Page 1

77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

பராஉ(ரலி) அறிவ அ

ைகய எ

க , 'க

தி

' எ

ஸய

லா

அன

) அவ க

லமா(ர

- அ ள

லா

டா க

ெச

லா

வ ஷய

திய ) ப

ெபா

ெதாட அ

ட ஏ

க டைளய

ட ஏ

77, எ

லா

லா

கல த (எ ள

. சாதாரண பய

,

ேக எ க

கைள

சாைட, த

கைள

ைண

கைட ப ப

, அல

த ப த

, ெம டா

கார ப

.68

5850

) அவ க

அறிவ

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

வ தா களா?' எ

றா க

- எ

தைட வ தி தா க

6, அ தியாய

ெதா

, ' ஜனாஸா' ைவ

(ய

பாக

நா

லி

(மஸரா) உ

) பதி

நப (ஸ

வ சா

அவ)

வானாக எ

5849

தா .

ேநாயாள ைய நல மியவ(

77, எ

ேக ேட

தா .

) அவ க

. அவ க

, 'ஆ

காலண க (ெதா

.69

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ தா க

)'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக உைப நா

ஜுைர (ர

லா

ெச

வைத பா

பா

கவ

என

ேத

ேக டா க அ

ேம ந

சாயமி ந

'இ இ

வைத

ரா ' க ரா

ேதாழ கள

ேட

ேட

. ேம

. ேம

பைத க

அவ ைற

ேபா

ம ேட

. ந

ம க

(உ

சாயமி (

(

ெச

கைள

வைத நா

ஜுைரேஜ!'

) அத

ைலகள ைலகைள

அக ற ப ட) ேதா

, (

ேட

, ந

ேபா

னா

வ ஷய

யமான ' ஆகிய) இர

' க

நா

' அைவ யாைவ? இ றி வ

' (கஅபாைவ

ேவெறவ

. அவ க

அண வைத க

தா .

ஆைட

வைத

ெக

லா

(ப

நா எ

. ேம

மாத) ப ைற பா

ஹ ) எ டாவ

(இவ

ேட

) ம த வ

,

ட வைர

ன காரண ?)' எ

. அ

கஅபாவ அ

க டாமலி

ேக ேட

றிேன

. நா

ம காவ

அத

. உ

ெதாட

காலண கைள ந

அறிவ

உம (ரலி) அவ கள ட , ' ந

வ ' ம

5851

) அவ க

ைல' எ

' ஹஜ ம

77, எ

வ ,

லா

ைலகைள

உம (ரலி) அவ க ெபா

தவைர இைற

யமான ஆகிய) இர

மா

த (ஸ

ைலகைள ம

) பதிலள

) அவ க

தா க

(ஹஜ

ேம ெதா டைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

:


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பா

ேத

ெச

. (எனேவதா

கைள

ெபா

நா

அ ப

காலண கைள அண வைத அத பா

தி

கிேற

பா

தி

கிேற

கிேற

எ டா பா

நா

ததி

த (ஸ

. (

.) (

அக ற ப ட)

) அவ க

தி (உ

) ெச

அதனா அதனா

எ டா

நா

தயாரா

(த (எ

) இ

ரா

நி

ஆைட ஆைட க

லாத

வைத கிேற

. ம

) சாயமி ) சாயமி

வைத

வைத

வேதா, இைற

வைர இ

ரா

த (ஸ

)

நா

ைல.

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ ரா

) அவ க

) பயண தி

கிேற

த (ஸ

அவ ைற அண வைத வ

. எனேவ, நா

பாக

. எனேவ, நா

நிறேமா, இைற

ெச

தவைர இைற

யவ

77, எ

5852

தா . ம

ெச ய

சாய

அவ க

தைட வ தி தா க

சாய

இட ப ட ஆைடைய அண ய

கிைட காதவ , (ேமாஸா க

. ேம எ

, ' (இ ) கா

ரா

'வ

' எ

டா

வாசைன இைற

ைறகைள அண ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)

ேபா

) காலண க

; கா

ைறகைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 க

கா

இைற

த (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

பாக இைற (இ

கீ ேழ இ

த (ஸ ராமி

காலண க

என இ

அ பா

பாக

77, எ

) கீ ழ

லாதவ

6, அ தியாய

ேபா ெதாட பாக

) அவ க

(அண

) ெகா

' எ

.71

னா க

அறிவ

கி இ

தா க

77, எ

:

லாதவ

(ேமாஸா க

கா எ

) கா

ச ைட அண

ெகா

ைறகைள அண

ெகா

தா .

5854

தா .

தா

, காலண அண வைதேய வ

6, அ தியாய

க த

5853

(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ெசா

) அவ க

ேபா

தி (உ

ெகா

ேபா

ப வ தா க

77, எ

) ெச

ேபா வல

, தைலவா

ப க திலி

.73

5855

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

. .


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ ந

இைற க

த (ஸ

காலண அண

கழ

ேபா

தலாவதாக

6, அ தியாய

இைற க

ேசர

கழ றிவ க

; அ

வல

காலி

இ வதி

கழ இ

அண க

தியாக

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ கள

6, அ தியாய

77, எ

77, எ

; அைத காேல

!

5856 றினா க

நட க ேவ ல

இர

'

டா . ஒ ைட

, இர ேசர அண

5857

தா . காலண

. வல

தா .

) அவ க

'

.

6, அ தியாய

பாக

, கழ

காலண ய

பாக நப (ஸ

காலி

77, எ

த (ஸ

ஒேரெயா

ெகா

தலி

இட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

றினா க

ேபா

தலி

அண வதி என அ

) அவ க

இர

வா க

தன.

5858

Visit: www.tamilislam.webs.com

காலண கைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஈசா இ

அன

மா

காலண கைள எ ன

(ப

நப (ஸ

(ர

கா

றி

) அவ கள

அன

காலண யா

) அவ க

டார தி

77, எ

6, அ தியாய

பாக நப (ஸ

) அவ க

ெகா

ம க

நப (ஸ

திய

(இ

னான(ர

) அவ க

, 'இ

தா

.74

தா . ப அவ கைள

பதன ட ப ட ேதா

.76

5861

) ெதா

மாத தி வா க

அம வா க

) இர

இரவ

ேநர தி

. அைத

பக

ேநர தி

பாைய அைற ேபா (கீ ேழ) வ

.

) அவ கைள ேநா கி வ வா

றா க

ஆள

னா க

(ரமளா

(அதி

தா .

ஆ கி ெகா அத

ட இர

5860

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ெகா

.

' எ

சா க

திர

தா . வா க

) ஸாப

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

அறிவ இர

னா க

ைகய

6, அ தியாய

பாக

) அவ க

மாலி (ரலி) அவ க

ெதா

அவ க ) ம க

ட (எ

ேச ண

ெதா

வா க

ைக) அதிகமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 வ டேவ, நப (ஸ ெசய அ

கைளேய ெச

லா

ெசய எ

. ஏெனன

கி

77, எ

ேமல

கிக

ெகா

அவ கள ட

எ ' எ

இைற

அவ க

இய

ற (ந )

சலி பைடயாத வைர மிக

நிைலயாக இ

பமான (ந )

பேதயா

'

5862 தா .

அைழ

ெச

, 'எ

னட , ' எ றா க

என ' எ

மகேன! நப (ஸ

அவ ைற அவ க

ெச

றா க

க அ

னட , ' எ பதாக

தி எ

. அ

வாேற நா

ேடா . அ ேபா

) அவ கைள மகேன! (நப -ஸ

ைறவாக ப

வதா?' எ

) அவ க

)

(ம கள ைடேய)

. எனேவ, எ ைம ெச

நப (ஸ

)

த ைத ம ரமா(ரலி)

ைம மகேன! என காக நப (ஸ

. அைத ம யாைத

த (ஸ அ

சில வ தி

பதாக

அவ கைள, அவ கள

, ந லா

தா

த ைத) ம ரமா(ரலி) அவ க

அவ க

. அ

ம ரமா(ரலி) அறிவ

அவ கள ட

நா

ைறவாக இ

,

6, அ தியாய

(எ ப

வா

களா

.77

றா க

ம கைள ேநா கி, ' ம கேள! உ

சலி பைடய மா டா யாெதன

பாக மி

) அவ க

) அவ கைள

திய நா

, 'உ

ேக ேட

ச வாதிகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத ல ' எ

காக


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெசா ப

ல, நா

தா

அைத

'த அல

, சிவ

சாைட, ெவ

வ சா

) அவ க ப

அவ) ெச

கார ப

நப (ஸ

ெசா

'த ெம

பா திர எ

லா

, சலா

. அ ேபா

கிெயா

ெகா

ைவ ேத

' எ

ெசா

லி

.78

தா .

க வைளய ' , சாதாரண ப

தி

ஆகிய ஏ

லா

ெபா

ெதாட க

அ பதி

அ லா

ெச லா உ

ைர ப

(அைத) நிைறேவ ற உதவ

(மஸரா), ப கைள

தைட வ தி தா க

லா

அவ க

ைற எ

5863

க எ

ேட

ேமல

காக நா

தா க

, ' ஜனாஸா' ைவ லி

(ய ஹ

தவ

77, எ

க ேமாதிர ' அ

கார ப

ஆஸி (ரலி) அறிவ

பராஉ இ

பதி

ெகா

6, அ தியாய

பாக

) அவ கைள

த ப ட அல

, ' ம ரமாேவ! இைத உ

ம ரமாவ ட

நப (ஸ

ெபா

, வ ம

, த

கல த (எ பய

. ேம

திய)

டா

, ேநாயாள கைள நல மியவ(

, ேக எ

த ப

ைகய ைண

வானாக எ

அைழ ைப ஏ ப

, ச திய

அநதிய ைழ க ப டவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உதவ

க டைளய

ஆகிய ஏ

77, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

தைடவ தி தா க இ

ம ேறா

பாக

லா

இைற

அறிவ

ெகா

த (ஸ டா க

க ேமாதிர ைத அண யேவ

பாள ெதாட

77, எ

. அத

ேமாதிர

ெச

டாெம

(ஆ

)

வழியாக

மிைழ

க ப

ைற

தயா

.

தா .

க ேமாதிர த

டா க

) ெகா

க ேமாதிர ைத( ) ெகா

அறிவ

5865

ெகா

(அண

(அண

தா .

) அவ க

ப ) ைவ

தயா

5864

உம (ரலி) அறிவ

அைம கள

கைட ப

.

6, அ தியாய

கைள

.79

டா க

6, அ தியாய

பாக

(ந )ெசய

ைகைய ஒ

. (இைத

டா க

. (இைத

கழ றி) எறி

டா க

க வ

யவா

ட) ம க க

(உ

ப கமாக

(அைத

ட) நப (ஸ

ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

) அவ க

ள ேமாதிர

. 80

)

(அண

ைற

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

தயா ஒ ர

டேபா

ேபா

தயா

அண யமா ேட

டா க

' ெவ

மிைழ

ப ) ைவ தா க ) எ

றா க

ைகைய

. அதி

'

ஹ ம

பைத நப (ஸ வ

. பற

. ம க

ள ேமாதிர ' ஒ

(இல சிைன) ெபாறி தா க

) ெகா

கழ றி) எறி

' எ

) ெகா

, ' நா ெவ

ெவ

ைற

.

) அவ க

இைத இன

ள ேமாதிர

ள ேமாதிர

ைற

கைள

.

) அவ க

அண

ெகா

பற

டா க

அண ' எ

. அத

(அண

ேமாதிர ைத(

(அண

அவ க

கேமாதிர ' அ

ஹ ம

தயா

நப (ஸ

பாக

' (இைற

அண யலானா க

'அ

'த

டா க

ப கமாக அைம

அைத

தா .

) ெகா

(உ

லா

ம க

5866

) அவ க

(அண யவா

77, எ

. பற

தா க

கிண றி

6, அ தியாய

. இ

அ த ேமாதிர ைத

(அைத) உம (ரலி) அவ க திய

(தவறி) வ

77, எ

(ரலி) அவ க உ

மா வ

, பற

(ரலி) அவ கள டமி ட

.81

5867

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா அ

(ரலி)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

லா

இைற பற

த (ஸ அைத(

மா ேட

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க

கழ றி) எறி

' எ

றா க

எறி

பாக

6, அ தியாய

அன

டா க

77, எ

5868

இைற

த (ஸ

ேட

. பற

ம க

) ெகா

டா க

எனேவ, இைற

ைற அண

ெகா

இைத இன ஒ

கள

(த

க) ேமாதிர

தா க

ேபா

அண ய

கைள(

கழ றி)

.

ம ேறா

ைகய

, (அைத ேபா

ெவ

) ெவ

ள ேமாதிர

ள ேமாதிர

கைள

ைற

ெச

.

த (ஸ

இேத ஹத

தா .

) அவ கள

) அவ க

கழ றி) எறி தா க

கழ றி) எறி

பாக

, ' நா

. ம க

நா

ேமாதிர ைத(

மாலி (ரலி) அறிவ

தா .

கேமாதிர

.

(அண

( . ப

தலி ன

அண ம க

தி

த) த

(த

(த

க)

க) ேமாதிர

கைள(

டன .

6, அ தியாய

அறிவ

77, எ

பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

5869

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஹுைம

இ தவ

(ர

) அவ க

அறிவ

அன

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

அண

)தி

தா களா?' எ

இரவ

(ப

தி

இஷா ெதா

ப னா க

ேபா

.) ப ற அவ கள

கிவ

டா க

தி

கிற க

கிைட

நப (ஸ

. (ஆனா .) ந

, ந

ைகய ேலேய உ

ெகா

ேடய

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ கள

பதி

)

நா

மி

ம ேறா

77, எ

அவ க

(க

வள

) அவ க

தினா க

மி

ெதா

ேநர

வைத

. (அ

வைர அத

)' எ

றா க

.82

ளய பாள

ள யா

கா தி ந

ஆனதாக இ

ஆனதாகேவ இ ெதாட

வழியாக

பா

கா தி

ைகைய எதி பா

ள க

ெவ

.

ைம உ

வைர க

5870

ேமாதிர

(

கைள ேநா கி

) ேமாதிர

, 'ம க

தயா

, ' நப (ஸ

வைர தாமத ப

அவ க

ெதா

எைதேய

தா .

ெவ அறிவ

. அத

) அவ க க

ேமாதிர

பாதி இர

ைக நட தினா க

உற

ெதா

ைகைய

. இ ேபா

ெதா அ த

) அவ க

ேக க ப ட

ெதா

. அ ேபா

தா .

. அத

(க

.

அறிவ

க ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ஸ ஒ

ெப

வழ

கிட (-ம

ெசா

மண நப (ஸ

லிவ

அவ

தா

ெகாைடயாக

ெகா

ச ேய' எ எ

றா .

அவ

கீ ழ

நி

றி

தி

மண

ெகா

ெகா

) பா ' எ

றா க

லா

, ' ேபா

மதாைணயாக! ஓ தா . அவ

ள-)ேவ வ

ட ஒ

றா

ேம

' எ

. இ

இவைர

' இவ

ராக - மண

றா . நப (ஸ

. அ த மன த

ேமாதிர

ேள

' (இைற

என

ளதா?' எ

பள பாக

அவைர

(எ

மதாைணயாக! ஏ

ேத ேபா

.

) அவ க

ஏேத

) அவ க

ைலெய

றா . நப (ஸ

, 'அ

ைன

டா க

பைத

ல, அ த மன த

தி

, 'எ

தா . நப (ஸ

தா

க உ மிட

) அவ க

கி அண

ேதைவய

பவ

ெசா

தா

ெகா

மா எ

தி

றா . நப (ஸ

லா

ட ேநர

கிைட

ைன

ட ேநரமாக நி

மண

ேபா

றி எ

தா .

) அவ கள ட

பா ைவைய

அவ கேள!) இவ

' (ஏேத

5871

ஸஅ (ரலி) அறிவ

பா

77, எ

) அவ க

ேகா) கிைட கவ

ேமாதிரமாக இ தி

ப வ ட

, 'இ

கிைட கவ

ட இ

கவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ைல'

தா ைல,

ைல' ைல. அ த


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மன த , ' எ வழ

ைடய கீ ழ

கிேற

அைத இவ அண

' எ

நப (ஸ

றா . அ ேபா

அண

ெகா

அ மன த

தா

டா

வர ப டா . நப (ஸ மன பாடமாக) உ ஆ

கைள எ ' எ

றா க

அன

நப (ஸ வன அ ேபா

ெகா

தேபா

, 'உ

' அ நப (ஸ

ெகாைடயாக

, 'உ

ைடய கீ ழ

இ இ

டா . ப ற

கா கா

அவ

ஆன இ

' எ

றா க ப

ெச

அைழ

ன (அ தியாய

, 'உ

தி

. உடேன வைத

ல அவ

ன அ தியாய

) அவ க

ைண உம

கியா?

. அைத ந

தி

வர ெசா

றினா . நப (ஸ காக இ ெப

மண

க உ

க எ

சில

ெச

.83

77, எ அரப யர ல

) அவ க ம

ேக க, அவ

5872

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

மண

அவைர அைழ

?' எ ண

6, அ தியாய

பாக

இவ

) அவ க

அ தியாய

ைவ ேத

கி அம பா

நா

நப (ஸ

அதிலி

அதிலி

) அவ க

அ தியாய

கிைய அவ

தா .

லாதவ களான (ேரா

' ம கள

சில

) அவ கள ட , ' அரப யர

'

நா ைட

க த லாேதா

ேச

த) ' ஒ

த வ

ப னா க

திைர

ள க த ைதேயா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஏ

ெகா

ெவ

' எ

ள ேமாதிர ைத

ஹ ம

) எ

அவ கள பா

வா க

ெச

வ ரலி

' அ ள

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

அ இ 'அ

த (ஸ டா க

. பற ' எ

இல சிைன ' பாக

'

ஹ ம

, உ

லா

. இ ேபா

ைகய

ஒ த

' (இைற

நா

' நப (ஸ

' அ த ேமாதிர

மி

) ன யைத

5873 ெவ

(அவ கள

மா

கிண றி ஹ ம

6, அ தியாய

) அவ க

தா .

) அவ க

. அ

' அவ கள

77, எ

(ரலி) அவ கள

அதி

. உடேன நப (ஸ

.

பாக

ெகா

ல ப ட

இல சிைன ெபாறி தா க

ேபா

இைற

ெசா

ைகய

ள ேமாதிர வா நாள இ

லா

77, எ

5874

ைற

) அவ கள . பற

(ரலி) அவ கள (தவறி) வ

ைகய வ

' (இைற

தயா

(அண

ைகய

, உம (ரலி) அவ கள இ . அதி த

. இ

திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

) எ

. பற

,

ைகய அ

ெபாறி க ப ஹ ம

)

த றி

.84


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

தா .

நப (ஸ

) அவ க

ெச

ேளா . அதி

ெபாறி ேவ

டா ' எ

றா க

நா

(எ

ைற தயா

ஹ ம

அன நப (ஸ

அவ கள ட , ' த ப

(இ ேபா

த ) பா

லா

' எ

ேவெறவ

) பா

ைற தயா

ற) இல சிைன ஒ

ைற

இல சிைன ெபாறி க

வ ரலி கிேற

மி

ன யைத

.85

தா . க த

திைரய ட படாமலி ' எ ெவ

ற ப ட ள ேமாதிர

லா

' (இைற

. நா

அவ கள

ேபா

ேமாதிர

5875

க த

) அவ க

ெபாறி க ப

, ' நா

(ைபஸா திய) ேராம க

கமா டா க

எனேவ, நப (ஸ ஹ ம

77, எ

ெச

) அவ கள

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

ேபா

. நப (ஸ

ேபா

மன திைரய

6, அ தியாய

பாக

'

('

ேளா . எனேவ, அைத

இ ேபா

ேமாதிர

த ைகய

எ தா

த வ

ப யேபா

அைத ேராம க

. ைற

ஹ ம

தயா ) எ

ெச

தா க

. அதி

இல சிைன

(ப ரகாசி த) அத

.87

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெவ

ைமைய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

லா

நப (ஸ உ

ைக

ேமாதிர

க ேமாதிர

ப கமாக ைவ

கைள

ெச

ேமைடய

' நா

ெச

அைத

(அறிவ அறிவ ைகய பாக அன இைற '

தி

அைத( பாள கள பாள

. ஆனா வ

) அவ க டா க

77, எ

) அவ க லா

ெச

, அத

. ம க ஒ

டா க

ைவ

) அவ க

ேபா றி

இன அண யமா ேட

. ம க

எறி

) அவ க

(நப (ஸ

) அவ க

ெசா

னதாகேவ எ

' எ

வாேற) த

) நப (ஸ

லா

யா(ர

மிைழ

(அ

நா

அைத நா

வரான) ஜுைவ

வ ' எ

டன .88 கிறா க

ேமாதிர ைத ) த கிேற

.

5877

மாலி (ரலி) அறிவ

ைற தா க

) ஏறி, அ

கழ றி) எறி

ெகா

த (ஸ

ஹ ம

ேத

6, அ தியாய

அண

(மி ப

நாஃப உ(ர

அண

தா .

தன . (இத கிைடய

ெசா ெபாழி

றிவ

5876

உம (ரலி) அறிவ

) அவ க

77, எ

ெவ

தா . ள ேமாதிர

' (இைற

ைற

ஹ ம

ெச ) எ

, அதி இல சிைன

Visit: www.tamilislam.webs.com

: வல

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெபாறி தா க '

ஹ ம

யா

. ேம

, ' நா

அைத

லா ேபா

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

, 'அ

கலஃபா (ஆ சி

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ கள

. அவ க

) கர தி

(ஆ சி

கால தி

ஹ ம ' எ

77, எ

. எனேவ, ேவ

டா ' எ

.89

றினா க

தினா க

) இல சிைன ' எ

(அதி

வ க வ ய

வ ய

அவ க

. அ ேபா

, 'ர த

' எ

.

5879

தா . ேமாதிர ப

ேள

, அதி

தைலவராக) ஆ க ப டேபா க த

திைரய

. '

லா

நப (ஸ

ெச

தா .

காண ப ட) ேமாதிர (

வ ய

ைற

5878

அளைவ வ ள கி) என

டதாய

' என இல சிைன ெபாறி

77, எ

(ரலி) அவ க

ெகா

ள ேமாதிர

இல சிைன ெபாறி க ேவ

பாக

(ஸகா தி

ெவ

த உம

(அவ கள அ

. அ

ப ப

) கர தி

வா நாள

(ரலி) அவ கள

(ரலி) அவ க இ

. உ

) அவ கள (ஆ சி ப

மா

கர திேலேய

கால தி

உம (ரலி) அவ கள

(ரலி) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆ சி


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கால

வ தேபா

அம

தி

கழ

வ நா

நா

அ பா நப (ஸ

' பற

ெப

க டைளய

(ர

கிண றி

. அ ேபா ப

) ேபா பா

77, எ

(ரலி) அறிவ ) அவ க

. அவ க லா

(வ ள

) ம

(தவறி கிண மா

ெகா

)

(ரலி) அவ க

ேதா . ப ற

. அ ேபா

) ேமாதிர ைத

பத காக) உ

தா க

, கிண

ட (அ

5880 தா . (ேநா

) ெப

) உைரயா

( கா யாகிய நா ப

டா க

(கழ றி) ப லா வ

(அ

வா )

6, அ தியாய

அ தி

தா க

ேத

த ைமயறியாம

ைல.90

நா அ

(

கிைட கவ

ேட

ைற) அ

மாக இ

. (அைத

ெகா

(ஒ

(ஏேதா சி தைனய

அண வ

நைர இைர

பாக

அவ க

தேபா

தி

(ரலி) அவ கள

) அவ கள

அறிவ

)

த ம

. உடேன ெப

ெச

ெதா

ைகய )

கல

ெதா

தா க

பாக

கிேற ப

(த ) ெம

ணய ப

நாள (

வத

.

: அவ க கைள

ேபாடலானா க

ேமாதிர ' எ

அதிக ப யாக இட ெப

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள இ

.91


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அ பா

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ர அ க

ெதா

பற ெப

ெப க

ெப

ெச ந

77, எ

ெகா இ

ற ப

ைக எ

அவ க

இர

) ெதாழவ

உ தரவ

மண மாைலகைள

டா க

ைல.

. உடேன

(கழ றி) த மமாக

வழிய

ப வ

) அவ க

மதி வழ

ைம (ர

அ த

ெதா

க ண

தா க

னா க அறிவ

(பன}

. (ேத ) ெச

கிைட க

மி

தலி

. நப (ஸ

ெச

தி (உ

றேபா த

ைல. அ

. அ ேபா

ள னா ஓ

லா

) அவ க ) ெதா

ண க

. இ த வ ஷய ைத அவ க

) வசன ைத அ

) அவ க

ேபா

ப ைவ தா க

. அவ கள ட

ெசா

மாைலெயா

) ெதாைல

சிலைர அ

) அவ கள ட

ள அ

5882

மா(ரலி) அவ கள

யாமேலேய அவ க

நப (ஸ

) (ெதா

தா .

தி ேத

(அ த இட தி ெச

திட

த ம

) அ

ேபா லி ேநர

ைக

.

ன டமி

அைத

(ெதா

. அத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

தா .

காதண கைள

6, அ தியாய

பாக

5881

நாள

தா க

கள ட த

த தா க

77, எ

தி (உ (தி

' தய

, 'அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ப வ

' (ெச

.

அறிவ

ைக ைல.

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மாைலைய நா

(எ

சேகாத ) அ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

அ பா

அத

நாள ச

ெதாழவ

77, எ

(ரலி) அறிவ

) ெப

(ேநா

ைல. ப ற ெச

தா

) அவ க

அவ க

ைடய க மைல(

கழ றி)

பாக

6, அ தியாய

77, எ

நா

மதனா கைடவதிகள

வ ' ெபா

த (ஸ ) ெச ைபய

) அவ க லேவ நா எ

ேக?' எ

இர

ெப

ர அ

அவ க

(ரலி) அவ க

த ம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கிய

ேத

'

.92

தா .

அத

வா

5883

நப (ஸ ப லா

இரவ

என அதிக ப யாக இட

இைற

மாவ டமி

(

ெதா

தா க

.

தலாக) எைத

ெப

க டைளய

கள ட டா க

(மகள

. உடேன, ஒ

தி

) ெப

ேபாடலானா .

5884 தா . ஒ

றி

(' பன} ைக

(அவ க

ேத ட

கா' கைடவதிய

. அவ க ) ெச

)

(◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள

ேற

ைற ேக டா க

. (வ . பற

வ த ' அலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

,) மக


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஹசைன ஹஸ

வ தா க வ

தப

த ப

) அவ க ப ரா

இைற இ

அல(ரலி) அவ கள

மண மாைல ஒ நப (ஸ

ெச

(நப (ஸ ஹஸ

றா க

) அவ க

. ஹஸ

ைற அண இ ப

தப த

(ரலி) அவ க

நட

ைகைய இ

வா

) அவ கைள அைண திட) அவ கைள ேநா கி

(ரலி) அவ கைள அைண

. ந

தைன ெச

த (ஸ

இவைர தா க

) அவ க

ெகா

, ' இைறவா! நா

இவைர ேநசி பவ கைள

ேநசி பாயாக!'

.

அ ப

ப ரா

(ரலி) அவ கைள வ ட ேவெறவ

கவ

தைன ெச என

த பற

அதிக

அலய

6, அ தியாய

அ பா

77, எ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

5885 தா . ஆ

கள

ெப

கைள

ேபா

யமானவராக

ைல.94

பாக இைற

. அ ேபா

.

இவைர ேநசி கிேற

ஹஸ

றா க தி

அவைர ேநா கி

வ தா க

' எ க

. அவ கைள

ைகைய வ நப (ஸ

(ரலி) அவ க

ஒ பைன

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ெச

ெகா

ெகா

பவ கைள

பவ கைள

இேத ஹத

ம ேறா

பாக

6, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ ஆ ேம எ

ெப

ேபா . அ

(நப யவ க

ைடய

(ஆ

நப (ஸ அ

) அவ க லா

கைள

ெதாட

ேபா

வழியாக

ெகா க

வ இ

ெப

க ப

ெகா

கைள

கள லி

.

சப

கைள

தா க

ெவள ேய

னாைர ெவள ேய றினா க

னாைர ெவள ேய றினா க

. '

.

.95

5887

ைணவ யா லாத ெப அ

ஒ பைன ெச அறிவ

ஒ பைன ெச

) அவ க

77, எ

ேபா

தா .

அலிக)ைள உ இ

கைள

5886

வாேற நப (ஸ

6, அ தியாய

பாள

ஒ பைன ெச

உம (ரலி) அவ க பாக

அறிவ

.

77, எ

, ' அவ க(ள றா க

கள

தா க

(ரலி) அறிவ

) அவ க

கைள

, ெப

சப

அப உம

உ ம தா க

யாவ ட

ஸலமா(ரலி) அறிவ

தா .

லாத) ' அலி' ஒ

. அ ேபா 'அ

லா

அ த அலி, எ

தேபா சேகாதர

ேவ! நாைள உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 தாய ஃ நா

நகர தி

கா

கிேற க

(சைதம

வரேவ அவ நா ம

றா க

லா

கா சி த

ெவ றியள ெகா

ப க

.) ஏெனன

மகைள உன

, அவ க உ

ப க

)ட கள ட

வா

ேபா

நா ' எ

றா .

.

சைதய

கா சி த

இர

'ப

◌ஃைகலான

, ' (அலிகளான) இவ க

ஓர வதா

தா

(சைத ம

( கா யாகிய நா

ைடய வய கள

லா

, ப

) அவ க

டா ' எ

அ தி

. (அவைள மண

ட)

உடேன நப (ஸ அ

நா

ெசா

கிேற ம

கிறா ற

ப க

)

கள

' எ

கள ம

: காரண தா

அ த அலி ெசா ேச

கா சி த

ப க

'

னா . அ த நா

ஓர

கிறா

களாக

' எ

றினா .96 ' தரஃ ' (ஓர ) எ றி ப டாததா

' அ பஉ' (நா

வ தி

மாறாக) ஆ

பாக

6, அ தியாய

பாலாய ), ' ஸமா

பாலாகேவ (

77, எ

ல தி

, அ ' (எ )

ெவள பைடயாக ) ஆகிய எ

றி ப ட ப

ளன.

5888

Visit: www.tamilislam.webs.com

(இல கண


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ ப

) அவ க

மைசைய

க த

என இ

உம (ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

தேசதன

உபேயாகி ப மைசைய

.97

அட

5889

) அவ க

'

தா .

77, எ

, ம ம உ

, அ

றினா க

'

ைய

கைள அக

க த

மர கள என அ

இய ைக மரப

த (ஸ ெச

றினா க

ெகா

, நக

ஆகிய இ த ஐ

கள திட சவர கைள ெவ வ ஷய

க திைய ெகா

,

இய ைக

அட ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற கைள

77, எ

த (ஸ

கைளவ

இய ைக மர கள

தா .

5890

) அவ க

, நக அட

றினா க

கைள ெவ

\ ' \ r \ n\ r \ nம ம உ

, மைசைய

. \ r \ n\ r \ nஎன இ

க த

ப ப

உம (ரலி) அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆகியன தா .


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

இய ைக மர க கைள க த

77, எ

) அவ க

ஐ தா

கைள , நக

5891 றினா க

. வ

ெகா

தேசதன

வத கக சவர

கைள ெவ

' ெச

ெகா

, ம ம உ

க திைய உபேயாகி ப

, அ

கைள அக

, மைசைய ஆகியைவ தா

அைவ. என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

77, எ

த (ஸ

இைணைவ பாள க ஒ ட ந என இ (இத இ பா

மா

பாள கள

. (ஒ

றினா க

ெச

'

: தா கைள வளரவ

. மைசைய

.

உம (ரலி) அவ க பா க

5892

) அவ க

உம (ரலி) அறிவ அறிவ

தா .

தா .

ஒ ஹ

வரான நாஃப உ(ர அ

உ ரா

) ேமலதிகமாக உ

) அவ க ெச

தா

ளைத (க த

கிறா க த

தா ைய

) எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

: ப

வா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

மைசைய ந என இ பாக

சிய

த (ஸ

) அவ க

ஒ ட

க த

6, அ தியாய இ

அன

சீ

(ர

ஸாப அன சிய சாய

றினா க க

) அவ க

ேக ேட

6, அ தியாய அ

77, எ

னான(ர

அறிவ

கிற அளவ

.

' எ

தா .

) அவ க

. அத

அவ க பதிலள

(த

நைர

, ' நப (ஸ தா க

) சாய

) அவ க

.99

5895

) அவ க

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ டா?' எ

5894

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ டா?' எ

'

. தா ைய வளரவ

தா .

77, எ

சிறிதளேவ நைர ஏ ப பாக

5893

உம (ரலி) அறிவ

ஹ ம நா

77, எ

ேக க ப ட நைர கவ

அறிவ

தா .

) அவ க . அத

(த அவ க

ைல. அவ கள

நைர

) சாய

, ' நப (ஸ

) அவ க

தா ய லி

த ெவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கைள நா பதிலள

மா

நப (ஸ

அ தி ஒ

ஸலமா ஒ அதி ஒ

இ ன ம

அறிவ

கண ெக

தி

' எ

.) அ

ேநா

அ த

அ ெவ

அறிவ

, அவ

பா

ேத

வா க

. (அதி

ைன எ . (உ

ஆனதாக இ

. (ெபா

ப ைவ பா . (அவ க கி அ

தா . எ

ப ைவ தா க

ள யா

ஏ ப டா

சிமிைழ எ

) அவ க

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

வ தா க

ஹ (ர ெகா

கள

ைய

பா திர ைத

ெகா

ேண

பா .) நா

பாக

லா

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

ேட

5896

) அவ கள

நப யவ கள

கா

ைணவ யா

சிமிைழ

நப (ஸ

77, எ

) அவ கள

ப தா

தா

.

6, அ தியாய

பாக உ

நிைன தி

தா க

வாக யாேர பா திர ைத

த மிடமி

. அைத ேநாயாள

) சில சிவ

கைள

. பாள

வ த தி

ராய

) த

6, அ தியாய

(ர வர

77, எ

கைள ம

) அவ க கா

அளைவ

, (சிமிழி னா க

5897

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

. )


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உ

மா

நா

அ தி

கள லி

மா

இ ன ம

77, எ

அ தி

னா க

6, அ தியாய

இைற

(

லா

இ ன ம

பாக

கள ட

அறிவ

நப (ஸ

தா .

) அவ கள

கா

னா க

ஹ (ர

) அவ க

) அவ கள

அறிவ

தா .

ைய சிவ பானதாக என

5899

) அவ க

தவ க

சாயமி

என அ

நப (ஸ

77, எ

த (ஸ

கிறி

ைய எ

) அவ க . அவ க

.100

பாக

த க

ேற

5898

ஸலமா(ரலி) அவ க

கா

ஹ (ர

ெச

சாயமிட ப ட ஒ

6, அ தியாய

பாக

லா

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

(

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

றினா க

77, எ

'

) சாயமி மா

ெச

வதி

தா க

ைல; எனேவ, ந .

தா .102

5900

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

இைற

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

உயரமானவ களாக நிற

ைல;

உைடயவ களாக

ைடயவ களாக தா க

நியமி தா

. அத

ம கா நக மதனா நக தா ய

பற

ப இ

அவ கைள இற க பாக

பராஉ(ரலி) அறிவ சிவ நா அ

அ தி

கவ லா

ெதாட க தி

, அவ க

ெவ

ைள

ெச

தா

கிய

தா க ட இ

லா க

அதிக ைல.

டவ களாக

த ெவ இ

ைல; க

நிைலயாளராக அவ கைள பற

கலாக) ப

. அவ கள

லாத நிைலய

தராக

, அவ க ஆ

தைலய அ

லா

.103

77, எ

5901

தா . நப (ஸ

) அவ கைள வ ட அழகானவராக ேவெறவைர

ைல. ( கா யாகிய நா

)

கிேற

ைள

(வஹ அத

ஆ த

கலான) ப

ம கா நக

ேபான க

நிற ஆைடய பா

ைல; (ெதா

6, அ தியாய

ெகா

ைல. (மாறாக, இவ றி

வயதி

(வஹ நி

அளவ

ைடயானவ களாக

.) நா ப

ெத

ைல; மாநிறய

ைடயவ களாக இ

தா .

ெவள பைடயாக

:

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 மாலி

' நப (ஸ ேதா

மாய

) அவ கள

கைள

ெதா

அறிவ

(இத அ

(ர

தைல

(ந

ெகா

பாள கள

ஸபஈ(ர

) அவ கள டமி

) அவ க

வள

கிறா க

ேக

ேபாெத

ததி

ைல. அ

ஹ ஜா (ர

எ இ

மாநிற

) அவ கள

தா . அ

ேம ப ட லா

அ தி

ள ஹதஸி

ேசாைணைய எ

ைறக

அவ க

) அவ கள டமி

அறிவ

வ ,

லா

சி

அறிவ

பைத

காம

ஷுஅபா இ

, ' நப (ஸ

அளவ

) அவ கள த

' எ

(தைல) இட

. 104

இைற றிர

77, எ

த (ஸ

(இைறய

கா ட ப ட பா

காதி

6, அ தியாய

பாக

ஹா (ர

) அவ க

அவ கள ெப

ஹா

:

. இைத அறிவ

சமய தி

அறிவ

வரான) அ

ேதாழ கள

தி

' எ

இ த ஹதைஸ பராஉ(ரலி) அவ க கிேற

5902

) அவ க

றினா க

ல ) கஅபாவ

. அ ேபா

ைடய மன த

மன த கள ஒ

வைர

தவ றிேலேய மிக அழகான

'

ேக என

மாநிற தி ேட அவ

(

கனவ

ந பா

. ேதா இ

வைர ந த

) எ

ைன

ததிேலேய மிக அழகான ட

கள

. அைத அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 வா வ

தா . அதிலி

மன த கள

சா

சா

ேக ேட

அ ேபா

. அவ

தா

' எ

என அ

ேபா

த க

றி

பதிலள இ

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

மார

. நா

க ப ட

ட, வல ைலய

, ' யா

பதிலள க

)

இவ

. அவ

ேதா

தா . நா

(ஈசா)' எ

கள

, ' யா

?' எ

ம இவ ?'

க ப ட

டான மன த தி

' இர

. ஒ

ெகா ேக ேட

. ' மஸஹு

.

உம (ரலி) அறிவ

77, எ

மன த கள ெகா

மஸ

(ஒேர

ெகா

' இர

ெகா கி

லா

ெகா

றி வ

ேக க

திரா ைசைய த ஜா

ண ல

ல ைத

. ம யமி

பாக

தப ' அ

தப ' இைறய

தா . 105

5903

தா .

) அவ கள

(தைல)

6, அ தியாய

77, எ

அவ கள

ேதா

கள

5904

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தா .

) அவ கள

ெகா

(தைல)

6, அ தியாய

பாக அன

ப றி

77, எ

) அவ க

க தாதா(ர

அறிவ

. அத

அவ க த

மட

ைல; அவ கள

கா

ெகா

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

. ப

த (ஸ

ெதா

பதிலள

தா க

) அவ கள

) அவ கள

அவ கள

(தைல) (தைல)

ைல;

யாக

ேதா

இைடேய

.

5906

தா . ப

த ைகக (ேவ

உைடயவ களாக இ

ேபா

(தைல)

அைலயைலயானதாக இ இ

த (ஸ

யாக

' எ

77, எ

இைற

, ' இைற

அவ கைள யாக

கைள

தா .

மாலி (ரலி) அவ கள ட

ேக ேட

கி

ேதா

5905

அைலயைலயானதாக இ

ெதா

அவ கள

.

யாைர

) நா த

பா . ப

கவ ததாக

தா க

. அவ க

ைல. நப (ஸ இ

ைல;

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ கள


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ க

) அவ க

ேபா அவ கைள

ைகக

நப (ஸ ெகா

த ைகக இ

ேபா

ப தா க

(ேவ

77, எ

) நா

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ க

உைடயவ களாக இ

த பாத இ

உைடயவ களாக

அவ க ) பா

ேபா அவ க

கவ

ைல. அவ கள

தன.

கவ

77, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கைள உைடயவ களாக

தா க

பா

. நா

5908

மாலி (ரலி) அ

) அவ க

த பாத

யாைர

வ சாலமானைவயாக இ

டவ களாக

(ேவெறவைர

நப (ஸ

6, அ தியாய

5909 அன

5907

தா .

அழகானவ களாக

பாக

77, எ

. அவ க

பற

தா .

அழகிய அவ கைள

ைல.

5910

தா . உ

தியான பாத தா க

(உ

தியான) உ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகக

க ேபா

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6

6, அ தியாய

பாக

5912 அன நப (ஸ

(ரலி), அ

) அவ க

தா க

பா

கவ

77, எ

அ பா

அ தி

ைகக

அ பா

அறிவ தா க

(ரலி) அவ க

) அவ க

அைம ப க

(ரலி) அறிவ

த பாத ேபா

றவ

தா .

உைடயவ களாக

எவைர

நா

5913 தா .

. அ ேபா

மிைடேய ' காஃப ' (இைற ம

நப (ஸ

லா

அவ கைள

(ரலி) அவ கள ட

ேபசி ெகா

பா

ஜாப

த உ

) அவ க

ப றி க

5911

ைல.

ஜாஹி (ர க

. அவ க

6, அ தியாய

பாக நா

77, எ

இ .

, ' (இைற தா

, ' நா

இ ஒ

ேதா . அ ேபா வ , ' அவ

பாள வா

த ப

ப டதி

த ) இ ராஹ (அைல) அவ க அறிய ேவ

ஸா(அைல) அவ க

ெம

எ தைகயவ

றா எ

உ றா

த ஜாைல

ைடய இர

) என எ ேக

ம க

' எ ைல. ஆனா

றா . ,

(எ தைகய) உ ேதாழைர (எ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன )


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 நிற

ைடயவ க

கய அவ க இற பா

(ஹ

ெச

கியேபா ப

' எ

77, எ

வ தடவ

தைல

ைய

ல ேக ேட

(இைத அறிவ

வா க

என

பயண (' அ

ெச

தப

ர ' எ

கா சிைய) நா ெத வ

தா க

கணா

பா க

.

) ப

ள தா கி

(இ ேபா

)

.106

5914 தா .

, ' (தைலய ெகா

) சைட வள

ப ய ைவ ப க

பாளரான சாலி

ைய

றா க

. அ த

; ஈ ச மர நா னா

தி

. (சைட வள ஒ பா

பவ பத

வ ட ேவ

(ஹ ஜி ல ) கள

டா ' எ

.

த ைத) இ

தைல

றியப

ேட

ைய) மழி

தைல

ெசா

றி

உம (ரலி) அறிவ

த ைத) உம (ரலி) அவ க

(எ

டவ க

ப யா'

(அவ கைள

ேபா

லா

ஒ டக

ய) ' த

6, அ தியாய

பாக

(எ

ெகா

;

இட ப ட சிவ

உம (ரலி) அவ க கள

தடவ

அ தி

லா

, ' இைற

ப ய ைவ

(ர

) அவ க

த (ஸ ெகா

கிறா க

) அவ க

டைத பா

.108

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

கள

' எ

.)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

கள

தடவ

77, எ

5915

தா .

) அவ க

(ஹ ஜு காக இ

ஷ ( )க ல க' எ றவ

எவ

. அ மி

ைல. (ெபா

நப (ஸ நா

. இ த வா

: இேதா, உ

77, எ

) அவ கள

அவ கேள! ம கள வ

) தைல

ைய

லாஹு ம ல ைப க, லா

ஹ த வ நிஅம த ல( )க வ

ப கிேற

ஆ சி

யேபா

( )க, லா

ைதகைள வ ட அதிகமாக அவ க

அைழ ைப ஏ

. இைணய

ேட

லாேதாேன! உன ேக எ

உன ேக உ யன. உன

லா

இைணயாணவ

ைல). 109

(' வ ைடெப

கீ

ெகாைட

6, அ தியாய

பாக

ற ேக ேட

இைறவா! உன ேக நா க

ப யைவ தவ களாக, ' ல ைப க, அ

ஷ ( )க, ல( )க ல ைப க, இ

எைத

ரா

5916

ைணவ யா

ஹஃ ஸா(ரலி) அறிவ

' ) ஹ ஜி

ேபா

நிைல எ

ன? ந

படாமலி

க அவ க

டா கேள!' எ

நப (ஸ க

உ ராவ

ேக ேட

தா .

) அவ கள ட ), ' இைற க

உ ராவ இ

. நப (ஸ

ராமிலி

ராமிலி ) அவ க

, ' நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தைல

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 கள

தடவ

ப யைவ

(அைடயாள) மாைல ெதா ப ராண ைய) அ பதிலள

அ பா

ேவத கார க கவ

எ ப பாக

(ரலி) அறிவ கள த

கள

ேட

ராமிலி

, எ

தியாக (

எனேவ, நா வ

பான )

(ஹ

பட மா ேட

ெச

ப ராண , அ த

' எ

5917 தா . (இைற ) க டைள ஏ

கார க

தைல

வ தா க

. எனேவ, நப (ஸ ) ெதா

கவ

இட படவ

ேபாவைத வ

ைய (வ ெட

. இைணைவ பாள க

ைய (ெந றிய

தா க

தம

ேவத

வ தா க

தைல

77, எ

) எ த வ ஷய தி

அ த வ ஷய

. ேம

.110

தா க

6, அ தியாய

ெதா

கவ

வைர இ

பாக நப (ஸ

ேட

வா வ டாம க

தைல(

) அவ க

வ தா க

(

. பற

தலி

77, எ

5918

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ெந றிய

)கைள வ )

அைத (வ ெட

.111

6, அ தியாய

ைலேயா

ப வ தா க

)

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அவ க

(அவ க

(இ ேபா அ

ரா

) நா

லா

அ பா

நி

றா க (எ

அவ க

அவ கள

த) ந

ெபா

கள மி

ன யைத

அறிவ

' நப (ஸ

) அவ கள

.

5919 தா .

) அவ க

தைல வ

மண

.

ைணவ யானரான) எ

(ரலி) அவ கள

(' தஹ ஜு ' ெதா

தேபா

) அவ கள

77, எ

) அவ கள

நா

ேபா

ைமயாக) வ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

சிய

பைத

(ஒ

இைற

ரஜாஉ(ர

6, அ தியாய

ெகா

வத

பா

பாக

ஹா

ரா

' எ

(நப (ஸ

தா .

ல தி ைம

ைக) ெதா

நா

சிறிய தாயா

ஓ ர

கிேன

னா(ரலி) அவ கள ட

வத காக இைற

ைம

த (ஸ

னா ப

. அ த இரவ கிய

தா க

) அவ க

. இரவ

. ) அவ க எ

டா க

இேத ஹத

ெதா

இட

ப கமாக(

ைய

ேபா த

) நி

வல

ேற

. உடேன நப (ஸ

ப க தி

ைன நி

) தி

. ம ேறா

அறிவ

பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

(ர

) அவ கள

'எ

தைலைய

6, அ தியாய

பாக

நாஃப உ(ர இ

இ த அறிவ

) அறிவ

' எ

77, எ

5920

டாெதன நா

, உம

உைப இ

ேபா

லா

. அத (சிறி

தைலய

உைப

லா

தானா?' எ நாஃப உ(ர 'இ

ைய

) இட

ெப

' .112

ஹஃ

, 'ஒ

ெதாட பாக உம

' எ இ

(ம

சி

வதா மி, சி

' என

நாஃப உ(ர

மி) எ

தைல

' எ

கள ட

) தா

றினா க

.

றா

கா

றினா க

)

.

இேத ச ட . ஆனா

, உம

' என பதிலள தி

ன?

ெந றி னா க

ெத யா

) அவ கள ட

கள

றி, த க

ைய

மாக (சி சில இட

ெகா

றினா .

வன

கைள

)

' ' கஸஉ' (

), இ

? அவ க

' எ

(ர

) அவ கள ட , ' சி

மி (' கஸஉ' ) ைவ

) அவ கள ட

ப க

ேக க ப ட ) ' சி

) அவ க

) அ ப ேயவ இர

(ர

ெசவ ேய ேற

அவ க மழி

ைய (மழி காம ம

ெதா

(ஐய பா

நாஃப உ(ர

ேக ேட

மழி

த (ஸ

தைட வ தி தைத நா

பாள

, 'எ

தா

உம (ரலி), ' இைற

அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

இ வ

ப நா

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேக டத

அவ க

கைள எ

ப க டா

77, எ

பாக

நப (ஸ மண

) அவ க சிவ

. (இ

கைள இ

லாதி

ைல. ஆனா

க அவ

தா

டா

ப க

ெத வ

ப டறி , ' கஸஉ'

ைடய ெந றிய

). இ

வாேற

அ ப ேயவ

தா க

.

5921

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

வதா

தைல

6, அ தியாய

தவ

என

ப க

தா

) அவ க

திைய மழி காம

எ த

றினா க

உம (ரலி) அறிவ

ைய மழி

' எ

த (ஸ

6, அ தியாய

இைற

வதா

ைடய தைலய

பாக

ெந றிய

ைய அ ப ேயவ

தைலய

அ ப ேயவ

அவ

, ' சி

வைத

தைட ெச

திைய மழி தா க

, ம ெறா

.

5922

தா

'இ ேட

ரா ' க . ேம

யேபா

, (இ

நா

ராமிலி

அவ க அவ க

ைகயா

ப டேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ' மினா' வ ற ப

ைவ

(அ

வத

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

மண

மண

ெபா

னா

காண

) அவ க ள

இ வ

மி

மி

77, எ

ைள நா

தா க

. (அவ

ெகா

கிறா

ேட உ

சிவ ேத

ைப அவ கள

ெச

ய)

தவ றிேலேய ந

.

. எ த அளவ

தைலய

ெக

அவ கள

றா

அ த

தா ய

5924

ைண

தா

வழியாக நப (ஸ

) அவ க

ெகா ெகா

ஸியார சிேன

.

வார தி

நப (ஸ

(தவாஃ மண

5923

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அ ேபா

, அவ கள ட

ெபா

6, அ தியாய

) அவ க

தா

ைடய வாசைன

பாக

கி

பாக அவ க

ஈ வலி எ

என

) அவ கள

சீ பா

தைலைய

பா

ைதயறி த) நப (ஸ

(

ேப) ெத

திய

ேப

. (வ

தி

தா ,

பா

தா .

ேகாதி

) அவ க

, ' ந பா

இ த ஈ வலிைய ைழய) அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

மதி ேக க


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேவ ம

ச டமா க ப டேத பா ைவக

வழ

ற) காரண தினா

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ என நா

மாதவ டா வா வ

இேத ஹத வழியாக பாக

கிேற அறிவ

) அவ க

ெச

ேபா

தேபா

77, எ

இைற

த (ஸ

) அவ கள

தைலைய

ம ேறா

அறிவ

பாள ெதாட

5926

தா இய

ெகா

ேபா

ற வைர வல

பமானதாக இ

6, அ தியாய

.

. 113

தைலவா

பவ கள

.

க ப

6, அ தியாய

றினா க

லி

5925

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி

நப (ஸ

பாக

' எ

மறி வ

தா ஏ ப

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

அவ க

தா

(வர

77, எ

ச , அவ க

ப க திலி

ெதாட

.114

5927

Visit: www.tamilislam.webs.com

வேத

தி (உ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

லா

(அ

றினா

அவ வ

உ ய

ேநா அ

பாள ய

என அ பாக

த (ஸ வா

வட

பாக

) அவ க

77, எ

, அ கிேற

றினா க

, க

என

ெவா

. அத

(நா

.

:) வாசைனைய வ ட

. தா .115

தா

6, அ தியாய (ரலி) (தம

அள

ைடய) ெசய

5928

ரா

ததிேலேய மிக ந

ஸுமாமா இ அன

ைடய (மன த

) அவ க

மணமி கதா

6, அ தியாய

'

தவ ர! ஏெனன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ன டமி

மக

வாைடயான

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ைப

றினா க

) நாேன ப ரதிபல

, இைற

லா

:) ஆதமி

; ேநா

ப ய அளவ

(ேம

) அவ க

77, எ

அ தி அ

லா

யேபா

நா

ல வாசைன

அவ க ெபா

ைள

சிவ ேத

.116

5929 இ ன அன

பள பாக

தர ப

(ர

) அறிவ

) ந

மண

தா

ெபா

ைள மற காம

Visit: www.tamilislam.webs.com


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஏ

ெகா

அள

வா க

க ப ட) ந

. ேம மண

6, அ தியாய

பாக

த (ஸ

ரா

ைககளா

) அவ க

யேபா

ப ைச

அர தா

லா

ராமிலி

அவ கைள நா

ைல' எ

பள பாக .117

றினா க

ப த உ

, ப ைச

வ ைசைய உ

சப

டாக க

' ஹ ஜு காக நா

ைள

சிவ

இர ேட

.

5931 தா

தி ெகா ேக

ெகா ெகா

! நப (ஸ டா

ெப

ெகா

வ ைத மா றி

சாப

ப டேபா

) வாசைன

கைள அக ற அள

(தம

வதா) ' வ ைடெப

(ரலி) அறிவ

, ெப

ேத

) அவ க

5930

77, எ

ைள தி இைறவ

ததி

(' த ரா' எ

இ திவ

ைள ம

(ஹ ஜ

அவ க

லா

' நப (ஸ

தா

6, அ தியாய

பாக

ெபா

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

, அவ க

?அ

லா

) அவ க வ

க தி

,

ெப

, அழகி காக

ெப

, (ெமா த தி

ெப

கள

யாைர ேவத தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

சப அ

தா கேளா உ

ளேத!


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ' இைற

எதிலி

கைள

அ த (தி பாக

எைத உ

6, அ தியாய இ ம

அப

க) அறிஞ க

ெச

, ' பன} இ இைத

றினா க பாக

மா

ெகா

(ரலி) ஹ

கி வ லகிய

ச ப

ெச

ைற எ

த (ஸ அழி

தா

' எ

) அறிவ

த ஆ

கா

தாய தா தியேபா

◌ஃ (ர

) காலவ

ேக? இைற

ராய பய

இ ன அ (ெம

) ஒ

(மா

ெகா

' (எ

. அவ பேத

5932

ஃ யா

நி

க ைற (ச

ெப

தாேரா அதிலி

77, எ

அ தி

ஆவ யா இ ேமைடய

தாேரா அைத எ

59: 7 வ ) வசன ).120

ஹுைம

ெகா

ெசா ெபாழி வரா

ைகய லி

77, எ

, ' (மதனாவாசிகேள!) உ

) அவ க ேபானெத ெசா

ேபா

லா

5933

Visit: www.tamilislam.webs.com

றைத

அவ கள

ல ேக ேட

.121

6, அ தியாய

தா

' என

க தைட


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

ைவ திவ

சப

கிறா

என அ

ெப

, ப ைச

. (த

ைணய லி

77, எ

சா

அத

ெப

உறவ ன க ேக டா க ஒ க

அவ

வழியாக பாக

ைவ ெப

ற ப

மண

ெகா

தைல

ெகா

ஆகிேயாைர அ

கிறா

, ப ைச லா

.)

) அவ க

பவைள ற ப

அ கிறா

டா . ப ற வ

ைவ க வ

') எ

அவ

ப நப (ஸ

கிறா

. (த

றினா க

.

ேத ம ேறா

அறிவ

.122

77, எ

வட

) அவ கள ட

ைவ சப

ேநா

. எனேவ, அவ

, 'ஒ லா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி

6, அ தியாய

ெப

5934

நப (ஸ

ெகா

ெகா

தா .

. அ ேபா

ைணய லி

இேத ஹத

அவ

ைவ

'

தா

ெணா

காரண தா

, ஒ தி ெகா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ

றினா க

ெப

6, அ தியாய

பாக

) அவ க

5935

Visit: www.tamilislam.webs.com

பவைள

பாள ெதாட


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

மா ப

ெப

அப ப இைற

மண

(அவைள அழ ஒ

அவ க சப

ெகா சப

பாக

அவ

ப ) எ

ைன

வட

மா?' எ

ைவ

, ' நா

(த ட ைமயா

ெகா

மக

) ேநா

வ ட அத

. அவ

ைடய கணவேரா

கிறா . எனேவ, அவ ேக டா . அ ேபா

பவைள

, ஒ

ைடய தைலய

இைற

ைவ

ெகா

த (ஸ

)

பவைள

.

77, எ

அப ப

மா ப

) அவ க

பவைள தா க

) அவ கள ட

. பற

ைடய தைல

6, அ தியாய

நப (ஸ

றினா

அவ

ைவ

தா க

பாக அ

த (ஸ

ைவ ேத

காரண தா

நா

(ரலி)

(ரலி) அறிவ

ஒ (' அ

5936 தா

ைவ லா

வ க

பவைள

ைணய லி

ஒ அ

ைவ ற ப

.

6, அ தியாய

77, எ

5937

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 எ

இைற

த (ஸ

ைவ திவ

பவைள

இத

தி ெகா

ற ப

பாள

றினா க

ஸய

ய (ர

உைரயா றினா க

. ேம

ெகா

பா

ததி

ைவ

ைணய லி

இேத ஹத வழியாக

கள

ப ைச

)

றினா

தியாக வ தா க க ைற ஒ

ெசயைல ) அவ க

ெகா ற ப

ப ைச

சப

கிறா

த ப

. (த

'

ைற (ைகய

) எ

, 'இ த

தவ ர ேவெறவ

ெச

வைத

இைத ேபாலி (' ஸூ ' ) என அைழ தா க

பவைள கிறா

. அ ேபா

த கைள அ )' எ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி வ

பவைள

லா

5938

,

ைல. நப (ஸ

.)

), ' ப

77, எ

ஆவ யா(ரலி) மதனா

ெகா

பவைள

.

6, அ தியாய

ைவ

'

ைவ

தா .

நாஃப உ(ர

பாக

நா

கிறா

உம (ரலி) அறிவ

அறிவ

றினா க ஒ

ப ைச

ைணய லி

இைத இ

) அவ க பவைள

லா

சப றினா க

ேத ம ேறா

கிறா

. (த

.

அறிவ

.122

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாள ெதாட

'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

கமா இ

77, எ

ைக

லா

(ர

கைள ந கி

லா

பைட த உ

ேக

சப

த களாேம)?' எ

'அ

லா

ப ட) உ

ெப

, 'அ

அ ைடக

லா

அைத நா

ெப

அதி

வல

பா

சப

மதாைணயாக! (

டா

காணவ ஆைன( த

. அவ

' (எ

நா

59: 7 வ

ஓதி தா

கைள

வசனேம அ

. (இைத

லா

(ரலி),

நா

சப

க ப

. அத

அ த

) இர ேள

. (ந

அவ க அதி

ெகா உ

வாெற

ேக டா க

ப ரதிய

(ெமா த தி

தா க

ேக டத

ச யாக) ஓதிய எதிலி

?' எ

ைலேய!' எ எைத உ

(இ

ளவ கைள

ள அைன ைத

க க

க ப

கைள

கைள சப

ன இ

லா

: ' இைற

ெகா இ

ேக டத

ெப

க தி

அழகி காக

ெப

, 'எ

நா

மதாைணயாக! ந க

ற ெப

கைள

கைள

ெகா

சப

ெப

ெப

வ அைம ைப மா

யஅ

கிைடய

திவ

ெகா

ேத

ேவத தி

ளவ கைள

தா

(ரலி) ப ைச

வ ைசைய அர தா

) அறிவ

ைள தி ப

5939

நா

, 'அ

றி ப லா

ட) வ

றியைத

தாேரா, அைத த

) எ

தாேரா அதிலி பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க

ந .

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெகா

ெகா

பவைள

சப

தைல

பாக

ப ைச தா க

ைவ கிறா

. (த

77, எ ஒ

திவ

பவைள

ப ைச

தி

5941

ெப அத

மண , ' இைற காரண தா

மண

பவைள

ெகா

ைணய லி

77, எ

அவ

ைவ கலாமா?' எ

6, அ தியாய

பவைள

தா

ஏ ப

.

. அவைள நா

'ஒ சப

ைவ

) அவ கள ட

த ட ைம ேநா ெகா

தா

பவைள

மா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

5940

6, அ தியாய

பாக அ

77, எ

அவ கேள! எ

தி

கிேற

ேக டத ைவ

ற ப

மக

ைடய தைல

ெகா கிறா

. அவ

நப (ஸ பவைள

)' எ

5942

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய ) அவ க அ

றினா க

,

லா .127


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

லா

ப ைச வ

பவைள

சப

தா க

ப ைச

77, எ

) அறிவ

' ப ைச

திவ

ெப

ெகா

என அ

பாக

லா சப

லா

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெப

,

5943

ெப

, ப ைச ெப

பைட ைப மா றி ெகா

பவைள

தா

கைள அக றி ெகா

யாைர

பவைள

ெகா

.

கமா(ர

ேத

தா

தி ெகா

ைவ

6, அ தியாய

பாக அ

உம (ரலி) அறிவ

பவைள

கள

77, எ

சப

க தி

(இய ைகயான)

லா

சாப

சப

க ப டேத' எ

, ' இைற க

வ ைசைய அர தா

லா

றிவ ஏ

) அ

(ரலி)

தா கேளா அவ கைள நா

6, அ தியாய

, அழகி காக

, (ெமா த தி ெப

ேவத தி

தி ெகா

டா

த (ஸ ? இ ெசய

றினா க

5944

Visit: www.tamilislam.webs.com

.128

டாக

) அவ க

!'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

றினா க

) அவ க

. ேம

. . . இேத ஹத

வா

, வ திவ

அறிவ

77, எ

. அ ேபா

, நா உ

பவைள

ெப

தைட ெச

) உ

ைமதா

' எ

.129

தா க

வழியாக

அறிவ

க ப

5945 ) அறிவ

சி க

(ெபற

அைத உ

ப ைச

தி

77, எ

சி எ

ெகா

அ ைம ஒ

வ கைள உைட தேபா

றினா க

ற காைச

பவைன

தா

தி உறி

அவ க

ெணா

ெதாட

தி உறி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ப ைச

பாள

ஜுைஹஃபா(ரலி)

6, அ தியாய

பாக

(தி

வைத

கி, அவ

டேட

வ ைலைய ேம

ேண

அப ஜுைஹஃபா(ர

வ ைல

ம ேறா

த ைத (அ

நா

'க

, ப ைச

6, அ தியாய

பாக

தா

: நப (ஸ

) அவ க

டாெதன ) தைட ெச ெகா

பவைள

பவைன (சப

தா க

வைர ) அவ கைள இர த தி தா க

.

, ப ைச .)130

5946 தா தி உம (ரலி) அவ கள ட

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வர ப டா

.

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ ேபா

உம (ரலி), ' அ

வைத (எவேர

' இைறந ப ெசா

ேன

பற

கள

) அவ க

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ைவ

ெகா

ெகா

பவைள

பாக அ ப ைச

இ திவ

, ப ைச தா க

77, எ ம

ெப

றி

ற க

?' எ

ப ைச என

கிேற

. நா

,

' எ

ேக க, ' (ெப

தி ெகா

றிேன

: ப ைச

றவ

கள ட ) ேக டா க

ெசவ

ேக கிேற

) ெசவ

ளாத க

கேள!

' எ

.

தா ைவ

பவைள

(எ

ேற

கள ட

5947

ஒ சப

; ந

(ஏேத

ன ெசவ

ல ெசவ

77, எ

6, அ தியாய லா

, 'எ

திவ டாத க

பாக

டா

தைலவேர! நா

அவ க ெசா

ெபா

கிறாரா?' எ

ைகயாள கள . அத

) அவ கள டமி

) இ

) ப ைச

நப (ஸ

லா

ப றி நப (ஸ

வ திவ

பவைள

ஒ ப ைச

தி

.

5948 (ரலி) அறிவ

பவைள

, ப ைச

தா

தி ெகா

ெப

,

Visit: www.tamilislam.webs.com

க தி

ைய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அக றி ெகா ப

ெப

, அழகி காக

, (ெமா த தி

) அ

ெகா

ெப

மா றி ெகா

ெப

கள

இைற

த (ஸ

சப

டா

) அவ க

? இ ெசய

பாக

6, அ தியாய

இைற

நா

(சிைலக

இ ம

அவ கள தி

ம ேறா

ைணய

சில சிைலக

(இய உ

பான) பைட ைப

டாக

சப

! ஏ

க ப

.131

பட

' உ

ள வ

(இைற

ைழயமா டா க

.132

தா . பாள

ெதாட

வழியாக

அறிவ

க ப

.

5950

(ர

ேவத தி

) வானவ க

) அறிவ

அ தஉ(ர

ல தி

சாப

தா கேளா அவ கைள நா

றினா க வ

77, எ

சப

லா

ேத

5949

அறிவ

ஸுைப

லா

) அவ க வ

6, அ தியாய லி

நா

லா

ஹா(ரலி) அறிவ

இேத ஹத பாக

தலான) உ

ெகா

யாைர

77, எ

த (ஸ

ைணைய

என அ

வ ைசைய அர தா

தா

) அவ க

ேதா . அ ேபா இ

பைத ம

யஸா

யஸா (ர (ர

) க

ைம (ர

) அவ கள டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 உடேன ' அ உ

லா

ளாேவா றியைத

ேக ேட

வட

தா

கைள

பைட ேபா

ெசவ ேய றதாக அ

' எ

(ர

பாக

6, அ தியாய

77, எ

இைற

இ த உ

த (ஸ கைள

அவ கள ட , ' ந (இ

)

லா

ெபா

) அவ க

ைள

ைமயான ேவதைன

தா ' எ லா

றினா க

நப (ஸ

) அவ க

(ரலி)

ேவதைன ெச

ய ப

.

5951

) அவ க

றினா க ம

'

ைம நாள

பைட தவ

உய

உம (ரலி) அறிவ

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

மிக

ெகா

(பா

ற உ

வா க

.

கலா )' என

.

6, அ தியாய

பாக

)

பைட ேபா

ற ப

என அ

ைம நாள

தா .

5952

தா

கள

சிைத காம

வ வ

சி

ைவ ேபா

ைவ ததி

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள எ த


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

ஸு ஆ இ

அ நா

அத

தள தி

ெசா

ல ேக ேட

' எ

வ னா க

. நா

, 'அ

), அ

லா , ' (அ

ெவ

ேபா

ைமயா

பாக

றினா க

6, அ தியாய

ெசா

தி ெச

(அ

லி த

ய ப

வைர) ெவ றா க

77, எ

வ ஒ

ைழ ேத வ

யா . ஓ

தி ெச இ

ெசவ

ைம பர

க ' (எ

ேபா

? அவ க

ைவயாவ த (ஸ

வத காக ) த (அ

.

கைள

பைட ைப

ைககைள

உட

வதாக) இைற

த டமி

) எ

ேவ

கா ட

ஹுைரரா அவ கேள! இ

ேக க, அவ க

. பற

வர

ஹுைரரா(ரலி), ' எ

லா

(அ

றா க

ெகா

அவ க

பைட

ைற

றினா

பவைன வ ட அ கிரம கார

)

மதனாவ

கைள வைரவபவ

தா . அ ேபா

கா ட

பா திர

(ர ட

பட

தான ய வ ைதையயாவ

பைட

இ ன ஜ உ

ெகா

பைட க எ ஒ

5953

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

ேம

வைர

77, எ

) அவ க ண

வைர

வைர ைகைய ற வ ஷயமா?' என ம

ைமய இைற

.

5954

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

மதனா) வ தா க சீைலெயா அ

றா

நா

இர

அ த

) அவ க

பா

தேபா

ைகப லி

ெபாறி த எ அைத

ேத

. அைத

கிழி

ளாேவா

தா ' எ

, 'ம லா

றினா க

தைலயைண(இ ெகா

ைடய திைர ைம

.

ைக)யாக, அ

ேடா . 133

5955

தா

பயண திலி

ைற (வ

தன. நப (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

சீ ைலைய ஒ

77, எ

அைத

(த க

ைமயான ேவதைன

ைக)களாக ஆ கி

சீைலெயா

எனேவ, நா பாக

திைர

6, அ தியாய

நப (ஸ

சி திர

பைட( க நிைன) பவ க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ திைர

) அவ க

தைலயைண(இ

பாக

ைடய அலமா ைய மைற தி

த (ஸ

ஒ பாக

பயண திலி

ம கள ேலேய மிக

பைட பற

. அ ேபா நா

லாஹவ

நாள

தா

) அவ க

அைத

கழ றிவ

77, எ

வ தா க

) ெதா ேட

க வ கழ றி வ

. நா ேத ப

. அதி எ

ைன

.

5956

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ த ெக

பண

சி திர தா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 (ேம

, ஆய ஷா(ரலி)

நா

நப (ஸ

றினா )

) அவ க

ஒேர பா திர திலி

(அ

ள, ஒ

றாக )

ைற வா

கிேன

வ ேதா .

6, அ தியாய

பாக

77, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

நா

) உ

(உய

நப (ஸ

கள

) அவ க

வரவ அ

லா

அவ க

வட

நா

வா

பைட ேபா

(உய வ

) வானவ க

ேக வ

நி

றா க

ற) நா ம

ன?' எ

ெசா

, ' நா கிேற

ேன

பட

. நப (ஸ

(பா

ள வ

ைழய மா டா க

. ஆனா

ெச

ெசா

. நா பய

வா க

' எ

ேள

தி

. நப (ஸ

ம ெகா

, 'இ த உ

ெசா க

றினா க

ல ப

ைணைய .134

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

வத காக வ

கைள

. அவ கள ட , ' ந

கலா )' எ (இைற

ேன

, ' இத

) அவ க

ய ப

, உ

.

த பாவ தி காக

' எ

ேக டா க

ேவதைன ெச

ெகா வ

தைலயைணயாக ந

ைம நாள

) உ

ள தி

ேகா

உய கள

' எ

பைட தவ

தி

இைத

கிேன ம

தி

அம வத காக

) கதவ

பாவம

, 'இ த

வ பட

(வ

ைல. (இைத

5957

. ேம ெகா

க ,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

(உய

) உ

கள

77, எ

வா

ப டேபா

அ ேபா

அவ கள

ெகா

ைம அ

த) ைஸ

. நா

லான(ர

(உடன

உைப

லா

தவ ர' எ ேக டா க

த) நப (ஸ

வள

மக

) அவ கள ட , ' உ

ைஸ (ரலி) நம

(ஒ (ர

அவ க

ஹத

), '

ணய

ெசா

ைணைய

ஹா(ரலி) அறிவ

ஸய (ர இ

)

நல

வ பட

வ சா

உைப பட

) அறிவ

கவ

லா கைள

ெச

ேறா . ெதா

கி

ைணவ யாரான இ

ப றி

ைலயா?' எ

ேக கவ

ேக ேட

ைலயா?' எ

.135

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ஒ

வைரய ப ட (உய ர றைவய க

தா .

ள திைரெயா

) அவ கள

னைத ந

ெகா

றினா .

காலி (ரலி), ப

அவ கைள உட கதவ

.

அறிவ நா

(இைற

ேதாழ இ

'

ள வ

வரான)

னா(ரலி) அவ கள க

) அவ கள

(இ த ஹதைஸ என ேநா

பட

றினா க

ைழயமா டா க

த (ஸ

பாள கள

(அறிவ

) அவ க

) வானவ க

இைத இைற

5958

நா . உடேன

பட )ைத


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 இ த ஹத வழியாக

ஹா(ரலி) அவ கள டமி

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

77, எ

. அதனா

மைற தி ஏெனன

ெகா

ேடய

பாக

6, அ தியாய

அ (ஒ றி ப

லா

அ ேபா

தி(ய லி

ெதா க

ெபாறி த திைர

ெதாட

சீைல ஒ

த அலமா )ைய அவ க

த) நப (ஸ ெதா

) அவ க

ைகய

, ' இைத அக றிவ னட

.

கி

.136

5960

உம (ரலி) அறிவ ) அவ கள ட வ

றினா க

77, எ

தா

(வானவ ) ஜி

வதாக) வா கள

. இைதய

, நப (ஸ

சி திர ப

வ பட

றன' எ

ட ேநர தி

ச தி தா க

ைற) நப (ஸ

தாமத ப ட

ள உ கி

பாள

5959

. (அைத ேநா கி

, இதி

அறிவ

தா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட இ

ேத ம ேறா

.

நப (ஸ

) அவ க

. உடேன நப (ஸ

தி

தா க

) அவ க

(அைல) அவ க . ஆனா

, அவ

கவைல உ

ெவள ேய

ற பட ஜி

) அவ க

தா

(ஒ

டான

ைக

.

(அைல) அவ கைள

அைட த கவைலைய ஜி

Visit: www.tamilislam.webs.com

(அைல)


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அவ கள ட நா

பாக

6, அ தியாய

77, எ

த (ஸ

) அவ க

டா க

. அவ கள

அவ கேள! நா ேகா

கிேற

. நா

நப (ஸ

அம

ெகா

அ ேபா

அத

இைத வா

. அத

ள வ

அவ க

, ' (வானவ களாகிய)

ைழயமா ேடா ' எ

பா

, 'எ

ேவதைன ெச

ெகா

(பா

ெச

லா

ன தி ேன

) அவ க

ய ப

கலா )' எ

வா க

ெத வ

?' எ பய

, 'இ த உ

. அைத வாசலிேலேய

. நா

, ' இைற ம

ேக ேட

.

ேக டா க தி ெகா

. நா

, 'ந

வத காக

க தா

.

. அவ கள ட , ' ந

ெசா

த த ட

?' எ

தைலயைணயாக ெசா

கிேன

ைழயாம

ெவ ேத

தா

வா

த (ஸ

ைற வ ைல

க தி

' எ

நாள

ஒ தேபா

வட

வத காக

இைற

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ள திண

லா

) அவ க

கிேன

5961

ைணவ யா

வ பட

டா க

.137

) அவ கள

இைற நி

ைறய நா

நப (ஸ

)

பட

றினா க

நா

(ெத வ

ல ப

' என

கைள வைர தவ க க

பைட தவ றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ைம

உய


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 ேம

, உ

பட

) வானவ க

77, எ

தி உறி தி உறி

இர த தி (ஏ க வ

சி க

தி ெகா

நா

) தைட ெச ெகா

அன

நா

அ பா

ேக

ெகா

நப (ஸ

) அவ க

77, எ

பட

.138

ேட

. ஏெனன

) வா

, ) நப (ஸ

வ பசா ய

. ேம

, வ திவ

கிேன

(வா

. (அவ

) அவ க

,

ச பா திய ைத கி) உ

பவைள

கைள வைரகிறவைன

பவைன

ப ைச சப

தா க

.139

5963 ) அறிவ

(ரலி) அவ கள ட தா க

வைர (வ ைல

ப ைச

இ ன மாலி (ர

ெசா

ைணைய ெகா

றினா க

ற காைச

தா க

பவைன

பவைள

6, அ தியாய

பாக

அ ைம ஒ

வ கைள உைட

டாெத ண

' எ

தா

சிெய

வ ைலைய

(இைற

5962

ஜுைஹஃபா(ரலி) அறிவ

அ நா

ைழயமா டா க

6, அ தியாய

பாக

. (ெபா னதாக இ

தா

ேத

. அவ கள ட

வாக) த மிட அ பா

ம க

வள க

(வ ள க) ேக க படாத வைர

(ரலி) (எைத

)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற மா டா க

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 அ ேபா அ பா உ

(ஒ

பாக

ஹ ம (ஸ

6, அ தியாய த (ஸ

னா

அ பா

பண

77, எ

ேபா

(அ த னா

சி

ல ேக ேட

ைம நாள

, அவரா

' என

அ த

ஊத

றினா க

யா

.

ைத வாகன தி அத

ெகா

ேசண

அம

டா க

, அத

பயண

ெச

தா க

.

.140

5965 தா

ப (த

வா . ஆனா

தா

தி

) நப (ஸ

வ கள

க ப

) இ

5964

ைன அம

தலிப

வைகய

பட ைத வைரகிறவ

ெசா

, க

(ரலி) அறிவ

(ம கா ெவ றிய

ண வ

தம

77, எ

6, அ தியாய

அவ க

பதிலள

) அவ க

) அவ க

பாக

ைஸ (ரலி) அறிவ

' ◌ஃபத ' நக தம

உய ைர ஊ

உஸாமா இ இைற

ேக ட ேக

(ரலி), ' உலகி

வ தி

) அவ க சி

) ஒ

வ க வைர

ஒ டக தி

ம கா

வ த சமய

வரேவ றா க தம

) அம

தி

. அ ேபா

னா ெகா

டா க

ம ெறா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கைள நப (ஸ வைர

)

'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

(ர

மா(ர

ெச

) அறிவ ) டா

றி அ பா

; அ

ேபா

) அவ க

இ த

வ ற

பாக ஆ

னா

ஜப

), ' இைற

77, எ

அம

தயவ த (ஸ

னா

' அ

(ம கா

தம ல

' ◌ஃப ப

அ பா

(ரலி)

வ கள

தம

. என இ

தயவ ?' அ

யா ?' எ

) அவ க

ஸ (ரலி) அவ கைள

தம

) ' யா

ேக டா க

. (அவ கைள வரேவ ற சி

) ஏ றினா க

ஸ , ◌ஃப

' யா

(ரலி)

னா

' றினா .

லவ ?'

.

5967

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ஸ (ரலி) அவ கைள

,

(வாகன தி

மா?' எ

) அ த

வ களான) '

(ரலி) அவ கைள

(நப ,

மா(ர

) வ தா க த

ப ராண ய

ெச

. அ ேபா

6, அ தியாய நப (ஸ

, ' (வாகன

அம

ம கா

தம

நப (ஸ

நா

வா

, ◌ஃப

அவ கைள

தா

(ரலி) அவ கள

னா

5966

ன ைலய

ேபச ப ட

ெவ றிய

77, எ

தா னா

(வாகன தி

) இ

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

.


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 என தா

அவ க இ

நப (ஸ

மிைடேய (ஒ டக ) ேசண

. (அ

) அவ க

வள

ெச

றப

ப ய

றப

) '

(ம

அவ கேள! இேதா கீ நப (ஸ

) அவ க

அறிவரா?' எ ந அ

லா

ேவ எ

பதிலள

. அவ றா க

றா க

எதைன

)' எ

. (அ ேபா . (

லா

. நப (ஸ றா

(எவைர

)' எ

. பற

' இைற ேற

.

அவ

ைடய , ' ம கள

டா

பைத ந

ேம ம

அவைனேய வண

) இைணக ப

ர த

ன எ

, அவ க

. சிறி

ள உ ைம எ

) அவ க

சிறி

, ' இைற

ேற

) நா க

ேற

. நா

)' எ

க ைட

.) அ ேபா

, ' இைற

லா

, 'அ

னெவ

. நா

. (

கிேற

ேத

ேத

) அைழ தா க

. நா

ள உ ைம எ

கிட பதா

'

.

சிறி

நா

, ' இைற

இைண த சா

. (

கிேற

கா தி

, ' ம கள

' எ

(ம

கா தி

ப ய

ெகா

கிேற

ஆேத!' எ

ேக டா க

கறி தவ க

கா தி

ப ய

அைழ தா க

ஆேத' எ

, '

அவ கேள! இேதா கீ ெச

க தி

ஆேத!' எ

, '

அவ கேள! இேதா கீ

ெந

பதி

ர த

ெச

ற ப

'

அவ கேள! இேதா கீ

றிேன

. அவ க

, 'அ

வா

ஜபேல' எ

ப ய

கா தி

(அ

லா

கிேற

அைழ தா க . (ெசா

ைவேய வண

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி அவ

. க

)'


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 இைண ைவ காம

) ெசய

அறிவரா?' எ

ன எ

அவ

பைத ந

ைடய

ேம ந

அன

இைற

அம

(அவ கள ெகா

வாகன திலி ைன' எ

இைற

த (ஸ

' எ

ைமய

) அவ க

) ேவதைன ப

ள உ ைம

லா

) அவ க தாம

' எ

,

தா

.141

றினா க

ைகப லி ேத

க, அவ க

கிறாேர!' எ இைற

, ' இவ

நா உ

) ஒ டக ெசா

த (ஸ

ேன

) அவ க

ேசண ைத க

த (ஸ

ைணவ ய

(நப யவ கள

. பற

(மதனாைவ) ேநா கி

. இைற

) அவ கள

தா . அ ேபா

றினா க

, 'அ

. நப (ஸ

ெகா

ெகா

கிய

தா

வாகன தி

) இற

. நா

லா

5968

ஹா(ரலி) ெச

) ெப

ேற

ள உ ைமயா

) அவ க

) அம

' (அ த ஒ டக தி

77, எ

த (ஸ

(வாகன தி னா

(ம

ேக டா க

மாலி (ரலி) அறிவ

இ க

ற ப ேடா . அ நா

6, அ தியாய

பாக நா

லா

ம க

கறி தவ க

' (இ தைகய) ம கைள அவ ம க

னா

) அவ க ஒ

(ஸஃப

இடறிவ . பற , ' இவ ேன

ைன' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா உ

யா)

. நா

(எ க

. உடேன றினா க

. பற

,


77.Mil mzpfyd;fs;

ghfk;-6 நா

ேசண ைத

பயண

ெச

மதனாைவ ' ெந ' பாவம

(அவைன எ பாக அ நப (ஸ

. உடேன இைற

த (ஸ

) அவ க

' அ

' பா

தேபா

' நப (ஸ

ெகா

) அவ க

ேகா

டவ களாக, எ

இைறவைன வண

ேபா றி )

தவ களாக (நா

தி

கியவ களாக,

ெகா

கிேறா )'

.142

6, அ தியாய இ

77, எ ைஸ

) அவ க

ைவ தவ களாக

(ஏறி

.

கியேபா

றினா க

லா

ேன

யலானா க

கா

கள

ள வாசலி

(ம

லா

த மி ப

5969 சா (ரலி) அறிவ ைற ம ெறா ) ப

தி

தா றி

பைத பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி ேத

.143

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ந ப

பாக

6, அ தியாய

வல

லா

ெத வ

ஸா (ர

இ அ

78, எ

) அறிவ

' எ

ல ைத

), ' (இேதா!) இ த வ

கார

றினா க

நா

நப (ஸ

) அவ கள ட

'க

மிக

பமான ெசய

(அம

அத

ய ேநர தி

' தா எ

த ைதய ேற

. அவ க

ேக ேட

' எ

றா க

. (நா

றி

6, அ தியாய

?' எ

. ' பற

னட ) நா

(ப

வா

றா க

அதிகமாக (இ

பாக

' எ

, ' இைறவழிய

பா க

) எ

மக

ேம) எ

தி

ணய

ைம ெச

கா மா

அற ேபா

நப (ஸ

) அவ க

அவ கள ட

ேக

' எ ெத வ தா

த அ

) என

லா

. அவ க எ

ெதா

?' எ

ெதாட

என

5971

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைகைய

ேக ேட ) ' பற

பதிலள தா க

.2

78, எ

யவா

:

நிைறேவ

இவ ைற (ம பதிலள

தா

(ரலி) அவ கள

ைஷபான(ர

தா க

5970

தா க

. ?'

.

. இ இ

நிைறய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

அழகிய

) அவ கள ட

ைறய

உறவா

ேக டா . நப (ஸ ேக டா . நப (ஸ 'உ

தா

' பற

, உ

' எ

அ ஒ எ

லா வ

' (அ

பாக

றா க

. அவ , ' ப ற

யா ?' எ

) அவ க

, 'உ

தா

' எ

றா க

. அவ , ' ப ற

யா ?' எ

ேனா

றா க அறிவ

78, எ அ

தி

6, அ தியாய

யா ?' எ

பாள

ெதாட

) அவ க

ெச

78, எ

யா ?' எ

றா . அ ேபா

நப (ஸ

றா .

) அவ க

,

வழியாக

அறிவ

க ப

.

5972

(ரலி) அறிவ

(இ

கைதயானவ

.

) அவ கள ட , ' நா

. அவ , ' ஆ

வாறாய

அவ கேள! நா

' எ

. அவ , ' ப ற

தா

ேக டா . நப (ஸ

ேக டா க

, ' இைற

, 'உ

நப (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

பாக

வ மிக

றா க இ

வத

த ைத' எ

இேத ஹத

தா

தா (இ த) அற ேபா

, ' உன

கிறா க

தா

)' எ

) அவ க

கல

ெகா

த ைத இ

கி

றினா . நப (ஸ வ

காக

பா

5973

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா?'

றனரா?' எ ) அவ க

' எ

,

றா க

.3


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ 'ஒ

லா வ

தா

த ைதயைர சப

இைற

த (ஸ

த ைதயைர எ

தா

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

(பதி

) அவ

த ைதய

, 'ஒ இவ

6, அ தியாய

இைற

(தி ெர

வா வ

ெப

சப இ

பாவ

. அ ேபா

பா ?' எ

ெனா

78, எ

வா

தவ கள ெகா

, ' நா ையமான

)

ைறய

ேக க ப ட

.

றா க

' எ

அவ கேள! ஒ

ஏ வா

(ஆக, த

ெச

ெகா

தா

.4

நட

. எனேவ, அவ க . (அவ க

பாைற அவ கள தி காக

த ந ெசய

மி

(ஒ

ேள

தேபா

வத காக) ஒ

ைழ த) உடேன ைக வாசைல அைட

திணறிய) அவ க

ைடய தி

) ெச

'

ேப

ேபானா க யாம

(ேவெறவ

ளதா

' இைற

தாைய

றினா க

வ த ஒ

. (ெவள ேயற

5974

) அவ க

) மைழ ப

கள

த ைதைய ஏ வா . உடேன

ைடய த ைதைய

ைகைய ேநா கி

மைலய லி தம

றினா க

த (ஸ

மைல ெகா

தா

ஏச பட இவேர காரணமாகிறா )' எ

பாக

(உ

(ரலி) அறிவ

(

றி) அ

கைள நிைன

) அ ேபா லா

காக (எ

பா

, அவ ைற

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ைவ

(ந ைமவ

லா

வட

ப ரா

) அக றிவ ட

' எ

எனேவ, அவ கள

இைறவா! என

தி

த வய

ழ ைதக ெகா

உ ேத

பாைல ெவ

. அ ேபா

ெகா

வைத

(பசியா

ேட

நா

வ ேத

ட எ

இ பவ

கற

லா

ெபா

வ ெச

அவ க

திய

பா

தா

வத

பாக எ

கிவ

ட இ

வ ேத வ

நா

தா

ச ேற நக

ேட

.

. ெப ேறாைர தலி ைடய கால

அவ க

ைடய தி ெகா தா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

கி க,

திைய

பாைறைய

பா

தி ெகா

ைடய தைலமா

இ த

ஆகாய ைத

) வர க

இ ெசயைல உ

ேத யப

திேலேய (வ

ழ ைதகேளா எ

தன . இேத நிைலய

வழியாக நா

ழ ைதக

ைல. எ

சி

கைள ேம

) இைல தைழகைள

உற

அவ க

ஆகாய ைத

அ தி

, பா

தன . என

ப வ த ப

நா

லாம

தி

. (ஒ

. (இைறவா!) நா ந க

வாயாக! அத

வாேற அ

அவ க

) கதறி ெகா

நா ேய ெச தி

பா

. அவ க

நா

த ைத) இ

னா .

பத காக ஆ

ழ ைதக ேவ

ப ட மனமி

டன .

த ைதய

பராம

. அதனா

தா

(எ

ைவகைற வ நக

ேட

ேபா

க திலி நி

எ ஊ

பாைற)தைன

(இைறவன ட ) ேவ

ைடய தா

ெச

உடேன எ ேபா

வத

அவ கள ட

தலி

இ(

ேபசி ெகா

இவ கைள

ெகா

த ைதய

. மாைலய

கற

தா

. நா

தி ேபா . அவ

ச ேற

ேவா . வழியாக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இர

டமாவ

(ப

இைறவா! என ெப

கைள ஆ

(ஒ

நா

ெகா

'அ

லா

(ச ட

அவைள

, (அ த)

வ) உ ைம(யான தி அவைளவ

தி

ெபற வ

திைய க

வாேற (அ

ம ெறா

லா

(ப

இைறவா! நா வைர (பண

னா :

' ◌ஃபர ' அள ) அம

திேன

லிைய)

உ ைமைய (

லிைய) அவ

ன டேம)வ

ெகா (

ெச

ெந . அவ

' எ

சி

. .

ெபா கா க . நா

அத

டா ட

தேபா

ெசா

. நா ெச

அவ

திைரைய அத

திற காேத' எ ேட

னா

.

. (இைறவா!) இைத உ தினா

) ச ேற நக ைல

, இ த

பாைறைய

ைவ ேத

தி ெகா

தா

லியாக நி ணய ேவைல

ேக டா . நா வ

!

தா

ேநசி ேத

மற

கிைடேய அம

ததாக ந க

மா

) ேவ

தி இ

வாயாக!

(இ

உ ைமைய ( (எ

ெச தி

) அவ க

வ ஒ

) நக

றி வ

ேத

க அ

வ ஒ

அவள ட

ேசக

கா

மண ) இ

யாெதன) அவ

லா

ப ேய நா

காக (இ

. நா

ைடய இர

அ யாேன! அ

உடேன நா எ

இண

ெபா கா கைள

, அவ

ைடய

ஆழமாக அவைள நா

ேக ேட

தவ ர (என

ச தி

னா . சேகாதர

ேநசி பதிேலேய மிக

) அவள ட

ய சிெச

) ேவ

த ைதய

வ தா

அவைள

மா

த (நி ணய

. அைத அவ

)டா . ப

நா

ெப

லியா , 'எ

ைடய

தப ) அவ ெகா

அைத (நில தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ளாம


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வ ைத வ

) ெதாட

வ வசாய

வாய )லி

ேசக அ

வ சி

ேட

! என

ெகா அத

நா

கைள

. ப

(ஒ

அநியாய

' எ

சி

எ நா

ைன

ெச

யவ

ெகா

' எ

திய

வாேற அ

அக றிவ பாக

தா

டா

) அவ

கள ட

ப காச

மத லா

அவ றி

ெசா ெச

ேன

னட

கிைட த

, 'அ

நா லா

ைடய உ ைமைய எ

னட

இைடய கள ட

ந ெச

ெசா

. அத

அ மன த , ' அ

யாேத!' எ

ைல. இ த மா

இ த(ந ) ெசயைல உ

நா

. அதி(

கான இைடய கைள

றினா .

, ' அ த மா

! எ

ப காச

வ ேத அவ

யாேத! எ

உன ேக உ யைவ)' எ அ

ெச

பல மா

ேன தி

கைள

. அவ திைய

ள அைட ைப

றினா . நா

அவ ைற

ெபற வ ந அக றி

அ பாைறைய அவ கைளவ

தப

நட தா . (இைறவா!)

ப ேய ெச

78, எ

ததாக ந

வாயாக! (

ைன நா

நேய

ைமயாக)

.5

6, அ தியாய

லா

, 'உ

இைடய கைள

! (அைவ

5975

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ அ

இைற ைனயைர

ைத ப

ேப வ

ப ரா

பாவ

நப (ஸ ப

லா

, ' ஆ , இைற ) அவ க வ , ' அறி

(ேக

வ, அ

, 'அ

' எ ெகா

சி

கைள உய . ேம

,

, (ேதைவய

யாசக ) ேக ப ளா

, ெச

றி)

வ ைத

.

தா .7

5976 (ரலி) அறிவ

) அவ க

தா

' ெப

பாவ

கள ேலேய மிக

மா?' எ

அவ கேள! (அறிவ

லா ெசா

யைத ) தர ம

ளா

ெவ

அறிவ த

, ெப

தைட ெச

ஹா த (ஸ

' தரேவ

ேக ப

லா

78, எ

ஃைபஉ இ

கைள நா

மா

ஷுஅபா(ரலி) அறிவ

ைற) இைற

(ஒ

தவ

, (அ

, அதிகமாக

6, அ தியாய

தவ

ஆகியவ ைற அ

ஃகீ ரா இ

பாக

றினா க

ஆகியவ ைற அ வ

என

) அவ க

உ யைத ) த

அதிகமாக வணா

அம

தவ

(அ

நா

த (ஸ

ைற ேக டா க க

)' எ

இைண ைவ ப லிவ க

: ெபா

சா ேப வ

ெப

ெகா ெபா

றிேனா .

, ெப ேறாைர த அவ க சா சிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ (மிக

ெப

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாவ தா

); ெபா

றினா க க

(இைத

ட) நா

6, அ தியாய

பாக அன

த (ஸ

, 'அ

பாவ

) அவ க

)' எ

(அறிவ

பாள கள

ெப

ெப

லி

பாவ தா

ெகா

ேடய

டாதா?' எ

)' எ தா க

.

.8

ேற

தா பாவ க

பாவ ெப

ேப வ

ெதாட பாக

ப றி

ேக க ப ட

, ெகாைல ெச

களா

)' எ

பாவ ைத நா ' அ

றி ப

' ெபா

வரான) ஷுஅபா இ ) அவ க

றி ப

, அறிவ

சா சிய ' (மிக

டா க

நப (ஸ

, ெப ேறாைர

ஹ ஜா (ர

'

' . அ ேபா

றிவ உ

டா க

) எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெப

.9

ேற நப (ஸ

கிேற

ெசா

தி ெகா

பாவ

றினா க ஒ

(மிக

இைணைவ ப

. ' ெபா

சா சிய ' எ

தி

நி

' ெப

கள ேலேய மிக

ேக டா க

அேநகமாக

சா சிய ப

5977

ஆகியன (ெப

பாவமா

' ெபா

78, எ

லா

' ெப எ

' அவ க

' அவ கள ட

அவ க

ெபா தி

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற அ

ேப வ

. இைத அவ க

றினா : ேற நா

மா?'

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

அப ப

மா ப

நப (ஸ

) அவ கள

(அ ேபா தாயா

அவ

நப (ஸ

கவ

தாயா

தாய க

ஆைசயாக எ

தா .) நா

உறைவ

, 'ஆ ' எ

மாவ , உ

ேபண

றினா க

கள லி

லா

உ ைம ெச

பாக

6, அ தியாய

ஃ யா

வரான)

78, எ

(ரலி) அறிவ

(ைபஸா திய ம

ஃ யா

வ தா .

) அவ கள ட

மா?' எ

' (எ

ேக ேட

.

க (வ ஷய) தி

கள ட

கைள ெவள ேய றாம வைத

, அ

லா

ேவாைர ேநசி கிறா அ

ள னா

' எ

' என (இத

உையனா(ர

)

றினா .

5980

தா

ன ) ெஹரா ள ய

தவ கள ைடேய இ

நப (ஸ

ெகா

நதி ெச

60: 8 வ ) வசன ைத அ லா

பாள கள

னட

.11

ெதாட பாக, ' மா

ைல. நி சயமாக அ ஆ

(தி

தா

தா கேள அவ க

அறிவ

ேச

(ரலி) அறிவ

இைணைவ பவராக இ

) அவ க

ேபா டாம

5978

கால தி

ளா .) அவ

' எனேவ, அ

78, எ

த) எ

(வண க களாக

ைன அைழ

வர

ெச ெசா

றி

த ம காைவ

லி ஆள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப னா . (நா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ ட உ

ெச

க ெபா

.) அ ேபா

னதா

அ பா

லா

பதிலள

(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக

78, எ

' இைற க அத

நப (ஸ

ைலேயா அவ தா

அேத ப

(அவ றிலி ெகா

ப னா க

வா

அண

தா

கி ஒ

கி ெவ

ெகா

ள க

(ம

க ப

) அவ க

' எ

ைமய ெகா

வ தமாக

றினா க

.

) எ த ந ேப றினா க

. பற

வர ப டன.

அண ய ெசா

,

,

உம (ரலி) அவ க

இைத எ ப ேவ

வைத

கிழைமய

) அண வா ' எ

) அவ கள ட

கிைய நப (ஸ

. உம (ரலி), ' நா

ப டாைட ெதாட பாக

, ' எ( த ஆட)வ

சில நப (ஸ அ

கைள எ

ைக, த ம ,

தா

இைத (இ ைமய

கிகள ) ஓ

தா

ேபா

) அவ க

, ' ெதா

)

தா .12

ேபா ட ப

அவ கேள! இைத கள ட

) அவ க

.

உம (ரலி) அறிவ

ஆகிய

ேத

(நப (ஸ

5981

த ைத) உம (ரலி) ேகா

(எ

, ' அவ

ேக டா . நா

ேபண வா வ

கிறா ' எ

என இ

ெஹரா ள ய

ேபாதி கிறா ?' எ

க , உறைவ

க டைளய

ேற

?இ த ன கேள?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேக டா க தரவ

. நப (ஸ

) அவ க

ைல. மாறாக, இைத ந

மத தா

ேகா) அண வ

, ' இைத ந க

கலா

6, அ தியாய

பாக அ

நப (ஸ ஒ

. அ ேபா

78, எ

பத காகேவ வழ

அ வ

அ நப (ஸ

ேச

அ ேபா

ம க

கவ

ேகா, ம ற ' எ

றினா க

வ ைல.13

தா அவ கேள! எ

ெத வ

78, எ சா (ரலி)

றியாதாவ

ெசா

வ னவ ப ட

க தி

ேச

.13

ன ேந

: த

(ந ) ெசயைல என ெக

' எ

ைன

5983

) அவ கள ட , ' இைற

, ' இவ

5982

) அவ கள ட , ' இைற

6, அ தியாய

லிமாய

ள நா

கிேன

சேகாதர

அவ

சா (ரலி) அறிவ

(ந ) ெசயைல என

பாக அ

ப னா க

ெகா

வ டலா ; (ெப

எனேவ, உம (ரலி) அைத ம காவாசியான த ெகா

அண

அவ கேள! எ க

' எ

? இவ

ைன

ெசா

க தி

(அவசரமாக ) ேக டா . ெக

ன ேந

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா க

. அத

ேதைவ இ

லா

அ மன த

(அ ேபா

இைற

என ஜுைப

, ' அவ

ஏேத

லிவ

) த

; அவ

எைத

இைணயா க

(கடைமயான) ஸகா ைத

ேபண வாழ ேவ ைடய வ

த (ஸ

றி

வாகன தி

78, எ

' எ

றிவ

ேநா கி) ெச

வராக' எ

6, அ தியாய

அம

ெசா

றினா க க தி

(ரலி) அறிவ

78, எ

தி

தா

ேபா

.14

5984

) அவ க

வா பவ

(அவசர )

(அ த மன தைர

.

6, அ தியாய

உறைவ

க ேவ

ைகைய

. உறைவ

பாக

பாக

ைவ வண

ைடய வாகன ைத (உ

றினா க

) அவ க

(ம கைள ேநா கி ) ெசா

; (கடைமயான) ெதா

நிைறேவ றேவ 'உ

த (ஸ

கலா ' எ

ேநா கி), ' ந டா

இைற

'

ைழயமா டா

.

தா .15

5985

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

இைற

வா வாதார

த (ஸ (

) அவ க

யா

மகி

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

சி அள

6, அ தியாய

இைற

வா வாதார

கிறவ

என அன பாக எ அ

(

த (ஸ

பைட ப ன

இைறவன றி(ம

.16

ேபண வாழ

'

வைத

வா நா

க ப

.

தா .

) அவ க

றினா க

கைள பைட

பா

னட

க ப

5987

கா

றா )ய

றினா க

ேபண வாழ

அ யாசன தி

பதிலி

5986

மாலி (ரலி) அறிவ

78, எ

வா நா

உறைவ

) வ சாலமா க ப

6, அ தியாய இைற

'

தா .

) அவ க

உறைவ

லா

ேமா அவ

78, எ

த (ஸ த

றினா க

) வ சாலமா க ப

'

தேபா

உறவான

கைள

ப றி ெகா

கா

ேகா ேய இ ப

) ' உற

(எ கைள

நி கிேற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

வைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

லா

, 'ஆ . உ

ைறய

நட வ

அத

உற

ெகள; ேவ

ேவ

உற

ெசா கி

வசன ைத ஓதி ெகா

6, அ தியாய

இைற

உற

(ரஹி ) எ

78, எ

த (ஸ ப

ெகாைட) கிைளயா வா பவ

நா

நா

றிய

பவைன நா

. அ

ேக டா லா

, 'இ

. வ

ப னா

' (நயவ

மிய

றினா க

ழ ப

சக கேள!) ந வ ைளவ

(தி

47: 22 வ )

.

தா .17

5988

, அளவ லா அ

(அ

ைலயா?' எ

இைறவா!' எ

' எ

) அவ க

கவ

ைனகிற களா?' எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

பவ வ

தியள

ெகா

வட

ெகா

ைன

தி

னா

, 'ந

வா

கைள

, உ

திேய) எ

(தி

) ப

ேபண நட

உன

) அவ க

வராம

என அ

' எ

த (ஸ

(ேபா

, 'ஆ

உன காக நட இைற

ைன (உறைவ)

றினா க

'

ளாள

(ர

மா

.18 எனேவ, இைறவ உற

பாரா

ேவ

) இடமி

வ த

(உறைவ ேநா கி) ' உ

. உ

ைன

றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

ேனா பவைன

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நா

றி

என அ

ெகா

பாக

6, அ தியாய

இைற

உற

(இைறய

நா

ேவ

ேவ

பாக

6, அ தியாய இ

த ைதய

லா

மைறய

ஹ ம (ெசா

இ உ

ெகா

வா ேவா

கிறவைர நா

இைறவ

ெசா

னா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

றி ).

தா .

5990 தா

ல இைற ந ப

ேநச க

ைகயாள க

கமாகேவ

ஜஅஃப (ர ள) இட

. எனேவ, ' அத

பைட தேபா

ப தா

றி ப ர

'

றி

ைணவ யா

(ரலி) அறிவ

னா

'

கிைளயா

78, எ

றினா க

. அைத

) அவ கள

.

5989

உறைவ

' (எ

நப (ஸ

ஒள

றினா தா .

) அவ க

) ஒ

பாரா

' எ

78, எ

த (ஸ

உற

ெகா

ேவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா ' எ

றினா க

) அவ கள

(நிர ப படாம

ல ; எ

(

ேநச க நப (ஸ

யாெரன

,

) அவ க

. ல

) ப ரதிெயா

) ெவ றிடமாக உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

' என

'இ

னா '


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அறிவ அ

பாள

வாஹி (ர நப (ஸ நா

அ பா

(ரலி) அவ கள

) அவ கள

) அவ க

அறிவ

, ' ஆய

ெகா

பாக

6, அ தியாய

இைற

பதி

ேவ

பதி

மாறாக உற ேப

ெபா

ள றா க

, நப (ஸ ட

. அதாவ

பஸா இ

) அவ க

என ேவ

அ தி

, ' ஆய

இர த உற ' எ

அறிவ உ

றினா க

, ' அவ கள

உறைவ

என

ேபண

5991

த (ஸ

) அவ க

றினா க

உறவா

கிறவ

ைமய

(உ

அ த உற

'

) உறைவ

ேப

கிறவ

லா

அறிவ

ெமாழி எ கிறா க

பாள கள , ேவ

(ரலி) அறிவ

சில

இைத அ

ல ;

இைணகிறவேர உறைவ

சில

நப (ஸ

தா . லா

) அவ கள

அ ெபா

(ரலி) அவ கள ெமாழி எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அைத

.

78, எ

றி தா

பவராவா .19

என அ இத

' எ

றினா .

) ப ைமயா

அதிகப சமாக இட ெப நட

)

வழியாக வ

அவ க

ேபாகவ டாம

(கா

(ர

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ஹகீ நா

கால தி த

அவ க

, 'ந

ேப

லா ைத

இ த ஹத

ன த

ெச

இைற

த (ஸ

ைற அண றாய றினா க

78, எ

(க

ெதாட

. அத

ைமய இைற

ய ந பல தா க

, தானத ம

(ம

)க

) என த (ஸ

டேனேய

.20

வழியாக

.

தா ெச

) ந

(நப (ஸ

தைல ெச

. அவ

ேக ேட

பதிலள பாள

) அறியாைம

5993

) அவ கள ட

கிறேத! (இ . நா

!' எ

த ந ெசய

அறிவ

ெகா

லா ைத ஏ பத ேள

காலி (ரலி) அறிவ

(இ

, அ ைமகைள வ

ள ' எ

ம ேறா

தா

கைள

டா?

6, அ தியாய

பாக

அவ கேள! நா

உறைவ ஏ

ஆகிய ந ெசய

ந பல

5992

ஹிஸா (ரலி) அறிவ

, ' இைற

ெச

78, எ

நா ேற

றாய

த ைத

. இைற

இர

த (ஸ

கிறேத!' எ

) அவ கள

நிற

) அவ க

(எ ஜ

ச ைட

ச ைட

, ' (இ றி

கிைடேய இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ) த)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நப

அத

னா . இைற

திைரய

வ ைளயாட த (ஸ

வராக!' எ

ெதாட

) அவ க

றினா க

. பற

ைந

ேபாக

ெச

றினா க

ேபாக வ

' எ

பாள கள

ச ைட நிற

மாறி ப

ெந

கால

வா

பாக

6, அ தியாய

அ நா

மா

இைற

பதிலள

ேபாக

) அவ க

ைடய ந

வரான) அ

ைன

ெச

, ' (இ த . பற

(அைத )

அைத (பைழயதா கி ) கிழி

(எ

ட ஆ

காக

' எ

ப ரா

அப

அ (ர

ைந

தி

)

யவ ) ெகா

ேக டா . அ ேபா ேச

தவ ?' எ

தா . அத

ற ேக டா க லா

), ' (அ த

காலி (ரலி)

தா

கைள லா

பார (ர உ

.21

) அறிவ

உம (ரலி) அவ க

ரா

அளவ

கிறா க

5994

லா

) ேப

78, எ

லா

ன?' எ

நா ைட

த (ஸ

ைந

. ம

ேபறி ம க

தா க

அவ கள ட , ' (இ எ

த ைத எ

.

அறிவ

(இத

ெச

. உடேன, எ

ழ ைததாேன!) அவைள (வ ைளயாட)

, '(

ச ைடைய) ந (பைழயதா கி ) கிழி கிழி

கிேன

ேத

ெகா

. அவ , ' நா

. அ ேபா வ

டா

இரா வாசி' எ கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப கார

உம (ரலி), ' ந

உம (ரலி) (த ம

எ த


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இ

தவ கள ட ), ' இவைர

இவ

அவ கள

னட

( த

) நப (ஸ

உலகி

இர

னட

ெப ெகா

அவ க

(த

ஹுைச

ப ) ேக

தன . அ ேபா எ

தா க

வ தா க , ' யா

பா க

வைர

ப கார

ெகா

ஆகிய) அவ க

(பாரா

)

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

னட

' எ

. பற ெப

அ த றா க

இர

வ இ

ன?

டா க

) .

ேக ேட

' எ

ழ ைதக

ேப

ப றி நா ஒ

நரக திலி

ெசா

இர

அைத அவ

ழ ைதக ெச

பழ ைத தவ ர

ைல. எனேவ, நா

மண எ

ழ ைதகள

தா

மண வ தா . அவ

டாக

அ ெப

. அவ கள ட

இ த

ெப ஒேர ஒ

கிைட கவ

. உடேன அதைன அவ

வாேரா அவ இ

றா

5995

ைணவ யா இ

ெகா

அவ க

)

ஆவ ' எ

78, எ

அவ ேத

ெகா

.23

ஏேத

கி

கைள

, (இரா வாசிகளான) இவ கேளா நப (ஸ

, ' (ஹஸ

ளசி மல க

ழ ைதக

ேவெற ப

) அவ க

) அவ கள

நப (ஸ

. ெகா

ேக கிறா . ஆனா

6, அ தியாய

பாக

வ ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள

(ஆனா

றினா க

பா

றா . ப

ேன

. அத

ெபா

ேப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ நப (ஸ

ைம

திைரயாக

)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

78, எ

க தாதா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

அம

திய வ

ைக நட தினா க

(ேதாள

தமி டா க ஹாப

. அவ க

இைற

றினா க

மி) உமாமா ப

அ ப ேய (எ

நிைல

ேபா

) உய

அப

ஆைஸ

க இமாமாக நி

)

உமாமாைவ

ேபா

அவைர ம

.24

78, எ

) அவ க . அ ேபா

ட நா த (ஸ

(சி

உ ெச

5997 தா (த

ேபரரான) ஹஸ

அவ க

அ தமம(ரலி), ' என

வைர

கள ைடேய வ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ த (ஸ

ேதாள

. (ச தாலி

) ஏ றினா க

இைற

6, அ தியாய

பாக அ

டா க

தா

கள

ெதா

கீ ழிற கிவ

5996

தமி டதி

) அவ க

'அ

அ ப

கி

அலைய

அம

ெகா

ழ ைதக

ைல' எ கா டாதவ

த அ ரஉ இ கிறா க

றா . அவைர ஏெற அ

. அவ கள பா

கா ட படமா டா ' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

அத

கிற களா? நா நப (ஸ

கழ றிவ பாக உம

தா

கிராமவாசி நப (ஸ தமி

லா

, 'அ

78, எ

ல ைத

(ஹவாஸி

வத காக(

ேச

த ஒ

உ எ

எ த

ெப

ழ ைதைய தய

'இ

ைல, எ நிைலய

ைல' எ

றா .

?' எ

. அ ேபா

நப (ஸ

மா ப

பா

ேத னா

ழ ைதைய

டலானா

வதி

சில

ழ ைத கிைட த

பா

தமி

ழ ைதகைள

ைடய இதய திலி

ன ெச

த) ைகதிக

ழ ைதைய

அைண

சி

ைப

ேக டா க

.

தா

எனேவ), ைகதிகள . த

அவ கைள

பா

னா

, 'ந

5999

ெப

லா

க தா (ரலி) அறிவ

அவ கள ைடேய இ பா

கெள

உம காக நா

6, அ தியாய இ

) அவ கள ட

) அவ க

ட ப

5998

ட 'எ

).

டா

எறிவாளா? ெசா

அவளா

எறிய

ைல.

, அைத (வா ) எ

(

) நப (ஸ க

யா

வ தா க

. அவ

ழ ைத கிைட கவ

அைத எ கள ட

) அவ கள ட ர த

' எ

!' எ

வய

) அவ க றா க ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேறா , 'இ த

. நா

,

ேனா . அ ேபா

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைற அ

த (ஸ

) அவ க

அ யா கள

லா றினா க

லா

னட

ைவ

அளவ

ப ெக

ைப

பாக

இவ

ைவ

ள அ

ளா

ைபவ ட

' எ

ெகா

றா

6000

டா

தா

, மிதி கா

6, அ தியாய

லா

நா

, ' இைற . 'உ

78, எ

த ைன

'

. அதி

. (மதிமி

ெதா ) ஒ

பர

ேவாேமா எ

ள ைப

றினா க

கி டா

பைட ப ன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேக ேட

மிக

) அவ க றாக

கினா

ையவ என அ

78, எ

த (ஸ

இைற

இ த ஒ

ழ ைதய

.

6, அ தியாய

பாக

, 'இ த

கி

ைறேய

பர

பாச

மிய கா

ற அ ச தினா

ெகா

கிற

ைக

இற கினா கி

திைர த

ைடய

.

தா .

6001 (ரலி) அறிவ

அவ கேள! பாவ

தா

கள ேலேய மிக

பைட த, இைறவ

ெப ய

ேக ந இைணக ப

எ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

?' எ ஆ

.

றன. எ த

' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பதிலள உ

தா க

ெகாைல ெச வ

. ' பற

(அம வ

காரன

?' எ

' எ

றினா க

மைனவ

அவ கள

ேவெற த

ெத

ேக ேட

உணைவ

ைற ெம வ ைத

6, அ தியாய

ெபா ம

) அவ க

ைள ெம அ த

வர ெசா பாக

வைகய

' எ

?' எ

ேற

றா க

, ' அவ க ' எ

. 'உ

. நப (ஸ

ழ ைத

சி அைத நேய ைட

)

லா

ெதாட

ட (தி

.25

ள னா

6002

சி

அத

ழ ைத சி

6, அ தியாய

, ' பற

, 'உ

என அ

தா

லி அத

. நா

) அவ க

) உ

அைழ கமா டா க

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

. நப (ஸ

ேபா

ந வ பசார

25: 68 வ ) வசன ைத அ லா பாக

ழ ைதைய

வாய லி ந

கழி

ஊ ற

78, எ

ெகா வ

ெச

ட தா க

ைடய ம ய தா க

ைவ

. அ ேபா

. எனேவ, அவ க

.26

6003

Visit: www.tamilislam.webs.com

இன அவ கள ெகா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (நப (ஸ

) அவ கள

இைற

த (ஸ

ெதாைடய ப

ம இ

வைர

ெச

அறிவ

(இத

(த ெனா

கிேற

வள

) அவ க

ேபரரான) உஸாமா இ

ைஸ (ரலி) அறிவ

வனாக இ

ைன

அல(ரலி) அவ கைள

(சி

ெசா த

ேபரரான) ஹஸ

ெதாைடய

யைண தவா . ந

அம

வரான)

தி ெகா

, ' இைறவா! இவ க

இவ கள

பாள கள

த) எ

ெச

ைலமா

பற

நா

வாயாக!' எ

றா க

.27

த கா

தா

அ ைதம(ர

)

றினா : (நா

இ த ஹதைஸ அ

இ உ இ

ஜாலி (ர

மா

) வாய லாக

அ ந

த(ர

ேக ேடனா? அ

மான டேம ேக ேடனா? என) இ த ஹத த

. இ நிைலய

(மன

) ெசா

மான டமி

ெச

ய ப

பாக

இ தைன

லி ெகா

ேட

6, அ தியாய

ேட

78, எ

. ப

வ ஷய தி

(எ

ேக டவ றி

என வ

) பா இ

ேநர யாக அ

ைற இைத அறிவ

(ேநர யாக) நா தைத

) அவ கள டமி

ச ேதக

ேடாேம எ தேபா பதி

.

6004

Visit: www.tamilislam.webs.com

தமமா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

கதஜா(ரலி) அவ கள அவ கள ஏெனன நா

வ ேத

ைன நப (ஸ

ேராஷ

ெகா ம

) அவ க

மண

ந ெச

க டைளய

) அவ க ெகா

ெசா

தி ெசா

தா

க தி

. இ

நப (ஸ

) அவ க

வா க

' நா

அநாைதய

றியப

78, எ

வைத

கிைட க

அவ கள

ஆ ைட அ

எ இைறவ

(அத

ேதாழிய ைடேய அ

பள பாக

6005

ஸஅ (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ைல.

.28

6, அ தியாய

)

டதி

) அவ க

பாக

நப (ஸ ெகா

க ) நிைன

கதஜா

நப (ஸ

) சிறிதளைவ கதஜா(ரலி) அவ கள

(அ

வத

இைற சிய கி

ேபா

ேராஷ

தா .

மாள ைக ஒ

,

அவ க

டைத நா

.

ேப கதஜா இற ேம

நா

ேவெறவ

, கதஜா(ரலி) அவ கைள நப (ஸ

ேக

ைணவ ய

கா பாள ) அவ க

(ச ேற இைடெவள வ

தா ெசா

க தி

கள

ட) ைசைக ெச

இ ப

வ ரலா தா க

ேபா ' எ

நப (ஸ

.29

Visit: www.tamilislam.webs.com

) வ ரலா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

78, எ

த (ஸ

6006

) அவ க

கணவைன இழ த ைக ெப ' இைறவழிய வண

அற ேபா

கி பகலி

இைத ஸஃ வா இேத ஹத

பவைர

ேநா

ேநா பவ

ைல (ர

ம ேறா

பாக

6, அ தியாய

இைற

அறிவ

78, எ

த (ஸ

அ அ

லா ல

வ டா

' ேசா ேநா

றினா க

ேபா

கஅனப(ர

றவராவா ' அ

கிறவ

' இரவ

நி

தா .

ெதாட

வழியாக

.30

6007 றினா க காக பவைர )

'

ஏைழ காக ேபா

பா

பவ

றவராவா .'

றினா .

வ டாம

இர

ேநா பவ

ேபா

றவராவா ' எ

என) மாலி (ர

பா

றவராவா .

) அறிவ

) அவ க

அற ேபா

'

ஏைழ காக

ேபா

பாள

கணவைன இழ த ைக ெப ' இைறவழிய

றினா க காக

) அறிவ

தா

நி

வண

கி பக

(இைற ேற க

கிேற

த (ஸ .31

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ) அவ க


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

ைலமா

78, எ

மாலி

(பன} ைல

அவ கைள நப (ஸ இ

(தி வ

ப றி

அவ க ெதா அறிவ

தா

ைடய இைளஞ களான நா

நா

ல ஆைச ப

கிேனா . நா

வைத அறி த நப (ஸ

ப தாைர

நப (ஸ

ப றி வ சா

தா க

. நா

ேதா .

ல ேதாழராக

இர க

மா

) பண

. ெதா ) ெசா

) அவ க

, 'ந

வ க க

ெகா . எ

ைக ேநர ல

ெதா

ைக நட த

பாக

6, அ தியாய

ைன எ

றா க

78, எ

ைடயவ களாக ப தின ட

தி

ெச

. அவ கைள (கடைமயானவ ைற வா

வ த

; பற ' எ

உ கள

ெதாழ கள

(வயதி

வ )

கேளா அ பா தவ

(ெதா உ

.32

6009

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

.

எனேவ, நப (ஸ ெச

ெத வ ந

) ெச

வ த எ

) அவ க

தா க

(ரலி) அறிவ

) சம வய

வ ேதா . அவ க

ப தின ட ) நா

ஹுைவ

அவ கள ட (ஊ

6008

வாேற ைக

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

'ஒ க

அதி

இற

அ ேபா ந கி

கி

பைத ேபா

ெசா வ யப

மி

கிைட

ெவா

அத கான ந பல பாக

பாவ

6, அ தியாய

கைள) ம

. அத

வ ஷய தி

கிைட

78, எ

கவ

தா

' எ

க நப (ஸ

(அத

நிர ப

றினா க

ைமய

கி

அைத லா

இைற த

கிற

இற

ெகா

னா . அ

' எ

) அவ க

உத

ைண

ஏ ப

, ' இைற (ம

ஈரம

) ' என

) அ கிண றி க

டா . உடேன

ெவள ேய வ தா . டப

மன தி

ைறய

ெசவ ேய ற) ம க

ேக டா க றி

(த

) அவ

ெதா

) அ த நா

வ ஷய தி

மா?' எ

ப ராண ஒ

ைடய கா

(ேமேலறி வ

உத

( ண ைறவ ) நா ைக

டா . உடேன (ம

. (இைத

அவ

கிண ைற

ைமயான தாக ) இ த நா

ஆன) த

றினா க

தேபா ) ஒ

டா . அ த மன த

லி ெகா

றியாக அவைர (அவ

அவ க

(தவ

ற (அ)ேத (க

ேதாலா

ெகா (வழிய

தா . ப ற

தாக தா

' எ க

ெச . அவ

ணைர

வாயா

நட

ஏ ப ட

ெகா

ேபா (த

தாக

நா

ஏ ப டைத

பாைதய

ைமயான

தா

இத த (ஸ

)

அவ கேள!

) ந பல , ' (ஆ :) உய

ப ச தி .33

6010

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைமய

ைடய )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ைற) இைற

(ஒ நா

நி

த (ஸ

ேறா . அ ேபா

' இைறவா! என எ

) அவ க

6, அ தியாய

இைற

கா

ெகா வதி

பா

(ேச

அவ க

ெகா

இைறவன

த ஒ

(ம

) அ

தேபா அ

நி

யாேத!' எ

சலா

(உ

ெகா அமா

78, எ

த (ஸ

ப ரா அ த

ைள ந

றா க

. அவ க

கிராமவாசி, வாயாக! தி தா . (ெதா

கிராமவாசிய ட , கிவ

டாேய!' எ

6011

) அவ க ைண

றினா க

வதி

, அ

ைமயான) இைறந ப

. (உடலி ) கா

இைத

ைகய

.

பாக

ெதா

ைகய

' வ சாலமானைத, அதாவ

கா

ெதா

யா

) நப (ஸ

) அவ க

ஹ ம

ேவ

றினா க

தா

) ஓ ) உற

ச இ

ெச

வ ழி கிற

வதி

ைகயாள கைள ஓ

கவனமைட தா

காம

'

ெகா

அத கி

, இர க உடைல ம ற உ

றன. அ

.

பஷ (ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா க (உட


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

ஒ உய

த (ஸ

லி

மர

னேமா உ

அவ

78, எ

) அவ க

டா

றினா க

6, அ தியாய

இைற

78, எ

த (ஸ கள

பதி

) க

அ தி

லா

ஒ ) ஒ

மன தேனா அ

த ம

ெச

ைல. தா .34

றினா க

ைண கா டாதவ

' (பைட தவனா

) க

கா ட படமா டா . என ஜ பாக எ அ

6, அ தியாய இைற ைட வ டா

78, எ

த (ஸ றி

(ரலி) அறிவ

தா .

6014

) அவ க எ

னட

றினா க

(ம ற)

தத கான ப ரதிபல

6013

) அவ க

'

அதிலி

காரண தா

மாலி (ரலி) அறிவ

பாக

(பைட ப ன

ைற ந (அத

கிைட காம

என அன

6012

'

(வானவ ) ஜி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைண


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அறி

தி ெகா

வ டாைர என

ேடய

தா . எ த அளவ

வா சா கி வ

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ பாக

6, அ தியாய

இைற

ைட வ டா

ெகா

ேடய

வா சா கிவ என இ பாக அ 'அ

லா

ட நா

றினா க

னட

தா . எ த அளவ

6, அ தியாய

, (எ

ேக) அ

ைட . 35

ண ேன

6015

வாேரா எ

ெக

றா எ

, (எ

(அ ேக) அ

ண ேன

வ ேபா

) அறி

ைட வ டாைர என

.

தா .

78, எ

(ரலி) அறிவ

'

(வானவ ) ஜி

ட நா

உம (ரலி) அறிவ

ஷுைர

வாேரா எ

) அவ க

றி

றா

தா .

78, எ

த (ஸ

ெக

6016 தா

மதாைணயாக! அவ

இைறந ப

ைகயாள

.

லா

மதாைணயாக! அவ

இைறந ப

ைகயாள

.

லா

மதாைணயாக அவ

இைறந ப

ைகயாள

' எ

(

ைற) இைற

த (ஸ

) அவ க

றினா க

. ' அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா ?

தி


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைற

' எவ

அவ கேள!' எ

ைடய நாசேவைலகள லி

உண ைவ

ெபறவ

இ த ஹத

பல அறிவ

லி

'

ெப

கேள! (உ

கா

டா ' எ

பாக

6, அ தியாய

இைற லா

வ டா ந ப அ

நப (ஸ

ைவ

ைக ெகா

லா

ெதா ைவ

கள

' எ

பாள

ெதாட

) அவ க

ைட வ டா

பதிலள

தா க

வழியாக

) எ த

ெப

பா

கா

.

.

தா

வா க

ைட வ

கா

அைத அ பமாக

.36

6018 றினா க

ைம நாைள வ

பள பாக) அள

) அவ க

ைடய அ

) அவ க

ைல தரேவ

டவ

நப (ஸ

தா

78, எ

த (ஸ

தா

. அத

6017

ள ைப (அ

ேவ

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அவ

ைலேயா அவ

6, அ தியாய

பாக

ேக க ப ட

ந ப

'

ைக ெகா

டவ

டா . அ

லா

ைவ

தாள ைய

ணய ப

ைம நாைள

ந ப

ைக ெகா

டவ

ைட

ைம நாைள . (ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ந

லைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேபச

. அ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஷுைர

நப (ஸ பா

வா

6, அ தியாய

பாக அ

78, எ

அவ க

.

6019

ேபசியேபா

. அ ேபா

டவ

தா .

அதன(ரலி) அறிவ

) அவ க

ேத

ெகா

தா கா

, 'அ

ைட வ டாைர

களா

லா

ைவ

ைம நாைள

ந ப

ைக ெகா

டவ

ண யமாக வழ

' எ

றினா க

ெகாைட எ

ெகாைட) ஒ தின

களா

அைம

பக

ன?' எ ஓ

. அத

. ேம

இர ேம

, அ

(ஒ

) ந

லைத

பாக

6, அ தியாய

லா

ேபச

78, எ

ேக க ப ட (உபச (அள

. அ

) ஆ உண

ைவ ல

ணய ப

அவ

ேக ேட

ம வா

; எ . அ

தாள

. அ ேபா . அத

அவ க

ந ப

லா த

, ' இைற

. வ

ைக

ைவ

ெகாைடைய த

அவ கேள!

, ' (அவ

பசார

உபச

) அவ

ைம நாைள இ

களா

ைம நாைள

ந ப க

ைக ெகா

' எ

6020

Visit: www.tamilislam.webs.com

த மமாக டவ றினா க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

, ' இைற

அவ கள நப (ஸ இ

யா

நா

) அவ க

, 'இ

லா ந ெசய

பாக அ 'த ம அவ க

பள

யா

ெச

றினா க ேக டா க

இைற

(ரலி) அறிவ

லா

ெச

லிமி , ' (த ம ) அவ க (

?' எ

ேக ேட

வாச

உன

ளன .

. அத ெந

கமாக

.37

த (ஸ

) அவ க

. 38

றினா க

தா .

6022 தா

. நப (ஸ

பயனைடவா ; த ம

தா க

அ (ரலி) அறிவ

. ம க

ைட வ டா

6021

லா

78, எ

ைடய வ

பதிலள

78, எ

அ தி

6, அ தியாய ெச

இர

த மேம' எ

ஸா அ

' எ

6, அ தியாய

என ஜாப

அவ கேள! என

கிறேதா அவ

பாக 'எ

தா

ப றைர

கடைமயா

' எ

ெச

ய ஏ

) கிைட கவ

, 'த

இர

ைககளா

பயனைடய

ெச

இைற

ைலயானா உைழ

)வா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

தா

?'

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா க அ

) அவ க

ன ெச

'ந

லைத' அ றா க

அவ க எ

யாவ

டா

' (எ

) ெத

ன ெச

, ' பாதி க ப ட ேதைவயாள

?)' எ ல

ேக டா க

) அவ

ெச

ஹா தி (ரலி)

அதைனவ

தி

டா க

பற

ெகா

நரக ைத லா

யாம

78, எ

ைற) நப (ஸ

(ஒ

ெச

ெச

யாவ இ

டா க

?)' எ

அவ

ெச

' எ யவ

, ' அ ேபா

ப றைர) அவ ?' எ

'

ேக டன .

உதவ

) அவ க

. அ

ைலயானா

ேவ அவ

.

ைலயானா அவ

ஏவ

ேக டத

றா க

' , நப (ஸ த ம

) '

.39

6, அ தியாய

அத இ

. நப (ஸ

ந ெசயைல' (

. ' (இைத

, ' அவ

றா க

பாக

ெச

(உைழ க உடலி

, ' (இைத இயலாைமயாேலா ேசா பலினாேலா) அவ

(எ

, ' அவ

' அைத அவ

நப (ஸ ம க

. ம க

வட

றினா

) அவ க

லா

வட

நரக ைத பா

கா

ப றி

றி ப

ேகா னா க

டா க

. அ ேபா

. அ ேபா த

.

ப றி பா

6023

கா

றி ப

டா க

. அ ேபா

அதைனவ

ேகா னா க

. அ ேபா

க ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 தி

ப னா க

பற உ

.

, ' ேப

கைள

ெகா

டாவ

அறிவ

பாள

(

றி ப

பதி

பழ தி

கா பா றி

நப (ஸ

ச ேதக

அைல ஸலா

டாக

நிதான ! எ வ

78, எ வன

றின . அவ க அ

கிறா

வ )' எ

றா க

றியைத ேற

ேத

ெகாைல

ப றி) இர

றாவ

றினா க

.

நரக ைத

ைல. (

நரக திலி

ைலயானா

ைற

ைற றி ப

டா களா

.

6024

இைற

லஅனா (-அ

)' எ

)' எ

மரண

லா வ ஷய ' எ

ைணவ யா

ஒ ' (-உ

ச ேதகமி

) அவ கள

த கள

) ' (நப யவ க

பதி

ெச இ

ஷுஅபா(ர ) எ

த ம

. அ

ெகா

6, அ தியாய

பாக

ைட க

(கா பா றி

டா க தா

ெகா

ஆய ஷா(ரலி) த (ஸ உ

) அவ கள ட

டாக

ெகா வாேற உ

. அ ேபா கள றினா க

றினா

) எ

ட நா கள

இைற நள ன ைத . அ ேபா

, 'அ

த (ஸ ைகயா

ஸலா

(ச ேற மா றி சலா )

அவ க ம

நா

' வ அைல

மரண

சாப

) அவ க

, ' ஆய ஷா!

வைதேய அ

, ' இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

அவ கேள!


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

ெசா

நப (ஸ உ

) அவ க

டாக

, ' நா

) எ

ேக டா க

அன

தா

லிவ

) எ

வர

ஊ ற ப ட ப

' (அ

ேக ேட

. அத

வாேற உ

ேடேன! (அைத ந கவன

78, எ

கவ

ைலயா?)' எ

6025

ள வாசலி

தா சி

தன . அ ேபா றினா க

கழி தா . அவைர ேநா கி நப

இைற

கழி பைத) இைட மறி காத ' எ ெகா

ைலயா?' எ

' வ அைல

மாலி (ரலி) அறிவ

கிராமவாசி ப ட

ேக கவ

.

(ேவக

ெசா

6, அ தியாய

பாக ஒ

னைத ந

த (ஸ

றிவ

. பற

(த

பற ெகா

) அவ க ஒ

) அ

. 41

தி 36

இைறந ப பாக

ைகயாள க

6, அ தியாய

78, எ

ெகா

ைழ ப

சி

' (அவ

வாள ய

வர ப

ேதாழ க

.

6026

Visit: www.tamilislam.webs.com

த சி

ந ண


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஸா அ

' இைறந ப

அ (ரலி) அறிவ

ைகயாள க

க டட ைத

ேபா

ேச

கிற

' எ

இைற

வர

கைள ஒ

ேறாெடா

பாக

6, அ தியாய

(ஒ

சமய ) நப (ஸ

' யாசி தப ' அ எ

றவ க

அள

நிைறேவ என அ பாக

க ப

'ஒ

6, அ தியாய

(ஒ

) அவ க

ேகா

கா

ைழ

வ ஷய தி தி ம ெறா

றினா க தா க

. பற

) ஒ தி

ைக

6027 அம

காக எ லா

றா க

ெகா

னட ) ப , தா

தா க

. அ ேபா

ைர

நா யைத த

ைடய

தா .43

6028

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

. அதனா

.

அ (ரலி) அறிவ

78, எ

.42

ேதைவ நிமி தமாக' வ தா . நப (ஸ

. அ

த (ஸ

) அவ க

வானாக' எ ஸா அ

ெகா

ஆவ . க டட தி

78, எ

கைள ேநா கி ' (இவ

ந பல

தா

உ த

க நாவ னா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஸா(ரலி) அறிவ

' யாசக ' அ நப யவ க ெச த

' ேதைவ

(த

தா

. அதனா

78, எ

அ அவ க

, இைற

இய ைகயாக வ

பாக

அவ க இ த ஹத

) அறிவ

த (ஸ அ

றினா க இர

னட ) ப

க ப

; அ

வ தா

ைர

லா

வானாக' எ

வா க

தா

(இரா கி

ள)

(ரலி) அவ கள ட

ஃபா நக நா

பாக

கள

எ வழிகள

ேப பவராக இ கவ

றினா க அறிவ

கவ

ேறா . அ ேபா

ைல; ெசய ைகயாக

றிவ

சிற தவ ' எ

, இைற

.45 க ப

, ' அவ க

ைல' எ

மிக

வ தி

ெச

) அவ கைள நிைன

ேப பவராக இ

ைடயவேர உ

) அவ கள ட

6029

வழ

நா யைத நிைறேவ

அ தஉ(ர

லா

காக எ

ந பல

6, அ தியாய

ஆவ யா(ரலி) அவ க

'ந

தா

நப (ஸ

ேதாழ கைள ேநா கி, ' இவ

ைடய நாவ னா

பாக

ைடயவ ' எவேர

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)

.44


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த க

ேநர

ேநர ற ப

பதி

) ெசா

, அ

தி உ

நா

ேக ேட

. அத

அ ெச பாக

, ' அவ க

கள

ம ெச

ஸா

லா

ெகா

' எ

னைத ந

, ' நா

' எ டாக

ெகா

ெகா

கிேற

கைள (அவ க

' எ

(அவ க ைல

) அவ க ெகா

றினா க

)

தவ ள ப றினா க

.

ைலயா?' எ

அள

ெசா

' எ

வதிலி

ெசவ ேய கவ

தைன ஏ ள படா

, ' ஆய ஷா! நிதான ! (எதி நட

ைன எ ச

) உ

, ' (அ உ

ேகாப

ைம

(உ

ைணய லி

, வ

த ப ரா

அைல

றின . உடேன நா

) அவ க

ஸா

78, எ

ைடய க

) அவ க

தைன ஏ

6, அ தியாய

)

) நப (ஸ

ெசா

நப (ஸ

காக நா

த ப ரா

. ேம

ைலயா? (' அ

வாேற உ

அவ க

லா

ேப வதிலி

அ ேபா

ேக கவ

கம

. (அ ேபா ெகா

பாக

(

கள

ேன

நள னமாக நட வ

) அவ கள ட

) எ

. ேம

தா

(சில ) நப (ஸ

மரண

6030

த பதிைல) ந

' வ அைல பதிலள

' ேட

. என காக அவ க .46

6031

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அன

நப (ஸ

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

சாபமி

ஏ பவராகேவா, ெக ட வா

பவராகேவா இ

' அவ

ெக

ன ேந

நப (ஸ

நப (ஸ (எ மல ெச க

த ற

நா

ட க

தா ட

, ' இவ

ைக அ

ெந றி ம

(வ

ேப பவராகேவா

வைர

ேபா

பட

வர) அ

அ த

' எ

ேற

வா க

அம ெகா

வா

டா க

சி ம க

ெசா

ெகா

ைமயாக நட

ேமாசமானவராவா ' எ

தேபா

.

(அவ

கேள' எ ெகா ட

ைம நாள றினா க

நப (ஸ

. அ த மன த த

ன க

லா

(எ

அவ ட

ேக ேட

. அத

பாக

) அவ க )

அவ கேள! அ த மன தைர

. பற

டைத ந எ ேபாதாவ இய

தயவ ' எ

அவ ட

) அவ கள ட ) ' இைற

வா

கிறா கேளா அவேர ம

மதி ேக டா . அவைர

ட தா ேலேய மிக

இதமாக நட

(நப (ஸ க

ைதக ஒ

6032

. அவ

இதமாக நட

' ஆய ஷா! நா எவ

கள

தா

றினா க க

? அவ

) அவ கள ட

) அவ க

னட )

ைல. எ

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

கவ

6, அ தியாய

பாக

தா

பழகாம

வட

மல

அவ க க

ளாயா?

)வ

அ த

. 47

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

,

மிக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

நப (ஸ

78, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

(

ண தா

அழகானவ களாக

ேக

) பதியைட தா க நப (ஸ

) அவ க

ேநா கி ம க நப (ஸ

பற

ேசண

' பதியைடயாத க , ' ' (த

ேநர தி

. ச த

கள

கட

' எ

ட படாத ெவ

டலான

பாக

6, அ தியாய

றினா க

.50

78, எ

6034

டவ களாக

பைடெய

' எ

டா க

ெச

வாைள

றி) ஓ

ெகா .

வ த திைசைய ேநா கி ம க

தி

தைடய

தா க

(எதி க

) அவ க

. பதியைடயாத க

ஓட

ம கைள எதி ெகா

ேப நப (ஸ

) அவ க

அவ கள

இர

) ம கள ேலேய மிக

ெகாைட

ைடயவ களாக

ைற) மதனாவாசிக

அ ேபா

தா ேதா ற தா

ம கள ேலேய அதிக

ம கள ேலேய அதிக வர (ஒ

6033

ெதா

. ச த

திைரய

(ம கைள

கடலாக இ த

நட தன .

வ த திைசைய தா க

கவ

வதாக

டப ம

பா

திைர (த

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ அம )

. அ ேபா த

ஹா(ரலி)

தவ

ண ,

றினா க தைடய

. றி)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஹ ம நப (ஸ ெசா

) அவ கள ட

னதி

'ந

பாக

ண றினா க

பாக அ 'ஒ

ேக ேட

ேபா

அவ க

'இ

ைல' எ

.

பாக

கள

தா

(ரலி) அவ க அவ க

, ' இைற

ேப பவராக இ கவ

அம

ைல. ேம

தி

த (ஸ

கவ

) அவ க

ைல; ெசய ைகயாக

, நப (ஸ

சிற தவ ' எ

ேதா . அவ க

வா க

) அவ க

,

' எ

.51

ஹாஸி

வ தா ' எ

ேப பவராக இ

6, அ தியாய ெப

) அறிவ

. அ ேபா

ைடயவேர உ

6035

ேபசினா க

இய ைகயாக அ

78, எ

லா

தா

ேக க ப டா

அ தஉ(ர

கள ட

) அறிவ

ைல என ஜாப (ரலி)

6, அ தியாய

பாக நா

கதி (ர

78, எ

ஸலமா இ

மண நப (ஸ ஸ

6036 தனா (ர

) அவ கள ட இ

) அறிவ '

ஸஅ (ரலி)

தா

தா' (சா றிவ

ைவ) ஒ , '

ைற

தா எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா

ெகா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

னெவ

ம க ெந

, 'அ

சா

ய ப ட சா

அ ேபா உ

ைவ' எ

அ த

ெப

ேள

; இைற ) அவ க

ேக டத

கழ

வத காக) எ

'ந

ெச

ெப

அவ கள ட அவ

' நப (ஸ

அதி

எதி பா

இ ேக

) அவ க ேத

; நா

ண ேய அைத ேக ேட

டா க வ

டேபா

(உ

அைத

(இற

ேதைவயாய பா

ததா ேபா

அவ க

றி அவைர ஏ ப ட

ந தா

ப க அைத

அைத

ேட ந தன . அத

ச ைத (பர க ைத)

கஃபன ட படலா

றினா . 52

Visit: www.tamilislam.webs.com

கேள

ேக க ப டா ெகா

(

(அைத

அவ

ேதைவ ப டதா

) அதி

ததா

, ' இைற

அண வ

ெத

)

அைத அண

ேதாழ ட ஒ

:)

க(ேவ ெந

அவ க

றிவ

, அ த

ேர' எ

அைத அண

)' எ

. பற

ள) ஏேத

கமா டா க

கைர ைவ

அண வ

'ச ' எ

) அவ க

. த மிட

காம

. அ ேபா

றினா க

கிறேத! இைத என

நப (ஸ

(ரலி), ' அ . (ெதாட

) அவ க

ெச

ேக டா க

றினா . அ

ெகா

ேதாழ கள

நப (ஸ

அைத

ெப

அழகாய

டா க

ெகா

றினா க

அவ கேள!' எ

நப

அழக

ெகா

அவ க

அைத

மிக

' எ

மண , ' இதைன நா

வ )தேபா

அவ கேள! இ

மா?' என ம கள ட

றன . அ ேபா

ைவயா

நப (ஸ ெகா

ெத

(எ

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

வ (மன

கள

றினா க ம க

) க

, 'ஹ

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ேவதைன ப

பாக

) ெச

றா

கால தி

ம கள

வா க ப

'ஹ

)கால

வ ைளவாக ம கள

; (ேபராைசய

ன?' எ

' ெப

78, எ

' எ

ப ) எ

6, அ தியாய

றினா க

) அவ க

, ' ெகாைல

.

6038

தா

) அவ க

தி

ேக டன . நப (ஸ

ைற)

(இர

பாக

(இ ப

ைற

மி தன

தி

, ' (இ

.

ெகாைல' எ

நா

தா

) அவ க

; ந ெசய

6037

ப ைன '

சீ ' எ

டாதா?' எ

78, எ

ேசவக

ேறா, ' (இைத) ஏ ேறா அவ க

ெசா

ேத ெச னதி

. (மன

தா

' எ

ைல.

6039

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேறா, ' ந


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

'த

வ டா ட

நா

(அ

(வ

யஸ (ர இ

ேபா

பதிலள

டா தா க

ெதா

6, அ தியாய

இைற அைழ

ேநசி வ

க க ப

கிற

ேக ேட ெச

ன ெச

. அவ க

வ தா க ) வ

வா க , 'த

. ெதா

வா க

?' எ வ டா

காக

ைக (ேநர )

' எ

'அ

6040 றினா க

ேநசி லா

ெபா

வா

. பற

' (வானவ ) ஜி

னாைர ேநசி கிறா

' எ

'அ ஜி

அவ

மிய

(அைல) அவ கைள

. எனேவ ந

. எனேவ, அவைர ஜி

வசி பவ கைள அைழ

அவைர ேநசி

என அ

) அவ க

(ெச

) அவ க

லா

அவைர ேநசி பா க அள

78, எ

' எ

ணக தி

) அவ க

ைக காக எ

த (ஸ

அ யாைர அ

அவ

நப (ஸ

.53

பாக

தா

ைன) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

) ேவைலகைள நப (ஸ

) அறிவ

ேநசி

அவைர

லா

னாைர ேநசி கிறா

அறிவ

பா . உடேன வ

வசி பவ கள ட

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .54

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ணக தா அ

கீ கார


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

(

78, எ

த (ஸ

ைமக

6041

) அவ க

றினா க

அைமய ெபறாத) எவ

' இைறந ப

ைகய

ைவைய

உணரமா டா . (அைவ:)

1. ஒ

வைர ேநசி பதானா

2. இைறம தி

ப லி

வைதவ ட ெந

3. அ லா

அவ ேயாராக வ

என அன

லா

உடலி

லா வச ப

பைத நப (ஸ

'ந

கா பா றிய ப

வைதேய வ

அத

ம ெறைத

.

.

வ ட அவ

அதிக

.

78, எ

தா .55

6042

ஸ ஆ(ரலி) அறிவ ெவள ேய

சி

அ ப

காகேவ ேநசி ப

மாலி (ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

லா

ைடய

ேநச தி

பாக

) அவ க

தைட ெச

மைனவ ைய ஏ

தா

(றான வா தா க

காைளைய அ

கா )ைற . ேம ப

ேக

, (ெப ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

எவ க

ெதாட பாக) கிற க

? பற


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ந

கேள அவைள (இரவ றினா க

ஹிஷா

(ஏ

கிற க

) அவ கள

?)' எ

காண ப

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க

உைரயா ம க

ள ேவ

ேம!' எ

மினாவ

(த

அவ

) 'இ

அவ

ைடய

, 'இ

எ த நகர த

ன த நகர ' எ . ம க

றன . நப (ஸ

கிற

' அ ைமைய அ

ேபா

. 56

தா

லா

(ப ற

அறிவ

6043

) ' ம கேள! இ

) அவ க

ேக டா க

78, எ

ைகய

, 'அ

நப (ஸ

ெகா

உ வா(ர

பாக

நப (ஸ

) அைண

.

ைடய

ன த நா ெத

ேம ந

தேபா

லா

) அவ க

ைடய இ த மாத தி

' எ

. ம க

ன மாத

ைடய

ேக டா க

' எ

.

றன .

.

றன . நப (ஸ எ

நா

அறி தவ க

றினா க

) 'இ

அவ

, 'இ

மா?' எ

ேக டா க

அறி தவ க . (ப ற

ெத

தா

' எ

ஹ ' ப தா

'

ன நா

மா?' எ

றினா க , 'அ

கிய

, 'அ

) அவ க

ெத

ேம ந

ன த மாத ' எ களைடய இ த நகர தி

, 'இ

மா?' எ அறி தவ க

றிவ உ

லா

'

, ' நி சயமாக க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய இ த நா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

வா

னத

மான

லா

), இைறம

ம ேறா

அறிவ

6, அ தியாய

இைற

(உ ெசா

பாவமா

பாள

ன ெசா

வா

ெசா

. அவ

ற பாவ

ெதாட

78, எ

த (ஸ

) அ

' எ

உய க

உைடைமக .57

றினா க

தா ட

ேபா

ெசய

) ஆ

' எ

வழியாக

(அ

ெகாைல

இைற

த (ஸ

)

.

றினா க

ேறா, ' இைறம

(பாவ யாக, இைறம

னவைர ேநா கிேய தி

த (ரலி) அறிவ

.58

6045

) அவ க

ம றவைர ' பாவ ' எ

ைமய

என அ

(ரலி) அறிவ (ேபா

றினா க

கள

6044

பாக

78, எ

லிைம ஏ வ வ

வாேற உ

ன தமானைவயா

அவ க இ

ளேதா அ

6, அ தியாய

பாக

ெச

ெப

' பாள

' எ

ேறா அைழ தா

பாளனாக) இ பவ

கிற

ைலயாய

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

அவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

ைதக

த (ஸ

' அவ

ெக

) அவ க

ன ேந

பாக

6, அ தியாய

இைற லா

ேபா ெச

லாத மா

ேபா

கவ

? அவ

பவராகேவா ஏ பவராகேவா

ைல. (ஒ

ெந றி ம

வைர ) க

பட

ேபா ' எ

ேற

6047

) அவ க க தி

கிறா .60 தன

றினா க

'

ச திய

ெச

உைடைமய

ைசைய நிைறேவ

த ைம தாேம த ெகாைல ெச

ைம நாள

சப

78, எ

( , அ த ேந ல

ேவதைன ெச

அவைர

இைறம

த (ஸ

ேற ஆ வ

எத

தா

ேப பவராகேவா சாபமி

.59

வா க

6046

மாலி (ரலி) அறிவ

ெக ட வா இைற

78, எ

பாள

றேதயா

ெகாைல ெச எ

அவ

ய ப வ

ேபா வ

லாத ஒ

இைறந ப

றதா

றி

ெசா ேந

.61

தகா

அத

ைகயாளைர ஒ

. இைறந ப

அவைர

னைத

ைச

) எ த மன த ெகா

வா . ஓ

ெசா

கிறவ , தா

ைகயாள

ெகாைல ெச

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல வ ஒ

வைர


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைத அ த மர தின ய ஒ

வரான ஸாப

ைலமா நப (ஸ

ைட

ஒ , நிற

(ப ரா

ேக

ெகா

நட

நப (ஸ லா

வட

ப ண ஏேத

78, எ அ

கி

வ மாறிவ

பா என

6, அ தியாய

) ஒ

ேபா வ

ேகா

ஏ ப

' எ

தவ கள

ஏசி ெகா அவ

) அவ க

, ' என

ெசா ' எ

வாராய

டன . க

இவ

றினா க

. (இைத

த) அ த மன தைர ேநா கி

றி ' ைஷ தான டமி றா . அத

அ மன த

டதாக நிைன கிறரா? நா

ைடய ேவைலைய

78, எ

ஏ ப

(ேகாப திலி

றியைத எ

கா

வைரெயா

நப (ஸ

. அைத இவ

ய (ேகாபமான) ) அவ க

ைமயான ேகாப

. அ ேபா

தவ கள

திெமாழி அள

தா .

தா ேப

ைத ெத

ைப திய காரானா? (உ பாக

) உ

6048 இர

மிக

தைன) வா

ஏ ப

வா

ஹா (ரலி) அறிவ

ஸுர (ரலி) அறிவ

) அவ க

அவ கள

6, அ தியாய

பாக

(ைபஅ

கவன

க ) ெச

' (கைல ப

!' எ

6049

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா .62

ப )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 உபாதா இ நப (ஸ

ஸாமி (ரலி) அறிவ

) அவ க

(அ

ரமளா

லி

ெச

)

எனேவ, அ

க இ

(எ

பாக

, (இ

' எ

இ அ

மிட தி

அ ைமய

78, எ

இர ற) நப (ஸ (வ

ச சர

) அக ற ப

) ஐ தாவ

ண யமி க இர

லி க

பத காக நா தம

(க

ெத வ

இர

லி

, ' ைலல ற ப ேட

ெகா . அ

மாத தி

கள

ச சர

)

) ப றி

பத காக (த

) அவ க

ெச

தன . உ

அதைன

.

) ஒ

ஒ பதாவ

,

ேத

.63

6050

) அறிவ

தா

கிஃபா (ரலி) (அவ கைள மதனா

ச தி ேத ம

னா

றினா க

ைவ (ர த

. (இைத

) ம க

கலா . எனேவ, (ரமளா

6, அ தியாய

மஅ

நிைனவ லி

) ஏழாவ

ெகா

) ைலல

. அ ேபா

ெத வ

ைமயாகேவ இ

(இ

தா க னா

தா

எ த இர

ற ப டா க

' ப றி உ

அ ேபா

நா

மாத தி

ெகா

(ரமளான

. அ ேபா

) அவ கள

(அேத மாதி யான) ஒ

ேமல

ம கி

கி

ஒ இ

ேமல க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள ' ரபதா' கி க

, அவ கள ேட

. நா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (அவ கள ட ), ' (அ ைம அண அண

தா

ஆைடைய என

(உ

) ஒ

ெகா

தி

) இைத ந

ேஜா

ஆைடயாக இ

வ டலாேம' எ

மன த

லாதவராவா . எனேவ, நா

ேபசிவ

ேட

ைறய எ

டா . அ ேபா

ேக டா க

(இழிவாக) பதிலள உ

. நா

. அ ேபா

நப (ஸ

ெகா

ட இ த

டவனா

றிவ

காலக ட தி

ேள

ஆதி க தி

?)' எ

கீ

ஆதி க தி அவ

தா

ேன

. நா , 'ந

ேக ேட

கீ

(அத

ைவ

லா

உணவள

. நா

றினா .

. அ மன த

தா

(இழிவாக) ப றி

னாைர ஏசினரா?' றி ப

கால

கலாசார

, ' வேயாதிக ைத கால

) அவ க

, 'ஆ ' எ

ஆவ . அவ கைள

. எனேவ, யா ைவ

(ரலி)

) 'ஆ ' எ

சேகாதர க

ளா

ேவேறா

தாைய

அறியாைம

. நப (ஸ

. ' அவ

கியாக)

ைன

னட , ' ந

மா? (அறியாைம

சேகாதரைர அ பதிலி

றினா க

, ' (பண யாள களான) அவ க

லா

சேகாதர

றி ப

) அவ க

கிற ' எ

ஏ ப ட

தாைய

ெசா

ேக டா க

) அவ கள ட

) அவ க

, 'ஆ ' எ

ேபசினரா?' எ

ேத

அவ

கி (கீ ழ

ேம! இவ

தகரா

நப (ஸ

நப (ஸ

ள மன தராகேவ இ

அைட

. உடேன அ மன த

வா

றினா . அ ேபா

இைடேய வா

அரப ய

ைடய

ளாேனா அவ . தா

அண வதிலி

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ

அண ய

அவைர

தர

சிரம ப

அவ

ெகா

தா

(ஒ

நா

ெதா

ைகைய (மற

ெகா

பற

டா க

ெச (ப

) நப (ஸ

ப அத

ள வாசலி

தன . ஆனா

சின . ம கள

' (ெதா ('

பா ' எ

' இர 'அ

ைக(ய

) இர

ெகா

மறிய பண ைய

ைழ க

' எ

றினா க

.64

(நா

ர அ களாக

ர அ ெதா

ெதா

ைகயான)

ைக நட திவ

சலா

. தா வார திலி

ைகைய ைவ த) ம கள

, அவ க சில

அ வ

த (ேப

) ெகா

டா க

(நி ப

ைற

இய ெபய

ைடய) ஒ யைத

நப ேய! தா

) எ மற

) க ைடய ைன ேநா கி

(ரலி) அவ க நப (ஸ

ெச

டதா?' எ வ

(அ

அைழ ப

றி

) ேபச

லலாய ன . அ ேபா

ேபசி ெகா இ

. அ

உம (ரலி) அவ க

) அவ கள ட

ேவகமாக ெவள ேயறி

ர அ )

ைக கார ' ( லா

ச தி

6051

) அவ க

அவ

தா

ள வாசலி

மறிய பண ைய அவ

வா

தா

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ச தி

டா . அ

அவ

6, அ தியாய

பாக

. அவ

த ேவ

அவ க

டன . ம கள

தா . அவைர நப (ஸ

) அவ க

வழ க . அவ ,

களா? அ

ெதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக(ய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ர அ )

ைற

ப ) நா

மற க

அவ , ' இ

டதா?' எ

மி

ைல. ெதா

ைல; தா

றினா . ' இர

மற

ைக கார ) அவ க

ெத வ

நப (ஸ

ெதா அ

மிக

ெப யவ

' அைத வ ட

தைத ன

ேபா

' அ

தைலைய உய

6, அ தியாய

அ பா

கட

' என )

றா க

. பற

த ப

ைமேய எ

(' அ

ர அ க

லாஹு அ ப

தைத

ேபா

(ச தா) ெச . ப

78, எ

றினா க

றினா க

ைமயா?' என இர

ெச

அவ கேள!' எ

றினா க

ைல' எ

. (ம க

, ' (எ

-

' அ

தா க

. ப

தா க

.

'

' அைதவ ட நளமாக' சிரவண க

தி ' த ப '

ெச

. 66

6052 தா

த (ஸ

. அ ேபா

மி த

றி '

'த ப '

(ரலி) அறிவ

ைற) இைற ெச

) ெசா

ேக டா க தா க

) அவ க

, இைற

யைத

) அவ க

) எ

பாக

(ஒ

வட

ட' (மறதி கான) சிரவண க

(சிரவண க திலி ெச

நப (ஸ

ைற

ைக நட தி ' சலா ' ெகா

லா

ைக

(

(ம கள ட ) நப (ஸ தன .) ப ற

ேக டத

) அவ க ' (ம

இர

ணைறகள

ணைறகைள (க

ள) இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள)

ேவதைன

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெச

ய ப

கிறா க

ேவதைன ெச (த

வா நாள

இவ

. ஆனா

ய படவ ) சி

கழி

ப ைச

பள

இவ

ேப (ம

. பற

ணைற) ம , 'இ

பாக

6, அ தியாய

இைற

பாக

(த

காக (இவ க

வா நாள

) சி

) இ

கழி

வ ேபா

உடைல) மைற கமா டா . இேதா!

லி ( ற ேபசி)

ச ம ைடெயா

சா கள உைச

ைற ஈர

78, எ

தி

ெகா

தா ' எ

வர

அவ

(ம

ெசா

லி அைத இர

ணைற) ம

உலராதவைர இவ கள

ைற

ேவதைன

.69

கள

றினா க சிற த

ஸாஇத(ரலி) அறிவ

78, எ

ெகா

6053

) அவ க

கிைள

6, அ தியாய

ைற

றினா க

த (ஸ

வர

ைற க படலா ' எ

என அ

ெசா

(த

.

பற

நா டா க

(பாவ ) ெசய

ேபா

(ம கள ைடேய) ேகா

றினா க

மிக ெப

ைல. இேதா! இவ

' பன} ந ஜா

தா .70

6054

Visit: www.tamilislam.webs.com

பமா

.

டாக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

(எ

அ ேபா

தா

நப (ஸ

வர) இைற

) அவ க

த (ஸ

, ' அவைர உ

ேள வர

ட தா ேலேய (இவ ) ேமாசமானவ ' எ (வ

) உ

ேள அவ

கன வாகேவ ேபசினா க அவ கேள! ந கன வாக

(அ

(அவைர

எவ ஒ

பான ேப

அவைர

ப றி அ

க வா

பாக

6, அ தியாய

அ பா

நப (ஸ

ெகா

தேபா

ெகா

த இர

) ஒ

ேப

ெச ெசா

. (அ ேபா

பான ேப

அவ

ெசா

மதனாவ ம

றி

ேன

78, எ

ேக ேட

)' எ

. அ த றினா க

ேபா

ன க

) நா ; பற

) நப (ஸ

கள லி

) அவ ட(

)

, ' இைற

) அவ க

(த

,

கைள ) த கா

தயவராவா . ைக ெச

.71

6055 தா ேதா ட

ணைறகள

மன த கள

(

(க )

றிலி கள ரைல

ற ப

) ேவதைன ெச ெசவ

.

அவ டேம

ம றவ கைள எ ச றா க

மதி ேக டா .

ப றி )

ேப வ

கிறா கேளா அவேர ம கள

(ரலி) அறிவ

) அவ க

லா ட

, (எ

ெசா

(அவைர

ேபசிவ

அவ

ள அவைரவ வ

. (அவ

ேபசின கேள?' எ

' ஆய ஷா! ம க ெகா

வ தேபா

) அவ கள ட

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ய ப . அ ேபா

யேவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நப (ஸ ெச

) அவ க

ய ப

ேவதைன ெச ெசய

' (இவ க

ெகா

தா

ய படவ

. இவ கள

மைற கமா டா . இ தி

ெகா

பற

நப (ஸ

சி

(ம கள ைடேய) ேகா றினா க

ேப ல

' இர

வர

ஹா

அவ கள ட

(ர

(கலஃபா) உ ற ப ட

மா

ள) ஒ

' (இ இ

ஈர

(த

) ெப ய (பாவ )

உடைல)

ெசா

லி

ெகா

வர

ெசா

லி அைத

ைட இவ

ணைறய

(ஊ

உலராத வைர இவ கள

றி) ேவதைன

.73

றினா க

78, எ

ைற

டாக ' ப ள ைட இவ

'இ

ேபா

காக இவ க

.

ச ம ைட ஒ

ம ெறா

ஹுைதஃபா இ

கழி

(வைகய

. அ ேபா

6, அ தியாய

ஹ மா நா

, அ

) ேவதைன

(பாவ ) ெசய

ைற க படலா ' எ பாக

ணைற

மாெப

ெனா

டாக' அ

ைவ தா க

(ம

ைல. ஆனா

) அவ க

ணைறய

றன . ஒ

தா ' எ

' இர ம

) இ

கி

6056 ) அறிவ யமா வ

அஃ பா

தா

(ரலி) அவ க

(நம கிைடேய நட (ரலி) அவ கள ட

ேதா . அ ேபா

) உைரயாட ேபா

ெசா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள கிறா ' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ ேபா

ஹுைதஃபா(ரலி) ' ேகா

நப (ஸ

ெசா

) அவ க

ற ேக

ேள

பாக

6, அ தியாய

78, எ

6057

இைற

ெபா

த (ஸ

) அவ க

யான ேப ைசi

அறியாைமைய (ெவ

வதி

பாள

ெதாடைர (வ ள கவ பாக

6, அ தியாய

இைற ைம நாள

இர ைட

' எ

(ேநா

) த

ைப

உணைவ

ேதைவ

மி

ப றிய) பான ைத

ைல.

றினா :

அப திஃ (ர இ

த) ஒ

)) இத

அறிவ

(அைத) என

பாள வ ள கினா .

6058

) அவ க வட கா

ேபா

)

த இ

ைல. அைவய

க தாைன

லமா டா

தா .74

அறிவ

லா

ெச .

'

எ த (ர

78, எ

ைககைள

லா

த (ஸ அ

றினா க (ேநா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(இ த ஹதைஸ என

ெசா

றினா க

யான நடவ

ைகவ டாதவ

மேன) ைகவ

என அ அறிவ

ெபா

கிறவ எ

றினா க

'

மன த கள ேலேய மிக

ப . அவ

இவ கள ட

ெச

ேமாசமானவனாக ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 க

என அ

அவ கள ட

பாக

6, அ தியாய

இைற ப

த (ஸ

இதி

78, எ

(ரலி) அறிவ

கி டா க

. அ ேபா

அவ கள ட அவ கள ' (இைற

த )

ெனா

சா கள

) அவ க

ேபா , ஒ லா

) ேபசினா . எனேவ, நா றியைத ) ெசா

(ேகாப தினா ஸா

அதிக மனேவதைன றினா க

கிைட த ெச வ , 'அ

வ இைற ேன

நிற ) மாறிவ லா

ஆளா க ப டா க

தி

ைண . ஆய

லா

கிறா

.75

78, எ

கைள ) மதாைணயாக!

திைய நாடவ த (ஸ

. (அைத ட

ெச

ேக ட) உடேன

. (ெதாட

) அவ க

வானாக! அவ க சகி

ைல' எ

) அவ கள ட

ெகா

.76

6, அ தியாய

ெச

6059 (ஹுைன

(அ மன த க

ேபா தா .

தா

) அவ க

ஹ ம (ஸ

(மன தா

பாக

ெச

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6060

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

இைதவ ட டா க

' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஸா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ெகா

பைத

' அழி

, ஒ

' அ

ப ரா

மன தைர

ப றி

, 'உ

கள

' (அவ

றி

. அ

ஹா

) நா

வ இ

அவ

லா

ேவ அவைர

லா

ைவ

(த ன றி

தி

ெகா

ரா

(ர

, ' அ த மன த

' எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

கட

(க

)

ைக

றினா க

.77

6061

ைத ந

காலி

'ஒ

அவ க

தா

கி

ேபச ப ட

ைர தா . உடேன நப (ஸ

அ ேவ

மன தைர அள

. அ ேபா

78, எ

க க

ெனா

றா க

ப றி நப (ஸ

ேதாழ

பற

ஃைபஉ இ

அ ஒ

அவைர

ெசவ

6, அ தியாய

பாக

தா

) அவ க

ேர!' எ

சேகாதரைர )

பல

கிேற

பதாக

ைற

' எ

தினா

வ சாரைண (ெச யாைர

, ' உன

ேதயாக ேவ

ன வ தமாக எ வா

. அ ேபா

ைமயானவ

ேக

தா

றினா க

.

தா

றி

) அவ

(ம

ேம

) ெச

பவ

ஆவா

(யா

. .

)

டா . இ

) அவ கள

அறிவ

, ' (நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

.

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 க

தவைர

இட ெப

லா

இைற

) அவ க

ெச

கமா டா

கீ ழ

இர

கிய வ

(த ெப

றினா க ப

தா

' எ

றினா க

என

6062

)

கீ ழ

கி

றி ப ப க

கீ ழ

தா றி

கிறவைர ம

கிறேத!' எ

ைம

அழி

உம (ரலி) அறிவ

பா வ

78, எ

த (ஸ

) உன

.78

6, அ தியாய

பாக

பா

டேபா கள

ேக டா க கிைய

(ஆைடைய

ைமய

ெதா

ெப

ைம

லா

(ரலி), ' இைற

(இ

. அத க வ

தைரய

ஏெற த

நி காம

அவ கேள!

கீ ேழ)

நப (ஸ

) அவ க

) அவ கள

, 'ந

ளவ

க ல ' எ

.80

தி 56

' நி சயமாக அ

லா

உறவ ன க

நதி ெச

ெகா

மான ேகடான ெசய தைட வ தி கிறா

. ந

மா

உத , பாவ க

மா க

நிைன

, ந (உ

, அ கிரம

ைம ெச கைள) ஏ க

மா கிறா

, . அ

ஆகியவ ைற

சி தி பத காக அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி ெச

வத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ந

பேதச

ெச

கிறா

' (மன த கேள!) உ எ

(தி

' அத

அவ டாம

ெகா

வா

' எ

நப (ஸ ெச

' ஆய ஷா! நா ேக (நா

உற

கி

னய

ேக ேகடாக

'

மானா

நி சயமாக அ

லா

22: 60 வ ) இைறவசன .

ெச த

ப ரைம

எ த வ வகார தி ேதேனா அதி ெகா

தேபா

வ தன . அவ கள தைலமா

பாள

ெகதிராகேவா வ

ம ைத

6063

. அவ க

டதாக

ெகா

தா (

டா க வ

லா

ைம இைழ க ப

(தி

78, எ

) அவ க

ெகா

.

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நட

ெகதிராகேவா இைறம

6, அ தியாய

பாக

16: 90 வ ) இைறவசன .

10: 23 வ ) இைறவசன .

லி

,

(தி

ைடய அ கிரம

அவ

உத

ேம

ஆ ன

' எ

அம

ய ப டதா

) அவ க

வ டா ட

ெச

ட ப டா க

. அவ க

ெதள ைவ அவ கனவ கா

தன . அ ேபா

நா லா

னவா எ

மா

வ ேப

எ அம

னட ,

வட

) இர

ம றவ கா

ெதள ைவ அள

வானவ க

மா

என

லாமேலேய

டா எ

ைடய தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ

.

னட எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 தைலமா எ

அம

ன?' எ

பதிலள

தா .

இ ள

(தைலவா

) சீ

ல தா

கா

), ' இ த மன த

னய னய பதிலள

ைவ க ப

ைவ தவ தா .

ேக க, ம றவ , ஆ ஆகியவ றி ஒ

(

பாைற க ய

நிைல ள

' எ

யா ?' எ

ேக க,

தலாமவ , ' எதி

ேப

ன ய ) ெச

பாைளய ய ப

ைவ க ப

(

னய

உைற,

' த வா

'

' எ

தா .

) அவ க

), ' இ த

தைலகைள றி

நப (ஸ

)?' எ

) கிண றி

கிண றிைன ேபா

ைன

அஃஸ ' எ

, சி

எனேவ, நப (ஸ (பா

(எ

தலாமவ , ' இவ

ைவ க ப

பதிலள

தவ ட

ேக க, ம றவ , ' இவ

ம றவ , ' லப

(

தி

றிய ேபா

' எ

) அவ க

றி

(த

கிண

ேதாழ க தா

த ேப

என

உ தரவ ட அ

ெவள ேய எ

ேக ேட

நப (ஸ ப

) அவ க கா

அ த

) கா ட ப ட

தைலக த

கிண

ைஷ தா ம

தாண

) வ . அ த கள சா ைற

.

பாைள உைற)தைன

. அத

கள

கிண றி

அவ கேள! அ( த நாேனா (அைத

(கனவ

மர

தன. அ த றினா க

சில

வதா

ப 'அ

க ப ட பா

லா

) ம க

கவ

. நா

ைலயா?' எ

ைன

ெகதிராக

, ' இைற

ண ப வ

ம ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

திவ

டா

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வ

வைத அ

(நப (ஸ

கிேற

) அவ க

ல தா

ள ஒ

6, அ தியாய

இைற

ஏெனன பண

ெகா

ெகா

ளாத க

அ யா கேள! (அ என அ

எ ஒ ெகா

இைற வ

ெகா

ளாத க

றி ெகா

ெகா

வதி

உ யா

ல தவ

ளாத க

கைள எ ச

ஆவா

.

ைறைய )

. (மாறாக, ) அ இ

கிேற

. (ப ற

ெபாறாைம ெகா

) சேகாதர களா

ளாத க

லா

.

.

தா .

6065

) அவ க ெகா

. (மாறாக, ) அ

'

ெப ய ெபா

. ேகாப

ேகாப

மிக

78, எ

த (ஸ வ

அஃஸ , பன} ஸுைர

த கள

றினா க

. ஒ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக

பாரா

)

6064

) அவ க

வ ஆராயாத க கி

. (அவ

ப றைர) ச ேதக ப

, ச ேதக

.

ைவ த) லப

ஆவா

78, எ

த (ஸ

லாம

றினா க னய

பாக

(ஆதாரமி

' எ

றினா க ளாத க

லா

'

. ெபாறாைம ெகா

ளாத க

. பண

அ யா கேள! (அ

பாரா

வதி

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி )

.81


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 சேகாதர களா நா

ேம

என அன

6, அ தியாய

இைற

ச ேதக ெபா

ெகா அ

ெகா

என அ பாக

தவ

ெப

. ேகாப

ெபா

ெகா

'

றி

யா

. (ப ற

ேக காத க ளாத க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இ ைல' எ

.

தா .

றினா க

அ யா கேள! (அ

78, எ

சேகாதர

மதி க ப டத

. (ப றைர அதிக வ ைல ெகா

6, அ தியாய னா

) அவ க

ப றைர) ச ேத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ 'இ

6066

) வ ைலைய ஏ றி

ளாத க

லா

லி

78, எ

த (ஸ

லாம

ஆராயாத க

மாலி (ரலி) அறிவ

பாக

(ஆதாரமி

. எ தெவா

ேபசாம

வா . ஒ

. பண

கா

கி

வதி

கைள எ ச

கிேற

ைறைய )

கைவ பத காக வ

ெகா

ெகா

ளாத க

) சேகாதர களா

. ஏெனன

,

வ பைன

ெபாறாைம . (மாறாக, ) இ

.

தா .

6067

தா

னா

ந (இ

ைடய மா வைர

க தி

ப றி) இைற

எைத த (ஸ

அறி ததாக நா ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (இத

அறிவ

நயவ

சக களா

பாள கள இ

6, அ தியாய

பாக

நா

நா க

நப (ஸ

எ த மா தவ

(த

த (ஸ

ப ர

க ப

வதி

னைத அட

, ' ஆய ஷா! இ

னா

னா

பவ களாக நா

.83

றினா க

ெச

'

த) அைனவ க ப

பற

ெத யாம

) இ

6069

கைள ) தாேம ப ர

பாவ ைத (ப ற கள

னட

) அவ க

(பாவ

(பாவ ) ெசய

(பாவ

78, எ

தாய தா

பாவ

றினா : அவ க

கிேறாேமா அைத அறி தி

றினா க

இைற ச

ைல' எ

)

6068

) அவ க

6, அ தியாய

(ர

தா

க தி

பாக

வரான) ைல

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

தன .

கிறவ கைள

காைலயான ) மைற

ெச

ேத

. (அவ

(இைறவனா

வ ' எ

ெச

) ம

தவ ர ஒ லா

க, ' இ அவேன

அவ

க ப

இரவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

னாேர! ேந றிர

த பாவ ைத) இரவ

வ ;

(ப ற

நா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெத யாம

) இைறவ

காைலய என அ

ஸஃ வா வ

அவ இைற இ

உம (ரலி) அவ கள ட , ' (ம

ைம நாள

மிைடேய நைடெப

) அவ கள டமி

'உ

கள

திைரைய அவ

ேக பா

வ த

. அத

மா

)

ேபா ) இ

கைள

ெச

(த

பாவ ) ெசய

தாயா?' எ

(ப ற

கைள ஒ

ற க

?' எ

வா . எ த அளவ

ன (பாவ ) ெசய

கைள

பா . இைறவ

ெகா

லா றி

ேக டத

: ) வ

ேக பா

ெத யாம

தா

(அவைர மைற ன

அவ , ' ஆ ' எ

சய

மைற தைத

.

) இரகசிய உைரயாட

ன ெசவ

றினா க

இைறவைன ெந ம

, ' ந (உலக தி

நா

கிறா

) அறிவ

த (ஸ

இைறவ

, ) இைறவ

மாஸின(ர

உம (ரலி) (ப ஒ

. (ஆனா

6070

டா

தா .

78, எ

ைடய அ யா க

உலகி

தாேன ெவள சமா கி வ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக

மைற

அ த மன த

(ம

. அ ேபா

வா . ப ற ) மைற (தி

ெக

வா

றா

இைறவ

. அ ேபா

ெச ) 'இ

தாயா?' எ ன

ன (பாவ )

அவ , ' ஆ ' எ அவ )ேத

, ' இவ ைறெய . இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

உன

றி லா அவ ைற


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ம

றினா க

கிேற

' எ

ஹா ஸா இ ) அவ க

ெத வ

(ஒ

பாக

ெத வ ைம ப

த (ஸ

) அவ க

)

(ம கள , ) அவ க

வா களானா

. (இைத

மா? அவ க

தவ க

6, அ தியாய

தா

ைற), ' ெசா

. (ஆனா

நிைறேவ றிைவ பா

ெப

இைற

6071

(ரலி) அறிவ

மா? அவ க

ப ணவானவ க (எைதேய

78, எ

நப (ஸ

நா

' எ

.85

6, அ தியாய

பாக

வா

' எ

78, எ

, அ ேபா

கவாசிக

பா ைவய அ

லா

லா

யா

ேம

அைத (அ

ேற, ) நரகவாசிக

றினா க

) பலவனமானவ க வ

இர கம றவ க

நா ;

ஆைணய வாேற) யா

; அக பாவ

.86

6072

Visit: www.tamilislam.webs.com

உ ெகா

க டவ க

;


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அன

மாலி (ரலி) அறிவ

மதனாவாசிகள அவ கள

ைகைய

நா ய இட தி

ப றிய வ

6, அ தியாய

நப (ஸ

வழி

ஃைப

சேகாதர (ர

)

கிய

78, எ

ெச

ெதாட பாக' (அவ கள

ஸுைப (ரலி) (அதி

த (ஸ

. (அ த அளவ

திக

தா க

வரான அ

ெதாட பாக' அ

சேகாத

தியைட

ைவ ) ைகவ டேவ

. அ

) 'அ ல

மாவ

லா

தா

ெகாைடயாக வழ லா

)

மிக

.)

◌ஃ

மாலி

இ ன

ைற) ' வ

'ந

ெத வ

வ ) அ

நி

க ப ட

ெதாட பாக' அ

கிய

ெதாட பாக' (அவ கள

ஸுைப (ரலி) (அதி

ெகாைடயாக லா

மதாைணயாக! ஆய ஷா

அவைர

என ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ஆய ஷா(ரலி) (த

வ ) அ

ட இைற

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

ைற) ' வ

றினா க

ேதைவ நிமி தமாக) தா

அவ கள

(த

'ந

தி

ைக

6073

ஹா

எ அத

வா

றினா

ஆய ஷா(ரலி) (த வழ

கள

(த

) அவ க

6074, 6075 நப (ஸ ) அவ கள தா

ெப

அவ கைள அைழ

எள ைமயானவ களாக பாக

தா

(சாதாரண) அ ைம

சேகாத தியைட

அ ) 'அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவ .

மாவ லா

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 மதாைணயாக! ஆய ஷா (த த

நி

ேவ

ைவ ) ைகவ டேவ

' எ

றினா க

ெத வ

க ப ட

அத

ஆய ஷா(ரலி), ' அவரா இ ப

'ஆ ' எ ஒ ெச நி

' எ

ஹாஜி கைள) இ

ேபசியேபா

ெகா

களா வ

. ந

நா

மா ேட டா க

ேக டா க

(எவ

. எ

ட நா

) ஆய ஷா(ரலி), '

ஆய ஷா(ரலி) இ நா

டா க

அவைர

ேப

ெகா

யா

. அ

ைடய) ப

,

ச திய

வா

டா க லா

. ம க

ஸுைப ட

ஆைணய

ைத

(தம காக ) ப

ஸுைப (ரலி) ேக

ேபா

றிவ

லா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

(

றினா ?' எ

என அ

றிவ

ேபானேபா

வ ஷய தி

நா

என ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ஆய ஷா(ரலி), ' இன நா

ேபசமா ேட

கிேற

.

றன . அ ேபா

ேபா

. அ

ேப மா . (அ

வாேற அவ க

மதாைணயாக! அவ

ைரைய

ச திய ைத நா

றி

ெகா

மா ேட

. ஸுைப

டேபா

அவ கள ட

பன} ஸு இ

ல ைத

ம ரமா(ரலி), அ

வ ட

ஸுைப (ரலி), ' அ

வ ட

ம நா

ேவ

மா

ரா

கிேற

அ . எ

ேப ைச நி

வ லா

ைன (எ

ேச

தி ந த மி

ட வ

இ ன அ தி ய ைவ

ைவ

இ (ரலி) ஆகிய உ

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி)

Visit: www.tamilislam.webs.com

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ கள ட அவ க

அைழ

ெச

றினா க த

ேமல

ெச

ள ச திய

. எனேவ, மி கிகைள அண

ெச

பரகா அ

ெகா

சலா

கினா க

ஆய ஷா இ ைறய அவ க

ெகா

மதி க ப டத அ

லேவ!' எ

மா

(ரலி) அவ க

ஸுைப (ரலி) அவ க அைல கி வ ர

லிவ

, ' நா

(

றினா க உ

அழ

ேள

ெதாட அவ

வதாக

.

ஸலா

த) திைர

எ ெம

இ றா க

அவ க

(ெவள ேய இ

தரேவ ேவ

ளாமேலேய

அவ க

றி

ேள வரலாமா?' எ

ேள வா

) ' நா

லலாஹி வ

' எ

அைனவ

ேக டன . ஆய ஷா(ரலி), ' ஆ ; அைனவ

அவ க

ெகா

உறைவ

ஆய ஷா(ரலி), ' உ

. அ ேபா

வரலாமா?' எ எ

ெச

ெசா

மதி ேக டன . அத

வழ

அவ க

ற) உடேன ' அ

ஹு' எ

டாதா? எ

வ (ரலி) அவ க

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட (அ

ஸுைப (ரலி) இ

உ உ

மதி

ேள

ேள வா

'

பைத அறி

. ைழ த

, இ

ைழ கினா க

. மி

தப ) இ காக

ஸுைப (ரலி) (த

அவ கைள

தா

ெகா

வ (ரலி) அவ க

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ெச ேவ

அவ கள ட

ஸுைப (ரலி) அவ கள ட க

சிறிய தாயாரான ர

ைரைய ஏ ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா

(ரலி)

ேபசிேய ெகா

தன . ேம

ள ,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

, 'ஒ

ேபசாம

வ தி

ளைத தா

அவ கள ட

நிைன

யவா , ' (நா

மிக

றி த

ேப

அவ ட

ள க சிற

ெச

றி

. அ ேபா

திய

ஸுைப ட

ேபசிவ

டா க

அ ைமகைள வ

ச திய ைத நிைன

வா க

தைட

அவ க

ப றி) அவ க

.

ெச

வ ட

ஆய ஷா(ரலி) இ

தன . இ

ேம

. ஆய ஷா(ரலி)

) கச

என) ச திய

(அவ க

) அவ க

றினா க

த ச திய ைத

' எ

நா

நப (ஸ

' எ

ேடய

வ தி

ப (த

ஆய ஷா(ரலி) (த . த

தைல ெச

ச திய ைத தா க

க திைர நைன

ேட

. அத மளவ

. ச திய

தி

ப )

ைத)

சேகாத ய றி

டத

பற

அவ க

.

பாக

6, அ தியாய

இைற வ

' எ

ேபசமா ேட

தா க

தி ெகா

ப காரமாக நா ப

வத

(தா

ைமயானதா

வ ) இ

சேகாத ட

ஆய ஷா(ரலி) அழலானா க

ெகா

வலி

அறி ேத உ

(உறைவ ேபசியேபா

மதி க ப டத

அதிகமாக ேம

லி

ெகா

78, எ

த (ஸ வ

6076

) அவ க

ேகாப

ெகா

றினா க ளாத க

'

. ெபாறாைம ெகா

ளாத க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. பண

கி


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெகா

ளாத க

நா

. அ

லா

. ஒ

ேம

என அன

இைற வ

78, எ

த (ஸ ப

வைரவ

ஸலாைம என அ

ஒ தலி

தி எ

ன ட ) இைற திைய வா

தா

நா க

கா

வதி

தாப

ெகா

மதி க ப டத

) சேகாதர களா )

.

தா .

றினா க தாப

க ைத

(மன

6077

(மன

ெதாட அ

தி

கிறவ தா

)

நா

. அவ க ப

ெகா

இவ க

சா (ரலி) அறிவ

78, எ

'

ெகா

மதி க ப டத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

) அவ க

6, அ தியாய

பாக

சேகாதர ட இ

சேகாதர

மாலி (ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

ேபசாம

அ யா கேள! (அ

ேபசாம

பாக

லி

வ . (இ இ

ேம

ச தி வா

ெச

யலாகா

.)

சிற தவராவா .

தா .

6078

தா த (ஸ ந

அறி

) அவ க

றாக அறிேவ ெகா

வ க

, 'உ ' எ

? இைற

ைடய ேகாப ைத றினா க த

. அத

அவ கேள!' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

உ நா

ைடய

, ' அைத ேக ேட

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அத கவ க

, ' ந தி

அதிபதி ம

ச தியமாக' எ

'இ

றினா க

ேகாப

ெகா

. நா ேவ

நப (ஸ

ேபா வா

) அவ கள

ெப ேறா

(அ

லாமிய) மா

களான காைலய உ சி ெபா

அம ' இைற

மா

கைட ப

ேதா . அ ேபா ந மிட

ெகா

கிய) வ வகார

ேபா

கள

ைடய

(ேபசினா வா

ெபயைர

), '

தா

.99

றிேன

வ வர த (ஸ

வ வ

தா ெத

தா க

. பகலி

) அவ க

இர

கள ட

ைல. நா

(ரலி)

வ (ரலி) அவ கள ட ,

ைக தராத ேநர தி ' எ

கழி ததி

(ரலி) அவ கள

கிறா க தா

) என இைற

) அவ க

ஹ ம

ச தியமாக' எ

பவ களாகேவ இ

தி

த (ஸ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

மாைலய ேபா

). நா

)' எ

) எ த நா

மாறாக) இேதா வ ஏேதா (

ைமதா

(ம காவ

ெகா

அதிபதி ம

), ' ஆ ;

6079

- உ

க ைத

(ேபசினா

. ந ேகாபமா

ைணவ யா ப

ஓர

ைக தராம

(உ

கள

78, எ

(இ

நா

, 'ஆ (த

6, அ தியாய

பாக

ைல; இ ராஹ (அைல) அவ கள

தி

(வழ க தி

றினா . (அத

நப யவ கைள இ த ேநர தி

(இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அ )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வர ெச

தி

நப (ஸ

) அவ க

மதி வழ

அன

அவ கள ட உ

ள ஓ வ

' எ

) அவ க

உணவ இட ைத ஒ த

ப தின

காக

ன?' எ ேத

அ தி

கி

றா க

ேக டா க . அ ேபா

(இைறவன டமி

)

தா .

. பற ப

ெதள

ப ரா

78, எ லா

ல என

.

சா கள

அப இ

ெச

6080

தினா க

க ப

யா இ

பதிலள

78, எ

6, அ தியாய

சாலி எ

.

ற ப

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

பா

றினா க

, ' (ஹி ர )

க ப

இைற

' எ

6, அ தியாய

பாக

பாக

கிற

ஹா

ப தாைர

அவ க

ற பட வ

பண

தா க

க ப ட

. அத

தைன

ச தி

ப யேபா

. எனேவ, நப யவ க

தா க

நப யவ க

காக

ெதா

தா க

.

6081 அ

(ர

) அவ க

. நா

, ' ெக

அவ க

, (எ

ரம எ யான

(ர

) அவ க

னட , ' அ ர

த ைத) அ

ப லா

அறிவ

தா .

த ர ' எ

றா

' எ இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

உம (ரலி)

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

(ப

அவ க

மா

(அவ டமி

வா

அவ கேள! இைத வ

ெபா

அத

தா

நட

ெகா

வ தமாக

) இத

அைட றா க

வா

அண

ள க

ெகா

ெகா

(வ ெபா

ெகா

டா க

. அைத

' இைற

கி ம கள

வா க

நப (ஸ

த ' எ

றா க

நா த

றா க

ேபா

) நப (ஸ

.

ேக டா க கிைட

ேட இைத உ

) அவ க

நா

உம (ரலி)

கி) வ ஷய தி ) அவ க

வ ைத ந ெகா

ேவைல பா

ெச

காரணமாகேவ இ ய ப

வைத ெவ

உம (ரலி) அவ க பவ களாக இ

தா க

தா தா

, ' (இைத

க ப ேன

.

இ த நப ெமாழிய

ற)

, ' இைத என

. நப (ஸ

) ெச

ேபா

. உடேன அைத எ

ற (ப

கள ட

.

ப னா க

) அவ கள ட

) இ

வாயாக

' எ

(ஒ

கிைய ெகா

. (ஆனா

த ைத) உம (ரலி)

; (எ ைற

ைம ) ேபற ற (ஆட)வ கேள (இ

றின கேள?' எ ல

றா க கி ஒ

ெகா

கழி த ப ற அ

எ அ

) அவ கள ட

, ' (ம

உம (ரலி) அவ க

ேவ

தா

ேள

யான ப வ ைல

) அண

சில நா ஒ

ெகா

) அவ க

ப ைட (இ ைமய அவ க

ற ேக ெக

கி) நப (ஸ

இைத

நப (ஸ

)

ஆைடய .

Visit: www.tamilislam.webs.com

'

க க


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

(ஹி ர

மா

பற

ஆ ைடயாவ அவ க

நா

ஏ ப

தி

அவ க

(

அவ க

இ ெகா

ஹாஜி )க திய

) அவ க

சேகாதர

ெகா ) ெகா

கள ட

ரபஉ(ரலி)

வ ைத ஏ ப

மண

டேபா ' எ

தினா க

.

அவ ட ) ' ஓ இைற

த (ஸ

.

78, எ

6083

(ர

) அவ க

மாலி (ரலி) அவ கள ட கிற ஒ ப த) ந

றினா க

(மதனாவாசிகளான) எ

ஸஅ

) வலமா(மணவ

ைலமா

அவ க

ஏ ப

◌ஃ (ரலி) அவ க

(ரலி) அவ க

(அ

றினா க

அன

அத

மா

6, அ தியாய

ஆஸி

) வ தேபா

மிைடேய நப (ஸ

(அ

பாக

6082

தா .

ெச

அவ க

78, எ

என

, நப (ஸ

(மதனா) அ தா கேள!' எ

ைற இ

ெச

) அவ க

சா க

றா க

'இ

அறிவ

லா தி

தா .

(மன த களாக

ைல' எ

இைற

தி கிைட தா?' எ ைடய வ

ேக ேட

ைவ

இைடேய ந

த (ஸ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைறஷி ைறேய

.

)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஃபாஆ அ ெச

தா .

றழ(ரலி) அவ க

டா க

அவ கேள! நா தலா ர

. அ ேபா

கள

க திைரய

தி

)

ச ைத

கா

கி

அவ க

அ த அைறய

அம

தா க

ப ேர! இைற

தலா

ெசா

தா

(ஆனா

) இைற

) அவ கேளா

த (ஸ

ைன

ெகா ப ர

டா

க திைரய ஸய

டாெதன?' எ னைக ெச

இேதா இ த நப (ஸ இ

)

(ரலி)

)

(ரலி) அவ கைள அைழ ன ைலய

யவ

) அவ கள

லா

(ரலி) அவ க

மதி காக (கா

டாெதன இவைர ந ) ெச

ைன அவ

பற

றி த

. காலி

, ' இைற

. எ

மதாைணயாக! இர

பெத

ேபச (ேவெற

) அ

ேத

' எ

தா க

ஸப (ரலி) அவ க

டா . அவ

லா ) இ

னா . (அ ேபா

அவ க

) அவ கள ட

லிவ

ேபா

வாசலி

மா

நப (ஸ

மண தா . அ

ெகா

. காலி

த (ஸ

ெமா த மணவ ல

(மைனவ யாக) இ

(இனஉ

தி

அவ

ஸப

அவ க

அம

ஃபாஆ அவ கள ட

மா

ச ைத

ைணவ யாைர ஒ

பற

கணவரான) இவ (

. அவ

அவைர மண தா க

6084

, 'அ

கமாக இ ப ேக கலானா க

தைதவ ட

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

தலாக

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பற

நப (ஸ

தி

ெச

) அவ க ல வ

(தா ப திய) இ இ

ப ைத அ

கிறா

ப ைத அ பவ

ஸஅ

அப வ கா

மதி ேக டேபா

அண

(தப

ப )

உம (ரலி) அவ க ெகா

தா க

அ ேபா தா

கணவரான) இவ ட உ

' எ

ஃபாஆவ டேம

னட

றா க

(தா ப திய)

.

தா . வ

ைறஷி

ெப

தி

அ ெப

ேள வ தா க

ேக க

வர) அவ கள ட . அ ேபா (

ெசல

ெகா

. நப (ஸ

ெதாைகைய)

தா க

அவசர அவசரமாக ) அவ க

) அவ க

உம

நப யவ கள ட

. உம (ரலி) க

மதி ெகா

ப தா கைள த உட

சி

. ) சி

யா

டன . நப (ஸ

உம (ரலி) அவ க

(வா நா எ

டா

, இவ

மதி ேக டா க

ரைல உய ெகா

இர

) அவ கள

அவ க

கணவ )

6085

த (ஸ

அதிகமா கி

வைரய

(ரலி) அறிவ

ைணவ யரான) அ

, ந (உ

பவ

க தா (ரலி) அவ க

(அவ கள

ேபா

78, எ

ைற) இைற

(ஒ

ண ட ), ' ந (

வைரய

6, அ தியாய

பாக

(அ ெப

' இைற

தப அ

(ம

பணமாக

அவ கேள! த

சியாக) இ ' எ

றா க

ெச

கைள அ

லா

வானாக! எ

. நப (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 'எ

ன டமி

த இ த

சகஜமாக அம ப தா அண

தி ெகா

உம (ரலி) அவ க தா

தி

அ ெப அ

லா க

உய

யா ெச

அ த

' எ

சாம ெப

த (ஸ

ைகய

)டா கேள!' எ

அ த

ேக ட

அவ கேள! எ

, 'அ க

தா க

) அவ க

றிவ

லா

கி

, 'அ

ச தியமாக! ந

கைள ைஷ தா

78, எ

?' எ

ஒ ப

ேபா

பாைதய

தா

அவ

க தாப க

த அக

எதி ெகா ெச

.

6, அ தியாய

கேள!

.

ைகய லாத ேவ

தா

யவராக

ளேதா அவ

ெகா

ற க

ைம கா ட

பற

ட ெப

னட

. அத

வைத வ ட) அதிகமாக அ

என கா ந

. (எ

அவசர அவசரமாக

றா க

; த தாேம பைகவ களா வ

பதிலள

ைடய பாைதய

றினா க பாக

(என

வ ய பைடகிேற

ரைல வ

ைடயவராக

) இைற

பாைதய

நா

ேள ெச

, இைற

) உ

, ' இவ க

. அத

ற க

(அ ேபா

ைடயவ க

கி

(

க ன சி த

கைள

கைள ேநா கி, ' தம

ேக டா க ந

ெப

த இவ க

6086

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

வேர! ற

டா

' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

லா

இைற இ தி

த (ஸ ெகா

தேபா

ெச

ேதாழ கள

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ேவா ' எ

றா க

ட) நப (ஸ

) அவ க

வாேற எதி க

அதிகமான காய

நா

இைற

அவ க

த (ஸ

றினா க

(தி

. (அவ கள க

ேபா

)

) அவ கள

வைர நா

ைமயாக

) அவ க

ெச

த (ஸ

78, எ

ேநா

றா க

வைகய

) அவ க

, ' இைறவ

ேவா ' எ

அைத ஆத

) அவ கள ட (ேநா

நாைள (மதனா

பகலிேலேய ேபா

, '

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

மாத தி

. அத

ேபா ' எ

த (ஸ

6, அ தியாய

நப (ஸ

நா னா

ட ப )

ெச

தய க ைத

' எ

ததி

றா க

.

அவ க

ஏ ப டன.

) தி காம

ட இைற

பாக அ

இைற

(மதனா க

ைகய

சில , ' தாய ஃைப ெவ றி ெகா ேகேய இ

பதிலள

(அதைன

, ' இைறவ

மா ேடா ) இ

அ ேபா

தா .

தாய ஃப

சி

நா னா . நப

நாைள நா

ேதாழ க

) அைமதியாக இ

தா க

இ ேபா தா க

(ஏ

. இைத

.

6087 தா .

வ ெகா

, ' நா ) எ

அழி மைனவ

ேட ட

; நா ண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ரமளா வ

ேட

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ ெச

றா . நப (ஸ வராக' எ

அவ க எ

வாறாய

'எ

னட

வர ப ட

வாறாய

மி

ெதாட

ைல' எ

பாள கள

) அவ க

பரம ஏைழயான

ப தா

வாறாய

கைடவா ந

, ' ேக

த ம

நப (ஸ இ

கேள (அத

மி ெத

றா . நப (ஸ

)

ேநா பராக' ) அவ க

,

றினா க

) அவ கள ட

ஸஅ (ர ) ஒ

ெச

கா நா

மைலக யா

ேநா

தைல

. அவ ,

' அர ' ெகா

.

வ ேக டவ

ேபா

ப க

ைல' எ

உணவள பராக' எ

ெப

) இர

அ ைமைய வ

றா . நப (ஸ

(15ஸாஉ ப

ைன வ ட ஏைழயாக இ

அவ க

ைல' எ

வரான இ ராஹ

: ' அர ' எ

மாத

அ ேபா

ச பழ

நிைற த (மதினாவ

'அ

றா

அ ைம இ

இர

ச திய

வ தா . அவ ட ) ' இைத 'எ

னட

ஏைழகள

ேப

நப (ஸ

ப காரமாக) ஓ

. அவ , ' எ

. அதி

கிறா க அ ேபா

, ' இத

. அவ , ' என

'அ

அறிவ

றா க

, 'அ

றா க

) அவ க

) அவ க

க தலளைவ ஆ ேக?' எ

ைல' எ

றா க

த ம

ெச

. அ த மன த

?க திய

க க எ

கைள வ ட

றா . (இைக; ேக ட) நப (ஸ

அள

உ யவ க

ேக க, அவ

வராக!' எ

இைட ப ட ப

)' எ

சி றா க

.

தா க .

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (ப ற

)

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

இைற

த (ஸ

த கைர ெகா

அ ேபா

ட ந ரா

. பற

அவ

என ) அவ க

ெகா

6, அ தியாய

பாக ஜ

நா

எ த

அ தி

லா ைத த

சமய தி

பா

ததி

ப ைடய

ஆைணய

டா க

திய

ள அ க

பா

சி

(அவ கைள) வ

தைத

' எ

றா .

பற

.

6089

பஜல(ரலி) அறிவ த நா

) அவ க

லாம

ேவ

தா .

நப யவ கைள எ

ைன

வ தமாக அவ க

ச தி க அ

ததி எ

ைல; க ைத

ைல.

ைக

.

ைவய

பதி

லா

அவ க

தா க

ைவயா சா

அைடயாள

க டைளய

சா

ததா

ெகா

தி

. அ ேபா

ேபா

கி அ த

கள ட

அவைர

) நப (ஸ

தவ களாகேவ) அ

ேத ைற

ஹ மேத! உ

வ யதிலி

(சி

இைத

ேதா

78, எ

லா

ெகா ைவ ஒ

அவ கைள ெந

) அவ கள

வ திலி

நட சா

கிராமவாசி ேவகமாக இ

அவ , '

உடேன நப (ஸ

தா . ட

நா

தா . அ த

தி நப (ஸ

ேட

ெச

) அவ க

கிராமவாசி ஒ

ேவகமாக இ ஓர ப

6088

மாலி (ரலி) அறிவ

நா

78, எ

அப ஹாஸி (ர

) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

மதி ேக ட வ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக 'எ

78, எ

லா ந ெசய

என ஜாப பாக

த மேம' எ

அ தி

6, அ தியாய

லா

ஸலமா(ரலி) அறிவ

ைல (ரலி) அவ க கலித

நப (ஸ

ற அ

) அவ க

கடைமதா

நப (ஸ

) அவ க

ேக டா க பாக

(நப (ஸ

) அவ கள ட ) ' இைற

ெவ க ப ம

வதி

ைல. ஒ

கடைமயா

(மதன) நைர

பதிலள

. இைத

, ' பற

றினா க

க எ

தா க

கலித வா

ஏ ப

பா

ேக ?' எ

ழ ைத (தாய

78, எ

அவ கேள!

ெப

க தி

மா? எ

தா

(

நா

சி

ற ேக டத

ள ப

அவள

தவா

ேக ேட ) சாயலி

.

6, அ தியாய

. 38

தா .

அவள

டவா

) அவ க

தா .

, ' ஆ ; அவ

.)' எ

' ெப

த (ஸ

6091

லா

ஏ ப டா

இைற

(ரலி) அறிவ

78, எ

ச திய ைத

6090

6092

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

. அத ப ற கிற

?' எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

த (ஸ

ெத

அள

தா .

) அவ கைள நா சி

னைக பவ களாகேவ இ

6, அ தியாய

பாக அன

) அவ க

ெகா வ

ப ரா (அ ஒ

ெறாெடா

பற

' அ த மன த ' அ (ஜு

மைழய னா

றா . அ ேபா

நப (ஸ

திரள ஆர ப

கி

. பற

தி தா க

தி

அவ கேள! மைழ

ைடய இைறவன ட

) அவ க

) உைர நிக

வான ைத கவ

ைல. அ ேபா

. உடேன ேமக

மைழ ெபாழி த

. இைதய

நிர ப ) வழி ேதா ன. இைடயறாம

ஆ) உைர நிக நா

மைழ) ேமக

லா

ஆ வைர அ மைழ ந

அவ க

ய உ

ப ரா

ஆ நாள

, ' (இைற

) மைழ ேவ . (அதி

(எ

நா

தா . வ

' எ

உ )

.

(கிராமவாசி) ஒ க

பா

6093

மைழ ேவ

ந வழிக

(ெப

கிழைம (ஜு

தா க

) அவ க

ஒேரய யாக

க ) பா

ேபா

ைல. அவ க

ெவ

. (எ

தைன

மதனாவ ஜு

ணா

நப (ஸ

78, எ மதனாவ

தேபா

ெபா

தா க

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ஒ டதி

.

' ேவெறா தி ெகா

ெகா

மன த ' எ தா க கிேறா . எ

தா . அ ேபா

நப (ஸ

. அவ , ' (ெதாட ) கைளவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

மைழைய

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நி

மா

நப (ஸ

ைடய இைறவன ட

) அவ க ற

சி

கள

இ மைழைய

(உ ெபாழிய

ஆ கிவ டாேத! எ திர

ட) ேமக

ெச

சிறி

ெப

பாக

6, அ தியாய

இைற

ைம, நி சயமாக ந க தி

வழிகா

அவ

' வா

ேபா

ேற) ெபா

, 'அ

லா

ேக ட)

ேவ! எ

ஆகியவ

ப ரா

தி தா க

ப கமாக . ஆனா

மதி ைப

ம க

. அ த(

இட ப கமாக மதனா

அவ கள

ப ரா

(ேநர யாக ) கா

னா

தைன .

6094

) அவ க

றினா க

ைம

வழிகா

ம. ஒ

ெபா

றா . (இைத

பாதகமாக இைத ந ைற

இைறவ

நி சயமாக

' எ

, ந நிைல

றி மைழ ெபாழிகிற

ைமயாள ' (சி த . ஒ

78, எ

த (ஸ

நில

) அவ க

(வ ல ) வல

ைல. த

ள ப டைத

தி

நப (ஸ

வாயாக!) எ

. மதனாைவ

ெகா

வழிவ

ெச

மதனாவ லி

யவ

ெசா

. பற

ள மானாவா

இர

தா க

ப ரா

வ எ

, ந

வழிவ ெகா

ைமயான

ைம ேபசி ெகா

ெபய

தைம ேபசி

'

ேடய

நி சய

ேட இ

பா . இ

உ யவ ) ஆ வ

வா . (இைத

; தைம நரக தி பா . இ

திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

திய

அவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 லா

வட

' ெப

என அ

லா

பாக

6, அ தியாய

இைற

நயவ ேமாச

ெச

வா

இைற இ

(எ

ைன

றிர

அவ றி க

வா

ய ப

வா .

' ெபா

; அவைன ந ப எைத

ெசா

வா

;

ஒ பைட தா

(அதி

)

78, எ

தா .

6096

த (ஸ

) அவ க

றினா க

(கனவ

) இ

பா

வைர

வ ள கமள

பரவ உலக

ெச தா .

. ேபசினா

பல இட

பா

றினா க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நா

பதி

6095

) அவ க

ெச

6, அ தியாய

பாக

மா

ய ' என

ஊ (ரலி) அறிவ

78, எ

அைடயாள

தா

என அ

த (ஸ

சகன

வா கள

ெபா

த கேள அவ வைத

அைழ

ெப

' . அவ க

ெச

ைகய ெபா

அைட

ேத

னட

பல கா சிகைள

வ கா

னா க

) ' தாைட சிைத க ப ட நிைலய ய . அவ

. எனேவ,

ெபா (ந

,

ேபச, அத அவ டமி க

பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

த) அ த

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 த

டைன அவ

என ச

ரா இ

ஜு

6, அ தியாய

பாக

ஹுைதஃபா இ இைற

78, எ

த (ஸ

ைம நா

வைர ெகா

த (ரலி) அறிவ

யமா

லா

அவ க

) த

(ரலி) அறிவ

) அவ க

பா க

நட

ெகா

(அறிவ நா த

அ க

பாக

ல திலி

) த

வ டா

வா க

அைச

பாள ) இ உசாமா(ர அறிவ

ஹா

6, அ தியாய

?' எ

78, எ

தா . (இ த

தன யாக இ

வ ேபா

ெத யா இ ராஹ (ர

) அவ கள ட தா க

.

(உைட),

ம கள ேலேய மிக

ற ப ட எ

றினா க

தா .

(நைட), ேதா ற

ஊ (ரலி) அவ க

. எ

6097

நட ைத(பாவைன) ஆகிய அைன தி அ

க ப

தா .

உ மி அ தி

என ப

வைர (அ

அவ க

வா

வா

. ) அவ க

' இ த ஹதைஸ அஃம ேக ேட

ஒ பானவ .

. (அத

றினா க (ர

அவ க

6098

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

) அவ க 'ஆ ' எ

றா க

.)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 தா

ஷிஹா (ர

லா

ேவத

(

இ ஆ

நட ைதயா

) ஆ

றினா க

6, அ தியாய

இைற

மனேவதைன

'ஏ (இ

லா

அவேனா அவ க

என அ

ஸா(ரலி) அறிவ

பாக

லா

நப (ஸ ப

கி

) அவ க வைத

லா

தி ேக

'

(உடேன த

ைவ வ ட ேவ

' யா

வ டாம

மி

ைல' அ

ழ ைத இ

நல ைத

உண

பதாக

வள ைத

) மிக

ல கி வழ

றன . கி

.

6, அ தியாய

றினா க

உட

கிறா

) அவ கள

.

(சில ) அவ

ெகா

சிற த

ஹ ம (ஸ

6099

ெச

ைல' மன த க

, ' உைரய

சிற த

) அவ க

ளாக

ைம கா பவ மி

78, எ

த (ஸ

றினா :

ஊ (ரலி) அவ க . நட ைதய

' எ

பாக

ெபா

) அவ க

ேபா

78, எ ம

தா .

6100

ஊ (ரலி) அறிவ

(ஹுைன ப

கி

ேபா ெகா

தா .

கிைட த ெச தா க

கைள) வழ கமாக

. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

சா கள


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஒ

வ , 'அ

கீ டா

நா

லா

' எ

மதாைணயாக! இ

(அதிர தி

, ' நி சய

றிவ

(இைத

நப (ஸ

ேன

. அ

தா க

நப (ஸ

நா

நிைன ேத

. பற

ெகா

டா ' எ

6, அ தியாய

பாக நப (ஸ அ தவ

) அவ க

மதி அள ெகா

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

இைத இரகசியமாக

) அவ க

ப றி ) ெத வ

' எ

. அவ கள

ேகாபமைட தா க காம

, ' (இைற ப

தி

.

கலாேம

த )

ஸா இைதவ ட

(ெபா

ைம

) அவ

.

6101

ைற

ெச

. அ ேபா

டன . இ ெச

உைரயா றினா க

ேவ

தி நாட படாத

தா .

தா க

ெசா

த ைத அள

ஆளா க ப டா . இ றா க

தி

. அ ேபா

மனவ

(அ

நப (ஸ

) அவ கள ட

. (அ த அளவ

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

) அவ கள ட ேற

) அவ க

அதிகமாக மன ேவதைன சகி

ெச

. நப (ஸ

அவ கள ட

லா

றினா .

ப றி) நப (ஸ

கேம (நிற ) மாறிவ இைதய

)

) அவ கள ட

ேதாழ கள ைடேய இ ெசா

. அ ேபா

தா க ஒ

தி நப (ஸ அ

லா

. (ம றவ க ட தா ) அவ க ைவ

) அைத

அைத க

எ வ

ெச

ெச

வதிலி

யேபா , ' சில

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ம கள ைடேய) எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேந

லா

? நா வ

அறி தவ

ெச

கிற ஒ

ைற

ெச

மதாைணயாக! நா

; அவைன மிக

6, அ தியாய

ஸய

நப (ஸ

திைர

டா

அறி

ேவா .

6, அ தியாய

இைற

ஒ எ தி

78, எ

த (ஸ (

றினா

' எ

றா க

.

ைல.)

க . தா

ெப

பாத ஒ

ப ைன அவ கள

ைணவ ட

அதிக

ைற அவ க

க திலி

ேத நா

6103

) அவ க

றினா க

'

லி ) சேகாதரைர ேநா கி ' காஃப ேர!' நி சய

கிறா களாேம!

ைவ மிக

தா .

தா க

, அ த ெவ

பாக

கவ

ைடயவ களாய

பா

ஆேவ

ெகா லா

6102

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெவ க

78, எ

தவ

சி நட பவ

(ச ப த ப டவ கைள ேநர யாக பாக

வதிலி

அவ கைளவ ட அ

அவ கள

(இைறம

அ ெசா

வா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாளேன!)

உ யவராக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ம ேறா

அறிவ

பாக 'ஒ

அவ க

றினா க

த (ஸ

6, அ தியாய லா

ெசா

னைத ெகா

ேபா

ேற ஆ வ

கிறாேரா அத ஒ

அவைர

அ ெசா

.

பாளேன!) எ

உ யவராக ' எ

இைற

உம (ரலி) அறிவ

ெபா

கிறா ல

ைகயாள

தி

த (ஸ

வா ' ) அவ க

தா .

6105

க தி

இைறந ப

காஃப ேர! (இைறம

றினா க இ

78, எ

ைகயாளைர சப

ஒரவ

லா

இைறந ப ெசா

பா

) அவ க

லாத மா

இேத ஹத

6104

' என அ

'இ ெச

78, எ

தா . வழியாக

லி ) சேகாதரைர

(

இைற

பாக

ெதாட

6, அ தியாய

அைழ தா எ

பாள

எத

அவ

அவைர

வைர இைறம

ெகாைல ெச

ச திய ல

நரக ெந

ெகாைல ெச பாள

வைத

ேபா

எ றதா

ெச

கிறவ

த ைம

தா த ெகாைல

ேவதைன ெச வைத

ேபா

அவ

வ .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ய ப

றதா

வா . .


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

ஜாப

அ தி

ஜப

(பன} ஸலமா) ெதா

ெதா (2 வ

) வ ைரவாக தி

நயவ

சக

நப (ஸ

ெதா

(

னாஃப

) அவ கள ட க

ேந றிர

ேத

. இதனா

றினா . அ ேபா (நெர

ன)

ைக நட

(வ

)' எ

றா க

ெச

கள

ெதா

நப (ஸ

ழ பவாதியா?' எ

ைக நட தியேபா (வ லகி

ைன நயவ

) அவ க

(

சக

ட ைற அவ

ெச

அவ க

பகரா'

தி எ க

டா .

அவ

உைழ

ேவா . இ நிைலய (ந

ெச

ெசா

) வ ைரவாக

னாரா ' எ

ஆ (ரலி) அவ கள ட ), ' ைற ேக டா க

ட அ தியாயமான)

தன யாக எ

)வ

, ' அவ

இ ெச

பா

(தன யாக வ லகி

அவ கேள! நா

பற

) அவ க

கவன

. அ ேபா

த ல

. எனேவ, நா

அவ

. அ த மன த

கள

ட அ தியாயமான) ' அ

பண ைய

, ' இைற

ஒ டக எ

ெதா

வழ க . (ஒ

(ந

(நப (ஸ

) அவ க

ஆ (ரலி) அவ க

பகராைவ ஓதினா க

ெதா

அவ க

ெதா

ேபா

) அவ க

) அ தியாய ைத ஓதினா . அ ேபா

க தின . எ

அவ க

தா .

நப (ஸ

ெச

ைகைய

ைக நட

எ இ ெச

(ரலி) அறிவ

ட தா ட

ெச

லா

6106

(ரலி) அவ க

த) அேத ெதா

இஷா

78, எ

. ேம

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆேத! , ' (ந


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இமாமாக நி

ேபா

) ஸ ப ஹி

(ச

சிறிய) அ தியாய

பாக

6, அ தியாய

இைற

கள

யா

' லா ' தி (அத அ

78, எ

த (ஸ

' வா!

ைவ

ஸா' வ

தவ ர ேவ

வ ைளயா ெச

பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(எ

. என அ

த ைத) உம

ெகா

தேபா

த ைதய

யா

மி

ேவா ' எ

த ம

.

கால ெத

ச தியமாக எ ல

றிவ

லாஹு' (வண க தி

ைல) எ கிறவ

ெசா

(அத

. த

சிைலகளான) டாேரா அவ த

தியானவ

ப ட ,

ப காரமாக எைதேய

)

தா .

6108

தா . க தா (ரலி) அவ க

அவ கைள அைட ேத

ச திய

னா க

ஹாஹா ேபா

'

(அறியாைம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

78, எ

ெசா

றினா க ேபா

ப காரமாக) ' லாய லாஹ இ

லா

ஷ ஸி வ

6107

ெச

'உ

க, வ

!' எ

) அவ க

ச திய

கைள ஓ

ம ர ப

ெச

தா க

பயண க

. அ ேபா

. உடேன இைற

சில ைடேய இ

உம (ரலி) அவ க த (ஸ

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ம கைள


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அைழ

, ' அறி

லா

லா

ெகா

றினா க

ச திய

நப (ஸ

) அவ க

நப (ஸ

) அவ கள கிழி

வைரகிறவ க

அட

ெச

வைத பவ

ெமளனமாக இ

ெகா

ள திைர

சீைல ஒ

(ேகாப தினா

78, எ

டா க

. ேம

றா க

ைகைய ந

) எ

றி

) நிறமாறிவ அவ க

னட

. (அைத ட

, 'ம

ளாேவா

வட

'

. பற

வ தா க க

அவ க

அ த

ைம நாள

இ த உ

பட

கைள

6110

. ' இைற

வதா

நா

தா . த

. எ

ட)

.

ஆமி (ரலி) அறிவ

) அவ கள ட

ெதா

. அ

ச திய ெச

6109

வ ' எ

உ பா இ

நப (ஸ

. ச திய

க னமான ேவதைன

6, அ தியாய

த ைதய டா

பயண ைத

ம கள ேலேய மிக

பாக

க வ

தா .

(ஒ

பட

திைரைய எ

ெச

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ வ

! உ

.

6, அ தியாய

பாக

தைட ெச

அவ கேள!) இ

அதிகாைல(

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ன மன த ெதா

ைக


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (◌ஃப

ைடய ஜமாஅ தி

இைற

த (ஸ

அள

)

) அவ க

க ைமயாக

ேகாப

' ம கேள! (வண க வழிபா உ

ளன . உ

நட தினா

கள

றினா க பாக அ

கள

) ெவ

திேயா

எ ேபா

ேட

ைப ஏ ப

ெதா

ைக நட த

உைடேயா

றினா . இைத

ேபா

ேக ட இ

லாத

. அ ேபா

அவ க

கிறவ க

(தைலைமேய

) ெதா

. ஏெனன இ

கி

,

கள

ைக

, ம கள றன ' எ

.

78, எ

6111

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

(ஒ

ைற) ெதா

கி லா

திைசய

( வ

உமிழ

ேகாபமைட த அவ க ர

ைல' எ

டைத க

ம க

கமாக

6, அ தியாய லா

வதி

ெகா

யாேர

அவ

ேநாயாள க

ெச

ஆ றிய உைரய

டா க

எதிேர இ

கிறா

எதிேர உமிழ ேவ

. பற

தா .

அைத (ம ைட ஒ , 'ந

ெதா

. எனேவ, எவ டா ' எ

றா க

ெதா

ெகா

ைகய

ள வாசலி

த) சள ைய

றினா

கர தாேலேய

ைகய ைகய

) த இ

டா க ேபா

ேபா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அதனா

இைறவ த

உ க


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ைஸ ஒ

காலி

நப (ஸ

ேக டத ெச

நப (ஸ

! பற

ஜுஹன(ரலி) அறிவ

உ ைமயாள

னட

அைத ஒ பைட

ஆ ைட எ

ன ெச

. ஏெனன

, அ

ஓநா

ேகாப தா

உன

சிவ

அத

டன' அ எ

இைற ல

ட கால தி

அைத

ைப(உைற)ைய

பா

!' எ

றா க

உ ய றா க

?எ

) அவ கள

' அவ கள

ன ச ப த ? அைத அத

ப றி அறிவ கா

ைவ தி ெகா

!

! ப

றியப ) வ தா

) அவ க

சிவ

எசமா

ேச

உ ய த

வ ச தி

க ட

' . பற

ேக ட)

க ' உன

வைர (நட பத

Visit: www.tamilislam.webs.com

;

அவ கேள!

ேக டா . (இைத அவ இர

)வ

, ' அைத ந ப

சேகாதர

. அ த மன த , ' இைற

ன ெச

த (ஸ

ப றி

.

நப (ஸ

; அ

ைள

ெசலவழி

அைடயாள ைத

ேக டத

வழிதவறி வ த ஒ டக ைத எ உட

ெபா

அவ கேள! வழிதவறி (ந மிட

?எ

' எ

ெட

) நேய அதைன

(அத வ

டா

தா .

) க

அத

உ ைம ேகாராவ

அ த மன த , ' இைற

, 'ஒ

ைச

அத

(சாைலய

) அவ க

, அத

(யா

ெகா

6112

) அவ கள ட

பற

அவ ட

78, எ

) அத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ள

பத

(

ேக டா க

) அத

6, அ தியாய

பாக ைஸ

இைற

ஸாப த (ஸ

அைறைய (ப

இைற

ப றி

) அவ க

கள

த (ஸ

) அவ க

ைகய

கல

ண (அ

சி)ேன ல

ளேத!' எ

தா

ேதாழ கள அ

சி

ேகாப ெகா

சிறிய

இர

நப (ஸ

தாமத ப

)

ன .

தினா க

. எனேவ,

நிைன

க கைள எறி தன . ட ) உ ம

. (எனேவதா

அவ கைள ேநா கி வ க

ைடய இ ெச

கடைமயா க ப நா

தலான நஃப

உ ) ெதா

ைக தவ ர ம ற ெதா

சிற ததா

வத காக

) சில

த நா

வராம

) பாய னா

ெதா

ப (ச தமி ட)ன . (நப யவ க

கள ேலேய (

இரவ

அதி

(நப

கள

கடைமயா க ப ட ெதா நிைறேவ

ேத

ேதாழ கள ட

ைக) உ

ெகா

ரைல எ

. (இ ெதா

மாத தி

ெதாழலாய ன . ப ற

) கதவ

அதன ட

தா .

(ரமளா

) அைம

' (இ ெதா ேபாகிற

ைப

6113

(ரலி) அறிவ

) அவ க

த (ஸ

ேதாழ க

. அ த இட ைத ப

அவ கள

78, எ

ள வாசலி

ற ப டா க அவ கைள இைற

.

' எ

றா க

,

ல ெதாட வ

கள ட

வரவ

ைகைய

ைககைள ஒ

ெகா

ேமா எ

ைல.) எனேவ,

ெதா வ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

நா

வா வ

.

ேலேய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

ம கைள உ ெகா

த (ஸ

ைமய

வர

ைலமா

பவ

நா

அவ கள

ேபா

78, எ கி

நப (ஸ வ

) அவ க சிவ

. அைத இவ

. 'அ லா

' எ

ேபா

பவ

ைன

வைரெயா

வர ப

;

தி

6115 இர

ைஷ தான டமி

தா .

தா . அ ேபா

ைத ெத

'

.

ெகா

வா

அ ெசா

, ேகாப தி

ஸுர (ரலி) அறிவ

இ ) அவ க

அ ேபா

றினா க அதிகமாக அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தி

) அவ க

6, அ தியாய

பாக

6114

ைடய பல தா

பவேன ஆவா

என அ

78, எ

கி

அம

நப (ஸ

) அவ க

ெசா

லாஹி மின

லா

வட

றினா க

தா . ேப

வராய கா

, ' என

இவ

ேதாழைர

(ப ரா

தைன)

ள ேகாப

ரஜ ' (சப கிேற

டா க

ேதா . த

ஏ ப

ேகா

. எனேவ, ம க

ெகா

ெகா

ேகாப

ைஷ தான பா

தி

க ப ட

) எ

பேத

அ மன த ட , நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

ெசா

வைத ந

' நா

ைப திய கார

பாக

6, அ தியாய

அ ஒ

ெசவ ேய கவ அ

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ வ

நப (ஸ

அவ க

ைகவ

' எ

ேற ெசா

பாக

6, அ தியாய

வா

இ ரா

) அவ க

அ ேபா

னா க

ெசா

என

அறி

ைர

(அறி

ைர)

றினா க

ைற ேக டேபா

ஹுைஸ

அவ ட

' எ

நப (ஸ

, ' நாண தி

இ ரா

வ(

) அவ க

றா . நப (ஸ

. அவ

(' அறி

' ேகாப ைத

6117 ) அவ க

றினா :

(ரலி) அவ க னா க

' எ

.

அதவ(ர

) அவ க

அைமதி உ

தா .

78, எ

நப (ஸ கஅ (ர

6116

ைகவ

' என ) பல

றினா . அ த மன த ,

றா .

) அவ கள ட , ' என

, ' ேகாப ைத

' எ

ைலயா? எ

, ' நாண

எ தா

றினா க க பர

தக) தி

(ரலி) அவ க

எ ' நா

ைமேய த

. அ ேபா ; நாண தி

த ப இைற

' எ ைஷ

' எ

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

இ மன றினா .

) அவ க

) ைர


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (

றிய

) ப றி உ

ளைவ

றி

6, அ தியாய

பாக அ

லா

நப (ஸ

கி

ெகா

தா . இைற

த (ஸ

ைகய

பாக

6, அ தியாய ஸய

நப (ஸ பாவ அறிவ

அட

) அவ க உ

றா க

.

வைர

கட

ெச

உன ந

றா க

. அவ

ெகா வரேவ

தா

, ' அவைரவ

ய ந ' எ

! நாண

தா . ' ந ைமக ேபா

ெசா

லி

இைற

.

6119

(ரலி) அறிவ

ளவ களா

. ந

ேக டா க

தா .

உன

) அவ க

78, எ திைர

) ஒ

. (இதனா

' எ

கிேற

கிற கேள! எ

சேகாதரைர

றன.) ெவ க தா

ந ப

கிறா

ெகா

6118

சா கள

ெதாட பாக

பாதி க ப

லி

ெகா

உம (ரலி) அறிவ (அ

(அதிகமாக) ெவ க ப

அ ேபா

லி

78, எ

) அவ க

ெவ க ப

ெசா

ெசா

தா .

தா க

. இைத அ

ெப

ைணவ ட

லா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

அதிக அப உ பா(ர

ச )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

ம க ஒ

த (ஸ

தா

. ' உன ம

ைல (ரலி) அவ க

அவ கேள! ச திய ைத

ைலேய

நா யைத

ஆமி (ரலி) அறிவ

மா? எ

(மதன) நைர பதிலள

தா க

பா

இைற

ெசா

ல அ

கலித

(

ெச

ெகா

' எ

, ' இைற

ட .

தா .

த (ஸ லா

ஏ ப டா . அத

அவள

) அவ கள ட

ெவ க ப அவள

நப (ஸ ம

வதி

ைல. ஒ

) அவ க

கடைமதா

, ' ஆ , அவ

)' எ

.

6, அ தியாய

ெகா

6121

ேக டா க தா

அைட

தா .

க தி

கடைமயா

பாக

) ெமாழிகள லி

78, எ

ஸலமா(ரலி) அறிவ

'

(

நாண

றினா க

த கள

உ பா இ

6, அ தியாய

ெப

6120

) அவ க

ைதய இைற

என அ பாக

78, எ

78, எ

6122

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இ

உம (ரலி) அறிவ

' இைறந ப

ைகயாள

இைல உதி வதி நப (ஸ மர

. அ ேபா

ம ேறா

அறிவ

என றினா க

பாக ஸாப 'ஒ

ெப

ததா

ன இ

என இட

நா ெகா

, 'அ

, ' நா

. அ ேபா

ேப றி

ைல' எ

ன மர ; அ லாம

.

க ப

தி

லிய ' எ

.

அறிவ

) அவ கள ட

தா . வ

த ைத உம (ரலி) ெசா

ைன மண

ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க

ேற அறிவ

இ . நா

6123

) அவ க

மண நப (ஸ

. அத

ற நிைன ேத

, ' ந அைத

னவ ைற வ ட உக பானதா

றதா வதி

ச மர ' எ ேபா

அவ க

இ ெசா

இைத அ

ேபா உரா

, 'அ

வழியாக

ெப

78, எ

னான(ர

ம க

தா

) அவ க

மர ைத

ேறாெடா

ெவ க ப (

ெதாட

ைர ேத

6, அ தியாய அ

சமர

உம (ரலி) அவ க

அவ கள ட

. அ ேபா

ேப

நப (ஸ

பாள

இைலக

னா க

காரனாக இ

)ேட

அதி

ெசா

றினா . அ

இளவய வ

நிைல ப ைமயான ஒ

ைல; (அத

) அவ க

தா .

மா

தா

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா . அ ேபா எ

அ த

ெப

ேக டா . என அன

வ யா

அன

'எ

ன ெவ க

(ரலி) அவ க

ேகா ய அ த

ெப

6, அ தியாய

பாக அ

ஸா அ

இைற

, ' இைற

'அ

உ' என ப ஒ

சிற தவராவா ' எ

நா

ேதைவயா?

(ரலி) அவ கள ட

) ேக டத

ைன மண

ெகா

றா க

தா .

கள . ந ெச

(ப ள க

ஜப ) அ

(ரலி) அவ கைள

ப யேபா

ம கள ட ) எள தாக நட

. (த

பள

வ டாத க

)' எ

(ப ற தகமான) யம வா ேகா க ப

கிற

ைமய

(அவ றி

ெகா

தி(கைள அதிக )

வைக பான தயா

நா

ேப றி வ டாத க

அவ கேள! எ

வைக பான

த ட

ைன

க அன

(ஆ ச ய

யம

தாத க

ெகா

ள) த

6124

க வ ஷய

ட) ெவ

நட

நா

ற ப

லா

ைனவ ட

) அவ க

, ' மா

ேபா

'அ

78, எ

(ம கைள ) சிரம ப ெச

ெக டதன !' எ

' ஹ ஜு க

வ ட

ெகா

றினா . அ ேபா

அ (ரலி) அறிவ

த (ஸ

(' வ ைடெப இ

(மண

(ரலி)

. (எ ச

ேபா

) ஒ த

றா க நா

க ைக

. ேதன

' மி

' எ

ச ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன?)'

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ ஒ

ேக ேட ெவா

. அத தைடெச

பாக

6, அ தியாய

இைற

(மா

க வ ஷய

சிர ப

இர

ெச

வா க

ெதாைலவ

(யாைர

) ஒ

தா க

.

'

ெகா ெகா

க க

; (ம கைள )

; ெவ

ேப றிவ டாத க

.

தா .

ப யைத; த ேத ற ெப றா

பாவமான வ ஷயமாக இ

ெச

. இைற

பழிவா

கியதி

த (ஸ

ெகா

அவ க

வர

லாதி

ப ச தி

பாவமான வ ஷயமாக இ

நி பா க ேப

பதிலள

தா .

. அ

, ' ேபாைத தர

6126

) அவ கள ட

இேலசானைதேய அ ெவ

78, எ

கள

த (ஸ

ேத

தலாக நட

(ரலி) அறிவ வ ஷய

இைற

றினா க

மாலி (ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

ஆய ஷா

.' எ

) எள தாக நட

; ஆ

) அவ க

6125

) அவ க

கள

த (ஸ

ய ப டதா

78, எ

த (ஸ

தாத க

என அன பாக

இைற

தா

) அவ க

ைல; இைறவன

அதிலி

எ ேபா (வ ல )

, தம காக எதி ன த(

Visit: www.tamilislam.webs.com

ச ட)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 சீ

ைல க ப

ேவ

, அத

ெம

6, அ தியாய

பாக அ

நா

78, எ

ைக

) அவ க

(ஈரான

ள) ' அ

வா

ெகா

ேதா . அதி அ

ெச

ெச

தா க

கள ைடேய (மா

அவ , ' ஒ பா

' எ

ததிலி ைடய இ திைரைய)வ

ல வ

பழிவா

வா க

க .)

தா .

மிட திலி

ண தா க

ேபாய றி

ெதா

ஆ ற

. அ ேபா

கள

, அைத அைட

வ றி

திைர ெயா

ெதா

. பற

கைரய

. அ ேபா

(இற

அ த

கி) அ த

திைர நட கலாய

ைகையவ

தா க

ப ட) சி தைன ெகா த

றியவா எ

சா பாக

(சப

அவைர ட

ெதா

ெதாைலவ ெதா

ைகையேயவ

தவராக)

பா

யா

ட (கா ஜி

யா கள

) ஒ

, ' நா (இ உ

ெகா

வள ள

ட இ த

ெதா

ைகைய

தா .

தியவைர

ேனா கி வ தா . உடேன அ இைற ) க

. நா தா

த (ஸ

) அவ கைள

ைமயாக நட (எ (அ

ெகா

டதி

ைல.

ைடய எ

காவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

திைரைய

.

திைர காக

ப ஸா(ரலி) அவ க ப

' எ த

ப ஸா(ரலி) அவ க

ெதாட

நிைற

வ ம

அறிவ

லம(ரலி) அவ க

திைரைய அவ உடேன அ

லா

6127

(ர

ப ஸா அ

பதிலாக அ

தேல தவ ர (அ ேபா

ேபா

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பற

) நா

ேம

, தா

நப (ஸ

டா ட

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

(எதி

6, அ தியாய

பாக

இர

வைர ேபா ட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .

கிராமவாசி ம

நபவ ப

அவைர

தா

ம கள ட சி

ெகா

ளேவ ந

ப படவ

பாக அன நப (ஸ அளவ உ

த (ஸ

வாள க

ப ப

சி

றினா க

78, எ

றா

ைடய சி

எ , சி ன

அ ேபா

றி ப

டா க

டா .

.

கழி

தன . அ ேபா

. (எ ேபா

. க னமாக நட

; அவ

கழி த

) நள னமாக நட

ெகா

ள ந

.

6129 தா .

(இன ைமயாக ) பழ

வனாக இ வ (

தி ெத

, ' அவைரவ

ள க

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க ெக

)

ணைர ஊ றி வ

ைல' எ

6, அ தியாய இ

டதாக

ள வாச

) அவ க

றினா க

ததாக

ெகா

வத காக அவைர ேநா கி ம க

இைற

(

' எ

6128

ஜி

யா

ேதாழைம ெகா

) எள தாக நட

78, எ

ேசர

த எ ) எ

த பயட ன ஆய

வா க 'அ

. எ த உைமேர! ப

?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ேக பா க

.

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

சில ேதாழிய இைற

ெகா

அவ க

தேபா

) அவ க

) வ ைளயா

பாக

6, அ தியாய

(எ

அ ேபா

வ ைளயா

ெகா அ

ேவ

ெகா

பா க

அவ கைள

வா க

. என

. அ ேபா

ப ைவ பா க

இைற

. ேதா க

.

ேதாழிய த (ஸ

)

6131

தா .

) அவ க

ைழய) நப (ஸ

) அவ கள ட

' அவ

ேள வர) அ

(உ

அ த

ட தா ேலேய (மிக) ேமாசமானவ ' எ

வ தேபா

(எ

லா ட

(அவ

ெச

) நா

ெசா

ன க

வ ைளயா

.

78, எ

நப (ஸ

னட

வா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ைவ

ைழ தா

ஒள

ேதாழியைர எ

(ேச

) திைர

) ெபா ைமக

தன . அவ க

த (ஸ

(பய

தா .

மியாக இ

(சி

6130

ேப வ , ' இைற

. பற

ேபா த

றா க

) அவ ட

மதி ேக டா .

மதி ெகா . (வ

கன வாக

அவ கேள அ த மன தைர

அவ டேம கன வாக

ேபசின கேள? எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

; (இவ )

) அவ ேபசினா க

.

ப றி

தா

ேக ேட

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அத ேப

நப (ஸ

) அவ க

கள லி

, ' ஆய ஷா! ம க

கைள

கா

ெகா

கிறா கேளா அவேர இைறவன ட றினா க

லா

நப (ஸ அ ப

78, எ அப

) அவ க

கி டா க

பான

தி

மிக

ம ேமாசமானவ ' எ

. அவ றிலி

நப (ஸ

) அவ க

(அ த அ

' எ

.

(ர

கா

யவா

தன ேய எ

றா க

) அவ கள

' எ இ

' எ

தா

காக

6132 ) அவ க க

த ைவ தா க ட

அறிவ

(ர

தா . அ

கிக

ேதாழ க ந

) 'உ

◌ஃப

(ரலி)

கக நா

வ தேபா

இைத எ

, ' அ த ஆைடைய எ பாவ தி

சில

சில ைடேய

. ம ரமா(ரலி) அவ க

, ' ம ரமா(ரலி) அவ கள

வ தா

ட ப த

ைற ம ரமா இ

கி

ற ெப

அறிவ

ெகா

க ப டன. அவ ைற அவ க

அவ க

ஹா தி

அ த

ைல கா(ர த

பள பாக வழ

ைவ ேத

ைடய அ

.

6, அ தியாய

பாக

யா

வத காக அவ டமி

வ சிறி

அவ ட (க

ைம)

.

) அவ க

வழியாக வ

அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ' நப (ஸ

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ கள ட (அறிவ

சில அ

பாள

பாக

6, அ தியாய

இைற

இைறந ப என அ

78, எ

த (ஸ

னட ேநா

பதிலள

ேத

ேவ

. (அத

வ ராக! (சிறி க

ேநா

ைபவ

ய கடைம

ேநர ) உற

உம

' ைற த

ட படமா டா .

தா . வ

, 'ந

) அவ க

; உ

லா

, 'அ

நி

என

ேக டா க

வராக! (சில நா

வராக! ஏெனன உ

இரெவ

ேநா பதாக

ைமதானா?) எ

) நப (ஸ வ

.

6134

(ரலி) அறிவ

ேத

தா .

லா

க ப டேத! (அ

நா

இர

பகெல

ெத வ ெதா

றினா க

ற தி

) அவ க

வதாக

க ப

6133

78, எ

வண

வ (ரலி) அவ கள டமி

தஸிலாக) அறிவ

) அவ க ஒேர

மி

றாம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

லா

இைற

வ தன' எ றி

த (ஸ

ைகயாள

6, அ தியாய

பாக

கிக

ெதாட

வா க

, உ ைடய க

ெச

. நா

, 'ஆ ' எ

யாத ! (சிறி

) ேநா

ைடய உட ண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேநர )

ேநா பராக! (சில க ெச

ெச ய ேவ

ய ய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 கடைம

உம

உம

; உ நள

தி சா திய நா

படாம

ேநா ப

)

நா

சமமா

.) எனேவ, இ , நா

ம த ப ட எ

ேற

ெகா

அதனா (இைற இைற எ

. நா

றா க

எ த த

காலெம

) அவ க

. நா சிரம

லா

, 'அ ப

ெதாட

அவ கேள!)' எ தா

அவ க

. ' இைற

ேற

ெவா

மாத

வாறாய

)க

. நப (ஸ

அவ கள

, 'அ

ேநா

ம னா

ேநா எ

ெகா

' ேநா ேட

.

னா வாறாய ெகா

?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

சிரம

ேநா

) அவ க

றினா க

ேம

ெவா

. (இத

' எ

ேம

ேநா

, ஒ

வார தி

. ' இத

)

ேநா றத

; அதனா

) சிரம ைத வலி

.

(ஏேத

. ஏெனன வ

ேட

உ ெதாட

மாத

(ந பல

அவ கேள!) இத

ேநா றவா தா

உம ேநா

மானதா

மட

ெகா

ம த ப ட

ய கடைம

ேநா றதாக அைம

ஏ த

(ம

ேபா

ேநா ப

ய ேவ

ய கடைம

உ மா

ற ப

ேநா

' (இைற

றா க

ேவ

உம

ேபா

சிரம ைத வலி

. நப (ஸ

க' எ

ெச

ெச

ேபாகலா . எனேவ) ஒ

ப ரதியாக அ

மாத தி

ஆனா

தின

. (அ ேபா

ேநா

ந ெசய

ைணவ

ைடய வய

வழிப

; உ

வராக' ேக ேட

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ' (ஒ

நா

பதிலள

தா க

பாக

6, அ தியாய

லா

ணய ப

இர

ைவ

பான)

அவ ட

) ஆ

ஹுைர

ம ேறா

அறிவ

ெகா

டவ

லைத

இைற ைவ

த (ஸ

. அ

ெகாைட எ

, ஒ

களா

) அவைர

அ ைவ

மதி க ப டத

ேபச

78, எ

ேநா பதா

டவ

தின

(உபச

லா

ெப

6, அ தியாய லா

அள

தாள

, 'அ

பாக

'

'

ைக ெகா

பசார

ைவலி ப

ந ப

தின

. வ

அதிகப சமாக இட

றினா க

த மமாக அைம

என அ

பாதி நா

6135

) அவ க

. வ

) ஆ

ைம நாைள

(உபச

(உபச

ேநா பதா

78, எ

த (ஸ

இைற

நா .

(ரலி) அறிவ ம

பக

. அத

அள

. தா . ந ப க

ைக

' எ

.

6136

) அவ க ைம நாைள

றினா க ந ப

'

ைக ெகா

டவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேம

சிரம ப

ைம நாைள

வா

தினைர

ைட


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வ டா ந ப ம

ெதா

ைக ெகா

ைம நாைள

வா

என அ

ைவ கிற க

தா

எ எ

அவ க

ைக ெகா

78, எ

அைத ஏ

கி

ெகா

உ ைமைய (ந

(ஒ

) ந

ைம நாைள . அ

லைத

லா

ேபச

. அ

ைவ ல

தா .

(அ

ற க க

ேவ

அவ கள டமி

ம த

6137

அவ கேள! தா

கள ட , ' ந

தின க

டவ

ைவ

ணய ப

தா .

கேள) எ

கி

கைள ஒ

அவ கள ட றன க

?' எ ஒ

. அ

க தா ட

. அவ க

அ ப

தின களான உ ெகா

ெச

ெச

, அ

ப ,

றி

இைற

த (ஸ

)

ல, அவ க

யவ

தர ஏ பா ைலெய

பதிலள

தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

றா

ேதைவயான வ ' எ

கிேறா . ஆனா

வாெறன

க தா ட

ேக ேடா . அத

ய வசதிகைள உ க

) ெச

கைள உபச கக ம ன க

லா

.

. நா

டா . அ தினைர

ஆமி (ரலி) அறிவ

' இைற

அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

உ பா இ க

ந ப

6, அ தியாய

பாக

நா

ைல தர ேவ

டவ

தின .

தா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக எ

இைற

த (ஸ

லா

ணய ப

இர தப த உற

ந ப இ

) அவ க

. அ

றினா க

லா

கைள

டவ

(ஒ

ைவ

) ந

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

78, எ

ஜுைஹஃபா(ரலி) அறிவ அ

அவ க

எ அ

'

ைக ெகா

டவ

ைம நாைள . அ

லைத

லா

ேபச

ைவ

. அ

ந ப ல

தினைர ைக ெகா

டவ

ைம நாைள

வா

தா .

6139 தா .

◌ஃபா சீ(ரலி) அவ கைள

த தா(ரலி) அவ கைள

(ஒ ப த ) சேகாதர களாக ஆ கினா க

த தாவ

ஆைட

ேபண வாழ

அ த தா(ரலி) அவ கைள (அவ (அ

ந ப

.

6, அ தியாய

மா

6138

ைம நாைள

பாக அ

ைவ

ைக ெகா

என அ

78, எ

ன ேந

ச த

த தாவ

ைணவ யா ) உ மா ?' எ

டா க

ல தி

உலகேம ேதைவய

ெச

மா

. அத

மா

(ரலி) அவ க

ைல ேபா

த தா, ' உ ' எ

றா . ப ற

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

(ரலி) அவ க

) ச தி தா க

த தா(ரலி) அவ கைள அ

. அ ேபா

ேக டா க

. எனேவ, ச

நப (ஸ . அ ேபா

கைட த , 'உ க , அ

சேகாதர த தா(ரலி)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க

மா

'ச

மாேன! ந

த தா அத

சா ப டமா ேட

' எ

(இர

ெதா

அ ேபா

அவ க ச

மா

இரவ எ

சா ப மா

மா

. பற

! நா

டா க

, '

, ெதா க

ஆன

ச இ

மா

த தா(ரலி) அவ கள ட , ' உ க

ளன. உ

ேவ

ய கடைமக

ளன. எனேவ, ஒ

தம

ெசா

, உ

, நப (ஸ

னைத) அவ கள ட

நப (ஸ

ய உ ைமகைள வழ

த தா(ரலி) அவ க

ைடய இைறவ

றா க

.

த தா(ரலி)

. அ ேபா

' இ ேபா

. அ ேபா

ய கடைமக

ளன. ேம

' எ

. எனேவ, அ

தா க

ய கடைமக

ேள

.

தா க க

. பற

த தா(ரலி) அவ க

றா க

ேவ

ேசர ேவ

) அ

ேவ

அவரவ

(ரலி) அவ க ெதா

தா க

சா ப டாத வைர நா

' எ

றா க

ெச

ேநா

வத காக எ

' எ

மா .

, '

அவ க

, 'ந

ேபானா க

. பற

தயா

) ேநா

(நஃப

. எனேவ, (ச

(ரலி) அவ க

கைடசி ேநர

காக உண

(ரலி) அவ க

றா க

(ரலி) அவ க

ைக காக) நி க

கிவ

றா க

அவ க

(ரலி) அவ க

) அவ கள ட ) அவ க

(ரலி)

காக

ெச

' ய

உட

ெச

ப தா

ெச

ெவா

' எ

வ றினா க

ெச

, 'ச

எ மா

மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ச உ

மா

. அவ க

ைமேய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

னா ' எ

றா க

ஜுைஹஃபா வ

ெபய

ெசா

பாக

6, அ தியாய

அ (எ

.

ல ப

மா

ஸுவாஈ(ரலி) அவ க

கிற

78, எ

த ைத) அ

அப ப

(ரலி) அறிவ

(ரலி) அவ கள ட

தினராக வ தா க

. அ ேபா

திைர

ெகா

ெச எ

கவன

வத

ேற

கள டமி

. அத

அத உ எ

ேற

. ஆனா

ேப

(ரலி) அவ க

, 'வ

அள

ணாத நிைலய

(

நப (ஸ

கார க

' எ

சா ப ட மா ேடா ' எ ' நா

தா .

ெச

வ எ

, அவ க

ெகா

ட) ஒ எ

) அவ கள ட

த உணைவ அவ கள ட

அவ க

அவ கள ட , ' ந நா

. நா

அவகைள வ

, எ

ைக ' எ

6140

வ வ

'வ

.

கிேற

. நா

றினா க வ

ேக?' எ

ேற

னட , ' உ

ெச

' எ

ெகா

வன

, 'உ

. நா க

!'

ேக டன . நா

. அவ க

'வ

கார

. ஏெனன

, ந

வைர

றின . ைத ஏ

த ைத வ

உ வ

(சா ப ட) ம

டா வ

அவ க டா க

ந ைம . ேம

Visit: www.tamilislam.webs.com

க , அ

பா க ப

(ரலி)

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ க எ

வ தா

த ைத வ தேபா

அவ க

'வ

அவ க

நட தைத

பற

'அ

ச திய

ேவ ேக

வ தா . (நா 'எ

றா க

நா 'இ

றா க ேற

தா

)

ெகா த க

?அ

ட) நா

. ம றவ கேளா ' அ

லா

, 'உ

ஒ எ

த மச ன ேக

வ றிர

கள ட

ைத ஏ

)

(இைறவ தின டேம

உணைவ

ெகா

த ைத,

ேபாவதி க

சா ப டாத வைர

டதி ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

வள ைல'

(ரலி) அவ க

கடமான இரைவ நா வ

றன . எ

.

ந வ ததாக

. 'த

சா ப ட

.

மாேன!' ேத

லாதவேன! உ

மதாைணயாக! ந

.

.

(அ ேபா

மதாைனயாக! (இ

றின . அ

' எ

. நா

மானா

ைல)' எ

லா

சா ப ட மா ேடா ' எ ேபா

ேக

தின , ' அவ ளவ

ேட

ேட

) ெமளனமாய

டா க

ெவள ேய வ ேத

) ெகா

த ைத, ' அ காம

உன

. உடேன நா . அ ேபா

ைற) ' அறிவ

ெகா

(ஒள

?' என (வ டா ட ) ேக டா க

பதிலள

றா

. எ

பைத நா வல

. அ ேபா

(ம

(

காரணமா வ

றிரைவ

றிவ

தா க

. பற

கிேற

த க

(பய தினா

ைன தாேன எதி பா

தாமத தி எ

ெச

' எ

. நா

ன ெச

மாேன!' எ

ேத

' எ

) எ

ெத வ

டா க

வா க

அவ கள டமி

தாள க

ெமளனமாய ம

ேகாப ப

நா

, ைல' எ ஏ க

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ம

கிற க

ெகா தி

? (அ

வ ேத ெபயரா

. அதி

தின

சா ப

மா

த ைத) அ

தின

பற

மாைலய

பற

அவ க

(தி

தாள ைய' அ

கேள!' எ ெகா

' இவ ட ' அ

றா க

(ரலி) அறிவ

(ரலி) அவ க க

'த

'அ

என

. பற

றா க

லா

ச திய

ெச

அவ க

. நா

த)

சா ப

த டா க

.

'வ

. அ

ேன

(உ

மா

ேகேய (கா

ேக டா க

. ஆனா

' அ

) அவ கள ட

(ரலி) அவ க

' இவ கள ட ' ச ப ட ெசா

'த

.

தாயா

தினைர' இ

ைலயா?' எ

' இவ கள ட ' சா ப ட

தாள

வைர) நப (ஸ

ப ) வ தேபா ல

தா .

) வ தா க

ெதா

ேக டா க கவ

ைகைய ைவ

ண மா ேட ' எ

வா!' எ

6141

அப ப

(இஷா

'வ

சா பா

78, எ

' (எ

ெகா

டன .

(எ

உணைவ

த ைத த

வ ைள த

6, அ தியாய

பாக

(ஆர ப ) (நா

நிைல ைஷ தான னா வ

மாேன!) உ

ெசா

) 'இ

) இ

தாயா

. ஆனா

' இவ ' அ

தா க றிர ப

, ' அவ க

. அத ேன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச ந இர ' நா

, ' இவ ' அ ' இவ க

.

' (சா ப ட)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ம

டன ' எ

ேகாபமைட தா க தி

னா க

ஒள

; ஏசினா க

. ேம

, தா

ெகா

ேட

அைழ தா க

. 'எ

தாயா

ைஷ தானா அவ க (உண எ

ஏ ப ெவா

(எ

னா அவ க

தா

ேபா

. வ

கவள

உண

ெகா

ேட இ

. எ

தைத வ ட இ ேபா

. பற ெகா

அைனவ த

சிய

. அ ேபா

(

சா ப

ப னா க

அத எ

கீ

ைல எ

' ச திய

ெகா

த ைத அ எ

தலாக உ

திய லி ப

) அவ க

ன (ெப

க )?'

வத

ளேத!' எ

அைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)

சா ப

ேடா . அ த உணைவ நப (ஸ

. நப (ஸ

ைன)

ச தியமாக! நா )

. நா

டன .

ல தவேள! இ மட

(எ

உண

சா ப

ேபா

தா க

' இ த நிைல

றிவ

ெச

தாள க

(ரலி) அவ க தின

ைன)

ேபாவதி

'வ

' எ

டா க

(ரலி) அவ க

லாதவேன!' எ

சா ப ட

தாள ' அ

ச திய

த ைத சா ப டாதவைர தா

த ைத) அ

ைல என

தாயா ட ), ' பன} ◌ஃப ரா

ேக டா க றினா க

. எ

த ைத) அ ேபாக' என (எ

, ' அறிவ

சா ப

) அதிகமா

அவ க

தா க

(எ

(எ

அவ க

ைல என ' வ

லி தா ஒ

; 'உ

த ைத ச ப டாம ெச

தன . அ ேபா

வர ெசா

. இதனா

சா ப ட ேபாவதி

. அ ேபா

ச திய

சா ப ட ேபாவதி ெச

றினா க

)

சா ப

டா க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

றினா க

அவ க

(ேப

ேத ) ைகப வ

ெகா இ

பைர

றி

அவ க

' (வயதி

யா இ

லா

)

ெபா

எனேவ, (வயதி ல ப ட) ந ேப

மா(ரலி) அவ க

ச திய

சா (ர

' எ

) அவ கள இட ய ஸா

ேதாழ கைள

'உ

ஊ (ரலி)

ேபசவ

ஊ (ரலி)

ேதா

சேகாதரரான) அ

ேபசின . அ ேபா

(கஸாம ) ெச

ற த ச

(ெகா ர

ல ப ட)

தா . எனேவ நப (ஸ

றா க

.

அறிவ

, ' வயதி

ெப

.

ஹ நப (ஸ கள

மா ய ஸா

மாேன (ேப ைச )

சிறியவராக இ

' எ

(ரலி) அவ க

. அ ேபா

தலி

ைப ஏ க

றி

வயதி

ெச ேப

) அவ கள

தவ களான) ஹுவ ப

ய ஸா இ

நப (ஸ

ய ஸா இ

வத காக இ

ல ப டவ

ஹுவ

தவைர அ

ெச இ

ேபசினா க

அ த

ஸய

ெப யவ , ேப

ஜ ப

ஊ (ரலி) ஆகிேயா

அப ஹ ஹ

. அவ க

. எனேவ, (ெகா

கினா . அவ

(ெகா

ெகா

(ரலி) அவ க

ெதாட

-ய

பழ ன

ல ப டா க ஸ

(ரலி) அவ க

ற ப டா க

டன . ப

:

லா

6142

கத (ரலி) அவ க

ராஃப உ இ அ

78, எ

ய ஸா ) அவ க ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

த , '(

த கேள

ல ப டவ '


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ெகா

'உ

கிற களா?' எ

நா

ணா

ெச

?)' எ

உய

ெதாைகைய ந

ேக டா க

. அத

காணாத வ ஷயமாய ேக டா க

. நப (ஸ

அவ க ேற! (எ

ேப

(தா

ச திய

கைள(

ச திய

ெச

வதிலி

டமாய

. அவ க

, ' இைற

ேற! (அவ கள

ேக டா க

. எனேவ, இைற ெதாைகைய ) ெகா

கினா க

(அறிவ (நப (ஸ க

ேட

காலா ய

. அ

யா இ

அவ க

த க

,

யவ

ைல எ

க ேவ

) இைறம

ஏ க

)

' எ பாள களான

?)' எ

) அவ கேள (ெகா

ல ப டவ

அவ கேள!

ச திய

ல ப டவ

கான

உறவ ன க

சா பாக

வரான) ஸ

அப ஹ

மா(ரலி) அவ க

.

) அவ க எ

) வ

அவ கேள! (

த (ஸ

.

பாள கள

கிறா க

ச திய ைத எ ப

உய வழ

நா

ெகாைல ெச

ஐ ப

றினா க

, ' இைற

வா

, ' அ ப யானா

த கள

ெப

) அவ க

(ப ரதிவாதிகளான) ெச

ெதாைகயாக வழ

அவ கள

ைன உைத ஸய (ர (தா

ஒ டக வ

ெதா

கிய) அ த ஒ டக

வ தி

ைழ த

கள . அ

ஒ த

ைற ைடய

.

) அவ கள

அ த ஒ டக ைத

அறிவ க

, ' ராஃப உ இ

டதாக) ஸ

(ரலி)

Visit: www.tamilislam.webs.com

கத (ரலி) றினா

எனேவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

கிேற

ைஷ

' எ

இட

யஸா (ர

ள ம ேறா ற ப

அறிவ

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ த (ஸ

ஒ எ

ேதா ( இ தா

. ஆய

தா க ' எ

றா க

' த ைதேய! அ அவ க ெசா

, ஏ

லிய

. நா

, 'ஒ

) அவ க

ரலி) அவ கைள

மர ைத

கிற

. எ

வழியாக

இைத அறிவ

ப றி

ற படவ

. அத

அைத நப (ஸ ன இ

ேப

ப றி ) ேபச நா

ததாக ைல.

மர

தா

பவ

) அவ க

த ைத(உம (ரலி) அவ க எ

) அவ கள ட

மன தி ந ெசா

னைத வ ட என

மிக

நிைல

எ த

ைல. அ (ஏ , 'அ

ெவள ய

ேதா

லவ

. அத

ஆைண ேக ப

ைல. (அ

உம (ரலி) அவ க

கேவ , நப (ஸ

க அதிபதிய

இைல உதி வதி

(ரலி) அவ க

ப றி என

. அ த மர

மன தி

ச மர தா

யா(ர

6144

ேபசாமலி

ேப

தா

கத

, (அைத ப

. அவ க

(ரலி) அவ க

சமமா

ேக டா க

றிய

கன த

தவ களான) அ

.

தா .

நிைல

கள

மர ?)' எ

78, எ

) அவ க

லிமி லா ேநர

. (ராஃப உ இ

பாக

இைற

ெப

) அவ கள டமி

றிய

ேபசாம ேப

ைல? ந அைத வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ச மர

வ தேபா ' எ

பமனாதா

)

ேற

.

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இ

தி

ேம! எ

தைத

6, அ தியாய

இைற

ஜு

த (ஸ

இ ) க

இர த

ந ப டெத (ஈர

(அ

78, எ

வ ய

கிற ஒ லா சீ

வர

றினா க

பவ

ேற

.

தா .

தா .

ேபா

) நட

ெகா

அவ கள

அவ க

(கா

ைகய ) வ ரலி

,

தாேன! ேபா

ைல' எ

'

(ஹி ம ) உ

. இதனா

இைறவழிய பாட

ேபச) வ

ேபசாம

6146

ேபா

. அ ேபா

(ரலி) அவ க

றி

(ரலி) அறிவ ட

6145

ஞான

(ஒ

ெசா

' ந ெசா

) அவ க

ஃ யா

) அவ க

(காலி

கஅ (ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

நப (ஸ

78, எ

கவ ைதய

என உைப இ பாக

. தா

டதாேலேய நா

பாக

நி சயமாக

றா க

தாேன!' ற வ வ

)

றினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க

(காயேம ப

)

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

கவ ஞ

ெசா

78, எ

த (ஸ

) அவ க

ன (' அறிக! அ

அழிய

யைவேய' எ

கவ ைதய

என அ

ஸலமா இ நா

78, எ

த (ஸ

ம கள ைடேயய

யமா

கி ம க

தவ ர உ

, (கவ ஞ ) லப

ள ெபா

. (கவ ஞ ) உம

லா ைத ஏ

அைன

ேம

யா இ

அப

அளவ

டா .

தா .

6148

நா

ட க

தா . ைகபைர ேநா கி ெசா

ெகா

த ைதய

கவ ைதகள

சிலைத(

காக )

(ேபா தேபா

சேகாதர ) ஆமி பா ) எ

கைள

அ வஃ(ரலி)

ெசவ

றினா .

கவ ஞராக இ

காக

'

ைமயான ெசா

வ , (எ

களா?' எ

ஆமி (ரலி) அவ க இற

) இ

) அவ க

ேநர தி த ஒ

அவ கள ட , ' உ

தா

(ரலி) அறிவ

அ வஃ

இைற

ைவ

ெசா களா

ற ப ேடா . இர

ெச

லா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக

றினா க

ன ெசா கள ேலேய மிக உ

ரபஆ ெசா (த

6147

(ப

தா க யா

. அவ க

வைக

(த

வாகன திலி

கவ ைதைய ) பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கள

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஒ டக

கைள வ ைர ேதாட

' இைறவா! ந இ ெச

தி

ெச

கிேறா ; உ தி ப

ெச

வழிைய

நா

கள

தா க

ேந வழி ெப றி

ேபா

கைள ம

பாத

அைமதிைய நா

பாடைல

கைள) அ

பண

ன பாயாக! நா

கைள

ெபாழிவாயாக! (அறவழிய

(தயாராக) வ

(உதவ

ேபா

கமா ேடா ; த ம

மா ேடா . உன காக (எ வைர எ

ப னா

. (வழ க

.

தி

அைழ க ப டா

(அபய )

ெகா

தா க

எதி ைய ) ச தி

வாயாக! எ

ல) நா

ம க

றா

மா ேடா ; ெதா

கள தி

(ேபா உ

ைலெய

ெச

ேவா . எ

ேவா )' எ

பா

ேக

ஒ டக

கள ட

வ ைர ேதாடலாய ன.) அ ேபா

இைற

ேக டா க 'அ

, ' ஆமி

அவ

றினா க

. (இ த

ப ரா

வர மரண

(ந

ட கால

ெச

பற

, நா

) அவ க

. ம க

லா

(ஆமி

த (ஸ

உய

இ த ஒ டகேவா

அ வஃ' எ

பதிலள

வானாக!' எ தைனய )

இைற

ெபா

அைதய

வா வத

டாதா? எ க

, ' யா

த) ஒ

ெசா ல

) உ பய

?' எ

தன . அ ேபா த (ஸ

,

) அவ க

வ , ' இைற தியாகிவ

தேர! . அவ

கிைட க (ப ரா

தைன)

ேக டா .

ைகப

ைகப

வாசிகைள

ைகய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேடா . அ ேபா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

அவ க ெகா

ைமயான பசி ஏ ப ட

ெகதிராக அ

ள ப ட அ

(இைத

இைற

கிற க

பதிலள

இைற சி' எ வ

அ ேபா க

வ (ைவ

இைற (அ

?' எ

ம க

ேக டா க

)

பா திர

(

(ஆ , 'இ

த களான) தா

. அவ க

ெவ றி

கா

ேக) அதிகமாக ெந

ன ெந

?' எத காக

. ' இைற சி சைம பத காக' எ

ெகா ேபா

, ஒ னா

டா க

இைற

ெகா

) அவ க

' எ

அத

ைதகள , ' அவ ைற

றினா க

பா திர

கைள நா

ேக டா . ' அ ப ேய ஆக

றினா க

காக) ம க

அண வ

வா

காைலேய தி

இற

(நிக

தவ ைற) ஸலமா(ரலி) அவ க

. க

' எ

.

தைன ெவ ட

. (ைகபைர ெவ

. ' நா

த (ஸ

வ வ

ளலாமா?' எ

ேக டா க

கைள உைட

) அவ க

ைறய தின

தி அ

) அவ க

றின . அத

சேகாதர ) ஆமி (ரலி) அவ கள ேம ப

ம க

) அவ க

வ , ' இைற சிகைள

த (ஸ

அவ க

பற

) ெவ றியள

த (ஸ

நப (ஸ

அ த ஒ

. அத

தன .

' எ த இைற சி?' எ

ெகா

(எ

ைறய மாைல ேநர தி

ன . அ ேபா ம க

லா

நி

றேபா

ைடயானதாக இ ேபானேபா ப

தா கிவ

னா ட

, மதனா ேநா கி) ம க கிறா க

(எ த

த ைதய

. (அதனா

)

வாள . அதனா தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க

ப யேபா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (கவைலய னா அவ க

, 'உ

த ைத

தி ேன

' எ

கா

னா க

ேபா

(நப (ஸ

றின ' எ

ேற

ைம

. (ெதாட

இவைர

ேபா

த மி கைள

78, எ

. (எ

டன. (அவ

' யா

. அத

நா

ெசா

ட ந கைள

கைள

கிய பற ப

வாள னா

ஹுள த (ஸ

த ைம ' எ

) அவ க

சா

, ' இைத

நி சயமாக (ந ெசய

அவ க

ைமக

இைண

கினா . (இைறவழிய

அறவழிய அ

, 'எ

னவ ?' எ

ைமெயன) இர

தா

)

சேகாதர )

கிறா க

டா . ஆமி

வர

மிய

த (ஸ

த ைதய

இைத

உைச

ெகா

தா

இைற

தா ) என ம க

றிவ

ற அரப க

6, அ தியாய

னா

) ' அவ ப

ேக டா க

. (இைத ேக ட) இைற

ேபா

றியவா

பா

பணமாக

) அவ க இ

ைன

?' எ

அழி

ற பாக

னத

தா . (

த ெகாைல ெச

னா

ைம,

த எ

அ க

. ' இைத இ உ

த ந

ந ெசய

ெகா

அவ க றியவ

ன ேந

. அத

ேக டா க

பாக

தா

அவ கள

தாேம

மாறி ேபாய

ஆமி

ெசா

) நிற

' எ

ேபா

றா க

.

6149

Visit: www.tamilislam.webs.com

) த)

னத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அன

நப (ஸ

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

(அவ க

(ஒ

ஒ டக தி

பயண

ைல (ரலி) அவ க அவ க ெச

(ஒ டகேவா

! (ஒ டக

உைட

அறிவ

சிவ ைக

பாள கள

ெசா

நப (ஸ

லிய

வ ைளயா ய உைட பாக

தா

) அவ க ப க

வ டாேத' எ

6, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ரலி) அவ க

றினா க

.

றா க

.

. அ ேபா

நப (ஸ

வா

ைத

ைவகைள (ெப

) அவ க

ெத யாத ந

றினா க

கைள)

(த

ைத.

அ த வா

. உ

கள

) அத காக அவைர(

. க

ணா

அைத

ேகலி ெச ைவகைள

6150

தா . தா கி வைச

இைற

)

ஜஷா! நிதானமாக ஓ

கிலாபா(ர

ெச

78, எ

. அ

ெச

தாயா ) உ

.

. ' நிதானமாக ஓ தா

. எ

தா க

ணா

வரான) அ ஒ

கித

இைணைவ பாள கைள ஸாப

நாச தா ) க

சில ட

தா க

றினா க

(இ

ைணவ ய

ெகா

ய ட ) ' உம

இ த இரா கிய ட ) அ ேபா

) த

ெச

ைணவ ய

வ டாேத!' எ

(இத

தா .

பயண தி

த (ஸ

கவ பாட (கவ ஞ ) ஹ ) அவ கள ட

ஸா

மதி ேக டா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ ேபா

இைற

ப ைண ஹ வ ெய

பர பைரைய எ

(எ

(ரலி) அவ க

ேபா ) உ

அறிவ

(இத ஸாப

வமிச

ஸா

வைசய லி நா

) அவ க

ள) எ

அத உ

த (ஸ

பாள கள

, '

வ ஒ

த ேவ

(ரலி) அவ கைள (அவ . அ ேபா

அவ க

பர

.

6, அ தியாய

ைஹஸ

78, எ

' எ

(ர

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

டா க

பவ

றா க

:

. அ

லா

ல . (நப (ஸ

ேக டா க

.

ைய

பர பைரைய

ற பதிலள

வதி

தா க

.

) அவ க ஹ

கிறா க ஸா

ச ப த ப டதா

தா கி) பதில

.

இ ) ஏசி

, அவ ெகா

ெகா

இைற

ேட த (ஸ

ெகா

தா '

6151

அப சினா

ப எ

?' எ

, ' அவைர ஏசாேத! ஏெனன

காக (இைணைவ பவ கைள

றா க

வா

வமி

வரான உ வா(ர

அவ க

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ேபாேன

பாக

ன ெச

ைழ த மாவ லி

கைள(

வ ெய

ைறஷியரான அவ க

, '

) அவ க கள இ

அறிவ

ேப

தா .

கிைடேய நப (ஸ

) அவ கள

ப றி

ரவாஹா(ரலி) அவ கள தவறானவ ைற

) அவ கைள

பரா

ய ப

மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ

பா னா

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

கள ைடேய இைற

அவ க

இைறேவத ைத ஓ

அவ க

ேந வழி கா

அ இ பாக அ

தி

கிறா க

கிறா க

தா க

தியாக ந

கி

ேபா

இவ க

கிட

சில அறிவ

பாள

6, அ தியாய ஸலமா இ

அ தி

(கவ ஞ ) ஹ

ஸா

ஹ அ அத பாக

ல ) பதில

ஸாைன வ லவா?' எ அ

ேநர தி

த எ நிக

க என எ

ைகய

ெதா

வா க

.

.

இ த ஹத

6152 மா

இ ன அ

ஸாப

◌ஃ (ர அ

) அவ க

அறிவ

சா (ரலி) அவ க

ஹுைரரா! இைற

ெகா

பராக. இைறவா!

ேக டா க

78, எ

இைணைவ பாள க

வழியாக

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

6, அ தியாய

நி சய

ைகய

வாயாக! எ

வ வர

றிய

. இரவ ப

ஹுைரரா(ரலி) அவ கள ட , ' அ கவ ைதகள

தன தி

;

. அவ க

ெதாட

78, எ

. ைவகைற ெபா

றியைத ந

சா பாக (எதி க

ய ஆ க

மா(ஜிப

ெசவ

ற க

.

, 'ஆ ' எ

பதிலள

தா .

தா க

6153

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பராஉ இ நப (ஸ

ஆஸி (ரலி) அறிவ ) அவ க

(பன}

ைறழா ேபா

அவ கள ட , ' எதி க ஜி

பாக

6, அ தியாய

இைற

கள

நிர ப ய என அ

6, அ தியாய

இைற மன த

கவ ைதயா என அ

ைணயாக) இ

78, எ

) அவ க

வய

ஸா

கவ ைத பா

பா ' எ

றினா க

.

பதவ ட

சீ

(ரலி)

. (வானவ )

றினா க

கவ ைதயா

'

நிர ப ய

சல தா

.

78, எ

த (ஸ வய

, கவ ஞ ) ஹ

6154

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

(

ேபா

(பதில யாக) வைச

த (ஸ வ

தா .

றி

நிர ப ய

தா .

6155

) அவ க

றினா க

ைரேயா

'

அள

பைத வ ட ேமலானதா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சீ

சல

நிர ப ய

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா .

ப தா ெதாட பான வசன சேகாதர 'அ

அஃ ல

லா

6156

ள ெப ற ப ற

(ரலி) அவ க

மதாைணயாக! இைற

த (ஸ

வைர( உ

ேள வர) அ

(அஃ ல

) என

பா

யவ

மைனவ ேய என

பா

னா ' எ

னட

வ தா க

என

பா

என

பா

மதி ெகா

வல ைக ம (இத இதனா

அறிவ தா

மண தைட ெச

மதி க மா ேட

. அ ேபா

யவ

ைண

பாள கள (எ

ேற

. ப

, ' இைற

உ ' எ

, அ

ன த

(பா றா க

' எ

றினா க

சேகாதர

த (ஸ

) அவ க

அவ கேள! இ த மன த ) மைனவ ேய

, ' அவ

) த ைதய

(உ

ேள வர)

சேகாதர

தா . உ

.

வரான) உ வா(ர

ய ப டவ கைள

மதி ேக

அவ கள

இைற

ைடய (சேகாதர

) அவ க

ஐஸி

நா

ஜஸி

ல . மாறாக, அ

. நப (ஸ

, அவ

வர அ . அ ேபா

) அவ கள ட

) அவ க

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ க

தைட ெச க

ேற

. ஏெனன

ல . மறாக, இவ

னா ' எ ! ஏெனன

நா

, எ

மதி ேகா னா க

பா

கிறா க

.

, ' இர த உறவ னா

உறவ னா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

மண


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

78, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ வ

) அவ க

ப னா க

நப (ஸ

ைதய

ஸஃப

பாக உ

) ந

6, அ தியாய ஹான ப

' ம கா ெவ றி' ஆ

ைன அ டா

இ வழ கி

' எ

ற ப

றினா க

78, எ

றா க

' எ

யா(ரலி) அவ க க

டா க

(ெச

லமாக

. பற

,

ஏச ப

. ' அ ப யானா ) அவ க

ெசா

ைடய ேக டா க

(உ

னா க

.

6158

இைற

கள

. ஏெனன

, 'ந

றி வ தாயா? எ

நப (ஸ

அப தாலி (ரலி) அறிவ நா

ற பட

! ந எ ைம (ம காவ லி

ந (கஅபாைவ ) , 'ஆ ' எ

)

.

ைறஷிய

யா(ரலி) அவ க ட

கவைலயாக

) த

ம காவ லி

ைணவ யரான) ஸஃப

ஏ ப

லா

10 வ ) நாள

தியாகிவ

(த

) அவ க

) அ

ற படவ டாம (

ெகா

ேசா வாக

மாதவ டா

அ ேபா வா

தா .

(ஹ ைஜ

. அ ேபா

டார வாசலி அவ க

6157

தா .

த (ஸ

) அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

ேற

.

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ ேபா

நப (ஸ

) அவ க

◌ஃபா திமா(ரலி) அவ க அவ க எ

சலா ேக டா க

பதிலள

ேத

(

கம

. ' நா . நப (ஸ

உடலி

)

ெகா

ெதா

தாலி ) நா

, 'உ

அள

ஹான

ேன

) அவ க

) அவ க த

அள

, 'உ நி

ேடா ' எ (ர

நப (ஸ

றிேன

பாக

6, அ தியாய

றினா க

78, எ

கிறா க

ற) அ த ேநர

ெதா

)' எ

தா க

.

(அல இ

அப

ன மகைன

ெகாைல

நா

த (ஸ க

)

அைட கல

. பக

(

ஹா) ஆ

.

6159

அன

மாலி (ரலி) அறிவ

பான ஒ டக ைத இ

தா . ெகா

(நட

?'

க!'

இைற

தவ

ஒேர ஆைடைய (த

சேகாதர

அள

, ' யா

கிேற

நா

. றி ப

ெச

(வ தி

ர அ க

. அத

. அ ேபா

) அவ க

ஹுைபராவ

) அவ க

) அவ கள ட

அவ கேள! எ

கிறா ' எ

ேட

ஹானேய வ த

ஹானேய! ந அைட கல

(நா

அப தாலி

தி

. உடேன நப (ஸ

ஹான ப

, ' இைற க

க, அவ கைள அவ கள பைத

டவ களாக எ

அைட கல

ய ேபாவதாக

அவ க

) ெசா

. உடேன நப (ஸ

றினா க றி

ெகா ெகா

என

ெச

மைற

) ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நப (ஸ

) அவ க

, ' அதி

பான ஒ டகமாய ஏறி எ

ெச

!' எ

றா க

ஏறி

ெச

அவ , ' இ , ' இர

ெச

! உம

றா . நப (ஸ

78, எ

ேக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ த (ஸ

றா க

) அவ க

ேக

தா

. அத க

இ 'இ ைல) அதி

, ' (பராவாய

பான ஒ டகமாய . (' ைவல க' ) எ

ேற!

றா க

.

6160 தா . ெகா

அவ ட , ' அதி

பான ஒ டகமாய டாவ

' எ

) அவ , ' இ

க. உம

) அவ க

பாக இைற

பான ஒ டக ைத இ

த (ஸ

அவ க

ெச

. (ம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

ேற? எ

6, அ தியாய

பாக ஒ

' அதி

ஏறி

ேற, இைற

ைறய

' அ

' எ

றா க

.

தா

78, எ

ஏறி த

(நட

) ெச

ெச

வைத !' எ

அவ கேள?' எ

'

றாவ

தா க

ைறய

றா க

.

றா . நப (ஸ ' ' இதி

ஏறி

6161

தா .

) அவ க

நிற அ ைமயான அ

பயண தி

ஜஷா என ப

பவ

. அவ க

தா . அவ

பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கள பா

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (ஒ டக ைத வ ைர ேதாட அவ க

, ' உம

ேம

ள) க

றினா க

நாச தா ணா

(ைவஹ க). அ

78, எ

ஃைபஉ இ நப (ஸ

) அவ க

இ ' உன

)

வ டாேத!' எ

டாேய!' என

(த

சேகாதரைர )

ேதயாக நா

. அ றி

ைமயானவ

அவ

(அ

வ சாரைண அ எ

6, அ தியாய

றமா ேட

78, எ

தா

வா

வா

) எ

கிறா

ைவ ' எ

ப றி

(ைவல க!) உ ைற

(இ

லா

தா .

மன தைர ேக

பாக

கைள) உைட

ெனா

ைத

அவைர

த (ஸ

ஜஷா! நிதான ! (ஒ டக தி

(ரலி) அறிவ

க அவ

இைற

6162

ஹா

) அவ கள ட

அ ேபா

தா . அவ ட

.

ப ரா

நப (ஸ

) ெகா

ைவகைள (ெப

6, அ தியாய

பாக

ெச

தி

றிவ கிேற

ேபசினா . சேகாதர

, 'உ ' எ

என) அறி தா ெகா

றினா க

யாைர .

6163

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

(ம அ

லா

வ ) ேவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ

ஸய

நப (ஸ ப

(ரலி) அறிவ (ஹவாஸி

) ேபா

ெகா

தேபா

பன} தம

கி

ைவஸிரா' எ

' வ

ைலெய றினா க

றா

அவ க

ேவ

மதி

, 'இ

கி

(உடலி

மா

க திலி

உடைல பற அதி சிைய

த ட

த வ

க ைக

அவ க

) அத

ெகா

(

. அதி ைனைய

அதி

வா க

நட

ெகா

, ' இவ

றா க

. நப

ைத

ெகா

(ஸ

ைடய ேநா

) அவ கள (அத வ வ

உடைல

வா க ஏ

பய

காண

கிைட கா

காண

அதிகமாக ைள கி

ற)

வைத ேபா . (அ த

(அைடயாள ) எ த

வழிபா

)

ேதாழ க

?' எ

ைப

ெச

ெபா

த,

). நி சயமாக இவ

ெவள வ த கான அைடயாள க ப

ேச

நா

ெச

ெவள ேயறி

(அைடயாள ) எ க ப

நட

ப ராண ையவ

ப க ) ெவள ப

கைள ஒ

ல ைத

அவ கேள!)' எ

ெதா

அவ கேள! நதி

வராக. (அ த அள

) ேவ ைட ம

ல ைத

த) உம (ரலி) அவ க

(இைற

ைள

பா

நதி

ைல, (இவைரவ

ைன பா (அ ப

கி

றன . அவ கள

. ஆய

அ ப

யா தா

அ பமானைவயாக இ

கிைட த ெச

மன த , ' இைற

. உடேன (அ

ைன அ

சில

தா .

) அவ க

கிறதா எ காண

) நாைண

. பற கிைட கா

ப ராண ய

அ ப . பற

Visit: www.tamilislam.webs.com

அறிய)

கிட கா பா (அ

.

க ப பாக )

, அ ப

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இறைக

பா

க ப

சான ைத

. அதி

(அைடயாள ) எ

இர த ைத

(அைவ த

ம கள ைடேய ப

வ ைன ஏ ப

அைடயாள

(க

' ெப

ேவைளய

ைக ேபா

நா

நி சயமாக இ த நப ெமாழிைய நப (ஸ

ேபா ெகா ேத

. ேம

இைற

78, எ

ெகா

த (ஸ

நா

) எ

தா

'

ேத இன

. நப (ஸ

இைற சி

நா

ெசவ

. (அ த

கா

ேற

.

அல(ரலி) அவ க ேபா

)

ய) அ த மன தைர

) அவ கள

சா சிய

அள

கிேற

.

6164 தா .

) அவ கள ட

றா . நப (ஸ

( ற ) ைககள

ட தா

) அவ க

வர ப ட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

,

. அவ க

. அவ கள

) அவ கள டமி

அ த ட

) ெகா

ப ேய அவ

6, அ தியாய

அவ கேள!' எ ேநா

கிேற

அல(ரலி) அவ க ப

(க

பாக

அள

டேபா

வா க

. அ( பான)

திய

.

ல ப டவ கள ைடேய (நப (ஸ

வ ணைனய

றா க

)

இர

' அ

றி சா சிய

கிள

றி

ேபா எ

கிைட கா

படாதவா

நிற) மன தராவா . அவ

ெகா

'' எ

) அவ க

மைனவ

வ , ' நா

, ' நா

அழி

ரமளா

தா ப திய உற

மாத தி ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

, இைற

(ேநா வ

ேட

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

றா . நப (ஸ

ெச

வராக!' எ

நப (ஸ எ

. அவ

அ ேபா

பழ

ப தா ைகய

அ எ

இ றா க

லாேதா

. அவ

தைல

ைலேய!' எ ேநா

) அவ க

. (அதி

ளள

, 'அ

றா .

ேநா பராக!' வாறாய

' (அத கான வசதி)

ேப

பழ

) அவ க

ைன வ ட

ெகா

த ம

ேதi வாயேனா த அ

யா

கைடவா

வராக!' எ லி

அ த மன த , ' இைற

கா (இைத நா

ெச

றா க ஸு

அளைவயான) இ

, ' இைத த

ப க

ைல' எ ெத ய

ெப

த ம

உய

டார தி மி

தன.) (அதி

அவ கேள! எ

ய)? எ

மதாைணயாக! மதனா எ

இைத

றா க

மாத

றா . நப (ஸ

(15 ஸாஉ ெகா

. அத

) அவ க

ெப

னட

இர

தன) உடேன நப (ஸ

உடேன நப (ஸ ஹ ம

' எ

அ ைமைய வ

றா .

வர ப ட

ளேதா அவ கி

இயலா

) அவ கள ட

ெகா

வராக!' எ

னா

, ெதாட

உணவள பராக!' எ

நப (ஸ

ப காரமாக) ஓ

வாறாய

ைல' எ

' அர ' ஒ

ெச

, 'அ எ

, ' இத

அவ , ' (அத கான வசதி) எ

) ஏைழக

னட

ேப

றா க

) அவ க

றா க

(அ

) அவ க

இர

றா . (இைத சி

ேக ட) ' (இேதா)

. (ர

) அவ க

வழியாக வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ம ேறா

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அறிவ

' (' ைவஹ க' எ

காண ப

பாக

6, அ தியாய

ஸய

கிராமவாசி ஒ என

கிற

78, எ

வ , ' இைற

ெத கி

நப (ஸ

றதா?' எ ) அவ க

ேக டா க

அ பா

ந ெசய

(கள

' எ

அவ கேள! நா

ேக டத

ேக டா க

ெச

உம (ரலி) அறிவ

(ஹி ர ) ெச

) அவ க

க னமான

. உ

கி

றா . நப (ஸ

க) ள லி

78, எ

) அவ க (

தா

)

' ஹ

, ' அ ப ெய லா

) 'உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா .

றா

ைற கமா டா

உைரய

ஏேத

கிறாயா?' எ

' எ

6166

' வ ைடெப

ப றி

பதிலள

தா . (த

நாச தா

ஒ டக

)' எ

வாழலா .) அ

எைத

, ' உன

னட

ய ஸகா ைத ந ெகா ட ேவைல ெச

ப ரதிபல

நப (ஸ

. அவ , ' ஆ

, ' ஒ டக

6, அ தியாய ) அவ க

ேக

தா .

நிைல மிக

பாக

நப (ஸ

. அவ , ' ஆ ' எ

கட

பதிலாக) ' ைவல க' (உன

6165

(ரலி) அறிவ

(ைவஹ க!) ஹி ர தி இ

பத

.

றா க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேக

தா

பற ம

)' அ

(ைவல

ம றவ

பாள களான ந

ஷுஅபா இ இைற

ஹ ம ' ைவஹ

' எ

அன

(ரலி) அறிவ

கிராமவாசிகள

' உன ெக அவ அ

' நா

லா

றினா க

றினா க

அறிவ

)' . என

இைற .

, ' ைவஹ

ெப

அறிவ

, ' ைவல

அறிவ

' ைவல

' எ

. ' அ

' அ

.

6167

தா . வ

எ ேபா

நப (ஸ

) அவ கள ட

ச பவ

! அத காக ந எ

அத காக (ஏ ைவ

ெப

(ைவஹ

ெகா

.

) அவ கள

78, எ

ன ேக

தா

என இட

) அவ கள ெப

இட

6, அ தியாய

ைம நா

) அவ கள

ைஸ (ர

பாக

' எ

இட

அழி

மாறிவ டாத க

ைஸ (ர

' எ

க மா

) அவ க

' ைவஹ

'உ

ைத ெவ

ஹ ஜா (ர

த (ஸ

ஹ ம

அவ

) ைடய

?' எ ன

, ' இைற

ேக டா . நப (ஸ ய சி ெச

ய சி ெச தைர

யவ

ளா

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கேள!

) அவ க

?' எ

ைல. ஆய

ேநசி கிேற

,

ேக டா க , நா

பதிலள

தா .

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 நப (ஸ

) அவ க

(ம

ைமய

வா

ேக

) இ

) அ

நா

மிக

மகி

தா

, இவைர

இைற

(ரலி) அவ கள டமி

பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ ம

லா

த (ஸ

) அவ க

) அவ க

றா க

. (இைத

கைள ) கட

தா . ேப ம

றினா க

ைம

. (அதாவ

வள

கலா .) க தாதா(ர

) அவ க தா க

வழியாக

.188

6168

) அவ க ெகா

அ ைம (எ

)வராக இ

கமாக அறிவ

78, எ

, 'ஆ ' எ

ைம அைடவத

ைம நாைள எதி பா

அன

, ' நா

) அவ க

ஷுஅபா(ரலி) அவ கள

வா ம

ேதா .

வயெதா த (சி

இ த ஹதைஸ ஷுஅபா(ர

என அ

. உடேன நா

ேக ேடா . நப (ஸ

' எ

யா

றா க

க தி

மன த

, ) ந யாைர ேநசி கிறாேயா அவ க

. அவ

உய

ச பவ ெந

!' எ

ஃகீ ரா இ

றா க

' இவ

பா

தானா?' எ

-அ ேபா ெச

, ' (அ ப யானா

றினா க

'

ளாேனா அவ க (ரலி) அறிவ

தா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

.190


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

லா

இைற (ந

எ டவ

ேக டத

நப (ஸ ட

ம ேறா

அறிவ

(ெசய

பா

பா

ன க

) அவ க

இ த ஹத

கி

, ' இைற

, (ெசய தா

பா க

யா

றா க

அவ கேள! ஒ

சிற ப எ

கி

ெகா

) அவ கைள ற க

?' எ ளாேனா

. இ த ஹத

.

6170

தா . வ

(ந

) ம கைள ேநசி கிறா . ஆனா

) அவ கைள அவ ற க

, ' மன த றினா க

ம ேறா

வழியாக

78, எ

சிற ப

' எ

' எ

அவ கேள!) ஒ

பா

நப (ஸ இ

தா .

, ' மன த

பாள ெதாட

ஸா(ரலி) அறிவ

' (இைற

வ ஷய தி

) அவ க

6, அ தியாய

தா

தா

கிறா . ஆனா

ைல. அவ

அவ க

பாக

(ரலி) அறிவ

) அவ கள ட

) ம கைள ேந

அவ

6169

த (ஸ

78, எ

அறிவ

?)' எ யா

எ டவ

நப (ஸ அ

ைல. (இவைர

) அவ கள ட

ைவ

ெதாட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி

வ னவ ப ட

ளாேனா அவ க

. பாள

,

. தா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

நப (ஸ

ெதா

ளா

ேக டா . நப (ஸ

?' எ

ேக டா க

ைல. ஆய

ேநசி கிேற

' எ

(ம

) இ

ைமய

6, அ தியாய

அ பா

(த

ைன இைற

ைவ

இைற ேள

, நா

பா

78, எ

(ரலி) அறிவ

த (ஸ . அ

எ ேபா

) அவ க

, ' அத காக எ

. அவ , ' அத காக நா

லா

) அவ க

' எ

ைம நா

ைபேயா தான த ம

றா . நப (ஸ

பாக

இட

தா .

) அவ கள ட , ' ம

ைகையேயா, ேநா

ைவ கவ

6171

மாலி (ரலி) அறிவ

அவ கேள!' எ ெச

78, எ

? இைற ன

ய சி

அதிகமான

கைளேயா

ைவ

ஏ பாடாக

அவ

ைடய

ெச

தைர

, ' ந யாைர ேநசி கிறாேயா அவ

றினா க

.191

6172 தா .

என வாதி

வ த) இ

) அவ க

, ' உன காக ஒ

ன (ெசா

)?' எ

றா க

யா

(எ

ைற நா

. அவ

(மன தி

, 'அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

சி

)

) மைற

' (' அ

கா

'


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 44 வ

எ எ

அ தியாய ) எ

6, அ தியாய

லா

78, எ

இைற

த (ஸ த

) அவ கேளா

வாதி

வைன) ேநா கி நப ல தா

நா பற

உ இ

தி

, ' நா (எ

யா

க தா (ரலி) அவ க

சில

(இவ க

' எ

றா

(நப (ஸ

யா

ேபா'

வ த

கள

ந உ பா

யா

வ ைளயா

வ வயைத கர தா

பைத) உணர வ

எ )

ைன

(த

(எ

. ' பன} மஃகாலா' ஸ

யா

) அவ க

த தா

நட தா க ட

த (ஸ

இைற

வ க

) அவ கைள (ஏெற

கிேற ஸ

த) இ

ேக சி

. இைற

. நப (ஸ

யா , ' ந

உம

. அ ேபா

வைர அவ

) அவ க

ேக டா க

டா க தா

நப (ஸ ஸ

கிவ கி

ர வல

, '

தா .

ெகா ேதாழ க

மாள ைகக

ெகா ெந

) அவ க

6173

உம (ரலி) அறிவ

இைற சி

. நப (ஸ

.193

றா க

பாக

றா

தி

அவ

ைடய

ைல. ப ற கிறாயா?' எ

ெத யாத ம களான) உ மகள

. ) அவ கள ட ), ' நா

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (எ

ைன ஏ

அவ க

) உ

அவைன

த கள

அவ க

ஸ . அத

ெபா

யான ெச

ெசா

னா

இைற

கல

னெவ

அவ க ெகா

யாதிட

ேட

யா

' எ

(மன தி

. உடேன நப (ஸ

லா

றினா க

னட ) ந எ

' (உ ஸ

ேக டா

, ' நா

ைக ெகா

) அவ க

ன கா

ன ட , ' ெம

ேதா

)

ழ ப

ெசா

ைலைய

ஏ ப

!)' எ

அவ

. ப

கிறா

உதி பா

) ைடய

நப (ஸ

)

?' எ

யான ெச

தா

கிேற

த ப

' எ

அவனாக (த ஜாலாக) இ

ைற மன தி

தா

திக

) வ

கி

றன' எ

யா

ேக டா க

. இைற

இவைன

றிவ ைவ

(அ

றா க

ல என தா

' எ

. 'அ

' எ

(ைஷ தானா

மைற

. உடேன நப (ஸ

வட ெகா

இ ப ர சிைனய

ேக டா க

பதிலள

, ' இவைன வ

, ' உன

ேசாதி பத காக) ஒ

அ தியாய )' எ எ

ற களா?' எ

ளவ

திக

த (ஸ

ைன

கி

.

ெபா எ

த ந ப

ேக டா க

(உ

தி

) அவ க . (அ

கி

, ' நா ேள

தா

த (ஸ

. (அ

44 வ

ர வல

'

ேப

த) உம (ரலி)

மதியள ப களா? இவ ெகா

ெம

) அவ க

ெபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய க , ' இவ க

ைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெகா உ

க படவ

பாக

ைல. இவ

ைமேய

6, அ தியாய

லா

(இ

அத

அவன இ

நட தன . (ேதா ட தி

) வ

பா

ேப

எைதயாவ

ேக

திக

தப த ஸ

க யாதி

ெபயரா உடேன இ

த (ஸ

) அவ க

யா

த ேப

ைழ த

இைற

வத

வ டேவ ைடய ப

தி

னா ெம

- எ

தா

றைழ ஸ

யா

வதா

. நப (ஸ

த (ஸ

, ' இேதா!

ேப

ச மர

நட கலானா க

ைவ த ேபா ைவ

) அவ க வ

ேப

ஹ ம

(வ தான

ச மர

வைத

அவ

ெகா

ெகா

ெகா

) அவ க

அவன டமி

யாதிட , ' ஸாஃப ேய!' இ

( தா

உைப இ

ேதா ட ைத ேநா கி

தி டமி டப

ைகய

கிைடேய த ைம மைற தா

ெகா

தா .

ைற) இைற

கிைடேய த ைம மைற

யா

இவைன

.194

றா க

உம (ரலி) அறிவ ெனா

த ைம

றா

6174

ைல' எ

78, எ

கஅ (ரலி) அவ க யா

ைலெய

. அ ேபா எைதேயா

கள ட இ

கிறா )' எ த நிைலய லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய கள

யாதி றினா

.

) வல


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெகா

டா

. இைற

அவ

(த

பாக

6, அ தியாய

ைடய உ

லா

(ஒ

ைற) இைற

லா

த ஜாைல எ ச

காமலி

க தா

அவ

ஒ ைற

அறி

அ தி

டா க

ெகா லா

(' வ ல

ேபா' எ

வ ைன

ெசா

. அ ேபா

லான) ' கஸஃ

றி

.195

, அ ' எ

ெகா க

அவைன

கைள றி

நா ண

கிேற அ

: பைத

.196

கிேற

:

ட ' இ ஸஃ' எ ெசா

ெசா

)

க தாைர

வைர) எ த இைற

லாஹ ஒ ைற க

ப' எ

அவ க

றா க

, ' (மகா ெபா

றி

ப றி (இ

அைடயாள ைத உ

( கா யாகிய) நா ெபா

றா க

நி

த பற

' அவைன

த ) . அவைன

. ஆனா

ள ேவ

அவைன

கிறா க றாத ஓ

' எ

ம கள ைடேய எ

ைமகளா

ைல. (இைற தி

பா

தா

தா .

) அவ க

ேக உ ய ெப றி ப

ததி

க தாைர எ ச

அவைன அ ப ேய வ

6175

த (ஸ

. எ த இைற

' அவ

ைம நிைலைய) ெவள ய

உம (ரலி) அறிவ

ப றி

கிேற

) அவ க

78, எ

ைவ அவ

எ ச

த (ஸ

லி

' நாைய

Visit: www.tamilislam.webs.com

இற தகால ர


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 வர

ேன

ெபா

' எ

ெபா

பாக

6, அ தியாய

அ பா

ைக

' இழி

பத

' வ ர ட ப டவ க

' எ

மனவ வர

வன

பாள களான) வதி

கள

அத (வ ஷய

வர

நப (ஸ கைள

யாம

) அவ க தைட ெச

, ' நா கிேற

கிவ

ெபா

ைமைய

ெசா

(வ ஷய

நா க

றினா க

.

ல ைத

ேச

பா

ய ப ட)

ேசர ) சில

. அத(ைன

அறிவ கைள

தைட ெச

ேவா . எ

ட)வ க

). ெதா

ரபஆ

ளன . (ேபா

கள ட

)

) த

க டைளய ெசா

ைக

,

இைடேய (இைற

(தைடயாக) உ

ைமைய

வ தேபா

(வா

மாத தி

கைள எ நா

!' எ உ

ல தா

அவ கேள! நா

) அவ கள ட

ளாகாம

வரவாக

' இைற

ைல. எனேவ (வா பத)

ள (இ

த தி

தவ ர (ேவ

கமான வ ஷய

கைட ப

தா . நப (ஸ

ட தாராேவா . எ

ன த மாத

' எ

6176

ல தா ளாகாம

அ ேபா

78, எ

(ரலி) அறிவ

வ னேர! உ

. ' காஸிஈ

.

ேபா ' எ

க டைளய

ைகைய நிைல நி

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க

கிேற க

னா .

). நா

. ஸகா ைத


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

. ரமளா

ெச

வ திலி

ேம

, (ம

ச மர தி

' எ

6, அ தியாய

இைற ெச

கா இ

த (ஸ

பா திர

; தா

ேனா

ைம நாள

6, அ தியாய

இைற

ேமாச

(ைய

றி

உம (ரலி) அறிவ

பாக

ெச

78, எ

த (ஸ பவ

களான)

ச ப ட பா திர

. உ

கிைட

ேபா

.

ைர கா

ைவ; ம

ஆகியவ றி

6177

) அவ க ம

ேமாச

க ) ெகா

.200

78, எ

பவ

ேநா

ைக (

கமாக அைடயாள ) ெகா

என இ

கா

ப பா

றா க

பாக

ேமாச

ேநா

ஊ றி ைவ க ப

சா ; ேப காத க

மாத தி

ஐ திெலா

(அவ ஒ

' ைடய ேமாச ைய ெவள சமி ந ட ப

ெகா )' எ

'இ ற ப

னா

ைடய மக

.

தா .

6178

) அவ க ம

றினா க

ைம நாள

கமாக அைடயாள ) ெகா

றினா க (அவ ஒ

' ைடய ேமாச ைய ெவள சமி ந ட ப

. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

'இ

னா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 மக

னா

என இ

ேமாச (ைய

6, அ தியாய

இைற

கள

ெபா (' எ

(மன

ழ ப திலி

கன

ைலேய

பாக

6, அ தியாய

இைற கள

ெபா (' எ

கன

ெபா

' (' எ

ெசா ெகா

மன ைல

தமா வ

ற ேவ

ட) ' ல ச

' எ

டா . மாறாக,

நஃ ஸ' எ

தா .

6180

) அவ க

ழ ப திலி

ெபாதி த) ' க ஸ மன

) யா

' எ

78, எ

த (ஸ

(மன

.

.202

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

றினா க

நஃ ஸ' எ

ற ப

6179

) அவ க

ெபாதி த) ' க ஸ மன

ெசா

78, எ

த (ஸ

ெகா )' எ

தா .201

உம (ரலி) அறிவ

பாக

றி

றினா க ) யா

நஃ ஸ' எ ' எ

ெபா

' (' எ

ெசா த

மன

தமா வ

ைல ஆள ேவ ) 'ல ச

' எ

டா . மாறாக,

நஃ ஸ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

ைலேய ஆள

என ஸ

ஹுைனஃ (ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

பாக எ அ

.

த (ஸ

இைற லா

றினா

(பைட தவ என அ

78, எ

). எ

6181

) அவ க

: ஆதமி ைகய

6, அ தியாய

இைற

தா

திரா ைசைய (' க ெபய

78, எ

த (ஸ

லா

, அ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

(மன த பக

' ) கால ைத ஏ கிறா

(இய க ) உ

ேவ கால

78, எ

. நாேன கால

.

தா .203

6182 றினா க

' எ

'

ெபா

ெகா

. ' ேமாசமான காலேம!' எ

ஏெனன

பாக

இர

) அவ க

ண யமான

டைழ காத க

றினா க

மக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

தா .

(பைட தவ

ட) ' அ

' எ

(கால ைத ஏசி )

).

தா .

6183

Visit: www.tamilislam.webs.com

றாத க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எ

இைற

ம க உ

த (ஸ

(திரா ைச ைமய

பழ தி

இைறந ப

றினா க

) 'அ

' (க

ைகயாள

' ண யமான

இதயேம ' அ

) எ

ெசா

கி

ண ய தி

' (க

றன . ய

)

.

என அ பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

ஸஅ அவ க (ஸஅ

78, எ

தா .

6184

அப தாலி (ரலி) அறிவ

அல இ இ

அப வ கா த

தா

உஹு

ேபா

த ைதயi ைர அ

தா

நா

நாள

6, அ தியாய

அன

தவ ர ேவெறவ

பண

) அவ க

பணமாகா

பதாக

' எ

78, எ

இைற

றியைத நா

, ' அ ெப

நைடெப றதாகேவ எ

. உ

றியைத கிேற

ஹா(ரலி) அவ க

க ேக ேட

. 208

தா . நப (ஸ

) அவ க

த (ஸ

ேக டதி

6185

மாலி (ரலி) அறிவ த

தா .

(ரலி) அவ க

அவ கள ட ) நப (ஸ

த ைத

பாக

) அவ க

(ைகப லி

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ . இ

ைல.

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 மதனாைவ) த

ேனா கி

டன

னா

ெச

அம

திய

தேபா

த (ஸ

ேக டா க ண ைய அவ க

ேபா டா க அ

. நப (ஸ

அவ க

காக

) அ த ஒ டக

, 'அ

த )

அதி

வ தேபா

ெகா

றநக

' அ

ேகா

மண (ஸஃப

ஏறி

நப ேய! எ

(அ

டன . ப ற

அைனவ

க நா

லா

ைண

கள யா(ரலி)

ண ைய

டா க

. பற

யா(ரலி) ஆகிய)

(சீரா கி)னா க

கியேபா இைறவ

ெகா

பயண ப

' மதனாைவ ெந

டவ களாக, எ

ெப

ைன ஸஃப

சிவ ைகைய

.

ைன அ

ைன) ஸஃப

அவ கள

யா(ரலி) எ

) ம

ஏ ப டதா?' எ

ஹா(ரலி) அவ க

ெச

நா

தி

, ந இ த

ெகா

வாகன தி

த ப டன . அ

(காய ) ஏ

ைல; ஆய

(

(நப (ஸ

தாவ வ

ஓ ட தி

இடறி வ

கீ ேழ வ

லா

, 'இ

அவ கள

' மதனாவ

ேபா

ஹா(ரலி) அவ க

) பாைதய

ஒ டக திலி

. உடேன அ

. உடேன அ ெப வ

' பாவம

கள

) அவ க

க தி

கட

ைணவ யா

த திைசைய ேநா கி நட

தி

(நப யவ கள

) அவ க

யா(ரலி) அவ கைள

வானாக! த

றினா க

அவ க பயண ப

ேதா . நப (ஸ

. (சிறி

) அவ கள ட

த இ

பணமா

கவன !' எ

ெகா

அவ கள

ஹா(ரலி) அவ க

தா க

) அவ க

இைற

ெச

ைணவ யாரான) ஸஃப

ெகா

நப (ஸ த

த (த

.

அைனவ ' மதனாவ ' நப (ஸ பண

Visit: www.tamilislam.webs.com

றநக ) அவ க

,

தவ களாக,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேபா றி )

(அவைன எ

றினா க றி ெகா

பாக

ேடய

6, அ தியாய

கள

னா . நா

த ைத) எ

றி

நப (ஸ

க!' எ பாக

78, எ

ெகா

கிேறா )'

வா

6186

ழ ைத ப ற த

ெபயரா

'அ

அைழ

காசி ' எ

) அவ க றினா க

6, அ தியாய

. அ

(அவ ட ), ' உ ைம நா

ேனா . எனேவ, அவ

அ ேபா

தி வைர இ

.210

(நப யவ க

ைழ

தா .

ெபய

ெசா

தவ களாக (நா

தா க

ஜாப (ரலி) அறிவ எ

. மதனாவ

, ேம ெபய

ழ ைத க

ைம ப

நப (ஸ

) அவ கள ட

, 'உ

ைடய மக

அவ காசி

(காசிமி

திடமா ேடா .

பேத காரண )' எ (ெச அ

, இைத ) ெத வ ர

.212

78, எ

' காசி ' எ

6187

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா

என

தா . ெபய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஜாப (ரலி) அறிவ எ

கள

ெபய த

த ைத) எ க

வைர ( ற

நப (ஸ

ெபயைர றி

றி

ெபயைர ந

காசி

ெபயைர ந )

என அ பாக

(

றி

ெபயரா

78, எ

ழ ைத

நப (ஸ

அவ

) அவ கள ட

த ைதயான) அவைர, ' அ

ேக ேடா .) அ ேபா ; ஆனா

, எ

ளாத க

(இ

றி

காசி

(காசிமி

றின . (அ

நப (ஸ

ைடய (' அ ' எ

' காசி ' எ

வாேற

) அவ க

, 'எ

காசி ' எ

றினா க

.

6188

-ஸ

) அவ க

ெகா

ெபயைர ந

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

78, எ

. அ

அைழ கமா ேடா ' எ

ெகா

ஹ ம

6, அ தியாய

' நா

ழ ைதய

ெகா

6, அ தியாய

ம க

) அவ கள ட

பாக

ழ ைத ப ற த

னா . அ ேபா ) ேக

நா

தா .

றினா க

. ஆனா ெகா

:

ளாத க

ைடய (அ .

தா . 214

6189

Visit: www.tamilislam.webs.com

காசி

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ஜாப எ

கள

அ தி ஒ

ெபய

லா

ன . அ ேபா

த ைத) எ

றி

அ ேபா

நப (ஸ க

றா க

த ைத (ஹ

வ தா க அவ க க

(இன ேம

ெபயைர நா

'அ மகி

ெச

மக

அவ

காசி ' (காசிமி சி

டமா ேடா ' எ

அைத

' காசி ' எ

ெத வ மா

தா .

ெபய

. 215

6190

(ரலி) அறிவ

அப வ

நப (ஸ

) அவ க

' (

) 'ஸ

மா றி

) அவ கள ட

, 'உ

ழ ைத

உம

. அ

, ' உ ைம நா அைழ

நப (ஸ

78, எ

. அ ேபா

, 'ஹ

ம க

) அவ க

6, அ தியாய

பாக

' எ

தா .

ழ ைத ப ற த

ெபயரா

றின . எனேவ, அவ

(ரலி) அறிவ

) எ

' (ெம ெகா

, 'உ

ைம)' எ ' எ

ண நல

றா க )

) அவ கள ட

ன?' எ

) அவ க

ப தன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா க ைல)

, ' (இ

. அவ , ' எ

றா . அத கள

நப (ஸ

ெபயெர

றினா . நப (ஸ

ளமா ேட

ப தா ைடேய (அவ கள

தா . (ரலி) அவ க

த ைத

ன ந

க த

.

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைத ஸய ம ேறா

இ உைச

பற த

அவ க

, அ

த ைத) அ

மாலி

நப (ஸ

ேநர தி

. உடேன அ

ழ ைதைய (வ ன?' எ

) அ நப (ஸ

ைவ க ப ட ெபயைர) அ அவ க

'அ

தி

(இன ேம

.

றினா

வாேற (

) அவ க உைச ) அவ

) அவ க

'

(

)

ழ ைதய

கவன க ப ட

'அ த

, ' இைற

)

(ேவ

வைர நப யவ கள

ேக?'

அவ கேள!

ழ ைதய

' என (த

மக

. (அ ெபய

தி ' (எ ச

பவ ) ஆ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (சிறி

ழ ைத எ

றினா . ' அ

ேக க, ' இ றினா க

ெபய

ழ ைத)

ேடா ' எ

பவ

நப (ஸ

. (தி ெரன) நப (ஸ

அவ கள

உைச (ரலி) அவ க பவ

தி ' எ

'

. அ ேபா

தா க

உைச (ரலி) அவ க

ப ய நப (ஸ

ைவ தா க

அம

ற, அ

தி

. அத

வர ப டா . அ ேபா

ம ய

மா

ன ைல

ேக டா க

ெபயெர

ெகா

நட த (ச பவ ) ஒ

தா .

ரபஆ(ரலி) அவ கள

ழ ைதைய

எ ) த

ஸாஇத(ரலி) அறிவ

உைச (ரலி) அவ க பய

தா .

இேத ஹத

6191

) அவ கள ட

னா

ம ய லி

) அறிவ

வழியாக

78, எ

ஸஅ

அவ க ப க ) தி

ய (ர

பாள ெதாட

6, அ தியாய

பாக

அறிவ

காததா

) நப (ஸ ' எ

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 றினா க

. எனேவ, அ

ெபய பாக அ

னா க

அவ

6, அ தியாய

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ெசா

' அவ

ல ப ட

ெபய

6, அ தியாய

ஸய

ஹ 'ஸ நா

(

) ப ரா (ந

தாேம ப

த ப

' (ெம

லவ

ற ெபய

தி

இைற

78, எ

என

) எ

ெகா

த (ஸ

கிறா ' எ

) அவ க

.

(ம களா

)

' ைஸன ' எ

6193

ய (ர

) அவ க

(ஹ

(ரலி) அவ க

நப (ஸ

தி

'

.217

னா க

அ ேபா

தலி

. எனேவ, அவ

பா டனா

தா

6192

(

த ைம

பாக எ

) அவ க

தா .

ைஸன (ரலி) அவ க அ ேபா

நப (ஸ

.

) அவ க ) எ

' எ

றா க

தா .

நப (ஸ ெபயெர

றினா . நப (ஸ

ைம)' எ

மா றமா ேட

, 'உ

அறிவ

) அவ கள ட

ன?' எ

) அவ க

. அவ , ' எ

'இ

வ தா க

ேக டா க ைல; ந

த ைத என

றா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

. அவ (இன ேம

ய ெபயைர

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அத

தன

மாய

நா

, இ

(இைறவனா (ரலி) உய இைற

தி

) த மான தி

கள

)

6194

பஜல(ர

) அவ க

அறிவ

◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட , ' தா

கிேற

6, அ தியாய த

78, எ

. என

பா

ப க ப

பா . ஆனா

ைல (எ

78, எ

னா

தா .

நப (ஸ

த களா?' எ

, ) அவ

) அவ க

ணநல

. 218

காலி

வா த

பராஉ இ

ப தா ைடேய (அவ கள

இ ராஹ (ரலி) அவ கைள

ஹ ம (ஸ

(த

அப அ

' (ஆ , பா

பாக

6, அ தியாய

பாக

சி

) அவ கள

ேக ேட

வயதிேலேய இற

இைற

தா

, நப (ஸ

,

ஹ ம (ஸ

) அவ கள

பேத இைறவன

. அத கவ க

டா .

பா வ

) அவ க

வா

என (இ ராஹ

னா

எ த

.)

6195

ஆஸி (ரலி) அறிவ

தா .

வ ) இ ராஹ (ரலி) அவ க

இற தேபா

இைற

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

) அவ க

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ' இவ எ

பா

பாக

6, அ தியாய

ஜாப

அ தி த (ஸ

(' அ

, நாேன உ

றினா க என அன

இைற

ெபயைர ந

லா

க தி

கிறா '

'எ

) எ

சா (ரலி) அறிவ

ெபயைர ந

றி

கீ

ெச

தா .

ெபயைர ந

கள ைடேய ப

அறிவ

78, எ

த (ஸ

றி

ைமய

6196 அ

(ரலி) அவ க

6, அ தியாய

)

ெசா

ெகா க

பவ

ெகா

. ஆனா

ளாத க

(காசி ) ஆேவ

,

.

' எ

. 221

பாக

78, எ

) அவ க

காசி ' எ

ஏெனன

தா

.220

றா க

இைற

ய ெசவ லி

தா க

. 222

6197

) அவ க

ெகா

ெபயைர ந

ைன தா

றினா க க

'

. ஆனா ெகா

டா . ஏெனன

, எ

ளாத க

ைடய (' அ . எ

, ைஷ தா

ைன எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

காசி '

கனவ உ

வ தி

டவ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 கா சியள இ

யா

. எ

ப ட ைத நரக தி

என அ பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

ஸா அ

என

ெகா எ

ெச

அவ

காக

த தா க

78, எ

ேற

. அ ேபா ேப

ெம ள

ெசா

கிறவ

6198 தா .

. அ

ழ ைதைய நா

ழ ைத

பழ ைத ெம

ேவ

ேற ெபா .

தா .223

ழ ைத ப ற த

ப ரா

நப (ஸ

) அவ க

ழ ைதய

தைன

நப (ஸ

) அவ கள ட ' இ ராஹ '

வாய லி டா க எ

னட

.

அவைன

.

ழ ைதேய அ

பாக

ேவ

அ (ரலி) அறிவ

ெபய

ஆ கி ெகா

ஸா(ரலி) அவ கள

6, அ தியாய

78, எ

ஃகீ ரா ஷுஅபா(ரலி) அறிவ (நப (ஸ

) அவ கள

கிரகண

ஏ ப ட

ழ ைதயா

. 224

6199 தா .

வ ) இ ராஹ (ரலி) அவ க

இற த அ

. 225

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இேத ஹதைஸ அ அறிவ

தா க

78, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ைற ெதா

(ஒ ன}

' எ

ைகய

சிற

இைறவா! வல

ைடய ப

) நப (ஸ

) அவ க

தைனய

வல , ஸலமா இ

ம காவ

ள ஒ

ைய இ

வ லி வ

மா

)

பைக) ெகா கைள

றினா க

ஹிஷா , அ

க ப ட இைறந ப ட

ேபா

இவ க

தி

:

யா

அப

ைகயாள கைள

வாயாக! இைறவா! (உ

நிைற த ஆ

தைலைய உய

தா த )

ஃப ப

கால தி

ச ஆ

கைள

! இேதா (வானவ ) ஜி

உன

வாயாக! 227

ஏ ப

6, அ தியாய

பாக நப (ஸ (ஒ

தா .

வாயாக! இைறவா! (க

ஏ ப ட ப

) அவ கள டமி

6200

ப ரா

ரபஆ ஆகிேயாைர கா பா

நப (ஸ

.226

6, அ தியாய

பாக

('

ப ரா(ரலி) அவ க

நா

) அவ கள ) இைற

78, எ

6201

ைணவ யா த (ஸ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

) அவ க

, ' ஆய

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 சலா

உைர கிறா ' எ

அைலஹி

ஸலா

ெபாழிய ேம

ஆய ஷா(ரலி)

, அ பா

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ பயண தி

(அவ றி

ெகா உைட பாக

இைறசா தி

ெபாழிய

) எ

' (அவ

ைண

கமாக) ' வ

யாதவ ைற (நப ) அவ க

78, எ

பா

றிேன

கிறா க

.

' எ

தாயா ) உ

ைடய)

தா க

ைல (ரலி) அவ க . நப (ஸ

ைணவ ய

சிவ ைக

ஒ டக

நப (ஸ

வ டாேத!' எ

6, அ தியாய

6202

தா .

தா . அ ேபா

(ஒ டக

லா

லா

க பதி

, (சலா

காவலராக) இ

(நப யவ க

. நா

றினா . 230

பாக

(ஒ

வ ர

. ேம

, ' நா

றா க

றா க

78, எ

) அவ க

) க

ணா

) அவ கள கைள

பா

, 'அ

பயண

ெபா

அ ைமயான ' அ பா

ஓட

. 231

6203

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஜஷா'

ெச

! நிதானமாக ஓ

ைவகைள (ெப

கைள)

ெச

!


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

தா .

) அவ க

என

'அ

ம கள ேலேய மிக

உைம ' எ

றைழ க ப ட ஒ

ைடயவராக வ ள

த ப இ

பா

மற கைவ க ப ட ப

வ தி

அவ க

(எ

), ' அ

உைமேர! ப

ெச

?' எ

கிற

ெகா ெதா

பா ைக

ெச

தி

னா

பாக

வ தா ேக பா க

உ தரவ

ெதள

க ப

அைழ க ப நப (ஸ

வா க . பற

. அ

தி உ

ட எ

சி

ம எ

. நப (ஸ

வ எ

வ . நா ெதா

ெச

த ய ப

அவ க

ைக நட

வா க

. 223

தா .

ரா ' (ம த

வைதேய அவ க

. ேம வ

த ைத) எ

, அ ெபய ப னா க

னா க

ெசா

றி

ெபயேர

லி தா

. அவ க

. (அ ெபய

ேபா

ைப

கிேற

வ ைளயா

தி

நி பா க

.

அவ

6204

'அ

) அவ கேள ெபய

அம

. அ ேபா

ேற எ

வாேற அ

அவ க

78, எ

யமானதாக இ

) அவ க

. தா

அத

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அல(ரலி) அவ க மிக

வா க

நி ேபா . அ ேபா

6, அ தியாய

அ பறைவ

. சில ேவைள நப (ஸ தயாரா

மா

. அவ

தா

தா க

கினா க

'அ

அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ரா ' எ

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ட ப டத கான காரண :) ஒ ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள ெச

ள வாசலி

(ேத யவா ' அவ

) ப

இேதா ப

ெதாட

அல(ரலி) அவ கள கிலி

த ைதேய! எ

6, அ தியாய

இைற

'ம

ெகா

டதா

என அ

னாதி ம

வ தா க

தி

(த

ைணவ யாரான)

) அவ க ப

' எ

டா க

. அ ேபா

வ தா க தி

றினா க

. (ப

. நப (ஸ ராேப! (ம

வ ,

றினா . தி

தா

)

) அவ க ண

. 234

6205 றினா க

வட

மிக

' (மலி

' வ

அ லா ) எ

பான ெபய , (உலகி ெபய

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ெவள ேயறி . அவ கைள

கிறா ' எ

ைட தவாேற ' அ

) அவ க

) அவ க சா

ைண க

லா

ெகா

நிைறய ம

78, எ

த (ஸ

ைம நாள

தம

த ம

நப (ஸ

கி

) அம

பாக

சா

நப (ஸ

ள வாசலி

அல(ரலி) அவ க

(ஏேதா காரண தி காக ) ேகா ப

எனேவ, அல(ரலி) அவ கள ட அலய

நா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ஒ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

லா

'ம

னாதி ம அறிவ

' ெபய கள பத

மிக

றின ' எ

ைதெயா இ

) அவ க

றி

ம க

டதா

.

) அவ கள சில

அறிவ

(' மலி

(அரச க

,

அ லா '

அரச

) எ

.

தா .

, தம நல . நா

நட த

ெகா

, ேவ

ர ப

வ சா க

ண வ

னா

ல தா ைடேய (உட

நிக

னா

தன

6207

உபாதா(ரலி) அவ கைள உட சி

(ர

ஷா

' ◌ஃபத ' நக

அம ர

மன த

ெபய

ஃ யா

..' எ

ைஸ (ரலி) அறிவ

த (ஸ

ஹா

வரான) ) ஷாஹா

78, எ

) ஒ

தா .

ேகவலமான

6, அ தியாய

இைற

'

அ லா ) எ

' (மலி

பாள கள

உஸாமா இ

றினா க

ேகவலமான ெபய , (உலகி

பாரசீ க ெமாழிய

வள க பாக

) அவ க

மிக ன

6206

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(இத எ

த (ஸ

வட

என அ

78, எ

க வ

ைன அம

நல ெச

க ப ட தி ெகா

றி) இ றா க

பயண ப

. இ

த ஸஅ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா அைவைய


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 கட

ெச

நட த

ேறா . அ த அைவய இ

தா . அவ

. அ த அைவய

இைணைவ பாள க லி கள (எ

ெகா த

(மா

க தி

) பா

கா

னா க

.

றி எ

அவ க

லா

மி

ைல. (ஆனா ெதா

' எ

ெகா

லா வத

வன

தன . இ

தா க

தி அ த அைவைய லா

கள

உைப த திைய

அ( த அைவய தி இற

ைமயாய

, ) அைத எ

ேக ட அ

ேம

கிள பாத க

ேபா

ேவா ட லா

அவ கேள! (இைத) எ

றா .

சலா லா

) அவ கைள ேநா கி, )

, அைதவ ட

ைடய (இ வ

' எ

ஆைன ஓதி த (ஸ

டா

த)வ க

கி அவ கைள அ

, அவ க

ைல தராத . உ மிட

உைப (இைற

றா . (இைத

, ' ஆ . இைற

)

. ேம

கா

ராவாஹா(ரலி) அவ க

வாகன ைத நி

கிற வ ஷய

ைர

, 'எ ) அவ க

அைழ தா க

ேக ட அ

' மன தேர! ந

ேவ

சக ) அ

தைலவ ) அ

, சிைல வண

(கால

(நயவ த (ஸ

. பற

ேவெறா

லா

ெபா தி ெகா

இைற

னா க

இைத

ஆகிய ப

ப ராண ய

டேபா

ைக

ெசா

த க

,

சக கள லி

லி க

(கவ ஞ ) அ

) வாகன

அ ேபா

(நயவ

த ைம

சிற த ற) அைவகள

(இைத)

ரவாஹா(ரலி)

அைவகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெவள ப

. ஏெனன

இைதெயா (ஒ

லி க

வைரெயா

அ ேபா

, இைற

ெதாட லா

இ ப

றினா க

ெசா . (இைத

அவ கேள! எ த

க லா

(அ ட

ச திய (மா நிராக அவ

ெகா

உைப எ

ல க டத

ட அவ

றவ

ஹுபா

ைலயா? அவ

உைப ெசா . அவைர ம

னைத

, ' இைற ன

ச தியமாக! இ த (மதனா) நகரவாசிக

) அவ

லா

வைர

, ' சஅேத! அ

ெசவ

பணமாக

வ தா அ

.

பயண ைத

உபாதா(ரலி) அவ க

த ேநர தி

ெகா

றா க

ெமளனமா

ெச

லா இ

ள யவ

க) ைத டைத

ெச

வாகன திேலறி

னா ' எ

க) தி வ

நட

இ ெச

ச திய(மா

கள

னi ைத ந

த ைத த

த க

,

அைனவ

உைப) ெசா

ேவத ைத அ

.

.

ேக ட) ஸஅ

றா க

அள

உபாதா(ரலி) அவ கள ட

இ ப

கிேறா ' எ

ெகா

ம க

தா க

) அவ க

அைத வ

கி தா கி

) அவ க

ேடய

த (ஸ

ஸஅ

(அ

ெதாட

த (ஸ

தி ெகா

, இைண ைவ பாள க

வ ) ஏச

இைற

அைமதி ப பற

, நா

கி ட அ . அ

லா லா

அண வ த உ

கள க

ேவ (இ த நகர தா

ஆ திர ப டா . அ

காரண ' எ

வழ

தா

. எனேவ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

ளய

கிய இ த

) அ த

தா

றினா க

அவ ம

ைவ பா

தப

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 இைற

த (ஸ

) அவ க

இைற

த (ஸ

) அவ க

லா

ைவ ம

அவ க

தா

ஆைண ேக ப இைணைவ பாள கைள ம

ெகா

பவ களாக

பவ களாக

தன . அ

(இைற ந ப

ைகயாள கேள!) உ

உய கள

நி சயமாக ந

ேவத

றா

ேம நிராக வ ள

லா

றினா

ைடய ெச

வ க

கள

. ேம

, உ

. (அ ேபாெத

நட தா

ைடய

தா

ஏராளமான

லா ) ந

ெபா

திமி க ெசய

கள

டத

ைம

:

இைற ந ப

ைக ெகா

) அவ க

வைர (அவ கைள) ந ம

ேபரா ற

ைம ெதள வாகிவ

ன உ

ேவத கார கள

த ெபாறாைமய னாேலயாகி. ஆய

அைன தி

:

ேக ப க

பவ களாக மா றிவ ட ேவ றன . (இ

03: 186)

லா

லா

இைண ைவ ேதா டமி

வல

ைகயாள கேள!) ந கி

பற ப அ

. (தி அ

(ந ப

தைமய லி

.

ைலகைள சகி

றினா

ேசாதி க ப

ள ப டவ கள டமி

நி தைனகைள நி சய கா

) ெதா

லா

தா க

ேவத கார கைள

, (அவ கள

ேதாழ க

, அ

வ ளவ

வ . (தி

ட ப லா க ஆ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள

பல ன த . தி

அவ கள ஆைணைய ணமாக,

02: 109)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ' அவ கைள ம ' அவ கள

வ ஷய தி

இைறவன டமி எ

வ ட ேவ

தம

த (ஸ

ைறஷி

தா

ேதாழ க

டா க ப

இைறம

லா

லி இைற ம

ைகதிகளாக வ தன . அ ேபா அவ

இ த வ ஷய ஏ பதாக உ இ பாக

கிவ

தி ெமாழி அள

தேபா . இைற

ன (அவ க

த (ஸ

வ டேவ

லா

தைலவ க ) இ

. எனேவ, அ க

' எ

78, எ

'

ட)

ப அவ க

கைள ைறஷி

ஆகிேயா

சிைற

உைப இ ன ச

லா

, ' (இ

லா

, எ

த ட , இ

றி, (ெவள

லா ைத ஏ றன . 236

6, அ தியாய

ேபா

) அவ க

ெச

. அவ க

இைணைவ பாள க

தைலவ கைள

ப னா க

(அ

) அவ க

ப ) ஆைண

யவ களாக, ேபா பாள கள

த சிைல வண ேமேலா

ைகெய

பாள கள

அழி தா ) தி

த (ஸ

.

ேபா

ெவ றிவாைக

ெப றவ களாக( தைலவ க

இைற

வைர அவ கைள ம

) அவ க

தைலவ கைள

அவ கள

பத

(தி டவ டமான நடவ

பைதேய வ ள கமாக

இைற

' எ

6208

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேதா ற தி

) லா ைத )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அ பா நா

அ தி

, ' இைற

(ப ரதி) உபாகர த

நப (ஸ

த களா? ஏெனன

) அவ க

எதி கள

பா ' எ

6, அ தியாய

அன ேமா

) அவ க பவ

அவ க

(அ

, த

மனாஃ ) அவ க

கைள அவ

) ேகாப ப

இ ேபா

ளா . நா

றினா க

. 237

78, எ

பா

பவராக

ஏேத

கா பாவராக இ

தாேர!' எ

, 'அ

ஒ வ

ஜஷா எ

ஜஷா! உன

(ெப

கைள) உைட

பாக

6, அ தியாய

வைர த

அவ

நரகி

தா க

. அ ேபா

பவ ) பா னா . அ ேபா

ேக

வ டாேத!' எ

78, எ

கா

) சிறிதள அ

தள தி

தா .

பயண தி

(அ

(க

ைலயானா

6209

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

, ' ஆ ; அவ

ப ேலேய உ

றி

பாக

தாலி

தா .

.

நரக ெந ெச

அவ கேள! அ

ெச

காக (த

ேக ேட

தலி (ரலி) அறிவ

தா

! ெம

றா க

ல ேபா. க

பா

பா

ஒ டக

(அவ ட ) நப (ஸ ணா

.240

6210

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவகைள

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ எ

தா .

) அவ க

றைழ க ப ட ஓ

அைழ 'அ

ெச

பயண தி

ெகா

வ டாேத' எ

6, அ தியாய

பாக அன நப (ஸ

றா க

'அ

பவ ' ஒ

தா . (அவ

ேபா

) அவ ட

நப (ஸ

ைவகைள உைட (இத

அறிவ எ

'அ

ஜஷா'

த) ெப

நப (ஸ

கைள

) அவ க

ைவகைள அதாவ

, ெப

கைள

6211 தா .

ஜஷா' எ இ

றைழ க ப ட ' பா

தா . அவ

) அவ க

வ டாேத!' எ கைள

அவ ட

ணா

ைற ஒ டக தி

பாள கள

ைமயான ெப ைவக

. க

. அ ேபா

(ஒ டக திலி

.

78, எ

) அவ க

ஒ டகேமா

ெம

ெச

மாலி (ரலி) அறிவ

தா க பா

தா . அ ேபா

ஜஷா' நிதானமாக ஓ

உைட

அ ைம பா

ஒ க

, 'அ றா க

அழகிய

ெப

சிேலைடயாக )

ெகா

வள

ெகா

க பா

ெகா

ஜஷா! நிதான ! க

டவராக த

ணா

.

வரான) க தாதா(ர தி

பா

) அவ க

ேட நப (ஸ

றினா க

) அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிறா க (க

:

ணா


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

78, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ைற எதி க

(ஒ இைற

த (ஸ

(வ வரமறி எைத

) அவ க

வர

நா

இ த

அ ட

78, எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

'அ த உ த

பதிலள

ற ப டா க க

. (தி

ேடா ' எ

திைர ஒ

ப வ

. உடேன

றி

ஏறி

) ' (பதி ஏ ப

)

. 241

றா க

றி

. அவ க

, ' இைற

எ ப ?)' எ பன

ேசாதிட க (ெபா

தா க

ைமயான வா

(ேசாதிட) ந

ஹா(ரலி) அவ கள

' ேசாதிட க

சில ேவைளகள

கிறேத (அ

பதி நிலவ ய

தா .

) அவ கள ட

வதாக) மதனாவ

6213

த (ஸ

ேசாதிட க

)

இைற

ல' எ

திைரைய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா .

பைடெய

6, அ தியாய

பாக

6212

ைற

ேசவ

த த

ப றி அறிவ

வ னவ ன . அத

ைதகைள ஜி காதி

சில

க அ

இைற ப

த க) ஒ

ெபா

அவ கேள! அ

(வானவ டமி ெகா க

ேக டன . அவ கள ட

ேபா

) ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாறாய

,

ைமயாகி

த (ஸ ேபா

ேள

) அவ க ேக வ

கிற

வ .

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ேசாதிட க எ

அத

6, அ தியாய

இைற

பற

( மா (ஒ ஒ

ஹிரா (

மி

6, அ தியாய

அ பா

நா கிேன

லா

78, எ

(எ

நட

ேபா

னட

தி' அ

ெகா

நி ேத

வ த அேத வானவ

அம

ெகா

(ரலி) அறிவ

கி

றன '

ேபா

(ஜி

பா

ேத

) வான

தா . தா . 247

தா .

) அவ க

' அதி

சிறி

னா(ரலி) அவ கள இ

தா க

. ' இரவ

ேநர ' ஆனேபா

.

. அ ேபா ணா

6215

நப (ஸ ல

. உடேன வான ைத அ

சிறிய தாயா ) ைம

. அவ கள ட ப

'

ேவத அறிவ

ேக ேட

ஆசன தி

(ரலி) அறிவ

) நா

றிெலா

) நா

) எ

அ தி

பாக

(ஒ

நா

ைகய

றினா க

ட ) என

ரைல

மிைடேய ஓ

என ஜாப

கல

6214

) அவ க

வான லி அ

78, எ

த (ஸ

இத கிைடய

கைள

.244

றினா க

பாக

அதிகமான ெபா

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

இர இ

தி

) அவ க

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 (ப

ைகய லி

வான வ

வதி

) அம மிய

அறி

வான ைத

பைட (

ைடேயா

பா

அைம )ப

பல சா

தவா

, இர

' நி சயமாக - பக

ளன' எ

மாறி, மாறி (தி

03: 190 வ ) இைறவசன ைத ஓதினா க . 248 6, அ தியாய

பாக

ஸா(ரலி) அறிவ

அ நா

நப (ஸ

நப (ஸ ஆ

தி

திற

மதனாவ

ைகய

த) அவ க ) அ

அ த

ெசா

றா க

. நா

அவ க

கிைட கவ ேற

. அ

பற

மதி ேக க) நப (ஸ

கிற

எ ப

) அவ க

) அவ க

றி

, ' அவ

.

இைடேய

காக ந ெச

(வாய

திற

தி ெசா

(ரலி) அவ க . அவ க றிய) ந ெச

ேத

. (ஏேதா ேயாசைனய

, ' அவ

ேக அ

(கதைவ ) திற

கள

கள ம

கதைவ ) திற ேத

பதாக (நப (ஸ

. அ ேபா

) அவ க

கிைட கவ ஒ

இ ந

தா க

ெச

காக (வாய

ேதா ட

த யா

ெகா

ேக டா . நப (ஸ

அவ

6216

தா .

) அவ க

) அவ கள

(தைரய

78, எ

ெசா திைய

ேகா னா . (நா திற

கதைவ ) க

;

'

தா க

.

க ெத வ

ேத

நப யவ கள ட க

Visit: www.tamilislam.webs.com

; அவ

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

கிைட கவ

உம (ரலி) அவ க ெசா

ெத வ

கிற

கிைட க வ ேத

. பற ெச

(ேநராக நிமி

) அம

ஒ அ

மா

கிைட கவ ெத வ அ

லா

. அவ க

ேவ (ெபா

அல(ரலி) அறிவ நா ஒ

நப (ஸ

ஜனாஸாவ

கீ றிய வ

றா க

திைய

ெத வ

ைமைய

78, எ

ேற

கிற

பவ

.)

) அவ க

றியைத

ப தி ஆவா

அவ

திற ேத

ெசா

அ த

) அவ க ேநரவ

. (கதைவ

, நப (ஸ

) உதவ

ைய

; அவ

. அவ க

ேநரவ

. அ

அவ க

த நப (ஸ

வ ெச

தா க

றா க

ேகா னா . (நா

ெகா கிைட கவ

. நா

' எ

றிய) ந ெச

திற அவ

' (என

6, அ தியாய

பாக

' எ

(ரலி) அவ க ந ெச

ேத

கதைவ ) திற

) அவ க

(கதைவ ) திற

' (அவ

தி ெசா காக(

மதி ேக க) சா

ெசா

தி ெசா உ

வ அ

ப ைதய

ந ெச

ந ெச

. அவ க

பதாக (நப (ஸ

நப யவ கள ட

தா க

ேபா

' எ

)

றா க

. 249

6217

தா . ) அவ க

கல

ெகா

(ஆ

(' பகீ உ

◌ஃக க ' எ

ேடா . அ ேபா

த சி தைனய

) இ

தா க

ெபா

அவ க . ப

ைமயவா ய

த யா

ன , 'த

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

தைரைய பட


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

கமா அ

றினா க

அ ேபா இ

ம க

(சில ), ' நா

. (ந

எள தா க ப சி வா

கா

இைற (ம

ேக டா க

த (ஸ

லற

றிவ

(தி

. நப (ஸ லா

ப ஆ

லற

கள

கிறவ

ெச

) அவ க (அவரவ

' (இைறவழிய

கைள ெம

78, எ

ைல'

, 'ந

யாம க

ெச

) வழ

)

வழி)

கி, (இைறவைன)

லபமான வழிய

ெச

ல நா

92: 5-7 ஆகிய) வசன கைள ஓதி

ைணவ யா

) அவ க

நபவ) ப

6219

ள வாசலி

சிறி

ேபசிவ

நா ட

யா ப

மாத தி

' இஃதிகாஃ ' இ

ச தி பத காக நா

ைவ பத காக எ

ஸஃப

ரமளா

அவ கைள ேநர

லா ) எ

' எ

) அவ கள

ஜி

. 250

6, அ தியாய

நப (ஸ

க படாத ஒ

(இைதேய) ந ப (ந

ெபா

ேவா ' எ

னா க

பாக

லா

ள , ந

வைக ெச

த மான

வ டமா ேடாமா?' எ

ெசயலா

நரகமா என .

தி

நப (ஸ

(ப

நா

ெகா

ள வாச ப

ஹுைய(ரலி) அறிவ தி

) ெச

தா .

கள தேபா

ேற

ெச

ல எ

தேபா

, எ

) அவ க

தா க

. நா

. (அ த) இரவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன அ நப (ஸ

ப )


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 அவ கள

(ம ெறா

ல ைத ஒ

கைள

அவ க

த (ஸ

த கள

பாக அ க ேம

(

ேபா

ெபா

' எ

லா

), இைற

ைத அவ க மகன

கள

(ச ேதக

வாேனா எ

நா

. அ த

ஆதமி ள

)

! (எ

றா க

யவ

ன வா

' ைஷ தா . உ

சா கள

த வ

(மன தன அ சிேன

78, எ கஃ ப

'

வ ைளயா நப (ஸ

6220 (ரலி) அறிவ

தா .

(' க ◌ஃ ' ) நப (ஸ

) அவ க

, 'அ

ேவ ைட

) அவ க ப ராண ைய

தைட வ தி தா க ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

;

) தய

. 254

6, அ தியாய லா

) அவ

கிறா

ெசா

அ த (ஸ

தன . உடேன

, 'ச

' (அ

) அவ க

வ தேபா இைற

ஹுைய தா

லா

) அவ க

ட) ஓ

கி வ

ேடய

பா

யா ப

ஹான

அ இ

ெகா

வைர

ஸஃப

. நப (ஸ

எைதயாவ

றா க

றன . நப (ஸ

வாக இ ண

ேபா

) '

ஸலமா(ரலி) அவ கள

வாய

றன . அவ க

றிவ

இர த நாள எ

ெச

ெப

(வ ய

அவ கேள!' எ ப

கட

ள வாசலி

) அவ க

) இ த வ

ைணவ யாரான உ த ப

சலா

இைற

)

.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 எதி ைய உைட

அன

' எ

நப (ஸ

தா

. மாறாக, அ

றவ

மிய

(

இவ

ஹ ம

பதிலள

) 'அ

; ப

(' ய ஹ ெமாழி

லா

' எ

ேத

. அவ

லா

றினா க

(இ லி

78, எ

றி

லா

லா

. ம ெறா

இைறவைன

இைறவைன கழவ

வ ஷய

ெமாழி பகரவ

கைட ப

ெமாழி

. அத கவ க க

தா .

ைல. (எனேவ, ைல)' எ

தா . கைள

அவ கள உம

) ேக க ப ட

' எ

- அ

6222

ஆஸி (ரலி) அறிவ ) அவ க

ைல

மின . அ ேபா

.

6, அ தியாய

பராஉ இ

மன த க

அவ கள ட

ெமாழி பக

தா க

பறி

தா .

இர

) ம

லி

ைண

6221

) அவ க

வானாக' எ

அவ , ' அ

நப (ஸ

கி

ைல. அ ேபா

' இவ

பாக

நப (ஸ

ைண

78, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

.255

றா க

6, அ தியாய

பாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 க டைளய

டா க

தைடவ தி தா க எ

. ஏ

க டைளய

1. ேநாயாள கைள நல 2. ஜனாஸாைவ 3. (' அ

மிய(வ லா

4. வ

'அ

ெசய

கைள

ட ஏ

வ ஷய

வ சா

லா க

(ஆ

ெச

கம

தவ

களாகிய) எ

1. ' த கேமாதிர ப

அண வ

ெம

தி

ெச

டாெமன எ

இைவதா :

ைண

) பதி

.

லா

அ)வ

ெமாழி

.

உைர ப

உத

அவ க

அண வ

' அ

பய

) ம

றினா

.

.

அைத நிைறேவ ற உத

. 3. அல

' எ

வானாக' எ

ெகா

6. அநதிய ைழ க ப டவ 7. ச திய

ய ேவ

.

ேக எ

(

ெதாட

அைழ ைப ஏ

5. சலா

ெச

.

தைட ெச

கார

'த

.

த ஏ

க வைளய

அண வ

. 4. ெம

வ ஷய

அண வ ப

இைவதா : ' 2. சாதாரண

அண வ

. 257

Visit: www.tamilislam.webs.com

5.


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

லா மிய

ெசா

'அ

ெமாழி

வதா

வ . உ

- அ

த (ஸ

மின

ெசா

. (இைத

ய ஹ

லா

ஹ ேக

(அ

லா

. எனேவ, ஒ

லா

ேக) எ

அவ

ைண

டா ப

(க

ைஷ தா

கிறா

' எ

)

, ெகா டாவ ைஷ தான டமி

ெகா டாவ வ சி

தவைர அைத

தாம

கிறா

.

லா

) ' ஹா' எ

தா .

6224

) அவ க

, 'அ

. ஆனா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

க லிமி

, யாேர

78, எ

லா

ெவா

எவேர

. ஏெனன

' (எ

லா

) ச தமி டா

6, அ தியாய

'

; ெகா டாவ ைய ெவ

லா

அவசியமா

பாக

லி

கள

றினா க

கிறா

ேக

லா

(ெகா டாவ யா என அ

) அவ க

, அைத

(' ய ஹ

6223

மைல வ

னா

78, எ

றினா க

லி

லா

) 'உ உ

க க

'

' (எ

சேகாதர ' அ க

ைண

அ ல

'ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா ப ' ) எ

ேக) எ


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 ெசா

காக) ' ய

(அவ உ

. அவ

ெசா

என அ

அன

லா

78, எ க

நப (ஸ

) அவ க

(' அ

. இ த

கி

பால

நிைலைய

ற ெசா ' (அ

சீரா க

னா

, ந

லா

) எ

ெனா

அவ கேள! இவ

ைலேய!' எ லா

' எ

(' அ

லி

லா

' எ

தா க

மின . அ ேபா

ெமாழி

றவ

ேக டத

லி

தா .

லா

பதிலள

லி

' எ

6225 இ

(' அ

இவ

லா

தா .

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

' இைற

.

றினா க

! உ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

றவ

காக ' ய ஹ

வழி கா ட

6, அ தியாய

பாக

ெமாழி பக

ேத

ைண

ெமாழி

நப (ஸ

றின க

றி) இைறவைன . உம

வானாக' என) ம

ைல. அ ேபா

) அவ க

) இைறவைன

அவ கள

. என

, ' இவ

அ த மன த , ம

(

ெமாழி

மிய

தா . ந கழவ

ெமாழி பகரவ

ைல. (எனேவ, ைல)' எ

. 260

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெமாழி

)


78.ew;gz;Gfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

னா

ெகா டாவ வ

கள

என அ

கிறா லி

ேக

ைண

றினா க

லா ஒ

ஒ பா

(க

ைஷ தா

' (எ

லா

ெவா

டா

ெமாழி வ

வதா

தவைர அைத தாம

சி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கிறா

லிமி

வானாக' என) ம

'

. ெகா டாவ ைய ெவ

, ெகா டாவ ைஷ தான டமி

எவேர அைத

, அைத

ஆனா

'அ

6226

) அவ க

மைல வ

மிய

த (ஸ

லா

ெசா

78, எ

' ஹா' எ

கிறா

. எனேவ, ஒ

லா

ம வ

ேக) எ

அவ

ச தமி

(' அ

அவசியமா

. எனேவ, உ க ட ப

.

கள . ஏெனன

) ெகா டாவ வ

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

,

டா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6

ப ரா

தைனக

பாக

6, அ தியாய

இைற

லா

த (ஸ

(

பைட தா

79, எ

6227

) அவ க

மன த ) ஆதைம அவ

. அ ேபா

அவ கள

அவ கைள

பைட தேபா

, 'ந

வானவ க

சலா

கம

வா உ

ைத க

ேக

ச ததிகள

இைறவன றினா க

(

ெகா

. அவ க

அதிக ப யாக

ெசா

)

(உ (த

னா க

' எ ெச (

கள

பதிலி

, அ

கம

தா

(பதி கள

இைறவ

ெசா

), ' அ

ஸலா னா க

)' எ

) ' இைறவன

ைம நாள

.

நிலவ

. எனேவ, (ம

ெகா

) ெசா

வ தி

களாக இ

அம

. அவ க

. ஏெனன

) எ

, அ க

(வானவ கள ட

ைண

ெச

சா தி நிலவ க

'

ேக உ ய (அழகிய) உ

உயர

கம

ஆத (அைல) அவ க (உ

றினா க

கம

னா

. அ

அைல

வாேற '

. ' சா தி வானவ க

ைண ) ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ க தி

பதி பைத

)


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ைழபவ க

ைழவா க

. ஆத

பைட

என அ

(உ

ெவா வ தி

)

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .

லா

' ஹ ஜி

டா க

(அ ேபா

) 'க

இைற

த (ஸ

அ ெப

அ '

கர தா பவ

லாஹவ

ேச மா

. நப (ஸ பா

ப டா க

அ ெப

அ ெப

ேடவ

த (ஸ

தம

கி

றன.

த அழகான ெப

ைண

பா

திய

தி

) அவ க தா க

தி

அழ பா

◌ஃப

அவ

தேபா

. உடேன ◌ஃப

கவ டாம

அம

வ தா . அ ேபா

ண ப

(எ

நப (ஸ

ெணா

ேக

ெப தி

டா க

) அவ க வாகன தி

வாகன ைத நி

க வள க

) அவ க

பைத

னா

தா . அ ேபா

ேநா கலானா . அ த

ைண

தா

வைர (மன த )

தா .

அள பத காக

ல ைத

வ தி

ெகா

அழகானவராய

) அவ கள ட

ைண

தி

அ ேபா

மிக

க வள க

ஆ ச ய ைத ஊ அ ெப

) அ

அ பாைஸ

. ◌ஃப

மா

ைற

(ரலி) அறிவ

ேபா

கால திலி

6228

அ பா

சேகாதர ) ◌ஃப ம க

79, எ

(' வ ைடெப ெகா

ஆத (அைல) அவ கள அழ

6, அ தியாய

பாக

(அைல) அவ கள

லி

அவ

◌ஃப கவாைய க ைத

. , ' இைற

அவ கேள! அ

லா

அ யா கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 வ தி

ள ஹ , எ

வாகன தி ெச

தா

அவரா அ

(நிைறேவ பாக அ

)' எ

மா?' எ தா க

79, எ

6229

(ரலி) அறிவ

' எ

கடைமயாய

) அவ க

றினா க

. அவேரா வய

. எனேவ, நா

ேக டா . நப (ஸ

பதிலள

ைற) நப (ஸ

(ஒ வ

நிைறேவ

ச யாக அமர இயலா

6, அ தியாய ஸய

த ைதய

அவ

தி தவ ;

சா பாக ஹ

) அவ க

, 'ஆ

.5

தா . , 'ந

. அ ேபா

சாைலகள ம க

அம வைத

, ' இைற

தவ

அவ கேள! நா

அமராம

க இயலா

. அ

(அம

தா

பல வ ஷய

கைள) நா

அமராம

க இயலா

. அ

(அம

தா

பல வ ஷய

கைள) நா

ேபசி ெகா அம வ

கிேறா ' எ

தா க

ஆகேவ

' எ

அவ கேள!' எ பா

காம

றா க எ

றினா க

றி

நப (ஸ தா

. ம க

தா

தி

தராமலி

) அவ க

, சாைல

, ' சாைலய

வ னவ ன . நப (ஸ

) பா ைவைய

ெசயலாேலா)

. அத

) அவ க

ெகா

, சலா

அத

உ ைமைய

உ ைம எ , ' (அ நிய

ைர ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ெகா

ன? இைற

ெப

, (பாதசா க பதி

) ந

, ' (அ

கைள ெசா , ந

லாேலா

ைம


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ப

க டைளய

பதிலள

அ க

'அ

79, எ

நப (ஸ ஸலா

ஸலா

) அவ க அல

(அத

உ ைமக

) ஆ

' எ

டாக

' நி சயமாக அ

(அவ கைள

கள

லி

லாஹி, வ

நப

வ ர

இபாதி

லாஹி

ப றி ) ெதா

னா

ஸலா

னா

உ ம

டாக

ேவ ' ஸலா ' (சா தியள பவ

ெதா

ைகய

, வ த

ப ய பா

லாஹி வ பரகா ஸாலிஹன' (ெசா வண க

பாரா

ஹு, அ , ெசய க

, ெபா அ

டாக

லா

) எ

கைள ேநா கி கிறா

' அ தஹி

ஸலா ஸலா

'

. (வானவ ) ஜி

) ஆக இ

ேபா

ல,

வ ◌ஃ லான

சா தி உ

ெதா

ேபா

அலா ஜி

அலா ◌ஃ லான கம

) அவ க

ஸலவா ம

ஸலா

லா . இ

லா

தா .

லாஹி க ல இபாதிஹி, அ

றிவ ேதா . நப (ஸ

ைகக

அலா மகாயல, அ

சா தி உ

காண

(ரலி) அறிவ

6230

(அ யா க ம

.6

தா க

லா

, தைமய லி

6, அ தியாய

பாக நா

ற தி

ப,

. எனேவ,

யா

அைல க அ

அைலனா வ அலா சா

த எ

லா

ேக உ யன. நப ேய!

Visit: www.tamilislam.webs.com


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ

கள

சா தி

கள

டாக

) எ

ள அைன

லாய லாஹ இ

நா

அ யா

இைற

பாக

ெப யவ வன

என அ

. ேம எ

79, எ

த (ஸ

, நட தலி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

79, எ

ஏ பட ம

றினாேல வான றினா க அ

லா

ைவ

மிய

என அைம ஹ மத

தவ ர ேவ

,

ஹ ம (ஸ

) அவ க

தி

) எ

கிேற

ளலா ' எ

மாக!

சா தி . 'அ

ஹு

யா

மி

அ ற

லா

ைல வ . பற

.9

றா க

6231

) அவ க

(

தைனைய ஓதி ெகா

6, அ தியாய

ெப

யவ

ஆவா க

பாக

அைனவ

சலா

லாஹு வ அ

கிேற

சிறியவ

ல யா க

ல யா க ல

தி

நா ய ப ரா

வ ந

. இைத ந

ஹு' (வண க தி

தா

லா

வ ற

உ வர

லா

றினா க ெச

பவ

) சலா

'

அம (

கம

தி

பவ

) ெசா

தா .

6232

Visit: www.tamilislam.webs.com

, சி .10

வன

,


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ

இைற

வாகன தி அம

தி

ெசா

என அ

த (ஸ ெச

பவ

பவ

) அவ க நட

ெச

, சி

' , நட

ெப

ெச

பவ

வன

(

தலி

) சலா

(

தலி

) சலா

.

பாக

6, அ தியாய

இைற

வாகன தி

79, எ

த (ஸ ெச

அம

தி

பவ

ெசா

.

பவ

தா .

6233

) அவ க நட

, சி

பாக

6, அ தியாய

இைற

79, எ

த (ஸ

ெப யவ

றினா க

ெச

பவ

வன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சிறியவ

பவ

வன

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

என அ

றினா க

, நட ெப

ெச வன

பவ

தா .

6234

) அவ க , நட

'

றினா க ெச

பவ

'

அம

தி

பவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

, சி

வன


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ெப

வன

என அ

(

6, அ தியாய

பாக

பராஉ இ

த (ஸ

க டைளய

79, எ

) அவ க

டா க

மியவ னா

'அ

அவ ) எ

.

6235 ஏ

தா . வ ஷய

வ சா

லி

கைள

கைட ப

. 2. ஜனாஸா கைள

லா

' (எ

காக ' ய ஹ ம

ெமாழி

அநதிய ைழ க ப டவ

. 7. ச திய

ெச

தவ

(ப

வனவ ைற

ெச

பா திர தி

லா

லா

' (அ

லா

லா உ

ெச

க வ

) த

தா க

.

ேக) எ க

ைண

. 5.

. 6. (ம கள ைடேய) சலாைம

டாெதன) தைடெச . 2. (ஆ

ெதாட

உத

அைத நிைறேவ ற உத

ப அ

. 4. நலி தவ

ஒ தாைச ெச

பர

1. ெவ ள

ெசா

. (அைவயாவன:)

1. ேநாயாள கைள நல

ெசா

) சலா தா .

ஆஸி (ரலி) அறிவ

இைற

3.

தலி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

. .

கேமாதிர

Visit: www.tamilislam.webs.com

அண வ

. 3.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ெம

தி

அண வ

. 6. எ

திய ப

6, அ தியாய

பாக அ ஒ

அம வ

லா வ

ேக டா . நப (ஸ

அறி

கமானவ தா க

இைற

லி

இவைரவ ெச

யலாகா

அண வ

த ப

. 5. அல

அண வ

கார

.11

) அவ க

தா . லாமி(ய

கள )

, ' (பசி தவ

அறி

மிக

சிற த

) உணவள ப

கம றவ

சலா

ெசா

?'

, உம வ

மா

' எ

.12

6, அ தியாய

(ரலி) அறிவ

உம

பாக

ேபசாம

6236

) அவ கள ட , ' இ

பதிலள

. 7. த

அண வ

79, எ

நப (ஸ

. 4. சாதாரண

79, எ

த (ஸ

6237

) அவ க

சேகாதர ட

அவ

றினா க (மன

மதி க ப டத , அவைரவ

.) இவ க

தாப

' ெகா

. அவ க இவ

சலாைம

) இ

க தலி

நா வ

தி ெசா

ேம

ச தி ப

ெகா

வ . (இ

வத

பவேர சிற தவராவா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 என அ

அறிவ

(இத

கிறா க இைத நா

அன

ஷிஹா

ேள

இைற ப கால

(அ

79, எ

ஸு

உையனா(ர

) அவ க

(ம காைவ

ம ள ப

ள ெப ற

ைற

ெச

) மதனா

வா வ ( ேத

னட

) அவ க

தி

ேக

(

ெத

. நப (ஸ ஒ

கிய ச த ) அவ க

வன

ேலேய ந

என

ப தா

திய )

ப தி

.

) அவ க

மணாளராக இ

. ம க

ெச இ

ளா க

றி

(இ த வசன )

ைஸனப

ட ேநர

. அ

த (ஸ

தா

(எ

ேத

) உ

(ரலி) அவ கைள இைற ெதாட

வ தேபா

அறி தவனாய

காக) ம கைள அைழ தா க

ெவள ேயறின . அவ கள

. ப தா ெதாட பான வசன

நாேன மிக

தா ப திய உறைவ

த (ஸ

) அவ கள டமி

) அவ கள

கஅ (ரலி) அவ க

ஆர பமாக அ

(ர

தா .

ேசவக

றி

(வலமா - மணவ இைற

6238

த (ஸ

அவ க

ைன) ைஸன

மண

) அவ க

ள ெப ற

உைப இ

ஃ யா

.

. இைற

நா

வரான)

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ வய

:

6, அ தியாய

பாக

தா .13

சா (ரலி) அறிவ

பாள கள

ெசவ ேய

சா ப

லாம

)

தன . அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

தேபா வ


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ெவறிேயற நா

அவ க

அவ க

தி

ெவள ேயறிேன

நட ேத

நிைல ப எ

பத காக இைற . இ

வ தா க

ண யவா

. நா

வ தேபா

அ த

ெகா

தா க

வ தா க அவ கள

தன . அ ேபா

பாக அன நப (ஸ

. ைஸன (ரலி) அவ கள ட

லாம

ப ேன

டா க

தி

கைல க

ெச

ட இைற

தி

த (ஸ

அ த

(ம

மாலி

) அவ க

தி

அறிவ ப

ப னா க

ெவள ேயறி

. நா

ெச

33: 53 வ )

மிைடேய நப (ஸ

6239

அவ க

ைஸன

) தி

) ஆய ஷா(ரலி)

.14

79, எ

)

வன

வன தம

ல தி

ேகேய அம

ப தா ெதாட பான (தி . உடேன என

) அவ க

. அ

ெகா

அவ கள

. (இ ேபா

வ தா க

. அ ேபா

தா

ெவள ேயறி பா க

ப ேன

நிைன

ள ெப ற

6, அ தியாய இ

ப ேன

திைரய

நிைல ப

அவ க

இைறவசன

தி

வன

நட க, நா

அைறய

(ைஸன

வன

பா க

) அவ க

) அவ க

. இைத

அைறய

த (ஸ

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

.

அவ க

ெவள ேயறிய

. இைற

ெவள ேயறினா க

த (ஸ அவ க

. நா

) அவ க

. பற

இைற

ப னா க

திய

த (ஸ

தா . (ரலி) அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மண

ெகா

பற

ெச

(எ

அவ க எ

ைல. இைத

அவ க

அம

அ த வ

சில

எ )

தா

திைரய

டா க

ெச

(வ

அ ேபா ேம

, உய ல

தா க

கள

வ தம

தவனான அ (அைழ ப

) பற

த) நப (ஸ

. (அவ க

லா

றி)

தயாராவைத எதி பா

காக உ

என) ந ெச

ேநர தி றி

ேத

ெச

றா க

அவ க

எ நா

நப (ஸ

ைழய

) அவ க

)

)

) அவ கள ட . அ ேபா

.

றன .

) நப (ஸ

(அ ேபா

)

, ம க

ெச

) நா

,

(ெச ) அவ க

ேபாேன

.

(ஹிஜா )

.

உண

சில ேப

மிைடேய நப (ஸ

) வ

வா

அ த

டைத ) ெத வ

ைழ தா க

என

நட

கைல

ெச

. ஆனா

ெச

தன . நப (ஸ

சில

. (ெவள ய

. (சிறி

ெவள ய

ெகா

) அவ க

ம கள

தா க

) உ

கா டலானா க

நப (ஸ

றேபா

ைழய வ தேபா

ேடய

ேபசி

ேபா

டேபா

ெகா

. (ம

(வலமா - மணவ

ேகேய) அம

ெச

)

ெகா

நட தா க

(வ

அம

தயாராவைத

) அவ க

ம றவ க

ம க

லாம

வத

தபா

நப (ஸ

டேபா

' இைறந ப

ைழயாத க

அ (அ

. ேபசி

ெகா

வா

மதியள

ேக கா

அைழ க ப க

ைகயாள கேள! நப ய

. அ

ேபா

(நப ய

க ப டா

) இராத க ைழ பதி

ல தி

, அ ேபா

. மாறாக, (உண . சா ப

ஆ வமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தயா ;

த வ டாத க

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நி சயமாக உ உ

கள ட

ெவ க ப அ

அ தி

கள ற அவ

வதி

தள பவ

தாள கள ட ெச

உம

(தி

ெச

ற ேநா கி

இரவ

கிேற வத

79, எ

க தா (ரலி) அவ க

. ஆனா

(இய ைக

லா

. ஆய

, இதைன

ேவா ச திய ைத

எ (நம

ள னா

.

:

ைல' எ

வத , 'வ

ேபாக

தயாராவ

) மா

ச ட

தாள க ேபா கிைட கிற

. 15

6240

ைணவ யா

ைல. நப (ஸ

ெவள ேய ெச யதி

தா

இ த ஹதஸிலி

) அவ கள

வா க யவ

) எ

, அ

கி

33: 53 வ ) வசன ைத அ

ஆ )

மதி ேக க ேவ

ைணவ யைர ப தா அண ய எ

கிறா . ஆனா

(அைவய லி

6, அ தியாய

நப (ஸ

ேவதைன அள

( கா யாகிய நா

கா டலா ' எ பாக

நப

ெவ க ப

ைல' எ

லா

'வ எ

இ ெசய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ெசா

த (ஸ க

, (அ ேபா

) நப (ஸ

) அவ கள

) அவ கள ட , ' த

ேவ அவ க ) அவ க

ைணவ யரான நா

கடைன நிைறேவ

திற த ெவள யான) ' மனாஸிஉ' எ

. (அ

மிட தி

தா .

(ஒ க

வத காக ஊ ெச

பா ஒ ஒ

ேவா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

க கா

)'

) ெவா

நா ற தி


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 (ஒ ெச

நா

நப யவ கள

அைவய நா

அம

தி

அைடயாள

ேவ

ெம

ெகா

நப (ஸ

ட) நப (ஸ

(அ

தவ

ச டமா க ப ட

தா ெப ' எ

பா

, அ

, 'ச அ

லா

தாேவ! த

கைள

ள ெபற ப தா ெதாட பான

தா . ஒ

) அவ க ேமாதி

) அவ க

ேப) அறி தி

. பற

(அ

தா . அ ேபா

6241

அைறகள

தா . நப (ஸ

அவைர

ப தா ச ட

றினா க

ஸஅ (ரலி) அறிவ

தைலைய அவ க

(

ேடா ' எ

79, எ

ஸ ஆ(ரலி) அவ க ணாய

.16

ள னா

) அவ கள

பா

தா ப

உயரமான ெப

த உம (ரலி) அவ க

6, அ தியாய

பாக

. அவ

ற ேபரா வ தி

வசன ைத அ

ைணவ யா ) ச

ல) ெவள ேயறினா க

இ த

வார தி சீ

தா க

வார தி சீ ப னா

கைள ) பா

ஈ வலி

ெகா

, 'ந (

றா க

றி

க ேந

. (அவ

வழியாக ) பா உ

க எ

வழியாக ஒ

இ எ கிறா

. அதனா

பா

தைத

திய

பத காகேவ அ

. 17

Visit: www.tamilislam.webs.com

பைத நா ேப

.

மதி ேக ப


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

நப (ஸ

(இைத

) அவ கள

ட) நப (ஸ

ைனக

'

)

இைற

வ பசார தி

வா

வ பசார

கி

ெச

யா

என அ இத

கிற

நப (ஸ

பா

ைன

'

அவைர ேநா கி

ெச

பா

றினா க ப

ெச

ேபா

தா .

' அ

.

(அவ

' எ

வ பசார வ பசார

ண ைவ

தி

ளா ம

. அைத மன த க

நா

(தவறான) பா ைவயா

) ேப சா

இைவ அைன ைத

. மன ைமயா

ட . நா

கிற

; இ ைச

கிற

. அ

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அறிவ

நா

ைக இைறவ

. (ம ம உ (பா

வழியாக எ

6243

. ம ம உ

றி

நளமான அ ப

) அவ க

றன.) க

வ பசார

ெபா

79, எ

த (ஸ

ெத யாம

மன த

அைட ேத த

கிற

) அவ க

' அவ

6, அ தியாய

ெச

தா .

அைறகள

த ேபானைத இ ேபா

பாக

ெகா

6242

மாலி (ரலி) அறிவ

அன வ

79, எ

பாளரான இ

) அவ கள டமி

தா . அ பா

(ரலி) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

கிறா க அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

: ள இ த


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஹதஸி

ற ப

ேவெறைத ம ேறா

ளைத வ ட

நா

அறிவ

காணவ பாள

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ ேக

ேபசினா ெசா

ெதாட

வழியாக

79, எ

கா டாக

இ த ஹத

.

6244

(சைபேயா ந

6, அ தியாய

ஸய

நா

சா கள

, அ

அயலா

ைற சலா வள

கி

அவ கள ட , என

79, எ

ெகா

ைழய அ

வா க

. ஏதாவ

வத காக) அதைன

மதி

வா

ைத

ைற தி

6245

(ரலி) அறிவ அைவெயா

பத றமைட தவைர

ஆனா

.20

வா க

பாக

ைல. 18

றினா

(ம க

பாவ

தா .

) அவ க

) சலா

சி

ேபா

(அவ கள அ

அ வ

மதியள

தா . றி

அம

தி

ேத

. அ ேபா

ஸா(ரலி) அவ க ைழய)

க படவ

, ' நா

ைற அ

ைல. எனேவ, நா

தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

உம (ரலி)

மதி ேக ேட பவ

ேட

. . ப


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உம (ரலி) அவ க

(உ

கைள நா

வரவ

(எ

ன ட ) ேக டா க

ைல' எ

ைற அ நா

தி

ப வ

அவ

பவட

லா க

ேட

அத

ெகா

வரேவ

' எ

க படவ

த (ஸ அ ேற

. அத

யாேர

ைல. எனேவ, 'உ

கள

க படாவ

டா

உம (ரலி) அவ க

றினா க

றா க

) அவ க

மதி வழ

நப யவ க ' எ

கள ட )

, ' (த

மதியள

அவ

றினா க

ெசவ ேய றவ

நா

, ) இைற

வா

ேதேன) ஏ

ப)த

. இைத நப (ஸ

கள

,

)

ளாரா?' எ

.

(அ

கி

த) உைப இ

மதாைணயாக! ம கள வா ' எ

நா

ெசா

னா க

இேத ஹத

மதி ேக

' எ

சா சிைய

ேக டா க

. (ஏெனன

லி இ

. அத

என

மதாைணயாக! இ(

அவ கள டமி

. ஆனா

ைற அ தி

'அ ந

மதி ேக ேட

வர ெசா

றா க

மிக

. அ

சிறியவேர உ நா

ஸா(ரலி) அவ க ' எ

கஅ (ரலி) அவ க தா ட

ம கள ெச

உம (ரலி) அவ கள ட

ம ேறா

அறிவ

பாள

ெதாட

, 'அ

லா

(இ ேபா

வ சா சிய

ெசா

ேத

. எனேவ,

சிறியவனாக இ

' நப (ஸ

) அவ க

ெத வ வழியாக

ேத

வா

' வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ல)


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நா

இைற

த (ஸ

அவ க

'அ

ஹி ! தி

வா

ேக டா க

தா .

) அவ க

பா திர தி

றா க

(அவ கள

பா

ெச

இ க

ல தி

டா க

, ' அவ கைள எ

)

ைழ ேத

. உடேன (எ னட

அைழ

ெச

(இைற

த (ஸ

. அ ேபா

அவ க

அவ கைள அைழ ேத ) அவ கள

) இ

மதியள

அறிவ

தா .

ல தி

. அவ க

(அைழ ைப

ைழய அ

க ப ட

. பற

மதி

அவ க

ைழ தன . 22

6, அ தியாய

பாக ஸாப

(ஒ

ைற) அன

ெச இ

றேபா வா

தா

79, எ

னான(ர

அவ க ெச

.

னட )

.

அவ கள ட

) வ

6246

ைண வாசிகள ட

' எ

எனேவ, நா ஏ

79, எ

6247

) அவ க இ

மாலி (ரலி) அவ க சலா

வ தா க

ெசா ' எ

னா க

சி

. ேம

றினா க

வ கைள

கட

, ' நப (ஸ .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

79, எ

ஹாஸி

ஸலமா இ

' நா

இ 'எ

ெவ

தா

ேப

ச ேதா ட தி

கைள

சிறி

வா ேகா வ ள

தி

ஜி

அதி

79, எ

. அத

) த

சலா

க ெசா

காரண தினா

ேபா . ஜு

ஆவ

உ ெகா

அவ க

ளாஆ' எ கிைரய

பா திர தி

தா

ேபா ' எ

ள '

வா . நா

ேபா ; காைல உணைவ

இ ஜு

வா . அ

ேவா . அ ேபா தா ப

நா ன

அவ

க நா

ேவா .23

6249

தா .

) இைற

உன

பய ரா

, அைத ஒ

அ த சிேயா

ேக ேட

மதனாவ

ைவ பா . அத

6, அ தியாய நா

ெச

பவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ஒ

தா . அவ

றினா : சியாக இ

?' எ

ப , (அ

கிழைம) மகி

மதிய ஓ பாக

வர

) மகி

, 'ஏ

ைமைய அைர

அ த உணைவ எ (ெவ

இ ஆள

ெகா

) அவ க

(மிக

றினா . நா

ெதா

தனா (ர

கிழைம அ

ஸஅ (ரலி) க

6248

த (ஸ

சலா

) அவ க

உைர கிறா ' எ

(எ

ன ட ) ' ஆய ஷா! இேதா (வானவ )

றா க

. நா

, ' வ அைலஹி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸலா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ர

லாஹி' (அவ

ெபாழிய

) எ

கிற க

பா

ம ேறா (

அறிவ

(பதி ' எ

ேனா

அறிவ

இைற

, ' வ பரகா

79, எ

ஜாப (ரலி) அறிவ

தா .

த ைத (ஒ

நப (ஸ அ

?' எ

அத

நா றா

பாக

நா

ேக டா க , ' நா

தா

என

, ' நா

ைண பா

) அவ கள ட

காண ப

வழியாக

ெசா

வழ கிற

காதவ ைற ேன

. ) எ

.

இ த ஹத

.24

6250 க ேவ

ெச

கதைவ

ய த

த ஒ ேன

கட

வ ஷயமாக

. அ ேபா

அவ க

. ' எ

...?' என அைத வ

6, அ தியாய

லிவ

ஹு' (இைறவ

) ெகா

) அவ கள ட

இைறவன

த (ஸ

றினா

பாள ெதாட

6, அ தியாய

பாக

சா தி

சலா ) ெசா

தலாக) ஆய ஷா(ரலி)

79, எ

ேற

. அ ேபா

பாதவ கைள

நப (ஸ ேபா

) அவ க றினா க

6252

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ' நா .

நா

, ' யா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

நப (ஸ

) அவ க ' எ

, ' பற

அம

தி

பாக

6, அ தியாய த (ஸ

உன க சலா ர

79, எ

நப (ஸ

(பதி

(ஒ

ண வ னா

நா

அம

தி

, அதி

, ' வ அைலஹி

இைற சா தி ேன

அவ

ஸலா

ைடய க

ைண

. 31

6254

ைதெயா

ெகா

ன ட , ' (இேதா வானவ ) ஜி

. நா

சலா ) ெசா

79, எ க

) எ

றா க

ைஸ (ரலி) அறிவ

) அவ க

ேநர ) நிைலயாக

6253

உைர கிறா ' எ

உஸாமா இ

) அவ க

) எ

தி (ச

தா .

6, அ தியாய

பாக

ந தைலைய உய

லாஹி' (அவ

ெபாழிய

:

. 29

றா க

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

றியாவ

தா .

றி

ேசண

அம

தவா

பயணமானா க

டா க

. இ

, அதி

' ◌ஃபத ' நக . எ

ைன

ல தா ைடேய (உட

Visit: www.tamilislam.webs.com

தம


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நலமி

லாம

வ சா

அ ேபா

) இ

ெச

நப (ஸ

லி க இ

த ஸஅ

றா க

தா க

) அவ க

ைக

நப (ஸ

) அவ க

தி இற

ைடய (இ ைடய இ

அவ க (இைத

, 'எ

. (எ

லா

சிற த

ப ட தி

ெச ெசா

லா

அைவகள

ப ராண ய

திைய

ற) அைவகள

(கவ ஞ ) அ

(மா

கைள) ஓதி

. எ ' எ

கள

. பற

மி

க யா

டா ' எ

உ மிட

றா .

) பா

னா க

.

கிற வ ஷய

ைல. (ஆனா ெதா

)

, த

க தி கா

, ' மன தேர! ந

ேவெறா றி எ

ேம

கிள பாத க

னா க

லா

(கால

உைப த

ெசா

உைப இ ன ச

, அைதவ ட

கல லா

(வசன

.

. அ த அைவய

த க

) வாகன

சலா

நட த

தைலவ ) அ

கள

(இைத) எ

றா க

ேபா

அவ கேள! இைத) எ

ெச

லா

கி, அவ கைள அ இ

ேக ட) அ

நல

னா

அ த அைவேயா

லா

கட

சக கள

தா க தேபா

. அவ க

ைமயாய க

அைவைய

சி

கிகளான இைணைவ ேபா

ெபா தி ெகா

வாகன ைத நி அைழ தா க

நிக

தா . அேத அைவய

தி அ த அைவைய

ேபா

சிைல வண

ரவாஹா(ரலி) அவ க

உபாதா(ரலி) அவ கைள உட

. அவ கள ைடேய (நயவ

உைப இ ன ச

அ ேபா

. - இ

, ) அைத

ைல ெகா வ

காத .

கிறா கேளா

றா .

ரவாஹா(ரலி) அவ க ெவள ப

, ' (ஆ . இைற

. ஏெனன

Visit: www.tamilislam.webs.com

, நா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அைத வ

கிேறா ' எ

இைணைவ ேபா மெதா

ம க

அைனவ

ெகா நலமி அ

பா

ேடய

ஹுபா

ெமளனமா

இ ெசா

ஸஅ

இைற

னைத ந

அவ

கீ ட

அண வ

வழ

கிய ச திய தி ெபா

பாக

தா க

நப (ஸ

) அவ க

ெசவ

லா

தா

றவ

றினா க

ெச

ைலயா?' எ

79, எ

லா

.

,

மதாைணயாக! இ த (மதனா) நகர வாசிக ட க )ைத வழ பா

ெச கினா

ைவ அவ தப

. எனேவ, நப (ஸ

அவ

தேபா

ெகா அ

6255

Visit: www.tamilislam.webs.com

த நிைலய

லா

நிராக

நட

) அவ க

தி

. அ

. 32

6, அ தியாய

, ' சஅேத!

றி, ' அ

தா க

, ' அவைர ம

அவ கள க

தி

வாகன திேலறி (உட

ெத வ

அவ

தா

உபாதா(ரலி) அவ கள ட

இ( த மா ல

மினா . அ

காரண ' எ

ேட ஒ

ைன தன . அ ேபா

உபாதா(ரலி) அவ க

அவ

ஏசி ெகா

றினா ' எ

அவ கேள! அ

லா

வைர அவ கைள அைமதி ப

இ ப

தா

லி க

வைரெயா

. (அைமதி ஏ ப ட) ப ற

த) ஸஅ

உைப இ ப

அத

. இைதய

(தா கி ) ெகா தா க

லாம

றா க

த க

டத

லா

அதனா ைவ


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

லா

(எ

த ைத) கஅ

ெகா

ளாம

கள ட

வ தி

சலா

ெசா

கஅ (ர இ வா

) ேபச

டா க

. நா

தியாக ஐ ப

ெதா

ெகா

அைல க' (உ அைல உ

டாக

ஸா ) எ

சலா என

கள

ேபா வ

) அவ க

ெசா

ேவ

ெகா

) அவ க ேவ

) தைட

ேவ

(அ

உத .

ைறய) ப

தைல அ

லா

6256

தா . இைற

மரண வ

த (ஸ

டாக

லஅனா' (அ

ெசா

' ஆய ஷா! நிதான ! அைன

ேன

) எ

வாேற உ

. அ ேபா ெசய

) அவ கள ட

கள

(

வ கம

இைற

'அ )

நள ன ைத

ஸா

றின . ' வ

மரண த (ஸ

சாப

) அவ க

ைகயா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

. அவ க

வத காக அவ க

தா க

லி க

ெச

நாேன ேக

பாவ ம

) ெத வ

(

) அவ கள ட

கல

மா

. 35

தா க

79, எ

த (ப

தியாய ன. நப (ஸ

வன க

த (ஸ

பதி

டதாக அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த கள

டாெதன நப (ஸ இைற

தேபா

6, அ தியாய

பாக

, தா

ைகய

ைலயா எ

நா

ைகைய

றி

என

அைச கிறா களா இ இ

றினா :

மாலி (ரலி) அவ க கிய

(யா லிவ

) அவ க

,

வைதேய

கைள


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

லா

அவ க

ெசா

இைற

த (ஸ

அைல

' (அ

றினா க

கிறா னைத

றா க

. உடேன நா

ெசவ

, ' நா

வாேற உ

றவ

(' அ

, ' இைற

ைலயா?' எ

ஸா

ேநர

' எ

அவ கேள!

ேக ேட ெசா

) என பதிலள

ைல வ

அத தவ

ேட

) 'வ

' எ

.36

6, அ தியாய

இைற

(உ

தா

) அவ க

பாக

த க

' எ

79, எ

த (ஸ

) அவ க

சலா

மரண

ெசா டாக

பதிலாக) ' வ அைல க' (அ இைத அ

லா

பாக

6, அ தியாய

இைற

ேவத கார க

றினா க னா

'

அவ கள

) எ

ேற

வாேற உன

சில

'அ

ஸா

அைல க'

வ . எனேவ, (அவ க உ

உம (ரலி) அறிவ

79, எ

த (ஸ

6257

டாக

) எ

ெசா

.

தா .

6258

) அவ க சலா

றினா க ெசா

னா

' ' வ அைல

' (அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாேற


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ

ேநர

இைத அன

) எ

6, அ தியாய

பாக

அல இ இைற

(பதி

79, எ

) அவ க

◌ஃகனவ(ரலி) அவ கைள க

; ஏெனன

தி இ

பா

தஆ அ

அவள ட

றி அ க

ற ப

இட தி

அ த

(நா நா

ெச

ஒ டக ைத நா

ம ஸ , 'ந

, அ

(ஒ டக

ள (ந

கினா 'ர

ெச ெப

ஹுைஸ

கா ' எ

ல கி

இட

வைர

) இைணைவ பாள கள

தி ட

ஹா தி

கைள

அ க த ைத

ெத வ

அப ) க த

ைக ப றி வா

)'

. ேறா .) இைற

, 'எ

ஸுைப

தைலவ க)

. (அவள டமி

ப னா க

ைன

ைடய இரகசிய

த (ஸ

ைடய ஒ டக தி

றைட ேதா . ' உ

ேக ேடா . அவ

தா .

. இைணைவ பாள க(ள

.

திைர வர களான எ

வா (ரலி) அவ கைள

க தா .

6259

அப தாலி (ரலி) அறிவ த (ஸ

ெச

)

மாலி (ரலி) அறிவ

னட

னட க த

க ைவ

உ ஏ அத

) அவ க

ெச

ள க த மி ப

ைல' எ ல கி

கள ட

ெகா

ேக? (அைத எ பதிலள (அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி ப

க அவைள

தா

)' எ . அவள

க த ைத )


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ேத ேனா . (க த ) ஏ

கிைட கவ

ைலேய!' எ

நம

கிைட கவ

நா

(அவள ட ), ' இைற

நா

தியாக அறி

இைற)வ உ

ேள

அவ (அ

கி

அ த

) அ த க த

) அவ க

இ ப

ெச

த க வ

. நா

) த

த (ஸ

ஹா தி

?' எ

வாச

ெபா

தா

அப ப

ேக டா க

(எ

) எ

ைடய மா

ெகா

ைல. இைணைவ பாள (க

(ம காவ லி

ேமா அ( த ெகா

பைத

தி

); அ

கழ ற

யாக இ ப

த க

ைடய

தா

.

.

. அவ , ' அ

ேதட

(

லா

வைத

மைனவ ம கைள

நா

வா

ஏ ப எ

அவ

தவ ர ேவெற

க ைத) மா றி ெச

தஆ(ரலி) அவ கைள ேநா கி, ) ' ஏ

ைல. நா

என

'க த

) அவ கைள ேநா கி நட ேதா . (க த

மத ைத

அவ )கள ட

லமா டா க

ய ப

ண ைய இ

ேநா கமி உதவ யா

ெச

வ டா ப

ளவனாக நட

மி

ெசா

ைடய இ

. அவ

இைற

.

க த ைத எ

க த ைத ெவள ேய எ

நப (ஸ

றா

ப க

ைடய ஆைடைய) நா

ேன

ெதா ெச

ச திய

நயாக

ெசா

ெகா

வத காக உ

' எ

, (

ைகைய

றா க

) அவ க

. எவ

மதாைணயாக! ஒ

ைன (ேசாதைனய

ேவ

த (ஸ

ைல. எ

ெகா

ெச , அத

ைடய ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய என

மி

ைல; ேவ

இ த ல வ ைத

லா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பா

கா கேவ

அைனவ எவ உ

லமாக அ ளன ' எ

த வ

அவ க

பா

உம

(த

, 'ந

தியாகிவ

பாக

லா

ஹாஜி ) ேதாழ க

(

அவ கள

ைத

ெச

வ ைத ம காவ

ெகா

, ' இவ கிேற

?ப

ப யைத

ெச

றிவ

க கலா

அவ

ைடய

ேம ந

6, அ தியாய

79, எ

6260

ேபா

; உ

அவ

றா க

கறி தவ க

டா . எ

ெக

நப (ஸ

தவ கள ட

ெசா

ைடய

ைன

. அ ேபா

லாவா?' எ

ப றி

.

லா

' எ

அ க

னா . இவைர

றினா க

ேராகமிைழ

ன ெத

' எ

ைம ெசா

ேதாழ கள ட )

இைத ேக ட உம (ரலி) அவ கள 'அ

ைகயாள க

, ' உமேர! உம ெக

லா

, ' இவ

க தா (ரலி) அவ க

; இவ

கா பாேனா அ தைகய உறவ ன க

) அவ க

' எ

இைறந ப க

. த

றினா .

லைதேய

அ ேபா

நிைன ேத

மைனவ ம கைள

லா

ேக ட) நப (ஸ

(இைத ந

ேற நா

ேம அவ கள

றா க

தன. ேம

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ,

றினா க

.37

)


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

ஃ யா

நா

ஷா

தேபா

ஆள

(ரலி) அறிவ நா (அ நா

த (ஸ

வாசி க ப ட ப

மி

லா

வத காக

ெச

ன ) ெஹரா ள ய

) அவ கள

. அதி

லாஹி வ

ஹ ம

ெச

ஸலா

மான

ெபயரா

டாக

.) ப

த (ஸ

மன தைர

ப றி

ைட

அத

றா க

) அவ க றி ப ஆய ர க த ைத

ெச

) எ

லா

தபஅ

ைறஷிய

ேறா . ப ற வர

த ப

வ ன

றி

ைன அைழ

ெகா

ரஹ . (அளவ லா அ

னா . அ ேபா

நிக லா அ

அவ

ெஹரா ள யஸி

ஹுதா. (ேந வழிைய

ைடய எ

தி

ைடேயா த

மான

ெகா

ெதாட

ேதா

தா . டா க

ைற) இ . ' அவ

ெபா கா கைள உ

ேள ைவ (

ரேவல கள ைடேய வா மர க ைடைய எ (தம கடலி

:

6261 (ஒ

, அவ

ெசா

ளாள

அ யா

சில

ன ...38

79, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

மா

...) அ

அலா மன

6, அ தியாய

பாக

(ப

நா

க த ைத

ேராம ைபஸா திய ம

சா தி உ

ப னா . எனேவ, அவ ட

இைற

தா .

வ யாபார

கட அ

ெகா

த ஒ அைத த) த

ப ைவ )தா '

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ம ேறா

அறிவ

மர க ைடைய த

ேள ைவ

அவ க

'இ

ஸஅ ' பன}

ைறழா ) அவ க

79, எ

ல தா ' (ைகப ஸஅ

(வாகன தி

'உ

தைலவைர' அ

ெச ஸஅ அம

இ தேபா

பண ைத ைவ தா . ேம

' என ஒ றி ப

க த

டதாக அ

,

தி (அைத

ஹுைரரா(ரலி)

தா .

அம ல

ைப ஏ பதாக ஒ

ேகா ைடய லி

தப ) வ தா க 'உ

கள

ெகா

) இற

ஆ (ரலி) அவ க

அவைர வாகன திலி னா க

னா

6262

(ரலி) அறிவ

அவ க

ெசா

ேவ அ த

ப )னா ' எ

ஆ (ரலி) அவ கள

நப (ஸ

ந இ

ரேவலரான) அவ

, ' (இ

.39

தா க

அத

னா டமி

கடலி

அறிவ

ஸய

) அவ க

ைளய

6, அ தியாய

பாக அ

நப (ஸ

. அ ேபா

)

' எ

த களான)

கி வ தன . எனேவ, ஆள

ப ட ஸஅ

நப (ஸ

) அவ க

சிற தவைர' ேநா கி எ

இற கிவ

(

(அ

தி

,

(

சா கைள ேநா கி )

. ஆ (ரலி) அவ க , ' (சஅேத!) இவ க

(வ உ

) நப (ஸ க

) அவ க ம

(இைச

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி ெத வ

)


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இற

கி வ தி

கிறா க

ஸஅ (ரலி) அவ க ெகா

என நா

' அரச எ

ன த

ேபா

. இவ க

ைடய ெப

த த

அறிவ

ளா க

பாக

6, அ தியாய

பள

கிேற

பள

ேபாகிற க

வலிைம ெகா

' எ

பள பாேனா அ

' எ

, 'உ ப

அன

க றா க

வா

?)' எ

.

டவ க

ழ ைதக . அத

றா க

ைக

நப (ஸ பள

ெச

) அவ க

ய பட ,

'

ப ெப

அறிவ

(இ

)' எ

பாக

6, அ தியாய

றா க

79, எ

(இைச ள

ெத வ

) இற

கி

.

தா . '

ஸாஃபஹா (கர

ேதாழ கள ைடேய இ

'ஆ

6263

(ரலி) அவ கள ட

வழ க ) நப

வைர இட

79, எ

) அவ க

க தாதா(ர நா

.41

றா க

ம ேறா

வா

, ' இவ கள

ல படேவ

ேவ

. (ந

ததா?' எ

ப றி வா ேக ேட

. அத

.

6264

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெத வ அவ க

,


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ நா

லா க

(ஒ

உம ப

ஹிஷா (ரலி) அறிவ

ைற) நப (ஸ

க தா (ரலி) அவ கள

பாக

6, அ தியாய

த (ஸ

நிைலய

,

ஓத ப

த தா க

வ த

ய பா

பர கா அ அ ப

, அ

ஹு, அ அ

வமி

ஸலா

மாக! எ

வைத

:) அ தஹி

யா

ேபா லி

கள உ

கள ம யவ

தி

ம அ

கிேற

. ேம

லாஹி வ

ஹ மத

பாரா

லா

ஸலவா

ஸாலிஹ

வண க

லா

ைகய

அவ க

லாஹி

சா தி

(ெதா

வர

ைகக

லாஹி வ

நப

லாஹுவ அ காண

ைக இ

யா )ைத என

அைலனா வ அலா இபாதி

மாக! வண க தி நா

அ தஹி

அைல க அ

ஸலா

ைல எ

அவ க

.45

தா க

கிைடேய எ

மா

ஹு (அைன

நிலவ

ப றி இ

ைகக

ேக உ யன. நப ேய! உ

சா தி நிலவ ேவெற

ஹு(

லா இலாஹ இ

ஹு வர லா

இர

அ தியாய ைத ப

ேதா . அ ேபா

தா .

) தஷ . (அ

6265

) அவ கள

ஆன

தா .

கர ைத

79, எ

(ரலி) அறிவ

இைற

) அவ க

ந ஒ

லா

ல யா கள

வைன ,

தவ ர

ஹ ம (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

க அ

)

;


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அவ க உ

தி

நப (ஸ (' அ

லா

கிேற

) அவ க

ஸலா

நிலவ

அ யாராக

கள ைடேய (உய ேரா

அைல க அ

நா

) எ

சா தி நிலவ

6, அ தியாய

லா

இைற

அத

' அவ க

அல(ரலி) அவ க

நல

நப

கிறா க

நா

(பட

ைகயாக )

வ சா

பதிலள

கள

அல

நப

சா தி

(உய )

ய ' (நப (ஸ

) அவ கள

றலாேனா .47

6266 (ரலி) அறிவ வ

எ ப

லா

வா

லிவ ேதா . அவ க

ஸலா

தா . இற தா கேளா அ த ேநாய

) அவ கள டமி

ெவள ேயறி வ தா க

தவைர இ

' - நப ேய உ

தி) ெசா

எ த ேநாய

) அவ க

) இ

'அ

79, எ

) அவ க

தாலி (ரலி) அவ க த (ஸ

அ பா

த (ஸ

(அவ கைள உட

இைற

ன ைல ப

ைக ப ற ப டேபா

பாக

தராக

).

. அ ேபா

ளா க

?' எ

மா சிைமயா

தா க

ேபா

அல இ ம க

, 'அ

(கவைல நலமைட

அப ஹசேன!

) வ சா

டா க

க,

' எ

.

அ ேபா

அல(ரலி) அவ கள

ைகைய

' (மரண

கைளைய) நப (ஸ

) அவ கள ட

ெகா ந

காணவ

ட அ பா

(ரலி) அவ க

ைலயா? அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

,


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மதாைணயாக! ந பண இைற இற

த (ஸ வட

ேவ

தி

பற . அ

(ப ற வ

கிேற

தா

யலா ' எ

ப ரதிநிதியாக ஆ சி ெச

தலிப

த (ஸ

. அத

இைற

அதிகார )ைத

றா

த (ஸ

தர ம

டா

, (அவ க

பற

தரமா டா க

. உ

தியாக! நா

அைத இைற

பாக

ேக க மா ேட

6, அ தியாய

79, எ

' எ

பதிலள

, அைத நா எ

(அைத ப

அ(வ கள

) அவ க

ேபா

த (ஸ .49

6267

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப றி)

,

) அவ கள ட

) ம க

தா க

, (அவ கள ட

, நப (ஸ

அைத ேபா

றா

ப ரதிநிதி யா

அைத ஒ

ைடய

அைழ

யா டமி

அல(ரலி) அவ க

ேக

ம க

) அவ கள ட

இ எ

(தம

வ ைரவ

அைடயாள

) இ த ஆ சி அதிகார

றா க

மதாைணயாக! நா

காரண தா

. அ

ேவா . ந மிட தா பற ட

) அதிகார தி

மதாைணயாக!

அ)தைன நா

கைள இைற

ேவா . அவ க

ெச

லா

இ த ேநாய

ேற க

இற த ப ற ெகா

ேகா

பேதச

லா

ளலா . அ

நா

கள

. எனேவ, எ

ேக

ெகா

றி

கைள(இ

. (அவ க

அவ கள ட அறி

) அவ க

மரண

ெகா

ெச

'அ

நா ேபாகிற க

ேபாகிறா க

கள

அறி

தவராக ஆ வ ட

நம நம

) அவ கள ட


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஆ நா

ஜப

நப (ஸ

அ ேபா கா தி

(ரலி) அறிவ

) அவ க

அவ க கிேற

ைற அைழ

. (

ேன

னெவ

(எவைர

. நப (ஸ றா

ஆேத!' எ

(

ெச

ம ேறா பாக

, ம க

)' எ

இ அறிவ

ெசா

ெசா

ேன

ன ெத தா

' எ

பாள ெதாட

6, அ தியாய

79, எ

வாகன தி

ேன

. நா

, ' ம கள

டா

' எ

. நா . 'அ

ேத

, ' இேதா கீ இைத

ைல (என ம

லா

ேற

ெசய

கா தி

ள உ ைம

ைமய

ெச

இ த ஹத

6268

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

லா

) ேவதைன

.

வழியாக

றப

கிேற

ம க (ம

எதைன

சிறி

ப ய

ன எ

)' எ

. அவ

. பற

.

ப ய

ேபா

ெத யா

கிடேவ

றா க

தி

ள உ ைம எ

மா? அவ கைள அவ றா க

. நா

. பற

, ' இேதா கீ வா

) அம

லா

, 'இ

அவைனேய வண

அைழ தா க

ள உ ைம எ யாம

) அவ க

) இைணைவ க

'

ேக டா க

(ஒ

அைழ தா க

)' எ

, ' ம கள

அறிவாயாக?' எ ெசா

னா

ஆேத!' எ

, '

தா .

.51


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ைஸ அ

லா

(ர

த (ரலி) அவ க

நா

நப (ஸ

இஷா (இர

) அவ க

னட

) அவ க ) ேநர தி

ெச

. அ ேபா

என காக

கமாக மாறி, அதிலி அைத, அ

ெசலவ டாம வ எ

'ஓ

பமா ேட றா க

ப க

' அ

) ைசைக ெச

. நா

) அவ க

ந பல

)

தேபா

) அவ க

, 'அ

ஒேரெயா

இர

'

த ) த

ைகயா

கா

னா க

. பற

, ' (இ ைமய

ைற தவ க

. இ ப

இைறய யா கள ைடேய) ெசலவ

ஹ ரா

ப ய

திய

தைல எ

கைள

த ேர! (இ த) உஹு

தைல

தனா

னட

(ெபா கா ) எ இ ப ெய

' கழி

ேற

இட தி

உஹு

அ யா கள ைடேய இ ப

, ' இேதா கீ

அவ கேள!' எ

நப (ஸ

நிைற த) மதனாவ

; கடைன அைட பத காக நா

அைழ தா க

இைற

. -(இ த இட தி

கள

லா

ள) ரபதா எ

:

ெகா

நப (ஸ

இர

(பாைறக

நட

தா

தா .

றினா க

எதி ெகா

அறிவ

மதாைணயாக! (மதனாவ

ெச

லா

வைத

ட நா

ைவ கிற தனாைர (வல, இட,

நப (ஸ கா தி

ஆகிய

) அவ க கிேற

தவ ர'

, 'அ

. (

த ேர!' )

. ெச

வ ) அதிகமானவ கேள, (ம

இ ப ெய டவ கைள

லா

(த

ெச

தவ ர!' எ

ைமய

வ ைத

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. பற

னட


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நப (ஸ இ

) அவ க

, 'அ

' எ

மைற

த ! நா

றிவ டா க

அவ க

நட

. அ ேபா

ேந

(எ

வரேவ அ

) அவ க

ேக ேட

. உ

மரண நா

தா ேவ

ண ேன

.) ப ற

ேட

சில அறிவ

னா

(

, இைற

)

வ த

த (ஸ

ெசா

)

நிைன

கள

ைல நிைன

ெசா

' எ

ெசா

ேன

தா

சிேன

ெத வ

. அத

நப (ஸ

). அவ

. நப (ஸ

தா ' எ

தா ) அவ க

வா )' எ இைத

. )

னட

றா க

வ )

(வா

மா? அவ

.

தி

னா

மா

, ' (ஆ ) வ பசார

பதிலள ேபா

ரைல

. (அ ேத

இைணைவ காம

வ பசார

வழியாக

அவ கேள! ஏேதா நா

வா ' எ

ேக ேட

பாள ெதாட

)

த (ஸ

. நா

' எ த

எதைன

(ெசா

ெச

டேதா எ

(அவ கள

அவ கேள! அவ

வா )?' எ தி

இைறவ ெசா

சிேன

. பற

, ) ' இைற

ேந வ

ர . இைற

.

(வானவ ) ஜி

தாய தா

, ' இைற

ேட

ப வ த

ண ேன

அைடகிறவ

(ெசா

(சிறி ேக ேட

நா

என எ

ேகேய) இ

, 'அ

தி

எனேவ, (இ

'எ

ைனவ ரைல

டேதா எ

அவ க

வைர இ த இட திேலேய

ன ட ), ' இ த இட திேலேய இ

ேகேய இ

(நப (ஸ வரலா

ப வ

திைசைய ேநா கி ) ேபாகலா அவ க

தி

தா க

ேற ஹத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. வ

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அஃம (எ

(ர

) அவ கள

னட ) த

அவ க

கிய

றினா க

பாக

6, அ தியாய

இைற

பற

இ இவ

6, அ தியாய

உம (ரலி) வ , அவ

அம

ம ெறா

' நக

உ கா

(இத

என இட

ெப

79, எ

அறிவ

நா

'

பமா ேட

ேம

அ த

' எ

இைற

ெபா கா

த (ஸ

)

. 52

6269

) அவ க

றினா க

மன தைர, அவ

அம

அமர ேவ

'

தி

இட திலி

பவ

டா .

தா . 53

உம (ரலி) அறிவ

பாக

அ த இட தி

இைத இ

பைத நா

த (ஸ

ெனா

அறிவ

79, எ

6270

றினா : தி

இட திலி

அம வைத நப (ஸ ம றவ க பாள கள

) அவ க இட

பவட ப

தைட ெச

தா க

ெகா

' எ

, அ த இட தி . இத

றினா :)

Visit: www.tamilislam.webs.com

மாறாக,

றினா க

.

,


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஒ

இட திலி

உ காரைவ பைத இ

6, அ தியாய

பாக அன

இைற

ெகா

(வ

ெச

தயாராக இ இைத ம கள

சில

அ த

வ பற

அவ கள ட நப (ஸ

(ம றவைர) .

(ரலி) அவ கைள

எ எ

. ஆனா )வ )வ

. ம க

டன . (அவ க தா

, ம க டா க

ேபாக

எழவ

. அவ க

டன . ஆனா

) அவ க

தா க

) அவ க

(ெச (ெச

ேடய

காக) அைழ தா க

ேகேய) அம

) நப (ஸ

தன . நப (ஸ

ெகா

ைல. எ

தேபா ேப

,

ைழய வ தேபா

. (எனேவ நப அவ க

கள

ைல.)

வ அ த

சி இ

அம

) அவ க

கா டலானா க

அவ க எ

ப (அ

ண தி

) அவ க

ைழயவ , அ த

ற எ

ேபா

ட நப (ஸ

எழாம

தா க

தா

ைஸன

ேபசி ெகா எ

பைத

ெவ

ம கைள (வலமா - மணவ

ட ப

, அ த இட தி

6271

) அவ க

டேபா

) சா ப

79, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

மண

ெகா

உம (ரலி) அவ க

நட கலாய ன . உடேன நா

வ வ

ெச வ

ட வ வர ைத ைழ தா க

. நா

ெத வ

நப (ஸ ேத

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

. அ ேபா ைழய


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ேபானேபா

நப (ஸ

ேம

லா

, அ

) அவ க

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

(

த (ஸ காலி

ேட

பாக அ

) க

) வசன ைத அ

டா க .54

ள னா

6272

தா .

) அவ க

(இைறய

ெகா

ல ) கஅபாவ காலி

கைள உ க லா

றா க

79, எ

ஃைபஉ இ

ைற) இைற

(ெத 'அ

இைடேய திைரய

ற தி

வா

அம

தி

ைகைய

தைத

.

ப ரா

பாவ

79, எ

6, அ தியாய

(ஒ

தம

(ப தா ெதாட பான 33: 53 வ

பாக இைற

என

ஹா த (ஸ

), அ

6273

நா லா

(ரலி) அறிவ ) அவ க

ெத வ வ

இைணைவ ப

தா .

, ' ெப

பாவ

மா?' எ

தேர' எ , ெப ேறாைர

கள ேலேய மிக ேக டா க

றின . நப (ஸ ப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெப ய

. ம க

, 'ஆ

) அவ க ஆ

, '

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ப

சா

ெபா தி

ெகா

ேப வ ப

நி

உ பா இ நப (ஸ

ஹா

) அவ க

த (ஸ

கி லாவ தப

ெச

ெதா

றினா க

தா க

. (இைத

ெகா

. இைத அவ க க

ட) நா

ேறா .

தா .

ைகைய

79, எ

ெதா

ெச

ைக நட திவ

உடேன

ைழ தா க

.

6276

தா .

) அவ க . எ ேவ

)' எ

, ' அறி

6275

இைடேய ப

ேதைவ ஏ ப

அம

ேடய

மாறாக) வ ைரவாக

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தவ

79, எ

அஸ

பாவ தா ெகா

(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

இைற

லி

தமா டா களா?' எ

(வழ க தி பாக

ெப

ெசா

6, அ தியாய

பாக

6274 த அவ க

(மிக

தி

' அவ க

79, எ

அவ க

லி ெகா

ெதா ேப

வா க

. நா

அவ க

. அ ேபா

என

ஏேத

ேன ெச

ல வ

பாம

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெம

;


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

கிலாபா அ

மல

லா

(ர ட

அவ க

கள ட

சா

நா

ெகா

ைவ ேத அவ க

இைடேய இ நா

றினா க

. நா

ேநா ஒ

றா க

. நா

றா க

னட

வ தா க

தைரய த

தா .

த ைத ைஸ (ர ெச

ேற

)

. அ ேபா

ேள (ம

. அ ேபா

மேத அம

) உம

அவ கேள! (நா . அவ க த )' எ

தா க

அவ க

ேநா றா

ேற

) அவ கள ட

ற ப ட

நா

ைற

. தைலயைண என னட , ' ஒ ேபா

ெவா

ேம' எ

அைதவ ட அதிக நா

, 'ஐ

.

(அவ க

நிர ப ப ட தைலயைணெயா

. அ ேபா

, ' இைற

. நா

நப (ஸ

ச நாறினா

)' எ

ேநா க ச தி ெப )' எ

ேள

(ரலி) அவ கள ட

றி

(ேநா

, ' இைற

ேநா க ச தி ெப க)' எ

அறிவ

.

ேநா ப

, அவ க

மாத தி

ெகா

) அவ க

) அவ க

ன ட ), நா

றினா க

வத காக) ேப

. ஆனா

ைஸ (ர

(எ

லா

(அதிகமாக) ேநா

எனேவ, (ஒ

6277

) அவ க

அவ க நா

79, எ

நா

ேநா

(ேநா

அவ கேள! (அைத வ ட அதிக நா ெசா

), ' இைற

ேன த

. அவ க

, ' (மாத

அவ கேள! (இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அதிக


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நா

ேநா க

ேநா றா ெகா

)' எ

) உம

க)' எ

றா க

)' எ ெகா

க)' எ

ேநா

ேநா

அத

அவ க

ேநா இ

பாக

ப ப

கமா இ ஷா

ர அ க

. நா

, ' இைற

ைக

நா

79, எ

. அவ க

, ' பதிேனா , 'ஐ

நா

ெசா

அவ கள ேநா ப

நா க

(ேநா

அதிக நா க

(ேநா

ேநா

ேன ேநா

; ஒ

றா க

. ைப வ ட ேமலான

நா

ேநா

லாம

.

6278

அ நகஈ(ர ேற

) அவ க . அ

, ' இைறவா! என

(ேநா

அவ கேள! (அைத வ ட அதிக நா

)' எ

ேநா

நா

அவ கேள! (இ

, ' பதிெனா த

ேள

கால

. அவ க

த ) தா

ெச வ

ேற

, ' இைற

) ஒ

ச பாதி

ேன

. அவ க

ச தி ெப

நா ெதா

ேன

. நா

6, அ தியாய

ேம' எ

(இைற

ைல. (அ என

நா

ேபா

ெசா றா க

ெசா

அறிவ

தா .

ள வாச ஒ

(ந

ெச ல) ந

பைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

இர

ேநா க


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 த த

வாயாக!' எ

அவ கள ட

(ெச

ப ரா ) அம

கார ?' எ

த தா(ரலி) அவ க சக க

(நயவ எ

ேக டா க

ெகா

ேட

. நா

, ' (நப (ஸ

நாவா

கா பா றினாேனா அவ க

வா

தி

சிைய

ைலயா? எ

ேக டா க

அவ க

) அவ க தி

ெகா

ெசா

கள ைடேய இ

ேன

எ த

. ெத யாத ைலயா?

. (ெதாட

)

லா

அ மா (ரலி)

) அவ கள ெச

றவ

தி

ஊ (ரலி) அவ கைள

கள ைடேய இ

ேக டா க

ைலயா? எ

. (நப (ஸ

, 'ந

த) ேவெறவ

யாைர ைஷ தான டமி

ேக டா க ம

அறிவ

கைள அறி தவ

த தா(ரலி)

த தா(ரலி) அவ க

ஃபாவாசி' எ

தைலயைணைய இ

ேதாழ ) அ

ப உ

)

கள ைடேய

ெகா

. ெக

(அவ

கா

(நப . அ

, '

ெதாட பான) இரகசிய

, 'த

அவ கைள இ

. பற

ஹுைதஃபா(ரலி) அவ கைள

அவ க

மி

திேத

லா

, 'அ

லா

(அ

ேக டா க

ெசா ெறாட

நா

ைல இ

' ஆ ' என பதிலள இ

அ தியாய தி . ' வ தக லாம

தா

ேத

. பற

ஊ (ரலி) அவ க

) வசன

வா க

கைள எ ப

ஸா' எ என) நா

), அ

, 'வ ஓதி

த தா(ரலி) ல இதா யஃ

ெகா

தா க

(' வமா கல க' எ பதிலள

ேத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ ேபா

ா' ?'


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

த தா(ரலி) அவ க

அவ கள டமி ழ ப பா

கிறா க

' எ

6, அ தியாய

பாக ஸ

இ (ெவ

ேபா ; காைல உண

கிழைம) ஜு

6, அ தியாய இ

(த

ெபய கள

அவ க அ ேபா த ைதய

ெதா

உ ெகா

.

) 'அ ேபா

(த

ைக

(உ

னா

த ைத) எ

தா

மதிய ஓ

ெபயைரவ ட ேவெற த

பமானதாக இ

(மிக

) மகி வா க

வ ) ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கள

அல அவ கைள வ

)

தா .

அவ க

த (ஸ

ைன

6280

ரா ' (ம

அல(ரலி) அவ க

இைற

தா .

79, எ

நா

ைற வ ஷய தி

6279

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அைழ க ப

னரான) இவ க

.

ஸஅ (ரலி) அறிவ

ெபய

றா க

79, எ

நா

பாக

நா

, ' (ஷா

ேக ட இ த ஓத

காணவ

கணவ ) எ

கவ . (ஒ இ

ைல. அ ெபய நா

) இைற

ல தி

வ தா க

ைல. எனேவ, நப அவ க

ேக? எ

ேக டா க

. அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி த (ஸ

'உ

)

. ெப ய


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ க ஏ ப ெகா

ளாம

அ ேபா

. எனேவ, அவ

ெவள ேய ெச

இைற

றா க

ள வாசலி

அவ க

(ப

(ெச

உற

கி ெகா

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

(எ

நப (ஸ அவ கள

) வ

, ' இைற

னட

மதிய ஓ

ைட க

ேக எ

த (ஸ

ெகா ' எ

பா '

அவ கேள! அவ த (ஸ

அல(ரலி) அவ க

இைற

ெவ

.

கிட க, உட ப

. அ ேபா

ன ப ர சிைன

றா . எனேவ, இைற

. அ ேபா

ராேப ! எ

79, எ

எ தா க

சி

மன த ட , ' அவ

கிறா ' எ

தா க

. அ

த ப

) அவ க

ேட ' அ

த நிைலய அ த

ரா ! (ம

(இர

ைற)

)

கள

றினா க

.

6281

தா . ைல (ரலி) அவ க

ெவ ) அவ க

உடலிலி

தாயா ) உ

மதிய ஓ

ெகா

கீ ேழ வ

தி

மிைடேய ஒ

பதிலள

) வ தா க

ைண அவ கள

த ைதேய!) எ

) அவ க

ேம ப

ேகாப

ேத வ

ள வாச

கள

அவ

றா

த (ஸ

. அவ

ேமன ய லி ஒ

, ' என

ெபா

) ேதா

மதிய ஓ

(உடலிலி

ெவ

வழிகி

பா க

நப (ஸ ஒ

) அவ க ைற வ

. நப (ஸ

ற) வ ய ைவ

காக (அவ க பா க

) அவ க ள கைள

உற

. அ த வ கிவ

(ஏ கனேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 த மிட

ள) நப யவ கள

ைவய வாசைன உற

ெபா

அறிவ

(இத

(ர

பாள கள

மா

கஃபன

னட

ச ப ட ந

அன றா

த (ஸ (த

அவ கள

) அவ க

பா

ெச

ஹரா (ரலி) அவ க அவ க

நப (ஸ

இ த ந

அ தி

) அவ க லா

இ ன

கியேபா

மண ைத

ெத வ

தா க

. அ

ேச

க ப ட

.

ேச வாேற அவ கள

தா .

(மதனாவ வ

ைனயான) உ வழ க . (அ ) அவ க

ஸாமி (ரலி) அவ கள

) அவ க

.

6282-6283

நப (ஸ

உபாதா இ

ைவ பா க

மரண ேவைள ெந

மண தி ட

சி ற

லா ) நப (ஸ

ணா

.

தி வ

79, எ

க ள

வரான) ஸுமாமா இ

மாலி (ரலி) அறிவ

இைற

இ மண

ஒ ெபா

)

(ரலி) அவ க ந

. (இைதெய

கிறா க

6, அ தியாய

பாக

ச ப எ

ைய

அதைன வாசைன

பா க

) அவ க ணய

ெகா

நா

தைல . பற

ைவ பா க

பா டனா ) அன

கஃப

ெச

பா க

ேபாேத (ெச

அன (எ

ேசக

ள) ' ஹரா வா

பா' எ ப

ெச

மி ேபா

உணவள பா க

மிட தி ஹா

. உ

ைணவ யாராவா . அ

ஹரா (ரலி) அவ கள ட

ெச

றேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)

) உ ஹரா (ரலி) வாேற ஒ அவ க


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ

ஹரா

உற

கினா க

' இைற அவ க

. பற

வ றி

லா

வட வ ழி

லா

உ வள

ெச வ க

வாேற உ

கிற க

?' எ

சில

' எ

றா க

'ம

' எ

ற உ . பற

. அத

கட

ைன என உ டா க

ேபா தியாக ஆ

பயண

கள

ேபா

றினா . அ உற

ேற நப (ஸ ஒ

ேக

ெகா

நப (ஸ

) அவ க

ெச

வாேற

கினா க

வராக ஆ

பவ கள

ப டா க , 'ந

என க

வராக

.

ஹரா (ரலி) அவ க

.

) அவ க

ஹரா

தலாவதாக

. எ

அவ கேள! ஏ

அவ கள . அ ேபா

தா க

)

தைலைய ைவ

' இைற

,

நப (ஸ

' இ

ஹரா (ரலி) த

ேக க,

க )

இ த

)

ஹரா (ரலி) அவ க

ன கைள

அவ கள

, எ

அற ேபா

(அ

கா ட ப டன . அவ க

. அ ேபா

ெகா

) அவ க

ேக டா க

இைறவழிய

ஹரா

ேவ ேக

தா க

. அ ேபா

வட

சி

தி தா க

?' என உ

ஹரா

பயண

சி

தா க

. உடேன உ

ைன

தி

ப ரா

த (ஸ

தா க

களாக' அ

ப ரா

பதிலள

. உடேன, ' எ

கிற க

இைற

சி

தாய தா

'ம

) அவ க

சி

. பற

ேபாராள களாக என

நப (ஸ ன

னத

றினா க

தா க

அவ கேள! ஏ

, 'எ

ெச

உணவள

ஆவ யா(ரலி) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ஆ சி )

(கட


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 கால தி

(அற ேபா

அவ க

ற ப டேபா

6, அ தியாய

பாக அ

ஸய

நப (ஸ இர

ெகா

2. இ

வா

4. வா

79, எ

தைட ெச

தா க

ள, அவ

ம ம உ

. கடலிலி

இற

டா க

.

தா . ைறக

. (

இர

ைட

ைறேய) அ த நா

உடலி

ஒேர இர

ண ைய ப க

ஒேர

ண யா

(

வ யாபார

ைறக

மாவன: த

ேதா

கள

ைக

ெவள ேய ெத ய அம வ

லாமஸா. (அதாவ

கிேய ஆக ேவ

கள

ணய

றி றி

னாபதா. (ஒ

ண ைய

ெதா

கா

கைள

) ேபா

தி

. வ

டாேல அைத வ ைல

.)

கிேய ஆகேவ அறிவ

டா க

.)

திபா, அதாவ

ம ேறா

ேம ெகா

ப ராண ய லி

6284

ஸ மாஉ (ஒ

ெவள ேய ெத வ ெகா

பயண

வாகன

ஆைட அண

திமா

ேபா

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ைட

1. இ

3.

காக) கட

ண ைய

கி எறி தாேல அைத வ ைல

.

பாள

ெதாட

வழியாக

இ த ஹத

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

இைறந ப

ைகயாள கள

நப (ஸ

) அவ கள

நா

அைனவ

அவ க

79, எ

கி

(நப (ஸ இ

நப (ஸ

) அவ கள

நப (ஸ

) அவ க

அவைர த

ெகா நைட

, 'எ

' வல

நா

' அ

ெந

னா க

க ைத

கைளவ

அவ க

இரகசிய

ெசா

னா க

த (ஸ

) அவ க

◌ஃபா திமாவ ட

ேக ேட

. அத

ட வ கி

ட நப (ஸ னா க

' அம

. அ ேபா

கள ட

. பற

அவ க

நா

டேபா

. பற

◌ஃபா திமா இர

டாவ

அவ

சி

தா .

ெகா இைற

த கேள!' எ

த (ஸ

, 'உ

, ' இைற கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

றிவ

றிய அ த இரகசிய

◌ஃபா திமா அவ க

◌ஃபா திமா அவ கள ட

வ யா )

தி ெகா

ேக டேபா ) அவ க

)

நைட

தி வரேவ றா க

ப க தி

. அைத

உ ட

தேபா

. ◌ஃபா திமாைவ

ைணவ ய ைடேய இ வ

படாம

ெகா

(நப யவ கள

வா

ெசா

) அவ கள

தா .

மதாைணயாக! அவ

' இட

ெசா

இைற

இற தேபா

இற

க!' எ

ஏேதா, இரகசிய

நப (ஸ

ஒ ததாகேவ இ

ப க தி

◌ஃபா திமாவ ட , ' எ

அவ க

லா

மகேள! வ

தா . அவ

கள

ேதா . அ ேபா

வ தா . அ

ைறயாக அவ ட அ ேபா

) அவ கள

ஏேதா இரகசியமாக

பலமாக அ

ைன ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ைணவ ய களான எ

◌ஃபா திமா(ரலி) நட

அவ ட

6285-6286

த (ஸ என

, றி ) ள


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ ைமைய ெசா

ைவ

லிேய ஆக ேவ

ெத வ

கிேற

மா

ைற எ

) ெசா

அதைன ஓதி கிேற

, உ

' இைற ந ப

ைக

வ சி பாக

'இ த பவ

ேத

லப

நப (ஸ

: என

தாய தி

ைலயா?' எ

ன எ

) அவ க

) ெத வ

தா .

இரகசிய

ெசா

வா . ஆனா

, அவ

) எ

இற

லா

ைவ அ

(இ

லைகவ

நப (ஸ

ள ெப

மா

(வானவ ) ஜி

ன ைலய

டேபா

) அவ க

' அ ெப

இரகசியமாக

. ெபா

) ெச

வா

இர

டாவ

'இ த

ேத

79, எ

(ப ஒ

ைற

இர

ைற

டதாகேவ

ைம ேவ

. நா

.

. எ

ைடய

ைறயாக, ' ◌ஃபா திமா! தாய தி

' தைலவ யாக இ ேக டா க

னேபா

கிவ

(அைத

இ த ஆ

ெந

சி ெகா

ேவா

6287

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெப

க ந

. (எனேவ, நா

.)66

6, அ தியாய

. ◌ஃபா திமா, ' ச . இ ேபா

னா . (இதிலி ந

பத ற ைத

. அ த இரகசிய

(ப

நிைன

கா னா

எனேவதா

னட

னா க

. எனேவ, ந அ

உன

ேற

றிவ

ஆைன ஓதி கா

' எ

)' எ

தலாவ வ

ேக கிேற

மகி

'


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

லா

ைஸ

இைற

த (ஸ

) அவ க

ேட

தி

பாக

6, அ தியாய

இைற

ேபசேவ

லா

னட

பற

) அவ க

றினா க

தா . கா

ைவ

லா

'

றாமவைரவ

79, எ

(ரலி) அறிவ

இரகசிய

நப (ஸ ட ஒ

) அவ க வ ட

தா . இரகசிய

அைத நா

ைல (ரலி) அவ க

ெத வ

கவ

தா .

6289

மாலி (ரலி) அறிவ

பாக

கா

6288

ேபா

6, அ தியாய

அன எ

த (ஸ

சா (ரலி) அறிவ

.67

79, எ

ள வாசலி

டா .

என அ பாக

அ ப

றி

ெசா

ெத வ

னா க

கவ

ேக டா க

. அவ கள

ைல. எ

னட

. அைத நா

ைல.

6, அ தியாய

79, எ

6290

Visit: www.tamilislam.webs.com

இற (எ அவ

தாயா )


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ ந

இைற

ேப

இரகசிய

என அ

டா ; ந

லா

நப (ஸ

கி டா க

அவ கள ட

ம க வ

வ ட

(ரலி) அறிவ

79, எ ஒ

கீ டா

(இ

இர

கல

ேப

வைர! ஏெனன

ேப வ

)

,

றாமவைர

(ரலி) அறிவ (ஹுைன

அ ' எ

(அ

வாேற) அவ கள ட

தா க

. அவ கள ட

ேக டேபா

) த

' (இைற

த )

ஸாவ

(அதி ெத வ

ெச நா சிவ ம

ேற

தா . ேபா

சா கள

றி

தா .

6291

நா

. அ ேபா

நாட படாத ப

க ேபா

) அவ க

'

றாமவைரவ

.68

6, அ தியாய

ெச

லா

றினா க

ேபா

ேப

தமைடய

பாக

) அவ க

ேபச ேவ

வா

(அ

த (ஸ

தி

வ , 'இ ட

க) நி சய . அ ேபா

(இ

)

நா

ெச

அவ க

லா

அவ க வ

லா

கைள )

றினா . நா

ப றி) இரகசியமாக

அள அ

கிைட த ெச

தி

, ' இைற

ேவ

ம க

ற தி

ேன

டாக

)

றிவ . (அைத

ேகாபமைட தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

' எ ம

ெசா

ைண உ

தி

. பற

,

. இைத வ ட


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அதிகமாக அவ

த ப டா . இ

டா ' எ

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

(ெதா

ைக காக) இகாம

றா க

த (ஸ

உைரயா அவ க

(அைண காம என அ

79, எ

த (ஸ

லா

ெச

வ டாத க இ

6, அ தியாய

. அ ேபா

உற

ெத வ

சகி

)

கிவ

தா க

ெகா

டன . ப ற

.

6293 றினா க

'

ள ெந

ைப

.

உம (ரலி) அறிவ

79, எ

ேதாழ க

) அவ க ேபா

)வ

ஏேதா தன யாக உைரயா நப

) எ

இைற க

ல ப

ததி

உற

(ட

6292

ெசா

) அவ க

ெகா

6, அ தியாய

பாக

79, எ

(ேபசி

ைம

தா .

பாக

, ெபா

.69

ெகா

இைற

தா .

6294

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா . அவ நப (ஸ

)


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

ஸா(ரலி) அறிவ

மதனாவ வ

இர

கார க

அவ கள

நிைல

இ த ெந

ெச

ேபா

இைற

தாழி த

என ஜாப பாக

ேபா

. வள

ய(எலியான) லி

பவ கைள எ அ தி

6, அ தியாய

ஏ ப ட

) அவ கள ட

லா

79, எ

ெத வ

. எனேவ, ந

. அதி

' எ

றா க

க ப டேபா க

உற

' நி சயமாக

.

6295

) அவ க

ெச

ெகா வ

நப (ஸ

79, எ

த (ஸ

கிைழ க

ெச

த வப

ைப அைண

6, அ தியாய

ஆப தான

ெந

உற

தன . றி

பாக

(இரவ

தா .

ேநர தி

றினா க ) பா திர

'

கைள

கைள அைண (வ ள கி

ைவ வ

. ஏெனன

) தி ைய (வாயா

வட (ரலி) அறிவ

. கத

) க

. தா .71

6296

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள ,

வ இ


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ

இைற

இரவ

தாழி

த (ஸ

க ெகா

) அவ க

றினா க

ேபா

கைள அைண

பான ைத

. த

ைவ

என ஜாப (ரலி) அறிவ

தா .

அறிவ

(இத '

பாள கள

சிைய (

ெசா

பாக

6, அ தியாய

இைற

(இைற ெச

அ என அ

வரான) ஹ மா (ர

த கள

கிேற

79, எ

த (ஸ

. கத

) அவ க

என) அறிவ

கைள . உணைவ

கிறா க ைவ பாள

அதாஉ(ர

: ' )

.72

6297 றினா க

'

ைறயான) இய ைக மர க

. 2. ம ம உற ப

கைள வ

பான ைத

றினா க

) அவ க

வழி

கைள அக

உணைவ

) அவ க

னதாக எ

கி

.

த (ஸ

'

ைபகைள

காக) ைவ ேத

(இைற

அவ க

வள

கைளய சவர

. 4. மைசைய

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஐ தா

க த

. 1. வ

தேசதன

க திைய உபேயாகி ப ப

. 5. நக

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள ெவ

3. வ

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

த (ஸ

ெச

ெகா

தேசதன

என அ

டா க

' எ

ெகா

றினா க

'க

ஸினா (ர த ேசதன

ஸய

அ பா க

அ ேபா

அறிவ

ள) ஓ

கிறா க டா க

79, எ

6299

த க

தேசதன பாள கள

) அவ க

?' எ ெச ஒ

வயதி

வா

இட தி

சிய

ெபயரா

. (இத

) என

ெபா

அறிவ

தா .

(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

வாறி

பற )

தேசதன

லமாக

.

ெகா

ஜுைப (ர

தா .

) அவ க ெச

'

' (எ

டா க

(சி யாவ

6, அ தியாய

இத

. அவ க

ெச

பாக

தா

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

'க

6298

த ) இ ராஹ (அைல) அவ க

(இைற

79, எ

தவனாய

'க வ

) அவ க

வ னவ ப ட

ேத

என (அறிவ

. அத

' எ

' எ

பாள )

மிட தி

.)74

(உய ) ைக ப ற ப டேபா அவ க பதிலள

கிறா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ' நா

தா க

.


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ப

வ வயைத ெந

கிய ப றேக (அ

ைறய) ம க

தேசதன

ெச

வழ க .

6, அ தியாய

பாக இ

அ பா

நா

(ரலி) அறிவ

தேசதன

ைக ப ற ப ட

6, அ தியாய

இைற கள

யா

' லா ' தி

ெச

6300 தா .

தவனாக இ

79, எ

த (ஸ ச திய 'உ

) அவ க ெச

றினா க ேபா

ஸா' வ

ைவ

தா ய

என அ

உய

தவ ர ேவெறவ

ேவா ' எ

மி

றியவ

'

ச தியமாக எ

அ ெச

) அவ க

(அறியாைம கால ெத

ப காரமாக) ' லாய லாஹ இ

' வா

நப (ஸ

6301

(அத லா

தேபா

.

பாக

79, எ

லா

ைல) எ (அத

வ றிவ

டாேரா அவ

' (வண க தி

யவ

ெசா

. த

ப காரமாக எைதேய

. ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சிைலகளான)

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

பன ட , ) த ம


79.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

உம (ரலி) அறிவ

நா

நப (ஸ

என

(இ ேபா

யா

லா

ெச

மர ைத நா அத

லி

நா

ந ட

றி அவ க

றினா க

உதவவ

79, எ

கா கி

ற,

கர தா

க ட அ

லா

யைத

ைல. 77

6303

ெனா

மி

பாள கள , 'அ

ைன

தா .

வ ைட நாேன எ

. அ த வ ைட

மதாைணயாக! நப (ஸ

அறிவ

(இத

மைழய லி

கிற ஒ கிேற

என

உம (ரலி) அறிவ

பா

6, அ தியாய

பாக

கால தி

நிழ

) நிைன

கள

6302

தா .

) அவ க

ெவய லி

பைட

79, எ

ெச

) அவ க க

ைல நா

ைவ த

மி

.

ைல; எ த ேப

ைல. ஒ

வரான)

ஃ யா

உம (ரலி) அவ கள லா

(உய ) ைக ப ற ப ட

(ர

) அவ க ப தா

மதாைணயாக! அவ

கிறா க

சில ட க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

:

றிேன

னா ' எ

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நா எ

, ' தா ேற

ப ரா

இைற

ள அ

ைடய ப ரா

கீ க

வத காக

என அ

80, எ

த (ஸ

இைற ேவா

ெகா

வா

அவ க

ெசா

லிய

'

6304

) அவ க

தைனைய, ம

ப திர ப

6, அ தியாய

இைற

இைற

ைமய

தேவ வ

80, எ

த (ஸ

(த

'

தாய தா (வழ எ

கிேற

.2

காக ) ப ரா க ப

) உ

தி

தாய தா

. நா ப

ைர

தா .

6305

) அவ க ஒ

தைன ஒ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேவா

றினா க

அவ

க ப ட ப ரா

பாக

'ஒ

தைனக

ெச

வத

6, அ தியாய

பாக

.

றினா க

'

(ப ர திேயக) ேவ

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

டன ' அ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 'ஒ

ேவா

இைற

ப ரா

தைன உ

ெகா

ள ப

காக

(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

'அ

80, எ

த (ஸ

லாஹு ம! அ

ைடய ப ரா

ைர ெச

. அ

ப. ◌ஃபஃ ப ல. ◌ஃபஇ

அதிபதி. உ . நா

திைய தவ றி

உ எ

(வ ேசஷ வ

டன .' அ

தைனைய, ம ேள

ைம நாள

.

6306 றினா க

லா அ

த. க

ததஅ

உ ல க ப நிஅம தி க அல னஹு லா யஃ ப

ைன

இய

தைமகள லி கி

தவ ர ேவ

அ ைம நா னா

ெகாைடகைள வழ

'

தி க, வ வஅதி க ம

வேத தைலசிற த பாவம

பைட தா

ய ைவ

த ர ப. லா இலாஹ இ

மா ஸனஅ

நேய எ

ெதாட பாக) ஒ

(இ ைமய ேலேய) ேக

) அவ க

. நா ப

க. வ அன அலா அ

ெச

தாய தா

தா .

வா

; அதைன அவ க

தாய தா

என அன

(த

உன

. அஊ

ய, வ அ

ன} ப இ ேகாரலா

இைறவ ெச

னட

ளா

பா

பைத நா

ேகா ஒ

த' எ : அ

த உ ேள

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

!

ைன

தி ெமாழிைய

. நா

கிேற

ெகா

க மி

உ ல க ப

ைல. நேய எ

ெகா

கா

லா அ . (ெபா

ற வைர நிைறேவ றி உ

தன. வ அன

. ந என

கிேற

. ேம

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நா

பாவ

எனேவ, எ

ளைத

ைன ம

தவ ர ேவெறவ இ த

ப ரா

றிவ ஒ

'அ

லா

(ெபா தி

: நா கிேற

கிேற

.

ைன

ண ேதா ெசா

ைமயான எ வ

கிறவ

பகலி கவாசிகள

ண ேதா

ெசா

இரவ

கவாசிகள

ேக அ

தா . ஒ

நாள

இைலஹி' எ ேள

லா

தா .

6307

மதாைணயாக! நா

லாஹ வ அ ற

ன பவ

பாக இற பவ

ேப இற

80, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அவ க

ைமயான எ

ைகேயா

(ரலி) அறிவ

◌ஃப

ெகா

பா .

6, அ தியாய

பாக

ைகேயா

காைல ேநர தி

என ஷ தா

) ஒ

, பாவ ைத ம

மாைல ேநர தி

பா . இைத ந ப

வராக இ

(மைற காம

ைல.)

தைனைய ந ப

றிவ ஒ

னட

ன பாயாக! ஏெனன

அேத நாள

வராக இ

ைற

ேம

கிேற

இைற

ேகா

அவ

ப கேம

.

வட

பாவம

.)3

Visit: www.tamilislam.webs.com

'அ த (ஸ

தஃ )


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக ஹா

லா

அறிவ

தா க

றி ப

. ம ெறா

வா . அவ த

, பாவ ேயா த

ஈைய

ேபா

அவ க

பற

அவ க

2. ஒ த

ப ராண

றினா க

கள

பா

என

தி

ேபா

(பாரமாக )

பைத

ேபா

ேபா

ைடய

கி

- இைத

ேம

றியேபா வ

, அ த

அவ

பற இ

ேபா

பா . ெச

ம த

(ரலி)

ைகயா

.

லா

றினா க

(ரலி) அவ க

என ) ெசா

னா க

(பயண தின ைடேய) ஓ

அவ அவ

கைள

றினா க

. (அைவயாவன:)

பவைர

ேமேல (ஈைய) வ ர

தா க

. அவ

உ கா

ஹத

) அவ க

கைள மைலகைள

கைள

(அ பமாக ) கா

மன த

இட தி இ

தாமாக

ேமா என அ

பாவ

இர

த (ஸ

பாவ

ைற இைற

ைற த

தா .

மைல அ வார தி

ஆனா

ைசைக ெச

அறிவ

(ரலி) அவ க

1. இைறந ப ைகயாள க

) அவ க

. அவ றி

டா க

மைல

6308

ைவ (ர

80, எ

(உணேவா த ைடய உண ட

. அ ேபா

மா

இைற

த (ஸ

)

: ெவ

க ஓ ட தி

ணேரா கிைட கா

பான த

(ப

ைவ க ப அவ

இற

பதா

) ஆப

த அவ

தைலைய

கினா

(கா

ைடய வாகன

கீ ேழைவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ த

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 (

)

கி எ

) ேபாய

அவ (க

த 'க

ட ) ஒ

ெச

கிேற

' ஏ ப ட . பற

ைடய ப ராண த

அள

மகி வா

- பாவம

ேகா

சில அறிவ

6, அ தியாய

இைற கள

கி

80, எ

வற

தி

சிையவ ட வதி

த லா

தி

வதா

நா ய

த அேத இட தி ெச

றா

. பற

தினா

. அ ேபா

டா

. (இ ேபா

லா

(

பா - பாவம

மகி

ேபா

எ த

அ யா

ேகா

ஏ ப த

.5

Visit: www.tamilislam.webs.com

மகி கிறா .

ைடய

, அவ

சி அைடகிறா

ட த

)

அவ

'

ெதாைல

ேபான

த வ

தி

த ப

அதிக

இ த ஹத

றினா க

ட பாைலநில தி

அதிக

லா

6309

) அவ க

அ யா

'அ

ப ராண (த ப

.) அ ேபா

சி அைடவைதவ ட

வழியாக

ஒ டக ைத (எதி பாராதவ தமாக) மகி

பைத மகி

னட

தைலைய உய

பாள ெதாட

த (ஸ வ

ற ப டா

' அ

) தி

(அ

ைடய வாகன

ேத

, ' நா

!) அ த மன த

பாக

அவ

அைத தாக

. அவ

றியவா

கினா

. அ ேபா

ைமயான ெவ ப

' எ

தா

. (எனேவ அவ

னட

பா .


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 என அன இ

(ரலி) அறிவ

ேனா

அறிவ

6, அ தியாய

பாக

) அவ க

(ைவகைற) உதயமா வ வா க

.

பற

பா

ெசா

கள

பா க

.6

பற

ைக அ

, 'அ

ஜஅ வலா ம

.

ெச

ேபா

தி ெச ஜஃ

ெகா ழ

ஜா மி

வழ க . ◌ஃப

ர அ க வைர த

(◌ஃப வல

ைடய

ன )

ப க தி

6311

) அவ க

லாஹு ம அ

இைல க. வ அ ம

80, எ

த (ஸ

ெதா

கமாக இர

தி

இைற ப

டா

ர அ க

த ைம அைழ

எ ந உ

பதிேனா

6, அ தியாய

6310

பவ

பாக

ேபா

இேத ஹத

தா .

இரவ

ெதா

வழியாக

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

தா .

பாள ெதாட

றினா க ெதா

. பற

லகி

'

ைக காக அ

தி (உ ம

நஃ ஸ இைல க. வ ◌ஃப

இைல க. ரஃ ப த க இ

வல ப க தி

லா இைல க. ஆம

வ ர

) ெச

சா வள

ப த

.

அ இைல க. லா

ப கி தாப

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ப

லத


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

உன

த வப நப நா

வ வகார

கீ

அ ச தி உ

ைன

தா

தவ ர ேவ

ெச

உற

இய ைக மரப

கி அ

ஓதி

பத

ெசா

ந ப ேன பாக

அறிவ தி

). உ

தி

நா

கிேற

ப ரா

: இைறவா!

ஒ பைட ேத

. எ

. உ

ள ஆவலி

த ப

ளய உ

கிட

ைடய ேவத ைத

ந ப ேன

ந இற

. இ த

. (ெபா

னட

ன டமி

ைல. ந அ

. (இ

டா

வா

(இ

, ந

ந ப ரா

லா

தைனைய (இரவ

தைன )

)

. பாளரான பராஉ இ

ப ஓதி கா

கா டலாேன

பதிலாக) ' ந அ

லிவ

ேத

ைறய இரவ

இற தவனாவா

ஓதி ெகா

ஆஸி (ரலி) அவ க

:

இவ ைற

றிவ

ைனேய சா

ேபா கிடமி

தி ேப சாக ஆ கி ெகா

' நா

த' எ

அைன ைத

ைடய நப ைய

இ த நப ெமாழிய கிறா க

லத அ ச

. கா ய

(இவ ைற ெச

ப ைவ த உ

அைன தி

ய ேத

ேட ' எ

. (' ந அ

பய உ

. உடேன நப (ஸ ெசா

6, அ தியாய

கிேற

பய உ ைல

) அவ க

' என (என

80, எ

' எ

தி

நப (ஸ நப ைய நா

, 'இ தி)

) அவ கள ட

ந ப ேன

நா ' எ

ைல; ' ந அ ெசா

னா க

6312

Visit: www.tamilislam.webs.com

ந ப ேன

பய உ .7

'

நா நப ைய


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஹுைதஃபா இ

யமா

நப (ஸ

ைக

) அவ க

(இைறவா!) உ வா க

ெபய

(ரலி) அறிவ ெச

ேபா

றிேய இற கிேற

. (உற க திலி

) எ

(ம

ணைறய லி வா க

பராஉ இ நப (ஸ ◌ஃப ழ

ெச

த ப

) அவ க

ல நிைன தா

80, எ

க இ

நப

ய க

ஷூ ' (எ

லா

லி க

உய

கிேற

லாஹி அ னா

லேவ

) எ

த அ

லா

யானா ேக.

. ேம ள

யா' (

,

) எ

6313

, 'அ

தா . அறி

ைர

லாஹு ம அ

றினா க லகி

இைல க. வ வ ஜ

இைல க, ரஃ ப த

மி

'அ

ெச

வ அ

.

ஆஸி (ரலி) அறிவ

வள

மி க அ வாழ

ெவள ேயறி) அவன டேம ெச

6, அ தியாய

பாக

ெச

கைள இற க

, 'ப

; உய

ேபா

பஅத மா அமா தனா வ இைலஹி அவ

தா .

வ ர

லா இைல க. ஆம லத அ ச

த' எ

ப த

'ந ப

ைக

நஃ ஸ இைல க. வ வ ஹ இைல க. வ அ

இைல க. லா ம

ப கி தாப ஓதி ெகா

. அ ேபா

. (ெபா

லத அ

ஜஃ

ஜஅ வலா ம ஸ

த, வப

: இைறவா! உன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஜா

நா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ பண எ

ேத

. எ

ைடய

அைன தி உ ஒ

(இ

ைன சா

வா

ப ரா

லா

தவ ர ேவ

தைன ெச

நப (ஸ

இரவ

) அவ க

'அ

லாஹு ம ப

இற கிேற

; உய

'அ

ேபா

வஇைலஹி

.) உ

ைறய இரவ

த ப

ளய உ

நா

' எ

(அேத ேநர தி

ன டமி

ைல ந அ

.

ந ப ேன

) ந இற றா க

ைடய வ

) டா

,

.8

தா .

உற

கிேற

லாஹி லா

கீ ேழ ைவ வ அ

ெச

ஷூ ' (எ

கிேற

கி அ

ைக

ன தி

லி

ள ஆவலா

இற தவனாவா

மி க அ

ஒ பைட ேத

வ வகார

ைடய நப ைய

(ரலி) அறிவ ப

வாழ

. உ

னட

. எ

6314

யமா

(வல ) க

ப ேன

ெச

ந உற

80, எ

தி

ேபா கிடமி

) இய ைக மரப

ஹுைதஃபா இ

ைகைய

கிேற

ப ைவ த உ

6, அ தியாய

பாக

தி

(இைத நா

ைன

ந அ

அைன ைத

ைன ேநா கி

ள அ ச தா

கிட

ேவத ைத (இ

ைடய கா ய

க ைத உ

ற ப

ெகா

னா

வா க

யா' (இைறவா! உ

) எ

லத அ அ

ெச

லா

வா க

த . பற

(வல ) ,

ெபய

றிேய

. உற க திலி

யானா பஅத மா அமா தனா ேக. அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள இற க

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ெச

த ப

உய

ெவள ேயறி) அவன டேம ெச

6, அ தியாய

பாக

பராஉ இ

த (ஸ வா க

வ ஜ

நப

, 'அ

க இ ய

கா ய

லத அ ச . எ

ைக

அைன ைத

ைனேய சா

ள அ ச தா

கிட

ேவத ைத இைற

வ ர

கிேற

ைன

றா

ப த ஓ

னட

.9

வா க

லத அ

. (ெபா . எ

). உ

ேபா கிடமி

ப ைவ த உ

நப ைய

' இவ ைற

றிவ

ஜஃ

ஜஅ வலா ம ஸ

ஜா

த. வப

: இைறவா! உன

ைன ேநா கி

கிேற

சா

இைல க. வ அ

ள ஆவலா

ெச

ப க தி

நஃ ஸ இைல க, வ

இைல க. லா ம

ஒ பைட ேத

. உ

, வல

தவ ர ேவ

) அவ க

வா க

லம

க ைத உ

(இைத நா

, ந அ

த (ஸ

தி

ெச

ப கி தாப

த' எ ைடய

) எ

தா .

லா இைல க. ஆம

ேத

லாஹு ம அ

இைல க, ரஃ ப த

அ பண உ

. பற

ணைறய லி

, (ம

6315

வ ஸ இைல க. வ ◌ஃப

ழ மி

80, எ

) அவ க

. ேம

லேவ

ஆஸி (ரலி) அறிவ

இைற உற

னா

தி

ப ேன

வ வகார

ைல. ந அ நா அ

த ப

ைடய

அைன தி

(அேத ேநர தி ன டமி

நா

. எ ) உ க

ளய உ

ந ப ேன

) ேம

ைனறய இரேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இற

கிறவ

றினா க

6, அ தியாய

பாக இ

அ பா

நா

(எ

(இரவ த

தா க

. நா

ேத

ெச

வ னா க அத

இட ப க தி ைன

கி) பதி ற ைடவ

(ெம கா

நி வல

ர அ க டப

உற

கிய

என

அவ க ேற ட

கினா க

ெச

றா க

உற

கினா க க

. நா

)

எ .

,

ெச

தா க

ெம

றா க

.

வாக எ

. நா

காைத ப

வ தா க

ைகைய

. (ெபா

தா க

வ டாம

லாததா

வத காக நி

ெகா ெதா

. (ப ற

அவ கைள ேநா டமி

பமி

ெதா

) அவ க

. ப

ைற அவ

கைள

. உடேன அவ க

ப க தி

. நப (ஸ

. அைத நிைறவாக ேத

னா(ரலி)

ேத

கி ) கய உ

தா க

ல) எ

. பற

(

ைறக

) ெச

. அ ேபா

மான) ைம

கடைன நிைறேவ ற க

தி (உ

பைத அவ க

அ ப ேய எ ெதாட

ைணவ யா

) இரவ

) அதிகமான

தி ெச

அவ கள

ல தி

இய ைக

(ஒ ெதா

ைபைய ேநா கி

ெகா

இற தவராவா ' எ

தா . நப யவ கள

ைககைள

நிைலயாக அ

பற அ

(அவ க

) எ

) இய ைக மரப

6316

(ரலி) அறிவ

க ைத

80, எ

சிறிய தாயா

அவ கள ட

லா

(இ

.

வாக) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

பற ெகா உற

றி (ெதாழ டா க ேபா

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ற ைட வ

வா க

அைழ தா க ெதா

தா க

அ ேபா

. எனேவ, அவ க ) அவ க

தா க

. 'அ

. வ அ

வ த

. வ அமாம

இைறவா! எ

வாயாக. என

(இத

அறிவ

(உட

நப (ஸ த எ

வ கள நர ப

ஒ எ

வைர

◌ஃப க

. வ க

தி ெச

ெதா

ைக காக

யாமேலேய

வரான)

ள ேவ

தைன ெச ச தி தேபா எ

ர கீ

. வ ர

. (ெபா

. :

ஒள ைய

வல

ஒள ைய

னா

ஒள ைய

ஒள ைய ஏ ப

ைற (ரலி)

வாயாக.)

றினா .

கள

. அ பா

அவ ைற என

இர த தி

றி

வாயாக. என

ெபா

பா ைவய

இட ப க தி

தா க

)

. வ ◌ஃப

வாயாக. எ

ஒள ைய ஏ ப

மா

. வ ◌ஃப பஸ ர

வாயாக. எ

திைசய

. வ அ

ஒள ைய ஏ ப

லா

(ப

யஸா

◌ஃப

வாயாக. என

(எ

சைதய

தைனய

. வ அ

ேமேல

) ேபைழய ப ரா

வாயாக. எ

பாள கள

) அவ க

ப ரா

ஒள ைய ஏ ப

ஒள ைய ஏ ப

ஏ ப

ெசவ ய

வாயாக. என னா

கள

யமன

ஒள ைய ஏ ப

ஏ ப

(ரலி) அவ க

திதாக) அ

லாஹு ம அ

இதய தி

வாயாக. எ

ப க தி

(எ

◌ஃப ஸ ஈ

ஏ ப

அவ கைள ப லா

.

நப (ஸ

ெகா

. அ ேபா

ஒள ைய ஏ ப

தி

மா

(ரலி) அவ கள அ

னா

ேராம தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

அறிவ எ

தா க

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ச

ம தி

(ஒள ைய ஏ ப

நா

ஆகிய) இர

பாக

6, அ தியாய

அ பா

ெதா ெச அ

80, எ

◌ஃபஹி

. வ

, அ

. அ

த க

, ேம

(ப

த வ

ஜு

(மன

மா

(எ

இர

) ப ரா

தைன

க ஆம

: இைறவா! உன ேக

ளவ கள

. வ வஅ

ஸாஅ

ஒள ஆவா

. வ இைல க அன

க தி

. வ

நப

ஸகி . வ ப

, வ அ

. நேய வான

. உன ேக

. வ

அைன

. வ க காஸகி

, வமா அ க

' லா இலாஹ ◌ஃைக அைன

அ ள வ

க ஹ

லாஹு ம! ல க அ

. ◌ஃபஃப ◌ஃப ல மா க தகி , அ

அ ள , வம

ஸமாவா தி வ

. வ

. அ

த' அ

அவ றி உ

லா அ

. வப

ஸமாவா தி, வ

. அ

. வ நா

, வமா அஃல

இலாஹ இ (ெபா

ஹ ம

வ இைல க ஹா ககி ர

றிவ .

) அவ க

ன வ ல க

அைல க தவ க

தா . நப (ஸ

வத காக இரவ

ன. வ ல க

ம ஹ

வா

டா க

:

லாஹு ம! ல க

◌ஃபஹி

றி ப

6317

(ரலி) அறிவ

ைக) ெதா வா க

வாயாக.) இ

ைட

, வமா

அ கி

. ' லா

க. க

,

மி ம

. வான

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

மி

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ம

அவ றி

ைமயானவ

. உ

உ உ

ைம நரக உ

சா சா

நா

உ . உ

தி க

கிறவ

ெச

த, ப

இைறவ

ைமயானவ க

கி

ேள

ேவ

. உ

ேவ

யா

திய

ைம. ம . உ

ெச

கிேற

ைமய ப யவ

'உ

கமாக ) . 'உ

ைன

ேபா

ஹான

பாக

லா

ேபா

ைன தவ ர

ைல.)

'அ

' (அ

6, அ தியாய

லாஹுஅ ப ' (அ

லா

80, எ

யவ

) எ

லா

மிக வ

ெப யவ

.

6318

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

தலி

தி 11

உற

.

. எனேவ

த, ப ர

ைன ம

)

ைனேய

நதி ேக ேப

ைல' அ

ைமநா

ஹ ம (ஸ ேத

, ந

ைம.

ன டேம தி

னட

ற, இரகசியமாக ) இ

அைன உ

உ .

. உ

ன பாயாக. நேய (எ

ைன இ ைமய

ைடய

ைம. நரக

ைக ெகா

ெச

யவ இ

ேட வழ கா தி

. நேய (எ

நேய! உன ேக . உ

. இைறவா! உன ேக அ பண

ந ப

அைன ைத

தவ ர வண க தி ேவ

ைம. ெசா

ெகா

பவ

ைமயான

ைம. நப மா க

கைள

பாவ

ைமயானவ க

ேள

'

வா

ைடய த சன

அவ க

ளவ கைள நி வ

) எ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அல இ

அப தாலி (ரலி) அறிவ

ைணவ யா ) ◌ஃபா திமா அவ க

(எ ைகய

ஏ ப ட கா

நப யவ கள ட த

தா .

றி

ெத வ

ப ) ேக க நப (ஸ

அவ க

அ ேபா

றி(வ

தி

றிேன

பலா)னா க

ேதா . (அவ கைள

க ைன

) அவ க

' எ

றிவ

ெதா

கள ட

வ தா க க

தி

, ' (எ

ெகா

சி

அம

தி

.) ' பண யாளைரவ ட உ

ைற உ

ெச

ெப யவ யவ

' அ

நா ல

) எ

உண

அறிவ

'வ

) எ

ப ப

) நா

நா

ேத

அவ கள ட

நா

தி

அம

பாத

ைக ப ேட

கள

மா? ந

ெச

' அ

ைற

, , அ

ள ெந

தா க

கள

. (அ த அள

ைற

ப றி

டா ) அ த இட திேலேய

த) அவ கள

ைடய ெந

வ த

நப (ஸ

.

. அ ேபா

க ேவ

தா க

. ஆனா

) அவ க தா க

பண யாளைர (தம

றா க

. நப (ஸ

ெச

(எ

.ன எனேவ, ஒ

றியதா

ெதாட பாக

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

) அவ க

உடேன நப (ஸ

) தி ைக டா . இ

◌ஃபா திமா ெச

வ ஷய ைத ெத வ எ

அைர ைறய

லாததா

உடேன நப (ஸ வ

(மா

னட )

) அவ கள ட

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

(எ

. அ ேபா சிைய

கமாக

(பயனள இ

'ப

லாஹு அ ப ஹான ஹ

லா லி

) சிற த ைக

(அ (அ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா லா ( க

யா

.

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

லா

ேக) எ

பண யாைளவ ட உ இ

சீ

ேவ

(ர

ப க

இ '

அறிவ

தா க

6, அ தியாய த (ஸ

ஹான

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

வா க

இைற

வ உ ப

ப க

என

. இ

.

நா

ைற

.

ைக

ெச

) அ தியாய

றா

கைள த

இைற

பா

ேமன ய

கா

ேகா

தடவ

.

6, அ தியாய

லா

றா க

தா .

) அவ க

பாக

ெசா . எ

6319

(112, 113, 114 ஆகிய ெகா

சிற ததா

) அவ க

' எ

பாக

ைற

80, எ

த (ஸ

ைக . ஏெனன

றா

, அதி

மி க ர ப வளஅ

◌ஃப ஹ ஹா வ இ

) அவ க

ெச

ெத யா

6320

. பற ஜ

றினா க

உ (ப

க வ

மா

'

கிய

ன (வ ஷ ஜ

ப. வ ப

அ ஸ

கீ ழ

ஓர தா

) ஒள தி

) ப ரா

தி

க அ ◌ஃபஉஹு இ

தஹா ◌ஃப

வ கிற

ைப எ

: அ ஸ

◌ஃப ஹா ப மா த

Visit: www.tamilislam.webs.com

த நஃ ஸ ◌ஃப

ப ஹி


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இபாத க

ஸாலிஹ : எ

(ெபா

அதிபதிேய! உ

உதவ யாேலேய (ம அத ந

ந க

) எ

ைண

ெபயரா ேவ

வ லாைவ (தைரய

உய ைர ந ைக ப றி

கா பாேயா அத

)வ ல

) ைவ ேத ெகா

டா

டா

, உ

வ எ

. உ

,

உய ைர

வாயாக) ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சில அறிவ

பாள

6, அ தியாய

இைற ப

. எ

பா

என அ

பாக

வாயாக. அைத ந (ைக ப றாம

ல யா கைள எத

கா தி

.

80, எ

த (ஸ

உய

இரவ

ப ரா

தி தா

ேக டா றிகிறா என அ

தா .

ெதாட

) அவ க

றிெலா அவ

பாவம

ப ரா

இ த நப ெமாழி வ

.

6321

உைடய ந

தி

வழியாக

றினா க இைறவ தி இ

தைனையநா

ேகா னா

'

ேவா

ேபா

, 'எ

கிக

அவைர நா

இர

கீ

னட கிேற ன

இற

யாேர . எ

கிேற

. ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

வான

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

னட ' எ

யாேர

கி


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அன

) அவ க

க மின

பா

ஸி வ

கா

ேகா

6, அ தியாய

இைற

◌ஃப

ன} ப இ

தைலசிற த பாவம (ெபா நேய எ ெகா

ெப

: அ ைன த உ

லா

'அ

வா க

ைஷ தா

கள

லாஹு ம இ

ன அஊ

. கிலி

னட

6323

) அவ க

றினா க

த ர ப. ல இலாஹ இ

க. வ அன அலா அ

நிஅம தி க, வ அ

ேபா

.)

80, எ

த (ஸ

லாஹு ம அ

ைழ

கபாய ஸி' எ

கிேற

பாக

'அ

தா .

கழிவைற

: இைறவா! ஆ

(ெபா

6322

மாலி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

80, எ

லா அ

பைட தா

. நா

ஆ உ

ததஅ

க மி

தன. வ அன

, அ

உ ல க ப

னஹு லா யஃ

ஸனஅ

' எ

பேத

.

அதிபதி. உ வா

த. கல

ப. ◌ஃபஃப ◌ஃப ல. ◌ஃபஇ

த. அஊ ேகார

! நேய எ

தி ெமாழிைய

லா அ

தி க வ வஅதி க ம

உ ல க ப த ன

'

ைன

தவ ர ேவ

அ ைமயாேவ திைய

. நா னா

இைறவ உன

இய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெச

ற வைர

ைல.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நிைறேவ றி நா

ேள ெகா

(மைற காம பாவ ைத ம

. ந (என

கிேற

) ஒ

) அ

. நா

ெகா

ன பவ

ைன

தவ ர ேவ

னட

மாைல ேநர தி

ெச

வா ' அ

(ெசா

லிவ

ெசா

வா )

ெச

என ஷ தா

நப (ஸ

உற

யா (இைறவா! உ

எ அ அ

) அவ க

வா க

ேகா

ெசா ல

யா

லிவ

ெசா

(ரலி) அறிவ

யமா

ைல. நா

,

ெச

தவ றி

மாைலேய) அவ

இற தா

கவாசியாவா ' காைல ேநர தி அேத ேபா

தா

(அவ

தா .

6324 (ரலி) அறிவ

க வ ெபய

ப னா

தா .

'ப

மி க

றிேய இற கிேற

. உற க திலி

ேக உ ய

பைத

.

(அ

கிறேபா

யானா பஅத மா அமா தனா வ இைலஹி லா

னட

ன பாயாக! ஏெனன

கிேற

ளா

ைன ம

பகலிேலேய இற தா

80, எ

ஹுைதஃபா இ

கா

இைத அ

6, அ தியாய

பாக

பா

கி

ளைத

. எனேவ, எ

(இைத ) ெசா

கிேற

தைமகள லி அவ

ெகாைடகைள வழ

பாவ

. அவ

கைள இற க

லாஹு ம அ ; உய

, 'அ ஷூ ெச

வாழ

ெச லி

(அைன த ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

லாஹி க

கிேற

)'

லத


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உய

னா

ேவ

வா க

80, எ

) அவ க

வ அ

யா' (இைறவா! உ

ெச

கிேற லாஹி

)' எ

னா

ேவ

' ெதா க

. ேம

ெபய

'அ

லாஹு ம ப

றிேய இற கிேற

. (உற க எ

வா க

80, எ

திலி

. உய

வாழ

வ ழி

தி அம வ

' எ

கைள இற க

ெச

ேபா ப

மி க அ

, 'அ ஷூ

ஹ (எ

லா

ெவள ேயறி) அவன டேம ெச

.

6326

ஸி த (ரலி) அறிவ (இ

ேபா

ணைறய லி

, (ம

.) எ

ைகய தா

ெச

ேக. அவ

6, அ தியாய

பாக

ைக

யானா பஅத மா அமா தனா வ இைலஹி

லா

தா .

வா க

லத அ

உய

ெவள ேயறி) அவன டேம ெச

.

6325

கிஃபா (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

லி

ணைறய லி

, (ம

.) எ

6, அ தியாய

பாக அ

. ேம

நப (ஸ

தா .

) நா

ஓதேவ

) அவ கள ட

ய ஒ ேக ேட

ப ரா

தைனைய என க

. அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 'அ

லாஹு ம இ

லா அ

ெசா

னா க

ெகா

◌ஃகஃ

ேட

ைண

என

' ேம

, உ

தா

80, எ

கைட ப வ

நா

)

லா க

ெதா

இ ைகய

நப (ஸ

) அவ க

நாேன அதிகமாக அநதி இைழ பாவ

' எ

வழ

ன பவ

கைள ம

வாயாக! ேம க

ரைல மிக

வர

யா

.

, என

ைணயாள

மாவா

.)

த ஒ

ேவ

17: 110 வ ) வசன

ப ரா

6328

) 'அ

தா .

ஸலா

அல

லா

, அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா .

ம தியமான

.

ஊ (ரலி) அறிவ (அம வ

உய

இைடய

(தி

ள ெப ற

80, எ ம

டா . இ

றி ேத அ

6, அ தியாய

ன} ப ன க

6327

ைகய

ேவ

(

. வலா யஃ ◌ஃப

இ தி க வ ஹ ன. இ

தா .

ெதா

வழிைய

பாக

வாயாக! நி சயமாக ந ம

மிக ஆ ஓ

கஸர மி

தவ ர ேவெறவரா

ன டமி

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பர த

: இைறவா! என

ைன

6, அ தியாய

பாக

நஃ ஸ ழ

ரஹ ' எ

. (ெபா . உ

எனேவ, உ க

ன ழலகி

த. ◌ஃபஃ ◌ஃப ல மஃ

ஸலா

தைன


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அலாஃ லா சா தி நா

லா

' (அ

டாக

எனேவ, ந

ெதா

லாஹி வ

நப

வர

இபாதி

லாஹி

ைகய

ஸாலிஹ

ைகக

வண க

கள

சா தி

கள

க லா

சலா

லாஹு வ அ

(வண க தி கிேற

யவ

. ேம

அவ

ைடய

பற

,

ஹு அ

, ெசய க அ

ஸலா

என . ேம ஹ மத

ன ைவ

பமான இைற

நா

தி

திகைள

லா டாக

சா தி உ மிய

டாக

ஹு வ ர மி

லா

மாக! )'

ள அைன

, 'அ அ

ேக உ யன. நப ேய!

தவ ர ேவெறவ

) அவ க

.

யா

த எ

) ஆவா

அைலனா வஅலா

லா ப

அைல க அ

சா

றினாேல வான

) அவ க

, ' அ தஹி ஸலா

றினா க லா

னா

ட நப (ஸ

, ெபா

ல யா கள

ஹ ம (ஸ

மாவா க

. அ

ஹ அ

தா

பா

பாரா ந

) அம

கா

லா

வா

ல யா க

(ெசா

க அ

லா

. இ

; இ க

ேவ ' சலா ' (சா தியள பவ

வ த

லாஹி வபர

உ எ

லா

(இ

ஸலாவா ம

டாக

றிவ ேதா . இைத

கள ட , ' நி சயமாக அ

லி

காண

சா தி

) எ

லாய லாஹ ஹு

ைல எ வ

கிேற

நா

தி

அ யா )' எ

றலா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றா க

க .

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6

6, அ தியாய

பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அ ம க

(சில ), ' இைற

அ த

கைள

ேபா

கி

ேக டா க ெதா

கி

ேபா

கி

ைற

தாய தி

'அ

றன ' எ

றன . த

) உ

யா

ெதா

, (அ

வா

தா

. (அ

லா

தவ ர, ேவ யாெதன லா

' எ

லா

ேபா

எவ க

ேபா

லா அ

லா

)

ெபா

கேள

திவ தா

?' எ

ெச

தத

ெதா

) எ

இ த

ெவா யவ

வா

வழிய

, ' நா

ந க

ேற அவ க

கள ட

ப ந

, 'அ

) ெகா

ேற அவ க

) அவ க

ெசய

(த

கைள (ந

பவ கைள

) ந

' (அ

) அவ க

ெசலவ ட) எ

(உய )

கைள

வைத

நப (ஸ

னா

வைத

ேபா

மா? (அைத ந

ஹான லி

அதிக ப யான ெச

கைள ப

ெச

ைற '

) நா

கள

. நப (ஸ

றின . அத

ேபா

திட

) நிைலயான இ

றினா க

றன . ஆனா

ெத வ

அவ கேள! வசதி பைட ேதா

க தி

றன . (அறவழிய

ெச

தா .

(ெசா

ைலேய?' எ

இைத

6329

. ' (ஏைழகளாகிய) நா

கி

ெசலவ இ

80, எ

, ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

நிகராக

ைக

ேக) எ

வ க

ைற , ப

ைற


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 'அ

லாஹுஅ ப ' (அ

பல அறிவ

6, அ தியாய

பாக

ஃகீ ரா இ

லா

பாள

80, எ

ஃகீ ரா இ

க த த (ஸ த

(ப

லா இலாஹ இ லஹு

) அவ க

தினா க

) அவ க வ

லா

) எ

மா

தைல ெச

அறிவ

' எ ள

றா க

.

.

. (அதி

ெவா

)

ய ப ட அவ கள

ஆவ யா இ ப

ெதா

வா க

அப மா

ைக

ஃ யா

றி ப ப

(ரலி) தா க

:)

சலா

.

தஹு. லா ஷ

வ அலா

லி ைஷய

லிமா அஉைத த வலா

தா .

லாஹு வ

. வ

இ த ஹத

6330

ஷுஅபா(ரலி) அவ க

அவ க ெகா

ெப யவ

வழியாக

ஷுஅபா(ரலி) அவ களா

அ ைமயான வ ரா (ர

இைற

மிக

ெதாட

க லஹு லஹு

கத . அ

உ திய லிமா மனஅ த வலா ய

. வ

லாஹு ம லா மான அ ◌ஃபஉ த

ஜ தி மி

ஜ . : வண க தி

(ெபா தன

தவ

உ ய ஆ ற ெச இ

. அவ

. எ

லா

ளவ

யவ

லா

இைணயானவ க

அவ

ேக உ ய

. இைறவா! ந ெகா

அவ சில அறிவ

உ பாள

னட

ைவ

. எவ

பய

வழியாக

பைத அள

தவ ர ேவெறவ

மி

. அவ த கா

மி

ைல. ஆ சியதிகார அைன தி

பவ

யா

மி

அவ

ேக

ம ைல. எ ெச

.)

இேத ஹத

ைல. அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

ஸலமா இ நா ெச உ

இற

தா .

ைகபைர ேநா கி (ேபா

ம கள

கவ ைதகள

வ , (எ

சிலவ ைற(

பா ) எ

கி ம க

லா

ைலெய

பாட பாள

உைப (ர ஆனா

கைள வ ைர ேதாட

(ெதாட அறிவ

காக (ப

ேக டா க

யா இ

. ம க

அவ க

, 'அ

லா

நப (ஸ

) அவ க

ெச

தா க

நா

த (ஸ

ேக க

அவ , 'அ

லா

(த

லா

ெச

யமா

களா?'

வாகன திலி

)

அவ கள

மதாைணயாக!

ேந வழி ெப றி

யவ

) அவ க

, ' ஆமி

. 'அ

சேகாதர ட ), ' ஆமிேர!

கவ ைதகைள ) பா

) அவ க

லாத ம ெறா ெச

ற ப

கமா ேடா ' எ

.

ஸய (ர

இஃத

அைத மனன

இைற

வைக

கைள ) பா னா க

) அவ க

, நா

அ ேபா

றா

யா

காக )

த ைதய

றினா . உடேன (கவ ஞ ) ஆமி (ரலி) அவ க

ஒ டக அ

) அவ க

ேறா . அ ேபா க

6331

அ வஃ(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

80, எ

கிறா க

கவ ைதைய

. யஸ

றி ப

அப

டா க

ைல.

, ' யா

இ த ஒ டகேவா

அ வஃ' எ

பதிலள

வானாக!' எ

அவ

?' எ

தா க

. நப (ஸ

பதிலள

தா க

வானாக!' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) .

றினா க

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 (இ த

ப ரா

தைனய

அவ கேள! அவ கிைட க (ப ரா அண வ ேம ப

ெபா ய

எதி க

நி

கா

உய

தைன) ெச ழ

ேபா

காலி

ள ப ட அ

ேக)

தா க

? எத காக இைத

ைதகள

இைற சிைய

த (ஸ

) அவ க

கைள உைட

டன . அ ேபா

பய

ேக டா . ப ற த

ம க

வாள

ஆமி (ரலி) அவ க

வ , ' இைற

த க

, ' பா திர க

கள

' எ

அவ க

, ' அ ப ேய ஆக

ம க

இைற கிற க

வ (ைவ

80, எ

)

ெகா

' எ

கள

அதிகமான ெந

த (ஸ ?' எ

ளவ ைற

ெகா

தா க

கைள , 'இ

ேக டா க பதிலள

. ' நா

தா க

. உடேன

அ த

. ளவ ைற

ளலாமா? எ பதிலள

) அவ க

ம க

றினா க

அவ கேள! பா திர

கைள

6, அ தியாய

) மாைலய

சைம பத காக' எ

பா திர

பாக

வ , ' இைற

) காயேம ப

. அ ேபா

ன ெந

பா திர

ஒ )

டாதா?' எ

இைற

வா வத

.

ெவ றிெகா

(ைகப

த) ம கள

ட கால

திய னாேலேய (

இற தா க

(ஆ

(ந

ெகா

ேக டா . நப (ஸ .

6332

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ )


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

லா

யாேர

இ ஒ

அப அ

நப (ஸ

' இைறவா! இ

னா

) அவ க

நப (ஸ

அவ க

) த

(

)ைடய

பாக

6, அ தியாய இ

இைற எ

த (ஸ க

லா

வ தன . அ

' யம

றிேன

நா

. உடேன நப (ஸ

இவைர உ ெச

திைரய தி ப

த ப டவராக

, எ

, ' இைறவா! அ

ைண

வாயாக!'

வாயாக!' எ

◌ஃபா(ரலி)

◌ஃபா

ப ரா

(

தி தா க

.

தா . கலஸாவ

களா? எ

ேக டா க

பலிபடமா

ச யாக உ கார ) அவ க

.

கலஸா எ

வ த

ெந

சி

ப ரா

,

, ' இைற கிேற

' எ

, ' இைறவா!

பவராக

தி தா க

வழிப

. நா

யாதவனாக இ

வைர ேந வழி கா

வாயாக' எ

கவைலய லி

. அதைன ம க

கஅபா' என அைழ க ப

வாயாக. இ ஆ

வ தா

த ைத (அ

னட , '

) ஒ

நா

ெகா

6333

கமா

கால திலி

ைள க

வழ க . எ

ைண

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெபா

ப தா

) அவ க

80, எ

(அறியாைம

அவ கேள!

தி ப

தா .

ஸகா

)ைடய

ப ரா

ப தா

அ தி

ைன ந

அவ

ஸகா ைத நப (ஸ

அவ

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

) அவ கள ட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேந வழிய


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இைதய (

தாய தாரான ' அ

கலஸா ேநா கி )

(அறிவ

பாள கள

கிறா க ஃ யா பற

: 'எ

(ர

, நா

நப (ஸ

வரான) அல இ

தாய தா

) அவ க

) அவ கள ட

ஆ கிவ நப (ஸ

தா ) அவ க

திைரக

, (எ

காக

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி)

நா

த சிர

தா க

(ர

) அவ க

நா

நா

நட ேத

ேள

ப ரா

ேட

லா

த ஒ டக ைத

ல தா

'

' எ

' எ

:

அவ கேள! அ ப

சி) ேவ

80, எ

ேப

ெசா

காக

. ப

வ ேபா

ேன

. அ ேபா

அவ கள

தி தா க

.

6334

றினா :

தாயா ) உ கள

லா

ஐ ப

அ த பலிபட ைத எ

) 'அ

(வள

அ தி அறிவ

, ' இைற

கள ட

ல தா

வன

கள

பலிபட )ைத

'

சில ேநர

கலஸா' ெச

'

.

மதாைணயாக! அ( த

(எ

ற ப ேட

ைல (ரலி) அவ க

ேசவக . (அவ

காக

ப ரா

தி

நப (ஸ க

) அவ கள ட , ' அன

)' எ

றா க

. நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 'அ

லா

ேவ, அனஸி

அவ

ந வழ

பாக

6, அ தியாய

கியவ றி

ள வாசலி

அவ க

, 'அ

அ தியாய நிைன பாக அ (ஒ ப

திவ

நா

நா

மற தவ

கீ டா

ெத வ

ேகாபமைட தா க

ஒ ' எ

ேத

ப ரா

வாயாக!

தி தா க

.

ெசவ

வானாக! இ

த இ

ன இ

ற நப (ஸ

ன இ

ன வசன

)

கைள அவ

என

.

6336

(ஹுைன

தா . ேபா

கிைட த ெச

வ , ' நி சயமாக இ (அதி

. (அைத

. அவ கள

பைத

ைண

ஊ (ரலி) அறிவ

) அவ க

. அ ேபா

நாட படாத ப அவ கள ட

றா க

80, எ ம

)நப (ஸ

கி டா க

ஓதி ெகா க

டா ' எ

அதிகமா

6335

அவ

6, அ தியாய லா

ழ ைதகைள

தா .

லா

கள

வ ைத

வள ைத அள பாயாக!' எ

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ப

ெச

தி

) அறிவ

ேக ட ேபா க தி

நா

லா

கைள )

தி

தி

தா . (அைத) நா

) நப (ஸ

நப (ஸ

) அவ க

அ ேகாப ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

.

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 (அ ேபா

) அவ க

த )

, ' (இைற

ஸா அவ க

வானாக! இைதவ ட அதிகமாக அவ க சகி

ெகா

டா க

பாக

6, அ தியாய

அ பா

வார தி அத

80, எ

தா

ேபானா

அதிகமாக

) இ த

ேபா

எைதேயா ேபசி

ேசா வைடய

(அ ேபா

ெகா

டா

ப ரா

தி பைத

இைற தவ

தி

உைர நிக ) இர

ேபா

அவ கள

ேப

கிற நிைலய

கவனமாக இ ) அவ க க

. (அ

ேபாதா

,

என

ைற உைர நிக க

ம க

ெகா

) ெமளனமாக இ

கேவ நா

ைற உைர நிக

ெச

. இ

ைண

தா .

அவ கள ைடேய உைரயா த (ஸ

ப டா க

.

(வார தி

உைரயா ற, அைதய ந

லா

6337

ைற ம க

வ ட அதிகமாக ம க

றா க

(ரலி) அறிவ

ஒ ந

' எ

அவ கள ட

கைள நா

தவ நப

ேதாழ க

ேள

.

. எ வ

ெச

காண

ெச

கைள ட

. ஏெனன

வா

, அவ கைள

டா

ப உ

ைகேமாைன க

. அைத

திவ டாத க

வ ட, அதனா

. அவ களாக வ

தி)

. (அைத வ ட

சைடைவ ஏ ப தைடப

, வதிலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

. மாறாக, ேக

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

என நி

த (ஸ

ப ரா

தி தா

வழ

' எ

ப தி பதாகா

என அன

இைற க

ெசா

வலி

தி

என அ

ேக

. 'அ

லா தி

, அவைன நி ப தி பவ

யா

ேவ! ந நிைன தா ேக ப மி

இைறவைன

ைல.

6339

. (இ

ைன ம

ப ரா

' ன பாயாக. இைறவா! ந நிைன தா

தி க ேவ

, இைறவைன

பவ

80, எ

றினா க எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

டா . (வலி

) அவ க

'

தா .

வாயாக' எ

க டாய ப

ேக

ல ேவ

80, எ

த (ஸ

றினா க தி

இைறவா! ந நிைன தா

அவைன

பாக

வலி

.) ஏெனன

6, அ தியாய

6338

) அவ க

(ரலி) அறிவ

பாக

80, எ

யா

மி

டா . மாறாக, ேக பைத

க டாய ப

வதாகா

ைல.)

தா .

6340

Visit: www.tamilislam.webs.com

.) ஏெனன

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ

இைற

' நா ந

ப ரா

த (ஸ

. ஆனா

, எ உ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

ைமைய நா

பாக

6, அ தியாய

அன

நப (ஸ

கா

80, எ

தேபா

த ெவ

மா

ப ரா றா ள

றி

.

தைன

தி த ேபா த

இர

) அவ கள ைககைள

கள

உய

தினா க

6342

) ெவ

ெக

ப ரா

அள

மாலி (ரலி) அறிவ

ெச

ைல' எ

தைன ஏ க ப

தா .

(ஒ

அவ கள

தைன ஏ க படவ

ப ரா

6341

) அவ க

ெகா ெபாழிய

80, எ

ப ரா க

'

தா .

மைழ ேவ

ெவ

அளவ

றினா க

அவசர படாத வைரய

என அ

தி ேத

) அவ க

தா . கிழைமய

உைர நிக

, ' இைற

லா

வட ப

, அ த மன தரா

ப ரா

) ேமக த

கிழைம வைர மைழ ந

த தி ட

வ த

அவ கேள! எ க

தி

' எ டா

ேபா . (அ த ெவ

மைழ

றா . நப (ஸ மைழ ெபாழி த ேசர ள

யவ

) . எ த ைல.

கிழைம) ' அேத

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மன த ' அ அ

' ேவெறா

லா

வட

ப ரா

கிவ

ேடா ' எ

வ ' எ

தி

, ' மைழைய ேவ

. (கன மைழய னா

றினா . அ ேபா

(இ த மைழைய) எ

வ டார

மதனாவ

ெபாழியவ

லா

நப (ஸ

வ ேம

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ தாயா

(உ

) அவ க

மா

, ' இைறவா!

வாயாக! எ

. அ த ேமக

மதினாவாசிக

கைல

மைழ

மதனாவ

ப ரா

ெச

தா . தி க இ த

) மைழ ேவ ைட (இட

80, எ

தி தா க

பவ

6343

மைழ ேவ

. (இ

ேனா கி, த

80, எ

பவ

தி

ைல.

யஸ (ரலி) அறிவ

) அவ க

ற ப டா க

கைல

மைழ ெபாழியவ

6, அ தியாய

ப க க

த (ஸ

தி

ப ரா

ெச

ைல. அ த ேமக

மதனாவாசிக பாக

இைற

பாதகமாக இைத ஆ கிவ டாேத' எ

) நா

ப ரா

ெதா தி தா க

வலமாக) மா றி

ைக

திட

. பற

ேபா டா க

கி லாைவ .

6344

தா . ைல ) அவ க

நப (ஸ

) அவ கள ட , ' இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அவ கேள! த அவ க

, 'அ

அதிகமா ேச

கள லா

ேவ! அனஸி

6, அ தியாய

அ பா

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெபா வான அ

அழ ' எ

ைம மி ேகா க

லா

6, அ தியாய

அ பா

இைற

த (ஸ

ப ரா

80, எ

) அவ க

' எ

றா க

. நப (ஸ

)

ழ ைதகைள

ள (ஆ

தலான) வ றி

வள

.

ேபா

' லா இலாஹ இ

லாஹு ர தி பா க

மாகிய அ

(ரலி) அறிவ

6345

ேந ல

தவ ர ேவ

பாக

தி

தா .

மிய

ைவ

ப ரா

வ ைத

கி

தி தா க

80, எ

ஹல . லா இலாஹ இ

ெச

ந வழ

ப ரா

பாக

அ ஷி

அனஸு காக

வாயாக! அவ

பாயாக!' எ

நப (ஸ

ேசவக

லா

ஸமாவா தி வ . (ெபா

ைவ

அதிபதி

: க

மாெப

இைறவ

ணய

தவ ர ேவ

யா

லாஹு வா

ேதா

இைறவ

அ யாசன தி இ

அழ

அ ள வ ர யா

அதிபதி

ைல.

மான

ைல.)

6346 தா . ப

ேந

ேபா

, ' லா இலாஹ இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லாஹு


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அழ

ஹல . லா இலாஹ இ

வா க

லாஹு ர

லா

லாஹு ர

ஸமாவா தி வ ர

. (ெபா

: க

தவ ர ேவ

இைறவ

லா

தவ ர ேவ

மிய

அதிபதி

ைவ

தவ ர ேவ

லா

6, அ தியாய

பாக

ைவ

இைற

த (ஸ

ேக

, எதி களா

பா

கா

(இத

அறிவ

இ த அறிவ அறிவ (மற

பாள கள ப . இவ றி

ேட

.)

ைல. மாெப யா

' எ

அ யாசன தி

அதிபதி

மாகிய ைல. வான

மான

ைல.)

6347

, தா

யாத ேசாதைன, அழிவ

மன உைள ச

ஆகியவ றிலி

வ வ

, வ திய

(இைறவன ட )

. ஒ ம

ேள

அ ஷி

ைம மி ேகா

இைறவ யா

அழ . லா இலாஹ

றினா :

ஏ ப

ேகா வ தா க

யா

இைறவ

80, எ

) அவ க

ெபா

சிற பான அ யாசன தி

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

அ ஷி

அ ள வர

ண யமி ேகா

அதிபதியான அ அ

ைவ

வரான) ேம உ

ஃ யா ள

. நா

ெவன என

(ர தா

) அவ க ஒ

கிறா க

ைற அதிகப சமாக

ெத யவ

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

:


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

80, எ

6348

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ஆேரா கியமானவ களாக இ

ப ட ைத

வா

வழ

பா

க படாத வைரய

ைக ப ற படவ ப

ெந மய க நி

ெதள தேபா . ப

ேச

பைத அவ க

ெகா எ

)' எ வ

அவ க

ப ரா

பவ

.)' எ

நம

(மன தி

ப க

ேபசிய கைடசி வா

இைத அறிஞ க ஸுைப (ர

தேபா

இற

றா க

. பற

) ெசா

த ெச

தி இ

(எ

ைன

னா அறிவ

நா

ஸய

லி

ேத

ெகா

என நா

ேச

ேட

ைன

(எ

, ந

. ேம பள

,

க ப

ெகா

)' எ

தி

ெத

வா

தா

' அ ப யானா

த க

அவ கள

பா ைவ நிைல

த ேதாழ க

ைம வா ைவ

ைதயாக இ

பல

) ஆகிேயா

மய க

(இைற

த )

.

க அவ க

) உய

க தி

வா வத

உய )

தா க

. அ ேபா

ைல. (ம

அறிவ

த ந

க தி

தி தா க

டா க

' இைறவா! உய

ேநர

, ' ெசா

உய

ைரைய ேநா கி அவ கள

ஆேரா கியமாக இ

) அவ க

அவ க

சிறி

' இைறவா! (ெசா

த(

ைடய ம மதி

அவ க

தேபா

சில கால

பவ களாய

தைல எ

டேபா

(இ

எ த இைற

ைல' எ

அவ கள கிவ

பற

ேட

பேத நப (ஸ

.

)

. ஸ

ய (ர

தன .

Visit: www.tamilislam.webs.com

), உ வா இ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக ைக நா

6, அ தியாய இ ேற

வய

றி

) ஏ

வ தி திராவ றினா க

ைக நா

டா

றி

தா .

சிகி ைச ெப

தா க

ய ேவ

. அ ேபா

டாெமன நப (ஸ

மரண ைத ேவ

நா

80, எ

ப ரா

நல

வ சா

வத காக

அவ க

' மரண ைத

) அவ க

தைன ெச

க )

எ தி

க ேப

தைட ' எ

வ தி திராவ

(க

ைற டா

6350 ) அவ க

அர (ரலி) அவ கள ட

. அவ க

தி க ேவ

றியைத

வலி

ேபா

அப ஹாஸி (ர

வய

அறிவ

(அவ கைள உட

.

க பா ேற

வய

தைன ெச

6, அ தியாய

ெச ப ரா

(க ைற

ப ரா

) அவ க

அர (ரலி) அவ கள ட

. அவ க

ேவ

பாக

6349

அப ஹாஸி (ர

க பா

ெச

80, எ

வய ேபா

டாெமன நப (ஸ நா

ெசவ ேய ேற

அறிவ

வலி தா க

சிகி ைச ெப . அ ேபா

) அவ க

மரண ைத ேவ

தா .

(அவ கைள உட

வ சா

க )

' மரண ைத ேவ

ப ரா

நல

வத காக ) த தைட

தி தி

ேப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

அவ க


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

கள

த (ஸ

எவ

ப ேவ றி

ைன உய வாழ ப

, என

இ வனாய ெச

ேநா

ண லி

தி (உ

நி

ெகா

, ' இைற

சிறி

மரண ைத

ஆகேவ ந

ைமயாக இ

வேத என ேக க

,

ைமயாக

.

6352

அவ கள

சேகாத

அவ கேள! எ ப

ச தி காக

. அவ க ேன இர

. பற ேதா

நா க

இைற

சேகாத

. உடேன நப (ஸ

எ தா க

தா . தாயா

றா க

ெகா ) ெச

என வ

வாயாக!' எ

ைன எ

' எ

இற

தா

தா .

யஸ (ரலி) அறிவ

தைலைய வ

) உய வா வ

80, எ

த) எ

காரண தினா

மரண ைத வ

இற ைப

சாய

'

ப தி

வாயாக! நா

(ரலி) அறிவ

6, அ தியாய

ெகா

வா

ெச

றினா க

த ஒ

, ' இைறவா! (நா

பாக

(சி

) அவ க

டா . அ

என அன

6351

தம க ேந

எ இ

தா

80, எ

த (ஸ

மக

(பாத

) அவ க

(அ

ப ரா

தி தா க

தி ெச

) அவ கள ட

மி ச

) எ

. ப

ைவ த

அவ கள கிைடேய இ

கள

ப த நப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேன

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 திைரைய ேபா

றி

ேத

6, அ தியாய

பாக அ

அ கீ

பா டனா

பா

ஸு அ

ேச உண வ

பாக

ெகா அ

இ அ

ெபா

த ப

வா க க

ளா க

. சில ேவைளகள

) அ ப ேய அவ க

80, எ

ெச

ச தி

. ஏெனன

தி

ப ைவ பா க

6, அ தியாய

அறிவ

உண

ஸுைப (ரலி) அவ க

ப ரா

) அவ க

தாைன

தா .

ஹிஷா (ரலி) அவ க

னாைர

ெகா

ேவ ெபா

மஅப (ர

ைன அைழ

லா

உம (ரலி) அவ க

திைரய

6353

லா ' எ

ேச

மணவைற

80, எ

ரா இ

' ச ைத

அ ேபா

. அ

.

'எ

' எ ஒ

ெபா

வா

, அ

கைள

, நப (ஸ

' ச ைதய லி

) அவ க

பா டனா

.

வ யாபார தி உ

காக

அவ கைள

ஒ டக (இலாபமாக)

வா க

லா

(உண

)

( ம

கிைட

.

6354

Visit: www.tamilislam.webs.com

அள . அைத (த )


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இ நா

(நா

அவ க எ

ரபஉ(ரலி) அறிவ அ

பாக

க தி

இைத இ

. அ ேபா

பாக

தேபா

இைற

ணைர எ

த (ஸ

வாய

)

ைவ

.

) அறிவ

தா .

6355 ெகா

) அவ க . அ

(சிறி

தா க

வர ப

ப ரா

தி பா க

ழ ைத அவ கள

) த

. (அதிகமாக

ெகா த

. அவ கள ட ஆைடய

வர ண

. அ ேபா

ெசா

சி

லி அைத

சி

ஊ றி) அதைன

ைல.

6, அ தியாய

ஹ ம அ

ெதள

தா க (ர

ழ ைதக

வர ப ட

ப ட இட தி வவ

ஸு

காக நப (ஸ

(த

தா .

) அவ கள ட

ழ ைத ெகா

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

கழி

வனாக இ

(பர க தி காக) உமி ஷிஹா

ழ ைதக

தா . ) சி

கிண றிலி

6, அ தியாய

நப (ஸ

வய

லா

80, எ லி

ம கா ெவ றி ஆ

6356 அ

ஸு

(ர

) அவ க

ஸஅலபா இ ன ஸுஐ (ரலி) அவ க அவ க

) உைடய க

இைற

அறிவ

தா .

(சி

வராக இ

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தேபா

) அவ க

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 (அ

ேபா

) தடவ

அவ க

ெகா

ர அ

'வ

6, அ தியாய

பாக அ

கஅ

வழ

மா

அலா

?' எ

, த

ஹ மதி க

நா

கள

அப வ கா

ததாக

றினா க

(ரலி) .

ச தி மா

, 'உ )

றினா க நா

நா

) அவ க

ஹ மதி

வா

பள ைப

' இைற எ

பைத

' ஸலவா '

, 'அ

லாஹு ம ஸ

கமா ஸ

லாஹு ம பா

.

' சலா ' உைர க ேவ

கமா பார றா க

றினா :

மஜ . அ

: இைறவா! இ ராஹ ேபா

பா

கள ைடேய வ தேபா

, வ அலா ஆலி

வஅலா ஆலி

தைத

ைன

ேக ேடா . நப (ஸ

ன க ஹம

(ெபா

தா

) அவ க

(ப எ

வா

இ ராஹம இ மஜ ' எ

) அவ க

ஹ மதி

தைத

6357

ேக

ேளா . ஆனா

றேவ

னா , ஸஅ

ஆப ைலலா(ர

மா?' எ

அவ கேள! த அறி

80, எ

) நப (ஸ

. அ

' ெதா

உ ரா(ரலி) அவ க

நா

(ஒ

தா க

லி

ைல த அலா ஆலி அலா

த அலா ஆலி இ ராஹம இ

ஹ மதி ன க ஹம

.

(அைல) அவ கள

ஹ ம (ஸ

) அவ க

ப தா அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ந க

ைண


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ப தா க

ண யமி கவ ப தா

அவ க

யவ

ஸய

நா

(ெதா

ைகய

ஆனா

, நா

நப (ஸ

(த

) அவ க

ஹ மதி

லாஹு ம பா

கள

யா '

லாஹு ம ஸ

அலா

ஹ மதி க

: இைறவா! இ ராஹ அ யா

வழ

கி

வாயாக! நேய

சலா

ஹ மதி

வஅலா ஆலி எ

றா க

மான

ஹ ம (ஸ

வாயாக! இ ராஹ (அைல) அவ க

ேக ேடா . , வ அலா ஆலி

ன க ஹம ஹ மதி

மஜ .

கமா பார

. ம

) அவ கள

அவ கள

.

அறிேவா .)

எ ப ?எ

லி அலா

(அைல) அவ கள

ைறயா

இைத நா

ைல த அலா ஆலி இ ராஹம இ

அலா ஆலி இ ராஹம' எ ெபா

)

.)

) ' ஸலவா ' ெசா

, 'அ

ஹ ம (ஸ

தா .

' அ தஹி

கமா ஸ

யவ

ேபா

ஆவா

அவ கேள! இ

ஓத ப

6358

(ரலி) அறிவ

, ' இைற

கியைத

ப தா

80, எ

வாயாக! நேய

ண யமி கவ

6, அ தியாய

பாக

தி

. இைறவா! இ ராஹ (அைல) அவ கள

ச ைத வழ

அவ க

ைண ஆவா

தைத ம ப தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

அ ந


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ப

வழ

கியைத

அவ கள

6, அ தியாய

பாக அ

லா

யாேர

) அவ க

, 'அ

ைண

◌ஃபா(ரலி) அவ க

◌ஃபாவ

ஹுைம

நா

ேவ

, 'அ

லா

?' எ

ஹ மதி

ப ரா

ஹ ம (ஸ

)

வாயாக!)

தி ப

ெபா

ைள

வழ க . (அ

) அவ கள ட

ெகா

வா

ஸகா

) எ

ெபா

லி அலா ஆலி அப அ

ைண

வ தா

வாயாக)' எ

த ைத அ ைள ◌ஃபா' (இைறவா! ப ரா

தி தா க

.

6360

ஸாஇத(ரலி) அறிவ தேர! த

தா .

கள

ேக ேடா . நப (ஸ

, வ அலா ஆலி

தா .

லி அைலஹி (இைறவா! இவ

லாஹு ம ஸ

80, எ வ

) அவ க கி

ஸகா

லாஹு ம ஸ

ப தா

6, அ தியாய

பாக

வழ

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

, 'அ

) அவ கள ட

வாயாக)' எ வ தேபா

6359

அப அ நப (ஸ

ெகா

ஹ ம (ஸ ந

80, எ

இ ஒ

நப (ஸ

ேபா

ப தா

) அவ க

ஹ மதி

நா

எ ப

, 'அ

கமா ஸ

' ஸலவா ' ெசா

லாஹு ம ஸ

லி அலா

ைல த அலா ஆலி இ ராஹம

Visit: www.tamilislam.webs.com


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இ

ன க ஹம ஹ மதி க

மஜ . அ

கமா பார

றா க

தைத

ேபா க

ண யமி கவ ப தா

அவ க க

தி

80, எ

) ஏசிய

தா

இைத ஸய

யவ

ேபா ப

ஆவா

ஹ ம (ஸ ச

வழ

கி

எ த இைறந ப

, அைதேய ம

ைம நாள

அ சமாக மா றிவ ச

)

வாயாக! நேய

.)

ைகயாளைரயாவ னட

அவ

வாயாக!' எ

. இ

ைண

தா .

ெகா

ேற

ந க

6361

, ' இைறவா! நா

க ைத ஏ ப

கியைத

ப தா

) அவ க

ெசவ

மஜ ' எ

. இைறவா! இ ராஹ (அைல) அவ கள

நப (ஸ

ெந

அவ க

வாயாக! நேய

ச ைத வழ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ப தா

) அவ க

ண யமி கவ

6, அ தியாய

பாக அ

அவ க யவ

வஅலா ஆலி

ன க ஹம

(அைல) அவ கள

ைண ஆவா

ஹ மதி

த அலா ஆலி இ ராஹம இ

ஹ ம (ஸ

ப தா

அலா

.

: இைறவா! இ ராஹ

(ெபா

லாஹு ம பா

ய (ர

) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

றியைத

(க


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப

ேதாழ க

80, எ

6362

தா .

(சில ) இைற

சில வ ஷய

றி

த (ஸ

தி

ேகாபமைட த நப (ஸ

) அவ க

அறிகிறவ ைற ந

அறி தா

ெதள

ப க

எ தாம

இட

த த

அைழ க ப

பதிலள

தி

த (ஸ தா க க

லாைம மா

ப றி

) அவ க

த ைதய சில த

ப க

; அதிகமாக அ

அைத றா க

ப றி நா

. அ ேபா

தைல ப டேபா றி

லாத ம ெறா வா

வாத

அவ கேள! எ

ேபா

நா கி

வ க உ

.)

வல த ஒ

ெவா

தியவா

,

ஹ ம (ஸ

மக ெகா

சா த , ' நா

வ ெச

த ைத யா ?' எ

, ' ஹுதாஃபா (தா ) அவ கள

ட) உம (ரலி) அவ க கமாக

சி

ைல' எ

பா

காத)

ேமைட (மி ப ) மேதறி, ' (நா

ேக டா

தைலகைள

தன . இதனா

.

றி

. நப (ஸ

அவ , ' இைற

பட வைத இ

ப க

ெசா ெபாழி

க ேபாவதி

தா க

இ நிைலய

இைற

ெகா

ைறவாக

எைத

ஆைடயா

ெகா

அ ேபா

க னட

) அவ கள ட , (அவ க ேக

தா . ேக டா .

த ைத)' எ

க தி க

என தா

) அவ க

ேகாப தி லா

ேரைக

ைவ இைறவனாக

இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

தராக

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மனநிைற பா

கா

ெகா

ேகா

அவ க

, 'ந

நாைள

கிேறா ' எ

ைமய

நா

ேடா . ேசாதைனகள லி

றலானா க

தைமய ேபா

டதி

கா ட ப டன. அவ ைற (மி எ

றா க

(இத

ராப

அறிவ

' இைறந ப

பாள கள

ராத க

அன

சி வா

வட

இைற

த (ஸ

ேபா

எ த

)

நரக

அ பா

ேட

80, எ

'

ஒ . (நா

) அவ க சி

(ஒ

ப றி (அவசியமி

ெவள ப (தி

த ப

லாம மானா

) ேக ,

05: 101 வ )

.

தா . ைற) அ

வைன என

ைகப

.)

) அவ க

கைள

' எ

கிறா க

6363

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

வ கள

வா க

) அவ க

க தாதா(ர

) அைவ உ

தைத ஏ ப றி ப

6, அ தியாய

) இ த

ெசா

வரான ஹிஷா (ர ேபா

. (ஏெனன

மனவ

இைற

ைறய தின ைத

ைல. என

ைகயாள கேள! சில வ ஷய

இைறவசன ைத பாக

. அ ேபா

லா

.

இ த நப ெமாழிைய அறிவ

ெகா

ஹா(ரலி) அவ கள ட , ' உ

பண வ ைட

ற பட ேவ

)' எ

வத காக

ேத

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

(அைழ

க )

எனேவ, அ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 த

ஹா(ரலி) அவ க

(ைகபைர ேநா கி ) இைற

த (ஸ

அவ க

, 'அ

அ ஸி, வ ஜா (வ

லாஹு ம இ

' எ

கால ைத

(மதனா ேத

நப (ஸ

ேத

பா' எ

பாலாைட, ெந தயா

தா க

தி

ெகா

வ ேத

றி ஒ

. (அ த ஒ

னா

பயண தி ேதா

) ' ைஹ

வ ' எ

: இைறவா! டைவ ப றிய)

ேகா

கிேற

.)

பண வ ைடக

கள

தம க ய

(மண

) ெகா

யைத நா

ஸஃப

யா(ரலி)

) நா ப

, பற

கா

நா ெச

ண ைய

கல

. (ெபா

பா

த ைம

தம

ஹஸன , வ

ைமய லி

னட

வைர அவ க

அதி

)

, கட உ

கிைட த ேபா

டா க

(மணவ

ெகா நப (ஸ

ெப

ஆகியவ ைற

தி

ைதன , வ ◌ஃகலப தி

, (நட

நா

மிட ைத அைட தேபா . பற

ஹ மி, வ

ஹுைய அவ கைள . பற

அம

அவ க

, ேசா பலிலி

) தி

) அவ க

ெகா

அவ கைள அம

க மின

தி பைத ெசவ ம

. (அ ேபா

யா ப

னா

லா

ஜு ன , வ ளலஇ

ைறகள லி

கி காக) ஸஃப

ப ரா

, ேகாைழ தன திலி

அட

ெகா

பா

ன அஊ

, இயலாைமய லி

ைகப லி

ேபாெத

ப றிய ) கவைலய லி

ச தன திலி

அ ேபா

) த

லி, வ

அதிகமாக

தம

.

(வழிய

கஸலி, வ

மன த கள

ைன வாகன தி

) அவ க

க திலி க

ற ப டா க

டா க

'ச

(ேப

ச பழ ,

பலகார ைத

ம கைள அைழ பத காக) எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன அ

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ைவ தா க வ

. எனேவ, நா

) உ

டன . அ

தா ப திய உறைவ ப

நப (ஸ

) அவ க ெத

ந ைம ேநசி கி தேபா

அறிவ

(

ேபா

)' ம தி தா க

பாக

6, அ தியாய காலி

நப (ஸ ேகா (இத

நப (ஸ

இ த இர

தேபா

) அவ க

மைலக

' இ த சிறிய மைல

றா க

. பற

ம காைவ

கிைடேய உ

. இைறவா! மதனாவாசிகள

' உஹு '

மதனாைவ

ன த(நகர)மாக ள ப

திைய

(அளைவகளான)

ந வள ைத ஏ ப

வாயாக' எ

.

) அவ க

வைத ெசவ அறிவ

கிேற

வலமா ) அவ க

.

அதைன ேநசி கிேறா ' எ

' ஸாஉ' ஆகியவ றி

ப ரா

. அ ேபா

(வ நப (ஸ

ெகா

, ' இைறவா! இ ராஹ (அைல) அவ க

தைத

சியாக அைம த

(மதனா ேநா கி) வ ப ட

. அவ க

யா(ரலி) அவ க

கிய நிக

. நா

ன த(நகர)மாக அறிவ '

ஸஃப

ெதாட

மைல அவ க

பா

ம கைள அைழ ேத

தா

80, எ

6364

காலி (ரலி) அறிவ ம

ணைறய

ேற

பாள கள

தா .

ேவதைனய லி

(இைறவன ட ) பா

. ஒ

வரான)

ஸா இ

உ பா(ர

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

கா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 கிறா க ேவெற

பா

) அவ கள டமி

இ த நப ெமாழிைய

6, அ தியாய

பாக

(எ

. நப (ஸ

80, எ

ஸஅ (ர

த ைத) ஸஅ கா

ேகா

றி ப

க மின

க மி

பா

. (அைவ:) அ

◌ஃப

(இைறவா! உ

ன தி னட

தன திலி

வதிலி

ேசாதைனய லி ேவதைனய லி ேசாதைனெய

தா .

கா

ேகா

க அ

யா, வ அஊ நா

க பா

னட

னட

த ஜாலி

பா

அ த ஐ

மா

வ ஷய வ ஷய

க டைளய

ன அஊ

க மி

க மின

அதாப

உ க

பா

கா

கிேற

. த

ளாத வய

கா

ேகா

கிேற

கா

ேகா

பா

கா

ேகா

ேசாதைனைய

ேகா

, வ அஊ . கிேற

.

நா

. இ ைமய

கிேற

. ேம

கிேற

)' இ ைமய

றி கிற

கைள லி, வ அஊ

ேகா

பா

கள லி

வ தா க

உற த இலா அ தலி

மி தன திலி கா

னட

தவ ர

ைல.

(ரலி) அவ க

) அவ க

லாஹு ம இ

ஜு ன , வ அஊ

ேகாைழ ள ப

றி, நப (ஸ

அவ றிலி

வா க

அறிவ

ஆப வா கா

காலி (ரலி) அவ கைள ேக டதி

6365

) அவ க

உ ற நா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ம

ணைறய


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ மதனா 'ம

தா

றின . அவ க இ

அ ேபா இ ப

நா

ெசா

(ம

ணைறய லி

ைககள

ேகாராம பாக

னா க

) அவ க

பாவ க

ம ததி

6, அ தியாய

(ேபசி

ேவதைன ெச என

) க

அவ கள . அத

ணைறய

கி

ெத வ

ைமேய ெசா

)தைன எ நப (ஸ

ேவதைனய லி

னட (எ

ேத

80, எ

6367

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ய ப

லா

.

.

லா மி

ைல.

வ தா க

னட

னா க

) அவ க (அ

)

ைல. ப ற

ைமயாக ேவதைன ெச அலற

தேபா றன ' எ

படவ

) அவ க தா

அவ கள ட வ

ெகா

ய ப

ச யாக

டன . நப (ஸ

) எ

றா க

னட

அவ கேள! இர

, 'இ

அவதி றன' எ

ணைறகள

ெவள ேயறிவ

நப (ஸ

ெசவ ேய கி

, ' இைற

இ ப

ேவதைன(யா

றியைத ந

அத

ெதா

தா . கள

ணைற வாசிக

அவ க

6366

கிறா க க

. அ த

க லா

வ ட ) பா

கா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அன

இைற வ ப

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

கஸலி, வ க மி

) அவ க ஜு ன , வ

◌ஃப

ன தி

ேம

, ம

வா வ

நப (ஸ

மஃஸமி வ ன தி

க மி

◌ஃப

80, எ

, 'அ

தி

. வ அஊ

வ தா க

.

ேகாைழ கா

னட

இற ப

ேகா பா

கா

கிேற

.

ேகா

ேசாதைனய லி

கிேற

னட

6368

லாஹு ம இ

வஅதாப ன தி

பா

அ ஸி,

தா .

க தாயாய ப மாய ந கைக த

அதாப

ப ரா

னட

க மின

.

மஃ ரமி, வ மி

நா

க மி

ேசா பலி உ

ேவதைனய லி

கிேற

) அவ க

ன அஊ

மாம ' எ

ேசாதைனய லி

ேகா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

யா வ

ளாைமய லி

6, அ தியாய

பாக

◌ஃப

ஹர . வ அஊ

ணைறய

கா

லாஹு ம இ

: இைறவா! இயலாைமய லி

(ெபா

தன திலி

பா

'அ

தா .

ன தி

நா , வ மி

மஸஹி ஸ

◌ஃப

ன அஊ

ஜி வ

த ஜா

தன

கஸலி வ

க றி வ அதாப

◌ஃப

, அ

லாஹு மஃ ஸி

பர . வ ந கி க

அ யள மின

க மின

ன தி

ப மின

. வ பாஇ

ஹரமி

க றி, வ மி

◌ஃ னா. வ அஊ அ

க தாயா கமா

ைபன வ ைபன க தாயாய

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 கமா பாஅ த ைபன

: இைறவா! உ

(ெபா

பாவ திலி

ெச

வ தி

ைமய

கி வ னட

மஃ

நா

, கடன லி

ேவதைனய லி

, ம

, நரக தி

பா

கா

பா

ேசாதைனய லி

தவ

கைள எ

கிேற

கா பா

ைம ப

ேபா

ஏ ப

வாயாக)

பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ ) அவ க

ஹஸன , வ

என

80, எ

, அ

ேம கி

கிலி கள லி

, நா

உ யா

, னட

னட எ

ெவ எ

இைடேய ந ஏ ப க

, அத

.

ஆல

தவ

தவ

. ேம

கிேற

யா

ேபா எ

கிேற

.

ேவதைனய லி

ேசாதைனய லி

வாயாக! ேம வைத

வாயாக! கிழ கி

இைடெவள ைய

நப (ஸ

ைம

ேசாதைனய லி

ேகா

த ஜாலி

வ தா க

ளாைமய லி

, அத

ேகா கா

தி

, த

ணைறய

. இைறவா! பன

ன லி

ஆைடைய ந

ப ரா

ேசாதைனய லி

தைமகள லி

ேகா

' எ

ேசா பலிலி

ழ பவாதியான) மஸஹு

(ெப

ைமயான உ

ள ைத

திய

மிைடேய ந இைடெவள ைய

6369

தா . , 'அ

லாஹு ம இ

அ ஸி, வ

ன அஊ

கஸலி, வ

ஜு ன , வ

ன மின

ஹ மி,

லி, வளலஇ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைதன , வ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ◌ஃகலப தி

ஜா

ேகாைழ

ைமய லி கிேற

ஸஅ (ர

ெத வ

ததாக

வா க

லி, வ அஊ

, வ அஊ . (ெபா கிேற த

இயலாைமய லி

மி தன திலி

ைறகள லி

கட னட

பா

கா

6370

கா

ேகா

க மி

◌ஃப

நா

ேசாதைனய லி ேவதைனய லி

உ உ

னட னட

னட பா பா

இ த ஐ

றி, அவ ைற நப (ஸ

லாஹு ம இ

ன தி

னட

. ேகாைழ தன திலி வதிலி

மா

ஜு ன , வ அஊ

: இைறவா! உ

ள ப

தா .

(ரலி) அவ க

. (அைவ:) அ

க மின

அறிவ

அப வ கா

பா

நா

) அவ க

கள லி

ேகா

.

க திலி

அட

80, எ

வ ஷய

வ தா க

தன திலி

மன த கள

த ைத) ஸஅ

தி

.

6, அ தியாய

பாக

(எ

ப ரா

: இைறவா! கவைலய லி

(ெபா

ேசா பலி ேகா

' என

ன அஊ

க அ

மி

க மின

உற த இலா அ தலி

யா, வ அஊ க

) அவ க

க மி

தன திலி

பா

அதாப கா

பா

கா

ேகா

கிேற

. த

பா

கா

ேகா

கிேற

. இ ைமய

கிேற

. ேம

கா கா

ேகா ேகா

கிேற

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ளாத வய

, ம

ணைறய


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக அன இைற

6, அ தியாய இ

மின

) அவ க : அ

(ப

ஜு ன , வ அஊ

ன அஊ

க மின

நா

ளாைமய லி நா

பாக

6, அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ) அவ க

ஆ கியைத இ

வனவ றிலி

ேபா

ள கா

இைறவா! (எ

னட

னட

பா

கா

நா

னட

பா

கா

80, எ

பா

கா

ேகா

லா

க மின

நா

னட

வ ட ) பா

கா

கஸலி, வ அஊ

பா

ேகா ேகா

கிேற

க மின

கா கிேற

.

ேகா

கிேற

கிேற

.

.

. க

மி தன

.

6372

தா .

, ' இைறவா! ம கா நகைர எ மதனாைவ

சைல ' ஜு க

ஹரமி, வ அஊ

: இைறவா! ேசா பலிலி

திலி

நப (ஸ

தா . வ

லாஹு ம இ

ேகாைழ தன திலி த

6371

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

ேகா வ தா க ெபா

80, எ

◌ஃபா' எ

ேநச தி

ேநச தி ப

தி

ைடய அளைவகளான) ஸாஉ,

யதாக ந

யதாக ஆ ந இட ெபயர (

வாயாக! ெச

) ஆகியவ றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

வாயாக!

(அதாவ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ

உணவ

) எ

ப ரா

தி தா க

பாக

6, அ தியாய

ஸஅ

ந ெசழி ைப (பர க ) ஏ ப

80, எ

அப வ கா

' வ ைடெப

' ஹ ஜி க வ தா க

ெச தா

வ க

ேத

கா

என

ெச

அதி (

என(

. நா ெசா

) அவ க

றிெலா வைதவ ட வ

ஒ )

ெச ேபா

ன ைற

தி

த எ

என

ெச

ைன இைற

நா

இற ப

வ தி

வ( த)

வட எ

வா

ைக த ம ) ேவ

கிற

றிவ

ேக ேட

ெசலவழி கிற எ

மகைள

. நா

தவ ர எ

மா?' எ

ேக ேட

, ' அ ப ெய

. நப (ஸ

றிெலா

ைகேய

ைடயவ களாகவ

திைய நா

றா க

,) '

அவ கேள!

. எனேவ, நா

வட

டா ' எ

கைள ம கள ட

) அவ க

ேக

. இ( த ேநாயான)

ஒேரெயா

ெச

மா?' எ

த (ஸ வள

, ' இைற

வா சாக வரமா டா க

, ' (அ த அள

ப க

றி

) அவ கள ட ) நா

இர

பாதிைய த ம

லா

ேநா

தா .

. அ த ேநாய னா

. (நப (ஸ

றி

(சஅேத!) ந ெச

கிற

வ தி

நப (ஸ

ேபா

கிற இ( த ேநாயான)

வ தி

ேவெறவ

6373

(ரலி) அறிவ

நல

வ சா

வாயாக' எ

.

) அவ க

றா ,

ேக அதிக தா

ஏைழகளாகவ

ெச

வேத சிற ததா

வாய

அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ந

ய பல

.

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ

அள

க ப ேட த

கவள ) உணவாய நா

, ' இைற

(இ

ேக ேட தி

' இைறவா! எ

றா க

ந ெசய அதிகமாகேவ ெச ேவ

சில

ேகேய) ந

ேதாழ க

தி

பய

ப வ டாேத' எ-

ப ரா

லா தா

பாவ ' எ

.

ெத வ பாக

கள

றா க

80, எ

(இ

வாய

(ஒ

ட பற

கிவ

) த

கிய

அ ல

தாய தா

ளாவத காக கி வ ட

உ (உ

' எ

. ேம

) அவ க

வா

களா க

ஆ லிவ

ெச

வாயாக!

கால நிைல

, ' ஆனா வ

லா

ெசா

ைமயாக நிைறேவ தி தா க

) நா

ேவனா?' எ

அத

ம காவ ேலேய இற

வ த திேலேய நப (ஸ

வழிேய (பைழய அறியாைம

லா(ரலி) அவ க

6, அ தியாய

. சில ச

ஹி ர ைத

மதனா ெச

இழ

கா

வாய

.

ேதாழ கைளவ

அவ கைள

ஸஅ

மைனவ ய

, ' (சஅேத!) ந

உய க ப

) எ

அவ க ந

பயனைடவத காக ந

அவ கேள! (அைனவ

ேக ம காவ

. அத

அ த

ச ேய' எ

திைய நா

. உ

, ஸஅ

டத காக அ

றினா க

6374

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

) இ தாப


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஸஅ

நப (ஸ றி ந மின

அப வ கா

எ த வா

கா

பா

பா

க மின

, வ அஊ

மின திலி

ள ப

வதிலி

ேசாதைனய லி கிேற

◌ஃப

ன தி

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அவ க

மஃ ரமி, வ

◌ஃப

ன தி

◌ஃப

ன தி

மஸஹி

னட

கா பா

ணைறய

கா

பா

கிேற

ேகா

கா

. நா

கிேற

ேவதைனய லி

ேகா த

உற த இலா

யா, வ அதாப

னட

ேகா

க மி

ன அஊ

.

கிேற

.

ளாத வய

. ேம

, இ ைமய

னட

பா

கா

.

6, அ தியாய

பாக

பா

ேகா வ தா கேளா அவ ைற லாஹு ம இ

லி, வ அஊ

க மி

னட

கா

. (அைவ:) அ

: இைறவா! ேகாைழ தன திலி

(ெபா

தா .

ைதகளா

ேகா

ஜு ன , வ அஊ

அ தலி

ேகா

(ரலி) அறிவ

) அவ க

80, எ

6375

தா .

, 'அ

லாஹு ம இ

மஃஸ . அ

நா , வ ◌ஃப

லாஹு ம இ ன தி

◌ஃ னா, வ ஷ

த ஜா

, அ

ன அஊ

◌ஃப

ன அஊ

க றி, வ அதாப ன தி

லாஹு மஃ ஸி

◌ஃப

க மின ப

கஸலி, வ

ஹரமி,

அதாப

நா , வ

க மி

க றி, வ ஷ , வ மி

க தாயாய ப மாய

Visit: www.tamilislam.webs.com

◌ஃப ஸ

ன தி

ஜி வ

பர .


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 வ ந கி க வபாஇ எ

ப மின தி

வ தா க

: இைறவா! உ

(ெபா

கடன லிலி நரக தி

னட

நா

ேவதைன, ெச

ேகா

இைறவா! பன க

வைத

கிேற

வ தி

கிழ கி

ேம கி எ

தவ

) அவ க

6, அ தியாய

மஷ த

ேகா

தன

கீ வ

.

மஃ

'

த ஜாலி

ளாைமய லி

கிேற

ணைறய

தைம, வ

யா

. இைறவா! உ

னட

ேசாதைன,

ைமய

தைம,

தைம ஆகியவ றிலி எ

ைமயான ஆைட அ ள ைத

தவ

இைடேய ந ஏ ப

ன லி

தவ

கிலி

கள லி

கைள

ைம ப ைம ப

திய இைடெவள ைய

மிைடேய ந இைடெவள ைய ஏ ப

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ஆல

, ெவ

ேபா

மின

.

யா

வாயாக!ேம

கா

ேசாதைன, ம

ழ பவாதியான) மஸஹு கா

பாக

அ ய

ேசா பலிலி பா

ேவதைன, நரக தி

(ெப

என

.

பாவ திலி

ணைறய

பா

ன க

ைபன வ ைபன க தாயாய கமா பாஅ த ைபன ப ரா

க தாயா கமா

வாயாக! ேபா

வாயாக!.)'

6376

தா .

(ப

வனவ றிலி

லா

வ ட ) பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கா

ேகா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 வ தா க அதாப ◌ஃப

: அ

லாஹு ம இ

நா . வ அஊ

ன தி

ெபா

◌ஃப

. வ அஊ

: இைறவா! நரக தி பா

ன அஊ

க மி

கா

ப ப

க மி

ன தி

க மி

◌ஃப

◌ஃப

ன தி

ேசாதைன ய லி

னட

ேகா

கிேற

. ம

பா

கா

ேகா

கிேற

. ம

ணைறய

பா

கா

ேகா

கிேற

. ெச

வ தி

ன தி

நா , வ மி

◌ஃ னா. வ அஊ மஸஹி

நரக தி

ணைறய

ேவதனi ய லி

ேவதைனய லி

ேசாதைனய லி

. வ

ைமய

ேசாதைனய லி

னட

பா

கா

ேகா

கிேற

. வ

ைமய

ேசாதைனய லி

னட

பா

கா

ேகா

கிேற

. ேம

(ெப

6, அ தியாய

பாக

அ ◌ஃப அ ஸ

) அவ க

லாஹு ம இ ன தி

பா

கா

ேகா

பா

கா

த ஜாலி

கிேற

.)

6377

தா .

(ப

ன அஊ

மா ப

க றிஇ வ அதாப

லாஹு ம மஸஹி ஜி வ

னட

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ழ பவாதியான) மஸஹு உ

னட

னட

கிேற

நா

.

ேசாதைனய லி

ேகா

ேசாதைனய லி

க மி த ஜா

த ஜா

பர . வ ந கி க

) ப ரா

தி பவ களா

க மி

◌ஃப

க றி, வ ஷ , அ

ப மின

ன தி ◌ஃப

லாஹு மஃ

தா க

;

நா , வ அதாப ன தி ஸி

◌ஃப

நா , வ ,

ப ப மாய

க தாயா கமாந ைக த

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ யள


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மின

தன

. வ பாஇ

மஃ

. அ

ைபன வ ைபன க தாயாய கமா பாஅ த ைபன

லாஹு ம இ

ன அஊ

க மின

கஸலி, வ

கி

மஃஸமி,

மஃ ர . : இைறவா! உ

(ெபா

னட

நா

ேவதைனய லி

, ம

ணைறய

ேவதைனய லி

, ெச

ேசாதைனய பா

கா

நரா

தைமய லி ேகா

த ஜாலி

கிேற

நரா

ள ைத ந

ைம ப

இைடெவள ைய ஏ ப பாவ திலி பாக

னட

நா

கா

ேகா

ள ைத

ைம ப ேபா

80, எ

கா

) மஸஹு

வாயாக! அ

ேபா

தவ ேம கி

தவ

னட ேகா

. இைறவா! பன

, கிழ கி

என பா

(மகாெபா

வைத

ைம

தைமய லி

கிேற க

ணைறய

, வ

ேசாதைனய

பா

, நரக தி

, ம

தைமய லி

வாயாக! இைறவா! உ

கடன லிலி

6, அ தியாய

ைம

வாயாக! ேம

திய இைடெவள ைய

ேசாதைனய லி

ேசாதைனய லி

. இைறவா! உ

ைமயான ஆைடைய ந

ஏ ப

நரக தி

ேசாதைனய , வ

ேசாதைனய லி ஆல

ெவ உ

மி

கள லி

இைடேய ந இைடேய ந

நா கிேற

க கிலி

ேசா பலிலி .

6378-6379

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அன

மாலி (ரலி) அவ க

ேசவகராவா . அவ

காக

ப ரா

' இைறவா! அனஸி

ெச

வ ைத

அனஸு ப ரா

ந வழ

தி தா க

இைத

ேபா

ைஸ (ர

அன

(ரலி) அறிவ

அவ க

80, எ

அதிகமா கி

ச ைத ஏ ப

கள

) அவ க

,

வாயாக!

வாயாக' எ

தா க

ஹிஷா

.

6380-6381

காக

, ' இைறவா! அனஸி வாயாக! அவ

தி தா க

) ந

றினா . நப (ஸ

ழ ைதகைள

ைல (ரலி) அவ க

அதிகமா கி (இர

' எ

தா .

ேசவக , (அவ

ப ரா

அவ கேள! அன

மாலி (ரலி) அவ கள டமி

அறிவ

தாயா ) உ கள

லா) வ றி இ

) அவ க

6, அ தியாய

(எ

தி

.

ேற அன

பாக

கிய(எ

, ' இைற

லைத

ப ரா ெச

நப (ஸ

தி

வ ைத

ந வழ

) அவ கள ட , ' அன

)' எ

றினா . நப (ஸ

ழ ைதகைள

கியவ றி

ச ைத ஏ ப

. ேத

ெத

க ஓ

)

ப ரா

தைன

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாயாக'


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக

80, எ

ஜாப (ரலி) அறிவ

தா .

நப (ஸ

ப ரா த

) அவ க

தி

(அ த

தகீ

ன ஹாத அ

(ெபா

ைற

ெகா

த அ அ

லைத

அ தியாய

தா க

மி க, வ அ

த தி

ன க த தி

லா

க ப

கைள

தலான (நஃப லான) வட , ' அ

லாஹு ம

. வ

அல

லாஹு ம இ

ஹு ல. வ இ

, 'உ

லி ய

ேதைவ இ

த தஅல

த தஅல

ைகர கான, ஸு ம ர

னெதன

றி ப

' ◌ஃ ◌ஃப அ

ள ப

(எ

என

) ந

' எ

ைம(ேயா அ)தைன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன ஃ ஹு

ள ன ப ஹி'

.

: இைறவா! ந அறி

வலா

ல ' ◌ஃப தன , வமஆஷ, வ ஆ ப தி அ

ஹு, வ

ர தி க, வ அ

வலா அ தி

. அ

ெத

.

ய நிைன தா அ

ேத

ல ◌ஃப தன, வ மஆஷ, வ ஆஜிலிஹி' ◌ஃ ◌ஃப

ஃப ன அ தி

ெச

◌ஃ

ஆன இ

. பற

லா

ைக

கள

அழ . ◌ஃபஇ

ப ரா றினா க

பவ களா

வஆஜிலிஹிஃ ◌ஃப

ன, வ

க ப இ

இ வஅ

ஆஜிலி அ

): ந

லா வ ஷய

திகாராைவ)

ெதா

◌ஃப லி க

ஹாத

ைறயாவ

ன அ

அஉல அ

ேபா

ர அ க

மி

ைறைய (இ

வைத

இர

6382


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஆ றலா உ

என

ஆ ற

ைடய மாெப

டாக ேவ

ைள

ேகா

மி கவ

; என ேகா எ த ஆ ற

அறி

கிைடயா

கா ய

என

வ ந

' அ வழ

தி எ

பவ கி

இ ைம வா வ

பாக

6, அ தியாய

பற ம

தி

) அவ க இர

வா

கா ய

ைன

ன பள பாயாக! ம

தா

என

'எ

சாதி பத

மா

க தி

' ய ஆ றைல வா

ைகய

ைனவ தி

ய ஆ றைல என தி

; என ேகா எ த

கா ய தி

ைம வா வ

அைத

.

. இைறவா! இ த எ

இ கா ய ைதவ

80, எ

கர

ைகய

இ கா ய ைத எ

திைய அள

கறி தவ

ெமன ந அறி தி

ஸா(ரலி) அறிவ த

அைத அைடவத

என

நப (ஸ

கறி தவ

'எ

அதி

. நேய ந

வாயாக! எ

தா

கிைடயா

க தி

தா

கிேற

, ' நேய ஆ ற

மா

வாயாக! இ த

ேகா

. ஏெனன

'எ

தைமயானெதன ந அறி தி

னட

கிேற

. நேய மைறவானவ ைற ந

ைமயானதாக இ

என

ெமன உ

பவ வழ

வாயாக. ந

ைம

வாயாக! ப ற

வாயாக.)

6383

தா . ண

ெகா

கைள

வர உய

ைம நாள

ெசா

லி அ

தி, ' இைறவா! அ

மன த கள

பலைர

தி (உ ஆமி

) ெச உைப

வ ட (அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா க ந தி

)

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உய

தவராக அவைர ஆ கி

அவ கள

கணவாய

ேபா

6, அ தியாய

பாக அ

ஸா அ

நா ப

நப (ஸ

திய

(ச தமி க

ப க

அைழ கி

(அ (ந

றி ெகா

'அ

லாஹுஅ ப ' (அ

ய ஆ ற ேத

நப (ஸ

கா

மிக

. ெம

ேவாைன எ

னட

பா

ெப யவ

பவைன

வ த இ

கள லி

வ லகி

நப (ஸ

) அவ க

யா , 'அ

ேமடான

) எ கைள

லாதவைனேயா

ேம

) அவ க

ல வலா

பாவ

, ' ம கேள! உ ைமயாக, ெம

நப (ஸ

ெபறேவா மன தனா

. அ ேபா

ேதா . நா

ேக காதவைனேயா, இ

. பற

லாம

தா .

) அவ க

(அவசர படாத க

) ' லா ஹ

உதவ ய

. அ ேபா

ேத

லா

றா க

(மன )

(ரலி) அறிவ

(ைகப ) பயண தி

ைல. மாறாக, ெசவ ' எ

தி தா க பா

தைன

ைக

ெகா , ந

ப ரா

ைமைய

6384

தி

வ க

80, எ

றலாேனா . அ ேபா

நா

லா லற

ப ரா

)

ற க

அ ேபா

லா

!) ஏெனன

அைழ பதி

ெவ

) அவ க ேபா

வாயாக' எ

இர

வ தா க

லா ப ெச

லா

லேவா

) எ லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. '


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ைகேஸ! லா ஹ ' ஏெனன

, அ

' உன க

ஒ ல

ல வலா ெசா

வா

கள

ள தா கி

றி

பாக

6, அ தியாய

இற

) அவ க

உ ராவ லி

வா க

. பற

தஹு லா ஷ லி ைஷஇ

ஸத க

கள

ல அறிவ

லமா

80, எ

அறிவ

' அ

ெசா

)' எ

க தி

(அ த வா

ள ஹத

ைத) லா

பதா

. எ

றா க

.

.

6385

னத

, அ

ேபா லி ேபா

ெவா

லாஹுஅ ப ' (அ மா

)

ன தாய

ஹ ஜிலி

ேமடான ப

லா வா க

க லஹு, லஹு

கத . ஆய

லமா

வராக!

தைன

தா .

பதா

(எ

ப ரா

ெசா

மா? அ

றியவா

உம (ரலி) அறிவ

(ப

' எ க

தர

லா

லா ஒ

' எ

லா ப

ேபா

தி

ைற ' அ ெசா

ஜாப (ரலி) அவ க

லா

நப (ஸ

வ த இ

லா ப

ைதைய நா

ல வலா

க தி

வ த இ

மிக

திய

ெப யவ

லா

) எ

ல வ

ன லிர ப னா ஹாமி

லாஹு வஅதஹு வ நஸர அ தஹு வஹஸம

ேபாெத

. லா இலாஹ இ வலஹு

ன ஆப

, அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லாஹு வ அலா ன,

ஸாப வ

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 : வண க தி

(ெபா தன

தவ

உ ய

. அவ

ெப றவ வண

ேக

. நா

லா

கழைன பாவம

மா

) ம

ன?' அ

◌ஃ (ரலி) அவ க

(ம

ராக)

ஆ ைடயாவ

'எ

ெப

ச ைத வழ

ஆ ற

இைறவைன

(தி

கிேறா .)

அ யா வ

டா

(ஆைட) ம

உதவ னா

.)

(வாசைன

) அவ க

)?' எ

ேக டா க

ெகா ைட எைடயள

ேப

ைண நா

. உடேன நப (ஸ

, எ

; த

ேதா க

ைல. அவ

தா .

ன(இ

, ஒ

லாவ றி

தவ களாக

டா

மி

ேக ஆ சியதிகார

டவ களாக க

◌ஃ (ரலி) அவ கள

(அ

நிற அைடயாள ைத நப (ஸ

ம திவ

6386

ெகா

. அவ

80, எ

தவ ர ேவெறவ ைல. அவ

ேபா றி )

அைன ைத

' வ ஷய

தா க

ைவ

ேகா

மாலி (ரலி) அறிவ

திரவ ய தி

பதிலள

திைய ெம

6, அ தியாய இ

லா

உ ய

(அவைன

வா

தன யாக

அன

இைணயாக எவ

கியவ களாக

பாக

யவ

. அவ

) அவ க

வானாக!) எ

) வலமா-மணவ

மண , ' பாரக ப ரா அள

டேபா

. அ

ெகா

ர த

மா

க ைத

ேட

' எ

லாஹு ல க' (அ தி க

வ ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா

, 'ஓ றினா க

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

ஜாப

80, எ

அ தி

த ைத (உஹு

'ஒ

' ெப

லா

நப (ஸ

) அவ க . நா

ெப

. நா

தி

ேக டா க

நா

(மண

, 'க

பராம

. (இற

ேத

ன கழி த ெப

) 'ஏ

ைண) மண ேத

. அ த

ல ெப

ெகா . நப (ஸ

டாயாேம?' எ

) அவ க

ேனா

' எ அவ

அவ

அைழ (த

ெப

ம கைள ெச தி

ெசா

, 'க

ன ?)' எ

ேன

மாக

. 'க

மகி

டலாேம!'

(இளவய வ

ன கழி த ஒ

பவ ) ெப

லாவ

உன

ம கைளவ

ேபா

வைத நா

ள க

. அ ேபா

ைணயா? (யாைர மண தா

' ந அவ

' அ

. எனேவ, (அவ கைள

ைண தா உ

ேபா

.

) அவ கள ட

அவ கைள

பதிலள

' அவேளா

த ைத ஏ டா க

றா க

ன கழி த ெப

ன கழி த ெப

கலாேம!' அ

, 'எ

இற

டா க

ன ட ) ' ஜாப ேர! மண

'ஆ ' எ

ைண மண

மகி

தா . வ

ெச

(ஒ

(எ

ைணயா? அ

ேக டா க

) இற

ம கைளவ

பத ேக ப) நா

ெப

(ரலி) அறிவ

ேபா

பராம

ேக டா க

6387

) ெப

ைண

ைல. எனேவ, ைண நா

Visit: www.tamilislam.webs.com


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மண

ெகா

' பார க

ேட

ப ரா

ஸு

(ர

6, அ தியாய

இைற

'ப

ஹ ம

அறிவ

80, எ

த (ஸ வ

மி

லாஹி, அ

மா ரஸ

தனா' (அ

வ ைதவ

உறவ னா அ

என இ

மி

வள

' பார க

லி லாஹு அைல க' எ

) அவ க மைனவ

றினா க

லாஹு ம ஜ லா

'

தா ப திய உற ன ன

தி

ெபயரா க

ெகா

ைஷ தா

அ பா

த பதிய ேபா

... இைறவா! எ ந வழ

வ தி க ப டப ைஷ தா

(ரலி) அறிவ

ள வ

வ ஜ

ேபா னப

,

ைஷ தான

கைளவ

ழ ைத

ைஷ தாைன வ ல கிைவ பாயாக) எ

அ த

ழ ைத

,

6388

ைஷ தாைன வ ல கிைவ பாயாக! எ ெச

லா

) அவ க

.

) ம

) ஆகிேயா

ேக ட) நப (ஸ

ைல.

பாக

கள

. (இைத

வாறாய

தி தா க

உையனா(ர

இட ெபறவ

றிேன

லாஹு அைல க' (அ

ெபாழிவானாக) எ ஃ யா

' எ

ப ரா

ழ ைத ப ற தா

கிைழ பதி

ைல.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி ,

, அ த


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

80, எ தா .

) அவ க

' ர பனா ஆ தினா ◌ஃப

ஆ ர தி ஹஸன த ப ரா ந

தி

வ தா க

ைம அ

ஸஅ

க ப எ

க ப க

. (ெபா

ேகா நா

கிேற க

கைள

. உ ளா

வய

நா

ேற அதிகமாக

இைறவா! எ ைம அ

இ ைமய

வாயாக. நரக தி

வாயாக

தா .

இ த (ப ரா

வ தா க

, வ அஊ னட

வ ◌ஃப

6390

ேபா

: இைறவா! உ

நா ' எ

(ரலி) அறிவ

வைத

யா ஹஸன த

கா பா

80, எ

லி, வ அஊ

இலா அ தலி

: எ

ைமய

க ப

க மின

அப வ கா

அவ க

. (ெபா

6, அ தியாய

வ கினா அதாப

வாயா

ேவதைனய லி பாக

6389

. (அைவ) அ

க மின ப

னட

தைன)

லாஹு ம இ

ஜு ன , வ அஊ

க, மி

◌ஃப

நா

ச தன திலி

ன தி

ேகாைழ தன திலி த

ெசா கைள நப (ஸ

ள ப

வதிலி

பா உ

னட

)

ன அஊ

க மி

ற த

யா, வ அதாப பா கா

கா ேகா

பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கா

கிேற

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ேகா

கிேற

. இ ைமய

ேவதைனய லி

6, அ தியாய

பாக

ெச

த (ஸ

யாத ஒ

ப ரைம

ைற

) அவ க

ேக

) எ

(கனவ வ

ய ப ட

டதாக இைற

) த

. இைதய

தா

) அவ க

(ப

) இர

ைவ த

வ ேப

ைவ க ப யா ?' எ

ேநா ள

இைறவன ட

ன? இைற

றினா க

ெகா

ன? எ

' எ

வ னவ யத

' லப

Visit: www.tamilislam.webs.com

டன . அவ கள

ேக டத

பதிலள

.

வ தன . அவ கள அம

ன ட ),

ெதள ைவ எ

)

(எ

நா

என

, 'அ

மா

மா

ேதாழ ட , ' இ த மன த னய

நா

தி த ப ற

அவ

. அத

கா

ப ரா

ெதள ைவ

. அ ேபா

(வானவ க

ம ெறா

னய

.

த (ஸ

இைறவன ட

றினா க

ேக ேட

ேதாழ , ' இவ ' இவ

நா

' எ

னட

தைலமா

ெச

ெச

மா? எ த வ ஷய தி

அவ கேள!' எ

தா

னய

ேதேனா அ த வ ஷய தி

டா

ணைறய

கிேற

.

ெகா

அள

ேகா

தா .

(ஒ

' (ஆய ஷா!) ெத

கா

6391

) அவ க

ட ப ட

நப (ஸ

பா

80, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ேசாதைனய லி னட

க இ

அவ தலாமவ , அஃஸ '


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எ

ேதாழ

' சீ ப

சி

அவ , ' அ ' த வா பற

, 'அ

லா

ப றி

நிவாரணமள னய

(எனேவதா

ெத வ

ேப

அவ க எ

ப ரா

தி தா க

தா .

றா .

கிணறா

.

ெவள ய லா

றா க

) அவ க

னய

னட

அவ கேள! அ( த ைலயா?' எ )

வைத நா

ெவ

ேத

.

ஸுைப (ர

. (தி

ேபா

ல ) ம கள ைடேய

உ வா இ

தி தா க

)

தாண

பாதி ப லி

கிள ப வ

ைல)' எ

கவ

(அத பத

தைலைய

) அவ க

' எ

த (ஸ

சா தான

ழ ப ைத கவ

; ப ரா

ெப

பதிலள

வ த இைற

, ' இைற

. (அைத ெவள ேய எ

, ' நப (ஸ

தலாக இட

ேக க,

' எ

த ஒ

த (ஸ

' என ேகா அ

காரணமா )

உைறய

னட

மர

நா

தா

அைத ெவள ேய எ அறிவ

தேபா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள டமி வ

. இைற

ப)ைத

டா

)? எ

ேக க, ம றவ , ' த வான )வ

டா க

அவ க

கைல பரவ

ைவ தா

மதாைணயாக! அ கிண றி

ள இ

. அத

னய

ல தா ைடேயய

. அத

றி ப

பாைள உைற

(

வ ள

(

பாைளய

?' எ

(பா ைவய

தன' எ

ேக ேட

பன} ஸுைர

ேபா

அ கிண ைற

எதி

, ேப

ேக உ

ெச

சா ைற

தா . ' அவ

' எ

அவ க இ

பதிலள

) அவ க ெச

தி

வழியாக

ய ப ட ப

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப ரா

. நப (ஸ தி தா க

) )'


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

லா

இைற

வ ஸ

ஸி

திர

) அவ க

றினா க

ஒ ேதா

6, அ தியாய

) அவ க

ஹமித

' (த

80, எ

றிய ப ற அப ரபஆைவ கா பா

'

இஷா

ைன ன}

க ' (சிற

கா பா

. அ ேபா ஸிமி

. (ெபா

ெச

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) எதிரண ய ன , 'அ அ

ஸாப, அ

: இைறவா! ேவத

ள) இ த

ெகதிராக

லாஹு ம

பவேன! (ச திய ெநறிைய ேவர

திர

தி தா க

ஹிஸாப , அ

வா

தா .

தா க வ

ப ரா

ஹு ' எ கணக

கள லி

இவ கைள

ேபா

◌ஃபா(ரலி) அறிவ

கி தாப , ச அ

வ ைரவாக

பாக

6392

அப அ

த (ஸ

ஸில

ேபா

(அக

80, எ

க தி

ட தாைர ளா

ஸி ஹு

ள யவேன!

பல ேதா க

பாயாக!

வாயாக!)

6393 தா .

ெதா

ைகய

தவ

தி ர அ தி

ைரைய அ

ஆ) ஓதினா க

. அதி

வாயாக! இைறவா! வல

வாயாக! இைறவா! ஸலமா இ

லா

' சமிஅ

லாஹு லிம

ெசவ ேய றா

, ' இைறவா! அ

ஹிஷாைம

யா

வலைத கா பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாயாக!

) எ இ


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 இைறவா! இைற ந ப இைறவா! ஃ

(அைல) அவ கள

இவ க

6, அ தியாய

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

80, எ ஒ

ப ைவ தா க

ெகா

ப டைத

பா

ைல. எனேவ, ஒ

ேபா

ைடய

பாக

6, அ தியாய

மா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

நிைற த (ஏ

) ஆ

ப ரா

கைள

தி தா க

ைவ (ந ைத ேநா கி மா ரா' (

'

80, எ

ல ப டன . இவ க ேவெறத காக

தி தா க

அவ

. அவ க

கவைல

த க

வாயாக!

வாயாக! இைறவா! ேபா

.

6394

பைட

அைனவ

ப ரா

கா பா

ைய இ

கைள அள பாயாக!' எ

அவ க

ஆ) ஓதி

க ப டவ கைள

ைடய ப

தா .

) அவ க

ததி

கால

சில ஆ

பாக

ைகயாள கள

ல தா

மாத . ேம ெச

◌ஃப

அறிஞ க

ெதா யா

டன ' எ

ைகய

ப ரசார தி காக) ) எ

காக நப (ஸ அவ க

, ' உஸ

ற ப

) அவ க

கவைல ப டைத நா '

ல தின ெசா

ன} அ

' (எ லா

னா க

.

6395

தா .

) அவ க

'அ

ஸா

அைல க' (உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

மரண

சிற

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 உ

டாக

) எ

ெகா உ

ட நா

டாக

ெசா

' அ(வ க

ெசவ

றவ

ெசா

நா

(நள னமா

பாக

6, அ தியாய

)

ேபா

ேபா

, ' எதி க

ெந

பா

ெதா

ைகய லி

றினா க

நிர . அ

நா

ைடய

வைதேய அ

றா க

சாப , ' ஆய ஷா! லா

அவ கேள! அவ க . நப (ஸ

பதிலாக

) அவ க

,

றியைத ந

வாேற உ

' (அ

றியைத

ஆக

)

.

6396

அப தாலி (ரலி) அறிவ

அல இ

) அவ க

ேக ேட

நா

ேடேன?' எ

80, எ

ைகயா

' இைற

' வ அைல

றி ப

நப (ஸ

ைலயா?' எ

. அவ க

ல அனா (மரண

. அ ேபா

ன)ைதேய அவ க

ைலயா? நா

நள ன ைத

. அத

றவ

அவ க

கள

றா க

ெசவ

அக

றிேன

' எ

வைத ந

றிவ தா க

ஸா

பதி

லா வ ஷய

கிறா

கம

, ' அைல

)' எ

நிதான ! எ வ

ச ேற மா றி

தா .

நப (ஸ ைத

வானாக! அவ க

) அவ க

ழிகைள ,

அவ கள மைற

கைள

வைர ந

ைடய கவன ைத

தி

ெதா

ைகேய ந

ைகயா

ெதா

ேதா . அ ேபா

பவ

டா க

' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 6, அ தியாய

பாக அ

80, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ ல ைத

(த

ேச

6397 தா .

த)

அவ கள ட

ெச

லா ைத ஏ க) ம

(இ

ப ரா

தி

, 'அ

ஃைப

லா

' எ

நப (ஸ

) அவ க

நப (ஸ

) அவ க

ேக ப ரா

வ வ ெகா

தி பா க

அவ கைள (எ மிட ) ெகா தி தா க

பாக

6, அ தியாய

80, எ

ஸா(ரலி) அறிவ

டன . அவ க டா க

ல தா

. அ

ம க

வாயாக' எ

த (ஸ

(இைறவ

) மா

ெகதிராக

தா

வாேற அவ க எ

(ந

ெச

வழி ேவ

)

ெகதிராக

ண ன . (ஆனா

ல தாைர ேந வழிய வ

இைற

) வாயாக! )

6398

தா .

) அவ க

வ ஜ

ல, வ இ

ராஃப ◌ஃப அ

ன, அ

(ரலி) அவ க

.

நப (ஸ

மி

தேர! த

, ' இைறவா! த

ப ரா

மா

ப ரா

தி ப

வழ க : ர ப ஃ ◌ஃப

லிஹி, வமா அ

த அஉல

லாஹு மஃ ◌ஃப ல க தாயாய, வ அ த, வ ஜ

ல க தஅ த, ப ஹி

ல, வ ஜ த வ

Visit: www.tamilislam.webs.com


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 தாலி க இ த. அ அஉல

, அ

ைஷய

: எ க

ேம ம

க தி

, வ அ

இைறவா! எ

அைன தி

, எ

ெச

ல மா க தகி

அ கி

, வ மா

, வ அ

த அலா

லி

கத .

(ெபா ெசய

லாஹு ம ◌ஃ ◌ஃப

தி

வாயாக. இைறவா! நா , அறியாம

இைவ யா னா

ெச

பவ

ேனா

பாக அ நப (ஸ

எ ெச

தி

கைள

ேம ெகா

ைன வ ட ந எவ ைறெய

தைத

நா

ெச

னட

தைத

தைத

பாள

6, அ தியாய ஸா அ

80, எ அ (ர

) அவ க

ல க தஅ த, வ ஜ

ெதாட

(ப

அறி

தலாக

ெச

ெச

தைத

ெச

தைத

தைத

அைடய ஆ ற

வழியாக

, எ தி

வாயாக.

ளாேயா அவ ைற , ேவ ம

ைல. இைறவா! நா

ேன ற

நேய! ந அைன தி

அறியாைமைய

, அறி

, இரகசியமாக

வாயாக. நேய அறிவ

லா

தவ

லாமலி

, எ

ட வ ரய ைத

னா

ப ர ெச

கமாக

பவ

ெப றவ

. ப

ெம

தி ெச

ெச

ேற

வாயாக. தைத

தைத

னைட

ஏ பட

.

இ த நப ெமாழி வ

.

6399 ) அவ க மா

ல, வ இ

) ப ரா

றினா : தி

ராஃப ◌ஃப அ

வ தா க

. அ

, வமா அ

லாஹு ம ◌ஃ ◌ஃப த அஉல

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப ஹி

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 மி

ன, அ

லாஹு ம ◌ஃ ◌ஃப

தாலி க இ த. (ெபா அறியாைமைய

, எ

ெசய

ைன வ ட ந எவ ைறெய

ெச ம

தி

பாக

தி

, தவ

தலாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

காசி

நப (ஸ

அ த ேநர தி

ெச பாக

கா

னா க

6, அ தியாய

ேம க

அறி

ட வ ரய i

, ேம

,

ளாேயா அவ ைற

வ ைளயா டாக தைத

கைள

, ேவ

னட

ெச ெம

தைத ேற

லாமலி

, வ ைனயாக

ெச

தைத

ைல.)

தா . லி அ

. அ த ேநர

6400

) அவ க

அைத அவ

றினா க

ெச

80, எ

ல, வ ஜி த, வ க தய, வ அ த, வ

நா

லா

வாயாக! இைவ யா

6, அ தியாய

ேக டா

கள

வாயாக! இைறவா! நா

தைத ன

ல ஹ

: இைறவா! எ

மிக

, ' ெவ ெதா

கிழைமய

ைகய

லா

ெகா

நி காம

ைறவான ேநர

ஒ அ இ எ

லா பதி பைத

ேநர வட

. ச யாக எைதேய

ைல' எ த

.

80, எ

6401

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகயா

ைசைக


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த க உ

நப (ஸ

டாக

) அவ கள ட

) எ

அைல நா

வாேற உ

' (அ

அத

ேத

கம

)

ஸா

றினா க ) எ

அைல மரண

கள

அைல க' (உ நப (ஸ

பதிலள

, 'வ

. உடேன,

லாஹு,

. இைறவன

ைடய ேகாப

மரண

) அவ க

தா க

, வ லஅன க

ேநர

அவ

சாப

டாக

) எ

.

இைற

கைட ப

. உ

ஸா

ேநர

' (உ

ஏ பட

பதிலள

'அ

(ேவக ப டவளாக) ' அ க

(ச ேற மா றி

வஃகள ப அைல உ

தா .

த (ஸ

பாயாக! ' வ

ேப வதிலி

' உ

) அவ க

ைமயாக நட

ைன எ ச

ெசா

னைத தா

' நா

(பதி

) ெசா

ேக

), ' அவ க

, ' ஆய ஷா! நிதான ! நள ன ைத

ெசவ

கிேற

றவ

நா

ெச

வ ஷய தி

அவ க

நா த ப ரா

வதிலி

' எ

றவ பதி

' அ

றினா க

ைலயா?' எ

னைத ந ெசவ

வ ஷய தி

ெகா

ேக ேட

ைலயா?' எ (

கம

)

த ப ரா

தைன அ

கீ க

. நா

'அ

(தி ேட கீ க

க படா

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாக

, ' அவ க

. நப (ஸ

றிவ

தைன (இைறவன ட ) அ

ப எ

) அவ க னட

. அவ கள க ப றா க

. எ .83

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பாக

6, அ தியாய

இைற

இமா

த (ஸ

' ஆம

ஆம

என அ

6, அ தியாய

இைற

லா

யா

மி

ஹ ைவ

அவ

. வ

. அவ

ெப

) அவ க

, அ

ெகா

கண கிலி

பதா) (அவ

,

க ப

கி

றன.

'

தஹு, லா ஷ மி

ம ப

க லஹு, லஹு

லி ைஷய

கத

ைல. அவ

தன

ேக ஆ சியதிகார

கிறவ

ற பாவ

றினா க

வ அலா

லாவ றி

. ஏெனன வானவ க

6403

தவ ர ேவெறவ எ

ஆம ெச

லாஹு, வ

ைல. அவ

ைற ெசா ந பல

'

தா .84

80, எ

த (ஸ

' லாய லாஹ இ அ

' ஆம

கிறேதா அவ

பாக

உ ய

'

றன . யா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

வலஹு

றினா க

ந கி

ஒ தி

6402

) அவ க ேபா

'

வானவ க ஆம

80, எ

உ ய

வலிைம

அ ைமகைள வ . ேம

ெச

த)

, அவ தவ

(வண க தி தவ

. அவ ளவ

யவ

. அவ க

)' எ

இைண அைன

தைல ெச ந

,

நாள

தத

ைமக

அழி க ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

சமாமா(க எ

. ேம

த ப

.

, அ த


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நாள அ

மாைல ேநர அவ

யா

ெச

ேவ

வைர ைஷ தான லி

. ேம திட

யா

ஓதினா

, அ

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

மிக

6, அ தியாய

பாக அ

(ர

ட வா கிய

அவ கள இைற

அறிவ கிறா க

பாள கள

அறிவ

ேனா

பாள கள

' இைத யா டமி

தா

'அ

(ர

இைதவ ட அதிகமான (

ைற இைத

தாேல தவ ர!

தா .85

6404 றியாதாவ ைற ஓ

வைர வ றினா க

ந ெசய

சிற தைத

:

கிறவ , இ

தைல ெச

தைத

மாய

(அைல)

ேபா

றவராவா . (எ

).

வரான) உம

அப ஸாய தா(ர

) அவ க

:

இேத நப ெமாழி இ இத

) அவ க

) அவ க

) அரணாக

த இ த ந ெசயைலவ ட

கியமான) ஒ

கைள) ப

ச ததிய ன த (ஸ

; ஒ

80, எ

ைம

(ேம க

(இத

, அவ

கா

(பா

ைம

அறிவ

பாள

ெதாட

வரான ரபஉ இ

ெசவ

ற க

) அவ கள டமி

வழியாக

ைஸ (ர ?' எ (இைத

. நா

) அவ கள ட ,

ேக ேட ெசவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத கவ க ேற

)' எ

,

றா க

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 எனேவ, நா

யா டமி

தா

ைலலா(ர

ெசா எ

னதாக அ

இ அ

ெச

ேக ேட

) அவ கள ட ?' எ

(ெசவ

அ பாள

ெச

ேக ேட

ேற

)' எ

, ' இைத

. அத கவ க

றா க

, 'இ

. எனேவ, நா

, ' இைத யா டமி . அத கவ க

தா

அப இ

, ' இைத நப (ஸ

சா (ரலி) அவ கள டமி

ெதாட

(ரலி) அவ கள ஓ த (ஸ

) அவ க

6, அ தியாய

இைற

80, எ

த (ஸ

ஹான

லா

தி கிேற

) எ வ

வழியாக

ம ேறா

அ ைமைய வ

பாக

அழி க ப

ற க

) அவ கள ட

பல அறிவ

இைற

(ர

) அவ க

(ெசவ

ேற

)'

.

ச ததிகள

'

ெசவ

ற களா?' எ

றா க

ைம

) அவ கள டமி

அப ைலலா(ர ெசவ

அறிவ

தைல ெச

றினா க

) அவ க

கி

, 'இ

தவைர

என வ

மாய

ேபா ள

.

(அைல) அவ கள

றவராவா ' எ

.

6405 றினா க

வப ஹ திஹி' (அ யா

இ த நப ெமாழி வ

நாள

றன. அைவ கடலி

லா

' ைவ

ேபா றி

ைற ெசா ைர ேபா

வாேரா அவ (மி

தியாக) இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ தா


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 ச ேய! என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

6, அ தியாய

இைற

80, எ

த (ஸ

வா கிய

தராசி

கனமானைவயா

: க

(ெபா தி ெச

கிேற

நா

இைற , த

. அளவ ற அ

ண யமி க அ

'

அழ , லா

. (ந

ளாள

ஹான

ைவ

ைம தைம நி ய தி

யைவ

க ப மா

. .

லாஹி வப ஹ திஹி.

தி கிேற

; அவைன

ேபா றி

.)

80, எ

த (ஸ

இைறவைன நிைன

நிைல

றினா க

எள தானைவயா

லாஹி

6, அ தியாய

பாக

ஹான

6406

) அவ க

இர (அைவ:)

தா .

6407

) அவ க

றினா க ேபா

இைறவைன நிைன

'

கிறவ

நிைல உய

ேபா றாதவ

ளவ நிைல உய ர றவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 நிைல

ஒ தி

என அ

6, அ தியாய

பாக எ

லா

வட ேபா

டா

'உ

வைர ஒ

ேதைவைய அைழ கி த

அவேன த

அ கி

கி

அத

இைறவ

அத

வானவ க

ெத

தி ெச

றன ?' எ

ய வா

, ' அவ க

ைன

ெகா

ைல; உ

தி

அவ க அ

லா

(த மி ைவ

'எ

வானவ கைள வ ட

றி

கி

வ னைர அவ க

இைறவ

. அ

றன .

வைர

அவ கள

பா

கி

' எ

வான

வானவ க எ

ேக கிறா

ைன

ைவ நிைன

றி வ ஒ

கறி தவனாவ

, உ

லா

கள

அ த வானவ க

வானவ கள ட

ற ' எ

, 'இ

இற ைககளா

தி ெகா

ெகா

றன . ப

அ யா கைள ந

ைம ப

'

ளன . அவ க

ேபா றி ெகா

றன . அ ேபா எ

றினா க உ

ேத யவ

கிறவ கைள

அ யா க ெப

) அவ க

ேவாைர

கி

6408

சில வானவ க

ைவ நிைன

ெகா

தா .

80, எ

லா

ேபா

.

த (ஸ

இைற

அ அ

கிற

ஸா(ரலி) அறிவ

தி கி , உ

றன . உ

ைன

ைன

ேபா றி

றன .

கிறா களா?' எ

மதாைணயாக! அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக பா ைன

.

)


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 பா

ததி

ைல' எ

பா

தி

தா

அவ க

பா

ேபா

அவ க

அதைன

அதைன அவ க வானவ க ஆைசெகா

வன

வா

பா

தி

, 'இ

ைல' எ தா

ைன வழிப

அவ க

, ' அவ க

பா

னட

அைத

. அத

ெசா பா

க ைத

டா?'

மதாைணயாக! அதிபதிேய!

இைறவ

தா

; இ

(தன

, 'அ

நிைல எ ப ய தி

ைன

பதிலள பா க

ைல; உ

, 'உ

?' எ

, ' அவ க

ப . அத

ைன

வா க

' எ

கிறா க

இைறவ

க ைத அவ க

?' எ

தவ ரமாக அைத

வாறாய ேக பா

அதிகமாக அத ேத

வா க

.

' எ

.

, ' அவ க

எதிலி

. வானவ க

பதிலள பா . இைறவ வானவ க

ததி

, அதிக ேவ ைக

பதிலள பா க இைறவ

. வானவ க

வானவ க

பா

, ' ெசா

ன ேவ

, 'எ

. வானவ க

தி பா க

. அத

. அத

ேக பா

அவ க

பா க

இைறவ

அதிகமாக உ

) ேக பா

றன ' எ

. அத

?' எ

ேபா றி

னட

ேக பா

பா க

தா

ைன

, 'எ

ெத யாத ேக கி

எ ப ய தி

தலாக உ இைறவ

பதிலள பா க

, 'இ

(எ

ன ட ) பா

, ' நரக திலி , ' அதைன அவ க

ைல; உ

கா

(பா

கா

பா

தி

ேகா ேகா

கி கி

றன ?' எ றன )' எ

கிறா களா?' எ

மதாைணயாக! அதைன அவ க

பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ேக பா ைல' எ

.

ப .


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அத எ

இைறவ னவாக இ

பா

தி

, 'அ

வாறாய

தி

தா

?' எ

நி சய

அதைன மிக

அவ க

ேக பா

அதிலி

பவ களாக

' எனேவ (வானவ கேள!) அவ கைள நா நா

சா சிகளாக ஆ

கிேற

ள ஒ

அம

, உ

. அவ

இைறவ ஒ

த) இ

ன மன த

அவ களா

ஆகமா டா

' எ

பா க ம

(பா கிய வா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

சில அறிவ

6, அ தியாய

ைன

அவ க

ேட

இைறவ பத

, கைள

. வ ன ைடேய

கிற அவ கள

ப க

வ தா

' எ

. அவ க

ளவ

பா . அத வ

அம

வாேன தவ ர, ) பா கியம றவனாக

. தா . வழியாக

நிைல

பவ களாக

ப . அ ேபா

ேபா

ள ந

தா

, ' நரக ைத அவ க

வானவ , ' (அ த

ெப

பாள ெதாட

80, எ

தி ேடா

' எ

வா

றாக அம

என அ

பாக

வானவ க

ஏேதா ேதைவ நிமி தமாகேவ அ

, ' அவ க

பா

ைமயாக ெவ

' எ

அ த வானவ கள ைடேய உ தி

அைத

இ த நப ெமாழி வ

6409

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

ஸா அ தி க

(நா அ

ைகப

' ேம

லா ழ

ைவ

பயண தி

லாஹு, வ

வாக

த (ஸ க

லாதவைனேயா அைழ பதி

'அ

வா

லா

'ஆ

(அறிவ

வா

ைத:) லா ஹ

உதவ ய

தா

றி பாவ

பாக

கள லி

6, அ தியாய

இயலா

80, எ

) அவ க

ஏறியேபா

ைல. அ

, ந

கா

ப தர

றிேன வ த இ

)' எ

ெச

றா க

உர த

' ரலி

யவ

ெப யவ

றி

'

ைதய

) எ இ

தப ,

ேகளாதவைனேயா இ

றினா க

அறிவ

தா .

மிக

ேகாேவ

ைன

வ லகி

லா

, த

ைல' எ

)' எ

ல வலா

ெபறேவா மன தனா

. அத

) அவ க

நா

அ (ரலி) அறிவ

) நப (ஸ

மி

!' (எ

ைதைய உம

த ேபா

.) ஏெனன

லாஹு அ ப ' (வண க தி

தவ ர ேவெறவ

கினா . இைற

' (ெம

ைக

' ஏறலானா க

' லாய லாஹ இ அ

லா

) ' ெசா

, 'அ க தி

மா?' எ

. நப (ஸ

லாப

. பற

லா

லேவா, ந

லற

ேக டா க

) அவ க (அ

ஸா!

லா க

.86

6410

Visit: www.tamilislam.webs.com

லமான . நா

, ' (அ த வ ய வலிைம

,


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

லா

. அவ ைற (ந ப

ைழயாம அவ

பதி

கிறா

வாய

நா

ஷகீ

' எ

லா

ைத) அைழ

அம

ெகா

லா

கிேற

' எ

ெத வ வ

க ப ட

பாம

த (ஸ

(ச த

. ஒ ைற பைடையேய றினா க

) அவ க

அறிவ

.

தா .

(ரலி) அவ கைள (அவ கள ேதா . அ ேபா அவ கேள!) ந

, ' (யஸ

ைல. நா

கிேற

. அவ

ேள ெச

வராவ

றினா . (ப ற (ரலி) அவ க

கள ைடேய நி . ஆய

ெசா

) அவ க

ெகா

நா

. யஸ , ' இ

ெவள ேய வ

ஒ ைறயானவ

ம கா

ைறவான - ெபய க யா

6411

ஆவ யா வ தா . அ ேபா

லா

ஸலமா(ர

ேக பத காக) எதி பா

ேக ேட

ஒ ) மனனமி டவ

இைற

80, எ

ைக ெகா ைல. அ

6, அ தியாய

பாக

தா .

ெதா

, 'ந

டா உ

, இைற

த (ஸ

நிைலகைள

கவன

இ )வ

(உ

றா .) அத

ைகைய

) அவ க வ

ைலயா?'

ேதாழைர (இ

க எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

தவராக

வ ஷய நா

ைரைய

அமரவ

, நா

ேள ெச

யஸதி

அறி

யஸ

என

சலி பைடவைத க

அறி

ைர


80.gpuhHj;jidfs;

ghfk;-6 றிவ தா க த

கி

. இ

' எ

ேவ உ

றா க

கள ைடேய (அறி

ைர

ற) வரவ டாம

.88

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன


ஸலா

நிைறகைள நிைறகைள ப பற ற ட ட ைறகைள ைறகைள எ எ ன னட ட

க க !! க க !!

F maattiioonnss Foorr ffuurrtthheerr iinnffoorrm P Plleeaassee ccoonnttaacctt:: E Em @yyaahhoooo..ccoom m maaiill:: eerr__ssuulltthhaann@ V Viissiitt:: w ww ww w..ttaam m miilliissllaam m..w weebbss..ccoom

Sahihul buhari part 6 -2  

ேநாயாளளைய நல வவசாாபப, 'ஜனாஸா'ைவவ பபெதாடடடட ெசசவவ, மியவ( அஅஹஹலிலாா - எஎலாா கக அஅலாாேக எஎ நா அன(ரலி) அவவகளடட, 'நபப(ஸஸ) அவவகக தத காலணககட பாகக 6...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you