Issuu on Google+

77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

பராஉ(ரலி) அறிவ அ

ைகய எ

க , 'க

தி

' எ

ஸய

லா

அன

) அவ க

லமா(ர

- அ ள

லா

டா க

ெச

லா

வ ஷய

திய ) ப

ெபா

ெதாட அ

ட ஏ

க டைளய

ட ஏ

77, எ

லா

லா

கல த (எ ள

. சாதாரண பய

,

ேக எ க

கைள

சாைட, த

கைள

ைண

கைட ப ப

, அல

த ப த

, ெம டா

கார ப

.68

5850

) அவ க

அறிவ

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

வ தா களா?' எ

றா க

- எ

தைட வ தி தா க

6, அ தியாய

ெதா

, ' ஜனாஸா' ைவ

(ய

பாக

நா

லி

(மஸரா) உ

) பதி

நப (ஸ

வ சா

அவ)

வானாக எ

5849

தா .

ேநாயாள ைய நல மியவ(

77, எ

ேக ேட

தா .

) அவ க

. அவ க

, 'ஆ

காலண க (ெதா

.69

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ தா க

)'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக உைப நா

ஜுைர (ர

லா

ெச

வைத பா

பா

கவ

என

ேத

ேக டா க அ

ேம ந

சாயமி ந

'இ இ

வைத

ரா ' க ரா

ேதாழ கள

ேட

ேட

. ேம

. ேம

பைத க

அவ ைற

ேபா

ம ேட

. ந

ம க

(உ

சாயமி (

(

ெச

கைள

வைத நா

ஜுைரேஜ!'

) அத

ைலகள ைலகைள

அக ற ப ட) ேதா

, (

ேட

, ந

ேபா

னா

வ ஷய

யமான ' ஆகிய) இர

' க

நா

' அைவ யாைவ? இ றி வ

' (கஅபாைவ

ேவெறவ

. அவ க

அண வைத க

தா .

ஆைட

வைத

ெக

லா

(ப

நா எ

. ேம

மாத) ப ைற பா

ஹ ) எ டாவ

(இவ

ேட

) ம த வ

,

ட வைர

ன காரண ?)' எ

. அ

கஅபாவ அ

க டாமலி

ேக ேட

றிேன

. நா

ம காவ

அத

. உ

ெதாட

காலண கைள ந

அறிவ

உம (ரலி) அவ கள ட , ' ந

வ ' ம

5851

) அவ க

ைல' எ

' ஹஜ ம

77, எ

வ ,

லா

ைலகைள

உம (ரலி) அவ க ெபா

தவைர இைற

யமான ஆகிய) இர

மா

த (ஸ

ைலகைள ம

) பதிலள

) அவ க

தா க

(ஹஜ

ேம ெதா டைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

:


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பா

ேத

ெச

. (எனேவதா

கைள

ெபா

நா

அ ப

காலண கைள அண வைத அத பா

தி

கிேற

பா

தி

கிேற

கிேற

எ டா பா

நா

ததி

த (ஸ

. (

.) (

அக ற ப ட)

) அவ க

தி (உ

) ெச

அதனா அதனா

எ டா

நா

தயாரா

(த (எ

) இ

ரா

நி

ஆைட ஆைட க

லாத

வைத கிேற

. ம

) சாயமி ) சாயமி

வைத

வைத

வேதா, இைற

வைர இ

ரா

த (ஸ

)

நா

ைல.

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ ரா

) அவ க

) பயண தி

கிேற

த (ஸ

அவ ைற அண வைத வ

. எனேவ, நா

பாக

. எனேவ, நா

நிறேமா, இைற

ெச

தவைர இைற

யவ

77, எ

5852

தா . ம

ெச ய

சாய

அவ க

தைட வ தி தா க

சாய

இட ப ட ஆைடைய அண ய

கிைட காதவ , (ேமாஸா க

. ேம எ

, ' (இ ) கா

ரா

'வ

' எ

டா

வாசைன இைற

ைறகைள அண ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)

ேபா

) காலண க

; கா

ைறகைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 க

கா

இைற

த (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

பாக இைற (இ

கீ ேழ இ

த (ஸ ராமி

காலண க

என இ

அ பா

பாக

77, எ

) கீ ழ

லாதவ

6, அ தியாய

ேபா ெதாட பாக

) அவ க

(அண

) ெகா

' எ

.71

னா க

அறிவ

கி இ

தா க

77, எ

:

லாதவ

(ேமாஸா க

கா எ

) கா

ச ைட அண

ெகா

ைறகைள அண

ெகா

தா .

5854

தா .

தா

, காலண அண வைதேய வ

6, அ தியாய

க த

5853

(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ெசா

) அவ க

ேபா

தி (உ

ெகா

ேபா

ப வ தா க

77, எ

) ெச

ேபா வல

, தைலவா

ப க திலி

.73

5855

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

. .


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ ந

இைற க

த (ஸ

காலண அண

கழ

ேபா

தலாவதாக

6, அ தியாய

இைற க

ேசர

கழ றிவ க

; அ

வல

காலி

இ வதி

கழ இ

அண க

தியாக

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ கள

6, அ தியாய

77, எ

77, எ

; அைத காேல

!

5856 றினா க

நட க ேவ ல

இர

'

டா . ஒ ைட

, இர ேசர அண

5857

தா . காலண

. வல

தா .

) அவ க

'

.

6, அ தியாய

பாக

, கழ

காலண ய

பாக நப (ஸ

காலி

77, எ

த (ஸ

ஒேரெயா

ெகா

தலி

இட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

றினா க

ேபா

தலி

அண வதி என அ

) அவ க

இர

வா க

தன.

5858

Visit: www.tamilislam.webs.com

காலண கைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஈசா இ

அன

மா

காலண கைள எ ன

(ப

நப (ஸ

(ர

கா

றி

) அவ கள

அன

காலண யா

) அவ க

டார தி

77, எ

6, அ தியாய

பாக நப (ஸ

) அவ க

ெகா

ம க

நப (ஸ

திய

(இ

னான(ர

) அவ க

, 'இ

தா

.74

தா . ப அவ கைள

பதன ட ப ட ேதா

.76

5861

) ெதா

மாத தி வா க

அம வா க

) இர

இரவ

ேநர தி

. அைத

பக

ேநர தி

பாைய அைற ேபா (கீ ேழ) வ

.

) அவ கைள ேநா கி வ வா

றா க

ஆள

னா க

(ரமளா

(அதி

தா .

ஆ கி ெகா அத

ட இர

5860

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ெகா

.

' எ

சா க

திர

தா . வா க

) ஸாப

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

அறிவ இர

னா க

ைகய

6, அ தியாய

பாக

) அவ க

மாலி (ரலி) அவ க

ெதா

அவ க ) ம க

ட (எ

ேச ண

ெதா

வா க

ைக) அதிகமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 வ டேவ, நப (ஸ ெசய அ

கைளேய ெச

லா

ெசய எ

. ஏெனன

கி

77, எ

ேமல

கிக

ெகா

அவ கள ட

எ ' எ

இைற

அவ க

இய

ற (ந )

சலி பைடயாத வைர மிக

நிைலயாக இ

பமான (ந )

பேதயா

'

5862 தா .

அைழ

ெச

, 'எ

னட , ' எ றா க

என ' எ

மகேன! நப (ஸ

அவ ைற அவ க

ெச

றா க

க அ

னட , ' எ பதாக

தி எ

. அ

வாேற நா

ேடா . அ ேபா

) அவ கைள மகேன! (நப -ஸ

ைறவாக ப

வதா?' எ

) அவ க

)

(ம கள ைடேய)

. எனேவ, எ ைம ெச

நப (ஸ

)

த ைத ம ரமா(ரலி)

ைம மகேன! என காக நப (ஸ

. அைத ம யாைத

த (ஸ அ

சில வ தி

பதாக

அவ கைள, அவ கள

, ந லா

தா

த ைத) ம ரமா(ரலி) அவ க

அவ க

. அ

ம ரமா(ரலி) அறிவ

அவ கள ட

நா

ைறவாக இ

,

6, அ தியாய

(எ ப

வா

களா

.77

றா க

ம கைள ேநா கி, ' ம கேள! உ

சலி பைடய மா டா யாெதன

பாக மி

) அவ க

) அவ கைள

திய நா

, 'உ

ேக ேட

ச வாதிகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத ல ' எ

காக


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெசா ப

ல, நா

தா

அைத

'த அல

, சிவ

சாைட, ெவ

வ சா

) அவ க ப

அவ) ெச

கார ப

நப (ஸ

ெசா

'த ெம

பா திர எ

லா

, சலா

. அ ேபா

கிெயா

ெகா

ைவ ேத

' எ

ெசா

லி

.78

தா .

க வைளய ' , சாதாரண ப

தி

ஆகிய ஏ

லா

ெபா

ெதாட க

அ பதி

அ லா

ெச லா உ

ைர ப

(அைத) நிைறேவ ற உதவ

(மஸரா), ப கைள

தைட வ தி தா க

லா

அவ க

ைற எ

5863

க எ

ேட

ேமல

காக நா

தா க

, ' ஜனாஸா' ைவ லி

(ய ஹ

தவ

77, எ

க ேமாதிர ' அ

கார ப

ஆஸி (ரலி) அறிவ

பராஉ இ

பதி

ெகா

6, அ தியாய

பாக

) அவ கைள

த ப ட அல

, ' ம ரமாேவ! இைத உ

ம ரமாவ ட

நப (ஸ

ெபா

, வ ம

, த

கல த (எ பய

. ேம

திய)

டா

, ேநாயாள கைள நல மியவ(

, ேக எ

த ப

ைகய ைண

வானாக எ

அைழ ைப ஏ ப

, ச திய

அநதிய ைழ க ப டவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உதவ

க டைளய

ஆகிய ஏ

77, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

தைடவ தி தா க இ

ம ேறா

பாக

லா

இைற

அறிவ

ெகா

த (ஸ டா க

க ேமாதிர ைத அண யேவ

பாள ெதாட

77, எ

. அத

ேமாதிர

ெச

டாெம

(ஆ

)

வழியாக

மிைழ

க ப

ைற

தயா

.

தா .

க ேமாதிர த

டா க

) ெகா

க ேமாதிர ைத( ) ெகா

அறிவ

5865

ெகா

(அண

(அண

தா .

) அவ க

ப ) ைவ

தயா

5864

உம (ரலி) அறிவ

அைம கள

கைட ப

.

6, அ தியாய

கைள

.79

டா க

6, அ தியாய

பாக

(ந )ெசய

ைகைய ஒ

. (இைத

டா க

. (இைத

கழ றி) எறி

டா க

க வ

யவா

ட) ம க க

(உ

ப கமாக

(அைத

ட) நப (ஸ

ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

) அவ க

ள ேமாதிர

. 80

)

(அண

ைற

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

தயா ஒ ர

டேபா

ேபா

தயா

அண யமா ேட

டா க

' ெவ

மிைழ

ப ) ைவ தா க ) எ

றா க

ைகைய

. அதி

'

ஹ ம

பைத நப (ஸ வ

. பற

. ம க

ள ேமாதிர ' ஒ

(இல சிைன) ெபாறி தா க

) ெகா

கழ றி) எறி

' எ

) ெகா

, ' நா ெவ

ெவ

ைற

.

) அவ க

இைத இன

ள ேமாதிர

ள ேமாதிர

ைற

கைள

.

) அவ க

அண

ெகா

பற

டா க

அண ' எ

. அத

(அண

ேமாதிர ைத(

(அண

அவ க

கேமாதிர ' அ

ஹ ம

தயா

நப (ஸ

பாக

' (இைற

அண யலானா க

'அ

'த

டா க

ப கமாக அைம

அைத

தா .

) ெகா

(உ

லா

ம க

5866

) அவ க

(அண யவா

77, எ

. பற

தா க

கிண றி

6, அ தியாய

. இ

அ த ேமாதிர ைத

(அைத) உம (ரலி) அவ க திய

(தவறி) வ

77, எ

(ரலி) அவ க உ

மா வ

, பற

(ரலி) அவ கள டமி ட

.81

5867

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா அ

(ரலி)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

லா

இைற பற

த (ஸ அைத(

மா ேட

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க

கழ றி) எறி

' எ

றா க

எறி

பாக

6, அ தியாய

அன

டா க

77, எ

5868

இைற

த (ஸ

ேட

. பற

ம க

) ெகா

டா க

எனேவ, இைற

ைற அண

ெகா

இைத இன ஒ

கள

(த

க) ேமாதிர

தா க

ேபா

அண ய

கைள(

கழ றி)

.

ம ேறா

ைகய

, (அைத ேபா

ெவ

) ெவ

ள ேமாதிர

ள ேமாதிர

கைள

ைற

ெச

.

த (ஸ

இேத ஹத

தா .

) அவ கள

) அவ க

கழ றி) எறி தா க

கழ றி) எறி

பாக

, ' நா

. ம க

நா

ேமாதிர ைத(

மாலி (ரலி) அறிவ

தா .

கேமாதிர

.

(அண

( . ப

தலி ன

அண ம க

தி

த) த

(த

(த

க)

க) ேமாதிர

கைள(

டன .

6, அ தியாய

அறிவ

77, எ

பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

5869

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஹுைம

இ தவ

(ர

) அவ க

அறிவ

அன

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

அண

)தி

தா களா?' எ

இரவ

(ப

தி

இஷா ெதா

ப னா க

ேபா

.) ப ற அவ கள

கிவ

டா க

தி

கிற க

கிைட

நப (ஸ

. (ஆனா .) ந

, ந

ைகய ேலேய உ

ெகா

ேடய

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ கள

பதி

)

நா

மி

ம ேறா

77, எ

அவ க

(க

வள

) அவ க

தினா க

மி

ெதா

ேநர

வைத

. (அ

வைர அத

)' எ

றா க

.82

ளய பாள

ள யா

கா தி ந

ஆனதாக இ

ஆனதாகேவ இ ெதாட

வழியாக

பா

கா தி

ைகைய எதி பா

ள க

ெவ

.

ைம உ

வைர க

5870

ேமாதிர

(

கைள ேநா கி

) ேமாதிர

, 'ம க

தயா

, ' நப (ஸ

வைர தாமத ப

அவ க

ெதா

எைதேய

தா .

ெவ அறிவ

. அத

) அவ க க

ேமாதிர

பாதி இர

ைக நட தினா க

உற

ெதா

ைகைய

. இ ேபா

ெதா அ த

) அவ க

ேக க ப ட

ெதா

. அ ேபா

தா .

. அத

(க

.

அறிவ

க ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ஸ ஒ

ெப

வழ

கிட (-ம

ெசா

மண நப (ஸ

லிவ

அவ

தா

ெகாைடயாக

ெகா

ச ேய' எ எ

றா .

அவ

கீ ழ

நி

றி

தி

மண

ெகா

ெகா

) பா ' எ

றா க

லா

, ' ேபா

மதாைணயாக! ஓ தா . அவ

ள-)ேவ வ

ட ஒ

றா

ேம

' எ

. இ

இவைர

' இவ

ராக - மண

றா . நப (ஸ

. அ த மன த

ேமாதிர

ேள

' (இைற

என

ளதா?' எ

பள பாக

அவைர

(எ

மதாைணயாக! ஏ

ேத ேபா

.

) அவ க

ஏேத

) அவ க

ைலெய

றா . நப (ஸ

, 'அ

ைன

டா க

பைத

ல, அ த மன த

தி

, 'எ

தா . நப (ஸ

தா

க உ மிட

) அவ க

கி அண

ேதைவய

பவ

ெசா

தா

ெகா

மா எ

தி

றா . நப (ஸ

லா

ட ேநர

கிைட

ைன

ட ேநரமாக நி

மண

ேபா

றி எ

தா .

) அவ கள ட

பா ைவைய

அவ கேள!) இவ

' (ஏேத

5871

ஸஅ (ரலி) அறிவ

பா

77, எ

) அவ க

ேகா) கிைட கவ

ேமாதிரமாக இ தி

ப வ ட

, 'இ

கிைட கவ

ட இ

கவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ைல'

தா ைல,

ைல' ைல. அ த


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மன த , ' எ வழ

ைடய கீ ழ

கிேற

அைத இவ அண

' எ

நப (ஸ

றா . அ ேபா

அண

ெகா

அ மன த

தா

டா

வர ப டா . நப (ஸ மன பாடமாக) உ ஆ

கைள எ ' எ

றா க

அன

நப (ஸ வன அ ேபா

ெகா

தேபா

, 'உ

' அ நப (ஸ

ெகாைடயாக

, 'உ

ைடய கீ ழ

இ இ

டா . ப ற

கா கா

அவ

ஆன இ

' எ

றா க ப

ெச

அைழ

ன (அ தியாய

, 'உ

தி

. உடேன வைத

ல அவ

ன அ தியாய

) அவ க

ைண உம

கியா?

. அைத ந

தி

வர ெசா

றினா . நப (ஸ காக இ ெப

மண

க உ

க எ

சில

ெச

.83

77, எ அரப யர ல

) அவ க ம

ேக க, அவ

5872

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

மண

அவைர அைழ

?' எ ண

6, அ தியாய

பாக

இவ

) அவ க

அ தியாய

ைவ ேத

கி அம பா

நா

நப (ஸ

அதிலி

அதிலி

) அவ க

அ தியாய

கிைய அவ

தா .

லாதவ களான (ேரா

' ம கள

சில

) அவ கள ட , ' அரப யர

'

நா ைட

க த லாேதா

ேச

த) ' ஒ

த வ

ப னா க

திைர

ள க த ைதேயா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஏ

ெகா

ெவ

' எ

ள ேமாதிர ைத

ஹ ம

) எ

அவ கள பா

வா க

ெச

வ ரலி

' அ ள

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

அ இ 'அ

த (ஸ டா க

. பற ' எ

இல சிைன ' பாக

'

ஹ ம

, உ

லா

. இ ேபா

ைகய

ஒ த

' (இைற

நா

' நப (ஸ

' அ த ேமாதிர

மி

) ன யைத

5873 ெவ

(அவ கள

மா

கிண றி ஹ ம

6, அ தியாய

) அவ க

தா .

) அவ க

. அ

' அவ கள

77, எ

(ரலி) அவ கள

அதி

. உடேன நப (ஸ

.

பாக

ெகா

ல ப ட

இல சிைன ெபாறி தா க

ேபா

இைற

ெசா

ைகய

ள ேமாதிர வா நாள இ

லா

77, எ

5874

ைற

) அவ கள . பற

(ரலி) அவ கள (தவறி) வ

ைகய வ

' (இைற

தயா

(அண

ைகய

, உம (ரலி) அவ கள இ . அதி த

. இ

திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

) எ

. பற

,

ைகய அ

ெபாறி க ப ஹ ம

)

த றி

.84


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

தா .

நப (ஸ

) அவ க

ெச

ேளா . அதி

ெபாறி ேவ

டா ' எ

றா க

நா

(எ

ைற தயா

ஹ ம

அன நப (ஸ

அவ கள ட , ' த ப

(இ ேபா

த ) பா

லா

' எ

ேவெறவ

) பா

ைற தயா

ற) இல சிைன ஒ

ைற

இல சிைன ெபாறி க

வ ரலி கிேற

மி

ன யைத

.85

தா . க த

திைரய ட படாமலி ' எ ெவ

ற ப ட ள ேமாதிர

லா

' (இைற

. நா

அவ கள

ேபா

ேமாதிர

5875

க த

) அவ க

ெபாறி க ப

, ' நா

(ைபஸா திய) ேராம க

கமா டா க

எனேவ, நப (ஸ ஹ ம

77, எ

ெச

) அவ கள

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

ேபா

. நப (ஸ

ேபா

மன திைரய

6, அ தியாய

பாக

'

('

ேளா . எனேவ, அைத

இ ேபா

ேமாதிர

த ைகய

எ தா

த வ

ப யேபா

அைத ேராம க

. ைற

ஹ ம

தயா ) எ

ெச

தா க

. அதி

இல சிைன

(ப ரகாசி த) அத

.87

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெவ

ைமைய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

லா

நப (ஸ உ

ைக

ேமாதிர

க ேமாதிர

ப கமாக ைவ

கைள

ெச

ேமைடய

' நா

ெச

அைத

(அறிவ அறிவ ைகய பாக அன இைற '

தி

அைத( பாள கள பாள

. ஆனா வ

) அவ க டா க

77, எ

) அவ க லா

ெச

, அத

. ம க ஒ

டா க

ைவ

) அவ க

ேபா றி

இன அண யமா ேட

. ம க

எறி

) அவ க

(நப (ஸ

) அவ க

ெசா

னதாகேவ எ

' எ

வாேற) த

) நப (ஸ

லா

யா(ர

மிைழ

(அ

நா

அைத நா

வரான) ஜுைவ

வ ' எ

டன .88 கிறா க

ேமாதிர ைத ) த கிேற

.

5877

மாலி (ரலி) அறிவ

ைற தா க

) ஏறி, அ

கழ றி) எறி

ெகா

த (ஸ

ஹ ம

ேத

6, அ தியாய

அண

(மி ப

நாஃப உ(ர

அண

தா .

தன . (இத கிைடய

ெசா ெபாழி

றிவ

5876

உம (ரலி) அறிவ

) அவ க

77, எ

ெவ

தா . ள ேமாதிர

' (இைற

ைற

ஹ ம

ெச ) எ

, அதி இல சிைன

Visit: www.tamilislam.webs.com

: வல

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெபாறி தா க '

ஹ ம

யா

. ேம

, ' நா

அைத

லா ேபா

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

, 'அ

கலஃபா (ஆ சி

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ கள

. அவ க

) கர தி

(ஆ சி

கால தி

ஹ ம ' எ

77, எ

. எனேவ, ேவ

டா ' எ

.89

றினா க

தினா க

) இல சிைன ' எ

(அதி

வ க வ ய

வ ய

அவ க

. அ ேபா

, 'ர த

' எ

.

5879

தா . ேமாதிர ப

ேள

, அதி

தைலவராக) ஆ க ப டேபா க த

திைரய

. '

லா

நப (ஸ

ெச

தா .

காண ப ட) ேமாதிர (

வ ய

ைற

5878

அளைவ வ ள கி) என

டதாய

' என இல சிைன ெபாறி

77, எ

(ரலி) அவ க

ெகா

ள ேமாதிர

இல சிைன ெபாறி க ேவ

பாக

(ஸகா தி

ெவ

த உம

(அவ கள அ

. அ

ப ப

) கர தி

வா நாள

(ரலி) அவ கள

(ரலி) அவ க இ

. உ

) அவ கள (ஆ சி ப

மா

கர திேலேய

கால தி

உம (ரலி) அவ கள

(ரலி) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆ சி


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கால

வ தேபா

அம

தி

கழ

வ நா

நா

அ பா நப (ஸ

' பற

ெப

க டைளய

(ர

கிண றி

. அ ேபா ப

) ேபா பா

77, எ

(ரலி) அறிவ ) அவ க

. அவ க லா

(வ ள

) ம

(தவறி கிண மா

ெகா

)

(ரலி) அவ க

ேதா . ப ற

. அ ேபா

) ேமாதிர ைத

பத காக) உ

தா க

, கிண

ட (அ

5880 தா . (ேநா

) ெப

) உைரயா

( கா யாகிய நா ப

டா க

(கழ றி) ப லா வ

(அ

வா )

6, அ தியாய

அ தி

தா க

ேத

த ைமயறியாம

ைல.90

நா அ

(

கிைட கவ

ேட

ைற) அ

மாக இ

. (அைத

ெகா

(ஒ

(ஏேதா சி தைனய

அண வ

நைர இைர

பாக

அவ க

தேபா

தி

(ரலி) அவ கள

) அவ கள

அறிவ

)

த ம

. உடேன ெப

ெச

ெதா

ைகய )

கல

ெதா

தா க

பாக

கிேற ப

(த ) ெம

ணய ப

நாள (

வத

.

: அவ க கைள

ேபாடலானா க

ேமாதிர ' எ

அதிக ப யாக இட ெப

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள இ

.91


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அ பா

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ர அ க

ெதா

பற ெப

ெப க

ெப

ெச ந

77, எ

ெகா இ

ற ப

ைக எ

அவ க

இர

) ெதாழவ

உ தரவ

மண மாைலகைள

டா க

ைல.

. உடேன

(கழ றி) த மமாக

வழிய

ப வ

) அவ க

மதி வழ

ைம (ர

அ த

ெதா

க ண

தா க

னா க அறிவ

(பன}

. (ேத ) ெச

கிைட க

மி

தலி

. நப (ஸ

ெச

தி (உ

றேபா த

ைல. அ

. அ ேபா

ள னா ஓ

லா

) அவ க ) ெதா

ண க

. இ த வ ஷய ைத அவ க

) வசன ைத அ

) அவ க

ேபா

ப ைவ தா க

. அவ கள ட

ெசா

மாைலெயா

) ெதாைல

சிலைர அ

) அவ கள ட

ள அ

5882

மா(ரலி) அவ கள

யாமேலேய அவ க

நப (ஸ

) (ெதா

தா .

தி ேத

(அ த இட தி ெச

திட

த ம

) அ

ேபா லி ேநர

ைக

.

ன டமி

அைத

(ெதா

. அத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

தா .

காதண கைள

6, அ தியாய

பாக

5881

நாள

தா க

கள ட த

த தா க

77, எ

தி (உ (தி

' தய

, 'அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ப வ

' (ெச

.

அறிவ

ைக ைல.

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மாைலைய நா

(எ

சேகாத ) அ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

அ பா

அத

நாள ச

ெதாழவ

77, எ

(ரலி) அறிவ

) ெப

(ேநா

ைல. ப ற ெச

தா

) அவ க

அவ க

ைடய க மைல(

கழ றி)

பாக

6, அ தியாய

77, எ

நா

மதனா கைடவதிகள

வ ' ெபா

த (ஸ ) ெச ைபய

) அவ க லேவ நா எ

ேக?' எ

இர

ெப

ர அ

அவ க

(ரலி) அவ க

த ம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கிய

ேத

'

.92

தா .

அத

வா

5883

நப (ஸ ப லா

இரவ

என அதிக ப யாக இட

இைற

மாவ டமி

(

ெதா

தா க

.

தலாக) எைத

ெப

க டைளய

கள ட டா க

(மகள

. உடேன, ஒ

தி

) ெப

ேபாடலானா .

5884 தா . ஒ

றி

(' பன} ைக

(அவ க

ேத ட

கா' கைடவதிய

. அவ க ) ெச

)

(◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள

ேற

ைற ேக டா க

. (வ . பற

வ த ' அலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

,) மக


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஹசைன ஹஸ

வ தா க வ

தப

த ப

) அவ க ப ரா

இைற இ

அல(ரலி) அவ கள

மண மாைல ஒ நப (ஸ

ெச

(நப (ஸ ஹஸ

றா க

) அவ க

. ஹஸ

ைற அண இ ப

தப த

(ரலி) அவ க

நட

ைகைய இ

வா

) அவ கைள அைண திட) அவ கைள ேநா கி

(ரலி) அவ கைள அைண

. ந

தைன ெச

த (ஸ

இவைர தா க

) அவ க

ெகா

, ' இைறவா! நா

இவைர ேநசி பவ கைள

ேநசி பாயாக!'

.

அ ப

ப ரா

(ரலி) அவ கைள வ ட ேவெறவ

கவ

தைன ெச என

த பற

அதிக

அலய

6, அ தியாய

அ பா

77, எ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

5885 தா . ஆ

கள

ெப

கைள

ேபா

யமானவராக

ைல.94

பாக இைற

. அ ேபா

.

இவைர ேநசி கிேற

ஹஸ

றா க தி

அவைர ேநா கி

வ தா க

' எ க

. அவ கைள

ைகைய வ நப (ஸ

(ரலி) அவ க

ஒ பைன

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெச

ெகா

ெகா

பவ கைள

பவ கைள

இேத ஹத

ம ேறா

பாக

6, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ ஆ ேம எ

ெப

ேபா . அ

(நப யவ க

ைடய

(ஆ

நப (ஸ அ

) அவ க லா

கைள

ெதாட

ேபா

வழியாக

ெகா க

வ இ

ெப

க ப

ெகா

கைள

கள லி

.

சப

கைள

தா க

ெவள ேய

னாைர ெவள ேய றினா க

னாைர ெவள ேய றினா க

. '

.

.95

5887

ைணவ யா லாத ெப அ

ஒ பைன ெச அறிவ

ஒ பைன ெச

) அவ க

77, எ

ேபா

தா .

அலிக)ைள உ இ

கைள

5886

வாேற நப (ஸ

6, அ தியாய

பாள

ஒ பைன ெச

உம (ரலி) அவ க பாக

அறிவ

.

77, எ

, ' அவ க(ள றா க

கள

தா க

(ரலி) அறிவ

) அவ க

கைள

, ெப

சப

அப உம

உ ம தா க

யாவ ட

ஸலமா(ரலி) அறிவ

தா .

லாத) ' அலி' ஒ

. அ ேபா 'அ

லா

அ த அலி, எ

தேபா சேகாதர

ேவ! நாைள உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 தாய ஃ நா

நகர தி

கா

கிேற க

(சைதம

வரேவ அவ நா ம

றா க

லா

கா சி த

ெவ றியள ெகா

ப க

.) ஏெனன

மகைள உன

, அவ க உ

ப க

)ட கள ட

வா

ேபா

நா ' எ

றா .

.

சைதய

கா சி த

இர

'ப

◌ஃைகலான

, ' (அலிகளான) இவ க

ஓர வதா

தா

(சைத ம

( கா யாகிய நா

ைடய வய கள

லா

, ப

) அவ க

டா ' எ

அ தி

. (அவைள மண

ட)

உடேன நப (ஸ அ

நா

ெசா

கிேற ம

கிறா ற

ப க

)

கள

' எ

கள ம

: காரண தா

அ த அலி ெசா ேச

கா சி த

ப க

'

னா . அ த நா

ஓர

கிறா

களாக

' எ

றினா .96 ' தரஃ ' (ஓர ) எ றி ப டாததா

' அ பஉ' (நா

வ தி

மாறாக) ஆ

பாக

6, அ தியாய

பாலாய ), ' ஸமா

பாலாகேவ (

77, எ

ல தி

, அ ' (எ )

ெவள பைடயாக ) ஆகிய எ

றி ப ட ப

ளன.

5888

Visit: www.tamilislam.webs.com

(இல கண


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ ப

) அவ க

மைசைய

க த

என இ

உம (ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

தேசதன

உபேயாகி ப மைசைய

.97

அட

5889

) அவ க

'

தா .

77, எ

, ம ம உ

, அ

றினா க

'

ைய

கைள அக

க த

மர கள என அ

இய ைக மரப

த (ஸ ெச

றினா க

ெகா

, நக

ஆகிய இ த ஐ

கள திட சவர கைள ெவ வ ஷய

க திைய ெகா

,

இய ைக

அட ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற கைள

77, எ

த (ஸ

கைளவ

இய ைக மர கள

தா .

5890

) அவ க

, நக அட

றினா க

கைள ெவ

\ ' \ r \ n\ r \ nம ம உ

, மைசைய

. \ r \ n\ r \ nஎன இ

க த

ப ப

உம (ரலி) அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆகியன தா .


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

இய ைக மர க கைள க த

77, எ

) அவ க

ஐ தா

கைள , நக

5891 றினா க

. வ

ெகா

தேசதன

வத கக சவர

கைள ெவ

' ெச

ெகா

, ம ம உ

க திைய உபேயாகி ப

, அ

கைள அக

, மைசைய ஆகியைவ தா

அைவ. என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

77, எ

த (ஸ

இைணைவ பாள க ஒ ட ந என இ (இத இ பா

மா

பாள கள

. (ஒ

றினா க

ெச

'

: தா கைள வளரவ

. மைசைய

.

உம (ரலி) அவ க பா க

5892

) அவ க

உம (ரலி) அறிவ அறிவ

தா .

தா .

ஒ ஹ

வரான நாஃப உ(ர அ

உ ரா

) ேமலதிகமாக உ

) அவ க ெச

தா

ளைத (க த

கிறா க த

தா ைய

) எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

: ப

வா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

மைசைய ந என இ பாக

சிய

த (ஸ

) அவ க

ஒ ட

க த

6, அ தியாய இ

அன

சீ

(ர

ஸாப அன சிய சாய

றினா க க

) அவ க

ேக ேட

6, அ தியாய அ

77, எ

னான(ர

அறிவ

கிற அளவ

.

' எ

தா .

) அவ க

. அத

அவ க பதிலள

(த

நைர

, ' நப (ஸ தா க

) சாய

) அவ க

.99

5895

) அவ க

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ டா?' எ

5894

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ டா?' எ

'

. தா ைய வளரவ

தா .

77, எ

சிறிதளேவ நைர ஏ ப பாக

5893

உம (ரலி) அறிவ

ஹ ம நா

77, எ

ேக க ப ட நைர கவ

அறிவ

தா .

) அவ க . அத

(த அவ க

ைல. அவ கள

நைர

) சாய

, ' நப (ஸ

) அவ க

தா ய லி

த ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கைள நா பதிலள

மா

நப (ஸ

அ தி ஒ

ஸலமா ஒ அதி ஒ

இ ன ம

அறிவ

கண ெக

தி

' எ

.) அ

ேநா

அ த

அ ெவ

அறிவ

, அவ

பா

ேத

வா க

. (அதி

ைன எ . (உ

ஆனதாக இ

. (ெபா

ப ைவ பா . (அவ க கி அ

தா . எ

ப ைவ தா க

ள யா

ஏ ப டா

சிமிைழ எ

) அவ க

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

வ தா க

ஹ (ர ெகா

கள

ைய

பா திர ைத

ெகா

ேண

பா .) நா

பாக

லா

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

ேட

5896

) அவ கள

நப யவ கள

கா

ைணவ யா

சிமிைழ

நப (ஸ

77, எ

) அவ கள

ப தா

தா

.

6, அ தியாய

பாக உ

நிைன தி

தா க

வாக யாேர பா திர ைத

த மிடமி

. அைத ேநாயாள

) சில சிவ

கைள

. பாள

வ த தி

ராய

) த

6, அ தியாய

(ர வர

77, எ

கைள ம

) அவ க கா

அளைவ

, (சிமிழி னா க

5897

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

. )


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உ

மா

நா

அ தி

கள லி

மா

இ ன ம

77, எ

அ தி

னா க

6, அ தியாய

இைற

(

லா

இ ன ம

பாக

கள ட

அறிவ

நப (ஸ

தா .

) அவ கள

கா

னா க

ஹ (ர

) அவ க

) அவ கள

அறிவ

தா .

ைய சிவ பானதாக என

5899

) அவ க

தவ க

சாயமி

என அ

நப (ஸ

77, எ

த (ஸ

கிறி

ைய எ

) அவ க . அவ க

.100

பாக

த க

ேற

5898

ஸலமா(ரலி) அவ க

கா

ஹ (ர

ெச

சாயமிட ப ட ஒ

6, அ தியாய

பாக

லா

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

(

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

றினா க

77, எ

'

) சாயமி மா

ெச

வதி

தா க

ைல; எனேவ, ந .

தா .102

5900

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

இைற

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

உயரமானவ களாக நிற

ைல;

உைடயவ களாக

ைடயவ களாக தா க

நியமி தா

. அத

ம கா நக மதனா நக தா ய

பற

ப இ

அவ கைள இற க பாக

பராஉ(ரலி) அறிவ சிவ நா அ

அ தி

கவ லா

ெதாட க தி

, அவ க

ெவ

ைள

ெச

தா

கிய

தா க ட இ

லா க

அதிக ைல.

டவ களாக

த ெவ இ

ைல; க

நிைலயாளராக அவ கைள பற

கலாக) ப

. அவ கள

லாத நிைலய

தராக

, அவ க ஆ

தைலய அ

லா

.103

77, எ

5901

தா . நப (ஸ

) அவ கைள வ ட அழகானவராக ேவெறவைர

ைல. ( கா யாகிய நா

)

கிேற

ைள

(வஹ அத

ஆ த

கலான) ப

ம கா நக

ேபான க

நிற ஆைடய பா

ைல; (ெதா

6, அ தியாய

ெகா

ைல. (மாறாக, இவ றி

வயதி

(வஹ நி

அளவ

ைடயானவ களாக

.) நா ப

ெத

ைல; மாநிறய

ைடயவ களாக இ

தா .

ெவள பைடயாக

:

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மாலி

' நப (ஸ ேதா

மாய

) அவ கள

கைள

ெதா

அறிவ

(இத அ

(ர

தைல

(ந

ெகா

பாள கள

ஸபஈ(ர

) அவ கள டமி

) அவ க

வள

கிறா க

ேக

ேபாெத

ததி

ைல. அ

ஹ ஜா (ர

எ இ

மாநிற

) அவ கள

தா . அ

ேம ப ட லா

அ தி

ள ஹதஸி

ேசாைணைய எ

ைறக

அவ க

) அவ கள டமி

அறிவ

வ ,

லா

சி

அறிவ

பைத

காம

ஷுஅபா இ

, ' நப (ஸ

அளவ

) அவ கள த

' எ

(தைல) இட

. 104

இைற றிர

77, எ

த (ஸ

(இைறய

கா ட ப ட பா

காதி

6, அ தியாய

பாக

ஹா (ர

) அவ க

அவ கள ெப

ஹா

:

. இைத அறிவ

சமய தி

அறிவ

வரான) அ

ேதாழ கள

தி

' எ

இ த ஹதைஸ பராஉ(ரலி) அவ க கிேற

5902

) அவ க

றினா க

ல ) கஅபாவ

. அ ேபா

ைடய மன த

மன த கள ஒ

வைர

தவ றிேலேய மிக அழகான

'

ேக என

மாநிற தி ேட அவ

(

கனவ

ந பா

. ேதா இ

வைர ந த

) எ

ைன

ததிேலேய மிக அழகான ட

கள

. அைத அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 வா வ

தா . அதிலி

மன த கள

சா

சா

ேக ேட

அ ேபா

. அவ

தா

' எ

என அ

ேபா

த க

றி

பதிலள இ

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

மார

. நா

க ப ட

ட, வல ைலய

, ' யா

பதிலள க

)

இவ

. அவ

ேதா

தா . நா

(ஈசா)' எ

கள

, ' யா

?' எ

ம இவ ?'

க ப ட

டான மன த தி

' இர

. ஒ

ெகா ேக ேட

. ' மஸஹு

.

உம (ரலி) அறிவ

77, எ

மன த கள ெகா

மஸ

(ஒேர

ெகா

' இர

ெகா கி

லா

ெகா

றி வ

ேக க

திரா ைசைய த ஜா

ண ல

ல ைத

. ம யமி

பாக

தப ' அ

தப ' இைறய

தா . 105

5903

தா .

) அவ கள

(தைல)

6, அ தியாய

77, எ

அவ கள

ேதா

கள

5904

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தா .

) அவ கள

ெகா

(தைல)

6, அ தியாய

பாக அன

ப றி

77, எ

) அவ க

க தாதா(ர

அறிவ

. அத

அவ க த

மட

ைல; அவ கள

கா

ெகா

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

. ப

த (ஸ

ெதா

பதிலள

தா க

) அவ கள

) அவ கள

அவ கள

(தைல) (தைல)

ைல;

யாக

ேதா

இைடேய

.

5906

தா . ப

த ைகக (ேவ

உைடயவ களாக இ

ேபா

(தைல)

அைலயைலயானதாக இ இ

த (ஸ

யாக

' எ

77, எ

இைற

, ' இைற

அவ கைள யாக

கைள

தா .

மாலி (ரலி) அவ கள ட

ேக ேட

கி

ேதா

5905

அைலயைலயானதாக இ

ெதா

அவ கள

.

யாைர

) நா த

பா . ப

கவ ததாக

தா க

. அவ க

ைல. நப (ஸ இ

ைல;

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ க

) அவ க

ேபா அவ கைள

ைகக

நப (ஸ ெகா

த ைகக இ

ேபா

ப தா க

(ேவ

77, எ

) நா

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ க

உைடயவ களாக இ

த பாத இ

உைடயவ களாக

அவ க ) பா

ேபா அவ க

கவ

ைல. அவ கள

தன.

கவ

77, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கைள உைடயவ களாக

தா க

பா

. நா

5908

மாலி (ரலி) அ

) அவ க

த பாத

யாைர

வ சாலமானைவயாக இ

டவ களாக

(ேவெறவைர

நப (ஸ

6, அ தியாய

5909 அன

5907

தா .

அழகானவ களாக

பாக

77, எ

. அவ க

பற

தா .

அழகிய அவ கைள

ைல.

5910

தா . உ

தியான பாத தா க

(உ

தியான) உ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகக

க ேபா

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6

6, அ தியாய

பாக

5912 அன நப (ஸ

(ரலி), அ

) அவ க

தா க

பா

கவ

77, எ

அ பா

அ தி

ைகக

அ பா

அறிவ தா க

(ரலி) அவ க

) அவ க

அைம ப க

(ரலி) அறிவ

த பாத ேபா

றவ

தா .

உைடயவ களாக

எவைர

நா

5913 தா .

. அ ேபா

மிைடேய ' காஃப ' (இைற ம

நப (ஸ

லா

அவ கைள

(ரலி) அவ கள ட

ேபசி ெகா

பா

ஜாப

த உ

) அவ க

ப றி க

5911

ைல.

ஜாஹி (ர க

. அவ க

6, அ தியாய

பாக நா

77, எ

இ .

, ' (இைற தா

, ' நா

இ ஒ

ேதா . அ ேபா வ , ' அவ

பாள வா

த ப

ப டதி

த ) இ ராஹ (அைல) அவ க அறிய ேவ

ஸா(அைல) அவ க

ெம

எ தைகயவ

றா எ

உ றா

த ஜாைல

ைடய இர

) என எ ேக

ம க

' எ ைல. ஆனா

றா . ,

(எ தைகய) உ ேதாழைர (எ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன )


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 நிற

ைடயவ க

கய அவ க இற பா

(ஹ

ெச

கியேபா ப

' எ

77, எ

வ தடவ

தைல

ைய

ல ேக ேட

(இைத அறிவ

வா க

என

பயண (' அ

ெச

தப

ர ' எ

கா சிைய) நா ெத வ

தா க

கணா

பா க

.

) ப

ள தா கி

(இ ேபா

)

.106

5914 தா .

, ' (தைலய ெகா

) சைட வள

ப ய ைவ ப க

பாளரான சாலி

ைய

றா க

. அ த

; ஈ ச மர நா னா

தி

. (சைட வள ஒ பா

பவ பத

வ ட ேவ

(ஹ ஜி ல ) கள

டா ' எ

.

த ைத) இ

தைல

றியப

ேட

ைய) மழி

தைல

ெசா

றி

உம (ரலி) அறிவ

த ைத) உம (ரலி) அவ க

(எ

டவ க

ப யா'

(அவ கைள

ேபா

லா

ஒ டக

ய) ' த

6, அ தியாய

பாக

(எ

ெகா

;

இட ப ட சிவ

உம (ரலி) அவ க கள

தடவ

அ தி

���ா

, ' இைற

ப ய ைவ

(ர

) அவ க

த (ஸ ெகா

கிறா க

) அவ க

டைத பா

.108

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

கள

' எ

.)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

கள

தடவ

77, எ

5915

தா .

) அவ க

(ஹ ஜு காக இ

ஷ ( )க ல க' எ றவ

எவ

. அ மி

ைல. (ெபா

நப (ஸ நா

. இ த வா

: இேதா, உ

77, எ

) அவ கள

அவ கேள! ம கள வ

) தைல

ைய

லாஹு ம ல ைப க, லா

ஹ த வ நிஅம த ல( )க வ

ப கிேற

ஆ சி

யேபா

( )க, லா

ைதகைள வ ட அதிகமாக அவ க

அைழ ைப ஏ

. இைணய

ேட

லாேதாேன! உன ேக எ

உன ேக உ யன. உன

லா

இைணயாணவ

ைல). 109

(' வ ைடெப

கீ

ெகாைட

6, அ தியாய

பாக

ற ேக ேட

இைறவா! உன ேக நா க

ப யைவ தவ களாக, ' ல ைப க, அ

ஷ ( )க, ல( )க ல ைப க, இ

எைத

ரா

5916

ைணவ யா

ஹஃ ஸா(ரலி) அறிவ

' ) ஹ ஜி

ேபா

நிைல எ

ன? ந

படாமலி

க அவ க

டா கேள!' எ

நப (ஸ க

உ ராவ

ேக ேட

தா .

) அவ கள ட ), ' இைற க

உ ராவ இ

. நப (ஸ

ராமிலி

ராமிலி ) அவ க

, ' நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தைல

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கள

தடவ

ப யைவ

(அைடயாள) மாைல ெதா ப ராண ைய) அ பதிலள

அ பா

ேவத கார க கவ

எ ப பாக

(ரலி) அறிவ கள த

கள

ேட

ராமிலி

, எ

தியாக (

எனேவ, நா வ

பான )

(ஹ

பட மா ேட

ெச

ப ராண , அ த

' எ

5917 தா . (இைற ) க டைள ஏ

கார க

தைல

வ தா க

. எனேவ, நப (ஸ ) ெதா

கவ

இட படவ

ேபாவைத வ

ைய (வ ெட

. இைணைவ பாள க

ைய (ெந றிய

தா க

தம

ேவத

வ தா க

தைல

77, எ

) எ த வ ஷய தி

அ த வ ஷய

. ேம

.110

தா க

6, அ தியாய

ெதா

கவ

வைர இ

பாக நப (ஸ

ேட

வா வ டாம க

தைல(

) அவ க

வ தா க

(

. பற

தலி

77, எ

5918

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ெந றிய

)கைள வ )

அைத (வ ெட

.111

6, அ தியாய

ைலேயா

ப வ தா க

)

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அவ க

(அவ க

(இ ேபா அ

ரா

) நா

லா

அ பா

நி

றா க (எ

அவ க

அவ கள

த) ந

ெபா

கள மி

ன யைத

அறிவ

' நப (ஸ

) அவ கள

.

5919 தா .

) அவ க

தைல வ

மண

.

ைணவ யானரான) எ

(ரலி) அவ கள

(' தஹ ஜு ' ெதா

தேபா

) அவ கள

77, எ

) அவ கள

நா

ேபா

ைமயாக) வ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

சிய

பைத

(ஒ

இைற

ரஜாஉ(ர

6, அ தியாய

ெகா

வத

பா

பாக

ஹா

ரா

' எ

(நப (ஸ

தா .

ல தி ைம

ைக) ெதா

நா

சிறிய தாயா

ஓ ர

கிேன

னா(ரலி) அவ கள ட

வத காக இைற

ைம

த (ஸ

னா ப

. அ த இரவ கிய

தா க

) அவ க

. இரவ

. ) அவ க எ

டா க

இேத ஹத

ெதா

இட

ப கமாக(

ைய

ேபா த

) நி

வல

ேற

. உடேன நப (ஸ

ப க தி

ைன நி

) தி

. ம ேறா

அறிவ

பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

(ர

) அவ கள

'எ

தைலைய

6, அ தியாய

பாக

நாஃப உ(ர இ

இ த அறிவ

) அறிவ

' எ

77, எ

5920

டாெதன நா

, உம

உைப இ

ேபா

லா

. அத (சிறி

தைலய

உைப

லா

தானா?' எ நாஃப உ(ர 'இ

ைய

) இட

ெப

' .112

ஹஃ

, 'ஒ

ெதாட பாக உம

' எ இ

(ம

சி

வதா மி, சி

' என

நாஃப உ(ர

மி) எ

தைல

' எ

கள ட

) தா

றினா க

.

றா

கா

றினா க

)

.

இேத ச ட . ஆனா

, உம

' என பதிலள தி

ன?

ெந றி னா க

ெத யா

) அவ கள ட

கள

றி, த க

ைய

மாக (சி சில இட

ெகா

றினா .

வன

கைள

)

' ' கஸஉ' (

), இ

? அவ க

' எ

(ர

) அவ கள ட , ' சி

மி (' கஸஉ' ) ைவ

) அவ கள ட

ப க

ேக க ப ட ) ' சி

) அவ க

) அ ப ேயவ இர

(ர

ெசவ ேய ேற

அவ க மழி

ைய (மழி காம ம

ெதா

(ஐய பா

நாஃப உ(ர

ேக ேட

மழி

த (ஸ

தைட வ தி தைத நா

பாள

, 'எ

தா

உம (ரலி), ' இைற

அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

இ வ

ப நா

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேக டத

அவ க

கைள எ

ப க டா

77, எ

பாக

நப (ஸ மண

) அவ க சிவ

. (இ

கைள இ

லாதி

ைல. ஆனா

க அவ

தா

டா

ப க

ெத வ

ப டறி , ' கஸஉ'

ைடய ெந றிய

). இ

வாேற

அ ப ேயவ

தா க

.

5921

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

வதா

தைல

6, அ தியாய

தவ

என

ப க

தா

) அவ க

திைய மழி காம

எ த

றினா க

உம (ரலி) அறிவ

ைய மழி

' எ

த (ஸ

6, அ தியாய

இைற

வதா

ைடய தைலய

பாக

ெந றிய

ைய அ ப ேயவ

தைலய

அ ப ேயவ

அவ

, ' சி

வைத

தைட ெச

திைய மழி தா க

, ம ெறா

.

5922

தா

'இ ேட

ரா ' க . ேம

யேபா

, (இ

நா

ராமிலி

அவ க அவ க

ைகயா

ப டேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ' மினா' வ ற ப

ைவ

(அ

வத

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

மண

மண

ெபா

னா

காண

) அவ க ள

இ வ

மி

மி

77, எ

ைள நா

தா க

. (அவ

ெகா

கிறா

ேட உ

சிவ ேத

ைப அவ கள

ெச

ய)

தவ றிேலேய ந

.

. எ த அளவ

தைலய

ெக

அவ கள

றா

அ த

தா ய

5924

ைண

தா

வழியாக நப (ஸ

) அவ க

ெகா ெகா

ஸியார சிேன

.

வார தி

நப (ஸ

(தவாஃ மண

5923

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அ ேபா

, அவ கள ட

ெபா

6, அ தியாய

) அவ க

தா

ைடய வாசைன

பாக

கி

பாக அவ க

ஈ வலி எ

என

) அவ கள

சீ பா

தைலைய

பா

ைதயறி த) நப (ஸ

(

ேப) ெத

திய

ேப

. (வ

தி

தா ,

பா

தா .

ேகாதி

) அவ க

, ' ந பா

இ த ஈ வலிைய ைழய) அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

மதி ேக க


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேவ ம

ச டமா க ப டேத பா ைவக

வழ

ற) காரண தினா

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ என நா

மாதவ டா வா வ

இேத ஹத வழியாக பாக

கிேற அறிவ

) அவ க

ெச

ேபா

தேபா

77, எ

இைற

த (ஸ

) அவ கள

தைலைய

ம ேறா

அறிவ

பாள ெதாட

5926

தா இய

ெகா

ேபா

ற வைர வல

பமானதாக இ

6, அ தியாய

.

. 113

தைலவா

பவ கள

.

க ப

6, அ தியாய

றினா க

லி

5925

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி

நப (ஸ

பாக

' எ

மறி வ

தா ஏ ப

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

அவ க

தா

(வர

77, எ

ச , அவ க

ப க திலி

ெதாட

.114

5927

Visit: www.tamilislam.webs.com

வேத

தி (உ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

லா

(அ

றினா

அவ வ

உ ய

ேநா அ

பாள ய

என அ பாக

த (ஸ வா

வட

பாக

) அவ க

77, எ

, அ கிேற

றினா க

, க

என

ெவா

. அத

(நா

.

:) வாசைனைய வ ட

. தா .115

தா

6, அ தியாய (ரலி) (தம

அள

ைடய) ெசய

5928

ரா

ததிேலேய மிக ந

ஸுமாமா இ அன

ைடய (மன த

) அவ க

மணமி கதா

6, அ தியாய

'

தவ ர! ஏெனன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ன டமி

மக

வாைடயான

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ைப

றினா க

) நாேன ப ரதிபல

, இைற

லா

:) ஆதமி

; ேநா

ப ய அளவ

(ேம

) அவ க

77, எ

அ தி அ

லா

யேபா

நா

ல வாசைன

அவ க ெபா

ைள

சிவ ேத

.116

5929 இ ன அன

பள பாக

தர ப

(ர

) அறிவ

) ந

மண

தா

ெபா

ைள மற காம

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஏ

ெகா

அள

வா க

க ப ட) ந

. ேம மண

6, அ தியாய

பாக

த (ஸ

ரா

ைககளா

) அவ க

யேபா

ப ைச

அர தா

லா

ராமிலி

அவ கைள நா

ைல' எ

பள பாக .117

றினா க

ப த உ

, ப ைச

வ ைசைய உ

சப

டாக க

' ஹ ஜு காக நா

ைள

சிவ

இர ேட

.

5931 தா

தி ெகா ேக

ெகா ெகா

! நப (ஸ டா

ெப

ெகா

வ ைத மா றி

சாப

ப டேபா

) வாசைன

கைள அக ற அள

(தம

வதா) ' வ ைடெப

(ரலி) அறிவ

, ெப

ேத

) அவ க

5930

77, எ

ைள தி இைறவ

ததி

(' த ரா' எ

இ திவ

ைள ம

(ஹ ஜ

அவ க

லா

' நப (ஸ

தா

6, அ தியாய

பாக

ெபா

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

, அவ க

?அ

லா

) அவ க வ

க தி

,

ெப

, அழகி காக

ெப

, (ெமா த தி

ெப

கள

யாைர ேவத தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

சப அ

தா கேளா உ

ளேத!


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ' இைற

எதிலி

கைள

அ த (தி பாக

எைத உ

6, அ தியாய இ ம

அப

க) அறிஞ க

ெச

, ' பன} இ இைத

றினா க பாக

மா

ெகா

(ரலி) ஹ

கி வ லகிய

ச ப

ெச

ைற எ

த (ஸ அழி

தா

' எ

) அறிவ

த ஆ

கா

தாய தா தியேபா

◌ஃ (ர

) காலவ

ேக? இைற

ராய பய

இ ன அ (ெம

) ஒ

(மா

ெகா

' (எ

. அவ பேத

5932

ஃ யா

நி

க ைற (ச

ெப

தாேரா அதிலி

77, எ

அ தி

ஆவ யா இ ேமைடய

தாேரா அைத எ

59: 7 வ ) வசன ).120

ஹுைம

ெகா

ெசா ெபாழி வரா

ைகய லி

77, எ

, ' (மதனாவாசிகேள!) உ

) அவ க ேபானெத ெசா

ேபா

லா

5933

Visit: www.tamilislam.webs.com

றைத

அவ கள

ல ேக ேட

.121

6, அ தியாய

தா

' என

க தைட


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

ைவ திவ

சப

கிறா

என அ

ெப

, ப ைச

. (த

ைணய லி

77, எ

சா

அத

ெப

உறவ ன க ேக டா க ஒ க

அவ

வழியாக பாக

ைவ ெப

ற ப

மண

ெகா

தைல

ெகா

ஆகிேயாைர அ

கிறா

, ப ைச லா

.)

) அவ க

பவைள ற ப

அ கிறா

டா . ப ற வ

ைவ க வ

') எ

அவ

ப நப (ஸ

கிறா

. (த

றினா க

.

ேத ம ேறா

அறிவ

.122

77, எ

வட

) அவ கள ட

ைவ சப

ேநா

. எனேவ, அவ

, 'ஒ லா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி

6, அ தியாய

ெப

5934

நப (ஸ

ெகா

ெகா

தா .

. அ ேபா

ைணய லி

இேத ஹத

அவ

ைவ

'

தா

ெணா

காரண தா

, ஒ தி ெகா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ

றினா க

ெப

6, அ தியாய

பாக

) அவ க

5935

Visit: www.tamilislam.webs.com

பவைள

பாள ெதாட


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

மா ப

ெப

அப ப இைற

மண

(அவைள அழ ஒ

அவ க சப

ெகா சப

பாக

அவ

ப ) எ

ைன

வட

மா?' எ

ைவ

, ' நா

(த ட ைமயா

ெகா

மக

) ேநா

வ ட அத

. அவ

ைடய கணவேரா

கிறா . எனேவ, அவ ேக டா . அ ேபா

பவைள

, ஒ

ைடய தைலய

இைற

ைவ

ெகா

த (ஸ

)

பவைள

.

77, எ

அப ப

மா ப

) அவ க

பவைள தா க

) அவ கள ட

. பற

ைடய தைல

6, அ தியாய

நப (ஸ

றினா

அவ

ைவ

தா க

பாக அ

த (ஸ

ைவ ேத

காரண தா

நா

(ரலி)

(ரலி) அறிவ

ஒ (' அ

5936 தா

ைவ லா

வ க

பவைள

ைணய லி

ஒ அ

ைவ ற ப

.

6, அ தியாய

77, எ

5937

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

ைவ திவ

பவைள

இத

தி ெகா

ற ப

பாள

றினா க

ஸய

ய (ர

உைரயா றினா க

. ேம

ெகா

பா

ததி

ைவ

ைணய லி

இேத ஹத வழியாக

கள

ப ைச

)

றினா

தியாக வ தா க க ைற ஒ

ெசயைல ) அவ க

ெகா ற ப

ப ைச

சப

கிறா

த ப

. (த

'

ைற (ைக���

) எ

, 'இ த

தவ ர ேவெறவ

ெச

வைத

இைத ேபாலி (' ஸூ ' ) என அைழ தா க

பவைள கிறா

. அ ேபா

த கைள அ )' எ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி வ

பவைள

லா

5938

,

ைல. நப (ஸ

.)

), ' ப

77, எ

ஆவ யா(ரலி) மதனா

ெகா

பவைள

.

6, அ தியாய

ைவ

'

ைவ

தா .

நாஃப உ(ர

பாக

நா

கிறா

உம (ரலி) அறிவ

அறிவ

றினா க ஒ

ப ைச

ைணய லி

இைத இ

) அவ க பவைள

லா

சப றினா க

ேத ம ேறா

கிறா

. (த

.

அறிவ

.122

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாள ெதாட

'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

கமா இ

77, எ

ைக

லா

(ர

கைள ந கி

லா

பைட த உ

ேக

சப

த களாேம)?' எ

'அ

லா

ப ட) உ

ெப

, 'அ

அ ைடக

லா

அைத நா

ெப

அதி

வல

பா

சப

மதாைணயாக! (

டா

காணவ ஆைன( த

. அவ

' (எ

நா

59: 7 வ

ஓதி தா

கைள

வசனேம அ

. (இைத

லா

(ரலி),

நா

சப

க ப

. அத

அ த

) இர ேள

. (ந

அவ க அதி

ெகா உ

வாெற

ேக டா க

ப ரதிய

(ெமா த தி

தா க

ேக டத

ச யாக) ஓதிய எதிலி

?' எ

ைலேய!' எ எைத உ

(இ

ளவ கைள

ள அைன ைத

க க

க ப

கைள

கைள சப

ன இ

லா

: ' இைற

ெகா இ

ேக டத

ெப

க தி

அழகி காக

ெப

, 'எ

நா

மதாைணயாக! ந க

ற ெப

கைள

கைள

ெகா

சப

ெப

ெப

வ அைம ைப மா

யஅ

கிைடய

திவ

ெகா

ேத

ேவத தி

ளவ கைள

தா

(ரலி) ப ைச

வ ைசைய அர தா

) அறிவ

ைள தி ப

5939

நா

, 'அ

றி ப லா

ட) வ

றியைத

தாேரா, அைத த

) எ

தாேரா அதிலி பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

ந .

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெகா

ெகா

பவைள

சப

தைல

பாக

ப ைச தா க

ைவ கிறா

. (த

77, எ ஒ

திவ

பவைள

ப ைச

தி

5941

ெப அத

மண , ' இைற காரண தா

மண

பவைள

ெகா

ைணய லி

77, எ

அவ

ைவ கலாமா?' எ

6, அ தியாய

பவைள

தா

ஏ ப

.

. அவைள நா

'ஒ சப

ைவ

) அவ கள ட

த ட ைம ேநா ெகா

தா

பவைள

மா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

5940

6, அ தியாய

பாக அ

77, எ

அவ கேள! எ

தி

கிேற

ேக டத ைவ

ற ப

மக

ைடய தைல

ெகா கிறா

. அவ

நப (ஸ பவைள

)' எ

5942

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய ) அவ க அ

றினா க

,

லா .127


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

லா

ப ைச வ

பவைள

சப

தா க

ப ைச

77, எ

) அறிவ

' ப ைச

திவ

ெப

ெகா

என அ

பாக

லா சப

லா

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெப

,

5943

ெப

, ப ைச ெப

பைட ைப மா றி ெகா

பவைள

தா

கைள அக றி ெகா

யாைர

பவைள

ெகா

.

கமா(ர

ேத

தா

தி ெகா

ைவ

6, அ தியாய

பாக அ

உம (ரலி) அறிவ

பவைள

கள

77, எ

சப

க தி

(இய ைகயான)

லா

சாப

சப

க ப டேத' எ

, ' இைற க

வ ைசைய அர தா

லா

றிவ ஏ

) அ

(ரலி)

தா கேளா அவ கைள நா

6, அ தியாய

, அழகி காக

, (ெமா த தி ெப

ேவத தி

தி ெகா

டா

த (ஸ ? இ ெசய

றினா க

5944

Visit: www.tamilislam.webs.com

.128

டாக

) அவ க

!'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

றினா க

) அவ க

. ேம

. . . இேத ஹத

வா

, வ திவ

அறிவ

77, எ

. அ ேபா

, நா உ

பவைள

ெப

தைட ெச

) உ

ைமதா

' எ

.129

தா க

வழியாக

அறிவ

க ப

5945 ) அறிவ

சி க

(ெபற

அைத உ

ப ைச

தி

77, எ

சி எ

ெகா

அ ைம ஒ

வ கைள உைட தேபா

றினா க

ற காைச

பவைன

தா

தி உறி

அவ க

ெணா

ெதாட

தி உறி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ப ைச

பாள

ஜுைஹஃபா(ரலி)

6, அ தியாய

பாக

(தி

வைத

கி, அவ

டேட

வ ைலைய ேம

ேண

அப ஜுைஹஃபா(ர

வ ைல

ம ேறா

த ைத (அ

நா

'க

, ப ைச

6, அ தியாய

பாக

தா

: நப (ஸ

) அவ க

டாெதன ) தைட ெச ெகா

பவைள

பவைன (சப

தா க

வைர ) அவ கைள இர த தி தா க

.

, ப ைச .)130

5946 தா தி உம (ரலி) அவ கள ட

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வர ப டா

.

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ ேபா

உம (ரலி), ' அ

வைத (எவேர

' இைறந ப ெசா

ேன

பற

கள

) அவ க

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெகா

ெகா

பவைள

பாக அ ப ைச

இ திவ

, ப ைச தா க

77, எ ம

ெப

றி

ற க

?' எ

ப ைச என

கிேற

. நா

,

' எ

ேக க, ' (ெப

தி ெகா

றிேன

: ப ைச

றவ

கள ட ) ேக டா க

ெசவ

ேக கிேற

) ெசவ

ளாத க

கேள!

' எ

.

தா ைவ

பவைள

(எ

ேற

கள ட

5947

ஒ சப

; ந

(ஏேத

ன ெசவ

ல ெசவ

77, எ

6, அ தியாய லா

, 'எ

திவ டாத க

பாக

டா

தைலவேர! நா

அவ க ெசா

ெபா

கிறாரா?' எ

ைகயாள கள . அத

) அவ கள டமி

) இ

) ப ைச

நப (ஸ

லா

ப றி நப (ஸ

வ திவ

பவைள

ஒ ப ைச

தி

.

5948 (ரலி) அறிவ

பவைள

, ப ைச

தா

தி ெகா

ெப

,

Visit: www.tamilislam.webs.com

க தி

ைய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அக றி ெகா ப

ெப

, அழகி காக

, (ெமா த தி

) அ

ெகா

ெப

மா றி ெகா

ெப

கள

இைற

த (ஸ

சப

டா

) அவ க

? இ ெசய

பாக

6, அ தியாய

இைற

நா

(சிைலக

இ ம

அவ கள தி

ம ேறா

ைணய

சில சிைலக

(இய உ

பான) பைட ைப

டாக

சப

! ஏ

க ப

.131

பட

' உ

ள வ

(இைற

ைழயமா டா க

.132

தா . பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

க ப

.

5950

(ர

ேவத தி

) வானவ க

) அறிவ

அ தஉ(ர

ல தி

சாப

தா கேளா அவ கைள நா

றினா க வ

77, எ

சப

லா

ேத

5949

அறிவ

ஸுைப

லா

) அவ க வ

6, அ தியாய லி

நா

லா

ஹா(ரலி) அறிவ

இேத ஹத பாக

தலான) உ

ெகா

யாைர

77, எ

த (ஸ

ைணைய

என அ

வ ைசைய அர தா

தா

) அவ க

ேதா . அ ேபா இ

பைத ம

யஸா

யஸா (ர (ர

) க

ைம (ர

) அவ கள டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உடேன ' அ உ

லா

ளாேவா றியைத

ேக ேட

வட

தா

கைள

பைட ேபா

ெசவ ேய றதாக அ

' எ

(ர

பாக

6, அ தியாய

77, எ

இைற

இ த உ

த (ஸ கைள

அவ கள ட , ' ந (இ

)

லா

ெபா

) அவ க

ைள

ைமயான ேவதைன

தா ' எ லா

றினா க

நப (ஸ

) அவ க

(ரலி)

ேவதைன ெச

ய ப

.

5951

) அவ க

றினா க ம

'

ைம நாள

பைட தவ

உய

உம (ரலி) அறிவ

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

மிக

ெகா

(பா

ற உ

வா க

.

கலா )' என

.

6, அ தியாய

பாக

)

பைட ேபா

ற ப

என அ

ைம நாள

தா .

5952

தா

கள

சிைத காம

வ வ

சி

ைவ ேபா

ைவ ததி

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள எ த


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

ஸு ஆ இ

அ நா

அத

தள தி

ெசா

ல ேக ேட

' எ

வ னா க

. நா

, 'அ

), அ

லா , ' (அ

ெவ

ேபா

ைமயா

பாக

றினா க

6, அ தியாய

ெசா

தி ெச

(அ

லி த

ய ப

வைர) ெவ றா க

77, எ

வ ஒ

ைழ ேத வ

யா . ஓ

தி ெச இ

ெசவ

ைம பர

க ' (எ

ேபா

? அவ க

ைவயாவ த (ஸ

வத காக ) த (அ

.

கைள

பைட ைப

ைககைள

உட

வதாக) இைற

த டமி

) எ

ேவ

கா ட

ஹுைரரா அவ கேள! இ

ேக க, அவ க

. பற

வர

ஹுைரரா(ரலி), ' எ

லா

(அ

றா க

ெகா

அவ க

பைட

ைற

றினா

பவைன வ ட அ கிரம கார

)

மதனாவ

கைள வைரவபவ

தா . அ ேபா

கா ட

பா திர

(ர ட

பட

தான ய வ ைதையயாவ

பைட

இ ன ஜ உ

ெகா

பைட க எ ஒ

5953

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

ேம

வைர

77, எ

) அவ க ண

வைர

வைர ைகைய ற வ ஷயமா?' என ம

ைமய இைற

.

5954

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

மதனா) வ தா க சீைலெயா அ

றா

நா

இர

அ த

) அவ க

பா

தேபா

ைகப லி

ெபாறி த எ அைத

ேத

. அைத

கிழி

ளாேவா

தா ' எ

, 'ம லா

றினா க

தைலயைண(இ ெகா

ைடய திைர ைம

.

ைக)யாக, அ

ேடா . 133

5955

தா

பயண திலி

ைற (வ

தன. நப (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

சீ ைலைய ஒ

77, எ

அைத

(த க

ைமயான ேவதைன

ைக)களாக ஆ கி

சீைலெயா

எனேவ, நா பாக

திைர

6, அ தியாய

நப (ஸ

சி திர

பைட( க நிைன) பவ க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ திைர

) அவ க

தைலயைண(இ

பாக

ைடய அலமா ைய மைற தி

த (ஸ

ஒ பாக

பயண திலி

ம கள ேலேய மிக

பைட பற

. அ ேபா நா

லாஹவ

நாள

தா

) அவ க

அைத

கழ றிவ

77, எ

வ தா க

) ெதா ேட

க வ கழ றி வ

. நா ேத ப

. அதி எ

ைன

.

5956

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ த ெக

பண

சி திர தா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 (ேம

, ஆய ஷா(ரலி)

நா

நப (ஸ

றினா )

) அவ க

ஒேர பா திர திலி

(அ

ள, ஒ

றாக )

ைற வா

கிேன

வ ேதா .

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

நா

) உ

(உய

நப (ஸ

கள

) அவ க

வரவ அ

லா

அவ க

வட

நா

வா

பைட ேபா

(உய வ

) வானவ க

ேக வ

நி

றா க

ற) நா ம

ன?' எ

ெசா

, ' நா கிேற

ேன

பட

. நப (ஸ

(பா

ள வ

ைழய மா டா க

. ஆனா

ெச

ெசா

. நா பய

வா க

' எ

ேள

தி

. நப (ஸ

ம ெகா

, 'இ த உ

ெசா க

றினா க

ல ப

ைணைய .134

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

வத காக வ

கைள

. அவ கள ட , ' ந

கலா )' எ (இைற

ேன

, ' இத

) அவ க

ய ப

, உ

.

த பாவ தி காக

' எ

ேக டா க

ேவதைன ெச

ெகா வ

தைலயைணயாக ந

ைம நாள

) உ

ள தி

ேகா

உய கள

' எ

பைட தவ

தி

இைத

கிேன ம

தி

அம வத காக

) கதவ

பாவம

, 'இ த

வ பட

(வ

ைல. (இைத

5957

. ேம ெகா

க ,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

(உய

) உ

கள

77, எ

வா

ப டேபா

அ ேபா

அவ கள

ெகா

ைம அ

த) ைஸ

. நா

லான(ர

(உடன

உைப

லா

தவ ர' எ ேக டா க

த) நப (ஸ

வள

மக

) அவ கள ட , ' உ

ைஸ (ரலி) நம

(ஒ (ர

அவ க

ஹத

), '

ணய

ெசா

ைணைய

ஹா(ரலி) அறிவ

ஸய (ர இ

)

நல

வ பட

வ சா

உைப பட

) அறிவ

கவ

லா கைள

ெச

ேறா . ெதா

கி

ைணவ யாரான இ

ப றி

ைலயா?' எ

ேக கவ

ேக ேட

ைலயா?' எ

.135

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ஒ

வைரய ப ட (உய ர றைவய க

தா .

ள திைரெயா

) அவ கள

னைத ந

ெகா

றினா .

காலி (ரலி), ப

அவ கைள உட கதவ

.

அறிவ நா

(இைற

ேதாழ இ

'

ள வ

வரான)

னா(ரலி) அவ கள க

) அவ கள

(இ த ஹதைஸ என ேநா

பட

றினா க

ைழயமா டா க

த (ஸ

பாள கள

(அறிவ

) அவ க

) வானவ க

இைத இைற

5958

நா . உடேன

பட )ைத


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 இ த ஹத வழியாக

ஹா(ரலி) அவ கள டமி

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

77, எ

. அதனா

மைற தி ஏெனன

ெகா

���டய

பாக

6, அ தியாய

அ (ஒ றி ப

லா

அ ேபா

தி(ய லி

ெதா க

ெபாறி த திைர

ெதாட

சீைல ஒ

த அலமா )ைய அவ க

த) நப (ஸ ெதா

) அவ க

ைகய

, ' இைத அக றிவ னட

.

கி

.136

5960

உம (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட வ

றினா க

77, எ

தா

(வானவ ) ஜி

வதாக) வா கள

. இைதய

, நப (ஸ

சி திர ப

வ பட

றன' எ

ட ேநர தி

ச தி தா க

ைற) நப (ஸ

தாமத ப ட

ள உ கி

பாள

5959

. (அைத ேநா கி

, இதி

அறிவ

தா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட இ

ேத ம ேறா

.

நப (ஸ

) அவ க

. உடேன நப (ஸ

தி

தா க

) அவ க

(அைல) அவ க . ஆனா

, அவ

கவைல உ

ெவள ேய

ற பட ஜி

) அவ க

தா

(ஒ

டான

ைக

.

(அைல) அவ கைள

அைட த கவைலைய ஜி

Visit: www.tamilislam.webs.com

(அைல)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அவ கள ட நா

பாக

6, அ தியாய

77, எ

த (ஸ

) அவ க

டா க

. அவ கள

அவ கேள! நா ேகா

கிேற

. நா

நப (ஸ

அம

ெகா

அ ேபா

அத

இைத வா

. அத

ள வ

அவ க

, ' (வானவ களாகிய)

ைழயமா ேடா ' எ

பா

, 'எ

ேவதைன ெச

ெகா

(பா

ெச

லா

ன தி ேன

) அவ க

ய ப

கலா )' எ

வா க

ெத வ

?' எ பய

, 'இ த உ

. அைத வாசலிேலேய

. நா

, ' இைற ம

ேக ேட

.

ேக டா க தி ெகா

. நா

, 'ந

வத காக

க தா

.

. அவ கள ட , ' ந

ெசா

த த ட

?' எ

தைலயைணயாக ெசா

கிேன

ைழயாம

ெவ ேத

தா

வா

த (ஸ

ைற வ ைல

க தி

' எ

நாள

ஒ தேபா

வட

வத காக

இைற

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ள திண

லா

) அவ க

கிேன

5961

ைணவ யா

வ பட

டா க

.137

) அவ கள

இைற நி

ைறய நா

நப (ஸ

)

பட

றினா க

நா

(ெத வ

ல ப

' என

கைள வைர தவ க க

பைட தவ றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ைம

உய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேம

, உ

பட

) வானவ க

77, எ

தி உறி தி உறி

இர த தி (ஏ க வ

சி க

தி ெகா

நா

) தைட ெச ெகா

அன

நா

அ பா

ேக

ெகா

நப (ஸ

) அவ க

77, எ

பட

.138

ேட

. ஏெனன

) வா

, ) நப (ஸ

வ பசா ய

. ேம

, வ திவ

கிேன

(வா

. (அவ

) அவ க

,

ச பா திய ைத கி) உ

பவைள

கைள வைரகிறவைன

பவைன

ப ைச சப

தா க

.139

5963 ) அறிவ

(ரலி) அவ கள ட தா க

வைர (வ ைல

ப ைச

இ ன மாலி (ர

ெசா

ைணைய ெகா

றினா க

ற காைச

தா க

பவைன

பவைள

6, அ தியாய

பாக

அ ைம ஒ

வ கைள உைட

டாெத ண

' எ

தா

சிெய

வ ைலைய

(இைற

5962

ஜுைஹஃபா(ரலி) அறிவ

அ நா

ைழயமா டா க

6, அ தியாய

பாக

. (ெபா னதாக இ

தா

ேத

. அவ கள ட

வாக) த மிட அ பா

ம க

வள க

(வ ள க) ேக க படாத வைர

(ரலி) (எைத

)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற மா டா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ ேபா அ பா உ

(ஒ

பாக

ஹ ம (ஸ

6, அ தியாய த (ஸ

னா

அ பா

பண

77, எ

ேபா

(அ த னா

சி

ல ேக ேட

ைம நாள

, அவரா

' என

அ த

ஊத

றினா க

யா

.

ைத வாகன தி அத

ெகா

ேசண

அம

டா க

, அத

பயண

ெச

தா க

.

.140

5965 தா

ப (த

வா . ஆனா

தா

தி

) நப (ஸ

வ கள

க ப

) இ

5964

ைன அம

தலிப

வைகய

பட ைத வைரகிறவ

ெசா

, க

(ரலி) அறிவ

(ம கா ெவ றிய

ண வ

தம

77, எ

6, அ தியாய

அவ க

பதிலள

) அவ க

) அவ க

பாக

ைஸ (ரலி) அறிவ

' ◌ஃபத ' நக தம

உய ைர ஊ

உஸாமா இ இைற

ேக ட ேக

(ரலி), ' உலகி

வ தி

) அவ க சி

) ஒ

வ க வைர

ஒ டக தி

ம கா

வ த சமய

வரேவ றா க தம

) அம

தி

. அ ேபா

னா ெகா

டா க

ம ெறா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கைள நப (ஸ வைர

)

'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

(ர

மா(ர

ெச

) அறிவ ) டா

றி அ பா

; அ

ேபா

) அவ க

இ த

வ ற

பாக ஆ

னா

ஜப

), ' இைற

77, எ

அம

தயவ த (ஸ

னா

' அ

(ம கா

தம ல

' ◌ஃப ப

அ பா

(ரலி)

வ கள

தம

. என இ

தயவ ?' அ

யா ?' எ

) அவ க

ஸ (ரலி) அவ கைள

தம

) ' யா

ேக டா க

. (அவ கைள வரேவ ற சி

) ஏ றினா க

ஸ , ◌ஃப

' யா

(ரலி)

னா

' றினா .

லவ ?'

.

5967

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ஸ (ரலி) அவ கைள

,

(வாகன தி

மா?' எ

) அ த

வ களான) '

(ரலி) அவ கைள

(நப ,

மா(ர

) வ தா க த

ப ராண ய

ெச

. அ ேபா

6, அ தியாய நப (ஸ

, ' (வாகன

அம

ம கா

தம

நப (ஸ

நா

வா

, ◌ஃப

அவ கைள

தா

(ரலி) அவ கள

னா

5966

ன ைலய

ேபச ப ட

ெவ றிய

77, எ

தா னா

(வாகன தி

) இ

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 என தா

அவ க இ

நப (ஸ

மிைடேய (ஒ டக ) ேசண

. (அ

) அவ க

வள

ெச

றப

ப ய

றப

) '

(ம

அவ கேள! இேதா கீ நப (ஸ

) அவ க

அறிவரா?' எ ந அ

லா

ேவ எ

பதிலள

. அவ றா க

றா க

எதைன

)' எ

. (அ ேபா . (

லா

. நப (ஸ றா

(எவைர

)' எ

. பற

' இைற ேற

.

அவ

ைடய , ' ம கள

டா

பைத ந

ேம ம

அவைனேய வண

) இைணக ப

ர த

ன எ

, அவ க

. சிறி

ள உ ைம எ

) அவ க

சிறி

, ' இைற

ேற

) நா க

ேற

. நா

)' எ

க ைட

.) அ ேபா

, ' இைற

லா

, 'அ

னெவ

. நா

. (

கிேற

ேத

ேத

) அைழ தா க

. நா

ள உ ைம எ

கிட பதா

'

.

சிறி

நா

, ' இைற

இைண த சா

. (

கிேற

கா தி

, ' ம கள

' எ

(ம

கா தி

ப ய

ெகா

கிேற

ஆேத!' எ

ேக டா க

கறி தவ க

கா தி

ப ய

அைழ தா க

ஆேத' எ

, '

அவ கேள! இேதா கீ ெச

க தி

ஆேத!' எ

, '

அவ கேள! இேதா கீ

ெந

பதி

ர த

ெச

ற ப

'

அவ கேள! இேதா கீ

றிேன

. அவ க

, 'அ

வா

ஜபேல' எ

ப ய

கா தி

(அ

லா

கிேற

அைழ தா க . (ெசா

ைவேய வண

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி அவ

. க

)'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 இைண ைவ காம

) ெசய

அறிவரா?' எ

ன எ

அவ

பைத ந

ைடய

ேம ந

அன

இைற

அம

(அவ கள ெகா

வாகன திலி ைன' எ

இைற

த (ஸ

' எ

ைமய

) அவ க

) ேவதைன ப

ள உ ைம

லா

) அவ க தாம

' எ

,

தா

.141

றினா க

ைகப லி ேத

க, அவ க

கிறாேர!' எ இைற

, ' இவ

நா உ

) ஒ டக ெசா

த (ஸ

ேன

) அவ க

ேசண ைத க

த (ஸ

ைணவ ய

(நப யவ கள

. பற

(மதனாைவ) ேநா கி

. இைற

) அவ கள

தா . அ ேபா

றினா க

, 'அ

. நப (ஸ

ெகா

ெகா

கிய

தா

வாகன தி

) இற

. நா

லா

5968

ஹா(ரலி) ெச

) ெப

ேற

ள உ ைமயா

) அவ க

) அம

' (அ த ஒ டக தி

77, எ

த (ஸ

(வாகன தி னா

(ம

ேக டா க

மாலி (ரலி) அறிவ

இ க

ற ப ேடா . அ நா

6, அ தியாய

பாக நா

லா

ம க

கறி தவ க

' (இ தைகய) ம கைள அவ ம க

னா

) அவ க ஒ

(ஸஃப

இடறிவ . பற , ' இவ ேன

ைன' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா உ

யா)

. நா

(எ க

. உடேன றினா க

. பற

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 நா

ேசண ைத

பயண

ெச

மதனாைவ ' ெந ' பாவம

(அவைன எ பாக அ நப (ஸ

. உடேன இைற

த (ஸ

) அவ க

' அ

' பா

தேபா

' நப (ஸ

ெகா

) அவ க

ேகா

டவ களாக, எ

இைறவைன வண

ேபா றி )

தவ களாக (நா

தி

கியவ களாக,

ெகா

கிேறா )'

.142

6, அ தியாய இ

77, எ ைஸ

) அவ க

ைவ தவ களாக

(ஏறி

.

கியேபா

றினா க

லா

ேன

யலானா க

கா

கள

ள வாசலி

(ம

லா

த மி ப

5969 சா (ரலி) அறிவ ைற ம ெறா ) ப

தி

தா றி

பைத பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி ேத

.143

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ந ப

பாக

6, அ தியாய

வல

லா

ெத வ

ஸா (ர

இ அ

78, எ

) அறிவ

' எ

ல ைத

), ' (இேதா!) இ த வ

கார

றினா க

நா

நப (ஸ

) அவ கள ட

'க

மிக

பமான ெசய

(அம

அத

ய ேநர தி

' தா எ

த ைதய ேற

. அவ க

ேக ேட

' எ

றா க

. (நா

றி

6, அ தியாய

?' எ

. ' பற

னட ) நா

(ப

வா

றா க

அதிகமாக (இ

பாக

' எ

, ' இைறவழிய

பா க

) எ

மக

ேம) எ

தி

ணய

ைம ெச

கா மா

அற ேபா

நப (ஸ

) அவ க

அவ கள ட

ேக

' எ ெத வ தா

த அ

) என

லா

. அவ க எ

ெதா

?' எ

ெதாட

என

5971

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைகைய

ேக ேட ) ' பற

பதிலள தா க

.2

78, எ

யவா

:

நிைறேவ

இவ ைற (ம பதிலள

தா

(ரலி) அவ கள

ைஷபான(ர

தா க

5970

தா க

. ?'

.

. இ இ

நிைறய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

அழகிய

) அவ கள ட

ைறய

உறவா

ேக டா . நப (ஸ ேக டா . நப (ஸ 'உ

தா

' பற

, உ

' எ

அ ஒ எ

லா வ

' (அ

பாக

றா க

. அவ , ' ப ற

யா ?' எ

) அவ க

, 'உ

தா

' எ

றா க

. அவ , ' ப ற

யா ?' எ

ேனா

றா க அறிவ

78, எ அ

தி

6, அ தியாய

யா ?' எ

பாள

ெதாட

) அவ க

ெச

78, எ

யா ?' எ

றா . அ ேபா

நப (ஸ

றா .

) அவ க

,

வழியாக

அறிவ

க ப

.

5972

(ரலி) அறிவ

(இ

கைதயானவ

.

) அவ கள ட , ' நா

. அவ , ' ஆ

வாறாய

அவ கேள! நா

' எ

. அவ , ' ப ற

தா

ேக டா . நப (ஸ

ேக டா க

, ' இைற

, 'உ

நப (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

பாக

வ மிக

றா க இ

வத

த ைத' எ

இேத ஹத

தா

தா (இ த) அற ேபா

, ' உன

கிறா க

தா

)' எ

) அவ க

கல

ெகா

த ைத இ

கி

றினா . நப (ஸ வ

காக

பா

5973

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா?'

றனரா?' எ ) அவ க

' எ

,

றா க

.3


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ 'ஒ

லா வ

தா

த ைதயைர சப

இைற

த (ஸ

த ைதயைர எ

தா

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

(பதி

) அவ

த ைதய

, 'ஒ இவ

6, அ தியாய

இைற

(தி ெர

வா வ

ெப

சப இ

பாவ

. அ ேபா

பா ?' எ

ெனா

78, எ

வா

தவ கள ெகா

, ' நா ையமான

)

ைறய

ேக க ப ட

.

றா க

' எ

அவ கேள! ஒ

ஏ வா

(ஆக, த

ெச

ெகா

தா

.4

நட

. எனேவ, அவ க . (அவ க

பாைற அவ கள தி காக

த ந ெசய

மி

(ஒ

ேள

தேபா

வத காக) ஒ

ைழ த) உடேன ைக வாசைல அைட

திணறிய) அவ க

ைடய தி

) ெச

'

ேப

ேபானா க யாம

(ேவெறவ

ளதா

' இைற

தாைய

றினா க

வ த ஒ

. (ெவள ேயற

5974

) அவ க

) மைழ ப

கள

த ைதைய ஏ வா . உடேன

ைடய த ைதைய

ைகைய ேநா கி

மைலய லி தம

றினா க

த (ஸ

மைல ெகா

தா

ஏச பட இவேர காரணமாகிறா )' எ

பாக

(உ

(ரலி) அறிவ

(

றி) அ

கைள நிைன

) அ ேபா லா

காக (எ

பா

, அவ ைற

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ைவ

(ந ைமவ

லா

வட

ப ரா

) அக றிவ ட

' எ

எனேவ, அவ கள

இைறவா! என

தி

த வய

ழ ைதக ெகா

உ ேத

பாைல ெவ

. அ ேபா

ெகா

வைத

(பசியா

ேட

நா

வ ேத

ட எ

இ பவ

கற

லா

ெபா

வ ெச

அவ க

திய

பா

தா

வத

பாக எ

கிவ

ட இ

வ ேத வ

நா

தா

ச ேற நக

ேட

.

. ெப ேறாைர தலி ைடய கால

அவ க

ைடய தி ெகா தா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

கி க,

திைய

பாைறைய

பா

தி ெகா

ைடய தைல���ா

இ த

ஆகாய ைத

) வர க

இ ெசயைல உ

ேத யப

திேலேய (வ

ழ ைதகேளா எ

தன . இேத நிைலய

வழியாக நா

ழ ைதக

ைல. எ

சி

கைள ேம

) இைல தைழகைள

உற

அவ க

ஆகாய ைத

அ தி

, பா

தன . என

ப வ த ப

நா

லாம

தி

. (ஒ

. (இைறவா!) நா ந க

வாயாக! அத

வாேற அ

அவ க

) கதறி ெகா

நா ேய ெச தி

பா

. அவ க

நா

த ைத) இ

னா .

பத காக ஆ

ழ ைதக ேவ

ப ட மனமி

டன .

த ைதய

பராம

. அதனா

தா

(எ

ைவகைற வ நக

ேட

ேபா

க திலி நி

எ ஊ

பாைற)தைன

(இைறவன ட ) ேவ

ைடய தா

ெச

உடேன எ ேபா

வத

அவ கள ட

தலி

இ(

ேபசி ெகா

இவ கைள

ெகா

த ைதய

. மாைலய

கற

தா

. நா

தி ேபா . அவ

ச ேற

ேவா . வழியாக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இர

டமாவ

(ப

இைறவா! என ெப

கைள ஆ

(ஒ

நா

ெகா

'அ

லா

(ச ட

அவைள

, (அ த)

வ) உ ைம(யான தி அவைளவ

தி

ெபற வ

திைய க

வாேற (அ

ம ெறா

லா

(ப

இைறவா! நா வைர (பண

னா :

' ◌ஃபர ' அள ) அம

திேன

லிைய)

உ ைமைய (

லிைய) அவ

ன டேம)வ

ெகா (

ெச

ெந . அவ

' எ

சி

. .

ெபா கா க . நா

அத

டா ட

தேபா

ெசா

. நா ெச

அவ

திைரைய அத

திற காேத' எ ேட

னா

.

. (இைறவா!) இைத உ தினா

) ச ேற நக ைல

, இ த

பாைறைய

ைவ ேத

தி ெகா

தா

லியாக நி ணய ேவைல

ேக டா . நா வ

!

தா

ேநசி ேத

மற

கிைடேய அம

ததாக ந க

மா

) ேவ

தி இ

வாயாக!

(இ

உ ைமைய ( (எ

ெச தி

) அவ க

வ ஒ

) நக

றி வ

ேத

க அ

வ ஒ

அவள ட

ேசக

கா

மண ) இ

யாெதன) அவ

லா

ப ேய நா

காக (இ

. நா

ைடய இர

அ யாேன! அ

உடேன நா எ

இண

ெபா கா கைள

, அவ

ைடய

ஆழமாக அவைள நா

ேக ேட

தவ ர (என

ச தி

னா . சேகாதர

ேநசி பதிேலேய மிக

) அவள ட

ய சிெச

) ேவ

த ைதய

வ தா

அவைள

மா

த (நி ணய

. அைத அவ

)டா . ப

நா

ெப

லியா , 'எ

ைடய

தப ) அவ ெகா

அைத (நில தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ளாம


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வ ைத வ

) ெதாட

வ வசாய

வாய )லி

ேசக அ

வ சி

ேட

! என

ெகா அத

நா

கைள

. ப

(ஒ

அநியாய

' எ

சி

எ நா

ைன

ெச

யவ

ெகா

' எ

திய

வாேற அ

அக றிவ பாக

தா

டா

) அவ

கள ட

ப காச

மத லா

அவ றி

ெசா ெச

ேன

னட

கிைட த

, 'அ

நா லா

ைடய உ ைமைய எ

னட

இைடய கள ட

ந ெச

ெசா

. அத

அ மன த , ' அ

யாேத!' எ

ைல. இ த மா

இ த(ந ) ெசயைல உ

நா

. அதி(

கான இைடய கைள

றினா .

, ' அ த மா

! எ

ப காச

வ ேத அவ

யாேத! எ

உன ேக உ யைவ)' எ அ

ெச

பல மா

ேன தி

கைள

. அவ திைய

ள அைட ைப

றினா . நா

அவ ைற

ெபற வ ந அக றி

அ பாைறைய அவ கைளவ

தப

நட தா . (இைறவா!)

ப ேய ெச

78, எ

ததாக ந

வாயாக! (

ைன நா

நேய

ைமயாக)

.5

6, அ தியாய

லா

, 'உ

இைடய கைள

! (அைவ

5975

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ அ

இைற ைனயைர

ைத ப

ேப வ

ப ரா

பாவ

நப (ஸ ப

லா

, ' ஆ , இைற ) அவ க வ , ' அறி

(ேக

வ, அ

, 'அ

' எ ெகா

சி

கைள உய . ேம

,

, (ேதைவய

யாசக ) ேக ப ளா

, ெச

றி)

வ ைத

.

தா .7

5976 (ரலி) அறிவ

) அவ க

தா

' ெப

பாவ

கள ேலேய மிக

மா?' எ

அவ கேள! (அறிவ

லா ெசா

யைத ) தர ம

ளா

ெவ

அறிவ த

, ெப

தைட ெச

ஹா த (ஸ

' தரேவ

ேக ப

லா

78, எ

ஃைபஉ இ

கைள நா

மா

ஷுஅபா(ரலி) அறிவ

ைற) இைற

(ஒ

தவ

, (அ

, அதிகமாக

6, அ தியாய

தவ

ஆகியவ ைற அ

ஃகீ ரா இ

பாக

றினா க

ஆகியவ ைற அ வ

என

) அவ க

உ யைத ) த

அதிகமாக வணா

அம

தவ

(அ

நா

த (ஸ

ைற ேக டா க க

)' எ

இைண ைவ ப லிவ க

: ெபா

சா ேப வ

ெப

ெகா ெபா

றிேனா .

, ெப ேறாைர த அவ க சா சிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ (மிக

ெப

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாவ தா

); ெபா

றினா க க

(இைத

ட) நா

6, அ தியாய

பாக அன

த (ஸ

, 'அ

பாவ

) அவ க

)' எ

(அறிவ

பாள கள

ெப

ெப

லி

பாவ தா

ெகா

ேடய

டாதா?' எ

)' எ தா க

.

.8

ேற

தா பாவ க

பாவ ெப

ேப வ

ெதாட பாக

ப றி

ேக க ப ட

, ெகாைல ெச

களா

)' எ

பாவ ைத நா ' அ

றி ப

' ெபா

வரான) ஷுஅபா இ ) அவ க

றி ப

, அறிவ

சா சிய ' (மிக

டா க

நப (ஸ

, ெப ேறாைர

ஹ ஜா (ர

'

' . அ ேபா

றிவ உ

டா க

) எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெப

.9

ேற நப (ஸ

கிேற

ெசா

தி ெகா

பாவ

றினா க ஒ

(மிக

இைணைவ ப

. ' ெபா

சா சிய ' எ

தி

நி

' ெப

கள ேலேய மிக

ேக டா க

அேநகமாக

சா சிய ப

5977

ஆகியன (ெப

பாவமா

' ெபா

78, எ

லா

' ெப எ

' அவ க

' அவ கள ட

அவ க

ெபா தி

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற அ

ேப வ

. இைத அவ க

றினா : ேற நா

மா?'

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

அப ப

மா ப

நப (ஸ

) அவ கள

(அ ேபா தாயா

அவ

நப (ஸ

கவ

தாயா

தாய க

ஆைசயாக எ

தா .) நா

உறைவ

, 'ஆ ' எ

மாவ , உ

ேபண

றினா க

கள லி

லா

உ ைம ெச

பாக

6, அ தியாய

ஃ யா

வரான)

78, எ

(ரலி) அறிவ

(ைபஸா திய ம

ஃ யா

வ தா .

) அவ கள ட

மா?' எ

' (எ

ேக ேட

.

க (வ ஷய) தி

கள ட

கைள ெவள ேய றாம வைத

, அ

லா

ேவாைர ேநசி கிறா அ

ள னா

' எ

' என (இத

உையனா(ர

)

றினா .

5980

தா

ன ) ெஹரா ள ய

தவ கள ைடேய இ

நப (ஸ

ெகா

நதி ெச

60: 8 வ ) வசன ைத அ லா

பாள கள

னட

.11

ெதாட பாக, ' மா

ைல. நி சயமாக அ ஆ

(தி

தா

தா கேள அவ க

அறிவ

ேச

(ரலி) அறிவ

இைணைவ பவராக இ

) அவ க

ேபா டாம

5978

கால தி

ளா .) அவ

' எனேவ, அ

78, எ

த) எ

(வண க களாக

ைன அைழ

வர

ெச ெசா

றி

த ம காைவ

லி ஆள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப னா . (நா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ ட உ

ெச

க ெபா

.) அ ேபா

னதா

அ பா

லா

பதிலள

(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக

78, எ

' இைற க அத

நப (ஸ

ைலேயா அவ தா

அேத ப

(அவ றிலி ெகா

ப னா க

வா

அண

தா

கி ஒ

கி ெவ

ெகா

ள க

(ம

க ப

) அவ க

' எ

ைமய ெகா

வ தமாக

றினா க

.

) எ த ந ேப றினா க

. பற

வர ப டன.

அண ய ெசா

,

,

உம (ரலி) அவ க

இைத எ ப ேவ

வைத

கிழைமய

) அண வா ' எ

) அவ கள ட

கிைய நப (ஸ

. உம (ரலி), ' நா

ப டாைட ெதாட பாக

, ' எ( த ஆட)வ

சில நப (ஸ அ

கைள எ

ைக, த ம ,

தா

இைத (இ ைமய

கிகள ) ஓ

தா

ேபா

) அவ க

, ' ெதா

)

தா .12

ேபா ட ப

அவ கேள! இைத கள ட

) அவ க

.

உம (ரலி) அறிவ

ஆகிய

ேத

(நப (ஸ

5981

த ைத) உம (ரலி) ேகா

(எ

, ' அவ

ேக டா . நா

ேபண வா வ

கிறா ' எ

என இ

ெஹரா ள ய

ேபாதி கிறா ?' எ

க , உறைவ

க டைளய

ேற

?இ த ன கேள?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேக டா க தரவ

. நப (ஸ

) அவ க

ைல. மாறாக, இைத ந

மத தா

ேகா) அண வ

, ' இைத ந க

கலா

6, அ தியாய

பாக அ

நப (ஸ ஒ

. அ ேபா

78, எ

பத காகேவ வழ

அ வ

அ நப (ஸ

ேச

அ ேபா

ம க

கவ

ேகா, ம ற ' எ

றினா க

வ ைல.13

தா அவ கேள! எ

ெத வ

78, எ சா (ரலி)

றியாதாவ

ெசா

வ னவ ப ட

க தி

ேச

.13

ன ேந

: த

(ந ) ெசயைல என ெக

' எ

ைன

5983

) அவ கள ட , ' இைற

, ' இவ

5982

) அவ கள ட , ' இைற

6, அ தியாய

லிமாய

ள நா

கிேன

சேகாதர

அவ

சா (ரலி) அறிவ

(ந ) ெசயைல என

பாக அ

ப னா க

ெகா

வ டலா ; (ெப

எனேவ, உம (ரலி) அைத ம காவாசியான த ெகா

அண

அவ கேள! எ க

' எ

? இவ

ைன

ெசா

க தி

(அவசரமாக ) ேக டா . ெக

ன ேந

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா க

. அத

ேதைவ இ

லா

அ மன த

(அ ேபா

இைற

என ஜுைப

, ' அவ

ஏேத

லிவ

) த

; அவ

எைத

இைணயா க

(கடைமயான) ஸகா ைத

ேபண வாழ ேவ ைடய வ

த (ஸ

றி

வாகன தி

78, எ

' எ

றிவ

ேநா கி) ெச

வராக' எ

6, அ தியாய

அம

ெசா

றினா க க தி

(ரலி) அறிவ

78, எ

தி

தா

ேபா

.14

5984

) அவ க

வா பவ

(அவசர )

(அ த மன தைர

.

6, அ தியாய

உறைவ

க ேவ

ைகைய

. உறைவ

பாக

பாக

ைவ வண

ைடய வாகன ைத (உ

றினா க

) அவ க

(ம கைள ேநா கி ) ெசா

; (கடைமயான) ெதா

நிைறேவ றேவ 'உ

த (ஸ

கலா ' எ

ேநா கி), ' ந டா

இைற

'

ைழயமா டா

.

தா .15

5985

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

இைற

வா வாதார

த (ஸ (

) அவ க

யா

மகி

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

சி அள

6, அ தியாய

இைற

வா வாதார

கிறவ

என அன பாக எ அ

(

த (ஸ

பைட ப ன

இைறவன றி(ம

.16

ேபண வாழ

'

வைத

வா நா

க ப

.

தா .

) அவ க

றினா க

கைள பைட

பா

னட

க ப

5987

கா

றா )ய

றினா க

ேபண வாழ

அ யாசன தி

பதிலி

5986

மாலி (ரலி) அறிவ

78, எ

வா நா

உறைவ

) வ சாலமா க ப

6, அ தியாய இைற

'

தா .

) அவ க

உறைவ

லா

ேமா அவ

78, எ

த (ஸ த

றினா க

) வ சாலமா க ப

'

தேபா

உறவான

கைள

ப றி ெகா

கா

ேகா ேய இ ப

) ' உற

(எ கைள

நி கிேற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

வைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

லா

, 'ஆ . உ

ைறய

நட வ

அத

உற

ெகள; ேவ

ேவ

உற

ெசா கி

வசன ைத ஓதி ெகா

6, அ தியாய

இைற

உற

(ரஹி ) எ

78, எ

த (ஸ ப

ெகாைட) கிைளயா வா பவ

நா

நா

றிய

பவைன நா

. அ

ேக டா லா

, 'இ

. வ

ப னா

' (நயவ

மிய

றினா க

ழ ப

சக கேள!) ந வ ைளவ

(தி

47: 22 வ )

.

தா .17

5988

, அளவ லா அ

(அ

ைலயா?' எ

இைறவா!' எ

' எ

) அவ க

கவ

ைனகிற களா?' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

பவ வ

தியள

ெகா

வட

ெகா

ைன

தி

னா

, 'ந

வா

கைள

, உ

திேய) எ

(தி

) ப

ேபண நட

உன

) அவ க

வராம

என அ

' எ

த (ஸ

(ேபா

, 'ஆ

உன காக நட இைற

ைன (உறைவ)

றினா க

'

ளாள

(ர

மா

.18 எனேவ, இைறவ உற

பாரா

ேவ

) இடமி

வ த

(உறைவ ேநா கி) ' உ

. உ

ைன

றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

ேனா பவைன

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நா

றி

என அ

ெகா

பாக

6, அ தியாய

இைற

உற

(இைறய

நா

ேவ

ேவ

பாக

6, அ தியாய இ

த ைதய

லா

மைறய

ஹ ம (ெசா

இ உ

ெகா

வா ேவா

கிறவைர நா

இைறவ

ெசா

னா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

றி ).

தா .

5990 தா

ல இைற ந ப

ேநச க

ைகயாள க

கமாகேவ

ஜஅஃப (ர ள) இட

. எனேவ, ' அத

பைட தேபா

ப தா

றி ப ர

'

றி

ைணவ யா

(ரலி) அறிவ

னா

'

கிைளயா

78, எ

றினா க

. அைத

) அவ கள

.

5989

உறைவ

' (எ

நப (ஸ

ஒள

றினா தா .

) அவ க

) ஒ

பாரா

' எ

78, எ

த (ஸ

உற

ெகா

ேவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா ' எ

றினா க

) அவ கள

(நிர ப படாம

ல ; எ

(

ேநச க நப (ஸ

யாெரன

,

) அவ க

. ல

) ப ரதிெயா

) ெவ றிடமாக உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

' என

'இ

னா '


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அறிவ அ

பாள

வாஹி (ர நப (ஸ நா

அ பா

(ரலி) அவ கள

) அவ கள

) அவ க

அறிவ

, ' ஆய

ெகா

பாக

6, அ தியாய

இைற

பதி

ேவ

பதி

மாறாக உற ேப

ெபா

ள றா க

, நப (ஸ ட

. அதாவ

பஸா இ

) அவ க

என ேவ

அ தி

, ' ஆய

இர த உற ' எ

அறிவ உ

றினா க

, ' அவ கள

உறைவ

என

ேபண

5991

த (ஸ

) அவ க

றினா க

உறவா

கிறவ

ைமய

(உ

அ த உற

'

) உறைவ

ேப

கிறவ

லா

அறிவ

ெமாழி எ கிறா க

பாள கள , ேவ

(ரலி) அறிவ

சில

இைத அ

ல ;

இைணகிறவேர உறைவ

சில

நப (ஸ

தா . லா

) அவ கள

அ ெபா

(ரலி) அவ கள ெமாழி எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அைத

.

78, எ

றி தா

பவராவா .19

என அ இத

' எ

றினா .

) ப ைமயா

அதிகப சமாக இட ெப நட

)

வழியாக வ

அவ க

ேபாகவ டாம

(கா

(ர

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ஹகீ நா

கால தி த

அவ க

, 'ந

ேப

லா ைத

இ த ஹத

ன த

ெச

இைற

த (ஸ

ைற அண றாய றினா க

78, எ

(க

ெதாட

. அத

ைமய இைற

ய ந பல தா க

, தானத ம

(ம

)க

) என த (ஸ

டேனேய

.20

வழியாக

.

தா ெச

) ந

(நப (ஸ

தைல ெச

. அவ

ேக ேட

பதிலள பாள

) அறியாைம

5993

) அவ கள ட

கிறேத! (இ . நா

!' எ

த ந ெசய

அறிவ

ெகா

லா ைத ஏ பத ேள

காலி (ரலி) அறிவ

(இ

, அ ைமகைள வ

ள ' எ

ம ேறா

தா

கைள

டா?

6, அ தியாய

பாக

அவ கேள! நா

உறைவ ஏ

ஆகிய ந ெசய

ந பல

5992

ஹிஸா (ரலி) அறிவ

, ' இைற

ெச

78, எ

நா ேற

றாய

த ைத

. இைற

இர

த (ஸ

கிறேத!' எ

) அவ கள

நிற

) அவ க

(எ ஜ

ச ைட

ச ைட

, ' (இ றி

கிைடேய இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ) த)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நப

அத

னா . இைற

திைரய

வ ைளயாட த (ஸ

வராக!' எ

ெதாட

) அவ க

றினா க

. பற

ைந

ேபாக

ெச

றினா க

ேபாக வ

' எ

பாள கள

ச ைட நிற

மாறி ப

ெந

கால

வா

பாக

6, அ தியாய

அ நா

மா

இைற

பதிலள

ேபாக

) அவ க

ைடய ந

வரான) அ

ைன

ெச

, ' (இ த . பற

(அைத )

அைத (பைழயதா கி ) கிழி

(எ

ட ஆ

காக

' எ

ப ரா

அப

அ (ர

ைந

தி

)

யவ ) ெகா

ேக டா . அ ேபா ேச

தவ ?' எ

தா . அத

ற ேக டா க லா

), ' (அ த

காலி (ரலி)

தா

கைள லா

பார (ர உ

.21

) அறிவ

உம (ரலி) அவ க

ரா

அளவ

கிறா க

5994

லா

) ேப

78, எ

லா

ன?' எ

நா ைட

த (ஸ

ைந

. ம

ேபறி ம க

தா க

அவ கள ட , ' (இ எ

த ைத எ

.

அறிவ

(இத

ெச

. உடேன, எ

ழ ைததாேன!) அவைள (வ ைளயாட)

, '(

ச ைடைய) ந (பைழயதா கி ) கிழி கிழி

கிேன

ேத

ெகா

. அவ , ' நா

. அ ேபா வ

டா

இரா வாசி' எ கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப கார

உம (ரலி), ' ந

உம (ரலி) (த ம

எ த


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இ

தவ கள ட ), ' இவைர

இவ

அவ கள

னட

( த

) நப (ஸ

உலகி

இர

னட

ெப ெகா

அவ க

(த

ஹுைச

ப ) ேக

தன . அ ேபா எ

தா க

வ தா க , ' யா

பா க

வைர

ப கார

ெகா

ஆகிய) அவ க

(பாரா

)

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

னட

' எ

. பற ெப

அ த றா க

இர

வ இ

ன?

டா க

) .

ேக ேட

' எ

ழ ைதக

ேப

ப றி நா ஒ

நரக திலி

ெசா

இர

அைத அவ

ழ ைதக ெச

பழ ைத தவ ர

ைல. எனேவ, நா

மண எ

ழ ைதகள

தா

மண வ தா . அவ

டாக

அ ெப

. அவ கள ட

இ த

ெப ஒேர ஒ

கிைட கவ

. உடேன அதைன அவ

வாேரா அவ இ

றா

5995

ைணவ யா இ

ெகா

அவ க

)

ஆவ ' எ

78, எ

அவ ேத

ெகா

.23

ஏேத

கி

கைள

, (இரா வாசிகளான) இவ கேளா நப (ஸ

, ' (ஹஸ

ளசி மல க

ழ ைதக

ேவெற ப

) அவ க

) அவ கள

நப (ஸ

. ெகா

ேக கிறா . ஆனா

6, அ தியாய

பாக

வ ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள

(ஆனா

றினா க

பா

றா . ப

ேன

. அத

ெபா

ேப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ நப (ஸ

ைம

திைரயாக

)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

78, எ

க தாதா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

அம

திய வ

ைக நட தினா க

(ேதாள

தமி டா க ஹாப

. அவ க

இைற

றினா க

மி) உமாமா ப

அ ப ேய (எ

நிைல

ேபா

) உய

அப

ஆைஸ

க இமாமாக நி

)

உமாமாைவ

ேபா

அவைர ம

.24

78, எ

) அவ க . அ ேபா

ட நா த (ஸ

(சி

உ ெச

5997 தா (த

ேபரரான) ஹஸ

அவ க

அ தமம(ரலி), ' என

வைர

கள ைடேய வ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ த (ஸ

ேதாள

. (ச தாலி

) ஏ றினா க

இைற

6, அ தியாய

பாக அ

டா க

தா

கள

ெதா

கீ ழிற கிவ

5996

தமி டதி

) அவ க

'அ

அ ப

கி

அலைய

அம

ெகா

ழ ைதக

ைல' எ கா டாதவ

த அ ரஉ இ கிறா க

றா . அவைர ஏெற அ

. அவ கள பா

கா ட படமா டா ' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

அத

கிற களா? நா நப (ஸ

கழ றிவ பாக உம

தா

கிராமவாசி நப (ஸ தமி

லா

, 'அ

78, எ

ல ைத

(ஹவாஸி

வத காக(

ேச

த ஒ

உ எ

எ த

ெப

ழ ைதைய தய

'இ

ைல, எ நிைலய

ைல' எ

றா .

?' எ

. அ ேபா

நப (ஸ

மா ப

பா

ேத னா

ழ ைதைய

டலானா

வதி

சில

ழ ைத கிைட த

பா

தமி

ழ ைதகைள

ைடய இதய திலி

ன ெச

த) ைகதிக

ழ ைதைய

அைண

சி

ைப

ேக டா க

.

தா

எனேவ), ைகதிகள . த

அவ கைள

பா

னா

, 'ந

5999

ெப

லா

க தா (ரலி) அறிவ

அவ கள ைடேய இ பா

கெள

உம காக நா

6, அ தியாய இ

) அவ கள ட

) அவ க

ட ப

5998

ட 'எ

).

டா

எறிவாளா? ெசா

அவளா

எறிய

ைல.

, அைத (வா ) எ

(

) நப (ஸ க

யா

வ தா க

. அவ

ழ ைத கிைட கவ

அைத எ கள ட

) அவ கள ட ர த

' எ

!' எ

வய

) அவ க றா க ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேறா , 'இ த

. நா

,

ேனா . அ ேபா

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைற அ

த (ஸ

) அவ க

அ யா கள

லா றினா க

லா

னட

ைவ

அளவ

ப ெக

ைப

பாக

இவ

ைவ

ள அ

ளா

ைபவ ட

' எ

ெகா

றா

6000

டா

தா

, மிதி கா

6, அ தியாய

லா

நா

, ' இைற . 'உ

78, எ

த ைன

'

. அதி

. (மதிமி

ெதா ) ஒ

பர

ேவாேமா எ

ள ைப

றினா க

கி டா

பைட ப ன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேக ேட

மிக

) அவ க றாக

கினா

ையவ என அ

78, எ

த (ஸ

இைற

இ த ஒ

ழ ைதய

.

6, அ தியாய

பாக

, 'இ த

கி

ைறேய

பர

பாச

மிய கா

ற அ ச தினா

ெகா

கிற

ைக

இற கினா கி

திைர த

ைடய

.

தா .

6001 (ரலி) அறிவ

அவ கேள! பாவ

தா

கள ேலேய மிக

பைட த, இைறவ

ெப ய

ேக ந இைணக ப

எ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ ஆ

.

றன. எ த

' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பதிலள உ

தா க

ெகாைல ெச வ

. ' பற

(அம வ

காரன

?' எ

' எ

றினா க

மைனவ

அவ கள

ேவெற த

ெத

ேக ேட

உணைவ

ைற ெம வ ைத

6, அ தியாய

ெபா ம

) அவ க

ைள ெம அ த

வர ெசா பாக

வைகய

' எ

?' எ

ேற

றா க

, ' அவ க ' எ

. 'உ

. நப (ஸ

ழ ைத

சி அைத நேய ைட

)

லா

ெதாட

ட (தி

.25

ள னா

6002

சி

அத

ழ ைத சி

6, அ தியாய

, ' பற

, 'உ

என அ

தா

லி அத

. நா

) அவ க

) உ

அைழ கமா டா க

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

. நப (ஸ

ேபா

ந வ பசார

25: 68 வ ) வசன ைத அ லா பாக

ழ ைதைய

வாய லி ந

கழி

ஊ ற

78, எ

ெகா வ

ெச

ட தா க

ைடய ம ய தா க

ைவ

. அ ேபா

. எனேவ, அவ க

.26

6003

Visit: www.tamilislam.webs.com

இன அவ கள ெகா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (நப (ஸ

) அவ கள

இைற

த (ஸ

ெதாைடய ப

ம இ

வைர

ெச

அறிவ

(இத

(த ெனா

கிேற

வள

) அவ க

ேபரரான) உஸாமா இ

ைஸ (ரலி) அறிவ

வனாக இ

ைன

அல(ரலி) அவ கைள

(சி

ெசா த

ேபரரான) ஹஸ

ெதாைடய

யைண தவா . ந

அம

வரான)

தி ெகா

, ' இைறவா! இவ க

இவ கள

பாள கள

த) எ

ெச

ைலமா

பற

நா

வாயாக!' எ

றா க

.27

த கா

தா

அ ைதம(ர

)

றினா : (நா

இ த ஹதைஸ அ

இ உ இ

ஜாலி (ர

மா

) வாய லாக

அ ந

த(ர

ேக ேடனா? அ

மான டேம ேக ேடனா? என) இ த ஹத த

. இ நிைலய

(மன

) ெசா

மான டமி

ெச

ய ப

பாக

இ தைன

லி ெகா

ேட

6, அ தியாய

ேட

78, எ

. ப

வ ஷய தி

(எ

ேக டவ றி

என வ

) பா இ

ேநர யாக அ

ைற இைத அறிவ

(ேநர யாக) நா தைத

) அவ கள டமி

ச ேதக

ேடாேம எ தேபா பதி

.

6004

Visit: www.tamilislam.webs.com

தமமா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

கதஜா(ரலி) அவ கள அவ கள ஏெனன நா

வ ேத

ைன நப (ஸ

ேராஷ

ெகா ம

) அவ க

மண

ந ெச

க டைளய

) அவ க ெகா

ெசா

தி ெசா

தா

க தி

. இ

நப (ஸ

) அவ க

வா க

' நா

அநாைதய

றியப

78, எ

வைத

கிைட க

அவ கள

ஆ ைட அ

எ இைறவ

(அத

ேதாழிய ைடேய அ

பள பாக

6005

ஸஅ (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ைல.

.28

6, அ தியாய

)

டதி

) அவ க

பாக

நப (ஸ ெகா

க ) நிைன

கதஜா

நப (ஸ

) சிறிதளைவ கதஜா(ரலி) அவ கள

(அ

வத

இைற சிய கி

ேபா

ேராஷ

தா .

மாள ைக ஒ

,

அவ க

டைத நா

.

ேப கதஜா இற ேம

நா

ேவெறவ

, கதஜா(ரலி) அவ கைள நப (ஸ

ேக

ைணவ ய

கா பாள ) அவ க

(ச ேற இைடெவள வ

தா ெசா

க தி

கள

ட) ைசைக ெச

இ ப

வ ரலா தா க

ேபா ' எ

நப (ஸ

.29

Visit: www.tamilislam.webs.com

) வ ரலா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

78, எ

த (ஸ

6006

) அவ க

கணவைன இழ த ைக ெப ' இைறவழிய வண

அற ேபா

கி பகலி

இைத ஸஃ வா இேத ஹத

பவைர

ேநா

ேநா பவ

ைல (ர

ம ேறா

பாக

6, அ தியாய

இைற

அறிவ

78, எ

த (ஸ

அ அ

லா ல

வ டா

' ேசா ேநா

றினா க

ேபா

கஅனப(ர

றவராவா ' அ

கிறவ

' இரவ

நி

தா .

ெதாட

வழியாக

.30

6007 றினா க காக பவைர )

'

ஏைழ காக ேபா

பா

பவ

றவராவா .'

றினா .

வ டாம

இர

ேநா பவ

ேபா

றவராவா ' எ

என) மாலி (ர

பா

றவராவா .

) அறிவ

) அவ க

அற ேபா

'

ஏைழ காக

ேபா

பாள

கணவைன இழ த ைக ெப ' இைறவழிய

றினா க காக

) அறிவ

தா

நி

வண

கி பக

(இைற ேற க

கிேற

த (ஸ .31

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ) அவ க


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தி���ாய

ைலமா

78, எ

மாலி

(பன} ைல

அவ கைள நப (ஸ இ

(தி வ

ப றி

அவ க ெதா அறிவ

தா

ைடய இைளஞ களான நா

நா

ல ஆைச ப

கிேனா . நா

வைத அறி த நப (ஸ

ப தாைர

நப (ஸ

ப றி வ சா

தா க

. நா

ேதா .

ல ேதாழராக

இர க

மா

) பண

. ெதா ) ெசா

) அவ க

, 'ந

வ க க

ெகா . எ

ைக ேநர ல

ெதா

ைக நட த

பாக

6, அ தியாய

ைன எ

றா க

78, எ

ைடயவ களாக ப தின ட

தி

ெச

. அவ கைள (கடைமயானவ ைற வா

வ த

; பற ' எ

உ கள

ெதாழ கள

(வயதி

வ )

கேளா அ பா தவ

(ெதா உ

.32

6009

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

.

எனேவ, நப (ஸ ெச

ெத வ ந

) ெச

வ த எ

) அவ க

தா க

(ரலி) அறிவ

) சம வய

வ ேதா . அவ க

ப தின ட ) நா

ஹுைவ

அவ கள ட (ஊ

6008

வாேற ைக

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

'ஒ க

அதி

இற

அ ேபா ந கி

கி

பைத ேபா

ெசா வ யப

மி

கிைட

ெவா

அத கான ந பல பாக

பாவ

6, அ தியாய

கைள) ம

. அத

வ ஷய தி

கிைட

78, எ

கவ

தா

' எ

க நப (ஸ

(அத

நிர ப

றினா க

ைமய

கி

அைத லா

இைற த

கிற

இற

ெகா

னா . அ

' எ

) அவ க

உத

ைண

ஏ ப

, ' இைற (ம

ஈரம

) ' என

) அ கிண றி க

டா . உடேன

ெவள ேய வ தா . டப

மன தி

ைறய

ெசவ ேய ற) ம க

ேக டா க றி

(த

) அவ

ெதா

) அ த நா

வ ஷய தி

மா?' எ

ப ராண ஒ

ைடய கா

(ேமேலறி வ

உத

( ண ைறவ ) நா ைக

டா . உடேன (ம

. (இைத

அவ

கிண ைற

ைமயான தாக ) இ த நா

ஆன) த

றினா க

தேபா ) ஒ

டா . அ த மன த

லி ெகா

றியாக அவைர (அவ

அவ க

(தவ

ற (அ)ேத (க

ேதாலா

ெகா (வழிய

தா . ப ற

தாக தா

' எ க

ெச . அவ

ணைர

வாயா

நட

ஏ ப ட

ெகா

ேபா (த

தாக

நா

ஏ ப டைத

பாைதய

ைமயான

தா

இத த (ஸ

)

அவ கேள!

) ந பல , ' (ஆ :) உய

ப ச தி .33

6010

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைமய

ைடய )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ைற) இைற

(ஒ நா

நி

த (ஸ

ேறா . அ ேபா

' இைறவா! என எ

) அவ க

6, அ தியாய

இைற

கா

ெகா வதி

பா

(ேச

அவ க

ெகா

இைறவன

த ஒ

(ம

) அ

தேபா அ

நி

யாேத!' எ

சலா

(உ

ெகா அமா

78, எ

த (ஸ

ப ரா அ த

ைள ந

றா க

. அவ க

கிராமவாசி, வாயாக! தி தா . (ெதா

கிராமவாசிய ட , கிவ

டாேய!' எ

6011

) அவ க ைண

றினா க

வதி

, அ

ைமயான) இைறந ப

. (உடலி ) கா

இைத

ைகய

.

பாக

ெதா

ைகய

' வ சாலமானைத, அதாவ

கா

ெதா

யா

) நப (ஸ

) அவ க

ஹ ம

ேவ

றினா க

தா

) ஓ ) உற

ச இ

ெச

வ ழி கிற

வதி

ைகயாள கைள ஓ

கவனமைட தா

காம

'

ெகா

அத கி

, இர க உடைல ம ற உ

றன. அ

.

பஷ (ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா க (உட


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

ஒ உய

த (ஸ

லி

மர

னேமா உ

அவ

78, எ

) அவ க

டா

றினா க

6, அ தியாய

இைற

78, எ

த (ஸ கள

பதி

) க

அ தி

லா

ஒ ) ஒ

மன தேனா அ

த ம

ெச

ைல. தா .34

றினா க

ைண கா டாதவ

' (பைட தவனா

) க

கா ட படமா டா . என ஜ பாக எ அ

6, அ தியாய இைற ைட வ டா

78, எ

த (ஸ றி

(ரலி) அறிவ

தா .

6014

) அவ க எ

னட

றினா க

(ம ற)

தத கான ப ரதிபல

6013

) அவ க

'

அதிலி

காரண தா

மாலி (ரலி) அறிவ

பாக

(பைட ப ன

ைற ந (அத

கிைட காம

என அன

6012

'

(வானவ ) ஜி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைண


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அறி

தி ெகா

வ டாைர என

ேடய

தா . எ த அளவ

வா சா கி வ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

6, அ தியாய

இைற

ைட வ டா

ெகா

ேடய

வா சா கிவ என இ பாக அ 'அ

லா

ட நா

றினா க

னட

தா . எ த அளவ

6, அ தியாய

, (எ

ேக) அ

ைட . 35

ண ேன

6015

வாேரா எ

ெக

றா எ

, (எ

(அ ேக) அ

ண ேன

வ ேபா

) அறி

ைட வ டாைர என

.

தா .

78, எ

(ரலி) அறிவ

'

(வானவ ) ஜி

ட நா

உம (ரலி) அறிவ

ஷுைர

வாேரா எ

) அவ க

றி

றா

தா .

78, எ

த (ஸ

ெக

6016 தா

மதாைணயாக! அவ

இைறந ப

ைகயாள

.

லா

மதாைணயாக! அவ

இைறந ப

ைகயாள

.

லா

மதாைணயாக அவ

இைறந ப

ைகயாள

' எ

(

ைற) இைற

த (ஸ

) அவ க

றினா க

. ' அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா ?

தி


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைற

' எவ

அவ கேள!' எ

ைடய நாசேவைலகள லி

உண ைவ

ெபறவ

இ த ஹத

பல அறிவ

லி

'

ெப

கேள! (உ

கா

டா ' எ

பாக

6, அ தியாய

இைற லா

வ டா ந ப அ

நப (ஸ

ைவ

ைக ெகா

லா

ெதா ைவ

கள

' எ

பாள

ெதாட

) அவ க

ைட வ டா

பதிலள

தா க

வழியாக

) எ த

ெப

பா

கா

.

.

தா

வா க

ைட வ

கா

அைத அ பமாக

.36

6018 றினா க

ைம நாைள வ

பள பாக) அள

) அவ க

ைடய அ

) அவ க

ைல தரேவ

டவ

நப (ஸ

தா

78, எ

த (ஸ

தா

. அத

6017

ள ைப (அ

ேவ

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அவ

ைலேயா அவ

6, அ தியாய

பாக

ேக க ப ட

ந ப

'

ைக ெகா

டவ

டா . அ

லா

ைவ

தாள ைய

ணய ப

ைம நாைள

ந ப

ைக ெகா

டவ

ைட

ைம நாைள . (ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ந

லைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேபச

. அ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஷுைர

நப (ஸ பா

வா

6, அ தியாய

பாக அ

78, எ

அவ க

.

6019

ேபசியேபா

. அ ேபா

டவ

தா .

அதன(ரலி) அறிவ

) அவ க

ேத

ெகா

தா கா

, 'அ

ைட வ டாைர

களா

லா

ைவ

ைம நாைள

ந ப

ைக ெகா

டவ

ண யமாக வழ

' எ

றினா க

ெகாைட எ

ெகாைட) ஒ தின

களா

அைம

பக

ன?' எ ஓ

. அத

. ேம

இர ேம

, அ

(ஒ

) ந

லைத

பாக

6, அ தியாய

லா

ேபச

78, எ

ேக க ப ட (உபச (அள

. அ

) ஆ உண

ைவ ல

ணய ப

அவ

ேக ேட

ம வா

; எ . அ

தாள

. அ ேபா . அத

அவ க

ந ப

லா த

, ' இைற

. வ

ைக

ைவ

ெகாைடைய த

அவ கேள!

, ' (அவ

பசார

உபச

) அவ

ைம நாைள இ

களா

ைம நாைள

ந ப க

ைக ெகா

' எ

6020

Visit: www.tamilislam.webs.com

த மமாக டவ றினா க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

, ' இைற

அவ கள நப (ஸ இ

யா

நா

) அவ க

, 'இ

லா ந ெசய

பாக அ 'த ம அவ க

பள

யா

ெச

றினா க ேக டா க

இைற

(ரலி) அறிவ

லா

ெச

லிமி , ' (த ம ) அவ க (

?' எ

ேக ேட

வாச

உன

ளன .

. அத ெந

கமாக

.37

த (ஸ

) அவ க

. 38

றினா க

தா .

6022 தா

. நப (ஸ

பயனைடவா ; த ம

தா க

அ (ரலி) அறிவ

. ம க

ைட வ டா

6021

லா

78, எ

ைடய வ

பதிலள

78, எ

அ தி

6, அ தியாய ெச

இர

த மேம' எ

ஸா அ

' எ

6, அ தியாய

என ஜாப

அவ கேள! என

கிறேதா அவ

பாக 'எ

தா

ப றைர

கடைமயா

' எ

ெச

ய ஏ

) கிைட கவ

, 'த

இர

ைககளா

பயனைடய

ெச

இைற

ைலயானா உைழ

)வா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

தா

?'

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா க அ

) அவ க

ன ெச

'ந

லைத' அ றா க

அவ க எ

யாவ

டா

' (எ

) ெத

ன ெச

, ' பாதி க ப ட ேதைவயாள

?)' எ ல

ேக டா க

) அவ

ெச

ஹா தி (ரலி)

அதைனவ

தி

டா க

பற

ெகா

நரக ைத லா

யாம

78, எ

ைற) நப (ஸ

(ஒ

ெச

ெச

யாவ இ

டா க

?)' எ

அவ

ெச

' எ யவ

, ' அ ேபா

ப றைர) அவ ?' எ

'

ேக டன .

உதவ

) அவ க

. அ

ைலயானா

ேவ அவ

.

ைலயானா அவ

ஏவ

ேக டத

றா க

' , நப (ஸ த ம

) '

.39

6, அ தியாய

அத இ

. நப (ஸ

ந ெசயைல' (

. ' (இைத

, ' அவ

றா க

பாக

ெச

(உைழ க உடலி

, ' (இைத இயலாைமயாேலா ேசா பலினாேலா) அவ

(எ

, ' அவ

' அைத அவ

நப (ஸ ம க

. ம க

வட

றினா

) அவ க

லா

வட

நரக ைத பா

கா

ப றி

றி ப

ேகா னா க

டா க

. அ ேபா

. அ ேபா த

.

ப றி பா

6023

கா

றி ப

டா க

. அ ேபா

அதைனவ

ேகா னா க

. அ ேபா

க ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 தி

ப னா க

பற உ

.

, ' ேப

கைள

ெகா

டாவ

அறிவ

பாள

(

றி ப

பதி

பழ தி

கா பா றி

நப (ஸ

ச ேதக

அைல ஸலா

டாக

நிதான ! எ வ

78, எ வன

றின . அவ க அ

கிறா

வ )' எ

றா க

றியைத ேற

ேத

ெகாைல

ப றி) இர

றாவ

றினா க

.

நரக ைத

ைல. (

நரக திலி

ைலயானா

ைற

ைற றி ப

டா களா

.

6024

இைற

லஅனா (-அ

)' எ

)' எ

மரண

லா வ ஷய ' எ

ைணவ யா

ஒ ' (-உ

ச ேதகமி

) அவ கள

த கள

) ' (நப யவ க

பதி

ெச இ

ஷுஅபா(ர ) எ

த ம

. அ

ெகா

6, அ தியாய

பாக

ைட க

(கா பா றி

டா க தா

ெகா

ஆய ஷா(ரலி) த (ஸ உ

) அவ கள ட

டாக

ெகா வாேற உ

. அ ேபா கள றினா க

றினா

) எ

ட நா கள

இைற நள ன ைத . அ ேபா

, 'அ

த (ஸ ைகயா

ஸலா

(ச ேற மா றி சலா )

அவ க ம

நா

' வ அைல

மரண

சாப

) அவ க

, ' ஆய ஷா!

வைதேய அ

, ' இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

அவ கேள!


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

ெசா

நப (ஸ உ

) அவ க

டாக

, ' நா

) எ

ேக டா க

அன

தா

லிவ

) எ

வர

ஊ ற ப ட ப

' (அ

ேக ேட

. அத

வாேற உ

ேடேன! (அைத ந கவன

78, எ

கவ

ைலயா?)' எ

6025

ள வாசலி

தா சி

தன . அ ேபா றினா க

கழி தா . அவைர ேநா கி நப

இைற

கழி பைத) இைட மறி காத ' எ ெகா

ைலயா?' எ

' வ அைல

மாலி (ரலி) அறிவ

கிராமவாசி ப ட

ேக கவ

.

(ேவக

ெசா

6, அ தியாய

பாக ஒ

னைத ந

த (ஸ

றிவ

. பற

(த

பற ெகா

) அவ க ஒ

) அ

. 41

தி 36

இைறந ப பாக

ைகயாள க

6, அ தியாய

78, எ

ெகா

ைழ ப

சி

' (அவ

வாள ய

வர ப

ேதாழ க

.

6026

Visit: www.tamilislam.webs.com

த சி

ந ண


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஸா அ

' இைறந ப

அ (ரலி) அறிவ

ைகயாள க

க டட ைத

ேபா

ேச

கிற

' எ

இைற

வர<