னா

றா .33

அவ

பாள

தி

;

' இ த உஹு

இைற

மைல அள

(பாைறக

உஹு

நிைற த)

மைல எ

த ேர!' எ

கைள

அைழ தா க

அவ கேள!' எ

னட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற இ

. ,

.

ேப


ghfk;-7 அதிலி

ஒேரெயா

லா

இர

கழி

நா

ெச

ைவ

இட ப க பற

ெபா கா ட என

ப க ர ) நட

ைம நாள

(ந பல

)

வல

இட ப க

ப க

இ தைகயவ க பற

நப (ஸ

டா க

ெசா

ேகேய இ

ரைல

ேக

சியள

னட

நப (ஸ

நிைன

ேத நா

ைற நா

ெச

டவ கைள

வ த

. (அவ க பய

வ ள

வ த ேட

நட

ப க

ளவ கேள லா

தவ ர' எ தா க

றி, த

. ' (ஆனா

,)

.

ெச

மைற

) ' இைற

டா க

.

) அவ கைள யாேரா ஏேதா லலா

வைர இ

. எனேவ, அவ க

' எ

இ ப ெய

ெச

நப (ஸ ' நா

வல

வைர இ த இட திேலேய

. அவ கள ட

) அவ க

வ ) அதிக

றினா க

ேக

சிேன

றி, த

ைசைக ெச

' நா

, இர

. கடைன அைட பத காக

ஆவ ; இ ப

ப க

னட

கா

அைத

ெசலவ டாம

.

' (இ ைமய

தா

லா

தவ ர!' எ

தா க

ைற தவ க

றிவ ர

மகி

வ ைத ) ெசலவ

) அவ க

உர த ,) எ

சி) இ

ெசா பமானவ கேள' எ

' எ

(ஆனா

ெச

(எ

இ ப ெய

ைசைக ெச

(இைறவழிய

ெச

னட

சில ெபா கா கைள

(சிறி

அ ேபா

அ யா கள ைடேய இ ப

றி, (நா

நிைன ேத

ேகேய இ னட

' வைர

அவ கேள! ஏேதா ஒ நிைன த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப றி

.

)


ghfk;-7 அவ கள ட அ ேபா நா

ெசா

நப (ஸ

'ஆ ' எ

) அவ க

ேற

தாய தா

வ பசார

. அ

தா

தி

தா

7, அ தியாய

இைற

மகி

(எ

சி அள

சிறிதள என அ

(த

சி) இ கா

ெசவ

லா

னா

(ஜி

வா )?' எ

) அவ க

'உ

லிட ) ' அவ

ேக ேட

றினா க

இைணைவ காம

றா . நா

ச ேய (ெசா

ேக டா க

னட

எதைன

வா ' எ

மா (ெசா

த (ஸ

ற களா?' எ

தா . அவ

தி

81, எ

த (ஸ

தைல அளவ

னட

னா

இைற

பாக

உஹு

ெசா

தா

(வானவ ) ஜி

(ஏன இைறவனா ) அ

' (ஆ ) வ பசார பதிலள

.

' அைத ந

) மரணமைடகிறவ

(வா

ேன

. அவ

வா )' எ .

6445

) அவ க எ

றினா க

னட

நிைலய

க எ

'

இ ம

; கடைன அைட பத காக நா

தா

அதிலி நா

(அதிலி

க ைத ) தவ ர.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .34

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறி கழிவ ) எ

ட என ைவ

.


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

(வா

ைக) வசதிக

த (ஸ

மனேம (உ என அ

ைமயான) ெச

ஷகீ

வாய

(உட

நலமி க

உய

லா

ேதானான அ எைத

அ தைகயவ கள ம

ேமவ

தைலைய நா

ெகா ெச க

தி

; மாறாக

அறிவ

ேபா

ெம

நல

தா .

அர (ரலி) அவ கைள நா றினா க

.

திைய நா யவ களாக நப (ஸ க

ேம (இ ஒ

) அவ க

அவ க

ேதா . எ லா

வம

.35

ஸலமா(ர

ெச

6448

த) க பா

ெச

'

தா .

ேறா . அ ேபா

) ஹி ர

நாள

றினா க

வமா

81, எ

லாதி

ெச

ப ரதிபலன ேபா

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

வ சா ற

6446

அதிகமாக இ

7, அ தியாய

பாக

நா

81, எ

) அவ க

(அத கான) ப ரதிபல

ெபா

பா வ

லக தி

வ தா

) அ

பவ

அ ப

ல ப டா . அவ

ேகா

றா . (அத

மைற தேபா

அவ

. எ

கள

காம

சில

ெச

அவ கா

' கஃப க

(தாயக

தம

உைம (ரலி) அவ க ேபா ட வ

அள ப டன .

. அவ

ண ஒ

' அண வ

ெவள ேய ெத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ய உஹ¤

ைற க) அவ

தன. அவ


ghfk;-7 கா

கைள நா

அவ

மைற தேபா

தைலைய (அ

ைலய ெச

மா

ெகா

7, அ தியாய த (ஸ

இைற

நா

(மிஅரா

- வ

ேபா

அ எ

பா ேட

அவ உ தரவ

அைத

கா

கள

டா க

. எனேவ, ம

' இ கி '

. (ஹி ர

பறி

( ைவ

)

) ெசா

க ைத எ

ளன .38

6449

) அவ க லக

றினா க

பயண தி

'

ேபா

அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய க

. அதி

ஹ¤ைஸ

சில அறிவ

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ேபா

அதிகமானவ களாக

ேட ெப

பா

) அவ க

பாள

81, எ

(ரலி) அறிவ

ெதாட

வழியாக

தா .39 இ த ஹத

6450

தா . இற

வைர உண

ேமைசய

(அம

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேத

. நரக ைத கைளேய

.

என இ ரா இ

ேத

கன

கள

81, எ

தைல ெவள ேய ெத

) மைற

) அவ க

லக ) பல

பவ க

பாக

ண யா

நப (ஸ

தத கான இ

அவ

.

.


ghfk;-7 உணவ சா ப

தியதி

ைல; இற

81, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ எ உய இ

ளவ

நா

) அ

நப (ஸ

ேட

. பற

ேபா

81, எ

நா

அ க

ப க

(வ

) நிைல ேபைழய

இற தா க அள ேத

தவ ர,

. அதிலி

. அதனா

எ (சிறி

ந கால தி

.41

6452

யவ

ஆைணயாக! நா

தி ெகா

ைல ைவ

ைமைய

தா .

தவ ர வண க தி

ைவ

வா ேகா

எ ) அவ க

, அைத நா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ ம

த சிறி

ய ெபா

தா

எவைன லா

6451

ேபைழய லி

7, அ தியாய

பாக

ைய அவ க

தா .

லாத நிைலய

கால ப

) நிைல

(வ

வான ெரா

ைல.40

டதி

7, அ தியாய

பாக

வைர மி

தி ெகா

ேவெறவ (க கிேற ட

மி

ைலேயா அ தைகய

) பசிய னா . ேம

, (க . ஒ

நா

வய

ைற

) பசிய னா நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

தைரய வய )

றி


ghfk;-7 அவ க அம ெச

ேதாழ க ெகா

றா க

ேக ேட

. எ

வய யவ

. அவ க

உடேன நா

அவ கள ட

வய

ேக ேட

. அவ க

காசி

, என

ைன ) ப

அவ கைள

ைழ தா க நா

உடேன (த ேக டா க

ெச

வா க

வா!' எ ெச

(உ ேற

ேள ெச

ன 'ஆ

ல) அ (வ

கட

லிவ

பா

எ ல

ேபா

' ெப

(த

. எ

டா க

.

ைன அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

.

. நா

வ த ' த

அவ கேள!' எ

ேகா ைபய கி

.

ஹ¤ைரராேவ!) எ

மதி ேகார, என ) ஒ

ேக ேட

றா க

நட தா க

) அவ க

.

) அவ கள ட

கமா ற ைத

றா க

றி

யாம

ெச

) )

ெச

றி

ெச

றி

க எ

கட

வசன

; இைற

ெசா

' அ

ைன

ஹி ேர! (அ

. நப (ஸ

ைணவ யா ட ) ' இ த

பசி ந

; (எ எ

, 'அ

ப றி அவ கள ட

பத காகேவ (அ

ள ஒ

ைன

கிேற

ேற

. அ ேபா

'இ

றா க

ள (பசி) நிைலைய

ெதாட

ைன ) கட

பத காகேவ (அ

. பற

(எ

வசன ைத

ேபா க) ஒ

) அவ க

ெதாட

. அவ க

வா க

கட

' இேதா கா தி

. நா

ேள ெச

ள ஒ

உம (ரலி) அவ க

னைக தா க . நா

நிர

பசிைய

ஏ ப

அைழ தா க ' (எ

(எ

பாைதய

(ரலி) அவ க

இைறேவத தி

ைற நிர (நப -ஸ

ெகா

) ெச ப

இைறேவத தி

ைல. ப ற

அவ க பற

ைற அவ க

ேக ேட

ெச

ள வாச

(ப . அ ேபா

. உடேன நா

அவ கள ட அவ க

ேட

ல தி மதியள

பாைல

?' எ இைத

) தா க டா க

. .


ghfk;-7 அ

பள பாக வழ

அைழ தா க ' தி எ

. நா

ளா ' எ

றா க

தி

கலிட

யா ட

ெச

வ தா

(அ ல

ஹா

(அவ க

வ த நப (ஸ

ெகா ட

லா

(மன

தி

ஹ¤ ' என

அவ கேள!' எ

நப (ஸ

) என

இ த அவ

) ெசா

வா

ேற

.

'

பா

லி

ேச

தா

ஏேத

வா க

ஏேத

பா க

பேதா சிறிதள

எ மா திர ? இைத நாேன ெபா

தமானவ

ைடய ெகா

ஒ த

ேட

. அதிலி பவ

வா க

.

வர ) ெசா பா

பள

ஆள

னதா

.)

சிறிதள . தி

உ தரவ ட, நாேன அவ க பாலி

ஆவ . . ேவ

தான ெபா

பவ

. த மிட அைழ

தின க

வேமா கிைடயா

ைணவாசிகைள அைழ

. ' (இ

வத

என

) அவ க

த மிட

(தி

இ த

லா தி

) அவ கள ட

ளமா டா க

ஏ ப ட

ெகா

, நப யவ க

திய

'அ

அவ கைள அைழ

. நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

ைணவாசிக

ஆ வாச ப

(இ

பேமா ெச

இவ கைள

கவைலதா

வ தா

னட

) அவ க

; இைற

ஸ¤◌ஃ பா) இ

மா டா க

வ தா

இ ேபா என

ேட

ேதட அவ க

தி

அதைன இவ கள ட

எைத

ெபா

ெச

. நப (ஸ

.

ைணவாசிக

தா

றா க

' இேதா வ

ைணவாசிகள ட

அவ க

கி

ைன

ைன வாசிக ெகா

கிைட காம

ேபாகலா . இ

கீ

' என

ப யாம

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

க இயலா

,

.


ghfk;-7 பற

, நா

தி

ைணவாசிகள ட

(அைழ ைப ஏ அவ க ஆ

தி

கா

ேற

நா

ேக இட ப

தண

தா . ப ற

தாக

தண

ைகய

தி

ைவ

(ம ' இைற

த தா த

னட

) எ

சி

ேளா

(அ ப

அவ கேள! (ஆ .) உ

அவ கேள!'

ெகா

' எ

ேத

. அவ

. அவ

ெனா

நா

த தா . இ

திய

. அ ேபா

ம க

. அத கவ க

தாேன?)' எ ைமதா

' எ

கி

னைக தா க

' இேதா கா தி

கிேற

ேக டா க ேற

. நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

த . பற க

;

' நா

வைர த

அைனவ

ேகா ைபைய வா

.

ப த

தாக

ேன

தி

ேற

றா க

தாக

தாக

தி

அ த

)

ஹி ' என

ேகா ைபைய

ேத

பா

. நா

'அ

ெச

ைன

ெசா

அ த

ெகா

) அவ க

அைழ தா க

அவ கேள!' எ

னட

. நப (ஸ

அ த வ

இைற

ெகா

த தா . ப ற

ெகா

தின . நப (ஸ எ

அைத

அைத

; இவ க

மன த ட னட

. அவ க

) அவ க

மன த

அவ

ெனா

ெகா

ஹி !' எ

இைற

ேகா ைபைய எ

) அவ கள ட

கிேற

. அவ க

மதி ேகா னா க

கினா க

. நப (ஸ

' இைத எ

தா . ப ற

அைத இ

வைர

'அ

) அவ க

வைர வ

மதி வழ

' இேதா கா தி

ேகா ைபைய எ

த தா . நா

நப (ஸ

ைழய) அ அ

அமரலானா க

. நா

. நப (ஸ

அ த

அவ கைள அைழ ேத

(வ

ைணவாசிக

அைழ தா க எ

) வ

ெச

. நா ) அவ க


ghfk;-7 ' உ கா ப

(இைத க

ெசா

' எ

றா க

லி ெகா

ேடய

ச திய (மா

. ப

(தி

ெகா

)ெபய

ஸஅ

றி எ

இைறவழிய

அ ெப

ேவல மர தி

லாதி

டாக

ேறாெடா

அச

பன} அச

81, எ

6453

த அர கள

ேடய

ேத

. நா

ஒ டாம (நா

மல

ைறயாக (நா

ைல' எ லா

. இ

ேற

திய

'இ ம

) அவ க

அவ கள ட க

ைல;

அவ

அ த ைடய

தா .

ேபா

நா க

ஆேவ

ைல க

ெக

. எ

சாண

வைத

வ ேதா . ப ற

(

ைக நட

ைல எ

வதி

ைக நட

ப ட (கால )ைத

ெதா

ெதா

தவ ர உண

கழி

ைறயாக

' எ

. நப (ஸ

ைவ

. 'இ

.

நாேன

. எனேவ, நா

னா க

ேன

ப ைவ த (இைற)வ

இ த நாண

னத

ேள

ல தா

ெகா

றா க

(ரலி) அறிவ

இைலகைள

ல தா

' எ

'ப

வழிேய இ க

உ கா

அவ க

கைள அ

சியைத

நிைலய

. நா

வா

. உடேன அவ க

அப வ கா

. இ

கா ேத

றா க

வத

7, அ தியாய

பாக

ேன

ெகா

' (ச ) அைத என ேகா ைப

' எ

க, நா

க) ைத

ஆைணயாக! இன

ேபா

ஃபாவாசிகளான) பன}

வதி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல எ

ைடய) ைன

ைற


ghfk;-7 றலானா க

. அ ப யானா

இழ

ளா

பாக

7, அ தியாய

ேட

81, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஹ ம (ஸ

பாக

ப தா டதி

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ உ பாக

டா

அதி

அவ கள

நாறினா ப

மதனா ேகா

81, எ

வ த வழிபா

வணா

நா

).

வ ததிலி

ைம உணைவ

அவ க

இற

ெதாட

நா

வைர க

வய

6455

தா .

7, அ தியாய ச

திேன

6454

) அவ கள

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேப

வைர) ெச

ைல.

7, அ தியாய

ஹ ம (ஸ

(இ

என வ

தா .

) அவ க

அவ கள நிர ப உ

நா

(ேபா

ப தா

(ெவ

) ேப

81, எ

6456

நாள

இர

பழமாகேவ இ

ைற உண .

தா . நிர ப ப ட பதன ட ப ட ேதாேல இைற

ைக வ

பாக இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

81, எ

க தாதா இ

திஆமா(ர

நா

அன

அவ க அ பா

' சா ப

லா

வட

ததி

அவ க பாக

தயா க

ேச

ைல. ெவ நரா த

கள

7, அ தியாய

(எ ேபாதாவ பாக

7, அ தியாய

) நா

நா

நப (ஸ

ேதா

ேபா

ேவா . (அவ க

பா . (ஒ

வான ெரா

கைளய ப

6458

அறி த ம

வைர மி

81, எ

ெச

டதி

) அன

ப தாரகிய) நா மாதகால ) ேப

இைற சி எ

81, எ

பழ க

) அவ க

ைய அவ க சைம க ப ட ஆ ைட

ைல' எ

றா க

(சைம பத காக அ

ட எ

க ந

கழி தி தா

(ரலி)

.

தா .

(ெவ

) சிறி

ப றைவ காமேலேய ஒ லா

தா .

ணா

) அவ கள

அ ேபாெத

பவ

; (ஆனா

ெச

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அறிவ

மாலி (ரலி) அவ கள ட

காக ெரா

அவ க

6457

(எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ெந .

உணவா

ப ைவ க ப டா

6459

கிற

தவ ர.

);


ghfk;-7 உ வா இ

ஸ¤ைப (ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அவ க ப ைற பா (

) ெந

உண அ

க ) இ

கள

) ந

ெபா ப

த (ஸ த

வா க

ெகா

பா க

.

7, அ தியாய

(ஆனா

எ ப

ரா

வா

சா கள

' எ

. அ த

81, எ

மாவ

) ெந

?' எ தா

சில

இைற

த (ஸ

ேக ேட

பாைல நப (ஸ

) அவ க

. (அத க

) அவ கள

(இலவசமாக கள லி

நா

(அ ேபா

பா

தன. (அவ றிலி ல

) அவ கள

. அத

ப றைவ பத காக

றினா க

பழ

) மகேன! நா த (ஸ

ைக நட தின க

தன . அவ கள ட ஒ டக

(அ

, ) இைற

(சைம பத காக அ

) அவ க

ெகா

சேகாத

கள

களான ேப

, அ

வத கான) இரவ

இைற

பாக

மாத

ைடவ டாராக, இ

ெகா

' நா

ப றைவ க ப

' (அ ப யானா அவ க

னட

ேபா . இர

ைணவ ய ) இ

தா .

கற பா

கற

)

அவ க எ

6460

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


ghfk;-7 அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

'அ

லா

ேவ!

தா .

ஹ மதி

இைற

த (ஸ

பாக

7, அ தியாய

' நப (ஸ

) அவ க

ப தா

) அவ க

81, எ

அ தஉ(ர

ப ரா

) அறிவ

மிக

ெசய

தா க

எ ேபா

ேநர ) எ

(

வா க ெதா

7, அ தியாய

பாக

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

அவ க

நிர தரமாக( மிக

?' எ

பமான ெசயலாக இ . அத கவ க

. ' (இரவ

ேக ேட

வா க

) எ

81, எ

) உண

வழ

வாயாக!'

.

தா .

ேக ேட

வ ைடயள

பசி

6461

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ' எ

(

தி தா க

' நிர தரமா

) நப (ஸ

. அவ க வ ைடயள

) அவ க

' ேசவ தா க

?' எ

ெச (ெதா

ய ப ைக காக)

ேபா

(ந

த (ஸ

)

.

6462

தா . ெதாட வ

) ெச

ந ெசயேல இைற

பமான ெசயலாக இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நிசி


ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

' இைற

த (ஸ

கா பா றா

கைள

அவ க றிவ நட

, 'உ லா

வா )' எ

மா (த

கள வ

ந ெசய

ைன

தா

. (வர

ேநர

ந ெசய

நிைல(ைய

கைடப

அைடவ க

' எ

றா க

பாக

7, அ தியாய

இைற

ேந ைமேயா

(ந

ந ெசய

லா

?)' எ

டா

.) காைலய

வா

ெச

. நப (ஸ

தவ ர' எ ப

. நிதானமாக

, மாைலய

நிைல (தவறாத க தா

ேபா

தேர!

வ னவ னா க

ெகா

) ந

ைணயாேலேய எவ

நிைலயாக ) ெசய

. (எதி

.) (இ

'அ

; அரவைண

, இரவ

)

இல சிய ைத) ந

.

81, எ

த (ஸ (ந

. ம க

மறிவ டாத க க

அவ

ெப

கா பா றா

, ' (எனேவ, ேந ைமேயா க

யாைர தன

றினா க

கள

' (ஆ ) எ

ெகா

சிறி

6463 தா .

) அவ க

. (மாறாக, அ

கா பா ற ப

81, எ

6464

) அவ க

நிைலயாக ) ெசய

றினா க ப

' . நிதானமாக

ெசய

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (வர

)


ghfk;-7 மறிவ டாத க ெசா க

) அறி

க தி

ெகா

ேபா

ைழவ

ைணயாேலேய எவ

மிக

பமான ெச

(ெதாட

ெசா

. (எ

ய ப

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' ந ெசய

கள

அவ கள ட இ

தா

வ ைடயள எ

ைலைய

பாக

. (மாறாக, அ க

ைகய

அவ

லா

. ந ெசய ) மிக

ந ெசய

தன ெப

கள

ைறவாக இ

லா

தா

,

.

6465

தா . லா

மிக

. அத ெச

. ேம

7, அ தியாய

யாைர

தா .

81, எ

, (ெதாட

ெதாட

கா

கள

) நிைலயான ந ெசயேல ஆ

வ னவ ப ட

தா க

. உ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

அவ க

ய ப

, ' ந ெசய

81, எ

' எ

பமான ' (எ

?' எ

ைகய

)

நப (ஸ ைறவாக

) நிைலயான ந ெசயேல' எ க

வதி றினா க

இய

றவைர அத

.

6466

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


ghfk;-7 அ

கமா இ

நா

ைக

இைறந ப

அவ கள ஒ

ெச

கி

?' எ

) அவ க

ேந ைமேயா (வர கிைட ம க தா ெகா

(ந

மறாத க எ 'த ; அ

81, எ

டா

ெச

ேக ேட )

)

றி ப

. அத

ட நா

அவ க

நிர தரமானதாகேவ இ தைத

)

ேபா

கள

' எ எவரா

.

6467

' வண க வழிபா

கள

நிைலயாக ) ெசய

. ந ெசய

ெசா

ன பா

தவ ர, ' எ

ந ெசய க

சிறிேத ஆய

மா? இைற ம

காக எ

' நப (ஸ

தா .

ற) ந ெசய

கைள லா

தா களா? எ

ேக டா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ைன ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ? (வழிபா

) அவ களா

7, அ தியாய

பாக

தா .

(எ த வண க வழிபா

, ' நப (ஸ

அறிவ

வாறி

ெகா

ைல. அவ கள

றிவ

) அவ க

ைகயாள கள

வழிபா

எைத 'இ

(ர

றா க

க தி

வதி

. நிதானமாக நட அத

ைழவ

அவ கேள!' எ

ைணயா

) ெகா

ய ப ரதிபல வ டா

' எ

வ னவ னா க ைன அரவைண

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

இைறவன ட றினா க . எ

ைன

.


ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி ெசய

; ந ெச

ஜாஹி (ர ேந ைம அ (அரப ய

த ெசா

த (ஸ வ

உ க

81, எ

பத

ெதா

)கைள இ பல

வ ைள ைற

7, அ தியாய

' ேந ைமேயா

ெப

.

ைம' எ

ெபா

ளா

. இைத

ப .

தா . நா

தவா

றினா க

டைத

றினா க

ேபா க

ஹ ) ெதா

(மி ப தேபா கா ட ப ட

எ டைத

ைகைய ெதாழ

) ஏறி கி லா

திைசய

:

ெகா

கா சி என

கைள இ

(

ேமைடய

ைக நட தி

81, எ

6468 ஒ

நரக தி

இட

அறிவ

: ' வா

ெசா ெபாழி

ைசைக ெச

' எ

' சதா ' எ

) அவ க

தைமகள

பாக

நிைல எ

பற

ைகயா

வ ைள (எ

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

நா

ள ம ேறா

றினா க

) ' சத ' ம

அன ைவ

தி ெப

) அவ க

7, அ தியாய

பாக

நா ேபா

இ த . ந க

வ றி ைம தைம(கள

டதி

ைல. ந

ேம நா

.)

6469

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம டதி

ைல


ghfk;-7 எ

இைற

லா

த (ஸ

அைம தா

. அவ றி

ெகா

டா

. (மதி

வழ

கினா

அறி தா

, ெசா

என அ

இைற

காம

அ த அ

இ . த

. அ கவ

கர

சா கள ட வழ

காம

லா

அைன

ைண

வைத

. (இைத ேபா

வைத

ேற)

அறி தா

க மா டா .

தா .

6470 தா .

த (ஸ வா

) அவ கள ட

ேக ட யா

ைல. இ

ெசலவ

நப (ஸ

) அவ க

'எ

ேசமி

(பசி

உண

ேம நப (ஸ

தியாக, நப யவ கள ட

களா நா

வைககளாக ன டேம ைவ

ளமா டா

ேவதைன

பைட வ

ைக ெகா

வழ

லாம

அதைன

வைககைள ேம த

அவந ப

லா

81, எ

) ேக டா க வ

பாள

(ரலி) அறிவ சில

வைகைய ம

ப றிய அ சமி

சா கள

ெகா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பண

க தி

ைகயாள

ஸய

ள) ஒ

'

பைட தேபா

ெதா

7, அ தியாய

பாக

றினா க

ைணைய

. எனேவ, இைறம

இைறந ப நரக ைத

) அவ க

ைப

லா

ைவ க

னட

ெபா உ

ேபாவதி

ெசல

) அவ க இ

த அைன

ள எ ெச ைல. (இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபான ப வ ைத ப

)


ghfk;-7 யம யாைதேயா (இ

பற ட உ

பவ

ேதைவயாகாம

ளவராக ஆ

நட பவைர அ

கைள ) ச வா

7, அ தியாய

ஃகீ ரா இ நப (ஸ நி

ெதா

7, அ தியாய

இைற வா க

பாத

. இ

க ேவ

பாக

ெச

81, எ

வா க

அ யானாக இ

) உ

தாய தா . அவ க

) இ

வாழ

பவைர அ

கா வழ

ெச

வா

ைமைய வழ லா

. வா

ன ைற

ேமலான வ சாலமானேதா க படவ

ைல' எ

றினா க

.

6471

தா .

அள

ப றி அவ கள ட டாமா?' எ

81, எ

த (ஸ

யம யாைத ேம ட

ைமைய

ஷ{ அபா(ரலி) அறிவ

) அவ க

லா லா

ன ைற

(த

. ெபா

ெகாைட (ேவெற

பாக

ேக க ப

ேக பா க

ைட

ேபா

அள

' நா

.

6472

) அவ க பதாய ர யாெரன

றினா க ேப

'

வ சாரைண ஏ

, ஓதி பா

மி

க மா டா க

றி ெசா

. பறைவ ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

.


ghfk;-7 பா

கமா டா க

சா

தி

. த

பா க

இைறவ(

7, அ தியாய

பாக

81, எ

ஆவ யா(ரலி) அவ க திய

தா க

றி ப

ேம ெசா

ைற என

அதிகமாக ேக (அ

. அ ேபா

தவ

ைல. அவ

) அவ க

வ, அ

தரேவ

லா

ேக ப

யைத ) தரம

ல ப ட ல

, ெச ப

மா

யவ

வா க

ெசா

தா

தினா க

லா எவ

ைவ மி

ைல.

ேக ெசா த . அவ . ; (இ

வா

அவ

ேதைவ கதிகமாக வ ைத வணா

, (அ

க த )

) எ

நிகராேனா அவ

' எ

வா

(ஒ

(ப

. அவ

லாதவ ைற, அ யாசக

றினா :

' எ

, வண க தி

, 'இ

(ஊ ஜிதமி

தவ

ளவ

)

) அவ கள டமி

திய

தன

ேக உ ய

ஆ ற

தரான வ ரா (ர

ஃகீ ரா(ரலி) அவ க

ெதா

அவ

, நப (ஸ னா

அவ)ைனேய

ஷ{ அபா(ரலி) அவ க

மி

ஆ சியதிகார

ஃகீ ரா இ

த (ஸ

) அவ க

தவ ர ேவெறவ

, ' இைற

தா க

அைன தி

ைக ெகா

6473

. அதி

ெசவ ேய ற ஹத

நப (ஸ

ந ப

ஷ{ அபா(ரலி) அவ கள

ஃகீ ரா இ

.

தவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப வ ,

உ யைத )

,

:


ghfk;-7 த

மா

ேகா

ைத ப ம ேறா

, அ

அறிவ

பாள

7, அ தியாய

இைற இர

கா

க க

ேபச

; அ ைக ெகா

லா

ைவ

றினா க

க தி

த (ஸ ம ல

) அவ க

இ த

.

ளத(hன நாவ ) ப)

, த

னட

அள

கிேற

ைக ெகா

டவ

இர உ தரவாத

.

தா .

6475 றினா க

ைம நாைள

வா டவ

கைள உய

'

உ தரவாத

ஸஅ (ரலி) அறிவ

ைவ

சி

.

இ த ஹத

ளத(hன ம ம உ

81, எ

, ெப

6474

இைடேய உ ெசா

இைற லா

ந ப அ

நா

வ தா க

வழியாக

) அவ க

தாைடக

7, அ தியாய

எ அ

81, எ

த (ஸ

என ஸ பாக

ெதாட

இைடேய உ

அள பவ

தைட வ தி

பாக

ைனயைர

ஆகியவ

ந ப க

ைட வ டா

ைம நாைள

ந ப

' லா

(ஒ

ைவ ெதா

ைக ெகா

) ந

ைம நாைள

ைல தர ேவ டவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லைத

டா . தாள ைய


ghfk;-7 க

ணய ப

என அ

.

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக அ

ஷ{ ைர

81, எ

) அவ க

அைத மனனமி ட

' அவ

(உபச ந ப அ

பாக எ ஓ

இ ல

அ ேபா

வா

, 'அ தினைர

81, எ

ந ப க

அவ

ெசவ ேய ற களா

ெகாைட எ ெகாைட) ஒ

லா க

; எ

. (அவ றி ன?' எ

பக

இர

ைவ

தி நாைள

ணய ப

. ேம

ைக ெகா ' எ

றா க

டவ

)

(ஒ

) ந

, லைத

.

6477

) அவ க

வ ைளைவ

கா

நா

, ' (அவ

தி நாைள

த (ஸ

இைற

றியைத எ

தா .

பசார

றிவ

7, அ தியாய அ யா

)

) அவ க

டவ

ைவ ; அ

மா . வ

' எ

ைக ெகா

ஸாஈ(ரலி) அறிவ

அட

. நப (ஸ

) ஆ

லா

ேபச

(ப

ெகாைட

ேக க ப ட

6476

அதவ அ

நப (ஸ ள

தா .

றினா க

ப றி ேயாசி காம

' ஒ

ைற

ேபசிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறா . அத


ghfk;-7 காரணமாக அவ அதிகமான என அ

திைசக வ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

லா

பலைன

லா

81, எ

த (ஸ

இைற அ யா

(அத அ

) கிழ நரக தி

7, அ தியாய

பாக

(இ

ர தி

ப றி

அவ

6478

வா

ேயாசி காம

) ேப கிறா . அத

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

ைடய நிழைல

(த லா

(தன ைமய

கிறா

. ஓ

நரக தி

காரணமாக

அ யா ப

லா

வ ைளைவ

ேபா

ப றி

கிறா .

தா .

6479

) அவ க தவ ர ேவ

லா

ைதைய ச வசாதாரணமாக

) ேப கிறா . அத

திவ

காரணமாக அவ

றினா க நிழேல இ

ைடய (அ யாச தி ) அ

வா

ைதைய ச வசாதாரணமாக (அத

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

'

ய ஒ

கைள உய

ய ஒ

தி

ெப தாக ேயாசி காம

ேகாப என அ

றினா க

தி

அ த

ள ெதாைலைவவ ட

தா .

) அவ க வ

கிைடேய உ

கிறா .

ைவ நிைன

) நிழலி

' லாத ம

ைம நாள

அைட கல (அவ

அள

) ஏ கிறா

ைடய அ ச தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா .

) க


ghfk;-7 வ

பவ

என அ

(அவ கள

வராவா .)

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

(

ற ) ெசய

னா

வா

லா

வா

இற த

(கா ேறா ெச

யதத

கல

கா

எனேவ, அ

அவைர ம

என ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

81, எ

வா

டா

கால தி

கடலி

ெச

வவ

ேக டா

. அவ

' எ

.

தா .

6481

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ த

வ டா திர

ய டா

ைன(

உடைல ஒ

ய வ

) ஒ எ

வாேற அவ

ன?' எ

ெச ன

ம கள

ட) அவ

காரண ைன இ

பாக

) அவைர அ வ

'

ராய

சியவராக இற

ப றிய அ சேம எ லா

றினா க

த (பன} இ

றாவள

றினா . (அவ அ

6480

) அவ க

றி

சா பைல) எ

தா .

க ெச

ய ப 'உ

பதிலள

' எ

தன . 'ந

ைன தா .


ghfk;-7 அ

ஸய

நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

மன தைர

றி ப

ழ ைதகைள ம கள ட அவ க அ

வழ

'உ வட

தா

நா

எ ப

எ த ந தா

ைன

பற

டா

' ெபா

கா

றியப

ேசமி தி

வா

கினா .

இைறவ

காரணெம

ம கள ட கிவ க

நாள

ய ேவ

மதாைனயாக அ

) எ ன?' எ

கவ 'ந

ேத

'. அ

கா றி

லா

. அ த மன த

'எ உ

வ க

வவ

அவ

றினா

வா

என அவ

. நா

டா '.

' எ

திெமாழி

தன . அ ேபா

லா

. உடேன (அ த) மன த

அ யாேன! இ ைன

தம காக

களா கிவ

ைன

ேக டா .

) க யாக மாறிவ

ெச

!' எ

?' எ

லா

கவன (ெவ '

அவ

றின . அவ

ைல. அ

றாக

. நா

த' ஒ

வ ைத

கியேபா

ேவதைன ெச

வாேற அவ க

தா . (அவ ட ) அ ேக டா

பதி

ெமன அவ கள ட

மன தனாக) ஆ வ

' (பைழயப (உய ெப

ெச

' எ

த ைம அவ

ெந

ப ட த ைதயாக இ த க

ெபா

வா ெச

இற

றா

ைன

க அவ

. அவ

ெபா யா கிவ

றாவள

றிதா

'உ

லா

ைம

ெச

சினா . எனேவ, (அவ வ

. அ

கிய

ன ைலய இற

ற' அ

டா க

' சிற த த ைதயாக இ

லா

ெச

'

ப றி

தா .

வா

ந ெச

றி த அ சேம எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன


ghfk;-7 இ

வா

ெச

இைறய அறிவ

ைள தா பாள கள

நா

'ச

மா

மா

) எ

வவ

றினா க ம ேறா

(ர

ைன ' எ

இைற

அத

கள ட றவ

இைத அறிவ

இைத க

ேபா

ேற

மிட தி

திய

ேத

) அவ

அைட த

. அ ேபா

ற ேக ேட

) ' கடலி

வ தமாகேவா

ெதாட

அவ க

. ஆனா ைன

தலாக அறிவ

தா க

' எ

ைல.) நா

ஆேவ

றினா க

எ( த மா

' நா

அ பைட உ

இ த ஹத

.

6482

) அவ க லா

கா டாகிற ெச

வழியாக

81, எ

த (ஸ ைன அ

க தா ட

(எ ேநர

ேபா

) அவ கள ட

வவ

பாள

7, அ தியாய எ

தா . (இ

.

அறிவ

என

பதிலள

கிறா :

ேறா, ேவ

பாக

◌ஃபா சி(ரலி) அவ க

(கா றி

' எ

.

. ஒ

மன த

(இ

கைள

ன ெப

'

க )ைத

ெகா

நிைலைய

ளாேனா

ேபா

றதா

. அவ

களா

பா

) பைடைய எ

தா கலா . அைத எதி ெகா

, ' நி வாணமாக (ஓ

. எனேவ, (ஓ

;) த ப

) எ ச

ேத

ஆ ற ைக ெச

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப(வைன )

. த ப

.


ghfk;-7 ெகா

' எ

றினா . அ ேபா

இரேவா

இரவாக ெம

அவைர ந பம

வன

அவ கைள என அ பாக

தா கி ஸா அ

இைற

ைடய நிைல

அவ

ெந

அவ ைற (தய மறி தய

) அவ க

க உ

(எ

ைன

வ ழாம கி இ

7, அ தியாய

றினா க றி

அ த

81, எ

, இ

ெனா

அ பைடய ன

' மன த

நிைல

ஒள வசியேபா

தய

ெகா

வா

கைள நா

ஒ அ

) த

மறி) நரக தி

டன . ஆனா

தா .

நிைல

சிக

றன. (இ

கீ

6483

ம கள

இதர

அவ

அழி தன .

னா . அவைர வ

வன

அதிகாைலய

அ (ரலி) அறிவ

81, எ

த (ஸ

த பவ

தன . ப ற ேடா

7, அ தியாய

பாக

ல ெவள ேயறி

தா ப

ைழ

ெகா ெகா

கிற

.

சிக

வ ழலாய ன. அ த மன தேரா தா . (ஆனா

) நரக (தி

ஒ தி

, ) அைவ அவைர

வதிலி கிேற

கிற க

(உ

. (ஆனா

.'

6484

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள )

,) ந

கேளா


ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

எவ

ைடய நா

(உ

ைமயான)

லி

(உ

ைமயான)

ஹாஜி

என அ பாக

லா

இைற வ க

(

பற

தவ றிலி

லி க வ லகியவேர

தா .

6485

) அவ க

றினா க

அறிவ களாய

'

நி சய

ைறவாக

சி

ப க

. அதிகமாக

ைறவாக

சி

ப க

; அதிகமாக

.

7, அ தியாய

இைற

81, எ

த (ஸ

அறிவைத ந

என அன

லா

(ரலி) அறிவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

வ க

'

ைலகள )லி

ற தவ ) ஆவா .

81, எ

பாக

நா

றினா க ெதா

ஆவா . அ அ

த (ஸ

அறிவைத ந

என அ

ைகய (

7, அ தியாய

எ நா

தா .

6486

) அவ க அறிவ களாய

றினா க நி சய

'

. (ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

பாக

) அவ க

நரக

ட ப

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

இைற

ெசா

81, எ

த (ஸ கள

ேற (மிக அ

என அ

லா

பாக

7, அ தியாய

இைற

' அறிக! அ என அ

பாட

லா தா

றினா க ள

றினா க

ெசா

ட ப

'

மிக அ

கி

. நரக

.)

ஊ (ரலி) அறிவ

81, எ

தா .

6489

த (ஸ

) அவ க

ைவ

தவ ர உ

கவ ஞ க

களா

6488

வாைரவ ட உ கி

'

. சிரம

தா .

) அவ க

ெச

அைதேபா

6487

த (ஸ

மன இ ைசகளா என அ

81, எ

றினா க

ெசா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ள ெபா

' க

அைன

ன வ கள ேலேய மிக உ

அழிய

யைவேய'

ைமயானதா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.


ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ெச

த (ஸ

வ தி

அ பா

(ப

லா

திவ

டா

மா

பதி

(ரலி) அறிவ )

ைமகைள . பற

னட ெச

த எ

ப கிறா

ணய ந

ப றி அறிவ

ைகய

டா

,

.

இைறவைன

: (அைவ இ

தா

) எ

. அதாவ

ணவ

அைத ஒ ெசய

ந ப

ைமகளாக, எ

. ஆனா

க க

தா .

தைமகைள

கள ) பா

தா .

அதைன வ வ

னட

வைர உ (நிைன

6491

என (மன தி

காக

'

கீ ழனாவ கைள அவ

) அவ க

றினா க

யேவ

அைத அவ த

81, எ

ைற) நப (ஸ

(ஒ

றினா க

த ைம வ ட ேமலான ஒ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

அவ

) அவ க

) த ைமவ ட

பாக

ெச

6490

ேதா ற தி

உடேன (அவ றி என அ

81, எ

தி மட

ன ஒ

டாேல அைத ைமயாக அ வ

டா

ெசய லா

தாவ

டா

பதி

ெச

கிறா

ய எ

ைமைய

அதிகமாக அ ண , (அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைம

, அ த ஒ

காக, இ

தைம ெச

னைவ என நி ணய

லா

லா

.


ghfk;-7 அ

சி) அைத

ைமைய அ வ

ெச

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

அ தி

81, எ தா . ந

, அத காக அவ ண யப

அ த

னட

தைமைய அவ

ெச

ற ைதேய அ

லா

கிறா

.

6492 க

சில (பாவ ) ெசய

ையவ ட மிக ெமலிதாக நப (ஸ

லா

ப கா ' எ

) அவ கள

( கா யாகிய நா

றா

கைள ேதா

கால தி

(ைகப

ஸஅ

ேபா

ேபா

ேபா

ெகா தா க

. அவ

)

கிேற

' ேபரழிைவ ஏ ப

7, அ தியாய

பாக

பா

. எ

'

கிற க கி

. அைவ

றன. (ஆனா

ப கா ' எ

,)

ேற

திவ ேதா .

அ '

டா

கிறா

பா ைவய

அவ ைற நா க

ைகவ

டாேலா, அத காக ஒேரெயா

பாக

யாம

லா

81, எ அ

எதி க

பைவ' எ

ெபா

.

6493 ஸாஇத(ரலி) அறிவ

) நப (ஸ த (

.

) அவ க மா

பதில

(

தா .

த) இைணைவ பாள கள ட

றைழ க ப ட) ஒ ெகா

பதி

மன தைர லி கள ேலேய மக தான

Visit: www.tamilislam.webs.com


ghfk;-7 (ப

கா

வைர

(

ப)வராக இ பா

மா

க வ

நப யவ க

ெனா

இற (கீ மா

(எதி களா

க க

மிய

ளலா ' ) எ . (அவைர

வத காக) உடேன

ற) அ த மன தேரா

தா . இ

த ப டா . அதனா

ைவ

(கீ , அத ம

அவ

)

திய

அவ

மிய

ரான ப

திைய

உடைல அ க

அ த மன த

அவசரமாக

திைய

ேதா

ப றி

ெகா

மா

ெகா

டா . வா

) அவ க

ெச

'ஓ ேபா

(தய) ெசயைல கி

அ யா

வா . ஆனா

பா . (இைத

கவாசிகள க ப

அறி

தா . (

, அ த வாள

) ெகா

வராக இ

த மான

றினா க

தி

ைவ

த ெகா

கிைடேய இ

.

நப (ஸ

நரகவாசிகள

ெதாட

' நரகவாசிகள

ெகா

)

ைடய வாள

கிைடேய ைவ

ந ெசயைல

ெசா

ப, த

திைய

ெவள ேயறிய

றினா க

மன த

) அவ க

பா

றி

ைமயாக ) காய ப

த ெகாைல ெச அ ேபா

வா

நப (ஸ

இவைர

ைமயாக ) ேபாரா

வட வ ப

கிறவ

அ த மன தைர

அவைர இ (எதி க

தா . அ ேபா

வராக இ

றன' எ

றா க

ைமய

, (உ

ேற) ஓ

ெச

ம கள

வ பா . இ

பா ைவய ) அவ

அ யா

ம கள

வா . (உ

ைமய

தி

கைள

ெசா

கவாசிகள

நரகவாசிகள பா ைவய ) அவ ெகா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட ெசய

,


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7

(தைல)வ தி பாக

7, அ தியாய அ

82, எ

ஸய

கிராமவாசி நப (ஸ

சிற தவ ெபா த

யா ?' எ

ளா

கி

ெகா

பதிலள

தா க

பல அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ம க

ெச

(வ

வாச) ைத

உ சி

82, எ

த (ஸ கால

கள ேலேய ஆ , மைழ

) அவ கள ட

கிறவ . (அ

இைறவைன வண

வா கிறவ ' எ

தா .

ேக டா . நப (ஸ

ேபாரா

இ த ஹத

6494

(ரலி) அறிவ

அவ கேள! ம கள ) த

, 'இைறவழிய

சிற தவ ) மைல ம க

த மா

கணவா த

உடலா

கள

ேநராம

றி

தவ

. பாள

ெதாட

வழியாக

.

6495

) அவ க

றினா க

. அ ேபா

தா

சிற ததாக இ

கா பா றி ளக

, 'இைற

) அவ க

ெகா வ

'

லிமான மன த .

ழ ப

ள அ த ஆ ைட ஓ (கணவா

,ப

ள தா

கள லி

ெகா

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

ற)

மா

மைல


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 இட

ெச

என அ பாக

ஸய

வா வா .

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

82, எ

6496

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

பா ப

த ப டா த

'இைற

தா .

) அவ க ம

(ஒ

திய றவ கள ட

நப (ஸ

பாக

7, அ தியாய

இைற

) அவ க

திகைள

றினா க

பா

. ம ெறா

ஒ எ அறி

ெச

தி யாெதன

) ந பக த ெகா

(அைத)அறி இர

டாவ

பா ேபா

த ப ெபா

றினா க ?' எ

. அவ

ேக டத

அத க

ைம நாைள எதி

பா

ெகா

.

(ரலி) அறிவ எ

தா .

(ந பக த

. அவ றி

ைற எதி பா

ைம ெதாட பாக) இர

ைற நா தி

(எ

கிேற

. ப

. பற

(எ

ெகா

டா க

. (நப யவ க

தி, ந பக த

ஆ மனதி

அவ க

ைடய வழியான) ைம அக ற ப

வா நாள ேலேய)

.

, (இய ைகயாகேவ) மன த கள

ைம இட

டா க ெச

கலா .' எ ப

ற) எ த தா க

ைம

6497

யமா

ெச

ேட

ேபா

பதிலள

82, எ அ

த (ஸ

வா

ஒ பைட க ப

) அவ க

ஹ¤ைதஃபா இ

கிராமவாசிய ட ), 'ந பக த

ைமநாைள ந எதி பா

அவ கேள! அ

'(ஆ சியதிகார , நதி நி வாக த

தா .

(அைத)

னாவ லி

றிய இைத நா வ

('அமான '

ஆன லி பா

ெதாட பானதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

. மன த

.) ஒ

'


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ைற உற ந பக த

வா

அைடயாள

சி

ைற அவ அ(

) ைக ப ற ப

(க

உற

)

ள அள

வா

. அ ேபா

அக ற ப ட) த

அள

(அவன

ஒள உ காலி

ள தி த க

ேபா

றதா

இ ப

. (உற க திேலேய) அவ

ைம (சிறி

கா ன

(ஆனா இ

னா

ேம அவ

ஏ ற ப வ

. பா ைவய

) த ) அ

வா

சிறி

உ ப

ைகய

தலி

கா

.பற

ைற

) கா

ைம' எ

அைண க ப

ெத

. இ

ஏ ப

'ந பக

ெகா பள

ெப தாக

ைக ப ற ப

சிறிதாக அ

, அதனா

அக ற ப ட)த

கிவ

(க ன உைழ பா . (இ

பற

கைள உ

வதான

உ பவ

)

வைத

ேமதவ ர, அத

. காைலய

ம க

, அவ கள

) யா

ைடய ம கள ) ெசா

,ஒ

வைர

வர தா

மன த

(ம

ள திலி

அ(

(அவன

அைடயாள

) நிைல

ைடய உ

. அைதய

கள ைடேய ெகா

ேம ந ப ந ப

ல ப

ைகயான ஒ

(அள

ப றி, 'அவ எ

பாள : ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அவ க

வ தி

கிேற

லா

. அ கால தி எ (எ

ெபா

நா ப

ைடய ெபா

உ தியதி

கள

எ )

ெச

கிறா

ற ப

கா

கிறா க

:) எ

யா ட ) எ

ெகா

வா க .

(ேத வா க

வ ேவக தா

. ஆனா

ைக இ

ெகா

கமா டா க

அ தா வ

ன? அவ

ைல. (ஏெனன

ைள அவ டமி

வா

ைகயாள க

தா

ட ந ப

(அறிவ ெச

(சிலாகி கள

கா பா ற எ தன

ந ப அறி

ன?' எ

ைடய இதய தி

ைகைய

.

ன?

,அ த

. ம க

ஒ வா

கால க

,)

லிமாக இ

னட

தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா த

, .

.


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 கிறி

தவராக இ

அவ டமி இ

தா

என

னா ட

7, அ தியாய

இைற

(ெபாதி

என அ பாக நா

(ம

பாள

82, எ

இைறவ

) அ பல ப ஸலமா இ

பாக

கீ

7, அ தியாய

ேபா ப

ேற

கி

ெச

.

றவ க அ

. அவ றி

.

வா

. அ ேபா

அவ க

(உைடய ேநா க ) ப றி அ

தி காக ந ெசய 'எ

ைஹ

நா

றியைத

(ர

) அவ க

ேக டதி

ேக ேட

ைல.ப

கிறா க

றினா க

என ஜு

தி 37 ட

லா

கிறவைர அ

) அவ க

நட பத காக மன

82, எ

னா ,

தா .

தா .

த (ஸ

.

'

(ரலி) அறிவ கிறவ

வா

யா ட

கிேற

ைள

ேறா நா

6499

லா

இ த ஹதைஸ இைற தவ ர ேவ

ெச

றினா க ஒ டக

) அவ க

ைம நாள

அறிவ

உம (ரலி) அறிவ

) வ ள பர ப

ைடய ெபா ,இ

6498

'வ ள பர தி காக ந ெசய நாள

வா . ஆனா

ஒ டக ைத ந கா

அ தி

நப (ஸ

வா

)

7, அ தியாய

ஜு

) அவ க

பய லா

82, எ

த (ஸ

பயண தி

கான அதிகா த

ேம ெகா

பாக

மன த க

அவ ம

ேபாரா

6500

Visit: www.tamilislam.webs.com

.88

(ம

ைம

லா

. . (ரலி) அவ க


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ஆ

ஜப

(ரலி) அறிவ

ைற) நா

(ஒ ெகா

ேத

நப (ஸ . என

இைண த சா ெந

நா

அைழ தா க எ

(

. நா

)' எ

றா க

ேற

என அைழ தா க ம

கிேற

நா

. நா

லா

அவ க

கீ

ப ய

ள உ ைம எ

னஎ

'அ யா க

ைடய

த ம

றினா க

கிேற

. (

அைத நிைறேவ றினா

ன ெத

மா?' எ

கறி தவ க

'எ

ேக டா க ெசா

ேன

பைத ந

கறி தவ க

. பற

. 'அ யா க

ஜபேல!' ப ய

'எ

ெசா

ேன

.

னெவ

(எவைர

றா

ெச

அவ கேள! இேதா

அ லா

. நப (ஸ

லா

வ அவ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

ள உ ைம

ைடய வ

,

)

சிறி ேன

ற ப

.

'இைற ெசா

'அ

.

ேக டா க

எதைன

. நா

.

'அ யா கள

ள உ ைம எ

அவ க . நா

) அவ க

அறிவரா!' எ

லா

)' எ

கிேற

ஆேத இ

அவ கேள! இேதா கீ

; அவ

அைழ தா க

கிேற

ஆேத!'

' கா தி '

. நப (ஸ

ேம ந அ

கிட ேவ

'எ

கா தி

ப ய ம

ேத

ஆேத!' எ

'

ப ய

) 'இைற பதிலள

டா

அம

ைல. (அ த அள

) அவ க

ற ப

ெச

)' எ

ஜபேல!' எ கா தி

ெச

'அ யா கள

வாகன தி

கவ

நப (ஸ

சிறி

அவைனேய வண

இைண ைவ க '

சிறி

அவ

) அவ க

அவ கேள! இேதா கீ

(அ ேபா

(

.) அ ேபா த

னா

இைடேய (ஒ டக ) ேசண

த அவ கேள! இேதா கீ

. பற

லா

'அ

நப (ஸ

.பற

'இைற

)' எ

கா தி

ேத

'இைற

ேற

. நா

நப களா

க ைட தவ ர ேவெற

க தி

(

தா .

) அவ க

ேம

ள உ ைம


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

னெவ

பதா

பாக

றா

றா க

7, அ தியாய

அன

த (ஸ

ஓட

. அ

82, எ

ப தய தி த

ஒ டக ைத

தி

லி க

.

ளாய லா

இ த ஹத

ெச

பா' எ ெவ

அைழ க ப ட ஒ டக ல

பயண தி

றா . இ 'அ

யாத (அள

ேபா

இர

7, அ தியாய

இைற லா

எவ

ெச

கிேற எத

82, எ

த (ஸ றினா

) அவ க

நா பாள

ள ப

) அைத ெதாட

நப களா

(ஆ

அ த

த மன ேவதைனைய

'எ

றின .

உய

கிற எ த

கீ ேழ ெகா

வேத

.

'உலகி

றினா க

.90 வழியாக வ

6502

) அவ க

றினா க

'

:

ேநசைர பைக . என

வ மி

'எ

அறிவ

வ ைரவாக

) கிராமவாசி ஒ

லி க

பா ப

த (ஸ

நியதியா

பாக

ேவ

எவரா

நி சயமாக (ஒ

தாம

தா .

'அ

. (ஒ

(இைத அறி த) இைற

) ேவதைன ப

ப ட) வா டசா டமான ஒ டக தி

அள ெபா

ைமய

6501

) அவ கள ட

ய)தாக இ

வய

(ம

.89

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற இ

, அவ கைள அவ

'எ

வ எ

ெகா

டாேனா அவ

பமான ெசய அ யா

கள ட

நா ெந

நா

ேபா

ப ரகடன

கடைமயா கிய ஒ க ைத ஏ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ைற வ ட


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ெகா

வதி

ெந

ைல. எ

கி வ

அ யா

ெகா

ேடய

ேக கிற ெசவ யாக, அவ நட கிற காலாக நா த

ேவ

பா

கா

. எ

அள ேப

தய க கா

னட

கா

வதி

7, அ தியாய த (ஸ

றி, த யவா

ேபா த

இர

7, அ தியாய இைற

என அன

ைம நா

(ெந

கிேற

அவ

நா

நா

உய ைர

நி சய

அவ

ைக ப

வதி

நா

தய க

. நா

(மரண தி

ல )

. 91

6503 தா . ம

'நா கைள

ைம நா (-

இ ப

வர

,ந

வர

ப ப இர

ேளா '

ைட

. 92

6504

) அவ க

றினா க

இேதா இ த (

கமாக) அ

(ரலி) அறிவ

ப க

தா .

தா க

82, எ

த (ஸ

ேக டா

எ ெசயலி கிறா

எ ேபா

கிற ைகயாக, அவ

நி சய

ைகயாளன ெச

னட

ேகா னா

, நா

வர

ைசைக ெச

. அவ

வைத ெவ

82, எ

அவைன ேநசி

ணாக, அவ

. ஓ இைறந ப

) அவ க

பாக

ேபா

கா

ஸஅ (ரலி) அறிவ

இைற

நா

ேவ

பா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

களா

திய

கிற க

ஆ வ அவ

வைத க

பாக

பா

தலான (நஃப லான) வண க . இ

ைல. அவேனா மரண ைத ெவ

அவ என அ

பா

ப ப

வர

' ,ந

வர

ஆகிய) இர

ேளா .

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைட

)


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

நா வர

82, எ

த (ஸ

ைம நா

கைள

ேபா

என அ

ம ேறா

பாக

7, அ தியாய

இைற

82, எ

த (ஸ

ேம கிலி

உதயமா ல

எ த மன த இர

ேப (வ

அைத

ெதா

இைற தி

அைத

ைக ெகா

இைறந ப

பைன ெச

. அத

ஒ டக தி(

பா

ெதாட

றினா க

ேபா

பைன கா ) வ

ம கற

ஆகிய) இர

.

பா

வா க

பா

கமா டா . அத

) க ம

(

பா

) ,ஒ ) தி

ைம ச பவ

ைக ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ம கன த த வ

பா ; இ . உ

திராத

. 93 பா க

பய

ைம ச பவ சிய

கா

ட ைவ தி

. ேம (வ

ெகா

;

ைவ

வா

ைமேய

ைக பயனள

மா டா க வ

தா)

. அ

அைனவ

ேப இைறந ப

, தா

ண கைள வ தி

வரா ம க

ந ப

கமா டா . அத தா

. ஆனா

ெகா

ைம ச பவ

ைய (அ ேபா

' ைம நா

ைக ெகா

அ ேபா

ட இ

வர ேளா .

6506

அ த ேநர தி

அதைன அவ க மா டா க

பாள

உதயமாகாத வைர ம

ெமா தமாக இைறந ப

,ந

ப ப

தா .

) அவ க

'

வர

கமாக) அ

அறிவ

ேம கிலி

ராத, அ

றினா க

இேதா இ த ( (ெந

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இ த ஹத

ெகா

6505

) அவ க

கள

பா ; இ . ஒ

அதி


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 உணைவ (அ ேபா

தா

மா டா . அத

என அ பாக

7, அ தியாய

நப (ஸ

கிறா

லா

82, எ

லா

'நப (ஸ

கிறா

ேபா ள (ம

, அவைர பதாக

ப றி அ

லா வா

ேவதைன

அ ேபா

மரண தி அவ ;அ

லா

கிறவைர

. அ ேபா

ைணவ ய

. நப (ஸ

) அவ க

லா

தி

ந ெச

தி

வ ' 'நா

ைவ த சி க வ றி

த ப

னா

இரா

'(அ

டைன உ

றி

ள (ம ச தி(

த சன

இற

அவைர ப

அவ லா

அவ

ேநர

இற

ேபா

அறிவ

லா

. ச தி(

,அ

க ப

ைம) வா ைவ வ ட ெவ அ

னா

இரா அவைர

மரணேவைள வ

. எனேவ, அவ

அவைன

மரண ைத

லா பதாக

. அ ேபா

வா . அ

பாள

ைகயாள

தி அைட தி ற ப

லா

ச தி பைத 'ஆய ஷா(ரலி) அவ க

பமானதாக ேவெற

. இைறம

ச தி க அ

கிறவைர

ல. மாறாக, இைறந ப

அவ

வழ

பா

றினா க

ைம) வா ைவவ ட வ

எனேவ, அவ

ேவெற

'எ

றினா க )அ

பா ; அைத உ

தா .

ைவ த சி க வ

) அவ கள

ெபா

றி

தா .

ைவ த சி பைத ெவ

கிேறா ' எ பத

ெச .

6507

லா

'அ

. அ

உபச ) க வ

ெவ

ெகா

ஸாமி (ரலி) அறிவ

ெவ

ெகளரவ உ

) அவ க

) வாய

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

உபாதா இ

ெவ

கி

ைம ச பவ

லா .

பானதாக

ைவ த சி பைத பாலி) பைத ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

'

'


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

(வ ள க ) ெசா

இ த ஹத

னா க

ம ேறா

.

அறிவ

பாள

பாக

7, அ தியாய

82, எ

6508

பாக

7, அ தியாய

82, எ

6509

நப (ஸ

) அவ கள

நப (ஸ

) அவ க

ப ட ைத

வா

பள

பற எ

,பற

. பற

நா

, 'அவ க வா ைவ

றி ெகா

அறி

சிறி

இ ேபா ேத

) உய

உய )

மய க

க தி

வா வத

)

ைக ப ற படவ

,த

தைலைய எ

றா க

. பற

(எ

ைல' ைடய ம

மய க

பா ைவ நிைல

த ேதாழ க

ைம இர

க ப ட

வா க

ேட (எ

பைத வ

ேத

டா க

ஆேரா கியமாக இ ெலா

'எ

. நப (ஸ ைன

ெகா

. (அவ க

ெகா

ெத

ேட

ேதாழ க

ேநர

, 'ெசா

உய

.

தா .

தேபா

ைரைய ேநா கி அவ கள க தி

இ ைம ம பள

த( ேநா

தி நி

ைன ேச

.

)'

.

ெப

வா

சில கால

அவ க

த நிைலய

, 'இைறவா! (ெசா றா க

(இ

க படாத வைர எ த இைற

ெதள தேபா

ைணவ யா ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பா

ைவ தி

வழியாக

ஆேரா கியமானவ களா

வா க

ெதாட

ைற

) ந மிட ) அவ க ேச

ேத அவ க

ெத

கவ

)' எ தேபா ெச

'இைற

த க

இற

தா

என

ெகா

றிய ெசா

பதாகேவ இ

ைம

)

ேபசிய கைடசி வா )' எ

ைல (ம

(மன

ைத, 'இைறவா! உய .

Visit: www.tamilislam.webs.com


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 இைத அறிஞ க ஸ

ய (ர

பாக

பல

7, அ தியாய வா

'அ

அவ க தடவ இ

(எ

த (ஸ அ த

ேட 'வண க தி

ைகைய உய

ைன ேச

யவ ேபா

தியவா

)' என

ப ரா கர

ஆகிய நா

(இ த ஹதஸி

( கா ல தி

ேதா

பா திர ைத

பாக

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ க ன நா

பாவ

எ ேபா

வயதி

ச ள) 'உ

றி

82, எ

. அதி

ைழ

லா

ைவ

பல ேவதைனக

. இ

.

க தி

தவ ர ேவெறவ

க தி

பா திர

'ேதா

'எ ) உய

திய

றினா க த ேதாழ க

, அவ கள

. ட

உய

.96 )

பா' எ

கிேற ப

: மர

பா திர ைத

, 'ர வா' எ

.

6511

தா .

பைட த கிராமவாசிக ?' எ

னா

தி கலானா க

ைக ப ற பட, அவ கள லா

'இ த

'(இைறவா! ெசா

அ தி

) அவ க

வைளெயா

ைககைள

ைல. நி சயமாக மரண தி

பற

ஸ¤ைப , ஸய

6510

'ெப ய மர இர

ெகா

உ வா இ

தன . 94

தா . த) இைற

ல த

த அைவய அறிவ

82, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ேநா

) ஆகிேயா

ேக பா க

சிறியவரான ஒ

சில

நப (ஸ

) அவ கள ட

. அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

வைர ேநா கி 'இவ

உய

வா

தா

'ம

ைம

அவ கள ேலேய , இவைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 அைடவத இ

ஹிஷா பாக அ

ேப உ இ

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ல ப ட

அள ல

றா க எ

(ெப

, (நா

நி மதி) ெப

பாக

7, அ தியாய

இைற

(இவ ) ஓ

ைகயாள

, மர

ெப றவராவா ; அ

ன?' எ

றா க

தா .

ேக டா க ேபா

(ப ற

அவ கேள! ஓ

) இ

ெப

ேபா

) அவன (

கா

. நப (ஸ

ெப றவ ; ) அவ க

லக தி

இைறய ெதா

நைடக

ைள ேநா கி ைலகள )டமி ஆகியன ஓ

.

6513

) அவ க ல

(இற

றினா க (ப ற

ேபா

'

) ஓ ,இ

லக

அள ப

தவராவா . கள லி

கிறா .

என அ

.

ஜனாஸா (ப ேரத ) ெகா

(இற

(இற க

றன' எ

82, எ

த (ஸ

வா க பாள )

.97

'இைற

ைலய லி

ெப றவ ; அ

இைறந ப

. ம க

றா

) நகர கி

'(இவ ) ஓ

ட அ யா

கிறா . பாவ யான அ யா

ம ற அ யா க

ெப

தவ

ெதா

'எ

என (அறிவ

றினா க

கட

தவராவா ' எ அள

றி

சா (ரலி) அறிவ

அவ க

ப திலி ெச

) அவ கைள

ைக ெகா

ைம ச பவ

6512

ஈஅ

. அ ேபா

'இைற ந ப

மரண ைத

) அவ க

82, எ

க தாதா இ

உ வா(ர

ெச அ

கள

ைம' (ஸாஅ ) எ

'ம

க தாதா(ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ஓ

)


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

82, எ

த (ஸ

இற தவைர தி

ெபா

பவ

கி

ெச

(அவ றி ம

இைற ஒ

திய

என இ

82, எ

த (ஸ வ

;அ இ

தா

7, அ தியாய

இைற

ந அ

த (ஸ

இற ேதாைர ஏசாத க

டா

ெசா

82, எ

கிவ

றன. (அவ றி

தி

கிற

ெதாட

பவ

கி

) இர

. அவைர அவ ெச

கி

றன.

றன. அவ

ெசய

தா .

றினா க (ம

அவ

உம (ரலி) அறிவ

பாக

கி

6515

ெச

.

) அவ க

இற

த ெசய

ெச

கிவ

மாைலய

நரகமாய

ெச

'

ெதாட

ேம அவ

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

காைலய

ப த

அவ

) அவ ட

றினா க

பாக

கள

றன. ஒ

ேம அவ

என அன

6514

) அவ க

'

ைமய

) அவ

கமாய ப ப

வா

(த

கா ட ப . அ ேபா 'எ

க ேபா ) ஒ

தா

'இ

ற ப

)இ

. (அ .

தா . 98

6516

) அவ க . ஏெனன

றினா க , அவ க

'

தா

ெச

த (ந

ைம, தைம,

Visit: www.tamilislam.webs.com

பட பட .


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 ஆகிய)வ றி

பா

ெச

ேச

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

7, அ தியாய

82, எ

இர

ேப

த . அ த

லி வட

ெகா

டவ

இைற

(தா

ெச

ைம நாள

க தி ெச

ைகைய

ஆளாக இ

ேப

அ யைணய அ

ெதள

லா

பாக

எ காள

வா க

7, அ தியாய

ேபா

லி ; ம ெறா

நா

82, எ

தா

ெகா

டாரா? அ ஒ

ல வரா

லி

பா க இ

,

(கீ ேழ)

பவ கள

இைறவன .

ஸா என

ைசயைட அவ

) அவ க

. ஏெனன

ைச எ

அ த

த (ஸ

ைன ஆ காத க ெதள

ைகைய

இைற

ஸா(அைல) அவ க

ெத

டா . உடேன அ த

) ம க

மய க

ேத

ேக ட அ த

தா . அ ேபா

. அ ேபா

தவ கள

றினா க

) 'அ ல தா

ைடய நடவ

சிற தவராக எ

)வ

வ திவ ல கள

வட

ஓர ைத (எ

அைற

ெத வ

. அ த ேநர தி

'எ

ச திய தி

ஊத ப

. அ ேபா

றினா . இைத

ஸா(அைல) அவ கைள

ெத யா

த ஒ

) அவ கள ட

நடவ

(ம

மய க

டன . அவ கள

ஸா(அைல) அவ கைள (சிற தவராக)

அ த

த (ஸ

லிமி '

ெகா

மதாைணயாக! எ

ேகாபமைட

.

தா .

ச சரவ

அைனவைர

டா க

6517

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

தா . 99

வ தாரா? எ

. 101

6518

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப

வதிலி என


82.(jiy)tpjp

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

ைசயைட

ேப

. நா

ைம) நாள

தா

(மய க

என அ

என

பா க ெத யா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைத நப (ஸ

) அவ கள டமி

அறிவ

.102

தா க

7, அ தியாய

பாக எ அ

ெகா

(ம

வா

பாக அ

மிய

ஸய

) அவ க

ைய

ேபா

இைறவன ைச

ஆளாக

அ யைணய

தவ கள

ஸய

(ரலி) அவ க

6519 )

றினா க

மிைய

82, எ

(கீ ேழ)

பவ கள

.

ைடய வல

அரச க

ேக?' எ

' ைடய ைக ப

கர தி

அட கி ெகா

ேக பா

வா

;பற

.

தா .105

6520

(ரலி) அறிவ 'ம

) எ

தா .

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

நப (ஸ ெரா

;

ைசயைட

ெதள

. அவ

) அவ க

ைம நாள

; வான ைத

'நாேன அரச என அ

82, எ

த (ஸ

இைற லா

'

ம க

ஸா(அைல) அவ க

ெகா

வரா எ

றினா க

(ம

. அ த ேநர தி

ஓர ைத ஒ

வா க

) அவ க

ைம நாள

தா . இ த

(சமதளமாக) மாறிவ

மி (அ

. பயண தி

)ஒ ள உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 த

ெரா

ைய (அ

ச வவ ர

ேபா

றினா க

வா

ளாள ண

நப (ஸ

இ த

ெத வ

'எ

'

ச திய பாக

'எ

. ம

நா . அவ

தா க

தா

வைத

வா

ெத வ

ெரா எ

ேபா

,

'எ

ேம ெசா

ெசா

ெசா

கவாசிகள

கவாசிகள

ட ) எ

7, அ தியாய

தி கட

83, எ

6521

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

,த

அவ கள ேக டா க

ஈர

ேபா

'எ

பா

றினா .

ேந

னைத

ன?' எ

ேக டா .

ெசா

ேபா

ேக

கவாசிகள

மா?' எ

'உ

. அ த இர

ைட (ம

கைள த

காசிேம! அளவ ற

, 'அ

) அவ க

ைய

. பற 'இ

ைம நாள

நப (ஸ

அ த

றா . ம க

) அவ க

மா?' எ

தன

சி பா க

)

ைடய கர தா

) அவ கள ட

மி ஒேரெயா

நப (ஸ க

அள

றா க

ெத ய சி

'(அைவ) காைளமா ெகா

'ச ' எ

ப க

'பாலா ' ம

னெவ

றினா . அ ேபா என

ைவ த

கவாசிக

நப (ஸ

) அவ க

கைடவா

ைம நாள

ைகய மிைய

. 106 த கள

'ம

. (அைதேய) ெசா

அ ேபா வ

ப லி

லைம பைட த (இைற)வ

ழ . அ த

ஒ பதாய ர

ேப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

(உமிேயா தவ ேடா கல காத) ெவ

ைமயான (சம) தள தி

திர ட ப இத

வா க

அறிவ

(மைல, ம (

, கா

,வ

83, எ

த (ஸ

இைற ப

அ ச

ஏ ப ஆ வ

ைறய னா

ஒ டக தி

) த (வ ப

இரவ இ

) அவ க

ேபாராக )ஒ

வா க

வா க

ம ெறா இ

'அ த

கா

மிய

'எ

'

ேம

. (அதி

. (இர

டாவ

ெச றாவ

வா க ப

வன )

வ ன ) (வாகன ம

நா

இர

ேபராக, ஒேர

ேபராக, ஒேர

.

. அவ க கள

வ னராவ . அவ )கைள ( மிய மதிய ஓ

, காைல ேநர ைத அைட லா ேநர

ேநா கி) ம க

ன ) ஒேர ஒ டக தி

திர

ேபா (இ ப

ல யா

கிழ கிலி ெச

சியவ (கேள

ெவ

ேபா

றினா க

ச திர ட ப

அைட

ேபா

6522

தாமதி

அவ கள ெப

,அ

ேபராக, ஒேர ஒ டக தி

ைய

மன த க

.

வத

ஒ டக தி

ைம நாள

(ரலி) அவ க

வ னராக ஒ

ப றா

என) எ த அைடயாள

7, அ தியாய ைம நா

'

.

தா க

எ (ம

பாளரான ஸ

தலாக) அறிவ

பாக

றினா க

தமான மாவ னாலான ெரா

) அ த

ெவ ேபா

த அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

ஏ ப ,

, மாைல ேநர ைத டேனேய


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய இ

'இைற

ைம நாள

ெச

ல ப

கா

களா

அவ

ைடய

இைறவன

க தா

7, அ தியாய

இைற

ஹத

ெச

(நட தி) இ 'இ ைமய

,ம

ைமநாள

திட

யாதா?' எ

(தி

) அவ க

'ஆ . (

றா க

ப அவைன

அவைன

திஆமா(ர

) ேக டா க ). எ

.

. 108

6524

) அவ க

றினா க

'

ய படாதவ களாக (ப ற த ேமன

ெறன நா

நட தவ களாக,

) அ

லா

ைவ

இ க

அ பா

(ரலி) அவ க

கிேறா ' எ

ஃ யா

ேக ட (ப ரபலமான) (ர

) அவ க

.

பாக

7, அ தியாய

அ பா

இைற

ெச

மதாைணயாக!' எ

83, எ

க தா ) அவ க

த (இைற)வ

) அவ கள டமி

கள

றினா க

ைடய

இைறவசன தி

.

நப (ஸ

'இ

25:43 வ

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, காலா

தேசதன

ச தி ப க

ெச

நட க

த (ஸ

ேக டா . நப (ஸ

த) க தாதா இ வலிைமய

ெச

பாள

நட க

பாக க

தா .

அவ கேள! (தி

எ ப ?' எ

(இைத அறிவ

6523

) இைறம

இர

83, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

அன

83, எ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

6525 தா . ெசா ெபாழி

ேமைடய

(மி ப ) ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 'நி சயமாக ந ெச

ெச

ேக ேட

7, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ வ

லா

ைவ

ச தி ப க

) அவ க மா

83, எ

திர ட ப

)

: (ம

.அ

ேபா

றப

தேசதன

லா

:

கள ேலேய ஆவா க

ேநா கி)

(ைடய இற

வா கினா க நா ட

ப அைழ

,ந இ

தியா

டைத

ல யா

(மா க

பைட ேபா . இ

நி சய

ல ப

வா க ேப

) எ

ெத யா

டேபா

தாய தா

'எ

பா

காண

நேய அவ கைள

க ப

நா அ

லா

தி

வ இட

'எ

லா

'இவ க

திதாக

.

) ெசா

னைத

பவனாக இ க

ம ஆ

சில ேப

. அ ேபா

னெவ

ேவா . (தி

. அ ேபா

(நப ஈசா(அைல) அவ க க

ெச

தலாக ஆைடயண வ ,எ

சில ' எ க தி

. அ ேபா

பண யாதவ களாக,

தலாக அவ கைள நா

ெச

தவைர அவ கைள ெகா

. ேம

ேதாழ கள

)

ெச

ய படாதவ களாக ஒ

. இைத நா

ெகா

) எ

) அவ கைள ம

இ ராஹ (அைல) அவ க ப கமாக (நரக

) ந

ெச

றினா

ேற (அ நாள

இைறவா! (இவ க

உைரயா றினா க

ைம நாள

(ெபா பா வ ட) வா 21:104) ம ைம நாள பைட ப ன

தி

றி ப

தா .

கள ைடேய நி

றினா க

வ க

பைட தைத

அவ க

தேசதன

உைரய

6526

(ரலி) அறிவ

நி வாணமானவ களாக, வ

அ ேபா

'எ

.

பாக

(ப

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, வ

ய படாதவ களாக அ

காண

ேத

ேபா . ந எ

பவனாக இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

'நா ைன தா

'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ஆ

(தி அ ேபா

05:117) எ

'இவ க

ெவள ேயறி பாக

ெகா

திகா

ேடய

7, அ தியாய

'ந

அவ க

றினா க

பா

'இைற

இ ப

நா

ெசா

(ரலி) அறிவ

ேனா . நப (ஸ

'ஆ ' எ

இைற

த (ஸ

)

இ ெசா

ெப

சிலைர

ஏ படாத அள 'எ

றினா க

.

6528

ேப ) நப (ஸ

க ந க

'எ

அவ க

ைமயானதாக இ

அவ க கி

) அவ க

க ேவ

தா .

) அவ க

ேதா . அ ேபா

திய னராக ந க

நா ப

திய னராக இ

வ க

.

'அ த எ

83, எ

( மா ெகா

எ ப

) அவ க

7, அ தியாய லா

திர ட ப

அவ கேள! (நி வாணமான) ஆ ேக ேட

ள) நிைலைம மிக

பண யாதவ களாக, நி வாணமானவ களாக, வ

பா கேள?' எ

(அ

க திலி

.109

.

நப (ஸ

நா

ற ப

6527

ெச

அத

பாக

வழிேய மா

'எ

ய படாதவ களாக ஒ

உடேன நா சில

. )கள

தா .

ைமநாள

ெச

ேவ ( வ

தா க

83, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேசதன

ெசா

ற களா?' எ 'ெசா

'ெசா

)

கி

றி

ற களா?' எ

கவாசிகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

டார தி

நா

ேக டா க

கவாசிகள

ெமன வ

ேனா . அவ க

(ேதா

கவாசிகள

'ெசா

பாதி

கி

. நா

ஒ க

'ஆ '

ஒ ேக டா க ேபராக ந

. க


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 இ

க ேவ

ெமன வ

ெசா

ேனா . அவ க

நப (ஸ

கி ) அவ க

எதி பா

லிமானவைர ஒ ப

ேபா

ேபா இ

தா

ச ததிகள ட (அ

வா

) ப

ேப லி வா

உடேன ம க

யா

ேனா .

ளேதா அவ க

ம இ

க தி

. இைண ைவ பவ கைள உ

ள ெவ

ைள

ைய

ேபா

ைய தா

தா .

. அ ேபா

அைழ க ப

அவ க உ

(இைறவன க ேவ

(ஆதி மன த ) ஆத ச ததிக

த ைத ஆத ' எ

?' எ ப

) அவ க த

பவ

அவ கள

அைழ ைப ஏ ஒ

நப (ஸ

ெசா

6529 தலி

தா

'ஆ ' எ க ேவ

தாய தாரான) ந

காரண , ெசா

ைழய

.

83, எ

'இைற

. அத

ள க

ெதா எ

ைடய ைகய

ேபராக (எ

காைள மா

த 'இவ

. நா க

'ஆ ' எ

சிவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

(அைல) அவ க

எவ

ேதாலி

றா க

7, அ தியாய

. நா

காைள மா

'எ

அவ களாவா க

கிேற

ேபராக ந

ைம நாள

உய பாதி

தவ ர ேவெறவ க

;அ

கிற க

பாக அ

ஹ மதி

'

ேக டா க

பாதி

ேக டா க

கவாசிகள

என நா

ற களா?' எ

கவாசிகள

ற களா?' எ

ச தியமாக! ெசா ேவ

கி

'ெசா

ற ப

. அத

ேபைர

தன யாக

அவ கேள! எ

(அைல) பா க

. உடேன ஆத

, 'இைறவா!) எ தைன ேபைர

ேக பா க ெத வ

தா க கள

இைறவ

, 'ஒ

தி

. ெவா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப

ெவா 'எ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ெதா

(ெசா

'ம ற ச ெவ

தாய

ைள

ைய

அத

லா

(ம றவ கள லி அவ க ஆய ர

காரண தா ெவா

ப ரசவ க

வா

ஆவா க

கர

) பாலக

கள

வ கா

தா ப

. ஆனா

தா

றிய

வா க க

. (அ ேபா (

பைட

பதிய

. அத ெறா

) வ

(உ

ம க

அவ

கர

'ஓ

ேவா

ேபைர (தன யாக

ற, க

அைர

) ேபாைத வா த

ெகா

ைறயாக) றவ களாக

)

ேவதைன க

சிரமமாக இ

(அைல)

நிைலய

ைமய ேலேய ம லா

. .)

பவ கைள

. ஆத

கி

காரண தா

. ம கைள (அ ச தா

. மாறாக, அ

லவ

வா

ள பய

அைழ பா . (க டைளய

.

ெச

'எ

ெதா

, அவ க

கமா டா க

நப யவ க

.

கிேற

) நரக தி ேக பா க

ளாய ர

கா தி

'எ தி

ப ைத(

கிற ேநர

ப க றி

றினா க

'

ப ய

ச ததிகள

ட நைர க

கள

) அவ க

காைள மா

'எ

றினா க

பதிலள பா

ெப

. நப (ஸ

(ஆதி மன தைர ேநா கி) 'ஆதேம!' எ

ெதா

)' எ

க ப டா

தாய தா க

'எ தைன நரகவாசிகைள?' எ க

)எ ேக டா க

6530

) தன யாக

ேப லி

தி

ேபாைத

) அவ க

'(உ

வா ?' எ

றவ க

லா

மி

'(இைறவா!) இேதா கீ

அைன

அ ேபா

(நரக தி ெகன

83, எ

) அ

அவ க

நல

ேபா

த (ஸ

இைற ைம நாள

ேப

கிைடேய எ

7, அ தியாய

பாக (ம

க தி ெகன) யா தா

ைமயானதா

. எனேவ, அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 த

'இைற எ

) அ த ஒ

அவ க

'(பய படாத க

ஆய ர ப

ேப

றா

கினராக இ

பற

கள

கவாசிகள

ஸய

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(தி த

அவ கள

ஆ இர ஒ

த ப

கேளா

ேபா

ெகா

கேவ

கிற க தா .111

கிேற

'எ

ெமன நா

ைகய

(ரலி) அறிவ

றி

ளேதா அவ

ைய ேபா

எவ

ந ,அ

'எ

றா க

.

ழ கமி ேடா . மதாைணயாக!

ேபராவ

ஒ றினா க

லாஹ¤ அ ப )

ைகய

ஒ ப

உய

கவாசிகள

(அ

)

ட தா

ல தன யாக

, 'எ

ெசா

லாம

. நப (ஸ

மஃஜூ ெச

பற

ேபராவ

எவ

காைள ைதய

காலி

.

6531

தா . அதிபதி

ம கெள

83:6 வ ) வசன கா

நா க

ைள

83, எ

அ ல தா

. யஃஜூ

ெச

ேக டா க

(நரக தி

பாதி ேபராக இ

ள ெவ

'அ

உய

'எ தாய

பாக

'அ நாள

றிவ

ைவ

ைள ெசா ைடைய

என அ

நரக தி

யா ?' எ

தி ெப

. ம ற ச

ேதாலி

கள

பா ' எ

லா

ெசா

மா ெவ

) அவ க

கிேற

;) ந ெச

கேவ

ஆய ர தி

மதாைணயாக! ந

, நப (ஸ

ெகா

ேவா

நப

,உ

) இ

ளேதா அவ

உடேன நா ந

க ப ேடா

ைகய ப

அவ கேள! (ஒ

சிய

கள

நி பா ' எ

லா

(வ சாரைண காக) நி பா க

ெதாட பாக நப (ஸ

பாதி வைர ேத றி ப

டா க

கி நி

) அவ க த

ேவ ைவய

.112

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகய

'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ைமநாள யனா

ேம

, (தைர அைட

7, அ தியாய

இைற

83, எ

த (ஸ

ெச

லா

83, எ

(ம

ெவ

காேசா இ

ைடய ந ந

,இ

திய

பள

க ப

அவ கள

ைமகேள இ

தா

(ரலி) அறிவ

(உலகி

. 115 தா .

6534

(இ

ைமய கா

தலி

றி

றினா க

அநதி ஏேத

ைமகள லி

'

)

) அவ க

அவ

,அ

இவ ட

சேகாதர

) அதிலி ள

வ ய ைவ தைரய வாைய அைட

றினா க

கிைடேய

(ெகாைலக

த (ஸ

இைற வ

கி வ

தா .

) அவ க

ஏெனன இவ

7, அ தியாய

எ ஒ

ெந

6533

மன த க

சி த ப ட) இர த

பாக

கி

.

பாக

என அ

'

தைல க

. அவ கள ) அவ கள

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ைம நாள

றினா க

(அவ கள

) வ ய ைவ ஏ ப

காைத

6532

) அவ க

மன த க

வைர ெச என அ

83, எ

த (ஸ

'

இைழ தி

தா

ல ேலேய) த ைம வ ஈ

. இவ

ெதாைக ெகா த

சேகாதர றா

, (அநதி

சமரச

ெகா

.

க) ெபா காேசா, (இைழ த அநதி

(ேதைவயானவ ைற) எ ைல எ

(அவ வ

(

ெகா

ளான) சேகாதரன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஈடாக) ) க ப

;


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாவ

கள லி

ஏ )ப

(வ

வத

என அ

ஹ¤ைரர(ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

இைறந ப ெசா நி

த ப

மதி வழ

என அ (அறிவ ஒ

இ ஸய ம

அக றிவ

சில

த ேபா

) அவ க

த ேபா

உய

க தி

(ரலி) அவ க

ஒ வ

ேவா ' எ

வரான) யஸ ெகா

த)

(தி

வ ள கமாக) இ த ஹதைஸ அறிவ பாக

பால தி

கண

ஹ மதி ெசா

7, அ தியாய

83, எ

).

த ப வ

ள ஒ

எவ ள த

அறிவ இ

ெகா

ெசா

ேபா த கிைடேய நட த வா க

க தி

ைகய க தா க

ெகா

திய

ளேதா அவ வா க

.

.117

ஸ¤ைரஉ(ர

ேராத ைத அவ கள

) அவ க இதய

07:43 வ ) வசன ைத ஓதிவ தா க

. இ

ைழய அவ க

வசி ப ட ைத, உலக திலி

ல ைதவ ட எள தாக அைடயாள

பாள கள

(வா

ைமயாகிவ .

. இ நிைல

'

பால தி)லி

உலகி

கி

மதாைணயாக! அவ க அவ கள

றினா க

இைடய

சில டமி க ப

ம த (ப ெகா

தா .116

நரக தி(

. அ

(மா ) ந

ெச

6535

நரக தி வா க

இவ சமரச

) அவ க

ைகயாள க

காக

அவ க

83, எ

த (ஸ

க தி

அநதிக அ

தாசார ப ) எ

ேப (இ ைமய

.

6536

Visit: www.tamilislam.webs.com

'(இ கள லி , (அத

லகி


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ைமய

(ம

இைற

)

த (ஸ

கர தி

வ ைன

வா

க ப

(ேக

வ கண

றினா க ேம க

சீ

) சம

ேவ

7, அ தியாய

த (ஸ

எவ

அழி ேதேபா

அவ கேள! எவ (தி ப

ைறய

பாக

ேக டத

, 'இ

ைம, தைம ப

இைற

ைம நாள

யைல

த (ஸ

) அவ க

. அ ேபா

அவ க ப

. அத

வ சாரைண ெச

வல

'எ இைற

க ப

ேவதைன ெச

தா

நா கர தி

லவா அ த (ஸ

; மாறாக, மன த கள

) சம எவ

'ம

. ம

ய படாமலி

.

83, எ

ய ப த

'இைற வழ

க ப

லா

ேமா

றினா

) அவ க

'இ

ைம தைமகள

ைமய பதி

.

7, அ தியாய

கண

தா .

சீ வா

ேக ேட

ெதாட பான ய ப

'எ

றினா க

பதி

கண

யைல அவ க

வ சாரைண ெச

?' என ந

) 'வல

ைறய

பாள ெதாட வழியாக

வா ' எ

84:08) எ

ஆ வ கண

றினா க

தலா

) அவ க

ைடய வ ைன

எள ய

எள ய

கிறா

வா ' எ

ேவத தி

6537

ைற) இைற

(ேக

லவா

ய ப

(த

தா .

(ஒ

அவ ட

க ப

சில அறிவ

83, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

லா

; மாறாக, மன த கள

.'118 என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ட ஹத

ேவதைன ெச 'அ

க ப டவ ட

பவ

. நா

வழ

84:08) எ

ெதாட பான னா

க ப

றினா க

பதி

' (தி

அவ க

பாக

வ வ சா

) அவ க

6538

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைல' எ

?'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அன ம

மாலி (ரலி) அறிவ

ைம நாள

மி நிர ப தர(

இைற ம த

அத வ

பதிலள பா க ப

. அ ேபா

ேகார ப இைற

83, எ

த (ஸ பதி

பா ேப

பழ தி

கா பா றி என அத இ பாக

பாள

எைத

பா . அ ேபா ச

எவ அவ

83, எ

) ந 'ஆ ' எ

லா

. (ஆனா

'உன

ெதாைகயாக

அவ

இைண , அைத ந

) அவ க

றி வ தா க

'

ெவா

ட உ

(தன கள

கமா டா . ப ற தா ெச

தம(

வரேவ ேத

தன யாக ) வ

அவ க

பா )

. எனேவ,

நரக திலி

.

ஹா தி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ேற (-அ

காணமா டா . ப ற

ைட த ம க

. அத

லா இ

அவைர (நரக) ெந ஒ

ெகா

தைல ெபற

த (ஸ

றினா க

கள

ைல. அ ேபா

வர ப

ப ைண

6539

) அவ க

ைம நாள

இைடேய ெமாழிெபய தம

லபமான ஒ

இைற

ேபசாமலி

'இைதவ ட

ேக க ப

னட

7, அ தியாய ம

அவன ட

ற ப

லா

ந அவ ைற

பைதேய) உ

ைல)' எ

பாக அ

தா

நரக ேவதைனய லி

லவா?' எ

காமலி

ஏ கவ

(வ சாரைண காக ) ெகா

ெசா தமாக இ

வாய

தா .

பாள

தா .120

6540

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா உ

பா .

எதிேர கைள

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அத இ

ஹா தி (ரலி) அறிவ ைற) நப (ஸ

(ஒ ெகா

க ைத

'எ

ேபா

ெகா

ெகா

கிறா கேளா எ

ெச

தா க

. பற

ெகா

ேட

7, அ தியாய அ பா

83, எ

) அவ க தாய தா த

,இ

வைத

. அவ க

ைன

கா பா றி

)

கைள அ

வைத

நரக ைதேய

ைட த ம . அ

ேபா

, (நரக ைத

அள ஒ க

கா பா றி அ

) 'நரக திலி பற

டா க

ெகா

ைற (இ

வா

ேத

ெச

லாதவ

ெகா

ெசா

) கைள

ைல

'எ

6541

(ரலி) அறிவ

(கண சமான எ ேப

ெகா

பழ தி

நரக திலி

இைற

கைள பா

.121

பாக

பல ச

கா பா றி

றினா க

நப (ஸ

நா

(ம

றிவ

தி

'ேப

(நரக ைத

. பற

'எ

க ைத

பா

பற

டா க

) த

நரக திலி

'நரக திலி

றிவ

தி

கா பா றி

தா .

) அவ க

(ப

என ண

சில ேப

கட

மிக

ெப ய

ெச

)

ெச

றன . ம ேறா

றன . ப றிேதா

ட ைத

: (வ

த) ஒ

கட த

றினா க

லக

கா ட ப டன . அ ேபா

ைகய லி

ேனா இைற

ேப

தா . மா

ேட

ப இைற . நா

ேப த

கட ,இ

பயண தி ஓ

ெச

இைற ேனா

தன யாக

'(வானவ ) ஜி

இைற ட

இைற

ப த

றா . அ ேபா

ேல! இவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. ம ேறா த

ெச

ேபா

ஐ ஒ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ச

தாய தினரா?' எ

பா

ேட

ேக ேட

'எ

றா . உடேன பா

. ஜி

'இவ க

தா

இ த எ

பதாய ர

றினா . நா

'ஏ

ெகா

காதவ களாக

தா க (வ

தி ெனா

லா

'எ

மன த வட

ப ரா

7, அ தியாய

இைறவ

மி

. அத

, ஓதி பா

ம க

திர

ந ப

மேத

ன ைலய

ைல. ேவதைன ஜி

, 'இவ க

காதவ களாக

வனாக எ

மி

ைல'

(ேநா

, பறைச ச

காக)

ைக ைவ தவ களாக

திவ

83, எ

த (ஸ

) அவ க

(வ சாரைணய

'எ

டா ' எ

மி

ைன

) அவ க

ஆ லா

'அ

தி தா க

) 'அவ கள

(வ தி

ட , ெபள ணமி இரவ ப ராகாசி தப

ெப

தாய தா . இவ கள

வ சாரைண

றா . நப (ஸ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ேக ேட

வாயாக!' என ப ரா

உ காஷா உ ைம பாக

ேக மிக

) அவ கைள ேநா கி உ காஷா இ

) 'அவ கள க

ேப

?' எ க

ைல. மாறாக, அ வான ைத

, 'இ . அ

றினா .

வராக ஆ

,த

'எ

உடேன நப (ஸ ப ரா

ளாதவ களாக

பா

. ஜி ேத

. பற ஒ

றா . நப (ஸ றா க

ஸ ப

(ரலி) அவ க

லா

வட

ேவ! இவைர அவ கள நப (ஸ

) அவ கைள ேநா கி

வனாக எ

ைன

) அவ க

'இ த வ ஷய தி

. 123

6542 தா . 'எ

ச திர

தாய தா

ப ரகாசி பைத

றி ெசா

)

பதாய ர ேபா ைழவா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப க 'எ

ெகா

ட ஒ

க றினா க

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 உடேன உ காஷா இ ேகா

ேபா ட சா

அவ கள எ

வனாக எ

றா . நப (ஸ

வட

லா

இவைர பற

ப ரா ப ரா

சா கள ஆ

7, அ தியாய இைற வைரெயா

வ அ

83, எ

ப றி ெகா

வட

'எ

ப ரா

வட

ப ரா

'அ

தி

ைன ) அவ க

ப ரா

சா கள

தி

'எ

திவ

ப லா

ேவ!

தைன ெச

தா க ஒ

றா . அத

டா ' எ

'

வராக

அவ கேள! அவ கள

றினா க

'

பதாய ர

ேப ' அ

அள

(ஓரண ய

ெபள ணமி இரவ

'ஏ

ஒேர சீ ரா (வ சாரைணய

தலாமவ நில

ஸஅ (ரலி) அறிவ

83, எ

அவ கேள!

வாயாக!' எ

'இைற

மதி

றா க

.

வனாக

நப (ஸ .

6543

7, அ தியாய

வனாக எ

அவ கள

. பற

றா . நப (ஸ

) அவ க

தாய தா

லா

உ காஷா உ ைம

ைழ

'எ

லா

ேவ! இவைர ஒ

'இைற

தா க

வராக ஆ

. அவ கள

க தி

என ஸ பாக

த (ஸ

நி சயமாக எ

ெசா

தைன ெச

தி ஒ

ைழவா க

ஆ லா

'அ

அசத(ரலி) அவ க எ

ைன

'இ த வ ஷய தி

பாக

அ தியவா

அவ கேள! அவ கள அவ கள

ைன

அவ க

) அவ க

வாயாக!' எ

'இைற

மி

ைவைய உய

ல ச

றி) ெசா

ேப ' க தி

தியானவ

(ஒேர ேநர தி

) ெச

. ேம

வா க

ப ரகாசி பைத

ேபா

தா .124

6544

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

, அவ கள ப ரகாசி

.

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

ெசா

கவாசிக

அறிவ ெசா

பாள

த (ஸ ெசா

பாக

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசிகள ட

(வ ய ேத

லக ேபா

அறிவ

றினா க

83, எ

ைல.

பா .

ைல' எ

ெசா

ேபா

ஹ¤ைஸ

ைல' எ

ல ப

, நரகவாசிகள ட

.

தா .

6546

) அவ க

பயண தி ய

. பற

'

) நிர தர ; (இன ) மரண

றினா க ேபா

) ெசா

' க ைத எ

அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய க

. அதி

என இ ரா

நிர தர ' எ

6545

(இன ) இ

த (ஸ

இைற

நா

ைல; இ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

ைழவா க

'நரகவாசிகேள! இன மரண

) அவ க

'(இ

' நரக தி

தா .

83, எ

த (ஸ

) நிர தர ; மரண

'(இ

உம (ரலி) அறிவ

என அ

றினா க நரகவாசிக

அவ கள ைடேய எ

கவாசிகேள! மரண

என இ

பா

) அவ க க தி

அதிகமானவ களாக (ரலி) அறிவ

பா ேட ெப

ேத

. அ

. நரக ைத கைளேய க

தா . 126

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ ேட

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

நா

ெசா

ெசா

த (ஸ

க தி

பாலாேனா

83, எ

) அவ க

வாசலி

நி

க தி

ைழ

வ டாம

ெப

வாசலி

களாகேவ இ

என உசாமா இ

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசிக

' மரண ' (ஓ நரக தி வ

மரண

தா க

றி

நி

தா க

ெசா ஆ

ெப

வ கண கி காக

தன . ஆனா

,

ஆைணய ட ப

ைழபவ கள

ெப

. நா

பாலாேனா

தா .

6548

க தி

றினா க

'

, நரகவாசிக வ தி த ப

) ெகா . ப

கவாசிகேள! (இன ) மரண

பேத கிைடயா

மா

. அதி

) அவ க

(ேக

.

83, எ

த (ஸ

ைழபவ கள

த ப

ெச

ேத

'

. அதி

. தனவ த க

) த

ெகா

இைடேய நி ' ெசா

ேத

ைஸ (ரலி) அறிவ

பாக

நி

றினா க றி

ஏைழகளாகேவ இ

நரகவாசிகைள நரக தி நரக தி

6547

' என அறிவ

நரக தி வர ப

ன எ

ெச , ெசா

க தி

க ப

. பற

பேத கிைடயா

பா . அ ேபா

ேச

ெசா

த பற

அறிவ

பாள

; நரகவாசிகேள! (இன ) கவாசிக

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 மகி

சி

ேம

மகி

சி அதிகமா

அதிகமா

.

என இ

உம (ரலி) அறிவ

◌ஃ◌ஃ (6548 -6550 வைர , ; பாக

7, அ தியாய

இைற

(நரக தி தமாக என அ பாக

பயண

பவ

இைற க தி

பயண என ஸ

தா

மர

அைத இ

கட

கட

கிைடேய உ

ர ,

. 130

ரமா

தா .

6552

) அவ க உ

'

ேதா

நா

83, எ

த (ஸ ஒ

றினா க இர

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ெசா

கவைல

6551

பாளன

7, அ தியாய

ேம

ைல)

) அவ க

) இைறம

கவைல

தா .

83, எ

த (ஸ

. நரகவாசிக

றினா க

. அத ெச

ஸஅ (ரலி) அறிவ

'

நிழலி யா

பயண

பவ

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

ெசா

க தி

உட

83, எ

த (ஸ ஒ

ள உய

) அவ க

மர ரக

6553

திைர

றினா க

. (அத றா

'

நிழலி க

) வ ைர

பயண

ெச

தா

க டான

அைத

கட க

யா

131 என அ

ஸய (ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

நி சயமாக எ (வ சாரைணய அறிவ (உ

பாள

83, எ

த (ஸ ச

கைடசி நப

) அவ க 'எ

க தி

ஹாஸி (ர

தியாக ) ெத யவ

அவ கள

6554

தாய தா

றி) ெசா அ

தா .

வைர ஒ

'

பதாய ர

ேப ' அ

ைழவா க ) அவ க

'ஏ

ல ச

ேப '

. இ த இர

ஒேர சீராக

ைழவா க

ைல. வ

ப றி

ைழயாத வைர

ைழவ .) அவ கள

றினா க

ெகா நப

ைழயமா டா . (அைனவ

ெபள ணமி இரவ

(ப ரகாசி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அவ கள ஓரண ய நிலவ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 வ வ தி

என ஸ

.

ஸஅ (ரலி) அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ெசா

கவாசி(கள

என ஸ

கீ

) பா இ

ஹாஸி (ர

நா

றினா க

பவ )கைள (ேம

அவ க மைற

ேத

) அவ க

ந ச திர

ேக ேட

அறிவ

பா

பைத

ேபா

அதி பா

தா .

தா .

அப அ

அவ க

கைள

) அைற(கள

6556

அமா

ந ச திர ைத

தியாக

'

.

83, எ

. அ ேபா

அறிவ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

இ த ஹதைஸ

ெத வ

6555

) அவ க

பா க

7, அ தியாய

பாக

த (ஸ

ளவ )கைள, வான

(ஆ வ

83, எ

தா . 132

றினா க '

பைத

யா

அ வான ேபா

(ர

) அவ கள ட

: இ த ஹதைஸ அ

' என

(ேதா

ஸய (ரலி)

றி), ேம

அ வான

தலாக அறிவ

தைத நா

. 133

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ம '

த (ஸ

ைம நாள

ெபற

ெபா

) ந

க த

வா

லா

லவா?' எ

ைன அ

ெகா

) அவ க

83, எ

அ லா

றி

தா

லா

ேக பா

' ந (மன த கள உ

) என

ைலேய!' எ

ன டமி இைண க ப வா

. அத

ைற என ேத

ப பைத

தவ ர

.

தா . 134

(நரகவாசிகள

சில ) நரக திலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

எதி பா

6558

ைரயா

தைல

த ைத) ஆதமி

தா . , 'ப

பவ ட

ந அவ ைற வ

இைத வ ட இேலசான ஒ

ப யேபா ளவ

க ப

இ த ேவதைனய லி

பைத தா

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ஜாப (ரலி) அறிவ

தேபா

கலாகா

ந ஒ

என அன

'

உன ேக ெசா த

அத

வாக) இ

(அ

( மி

ேவெறத

நப (ஸ

கெள தர(

இைண க ப

ஆனா

றினா க

பதிலள பா . அ ேபா

எைத

பாக

) அவ க

ெதாைகயாக

'ஆ ' எ

6557

நரகவாசிகள ேலேய மிக இேலசான ேவதைன அள

மிய லி

ப ைண

83, எ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ெவள ேய

வா க

நா

பாள

ஹ மா

' ஸஆ

அவ கள ட அ

' எ

ப 'எ

ெவள ேய அவ க

வ னவ ேன

தா க நப (ஸ

கள ட

' ேபா

இைற

ெவள ேயறி, ெசா ' (நரக வ

அறிவ

' ெவ த

பா க

83, எ த

' எ

' ஷஆ

தனா (ர பதிலள

' எ

)

தா க

.

பைத

(சில ) நரக திலி

ேக ேட இ

:

' எ

ைரயா ற

றா க

தனா

ஜாப (ரலி)

அவ கள ட

.

6559

) அவ க யதா

, 'ப

) அவ க

கிறா க

பாள

. (இதனா

.) ேம

'ஆ ' எ

த (ஸ

(நரக ெந

) அவ க

றினா களா? என அ

. அவ க

னா

உ ச

மி

ன? எ

7, அ தியாய

என அன

பாக

சில

' ஸஅ

ைஸ (ர

. அ

வ ' எ உ

றா

ேக ேட

னா

' ஸஆ

அவ க

. 135

றினா க அறிவ

. அ ேபா

றினா க

) த

ம தி

ைழவா க

நிற

மாறிய ப

. அவ கைள ெசா

தைல ெப ேறா ) என மாலி (ரலி) அறிவ

'

ெபய

நரக திலி

கவாசிக

அைழ பா க

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

' ஜஹ

னா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

நரகவாசிக க

த (ஸ

ைம நாள

(ம

கள

83, எ

) அவ க

நரக தி

ஈமா

எ க

அவ க

உடேன அவ க

' ேச

வா க

. அ த வ

பத

அழகாக

டதி

என அ பாக

' எ

' வ ைத

ட ப

ைக உ

ைள பைத

(ஜவ) நதிய ல (

' ெவ

) அைச தா யதாக(

7, அ தியாய

(ரலி) அறிவ

83, எ

ள தி

கிய நிைலய

ேபாட ப

ட ) ம )

)

கா சியள பா க

க ) நிற ச

வா க

தா . 136

6561

Visit: www.tamilislam.webs.com

. .

கள மாறி நிற தி

ைள பைத ந

ைலயா? ஸய

க தி

ைடய உ

ள தி

ெபாலி

, கா றி

' எவ

க ைடகளாக

' அ

ேபா

(வ லி

லா

ெசா

ளேதா அவைர (நரக திலி

ஹயா ' எ ள தி

கவாசிக

. உடேன அவ க

அவ க

ெவ

'

) ெசா

வா

'ந

ம (பா

இைறந ப . அ ேபா

வா க

த ப

ைழ

ெவள ேய றிவ ன

றினா க

வ சாரைண

ெவள ேய ப

6560


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ ம

இைற

த (ஸ

ைம நாள

மன தராவா . அவ

ைவ க ப

. அதனா

என

அமா

பாக

7, அ தியாய

இைற

பா திர

83, எ

. (அ

என

அமா

பாக

7, அ தியாய

கள

பா

கா

ைவ க ப

) அவ க வைத

பவ

.

'

இேலசாக ேவதைன ெச

கள

ள) ெச

அவ றா

பஷ (ரலி) அறிவ

ைற) நப (ஸ

ய ப

(நரக) ெந

தா .

றினா க

ேபா

83, எ

6562

) அவ க உ

ைள ெகாதி

இர பா திர

அவ

ய ப

ெந (அ

ைள ெகாதி

பவ

க ) ப

க ன

.

தா .

6563

ஹா தி (ரலி) அறிவ

நரக ைத

கா

'

இேலசாக ேவதைன ெச

நரகவாசிகள ேலேய மிக

ெகாதி பைத

அத இ

உ அவ

மன தராவா . அவ

ைவ க ப

றினா க

பஷ (ரலி) அறிவ

த (ஸ

ைம நாள

(ஒ

) அவ க

நரகவாசிகள ேலேய மிக

தா . நரக ைத ேபா

) த

ப றி

றி ப

க ைத

டா க

தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (அ ேபா ெகா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 நரக திலி றி ப

பா

டா க

கா

. அ ேபா

பா

கா

ேகா னா க

ெச

ேத

நரக திலி

ெசா

ஸய

நப (ஸ

பயனள அவ

கா

. ப

அவ கள அவ க

; (அதனா க

வைர ம

ைளய

தி

) நரக ைத

(ம ப

ெகா

பழ தி

. அ

ெகா ெகா

, நரக திலி ைட த ம இ

7, அ தியாய

லாதவ

)' எ

றினா க

. 137

தா . ெப ய த ைத அ

, ' அவ ) நரக ெந

ேம த ல ப

தி (தகி

83, எ

6565

எ அவ

தாலி

அவ கைள

ைர ம (

உடைல

ஆ க படலா . (ஆனா ) ெகாதி

' எ

ப றி

ைம நாள

Visit: www.tamilislam.webs.com

டாம

) அதனா

ெசா

138 பாக

ப றி

6564

(ரலி) அறிவ

' ேப

(த ப

83, எ

. அ ேபா

. பற

க ைத

ேட

) அவ கள ட

ற ப ட க

த த ப

ெகா

7, அ தியாய

பாக அ

ைல

ேகா னா க

ல ேக ேட

.

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

லா

பய

த (ஸ

) அவ க

ைம நாள

றினா க

ம கைள ஒ

கரமான) இ த இட திலி

ைர

றியவா வா க

(னா

. அவ ட

அவ

எனேவ, (இ த

' (ந

(உலகி

) தா

' எ

ெச

வா க

. அ

உ ற ந

ைர ெச

நிைன

வா க னா

றி, (உலகி பரா கி

' (ந ) தா

ெகா

கைள

நா

நிைன

பைட தா

. ேம

.

, த

பண

தன .

. அத

காக ந

ஆத (அைல)

ைல' எ

வா க

றியவா

. பற

'ந

,

(என

அவ கள ட (அைல) அவ கள ட

) அ த இட தி

தவ ைற நிைன ட (நப ) இ ராஹமிட

ேம!' எ

ப ) எ

வா க

ப ைவ த நப

நிைன

றாய

சிர

. உடேன ம க க

கைள வ

' எ

' (அதி

(அைல) அவ கள ட

ஊதினா

) அ த இட தி அ

டா

உட உ

அவ க

இைறவன ட

ைடய ைகயா

தவ ைற அவ க

. அ ேபா

க ந

ெகா

க டைளய ட, அவ க

தராக இைறவ

ெச

மான) ஆத

ப நிைலய லி

இைறவன ட தி

)

லா

ேக த

பைட க ப ட) உய ைர உ

வானவ க

அவ க

) நா

ஆதி

'அ

வா

ந ைம வ

(யாைரயாவ

(ஆதி மன த

'

'அ ந

நா லா

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

இ த ' எ

ைல' ைடய


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 றிவ

வா க

.

உடேன ம க

னா ட

இட தி

ைல' எ

நா

வா க றிவ

. பற

வா க

நிைன

'அ

ெச

றியவா

லா

. உடேன ம க

) அ த இட தி

நா

நிைன

தப

றிவ

வா க

. உடேன ம க

நிைன

' நப (ஸ

) அவ கள ட

க ப டவ ' எ

உடேன ம க

. அவைன நா

ேவ

நா ய ேநர

. அவ

ைனவ

உய

வ க

. ேக

ெசவ ேய க ப எ

னட

வா

ற ப

. பற க

. ப

நா

; உ

ைல. ந

நா

சிர பண வ

க த தவ ைற

. அ ேபா இ

அவ க

தி நப யான

, அவ

; உ

பாவ

இைறவன ட தி

தவனாக ச தாவ

ப யைத

தர ப லி ெகா

!' எ

. ஏெனன

(இைறவ

. உடேன நா

' எ

.

வைர (நா

ைர ெச

தா

வா க

க ' (ந

றியவா ெச

. அ ேபா

) அ த

ெச

ல, அவ க

ெச

வா க

மதி ேக ேப

னா ட

ெச

ஸாவ ட

ெச

) ஈசாவ ட

நிைன

த தவ ைற நிைன

ைல' எ

வா க

னட

, தா

னா ட

) அ த இட தி

ஹ ம (ஸ ம

' (ந

உைரயா ய (நப )

அவ க ' (ந

ல, அவ க

) 'உ

க ப க

ேகார) க

ம. ெசா

தைலைய க

ைர ஏ க ப

ைடய தைலைய உய

Visit: www.tamilislam.webs.com

; ' எ

தி இைறவ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 என ப ெச

ைர ெச

ேவ

யலா

நா

நரக திலி

நா

அைத ஆ

பைத வைரய

) என

ெவள ேய றி ெசா

ேற வ

சக )கைள

பா கள

7, அ தியாய

இைற

(இ த)

ஹ மதி

ெசா

ெச

நா

வா க

. பற

அவ கைள

ப ைவ ேப

கா

ைற ெச

நரக தி

. பற வ

ேவ

வ தி க ப ட இைறம

யா

, நா

ைர

தவனாக ச தாவ

வரான க தாதா இ பத

சிய

ேவ . இ

. தியாக

பாள க கமா டா க

) அவ க

, '

வா க

. 139

6566

) அவ க

றினா க

ைரயா

. அவ க

திஆமா(ர

வ ள கமாக, ' நிர தர நரக

தவ ர' எ

83, எ

. பற

தா .

தவ ர' எ

த (ஸ

பண

க ேவ

யா

வ தி பா

க தி

தவ ர ேவ

டவ கைள

பாக

யா

வர

சிர

ைற அ

டவ கைள

க டாயமா வ

(நா

டவ (களான நிர தர நரக

(ரலி) அறிவ

அறிவ

ெச

றா

இத

றி அவைன

இைறவ

நயவ

என அன

ெமாழிகைள

இைறவன ட

ேபா

. அ ேபா

' ஜஹ

' ட

னமி

நரக திலி ' (நரக வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெவள ேயறி தைல ெப ேறா )

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

ெபய

அைழ க ப

என இ ரா

ஹ¤ைஸ

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

ஹா ஸா இ அ (எ அவ அ

83, எ

வாறி

' எ

' இழ பா

எ க தி

, நா

சா (ரலி) அவ க

ெசா

உய

த ெசா

பாக

7, அ தியாய

க தி

தர உ

)க

ன ெச

ெவ

காக நா பைத

அவ ட

ன, ெசா

நிைறய உ

ேபா

ளன. உ றினா க

தா

இைற ஒ

யாேரா எறி த

இைற

ள இட ைத

அவ

ேவ

தாயா உ

தா

ளா ' எ

83, எ

அவ

இதய தி

றினா . அ ேபா கிறாயா? அ

கள

. இ நிைலய

) ெசா

ைலேய

ேபாகிற க

தா .

6567

ரா கா அ

) ஹா ஸா

(இ ேபா

(ரலி) அறிவ

தா .

தா கி இற தா க மக

. 140

வா க

தா மக

தா

அவ கேள!

அறிவ க

அழ ேபாவதி க

பா

த (ஸ உ

6568

Visit: www.tamilislam.webs.com

க தா ) அவ க

ளதா?

' ◌ஃப த

. 141

ைல.

' எ

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ேம

, இைற

இைறவழிய ய ) ெச

ெச

மிய ஒள

கள

ேதா

றினா

. ேம

இைற

, அ அதி

ைகய ள ப

கம

ள ெச

(ேபா சிற த

அள

மண

அதி

ேநர வட

ள ஒ

திகெள

. அ த ம

லா

ைகய

கைளவ ட

6569

) அவ க

) எவ

றினா க

, (உலக வா வ

வாக இ

ைழயமா டா . அவ ெச

இைடேய உ

அைன தி

83, எ

த (ஸ

கவாசிகள பட

சிறி

கைள

.

7, அ தியாய

இ த உலக ைத

மி

ேம) இ த உலக ைத

பாக

திக

க தி .143 ெசா

, வான

, அ ப

மாைலய

ள ெச

கிைட ப

சிற த

.

அதி ெசா

இட

வட

க திைர (ம

(ெசா

ேநர , அ

அள

கைள

ேமலானதா

சிறி

றினா க

இ த உலக ைத

ைவ வ

) அவ க

காைலய வ

. 142 உ

ஆ பாத

த (ஸ

தி

அதிகமாக (ம

வத காகேவ (இ

வா

' ) தா

கா ட படாம

சியைட

கா ட ப

பாவ

தி ெசா

இைறவ

). (நரகவாசிகள

) ந ) எவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

நரக தி

க தி றி , (உலக


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 வா வ இ

) தா

தி )

(ெப

' இைற ல

அத

ந ேப அவ க

'அ

ன ணய ெப

இலாஹ இ ைல) எ

ேத

ேவ

கிறவ ல

லா ெசா

பட

ைழயமா டா . இ

பத காகேவ (கா ட ப

வாக

அவ

கிற

.)

6570 தா . ைம நாள

யா ?' எ

என யா

. ம

க தி

தா .

ஹ¤ைரராேவ! எ

ேபராவ

உம ந ேப

கிறவ

ெசா நரக தி எ

அவ கேள! ம

ெப

உம கி

83, எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

நா

தா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

தி

கா ட படாம

யரமாக அைமயேவ

என அ

ைம

யாெரன

ேக ேட ைன

ெத

, உள

' (வண க தி னாேர அவ

ப றிய ெச

ேக கமா டா க

ம க

அைனவ வமாக யவ

தா ' எ

திகள

திைய

ப றி

நா

ைர

ைமயான எ அ

கள

ைர

.

. எனேவ, இ ெச

நி சயமாக

ைம நாள

ம கள ேலேய த

லா றினா க

ைவ . 144

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல ட

' லா

தவ ர ேவெறவ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

நப (ஸ ப

மா

யா

ெவள ேய

ேபா

ெசா

வா . அ

தி

ப வ

அத

அவ

அைத

ேபா

ெசா எ

' எ

க தி

ைன

பைத

க ைழ

ெசா

ெகா

லா ெச

தி

' எ

ேபா

ெசா

நிர ப ய

ற ப

மட

' அ

) உன

' எ

கிறாயா?' அ

' ந ேபா

ைழ

க ெகா

' உலக ைத ெசா ல

வா 'எ

ேட

'எ

க தி பைத

இைறவா! அ ' ந ெச

. அவ

ெசா

க தி

. எனேவ, அவ ' எ

. ஏெனன

ேபா

. அத

க தி

தப

ெசா

ேதா

ெசா

நிர ப ய

லா

வா

அவ

க தி

றி

தவ

வா . அ

) ெசா

(ம

பைத

தியாக

ப வ

வா . அத

இைறவா! அ

ெச

. நரக திலி

க தி

' எ

' ந ெச

ப காச

கவாசிகள

கறிேவ

அவ ட

நிைல

தியாக நரக திலி

உடேன அவ

நிர ப ய 'எ

. அவ

ேட

நரகவாசிகள இ

, ெசா

நா

மன தேர அவ பா

தா .

: நரகவாசிகள

ேதா

க தி

கவாசிக

பைத

அவ

நிர ப ய

ெச

யா எ

கிற ஒ

ெகா

(ரலி) அறிவ

(ெசா றினா க

பவ

ைழபவ

ைழ

)

6571

) அவ க

ெவள ேய

83, எ

ப அவ

வா . , உலக மட

' (இட

' அரசனாகிய ந

ைன நைக கிறாயா?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ேக பா . றியேபா

(இைத சி

தைத பா

அறிவ

பாள கள

அ த

நா

உபகார

ெச

சில

' ேமக

'அ

த களா?' எ

' இைற

. ம க

கைடவா

ப க

ெத ய

கவாசிகள

ைற த

.

தா .

அவ க

ஏேத

(ப ரதி)

. 145

6573 தா .

(நப (ஸ யைன 'இ

தாலி

ேகேட

83, எ

மைற காத

ேக டா க

6572

) அவ கள ட

ேபாமா?' எ

வ த

தலி (ரலி) அறிவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ம கள

ற ப

83, எ

7, அ தியாய

பாக

) அவ க

கிறா : இவேர ெசா எ

அ தி

நப (ஸ

த (ஸ

.

7, அ தியாய

அ பா

கா

) இைற

உைடயவராவா

பாக

ேத

அவ கேள! ம

ைமய

நா

) அவ கள ட ) ேக டா க கா

ைல; இைற

பதி

உ த

. அ ேபா சிரம

அவ கேள!' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

இைறவைன நப அவ க டா?' எ

பதிலள

தா க

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 நப (ஸ கா இ

) அவ க

பதி

சிரம

ைல; இைற

அவ க ந

' ெபள ணமி இரவ

றினா க கா

ப க

' (உலக தி ெச

: இ

' எ

வா

தா

லா

பதிலள ம

கி

தா க

ைம நாள

கி

யைன ) ப

ெதாட

ெச

வா க

. ச திரைன வண

யைன ) ப

ெதாட

ெச

வா க

. ைஷ தா

திய

நயவ

இ த

கள ட

இைறவ இைறவ

கள ட

வ தா அவ க ' எ

பா க

பா

லா வ

ப றி

ெச

சிய

. அ ேபா

' நாேன உ அ

தாய தா

இ வ

ன டமி

இைறவ எ

சக க

அவ கள ட

(அவ ைற ) ப

வட

ைடய இைறவ நா

வைர நா

அவைன நா

அவ க

கா

அறி

அறி த ேதா ற தி . அத

பா க

ெகா

அவ கள ட க

ெகா

தவ க

கி

. அவ கள ைடேய அறியாத ேதா ற தி

பா

ேகா

ேகேய இ

' நேய எ

கி

, அவ க ' எ

ெதாட

.

பா க

இைறவ

தவ க

கைள வண

வா க

)

) ஒ

ெகா

(

தவ க

த (ஸ

தா கேளா அைத

யைன வண

' (சிரம )

ைடய இைறவைன

ற தி

( ெகா

. ம க

. இைற

ைம ம

ெகா

. எனேவ,

நிலைவ

ேக டா க

மன த கைள (ம

எைத வண பா

மைற காத

டா?' எ

அவ கேள!' எ

. அ

) யா

ேமக

. உடேன அவ க கிேறா . எ ேபா . எ

ேவா ' எ வ இைறவ

இைறவ

ப . அ ேபா

' நாேன உ ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

றிவ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அவைன

இைற

ெதாட

த (ஸ

த ப ரா

ஆளாக இ

ேப

ைன

லா

கால தி ேபா

'அ

ெகா கிக

றி

. 'க

ேக டா க பதிலள

தவ ர ேவெறவ ள

தா

ெகா

பவ

தி

ேபா க

) அவ க

ேக ப க ெச

பால

அைம க ப

.

பால ைத ) கட பவ கள த க

' எ

அைனவ

பதாகேவ இ

. அ த

ேவல மர தி

பா

ததி

கைள

ைலயா?' எ த

பா . இ

. அ ேபா

களா

தா

றினா க

. ஆய

அவ கேள!' எ

அழி

அ த

மைன அ

ெகா கிக

ேபானவ )

லா

ைசயாகி , த ைவ மா

அவ கைள ச தாவ

ேவல

லா

ைவ

ம கைள

(இைற ம

பா . (இைறந ப

பற

ப ைழ

தவ ர ேவெறவ

மி

ெவள ேய ற வானவ க

(சிரவண க தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக

அ யா கள ைடேய த

நா ய சிலைல நரக திலி

அவ கைள ெவள ேய

. வானவ க

ெகா கிக

. அவ கள

தியாக இைறவ யவ

: அ த

, அத

. அ ேபா

த காரண தா

, வண க தி

வா

கா பா

கிேறா ) இைற

(தய) ெசய இ

வா

தி

இைற

. அைவ க ைள ந

(பா

த (ஸ

றியவ கள

ஆைணய

ேவ! கா பா

'ஆ

பாவ

த ப உ

. அ ேபாைதய நிைலய

அறியமா டா க

ெசய

ட) த

நரக தி

: நாேன (அ த

.

ைள

அவ கள

. அ

றினா க

மா ட ப

) இைற

மர தி

வா க

ேவல மர

. ம க

தா க

(ெதாட

ெச

) அவ க

)

வழ ைல எ

கி


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அைடயாள நரக தி

கைள ைவ

, மன தைன அவன

டாெதன

தைட வ தி

ெவள ேய அ ேபா ' மாஉ ெவ

வா க அவ க

வா க

(நரக ெந

லா

வட

ைகைய ஏ

ேகா

ைகைய

'இ

ைல; உ

க தா

வா . அவ

'எ

ேக கமா ேட (ேவ

. அத

தி

' எ

ப க ) தி

லா

ண ய தி

வா

ெபாலி

)

ைன

ப க ) தி ேடய அ

கிவ

டா

லவா?' எ

. அத

அவ பற

'எ

ெகா

. எனேவ,

லா

' (உ

ேவெறா ேக பா

மதாைணயாக! ேவெறைத

மாறி

வாயாக!' எ

பா . அ ேப

வழ

) நிற

(ெவ ப ) கா றா

க ப வ

ேச

ேனா கி

இைறவா! நரக தி

பா . எனேவ, இைறவ ப வ

(

நரக ைத

உன

ைவ கலா

. எனேவ, அவ கள

. உடேன அவ க

ேபா

ஜுவாைல எ

ெகா

) இைத நா ந

,) அ

அவ கைள (நரக திலி

பா க

ஊ ற ப

ைள பைத

க ைத (ேவ

ப ரா

ேகா

. (ஏெனன

அைடயாள தி

க ப

. (ஜவ) ந த

சைட கிற

நரக ைதவ

வா க

. எனேவ, வானவ க

ப ல) க

பய

. அவ கள

என

ெகா

.

வ ைத

ள ச தாவ

ளா

ஹயா ' என ப

ள தி

இன

. அத

னட

நா

க ைத நரக ைதவ இைறவா! ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

க தி

அவ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 வாச

ேக எ

' ேவெறைத உன அவ

ைன

ேக

னட

தா

ெதாட

ெகா

ெச

வாயாக!' எ

ேக கமா ேட

. உ

ைடய ஏமா

ேவ

ெகா

ேட இ

நா

ெகா

தா

அத

அவ

'இ

ைல; உ

னட

ேக கமா ேட

திெமாழிகைளய

வா

திகைள

இைதய ெசா

இைறவ

க தி

எ ந ெசா தா பைட

லவ

ைற

ந எ

ண ய தி

ேக பா

அவ

ேக 'எ

தா

வா . ெச

நா ய ேநர

க தி

ேட இ

இைறவா! எ

ைழய அவ

பா . அவைர இைறவ

னட

.

வா

.

வைர வாயாக!'

ேக கமா ேட

ைடய ஏமா

ேவைல

ைன உ இைறவ

இைறவ

மதி வழ

பா

லாத

வழ

கள ேலேய ந கதிய றவனாக ஆ கிவ டாேத!' எ தி ெகா

' எ

க தி

கி

,

' ந ேக டைத

ேக ெகா

லா

ைன ெசா

. ஆனா

,

இைறவன ட

ேபா

பா

ேக க

லிவ

வாச

' ேவெறைத

. அத

ன!' எ இைறவ

ெசா

க தி

' இைறவா! எ

இைறவ

னட

இைறவ

ைலயா? மன தா!

மதாைணயாக! இ

' எ

கா

அவ . அத

றவ

பா . அ ேபா

ைலயா? மன தா! உன

ன!' எ

வைர ப ரா ெசா

பவ ைற

பா . ப ற

வா

ெனா

அவைர ெசா

ெமளனமாக இ

ேவைலதா

உன

ேவெறைத

பவ

சி வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

சி வ

. ெசா

ேபா க தி


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அவ

ைழ த ப

ெசா இ

ல ப

. அ

, ' ந (வ வாேற அவ

ெகா

ேட இ

ேபா

ெனா

பாள

அறிவ ைழ பாக

(ேம க உட ஹத

எ மட

மட

(த

) ' ந (வ

வாேற அவ

உன

கிைட

(ம கைள

ஆைசக ெத வ

கிைட

' எ

பா

ப ய) )

; இைத

.

றினா : இ த மன த தா

ெசா

க தி

தி மன தராவா . 147

83, எ

யஸ (ர ஸய

6574

) அவ க

அறிவ

கிைட றியேபா

தா .

ஹ¤ைரரா(ரலி) அவ க (ரலி) அவ க

ெதாட பாக எ த மா ற ைத

உன

. அ

'இ

உன

ட ஹதைஸ) அ

வா . ப ற

ல ப

இைறவ

ஹ¤ைரரா(ரலி)

7, அ தியாய

அதாஉ இ

ெசா

வைர ஆைச ப

பா . அ ேபா

னைத ஆைச படலா ' எ

ஆைச ப

னைத ஆைச படலா ' எ ெப

உன

ப ய) இ

; இைத தா

, அ

கிைட

ேபா

அம ெத வ

கவ

ெனா

மட

ஸய (ரலி) அவ க ' எ

இைற

(அறிவ தி

'இ

த (ஸ

தேபா

தா க

. அ

ைல. ஆனா உன இைத ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அவ க னா

)

இ த

, 'இ கிைட ேபா ற

' ப

ேக ேட

'


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

றா க

ேற நா

. அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அவ க

மனனமி

7, அ தியாய

பாக அ

லா

' நா

கா தி

' எ

7, அ தியாய

இைற

நா

கா தி ன

83, எ

6576

) அவ க

. அ ேபா

ன டமி

' இைறவா! (இவ க உ

னா

ெத யா

கள

அவ க ) எ

' என

ெனா

மட

'

தா . ெச

) அவ க

றினா க

றினா க

சல

ேற!' எ

ற ப

ென

க ட )

.

ெச இ

வ ல கிைவ க ப திதாக) எ

(ந

'

ஸ ' ) தடாக தி

ேதாழ களாய

( தி

.

ஸ ' ) தடாக தி

த (ஸ

ேப (' அ

ேப

இைற

த (ஸ

க எ

(ரலி) அறிவ ேப (' அ

ேப

ேபா

றினா க

6575

' இைத

83, எ

பாக

ேள

பதாக

வா க

ேப

ன உ

(ந

க ட )

கா ட ப

. உடேன நா

. அ ேபா

' இவ க

வா கினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா க

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 இைத அ

லா

இேத ஹத

ேவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

(ம

வ சாலமான

7, அ தியாய

ஸய

அ பா

(இத வ

, அ

83, எ

வசன தி

அறிவ யா(ர

ைகய ைமகைள

பாள கள ) அவ க

.

' ) தடாக

ைறய ஷா

நா

ரமா

னா

) ' ஜ பா' ம . 151

6578

108: 1 வ ந

தா .

) அவ க

கிய அைன

தா .

வழியாக

ஸ ' எ

கிைடேயயான

(ரலி) அவ க

ஷி

றினா க

ஜுைப (ர ஆ

(தி

வழ

உம (ரலி) அறிவ

பாக

ெதாட

6577

ைடய ' அ

' ஆகிய இட

என இ

(ரலி) அறிவ பாள

) அவ க

. (அத

'அ

83, எ

த (ஸ

ைம நாள

சில அறிவ

அறிவ

தா .

ள) ' அ , 'அ

நப (ஸ

றி

' எ

வரான) அ கிறா க

ஸ ' ெதாட பாக இ ) அவ க ெத வ ஜஅஃப

:

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ தா க அப

லா .


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 நா

ஸய

ெசா

க தி

ஸய (ர ந

ஜுைப (ர ள ஒ

ெசா

7, அ தியாய

இைற க

(பர பள க யா

) ெகா

நைர அ

ஸ ' எ

லா

அட

அ ' எ

ேக ேட

பாக

லா

றினா க ஒ

றா க

7, அ தியாய

வா

83, எ

. 152

'

மாத கால

பயண

பாைல வ ட ெவ . அத

கிறா கேளா அவ க அ

. அத

ள ய (அளவ ற)

ஜா க ஒ

ேபா

ெதாைல

ைமயான வ

(ரலி) அறிவ

. அத க

ேபா

மண றைவ.

தாகமைடயமா டா க

153 என அ

6579

. அத

மண

'அ

றனேர!' எ அ

ள அ த நதி

தடாக

டதா

ைய வ ட ந அத

கி

) அவ க

) எ

' சில

) அவ க

83, எ

த (ஸ

ஸ ' எ

' நப (ஸ க தி

பாக

(' அ

நதியா

) அவ க

ைமகள

) அவ கள ட

தா .

6580

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

தடாக தி

ேபா

த (ஸ (பர

த) ' அ

றதா

) அள

என அன

யமன

, அதி

83, எ

த (ஸ

) அவ க

கலச

காண ப டன. அ ேபா

லக

. அவ

ஸா' எ யா

என அன

பயண தி

'இ

றா . ' அத

கள

(ஷா

) இ

ர )ைத

ைகைய

ேபா

.

இர

க ம

) ெசா நா

' க தி

கி

' அத

ெச

ைள

' (வானவ ) ஜி

ைடய இைறவ ' அ

பயண

மாலி (ரலி) அறிவ

வாசைன' ந

தா .154

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

. அ ேபா

ேல! இ

. இ

நா ைட

தா .

றினா க

ேபா

. அத

தா

ஆ' நகர தி

6581

(வ

(ைவ க ப

நா

ேக ேட

ள 'ஸ

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

'

இைடேயயான (ெதாைல வ

கா) ேகா ைபக இ

7, அ தியாய

பாக

றினா க

லா' நகர தி

. ேம

(கண கிடல

) அவ க

ன?' எ

(சிற பாக) வழ மணமி க

கிய


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ' வாசைன' யா(த )? ' ம காலி (ர

) அவ க

பாக

7, அ தியாய

இைற ைமய

(ம வ

வா க

அவ க

) அவ க

ேற!' எ

திதாக) எ

.

பா

என அன

ேப

(அ

(ரலி) அறிவ

தா .

7, அ தியாய

இைற

83, எ

த (ஸ

பாள

ஹ¤ பா இ

.

' ஸ ) தடாக தின

ெகா நா

இைறவ

வா கினா க

) அவ க எ

அறிவ

' (இவ க

'உ எ

கி

ேபா

னட

ைனவ

) எ

பைத ந

ப க

னா

இவ க

அறியமா

'

6583

ேப ' அ . யா

. அ ேபா

. அத

ன உ

ேப

றினா க

சில

வா க

ென

பாக

பதி கிறா க

அவ கைள அைடயாள

( தி

நா

6582

வ ல கிைவ க ப

ேதாழ களாய

கா தி

83, எ

ேதாழ கள

. நா

)? எ

ெத வ

த (ஸ ) எ

ணா' (த

ச ேதக

னட

றினா க

'

ஸ ' தடாக தி வர

ெச

கிறேதா அவ

(ந (அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ட ) தடாக தி

நைர)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அ

வா . (அைத) அ

(இ நிைலய எ

ைன

) எ

னட

அவ க

ஏ ப

என ஸ

த ப இ

(அறிவ

சில

அறி

அமா

பாள ) அ

83, எ ஹாஸி

அப அ

ெசா

ைன

இவ க ெசா

ேச ( தி

ல ப

மா றிவ

தாகேம ஏ படா

. அவ கைள நா

வா க

. பற

அறி

என

ெகா

அவ க

. ேவ

.

இைடேய

ஸலமா இ தேபா

யா

ேன

தவ க

தா .

6584

(ர

) நா

திதாக) உ . உடேன நா

'இ

ேள

ேவ

' என த

வா

ஸய

பைத ேக

வா கியைத ந ப க

கிறா க

வைத ெசவ ேய

நா

டவ கைள இைறவ

) அவ க

தா

க னா

ைணய

இ ேக டா க

. நா

(ரலி) அவ க

'உ

அறியமா மா அ

க க

னா

' எ

க ைத) ற ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

வானாக!

: த

' ' (இைறவா!) இவ க

. அத

(த

ெகா

ெசவ ேய ற களா?' எ

. அத கவ க

' எ

தனா (ர

) அவ க

இைதவ ட அதிகப சமாக அறிவ எ

வாhக

ேபா

.

ஸஅ (ரலி) அவ கள டமி 'ஆ ' எ

ெகா

இ த ஹதைஸ அறிவ

(நா

இன ஒ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

கிறவ


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அவ கைள இைறவ

(இர

ேவ

.

ைற)

அ பா ற ப

(அ

(ரலி) வ

7, அ தியாய

இைற

(அ

எ க

னா

இவ க ெச

றா க

என அ பாக

இவ க தி

ெதாைல

83, எ

) அவ க

ேதாழ கள ) எ

ெசா

வா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

83, எ

ள) '

ெபா

'

.

'

வன ஒ ' எ

திதாக) உ காம

,

வானாக!' எ

ல தி

றினா க

ேதாழ க

( தி பா

' எ

ற ப

6585

ஸ ) தடாக ைதவ

' இைறவா! (இவ க ப

பத

த (ஸ

ைம நாள

அவ க

றினா : (இ த ஹதஸி

) எ

பாக

ைணய லி

ேப

னட

க ப

வா க

. அத

வா கிய

வ த வழிேய (த

இைறவ

றி க

வா க

. அ ேபா

. உடேன நா உ

'உ

பைழய மத தி

. தா .

6586

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ெத யா ) தி

. ப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

ைமநாள

வா க

'உ

இவ க . இவ க

இைத நப

ேதாழ க

அறிவ

பாள

(அ

எ நா

ஷ{ ஐ

ெச

காலி (ர ள

(' அ

ேதாழ க

' எ

திதாக) உ ப

பா

' எ

ஸ ' ) தடாக தி

ஸய

க ப

அறிவ

. அத

வா க

றி க

ய (ர

' எ

) அறிவ

அறிவ , அறிவ

' வர ட ப

வா க

வழியாக

தா .

, ' அவ க

பாள

' எ

உைக இட

. ம ேறா

இைற

தடாக தின

83, எ

த (ஸ

கி ெகா கி

) நி

அறிவ

பாள

ெகா

.

6587

) அவ க ேத

ெதாட

றினா க

. அபேபா கிேற

'

(கனவ

) நா

. அ ேபா

பைழய

.

) அவ கள

(அ

.

இைறவ

வ த வழிேய (த ச

வா க

வர ட ப

வா கிய

வா

ேப

காம

ெசா

அப ஹ ஸா(ர

) அவ கள

7, அ தியாய உற

னட

( தி

) ஒ

'

ஸ ) தடாக ைதவ

) எ

சில டமி இ

எ க

தி

றா க

தடாக திலி

இ த ஹத பாக

(அ

னா

) தி

ெப

சில

அவ க

ெத யா

மத தி

றினா க

' இைறவா! (இவ க

) அவ க

ேதாழ கள

. அ ேபா

உடேன நா உ

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ னைர நா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அைடயாள

ேதா

றி (அ த

நா

(அவ ட

'அ

லா

ெச

தா க

?' எ

பா

காம

ெகா

கிேற

. என

வ னைர ேநா கி), ' வா 'எ

மதாைணயாக! நரக தி ேற

அவ க

நா

. அவ

'உ

மாறி

ெச

(வான)வ

ேதா

' (இவ கைள) எ

'அ

லா

மதாைணயாக! நரக தி

ெச

தா க

?' எ

பா

காம

. அவ

வ த வழிேய மத

மாறி

த ப

என அ பாக

ேபா

ேபான ஒ டக ைத ெகா

வா க

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

' இவ க

83, எ

னா ' எ

தி

றா . ப ற க

ப ம ெறா

' என (அவ கள ட )

)?' எ

ேற

. அவ

றா . நா க

டா க ஒ க

' இவ க

. என

' எ உ

. அவ

இவ க

கிேற

ேபா

என நா

ேற

றா . நா

றி, ' வா

தா

(வான)வ

அைழ கிறா . உடேன

)?' எ

ேக (அைழ கிற க

ேக ேட

ேவெறவ

மிைடேய ஒ ' எ

றா க ெகா

கிறா . நா

காணாம

' எ

அைடயாள

மிைடேய ஒ

அவ கள

ேக (இவ கைள அைழ கிற க

வ த வழிேய மத

வ னைர

அவ க

தவ

' இவ க ப

' எ

னா

ைல.

தா .

6588

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

பதிலள

சிலைர

தவ ர

தா .

ன ப


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

ைடய இ

ல தி

இைட ப ட ப எ

7, அ தியாய

இைற

நா

கா தி

ேப

கா கள க

ேமைட)

காவா

ஸ ) தடாக தி

.

அைம

.

தா .

) அவ க

றினா க

'

' ) தடாக தி

ெச

க ட )

(ந

.156 அ தி

7, அ தியாய நா

(ெசா ெபாழி

6589

ேப (' அ இ

உ பா இ ஒ

ைடய (அ

த (ஸ

என (ஜு பாக

, ெசா

83, எ

'

ைடய மி ப

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

றினா க

தியான

ைடய மி ப

என அ

) அவ க

லா

83, எ

ஆமி (ரலி) அறிவ நப (ஸ

நட

வைத

ேபா

பற

ெசா ெபாழி

) அவ க உஹ¤ ேமைட

(ரலி) அறிவ

தா .

6590 தா . ற ப ேபா

இற தவ க

உய

தியாகிக

(மி ப ) வ

'உ

காக காக

ெதா ெதா

காக நி சய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக தா க

நா

.


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ைமய

(ம

) கா தி

ேப

. உ

மதாைணயாக! நா

இ ேபா

(' அ

கா

, என

'

கிேற மிய

'

. ேம திற

என

நா

வேரா

றா க

னா அ வ

சவ ேபா

ைற) நப (ஸ

(ஒ றி ப

மிய

' ெகா

ஸ ' எ க

க ப

ஆேவ

) எ

திற

ளன. அ

. அ

லா

, உலக

(ேமாதி)

ெச

ெகா

ைடய தடாக ைத ேகா

லா

' அ

மதாைணயாக!

) இைணைவ பவ களாக ஆ வ

(இைறவ

ைல. ஆனா

சா சி

காக ந

வ கேளா எ

வ கேளா

ேற அ

கிேற

'

. 157

ஹா ஸா இ

பாக

7, அ தியாய

பாக

'ஸ

ேகா

நா

டா க

83, எ

(ரலி) அறிவ ) அவ க

. அ ேபா

ஆ' நகர

7, அ தியாய

6591

(' அ

' (அத

ஸ ') எ

பர பளவான

இைடேயயான

83, எ

தா .

ரமா

தடாக ைத

, ) மதனா ' எ

ப றி

(யமன றினா க

6592

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ள)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ஹா ஸா(ரலி) அவ க ' (' அ 'ஸ

ஸ ' எ

ஆ' வ

அவ க

ேற

. அத

ந ச திர ெசா

கைள

னா க

மதனாவ

இைடேயயான

ெந எ 'உ

ேச

' அத

காண ப

ரமா

நப (ஸ த

றி

வ னவ னா க

ஸ ) தடாக தி

)

நப (ஸ . நா

) அவ க

'இ

ைவ க ப

' என (நப (ஸ

ள)

, (யமன

' எ

. அ ேபா

ேகா ைபக

ைலயா?' எ

ேபா

83, எ

த (ஸ

) அவ க

ைல'

ள ேகா ைபக ெத வ

ததாக)

யா

னட

6593

) அவ க

ஸ ' ) தடாக தி எ

கவ டாம ைன

ேன

வ சால)மான

தா .

.

இைற (' அ

னட

' (அ

கிறா க

ெசா

அவ க

7, அ தியாய

. எ

ேக கவ

பாக

நா

தலாக ) அறிவ

ைடய தடாக( தி

ேக ேட

றியைத ந

ட ஹதஸி

) எ

ஷ தா (ரலி) அவ க

(ேம க

பைத உ சில

தவ க ப

னா

றினா க அ

பா

க ப

; எ

இவ க

கி

'

தவா

ெகா வா க

ேச

தைத ந

கள

. அ ேபா

. உடேன நா

தாய ைத ெச

ேப

தவ க

ைன

' இைறவா! (இவ க ' எ

ேப

அறிவ களா? அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அத லா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 மதாைணயாக! இவ க தி

ெச

இைத அ ஒ

ெகா

ெகா

கள

இைத அ ஒ

மா ப

கள

ேகா

தி

ேசமி க ப ேபா

ற ப தா . இத

. அறிவ

லா

ெச

ெச

தா . இத

) அவ க

'அ , நா

வதிலி

தி பா க

பாள கள

ேவ! நா

.

வதிலி

த ப

83, எ

அறிவ லா க

பாள கள

ேவ! நா எ

னட

மா

பா

கா

.

6594 ைமேய அறிவ

க ப டவ

மான இைற

த (ஸ

.

தாய

கிறா . ப ற ைபய

பைழய மத தி ேக)

'அ

ப ரா

றினா க ஒ

(த

) அவ க

ைல கா(ர

ழ ப தி

பைழய மத தி ேக) தி (ரலி) அறிவ

ைமேய ேபசியவ கள

' எ

அப ப

7, அ தியாய

அவ க

தா க

(ரலி) அறிவ

ற ப

கிேறா ' எ

பாக

கள

' எ

அப ம

திகா

ைல கா(ர

(த

தா க

ெதாட பாக

அப

வரான இ

திகா

அப ப

ேடய

ேடய

மா ப

வரான இ

திகா

வய

அைத கவைர

றி

ேபா ப றி

நா ப

நா

ேற (40 நா ப

ெதா

(க

வாக)

) அ த ) ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க க

(அ ைட க

யாக

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 மா

கிற

. பற

அைத

ேபா

ற) ஒ

சைத

பற

(அதன ட ) அ

வ ஷய

கைள எ

வா நா

, (ெசய

(ஆகியைவ எ அ

லா

க ப

கிறா

அவ

உய கள

ெச

த இர ; அத

. அவ

ேட ெச

ைககள

நா

வா வாதார , ந பா கியசாலியா

. இதனா

வ ', அ

ெகா

அத

ஊத ப

அவ

ெச

ல ப ட ச ைக

கிறா . அ த மன தன

பா கியசாலியா அ

). ப ற

ெசயைல

ெம

.

வானவைர அ

), அவ

கிற

'ஒ

வா . இ

ந டள

வ '

திய

' அ

வ தி அவைர வ ைளவாக

தா

அவ 'ஒ

தி ெகா

ெசா

ழ ' ள, அவ

க தி

வா . ேபா

ேற) ஒ

வா . இ

' இர தி ெகா நரக தி

பண

இைடேய ' வ

கவாசிகள

ெச

பா

மதாைணயாக! ' உ

இைடெவள தா

(இைத

மா

40 நா க

ேற (ேம

மாக மாறிவ

(தய) ெசயைல

நரக தி

ேபா

லா

த ப

நரகவாசிகள

ெசா

திய

ெசா

அவ

கவாசிகள ெசா

' இைடெவள தா

ள, அவ வ

நரகவாசிகள

(ந ) ெசயைல

க தி இ ெசயைல

ெச

இைடேய ' ஒ ; அத ெச

ெகா

ழ ' அ

வ தி அவைர அத

வா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

காரண தா


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 என அ ஆத

லா இ

களா? எ

ெப

பதி

7, அ தியாய

இைற லா

' இைறவா! (இ

இைறவா! (இ

ெம

' இைறவா! இ

6595

அறிவ

லாம

) ஒ

) அவ க வைறய

(ஒ

ழமா இர

ேற (த மானமாக) இட

ஆணா? அ

ேக பா . அ தாய

வய

'

வானவைர நியமி கிறா

. இைறவா! (இ

பைட ைப

ெப றதா? (இத

றினா க

ல ப ட ச ைக ேபா

என அன

83, எ

ள) வ

வானவ த

) க

பா . அத

ந பா கிய

) அவ கள

ச ேதக

த (ஸ

, (தாய

ெகா

தா .2

(ரலி) அறிவ

(ர

.

பாக

அப இயா

ெப

ணா?

) வா வாதார இ

வள அ

) க

' எ லா

பா கிய

ேபாேத எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ெதா

ற) சைத

ைமயா கிட அ

வாேற இைவயைன றி

ப றி

. அவ ,

றி

ேபா

உைடயதா? அ ?ஆ

லா

த ப

வா .

தா .3

Visit: www.tamilislam.webs.com

வள

?' எ

நி ணய

க ப

,)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக இ ரா ஒ (

அவ

ஹ¤ைஸ

' இைற

ேப அ

(ெத

(ரலி) அறிவ

) ெத

றா க

வாறாய

ேக டா . நப (ஸ

ெசய

கிறா க

பாக

7, அ தியாய

83, எ

அ பா

வா

தா

பதிலள

) எ

(ரலி) அறிவ

தா க

யா ? நரகவாசிக

ேக டா . நப (ஸ

ெசய

கிறவ க

ெவா

ந ெசய

யா ? எ

) அவ க

'ஆ

யேவ

?' எ

' எ(ைத அைடவ)த காக

' எ(ைத அைடவ)த ' எ

பதிலள

வா

தா க

பள

க ப டா கேளா'

.6

6597 தா .

ழ ைதக

) அவ கள ட வா

மா?' என

'ஒ

ப றி நப (ஸ

கவாசிக

ந ெசய

) அவ க

இைணைவ ேபா

தா .

.

பைட க ப டா கேளா' அ அத காக

6596

அவ கேள! ெசா

லா

)' எ 'அ

83, எ

(இற

வ னவ ப ட ப

பா க

டா

அவ கள

யா

. அத கவ க

, ' அவ க

லா

பைத அ

.8

Visit: www.tamilislam.webs.com

?எ

(உய கறிவா

ட ' எ

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7

7, அ தியாய

பாக அ

83, எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைணைவ ேபா றி

இைற ட

(உய ந

கறிவா

தா

' எ

) எ

'எ

லா

ழ ைதக

ெப ேறா க

தா

சி ெப ற வ ல ேபா

யா

. அத கவ க

பா க

?எ

' அவ க

பைத அ

லா

.9

6599 தா .

இய ைகய (

மா

க தி)

ைக ) ெப ெற

பைத

கைள ெவ

தா

ப ற கி

க ைதவ

தவ களாகேவா ஆ கிவ ற உ

அவ கள

ேக க ப ட

ெசய தா க

டா

அவ கைள (இய ைக மா

த களாகேவா கிறி ,

வா

83, எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

நா

) அவ கள ட

வள

(இற

வ ைடயள

7, அ தியாய

பாக

தா .

ழ ைதக த (ஸ

வா

6598

தி

கி

றன . ஒ

ேபா

தா

ேசத ப

றன. அவ கள ப)

வல (இ

). ந

தாத வைர நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

( கேள அத ம

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ெவ ட ப ட நிைலய இைற

த (ஸ

) அவ க

ப ற பைத ந

றனா க

பாக

7, அ தியாய

83, எ

6600

பாக

7, அ தியாய

83, எ

6601

இைற

ெப

ெச

(

ெச

தி

பாக

பா தி(ர

ெகா

தி

கிற களா?' எ

. ஏெனன

'

ைடயா கி ெகா

வா வாதா)ர ைத

காலி

)வத காக அவைள மணவ ல டா . (மாறாக, அ த நிப தைனய

, அவ

ெகன வ தி க ப ட

.

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய நப (ஸ

றினா க

பா

.10

மணாள ட ) ேகார ேவ

ேக கிைட

உசாமா இ நா

(த

மண

என அ

ெப

, அைத

மா

அவ

) அவ க

, ம ெறா

அவ

த (ஸ

83, எ

தா . 11

6602

ைஸ (ரலி) அறிவ ) அவ க

கி

தா . இ

ெகா

ேத

. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

)

றி)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 அவ கள ஸஅ

வ யா

நப அவ க

ேபாரா

ெகா

லா

ெவா

ைமைய எதி பா

நா

ஸய

நப (ஸ த ற

றி அவ க

ெத வ

ெகா

) அவ க

அம க

அ ப யா ந

)

ஜப

மக

தா . அ ேபா

நப (ஸ

ேக உ ய

காக

) அவ க

.

ைமைய ெசா

(ரலி)

உய

கைட ப

லி அ

.12

ப னா க

தா . தி

தேபா

(ெப ண

ன க க

ஆ வ யா

அவ

வ தா . அ ேபா

6603

) காசா கி ெகா ேபா

. எனேவ, ெபா

பாயாக' எ

அவ கேள! எ

கஅ (ரலி),

தவைண உ

83, எ

நப அவ கள ட

தன . அ த

(ரலி) அறிவ

ெகா தா

ெகா

அவ கைள (வ உட

7, அ தியாய

இைற

பதாக

'அ

உபாதா(ரலி), உைப இ

ஆகிேயா

பாக

ள நா

ெச

சி இைட

கிற க கிற க

) ேபா

சா கள ைகதிக

வ றி

?' எ ? இைத

வதா (அ

யாமலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

,

ெகா

இைற

வ றன .

(அவ க

) ெச

ேக டத ெச

கிைட கி

த (ஸ உ

கள

) ம


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 தவேற

மி

ைலேய? ஏெனன

எ த உய

க டாய

7, அ தியாய

பாக

யமா

ஹ¤ைதபா அ

ைற) எ

(ஒ உைரய

, ம

றி ப டாம

தா க

நப (ஸ

ஜனாஸா ஒ அவ க

6604

ெம

' எ

) அவ க

. (அதி

அைத (ேந ெகா

ட ஒ வைத

83, எ

லா

வ தி

. 13

தா க

தா . உைரயா றினா க

வைரய லான எ த

பதிலள

தகவைல

ைல. அதைன அறி தவ க

7, அ தியாய க

83, எ

அறியாமலானா க

அல(ரலி) அறிவ நா

வாகிேய த

ைம ஏ ப

மைற

அைடயாள பாக

(ரலி) அறிவ

வ டவ

த ைமவ

வாக ேவ

கள ைடேய நப (ஸ

அறியாதவ க மற

, உ

) ஏேத

) கா

அவ க ெகா

ேபா

வைர (ம ேபா

அறி

டா க

. அதைன

ைற நா

அறி

) பா

. அ த

ெகா ேபா

ேவ

.

அவைர ஒ

.

6605

தா . ) அவ க

றி

த மிடமி

கல த ஒ

ட ெகா

(பகீ உ

◌ஃக க

வத காக) அம

தி

சியா

தைரைய

ெபா

ைமயவா ய

ேதா . அ ேபா தி

கீ றியப

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ஆ

நப (ஸ த

)


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 ேயாசைனய இ

பப ட

அ ேபா ந ப

) இ

த ப

இைற

நப (ஸ

லற

'இ

கிறவ ஆ

அ ேபா லி

கள

இைற

ெசா

நரக தி

ைல' எ

) நா

ள த

றா க

(ஏ ெகனேவ எ

ெசயலா

ெச

.

த ப

ட வ திைய

வ டமா ேடாமா?

. (ந

வழி) எள தா க ப

கி (இைறவைன) அ

83, எ

ேபா

ேக டா .

லபமான வழிய

) அவ க

யாம

ெச

92: 5-7) வசன கைள ஓதி

த (ஸ

வாறாய

ைல ந

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

' ெசா

வழ

7, அ தியாய

பாக

'அ

(அவரவ

' (இைறவழிய யா

அவ கேள!' எ

) அவ க

(தி

ஒ ந

அைனவ

ெம

. ப

ராத எவ

ம கள ெகா

பற

தா க

சி வா

ல நா கா

லா , ெபா

னா க

' எ

, ந

வைக ெச

லா )

லற

றிவ கைள

ேவா ' எ

. 14

6606 தா . ட

த (ஸ

லி ெகா

நா

ைகப

) அவ க ட ஒ

வைர

ேபா

கல இ

ப றி ' இவ

ெகா

ேடா .

தவ கள

, த ைம

நரகவாசிகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ '


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 எ

றினா க

.

ேபா

ேநர

அவ

நிைறய காய

நப

வ தேபா

ேதாழ கள

' அவ

நரகவாசி எ

அதிகமான காய அவ க அ ேபா ச ேதக ப

அள காய தி

லா

மா

றின . அ ேபா ந ப அ

ைகயாள

லா

அவ கேள! தா இைறவழிய

தா ' எ

ேற

) அவ கள

டா க

அதிலி

டா . அ ேபா

டன. அ ேபா

எவைர ைமயாக

டா

இைற க தி

. இ

த (ஸ

தவ ர ேவெறவ

அவ

அ ைப உ லி கள

றி

அவ கேள! த

ேபா த

கள

) அவ க ெசா

த (ஸ

அறிவ

வரா வ

' ப லாேல! எ

க தி

பாவ யான மன தன

ைழய

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைப த ைம

டா )' எ ெச

யா லமாக

,

ைகைய ல

இைற

ன மன தா த ெகாைல ெச நரகவாசிகள

)

வ அத

சில

)

.

இ ெசா வா

றி ேபா

நப (ஸ

றினா க

. நிைலைம இ ஓ

' இைற

டா . (அதனா

இ த மா

டா . உடேன

ைமயா கிவ

ெகா

ேபா வ

றினா . அ ேபா

(நப (ஸ வ

ைமயாக

ேவதைனைய உணரலானா . உடேன அவ

ைழ

சில

ெகா

வ ைர

ளா ' எ

ேபா

அ த ெகாைல ெச

ன கேளா அவ

நரகவாசிகள

அ த மன த

மிக

அவைர உ காரைவ

' இைற

அைட

லி கள

அவ கள ட

ஏ ப

ெசா

' அவ

அ த மன த

. ேம

' இைற


83.rj;jpaq;fSk; NeHj;jpf;fld;fSk;

ghfk;-7 வ

கிறா றினா க

' எ

(ம கள ைடேய) அறிவ

நா

) அவ க

பதி

பா

) அவ க

பா

ெகா

வா

ெதாட

ெச

லாைர

வட

அவ இற

வட வ

ைவ

(அ

ெவள ேயறிய

' தா

ெக

த (ைகப ) ேபா

' நரகவாசிகள எ

கா

ப)வராக இ

வைர

றினா க

, எதி க பா

த ஒ

க வ

. (அவைர

பைத அறிய) ம கள

பதில

வைர

கிறவ

ப றி நப யவ க

க க

ைமயாக

ேபாரா

அவைர

அேத நிைலய

ைமயாக ) காய ப

ப, த தி)

ெகா

வாள

த ப டா . அதனா

ரான ப

டா . வா

திைய

த க

மா

தா . இ அவ

திய

அவசரமாக

கிைடேய

அவ

ேதா

கிைடேய இ

நப (ஸ

) அவ கைள ேநா கி வ ைர

.

இைற

றா . அ த மன தேரா இைணைவ பாள கைள எத

(எதி களா

ெதாட

தா .

ளலா ' எ

றி ப டா க

(ப

' எ

6607

லி கள ேலேய மக தான (ப

த நப (ஸ

இவைர

83, எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ெகா

. 15

7, அ தியாய

பாக

ெச

ெச

ற) அ த மன த த தா

நா

தி

கிேற

' எ

றா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 அத

நப (ஸ

எவைர ெகா

மக தான (ப றி ப

கா

அறி ேத

. அவ

கைள , (இ

ெபா

ேத ெசய

ச திய ( பாக

திய

றி

வா . இ

ஆனா

திக

)

றினா க

ெசா

நரகவாசிகள க ப

கான) ப கார 84, எ

கி

திய

கவாசிகள

காக

ேபாரா

வதி

ப றி நரகவாசி எ

றா . அ ேபா

தா

நரகவாசிகள

ெசா

ெசயைல

வரா வ

ைல எ

த ப டேபா

அ யா ) அவ

பா

இற க ேபாவதி தா ' எ

' தா

இவைர

அவைர

: ஓ

. அவ

கிறவ

ைமயாக ) காய ப

வா . ஆனால, (இ

த மான

7, அ தியாய

ப த ெகாைல ெச மா

ெனா

) அவ

ேக டா க

க வ லி க

தா . (தா

(எதி களா

(ப

ெச

வைர பா

இேத (தியாக) நிைலய

வட வ

) அவ க

வரா வ

கேளா அவ

ப)வராக ) அவ

அவரசமாக இற ெசய

ன வ ஷய ?' எ

றி ப

பதா

நப (ஸ

'எ

நரகவாசிகள

நா

) அவ க

றி

கவாசகள ெச

வா . இ

றன.16

6608

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

வா . கைள


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 இ

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ேம

, ' ேந

ல எ

ேந

தி கட

(ெச

7, அ தியாய

இைற

றினா

எ தெவா

:) ேந

தி

மா றிவ டா

ெகாணர ப

ேபா

றினா க கடனான

ெகா

கிற

. ேந (அ

தி

.

கட

வள

தா

)'

ெச

கிற

84, எ

லா

(ைகப

'

, நா

ெகாண வெதன நா

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ஸா அ க

) அவ க

ப க ) ெகா

7, அ தியாய

தைட வ தி தா க

6609

மன தன ட

வ ைத) ெவள

பாக நா

ைற

தி கட

என அ

டாெம

ள) எைத

வ ) ெவள

84, எ

த (ஸ

லா

(ெச

ய ேவ

.18

பாக

(ேந

ெச

(வ திய

சன டமி

றா க

(அ

தா . தி கட

வ திய

வ டா

. ேந (

திய ராத

. மாறாக, வ திதா

தி கட ேப) வ திய

ல எ

க திவ

அவைன

சன டமி ேட

.

தா .

6610 ைக ) இைற

(ரலி) அறிவ த (ஸ

தா .

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேதா .


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 அ ேபா

நா

ேம

உர த

இற

ேபா

றலாேனா . அ ேபா

' ம கேள! உ க

கைள

.) ஏெனன

அைழ பதி அைழ கி

ைகேஸ! ெசா அறிவ எ

றா க

கணவாய

த (ஸ

ெகா

லா

) அவ க க

. (ெம

, (எ கள

) ' லா ஹ

(எ ைன

ள ஒ

ல வலா

வா

ைமயாக ெம

லாைர பா

மிக

ேக காதவைனேயா இ

றிவ க

லாஹ¤ அ ப ' (அ

தி கா

ேபா

ெசவ ேய பவைன

மா? (அ

இ ) பா

) 'அ

கி

லாதவைனேயா லா

லா ப

வாக

பவைன

ைதைய உம

வ த இ

ெப யவ

ேம

இ நா

லா

தா

.20

இைற

இர

, ந

க தி

7, அ தியாய

வய ெந

அவைர ந

'அ இைற

' எ

பாக

(இ

ைல. ந ற க

ரலி

84, எ

த (ஸ ஆ சி

6611

) அவ க இைறவ

றினா க

ைடய) ப ரதிநிதியாக ஆ க ப

கமான ஆேலாசக க ைம ெச

'

ஏவ அத

கேவ ெச

வா க

. ஓ

ேகாலாக இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

எவ ஆேலாசக , பா . அ

லா

)


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 ற

கள லி

என அ

ஸய

(

) யாைர பா அ

பாக

7, அ தியாய

இைற

வ பசார தி

த (ஸ வா

வ பசார

கி

ெச

ெச

கிற

ெபா

யா

என அ இத

கிற

சி

ெச

' எ

வ பசார

தி

வ பசார

ண ைவ

ளா

. அைத மன த

நா

(தவறான) பா ைவயா

) ேப சா

இைவ அைன ைத

. மன ைமயா

. நா

கிற

; இ ைச

கிற

. அ

.

பாளரான இ அ

பாவ

இ த ஹத பாக

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

அறிவ

றினா க ைக இைறவ

. (ம ம உ (பா

அவ கள டமி வட

ள ப

. ம ம உ

பா .

தா .

6612

) அவ க

றன.) க

வ பசார

ெகா

84, எ

மன த

அைட ேத த

கா தாேனா அவேர மாச றவராக இ

(ரலி) அறிவ

(ரலி) அவ க

ஹ¤ைரரா(ரலி) அவ க

ம ேறா

7, அ தியாய

தா . அ பா

அறிவ

84, எ

அறிவ

கா டாக ேவெறைத பாள

ெதாட

கிறா க

வழியாக

: நப (ஸ

)

ள இ த ஹதைஸ நா

காணவ

6613

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல.

.22


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 இ

மா(ர

) அவ க

' (நப ேய!) உ ம

(அ

நா

ைமய

பாவ க

இ த ம க வ

) வசன

அவ க

(ம காவ லி

சப

க ப ட மர ' எ

7, அ தியாய

இைற

த (இ ) கா சிைய

உணவா

என)

அ பா

) ைப ப

84, எ

த (ஸ

தா க

இழ

ளா கி வ றா க

உைரயா

. அத வத

(உ க

க ப ட மர ைத

நா

றிய (தி

ெச

றி கிற

ள ' மர ைத

17: 60

, இைற

அைழ

பைத

த (ஸ

)

ல ப ட இரவ

.

ஆன

றி கிற

.23

6614

) அவ க

றினா : இ

ம திஸி

றினா க

. ஆத (அைல) அவ கள ட

த ைதயான ந

ஆன

டான கா சிைய

' ச பா தி

, சப

ேளா ' எ

(ரலி)

த களான) ஆத (அைல) அவ க

(இைற

கா ட ப ட க

பாக

கா

ெதாட பாக இ

னா

ெச

தா .

ேசாதைனயாகேவ ஆ கி

அறிவ

; ெசா

ஸா(அைல) அவ க ஸா(அைல) அவ க

பாவ தி க திலி

ஆத (அைல) அவ க உ ைமேய ேத

ெத

'

' தா

காரண தா எ

' ஆத

லா கர தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கேள!

கைள

கைள ெவள ேய றி வ

ஸாேவ! அ ; அவ

) எ

'


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 (வ ந

லைமயா க

, அ

அவ

) உம காக (த

லா

வ தி

ரா

ைன

ட ஒ

ேக டா க

. (இ த பதி

ேதா க

டா க

ல )

த (ஸ

என அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

) அவ க

7, அ தியாய

பாக

ஃகீ ரா இ

84, எ

அவ க எ

தி அ

மா

நப (ஸ

ெதா

ைக க

ப எ

டா க

ற களா?' எ

என

ைற ' எ

'

ெதாட

வழியாக

.

தைல ெச

ய ப ட அவ கள

தா .

ஃகீ ரா(ரலி) அவ க ஓதிய

ஆ கள

றி ப

ஃகீ ரா(ரலி) அவ க ) அவ க

பழி கி

ேப எ

6615

) அறிவ ,

ைன

தா . 24 பாள

ஷ{ அபா(ரலி) அவ களா

அ ைமயான வ ரா (ர

. (இ தைகய

ஸா (அைல) அவ கைள ஆத (அைல) அவ க

றினா க

அறிவ

ஆவ யா(ரலி) அவ க

நா ப

வ ஷய தி காக எ

; ேதா க

ம ேறா

(ேவத ைத) வைர தா

பைட பத

இைற

இ த ஹத

தா க எ

' லா இலாஹ இ

னட ல

க த ந

லாஹ¤ வ

தி, நப (ஸ

)

ெசவ ேய றைத என

. அ ேபா றினா க

(ப

: ெதா

மா

ைக

தஹ¤ லா ஷ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பதி

)

ப க லஹ¤


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 அ

லாஹ¤

வலா ய

ம லா மான அ லிமா அஉைத த வ லா

◌ஃபஉ த

வண க தி அவ யா

ைல. ந த

அவ

ஜுைர (ர

அவ க

க டைளய

மி

யா

மி

கா

. (ெபா

ைல. அவ

ைல. இைறவா! ந ெகா பவ

ைல. எ ெச

:

தன

பைத

பவ

ெச

இைற

ெத வ

தா க

. ப

ததாக அ தா இ

தா

டைத

டதாக

அப

பாபா(ர

ஆவ யா(ரலி) அவ கள ட

ஆவ யா(ரலி) அவ க

லா

, எதி களா

84, எ

த (ஸ வட

இ த

அ தா

ஆைவ ஓ றினா க

.25

ஏ ப

6616

) அவ க தா

.

.)

தி 13

தவ

றினா : தம

ெத வ

வைத ேக ேட

தவ ர ேவெறவ

) அள

) அவ க

7, அ தியாய

ேக

(ஏ

) அவ க

பாக

மி

ெகா

, அ ேபா

ம க

ஜ ' எ ைவ

எவ

பய

னட

றதாக

லா

பைத

னட

இைத வ ரா (ர

இைணயானவ மி

ெச

ஜ தி மி

யவ

உ திய லிமா மன உ த

றினா க

'

யாத ேசாதைன, அழிவ

மன உைள ச

வ வ

ஆகியவ றிலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

, வ திய கா

)


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 ேகா

என அ பாக

.

7, அ தியாய

லா

நப (ஸ

) அவ க

ர ட

யவ

84, எ (ச திய

உம (ரலி) அறிவ

யாதிட

84, எ

ைவ

நப (ஸ

' எ

றா

ைலைய

தா

வதாக இ ேற ெப

) அவ க

) 'இ

பா

'அ

. உடேன நப (ஸ யா

' நா

. (அ

நிைன

வட

தா

ைல. உ ச திய

ெச

கைள வா க

.

6618

ேள

) அவ க

வசன ைத மன தி

தா .

தா .

நப (ஸ

மைற

(அ ேபா

ெச

மதாைணயாக!' எ

7, அ தியாய

மன தி

6617

உம (ரலி) அறிவ

பாக

'அ

தா . 26

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

கா

(உ னெவ

டா க

) அவ க ' எ

றா க

'

ேசாதி பத காக) ஒ

ெசா

44 வ

' எ

ெகா

ைன

)' எ

ேக டா க

அ தியாய தி

.) அத

ர வல

ேபா! ந உ

. (அ

கிலி

ைற

10 வ யா

' (அ

த) உம (ரலி) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 ' இைற

ேக டா க

அவ கேள! இவைன

. நப (ஸ

) அவ க

ெகா

, ' இவைனவ

(த ஜாலாக) இ

தா

ெகா

வ - நப ஈசா-வ

ல ேவெறா

அவனாக இ இ

ைல' எ

பாக

7, அ தியாய இைற த

ஆ கிவ அ

'அ

தா

ைமைய

வா

வதி

ெகா

நா யவ கள

. எனேவ, அ த ேநா

ெவள ேயறாம

ெகா

) அவ கள ட

டா

டவராக

ெகா

க யா

அ ேபா

' எ

அவனாக

. (ஏெனன

இைறவன உ

ைளேநா அ

ஏ பா எ த ந

(பரவ ) உ

ைமேயா ேகேய த அவ

ந கிய

றி

லா

ைகயாள க

க அ ள ஓ

திய வ தி ப ேய தவ ர எ த ேநா ெபா

. இவ

, இவைன .) இவ ைம

தா .

அைத இைறந ப

மதியள

6619

. பற

லா

. 28

84, எ

த (ஸ

அத கவ க இ

இவைன

றினா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

இவைன ந

ைலயாய

வ ட என

கிைட

உய ' எ

.

கிற ேவதைனயாக

லா

த ைம

ைமைய எதி பா தா

ேக ேட

ைணயாக அ யா , தம டா

என உ

அ த ஊ லி

தியாகி பதிலள

கிைட தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.29

தி


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

84, எ

6620

பராஉ இ

ஆஸி (ரலி) அறிவ

அக

ேபா

ேபா

ெச

ெகா

றி அ நா

பாக

த வ

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

த ைத) அ

ச திய ைத

ேபா பாத நா

84, எ

ைண (இ

வா

பா ய வ

இ எ

லாவ

கள

தி ப

டா க

. இவ க

இட

டா

நா

கமா ேடா . ெதா

ண )

ேந வழி

தி

மா ேடா .

அைமதிைய வாயாக! இைணைவ ேபா எ

கைள

ேசாதைனய

தரமா ேடா .30

6621

தா . (ரலி) அவ க லா

றி காமலி ெச

அவ க

கைள உ

அத

ெதாட பான வசன) ைத அ ச திய ைத

லா ேநா றி

ழிய

ப னா

.

ச தி

வாயாக! எ

. அ ேபா

மதாைணயாக! அ

பைகவ கைள

கள

ேட

கமா ேடா . ேநா

இற கிய ஆ

தா க

தா .

) அவ க

பைத க

ெகா

லா

அைட தி

நப (ஸ

, அத

ச திய ைத அ

வ தா க ன

(அைத

றி தத காக ப கார(

வைர (தா . ேம ைகவ

ெச

அவ க

த) எ த , ' நா

) ம ற (ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற


84.rj;jpa (KwpTf;fhd) gupfhuq;fs;

ghfk;-7 ேத

ெத

ப)ேத அைதவ ட

அைதேய ெச எ

. ச திய ைத

7, அ தியாய

பாக அ

நப (ஸ

மா

ச (எ

அள

கி டா

.) ேக காம

(இைறவன றி

தினா

றி தத கான ப கார ைத

ரா(ரலி) அறிவ

ன ட ), ' அ

க ப டா அ

) உதவ அள

ைற அைதவ ட வ

நா

ைம எ ெச

ேவா வ

ேவ

'

6622

ைப நயாக (ஆைச ப

உன

ெசய

84, எ

) அவ க

ேவெறா

.2

றா க

ெபா

ேவ

சிற த

றி த) ' எ

றா க

)

அேதா

தா .

மா

ேக காேத! ஏெனன ந (தன ைமய

உன

அள

க ப

. ந ஒ

ச திய தினா

கான ப கார ைத

ெச

ராேவ! ஆ சி

, (ந) ேக டதா

) வட ப

க ப டா

சிற ததாக ந க

அ ெச உ வ

வா

. (இைறவ

உதவ

ெதாட பாக உன , அ

லாத

ைடய ச திய (ைத . சிற த

. 3

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவா அைத


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

வ ைன

ச ட

பாக

7, அ தியாய

85, எ

ஸா அ

நா

(எ

) அ

, (எ

கைள

ஏ பா

) ெச

6623

அ (ரலி) அறிவ

அ அ

ெச

ல தா எ

தா .

வன

பயண

ேக ேட

ைமகைள

. அ ேபா

நப (ஸ

நப (ஸ

) அவ கள ட

)

ெச

) அவ க

மதாைணயாக! நா

கைள (ஒ டக தி

ேதைவயான (வாகன) ஒ டக

கைள ஏ றிய

ைகவச ) இ (அ

ைல' எ

ேகேய) இ

றா க

ேதா . ப

ஒ டக ம ைதக ஏ றி அ ெச

ப னா க

ெகா

'அ

லா

ெச

த பற

ஏ படா ெச

தேபா வ

ெகா

லா

(அ

கி

நா

வா வா

, 'அ

யா

ைள

வ ைடெப க

கி

ெச

ந ைம

' அ ) அவ க றா ம

. ஏெனன

,

(த ேபா

வைர நா

திமி

ெகா ம

க ட கைள

) ல

'எ

கள

சில ' ,

தரமா ேடென

இவ றி

ந ைம ஏ றிய

லா

னட

நா ய ேநர ெவ

ல (ஒ டக

வர ப டன. எனேவ, அவ றி

) அவ கள ட

ேக ேடா . அ

) ஏ றிய

நப யவ கள ட

மதாைணயாக! (நப (ஸ இவ ைற நா

. நப (ஸ ப

. நா

. பற

ெச ப

) நம

ல (ஒ டக த மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ச திய வள க

(பர க ) ஏ பா

இயலா

என

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 நப யவ க வழ

கினா க

ெச

றினா க

. எனேவ, நப (ஸ

ேடா . அ

நிைன

ெச

ப பவ

லா

ச திய

ைல, மாறாக, அ வ

, பற

ப ச தி

' ச திய

ெச

ேவ

' அ

ெச

ேவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

நா தா

ல ' எ

ேவா ' எ

அவ க லா

றி

தா

85, எ

த (ஸ ைம நாள

ெச

ப கார

ல ஒ டக ெச

, இன ேம

ெச

த ச திய ைத

நா

, அ த

, ச திய

ஏ றி

) ஏ றி அ

ைற அைதவ ட

ெச

லி

கைள ஒ டக தி

கைள (அதி

ப னா

ஏேத

சிற ததாக

றி

காக

ப கார

6624

(கால தா

றினா க ) ப

'

தியவ களாக

(அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிற தைதேய

.4

) அவ க

அவ க

ெசா

ேறா . (அவ க

, ' நா

நா னா

' சிற தைதேய ெச றா க

லாத ேவெறா

காக

ஏறி ெச

நிைன

மதாைணயாக! அவ

ெச

, நா நா

வாேற நப அவ கள ட

திேனா .) அ ேபா

. பற

) அவ கள ட

த ச திய ைத) அவ க

ெகா

ச திய

தா

)

.


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 தியவ களாக என அ

ேம லா

வைகய

அவ க

த ப

றினா க

ஒ ெச

ெச

ப தா

த சய திய தி

வைதவ ட

றினா க வைகய

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

'

ெப

ப அ

(

வாதமாக இ

,

லா

பாவமா

.6

6626

( ) ந

) அத காக அவ

) அவ க

வாதமாக இ றி

கள தா

85, எ

ப தா

(ச திய ைத

என அ

) அவ க

ள ப கார ைத

த (ஸ

இைற

ச திய தி அவ

றி

7, அ தியாய வ

த (ஸ

) ெதாட பாக

ச திய ைத

எ ஒ

6625

மதாைணயாக! (உ

கடைமயா கி பாக

தா .5

85, எ

இைற

' எ

(அ த

ேபா .

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

, அவ

ைம ெச

ெச ய

' அவ க

) ெதாட பாக

ெப ! - அதாவ

பாவமா ப கார

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

ெச

. (எனேவ, ) ெச

!


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற ஒ

த (ஸ

பைட ப

தித

) அவ க

தைலைமைய ந (

லாஹி (அ

ெபா

மிக

(உசாமா) எ

தி

லா

உம (ரலி) அறிவ

ச தி(ய

ெச

85, எ

கைள ேபா

) அவ க

கிற க ) இவ

ைற தா . ேம

றி

றா

ெகா

,

(இ

ஒ (ைஸ

த க

.

(ைஸ ) தைலைம , அவ

ம கள ேலேய என

தா . ம கள ேலேய (அவ றா க

ைடய த ைதய

மதாைணயாக!) அவ

யவராவா ' எ

தளபதியா கி

உசாமா அவ கள த (ஸ

ைற ேபா

ைடயவராகேவ இ

7, அ தியாய ைல. உ

பமானவராக

பாக

'இ

தா

சில

இைற

தா ேபா

) தைலைமைய

வஅ

ைஸ (ரலி) அவ கைள

. ம கள

றின . அ ேபா

ல!) இத

அவ கள

, உசாமா இ ப னா க

ைற

) இவ

6627

தா .

ைவ அ

தைலைமைய (இ ேபா

85, எ

வரான) இவ

.8

6628

தா . ர

பவ

அதிகமாக

மதாைணயாக!' எ பய

நப (ஸ

வா கி)யமாக இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க த

.13


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

(த ேபா

சீ ச

ைகய க

த (ஸ

) அவ க

அவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

உய

எவ

என அ

ள பாரசீக ம

இைறவழிய

ைடய க

ரா (

)

கி

ரா) இ

உய வ

எவ

ைடய

.

தா .14

ன ) சீ ச

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

மா

' வ

ள பாரசீக ம

ேவெறா

ளேதா அவ ல

ன ) கி

ரா வரமா டா . எ ம

றினா க

ைகய

அவ

6630

) அவ க

அவ

கி

டா

ெசலவழி க ப

வரமா டா . (த ேபா

டா

ச தியமாக! (சீ ச

85, எ

'

மா

ேவெறா

ரா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

சீ ச

மா வ

ள ைபஸா திய ம

ேவெறா

ன ) சீ ச

நி சய இ

(த ேபா

றினா க

வரமா டா . (த ேபா

டா

ளேதா அவ

என ஜாப

6629

ள ைபஸா திய ம

ேவெறா மா

85, எ

கி

டா

அவ

ன ) கி

ப ரா (

)

ரா வரமா டா . இ த

ச தியமாக! (சீச

நி சயமாக இைறவழிய

கி

ெசலவழி க ப

தா .15

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஹ மதி ரா) .


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ஹ மதி ந

85, எ

) அவ க

தாயேம! அ

அறிவ களாய

7, அ தியாய லா

இர

ேப

அவ கள

இைற ஒ

றினா . அவ க த

வ வர

லா

ைன

ேபச அ

றா க

. அ த மன த , ' எ . ' அஸஃ

;

ைறவாகேவ சி

லா

ப க

.

தா .

) அவ கள ட கிைடேய அ

றினா க

மதி

வ க

அறிவைதெய

6632

அவ கேள! அ

தா

அதிகமாக அ

த (ஸ

'

மதாைணயாக! நா

ஹிஷா (ரலி) அறிவ

இைற

ெகா

தா .

85, எ

வ , 'எ

அவ க

றினா க

லா

நி சய

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

6631

' எ

. (அ ேபா

ஒ லா ெத

ச ட ப

றா . நப (ஸ

மக பத ) இவ

இவ ட '

லியா

வழ ைக வ

ெகா

ச ட ப

வ தன . த

தவரான ம ெறா எ

பள வ

, ' ேப

'

'ஆ .

கிைடேய த

) அவ க

பள

!

'

' அஸஃ ' ஆக ேவைல பா ' எ

ைடய மைனவ

ெபா ட

என மாலி (ர

வ பசார

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 ெச

' எ

அ ைம

டா

. எனேவ, ம க றின . ஆனா

ெப

ைண

அறிஞ கள ட

றி

ட) எ

, ஓரா

த எ

காக

. அவ க

ஒ டக கிேன

தா

நா

மணமாகாத நிைலய

ெகா

க ேவ

கட த ேவ

மைனவ

டைன

கைள

. பற

, ' (தி

கைசய க அவைன நா

ெலறி த

, ந

ெத வ

ெலறி

தா க

'

றா .

அத

இைற

த (ஸ க

: 'உ

பள

தர ப

கிேற

' எ

ஓரா ஒ

) ேக ேட மக

த) அவ

ச தியமாக! உ

அவ

மக

ெதாைகயாக வழ

கால தி

டைன (வ பசார

னட , ' உ

, நா

ப ைண

(இ

வ பசார எ

றிவ

கால தி

) அவ க வ

நா

லம(ரலி) அவ க

ெகா

டா

அவ

உ தரவ ட ப டா க

. அ

, 'எ

உய

மிைடேய நா ஆ

அ ைம

, அவ

மக

கட த

ெச

அ த நப க

எவ அ

வாேற, (உைன

ெப

ளேதா அவ

தா க

. ேம

டைன வழ அ ெப

ச ட ப ேய கள டேம தி

கைசய க

மைனவ ய ட த

ைகய

லா

வழ

ப ெச

, உைன ெச கி

, அவ

ற ைத

மா

ணட

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா .) அவ


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 ற ைத ஒ

ெகா

டா . எனேவ, அவ

ெலறி த

டைன வழ

கினா .

18 7, அ தியாய

பாக அ

ப ரா

நப (ஸ

ஃைபஉ இ

) அவ க

பன} ◌ஃகதஃபா இ

லா ைத

ல தா

றன . அ ேபா

(ரலி) அறிவ

றா

பல மட

7, அ தியாய

85, எ

ஸஅஸ

)

ல , ◌ஃ ◌ஃபா ,

ைஸனா, ஜுைஹனா ஆகிய

தலி

, (

நப (ஸ

ஆகிய (ப ரபல அர

அைட தவ க

ச தியமாக! (அ

தா .

ேதாழ கள ட ) ' பன} தம , பன} ஆமி

வ ய) அ

இழ

அவ கைளவ ட( பாக

(த

சிற ேதாெர

6635

ஹா

, பன} அச

85, எ

றிய ப ரபலமான) அ த

தாேம!' எ

) அவ க

ல தாைரவ ட (

'எ

ேக டா க உய

தலான) இவ க ) சிற தவ க

' எ

எவ

ல தா

. ேதாழ க

ைகய

(பன} தம

6636

Visit: www.tamilislam.webs.com

'ஆ '

ளேதா அவ

தலான)

றினா க

தலி

.19

,


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 அ

ஹ¤ைம

இைற வ

த (ஸ

லி

ஸாஇத அவ க ) அவ க

) அவ க

உ கா

இைற வ உ

த பற

ஆய

வழ

த (ஸ (ப

'இ

மா

எைத

ெப றா

)

க ப ட

' எ

க ப

மாைல ெதா

வைர (' ஸகா '

அவ கேள! இ றினா .

கிறேதா இ

ைக

தாய

ைலயா எ

றினா க வ

: ப

, தம

யாேர அைத அவ

அ உய அ த(

நி

கைள

,

றி ேபா றி

ன , அ த அதிகா

லி க) அதிகா யாக நியமி ேதா . அவேரா

கிறா . அவ ஹ மதி

பற

ய ப

அதிகார தி

ெகா கள

வழ

த) ஒ பண ைய

.

(ஸகா உ

ேம! (இ த)

ச தியமாக! உ

த ைதய

பள

ேச த

, ' இைற

றி இைறவைன அவ

' எ

உ கா க

ப வ

பள பாக வழ

) அவ க

திெமாழி

க ப ட

றினா க

? அவைர நா

ந மிட

உம

!' எ

பற

என

ல ைத

. அ த அதிகா

தி

அவ ட , ' உ

ெகா

ஏக

பா

; இ

தா .

' எ

நப யவ கள ட

நப (ஸ பா

(' அ

) அதிகா யாக நியமி தா க ெகா

அறிவ

ப ட த

. இ

த ைதய

பள

வழ

எவ

ைகய

ெபா

ைம நாள

என வ

க ப

அ அ

கிறதா இ ளேதா அவ

) ெசா திலி த

பள பாக

பட ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

தாய

ைலயா எ ம

ைற ேகடாக ம

ெகா


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 நி சய

நிைலய

வா . அ அைத

ெகா

ஒ டகமாக இ

ெகா

நிைலய

க தி ெகா றினா க

அைத

ைடய ெச

த (ஸ

அளவ

அவ கள டமி

பாக

பா

ெகா தா

வா ; அ

ெகா

ைகைய உய ைஸ

ெசவ ேய றா க க

(

கிறா க

க தி

ஆடாக இ

தா

வா ' எ ேச

றிவ ேட

' எ

: கள

தினா க

ஸாப

. (ேவ

ெவ

ைமைய நா

. (ரலி) அவ க

மானா

, ) அவ ட

நப (ஸ ந

)

.20

7, அ தியாய காசி

திைய ம கள ட ) நா

) அவ க

இ த ஹதைஸ எ

ேக

கைன

.

இைற

பா

ப வாக இ

ெகா அைத

ஹ¤ைம (ரலி) அவ க

பற

வா ; அ

நிைலய

' (இைறவா! உ அ

தா

85, எ

ஹ ம -ஸ

ஹ மதி

உய

அறிவைதெய

லா

எவ ந

6637 ) அவ க

ைகய

றினா க

ளேதா அவ

அறிவ களாய

நி சய

: ம

ச தியமாக! நா அதிகமாக அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ க

;


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 ைறவாகேவ சி என அ

நப (ஸ

கஅபாவ

ஏேத

கா ட ப ) ெசா

நப யவ க எ

'எ

ைன த

ேக ேட

(ந

வழிய

, ' கஅபாவ

. நா

லி ெகா

னா

ெச

ேத

, 'எ

' எ

பணமாக

. நப (ஸ வ ைத

) அவ க ெசலவ

அவ க

அதிபதி ம

நிைல எ

ேட அவ க

ேபசாமலி

. அ ேபா

) எ அ

க இயலவ றினா க . அவ க , ' அதிக ட) சிலைர

ன? எ அம

ைல. அ

டவாள

னாவ ேத

லா

யா , இைற வ

' எ

?' எ

. அ ேபா நா ய ஏேதா ஒ

. உடேன நா

ெச

ல )

ெதாட பாக அவ க

நிைல எ கி

(இைறய

ச தியமாக! அவ க

ச தியமாக அவ க

கிறதா? (அ ப யானா

ெகா

தா

ேச

அதிபதி ம

கினா க

(மன

ேபா

தவா

. கஅபாவ

ெதாட

6638

தா .

) அவ கள ட

நிழலி

டவாள க

ெசா

தா .21

85, எ

த (ரலி) அறிவ

நா

.

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

ப க

'எ த

த ைத அவ கேள?'

பைட தவ க

தவ ர' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ஆனா

றியவா

வா


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 இ

வா

ெச

தா க

வா

(எ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ெவா

ெப ெற ஒ

எ றவ க

ைலமா

) அவ க

இைறவழிய

பா க

' எ

'இ

ஷாஅ

ைல. (மற

இட

ப க ) ைககளா

ைசைக

லா

' (அ ,)

ச தியமாக! அவ , ' இ க

(ஒ

ைற), ' நா ெச

லா

டா க

, த ஒ

ஹ மதி

உய

எவ

பதியாகி ப

லா ைளக

' எ ெப

ேவ

) எ

றிர

. அவ கள ஒ

வைன

ைடய ேதாழ கள (ேச

'இ

) ெசா

ஷா அ

ைணவ ய

ஷா அ

னா

(அைல) அவ க மைனவ ைய

திைர) வர

நா னா

.) ேம

ஒேரெயா

(

. அ ேபா

ைலமா

ைல. அ த ஒ

தா . (இ த)

ைணவ ய

'

அற ேபா

றினா க

. அவ கள

பமைடயவ

றினா க

(அைல) அவ க

றா க

ெப ெற

ப க

ைணவ ய ட

றினா . (ஆனா

ெச

வல

6639

ைடய) ெதா

(எ ஒ

ப க

85, எ

த (ஸ

த )

(இைற

.

லா

' எ

அைனவ ட

தவ ர ேவெறவ ைடய அைர மன தைர ைகய றிய

, அ ப

ளேதா அவ தா

தா ம

, (அ த ெதா

ைளக

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைனவ

'


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 இைறவழிய என அ

அற ேபா

பராஉ இ

ைற) இைற

க ெப ற வ டமி

அவ க

அவ க

. ம க

, 'எ

ஆகிேயா

எவ ெசா

சிற தைவ' எ இ

, 'ஆ

உய

ஆ ) அவ க

பா

வா

கி

இைற

மி

ண ஒ

ைவ

கலாய ன . அ ேபா க த

ைகய க தி

.

ளேதா அவ

இைற

வ ய பைடகி

அவ கேள!' எ

கிைட கவ

பள பாக

வய த (ஸ

ற களா?' எ

றின . நப (ஸ

)

)

ச தியமாக! ஸஅ (ப ைக

ைடக

இைதவ ட

.

) அவ கள டமி

அறிவ

ள ஹதஸி இட

பா

) ' இைத

றினா க

அழைக

ஹா (ர

ச தியமாக' எ

பா க

தா .

) அவ க

அத

(ம கைள

ேக டா க

த (ஸ

. ம க

ஆகிய

6640

ஆஸி (ரலி) அறிவ

(ஒ வழ

85, எ

திைர) வர களா

தா . 22

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

கிற (

ெபறவ

ஷ{ அபா(ர 'எ

உய

எவ

) ம ைகய

ைல.23

Visit: www.tamilislam.webs.com

ராய

(ர

ளேதா அவ

) ம


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

85, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ யா

(அ

6641

தா .

(ரலி) அவ கள

ரபஆ' (ரலி) அவ க

ைணவ யா ) ' ஹி

' இைற

அவ கேள! இ த

வ டா கள ேலேய உ

ைடய வ டா

. பற

என

பமானதா

ண யைடவேத இ

இைற

த (ஸ

) அவ க

ச தியமாக! (உ றினா க அவ

றமா தா

' வ டா க ஒ

ய (ெச

அவ கேள! (எ வ )திலி

மா?' எ

ேம

ள (அர )

இழிவைடவேத (இத பமானதா உய

மாறிவ எவ

ப ) இ

றமாகா எ

' எ

பைத

) அவ க

கணவ ) அ (எ

ேக டா . நப (ஸ பதிலள

றி க

ைமைய ( பாஉ) பய

ைக (ர

மிய

லா வ டா கள

ஹ மதி

ைடய இ த வ

உ பா இ ) என க ட

ைடய வ டா ' எ

ைகய

றினா .

ளேதா அவ

(அதிகமா

)' எ

ஃ யா

மியான மன தராவா .

.

' இைற

அவ

'

ச ேதக

ைளக

) நா

) அவ க

தா க

ெத வ

உணவள ப

' நியாயமான அளவ

.24

ைமைய (அ பாஉ) பய

தினா களா? எ

பதி

ளா க

அறிவ

தினா களா?

பாள

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா இ


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

ைற இைற டாரெமா

நா

கி

இ றி

சா

பமா

நப (ஸ

) அவ க

எதி பா

தி

) அவ க

தப

. ேதாழ க றி

கிேற

ஸய வ ப

க ேவ

'ஆ ' எ ஒ

திய னராக ந

ேக டா க

றா க

85, எ

. ேதாழ க உய

கி

ற களா?'

) அவ க

க ேவ

, 'ஆ ' எ

எவ க

க வாசிகள

தன . நப (ஸ க

,

ெமன றின .

ைகய ப க

ேதா

ளேதா அவ எ

ேற நா

6643 தா .

லாஹ¤ அஹ ' எ ெகா

நா

.25

(ரலி) அறிவ ப ஓதி

ெமன வ

பதிலள

ஹ மதி

' எ

ைக யம

ேதாழ கள ட , ' ெசா

பாதி ேபராக ந

ஹ¤வ தி

தேபா

கள

, ' (இ த)

'

தா .

கவாசிகள

7, அ தியாய

பாக

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

களா?' எ

ச தியமாக! ெசா

கவாசிகள

6642

திய னராக ந

ேக டா க

' ெசா

85, எ

(112 வ

பைத ம ெறா

மன த

) அ தியாய ைத

ெசவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா . அ த


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 மன த

அ த

இைற

த (ஸ

சிறிய அ தியாய ைத(

சாதாரணமாக மதி ப

டைத

அவ க

எவ

, 'எ

உய

அ தியாய

ஆன

பாக

7, அ தியாய

இைற

(ெதா

ைகய

)

ரணமாக

னா

என அன பாக

ைவ க

அன நப (ஸ அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

இைற

ப றி

றினா .

த (ஸ

)

ச தியமாக! அ த

நிகரானதா

றினா க

ன தைல

' எ

றா க

.26

கிேற

'

) ச தாைவ

, எ

ேபா

உய

எவ

ச தா ெச

(சிரவண க ைத ைகய ேபா

ளேதா அவ

) ம

. தா .

6645

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ கள ட

கி

அைத

ஓதியைத) இவ

6644

. ஏெனன

85, எ

. அ ேபா

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

றி

(

பா

ப அவ

ளேதா அவ

தி

ைகய

உ ெச

கைள நா இ

றி

) அவ க

ெச

ச தியமாக! ந

ேபா

85, எ

த (ஸ

) அவ கள ட

தி

தா .

ழ ைதக

வ தா . அ ேபா

சா நப (ஸ

ெப

மண ஒ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'எ

வ தா . ய


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 எவ

ைகய

ளேதா அவ

ம கள ேலேய எ

ேபர

பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(எ

த ைத) உம (ரலி)

'உ

கள

வா

நப (ஸ

பைத

ைற

. 27

றினா க

தா . றினா : எ ந

) அவ க

னட

' எ ற

ைர

) அவ க றி க

ெபா

ல தி

, 46: 4 வ

' அஸாரதி ம ேறா

' எ

இைற

ச திய றா க

த (ஸ

ெச

. அ

ேக ட

ேபா

ச ; நா

கிறா க

: (' ப ற

) அவ க

ய ேவ

லா

,

டாெமன அ

லா

மதாைணயாக!

நானாக

ேப

ேபா

த ைத ெபயரா

ச ;

ச திய

ைல.

இன தி எ

சா களான) ந

6647

ெபயரா

ேப ைச எ ததி

ஜாஹி (ர எ

85, எ

த ைதய

ச தியமாக! (அ

யவ க

தைட வ தி கிறா

பற ெச

மி

மி

இட

ெப

வசன தி

' எ

ேப ைச எ

ள ' ஆஸி ' எ ல தி

ெசா ெறா

இட

ெசா ெப

பாள

ெதாட

இ த ஹத

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

;

லி மான)

' ஞான ைத அறிவ

.

அறிவ

ைர த

'


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 இ

ேனா

நப (ஸ

அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற

ளாஆ

ல ைத

வ த

ல ைத

வைர

உண

ேபா

ஜ ம(ர

ல தா

ேகாழி இைற சி இ

ைத '

ேச

ெச

வைத

.

'

யாத க

.

6649

ைற) நா

ேதா . அ ேபா

அதி ஒ

. (ஒ

ெச

த) இ த (எ

ெப

தா .

ேச

நா டவ களான) அ

றினா க

ச திய

85, எ ள

வ த ) ச திய

இட

6648

உம (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

(இ

) அவ க

ெபயரா

பாக

றா க

85, எ

த (ஸ

த ைதய

என இ

(

, உம (ரலி) அவ க

) அவ கேள ெசவ

) அறிவ க

) ஜ

ேகா திர தா

மிைடேய ந அ

ஸா அ

ஸா(ரலி) அவ க த

. அ

. அத

ற அ அ

(யம

சேகாதர

அ (ரலி) அவ கள ட கி

உண

ஸா(ரலி) அவ க

த சிவ பான மன த

காண ப டா . அ

ண அைழ தா க

தா .

ைவ க ப ட

ப க தி தா . அவ

ஸா(ரலி) அவ க அ த மன த , ' இ த

பன}

அ ைமகள

அ த மன தைர ேகாழி (இன ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 அ

த ) ஒ

ைற

இைத இன ேம (இைத அறிவ எ

க கிேற

கைள(

ேக

ெசா

) அவ கள ட

ேற

பயண

இைற ப

கைள நா

. (எனேவ நா

தி

ெகா

வர ப டன. உடேன, ' அ

வழ

மா

ெகா ெச

, எ

ேபாவதி

டா க

ெச

ெகா

ேடா ! இைற ைலெயன ச திய

தேபா த (ஸ ெச

ெச

) அவ க

சில

ல ஒ டக , 'அ

) அவ க தா க

லா

ெகா

னட

பமா ேட

' எ

ேடா .)

(அவ கள டமி (நா

! இைத

கிைட த (◌ஃகனம

ல தா

திமி க

றா .

ச பவ ைத)

) ஏ றி அ

ேபா

ைள . நா

ேக) வா

ல தா

த (ஸ

) அவ கள ட

ெவ

உ தரவ

) ெச வ

' எ

.

)

டா கேவ

ேட

ேதைவயான (வாகன) ஒ டக

இைற

) அ

ைப உ

நட த ஒ

(ஒ டக தி

அ ேபா

ேக

த (ஸ

ெச

றலானா க (எ

(இ

க தி

ைமகைள

. அ ேபா

, 'எ

லிவ

கைள ஏ றிய

லாத நிைலய றினா க

(நப களா

என

ச திய

ஸா(ரலி) அவ க

த (ஸ

ச தியமாக! உ

. அ

' எ எ

ெச

ேட

ணமா ேட

நா

இைற

பைத க

ேக ட) அ

ப றி உ நா

தி

நம

; அவ கள ட

ேக?' என எ ட ஐ

ஒ டக

கைள

றி

ஒ டக ம ைதகைள அைத

ெப

) ' நா

(வாகன) ஒ டக

ன கா ய க

(அத கான) ஒ டக

Visit: www.tamilislam.webs.com

வழ க


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 இ

கவ

ைல. ப ற

ேவைள) இைற வ

ேடாமா! (அ ப

ெவ றியைடய அவ கள ட எ

(எ

ெச

த க

தி

கவ

ெசா

லிவ

அத வழ

கவ கினா

அத காக பாக

தா

) அ

ஒ டக எ

) அவ க

க ப கார

7, அ தியாய

ேபசி ெச

ெகா

கினா க ெச

ச தியமாக! நா

ேடா . ப ற க

ல ஒ டக

தர ேபாவதி

கள ட

ைலெயன

த (ஸ

ேக

கைள(

தலி

தா

ேதைவயான) ஒ டக

மறதியாக

கைள ஏ றி

ெச

ல ஒ டக

. (ஒ

ேபா

இைற

ப(

ஒ டக

, ' நா லா ம

ெச

ப ச தி ெச

மற

)

ச திய க

ேக ேடா .

ச திய

ைல. மாறாக, அ லா

கைள ஏ றிய

கேளா?)' எ

. அ

லா

) ஏ றி

கள ட

கைள வழ ப

ேறா . அவ கள ட , ' நா

ஒ டக

ச திய ைத நா

ைல' எ

ெச

ைல. (ப ற

காக

சிற ததாக

ெச

ைமகைள

நப (ஸ

வழ ஒ

எ . த

) அவ கள

ேபாவதி

பயண

வ தேபா

ன நட ேதா!) நம

த (ஸ

ேவ

85, எ

உ தா

கைள ஏ றி

ச தியமாக! (ெபா , பற

சிற தைதேய ெச ' எ

ெச

வாக) நா

லாத ேவெறா ேவ

றினா க

ல ஒ டக

6650

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ த ைற அைதவ ட

; ச திய ைத .29

றி

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

யா

ச திய

ெச

ச தியமாக! உ

பாவ தி த

ேபா

லா

உம (ரலி) அறிவ த (ஸ

ெகா

. அத

. (இைத

தன . ப ற

நப (ஸ

அ த ேமாதிர ைத மி

85, எ

அைம

லா

யா

மி

றியவ

சிைலகளான) ' லா தி றிவ

டாேரா அவ

(இ த

' (வண க தி ைல) எ

(எைதேய

ெசா ) த ம

ெச

! த ய

.

தா .30

6651 த

க ேமாதிர

மிைழ

ட) ம க ) அவ க

கழறறிவ ப

தா .

) அவ க

தா க

ைவ தா க

அத

கால ெத

தவ ர ேவ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

'

ச தியமாக! எ

தாடலா ' எ

7, அ தியாய

ெச

ைவ

பாக இைற

(அறியாைம

ஸாவ

ப ட , ' வா

என அ

றினா க

ப காரமாக) ' லா இலாஹ இ

தியானவ

) அவ க

அண

ஒ ள

ைற ேபா

, ெசா ெபாழி

ெகா

அண

ைக ப கமாக அைம

(அைத

, ' நா

தயா

ற) ேமாதிர

ேமைடய

இ த ேமாதிர ைத உ ேத

' எ

கைள

(மி ப

) அம

ப கமாக

ைக

வறி, அைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

தயா


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 எறி

டா க

அண யமா ேட

. பற

, 'அ

' எ

லா

றினா க

மதாைணயாக! இைத ஒ

. உடேன ம க

கள

ேபா

நா

ேமாதிர

கைள(

கழ றி) எறி தன .32 பாக

7, அ தியாய

85, எ

6652

பாக

7, அ தியாய

85, எ

6653

இைற

பன} இ

ராய

வைர அ

த (ஸ

. அவ

' பயண தி

ேபா

) இ

ம கள

ேசாதி க அ

ப னா ட

உ ைம இைத அ றினா க

) அவ க

றினா க

(ெதா லா

(அ என

தவ ர ேவெறவ

ேநாயாள , வ

நா னா வ

வா வாதார

அ உதவ

மி

'

. எனேவ, அவ

வரான) ெதா

அறிவ

தைலய , வானவ

ட ஒ

ேநாயாள ய ட

(ெசல

கான வழிவைக அ

ைல' எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அவ க

ைக

பண லா

ஆகிய)

வைர

,

ைவ

பற

றினா . வ

, இ த ஹதைஸ

.37

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைமயாக


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

ெச

க டைளய

தவ

த (ஸ

(அ

மக

ேவ

85, எ

) இற

த (ஸ

) அவ க

த ைத (ைஸ

வ யா த

தவைண உ

இைற

கஅ (ரலி) அவ க ெகா

பாள

ெதாட

) அவ க

வழியாக வ

.

தா .

வ யா

வாய

த (ஸ ட

நா

ேதா . அ ேபா

. எனேவ, ெபா

(ரலி) அவ க

ப யேதா . ஒ

' அ

ைக ெகா

ேசர

ப னா . அ ேபா

) அவ க

ெகா

அவன ட ந

,

' உைப இ

த (ஸ

லா

ெவா

ைமைய

தி அ

மக

உபாதா(ரலி) அவ க

இைற 'அ

(ரலி) த

, எனேவ அ ெச

, ஸஅ

' இ

றி அ

(ைஸன

) அவ க

ஸாப

ேக உ ய

பதாக

) சலா அவ

நப (ஸ

6655

) அவ கள

இைற 'எ

அறிவ

ைஸ (ரலி) அறிவ

உசாமா இ இைற

.39

இர

7, அ தியாய

தா .

(அைத) நிைறேவ ற உத

டா க

இ த ஹத பாக

6654

ஆஸி (ரலி) அறிவ

பராஉ இ ச திய

85, எ

ைமைய

Visit: www.tamilislam.webs.com

(த ட

றி ப


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 எதி பா அ

பராக!' எ

லா

றிய எ

ெசா

லிய

ஆைணய

ப னா க

(க

ப னா . உடேன நப (ஸ

. அ ேபா

பாக

) அவ க

த மிட

தா க

அவ கள வரேவ . நா

வ யா

ெமன)

அவ க

ேதா .

( த

வய

அவ கள ட ழ ைத க அ ேபா (அ

வாசி க

யாம

ற) இைற

த (ஸ

ஸஅ

கா

கிற கேள)?' எ

அ யா கள தி

ைழ த) நப யவ க

ழ ைத தர ப ட

தா

ணமாக, அ கிறா

' எ

.

பாக

7, அ தியாய

இைற

லி

தா க ப

ெகா

ேக டா க

) அவ க

, 'இ

. நப (ஸ உ

அ யா கள

கள

அைம

இர க

. அ ேபா

க ைவ தா க ெசா

தன.

அவ கேள! எ அ

லா

ள இர க உண வா

ைடயவ

ேக இர க

6656

ைடய ம கள

றினா க வ

(ப

'

வ வய

ன இ த

.

) அவ க

.

. (இைத

ணைர

, ' இைற

85, எ

த (ஸ

) அம ம ய

உபாதா(ரலி) அவ க

றா க

திணறி ) அவ கள

நா யவ கள லா

(அ

ழ ைதைய

ேப) இற தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

.


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 (த ைதயான) அவைர நரக

ெச

லா

யா

(நரக தி

' எ

என அ

நப (ஸ

) அவ க

85, எ

ஆைணய

நா

நிைறேவ றிைவ பா நரகவாசிக

யா

தவ க

)

. (இைத ேபா

85, எ

ள) ச திய ைத

மா

)

ெசய

ேக ேட

மா? அவ க

(ஆனா

வா களானா

; இர கம றவ க

7, அ தியாய

நரக ைத

கட காம ப

வத காக

தா . வ

அறிவ

யா

6657

; பண வானவ க

(எைதேய

கள

தா .

ைற ப

பலவனமானவ க

பாக

ெச

(ரலி) அறிவ

(ஒ

; (' உ

தவ ர.

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ஹா ஸா இ

ெகா

வைத)

7, அ தியாய

பாக

யா

வழிேய ெச

டா

(ம கள

) அவ க , அ

லா

அறிவ

; ெப

ைம அ

அைத (அ

ஆவ .

6658

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேம வாேற)

. (இைத

மா? அவ க

பவ க

கவாசிக

பா ைவய

லா

ேற) நிைறேவ றிைவ பா நா

. ெசா

ேபா

ேற)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 அ

லா

ஊ (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ கள ட , ' ம கள

அவ க

, ' (ம கள

பவ க

. பற

பவ க

பற

அவ கள தி

' சி ப 'அ

' (அ

லா

பாக

நப (ஸ

லா

லா ெச

, 'ஒ

ெச

அவைன (ம

. நப (ஸ

அவ கைள

. பற

அவ கைள

. அவ கள

அவ கள

சா

ேறா க நா

சா சிய

சா சிய ைத

பவ , அ

(நப

ேதாழ க

சா சிய

அள வைத

) அவ க ) 'அ

கிேற

) எ

ேறா

வ தா க

.

6659

லிமி லா

அ நகஈ(ர

ேறா

ஊ (ரலி) அறிவ

வத காக (ஒ

ைமய

வரான) இ ராஹ

ெபயரா

85, எ

) அவ க

ச திய

பவ க

வா க

ச திய

த ஒ ப த ப ' எ

ெகா

பறி

வ னவ ப ட

ைறய ன . ப ற

ட தா

அவ கள

கைள எ

7, அ தியாய

தைல

அவ கைள அ

பாள கள

வ களான எ லா

யா ?' எ

.

அறிவ

(இத

,) எ

ச திய ைத

ெகா

சிற தவ

சிற தவ க

தா .

ப ரமாண வா அவ

) ச தி பா ' எ

தா . ல

'த

சேகாதரன

ல தி ேகாப றினா க

ேபா

ெகா . அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச ண

வ ைத ட

) ெபா

நிைலய அ( த

தா )ைத

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 உ

தி ப

ைக

வ த தி த

அ தைகேயா (தி

(ேம க ெசா எ

ெகா லி

(வ ஷய ைத ) அ

ரா

ெகா

) அ

7, அ தியாய

இைற

85, எ

த (ஸ நரக தி

(' அ

' எ

மி

ெப

) உட கிறா கேள

ைல' எ

.

தா .

. அ ேபா

மிைடேய இ

பாக

ள னா

ஊ (ரலி) அவ க

கிறா ?' எ

றினா க

எ த ந ேப

) அறிவ

ைக ேக டா க

த ஒ

ள ெப றேத இ த வசனமா

(நரகவாசிக

ைமய

லா

தேபா

லா

6660 (ர

ட ஹதைஸ அ

ன ெசா

ேதாழ

85, எ

மி

லி

, 'அ

பதிலாக அ ப வ ைலைய

நி சயமாக ம

7, அ தியாய

ைலமா

லா

03: 77 வ ) வசன ைத அ

பாக

ச திய

' எ

. ம க

(ரலி) அவ க

கிண

.

றினா க

'

கள ட

னா ட

, ' என

கள

வ ஷய தி

ெதாட பாக எ

றா க

ம கள ட

(ரலி) அவ க

6661

) அவ க ேபாட ப

வா க

. நரக

வய

நிர பாத காரண தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 'இ

அதிக

ண ய தி

' ேபா

! ேபா

! உ

தி ம ெறா

என அன

இ த ஹத

ம ேறா

7, அ தியாய

ஷிஹா

உ வா இ உைப

(ப

லா

தைலவ

இைண க ப பாள

85, எ

னா க

வ மா ) அ

மதாைணயாக!' எ .

ெதாட

வழியாக

) அவ க ஸ

லா

(ர

ப றி

) அறிவ :) அ ேபா

லா

.

றினா : ய , அ

, (அவ

ப றி ஆ

நப (ஸ உைப

கமா இ

வ கா

,

அைலஹி ) ஆகிேயா , நப (ஸ றி க ப

) ஆய ஷா(ரலி) அவ க

. நரக தி

தா .

இ த ச பவ தி உ

திய . அ ேபா

6662 (ர

அ தி

ைடய ேவத தி வ

ஸ¤

னவ றிலி ெவா

. இ ைவ பா

ண ய தி

அறிவ

ேடய

பாத ைத அதி

ைணவ யரான ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ன ெசா

(த ஒ

தி

ெகா

) த

ஸ¤ைப , ஸய

அவ கள எ

ேக

மாலி (ரலி) அறிவ

பாக

ெசா

கிறதா?' எ

அதிபதி(யான இைறவ

அவ தவ க

ைமயானவ கெளன இைறவ ற ேக ேட

ெகா

)

றியவ க

) அவ க

. அவ க

திய ைன அறிவ எ

, (நயவ

எதிராக உதவ ேகா னா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

(நா

தன . அதி சக கள . உைச

)


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 இ

ஹ¤ைள (ரலி) அவ க

'அ

லா

நி திய தி

றினா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' இைறந ப உ

இைறவசன ' பலா வ அ

' லா வ

இைற

அத

ெச

கமா டா

லா

ச திய

85, எ

த (ஸ

தாய தா ெசய

ெகா

ேற த

ேவா '

வணான ச திய ' எ

ைல; அ வ

(தி லா

கள காக அ

02: 225 வ )

ஆ வ

மதாைணயாக!) எ

மதாைணயாக!) எ

ெச

லா

(ெபா

ெசா கைள )

பவ

ெதாட பாக

.

7, அ தியாய

6663

லாஹி' (இ

காரணமாக

ள ெப ற

உபாதா(ரலி) அவ கள ட

தா .

டைன அள

பாக

85, எ

லாஹி) (ஆ ; அ

பழ க தி

மதாைணயாக! அவைன நா

ைகயாள கேள!) ந

ஸஅ

.

7, அ தியாய

பாக

6664

) அவ க ள

கள

படாத வைர, அ

றினா க ஊசலா ல

' தய எ

அைத (ெவள ப

கைள, அவ க

தி)

ேபசாத வைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

, தாம


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 அ

லா

என அ

லா

நப (ஸ

, ' நா

ைடய (

(ஹ ஜி

ெகா

ம ெறா

ெலறித

ெகா

ெகா

) இ

ஆகிய இ

வாேற) ெச தா க

' (அ ப ேய ெச நப யவ க

றா க

. அ க

கிறா

.

னாக

; (அ ப ேய ெச தா க

கைளத

ெச க

)

,

நிைன

றமி

வக

. (அதனா

) எ

, பலிய ட

ேம நப (ஸ வதி

றினா . ப ற

கைளத னவா

ேம

(ைஷ தா

அவ கேள!' எ

அவ கேள! ( நா

தைல த

ஒ டக தி

(த

அவ கைள ேநா கி ஒ இ

. இைவ அைனவ

. (

தா .

ேக க ப ட (இ தைகய) ேக

வ ைடயள

ப தா ) நாள ைகய

னத

ைற

. இைற

, ' இைற ' எ

(ரலி) அறிவ

, பலிய ட

ேத

ேத

பதிலள

தி

பலிய ட

நிைன

' (அ

ைல; ) ம

6665

இ ன ஆ

) உைர நிக

எறிவத

வதி

தா .

85, எ

) அவ க

தவா

டைன வழ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

(அவ

) அவ க ைல' எ

ேற

அைன )

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றமி

ைல' எ

ேற


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

அ பா ஹ

'க

ெலறிவத

நாள

'

பலிய

றா க

றமி ேட

ைல' எ

' எ

(ம

ஜி

ெதா

றினா க

ஸியாரா) றமி

'

கைள

றா க

) நப (ஸ

. இ

ெனா

றினா . நப (ஸ

) அவ கள ட

றி வ

ைல' எ ேட

றா க

' எ

வ , 'க

) அவ க

ேட

வ ,

' எ

. ம ெறா

வ ,

றினா . நப (ஸ

ெலறி த , '

றமி

)

ேப ைல'

.

ைலய

ெச

தேபா

(தவாஃப

) அவ க

85, எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ேப தைல

7, அ தியாய

பாக

மினாவ

நப (ஸ

வத

அவ க

தா .

ேப நா

றினா . அத ' பலிய

6666

(ரலி) அறிவ

10ஆ

(

85, எ

நபவ) ப (அம

6667 தா . ள வாச

) இ

வராக! ஏென

றா

த இைற ந

(

ெதா த (ஸ

ஸவ

, ப

) அவ க

ைறயாக ) ெதாழவ

ள வாசலி

அவ ட ைல' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' தி


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 அ த மன த

தி

(நப களா

) சலா

(அ ெச

ெதா வா

'அ

வாறாய

என

கஅபாவ

அம வராக! ப

ைறைய)

திைசைய) ஆன

உம

(ம

வராக! ப ற ெச

7, அ தியாய

வராக! ப ற

ெத

ெச

இைற

(ச ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

)

வ லி , அதி

ேநர ) ந

வாேற உ

6668

லாஹ¤

(ச தா) ெச

த (ஸ

வராக! ப ற

! பற

வராக! ப தி (ச

ேக டா .

) 'அ

தைத ஓ

, அதி

.

!' எ

தி (உ@) ெச

சிரவண க

அ த மன த , தா

) ' தி

றினா க

ேனா கி (நி

ேநராக நி பராக! இ

வராக!' எ

85, எ

, ' வ அைல க'

றிவ

ைறய

தைலைய உய

) சிரவண க எ

) அவ க

ைல' எ

ேநர ) நிைலெகா

(ச

ேற) ெதா

சலா

ரணமாக அ

தி ேநராக நி பராக! ப ற

ேநர ) நிைலெகா

நப (ஸ

றாவ

) ப

ேபா

க! என பதி

)

ைக

தலி

வராக! அதி

தைலைய உய

பாக

(ெதா (

தைத

ைறயாக ) ெதாழவ

! பற

உ' ெச

வதி

டா

ைற நட த

ெதாழ நிைன தா

நிைலெகா

(

ெதா

னா . அ ேபா

சா தி உ

அ ப ' எ

(ச

(

ெசா

வராக! ந

கி லா (இைறய

'

ெச

வாேற உ ம

(இ

'ந

றாக

ேநர ) ைடய ெதா றினா க

ைக .


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா .

உஹ¤

ேபா

ேதா க

க ப டன . அ

நாள

இ ல

, 'அ

கவன

' எ

(எதி க

ெற

அண ய ன இ

லா

ஆளாக) இ அவ க றா க

தவ

அ பல

லா னா இ

. உடேன

த ைத அ

) நக

தலாக

தா க

ெகா

தி

ெகா

அண ய ன ப

ெச

ட) உ

ல, ப ஹ¤ைதஃபா

லி கள

த ைத! எ

மதாைணயாக! அவைர . அ ேபா

. அ ேபா பவ கைள

டன . அ ேபா

ேக (

டா . உடேன, ' (அவ ) எ லா

லி கள

) ேபா , த

னா

தா

த ைத!' எ ெகா

ற ப

ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அவ க கைள அ

லா

தா , ' (எ

ன பானாக!'

.

கிறா க (அ

கள

அண ய னைர ேநா கி

(ரலி) அவ க றினா . அ

அறிவ

(இத

ண ), ப

அ ப டமாக

(ெவள பைடயாகேவ) ெத

அ யா கேள! உ சலி டா

(அவைரவ

த ைதைய எ

பைத )

) இைணைவ பாள க

அவ கள

(ேமாதேல ப

யமா

(ச தமி

(ஆர ப தி

பாள கள

வரான) உ வா இ

ஸ¤ைப (ர

) அவ க

: மதாைணயாக! ஹ¤ைதஃபா(ரலி) அவ க

ைடய வா ெகா

ைகய ேடய

) அவ க த

லா

ைவ

ச தி

.60

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா வைர ந


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ேநா

த (ஸ

ெச

தா

! ஏெனன

றினா க

மறதியாக , அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

'

சா ப

லா

டா

ேவ அவைர உ

அவ

ேநா

ைப

.

என அ பாக

6669

) அவ க

ேநா றி

நிைற ெச

85, எ

லா

இைற (அ

ெதா

(

றாவ

ெதா

ைக

எதி

பா

) அவ க

ைகய

6670

ைஹனா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

85, எ

தா .

(ஒ

) இர

ைற) எ

ர அ ைத

வாய

தேபா

ச தா ெச

தா க

றி (இர

டாவ

(இ

. பற

(

நப (ஸ த

) அவ க

ச தாவ லி ப

ெதா

ெதா

பப ேலேய) சலா

) ச தா ெச

க தேபா

ர அ தி காக மறதியாக) எ தி

தா .

ைக நட தினா க

(அ தஹி ைகைய

யா தி

ெதாட

' சலா ' ெகா

ெகா

பத

) அமராம

தா க

தி சலா

62

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

பைத ம க பாக த ப

) தைலைய

தைலைய உய

.

கி ம ெகா

றி த ப தா க

.


85.ghfg; gpuptpidr; rl;lq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

நட தினா க (ர

ெத யா

'எ

தா

நட தின க ெச

அதிக ப ெத யாதவ

க ?' எ

' ெதா

ைக நட தினா க

ெச

ைற

றா க

தா க திவ

த ப

. பற

ய ேவ

கமா(ர

), ' இைற டதா? அ

. ம க

, 'இ ப

ைற

யைவயா

இ ப

) அவ க

, ' இ த இர ; (

மற

வரான த

என ைக(ய களா?'

. நப (ஸ

) அவ க

, த

ேடாமா எ தலி

அறிவ

ம க

ச தா க வ

பாள கள

அவ கேள! ெதா

தா

ைக

'(

) அவ களா எ

ேக க ப ட

. உடேன நப (ஸ

ச ேதக

களா?' எ

ேடாமா அ

. -அறிவ

: இ த இட தி

ேக டா க

' எ

ைகைய ெதா

ர அ களாக) அதிகமா கி அ

கிறா க

மற

ெதா

' (ஐ

ைக

ைக)

தா .

ம க

) அவ களா? அ

ன அ

ச தா

ைற

- (ெதா

) அவ க

) அவ க

இ ராஹ (ர

ர அ

(ரலி) அறிவ

. அ ேபா

ர அ களாக ) ம

6671

ைற) நப (ஸ

(ஒ

85, எ

க ட ெதா (உ

) ேயாசி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதா

ைக

ேச

இர

ைகய தியாக ) ெச

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேவ

. பற

(மறதி காக) இர

றவ ய

ள (ர அ )ைத

ச தா க

பாக

7, அ தியாய

இைற

இைறவ

சி

ெச

தி ெச

ய ேவ

ய ேவ

' எ

றா க

. அத

பற

.63

டைனக 86, எ

த (ஸ

6675

) அவ க

இைணக ப

, தா

றினா க

'

த ைதயைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ெகாைல


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

, ெபா

என அ

லா

லா

இைற ெகா

த (ஸ

ேகாப

ந ேப

, 'அ மி

(ரலி) அறிவ

) அவ க

(ேம க ன

. அ ேபா லா ெப

ட ஹதஸி

லா

, 'ஒ

) ச திய

அ( த உட

(தி

86, எ அறிவ ைக ம

.

தா .

ெச

)ைத உ

ைக

கிறா கேள அ தைகேயா

களா

லிமான மன த

, (ெபா

ைல' எ

பாவ

தா .

6676

7, அ தியாய

பாக

ஆகியன ெப

நிைலய ேலேய அவைன (ம

றினா க லா

(ரலி) அறிவ

86, எ

ெகா

அ ப வ ைலைய

(அ

வத காக தி டமி

ெச

7, அ தியாய

பாக

ச திய

ெச

கிறவ

வ ைத

ைமய

) அவ

தி ப

பறி

லா ச தி பா '

வ தமாக

ச திய

பதிலாக

நி சயமாக ம

03: 77 வ ) வசன ைத அ

ைமய

எ த

. 68

ள னா

6677 பாள

வாய

(ரலி) அவ க ) உ

(ர

அ எ

) அவ க வ

ன அறிவ

, 'அ

அறிவ

அ தி ர

தா ?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா . மா

ேக டா க

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 'இ ப

இ ப ' என ம க

அ ேபா

இ த வசன ஒ

ைக

ெதாட பாகேவ அ என ெகா

வ (

றினா க

ெபா

இைற

(அநியாயமாக) லா

)

அ எ ேக

ச திய

பறி

86, எ

ஸா(ரலி) அறிவ (அ

அ ப

ெச

)ேத

. (அ கிண

தா

த (ஸ

அவ க

வாேர, இைற

காம

ச திய ைமய

' (ஒ

ெச

ெசா ைத

கிறவ

) அவைன அவ

6678

தா . ) ேதாழ க

கைள ஏ றிய

) அவ கள ட

ைன அ

)

) அ

.69

)

அவ கேள!' எ

லிமான மன த

நப (ஸ

.)

மக

ச திய ' எ (தய

(ம

ைமதா

சேகாதர

ெதாட பாக என

'ஒ

இைற

. அ ேபா

, அ த

வத காக ெபா

ட நிைலய

றினா க

7, அ தியாய

அறிவ த ைதய

.) எனேவ, நா

ெத வ

) அவ க

ெகா

ெகா

ச தி பா ' எ பாக

ஏ ப ட

' அ ப யானா

த (ஸ

ேகாப

. எ

(ப ரதிவாதியான) அவ

. (உடேன) நா

ெதாட பாக(

றினா : (அவ

ள ெப ற

கிண

வ ஷய ைத

ைடய சா சி; அ

.

(ரலி)

மிைடேய தகரா

அவ கள ட

அ ேபா

றினா க

நில தி

ப வாகன ஒ டக

ப ைவ தன . (நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

ேற

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ கள ட

ஒ டக

மதாைணயாக! உ றினா க ெச

கைள நா

, ந

த ' உ

.71

7, அ தியாய

ஷிஹா

உைப

ஹ ம

ஏ றிய

ப கள ட

86, எ

ஸ¤ைப , ஸய லா

நப (ஸ

அ தி

) அவ கள

றியவ க

) அவ க

ப இயலா

இ ெச

ப வாகன

, 'அ

தா க

. பற

, 'அ

லா

வழ

லா

' எ நா

அவ கள ட

' அ

வா க

ல ெசா

6679 இ

லி ) அ

ஸ¤

(ர

) அவ க

தா .

உ வா இ

(த

(

நப (ஸ

ேகாபமா

கைள ஏ றிய

பாக

ெசா

எத

அவ க

' இைற

அறிவ

) அ ேபா

. அ த ேநர

றேபா

றா க

ேக ேட

ன ெசா

லா

ய , அ

கமா இ

இ ன உ பா (ர

னா க

ப றி

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ைடய ேவத தி வ

வ கா

) அறிவ

இ ச பவ

ப றி ஆ

, அவ

றி க ப

ைமயானவ க

ப றி

ற ேக ேட ெகா

,

- அைலஹி ) ஆகிேயா ,

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அவ க

னவ றிலி ெவா

அவ தவ க

என இைறவ

. அவ க

திய ைன அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(நா

தன . (அதி

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ப

மா

அ ேபா

லா

:) , ' (ஆய ஷாவ

வ ன தா ' எ

ெதாட

ள னா

. (ஆய ஷா(ரலி)

லா

இைத அ

'அ

லா

ேபா

'உ

)

ெச

(எ

) ெகா

(தி

அ ம

ன பள

ேபா

கமா ேட

ெம

நா

வ நி

லா

' எ

கைள

ெதள

(அவ

தி

,

)

றிய

பதா

' எ

உறவ ன

. -அ ேபா

(த

ய ேவ

ள னா

லா

,

) உறவ ன க

டா ' எ

. மதாைணயாக! அ

' எ

றிவ

வ தைத

மதாைணயாக! அவ தமா ேட

வசன

றி

வ தா க

ெச

கள

ஸி த (ரலி) அவ க

உஸாஸா த

கிேற

ெசலவ

ெசலவ டமா ேட

பைட ேதா

ச திய

, 'ஆ ; அ

வ ) ஆய ஷா

24: 22 வ ) வசன ைத அ

லா

ெசலவ

தயாள

ஏ ெகனேவ தா , 'அ

24: 11-20) ப

. -மி

தவ க

றம ற நிைலைய

தஹ¤ காக எைத

க ேவ

த ைத) அ

(ரலி) அவ க

(ரலி) அவ க

அவ க ேம

க ப

(தி . (எ

மி

றினா க

காக அ கள

ள னா

நா

) அவ

றினா :) எ

மதாைணயாக! (எ

(ச தியமி அவ

(

தி

றினா க

, மி

ெச

லா

என த

ெதாடரலானா க இ த உதவ ைய)

.72

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

ஸஹத நா

றினா க நா

த (ஸ

அவ க

நா னா

ேவ

பாக ஸ இைற

தா .

(எ

, நா

ேதா . அ ேபா

இன எ த ஒ

; ச திய ைத

7, அ தியாய ய

த (ஸ

ேவைள ெந

86, எ

அவ க

கியேபா

சில

னா ட

நா

ேகா ேனா . அ ேபா

) 'அ

காக

ெசா லா

ச திய

ெச

ப கார

ப ச தி ெச

ேவ

ெச

அவ க

னா க

ேற

(எ

க ,

. பற

மதாைணயாக! , பற

, சிற தைதேய ' எ

றா க

. 73

6681

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ல தா . அ

ச தியமி

சிற ததாக

றி தத காக

எ த

தா க

கைள

கைள

ைற அைதவ ட

) அ

தரமா ேட

வாகன ஒ டக

லாத ேவெறா

ெச

) அவ கள ட

(ஏேதா) ேகாப தி

வாகன

அவ

) அறிவ

அ (ரலி) அவ கள ட

ேதைவயான) வாகன

(எ

6680

:

பயண தி எ

(ர

ஸா அ

இைற

அ ேபா

86, எ

(த

அவ ட

தா .

ெப ய த ைத) அ வ

தாலி

, ' லா இலாஹ இ

அவ க ல

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

மரண '

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (வண க தி ெசா

யவ

நரக திலி வாதா

. இ ெசா வ

ேவ

' எ

இைற

86, எ

த (ஸ

வா கிய

தராசி

கனமானைவ ஆ ஹான : அ

லா

என அ பாக அ இைற

நா

; அளவ ற அ

ைவ

ேபா றி

த (ஸ

மி

ைல) எ

அைத) ைவ லா

வட

(ம

ைமய

நா

'

86, எ ம

) அவ க

; (ந

ளாளன

ஹான திெச

ைம, தைம நி ய தி

யைவ ஆ

லாஹி

கிேற

க ப

) .

அழ .

; க

ண யமி க

.)

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

லா

றினா க

எள தானைவ ஆ

தி கிேற

7, அ தியாய

டா

காக அ

லாஹி வ ப ஹ திஹி;

லா

ைவ

லிவ

6682

) அவ க

இர

) உ

தவ ர ேவெறவ

ெசா

.77

றா க

7, அ தியாய

(ெபா

ைவ க

தைல ேக

பாக

(அைவ:)

லா

ைல (ந

தா .78

6683 (ரலி) அறிவ ஒ

தா .

ைத) ஒ

வா கிய தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

ல, நா

(அேத


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 க

ைத) ேவெறா

'அ

லா

ைழவ

இைண க ப க ப

இைண க ப ெசா

வா கிய தி

வா ' எ

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ த (ஸ

மா ேட

என

ஏ ப

தா க

வ இ

றா க

. நா

கிறவ

ம ெறா

கிறவ

ெச

வ ப ெதா

86, எ

ெசா

த (ஸ

) அவ க

நரக தி

வா

ைதய

க தி

, அ

த ப

லா

வா ' எ

ச திய . ப

ெச ன

தி

தா க

அவ க (த

நா

களாக

இற

றி

, இ

கி வ தேபா ப ெதா

. அத கலா ' எ

பதா

நப (ஸ றா க

காலி இ

ப ெதா

ம க

ைணவ யைர) ெந

ேக டா க இ

மாத கால ) ெந

. அவ கள

மா யைற ஒ

த கேள? (ஆனா

கேள?)' எ ப

ைணவ யைர (ஒ

அவ க

மாத கால தி

6684

தா .

) அவ க

. அ ேபா

அவ கேள! ஒ ச திய

. இைற

தவராக மரண

காதவராக மரண

பாக

கிய

ேன

. 79

ேன

இைற

ெசா

நா

, ' இைற

க மா ேட

க த

என

நாள ) அவ க .81

Visit: www.tamilislam.webs.com

' மாத


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக ஸ

ேதாழ

நப (ஸ

உைச

) அவ கைள அைழ தா க

ம க

பண வ ைட ெச

ெத

(அ

மா? அவ ச

பழ

அைத அவ

பற (இ பாக

ய ஆ அதி

நா

தி

மண தி

ேண (வ

வ த)

மர ) பா திர தி

னா

நப (ஸ

) அவ க

தா . காைலய

காக

நப அவ க

னா .83

86, எ

) அவ கள

கள

தா .

) அவ க

மண ெப

கைள இரவ ேலேய ஊறைவ தி

7, அ தியாய

நப (ஸ எ

. அ ேபா

பவராக இ

நப (ஸ

பாக

தா .

ஸாஇத(ரலி) அவ க

ம கேள! மண ெப ேப

6685

ஸஅ (ரலி) அறிவ

நப

86, எ

ைணவ யா ஒ

ேபான)

7, அ தியாய

6686

இற

தா(ரலி) அறிவ ட

. அத

பழரச ைத ஊ றி ைவ தியாக மாறிவ

86, எ

தா .

ேதாைல நா வ ேதா . இ

க திய

.

6687

Visit: www.tamilislam.webs.com

பதன அ

ேடா .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஹ ம (ஸ ப தா ெரா

அறிவ

அ க

நிர ப

லா

சா ப

பாளரான ஆப

ததாக இட

அன

ஹா(ரலி) அவ க

' நா

இைற

நா

(அவ க

ஏதாவ 'ஆ

த (ஸ

இ (இ

சிலவ ைற எ அத இைற

த (ஸ

றி

ைள

) அவ கள ேக டேபா

ேகா

ைம

ம ேறா அவ க

அறிவ

இைத

தா . ைணவ யா ) உ ெகா

ேக டா க றிவ

. பற

) அவ கள ட

ைய அ

. அத

, வா ேகா

அவ க

அ த ெரா

ைல (ரலி) அவ கள ட ,

ரைல பலவனமானதாக

) பசிையைய

தா க திய

வைர அவ கள ெவ

85

(த

)' எ

6688

கிறதா?' எ கிற

ரபஆ(ர

) அவ கள

கி

ேச ழ

ைல.

மாலி (ரலி) அறிவ

இ த

டதி

86, எ

ெச

சியாக

ெப

7, அ தியாய

பாக

வட

ெதாட

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ெத வ

நா

ைய வய

இத தா

தா .

) அவ க

ேட

ேக ேட

. உ

னட

(உண

ைல (ரலி) அவ க

ைம ெரா

கள

க திைர ஒ (எ

ப ைவ தா க

. அதி

னட . நா

ெகா

ைற எ ) எ

(அைதெய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன

) ,

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெகா

) ெச

னா

இைற

த (ஸ

ேக டா க டன

நா

அவ க திய

ேதாழ க த

. இைற இ

நா

ைலேய!' எ

ைடய

இைற

த (ஸ ட

.

கிறா க

றா க

) அவ கைள

!' எ

'உ

ைலேம! உ மிட ெசா

ெகா

வ தா க

ப ) உ தரவ ட, அ

ேத

, அவ க

றினா க ெச

ச தி தா க இ

பைத த (ஸ

வாேற அ

'அ

. உடேன அ த (ஸ

)

ய உண லா த

ஹா(ரலி)

வா!' எ

. பற

இைற

த (ஸ

அ த ெரா

(அைத

க ப ட

ெச

) அவ க

ைழ தா க

ைல (ரலி) அவ க ப

த (ஸ

வரேவ பத காக) நட

. இைற

) அவ க

. உடேன அ

ேவ

க வ ெகா

.

) நட தா க

) அவ க

ெத வ

ைல (ரலி) அவ க

. உடேன உ

. இைற

(எ

ைலேம! இைற

' எ

ேட

. அ ேபா

) அவ க

. ம க

(நப (ஸ

. ஆனா

ேற

ப னாரா?' எ

த (ஸ

றா க

. உ

ஹா(ரலி) அவ க

னா க

. இைற

) அவ கைள

அவ க ப

ேம அறி தவ க

(தாேம நப (ஸ

தி நட ேத

ஹா அ

தாயா ட ) ' உ

வ தி

ள வாசலி நி

) வ வர ைத

(எ

அவ க

ேற

ெகா

அவ க

ஹா(ரலி) அவ கள ட

ம க இ

) அவ கைள

ைன அ

, 'ஆ ' எ னா

அ ட

அவ க

அவ

, 'உ

தவ கள ட , ' எ

ஹா(ரலி) அவ க

ந மிட

த (ஸ தன . நா

) அவ க

. அத

த இ

ேற ம க

. உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைய

டாக ைல (ரலி)

)

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ க உ

, த மிடமி

கினா க

. பற

இதர ப ரா

பற

, 'ப

ேப

மதியள

(உ

றினா க

. அ

அவ க அ

னா க

தா க

ெவள ேயறினா க

அ மதியள

வைர உ

. பற

தா க

. (இ

. அ ப

7, அ தியாய

இைற

ெசய

அைன ) அ

வா

அவ

லா

ைவ

. அ

வ தி

(அ

த ப

லா

ஹா(ரலி)

ஹா(ரலி) அவ க

ேள வர) அ அ

அைத மி

.

வைர உ

மதியள

மதியள . ப

தா க

' எ

.

ன , இ

ஹா(ரலி) அவ க

த) ம க

ட ம க

அைனவ அ

வய ப

ேப

நிர ஆவ .86

6689

) அவ க எ

நிர

ெவள ேயறினா க

றா க

ப ழி நா ய (ப

' எ

(உ

86, எ

த (ஸ

வய

னா க க

ஹா(ரலி) அவ க

எ உ

ெசா

மதியள

ேப த

நிர ப உ

பாக

ற த

அவ க

ெண இைறவ

வாேற அவ க

'ப

மதியள

டா க

மன த

ேளவர) அ

. பற

ெவ

) அவ க

சில)வ ைற

. அ

வாேற அ

வய

ேப

ைபய லி த (ஸ

தைன வ க

அவ கள ட ) ெசா அ

த ேதா இைற

றினா க

கைள

ெபா

ண யேத கிைட கிற அவ

ைடய

' ேத அைமகி

. எனேவ, எவ தைர

(தி

றன. ஒ

ெவா

ைடய ஹி ர தி ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைத)

(நா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேநா கமாக அ

லா

ெகா

அைமகிறேதா, அவ

வட

அவ

அைடய வ

அைம

ளேதா, அவ

பல

. எவ

அவ

ஹி ர (தி

வாேற)

ைடய ஹி ர

மண க வ பல

அவ

ெப

) அ

வாக தா

கைள

றி

.

என உம

கஅ

லா

ெச ' ேபா

(தி நா

வமைன ைத

வழிய

ெசா க

6690

ேன

தா .

லாம

ெச

லாம

கிவ

கிவ

09: 118 வ ) வசன ைத அ

' (இைற

ெச

86, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ேபா

(த

தா . 88

க தா (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

ெகா

ஹி ர (தி

த ட

உலக (ஆதாய) ைத, அ

ேநா கமாக இ

ைடய

. அத

காக ைவ

அவ கேள!) எ அ

நப (ஸ ெகா

ள னா

அவ ெகா

வ ' எ

, 'உ

ைடய

. அ

ேவ உ

)

ெதாட

. ன

ெச க

க ப டத காக எ

(அவ க

வத காக) த மமாக

) அவ க க

ைடய பாவ

லா

ெசலவ

வரான எ

வ தி ந

ஒ ல

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிேற ப

' எ

' எ

திைய

ைண


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 றினா க

.

இைத, கஅ (ரலி) அவ க அ

னாைர

லா

ைக ப இ

) அவ க

(ந

ட ேநர ) த

காம

) அவ க

வ தா

'த

சா ப எ

ேபசிைவ தி ப

கிய

ைடய

நா

லா

தப

ஷிட வா உ

ெச க

னா

டேபா

தா .90

ேத

வ க

ேவல

நப (ஸ

ய மா ேட மதி

) ேத ' எ

அ றிவ

ள ஒ

வழ க . (இ

ஹஃ ஸா ) ந மி

ேபசி

றிேனா . அத வ

(ரலி) அவ கள ட

வாைட வ

என ) அவ க

ப சின

நப (ஸ

(அவ

ெச

ற ேவ வ ட

ைணவ யரான) நா

(ைஸனப

பா ைவ இழ

த அ

6691

அவ

கள டமி

) க

பவராய

ைணவ யா ) ைஸன

களா?' எ

கால தி

ெச

தா .

(த

நப யவ க

நப (ஸ

தி

) அறிவ

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

கஅ (ர

7, அ தியாய

பாக

(த அைழ

,

யா ட

தலி

கிறேத! ப சி ெச

ெகா

ேடா .

வ தேபா ) அவ க திேன டா க

ைற ந

, 'இ

. ஆனா

ைல. ைஸன , இன ஒ

. அ ேபா ஏ

, ' நப ேய!

வ ல கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெகா

கிற க

(தி

பாவம

?' எ

66: 4 வ

, 'இ

றியைத ஹிஷா அவ க இ

ைல; நா றி கிற

ெத வ

ெச

ேத

ஹதஸி

உம (ரலி) அறிவ

) அவ க

66: 3 வ

திேன

, ' நப (ஸ

ச திய றினா க

7, அ தியாய

நப (ஸ

லா

வசன தி

' எ

ள ெப ற

வட

ஆய ஷா(ரலி) அவ கைள

) அவ கள டமி

யமா ேட

ெச

வ ஷய ைத இரகசியமாக தா

வ டாேத!' எ

தி கட

ஹஃ ஸா(ரலி) ) ' நப த

ெசா

நப (ஸ

லிய

தா '

) அவ க

.

ஃ (ர

பாக

ேந

66: 1 வ ) வசன

) 'ந ப

. (தி

வ ட

அறிவ

வா

...' எ

றி கிற

ைணவ ய

(தி

வசன தி

ேகா னா

அவ கைள

ெதாட

86, எ

ஸா(ர

) அவ க

, இன ேம

ெச

ேட

என இட ெப

நா

) ேபா

. இைத யா ட ள

. 92

6692

தா .

ய ேவ ' ேந

இ ராஹ

டாெமன அவ க தி கட

, (வ திய

தைட வ தி க படவ ) எைத

த ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைலயா?

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

யா

(ெச

; தாமத ப ஏைழ

) ெவள

பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ ேம க

) அவ க , ' ேந

ெச

தி கட

சன டமி

(ெச

. ேந

ெகாணர ப

86, எ ேந

யா

கிற

தி கட

' எ

சன டமி . 93

றினா க

6693

தா . தி கட

ெச

(வ திய

) எைத

வ ) ெவள

ய ேவ

டாெமன மா றிவ டா

ெகாணர ப

கிற

(அ

த படாத எ தெவா

ைற

தைட வ தி தா க

.

. ேந

தி கட

வள

தா

)' எ

றா க

.

94 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ேந

தி கடனான

வ டா

அவைன (ெச அவ

. மாறாக, அவ ெகா காம

ெச

6694

) அவ க

, வ திய

வ ைத) ெவள வழ

86, எ

கிற

றினா க

எ . ேந

ெகாண கிறா இ

'

த ப ட வ திய தி கட . இத

மன தன ட

ப கேம ேந க

எ த

ெகா

தி கட

சன டமி

இைறவ

காரண தி காக (ஏைழ

தாேனா அேத காரண தி காக (இ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

) வழ

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெதாட

கிவ

என அ

கிறா

.

பாக

7, அ தியாய

இைற

கள

பவ க

86, எ

த (ஸ

சிற தவ க

இ ரா

. பற

தைல

ைறய ன

தைல

ட ப

) அவ க

ஆனா

ஒ பைட க படா , சா சிய

அள

வா க ; ந ப

. அவ க ப

அவ கள ைடேய ப

மனாய

என இ ரா

ஹ¤ைஸ

ஆவ . ப ற

பவ க

. -இத

' நப (ஸ இர

அவ கைள அ அறிவ

) அவ க தைல

ைறய னைர

அைத நிைறேவ றமா டா க எைத

'

பாளரான கள

ைறய னைர

றினா களா? எ

என

.

த (ஸ

தாய தா

(ரலி) அவ க

றி ப றினா க

இைற

றினா க

தைல

. எ

(ெதாட

) அவ க

ஹ¤ைஸ

றினா களா?

6695

அவ கைள அ

ைறய னைர

ெத யா பற

தா .95

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

றினா க

. அவ க

:)

ேந

ைக ேமாச

ெகா ெச

வா க

வா க

தாமாகேவ சா சியமள

அவ கைள யா (ெதா தி வ (ரலி) அறிவ

. ஆனா

. அவ கைள ந ப க

ேக கமா h க ) நிைல ேதா

தா .96

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ . .

வா க

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக எ

86, எ

த (ஸ

இைற

அ (

7, அ தியாய லா

) அவ க

வழி ப

கமாக) அவ

ேந

ெகா

ேவ

டா .

பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

ேந அத எ

வழி பட

ள வாசலி

ெகா

ேட

நப (ஸ றா க

'

ேந

ெகா

! அ

டா

லா

(அைத நிைறேவ மா

வத காக) அவ

ெச

அவ

வதாக ஒ

மா

ெச

திட

தா .

86, எ

6697

தா .

த ைத) உம (ரலி) அவ க

( னத ) ப

(அைத நிைறேவ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

(எ

றினா க

வதாக ஒ

அவ

டா

6696

இர

. (இ ேபா

) அவ க

, ' இைற

'உ

அவ கேள! ம

' இஃதிகாஃ ' இ

ேந

ஹரா

பதாக அறியாைம

அைத நிைறேவ ற ேவ கள

ஜி

கால தி

மா?)' எ

தி கடைன நிைறேவ

.97

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா க க

'

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

ஸஅ

நிைறேவ

86, எ அ பா

உபாதா அ வத

நப (ஸ

) அவ கள ட காக ேந

பாக

7, அ தியாய

அ பா

ஆமி

ேக டா க

86, எ எ

கட

ட த

ேக டா க

இற

. அவ , ' ஆ

, ேந

தாய . அத மா

ெகா ேந

நப (ஸ த

பள

அைத

தி கட

றி

) அவ க

தா க

. அ

, அவ

ேவ ப

6699 தா .

றைழ க ப ட) ஒ

அவ கேள!) எ

நிைறேவ றாம

.98

(ரலி) அறிவ

சா (ரலி) அவ க

வள க

ைறயாக ஆ வ

சேகாத

தா .

தி கடைன நிைறேவ றி

வழி

' (இைற

(ரலி) அறிவ

ேப இற

தாயா

(உ பா இ

6698

தா

சேகாத டா ' எ

நப (ஸ ெச

றா . அத

வதாக ேந நப (ஸ

ந தாேன அைத நிைறேவ

(நாேன நிைறேவ

ேவ

) அவ கள ட

)' எ

ெகா

) அவ க வா

, (அைத

, 'உ

?' எ

றா . நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

) அவ க

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 'அ

லா

கடைன நிைறேவ

உ ைம பைட தவ

' எ

பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

லா

ேந

ெகா

ேவ

டா .

டா

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ திய)வ

ேதைவய ற

' எ

றினா க வ

வழி பட

(அைத நிைறேவ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

' இ( த

வதாக ஒ

அவ

நிைறேவ ற பட அவேன அதிக

6700

) அவ க

வழி ப

கமாக) அவ

. 99

றா க

86, எ

! கட

ேந ! அ

' ெகா

டா

லா

(அைத நிைறேவ மா

வத காக) அவ

ெச

அவ

வதாக ஒ மா

ெச

வ திட

தா .100

86, எ

6701

தா .

த ைம (இ இைற

வ த ) ேவதைன ெச த (ஸ

) அவ க

ெகா றினா க

. அ( த

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா திய)வ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 த

இர

வ க

நட

வ தைத நப (ஸ

ம க

ம ேறா

அறிவ

அ பா வ

(ரலி) அறிவ

க பா

7, அ தியாய

அ பா

மன தைர இ

கட ெச

வழியாக

பட)

ேக க, ' ேந

ெத வ ) தா க

இேத ஹத

தி கட

.

.101

தா . கணா

கய ைற' அ

ல றி

' ேவெறா

ெபா

ெகா

டா க

ைள ' த

தைத நப (ஸ .102

6703

றினா :

( ன த) கஅபாைவ ெச

மிய

6702

86, எ

ெகா

, வ வர

. உடேன அைத

(ரலி)

) அவ க

கா

டவா

( ன த) கஅபாைவ

தா க

பாக நப (ஸ

) '

ெகா

கியப

பா ( ேம க

86, எ

(ஒ டக தி

அவ க

தா

பாள ெதாட

7, அ தியாய

) அவ h

றியேபா

பாக

ைகய

கிைடேய (ெதா

றா க

. அவ

றி வ ெனா

தா . உடேன த

ெகா

தேபா

மன தைர

கர தா

கணா

அ கய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற

ஒ கய றி

)

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 வ

ட நப (ஸ

என உ தரவ

7, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ

(ெவய லி

(ெவ

) நி

ேக டா க

86, எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

; உ காரமா ேட

ேப

) எ

நிைற

ெச

ம ேறா பாக

ளா ' எ க

: அவ

அறிவ

பாள

7, அ தியாய

டா க இ

, நிழலி ) ேபசமா ேட றினா க

ேபச

' எ

ெபய ) அ

, (யா ட

ெகா

அைழ

கிழைம) உைர நிகழ தி ெகா

, ' (இவ

ேப

உ தரவ

ெச

தா . பைத

ேந

ைகைய

6704

ெகா

. ம க

, இவைர

.103

டா க

பாக

) அவ க

றா க ெதாட

86, எ

. நிழ

தேபா

. அவ

றி

. இவ , நி

ெகா

கமா ேட

(ெவய லி

; ேநா

ேநா ேப

தா

) அவ க

, ' அவ

ேநா

ைப (ம

. உ கார இ த ஹத

ேட

. வழியாக

(ம கள ட )

ராய

. உடேன நப (ஸ

ெபற

6705

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஹகீ ஒ

அப ஹ¤ ரா அ

'வ

கிற எ

லா நா

கள

ஏேத ைசயாக அ

ஹ ஜு

ெப

அைம

(எ

டா

ேக க ப ட அழகிய ெப இர க

மி

கள

ஜுைப (ர

' ேநா

ெப

' என ேந

, ' இைற

த (ஸ

றிவ

) அவ க

ேநா பவ களாக இ

ேநா பைத (அ தா க

) அவ கள ட

, ' நப (ஸ

கி ேநா

ெப

க,

உம (ரலி) அவ கள ட

ேநா

தி

?) எ

நாளாகேவா

ேகா

ஹ ஜு க

மி

ைல;

மதி க ப டதாக) அவ க

.

6706

) அறிவ

உம (ரலி) அவ க

ஹ ஜு

ேக டத

86, எ

ேநா ேப ல

நாள

பதிலள

தா .

நாளாகேவா அ

' எ

ேநா

ைல' எ

வா நா

கிழைம நா

நா

ள ெப

7, அ தியாய

ஸியா

' நா

) அறிவ

ேநா

அவ க

கி ேநா

ெப

பாக

நா

. அத மாதி

நாள

ன ெச

லம(ர

தா . இ

ெவா

ேநா க ேந நாளாக அைம உம (ரலி) அவ க

ேத ' ெச

ெகா வ

. அ ேபா

வா ேள

, 'அ

(நா லா

அவ கள ட

' அ

'

கிழைம . ஆனா எ

ன ெச

ேவா ேந

வ , த

, ஏேத ைசயாக இ த வ

?)' எ

தி கடைன

Visit: www.tamilislam.webs.com


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 நிைறேவ ேநா

மா

வ தி க ப ேக

க டைளய

ேநா க ள

' எ

பதிலள

வ ைய ) ேக டத

பதிலள

தா க

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

நா

இைற

த (ஸ

ற ப ேடா ட. நா வமாக

உபேயாக

ெபறவ ெபா

ல தா

இட தி அவ கள

த (ஸ வ

நாள

தி

ேபா

(அேத ேற

ைல.105

தா . ட

' ைகப ' தின த

ேபா

ைல. (அைவய

) ெபா லா கா

ைஸ

ற ஒ

அ ைமைய அ

) அவ க தேபா

' வாதி

நைட ) ெச இைற

பள பாக வழ

' மி அ ' எ

சிவ ைகைய (ஒ டக திலி

ரா' எ

(ெவ றி க

ைனேயா ெவ

ஆகியவ ைறேய ெப ேறா . ' ப ஓ

ேச

. அ த மன த

றவ

) அவ க

ஃபாஆ இ

' மி அ ' என ப இைற

தா க

ெப

தைட

6707

(அ த

) ஹ ஜு

ல ) நம

உம (ரலி) அவ க

86, எ

ெச

. (அேத ேநர தி த

தலாக எ

;

7, அ தியாய

பாக

ளா

டாெதன (இைற

)

ள ையேயா ேபா

, ஆைடக

,

ைப ' எ த (ஸ

) அவ க

கினா .

இட ைத ேநா கி

ற அ த அ ைம இைற ) இற கி ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

, அ த

த (ஸ

தா . அ ேபா

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

கி

ேதா வ த அ

ட ம க

' அவ

உடேன இைற ைகய

ளேதா அவ

நரக ெந

' இர

அவ

தராம

நப (ஸ தா

86, எ

உ ரா(ரலி) அறிவ

கஅ

(ஹ ஜி

'அ

கி

வா!' எ

அ ேபா

அவ க

ெசா ெச

' எ

' இர

; வா வ

'ஒ

. எ ப

' எ

றன .

எவ

கிட ப

ேப ம

. இைத ம க

ெச

நப (ஸ

வாைர' அ

) அவ க

வாராக இ

ெந

. இைத

ட ேபா ைவ அவ

றினா க

சாதாரண ெச

லாத க

ெகா

) அவ கள ட

ெகா

' (இைத திரா

.

வா களாக' மாறிய

'

.109

7, அ தியாய

நா

வ தா . அ ேபா

தி

வாராக' அ

றினா க

எ கிற

வா கைள ' ெகா ப

மாறாக, ) ' ெந

பாக

கிைட , 'அ ப

ெகா , ஒ

தா கி)

ச தியமாக! ேபா

பாக எ

) அவ க ம

ைகப

ெசவ ேய றேபா

மி அைம(

ெசா

த (ஸ

அவ றிலி

தி

ேபா

) நப (ஸ

6708 தா . ) அவ கள ட

அைழ தா க 'உ

ெச

. எனேவ, நா

ைடய (தைலய

ேற

. அ ேபா

அவ க

ள) ேப

அ உம

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க கி

ெச ப

ேற

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 த

கி

றனவா?' எ

ேநா ற

, அ

02: 196) எ

(தி அ

(ர ப

ஏைழக

ேக டா க

தா ப திய உற

'இ

ைல' எ மா?' எ

பலிய ட

நப (ஸ

ப காரமா

' ேநா '

. : ேநா ஓ

ஆ ைட

நா பான ெகா

றி

ேநா

பைத

, த ம

.

' இைற

அவ கேள! நா

) அவ க

' உம

ன ேந

(ேநா

ைவ

ெகா

ேட

தைல ெச

றா . ' ெதாட

. அவ க

தா .

ெகா

அ ைமைய வ

ேற

6709

ரமளான

'ஓ

, அ

86, எ

றா . நப (ஸ

. ' நா

'ஆ ' எ

உணவள பைத

) அவ கள ட ' எ

றா க

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

ேட

. நா

றினா க

7, அ தியாய

நப (ஸ வ

ெச

, பலிய ட

பாக அ

த ம

) அவ க

ேநா பைத எ

ேக டா க

' எ

அவ

ய உ மா இர

) அவ க

மாத

ெசா

?' எ

ேட) எ

மைனவ

னா . நப (ஸ

மா?' எ க

ேக டா க

ேநா . அவ

அழி

) அவ க

ேக டா க

. அவ

ேநா க உ மா 'இ

ைல' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 'அ

ஏைழக

உணவள

ேக க, அத எ

றா க

அ ேபா

ேபா

காக (நா

' நா

ேட

ரமளான

) அவ க

) அவ க

' அம வராக!'

பழ

நிைற த ' அர ' ஒ

.

' இைத

த ம

ெச

86, எ

ெச

ய ேவ ேக உ

ைனவ ட ஏைழயாக

)?' எ ெத ண

வராக!' எ

ேக டா . அ ேபா

அள

சி

ெகா

' (இைற

தா க

வராக!' எ

. பற .5

றா க

6710 தா .

) அவ கள ட

றா . நப (ஸ

(ேநா

த ம

அவ கேள!) எ

ப க

ப தா

' எ

ெப த

கைடவா

ைடய

த (ஸ

' (இைற

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

இைற அழி

. அ மன த

7, அ தியாய

பாக

ேப

ைட ஆ

) அவ க

) அவ க

' இைத உ

றா . நப (ஸ

நப (ஸ

.

ெப ய

நப (ஸ

றினா க நப (ஸ

ைல' எ

மா?' எ

தா .

) அதவ கள ட

வர ப ட

-' அர ' எ

'இ

அம

நப (ஸ

ெகா

அவ

. அவ

க உ மா

ைவ

) அவ க ெகா

'எ

ேட) எ

ன அ

அவ கேள!) நா

?' எ

மைனவ ைய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா க

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ண

ேட

' எ

றா . நப (ஸ

அ ைம உ மிட

கிறாரா?' எ

' ெதாட நப (ஸ

இர

மாத

) அவ க

உணவள

ேக டா க

க உம

ச திய

அத

அவ

ெகா

வ தா . -' அர ' எ

நப (ஸ

) அவ க

றினா க இ

ேபா

இர யா

மி

பாக

'இ

ைல' எ

' இைத

. அத

த ம

ேக டா க

. அவ

'இ

பழ

ேப

ெகா

ெச ' இைற

ெச

றினா . ப ற

86, எ

இைற

'இ

' ந ேபா த (ஸ

ஏைழக

ேக டா க

.

' அர ' ஒ

ைற

ைட ஆ

ெச

வராக!' எ

)? மதனாவ கைளவ ட

. -அ ேபா

கைள வ ட ஏைழயாக (பாைறக

நிைற த)

பரம ஏைழ வ டா

இைத உ ) அவ க

றா .

கிறதா?' எ

) அவ க ஒ

) ஓ

ைல' எ

றா . ' அ

அவ கேள! எ

திய

வத

ச தி இ

சா கள

த ம

ய ேவ

ைல!' எ

7, அ தியாய

நப (ஸ

றா . ப

இைட ப ட ப

பராக!' எ

ைல' எ

கிறதா?' எ

தைல ெச

. அவ

ேநா க உம

மைலக

ெகா

' (வ

ேநா

அ மன த

கா (நா

) அவ க

ப தா றினா க

6711

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக .6


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ அழி

) அவ கள ட வ

ேட

ேக டா க

தா ப திய உற 'ஓ அவ

'இ

'அ

ெகா

ேக டா க

நப (ஸ

) அவ கள ட

ெச

'எ

பழ

' இைத எ

யேவ

)? மதனாவ

ெகா

திய

) அவ க வ

னா ள

கைள வ ட

' எ

ைட ஒ த ம

றா க

ெச

ேக டா க

ெச

மி

.

ச தி றா .

நப (ஸ

றா . ப

நிைற த) இர யா

) அவ க

ைல' எ

ெகா

ைன வ ட ஏைழயாக இ

' இைத எ வராக!' எ

'இ

கிறதா?' எ

பரம ஏைழக

ேநா க உம

. அவ

இயலா

?' எ

மைனவ

னா . நப (ஸ

ேநா

ெச

(பாைறக

ளரா?' எ

ச திய

அவ

ேபழ ச

ெப

மாத

க உம

ன ேந

ேட) எ

ெசா

ேக டா க

அ மன த . ' எ

நப (ஸ ண

) அவ க

. அத

) அவ க

அவ

இர

. அ ேபா

இைட ப ட ப பற

' எ

ெகா

வசதிைய

உணவள

அவ க

றினா க

ேட

அவ கேள!) நா

' உம

ைவ

றா . ' ெதாட நப (ஸ

நப (ஸ

) அவ க

(ேநா

' (இைற

தைல ெச

ஏைழக

அ ேபா

ரமளான

ைல' எ

கிறதா?' எ

றா . நப (ஸ

அ ைமைய வ

த ம

!' எ

. ' நா

தா .

)

வர ப ட

.

வராக!' எ ேபா

கா (நா

மைலக ைல' எ

ைடய

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப தா

றினா . ேக


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

சாய

86, எ

யஸ (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ கள

(நைட

ைறய லி

பாக

(1 1◌ஃ3) ெகா

அவ கள

) உ

கால தி

நாஃப உ(ர அ

கி வ தா க

அவ கள

'

(இத

அறிவ

மாலி

'

கள

இத

அள

86, எ அறிவ

கால) ' . ேம

' ைத பாள கள அன

' ேத (ஹிஷா

(ர உ

' தி

' த

'

உம

றி அ தி

ஒ அஸ

(ர

)

.8

6713 தா .

, ச திய (

ைற

'

அதிகமா க ப ட

ரமளா

' தான நப (ஸ

ெகா

, இ ஒ

. ப

உம (ரலி) அவ க

த ம ைத ஆர ப( வழ

' ஸாஉ' எ

டதாக இ

) அவ க

லா

தா .

கால தி

7, அ தியாய

பாக

6712

றி

ேட வழ

) அவ கள

வா கிய) உ

கிவ தா க

' ைத

'

'

) ெகா

நப (ஸ

ேட

)

.

ைதபா(ர

, ' (மதனாவ கள

◌ஃப

கான) ப கார ைத

வரான) அ

) அவ க

மாத (ஸதக

) அவ க

வழ கி

ள) எ

' ைத வ ட (அளவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறா க கள

:


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 சிறியதானா

வள தி

மதனா) ' எ

' தி

தவ ர ேவெறா

றினா க

. ேம

நப (ஸல) அவ கள நி ணய

தா

, ந

' பா வ

த களா? (இ ேச கிற

பாக அன இைற

' எ

7, அ தியாய இ

வ க

?' எ

ெகா

திய றா க

தி தா க

ேட வழ

) அவ க

) அவ கள

னட

ஆ சியாள

) சிறியெதா

ெகா

. அத

தவ

கள ட

ைல' வ

த ம , ப கார நா

' நப (ஸ

றிேன

) அவ கள

' ைத

'

(ரமளா

ேவா ' எ

நப (ஸ

(கால தி

பதாக நா 'ஓ

ேக டா க

) வ ஷய

'

)

. அவ க ேக

'

.9

86, எ

அளைவகளான ' ஸாஉ' ம ப ரா

சிற

எ த அளைவைய

6714

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

றி

த' ைதவ ட (அளவ

' ைத

'

. நப (ஸ

, அவ க

'

ஆகியவ ைற) வழ அவ கள

) ெப யதா

தா .

' இைறவா! (மதனாவாசிகளான) இவ க '

' ஆகியவ றி

வள

ேச

.10

Visit: www.tamilislam.webs.com

இவ கள

பாயாக' எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

86, எ

6715

பாக

7, அ தியாய

86, எ

6716

ஜாப (ரலி) அறிவ அ

சா கள

தா .

ெப றவனாவா

தவ ர ேவ

யேபா

ேக டா க தி ஹ

'எ

அ தி

பாக

ேக ேட

தி

மி

கா க வரான) அ

லா

. அவ

) வா இ

க ப ட)

இற

, அவ ட ) வா

கினா க

' அவ த

(எ

86, எ

தைல

அ த அ ைமைய நப (ஸ

பவ

) அவ க

யா ?' எ எ

. ) அவ க நா

ேலேய இற

.14

7, அ தியாய

ஹரா (ரலி) அவ க

தனா (ர

(ரலி) அவ க (வ

ைல. இ த வ ஷய

இவைன (வ ைல

ள ஒ

வைன

தா . ஆனா

கவ

அவைன

(ெவ

அ ைமயாவா ற

ன டமி

பாள கள

அ ைம ஒ

அறிவ

. அ ேபா

(அறிவ ஜாப

ெச

6717

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறா க

) கி த வ

டா

' எ

:


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (அ ைமயாய அவ

தா .

த) ப ராைவ நா

வா சா

உ ைம த

நிப தைன வ தி தா க ெத வ வ

ேத

! ஏெனன

ஸா அ (எ

(ஒ டக

(த ேபா நா

அவ றி (அவ றி

, உ

அவ க

86, எ

வன எ

வா

,

எசமா

) அவ கள ட

கி (வ

தைல ெச

ைம ெசா த ' எ

இைற

பயண

ேக ேட

ைல' எ

றா க

த (ஸ

ைமகைள

. அ ேபா

நப (ஸ

கைள (ஒ டக தி

)

)

.16

றா க

றேபா

. பற

சில ஒ டக , எ

க கள

லா

ெச

) ஏ றிய க

ெகா

வழ

,

யா னட

வைர

வர ப டன. ஆைணய

சில ட , ' அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா ய ேநர

சில

)

) அவ க

ேதைவயான (வாகன) ஒ டக

ேதா . ப ெச

. ஆனா

தா .

ஒ டக ம ைதகைள எ ஏறி) நா

ெதாட பாக நப (ஸ

ேக வா

கைள ஏ றிய

ேகேய) இ

ப ேன

ெமன அவ

6718

மதாைணயாக! நா

ைகவச ) இ (அ

தவ

கைள

) ெச

க வ

க ேவ

' ப ராைவ வ ைல

ல தா (எ

ஏ பா வ

. எனேவ, இ

தைல ெச

வா

ேக இ

அ (ரலி) அறிவ

ெச

லா

ஏெனன

) அ

அவ கள ட

'அ

, வ

7, அ தியாய

பாக நா

. அ ேபா

வ ைல க

லா

டா க வ

.

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 மதாைணயாக! (நப (ஸ

) அவ க

தரமா ேடென

இவ ைற நா

ெச

இவ றி

நப (ஸ

வா

கி

) அவ கள ட

ேக ேடா . அ

வா

றா

ந ைம

ந ைம ஏ றிய

ச திய

ெச

றினா க

றினா க

. எனேவ, நா

அவ க

அைத நிைன

ஒ டக தி

ஏ றி அ

ஏ றி அ இன ேம அைதவ ட

ப னா

பாக

. அ

ஏேத

(ேம க இன ேம அைதவ ட

நா

ஏறி

நப (ஸ

தா

ெச

, பற

' எ

வழ

கினா க

, ' நா உ

) ெச உ

ைற

; ச திய ைத

.18

றா க

6719 இைற ச திய ப ச தி

த (ஸ ெச

) அவ க

, அ

, ' ச திய

வ றி

றினா க

லாத ேவெறா காக

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

, நா

லாத ேவெறா ேவ

,

கைள

கைள (அதி

நா னா

சிற தைதேய ெச

ேவ

ெச

என நப யவ க

(தி

அவ க லா

த பற

ஏ பா

ல ஒ டக

மதாைணயாக! அவ

ப ச தி ெச

) அவ கள ட

திேனா . அ ேபா

ெச

(பர க ) ஏ படாேத!

இயலா

ெச

லா

சிற ததாக

த மா

ைல; மாறாக, அ

) ' எ

ஏேத

, நா

86, எ

ட ஹதஸி

வள

ல ஒ டக

பவ

ப கார

7, அ தியாய

. பற

ச திய

சிற ததாக

றி தத காக

ெச

ச திய

) நம

' ைற

ப கார

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

ப கார

அ த ெச

இைத ஹ மா

ேவ

த (ஸ

அவ க ெவா

ெப ெற ஒ

என

' எ

வ வ

; த ஜ

லா

ைலமா

லா இ

ெச

தவ ர ேவெறவ

) வ

ேவ

திைர) வர

அவ கள

வரான

(அைல) அவ க வைர

ெகா (

ஒ (அ

த )

(அைல)

ைடய) ெதா

. அ ேபா

ைணவ ய ட

ஒேர ஒ

(எ

அற ேபா

பாள கள

ஷா அ

ைலமா

டா க

ைணவ ய

' சிற தைதேய ெச

:) (இைற

றிர

றினா க

என அறிவ . 'இ

தா .

(தா ப திய உற

பா க

றினா .

மற ஒ

ெச

இைறவழிய

கிறா க

) அறிவ

றினா க

வானவ

தா .

ைற), ' நா

(ஒ

' அ

6720

) அவ க

ைணவ ய ட ஒ

86, எ

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

(இைற

ேவ

' ைஸ (ர

7, அ தியாய

பாக அ

சிற தைதேய ெச

ஃ யா

ேதாழ (ர

நா னா

) எ

ஷா அ

லா

வ தா க க

ைடய அைர மன தைரேய ெப ெற

. அவ கள ஒ

வ , அவ

) அவ க ெசா ' எ

. ஆனா

பமைடயவ ததா . (நப )

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைன

'

ற , அவ கள ைல. அ த ைலமா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (அைல) அவ க

'இ

ஷா அ

ச திய ைத அைடயாம ெச

தி

பா க

இ த ஹத

நா

. அ ேபா

அவ

(உணவ

வா அ உ

க தி வ

ஜ ம(ர

அ )

(அ

கிேற பாக

ணமா ேட

) எ

றிய

ேதைவைய

' எ க

) அறிவ

ல தா த

தா

தி

. அத

ைற

கி

தி

.

ேதா . ஜ ற

) அவ க அவ

ன வ க

ேட

. அ

ல ைத

ேபா

ேத

ேச

ஸா ' அ

கி

பைத

ேகாழி (இன ) நா . உடேன ஒ

' எ றி

. அ த

காண ப டா .

ேகாழி இைற சி உ

'இ த

பா

ைழ

வர ப ட

லா

அ ைமைய

ல தாரான ஒ

ெகா

ைல. எனேவ, அவ ட

ெச வா

பன} ைத ஓ

த (ஸ

ச திய 'அ

தா .

) உண

. அ

கவ

றா க

இைடேய ந

தா . அவ

, இைற ஒ

ஸா(ரலி) அவ க

வழியாக

ஸா அவ க

ப க ) ெந

. ஏெனன

ெதாட

அ (ரலி) அவ கள ட

ேகாழி இைற சி இ மன த

நா னா . த

6721

ஸா அ

சிவ

கமா டா க

பாள

86, எ

இ த (அ த

உணவ

பா

அறிவ

இ அ

லா

' (அ

தி

.19

ம ேறா

7, அ தியாய

பாக

லா

ேபா

றா . அ ேபா உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

இைத அ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெத வ

கிேற

நா

' எ

ெசா

ல தா

லிவ

சில

அ ேபா

அவ க

த ம ஒ டக

நா

கைள )

(எ

அ ேபா எனேவ க அவ க

ெகா

தா க

கைள ஏ றிய

, இைற

ைள

திமி

அ ேபா

நா

ஏறி ெச

அவ க லா

ட ஐ

. (அவ ைற எ

ெச

தா க

த (ஸ

' நா

. பற

) அவ க

மதாைணயாக! இைற

. அ ேபா

. எனேவ, நா ேபா

இைற வா ெச த (ஸ

ெச

அ க

க க

ேக?' ப

ற ப ேடா . ெச

ப இயலா

ஏ றிய

ப னா க

த ச திய ைத மற

Visit: www.tamilislam.webs.com

வழ

) அவ கள ட

தா

ேறா . அ ேபா

ந ைம ஏ றிய

) அவ க

)

) ஏ றிய

ேக? இ த அ

த (ஸ

.

நப (ஸ

கிைட த ஒ டக

) வ ைரவாக நா

.

றினா க

கைள (ஒ டக தி

ந ைம அைழ தா

ேக ேட

பாள

(நப யவ கள ட ) ெச

ெகா

ேக ேடா . அ

தா க

அவ கள ட

ஒ டக ம ைதகைள எ

ெப

ேதாழ கள ட

ல வாகன

ச திய

எனேவ, இைற

ெகா

ேறா .

ெகா

றினா க

றா க

கி

.

ெச

ேதைவயான (வாகன) ஒ டக

அ க

நா

றலானா க

அறிவ

) அவ கள ட

. இைதய

மா

ைல' எ

த (ஸ

)

) அவ கள ட

) அவ க

மதாைணயாக! நா

ைகவச ) இ

மா

சிலவ ைற ப

ல ஒ டக (ர

த (ஸ

வர ப டன. உடேன ' இ த அ

டா க

, உ

வ னவ ப ட

உ தரவ நா

(த ேபா

ேடா . ப ற

எ ெவ

லா

கள

ேகாபமாக இ என அ

. ஏெனன

னட

கிேற

, 'அ

யா

ெச

நப யவ க

(

இைற

ெச

என

.

டா க

.

த ச திய ைத


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 மற

இைற

நா

த (ஸ

அவ க தி

ெச

தா

நிைன

ச திய ைத மற

ஏ றிய நா

எ த ஒ

அைதவ ட றி

காக

இேத ஹத பாக

. அ

என

கள

தா

86, எ

ெச

ப ச தி வ

பல அறிவ

ச திய

ெச

' ெச

ேவ பாள

த க

. எனேவ, தா

லா

தா

, பற அ த

லா அ

. நா உ

ெதாட கள

றினா க வ

கள ட

. பற க

ெச

' அறிகிேறா ' உ

கைள

கைள அதி

நா னா

, இன ேம

லாத ேவெறா

சிற தைதேய ெச

' எ

கிேறா ' அ

மதாைணயாக! அ

ச திய ெச

ேக

பன க

த ச திய ைத

. எனேவ, நா

ஒ டக

'எ

) அவ க

ெச

ஏ றிய

லா

ப கார

, அவ க றிேன

ைல. மாறாக, அ

ெவ றியைடயமா ேடா . எனேவ,

ெச

பவ

சிற ததாக

7, அ தியாய

நா

அவ கேள! நா

நப (ஸ

காக

ேவ

கெளன நா

ஏ றிய ப னா

தி

யா

) ஒ டக

றிேனா . அத

ஒ டக தி

ேபா

ேவா ' எ

தர

, இைற

கைள (அைழ

தி

) அவ கள ட

நா

வ ேதா . எ எ

ெச

.21 ள

6722

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ேவ

ைற . ச திய


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

மா

இைற

த (ஸ

ரா(ரலி) அறிவ

) அவ க

(எ

ன ட ) ' ஆ சி

ேக காேத! ஏெனன

, ந ேக காம

உன

) உதவ அள

வழ

(இைறவன க ப டா

கி டா ெச

.) ந ஒ வ

அேதா

, உ

' எ

ேவ

பாக

7, அ தியாய

ஜாப

நா

அ தி

(ஒ

னட

ெச

க ப , அ

86, எ லா

த (ஸ

ஊ றினா க

நா

, ' இைற

வா

றி த)

, அ

)

ெதாட பாக

உன

. (இைறவன

லாத ேவெறா

பாள

ெதாட க

உதவ

ைற அைதவ ட

கான ப கார ைத வழியாக

சா (ரலி) அறிவ

ப ேட

. அ ேபா

ைன உட

நல

) அவ க த

க ப டா

. (ந) ேக டதா ) வட ப

வா

வ தேபா

இைற

வழ

ெச

.

6723 அ

(ரலி) அவ க அவ க

ைப நயாக (வ

.22

சில அறிவ

ைற) ேநா

ெபா

உன

ைடய ச திய (ைத

றினா க

இேத ஹத

ந (தன ைமய

ச திய

தா .

நா அ

. உடேன நா

அவ கேள! எ

மய க

ெச

இைற

வ சா றி

தி (உ@) ெச மய க

தா .

ேத தா க

ெதள (

வ ைத நா

த (ஸ

) அவ க

க நட ேத வ தன . . ப . பற க எ

ன அ த

வ ழி )ேத

ன ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

ய ேவ

ணைர

. அ ேபா ?எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

வ தி

அ ேபா

வ ஷய தி அவ க

ெதாட பான (ேம க

7, அ தியாய

இைற பைடய

எ ச

கிேற

லா

என அ

பாக

86, எ

த (ஸ

பற

. ஏெனன

, இ

ேகாப

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

86, எ

ய ேவ

ைல.

?' எ வ

வா

ேக ேட

.

ைம

.4

கி

றினா க ச ேதக

வா வ ெகா

அ யா கேள! (அ

7, அ தியாய

ெச றவ

6724

ைறகைள) ஒ

) அவ க

லாம

(ம றவ கள

பதிேல

ட வசன ) இற

பாக

(அ

நா

என

'

ெகா

ச ேதக

ெகா

றி வ

வ ஆராயாத க ளாத க பாரா

; பண வதி

கி

கைள

மாெப

ெபா

. ஒ ெகா

6725

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ேக காத க ளாத க

) சேகாதர களா

தா .

யா

.

. (மாறாக, ) க

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (நப (ஸ

) அவ கள

அவ க

கால தி

(கலஃபா) அ

அவ கள டமி அவ கள

கிைட த ப

ைக

அவ க

இைற

த (ஸ

வா சாவதி ேவ

பட

ெசய

க ேவ

வ திலி

ேக

வ தி

ேடேனா அதி ' எ

ைகப

தம

ேள

எைத தா க ப

தா .

பைவெய

வ ஷய தி

பதிலள அ

(ரலி)

)

ேக டன . அ ேபா

நில ைத

த களாகிய) எ

, ' (இைற

. இ ெச

◌ஃபா திமா(ரலி) அவ க ேபசவ

(ரலி) அறிவ ெச

ெசா

அ பா த (ஸ

6726

மதாைணயாக! இ ெச ெசய

இைற

ேகா ன .7

) அவ க

ெச

ய ெசா ைத

திய லி

வா

ைல. நா

) ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ க

ேசர ேவ

86, எ

வ ட

(ரலி) அவ கள ட

ேம அ

யைவயா பா க

' ◌ஃபத ' ப

7, அ தியாய

பாக

தா .

லா

எவ

த ம

ெச

(ெசா தி

ய பட

தா

ஹ மதி

' எ

றிவ

, 'அ

த (ஸ

) அவ க

இைற

ைகவ டாம . இதனா

நா

ேகாப

(ரலி) அவ கள ட

தா

ப தின

லா

வ எ

வாேற

ெகா இற

ைல.8

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைர

வா

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற க

த (ஸ

ெச

7, அ தியாய

ஹ ம நா

மாலி

(◌ஃபத நா

86, எ அ

ெதாட பான நிக

உம (ரலி) அவ கள

அ த

மா

வா (ரலி), ஸஅ க

இைச

றி, அவ க

) வா சாவதி

ைல.

த மேம.

6728

இ ன சி

ெம

(ரலி), அ

(ெசா தி

இ ன அ

உம (ரலி) அவ கள ட

'உ

லா

'

தா .

ஜுைப

றினா க யா

பைவெய

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

6727

) அவ க

த களான) எ

(இைற நா

86, எ

றி

(ர

) அவ க

ஹதஸா ) ேக ேட

றினா க

அைற

ைழ ேத

அவ கள

காவல

' ய ◌ஃபஉ' எ

அப வ கா

டா?' எ

மதியள

பவ

அவ கள ட

◌ஃ (ரலி), ஸ¤ைப

(ரலி) ஆகிேயா

. (ச

ேநர தி

) பற

Visit: www.tamilislam.webs.com

: . அ ேபா வ

,

கைள

ேக டா . உம (ரலி) அவ க தா க

ெச

. அவ க

ெச

மா

றினா :

(ரலி) அவ கள ட

ச தி க

, 'ஆ ' எ ய ◌ஃபஉ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (வ த

), ' அல(ரலி) அவ கைள க

அவ க அ பா

(ரலி) அவ க

இவ எ

இைச

(-அல

றா க

ெப றி

நா ந

க க

கி

, ' இைற ந ப

, ' வான

றனேவா அவ

ைகயாள கள

ெச

மி

றா க

. (அ

மதி

தைலவேர! என

ெதாட பாக ) த

வெத

வா

லா

ேக டா க

. அ

டா

) அவ க வ

எவ

ேக டா க ெசா

ல தா

லா

பள

ெச

(ெசா தி

கி

' எ

த (ஸ

'

வா

னைத ந

றி

ெசா

லிய

த) அ த

வன , தன . உம (ரலி)

ேநா கி,

அறிவ களா?' எ கிறா க

தன .

உம (ரலி) அவ க

, 'அ

வாெறன

, உ

கள ட

)

றியைத

பதிலள

நிைல

) வா சாகமா டா .

(ரலி) அவ கைள

ெசா

, ' (ஆ ) அ

. இைற

(அ

தா க

அ பா

க டைளயா

த ைம

. அத

வா

ேக கிேற

த மேம' எ

, அல(ரலி) அவ கைள த (ஸ

எ த அ

ெபா

த களான) எ

அறிவ களா?' எ

' இைற பதிலள

ேக டா . ' ஆ ' எ

ச தி பதி

ேள வ தன ).

) இைடேய (இ ெசா

, ' (இைற

' நப யவ க அவ க

டா?' எ

(ரலி) அவ கைள

.

உம (ரலி) அவ க அவ க

அ பா

இ த வ ஷய

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

' எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேப கிேற

: (ேபா டாம

அவ

அைத வழ

கிைட த) இ த (◌ஃப

உ யதாக அ கவ

லா

வழ

, தா

கிறா

நா

. ேம

அைன தி

லா

மதாைணயாக! உ

அைத

அவ க ெகா (பாைதய ெசலவ

ளவ

. இ

இ ெச

ெகா

ெசலவ . இ

. அ ப ) ெச

த ட

வ ைத

தி

கைள . மாறாக

த க

அதிகார

ேபரா ற

ெகன ஒ

கைளவ

; உ

அதிலி

வ திலி

வ தா க வா க

தா க

எ ெச

ளவனாக

59: 6 வ ) இைறவசன ைத ஓதினா க .

ைல; அைத உ

திய

லா

கிைட தத

, அ

இைற

றதா

சிறிைத

தவ ர ேவெறவ

ஒ டக

ைடய

கி டா க

ெச

வ திலி

, ' எனேவ, இ

ெதாட

, 'அ

கிறவ கள

ெகா

ெச

திைரகைள

ேசக

(தி

லா

' எ

உ)

. அவ கைள

றிவ

ய லி

வத காக) ந

கிறா

தாேனா அ ெச

(அற ேபா

ஆ கினா

ைல' எ

(எதி களான) அவ கள ெகா

லா

த ெகா

ெப தாக

கள ைடேய அைத இ ெச

வ டா

.

தம காக த

மி

ைல.

பரவலாக

ேம எ

சிய

. நப (ஸ

டா திர ெசலைவ அவ க

சியைத எ

த பற த (ஸ

வமா

அைத அவ க

கைள வ ட

வ ைத எ த இன

வாேற இைற

க ப ட ெச

கள

) அவ க

, அ

ெசலவ த

வா கேளா அவ றி

கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

)

வா நாள


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெசய 'அ

ப லா

.' (இ

ெபா

வள

டா

. அத

வைர

லா

வ னவ னா க ), ' ப ற

(ெதாட

(ரலி) அவ க

ப ரதிநிதியாேவ அ ெசய

ப டா க

ெகா

டா

. பற

அ நா

' எ எ

த ெச

லா

றி, அைத (எ எ

நட

வ த க

(ேபசின க

றாகேவ இ

; உ

ட வ

?'உ க

ெசய

பதிலள

டா

ஆ சி

வ ஷய

.

ேபா

தா க ேற தா

ைடய ப ரதிநிதிய

ெசய

). உ

லா

, இைற

ைற ப

. அ ேபா

கால தி

அைழ

) இர

த (ஸ ப

இ ஒ

தன .

)

ைகவச

ப டைத

தன .

இைத அறிவ களா?'

ைடய (ஆ சி

ெகா

ெகா

அறிவ களா?' பதிலள

ெகா

(ரலி) அவ கைள

(ரலி) அவ க த

: ந

வ )ைத

) அவ க

னட

, ' ஆ ' (அறிேவா ) எ

ேக கிேற

, ' நா

ைகவச

: இைத ந

தைர அைழ

லா

த (ஸ

வ னைர ேநா கி)

(ரலி) அவ கள ட

டா

றி, அ( த

இைற

. அ ேபா

. அவ க

' எ

ப ரதிநிதியாேவ ஆ

ெபா

லா

, அ

, ' ஆ ' (அறிேவா ) எ

அ பா

லிவ

கைள ேக கிேற

அவ க

, ' நா

வ ஷய தி

ெசா

, அல(ரலி) அவ கள ட

ேக டா க

பற இ

வ தா க

) அவ க

வ ேத

. பற

ேகா

ைக

றாகேவ இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ ந .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (அ பா

(ரலி) அவ கேள!) ந

இடமி

அவ

(-அல

ேவ

ய (வா

வ ட

ேப வ

கிேற

ன டமி

ெசா

ேன

அைத க

7, அ தியாய

இைற வா

இ யவ

. அைத உ

ேக டப

படேவ

) அத

மதி

திநா

அ ெச

வைர அள

ைல எ

றா

(உ

ெகா

ைப ந

வான வ

ைணவ ய

86, எ

த (ஸ

மி . உ

பதிலாக நாேன பராம

தனாைர

கான வா

ைக

றினா க ட (வா

ெசல

ெகா

'

) ப எ

காக

ெபறமா டா க

(ப ரதிநிதி ம

. எ

) ஊழிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைத

6729

) அவ க

ெதாட பாக

கமா ேட னட

நிப தைனய

அைத

றி ேவெறா

ைடய அ

நா

வ ட

.

கிைட க

வ தா . அ ேபா இ

(-நப )

வ த க

த ைதய டமி

ச தியமாக! நா

ைப க

ைக

ெசய

ற களா? எவ

பராம

சேகாதர

னட

ப டப

. (இ ேபா

க ) ப

அவ

ப னா

.9

பாக

கி

தவ ர ேவெற த

றா க

ெசய வ

ேகா

னட ய (வா

ேக டப

ளனேவா அவ

ஒ பைட எ

ைக

' எ

வரா

ைணவ யா

) ப இ

நிைல ெப இைத

) த

, ) ' (நப களா

) ந

ேசர ேவ

ேவ

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஊதிய

ேபாக நா

என அ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

அவ கைள (எ லா

ெசா பாக

(உ ைம

இற தேபா

ேக க வ

) த

லா

.

ைடய)வனாேவ ைற

ைணவ ய

(ரலி) அவ கள ட ேசர ேவ நா

(ெசா தி

மா

(ரலி)

ப ைவ

,

ய ெசா ைத அ

(அவ கைள

பா

) வா சாக

த மேம' எ

ேக ேட

86, எ

அவ கள

எவ

பைவெய

ைகயாள க

அைட பத கான ஒ

ப ன . அ ேபா

ைலயா?' எ

இைறந ப

த மேமயா

6730

த டமி

7, அ தியாய

லா

தா .10

த ைத கலஃபா) அ

ெச

லவ

பைவெய

தா .

த களான) எ

' (இைற க

86, எ

) அவ க

அவ கள ட

நா

ெச

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

(அ

இைற

(ரலி)

), யா

த (ஸ

. ) அவ க

.

6731 அவ கள

. எனேவ, த வ

ெச

உய கைள வ ட நாேன ெந ம

கட

லாம

இ இற

கமான

நிைலய வ

பவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அதைன

கடைன


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அைட ப ஒ

ைடய ெபா

இைற

ெச

த (ஸ

7, அ தியாய

இைற

(

தலி

) அவ க

) மிக ெந

(' வ ைடெப

86, எ

அப வ கா ' ஹ ஜி

க வ தா க

ஏராளமான ெச

றினா க

யதா

' எ தா .11

'

நி ணய ேச

க ெப

ள) பாக

. பற

கைள

சிய

.13

உ யதா

தா .

(ரலி) அறிவ ேபா

வ ைதவ

6733

ேத

. அ ேபா க

ெச

ஹ¤ைரரா(ரலி) அறிவ

கமான (உறவ னரான) ஆ

மரண ைத எதி ேநா கிய வ சா

' என அ

ஆன

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

வா

) ஒ

6732

உ யவ கள ட

அ பா

ேபா

அவ

றினா க

வ ைன ெதாட பாக

(இற தவ

ஸஅ

த (ஸ

. (இற

86, எ

) அவ

என இ பாக

வாராய

) அவ க

பாக

(பாக

பா

தா .

) ம காவ

நா

. அ ேபா நா

ளன. எ

நப (ஸ

, ' இைற ஒ

க த

மகைள

ைமயாக ேநா ) அவ க

அவ கேள! எ தவ ர ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

ைன நல னட

வா

யா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 என கி த ம எ

ைல. எனேவ, எ ெச

றா க

நப (ஸ ெச

வட

மா?' எ

. 'அ

வாறாய

) அவ க

, ேவ

மா?' எ

'

றிெலா

'

றிெலா

ைகேய ெச

ைக த ம

ந பல எ

இ அத

ேகேய த ல

கிய உ

)' எ

, அ

, ' ேவ

க த

கிற ஒ

. உடேன நா

)

ெச

லா

) அவ க வ

அ த

. (ந

தி

ேக ேட

.

றா க

. நப யவ க

.

,

ைளகைள ம கள ட ல ேநா க தி

ந பல

வழ

, ' இைற வா க

க ப

எ த ந

அதிகமாகேவ ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

; ச !

அவ கேள!

.) நா

(மதனா) ெச

திைய நா

) ந

உணவாய

(ம காவ ேலேய) த , ' நா

டா '

டா ' எ

கவள

மதனா ெச லாம

, ' ேவ

ன ைற

நி சய

றா க

ைக நா

பாதிைய த ம

ேக ேட

வைதவ ட

அைனவ

நப (ஸ உய

. ந

ேதாழ க

. அத

வாறாய

) அவ க

மா?' எ

மா?)' எ

வாய

. 'அ

இர

) அவ க

வேத சால சிற ததா

ெசல

மி(யான மதனா ேக ேட

ெச

ெச

ெச

றா க

. நப (ஸ ெச

மைனவ ய

(ஹ

ட அதிக தா

ெவா க

(அத ஹி ர

டா

றி

. நப (ஸ

பாதிைய த ம

ஏைழகளாகவ

கிற ஒ க

வ தி

ேக ேட

ேக ேட

உைடயவ களாகவ ந

ைடய ெச

கிவ

ேவனா?'

ற பற லற . நா

க தா

(மதனா)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

ற பற

, உ

கள

அைடவத காக இ இற அ

ட ஸஅ

ெத வ

தா க

அறிவ

7, அ தியாய

பாக

வ ஆ

ைமயைடவத காக

ேகேய த

ம ற சில

கைவ க படலா . ஆனா ைல)' எ

லா(ரலி) அவ க

வரான

ஃ யா

ம காவ ேலேய

காக இைற

த (ஸ

உையனா(ர

லா(ரலி) அவ க

ஜப

ஆ சியாளராக ெதாட பாக)

86, எ

) அவ க

வ தா க வ

. அ

7, அ தியாய

(மதி)

86, எ

அறிவ

யம

ஆமி

எ நா

வைர

அவ க

பாதி

தா .

நா

னா ட

இற த ஒ

ேக ேடா . அ ேபா

சேகாத

) அவ க

) அவ க

6734

(ரலி) அவ க

அள

(ெமா த ப

கள

, த றி

, பாவ , ஸஅ

.

யஸ (ர

இ இ

சேகாத ைய

பாக

ஆைச நிைறேவறவ

பா கள . ஸஅ

சில

தவராவா .14

ேச

பாதி

லா! (அவ

கிறா க

க தபா

இத

ேபாதகராக

மகைள (பாக

ெசா தி றினா க

வ ைன ) மக

.

6735

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல ைத


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

(பாக ப

வ ைன ெதாட பாக

(

) அவ

தலி

இற தவ

பாக

அ பா

ஆகிேயா

வ னவ ப ட சேகாத (க

நி ணய ேச

. அத (மதி)

(இ

(ர

தா

) அவ க

கிைடயா ' எ

றி ெசா தி

ைல எ

கைள

சிய

.

தா .

) மக

. அத ) நா

, மக

கிைட (ெமா த )' எ (ேக

றா க

ெசா தி

னா

ைம)

றிவ

, ' (ேவ

) பா

ைற , 'இ

. அ

றி

மானா னா

ம ெத வ

வா

நி சய

,

) பாதி

. எனேவ, இ

அவ க ெசா

ைடய மக

ெசா

ஸா(ரலி) அவ கள

வ ள க ) ேக க ப ட ப

' மக

தி)ைனேய ப ரதிபலி பா க ) அ

உ யதா

அறிவ

, அவ க

அவ க பாதி

ள) பாக

. பற

6736

ெச

(ெச

தா .

(ரலி) அவ கள ட

அவ கள ட

க ெப

ஸா(ரலி) அவ கள ட , (இற த ஒ

சேகாத

86, எ

ஷுர

'

கமான (உறவ னரான) ஆ

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ஹுைஸ

ஆன

உ யவ கள ட

) மிக ெந

என இ

றினா க

(மகன நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ (ரலி) (இ மக

,)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 வழிதவறியவனா வ இ

கமா ேட

அள

கிேற

வழ

க படேவ

சிய

: மக ப

அவ கள ட அ ேபா எ

சேகாத ெச

(பாக

என இ பாக

தா

த (ஸ

) அவ அ பா

7, அ தியாய

இர றா க

( க

86, எ

வனாக

த த

ைபேய நா

பாக

நிைறவா

பாக . ப

ெசா

னைத

.

ஸா(ரலி) ெத வ

ேதா .

கள ைடேய இ

) ெசா

னா க

வைர

.16

6737 றினா க ஆன

'

நி ணய ேச

கமான (உறவ னரான) ஆ

(ரலி) அறிவ

அள

ஆறி

(ரலி) உ

' எ

உ யவ கள ட

) மிக ெந

' எ ம

) அவ க

வ ைன ெதாட பாக

மக றி

(இ

86, எ

) அவ க

(ரலி) அவ க

(வ ள க ) ேக காத க

இைற தலி

மகன

ேபரறிஞ

நப (ஸ

உ யதா

7, அ தியாய

(

ேந வழியைட தவ கள

பாதி

பாக

(இற தவ

; நா

. அ ேபா

, 'இ த

னட

ேவ

. இ த வ ஷய தி

க ெப க

ள) பாக

. பற

உ யதா

தா .21

6738

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிய .

கைள ப


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இ

அ பா

இைற

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

பராக ஆ கி ெகா

றா

அவ க

, இ 'ந

' எ

' அ

யா

அ பா

86, எ

(இற தவ வ

ெச த

மரண சாசன

ெச

தினா

நி ணய

. (

லாதேபா

தா க

எ ஆ

ழ ைத இ கி

ைடய)

. ெப ேறா

) நா

பள

.

வ ட ) ' சிற த

) பா டனாைர ' த ைதய

(அவ (

, 'ஓ

த ைத ஏ ப

கைள

றினா கேளா (அ த அ

க ேவ

நா யைத மா றியைம

உ ற ேப

(ரலி)

இட தி

.22

தா .

ற) ெச

தா

வதி

நா

ெகா

6739

. ெப ேறா தி

யாைரேய

லா உற

வ ஷய தி

' த ைத' என

(ரலி) அறிவ

உ யதாக இ

தாய தி

அவைரேய ஆ கி வேம (எ

ைம ெப

7, அ தியாய

ழ ைத இ

தா

லாமிய சேகாதர

பாக

(

, இ த

வதாய

தா , (ெசா

ைவ தா க

தா .

றி

. இதி

இர ஒ ேபா

ழ ைதக

கிைட க ேவ

பாக

ெப

ெவா

(ம ெமன

அ கள

) மைனவ நி ணய

லா

ேம)

இற தவ ) தா

' எ

ஆறி

பாக

பாக

எ தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (

ழ ைத

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இ

லாதேபா

) கணவ

பாக

நி ணய

பாக

7, அ தியாய

யா

றிலி

(வய

ஈடாக ஓ ேவ

ஆ ப

கணவ

ெம

இ த (ஸ

யஸ (ர

ததா அ ைம த

பள

த அ த(

) நா

கி

ெசா

ெப தா க

றவாள )

அவ

த (ஸ

திய

) இற

த ைதவழி உறவ ன க

இைற

பற த ைண வழ . ப

அறிவ

கால தி

(யம

இற

டஈ வ

(அஸபா க

டா .

) ந

ட ஈ

ம க த

பள

தா க

.24

தா . நா

கிட

ன , ந

ெப

) அவ க

. அத

6741

) அவ க

) அவ கள

, அவ

86, எ

ப ண ) ெப

) அவ க

பள

உ யெத

இைற

த (க ெப

சா பாக) அவ

7, அ தியாய

பாக

ேச

த (ஸ

நப யவ க

கிட ேவ

ேபா

தா .

அ ைமைய, அ

எனேவ, (அவ

ழ ைத இ

6740

த) சி , (ம ெறா

ெமன இைற

வழ

86, எ ல ைத

'

(

.23

தா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

' பன} லி

வழ

ச பாதி

வ த)

Visit: www.tamilislam.webs.com


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஜப

(ரலி) அவ க

, ' (ெசா தி

சேகாத

உ ய

இத

பாள கள

அறிவ

அவ கள (ேம க

அறிவ டவா

அவ கள பாக

லா

ேவ

கிேற

ெசா

லிவ

ஆறி

றினா க

பள

'

தா க

கால தி

' எ

' அ

(ர

' இைற

கிைட

மி

ெபறவ

கி

ரா எ

அஃம

(ர

)

கள ைடேய

. ' இைற

த (ஸ

)

ைல. 26

6742 ) அவ க

வ ஷய தி ல

காண ப

இட

(மதி ) பாதி

(ரலி) அவ க

அறிவ

(ரலி) அவ க

' (இற தவ பாக

' எ

றி

86, எ

ஷுர

ஜப

) மக

.

ைலமா

பள

தா க

வரான

) த

ய) இ ெசா

அள

த ஒ

7, அ தியாய

ஹுைஸ அ

' எ

) பாதி இற தவ

ெசா தி ; எ

) அவ க

) அவ க

) மக சிய

மக

' (மகன

' நப (ஸ த (ஸ

தா .

சேகாத

அள

கிைட க த த

றினா க பாதி

' எ

மகன உ யதா

.27

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைபேய

மக ' எ

(த

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

ஜாப (ரலி) அறிவ நா

ேநா

அவ க

ேக ம

வா

வா ெதள

எ அ பாக

தேபா

வ க ட

ள ெப ற

தி ெச

(நப (ஸ

நா

ேம இ

கி

. அ ேபா

தா

பாக

வ சா

தி (உ

. பற

தா

, ' இைற

றன . (எ பாக

ெசா

பத காக) நப (ஸ

) ெச அ த க

வத காக தி ெச

த த

) ண

ணைர எ

அவ கேள! என யா

ேசர ேவ

?)'

வ ைன ெதாட பான வசன

.29

86, எ

6744

ஆஸி (ரலி) அறிவ ) அவ க

) இ

தா .

தியாக அ

வசன , ' அ நிஸா' அ தியாய தி உ மிட

ைன நல

. அ

தா க

. அ ேபா

7, அ தியாய

பராஉ இ

(எ

வ தா க

கி அ

ேக ேட

6743

தா .

சேகாத க

86, எ

அவ க

7, அ தியாய

ேக கிறா க

86, எ

ள ெப ற (பாக ப

வ ைன ெதாட பான)

தி வசனமான ' (நப ேய!) ' கலாலா' ' எ

ெதாட

வசனமா

6745

Visit: www.tamilislam.webs.com

.30

றி


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இைறந ப (உ ைம (அவ

அவ கள

ைடய)வனாேவ

. எனேவ, ெச

ைடய) த ைத வழிய

ம ெச

ைகயாள க

கட

ேபா

கிறவ

இைற

அறிவ

ற)

நா

7, அ தியாய

இைற

(பாக

என இ

, ெசா தி

) அவ க

இற தவ

கிய உறவ ன க

பாள யாேவ

86, எ

த (ஸ

லா

ழ ைதக

. அவ

காக எ

றினா க

' என அ

றினா க

'

யதா

ெச . (

வ ைன ெதாட பாக ேபாக எ

சிய

உ யதா அ பா

7, அ தியாய

ேச ப

நி ணய வ

(இற தவ

. பாக

ஆகியவ ைறவ ைன அைழ கலா ஹுைரரா(ரலி)

) மிக ெந

ள) பாக

கைள (

நி ணய

கமான (உறவ னரான)

. (ரலி) அறிவ

86, எ

தலி

க ப டவ க

தா .33

6747

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ப

6746

) அவ க

உ யவ கள ட

பாக

ைமக

வ ைதவ

கமான

தா .

பாக

அவ

ள ெந

ெபா

த (ஸ

உய ைரவ ட நாேன ெந

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இ

அ பா

' தா

(ரலி) அறிவ

த ைதய

ெப

கி

ற) வா

யா

உட

அள

கிய உறவ ன

கார கைள நா ப

ஹாஜி க அவ

ெந

ைக ெச ' எ

மதனா (-த

லாமிய) சேகாதர

மாறிவ

ெச

ற(ெசா )திலி

நி ணய

சா

இற

அவ கள

(ஒ

றி (அவ

திய

கியேபா

இற அ

இர

டா

ஹாஜி

:

அவ (ந

) பேர)

இைடேய

காரண . (ப டாவ

ைக

சா க

தேத இத , அ

வ ள கமாவ

ைடய)

ஹாஜி க

(ப ேளா . ந

ன )

ெதாடைர

.35

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

ப ரமாண

) அவ க

ெதாட

பாக நப (ஸ

, அ

அ ஹா ) அ வ ைத ஏ ப

வ ெவா

04: 33 வ ) வசன தி

வ தேபா

உறவ ன க

இ த வசன தி

ள கேளா அவ க

(தி

வா சா வ தா . நப (ஸ (இ

தா .

) அவ கள (லிஆ

86, எ தா .

கால தி ) ெச

6748 ஒ

தா . ேம

, அவ

மைனவ அவ

ைடய

எதிராக சாப அைழ ழ ைதைய

Visit: www.tamilislam.webs.com

த த


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

றா . எனேவ, அ

வைர

ழ ைதைய மைனவ ய ட

7, அ தியாய

பாக

ேச

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

அப வ கா

அவ கள ட

' ஸ ஆவ

ம கா ெவ றி ஆ

னட

இவ

ைடய தா

) அவ கள ட

அவ க

, ' இைற

இவைன

கி

ைக ப றி

தேபா த

மக

) ப ற தவ ேக

சேகாதர

றா க

;

' எ எ

னட

ப ற தவ

. ேம

ஸ ஆவ

,

ப த

அ ைம

அதிகார தி

றினா க

தா .

ைக ப

த ைதய

சேகாதர

.

கிய

தா க

இவைன

அவ

றன . ஸஅ

(ரலி)

திெமாழி வா

. அ ேபா

(அதாவ

) ெச

என

அவைன

சேகாதர

ைகய

அவ கேள! இவ ெகா

' எ

. எ

ளா ' எ

, இவ

(த

அப வ கா

ஸஅ (ரலி) அவ க

. அவ

நப (ஸ

ைடய மக

ெகா

சேகாதர

ஸஅ

ெப

ைவ

திெமாழி வா

ைடய மக

ைவ தா க

.37

சேகாதர

அ ைம

ேபா

(ரலி) அவ க

ெப

6749

எனேவ, அவைன ந ப

, ' இவ

தா க

) அவ க

தா .

உ பா இ

அவ க

நப (ஸ

. எனேவ, இ அப வ கா

ைடய மக

திெமாழி வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிய

வ (ரலி)

. அவ தா ' எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ற, ஸ ஆவ த ைதய அதிகார தி அவ க

இவ

, 'அ

(ச ட ப ) தா உ யதா பற ச

அ ைம

யா

(ரலி) அவ க ப ற தவ

ைடய தா

. வ பசார

நப (ஸ

வ ெப

தேபா

ஸ ஆேவ! இவ ைடய அதிகார தி ெச

) அவ க

தவ

ெகா

நப யவ க அவைர ச

பாக

பா

!' எ

றா க

ைணவ

. சாயலி

தேத இத

தா(ரலி) அவ க

7, அ தியாய

86, எ

) எ ப

) ப ற தவ

கவ

' எ

ந உ அவ

. ஏெனன

வ(

)

, ழ ைத

றினா க த

.

மான)

திைரய

உ பாைவ பற

ேக

' எ

ைன

. எ

(அவ

றா . நப (ஸ

கிறாேளா அவ

) ஸ ஆவ

காரண . அத பா

சேகாதர ைகய

உன ேக உ யவ

இழ ேப உ ய

(த

தா(ரலி) அவ கள ட , ' இவன டமி

மைற

, ' (இவ . அவ

ேபா

அ த மன த

ைல.39

6750

Visit: www.tamilislam.webs.com

இ இற

தைத வைர


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

இைற

தா

(ெப

உ யதா என அ

த (ஸ

) யா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (அ ைம அ ேபா

ெப

நப (ஸ

' எ

அ ேபா நம

அறிவ

. ேம

ேக

ழ ைத

பள பா

பாள கள : ப ராவ

) ஆ

தா .

6751

தவ

வ ைல

'அ த ஆ ' எ

இ த அறிவ

க வ

கி

ெகா

வா

றா க (

ப ேன . ஏெனன

ெசா தி

பள பாக வழ த மமா

. ,

) வா

ைம

க ப ட

.

. (ப ராவ டமி

.41

ஃகீ '

ப ரா

வரான ஹக

கணவ

வா

ேக (அ த அ ைமய

, ப ரா

) அவ க

அவ கள

ப ட

கிறாேளா அவ

, ' அவைள வ ைல

தைல ெச

நப (ஸ

கிறா க ஹக

'

த) ப ராைவ நா

) அவ க

றா க

இத

கீ

தா .

ணாய

(அ ைமைய) வ உ

றினா க

.

7, அ தியாய

பாக

) அவ க

ைடய அதிகார தி

) ச

இ த திர ' (அறிவ

உைதபா(ர

) அவ க

ெப றவராக இ பாள ெதாட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா . நப

ேதாழ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இ எ

அ பா றா க

(ரலி) அவ க

பாக

7, அ தியாய

இைற தவ

பாக

'உ

7, அ தியாய லா ம

பாக

வா

யா வ

றினா க

) வா சா

'

' தி (அவைர) வ

தைல

தா .

86, எ

6753

அ ைமகைள அ

ேட

.

உம (ரலி) அறிவ

அ ைமயாகேவ க

6752

) அவ க

த ஒ

ேக உ

என இ

86, எ

த (ஸ

(அ ைமயாய ெச

ஃகீ ைஸ நா

, '

.

(ரலி) அறிவ

வா லி க தைல ெச

7, அ தியாய

ைம கிைடயா வ

தைல ெச

தா . ' எ வதி

ற நிப தைனய ைல. அறியாைம

வ தன .

86, எ

6754

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேப கால தவ தா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

வ (ர

) அவ க

அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அவ க ெச

வத காக வ ைல

' ப ராவ

வா

தா .

(அ ைம வா

ைம த

ெப

ணாய

க வ

ேக இ , ' இைற

நா

க வ

அவ எ

ைடய வா

றா க

ெசா தி

ைம த

. அத

தைல ெச

வா க

இைற

! ஏெனன

) வா

' அ

எனேவ, ஆய ஷா(ரலி) அவ க (ெதாட

கணவ

றி

ெகா

ைடய வ

ெகா

அவ அறிவ

ட இ

பாள

மன தராக இ

வள

கமா ேட அ

வ (ர

தா ' எ

வள

' எ

தவ

கி வ தி

) வா வைதேய ேத

லிவ

' ப ராவ

வத காக

கிறா க

வா

' எ

கி)

றா க

தைல ெச

.

தா க

. அ ேபா

ப ரா

ெத

ெகா

க ப டா

டா . கணவ

'

மண உறைவ

க ப ட

வ ) என

.

ேக (அ ைமய

ெகா வா

வாழ, அ

ெச

தைல ெச

, ' (ப ராைவ) வ ைல

தைல ெச

டா க

எசமான கேளா

நிப தைனய

ப உ ைம அள

ெசா

) அவ க றா க

. ப ராவ

' வ ைலைய

ேச வ

ப தி ேக ப தன

, 'இ

' என நிப தைனய

ப ராைவ வ ைல

ஃகீ ஸுட

ள) ப ராவ

தைல

எசமானா க

அவ கேள! வ

) அவ க

வாக) வ

, (ெபா

ைம உ

த ப ேன

ேக உ ய

த (ஸ

. ப ராவ

கேவ

எனேவ, ஆய ஷா(ரலி) அவ க ப ராைவ வ ைல

த) ப ராைவ வ

ப னா க

(

ஃகீ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

த திர

நா

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ தி

(அ

அறிவ

லா

கதிஃ' (அறிவ

'

அ பா

கா யாகிய நா

(ரலி) அவ க

ச யானதா

7, அ தியாய

யஸ

அல(ரலி) அவ க

ெதாட

ஃகீ ைஸ நா

'

86, எ

, ' நா

ஓதி வ

ச ட ) ேவெற

(நப ய

றி

வா

) ஆ

த ேட

இ த

. இ

' எ

றியேத

தா .

லா

ேவத ைத

காக

த ப

: மதனா நகர

' எ

யா

(மா

கிறாேன, (அ

கிறாேனா அவ

, அதி

'அ

. அதி ம

தா க

ஸகா தாக

தன. ேம

வா அ

)

. அதி

வழ (ப

திதாக ஒ வ

ெபயரா ைற உ சாப

டைன வய

)

' மைல வைர

திதாக ஒ

வா

கள

றி ப ட ப

'ஸ

ைல' எ

கான த

) ஒ டக

மா )

வ வ லான

கள ட

காய

க ப

மைலய லி க தி

லா

தவ ர (எ

ப தாரான) எ

(உய

அள

அறிவ

கிற அ

றி

ன தமானதா

கிைட க ெப ற) இ த ஏ ைட

, அ த ஏ ைட ெவள ேய எ

) அவ கள

அ ைமயாகேவ க

) அவ க

றிவ

ெதாட

வ (ர

6755

அ ைதம(ர

(நப யவ கள டமி க

பாள

:) அ

.

பாக

மா

கிேற

ைற

கிறவ

வானவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைட கல ம

அைன


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ம கள

சாப

டா

. ேம

தலான வழிபாேடா எ ெச

த எசமான கள

ெகா

அ ைம ம

ம கள

சாப

அைட கல அைட கல றி தா ம கள

தர உ ம

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க

86, எ

இ '(

அைத அ

லி வ

. ேம எ

7, அ தியாய

ேறயா

.) அவ கள

லா

டா

பாக

கபத

த கடைமயான வழிபாேடா ஏ க படா யாைரேய

சாப , அவ

ேம ம

. த வா

வானவ க

, அவ

உப யான வழிபா

வரலா

அவ

சாப

அவன டமி

சமமானதா

சாப

நப (ஸ

. ேம

தா

அைட கல தி

றி ேவ

லா

டா

ெகா

மதிய

தலான வழிபா

, அவ

ேம அவன டமி

ைன வ

தைல

களாக ஆ கி

அைன

த கடைமயான ம ஏ க படா . (ம ற

.

லி கள

லி க

கீ நிைலய ெகா

ைம நாள

ளவ க

த அைட கல ைத எவேர

வான க ெச

எவ

அைன

த கடைமயான வழிபா ஏ

ெகா

ள பட

டா

.43

6756

தா . னா பள

அ ைமய ெச

வத

ெசா தி

) வா சா

தைட வ தி தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

உ ைமைய .44


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைறந ப அ ைம

6757

தா .

ைகயாள கள

ெப

ப ராவ

86, எ அ

ைண வ ைல

ேப

அ ேபா

பாக

இைற

த (ஸ

ேக வா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

ைடய வா

றி

' அவைள ந வ

' எ

ேக ேவ

வ த (ஸ

யாம றா க

.

ெம

கிேறா ' எ

ற றினா .

) அவ கள ட . அ ேபா

) ஓ

ப னா க

றினா க

இைற

வ டாேத! வ

.

த (ஸ

தைல

.

6758

தா . வா

ைம த

நப (ஸ

(ப ரா எ

ய வ

றினா க

தைல ெச

86, எ

ப ராைவ வ ைல

அவ

இைத இைற

ைம உ ய

7, அ தியாய

ைம எ

) அவ கள ட

, ' (அத காக) ந வ

தவ

தைல ெச

வா

அவைள நா

எனேவ, ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ெச

கி வ

எசமான கேளா ' ப ராவ

நிப தைனய

அவ க

ைன ஆய ஷா(ரலி) அவ க வாத

க வ

) அவ கள ட

தைல ெச

ப ேன

. அ ேபா

ேக உ ய

! ஏெனன

ெசா

ேன

, ெவ

ப ராவ

எசமான க

நிப தைன வ தி தா க . அத

ள ைய

நப (ஸ ெகா

(

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க வ ைல

. நா , வா

கி

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 வ

தைல ெச

(வ ைல

)தவ

வா

ப ராைவ அைழ உ ைமயள (ெச

தா க

நா

உம (ரலி) அறிவ

ப னா க

வா எ

ெப

றா க

ஏென பாக

றா

. அத , வ

த (ஸ

வள

வாழமா ேட

ப ராைவ

) அவ க

வ ட) வ

(ப

என

ேச

. எனேவ, நா

வள

' எ

றி தன

6759

தா . த) ப ராைவ வ ைல அவ க

நப (ஸ

ேக இ

க ேவ

நப (ஸ

)அவ க

தைல ெச

7, அ தியாய

றா க இைற

தா .46

. அ ேபா

ைம த

ப ரா, ' அவ

86, எ

ணாய

' எ

. அ ேபா

தா .

) அறிவ

7, அ தியாய

ேத

ைடய கணவ டமி

அவ

ெத

பாக

(அ ைம

. அ ேபா

வ ) த தா வ (ர

ைம உ ய

தைல ெச

, அவ

வா வைதேய ேத என அ

ேக வா

கி) வ

86, எ

தவ

வா

) அவ கள ட எ

' ப ராவ

நிப ைனய

' அவைள வா ேக வா

க ஆய ஷா(ரலி) அவ க

கி (வ

ைம உ ய

கி

எசமான க

றன '

தைல ெச ' எ

6760

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க

) வ .

!


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

இைற

ெவ

ள ைய(

ேப

பகார

த (ஸ

) அவ க

கிரயமாக) ெச

தவ

ெகா

7, அ தியாய

அன

'ஒ எ

ேறா, ' இைத

நப (ஸ

) அவ க வ

(இற க

ம எ

ேபா

7, அ தியாய

பாக

வா

86, எ வ

ட) ஒ

யதா ம கைளவ

ைடய ெபா

என அ

கி, வ

தைல எ

உ ைம உ

.

ப ட அ ைம அவ கள

)

6761-6762 தா .

தைல ெச ேறா' இைற

86, எ

6763

றினா க

:

ெச

. ஒ

ெச பா

வா

) வா சா

தா .

மாலி (ரலி) அறிவ ட தாரா

'

(வ ைல

ேக (அ ைம

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

றினா க

றா

த (ஸ

வ ைதவ (த ைம

) அவ க

ெச

றா

தவ ர ேவ

அவ கைள

றினா க

பராம

(ம க

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

.48

அவ

தி க ற) த ப

ளவேன'

தா .50

Visit: www.tamilislam.webs.com

மைனவ தைலவரான)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

இைற

' எ ஒ

86, எ

த (ஸ

லி

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

இ சி

வ த

(யா மக

எ ெசா

பாள

தா .

6765

(ரலி) அவ க

ைடய மக எ

சேகாதர

உ பா இ

அப வ கா

கிய

ைடய சாயைல (ந

தா . இவ

ஸ ஆ(ரலி) அவ க

) ஸஅ (ரலி) அவ க

(எனேவ இவைன

திெமாழி வா றினா க

இைறம

தா .

அப வா க

அவ கேள! இவ இவ

'

வா சாக மா டா . ஓ

ைஸ (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

ஸஅ

றினா க

பாள

வா சாகமா டா .

என உசாமா இ பாக

) அவ க

இைறம

லி

6764

வர ேவ

, ' இைற

(ரலி) அவ கள ) எ

அவ

கேள) பா

மக

,

னட

!' எ

.

இ த ைதய

ஸ ஆ(ரலி) அவ க ப

ைகய

அவ

, ' இைற அ ைம

அவ கேள! இவ ெப

ப ற தவ

னா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

சேகாதர 'எ

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எனேவ, இைற சாய இ

த (ஸ

, 'அ

(ச ட ப ) தா உ யதா

இ யா

மைற

. வ பசார

ெகா

அத

பறி

ஸஅ

த ைத எ இைற பாக

தவ

றா க

அப வ கா லாத ஒ

வாதி த (ஸ

தா க

. உ பாவ

. ஏெனன

கிறாேளா அவ ' எ

ேக

றிவ உ

ைன

, ழ ைத

(

திைரய

. தா(ரலி) அவ கைள ேநர யாக

பா

கவ

ைல.

6766

(ரலி) அறிவ வைர அவ

தா .

த ைத அ

கிறவ

ெசா

ேக ேட

86, எ

உன ேக உ யவ

கீ

) அவ க

7, அ தியாய

பா

.

ஸ ஆேவ! இவன டமி ச

86, எ

சாயைல

டா க

இழ ேப உ ய

தா ப

அ த மன த

த ைத அ

வன க

ஸ ஆேவ! இவ

ெச

!' எ

7, அ தியாய

பாக

சி கக

ைடய அதிகார தி

ைணவ ய ட ), ' ச

'த

) அவ க

ெவள பைடயாக அைம தி

ல எ

தைட ெச

ெத

ய ப டதா

.

6767

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா வ

ேட -

' எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (ேம க

ட ஹதஸி

கிறா க

இ த ஹதைஸ நா ' இைத இைற இதய

இைற

வைர த த (ஸ

இைற

தி த

அ ந

த(ர

) அவ க

கா

ேட

. அ ேபா

ெசவ ேய ற

அவ க எ

.

6768 ெவ

காத க

றினா க

ேதாழிய ட , ' உ

கிறவ

' என அ

றினா க

கால தி

வ கள

த ைதைய ெவ ந

றி ெகா

(ேவ றவராவா ' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .57

6769

) அவ க த

. த

றி) வ

86, எ

அவ கள

றி ப

றா க

த ைத எ

த (ஸ

' எ

86, எ

(அைல) அவ கள ட

) அவ க

7, அ தியாய

(தா

மா

) அவ கள டமி

த ைதயைர ந

பாக

அவ க

பாள ) உ உ

ப ரா(ரலி) அவ கள ட

ெகா

7, அ தியாய

யாேரா ஒ

த (ஸ

மனனமி

பாக 'உ

அறிவ

:

) இர

வ க ஒ

'

வைன

ெப

தன . (ஒ ெகா

மகைன தா

வா நா

ெச ஓநா

தா க

) ஓநா ட

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

. ஒ

. அவ கள வ

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

ற, அத

எ ெச

ெசா

னா

றா க

. தா

சாதகமாக இ

ம றவ

. எனேவ, இ பள

ேக க)

அ ேபா வா

வா

மக

ெச

(ப

கள கி

ேற ப

த அ

ெப

) வ

, 'எ

கிேற

. அ )

னட

ேக உ ய

. (க திைய

தி வ ேதா ' எ

' எ

றி க) ' றினா க

, 'அ

'

ெத வ

ைலமா

லா

ெசா

ெகா

. உடேன இைளயவ

ைண

பள

தா க

மகைன ஆ

. இவ

(அைல) அவ க

தா க வ

ைல. (நப யவ கள

யா' எ

ேக

ப ட) அ ெப

க திைய

ள ஒ

. எனேவ,

ெசா

ேவ

வ ஷய ைத

' எ

(அைல) அவ கள ட

றினா க

ஹுைரரா(ரலி) அவ க ) ' சி கீ

னா ட

றினா

ெச தவ

ைலமா

' எ

லா

ெகா

கள

மிைடேய (மத

(பதறி ேபா

(க தி

றா க

வ டாத க

' எ

தா

(அைல) அவ க

ழ ைத இைளயவ

ெசவ பய

. (இ த

. அ

ெச

இைத அறிவ அ

தா க

ஓநா

(அைல) அவ கள ட வ

ற ப

. நா

'அ த

தா அ த

பாதியாக) ப ள 'அ

(அைல) அவ கள

ைலமா

மகைன தா

(அைல) அவ க

தா

(த

, 'உ

ைல

.58

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

மதாைணயாக! நா வாய லாக) தா

நா

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

மகி

சி

அைடயாள

வள

(எ பா

பாக

னட

மக

ைஸைத

றா க

த (ஸ

கைள

தா .

ைற) இைற

(ஒ

) ைஸ

'இ த

பாத

ெந றி

, ' உன

ெத

த ைத - ப

ைளைய

தி

கள

தேபா

மா? ச க

ஹா ஸாைவ

ேகா

ம ெறா

)

(அவ

த பாத

றிலி

ன (அ டறி

அவ கள

மி

ஸி

,

வ ) உஸாமா

கைள ) வான

' எ

றா '

.59

இைற

ஸி

86, எ

) அவ க

லிஜ எ

ண ைய வ

6771

தா .

த (ஸ

ைஜ கி ஒ அவ கள

) அவ க

(அவ க

7, அ தியாய நா

ெகா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

6770

ேபா

னட தி(

தைலைய

மகி

சி

வ தா . அ ேபா ெகா ய

) இ

தன ; (ஆனா

னட

, ' ஆய ஷா!

உசாமா பைத

(அவ க

, ) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ைத)

டா . பாதக


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெவள ேய ெத ம ெறா

தன. அ ேபா

றிலி

பாக

7, அ தியாய

இைற

வ பசார அைத

ெச

ஸி

வானைவ' எ

86, எ

த (ஸ கிறவ

) அவ க . (ம

றா ' எ

றினா க ேபா

ைகயாளனாக இ

தப

இைறந ப

ைகயாளனாக இ

தப

தி

வ ைத, ம க

ெகாளைளய என அ

பவ

வ ழிகைள உய

இைறந ப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இேத ஹத

ம ேறா

அதி

ெகா

ைளய

பாக

7, அ தியாய

அறிவ

ப றி

86, எ

றா க

.60

'

இைறந ப

கிறவ

இைறந ப ெச

பாத

6772

வ பசார

யமா டா

'இ த

) ம

தி

தமா டா

டமா டா

தி

மதி

ெகா தப

தப

ேபா . தி

. (ம கள

பா

ைகயாளனாக இ

ைகயாளனாக இ

ேபா மி க)

ெகா

ைளய

கமா டா

தா .4 பாள

ெதாட

ற படவ

வழியாக ைல.

6773

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ஆனா

,

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அன

தி

ஆ சி

மாலி (ரலி) அறிவ திய ப

) நா ப

இர

86, எ

ஹா

ேபாைதய லி அவ கள ட உ தரவ

டா க

அவைர அ ஒ பாக

வனாேவ

. அ

தா க

அறிவ

ஐமா

வழ

. அ

காலண யா

(ரலி) அவ க

க உ தரவ

க ப

டா க

(த

.

.

6774

' எ

தா .

பவ , அ

' அவ

அவைர அ

வாேற அவ க

. அவைர

ச ம ைடயா

(காலண யா

காலண யா

லி

ேப

தவ கள

வ ' நப (ஸ

ஹா '

ெகா

86, எ

ச ம ைடயா

)

நா

6775

(ரலி) அறிவ

ஐமா

' எ

தா .

பவ , அ

வர ப டேபா

அவ க

' அவ (மிக

வ ' நப (ஸ

) ேவதைன ப டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

தவ க

.6

ேபாைதய லி அவ கள ட

டா க

வர ப டேபா

7, அ தியாய

உ பா இ

ேப

உ தரவ

(ரலி) அறிவ '

ெகா

தா . டைனயாக

சா ைடய க

வழிகள

7, அ தியாய

உ பா இ

நப (ஸல) அவ க

கால தி

இ த ஹத பாக

ற தி

) .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேம

, அவைர அ

அவ க அ

ேப

தவ கள

நா

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

தி

ஆ சி பாக

திய ப

86, எ த

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அ

டைன

ேத

டா க

தா க

. எனேவ,

. அவைர

.

டைனயாக ேப

ச ம ைடயா

டா க

. அ

ெகா

காலண யா

(ரலி) அவ க

(திட உ தர

பற ப

(த

)தா க

.

6777 தா .

நப (ஸ

' எ

உ தரவ

சா ைடய க

உ தரவ அவைர அ

6776

) அவ க

) நா ப

7, அ தியாய

' இவைர அ

தவ க

தா .

(த

வனாய

ற தி

திய ஒ

லி

காலண யா

நப (ஸ

கால தி

காலண யா

ச ம ைடயா

றா க

தன . இ அவ ) தி

) அவ கள ட . எ

கள

சில

(

ப யேபா

ெகா சில

வர ப டேபா

ைகயா

க ப ட) த ம கள

அவ க

தன . சில ண யா

சில , அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

தன .

உ ைம


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேகவல ப

வானாக!' எ

றி, இவ

ேபாவதி

வழ

க ப டதா

வழ

கி

ேவ

இைற

ைல;

)

. இத

த (ஸ

7, அ தியாய

சாய

இைற

றி ப

86, எ

) அவ கள

உம (ரலி) அவ கள அ

(

வர ப டா

இற தா

தவ ர! ஏெனன அவ

காரண , (ம

' எ

றா க

.

உய

தியவ

ட எைத

ெதாைக

) வழி

கவைல

டைன

, (த

காக நா

(அத காக) நா

டைனயாக)

ைறயா கவ

ைல.

தா .

கால தி

ஆ சிய

, அ

ெதாட க தி

அவைர நா

(ரலி) அவ கள

ைகயா

கள ட

காலண யா

அ ேமல

ஆ சிய தியவ கியா

ேபா .

உம (ரலி) அவ கள

வா

6779

யஸ (ரலி) அறிவ த (ஸ

எவேர

இற தா

) அவ க

பாக

யாத க

, 'இ

தா .

காரைர

கார

) அவ க

6778

டைன நிைறேவ றியதா

அைடய

ெகா

86, எ

ஒ தாைச ெச

அப தாலி (ரலி) அறிவ

அலப நா

ெகதிராக ைஷ தா

7, அ தியாய

பாக

றி (சாபமி ட)ன . நப (ஸ

ஆ சி

கால தி

திய

(

கார

Visit: www.tamilislam.webs.com

) நா ப

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 சா ைடய

வழ

ம க

மறி நட

கி

மா

சா ைடய

வழ

7, அ தியாய

பாக உம

இைற அவ

த (ஸ

நப (ஸ

) அவ க

ைத) எ

அவ க அ அறி

லா

ைவ ' எ

'அ

ைன ெபய

லா அ

. (ேபாைதய லி

சாப

அவ

காத க

) அ

. ஏெனன தைர

றினா க

.

ெறா

)

னா

ஏ பட

, அ

நப (ஸ

! இவ

நா

லா

தா .

வ எ

(நப (ஸ

) அவ க

(அ (

கி

த) ம கள

தத காக)

றினா . அ ேபா

ேநசி கிறா

வ தா . அவ

த) அவ ப

தியத காக அவைர

க ப டா . அ ேபா

ளா !' எ

ைடய

' எ

அைழ க ப

கைவ பா . ம

வர ப

, ' இவைர சப ேள

கால தி

வாேற அவ

ைற ெகா

வ ஷய தி

கார

தா .

வர ப டா . அவைர அ

. அ

(

6780

ளா க

வ , ' இைறவா! இவ

எ தைன

. (ம

தேபா

.

) அவ கைள சி அ

டா க

பட ம

கினா க

86, எ

அவ கள ட ) ெகா ஒ

உ தரவ

) அவ கள

' ஹிமா ' (க

இைற

டா க

னா

க தா (ரலி) அறிவ

த (ஸ

உ தரவ

ெகா

நப (ஸ

)

மதாைணயாக! இவ ேற நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேபாைதய லி

த ஒ

அவ க

அவைர அ

ைகயா

தா க

தி

ப யேபா

அவைர 'உ

சில அ

(அவைர த

' எ

ெகா

டா க

தா க பா

வர ப டா . அ ேபா

. எனேவ, எ

காலண யா . (த

றா . அத

ெக

இைற ஒ

கள

தா க

டைன

), ' அவ

எதிராக ைஷ தா

இைற

கிறவ ெச

86, எ

த (ஸ

வ பசார

சில

. ம

அவைர சில

) அவ ன ேந

த (ஸ

) அவ க

ைழ

ெச

?அ

லா ,

வ டாத க

'

6782

) அவ க

வ பசார

யமா டா

டமா டா

என இ

உ தரவ

ண யா வ

) அவ கள ட

.

7, அ தியாய

அைத

தா .

நப (ஸ

. இ

சேகாத

றா க

6781

மா

ேகவல ப

பாக

தி

ேக ற ப ட)

(

86, எ

. தி

றினா க கிறேபா

தி

'

இைறந ப

ேபா

ைகயாளனாக இ

இைறந ப

.7

அ பா

(ரலி) அறிவ

தப

ைகயாளனாக இ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ அ

த (ஸ

இைற லா

86, எ

சாப

தைல கவச ைத

) அவ க தி

என அ இத

கிற

கிறா

' தைல கவச ' எ அறிவ

நா

நா

அவ க வ பசார

(ஒ

பாள க

உபாதா இ , 'அ

லா

ெச

வதி

ஒ இ

(ெவ

7, அ தியாய

பாக

; அதனா

ைற

'

ஏ பட

அவ

! அவ அவ

தி

(வ ைல மதி

ள)

ைடய ைக ெவ ட ப

கிறா

; அதனா

கிற

அவ

.

ைடய ைக

.

பாள கள

சில தி ஹ க

றினா க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அறிவ

(இத

தி

(வ ைல மலிவான) கய க ப

6783

தா .

வரான அஃம

(ர

) அவ க

பாலான தைல கவச ைத கா க

) ெப

) க

கிறா க

86, எ

6784

மான

) அவ க எைத

ைல எ

' கய

ள கய

ைற

அைவய

' எ

றி

: ஒ எ

.

ஸாமி (ரலி) அறிவ ) நப (ஸ

கிறா க

தா . ட

இைண க ப னட

பதி

திெமாழி

ைல; தி க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேதா . அ ேபா வதி ' எ

ைல; றி, இ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெதாட பான (தி இ த உ

இைறவன ட

அத காக அவ ேம (யா

கிறா .) அவ பா

லா

இைற

நா னா

ேக டா க (ெதாட க ' எ

டா

. ம க ) நப (ஸ

கள

) எைதேய

அ அ

ன பா

,

ெச

ப காரமா வ

, ப

(அவ

அவ

ெச

. ேம

லா

அ வ

; அவ

.

லா

அதைன

ெபா

நா னா

அவைர

6785

உம (ரலி) அறிவ

வா

ஓதினா க ய ப ரதிபல

.9

) அவ க

ெத

கிறவ

க ப டா

அவைர ம

86, எ

னத

ற ப ட ( த

) மைற

றா க

த (ஸ

' மிக

தா

' எ

நிைறேவ

எைதேய

7, அ தியாய

பாக

லகி

ெத யாம

கள

. ேம

ற ப டவ றி

60: 12 வ ) வசன ைத

திெமாழிைய உ

தா .

' வ ைடெப

த மாத

ெவ

, ' இேதா இ த ( ) அவ க மா?' எ

றின . நப (ஸ

' ஹ ஜி உ

னத

ேக டா க

. ம க

, ' மிக

(ஆ றிய உைரய ெத

ஹ ) மாத தா

, ' மிக

) அவ க

ேபா

வா

?' எ

' எ

பதிலள

த நகர

வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

ெவ

, ' இேதா இ த ஊ னத

),

த நா

' (ம கா' )

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

ெவ

(

ெத

ப தா ) நா

இ த நகர தி

தா

ேபா

திக

அைன ைத

ெவா

ைற

, 'உ னா

இைறம

பாள க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ வாக) இர

(ெபா நப (ஸ

தா

, ' இேதா இ த

) அவ க

ைடய வள

, ' நா

கள ட

(இைற

ைற ேக டா க

நப (ஸ 'உ

க எ

உய , உைடைம, மான

றிவ

) அவ க

ைத ெவ

, 'உ

ைடய இ த நா

ேக

மா டா ' எ

பதிலள

தா

.

தன .

' ! என

ெகா றா க

.10

6786

தா . வ ஷய

கள

ற ெப றா

பாவமான வ ஷயமாக இ

ெச

வா க

. அ

' அ

. ம க

ேடனா?' எ

மாறிவ டேவ

86, எ

) அவ கள ட

(வ ல ) நி பா க

' எ வ

லா

, 'ஆ ' எ

ம றவ

7, அ தியாய

பாக

) ேச

அழி வ

ளா

ம க

றின . நப (ஸ

ேற அ

ன தமா கி

ெச

பற

' எ

ேக டா க

ைடய இ த மாத தி

ன தமானேதா அைத ஆகியவ ைற

மா?' எ

ப யைத அவ க

லாதி

பாவமான வ ஷயமாய . அ

லா

ப ச தி தா

ேத

ெத

ெகா

வர எ ேபா

அதிலி

இேலசானைதேய ேத ெவ

மதாைணயாக! த கிைழ க ப ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதாைலவ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (ெகா

ைமகள

பழிவா

கியதி

) எத காக ைல; அ

(அத காக) அ

லா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (' ம ஸூமி' வல

ேபசினா க அ ேபா தா

பாக

ேச

) அவ க ம

ளேதா அவ

றா க

ச ட)

பழிவா

க ேவ

எ ேபா

சீ

அவ க

ைல க ப

ெம

,

தா

தவ ர.11

6787

தா .

த) ஒ

ெப

(தி

யேபா

ெச

தி

, 'உ

) த

நப (ஸ

னா

டைனைய நிைறேவ

. எனேவதா

ற )ைத எ

ன த(

) ெதாட பாக உசாமா(ரலி) அவ க

நப (ஸ

வா க

ைகய

எவைர

டைனய லி ) அவ கள ட

(ப

.

தவ கள

சா பாக

86, எ

ல ைத

அள ப

லா

7, அ தியாய

பாக

தம ெகன எ

அவ க ம தா

அழி

த ம க

. உய

ேபாய ன . எ

உய

ச தியமாக! (எ அவ

வா

வா க

ைகைய

86, எ

எவ

வ ) ◌ஃபா திமாேவ இ( த நா

.12

7, அ தியாய

தவ கைளவ

6788

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ேப

'

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' ம ஸூமி'

ல ைத

ைறஷிய ெச

ெப

காக , 'அ

த ஒ

(ப

வ வ

தி

. அ ேபா

) ேபச

லா

நி

ெப

மா

மா

?' எ (ப

றா க ஒ

) ந ப

ேபானத

காரணேம, (அவ கள ைடேய உ அவைர (த

தி

டா

லா

தி

பாக

அவ கள

வா

காம

)வ

7, அ தியாய

ஹ ம

86, எ

(அ த

வாேற உசாமா(ரலி) அவ க

?' எ ராய

ள) உய

வா க

ஹ மதி ைகைய

ண இைற

த (ஸ

வ ஷய திலா (அைத ேக ) ம க ல தா

. அவ கள

டைனைய நைட

அவ

யா

)

பற

:

த (பன} இ

மதாைணயாக! (இ த)

தா

றி

தி

த (ஸ

. அ ேபா

ைர கிறா

ற ெச

' இைற

. அ

) ேபசினா க

டைனகள

தவ ர ேவ

) உைரயா றினா க னா

டா

அவ க

ம கேள! உ அவ க

ைளயான உசாமாைவ

) அவ கள ட

நிைறேவ றாம எ

த (ஸ

அவ க

ேச

கவைலயள

அவ கள இைற

தா .

ைற ப மக

வழிெக தி

வா க

◌ஃபா திமா ேத இ

6789

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா

ள பலவன க

பா .

.

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ கா

இைற

த (ஸ

தனா (ெபா

) அவ க

கா ), அ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இ த ஹத

ம ேறா

பாக

7, அ தியாய

இைற

கா

86, எ

எ கா

இைற

த (ஸ

பாக

7, அ தியாய

ெதாட

யத காக

வழியாக

றினா க யவ

ைக ெவ ட ப

.

'

ைக ெவ ட ப

.

6791

) அவ க

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தி

தா .

86, எ

காக (ெபா

ேம

6790

கா ) தி

7, அ தியாய தனா

பாள

) அவ க

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

அத

'

தா .

அறிவ

த (ஸ

தனாைர (ெபா

றினா க

கா

றினா க

காக அைத

தி

' யவ

) ைக ெவ ட ப

தா .

86, எ

6792

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா .

நப (ஸ

கால தி

) அவ கள

வ ைல (மதி இேத ஹத

ள ெபா ம ேறா

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (நப (ஸ ' வட ஒ

தா

காக

வ ைல மதி சில அறிவ

பாக

பாள ள

7, அ தியாய

86, எ கால தி

தா

தி

ெதாட

நப (ஸ

க ப டதி

கவச தி

ைக

வழியாக

'

க ப டதி

ைல.

.

டன

ேகடய ' அ

கர

க ப

' ேதா

கவச ைத கவ

ைல. இைவ

. வழியாக

இேத ஹத

சலாக (ெதாட

.

தா .

) அவ கள

) ' ேதா ளதா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ வ ைலைய வ ட

ெதாட

டன

' ேதா

6793

கால தி

த ெபா

றி ததாக) வ

பாள

தா .

) அவ கள

ெவா

ேகடய ' அ

) காகேவ தவ ர, தி அறிவ

7, அ தியாய

பாக

' ேதா

6794

' ேதா

த (வ ைல

ைல. இைவ ஒ

கவச ' அ

ள) ெபா ெவா

காக

' ேதா தி

வ ைல மதி

டன

ேகடய தி கர

ைடயதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

வ ைலமதி தா க இேத ஹத (அறிவ பதி

ள ேதா

தி ஹ

(ெவ

ேகடய தி காக (அைத

ம ேறா

அறிவ

பாள

ெபா

தி

கா க

யவ

)

கர ைத)

தா க

வழியாக

) அவ க

ைல

(ஸம (ர

.

ஹு எ

) அவ க

பத றினா க

: வ ைல)

உம (ரலி) அறிவ

86, எ

6796

தா .

) அவ க

தி ஹ

ேகடய தி காக (அைத

7, அ தியாய

ெதாட

வரான) நாஃப உ(ர

ஹு' என அறிவ

7, அ தியாய

பாக

தா .

.

பாக நப (ஸ

6795

) அவ க

பாள கள

) ' கீ ம

(இர

86, எ

தி

86, எ

யவ

(ெவ

கர ைத)

கா க

) வ ைலமதி தா க

6797

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ள ேதா

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

லா

நப (ஸ

உம (ரலி) அறிவ

) அவ க

தி ஹ

ேகடய தி காக (அைத

7, அ தியாய

பாக அ

லா

நப (ஸ ேதா

ேகடய தி காக

தி

ம ேறா

அறிவ

பாள

நாஃப உ(ர

(அத

வ ைல) என அறிவ

பாக

7, அ தியாய

இைற லா

தைல

கவச ைத

டன

தா க

தி

(வ ைல மலிவான) கய

ட கிறா ைற

ள ேதா

.

தா . (ெவ

கா க

) வ ைல மதி

தா க

ெதாட

வழியாக

(ஸம

ஹு எ

. வ

பத

.

பதிலாக) ' கீ ம

ஹு'

.

6799

) அவ க தி

) வ ைல மதி தா க

ைகைய

பாள

) அவ க

86, எ

சாப

கா க

6798

அறிவ

த (ஸ

கர ைத)

தி ஹ

,

இேத ஹத

யவ

86, எ

தா . (ெவ

உம (ரலி) அறிவ

) அவ க

தி

றினா க

'

டாக

! அவ

; அத காக அவ அவ

தி

கிறா

(வ ைல மதி

ைடய ைக ; அத காக

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள) க ப

அவ

கிற ைடய

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ைக

க ப

என அ பாக

கிற

7, அ தியாய

86, எ

ற) ஒ

ெப

அத

பற

ைடய ேதைவைய நப (ஸ

அவ

அழகிய

பாக

7, அ தியாய (ப

அவ கள ட

(எ

ட ' ம ஸூமி' ண

அவ

உபாதா இ

, அவ

6800

தா .

(தி

நா

தா .16

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ

.

ைறய

அ ேப உ

கள ட ) வ ன

த ◌ஃபா திமா ப

தா தி

ெவ ட

. அ ேபா

கவன தி

ேகா (

தா க

ெச

ேவ

.

நா

ெகா தி)ய

ெச

.

.18

தா

6801

ஸாமி (ரலி) அறிவ

தா .

ைறவான) ஒ திெமாழி அள

ேச

) அவ க

ெகா

) அவ கள

பாவம

86, எ

ல ைத

ைகைய நப (ஸ

ேத

. அ ேபா

வன

நப (ஸ

(ெச

) இைற

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

த (ஸ

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 'அ

லா

ழ ைதகைள பர

வதி

கள ட

ப ரதிபல

ெகா

உ அ

வதி

லா ஒ

வா ; அ

ன பா

அ தி

லா

எைதேய

ெப ற அைனவ

பாக

ஒ வ

டா

நா னா

ப ; அைத

சா சிய

7, அ தியாய

86, எ

வதி

அைத

ைல' எ

நா

லகி

ெச அவ

ப அ

பா

க ப டா யதாக

ன ) அ லா

கிறவ

களான இ)வ றி

ைமயா க

ைல;

லா

அதைன

ெபா

: அவ

நா னா

அவைர

.19

றினா க

க ப

ற ப ட (

அவைர

( கா யாகிய நா

ைக ெவ ட ப டத

அவ கள

. ேம

வதி

(இவ ைற) நிைறேவ

அவைர

) மைற

ைல; தி

ெச

கள

, (அத காக) அவ

லா

ைடய சா சிய

. உ

ெச

ப காரமாக

அவ

கிேற

மா

ெத யாம

வட ப

என

பதி

கள ைடேய அவ

வட

. (அவ றி

(யா

இைண க ப

ைல; உ

திெமாழி வா

ேவ அவ

ஆகிவ

எைத

ைல; எ த ந ெசயலி

எைதேய அ

தி

)

ெகா ெச

கிேற பாவம

ள ப

தவ க

ெகா

ள ப

:

. அ பாவம

ேகா வாேற ன

மன

தி

றவ ய ேகா

.

6802

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

திவ த

டா

டைனக

திவ

டா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அன 'உ இ

ல ைத

'

லா ைத

ஒ (

ெகா

நப (ஸ

ேம

ெச

கா க

ஆள

அவ க

ப னா க

கைள

கைள ம

ெவ ேதா

திடாம

தா க மத

. அவ க

. அ

,

) அவ க

ெச

அவ றி

வாேற அவ க ஒ டக

மா

பவ

, (ேம

த (ஸ

கள ட

மாறியேதாட

ெச

) வ

(மதனாவ

அவ க

லாம

, அ த

கைள ஓ

) அவ க வர ப

னா

, அவ கள

கைள

ேதா

உ தரவ

டா க

. பற

அ த நிைலய ேலேய சா

ெச

வைரவ

த)

, அவ கள வட

.21

பாக

7, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

உைரனா

பண

டன . எனேவ, (அவ கைள

க தா க

மா

யபைர ெகாைல

) அவ க

அவ கள காய

ெப றன . ப ற

ைககைள

) அவ கள ட

த பெவ ப

ெசா தான) த ம ஒ டக

நைர

கள வ

நப (ஸ

ைல. எனேவ, அவ கைள இைற ெபா

நல

ெச

த சில

தா .

வ ன . மதனாவ

ளவ சி

ஒ டக

ேச

லி கள

பாைல உட

மாலி (ரலி) அறிவ

ல தா

86, எ

6803

தா . ைக கா

கைள நப (ஸ

) அவ க

ெவ ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

தா க

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ க ம பாக

இற க

வைர அவ கள

7, அ தியாய இ

86, எ

அவ கள ட

) அவ க

மதனாவ

தா .

) உ (ம

ல தா

ஜி

சாவ யாக அைம தி

நபவ ப

த) தி

அவ கேள! எ

ெச

' எ

அத

நப (ஸ

ஒ டக

கைள ந

காணவ

ைல' எ

அவ றி

பாைல

(அ த ஒ டக

கள

ெச

வ (

நட தைத

லா

டன . அ ேபா ெத வ

கி இ

தா க

நப (ஸ

அகதிகள

. அ ேபா

அவ க

ைல. எனேவ, அவ க

(ஒ டக ) பா

றைடவைத நைர

) ேம

ஏைழக

கிைட க ஏ பா

.

றினா க சி

ைறவான) சில

ளவ

சிறி

, 'அ

ெச

ெகா

றினா க ) அவ க

(ப ள வாசலி

ைணய

த பெவ பநிைல ஒ

' இைற

நப (ஸ

6804

மாலி (ரலி) அறிவ

ஆறா

(ஹி

ைல.22

திடவ

அன

காய

பைர இைர

(ெபா

தவ ர (ேவ

வழி இ

. எனேவ, அவ க அ

தி நல

ெகாைல ெச ச தமி டப

)தா . உடேன நப (ஸ

ப லி

)

பதாக) நா

அ த ஒ டக உட வ

வள

கள ட

ெச

ெப றன . ப ற

ஒ டக ம ைதைய ஓ வ

) அவ க

நப (ஸ 'உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள ட '

ல தாைர

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ப

ெதாட

ெச

ைவ தா க ப இைமகள

ஓர

கைள திய

கள

அவ க

ெகா

ெச

பாள ) அ

ெகாைல ெச

தா க

; அ

ப டா க

ைறய

பாக

7, அ தியாய ' அ

' உைரனா' (

நப (ஸ

பா

(ெச

) அவ க அ அவ றி

. அவ க

மா பாைல

சி க

கா

ைககைள

திடாம

றநக லி

த ' ஹ ரா'

பத

ேக

பத

தர படவ

றினா க

அவ

) அவ கள ட

ைடய

: அவ க த

தி

ைல. னா க

;

எதிராக

.

86, எ

(அவ க

நைர

நப (ஸ

. அவ கள

, மதனாவ

லா

வ தன . அ ேபா சி

காய

) அவ க

6805

மாலி (ரலி) அறிவ

தா க

வைர அவ க

கிலாபா(ர

அன

பண

ேபாட ப டா க

சிலைர அ

அவ க

ஆண கைள ப

அவ கள . பற

வத காக

வத

. அ ேபா

தா க

தன . இற

(அறிவ

'உ

ெச

வ வ

மா

ெவ ட வட

உ சி

வர ப டா க

அ ப ேயவ ப

ெபா

ெகா

கா

அவ கைள

. பக

தா .

ல தா வய

ஒ டக

அவ க சி

ேப

உபாைதயா கள ட

ெச

க டைளய நைர

) அ

ைறவான) சில

மதனா

பாதி க ப டன . எனேவ) அவ றி டா க

பாைல

. அ

தி நிவாரண

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாேற அவ க

ெப றன . ப ற


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ க ெச

ேம வ

பைர

ெகாைல ெச

டன . அதிகாைலய

உடேன அவ கைள அ

ப ைவ தா க

அவ கள பற

வழ அறிவ

(இத

இ த (உ ெகா

)

ட ப

எதிராக வ

ஹ ரா

அவ க

ஒ வ

கள

இ தைகய த

பாக

7, அ தியாய

இைற

லா

ைம நாள

. அ ேபா

உ தரவ

திய

தி

நிராக ெசய

86, எ

த (ஸ

அவ க

அவ கள

டா க

.

ஆ கைள

. அ

(நப (ஸ

ைக கா

வாேற ெச

எறிய ப டன . அவ க

வரான) அ

னா க டா க

கிலாபா(ர

; ெகாைல ெச . அ

ப டா க

)

கைள

ய ப ட

.

பத

லா

டைன வழ

) அவ க

தா க க

. (எனேவதா

க ப ட

கிறா க

; இைறந ப

அவ ெகா

ைடய

ைக

ெசய

.)

6806

) அவ க

றினா க

ைடய (அ யைணய த

ேத

கைள ஓ

) அவ க

ைல.

பாள கள ல தா

நப (ஸ

உ சிைய அைடவத மா

க படவ

அ த ஒ டக

அவ கைள

வர ப டா க

கள

, அவ க

ேக

ெதாட

.

அவ கள ட ) ெகா

இ த வ ஷய

ைடய நிழலி

'

) நிழைல ஏ

ேப

தவ ர ேவ நிழ

நிழேல இ

அள பா

1. நதிமி க ஆ சியாள .

Visit: www.tamilislam.webs.com

:

லாத

:


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 2. இைற வண க திேலேய வள 3. தன ைமய மன த

அ ட

5. இைறவழிய 6. அ த அ

7. த

(எ ேபா ந

'த

(அவ

கர

ெச

இர

அள பவ

ட இ

ைடய அ ச தி

) க

சி திய

கிேற

கா

86, எ

காக நா

ெகா

இதய

ைடயவ .

ெப

த ைம தவ

' எ

ெச

ய அைழ தேபா

றியவ . கர

ட அறியாத வைகய

தவ .

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா . 24

6807

கிைடேய உ

கிைடேய உ

ைவ

வ .

த த ம ைத வல

ெச

7, அ தியாய

தாைடக

) ெதாட

உைடய ஒ

லா

இட

என அ

ெகா

அழ

இரகசியமாக த ம

பாக

ைவ நிைன

.

.

4. ப ள வாச

' நா

லா

த இைளஞ

ளத(◌ான ம ம உ

ளத(◌ான நாவ )

ெசா

க தி

உ தரவாத

னட அள

ப)

, த

உ தரவாத கிேற

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

இர


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இைற அ

த (ஸ

) அவ க

7, அ தியாய

அன

என

) நா

ேக

ேள

த ப

ேவ உ

: க

ளதா

(எ

வ பசார ண

; அ

ைகய

பாக

7, அ தியாய

இைற

அ யா

ெகா

அறிவ

க ேபாகிேற

ப ர

யமா டா

யாத நப ெமாழி ஒ ) அவ க

அறியாைம ெவள ப அள

) அதிகமாவ

ஆ 'ம

ஐ ப

(எ

ம ெப

ைம நாள

(அதிகமாக) க

ைக)

ஒேர ைற

அைடயாள

ைம ஏ படா

ைற

கள

'.

6809

) அவ க ேபா

க . நப (ஸ

கமாக நைடெப

86, எ

த (ஸ

தி

' இைவ ஏ படாத வைர ம

வ பசார

வ பசார

பா

ஸஅ

தா .

அறிவ

வ அக ற ப

6808

எவ

நி வாகியாக இ

ெப

86, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

(இ ேபா

' என ஸ

தா .25

ஸாஇத(ரலி) அறிவ

பாக

றினா க

றினா க இைறந ப

. அவ

தி

டமா டா

. ம

கிறேபா அ

'

ைகயாளனாக இ இைறந ப ேபா

ெகா

ைகயாளனாக

இைறந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகயாளனாக


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 இ

ெகா

ெகா

ெகாைல ெச

என இ இ

அ பா

மா(ர

தமா டா

அ பா

வர

கைள ஒ தா க

பாக

7, அ தியாய

இைற

கிறவ

வ பசார

வதி

வதி தப

ன தா

ைல. (ம ம

வதி கிற

தி

வரான)

ைக கழ ற ப அவ க

கா

தி பாவம வ

னா க

வ ன

கிற

'இ

?' எ வா

தா

அவ ைற( ேகா

' எ

நா '

டா

றியவா

) அ த

.

6810-6811

) அவ க

அ ஏ ப

கா

ைகயாளனாக

பாள கள

. அத

ேகா

றினா க

வ பசார ைல. (தி

இைறந ப

86, எ

த (ஸ

வ பசார

வா

மன

ேகா

அறிவ

ேக ேட

தி

இைறந ப

:

ேறாெடா

. ' அவ

ைக அவன ட

கைள ம

தி

(ரலி) அவ கள ட

வர

ெவள ய ெல இைறந ப

தா . (இத

கிறா க

' இ தைகய அ யான டமி

அவ

.26

யமா டா

(ரலி) அறிவ

) அவ க

. ேம

ேபா ட

) தி

பவ

) ம

ைல. மன

'

இைறந ப ேபா

அ வ

ைகயாளனாக இ

இைறந ப ேபா தி பாவம

தப

ைகயாளனாக இ

இைறந ப ன

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேகா

தப

ைகயாளனாக த


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 என அ நா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

, ' இைற

அவ க க ப

, 'அ

பதா

அவ க

அவ கேள! மிக

லா

' எ

ேக ேட ' எ

னா க

அறிவ

பாள

இ ர

ெதாட

வாய

(ர

மா

) அவ க

இட ெபறாத) அறிவ பாக

7, அ தியாய

ஆமி

(வ பசார

, எ

அம

ஷஅப (ர வ

ேக ேட

. அத

ேக ந இைண

(ெப ய பாவ )?' எ உணைவ வதா

ைட வ டா பாள

அல(ர

இ த ஹதைஸ அ பாள

?' எ

' எ

மைனவ

ேக ேட

ேபா

றா க ட

.

)

. நா

, ' பற

ந வ பசார

.

சில அறிவ

(அறிவ

க, அவ

. 'பற

. 'உ

றா க

ேவ

பைட தி

ழ ைத உ

இேத ஹத

னா

ெப ய பாவ

பத காக அைத நேய ெகாைல ெச

?' எ வதா

ைன

ெசா

, 'உ

உ எ

தா .

ெதாட

இ அ

86, எ

கிறா க த(ர

லா

இைடேய அ

பாள ெதாடைரவ

) அவ கள ட ம வ

. றி ப

ேட

.

(ரலி) அவ க

ைமசரா(ர க!வ

:

) அவ க க! எ

றினா க

.

6812

) அவ க ட ஒ

வழியாக

) அவ க

ெப

அறிவ

தா . ம க

) ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிழைம (ஜு

ஆ)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

' இைற த

த (ஸ

டைன வழ

நா

) அவ கள

கிேன

ஹா

' எ

'அ

ெலறி த

கினா க

ெலறி த

ெத யா

' எ

பாக

7, அ தியாய

ஜாப

' பன} அ

அ தி ல '

பதிலள அ

அல(ரலி) அவ க

ைற ப ேய நா

இவ

,

ெலறி

.29

6813 ைஷபான(ர

டைன வழ

டைன வழ றா க

றா க

அப அ

) எ

' அ தியாய

வழி

86, எ

ைலமா

லா

அவ க (வழ

டைனைய நிைறேவ றியேபா

7, அ தியாய

பாக

ெலறி த

ள ப

) அவ க

◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட கினா களா?' எ

தா க

. நா

வத

கினா க

அறிவ

)?' எ

' இைற

ேக ேட

, '(

ஆன

பா அ

ேக ேட

தா . த (ஸ

. அவ க

24 வ அத

, 'ஆ '

அ தியாயமான) ப

. அவ க

பா (எ ேபா

' என

.30

86, எ லா

ல ைத

6814

(ரலி) அறிவ ேச

தா .

த (மாஇ

மாலி

றைழ க ப ட)

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஒ

இைற

றா . ேம

வா

த (ஸ

) அவ க

7, அ தியாய

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அைழ

, ' இைற

நப (ஸ

) அவ க

அ ேபா ப

தி

வா

) அவ க

பற ப

ெலறி த

தா க

(ஒ

ேட

'

டைன நிைறேவ

. அவ

தி

மணமானவராக

நப (ஸ

அள

) அவ க

(தி

தா . ப

ள வாசலி

அவ கேள! நா

தேபா

கள

க ைத

)' எ

தி

றா . அ ேபா டைன நிைறேவ

ேட

ெகா

) அவ க

டா க

நப (ஸ க

) அவ க றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அவ

தாேம ஒ

ைல' எ

ேக டா க

' எ

றா . த

, ' உம

ைப திய ) இ டதா?' எ

அவ கைள

' எ

தம ெகதிராக

நப (ஸ

மணமா வ

லி

. அவ , ' (என தி

ெலறி த

தேபா

வ பசார

அவைர அைழ

, ' உம ட

ைற ெசா

ேக டா க

மணமா வ ெச

6815

ப அைதேய நா

ைப தியமா?' எ

ெகா

உ தர

வ பசார

தாேம சா சிய

தா . எனேவ, அவ

த (ஸ

'ஆ

, ' நா

ைற தம ெகதிராக

இைற

தி

தா .

பாக அ

) அவ கள ட

, நா

ல ) அள

இைற இ

த (ஸ

. அவ ,

, ' இவைர .32

றா .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

ஜாப

அ தி

அவ

அ ேபா க

86, எ லா

ெலறி த

(ரலி) அறிவ டைன வழ

அவைர (மதனாவ

ெலறி ேதா . க க

ெவ அ

6816

ேடாட ஆர ப ஹ ரா

ெப

அவ

நா

தா .

கியவ கள ) ெதா

தா . அவைர நா

திய

ைக

தேபா க

அவ

நா

ஒ திடலி

ைவ

(வலி தா

(வ ர

வனாய க

ெச

ெலறி த

ேத நா

யாம

பாைறக

.

) அவ நிைற த)

டைன

நிைறேவ றிேனா .33 பாக

7, அ தியாய

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஸஅ ெப ெகா

இ ண

டா க

(ரலி) அவ க

யா

ெசா த

. அ ேபா

உன ேக உ யவ ெப ெற

தா .

அப வ கா மக

. தா

தாேளா அவ

ைணவ யாரான ச

6817

நப (ஸ யா ேக

ஸ ஆவ ப

) அவ க

ெதாட பாக ) ச , 'அ

ைடய அதிகார தி ழ ைத ெசா தமா

தா அவ கள ட ) ' ச

இ இ

அ ைம

ைசய

ஸ ஆேவ! அவ தேபா

' எ

தா! ஸ ஆவ

(ஓ

ழ ைத றிவ

அ ைம

Visit: www.tamilislam.webs.com

, (த ெப


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 மகைனவ (அ

ந உ

அ தி

லா

பாக

ைதபா(ர

டைன)தா

' எ

இைற தா

அவ

ேக

என அ

) அவ க

பாக

7, அ தியாய

86, எ

உம (ரலி) அறிவ

தா .

த ஆ

வர ப டன . அவ க

(இவ க

தன . அ ேபா ) எ

ன (த

:) ைல

, ' வ பசார

றினா க இ

றா க

.

ஸஅ (ர

தவ

இழ

அறிவ

தா க

)

.34

'

தேபா

. வ பசார

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கிேற

!' எ

6818

ைடய அதிகார தி

ழ ைத உ ய

ெகா

அதிக ப யாக எம

86, எ

த (ஸ

எவ

மைற

) அவ க

பைத

7, அ தியாய

எ ஒ

திைரய

கா யாகிய நா

அவ கள டமி (த

ைன

ழ ைத ெப ெற

தவ

இழ

(த

தாேளா

டைன)தா

.

தா .

6819 ெப

வ இைற

இைற

த (ஸ

மான ேகடான ெசய த (ஸ

டைன) காண ப

) அவ க கிற

) அவ கள ட

, 'உ

?' எ

ெகா

(வ பசார ) க

ைடய ேவத தி

ேக டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

அ த


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (இட திலி க தி எ

த) க

ற த

சி,

, 'எ

டைனைய உ

னா

கா

(மத) அறிஞ க

கைள

வா கி

றினா க

. அ

லா

அவ கள ட வாேற ' த

பதிவாய

த) க

றா க

வசன

. அவ

அவ

ேவத தி

அ த

ைக

கீ ேழ இ

ளப ) க

ெலறி த

அவ க

க டைளய

டா க

இட தி

ைவ

ெலறி த

வ ப

தேபா ெகா

) அ த

டைத பா

, இைற

, 'த

ரா ைத

அவ கேள!' எ

,

ெத யாதப

மைற )தா . ேம

சலா (ரலி) அவ க

தேபா த

, அதி

. எனேவ, (அவ க இ

(க

படாம

, 'உ

ெலறி த

டைன நிைறேவ அவ க

,

கா டலானா .

மா வ

டைன நிைறேவ ற ப ட

அவள

கி

. அ ேபா

ேத

வர ப டேபா

ைகைய எ

சலா (ரலி) அவ க

கைள வாசி

லா

யேவ

டைன (' ர கி' ) ப றிய வசன தி

அ த வசன ைத ' யா

அவ ட

. (அ ேபா

ெச

அ ேபா

நி க

ைகைய ைவ (

த வசன

றா க

தவ கைள)

த கள

அத

ரா ' ெகா

ெலறி த

, (வ பசார

தப

ளன ' எ

த அறிஞரான) அ

ெகா

(அதி

த க

ைகைய எ

டைன ப றிய வ

இைற

த (ஸ

' பலா ' எ

. (அவ கள பத காக ) கவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ரா )

!'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

ஜாப (ரலி) அறிவ பன} அ

அ ேபா

ேச

த ஒ

நா

, ' உம

ெதா

லைத

றியேதா

ெதாழைவ தா க அறிவ

திட காக இ

லா

பாள

க ைத

(

லா) அ

நப (ஸ தி

தி

அள

ெகா

டா க . அவ ,

டைன வழ

கி

மா

அவ

அவைர

றி

ெலறி

ைக (ஜனாஸா)

( கா யாகிய எ எ

ற தகவ

மஅம (ர

' எ

) இட

), இ

ஜுைர (ர

பைத ' நப (ஸ

றவ

அவ

ச யானதா?' என வ னவ ப ட

) அவ க

வாேற அறிவ

தா க

) ஆகிேயா

ைல.

) அவ க

. ' (ஆ )

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா .

தா . அ ேபா

ேக டா க

) அவ க

ெதா

)

தாேம சா சிய அள

, அவ

யஸ (ர

(ஜனாஸா) ெதாழைவ தா க

அறிவ

வா

.

' அவ

ெதாழைவ தா க

மாலி ) நப (ஸ த

ைப தியமாக?' எ

. அ ேபா

அவ

பாள களான

அ தி

) அவ க

ைக

டைன நிைறேவ ற ப ட

டதாக ஒ

அவைர வ

றா . எனேவ நப (ஸ நா

(மாஇ வ

ைற தம ெகதிராக

நப (ஸல) அவ க

உ தரவ ட ெப

வ பசார

நப (ஸல) அவ க

'ஆ ' எ

தா

தியாக அவ

அவ ட

6820

தா .

ல ைத

அவ கள ட இ

86, எ

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பதிலள

ேத

ேக க ப ட

. ' மஅம . 'இ

லாேதா

ைல' எ

7, அ தியாய

பாக

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அ ஒ

ரமளா

மா

தைல ெச

'இ

ைல' எ

ேநா க நப (ஸ

பாக

.

ைவ (இ

ேக டா . அ ேபா ய உ

னட

றா . நப (ஸ

) அவ க

, 'அ

ெகா

ளனரா?' எ

) அவ க

வாறாய

) த

றி

) இைற

நப (ஸ

) அவ க

ஓ அ ைம உ

ேக டா க

. அவ , ' இ அ

ப காரமாக

ேக டா க

மாத

உ மா

ைல (இயலா

ஏைழக

) அவ கள ட

, ' இத

டா?' எ

, ' இர

மைனவ த (ஸ

. அவ , ேநா

)' எ

றா .

உணவள பராக!'

.38

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ரமளா

றிேன

அறிவ

6821

மா?' எ

றா க

வா

(ேநா

ெகா

தா .

மாத தி

தா ப திய உற

மாத தி

86, எ

6822

தா . ம

ஜி

நபவ) ப

ள வாசலி

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

த நப (ஸ

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ கள ட ' எதனா

ெகா

நப (ஸ

) அவ க

மி த

-(இத

) எ

, 'த ம வ

ெச

!' எ

றா க

றா . நப (ஸல) அவ க

ரமளா ேட

மாத தி

' எ

ெகா

(ேநா

றா . அவைர ேநா கி

. அவ , ' (த ம

ெகா

,

ெச

ய) எ

னட

டா . அ ேபா

வ தா . அவ ட

நப (ஸ

)

உண

. அறிவ

பாள கள

வரான) அ

) அவ கள ட

என

ெத யா

' எ

அ ேபா

நப (ஸ

' இேதா நா

ேபா

ேதைவயானவ அ

. அவ , ' நா

ைதைய ஓ

' நப (ஸ

அவ க

' எ

, (அ ப ேய) அம

அவ க

ெகா

ேபாேன

மைனவ ைய

றிவ

ேக டா க

ைல' எ

அவ கள ட இ

, ' நா

அ ப ?' எ

ைவ

றா க

) அவ க தா

த ம

இ ெச

கா? எ

, ' அ ப யானா

அ தி

லா

அவ

ெகா

மா

வ த உண

காசி (ர எ

ன? எ

) ப

.

, 'க கிேற

!' எ

ேபானவ ' எ

றா க ப தா

ேக?' எ

றா . நப (ஸ

. அவ , ' எ

ேக உ )

ண ெகா

கிேற

:

ேக டா க

) அவ க

. அவ ,

, ' இைத வா

கி

ைனவ ட

உணேவ இ

, அவ க

( கா யாகிய நா

ைல' எ ' எ

றா . நப (ஸ

றா க

ைதய ஹத

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. இைதவ ட


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெதள வாக உ அவ க

அன

, ' இைற வ

ெச

ெதா

ேட

ெதா

, 'அ

கி

ெகா த

' எ

ேற நப (ஸ

' எ

ேக டா க வாறாய ன

அ வ

) அவ க ) அவ க

டைன

றா . நப (ஸ

றெமா

வ சா

ெதா

)

ேவத தி(

' எ

) அவ க

, 'எ

ேச

லா

ைடய பாவ ைத' அ

' எ

றா க

ைல. ப ற )

ைற

டைனய )ைன என

(ெதா

'உ

ேத

றா . அவ

தா . நப (ஸ

றெமா ள த

மன த

ைற

கவ

. அவ , ' ஆ

டா

அவ கைள ேநா கி அ த மன த

அவ கேள! நா லா

. அ ேபா

டைனைய நிைறேவ

நப (ஸ

தேபா

ேத

டைன

நப (ஸ

அவ

. எனேவ, அ

டைனைய' ம

அவ ட

வ தேபா

லவா?' எ

அவ க

ைகைய

ண ெகா

தா .

அவ கேள! நா

றி

ேட

ேக உ

6823

. எனேவ, எ

, ' இைற

நிைறேவ அ

ைக ேநர

86, எ

) அவ க

அவ க

வ டா

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ெச

) 'உ

.39

றினா க

நா

ெச

. (அதி

7, அ தியாய

பாக

)' எ

ெதா

றா . நப (ஸ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

உம

த ) ய

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

அ பா

மாஇ

(ரலி) அறிவ

இ வ

மாலி

வாெற

' (அ

அவ க எ

தா . நப (ஸ

தமி

திர கலா ! அ

6824

அவ க

டதாக வா

' (அவைள) ந ெச

86, எ

லா ) இ

அள

) அவ கள ட

)தேபா

கலா ! அ

) பா

ைல; இைற

, சாைடமாைடயாக

ேக காம

(ெவள பைடயாகேவ) ேக டா க

அ ேபா உ தரவ

அவ

டா க

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

அைழ

, ' இைற

றி ேத

ெலறி த

(க

தா

நப (ஸ

) அவ க

,

ணாேலா ைகயாேலா) ைசைக

தி

கலா !' எ

றா க

அவ கேள!' எ

' அவ

வ பசார

றினா . நப (ஸ

உட

. அவ , ' ஆ ' எ டைன வழ

. அவ ,

ெகா

)

ரா?'

றினா .

நப (ஸ

) அவ க

.

7, அ தியாய

பாக அ

தா

, அவ ட

(ஆைச

வ (

) அவ க த

6825 தா . ப

ள வாசலி

அவ கேள! நா

றினா . உடேன அவ

நப (ஸ

தேபா

வ பசார ) அவ க

ஒ வ

வ ேட

கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கைள

' எ க ைத

த ைம


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 தி

ெகா

தி

ெகா

டா க

தி

ெகா

ட ப க

த ப

ேட

' எ

தம ெகதிராக அைழ

இைற

மண

அவ க எ

றா . (ம (தி

றினா க

ெகா

ஷிஹா

வனாய

நா

ேத

வா

) அவ

றா . ெதாட

ெச

) அவ க

) அவ க (தா

அள

டதாக) )

. அவ , ' இ

ைல,

) அவ க

. அவ , ' ஆ ' எ க

அவைர நப (ஸ

ேக டா க

, இவ

க ைத

க ைத

வ பசார

தேபா

நப (ஸ

ேக டா க

86, எ

ெலறி த

, ' உம றா . நப (ஸ டைன வழ

) க

'

ஸு

6826 (ர

ஜாப (ரலி) அவ கள டமி தா . அவ

நப (ஸ

) நப (ஸ

வ பசார

. 40

7, அ தியாய

ெத வ

அவ கேள! நா

ைப தியமா?' எ

டதா?' எ

பாக

ைற சா சிய

அவ கேள!' எ

, ' இவைர

வ தா . (இ

, ' உம

ஆ வ

' இைற ) அவைரவ

. அவ

தாேம நா

அவ க

தி

தி

) அவ க

ெசவ க

ெலறி த

. அ ேபா

ெலறி ேதா . அவ

தா .

(ஜாப

டைன வழ

அவைர (ெப ம

அறிவ

ற ஒ

றினா க

கியவ கள

நா

) ெதா

ைக

வழ

ெதாட

கிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

என )

நா திடலி

ைவ

. (வலி தா

காம

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ ப

ேவகமாக

திய

தா க

லா

ட வ

லா

கிராமவாசி) ' எ

) அவ க டா

காலி

(ம

ஜி

, ' ேப !' எ

. (எ

தா

ப ேய எ

வ ைன றா க க

லா

ஹ ரா

ஜுஹன(ரலி) ஆகிேயா

லா

ள வாசலி ைவ

ைடயவராக இ

ேபச அ

. அவ , ' எ இவ அ

பள

க க

மக

ேக கிேற க ேவ

!' எ

ேக

ெகா

வ பசார

வ ட ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

றினா .

இவ ட ட

:

'

எதி

' எ

ைடய மைனவ ெகா

ேதா .

த அவ

பள

மதி

) இ ைவ

கள ைடேய த

ச ட ப

. அ ேபா

மகைன

நபவ ப

, 'அ

அவைரவ ட வ ள க

ேவைல காரனாக இ வ

நிைற த) அ

6827-6828

ச ட தி

கள ைடேய அ

அ த

(பாைறக

டைன நிைறேவ றிேனா .41

ைஸ

) அவ க

றா . அ ேபா

நப (ஸ ெச

86, எ

(கிராமவாசி) ஒ

' (ஆ ) எ (ப

ெலறி த

:

நப (ஸ

அ ேபா தா

ஹுைரரா(ரலி) ம

அறிவ நா

7, அ தியாய

பாக அ

தி ேதா னா . அவைர நா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எ

னட

ெத வ

மகைன ப ைண

க ப ட

கா பா

ெதாைகயாக வழ

மக

டைனயாக

டைன (ர கி) வழ

ளேதா அவ

லா

ன டேம தி

ஓரா

கால

றிவ

, அ

இ த மன த டா

ஃ யா

கிலி

அவ அவ க

பாள இ

கட

த உைன க

த (ஸ

உைன

க அ தி

உையனா(ர

நா

. உ

மக

அவ

) அவ க

, 'எ

தா க

ெத வ உய

லா

) அவ கள ட

(வ பசார

'

எவ

அ ைம ' எ

!' எ

றா க

ற ைத ஒ

டைன நிைறேவ றினா க மதன (ர மக

! ந

. அ

வாேற

ற ைத) ஒ க

தா க

கிைடேய நா க

க படேவ

டைன வழ

ெலறி த

ெலறி

கைசய க

வழ

ல, அவ

தேபா

மைனவ அவ க

வ சா

கட த

னட

:

எ அ ைமைய

(ரலி) அவ கைள ேநா கி, ' உைன

ெலறி த ெச

கிேற டைன

ெச

அவள ட

அல இ

ச தியமாக! உ

தர படேவ

நா

கால தி

ேக ட இைற

சில அறிஞ கள ட

பள

டைனய லி கைள

, இ த மன த

க படேவ

மைனவ ய ட

எனேவ, அவ அறிவ

ஓரா

ச ட ப ேய த

ஆ நா

(இ த

பதி . பற

தர படேவ

ைகய

உைன

கிேன

கைசய க

றினா . இைத

ெகா

.) எனேவ, நா

வத காக) அத

) அவ க க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

டா

.

.42 றினா க

ெலறி த

: நா

டைன


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 உ

என அவ க

ேக ேட

. அவ க

ேவைளகள எ

'இ

7, அ தியாய

அ பா

ைற

அறி இ

(ரலி) அறிவ

ெகா

வத க

தாேலா, க க

(இத

அறிவ

அவ

ச ேதக

. சில ேவைளகள

றவ ள

ைலயா?' என

. எனேவ, சில

ெமளனமா

கிேற

'

தா . ேபா கி ல

: தி

ெலறி த பாள கள

ெகா

நிைறேவ றினா க (எ

6829

டைன காண படவ ைகவ

அவ

' அறி

கிேற

86, எ

றினா : கால

(ர கி) த

தா க

.

பாக

ெத வ

ெதாட பாக என

அைத அறிவ

றினா க

உம (ரலி)

னட

உம (ரலி)

ம கள

' இைற ேவத தி

ைலேய?' எ

றி, இைறவ

வழிதவறி வ

மணமான ஒ

டானாேலா, ஒ டைன உ ஒ

சில

வரான)

! இைற

. அவ க றினா ). இ

ப வா

வா

நி சயமா (ர

) அவ க நா

தா

க நா

கிேற சா சி

அள

தாேலா

.

) அவ க க

ெலறி

ள ய கடைம

, அத

ஃ யா

த (ஸ

வா கேளா என நா வ பசார

ெலறி த

கிறா க

:

டைன

அதைன நிைறேவ றிேனா ' மனனமி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேள

.

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

அ பா

நா

(ரலி) அறிவ

ஹாஜி கள

நா

) நா

அவ

மா

தைலவ

: உ

ப ரமாண ப த இைத (அ

லா

ெச

உம (ரலி) அவ க

மா

ெச

ெத

அவ க ெகா றிய இ

. அவ கள

வராவா . (இ நிைலய இ

ெகா

த இ

தி ஹ ஜி

தேபா

னட

ேபா

இற தி

) இ

◌ஃ (ரலி) அவ க

மா? இ வ ேப

வா கள னாைர

ேக ட உம (ரலி) அவ க நா னா

காமி

வ ேத

(ஹி

.

(ரலி) அவ கள எ

அவ

(கலஃபா உம (ரலி) அவ கள ட

தைலவேர! உம

ெகா

◌ஃ (ரலி) அவ க

ெவள ய

) நட த

றினா க

ஆைன ஓதி

க தா (ரலி) அவ கள ட

ப வ த) அ

(தி

தா .

ப வ தா . இ

23ஆ

6830

சில

' மினா' ெப

உம

தி

86, எ

ெச

லா

ப ரமாண ப றி ந

ேகாப ப டா க

மாைல நா

இைறந ப

, ' இைறந ப

தா . அ

(ப

ம க

னா

ைகயாள கள வா கள

மதாைணயாக! (

, 'இ நி

கலஃபா)

ேகாலமாக நைடெப

அறிவ களா?' எ . பற

)

ைகயாள கள

நா

அவசர

மா

ஷா அ

, த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா .

லா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ச ப தமி ெச

லாத வ ஷய

ேபாகிேற

தைலவேர! அ லவ க

(ந

மி

வா

வைர ெபா மியா

க கைள

தி

தமாக

தன யாக ெசா

னா

தலாவ

கிேற

ச தி

பைட ேதா

ேன

. அத

லா

(அ

ஷா அ

ட திேலேய இைத

அ பா

(ரலி) அவ க

திய ப

திய

மதனா வ

வான லி

சா

கி

அவ க

தா

ைற

ெசா

, மதனாதா க ஞான

ெசா உ

ேபாகிேற வாேற நா ள

, 'அ

) நா

: அ

ேதா . ெவ

உ ய

மதனா ெச

ைற அறி

நா னா

ேக

) தவறாக

யைத அ

ேபச

(ப

ல, அத

ஹி ர

ல ேவ

ப றி

தேபா

உைடயவ கைள

கிறா க ேச

உம (ரலி) அவ க லா

றன . ந

(மன ேபான ேபா கி

) மா ந

வ கால தி

. எனேவ, ந

. ஏெனன ெச

ைக

ைகயாள கள

ேதா

ஏேதா ஒ அவரவ

அ க

, அறி

ெசா

மதாைணயாக! இ

தா ேபா

நி

இவ கைள எ ச

, ' இைற ந ப , ஹ

தர

காம

(அ

ய நிைன

. ஏெனன

ைமயாய . ந

இடமள பா ' எ

ெச

நி

வா கேளா என நா

பர

யாத க

ைறயாக வ ள

ெகா

. உடேன நா

ெச

ப . ந

நப வழி

றா க

) வ வரம ற ம க

தியாக இ

ேச

தைலய

வத காக) ம க

(உைரயா ெபா

' எ

கள

த அத

லா

மதனா ெச ' எ க

கிழைம (ஜு

ள வாசைல ேநா கி) நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க ஹ ஆ நா

உ ய ற ப

. மாத தி ) அ

வ ைர ேத

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ ேபா

' ஸய

ெசா ெபாழி

உடேன நா

அவ

ெகா உம

வ தா க இ ன அம

அத

ைஸ

ேமைடய

' அ ப ெய

லா

.

தா க

பா

ல இ

பா

நி

தி

ேநர

ெகா

கிறவ

தியான ப

' ஸய

கிேற

தியாக) என த

! இைத(

றிேன

வாகன

. இ

றி த ப

ெச

;

லிய ராத ஒ

. அத

ஸய றி எ

அவ க

னட

அம

தா க

ைற

தா க

.

. பற

, ' நா

ளேதா அைத நா சமப திய ேப சாக

. இைத (ேக இட

.

இ ன அ

ெபா

ேம) ெசா

ேட

கழி தி

உம (ரலி) அவ க

இற

ெத யா

ச யாக) வ ள

ஆ சி

ேமைட (மி ப ) ம

ஏ ப

க ெதா

ேமைடைய ேநா கி) ைஸ

ைல' எ

கைள

ெம

தா

(ெசா ெபாழி

லி ெமளனமான

ல ேவ

லவ

; (உ

ைர க

. சிறி

வத கி

காைல

வைர எ ேபா

ெசா ெபாழி

ெசா த

ெசா

ெசா

ேட

' எ

உம

தி

அவ

ட நா

கிறா க

எைத

பவ

) எைத க

(இ த ேநர

இைறவைன அவ (இ உ

வைத

உம (ரலி) அவ க ெசா

ெகா

' (ரலி) அவ கைள

அம

' (ரலி) அவ கள ட , ' உம (ரலி) அவ க

மாைல ெசா

அ ேபா

கா

அம

ஃைப

சா

க தா (ரலி) அவ க

த ப ட நாள லி

இ ன

ஓர தி

. அவ க ஃைப

கி

இ ன அ

(மி ப ) ஓ

கள ெல யா

) வள லா

என அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி நிைனவ

இைத கிற (அவ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ம

ேவ றிவ

(எ

நி சயமாக அ அ

ப னா

லா

லா

'அ

ைற

) அவ க

ெலறி த

காணவ

டைன உ

தா

வ ப சார

ளா க

இைத ற கண க

வா

ேவெறா ற கண

அள

ஓதி வ ேதா : உ

த ைதயைர

பற

ளதா

றி ெசா

ள ய கடைம அ

கிேற

, நா

ெலறி

ஓதிவ த

ைமயான)

லலா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

தாேலா,

வைர த ைதயா கிவ டேவ ப

) நா

தாேலா அவ . பற

கிேறா .

றி த

சா சி இ

ைடய (உ

.

சில

டைன

வா கேளா என நா அத

மி அவ

ம கள

ெலறி த

றி, இைறவ

இைற ேவத தி (வ

. அவ க

ேளா . கால ேபா கி க

ள னா

றி த வசன

தவ

வழி தவறிவ

'

மனனமி

ேணா வ பசார

டானாேலா, ஒ

த ைதயைர

) ேவத ைத

டைன (ர கி)

ைல' எ

க)

கிேறா . அைத

(மண

வத

மதி கமா ேட

) அவ கைள ச திய (மா ஆ

ஓதிய

:)

மதாைணயாக! இைறேவத தி

இைறேவத தி வா

, அவ க க

ைர பைத நா

ேபசினா க

ஹ ம (ஸ

த ஆேணா, ெப

மா

டைனைய நிைறேவ றி

ைகவ

மண

ெபா

டைன (ர கி) நிைறேவ றி

வசன ைத நா ஒ

ள ய (ேவத )த

த (ஸ

லா

வ ,

. ேம

ெலறி த

அ த

. அைத நா

இைற க

) யா

டா .


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அறி

ெகா

மறி

கழ ப டைத ைன

(எ எ

, உ வ

ெகா

தி

ேபா

நா

ெசா

ேம

க கள

தா ேப

த ஆனா கள

ேம

வ , 'அ

லா

னா

) அ

கிறவ

அவ

எ ச

ைக! அ

ேம

, அ

லா ஒ

ெச

வா கள ெகா

தைர இற க சா க

ல பட

நம

ைல

. மாறாக,

ைடய

ெச . ' (கலஃபா) அ

ேகாலமாக தா

(-அர க ேபா

மன த

ெச

ெகா

ள ேவ

) எவ

(

ைல.44

டா .

நட த

கா

வா கள

தாேரா அவ ெச

நைடெப

அவசரமாக) தா

(ந ைம ) பா

பயண

: அ

தி எ

அவசர

லா

(ரலி) அவ கைள யா

அவ

த ைம தாேம ஏமா றி

ஈசா எ

கழாத க

ப ரமாண

ஆேலாசி காம அ

மதாைணயாக! உம

ப ரமாண

அதிகமாக

) ஆேலாசைனய

ைல மறி

வா கள

தாக என

கள

.

நா

வா கள

, ' ம யமி

அ ைம எ

றினா க

தைமகள லி

றி எ த மன த

ஒ டக

கள

லா

(அைனவ ட

, அத

) அவ க

ைன ந

' எ

எ ப

ெகா

ச பவ

) அ

' எ

ைமய

(ச மத

த (ஸ

' எ

(ரலி) அவ கள

ஆ ! அ உ

: இைற

றி

இற ப

டா

.

.

ப லி கள

ப ரமாண

ெச

ஏ க பட மா டா க

.

யலா .

தேபா

ந மிைடேய நட த

மாறாக பன} சாஇதா ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தாய

ட தி


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அைனவ

ஆகிேயா

அவ க

ேம ெகா

டன . (ந

'அ

தி

ெச

கிற க

கி

றி

ெச

' அவ கைள ந

த மான

ெகா

உடேன நா

, 'அ

ல தா

லா

(அ

சா கள ட

ஹாஜி க

(ரலி) அவ கள ட ,

நா

இர

ெச

நா

சா ) ம க

, 'எ

ேறா . அத

வைர ெபா

(த

ேவா ' எ

றிவ

ைமைய

ல மன த க கள

வரான

மனதாக க

ேக

சேகாதர களான அவ க

நிைலைய ந

மதாைணயாக! க டாய ெச

ஹாஜி கேள! ந

, '

டா . உ

ேபாகிேறா ' எ த அ

வா கள பெதன) ஒ

கிேறா ' எ

. (அ

சா கள ட

அவ கள

க ேவ க

ைல.)

ேறா .

ேக டன . அத

ெந

வரவ

ன . நா

கியேபா

ெச

ப ட நிைலைய

அவ க

ெத வ

?' எ

மா

சேகாதர களான அ

ெந

சா கைள ேநா கி

ட திலி

நம

உபாதா(ரலி) அவ க

ெச

ெச

ேபா

ச தி தன . அவ கள

ஹாஜி களான) அல(ரலி), ஸுைப (ரலி)

,

சில

அ த அர

, அவ கைள நா

கைள

ேவ

அவ கேள! ந

சா கைள நா

ஸஅ

டன . (ஆனா

(ரலி) அவ கள ட

றிவ அ

திர

கைடப நா

இ (இ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ேகேய) )' எ

றா க

அவ கள ட

நட ேதா . பன} சாஇதா ச

ேறா .

தாய

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

அவ கள

' இவ

யா ?' எ

பதிலள தி

கா

தேபா

சா க க

தா . உ (இ

ேக ேட

இைறவ (-அ

ேவ ேபா ைவ ேபா

தன . ' அவ

' அவ அம

ெக

ன ேந

ஏ ப

சா கள

ள ள

கைள

ைடய (மா

சா கைள ஒ ப

ட திலி

ேறா) அவ க

, ' இவ

ஆ சியதிகார திலி

க தி )

ஸஅ

. ம க

றின . நா வ உ

லி

; இ

ஹாஜி கேள! ந

ன , நா

லா தி ெசா பமாேனா

இரேவா ரவாக (மதனா) வ

கைள ெவள ேய றிவ ட

ேநர

றி

, 'ப

) உதவ யாள க

கைள

,

,

சிறி

திெமாழி

ேம எ

தா . நா உபாதா?' எ

ேக ேட

ஏக

வக ைதவ எ

' எ

ெசா

ேபா சில

தா

?' எ

ேப சாள

தியான ப

) இைறவ

. (அ

. ம க

திய மன த

ேச

தா க

வட

,

கி

.

றன ' எ

றினா . (உம (ரலி) அவ க அைமதியானேபா உைரைய அழகாக ேப எ ப

ைர

கிறா க நா

தண

திடேவ

ேபச நிைன ேத

தயா

ைவ தி

வ டேவ

(ரலி) அவ க

ஏ ப எ

:) அ

எ த உ

ப ேன

சா கள . ேம ேத

ேப சாள , நா

. அதைன அ

, (அ ண தி . நா

சா கள

ேபசி

என ப

த ஓ

(ரலி) அவ க

ேப சா

) அ

சிறிதளைவேய ேபச

ப டேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ க

, ' நிதான ைத

அவ க

மா

ெச

இைதய

ெபா அைத அ

அழ

னா

றி ப நல

தா

தவ க

இவ கள ெச

)

தா க . (அ

ேபசினா க

. எனேவ, நா

. அ

தா க

கைள

. இ

பய ஒ

வா

றிவ

தைடய

றி ப

ட (

அம

தி

ைகைய

உைபதா இ

ஜ ரா

(ரலி) அவ கள

ைகைய

ப றினா க

அவ க

ேபா

ற த

ெவ தி

ைதைய கவ

தவ ர அ

ைல. அ

ளவ ) இ

தைலவராகஆவைதவ ட, நா

எ த

லா ஒ

பாவ

ப வ ச ெச

கிேற

தைலவராக

(ரலி) அவ கள

நா

(ம கா)

தி ப

ஜ ரா

றிய) இ த வா

.

சிற த ஊைர

அவ க

கிற

உைபதா இ

ேவெறைத

ண)

ஆ சி

அம

(ரலி) அவ க நா

யாமேலேய (ம க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ேத

த அ தி

த அ

. (இ

தியாக

றிய

மதாைணயாக! அ தாய தி

றி)

)

வைர தி அ

றி (த

ைகைய

ப வ டாம

உைரய

வா கள (

, எ

என

ேக அறிய ப வ

ைல.

, ) இ த ஆ சியதிகார

ல தா

காக இ த இ

. நா

(த

ப றி ந

பவ

ைனவ ட

எைத

அர கள ேலேய சிற த பார ப ய ைத உ

தய கமி

(ரலி) அவ க

உ யவ கேள. (ஆனா ைறஷி

னா

த உைரய சிற பாக

(அ

டா க வ

. அ

ைவ தி

சா கேள!) உ

. நா ந

றா க

ேகாப ைத உ

அைதவ ட

காலமாக) இ த

அவ க ேச

ேபசி

(கால

தயா

டா க

' எ

நிதானமி கவராக

பட

ேபா

(ரலி) அவ க

ைமசாலியாக

வைகய

ைகயா ) அவ க

ஆ சி )

(ரலி)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெகா

வர ப

ேவ எ

ண ைத மரண

அ ேபா ெகா

சா கள

: அ

கள

அ ேபா

(உ

ேபா

கள ட

அ ேபா

(ந

. எனேவ, ' அ

தா

நட ேபாெமன) வா அ அ

ஆ சி

ப ரமாண

(ரலி) அவ க

சா க

வா

வா

ப ரமாண

உபாதா(ரலி) அவ கள ட

(அ

ெச

சா கள

ேறா . அ ேபா

அவ கைள (ந ப ைவ

)

த ஒ டக

. நா

. (இ ேவ

தைலவ ;

வ ஷய .

ெசாறி

க ப ட ேப ஒ

வைர

ஏ படாத ஓ

னா

ெகா

உய

சமர

ஆேவ

ல ேயாசைன

ைறஷி

ெச

கள

கிேற

ல தாேர!

ெச

ஒ வ

நா

ெச

ெகா வ , 'ந க

நா . (அ

' எ

க ேன

. .

. உடேன நா

வாேற)

தன . ப ற

தன . நா

சமாதான ப

ேமா எ

ெசா

னா க

க ேத

ைகைய ந

)' எ

ெகா

ப ரமாண ெச

ஏ ப

கர ைத ந

தைலவ . உ

னாைர

ெகா

தன. ப ள

அவ கேள! உ

ப ரமாண

(ரலி) அவ க க

ஊ ப

ஆேவ

கள

.

சிர

ப ேன என

றா .

வா கள அ

அவ க

அதிக

என

;

பவ

தைலவ ' எ

சிேன

' நா

ஆேவ

சா களான) எ

மன

வைதேய வ

மா றமாக) த ேபா எ

ப ர சிைனைய

கிேற

நா

ெவ ட ப

. இத

வத கான மர ெகா

(அதாவ

நிைலயா

ஹாஜி க

, அவ க

ஸஅ

வத காக) வ ைர ஸஅ

றா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

உபாதா

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 உடேன நா

, 'அ

லா

.45 ேம

றிேன

அவ க

இற தேபா

வா கள

நா

நிைலய

நா

றத

ெகா

, த

வா க

வா கள

அவ க

மாறாக நா

ஆக,

கிறவ

பாக

7, அ தியாய

மண

டதி

கள

ைல. வா கள ஒ

வ ெச

கள

த (ஸ

ல)' )

(ரலி) அவ க

ெச

நைடெபறாத றா

நா

வா கள

தி

ெகா

பட ேந

ப ரமாண

அவ க , நா

ெசய

(நா

சி கலான ப ர சிைன

ெவள ேயறி

றா

மதாைணயாக! (இைற

தைத வ ட மிக

ப ராமண

, அவ

ைக! அ

ெகா

(ச மத

எ ச

ைஸ

ெகா

திய

ப ரமாண

ெச

லாமேலேய

க ேவ

. அ ேபா

வ ழ ப

. அ உ

வா

சிேனா . லி கள

வா கள

லா

உபாதைவ

ச தி த ப ர சிைனகள

. அ ேபா

அவ க நா

அ த ம கள டமி

பற வ

ெச

ஸஅ

, அ

) நா

ப ரமாண

ேவெறைத ெச

தா

காலி

காத நிைலய

) ஆேலாசைனய

யா ெகா

86, எ அ

வா கள ல பட

தாேரா அவ ெச

றி ஒ

ஏ க படமா டா க

யலா .

6831

ஜுைஹன(ரலி) அறிவ வ பசார

தா .

டவ

கைசய க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவைர ஓரா ேக

ேள

உ வா இ உம

) அவ க

தினா க

. பற

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ காத நிைலய சா ைடய ) த பள

தா க

நப (ஸ

) அவ க

உ தரவ ட

, அ

அறிவ நா

தா . கட

ேவ வழி

டைனைய

ைறயாக ந

.47

6833 தா .

வ பசார டைனெகா

டவ

அவைர ஓரா

இைற கால

த (ஸ நா

) அவ க

கட

மா

.

பாக

7, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ

6832

க தா (ரலி) அவ க

7, அ தியாய

மண த

அ ைற ப

பாக

கட தேவ

86, எ

ஸுைப (ர

நைட

நா

.46

7, அ தியாய

பாக

(

கால

86, எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெப

6834 தா .

கைள

ேபா

ஒ பைன ெச

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ஆ

கைள

ேம

ேபா

ஒ பைன ெச

, ' அவ க(ள

ெசா

அலிக)ைள உ

னா க

. அ

உம (ரலி) அவ க

கிராமவாசிகள அவ க க

அவ

(ப

வ வகார தி எதி

கிராமவாசி, ) ' எ மைனவ க

லா

) அம

அ மக

தி

லா

எனேவ, நா

(இ த

பதிலாக

கைள

தா க

ெவள ேய

. !'

னாைர ெவறிேய றினா க

;

.49

லா

பள

ச ட ப ேய த

டா

டைனய லி அ ைம

. (அத எ

த எ

ெப

ைண

தா க

நப (ஸ

' எ

ைமதா க தேபா ம க

கா பா ப ைண

Visit: www.tamilislam.webs.com

:

)

அவ கேள! றினா .

, இைற ' எ இவ

றா . (ப

ைடய

டைனயாக) எ

னட

அவைன

த க

பள

ேவைல காரனாக இ

வ டேவ ஓ

ெசா

அறிவ

வ தா . அ ேபா

. அவ , ' இைற

ச ட ப

, ' அவ

ெச

ெகா

சப

காலி (ரலி) ஆகிேயா

தா க

இவ ட

வ பசார

கள லி

) அவ கள ட

(ப ரதிவாதி) எ

அவ கேள! அவ

நப (ஸ

) அ

கைள

6835 ைஸ

ள வாசலி

னாைர ெவள ேய றினா க

86, எ வ

ெப

வாேற நப யவ க

ஹுைரரா(ரலி) ம

(எ

7, அ தியாய

பாக

ெகா

மகைன

ெத வ ேநா கி

தா க ) அத

ெதாைகயாக

.


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 வழ

கிேன

. பற

சா ைடய க வழ

க படேவ

அவ க இ

நா

உய

எவ

மிைடேய நா

அ ைம

ெப

மணமாகாததா

டைன

)

டைன வழ ெச

க (

நிைறேவ றினா க பாக

' எ

றிவ க

இ த மன த

ெகா

ட) அவ

பள

கிேற

நா

க : ஆ

த உைன

(அ

(ரலி)

ெச

ேகேய) க

வாேற உைன க

கட

மைனவ ய ட . அ

)

ைடய மக

கிலி

) அவ

றினா க

ேக ட நப (ஸ

. உ

, அ

டா

டைனயாக

ச தியமாக! உ

கால

ெகா த

ெலறி த

ெலறி

(ரலி) டைன

.50

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) ம

'ஓ

அ ைம டைன வழ

! ந

தர படேவ ஓரா

' எ

7, அ தியாய ெப

மக

தா

ச ட ப ேய த

கைசய க

ற ைத ஒ

, எ

றா . இைத

ளேதா அவ

லா

ற ைத ஒ

தேபா கட த

றின ' எ

ைகய

தர படேவ

வ பசார

அவ க

னட

அவ கைள ேநா கி, ' உைன (அவ

நா

உ மிடேம தி

(தி

வ சா

கால தி

, 'எ

அறிஞ கள ட

ஓரா

க ைப

க பட ேவ

6837-6838 ைஸ

கா காம )?' எ

காலி (ரலி) ஆகிேயா வ பசார இைற

ெச

தா

த (ஸ

அறிவ

... (அவ ) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க எ

: ன


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேக க ப ட

. அத

. அத

. ம

. அவ

ஸு

பற ப

ைற

ப றகா? அ

ெத யா

என

7, அ தியாய

இைற அ ைம

கைசய (ம

வழ

வ பசார

; (அத வ பசார

தா

ெச ெச

(தி

தா

தா

(ம

தா

அவைள சா ைடயா

) சா ைடயா

) சா ைடயா

அவைள ஒ

ஷிஹா

, ' (அவைள வ நா

ெச

க ைற காவ

.

காவ

ஹ ம

வ டேவ

ைற

இ ப

லி

)

ப றகா?' எ

றாவ

என

.52

6839

) அவ க

ெப

ெச

வரான) இ

86, எ

த (ஸ

) அவ

(அவள ட ) க

றினா க

பாக

றினா க

) அவ க

வ பசார

வ பசார வ பசார

பாள கள

(ர

, ' அவ

வ பசார

அவ

' எ

அறிவ

(இத

அவ க

றினா க

ெச

ேம ெச

ைம கா ட ேவ

தா டா .

'

ெவள ப டா

அவள ட ) க அவ றா

, அவ

(எசமா

ைம கா ட ேவ கைசய ைற

ெகா அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

டா . ப ற க

வ பசார

;

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெச

தா

என அ

அவைள ஒ

(ர கி)

லா றி

ெத யா

' எ

சில அறிவ

சில

ள ப

அ தியாய ' எ

றா க

தா க

(' அ

இட

ேப ச யானதா

ெப

. நா

வத

பாள ெதாட ப

.

வழியாக

) அவ க

அறிவ

◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட அவ க

கினா க

பதிலள

ைடய அறிவ

அறிவ

. அத

டைன வழ

ெதாட

ைஷபான(ர

அப அ

வட

.

6840

கினா கள:ஞ எ

' அ தியாய ெலறி த

பாள

இ ேக ேட

டைன வழ

'அ

86, எ

ைலமா

ஹா

அறிவ

7, அ தியாய

பாக அ

ம ேறா

தா .53

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இ த ஹத

நா

க ைற காவ

, ' நப (ஸ (

)?' எ

ேக ேட

தா .

ெலறி த

) அவ க

ஆன

பா? அ

டைன

ெலறி

24 வ

அ தியாயமான)

அத

. அத

பா (எ ேபா

அவ க

, ' என

.54 வழியாக

இ த ஹத

அ தியாய ' எ ள

. (அ

பத

அ தியாய

.

பதிலாக) ' அ எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

மாய தா த


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

இைற

) அவ கள ட

வ பசார

இைற

த (ஸ

ேவத தி ெச

பதிலள

ன கா

வழ

தா க

(அ ேபா

அ அவ வசன

, 'ந

லா

, 'ந

ெலறி த

திட ேவ

. அத எ

அதி

. அ ேபா

அவ கள ட

டைன (ர கி)

ேக டா க

ற ப

அைத வ வசன தி ப

இ த

இ ெபா

றி

அவ க

'த

ரா '

, வ பசார

, அவ க

ற ப

லா ைத த

வ ய) அ

கிற க

ெலறி த

' எ தா க

. க

றா க

லா

டைன (ர கி)

. அ ேபா

. அவ கள

அவ க வ

ைடய ைகைய ைவ

ெலறி (மைற

)

ள வசன ைத வாசி தா . அவ ட

சலா (ரலி) அவ க

ைடய ைகைய எ இ

ரா தி

ெகா

அத த

த கள

றினா க

?' எ

ேகவல ப

.

டைன ப றி

ெகா

டதாக

த மத அறிஞராய

ரா ைத

கிற க

தா .

த க

க படேவ

சலா (ரலி) அவ க உ

ெச

) அவ க

தவ கைள நா

சா ைடய

6841

உம (ரலி) அறிவ

த (ஸ

ெப

86, எ

, 'உ

தா . அ ேபா

ைகைய எ அ

ேக க

!' எ

ெலறி த

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா டைன

ல, றி த


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 த க

, ' இவ

ஹ மேத! த எ

றா க

வழ

கி

மா

த (ஸ ெலறி த

பள

இைற

றினா . (ப

மதி

86, எ

'எ

மக

மைனவ

டா க

க ப ட

கிற

ெலறி த . அ

. அ ேபா ம

'

டைன

வாேற அ த ஆ

கவ

மைற

6842-6843 ைஸ

த (ஸ

காலி (ரலி) ஆகிேயா

) அவ கள ட லா

' எ

ேக டா . நப (ஸ

லா

) அவ க

, இேதா இவ ட

லி காரனாக இ வ

ெச

டா

. எ

தா

த ம றவ , ' ஆ ,

ைன

. அ ேபா க

:

கள ைடேய

, ' ேப ' எ

மகைன

தா க வ தன .

ச ட ப

நப ) ' எ

வ பசார

அறிவ

ெகா

ைடயவராய

கிைடேய அ

கிராமவாசியான

வழ ைக

ச ட ப

றா . அவைரவ ட வ ள க

அவ கேள! எ

உ தரவ

டைன வழ

வ , ' (நப ேய!) அ ' எ

னா ,

.55

ேத

இைற ஒ

கா பத காக அவள

ஹுைரரா(ரலி) ம

அவ கள

ைமேய ெசா

றி த வசன

) அவ க

ல ய லி

7, அ தியாய ேப

டைன

த) அ

க க

சலா ) உ

ெலறி த

இைற

ைண

இர

ரா தி

. உடேன (வ பசார

வைத பா

பாக அ

லா

அ ெப ெகா

(-அ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

பள

ேபச றா க இவ அ

. அவ , ைடய

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ெகா

வ ட ேவ

னட

டைனய லி

கைள

ைடய அ ைம

வழ

கிேன

. பற

நா

கைசய க

ஓரா

தர படேவ

வழ

க படேவ ம

ெப மக

(தி அ

அவ வழ ெச ஒ வழ

த (ஸ

தேபா

கட த

, 'எ

உய க

)

கைசய க

லம(ரலி) அவ கள ட , ' அ த ம ெறா (த க

ற ைத) ஒ !' எ

வ சாரைண ெச ெகா

டா

கினா க

ெகா

டா

றினா க

. அ

தேபா

அவ

. எனேவ அவ

உைன

லா

கினா க

மன த

வாேற உைன

றா . ளேதா வ

ைடய அ ைம

கிலி க

டைன

ைகய

றிவ

வழ . (அ

அவ (த

ெலறி த

எவ

' எ

கட தினா க

டைனயாக

தன ' எ

மக த

ெத வ

தர படேவ

மகைன நா

மிைடேய நா

ைடய ஆ

பதி

ெதாைகைய

தா

மைனவ

) அவ க இ

(இ த

ப ைண

வ சா

நா

அவ க

: உ

மணமாகாததா

அவ

ைண

னட

கிேற

உ மிடேம தி

கால தி அ

றின . நா

வத காக) அத

, இ த மன த

ச தியமாக! உ பள

ெப

அறிஞ கள ட

ச ட ப ேய த

ம க

கா பா

கால தி

இைத ேக ட இைற அவ

மகைன

, அவ . ஓரா

த) உைன மைனவ ய ட

ெலறி த

(ரலி) அவ க

ைடய (ரலி) அவ க

ெச

டைன அவள ட

ற ைத) க

.56

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெலறி த

டைன


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

தைலைய எ அவ க த க

(என க

ம கி

டா க

தா க

வ த

த ைத) அ ேம

ள னா

, 'ஒ

நிைலக

ேத

(எ

த ைத) அ

) அவ கைள

)வ கள

வழிய ப

) த (ரலி)

ம கைள

டாேய!' என ைகயா

தைல எ . அ ேபா

ம ம அ

ப இ

லா

த த

' தய

'

.59

6845

ெதாைல இ

(ரலி) அவ க க

தி

தா .

தாண ைய நா

யாம

கைவ

) அவ கள

அைசயா

86, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

(த

த (ஸ

அவ க

த (ஸ

உைடய வசன ைத அ

ேபா லி தேபா

), ' இைற

. இைற

7, அ தியாய

தலி ெகா

. அ ேபா

காரண தாேலேய நா

பாக

(பன}

ைவ

லாத இட தி

ெகா

ஆர ப

தா .

) அவ க

6844

தண

டதா

லாத ஓ ட தி வ

நா

அ த க

பயண ைத த

கேந

ைன ேவகமாக ஓ

காக ம கைள (ெச

ல வ டாம

) த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதாடர

டேபா அ வ

தா க

.

டாேய!' எ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 றினா க ெகா அ ய இ

. இைற

த (ஸ

தா

அைசயா தி

நா

) என

... (ெதாட

ஸஅ ெகா

நி சய

நா

ேராஷ ைத

க எ

த (ஸ

ேபா

ேற அறிவ

(எ

டைத க ப

ைன அ

ேபா ள

.

தா . , 'எ

டா

ேவ

, எ

நப (ஸ

வ ய பைடகி

86, எ

மைனவ

' எ

வாள

' எ

ைனவ ட ேராஷ கார

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

. அ ேபா ந

7, அ தியாய

பாக அ

) இ

(ரலி) அவ க

6846

அவைன ெவ

அவ க

லா

86, எ

தைலைவ

ப மரண

ைதய ஹதைஸ

உபாதா(ரலி) அவ க

ட நிைலய

ம ம

. அ

என

ஷுஅபா(ரலி) அறிவ

ஃகீ ரா இ

)

ேத

ஏ ப ட வலிய னா

7, அ தியாய

பாக

) அவ க

. இ ெச

, ' ஸஅ

ற களா? நா றா க

(தவறான உற

ைமயான ப

றினா க ) அவ க

தியாேலேய

தி நப (ஸ

)

அவ கள

சஅைதவ ட ேராஷ கார

;

.60

6847 தா .

) அவ கள ட

கிராமவாசி ஒ

' இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கேள!


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (ெவ

ைள நிற

ெப ெற

ைடய என

ளா

. (அவ

(சாைடயாக ) ேக டத உ

ளதா?' எ

ேக டா க ) அவ க

, 'உ

ஒ டக

ேக டா க

. அவ

கிேற

பர பைரய

றா க

பாக அ 'அ

' எ

) அவ க

'உ

. அவ

றா . நப (ஸ ம

ஒ டக தி

பதிலள ள (

பான ஆ

னட

' சிவ

ஒ டக

ஏேத

' எ

தா . நப (ஸ

பதிலள இ

கி

ைடய தாய ட

?' எ

ேக டா க வ தி

, 'உ

. அவ ,

கலா

என

ைடய இ த மக

ெகா

'

.62

86, எ

தா(ரலி) அறிவ

6848

தா .

வ தியா கி

ள (

றவ ய

) த

டைனகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

ன?'

றதா?' எ

, ' (த

பர பைரய லி

) நிற திைன

?)' எ

நிற

வ த

) அவ க

ைற

றா . ' அவ றி

நிற ஒ டக

) அவ க

வா

தா . நப (ஸ

தாைதய

ழ ைதெயா

ப ற தவனாக இ

கிைடேய சா ப

அத

7, அ தியாய லா

என

ேக டா க

(த ைதயான) ஆ

மைனவ க

. அத கவ , ' ஆ ' எ

'ஆ ' எ

லாத) அ த நிற

' அத

எ ப நப (ஸ

நப (ஸ

அவ க

) எ

தவ ர ேவ

)


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 எத காக

அவ க

நப (ஸ

மா

எ த (சாதரண)

பாக

7, அ தியாய

'அ

தா அ லா

எத காக அவ க பாக

த (ஸ

ள (

றவ ய ப

) அவ க

86, எ

7, அ தியாய

க படலாகா

' எ

நப (ஸ

ள ( ேள

86, எ

அறிவ

)

தா .

ேதாழ ) ஒ

டைனகள

அ க

ேமலான த

றினா : றி

தவ ர ேவ

டைன கிைடயா

.

6850 தா .

றவ ய

சா ைடய க ேக

) த

றினா க

சா (ரலி) அறிவ

வ தியா கி ப

) அவ க

ெசவ ேய ற (நப

ற தி காக

இைற

வழ

6849

ஜாப (ர

வ தியா கி

86, எ

) அவ கள டமி

லா

ேம

.

7, அ தியாய

பாக

'அ

சா ைடய க

வா க

) த ேம

டைனகள வழ

காத க

ஒ ' எ

.

6851

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

தவ ர ேவ நப (ஸ

)

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(

மைற தப

இைற 'அ

த (ஸ

வாறாய

றவ

ெகா அ

நா

ள ம க

(அ

அவ க

ம க

நா

' எ

நா

றா க

ெதாட

த நா

ைப) இ

ேநா

ப லி

ேநா க) அ

களா

அதிக ப

. ெதாட

. ப

) அவ க

கள

ேநா

ெகா

ைன அள

ப லி

கிற

வல

(உ

நா

களா

அதிக ப

ள ம க (அ

' இ மாத

மதி தா க

நப (ஸ

தா

. பற

திய

ேப

தேபா

, அ

இ ேநா

திய

ம க

ெதாட

த நா ) ப ைறைய தாமதமாக

ைப) இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)

இயலாத

த மாத தி

ெதாட

' எ

ேநா க) அ

இயலாத அள ேப

அவ கேள?'

ேநா க அவ கைள

மதி தா க ன

சில

பான

டன . அ ேபா

தி

மதி தா க நப (ஸ

உண

ேநா

வல

, 'உ

ேநா

(ெதாட

தாமதமாக

டாெம லி கள

ற கேள, இைற

இைறவ

ேநா க அவ கைள அ

(உ

ேநா க ேவ . அ ேபா

) அவ க

) ப ைறைய ம க

டன . அ ேபா தா

த (ஸ

கழி கிேற

, அ

ேநா

ேநா

ேநா க

தி க

. பற

ேநா

ேநா கி

இைற

தேபா

ெதாட

ெதாட

ேநா

கிறா ? என

ெதாட

(ெதாட

ெதாட

த மாத தி

ம க

நா

) ெதாட

தைட வ தி தா க

. அத

' இ மாத

அள எ

இரைவ

மதி தா க

, ந

யா

நிைலய

ற காம

) அவ க

ேக டா க

ேபா

தா .

ேநா

ப லி

'


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 வல

ெகா

இேத ஹத

ள ம

தைத

ேவ

7, அ தியாய

பாக அ

லா

இைற

த (ஸ

தம ெகன ஒ ச ட) ேவ

க ெம

சீ

-

.64

றினா க

வழியாக

.

தா .

கால தி கைள வா

(நி கி

ெகா

க படாம

, அள க படாம

ெகா

த ம க

ேபா

ேச

காம

)

, அவ ைற( அேத இட தி

க ப டன .65

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த (ஸ

ெதாட

6852

ெபா பட

7, அ தியாய

இைற

86, எ

) அவ கள

றத காக அ

பாக

வ த தி பாள

உம (ரலி) அறிவ

மதி பாக உண ைக ப றி) த

சில அறிவ

86, எ தா .

) அவ க

ேபா

தம கிைழ க ப ட (ெகா

எவைர

ைல க ப இ

6853

தா

பழிவா

கியதி

, (அத காக அ

லா

ைமகள

ைல; அ வ

) எத காக

லா

சா பாக

தவ ர!66

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன த(

பழிவா


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக ஸ

86, எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அ த

த பதிய

நா

. -அ ேபா

ேத

வைர

அள

ெசா

)வ

ஃ யா

ெசா பற எ பாக

இ ப ன

ள உ தரவ

(லிஆ

வய

டா க

) ெச

நப (ஸ

. அ ேபா

ற சா

ெபா

யாகிவ

த இட தி

) அவ க

அ த

ன டேம (மைனவ யாக) ைவ

உையனா(ர

த (ஸ

ழ ைதைய இ ப

பதிைன

ெப

ெகா

' எ

தா

நா

றி (மணவ ல

டா .

இைற

ப ரமாண

என

ெகா

தா .

சாப அைழ

கணவ , ' இவைள நா இவ

6854

) அவ க

ெப ெற

றினா க

தா

அரைணைய

ெபா

, 'அ த

) அவ க

' எ

7, அ தியாய

ேபா

ஸு

ெப

அவ க

அவ

அ ற

ற (ர

கிறா க :) ' அவ

ேள

86, எ

6855

இ ப

இ ப

ைடய கணவ

ெசா

ழ ைதைய

ெப ெற

) அவ கள டமி

க ப ட ேதா ற தி

ேக

: (அ ேபா (உ

உ தா

நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

அவ

ட)

கணவ

மனனமி

ழ ைதைய

.67

ைம. அவ

ெப ெற

ேள தா

. '


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 காசி பர

ஹ ம (ஸ

பர

றி

சாப அைழ இ

அ பா

ஷ தா (ர

) அவ க

(ஒ

) க

நிைறேவ றிய ேக டா க உறவ

றினா க

ேப

ப டா

7, அ தியாய

அ பா

கணவ

ேபச ப ட

த (ஸ

ெகா

' எ

றிய அ பா ப ர

இ த

ெப

ேபச ப

த பதிய

' நா

பவனாய

(ரலி) அவ க

கமாக

ட அ த லா

) அவ க

டைன நிைறேவ

தா .

) ெச

றினா . அ ேபா

, ' இைற

என

அறிவ

(லிஆ

சா சிய தா

லாம

இேதா இவ

ெதாட பாக தானா?' எ , 'இ

ைல; அவ

வ த ெப

தகாத

ஆவா

' எ

.68

பாக

சாப அைழ

(ரலி)

ெலறி த

. அத

) அவ க

ப ரமாண

86, எ

(ரலி) அறிவ ப ரமாண வ பசார

. அ ேபா

6856 தா .

(நைட ற

சா

ஆஸி

ைறய வ

வத

) ெதாட பாக நப (ஸ

அத(ரலி) அவ க

நா

) அவ க

மைனவ அ

கி

ெதாட பாக ஏேதா

Visit: www.tamilislam.webs.com


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 (ஆ ேராஷமாக ) ேபசிவ அவ கள

ல ைத

(அ நிய) ஆடவ ெசா இ ப

(எ

ேச

னா . அத

தி த ஒ

அவ எ

டதாக அவ

(இ த

க ப

ற சா ைட ஒ

) ெதள ைவ

டதாக அவ

ழ ைத ெப ெற சாப அைழ (இ த ஹத

தா

ப ரமாண

நிற

(லிஆ

தா க

டதாக

றா க

.

) அவ கள ட

. , சைத

டவராக

ளவராக

தா . த

ப ரா

த ஒ

தா .

தி தா க

. பற

) அவ

. இ

அ பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

, த

சாயலி

த பதியைர நப (ஸ

ய ைவ தா க

, ' இைறவா! (இ த

ட அ த (அ நிய) ஆடவ ேப) இ த

ற ப ட) அைவய

நப (ஸ

ெகா

வாயாக!' எ

) ெச

' எ

உைடயவராக

) அவ க

றி ப

. (அத

வாதி ட அ த அ நிய மன தேரா, மாநிற

ேக ட) நப (ஸ

மைனவ

ெகா

அதிக சைத ப

ப ர சிைனய

ேள

ெத வ

கைள

மைனவ

உட

(ஆ ேராஷமாக ) ேபசியதாேலேய

றி

தா

, ' நா

, ந

மைனவ

) இ

ைறவானவராக இ

தைத

) ஆஸி (ரலி)

ெகா

ல ம

ேநர தி , த

) நாேன ேசாதி க ப

நட ைத

ற) அ த மன த

. (சிறி ெச

அவைர அைழ

மைனவ ய

உைடயவராக

றா க

அவ கள ட

ஆஸி (ரலி) அவ க

ல தா ைடேய நட

(உைவமி

ெச

(தகாத உற

எனேவ, ஆஸி (ரலி) அவ க ெச

(ரலி)

அவ


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அவ கள ட , ' சா சி இ அள பவனாய ெசா

தா

இவ

(உைவமி

ேக டத

ணாவா

.) அ த

உற

ெகா

வ தா

ெகா வா

றி ப

ைடய மைனவ யான) இ த

ெப

ெப

ைல; த

த சா சி

.)' எ

86, எ

) அவ க

ேக டா க னய

உய ைர

ெகா

. ம க ) அவ க

ைறய , வ

ேவெறா

ேட தகாத

. (ஆனா

, அவ

ற ைத

றி ேத நப யவ க

.69

தா .

. நப (ஸ ,

) அவ க

றி தா? எ

ைல. அவ

தா க

டைன

6857

றினா க

பதிலள

ெலறி த நப (ஸ

ெகா

ேபச ப டவ இ

ைல; (அவ

, ' ேபரழிைவ ஏ ப

' எ

ெச

, 'இ

லா தி

பரவலாக

டா க

தி

(ரலி) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

நா ' எ

என

7, அ தியாய

பாக அ

ளவ

அள

வ ேப

அ பா

ெப

லாமேலேய ஒ

ெப

, ' இைற

, 'அ

றி ெகா

ைய

சி ப

பாவ

தவ

அவ கேள! அைவ யாைவ?'

லா டாெதன அ

, அநாைதகள

கைள

இைண க ப லா ெச

,

னத ப வ ைத உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

திய ப

,


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 ேபா

ேபா

ப தின

ெப

கள

ெப

பாவ

பாக

7, அ தியாய

, இைறந ப

அவ

)' எ

6858

' நிராபராதியான த

அ ைமய

நாள

வழ

. அவ

தா

தவ ர!' எ

என அ

86, எ

ஹுைரரா(ரலி) ம

அறிவ

தா க

பள

அவ

: ந

கேவ எதி

ஆகியைவேய (அ த

(வ பசார) அவ

காசி

ெசா

றியவ

னைத

ேபா

த (ஸ

(இைற

ைம

அ த அ ைம

) அவ க

றினா க

'

தா .

6859-6860 ைஸ

காலி

ஜுஹன(ரலி) ஆகிேயா

:

(கிராமவாசி) ஒ ேக கிேற த

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

க ப

ட அ பாவ களான

.70

றினா க

86, எ

சா ைடய

ைக ெகா

வ க

நப (ஸ அ ' எ

லா

) அவ கள ட வ

றா . அ ேபா

(ப ரதிவாதி) எ

'அ

ச ட ப ேய எ

' அவ

லா

அவைரவ ட வ ள க ெசா

ைவ

ைவ

கள ைடேய

ைடயவராக இ

ைமதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

; எ

கள ைடேய


86.Fw;wtpay; jz;lidfs;

ghfk;-7 அ

லா

'எ

ைன

அவ க இ

ச ட ப

ேபச அ

தா

. அ ேபா க

ெத வ

இவ

ச ட ப ேய த

பள

தர பட ேவ

. உ த

கிேற

சில ட

கால தி

ெச

ேக

வ சா

தேபா

கட த

தா

) அவ க

, 'எ

உய

எவ

கிைடேய நா க

வழ

. அவ

அ ைம

(வ பசார

' எ க

, எ

டைன (ர கி) றினா . ைகய

லா

ளேதா

உ மிடேம தி

கைசய க

க பட ேவ

ப ைண

நா

' எ

மகைன

நா

தா க

:

ெத வ

. (எ

அ ைமைய

ெலறி த

னட

டா

னட

(ரலி) அவ கைள ேநா கி ' உைனேஸ! ந

மைனவ ய ட

டைனய லி

ைடய மக

டைன

)

ேவைல காரனாக

ெச

அ கிராமவாசி) றினா . நப (ஸ

இவ ட

வ பசார

மைனவ

எ த (ஸ

மக

கைள

அறிஞ க ஓரா

ச தியமாக! உ

அவ கேள!' எ

கிட ேவ

(இ த

. பற

றினா . (ப

. அவ , ' எ

பதி

இைத ேக ட இைற

உைன

, இ த மன த

க படேவ

கட

இைற

டைன வழ

கிேன

டைன எ

' எ

ைடய மைனவ

கைசய க

அவ

.) எனேவ, நா

ெதாைகயாக வழ

நா

வத காக) அத

மக

பள

றினா க

ெலறி த

க ப ட

கா பா

வழ

மதி

, ' ேப !' எ

மக

ஓரா றிவ

ப கால

, அ

கிலி

இ த மன த ற ைத) ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

டா


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அவ

அவ க

எனேவ, உைன

இழ ப பாக

ெலறி த

அவள ட

டைன ெகா

ெச அவ க

வ சா

க) அவ

அவ

' எ

றா க த

ெலறி த

. அ

வாேற (உைன

ற ைத ஒ டைன வழ

7, அ தியாய

87, எ

6861

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா கினா க

(ரலி) டா

.71

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அ ஒ

லா வ

(ரலி) அறிவ

(நப யவ கள ட ), ' இைற

மிக

ெப ய

பைட தி

?' எ

ந இைண க ப

மன த , ' ப ற

'அ

ழ ைத உ

உ ' பற

மைனவ ெம

லா

லா

பாக

வைகய

ேவெற த ெத

தைடவ தி

அவ ஆ

(த

றினா க

ைன . அ த

' எ

, 'உ

' எ

மா

றா க அ

றினா க உைடய அ

வ ைத ெச

வதா

) அவ க

நியாயமி

. அ த மன த ,

. அ ேபா

லா

; ேம

, ெகாைல

இ ெசய

டைனைய அைட ேத த ள னா

இைத

, ' அவ க

றி அவ க

. யாேர

.3

6862

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ேபா

ைட வ டான

அைழ கமா டா க

யமா டா க

பாவ தி கான) த

87, எ

ைடய உணைவ

25: 68 வ ) வசன ைத அ

7, அ தியாய

லா

பாவ

(அம

ள எ த உய ைர

; வ பசார

' எ

எ த

) அவ க

வதா வலி

, 'அ

வட

ேக டா . நப (ஸ

ந வ பசார

பதா

லா

பாவ )?' எ

ேக டா . நப (ஸ

யமா டா க தா

(தி

ெப

) அவ க

சி அைத ந ெகாைல ெச

?' எ

அ ெச

(மிக

என அ

அவ கேள! அ

ேக டா . நப (ஸ

க, அவ

தா .

வா

கைள ' எ

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 எ

இைற

னத இ க

ததாக

வைர ஓ டவ

பா .

லா

லா

ெகாைல ெச ஒ

றா

என ஸய

த ப

வதான

எதைன மா

ெகாைலெச தாராள

யாம

ண ைத

தா .

6863 தா .

(மன த) உய ைர (மா

, வ

க தி

தா

ெவள வர

தியான) அ

யாத நாச

மதிய

றி

ழிகள

. இ

பாக

7, அ தியாய

இைற

(ம

ைகயாள

உம (ரலி) அறிவ க

'

(மன த) உய

உம (ரலி) அறிவ

87, எ

ன தமி கதாக

றினா க

த ப

இைறந ப

7, அ தியாய

) அவ க

ணமி

என அ பாக

த (ஸ

வா

ைம நாள

(ர

87, எ

த (ஸ

) அறிவ

6864

) அவ க

றினா க

மன த உ ைமக

மன த கள ைடேய வழ

க ப

தா .

'

ெதாட பான வழ , ெகாைலக

கள

)

ெதாட பானதாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

தலாக தா


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 இ

.

என அ

லா

7, அ தியாய

பாக உைப

லா

பன} ஸு ேபா

87, எ

இ ரா

தவ

நா

வாளா

ெவ

மர தி

அபய

இ பற

லா தி நா

ச ேத

அவைன

நப (ஸ

) அவ க

(

வ வ

டா வ

றவாள எ

ப அ

அவ கேள! இைறம ேடா . அ ேபா

(ஒள

ெகா

டா

. பற

) ெகா ' எ

ெசா

அவைன

ெகா

. இ த வா

) நிைல

பாள

னா

ேக டா க

லலா

லாேத! அ

நய

ைதைய வ

ெசா வா

ைனவ இைத

ேபா ப

(நப (ஸ ச தி ைற

) ஒ

(

ெசா

. இைற

னத த (ஸ

)

ேக டா க

ந அவைன த (

வத

' எ

வைன நா

லவா?' எ வா

ைடய ைக ஒ கீ

. அவ

வத

ந ெச

(எ

ஒ எ

லா

லலாமா?' எ

, ' அவைன ந ெகா

) அவ க

கி த(ரலி) அவ க

அவ

அவ அ

ெகா

தா .

நப (ஸ

டா ) அவைன

வா

அறிவ

ைடய

இைண )ேத

, (ேவ

ெகா

ஒ ப த ந

அவ க

அவ

) அவ க

மான மி தா

அவ கள ட , ) ' இைற

தா .

6865

அத(ர

ல தா

ெக

(ரலி) அறிவ

றம ற) நிைல அவன

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.4

.

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ ச

(ரலி) அறிவ

) அவ க த ஒ

ெகா

ம காவ ைவ

ேர! அ

ைடய இைறந ப

இைற

87, எ

த (ஸ

கேவ ெச லா

7, அ தியாய

ைகைய (மன தி

ேக டா க

) மைற ந

87, எ

வாய

வா

அவைர

தாேன

) மைற

6867 றினா க

' ேபா

(அைல) அவ கள

அ த

ெகாைலய

தலாவ

. ம

ைவ

.5

ெகாைல நைடெப

(ஆதி மன த ) ஆத

பாள களான

ைகைய ெவள ப

, இத

) அவ க

அநியாயமாக ஒ

என அ பாக

வாறாய

த ?' எ

ைகைய (மன தி

இைறந ப

7, அ தியாய

பாக

பாவ தி

தா .

இைறந ப

ெகா

உலகி

6866

மி தா (ரலி) அவ கள ட , ' இைறம

க தா ைடேய த

ெகா ந

87, எ

(ரலி) அறிவ

தா .6

6868

Visit: www.tamilislam.webs.com

மக


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 (' வ ைடெப என

இைறம

லா

அ தி

நப (ஸ

ேபா

கள

) ' எ ஒ

87, எ

லா

) அவ க

(அைமதி தி

(ரலி) அறிவ

' வ ைடெப

பய ப

ப ட ைய ெவ ைம

இைறம க

இ த ஹதைஸ, நப (ஸ ஆகிேயா பாக

அறிவ

7, அ தியாய

)' எ

87, எ

றினா க

'

ெகா

தா . 7

தா .

றா க

க ப

ேபா

(ம க

ெசா னா

க உ

கள

உைரயா ' எ ஒ

ைகய

றினா க வ

ம ெறா

. வ

பாள களாக மாறிவ டாத க .8

) அவ கள டமி

தா க

) அவ க

ப ட ைய ெவ

.

' ஹ ஜி

ன ) ' என

ெகா இ

த (ஸ

6869

ன ட , ' ம கைள ெமளனமாக இ

(ஒ

இைற ம ெறா

உம (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

பாள களாக மாறி வ டாத க

என அ

' ஹ ஜி னா

ப ரா(ரலி) இ

.

6870

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ பா

(ரலி)

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

இைறவ ெபா

இைணக ப ச திய

ம ேறா

ெச

அறிவ

ெச

' தா

ெச

' ெப

(ேம கா

பாவ

' ெப

பாவ

இைற

87, எ

த (ஸ

கள

ப ' பாவ

' அ ள

ெபா ல

' அ

ெகாைல

. தா .9

அறிவ

அறிவ

ச திய

' மன தைன

(ரலி) அறிவ

இவ றி ட

.

வ அ

தா க

பாள கள

வரான)

.

6871

) அவ க

இைண க ப

களா

' எ

) அவ கேள ஐய பா

த ைதயைர

த ைதயைர

அறிவ

'

இைணக ப

களா

லா

7, அ தியாய

' தா

த ைதயைர

பாக

இைறவ

றினா க

, ' இைறவ

இர

ஷுஅபா(ர

இ த ஹதைஸ அ

ெசா

) அவ க

றினா க , மன தைன

, ' ெபா

கள ேலேய மிக

ெப

' ெகாைல ெச

வ பாவ

' அ களா

வ ' ெபா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

, தா சா சிய


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 இத

அறிவ

பாளரான அன

பாவ

பாக

7, அ தியாய

' எ

கைள இைற

87, எ

த (ஸ

ட தா ட

ெச ேச

ேதா . அ ேபா

த ஒ

ெகா

ேபா

ேடா . அ ேபா

அவ

லா

சா

பா

ைவ (ந

ப ) ஒ

வ ஷய

நப (ஸ

ெகா

ைடய

நட த ச அ

ற க

?' எ

சா கள

ேச

' ெப

மி

டா . ஆனா

ேட

. நா எ

ைல) எ

லா

ேக டா க

. நா

ேச

த ' ஹுர கா'

தி

அவ கள ட

அ த

ட ைத

றி வைள

லா

' (வண க தி

யவ

றா . எனேவ, அவைரவ , நா

(மதனா) வ

. அ ேபா

' எ

ெபா

) அவ கைள நா ஒ

அவைர நா

' லாய லாஹ இ

) அவ க

' உசாமா! ' லாய லாஹ இ

ல ைத

. அதிகாைல

கி ெகா

ெகா

' ஜுைஹனா'

ப ைவ தா க

தவ ர ேவெறவ

சி அவைர

தா .

நா

மன த ட

அறிவ

6872

) அவ க

றைட ேதா . (அவ க

ேதா க

ம ேறா

.

ைஸ (ரலி) அறிவ

உசாமா இ எ

(ரலி) அவ கள

அவ

ெசா

' அவ

ைய அவ ேச

நப (ஸ

அ த

தேபா

) அவ க

னத

உய ைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

பற கா

ம இ த எ

னட ,

மா அவைர ெகா

ளேவ


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 (அ

வா

றினா )' எ லா

தி

எ த அளவ (இ நிக

அவ

தி

ெக

ெசா ெசா

ப (அதி றா

னா

ஆைச ப ேட

.10

பாக

7, அ தியாய

87, எ

'அ

லா

வ பசார

அ வ

ெகாைல ெச

) மா

ெசா

லா

வட

திெமாழி

ெச

) அவ க

மா அவைர ந

னட நா

லா ைத

எதைன

ேக இ

ப ரமாண

உ ெச

ெகா

லா ைத

வ) இ

தா

ெகா

ற க

ேடய த

?'

தா க

.

வாம றாய

ேம!

தா .

இைண க ப

லா

ைளய

கமா ேடா : தி

ணய ப

தி

ஏேத

இைற

த (ஸ

ெகா

ள எ த உய ைர

ெச

. இவ றி ' எ

டமா ேடா ;

கமா ேடா ; (எ த ந ெசயலி

யமா ேடா ; (இவ ைற நா உ

, ' லாய லாஹ

6873

யமா ேடா ; ெகா

) எ னா

யமா ேடா ; அ

பற

ஸாமி (ரலி) அறிவ நா

ெச

. நப (ஸ

னத தி

, அத

சி) நட த ப

உபாதா இ

ேன

த தைலவ கள

யாம

ெச

ைற நா

வ தா

டா அத

) அவ கள ட நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வனாேவ

.11

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

நம ெகதிராக எவ என அ

லா

நப (ஸ

87, எ

னஃ

நா

(ஜம

87, எ

ேபா

(ர

, 'எ

ைன

ச தி

மன த

உதவ

அத

அவ க

ைற) நப (ஸ ெகா

றா க

(நரக தி

அறிவ

) அவ க

. அ ேபா வ

நா

தவன

இைத அறிவ

.

தா க

.

கிேற

கிற க ' எ

: 'ந

. அ ேபா

?' எ

ேற

, ' இைற

ஆகிய இ த

வத காக

ப ரா(ரலி) அவ க

ேக டா க

ெச

லி க

ல ப டவ

) உத

. ' நா

இ த

.

தி

, ' இர

ச !) ெகா

தா .

(அல(ரலி) அவ க ேத

ேக ெச

றவ , ெகா

ெச

) அவ க

றினா க

சா

6875

ெகா

ெசா

ந ைம

தா .

ஸா(ரலி) அவ க

) இ த மன த ேபா

'

கிறாேனா அவ

ைக

றினா க

உம (ரலி) அறிவ

(காலதாமதமாக)

) அவ கள டமி

அதி

) அவ க

7, அ தியாய

பாக

6874

வ த

வா களா

. ஏெனன ச

ைடய

ேம நரக தி ேக ெச

நிைல எ

ன? (அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா

வா க

அவ கேள! இவேரா ெகாைல ெச

ல ப டவ

, (ஒ

தவ . நரக

'


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ெச

ல ேவ

ெகா

?)' எ

ல ேவ

ெம

இவ

7, அ தியாய

பாக அன ஒ

இ ஒ

கிவ

டா

னாரா?' எ

சி

. அ சி

ைடய ெபய த

ைடய

தா க

. (அவ

க ப ட

. 14

பாக அன

7, அ தியாய இ

மதனாவ

நப (ஸ ஒ

க க

ைன இ ப ெசா

. (அ சி

) அவ கள ட ெகா ெகா

87, எ

றினா க

.12

ள நைக அண

கிைடேய ைவ ெச

தவ

லி ) ேக க ப ட

மி ' ஆ ' எ ெகா

) அவ

னாரா?

. இ

திய

ெகா

வர ப டா

வைர அவன ட ட

யா ? இ

ெகா லா

தா . ெகா

சி

மி (வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லி

அ த .)

. அவ

வ சா

ைடய தைல க

டா

6877

மாலி (ரலி) அறிவ ெவ

, ' அவைர

தா .

ெபயராக

ல ப ட

ற ைத ஒ

) அவ க

தாேர!' எ

தைலைய இர

ெவா

ெசா

நப (ஸ

6876

மிய ட , ' உ

(ஒ

எனேவ, அ த த

87, எ மிய

. அத

ேபராைச ெகா

மாலி (ரலி) அறிவ

ேக ேட

)

ேட


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ற ப டா

. அ ேபா

ஊசலா

ெகா

அவள ட

இைற

ேக டா க அவ க (இ

, 'இ

அவ க

ம சி

த (ஸ

. அவ

(இ

னா

ைல எ

அவள த அ த

) அவ க

ைல எ

ைன

) ைசைக ெச

'இ

னாரா உ

ைன

அைழ

வ வ சா

இர

க க

நப (ஸ

) அவ க

இைற

லா லா

மன தைர

ைவ வ

தேபா

87, எ

த (ஸ

ேநா கி

தா

அவ

ைன

றா

அவ(ன

டா க

வர ப டா

தா கினாரா?' எ தா

. ம . அவ

அ ேபா

ைறயாக) அவள ட

ேக டேபா தி ைசைக ெச ) அவ க

ற ைத ஒ

. உய

ெகா

ேக டா க

(

த (ஸ

எறி தா

ைசைக ெச

தா கினா ?' எ

அவ தா

(ஆ

. எனேவ, அ த

றினா க ெகா

டா

தைலய )ைன ந

கி

. (அவைன .) எனேவ, ெகா

மா

.

6878 றினா க

தவ ர வண க தி ' என உ

காரண

னா

. ெதாட

) அவ க

தராேவ

) அவ கள ட

தா கினாரா?' எ

ைவ

உ தரவ

7, அ தியாய

, 'இ

இைற

கிைடய

பாக

'அ

மா

) தைலயா

தா

வ தமாக) தைலைய கீ தைன அைழ

மி நப (ஸ

கள

யவ

' ேவெறவ

தி ெமாழி ஒ

ைற

றிய ன

மி

ைல. நா லிமான எ த

ேட தவ ர ேவெறத காக

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ெகாைல ெச

ய அ

(அைவ:) 1. ஒ தி

அன

ஒ (ந

, மா

க திலி

சி

) அவ க

ைல' எ நப

(ெகாைலயாள ய தைலயா ைவ

றி

) நப (ஸ தா

கி) அவைன

. 2.

டைம ைப

தா

மா

. பற

க க

நப (ஸ

லா

(அவள ட )

ேக டா க

இர

டாவ

அவ

'இ

ைல'

) அவ க 'ஆ ' எ

கிைடய

) அவ க

. அவ

ைற

அ ேபா

ைற நப (ஸ

ேக டேபா

த நிைலய

. அ ேபா

ேக டேபா

றா

. எனேவ, இர ெகா

மிைய

தா கினா ?' எ

) அவ க .

சி ெகா

வர ப டா

றி) அவள ட தா

.

ஊசலா

ைன

ைசைக ெச

ைசைக ெச

ைசைக ெச ந

னாரா உ

ெபய

ள நைக காக அ த

மி ெகா

தைலயா

தைலயா

ெகாைல ெச

தா .

ைடய உய

அ சி

, 'இ

பதிலாக

6879

ெவ

. அவ

நப (ஸ

ேத ெவள ேயறி வ

மிய

) அவ கள ட

தத

. 3. ' ஜமாஅ ' எ

மாலி (ரலி) அறிவ

கி ) தா கினா

(ேவெறா

ெச

87, எ

நப (ஸ

'இ

ெகாைல ெச

வ பசார

7, அ தியாய

பாக

ைல.

மன தைர

மணமானவ

ைகவ

மதி இ

(அவ

உ தரவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தைலைய

டா க

.16


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

87, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அறியாைம

கால தி

6880 தா .

ல தா

பதிலாக ம கா ெவ றி ஆ ல தா

ெகாைல ெச

(உைரயா இ த( நி

ைகய . ேம யா

மதி க பட த

(இ

ேபாவதி

ெச

ேக தவறி வ பவைர

ெகாைல ெச பழிவா

ல தா த (ஸ

ஆகிய இர

லா

மதி க ப டதி

டா

உறவ ன க ேயாசைனகள

லா

த ப

க! என

. இத

இழ ப

ெச

மர

சிறி

ய ப

ெவ ட பட

றி ட டா

அறிவ

) எ ெப

எவ

ட பகலி

ப றி) ம க யா

த ன

ைக! ச ேதக தி டமி

றாக ) தைட ெச

உ ைமய றவ அவ

ஸாஆ

ைக! ம காவ

. எ ச

(

க பட

வைர

ைல. என

ெகா த

கைள (அவ ைற

தவ ர (ெபா ய ப டா

மதி க ப

ததத

:

. எ ச

ைல. நிைனவ

ெச ெபா

) அவ க

பைடைய அ

ம தா

இ த நிமிட திலி

எனேவ, இ நக இ

ெகாைல ெச

'

றினா க

அள

யேவ அ

) ேபா

)

வைர

இைற

யாைன

ஆதி க

ேநர

மா

, ம காவாசிகள

ைகயாள

என அ

ன த) ம கா நகைரவ

தினா

ந ப

' பன} ைல

தன . அ ேபா

க த

சிற தைத அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா , அ ேத

. ஒ

. .


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ெச

யலா ' எ

அ ேபா

யம

இைற

ேக

றினா க வாசிகள

.

'அ

ஷா

டா . அ ேபா தி ெகா

' இைற

அவ கேள! (ம காவ

பய

தாவரமான

அைத எ

தி

' இ கி அ

ஐ (ர

லா ப தா

பாக

' எ

த (ஸ

றா க

றா க

) அவ கள

அறிவ

வைத' எ

இட ஸா(ர

(சா பாக) பழிவா

7, அ தியாய

87, எ

, க

, ' இவ

(எ

ைறஷிய

தர ெசா

அள

றா . அ ேபா

டா க

' எ

வ , எ

. ஏென

பதிலி றா

ணைறகள

இைற

த (ஸ

, தா

) அவ க

. 17 ப ெப

' யாைன பைட எ ள

) அவ கள

) அவ க

வல

ைரகள )

கிேறா ' எ

தி

. அ ேபா

லி

கள (

தவ ர!' எ

ெச ெகா கைள ெவ ட

) ' இ கி '

ெகா

ைல

' ெகாைல ெச உைப

இைற

உைரைய) எ

நா

றைழ க ப ட ஒ

அவ கேள! (இ த உைரைய) என

ெகா

வாசைன

' எ

' எ

இட

என

சில

அறிவ ெப

ப ள

பத

பதிலாக,

அறிவ ' ெகாைல .

6881

Visit: www.tamilislam.webs.com

ளன . டவ


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 இ

அ பா

பன} இ வா

(ரலி) அறிவ

ராய

கள ைடேய (ெகாைல நட ைறய

(நைட

ெகாைலயாள ைய ம எனேவதா

, அ

' இைறந ப உ

பதிலாக (பழிவா

க ப

. இ

ச ட

பவ

) இ த

ேவதைன உ

, ேவ

. இத

ன ' (தி

ேற ெச

, ெப

த) எவ

ேக

ஏேத

(இழ ப எவேர ஆ கிறா க

த ெகாைல

)

ெகா

) இ

ய ப டவ க

கவ

ைல.

தாய ைத ேநா கி காக

பழிவா

த திர மன த ெப

பதிலாக

ேம

(பாதி க ப ட) சேகாதரனா(கிய ன

அள

க ப டா

, நியதிைய

ெதாைகைய) நிைறேவ றிட

ைடய இைறவன டமி ப

(ெப

த திர மன த

பதிலாக

களா)

(ரலி) அவ க ெம

.

பழி ( ஸா

, இழ ப

ைடய ேவத தி

அவன ட

பமி

அ பா

; ஆனா

) பழி

ைறய

கிற

வா

டா

நைட

ெகாைல ெச

ைறய , உ

ேடாேர! ெகாைல ெச

மா

மதி க ப

ைண

(த

டவன

ப றி ந

ேவ

லா

) இ

, அ ைம அ ைம

ெகாைல ப

ைக ெகா அ

தா .

கிைட த ச வர

02: 178) எ : 'ம உய

ைக

மறினா

அவ கிறா

அள

.

' (' அஃ

')

ெதாைகைய ஏ பைத

Visit: www.tamilislam.webs.com


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 றி

. நியதிைய

ைறய

87, எ

6882

அைத

ெகாைலயாள ெச

திட

.18

ேவ பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

மன த கள ேலேய அ ஆவ . 1. (ம கா) இ

ெகா

மன தன ெச

ேபண ந

பாக

லா

னத எ

கிறவ அ பா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ உஹு

ேபா

ேதா க

க ப டா க

அ யா கேள! உ

(க

பாவ

கலாசார ைத வ வத காக நியாயமி

ஆளாேனா . 2. இ

கிறவ

வ லா தி

. 3. ஒ

கிறவ

றி அவைன

ெகாைல

.

87, எ

தா .

6883

தா .

(ெதாட க தி

ெப

ெச

'

ைமயான) ேகாப தி

கால

சி த

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

றினா க

ைல

அறியாைம இர த ைத

என இ

) அவ க

. ப

ன ப

)ேபா

இைணைவ பாள க

ம கள ைடேய இ ல னா

பவ கைள

), ' அ கவன

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

' எ


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 வ னா தி

. எனேவ,

லி கள

ப (அவ கைள

அவ கைள 'எ

ெகா

த ைத எ

லா

றினா க நக

ெச

அன

கிவ

னாரா?' எ

டா

சி

பாள

87, எ மிய

. அ சி

ைடய ெபய

தைலயா ெகா

அறிவ

எதி

நிைன

ஹுைதஃபா(ரலி) அவ க (ெகாைல ெச

ெதாட கள

) அவ ,

தவ கைள ேநா கி ) சில

தாய ஃ

(ஒ ெசா

தைலைய இர

ெவா

க க

ைன இ ப

ெபயராக

ல ப ட தா

.

தா .

மிய ட , ' உ

ைசைக ெச வர ப டா

(ரலி)

6884

மாலி (ரலி) அறிவ

ன பானாக!' எ

யமா

டன .19

வ இர

டன . அ ேபா

வ ) ஹுைதஃபா(ரலி) அவ க

றவ (களான இைணைவ பாள )கள

7, அ தியாய

பாக ஒ

அண ய னைர ேநா கி லி க

றினா . (ஆய

கைள ம

கி)ன . அ ேபா

டன . உடேன (அவ

ெகா

. ேதா

இ த ஹத

அண ய ன

ெதாட

த ைத' எ

த ைதைய ம க 'அ

தா க

ெசா அ சி

. எனேவ, அ த

. (அவன ட

வ சா

கிைடேய ைவ ெச

தவ

யா ? இ

னாரா?

லி ) ேக க ப ட

. இ

திய

மி ஆ ; அவ

' எ

)

(நப (ஸ

க ப டேபா

தா

) அவ கள ட )

) அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

ற ைத) ஒ

அ த


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ெகா

டா

ஹ மா (ந

இ சி

பாக

'எ

வா

87, எ

' இர

லா

க ப ட

. 20

க களா

.

மா

தா . ள நைக காக ெகாைல ெச நப (ஸ

) அவ க

த (ஆ

ஆைணய

)

டா க

.21

6886

தா .

ேநா ஓர தி

ைடய வாய

தி

அறிவ

லா

6885

ைடய ெவ

ெகாைல ெச

) அவ க

அவ கள

மாலி (ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ெப

ைடய தைலைய

ைடய தைல க

) அவ கள

87, எ

7, அ தியாய

அவ

வாேற அவ

)' என இட

மிைய, அவ

வைன

) அவ க

யா(ர

7, அ தியாய

அன

உ தரவ ட அ

க ப ட

பாக

. எனேவ, நப (ஸ

வா நா

ய ப க

தேபா ம

றாத க

(மய கமைட தா க

றிேனா . உடேன அவ க ' எ

(ைசைகயா

)

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ ேபா ,

றினா க

.

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அ ேபா

நா

' ேநாயாள ம

ெவ

கிறா க

ெகா

ேடா . அவ கள

ம உ

. ஊ ற ேவ

றேவ கள

டா வ

ற பட ேவ

ஏெனன

, ம

றினா க

டாெமன

மய க

ந றிவ

(இ த வ

' எ ேபா

ேபா யவ

தா ைல)' எ

ேக காதத

, ' ஆனா கல

பகரமாக)

அ பா ெகா

7, அ தியாய

இைற

நாேம (கால தா

வாய அவ கைள

ளவ

87, எ

தவ ர!

ைல' எ

த (ஸ ) ப

6887

) அவ க தியவ க

றினா க ம

'

ைம நாள

(அ த

தா

ஆேவா .

பாக

லி

வாய

' (எ

ள) அைனவ

அவ

ெசா

. 23

பாக

என அ

(நப யவ க

ைமயாக ) ெதள தேபா

லாம

பைத

தைட ெச

(

நா

பா கிய

ைத ெவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

87, எ

தா . 25

6888

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

தியவ க


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ேம ெசா

ன அேத அறிவ

றினா க உ ந உ

மதிய

சி

கள

க ம

யா இ

'ஒ

பா

தா . அ ேபா

அவ க

நப (ஸ

. அத

( அறிவ

பாக

இைற வ

த (ஸ எ

) அவ க

அவ

திைய ேநராக . அ ேபா

ஹுைம (ர தா க

நாள

)' எ

87, எ

பா ைண

தேபா பறி

அவ

டா

ைல.

6889

அறிவ

தா .

ல தி

(ஒ

அவைர ேநா கி நப (ஸ

7, அ தியாய ேபா

) அவ க

) அவ கள

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ உஹு

உ இ

87, எ

றினா க

ேக ேட

ெதாட

எறிய, அ ற

ஸய (ர

ைமயான ப

ைல எ த

தா

றி ஒ

7, அ தியாய

பாக

பாள

:

ெகா

ெச

நா

' இைத உ

) அவ க பதிலள

வார

) அவ க றா க

தா க

' எ

, ' அன

வழியாக) எ

நளமான அ ப ஹுைம (ர அறிவ இ

தவ

)

யா ?' எ

மாலி (ரலி) அவ க

. 26

6890

தா . (ஆர ப தி

) இைணைவ பாள க

ேதா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப டா க

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அ ேபா இ

இ ல

, 'அ

பவ கைள

கவன

அண

பைடய ன

நிைன அ

லா

ரலி ப

)

றினா க

லா

அறிவ

(இத

கிறா க அைட

!' எ

க தினா (எதி க

அண

பைடய ன

த ைத அ

ெகா

, அ

) அவ க

பாள கள

ேமாதினா க (ரலி) அவ க

லா

த ைத! எ வ

வைர (அவ கள

வரான) உ வா இ வா

ைகய

னண பா

த ைத' எ

றினா க ம

. அ ேபா (

,

(உர த ெகா

. ஹுைதஃபா(ரலி) அவ க

ன பானாக!' எ ஒ

கிறா க

மதாைணயாக! அவைர

வ ல னா க

. ஹுைதஃபா(ரலி) அவ க

னா

லி கள

னா

டைத ஹுைதஃபா(ரலி) அவ க

. ஆனா

கைள ம

. உடேன

தா

யமா

அ யா கேள! (அவ ) எ

ேப (அவைரவ

'அ

அ யா கேள! உ

ெச

த) த

பைடய ன ட ) சி கி 'அ

) ப

ேகய

தி

ெகா

(தம

லா

ன ந

.

ஸுைப (ர தா

அவ க

ல பல

) அவ க இைறவைன ெகா

ேடய

28 7, அ தியாய

பாக

ஸலமா இ நா

நப (ஸ

87, எ

6891

அ வஃ(ரலி) அறிவ ) அவ க

தா .

ைகபைர ேநா கி

(ேபா

காக )

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற ப ேடா .

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அ ேபா

ம கள

கவ ைதகள

(எ

சிலவ ைற(

த ைதய

பா ) எ

கைள

றினா . எனேவ, ஆமி (ரலி) அவ க ஒ டக

கைள வ ைர ேதாட

ஒ டகேவா பதிலள

யா ?' எ

தன . அ ேபா

வானாக!' எ ெகா

ட) ம க

கிைட க (ப ரா ேக டா க

ெச

றினா க , ' அவ

(ந

தைன) ெச

. அவ

ெசவ

தா க

. அ ேபா . ' ஆமி

) அவ க

. (அ த ட கால

ைறய இரவ

'அ

ப ரா

அழி

வாளா

ெச

ெகா

ந ெசய நப (ஸ த

(ந ெசய

(த

டா ' எ

அழி

ேபாய ன' எ

) அவ கள ட அ க

ெச

பணமாக த ந

ம க

, ' இைற ! (எ

அவ

)

ம க

ைள எ

பய

அவ கேள!)?' எ காலி

, ' ஆமி

ந ெசய

தி ெகா

) நா

, 'இ த

ெபா

ேபசி ெகா

த ைதய

ைம, அற ேபா

தாேம

ேபசினா . (ைகப லி

) அவ க

லா

ம க

த ைம

பா ) ம கள

அ வஃ' எ

(த

களா?' எ

வா வத

காைலய

யமா

நப (ஸ

டாதா (இைற

இற தா . அ ேபா

அவ

ெச

தைனய

உய

வாளாேலேய) தா க ப ட

(சில கவ ைதகைள

ேக டா க நப (ஸ

சேகாத ட ) ' ஆமிேர! உ

தி

) த ெகாைல ப யேபா

' ஆமி

டன . எனேவ, நா

அவ கேள! எ

த ைத

தா

சேகாதர ) ஆமி (ரலி) அவ கள த ந

ைம ஆகிய) இர

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைமக


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 உ

. அவ

அவ

ெப ற ந பலைன வ ட அதிகமான ந பலைன

?' எ

வழ ைக சேகாதரன

பானா? ப

7, அ தியாய

யஃலா இ நா

(த

உம ) ேபா

அவ க

தா . அ ேபா

தா . (வர) மரண

பைத

ப க நப (ஸ

) அவ க ேபா

ைகைய

இர

) அவ கள ட

, 'உ க

கள

பாரா? (அவ

இழ ப

ெதாைக கிைடயா

' எ

றா க

.

6893

யா(ரலி) அறிவ ற ப

(க ப டவ ) த

தவ

ைடய ைகைய அ ப ேய ைவ

லிழ த) உம

87, எ

நப (ஸ

கடா ஒ டக

வைர அவ

ெகா

வ தன . அ ேபா

ைகைய

தா .

தா . இதனா

டன. இைதெயா

ெகா

) அற ேபா

ெப

6892

ைகைய

ெகா

கினா ; (இைற வழிய

(ரலி) அறிவ

மன த

வாய லி

87, எ

ஹுைஸ

ம ெறா

அவ

தா

.30

ேக டா க

இ ரா

பாக

கைள

7, அ தியாய

பாக

தா . ெச

ேற

. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(இ

ெனா

வைர )


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 க

தா . க ப ட மன த ப

ைல

ேதைவய

கழ றிவ

ைல எ

7, அ தியாய

பாக அன

(த

(எ

பா டனா ) ந

ெப

87, எ

நப யவ க பாக

7, அ தியாய

இைற

கி

த (ஸ

என இ

அ பா ேபா

அறிவ ள

வ (

அவ

6895

) அவ க

யஉ ப

(வழ ைக டா க

றினா க

க ைட வ ர

(ரலி) அறிவ

ைடய

) அவ கள ட

87, எ

ள ஒ

தவ

இத

இழ ப

தர

தா .

உ தரவ

ேற நப (ஸ

) க

.

மா

இேதா இ த ேமாதிர வ ர

ேபா ) அவ க

6894

அைற

நப (ஸ

பழிவா

நப (ஸ

தா க

அவ கள

ன தி

எனேவ, அவ க

அவ க

பள

மாலி (ரலி) அறிவ

இைத

ைகைய வ

டா . அ ேபா

) ஓ

ைல உைட ெகா

இள வ

) வ தா க

டா . . அ ேபா

.

' (இழ ப

) சமமானைவேய.

தா .

) அவ கள ட ஹத

தா

ம ேறா

ெசவ ேய றதாக இ அறிவ

பாள ெதாட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ பா வழியாக

(ரலி)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

சி

ெகாைலய

தா

றா க

ஹகீ சி க

ன தி பள

ெகா ள ஓ

ஆ வாசிக

உம (ரலி) அவ க

அைனவ நா

(பதி

, 'இ த

ெக ) ெகா

ேவ

'

) அவ கள

அறிவ

டன . அ ேபா

, ' நா

உம (ரலி) அவ க

ேப இ

(ேச

) ஒ

வா

றினா க

. அைறவ

ற தி காக அ

ைவ

(ரலி) அ

லா

(ரலி) ஆகீ ேயா

பழிவா

தன .

சா ைடயா

ெச

தா க

.

ெச

தா க

.

(நதிபதி) ஷுைர பழி

. அ ேபா

அைனவைர

ஆன (ர

ஸுைப (ரலி) அல(ரலி), த

ல ப டா

ள) ஸ

அவ க

வைன வ

ெகா

.

6896

தா .

சி

(யமன

ெகா எ

87, எ

பழி த

ற தி காக உம (ரலி) அவ க

சா ைடய க (ர

) அவ க

டைன வழ

மா

காக அல(ரலி) அவ க சா ைடய த

பள

ப றா தா க

பழிவா

பழிவா காய ப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிட

கிட தியத

'


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

87, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

றிேனா . எ

ெச

யலானா க

ெவ

கிறா க

றி ெகா ம

த க

. நா

அ ேபா

இைற ஒ

கள

ெகா

ளவ

ெசா

ைத ெவ எ

க எ

பைத

(

தேபா வா

அவ க ேபா யவ

த ப

கவ

ஓர தி

ைசைக

தா

(நப யவ க

ைல)' எ

ைமயாக ) ெதள தேபா

கைள நா ள

வா

அவ கள

தைட ெச

உ ெகா

நா

' எ

வாய

ைலயா?' எ

காமேலேய (அ

வா

ைசைக

ேனா .

த (ஸ பா கிய

) அவ க லாம

' (நா அைனவ

ற பட ேவ

தவ ர! ஏெனன ைல' எ

) ேநா

) நா றாத க

மய க உ

'ம

க ம

அவ கைள ெகா

டா

)' எ

டா

அவ கள

கால தி

. அ ேபா

வாய

. ஊ றேவ

ற ேவ

ெச

(கைடசி

தா க

. ' ேநாயாள ம

ேடா

ேக டா க

தா .

) அவ க

(அைர மய க தி

6897

ேக காதத

வாய

' எ

(ம றினா க

த றிவ ேபா

) அவ

நா

பதிலாக)

பா

, ' ஆனா உ

.35

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அ பா கல


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக ஸ

ல தா

தன யாக அவ

அப ஹ

87, எ

சில

டா க

ெத ய

மி

அ ேபா

அவ க எ

வ மி

கள

(ேப ைச

, ' அவைர றினா க

றா க

த) ம கள ட

' எ

ெகா வ

. பற

வாறாய

அத

(ெகா

ல ப டவ

கிட க ர

மா

, ' ெப யவ கைள (ெகா

. அவ க

, 'அ

அவ கேள! நா

கிய அ

(

, 'எ

தவ கள ட

யா

, 'எ

த) ம க

தவ

யா

' நா

என எ

ைகப

ெச

ேடா ' எ ஸ

சா சிய

ப களான) அவ க

றின .

பா

சா சி ெகா ைல' எ

, '

)

ேறா .

! ெப யவ கைள

ச திய

(ரலி) அவ கைள

ப கைள

பத

நப (ஸ

டன .

பைர ந

ற) அவ க

ேபசவ எ

தன

கிட க

ெச

ல ப டவ கள

த களான) அவ க ந

ேக அவ க ல ப

றின . (அ த

ல ப

ெகாைல ெச

அவ க

. அ ெகா

அவ க

றின . எனேவ (ைகப

) அவ க

றினா க

தா .

ெச

ைல. (அவைர ) ெகாைல ெச

, ' இைற

ேநா கி (நப (ஸ எ

த (

ைல' எ

அவ கள ட

ேநா கி . அவ கள

(அநியாயமாக ) ெகா ல

மா(ரலி) அறிவ

ைகப

கிட த இட தி

(அவைர ) ெகா

6898

ெச த கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபசவ

!'

) நப (ஸ

)

வா

!'

றின . நப (ஸ

)

' எ

றா க

ச திய ைத

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ந ப) ஏ

ெகா

அ ேபா வ

இைற

பாம

வழ

தாேம

கினா க

ேப வத காக

ச திய 'அ

87, எ

) அவ க

(கலஃபா) உம மதி அள

கஸாமா

(ர

) அவ க

திைவ

தைலவேர! உ

(ர

கள ட

ளன . இவ கள

ேள வ தன . ப கி

கிட

கி

ம கள

பைட

ன ?' எ ேற க நா

. உடேன நா

தளபதி (களான ஆ திம

(டமா

ம கள ட . பற

ேக டா க

ம க

. ம க

,

அ தி

வைகய றி

ந )க

) ந

, ' இைற ந ப க

கஸாமா

கிேறா . கலஃபா க

கிலாபா அவ கேள! (இ

ேப

நா

(அவ கள ட ) ' அ

றின . உம

பா ைவய

ேக டா க ஐ ப

ற க

ளன ' எ

னட , ' அ

?' எ

) அவ க

ெவள ேய ைவ தா க

பழிவா

அஸ

ழ ைப வணா க

தா .

அஸ

உ எ

பழிவா

ற க

அறிவ

திட ம க

றி

கி

உய

ெதாைகயாக

6899

அ தி

ெகா

ெசா

டவ

கைள இழ ப

ஆசன ைத எ

அைத நி

ெகாைல

.38

கிலாபா(ர

றின .

) அவ க

த ம ஒ டக

7, அ தியாய

பாக அ

ளமா ேடா ' எ த (ஸ

அர

) நக

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன எ

ைகயாள கள தைலவ க ள தி

மணமான


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ஒ

றி

அவைர

சா சிய

அள

தா

ெசா

ேப

வ (ர

மா

ேபா

தி

ெச

அ ேபா

க அன

உடேன நா

) அவ க

ெகதிராக

ைல' எ

ள ஒ

!' எ

றா க

உ தரவ

'இ

சா சிய

அள

டதாக

கிவ

வ களா,

ைல' எ

றா க

தி

தா

ேக ேட

. நா

டதி

(அநியாயமாக

த மன த . 3. அ ய

, 'அ

லா

காரண

கள

ைல' எ

டா

அவ

. உம

. நா

,

ைகைய இ

அ தி

வ ஒ

றிேன

காகேவ . (அ த

) ெகாைல ெச

லா

அவ

லா திலி

தவ . 2. தி ைடய

மணமான

(ெவள ேயறி இைற ம

)

ட மன த .

, ' இைற

த (ஸ

கள

) அவ க

பற

மாலி (ரலி) அவ க , 'உ

டைன வழ

(சி யா) நா

மா

ேப

ம க

ெலறி த

:)

வ பசார

எதிராக

வ பசார

த (ஸல) அவ க

ெகா

1. மன இ ைசய ப

ஹி

, 'இ

மதாைணயாக! இைற காரண

வ களா, ெசா

) அவ க

தவ ர எவைர

. உம (ர

காமேலேய அவ

அஸ

ேக ேட

ஐ ப பா

காமேலேய அவ

அவ

?' எ

' இவ கள அவைர

பா

அன

சில தி

ட க(ள

அவ கைள ெவய லி அறிவ

கவ

ைலயா?' எ

மாலி (ரலி) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக கா

க)ைள

கி எறி தா க ேக டா க அறிவ

ைப

என .


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 கிேற ெத வ 'உ

' எ

ெசா

' எ

ல ைத

இைற

த (ஸ

அ ேபா

(மதனா)

த (ஸ

ேம

மிய

(ேயாசைன)

பாள

ெச

க ப

றியைத(

. உ

மா

)

சி

ள (

நைர சி

கைள ஓ எ

த (ஸ

அவ கள

ைககைள

கா

கைள

மா

உ தரவ

டா க

. பற

நப (ஸ

ெவ அவ க

மா இற

) அவ க

,

தலாேம!' எ ெசா அ

லிவ

தி உட

அறிவ

நல

பாளைர

டன . இ ெச

ப ைவ தா க

) அவ கள ட ) ெகா

கின .

ைல.

அவ க

. உடேன (அவ கைள

ஆ கைள அ

(இைற

நைர

ளவ

லி க

) அவ கள ெச

றி

டன . அவ கள ட

அவ ட

த (ஸ

திெமாழி வழ ெகா

. எனேவ, இ

பாைல

இைற

ஒ உ ஒ

ல தா , ' ச ' எ

கள

) அவ க ெதாட

அவ க

ைறய ெச

ெகா

லா ைத ஏ

பாதி த

பாைல

அ த ஒ டக த (ஸ

அவ கைள ப

நல

கள

அவ க

ேப

உட

றினா க

ேதறின . ப ற

த எ

) அவ கள ட

றன . அ த ஒ டக

இைற

(ரலி) அவ க

த பெவ ப

உட

ெசா தமான) ஒ டக ெச

ேச

) அவ கள ட

எனேவ, அவ கள

'ந

அன

. 39

ேத

இைற

லிவ

ெகாைல

தி

மா

. எனேவ, அவ க

வர ப டன . அ ேபா அவ கள

கள

வைரi அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ெவய லி நா

, 'இ த உ

லா தி

ெகா

ேபா

' எ

லா

ேபா

ெச ப

தா க

, 'அ ஒ

ல தா (இைற ம

ைளய

அவ க

.40

கி எறி தா க

ெச

திைய ந

'இ

ைல (நா

கவ

நா

றிவ

அவ கள ட ெகா அ

(எ

(ம அவ க

' எ

அவ கள ட ேப ைகப

ல ப டா . ப ற த

. அ ேபா

கி

லா

தறிஞ

ப ' எ

கிைட

றா க

(உ மிட

அவ

திைய ந

. உடேன நா

)

ெகா

ேதாழா இர த (ெவ

னா

) )

,

. அவ ,

ளப

வைர ம க றினா க த (ஸ

) அ

. ) அவ கள டமி

சா கள

சில

தன . அ ேபா ம றவ க

ள) தி

மித பைத

ற ப க

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

)

அவ கள

வத காக) ெவள ேயறினா . (அ ப

;

ெசவ ேய ற

ேக ேட

ெகா

. (அதாவ

ெச

தா க ஸய (ர

இைத

றினா க

ெதாட பாக இைற ேபசி

? அவ க

மதாைணயாக! இ த (ஷா )

றி

ேற

பஸா இ

ற களா?' எ

வா

ைன

ேவேற

; ெகாைல ெச

ைல' எ

, 'அ

, ' இ த (கஸாமா) வ ஷய மாதி

ெச

ைல). மாறாக, இ ெச

மாகாண தா ைடேய இ த ைமய

ேன

ெசவ ேய றதி

பஸா! எ

ெகா ய ெசய

மதாைணயாக! இ

நா

' எ

) தி ெசா

'அ

றின க

தைத வ ட

) அவ ெச

றன .

டன . உடேன


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அவ க எ

இைற

ெச

றா . நா

த (ஸ

) அவ கள ட

ேபசி ெகா க

த எ

ெச

பா

ெகாைல ெச

ம க 'இ

த க

, '

தி தா

ைல' எ

பா

ேநா கி) '

த கள

ற களா?' எ

கி

ெகாைல ெச த க பா ெச

தய ), ' உ

வத

பதிலள

(அறிவ

(தா

ேப

கள

ேப

ஐ ப இழ ப , ' நா

தன . எனேவ, ெகா இழ ப பாள

ெகாைல ெச

த க

?' எ

. நப (ஸ

) அவ க

' நா

அவைர

. அத

ள) தி

ல ப டவ

வத

ேக டா க

, 'எ

) அவ க

கினா க

) அவ க

ெதாட

.

. அவ க

அைனவைர (

ெச

லி கைள

ற) ச திய

கிற களா?' எ ைல' எ

) அவ கேள த

.41 கிறா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

சா கைள

வைத ந

தயாராக) இ

காக நப (ஸ

, ' இவைர

ேக டா க

ைலெயன) ச திய

உ ைம ெப ெச

ெச

?' எ

த கேள! ெகாைலயாள க

ச திய

மித கிறா '

ெகாைல ெச

அவ க யவ

அவ கேள!

(வாதிகளான அ

றினா . நப (ஸ (

த ற ப

ெவள ேயறி ற க

ெதாைக வழ

கிலாபா(ர

இர த(ெவ

கி

ெதாைக க

, ' இைற

கள டமி

ெகாைல ெச

' எ

) அவ க

ேக டா க க

க மா டா க

. ம க

தர ப லி

தா க

ஐ ப

ேக டா க

பவ ப

அவ

த (ஸ

இவைர

பதிலள

தேபா

றின . உடேன இைற

யா

தி

:) ேம

, நா


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 (ப

மா

ஒ ப த

ெவள ய

)

றிேன ெச

: ஹுைத

தி

த ஒ

டன . எனேவ, அ த ஒ ப த

' ப ஹா' எ ேநர தி

மிட திலி

தா கி

அவைன ெகா

ெகா

த யம ைளய

வ ழி

நா ைட

டன . ப

ெகா

நி

றின . அத ஹுைத

அ த யம ல தா

ல தா

கால தி

தி ' இவ

அவ

ெச

மன த

) அவ ' எ

ஹுைத

நபராக) அவைர அவ

(ச திய

வதிலி

ள)

ப ைத இர அவ கள

அ த யம

தி

மா

பதிலாக ஆய ர வல

றி

, ' ஹுைத

றி கவ ெச

பைர

டைன தா

டனான ஒ ப த ைத

ல தா

ச திய தி ெச

தி

றி

. எனேவ, அவ கள

ச திய

(ம காவ

த ஒ

. அ ேபா

(ஒ ப த) ந

வாசி, ' (நா

டனான ஒ ப த ைத

அ ேபா

ளானவ ேச

தா

ப ரகடன ைத

வாசிைய

அவைர (கலஃபா) உம (ரலி) அவ கள ட

டனான ஒ ப த ைத றா க

கால தி

றி

அவைன ேநா கி வாைள வசி அவைன

றினா . உடேன உம (ரலி) அவ க க

ப டா

ெகா

அறியாைம

ஒ ப த றி

டா . உடேன ஹுைத

ெகா

' (நா

ல தா

வன ட

ெகா

ளவ

ைல எ

ெபா நா

தி ஹ

வ ஐ ப

) ச திய

.)

டன ' எ

ச திய

ேப , (நா ெச

அ த

தன .

வ தா . (ஐ பதாவ

ல தா

ேகா ன . ஆனா

கைள அவ கள ட

டா .) இைதய

ேத

ேப

ைல' என

லி

ஹுைத

டா ' எ

ெகாைல ெச

ல தா ெகா

ெகா

நா ப ெதா

ஷா

ெகா

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வழ

கினா .

இட தி

,


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ம ெறா

வைர அவ க

ெகாைல ைக ப

டவ

ட ன

ப ைண க ப ட அவ கள

(ம காவ

ெகா

ெகா

டா க

ைழ

ேப

(ைகேகா வ

. அ ேபா

மலி

பழிவா

கி

அவ

கிலாபா(ர இ

மா

பதிேவ

ந கிய

லி

7, அ தியாய

அவ க

) நபைர

ைக இவ

(49) ேப

87, எ

மைலய ச திய

ப க

கால

வா

ேப

ைக ெச

ெகா

டன . அ ேபா

மரண

றி

ஒ அவ

நா

காைல

தா .

வைர வ

ெபய கைள (பைட வர கள

அவ கைள ஷா

த) அ த

:)

ெகா

ெசய

மைழ

ைடய சேகாதர பற

.

ேபாய ன .

த ப

கிறா க த

மா

டவ

கஸாைம' ைவ

டா . ப ற

த ஐ ப

த ஒ

ைக (ெபா

ெகாைல

ஓரா

கி

ற ப டா க

மிட ைத அைட தேபா

அைனவ

ம வா ெச

டன . அவ

த ஐ ப

) அவ க

ஆைணய

எனேவ, ச திய

, அ த (ஐ பதாவ

அ த

வ ெதாட

. பற

ள) ' ந லா' எ

வ ட ப ட) அ த இர

(ெதாட

பாக

ெச

. எனேவ, அவ க

.

அவ கைள ஒ றி

ெகா

ஒ பைட

ச திய

அவ க

ஐ ப

ேச

சேகாதர ட

நா

6900

Visit: www.tamilislam.webs.com

தினா . ) ெபய

கட த

ெச

தா .


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அன ஒ

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

(இைத

ட) நப (ஸ

ைனகளா

'

தா .

) அவ கள

அைறகள

) அவ க

' அவ

றி

வழியாக எ

நளமான அ ப

ெத யாம

பா

ைனயா

'

அவைர

தா .

' அ

வத காக

ெச

ல றா க

.

43 7, அ தியாய

பாக ஸ ஒ

இைற

அ ேபா இ

இைற நா (அ

ஸஅ

இ வ

இைற

த (ஸ

த (ஸ த

தவ

ஸாஇத(ரலி) அறிவ ) அவ க

) அவ க

ெப

அவைர தா

, இ த

கைள ) பா

' எ

7, அ தியாய

(அைறய ட

(இ

தைலைய அவ க

ேப) அறி தி

(

6901

) அவ கள

த (ஸ

; அதனா

ச ட மா க ப ட பாக

87, எ

87, எ

றினா க

பா

தா . ) கதவ ெகா

தேபா

க ேந

பாலான) ஈ வலி

ேகாதி

சீ ப னா

கி

'எ உ எ

பா சீ ெபா

தா க

ைன ந பா க

ைண

பத காகேவ அ

. 44

6902

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா .

.

கிறா திய

எ ேப

மதி ேக ப

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அ

காசி

ைல ற

றி ஒ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

87, எ

அல(ரலி) அவ கள ட ஆன

-அறிவ

ஃ யா

மன த எ

ைண

பறி

அவ வ

டா

ந சி ம

எ த

(ெச

வழ றினா க

) அவ கள

தி) உ

ஒ , 'வ லா

என அறிவ

, 'இ த ஏ

தா க

ப ள தவ

ச தியமாக! கள ட இ த ஏ எ

ன இ

.

. உய

கள ட

சில ேவைளகள

ளதா?' எ

கைள வ

வ ள க ைத

. நா

ேக ேட

) அவ க

கள ட

ப தாராகிய) எ

க ப

ப தினராகிய) உ

ளதா?' எ

உையனா(ர

ேக டா க

மான அ

(நப ய

தா .45

(நப (ஸ

லாத ஏேத

அல(ரலி) அவ க வா கியவ

ேவெற

:

தேபா

தா .

ஜுைஹஃபா(ரலி) அவ க அத

பா

6903

லாத ஏேத

பாள

' ம கள ட

றினா க

ைன எ

அவ

ஜுைஹஃபா(ரலி) அறிவ

நா

) அவ க உ

ைல.

7, அ தியாய

பாக அ

ஹ ம -ஸ எறிய, அ

மி

என அ

(

மதிய

ஆன

கைள இ

பைத

தவ ர

ைல; இைறேவத தி உ

கிற

ளவ ைற ?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ ர'

ேக ேட

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அத வ

அவ க வ

வ ஷய

, இைறம இதி

பாள

ல ைத

றி

(வய

) க

ேச

த (ஸ

அ ைம

ெப

(க

பண

ேக டா க

ெப றிலி

அ த சி

87, எ

) ெப

ன எ

. அ ேபா

றி நா

ெகா

ல பட

டா

ஆகிய

த) சி

கி

மா

தி ம ெறா

இற த ப ற த ஆ த

க ப

திய

. அ ேபா

அ ைமைய அ

பள ள

தா க

.48

.

6905 தா .

ைண (அ

கள

காக ஓ

அறிவ

ஷுஅபா(ரலி) அறிவ

ஃகீ ரா இ ப கார ) எ

த இர

வழிகள

7, அ தியாய

லி

ைகதிைய

தா .

) அவ க

இர

), ேபா

6904

ைண (இழ படாக) வழ

இ த ஹத

.47

றா க

ைல எறிய, (வய

இைற

பாக

காக ஒ

87, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஹுைத

(ெதாட பான வ ள க

ளன' எ

7, அ தியாய

பாக அ

, ' இழ ப

)

ைற

ப ரசவ

உம (ரலி) அவ க

, ' நப (ஸ

) அவ க

ஏ படைவ தா

ம கள ட ஓ

(அத

ஆேலாசைன

அ ைமைய அ

Visit: www.tamilislam.webs.com


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ஓ

அ ைம

பள

பாக

ெப

தா க

ைண அ த சி

' எ

7, அ தியாய

உம (ரலி) அவ க அைழ

வா

அவ க

, ' (ந

அள

தா க

அவ க உ

த ட

அள

. அ ேபா

அ ைமைய அ பள

றிய) இத

றா க

. அ ேபா

87, எ

ஹ ம பள

தேபா

சா சிய இ

அள பவைர

தா

லமா(ரலி)

ததாக

6907 அறிவ

றிேலேய ெகா

த த

ைப

அ ைம ேள

தா .

ல ப

) வ

த க

ெசவ ேய ற ம கைள

ஃகீ ரா(ரலி) அவ க

க ேக

சா சிய

) அவ க

, (வய

) அவ க

றினா க

.

ஸுைப (ர

உம (ரலி) அவ க

மா

6906

நப (ஸல) அவ க

7, அ தியாய

உ வா இ நப (ஸ

' எ

வா

கி

.

87, எ

, அ

சா சிய பாக

ேற

காக (இழ படாக) வழ

ெப ' எ

, ' இ தைகைய சி வ

ைண (இழ படாக) வழ றா க

அள பவைர அைழ

ெதாட பாக

சா சிய

' எ

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

காக ஓ

மா

. உம (ரலி) அவ க வா

அள

மா ஆ

நப (ஸ

' இத . அ ேபா

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ஹ ம த

பள

தத

நா

சா சி' எ

7, அ தியாய

பாக

(க

பண

உம (ரலி) அவ க (6905 வ

87, எ

) ெப

ம கள ட

' பன} லி

யா

ெப

ததா

87, எ

ெம

இற

பள

த அ த(

)

ப ரசவ

ஏ ப

தா க

. ெதாட

றி ேம க

.

தா . ேச

த (க

பற த

பள

ைற

6909

ல ைத

அ ைமைய, அ

ேவ அவ

'

வா

தா .

அறிவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

.

ஆேலாசைன ேக டா க

ேபா

7, அ தியாய

பாக

) அவ க

6908

ைண (அ

) ஹதைஸ

, ' நப (ஸ

றினா க

ஷுஅபா(ரலி) அறிவ

ஃகீ ரா இ ஒ

லமா(ரலி) அவ க

தா க

றவாள )

. அ

ஓ . ப ெப

ைடய த ைதவழி உறவ ன க

ப ண ) ெப

திய

) ெதாட பாக இைற

அ ைம ன

இற

ெப ட ஈ வ

(அஸபா) ந

த (ஸ

ைண (ந வழ டா

சி

) அவ க

ட ஈடாக) வழ ப

வழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப யவ க

. எனேவ, (அவ

ட ஈ

(ம ெறா

கிட

சா பாக)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ேவ

ெம

, அவ

கணவ

உ யெத

7, அ தியாய

பாக

ஹுைத வய

றிலி

அ ேபா

(ெகா

பள

த இர ெகா

) அவ க

ம க த

பள

எறி

அவ

அ ைம ெப

டா

.49

ைடய

ெகா

டன .

அவைள

அவ

ைடய

. எனேவ, ம க

நப (ஸ

ைடய சி வ

ெப

ைண வழ

கான இழ ப ம

கான இழ படாக ஓ கிட ேவ

87, எ

)

ஆ ,

ெதாைக ெகாைல ெச

கடைமயா

ெம

.50

7, அ தியாய

தா க

வ தன .

த ைத வழி உறவ ன கள தா க

த (ஸ

ெப

தி ம

ெகா

) அவ க ஓ

ைடய ஆ

தா .

சி ைவ வழ ைக

ல ப ட) அ த ண

ேச

அவ

6910

தி ம ெறா

நப (ஸ

அ ைம, அ

பாக

87, எ

ல ைத ஒ

அவ கள ட

இைற

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அவ கள

ெப

ைடய ெசா

6911

Visit: www.tamilislam.webs.com


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 அன

மாலி (ரலி) அறிவ

ஹுைத

ல ைத

அவ கள வய

சி ைவ

அ ைம, அ

ண பள

த (ஸ

திசாலி

ெப

) அவ க

ைபய நா

. அவ

நப (ஸ

னட

நப (ஸ

கிட ேவ

) ஆ

,

ெதாைக ெகாைல ெச

கடைமயா

ெச

ெம

வ ேத

ந இ ப

ேபா . அ

ந இ ப ெச

, ' இைற

பண வ ைட ெச ஊ லி

' இைத ஏ

' இைத ஏ

ேக டதி

வ தேபா

) அவ க

ப றி

டன . ைடய

கான இழ படாக ஒ

கான இழ ப

அைழ

ெச

ப றி

ெகா அவ

. எனேவ, ம க

ைண வழ

மதனா

பண வ ைட ெச

எைத

ைடய அவைள

ைடய சி வ

ெப

அவ க த எைத

டா

.50

தா க

அவ

அ ைம

ைடய ைகைய

அத

எறி

வ தன .

) அவ க ஓ

த ைத வழி உறவ ன கள

இைற எ

ெகா

ல ப ட) அ த

(ெகா ெப

ெப

ததி ம ெகா

வழ ைக

நப (ஸ

தா .

த இர

தி ம ெறா

றிலி

அவ கள ட அ ேபா

ேச

லா ெச

யவ

ஹா(ரலி) அவ க த

அவ கேள! அன ' எ

பயண தி வ

தா

றா க

.

ேபா

மதாைணயாக! நா ?' எ

ைல?' எ

ேறா, நா

ெச

ேறா நப யவ க

ைல.52

Visit: www.tamilislam.webs.com

யாத


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

வாய

லா

கிண

த (ஸ

என அ

) ஒ

இைற

வாய

லா

(வ ப

)

ஐ தி

கிைடயா

இழ ப ப

7, அ தியாய

றினா க ேந

ைல.

(ஸகா தாக) வ

வதி

க(வ ப) தி லி க ப

இழ ப

கிைடயா

.

தா

'

இழ ப

க (வ ப) லி க ப

வா

லிம

ைல. கிண

இழ ப

ைல.

ைதயலி

.56

லாத

மகைன

ள பாவ .

87, எ

.

6913

ேசத

கீ

.

கிைடயா

தா .54

) அவ க

ப ராண களா

' இழ ப

(ஸகா தாக) வ

87, எ

த (ஸ

லாமிய அரசி

ெகாைல ெச பாக

ஏ ப டா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

றினா க

ேசத

இழ ப

ஐ தி

பாக

6912

) அவ க

ப ராண களா

(வ ப

ைதயலி

87, எ

6914

Visit: www.tamilislam.webs.com

றேமய

றி

.


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 எ (இ ஓ

இைற

த (ஸ

லாமிய அர ட ஒ ப த ட

ெதாைலவ லி என அ

நா இ

சமாதான ஒ ப த

கர மா டா ேத வசி

லா

'

ெச

ெகா

க தி

(ரலி) அறிவ

பாள

' ம கள ட

(ெச

அத

அல(ரலி) அவ க வா கியவ

ேவெற

மான அ

(நப களா

மணேமா நா பதா

ப தாராகிய) உ

ளதா?' எ

ேக ேட

உையனா(ர

) அவ க

ேக டா க , 'வ லா

வா

க தி பயண

தா .

லாத ஏேத

ஜுைஹஃபா(ரலி) அவ க

கீ

ெசா

6915

தி) உ

ஃ யா

பவ

தா .57

அல(ரலி) அவ கள ட , ' (நப களா லாத ஏேத

அத

ெகாைல ெச .

87, எ

ஜுைஹஃபா(ரலி) அறிவ

-அறிவ

. ெசா

ெகா

7, அ தியாய

பாக

றினா க

மகைன (அநியாயமாக)

வாைடைய

) அவ க

என அறிவ

கைள வ

கள ட

சில ேவைளகள

ளதா?' எ

ப ள தவ

ப தாராகிய) எ

கள ட

ஆன

.

தா க

மதாைணயாக!

கள ட

. உய

ஆன இ

அ ன உ

கைள ளைத

தவ ர

ைல; இைறேவத தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 ஒ

அள

பதிலள

க ப

தா க

அல(ரலி) அவ க வ

வ ஷய

இதி

7, அ தியாய

இைற த கள

என அ

ஸய

ஸய

அவ , ' அைற

பதிலள

வழிகள

அறிவ

87, எ

க தி

ஹ மேத! உ வ

டா ' எ

?' எ

), ேபா

ெகா

தவ ர' ேக ேட

.

ைகதிைய

ல பட

டா

ஆகிய

.59

தா க க ப

றினா க

(ரலி) அறிவ

87, எ

கிற

லி

சிலைரவ ட உய

.

'

தவ க

ெசா

லாத க

.

தா .61

6917

(ரலி) அறிவ வ

ன இ

ளவ ைற

6916

) அவ க

7, அ தியாய

த கள

' எ

சில

(ெதாட பான வ ள க காக ஒ

த (ஸ

இைற

பாள

இர

இ த ஏ

'இ த ஏ

, ' இழ ப

பாக

. நா

, இைறம

இ த ஹத

பாக

வ ள க ைத

அ அ

தா . வா சா

கி

ெகா

ேதாழ

றினா . நப (ஸ

நப (ஸ ஒ

) அவ க

) அவ கள ட

க தி

, ' அவைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ தா .

'


87.,og;gPLfs;

ghfk;-7 எ

றா க

. அ

வாேற அவைர அைழ (

அைற தரா?' எ நா

த கைள ஸாைவ

நா

ேத

ேகாப

' இைற ம க

ெச

ேத

தவ

ஏ ப

நாேன

ைற

அ ப

ைச ெதள (இைறவைன

(நி (எ )வ

' மன த க

சிற தவ ேப

. அவ க ) இ

ேக ேட

ேட

' எ ெசா

வா க

லாத க

. அவ க

அைட த

வ ட ப டா களா? எ

'

) அவ க

. ஏெனன

,

ைச ெதள (

. அ ேபா

பா க

வட

. உடேன

றா . நப (ஸ

.

அவ கேள!

. அ ேபா

நா

ஸா(அைல)

இைற அ யாசன தி

டா களா? அ ) அவ க

க தி

அைனவைர

மா? என வ னவ ேன

)வ

. அவ , ' இைற

ச தியமாக' எ

ஆளாக இ ெகா

. (அவ ட ) ' இவைர

இவ

ைசயைட ேப

ச தி த ேபா

ைசயா க படாம றினா க

ைன

ேக இ

தப

. அ ேபா

இவைர அைற

ைம நாள

)பவ கள

ேற

ேக டா க

) அவ கைள வ ட

த கள ைடேய எ

அவ க ஒ

) அவ க

கட

ஹ ம (ஸ

, '

என

நப (ஸ

வ )தா க

கா

கள

என

ேப

' (சினா

) மைலய

ைச

பகரமாக (இ ேபா

என

.62

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெத யா

' எ


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7

இ பாக அ ' யா

லா திலி

ெவள ேயறிேயா

7, அ தியாய லா

இைறந ப

கல திடவ

88, எ

6918 (ரலி) அறிவ

ைக ெகா

பற

ைலேயா அவ க

ேக உ

அவ கேள ேந வழி அைட தவ க இைறவசன ேம

, அவ க

கல கவ

ள ெப றேபா 'எ

ைல?' எ

கள

தா . ந ப

ைக

ைமய

ஆவ ' எ நப

யா தா

றின . அ ேபா

ந ப இைற

அநதிைய

அைமதி உ (தி

ேதாழ க த

ஆ அ

ைக

. ேம

06: 82 வ )

சிரமமாக இ

ட த (ஸ

,

.

அநதிைய ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

:


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அநதி எ

பத

ெபா

. (அ

நி சயமாக இைணைவ பேத மிக றியைத(

31: 33 வ

ஆன

7, அ தியாய

88, எ

ப ரா(ரலி) அறிவ

தா .

'அ

லா

பாக

வ ேப வ இைற ' ெபா ெகா (இைத

த (ஸ

ட) நா இர

7, அ தியாய

) ந

, ெப ேறாைர

பாவ

, ெபா

றி கிற

.)

(அறிஞ )

ெசவ

றினா க

சா சிய

கள ேலேய மிக

பைத நப (ஸ

தா க

வசன தி

) அவ க

சா சி' எ ேடய

இ த ஹத பாக

சா சிய

' ஆகியன ெப

இைணைவ ைபேய அநியாயமா

றவ

மா

ைலயா?3

6919

இைணைவ ப , ெபா

ெப

ெப

, ெபா

, அ

பாவ

களா

ெசா

சா சிய

' ெபா ' எ

.

) அவ க

தி

தி

லி

. க

' அவ க வழிகள

88, எ

நி அறிவ

தி

ெகா

க ப

ளலாேம!' எ ள

.

6920

Visit: www.tamilislam.webs.com

றிேனா .4


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அ ஒ

லா

க ப

' எ

, ' ெபா

ைக ப

ைமய

ெசா

ைம கிறவ

லா ைத ஏ றப

' எ

, ' இைற

ச திய

88, எ

க ப

றா

றா . நப (ஸ

ெச

' எ

தேர! ெப இைண

) அவ க

. அவ , ' ப ற எ

)

, ' இைறவ

ன?' எ

லிமான மன த

?' என

ேக ேட

ெச

, ' பற ேக க . நப (ஸ

)

வ ைத

.5

றா க

6921 க

அறியாைம

அறியாைம

லா தி

(அறியாைம ெச

றா க

ேவாமா?' என ஒ

கிறவ

த (ஸ

) அவ க

?' எ

லி ஒ

க படமா டா . இ

தைமைய

ச திய

அவ கேள! ' நா ) த

, ' ெபா

7, அ தியாய

இைண

(இ

வத காக

' இைற

) அவ கள ட

. அவ , ' ப ற

த ைதயைர

அவ க

தா .

ேக டா . நப (ஸ

றா க

) அவ க

(ம

(ரலி) அறிவ

எைவ?' எ

நப (ஸ

பாக

கிராமவாசி நப (ஸ

பாவ

தா

கால தி வ

ேக டத

கால தி

ெச

இைண த ப ற

(ம

கால தி

த இ த ) ப

ெச

திய தவ

த) க

ெச

த(த)வ றி காக

, 'இ த தவ

லா தி

காக

இைறம திய தவ காக

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ காக

) ,


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 த

க ப

வா ' எ

இைற

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக இ

மா(ர

88, எ

) அவ க வ ேராதமாக

அல(ரலி) அவ க அ பா

அள

(ரலி) அவ க

கிற (ெந

கிறவ

அவ க பாக

கமா ேட

மரணத

7, அ தியாய

ெகா

உ தர)வ . அ ேபா

. ஏெனன

' என இ

) அவ க

டைன அள

டைன அள

88, எ

தி

. 7 இ ெச

டா க அவ க

(எவைர , 'த

லா தி

வர ப டன . அவ கைள

, நப (ஸ

) ேவதைனைய அள

. மாறாக, நப (ஸ

மரணத

ெவள ேயறிய(

ப ட) சில மா

றினா க ெகா

லா திலி

ெசய (வ

தி

றினா க

தா .

அவ கைள எ

) அவ க

6922

அறிவ

அல(ரலி) அவ கள ட , இ அர

த (ஸ

தா .

மா

' எ

ேப

' எ

தி இ

, ' நானாக இ

) அவ க ) த

, 'அ

தி லா

காத க

' எ

க ைத மா றி ெசா றா க

னத ேக ப நா .8

6923

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அ

ஸா(ரலி) அறிவ

நா

தா .

ைற நப (ஸ

ல ைத

) அவ கைள ேநா கி

ேச

த இ

வல ப க தி

இைற

) அவ க

த (ஸ

ெனா

(நப (ஸ

றா க

ெத வ ெச

யா தி

ேபா ' ெகா

மி

(அ

ைல; இவ க

' எ

ெசா

ெகா

வாேற அ

. அ ேபா

) அவ கள

, ' பதவ ைய வ

'ஒ

ேபா

லா

ெதாட அ

நப (ஸ

றா க

ெகா

வ த) மா

'அ

)

லா

கைள அ

ப யவ

னட ெத ய இத

சிய ைன இ ேபா

ஸா(ரலி) அவ க

) நப யவ க

என

' எ

ெச

க)

பதவ ேக பா க

ைல' அ

னராக)

ஸாேவ' அ

, ' ச திய (மா

)

பதவ அள

தைத எ

பதி

. (எ

) அவ க

, 'அ

(எ

தன . அ ேபா

தா க அரசா

மன தி

. நப (ஸ

ஸா அவ கைள நா

ேன

த ப

. எ

ெகா

ஏேத

ஸாேவ' அ (ஆ

ேற

இட ப க தி

) அவ க . நா

ெச

தன . அவ கள

ல கி

) அவ கள ட

நப (ஸ

ைகேஸ!' எ

ேகா ன . அ ேபா

மதாைணயாக! இவ க

ட நா

கிறவ

நா

கீ பா

பைத

பதவ

க மா ேடா ' . எனேவ, ' அ

ைகேஸ' ந

யம

நா

. யம ஆ

ப ைவ தா க

நா இ .

ெச ஜப ஆ

றா க

.) ப ற

(ரலி) அவ கைள (யம ஜப

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி) அவ க


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 ஸா(ரலி) அவ கள ட அவ க

ெச

' வாகன திலி

இற

ஸா(ரலி) அவ கள எ

ஆ (ரலி) அவ க தராய

(இ

லா ைதவ

அத

அமரமா ேட த

பற

அவ க

அவ கள

கிேற

க ட ப

கிேற ' எ

. அ

)' எ

தரா வ

, 'இ

ைல. அ

(

. (சிறி

டா ' எ

பைத றா க

ேபா

ேற எ

. அ ேபா

றா க

லா

, ' இவ

யா ?'

' இவ

னா க

வண கிேற

. (ம

றினா க அவ

. எேன, அவ

) ' நா . நி

உற க தி

.

ைடய

க படாத வைர (நா

உ தரவ ட அ வ

' எ

ைடய

டைன அள

ஆ (ரலி) அவ க ேநர ) உற

றா க

பற

ஸா(ரலி) அவ க நி

ைவ

ஸா(ரலி) அவ க

மரணத

இரவ

வ தமாக)

பைத

வ னா . அத

இவ (அ

ப ரதிபலைன எதி பா எதி பா

ைற ெசா ப

ல ப டா .

வண

கி

)' எ

ெகா

நி

அம

ணய ப

ஆ (ரலி) அவ கள ட ) ' அம

டைனயள

அ ேபா

(இதி வ

ஸா(ரலி) அவ க

ெவள ேயறி)

ஆ (ரலி) அவ க ைடய

அவ கைள

ைற அ

ேக டா க

லா ைத

ஸா(ரலி) அவ க த

றேபா

தைலயைண ஒ

றி

மரண வாேற அவ

ேபசி ெகா இரவ வண நா

.9

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறி வத

டன . ேநர ) நா

ப ரதிபலைன


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

88, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ஆ க ப ட ச த (அவ கள

ேபா

உம (ரலி) அவ க ? இைற தவ ர ேவெறவ என உய

மி

) அவ க

ஸகா தி

கா

88, எ

(ரலி) அவ க இைடேய பா

(ரலி)

, ' வண க தி

த காரண ெப

வா . அவ லா

மாறின .11

யவ

யவ

கலஃபாவாக

றினா .) அ ேபா

வைர அவ க

ய) வ சாரைண அ ேக டா க

(ரலி) அவ க

பாள களா

. வண க தி

கிறவ

இைறம

ம க

பா

ைகக

7, அ தியாய

சில

அவ கேள! ம க

ைல எ

வ தி

றினா கேள?' எ

அத

த (ஸ

, அ

க ேபாவதாக அ

ைல என

ெச நடவ

பாக

ெதா

, 'அ

மி

அர கள

க டைளய ட ப

ேவெறவ ம

தா .

லைகவ

ப தி

6924

வட

வா

ேபா ட

லாஹுைவ

ேபா

மா

லாஹுைவ தா

தவ ர த

(அ தர உ

தவ ர

க எ

.

6925 , 'அ பா

கா

லா

பவ க

மதாைணயாக! ெதா ட

நா

நி சய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக

ேபா

ேவ

.


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 ஏெனன

, ஸகா

மதாைணயாக! இைற ஒ டக

ைய ம க

ேபா

ேவ

இைத ம

தவ கள

னட

றினா க

பாக அன ஒ

) ேபா

இதய ைத அ

அறி

அ ேபா ெகா

த (ஸ

அைல க' (உம இைற

த (ஸ

றா க கிறா

. ப எ

மரண ) அவ க ன

இைற உ

லா

லா

வ கி வ த ஓ

தா

அத காக அவ க

மதாைணயாக! (ஸகா

(

ைவ எ

வா கிவ ைல. அ

றினா க

நா

) ப

டா

பைத

தா

ச (யான

ெகா

(ரலி)

தவ ர ) எ

பைத

.12

6926

மாலி (ரலி) அறிவ இைற

'அ வ

' எ

. அ

(ஸகா தாக) வழ

.

காணவ

88, எ

கடைமயா

தர ம

ெதா லா

நா

ேட

7, அ தியாய த

ெசா

' எ

ேவெறைத

ளாதார

) அவ கள ட

ேக ட உம (ரலி) அவ க

அவ கள நா

ெபா த (ஸ

தா .

) அவ கைள ேநர

கட

) என

ெச றினா

, ' வ அைல க' (அ த (ஸ ெத

) அவ க மா?' எ

றேபா . அத

வாேற உன

, 'அ

ஸா

(பதிலாக) உ

டாக

(ம கைள ேநா கி), ' அவ ேக

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ' அவ

) எ


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 'அ எ

ஸா றா க

ேவ உ

அைல க' (உ . ம க

, ' இைற

டாமா?' எ க

(அ

ெசா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த கள 'அ

ஸா

ெசா

வாேற உ

கிறா

ெசவ ேய கவ

. எ ' எ

) அவ க

ெசா

டாக

) எ

ெசா

, ' ேவ

பதிலாக) ந

னா

ெகா

'

டா . ேவத கார க

' வ அைல

'

றா க

லிவ

' எ

.

6927

நப (ஸ

) அவ கள ட

மரண

றின . உடேன நா

. அ ேபா

நள னமானவ வ

)

) எ

தா . வன

கம ேன

. நப (ஸ (அத

88, எ

ேநர

அவ கேள! அவைன நா

அைல க' (உம

சாபமி அ

னா உ

7, அ தியாய

பாக

மரண

ேக டா க

சலா

வாேற உ

லா

மரண

சாப

இைற

த (ஸ

கா ய

கள

றினா க

ைலயா?' எ

. நா

ேக ேட

டாக

அ ) எ

' வ அைல ஏ பட ) அவ க

மதி ேக (ச ேற மா றி

அ ) எ

ஸா பதி

வ (

லஅனா'

கம

' ஆய ஷா! (நிதான !) அ

நள ன ைத

ைகயா

' அவ க

ெசா

. நப (ஸ

) அவ க

வைதேய அவ

னைத ந

, ' நாேன ' வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) லா


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அைல வ

வாேற உ

' (அ

ேடேன (அைத ந கவன

பாக

7, அ தியாய

இைற

த க

மரண

ேநர

அ (

லா

கால) இைற

(

ைர

தைர அவ

ேதா

' இைறவா! எ

டா க ச

றினா க

கம

88, எ

) ெசா

.14

) ேக டா க

'

னா

டாக

' ஸா

அைல க' (உ

த கள

) எ

சலாமாக)

ெசா

லிவ

தா .

நிைலைய நப (ஸ

பைத நா

இ ேபா

தாய தா

. அ ேபா

பதி

6929 (ரலி) அறிவ

(தி

லி

தா .

ெகா

இைற

(நள னமாக ) ெசா

வ . எனேவ, (அவ க

உம (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

பாக

) எ

6928

ேற

வாேற உ

டாக

ைலயா?)' எ

) அவ க

சலா

) எ

' அைல க' (அ என இ

கவ

88, எ

த (ஸ

அவ

தாய தாைரi ம

த ன

பா

) அவ க

பைத

ேபா

. அ த

அவைர இர த தி க திலி வ

! ஏெனன

இர த ைத , அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைட தப

.


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அறியாதவ களாய இைற

த (ஸ

தா க

) அவ க

7, அ தியாய

பாக

' எ

88, எ

இைற

) அவ கைள

ைமய

அவ க

வான திலி ெசா (ேபா எ

ேபா

ப றி நா

ற) ஒ : இ

வ வ

தி (ேவட

அவ க

இைறந ப

த) அ

ெசா (அத

லா திலி ைக அவ கள

.

கிேற

ட தா .

தி

சி

. ேவ ைட

ைட

ெச

றா

,

ைன இைடேய உ ேபசினா

). இைற வா க

, ) நா

கள ட

, ேபா

த (ஸ

) அவ க

. அவ க

ைற த

ற சிற த ெசா

ப ராண ய (

றமாக) ெவள ப

ெவள ேயறி ெதா

ெகா

கிேற

. ஏெனன உ

மிய ேலேய மிக

வா க ம

அறிவ

. என

ஒ பா க

பா க

கைள) எ

ெதாட பாக நா

கால தி

ைடயவ களாய

தா

, நப அவ கள

பைத நிைனவ

ைடய இைளஞ களாய

வசன

பமானதா

வ வகார

தி

னைதேய அறிவ

கீ ேழ வ

சிேய (எ

றினா க வய

ெசா

வைதவ ட என

ெகா

6930

தா .

(உ

லி

.15

றினா க

அல(ரலி) அறிவ த (ஸ

ெசா

ழிகைள

ெச வா க தா

ைல (

உடலி)லி வ

வைத

ேபா

. அவ கள ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

. அவ கைள


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 ந

அைத

ெச

தவ க

ஸலமா(ர

நா

றா வ

இ த எ

ெத யா

ேக

ேள

ெதா

அவ கள ஆனா தா (உடலி

ைக

ைடய ெதா வழிபா

, அ

கள

அவ கள

' ெதா

ெச

லா

. ேவ ைட

) ம

ெவள பா

றா க

, ) நப (ஸ கிள

ப ராண ையவ

:

யா

ஏேத ஹ

யா க

) அவ க தாய தி கிைடேய

றவ

ைகைய ந

. (அ த அளவ

ைடைய' அ வ

'ஹ

வ . -(ச

தாய திலி ெதா

தா க

:

வ க

.) அவ க

) ெச

ெச

அவ க

. (ஆனா

ைகைய அ பமானதாக கைல க

அறிவ

) அவ கள டமி

ட தா

றினா கேள தவ ர, ) இ த க

,

.17

) ஆகிேயா

(ரலி) அவ கள ட

தாய தி கிைடேய ஒ

அவ கள

யஸா (ர

ேக ேடா . அத

என

)

, அவ கைள அழி ப

ந பலனாக அைம

) ப றி நப (ஸ

ள களா?' எ மா

ஸய

யா க

. ஏெனன

6931

அதாஉ இ

யாெர

வ டாத க

ைமநாள

88, எ

) ம

(கா ஜி

ெசவ ேய

ட தா

(ப

உய ேரா

7, அ தியாய

பாக

டா

பா

ஆைன ஓ ' ெதா

(அத வைத

ஒ ப

வா க

ைட

உடைல

ேபா

.

ழிைய' ைத கி

இ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல-

ற) அ


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 மா

க ைதவ

அத

ைனைய; அத

அவ

(இ

இர த இரா

(

ைனைய

) ச ேதக ப ப

7, அ தியாய

நா

ளதா? எ

88, எ

ைஸ (ர

பா டனா ) அ

(' கா ஜி

யா க

ேவ ைட

வா க

ெபா ெபா பா

. அ ெப

த பய த ப

ப இட

பா . (ஆனா

தவ

அ த அ ைப;

) நாைண

பா

வைர, அவ றி

, எ த அைடயாள

7, அ தியாய

) அவ க

றி

')

) அவ க

6932

லா

ப ராண ய

லா ைதவ

நப (ஸ பாக

ெவள ேயறிவ

.)18

ஹ ம

வா

ஏேத

பாக

(எ

அவ க

அறிவ

உம (ரலி) அவ க

றியேபா

உடலி

( வேட ெத யாம ெசா

னா க

88, எ

' எ

தா .

, ' (வ ெவள ேய

லி

வைத

) ெவள ேயறி றினா க

ெச

யா க ற ப ட) அ

ேபா வா க

.

6933

Visit: www.tamilislam.webs.com

இவ க ' எ

பா .


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அ

ஸய

(ரலி) அறிவ

(அல(ரலி) அவ க

யம

அவ க

சில

ேச

(ம கள

த 'அ

லா

அவ கேள! நதி ' உன

ேக

நா

) ப

. (இைற

யா தா

நதி

நட

ெகா

ேபாகிறா க

அவ க

, 'எ

ேக டா க உ

ேநா ெதா

. நப (ஸ

ெதா கள

ப ராண ையவ ெச

க ப

பவ

டா

. (அ த எ

ெவ

வைத

ேபா

(அைடயாள ) எ

கி

காண

டா

' எ ேதாழ க அவ கள

கள க

ற) அ

வ க

.

(உடலி

க திலி

உடைல

றதா? எ

,

த) உம (ரலி)

ைகைய உ

மா

ப ராண ய

கி

கிேற

அ பமானைவயாக ைள கி

ளாவ

நதி

. இவ

பா

) அவ க

ெகா

. (அ ேபா

ைடய ெதா

உடைல

வா க

நட

அவ க ைள

) அ ப

இற

கிைட கா

. பற

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ல ைத

, ' இைற நப (ஸ

ைய) நப (ஸ

பன} தம

தா

ஒ ப

ெச

யா

ைப

ேவ

ைத நா

ைப

ேநா (அத

. அதி

தேபா

ேக டா க க

றா . அத

, ' இவைரவ

ைக

ெவள வ தத கான அைடயாள பா

' எ

ளாவ

?' எ

ைடய ேநா உ

; இவ

த த

ெகா

ைவஸிரா' எ

ெகா

) அவ க

ற ) ெவள ப

ெவள ேயறி

பய

தராகிய) நாேன நதி

நட

ைன வ

ைகைய

ேவ ைட ம

ளன . அவ கள

கி

ெகா

ேவ

தி

நட

தா

லி

தா .

சில


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 அ ப

ைன பா

நா

க ப

. அதி

காண கிைட கா

பா

க ப

. அதி

காண

சி பா

க ப

. அதி

காண படா

இர த ைத

(அைவ த

அைடயாள ' இர

(க

மா பக

' ஒ

ேபா

ேவைளய

ற ப

படாதவா

' ெப

)

' இ

வா க

தி

' எ

றா க

) அவ கள டமி

அள

கிேற

ட தாைர (ந

அவ க

ெகா

மன த அவ க தா பாக ைச நா

றா க

. அ ேபா

அல(ரலி) அவ க அறிவ

9: 58 வ

இைறவசன

7, அ தியாய இ ஸ

அ இ

நா

ெகா

88, எ

(ரலி) அறிவ

. அவ கள கர

ைக ேபா

கள

' அ

ேக ேட ரா

' அ

'

வ ைன ஏ ப

) ெகா

ப ேய அவ ள ெப ற

இ எ

மிட தி

அல(ரலி) அவ க

ன ைலய

த வ ணைனய

பாக )

.

இ த நப ெமாழிைய நப (ஸ , அ த

அ ப (அ

, சாண ைத

ம கள ைடேய ப

நா

. ேம

. பற அ ப

' இர

ெகா

. அவ க

. பற

. அ பான

நிற) மன தராவா . அவ

கள

இைற சி

கிைட கா

வர ப டா தா

. அவ

தி

தி

) அல(ரலி)

ேத

. அ த

. நப (ஸ கிேற

.19

6934 தா .

ஹுைனஃ (ரலி) அவ கள ட , ' கா ஜி

யா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

வ ஷய தி

ட தா


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 றி அ

நப (ஸ

னா , நப (ஸ

இ ப

ஆ ைட

(ெதா உடைல

7, அ தியாய

இைற

ஒேர வாத ைத

உம இைற

அ த (ஸ

லா

. ேவ ைட

ற ப ெத

யவா

வா க

ெச

) ெவள ேயறி

.

ைப

ப ராண ையவ

ற ) ெவள ேயறி

றினா க

இர நா

(அத

வைத ெச

ேபா வ

வா க

'

வன வரா

த மிைடேய ேபா

.20

தா .21

6936

க தா (ரலி) அறிவ ) அவ கள

ைகைய ந

. அத

6935

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

88, எ

ேக ேட

ட தா

அவ கள

( வேட ெத யாம

ைவ

7, அ தியாய

' எ த

, அ ம

) அவ க

ளாத வைர உலக

என அ

ெச

(உடலி

ள க திைசய

கி

. ஆனா

88, எ

த (ஸ

ேக

நா

: இ

தா

அவ க

பாக

பாக

வா க

ழிைய)

இரா

றா க

ைள த) அ

லா திலி

ெகா

ற ஏேத

) அவ க

றினா க

அவ க

) அவ க

தா .

வா நாள

ஹிஷா

ஹகீ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி) அவ க

.


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 'அ

◌ஃ

ெசவ

கா ேற

இைற

ஓதி

வைர கா தி

(ேயாசி

ேத

தா . ' ந

) அவ

. (அவ

ெபா

தா

ெசா

கா

னா க

பற

அவைர இைற

வழ 'அ

த கள

◌ஃ

றிேன

கா

' எ

ேற

◌ஃ

ப என

லிவ த (ஸ

த (ஸ

, என

) சலா

' அவ

. அ

அைத

கா லா

ப (ேவ

ைட' , 'இ த

ேக ேட

) அவ க

ெகா

ேம

ேபா

யா ?' எ ஓதி

கள

ைவ ேத அவைர நா

தி

கா

) அவ கள ட

என

இைற

தா க

. அவ

' இைத

' எ

மதாைணயாக! ந

ஓதிய

வ தமாக) என

ஓதி

ெகா

த (ஸ

ெச

ஓதி கா டாத பல (வ டார) ெமாழி

' அ தியாய ைத இவ

' அ தியாய ைத (ேவ

. அ ேபா

வைத

.

அவ கேள! தா 'அ

ேக டேபா

த) ப ற

கா

) அவ க

) ஓ

ைகைய

(ெதா

ைட ' க

ஓதி

தி

ைகய

ெதா

இ த அ தியாய ைத இைற

' இைற

ெசவ தா

ைகய

காத பல (வ டார) ெமாழி வழ

ைடய ேம

த (ஸ

பதிலள

கா

தா . உடேன ெதா

அ தியாய ைத உம இைற

) அ தியாய ைத (ெதா

ஓதைல நா

. பற

'எ

) ஓதி

ெகா

ைன ேத

(

. அவ

த (ஸ

அவ

' எ

வ தமாக) ) அவ க

ஓத ெசா

ேக ேட லி

ெகா

. தா த க

, ' உமேர! இவைர வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

என

' எ க

'


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 எ

றிவ

ஓதியைத

, ' ஹிஷாேம! ந

ேபா

ேக ட) இைற அ

ள ெப ற

'இ ப

ேற நப (ஸ த (ஸ

றினா க . நா

தா

(இ த அ தியாய ) அ

பத

ேக ட) நப (ஸ

' எ

(ரலி) அறிவ

ைக ெகா

. ேம

. எனேவ, உ

,

றினா க

.23

6937

பற

, அவ க

தா . ந ப

ேக உ

06: 82 வ ) இைறவசன த

) அவ க

ெகா

ைலேயா அவ க

. (அைத

லபமானேதா அைத ஓதி

அநதிய ைழ காதவ ?' எ எ

ைன ேநா கி) ' உமேர! ந

88, எ

னட

னா . (இைத

(இ த அ தியாய )

கி

இைறந ப

சிரமமாக இ

(எ

கா

ள ப

தா

. அவ

ஓதி

ைறகள

7, அ தியாய

(தி

ஓதிேன

றா க

னா

. நி சயமாக இ த

பாக

கல திடவ

!' எ

ள ெப ற

' யா

. பற

றா க

லா

ஓ 'இ ப

' எ

அதி

) அவ க

' எ

வத கான) ஏ

(ஓ

) அவ க

ைமய அ 'எ

தமி

கள

ைல.

அநதிைய

அைமதி உ

ள ெப றேபா

றின . அ ேபா

நிைன கிற அ

ைக

யா இைற மா

தா

நப

' எ ேதாழ க

தம த (ஸ

அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

தாேம ) அவ க த

, ' அநதி


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 றியைத அ

ேபா

லா

ேற இ

அநதியா

' எ

இ பா இைற ெகா

த (ஸ

பத காக) எ அ

ேக? (அவ

கள லா

நப ைய அவ க

நப (ஸ

(ந

அவ

காண இ , ' அவ

யவ

லா

ெசவ ேய கவ ) அவ க

, 'ம

ு தைர

ைல)' எ வ

தி ைவ

ெதா . (அ ப

னாஃப

ைலயா?' எ

ேக டா க

ைம நாள

எ த அ யா

(நயவ

ேக டத சக );

(எனேவதா

றினா . அைத

தவ ர ேவ

ைலேய!)' எ

ேநசி காதவ

திைய நா

மிட ) அைம தி ம கள

வ , ' மாலி

ச தி க வரவ

லா

ல தி

வ தா க

டன .) அ ேபா

ைடய

வரவ

ைம மகேன!

பேத மிக ெப

31: 13)24

ைடய இ )பகலி

மிவ

வ , ' மாலி

தா .

(எ

னட

. 'எ

6938

நப யவ கைள

ைவ

(வண க தி ந

88, எ

) அவ க

ளேவ

மாலி (ரலி) அறிவ

கண சமாேனா

ெகா

காேத! நி சயமாக! இைண க ப

றினா . (தி

7, அ தியாய

பாக

ெபா

இைணக ப

ேக ட நப ஸ

' லா இலாஹ இ யா

மி

அவ

)

லா

ைல) எ

வைத

. அ த மன த , ' ஆ ' எ ' லாய லாஹ இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

'

லா

றா . '


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 எ

வ) வா கிய

(ஏக

ெச

யாதி

ஸஅ

சி த

றினா க

மா

. ஹி பா

ேள

' எ வ

மா

(அல(ரலி)

றினா :)

திைர வர களான எ

. ஹி பா

ைன

ம ஸ (ரலி) அவ கைள

ெகா

அவ க

, 'அ

) அ

இைறவ

நரக ைத தைட

வரான) அ

அ தி ர

ேதாழ

?எ

அ தி

வரான) ஹி பா

நா

, ' த ைதய ?' எ

அல அவ க உ

ேபாவா

மா

திபட அறிேவ

! (அல

ேக டா க

. அ

ச பவ . அதைன அல(ரலி) அவ கேள அவ க மா

ஸுைப இைற

ஒ , 'உ

த த) அ த வ ஷய

றா க

ேக க, (ப

ெகா

ண ைவ

அவ க

தா .

ஆதரவாள கள

ைசய

ண ைவ

அ தி ர

அறிவ

ஆதரவாள கள

ெச

அவ க

.25

) அவ க

(அல(ரலி) அவ கள

யா அவ கள ட

கிறவ

6939

(ரலி) அவ கள

இர த

ேக

ெச

றா க

88, எ

உைபதா(ர

மா

அவ க அதி

ைல' எ

7, அ தியாய

பாக

(உ

பதி

த (ஸ

, 'எ

ன ச பவ

அவ க அ

றினா க

?' எ

:

வா (ரலி) அவ கைள

) அவ க

, 'ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

'ர

அ ஹா '

'


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 எ

இட

வைர ெச

அவ க 'ர

றினா க

கா ' என வ

அப ப

(ந

ப னா க

. உடேன நா

த (ஸ

ஒ டக

றி

) அவ க ம

ெதாட பாக ஹா தி

தா . நா

ேக ேடா . அவ

உடேன நா அவள

க த ைத

அறி

அவ

த (ஸ

அம

பா

கள ட

ெச

வா

திைரகள றி ப

வைத

' எ

னட தி

னட

க த

ள அ த

மி

காண

யவ ெபா

றிவ

ைலேய' எ

ெசா

, ச திய

ெச

) அவ க

ற படவ

க த

ெசா யட

ேக?' னா

.

ெச

) எ

' இவள ட றா க

வத

ைடய

த (ஸ

ைல' எ

லமா டா க

ேறா . த

) ம காவாசிக

த அ த ஒ டக ைத ம சகா க

றி ெச

ேடா . இைற

தஆ (அ க த தி

திய . அைத

ட அ த இட தி

ஹா தி

எ றி

மேதறி

)

கள

. அவள ட

(க த ைத ) ேத ேனா . (அதி

) அவ க

ேளா ' எ

இ ) க த

ெகா

(அவள ட ), ' உ

ைல. அ ேபா ந மா

னட

, 'எ

அவானா(ர

) இைண ைவ பாள க

அப ப

த சிவ ைக

கிைட கவ

' இைற

ெப

ேற அ

. (ம ற அறிவ

வத காக) ம காவாசிகைள ேநா கி

இ க

கிறா க

ெத வ

அவ

(ம காைவ ெவ றி ெகா

' ஹா ' எ

கைள

ைக ப றி) எ

இைற

திய

) அ

தஆ (ம காவ லி

(அவள டமி

வா

ஸலமா

ைடய இரகசிய தி ட

. -இ

என அ

. நா

எ த

எ த , தி டவ டமாக நா

திெப ற (இைற)வ

Visit: www.tamilislam.webs.com


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 ம

ஆைணய

உ ேவ

ய த

தா

. (அத க

நப (ஸ

அ ேபா

கிேற

இ ப

' இைற ெகா

ெச த

டா . எ ' எ

த க

க என

ைகவ

வ டவ

அத

ப காரமாக அவ க

ெச

ேதாழ க

கைள

) அ த கா த

ைடய க

(இ

) ஒ

க த ைத ெவள ேய எ

தா

. அ த

றா

ைவ

ன ேந

ேன

(அ

கா பா ற ேவ ேம அவ கள

ெகா

வ ேதா . (ப ற

; அவ

ைடய

? (நா

ப ேன

ப தாைர

, ' ஹா திேப!

அப ப தைர

உபகார

தஆ, ந ப

இைறந ப

நா வ

அப

) அவ க

ள பலவனமான) எ ெம

ைகயாள க

ைத

த (ஸ

. ஹா தி

அைத

.) இைறந ப

அவ வ

. அவ

அவ கேள! ஹா தி

ைல.) மாறாக, ம காவாசிக

அைனவ

நா ைப

இைற

ேக டா க லா

ைடய இ

. அ ேபா

?' எ

. அ

) அவ கள ட

ைன வ

றா க

ேக ட அவ

ெச

, ' இைற

அவ கேள! அ

ளாமலி

ெகா

அவ

. இைத

லா

ேராகமிைழ வ

ேன

த (ஸ

) அவ க

க ேவ

ைடய ஆைடைய ) கழ ற

ேளய

இைற

உம (ரலி) அவ க

தஆ அ

ெகா

ெசா

ைடய ைகைய)

க த ைத நா நா

நயாக அைத ெவள ேய எ வத காக உ

' எ

ேநா கி(

, 'ஒ

ைன (ேசாதைனய

ைக

ைகைய ஏேத

ெச

உறவ ன கைள ; த

கள

ெச

வ ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

ஹாஜி ) எவ


88.,];yhj;jpypUe;J ntspNawpNahH

ghfk;-7 லமாக அ எ

லா

பா

றினா . நப (ஸ

லைதேய ெசா

' இைற

இைறந ப க

ெகா

லா

ெகா

றிவ

றினா க அ

கிேற டவ

' எ

அவ

. ெசா

கலா ' எ

ெக

'ந

நா

உம (ரலி) அவ க

அவ

ைடய

)

கிேற

எ 'ர

அ தி ள

ஆய

ம த

ன ெத

, ' இவ

; இவ

?ஒ

ேவைள

ப யைத

தியா கிவ

ேட

' எ

லா

கின. அ ேபா த

ேம ந

கறி தவ க

'

.26

றா க

றி

ைன வ

) அவ க

ளன '

.

இைத ேக ட உம (ரலி) அவ கள , 'அ

ைடய

டா . எ

தவ கள ட

க ைத உ

றா க

. நப (ஸ

ைலயா? உ

ைம ேபசினா . இவ

லா

றா க

. உம (ரலி) அவ க

ேராகமிைழ

ேபா

ெகா

, ' இவ

' எ

அவ கேள! இவ

கல

ெச

) அவ க

ைகயாள க

ைத

ேபா

கா பாேனா அ தைகய உறவ ன க

லா

( கா யாகிய நா

கா ' எ , 'ர

பேத ச யான தகவலா ஹா ' எ

ேற அ

: (அ த இட தி

ெபய )

.

அவானா

கிறா . இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி பா

. இ


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 ஓ

இட தி

றி ப

(

மா

89, எ

) அவ க

கா பா

ெகா

ட) ச

பஷ (ர

' கா ' எ

ேற

6940

ைற) ெதா

ஹிஷா , வல

ைகயாள கைள ள

) அவ க

ப தி க

ைகய இ

வாயாக! இைறவா! (ம காவ

இைறந ப அவ க

தா .

(ஒ

ரபஆ, ஸலமா இ

பாக

) நி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

(ப

. ஹுைஷ

.

7, அ தியாய

பாக அ

ெபயரா

கிறா க

ல தா

கால தி

நிைற த) ஆ

7, அ தியாய

ந அ

கைள அ

89, எ

வல ள) ஒ

ந கா பா ப ய (ப

, ' இைறவா! அ

யா

அப

ஆகிேயாைர க ப ட

வாயாக! இைறவா! (க

ைடய ப

ைய இ

சமான) ஆ வாயாக!' எ

பைக

வாயாக!

கைள ப ரா

ேபா

ஃ இவ க

தி தா க

6941

Visit: www.tamilislam.webs.com

.2

(அைல)


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 எ

இைற

எவ ட

இைறந ப த ஒ

) அவ க

ைமக

ம ற எ

வைர ேநசி பதானா

ெவ

வைத ெவ ப

ைக

(ரலி) அறிவ

ெச

லா

ஈமா

எ லா

அவ

வ ட அதிக ேநச தி

இைறம

தி

ைடய

ேயாராவ

. 3. தா

காகேவ ேநசி ப

ேபா

ெந

. 2.

வைத அவ

தா .4

89, எ

ள வாசெலா

)த (அ த (

அப ஹாஸி (ர

றினா : நா த

'

றனேவா அவ

லாவ ைற

பைத

7, அ தியாய

ஃபா ப

(

கி

.

என அன பாக

றினா க

ைவைய அைடவா . (அைவ:) 1. அ

ைகய

அவ

வச ப

த (ஸ

6942 ) அவ க

றி

அறிவ

த ம கள ட ) ஸய

லா ைத ஏ றத காக உம

பவ )ைத நா

ேராக )ைத

தா .

ேள

(மன

தாளாம

அவ க

. உ

மா

ைஸ (ரலி)

ைன

(ரலி) அவ க

) ' உஹு ' மைல தக

ச யானேத!5

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ ( ந

ேபானா


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக க பா

இைற

அ த (ஸ

89, எ

அர (ரலி) அறிவ ) அவ க

தைலயைணயாக ைவ லா தி

(இ 'எ

ப ரா 'உ

, அவ

தைலய

கா

சிய) இ

ைப

(அவ லா

ெகா வ

ெகா

வ நி

ைவ க ப

த ப

(யமன

நப (ஸ

அவ

ட) அவ வ

ள) ' ஸ

, அவ

வா . ப

, அ

களா

ெச

க ப

இர

மா

க திலி ெக

'ஹ

ெகா ப றழ

லா தி

தி. எ த அளவ ஆவ லி

ர ப

பாதியாக

அ( த

டப

காக ,

ைகைய ஏ

காக ம

ைறய

) அவ க

ழி

ெகா

வர ப

பள க ப

ம. (ப

(ேமன ) ேகாத பட, அ

. ஆய

களா? எ

ெகா

ைற

அவ கள ட ,

ைமகைள) நா

உதவ ேகாரமா

ைவ ஒ

தேபா ெகா

மதாைணயாக! இ த (இ த ப

சா

ேக ேடா . அத

அதி

சீ கட

ைம ப

தவ கள ைடேய (ஓ ைற

தைர ந ப ய) ஒ ட ப

நிழலி

கிைழ

களா?' எ

அவ

காக இைறவன ட

இைற

தா .

கஅபாவ சா

எதி க

தி கமா

ேதா

6943

அவ

தைசைய

ைமயான)

, அவைர

ெச

ைல.

யவ

) வ வகார றா

ரம

வான தி

பயண

' வைர பயண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

ெச வா .


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 (வழிய அ

) அ

லா

ைவ

சமா டா . ஆய

ெபா

ைம

, (ேதாழ கேள!), ந

றி) அவசர ப

7, அ தியாய

பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நா

கள ட

நா

ள வாசலி வ

ெகா

அவ க

வா

றிவ றினா க ெசா

லிவ

பற

தா க ெசா

ல )ைத தா

நா

(இ த க

நி ம

யைத

' எ

(ெகா

ைம தாளாம

.6

இைற

) ந

. அைத

ேக ட

எதி பா

றின . ப ற

கிேற

காசிேம! ந றா

லா ைத

சா தி அைடவ க த க

, 'அ

றினா க ' எ ெசா

ைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அ

காசிேம!

) அவ க வாேற

ல ேவ (அ

'

. ' இ( த

நப (ஸ

வ க

. உடேன

மிட ைத

த கேள! இ

' எ

லா ைத ஏ க அைழ , 'அ

' எ

, '

உல

) அவ க

றினா க

மி ரா ெகா

லி வ

த (ஸ

' எ

' ைப

ெச

ெச

. (இ

. அ ேபா க

தேபா

) அவ க

ல ேவ

தா

றா க

ெகா

நப (ஸ

அைழ

தா .

ற ப

ெசா

' எ

) அவ

(ேவெறவ

6944

அைட ேதா . அ ஏ

ற க

த கைள ேநா கி

, '

அவ க

கி

89, எ

அ எ

தவ ர ேவெறத

வாேற)

யைத


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 நப (ஸ

) அவ க

உ ய

கட திட வ ஏேத அறி

கிேற அ

ெகா

7, அ தியாய

ன கழி த ெப

கிதா

ைவ தா க ெச

ேற

ெச

தா க

' எ

கள

யா

அதி

த ைத

அவ உ

ைடய

ைடய

கைள (இ த ஊ லி

(அைசயா ) ெசா வ

) நா பதிலாக

வட

உ ய

. இ

ைலேய

பைத ந

.7

6945

ணாய

லா

. நா

அ ெசா ைத அவ

றா க

89, எ அ

. என

. (எ

மி அ

அவ

ஸா ப

சா

யா(ரலி) அறிவ

த எ வ

ைன எ பமி

தா .

த ைத (ஒ

ைல. எனேவ, நா

ைவ த) அ தி

) மண நப (ஸ

மண ைத நப (ஸ

) அவ கள ட ) அவ க

.9

7, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

. உ

லா

பாக

, '

ெகா

(வ ைலைய ) ெப றா

மியான

பாக

றிவ

பைத அறி

, ' இைற

89, எ

6946

தா . அவ கேள! ெப

கள ட

அவ கள

தி

மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதாட பாக

,


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 ேயாசைன ேக க படேவ எ

றா க

. நா

, 'அ

ேக க ப

ேபா

ேக ேட

. நப (ஸ

மா?' எ

வாறாய

அவ

ேக ேட ன

ெவ க ப

ெப

ணட

ெகா

) அவ க

, ' அவ

89, எ

6947

. நப (ஸ

) அவ க

, 'ஆ '

ேயாசைன

ெமளனமாக இ

பாேள?' எ

ைடய ெமளனேம ச மதமா

' எ

றா க

.

10 7, அ தியாய

பாக ஜாப அ ஆ

அ தி

சா கள

லா வ

கால தி

(ரலி) அறிவ

(தம

பற

அவ ட

அ த அ ைமைய

வ ஷய

இைற

ன டமி ஐ

ெகா ஆ

த (ஸ வ ைல

தைல ெச

ேலேய இற

வா வ

) அவ க வா

பவ

கினா க டா

தவ ர ேவெற த

ஹா (ரலி) அவ க

வ ைல

தா .

ெசா தமான) ஓ

அ ைமைய த வதாக அறிவ

ெச ய

யா ?' எ எ

. அ த கி த(எ

. அவ க ள

கவ

ைல. இ த

, ' இ த அ ைமைய

ேக டா க ெவ

தா . அ ேபா

. அ ேபா

கா க

) அ ைம (வ

.12

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவைன

(தி ஹ ) க ப ட)


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

அ பா

89, எ

(ரலி) அறிவ

(அறியாைம

கால தி

மைனவ ய

அவைள

ப னா

கா

(ேவெறவ மண அ

வா

அ ேபா ந

ஸஃப (எ

ெகா

தா

தாேம மண

க(◌ாம

டா

ெகா

அவ

. ஆக, அவ தா

ெகா

அ ப ேயவ

வா

கேள அவ

வ தன . அவ கள ெச

வா க

; நிைன தா

வா க

. நிைன தா

வா க

அதிக உ ைம

சில

; வாழ

ைடய வ டாைரவ ட (இற

அவள

ெதாட பாக ' இைறந ப

பலவ தமாக அைடவ அ

7, அ தியாய யா ப கணவ

இற

ட கணவன

ைடயவ களாக

.

) இைறவசன

பாக

) அவைள மண

களான) அவ க தா க

தா .

அதிக உ ைம உைடயவ கேள இ

மதி க)மா டா க

) ஒ

6948

ள ெப ற

89, எ

அப உைப (ர

ைகயாள கேள! (வ தைவ ) ெப

மதி க ப டத

' எ

(தி

கைள

04: 19

.13

6949 ) அவ க

அறிவ

தா .

ைடய த ைத கலஃபா உம (ரலி) அவ கள

கால தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அரசா


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 அ ைமகள

அ ைம

ெப

அவ க

அவ

நா த

ெச

அ ைமய அ ைம

தா க

. ஆனா

பதா

ெகா

டா

(ஆ

ெப

(ப

கைசய

டைன வழ

இழ ப

வ மா

ட க )

ஆய

, அவைள

க ப

க ேவ

ெப

7, அ தியாய

இைற

: க

89, எ

த (ஸ

லி) பா . ேம , க

கைசய

டைன உ

றி

த அ த

ன கழி ததா

ஏ ப ட

, க பழி த) அவ கள

ெப

காண படவ

ைல.

.

6950

) அவ க

ெச

ெப

ன கழியாதி

ன கழி த அ ைம

அறிஞ கள

றினா க

த ) இ ராஹ (அைல) அவ க

தாயக ைத

) அவைன

அவ க

ன யான அ ைம

றினா க

. ஆனா ம

க பழி தவ

பாக

ள ஓ

. எனேவ, உம (ரலி) மாத கால தி

ய வ ைலைய நதிபதி நி ணய (

வழ

நிதிய

, அ த அ ைமய னா அ த அ ைம

க பழி

) அவ க

க பழி தவன டமி

ப ட)

ைல.

இழ ப ைட

(இைற

தி க பழி

) கைசய

கவ

லாத ஒ

(ர

அதிகார தி

(ஐ ப த ப டா

டைன வழ

ஸு

(ஆ சியாள

ைண பலவ த ப

கட த

பலவ த ப

றா க

. 'ம

'

ைணவ யாரான சாரா அவ க

' அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

ேகால


89.(Fw;wq;fs; GupAkhW) epHg;ge;jpf;f

ghfk;-7 ஒ

' இ

(இ ெச

த ஓ

அவ க

தியறி த) அவ டன

' (உ

) அ ெப

ப ைவ தா க

எ 'அ

வ தா லா

ெகா

( ப

வ டாேத' எ கா

களா

என அ

. அவ

ைண எ

னட

(ேவ

வழிய

(தவறான எ

. சாரா அவ க

ேவ நா உ

ைன

ப ரா

தி தா க ெகா

7, அ தியாய

இைற

லி

89, எ

த (ஸ

றினா

வாேற சாரா அவ கைள ) சாரா அவ கைள ேநா கி

தி (உ

) ெச

தைர

இ த நிராக

, ெதா

ந ப பாள

கீ ேழ வ

சேகாதர

(வலி ப னா

' ஆவா

. அவ

மா டா

: அவைன (ப ற

அநதி

ைகவ

மா டா

. த

ேதைவைய நிைற

சேகாதரன

ஆளா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ைன ஆ ெகா

6951 றினா க

ைக

தா .14

லிமி

.

அநதிய ைழ க வட

.

) அவ க

ம ெறா

ஆள

றி) அ

ைடய

) தா

.

ப ைவ' எ

. உடேன அவ

டா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

ைழ தா க

அ உ

ைமயாக இ

உைத

இ ராஹ (அைல) அவ கள ட

(இ ராஹ (அைல) அவ க அ

ப ) ெச

வதி

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 ஈ

கிறவ

என அ பாக

ேதைவைய நிைற

லா

7, அ தியாய

அன

89, எ

(ஒ

ைற) இைற

த (ஸ

நிைலய

அ கிரம

ந உதவ ெச

எ ப

நா

அ கிரம

உத ெச

உதவ யா

த திர பாக

' எ

ளானவ ேவ

' எ

றா க

, 'உ

சேகாதர

.

றா க

ந த

. அ ேபா உத

!' எ

ேவ

ஒ . (அ

றா . நப (ஸ

பாயாக! இ

நிைலய

வ , இைற தா

அவ கேள!

.) அ கிரம கார

) அவ க

, ' அவைன

ேவ ந அ கிரம கார

.21

90, எ

கிறா

அ கிரம காரனாக

7, அ தியாய

தா .20

ளானவனாக இ

?

லா

தா .

) அவ க

நா

ய வ டாம

6952

மாலி (ரலி) அறிவ

அ கிரம தி

வதி

உம (ரலி) அறிவ

இ அவ

ெச

6953

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

றினா க

ம கேள! எ

ண ைத

ெபா

மன த

அவ

ண யேத கிைட கிற

லா

ைவ

ற த

) அ

ேநா கமாக அ

லா

ெகா

அவ

கிறவ

அவ

ைடய

அறிவ

தா க

7, அ தியாய

இைற க

வைர உ என அ

சி க

தா

றன. ஒ

. எனேவ, எவ தைர

தி ப

ஹி ர (தி

) அ

க தா (ரலி) அவ க

(நா

வைத)

பல

. தா

மண க வ

பல

ைடய ஹி ர

(தி

அைம

ெவா

வாேற)

அைடய வ

ெப

வாகேவ இ

காக ஹி ர .

ெசா ெபாழிவா

ேபா

.3

பாக

ைடய

' அைமகி

த ட

ைடய ஹி ர (தி

இைத உம

அைமகிறேதா, அவ

வட

உலக(ஆதாய) தி காக, அ ெச

ேத ெசய

90, எ

த (ஸ ட ெதா

6954

) அவ க ஏ ப டா

ைகைய அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

றினா க ந லா

' க

தி (உ

ஏ கமா டா

) ெச

.

தா .4

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

ளாத


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அன

த (ஸ

ஸகா ைத ெகா ப

) அவ க

ப றி என

பத

(ந இைற

த (ஸ

கடைமயா கி அவ க வ

'அ

லா

நப (ஸ

90, எ

ேச

லா

ள ெதா

(ரலி) அவ க ேச

தியேபா ேச

, ' ஸகா

தவ ைற

6956 (ரலி) அறிவ

ெதா

கடைமயா கி , ' ரமளா

(க த ) எ

.6

டா க

தா . வ

மாத

தைலவ

, ' இைற க

) ஐேவைள ெதா

தலாக ஏேத

) அவ க

ஆைண ப ) கடைமயா கிய

ைக ப றி

, ' (நாெளா

த) கிராமவாசி ஒ

) அவ கள ட

றி ப

உைபதி திைய

தா . லா

தவ ைற ஒ

' எ

7, அ தியாய

ஹா இ

(அ அ

சி, ப

டா

பாக

6955

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

90, எ

' எ

ைகக

ெகா ள ேநா வ

டா

ேகால

அவ கேள! அ றா . அத (உ

நப (ஸ

ந ேநா

றா க க

ேநா ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

); நயாக

. அவ ,

' எ உ

)

கடைமயா

தவ ர' எ

ப றி

லா

றா . ம


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 கடைமயா எ

றா க க

); நயாக வ

மா

. ெதாட ' எ

தலாக ஏேத

அவ , அ

றா . அ ேபா

லா

நப (ஸ

க ெநறிகைள அவ

ணய ப

ெச

யமா ேட

தா க

லா

நா

ைற க

மா ேட

' எ

அ ேபா

இைற

த (ஸ

) அவ க

, ' இவ

நட தா

' ெவ றியைடவா ' அ

க தி

ைழவா ' எ

அறிஞ கள இ

சில ப

ஒ டக

ஸகா தாக வழ

வழ

றினா க :

தா

கேவ

கிவ

ைகய

டாேலா, ேவ

கடைமயாகா

த திர

கைள

ப றி

லாமிய

கைள ) எதைன

தி

ளவ றி ப

றியப ) உ

ெச

லலா)னா .

ைமயாக

ைமயாக நட தா

.7

(ஓரா

ேற அ

பட) இ

(இவ றி

றியப ) உ

கைள

ெம

(

வய

. இ நிைலய

) ேவ

(தா

தவ ர'

ள ஸகா

கடைமயா கி றிவ

இவ

கிறா க

பத காக அ த (120) ஒ டக

த ப நா

. அவ , ' உ

எதைன

ெசா

(ஸகா

ச தியமாக! நா

. அ

ேநா றா

கடைமயா கி

) அவ க

ெத வ

திய(இைற)வ

தலாக

ேநா

ைகயா

ைடய இர

ஒ டக

ஸகா

காம

ெகா

தியாவத டாேலா, அ டாேலா அவ

.8

Visit: www.tamilislam.webs.com

பள பாக ம

(ஸகா )


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற ெகா

(ஸகா நாள

த (ஸ

லா

ைழ

' நா

தா

இைற கள

நிைறேவ றவ அைவ த

த (ஸ

கா

, அ

ைடய க உ

ெகா

ைம

அத உ

கைள

ல ' எ

ைகைய வ

றினா க

அவ ம

களா

: ஒ

. ஆனா

ெசா அத

ேட வ

.

வா

.

6958

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ கிறா க

வ க

ர தி

) அவ க

ைலயானா

. அதைன

தா .

90, எ

உ ைமயாள

'

கா க ப ட) உ

உ க

கைள

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

என அ

ேடா

மதாைணயாக! ந

7, அ தியாய

சில

ெவ

ேட வ

பாக

ஒ டக

பா

ள பா பாக மா

வைர அ

என அ

றினா க

ைவ

ெகா ய வ ஷ

ர தி ெகா

6957

) அவ க

காம

உ ைமயாளரான ந அ

90, எ

வ ட

'

கான கடைமைய (ஸகா ைத)

ைம நாள

அவ

அைவ அவ

க தி

மிதி

ஏவ வ ட ப

.

தா .10 ஒ டக

தன. அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

ஸகா

.


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 ெகா

க ேவ

நா

பாக அ த ஒ டக , அ

மா

(ஸகா ) எ கடைமயா அ

த ப

.) இ

ைக

ெச

அ பா

(ரலி) அறிவ

உபாதா அ

வத

, அ

ெச

தா

, பைழயைத வ கழி த ப ' ஓரா க

பதிலாக வ

அவ

)

அவ

டா . ம

திதாக

ேப அத

ஸகா

தியாவத

கான ஸகா ைத அவ

நா

ெகா

தா

.11

தா . சா (ரலி) அவ க

ேப இற

த (ஸ

) அவ கள ட

அவ க

' அவ

காக ந

றா க

வா

ஒ டக

தியாவத

6959

இைற

ஒ டக

கிறா க

90, எ

தி ஹ

ஓரா இவ க

' எ

7, அ தியாய

ஸஅ ப

. (ஏெனன

ேப த

பாக

பத காக இ

வா

ஓரா

நிைறேவ

, அ

கடைமயாகா

க ப ட ெபா

சிய அவ , (ஓரா

கைள அேத அள

த திரமாக ஸகா திலி வா

ேபா வள க

அ த ேந

, ேந ட த

ேக டா க

ெகா தாயா

வ ேந

. அ ேபா

தி கடைன நிைறேவ

.12

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைத தி கட

இைற க

'

றி த (ஸ

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 வ

' (ஒ

ய) ஒ டக

ெச

வத காக

(அவ

உைப

எ ைற

தி

மண ) எ

மண ெகாைட (ம (அத

) ஏ மி

சில

த (ஸ

) அவ க

. உடேன நா

ன?' எ

லாம த

லாம

அவ

கிறா க

தா க மி

ஸகா ைத இ

பள பாக வழ

கிறா க

' எ

றா

அத காக நா லாம

ஓரா

கடைமயாகா

இற தா

தா க

பதிலாக) அவ

மண ெகாைட ஏ

கைள அ

) அவ க

, ' இைற

ெத வ

, அவ

வைகய

டா

. அ

கிவ

டாேலா,

வாேற

(இ த ) ெசா தி

.

6960

உம (ர

) அவ க

னட

அவ

' எ

பதா வ

. ஆனா ெகா

(ஸகா ) ஏ

90, எ

மண ைத தைட ெச

எ (

கடைமயாகா

லா

நாஃப உ(ர தி

த ப

) அழி

7, அ தியாய

பாக

ைக இ

ேப அ த ஒ டக

ெசல

(ஸகா ) ஏ

க ேவ

த திரமாக

டாேலா அவ

அவ ைற(

ஸகா ) ெகா

ைமயைடவத வ

கள

லா

ேக ேட ெனா

ம ெறா

ஷிஃகா இ

ைற உம (ரலி)

றினா

நாஃப உ அவ கள ட , ' ஷிஃகா வ

மகைள மண வ

:

. அவ க

மகைள மண ைவ பதா

, 'ஒ

வ ெகா

. அ

வாேற

சேகாத ைய மண

(அத

Visit: www.tamilislam.webs.com


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 பதிலாக) அவ பதிலள

கிறா க

ெச

ெகா

லா

ேவ

: ஒ

டா

நிப தைன ெச ெச

அ தி

லா

; (அதி

த திர

மண

; ஆனா கி

பாக

; ஆனா , தவைண

)

ைற

, (அவ றி

' ஷிஃகா '

ெச

வ தி க ப

7, அ தியாய

ஹ ம

தி

மண

ைற ப

ைற

தி

ெச

' ஷிஃகா ' )

தி

மண

வ தி க ப ட)

, (அதி

நிப தைன

வ தி க ப

அல(ர

ைற

தி

(ரலி) அவ க தி

90, எ

ற ப டேபா ைற

' எ

மண லா

(அ

ஆ)

.

ைற

நிப தைன ெச

தி

மண

லா

' எ

றன .

தவைண அ பா

ெச

. அேத ேநர தி

சிலேரா, ' தவைண

ெச

ைவ பதா

.13

தா க

சில

சேகாத ைய மண

தைடவ தி தா க

' எ

) அவ க

அறிவ

மண

(நிகாஹு

வதாக (எ

, ' இைற

மண தி

6961

த (ஸ நா

றினா க

வதி

தவறி

ைல எ

த ைத) அல(ரலி) அவ கள ட

) அவ க க

தா . ஆ)

ைதகள

ைகப

ேபா

ேபா

இைற சிைய உ

.14

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவைண பத


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 'ஒ

ெச

லா

ேவ

த திரமாக ' எ

சில

லா

தி

இைற

' எ அைத

றி

தா வ

என அ

) எ

சி

; ஆனா

ள த

றினா க

தா

அ தி

மண

(அதி

வ தி க ப ட)

ணைர

' கலாகா

கைள (ேமயவ டாம

கா

. (அ

வா

தா

,

நைடகைள)

.

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ ேநா கமி கள

ெச

) அவ க

ள)

பாக

ேபர

ெச

6962

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(வா

மண

றின .

90, எ

த (ஸ

ேம

(ேதைவ

மண

' எ

7, அ தியாய

பாக

ைற தி

றின .

சிலேரா, ' அ த

நிப தைன ெச

தவைண

ேபா

தைட வ தி தா க

90, எ

தா .15

6963

தா .

றி வ ைலைய உய

) வ ைலைய அதிகமாக

திவ

வத காக ஏல

ேக பத

இைற

.16

Visit: www.tamilislam.webs.com

பற

த (ஸ

) அவ க


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக அ

லா

அத

நப (ஸ

) அவ க

' எ

நா

(எ

அ ெப க

90, எ

கள

ஏமா ற ப

ேபா

' ஏமா

உ க

ெப ண

ஒ ெச வழ

மண ெகாைட (ம

வதாக

டா

றினா . ' எ

6965

) அவ க

அவ )கள ட

சினா ேக ேட

அநாைத ெப

ெச

ெகா

றி

, ' ந வ யாபார தி

ஸுைப (ர

மண

தா .

வ யாபார

அறிவ

தா .

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

மண க

தா

.17

றா க

உ வா இ தி

உம (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட

7, அ தியாய

பாக

6964

நப (ஸ

றிவ

90, எ

' எ

. அத

நதிேயா பமான (ேவ

ெதாட

(தி

நட

வ ைத வ

) ெகா

கா பாள அழைக மண

பா க

ெகா

) ெப ஆ

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

தி த க ப

ந வ

' அநாைத(

(ப

கா ப

ெப

04: 3 வ ) இைறவசன வ இ

மா வ

ஆைச ப ெகா

யா

கைள

ெகாைடையவ ட மிக

அவைள மண

கைள

ள வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

றினா க வா

அவைள

ேபா

ைற த அள வா .

:

. அவ ற


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 அ ேபா ந

தா

ைமயான மண ெகாைட (ம

,

நதி ெச

அவ க

தாதவைர அவ கைள ந தைட வ தி க ப ட

அவ கள ட உ மிட (தி

ெப

அறிவ

பாள

7, அ தியாய

இைற

ேமாச

ெச

அைத

ெகா

பாக எ நா

வழ

90, எ

த (ஸ பவ

ெவா

அ த ேமாச

7, அ தியாய இைற

90, எ

த (ஸ

மன தேன! எ

இைற

த (ஸ

' (நப ேய! ம க ' எ

ள னா

ெதாட

)

. றினா . 18

ெதாடைர

றினா க

ம கார

'

ைம நாள

அைடயாள

ெகா

காண ப

ஒ வா

தா .21

6967

) அவ க னட

தா

என

6966

) அவ க

டா

ம க

ேக கிறா க

இ த ஹதஸி

உம (ரலி) அறிவ

அ ெப க

ேக டன . அ ேபா

ப றி த

பாக

என இ

) ெகா மண

04: 127 வ ) வசன ைத அ லா

ெதாட

றி

. அத

றினா க க

' வழ

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

உ .

.

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 ெகா

கி

ற க

. உ

கள

ஆதார ைத எ

ைவ பதி

நா

யமானவ டமி

(அ த பள

சா

கிேற

உ ைமய வ

. எனேவ, (எவ

என உ

ைட தா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ) அவ க

மண

, 'க

ச மதி கிறா

. ேம

ைல ைவ (உ

சேகாதரன

ைம நிைல அறியாம

ள ேவ

ெபய

) அவ

டா . ஏெனன

ெகா

கிேற

,

சாதகமாக ) த

பள

, அவ

நா

.

தா . 22

ெப . க

. நப (ஸ

ணட

ன கழி த ெப

மண

பத

மி கவராக இ

ைடய

தா .

அவ கேள! எ ப

ேக க ப ட

6968

ைவ கலாகா

ெபறாதவைர அவ ' இைற

) எ ெகா

90, எ

வைர வ ட

) ெசவ ேய பத ேக ப அவ

ஸலமா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

சா

அைத எ

7, அ தியாய

பாக அ

ம ெறா

ைடய ெசா

சிறிைத (அவ

கிேறேனா அவ

நரக ெந

வா

மதி ேகார படாத வைர அவ ணட

ைவ கலாகா க

னய

) அவ க

அைடயாளமா

அ ' அவ )' எ

(ெவள பைடயான) உ தர

' எ

றினா க

மதி(ைய

ெத

ெமளன றா க

ெகா

. அ ேபா வ

சாதி பேத (அவ

.23

Visit: www.tamilislam.webs.com

)?'

,


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 ஆனா (

, சில

கி

ைற ப ) அவ

தி

த திரமாக இர இைச

அவ

தா

ெகா

தவறி

) ெத

7, அ தியாய

காசி

மா

ஆள கிதா ஒ

நப (ஸ

90, எ

ஹ ம ) அவ கள காத ஒ

எனேவ, அ ெப ர

(ர

),

பவ

ெகா

ெச

ம கள

ேபா ைம எ

சா சிய

அவ

த தி

மணேம.

ெபா

அவ

,

, ஒ

தி அவைள அவ

(அைத உ

ெப

) அவ க

மண

ஜ மிஉ(ர

வ ைடய

ந ப) எ

அ த

தா ப திய உற

பவ

மண , த

(யஸ

மண ைத ர

தா .

ைன

ைடய) அ

, ' (ெப

ஸாைவ அவ

ைவ தா . (இ

அறிவ

ைவ க ேபாகிறா

) ஆகிய இர

வ யான க

அ தி

நதிபதி

ேகாராம

நி

தினா . இ த த

மதி

6969

மண ஜா யா எ

ள படாம வ

(ர

மண ) அவ க

தி ப

ணட

ெகா

இ ன அப ப

ப ைவ தா . அவ க எ

ெச

. இ நிைலய

ைல. இ

பாக

ெப

மண ததாக வாதி டா

(ந

ஜஅஃப (ர

சா சிகைள

மண ைத உ

கணவ

தன

மண

ெபா

ைடய தி வதி

றன : ஒ

றி ெச

சா

கா பாள

என அ

வ களான அ

ெப யவ கள ட

கேள!) அ

சாத க

. ஏெனன

த ைத அவ அ ெப தா க

சினா .

மண

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

காத

ைறய

ட ேபா

)

றிய

ப னா க

.


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 அறிவ

பாள

காசி (ர

ஃ யா

) அவ க

அவ கள டமி

90, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

உ தர அ

) அவ க

. ம க

ேக டன . நப (ஸ அைடயாளமா

, 'க

ஒ ெகா அவ

, சில

மண

வ , க

, ' அவ

ணட

மதி(ைய

ெபா

உ தர தா . (இ

கவ

ெசவ ேய ேற

ெமளனமாய

ெச

மண

இ (ர

)

.24

(ெவள பைடயான) . க

ெத

ெப

ணட

' எ ெகா

)?' எ

பேத (அத

.

றன : இர

க ெகா

மா

ைவ கலாகா

றி த திர

மண ேபா

) அவ க றா க

னய

ன கழி த ெப

டதாக

இ ன அப ப

ைவ கலாகா மண

கி

தைத நா

ன கழி த ெப

, 'எ ப

)' எ

: அ

ஹ ம

தா .

மதி ேகார படாத வைர அவ

ஆனா

கிறா க இ

6970

ெபறாத வைர அவ

றினா க

) அவ க த ைத காசி

இ த ஹதைஸ அறிவ

7, அ தியாய

பாக

(ர த

டதாக உ ைலெய

சா சிகைள ைவ ப

அவைள

வழ ைக வ சா

தி ெச

தா . ஆனா

அ த

கணவ

தா

ெகா மண

த நதிபதி , அவைள (ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவைள தா

) ெத

.


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 இ ேபா

இ தி

றமி

மண

7, அ தியாய

பாக

இைற

த (ஸ

, ' அவ

சில

கி

மண

க வ

(அ த

, அ

(அவ

ணட

றினா க

. நா

க) ெவ க ப

அவ

ெபா ெத வ

கிய

ெபா

, அவ

அ த ெகா

, 'க

பதி

சி

ெப

மதி' எ

மிைய, அ

வ வ

டா

ள அவ

(ந

(ெவள பைடயாக

டா

ெப

ைண

, அவ

அவைள மண

மி ப

தினா

;

சா சிய ைத ஏ றா .

றாகேவ) ெத அ

)

. 25

. இ நிைலய

, தா சி

. நப (ஸ

றா க

. நதிபதிேயா ெபா

கணவ

' எ

ேக ேட

அ த அநாைத

ெகா

) தா ப திய உற

மதி ேகாரேவ

ைடய அ

சா சிகைள அைழ

தா . ப

வாேள?' எ

அனாைத

ப னா . ஆனா

மண ைத) ஏ

ஆனா

ெப

ைடய ெமளனேம அவ

றன : ஒ

டதாக தி

) க

ெத வ

த திரமாக இர ெகா

6971

) அவ க

ச மத ைத

அவ க

. அவ

தா .

மண வ ஷய தி

' (தி

ெச

90, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

அவ

ைல.

மதி உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. இ நிைலய .


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக

90, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

நப (ஸ

) அவ க

பக

ெபா

(ஒ

நா

ைத

ப ைத

ள ஒ

ேதா

ற ப ட

(நப யவ கள றி, ' நப (ஸ

ேக எ

டா க

. 'இ

ஒ உ

வாைட வ வைத

ேக க

நா ெப

. இைற க

வா க

வா க

வா மாறாக

நகர

த)

, அதிலி க

னா

மதாைணயாக! இைத

ப சி

த (ஸ

. இ

. அ ேபா

றி ெகா

தா(ரலி) அவ கள ட

ேபா

ேவல

ேத

ஹஃ ஸா

ேவா ' எ

வரான) ச

பா க

தன. வ

வழ க தி (தாய ஃ

கினா

ெச

கள ட

ைமயாக

அவ

லா

நப யவ க க

வ சா

'அ

அவ கேள! க

ைல' எ

அவ கள ட

கமாக இ

) அவ க

த திர

ைணவ ய ட

ற நப யவ க

பள பாக வழ

. உடேன நா

ைணவ ய

, இைற

த ஒ

த (ஸ

பமானைவயாக இ த

ெந

ெச றி

ைபைய அ

) அவ க

வ த

. அ ேச

வத காக இேதா ஒ

அ ேபா

ேத

ைகைய

; அவ க

த பான ைத இைற

னட

நி

இன ெதா

கழி பா க

ஹஃ ஸாவ தயா

தா .

) அவ க

) ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள ட

அதிக ேநர ேத

6972

, அைத

கைள ெந சா ப

வா க

.

களா? எ

. உடேன இ

) அவ க

ப றி

த மிடமி

. எனேவ, ' என

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன வாைட? (

ஹஃ ஸா ேத

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 பான

னா ' எ

வா க

மர தி

அம

(ேதைன உறி

)' எ

ெசா

கிற க

ஸஃப நப (ஸ ெச

) ச

மி

வாசலி கிய

சா ப

அவ க

ேக ேட எ ேத வ

அைத

ேபா

றேபா

பான

(ேத

உறி

ேபா

அைத

றேபா

பய

. ஸஃப

(நா

ேவல

யாேவ!

த (ஸ

'இ

ேக ேட றா க

)' எ

ெசா

ேன

:) எ

ேன னட

. ஸஃப

ேற ெத வ

ேவல

ப சிைன

தா க

) அவ க

, ' அத

கலா

னப

ைன)

பதிலள

. நா

யவ

) அவ க ெசா

(எ

. நப (ஸ

வ தி

கிறா க

ைல' எ

சி)வ

ேபா

னப

னட

) அவ க

னா ' எ

ெசா

ெசா

தவ ர வண க தி

அவ கேள! தா

. அவ க

ேற நா

அவ

ேவ

மதாைணயாக! நப (ஸ

. இைற

ஆய ஷா(ரலி) அவ க ெச

வாைட

ைணவ யாரான

: எவைன

ன வாைட?' எ

அம

வாைட ஏ ப

வ தேபா

ெச

றினா க

ல வ ைர ேத

, (இ

ேவல மர தி

(ெதாட

(ம ெறா

அவ கள ட , ' இைற

' ஹஃ ஸா என ேதன

தேபா

களா?' எ

ேதன க

.

னட )

ெசா

' அ ப யானா க

' இத

கலா . (எனேவதா

வாேற ெசா

ைலேயா அ தைகய (இைற)வ

நப யவ கள ட ெந

தா(ரலி) அவ கள ட

தா (எ

ேவெறவ

ேன

வ தி

. நா க

) ெசா

) அவ க

வாேற ெசா

யாவ ட

. உடேன ந

சி)வ

. ,

ேதன க

(எனேவதா

. நப (ஸ

யாவ ட தா . ப ற

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

நப (ஸ (ம

)

நா

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 நப (ஸ

) அவ க

' இைற

ஹஃ ஸாவ ட

அவ கேள! அ

ேக டா . நப (ஸ றி

(இ

) ச

அைத அ

) அவ க

தா(ரலி) அவ க

, 'அ

தவ டாம

ெசா

ேவ

பாக

7, அ தியாய லா இ நா

அ ேபா ெகா

90, எ ஆமி

அதிலி

ெவ

லா

யவ

ேடாேம!' எ க

ேத

தர

மா?' எ

ைல' எ

றினா க

! நப (ஸ

) அவ கைள

(வ

! (வ ஷய

இ ன ரபஆ(ரலி) அறிவ

ைளேநா

அவ கள ட . ந

சிறி

அவ ,

.

)

பரவ வ ட ேபாகிற

)'

6973

ற ப டா க

ெகா

ேபாகாத க

ேதைவய

மா இ

க தா (ரலி) அவ க

ைளேநா

நப யவ கள ட

.26

நா ைட ேநா கி ஷா

அவ ட , '

இ அ

நா

றேபா த

என

. நா

உம

வத , 'அ

வா க

ெச

பரவ ய க

ஓ ேடா

மா க

வத காக (அ

தா .

ம கள

. ' ச ◌ஃ ' எ பரவ ய

பதாக ந ஊ

(நா

நிலவர

அறிய) ஷா

மிட தி

அவ க

பதாக அவ க

ெச

ேக

ேபா

◌ஃ (ரலி) அவ க

ப டா ெகா

ைரவ

வ தேபா தி கிைட த

ைளேநா

, 'ஓ

பரவ வ

) ெவள ேயறாத க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

(வலிய ) டா ' எ


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 இைற

த (ஸ

அவ க

ச ◌ஃகிலி

சாலி

) அவ க

(மதனாவ

அ தி

உம (ரலி) அவ க ஹதைஸ

ெசவ

ஆமி

த ைத) ஸஅ

வழ

தாய தா

சி

தா க

. எனேவ, உம (ரலி)

. 27

டா க

கிறா க

:

◌ஃ (ரலி) அவ கள டமி

ச ◌ஃ கிலி

தி

பவ

டா க

.

6974 அறிவ

அப வ கா

) அவ க

ெகா

தா .

(ரலி) அவ கள ட

ைளேநா

ப றி

. அத

) ேவதைனயா

ேவதைன

உசாமா இ

ேக

திய

ைன தவ களாக (அ

றி ப (அ

ளா க ப டன . ப ற

. எனேவ, அ

பதாக ந

பரவ ய

பவ

) அவ க

) அவ க

ெத வ

றினா :

த (ஸ

(இைறவ

தா

என ) தி

மா

90, எ

ஸஅ (ர

ைஸ (ரலி)

(ர ர

றதா

7, அ தியாய

இைற

லா அ

பாக

(எ

றினா க

வ ந கி

வ ேபா

ப டா க

வ ேக ந

தா

அதி

ேபா க

அதிலி

) ெவள ேயறாத க

லாத க றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த) சில (இ

திய . அ

த ப ேயாட ' எ

, 'அ

சிறிதள

. ஒ ெச

டேபா ழிய

.28

றள அ

)


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

த (ஸ

பள

தாேன தி நம

தி

அ பா

7, அ தியாய

ஜாப

அ தி

க படாத ஒ

ற வ ைலேகா ைலக

கேவ

சில , ' (ப

றினா க ப

ெப

கிற நாைய

ேபா

(ரலி) அறிவ

தா .30

90, எ லா

ெவா

ைள தி

' ெகா

றவ

பவ

ஆவா

தா

வா தி எ

. (இைத

ேபா

தைத

ற) இழி

.

பாக

6975

) அவ க

ெபா

ைறய

என இ

90, எ

6976

(ரலி) அறிவ

தா .

(அைசயா ) ெசா தி

தா

உ ைமைய (ஷுஃ ஆ) நப (ஸ க ப

எ காள

பாைதக

(ஷுஃ ஆ) உ ைம உ வ

ப ய அவ க

ெச

லாததா கி வ

பைத

ேபா

' எ ப

, ( கிறா க

. (அத

ேக வ ஏ ப

காள

கேவ தினா க

.

தா

ைல. 31

ேற அ கி

காள

) அவ க

றி க ப டா

ற (க டாய) நிைலய இ

, ப

ைட வ டா

வ ைலேகா

றன . ப ற

ரணாக ஒ

க ட தி

வ வரமாவ

:) ஒ

வ திைய உ ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி ப

) இேத வ திைய வ ைட


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 (

) வா

க வ

ப னா . ஆனா

(ஷுஃ ஆ) உ ைம ேகார

என அ

கள

(ப

(இைதய ப

க படாத) ஒ அவ

கைள

லாம

தா ப

ெச பாக அ

ேபா

தவறிவ

மி (எ அ

ய அவ

னா வ

இ ட

மதி எ

ெச

அைறைய எ

ள ப

கிறா .) ப ற

கிய) கள

கி

. (அைத அவ

அவ வா

மதி

வ ைலேகா

தலாவ த

.) இ

அ த அவ

த திர

.32

கிறா க

அறிவ

தா .

அப வ கா . அ ேபா

அ ைமயான) அ ள ஓ

வா

உ ைம இ

கினா .

6977

) அவ க

ேற

வா

ைட வ டா

ேக அ த உ ைம உ

ம ரமா(ரலி) அவ க

மாமா) ஸஅ னா

.) வ

காள

)

) வ ைல

காள யாகி வ

, அவ

வ ைலேகா

90, எ

(ர

. ஏெனன

உ ைம உ

தலி

கினா . (இ ேபா

டா

. (ப

7, அ தியாய இ

வா

வ ைலேகா

சினா . எனேவ, (அ த வ

ைக (ம

ைட வ டா

உ ைம கிைடயா

ைட வ டா

உ ைமயாள

வ ைல

உ ைம இ பய

, அ

ேதா

(ரலி) அவ கள ட

(நப (ஸ

வ ைல

மி

ைகைய ைவ

,

(அைழ க, ) நா

) அவ களா

ராஃப உ(ரலி) அவ க ன டமி

தைல ெச

ய ப ட

வ (ரலி) அவ கள ட , ' எ வா

கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

மா

ஸஅ


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 அவ க

ேயாசைன

ஸஅ (ரலி) அவ க

, ' நா

நான} ைறவ ட அதிகமாக ' எ வ ைல

ேக

தர ப ட அ

களா?' எ

வதாக இ

(வா தரமா ேட . அ

) என

ெரா கமாக ஐ

, அத

தா

; அைத

றினா க

. ஆனா

ேக டா க ) அவ

ராஃப உ(ரலி) அவ க

நா

(ெவ

ச மதி கவ

' ெகா அறிவ

(இத

கிறா க

ேக

க'

வா

ஃ யா

பாள கள

சில

அவ க

த)

ள அ

ைல. ' அ

வரான அல இ

ெபா கா க

ைமய நப (ஸ

' எ

மதன(ர

)

பதா

) அவ க

றினா க அ

தர

, ' (இ த வ ைட

, இ த வ ைட உ

கமா ேட

' எ

றா க

ண னா

: ஒ

ஃ யா

பாள

, ' ஆனா

கிறா க க எ

டா

தா

)

நா

'வ

க'

. ) அவ க

:)

(இ த அறிவ

றினா க

ராவ

வ தி

இைத அறிவ

(என இ

நா

. அத

(ெபா கா கள

பல தவைணகள

ைட வ டாேர அதிக உ ைமபைட தவராவா ' எ றியைத ம

ற மா

(ர

ெதாட

) அவ கள ட )

, மஅம (ர

றவ

நா

' மஅம (ர

ைலேய?' எ

) அவ க

என

) அவ க

ேக ேட

.

வாேற

. வ

, த திர

(அ ெச

ைட வ டா , அைத இ

ய) வ ைலேகா லாம

உ ைமைய

ஆ கிவ டலா . அதாவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 வ

பவ

வா

ண தி

ேவ

. அ

ேவ

. வா

கியவ

கா கைள வழ எ

பதா

' இைற

. இ

90, எ

ேபசாம

வா

ெச

) அத

தா

உ ைமைய

(ரலி) அவ க , 'அ

பள

அதிகார

னட

ைமய

வழ

றியைத நா கிய

திைய வ ைல க வ

பதிலாக ஆய ர

எவ

கிட

வட ெவ

வா

ைம

கிைடயா

.

தா .

) அவ க

நா

(அ

பள பாக வழ

ஒ பைட

6978

உ ைம பைட தவராவா ' எ

'வ

அவ ட

பகரமாக வ ைல ேபசினா க

த (ஸ

வ ைட) உ

அ த வ ைட அ

உ ைம ேகார அதி

அப வ கா

கா க

ளவ

ைலகைள வ

ேப ேபர

கிடேவ

ராஃப உ(ரலி) அறிவ

ஸஅ ெபா

உ எ

(

) வ ைலேகா

7, அ தியாய

பாக அ

அத

ப னா

வா ப

கமா ேட கிய ஒ

(எ

ைடய) வ ைட நான}

. அ ேபா பதா

நா அ

ைடவ டாேர அதிக

ெசவ ேய றிராவ ' எ வ

வமைடயாத த

ெசா

(அத

மக

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா

ேன

(இ த

.

ள) வ ைல ேகா அ

பள பாக


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 வழ

கிடலா . (அ

ெச

பள பாக தா

வத காக ) ச திய

கிைடயா

சில

7, அ தியாய

பாக அ

' எ

ஹுைம

இைற

ெச

த (ஸ வ

ேக டா க வழ

90, எ

) அவ க

ெசா

உ கா

தி

ேபா றி உ

கள

அவ

! உ மிட

தக ப

அவ ட

; இ வ

உ அ

; இ

பள

லா

கி

ைன

அ அ

) அ

ெபா ெச

பள பாக

தா

, 'ந

ேபா ' எ

. அ ேபா

இைறவைன

பாள யா கிய ஒ வ

க ப ட உ கா

. அவ

கண

) அவ க

றனவா பா

பள பாக வழ தா

) அவ க

த (ஸ

தினா க

அதிகா யா க, அவ

என

(என

, அ

லி

வைர நியமி தா க

நப (ஸ

இைற

த ைத வ உைர நிக

, அ

தி

ஸதா கைள வ

றைழ க ப ட ஒ

வைர நா ய

எ வ

ல தா

றினா . அ ேபா

. பற க

ைல

யா எ

ைமயானா

பைத உ

வனான) அவ

தா .

) வ தேபா உ

' எ

றினா க

. அவ , ' இ

எ (சி

6979

பன}

ெகா

க ப ட

.

ஸாஇத(ரலி) அறிவ

லி

க ப ட

வழ

ய ெபா

கிறா க

அதிகா யாக இ (ஸகா

ய ேவ

வ ' எ தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

பண

இ ெசா

தா

காக

அவ

கிறா . அ த


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 அ

பள

ேச

உ ைமய

றி (

அைத (த

ேதாள

வைகய

மா? அ

)

ம த வ

கைன

எவைர

நா

பற

ெவ

தி, ' இைறவா! (உ

நப யவ க

பாக

7, அ தியாய

இைற ைமய

என அ

கி

அவ ப

ஒ (அ மா

லா

90, எ

ெகா

' எ

றினா க அளவ

ணா

ைம நாள

ச தி பா . இ த ெகா

லா

ைவ

இர

ைர ேட

எவ ம

ச தி

.

கள

டா

; எ

ைககைள ேட

காதா

லவா?' .33

ேக ேட

6980

) அவ க

பதா

ெகா ைவ அவ

க டைளைய) நா

ராஃப உ(ரலி) அறிவ

சில

)

ைம ெத

றியைத எ

த (ஸ இ

மதாைணயாக! உ

ஒ டக ைதேயா, க தி ேதாள

தியாக அறிேவ

உய

ைற அைட

ணேம அ

ெகா

ப ைவேயா ஆ ைடேயா (த

, த

லா

ைறேகடாக) எ த ஒ

றினா க

'

ைட வ டாேர அதிக உ ைம பைட தவராவா . தா .

றன . வ ைட இ

பதாய ர

ைட வ டா ) த திர

ெவ

ய வ ைலேகா ெச

வதி

தவறி

கா க

ெகா

உ ைமைய

ைல. அதாவ

வா

க வ

ெசயலிழ க பதாய ர

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச ெவ

ப னா . ய ள


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 கா க ெவ

வ ைலேபசி வ ைட அவ

கா கைள

, இ

பதிலாக ஒ

ெபா

வ ைலேகா

உ ைம ேகா

பதாய ர

ைலேய

ேம

ெவ

, வ

, அ

ெப

ேபா

பதிலாக) ஒ

டா ; ஆனா

அ ேபா

, இ

ெகா

ெகா

, வ

ெபா கா வா ம றவ

பதாய ர வா . (இ

வ வ

ெவ

ெச

கா க

றவ எ

ெகா

வா

கியவ

அ த வ ெசா தமான

கா கைள ப

,

ட)

ளலா . .

திய ெதாைகைய ஒ

ெபா

ெச

த (10, 001 ெவ

ஒ ப த ைறபா

கா மா

றி உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள .

ளைத

என உ ைம ேகார படவ

. ஏெனன

.

ெப றைத உ யவ ட ரணா

கா க

கிைடயா

ெசா தமான

ற நாணயமா

கியவ

ெசா தமான வ றவ ட

9, 999

றவ ட

, (ேபச ப

வ ைட எ எ த அதிகார

ேவெறா

, வ

வா . இ நிைலய

ேகா னா

9, 999 ெவ ள

, ஏ ெகனேவ வ

, வ ைல

ெச

உ ைமைய

கியவ

க ப ட ெபா

வா . ஆனா

ள (10, 001) ெவ

ெரா கமாக

அவ

வா . அ

கா க

ெகா மதி

ேவெறா

வா

ெத யவ

அேத ேநர தி

, வ ைல

ேம தி

ஏெனன

பவ

, அ த வ

ெத யவ தா ம

அவ

கா கைள

, இ த நிைலய

கி

பதாய ர தி

காைச ள

வா

தி

, இவ

ைல.


90.je;jpuq;fs;

ghfk;-7 தியேதா 9, 999 ெவ

ெச ெப

வேதா இ

அ தி

லா

வா

மதி கி

7, அ தியாய ஷ

(ர

பைட தவராவா ' எ க

நா

ெபா கா

90, எ

கிேற

: நைடெப

) அவ கேளா, '

லிமி

' எ

றினா க

வைத வ யாபார தி .34

6981

) அவ க

அறிவ

ஸஅ

தா .

மாலி (ரலி) அவ க

வ ைலேபசினா க 'அ

தா . தி

.)

ேகா, ேமாச ேயா இரா

ெபா கா க

ராஃப உ(ரலி) அவ க உ

ஒேரெயா

கா க

, நப (ஸ

ராஃப உ(ரலி) அவ கள ட

நான}

லி கள ைடேய ேமாச

றன . ஆனா

பாக

கா க

கா யாகிய நா

ைறேயா, த

ெவ

இவ க

எ த

பதாய ர

ைமய

நப (ஸ

) அவ க

(இ த வ ைட) வழ

கிய

. (வ

பதா

வ ைட

உ ைமயாள ) அ அ

ைடவ டாேர அதிக உ ைம

றியைத நா கமா ேட

ெசவ ேய றிராவ எ

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

டா


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 கன

வ ள கமள 7, அ தியாய

பாக

91, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற க

த (ஸ

ட உ

அ த

ைம

அவ க

கிய

6982

தா .

) அவ க

ஆர பமாக வ த இைற அறிவ

கனவாகேவ இ

அதிகாைல

பற

ெபா

தி

ைணவ யாரான) கதஜாவ ட நா

ைகய

. (அ

தவன

(அ ேபா

ெச

' எ

வா க

. பற

(அ த உண

ப வ

வா க

. அைத

(ஜி

படலானா க

தயா

றா க

) அவ க . அத

ெச

தி ெர

பதிலள த (ஸ

) அவ க

ேற பல

பா க நா

. இ த நிைல

) வ

வைர

நப (ஸ

' நா

ஓத

)

.

) அவ க

மா

:) ப

னா

தா

கி

ெகா

யாத அளவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

கான

(ஒ

டா த

(தன ைமய

ேபா

ைக

தா க

. அ த நா

ெகா

அ த

நப (ஸ

அவ

கன

ேக பல நா

ெச தி

நட த ச பவ ைத இைற ைன

எ த

ச திய(ேவத)

ைலேய' எ

வ ள கினா க அவ

ைக

அவ க

க தி

(ெதள வானதாகேவ) இ

கள

அவ க ) வானவ

அவ கள ட , ' ஓ ெத

ேபா

ய உணைவ கதஜா அவ க

ஹிரா ந

. அ ேபா

ஹிரா (மைல )

) வண க வழிபா

உணைவ

த யைல

பான


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 க

யைண தா . ப ற

ஓத

ெத

தவ

னா

தா

அளவ

அ ேபா

, ' நா

ைற எ

ைனவ

ைலேய' எ க

ேற

அைண ெத

தா

தவன

றா . அ ேபா ைற

அவ

க ப

தா

ைன யாத

, 'ஓ

. அவ க

ைடய இைறவன ) வசன

அவ

ேற

' நா

அைண

ைனவ

ைலேய' எ

அ தியாய தி

லா

' எ

டாவ இ

க இயலாத அளவ

(96 வ

அறியாதவ ைறெய

. இர

' பைட த உ

ெதாட

'ஓ

யாத அளவ

ஓத

னா

ைனவ

' எ

ைன

அைண

(தி

றா . றாவ

) ெபயரா

ன ஓ

கைள ' மன த

' எ

வைர (தி

96: 1-5) ஓதினா . ஆய ஷா(ரலி) அவ க

(ெதாட பற

தி

சைதக

(அ ச தா

ைணவ யா ) கதஜாவ ட ேபா

தி வ

ேபா

திவ ட அ ச

ேந தம

?' எ ஏ

தி

' எ

நப யவ க

:

) படபட க அ த வசன

ப வ

அவ கைளவ ேக

ேந

கிறா க

டக

, ' என

ேபா

ெசா

னா க

. அ ேபா

. அ

க திவ

தா

வதாக

(த க

; என

வாேற அவ க

, ' கதஜா! என

நட தவ ைற கதஜா அவ கள ட

ேமா எ

ெத வ

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ .

தப

..'


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 அ ேபா அைட இழி

கதஜா(ரலி) அவ க க

. அ

லா

தமா டா

ைமேய ேப கிற க

தின கைள உபச

உத

கிற க

கிற க

சேகாதரரான ந

ெச

றா க

. ந

' வர கா' அறியாைம இ

தா . ேம

பவராக

அவ ட சேகாதர

வர கா நப (ஸ ேக டா . நப (ஸ

பவ

த த

ைஸ எ

, 'எ

) அவ க

த ைதய

'எ தா

வைத

ேக

சேகாதர

பா

கிற க

;

(ஆ ப ேடா

)

ெகா

' வர கா' வ ட

கதஜா

ஸாவ

ஆவ . த

வ யவராக

தவராக

லா

சேகாதர

லா

ெகா

ம கிற க

ெத

தியவராக

ஹ ம )

) அவ கள ட

ேபண நட

தவ சமய ைத எ

அச , அ

) அரப ெமாழிய

பா ைவ இழ த

(

பவ

அரப ெமாழிய

ேபா

) அவ கைள அைழ

கால திேலேய கிறி

கதஜா அவ க

கைள

) பார ைத

பவ

ெமாழிய லி க

ேவா

ஸா,

, அவ

ேவத ைத(ஹ

உற

நப (ஸ

◌ஃப

, அச

. ந

கைள ஒ

; ச திய ேசாதைனகள

. பற

த ைதய

◌ஃப

) தா

; (சிரம ப

றா க

ஆகா

மதாைணயாக! உ

. (ஏெனன

' எ

, ' அ ப ெயா

நா ய அள

தா . த

வேர! உ ' எ

வேர! ந

தவ ைற அவ ட

றா க எ

. அ ேபா

ன க

ெத வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

தா க

?' எ . (அைத

;


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 ேக ட) வர கா, நப (ஸ ஸாவ ட

(இைறவனா

றிவ

'உ

இைத ெச ந

சமய தி

றாய

நா

பதிலள அத

ேவத அறிவ அவ க பல

(ஜி

) ஆவா ' எ

ைடய நா

லி

திடகா திரமான இைளஞனாக இ

) அவ க

ததி

) இ

, 'ம க

) ேக டா க

ைமயான ேவத

ள படாம

வர கா ந ேபா

தா

ட நா

) சிறி

. அத

ேபா

தா

உம

ைன ெவள ேய றவா வர கா அவ க

ற)ைத

ைல. உ

'ஆ .

ெப ற எவ

ைடய (ப ரசார

பலமான உதவ

மன

உ சி

உைட

ேதா

வா க

ேபாெத றி, '

. இைத

. நம

. அ

வா

லா

ம களா பர

ேவ

ேபா

டா . (இ த

தைடப ட

கிைட த தகவலி எ

றா

, மைல

கீ ேழ வ

அவ க

ஹ மேத! ந ேக

இற

ேவத அறிவ

ேபானா க

ைன தா க

ெச

வாழாம

கால

கவைலயைட தா க ைற

அவ க

உ ைம உ

த )

(இைற

கி

ற)

' எ

தா .

அவ க

(வ ய

(உய

ட) இவ தா

ெப ற வானவ

உய

த (ஸ

ள (உ ெகா

' (ந

றினா .

?' எ

ெப

பைக நாள

க தா

ேம!' எ

வா க

நா

ேக ட இைற

) அ

ைடய ச

ெவள ேய ந

) அவ கள ட

கள லி

)

கீ ேழ வ ழ

ஏதாவ

(வானவ ) ஜி

ைமயாகேவ, இைற ) அவ கள

நப (ஸ

எ த அள

வ டலாெம னா

நப (ஸ

சிகர

தலாவ

. அதனா

மன

Visit: www.tamilislam.webs.com

மைல (அைல)

த தா ' எ

பத ற


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 அட

கிவ

அறிவ சிகர

. உடேன (மைல உ சிய லி தைடப

கைள ேநா கி

ஜி

ேதா

றி

(இ த ஹதஸி ெபா ெப

தி

ெதாட வா க

. அ ேபா

ேபா

ேற

வா க

வ க தி ய

ெபா

ளா

) எ

பைத இ

பா

ஆன பதி

ய ெவள ச ; இரவ அ பா

இைற

ல மன த

91, எ

த (ஸ கா

கள

என அன

(ரலி)

ஸு

பா

இட

') எ

நிலா ெவள ச ' எ

றினா க

ல (உ

ைமயான) கன

91, எ

' (அதிகாைல

6983

மாலி (ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

(வானவ )

றினா .

' , நப

வ தி

. 3

றா

. ேவத வாேற

6: 96 வ ) வசன தி ள 'இ

) அவ க ந

வா க

ன ைலய

ள ' ◌ஃபல

ேற ' (எ

வ ப

.2

ெப

ேபா

அவ க

பகலி

7, அ தியாய

பாக

இட

பவ ேபா

என இ

பாக

பாக

) தி ெச

ெச

ள) ' ◌ஃபாலி

ெசா

தா .

6984

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா ப தா


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 எ ந

இைற ல (உ

த (ஸ

யான) கன

(ெபா என அ பாக

7, அ தியாய

இைற கள

லா

வ டமி

மாறாக

தம

(என அறி

அைத

ப றி யா ட

எ த

பாதி ைப

பாக

ஸய

7, அ தியாய

(எ

. ெக ட

.

'

ெத

ைற

பமானவ கள ட க

கிலி

டா (அ

ம , அ

லா

டா . ஏெனன

திட

யா

(ரலி) அறிவ

டா

, அ

), அத காக அவ

ற ேவ

91, எ

வதா

தா .4

பமான கனெவா

லாத கன

), அத

வதா

றினா க

பமி

ஏ ப அ

6985

ேத வ த வ

'

வ டமி

) அவ க

. அைத (தம தம

றினா க லா

சா (ரலி) அறிவ

91, எ

வ த

என அ

த (ஸ

ைஷ தான டமி

க தாதா அ

ேபா ற

) அவ க

ைமயான) கன

) ெத வ

லா

ைவ

. அத

ைஷ தான டமி வ ட ) பா

, அ ேபா

.

தா .

6986

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

கா

ேகார

அ கன

அவ

.


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 எ ந

இைற ல (உ

கன

ைஷ தான டமி

கிலி

ப க தி ஏ ப

) அவ க

ைமயான) கன

அத

த (ஸ

லா

, அ ேபா

க தாதா(ரலி) அறிவ

ம ேறா

அறிவ

பாள ெதாட

பாக

7, அ தியாய

இைற

நா ப தா

ைகயாள

என உபாதா இ பாக

வதா

. எனேவ, ஒ பா

கா

அவ

; ெக ட (ெபா ெக ட கன

ேகார அ

எ த

. த

கள அ

7, அ தியாய

வழியாக

(ந றா

றினா க ல உ

.

'

ைமயான) கன

, நப

.5

ஸாமி (ரலி) அறிவ

91, எ

6987

) அவ க கா

இேத ஹத

தா .

6988

Visit: www.tamilislam.webs.com

க இட

பாதி ைப

தா .

91, எ

த (ஸ

பாக

வதா

.

என அ

இைறந ப

'

வ டமி

வ ட ) அவ

. ஏெனன யா

லா வ

(அ

திட

றினா க

வ தி

) டா


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 எ

இைற

இைறந ப

ைகயாள

நா ப தா என அ

த (ஸ பாக

7, அ தியாய

இைற ல (உ

த (ஸ வ தி

ேவெற

வ தி

ெதாட

வழியாக அன

(ரலி)

6989

நப

91, எ

) அவ க

, நப

.

றினா க வ தி

(ரலி) அறிவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற நப

ஸய

ைமயான) கன

தா .

) அவ க

ைமயான) கன

7, அ தியாய

பாக

'

. பாள

91, எ

த (ஸ

ல உ

றா

அறிவ

பாக

றினா க

(ந

ம ேறா

அவ கள டமி

என அ

கா

கள

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இேத ஹத

) அவ க

'

நா ப தா

பாக

கள

றா

.

தா .

6990 தா .

, ' ந ெச எ

சிய

தி கவ

கி

றைவ ('

ைல' எ

ஷிரா ' ) தவ ர,

ற ேக ேட

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ ேபா


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 ம க

' ந ெச

நப (ஸ

தி

கி

) அவ க

'ந

ல (உ

பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(நப

ேதாழ கள

(ரமளா

மாத தி

இைற த )

சிைறய

கால

(வ ஏ

தைல ெச ெகா

என அ

91, எ

' ைலல

நா

ேத

கள

' எ

ன?' எ

வ ைடயள

வ னவ ன . தா க

.

) அவ க

கழி தி

மக

' (எ ெகா

வமி க) இர

' எ

றா க

.6

6992 றினா க

ஃ (அைல) அவ க , பற

ய) அைழ பவ ேப

றா

தா .

91, எ

த (ஸ

ஷிரா ) எ

6991

) கைடசி ஏ

7, அ தியாய

ைமயான) கன

) சில

பாக

(இைற

றைவ (

'

(சிைறய (அவ ட

னட

வ தி

) கழி த கால வ தைத தா

நா

ேபா

ேற) எ

அைத

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அளவ

தா .7

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா ைன


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக ' கனவ

ைன கா

ைஷ தா

அவ க

றினா க

லா

அ தி

' நப (ஸ

வ தி

டா

சீ

(ர

பாக

7, அ தியாய

இைற

நா ப தா என அன

' என அ

தா

க எ

கள

கிேற

இைற

)

த (ஸ

றினா க

வ தி

தா . அ

கன

க ல சண

த ப

டதாக

.9

'

(உ றா

கா சியள

ைமயான) ந

)

:

(அவ கள

றினா க

பா . (ஏெனன

.8' எ

கமா டா

டாேரா நி சயமாக அவ உ

கா

6994

கா

(ரலி) அறிவ

ைன

) அவ கைள

) அவ க

ைன

ைகயாள பாக

)

(நப (ஸ

91, எ

த (ஸ எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

) அவ க

, ைஷ தா

இைறந ப

கா சியள

ய ேதா ற தி

ஏெனன

வ ழி ப

( கா யாகிய நா

யா

6993

கிறவ

) அவ க

அவ கைள

கனவ

91, எ

ைனேய க

கமா டா ல கன

டா .

.10 ேம

, நப

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ தி

,

) )'


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

ல (உ

த (ஸ

யான) கன

பாத (தய கன

ேகார இயலா என அ

6995

) அவ க

ைமயான) கன

(ெபா ப

91, எ அ

) ஒ

ைற

டா

; ைஷ தான டமி

(கா

. ஏெனன

ெச

. ேம

, (இ ப

, ைஷ தா

க த தா(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய

இைற

91, எ

த (ஸ ைன

என அ

க தாதா(ரலி) அறிவ பாள

. ெக ட

. எனேவ, எவேர

இட

லா

) அவ

வ தி

வதா

வ ட ) அவ அ

தா

ப க தி

எ த

கா சி தரமா டா

ைற பா

கா இைழ திட

.

தா .11

) அவ க

) யா

அறிவ

வதா அவ

மா தா

6996

(கனவ

ம ேறா

'

வ டமி

ைஷ தான டமி

பாக

றினா க லா

றினா க

'

டாேரா நி சயமாக அவ

நிஜ ைதேய க

தா .

ெதாட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா .


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

இைற

த (ஸ

) யா

(கனவ

ஏெனன

, ைஷ தா ஸய

இைற

ஏ ப

ெச ெகா

வ தி

என ைகய

வர ப

) அவ க க

ெகா

ெச

. ந

ைன

ெவ றி அள )

ைகய

அ த

(அ

பவ

கமா டா

.

மிய

க ப க

'

ட) ெசா கள ப றி (மதி ள ல

திற

. ேந றிர க

ேகா

) அ ச( நா

ைடய திற

) உற ேகா

கி

ைவ க ப டன.

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

றா க

(கா சியள பவனாக) இ

டா .

தா .

றினா க எ

(கனவ எ

நிஜ ைதேய க

6998

ளன. (எதி க

த ப

இைத அ

91, எ

த (ஸ

'

டாேரா நி சயமாக அவ

கிைண த ெபா

க ப

ெகா ெகா

றினா க

(ரலி) அறிவ

7, அ தியாய (ஒ

பாக

என

6997

) அவ க

ைன

என அ

வழ

91, எ

அறிவ ல

) ெகா

, ' இைற

கைள ஓ ட திலி கிற க

' எ

த (ஸ

) அவ க

ம ேறா ட தி றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.14


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 7, அ தியாய

பாக எ

இைற

றிர

த (ஸ

(இைறய

கா ட ப ட மா நிற பா

6999

) அவ க

றினா க

ல ) கஅபாவ

. அ ேபா

மன த கள

ைடய மன த

வைர

(ப ய) வா வ

' இர

மன த கள

சா

தப

அவ

யா ?' எ எ

டான ஒ

ேட

. ேதா

பா

திரா ைசைய

ேக ேட என அ

. அத லா

' இர

நா ேத

ேபா

மார

த எ

உம (ரலி) அறிவ

. அ ேபா மஸ

ஒேர நா

தா .15

7000

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

கள

நா

, ' இவ

'

(ஈசா)'

ட வல

ைலய

, ' யா

' எ

மஸ

ெகா

ைய

ெகா ேதா

ைடய க

கள

; அ த

ெசா

நிைறய

தா

91, எ

தா ) ம யமி

' இவ

7, அ தியாய

ைன ள

தா . அ ேபா

. அவ

த ஜா

வைர ந

மன த கள

றி

) எ

ததிேலேய மிக அழகான

ெகா

, ' (இவ

. அ ேபா

கனவ

ந பா

அவ

றிவ

. அத

க ப ட

மன தைன

ெகா

கஅபாைவ

ேக ேட

பதிலள

' அ

(

மா நிற தி

தா ; அதிலி ம

'

ேக என

தவ றிேலேய மிக அழகான தைல

அவ

பாக

91, எ

ட தி

இவ ?' எ

பதிலள

க ப ட

.


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 இ ஒ

அ பா வ

அவ க

, 'இ

ெதாட ஓ

அறிவ

மஅம

பாக அன இைற

றிர

தா .

) அவ கள ட

என

கன

பாள

அ பா

ராஷி (ர றினா க

பாள

த (ஸ சி ற

ெச

...' எ

)

றினா க

.

வழியாக ல

.

ஹுைரரா(ரலி)

.

) அவ க

என) அறிவ

91, எ

தலி காம

இ த ஹதைஸ (இைற

தா க

; ப

த (ஸ

)

தா

7001

) அவ க

தா .

(மதனா

ைனயான) உ வ

, அ

த (ஸ

தா .16

ெதாட க

(ரலி) அவ க ள

மாலி (ரலி) அறிவ

பா

அறிவ

இைற

.

7, அ தியாய இ

கா ட ப ட

ஹதைஸ

பதாக வ

கலானா க

வ தா . அ ேபா

பல அறிவ

, இ

அறிவ

அவ க அறிவ

த (ஸ

அறிவ

இேத ஹத அவ க

(ரலி) அறிவ

இைற

வழ க . அவ

ைணவ யாராவா . அ ஹரா (ரலி) அவ கள

வாேற ஒ வ

ஹரா

உபாதா இ நா ெச

(பகலி றேபா

ள ' மி

பா'

ஹா அ

றா

ஸாமி (ரலி) அவ கள

) நப (ஸ அவ

ெச

(ரலி) அவ கள ) அவ க

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 உணவள அவ க

த ப உற

ெதாட

அ ேபா நப (ஸ அவ க ேபா

நா

91, எ

, ' இைற

பயண

ெச

கள

' இ

தா க

' எ ஒ

ெசா

ப ரா

தி தா க

. பற

பற

சி

வ ழி ெத

தப த

. அ ேபா

சில

கா ட ப டா க

' எ

வ ழி தா க

தாய தா

நப (ஸ

)

.

சி

சில

'ம

கிற க

என காக இைற ) த

. அ ேபா

ேக ேட ேபா

நா

. நப (ஸ

அவ கள

'ம

.

கடலி

ன கைள

, ' இைற

லா

வட

அவ கேள!

ப ரா

தி

) அவ க

கீ ேழ ைவ , 'ஏ ) அவ க

ன த ேபா ேற பதிலள

இ த

த (ஸ

தைலைய

ேக ேட

கா ட ப டன .

. உடேன நா

தியாக ஆ

ைன

?' எ

இைறவழிய

ன களாக' அ

றினா க

தா க

:

ேபாராள களாக என

இைறவழிய

அவ கேள! எ

கிறா க

அவ கேள! ஏ

(ம

அவ கேள?' எ

தாய தா

' இைற

வ டலானா . அ ேபா தப

7002

னத

இைற

பா சி

வ றி

அவ கள ேன

, 'எ

ைன

. பற

ஹரா (ரலி) அவ க

) அவ க

ம திய

ேப

டா க

7, அ தியாய

பாக

அவ க கிவ

(உற சி

கி)வ

கிற க

,

, 'எ

பவ களாக என தா க ஒ

. அைத

தியாக ஆ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக ப

நா

,

'


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 அ

லா

(கட இ

வட

பயண ப க

ப ரா

தி

ெச

' எ

' எ

றினா க

)

ஹரா (ரலி) அவ க

ஆவ யா இ ேம ெகா

பயண

ற ப டேபா

இைற

த (ஸ

91, எ

மதனா வ தைட த)

மா

ேநா

அ த ேநாய ேலேய இற

ப ) அவைர நா

. அ ேபா

இைறய

நா

ெபாழிய

(ஆ சி )

.18

டா க

மா . அ

ெச

தி

த அ

காக (அவ கள சா க வ

இைற

உட

ெபா

) அவ க ணய ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

ள பா ட ப

அவ கைள ேநா கி), ' சாய ப க

ைடய

கைவ ேதா . ப ற

த (ஸ

உ ைம

யா

கி

(ரலி) அவ க

யா

சீ

ேபானா . அவ

லா

சா

தா .

ஆைடய ேலேய கஃபன ட ப ட

வ தா க

வராக

கடலிலி

இற

ப ரமாண

ய) அ

. (அத

உ ம

'ந

(ரலி) அவ கள

அவ க

ஹாஜி க ெச

வ தா க அவ

திெமாழி

பைத

. அ ேபா

) அவ க

பவ கள

றியப ேய) உ

ஃ யா

. ப

கீ ேழ வ

(நா

ேபா டா க

அப

அலா(ரலி) அறிவ எ

ெச

7003

) அவ கள ட

மண யான உ

. நப (ஸ

) அவ க

டா க

வாகன திலி

7, அ தியாய

பாக ெப

ேன

தலாவதாக

. (நப (ஸ

கால தி

கட

ெசா

அற ேபா

அ த ைதேய! திவ

டா


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 எ

பத

நா

இைற

த (ஸ

உன த

அவ க ந

ெத

லா

ணய ப

, ' இவ

இற

நட அ

ெகா லா

ள ப

வா

பாக

7, அ தியாய

ம ேறா

ேபா

அறிவ (ர

?' எ

டா . அ

கிேற

என

91, எ

' ேம

இவ ட

ெத யா

' எ

(ம

. அத

நா

லா

, அ னட

(ம

பற

ளா

வாறாய

. அத

இைற

' எ

) எ

த (ஸ நா

றா க

வா

.

யாைர

மா ) எ

த (ஸ

ள ேம க

அறிவ வா

நட

) அவ க

தா க ெகா

ைமயானவ

ட ஹதஸி

. ள ப

றினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

யாைர தா

மதாைணயாக! நா

ைமய

நா

த ைத

மதாைணயாக! இவ லா

ெத யா

தி

, 'எ

அவ கேள! அ

வழியாக வ வ

ைமய

இைற

ணய ப

7004

பாள ெதாட ப

. உடேன

ைல.20

வேதய

) அவ க

ேக ேட

. ேம எ

லா

மதாைணயாக! அத

ஸு

, இைற

றிேன

ேக டா க

தராக இ

' எ

, ' அவைர அ

பணமாக

லா

கிேற

?' எ

ைமையேய எதி பா

அள

) அவ க

எ ப

சா சிய

என

)


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 உ

அலா(ரலி) அவ க

(இைத ேக ட) நா

மிக

(கனவ

அவ க

) உ றி

ந ெசய

மா நா

' எ

இைற ல (உ

த (ஸ

ைஷ தான டமி பாத தய கன

ைஷ தான டமி

எ த

பாதி ைப

இைத நப

ேதாழ கள

மான அ

கிவ

ேட

ெகா

ெத வ

தேபா

. அ ேபா க

ேட

, 'அ

. எனேவ அவ

7005

அ டா

லா

றினா க லா

'

வ டமி

வதா

. எனேவ, உ

உடேன அவ வட

ஏ ப ஒ

.21

றினா க

வ க

) அவ கள ட

) அவ க

ைமயான) கன

த (ஸ

91, எ

கன

காக ஓ

(வ ள க )

7, அ தியாய

.

கவைல ப டவாேற உற

இைற

பாக

கிறா க

பா

கா

திட இயலா நப (ஸ

க தாதா(ரலி) அறிவ

வதா கள

இட ேகார

; ெக ட (ெபா எவேர

ப க தி

தா ப

. அ ேபா

. அவ

.

) அவ கள

திைர

தா .22

Visit: www.tamilislam.webs.com

பைட வர கள

)


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற பா த

த (ஸ

மள

ெகா

) அ ேத

ம க

?' எ

தா க

, ' நா

ெகா

திேன

வைத

' எ

அ ேபா

பதிலள

னட

7006

தா .

) அவ க

ேகா ைப எ

ெவள ேயறி வ

91, எ

. இ

திய

ேட

றினா க , ' இைற

உற

கி

வர ப ட

. ப

அ ன

ெகா . நா எ

தேபா அதிலி ைடய நக க

மதிைய உம

(கனவ

க அ

வழிேய க தா

. அவ கேள! அ த

வ னவ ன . நப (ஸ

) அவ க

பா , ' அறி

) ஒ

பாைல (தாக

எ ' எ

.24

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன வள க


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7

பாக

7, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற பா

த (ஸ

மள

வைத

னட

) அ க

ேட

அ ேபா

நப (ஸ

, ' நா

ெகா

திேன

றினா க

7007

தா .

) அவ க

ேகா ைப எ

91, எ

. ப

. இ ன

திய

றி

மிய

) அவ கைள

நப (ஸ

, ' அறி

' எ

(ஒ

7, அ தியாய ஸய

ைற), ' நா

எ இ

, அ

ெகா

தேபா

. நா

மதிைய உம

பா

பாக

கி

அதிலி உ

க அ

(கனவ

) ஒ

காைல (தாக வழிேய ெவள ேயறி

க தா

ெகா

ேத

'

.

அவ கேள! அ த ) அவ க

உற

வர ப ட

91, எ

ன வள க

பதிலள

தா க

, ' இைற

?' எ

வ னவ ன .

.

7008

(ரலி) அறிவ கி

த ம க

ெகா

தா . தேபா

(கனவ

) ம க

Visit: www.tamilislam.webs.com

(பலவ தமான)


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 ச ைடகைள அண

தவ களாக என

மா ைப எ ட

யைவ

எ டாதைவ ெச

ெச

(

உண ைவ பதிலள

ஸய

(ஒ

ைற) இைற ) ம க

கா ட ப டா க அ

பா

கைள

)

(தைரய

ைற அண

) அவ க க

, ' (அ த

91, எ

ெசா

, இைற

) இ

ெகா

தவராக எ னா க த

ேட

ைன

. ம க

,

' எ

வள க

மா கா

க ைத (மா பதாக)

7009

த (ஸ

தா .

) அவ க

, ' நா

கி

. அவ றி

க தா (தைரய

(அவ கள

) இ

ைற அண

ெகா தவராக என

ெகா

ேட ெச

தேபா

தவ களாக என

மா ைப எ ட

மா ைப எ டாதைவ

யைவ

தன. உம

அளவ

(நளமான)

கா ட ப டா ' எ

)

அவ கேள?' எ

) அவ கள

றி

(அவ கள

) மா ைப

ச ைடக

(பலவ தமான) ச ைடகைள அண

(அவ கள

ச ைடெயா

த (ஸ

(ரலி) அறிவ

(கனவ அவ றி

க தா

. அவ றி

(அவ கள

.25

7, அ தியாய

பாக

ன வள க

) அவ க

ெசய

தா க

இைற எ

ேக டன . நப (ஸ

கா ட ப டா க தன. அவ றி

நள ) ச ைடெயா

றா ' எ

) தா

' (இத

தன. உம

அளவ

கட

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ம க

தன.

,


91.fdTf;F tpsf;fkspj;jy;

ghfk;-7 ) தா

' (இத

ேக டன . நப (ஸ உண ைவ பதிலள

பா

ைக

(அ

னாைர

இைத

(அத ெகா

ேம ப

ட) ம க அ

) அ

லா

அவ கேள?' எ

) அவ கள

' எ

ைற

மா

(வ ள க

கா

க ைத (மா

பதாக)

அைவய

, ' இவ லா

தி

(எ

ெசா இ

அவ க

ேத இ

கவாசிகள

ேன

, 'அ ைறய

) அவ கள

கால தி

காண ப ட

நட ப . அத

இ கீ

றா க

வ ' எ

சலா (ரலி) அவ கள ட ெசா

ஸஅ

. அ ேபா

ெச

றி

. அதி

தா க

கைள ) கட

சலா (ரலி) அவ க

கா ஒ

ெயா

அம

றின ' எ

இ றி

தா .

உம (ரலி) அவ க

காரண , நப (ஸ ப

அறிவ

இ ப

) ப ைமயான திய

ச ைடக

சலா (ரலி) அவ க

இ ப

வத

(அதி

) ஓ

) ம க

ெத யாத ஒ

, இைற

7010

) அவ க

ள வாசலி

ேக ட நா

றி

றி

91, எ

உபா (ர

(மதனா ப லா

, ' (அ த

கைள

மாலி (ரலி) அவ க அ

.

7, அ தியாய

பாக நா

) அவ க

ெசய

தா க

ன வள க

. றின .

' (த

கைள

. லா

யவ

. தம

ல. (ம க

) நா

ட கன

க . அ

திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

ேபசி தா

சிறிய பண யா

.