Issuu on Google+

65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 24: 31

(தி அ

கிகள

ஓர ைத

ெகா

டா க

பாக

5,

' இைற

அ 'அ

கீ

பா டா ஆ கி (மைற

)

பாள

தா

வானா?' எ

கா

கள னா

நட க

த அறிவ

ெச

ைம நாள

ேக டா . நப (ஸ நட க

திட

ெச

தவ

க தா

) அவ க , ம

யாதா?' எ

இ வட

பாள ) க தாதா இ

வலிைமய

65,

அ தியாய

லா லா

4760

ல ப

க தா

இைறவன

5,

ெப

'இ த

ைம நாள

(பதி

)

.

(இைத அறிவ

பாக

ள ப டேபா

அவ கேள! இைறம

ெச

ேக டா க

65,

அவைன இர

அவைன

அதைன

மாலி (ரலி) அறிவ

(நட தி) இ

கிழி

அ தியாய

உலகி

) வசன

.

அன வ

ம எ த

மதாைணயாக!' எ

) 'ஆ ! ( றினா க

.)

.

4761 (ரலி) அறிவ

பாவ

திஆமா(ர

மிக

தா

ெப ய

?' எ

இைற

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள ட அத

' ேக ேட

அவ க

, 'அ

' அ லா

இைணைவ ப

தா

. அவ க

ேக ேட

ேபா

'பற

வ பசார ெம

வ ைத

அைழ பதி

வதி

டைனைய அ

.

65,

5,

அ தியாய

அப ப

ஸய

வா

ள ப ட

காசி

, அவ க

இ ெசய

ெப ேற த

பாக

. இைற

ஸா(ர ஜுைப (ர

லா

, (ெகாைல ெச நியாயமி

கைள

' எ

' எ

த (ஸ

ெச

தா

இ த (தி

, 'பற

மைனவ

டா

ந ைற

(த

)

ெகாைல பாவ தி கான)

25: 68

தா

) அவ கள ட , ' இைறந ப

ேவெற த

4762 ) அறிவ

?'

. நா

) அவ கள

றி அவ க

அவ

உணைவ

றினா க

ைட வ டான

தா க

ைல. ேம

. நா

(அம

'

தா க

ள எ த உய ைர

ைல. யாேர

இைறவசன

பதிலள

'உ

ேக க ப ட

க, அவ

சி அைத ந ெகா

, ' ேம

) அவ கள ட

பைட தி

ழ ைத உ

பதிலள

தைடவ தி

ெச

நா

, 'உ

' எ

வைகய

லா

ைன

ேக க, அவ க

ெத அ

ெச

த (ஸ

பாவ )' எ

என அ

?' எ

இைற

(ெப

) உ

ைகயாளைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேவ

ெம

ேக

ேற ெகாைலெச , ' ேம

வ தி

, (ெகாைல ெச

ள எ த உய ைர

(தி

கா

ேன

ஆ . அைத

ஓதி கா

கா

. அ ேபா

ேன

ேபா

25: 68

அ தியாய தி பதிலள

ஸய

தா க

5,

ேற நா அவ க

இைறந ப றமா எ ெகா

டா?' எ

டா

) அ

லா

) இைறவசன ைத

அவ கள ட

), ' இேத வசன ைத ந

அ பா

, 'இ

(தி

வதி

25: 68)

04: 93)

ைல...'

ஓதி

(எ

(ரலி) அவ கள ட

ச ட )ைத, மதனாவ (தி

தைட

னட )

ஓதி

ம காவ

ள ெப ற ' அ நிஸா'

மா றிவ

' எ

.

65,

ஜுைப (ர

4763

) அறிவ

ைகயாளைர (ேவ ப

ெகாைல ெச

. இ(த வசன

றி அவ க

ேக ட ஸய (ர

ள ஒ

அ தியாய

பாவம ய

நியாயமி

ள ெப ற வசனமா

பாக

வத

தா

ெம

ேற) ெகாைல ெச

) ெதாட பாக (இரா ைக

தன . எனேவ, நா

ேச அ பா

த)

(பாவம

ஃபாவாசிக

ன ேவ

ய பா

(ரலி) அவ கைள ேநா கி பயண

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேம ெகா வசன

கள

பதிலள

பாக

ேட ஒ

தா க

5,

. அவ க றா

, 'இ

. இைத எ த வசன

அ தியாய

65,

அ பா

(ரலி) அவ கள ட

(தி

ஜுைப (ர

) அறிவ

04: 93

' அவ

பாவம

இைறவன

' ேம

, அவ க

அைழ பதி

ைல' எ

பாக

5,

மா றவ

தியாக இற

கிய

ைல' எ

தா நா

ய த

' எ

லா

(தி

, ' அவ

) இைறவசன ைத

கிைடயா

, ' இ த வசன தா க

4764

ேக டத

04: 93)

.

ஸய

பதிலள

(தி

அறியாைம

ப றி றினா க

25: 68

ேவெற த

டைன நகர ேக ேட .

க ெத

) வசன ைத

கால ைத

ப றியதா

65,

'

. அவ க த

வ ைத றி ' எ

.

அ தியாய

தா

4765

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஸய

அ பா

ேவ

ெம

(தி ய

ெகா

இற

என) அ

லா

லா

பவ

அ பா

ெகாைல ெச

ேவாைர ைமயாக

, ம

ேகா

தவ ர' எ

லா ைத

(தி

ேதா ; அ

ேபா

லா

)' எ

கிறா

. அ

ைக

25: 68-70)

னா ட

ேக ேட

.

25: 63-69)

த) ம காவாசிக

, நா

தைடவ தி த உய கைள க

ேதா . (எனேவ, இன நம டன . எனேவ, அ

ைக ெகா

கைள அ லா

அவ க

இைற ந ப

(தி

றி ெகா

ேகா , இைறந ப பாவ

' எ

, (ெகாைல

. நாேன அ

வய

ேதா ; தயெசய

தவ ர. அவ கள மா றிவ

, ' ேம

ள எ த உய ைர

கி ' பாவம

டைன நரக தா

ப றி

(ரலி), ' இ த வசன

( திதாக இ

ைகயாளைர ஒ

ய த

(வ ள க ) ேக க ப ட

கிைட கா

' அவ கள

அவ

தைடவ தி

ெதாட

க இைண க ப றி

தா

இைறந ப

) இைறவசன ைத

' எ

ப றி

கியேபா

நியாயமி

ந ெசய க

அ ேபா

04: 93

டா

ெகா

தா

(ரலி) அவ கள ட , ' ஓ

லமா டா க

வசன

) அறிவ

ேற ெகாைல ெச

ெச

ஜுைப (ர

லா

, ந ெசய ம

ன ேபா

,

லா

அவ ைற

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க

ைணi

ைடேயா

ள னா

5,

பாக

மா

ெம

அவ க

றி

ைல' எ அைழ பதி ேக

அறிவ

தா

04: 93

இைறந ப

என ேக ேட

) வசன ைத

ைகயாளைர ஒ டைன நரக

றி

தா

அ பா

உ தரவ

டா க

. (அ

. அத

அவ க

..' எ

(ரலி)

வாேற) நா

, 'இ த

ச ட )ைத ேவெற த வசன

. 'அ

லா

ெதாட

உ தரவ வ ஷய தி

ய த

) வசன

) வசன (தி

ைல' எ

இைணைவ ேபா

தா

அவ

றினா க

25: 70

4766

அவ கள ட வ

.

அ ஸா(ரலி) ' ஓ

04: 93

(தி

) அவ க

(வ ள க ) ேக

அ த வசன

மா றவ

' எ

தா க

ேற ெகாைல ெச

அவ கள ட

'இ

(தி

(தி

65,

ஜுைப (ர

ெதாட

றி

பதிலள

அ தியாய

ஸய

ேவ

' எ

ஆவா

(தி தா க

ேவெற த ஆ

. அ

ள ெப ற

றி ' எ

ெத

25: 68 இ பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைத

) வசன

அ பா தா க

(ரலி), .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக ம

(ர

) அறிவ

25: 77

(இ த

) அ

அைடயாள

ெப

லா

); நா

ேவதைன

பாக

5,

இைற

' எ

என அ

தி

65,

('

தி' எ

ைம நாள

டன. ஒ

(ெவ றி ெகா

:

அைடயாள

ைக; இர

ள ப

இைறவன

கள

டாவ

, ச திர

அவ க

டைன

)

ெவ றி

அவ

ைடய

.

அறிவ ம

நிைலய க தி

வ ள கமள

4768

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(இ த ஹதஸி ெசா க

) ெச

, ஐ தாவ

) அவ க

ெசா

(ரலி) ' (ம

றினா க

அ தியாய

' எ

, ேராம க

இ ராஹ (அைல) அவ க தி

' லிஸாம

(வ

காவ

த (ஸ

தா

றாவ

;

4767

வசன தி

ேபா

பள ப

65,

அ தியாய

தா க

ைம நாள

: த

அவ கைள

த ைதய கா

பா க

சி

, க

.

தா .

இட ெப ) ஒேர ெபா

ள) ' அ ஆ

◌ஃகபரா' , அ

க தரா' ஆகிய

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

(ம

ேட

என அ

லா

5,

அ பா

65,

ைடய ெந

26: 214

' ஸஃபா' மைல

றி

ல தாேர!' எ

ைற

அைனவ

உய

ெகா

வா கள

ெசா

ச தி பா க ப ப

அ நாள

தாேய!' எ

க தி

ைழய

.

ேக பா க

.

தைட வ தி

தா .

4770 தா கிய உறவ ன கைள ந

) இைறவசன ம

த ைதைய

.

(ரலி) அறிவ

' த

' என என பாள க

பதிலள பா

அ தியாய

' (நப ேய!) உ

அவ க

தமா டா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

றினா க

அைனவ

, ' இைறம

' எ

பாக

(தி

) அவ க

' இைறவா! ' ம க

4769

) இ ராஹ (அைல) அவ க

ைன இழி

அத வ

த (ஸ

ைம நாள

அ ேபா ந எ

65,

அ தியாய

ஏறி ெகா ல

எ ச

ெப றேபா

, 'ப

◌ஃப

கைள (ெபய னா க

. அ

ெசா வர

நப (ஸ

' எ ) அவ க

ல தாேர! ப

லி) அைழ கலானா க யாத நிைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

அத . த


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 சில , அ இ

வா

நப (ஸ உ

எ அ ம

தா

, நா

னா அவ

பாக அ அ

கைள எ ச

ேக ட) அ

5,

ைற

ெதா

ைம ெசா

பவ

ததி

, நா

கிேற

' எ

நா

பதிலள

ேவதைனெயா

லா

க உ

ெகா

றினா

. அ ேபா

நாசமாக

...' எ

ெதாட

அ தியாய

65,

தா

'அ

தவ ர

) அவ க ள

ைகைய )

(111 வ

பைட ஒ

ைமைய

ேநா கி

லஹப

)தன .

வ களா?' எ

தன . நப (ஸ

எதி

,

றினா க

. (இைத

கைள ஒ கர

) அ தியாய

நாசமாக அ

ள ெப ற

4771

எ தா

ைடய ெந

.

ந நாசமாக! இத காகவா எ

?' எ

ப னா க

ேச

திைர

நா

ைன ந

கள ட

மா

) வ (

ள தா கி எ

வதாக எ

(த

தைர அ

(அைனவ

ேபாகிற

ைல' எ

லஹ , ' நாெள

' (நப ேய!) உ

சா பாக) ஒ

: இ த

ேவா ); உ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ லா

ட க

' ஆ . (ந

றா

வர (த

, ' ெசா த

ேவெறைத

தா

ேக க, ம க

' அ ப ெய

பா

லஹ

) அவ க

கள

ெத வ

ன எ

கிய உறவ ன கைள எ ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

! .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 26: 214

(தி எ

நி

) வசன ைத அ

ைற

, '

றியைழ வா

, 'உ

ட தாேர!' அ

உய கைள (இ

கி

(கா பா றி ) ெகா

னா

கா பா றிவ யலா

லா

வ டமி

தலிப அ

லா

த (ஸ

லா

த ேக

சிறி

கிேற

கா பா ற

5,

பாக ஸ

). ஆனா

யா

சிறி

) அவ கள

டேபா

ெச லா

றினா க

65,

ஹஸ

(நப (ஸ வ

, அ

' எ

அ தியாய

னா

ம கேள! உ

, உ

சிறி

. அ கைள

.

கைள யா

ந வ

வ டமி

ைதைய

அவ கேள! உ

கா பா ற

வ திலி

வா

கைள

யா

கா பா ற இயலா

னா

.

ஹ மதி

ப யைத எ ைன எ

னா

னட ஒ

சிறி

.

4772

(ரலி) அறிவ

தா

ெப ய த ைத) அ

இைற

ற ஒ

) அவ க

ல ) வ ைல

கா பா ற

னா

த (ஸ

வ டமி

அ ைதயான ஸஃப யாேவ! உ

வ யான ◌ஃபா திமாேவ! எ ! (த

ேபா

லா

ெப ய த ைத) அ பா

ஒ ஒ

'இ

கைள அ

மனாஃப எ

) அவ கள

வ டமி

, இைற

லா ைத ஏ பத

. உ

. அ

சிறி

வரான (எ

வ டமி

இைற

ள யேபா

த (ஸ

தாலி

) அவ க

அவ க

அவ ட

ெச

மரணேவைள றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ

ேக,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவர

ேக அ

ஃகீ ரா' ைவ

' லா இலாஹா இ மி

ேவ

யா

ெசா

ைல ைவ

றினா க

(உ

க ேபாகிற க திெமாழிைய

ேடய

' நா

(எ

ெசா உ அ

வட

லா

. இ

னைதேய ெசா

திய

தாலி

தலி

மா

லா

' எ

இைற

த (ஸ

தைட வ தி க ப

ேக

ேப காக

' எ

பாவம

ைவ

ேவ

' எ

அப உம

யா

) அவ க

ெகா

ஏக

ேடய

வைர உ

ேகார இைற

லா

தா த

ேபசிய

பதாகேவ

ெசா

ல அவ

காக நா

. அ ேபா

.

)

' எ

திெமாழிைய , 'அ

தா க

கிேற

) அவ க

'அ

க ைதயா ெவ

கைடசியாக அவ கள ட

க தி

தவ ர

திெமாழி கான)

லி (அவைர

றினா க ன

மா

தி

லா

வாதா

த (ஸ

அவ கைள வ

ெப ய த ைதேய!

வ உ

தலிப

மதாைணயாக! என

' இைணைவ ேபா

லா

யா இ ன

'எ

ய இைறவ

ெசா

டா . அ ேபா ேடய

) அவ க

ேக டன . இைற ப

த ைத) அ

ெகா

அப உம

! இ த (ஏக

காக அ

. ' லாஇலாஹா இ வ

நப (ஸ

த ைத) அ

?' எ

தா க

(வண க தி

தா

ெகா

லா

நா

லா

. அ ேபா

ைல)' எ

, 'அ

டா க

. அ ேபா

தாலிேப! ந ஒ

ைல

, ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாவம

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இைறந ப

ைகயாள க

வசன ைத அ வ

தியேபா

லா

உ ைம இ அ

) அ

லா

ெச

திவ ட

ேந வழிய

ெச

கிறா

ள னா

(பலவா

பலவா எ

(ரலி)

யா

28: 76 ) எ

பத

ெசா

' எ

(தி

09: 113

)

ெதாட பாக (நப யவ க ப யவைர(ெய

. மாறாக, அ

லா

தா

28: 56

வசன தி க

தாவ

கள

ல தி : (கா

தா வ

லா ) நா யவ கைள

) வசன ைத

28: 10 '(

ஸா

கவைலகள லி

(தி

28: 76 ' ஆணவ

உ ந

வசன தி

ெகா

ெபா கிஷ ட ெபா

ல தி

ைடய தாயா

லா

' எ

வசன தி

(ேவெற

ள) ' உலி

வ னரா

' சிரமமாக மா

ெசா

ெசா

றினா :

களான) ஆ

(தி

தாலி

(தி

.2

அ பா

(தி

. அ

' (நப ேய!) ந

ேந வழிய

ள னா

ைல' எ

ேடா ' எ

ள )

கி) ெவ ல தி ெபா

வ தி' கள

ம க

சாவ கைள

யா

. ' லத

உ'

.

ள) ' ◌ஃபா ஃகா' எ ஸாவ

நிைனைவ தவ ர

ைமயாக இ

ள) ' ◌ஃப ஹ

' எ ' எ

. (இ ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெபா

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 '

பைடேவா ' எ ஆ

(தி ெபா

ெபா

28: 11

ல தி

ல தி

. (இ ெசா

ேற. ' அ ஆ

(தி ெசா

'ய

ெசா ஆ

ெசா

(தி

28: 20 28: 28

, 'அ ' எ

28: 29

வசன தி

கள

. (இேத ர திலி

' ெசா

(ெபா

' ள

)

' (தா க) எ

.

ெகா

ள) ' யஃதமி கி

றன ' எ

ல தில

ெசா

. சில ேநர

ள) ' ய தி

ல தி

வசன தி

' எ

வாேற!

ல தி

வசன தி

ெகா

' எ

ெச

யதா

ெசா

ஜனாப தி

வசன தி

ெதாட

இ ெசா

' எ

ெசா

அதாஉ' எ

) ஒேர ெபா ஆ

ஜு

வாசி க ப வ

.)

ெசா

ெபா

) 'அ

' ஆேலாசைன ெச

(தி

மற

' எ

(தி

ள) ' அ

ள) ' அவைர ந ப

' எ

இ தினா ' எ

28: 19

ள ப

ஸஹி' எ

ைர த

வசன தி ெபா

வசன தி

ள '

' ச பவ ைத எ

ெகா

ள) ' அ

' எ ெபா

உ வா

, ' அ தஅ த' எ

டைவயா ள) ' க

.

' எ

ெசா

(' வர

. டா ' எ

ெபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ல தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ஆனஸ' எ

ெசா

28: 29

(தி ெசா

27: 7

ெசா

28: 31

வைககள

வஷ

) ம

பா

ல தி

ஓதி இ (தி

ளா க

லாத ெக

அ பா

யான எ

ள எ ெகா

ணற

ெகா

ள' எ

வசன தி

' எ

றி

ெசா

(தி

ெசா

ள) ' உதவ யாள ' எ

ஸ தி ஓதினா க

ஆ றி

ெபா

. (இேத வசன தி

ன' (அவ

. (ம ற சில

28: 35

லாேதா வசன தி

கிறா க ல தி

. , ள

ைன '

ஸ தி ன' எ

.) (ரலி) அ

, பா

. ' அஃபாஈ' (ெப

) எ

யதா

.

.

ள) ' ஜா

ய ' (பா

ெபா

ஹா ' எ

நாக ) ஆகியவ ைற

ெசா (ரலி) '

ள' எ

ெபா

சிறிய பா ைப)

ள) ' ஹ

ஜஃ வா' எ

ள) ' அ

ல தி

' (க

திைவ பா ) எ

ள) ' அ

ல தி

வசன தி

◌ஃ' எ

ைல) இ

அ பா

ல தி

ள '

ைம ப

' அசாவ

28: 34

(தி

ல தி

வசன தி

ைற (ெவ

வசன தி

.

வசன தி

' த ெகா

(தி

ெசா

' த ெகா

(தி

யதா

: ள) ' ஸ நஷ{

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ணன

20: 20


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெசா அ

, ' உம த க' எ

ந யா

பத

காவ

(அதனா

நா உ

, இ

இ இ தி

பாக

5,

பேவ

5,

ம ' ஒ

தா3 எ வ

ேபா

' ெகா

65,

65,

இட தி

ேவா ' எ

ெபா

காக கரமாக ஆகிறா

ைக' (' அ

') எ

.)

!

ெசா

) அறிவ ஒ

28: 85 ப

வசன தி

ம காைவ

ள) ' ந

றி கிற

க றினா க

.

4774

சக கள

. இைறந ப ' எ

ந அவ

4773

அ தஉ(ர

நயவ

. (' ஸநஷ{

தா

ய இட ' (மஆ ) எ

ெகா றி

லா

ெபா

.)

(ரலி), (தி

அ தியாய இ

) அறிவ

அ பா

ேபாெத

' கர ' அ

அ தியாய

மா(ர

ேவா ' எ

ைடய கர ைத நா

உதவ

ப ரேயாகி க ப

பாக

உதவ

தா

ேபசி ெகா

ெசவ

ைகயாள

ேபா

கைள

பா ைவ

ஜலேதாஷ

றினா . (இைத ேக ட) நா

'ம

ஏ ப

ைம நாள ல

ைக

கைள

பதியைட ேதா . உடேன

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நா

, இ

அம

தி

அம

(ரலி) அவ கள ட

தா க ெகா

(ப

அறியாதவ , அ தா

. (இைத வ

லா

மா

ேவ ந

அறியாதைத, என

ஏெனன

, அ

லா கள ட

பாவைன ெச

ேவா

ேம

,

அவ க

ைற

ைற

இவ க

ஏ ேவ

அவ க

ஒ இ

எ ஒ எ

கைள சைட

வன

ைறேய கா ககள ட

உற

பா

கால

தி தா க (ப

நிைற த) ஆ

, பல

யதாய வ

. இ

வான தி

இ நிைலய ேப

. ேம

மா

ஃ யா க டைளய

வ டப

பா ப டதா

.

: நா ெசா

றி

லி)

ளா

தின . எனேவ, நப (ஸ அவ க

. இ

உதவ ெச திய

பசிய னா

அதி

ைக ேபா

ஹ மேத ந வ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேபா

ெச தவ ைற மிைடேய

.

, ' இைறவா!

கைள

, என

வா (க

மி

38: 86)

ெகா

ேபானா க

, ஒ

லாதைத

(இ

. அ ேபா

!

நிைற த) ஆ ப

ேநராக)

அறிவ

தா

கைள

தப

! ஏெனன

வாேற அவ கைள

) ஒ

ைல. நா

லா ைத ஏ பதி ) ஏ

ெசா

' ெசா

(தி

கைள

ெசா

) அவ க

ப ரா

சா (எ

ெசா

ண ேவ

அவ கள

' எ

. அ

. அவ க ேகாப

: அறி தவ

ேக கவ

(கால

) அழி உ

கறி தவ

ெகதிராக (ப

ேற

றினா க

லி எ

னா க

(பல

)

த (ஸ

ஒ ஃ (அைல) அவ கள எ

ெச

) அவ க

ெத யா த

இத காக, உ

ேக ட

!'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ச

தாய தினேரா அழி

ந (ஸ

ப ) அ )அவ க

நாைள ந எ அ

ெதாட

10- 15)

எதி பா கி ெம

தி

அவ கைளவ

(தி

லிஸாம

சிறி ப

ெச

உண

கிற க னா க வ

ேக தி

டைன உ

அேத ப

, ' அலிஃ. லா . ம க ப

டா க

. நப (ஸ (இ

ைல . ப

ச அ

) அவ க

ேவ ந

) எ அ

கிேய த

றி

ம ேவா

வைகய ஆ

25: 77

(இ ேபா

)

.

ைட நா வ

மிக பலமாக

கிறா

இ ேதா

44:

தலா

கிய) ப ற

பழி வா

(தி

லா

ேபார

வைகய

. (நப ேய) ேராம க . (என

ைம ேவதைன வ தா

ேத த றி

என

) அவ கள

டன . இைத தா

வசன தி

)

வைரய லான (தி

ச ைத வ

ெம

ந கிைவ ேதா

ப நப

ேவதைனயா

சிெபற

டா

கைள ப

ேதா

(இ த அ ேபா

ைக வான தி

நி சயமாக அவ கள ட

ேபாைர

ேம

நாள

44: 16

றினா

கால தி

அக

ப ஆ

(த

வசன தி

எனேவ ந

அக ற படவா ேபாகிற

இைற ம

அவ கைள நா

மன த கைள அ

யாகேவ (ந

கைள ஓதி கா

அவ கைளவ அவ க

தி

(நப ேய) ெவள பைடயானெதா

யேவ) தி

வசன

கிறா க

ப ரா

ேவதைனைய இ

(பாவ ெச

ெகா

வட

Visit: www.tamilislam.webs.com

சில


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஆ

ேளேய ெவ றி அைடவா க

(தி

30: 1-3)

பாக

5,

இைற

த (ஸ

வல

ேப (நட

65,

அ தியாய

ேம இய ைகய (

ைமயான வ ல

ைக அ

மா

மன த கைள பைட ப (தி

30: 30

மா வ

கிறா

.

, பற க தி

' ெப ெற

ப ற கி க

க ைதவ

வண

பைட தாேனா அ

, (அதாவ

க தி)

கேசத ப

தவ களாகேவா, ெந

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

லா

ைக

ப ற பைத ந

ழ ைதகைள (இய ைகயான மா கிறி

)

றினா க

சி ெப ற வ ல

ெவ ட ப ட நிைலய (

4775

) அவ க

வள

ழ ைதக

' எ

பா ேபா தி

பைத ேபா

றன. வ ல தி

ேற எ

நா

, ) ெப ேறா க ப ,)

தா

த களாகேவா, கி

றன . இைத அ

, ' எ த இய ைக(யான ெநறி)ய கமா

) எ தைகய மா ற

) வசன ைத ஓதி

கா

னா க

,

கிற களா?

கிகளாகேவா ஆ கிவ

ேவ நிைலயான மா

லா

. அ

கிைடயா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா ' எ

அ வ

லா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ

லா

' இைறந ப

(ப

...' எ

கல

(அறிஞ )

ன ) த

இைறந ப

06: 82

த (ஸ , 'எ

) அவ கள

கள

எவ தா

இைற

' எ

ெசா

ைலயா?' எ

லிய

ைகமி கவரா

) அவ க

வ ட

' இைணைவ ப

பைத (

றினா க

இைறந ப

த (ஸ த

அநதிைய

) இைறவசன த

. அத

ேதாழ க

(கல ப ற இைறந ப

அவ க

ைக

வ டாம

மா

அநியாயமா

றினா

(தி

இைற

ேக டா க

ேக கவ

(ரலி)

. எனேவ, அவ க

அநதிைய

ள ெப றேபா

ெத

4776

ைக ெகா

கல திடாதவ க அ

65,

அ தியாய

, 'அ

ைக

க னமாக ட

) இ

கிறா ?'

அ ப ய மாெப

வாய லாக) ந

.2

தி2

' நி சயமாக ம அ

பாக

லா

5,

ைம(நா

வ டேம உ

அ தியாய

65,

எ ேபா ' எ

ச பவ (தி

எ ஆ

) ப றிய அறி

31: 34

) வசன ெதாட .

4777

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ மி

(வாகனேம

ைக எ

றா

இைறந ப

ைக எ

ைடய

'இ

ப ஆ

(அ பண த லா

எைத

வ எ

, ' இைற

லா

, அவ

லா

(ந எ

ைம ப

வண பா

ஆ த

லா

வதா கிறா

(எ

' எ எ

ைவ ந ப

றா க

றா ைவ ந

. ந

, அவ

க உண

கிவ

அவைன ட

பா

, அவ

, ரமளா

கவ

அவைன வண

வைத

ப ைல எ வதா

,

ந வ

மாத தி த

லா '

) அவ க

ைகைய நிைலநி

ெகா

,

அவ கேள!' ' இ

க ,

ேநா

அவ கேள! ' இ

ேக டா . நப (ஸ

பா

,

ப ப

ேக டா . நப (ஸ

. அ மன த , ' இைற ன?' எ

வண

, ெதா

) அவ க

ேபா றா

, ' ஈமா

ந ட

. ' இைற

ைடய வானவ கைள

) உய

அவ

. அ ேபா

அவ கேள!' ஈமா

ைடய ச தி ைப

தா க

கடைமயான ' ஸ கா ' ைத வழ

தா க

ேக டா . அவ க

ன?' எ

இைணைவ காமலி

ேநா ப

வ தி த

ைவ

பதிலள

றா

ம க

தியாக (அைனவ

' எ

) எ எ

) இ

நா

ன?' எ

, அ

த கைள

(மரண தி ந

றி) நட

இைறந ப

அவ

தா

) அவ க

, 'இ

ற உண

, அவ

.)' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸா

'

ஸா கைள

பதிலள

தா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ மன த , ' இைற ேக க, நப (ஸ

அவ கேள! ம

) அவ க

, ' ேக

ேக பவைரவ ட (அதாவ உ ஒ

க ம

ைம நாள

(அ ைம ) ெப

அைடயாள

கள

எ ேபா

ேவெறவ

.காலி அ

வரவ

கிற

ச பவ

(த

கமாக) அறிகிறா

தவ ர ேவ

) யா

இற க ேபாகிேறா (இவ ைறெய

. தா (உ

பைத

நப (ஸ

) அவ க

றினா க

. ம க

லா

ைவ

லா க

கள

உ எ

ைல. அ

.) ப ற

அ த மன த ப எ

ைமய

தி

ப அைழ

ம கள

. (ம

ைம

ைம (நா . அவேன

ளவ ைற

பைத (அவைன தா

லா

தா

31: 34

' (எ

னட

:

தவ ர

வ டேம உ

கமானவ

அ மன தைர

றா

ைல. எ த இட தி அறிவதி

தி

அ ஒ

;

' அ த மன தைர

, நா

கிேற

கள

ன ச பாதி ேபா

எவ

ஓதினா க

ல . ஆய

. ' நி சயமாக, ம

, அவ

கறி தவ

) அ

அட

தியாக) அறிவதி

லா ) ந

வசன ைத நப யவ க

கள

நாைள எ

,)

பண யாத, நி வாணமானவ க

அறிவான

. இ

நா

பாளாய

அைடயாள

) ப றிய அறி

மைழைய இற கிைவ கிறா

அறி தவ

?' எ

சிலவ ைற எ

ெச

வ ஷய ப

(அதாவ

ெப ெற

அத எ

அறியாத ஐ

எ ேபா

) எ ேபா

பவ

கைளவ ட) அதிக

எஜமான ைய

றா

தா

வ ேக க ப

அைடயாள

தைலவ களாக இ நா

ைம (நா

தி

அைழ வர

ெச

வ றா .

வா

ெச

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

!' .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

ேக

காணவ

(வானவ ) ஜி

ைல. ப

(அைல) அவ க

வத காக அவ

பாக

5,

அ தியாய

லா

நப (ஸ பற அ

வ தி

65,

, ' மைறவானவ றி ைம (நா

பாக

5,

இைற

த (ஸ

வள

உய

க ேதா

65,

அ தியாய

பா

றிய ராத இ

மா

க ைத

.

திற

ேகா

ெதாட

ெம

ஐ தா ப

(���ி

' எ

றிவ

,

) ப றிய அறி

31: 34

)

.

4779

) அவ க

றினா க

உைடய அ

திராத, எ த

றினா க

ேபான)வ ,

தா

எ ேபா

' எ

இைறவசன ைத ஓதினா க

4778

) அவ க

' இ( ேபா அவ கள

தா ' எ

உம (ரலி) அறிவ

வ டேம உ

) அவ க

தா . ம க

' நி சயமாக, ம லா

ன , நப (ஸ

கா

கைள நா

லா ேக

ெசா

'

, 'எ

ல யா க

ராத, எ த மன த க தி

தயா ப

காக எ த

மன தி

தி ைவ தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிேற

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

கிறா

இைத அறிவ ெச

.

த அ

ெகா

எ தைகய இ

அறியமா டா க ெகா

ம ேறா ஃ யா

ஹுைரரா(ரலி), ' ந

த (ந )ெசய க

அவ க

' எ

(ர

னா

அறிவ

ேமா உ

ள '

ப னா

, ' அவ க

கைள

ளர

ைவ க ப வ

ெச

ளன எ

பைத யா

) இைறவசன ைத ஓதி

65,

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ , ' ேம

கிற

. அதி

நப ெமாழியா? (அ

நப ெமாழி இ ள

ர ' (

அ தியாய ) அவ க

'இ

, அ

ைமயாக) வாசி தா க

நப (ஸ

32: 17

வாேற காண ப

' (இ ற ப

5,

) அவ கள ட என

பாக

.'

அறிவ

வ னவ பட, அ

ல தி

பலனாக

காக மைற

(தி

ேக டா க

கள

லாம

தலாக:) அறிவ

) ேவெற

கள

ன?' எ

பாள

தா?)' என (தி

)

.

ஹுைரரா(ரலி) (தி

(

சி) எ

காண ப

32: 17

ைமயான ெசா

கிற

ைல) '

வசன தி ரா ' என(

.

4780

தா ைமமி க அ

லா

, 'எ

ல யா கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேசமி பாக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ த

ேதா

பா

றிய ராத இ க தி

(ெசா

கிைட கவ கிறா ெசய

ெசா

) உ

றி

ெசா

பலனாக

, பற

கைள

அறிவ

, ' அவ க

ளர

ைவ க ப

Qur an தி

ராத, எ த மன த தயா ப

ெச

பாக

5,

இைற

வள க

65,

த (ஸ

இைறந ப

ம கள

மிக ெந

ேள

ெச

ளன எ

.

ளைவ, (அ

ெகா

பைத யா

த (ந ) ப

அறியமா டா க

) இைறவசன ைத ஓதினா க

தமிழி

ைகயாள கமானவ

றினா க

ேதட

I nt r oduct i on

'

, இ த உல ஆேவ

. ந

ம வ

ைமய

ப னா

'

.

4781

) அவ க

ேக

' என

ைர

அ தியாய

எ த ஓ

க ப

எ தைகய இ

Bukhar i (Engl i sh)

மன தி

தி ைவ

ேன) ெசா பமானைவேய ஆ

லிவ

32: 17

ேக க தி க

காக மைற (தி

கா

கைள நா

' எ

கள

அவ க

திராத, எ த

, ' தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

நாேன ணமாக,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந ப

ைகயாள க

அவ கள

ெப றவராவா ' எ ஓதி ெகா ெச எ

வ ைதவ

ந ப

ெச

றா

வைகய னராய

கடைன (அைட காம

)வ

ைகயாள அவ

ெச

அவ க

ய கா பாள

5,

பாக அ

ெச

இ த

ேவ, அ

வசன

65,

அ தியாய

லா

' வள இ

(ெபா

ள ப

கிறவ க

வள

ச , இற

வா சாக , அ பராம

(த ைம னட

பவ

)

' அவ க

! (இற

ல எ

ேபா

ேபா

) ஒ

தவ ர ேவ

வர

) ஆேவ

. நாேன .

4782

நதியா

வைர, நா

ய ப ட (அவ கள

எவராய

கிறவ க

ேப

உம (ரலி) அறிவ

வட

(அவ

தா .

வ கைள அவ கள

லா

) இைறவசன ைத

அவ க ெச

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ைம

த ைத வழி உறவ ன க

- அத

தி க ற) மைனவ ம கைளவ என அ

33: 6

(தி . ஒ

உய ைர வ ட நப தா

தா

ெசா த ' எ

(தி

இைற மக

த ைத

த (ஸ

) ைஸ

ேச

ேத அைழ

33: 5

) அவ களா

)

தைல

.

ஹா ஸா(ரலி) அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ைஸ

ஹ ம ' (

ஹ மதி

ைஸ ) எ

ேற அைழ

வ ேதா .

5,

பாக அன

திய

33: 23 நா

ைஸ

(உ

தேபா

கிைட கவ

ெகா

மா 'அ

65,

டா க

' எ

லா

வட

ெதாட

(ரலி) வ ஷய தி

தா

அள

(தி

ள ெப றெத

ப ரதிக

ஆ ேற

4784

(ரலி)

றினா

(ரலி) அவ கள அ

ஸா ' எ

ைல. அைத நா

ைஸமா அ

ளன . அவ க

கிேறா .

ஸாப

ைமயாக நட

அ தியாய

நா

காணவ

சில

) வசன , அன

5,

பாக

றினா

ைகயாள கள உ

4783

மாலி (ரலி)

' இைறந ப வா

65,

அ தியாய

இைற

ஆ சி கால தி (33 வ

) அ தியாய தி

த (ஸ

) அவ க

சா (ரலி) அவ கள ட

ைல. இ த

ைஸமாவ

,)

தவ ர ேவ சா சிய ைத

ஒத

ஒ ேக

யா ட தா

வசன ைத நா ேத அ

(ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

என

ைற)

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இைற

த (ஸ

) அவ க

ஆ கினா க

.(அ த வசன

அவ க

லா

வட

டா க

.' (தி

நட

ெகா

பாக

5,

நப (ஸ இைற

த (ஸ

ேச

வ தா க

லிவ

ேவ

டா ' எ

ெத எ

தி

னட

ெதாட

33: 23)

சமமானதாக

ைகயாள கள

திய

ைணவ ய ப

வ டலா

. பற (தி

(அவ க

ளன .

, நப (ஸ

. எ

) அவ க

ெசா

கிேற

மதி ேக

, ' நப ேய! உ

33: 28, 29)

தி எ

. (எ

:

வைர அவசர பட

நப (ஸ

) அவ கைள

ைணவ ய ட

வசன

அைத

நப (ஸ

இர

னட

ைல எ ைடய

மா

றினா க

ெகா

ைடய ெப ேறா

உ தரவ ட ேபாவதி

ப னா

என) உ ைம அள

வ ஷய ைத

ெப ேறா ட

அவ க

தா

தலாக வ ஷய ைத

றினா க என

டேபா

உன

சில

ைமயாக

4785

தா

,) ந உ ப

த வா

க டைளய

' (ஆய ஷாேவ)! நா ெசா

:) ' இைறந ப

அள

) அவ கள

லா

.7 எ

தா

சா சிய தி

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

வாழலா ; அ

ேப

இ தா

65,

அ தியாய ) அவ கள

இர

) அவ க

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ைமயாக

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றினா க அ

மதி ேக ப

வ ைட

நப (ஸ

65,

அ தியாய

ைவ

' எ

மதி ேக

ெப ேறா அவ க

ைணவ ய ப

: ந

தி இ

ைறய

. பற

லக வா

, வா

கைள வ

ைம

ெசா

அவ க ைகைய

! உ

றினா வ

ப னா தி

, அவ க

: ' (ஆய ஷா!) நா

வைர அவசர படேவ த

ேன.

என) உ ைமயள

அைத

) அவ கைள

வ களாய

ெசா

ட ப டேபா

றினா க

. (எ

ெகா

தைர

(அவ க

வ டலா

க டைளய

ெத

ைடய

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி)

கிேற

நப (ஸ

அவ

நா

4786

ெசா

ெப ேறா ட

நப யவ கள ட

தலாக வ ஷய ைத

வ ஷய ைத

ெதாட பாக எ

லா

) அவ கள

வாழலா ; அ லா

, 'இ

கிேற

த (ஸ

ேச

? நா

) அவ கள

இைற

நா

ேம வ

5,

பாக

. அ ேபா

லிவ

ன ட தா

உன

டா ' எ

ெப ேறா ட றினா க

உ தரவ ட ேபாவதி

, ' நப ேய! உ

, அத

கார ைத

கள

வா

கிேற

, ந

. எ

ைல எ

ைணவ ய ட

ைக க உ யைத . ஆனா

மா

,) ' ந உ

அல

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

(ம

ேம)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

ைவ

அவ

நி சயமாக அ

லா

ந பலைன தயா ஓதினா க அ

வ ைட

இ த ஹத

பாக

5,

அன

(தி ப

ைன

லா

65,

ெசா

உ ஆ

(அ ேநர தி

ள தி

33: 27

ஹா ஸா(ரலி) அவ கள ' (நப ேய!) உ

ேன

வ களானா

33: 28, வசன

ஆ ெப ேறா ட

ைடய . பற

,

காக மக தான

நா

தைர நப (ஸ

எ ம

கைள

ைம

) அவ கள

இதர

ப டன .

பாள

ெதாட

வழியாக

.

4787 தா

) அ

மைற

(ரலி) ம

லவ க

(தி

அவ

ேற ெசய

மாலி (ரலி) அறிவ க

' எ

ைவ

' எ ேபா

உலைக

ெதாட பாக எ

சில அறிவ

அ தியாய

கள

கிேற எ

ளா

, 'இ

' (நப ேய!) ந உ

? நா

ள (இ தைகய) ந

ைவ நா

ேம வ

ைணவ ய

தைர

கள

ெச

. அ ேபா

மதி ேக ப

ைடய

லா

ைவ

) வசன நப (ஸ

ெவள ப ெகா

(நப (ஸ

த க

) அவ கள

) அவ கள

வ ஷய தி

ைணவ யரான) அவ கள

தி நா ய

இ த

அ ைத மகளான) ைஸன

வள

ள ெப ற

.' எ

த வ ஷய ைத

மகனான) ைஸ

. வ

ப யவ கைள (வ

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 கால வைர) ஒ

கி ைவ கலா . ந

கால வைர, ) உ

யாைர வ ெகா

33: 51

அ பா

) வசன

ெபா

26: 36ஆகிய

கள

5,

வசன

ெப

கைள

த ைம ெசா

லி

ெபா

ப றி நா

ெகா

மி

ஒ க

கி ைவ தவ கள ட

ேச

ைல' எ

(தி

ெசா

'ஒ

ேட

ஜ' எ

வ ைன ெசா

,

7: 111

மான) ' அ ஜிஹி' எ

கி ம

ெசா

.

4788

தா

) அவ க

தாேம (ஓ

ஏவ

ல தி

65,

அ தியாய த (ஸ

) உ

ள) '

. (இத

' எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ல தி

ைவ கலா ' எ

பாக

கள

றினா :

ட வசன தி

ப யவ கைள (வ

ெதாட .

(ரலி)

' அவைரவ

க ைவ கலா . ந

கிற கேளா அவ கைள (ம

ளலா . இதனா

(ேம க

ேராஷ

கைளேய ெகாைடயாக வழ

ெகா

ேத

) ெகாைடயாக வழ

. ' (நப ேய! உ

. ேம க

நா ெச

வ த

, 'ஒ

ெப

வாளா?' எ

ைணவ யரான) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ப யவ கைள (வ

கால வைர) ஒ

கி ைவ கலா . ந

ப யவ கைள (வ

கால வைர, ) உ

கி ைவ தவ கள

ேச

(தி

'உ

நா

ெகா

ைடய இைறவ

5,

கிேற

' எ

' (நப ேய! உ

65,

அ தி க

கள

) இைறவசன ைத அ

லா

லா

க ைவ கலா . ந

இதனா

கிற கேளா அவ கைள (ம உ

யா(ர

ைணவ யரான) அவ கள

கள

இைறவசன

மைனவ ய

நாள

ள ப ட பற ம ெறா

ேன

ற அ

ப ைத வ ைரவாக

அதவ

கி ைவ கலா . ந

கைவ கலா . ந

) ஏ

மி

ைல'

ள யேபா

, நா

தி ெச

வைதேய

.

4789

கால வைர) ஒ வ

(நப யவ கள ட ) ெசா

அ தியாய

ஆதா ப

கிற கேளா அவ கைள (ம

ளலா . இதனா

33: 51

பா

பாக

யாைர வ

க க

மி

ைல' எ

மைனய ட

ப யவ கைள (வ கால வைர)

கி ைவ தவ கள

) உ

, இைற

தா

ப யவ கைள (வ

) அறிவ

) அவ க

ல வ

யாைர ெகா

(தி

த (ஸ ெச

ேச

ப னா

ளலா .

33: 51

கள

, அ நாைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ெகா

நப (ஸ

) அவ கள ட , ' இைற

தா

பமா ேட

இேத ஹத

பாக

5,

எனேவ, தா அ ெசா அ

பாக

ெசா

65,

ேன

5,

?' எ த

ஆய ஷா(ரலி)

ேக ேட

ப ,) ந

ேவ

. அத

அவ கேள! (ேவெறா

' எ

அறிவ

எ த

றா க க ப

றினா . நா

அவ க மைனவ

னட

கைளவ

,

, ' நா காக

மதி ெகா

. ள

.

4790

தா

(த

அவ கேள! த கள

. அ ேபா

கள ட

லவ

ெக டவ

ைணவ யரான) இைற ந ப

ைனயைர ப தா அண ள னா

' எ

காக ேவ

வழியாக

த க

யா

' எ

அ தியாய

, ' இைற

வ க

ெகா

, நா

ேவ

உம (ரலி) அறிவ நா

ன ெசா

ைடய நாைள வ

ேக பதாய வ

மதி ேக பா க

' அத

ப லா

க டைளய

டா

ைகயாள கள

றாய

ேம!' எ

ப தா (ச ட ) ெதாட பான வசன ைத

.

அ தியாய

65,

கி

4791

Visit: www.tamilislam.webs.com

றன .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அன

இைற

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

மண அைழ தா க அம

(பல க

) அவ க

ெகா .ம க

ைற) கா டேபா

நப (ஸ

) உ

(வ

னா க

. ஆனா ட

ேடய

(ெகா

தா க

றா க

. நா

றா க

ேடய

உடேன, உ ெத வ

அவ க

நப (ஸ

) அவ க

என

டா க

. அ ேபா

தா

வ ல

35: 53

கள வ

றா க

(அைழ ப

. நா

றி)

) வசன ைத அ

. நப (ஸ

டா க

. அ ேபா அவ க

(

. அவ க . ஆனா

,

) அவ க அவ க வ

அம

) எ

பா

ேள ெச

மிைடேய திைரைய

லா

' இைறந ப ெதாட

எ நப (ஸ

ல ேபாேன

தம

' எ

ேபா

) அவ கள ட , அவ க

(ெவள ேய) வ

ைழயாத க

ள னா

டா க

ைல. அைத

தா க

, அவ க அ

நப (ஸ

. ம

கவ

. பற

ேட

தயாராய

தி

ேபானா க

ேள ெச

ேத

அத ேபா

ேள ெச

)

ேபசி ெகா

ேபாக

) ம றவ க ல

ெச

, பற

(ஒேரய யாக) எ

(ைஸன (ரலி) அவ கள ட ) ெச ெச

(ரலி) அவ கைள (வலமா வ

, ம க

(ேபசி ) ெகா

ேபசி ) ெகா

) அவ க

) அவ க

அம

ம கைள அவ க

. நப (ஸ

வ டேவ (அவ க

ேப

' ைஸன

டேபா

டா க

தா

.

ைகயாள கேள! நப ய இ த (தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அன

65,

அ தியாய

4792

மாலி (ரலி) அறிவ

தா

ப தா (ச ட ) ெதாட பான இ த இைறவசன ைத ம கள ேலேய அதிகமாக அறி தவ ஜ

நா

தா

ைவ க ப

) அவ கள

த (ஸ

) அவ கள ட

அவ க

(' வலமா' வ (சா ப தி

அம ல

ெச

தன . அ ேபா

கள

) ேபசி ெகா ப

தி

(அைழ ப

மாக இ தா றி)

) வ

உண

தயாராவைத எதி பா த

க கைல

வ டாத க

ஆய அ

காக உ

லா

என) ந

. நி சயமாக உ

, இதைன உ

கள ட

ேவா ச திய ைத

. நப (ஸ

' இைறந ப . அ

வா

மதியள

ேக கா

அைழ க ப

. அ ேபா

ற அவ

) அவ க

) இராத க

ெவ க ப வதி

ல தி ட

. மாறாக, (உண க

பதி நப

ேட

, அ ேபா

ைழ

இ ெசய

. ம க

ெவள ேய

ைகயாள கேள! நப ய

க ப டா

ேபா

ற ெவ க ப

ெகா

(நப ய

. ேபசி ெகா

கள

) அவ க

நப (ஸ

. ம கேளா ேபசி

ைழயாத க அ

ணாக அ

ம கைள அைழ தா க

தா க

லா

(அ

ெச

தா க

தா க

ைணவ யாரான) ைஸன மண ெப

தயா

ேட அம

நட

தயா ; வா

கான) உணைவ

வர இ

. (நப (ஸ

(ரலி) இைற

. சா ப

ஆ வமா

ேவதைன அள

கிறா . ஆனா

ைல. நப ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிற

, ைணவ ய ட

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந

ஏேத

னாலி

ள னா

ெபா

ேக

அன

(ரலி) அறிவ

தா

) அவ க

ெரா

வ ஒ

65,

அ தியாய

(ரலி) அவ க

உண

(தி

இைற சி

வா க

. அவ க வ

ைல எ

அவ கேள! நா 'உ

ேப

ற ப அைல

பா க

. உ ப

நா .

, திைர

டா க

வா க வா க

! எ

அைற கள

றா க வ

.

, ம ெறா . பற

, ' இைற

ேற

. அவ க

. நப (ஸ

) அவ க

,

)

' வ டாேர! அ லா

)

ட தா

. (வ

டா க அ

. ஒ

. பற

. (வலமா வ

. இன அைழ பத

ைல' எ

ெச ம

, ைஸன

கினா க

ப ப ேட

ேட இ (உ

தாக அள

ம கைள அைழ ேத வ

ெச

லா

இன ஒ

ேபசி ெகா கி

. ேபா

வைர நா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள வர

றா

) வசன ைத எ

ெதாட

ற ப

பா க

அைழ பத

உணைவ எ

. ம க

தா ப திய உறைவ

வா க

33: 53

ெம

4793

காக, ம கைள அைழ பத

ட தா

) ேக கேவ

திைர ேபாட ப ட

5,

' எ

. இைதய

பாக

நப (ஸ

ைள (அவசிய ப

சா தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸலா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க

ைண

அைல

!)' எ

ஸலா , வர

சா தி

டாக

ைண

? பார க

(மணவா

)

அைனவ

லா

லா

டாக

!) த

(அ

றினா க

றினா க

லா

. பற

அைறகைள

ேத

. ஆய ஷா(ரலி), ' வ

(த

கள

கள

, நப (ஸ

( திய)

) அவ க

வழ

ெசா

ெசா

) ெசா

ல, அவ க

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ேபா

ேற, (

கம

) ெசா

ல, அவ க

ஆய ஷா(ரலி)

றினா க

ைஸன (ரலி) அவ கள ட ) தி தன . நப (ஸ

உைடயவ களா

ெசா

லாம

ெத வ தி

. அ த

ேதனா?' அ

வ ல

ைல. (இைத

ப வ தா க

. எனேவ, (அவ கைள அ

ெவள ேயறிவ

, ' (ம றவ ேக ட உட

. அவ க

நப (ஸ

றிய

ேபா

) அவ க

(

ேற (ப ரதி மண

அ த

ெப

ேப

) அவ கேளா அதிக ெவ க( பாவ)

, ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

ற ப டா க ெத யவ

தா க

. பற

ப வர, அ ேபா

ேபசி ெகா

!)' எ

ைணவ ய

கம

)

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ேற, (

, மணவா

ெச

ேபா

கம

லா

ைணவ யாைர எ ப

ேபாக

ைறய ேநா கி நட தப டா க

ல ) ெத வ ) நப (ஸ

காைல வாச

சீ கிர

(ைஸனப ம ெறா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

அவ க

க ப டதா?' எ

) அவ க ப ய

' நா

(ம

ைற

என அைற

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெவள ேய ெதா அ

ைவ தேபா

கவ

டா க

ள ெப ற

, என

. (அ ேபா

தம

தா

மிைடேய திைரைய

) ப தா (ச ட ) ெதாட பான இைறவசன

.

பாக

5,

அன

(ரலி) அறிவ

65,

அ தியாய

இைற

த (ஸ

அவ க

4794

தா

) அவ க

(த

ைணவ யா ) ைஸன

தா ப திய உறைவ

ெகா

தா க

. ம க

ெகா

தா க

. பற

ெதாட

ெரா

கியேபா

ைணவ யா

வழ கமாக

தா

வ தைத

இைறந ப

ைகயாள க

ைடய அ

அவ க

சலா

ைணவ ய அவ க இ

ல தி

,

(

கம

நப (ஸ

காக

ப ரா தி

ெச

) ெசா

தா க

. அ

வைர

ெச

றா க

. அ

லா

(ப ரதி

ப ரா கம

ேப அவ க

நாள ) ெச

தைன

) ெசா

ேபசி ெகா வ

நப (ஸ

ைணவ யரான) (அ

காக

)

ெதாட

(த

லி ) அவ க

றா க தா க

லி,

. (ைஸன (ரலி) அவ கள

, இர

(ரலி)

நிர ப உ

அைறக

சலா தா க

ப வ தேபா

பா

ேபா

லி, அவ க

) அவ க தைன

வய

தா ப திய ைத

ைனய

' வலமா' (மணவ

, இைற சி

காைலய

த, (த பைத

தி த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப வ

லி

. .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

ெச

றைத

பா

தேபா

ெவள ேய ெச

ெத வ

ேதன

ெத வ

க ப டதா?' எ

நப (ஸ ய

) அவ க

இ த ஹத

பாக

அன

5,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ப தா அண வ அவ கள அவ க

65,

றா க

.

) அவ க யா

)

ைல. (இைதயறி த) உடேன, ெதா

ெதாட கவ

டா க

ெச

. அ ேபா

தா

.

ேத ேவெறா

அறிவ

பாள

ெதாட

.

4795

தா

ச டமா க ப ட ப

அவ க , உம

யா இ

னா

தா ப

, (உயரமான) கன த ச ர

அவ கைள அ ேபா

ள ெப ற

(ரலி) அவ கள டமி க ப

தி ேவ

, (அவ கைள

மிைடேய திைரைய

ைணவ யாரான) ச

அறி தவ க

ெச

ெத யவ

ெச

தம

அறிவ

(இ

என

ப தா ெதாட பான இைறவசன வழியாக

டதாக ' நாேன நப (ஸ

' அவ க

ற) என க

, ேவகமாக (ெவள ேய) ெச

, த

ேதைவ காக ேவ

(நப (ஸ

ஸ ஆ(ரலி) ெவள ேய ெச

ைடய ெப

மண யாக இ

தா க

(அைடயாள ) ெத யாமலி க தா (ரலி) பா

றா க

'ச

. அவ கைள

கா தாேவ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

) .

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ந

லா க

வ (யா

வ தி

கிற க

தி

பவ

தி ெகா

டா க

அ ேபா ஒ

மதாைணயாக, ந எ

அைடயாள பா

றினா க

' எ

' வஹ' (ேவத ெவள பா ந க ப ட அவ க

றினா க

5,

ேற

) அவ க

கர தி

.

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா(ரலி) உடேன அ வ

த னட

. அ ேபா

லா

. பற

கர தி

இர

கி

உண ஒ

அவ கேள! நா இ

ைல.

வாெற

, நப (ஸ

லா

) அவ க

அ ப ேய இ

நப (ஸ க

) அவ க அ

; அைத

'ந

மதி க ப

உ ள

'

16 65,

4796

தா

ப தா ெதாட பான வசன

ெப ற ப ற

, எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வத

.

ேதைவ

அ நிைல அவ கைளவ

ைல. அ ேபா

லலா

ெத யாமலி ெவள ேய

, ' இைற

தா

) எ ப

. உம (ரலி) எ

) அறிவ

வ டவ

எ . ச

அவ கள

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

பாக

. எ

(கீ ேழ) ைவ

த (ஸ

றினா க

றினா க

. அவ கள

தா(ரலி) வ

றி காக ெவள ேய ெச

யா

!' எ

. இைற தா க

ெத கிற வைகய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

ஸி

சேகாதர

அவ கள ட அ

நா

மதி தரமா ேட

அஃ லஹி என

'உ

(பா . நா

ற) ஆ

(அஃ லஹு சேகாதர (இத இதனா

தா . உ

அறிவ தா

நப (ஸ அ

ல . அ

ேட

சேகாதர

அ எ

' எ

! ஏென

வல கர

பாளரான) உ வா(ர

றா

ணாக )

ஆய ஷா(ரலி), ' ப ற ப னா

யவ ,

}

மைனவ தா

வ தா க ' எ

. நா

,

னட

ஸி

' எ

) அவ க

ைல?' எ

யவ

}

அ த (அ

மைனவ தாேன என

) அவ க

, அவ

. நப (ஸ

மதி தரவ பா

லேவ? மாறாக, அ நப (ஸ

ேற

அவ கேள! என

மதி ெகா

ஸி

னட

)

நா

மதி ேக காத வைர அவ

ந ஏ

. அத

, ' நப (ஸ

பா

சேகாதரான ' அஃ ல

கள ட

, என

) அவ க

ஸி

. அ ேபா

ேள வர அவ

. ஏெனன அ

மதி ேக டா . த

ேக ேட

) அ

ேட

, ' இைற

னா !' எ

}

றிவ

) த ைதய

ேக டா க அ

' எ

மதி தரமா ேட

மதி ேக டா க

ெபறாதவைர உ

அவ கேள! அ

வர) அ அ

' (ரலி) அ

மதி ேக

யவ . அ ேபா

}

(வ நா

' அஃ ல

சேகாதரரான அ

பா

' இைற

பா

, ' அவ

(பா றினா க

) த ைதய .

றினா : (ஏ ப

ெந

கிய உற

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

) யாைர


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 மண பத

தைட வ தி கிற கேளா, அவ கைள மண க

தைடவ தி

5,

பாக கஅ

' எ

65,

உ ரா(ரலி) அறிவ

ன எ

எ ப ?' எ ஹ மதி

ேக க ப ட , வ அலா ஆலி

இ ராஹம, இ அலா ஆலி மஜ ' எ

5,

ஸய

நா

பைத நா

ன க ஹம ஹ மதி

ெசா

65,

அ தியாய அ

, ' இைற

(ரலி) த

.

தா த

அவ கேள! த

அறிேவா . (த

. அத

அவ க

ஹ மதி மஜ . அ

, கமா பார க

கள

கள

, 'அ

கமா ஸ

ம ம

' சலா '

) ' ஸலவா '

லாஹு ம ஸ

லாஹு ம பா

தா க

லிஅலா

ைல த அலா ஆலி அலா

த அலா ஆலி இ ராஹம இ

!' என பதிலள

உறவ னா

4797

) அவ கள ட , ' இைற

றா

பாக

வா க

அ தியாய

நப (ஸ எ

பா

ஹ மதி ன க ஹம

.

4798 றினா

அவ கேள! இ

(த

கள

) சலா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (ெதா

ைகய

ஆனா

, உ

அத

அவ க

கமா ஸ ஆலி எ

ஓத ப கள

நா

, 'அ

யா '

இதைன நா

' ஸலவா ' ெசா

லாஹு ம ஸ

லி அலா

ஹ மதி

ம ேறா

கமா பார

அறிவ

அவ கள . . . யஸ

காண ப

கிற

அலா

ேக ேடா .

அ தி க வ ர

ஹ மதி ெசா

லி க

வ அலா க

'

த அலா அல இ ராஹம' (இ ராஹ ப

ச ைத வழ

கியைத ேபா

(அைல)

) எ

. ஹா (ர

) அவ கள

அறிவ

(ப

மா

)

:

ைல த அலா இ ராஹம, வ பா

ஹ மதி

5,

எ ப ?' எ

த அலா இ ராஹம' எ

, ' கமா பார

ப தா கிற

ெசா

அறிேவா .)

.

காண ப

' கமா ஸ

ஹ மதி

ைல த அலா ஆலி இ ராஹம வ பா

றா க

பாக

' அ தஹி

, கமா பார !' எ

அ தியாய

அலா

ஹ மதி

வஆலி

த அலா இ ராஹம வ அலா ஆலி இ ராஹம' (எ

இைற

த (ஸ

65,

4799

) அவ க

றினா க

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

ஸா(அைல) அவ க ப ைறபா அ

லி

லா வ

பாக

5,

இைற

லா

லா

ஓைசைய பதி (அ எ அத

அ த

வன

.) ப

. '

ஸாைவ

ெசா

லா

நி

தா ' எ

தா

(தி

. அவ

.

றினா க

'

த மான த

சிற

ேக பா க

ன , அவ கள

. அ ேபா இதய

டா

, வானவ க

கைள அ

க டைளைய, ) பாைற ேம

ெந

அவ க

றி கிற

தவ களாக

(வானவ க

கிறா க

பைத அ

தா க . அவ க

4800

) அவ க

பண

ேபா

தியவரா

வ ஷய ைத வான தி

ளகிறா க லா

ஆ வ டாத க

அைத தா

65,

த (ஸ

ெபா

'

பவ களாக இ

ைமய���னவ

) இைறவசன

அ தியாய

ெவ க ப ந

ணய

இைற க டைள (அ

ேபா

அவ

வட

33: 69

அதிக

தியவ கைள

றினா க

ெகா

கிலிைய அ

பதா

. எ

வானவ க

கள லி

கமான வானவ கள ட ) ' ந

வா க

பதி அக ற ப

இைறவ

ன ெசா

ேபா னா

.

வ னவ ேயா ட , ' (ந

இைறவ

ன) உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம(யான

?'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க டைள)ைய

ெசா

னா

- அவ

உய

உடேன அ த உைரயாடைல ஒ ஒ

ேக பவ க

ெசவ ேய

இைத

கி

னா க

ஆக,

, பற

ன ய காரன

.

சில ேநர

கள

(

அவ அ

(ர

தம

), த

வ .

வர

)

ெகா

ைற அ

கைள

சா

கி) வ ள கி

கள

தவ ட ) ேச

கைள(

கல

ம கள ைடேய) இ

னறிவ

றிகார

தவ ட

ம கள ட ) ேப கிறா ன நாள

பாக) ெசா

லிவ

ெத வ றைட

னவா கவ

பத

பாகேவ ) வ

.

ேப அ த வா

ேச கிற . அ ேபா நட

திய

ேபா

(க

. (இ ேபா

, இ

நாவ

றைடவத

வைர அ

பவ ட

பவன

வாைல ெச

வாைல ெச

தன

கீ ேழய றிெசா

ேக டவைர ) த

மிய

(

ந மிட

வா

அ த உைரயாடைல

உைரயாடைல (அ ெபா

ஃ யா

அ த உைரயாடைல அ

சில ேநர வராக

ேமேல இ

(ஒ

ேக டவ

பவ ட

தலி

பாள )

கா

(ேக டவ ) கிறா க

' எ

(அவ கள டமி

.

தலி

கீ ேழய

ம றவ

(அறிவ

கிைடேய ப

கா

; ெப யவ

றன .

ேபா

அவ

தவ

ேக பவ க

.) அவ

அத

இைத ேக

ெமன அவ

ைலயா?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

றிகார )

ேபச ப

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ ேபா

வான திலி

ெசா

) அவ

என அ

ைம ெசா

லிவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5,

அ பா

ெசவ ேய க ப ட அ த வா

நா

65,

அ தியாய நப (ஸ

) அவ க

திர

ேக டன . நப (ஸ தா க வ

' ஸஃபா' மைல

, 'உ

அறிவ

தா

' நா

க னமான (நரக) ேவதைன வ

ெச

பவனாேவ

டாக

ேக டா எ

' எ

. இைத . உடேன அ

(தி

றினா க ெசா லா

111: 1

றி

ல தா , 'அ வ

.உடேன அவ கைள ேநா கி

ன (ேந

ைன ந

அவ க உ

)?' எ

ள னா

) அவ க

ைக நாச

ேக) ஒ ைகக

கைள

வ களா?' எ

. நப (ஸ

கைள எ ச

இர

) வசன ைத அ

லஹ , ' உன

கைள (இ

லஹப

றினா க

. உடேன அ எ

ஏறி, ' யா ஸபாஹா!'

, காைலய ேலா, மைனவ ய ேலா உ

. 'ஆ

ேவா )' எ

றினா க

, ' எதி க

நா

றி

!' ) எ

ேக டா க

(ந

(

வா .

4801

) அவ க

கிறா க

ைதய னா

த ப

தா

(' உதவ ! உதவ ! அதிகாைல ஆப ைற

தா .

(ரலி) அறிவ

டதாக

னாயா?' எ நாசமாக

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

..'

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ

த ய

, '

ெகா

(இைற)வன றி கிற

5,

றிேன ) ய

. நா

றினா க

அ தியாய

நா

, நப (ஸ

65,

லா

) அவ க

, 'அ

(ச தா) ெச ஓ

ள வாசலி

உம

ெத

ைடய

அ ஷ{

வத காக

ெச

ேத மா,

ேம

(இைறவன கிற

.

இட ைத ேநா கி ேபரறி

(தி

எ அவ

லைம மி கவ

' எ

) மைறகிற

நிைலெகா

. இ

நி ணயமா

த (ரலி) அறிவ

) அவ க

, 'அ

. நப (ஸ

, தா

கிற

' எ

ெகா

(ெச

கீ ேழ சிரவண க

ெச

தா

நப (ஸ

ேக டா க

' எ

இைத தா

நா

, '

த ேர?' எ

அ யாசன தி

பாக

ேநர தி

அவ க

அறிவா க

ெச

4802

◌ஃ ◌ஃபா (ரலி) அறிவ

மைற

அ ேபா

65,

அ தியாய

36: 38

ெகா

டவ

மான

) இைறவசன

.

4803

தா

) அவ கள ட , ' கிற

' எ

ய (தி

, தா ஆ

நிைலெகா

36: 38

இட ைத ேநா கி ) வசன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதாட பாக

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேக ேட

. நப (ஸ

அ யாசன தி

5,

பாக அ

65,

தகா

பாக

5,

இைற ஒ

என அ

Qur an

' எ

றினா க

65,

இைறவன

.

தா

) இ த (ஸ

ம தாைவவ ட ) அவ க

சிற தவ

றினா க

என

.

4805

) அவ க

றினா க

ம தாைவவ ட ெசா

மிட

4804

இைற

த (ஸ

ெபா

நிைல ெகா

(ரலி) அறிவ

' எ

அ தியாய

கிறவ

, ' அத

த ைம (இைற

வாதி

' நா

கீ ேழ உ

அ தியாய

லா

' எவ

) அவ க

லிவ

'

சிற தவ ' எ

(எ

ைன

றி

)

டா .

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .

Bukhar i (Engl i sh)

தமிழி

ேதட

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

5,

பாக அ

வா

நா

வள க

ைர

அ தியாய

65,

ஜாஹி (ர

அவ க

(இ

தா

றி

பாக அ நா

வ னா

வசன ைத பதிலாக (ஓத

வா

ப றி வ

அ தியாய

65,

ஜாஹி (ர

(வசன )

றி

. அவ க

, 'இ

ள (ஓத அ பா

அத

ெச

. இ

..' எ

அ பா

(ஸா

ய)

(ரலி)

னா , ' (நப ேய!) . அவ கள

ற (தி

06: 90

)

(ரலி) இ த வசன தி

வழ க .

4807 ைஷபான(ர

)

றினா

) அவ கள ட , ' ஸா ' அ தியாய தி ேக ேட

அவ கள ட , ' தா

தா

ேந வழி கா ட ப டவ க

றினா க

ய) ச தா ெச

5,

ேக ேட

) ேக க ப டேபா

லா

வழிய ைனேய ந

) அறிவ

) அவ கள ட , ' ஸா ' அ தியாய தி

ச தா (வசன ) ெதாட பாக அவ கள ட

4806 ைஷபான(ர

. அத

அவ க

அ தியாய தி

, ' நா

) ச தா ெச

ய) ச தா

(ஓத அ பா வத

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி) ன ஆதார


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 உ

?' எ

வழி ேதா தா

வசன

வ னா

மா

தா

'வய

ய ஆ

(தி (ெபா ெபா

' எ

ெபா

38: 16

வாக) ' ஏ

' எ

யேவ ல தி

ஆகிய)

, ' எவைர ேதா

வராவா . எனேவ, (நப

த (ஸ

) அவ க

) எ

பதிலள

ள) ' உஜா ' எ

(' ஸா ' தா க ெசா

ல தி

. ஆனா

, இ

ள) ' அ

கி

' ந ெசய

' எ கள

ெசா பதிேவ

.

ஜாஹி (ர (தி ' ஆணவ

)

றினா :

38: 2

ெகா

டவ க

வசன தி ' எ

.

.

வசன தி ெபா

ப றி) இைற

வசன தி

. பற

க டைளய ட ப

(அைல) அவ க ப

வழிய ைனேய

06: 84-90

ைடய

கி, ' (நப ேய!) அவ க

. அவ கள

ேக டா க

) அவ க

றி காக) ச தா ெச

38: 5

(தி

ைலயா? எ

, இ ராஹ ெதாட

(தி

நப (ஸ தா

' எ

...' எ

(அைல) அவ கைள

அ தியாய தி

னா , ' ேம

ைலமா

ஓதவ க

அ தைகயவ கள

ேந வழிகா ட ப டவ க

கைள ந

. அத

கேள தா

லா

ேக ேட

ல தி ெபா

ள) ' இ

ஸ ' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

' எ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 38: 7

(தி ச

(ேவ

தாய ) எ

(இேத வசன தி ெபா

வாய

(தி

38: 11

ைற

யைர

(தி

38: 13

(அ த

சி க (தி

ள) ' அ ச

மி

தாய ைத

ள) ' இ திலா ' எ

ெச வ

ஆ ரா'

றி கிற

ெசா

38: 15

ெசா

.

' ெபா

' எ

38: 16

யா' (நா

றி கிற

பா ' எ

ெசா

.

ள) ' ஜு

ல தி

ள) ' உலாய க

ைதய தைல

' (பைடய ன ) எ

ைறய னைர

ல தி

பா

) தி

வசன தி ப காச

ல தி ெச

வசன தி

அ றி

ஸா ' .

ள) ' ◌ஃபவா ' (தாமதி த ' எ

ெபா

.

ள) ' இ த கஃ னாஹு ெகா

தவ களாக) அவ கைள நா

38: 52

ல தி

வசன தி

அவ கைள

: (தா

ள) ' அ

.

வசன தி

' (உலகி

தாவ

ல தி வழிகைள

வசன தி றி கிற

ட தின ) எ ஆ

வசன தி

ெசா

(தி

ைற

,

ல தி

38: 10

வான தி

ெசா

ல தி

.

(தி

(தி

வசன தி

ல தி

ேதாமா? எ

அறி தி

பத

ேதாமா?

ள) ' அ ரா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

)

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' வயெதா தவ க இ

அ பா

' வண க வழிபா 'அ

லா

பாக

5,

நப (ஸ ர தி ெர

வ வ

எவ (தி ேவ ர

ைவ க வ கிைட க

38: 35)

ஆ த இ

)

உபாதா(ர

' எ

ெசா

அ ஸா ' எ

த சி தைன' எ

- எ

ெபா

ெசா .

ெதா

: ைகைய (இைடய

ேறா, இைத

ேபா

ச திைய வழ

கா

வைர இ த

ப ேன யாத ஓ

நிைன

, 'அ

றினா க

என

அைத

ள 'அ

4808

நா

லா

ல தி

' எ

ேந றிர நி

காைலய அைத

65,

(ஒ

வசன தி

வ ஷய தி

அ தியாய

ஜி

.

ெசயலா ற

) அவ க

- அத

ெபா றினா :

38: 45

(தி

' எ

(ரலி)

. அ ேபா

ற வா

கினா

. ந

சேகாதர

பத காக

ைதையேயா க

கள

' இைறவா! என

ைலமா

றினா க

அைனவ

ள வாசலி

ஆ சியதிகார ைத என

வ த

)

ந வழ

றி

ேவ வாயாக'

(அைல) அவ க

ெச

.

) அவ கள

அறிவ

' எனேவ, அைத நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வர


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

என அ

5,

பாக

ேட

' எ

ம க

லா

லா

ேவ ந

ேகாரவ ஒ

றி ைற கால

றி

'அ பா

ைல. ேம அ

லா

லா தி

தினா க

(இ த

ெசா

! ஏெனன

லலாதைத

மா

மா

ெசா

,

தா

லி) பாவைனெச

றி வ

) அைழ தா க

)' எ

மாகிய

லி எைத

. ஆனா

ேவா

ளா

ேபசிவ

): இைற

) அவ க

ெத யா

கள ட

மிட தி

ேறா . அவ க

ைடேயா

) அவ க

ேக

நப (ஸ

(என

லவ

இத காக உ

தா எ

ெச

! அறியாதவ ,

கறி தவ

. வ

கிேற

(வ

. அ ேபா

த (ஸ

இேதா (

நா

ப றி

ேவ ந

ப டதா க: நா

' எ

யைர இ தா

(ரலி) அவ கள ட

' எ

, நா

38: 86)

ஆ உ

தா

, ' (நப ேய!)

(தி

) அறிவ

கறி தவ

.

4809

அறிவ

லா

ைற அறி தவ , அைத

அறியாதைத ெசா

ெப தா .

அ தஉ(ர

' ம கேள! ஒ 'அ

65,

அ தியாய இ

நா

இட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

)

. ைகைய

) அவ க

, அவ க

அதி

' இைறவா! (இவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

த உ

நப (ஸ

) அவ க

அவ க (ப

கால

என

த ) ஒ ஃ

ப ரா

ேம

நாைள ந

ெக

(க

தி

ய , 'எ

க . (தி

ந கிவ

; நி சயமாக நா

(தி

' (ஆனா

, அ ேநர தி

நி சயமாக (ந

சைட கா

(உ

, (ப

) ேதா

!'

. அ

ச தி

கைள

) ஒ

உதவ ெச

ேகார உ

டா க

.

தம

பா . ைக வான திலி

. மன த கைள அ ஆ

இைறவேன! எ க

இவ க

வா

அவ கள

. அ ேபா

த ) ஒ ஃ (அைல) ேபா

றா

, (ப ராண கள

ைகைய தா

தினா க

ெகதிராக என

: (நப ேய!) ெதள வானெதா

எதி பா

ைற

. எ த அளவ

ப ண ைத

ேவதைனயா உடேன

இவ க

பசிய னா றினா

கைள

தா

த உ

. எனேவ, அவ கைள

மிைடேய

லா

ெகா

கால

தி

நிலவ ய) ஆ

கைள

அழி

, க

(ப

) அவ க

வான தி அ

தி தா க

ய னா

அதி

' இைறவா! (இவ கைள

நிைற த) ஆ

அைன ைத ப

(அைல) அவ க

ைன) வ

ெகா

. அ

44: 10, 11) கைளவ

ேவதைனைய

வாசி கிேறா ' எ

ேவ

ன .

44: 12) ) அவ க

ைடய) ெவள பைடயான

ண த

சி எ

வா

அவ கள ட

பயனள

?

வ ேத இ

கிறா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 என

, அவ க

பய

ெம

அவைர

க ப ட ஒ

யாகேவ (ந

ற கண த

ெம

) ந கிைவ ேதா . (என

.' (தி

) அவ கள

ேவ

(நப (ஸ ஆனா

, ம

அக ற ப ட

தி

பவ

ைம நா டா க

(க

ைமயாக ) ப

லா

தலா

கிேய த

பாக

5,

அ பா

தா

இைணைவ பவ கள

) சிறி

, (பாவ

ெச

யேவ)

அவ கைளவ

லா

அக

.)

) அக ற படவா ேபாகிற இைறம

அவ கைள ப

ப ேபா

? ஆக,

ேக ேபா

.

:

ேவா . (தி

(ரலி)

, ) நி சயமாக ந

அவ க

. எனேவ, அ

அ தியாய

றின . ேவதைனைய (இ

ேவதைன (அவ கைளவ

மி க பலமாக அவ கைள நா பழிவா

) அ

44: 13-15)

. பற

றினா

ப றி, ' இவ ) எவராேலா

ைப திய கார தா ' எ தி

(கால தி கிற க

(அவைர

65,

அ நாள ஆ

நி சயமாக (அவ கள ட )

44: 16)

4810

றினா சில , நிைய

ெகாைலகைள

தன ; வ பசார

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அதிகமாக

ெச

தி

, ந

(இ

லாமிய) மா

பாவ (ந

தன . (ஒ

றிவ

) அவ க

கிற (ேபாதைன

ப கார

றாய

நா

தலிய)ைவ

தியாக ந

ஏேத

ேம)' எ

டா என ந

றின . அ ேபா

அ யா களான) அவ க

அைழ பதி

, (ெகாைல ெச

ெச

ள எ த உய ைர

வ பசார அ

ைல. ேம

ெச

ள ெப ற

வதி

அவந ப அ

பாக அ ஒத

5,

ட எ

க உ

ெத

வ ைத

ஆ க

ெகாைல

25: 68

: வர லா

(தி

) எ

தா

ைமயான லா

தைட

வதி

ைல; ேம

) வசன

மறி தம வ

கிற

ட ெத வ

மான

டா

39: 53

தாேம ைணய ) வசன

.

65,

அ தியாய

லா

..' எ

அைழ

, ' (ர

அ யா கேள! அ

ளாத க

றி அவ க

(தி

) அவ கள ட

ேவெற த ய

, ' (நப ேய!)

ெகா

ைக ெகா

ள ெப ற

ைல...' எ

. ேம

அநதிய ைழ

ைறய

லைவேய! நா

லா

ஹ ம (ஸ

அறிஞ கள

ம ஒ

4811 (ரலி) அறிவ

இைற

தா

த (ஸ

) அவ கள ட

, '

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஹ மேத!


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

, வான

பைட ப ன

கைள ஒ

ள) அரச

ேடா ' எ

ைத உ

சி

தா க

வா

கைள ஒ வர

' எ

, ' அவ க க

39: 67

பாக

5,

இைற டாவ

எ காள

பவ கள

நா

அ யாசன ைத

லா

தப

(நி

ெத ய ேமா,

ைக

ட ப

றினா க

; எ

(தி

' ைச ெதள

, (

ஆளாக இ

ேக இ ெகா

ேப

ேப

. அ

) இ

, ) தைலைய

. அ ேபா

னா பா க

. அவ க

4813

த அ

ப க

.

ஊத ப ட ப தா

அவ

தவ

ரா தி

அ த அறிஞ

மதி க ேவ

; உய

, இதர

லான த

கைடவா

வா

மி

ேவத

) அவ க

, த

ைவ எ

யவ

) அவ க

ஸா(அைல) அவ க

கள

ைடய வல கர தி

) வசன ைத ஓதினா க

த (ஸ

(எ

வ த தி

வர

, ' நாேன (ஏகாதிப திய

ேக ட நப (ஸ

அவ

65,

ைம நாள

அவ

அ தியாய

ெகா

என நா

ைல. ம

இைணைவ பவ றிலி

இர

வா

ைமெயன ஆேமாதி . பற

மிகைள ஒ

,

ைவ

றினா . இைத

. வான

உய

ெசா

மதி கவ

வர

நா

இைறவன . (

எ காள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஊத ப ட ேபாேத அ

இர

வ தா க என அ

)?' எ

நப (ஸ

என

◌ஃத வா

) அவ க ' எ

ப க

பதி

' (இத

அ ந

ப க

' நா றிவ ஆனா

, ' மாத

வல

என அ

) அறிவ

ெகா

தா க

) நா . ந

வல

கிேற

ைடய (

தா கள

தா

க த

கள

ெகா

ெகா

, 'ஆ கிேற

றினா . அவ கள

' எ

கிேற

, என ேக இ

ேவ

(ம ப

ேக டன . ' எ

ேக டன .

பதி

.

றினா க அ

றி

ஹுைரரா(ரலி),

ெத யா

) ம கி திய லி

நா பதா?' எ

ேக டன . அ ேபா

(இைட ப ட கால )

நா பதா?' எ

வல

ப க

. (ஏெனன லா உ

ம திய

ஹுைரரா(ரலி)

நா பதா?' எ

, ' மன தன அவ

(ர

எ காள தி

வைதவ

ஹுைரரா(ரலி), ' நா

4814

ஹுைரரா அவ கேள! நா

ஹுைரரா(ரலி) பதிலள

னா

தானா (அ நிைல

.

ஸ மா

, ' அ த இர

ெசா

தா .

றினா க

, 'அ

) இேத நிைலய

ஊத ப டத ெத யா

65,

அ தியாய

சாலி

நா ப

எ காள

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5,

பாக

ைசயாகாம

டாவ

) உ

ேபா வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)' எ வ எ

. ப


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (அ

வள

)

ன ைய

தவ ர! அைத ைவ ேத பைட ப ன

நாள

) பைட க ப

' எ

பாக

5,

65,

அ தியாய

ஸ¤ைப (ர

உ வா இ நா

லா

' இைணைவ பவ க எ

ெவ

(ப

(ஹி

என மா ப

)

திய

அ ேபா இ அ

வ லா

ெகா

4815

)

றினா

இ ன ஆ

நப (ஸ

!' எ

றினா க

: (ஒ

நா

, இைற தி

(ரலி)

கிற க

' எ

) நப (ஸ

னா

ெசா

? அவேரா உ

. அத

ைம

, அவ

, த

பவ ண ைய

ைமயாக ெநறி தா ப

,) ' எ

இைறவ

மன தைர ந

சா ப லி

வளாக தி ஐ

ைடய ேதாைள

பத காகவா ஒ

ைடய இைறவன

அப

ப ) க

னா

கஅபாவ

ேதாைள

திண

ைமயான

, உ பா இ

தவ டாம

கிறா

) அவ க

) அவ கள

கி (

, (நப யவ கைள தா

ேக ேட தேபா

த (ஸ

ேபா

(ரலி) அவ கள ட , இைழ த மிக

ெகா

(ம

.

) அவ க க

) ெதா

க அ

அறிவ

ேனா கி வ அவ கள

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க கள ட

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெதள வான சா ேக டா க

5,

பாக (ஒ

ைற) '

இ ைற

அவ கள

ல ைத

ெகா

சிலவ ைற ம

அைன ைத உ

' அ

ேச

த இர

லா

அவ

' ஸகீ ஃ '

கார

ேக

' எ

தேபா அள

வ , ' (ந

பதிலள ேக வா

) உ எ

கிறா

வ ஒ

கா

பைத அ

சி

ைடய ேப

கள

)

தா

,

பதானா றினா . அ ேபா

ேச

ம றவ ட

தா . ம ெறா

' எ

த இர

மாக) ஒ

ெகா

ேச ல ைத

' (ஆக

ெகா

ேக க தாேன ெச

சா சிய

ைற

அவ கள

உறவ னரான

ல ைத

,

தன . அ ேபா

ேக கிறா

ைணவ ய

ேப

சிலவ ைற அவ

ெகதிராக

ேக டா . அவ கள

கள

உற

) இ

அவ

ைடய ேப

' (உலகி

தா

அவ கள

மைனவ மா கள

கிற களா?' எ

'ந

த ஒ

ைடய ேப ைச அ

40: 28)

4816

ேச

(அம

'ந

கிறா ' (தி

(ரலி) அறிவ

ைற

,

வ தி

ல ைத

65,

அ தியாய

லா

ேப

ெகா

.

ஸகீ ஃ

கைள

ட (

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேதா ற

கள லி

க )


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தவ

ெகா

(தி

5,

பாக அ

41: 22)

' அ

ஓ ட தி இதய

ேபசினா ஒ

லா

(

க ற

ேக பதி

, ' (உலகி கள லி

த க

கள

அவ

ெச க

சா சிய

ெகா

வா

வ , ' நா

.

ேப வைத

ேக டா . . நா

தா . (அவ கள

' எ

' (ஆக

நிைறய இ

ேக பாெனன

இரகசியமாக ) இ

நா

இரகசியமாக

றினா . அ ேபா

தேபா அள

பவ களாக ந

ஸகீ ஃப ய ஒ

ேக கிறா

அவ

ய ெகா

கிற களா?' எ

ேப

. அவ கள

பதிலள

ேபா

ைற

வய

ைல' எ

ெகதிராக ) தவ

ேபசினா

ேக க தா ந

தா

ைற

' இ

ச தமாக

அவ உ

கி

ைறவாக இ

ச தமி

ேபா

ேதா

) அ

இ த வசன

.

ன . அவ கள

வ , ' நா

ைல' எ

4817

' ஸகீ ஃப ய

ேக கிறா

அவ

கவ

(ரலி) அறிவ

சி தைன

வ , ' நா

ேப

) ஒ

லா

ம ெறா

65, ம

ள ெப ற

(கஅபாவ

கள

அ தியாய

லா

இைறய

பவ களாக ந

) உ எ

கா

பைத அ இ

கவ

சி

ைல' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வசன இ

கைள (தி

ம ேறா

5,

பாக

41: 22-24)

அறிவ

பாள

65,

அ தியாய

ள னா

வழியாக

4818

யமான(ர

. வ

தா

அ பா

(ரலி) அவ கள ட , ' உறவ ன கள ட

(தி

(அ எ

கி ப

றினா க எ

க தா

. உடேன, இ

லா

கிைளய னைர ள உற

ேவ

வ ள கமள

அ பா

ெம

ேற ெப

தா க

றிவ ேநா கி)

ைறைய

கா

றி

ேக க ப ட

) அவ க

ஹா ட

. அ ேபா

ைம)

வ , (

றி

ைற ைற

) நட றினா க

ைற

;

உற

என

ைறய

தவ ர'

ள) ' உறவ ன க

) அவ க

ைற தப ச கிேற

வைத

(ரலி), ' அவசர ப

, ' நப (ஸ

ேபண (ந வ

தா

உறவ ன கைள (ப நப (ஸ

' எ

அைன

ெதாட

.

), ' (இ த வசன தி

கிைளய ன

ெச

) அறிவ

) வசன

) அவ கள

இைடய ெகா

ஜுைப (ர

ஹ ம (ஸ

ல தி இ

42: 23

த) ஸய '

ைகஸா

ெதாட

' என

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' '


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

யஅலா இ நப (ஸ

65,

அ தியாய உைம

) அவ க

4819

யா அ தமமி(ரலி) அறிவ

, உைரேமைட (மி ப ) மதி

வானவ ) மாலி ேக! உ

பள

(நரகவாசிக

) வசன ைத ஓத

!' எ

க தாதா(ர ஆ

(தி எ

)

ேக ேட

.

தப , ' (நரக தி எ

) ச தமி

ெபா

(மரண தி

வா க

' எ

பாளரான லமாவ

(தி

43: 56

2

வசன தி 'ப

ல தி

கால ம க

ள) ' மஸல அறி

லி

) அ

(தி ெசா

லாேதா

43: 13 'க

ஆள ப

(தி

'

ைரயாக (ஆ கிேனா )' எ

றினா வசன தி

யவ ' எ

யவ க பைத

ல தி

ள) '

' எ

' எ

ெபா

. 'இ

னா

றி க '

' எ

னாைர

ெசா

.

43: 71

வசன தி

ல தி

ள) ' அ வா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

)

43: 77

.

க தாதா(ர

ைடய இைறவ

றினா

ெசா ெறாட

ெபா

தா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ைக ப

க தாதா(ர

லாத ேகா ைபக

)

றினா

' ெமா த ஏ ஆ

(தி இ

43: 4

(தி

ைல; (அ

நாேன

' ரஜு

-

வசன தி

ல ஏ

' எ

வசன தி

வா

பதாக யா

' எ

லா

ம அ

' எ

5,

பத

அ தியாய இ

லா

65, ம

ள) ' உ

ளாவ றினா

:) ர ) க

ஆப ' வண

வ எ

கிதா ' எ

மா

பத

ளா க

' எ மன த

' எ

ெபா

பவ கள

ெசா

,

' எ

ேற ெபா

ரஸ_

ெபய

வ ைன ப

' எ

ைமயான) ற ப

4820 ) அறிவ

தா

(ரலி), ' (ம

ைமநாள

அைடயாள

.

யார ப' எ

.' அப த, ' ய அப

வ ைணயாலைண யவ க

ழ ைத

ைமயாக எதி

வசன ைத) ' வ கால

(ரலி) ஓதி (ஆப

அ தஉ(ர இ

ெபா

. ' ரஜு

43: 88

வழியாக வ

' ஆப தி

பாக

ேப

.

.

ெசா

(வகீ லிஹ யா ர ப எ அ

ெபா

ஆளாக இ

ெபா

ல தி

43: 81

அப

ெசா க

' எ

கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ஐ

கிற

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அைடயாள

(பாரசீ க களா பள த

5,

பாக அ (

அ தியாய இ

எதிராக

ப ரா

ஏ ப ட

. எ

தம

65,

ெச

ச ைத

ெவ றி க இைறவன

ச தி

ேபா

இவ க

. அைதய

கைள அவ க

ேவதைன ஆ

தி

ஏ பட

சா ப

(க

இைடேய

' எ

. அ (தி

ச திர

அவ

ைடய

பசிய னா

மன த கைள ஆ

' என ப

அளவ

ைக ேபா

ைற

நப (ஸ

)

, ' ஒ ஃ (அைல) அவ கள

அவ க

, ' (நப ேய!) ெவள பைடெயானெதா எதி பா

றாவ

டைன

காரண ,

நப (ஸல) அவ க

);

ேராம க

றினா

தேபா

டாவ

4821

(ரலி)

தி தா க

.) அவ கள

ைக; இர

.

ஏ ப ட) இ த

வான தி லா

, ஐ தாவ

மா

டன. ஒ ம

றினா க

கால

)வ க ப

' எ

அவ க

காவ

லா ைற

(

ேதா க

; நா

ேவதைன

நட

(

ற ஒ

ைற

சைட

க க

ைமயாக ) கைள பைட

ைறேய காணலானா . அ ேபா

ைக வான லி ெகா

44: 10, 11ஆகிய)

வசன

நாைள

கைள அ

ள னா

; அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா

' இைற

அவ கேள!

அவ க

அழி

ல தின

கா? ந ப ரா

அ ேபா

, ' ெம

சிறி ப

(ப ற

ெச

அ ேபா நா

44: 16

ல தா

டா க

கிற க

ேபா

அ தியாய

மைழேவ

தா ' எ

ெபற

(தி

44: 15

ச வ ல , ) வளமான வா மா

பாள

நி சய

ெச

பழிவா

) அவ க

வான

ெபாழி த

) அ க

) வசன

. ள

, '

காக) .

ேவதைனைய (பாவ தி ேக) அ

ஏ ப டேபா

லா

ள ப ட

.

, பைழய

கிேய த

, ' மிக பலமாக அவ கைள ேவா ' எ

.

.

றன .

மாகிய அ

நா

ள னா

நாளா

65,

தி

, (அவ க

, ந வ

,

றிவ

ெம

ந கி ைவ ேதா . என

ப ரா

றினா . நப (ஸ

உண

) நிைல ேக தி லவ

) அவ கள ட

. உடேன, அவ க

' எ ப

த (ஸ

' எ

மி கவ

தி தா க

) வசன ைத அ

5,

கால தி

நாள

அ நா

பாக

) இைற

யாகேவ (ந

அவ க

(இைணைவ

ஃ யா

ளா வ

மைழேவ

தி

(அ

4822

Visit: www.tamilislam.webs.com

(தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ம

அ தஉ(ர

ைற) நா

(ஒ அ ேபா

(ேக க ப அறிவ

அவ க

லிைய ெச

ைற அவ க ஆ

நப (ஸ

கைள

லா

ேபா

, நா

வர

ெச தவ ைற சைட

வா தி

) தம

. ம க

றன . அவ கள

இைறவேன! எ க

ந ப

' எ

கைளவ

ைக ெகா

(இ

காக உ

லாதைத . (தி

ெசா

ெச

) ஏ

லி) பவாைன

தேபா (ப

நப (ஸ

ப ரா

. அ

ைமயா

பசி மய க தா ைக ேபா

ற ஒ

ெகா

,

வாேற

கைள

,

, (க ைறேய காணலானா .

இ த ேவதைனைய ந கி கிேறா ' எ

)

நிைற த)

கைள

தி தா க

எ த

38: 86).

, மா

கள ட

நிைற த) ஆ

(பசி ) ெகா

மிைடேய

பண

(கால ச

. றி

த ட , ' (நப ேய!

மறி நட

(ப

ேற

ைற

)

ளா

வாயாக!' எ

வான தி

' எவ க

நி சயமாக, நா

ெச

அறியாத ஒ

றி

இவ க உத

: இ த (அைழ

' எ

) அவ கள ட

ெகதிராக என

அவ கைள

அவ க

கறிவா

ைல. ேம ல

: ந

, ' இைறவா! ஒ ஃ (அைல) அவ கள

இவ க

, அ

(ரலி) அவ கள ட

றினா க

ேவ ந

றிவ

)

லா

ேக கவ

தா

மா

. ஏெனன

நா

ேவா

,) ' அ

பா ப டதா

அவ கள ட ) ந

லா

(ப

ேபா

) அறிவ

றின . (தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாயாக! ஆ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 44: 12) அ ேபா

லா

, (அ

தர ப லி

ேவதைனைய அக றிவ

டா

ெச

ற ப ட

வ ' எ

இைறவன ட

(த

ப ரா

வான லி

ம அ

பழிவா

5,

லா

உைரயாட

லா

தி

ேவா ' எ

நிைல

) தி

(அவ க

' எ

(தி

லா

அவ க ப

ெதாட ஆ

காக)

(பைழய இைணைவ ெச

ேபா

நாள

' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா க

, அவ கைளவ

. உடேன அவ க

ெடறி தன .) எனேவ, அ இைத தா

) அவ க

றன . (ச திய ெநறிைய ஏ ேபா

கினா

ைக

கி, ' நி சய

44: 10-16)

வசன

,

நா க

றன.

65,

அ தியாய இ

, நப (ஸ

. அ ேபா

நாைள எதி பா

கிேய த கி

ெச

அவ கைளவ

(பைழய இைணைவ

. ஆனா

தி தா க

திைய வ

றி ப

பாக

த வா

அவ கைள

பழிவா

, அவ க

ைடய ேவதைனைய) அக றினா

நிைல ேக) தி ெகா

) ' நா

அ தஉ(ர இ

ம ) பற

4823

) அறிவ

தா

(ரலி) அவ கள ட அவ க

றினா க

நா

. இைற

ெச

ேற

த (ஸ

. (சி ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ைம


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந ப ம

தம

அவ கள ஏ

(ப

) ஏ

(கால ச) ஆ

ப ரா

அழி

மா

(ப

கைள

தி தா க

சைட

கா

பா . ப ற

என

தி

னா , அவ க

தினமா

கைள

ெக

றா

, அவ க

' எ

'ம வ (தி

வசன

கி, ' ெம சிறி

ெச

கைள இ

ைம நாள

44: 16

, எ

லாவ ைற

) ெச த ப ராண கைள எ

ைக ேபா

யாகேவ (ந

கால தி கிற க

(பா

ற ஒ

தா

ைறேய வ

உண

ெபற

ந கி ைவ ேதா .

' எ

அ பா

நா வ

வாயாக!'

ைக வான லி

(ரலி) ஓதினா க

அவ கைளவ

, ' பலமாக ப

உத

கைள ப னா மிைடேய

ெதாட

இவ க

ஏ ப

(பசிய னா

பசிய னா வா

ேபா

ெகதிராக என

அவ க

ேவதைனைய இ

ேக ' எ

, இவ க

) தம

44: 10-15)

ன?' எ

ெகதிராக, ' இைறவா! ஒ ஃ (அைல)

நிைற த) ஆ

(பாவ தி ேக) தி

(தி

, ' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா

) அ , ந

ேபா

நாைள எதி பா ெம

ைற

. அ ேபா

. எ த அள

ெகா

சி கலாய ன . அவ கள க

ெச

. பற

ேவதைன அக ற ப ' எ

வசன தி

, 'ப

வள க )

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா

ேபா றினா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

65,

அ தியாய

லா

அ தஉ(ர இ

) அறிவ

கள ட

ெசா

எ த

இைற

டேபா

அறிவ

த (ஸ ேபா

(பசிய னா பாள கள டன ' எ

ேபா

ெவள ேயற

(ப

'

) அவ க

இவ க

றிவ

) எ வ

; அைன ேதா ேதா

கிய ச

தைன

)

தாய தின

கைள

!' எ

(ப

லாதைத

. (தி

தைத ச

நிைற த)

. உடேன

அழி

சி க வா

.

.

, ெச தவ ைற ைகய ஃ யா

காக

ெகா

தி தா க

மிய லி அழி

) ஏ

கைள

கைள

. அ ேபா

ெச

கைள

ப ரா ெபா

றினா . (அ ேபா

ப ரா

ச) ஆ

வாயாக!' எ

' அவ க

(கால

மா

பண

(இ

றினா ய

)

)

, நா

' எ ைற

(ப

கைள

ெதாட

ஹ மேத! உ

ச ) வ லக

: இ த (அைழ

ைல. ேம

, தம

ஹ ம (ஸ

ேகாரவ

உத

வா ஒ

சா ப வ

ேவா

ெகதிராக என

அவ கைள அவ க

ப ' (நப ேய!)

லா

' இைறவா! ஒ ஃ (அைல) அவ கள

கைள

இவ க

றினா : அ

ப ரதிபலைன

லி) பாவைன ெச

36: 86) க

நா

தா

(ரலி)

அவ கைள (நப யாக) அ உ

4824

டா க

றா . அ ேபா

ேதா ற ைத

நப (ஸ

) அவ கள ட

. அவ கைளவ நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ப ரா

தி தா க

(இைறம ம

ஸ_

. (ப

ேக) தி இ

தி

.) ப ற

அறிவ

அறிவ

ைமய

ைம நாள , (ப

.

, 'பற

லா

ைக வான லி

ெதாட

கி

வசன

கைள ஓதினா க

ெச

ேவதைன அக ற ப வ

ச திர

(ேதா க

அ தியாய

லா

' தி

கிற க

டன' எ

' எ

' எ

மா எ

, ன?

ைக, பலமான

றினா க

என

.

பாள கள

5,

றினா க

) அவ கள

' எ

) ம

(ைபஸா திய) க

பாக

' இத

' எ

, ேவதைன ஆகியன நட

இட ெப

வ க

44: 10-15)

' (அவ கைளவ

(ம

பவ

(ரலி) ' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா

(தி

அக

ஃதமி (ர

நாைள எதி பா

65,

அைடயாள ேபா

க ப

, பற

ப றி ெவ

, இ ற

)

ெனா

றி

ேராம

றி ப

ளன .

4825

பள த

(ரலி) அறிவ

தா

கள

அைடயாய

எதி க

) ஐ

கிைட த) த

நட

டைன இர

( டாவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)வ

டன.

, ேராம க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (பாரசீ க களா இைறவன

பாக

5,

இைற

ேதா க டைன

65,

அ தியாய

லைம

க ப

த (ஸ

, நா

ெவ றி க

காவ

றினா க

உைடய அ

. அவ

ைகய ேலேய அதிகார

, ச திர

லா

).

பள த

றாவ

,

. ஐ தாவ

,

ைக

ைன

6

'

ெசா

கால ைத ஏ கிறா உ

4826

) அவ க

மா கிறா

னா

: ஆதமி

. நாேன கால

; நாேன இர

மக

(பைட தவ

பகைல மாறி மாறி வர

); எ

ெச

கிேற

.

2 என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5,

ஒ ஃ

ம வா

அ தியாய இ

நியமி தி அ ேபா

65,

மாஹ (ர அ தா க ,

ஆவ யா

தா .

4827

) அறிவ

தா

ஹகைம ஹிஜா . ம வா

(ஒ

நா

ஆவ யா(ரலி) அவ கள ப

யஸ

மாகாண தி

னராக

ம கைள ஒ த

வா கள

யஸ

ஆவ யா(ரலி)

, ) உைர நிக றி

ேபசியவா

ப ரமாண

(ைபஅ ) ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தினா . ய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேவ

ெமன

ம வா க மா

ெகா

ெத வ

) ஏேதா

(ம

ப ர

றினா . அ ேபா

'! எ (ரலி) த

டா க

அ ேபா

சேகாத

ம வா

இற த ப

'ஒ ன

(ம

(ேபா

ஆன

பாக

5,

லா

அ தியாய

65,

(ரலி)

' சீ ! உ

ல தி

ைழ

ஏ படவ எ

உய ேரா

) ெவள

(தி

) வ ஷய தி

' அவைர

டா . உடேன, அ ண

ெப ேறா ட

ன ேந

46: 17

ஆய ஷா(ரலி) திைர க பா

ெகா

வ ஷய தி

, எ

வசன ைத ளவ

ைல' எ

கள

தவ ர, ேவ றினா க

ைல. த

ெகாணர ப

தா

ப தினராகிய) எ

அப ப

க அவ க

ணைறய லி

க ைத அறிவ அ

) உ தரவ ப

றவ கள

(ரலி) அவ கள

றினா . உடேன ம வா

கிற களா?. . . ' எ

றினா . அ ேபா

க ெபா

மா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

ைன அ

வசன ைத இவ

. எனேவ, அவைர

(நா

சி பா

(த

லா

4828

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவ

) ள னா , ' (அ

எ த வசன ைத .

?

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நப (ஸ நா

) அவ கள

இைற

சி

பவ களாக

பாக

5,

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி)

த (ஸ க

டதி

65,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேமக ைதேயா அ க தி

(ஒ

' இைற இ

கலா

கா (ஏ

)?' எ

இயலவ பா

ெற ஒ

(

றாவள

ண மகி

ேக ேட

, 'இ

நம

) ேரைக ெத

சியைடகி த

) ஒ க தா

னா ச

கா

டா

, நப (ஸ

. (ஒ ேபா

றன . ஆனா

அவ க

பதா

ைல. (' ஆ ' எ

தா க

) கா ைறேயா க

ேமக ைத

. அத எ

ய ப டன . (அ த ) ச

பதிலள

அளவ

னைக பவ களாகேவ இ

தா க

.

4829

வ தமான கல க

கலா

றினா

ெத

தா

வ தமான கல க தி

ேபா

நா

ைல. அவ க

அவ கேள! ம க

ேவதைன இ ெச

) அவ கைள உ

க தி

றாவள

பட

கல கமைடயாம (

) நா

,

மைழ ேமகமாக

, தா

ெத

, ' ஆய ஷா! அதி

க தா

நா

) அவ கள

ேமக ைத கா

(அ

லா

) கா றினா

கிேறேன வ

)

ேவதைன

(ேமகமாக வ த) அ த ேவதைனைய

மைழைய

ெபாழிவ

ேமக ' எ

ேற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றின ' என


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

லா

லா

அ ேபா

த (ஸ

பைட

லா

, 'எ உ

ைறய

லா

அறிவ (ேபா

. அத 'இ பாள

வராம உற

உற (அ

, 'ஆ தா

கா

ேவ

வா

கைள

) வசன ைத ஓதி ெகா

கி

, உறவான ைற

ைறய எ

நட , உ

உன

(தி

திேய) எ

ெகா

, ' உற

பவ

றினா

ப னா

.

க வ

கிறவைர

ைலயா?' எ றிய

.

. ' (நயவ

ழ ப

றினா க

றா )ய

நா

தியள

பாள

கைள றிய

இைறவா!' எ

மிய

' எ

ைன

ைனகிற களா?' எ க

' எ

ெகா

தி

' எ க

எ ெகா

உற

நி கிேற

) நட

ப றி(

. அத

ேகா

ஹுைரரா(ரலி), ' ந ) ப

ேக டா

பா

ேவ

வா

கள

ன?' எ

ெகா

'

தேபா கா

ேபண ந

றினா க

பைட

னட

நட

நா ேக டா

) அவ க

கைள

ைன (உறைவ) ல

4830

அ யாசன தி

பதிலி 'உ

65,

அ தியாய

சக கேள!) ந

வ ைளவ (தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ஆ

,

47: 22

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக ஸய

ேம க வ

65,

அ தியாய

யஸா (ர

) அறிவ

ட இ த ஹதைஸ அ ப னா

மிய

ழ ப

ஓதி ெகா

வ ைளவ

றினா க

இைற

ேம ெசா அறிவ

(ேபா

உற

47: 22

த (ஸ

வராம கைள

பற ) ப

வா

, 'ந கி

க ெகா

) இைறவசன ைத

) அவ க

றினா க

' எ

.

Bukhar i (Engl i sh)

5,

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

, உ

(தி

Qur an

பாக

தா

சக கேள!) ந

, ' (நயவ

ைனகிற களா?' எ

தி

4831

வள க

65,

ன இ த ஹத ள

ேதட

ைர

அ தியாய

க ப

தமிழி

4832

ம ேறா

அறிவ

பாள

ெதாட வழியாக

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5

' மா

கி

ற' எ

5,

பாக அ

இைற

) அறிவ

த (ஸ

அத

65,

த (ஸ

. அ ேபா

றா

!

பதிலள

கவ

ைலேய' எ

, உம (ரலி) தி ம க

நட

ெகா ேமா எ

ெவா

ெகா வ ேக

றினா க வ ேத

வ ஷய தி சிேன

. ச

தா க

ெகா

ைல. ப ற

.

ேக டா க

(ம

பதிலள

நப களா

. உம

தா க

) அவ கள ட

) அவ க

. அ ேபா

ைற

றினா : அத

டத காக) எ

கவ

நப (ஸ

தாேம க

னா நா

ெசா

ெகா

ெச

நப (ஸ

பதிலள

ேக டா க

ெச

றி

ைற (ேக

. அ த ஒ

பயண

ைற

) அவ க

தினா

இரவ

நப அவ க

அவ க

ேம

உம (ரலி) (த ை���

ெச

' எ

4833

ைறயாக) உம

இழ க

ள) ' ஆசி

தா

) அவ க

இைற

ல தி

.

உம (ரலி) ஏேதா ஒ

ேக டா க ப

வசன தி

க தா (ரலி) அவ க

அ ேபா

தா

ெபா

அ தியாய

ல (ர

(

47: 15

(தி

) அவ க கவ

பதிலள

ைல. ப ற கவ

டவ களாக), ' உ ைம உம ) அ

அவ க

லா

தைர

உன

.

பற . (அ

நா லா

ஏதாவ ேநர தி

ைடய ஒ டக ைத வ ஆ எ

த ட

இ ப

(வசன ) அ ைன ஒ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா

ள ப ச தமி

ைல.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அைழ பைத இற

ேக ேட

கிவ

. நா

நிைன த ப

என அ

அவ கள ட

என

(

சிேன

அவ க ஆ

சலா

ெசா

ள ப

) அ தியாய

பமானதா

அள

பாக

' எ

றிவ

ேளா ' எ

5,

65,

அ தியாய

48: 1

தஆமா(ர

) அறிவ

' (நப ேய!) நா

ப ர

(தி

றி கிற

பாக

5,

அ நப (ஸ

48: 1

' எ

அ தியாய

லா

) அவ க

(ரலி)

65,

கஃ ப

.

அவ க

க வ

நா

எத

ப ர

த (ஸ

மிக கமான ெவ றிைய

தா

ஹுைதப

றினா .

யா உட

ேளா ' எ ப

ைகையேய

3

4835 (ரலி) அறிவ

ம காெவ றி தின தி

தா (த

ஒ டக தி

)

' இ த இர

இைறவசன ைத) ஓதினா க

கமான ெவ றிைய அள

) இைறவசன

அன

. அ ேபா

(வசன )

4834

க தாதா இ

இைற

அ த அ தியாய

, 'உ

(ெதாட

லி ெகா

ேன

உதயமாகிறேத அ( த உலக )ைத வ ட என வ

வ ஷய தி

ெசா

மதம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப )

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 'அ

◌ஃப

ஓதி

ெகா

நப (ஸ (அ

தா க

) அவ க

வா

) நா

5,

பாக

நப (ஸ ெதா ெகா

ெச

தா க

ள ேவ

5,

65,

ேபா

ேப

.

4836

பாத

. அ ேபா ம

அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

வண

வா க

65,

நா

)

ஓதி கா ட நிைன தா

டாமா?' எ

நி

கள

ேக க ப ட

கள ட

அளவ 'த

டாேன! (ப ற

க ேவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

(ஓைச நய

தா

அவ கள ட

வ ?)' எ

அ யானாக இ

பாக

தி

' த ஜஉ' ெச

.

ஷ{ அபா(ரலி) அறிவ

) அவ க

லா

) அ தியாய ைத

ஓதியைத

அ தியாய

ஃகீ ரா இ

(48 வ

' எ

(அ

லா

ைவ )

ைதய ப

ைதய தவ

இ த அள

சிரம

. (அத

அவ க

ேக டா க

, ) ' நா

கைள

எ ந

றி

.

4837

தா

இர

ேநர தி

. எனேவ நா

, 'ஏ

பாத இ ப

அளவ

நி

ெச

கிற க

, இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கேள!


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 த

கள

ைதய ப

ேக ேட

. அவ க

ைதய தவ

, ' நா

ேக டா க

உட

சைத ேபா டேபா

(சிறி

5,

பாக அ

. (த

65,

அ ச (தி ப

ஆ வ

48: 8

மா

றினா

பவராக

பாமர கள எ

பா

கைள (வ

வாசிகள

தி அறிவ

பவராக

, எ ச

) நப (ஸ

வா க

டாமா?'

) அவ கள

ய நிைன

ேபா

.

தா வ

பவராக

பய

வசன ைதேய ' த

கைள சா

ைக ெச

காவலராக

மாவ . த

பேவ

உ' ெச

உ' ெச

டாேன?' எ

வாச

றி

) சா

, (பாவ க

கிேறா ' எ

இ த

ரா ' ேவத தி

(இைறவ

)

:

' நப ேய! நி சயமாக, நா அறிவ

க வ

. '

(ரலி) அறிவ

) ந ெச

)

4838

ைக ெச

கால தி

தா க

, '

இ ன ஆ

, (அவ க

) எ ச

. பற

' (நப ேய!) நி சயமாக நா பக பவராக

கைடசி ெதா

வா க

லா

ள அ யானாக இ

அம

அம

றி

வா நாள

ேநர ) ஓ

அ தியாய

லா

கைள அ

கா ய

நா க

பக பவராக

பவராக அ

, எ

பய

அைன தி

, ந ெச

த வாசி க கிேறா . ந

லா

தி

ெத யாத க

ைவேய சா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ யா தி

பவ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ('

தவ கி

') எ

நா

ெபய

ேள

(என அவ ட

ேவா .) தரான) அவ

(எ ெகா

க ன சி த

டவராகேவா, கைடவதிய

கமா டா . ஒ

மாறாக, ம வைர அ

கைள

5,

அ ேபா ைற

கைள

ஒ மிரள

அவ ட

காணமா டா .

. ம க

'அ

. (ஓ ைற

கா

கைள

நிமி

லா

ைவ

ேகா பாடான) அத , திைரய ட ப ட

4839

ஆஸி (ரலி) அறிவ

வா க , ெசவ

பராகேவா

தாய ைத அவ

ைக ப றமா டா

ைல' எ

தன

ெச

தைமய னா

வா . வைள த ச

65,

அ தியாய

க ட ப

ச சர

ெனா

உய ைர

திற பா .

ேதாழ கள

சலி இ

அவ

இைறவ

பராஉ இ நப

தைம

அவ

பாக

லா

தவ ர ேவ உ

ைடயவராகேவா,

(

.

ெதாட

காணவ

அவ

நப (ஸ

கிய

தா ) ஓதி . அவ

ைல. (அ ேபா ) அவ கள ட

ெகா

தா . அவ

ெவள ேய வ ) அ

மிர

பா

திைர அவ தேபா

ெகா

அ த வ ஷய ைத

ெத வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

, த

.

தா .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா அ

நப (ஸ

' எ

றினா க

பாக

5,

ஜாப

அ தி

5,

லா

நப (ஸ

ஆய ர

அ தியாய

65,

4841

கல

ெகா றினா

) அவ க

(ெபா

5,

உ பா இ ள யலைறய

ஸ¤

டவ கள

வ ைளயா

65, பா

சி

நா

க கைள) இர

அ தியாய ந

இற

கிய அைமதிதா

தா ேப

நைடெப ற (' ைபஅ

ன(ரலி)

' க ◌ஃ ' எ

பாக

(ரலி) அறிவ

நா

ப ரமாண தி

ஓதிய காரண தா

4840

யா நாள

அ த மர தின ய அ

'

.

65,

அ தியாய

ஹுைதப

பாக

) அவ க

(ர

' எ

வரான அ வர

ேதா .

களா

) ச திய

லா

எறி

தைடவ தி தா க

கஃ ப

வ ைளயா

)

.

4842

கழி ப

வா

)

றினா ெதாட பாக அ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கஃ ப

(ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ற ேக ேட ெத வ

5,

பாக அ

. (நப (ஸ

தா க

65,

அ தியாய

கிலாபா அ ள

நா

வாய

கிள

சியாள க

மா

நா

ஷகீ றி

றினா க

லா

ேவத தி

65,

பா

னா

(ர

றினா ஒ

வரான ஸாப

:)

)

றினா

ஸலமா(ர

) அவ கள ட

) ேக பத காக

ெச

மிட தி

ெகா

(த

)

)தவ கள

ேற

(' கா ஜி

. அ ேபா

யா' எ

அவ க

.

' எ இ

ெச

4844

அப ஸாப

' ஸிஃ ப

' (அ

தைடவ தி ததாக அ

ைஸ (ர

ப ரமாண

றினா க

அ தியாய

ஹுைப

ச திய

ஹா (ரலி) (

5,

பாக

அத

4843

லா

அ த மர (த ய அ

) அவ க

.)

வா' எ

றைழ க ப

காக) அைழ க ப

ேக டத

அல(ரலி), ' ஆ , (அ

ெசய

பட அைழ

ெப றா

ேதா . அ ேபா ) ஒ

கிறவ கைள ந லா

அைத நா

வ , 'அ க

ேவத ஏ

ெகா

லா

காணவ

ைலயா?'

கிற த ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

') எ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றினா க

. அ ேபா

(இ ேபா உ

கல

ெகா

கைளேய

ெகா

ெபா

திய

இைணைவ பவ க ெகா

ெகாைல

வர க

நரக தி

அவ க

க தி

ெச த

வணா க மா டா நிைன

பதிலள

தி

லா ' எ

, ' (அ ) இ

சா டாத க

ைக நைடெப ற

. அ

, நா

பள

தா

ேக டா க றினா க

இைணைவ பாள கள

யாம

தேர!) நா

க தி

எதி க

ேக டா க

?அ

நிைலய

. அத

நப (ஸ . எ

நா லா ெகா

)

ைடய நம

தி

' க தாப ஒ

லி கைள இழி

) உம (ரலி) ேகாப

ைடய

லா ஏ

) அவ க

ைன அ

ேபாரா )

. நப (ஸ

க, நா

ேபாக ேவ

: (

ட ஏ

லாஹவ ெசா

தராேவ

ேபா , ேபா

. உம (ரலி) ' அ ப ய

காம

ேபா . (ஆனா

ைலயா?' எ

தா க

. மாறாக, )

) அவ க

ைலயா? (ச திய தி காக

வர க

எத காக த

?' எ அ

ேபா

ேபா பா க

வ ஷய தி

ல ேவ

கிேற

அச திய தி

மிைடய

வேர! நா

. நப (ஸ

தி

உம (ரலி) வ வ

'ஆ ' எ

அவ க

தா

றினா :

வ தி த பாதகமான நிப தைனகைள

எதி க

ேபா

மா

கைள பா

ேடா .) அ ேபா

ச திய தி

இைடேய சமாதான உட

ஹுைதப யா நாள க

ஹுைனஃ (ரலி)

ளாதத காக யா

சா

இைணைவ பாள க

தெம

ேபா ளா க

ட நிைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

ெச

அவ கள ட

றா க வ

'அ

அச திய தி ேக டா க அ

கி

ெகா

யாம

அவ கேள! நா

ைலயா?' எ

. அத

லா

. தா

வணா கமா டா

' எ

றினா க

கி

பாக

5,

அப

அ தியாய

வன

65,

நப (ஸ

) அறிவ

ள இ

தி

) அவ கள ட

ப ) ைசைக ெச

'அ

) அவ க

ேபா

◌ஃப

(ரலி) அவ க . ப

(த

நப (ஸ

ேபசினா க

ல தவரான அ ரஃ இ நியமி

. அ ேபா

ேற)

(48 வ

' எ

)

தா

தா க

ேகா யவ களாக) வ தேபா ரைல உய

வேர! நப (ஸ

லா

ேபா

4845

லவ களான அ

சி கி ெகா

ேக ட

(ரலி)

.

ைல கா(ர

ைற) ந

(ஒ அழிவ

) அவ கள ட த

அ தியாய

எதி க

(ரலி) ' க தாப . அவ கைள அ

ச திய தி

(நப (ஸ

தராவா க

இற

அவ க

ஒ வ

த பயண

தைலவைர நியமி அ

ேச

கி

அவ க

(உம ), ப

அவ கைள ேநா கி (அவைர

தா . ம ெறா

மஅப ) ேநா கி, (அவைர

உம (ரலி) அவ க ல ைத

) அவ க

. அ த இ

ஹாப

தம

(அ

தைலவராக நியமி

), இ

ெனா

ப இ

ஜா

தைலவராக வைர (கஅகாஉ

ப ) ைசைக ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' அ த இனெனா ஒ

ெச

மா

வ வகார தி

அ இ

ெச

!' எ

ஸ¤ைப (ரலி) வாக

(தி

கிற க பம ர

5,

ப ' எ

உய

றினா க றினா க

49: 2

பாள கள

. உம (ரலி),

. இ த

தன. அ ேபா

ரைல நப ய

அறிவ

(ரலி) உம (ரலி) அவ கள ட ,

' எ

,

ேம

) வசன ைத அ

லா

ேப வா க (தி

றினா :

ள ெப ற ப ; (அவ

ப) வ சா

உம (ரலி) நப (ஸ எ

ேத ெத

ஸ¤ைப (ரலி) இ த ஹதஸி

ெபயைர

பாக

' எ

.2

ள னா

இ த வசன ெம

ெத யா

றினா : அ ேபா

ைகயாள கேள! உ

தாத க

அவ ட

)

என

யேவ ந

அவ க

' இைறந ப உய

ைடய ெபய

வரான நாஃப உ(ர

' என க மா 'த

றி ப டவ

அ தியாய

றினா ெகா

வா க

பா டனா

) அவ கள ட

இ த அள

பைத) நப (ஸ அ

(ரலி) அவ கள

ைல.

65,

) அவ க

.

4846

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அன

மாலி (ரலி) அறிவ

49: 2

(தி ஸாப

' அவைர

இைற

அ ேபா

அவ

அம

வசன

ைடய

றினா . (ெச

ைக

அறிவ

இ ப

பாள கள

அ த மன த அவ கள டமி

கவ

தி(

நப (ஸ

. நா

ேபசி) வ ேத

ைக

நப (ஸ

ைக

நரகவாசிகள

' ஸாப

ேம வ

தா

'

, ' ஸாப

தா .

(ர

)

கி ெகா இ

(ரலி),

) அவ கள ட றினா :

(ரலி) அவ கள ட , (இைற

) அவ க

(ரலி)

) அவ கள

ெத வ

திைய வா

றா .

ஸாப

அன

,

ேக டத

நப (ஸ

. அ ேபா

கிேற

ெச

) த

. நா

றினா ' எ ஸா இ

அறி

அ த மன த

ஸாப

) அவ க

ேத னா க

(கவைலேயா

தா

வரான இ

காக நா

?' எ

இ ப

) நப (ஸ

ைல எ

ன ஆய

, ) மக தான ந ெச

றா . அ ேபா

தப

தியறி த) அ த மன த

ஸாப

டா . அ த மன த எ

ரைல உய

காணவ

றினா . அவ ட

தைலைய

ைடய நிைல) ேமாச

ள ெப ற நாள லி

திைய த

அவ கேள!' எ

ெகா

' (எ

(ரலி) அவ கைள றி த ெச

அவ கள ட , ' உ

ெச

ைக

தா

ைக

த (ஸ ம

) ஒ

அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற ெச


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' நி சய

ெசா

!' எ

பாக

5,

நரகவாசிகள றினா க

லா

நப (ஸ

) அவ கள ட

ெச

தம

ல ைத

(ேயாசைன)

றினா க

மா

ெச

வைதேய' ந

பன க

'உ

ர அ

க லா

எதிராக வ

ேப வ வ

உய

அவ

வேர' எ

த ஒ

ெச

ேபசி டன. இ ைடய

ெச

கி

' எ

. அ ேபா ல

றினா க ெகா

தைலவராக நியமன ப

' என

(ரலி) உம (ரலி) எதிராக மா

. அத

உம (ரலி),

' எ டேபா

ெதாட பாகேவ ' இைறந ப த

(ேயாசைன)

அவ கைள

ைடய ேநா கம த

வன

மஅப ' அவ கைள (ப

வைத' அ

' எ

பயண

ேகா னா .) அ ேபா

ஹாப

அவ கைள ேநா கி, ' என

வ ஷயமாக) அ

ேச ப

அவ கேள!) ' கஅகாஉ இ

. உம (ரலி), ' அ ரஉ இ

றினா

தைலவராக நியமன

!' எ

கவாசிகள

4847

தைலவைர நியமி

ல தா

றினா க

ல . ெசா

3

.

(ரலி), ' (இைற

தம )

வர

ஸ¤ைப (ரலி)

வ தன . (தம ப

65,

அ தியாய

பாக (ேப வத

றினா க அவ க

ைகயாள கேள! ) ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (இ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தாத க ெசவ வ

. அ

லா

ேவானாக

அ அறிபவனாக

) இைறவசன

பாக

5,

இைற

'இ

என அன

உய

இ ேதா

சீ

' உன

ணமாக, அ கிறா

லா

' எ

அைன ைத

(தி

49: 1

.

றினா க வா க

. அ ேபா

'

. நரக , (வய

ேக

. இ

, ' ேபா

நிர பாத காரண தா

திய

! ேபா

லா

)

ைடய

!' எ

.

2

தா .

65, (ர வய

கிறதா?' எ மான அ

இ கி

கிறதா?' எ

) ைவ பா

அ தியாய

நரக திட அதிக

. தி

4848

ேபாட ப

(ரலி) அறிவ

ஹ ம

இற

) அவ க

) நரக தி

அதிக

5,

65,

த (ஸ

பாத ைத (அதி

பாக

அ தியாய

(நரகவாசிக

லா

4849

) அறிவ நிர ப வ ேக த

தா டதா?' எ . அ ேபா

ேக க ப அ

. அ

வளமி கவ

ைடய பாத ைத அத

, 'இ ,

ைவ பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. உடேன


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

' ேபா

! ேபா

இைத அ இத ெப

பா

பாக

5,

இைற

ெசா

பாள கள 'அ

நரக

நா

' எ

ெச

' எ

ேவதைன ெகா

கிேற

நிர ப

. ஆனா

' எ

. (ஆனா

,

)

ஃபாக) அறிவ

டன. அ ேபா

. ெசா

கீ நிைலய ன

பா க

.

காக

நரக ,

நா

க , ' என

ன ேந

ேதா!

ேம (அதிகமாக) எ

. ைடய அ

கிேற

. உ

தா க

ஹிகிய (ர

'

ெகா

ெசா

க திட , ' ந எ

நா ய சில

ேற (ம

அ கிரம கார க

அவ கள றிய

ேவதைன( காக ) தா

தர ப

றினா ' எ

றினா க

வாத

காக ேள

அறிவ

ஃ யா

4850

வா

பவ க

ெசா

) அவ கள டமி

வரான அ

) அவ க

பலவன க

ைழவா க லா

65,

த (ஸ

ெசா தமா க ப

ஹுைரரா(ரலி)

அ தியாய

ைமய

ம கள

.

ஹுைரரா(ரலி) நப (ஸ

) அறிவ

' ெப

!' எ

. உ

' எ

லேம எ றினா

லேம எ

றினா அ யா கள

. அ த இர

, நரகேமா இைறவ

. நரக திட நா

அ யா கள 'ந

நா ய சில ஒ

ெவா

ைடய காைல அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

வய ம


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைவ

வைர வய

ேபா

!' எ

கள

மா

இரவ

அ தி

அவ க க

ெச

கா

க க

ெச

. அ

நரக

. ேம

' ேபா

!

,

ைல; மாறாக, ) அதி லா

. ஆனா

க தி ெக

, வ

ைடய

லவ

ேற ( திதாக ) சிலைர

4851 தா ட

அம

ெகா

நிலைவ ப

ேபா

' எ

பைட பதி

யமா டா

, ெசா

) அவ க

கா

ேபா

நிர

இைண க ப

இரவ

உதி

(

லா

(ரலி) அறிவ

றி

வய

ேபா

.

நப (ஸ

க ய ய

வ ஷய தி

லா

பதினா ெந

எனேவ,

அைத

லா

65,

அ தியாய நா

அநியாய மான அ

காைல ைவ

அத அ

தி

அைத நிைற) பா

5,

பாக

யா

ைடேயா

பைட(

தா

திதாக யாைர

திைய ம ெறா

பைட

. இைறவ

. அ ேபா

(நரக தி ெகன

நிர பா

றவ றா றிவ

ேநா கியப , ' இ த நிலைவ க

ய ) ந , '

ேதா . அ ேபா

ைடய இைறவைன

மைற

மிைக க படாதி ய

உதயமா

கா

ப க

ெதா க இய ன

Visit: www.tamilislam.webs.com

மானா , மைற

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ன

50: 39

பாக

5,

அ பா

லா

ைடய இைறவைன

) வசன ைத ஓதினா க

65,

அ தியாய ெதா

லா

ைகக

(தி

பாக

5,

65,

அ தியாய

' நா நா

ேநா ைறய

அம

ேள ேட

. இ வ

. அத

. அ ேபா

அ தியாய ைத ஓதியவா

ைன )

ேவ '

ஜூ

தி

' எ

ெச

) இைற வசன தி

(தி

வண க

நப (ஸ

) அவ க

கி

த ப

தா

...'

.

4853 தா

' எ

(கஅபாைவ )

றி வ ேத

(த

ஸலமா(ரலி) அறிவ

தா

டா

50: 40

தி

.

4852

(ரலி) அறிவ

க டைளய

இைற அவ க

த (ஸ

) அவ கள ட

, 'ந ம க

(ஹ ஜி

க பாலி

வாயாக!' எ

றினா க

இைற

த (ஸ

'அ

' எ

ெதா

ெகா

) அவ க ப க தி

)

வாகன தி

றி வ

கஅபாவ

ேபா

. அ

வாேற நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(52 வ

)

தா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

65,

அ தியாய

ஜுைப

நப (ஸ

) அவ க

மஃ

ஓத ேக ேட பற

இ இ

டா களா? அ

ைல; (உ

வதி

ைல. உ

பற

இத

அறிவ

வான

ெதா

ஹ ம )ய டமி

ைகய இ

'அ

மி த

க மிைய உ

ைடய இைறவன

வ ஒ

தா

வசன ட

அறிவ

தா க

கேள பைட பாள களா இவ க

தியான ந ப ல

ஆதி க

ெச

பைட

ளா களா?

ைக

இவ கள ட

பவ களா?' எ

கைள நப அவ க ஃ யா

) அவ க

ஜுைப (ர

) அ தியாய ைத

ஓதியேபா

ளனவா? இ த

, எ

இதய

.

வரான

நப (ஸ

தா

, ) இவ க

) இவ க

(52 வ

' எ

றி தாமாகேவ இவ க

கைள

னெவன

ேபா பாள கள

ைகய

இவ க

52: 35-37ஆகிய)

மள

' மஃ ய

தா

) யா

ைம எ

(அவ றி

(தி

ெதா

. ' (பைட பாள

கிறா களா? அ

ெகா

4854

(ரலி) அறிவ

) த ' எ

'அ

உையனா(ர

றினா :

' அ தியாய ைத ஓதினா க

த ைத (ஜுைப பைத ம

)

ேம ஸ¤

(ர

Visit: www.tamilislam.webs.com

) என

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அறிவ நா

தா க

ஸ¤

பாக

. எ

ப க

என

அவ கள டமி

5,

அ தியாய

நா

65,

ேக ேட

சிலி

ெத யாம

) அறிவ

கிறவ

லக , 'ந

.

வ ஷய

றாக), ' க

பா

கிறா

ெசா

பா ைவக

. அவ

லிவ

ேப வதி

ைல. ஆய

அ பாலி

ேதா, ஒ

ேபா னைத

(ப றிய உ

ைமக

கள ட

ெத வ

டா ' எ அவைன எ ட ந

, வஹிய தைர அ

ப ைவ

ஆவா அ

(ேவத அறிவ த

எ ப

ெபா (த

ைர எ க

வ உ

டா .

கள ட

தி

; அவேனா அைன ைத

கறி தவ

, ' எ த மன த

ேராம

தா க

, பற

தா களா?'

) உ

கிறவ

யா

) பா

ேக

) பா

றிவ

) அவ க

ேந

ெசா

இைறவைன (ேந

பமானவ

) வசன ைத

ஹ ம (ஸ

பயண தி

அவ க

தகவைல

ைல.

ைனேய

. அத

ெபா

சா

06: 103

'அ

- வ

) அவ க

தா

ேபாய ன?) அவ ைற உ

ஹ ம (ஸ

ள)

4855

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

இைறவைன (மிஅரா

த (மத

ெசவ ேய கவ

அ த(ர

அறிவ

லா

ப அ

)

' எ

(தி

ேந

ேந

லேமா, திைர மதிய

ேப

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நா

கிறவ ைற அறிவ

(தி

42: 51

ஆ ஹ ம

ெசா சா

(ஸ

கிறவ

ெச

) அவ க ெபா

'உ

ைல' எ

கள ட

பண

றினா ' எ க

ேய

' மாறாக, அவ

பாக

நாைள எ

(தி

) அவ க

ைற) மைற

, பற

ைர

ஹ ம (ஸ

அ தியாய

65,

இர

க கள

...' (எ

) அவ க

(நிஜ ) ேதா ற தி

5,

(த உ

, பற

ைல' எ

கள ட

' எ

(த

ேபாகிறா

தி பைத

) வசன ைத ஓதினா க

(ம க

டா க

, 'உ

அறிவா க

ன ச பாதி க வ

ேப வதி

. ேம

றிவ

31: 34

றிவ

) எ

ேநர யாக

ஒதினா க

றினா ' எ

ைடய இைறவன டமி

(ம க

லாம

நாைள நட பவ ைற

ஹ ம (ஸ

க ப ட ஒ

ேதா அ

) வசன ைத

றாக, ) ' எ த மன த

அறிவதி

' எ தி ம

ைர

ெசா

னவ

ெபா

சா

றாக) '

தேர!

,

மா ேய

இற கி ைவ க ப டவ ைற

5: 67

(வானவ ) ஜி ைற க

. ேம

) வசன ைத ஓதினா க (அைல) அவ கைளேய

டா க

' எ

4856

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

.

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஸி

ஹுைப

' (வைள த) வ அ

ெந

க ) இ தைதெய

(தி

மா

ெத வ

அவ க பா

. பற லா

தா க

, அ

அவ

தா க

பாக

: நப (ஸ இ

) அவ க க (அவ

ேபா

,

இைடய லான

(ஜி

)

ைடய அ யா றி

க ைத

நப

அவ

கைள

இற ைகக

கிைடய லான ெந ஜி

அறிவ ம

தா ' எ (ரலி) எ

, (வானவ ) ஜி நிஜ

ேதா ற தி

(அைல) ) அவைர

.

Bukhar i (Engl i sh)

5,

லா

அவ

வசன

Qur an தி

தா

ைனக

சமபமாக (வானவ

53: 9, 10)

ஆ வ

) அறிவ

இர

அைதவ ட

அறிவ

லி

(ர

வள க

அ தியாய

தமிழி

ேதட

ைர

65,

4857

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

நா

ஹா

ஸி

ஹுைப

லா

. அத

க (அவ

பேத இ

கள ட

நிஜ

அ தியாய

அ கமா இ

ைக

'உ

தியாக அவ

(தி

ப ைச வ (ரலி)

53: 18 ஒ

(தி

)

அைதவ ட

லா

53: 9, 10)

ஹ ம (ஸ என அ

பதிலள

அவ

லா

சமபமாக

. பற

தா க

,

அவ

வசன

ைடய

றி இற ைகக

) அவ க இ

இர

டா க

'

(ரலி)

.

4858 )

இைறவன

சா

) வசன தி

ைற நப (ஸ

லி

(அைல) அவ கைள அ

அ நகஈ(ர

க ) இ

தைதெய

தா ' எ

65,

, அ

) அறிவ

, ' ஜி

தா க

ேபா

இைடய லான ெந

ேதா ற தி

வசன தி ெத வ

5,

க ைத

தா ' எ அவ க

தா

) அவ கள ட , ' (வைள த) வ

(ஜி

அறிவ

ேக ேட

(ர

நப

அவ

அ யா

பாக

) அறிவ

கிைடய லான ெந

(வானவ

ைஷபான(ர

ைனக

றினா கள க

) அவ க

மிக