Page 1

65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 24: 31

(தி அ

கிகள

ஓர ைத

ெகா

டா க

பாக

5,

' இைற

அ 'அ

கீ

பா டா ஆ கி (மைற

)

பாள

தா

வானா?' எ

கா

கள னா

நட க

த அறிவ

ெச

ைம நாள

ேக டா . நப (ஸ நட க

திட

ெச

தவ

க தா

) அவ க , ம

யாதா?' எ

இ வட

பாள ) க தாதா இ

வலிைமய

65,

அ தியாய

லா லா

4760

ல ப

க தா

இைறவன

5,

ெப

'இ த

ைம நாள

(பதி

)

.

(இைத அறிவ

பாக

ள ப டேபா

அவ கேள! இைறம

ெச

ேக டா க

65,

அவைன இர

அவைன

அதைன

மாலி (ரலி) அறிவ

(நட தி) இ

கிழி

அ தியாய

உலகி

) வசன

.

அன வ

ம எ த

மதாைணயாக!' எ

) 'ஆ ! ( றினா க

.)

.

4761 (ரலி) அறிவ

பாவ

திஆமா(ர

மிக

தா

ெப ய

?' எ

இைற

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள ட அத

' ேக ேட

அவ க

, 'அ

' அ லா

இைணைவ ப

தா

. அவ க

ேக ேட

ேபா

'பற

வ பசார ெம

வ ைத

அைழ பதி

வதி

டைனைய அ

.

65,

5,

அ தியாய

அப ப

ஸய

வா

ள ப ட

காசி

, அவ க

இ ெசய

ெப ேற த

பாக

. இைற

ஸா(ர ஜுைப (ர

லா

, (ெகாைல ெச நியாயமி

கைள

' எ

' எ

த (ஸ

ெச

தா

இ த (தி

, 'பற

மைனவ

டா

ந ைற

(த

)

ெகாைல பாவ தி கான)

25: 68

தா

) அவ கள ட , ' இைறந ப

ேவெற த

4762 ) அறிவ

?'

. நா

) அவ கள

றி அவ க

அவ

உணைவ

றினா க

ைட வ டான

தா க

ைல. ேம

. நா

(அம

'

தா க

ள எ த உய ைர

ைல. யாேர

இைறவசன

பதிலள

'உ

ேக க ப ட

க, அவ

சி அைத ந ெகா

, ' ேம

) அவ கள ட

பைட தி

ழ ைத உ

பதிலள

தைடவ தி

ெச

நா

, 'உ

' எ

வைகய

லா

ைன

ேக க, அவ க

ெத அ

ெச

த (ஸ

பாவ )' எ

என அ

?' எ

இைற

(ெப

) உ

ைகயாளைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேவ

ெம

ேக

ேற ெகாைலெச , ' ேம

வ தி

, (ெகாைல ெச

ள எ த உய ைர

(தி

கா

ேன

ஆ . அைத

ஓதி கா

கா

. அ ேபா

ேன

ேபா

25: 68

அ தியாய தி பதிலள

ஸய

தா க

5,

ேற நா அவ க

இைறந ப றமா எ ெகா

டா?' எ

டா

) அ

லா

) இைறவசன ைத

அவ கள ட

), ' இேத வசன ைத ந

அ பா

, 'இ

(தி

வதி

25: 68)

04: 93)

ைல...'

ஓதி

(எ

(ரலி) அவ கள ட

ச ட )ைத, மதனாவ (தி

தைட

னட )

ஓதி

ம காவ

ள ெப ற ' அ நிஸா'

மா றிவ

' எ

.

65,

ஜுைப (ர

4763

) அறிவ

ைகயாளைர (ேவ ப

ெகாைல ெச

. இ(த வசன

றி அவ க

ேக ட ஸய (ர

ள ஒ

அ தியாய

பாவம ய

நியாயமி

ள ெப ற வசனமா

பாக

வத

தா

ெம

ேற) ெகாைல ெச

) ெதாட பாக (இரா ைக

தன . எனேவ, நா

ேச அ பா

த)

(பாவம

ஃபாவாசிக

ன ேவ

ய பா

(ரலி) அவ கைள ேநா கி பயண

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேம ெகா வசன

கள

பதிலள

பாக

ேட ஒ

தா க

5,

. அவ க றா

, 'இ

. இைத எ த வசன

அ தியாய

65,

அ பா

(ரலி) அவ கள ட

(தி

ஜுைப (ர

) அறிவ

04: 93

' அவ

பாவம

இைறவன

' ேம

, அவ க

அைழ பதி

ைல' எ

பாக

5,

மா றவ

தியாக இற

கிய

ைல' எ

தா நா

ய த

' எ

லா

(தி

, ' அவ

) இைறவசன ைத

கிைடயா

, ' இ த வசன தா க

4764

ேக டத

04: 93)

.

ஸய

பதிலள

(தி

அறியாைம

ப றி றினா க

25: 68

ேவெற த

டைன நகர ேக ேட .

க ெத

) வசன ைத

கால ைத

ப றியதா

65,

'

. அவ க த

வ ைத றி ' எ

.

அ தியாய

தா

4765

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஸய

அ பா

ேவ

ெம

(தி ய

ெகா

இற

என) அ

லா

லா

பவ

அ பா

ெகாைல ெச

ேவாைர ைமயாக

, ம

ேகா

தவ ர' எ

லா ைத

(தி

ேதா ; அ

ேபா

லா

)' எ

கிறா

. அ

ைக

25: 68-70)

னா ட

ேக ேட

.

25: 63-69)

த) ம காவாசிக

, நா

தைடவ தி த உய கைள க

ேதா . (எனேவ, இன நம டன . எனேவ, அ

ைக ெகா

கைள அ லா

அவ க

இைற ந ப

(தி

றி ெகா

ேகா , இைறந ப பாவ

' எ

, (ெகாைல

. நாேன அ

வய

ேதா ; தயெசய

தவ ர. அவ கள மா றிவ

, ' ேம

ள எ த உய ைர

கி ' பாவம

டைன நரக தா

ப றி

(ரலி), ' இ த வசன

( திதாக இ

ைகயாளைர ஒ

ய த

(வ ள க ) ேக க ப ட

கிைட கா

' அவ கள

அவ

தைடவ தி

ெதாட

க இைண க ப றி

தா

இைறந ப

) இைறவசன ைத

' எ

ப றி

கியேபா

நியாயமி

ந ெசய க

அ ேபா

04: 93

டா

ெகா

தா

(ரலி) அவ கள ட , ' ஓ

லமா டா க

வசன

) அறிவ

ேற ெகாைல ெச

ெச

ஜுைப (ர

லா

, ந ெசய ம

ன ேபா

,

லா

அவ ைற

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க

ைணi

ைடேயா

ள னா

5,

பாக

மா

ெம

அவ க

றி

ைல' எ அைழ பதி ேக

அறிவ

தா

04: 93

இைறந ப

என ேக ேட

) வசன ைத

ைகயாளைர ஒ டைன நரக

றி

தா

அ பா

உ தரவ

டா க

. (அ

. அத

அவ க

..' எ

(ரலி)

வாேற) நா

, 'இ த

ச ட )ைத ேவெற த வசன

. 'அ

லா

ெதாட

உ தரவ வ ஷய தி

ய த

) வசன

) வசன (தி

ைல' எ

இைணைவ ேபா

தா

அவ

றினா க

25: 70

4766

அவ கள ட வ

.

அ ஸா(ரலி) ' ஓ

04: 93

(தி

) அவ க

(வ ள க ) ேக

அ த வசன

மா றவ

' எ

தா க

ேற ெகாைல ெச

அவ கள ட

'இ

(தி

(தி

65,

ஜுைப (ர

ெதாட

றி

பதிலள

அ தியாய

ஸய

ேவ

' எ

ஆவா

(தி தா க

ேவெற த ஆ

. அ

ள ெப ற

றி ' எ

ெத

25: 68 இ பதிலள

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ ைத

) வசன

அ பா தா க

(ரலி), .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக ம

(ர

) அறிவ

25: 77

(இ த

) அ

அைடயாள

ெப

லா

); நா

ேவதைன

பாக

5,

இைற

' எ

என அ

தி

65,

('

தி' எ

ைம நாள

டன. ஒ

(ெவ றி ெகா

:

அைடயாள

ைக; இர

ள ப

இைறவன

கள

டாவ

, ச திர

அவ க

டைன

)

ெவ றி

அவ

ைடய

.

அறிவ ம

நிைலய க தி

வ ள கமள

4768

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(இ த ஹதஸி ெசா க

) ெச

, ஐ தாவ

) அவ க

ெசா

(ரலி) ' (ம

றினா க

அ தியாய

' எ

, ேராம க

இ ராஹ (அைல) அவ க தி

' லிஸாம

(வ

காவ

த (ஸ

தா

றாவ

;

4767

வசன தி

ேபா

பள ப

65,

அ தியாய

தா க

ைம நாள

: த

அவ கைள

த ைதய கா

பா க

சி

, க

.

தா .

இட ெப ) ஒேர ெபா

ள) ' அ ஆ

◌ஃகபரா' , அ

க தரா' ஆகிய

.

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

(ம

ேட

என அ

லா

5,

அ பா

65,

ைடய ெந

26: 214

' ஸஃபா' மைல

றி

ல தாேர!' எ

ைற

அைனவ

உய

ெகா

வா கள

ெசா

ச தி பா க ப ப

அ நாள

தாேய!' எ

க தி

ைழய

.

ேக பா க

.

தைட வ தி

தா .

4770 தா கிய உறவ ன கைள ந

) இைறவசன ம

த ைதைய

.

(ரலி) அறிவ

' த

' என என பாள க

பதிலள பா

அ தியாய

' (நப ேய!) உ

அவ க

தமா டா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

றினா க

அைனவ

, ' இைறம

' எ

பாக

(தி

) அவ க

' இைறவா! ' ம க

4769

) இ ராஹ (அைல) அவ க

ைன இழி

அத வ

த (ஸ

ைம நாள

அ ேபா ந எ

65,

அ தியாய

ஏறி ெகா ல

எ ச

ெப றேபா

, 'ப

◌ஃப

கைள (ெபய னா க

. அ

ெசா வர

நப (ஸ

' எ ) அவ க

ல தாேர! ப

லி) அைழ கலானா க யாத நிைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

அத . த


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 சில , அ இ

வா

நப (ஸ உ

எ அ ம

தா

, நா

னா அவ

பாக அ அ

கைள எ ச

ேக ட) அ

5,

ைற

ெதா

ைம ெசா

பவ

ததி

, நா

கிேற

' எ

நா

பதிலள

ேவதைனெயா

லா

க உ

ெகா

றினா

. அ ேபா

நாசமாக

...' எ

ெதாட

அ தியாய

65,

தா

'அ

தவ ர

) அவ க ள

ைகைய )

(111 வ

பைட ஒ

ைமைய

ேநா கி

லஹப

)தன .

வ களா?' எ

தன . நப (ஸ

எதி

,

றினா க

. (இைத

கைள ஒ கர

) அ தியாய

நாசமாக அ

ள ெப ற

4771

எ தா

ைடய ெந

.

ந நாசமாக! இத காகவா எ

?' எ

ப னா க

ேச

திைர

நா

ைன ந

கள ட

மா

) வ (

ள தா கி எ

வதாக எ

(த

தைர அ

(அைனவ

ேபாகிற

ைல' எ

லஹ , ' நாெள

' (நப ேய!) உ

சா பாக) ஒ

: இ த

ேவா ); உ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ லா

ட க

' ஆ . (ந

றா

வர (த

, ' ெசா த

ேவெறைத

தா

ேக க, ம க

' அ ப ெய

பா

லஹ

) அவ க

கள

ெத வ

ன எ

கிய உறவ ன கைள எ ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

! .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 26: 214

(தி எ

நி

) வசன ைத அ

ைற

, '

றியைழ வா

, 'உ

ட தாேர!' அ

உய கைள (இ

கி

(கா பா றி ) ெகா

னா

கா பா றிவ யலா

லா

வ டமி

தலிப அ

லா

த (ஸ

லா

த ேக

சிறி

கிேற

கா பா ற

5,

பாக ஸ

). ஆனா

யா

சிறி

) அவ கள

டேபா

ெச லா

றினா க

65,

ஹஸ

(நப (ஸ வ

, அ

' எ

அ தியாய

னா

ம கேள! உ

, உ

சிறி

. அ கைள

.

கைள யா

ந வ

வ டமி

ைதைய

அவ கேள! உ

கா பா ற

வ திலி

வா

கைள

யா

கா பா ற இயலா

னா

.

ஹ மதி

ப யைத எ ைன எ

னா

னட ஒ

சிறி

.

4772

(ரலி) அறிவ

தா

ெப ய த ைத) அ

இைற

ற ஒ

) அவ க

ல ) வ ைல

கா பா ற

னா

த (ஸ

வ டமி

அ ைதயான ஸஃப யாேவ! உ

வ யான ◌ஃபா திமாேவ! எ ! (த

ேபா

லா

ெப ய த ைத) அ பா

ஒ ஒ

'இ

கைள அ

மனாஃப எ

) அவ கள

வ டமி

, இைற

லா ைத ஏ பத

. உ

. அ

சிறி

வரான (எ

வ டமி

இைற

ள யேபா

த (ஸ

தாலி

) அவ க

அவ க

அவ ட

ெச

மரணேவைள றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ

ேக,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவர

ேக அ

ஃகீ ரா' ைவ

' லா இலாஹா இ மி

ேவ

யா

ெசா

ைல ைவ

றினா க

(உ

க ேபாகிற க திெமாழிைய

ேடய

' நா

(எ

ெசா உ அ

வட

லா

. இ

னைதேய ெசா

திய

தாலி

தலி

மா

லா

' எ

இைற

த (ஸ

தைட வ தி க ப

ேக

ேப காக

' எ

பாவம

ைவ

ேவ

' எ

அப உம

யா

) அவ க

ெகா

ஏக

ேடய

வைர உ

ேகார இைற

லா

தா த

ேபசிய

பதாகேவ

ெசா

ல அவ

காக நா

. அ ேபா

.

)

' எ

திெமாழிைய , 'அ

தா க

கிேற

) அவ க

'அ

க ைதயா ெவ

கைடசியாக அவ கள ட

க தி

தவ ர

திெமாழி கான)

லி (அவைர

றினா க ன

மா

தி

லா

வாதா

த (ஸ

அவ கைள வ

ெப ய த ைதேய!

வ உ

தலிப

மதாைணயாக! என

' இைணைவ ேபா

லா

யா இ ன

'எ

ய இைறவ

ெசா

டா . அ ேபா ேடய

) அவ க

ேக டன . இைற ப

த ைத) அ

ெகா

அப உம

! இ த (ஏக

காக அ

. ' லாஇலாஹா இ வ

நப (ஸ

த ைத) அ

?' எ

தா க

(வண க தி

தா

ெகா

லா

நா

லா

. அ ேபா

ைல)' எ

, 'அ

டா க

. அ ேபா

தாலிேப! ந ஒ

ைல

, ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாவம

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இைறந ப

ைகயாள க

வசன ைத அ வ

தியேபா

லா

உ ைம இ அ

) அ

லா

ெச

திவ ட

ேந வழிய

ெச

கிறா

ள னா

(பலவா

பலவா எ

(ரலி)

யா

28: 76 ) எ

பத

ெசா

' எ

(தி

09: 113

)

ெதாட பாக (நப யவ க ப யவைர(ெய

. மாறாக, அ

லா

தா

28: 56

வசன தி க

தாவ

கள

ல தி : (கா

தா வ

லா ) நா யவ கைள

) வசன ைத

28: 10 '(

ஸா

கவைலகள லி

(தி

28: 76 ' ஆணவ

உ ந

வசன தி

ெகா

ெபா கிஷ ட ெபா

ல தி

ைடய தாயா

லா

' எ

வசன தி

(ேவெற

ள) ' உலி

வ னரா

' சிரமமாக மா

ெசா

ெசா

றினா :

களான) ஆ

(தி

தாலி

(தி

.2

அ பா

(தி

. அ

' (நப ேய!) ந

ேந வழிய

ள னா

ைல' எ

ேடா ' எ

ள )

கி) ெவ ல தி ெபா

வ தி' கள

ம க

சாவ கைள

யா

. ' லத

உ'

.

ள) ' ◌ஃபா ஃகா' எ ஸாவ

நிைனைவ தவ ர

ைமயாக இ

ள) ' ◌ஃப ஹ

' எ ' எ

. (இ ெசா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெபா

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 '

பைடேவா ' எ ஆ

(தி ெபா

ெபா

28: 11

ல தி

ல தி

. (இ ெசா

ேற. ' அ ஆ

(தி ெசா

'ய

ெசா ஆ

ெசா

(தி

28: 20 28: 28

, 'அ ' எ

28: 29

வசன தி

கள

. (இேத ர திலி

' ெசா

(ெபா

' ள

)

' (தா க) எ

.

ெகா

ள) ' யஃதமி கி

றன ' எ

ல தில

ெசா

. சில ேநர

ள) ' ய தி

ல தி

வசன தி

' எ

வாேற!

ல தி

வசன தி

ெகா

' எ

ெச

யதா

ெசா

ஜனாப தி

வசன தி

ெதாட

இ ெசா

' எ

ெசா

அதாஉ' எ

) ஒேர ெபா ஆ

ஜு

வாசி க ப வ

.)

ெசா

ெபா

) 'அ

' ஆேலாசைன ெச

(தி

மற

' எ

(தி

ள) ' அ

ள) ' அவைர ந ப

' எ

இ தினா ' எ

28: 19

ள ப

ஸஹி' எ

ைர த

வசன தி ெபா

வசன தி

ள '

' ச பவ ைத எ

ெகா

ள) ' அ

' எ ெபா

உ வா

, ' அ தஅ த' எ

டைவயா ள) ' க

.

' எ

ெசா

(' வர

. டா ' எ

ெபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

ல தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ஆனஸ' எ

ெசா

28: 29

(தி ெசா

27: 7

ெசா

28: 31

வைககள

வஷ

) ம

பா

ல தி

ஓதி இ (தி

ளா க

லாத ெக

அ பா

யான எ

ள எ ெகா

ணற

ெகா

ள' எ

வசன தி

' எ

றி

ெசா

(தி

ெசா

ள) ' உதவ யாள ' எ

ஸ தி ஓதினா க

ஆ றி

ெபா

. (இேத வசன தி

ன' (அவ

. (ம ற சில

28: 35

லாேதா வசன தி

கிறா க ல தி

. , ள

ைன '

ஸ தி ன' எ

.) (ரலி) அ

, பா

. ' அஃபாஈ' (ெப

) எ

யதா

.

.

ள) ' ஜா

ய ' (பா

ெபா

ஹா ' எ

நாக ) ஆகியவ ைற

ெசா (ரலி) '

ள' எ

ெபா

சிறிய பா ைப)

ள) ' ஹ

ஜஃ வா' எ

ள) ' அ

ல தி

' (க

திைவ பா ) எ

ள) ' அ

ல தி

வசன தி

◌ஃ' எ

ைல) இ

அ பா

ல தி

ள '

ைம ப

' அசாவ

28: 34

(தி

ல தி

வசன தி

ைற (ெவ

வசன தி

.

வசன தி

' த ெகா

(தி

ெசா

' த ெகா

(தி

யதா

: ள) ' ஸ நஷ{

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ணன

20: 20


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெசா அ

, ' உம த க' எ

ந யா

பத

காவ

(அதனா

நா உ

, இ

இ இ தி

பாக

5,

பேவ

5,

ம ' ஒ

தா3 எ வ

ேபா

' ெகா

65,

65,

இட தி

ேவா ' எ

ெபா

காக கரமாக ஆகிறா

ைக' (' அ

') எ

.)

!

ெசா

) அறிவ ஒ

28: 85 ப

வசன தி

ம காைவ

ள) ' ந

றி கிற

க றினா க

.

4774

சக கள

. இைறந ப ' எ

ந அவ

4773

அ தஉ(ர

நயவ

. (' ஸநஷ{

தா

ய இட ' (மஆ ) எ

ெகா றி

லா

ெபா

.)

(ரலி), (தி

அ தியாய இ

) அறிவ

அ பா

ேபாெத

' கர ' அ

அ தியாய

மா(ர

ேவா ' எ

ைடய கர ைத நா

உதவ

ப ரேயாகி க ப

பாக

உதவ

தா

ேபசி ெகா

ெசவ

ைகயாள

ேபா

கைள

பா ைவ

ஜலேதாஷ

றினா . (இைத ேக ட) நா

'ம

ஏ ப

ைம நாள ல

ைக

கைள

பதியைட ேதா . உடேன

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நா

, இ

அம

தி

அம

(ரலி) அவ கள ட

தா க ெகா

(ப

அறியாதவ , அ தா

. (இைத வ

லா

மா

ேவ ந

அறியாதைத, என

ஏெனன

, அ

லா கள ட

பாவைன ெச

ேவா

ேம

,

அவ க

ைற

ைற

இவ க

ஏ ேவ

அவ க

ஒ இ

எ ஒ எ

கைள சைட

வன

ைறேய கா ககள ட

உற

பா

கால

தி தா க (ப

நிைற த) ஆ

, பல

யதாய வ

. இ

வான தி

இ நிைலய ேப

. ேம

மா

ஃ யா க டைளய

வ டப

பா ப டதா

.

: நா ெசா

றி

லி)

ளா

தின . எனேவ, நப (ஸ அவ க

. இ

உதவ ெச திய

பசிய னா

அதி

ைக ேபா

ஹ மேத ந வ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ேபா

ெச தவ ைற மிைடேய

.

, ' இைறவா!

கைள

, என

வா (க

மி

38: 86)

ெகா

ேபானா க

, ஒ

லாதைத

(இ

. அ ேபா

!

நிைற த) ஆ ப

ேநராக)

அறிவ

தா

கைள

தப

! ஏெனன

வாேற அவ கைள

) ஒ

ைல. நா

லா ைத ஏ பதி ) ஏ

ெசா

' ெசா

(தி

கைள

ெசா

) அவ க

ப ரா

சா (எ

ெசா

ண ேவ

அவ கள

' எ

. அ

. அவ க ேகாப

: அறி தவ

ேக கவ

(கால

) அழி உ

கறி தவ

ெகதிராக (ப

ேற

றினா க

லி எ

னா க

(பல

)

த (ஸ

ஒ ஃ (அைல) அவ கள எ

ெச

) அவ க

ெத யா த

இத காக, உ

ேக ட

!'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ச

தாய தினேரா அழி

ந (ஸ

ப ) அ )அவ க

நாைள ந எ அ

ெதாட

10- 15)

எதி பா கி ெம

தி

அவ கைளவ

(தி

லிஸாம

சிறி ப

ெச

உண

கிற க னா க வ

ேக தி

டைன உ

அேத ப

, ' அலிஃ. லா . ம க ப

டா க

. நப (ஸ (இ

ைல . ப

ச அ

) அவ க

ேவ ந

) எ அ

கிேய த

றி

ம ேவா

வைகய ஆ

25: 77

(இ ேபா

)

.

ைட நா வ

மிக பலமாக

கிறா

இ ேதா

44:

தலா

கிய) ப ற

பழி வா

(தி

லா

ேபார

வைகய

. (நப ேய) ேராம க . (என

ைம ேவதைன வ தா

ேத த றி

என

) அவ கள

டன . இைத தா

வசன தி

)

வைரய லான (தி

ச ைத வ

ெம

ந கிைவ ேதா

ப நப

ேவதைனயா

சிெபற

டா

கைள ப

ேதா

(இ த அ ேபா

ைக வான தி

நி சயமாக அவ கள ட

ேபாைர

ேம

நாள

44: 16

றினா

கால தி

அக

ப ஆ

(த

வசன தி

எனேவ ந

அக ற படவா ேபாகிற

இைற ம

அவ கைள நா

மன த கைள அ

யாகேவ (ந

கைள ஓதி கா

அவ கைளவ அவ க

தி

(நப ேய) ெவள பைடயானெதா

யேவ) தி

வசன

கிறா க

ப ரா

ேவதைனைய இ

(பாவ ெச

ெகா

வட

Visit: www.tamilislam.webs.com

சில


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஆ

ேளேய ெவ றி அைடவா க

(தி

30: 1-3)

பாக

5,

இைற

த (ஸ

வல

ேப (நட

65,

அ தியாய

ேம இய ைகய (

ைமயான வ ல

ைக அ

மா

மன த கைள பைட ப (தி

30: 30

மா வ

கிறா

.

, பற க தி

' ெப ெற

ப ற கி க

க ைதவ

வண

பைட தாேனா அ

, (அதாவ

க தி)

கேசத ப

தவ களாகேவா, ெந

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

லா

ைக

ப ற பைத ந

ழ ைதகைள (இய ைகயான மா கிறி

)

றினா க

சி ெப ற வ ல

ெவ ட ப ட நிைலய (

4775

) அவ க

வள

ழ ைதக

' எ

பா ேபா தி

பைத ேபா

றன. வ ல தி

ேற எ

நா

, ) ெப ேறா க ப ,)

தா

த களாகேவா, கி

றன . இைத அ

, ' எ த இய ைக(யான ெநறி)ய கமா

) எ தைகய மா ற

) வசன ைத ஓதி

கா

னா க

,

கிற களா?

கிகளாகேவா ஆ கிவ

ேவ நிைலயான மா

லா

. அ

கிைடயா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா ' எ

அ வ

லா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ

லா

' இைறந ப

(ப

...' எ

கல

(அறிஞ )

ன ) த

இைறந ப

06: 82

த (ஸ , 'எ

) அவ கள

கள

எவ தா

இைற

' எ

ெசா

ைலயா?' எ

லிய

ைகமி கவரா

) அவ க

வ ட

' இைணைவ ப

பைத (

றினா க

இைறந ப

த (ஸ த

அநதிைய

) இைறவசன த

. அத

ேதாழ க

(கல ப ற இைறந ப

அவ க

ைக

வ டாம

மா

அநியாயமா

றினா

(தி

இைற

ேக டா க

ேக கவ

(ரலி)

. எனேவ, அவ க

அநதிைய

ள ெப றேபா

ெத

4776

ைக ெகா

கல திடாதவ க அ

65,

அ தியாய

, 'அ

ைக

க னமாக ட

) இ

கிறா ?'

அ ப ய மாெப

வாய லாக) ந

.2

தி2

' நி சயமாக ம அ

பாக

லா

5,

ைம(நா

வ டேம உ

அ தியாய

65,

எ ேபா ' எ

ச பவ (தி

எ ஆ

) ப றிய அறி

31: 34

) வசன ெதாட .

4777

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ மி

(வாகனேம

ைக எ

றா

இைறந ப

ைக எ

ைடய

'இ

ப ஆ

(அ பண த லா

எைத

வ எ

, ' இைற

லா

, அவ

லா

(ந எ

ைம ப

வண பா

ஆ த

லா

வதா கிறா

(எ

' எ எ

ைவ ந ப

றா க

றா ைவ ந

. ந

, அவ

க உண

கிவ

அவைன ட

பா

, அவ

, ரமளா

கவ

அவைன வண

வைத

ப ைல எ வதா

,

ந வ

மாத தி த

லா '

) அவ க

ைகைய நிைலநி

ெகா

,

அவ கேள!' ' இ

க ,

ேநா

அவ கேள! ' இ

ேக டா . நப (ஸ

பா

,

ப ப

ேக டா . நப (ஸ

. அ மன த , ' இைற ன?' எ

வண

, ெதா

) அவ க

ேபா றா

, ' ஈமா

ந ட

. ' இைற

ைடய வானவ கைள

) உய

அவ

. அ ேபா

அவ கேள!' ஈமா

ைடய ச தி ைப

தா க

கடைமயான ' ஸ கா ' ைத வழ

தா க

ேக டா . அவ க

ன?' எ

இைணைவ காமலி

ேநா ப

வ தி த

ைவ

பதிலள

றா

ம க

தியாக (அைனவ

' எ

) எ எ

) இ

நா

ன?' எ

, அ

த கைள

(மரண தி ந

றி) நட

இைறந ப

அவ

தா

) அவ க

, 'இ

ற உண

, அவ

.)' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸா

'

ஸா கைள

பதிலள

தா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ மன த , ' இைற ேக க, நப (ஸ

அவ கேள! ம

) அவ க

, ' ேக

ேக பவைரவ ட (அதாவ உ ஒ

க ம

ைம நாள

(அ ைம ) ெப

அைடயாள

கள

எ ேபா

ேவெறவ

.காலி அ

வரவ

கிற

ச பவ

(த

கமாக) அறிகிறா

தவ ர ேவ

) யா

இற க ேபாகிேறா (இவ ைறெய

. தா (உ

பைத

நப (ஸ

) அவ க

றினா க

. ம க

லா

ைவ

லா க

கள

உ எ

ைல. அ

.) ப ற

அ த மன த ப எ

ைமய

தி

ப அைழ

ம கள

. (ம

ைம

ைம (நா . அவேன

ளவ ைற

பைத (அவைன தா

லா

தா

31: 34

' (எ

னட

:

தவ ர

வ டேம உ

கமானவ

அ மன தைர

றா

ைல. எ த இட தி அறிவதி

தி

அ ஒ

;

' அ த மன தைர

, நா

கிேற

கள

ன ச பாதி ேபா

எவ

ஓதினா க

ல . ஆய

. ' நி சயமாக, ம

, அவ

கறி தவ

) அ

அட

தியாக) அறிவதி

லா ) ந

வசன ைத நப யவ க

கள

நாைள எ

,)

பண யாத, நி வாணமானவ க

அறிவான

. இ

நா

பாளாய

அைடயாள

) ப றிய அறி

மைழைய இற கிைவ கிறா

அறி தவ

?' எ

சிலவ ைற எ

ெச

வ ஷய ப

(அதாவ

ெப ெற

அத எ

அறியாத ஐ

எ ேபா

) எ ேபா

பவ

கைளவ ட) அதிக

எஜமான ைய

றா

தா

வ ேக க ப

அைடயாள

தைலவ களாக இ நா

ைம (நா

தி

அைழ வர

ெச

வ றா .

வா

ெச

றா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

!' .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

ேக

காணவ

(வானவ ) ஜி

ைல. ப

(அைல) அவ க

வத காக அவ

பாக

5,

அ தியாய

லா

நப (ஸ பற அ

வ தி

65,

, ' மைறவானவ றி ைம (நா

பாக

5,

இைற

த (ஸ

வள

உய

க ேதா

65,

அ தியாய

பா

றிய ராத இ

மா

க ைத

.

திற

ேகா

ெதாட

ெம

ஐ தா ப

(தி

' எ

றிவ

,

) ப றிய அறி

31: 34

)

.

4779

) அவ க

றினா க

உைடய அ

திராத, எ த

றினா க

ேபான)வ ,

தா

எ ேபா

' எ

இைறவசன ைத ஓதினா க

4778

) அவ க

' இ( ேபா அவ கள

தா ' எ

உம (ரலி) அறிவ

வ டேம உ

) அவ க

தா . ம க

' நி சயமாக, ம லா

ன , நப (ஸ

கா

கைள நா

லா ேக

ெசா

'

, 'எ

ல யா க

ராத, எ த மன த க தி

தயா ப

காக எ த

மன தி

தி ைவ தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிேற

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

கிறா

இைத அறிவ ெச

.

த அ

ெகா

எ தைகய இ

அறியமா டா க ெகா

ம ேறா ஃ யா

ஹுைரரா(ரலி), ' ந

த (ந )ெசய க

அவ க

' எ

(ர

னா

அறிவ

ேமா உ

ள '

ப னா

, ' அவ க

கைள

ளர

ைவ க ப வ

ெச

ளன எ

பைத யா

) இைறவசன ைத ஓதி

65,

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ , ' ேம

கிற

. அதி

நப ெமாழியா? (அ

நப ெமாழி இ ள

ர ' (

அ தியாய ) அவ க

'இ

, அ

ைமயாக) வாசி தா க

நப (ஸ

32: 17

வாேற காண ப

' (இ ற ப

5,

) அவ கள ட என

பாக

.'

அறிவ

வ னவ பட, அ

ல தி

பலனாக

காக மைற

(தி

ேக டா க

கள

லாம

தலாக:) அறிவ

) ேவெற

கள

ன?' எ

பாள

தா?)' என (தி

)

.

ஹுைரரா(ரலி) (தி

(

சி) எ

காண ப

32: 17

ைமயான ெசா

கிற

ைல) '

வசன தி ரா ' என(

.

4780

தா ைமமி க அ

லா

, 'எ

ல யா கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேசமி பாக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ த

ேதா

பா

றிய ராத இ க தி

(ெசா

கிைட கவ கிறா ெசய

ெசா

) உ

றி

ெசா

பலனாக

, பற

கைள

அறிவ

, ' அவ க

ளர

ைவ க ப

Qur an தி

ராத, எ த மன த தயா ப

ெச

பாக

5,

இைற

வள க

65,

த (ஸ

இைறந ப

ம கள

மிக ெந

ேள

ெச

ளன எ

.

ளைவ, (அ

ெகா

பைத யா

த (ந ) ப

அறியமா டா க

) இைறவசன ைத ஓதினா க

தமிழி

ைகயாள கமானவ

றினா க

ேதட

I nt r oduct i on

'

, இ த உல ஆேவ

. ந

ம வ

ைமய

ப னா

'

.

4781

) அவ க

ேக

' என

ைர

அ தியாய

எ த ஓ

க ப

எ தைகய இ

Bukhar i (Engl i sh)

மன தி

தி ைவ

ேன) ெசா பமானைவேய ஆ

லிவ

32: 17

ேக க தி க

காக மைற (தி

கா

கைள நா

' எ

கள

அவ க

திராத, எ த

, ' தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

நாேன ணமாக,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந ப

ைகயாள க

அவ கள

ெப றவராவா ' எ ஓதி ெகா ெச எ

வ ைதவ

ந ப

ெச

றா

வைகய னராய

கடைன (அைட காம

)வ

ைகயாள அவ

ெச

அவ க

ய கா பாள

5,

பாக அ

ெச

இ த

ேவ, அ

வசன

65,

அ தியாய

லா

' வள இ

(ெபா

ள ப

கிறவ க

வள

ச , இற

வா சாக , அ பராம

(த ைம னட

பவ

)

' அவ க

! (இற

ல எ

ேபா

ேபா

) ஒ

தவ ர ேவ

வர

) ஆேவ

. நாேன .

4782

நதியா

வைர, நா

ய ப ட (அவ கள

எவராய

கிறவ க

ேப

உம (ரலி) அறிவ

வட

(அவ

தா .

வ கைள அவ கள

லா

) இைறவசன ைத

அவ க ெச

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ைம

த ைத வழி உறவ ன க

- அத

தி க ற) மைனவ ம கைளவ என அ

33: 6

(தி . ஒ

உய ைர வ ட நப தா

தா

ெசா த ' எ

(தி

இைற மக

த ைத

த (ஸ

) ைஸ

ேச

ேத அைழ

33: 5

) அவ களா

)

தைல

.

ஹா ஸா(ரலி) அவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ைஸ

ஹ ம ' (

ஹ மதி

ைஸ ) எ

ேற அைழ

வ ேதா .

5,

பாக அன

திய

33: 23 நா

ைஸ

(உ

தேபா

கிைட கவ

ெகா

மா 'அ

65,

டா க

' எ

லா

வட

ெதாட

(ரலி) வ ஷய தி

தா

அள

(தி

ள ெப றெத

ப ரதிக

ஆ ேற

4784

(ரலி)

றினா

(ரலி) அவ கள அ

ஸா ' எ

ைல. அைத நா

ைஸமா அ

ளன . அவ க

கிேறா .

ஸாப

ைமயாக நட

அ தியாய

நா

காணவ

சில

) வசன , அன

5,

பாக

றினா

ைகயாள கள உ

4783

மாலி (ரலி)

' இைறந ப வா

65,

அ தியாய

இைற

ஆ சி கால தி (33 வ

) அ தியாய தி

த (ஸ

) அவ க

சா (ரலி) அவ கள ட

ைல. இ த

ைஸமாவ

,)

தவ ர ேவ சா சிய ைத

ஒத

ஒ ேக

யா ட தா

வசன ைத நா ேத அ

(ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

என

ைற)

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இைற

த (ஸ

) அவ க

ஆ கினா க

.(அ த வசன

அவ க

லா

வட

டா க

.' (தி

நட

ெகா

பாக

5,

நப (ஸ இைற

த (ஸ

ேச

வ தா க

லிவ

ேவ

டா ' எ

ெத எ

தி

னட

ெதாட

33: 23)

சமமானதாக

ைகயாள கள

திய

ைணவ ய ப

வ டலா

. பற (தி

(அவ க

ளன .

, நப (ஸ

. எ

) அவ க

ெசா

கிேற

மதி ேக

, ' நப ேய! உ

33: 28, 29)

தி எ

. (எ

:

வைர அவசர பட

நப (ஸ

) அவ கைள

ைணவ ய ட

வசன

அைத

நப (ஸ

இர

னட

ைல எ ைடய

மா

றினா க

ெகா

ைடய ெப ேறா

உ தரவ ட ேபாவதி

ப னா

என) உ ைம அள

வ ஷய ைத

ெப ேறா ட

அவ க

தா

தலாக வ ஷய ைத

றினா க என

டேபா

உன

சில

ைமயாக

4785

தா

,) ந உ ப

த வா

க டைளய

' (ஆய ஷாேவ)! நா ெசா

:) ' இைறந ப

அள

) அவ கள

லா

.7 எ

தா

சா சிய தி

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

வாழலா ; அ

ேப

இ தா

65,

அ தியாய ) அவ கள

இர

) அவ க

கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ைமயாக

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றினா க அ

மதி ேக ப

வ ைட

நப (ஸ

65,

அ தியாய

ைவ

' எ

மதி ேக

ெப ேறா அவ க

ைணவ ய ப

: ந

தி இ

ைறய

. பற

லக வா

, வா

கைள வ

ைம

ெசா

அவ க ைகைய

! உ

றினா வ

ப னா தி

, அவ க

: ' (ஆய ஷா!) நா

வைர அவசர படேவ த

ேன.

என) உ ைமயள

அைத

) அவ கைள

வ களாய

ெசா

ட ப டேபா

றினா க

. (எ

ெகா

தைர

(அவ க

வ டலா

க டைளய

ெத

ைடய

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி)

கிேற

நப (ஸ

அவ

நா

4786

ெசா

ெப ேறா ட

நப யவ கள ட

தலாக வ ஷய ைத

வ ஷய ைத

ெதாட பாக எ

லா

) அவ கள

வாழலா ; அ லா

, 'இ

கிேற

த (ஸ

ேச

? நா

) அவ கள

இைற

நா

ேம வ

5,

பாக

. அ ேபா

லிவ

ன ட தா

உன

டா ' எ

ெப ேறா ட றினா க

உ தரவ ட ேபாவதி

, ' நப ேய! உ

, அத

கார ைத

கள

வா

கிேற

, ந

. எ

ைல எ

ைணவ ய ட

ைக க உ யைத . ஆனா

மா

,) ' ந உ

அல

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

(ம

ேம)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

ைவ

அவ

நி சயமாக அ

லா

ந பலைன தயா ஓதினா க அ

வ ைட

இ த ஹத

பாக

5,

அன

(தி ப

ைன

லா

65,

ெசா

உ ஆ

(அ ேநர தி

ள தி

33: 27

ஹா ஸா(ரலி) அவ கள ' (நப ேய!) உ

ேன

வ களானா

33: 28, வசன

ஆ ெப ேறா ட

ைடய . பற

,

காக மக தான

நா

தைர நப (ஸ

எ ம

கைள

ைம

) அவ கள

இதர

ப டன .

பாள

ெதாட

வழியாக

.

4787 தா

) அ

மைற

(ரலி) ம

லவ க

(தி

அவ

ேற ெசய

மாலி (ரலி) அறிவ க

' எ

ைவ

' எ ேபா

உலைக

ெதாட பாக எ

சில அறிவ

அ தியாய

கள

கிேற எ

ளா

, 'இ

' (நப ேய!) ந உ

? நா

ள (இ தைகய) ந

ைவ நா

ேம வ

ைணவ ய

தைர

கள

ெச

. அ ேபா

மதி ேக ப

ைடய

லா

ைவ

) வசன நப (ஸ

ெவள ப ெகா

(நப (ஸ

த க

) அவ கள

) அவ கள

வ ஷய தி

ைணவ யரான) அவ கள

தி நா ய

இ த

அ ைத மகளான) ைஸன

வள

ள ெப ற

.' எ

த வ ஷய ைத

மகனான) ைஸ

. வ

ப யவ கைள (வ

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 கால வைர) ஒ

கி ைவ கலா . ந

கால வைர, ) உ

யாைர வ ெகா

33: 51

அ பா

) வசன

ெபா

26: 36ஆகிய

கள

5,

வசன

ெப

கைள

த ைம ெசா

லி

ெபா

ப றி நா

ெகா

மி

ஒ க

கி ைவ தவ கள ட

ேச

ைல' எ

(தி

ெசா

'ஒ

ேட

ஜ' எ

வ ைன ெசா

,

7: 111

மான) ' அ ஜிஹி' எ

கி ம

ெசா

.

4788

தா

) அவ க

தாேம (ஓ

ஏவ

ல தி

65,

அ தியாய த (ஸ

) உ

ள) '

. (இத

' எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ல தி

ைவ கலா ' எ

பாக

கள

றினா :

ட வசன தி

ப யவ கைள (வ

ெதாட .

(ரலி)

' அவைரவ

க ைவ கலா . ந

கிற கேளா அவ கைள (ம

ளலா . இதனா

(ேம க

ேராஷ

கைளேய ெகாைடயாக வழ

ெகா

ேத

) ெகாைடயாக வழ

. ' (நப ேய! உ

. ேம க

நா ெச

வ த

, 'ஒ

ெப

வாளா?' எ

ைணவ யரான) அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ப யவ கைள (வ

கால வைர) ஒ

கி ைவ கலா . ந

ப யவ கைள (வ

கால வைர, ) உ

கி ைவ தவ கள

ேச

(தி

'உ

நா

ெகா

ைடய இைறவ

5,

கிேற

' எ

' (நப ேய! உ

65,

அ தி க

கள

) இைறவசன ைத அ

லா

லா

க ைவ கலா . ந

இதனா

கிற கேளா அவ கைள (ம உ

யா(ர

ைணவ யரான) அவ கள

கள

இைறவசன

மைனவ ய

நாள

ள ப ட பற ம ெறா

ேன

ற அ

ப ைத வ ைரவாக

அதவ

கி ைவ கலா . ந

கைவ கலா . ந

) ஏ

மி

ைல'

ள யேபா

, நா

தி ெச

வைதேய

.

4789

கால வைர) ஒ வ

(நப யவ கள ட ) ெசா

அ தியாய

ஆதா ப

கிற கேளா அவ கைள (ம

ளலா . இதனா

33: 51

பா

பாக

யாைர வ

க க

மி

ைல' எ

மைனய ட

ப யவ கைள (வ கால வைர)

கி ைவ தவ கள

) உ

, இைற

தா

ப யவ கைள (வ

) அறிவ

) அவ க

ல வ

யாைர ெகா

(தி

த (ஸ ெச

ேச

ப னா

ளலா .

33: 51

கள

, அ நாைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ெகா

நப (ஸ

) அவ கள ட , ' இைற

தா

பமா ேட

இேத ஹத

பாக

5,

எனேவ, தா அ ெசா அ

பாக

ெசா

65,

ேன

5,

?' எ த

ஆய ஷா(ரலி)

ேக ேட

ப ,) ந

ேவ

. அத

அவ கேள! (ேவெறா

' எ

அறிவ

எ த

றா க க ப

றினா . நா

அவ க மைனவ

னட

கைளவ

,

, ' நா காக

மதி ெகா

. ள

.

4790

தா

(த

அவ கேள! த கள

. அ ேபா

கள ட

லவ

ெக டவ

ைணவ யரான) இைற ந ப

ைனயைர ப தா அண ள னா

' எ

காக ேவ

வழியாக

த க

யா

' எ

அ தியாய

, ' இைற

வ க

ெகா

, நா

ேவ

உம (ரலி) அறிவ நா

ன ெசா

ைடய நாைள வ

ேக பதாய வ

மதி ேக பா க

' அத

ப லா

க டைளய

டா

ைகயாள கள

றாய

ேம!' எ

ப தா (ச ட ) ெதாட பான வசன ைத

.

அ தியாய

65,

கி

4791

Visit: www.tamilislam.webs.com

றன .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அன

இைற

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

மண அைழ தா க அம

(பல க

) அவ க

ெகா .ம க

ைற) கா டேபா

நப (ஸ

) உ

(வ

னா க

. ஆனா ட

ேடய

(ெகா

தா க

றா க

. நா

றா க

ேடய

உடேன, உ ெத வ

அவ க

நப (ஸ

) அவ க

என

டா க

. அ ேபா

தா

வ ல

35: 53

கள வ

றா க

(அைழ ப

. நா

றி)

) வசன ைத அ

. நப (ஸ

டா க

. அ ேபா அவ க

(

. அவ க . ஆனா

,

) அவ க அவ க வ

அம

) எ

பா

ேள ெச

மிைடேய திைரைய

லா

' இைறந ப ெதாட

எ நப (ஸ

ல ேபாேன

தம

' எ

ேபா

) அவ கள ட , அவ க

(ெவள ேய) வ

ைழயாத க

ள னா

டா க

ைல. அைத

தா க

, அவ க அ

நப (ஸ

. ம

கவ

. பற

ேட

தயாராய

தி

ேபானா க

ேள ெச

ேத

அத ேபா

ேள ெச

)

ேபசி ெகா

ேபாக

) ம றவ க ல

ெச

, பற

(ஒேரய யாக) எ

(ைஸன (ரலி) அவ கள ட ) ெச ெச

(ரலி) அவ கைள (வலமா வ

, ம க

(ேபசி ) ெகா

ேபசி ) ெகா

) அவ க

) அவ க

அம

ம கைள அவ க

. நப (ஸ

வ டேவ (அவ க

ேப

' ைஸன

டேபா

டா க

தா

.

ைகயாள கேள! நப ய இ த (தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அன

65,

அ தியாய

4792

மாலி (ரலி) அறிவ

தா

ப தா (ச ட ) ெதாட பான இ த இைறவசன ைத ம கள ேலேய அதிகமாக அறி தவ ஜ

நா

தா

ைவ க ப

) அவ கள

த (ஸ

) அவ கள ட

அவ க

(' வலமா' வ (சா ப தி

அம ல

ெச

தன . அ ேபா

கள

) ேபசி ெகா ப

தி

(அைழ ப

மாக இ தா றி)

) வ

உண

தயாராவைத எதி பா த

க கைல

வ டாத க

ஆய அ

காக உ

லா

என) ந

. நி சயமாக உ

, இதைன உ

கள ட

ேவா ச திய ைத

. நப (ஸ

' இைறந ப . அ

வா

மதியள

ேக கா

அைழ க ப

. அ ேபா

ற அவ

) அவ க

) இராத க

ெவ க ப வதி

ல தி ட

. மாறாக, (உண க

பதி நப

ேட

, அ ேபா

ைழ

இ ெசய

. ம க

ெவள ேய

ைகயாள கேள! நப ய

க ப டா

ேபா

ற ெவ க ப

ெகா

(நப ய

. ேபசி ெகா

கள

) அவ க

நப (ஸ

. ம கேளா ேபசி

ைழயாத க அ

ணாக அ

ம கைள அைழ தா க

தா க

லா

(அ

ெச

தா க

தா க

ைணவ யாரான) ைஸன மண ெப

தயா

ேட அம

நட

தயா ; வா

கான) உணைவ

வர இ

. (நப (ஸ

(ரலி) இைற

. சா ப

ஆ வமா

ேவதைன அள

கிறா . ஆனா

ைல. நப ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிற

, ைணவ ய ட

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந

ஏேத

னாலி

ள னா

ெபா

ேக

அன

(ரலி) அறிவ

தா

) அவ க

ெரா

வ ஒ

65,

அ தியாய

(ரலி) அவ க

உண

(தி

இைற சி

வா க

. அவ க வ

ைல எ

அவ கேள! நா 'உ

ேப

ற ப அைல

பா க

. உ ப

நா .

, திைர

டா க

வா க வா க

! எ

அைற கள

றா க வ

.

, ம ெறா . பற

, ' இைற

ேற

. அவ க

. நப (ஸ

) அவ க

,

)

' வ டாேர! அ லா

)

ட தா

. (வ

டா க அ

. ஒ

. பற

. (வலமா வ

. இன அைழ பத

ைல' எ

ெச ம

, ைஸன

கினா க

ப ப ேட

ேட இ (உ

தாக அள

ம கைள அைழ ேத வ

ெச

லா

இன ஒ

ேபசி ெகா கி

. ேபா

வைர நா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள வர

றா

) வசன ைத எ

ெதாட

ற ப

பா க

அைழ பத

உணைவ எ

. ம க

தா ப திய உறைவ

வா க

33: 53

ெம

4793

காக, ம கைள அைழ பத

ட தா

) ேக கேவ

திைர ேபாட ப ட

5,

' எ

. இைதய

பாக

நப (ஸ

ைள (அவசிய ப

சா தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸலா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க

ைண

அைல

!)' எ

ஸலா , வர

சா தி

டாக

ைண

? பார க

(மணவா

)

அைனவ

லா

லா

டாக

!) த

(அ

றினா க

றினா க

லா

. பற

அைறகைள

ேத

. ஆய ஷா(ரலி), ' வ

(த

கள

கள

, நப (ஸ

( திய)

) அவ க

வழ

ெசா

ெசா

) ெசா

ல, அவ க

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ேபா

ேற, (

கம

) ெசா

ல, அவ க

ஆய ஷா(ரலி)

றினா க

ைஸன (ரலி) அவ கள ட ) தி தன . நப (ஸ

உைடயவ களா

ெசா

லாம

ெத வ தி

. அ த

ேதனா?' அ

வ ல

ைல. (இைத

ப வ தா க

. எனேவ, (அவ கைள அ

ெவள ேயறிவ

, ' (ம றவ ேக ட உட

. அவ க

நப (ஸ

றிய

ேபா

) அவ க

(

ேற (ப ரதி மண

அ த

ெப

ேப

) அவ கேளா அதிக ெவ க( பாவ)

, ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

ற ப டா க ெத யவ

தா க

. பற

ப வர, அ ேபா

ேபசி ெகா

!)' எ

ைணவ ய

கம

)

ஆய ஷா(ரலி) அவ க

ேற, (

, மணவா

ெச

ேபா

கம

லா

ைணவ யாைர எ ப

ேபாக

ைறய ேநா கி நட தப டா க

ல ) ெத வ ) நப (ஸ

காைல வாச

சீ கிர

(ைஸனப ம ெறா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

அவ க

க ப டதா?' எ

) அவ க ப ய

' நா

(ம

ைற

என அைற

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெவள ேய ெதா அ

ைவ தேபா

கவ

டா க

ள ெப ற

, என

. (அ ேபா

தம

தா

மிைடேய திைரைய

) ப தா (ச ட ) ெதாட பான இைறவசன

.

பாக

5,

அன

(ரலி) அறிவ

65,

அ தியாய

இைற

த (ஸ

அவ க

4794

தா

) அவ க

(த

ைணவ யா ) ைஸன

தா ப திய உறைவ

ெகா

தா க

. ம க

ெகா

தா க

. பற

ெதாட

ெரா

கியேபா

ைணவ யா

வழ கமாக

தா

வ தைத

இைறந ப

ைகயாள க

ைடய அ

அவ க

சலா

ைணவ ய அவ க இ

ல தி

,

(

கம

நப (ஸ

காக

ப ரா தி

ெச

) ெசா

தா க

. அ

வைர

ெச

றா க

. அ

லா

(ப ரதி

ப ரா கம

ேப அவ க

நாள ) ெச

தைன

) ெசா

ேபசி ெகா வ

நப (ஸ

ைணவ யரான) (அ

காக

)

ெதாட

(த

லி ) அவ க

றா க தா க

லி,

. (ைஸன (ரலி) அவ கள

, இர

(ரலி)

நிர ப உ

அைறக

சலா தா க

ப வ தேபா

பா

ேபா

லி, அவ க

) அவ க தைன

வய

தா ப திய ைத

ைனய

' வலமா' (மணவ

, இைற சி

காைலய

த, (த பைத

தி த

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப வ

லி

. .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

ெச

றைத

பா

தேபா

ெவள ேய ெச

ெத வ

ேதன

ெத வ

க ப டதா?' எ

நப (ஸ ய

) அவ க

இ த ஹத

பாக

அன

5,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ப தா அண வ அவ கள அவ க

65,

றா க

.

) அவ க யா

)

ைல. (இைதயறி த) உடேன, ெதா

ெதாட கவ

டா க

ெச

. அ ேபா

தா

.

ேத ேவெறா

அறிவ

பாள

ெதாட

.

4795

தா

ச டமா க ப ட ப

அவ க , உம

யா இ

னா

தா ப

, (உயரமான) கன த ச ர

அவ கைள அ ேபா

ள ெப ற

(ரலி) அவ கள டமி க ப

தி ேவ

, (அவ கைள

மிைடேய திைரைய

ைணவ யாரான) ச

அறி தவ க

ெச

ெத யவ

ெச

தம

அறிவ

(இ

என

ப தா ெதாட பான இைறவசன வழியாக

டதாக ' நாேன நப (ஸ

' அவ க

ற) என க

, ேவகமாக (ெவள ேய) ெச

, த

ேதைவ காக ேவ

(நப (ஸ

ஸ ஆ(ரலி) ெவள ேய ெச

ைடய ெப

மண யாக இ

தா க

(அைடயாள ) ெத யாமலி க தா (ரலி) பா

றா க

'ச

. அவ கைள

கா தாேவ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

) .

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ந

லா க

வ (யா

வ தி

கிற க

தி

பவ

தி ெகா

டா க

அ ேபா ஒ

மதாைணயாக, ந எ

அைடயாள பா

றினா க

' எ

' வஹ' (ேவத ெவள பா ந க ப ட அவ க

றினா க

5,

ேற

) அவ க

கர தி

.

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா(ரலி) உடேன அ வ

த னட

. அ ேபா

லா

. பற

கர தி

இர

கி

உண ஒ

அவ கேள! நா இ

ைல.

வாெற

, நப (ஸ

லா

) அவ க

அ ப ேய இ

நப (ஸ க

) அவ க அ

; அைத

'ந

மதி க ப

உ ள

'

16 65,

4796

தா

ப தா ெதாட பான வசன

ெப ற ப ற

, எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வத

.

ேதைவ

அ நிைல அவ கைளவ

ைல. அ ேபா

லலா

ெத யாமலி ெவள ேய

, ' இைற

தா

) எ ப

. உம (ரலி) எ

) அறிவ

வ டவ

எ . ச

அவ கள

ேதைவ காக ெவள ேய ெச

பாக

. எ

(கீ ேழ) ைவ

த (ஸ

றினா க

றினா க

. அவ கள

தா(ரலி) வ

றி காக ெவள ேய ெச

யா

!' எ

. இைற தா க

ெத கிற வைகய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

ஸி

சேகாதர

அவ கள ட அ

நா

மதி தரமா ேட

அஃ லஹி என

'உ

(பா . நா

ற) ஆ

(அஃ லஹு சேகாதர (இத இதனா

தா . உ

அறிவ தா

நப (ஸ அ

ல . அ

ேட

சேகாதர

அ எ

' எ

! ஏென

வல கர

பாளரான) உ வா(ர

றா

ணாக )

ஆய ஷா(ரலி), ' ப ற ப னா

யவ ,

}

மைனவ தா

வ தா க ' எ

. நா

,

னட

ஸி

' எ

) அவ க

ைல?' எ

யவ

}

அ த (அ

மைனவ தாேன என

) அவ க

, அவ

. நப (ஸ

மதி தரவ பா

லேவ? மாறாக, அ நப (ஸ

ேற

அவ கேள! என

மதி ெகா

ஸி

னட

)

நா

மதி ேக காத வைர அவ

ந ஏ

. அத

, ' நப (ஸ

பா

சேகாதரான ' அஃ ல

கள ட

, என

) அவ க

ஸி

. அ ேபா

ேள வர அவ

. ஏெனன அ

மதி ேக டா . த

ேக ேட

) அ

ேட

, ' இைற

னா !' எ

}

றிவ

) த ைதய

ேக டா க அ

' எ

மதி தரமா ேட

மதி ேக டா க

ெபறாதவைர உ

அவ கேள! அ

வர) அ அ

' (ரலி) அ

மதி ேக

யவ . அ ேபா

}

(வ நா

' அஃ ல

சேகாதரரான அ

பா

' இைற

பா

, ' அவ

(பா றினா க

) த ைதய .

றினா : (ஏ ப

ெந

கிய உற

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

) யாைர


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 மண பத

தைட வ தி கிற கேளா, அவ கைள மண க

தைடவ தி

5,

பாக கஅ

' எ

65,

உ ரா(ரலி) அறிவ

ன எ

எ ப ?' எ ஹ மதி

ேக க ப ட , வ அலா ஆலி

இ ராஹம, இ அலா ஆலி மஜ ' எ

5,

ஸய

நா

பைத நா

ன க ஹம ஹ மதி

ெசா

65,

அ தியாய அ

, ' இைற

(ரலி) த

.

தா த

அவ கேள! த

அறிேவா . (த

. அத

அவ க

ஹ மதி மஜ . அ

, கமா பார க

கள

கள

, 'அ

கமா ஸ

ம ம

' சலா '

) ' ஸலவா '

லாஹு ம ஸ

லாஹு ம பா

தா க

லிஅலா

ைல த அலா ஆலி அலா

த அலா ஆலி இ ராஹம இ

!' என பதிலள

உறவ னா

4797

) அவ கள ட , ' இைற

றா

பாக

வா க

அ தியாய

நப (ஸ எ

பா

ஹ மதி ன க ஹம

.

4798 றினா

அவ கேள! இ

(த

கள

) சலா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (ெதா

ைகய

ஆனா

, உ

அத

அவ க

கமா ஸ ஆலி எ

ஓத ப கள

நா

, 'அ

யா '

இதைன நா

' ஸலவா ' ெசா

லாஹு ம ஸ

லி அலா

ஹ மதி

ம ேறா

கமா பார

அறிவ

அவ கள . . . யஸ

காண ப

கிற

அலா

ேக ேடா .

அ தி க வ ர

ஹ மதி ெசா

லி க

வ அலா க

'

த அலா அல இ ராஹம' (இ ராஹ ப

ச ைத வழ

கியைத ேபா

(அைல)

) எ

. ஹா (ர

) அவ கள

அறிவ

(ப

மா

)

:

ைல த அலா இ ராஹம, வ பா

ஹ மதி

5,

எ ப ?' எ

த அலா இ ராஹம' எ

, ' கமா பார

ப தா கிற

ெசா

அறிேவா .)

.

காண ப

' கமா ஸ

ஹ மதி

ைல த அலா ஆலி இ ராஹம வ பா

றா க

பாக

' அ தஹி

, கமா பார !' எ

அ தியாய

அலா

ஹ மதி

வஆலி

த அலா இ ராஹம வ அலா ஆலி இ ராஹம' (எ

இைற

த (ஸ

65,

4799

) அவ க

றினா க

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

இைற

த (ஸ

) அவ க

ஸா(அைல) அவ க ப ைறபா அ

லி

லா வ

பாக

5,

இைற

லா

லா

ஓைசைய பதி (அ எ அத

அ த

வன

.) ப

. '

ஸாைவ

ெசா

லா

நி

தா ' எ

தா

(தி

. அவ

.

றினா க

'

த மான த

சிற

ேக பா க

ன , அவ கள

. அ ேபா இதய

டா

, வானவ க

கைள அ

க டைளைய, ) பாைற ேம

ெந

அவ க

றி கிற

தவ களாக

(வானவ க

கிறா க

பைத அ

தா க . அவ க

4800

) அவ க

பண

ேபா

தியவரா

வ ஷய ைத வான தி

ளகிறா க லா

ஆ வ டாத க

அைத தா

65,

த (ஸ

ெபா

'

பவ களாக இ

ைமயானவ

) இைறவசன

அ தியாய

ெவ க ப ந

ணய

இைற க டைள (அ

ேபா

அவ

வட

33: 69

அதிக

தியவ கைள

றினா க

ெகா

கிலிைய அ

பதா

. எ

வானவ க

கள லி

கமான வானவ கள ட ) ' ந

வா க

பதி அக ற ப

இைறவ

ன ெசா

ேபா னா

.

வ னவ ேயா ட , ' (ந

இைறவ

ன) உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம(யான

?'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க டைள)ைய

ெசா

னா

- அவ

உய

உடேன அ த உைரயாடைல ஒ ஒ

ேக பவ க

ெசவ ேய

இைத

கி

னா க

ஆக,

, பற

ன ய காரன

.

சில ேநர

கள

(

அவ அ

(ர

தம

), த

வ .

வர

)

ெகா

ைற அ

கைள

சா

கி) வ ள கி

கள

தவ ட ) ேச

கைள(

கல

ம கள ைடேய) இ

னறிவ

றிகார

தவ ட

ம கள ட ) ேப கிறா ன நாள

பாக) ெசா

லிவ

ெத வ றைட

னவா கவ

பத

பாகேவ ) வ

.

ேப அ த வா

ேச கிற . அ ேபா நட

திய

ேபா

(க

. (இ ேபா

, இ

நாவ

றைடவத

வைர அ

பவ ட

பவன

வாைல ெச

வாைல ெச

தன

கீ ேழய றிெசா

ேக டவைர ) த

மிய

(

ந மிட

வா

அ த உைரயாடைல

உைரயாடைல (அ ெபா

ஃ யா

அ த உைரயாடைல அ

சில ேநர வராக

ேமேல இ

(ஒ

ேக டவ

பவ ட

தலி

பாள )

கா

(ேக டவ ) கிறா க

' எ

(அவ கள டமி

.

தலி

கீ ேழய

ம றவ

(அறிவ

கிைடேய ப

கா

; ெப யவ

றன .

ேபா

அவ

தவ

ேக பவ க

.) அவ

அத

இைத ேக

ெமன அவ

ைலயா?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

றிகார )

ேபச ப

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ ேபா

வான திலி

ெசா

) அவ

என அ

ைம ெசா

லிவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5,

அ பா

ெசவ ேய க ப ட அ த வா

நா

65,

அ தியாய நப (ஸ

) அவ க

திர

ேக டன . நப (ஸ தா க வ

' ஸஃபா' மைல

, 'உ

அறிவ

தா

' நா

க னமான (நரக) ேவதைன வ

ெச

பவனாேவ

டாக

ேக டா எ

' எ

. இைத . உடேன அ

(தி

றினா க ெசா லா

111: 1

றி

ல தா , 'அ வ

.உடேன அவ கைள ேநா கி

ன (ேந

ைன ந

அவ க உ

)?' எ

ள னா

) அவ க

ைக நாச

ேக) ஒ ைகக

கைள

வ களா?' எ

. நப (ஸ

கைள எ ச

இர

) வசன ைத அ

லஹ , ' உன

கைள (இ

லஹப

றினா க

. உடேன அ எ

ஏறி, ' யா ஸபாஹா!'

, காைலய ேலா, மைனவ ய ேலா உ

. 'ஆ

ேவா )' எ

றினா க

, ' எதி க

நா

றி

!' ) எ

ேக டா க

(ந

(

வா .

4801

) அவ க

கிறா க

ைதய னா

த ப

தா

(' உதவ ! உதவ ! அதிகாைல ஆப ைற

தா .

(ரலி) அறிவ

டதாக

னாயா?' எ நாசமாக

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

..'

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ

த ய

, '

ெகா

(இைற)வன றி கிற

5,

றிேன ) ய

. நா

றினா க

அ தியாய

நா

, நப (ஸ

65,

லா

) அவ க

, 'அ

(ச தா) ெச ஓ

ள வாசலி

உம

ெத

ைடய

அ ஷ{

வத காக

ெச

ேத மா,

ேம

(இைறவன கிற

.

இட ைத ேநா கி ேபரறி

(தி

எ அவ

லைம மி கவ

' எ

) மைறகிற

நிைலெகா

. இ

நி ணயமா

த (ரலி) அறிவ

) அவ க

, 'அ

. நப (ஸ

, தா

கிற

' எ

ெகா

(ெச

கீ ேழ சிரவண க

ெச

தா

நப (ஸ

ேக டா க

' எ

இைத தா

நா

, '

த ேர?' எ

அ யாசன தி

பாக

ேநர தி

அவ க

அறிவா க

ெச

4802

◌ஃ ◌ஃபா (ரலி) அறிவ

மைற

அ ேபா

65,

அ தியாய

36: 38

ெகா

டவ

மான

) இைறவசன

.

4803

தா

) அவ கள ட , ' கிற

' எ

ய (தி

, தா ஆ

நிைலெகா

36: 38

இட ைத ேநா கி ) வசன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதாட பாக

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேக ேட

. நப (ஸ

அ யாசன தி

5,

பாக அ

65,

தகா

பாக

5,

இைற ஒ

என அ

Qur an

' எ

றினா க

65,

இைறவன

.

தா

) இ த (ஸ

ம தாைவவ ட ) அவ க

சிற தவ

றினா க

என

.

4805

) அவ க

றினா க

ம தாைவவ ட ெசா

மிட

4804

இைற

த (ஸ

ெபா

நிைல ெகா

(ரலி) அறிவ

' எ

அ தியாய

கிறவ

, ' அத

த ைம (இைற

வாதி

' நா

கீ ேழ உ

அ தியாய

லா

' எவ

) அவ க

லிவ

'

சிற தவ ' எ

(எ

ைன

றி

)

டா .

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா .

Bukhar i (Engl i sh)

தமிழி

ேதட

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

5,

பாக அ

வா

நா

வள க

ைர

அ தியாய

65,

ஜாஹி (ர

அவ க

(இ

தா

றி

பாக அ நா

வ னா

வசன ைத பதிலாக (ஓத

வா

ப றி வ

அ தியாய

65,

ஜாஹி (ர

(வசன )

றி

. அவ க

, 'இ

ள (ஓத அ பா

அத

ெச

. இ

..' எ

அ பா

(ஸா

ய)

(ரலி)

னா , ' (நப ேய!) . அவ கள

ற (தி

06: 90

)

(ரலி) இ த வசன தி

வழ க .

4807 ைஷபான(ர

)

றினா

) அவ கள ட , ' ஸா ' அ தியாய தி ேக ேட

அவ கள ட , ' தா

தா

ேந வழி கா ட ப டவ க

றினா க

ய) ச தா ெச

5,

ேக ேட

) ேக க ப டேபா

லா

வழிய ைனேய ந

) அறிவ

) அவ கள ட , ' ஸா ' அ தியாய தி

ச தா (வசன ) ெதாட பாக அவ கள ட

4806 ைஷபான(ர

. அத

அவ க

அ தியாய தி

, ' நா

) ச தா ெச

ய) ச தா

(ஓத அ பா வத

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி) ன ஆதார


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 உ

?' எ

வழி ேதா தா

வசன

வ னா

மா

தா

'வய

ய ஆ

(தி (ெபா ெபா

' எ

ெபா

38: 16

வாக) ' ஏ

' எ

யேவ ல தி

ஆகிய)

, ' எவைர ேதா

வராவா . எனேவ, (நப

த (ஸ

) அவ க

) எ

பதிலள

ள) ' உஜா ' எ

(' ஸா ' தா க ெசா

ல தி

. ஆனா

, இ

ள) ' அ

கி

' ந ெசய

' எ கள

ெசா பதிேவ

.

ஜாஹி (ர (தி ' ஆணவ

)

றினா :

38: 2

ெகா

டவ க

வசன தி ' எ

.

.

வசன தி ெபா

ப றி) இைற

வசன தி

. பற

க டைளய ட ப

(அைல) அவ க ப

வழிய ைனேய

06: 84-90

ைடய

கி, ' (நப ேய!) அவ க

. அவ கள

ேக டா க

) அவ க

றி காக) ச தா ெச

38: 5

(தி

ைலயா? எ

, இ ராஹ ெதாட

(தி

நப (ஸ தா

' எ

...' எ

(அைல) அவ கைள

அ தியாய தி

னா , ' ேம

ைலமா

ஓதவ க

அ தைகயவ கள

ேந வழிகா ட ப டவ க

கைள ந

. அத

கேள தா

லா

ேக ேட

ல தி ெபா

ள) ' இ

ஸ ' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

' எ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 38: 7

(தி ச

(ேவ

தாய ) எ

(இேத வசன தி ெபா

வாய

(தி

38: 11

ைற

யைர

(தி

38: 13

(அ த

சி க (தி

ள) ' அ ச

மி

தாய ைத

ள) ' இ திலா ' எ

ெச வ

ஆ ரா'

றி கிற

ெசா

38: 15

ெசா

.

' ெபா

' எ

38: 16

யா' (நா

றி கிற

பா ' எ

ெசா

.

ள) ' ஜு

ல தி

ள) ' உலாய க

ைதய தைல

' (பைடய ன ) எ

ைறய னைர

ல தி

பா

) தி

வசன தி ப காச

ல தி ெச

வசன தி

அ றி

ஸா ' .

ள) ' ◌ஃபவா ' (தாமதி த ' எ

ெபா

.

ள) ' இ த கஃ னாஹு ெகா

தவ களாக) அவ கைள நா

38: 52

ல தி

வசன தி

அவ கைள

: (தா

ள) ' அ

.

வசன தி

' (உலகி

தாவ

ல தி வழிகைள

வசன தி றி கிற

ட தின ) எ ஆ

வசன தி

ெசா

(தி

ைற

,

ல தி

38: 10

வான தி

ெசா

ல தி

.

(தி

(தி

வசன தி

ல தி

ேதாமா? எ

அறி தி

பத

ேதாமா?

ள) ' அ ரா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

)

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' வயெதா தவ க இ

அ பா

' வண க வழிபா 'அ

லா

பாக

5,

நப (ஸ ர தி ெர

வ வ

எவ (தி ேவ ர

ைவ க வ கிைட க

38: 35)

ஆ த இ

)

உபாதா(ர

' எ

ெசா

அ ஸா ' எ

த சி தைன' எ

- எ

ெபா

ெசா .

ெதா

: ைகைய (இைடய

ேறா, இைத

ேபா

ச திைய வழ

கா

வைர இ த

ப ேன யாத ஓ

நிைன

, 'அ

றினா க

என

அைத

ள 'அ

4808

நா

லா

ல தி

' எ

ேந றிர நி

காைலய அைத

65,

(ஒ

வசன தி

வ ஷய தி

அ தியாய

ஜி

.

ெசயலா ற

) அவ க

- அத

ெபா றினா :

38: 45

(தி

' எ

(ரலி)

. அ ேபா

ற வா

கினா

. ந

சேகாதர

பத காக

ைதையேயா க

கள

' இைறவா! என

ைலமா

றினா க

அைனவ

ள வாசலி

ஆ சியதிகார ைத என

வ த

)

ந வழ

றி

ேவ வாயாக'

(அைல) அவ க

ெச

.

) அவ கள

அறிவ

' எனேவ, அைத நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வர


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

என அ

5,

பாக

ேட

' எ

ம க

லா

லா

ேவ ந

ேகாரவ ஒ

றி ைற கால

றி

'அ பா

ைல. ேம அ

லா

லா தி

தினா க

(இ த

ெசா

! ஏெனன

லலாதைத

மா

மா

ெசா

,

தா

லி) பாவைனெச

றி வ

) அைழ தா க

)' எ

மாகிய

லி எைத

. ஆனா

ேவா

ளா

ேபசிவ

): இைற

) அவ க

ெத யா

கள ட

மிட தி

ேறா . அவ க

ைடேயா

) அவ க

ேக

நப (ஸ

(என

லவ

இத காக உ

தா எ

ெச

! அறியாதவ ,

கறி தவ

. வ

கிேற

(வ

. அ ேபா

த (ஸ

இேதா (

நா

ப றி

ேவ ந

ப டதா க: நா

' எ

யைர இ தா

(ரலி) அவ கள ட

' எ

, நா

38: 86)

ஆ உ

தா

, ' (நப ேய!)

(தி

) அறிவ

கறி தவ

.

4809

அறிவ

லா

ைற அறி தவ , அைத

அறியாதைத ெசா

ெப தா .

அ தஉ(ர

' ம கேள! ஒ 'அ

65,

அ தியாய இ

நா

இட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

)

. ைகைய

) அவ க

, அவ க

அதி

' இைறவா! (இவ கைள

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

த உ

நப (ஸ

) அவ க

அவ க (ப

கால

என

த ) ஒ ஃ

ப ரா

ேம

நாைள ந

ெக

(க

தி

ய , 'எ

க . (தி

ந கிவ

; நி சயமாக நா

(தி

' (ஆனா

, அ ேநர தி

நி சயமாக (ந

சைட கா

(உ

, (ப

) ேதா

!'

. அ

ச தி

கைள

) ஒ

உதவ ெச

ேகார உ

டா க

.

தம

பா . ைக வான திலி

. மன த கைள அ ஆ

இைறவேன! எ க

இவ க

வா

அவ கள

. அ ேபா

த ) ஒ ஃ (அைல) ேபா

றா

, (ப ராண கள

ைகைய தா

தினா க

ெகதிராக என

: (நப ேய!) ெதள வானெதா

எதி பா

ைற

. எ த அளவ

ப ண ைத

ேவதைனயா உடேன

இவ க

பசிய னா றினா

கைள

தா

த உ

. எனேவ, அவ கைள

மிைடேய

லா

ெகா

கால

தி

நிலவ ய) ஆ

கைள

அழி

, க

(ப

) அவ க

வான தி அ

தி தா க

ய னா

அதி

' இைறவா! (இவ கைள

நிைற த) ஆ

அைன ைத ப

(அைல) அவ க

ைன) வ

ெகா

. அ

44: 10, 11) கைளவ

ேவதைனைய

வாசி கிேறா ' எ

ேவ

ன .

44: 12) ) அவ க

ைடய) ெவள பைடயான

ண த

சி எ

வா

அவ கள ட

பயனள

?

வ ேத இ

கிறா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 என

, அவ க

பய

ெம

அவைர

க ப ட ஒ

யாகேவ (ந

ற கண த

ெம

) ந கிைவ ேதா . (என

.' (தி

) அவ கள

ேவ

(நப (ஸ ஆனா

, ம

அக ற ப ட

தி

பவ

ைம நா டா க

(க

ைமயாக ) ப

லா

தலா

கிேய த

பாக

5,

அ பா

தா

இைணைவ பவ கள

) சிறி

, (பாவ

ெச

யேவ)

அவ கைளவ

லா

அக

.)

) அக ற படவா ேபாகிற இைறம

அவ கைள ப

ப ேபா

? ஆக,

ேக ேபா

.

:

ேவா . (தி

(ரலி)

, ) நி சயமாக ந

அவ க

. எனேவ, அ

அ தியாய

றின . ேவதைனைய (இ

ேவதைன (அவ கைளவ

மி க பலமாக அவ கைள நா பழிவா

) அ

44: 13-15)

. பற

றினா

ப றி, ' இவ ) எவராேலா

ைப திய கார தா ' எ தி

(கால தி கிற க

(அவைர

65,

அ நாள ஆ

நி சயமாக (அவ கள ட )

44: 16)

4810

றினா சில , நிைய

ெகாைலகைள

தன ; வ பசார

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அதிகமாக

ெச

தி

, ந

(இ

லாமிய) மா

பாவ (ந

தன . (ஒ

றிவ

) அவ க

கிற (ேபாதைன

ப கார

றாய

நா

தலிய)ைவ

தியாக ந

ஏேத

ேம)' எ

டா என ந

றின . அ ேபா

அ யா களான) அவ க

அைழ பதி

, (ெகாைல ெச

ெச

ள எ த உய ைர

வ பசார அ

ைல. ேம

ெச

ள ெப ற

வதி

அவந ப அ

பாக அ ஒத

5,

ட எ

க உ

ெத

வ ைத

ஆ க

ெகாைல

25: 68

: வர லா

(தி

) எ

தா

ைமயான லா

தைட

வதி

ைல; ேம

) வசன

மறி தம வ

கிற

ட ெத வ

மான

டா

39: 53

தாேம ைணய ) வசன

.

65,

அ தியாய

லா

..' எ

அைழ

, ' (ர

அ யா கேள! அ

ளாத க

றி அவ க

(தி

) அவ கள ட

ேவெற த ய

, ' (நப ேய!)

ெகா

ைக ெகா

ள ெப ற

ைல...' எ

. ேம

அநதிய ைழ

ைறய

லைவேய! நா

லா

ஹ ம (ஸ

அறிஞ கள

ம ஒ

4811 (ரலி) அறிவ

இைற

தா

த (ஸ

) அவ கள ட

, '

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஹ மேத!


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

, வான

பைட ப ன

கைள ஒ

ள) அரச

ேடா ' எ

ைத உ

சி

தா க

வா

கைள ஒ வர

' எ

, ' அவ க க

39: 67

பாக

5,

இைற டாவ

எ காள

பவ கள

நா

அ யாசன ைத

லா

தப

(நி

ெத ய ேமா,

ைக

ட ப

றினா க

; எ

(தி

' ைச ெதள

, (

ஆளாக இ

ேக இ ெகா

ேப

ேப

. அ

) இ

, ) தைலைய

. அ ேபா

னா பா க

. அவ க

4813

த அ

ப க

.

ஊத ப ட ப தா

அவ

தவ

ரா தி

அ த அறிஞ

மதி க ேவ

; உய

, இதர

லான த

கைடவா

வா

மி

ேவத

) அவ க

, த

ைவ எ

யவ

) அவ க

ஸா(அைல) அவ க

கள

ைடய வல கர தி

) வசன ைத ஓதினா க

த (ஸ

(எ

வ த தி

வர

, ' நாேன (ஏகாதிப திய

ேக ட நப (ஸ

அவ

65,

ைம நாள

அவ

அ தியாய

ெகா

என நா

ைல. ம

இைணைவ பவ றிலி

இர

வா

ைமெயன ஆேமாதி . பற

மிகைள ஒ

,

ைவ

றினா . இைத

. வான

உய

ெசா

மதி கவ

வர

நா

இைறவன . (

எ காள

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஊத ப ட ேபாேத அ

இர

வ தா க என அ

)?' எ

நப (ஸ

என

◌ஃத வா

) அவ க ' எ

ப க

பதி

' (இத

அ ந

ப க

' நா றிவ ஆனா

, ' மாத

வல

என அ

) அறிவ

ெகா

தா க

) நா . ந

வல

கிேற

ைடய (

தா கள

தா

க த

கள

ெகா

ெகா

, 'ஆ கிேற

றினா . அவ கள

' எ

கிேற

, என ேக இ

ேவ

(ம ப

ேக டன . ' எ

ேக டன .

பதி

.

றினா க அ

றி

ஹுைரரா(ரலி),

ெத யா

) ம கி திய லி

நா பதா?' எ

ேக டன . அ ேபா

(இைட ப ட கால )

நா பதா?' எ

வல

ப க

. (ஏெனன லா உ

ம திய

ஹுைரரா(ரலி)

நா பதா?' எ

, ' மன தன அவ

(ர

எ காள தி

வைதவ

ஹுைரரா(ரலி), ' நா

4814

ஹுைரரா அவ கேள! நா

ஹுைரரா(ரலி) பதிலள

னா

தானா (அ நிைல

.

ஸ மா

, ' அ த இர

ெசா

தா .

றினா க

, 'அ

) இேத நிைலய

ஊத ப டத ெத யா

65,

அ தியாய

சாலி

நா ப

எ காள

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5,

பாக

ைசயாகாம

டாவ

) உ

ேபா வா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)' எ வ எ

. ப


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (அ

வள

)

ன ைய

தவ ர! அைத ைவ ேத பைட ப ன

நாள

) பைட க ப

' எ

பாக

5,

65,

அ தியாய

ஸ¤ைப (ர

உ வா இ நா

லா

' இைணைவ பவ க எ

ெவ

(ப

(ஹி

என மா ப

)

திய

அ ேபா இ அ

வ லா

ெகா

4815

)

றினா

இ ன ஆ

நப (ஸ

!' எ

றினா க

: (ஒ

நா

, இைற தி

(ரலி)

கிற க

' எ

) நப (ஸ

னா

ெசா

? அவேரா உ

. அத

ைம

, அவ

, த

பவ ண ைய

ைமயாக ெநறி தா ப

,) ' எ

இைறவ

மன தைர ந

சா ப லி

வளாக தி ஐ

ைடய ேதாைள

பத காகவா ஒ

ைடய இைறவன

அப

ப ) க

னா

கஅபாவ

ேதாைள

திண

ைமயான

, உ பா இ

தவ டாம

கிறா

) அவ க

) அவ கள

கி (

, (நப யவ கைள தா

ேக ேட தேபா

த (ஸ

ேபா

(ரலி) அவ கள ட , இைழ த மிக

ெகா

(ம

.

) அவ க க

) ெதா

க அ

அறிவ

ேனா கி வ அவ கள

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க கள ட

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெதள வான சா ேக டா க

5,

பாக (ஒ

ைற) '

இ ைற

அவ கள

ல ைத

ெகா

சிலவ ைற ம

அைன ைத உ

' அ

ேச

த இர

லா

அவ

' ஸகீ ஃ '

கார

ேக

' எ

தேபா அள

வ , ' (ந

பதிலள ேக வா

) உ எ

கிறா

வ ஒ

கா

பைத அ

சி

ைடய ேப

கள

)

தா

,

பதானா றினா . அ ேபா

ேச

ம றவ ட

தா . ம ெறா

' எ

த இர

மாக) ஒ

ெகா

ேச ல ைத

' (ஆக

ெகா

ேக க தாேன ெச

சா சிய

ைற

அவ கள

உறவ னரான

ல ைத

,

தன . அ ேபா

ேக கிறா

ைணவ ய

ேப

சிலவ ைற அவ

ெகதிராக

ேக டா . அவ கள

கள

உற

) இ

அவ

ைடய ேப

' (உலகி

தா

அவ கள

மைனவ மா கள

கிற களா?' எ

'ந

த ஒ

ைடய ேப ைச அ

40: 28)

4816

ேச

(அம

'ந

கிறா ' (தி

(ரலி) அறிவ

ைற

,

வ தி

ல ைத

65,

அ தியாய

லா

ேப

ெகா

.

ஸகீ ஃ

கைள

ட (

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேதா ற

கள லி

க )


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தவ

ெகா

(தி

5,

பாக அ

41: 22)

' அ

ஓ ட தி இதய

ேபசினா ஒ

லா

(

க ற

ேக பதி

, ' (உலகி கள லி

த க

கள

அவ

ெச க

சா சிய

ெகா

வா

வ , ' நா

.

ேப வைத

ேக டா . . நா

தா . (அவ கள

' எ

' (ஆக

நிைறய இ

ேக பாெனன

இரகசியமாக ) இ

நா

இரகசியமாக

றினா . அ ேபா

தேபா அள

பவ களாக ந

ஸகீ ஃப ய ஒ

ேக கிறா

அவ

ய ெகா

கிற களா?' எ

ேப

. அவ கள

பதிலள

ேபா

ைற

வய

ைல' எ

ெகதிராக ) தவ

ேபசினா

ேக க தா ந

தா

ைற

' இ

ச தமாக

அவ உ

கி

ைறவாக இ

ச தமி

ேபா

ேதா

) அ

இ த வசன

.

ன . அவ கள

வ , ' நா

ைல' எ

4817

' ஸகீ ஃப ய

ேக கிறா

அவ

கவ

(ரலி) அறிவ

சி தைன

வ , ' நா

ேப

) ஒ

லா

ம ெறா

65, ம

ள ெப ற

(கஅபாவ

கள

அ தியாய

லா

இைறய

பவ களாக ந

) உ எ

கா

பைத அ இ

கவ

சி

ைல' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வசன இ

கைள (தி

ம ேறா

5,

பாக

41: 22-24)

அறிவ

பாள

65,

அ தியாய

ள னா

வழியாக

4818

யமான(ர

. வ

தா

அ பா

(ரலி) அவ கள ட , ' உறவ ன கள ட

(தி

(அ எ

கி ப

றினா க எ

க தா

. உடேன, இ

லா

கிைளய னைர ள உற

ேவ

வ ள கமள

அ பா

ெம

ேற ெப

தா க

றிவ ேநா கி)

ைறைய

கா

றி

ேக க ப ட

) அவ க

ஹா ட

. அ ேபா

ைம)

வ , (

றி

ைற ைற

) நட றினா க

ைற

;

உற

என

ைறய

தவ ர'

ள) ' உறவ ன க

) அவ க

ைற தப ச கிேற

வைத

(ரலி), ' அவசர ப

, ' நப (ஸ

ேபண (ந வ

தா

உறவ ன கைள (ப நப (ஸ

' எ

அைன

ெதாட

.

), ' (இ த வசன தி

கிைளய ன

ெச

) அறிவ

) வசன

) அவ கள

இைடய ெகா

ஜுைப (ர

ஹ ம (ஸ

ல தி இ

42: 23

த) ஸய '

ைகஸா

ெதாட

' என

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

' '


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

யஅலா இ நப (ஸ

65,

அ தியாய உைம

) அவ க

4819

யா அ தமமி(ரலி) அறிவ

, உைரேமைட (மி ப ) மதி

வானவ ) மாலி ேக! உ

பள

(நரகவாசிக

) வசன ைத ஓத

!' எ

க தாதா(ர ஆ

(தி எ

)

ேக ேட

.

தப , ' (நரக தி எ

) ச தமி

ெபா

(மரண தி

வா க

' எ

பாளரான லமாவ

(தி

43: 56

2

வசன தி 'ப

ல தி

கால ம க

ள) ' மஸல அறி

லி

) அ

(தி ெசா

லாேதா

43: 13 'க

ஆள ப

(தி

'

ைரயாக (ஆ கிேனா )' எ

றினா வசன தி

யவ ' எ

யவ க பைத

ல தி

ள) '

' எ

' எ

ெபா

. 'இ

னா

றி க '

' எ

னாைர

ெசா

.

43: 71

வசன தி

ல தி

ள) ' அ வா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெசா

)

43: 77

.

க தாதா(ர

ைடய இைறவ

றினா

ெசா ெறாட

ெபா

தா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' ைக ப

க தாதா(ர

லாத ேகா ைபக

)

றினா

' ெமா த ஏ ஆ

(தி இ

43: 4

(தி

ைல; (அ

நாேன

' ரஜு

-

வசன தி

ல ஏ

' எ

வசன தி

வா

பதாக யா

' எ

லா

ம அ

' எ

5,

பத

அ தியாய இ

லா

65, ம

ள) ' உ

ளாவ றினா

:) ர ) க

ஆப ' வண

வ எ

கிதா ' எ

மா

பத

ளா க

' எ மன த

' எ

ெபா

பவ கள

ெசா

,

' எ

ேற ெபா

ரஸ_

ெபய

வ ைன ப

' எ

ைமயான) ற ப

4820 ) அறிவ

தா

(ரலி), ' (ம

ைமநாள

அைடயாள

.

யார ப' எ

.' அப த, ' ய அப

வ ைணயாலைண யவ க

ழ ைத

ைமயாக எதி

வசன ைத) ' வ கால

(ரலி) ஓதி (ஆப

அ தஉ(ர இ

ெபா

. ' ரஜு

43: 88

வழியாக வ

' ஆப தி

பாக

ேப

.

.

ெசா

(வகீ லிஹ யா ர ப எ அ

ெபா

ஆளாக இ

ெபா

ல தி

43: 81

அப

ெசா க

' எ

கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ஐ

கிற

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அைடயாள

(பாரசீ க களா பள த

5,

பாக அ (

அ தியாய இ

எதிராக

ப ரா

ஏ ப ட

. எ

தம

65,

ெச

ச ைத

ெவ றி க இைறவன

ச தி

ேபா

இவ க

. அைதய

கைள அவ க

ேவதைன ஆ

தி

ஏ பட

சா ப

(க

இைடேய

' எ

. அ (தி

ச திர

அவ

ைடய

பசிய னா

மன த கைள ஆ

' என ப

அளவ

ைக ேபா

ைற

நப (ஸ

)

, ' ஒ ஃ (அைல) அவ கள

அவ க

, ' (நப ேய!) ெவள பைடெயானெதா எதி பா

றாவ

டைன

காரண ,

நப (ஸல) அவ க

);

ேராம க

றினா

தேபா

டாவ

4821

(ரலி)

தி தா க

.) அவ கள

ைக; இர

.

ஏ ப ட) இ த

வான தி லா

, ஐ தாவ

மா

டன. ஒ ம

றினா க

கால

)வ க ப

' எ

அவ க

காவ

லா ைற

(

ேதா க

; நா

ேவதைன

நட

(

ற ஒ

ைற

சைட

க க

ைமயாக ) கைள பைட

ைறேய காணலானா . அ ேபா

ைக வான லி ெகா

44: 10, 11ஆகிய)

வசன

நாைள

கைள அ

ள னா

; அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா

' இைற

அவ கேள!

அவ க

அழி

ல தின

கா? ந ப ரா

அ ேபா

, ' ெம

சிறி ப

(ப ற

ெச

அ ேபா நா

44: 16

ல தா

டா க

கிற க

ேபா

அ தியாய

மைழேவ

தா ' எ

ெபற

(தி

44: 15

ச வ ல , ) வளமான வா மா

பாள

நி சய

ெச

பழிவா

) அவ க

வான

ெபாழி த

) அ க

) வசன

. ள

, '

காக) .

ேவதைனைய (பாவ தி ேக) அ

ஏ ப டேபா

லா

ள ப ட

.

, பைழய

கிேய த

, ' மிக பலமாக அவ கைள ேவா ' எ

.

.

றன .

மாகிய அ

நா

ள னா

நாளா

65,

தி

, (அவ க

, ந வ

,

றிவ

ெம

ந கி ைவ ேதா . என

ப ரா

றினா . நப (ஸ

உண

) நிைல ேக தி லவ

) அவ கள ட

. உடேன, அவ க

' எ ப

த (ஸ

' எ

மி கவ

தி தா க

) வசன ைத அ

5,

கால தி

நாள

அ நா

பாக

) இைற

யாகேவ (ந

அவ க

(இைணைவ

ஃ யா

ளா வ

மைழேவ

தி

(அ

4822

Visit: www.tamilislam.webs.com

(தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ம

அ தஉ(ர

ைற) நா

(ஒ அ ேபா

(ேக க ப அறிவ

அவ க

லிைய ெச

ைற அவ க ஆ

நப (ஸ

கைள

லா

ேபா

, நா

வர

ெச தவ ைற சைட

வா தி

) தம

. ம க

றன . அவ கள

இைறவேன! எ க

ந ப

' எ

கைளவ

ைக ெகா

(இ

காக உ

லாதைத . (தி

ெசா

ெச

) ஏ

லி) பவாைன

தேபா (ப

நப (ஸ

ப ரா

. அ

ைமயா

பசி மய க தா ைக ேபா

ற ஒ

ெகா

,

வாேற

கைள

,

, (க ைறேய காணலானா .

இ த ேவதைனைய ந கி கிேறா ' எ

)

நிைற த)

கைள

தி தா க

எ த

38: 86).

, மா

கள ட

நிைற த) ஆ

(பசி ) ெகா

மிைடேய

பண

(கால ச

. றி

த ட , ' (நப ேய!

மறி நட

(ப

ேற

ைற

)

ளா

வாயாக!' எ

வான தி

' எவ க

நி சயமாக, நா

ெச

அறியாத ஒ

றி

இவ க உத

: இ த (அைழ

' எ

) அவ கள ட

ெகதிராக என

அவ கைள

அவ க

கறிவா

ைல. ேம ல

: ந

, ' இைறவா! ஒ ஃ (அைல) அவ கள

இவ க

, அ

(ரலி) அவ கள ட

றினா க

ேவ ந

றிவ

)

லா

ேக கவ

தா

மா

. ஏெனன

நா

ேவா

,) ' அ

பா ப டதா

அவ கள ட ) ந

லா

(ப

ேபா

) அறிவ

றின . (தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

வாயாக! ஆ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 44: 12) அ ேபா

லா

, (அ

தர ப லி

ேவதைனைய அக றிவ

டா

ெச

ற ப ட

வ ' எ

இைறவன ட

(த

ப ரா

வான லி

ம அ

பழிவா

5,

லா

உைரயாட

லா

தி

ேவா ' எ

நிைல

) தி

(அவ க

' எ

(தி

லா

அவ க ப

ெதாட ஆ

காக)

(பைழய இைணைவ ெச

ேபா

நாள

' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா க

, அவ கைளவ

. உடேன அவ க

ெடறி தன .) எனேவ, அ இைத தா

) அவ க

றன . (ச திய ெநறிைய ஏ ேபா

கினா

ைக

கி, ' நி சய

44: 10-16)

வசன

,

நா க

றன.

65,

அ தியாய இ

, நப (ஸ

. அ ேபா

நாைள எதி பா

கிேய த கி

ெச

அவ கைளவ

(பைழய இைணைவ

. ஆனா

தி தா க

திைய வ

றி ப

பாக

த வா

அவ கைள

பழிவா

, அவ க

ைடய ேவதைனைய) அக றினா

நிைல ேக) தி ெகா

) ' நா

அ தஉ(ர இ

ம ) பற

4823

) அறிவ

தா

(ரலி) அவ கள ட அவ க

றினா க

நா

. இைற

ெச

ேற

த (ஸ

. (சி ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

த ைம


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ந ப ம

தம

அவ கள ஏ

(ப

) ஏ

(கால ச) ஆ

ப ரா

அழி

மா

(ப

கைள

தி தா க

சைட

கா

பா . ப ற

என

தி

னா , அவ க

தினமா

கைள

ெக

றா

, அவ க

' எ

'ம வ (தி

வசன

கி, ' ெம சிறி

ெச

கைள இ

ைம நாள

44: 16

, எ

லாவ ைற

) ெச த ப ராண கைள எ

ைக ேபா

யாகேவ (ந

கால தி கிற க

(பா

ற ஒ

தா

ைறேய வ

உண

ெபற

ந கி ைவ ேதா .

' எ

அ பா

நா வ

வாயாக!'

ைக வான லி

(ரலி) ஓதினா க

அவ கைளவ

, ' பலமாக ப

உத

கைள ப னா மிைடேய

ெதாட

இவ க

ஏ ப

(பசிய னா

பசிய னா வா

ேபா

ெகதிராக என

அவ க

ேவதைனைய இ

ேக ' எ

, இவ க

) தம

44: 10-15)

ன?' எ

ெகதிராக, ' இைறவா! ஒ ஃ (அைல)

நிைற த) ஆ

(பாவ தி ேக) தி

(தி

, ' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா

) அ , ந

ேபா

நாைள எதி பா ெம

ைற

. அ ேபா

. எ த அள

ெகா

சி கலாய ன . அவ கள க

ெச

. பற

ேவதைன அக ற ப ' எ

வசன தி

, 'ப

வள க )

Visit: www.tamilislam.webs.com

மா

ேபா றினா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

65,

அ தியாய

லா

அ தஉ(ர இ

) அறிவ

கள ட

ெசா

எ த

இைற

டேபா

அறிவ

த (ஸ ேபா

(பசிய னா பாள கள டன ' எ

ேபா

ெவள ேயற

(ப

'

) அவ க

இவ க

றிவ

) எ வ

; அைன ேதா ேதா

கிய ச

தைன

)

தாய தின

கைள

!' எ

(ப

லாதைத

. (தி

தைத ச

நிைற த)

. உடேன

அழி

சி க வா

.

.

, ெச தவ ைற ைகய ஃ யா

காக

ெகா

தி தா க

மிய லி அழி

) ஏ

கைள

கைள

. அ ேபா

ெச

கைள

ப ரா ெபா

றினா . (அ ேபா

ப ரா

ச) ஆ

வாயாக!' எ

' அவ க

(கால

மா

பண

(இ

றினா ய

)

)

, நா

' எ ைற

(ப

கைள

ெதாட

ஹ மேத! உ

ச ) வ லக

: இ த (அைழ

ைல. ேம

, தம

ஹ ம (ஸ

ேகாரவ

உத

வா ஒ

சா ப வ

ேவா

ெகதிராக என

அவ கைள அவ க

ப ' (நப ேய!)

லா

' இைறவா! ஒ ஃ (அைல) அவ கள

கைள

இவ க

றினா : அ

ப ரதிபலைன

லி) பாவைன ெச

36: 86) க

நா

தா

(ரலி)

அவ கைள (நப யாக) அ உ

4824

டா க

றா . அ ேபா

ேதா ற ைத

நப (ஸ

) அவ கள ட

. அவ கைளவ நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ப ரா

தி தா க

(இைறம ம

ஸ_

. (ப

ேக) தி இ

தி

.) ப ற

அறிவ

அறிவ

ைமய

ைம நாள , (ப

.

, 'பற

லா

ைக வான லி

ெதாட

கி

வசன

கைள ஓதினா க

ெச

ேவதைன அக ற ப வ

ச திர

(ேதா க

அ தியாய

லா

' தி

கிற க

டன' எ

' எ

' எ

மா எ

, ன?

ைக, பலமான

றினா க

என

.

பாள கள

5,

றினா க

) அவ கள

' எ

) ம

(ைபஸா திய) க

பாக

' இத

' எ

, ேவதைன ஆகியன நட

இட ெப

வ க

44: 10-15)

' (அவ கைளவ

(ம

பவ

(ரலி) ' (நப ேய!) ெவள பைடயானெதா

(தி

அக

ஃதமி (ர

நாைள எதி பா

65,

அைடயாள ேபா

க ப

, பற

ப றி ெவ

, இ ற

)

ெனா

றி

ேராம

றி ப

ளன .

4825

பள த

(ரலி) அறிவ

தா

கள

அைடயாய

எதி க

) ஐ

கிைட த) த

நட

டைன இர

( டாவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)வ

டன.

, ேராம க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (பாரசீ க களா இைறவன

பாக

5,

இைற

ேதா க டைன

65,

அ தியாய

லைம

க ப

த (ஸ

, நா

ெவ றி க

காவ

றினா க

உைடய அ

. அவ

ைகய ேலேய அதிகார

, ச திர

லா

).

பள த

றாவ

,

. ஐ தாவ

,

ைக

ைன

6

'

ெசா

கால ைத ஏ கிறா உ

4826

) அவ க

மா கிறா

னா

: ஆதமி

. நாேன கால

; நாேன இர

மக

(பைட தவ

பகைல மாறி மாறி வர

); எ

ெச

கிேற

.

2 என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5,

ஒ ஃ

ம வா

அ தியாய இ

நியமி தி அ ேபா

65,

மாஹ (ர அ தா க ,

ஆவ யா

தா .

4827

) அறிவ

தா

ஹகைம ஹிஜா . ம வா

(ஒ

நா

ஆவ யா(ரலி) அவ கள ப

யஸ

மாகாண தி

னராக

ம கைள ஒ த

வா கள

யஸ

ஆவ யா(ரலி)

, ) உைர நிக றி

ேபசியவா

ப ரமாண

(ைபஅ ) ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தினா . ய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேவ

ெமன

ம வா க மா

ெகா

ெத வ

) ஏேதா

(ம

ப ர

றினா . அ ேபா

'! எ (ரலி) த

டா க

அ ேபா

சேகாத

ம வா

இற த ப

'ஒ ன

(ம

(ேபா

ஆன

பாக

5,

லா

அ தியாய

65,

(ரலி)

' சீ ! உ

ல தி

ைழ

ஏ படவ எ

உய ேரா

) ெவள

(தி

) வ ஷய தி

' அவைர

டா . உடேன, அ ண

ெப ேறா ட

ன ேந

46: 17

ஆய ஷா(ரலி) திைர க பா

ெகா

வ ஷய தி

, எ

வசன ைத ளவ

ைல' எ

கள

தவ ர, ேவ றினா க

ைல. த

ெகாணர ப

தா

ப தினராகிய) எ

அப ப

க அவ க

ணைறய லி

க ைத அறிவ அ

) உ தரவ ப

றவ கள

(ரலி) அவ கள

றினா . உடேன ம வா

கிற களா?. . . ' எ

றினா . அ ேபா

க ெபா

மா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

ைன அ

வசன ைத இவ

. எனேவ, அவைர

(நா

சி பா

(த

லா

4828

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவ

) ள னா , ' (அ

எ த வசன ைத .

?

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நப (ஸ நா

) அவ கள

இைற

சி

பவ களாக

பாக

5,

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி)

த (ஸ க

டதி

65,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேமக ைதேயா அ க தி

(ஒ

' இைற இ

கலா

கா (ஏ

)?' எ

இயலவ பா

ெற ஒ

(

றாவள

ண மகி

ேக ேட

, 'இ

நம

) ேரைக ெத

சியைடகி த

) ஒ க தா

னா ச

கா

டா

, நப (ஸ

. (ஒ ேபா

றன . ஆனா

அவ க

பதா

ைல. (' ஆ ' எ

தா க

) கா ைறேயா க

ேமக ைத

. அத எ

ய ப டன . (அ த ) ச

பதிலள

அளவ

னைக பவ களாகேவ இ

தா க

.

4829

வ தமான கல க

கலா

றினா

ெத

தா

வ தமான கல க தி

ேபா

நா

ைல. அவ க

அவ கேள! ம க

ேவதைன இ ெச

) அவ கைள உ

க தி

றாவள

பட

கல கமைடயாம (

) நா

,

மைழ ேமகமாக

, தா

ெத

, ' ஆய ஷா! அதி

க தா

நா

) அவ கள

ேமக ைத கா

(அ

லா

) கா றினா

கிேறேன வ

)

ேவதைன

(ேமகமாக வ த) அ த ேவதைனைய

மைழைய

ெபாழிவ

ேமக ' எ

ேற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

றின ' என


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

லா

லா

அ ேபா

த (ஸ

பைட

லா

, 'எ உ

ைறய

லா

அறிவ (ேபா

. அத 'இ பாள

வராம உற

உற (அ

, 'ஆ தா

கா

ேவ

வா

கைள

) வசன ைத ஓதி ெகா

கி

, உறவான ைற

ைறய எ

நட , உ

உன

(தி

திேய) எ

ெகா

, ' உற

பவ

றினா

ப னா

.

க வ

கிறவைர

ைலயா?' எ றிய

.

. ' (நயவ

ழ ப

றினா க

றா )ய

நா

தியள

பாள

கைள றிய

இைறவா!' எ

மிய

' எ

ைன

ைனகிற களா?' எ க

' எ

ெகா

தி

' எ க

எ ெகா

உற

நி கிேற

) நட

ப றி(

. அத

ேகா

ஹுைரரா(ரலி), ' ந ) ப

ேக டா

பா

ேவ

வா

கள

ன?' எ

ெகா

'

தேபா கா

ேபண ந

றினா க

பைட

னட

நட

நா ேக டா

) அவ க

கைள

ைன (உறைவ) ல

4830

அ யாசன தி

பதிலி 'உ

65,

அ தியாய

சக கேள!) ந

வ ைளவ (தி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ஆ

,

47: 22

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக ஸய

ேம க வ

65,

அ தியாய

யஸா (ர

) அறிவ

ட இ த ஹதைஸ அ ப னா

மிய

ழ ப

ஓதி ெகா

வ ைளவ

றினா க

இைற

ேம ெசா அறிவ

(ேபா

உற

47: 22

த (ஸ

வராம கைள

பற ) ப

வா

, 'ந கி

க ெகா

) இைறவசன ைத

) அவ க

றினா க

' எ

.

Bukhar i (Engl i sh)

5,

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

, உ

(தி

Qur an

பாக

தா

சக கேள!) ந

, ' (நயவ

ைனகிற களா?' எ

தி

4831

வள க

65,

ன இ த ஹத ள

ேதட

ைர

அ தியாய

க ப

தமிழி

4832

ம ேறா

அறிவ

பாள

ெதாட வழியாக

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5

' மா

கி

ற' எ

5,

பாக அ

இைற

) அறிவ

த (ஸ

அத

65,

த (ஸ

. அ ேபா

றா

!

பதிலள

கவ

ைலேய' எ

, உம (ரலி) தி ம க

நட

ெகா ேமா எ

ெவா

ெகா வ ேக

றினா க வ ேத

வ ஷய தி சிேன

. ச

தா க

ெகா

ைல. ப ற

.

ேக டா க

(ம

பதிலள

நப களா

. உம

தா க

) அவ கள ட

) அவ க

. அ ேபா

ைற

றினா : அத

டத காக) எ

கவ

நப (ஸ

தாேம க

னா நா

ெசா

ெகா

ெச

நப (ஸ

பதிலள

ேக டா க

ெச

றி

ைற (ேக

. அ த ஒ

பயண

ைற

) அவ க

தினா

இரவ

நப அவ க

அவ க

ேம

உம (ரலி) (த ைம

ெச

' எ

4833

ைறயாக) உம

இழ க

ள) ' ஆசி

தா

) அவ க

இைற

ல தி

.

உம (ரலி) ஏேதா ஒ

ேக டா க ப

வசன தி

க தா (ரலி) அவ க

அ ேபா

தா

ெபா

அ தியாய

ல (ர

(

47: 15

(தி

) அவ க கவ

பதிலள

ைல. ப ற கவ

டவ களாக), ' உ ைம உம ) அ

அவ க

லா

தைர

உன

.

பற . (அ

நா லா

ஏதாவ ேநர தி

ைடய ஒ டக ைத வ ஆ எ

த ட

இ ப

(வசன ) அ ைன ஒ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா

ள ப ச தமி

ைல.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அைழ பைத இற

ேக ேட

கிவ

. நா

நிைன த ப

என அ

அவ கள ட

என

(

சிேன

அவ க ஆ

சலா

ெசா

ள ப

) அ தியாய

பமானதா

அள

பாக

' எ

றிவ

ேளா ' எ

5,

65,

அ தியாய

48: 1

தஆமா(ர

) அறிவ

' (நப ேய!) நா

ப ர

(தி

றி கிற

பாக

5,

அ நப (ஸ

48: 1

' எ

அ தியாய

லா

) அவ க

(ரலி)

65,

கஃ ப

.

அவ க

க வ

நா

எத

ப ர

த (ஸ

மிக கமான ெவ றிைய

தா

ஹுைதப

றினா .

யா உட

ேளா ' எ ப

ைகையேய

3

4835 (ரலி) அறிவ

ம காெவ றி தின தி

தா (த

ஒ டக தி

)

' இ த இர

இைறவசன ைத) ஓதினா க

கமான ெவ றிைய அள

) இைறவசன

அன

. அ ேபா

(வசன )

4834

க தாதா இ

இைற

அ த அ தியாய

, 'உ

(ெதாட

லி ெகா

ேன

உதயமாகிறேத அ( த உலக )ைத வ ட என வ

வ ஷய தி

ெசா

மதம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தப )

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 'அ

◌ஃப

ஓதி

ெகா

நப (ஸ (அ

தா க

) அவ க

வா

) நா

5,

பாக

நப (ஸ ெதா ெகா

ெச

தா க

ள ேவ

5,

65,

ேபா

ேப

.

4836

பாத

. அ ேபா ம

அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

வண

வா க

65,

நா

)

ஓதி கா ட நிைன தா

டாமா?' எ

நி

கள

ேக க ப ட

கள ட

அளவ 'த

டாேன! (ப ற

க ேவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

(ஓைச நய

தா

அவ கள ட

வ ?)' எ

அ யானாக இ

பாக

தி

' த ஜஉ' ெச

.

ஷ{ அபா(ரலி) அறிவ

) அவ க

லா

) அ தியாய ைத

ஓதியைத

அ தியாய

ஃகீ ரா இ

(48 வ

' எ

(அ

லா

ைவ )

ைதய ப

ைதய தவ

இ த அள

சிரம

. (அத

அவ க

ேக டா க

, ) ' நா

கைள

எ ந

றி

.

4837

தா

இர

ேநர தி

. எனேவ நா

, 'ஏ

பாத இ ப

அளவ

நி

ெச

கிற க

, இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ கேள!


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 த

கள

ைதய ப

ேக ேட

. அவ க

ைதய தவ

, ' நா

ேக டா க

உட

சைத ேபா டேபா

(சிறி

5,

பாக அ

. (த

65,

அ ச (தி ப

ஆ வ

48: 8

மா

றினா

பவராக

பாமர கள எ

பா

கைள (வ

வாசிகள

தி அறிவ

பவராக

, எ ச

) நப (ஸ

வா க

டாமா?'

) அவ கள

ய நிைன

ேபா

.

தா வ

பவராக

பய

வசன ைதேய ' த

கைள சா

ைக ெச

காவலராக

மாவ . த

பேவ

உ' ெச

உ' ெச

டாேன?' எ

வாச

றி

) சா

, (பாவ க

கிேறா ' எ

இ த

ரா ' ேவத தி

(இைறவ

)

:

' நப ேய! நி சயமாக, நா அறிவ

க வ

. '

(ரலி) அறிவ

) ந ெச

)

4838

ைக ெச

கால தி

தா க

, '

இ ன ஆ

, (அவ க

) எ ச

. பற

' (நப ேய!) நி சயமாக நா பக பவராக

கைடசி ெதா

வா க

லா

ள அ யானாக இ

அம

அம

றி

வா நாள

ேநர ) ஓ

அ தியாய

லா

கைள அ

கா ய

நா க

பக பவராக

பவராக அ

, எ

பய

அைன தி

, ந ெச

த வாசி க கிேறா . ந

லா

தி

ெத யாத க

ைவேய சா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அ யா தி

பவ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ('

தவ கி

') எ

நா

ெபய

ேள

(என அவ ட

ேவா .) தரான) அவ

(எ ெகா

க ன சி த

டவராகேவா, கைடவதிய

கமா டா . ஒ

மாறாக, ம வைர அ

கைள

5,

அ ேபா ைற

கைள

ஒ மிரள

அவ ட

காணமா டா .

. ம க

'அ

. (ஓ ைற

கா

கைள

நிமி

லா

ைவ

ேகா பாடான) அத , திைரய ட ப ட

4839

ஆஸி (ரலி) அறிவ

வா க , ெசவ

பராகேவா

தாய ைத அவ

ைக ப றமா டா

ைல' எ

தன

ெச

தைமய னா

வா . வைள த ச

65,

அ தியாய

க ட ப

ச சர

ெனா

உய ைர

திற பா .

ேதாழ கள

சலி இ

அவ

இைறவ

பராஉ இ நப

தைம

அவ

பாக

லா

தவ ர ேவ உ

ைடயவராகேவா,

(

.

ெதாட

காணவ

அவ

நப (ஸ

கிய

தா ) ஓதி . அவ

ைல. (அ ேபா ) அவ கள ட

ெகா

தா . அவ

ெவள ேய வ ) அ

மிர

பா

திைர அவ தேபா

ெகா

அ த வ ஷய ைத

ெத வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

, த

.

தா .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா அ

நப (ஸ

' எ

றினா க

பாக

5,

ஜாப

அ தி

5,

லா

நப (ஸ

ஆய ர

அ தியாய

65,

4841

கல

ெகா றினா

) அவ க

(ெபா

5,

உ பா இ ள யலைறய

ஸ¤

டவ கள

வ ைளயா

65, பா

சி

நா

க கைள) இர

அ தியாய ந

இற

கிய அைமதிதா

தா ேப

நைடெப ற (' ைபஅ

ன(ரலி)

' க ◌ஃ ' எ

பாக

(ரலி) அறிவ

நா

ப ரமாண தி

ஓதிய காரண தா

4840

யா நாள

அ த மர தின ய அ

'

.

65,

அ தியாய

ஹுைதப

பாக

) அவ க

(ர

' எ

வரான அ வர

ேதா .

களா

) ச திய

லா

எறி

தைடவ தி தா க

கஃ ப

வ ைளயா

)

.

4842

கழி ப

வா

)

றினா ெதாட பாக அ

லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கஃ ப

(ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ற ேக ேட ெத வ

5,

பாக அ

. (நப (ஸ

தா க

65,

அ தியாய

கிலாபா அ ள

நா

வாய

கிள

சியாள க

மா

நா

ஷகீ றி

றினா க

லா

ேவத தி

65,

பா

னா

(ர

றினா ஒ

வரான ஸாப

:)

)

றினா

ஸலமா(ர

) அவ கள ட

) ேக பத காக

ெச

மிட தி

ெகா

(த

)

)தவ கள

ேற

(' கா ஜி

. அ ேபா

யா' எ

அவ க

.

' எ இ

ெச

4844

அப ஸாப

' ஸிஃ ப

' (அ

தைடவ தி ததாக அ

ைஸ (ர

ப ரமாண

றினா க

அ தியாய

ஹுைப

ச திய

ஹா (ரலி) (

5,

பாக

அத

4843

லா

அ த மர (த ய அ

) அவ க

.)

வா' எ

றைழ க ப

காக) அைழ க ப

ேக டத

அல(ரலி), ' ஆ , (அ

ெசய

பட அைழ

ெப றா

ேதா . அ ேபா ) ஒ

கிறவ கைள ந லா

அைத நா

வ , 'அ க

ேவத ஏ

ெகா

லா

காணவ

ைலயா?'

கிற த ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

') எ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றினா க

. அ ேபா

(இ ேபா உ

கல

ெகா

கைளேய

ெகா

ெபா

திய

இைணைவ பவ க ெகா

ெகாைல

வர க

நரக தி

அவ க

க தி

ெச த

வணா க மா டா நிைன

பதிலள

தி

லா ' எ

, ' (அ ) இ

சா டாத க

ைக நைடெப ற

. அ

, நா

பள

தா

ேக டா க றினா க

இைணைவ பாள கள

யாம

தேர!) நா

க தி

எதி க

ேக டா க

?அ

நிைலய

. அத

நப (ஸ . எ

நா லா ெகா

)

ைடய நம

தி

' க தாப ஒ

லி கைள இழி

) உம (ரலி) ேகாப

ைடய

லா ஏ

) அவ க

ைன அ

ேபாரா )

. நப (ஸ

க, நா

ேபாக ேவ

: (

ட ஏ

லாஹவ ெசா

தராேவ

ேபா , ேபா

. உம (ரலி) ' அ ப ய

காம

ேபா . (ஆனா

ைலயா?' எ

தா க

. மாறாக, )

) அவ க

ைலயா? (ச திய தி காக

வர க

எத காக த

?' எ அ

ேபா

ேபா பா க

வ ஷய தி

ல ேவ

கிேற

அச திய தி

மிைடய

வேர! நா

. நப (ஸ

தி

உம (ரலி) வ வ

'ஆ ' எ

அவ க

தா

றினா :

வ தி த பாதகமான நிப தைனகைள

எதி க

ேபா

மா

கைள பா

ேடா .) அ ேபா

ச திய தி

இைடேய சமாதான உட

ஹுைதப யா நாள க

ஹுைனஃ (ரலி)

ளாதத காக யா

சா

இைணைவ பாள க

தெம

ேபா ளா க

ட நிைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

ெச

அவ கள ட

றா க வ

'அ

அச திய தி ேக டா க அ

கி

ெகா

யாம

அவ கேள! நா

ைலயா?' எ

. அத

லா

. தா

வணா கமா டா

' எ

றினா க

கி

பாக

5,

அப

அ தியாய

வன

65,

நப (ஸ

) அறிவ

ள இ

தி

) அவ கள ட

ப ) ைசைக ெச

'அ

) அவ க

ேபா

◌ஃப

(ரலி) அவ க . ப

(த

நப (ஸ

ேபசினா க

ல தவரான அ ரஃ இ நியமி

. அ ேபா

ேற)

(48 வ

' எ

)

தா

தா க

ேகா யவ களாக) வ தேபா ரைல உய

வேர! நப (ஸ

லா

ேபா

4845

லவ களான அ

சி கி ெகா

ேக ட

(ரலி)

.

ைல கா(ர

ைற) ந

(ஒ அழிவ

) அவ கள ட த

அ தியாய

எதி க

(ரலி) ' க தாப . அவ கைள அ

ச திய தி

(நப (ஸ

தராவா க

இற

அவ க

ஒ வ

த பயண

தைலவைர நியமி அ

ேச

கி

அவ க

(உம ), ப

அவ கைள ேநா கி (அவைர

தா . ம ெறா

மஅப ) ேநா கி, (அவைர

உம (ரலி) அவ க ல ைத

) அவ க

. அ த இ

ஹாப

தம

(அ

தைலவராக நியமி

), இ

ெனா

ப இ

ஜா

தைலவராக வைர (கஅகாஉ

ப ) ைசைக ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' அ த இனெனா ஒ

ெச

மா

வ வகார தி

அ இ

ெச

!' எ

ஸ¤ைப (ரலி) வாக

(தி

கிற க பம ர

5,

ப ' எ

உய

றினா க றினா க

49: 2

பாள கள

. உம (ரலி),

. இ த

தன. அ ேபா

ரைல நப ய

அறிவ

(ரலி) உம (ரலி) அவ கள ட ,

' எ

,

ேம

) வசன ைத அ

லா

ேப வா க (தி

றினா :

ள ெப ற ப ; (அவ

ப) வ சா

உம (ரலி) நப (ஸ எ

ேத ெத

ஸ¤ைப (ரலி) இ த ஹதஸி

ெபயைர

பாக

' எ

.2

ள னா

இ த வசன ெம

ெத யா

றினா : அ ேபா

ைகயாள கேள! உ

தாத க

அவ ட

)

என

யேவ ந

அவ க

' இைறந ப உய

ைடய ெபய

வரான நாஃப உ(ர

' என க மா 'த

றி ப டவ

அ தியாய

றினா ெகா

வா க

பா டனா

) அவ கள ட

இ த அள

பைத) நப (ஸ அ

(ரலி) அவ கள

ைல.

65,

) அவ க

.

4846

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அன

மாலி (ரலி) அறிவ

49: 2

(தி ஸாப

' அவைர

இைற

அ ேபா

அவ

அம

வசன

ைடய

றினா . (ெச

ைக

அறிவ

இ ப

பாள கள

அ த மன த அவ கள டமி

கவ

தி(

நப (ஸ

. நா

ேபசி) வ ேத

ைக

நப (ஸ

ைக

நரகவாசிகள

' ஸாப

ேம வ

தா

'

, ' ஸாப

தா .

(ர

)

கி ெகா இ

(ரலி),

) அவ கள ட றினா :

(ரலி) அவ கள ட , (இைற

) அவ க

(ரலி)

) அவ கள

ெத வ

திைய வா

றா .

ஸாப

அன

,

ேக டத

நப (ஸ

. அ ேபா

கிேற

ெச

) த

. நா

றினா ' எ ஸா இ

அறி

அ த மன த

ஸாப

) அவ க

ேத னா க

(கவைலேயா

தா

வரான இ

காக நா

?' எ

இ ப

) நப (ஸ

ைல எ

ன ஆய

, ) மக தான ந ெச

றா . அ ேபா

தப

தியறி த) அ த மன த

ஸாப

டா . அ த மன த எ

ரைல உய

காணவ

றினா . அவ ட

தைலைய

ைடய நிைல) ேமாச

ள ெப ற நாள லி

திைய த

அவ கேள!' எ

ெகா

' (எ

(ரலி) அவ கைள றி த ெச

அவ கள ட , ' உ

ெச

ைக

தா

ைக

த (ஸ ம

) ஒ

அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற ெச


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' நி சய

ெசா

!' எ

பாக

5,

நரகவாசிகள றினா க

லா

நப (ஸ

) அவ கள ட

ெச

தம

ல ைத

(ேயாசைன)

றினா க

மா

ெச

வைதேய' ந

பன க

'உ

ர அ

க லா

எதிராக வ

ேப வ வ

உய

அவ

வேர' எ

த ஒ

ெச

ேபசி டன. இ ைடய

ெச

கி

' எ

. அ ேபா ல

றினா க ெகா

தைலவராக நியமன ப

' என

(ரலி) உம (ரலி) எதிராக மா

. அத

உம (ரலி),

' எ டேபா

ெதாட பாகேவ ' இைறந ப த

(ேயாசைன)

அவ கைள

ைடய ேநா கம த

வன

மஅப ' அவ கைள (ப

வைத' அ

' எ

பயண

ேகா னா .) அ ேபா

ஹாப

அவ கைள ேநா கி, ' என

வ ஷயமாக) அ

ேச ப

அவ கேள!) ' கஅகாஉ இ

. உம (ரலி), ' அ ரஉ இ

றினா

தைலவராக நியமன

!' எ

கவாசிகள

4847

தைலவைர நியமி

ல தா

றினா க

ல . ெசா

3

.

(ரலி), ' (இைற

தம )

வர

ஸ¤ைப (ரலி)

வ தன . (தம ப

65,

அ தியாய

பாக (ேப வத

றினா க அவ க

ைகயாள கேள! ) ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (இ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தாத க ெசவ வ

. அ

லா

ேவானாக

அ அறிபவனாக

) இைறவசன

பாக

5,

இைற

'இ

என அன

உய

இ ேதா

சீ

' உன

ணமாக, அ கிறா

லா

' எ

அைன ைத

(தி

49: 1

.

றினா க வா க

. அ ேபா

'

. நரக , (வய

ேக

. இ

, ' ேபா

நிர பாத காரண தா

திய

! ேபா

லா

)

ைடய

!' எ

.

2

தா .

65, (ர வய

கிறதா?' எ மான அ

இ கி

கிறதா?' எ

) ைவ பா

அ தியாய

நரக திட அதிக

. தி

4848

ேபாட ப

(ரலி) அறிவ

ஹ ம

இற

) அவ க

) நரக தி

அதிக

5,

65,

த (ஸ

பாத ைத (அதி

பாக

அ தியாய

(நரகவாசிக

லா

4849

) அறிவ நிர ப வ ேக த

தா டதா?' எ . அ ேபா

ேக க ப அ

. அ

வளமி கவ

ைடய பாத ைத அத

, 'இ ,

ைவ பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

. உடேன


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

' ேபா

! ேபா

இைத அ இத ெப

பா

பாக

5,

இைற

ெசா

பாள கள 'அ

நரக

நா

' எ

ெச

' எ

ேவதைன ெகா

கிேற

நிர ப

. ஆனா

' எ

. (ஆனா

,

)

ஃபாக) அறிவ

டன. அ ேபா

. ெசா

கீ நிைலய ன

பா க

.

காக

நரக ,

நா

க , ' என

ன ேந

ேதா!

ேம (அதிகமாக) எ

. ைடய அ

கிேற

. உ

தா க

ஹிகிய (ர

'

ெகா

ெசா

க திட , ' ந எ

நா ய சில

ேற (ம

அ கிரம கார க

அவ கள றிய

ேவதைன( காக ) தா

தர ப

றினா ' எ

றினா க

வாத

காக ேள

அறிவ

ஃ யா

4850

வா

பவ க

ெசா

) அவ கள டமி

வரான அ

) அவ க

பலவன க

ைழவா க லா

65,

த (ஸ

ெசா தமா க ப

ஹுைரரா(ரலி)

அ தியாய

ைமய

ம கள

.

ஹுைரரா(ரலி) நப (ஸ

) அறிவ

' ெப

!' எ

. உ

' எ

லேம எ றினா

லேம எ

றினா அ யா கள

. அ த இர

, நரகேமா இைறவ

. நரக திட நா

அ யா கள 'ந

நா ய சில ஒ

ெவா

ைடய காைல அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

வய ம


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைவ

வைர வய

ேபா

!' எ

கள

மா

இரவ

அ தி

அவ க க

ெச

கா

க க

ெச

. அ

நரக

. ேம

' ேபா

!

,

ைல; மாறாக, ) அதி லா

. ஆனா

க தி ெக

, வ

ைடய

லவ

ேற ( திதாக ) சிலைர

4851 தா ட

அம

ெகா

நிலைவ ப

ேபா

' எ

பைட பதி

யமா டா

, ெசா

) அவ க

கா

ேபா

நிர

இைண க ப

இரவ

உதி

(

லா

(ரலி) அறிவ

றி

வய

ேபா

.

நப (ஸ

க ய ய

வ ஷய தி

லா

பதினா ெந

எனேவ,

அைத

லா

65,

அ தியாய நா

அநியாய மான அ

காைல ைவ

அத அ

தி

அைத நிைற) பா

5,

பாக

யா

ைடேயா

பைட(

தா

திதாக யாைர

திைய ம ெறா

பைட

. இைறவ

. அ ேபா

(நரக தி ெகன

நிர பா

றவ றா றிவ

ேநா கியப , ' இ த நிலைவ க

ய ) ந , '

ேதா . அ ேபா

ைடய இைறவைன

மைற

மிைக க படாதி ய

உதயமா

கா

ப க

ெதா க இய ன

Visit: www.tamilislam.webs.com

மானா , மைற

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ன

50: 39

பாக

5,

அ பா

லா

ைடய இைறவைன

) வசன ைத ஓதினா க

65,

அ தியாய ெதா

லா

ைகக

(தி

பாக

5,

65,

அ தியாய

' நா நா

ேநா ைறய

அம

ேள ேட

. இ வ

. அத

. அ ேபா

அ தியாய ைத ஓதியவா

ைன )

ேவ '

ஜூ

தி

' எ

ெச

) இைற வசன தி

(தி

வண க

நப (ஸ

) அவ க

கி

த ப

தா

...'

.

4853 தா

' எ

(கஅபாைவ )

றி வ ேத

(த

ஸலமா(ரலி) அறிவ

தா

டா

50: 40

தி

.

4852

(ரலி) அறிவ

க டைளய

இைற அவ க

த (ஸ

) அவ கள ட

, 'ந ம க

(ஹ ஜி

க பாலி

வாயாக!' எ

றினா க

இைற

த (ஸ

'அ

' எ

ெதா

ெகா

) அவ க ப க தி

)

வாகன தி

றி வ

கஅபாவ

ேபா

. அ

வாேற நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

(52 வ

)

தா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

65,

அ தியாய

ஜுைப

நப (ஸ

) அவ க

மஃ

ஓத ேக ேட பற

இ இ

டா களா? அ

ைல; (உ

வதி

ைல. உ

பற

இத

அறிவ

வான

ெதா

ஹ ம )ய டமி

ைகய இ

'அ

மி த

க மிைய உ

ைடய இைறவன

வ ஒ

தா

வசன ட

அறிவ

தா க

கேள பைட பாள களா இவ க

தியான ந ப ல

ஆதி க

ெச

பைட

ளா களா?

ைக

இவ கள ட

பவ களா?' எ

கைள நப அவ க ஃ யா

) அவ க

ஜுைப (ர

) அ தியாய ைத

ஓதியேபா

ளனவா? இ த

, எ

இதய

.

வரான

நப (ஸ

தா

, ) இவ க

) இவ க

(52 வ

' எ

றி தாமாகேவ இவ க

கைள

னெவன

ேபா பாள கள

ைகய

இவ க

52: 35-37ஆகிய)

மள

' மஃ ய

தா

) யா

ைம எ

(அவ றி

(தி

ெதா

. ' (பைட பாள

கிறா களா? அ

ெகா

4854

(ரலி) அறிவ

) த ' எ

'அ

உையனா(ர

றினா :

' அ தியாய ைத ஓதினா க

த ைத (ஜுைப பைத ம

)

ேம ஸ¤

(ர

Visit: www.tamilislam.webs.com

) என

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அறிவ நா

தா க

ஸ¤

பாக

. எ

ப க

என

அவ கள டமி

5,

அ தியாய

நா

65,

ேக ேட

சிலி

ெத யாம

) அறிவ

கிறவ

லக , 'ந

.

வ ஷய

றாக), ' க

பா

கிறா

ெசா

பா ைவக

. அவ

லிவ

ேப வதி

ைல. ஆய

அ பாலி

ேதா, ஒ

ேபா னைத

(ப றிய உ

ைமக

கள ட

ெத வ

டா ' எ அவைன எ ட ந

, வஹிய தைர அ

ப ைவ

ஆவா அ

(ேவத அறிவ த

எ ப

ெபா (த

ைர எ க

வ உ

டா .

கள ட

தி

; அவேனா அைன ைத

கறி தவ

, ' எ த மன த

ேராம

தா க

, பற

தா களா?'

) உ

கிறவ

யா

) பா

ேக

) பா

றிவ

) அவ க

ேந

ெசா

இைறவைன (ேந

பமானவ

) வசன ைத

ஹ ம (ஸ

பயண தி

அவ க

தகவைல

ைல.

ைனேய

. அத

ெபா

சா

06: 103

'அ

- வ

) அவ க

தா

ேபாய ன?) அவ ைற உ

ஹ ம (ஸ

ள)

4855

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

இைறவைன (மிஅரா

த (மத

ெசவ ேய கவ

அ த(ர

அறிவ

லா

ப அ

)

' எ

(தி

ேந

ேந

லேமா, திைர மதிய

ேப

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 நா

கிறவ ைற அறிவ

(தி

42: 51

ஆ ஹ ம

ெசா சா

(ஸ

கிறவ

ெச

) அவ க ெபா

'உ

ைல' எ

கள ட

பண

றினா ' எ க

ேய

' மாறாக, அவ

பாக

நாைள எ

(தி

) அவ க

ைற) மைற

, பற

ைர

ஹ ம (ஸ

அ தியாய

65,

இர

க கள

...' (எ

) அவ க

(நிஜ ) ேதா ற தி

5,

(த உ

, பற

ைல' எ

கள ட

' எ

(த

ேபாகிறா

தி பைத

) வசன ைத ஓதினா க

(ம க

டா க

, 'உ

அறிவா க

ன ச பாதி க வ

ேப வதி

. ேம

றிவ

31: 34

றிவ

) எ

ேநர யாக

ஒதினா க

றினா ' எ

ைடய இைறவன டமி

(ம க

லாம

நாைள நட பவ ைற

ஹ ம (ஸ

க ப ட ஒ

ேதா அ

) வசன ைத

றாக, ) ' எ த மன த

அறிவதி

' எ தி ம

ைர

ெசா

னவ

ெபா

சா

றாக) '

தேர!

,

மா ேய

இற கி ைவ க ப டவ ைற

5: 67

(வானவ ) ஜி ைற க

. ேம

) வசன ைத ஓதினா க (அைல) அவ கைளேய

டா க

' எ

4856

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா க

.

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஸி

ஹுைப

' (வைள த) வ அ

ெந

க ) இ தைதெய

(தி

மா

ெத வ

அவ க பா

. பற லா

தா க

, அ

அவ

தா க

பாக

: நப (ஸ இ

) அவ க க (அவ

ேபா

,

இைடய லான

(ஜி

)

ைடய அ யா றி

க ைத

நப

அவ

கைள

இற ைகக

கிைடய லான ெந ஜி

அறிவ ம

தா ' எ (ரலி) எ

, (வானவ ) ஜி நிஜ

ேதா ற தி

(அைல) ) அவைர

.

Bukhar i (Engl i sh)

5,

லா

அவ

வசன

Qur an தி

தா

ைனக

சமபமாக (வானவ

53: 9, 10)

ஆ வ

) அறிவ

இர

அைதவ ட

அறிவ

லி

(ர

வள க

அ தியாய

தமிழி

ேதட

ைர

65,

4857

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

நா

ஹா

ஸி

ஹுைப

லா

. அத

க (அவ

பேத இ

கள ட

நிஜ

அ தியாய

அ கமா இ

ைக

'உ

தியாக அவ

(தி

ப ைச வ (ரலி)

53: 18 ஒ

(தி

)

அைதவ ட

லா

53: 9, 10)

ஹ ம (ஸ என அ

பதிலள

அவ

லா

சமபமாக

. பற

தா க

,

அவ

வசன

ைடய

றி இற ைகக

) அவ க இ

இர

டா க

'

(ரலி)

.

4858 )

இைறவன

சா

) வசன தி

ைற நப (ஸ

லி

(அைல) அவ கைள அ

அ நகஈ(ர

க ) இ

தைதெய

தா ' எ

65,

, அ

) அறிவ

, ' ஜி

தா க

ேபா

இைடய லான ெந

ேதா ற தி

வசன தி ெத வ

5,

க ைத

தா ' எ அவ க

தா

) அவ கள ட , ' (வைள த) வ

(ஜி

அறிவ

ேக ேட

(ர

நப

அவ

அ யா

பாக

) அறிவ

கிைடய லான ெந

(வானவ

ைஷபான(ர

ைனக

றினா கள க

) அவ க

மிக

தாவ க

ெப யைத

டா ' எ

: அ வான ைத அைட தி

டா க

' என அ

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

அ தியாய

65,

ஸா அ

' லா , உ

ஸா...' எ

ஹாஜிக

காக மா

அ பா

(ரலி)

5,

பாக இைற யா

65,

அ தியாய

ச திய

ெசா

லா ல

(எைதேய என அ

பாக

5,

(தி

லா

53: 19

ஆ த

அ ர ஈ(ர

ெகா

)

றினா

) வசன தி த ஒ

ள ' லா ' எ

மன தராவா

றினா .

த (ஸ

அ தி

ப ைச

ெச

றிவ

! த

அறிவ

ேபா

(அ

லா ந

) த ம

4860

) அவ க

ச தியமாக! எ இ

4859

' லா தி

65,

ச தியமாக! உ (அத

தவ ர ேவ

ப ட , ' வா ெச

:

டாேரா, அவ ைவ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

அ தியாய

தா க

ப காரமாக) ' லா இலாஹ

இைறவ

வ ைளயா

ஸாவ

ைல) எ

ேவா ' எ

. தா .

4861

Visit: www.tamilislam.webs.com

றியவ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 உ வா இ நா

ஸ¤ைப (ர

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

வராவ

டா

ெத வ

கிற

'

க (தி

. த

'

ைலதாேன? அ ப

லா

02: 158

த (ஸ

சா க

) வசன ைத அ

அறிவ அ

ெகா

இைறவசன

. அத

அவ க

சிைல காக ' இ மிைடய

வரான)

ள ப ட

உ அ

றி

,

ஃ யா

இர ...' எ

. எனேவ,

, ' இ த (தி சா க

றினா க

உையனா(ர

சாைலய

; அ

ளைவயா

ள னா

) '

' எ

, ' ◌ஃக

02: 158 ஸா

' மனா ' சிைல காக, இ

.

), ' மனா

ைத ' எ றின க

,

ரா '

றி வ தன ' எ

த சிைலயா ப

கள

லா

லி க

றிலி ேனா

லா ைத ஏ

சி

மதனா ெச

' எ

றி

) ேக ேட

றி

' நி சயமாக ' ஸஃபா' , ' ம வா' (எ

) அவ க

பாள கள

தா

கிைடேய

02: 158

தாேன

ம வா

அைடயாள

ஸஃபா ம வா

' மனா ' எ

) ஸஃபா

, (ம காவ லி

அவ கள

ன?' எ

. அ ேபா

) அ

றி

(ஹ ஜி

தா

(' ஹ ஜி

அறிவ

(இத

தா க

இைற

றமி

யவ க

வராமலி

) அறிவ

இட தி

. ஆய ஷா(ரலி) வ

) இைறவசன

'

ல தா

ரா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ தன '


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

ெதாட

கி,

ைதய ஹதஸி

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள இைடேயய அ

த ' மனா ' எ

சா க

ெச ள

ேபா

பாக

5,

அ பா

ேதா ... எ

65,

(ஓத

கான) சிரவண க லி க

ெச

இைற

ேற காண ப

, ' ம காவ த

கிற

மதனாவ

ரா ' க

வ தவ கள

அவ கேள! மனா தி

ம வா

.

சில

ம யாைத

மிைடேய ெதாட

கி,

ைதய ஹதஸி

.

4862

(53 வ

) அவ க

றினா ' என கிற

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

ேபா

சிைல காக ' இ

ஸஃபா

ேற காண ப

அ தியாய

அறிவ

தன . அவ க

கமாக நா றிவராமலி

ம ேறா

தா அ தியாயமான) ' அ ந கி' அ தியாய ைத ஓதி (ச தா) ெச

, இைணைவ பாள க

தா க

. அவ க

, ஏைனய ம க

இ , ஜி

த க

ச தா

தன .

இ த ஹத

ம ேறா

யா(ர

அறிவ

உைல ததாக)

அறிவ ) த

றி ப டவ

பாள

ெதாட

அறிவ

ைல.

11

வழியாக அ பா

அறிவ

க ப

.

(ரலி) அவ கைள (அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ

ஓதியேபா

இைற

அவ க

தா க

அ மன த ம

(ரலி) அறிவ

ச தா

இைறம

ஆவா

பாக

5,

னா

ெச

தைத க

த (ஸ

(ப ள

ட ச திரன

சிரவண க (அவ க

(த

. ப

(ச தா) ெச ட

ெந றி

அவ

ல ப டைத க

65,

ேச

. அைத

தா க

.

) ' ச தா'

ேட

ெகா

(ப

ேப

. அவ

தா

ெச ேபா உம

) அத )

யா இ

) ஒ ெச

. எ

4864 (ரலி) அறிவ

) அவ கள

கீ ேழ

சா சியாக இ

ேட

ெகா

' அ ந கி' ஆ

தவ ர!

ைண எ

இைற மைல

அ தியாய

.

அ தியாய

லா

த அைனவ

மன தைன

தா

) அவ க

பாளனாக

கலஃ

ள ெப ற

த (ஸ

. ஒேரெயா

4863

ய) ' ச தா' அ

(ஓத

ெச

65,

அ தியாய

லா

கால தி

தா ச திர

மைல . அ ேபா றினா க

இைற

இர

ேமேல த (ஸ

களாக

பள த

ம ெறா ) அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ நா

பள 'ந

நப (ஸ ப

அன

65,

அ தியாய

ேக டா க ைம

. ந

) இ

ெகா

. அ ேபா

சா சியாக இ

தேபா

நப (ஸ க

ச திர

) அவ க

' எ

(ரலி) அறிவ

கால தி

65,

ச திர

சா

ப ட

.

தா

) அவ கள ட ) ஓ

. எனேவ, ச திர

டாக ) ப ள

4867

மாலி (ரலி) அறிவ (நப (ஸ

தா

(இர

(இர

றாக) அவ க

டாக ) ப ள நப (ஸ

சா

ைற

ட நிக

) அவ க

கா

கா

சிைய (த னா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள ட , ைற)

(இர

4866

அ பா

) அவ கள

ம காவாசிக உ

தா

(மினாவ

களாக மாறி

அ தியாய

5,

.

லா

நப (ஸ

பாக

(ரலி) அறிவ

) அவ க

சா சியாக இ

5,

4865

இர

றினா க

பாக

65,

அ தியாய

லா

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அன

(நப (ஸ

பாக அ ( எ ெப ('

பாக அ ( எ

5,

65,

அ தியாய

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ கள

கால தி

65,

அ தியாய

லா

54

ஆன

' எ

ேறா, '

அ தியாய இ

54

ெதாடைர

65,

' எ

ெப

ள ' ◌ஃபஹ மி

) அவ க

ேறா ஓதவ

பள த

.

( )

மி

( )

(ந

ஓதிவ தா க

'

.

ைல.)

4870 (ரலி) அறிவ

அ தியாய தி ப ரபலமான

இட

ேற நப (ஸ

களாக

தா

ைற ப ) ' ◌ஃப

டா?) எ

இர

(ரலி) அறிவ

ப ரபலமான

எவ

ஆன

) ச திர

அ தியாய தி

ேவா

லா

தா

4869

ெதாடைர

5,

4868

இட

தா ெப

ைற ப ) ' ◌ஃஹ

ள ' ◌ஃபஹ மி

( )

மி த

Visit: www.tamilislam.webs.com

( )

' (ந

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெப

ேவா

எவ

' எ

ேறா, '

('

5,

பாக அ

அ தியாய

ஹா

ல தி அ

'

ஸபஈ(ர

) அறிவ

யஸ (ர

) அவ கள ட

ஓத ேவ

ேற அ

லா

, ' ◌ஃபஹ

ேட ஓதியைத ேக ேட தா க

ைல.

மி

( )

( )

என அ

லா

(54 வ த

) அ தியாய தி ' எ

ஓத ேவ

ேக டத

வ க

(ரலி) ஓத ' என ' தா றினா க

65,

மா?

, ' ◌ஃபஹ

ேக ேட

. ேம

)

' (எ ' எ

.

அ தியாய

.

தா

மா? எ

' எ

ஓதிவ தா க

4871

ஃத கி ' எ

) அவ க

5,

ேறா ஓதவ

மி

' நப (ஸ

பாக

' எ

) அவ க

ள இ ெதாடைர) ' ◌ஃபஹ

பதிலள

ேற நப (ஸ

65,

மி

ெகா

டா?) எ

4872

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

(54 வ மி

மி

' எ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

( )

ல தி

ேற ஓதினா க

65,

அ தியாய

லா

நப (ஸ

5,

அ தியாய தி

( )

பாக

ள இ ெதாடைர) நப (ஸ

) அவ க

' ◌ஃபஹ

.

4873

(ரலி) அறிவ

(54 வ

அ தியாய தி

த கி ' எ

தா

ேற ஓதினா க

தா ல தி

ள இ ெதாடைர) ' ◌ஃபஹ

.

தி.. கைள

பாக

ேபா

5,

அ நப (ஸ

ெப

ற பலைர நா ேவா

அ தியாய

லா

65, ம

) அவ கள

அழி

டா? (எ

கிேறா . எனேவ, (இதிலி

54: 51

)

இைறவசன .)

4874 (ரலி) அறிவ

ன ைலய

தா

' ◌ஃப

மி

( )

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

நா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஓதி கா

ேன

.

றா க

5,

பாக ஒ ஃ

. அ ேபா

மாஹ (ர

நா

இைறந ப

ேத

மிக அ

பாக

5,

அ பா

எ வா

, ' நா

மா

. ம

' எ

65,

) அவ க

(தி

(எ

ேற ஓ

க!)'

மியாக இ

, ம

ைமதா

தேபா

கி

, ம காவ

அவ க

) அதி

54: 46

சியள

) இைறவசன

.

தா

ேபா

ேபா

ெவ றியள பதாக ந ெகா திைய

4877

(ரலி) அறிவ

சி

ைம (அவ க

றினா க

அ தியாய

( )

ைனயான ஆய ஷா(ரலி) அவ க

, ' தவ ர

' எ

மி

தா

வ ைளயா

க ப ட காலமா

ள ெபற

நப (ஸ

) அறிவ

) அவ க

கச பான

, ' ◌ஃப

4876

ைகயாள கள

. அவ க

ஹ ம (ஸ வா கள

65,

அ தியாய

அவ க

(நிைறேவ றி

டாரெம ள) உ

ப ) உ

னட

றி

தப , ' (இைறவா!

தி ெமாழிைய ேகா

கிேற

Visit: www.tamilislam.webs.com

, உ

. இைறவா!


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (இ த வ ஒ

வாசிகைள அழி க) ந நிைன தா

ேபா

(உலகி

ெகா

தா க

ெகா

அதிவ ைரவ

வா கள

மிக

பாக இைற ந

5,

த (ஸ

அகல

ைள அ

(இைறந ப

) அவ க ைம

ைகயாள

ைல' எ

கா

மா

. ம

' எ

நப (ஸ பாள )

வ . தவ ர

தா

) அவ க

ைமதா

) அதி

54: 45, 46)

சியள

வசன

.

4879 தா க

. அத

:

டார ஒ

ைணவ ய

ெசா

ெவா இ

பா க

க தி

. அத

ைலய . ஒ

வன

, ம

ைம (அவ க

(தி

இன

ைகைய

இைறவன ட

. அ ேபா

ெவள ேயறினா க

அறிவ

)

ேவா

தி

, ' இ த (இைறநிராக

தாலான ஒ களா

ப ரா

றினா க

. பற

ேம) வழிப

) அவ கள

அவ கேள! த

க ப ட காலமா

65,

ைன (ம

(ரலி) நப (ஸ

' எ

நப யவ க

க ப

கச பான

கி

அ தியாய

க தா க

ேதா க

ேபாவதி அ

! இைற

றா வ

கவச உைடய

ஓதியப

, ' ேபா

நிைறயேவ ம

அவ க

) இ

. அ ேபா

, உ

ைலய

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைணவ ைய ம ற இைறந ப

5,

பாக

அ தியாய

ேம

, இர

ெபா

அவ றி

ெசா

ள ' ெப

என அ

இைற

ெசா

க தி

(அதி

)

அைத வ

றா

பா திர ெசா

க தினா

இைறவைன

ேமலாைட தவ ர ேவெற த ைக

(அ

4881

65,

மர

) அவ க

ஸா அ

றினா க

கிற

. அத

(பயண

தப

ெச

யா

, ' (பட

. (அ த அளவ வ

த) ந

யா

) இர

, த

ெகா

ட நிழலி

க க

இதர க

ளன.

ஆனைவ. ' அ

கா

பத

தைட

'

, அவ

இரா

.

அ (ரலி) அறிவ

தா .

'

நிழலி அ

.

வ .

ளன. அவ றி

ெபா

பவ க

றிவ

ஆனைவ. (ேவ

த (ஸ ஒ

கட க ப னா

க இதர

அ தியாய

ைம' எ

லா

5,

4880

க தி

ைணவ பா

ள யா

பா திர

அவ கைள

65,

ெசா ெவ

பாக

ைலய

ைகயாள க

(மிக ேவகமாக ) பயண ேடய

பா . ஆனா

ெப ய மரமா அவ க

.) ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அவரா

பா க

பவ

' எ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 56: 30

(தி

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5,

பாக ஸய நா

அ தியாய

அ பா

ெதாட பாக

ளன

வ தியாய

வைர

என (நயவ இற டவ

சக க

பதிலள

, 'அ

சக கள

ள எ

ெகா

, 'அ , 'ப

. நா

'அ

பா' எ

(நயவ

சக கைள) அ பல ப

◌ஃபா

வ னைர

. எ த அள ) இ

ேபா

றினா க (8 வ

' எ றி

' எ

) அ தியாய

ளன ; அவ கள

(அைனவைர ' எ

லா

ேடய

ண னா க

(9 வ

'அ த

இ தைகேயா

ைவ காம

) எ

. அவ க தா க

றினா

. அவ க

கி

.

4882

எ )

. அவ கள

அவ கள ட

ேக ேட

65,

தா .

(ரலி) அவ கள ட

ேக ேட

அ தியாயமா

நா

) வசன ைத ஓதி ெகா

ஜுைப (ர

(நயவ

பதிலள

இ தைகேயா

இன ெக

கா

றா

றி ப

)

, த வ

கள

என

. ) அ தியாய ள ெப ற தா க

றி

' எ

. நா

'அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (59 வ

எ றி

5,

பாக ஸய

'அ

ெப ற

ஜுைப (ர அ பா

பாக அ இைற

5,

வள க

அ தியாய

லா

த (ஸ

நள

என

(59 வ

றி ப

ேட

அ தியாய தி . அவ க

ெபயைர)

' அ நள ' அ தியாய

3

.

தமிழி

ேதட

ைர

65,

4884

உம (ரலி) அறிவ ) அவ க

ல தா

.

Bukhar i (Engl i sh)

, 'ப

தா

(ரலி) அவ கள ட

றா க

தா க

. அவ க

4883

Qur an தி

ேக ேட

பதிலள

) அறிவ

' அ தியாய

றி

' எ

65,

அ தியாய

நா

) அ தியாய

'

தா

ைவரா' எ

மிட திலி

'ப

நள '

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ல தா ெசய அ

ைடய சில ேபாP ச மர

லா

, 'ந

மர

கள

மதி

ஆ வ

காக) எ க

ம ட

திவ

5,

அவ ைற நி தா

நள

ஒ டக

65,

ெச

வத காக

த (ஸ

நப யவ க

. அ ேபா

யேதா, அவ றி

டேதா எ

தா

லாேம அ

தயவ கைள இழிவ

மதிைய அள

லா

ேகவல தி

)' எ

(தி

59: 5

4885 க

லி க தி

(த

ெசல

கள

)

க, ஆ

திைரக

காக

தைவயா

.

ைல. எனேவ, அைத

வ டா

(ேபா

அள

திைரகைளேயா,

ேம உ யனவாக இ

காக

வா

காக

கவ

, மதமானவ ைற இைறவழிய க

லா

ேபா

) அவ க ஆ

பற

னா க

தா

கைளேயா ெச

இைற

, (சிலவ ைற) ெவ

ெகா

.4

ள னா

ல தா ெப

ேராக

கைள ெவ

லா

வத காகேவ (இ த அ

அ தியாய

ேதச

ப வ

நட தன. அ

உம (ரலி) அறிவ அைத

. இ

சில ேபாP ச மர

) வசன ைத அ

பாக ப

தா க

கைள (அவ கள

தன. அவ றிலி ெகா

வத கான) ஆய த ெசலவ

வ தா க ெபா

வ தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க .

5

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக அ அ

65,

அ தியாய

கமா இ

ைக

லா

4886

(ர

) அறிவ

தி ெகா

ெப

தா

(ரலி), ' ப ைச க

க தி

,

ெப

, அழகி காக அர தா

ெகா

ெப

, (ஆக) அ

கள

இ ெச ெப

தி ப

அச

மண

அவ கள ட

எ வ

. அ த

, 'இ ப

ளேத எ

' இைற

த (ஸ

ேவத தி

சப

ேக டா க

. அத

றி ப

ல ைத ய

கிைட

அ ைடக

லா

) அவ க

க ப

உ அ த

கிைடய

டைத நா

த த உ

சாப

ேச

யாைர

சப

ளவ கைள , '(

காணவ

லா

லா

ப கைள

?' எ யஅ

கைள ந

, ப ைச

வ ைத மா றி ெகா

டாக

ள அைன ைத அதி

, த

த, ' உ

ப ட ெப

ெப

கைள அக ற

ேத

லா

ெப

றா . அத

ெப

ைள தி

ெகா

ெப

திவ

இ க

ததாக என

(ரலி), , அ

நா

?' எ

ப ரதிய

) இர

ஓதி

ேள

நா

ைலேய!' எ

ேக டத

.6

(ரலி)

சப

சப

. ஒ

தா கேளா அவ கைள ஏ

றினா க

' என ப

ேக

டா . ந

ெச

லா

க அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'ந

தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஆைன( ' இைற

ச யாக) ஓதிய த

எைத உ

கைள

59: 7

) வசன ைத ந ஓதவ

றி ப அ த

)' எ

பதிலள

றினா க

(ம எ

பாக அ ஒ அவ க

ெச

றினா க

5,

ெப அ

பவளாக இ

' எ

ெச

, (எ பா

, அவ

ெப

. ஆ

, 'ஆ (ேமேல

' எ

றினா க கிேற

.

' எ

மைனவ ைய ) பா !' எ

ம ட

) அவ க

வதாக க

தா . த

.

(தி

. அ த

ளா க

இைத

லா தா

ெகா

(ரலி), ' நப (ஸ

டாெமன

ெச

ேக டா க

லா

பா

ெப

ைலயா?' எ

நா

ண ப

எைத

(ரலி), ' எ ேச

மைனவ

வாழமா ேட

'

.

அ தியாய

லா

றியைத

வல

(ரலி), ' ச , ந ெச

ைல. அ ேபா

) அ ப

ைணவ யா

. எனேவ, அ த

காணவ

ய ேவ

லா

நா

தாேரா, அைத

தா . அ

ெச

மண , ' உ

றினா . அ

அவ

பைதவ

ட) இவ ைற ெப

அதி ெகா

அவ

(ஒதிேன

தா

65, ம

4887 (ரலி) அறிவ

(

யாலான ச

சப

ளா க

) ைவ

தா

ெகா

ெப

கைள இைற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அறிவ

(இத

பாள கள

றினா : அ எ

ெப

பாக

5,

லா மண அறிவ

ைம

(' அ

' (இ

லா தி

)

) அறிவ

வரவ

) ' கலஃபா'

ண ய ைத

நப

, அவ கள

கலஃபா

பாக

ட அ

5,

கா

ேதாழ க இ

) ெகா இ

அ தியாய

65,

கிேற

ஆப

(ர

)

யஅ

ேள

த ப ட பற

.

ைம

ளேவ

தி உபேதச

' எ

ெகா

ெச வ

திட ேவ

றா க

(என

கிேற

. ேம

வத

இைறந ப

பவ டமி ன

) உம (ரலி),

உ ைமகைள அறி

) ' ஹி ர ' ெச

தவறிைழ பவைர ம ெச

ேக

க தியா

ஹாஜி கள

ப டமாக

சா கள

உபேதச

மா

தா

பவனா

நா

நா ைட (மதனாைவ) த ெகா

' எ

னவ களான

(ரலி) அவ கள டமி

4888

(ர

(அவ கள

ப றி

ஆ ◌ஃைபேரா

(ம

வரான) அ

த இ த ஹதைஸ நா

65,

அ தியாய

அவ க

ஒ இ

(அவ எ

, நப (ஸ

)

ேப ஹி ர ைகைய (உ

தியாக )

ைமைய)

நா

அ த

.7

4889

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ஒ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ வ

இைற

த (ஸ

ஏ ப

, இைற

ைணவ ய ட

ேக

வர ெசா

' இைற வ

தள

ெச

அவ கள

ைவ அத

ெகா அவ

உணைவ

சமாதான ப

ெசா

யாத பசி )

ஏேத கவ

லா

ைல. அ ேபா

வ , ' நா

றிர வா

(இவ

தராம

' எ

ெகா ந (உ

தள

கிேற

) த த (ஸ

)

ன டேம) ேசமி

றினா .

னட உ

) எதைன

,

இவ

லி (அவைர அைழ

) அவ க

கிறதா எ

ைணவ யாைர ேநா கி, ' (இவ ) இைற

மைனவ , ' அ

லா

ேவெற

ண வ க

ைவ

றினா . நப (ஸ

உண இ

சா கள

ளாேத!' எ

தி)

(தா

ேதாழ கைள ேநா கி), ' இ

தாள . (இவ

உண

டா? அவ அ

தவ ர எ

ழ ைதக

தயாராக எ

(த

அவ கேள!' எ

வ டா ட

என

அவ கேள!' எ

. அவ கள ட

. அ ேபா

ப (அவ கள ட

) அவ க

ேக டா க இைற

ஆள

)னா க

த (ஸ

தா

) அவ கள ட

ெச வ

மதாைணயாக! ந மி

ப னா வ

! பற

ைல' எ

ழ ைதகள

பதிலள

தா . அவ , ' (ந )

அவ கைள (எ ப யாவ ந வ

, வ ள ைக ஏ றிவ

, (வ வ

ேபா

லி

உணைவ பாவைன ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

),


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ ள ைக அைண நா ெச

வய

ைற

தா . ப ற

, 'இ

னா

லா

! (இ

கி

ெகா தள

, (வ

னாைர (உ

(தி

பாக

5,

. அ ேபா

65,

தா

இைற

த (ஸ

) அவ க

வா

அவ கைள

'ர

கா ' எ

' ஹா தி ெத வ

' அ

ெப இ

பற வ

வாேற அவ

இைற

மா

த (ஸ

மக

(ம

சியா

) ' சி

வா

த அ

) இ

(மைனவ ) ) அவ க

ெகா லா

வா டா

' எ

, ' தம ேக ேதைவ

ைம வழ ள னா

றிர

கிறா க

.' .

.8

4890 (

திைர வர களான) எ இ

வைர ெச

ெணா

தி இ

) வசன ைத அ

மிட

ள) க த

காைலய

ேக அவ க

, மி தா

அப ப

ெகா றினா . அ

வைர)

மக

அல(ரலி) அறிவ

சிவ ைகய

மா

59: 9

அ தியாய

ேவா ' எ

ட த ைமவ ட ஆ

தாள

த) அ மன த

' வ ய பைட தா

றினா க

பைத வ

அ க

கிறா

தஆ' ந அவள ட

அவ கைள

. ஏெனன

. (ம காவ

ைடய இரகசிய இ

ைன

, அ

, ஸ¤ைப 'ந

ஒ டக

ள வ ேராதிக தி ட

கைள எ

. அைத அவள டமி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி ைக ப றி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வா

!' எ

உடேன நா திைரக ெச

றிய

( ற ப

ேறா . அ

னட

ேசாதைனய ப

மி ெகா

)வ

) அவ கள ட

த அ த

ெப

ைண

!' எ

ெசா

ேனா . அத

தா

ைலேய

வைர ந ெச

அப ப

. நா

, 'ஒ

ேடா . அவ

, நயாய

ைன

, (உ த) த

' எ

ைடய சைடய தா

. நா

அைத

ேறா .

தஆ(ரலி) ம காவாசிகளான

ள (ப ர

(இரகசிய ) தி ட

இட தி

ைடய) ஆைடைய ந கைளய ேவ (இ

ெகா

ெகா

கா ' எ

பதிலள ! இ

க த ைத ெவள ேய எ

இைணைவ ேபா ைடேய க

ள இ

ைல' எ

கிைடேயய

அவ கள

கைள

, ' க த ைத ெவள ேய எ

(

' ஹா தி

ேறா . எ

அ த 'ர

வத காக உ

.

சிவ ைகய

ேனா . உடேன அவ

நப (ஸ அதி

ஒ டக

க த

க த ைத எ ெசா

) ெச

வ ைர தன. நா

(அவள ட ) நா 'எ

ப னா க

க க

) சில

இைற

சிலவ ைற (

த (ஸ

ேய) ெத வ

) தி

ேடா .

அ ேபா ேக டா க

இைற

த (ஸ

) அவ க

. ஹா தி (ரலி) (த

அவ கேள! எ

வ ஷய தி

, ' ஹா திேப! எ ற ைத ஒ

அவசர ப

(நடவ

ன இ

ெகா ைக எ

?' எ

), ' இைற

)வ டாத க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. நா

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைற இ த

ேத க

பா

வனாக இ

கா பத

எைதயாவ

ம காவ

ெச

உறவ னைர

ெச

யவ

' இவ இைற

த ! எ

ெகா

அத உம ெக

ன ெத

, ப

ெச

ெகா

ைமேய

ைன வ

கிேற

நப (ஸ

லா

வ த) ஒ

' எ

) அவ க ?ஒ ேபா க

வனாகேவ

; உ

ெத வ

) ேவ

ேத

றினா க

பகாரமாக) எ

.) நா

ேக ட) நப (ஸ

றினா க

ேபா

மக

ேக றவ கள ட ம

த) இவ

வத

) அவ க உம (ரலி)

ைத

.

ேவைள மா

கைள நா

. அ ேபா

ெக

'ந

ேட

தா . ேம வா

,

தவனான

ப யைத

' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக

க ைத

வத ேகா இ

; (சதி ேவைலகைள ெச

, அவ க

ச திய மா

. (இைத

றினா ' எ

, ' இவ

அவ கள ைடேய

. (அதனா

மத ைத

கைள

உபகார

(ப ரதி

ப ேன

, ெசா

. என

, ம காவாசிச

அவ க

றினா க

வ டாைர

கிறா க

தகவைல

(காரண ) உ

லாததா

லாைம

கள ட

பல

காரண தா

க இ த

ைல' எ

) இ

(எவ

கா பா றேவ

ேதா, (இ

அவ கள

உறவ ன

, அத

டத கிண

நிராக

அவ கள ைடேய (வசி

ஹாஜி க

அ தைகய உறவ ன

ெகா

காம

.

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றிவ

கலா ' எ

' ஹா தி என

அப ப

ெகா

ளாத க

என (அறிவ

தனா

ெத யா

.

வரான

(அறிவ

' இைறந ப

) வசன

தனா (ர

ஃ யா

) அறிவ

ேபா

60: 1

வரான) அ

(அல(ரலி) அவ கள

மதன(ர

கிற

ெசவ ேய ேற

)

உையனா(ர இ

.

வசன

ஃ யா

(ர

. இ த அறிவ . அதி

யா

லாத ேவ

ெகா

(தி

அவ கள

ேக க ப ட

பாள கள

ெதாட பாக தா காண ப

ெதாட

தா

பவ கைள ந

)

ைகயாள கேள!

ப களா கி அ

றினா க

உையனா(ர

ப ேலேய உ

வ த) ெசா

)

ளதா? அ

லா எ

ள ப ட . றினா :) ல

என

2

அல இ ஃ யா

தஆ' (ரலி) வ ஷய தி

பாள கள

இ த இைறவசன இ

.

பைகவ களாய

' எ

அறிவ

(இத

றினா க

டதாக நா

தவ

றினா ) அவ கள ட , ' ஹா தி (தி

), ' இ ப ைப நா வா

தா அ

ைதைய

அவ கள டமி ைல' எ

60: 01)

இற

ம கள இ

அறிவ வ

இதைன ந றினா க

த ஆ(ரலி)

கி றா?' எ

தனா (ர

ட நா

அப ப

கள ) அவ கள டமி

வ டவ

ைல. நா

நிைனவ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

நி

தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

நப (ஸ

65,

அ தியாய ) அவ க

இ த (தி

60: 10-12

அவ க

(ம காவ லி

ெப

ேசாதைன ெச

ெகா

ேப சா அ

டவ ட

லா

வா

வசன ற

'உ

ந ப த (ஸ

ெப

வாச

ப ரமாண ைத ஏ

வா

ெமாழியாகேவ தவ ர ேவெற த கியதி

பாக

5,

ைக

) அவ க

ைல.

வா க

) அவ கள

ெகா

ைக ெகா

ப ரமாண ைத ஏ

கர ைத

வ த இைறந ப

அ தியாய

65,

பாள

ேட

ைறய

' எ வ

ெகா

ேட

வாச

ப ரமாண

ைல. ெப

ெதாட வழியாக

' எ

கள ட , ' நா

அவ க வாச

கள

.

கர , வ

ெதா டதி

ட ெப

ப ரமாண

3

பல அறிவ

த (ஸ

ைக ெகா

.

மதாைணயாக! நப (ஸ எ த

ஆைண ேக ப இைற

த மிட

வ தா க

ேபா

வா

கள

றினா

ள) நிப தைனைய இைறந ப

ேம இைற

) நா

இ த (இைறவசன தி ஏ

4891

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி)

.

4892

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 உ

அ தி

நா

யா(ரலி) அறிவ

(மகள ) இைற

அ ேபா

நப (ஸ

தா

த (ஸ

) அவ க

, 'அ

) அவ கள ட லா

' எ

(தி

ஓதி கா

. ேம

, (இற தவ க

ேவ

டாெமன எ

ப ரமாண ந

ெச

ய) ஒ தா

வ றவ வ தா

ேச

' எ

. அ ேபா

5,

தா க

ேச

வா வ நா

றினா . அவ ெச

) இைற வசன ைத எ

(நப களா ட

, அவ கள டமி

கினா . ேம

)வ

ைவ

நப (ஸ

தி ) அவ க

நப (ஸ ப நப (ஸ வாச

.

அ தியாய

65,

'இ

) என ) அவ

வாச

, அவ

காக ஒ பா ைவ ஒ பா

ேதா .

அழ

வைகய

எ த பதிைல

(ஒ பா ைவ

ெச

இைண

காக) ஒ பா ைவ

. அ ேபா

ைகைய ப

உறவ ன

(அவ

ைல. அவ

ஏ றா க

பாக

மண த

. பதி கிேற

ப ரமாண

வத காக, அவ கைள ேநா கி சமி ைக ெச

ெப

(எ

கைள

வாச

எதைன

60: 12

ைவ கமா டா க னா க

4893

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைகைய னவ உதவ உதவ

) அவ க ) அவ கள ட ப ரமாண ைத


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ

மா(ர

) அறிவ

'எ த ஒ எ

ந ெசயலி

(தி

ெப

கள

அ பா

'அ

க லா

தி

டமா

ெப

ஃ யா

லா

வ தி த நிப தைனகள

) இைறவசன தி)

65,

எைத

ப றிய (தி இ

காண படவ

, வள க ஒ

ெச

ய மா டா க

ைரய )

றா

'

, 'இ

' என இ

4894

எ அ

கி

தா இ

இைண க ப என ஆ

னா க

கமா

' எ

ேதா . அ ேபா க

; வ பசார

ேக

அதிகமான அறிவ

ேற காண ப நப (ஸ

கிற

. (' ெப

) அவ க

ய ப ரதிபலைன

, 'உ வ

அவ க

யமா

;

.

'அ த ப றிய வசன '

கள அ

,

) இைறவசன ைத ஓதினா க

) அவ கள

ைல) ெதாட கிறவ

ெகா

திெமாழி அள ப களா?' எ

60: 12

உையயனா(ர

ெமாழிைய) நிைறேவ

மா

4

) அவ க

அவ க

நப (ஸ

60: 12

ஸாமி (ரலி) அறிவ

வசன ைத ஓதி கா எ

, (நப ேய!) உ

றினா .

அ தியாய

உபாதா இ நா

(ரலி)

5,

பாக

தா

(இ த உ லா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெபா

பா

ெச

. ேம

அத காக (இ

ேவ அவ

ெச

, ப

அவ

வா

ம ேறா

5,

அ பா

அவ க இ

நா னா

65,

(மி ப

ெச

தைத இ (கள

ற ப டவ றி

எைதயாவ

ெப

ட நா

றா க

) மைற

நா னா

' எ

,

டா

,

அவைர ேவதைன

றினா க

. அ ெதா

பா) நிக

- ேமைடய லி (எ

ன பா

வழியாக

ப றேக உைர நிக நா

ெத யாம கிறா . அவ

க ப டா

.

5

.

தா

உைர (

வ ைச)கைள ெச

ச ட ப ) அவ

4895

) அவ க

ேநா

அைனவ

. ேம வட ப

ெதாட

எைதயாவ

லாமிய

அவைர ம

பாள

த (ஸ

தலான)வ றி

அதைன (யா

(ரலி) அறிவ

ஆ தி

ெபா

அ தியாய

தன . அத

அவ க

லா

அறிவ

இைற

ஆகிேயா

அ வ

; அவ

பாக நா

லகி

ப காரமா வ

லா

ெச

ற ப ட (வ பசார

க பள

ைகய

(ரலி)

ேள ெதா

கி, ம கைள ப லா

மா

ெக

. (உைர

ெணதிேர) கா ெகா

வத

வா க ) இற

, உம , உ

த ப த

ேபா

) நப (ஸ

ைகயா உ

(ரலி) அவ க

. அ ேபா

பவ களாக

ள ட

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

அமர

. பற ெப


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா

' நப ேய! இைறந ப

ப ரமாண

ெச

வத காக வ

இைணைவ கமா டா க

ெச

, த

யமா டா க க

ைக கா

எ க

ந ெசயலி

அள

, அ ேபா

ேம அ

, அவ க லா

திெமாழிய

ஒேரெயா எ

அ த

ெப

ெப லி (ர

அவ க

காக அ

றா . அவைர

, 'ந

, தி

வட

(இத

!' எ

,

க டமா டா க

தி

வா

ேகா

மா

) அவ க ஒ

' எ

அவ கேள!'

வரான) ஹஸ

றினா க

, 'இ த

.

பதிலள

ைல - அ ெப

கவ

ைல.

கைள ேநா கி நப (ஸ . ப லா

.

ணமாக,

கிறா

ேக டா க

,

ெகா

. தி

ஓதி

ேபா ), இைற

பாள கள

ெத யவ ெச

ப களா?' எ (ந

ப ரமாண ைத ஏ

பவ

நப (ஸ

அறிவ

லமா டா க

வைத

நிைலயாக இ

) அவ க த ம

பாவம

வாச

, வ பசார

வாச

ைண

, 'ஆ

ெகா

எதைன

ய மா டா க

தவ ர ேவெறவ

ைற

ெச

) இைறவசன

மண ம

உ மிட

டமா டா க

மா

, க

லா

ழ ைதகைள

லா

ன பவ

யாெர க

அவ கள டமி

60: 12

, அவ க

உம

மி க ம

(தி

ட ெப

கிைடேய எ த அவ

எ த ஒ தா

ைக ெகா

(ரலி) த

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஆைடைய வ

தா க

ப லா

(ரலி) அவ கள

பாக

5,

த (ஸ

என

பல ெபய க

நா

; அ

. நா

லா

வா க

5,

'

கைள

அ ெப

:

ஹ ம

; நா

'ஆ

' ( கழ ப டவ ) ஆேவ க பவ ) ஆேவ

இைறம

; எ

தஇ (ரலி) அறிவ

அ தியாய

65,

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நா

அவ க

ெம .

ைப அழி பா

தைலைமய

' (இைற

. நா

கீ

த கள

. ' மாஹ'

. நா

ம க இ

தியானவ )

.

என ஜுைப

பாக

தா க

கிைண பாவ ) ஆேவ

கிைண க ப

ஆேவ

அறிவ

ம ' (இைறவைன அதிக

(அழி பவ ) ஆேவ ' (ஒ

கைள

ேபாடலானா க

4896

) அவ க

'அ

ேமாதிர

ஆைடய

65,

அ தியாய

இைற

' ஹா

. அ ேபா

(ஒ

ஜு

4897

தா

சமய ) நப (ஸ 'அ

தா .2

ஆ' எ

) அவ க (62 வ

அம

தி

) அ தியாய தி

ேதா . அ ேபா 'இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

இவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ேசராமலி

ஏைனய ம க

ளா

(3 வ

)' எ

(ஏைனய) ம க

யா ? இைற

ைற ேக

அவ க

◌ஃபா சீ (ரலி) இ

தா க

ைவ தா க

. பற

, கி

இைறந ப

ைக இ

அதைன அைட ேத த

பாக

5,

◌ஃைக

அ தியாய

வா ' எ

65,

சாலி (ர

இதைன அைட ேத த ெப

பாக

5,

. அ ேபா

ேக ேட

ைல. எ

மா

யா) ந ச திர ' அ

றினா க

.

, 'அ த

. நா

கள ைடேய ச

65,

கர ைத

ம தி

' இவ கள

கி வ '

2

தா

ம ேறா இைற

அறிவ

த (ஸ

, ' இவ கள ) அவ க

சில மன த க றினா க

.

அ தியாய

மா

4898

) அறிவ

வ ' எ

கவ

) அவ க

' சில மன த க

தைர அவ

ள ெப ற

அவ கேள!' எ

திகா (ஸ¤ர

தா

(இ த

) பதிலள

. நப (ஸ

ஹுைரரா(ரலி) அவ கள

இட

வசன த

(என

காக

4899

Visit: www.tamilislam.webs.com

என


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஜாப நா

இ க

அ தி

நப (ஸ

லா

(ரலி) அறிவ

) அவ க

ெவ

தேபா

, (வ யாபார தி காக உண

வ த

ம க

) கைல

. (அைத ெச

றா க

ப க

பாக

5,

ைஸ ஒ

ள னா

.

65,

ேபா

) அ

பவ க

அதனா

, அவ க

றிவ

நா

லா (-

ெதாட

கைள ஏ றி ெகா , நப களா

ேவ

) ) ஒ டக

ன ைலய

சிய

(தி

தன . அ ேபா

ைகையேயா க

றன ' எ

டா

62: 11

தா

3

ெகா

லா

ைகய

தா ேத

உைப எ

ஹாஜி க அ

கி

ெதா

4900

அ க (ரலி) அறிவ

னத

தைலவ இ

அ தியாய

ெச

நப கேள எ

அவ றி

லா

ெபா

னர

வ யாபார ைதேயா வ ைளயா

வசன ைத அ

கிழைம (ஜு

ட மா திர தி

. ப

' அவ க

வ ைர

தா

வ , ' நா

பவ

-) ெசல த டமி இ

கி

.

2

'அ ெச

அ ேபா லா

வைத நி வ லகி

(மதனா

, (நயவ த திவ

ெச

வ ) தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

சக கள ட க

;

வா க ப னா

' ,

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (எ

இன தவ களான) க

மதனாவ லி

நி சய

) எ

' (நா

றிேன

நப (ஸ

) அவ க

நப (ஸ

) அவ கள ட லா

த மிட ெசா

. அ ேபா

வா நாள

ெகா த (ஸ

அளவ

ெச

றினா க

வா க

. அ ேபா

என நா

ப னா க

. அ

ைல. ப ற

ட உ

னைத)

) அவ க

.) ' நா

னைத ந ப ம

. (அவ க க

அைத

டா க

ைமெய ேபா

நா

சிறிய த ைத எ

சக க

ெசா

த (ஸ

னைத உ

ைன ந ப ம

, ' இ த நயவ

டா . அ ேபா

.

ெசா

நிைன

றியைத

' உம (ரலி) றிவ

வ னவ னா க

) ெசா

ஏ ப டதி

அவ

ஆள

சாதி தா க

. அ ேபா

) அவ க

ெச

கவைல ஏ ப ட

என

ேத

' இைற

. (நா

நா

. அவ

) அவ கள ட

ப க

) அவ க

, என

ேபா

வ ) இட ' அ

நப யவ க

அவ க

ஹாஜி) கைள

றினா

. உடேன இைற

உைப (ச தியமி

ந ப னா க அம

றி

த (ஸ

' எ

அைத நப (ஸ

ைடய ந

) அ

ைர ேத

ைல' எ

இைற லா

இழி ேதா(ரான

வா க

ைன அைழ தா க அவ

வ தேபா

அ ேபா

. அவ

லேவய

ெவள ேய

சிறிய த ைத(யாக மதி

அவ கள ட '

ண யவா

னட ,

, உ

பா

கவ

கள ட

ற கவைல எ

ேகாப

ெகா

ைல' எ கிற ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

;


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெதாட

இ த (தி

உடேன, நப (ஸ அ

ள ப

லா ப

பாக

5,

ைஸ நா

ைன உ

திவ

டா

65,

லா

வைத நி

தி வ

ெச

வா க

தி

ப னா

(எ

த ைதயா

. அைத நா இைற

டா

த (ஸ

னா க

ெச

. பற

(ந ெசா

ள னா

றேபா

.

த ம

, ' ைஸேத!

னைத உ

ைம எ

.

) அ

ெகா லா

பவ க

. அவ க

(, ேம

ஹாஜி க

சிறிய த ைதயா ட ) அவ கள ட

ெசா

}

-) ந

பா ெசல

) வ லகி , ' நா

ண யவா

ெவள ேய

. அ ேபா

உைப இ ன ச

(அவைரவ

வைத

நி சய

ேத

இன தவ களாகிய) க எ

. (நா

தா இ

ெசா

ஹாஜி) கைள நக லி ேக ேட

) ஓதி கா திவ

இ க

' எ க

ப னா க

லா

4901

தைலவ

'அ

) வசன ைத அ

றினா க

சிறிய த ைதயா

ெச

ஆள

ைம ப

அ க (ரலி) அறிவ

சக கள

(நயவ

என

)' எ

அ தியாய

இ எ

) அவ க

த வசன ைத என உ

ெதள

63: 1

மதனா , இழி ேதா(ரான

வா க

' எ

வைத

றிேன

. அைத எ

சிறிய

லிவ

டா க

. எனேவ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இைற ந

த (ஸ

ப க

ெசா

ஆள

லேவய

இைற

ேபா

) அம

எ ட

நயவ

சக க

அறிய மா டா க

வசன

கைள அ

' ைஸேத! அ

5,

பாக ைஸ

சக கள

' எ

அவ கள ட

றேபா

ைன உ

65,

தைலவ ேபா

(-

ெச

ைம ப

திவ

வா நாள அளவ

கி ' ஆய

(தி

. (நா

. (எ

, ' (நப ேய!) இ த

ெதாட

இைற

டா க

ைடய வ

லா

' எ

த (ஸ

,

63: 1-8)

) அவ க

) அவ ைற என டா

' எ

ஓதி கா றினா க

,

.

4902

அ க (ரலி) அறிவ

(நயவ ட

கிறேபா

ைடய

அ ப

ைல எ

. உடேன, என

அ தியாய

ள னா

லா

அவ

தன . எனேவ, அவ கைள ந ப வ

. அ ேபா

சக க

ப னா க

ெச

, ' நா

. எனேவ, நா

நயவ

ஆள

கவைல ஏ ப டேதய

ேத

கள ட

உைப ம

ைன (ந ப) ம

ற ஒ

தி

. அவ க

ச திய

கவைல ஆ ெகா

(கவைலேயா

லா

ப னா க

) அவ க

) இ ைன

ைல' எ

த (ஸ

அத எ

) அவ க

) அ

தா லா

ஹாஜி க

இ -) ந

உைப ' அ க

லா

ெசலவழி காத க

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' நா

நா

நப (ஸ

மதனாவ

தா க

ச திய

ெச

அ ேபா

வ த அ

தி

. அ தா

லா

). உடேன, நா

' இவ க

தா

' இைற

திவ

இேத ஹத

5,

ைஸ நா

(நயவ

வ ேத

திவ

றினா க

றியேபா எ

அ ப

தி

) அவ க

ைம ப

ேனா

அறிவ

அறிவ

ைன அ ெசா

. அ ேபா

டா

லவ

கிவ

றினா க ெசல

(தி

ைல எ

(என

அவ க

' எ

...' எ

, அதைன சா க

ப வ

அைழ தா க

பவ க

65,

பாள

க ப

ெச

ேட

தகவ

, ' (ைஸேத!) . ேம

,

வைத

63: 7

நப (ஸ

)

) வசன

சக கள

ப றா தைலவ

வழியாக

.

4903

) அவ க

(உண

ெதாட

அ க (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

பயண தி

உைப, தா

த (ஸ

' எ

அ தியாய

. அ ேபா

.

அவ கள டமி

பாக

,... ' எ

ேத

அவ கள ட

ைன உ

ள ெப ற

றா

. எனேவ, நா

ெச

ெத வ இ

ைன இைற

லா

நி

) அவ க

தா ஒ

பயண தி காக

ைறயா ) அ

) ம க

லா

ற ப ேடா . அ த சிரம

உைப த

ஏ ப ட ந

. அ ேபா

ப கள ட ,

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 'அ

லா

நி

திவ

மதனாவ

தி

னா

ஆள

ப னா க

றா

ெச

யேவய

சா க

, ' இைற

(எ

ைன

ப றி ) எ

வா

த (ஸ

ைமைய

கள ட

கிறேபா

லா

ள னா

நயவ அத (ேம க

சக க இண

காக காம

வா க

ெவள ேய றி வ ெச

அவ

ைஸ

அ ப

ெபா

உைப

) ேக டா க லிவ

.

. டா ' எ

ள தி

. றி

வைகய

' (நப ேய!) இ த நயவ (தி

. அ ேபா

, இைற

த (ஸ

) அவ க

ெசா

னதா

,

னைத) அவ கள ட

சாதி தா

ெதாட

பாவம

வ ' எ

றி ெச

ெசா

, ' நா

லா

(அ

ச திய

) அவ கள ட . அவ க

வைத

' எ

ெசா

, (அவ

) அவ க

ெச

ண யவா

...' எ

) த

ட வசன தி

ெசல

ெச

, ) அவன ட

ைல எ

றினா க

இன தாரான) க

கி

த (ஸ

ைம(யான கவைல) ஏ ப ட

அ ேபா

) அவ கள ட வ த

வ லகி

, (எ

இைற

. (அவ

அ க

ெச

. அ ேபா

அ ப

நப ய டமி

நப (ஸ

ேத

இவ க

ஹாஜி) கைள அ

. நா

ெத வ தா

. அவ க

இழி ேதா(ராகிய ெசா

ள '

தி ஷ{

ப னா க ச

) வசன ைத

அ த

ேகார அவ கைள அைழ தா க

தைலைய

ல தி

63: 1

சக க

. னதா'

Visit: www.tamilislam.webs.com

. (அவ க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைவ க ப

(சா

மர க ைட) எ

, அவ க

அழகானவ களாக (வா ட சா டமானவ களாக) இ

5,

பாக ைஸ நா

அ தியாய

இ எ

(நயவ

சக கள

லா

ெச

வைத நி

தி வ

நா

ண யவா

தி

றிேன ெசா

ஆ கைள

உ அ ப த (ஸ

லிவ

லா

ேபா ெச

ேத

(-

ஹாஜி க

(அவ டமி றா

, (எ

லேவய

) அவ க

. (ஆனா

,) அ

என நப யவ க ைல' எ

ந ப னா க

.) எ

) ந

) வ லகி

} க

பா

ெசல

ெச

வ .

இன தாரான)

ஹாஜி) கைள அ

சிறிய த ைதயா

டா க

. அ ேபா

உைப இ ன ச

வைத ேக ேட . எ

ைமயாள க ெசா

ெகா

. அவ க

வ ' எ

அவ கள ட

) அ

.

தா இ

இழி ேதா(ராகிய

த ைதயா ட

இைற

மதனாவ

ெவள ேய றிவ

தைலவ

றி கிற

4904

அ க (ரலி) அறிவ சிறிய த ைதயா

'அ

' நா

65,

மிக

தைத

கி

நி சய ,

. அைத நா

அைத இைற லா

ைவ

ந ப னா க

ச திய

நிசிய த (ஸ

ெச

ைன ந ப ம

)

அவ

. அவ க

ைடய வ

,

தன . (அவ கைள வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா க

. எ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வா நாள

, அத

அளவ

ைன

(கவைலேயா உ

நயவ

) அம

ேத

தராவ க (தி

இைற

. எ

, உ

என நா

63: 1

த (ஸ

' எ

பாக

5,

ஜாப

நா

அ தியாய 'ஒ

ஹாஜி கள

அ தி ேபா ஒ

டா

65,

ள னா

னா க

ெச

லா

வா க

) அவ க என நா

, ' (நப ேய!) இ த க

அ கி

லா

றன ' எ

. உடேன, என

. (நா . பற .

ைடய வ

அவ கள ட

ெச

, ' ைஸேத! அ

லா

றேபா உ

3

4905

(ரலி) அறிவ

' அ வ

கிேறா

றினா க

லா

ைல எ

ன ட ), ' நப (ஸ

ணமாக, ந

ப னா க

கா

(எ

அளவ

, தி

அள

ஆள

ஓதி

திவ

கிறேபா

) வசன ைத அ

) அவ க

. எனேவ, நா

. அ ேபா

சா சிய

அ த வசன ைத என ைம ப

ேகாபமைட

றினா க

கள ட

கவைல ஏ ப டேத இ

சிறிய த ைதயா

ைல' எ

சக க

ற ஒ

கவைல ஆ ெகா

ைன ந ப ம

நிைன கவ

ேபா

'ஒ

சா கள

தா

பைடய ஒ

' இ

வைர

ெகா ட தி

ேதா . அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா .

) ைன


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 4அ

ேபா

அ த

(அ

வா

ஹாஜி

இ த

பா

?' எ

ஹாஜி கள

த (ஸ

றினா க அ ேபா ேக

. (

சக கள

ண யவா

அவ க

தி

ெவள ேய றிவ

ைன வ

வ ' எ

கிேற .

.)' எ

, 'இ

, இைற

றினா .

ன அறியாைம

ட தி

, ' இ தைகய

கி

தைலவ

அவ கேள!

பா

கைள

ற) இைவ நா ற

தகவ இைற

' எ

ஹ ம

ெச

றா

டா க க

, (எ

இ ?அ

டா '

தைவ' எ

. ேம

லா

மதாைணயாக!

கி

ெகா

)

றினா

. நப (ஸ

, (தகவலறி த) உம (ரலி) எ

அவ கேள! இ த நயவ . அத

உைப இைத

இன தாரான)

ஹாஜி) கைள அ

சா க

லா

(அ

றினா க த

) அ

ெச

இழி ேதா(ராகிய

இ த

வைர

) அவ க

றினா .

ம க

கைள

!' எ ெசவ ேய

. அத

சா கள

' இ ப யா அவ க மதனாவ

) அவ க

நப (ஸ

லேமாத

(நயவ

ெவ

சா கேள! (உத

.

நா

'எ

'அ

ேக டா க

றின . அ ேபா

ைகவ

சா

ஹாஜி கேள! உத

'

ேப ைச இைற

கால

கிய) அ

நப (ஸ

ேதாழ கைளேய ெகாைல ெச

சகன

) அவ க கிறா

ைத

, ' அவைரவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ம க

,

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேபசிவ ட

டா

மதனாவ

வ தேபா

தா க

ம ேறா

. ப

' எ ன

அறிவ

5,

பாக அன அ நா

ஹ ரா

, ' நப (ஸ

தினா க

: இைற

சா கள

ம க

ெசவ ேய ேற

றி ப

யேபா

சா கைள வ ட அதிகமானா க

) அவ க

காண ப

நா

கிற

.

ெகா

ேதா '

.

தா

ல ப ேடா

க ப

) அ

ஹாஜி க)

ஹாஜி கைள வ ட) அதிகமாக

4906

ெகா

ைமயாக

சா க

என

65,

ேபா

. ம காவாசிக(ளான

சா கேள (

மாலி (ரலி) அறிவ

அவ க

ஹாஜி◌ாக

றினா

அ தியாய

(

என ஜாப (ரலி)

றினா க அ

ப றிய ெச

என த (ஸ

காக, நா

அவ க ) அவ க

ந ம

(ெப

தி, ைஸ

(ப

)

க ப ேட

5

அ க (ரலி)

மா

றி ப

' இைறவா! அ

.

க த )

சா க

அள பாயாக' எ

ப ரா

தி தைத நா

.

ைடய ப

டா களா? இ

அறிவ

பாள கள

ெத வ

கிறா க

ைளகள ைலயா எ வரான அ

ைளகைள

பைத உ லா

திெச இ

நப (ஸ ய

) அவ க

யவ ◌ஃப

(ர

(

ைல என )

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆவ

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ த ஹதைஸ அன இ

தவ கள

மாலி (ரலி) அறிவ

சில , (ைஸ

அ க

' (நயவ

சக கள

ைறேகடான ேப

நப களா

ஏ க ம

வசன ைத அ அ

லா

றினா க

5,

பாக ஜாப

ள யேபா

ேவ அறிவ

அவ க

அ தி

65, லா

சா கள

சா , ' அ

சா கேள! (உத

)' எ

, 'இ

இவ

ெத வ

ைம ப

ேக ட

இவ

தா க

ட (ரலி)

த தகவைல

தி அ

அன

லா

ைமேய என

ெதாட பாக தா

இைற

த (ஸ

)

.

ெகா ப

ட தி க

தா ேதா .

ஹாஜி கள

டா . அ ேபா

(அ

அ )' எ

றினா .

வ வா

ஹாஜி , '

கிய)

ஹாஜி கேள!

றினா .

ேப ைச அ

அவ க

காதா

(ரலி) அறிவ

இ வைர

றி

' எ

னா

4907

இ த

ேபா

டா

நா

(உத

) ' இவ

ப றி ) ேக டன . அத

ன , இவைர உ

' என பதிலள

அ தியாய

ட ப

தேபா

சா கள

லா

ன?' எ ஒ

ைடய

ேக டா க வைர

ட தி

எ ட

. அத அ

ம க வ

ெச , '

டா

. நப (ஸ

ஹாஜி கள

டா . உடேன, அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

சா

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 'அ

சா கேள, (உத க

(உத

)' எ

நா ற

) அவ க

கைள

தா க

. அ ேபா

உைப ' இ ப யா அவ க நா

ண யவா

மதனாவ

அவ க ெச

வ ' எ

பாக

, இைற

, ' அவைரவ

5,

ெச

ம க

அ தியாய

65,

. '

நப (ஸ கி

டா க றா

சா கேள (

ஹாஜி க

சக கள

) அவ க

ற) இைவ

?அ

லா க

, (எ

. அ ேபா

(ெச சகன

ஹ ம டா

' எ

) அ

லா

மதாைணயாக,

இன ேதாரான) கி தி அறி த) உம க

ைத

றினா க த

ஹாஜி கைள

சா கைளவ ட)

(அ

தைலவ

அவ கேள!' எ

ேபசி வ ட

; இ த நயவ த

. அ ேபா கைள

ஹாஜி) கைள அ

றினா

ைன வ

கிறேற

கிறா ' எ

இழி ேதா(ராகிய

க தா (ரலி), ' எ ெவ

ஹாஜி கேள,

.

(நயவ

ெச

தி

ெவள ேய றிவ

. அத

, '

தா க

லேமாத

வ தேபா

வ ட) அதிகமாக இ டா க

. (

றினா க

அதிக

மதனாவ

ஹாஜி

பதிலள

ைகவ

தைவ' எ

ற,

றினா ' எ

இ தைகய வாத நப (ஸ

)' எ

. நப (ஸ

)

ேதாழ கைளேய ெகாைல றினா க

.

6

4908

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 சாலி (ர

) அறிவ

த ைத) அ

(எ ெச

டா க

ஏ ப

தா லா

தா க

ேகாப ப டா க

. பற

தி

, அவ

ப அைழ

(அதிலி ெச

) ய

றினா க

Qur an

ெச

(அ

லா

ெகா ைம

த (ஸ ) அவ க

உம ) த

! பற அைட தா

, அ ேபா

) இ த

இைறவ

ேதா

னா

றினா

.

காலேம, (ெப

உ தரவ

த மாதவ டா

அவ

தா ப திய உற

மிக

வைர

) அவ

, (ம

) அவ கள ட

மைனவ ைய

ைமயைட

ைமயாகிய ய) ஆ

த (ஸ

மாதவ டாய லி

! அ

மாதவ டா

பா டனா ) உம (ரலி) இைற

, ' அவ

(மாதவ ல கிலி வ வாகர

ைணவ யாைர வ வாகர

ைணவ யா

. (இைத ேக ட) இைற

மைனவ யாகேவ ைவ ஏ ப

உம (ரலி) த

அவ கள

. எனேவ, (எ

(இைத ) ெத வ

வ வாகர

. அ ேபா

ட காலமா

கைள ' எ

.2

Bukhar i (Engl i sh)

தமிழி

ேதட

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 தி

5,

பாக

வள க

ஸலமா இ

அ பா

65,

அ தி

அ தியாய

ைர

4909 மா

(ரலி) அவ கள ட

ஹுைரரா(ரலி) அவ க

'த

கணவ

இற

ேக டத

நா ப

றினா க

.

உடேன நா கால

அவ க

அ பா உ

மா எ

) அறிவ

வ தா . அ ேபா

தி

நா

அ பா

அ பா

தா க

. (அ

ப ரசவ

தா

அவ க

கி

வ த) அ த மன த , த ஒ

) ப றி என

(ரலி), ' இர

ெப த

தவைணகள

(ரலி) அவ கள ட , ) ' க

ழ ைத ெப ெற

கிறேத!) எ

அ ேபா

◌ஃ (ர

(ண வழ

கி

திய

' எ

'

3 (இ

வசன

ஒ அம

' இ தா' ப ரசவ ேதா எ

இ ன அ

ேக ேட

ஹுைரரா(ரலி), ' நா

) உட (ரலி) த

(ப

) இ

பண யாள

கிேற '

ஸலமா(ரலி) அவ கள ட

வைரய லா

கான இ தா

65: 4

' (எ

. எ எ

ைர ' எ அ

பணக

சேகாதர

மக

றினா க பவைர, (இ

ப ைவ தா க

ஸலமா(வ

. அ ேபா றி

. அத

, இ

) ேக பத காக உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸலமா(ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (ப

மா

) பதிலள

ைபஆ (ப அவ நா

கணவ க

நா

(மா

சீ ேத

னா

' இ தா' கால ைலலா(ர 'அ அ

ஹா மா

றி

), ' இர

லா

ெப

65,

யா க

ப ண யாக இ

லா (ரலி) இற

ழ ைத ெப ெற

டா . அவ

தி அ

பண

த சமய தி இற

,

நா ப

தா . உடேன, அவைர

அவ

ேக டவ கள

ெப

மண

ஸனாப

' இ தா' ப ரசவ

பஅ க (ரலி) வைரய

தா

.)

4910

(ர

) அறிவ ர

. அவ ந

லமி

) அவ க

தா

மா

ப க

ப கள

அப ைலலா(ர அவைர

வ , கணவ

ேபசினா .) அ ேபா தவைணகள உ பா(ர

' (ரலி) அவ கள இ

ைபஆ

,

க அறிஞ ) அ

ெகா

(அ ேபா

) அ

வராவா . (எனேவ, க

அ தியாய

ஹ ம

:

த (ஸ

. அவைர

அவ க

5,

னா

. இைற

ைவ தா க

பாக

ஹா

(ஸஅ

ேபச ப ட

தா க

அப ைலலா(ர

திய

) வாய லாக (நிக

சி

பணய

ட க இ

அப

றினா க

கிைட த ' ந

திவ தன .

மா

' எ

. உடேன நா

ைபஆ ப

ைப

ப கள

த அைவய

ணய ப

இற

றி த) அறிவ

) அவ கள

) இ

ெசா

சில

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேன

. அ

ைன ேநா கி

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (அைமதியாக இ அைத

ச ெடன

(த ேபா நா

) '

ெபா

மா

அவ கள

சி

'இ

றி

ேக

ள களா?' எ

(ரலி) அவ க வ

(கணவ ந கா ட

மா இற

)

கிறா . (அவ நா ப

சேகாதர

ைப

ேக ேட

. அத

நா

லாத ஒ ஆேவ

, அ

) அவ க அ

அ தி

ேக ேட

' எ

ெசா

ேன

ச ப டா . ேம

,

.

உ பா

அ ப யா மாலி

. அவ க . நா

ஏேத

அவ க

லா

, 'அ

இ ைபஆ

(அவ கள ட ),

(ரலி) அவ கள ட ெகா

உ பா

ைற) அவ

லா

றலானா க

ேதா . அ ேபா

அவ க

.

ப ண யாக இ சிரம ைத அள

டாதா? (உ

றி

றி த) அறிவ

றினா க

) அவ

லா

தவ )

' ஆனா

றினா . எனேவ, நா

லா

ெசா

ைசைக ெச

(இ

ச தி

'அ

கானவ

அப ைலலா அவ க

) அவ கைள (நிக

தன .

. எனேவ, நா

ேபசாமலி

ைலேய!' எ

அவ கள

ேட

வதானா

த ைதய

ஆமி (ர

(ப

தா

ெசா

ைன

றவ

ெகா

ஃபா' வ

யாக

உடேன (எ அ

ப ) ைசைக ெச

ைம எ

னெவ

ெப

வ ஷய தி

கிற களா? அவ றா

, ) ெப

' இ தா' கால ைத ைக

ெதாட பான (' அ தலா '

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

) சிறிய அ தியாய , ெப

அ தியாய தி

, க

தா

; ) ' ேம

ெப ெற

5,

பாக

அ பா

'உ

பாக

5,

33: 21

த (ஸ

ழ ைத

65: 04)4

மதி க ப ட ஒ

, (ச திய தி

த ட

ெச

ைற ச தியமி பா

அழகிய

)

லி

யேவ

) இைறவசன ைத ஓதினா க

65,

) ெப ய

ள ெப ற அ த வசன

தா

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) இைற

லா

பகரா' எ

னா

4911

ப ச தி

' (தி

) அறிவ

(ரலி) ' (ஒ

. (ப

கான இ தா கால , அவ க

வத கான) ப கார ைத அவ

(தி

65,

ஜுைப (ர

வ ல கி ெகா ெவள ேய

) ஆ

ெதாட பான (' அ

ள ெப ற

பணக

(வைரய

அ தியாய

ஸய

னேர அ

' எ மாதி .

றிவ இ

கிற

, ' எ

2

4912

றினா ) அவ க

(த

ைணவ யா ) ைஸன

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள ட , (அவ கள த

கிவ

வா க

ஹஃ ஸா ப

வாைட வ

(வழ க

ேபா

வ தேபா

வ ேத ச திய ெத வ

பாக

5,

அ பா ஒ

ப சி

கிறேத' எ வ

ேட

' எ

ேபா

கள டமி

,

றியத ட

, 'இ

, நப (ஸ

) அவ க (அவ

, 'இ

ைல

அைறய

கமா ேட றி

) அவ க

எவ ட

றி ேத ேம க

66: 1

4913

ட காலமாக ஒ

தா வசன ைத

ப றி உம

க தா (ரலி)

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ேத

; நா

.)

(ரலி) அறிவ

.

அைத

. (இ

சா ப

வா கேளா அவ ,

களா? உ

றிவ

றினா க

65,

தலி

சா ப

த ப ரகார

ைல). ைஸன

(அதிகேநர )

ைணவ யரான) நா ேடா : (ேத

றிட ேவ ேத

, அவ ட

ெகா

சா ப

லி

, ) நா

ைடய

ெச

ேவல

ள ெப ற

அ தியாய

நப யவ க ) அவ க

வ டாேத!' எ

இைறவசன

நா

'க

. (இன ேம

ெச

சா ப

நப (ஸ

ேபசி ைவ தி

சா ப டவ

) ேத

ேபசி

ைஸனப

நா

ப சி

காம

எவ ட

) அவ கள ட

ப சின

வா

, ) ந மவ

நப (ஸ

(நா

. (இ

அைறய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள ட

(வ ள க ) ேக க ேவ

ஆனா

னா

, அ

ைத ய

வரவ

ேமலி

ெம

த (ம யாைத கல த) அ ச

ைற) உம (ரலி) ஹ ஜு காக

அவ க

வழிய

நா

ெச

றா க

ற ப ேட க

ெச

, த

லலாேன

ேக ேட

. அத

பதிலள

கள ட

கள

.

லா

.

ேக பத

நா ) தி

சாைலய

ப வ

ேதா . அ ேபா

றி காக ' அரா ' மர ைத ேநா கி ஒ ெகா

ெகா

நா

வைகய

. பற

அவ கள ட ,

)

) அவ கள ேபசி

, ' ஆய ஷா

மதாைணயாக! ஒ

ெம ) உ

நா

கி

வைர நா

ேத

ைணவ ய

ெசய

ஹஃ ஸா

ப ட இ தா

, வ

அ த இ

3

ேக க ேவ (என

) ஒ

தைலவேர! நப (ஸ

அவ க

றேபா

ெகா

காக நி

. அ ேபா

கட ப

தா க

, 'அ ம

ரா

அவ க

ைகயாள கள

உடேன நா

ேத

காணரமாக

ெச

ேதைவைய

தப

(நப யவ கைள

ற ப

(ஹ ைஜ

(இய ைக ) ேதைவ ஒ

. அவ க

' இைறந ப

. நா ழ

(ம

அவ கைள எதி பா அவ க

ெகா

ைல.

(ஒ

உம (ரலி) த

நிைன

வ ெகா

ள (ம யாைத கல த) அ ச

ட காலமாக இ

றி

ேத

,

. ஆனா

காரணமாக என

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா ?' வ '


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைத ய எ (உ

வரவ

னட

கிேற

லா

ேன

பதாக ந வறி

' எ

உ ைம

ெசா

ைமய ேலேய) அ

ெத வ 'அ

ைல' எ

அறி

னட

தியதி

அவ க

ய (ெசல

ெதாைக, ெசா

வைரய

(இ நிைல ந

) நா

மைனவ , ' ந அத

நா

ேவ

ய ஒ

ஒ க

வ வகார

இ ப

ெச

அவ ட , ' உன வ ஷய தி

ன ட , ' க தாப

ஆ ச ய ப

கிேற

ஆனா

, உ

அவ க

த . உ

ைடய

வ வாதி தா

றி

(ப

லா

.

நா தா க

.

எ த

வைரய

,

)தைன அவ

.)

ஆேலாசி

ெகா

(எ

னட

இத

தைலய

எத

?' எ

ெசா

ன) உ

வ வாதி க ப ைறய நா

) ெத வ

ைம ஆகிய ப த

.

உ ைம)க

தேபா

வைத ந

ஆேலாசைன)

ன ச ப த ? நா

வ (ஹஃ ஸாேவா த அ

மா

ெப

யாத க

ேக

, அைத உ

கால தி

) ெச

னட

மானா

யலாேம' எ

வேர! (இ ப ட

ைல. அவ (கள

ள ய (ச ட )ைத அ

நி ணய நா

றிய உம (ரலி), ப ற

பதாக நா

' (இ ப

ண னா

மதாைணயாக! அறியாைம

ெதாட பாக, தா

(ஒ

. அ ேபா எ

த மான

ேக ேட கைள க

பா வ த

அவ

நா பவ

ைல. த (ஸ

ேகாபமாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத

ைணவ ) இைற க இைற

றினா .

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ

தா க

உடேன நா

' எ எ

ஹஃ ஸாவ ட வாத (உ

, அேத இட தி ெச

, 'எ

, அதனா ைமயா?)' எ

(நப களா அத

நா

அவ கள

, 'அ

ேக ேட

லா

இ த

றி

தா

கி

கிைய எ

ைம மகேள! ந இைற

த (ஸ

ைறய தின

. அத க

டைனைய

ப றி உன

நா

, இைற

)

வ த ந

நா க க

, (நப (ஸ (அறி

நா

மதாைணயாக!

) அவ க

' எ த (ஸ

கிேற ம

ேன

. அ ேபா

)

. அ

ைம

ெகா

ள பா

.

) அவ கள ைர

றா .

ம ெறா ெச

ேற

. ஏெனன

,

4

ேபசிேன

இ ேபா

ைடய

ைக வ

தா களாேம!

வ வாதி ப

அவ

ைர) ெசா

ஸலமாவ ட

அவ ட

லா

,

) அவ க

ளேதா அவைர - ஆய ஷாைவ-

(அறி

ற ப

எ ச

த (ஸ

ெகா

ேகாபமாக இ

ஹஃ ஸா, ' அ நப யவ க

வழி) உறவ னராவா .

வேர! உ ைம

தைலய

ைடய ேமல

வ டாேத!' எ (அ

பைடய ைவ

ைணவ யாரான) உ (எ

ைடய அழ

எவைர

அவ

அவ க

ேகாப ைத

மகேள! த

நா

ைணவ யரான) நா

பற

றினா .

வ ய பைடகிேற இைற

. எ

த (ஸ

ஸலமா, ' க தாப லா வ ஷய

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள அவ கள


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைணவ ய

இைடேய

றினா . அ ஒ

லா

உைட ெதறி வ

ேட

ேம

தைலய

அளவ

மதாைணயாக! உ

டா . என

ஏ ப

டா . எனேவ, நா

ஸலமா (த

த பாதி(ேகாப உண , அவ டமி

' எ

ேப சா

) எ

ைன

சி)ைய

ெவள ேயறி (வ

)

. , அ

சா கள

அைவய

) இ

அவ

லாதேபா

என ெகா

லாதேபா

கிைட

கிைட

ெச ெச

தா . நா

(நப (ஸ

திகைள அவ

திகைள நா

என

) அவ கள ெத வ

அவ

ெத வ

,

வழ க . (அ த ஒ

கால க ட தி

வைன

பைடெய

ப றிய அ ச க வ எ

அ த அ

சா

றினா . (கதைவ வ

இைற

டானா?' எ த (ஸ

உடேன நா

வதாக எ

ப றிய அ ச

ஷா

ெந

(எ

நா க

கள

ேக ேட த

கள ட

திற த) நா

) அவ க

) ' ◌ஃக ெசா

ஸா

' வமிச ம

ன கள

வ த

. அவ

ல ப

நிர ப ய ) கதைவ

, ' ◌ஃக

த த

னா . ' திற ன

. அத கவ , ' அைதவ ட

, ' ஹஃ ஸா, ஆய ஷா ஆகிேயா

, அவைன நா

, (ஒ , திற

(பைடெய ெப ய

வல வ ம

(மதனா) ம

. இதனா

. இ நிைலய

ஸான ய ம

ைணவ யைரவ

ைண

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ )

நட

டா க

)

' எ வ

றா . !'

;


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

றிவ

இைற

த (ஸ

அைறெயா ெச

, எ

ைடய உைடைய எ

) அவ கள ட

றி

(த

. அ

ஏண ய

ேம ப ய

கி) இ இ

த ட

மதி ேக டா .) அவ க ) இைற

த (ஸ

றி

மதி) ேக

ப நா

!' எ அ

ேற

கீ ேழ ஈ ச நா க

. அவ கள

க ப

கா

தன. அவ கள த

பைத

. அ ேபா

அ ேபா

நப (ஸ

' இைற

. (அவ

த (ஸ

ஈ ச

அவ கள வ

) அவ க

ேட , 'ஏ

வ லா

க தா

காக

. (நா

கிற க

அவ கேள! (ைபஸா திய ம

ேள

கைள எ

ைர ேத

.

) அவ க

பாய

(அம இ

) இ கவ

தா க

.

ைல.

தைலயைண

ேவைல இைலக பதன ட படாத ேதா ற தி

ஈ ச பாய

ெதா வ

கி (பதி

. அ

ேள ெச

டா க

நிர ப ப ட ேதா கி

இ உ

) எ

தைலமா

.

அவ கள

(என

மிைடேய (வ

நிற அ ைம ஒ

, ' இ த உம

மதி அள

இைற

அவ க

பா

தைல த

வ தேபா

ற ப ேட

ய (மா )

வழியாக ேமேல அ த அைற

) அவ கள

) அவ கள ட

. அ ேபா

அ த

ெகா இ

த (ஸ

என

ேப

னைக தா க அவ க ஒ

. ஏண

) ெகா

தம

மிைடேய நைடெப ற) இ த உைரயாட

ஸலமாவ

அவ கள

(அண அவ க

தா . அவ ட

லா

ைணவ ய

தா க

ேக இைற

(அ ெச

வ தேபா

?' எ

றா க

பாரசீக ம

. அத

நா

ன களான) சீ ச

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (தாரளமான உலக வ

கி

கேளா அ

லா

) அவ க

, ' அ( ம

ன)வ க

பைத ந

பாக

5,

அ பா

நா

அ தியாய

பவ

65,

ெகா

ேத

வைகய

, அவ )கள

யா ?' எ

ேக ேட

ஹஃ ஸா

5,

அ பா

இைற

அ தியாய த (ஸ

தராய

ேற!' எ

ட ேற

நம

ேக டா க

.

இ . அ ேபா

ைம

5

4914 வசன

. எ

றி

) ேக க நிைன

கிைட தேபா

வ ஷய தி

த (ஸ ேபசி

ேப ைச நா உம (ரலி) பதிலள

65,

) வள

இ ைம

தைலவேர! இைற

அவ கள ட ) ' இைற ) அவ (கைள ெசய

கட ப

ப ட இர

பத தா க

' ஆய ஷா .

7

4915

(ரலி) அறிவ

ெப

தா (ஒ

தா ' எ

பாக

. எனேவ, (வா

ைகயாள கள

கைள

ைலயா?' எ

(ரலி) அறிவ

உம (ரலி) அவ கள ட

ந ப

றன . தா

நப (ஸ இ

ெச

தா

) அவ (கைள

கட ப

வைகய

, அவ )கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைணவ ய


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ ஷய தி

ேபசி

உம (ரலி) அவ கள ட எ

ச த

ெகா

ெசய

ேத

என

. இ

வா

உம (ரலி) அவ க

ட தேபா

நிைறேவ எ

னட

வத காக ெகா

நா

தைத

யா ?' எ

5,

தா

கால

(அவ க

. நா

(அ

) ச த ெசய

ேப ைச வ

)!' எ

) ழ

' (ம

இய ைக

. அத கான ஹ ஜு காக ரா

'

வத கான த

. எனேவ, நா த

ணைர

அவ க

காக

ணைர ஊ றலாேன

என

திேன

த (ஸ

ைணவ ய

, ' ஆய ஷா

உம (ரலி) பதிலள

தா க

4916

தா

) அவ கள

ைணவ ய

அைனவ

ேச

. நா

. உடேன

) அவ கைள

ப ட அ த இர பத

ப றி

கடைன தி) ெச

ேட

ைற) நா

தைலவேர! (இைற ேபசி

களாக)

அவ க

)

65,

நா

றினா க

. நா

அ தியாய

ேற

'உ

' எ

ைகயாள கள

தா

உம (ரலி) அறிவ நப (ஸ

வைகய ேக ேட

ஹஃ ஸா

பாக

றேபா

ேக பத

, ' இைறந ப கட ப

ெச

உம (ரலி) த

ெச

வா

ஓரா

யா ? எ

(ெந

ைல. (இ நிைலய

ற ப

வைளைய எ

(நிைன தி ச

ைணவ ய

வா

கவ

மிட தி

ப ட இர

ேக க ேவ

ெகா

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள ட

ைவரா கியமாக நட

வ வாக வ ல

ெச

பதிலாக இைறவ றியவா

5,

பாக

68: 13 ல ைத

அைடயாள

அைடயாள

5,

பாக

யா

) அவ க உ

) அவ க

ைணவ யைர உ ெசா

) இைறவசன

ேன அ

கைள

. அ ேபா

ள ப ட

.

(நா

8

4917

தா

வசன தி த ஒ

வ ள க தி

மன தனாவா

(காதண ) இ

றினா க

' எ

, ' நப (ஸ

சிற த ' எ

66: 5

ேச

அ தியாய

ஹா ஸா இ நப (ஸ

65,

டேபா

தர ஆ

) அறிவ

ெகா

கைளவ ட

அவ க

அ தியாய

ைற ஓ

) இ த (தி

ஜாஹி (ர (தி

தா

65,

(ஒ

ேபா

, அவ .

அ பா (ேவ (அவ

(ரலி), ' அவ ப

தி

கா

)

ைடய க

தி

ஓ )

: ெசா

கவாசிக

2

4918 ◌ஃ

ஸாஈ(ரலி) அறிவ

ைற ப நா

) இ

. ஆ

ெத வ

மா

)

கவா? அவ க

தா ேக ேட (ம கள

பா ைவய

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பலவனமானவ க ஆைணய

; பண வானவ க

(எைதேய

நிைறேவ றிைவ பா ேபா

(இைத அவ க அ

5,

எ ந

ேற) நரகவாசிக

ைக

ள ஒ

(ச தா) ெச

வா க

(ெதா

ச தா ெச

யாதவா இைதஅ

யா

; (அதிகமாக

சா ப

லா

லா

அைத (அ

ேம வாேற)

நா ) உட

ெத வ ெகா

கவா?

தவ க

; ெப

ைம

4919

) அவ க

அ த (ம

லகி

றினா க

'

(கா சியள பத காக ) திைரைய அக றி

ெவள ப

அவ க

65,

த (ஸ

இைற

இைறந ப

, ) அவ க

ஆவ .

அ தியாய

இைறவ

(ஆனா

வா களானா

.

இர கம றவ க

பவ க

பாக

)

.

ைம) நாள ெவா

ெப

வ தவ க ேபா

. (ஆனா மாறிவ

காைல ள ஒ னா

, ம கள

வா க

) ஒேர க ைடைய

ஸய (ரலி) அறிவ

ைக

அவ

தி கா

) ச தா ெச ய

, இைற ந ப

பாரா ைட ம

ேம எ

ேவா

சிரவண க ெப

சிய

, ) அவ கள .

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

வத காக ப . அ ேபா (

னய

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

அ பா

இைற

த (ஸ ெச

திக

) அவ க

றா க

கைள

க ப

ற) ைஷ தா

ெச

ற) அ த ைஷ தா

கள

ேதாழ க

. ைஷ தா

திைரய ட ப

தன . '

எனேவ ந திதாக

,

ச பவ

(ஒ

; எ

கள

நிக

க தி

மிய

லக

ெச

னெவ

கீ திக

' உ கா ' எ

வா

திகைள லக

ச ைதைய லக

ேக கவ டாம

ெச

திகைள ஒ

கிைட காம

, 'உ ெச

ேக க

ேக க தைலவ கள ட )

ன ேந

திக

த ப த

?' எ மிைடேய

ஏவ வ ட ப டன' எ

ச பவ

தி

. அ

ேவ,

மிைடேய தைடயாக அைம தி

திைச, ேம

ட இ த நிக

ஏவ வ ட ப டன. (ஒ

சி ஏேத

திக

கீ

உடேன ைஷ தா வா

ெச

. (வா

, ' வான

ெச

மிய

(அ ெச ட

தைலவ க

சில

) ைஷ தா

த ப த

தியெதா

வான

)வ

ப வ தன. அ ேபா

ேக டா க

. (இ த ேநர தி

ெச

பதிலள

தா

மிைடேய திைரய ட ப

ைஷ தா

தி

4921

(ரலி) அறிவ

ேநா கி ெச

65,

அ தியாய

திைச (என நாலா பாக

சி எ

னெவ

திைச, ேம

ஆரா

திைச எ

இைடேய த

பா

கள ' எ

பயண

கேவ ) ெச றன . ெச

அைம த அ த நிக

ஆராயலாய ன .

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

சி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ' திஹாமா' எ

(ம கா) ப

ச தைதைய ேநா கி எ

மிட தி

ெகா

கைள

'எ

ேதா . அ

வாசி ேதா . எ

இைணயாக வா

த அ

ல (இ

என

தா

ேந க

லா

அவ க

(த

: ெம

நட தி

திகைள (ேக க

, த

கிற

யாம

ட தா ட

ெச

) ,

ஆைன

. எனேவ, நா

, ' (நப ேய!) ந

ேபா

அைத யாைர

) மா

மக

க: வஹ (இைற ெச

யாகேவ ஜி

கள

ெதாட

இ த (72 வ

வ தி)

சில )

.

ட தா ட ) அறிவ

ெச

(இன ) நா

' ந லா'

கைள அ த ைஷ தா

றின . (இைதெயா

) அவ க

ஆ ச யமானெதா

கா

ேவத ைத ) ெசவ ேய றன ...' எ க

வசன

' உ கா '

ேக டன . அ ேபா

றிவ

வழிைய

க ப

ள னா

' எ

இைறவ

அறிவ

ைகைய

) ' வான

தமா ேடா ' எ

அ தியாய ைத அ ஜி

கிைடய இ

ெதா

'

ெசவ ெகா

ட தாேர! நி சயமாக நா

ெசவ ம வ

(த

வ தேபா

த (ஸ

ஓத ப ட

கவனமாக

த இைற ' ◌ஃப

அ ேபா

அைத

ைஷ தா

ெகா

ேதாழ க

தா க

ேக டேபா

ெச

திைய ேநா கி ைஷ தா

க ப ட

றியைத .

ப றி ' வஹி' ய

2

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

நப (ஸ

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக

யா இ

நா

ஸலமா இ

திய

வசன ' நா

ஓ எ

அ தி ர

(எ

றா க

அ தி

ன ட ) ேக ட

ேவெறைத றினா க

உ : நா

ெகா ரைல

எனேவ, நா

லா

. அத

ேற

) அவ க

வல

) இற

ப க தி

பா

இட ப க தி

பா

ேத

. அ

தைலைய உய

தி

பா

ேத

)

ஸலமா அவ க

,

ேக ேட . அத

னைத

தவ ர

ேத

.) அ ேபா . அ

த (ஸ

. பற எ

.

) அவ க த

தைல

ைன அைழ

எைத

எைத . அ

றி

ைல. இைற

ேத

96: 1

ேக ேட

ெசா

கிேன

74: 1

கிய

னா

(தி

. அத

ல ேபாவதி

ைகய

ைடய இைறவன

அவ கள ட எ

தலாக

(தி

லஃத கல ) எ

ேற நா ெசா

ஸி ) எ

(ரலி) அவ கள ட

ேபா நா

ேக ேட

கிறா க

ஹிரா மைல நா

ைல. எ

றி

மி ர ப க

(மைலய லி

ேக

) அவ கள ட

' (நப ேய!) பைட த உ

த (ஸ

(ர

லவா ம க

ஜாப (ரலி), ' இைற

காணவ

. நா

தா

மா

வசன

க!' (இ ரஃ ப

ஜாப

) அறிவ

பவேர!' (யா அ

) வசன

ெபயரா

4922

அப கஸ (ர

ள ெப ற தி

' ேபா

65,

அ தியாய

நா ைற க

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா காணவ ேட

.

ைல.

2


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எனேவ, நா

(எ

ேபா

திவ

என

ேபா

அ ேபா

, ' ேபா

ேம

, உ

74: 1-3)

இைற

நா

ள வ

5,

பாக

யா இ

நா

; எ (ப

ைகய

65,

அப கஸ (ர

?' எ

!' எ

) இ

பவேர! எ

றிேன

த நைர ஊ ற

ைம ப

ெச

எ ச க

. அவ க தா க

ைக ெச

' எ

(தி

. க

3

றினா க த

'

கிய

ேத

பாள

ெதாட

. (என

ெதாட

கி) ேம க

வழியாக அறிவ

க ப

ட ள

4924 ) அறிவ

) அவ கள ட ேக ேட

, ' என

4923

அறிவ

ெச

ெப

) அவ க

ேற ம ேறா

ஸலமா(ர எ

ள ெப றன.

65,

த (ஸ

அ தியாய

வசன

அ தியாய

ேபா

டா க

தி ெகா

' ஹிரா' மைல

ஹத

த நைர எ

ைடய இைறவைன

வசன

5,

.

தி

பாக

ைணவ யாரான) கதஜாவ ட

. அத

'

தா த அ

தலாக அ னா , ' ேபா

ள ெப ற திய

பவேர!' (யா

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

அ ேபா

த நா

(இ ரஃ ப எ

அ தி எ

?' எ

ஸி ' எ

த ேக ேட

ேவெறைத அவ க

. அத உ

(ப

' ஹிரா' மைல

ேச

தி

ேப

என இட ப க தி

. அத

74: 1

ைகய எ என ேத

. அத

) வசன

ெத வ

றா க

என

க!'

ஸலமா(ர

),

ள ெப ற

றினா க

. உடேன

96: 1

) வசன

அறிவ

) அவ க

.

) வசன

, ' யா அ

(தி

தலாக அ

க பேபாவதி

அவ க

லஃத கல ' எ

ெசா

க ப

ளேத!

னைத

லi . இைற

தவ ர

த (ஸ

)

:

(மைலய லி

பா

ேற

(ரலி) அவ கள ட , '

றினா க

. அ ேபா ற தி

! எ

ெபயரா

96: 1

ள ப ட வசன ) எ

நா )

) வசன

ைடய இைறவன

ஜாப (ரலி), ' நப (ஸ

க மா

நா

ெகா

(தி

மி ர ப தலி

ேக ேட

(தி

, ' இ ரஃ ப (

க ப லா

74: 1

லஃத கல ) எ

அறிவ

வசன

தா

மி ர ப

ஜாப

(தி

, ' (நப ேய!) பைட த உ

லவா என

' நா

நா

ஸி ) எ

கிய

ேத

) இற

கி அ

ைன அைழ ப

. அ ேபா

கி

எ த ப

ரைல

ற தி அவ

. நா

என (ஜி

தைல

ள தா கி

ேக ேட

ேவ வ

. உடேன நா

வல ப க தி ) வான தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

என


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 மி

மிைடேய ஓ

' என

ேபா

ேம

(தி

5,

ஜாப

நப (ஸ

, ' ேபா

. ேம

அ தி

ெகா

னட

வ த வானவ

(ஜி

தா . அவைர

பா

தி

உடேன நா ேபா

திவ

அ ேபா உ

க லா

: எ

ைகய

திேன

, ' ேபா

!' எ

பவேர, எ ெப

ெச றிேன

எ ச

ைம ப

.

ைக

' எ

4

தா

. அ

தி) (ேவத அறிவ

(ப

ப , (எ ேன

திய ெப

ேக, நா

)

) நி

றினா க ஒ

மிைடேய ஓ

நா

அதி

ேபாய

:

ரைல

' ஹிரா' வ

மி

ேக தேபா

ஆசன தி

சி

ளா க ப ேட

ைணவ யாரான) கதஜாவ ட , ' என

. அவ க

பவேர! எ ைம ப

மா

வான திலி

அ சேம ப

ெசா

ைடய இைறவைன

ள ெப றன.

) வா

) தி

(வ

ேபா

ைடய தைலைய உய

அம

) இ

வஹ (இைற ெச

நா எ

த நைர ஊ

கதஜாவ ட

4925

ப றி அறிவ

ேபா

(ரலி) அறிவ

இைட கால ைத நட

ைடய இைறவைன

தம

தா . உடேன நா

(ப

இைறவசன

லா

தி

ெகா

65,

அ தியாய ) அவ க

! எ

தி

, உ

74: 1-3)

பாக

அம

திவ

, என

ெச

ஆசன தி

ைன எ ச

. உ

ேபா

திவ

ைக ெச ஆைடகைள

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா க க

.

.

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ைமயாக ைவ தி (தி அ

74: 1-5)

ஆ ள னா

. ட

74: 5 றி

பாக

5,

ஜாப

இைற

அ தி த (ஸ

ேக ேட

அதி (ந ேபா

கைள

65,

திவ

' எ வத

(ரலி) அறிவ

) நி

ேபாய

த ) எ

' (அ

றவனாக) எ

ெகா (கீ ேழ)

வான திலி

(தி

வ ப) வ

, ' ேபா

திேன

ரைல . அ

, ' ஹிரா'

மி

மிைடேய

) வான தி

(ஜி

தா . உடேன நா

. அ ேபா

ப றி

பா ைவைய உய

மிய

வ டா ட ேற

கால ைத

:

ேபா

வ த அேத வானவ

அம

' எ

தா த இைட

றினா க

ெகா

ளா க ப

ள) ' அ

4926

லா

னட

ஆசன தி க

ைக கடைமயா க ப

ல தி

. உடேன வாைன ேநா கி எ

சி

வ லகிய

ெதா

வசன தி

) அவ க

ேபா

ைகய ஓ

த திலி

.

அ தியாய

நட

வசன

வஹ (ேவத அறிவ நா

. அ

5

சிைலகைள

(ேம க

திய

அவைர ேட

. அ ேபா

நா

(கதஜாவ ட ), ' என பவேர! எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ ச

ைக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெச

. உ

ஆைடகைள எ

ைமயாக ைவ தி

(தி

74: 1-5)

அறிவ

(இத

ைடய இைறவைன

பாள கள

வசன

ெப

ைம ப

. அ

த திலி

கைள அ

வரான) அ

லா

. உ

வ லகிய

ஸலமா இ

ள னா

.

அ தி

மா

'

(ர

)

றினா :

74: 5

(தி ெசா

, சிைலகைள

ெதாட

வசன தி றி

5,

அ பா ம

65,

அ தியாய

ேக மற

வட

) அ

நாைவ அைச பவ களாக இ நி

வா றினா க

ள ேவ

நாைவ அைச - அ ேபா

ள ப

ேபா

ேபாகிேறாேமா எ

ஓதி, ) த

ெகா

ள ெப ற) ப

' வஹ'

தா

நிைனவ

தி

ட வசன

த ) எ

' (அ

4927

(ரலி) அறிவ

ள) ' அ

.6

' வஹ' (ேவத அறிவ

இதைன எ

ல தி

. (ேம க

அதிகமாக வரலாய

பாக த

, நப (ஸ

) அவ க

ற அ ச தினா

தா க

. -அ

ள ப

ற எ

ண தி

ஓதினா க

என

ஃ யா

தா இ

, ' (நப ேய!) இ த வஹைய (ேவத அறிவ

(தா

ேவக ேவகமாக ேவத வசன நப (ஸ

உையனா(ர ைப) அவசர

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள

) அவ க )


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவசரமாக மனன (தி

75: 16

5,

பாக

அ தியாய

ஸா இ நா

ேக ேட

லா

அ வ

) அறிவ

வ டமி க

ள ப ேபா

' அைத ஒ

மா

ேச

உத

) நப (ஸ

75: 16

)

ேமா எ

.

2

) இைற வசன

நிைனவ

பதியாம

ள ப

ேபா

மறதிய

. (எ

ேபா

. எனேவ, அவசர ேக த

, ) த ைமவ

சியேத இத

ைடய ெபா

ள ப

தா க

உ தரவ ட ப ட

) அவ க வ

றி

) அ

ெகா

' வஹ அ ' எ

நாைவ

:

அைச

) அவ க

ெச

' வஹ' (ேவத அறிவ

கைள

நப (ஸ ப

வத காக உ

றினா க

நாைவ அைச காத க

, ஓ

ள னா

தா ெச

றினா : த ம

ேவத வசன வ

) அவ கள ட , ' (நப ேய!) இ த வஹைய (ேவத

த மி

லா

' எ

4928

(தி (ப

(ரலி)

) அவ க

அவசரமாக உ ந

65,

' எ

நாைவ அைச காத க

) வசன ைத அ

ஜுைப (ர

. அவ க

அ பா

நப (ஸ (அ

ைப) அவசர அவசரமாக மனன

அைச காத க இ

வத காக உ

அப ஆய ஷா(ர

ஸய

அறிவ

ெச

பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

காரணமா ' எ

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (தி பதிய

ெச

ெபா

.

' நா

,) ஒ

' ஜி

) வசன தி ேச

இதைன ஓதிவ லமாக உ

ெபா 'ந

75: 17

' நாேம உ

ேபா . ந

ேடாமாய க

ச தி ெச

ேவா ' எ

75: 18

ள ப

அதைன(

) வசன தி

மாய

..' எ

. க

ந 'உ

வைத

ைடய ெபா க

ெபா

5,

ஸய

ெதாட பா

' எ

அ தியாய

. ப

' (எ

ைடய நாவ னா ேபயா

பாக

65,

ஜுைப (ர

வத காக உ

வசன

றி

அ(த ஆ

(தி

பற ெபா

)ைத வ ள

75: 19 க

ெச

) வசன தி வ

, ைடய

.

4929

) அறிவ

தா ைப) அவசர

நாைவ அைச காத க அ பா

வ ள கி ெகா

' (நப ேய!) இ த வஹிைய (ேவத அறிவ ெச

(தி

வசன

ெந

அதைன ஓ

..' எ

கள

(ரலி) (ப

' எ மா

அவசரமாக மனன (தி

)

றினா க

ஆ :

Visit: www.tamilislam.webs.com

75: 16

)

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (வானவ ) ஜி

(அைல) அவ க

இைற

) அவ க

த (ஸ

வ ட ேபாகிறேதா எ ெகா

பா க

த மிட நாைவ

ற அ ச தினா

. இ

அறிவ

அைச காத க

. அைத (உ

ெச

ைடய ெபா

ள னா

அதாவ ெச

பா

ெந

லா

. அ

(எ

ேக மற

அவ கள

, ' லா உ ஸி

ப ய

மி

ள) ' இ த வஹைய (ேவத

வத காக, உ

) ஒ

' எ

ச தி

ைடய ெபா

இதைன ஓதிவ

75: 18

மன தி

கைள

ேபா

ேச

(தி

நாைவ

, அைத (ந ஆ

75: 16, 17)

) ஓ

வசன

ப கைள

.

, 'உ

அ தியாய தி ெச

வத காக ஓதியப ) அைச

. எனேவ, அ

ைப) அவசர அவசரமாக மனன

ெகா

உத

சிரமமாக இ

(75 வ

ெதாட

, இர

, மனனமி

அவ க

வதன திேலேய காண படலாய கியாமா' எ

' வஹ' ைய

ேடாமாய

) வசன ைத

ேபா

அதைன வ ள

பா , ந அ

, அதைன எ

பதிய

' எ

ள னா

கவன

ெச

அைத உ

இைறவ வைத

ெதாட

. அதாவ

, ' நா

ைடய ெபா

ேக பா

நாவா

றினா

. ேம

, ' நா ஆ

ல )

றினா (தி

ற (தி

(வானவ

' எ ' எ

' எ

. 'ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன ,

75: 19

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வசன ைத

ள னா

வ ள கி

றினா

ெகா

ெமளன நப (ஸ

5,

ன ) த மிட

ஜி

ெகா

ள ப ட

ேக

அதைன(

ைடய ெபா

பற

)

பா

' எ

ேபா

65,

கி) இ

தா

(அைல) அவ க

ள ப

. (வசன

வைத நப (ஸ

கைள அ

, அ

லா

! ேகேடதா

' எ

ளவ

வா கள

(' வஹ'

) அவ க )

த ப ரகார

. (தி

75: 34

.

4930 (ரலி) அறிவ

ைற) இைற

றாக அ

ைகயா

இ த

தி (அ

அவ ைற ஓதினா க

அ தியாய (ஒ

தா பா க

ெச

) உன

எ ச

லா க

ைகய ப

)

) அவ க

னாவ னா வ

, ) தைலைய

ேக

' (மன தேன! இ

நா

ள ப ட ப

(அைல) அவ க

பாக

கைள (ஆய த ) ெச

ேபா

வசன

, 'உ

.

(இ த வசன

ஜி

. அதாவ

த (ஸ

ேதா . அ ேபா ப ப

கி

றைவ ம

. அைத நா

நப (ஸ

தா

) அவ க அவ க

(மினாவ , 'வ

ச தியமாக!)' எ ) அவ கள

வாய லி

ள ஒ சலா தி (ஒ

(77 வ

) அ தியாய

(அவ கேள ஓத )

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேக

ெகா

ெவள ப ட அ

கைள

இைற ேபா

அ (ஒ

அ தியாய

நா

ெகா

அைத நா ெகா அ ேபா எ

65,

மினாவ

ப ப

ைடய

, 'ந

ஒ ய

அத

கிலி

(த

ைடய

ெகா

நா ைழ

கிலி

றிலி

)

வ ைர ேதா . வ

. அ ேபா

கா பா ற ப டைத

கா பா ற ப

' எ

.3

லா

பா

ல) ேபா

ெகா

) அவ க

ேற அ

5,

ெகா

தி

த (ஸ

றினா க

பாக

ேதா . அ ேபா . (அைத

(ரலி) அறிவ

ள) ஒ தேபா

கி க

றைவ ம நப (ஸ

இைற

வ ைர ேதா . அ

ைகய

அவ க

பா

) அவ க

கைள

தி

இைற

(77 வ ைடய

' அைத வ டாத க ெகா

ல) ேபா (த

றி

) அ தியாய த

(த

ெகா

த (ஸ

சலா தி (ஒ

வாய லி ஒ

. உடேன (அைத எ

நா , 'வ

) அவ கள

த (ஸ

தா

ச தியமாக!)' எ

ேதா . அ ேநர றினா க

4931 ) அவ க

றாக

ள ப ட

.

தியதாக (ஓத ) ேக றிலி ; ெகா

ெகா

ைடய

Visit: www.tamilislam.webs.com

) ெவள ப ட வ

க நா

'

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 )வ

. அ ேபா

கா பா ற ப டைத கா பா ற ப இேத ஹத

5,

பாக அ

மா

' அ த ெந எ

(தி

அ தியாய மா

ெதாட

ள 'க

டைழ

65,

கா

, மாள ைககைள ஆ

77: 32

வழியாக

கிலி

.

தா ' எ

ெசா

வத காக

வ ேதா .

ஆப

அத

கிலி

வள க

றினா .

மர க ைடகைள ெவ

ெபய

.

) அறிவ

(ரலி)

4932 (ர

ல தி

ள கால தி

5,

ஆப

பாள

, 'ந க

றினா க

அ பா

ைற த அளவ

பாக

65,

,) இ

' கஸ ' என

பல அறிவ

ட வசன தி

ைகய

) அவ க

ேற அ

' எ

அ தியாய

(ேம க

நா

நப (ஸ

ேபா

ழ , அ

அைதவ ட

ேவா . அவ

நா

4

4933 (ர ேபா

) அறிவ

தா

ற ெப

) இைறவசன தி

ெப

த க வள க

கைள

ைகய

Visit: www.tamilislam.webs.com

' , இ


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ பா நா

(ரலி) (ப

மா

)

ழ , அ

மர க ைடகைள நா

ெச

ைவ ேபா . அவ

'அ

ெசா

மன த கள

5,

பாக அ நா

, மர கல இ

லா க

ேபா

ஒ அ

கைள

) அவ க

ேதா . அ ேபா ப ப

கி த

றிலி

, ' அைத நா

றி

ஸ¤◌ஃப '

. அ கய

அளவ

) எ ெகா

தி

(மினாவ

அவ க

றைவ ம

. அைத நப (ஸ

வாய லி

ெகா

வ ேதா .

ள) ' ஜுமால

மனாக) மா

க ப

.

றினா

த (ஸ

றாக அ

(

அைழ

4934

(ரலி)

ள ப ட பா

ெபய

கய (ப

ள கால தி காக நா

ல தி

ேபா

ெகா

) அவ க ய

கைள

அைத அவ கள அ ேபா

கஸ ' என

ைற) இைற

அைதவ ட அதிகமான அளவ

வசன தி

65,

.

ேவா . அவ ைற

கைள

(ஒ

அ தியாய

நப (ஸ

அ தியாய

ைகய (ஒ

77: 33

(தி

ற ேக ேட

, 'வ

ச தியமாக!) எ

) அவ க

திதாக

ெசவ ேய

' எ

றா க

வ ைர ேதா . அ

சலா தி' (77 வ

ஓதி ெகா

கைள ேநா கி க

ள) ஒ

(த

)

தா க

. நா

ெகா

ேத

ள வ த

. அ ேபா

.

. அைத ேநா கி ைடய

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேபா

(

ைழ

)வ

கா பா ற ப டைத கா பா ற ப அறிவ

. அ ேபா

ேபா ட

' எ

பாளரான உம

' இ நிக

ஹஃ த ஒ

(ேக

பாக அ

சாலி

வள க

◌ஃத வா

வத காக

நாள

, 'ந

அத

கிலி

கிலி

. )

றினா . நட த

மனனமி

' எ

ேள

.

தமிழி

ேதட

ைர

65,

அ தியாய

' (உலக எ

) அவ க க

Bukhar i (Engl i sh)

5,

(ர ைகய

) நா

Qur an தி

உ றினா க

சி மினாவ லி

த ைதயா டமி

நப (ஸ

ேற அ

4935 ஸ மா

அைன ைத ஊத ப

) இர

(ர

) அறிவ

அழி பத காக எ காள தி

தா , ப

அைனவைர

(ஸ_ ) ம திய

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (இைட ப ட கால ) நா ப அ

ஹுைரரா(ரலி)

அறியாதத

றினா க அத 'ஆ

வல த

வல

கிேற

) தாவர

(உ

) அைன

வா

(ம

பாக

எ எ

) ம

5,

(அ

ைம நாள

அ தியாய

, ' நா ப

மாத

களா?' எ

' என அ

ஹுைரரா(ரலி)

65,

வள

. ப

ேபா

தா

(

ன யா

வா க ப

4936

ஹுைரரா(ரலி),

கிேற

' எ ேக டன .

றினா .

ஹுைரரா(ரலி), ' நா

வா க

லா மன த

. மன தன இ

ேவ

பதி ப

ள ைல. ஆனா

திய லி

. அைத ைவ ேத பைட ப ன ' எ

ேம

என

, ) ' (அ

உ கி ேபாய

) உ கி ேபாகாம )

ப க

ன , ' வான திலி

ணைற

ேம (ம

பைத; தவ ர! அ ப

ெகா

(ம எ

வல

றினா க ைள

றினா க

ேக டன . அ

ேக டன . அ ேபா

. அ ேபா

) அவ க

) நா

கிேற

' எ

வா

சடல

ெகா

நா பதா?' எ

ெகா

நா பதா?' எ

ப களான) அவ க

ணைர இற

ஒேரேயா

கள

த (ஸ

ஹுைரரா(ரலி) அவ கள

பதிலள பதிலி

. (ந

' நா

இைற

றினா . (அ

ஹுைரரா அவ கேள!) நா ' (நா

' எ

றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

, )

3


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஸ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

வ ரைல

இைண தவா இர

வர

ேபா

(ெந

.

பாக

5,

இைற

65,

த (ஸ

ஆைன மனனமி ட

5,

) வ ரைல ம

ப ப

ேபா

ெதாட

அ தியாய

ல தி

கைள

ைம நா

இேதா இ த

ேளா ' எ

றி) ஓதிவ

றவராவா .

65,

வ ச

றினா க

சிரமமி ஓதி வ

ள) ' அ தா மா' (அமள ) எ ெச

' எ

4937

) அவ க

(

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

பாக

, ' நா

கமாகேவ) அ

ெபா

அ தியாய

வானவ க)ைள

) அவ க

வசன தி

' அைன

ெபா

சிரம

த (ஸ

ள (ஆ கா

.

79: 34

ெசா

வ ரைல அ

இைற

ற ேக ேட (தி

, ெப

தா

'

பவ

ஆைன (மனன

கிறவ

இர

ணய ெச மட

நிைற த

திராவ ந

டா

ைமக

தா .

த க(ளான

4938

Visit: www.tamilislam.webs.com

அதைன ) உ

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ

லா

நப (ஸ நா

) அவ க

' எ கா

கள

ேபா

5,

பாக

, ' (அ

(தி

இர கி

உம (ரலி) அறிவ

இைற

அழி ேத ேபா எ

ைன அ

' எவ

65,

(ேக

வ கண

வசன தி

, ' (ம

த .

ேவ ைவய

நி

, 'அ

அவ கள

2

பதி

சீ

கண )

ைம நாள

றினா க

கிறா அ னா

) கண

. நா

க ப ?' எ

ேக ேட

க ப

வழ

லவா அ . நப (ஸ

மாறாக, மன த க சம

க ப

எவ

அவ கேள!

!

வல கர தி ' எ

வா

, ' இைற

பணமா க அவ

வா

ெதாட பான

யைல) அவ க

லா

4939

வா ' எ

ைறய

ம கெள

) இைற வசன ைத ஓதிவ கி நி

றினா க

) அவ க

லா

84: 8

அதிபதி

தா

ைடய வ ைன

எள தான

83: 6

வா ' எ

அ தியாய த (ஸ

) அ ல தா

பாதி வைர ேத

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

தலா

க ப

லா

ேமா, அவ ட (தி

) அவ க த ந

; ேக

ஆ , 'இ

ைம தைமகள

வ கண கி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எவ

றினா க

வ வ சா

5,

அறிவ

அ தியாய

ஜாஹி (ர இ

தப கி

நிைலய

ெபா

5,

'

' எ

வழியாக அறிவ

(நா

நிைல

தி

க ப

.

வசன தி ' தி

கட

ேப கிற

ணமாக, ந

ெச உ

' எ

ல தி

ல ேவ

ைடய நப (ஸ றினா க

ள) ப யாக ள

'

)

.

4941

எ ற

, ' இ த வசன

ன ைல ப

65,

84: 19

ெசா ெறாட

றிவ

ெதாட

ஆஸி (ரலி) அறிவ

ேதாழ கள

வ தவ க

' எ

4940

ம ெறா

அ தியாய

பராஉ இ நப

அழி தா

தா

' எ

அவ கைளேய

பாக

பாள

(ரலி), ' (தி

65,

) அறிவ

அ பா

' தப க

வாேனா, அவ

.2

இ த ஹத

பாக

க ப

தா

மதனாவ

' ஹி ர ' ெச

உைம ' (ரலி) அவ க

, 'இ

) எ

கள ட

உ மி ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தலி ' (ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ க

தா .

அவ கள பற

(மதனாவாசிகளான) எ

, அ மா (ரலி), ப லா

வ தன . அத

. அத

அவ கள(

ைகய)◌ா

ேவெறத காக

அவ க

அளவ

ெக

இைற

த (ஸ

' ஸ ப ஹி (ம ற

ஃப

(மதனாவ

5,

பாக அ (ஒ

பற

றா

ேப

, மதனாவாசிக மகி

ைக தரவ

அ தியாய இ

65,

) அவ க த

) உட

உம தா க

சியைட தைத

மிய

சி

டதி

வ க

' எ

.

(ரலி) ஆகிேயா

ைக க

த தா க

க தா (ரலி)

. நப (ஸ

)

ேபா

ைல. எ த , ' இேதா

றி (ம ழலாய )ன . நா ) அ தியாய ைத, அ

வைரய

நப (ஸ

ேபா

, ற

) அவ க

ைல.2

4942

ஸ ஆ(ரலி)

, ' (இைற

(87 வ

அஃலா' எ

) அ தியாய

ட மகி

டா க

அப வ கா

சியைட தைத நா

(ெகா

) அவ க

ம ர ப

ஆைன

) அவ க

ள) சி

சமய ) நப (ஸ

அவ க

நப (ஸ

, (மதனாவ

) வ

லா

(ரலி), ஸஅ

வ தா க

ஸாலி

றினா உைரயா றியைத ெசவ (அைல) அவ கள

ேற

. அ ேபா

வ தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

சா

றாக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாைறய லி ெகா

ெவள ப ட) ஒ டக ைத

றவைன

' அவ கள

91: 12

ஸாலி

நிைன ள

பா கியசாலி ஒ

) இைறவசன ைத (அைல) அவ கள

பரா கிரமசாலி எ

மான ஒ

றினா க

ேம

, இைற

கள ப

மா ஒ

ேவ

கிறா . (ஆனா

) வா

ேனா

டா க

மதி

) அவ க

...' எ

ஸ ஆைவ

(தி

ெகா

ஆதி கவாதி வ)

காக

வ தா

க(ள

உ ைமக)

, ) அவேர அ நாள

றி ப

றி

.

காக) ப

(ெப

க ேநரலா . (இ சி

வைகய பற

திய

) 'உ

கள

, ' (அ ப

ேபா

) ஏ

சி தா

சி

) அவ

ைறயா?). ப ற

றி

ெச

ேபா

(இரவ

, (உடலிலி க

ெச

கிறா ?' எ

.

, ' (ஒ டக ைத

ெகா

றவ

,

ேபா

மி கவ

மைனவ ைய, அ ைமைய அ

உபேதசி தா க அறிவ

, 'அ

கைள) அ

த (ஸ

வ தேபா

தாய தி

) அவ க

ெசயலி காக (அேத ெசயைல ேக டப

நர

இைற

அ த ஒ டக (ைத

காரணமாக ம க

டாெமன

கா

.2

றி ப வ

. அ ேபா

றிவ

த (ஸ

(தா ப திய உற ப

தா க

(அத

) ஸ¤ைப

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அவ கள (ெச

வா

(அறிவ

(அ

மி கவனாக) இ

லா

ப றி

ேக

அ ேபா

(ர

ேக டா க

. நா

ஓத

தவ

யா ?' எ

கைள ெத

, 'ஆ ' எ

ேற

ெசா

ேக டா க

உடேன நா

, 'வ

ைலலி இஃதா யஃ

' இைத உ வாய லி

க ந

(அ

!' எ

ெசவ ேய ற களா?' எ

சில

) வ தி

த தா(ரலி) வ தா க

கள

(எ

( , எ

னட )

இஃதா தஜ

) ஓதிேன

ப .

ஆைன) ந ைன ேநா கி றினா க

லா, வஃ தக

. அ

த தா(ரலி),

(ரலி) அவ கள ேக டா க

டா?' எ

ேதாழ க

ா, வ நஹா

(அ

கள ைடேய உ

. அ ேபா

அ தியாய திலி லா

, நா

ேனா . ' ச , உ

த தா(ரலி), ' ஓ

(92 வ

ேதாழ

. அ ேபா

தவ க

. அ

ஸா' எ

னதாக

(மாணவ) சகா க

ச தி பத காக, ) அ

தா க

ெசா

தா

ைசைக ெச

) அவ க றினா .

(ரலி) அவ கள ெச

ஆைன) ஓத

'(

ெத

) அறிவ

, (எ

நப (ஸ

ஸ ஆ(ரலி)

நா ப

' எ

ேபா

4943

ைறய) ஷா

ஸ ஆைவ

65,

ைக

தா

லா

அ தியாய

கமா இ

நா

சேகாதர

பாள ) அ

5,

பாக அ

த ைதய

. நா

, 'ஆ ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 றிேன

.

' (இ ப

தா

ஆனா

, இவ க

ஓதலி

5,

65,

லா

ள ெச , 'அ

ஓத

ெத

4944 தா

அைனவ

யா ?' எ தா க

. 'வ

ஸா' எ

ஓத

ேக

கிறா க

ேள

.

. (ப ரபல

ேற ஓத ேவ

ேதாழ க

(ஷா

ம அ ஓத . ேதாழ க

ைலலி இஃதா யஃ

(ரலி) அவ கள

ேத வ ஓத

த தா(ரலி) ேக டா க பதிலள

ேதா . அ

ைறைய) ந , அ

நா

காண) வ தன . (அத

த தா(ரலி) ேதாழ கைள

தா ' எ

ேக டா க

(ரலி) அவ கள

யா ?' எ

(ரலி) அவ கள

வைத ம

(அவ கைள

நா

.2

) அறிவ

,) அ

லா தவ

தகர வ

தியறி

வாய லி

) நா

றினா க

அ நகஈ(ர

பற

ெச

)' எ

த தா(ரலி) அவ கள ட

' நா

(ஷா வாசிக

அ தியாய

இ ராஹ அ

) அவ கள

ள ' வமா கல கஃ

கிறா க

பாக

) நப (ஸ

ா' எ

ச தி தா க ைற ப

. அத

நா

உ க

பவ

, கள

) அவ கைள ேநா கி ைசைக

வசன தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

கள

த தா(ரலி), ' (இ

மனனமி

கமா(ர

லி அவ க

(ரலி)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 எ

வா

ஓத

ஸா' எ

ேக கிேற

5,

பாக

' எ

தா

நா

) ஒ

(எ

(ஒ

மதனாவ

நப யவ க இ

ப ட ைதேயா எ

(ந

லற

அத லா

, 'அ ஏ

நப (ஸ

ள த

த ப

(அவரவ

, 'ந

ெச

த தா(ரலி), ' நா

ஓதேவ ேக ஸா' எ

ேள

. இ த

மதாைணயாக! இவ கைள

ேற நா

3

காக நப (ஸ

ராத எவ

யாம

) அவ க

. அ

வா

த கர வ

.

லாஹவ ெச

தா க இ

), ' வஃ தக

லா

ைமயவா ய )

க தி

கமா(ர

4945

ஜனாஸாவ

ெபா

, ' ெசா

உடேன ம க

நா

. அ

றினா க

65,

அ தியாய

. அ

பதிலள

) அவ க

கிறா க

அல(ரலி) அறிவ க

' எ

) ' வமா கல கஃ

ெமன வ

ப றமா ேட

ேக டா க

: நப (ஸ

(ஷா வாசிக

ஓதேவ

?எ

ேற ஓதினா க

சா சிய ம க

' இ

ெகா

' பகீ உ

கள க

(இத

வழி) எள தா க ப

ள த

ைல' எ

றினா க

மேத) ந ப

வ டமா ேடாமா?' எ ெசயலா

◌ஃக கதி

ேதா . அ ேபா

ப ட ைதேயா நரக தி

தேர! நா ) இ

) அவ க

. (ந ள

ைக ெகா

ேக டா க

லா , ெபா ' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

.

லா ) றினா க

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பற ெம

கிறவ

உேலாப ந

லற

கைள

இைறவசன

5,

பாக

ெச

ெபா

நப (ஸ

த ப

யாம

ெச க

ஜனாஸாவ

ன , 'த

தா

கைள

ேவா .

, (இ மா

ட தி

(தி

கதி

ய (நரக தி ஆ

ள)

)

92: 5-10)

4

) இ

காக (வ

ைக த

த தைரய

பட

கள

அவ கேள! நா

ெசயலா

.

வைகெச

லற

4946

ைற எ

ராத எவ

' இைற

'ந

65,

சிெயா . ப

கிறவ

னா க

ல நா

, ந

தா

) அவ க

தா க

கா

சிவா

) ெபா

எள தா கிைவ ேபா ' எ

அ தியாய

நப யவ க

ெச

ைவ

யா கி வ

கைள ஓதி

அல(ரலி) அறிவ

லா

, (அ

நா

கி, (இைறவைன) அ

லபமான வழிய

,

தன

வழிைய தா

) வழ

, ' (இைறவழிய

நரக திலா, அ ைல' எ

(இத

மேத) ந ப

வ டமா ேடாமா?' எ க

. (ந

லா , ெபா

லா ) எ

) இ

தியப ல

தா க

(அ

ெசா

றினா க ைக ெகா

. அ ேபா

த சி தைனய

)

க திலா எ

. ம க

,

(ந

லற

ேக டா க

. நப (ஸ

) அவ க

லா

(அவரவ

ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வழி) எள தா க ப

(இைறவைன) அ வழிய

ெச

இைறவசன

5,

பாக

சி வா

ல நா

நப யவ க

(ந

லற

, ' ெசா

(அத ெபா

க தி

லற

ள த

த ப

ெச

, ) நப (ஸ

றினா க

ெபா

, ' இைற ஏ

லா ) எ

, ' (இைறவழிய

யா

கிறவ

கி,

லபமான

,

95: 5-10)

(தி

) வழ

.

4947

மதனாவ

கைள ெம

ேவா ' எ

னா க

(' ஜனாஸா' ) ஒ

ப ட ைதேயா எ

உடேன நா

65,

லற

. பற

தா

ைற) நா

வைக ெச

அ தியாய

◌ஃக க ' எ

றினா க

, ந

கைள ஓதி கா

அல(ரலி) அறிவ (ஒ

' எ

லா

. பற

யாம

) நா , 'இ

(அவரவ யா

கிறவ

) அம

) அவ க தி

கள

(' பகீ உ

ேதா . அ ேபா

ப ட ைதேயா, நரக தி

அவ கேள! (இத

, ' (இைறவழிய

கைள ெம

ைமயவா ய

ராத எவ த

) அவ க

றி காக) நப (ஸ

ள த

ைல' எ

மேத) ந ப

றினா க

ைக ெகா

வ டமா ேடாமா?' எ க

ெச

வழி) எள தா க ப

கி, (இைறவைன) அ

சி வா

லபமான வழிய

ெச

. (ந

ேக ேடா .

ைல! ந

) வழ

ெசயலா

.

ல நா

Visit: www.tamilislam.webs.com

லா , ' எ ,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வைகெச கா

ேவா ' எ

னா க

5,

பாக

(தி

65,

அ தியாய

நா

) மதனாவ

நா

(ஒ

ஜனாஸாவ கள ட

கல

நப யவ க கவ

அம

தவா

ஓ ஊ

ள ெபா

ெகா தா க

. பற

பட

க திலா அ

ெசா

, 'உ

ந பா கியசாலியா எ

ேபா

த வ

அவ கேள! எ , ந

லற

(வ திய

ப ) ந பா கிய

யா

கள

. நா

ேகா

கலானா க

(வ தி ப )

ைமயவா யான) ' பகீ உ

ேதா . அ ேபா

ேகாைல(

' இைற

கைள ஓதி

4948

தா

இைறவசன

.

அல(ரலி) அறிவ ஒ

92: 5-10)

அவ கைள த

தைரய கள ல

ெச

. அவ க )

தியப

எவ

, பற

ராம

(தைல) எ

(த வ

யாம

ெப றவேரா அவ

ேதா .

த சி தைனய ட எ த உய

றினா க நா

. ஒ

வ ,

பார ைத

வ டமா ேடாமா? எ

கள

ந பா கியசாலியாக மா

பா கியசாலிேயா அவ

)

பா கியசாலியா, அ

'

) அவ க

தைலைய )

(ஆ

ைல' எ தி

' ◌ஃக கதி த (ஸ

றி அம

நரக திலா, அ

த ப க

இைற

பா கியசாலிகள

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா

வா .


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெசய பா

மா க

!) ந

வா ' எ

ெக டவ

லற

. பற

5,

நப (ஸ

தா க (ஆ

பட உ

அவ க

65,

) வழ

ய வைக ெச

ய ப

ய ப

கி, (இைறவைன) அ (தி

' (இேதா .

' எ

சி வா

92: 5-10)

,

வசன

கைள

(' பகீ உ

, 'ந

◌ஃக க ' ைமயவா ய

த சி தைனய

கள

4949

. அ ேபா

நரக திலா அ

வாறாய லற

ெச

) அவ க ய வைகெச

தா

) அவ க

தியப

(அ

ெசயைல

யா கிறவ ...' எ

அ தியாய

ெகா

எவ

நப (ஸ

ெசயைல

.

அல(ரலி) அறிவ

லவ கள

' (இைறவழிய

கைள ெம

ஓதினா க

பாக

ெக டவ கள

றினா க ந

றினா . அத

லவ

,) எ

னா

ெகா

ெபா

கலானா க

ைகவ

) ஒ

ஜனாஸாவ

ைள எ

அதைன

. ேம

க திலா எ றினா க

(தைல) எ

ெசயலா

) இ

ைல' எ

வைத க

தி

(வ திய

. ம க

. (உ

கள

பார ைத

) ஒ

) எ

ெவா

ேபா

, 'த த ப

, ' இைற

ப டமா ேடாமா?' எ க

அவ க

கல தைரய

த வ

ேக டா க வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ராத

அவ கேள! , . நப (ஸ

, அவ

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பைட க ப ட (ேநா க )ைத அைடய வைக ெச உ

ளவ

ெக ேடா

யா

கா

) வழ

5,

ஜு

ைகவ

பா அ

65,

அ தி

ல கவ லா

இர

' ஒ வ

ெப டா

இ ன

த (ஸ

) அவ க

' எ

சி வா

92: 5-10)

பகலி

ஃ யா

ெதா

' (இர

ளவ

றிவ , ந

லற

வசன

,

கைள

கைள ஓதி

(ரலி) அறிவ

ேநா

வா

.

2

. (அதனா

அ ேபா

ச தியமாக! ேம

' இர

ட) அவ க

ைடய ைஷ தா தா

களாக' உ ைம ைஷ தா றினா

தா

ப டேபா

ைக காக

ஹ மேத! உ

, '

என நிைன கிேற

ைல' எ , '

4950

லா

இர

'

லவ கள

, ெக டவ கள

வழி காண ப

(தி

. ந

5

ைற) இைற

அ ேபா

.

கி, (இைறவைன) அ

அ தியாய இ

(ஒ

ெச

கிறவ ...' எ

னா க

பாக

ெசயைல

ெசயைல

' (இைறவழிய ெம

ேலா

ய ப

ெந

மா

) ' இர

எழவ உ ைம

இர

களாக'

வா

ட இரவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைல.

கி வ தைத நா மக

இர

த ம

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ச தியமாக! (நப ேய!) உ ேகாப அ

ெகா

5,

ஜு ஒ

அ தி

' (நப ேய!) உ

பாக

ெகா

ள ப ட

5,

பராஉ இ

கைள

93: 1-3)

(தி

ைகவ ட வசன

மி

ைல;

கைள

வ க

4951

லா

, ' இைற

தாமதமாக தா

ேகாப

ைல' எ

65,

அ தியாய இ

ெப

ைடய இைறவ

.3

ள னா

பாக

அவ கேள! த

ளா

ைடய இைறவ

பஜல(ரலி)

ைல' எ

உ (தி

றினா ந

கிேற கைள

(வானவ

93: 3

) த

கள ட

றினா .4 அ ேபா

' எ ைகவ ட

ஜி

மி வ

தா

ைல; ) இைறவசன

.

65,

அ தியாய

4952

ஆஸி (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

இர

ர அ கள

தா

பயண தி றி

(95 வ

தா க

. அ ேபா

இஷா

அ தியாயமான) ' வ தன

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெதா

ைகய

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 வ

ைஸ

ன ' ைய ஓதினா க

95: 4

(தி ' பைட

' எ

5,

பாக

ெபா

த (ஸ

ட உ

ைம

டா

' ஹிரா'

ெகா

வா

கதஜாவ ட ெகா வ

ெச

ப ெச

ெபா

வா க

வைர ந

தி

. அ ேபா வ

தி

(அ த உண

ெச

ேபா

. இ நிைல, ஹிரா நா

ேபா

பமாய

வத

. பற

. ஒ

யைல

அவ க

அவ கள ட

ேவ

.

வ தா க க

(அ

ய) உணைவ

த ைகய

க தி

(ெதள வாக) இ

பல இர

(பல நா

பான) எ த கன

. எனேவ, அவ க

வண க வழிபா

. அத காக (பல நா

வா க தி

அவ க

ப தா ட

வ தா க

ெசா

தா

ஆர பமாக வ த(ேவத அறிவ

களாகேவ இ

அதிகாைல

) த ெச

ைணவ யரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

கன

ைக

ள) ' த வ ' எ

4953

) அவ க

தன ைமய லி

ல தி

.

65,

அ தியாய

இைற

வசன தி

) அவ கள

நப (ஸ

(இ

.2

) ம க

(த ேவ

அவ க

அ த வானவ

.

கி)

ட ைணவ யா )

ய) உணைவ ச திய(ேவத)

(ஜி

Visit: www.tamilislam.webs.com

) வ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 'ஓ

!' எ

றா . அத

ெத

தவன

ைலயேய!' எ

அவ க

(ப

அவ

ைன

எ க

' நா

தவன க

ஓ உ (எ

இர

, 'ஓ

த ) க

க ப

தா

பற

, அச

, (த

மாெப

ெகா ' எ

தா

(தி

வசன

, 'ஓ

ைறயாக இ

ய லி

96: 1-5)

, த

ைணவ யா ) கதஜாவ ட

ைன

ப க

தா

இைறவசன சைதக

நப யவ க

எ த (தி

ேகா

லா

அவ

கைள அவ

னா

வ னா . ) ெபயரா

. (நப ேய!) ந

(அ ச தா

னா

ஒத

ைன

பைட தா

றா . அ ேபா ப

ைன இ

அறியாதவ ைறெய

)

யைண தா . ப ற

ைடய இைறவன

ெகாைடயாள ; அவ

. மன த

ைன

' நா

ைறயாக எ

!' எ

எ க

. உடேன, அவ

, ' பைட த உ

த (ஸ

யாத அளவ

. உடேன அவ

றாவ

! அவேன மன தைன இர த

றினா . அ ேபா

றிேன

ைடய இைறவ

ேற

ஓத

:

ெகா

ைனவ

!' எ

லேவ!' எ ைனவ

கி

டாவ

யாத அளவ எ

தா

, ' நா

நட தவ ைற) இைற

றினா க

லேவ!' எ

யாத அளவ

தா

னா

) அவ க

. (ப

)

தவன

த (ஸ

றா க

யைண தா . ப

ைனவ

ெத

மா ப

ஓத ெத

தா

இைற

ஓ ல

ஓதினா .

) படபட க தி

ைழ தா க

. ' என

Visit: www.tamilislam.webs.com

க!

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேபா

திவ

அவ க (நட தவ ைற ேந

; என

ேபா

ெத வ

ேமா என நா

' அ ப ெயா

ஆகா

மதாைணயாக! உ அ

லா

நட

ெகா

பற

நப (ஸ

. ந

; உ

ேபா

பா

ெத

ெமாழிய

யதி

' எ

பா ட

தவராய அ

பா ைவய ழி த

லா

தா ; இ நா ய அள

தியவராக

ெச த

ேவா த றா க

தா . அவ ட

கைள

ேவா

; ஏெனன ேபண

) பார ைத

தின கைள

(ஆ

த ைதய

ெச )

கிற க

.

றினா க

.

சேகாதரரான

. -' வரா க' அறியாைம

வ யராக இ

பவராய

லா

சகாய

தா . அவ

ேவத ைத (ஹ எ

கதஜா(ரலி),

த மா டா

; (சிரம ப ; வ

? என ேக

. அத

உற

ைல)' எ

ெகா

. அ

இழி )! ந

வாேற கதஜா

. கதஜா அவ கள ட

ன ேந

கிற க

ஆ ப

சல பட ேவ

◌ஃப

லா கிேற

ைமேய ேப கிற க காக

றினா க

தைலைட

ெசா

கால திேலேய கிறி தவ சமய ைத எ

' எ

. அ

அக

கிேற

) அவ கைள அைழ

' வர கா இ

றா க

கைள ஒ

' எ

, ) ' கதஜா! என ெக

; ச திய ேசாதைனய க

அவ கைளவ

; வறியவ க

கிற க

(அதனா

திவ

மதாைண(ய

கிறா க

ம கிற க உபச

ேபா

திவ ட அ ச

அர

ெமாழிய

ெமாழிய லி

தா ; ேம

அவ

கதஜா அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

, 'எ

) அர க


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 த ைதய இட

சேகாதர

(அவ

வைத ) ேக

(நப யவ கள ட ), ' எ ேக டத ெத வ

நப (ஸ தா க

ஸாவ ட றிவ

) அ த ேம! நா

றாய

ேம!' எ த (ஸ

த படாம ) இ

அ த

வேர! ந பா◌ா

வா க ேபா

தா ட

ட நா

) இைற

?' எ

உய

த க

தா

லி

றினா .

ைன (நா ைடவ

ேக க, ' வர கா' , ' ஆ . ந

ற)ைத

ெப ற (இைற

ைல. உ

உய த (ஸ

த ) எவ

ைடய (ப ரசார

பலமான உதவ இராம

) அவ க

தா தா

ைதகைள எ

ேவ இற

த )

) ஆவா ' எ

ளவனா

க) ம க

)

?' என

(இைற

ைடய நா

சில வா

ஹ ம

திைய அவ ட

ட) இவ (ஜி

(

அவ

ன பா ெச

திடகா திரமானவனாக இ

லி ேவ

, ' (எ

ததி உம

நா

. அ ேபா

தவ றி

க தா

சமய தி

ெசா

' வர கா' ந

ேவத அறிவ

றா க

ப ப ட வானவ

சமய தி

ைமயான ேவத

தா

) அ

) அவ க

ெவள ேய றவா ெச

!' எ த

, (மகேன!) உ ைம உ

இைற

ைடய சேகாதர

. இைத ேக ட ' வர கா' , ' (ந

றாய

சேகாதர

(இைறவனா

ெவள ேய

(உய

) அவ க

(உ

வேர! உ

பர

' எ வ

)

ெப றி

(ம களா கி

கிற

)

ற) நாள

நா

றினா . அத டா . (இ த

வஹ (இைற ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

தலாவ தி) (

வத


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அறிவ

) வ

சிறி

கவைல ப டா க

பாக

5,

ஜாப

ேவத அறிவ நா

(ரலி) அறிவ

(வஹ) நி ேபா

னட

அம

தி

ேபாய

ேபா

ெகா

ேபா

லா

திேன

(ஜி

) வா

தா . அவைர

பா

நா

திவ

கதஜாவ ட ) தி க

' எ

, ' ேபா ெப

ைவ தி

. அ

ேற

திய

இைறவைன

அவ க

தா த இைட கால

வ த வானவ

ைணவ யா

. அதனா

றி

இைற

த (ஸ

.

ைடய பா ைவைய உய

ேபாய

4954

லா

றினா க

நட

65,

அ தியாய

அவ க

நி

3

.

அ தி

கால

கைள அ

ள னா

-(இத

அறிவ

பாள கள

ப வ

பவேர! எ க

த திலி

வசன

. அ

. அவ க

ைம ப

ஆகாய திலி

. உ

ேக, நா

என

வ லகிய

திவ திவ

ைக ெச

தேபா

டா க க

ஆைடகைள

ேக

ஆசன தி

. உடேன நா

ேபா ேபா

எ ச க

மிைடேய ஓ

சியைட ேத

, ' என

ரைல

' ஹிரா' வ

மி அதி

(எ

; என . அ ேபா

. உ

ைடய

ைமயாக

' எ

(தி

74: 1-5)

. ஒ

வரான) அ

ஸலமா(ர

)

றினா : (ேம க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 74: 5

வசன தி

கால ம க இத

பாக

5,

வழிப ன

கன

கேள ஆ க

மாெப ெகா

பாக

5,

அ த வானவ (தி

தா

இைறவசன

65,

(ஜி

.4

) நப (ஸ

) ெபயரா

. (நப ேய!) ந

அறியாதவ ைறெய

96: 1-5)

த (ஸ

.

ஆர பமாக வ த(ேவத அறிவ

பைட தா

. மன த

அ தியாய

, அறியாைம

4955

ைடய இைறவன

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ெகாைடயாள ; அவ

(தி

றி

தா

ய லி

தா

த ) எ

' (அ

(வஹ) ெதாடரலாய

) அவ க . அ பா

' பைட த உ இர த

65,

அ தியாய த (ஸ

ள) ' அ

வ த சிைலகைள

ேவத அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

ல தி

ேகா லா

அவ

கைள ஓதினா .

) அவ கள ட

ைம வ

! அவேன மன தைன

க! உ ல

பான)

ைடய இைறவ

(எ

த ) க

க ப

தா

' எ

5

4956

தா

) அவ க

ஆர பமாக வ த(ேவத அறிவ

பான)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 கன

கேள ஆ

. அ பா

' பைட த உ இர த

ைடய இைறவன

மாெப

ய லி

பைட தா

ெகாைடயாள ; அவ

ெகா

தா

(தி

. மன த

5,

) அவ க

, ' என றினா க

றி ப

இைறவசன

65,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

தா

(தி

(ஜி )ெபயரா

ேகா லா

) அவ கள ட

! அவேன மன தைன

க! உ ல

(எ

அவ

ைடய இைறவ த ) க க ப

தா

' எ

கைள ஓதினா .

4957

தா

(ஹிரா ேபா

. பற

) நப (ஸ

. (நப ேய!) ந

அறியாதவ ைறெய

96: 1-5)

பாக

அ த வானவ

ைகய லி

திவ

, கதஜா(ரலி) அவ கள ட

; என

இ த ஹதைஸ (ேம க

ேபா

திவ

ட ப

தி

' எ

வமாக) அறிவ

பாள

கிறா .

பாக

5,

அ பா

அ தியாய

' கஅபா' அ

65,

கி

ஹ ம

4958

(ரலி) அறிவ

தா ெதா

ெகா

பைத நா

டா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 க

தி

நப (ஸ

நி சயமாக மிதி ேப

) அவ க

வானவ க

அவைன

இ த ஹத

5,

பாக அன

ேனா

) அவ க

லஃதன கஃப

ைன

ெபயைர

றி ப

தா க

.

' எ

(

ெதாட

அ ப )

பா க

வழியாக

னா

. இ ெச

ெச

தா

தி

,

' எ

றினா க ள

) ெசா

.

.

'ல

) அ தியாய ைத ஓதி கா

றினா க

பதிலள

னா

. உைப(ரலி), ' அ ?' எ

க, (ஆன த மி

லா

ேக டா க தியா

மா

அ எ

. நப (ஸ

) அ ேபா

லா

)

உைப(ரலி)

2

Qur an தி

(98 வ

டா (அ ப

, 'ஆ ' எ

கஅ (ரலி) அவ கள ட , ' உ

' எ

ளா

பாள

ெசா

றினா

உைப இ

பண

4959

மாலி (ரலி)

நப (ஸ

அவ க

அறிவ

, ' அவ

ைமயாக

65,

அ தியாய

யேபா

Bukhar i (Engl i sh) வள க

தமிழி

ேதட

ைர

Visit: www.tamilislam.webs.com

I nt r oduct i on


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

அ தியாய ) அவ க

ஓதி கா

மா

ேக டா க றி ப

ேமல டா (இத

லா

லா

. நப (ஸ

டா

கஅ (ரலி) அவ கள ட , ' உ என

க டைளய

ெபயைர

) அவ க

' எ பாள கள

கஅ (ரலி) அவ க

. (இைத

ஒ 'ல

.

பாக அன இைற

5,

றா க

அ தியாய

65,

) அவ க

றினா க

.

டானா?' எ க

ெபயைர

ேக ட) உைப(ரலி), (ஆன த

லஃதன கஃப ஓதி

கா

திஆமா(ர ' எ

னா க

(98 வ

), ' உைப இ )

என என

ெச

தி

4961

மாலி (ரலி) அறிவ

த (ஸ

லா

ஆைன

' எ

றி ப

வரான) க தாதா இ

) அவ க

' எ

கள ட

ளா

.

அ தியாய ைத நப (ஸ ள

, ' (ஆ ), அ

றினா க

) அழலானா க

அறிவ

4960

உைப இ அ

உைப(ரலி), ' அ

65, தா

தா

உைப இ

கஅ (ரலி) அவ கள ட , ' உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நா


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ஆைன ஓதி கா ட ேவ றினா க

. உைப(ரலி), ' எ

மித

(ெப

(இைத பர

) ேக டா க

தாப

ணைர உ

பாக

5,

இைற வதா

65,

த (ஸ ப

.) ஒ

றி ப

, 'ஆ ' எ

அதிபதிய ட

' எ

டானா?' என

றினா க

.

நா

) ேக க, நப (ஸ க

) அவ க

, 'ஆ '

(ஆன த தா

)

) அவ க )

றினா க

ேப ந பல

'

(

வைகயான வ ைள

ெப

கா பள

வதா

யதா

கைள

. ம ெறா . இ

ெனா

மன த

. பய

' ேதா ட தி

ைவ தி

கள ட

ளா

4962

ளாதார ) பா

அைத இைறவழிய ல

) அவ க

(ம

மன த

(ெபா ைமயா

மன த

லா

உ தரவ

தன.

அ தியாய

மன த

. நப (ஸ

லா

. இைத ேக ட (உைப) அவ கள

திைர (ைவ தி

பாவ

ெபயைர அ

க ப ேடனா?' எ

றினா க

ேக ட) உைப(ரலி), ' அ ல தா

எ க

ெமன என

(ம

' ஒ

ைமய

) கய

வத காக

றி

ட கய

ப ைமயான ஒ

றா

) ந பலைன

க ெப

ைவ த

' ெவ ட ெவள ய

'

பராம . அ த

நள தி ேக ப எ த அளவ

திைர த

'அ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ைன


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ெவள ய ந

' அ

ைமக தி க

அத

லாமலி

தா

ைமயாகேவ ஆ

ெனா

ைகேய

த ைம

(அதனா

கி ைவ ைமய லி

ம ெறா பாரா

காரண தா

, அத தா

ெப , அ

றா

, அத

, அதிலி

ைற

பாத

ைமகளாக மா ண

. அ த தா

உ ைமயாளரான) அவ

யதாகேவ க

ெகா

அதைன

ெகா ள

த ப

) அவ

பக பாவ

காக ைவ(

பற ட க

ைவ(

(ஸகா ைத ெச

ைமைய ம லா

) திைரயா க

ள அைத

ைடய ப ட ய

, (அவ

கா

ைம காக அவ

தி ெச

கவ ய

ப டவ

அவைர

வத காக

திைரய

(

கா

) வ ஷய தி

மற காதவராவா . இ ப (வ

) ெச

அவ ஓ

.

பராம ) கிறவராவா . ேம வ ஷய தி

ேதைவகைள நிவ

வதிலி

கட

ேபா

(அவ

ேமா அ த அளவ ெகா

ட அவ

ெச

' ேம

றிைன

கைள

கட க

கய ேம

சாண

ஆ ைற

ேதா ட தி

றிர

, ெக

திைர ஓ

'அ த . அ

(அ

கிைட

ேம) அத

) கி

(ம

க டைளைய (நிைறேவ றிட) ைடய) இ த

திைர

. (ச

மா

க தா

பராம ) கிறவ

ைமயாக மாறிவ

கிற

ஆவா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

) பைகைம . அத


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அ ேபா அவ க அ க த

இைற

, ' அவ ைற

ளவ

ைல' ' அ

ெகா

ட)ைன(ைய)

என அ

5,

றி

' இைவ

தவ

ெச

தவ

99: 7, 8)

வள

ெகா

99: 7, 8)

அ தியாய

65,

) அவ கள ட றி

என அ

அத(

வசன

றி

க டைளைய

தவ

தைம

அத(

கைள

லா

. அத

என

ந பல)ைன

தவ தன

ேக க ப ட

அத( கான

வா

தவ ர' எ

த ஒ

கிைண த

றினா க

.

2

தா .

4963

எ தா ைதக

றி

தன

ள படவ

ந பல)ைன

இைற வசன

ைதக

வா ' எ

இ த

அத( கான த

ைம ெச

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தவ ர ேவெற ெச

எ த

, அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ கள ட

வள

வா . ேம

இ த (தி

பாக

த (ஸ

வ னவ ப ட வ

ைல' எ ெகா

ட)ைன(ைய)

கைள ஓதி

வா

கா

த ஒ றிவ

வா . ேம க னா க

ெகா

. அ ேபா

அவ க

,

கிைண த வசன ைத , 'அ , அ

வள வள

வா ' எ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைம

தைம (தி


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 5,

பாக தா

ெச

அவ க நா

ஆ றி கலச

ேக ேட

.

'இ

என அன

5,

நா

ேக ெச

லக

ேற

ஜி

(ரலி) அறிவ

றி

இைற

த (ஸ

)

இர நா

ம , ' ஜி

(அைல) அவ க

கி

ைள

ேல, இ

பதிலள

தா க

ன?' எ

.

தா .

65,

அ தியாய

உைபதா ஆமி

பயண

. அத

காண ப டன. அ ேபா

ஸ ' எ

4965

அ தி

லா

இ ன ம

(ரலி) அறிவ

தா

ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ,

' (நப ேய!) நா வ

4964

:

ல ப ட வ

றினா க

பாக

65,

அ தியாய

அைழ

) இைற வசன உ

ைள

க ள

ெதாட பாக

நப (ஸ க

ஸைர அ ேக ேட

) அவ க உ

ளன. அத

வழ

ள ேனா ' எ

. அவ க க பட

பா திர

, ' (அ ள

. அத

(தி ெசா

க) நதியா

இர கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

108: 1

.

கி

ைக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 ேபா

(எ

ண றதா

இ த ஹத

5,

பாக ஸய

ஜுைப (ர

108: 1

(தி நப (ஸ

) அவ க

ெத வ

தா க

(அறிவ

பாள கள

நா ெசா

ஸய

' நப (ஸ

க தி

பாக

5,

, ஒ

லா

வழ

அ பா

அறிவ

கி

(ரலி)

க ப

ைகய

ள (அைன

கி அ

லா

ள அ த நதி

அ தியாய

65,

(ர

)

.

) ந

, 'அ

ைமகளா

,

' என

றினா :

) அவ கள ட , ' ம க

ள நதி எ

இட

வரான) அ

ஜுைப (ர

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ' (நப ேய! உ

.

வழியாக

தா

வசன தி

) அவ க

ெசா

ெதாட

4966

) அறிவ

றினா க

பாள

.

க தி

' எ

அறிவ

65,

அ தியாய

) இ

ேனா

றனேர?' எ அ

அட

'அ ேக ேட

ள ய (அளவ ற) ந ' எ

றினா க

ஸ ' எ . அத

ப அவ க

ைமகள :

4967

தா ) அ

லா

உதவ

, (அவ

அள

) ெவ றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 கிைட

(110 வ

...' எ

) அ தியாய

ர பனா வப ஹ தி க, அ உ

ைன

ேபா

ெதா

ைகய

ெதா

ததி

பாக

5,

ெசய '

எ தெவா

65,

அ தியாய

ஹான க

'

இைறவா! ந

யவ

;

ன பள பாயாக!) எ

ைகைய

நப (ஸ

) அவ க

4968

றினா

த (ஸ

) அவ க

(110 வ

கமாக, த

; உ

5,

ள ப ட ப

ைல.

றிவ தா க

பாக

ெதா

(ெதா

ைகய

ஹான க ர பனா வப ஹ தி க, அ யவ

லாஹு ம ◌ஃ ப ல' (எ

கிேறா ; இைறவா! என றாம

ஆய ஷா(ரலி) இைற

தம

ைன .

ேபா

அ தியாய தி )

உவ

) க டைளைய ஜுதி

லாஹு ம ◌ஃ ப ல' (எ

கிேறா ; இைறவா! என

65,

இைறவா! ந

ன பள பாயாக!) எ

2

அ தியாய

அதிகமாக

4969

Visit: www.tamilislam.webs.com


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ

அ பா

(ரலி) அறிவ

உம (ரலி), ' (நப ேய! உ ெவ றி கல

கிைட

ெகா கிற

ெசா

ட) ந

இைற

5,

அ பா

அ தியாய

உம (ரலி) ப அைவய 'எ

.

65,

தா

(ப

' பல நா

கைள ன றிவ

(ரலி) அவ கேள! ந

கால , அ னறிவ

ெச

. ' (இ

)

ேபா

இ த வசன

ன ட ) ேக டா க

தி

,)

உதாரணமா ய ப

. (இத ' எ

4970

(ரலி) அறிவ

தா

கல

) இடமள இவைர

றி

ப க

அள

, (அவ

3

ேபா

(அவ கைளெய

ெச

உதவ

. ந

றி

அ பா

இற

றிேன

(

உம (ரலி) (எ

) அவ கள

ல ) அவ கள

பாக

) அ தியாய

ேக டா க

றின . ' இ

த (ஸ

லா

(110 வ

ெவ றிெகா

?' எ

(வ ள க )

) அ

ப கள ட

)' எ

கிற க

..' எ

ேகா ைடகைள ெச

தா

ெகா

வ தா க ேபா

லா வ

ண யவா

. எனேவ, அவ கள

ற (வய வ

ஒ த) ப

) இவைர ம

ைளக எ

என

சில

க,

Visit: www.tamilislam.webs.com

(த தமைட

,


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அமர ெச அறி

கிற க

?' எ

ள வைகய

தா

' எ

அ ேபா

றா க எ

. ப

திய ைன உண

திேன லா

உதவ

. அத

அள

மேபா

நா

அறிவ

லா

ெச

ததா

தா க

டா

ேக டா க

ெசா

, 'இ

ேக டா க கால

. ' இைறவன

(

ேற

(அ

?எ

பாவம

வசன தி

லாம

வள க )

அைமதியாய க

ைல' எ . நா

110: 1

ெவ றி

அவன ட

வ உதவ

(தி கிற க

அ பாேஸ! ந

. நா

?' எ

..' எ

உதவ

ேளா ' எ ஏ

பதா

(எ

ைன அைழ தா க

ன (வ ள க )

னட , ' இ

சில , ' நம ைவ

) அைழ தா க

. அவ க எ

அவ கள ட ) உம (ரலி),

சில

கிற க அவ கள

ெச

வ த

கிறா

கைள) உம (ரலி) (அைவ

அமர

க ப

உம (ரலி) எ

உம (ரலி), ' அவ உைடயவராக) இ

வத காகேவ அ

பண

கிற களா?' என அவ க

அவ கள அ

றின . அவ கள அ ேபா

(எ

ெவ றி

றி

. அத

ைமக

நா

. (எனேவ, அைனவ

ேக டா க ேகா

தி ) கா

) இைறவசன க ப

ைம ெப

ைன அவ க

'அ

ேக டா க

(அ

இ ேற

, 'அ

டைத ) ெவ றி

வா

. 'அ

தன . தா

வாறாய

இைற

,

த (ஸ

றி

(

Visit: www.tamilislam.webs.com

) டா

' ..

)

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 அதாவ

எனேவ, உ எ

ைர

ெகா

அ ேபா

, உ க

, அவன ட பவ

பாக

5,

அ பா

(அதாவ

அ ேபா ஒ

(எ

' எ

,) '

த (ஸ

ய மன

.

ைமைய

. அவ

பாவம

)' எ

ன ைப

பதிலள

ேத

.

4

.

ைடய

26: 214

, ' யா

நப (ஸ

ெச

, ' யா ஸபாஹா (அதிகாைல ஆப

ன . அ ேபா

வ ள கமா

கிய உறவ ன க

ற ப

(ம கா நகர) ம க

ைடய

றியா

4971

) அவ க

, அவ

) ப றிய அறி

தா

பைட த உ

(தி

ேகா

கிற வ ள க ைதேய இ( த அ தியாய )திலி

ைடய ெந

றினா க

65,

(

பேத இத

(ரலி) அறிவ

வராக!' ) எ

ரலி

பாவம

ஆவா

அ தியாய

' (நப ேய!) உ

கால

ைடய இைறவைன

அறிகிேற

இைற

உம (ரலி), ' ந

நா

ெச

கள

ைக ெச

வ னைர ) இைறவசன

(எ ச அ

வராக!' ைக

ள ப டேபா

' ஸஃபா' (மைல) மேதறி உர த ! உதவ ! உதவ !)' எ

இவ ?' எ

) அவ க

எ ச

றினா க

றியவா

நப யவ கள ட

, ' இ த மைலய

அ வார திலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 (உ

கைள

கிற

தா

வத காக பைகவ கள

ந பய

நா

ைய

ேபாமா?)' எ கிேற

அழி ப

' எ

டாக

றினா க

கர

; அவ

இைட ேற அ ேபா

பாக

5,

. நப (ஸ

. (அ ேபா

) அவ க

ெசா

தா க

65,

ைன ந

வாறி

) அவ க

, ' அ ப ெய

கைள எ ச

உ பா

(ர

' அழிய (111 வ

) அ

க றா

, நா

லஹ , ' உம

ேக டா

.

லஹப

) அ தியாய

) வசன ைத (அத

த ப' (அவ ) ஓதினா க

ந பாம

ைக

னாயா?' எ

. அ ேபா

) 'வ க

எ த

க, இைத நா

கைள ஒ

111: 1

ற ப

, ' உ மிடமி

' எ

பாள ) அஃம

பைடெயா

, எ

நப யவ கைள எ

ைல இைண

(அறிவ

அ தியாய

ேம அழிய

. இ த (தி

தா

ைல. (அ

எதி ேநா கி

றா க

திைர

. ம க

ததி

! இத காக தா

ள ெப ற

பவ

நப (ஸ

இர

நா

ெத வ

ேக டா க

ேவதைனெயா

ெச

கள ட

ப களா?' எ

ெபா க

)

அழி .

2

4972

Visit: www.tamilislam.webs.com

திய

டா

'க ' )


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ

அ பா

நப (ஸ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

' ஸஃபா' எ

(ம காவ

மின . அ ேபா கிறா க

ெச

நப (ஸ கைள

' எ

!' எ

ேநா கி

கிள ப

ெச

ேக டா க

. (

மக

ெதாட

பாக

5,

ேக ட) உட

த அ (111 வ

அ தியாய

னா

65,

(அ

) அவ க

, ' அழிய

ப களா?,

, 'ஆ

(ந பேவ

, ' அ ப யானா ைக ெச அழி ேக டா லஹப

ள னா

பைகவ க

ந பய

லஹ , ' உன னாயா?' எ

!

' காைலய ேலா

கைள எ ச

) அ தியாய ைத அ

கள ட

ைன ந

என உ

திர

லா

ைற

கைள ேநா கி

த ம கா) ம க

தன . நப (ஸ

கைள ஒ

வா

, ' நா

மிய

எதி ேநா கி

. (இைத

. உடேன, அவ கள ட

வத காக) உ

ெசா

பதிலள

ேவதைனெயா

இத காக தா

) அவ க

தா

தகவ

ேவா )' எ

றினா க

ள தா

வ யைழ தா க

மாைலய ேலா (உ

) ப

) அ த மைல மேதறி, ' யா ஸபாஹா! (இேதா, அதிகாைல ஆப

உதவ ! உதவ !) எ

தா

, க கிேற

' எ

டாக . அ ேபா

இர

.

4973

Visit: www.tamilislam.webs.com

கர

; மா க

'


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 இ

அ பா

' உம

அழி

(நப (ஸ லஹப

இைற லா

(த

தி) இ

(த

ைல. நா

பதா

ெகா

ெச

ட என

அறிவ

தா க

மக

ைல. அவ

!' எ

' அழிய

, அ

ள ெப ற

.

:

ைன ந ப ம எ

ைமய

, மன த

உய டா

ெகா

' எ

, நாேனா ஏக

கிறா

ைன ஏ கிறா

, (மன தனான) அவைன

. ஆனா

. அ ேபா

) அ தியாய

அவ

; (எவ ட

தலி

த பற

, அவ

பைட த

) அவ

ேபா எ

ேற ைன

ம லபம

ல.) ' அ

வேத அவ ) எ த

,

வேத அவ

பைட த

க னம

; ஆனா

; ஆனா

அவ

வைதவ ட, அவைன ஆர பமாக

ழ ைதைய ஆ கி ெகா ஏ வதா

(111 வ

பைட கமா ேட

. (உ

ேக டா

னா

4974

: ஆதமி தி) இ

கைள ந ஒ

லஹ

..' எ

65,

அவைன நா

ந ப ம

) அ

) அவ க

றினா அ

பா

கர

அ தியாய

தா

; இத காகவா எ

) அவ கைள

த (ஸ

அவ அ

டாக

இர

5,

பாக அ

(ரலி) அறிவ

ேதைவ

உய . (அைதேய

லா எ

(தன

ைன

ம றவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

; நா

)


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 யாைர யா

ெப றவ

மி

5,

இைற

த (ஸ றினா

அ (த

65,

அ தியாய

லா

அவ

அவ

(த

தி) இ

தி) இ

ைல. நா

பதா

. 'அ

ம றவ

. என

நிகராக

'

ைன ந ப ம எ

கிறா

ைன ஏ கிறா

) ெப றவ

ெப ேறா

மி

)

ைன ஏ வதா

மி

; (யா

ைல; ப

ைளக

, அவ

பைட த ெகா

ேபா எ

டா

, நாேனா (எவ ட

ைல. (அ ) ப ற தவ மி

,

வேத அவ

ழ ைதைய ஆ கி ம. ஆனா

; ஆனா

; ஆனா

அவ

ெப றவ

நிகராக யா

(தன

யாைர

. என

ைல' (தி

ைல. அவ

(எவைர

மி

மக

லா

யா

, (மன தனான) அவைன ஆர ப தி

; நா

றினா க

பைட கமா ேட

ப ற தவ

அவ

4975

: ஆதமி

வேத அவ

ேதைவ

ப ற தவ

) அவ க

அவைன நா

ந ப ம

; யா

ைல.2

பாக

' எ ) எ த

; யா லா ம

றினா ல

:) ' அவ

. (எனேவ,

ைல) தவ ர, அவ

112: 3, 4)

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

ைன

நிகராக


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 112: 4

(தி

வசன தி

கஃபஃ, கிஃபாஉ ஆகிய ெசா க ெகா

டைவயா

பாக

5,

ஸி நா

65,

ஹுைப

உைப இ

ேகா

றி

'எ

னட

நா

நா

) அறிவ

ெசா

,

ற) ஒேர ெபா

தா

113, 114

) ப றி

இைற

(நப ேய!)

பாள

எனேவ, நா ெசா

' எ

'

வஃத ைதன ' (பா

அ தியாய

ேக ேட

. அத

கா

ஆன

அவ க

(ப

மா

)

:

றிேன

(அறிவ

(ர

தைனகளான

ப டைவயா? எ றினா க

' எ

4976

கஅ (ரலி) அவ கள ட

ப ரா

(' நிகரானவ

ள) '

.

அ தியாய

ல தி

னைத

த (ஸ க: நா

' எ

ஸி க

பா

கா

றினா க ப

ஹுைப

(நா

ேபா

) அவ கள ட

ேற ெசா

கிேற

. அத

அவ க

)

ற ப ட

.

(ர

உைப இ ேவா .

ேத

ேக ேட

) கஅ

றினா :) ) இைற

த (ஸ

) அவ க

2

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


65.jpUf;FHMd; tpsf;fTiu

ghfk;-5 பாக

5,

ஸி நா

ஹுைப

உைப இ

அவ க கா

, 'எ

ேகா றினா க

(அறிவ

பாள

எனேவ, நா னைத

றினா

கிேற

த (ஸ

னட ' எ

(இ )

ெசா

'அ

◌ஃதிேர! த

கிறாேர?' எ

) அவ கள ட வ

அ தியாய

ற ப ட

ேக ேட

(இ

றி

கள

சேகாதர .

2

கிறா க

(நா

' நப ேய!

. (அத ேக ப) நா

ேபா

:)

உைப அவ க

ேற ெசா

) இைற

த (ஸ

அத

) ேக ேட

.

ஸி க

இ ப

இைற

ெசா

)

(ரலி) இ ப

உைப(ரலி), ' நா

பா

4977

(ர

கஅ (ரலி) அவ கள ட

அத

65,

அ தியாய

) அவ க

ேவா .3

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

க: றிேன

'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ஆன

பாக

5,

சிற

க 66,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அவ க நப (ஸ

) அவ க

பாக அ

5, உ

நப (ஸ

ப தா

66,

மா

) அவ கள ட

தா க

ேதாழ ) தி உ

(ரலி) அவ க

ள ெப த

தா க

. அ ேபா

. (ஜி

எ யா

அ ந

ஸலமா(ரலி), ' அ

த நிைலய . (ஹி ர தி

(த ப

)

2

த(ர

) அறிவ

ெச

) நப (ஸ

பதிலள

மா)?' எ . உ

தா க வ

தா

(அைல) அவ க அ

(ெத

லா

தா க

அவ க

றிேயா ேக டா க யா' எ

கி இ .

றினா க

ெகா

4980

(வானவ ) ஜி

தா க

ைதைய

4979

கிய

அ தியாய

அவ கள ட , ' இவ வா

மா

ெகா இ

ப தா

-

அ பா

ப ற தகமான) ம காவ மதனாவ

4978

கி

(அ

) அவ க

ேறா, இ

ேபசி

ைன) உ ேபா

ஸலமா(ரலி) உ

ஸலமா(ரலி)

ற ேவெறா

ஸலமா(ரலி), ' இவ . நப (ஸ

) அவ க

ச தியமாக! நப (ஸ

(த

கள ெச

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற ப ஜி

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 (அைல) அவ க வைர, வ தவ ேக ட ப என

ெசா தி

தா

ன ெச

யா அ அவ

பாள கள

(அறிவ

றினா க

: நா

யா டமி

தி

ெத யவ த

வரான) உ

மா

ெசவ ேய ற க

5,

எ ஒ

இைற

கா அ

த (ஸ

இைற ம க

தெம

ந ப

லா , அ

கேவ

என அ

நிக வ

ேத

.

ைலமா

த கா

ெசவ

. (அ த உைரைய

வ த வானவ

றினா க

(ர

திய உைரைய நா

ேற நிைன தி உ

ஜி

அ ைதம(ர

) அவ கள ட , ' இ த அறிவ

?' எ ' எ

ேக ேட பதிலள

. அவ க

தா க

.

)

ைப

தா

, ' உஸாமா இ

3

4981

) அவ க

நப மா கள ேலேய ம இ

66,

அ தியாய

ேவா

ப எ

.)' எ ஒ

றி

யாவ

ைஸ (ரலி) அவ கள டமி

பாக

தி

றினா க

சில அ தா

ஆகேவ

லா

என

ைம நாள

என எதி பா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

' வழ

ய நிைல இ அ

, ப கிேற

க ப ேட இ த

. என

ள ய ேவத அறிவ ப

ேவா

அதிக

தன. அவ ைற வழ

க ெப ற

(வஹ) தா உ

. எனேவ,

ள நப யாக நா

.

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக அன அ

லா

, த

த (ஸ

ஜு

அ தி

' அவ க நப (ஸ

லா

ெந

, '

ைல)' எ லா

ஃ யா

அவ க

. அவ க கள

த (ஸ

வா

(ரலி)

இற பத

ள ெப றைத வ ட)

) அவ க

இற தா க

, '

றினா

ப டேபா

ைக காக

டதாகேவ க

த அ

ட இரவ

னேர, இைற

ேநா

ெதா

கவ

ள னா

(ம ற கால

இ ன

) அவ க

வைரய

4983

) அவ கள ட

வா வ

(இர

ைகவ

உ ைம அவ இ

66,

ைற) நப (ஸ

உ ைம

மக

. அத

அ தியாய இ

(ஒ

ெப

இற

ைப) அ

ள ெப ற ேவத அறிவ

அதிகமாக இ

5,

தா

) அவ க

' வஹ' (ேவத அறிவ அ

இர

4982

மாலி (ரலி) அறிவ

ெதாட

பாக

66,

அ தியாய

' ஓ இர

ட) எழவ

ஹ மேத! உ கிேற

பகலி

இர

ஒ களாக

மா

ச தியமாக! ேம க

' இர

ைடய ைஷ தா

. அ ேபா

ச தியமாக! (நப ேய!) உ

ைல. அ ேபா

. (எனேவதா றினா

' அ

ைடய இைறவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

.4


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 உ

கைள

ைகவ ட

93: 1-3ஆகிய) 5,

பாக அன

வசன

ைல; ேகாப

கைள அ

66,

அ தியாய

கலஃபா) உ

ஹஃ ஸா(ரலி) வசமி

ெகா

ள னா

ைல' எ

5

.

மா

தா

(ரலி) (நப (ஸ

, அ

பதி

) அவ கள

கைள வா

ஸாப

, ஸய

ஹா

இ ன ஹிஷா (ரலி) ஆகிேயாைர (அைழ

அவ கள ட ) அவ ைற ஏ மா

ைற

(ரலி) (அ

ேவ

ஏேத

ப டா

ஏெனன

வ ட

,

றினா க

ஓ ைற

, ஆ . அ

ைற வ

), ' ந

இ க

அரப ெமாழி (எ

ப ரதிெய

சா யான ைஸ

யரான ம ற

ஆன

கள

லா

பண

ஸாப

தா க

ைஸ

தன .

மா

. ேம

,

இ பதி

தவ ர இ

ஸாப

தில கண ) வ ஷய தி

தா

வர ெச

(ரலி) அவ கைள

ெமாழி வழ கி வாேற ெச

), ைஸ

ஸ¤ைப , அ

ெமாழி வழக ேலேய அைத ய

ைணவ யாரான

கி வர ெச

இ உ

(தி

4984

மாலி (ரலி) அறிவ

றாவ

(

மி

ெச

ள ெப ற

6

Visit: www.tamilislam.webs.com

க க ' எ

!


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக

66,

அ தியாய

ஸஃ வா

யஅலா(ர

)

த ைத) யஅலா இ

(எ

அறிவ

(வஹ) அ

ஆைசயாக உ அ

4985

றினா

உைம

ள ெப

)' எ

ள) ' ஜிஅரானா' எ

ெகா

அ ேபா

ச ப ட அ கிற க கா தி

கிய

மண

தா க

யஅலா அவ கைள ' இ த ைத யஅலா(ரலி)

நா

ெச

) நா

சிவ த நிைலய காண ப டா க

ேமேல ேதாழ க

, ' இைற

ரா

. (நப (ஸ எ

) அவ க

சிறி

(ம காவ

ண ெயா சில

நிழலி இ

அவ கேள! ந

தவ

ப றி எ

தன . மண

(ெமளன

' வஹ' (ேவத அறிவ

) வ த

ைசைகயா

ேவத . (எ

ேநர

' எ

அைழ தா க

)

. உம (ரலி) .

றினா :) ) அவ க

நிழ

ைடய தைலைய

(வஹய . பற

அண

) அவ க

கேவ

) அவ க

அவ க க

பா

தம

காக) இ

வா

(எ

ேற

வழ க . நப (ஸ

ேக டா . நப (ஸ

. அ ேபா

த (ஸ

அவ கைள

. அவ க

(உ ரா

?' எ

நா

இட தி

தா க

சிய ஒ

கியா

யா(ரலி), ' இைற

ேபா

(சிறி

கன தா

)

வத காக

ைழ ேத

. நப (ஸ

க ட ப

) அவ க

னகியவ களாக சிறி

சிறிதாக, ) அ த

ேநர

சிரம நிைல வ லகிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ ேபா


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 நப (ஸ எ

) அவ க

றா க

ெகா க

வர ப ட

ெகா

உ ராவ

5,

பாக

ெச

யமாமா ேபா வர

ள ந

ப றி

ேக டவ

) அவ கள ட

மண ைத

ெச

வைத .

ேக?'

(அைழ

)

ைற ேபா

ேற உ

ைடய

7

4986

வராக இ

த) ைஸ

ஸாப

றினா நைடெப ற ப ெசா

உம (ரலி) எ

னட

ெகா

ல ப

இட

கள

)னா க

ெப

(கலஃபா) அ . (நா

ெச

தா க

ேற

(ரலி), என .) அ

. அ ேபா

, ' இ த யமாமா ேபா . (இைற ம

அறிஞ கள ப

டா க

(எனேவ, ) தா

உ ராைவ

றினா க

ேவா

க தா (ரலி) அவ க

ஆன

க!' எ

66,

ைப எ

னட

அவைர நப (ஸ

ைடய ஹ ஜி

ெகா

அ தியாய

சா (ரலி)

அைழ

எ ேத

. அவ ட

க! ப ற

(ேவத அறிவ அ

, 'ச

. அ த மன தைர

ஏராளமான ேப

தி (ந ைமவ ஆைன

பாள க

திர

) ேபா

ேச

ேக அவ க ப

(ரலி)

ஏராளமான ட

ேபா ெகா

ஆள ட

ேமா என நா

ைன

றினா : ஆ

நட

ல ப

ப (எ உம

) ப

அறிஞ க ேவ

, அதனா அ

க உ தரவ ட ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிேற

.

ெமன நா

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ' இைற

த (ஸ

) அவ க

ெச

அவ கள ட

ேக ேட

. அத

(

திர

) ந

ஆைன

மன ைத அ

லா

னட

தியைத(ேய) நா

னட

கி

(ப ற உ

வலி ெத வ அம

) அ

இைற

த (ஸ

வராய

த க

ஒ அ

திர லா

அவ க

எ ப

தா க

றினா க

ெச

. நா

கிற க

ஆைன

. (

. இத காக எ ) அவ க

(ெதாட

வ ேட

) உம

அவ க

. (இைத அ அ

ேத

அவ க

(ரலி) அவ க

திசாலியான இைளஞ ;

கைள) எ

த (ஸ

ைற நக

என

அவ க

ேக ேட

க த

(ஒேர ப ரதிய

.

ட அ

, ' இைற

?' எ

றினா க

ேபசாம

மதாைணயாக! மைலகள என

மதாைணயாக! இ

) ச ேதக படமா ேடா . ந

தா

?' என உம

.)

வ ஷய தி

தா க

. எனேவ, ந

திர

லா

காக ' வஹ' (ேவத வசன

' எ

ெச

' எ

ன ட ) ' (ைஸேத!) ந

) அவ க

எ ப

, 'அ

தமானதாக ) க

உம (ரலி) ஏ

க டைளய

வாக இ

ேடய

(எ த வ த தி

ஆைன ஒ ப

ெகா

(ரலி) (எ க

அவ க

வைர இ

(ெபா தேபா

ைற நா

ைம(யான பண )தா

ெகா

கைள நா

உம

வா

தி

யாத ஒ

த ேவ

வாக இ

க டைளய ) அவ க

. அத

ெச ப

ெமன என தி

கா

.

அைதவ ட என

யாத ஒ

(ரலி), ' அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைற ந லா

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 மதாைணயாக! இ

னா

ெதாட

னட

உம

அத காக எ வ ேத

ைம(யான பண ) தா வலி

ஆகிேயா

மன ைத

லா

.) எனேவ, (ம கள

வ கர

. அவ ைற ேபாP ச ம ைடக

ெச

த) மன த கள

'அ த

ைஸமா அ

இ ெகா

உ கிற

வ தி

. ேம

, உ

டவராக

ற கண

தா

இைறவ

ேம

, அவ

கிறா . ந க

இ ந இ

: அ

லா

. (இ

வா

என

) ப

திர ட

திர

யேபா

)

கைள அ

; அவர

ளாவ

அதிக

எத காக

ஆைன மனன

) வசன

) வ ஷய தி ம

( வ கைள ) (

ப தி

ைல. அவைனேய நா

மக தான அ யாசன தி

ேன

. இைதேய

வா கினாேனா

ைல. (அைவ:) ' உ

ைகயாள கள

.

ஆைன ஒ

ெப ேற

கிறா . (நப ேய! இத றிவ

. (

கைடசி (இ

ெபறவ

(ெவ றிய

த)

திர

) அ தியாய தி

, ந ப

உைடேயாராக ேவ

கள லி

இதைன நா

கள ட

லா

கள லி , ஓ

தா க

தா க

வா கினா

சா (ரலி) அவ கள டமி

ேவெறவ டமி த

ெந

(9 வ

பா' எ

பதிலள

ெகா

மன ைத அ

ேத ேன தி

' எ

தி

லாத

கள லி அவ

ேத ஒ சிரமமாக

ேபராவ ப

, க

ன ேபா

அவ க மானவ

ைமயாக அதிபதியாய

ைண

சா கிறா

உ ைம

. அவைன தி

கிேற

.' (தி

Visit: www.tamilislam.webs.com

தவ ர . ஆ


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 09: 128, 129) வாய லாக) திர

(எ

ெதா

அவ கள ட , அவ கைள அ ப

இற ப

அவ கள ட

5,

அன

அ தியாய

ெச

ேபா

ெவ றிெகா பற ப

அஃத

த க

.

9

மா ) வ

(ரலி) அவ கள ட

வ )த இ

. த

.

வ ஹஃ ஸா(ரலி)

ைக

தா க

ஆகிய நா ெகா

(அவ கள

. (அ ேபா

.

10

தவ க

ைறய

மா

கள

ேவத

) உ

ேவ

கள

மா

ம பா

) க

ஷா

(ரலி),

ேச

ஷா வாசிக

எனேவ, ஹுைதஃபா(ரலி) உ (த

ஆ சி

கைள இரா கிய

ஹுைதஃபா(ரலி) அவ கைள, (இரா

ளா கிய

(

வா நாள

(ரலி)

தா

கல

ஆைன ஓ

கிறி

வைர இ

அவ கள

4987

ைபஜா

வத கான ேபா

தா க

சி

66,

மதனாவ

லி க

(கலஃபா) அ

8

.

(ரலி) உ

அ மன யா ம

'

இற க

ப ரதிக

உம (ரலி) அவ கள

மாலி (ரலி) அறிவ

கால தி

) பற

ஹுைதஃபா யமா

அதி

லா

(கலஃபாவான) உம (ரலி) அவ கள ட

(அவ கள

பாக

க ப ட

ஆைண நா

)

ெகா மா

(ரலி) அவ கள ட , ேவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

ெகா


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பா

இ த

ெகா

தாய

வத

தைலவ

இ த(

ேப இவ கைள அவ கேள!' எ

ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள ட

ஆள க

கா பா

! நா

கிேறா ' எ

ெத வ

ப னா க

. ைஸ

ஸ¤ைப (ரலி), ஸய

மா

(ரலி) உ தரவ

ைற ஸாப ேவ

ப டா

ஏெனன

,

றினா க மா

த) அ த

(ரலி) அ த

ய அ ஆ

பா

ைகயாள கள

(ரலி) (அ

ைன)

பதிைவ எ

ப ெய

பதிைவ உ

, உ

மா க

கள ட

தி

(ரலி) அவ கள ட இ ஹா

ப ெய

(ரலி) (அ த நா

(அ

(எ

லா

மா

பல ப ரதிகள

மா

(ரலி), அ

இ ன )

சா யான) ைஸ

தில கண) வ ஷய தி

(வ டார) ெமாழிவழக

ைற

. அ த நா

அவ கள டமி உ

ஏேத

ேவ

.

வைர ேநா கி, ' ந ஆன

ைற

கள ட

(ரலி), அ . ேம

மா

பல ப ரதிக

ஸாப

அவ ைற

டா க

வ னரான அவ க

இ ஆ

ஹிஷா (ரலி) ஆகிேயா ட

, இைற ந ப

. எனேவ, உ

ப 'த தா க

) ேவத தி க

அதைன

எனேவ, ஹஃ ஸா(ரலி) த மிடமி ெகா

றினா க

ெகா

தி

ப ேய பதி

ெமாழிவழ

ப ேய இற

வாேற ெசய

ப டா க

பதிைவ பல ப ரதிகள

ப ரதிைய ஹஃ ஸா(ரலி) அவ கள ட

கி

ெச

க க

.

' எ

. (ஹஃ ஸா(ரலி) ப ெய தி

தா க ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

. பற


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ெகா ஒ

ெவா

டா க ப

தி

ப ரதிகைள, அ

5,

பாக ைஸ

தேபா

க க

வா

(உ

மா 'அ

அவ க

கைள எ

66,

சில

திவ

(இைற வழிய

இல சிய ைத நிைறேவ றிவ த

ண ) எதி பா

உடேன நா இைண

த (ஸ

கா

தா

டவ க

மா

கால தி

ைற

( ழ க திலி

த) இதர

(ரலி) உ தரவ

டா க

டா க

)

.

:) ' அ

லா

பண

. அவ கள கி ஆ

ப ததிக

வசன

ேக

ேத

தா

ைகயாள கள

க ேவ சில

அத

. அைத

சா (ரலி) அவ கள ட

வட

றன . (தி

ப ரதிய

ஓத நா

ஸாப

இைறந ப

ெகா

) அ தியாய தி

உய ைர அ

அ( த வசன )ைத ேடா .

) அவ க

ைஸமா இ

ேடா . (அ த வசன

திைய ெமய ப

அவ கள

ஆ சி (33 வ

ைல. அதைன இைற க

லாம

ெவா

தா

ஸா ' எ அ

4988

(ரலி) அறிவ

த ப ரதிகள

. இ

(ரலி) அவ கள

ேத யேபா

ப ெய

ப ைவ தா க

ஸாப

காணவ

அ தியாய

நா

நா

. பற

ெம

ெகா உ

ளன .

ற) த

(அைத நிைறேவ ற த க ஆ

33: 23)

ய அ தியாய தி

11

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக ைஸ

ஸாப

(கலஃபா) அ

அவ க

வசன

வசன

கைள

ெச

வ தி

கைள

ந ப இ

. எ

ேத

ெப ேற வ

ளாவ

) வ ஷய தி

கிறா . (நப ேய! இத

) ப

என

ைல. அவைனேய நா

. இ

களாவன:) ' உ

ப ன

ேபா

ைமயாக

எவ ட

. எனேவ, ஆ (9 வ

பா' எ அ

சா (ரலி)

ேத ஒ

சிரமமாக இ ெகா

ைண

)

அவ ைற நா

கள லி

டவராக

உ கிற

கள ட .

,

உைடேயாராக

உ ைம

. அவைன சா

)னா க

த (ஸ

திவ த க

ைஸமா அ

அவ க

ெசா

இைற

தியாக ' அ த

ேபராவ

மானவ

வர

. எனேவ, நா

அவ

, க

)கைள எ

கைள அ

லாத ேவ

ப தி

(ெவ றிய

லா

ப ேட

. அவர

'ந

றினா க

வசன

அதிக

மி

ைன அைழ

ன ட ) அவ க

: அ

ப (எ

!' எ

வசன

ைகயாள கள

றிவ யா

ேற

பண ய

ைல. (அ

, உ

ஆள

கைடசி இர

கிறா . ந

ேம

றினா

ள ெப ற ' வஹ' (ேவத வசன

அவ கள டமி காணவ

(ரலி)

ேத

அ தியாய தி

4989

(ரலி) என

அவ கள ட

(நா

66,

அ தியாய

தி

ற கண தவ ர ேவ

கிேற

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா

இைறவ

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ேம

, அவ

மக தான அ யாசன தி

அதிபதியாய

கிறா

. ' (தி

09: 128, 129)13

பாக

5,

' இைறந ப இ

டவ க

, ைம

ஸாப

தா க

கல ெபா

' எ

) அவ க

' பலைக, ைம

!' எ

னா

, க

(எ

ளா

இைறவழிய

அற ேபா வ

) இைறவசன

ன ட ) ' ைஸைத அைழ

வர

, ) ' இ த (தி

04: 95

. அ ேபா

அவ கேள! தா

' எ

04: 95 ப

.

. (ைஸ

) இைறவசன ைத

) அவ கள

உ மி ம

என

பா ைவய ற மன தனாய

வா

' அகலமான

றினா க

நப (ஸ

பா ைவய றவரான அ

. நாேனா, க

ளாம

, அகலமான எ

றினா க

. அவ , ' இைற

கிற க

ெகா

(தி

' ஆகியவ ைற எ

தி ெகா

உ தரவ

உய ரா

(ரலி) வ தேபா

ப இ

, நப (ஸ

, த

அற ேபா

சமமாக மா டா க

ள ப டேபா

அவ

4990

தா

ைகயாள கள

தவ க அ

66,

அ தியாய

பராஉ(ரலி) அறிவ

(ரலி)

ேற!' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேக டா க

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 உடன யாக அேத இட தி இ

வசன

ைமயாக) இற

(

பாக

5,

இைற

66,

அ தியாய

ஒேரெயா

' இைடஒ

த (ஸ

கி

) அவ க

(வ டார) ெமாழிவழ

றினா க ப

க ற த தா க

. அைத இ

என

ஓத

அவ கள ட

ெகா

ேடய

ேத

. (நா ேட வ

அளவ

என இ

அ பா

5,

பாக

நி

66,

க தா (ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

'அ

கா

) அவ கள

' எ

(25 வ

)

திய

ஆைன)

(

நா

தி

தி

கள

ேக

அவ க

(வ டார) ெமாழி வழ

.

உம ப

◌ஃ

(ரலி) அறிவ

அ தியாய

(அைல) அவ க

பல(வ டார) ெமாழிவழ

ேக க, ேக க) என

தி ெகா

'

ஜி

ஓத

அதிக ப

(இைண

4991

மா

தவ ர' எ

14

.

என

ளவ க

தா .

16

4992 தா வா நாள

ஹிஷா

) அ தியாய ைத (ெதா

ஹகீ ைகய

(ரலி)

) ஓ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வைத


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ெசவ

ேற

இைற

. அவ

த (ஸ

அைத அவ

. பற

ஓதியேபா

ேக ேட

ஒதி

கா

ெசா

லிவ

நா

தா க

ெசா

ேன

. அத

றிவ றா க கா

ேம

ைட

. அவ , ' இைத என பதிலள , ந

கா இைற

(ஹிஷா . அவ

ைகைய

இைற

தா . உடேன நா

ஓதி ெகா

த (ஸ

தா க

' எ

) அவ கள ட

ெச

என

ஓதி ெகா

' அ தியாய ைத இவ த (ஸ ஓதிய

கள த

) சலா

) அவ க

ேபா

னா . (இைத ேக ட) இைற

தி

ேபா

ஓதி

த (ஸ , 'ந

ேற

) அவ க

தா

ெபா அவைர

. அவ கள ட ,

ேக ேட

, ' அவைர வ

த (ஸ

,

காத பல (வ டார) ெமாழி

ஓத

ேற நப (ஸ

கா

றியப

அவ கைள ேநா கி), ' ஹிஷாேம, ந னட

அவைர

.

ற இ த அ தியாய ைத உம

அவ கேள!) தா ◌ஃ

(ெதா

ைவ ேத நா

ெசவ

' எ

என

காத பல (வ டார) ெமாழி வழ

ைகய

ேட

ேக டேபா

அவ

'அ

ஓதி

) அவ

இைற

கள

தி

த) ப ற

! ஏெனன

வழ

கா

ெகா

ெகா

' (இைற

ெசவ தா

தா . ெதா

(ேயாசி

ெதா

யா ?' எ

ஓதி

வைர ெபா

(அவ 'ந

) அவ க

ஓதி ெகா

ைன ேத ெகா

ஓதைல நா

' எ க

!' எ க

!'

) அவ க

) அவ க

, 'இ ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

னா தா

(இ த


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ தியாய ) அ

ள ெப ற

பற

பா

ைன

(எ

ஓதி ெகா இைற

தி த (ஸ

இ த

லபமான ப

தி

றினா க

), ' உமேர, ஓ

த ஓத

ைற ப

) அவ க

, 'இ ப

ஏ எ

' எ

ைறகள

ேவா அைத ஓதி

நா

.

!' எ

றினா க

ஓதிேன

. (அைத ேக ட)

தா

(இ த அ தியாய ) அ

ள ப

ெகா

. என

கிற க

. எனேவ, உ

' எ

ள ெப ற க

றினா க

அவ க

.

அதி

17

6

(அ தியாய

பாக

5,

ஒ ஃ

அ தியாய

வ ைச ப ) ெதா

66,

) அறிவ

இைறந ப

ைகயாள கள

ெகா

ேத

இரா

அண வ

க ப

. அ ேபா ) ' கஃப

'

.

18

4993

மாஹ (ர

க ப

தா

ைன ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட

ணய

நா ைட சிற த

ேச எ

த ஒ ? (ெவ

ேக டா . ஆய ஷா(ரலி), ' அட பாவேம! (ந

கஃப

எ த

ண யா

அட க ப டா

) உ

, ' (இற தவ

ைள நிறமா? ம ற

நிறமா?)' எ னா

நா

இற தத எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ன க


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 வ

வ ட ேபாகிற

ைனேய! த றினா . (அ

(

' (வ ைச ப (எ

த ெசா தி

கிற

?)' எ

நரக

ள ப ட

த எ

ள ப

ப ேலேய ' ந

ப ரகார

?' எ

கிரமமாக) ெதா

ெதா

கள

) எ

ன க

க படாம

தா

; அதி

ெசா

20

.

ம ம , அ

) எைத ந

தலி

(ஏ ப

.

தி

அ ல

தலி ம க

தியைடய தாத க

19

கள

வ ல க ப டைவ

அவ க

. அத கவ , ' அதைன

அ தியாய

சிறிய) அ தியாய

ற ப ட

ைகயாள கள

றினா . ஆய ஷா(ரலி),

ைககள

மதி க ப டைவ ம

கா

ேக டா க

) வ ைச

ஓதினா

ஓரள

தா

?' எ

ேக டா க

ப றி ந ப

ப ரதிைய என

' எ

. அத கவ , ' இைறந ப

ஆைன (வ ைச

, (த ேபா

' (எ

ப (அத

, 'ஏ

ன? எைத அ

தலி க

நா

த படாம

வ ட ேபாகிற ஃப

ெகா

ஓத ப

ஓதினா

ேக டா க

ைன) அவ க

. ஏெனன

'

கள ட

மாதி யாக)

ேவ

?' எ

அ இ

ெதாட

ள ப ட

, ' வ ப சார

தா ; அதி

லா ைத ேநா கி கி)யேபா

றி த வசன ' எ

ள ஒ

யாத க

' எ

ள ப-டடன.

வசன ெச

Visit: www.tamilislam.webs.com

ற (


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 தலி

) வசன

ேபா

லா

ள ப

வ பசார ைத , ப சி

' (இவ கள

கண ைக

ைம நாளா

கச பான (ச ட

மா

மியாக இ

தேபா

. ேம

(தி

அவ க

(அவ கள

5,

அ தியாய

காக

கைள

66,

நா

தா

ஆ அவ

தா க

. (எனேவதா ள னா

.) நா

) அவ க

க ப ட ேநர க

ள ப ட

பகரா (2 வ

(மதனாவ

தேபா

ெச

சியள

ள) அ

கைள அ

) வசன

த அ த

ெகா எ

பா க

) வா கள

ெப

) அ தியாய

, ' நா

ஹ ம (ஸ

அதி

54: 56

இட

, ஆய ஷா(ரலி) த மிடமி வசன

ைமய

மைனவ யாக) இ

நா டவரான) அ த மன த அ தியாய தி

ம காவ

மிக

, அ நிஸா (4 வ

பாக

தா

, அ த ேநர

' எ

வசன

பத காக உ

அ தியாய றிவ

அவ க றிய

ச ட வ திகைள

ச ப தமான வசன

, நி சய

ைகவ டமா ேடா ' எ

ப யாக

வ ைளயா

மானா

இற

.

)

) நப (ஸ

கின எ

ப ரதிைய (இரா காக ஒ

,

ேவா

.

4994

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ

மா

19ஆ

) அ தியாய

யஸ (ர

(ரலி) ப க

அ தியாய

கள

அ தியாய

கள

அட

5,

பாக

நா

பாக அ

றி

66,

ம ர ப

5,

அ தியாய

66,

வாய

ஷகீ

) அவ க

லா

◌ஃ , ம ய

. ேம

17, 18,

, ' இைவ அதிசயமான

, இைவ நா

றி ப

(ஆகிய

டா க

.

மனன

ெச

தர

த பைழய

21

4995

) வ

இர

ைமய

' எ

(மதனாவ

' நப (ஸ

, அ

தா

றினா

' ச ப ஹி

அவ க

ராய

ளைவயா

அ தியாய

பராஉ(ரலி)

) அறிவ

வத

கள

) அ தியாய ைத நப (ஸ ெகா

ேட

.

22

4996

ெதா

டாக ஓதிவ த ச நிக இ

ேப க

ஸலமா(ர

(87 வ

அஃலா' எ

)

றினா

ைகய

அ தியாய

(ரலி)

ெவா

கைள நா

றினா . (இைத

ர அ தி க

ேள

றிய) ப ற

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

' என

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ

லா

ைக

கமா(ர

(ரலி) எ

(த

அ நகஈ(ர

) ெவள ேய வ தா க

அத கவ க

, ' அைவ, இ

ப ரதிய

ஆர ப இ

ய தசாஅ

} ன' ஆகியன

பாக

5,

அ பா

திக ஏென

த (ஸ

த ைம

ச தி

ரமளா

) அவ க

) அவ கைள ) அவ க ேபா ந

அவ கள ட

)

. அவ றி கா

கமா

கழி

ேக ேடா .

ள)

' எ

றி

களா

. ' ஹாம

அட

ேநர

ைவ

' அ தியாய

களா

. (சிறி

' ம

றினா க

கைடசி 'அ ம

23

.

தா

, (வானவ ) ஜி

இைற

. அவ க

றா க

4997

ம கள ேலேய ந

. அவ க

வைர - நப (ஸ

நப (ஸ

66,

றா க

ேள ெச

(ரலி) (ெதா

அவ றி

(ரலி) அறிவ

) அவ க றா

. நா

ஃப

'

) ெச

' ஹாம ' அ தியாய

அ தியாய

தா க

ல தி

அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

லவ ைற அதிகமாக வா வழ

மாத தி

ரமளான ச தி ப

லவ ைற வா

ேவா

இர

வழ க . (அ ேபா

ஆைன ஓதி

ெதாட

அதிகமாக வா

கா

வா க

பவ களாக வழ

- ரமளா ) அவ ட . (அ

வா

) ஜி

(மைழ ) கா ைறவ ட அதிகமாக வழ

வா க

.

25

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா க

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக அ

66,

அ தியாய

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேவா

வசன

ஆ ) அவ க

ஓதி கா இ

நா

, (ரமளான

பாக

5,

ைகய அவ க கஅ ற

66,

ெற

ேவா

' எ

ள ெப ற)

ைற அவ க

)

(ரமளா

மாத தி

வழ க . அவ க

' இஉதிகாஃ ' ேம ெகா

வழ க . (ஜி

இற த

டா க

.

26

தா றி

லா

அவ கைள ேநசி ேப ம

வ டமி

ேள

வைர அ

4999 ) அறிவ (ரலி)

லா

ஆகிய நா

நா

, ' நா

, அ

ேக

) இ

(ெமா தமாக) ஓதி கா இர

) அவ க

அ தஉ(ர

லா

ஜி

' இஉதிகாஃ ' ேம ெகா

அ தியாய இ

) அவ க

. நப (ஸ

ைற (வானவ

இற த ஆ

னா க

தி )ப

தா

ெகா

கைள நப (ஸ

நப (ஸ

4998

, சாலி , ஆைன (ஓத ) க

றா க

.

; (ஏெனன இ

(ரலி) , ) நப (ஸ

ஜப

ெகா

28

Visit: www.tamilislam.webs.com

, உைப இ க

' எ

),


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

ஷகீ

அ தியாய

ஸலமா(ர

கள ைடேய அ

'அ எ

லா

தா

ஆைணயாக! நா

றி

(இ

டா க

5,

அம

கமா இ

நா

ேத

66,

ேவதைன ) நா

. அ ேபா

) அவ கள ேள

. அ

,

வாய லி

லா

ஆைன நப

அவ கள

பைத

வ ேதாழ க

சிற தவ

நா

ேக கவ

தவாேற அ த

னைத ம

ைல.

5001 ) அறிவ

தா

(ரலி) ' ஒ ஃ ' எ ஒ

ெசவ ம

(ரலி) ெசா

ப ரபல நகரமான) ஹி ஸி ம

. அ ேபா

கிறா க . இ

அ நகஈ(ர

(சி யா நா

ஓதினா க

லா

த (ஸ

ேக டறி

லாவைகய

தி

ைக

சமய ) இ

இைற

கைள

ேபசியைத யா டமி

அ தியாய

(ரலி) உைரயா றினா க

.

) ம றவ க நா

வ தமாக

பாக

கள ேலேய அ

. (அத காக எ

றி ப

அைவய

(ஒ

) அறிவ

ேம ப ட அ தியாய

கறிவா க

ேவ

5000

லா

மதாைணயாக, த ந

66,

(அதைன ஆ ேசப

(12 வ

ெகா

ேதா .

) அ தியாய ைத

வ தமாக) ' இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

இ த

'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ தியாய

வா

' (இ ' மிக

தா

) நா

. 'ம

' எ

ைவ

திய

பாக அ

5,

தவ ர ேவ

ந ெச க

ேக அ வசன

கறிேவ

. எ

றைட ெகா

இைத ம

ேவத தி

பைத நா அ

ைன வ ட அ இ

லா

. அவ க

தா க

வைத

ேவத ைத ம

, அ த மன த ப

ெச

,

. அ ேபா

வாைட வ

றிவ

மி

க (ம

தா க

.

ந யா

லா தா

தா ைலேயா அ தைகய அ

வ ஷய தி வ

நா

அ தியாய

அறிேவ

அ தஉ(ர

(அவ டமி

) அறிவ

. அ

ேவத ைத ந

வத காக) அவைர ேநா கி நி சய இ

ஓதிேன

5002

(ரலி) அறிவ

ள ப டா ர தி

(ரலி)

யா

ம அ

(ரலி),

பதிலள

வாய லி

இைறவ

லா

ள ப ட

' எ

டைனைய நிைறேவ

மதாைணயாக! அ ஒ

66,

அ தியாய

எவைன எ

ன ைலய

தி ெகா

ற தி கான) த

லா

)

றினா க

ைனகிறாயா?' எ

றினா . இ

த (ஸ

க வ த) அ த மன த

டா க

ைல' எ

இைற

ச யாக ஓதினா

(ஆ ேசப க

ள படவ

பயண

லா

ள ப டா

லா

ள ப ட

, அ

ேவத தி எ

பைத

அறி தவ க

நா

, ஒ டக

அைத ற ப

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவ

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக

)

நா

அன

வ :

ஸாப

1.

மாலி (ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

றினா க இ

ேனா

ெச

) திர

உைப இ

(ரலி) .

4.

பாக

5,

யவ க

கஅ (ரலி).

2.

ைஸ (ரலி); அவ க

) அவ கள

யா ?' எ ஆ

அைனவ

ேக ேட ஜப

(ரலி).

ேம அ

கால தி . அவ க

,

3.

ைஸ

சா களாவ ' எ

29

அறிவ

பாள

ெதாட

Qur an ஆன

5003

றினா

ஆைன (மனன ' நா

66,

அ தியாய

க தாதா(ர

வழியாக

இ த ஹத

Bukhar i (Engl i sh) சிற

அறிவ

தமிழி

ேதட

அ தியாய

66,

5004

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ப

.

I nt r oduct i on


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அன

(ரலி) அறிவ

இ த நா

வைர

நப (ஸ

) அவ க

(அ த நா

1.

தா

தவ ர ேவ

எவ

(

ஆைன

3.

ைஸ

ேக

) திர

ய ராத நிைலய

இற தா க

வ :)

த தா.

2.

ஜப

.

ஸாப

.

4.

ைஸ (ரலி)

ஆவ . நா

கேள (எ

த ைதய

வா சாேனா . (அ

5,

பாக எ

கள

நா

அவ க

னா

வா

வரான) அ

ைஜ (ரலி) அவ க

ைல.)

5005

றினா (

ஆைன) ந

ஓத

உைப(ரலி) அவ கள , ' இைற

த (ஸ

ைகவ டமா ேட

' எ

வசன ைதயாவ

நா

அதன

ேவ

66,

அ தியாய

உம (ரலி)

சேகாதர கள

சிற த, அ

தவ

உைப இ

கஅ (ரலி) ஆவா .

சிலவ ைறவ

) அவ கள டமி

நா

ெசா

வா . ஆனா

மா றிவ ல

ெத

ெசா கள

டா ேபா

, அ

, அ ல

ற ேவ

லா

ெசவ ம

ேவா . ஏெனன த எைத

ேவா, ' எ த ஒ

அக றிவ

டா

வசன ைத நா

(அத ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

பதிலாக)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 வ

கிேறா ' எ

என இ

அ பா

5,

பாக

ஸய

நா

(ப

பதிலள

ெசா

' எ

ேக டா க பாக

தரேவ

5006 தேபா

தைமயா

) அவ க

ைடய)

(தி

, 'ந

ேபா

வசன தி

ைடய ைகைய

நா

ெதா

கவ

ைல)'

ைகயாள கேள!) அவ க

) ெசா

லவ

ெவள ேய

வத

அ தியாய ைத உ

ைன தேபா

அவ கேள! தா

பதிலள

, ' (இைறந ப

கைள அைழ வ

) அவ க உடன யாக

அவ கேள! நா

நா

ள வாசலிலி

வமி க ஓ

வ னவ யப

லா

08: 24 ப

ைன நப (ஸ அவ க

) ' இைற

, 'அ உ

) நா

உடன யாக த

) ெவள ேயற

) ' இைற

தா

த பற

ஆன ேலேய மக டாமா?' எ

30

ெகா

ைகய

. பற

ள வாசலிலி

நிைன

) ெதா

. நப (ஸ

(அவ க

தா .

லா(ரலி) அறிவ

. (எனேவதா

ேன

லா

.

ைல. (ெதா

ேத

பதிலள

(ப

. (ெதா

கவ

ெகா

66, அ

ள வாசலி

அைழ தா க

ளா

(ரலி) அறிவ

அ தியாய

றி

தா க

, (அவ க

ைலயா?' நா

. நா

வா கள

ஆன ேலேய மக

Visit: www.tamilislam.webs.com

தைத


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ெபா

தியேதா

அ தியாய ைத நா

ேக

கேள!' எ

வ னவ ேன

. நப (ஸ

ர ப

ஆலம

ெதாட

'அ

தி

தி

மி

ப ஓத ப

5,

பாக

(எ

மா

' எ

ஸய

நா

ஓ ட தி

பயண தி இற

கி

அவ

ஓதி பா

அவ நா

ட க

கள

தைலவ

என

ெகா

வழ

தேபா

. எ

ெப

எவேர

ெச

றா . அவ

ட இ

ைல. அவ

லி

லாஹி . அ

ள ேம

வழ

மா

அவ கள

தைலவ

ெகா

ப னா . (ஓதி பா

உ தரவ ெச

ெவ

ைம

ெப

டா?' எ ஓதி பா

ஓதி பா க ட

பத காக) 'எ

ெவள ேய ெச உ

ெச

டா . எனேவ, எ

, (ஓ

இள

ஆ க

கள

) அ

' (அ

.31

ணமைட

டாமா எ

◌ஃபா திஹா' அ தியாயேம) ஆ

பவ

நிைன த

தர ேவ

) அவ க

கிேனா . அ ேபா

ெகா

றினா

ெச

5007

(ரலி)

தைலவைர ேத

வசன றினா க

66,

அ தியாய

ற) அ த மன த

ட .

ேக டா

.

ெத

தா . உடேன, அ த ப

ளா க

க தி

(அ

பள பாக)

பா ப வ தேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அவ ட

' உம

றாக ஓதி பா

ஓதி பா பவராக இ அ

ைன' எ

ஒதி பா

றைழ க ப

ேத

த (ஸ

ேக

வைரய

கி

5,

பாக இைற யா

ெபற த க அதி

ேனா

அறிவ

த (ஸ

66,

' ஏ கனேவ, ந

ைல;

ஆன

' எ

ேச

தேபா

கைள ' அ

) நா ல

(எ

, இ

அவ

' ெச

எ ப தா

ெத

வழியாக

அறிவ

தா க

கைள ஓதினா கேளா...

(ரலி) அறிவ

(வ ள க )

கிைடேய) றி

நப (ஸ

! எ

இ த ஹத

?அ த ஆ றினா க அறிவ

5008

தா

)

◌ஃபா திஹா' அ தியாய ) ஓதி பா

ைக என

) அவ க

வசன ம

வ டாத க

(' அ

ெதாட

வைரய

மதனா வ

பாள

அ தியாய

இர

என அ

' ெச

ெச

றிேனா . ' இ

நிவாரண ப

) அவ கள ட ' ஒ

மா?' அ

◌ஃபா திஹா' ) அ தியாய ைத

றினா . (இ த

ேடா . நா

அவ கள ட

ெத

ேக ேடா . அவ , ' இ

(' அ

' எ

இைற

ேபசி ெகா

தரா?' எ

:

33

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள .

32

க ப

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

'அ

என அ

பாக

5,

கிறவ

கா

னட ப

ேபாகிேற

66,

அ தியாய

ெபா வ

ைக

ைப எ

' எ

றி ப ெச

த (ஸ னட

ேன டா க

ேபா

தி இர .!

கைள (285,

வசன

286)

34

தா .

) அறிவ

ைன இைற ெசா

ேம ேபா

தா ) அவ க

ரமளான

ஒ பைட தா க

அ த (ஸகா ) உண

, 'உ

'

5010

(ர

சீ

ைமயாக ப

அ த இர (ரலி) அறிவ

றினா க

) அ தியாய தி

ஹுைரரா(ரலி), ' இைற

பா நா

5009

) அவ க

(2 வ

ஹ ம அ

த (ஸ

பகரா' எ

இரவ

66,

அ தியாய

ெபா

த (ஸ ' எ . - (இ

(ஆய

. அ ேபா

ைள அ

) அவ கள ட றிவ

திய

, தி

(◌ஃப

யாேரா ஒ

ளலானா

ெச

சிைய

ட வ த) அவ க

. உடேன அவைன

ெகா

, - அ த நிக

ஸ' ைய ஓ

ரா) ஸகா ைத

, 'ந

! (அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ெச

தா

,) வ

காவல ெந

வைர அ

(வானவ ) ஒ கமா டா

ெத வ

ேத

அவ

தா

பாக

5,

ைமயாக தா ' எ

66,

அ தியாய

◌ஃ ' எ

'அ

க ட ப

ெம

ல ெந

அ ேபா அ

' எ

ெசா

(18 வ அ

. அதைன ஒ

ேமக

அவ

. ேம

நப (ஸ

.

பா

கா கி

பா ; எ த ைஷ தா நப (ஸ ெப

ெபா

லிய

கிறா

ற)

கைள

) அவ கள ட யானாய

; (உ மிட

றினா க

) அ தியாய ைத (த

கி

இர

'

, அவ ஆ

கய ெகா

) அவ கள ட

) அவ க

றினா க

கைள

(உ

வ த)

35

.

5011

தா . அவ

கலாய

நப (ஸ

, ' அவ

றினா க

தா

ேடய

. (இைத நா

நப யவ க

பராஉ(ரலி) அறிவ

தர ப லி

ெகா

றினா

ைஷ தா

ஓதி ெகா

' எ

). அ ேபா

உ மிட

அவ

லா

ஓதிய

அம

திைரைய ெம ெதாட

நட தைத காரண தா

ல தி

)

திைரெயா

, அ

திைர மிரள ெச

களா

கிய

ெத வ

இற

. தா .

கிய அைமதிதா

36

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக அ

இைற

) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

இைற

அவ க பற

த (ஸ

ேக டா க றா

(

பதி

' உமேர! உ

ைன உ

இைற

த (ஸ பதி

. அ ேபா

லவ தா

, உம (ரலி) தி ம க ெகா

இற

கிவ

ேமா என நா

இற

இழ க

டத காக) எ

ேக ேட

கிய

அ . (நா

என அ

ேக டா க

. அ த ஒ

ேச

நா ேத

. ச எ

(ம

.

) உம

ெசா

லவ

ைல.

அவ க த வ

வ ேக

ெவா

ண ) )

ைற

அவ க

ைடய ஒ டக ைத லா

ஏதாவ ேநர தி

நிைன த ப ) எ

.

றினா .

எ . (அ

. உம

ேக டா க

. அ ேபா தாேம க

உம (ரலி)

வ ஷய தி

சிேன

பதி

ைற (ேக

பற

சிேன

தா க

ைல. ப ற

நப யவ க

தினா

ெகா

லவ

!

தா க

) அவ கள ட

ன , (த ைம

ைலேய' எ னா

நட

ெசா

அவ க

ைல. ப

ெகா

ெச நப (ஸ

அவ க

றினா : அத

நா

பதி

ெச

றி

) அவ கைள வ லவ

பயண

நப யவ க ைற

) அவ க

ெசா

ெசா

அைழ பைத

இரவ

ைறயாக) உம

நப யவ க

ெச

உம (ரலி) ஏேதா ஒ

அத

ேம

5012

தா

க தா (ரலி) அவ க

அ ேபா

உன

66,

அ தியாய

ல (ர

வ ஆ

யாேரா ஒ

வ ஷய தி றியப

த ட

இைற

இ ப

(வசன ) ஆ

ைன

(வசன )

த (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ )


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அவ கள ட இர ம

என

, அவ க

(

பமானதா

' எ

ெவ றிய ைன அள ஓதினா க

5,

பாக

ஒ தி

சலா

ெசா

) அ தியாய

ேன

ஸய வ

.

ேளா ' எ

66,

ஹுவ

, 'உ

நா

48: 1

(ெதாட

, 'இ த

அ த அ தியாய

. பற

ைடய

மிக ப ர

கமானெதா

வசன ைத)

ப றி

ஓதியைத) இவ த (ஸ

தா (112 வ

லாஹு அஹ ' எ தைத ம ெறா

(இைத ேக ட) அ த மன த

இைற

அவ க

.

5013

(ரலி) அறிவ

ப ஓதி ெகா

அைத

37

அ தியாய

'

றினா க

. அ ேபா

ள ப

உதி கிறேதா அ( த உலக )ைதவ ட என

றினா . அ த

இைற

ெசவ ம த (ஸ

சிறிய அ தியாய ைத(

சாதாரணமாக மதி ப ) அவ க

மன த

) அ தியாய ைத

, 'எ

டைத

உய

எவ

ேபா

ெத

ைகய

தா .

39

) அவ கள ட தி

ப த

தி

தி

வ ப அவ

. அ ேபா

ளேதா அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ச தியமாக! அ த அ தியாய எ

றினா க

5,

பாக

நப (ஸ

) அவ கள எ

வதி

பாக

5,

ஹுவ

, '

நப (ஸ

திைய உ

சிரமமாக

ஈடானதா

'

ள) ' ஸஹ ' (112 வ

த ஒ

திய நப

ெனா

ஹதஸி

மன த உ

ளப

எைத

) அவ

) அவ கள ட

றினா .

தா

ேதாழ கைள ேநா கி, ' ஓ வரா

நப (ஸ

) அ தியாய ைத

5015

(ரலி) அறிவ

கள

கி

(அதிகாைல

லாஹு அஹ ' எ

50: 13)

66,

அ தியாய ) அவ க

)வ தா . அைதவ ட அதிகமாக (ேவ

றினா

கால தி

ட (தி

ஸய

5014

(ரலி)

ைல. காைலயானேபா

ேம க

அமா

ேம ஓதி (ெதா

66,

அ தியாய

ேநர தி

றி

40

.

க தாதா இ

ஆன

ஓத

ேதாழ க

, 'எ

இரவ

ஆன

யாதா?' எ

ேக டா க

கள

இ த

யா

றி . அதைன

ச தி உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 இைற 'அ

லா

அவ கேள!' எ ஒ

வேன; அ

அ தியாய ) இ ராஹ (

றி

ஹா

லா

5,

பாக இைற

த (ஸ

(இற ப (ைகய

ெகா

ேத

தியா

' எ

,

112

றினா க அறிவ

)

(

ன )

.

பாள

ெதாட

கிேற

ைமெப றதா

என

.

5016

தா ேநா

வா

) ேநா

ப டா

, 'அ

கைள ஓதி க

ைமயானேபா

அ ம

கர தி

வ ஃதா ' (பா

ஊதி

, நா

ஊதி அ த ) ைகயாேலேய (அவ கள

.

) அவ க ெதாட

' (எ

இ த ஹதஸி

) வழி ெதாட

. நப யவ கள ேத

நப (ஸ

.

) அ தியாய

அவ கள

ெச

66,

) அவ க

கைடசி

வா

( கா யாகிய நா

அவ கள

றிெலா

(ர

அ தியாய

. அத

ேதைவய றவ

) வழியாக வ

ளதா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ேகா

லா

ஆன

அ நகஈ(ர

) -

றினா க

ெகா

கா

வா க

அவ ைற ஓதி உட

) தடவ

ச ைத (பர க ைத) நா ேய

42

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக

66,

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ த

) அவ க

அஊ

எ தைலய

பாக

5,

நா

) த

. இ

66,

ேத

தி ெரன அ த ேட

.

(எ

. நா

) 'அ க

113, 114)

ைககளா ெகா

உடலி

வா க

(அைவ

வா க

.

திய

தலி

ைககளா

.

திைர என

ைமயாக மிர

ஓதிேன

திேன

(2 வ

பகரா' எ

ைமயாக மிர

. பற

வைத நி

இரவ

தா

ைடய க

ேவா

5018

. எ

இர

தடவ

ைற ெச

' ஆகிய (112,

ற வைரய

றா

லாஹு அஹ ' , '

னா

. பற

க , பற

திைர மிக

பர ப

வா

திைர மிக

திைர அைமதியாகிவ மிர

இய

க ) ெச

ஹுவ

'

வா க

ஹுைள (ரலி) அறிவ ேநர தி

(உற

அஊ

உடலி

அ தியாய

ஓதி ெகா ெகா

ைக , அதி

, பற

வா க

இ இர

◌ஃபல ' , '

ஆர ப ெகா

உைச

கள

கைள ஓதி ஊதி ெகா

அளவ

தடவ

தா

ைககைள இைண

பர ப

அ தியாய

5017

.

ப க தி ட

க ட ப

. உடேன ஓ

. உடேன ஓ

. அ ேபா

திைர

) அ தியாய ைத

வைத நி

திைர (

அைமதியான

வைத நி

திேன ேபா

. ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

தி ேற) நா

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ஓதியேபா ய

திைர மிர

யா

திைர

காய ப

திவ

ேமக

ேபா

காண

ெபா

ேபா

னட

நா

'இ

. நா

. இைற

வ (

பா

'அ எ

த கி

ேத

அ ேபா

(மிதி

)

மக

. எனேவ, அவைன (அ த இட திலி

தைலைய

கிேன

வான

மைற த

நப (ஸ

) அவ கள ட

னெவ

கலாேம (ஏ ய

. அ

. அதனா

(வ ள

)

நிைற த

) அைத

பா

அவ

ேமக

ேபா

அைத

காணவ

ந அறிவாயா?' எ

ேன

. நப (ஸ

தா

அவ க

) அவ க

. ந ெதாட

கி

ெச

ேக டா க ரைல

ஓதி ெகா

.

?)' எ

ேற

தா

. எனேவ,

. பற

ைள

, நா ேட

தன. உடேன நா ெசா

ேத

ேமா எ

ெபா

ைல' எ

ப க தி

றெதா

'உ

தின க

திைர மிதி

ெத வ

கலாேம! இ

வைத நி

அத

) ெபா

நட தைத

ஓதிய ஓ

யாைவ

அவ கேள! அவ

ற (ப ரகாசி

)தேபா

வானவ க

மக

கியேபா ேபா

ெசா

பா

. அவைன அ

ஹுைளேர! ெதாட

, எ

தைலைய

வள

சிேன

ஓதிய

ேக டா க

வாைன ெந

தா

ைல.

ஹுைளேர! ெதாட

சிேன

தி

வாைன ேநா கி றெதா

காைல ேநரமான

நா

. நா

ேமா எ

யவ

அவ க

ப க தி

ேன

, 'இ

ேக

ெந தி

ெவள ய

. நப (ஸ

. நா

. அதி

) அவ க

ைல (ெத யா

தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

கிவ த காைலய

, )'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ம க

அைத

றினா க இ த ஹத கிைட

ேனா

அஸ

நா

ஷ தா

(உலைக

(இைறவசன ேக டா க அ ைடக

அறிவ

மஅகி இ ப

தேபா

கிைடேய

(அல(ரலி) அவ கள

அ பா

மைற தி

றா க , இ

(ரலி) பதிலள

வழியாக

வரான இ

)

றினா

) அவ க

கா

' எ

தம ஹாதி(ர

ஆன

(ரலி), ' (இ த

' எ

)

றினா க

.

றி ேபா

கைள

தா

வரான)

ெச

), ' நப (ஸ

ெபறாத) ேவ

) இர

(இைறேவதமாக) நப (ஸ தா க

)

றா களா?' எ

)

.

ஹ ம

ேக ேடா . அத ேற) ' (இ த

(ரலி) அவ கள ட

ஷ தா (ர

இட

ஆன

பதிலள த

அ பா

(ரலி) அவ கள ட

, இ த

ள வசன

வ ெச

ெதாட

(ந மிைடேய)வ

அ பா

ெச

(ர

அ பா

நா

அவ கள ட

5019

) எைத

. இ

பாள

பாள கள

அவ க க

; ம கைளவ

ஃைபஉ(ர

ேறா . அ ேபா

அவ க

பா க

66,

அ தியாய

அ ெச

தி

ளதாக அறிவ

5,

பாக

பா

.

ஆன

ஹனஃப

அவ க

(இ

) இர

Visit: www.tamilislam.webs.com

யா(ர

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ ைடக அவ க

கிைடேய

ெச

பாக

5,

இைற ைவ

ஓதாமலி

66,

த (ஸ கி

) அவ க

ற(ந

ல)வ

நிைலைய ஒ தி

கிற

ெச

ஆைன

,

நிைலைய ஒ தி

பாக

5,

றினா க

கிற

ஸா அ

அ தியாய

. அத

ேபா

ஓதிவ

மி ைச ேபா க

வாசைன ந

ைவ

றதா ெகா

றவராவா . அத

கிறவன

அ (ரலி) அறிவ

.

. தயவனாக (நயவ

ஓதாமலி

. அத

66,

)

' எ

ற. ம ற ந ெசய

பழ ைத

ஆைன

,

தா க

நிைலயான

வாசைன கிைடயா

ெகா

என அ

பதிலள

(இைறேவதமாக) நப (ஸ

5020

பவ , ேபாP ச

ெகா

கைள தா

' எ

; வாசைன

) அத

(ஆனா

றா க

அ தியாய

ஆைன ஓ

ள வசன

நிைலயான ஐவேயா கச

பவன

நிைலயான

; அத

)

ைவ ந

ஆ ;

சகனாக)

;

கச

. அத

ளசி

,

ெச ய

. தைம ,

வாசைன

தா

5021

Visit: www.tamilislam.webs.com

காய கிைடயா

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 எ (உ உ (

இைற

த (ஸ

)

ெச

க க

) அவ க ற ச

றினா க

தாய

கள

கால , அஸ

ெதா

ைக

ைற த) கால அளேவயா

. உ

கள

ம ஒ ந

கிறி

தவ கள

மன தன பக

நிைல ேபா

வைர ஒ

ெவா

ேக டா . அ ேபா ெச கிறி

கீ ரா

) என காக ேவைல ெச தா க

கீ ரா (ஊதிய )தி காக அ (இைத ெச

தி

க, ஊதிய

ேக டா

(ம

(இைறவ ைற

(ஏேத . அவ க

, 'இ

பவ

(எ

பக

யா ?' எ

பவ

திய

யா ?' எ

வைர) ேவைல

வைர (ஒ ேக க, (அ

ெவா

' நா

ைறவாக

கிைட பதா?' எ

அநதி இைழ

றன . இைறவ

, அ( ப

கள ேடனா?' எ

சில

Visit: www.tamilislam.webs.com

இர

கிற க

அதிகமாக ேவைல

த) உ

கீ ரா

வாேற)

தாய தவராகிய) ந

(ஊதியமாக நி ணய க

த க அம

(ேநர ) வைர ேவைல ெச

)

) உ

ைல' எ

மஃ

), ' நா

இைடேய

சிலைர ேவைல

ேவைல ெச

பக

ைகய

(ேவத கார களான)

கீ ரா தி

. பற

ஒ ப

(ெதாழிலாள கள ட ) ' என காக

ட ேவத கார களாகிய) அவ க

ேக டன . அத உ ைமய

ெவா

மைறவத

நிைல

(ஊதிய )தி

(ஒ

ேவைல ெச

கால ய

. அவ

அ த மன த , ' ந

தவ க

ெதாழிலாள க

றதா

த க

தன . அ

ஊதிய தி

நிைல

'

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 சிறி

ேநர பண

ப ேயா

என இ

பாக த

அதிகமாக வழ

லா

மரண சாசன 'இ

ைல' எ

எ ப

(வஸி றா க

அ த

' இைறேவத தி பதிலள

5,

தா க

அப அ ய ) ெச

. நா

ெசா

) அறிவ

(தன ப ட) அ னா

.

ளா

44

◌ஃபா(ரலி) அவ கள ட , ' நப (ஸ

' அ ப யானா ? நப யவ க

ெசய

66,

மா

ேக ேட

மரண சாசன மரண சாசன

க ப டதா?' எ நப யவ க

. அ

ெச ெச

) அவ க னா ம கள

திராமேலேய

வ னவ ேன

உபேதசி தா க

' எ

45

அ தியாய

. அைத நா

தா

ளா களா?' எ

க டைள ப ற ப ப

.

' எ

5022

ஃ (ர

ப)

தா .

கடைமயா க ப ட

ம க

பாக

66,

அ தியாய

ஹா இ

நா

கிேற

உம (ரலி) அறிவ

5,

ெகா

5023

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அ

னா


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 எ

இைற

லா

, த

அதைன

ஹம

பா

'

) இன ய

ேபா

ரலி

ேவெறைத

ஆைன ஓ அவ

ேபா

ெசவ ெகா

5,

அ தியாய

66,

) அவ க

ேபா

அ தி

ன ைற

ல தி

ெப றா ' எ

ஸலமா(ர மா

ஆைன ஓ

)

) அவ கள

ேதாழ

கிறா :

வேத இ

ேநா கமா

.

5024

எ தா (

ெசவ ெகா

ேக டதி

' இ த ஹதஸி றினா க

, ' நா

லா

தா . வரான) அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ெசவ ெகா

(இன ைமயாக )

நப (ஸ ஓ

பாள கள

(அ

ரெல

பாக

ேக ட

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ அறிவ

(

றினா க

ைல.

என அ (இத

) அவ க

ெசவ ெகா

ேக டதி

த (ஸ

பா

ைல' எ

ேபா

றினா க

ள ' யத ◌ஃக ெபா

) இன ய

ேக ட

' என

ரலி

ஆைன

ேவெறதைன

அவ

.

னா' எ

பத

ஃ யா

'

ஆைன

உையனா(ர

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா )


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

இர

1. இர

2.

ெனா

, பக

நா

கள

லா

மன த

லா ேநர

லா

பாக

5,

இைற

த (ஸ

வ ஷய

மன த

லா ேநர

ைடவ

கள

ெச தான

என

லா

கார , ' இ

ளா

வ ைத அள ெச

டா

.

. அதைன அவ

ளா

கிறா . (இ

ெபாறாைம ெகா

ளலா .)

. அவ

வைர

அதைன

பா

47

தா .

றினா க

'

தவ ர ேவெறத காக ஆைன

ஓதிவ

கி

5026

) அவ க

கைள அ

லா

உம (ரலி) அறிவ

66,

ெபாறாைமெகா

கிறா .

கள

அ தியாய

'

ேவத ஞான ைத வழ

ஓதி வழிப

றினா க

தவ ர ேவெறத காக

அ ப யாக ேவ

என அ

5025

) அவ க

கைள

மன த ேநர

இர

இர

த (ஸ

வ ஷய ஒ

66,

அ தியாய

கிறா . இைத

னா

ெபாறாைமெகா

வழ

த தா ேக

க ப ட

. அவ

ப ேபா

டா

அதைன இர

அவ என

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

1. , பக


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 வழ

க ப

ெசய

2.

ெச

க ப ட த

லா

என

நா

(ெச

ெச

இைற ஆைன

இைத உ

த (ஸ

தா மா

தி

ஆ சியாளராக) ஆ '(

ஆன

சிற

வ ைத வழ

கா

) ஒ

வ ) வழ

க ப

ேபேன' எ

றினா க அதைன

) இ த இட தி

கினா

. அவ

வ , 'இ

அதைன ேந

னா

மானா

அவ

(த ம )

' க ப அ தி

தவேர உ ர

மா

கள

சிற தவ .

வழியாக ஸஅ

தா .

ஆ சி கால தி வ தா க

வைரய றி

) ேபா

கிறா .

பற

ெகா

கிறா .

) அவ க

) அறிவ

(ஓ

5027

(ரலி) அவ கள

ஆைன

தா .

(ரலி) அவ கள டமி

உைபதா(ர மா

66,

அ தியாய

ெச

கிறா . (இைத

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5,

ெசய

ேபேன)!' எ

ேபா

ேபா

பாக

அவ

மன த

ெசலவ

என அ

நா

ேபேன (ஓதிய

ெனா

வழிய வழ

தா

அ தி ர

. ஹ ஜா ெதாட

. அ

மா

' எ

) (ம க

)

(இரா கி

அ தி ர

ற ப ட) இ த நப ெமாழிேய எ உ காரைவ த

(ர

ஒ ஃ

மா

அவ க

ைன (ம க

றினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

66,

அ தியாய

ஆைன

த (ஸ

தா

5028

) அவ க

றினா க

பற

அைத

அஃ பா

(ரலி) அறிவ

' க

ெகா

தவேர உ

கள

சிற தவ . என உ

மா

Qur an

5,

ஸ ஒ

சிற

த அ ேபா

66,

I nt r oduct i on

5029

ஸஅ (ரலி) அறிவ

மண நப (ஸ த ைம (அ இைற

ேதட

அ தியாய இ

ெப

தமிழி

Bukhar i (Engl i sh)

ஆன

பாக

தா .

தா

) அவ கள ட பண

த (ஸ

) அ

) அவ க

வ பள

, அ

லா

ெச

, ' (இன ) என

அவ டதாக எ த

ெப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

றினா .


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ேதைவய ெப

ைல' எ

றினா க

ைண என

' ஏேத ெகா

மண

ஆைடெயா !' எ

ைவ

) அவ க

பாலான ேமாதிரமாக இ

அ த மன த

கல

ன (அ தியாய

ன அ தியாய , 'உ

மண

பாக ஸ

ெப

ைன

' எ

66,

த (ஸ

பள பாக வழ

ள-) வ

ேள

. அவ , ' எ

, '

. அவ

ளன' எ

! அ

. இைத ேக

ஆன லி

ேக டா க

அ தியாய

ைல' எ

ராக ) ெகா

றினா க

) அவ க

னட ன

றினா . நப (ஸ காக இவைள உம

.

' எ

) அவ கள ட

, ' இைற

கிட (-ம றினா . இைற

றி எ

,

ெகாைடயாக)

னட ம

) அவ க

தா

மண இைற

ெகா

'இ த

5030

வ வாக

?' எ

றினா க

ஸஅ (ரலி) அறிவ க

' எ

ச ேய' எ

கிற

றினா . நப (ஸ

மன பாடமாக) உ (

த ஒ

(எைதேய

தா

அ தியாய இ

மண

(என

ைவ ேத

5,

, ' அவ

கி

' எ

றினா க

மனனமாக) இ க

(' ம

கினா . எனேவ, நப (ஸ

அவ க

ைற அவ

(அ த மன த ட )

றினா . நப (ஸ இ

. அ ேபா

ைன

த (ஸ

அவ கேள! தா

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அவைர ேநா கி தா

தி

ெகா

இைற எ

டா க

த (ஸ

பைத

நப

பா ைவைய உய

) அவ க ஒ

ைலெய

றினா . நப (ஸ உ

டா?' எ மி

றா . நப (ஸ

றா

லா

றா க

றினா . ' இ ) அவ க

கிைட கவ

, ' இைற

அவ கேள!' ஏ , உ ேபா

ைல. ஆனா

லிய த

பா

அவ கேள! இ

, இேதா இ த எ

. அவ

ைல

அவ

ஏேத

!' எ ெபா

மதாைணயாக! எ

ெச

ேமாதிராவ

த) உ மிட வ

டா . அ ேபா

ைல, இைற

கிைட கவ ப னா க

ெகா

ைவ

லா

ப தா ட

. ெச

அவ கேள! த

ெச

மி

டா க

ைவ

மண

. அத கவ , ' அ

பாலான ஒ

, ' இைற

பா ைவைய

கவ

எ த த

ராக

, ' (ம

. அவ

ெசா

ெதா

வ ஷய தி

மதாைணயாக! ஏ

நப (ஸ

தைலைய

, அவைர என

) அவ க

பவ

பா

(அ த இட திேலேய) அம

) அவ க

எ தி

ைல, இைற

பா !' எ

'அ

, த

ேக டா க

, த

ட அ த ெப

ேதாழ கள

ேதைவய

. பற

தி ேநராக

அவ கேள!'

ஏதாவ தி

கிைட ம

ெச

மா

,

மா எ

பாலான ேமாதிர ைடய ேவ

கிைட

ப வ

ைல இைற

னட

அவ கேள!' பா !' எ

வ ட ள

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

' எ


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாள

-அறிவ

எனேவதா அத ஏ

ைவ

த (ஸ கா

ெகா

ேநர

டா க க

அ தியாய , இ எ

ண எ

வரா?' எ

அவ க

பாக

, உ ம

?)' எ

ன அ தியாய , இ றினா . நப (ஸ

66,

. ந

. பற

. (ஒ

ேவ

ேவ க

லலா !' எ

)' எ

ைய

அ த மன த தி

ப வ

. அவ , ' இ

, ' அவ ைற ந

(ஓ

, அவள

ஆன

ைல.

றினா . -

தா

தா . அவ

, 'உ

அ தியாய ெச

அண கா

ேக டா க

) அவ க

ட இ வதாக

அவைர அைழ

ன அ தியாய

ஆ ேத

தேபா

' எ

. அவ , ' ஆ

ெகா

அ தியாய

, அவ

பா

ேக டா க

டா . ப ற

) அவ க

ைய ந

வரவைழ க ப டேபா

ேக டா க

ேம த

, ' இ த ேவ

மன பாடமாக) உ

பாதிைய அவ

தா

வா

ெகா

. அவ

மண

5,

ன ெச த (ஸ

, 'உ

அண

ேகேய அம

(அ தியாய

றினா : அவ ட

) அவ க

. அவ

வைத இைற

உ தரவ

தி

(ரலி) ைடய ேவ

இைற

ெச

ளன' எ

மன பாடமாக றினா . நப (ஸ

காக இ ெப

ைண உம

றினா க

5031

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 எ

இைற ஆைன(

த (ஸ பா

ெகா

காண

5,

இைற ன இ வ

த (ஸ

தா

மிக எ

, ஒ டக த ப லா

இ த நப ெமாழி, ேவ

த வ

) அவ க

ன டேம அைத அவ டாேலா அ

றினா க

லா , கய

கிற

றா .

த கைவ

ேபா

.

கைள நா

'

மற

ைதகள ேலேய மிக

ைதயா ஆைன

கைள வ ட

யதா

நிைலெய

நிைலைய ஒ தி

5032

வசன

!

கிறவ

தா .

வா

ேமாசமான வா

ஏெனன என அ

அவ

அவ ஆ

66,

அ தியாய

'

உ ைமயாள

வ தா

உம (ரலி) அறிவ

பாக

'இ

ள ஒ டக தி

ளலா . அைத அவ

என இ

றினா க

ேதா மன பாடமாகேவா) ஓ

ைவ க ப

அதைன அவ

) அவ க

. ேவ

மானா

ெதாட

ேட

' எ

ேமாசமான வா

ைதகள ேலேய

, ' மற கைவ க ப

(ஓதி) நிைன

ேவகமாக மன த கள

ப ெந

தி வா ச

கள லி

. ம சில அறிவ

(ரலி) அறிவ பாள

தா .

ெதாட க

வழியாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

ட .

.

'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

66,

அ தியாய த (ஸ

) அவ க

ஆைன (ஓதி அைத) ைகய

5033

றினா க

கவன

ளேதா அவ

வா

ஒ டக ைத வ ட மிக ேவகமாக என அ

ஸா(ரலி) அறிவ

5,

பாக அ

லா

◌ஃப

ேபா

றி

, எ

உய

எவ

ைவ க ப

(நிைனவ லி

) த ப

யதா

.

5034

(ரலி) அறிவ

இைற (48 வ

' எ

. ஏெனன

தா .

ஃகஃ ப

ம கா ெவ றிய 'அ

66,

அ தியாய

ச தியமாக! கய

'

த (ஸ

தா

) அவ க

, வாகன தி

) அ தியாய ைத ஓதி ெகா

தப

தைத பா

ேத

48 5,

பாக ஸய ந ஆ

அ தியாய

'அ

66,

ஜுைப (ர ஃப

5035

) அறிவ ' எ

தா றிவ

அ தியாய

கேள ' அ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

க '

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 இ

அ பா

இைற இ

(ரலி)

த (ஸ

ேத

றினா :

) அவ க

. அ ேபா

நா

இற

ேபா

'அ

நா

வய

க ' அ தியாய

ைடய (சி

கைள ஓதி

)வனாக தி

ேத

49 5,

பாக ஸய ' நா

ஜுைப (ர

இைற

அ தியாய நா

த (ஸ

5,

' தா

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ள வாசலி

ெசவ

றா க

ெச

தி

தா (வா

(' அ

66,

த) கால திேலேய ' அ

ேத

க ' எ

' எ

றா

க ' )' எ

அ பா

ன?' எ (பதி

க ' (ரலி)

ேக ேட )

றினா க

றினா .

. அவ க .

5037

தா

ஆைன ஓதி ெகா

. அ ேபா

ன அ தியாய தி

5036

) அவ க

கைள மனன

ஃப

பாக

) அறிவ

அவ கள ட , ' அ

'அ

66,

அ தியாய

அவ க ன இ

'அ

லா

ன வசன

பைத நப (ஸ அவ கைள என

) அவ க ைண

அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

!

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 நிைன 'இ

டா ' எ

ன அ தியாய தி

இைற அறிவ

த (ஸ ப

5,

பாக

இர

பாக எ இ அவ

த (ஸ

5,

இைற ன

வா

.

என

த (ஸ ஆ

ன இ

ன வசன

ஹிஷா (ர

கைள' எ ) அவ கள

50 பாள

ெதாட

வழியாக

.

5038 அ தியாய ைத ஓதி ெகா , 'அ

கள லி

அ தியாய

ன இ

த இ

றினா க

) அவ க

கைள அவ

.

தா

ேநர தி

ன அ தியாய

வசன

மற தி

அறிவ

66,

அ தியாய

இைற இ

கிற

ேனா

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

நா

) அவ க

காண ப

இ த ஹத

றினா க

லா

என

ைண

டா ' எ

த இ றினா க

! இ

ன இ

.

5039

) அவ க வசன

அவ

மற கைவ க ப

நிைன

66,

பைத

றினா க

கைள நா

ைதகள ேலேய மிக

மற

' வ

ேட

ேமாசமான வா

ைதயா

ஒ . உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வேத ைமய

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அவ

மற கைவ க ப

என அ

லா

பாக

5,

இைற

'அ

இரவ

உம

கிறவ

'அ

கா

ெசவ இைற

அ த இர

ேற

அைத ஓதி ெகா

ைன ேத வைர எதி பா

. (ச

ேம ேபா

நிதான ெகா

தி இர

வசன

கைள (285,

286)

!

தா ஹிஷா

) அ தியாய ைத (ெதா

ஓதைல நா

) அவ க

வா நாள

(25 வ

. அவ

த (ஸ

'

5041

) அவ கள

' எ

51

தா .

க தா (ரலி) அறிவ த (ஸ

றினா க

) அ தியாய தி

66,

தா .

5040

(ரலி) அறிவ

அ தியாய

(ரலி) அறிவ

) அவ க

(2 வ

இைற ◌ஃ

66,

த (ஸ

டா .

அ தியாய

5,

பாக

அவ

பகரா' எ

என அ

ஓதி

ெசவ தா

கா

தா . ெதா ) அவ ேத

தி

ஹகீ ைகய

(ரலி)

) ஓ

ேக டேபா

வைத

என

காத பல (வ டார) ெமாழி வழ

ைகய ெதா

ைவ ேத அவைர நா

ைகைய

) சலா

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள த

ெகா


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ெதா

(அவ ேபா

உம

த (ஸ

, 'ந

அவ

ேம

, ' இ த அ தியாய ைத நா

ஓதி ெகா

இைற நா

ைகைய

யா ?' எ

) அவ க

ெபா

ெசா

(உ மிடமி

ேக ேட

தா

ஓதி

லிவ

ைட) அவ

! அ

ெகா லா

தா க வ

ஓதியத

' எ

ெகா த

' (இைற வழ

இைற

கள

◌ஃ

அ தியாய ைத ந ெசா எ

ேன

றா க

பற

. அ ேபா னா

தா (எ

அவ க

கா

பா ெகா

(ேவ

, நப (ஸ

அவ டமி

) ஓதி

), ' ந

ைறய

) அவ க

நா

தப

ஓதி

கா

நா

ச தியமாக! உ மிட

ெச

ஓத

) ஓதி

. அவ கள ட ,

காத பல (வ டார) ெமாழி ேக ேட

. இ த

ெகா

ள க க

' எ !'

ெசவ ேய றப ேய (நப (ஸ ேக ட) நப (ஸ

' எ

றினா க

, உமேர!' எ . (அைத

நா

(ந

அவைர

, ' ஹிஷாேம, அைத ஓ

ள ெப ற க

ேற

ெகா

னா . (இைத

ஓதிேன

தா . உடேன

) அவ கேள என

' அ தியாய ைத இவ

(இ த அ தியாய ) அ

ைன ஓதி

என

பதிலள

றியப

) அவ கள ட

என

. உடேன அவ

அவ க 'இ ப

த (ஸ

அவ கேள!) தா 'அ

தா க

) ெசவ ேய றப

' எ

த (ஸ

ெகா

தி

. அவ , ' இைத என

ெசவ ேய ற இ த அ தியாய ைத இைற மா றமாக) ஓதி

.

றினா க

ேக ட) இைற

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

) அவ க

. என

த (ஸ

)


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அவ க

, 'இ ப

இ த

லபமான

5,

பாக

ஏ எ

ேநர

அவ க

ள வாசலி

என

5,

அ தியாய

வாய

ஷகீ

நா

ெச

லா

லா

66,

கள லி

. எனேவ, உ

' எ

றிவ க

,

அதி

றினா க

.

54

கைள ( (ரலி), ' பா

ஓதி ெகா , 'அ நா

பைத நப (ஸ

லா

அவ

மற

டா ' எ

)

றினா

த இ றினா க

.

)

ைண

ன இ

55

5043

ஸலமா(ர இ

நப யவ க

நிைன

ேறா . அ ேபா

அ தியாய

ன அ தியாய

கைள அவ

ெகா

' எ

5042

. அ ேபா

பாக

66,

ள ப

ள ெப ற

றினா

ப ! இ

வசன

ேவா அைத ஓதி

ேக டா க

(இ த அ தியாய ) அ ைறகள

அ தியாய

ஆய ஷா(ரலி) இர

தா

(ரலி) அவ கள ட

வ , ' ேந றிர

ைமயாக) ஓதி பா

வைத

நா ேத ேபா

'அ ' எ

(ஒ ஃப

நா ஸ

) காைலய '

றா . அத

அவரச அவரசமாக ஓதினரா? யாகி

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 (ச யான) ஓத

ைறைய

ெசவ ேய

ேளா . ேம

(வழ கமாக) ஓதிவ த ஒேர அளவ லைம த ' அ பதிென ைட இர

' ஹாம ' (என

அ தியாய

5,

பாக ஸய

கைள

66,

அ தியாய

ஜுைப (ர

ெதாட

நா

வத காக உ

இைறவசன தி( றினா க

மனனமி

ைரய )

இைற

) அவ க

த (ஸ

ற அ ச தினா

' எ

ைப) அவசர

' எ

அ பா

அைச

அவ கள

. அ

ப ய

(எ

த மிட

)

ப தி

றா க

.

56

அவசரமாக மனன

(தி

75: 16

(ரலி) (ப

மி

' வஹ' ைய

ேக ேவத வசன

அைத மனனமி

இத கைள

' லா உ சி

கள

கள

மா

)

)

: (அைல) அவ க

ேள

' அ தியாய

தா

தா

நாைவ அைச காத க

(வானவ ) ஜி எ

) அவ க

5044

) அறிவ

வள க

ஃப

அ தியாய

' (நப ேய!) இ த ' வஹ' ைய (ேவத அறிவ ெச

, நப (ஸ

ெகா

ெகா

கைள மற

வத காக ஓதியப ) த . இ

வட நாைவ

ேபா

ேபாகிேறாேமா த

அவ க

சிரமமாக

வதன திேலேய காண படலாய

. எனேவ, அ

கியாமா' எ

பா க

ெதாட

(75 வ

லா

) அ தியாய தி

Visit: www.tamilislam.webs.com


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ' இ த வஹைய (ேவத அறிவ உ

கள

(ந

17)

நாைவ அைச காத க ) ஓ

வசன

அைத ந ' ேம

ெச

கைள அ க

ம, நா

வவ

ேக அ

ட )

லா

(அதாவ

ெசா

' (எ

) வ

ெகா

பா க

வா கள

தப

நப (ஸ . அவ நப (ஸ

ெந

னா

வைத

ன , இத

தர ெச

75: 16,

ெசா

ெதாட

னா

).

'

ெசவ ெகா க

75: 19)

' (தி

, அைத ஆ

' (எ

ேபா

). ' ப

ேச

பதிய ெச

பா ஓ

வத காக

(தி சி

இதைன அ

) வ ள கி

றினா

ள ப ட ப

ைகய

ெச

) ஒ

' எ

ைடய ெபா

ேபயா

அதைன (ம க

' என இைறவ

(இ த வசன (வஹ

ைடய ெபா

நாவ னா பா

மன தி பா

,) ' உ

, ) ' நா

ெகா

ெபா

. (அதாவ

ேடாமாய

ேக

ைடய ெபா

இதைன ஓதிவ

75: 18)

அவசரமாக மனன

. அைத (உ

ெச

வ ள னா

(தி

'உ

ைப) அவசர

ைத (அதாவ எ

,)

ைடய

.

) த மிட ) அவ க (வசன ) அவ க

ஜி

(அைல) அவ க

தைலைய கைள அ வசன

தா

ளவ

தி (ெமளமானக ) ெச

கைள ஒதி ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

வ டா க

ேபா .

57


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

66,

அ தியாய

க தாதா(ர

) அறிவ

நா

அன ைறப றி

நி

பாக

5,

' நப (ஸ

தா

ேக ேட

அத கவ க

நப (ஸ

) அறிவ

66,

த .

அத கவ க

, 'ந

'அ ர

மா..

பாக

5,

மான

' எ

' அ ரஹ... ' எ

ந ந

அ தியாய

) அவ கள

ஓதேவ

, ' (ந

வழ கமாக இ

ய இட த

கள

' எ

த ) ந

பதிலள

றாக

தா க

.

5046 ைற எ ப ய

ஓதேல அவ கள

லாஹி

நப (ஸ

தா

வ னவ ப ட

மி

) அவ கள

) அவ கள

அவ கள ட

'ப

5045

மாலி (ரலி) அவ கள ட

அ தியாய

க தாதா(ர

66,

ரஹ ' எ வா க

வா க

வழ க பதி

; 'அ ர

' எ

?' என அன

றிவ

'ப

மி

மா..

' எ

பதிலள

தா க

லா..

(ரலி) ,

' என ந ந

.

5047

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா க

வா க ;

,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 அ

லா

நப (ஸ

ஒ டக தி அ

தவா

'அ

பாக

5,

அ தியாய

நப (ஸ

) அவ க

66,

இன ய

5,

லா

(ஒ

ைற) நப (ஸ றினா க

66,

திைய' ெம

தைத பா

ேத

த த ) அ தியாய ைத'

லிய .

ரலி

' த ஜஉ'

60

5048

இன ய

ரலி

வழ

க ப

5049

(ரலி)

) அவ க

. நா

(48 வ

(அைல) அவ க

அ தியாய

ெகா

தா

(நா

த ) தா

(இைற

ஓதி ெகா

ஸா(ரலி) அறிவ

தா

) பயண

◌ஃப

' அ த அ தியாய திலி ஓைச நய

(ரலி) அறிவ

(ம கா ெவ றி நாள

பாக

ஃகஃ ப

) அவ க

'த

எ க

வழ

க ப

வைத

' என எ

பாரா த (ச

னட

) 'அ கீ த

ஸா!

ேபா

றினா க

ற)

.

றினா னட

மேத

' ஆ

ஆைன என அ

ள ப

ஓதி கா ெகா

Visit: www.tamilislam.webs.com

க க,

!'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 த

ேக நா

அைத நா

பாக

5,

ஓதி கா

ெசவ ேய க வ

66,

அ தியாய

லா

(ஒ

ைற) நப (ஸ

வதா?' எ

கிேற

(ரலி)

) அவ க

. நா

, 'த

ேக நா

ஓதி

கா

றினா க

. எனேவ, நா

ஓதிேன

. 'ஒ

(ம

ைமய

ெவா ெகா

சா சியாக நா

'இ

அவ கள

ேபா க

இர

( அ

.

61

ேபா

(இவ கள

) வசன ைத நா றினா க க

. அத

(அவ கள

ணைர

ெசா

!'

க,

அவ க

, 'ஆ '

) அ தியாய ைத

கைள இவ க

ெகதிரான

நிைல) எ ப ய

நா

நப யாகிய) சா சிைய நா

அைட தேபா

. அ ேபா

கா

ெகா

(4 வ

, (நப ேய!) உ

ேபா

ஆைன) ஓதி

ள ப

ேக ேட

' அ நிஸா' எ

தாய திலி

!' எ

மேத

வதா?' எ

04: 41

(தி

ன ட , ' என

ெகா

றினா க

' ப ற டமி

றினா

றினா க

' எ

. அவ க

5050

ேக ேட

நப (ஸ

?' எ ) அவ க

அவ கைள

ெகா

தன.

Visit: www.tamilislam.webs.com

பா

62

ேத

, ;


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ப

தி

34

எ தைன நா

கள

ஆன

'

73: 20

பாக

5,

ஃ யா எ

னட

(ெதா

இ (

ேபா

வ ேத

ெகா

ெச ட) ஓ

(ர

, அ

)

டா)

' எ

(தி

மா(ர

), ' ஒ

) எ

வள

ஷ{

ஆன லி தேபா

(

ைற த வசன

,

அ தியாய ைத நா

ைறவாக ஒ றினா க

உ பா இ தேபா

ெகா

' எ

ைக

)

ைற உ

தா

லா

நாெளா

கைள

வசன

கமா இ

) அறிவ

நா

ற வைர

5051

ஃபா நகர நதிபதி) அ , அ

(எ

63

உையனா(ர

ைறவான (வசன

க ேவ

லபமான அள .

66,

அ தியாய

அதனா

) இைறவசன

ைகய

ஓதினா

ஆைன ஓதி

கைள வ ட

காணவ

கஅபாைவ

ைல;

ைறயாகா

.

றினா

ஆமி (ரலி) இைறய னாைர ச தி ேத

. அ ேபா

அவ க

, 'அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

றி வ பகரா' எ


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 (2 வ ஓ

) அ தியாய தி

கிறவ

5,

பாக அ

பார ப யமி க ஒ எ

அ ேபா

அவ

வர

மி

அவ

ச தி ேத நா ஓதி

மி

ச தி

த (ஸ

. அ ேபா

, ' தின ேதா கிறா

அவ க

இரவ றினா க

.

64

தா ; (ஆனா த

ெசா

வா

றி

ேநா கிேற . நா

. (எ

ேக ப

ைக திைர

. இேத நிைல ந ப றி )

ெசா

. பற

, 'ந எ ப

, ) அவ என காக

(இைத

மகன ட

றினா க

ேக டா க

ைவ தா க

ைடய கணவ

) வழ க .

ேச

மண

அவ

) அவ கள ட

மா

ேநா ' எ

ைல' எ

) அவ க

ற நப ெமாழிைய

த ைத என

ல மன த

நா

286)

தா

மகைள அ

(ரலி) நப (ஸ

ைன வ

இைற

ைண எ

ப றி வ சா

, ' அவ

கைள (285,

5052

ைல; அவ ட

த ைத) அ 'எ

ைன

' எ

(ரலி) அறிவ

ெப

த ைத) அம (ரலி) த

வசன

ேம ேபா

66,

(அதாவ

தி இர

வர

அ தியாய

லா

ேநா ' எ , 'ஒ

நா

, (எ

. அ ேபா

,

' எ

ேநா கிறா

ேவா

தேபா

றினா க

நப (ஸ

ெசா

சீ ைலைய

ேன இரவ

) அவ கைள ?' எ . ('

ேக டா க ஆைன) எ ப

(

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஆைன ஓதி

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 கிேற ேநா

)' எ

ெகா

ஓதி ெகா

' எ

ெகா

தா

(அைல) அவ கள

ேநா

ேநா

றாய

பலவன

அைட

(அறிவ

பாள கள

லா

(அதாவ (இரவ ஓதி

காரண . அ

நா

ேநா

ேவா

இர

றினா க (இ ேபா

, ஒ

அதிகமாக (ேநா

) அவ க நா

கள

த )

, ' (இைற வ

(ஒ

நா

ைற

.

ைகைய நா

) த

ேநா

ேநா க)

ைபவ

இைதவ ட . நப (ஸ

ைமயாக)

நட தி

ளாைம வயைதயைட

தா மிக

. ஜாஹி (ர

(ரலி) (த

(ஓ

)

ைமய

வ டா

ெமன அவ க (ேநா

நா ைற

வழ க ப , ஒ

கிய இ த

வரான

. இரவ

. நா

' எ

வழ

ஸிைல) த

வா க னா

ேட அ

) ஓதேவ கா

, ஒ

! காரண

நா

த ேநா

ெகா

) அவ க

தி

. ' இர

றிேன

! ேம )

த (ஸ

(ஒ

இைதவ ட அதிகமாக (ேநா

' எ உய

ெகா

ஆைன) ஓதி( இைற

. ' நா

றினா க

ேள

, ' மாத ேதா

மாத

றிேன

!' எ

ேநா க) ச தி ெப

. அவ க

ெவா

றினா க

ேள

ேநா

ேன

ஆைன ஒ

' எ

ச திெப நா

ெசா

.

சில ட

வ ேபா

றினா க )

ஆன பகலி

:) ஏழி ஓதி

ப ய பாக ைதேய (இ )

பலமாக இ

ேநா க) ச தி ெபறேவ

ஒ கா

பாக ைத வா க

வா

) பகலி

பேத இத

என வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேபா

.

, பல


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 நா

ெகா

ேநா வா க

நப (ஸ

ேநா காம . பற

(வசதி ப

) அவ கள டமி

அ தி

லா

லா

(அ நிைற ஓ

ெச

ைற

ெகா

ெத வ

பாக அ எ எ

ெச

) அவ க என அ

ேட வ

னா

கிேற

)

நா

நப யவ க நா

ைவ

ேநா

இற தேபா

ெத வ

றினா க

ேநா பா க ) தா

பாதேத இத

காரண . ஆைன ஓதி

, அைதவ ட அதிகமாக க, நப யவ க ைற (

) என அறிவ ைற' எ

ைற

ேற ெப

நா

கைள

ஆைன ஓதி

பாள கள

சில

பாேலா

ளன .

5,

அ தியாய

லா னட

நப (ஸ

ேக டா க

66,

5053

எ (ரலி)

) அவ க

றினா

, ' எ தைன நா

கள

ஆைன ஓதி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

ெச

:

றியேபா னா

கண கி

நா

(-நப யவ க

வைத அ )

கைள

(ரலி) அவ கள ட , ' மாத

நப (ஸ

ளன . ' ஏ

றி

ைகவ

த மா

நிைற

தேபா

( கா யாகி நா

' எ

வத

அ நா

) அேத அள

வ த எ த வழிபா ைட அ

வ ேபா

கிறா

?'


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 Qur an ஆன

பாக அ எ

5,

சிற

னட

66,

5,

' என

!' எ

றினா க

ெவா

மாத

. அ ேபா

66,

, ஏ

நா

கள

. அத

ேக நா

நா ஓதி

(ரலி) அறிவ க!' எ

, 'த கா

, ' (அைத வ ட

(ஒ

ைற) ஓதி நிைற

றினா க

'

ெச

;

.

5055

நா

ைற

) ச தி என

வைத) அதிகமா கிவ டாேத' எ

(ஒ

ைமயாக ஓதி

ஆைன ஓதி கா

றினா க த

, 'ஒ

ஆைன

அ தியாய

லா

) அவ க

. ' அ ப யானா

அைதவ ட (ஓ

தா

ெச

கள

றிேன

(ரலி) அறிவ

த (ஸ

ஆைன) ஓதி நிைற

பாக

I nt r oduct i on

5054

இைற

ைற த நா

ேதட

அ தியாய

லா

தமிழி

Bukhar i (Engl i sh)

மேத

வதா?' எ

தா இைற ஆ

த (ஸ அ

ேக ேட

) அவ க

ள ப . நப (ஸ

னட )

(எ

ெகா ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

க, ,


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 ' ப ற டமி நா

அைத

(4 வ

' அ நிஸா' எ

தாய திலி

ெகா

ெகா

04: 41

ேபா

அறிவ

பாக அ

5,

க ப

' என

. அத

ேக நா

' ப ற டமி

கைள இவ க

அைட தேபா

ணைர

. 'ஒ

றினா க

ெவா

(ம

ைமய

)

ெகதிரான சா சியாக நா ?' எ

' நி

ெதாட

(தி

' எ

ெசா வைத க

பாள க

' எ

றினா க

ேட

.

65

வழியாக

.

66,

5056

(ரலி) அறிவ

ஆைன ஓதி கா

றினா க

கிேற

நிைல) எ ப ய

சில அறிவ

அ தியாய

லா

(இவ கள

அவ கள

ஆைச ப

நப யாகிய) சா சிைய நா

, (நப ேய!) உ

) வசன ைத நா

அ ேபா

ெப

) அ தியாய ைத ஓதிேன

(அவ கள ேபா

இ த ஹத

ேக க நா

நா

, 'த

ஓதி கா அைத

க!' எ க

தா இைற

மேத

வதா?' எ

ேக க வ

த (ஸ அ

ேக ேட கிேற

' எ

) அவ க

ள ப

ெகா

. நப (ஸ

) அவ க

றினா க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

66

னட க,

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 5,

பாக எ

இைற

தி

த (ஸ

கால தி

லா திலி

தா

எதி ெகா ெகா

டா

றவ க

5,

க வ

வைர) ெச ெகா ம

அ தியாய

சிய ற ைல (

லா வ

ைம நாள தா .

66,

'

வா க தி ஆ

: அவ க

உடலி)லி ெச

வாச

(ேவடன எ ெச வா க

த) அ

வைத

.

ெசா

ெதா க

ைட

வா க

(அத ேபா

, அவ கைள ஒழி ப

ந பலனாக அைம

ழிகைள

' எ

67

ெகா

. அவ கள

) அவ கள

. ஏெனன

பா க

கைள) எ

. எனேவ, அவ கைள ந க

ைற தவய

ைடயவ களாய

வசன

றமாக) ெவள ப

மா

என அல(ரலி) அறிவ

பாக

தி

ெவள ேயறி

ைக(

(இதய

.

ப ராண ய (

பா

இைறந ப

றினா க

ட தின

சிற த ெசா

, ேவ ைட

உட

) அவ க

பா க

மிய ேலேய மிக

5057

இைளஞ களாய அவ க

66,

அ தியாய

5058

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அவ கைள றினா க

.

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 எ

இைற

த (ஸ

கள ைடேய ஒ

ேநா ஒ ப

பா

அவ கள

ெதா

ெவள ப

மி

ேநா

, அவ க ழிகைள வைத

ேபா

உடைல

கிறதா எ

) அ ப

ந ெசய ம

ைக

வா க

லா

ைடய கைள

ந ெசய

கைள

வழிபா . ஆனா

, அ

. ேவ ைட

ற) அ

மா

ைள

(உடலி

க திலி

ற )

அவ க

ெவள வ தத கான அைடயாள

ைனைய

அ ப

(அைடயாள ) ஏ

காணமா டா . அ ப (

இட

ெதாட பாக

(அ

ெகா

வா . (அ த அளவ அ

அவ கள

ெச

ைள கி

கள

ஆைன ஓ

தா

ெதா

.

ப ராண ய

ஸய

ைக, ேநா

காணமா டா . ப ற

என அ

. அவ கள

. (அ த அளவ

உடைல

வா க

ைடய ெதா

ைட

'

வா க

, அவ கள

வ க

(அத

ெச

ெவள ேயறிவ (அ த

க க

கிள

ந ெசய

.) ேம

ப ராண ையவ

ைகைய

, அவ கள

அ பமானைவயாக கைலக

றினா க

ட தின

ைடய ெதா ைப

) அவ க

(அ

பாக )

ேவ ைட அ ப (ரலி) அறிவ

பா

பா . அதி

சிைய

ைனய )

ப ராண ைய எ த தா .

பா

(அைடயாள ) ஏ

பா . அதி நாைண

ைத தா) எ இரா

.)

68

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெபா ச ேதக


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 பாக

5,

இைற

த (ஸ

ஆைன ஓதி அத ேபா

றவ ; அத

அத

; (ஆனா ள சி

.

ஆ ற

ைல.

ஒ தி

கிற

' கச பான

பவ , ேபாP ச

மணமி

நிைல

' ய இைறந ப

; வாசைன

, ) அத

ைவ

' அ

சகன

'அ

பான

மி ைச

றவ . அத

கிற நயவ

வாசைன ந

நிைல,

ஆைன ஓதாம

(பழ ) ேபா

ஆைன ஓ . அத

.

ைகயாள

ம ' அத

சகன ; அத

கா

ேபா

பாக

5,

இைற

அ தியாய

த (ஸ ள

66,

தா .

ைவேயா றதா

வாைட

) அவ க ஒ

69

5060

றினா க வைர

' ஆைன ஓ

. (அத

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைவ நிைல,

. ஸா(ரலி) அறிவ

கள

றினா க

ெசய

ஆைன ஓதாத நயவ

பான

என அ

) அவ க

ெசயலா றி ம

கச பான அத

5059

ைவ

ெச ய

ெவ

66,

அ தியாய

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 க

ைத அறிவதி

இட )ைதவ

என ஜு

5,

இைற உ ) வ

(ெச

5,

(

ேவ

பாள

லா

' ஆைன ஒ

ப டா

ெதாட

66,

ம ) ஒ

(ரலி) அறிவ வழியாக

. (அத

அ( த இட )ைதவ

ைகைய

(ரலி) அறிவ வசன ைத ஓ ப

தா . வ

.

5062

மா றமாக அ த வசன ைத நப (ஸ அ த மன த

அ( த

தா .

வைர

அ தி

ஆன

தா

70

றினா க

.

.

அ தியாய

லா வ

பா

5061

ேவ

(ரலி) அறிவ

) அவ க

) ந

, ம ற அறிவ

பாக ஒ

) வ

லா

66,

த (ஸ

ைத அறிவதி

என ஜு இ

அ தி

அ தியாய

கள

கள ைடேய க (ெச

பாக

) உ

தா

வைத ேக ேட

) அவ க லா

ஓத நா த ட

. அவ

ஓதியத

ேக அைழ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

. எனேவ, ெச

ேற

.


66.FHMdpd; rpwg;Gfs;

ghfk;-5 (வ வர ைத வ சா ஓதிய ஓ

கிற க க

அறிவ

(இத நப (ஸ ன எ

!' எ

தறி த) நப (ஸ ' எ

றா க

றிவ

தவ க றினா க

, 'ந

ெவா

, (ஒ

வைர

வ பா

ேம ச யாக தா , 'அ

வாேற)

.

பாள கள

) அவ க

) அவ க

, ' (ேவ (இ ப

வரான) ஷ{ அபா(ர ைமெகா

தா

எனேவ ெப

) ேவ பா

ளாத க

றினா :

!) ஏெனன

ப டன . அ க

)

கிேற

, உ

அவ கைள அழி .

Visit: www.tamilislam.webs.com

'


67.jpUkzk;

ghfk;-5 தி

மண

பாக

5, அ

அன

தியாய

நப (ஸ

) அவ கள

நப (ஸ

) அவ கள

அவ க வழிபா

கைள

அவ க '(இன ேம

) நா

க ப டேபா

ைற

ேக? நா

ெகா

தா

ைணவ ய

மதி ப

றி ெகா எ

வ டாம

5063

வண க வழிபா

ெத வ

சமாதான

ெதா

67, எ

மாலி (ரலி) அறிவ

ன ெச

ேட இ

காலெம

ேநா

கைளவ

கிய

'நா

ெப

கைளவ

கிய

ெகா

(அ த

ேதாழ கள ட ) வ

அறி

ெகா லா

ஆய ெச

ளமா ேட க

ைவ அ , நா

கிேற

ேநா

, உற

:அ

, 'இ ப லா

கிேற

) அவ கள .பற

றா

, எ ேபா ெனா

.ஒ

ேபசி ெகா

மதாைணயாக! உ கிேற

; ேம

, நா

வட ெப

றா

நப

றா

நப

த (ஸ ட

) அவ க ந

,

தாேம!

கைள வ ட அதிகமாக நா

ைவ பய ,வ

நா

)

ேபா

இ ப ெய

ெச

றினா .

இைற

லா

வ ,

றினா .

க ேபாகிேற லா

ட நப (ஸ ஒ

இரவ வ , 'நா

'' எ '' எ

ப றி

வண க

டன . அவ கள

றா . இ

வன வ

(அவ கேள அத

க ப

ேபாகிேற

.அ

தன .2 அ

ெதா

றினா . அ ேபா வ

ஆேவ

ேநா க ெச

'' எ க

'' எ

பவ

ேநா க ேபாகிேற

ெப

மண

நப (ஸ

லி ெகா

ய ேபாகிேற

க ேபாகிேற

லா

வ னா

ெத

தவ

ெசா

'நா

ேபா

ேக எ

ேப ெகா றி

, அவ க

), '

நட பவ ெச

ஆேவ

கிேற

கைள மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

; ெதா உ

க ேள

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எனேவ, எ

வழி

றினா க பாக

5, அ

தியாய

அவ )கள

நதி ெச

கைள இர

க ெகா

பத

தா க

சேகாத ய

கா பாள

ம ய ம

அவ இ ம

ல '' எ

வழ

மண

ட ெப

சினா நா

,உ

காக ந

ெகா

ைணேய மைனவ யா கி '' எ

. அத

ேபா

ஆய ஷா(ரலி) (ப

யா ;அ

மா

ெகா

04:3 வ

(தி

அ த ெப

வேர! இ த (வசன தி

.

)

)

ள) ெப

ஆவா

பளாரான) அவ , ம றவ க

அவைள (க

ெகாைடயான) ம கிறா (எ

ப லி நதி ெச

ைர வ ட

நிைலய

) அநாைத ெப யாம

. அவ

ஆைச ப ளவ

ெபா

ற ப

) வள கிற அநாைத ெப

ற (வ வாக

ெகா (த

) த ப

(ெபா , அழகி

கா பாள க

ைர அள

(அவ கள ைடேய) நதமாக நட திட

ேவ ஏ றதா

ேக ேட

றாக, நா

ைண ம

ெகா

மாவ

கி அவைள மண வத

என ந

டாக,

கைள மண

.

(அ

ெச

வ தி

ெப

ெசா தமா கி

இைறவசன ைத ப றி வ ள கமள

வழ

தவ அ

தா த இயலா

ளலா . ஆனா

வ களாய

கர

நதி தவறாமலி

ைன சா

5064 ) அறிவ

வ ஷய தி

பமான ெப

மண ந

கிறவ எ

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட , 'அநாைத( ெப

(எ

67, எ

ஸ¤ைப (ர

உ வா இ நா

ைறைய ைகவ

.

இ க

அவ கைள மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

ைறவானைத பவ

ஆவா

.)

நிைறவான ெகா

ள (இ த


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வசன தி

ல ) அவ க

ம ற (மன

தைட வ தி க ப ட

த) ெப

கைள மண

க டைளய ட ப ட

'' எ

பாக

67, எ

5065

(ர

) அறிவ

னாைர உ

5, அ

நா

ைக

லா

அ ேபா

'மினா'வ லா

(அ எ

ேக உ

கள

நா

மா

அவ க

லா

த தம

வதி

ேதைவய

கா

அைட ேத

. அ ேபா

(உ

மா

லிவ

. ஆனா

ெசா

லவா

றினா க

கள

இயலாேதா ேநா

ேநா

கள ட ஒ

ெகா

என

கிற ஒ வ

ெப

றா க

ைண உ

.

க .

ைன

அவ கைள

) அவ க

கள ட

''

மாேன!

. நா

லா எ

ெச

தியேபா

அைழ தா க

) அவ க

கிற

ேக டா க

(ரலி) க

.

மாேன!

ேதைவ இ

அ தி ர

டா?' எ லா

(ரலி) அவ கள ட , நப (ஸ

ேத

அ தி

, 'அ

தன யான இட தி

கமாேவ!'' எ

'அ

தவ ர

,ந

மா

ெகா

:

''இைளஞ கேள! உ க

ைல எ

ேநா கி அவ க இ ப

(ரலி) ச தி

(ரலி) அவ கள ட ) 'அ

கால ைத நிைன

மண மண

மா

அவ கேள!) த

.பற

கைள

அவ க

.3

(ரலி) அவ க

(ரலி) (அ

இளைம

தா க

ெப ப

தா

ம ம

றினா க

தி

தியாய

கமா இ

பதிலள

.அ த

ெகா

யதா

தா ப திய ெகா '' எ

நட த ச தி ெப றவ மண

ெத வ

. ஏெனன தா க

, ேநா

(ஆைசைய )

.4

Visit: www.tamilislam.webs.com

!


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

மா

நா

கமா ம

அவ கள ட நா இ

67, எ

ெச

அ )ஏ

ேதா . அ ேபா

மி

ேநா

ெகா

றினா க

5, அ

'ச ஃ ' எ அ ேபா

67, எ

ைவ க ப

ஒேரெயா

, ேநா

(ரலி)

றினா க

)

) அவ க

:

'இைளஞ கேள! தா ப திய . ஏெனன

,அ

(தகாத)

) இயலாேதா ேநா

. (அத

(ஆைசைய ) க

யதா

''

; ெம

ைம ம

) அவ கள ள) க ட

தன . எ ப

தா ஜனாஸாவ

அ பா

(ரலி) (ப

இவ

யாத க

) அறிவ

அ பா

ைணவ ய இ

ெகா கா

மா

5067

(ர

த (ஸ

ெச

ெச

னா(ரலி) அவ கள

இவ இைற (உட

.

இட தி இ

லா

(ரலி) (ப

கள ட

; க ைப

அப ரபா

ைன) ைம

லா எ

! ஏெனன

தியாய

அதாஉ இ (அ

) அவ க

மண

தா

) ஆகிேயா

லாத இைளஞ களாக நப (ஸ

நப (ஸ

நட த ச தி ெப ேறா தி

பாக

) அறிவ

வ (ர

ேறா . அ ேபா

(வசதி வா

பா ைவைய

5066

யஸ (ர

மா

தி ப ரா

றினா க

)

கல

தைனய ெகா

) நா

ேடா . 6

:

ைணவ யாராவா . ைல

ேபா

(எ

) ெச

ேப

இரைவ

கி

(இ

(ரலி) அவ க

தரவ

க ப

கேவா அைச கேவா

. நப (ஸ கி

) அவ க

வ தா க

.

ைல.7

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

அன

தியாய

நப (ஸ

) அவ க

வா க

ேனா அறிவ

5, அ

ஸய

னட

ேற

தியாய

இ . அவ க

67, எ

5, அ

இைற

ண ைத ெபா ெவா

)அ

பல

ஹி ர

அவ அைடய வ

ைண ேநா கமாக

.

. நா

, 'இ

ைல''

தாய திேலேய

கைள

.

அைமகிற

லா

ணய ைவ

வைத) ேநா கமாக வாேற) அ

,இ த

) அதிகமான ெப

றினா க

அவ எ

பதி ப

5070

) அவ க

(தி

தன . 8

ேக டா க

! ஏெனன

) அவ க

ேத ெசய

ற த

தரா?' எ

றினா க

மன த

தா

ெகா

67, எ

த (ஸ

ெப

ைணவ ய இ இ த ஹத

(ரலி), 'மண

'மண

தியாய

(நா

ெச

5069

ஹ ம (ஸ

ஹி ர

) அறிவ

தவராவா '' எ

ைணவ ய அைனவ ட

) அவ க

அ பா

சிற தவ (ஆன

பாக

பாள ெதாட வழியாக

ஜுைப (ர

மண

5068

ஒேர இரவ

. (அ ேபா

பாக எ

67, எ

றினா

(ரலி)

லா ெகா

வட

''

: தா

கிைட கிற

அவ

ெகா அவ

ைடய

அைமகிறேதா, அவ ைடய

உலக(ஆதாய) ைத, அ ளேதா, அவ

. எனேவ, எவ

ைடய

தைர

த ட ல

ஹி ர (தி

ஹி ர (தி

அைம

. எவ

அவ மண கவ பல

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

ைடய


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ

வாக தா

என உம இ பாக

5, அ

நா எ

.

க தா (ரலி) அறிவ தியாய

67, எ

5071

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

களட

) அவ க

தா ட

ைணவ ய எவ

அவ கேள! நா

ேபா

காய

ேக ேடா . அ ேபா

தா . 9

நப (ஸ

கல

கவ

ெகா

ேதா . அ ேபா

ைல. எனேவ, நா

(ஆ

ைம ந க

)அ

வா

ெச

ெச

) ெகா

ய ேவ

, 'இைற

ளலாமா?' எ

டாெமன எ

கைள

தா க

.

11 பாக

5, அ

அன

பற

லா

த உ

ரபஉஅ

கைடவதி

ெச

,உ வ

இலாபமாக

கா

மதனா

தினா க

இர

வ தி

வ டா க

!'' எ

(வ யாபார

ெச

ெப றா க

ெச ) சிறி

. சில நா

)

ரபஉ

தன . எனேவ ஸஅ (ரலி) த மா

வ தி

றினா க

. அ ேபா

இைடேய நப (ஸ

. இ த ஸஅ

ைணவ ய இ

ச பாதிைய அ க

) வ தா க

சா (ரலி) அவ க

வ உறைவ ஏ ப

கைட வதிைய ைய

தா

◌ஃ (ரலி) (நா

சா (ரலி) அவ க

என ெந

5072

சேகாதர

வ டா 'அ

ஸஅ

அவ க

67, எ

மாலி (ரலி) அறிவ மா

அவ அ

தியாய

இ ப

◌ஃ (ரலி),

ச ைத அ

வானாக!

.

பாலாைட பற

ைய

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

சிறி

) அவ க


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ

மா

அைடயாள ைத அ

மா

பதிலள

தா க

ேக க, 'ஒ நப (ஸ

5, அ

பாக ஸஅ உ

நப (ஸ அ

) அவ க

ெப

மாேன?' எ

வைர மண ேத

, 'அவ

(ம

எைடயள

ெகா ைடய

, 'ஓ ஆ ைடயாவ

தியாய

67, எ

அப வ கா இ

)ம

ேக டா க

ராக) எ

. அத

'' எ

ன ெகா

க ைத'' எ

தா

பதிலள

) வலமா - மணவ

(அ

?' எ

தா க

ெகா

.

!'' எ

மதியள

றவ

(ரலி) அ

தி

5073 (ரலி) அறிவ

) அவ க

ெகா

மதி ம

தா

தா ேம ெகா

தா க

. அவ

ைம ந க

(ஆ

ெச

ள (வ (ம ெகா

ப அ

மதி ேக டேபா

) நப (ஸ

)

) அவ க

வத காக) நா

காய

ேபா .

பாக

5, அ

ஸஅ

தியாய

மா

மதியள

அவ க

67, எ

ஆப வ கா

காய

சா

திரவ ய தி

(வாசைன

. 13

மா

னஇ அ

. நப (ஸ

) அவ க

◌ஃ (ரலி) ம

, 'எ

(ரலி), 'நா

ேப

றினா க

இ அ

ம கவ

(ரலி)

றவற

ைல. (அ ப )

மதியள ெகா

5074 (ரலி) அறிவ

தி

தா

தா ேம ெகா

றவற (ஆ

ள நப (ஸ

ேம ெகா

ைம ந க

ெச

ள அவ ெகா

) அவ க (ம

) நப (ஸ

வத காக) நா

ேபா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

ைக

தியாய

லா

அற ேபா ேவ க

ெப ப

த (ஸ

இைற ெகா

) அவ க

ளஎ

5, அ

னா எ

லா

வர

தியாய

67, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நா

ைற) 'இைற

(ஒ

மண

ெகா

தவறான வழி காய (பதிலள

ெகா காம

ெகா

ெச

னா க

:

. ேம

,ந

கவ

ைல.

ெகா

ள)

ெச

யேவ

ன ஆைட '' எ

மதி

ைணவ யேரா, இ

தா க

ளாத க

(எ

வா

. அத

ஓதி கா உ

ேவாைர ேநசி பதி

டாெமன பதிலாக

றிவ ள

வர

ைல. (தி

,

ைமயான மறாத க ஆ

.

05:87)14

5076 தா த அவ கேள! நா

ேதைவயான ெபா ெச

ைம ந க

மதியள

) அவ க

வேமா) ஏ

ேக ேடா . அ அ

லா

) அவ கள ட , '(ஆ

வ ல கி

த (ஸ

தைட வ தி தா க

ெகா

இைற

ேதைவயான ெச

ளலாமா?' எ

ைகயாள கேள! அ

நி சயமாக அ பாக

வசன ைத அ கைள ந

தா க

ேதா . அ ேபா ெகா

இைறந ப

ெகா

கைள மண

ெபா

) அறிவ (ரலி) 'நா

கைள மண

காய

நப (ஸ

5075

கல

ெப

எனேவ நா நா

67, எ

அப ஹாஸி (ர

ேவேனா என எ

ளலாமா?)'' எ ) ெமளனமாக இ

ேக ேட தா க

ஓ இைளஞ எ

னட

; ெப

கைள

ைல. (இ நிைலய

ைன ப றி நாேன அ . அத

.ம

நப (ஸ நா

கிேற

) நா . (நா

) அவ க ேபா

ேற ேக ேட

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ ேபா

ெமளனமாகேவ இ

தா க

.பற

அ ேபா

ெமளனமாகேவ இ

தா க

.பற

நா

ேக டேபா

அைன ைத கா

வ லா

(எ பாக

(ஏ ெகனேவ எ ட

. எனேவ, ந

5, அ

ஹுைரரா! ந

, 'அ

தா

. )'' எ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ைற) நா

(ஒ ப

ள தா கி

மர ைத மர தி

அவ க

'எதி

நப (ஸ

ேப

பாக

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ன ட ) இைற ) இர

ேகா

மா இ

நைடகள னா

மர ைத

ன தி

கா

கிற க

?

வ க

ெப தா

த அவ கேள! தா

'இைற

(கா

பதிலள

எ தக றக

னா

. அதி

)'' எ

ைல எ

(எ

) அவ கள ட

ஒ டக ைத ேமயவ

மண கவ

5, அ

திய எ ;அ

ேற

கிற க

.

5077

கிற க

தவ ர ேவ

.

.

ஏ ெகனேவ ேமயவ ட படவ

ஒ டக ைத ேம த ைம

றினா க

ண படாத ஒ

ெகா

ேபா

) ச தி கவ

அவ ைற) எ

காய

ேற ேக ேட

ைறயாக)

ைகய

(வா

தியாய

ேபா கா

தா

இற

, நா (நா

)உ

ைண

ஒ ேபான ஒ

. இ த இர !'' எ

ைலேயா அதி

தா க

ண ப

எ த

ேக ேட தா

(நா

. நப (ஸ எ

. இைற

ஆய ஷா(ரலி) இ

த (ஸ வா

) அவ க

றினா க

:

5078

தா த (ஸ ைற உ

) அவ க ைன நா

றினா க கனவ

: (நா ேட

உ .ஒ

ைன மண பத வ (உைடய

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ேதா ற திலி அ ேபா ப

) 'இ கன

நனவா

வா

பாக

5, அ

ஜாப

நா

அ தி

அ ேபா

நா

ெம

ேத

உன

.) அ

?' எ

நப (ஸ ேக டா க

) அவ க

கழி த ெப

ைண

ெகா

மகி

தி

பற

நா

தா

ேட

(மதனா வ

கிறா .

நதா

. அ ேபா

வ ததாய

நா

அ த

(எ

, இதைன அ

லா

.

தா

) அவ க

றி

யஎ

ெகா

தி

ேச

. அ ேபா த மிடமி

தினா . உடேன எ ) அவ க

. அவ க

மண

ைணயா? (மண தா )'' எ

ெசா

ேனா

ேக டா க ேச

தி

அவ

ெச )?' எ

ேன மாக

ேதா . ம

வ என

த ைக த யா

ஓடலாய

தா க

திதாக

. 'நா ெப

ெகா

ைடய ஒ டக

ேபா இ

ைடய ஒ டக தி ேத

(மண ேத

அவேளா

கலாேம!'' எ

தர ப லி

கள ேலேய மிக உய ரகமான

நப (ஸ மண

நப (ஸ

ைடய ஒ டக ைத

ஒ டக

ெச

றினா . உடேன நா

5079

வாக ெச

வாகன

. அதி

லி ெகா

அவசர ப

னாலி

பா

கிேற

(ரலி) அறிவ

) ேபா லி

ெகா

67, எ லா

கால) மைனவ '' எ

லா

ெசா

தியாய

(த

'' எ

ைன ஒ

(வ

ைட வ ல கி பா

மன தி

த வானவ ) உ

அவ 'இவ உ

. 'க

ந கா

கிற

. (உடேன நா (எ

தி

ன ட ,) 'எ

ெகா

ன அவரச

டவ

'' எ

ேற

.

ேக டா க

. நா

'க

ெப

ைண

லவ

. )

ைழய ேபானேபா

நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 '(ந

ேநர

ஊ வ வ

தைலவா பய

ஜாப நா

ெகா தி(

5, அ

பாக

ேச

வைர ச த

இைற

67, எ லா

ெச

ேட

கழி த ஒ

ெப

ைண மண

'உன ெக

ன ேந

அறிவ நா ஜாப

த ஒ

அ தி றினா க

மண

ெகா

:எ

தி

கலாேம!'' எ

பாக

5, அ

தியாய

நப (ஸ

67, எ

ஸ¤ைப (ர ) அவ க

கைள

ெச

றைடய) இர

ேகாலமாய

த ெப ள

ெப

இஷா க

சவர க திைய

'' எ

றினா க

. 17

தா க

ெப

ப தா

'' எ

)எ

?' எ

பதிலள

னட

ேக டா க ேத

அவ கள

. நா

. அத கவ க

உமி ந

'க

,

உன

. ஹா

தனா (ர

(ரலி) அவ

னட

அவேளா

மகி

உ வா இ

வரான

லா

ெகா

. (சில நா ேத

?க

இ த ஹதைஸ அ

தி

, 'யாைர மண

ேக டா க

பாள கள

தி)

(ரலி) அறிவ

ெகா

) அவ க

டாமா?' எ

ெப ! தைலவ

5080

த (ஸ

ேவ

வ க

கைள ஆய த ப

அ தி மண

தி

(கணவைன ) ப

தியாய

இ தி

ட தகவ

ெபா

இைற ந

திஸா (ர வ

த (ஸ ேனா

ேக டா க

)

) அவ கள ட மா

றியைத நா

) அவ க

அவ

றினா :

றிேன 'க

மாக

. அத கவ க ெசவ ேய ேற ெப

லவ

.

5081 ) அறிவ

தா

(ரலி) அவ கள ட

(அவ கள

சி

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைண

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வயதின 'நா

'அ

லா

என

மான) ஆய ஷா(ரலி) அவ கைள கள வ

மதி க ப

பாக

5, அ

இைற

ஒ டக

க தி

5, அ

இைற

மன த ட

அைத க ப

,பற தா

67, எ

த (ஸ

றினா க

த (அர

) ெப

பைடய

மண

(ரலி)

ேம ந

''

கள ேலேய சிற தவ க ம

,ந

அதிக பாச

கா பவ க

ல ெகா

டவ க

5083

) அவ க

றினா க ஒ

''

தி இ

க ப

அவைள (அ ைம தைளய லி

தைல ெச

ளஒ

ந ப

;

. 18

)வ

, அவ

அவ க

, அைத

அழ

தைல

ெச

மண தத காக) இர

லி க ப

ற (நவனமாக ) , தி

மண

ந பல

. தைர

,

தா .

, அவ

(வ

) அவ க

.

ழ ைதகள

அ ைம(பண ) ெப க ப

நப (ஸ

5082

வ ைத அதிகமாக ேபண

அவ

ேவத கார கள இைற

ெச

வ என

றினா க

. அத

. அத

ேவத தி

ைடய த

களாவ . அவ க

ெச

தியாய

ேக டா க

ேக டா க

பைடய

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

கிைட

பயண

ல ெப

கணவன

என அ

67, எ

த (ஸ

கள

.உ

ெப

ேற!'' எ

ளவ தா '' எ

தியாய

ைறஷி

ெச

மா

ஆய

சேகாதர ஆவ க

சேகாதர

மன த த

ைக ெகா

(ச எ

க தி ைன

நியமி க ப (இைற

த)

தெரன) ந ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைக

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா

வாராய

ேம

அவ

இர

, ஓ அ ைத த

இைறவன ந பல

கடைமைய

என அ

கிைட

அறிவ

(ஒ

அறிவ

அறி

ேனா அறிவ ,ப

)'' எ

பாக

5, அ

இைற

67, எ

இைத அ தா

'' எ

அவ

இர

கட

. அதி

), 'ப ரதிபல

றி

மண

மி

றினா :) றி (உ

சிறிய வ ஷய

ெச

க கைள

'' எ

றா க

), 'அவைள அவ வ

)தா

றினா க

(...இர

ந பல

ைறேய உ

ைணவ யா ) சாரா இ ெச

றா க வ

க இ ராஹ

லா

ைம

ற பாக

(அைல) அவ க

. , இ த ஹதைஸ

அ த இைறம

ைமயாக (பண யாளாக )

பாள(னான அரச)ன

Visit: www.tamilislam.webs.com

கர ைத

.

தைல க

''

, 'ஹாஜ அவ கைள சாரா அவ க , 'அ

) ஏ

. இைதவ ட

எசமா (

(ர

5084

) அவ க (

சாலி

. 19

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தா க

வாராய

சில மதனா வைர பயண ெகா

கிற

த (ஸ

ச வாதிகார அரசைன

ெகா

லா

காண ப தியாய

த) ஷஆப (ர ெகா

(அ ைம ெப

ன அவ

.த

.

ய கடைமைய

த ) இ ராஹ (அைல) அவ க

(இைற ேபசினா க

அறிவ

அறிவ

வத காகெவ

ெச

கிைட

தா .

வரான சாலி

த) இவ ைற ெப

ெகா

யேவ

காக) நிைறேவ

அ (ரலி) அறிவ

பாள கள

(இ த நப ெமாழிைய என நா

ெச

.

ஸா அ

(இத

ந பல

எஜமா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 த

, ஆஜைர என

காண ப

கிற

ஹுைரரா(ரலி)

ைன. 20

5, அ

பாக அன

பண யாளாக

தியாய

றினா : வா

67, எ

(ரலி) அறிவ

தா

) அவ க

ைகப

நப (ஸ எ

மிட தி

கினா க

அ ேபா

.அ தி

நப (ஸ

) அவ க வ

ெரா

ேவ நப (ஸ

ெப

ைப

ள 'ச

எ உ

'எ

ைணவ -)ய ெகா

மா

உ தரவ

டன . அ ேபா

(அ

தமாக

தாக அைம த ல

டா க

.

'ஸஃப

ெகா

ைனய

(-நப (ஸ

யா(ரலி) அவ க ) அவ கள

.)

.

) அவ கள

க டைளய ) டா

வாேற அ , ெந

தயாரான

ைகயாள கள

நப (ஸ

(

.

ைல.

எள ய உண

வரா? அ

ெகா

ச பழ , பாலாைட க

யா(ரலி) இைறந ப ஒ

பா'

நா

லி கைள அைழ ேத

வ ேப

)

தா ப திய உற கவ

வலமா 'மணவ

, 'ஸஃப

ைகயாள கள

ெகா

) அதி

. ('ைஹ

) அவ கள

ேபசி

(உ

'வலமா' -மணவ

'ஹிஜா ' -திைரய

இைறந ப

யா(ரலி) அவ க

க ப டேபா

லி க

ணா?' எ

அவ க

இைடய

ேயா, இைற சிேயா இ

ேதா

நப யவ கள

றினா க

ஹுைய' அவ கைள மண

) அவ கள

ஆகியவ ைற இ டா க இ

'' என சாரா

மைழ (ப ரேதச) ம கேள! அவ (ஹாஜ )தா

மதனா

ஸஃப

நப (ஸ

அ ேபா

தா

5085

யா ப

'ஸஃப

அ தவ ெகா

ெகா

.

ைன (அ ைம நப (ஸ

, அவ ைணவ ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

-)

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஒ

வ ;அ ப

அவ க

அவ அ ைம ெப நப (ஸ

) அவ க

அவ க

டா க

பாக

5, அ

அன

ெகா

வ '' எ

(ம கள

சில )

கள

வாகன தி

ைகயைம

இட ெகா ம க

67, எ

ைகதியான) ஸஃப

யாைவ இைற

, அவ கைள வ

ெப

ைன

மண ெப தா

தியாய

) ெகா

அம

ஸாஇத(ரலி) அறிவ

னா

தபற

ஸஃப

யா

)

தா

பள பாக வழ

ள-) வ

ைண ேநா கி த டா க

வ ஷய தி

ட அ த ெப

இைற

) அவ க

தைல

(வ வாக

ெகாைடயாக)

5087 த (ஸ

த (ஸ . 22

மண இைற

தி ெகா

தைதேய ம

டா க

67, எ

ஸஅ

தைல ெச

ெகா

,

5086 தா

. ேம

5, அ

தம

(அவ க

டா

றின .

மிைடேய திைரய

மாலி (ரலி) அறிவ

ஆ கி (தாேம அவ கைள மண பாக

ற ப டேபா

க டைள)ய டாவ

. 21

தியாய

(ைகப ேபா தா க

திைர(ய ஒ

யா(ரலி) அவ க

)வ

ெச

காக இ

ஸஃப (

கள

ேள

) அவ கள ட

'' எ ,த

த (ஸ

றி எ

) அவ க

ெதா

தா

கவ

அ த

பா ைவைய

டா க

.

வரவ ெகா

) அவ க

எ த

மண , (அ த இட திேலேய) அம

ைன

த (ஸ

தி ேநராக பா

தைலைய

த அவ கேள!

, 'இைற

றினா . இைற

பா ைவைய உய .பற

கிட (-ம

ைல எ

டா . அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

பைத


67.jpUkzk;

ghfk;-5 நப

ேதாழ கள

ேதைவய நப (ஸ

) அவ க

கிறதா?' எ

)இ

நப (ஸ எ

வ எ

ைலெய

றா

ேக டா க

) அவ க

றா க

பா

கிைட கவ

தி

( ைட ெச

ைல, இைற

கிைட கவ

ைல; ஆனா

பாள ஸ

எனேவதா

ெந

த (ஸ

தி

ைய ெகா ேநர

இைற

(அ

'' எ

ெபா

றினா . ஏேத

மதாைணயாக! (எ

னட

றினா . கிைட

ைல. அ த (ஸ

றா க

.

, 'அ

லா

ப வ

, இேதா இ த எ

மா எ

) அவ க

பா !''

ெகா வ

) அவ க

டா எ

ன ெச தி

வ டேபா

ெகா

டா

அதி

பாலான ஒ

மதாைணயாக! (ஒ உ

வதாக

'' எ

?)'' எ

. (உ

ேக டா க வ

ைல;

ெகா

அதி

கா

தா . அவ தி

அவைர அைழ

றா .

றினா .

ைய ைவ இ

)

ட டஇ

அவள

ய ேபாகிறா எ

மதாைணயாக! ஏ 'இ

ேம

ைடய ேவ

'உ தி

ைடய ேவ

றினா : அவ ட

ைய ந உ

லா

) அவ க

பாலான ேமாதிர

பாதிைய அவ

ேகேய) அம

த (ஸ

, 'இ

த அவ கேள! இ

? அ த ேவ

அைத அவ

தி

(ரலி)

ேவ

இைற

ேவ

ஏதாவ

இைற

மா என )பா !'' எ வ

கிைட கவ

வா

ெச

ப வ

றா . அ ேபா

ேமாதிரமாவ

அத

லா பதி

இவ

த) உ மிட

. அத கவ , 'அ

ப தா ட

ைல'' எ

அவ ம

ெச

ராக ெச

த அவ கேள!'' எ

, 'உ

ைவ

.

அவ ேபா

-அறிவ

இவைர மண

(அவ ட ) '(ம

ைல, இைற

த அவ கேள! த

, 'இைற

என

ெச

மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

எ இ

ன கா

ைடய .பற வைத

அவ

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 க டைளய

டா க

.

வாேற அவ அைழ

ன (அ தியாய

அவ , '( எ

ஆன

)இ

னஇ

ேக டா க ) அவ க

மண

5, அ

. 'ஆ

நப (ஸ இ

தியாய

67, எ

) அவ க

வள

ள ேட

சா

மக ெப

, அறியாைம

ளன'' எ

, 'அவ ைற ந மன பாடமாக ஓ

அவ பதிலள

. ந ெச

ேபா

அ தியாய

ண வாயா?'

தா .

லலா !'' எ

. ேம

பாைர

ேபா

ெக

பவ

, அவ தி

அ ைமயாக இ

மகனாக ஆ கி ெகா டா க

ஆன

.

காக இ ெப றினா க

ைண உம

. 23

5088

ஹி ண

, 'உ

ேக டா க

தா

மகனாக ஆ கினா க

ஆ கி ெகா ேம

)'' எ

) அவ க

'' எ

) அவ க

உ பா(ரலி), (பாரசீகரான மஅகி

உ பாவ அ

, 'உ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ேவ

(ஓ

ெகா

நப (ஸ

ன அ தியாய

றினா . உடேன நப (ஸ

நப (ஸ

பாக

வர ப டேபா

மன பாடமாக) உ

மண

தவ கள

வரான அ ஹுைதஃபா

வ ) சாலி

சேகாதர வல

ைவ தா க

. சாலி

ெச

தவ . நப (ஸ

) அவ க

அவ கைள

ைஸைத

(சாலிைம அ ஹுதாஃபா(ரலி) வள

த ஓ

வள

மகனாக

. கால தி

வைர அவ

வள

த ைத(ய

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெபய ) உட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இைண

ம க

நியமி

வழ க

எனேவ, 'ந உட

அைழ

அைழ

ந ப

33:5 வ

ஆ த

எவ

ெசா

(உ

லா

டா

வா சாக (வள

மகைன)

லா

ைமயான) த ைத(ய

வட

, அவ க

க சிேந த களாக

(ரலி) நப (ஸ

ளவ

ெபய )

மிக நதியாக இ உ

கிற

ைடய மா

கிறா க

வைரய

அ டா

லா '' எ

)

பாக

தியாய

த (ஸ

த ைதயா

.

'' எ

(இ த வழ க

) அவ கள ட தா

மா

பதாக)

சேகாதராக

ள (தி

33:5 வ

பாள அ

ஆனா .

லா ப

த அவ கேள! நா ேதா . (வள

ஹதைஸ (அறிவ றினா க

இைண க ப டன .

ைணவ யா ச

, 'இைற

அறி

ெதாட

67, எ

தி ெகா

த ைத (இ

க சிேந தராக

உ பா(ரலி) அவ கள

ைமயாக )

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

ெசா த

இைண க ப டன . எவ

ைளயாகேவ க

ஹக (ர

5, அ

அவ கள

ைலேயா அவ மா

ைடய) ப

வ ஷய தி

இைற

தா

அறியாவ

மா

, அ ஹுைதஃபா இ

ைஹ

ைளக

த ைதய

.அ

) வசன ைத அ

அறிய படவ

(எ

, அவ

.

.)

ன வள

பற

த ைதயைர ந

சேகாதர களாக (தி

த) அவ கைள அவ கள

(வள

இைண

அவ கள

வழ க

சாலிைம

மகனான) அவ ) வசன ைத யமா

. 26

5089

தா

) அவ க

(த

த ைதய

சேகாதர

வ யான)

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாஆ ப


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஸ¤ைப (ரலி) அவ கள ட அத

அவ , 'அ

கிேற

அத எ

'' எ

ெச வ

, 'ந ஹ

) அவ க

அவ ட , 'ந

, இைறவா! ந எ த இட தி ைன

ெசா

கிறாேயா அ

லிவ

!' என

பாஆ(ரலி) மி தா பாக

5, அ

இைற

நா

தியாய

ேநா க

1. அவ 2. அவ 3. அவ 4. அவ

பாக

தா

ைடய

நா

கிறா

ேபா

!எ

றா க

67, எ

கி ையகைள

ராமிலி

ஹ ஜு காக 'இ ெச வ

ய ப

யாதவா இடமா

ரா ' )

'' எ

வ (ரலி) அவ கள

ைணவ யாராவா . 27

5090

) அவ க ெப

றினா க

''

மண

க ப

கிறா

:

வ தி காக ப

பார ப ய தி காக.

ைடய அழகி காக ைடய மா

க (ந

ெலா

க) தி காக. எனேவ, மா

) ெவ றி அைட

ெகா

! (இ

க (ந

ைலேய

)உ

ெலா ன

!

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5, அ

.

ேநாயாள யாகேவ

.

காக ஒ

ைடய ெச

ணாக

என அ

யவ

நிப தைனய

(ஹ ஜி

றினா க இ

த (ஸ

உைடயவைள (மண ம

ெச

மதாைணயாக! நா

றினா .

நப (ஸ

லா

தியாய

67, எ

தா .

5091

Visit: www.tamilislam.webs.com

க) கர


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஸ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

(பண கார) மன த இைற

நப (ஸ எ

) அவ க

ேக டா க

இவ ப த

ெமளனமாய

தா க ?' எ

மண இைற இ

த (ஸ

தா

தியாய

. ேதாழ க

ைர தா

தியானவ '' எ

, 'அவைர ேபா

?'

ைவ க

67, எ

ேநர லி கள ந

ேக டா

ஓ ஏைழ எ

இவ

ஏ க படாம

, இவ ேபசினா

றின . அ ேபா

ற (வசதி பைட த)வ க

இ த

மி நிர ப

வ ட) இ த ஏைழேய ேமலானவ ' என

5092 ) அறிவ

அவ )கள

..'' எ

(தி

தா

றினா க

வ ஷய தி ஆ

04:3 வ

நதி ெச

,

க பட

சிறி றி

, 'இவ ெப

கிற க

மண

கி

, 'இவைர

னக

ெசவ சா

) அவ க அ

றா . அ ேபா

இவ

, இவ ப

அைனவைர

ஸ¤ைப (ர

ெகா

சினா

அவ க

) அவ க

) அவ க

ெச

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட , 'அநாைத( ெப

(எ

மண

) அவ க

(அவ க

5, அ

, நப (ஸ

கி

.

உ வா இ நா

ேக டா நப (ஸ

நப (ஸ

ப றி ந

, இவ ேபசினா

றின . ப ற

ேக டா க

த படாம

றினா க பாக

.பற

ைவ காம

ெசவ தா

, 'இவ ெப

அதைன ஏ க

றா . அ ேபா

கிற க

. ேதாழ க

தியான மன த '' எ

மன த ெச

) அவ க

ேதாழ கள ட ), 'இவைர

(த

ைர தா

தா

த (ஸ

த இயலா

) இைறவசன

றி

கைள

என ந

ேக ேட

:

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

சேகாத

அ பா

மாவ

(அ

கா பாள

ம ய அவ

) மகேன! இ த (வசன தி ப

(ெபா

ைடய அழைக

அவ அவைள மண

ைர (வ வாக ெகாைடைய)

ெப

யஉ யம

இத

ம க கள ட

வசன ைத அ தா

மண

ெப

கி

ேகா

கி

ள னா ள

''அவ க

த (ஸ

அ ேபா

அவ

உற

றன . (அேத சமய ) அவ

ெகா

கி

அ ெப

அவைள வ

றன ' எ

ெகா

ெச

தி

அழ அ

(மண அவ

ெகா

லாத

ெச

04:127 வ

ஆ வ

.

.

வழ உ

)

ளவளாக

அவைள ெகா

கா பாள க

ைற தவளாக இ

அவ க

வ ஷய தி

ேக டா க

அழ

ேவ

பாத ேநர

நதி தவறா

(தி

ைண வ

தியான)

க டைளய ட ப ட

வ ஷய தி

ைறைய ஏ ப

லா

ெப

ெகாைடைய) அள

, அவைளவ

ய (த

(கா பாள க

, இதர

ெதாட

ேநர

டா . ேம

'ஓ அநாைத ெப

ைர (வ வாக

) அவ

வ ஷய தி

கள

.

(கா பாளரான)

கிறா . இ தைகய

) அவ கள ட

, 'ெப

றன '' எ

. அதாவ

ப தகாதவளாக இ

ஆவா

ஆைச ப

ெச

கைள மண

இைற

ள) ெப

கிறா . (ஆனா

ெகா

லா

வடவ

ைர நிைறவாக

நிைறவான ம

ெகா

வ வ

த) இதர

தவனான அ

(நப ேய!) உ இ

ள) வ

ற ப

கிற அநாைத ெப

வ ைத

ல ) தைடவ தி க ப ட

(மன

ைற

தவ ர, அவ கைள மண

வசன தி

உய

ெச

ெகா

நட தா

) வள

ெப ள னா

ளாம

பதா

கைள .

)வ

ேபா

ைடய உ ைமைய நிைறவாக

Visit: www.tamilislam.webs.com

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வழ

கி, அவள ட

நதி

உ ைம அவ க பாக

5, அ

இைற

அபச

தியாய ப

வ ஷய

கள

தா

5, அ

உம (ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

அவ க

அப ச

பாக (அப ச

என ஸ பாக

5, அ

67, எ

) அவ க )அ தா

ெகா

இைறவ

ெத வ

தா

. 28

'' எ

றா

) ெப

,வ

,

திைர ஆகிய

). தா . 29

5094 கி

ம க இ

அப ச

மானா

றி ,வ

ேபசின . அ ேபா ெப

5095 றினா க

எதிலாவ

: மானா

திைரய

ெப

.

67, எ

தா .

5096

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

திைரய

.

ஸஅ (ரலி) அறிவ

தியாய

தா

றினா க

தியாய

த (ஸ

க க

எதிேல

'' எ

5, அ

இைற

றினா க

இ (இ

67, எ அ

வசன தி

உம (ரலி) அறிவ

தியாய

டாேல ஒழிய அவைள மண

5093

(எதிலாவ

லா

ெகா

) அவ க

பாக

தா

நட

ைல'' எ

67, எ

த (ஸ

என அ

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

(ெப

கைள

த (ஸ தி

(அ த) ெப வா நா

பற

)

5, அ

நா

ெச

தியாய

67, எ

(அ ைமயாய வ

ண கி )எ த

ற) ஆ

ேசாதைனைய

என(

ைல.

தா .

5097

தா

தைலெச

ெதாடர

தைல ெப ற) ப ராவ னா

றி

ய ப டேபா ெகா

2. இைற

த (ஸ

) அவ க

கி

'' எ

றா க

.

ேம

3. ெந

வ தா க

பா திர

. அ ேபா

வழி

?)'' எ

, 'நா

ேக டா க

க ப ட இைற சி, த ம ெபா ல ப ட பள

!'' எ

. அ ேபா

நப (ஸ

றினா க

கணவ

அதிகார

ைறக

(நம

)

னா

ெரா ப

. அத ைள

) அவ க

'அ

த (ஸ வ

ேம க

. 30

லி

ப ராவ

வா

ைம

) அவ க த

) பா திர ைத

ப ரா

, 'அ தா

க ப ட

ேக அ ைமய

இைற

(ெந

டனான உறைவ

வழ

வதவ

நிைலய

அவ க

ெகா

அ ைம

தைல ெச

, 'வ

. உடேன அவ க

ன வாய

(த

) அவ

ைவ க ப ட

ெச (ேவ

ன:

1. அவ

ெச

''

லவ

ைஸ (ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ கி

றினா க

வத காக எைத

கைள வ ட அதிகமாக இடரள

என உஸாமா இ பாக

) அவ க

தி ப

ழ ப க

ேடேன (அ

த மமாக ணமா

கேள!'' எ தா

த ம . நம

. 31

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஓ அநாைத ெப

5098

தா ஒ

மன த ட

ெபா

(அவ

அவ

ைடய கா பாளராவா . அவைள அவ அவ

அவ

ேமாசமான

வ ஷய தி

நதி ெச

04:3 வ

) வசன

அவ

மன

நா

பாக

5, அ

நப (ஸ (ஒ

ைறய

தியாய

நா

) இைற

67, எ

) அவ க

(யாேரா) ஒ

ைணவ யா ஹஃ ஸாவ

(

ேன

ஹஃ ஸாவ உய

ைடய பா

இைற

பா

இ த (ஸ

(நப (ஸ

. அத

வ தி காக மண த வ

ெதாட பான

றி ேத இ த (தி வ

டாக, அ

வசன தி

) இவள

ஆ லாத

றாக,

இைறவ

நப (ஸ

அவ எ த தiய

) அவ க

னட

ேள ெச

தா க

லஅ

கிறா

) 33

ைன

)வ

, 'அவ இ

சேகாதர திைரய

சேகாதர

, 'ஆ ! (

ெச

) அவ க

லஒ

ஹஃ ஸா(ரலி) ரைல

வ அ

மதி ேக கிறா ''

னா என க றினா க

றி ச தி தி

.) ப ற

. நா

த அவ கேள! இேதா

றி

றி

தா

மதி ேக

) அவ கள ட ) இைற

த ைதய

தா

வ உ

ெசா

நா

. அவேர

5099

. அ ேபா

(எ

ேக ேட எ

ைண

கைள இர

பா

ைடய ெச

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ த (ஸ

ைடய ெச

கா பாள , (இவைளவ

ெப

காக மண க

) அவ கள

அவ கள

.அ த

த ேவ

)இ

வா ; அவ

தமா டா . இ தைகய ெப

ேப கிற நா

உறவா

க ேக ேட

கிேற . நா

'' எ னா

தாேன!'' எ

. அத

(இர த உற

'இ

)எ த

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 உற

கைளெய

லா

(மண

உற

கைளெய

லா

பா

தகாத) ெந ெந

கிய உற

களா

ேமா அ த

கியைவயாக ஆ கிவ

'' எ

றினா க

34 பாக

5, அ

அ பா

நப (ஸ

தியாய

) அவ கள ட

டாதா?' எ என

5, அ

உ அ

(எ

தியாய

, 'எ

, 'அவ

றினா க

வ ைய மண

ெகா

உற

ைறய னா

பா

. 35

பாள ெதாட வழியாக

(ரலி)

.

றினா

) அவ கள ட , 'இைற க

மண

நா '' எ

ெகா

எ ேற

இ சேகாத

சேகாத யான

றிேன

.

) ேக டா க

ைலேய! (த ப

. நா

, 'ஆ !

க கிைட பைத நா

.

ைன அ(வைள மண ப)

வ ைய மண க வ

ேக ேட

!'' எ

(வ ய

தி ம ட

த அவ கேள! எ க

கிறாயா?' எ

ஸலமாவ

ல ப டேத!'' எ

) அவ க

5101

மகைள தா

கிேற

அவ க அ

'' எ

ஃ யா

) பா கிய தி

வ க

67, எ அப

)த

ைணவ யா

ெசா

. நப (ஸ

, 'இைத நேய வ

(மைனவ ெய

'தா

ஹ ஸா(ரலி) அவ கள

ஆவா

கணவ ) நப (ஸ

ஃ யான

அத

ம ேறா அறிவ

அத கவ க

ெப

தா

ேக க ப ட

ஹபபா ப

நா

5100

'தா

சேகாதர மக

இேத ஹத பாக

67, எ

(ரலி) அறிவ

. '(அதாவ

மதி க ப டத வதாக எ

'' எ

றா க

. நா

ைணவ யா ) உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஸலமாவ

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ைதய கணவ

( எ

ேற

மம ய நா த பா

ல ) ப ற த மகைளயா?' என நப யவ க

. அ ேபா வள

நப (ஸ

மகளாக இ

மண க

யா

வ யாவா

(மண

ெகா

அறிவ

பாள உ வா(ர

மா

ஸ¤ைவபா, அ ெச

தி

நிைலய

அவ

எதி ெகா

க ைத ெச

தத

பா

ைர க ேவ )

ன?' எ

ைடய ட, அவைள

ைறய

சேகாத

ஸ¤ைபவா

ம கைளேயா, உ

றினா க

ணாவா . அ

) அவ க வ அவைர

பா (கனவ

சேகாத கைளேயா . 36

ைல. ஆய

ப ரதியாக இ த வ ர

கள

லஹ அவைர வ

} )க

னா . அ

லஹ

டா . அ

லஹ

லஹப ட , '(மரண தி

அவ ேக டா . உ

ச தி கவ

டா

ஸலமா

டா '' எ

'ஆ '

-) எ

றினா :

அ ைம ெப ஒ

ெப

மக

லாவ

உற

னட

கா ட ப டா . அ எ

நா

) அவ

.அ ப )இ

ைடய த ைத) அ

)ப

லஹப ப தா

கிறா

ேக க, நா

ஸலமாவ

(-உ

(அவ

தா . அவ நப (ஸ

அவ

, 'அவ

. (ஏென

. என

னா . எனேவ, எ

}

) அவ க

, நா ேட என

கைளவ

இற தேபா

க ட ப

வ தா க

. அ ேபா

) நப (ஸ

) அவ கள

ேமாசமான

பற தப

ஸ¤ைவபாைவ வ ந

தைல

கிற

) நி ஒ

தைல '' எ

றினா . பாக

5, அ

தியாய

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ஒ ஆ

ைற) நப (ஸ இ

67, எ

5102

தா ) அவ கள எ

தா . (அவைர

கி

(ேகாப தா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஓ )


67.jpUkzk;

ghfk;-5 மாறிவ வ எ

ேபா

பவ ேற

. அத க

திய

பாக

) தா

தியாய

ஐஸி ள ப டப

மதியள

றி

பாக

5, அ

ஹா

நா

(உ

ன ஒ

(உன

வைகய

67, எ

(இ ப ர சிைன

பா

ைள பா

(ப

ேத

. நா

) அவ க

வ த

ைழவத

மதி

. அ ேபா த (ஸ

அவ

என

நா

அவ

) அவ க அ

உ தரவ

வ த

மதியள டா க

நா

க ேவ

ெச

என

. 39

5104 தா

அப இஹா எ

நிற (அ ைம ) ெப இ

சேகாதரராவா . ஹிஜா (ப தா) ச ட

. இைற

(ரலி) அறிவ

மைனவ

நைடெப ற

ேட

ெத வ த (ஸ

யா ப

பேத பசிய னா

ஆரா

. 37

(ரலி) வ

த ைதய

கம

தியாய

) சேகாதர ''

(பா யா எ

5103

பா

உ பா இ

த)ைத நப யவ க

தா

இ த ச பவ

இைற

, 'இவ எ

சேகாதர க

உற றினா க

67, எ

அவ கள ட

அ ேபா

, பா

நா க

, 'உ

சேகாதர அஃ ல

ேக டா . அவ எ அ

. அ ேபா

'' எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ

. அ( த மன த அ

. ஏெனன

தா

5, அ

றிய

ெத

நப (ஸல) அவ க

ெச அ

ேதா

ைல எ

சேகாதர

)ஒ கள ட

மழைல ப வ உற

காண ம காவ லி

ெப வ வ தி

ைண மண நா

) பா

}

ெகா இ

ேன

ைடயவ க

)'' எ

மதனாவ

) நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேட

.

வ . (இ த

றினா

. எனேவ

) அவ கள ட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெச

'இ

, 'நா

நிற ெப பா

எ ய

}

நப (ஸ

னவ மக

கள ட

கிேற

'எ

) அவ க

நப யவ கள நப (ஸ நிைலய உ

(என 'வ

'எ வர

அறிவ

த) இ ந

லா

மாய

ைன ெபா

லற

ெசா

தா க கிறா

நட த

மதன (ர

ேக ட)

.ம

நா

'' எ

ேற

லிவ

.

. 40

றினா :

இ ராஹ (ர

) அவ க

) (நப (ஸ

பாள அ

ைசைக ெச

கா

லா

)? அவைள றினா க

)

. (அைத

யதாக ெசா

}

தைத) அறிவ

வரான) அ

ேன

ற கண தா

(ேயாசைன) அ

. அ பா வ

ெசா

பா

(இ

ேட

'' எ

!'' எ

வ ரலா

பாள கள

எ 'அவ

நஎ ப

றி ைசைக ெச ம

ெகா உ

கிறா

ெகா இ

அ தி

இைத அறிவ

த (இத

, 'அவ

பாள அல இ வ

ெசா

ேநராக வ

அ த ெப

ன டமி

அறிவ

தி

) அவ க

னவைள மண

ைன ேநா கி 'நா

ெபா

(

இ எ

னா க

)எ

(ர

ைர தப

.

அப

ைல கா(ர

)

றினா : இ த அறிவ

ப i நா

அவ கள டமி

(ச பவ தி

ேத ெசவ

ம ய (ர

) அவ கள

பாக

5, அ

தியாய

ஸய

''இர த உறவ னா

அறிவ

67, எ

ஜுைப (ர ஏ

ேநர ேட

ெதாட . ஆய

ைபேய ந

ைடய) உ பா இ , நா

நிைனவ

உைப நி

ஹா

தி

அப ேள

.

5105 ) அறிவ

ேப

, தி

தா மண உறவ னா

ேப

மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

(ரலி)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 டாெதன தைட வ தி க ப '(ப உ

ெப

ளன .41 எ

கைள மண ப

வய ,உ

ஒேர ேநர தி ''ஒ

ெப

ெவ

(த

மண ைத ஜாப ய ப டத

யைல

அைட மா(ர

''ஒ

ெசா

ெகா

கிறா இ

றம

:உ

றிவ

,

மா க

04:23 வ

தா )

ஜஅஃப (ரலி), அல(ரலி)

ைடய கணவ

தலி

) அவ கள

மைனவ ைய

. 42 ெனா

(இ

மைனவ

'' என இ

சீ

,அ

) 'இவ கைள க

ப ற த)

(ர

)

றினா க

இ ன அல(ர

மண

ெகா

றிய வா ) ெவ

லா

. ஆனா க

(மண

தவ ர ம ற ெப

'' (தி

ெச

வதா

த ைதய

. 43

பதா , (இ தி

தகாத ெப

கைள (ம

), ப .

)த

டா க எ

தா க

மதி க ப

பஸ (ர

ைல எ

ஹஸ

) உற

ைஸ (ர

. ஏெனன உ

றிவ த ஹஸ றமி

வ யைர ஒேர இரவ

ைட ஏ ப

லிவ

என

) இதனா

ேபரரான) ஹஸ

(ச கள தி ச

தைட ெச ப

அவ

ெகா

சேகாதர கள

இ தி

றினா க

மண

க ப ட ெசயலா ைத மா றி

இதனா

லா

'அ

(தி

(ரலி) ள

.

(அல(ரலி) அவ கள இர

..'' எ

'' எ

ைண

ஒேர ேநர தி

றினா க

.பற

அ பா

வல க ப

, அல(ரலி) (அவ க

மண தா க

வ ,ஒ

மகைள

வ ைய

சேகாத க

இைறவசன ைத ஓதினா க அவ கள

)உ

மண )

கள ெகா

)

04:24) எ

. ) த

றினா மைனவ ய

சேகாத ைய வ பசார

, அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய மைனவ

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவ

வ ல க ப டவளாக, (ஹராமாக) ஆ வ டமா டா

'' என இ

அ பா

(ரலி)

றினா . 44 ஒ

மண

சி

றினா க

ெச க

லா

ஓ ன ேச

ைக ெச

என ஷஅப (ர

என ய

அறிய படவ கிைடயா

யா(ர

, அ சி

) அவ க றினா க

)

தா

ைல. இ த அறிவ

,அ

றினா : 'ஒ

)

மைனவ அவ

மைனவ ய

தா

வ ல க ப டவளாக ஆகமா டா , 'வ ல க ப டவளாக ஆ வ

வா

க ப

அறிய படவ

(ர

), ஹஸ தா

ஹுைரரா(ரலி)

ைடய மக

வ பசார

'' என இ '' எ

அ பா

இ ள

(ரலி) அவ கள டமி வா அ

டா

(ரலி)

அ பா

(ரலி)

.

ெசவ ேய றாரா எ

இவ

பேத இ ரா )ம

ெப

ஹுைஸ

இரா

ைண உட

வ ல க ப டவ

இ ச ட

' என இ

ெச

'எ

பஸ (ர

(ரலி), ஜாப

அறிஞ கள

சில

. றினா : ஒ

அைண பத

மண

ம ற அறிவ

ைல.

ைஸ (ர

ஆகிேயா

) வாய லாக அறிவ

அ பா

'வ ல க ப டவளாக ஆ வ

அவ

) அவ க

யா ேந ைமயானவரா எ

ப கபலமாக அைம

றினா . ஆனா

ஜஅஃப (ர

.இ தய

றினா என அ

ைடய தாைய

.

மா(ர

இ தஅ

ெபா

தா ஸ

ெகா

டா

ஆவா

. (ெவ

மேன ெதா

.) (''இ நிைலய

அ ெப

ய , உ வா, ஸ¤

(ர

ேம வத

) மகைள

) ஆகிேயா

றின .

Visit: www.tamilislam.webs.com

,

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 'அவைள மண றினா க ஆ

.

பாக

5, அ

தியாய

ேவ

'' எ

என

நா

, 'தா

நப (ஸ வள (மண

. நப (ஸ

. நா

த வள க) அ

(

னதாக ஸ¤

(ர

)

க திஉ)

. நா

) அவ க

வ க) அ

தா

சேகாத யான) அ

ஃ யான

ேக ேட

, '(அவைள) ந உ

கிேற

க ட

'' எ ெச

ைணவ யா ) உ

மண

ெகா

ேன

மகளாக (இ

கிறா

.அ ப )இ ல

ஸலமா')

ெப

ம கைளேயா, சேகாத கைளேயா எ

ேன

னட

) அவ க

,

றினா க ெசா

, 'அவ

டா

ேன எ

.

. அத

ம ய

ட, அவ

,) என னா க

(மண

ைலேய!

மகைளயா?' எ

) அவ க

லாவ }

மி ப

. நப (ஸ

யேத!'' எ

. (ஏெனன

ஸ¤ைவபா அவ கேள பா

தி ம

சேகாத

ைலேய!'' எ

. நப (ஸ

கிறாயா?' எ

ஸலமாவ

ெசா

('அ

தி எ

, 'ஆ '' எ

ெசா

மதி க ப டவ

மதி க ப டவ

, 'நா

நா

மகள

. அவ க

, 'இைத நேய வ

ேக டதாக என , '(எ

ஹபபா(ரலி) அறிவ

டா?' எ

பா கிய தி

ெப

ெப

) அவ க

ேக டா க

ேக டா க

(மண

ெகா

கிைட பைத நா 'அவ

த அவ கேள! (எ

, '(ஆ !) மைனவ ெய

கைள அைட

5106

ேற

. நா

றி

ைணவ யாரான) உ

?' எ

ேக டா க த

67, எ

ய ேவ

ைல' என அல(ரலி) ெசா

பாள வ ைச

ைற) 'இைற

(ஒ

வ ஷய தி ெச

வ ல க படவ

அறிவ

) அவ கள

(நப (ஸ நா

. இத

அவ

ைடய த ைத

. எனேவ, உ

ெகா

மா

Visit: www.tamilislam.webs.com

என

)

ைடய


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ப

ைர காத க

ைல

ெபய '

ரா ப

5, அ

தியாய

ஃ யான

அத கவ க

அப

)த

வ . நா

ஸலமாவ

மக

நைடெப

, 'ஆ '' எ

'' எ

மண ஒ

எ ேற

மதி க ப டவ

சேகத

.

) ேக டா க

. நா

, 'ஆ !

கிைட பைத நா

. நப (ஸ

லா

மதி க ப டத

. நப யவ க லாவ

வதாக எ

கள ைடேய ேப

) அவ க

, '(எ

. (ஏெனன

, 'அவ டா

) அவ

பா

'' எ

மதாைணயாக! தா

ைணவ யா ) உ

ல ) ப ற த மகைளயா?' எ

ேத

சேகாத யான

றிேன

ைலேய! (த

அ(வைள மண ப)

.அ ப )இ ல

!'' எ

.

ேக ேட

ராைவ மண க வ

கிறா

க (வ ய

த அவ கேள, அ

பதிலள

.

த அவ கேள! எ

ெகா தி ம

, 'என

, இைற

தா க

மகள

தா

'இைற

கிறாயா?' எ

த கணவ

(

ஸலமா(ரலி) அவ கள

அறிவ

(ரலி) அறிவ

நா

கிறேத!'' எ

ஸலமாவ மகளாக இ

தா

கிேற

ேற நம

) அவ கள ட

) அவ க

றினா க

நா

ஃ யா

) பா கிய தி

நப (ஸ

), உ

5107

, 'இைத நேய வ

ைணவ யா ெப

உ வா(ர

67, எ

மகைள

(மைனவ ெய

அத

கணவ ) நப (ஸ

(எ

. 49

றினா :

)

அப ஸலமா' எ

ஹபபா ப

நா

றா க

பாள ) ஹிஷா

(அறிவ

பாக

'' எ

ஸஅ (ர

ேக டா க ைடய ம ய

ட, என உற

அவ ைறய

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத (வள

(மண எ

க)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 சேகாதர

மகளாவா

அவ கேள பா

. என

னா க

}

சேகாத கைளேயா (மண

(அவள

. எனேவ, எ ெகா

மா

த ைத) அ

னட

)ப

ஸலமா ெப

ஸ¤ைவபா

ம கைளேயா, உ

ைர க ேவ

டா '' எ

றினா க

51 பாக

5, அ

தியாய

ஜாப (ரலி) அறிவ வ )ஒ

(ஒ

ெப

சேகாத ைய வ தி தா க

. 52 இ

5, அ

இைற வ )ஒ

(ஒ

பாக

அவ

தியாய

67, எ

த (ஸ ெப

பத

ைண ெகா

தியாய

அவ

67, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(ஒ

வ )ஒ

ெப

ைண

சேகாத ைய த (ஸ

,அ

) அவ க

அறிவ

தாய

தைட

க ப

.

5109

ளலாகா ஒ

இைற

பாள ெதாட வழியாக

) அவ க

றினா க

''

ைடய த ைதய . (இைத ேபா

சேகாத ைய

ேற) ஒ

ேசர மைனவ யரா கி

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5, அ

ைடய த ைதய

) மண

சேகாத ைய

என அ

5108

ேனா அறிவ

மைனவ யரா கி தாய

ைண (ேச

இேத ஹத பாக

67, எ தா

ெகா

ெப

ைண

ளலாகா

.

தா .

5110 தா அவ

ைடய த ைதய

சேகாத ைய

ேசர அவ

,ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெப

ைண

அவ க ஒ

அவ

தைட ெச

ெப

5, அ

ஏெனன

நா

தியாய

5, அ

உம (ரலி) அறிவ

தியாய ைற

'ஷிஃகா '

67, எ

தி

வ ம ெறவா

வ ட

மகைள என

தி

தா

) ,

ைடய

'' எ

டாேதா அவ கைள றினா க

. 53

5112

'நா மண

இைற எ ெச

த (ஸ

மகைள உன தரேவ

ைவ பத ேக 'ஷிஃகா ' என ப ெகாைட) இரா

ைடய த ைதய

யாைர மண ப

தைடெச

மண தி

(வ வாக

:) இைத ைவ

தா

மண

ேற, அவ

பைத நப (ஸ

றினா க

)

5111

உறவா

(ர

கிேறா .

, ஆய ஷா(ரலி), 'இர த ப த உறவா

பாக

ேசர) மண

(ஒ

பாள ஸ¤

சேகாத ைய ேபா

67, எ

மண பைத பா

தி

சேகாத ைய

. (அறிவ

ைடய தாய

சேகாத ைய பாக

ைடய தாய தா க

) அவ க தி '' எ

. இதி

இர

தைட வ தி தா க

மண

ெச

.

கிேற

;ந

நிப தைன) வ தி

( ெப

.

மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

'ம

'


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

நப (ஸ ப

ஹகீ ெப

(ரலி) அவ க

கால ள ப ட

இைறவ

ேபா

ரா

கி ைவ கலா '' எ த அவ கேள! த

தி ெச

மண தா க

. 56

5, அ

ஹ ம

67, எ

(ரலி) அறிவ ய

அறிவ

) ஆய ஷா(ரலி) (ப

ெகாைடயாக வழ

கள

மா

க ெவ க படமா டாளா?

வ ஆ

(தி கள

கிேற

'' எ

வழியாக

வைதேய கா

பல அறிவ

தியாய

பாக

வ த ெப

ப யவ கைள

33:51 வ

ப ைத

) வசன

கள

(நப யவ கள ட )

பாள க

ைற

.

அ பா

றி

ைணவ யராகிய) அவ கள

'இைற

5, அ

பாக

வராவா . (இ

. 55

இேத ஹத வ

வைர) ஒ

வ ைரவாக

றிேன

தாேம ஓ ஆ

ன '(நப ேய! உ

தா

கைளேய ெகாைடயாக வழ

: த ைம

(வ

5113 ) அறிவ

) அவ க

றினா க ஒ

67, எ

ஸ¤ைப (ர

உ வா வ

தா

த நிைலய

தியாய இ

5114

67, எ

அல(ர

நப (ஸ

) அவ க

(ைம

னா(ரலி) அவ கைள)

5115 ) அவ க

,அ

லா

அல(ர

தா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

லா )


67.jpUkzk;

ghfk;-5 (எ

த ைத) அல(ரலி) இ

தி

மண தி

அவ க பாக அ

தைட வ தி தா க

5, அ

தியாய

ஜ ரா ந

னா

அ ைம ஒ

ெப

மதி

பாக

5, அ

ஜாப

அ தி

தா க

நா

அவ கள

ெகா

பாக

5, அ

ேபா

ைற )

நப (ஸ

)

. 58

ேபா

தா றி

மதி உ ற சமய

கள

அ பா

'எ

மைனவ இ

ேக டத

67, எ லா

றா க

(ரலி) அவ கள ட

. அ ேபா

லாத) ெந தா

அ பா

அவ கள

க யான

இ தி

நிைல,

மண தி க

(ரலி), 'ஆ !'' எ

5117 (ரலி) அவ க

ேபா பைடய த ஒ

(தா காலிமாக) அ ெச

ஆ' (தவைண

, ைகப ேபா

.

தியாய

அறிவ

மண அ

வ '(பயண தி

டாேம!'' எ தா க

) அறிவ

(ர

, 'அத

ைறவாக இ

பதிலள

றினா க

ைற ) தி

. அவ க

இைற சி

5116

இ ரா

ஆ' (தவைண

'அ

(ரலி) அவ கள ட , 'அ

ைதகள '' எ

67, எ

வ னவ ப ட

அ பா

, நா

வ வ

தியாய

67, எ

ேதா . 59 அ ேபா ஆ' (தவைண

, 'அ

மதி க ப

ளலா ' எ

ஸலமா இ

அறிவ

.ந

'அ

அ வஉ(ரலி) அவ க கள ட ைற) ஆ' தி

இைற

தி

மண

மண

தா .

5119

Visit: www.tamilislam.webs.com

த (ஸ உ

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

ஓ ஆ (

த (ஸ

(அ ேதா

ெகா

)ப

இ த(

அறிவ

தவைண

நிைலய

)அ

மதியா எ

அ தி

இ தி

தி

தியாய

அன

தா . (அ ேபா

(ரலி) அ

மா த

அ ேபா

அன

க !எ

இைச தா

,

அதிகமா கி

ெகா

ளலா .

வ டலா . அ வஉ(ரலி)

றினா :

ேதாழ களாகிய) எ ம க

அைனவ

(ெந

ள ெபா

ைல. 60 கிேற

)

ெகா

: ள ப

என அல(ரலி) ெதள

எ ப

தி

ளா க

.

) அன

தா

ேத

.அ

னா

ெப

, 'இைற

ேக டா '' எ

(ரலி) அவ கள

க !'' எ

த (ஸ

(ரலி), 'இைற

அவசியமா?' என ன அசி

பர

. இைதவ ட

5120

ேகா ய ப ஒ

) பர

றினா க

) அறிவ கி

மண தி நட திடேவ

ப னா

மதி வ ல கி

67, எ

னான (ர

லற

(நப

ெத யவ

) அவ க

தி

மண

கா (யாகிய நா

நா ெகா

ப னா

என

லா

5, அ

பாள ஸலமா இ

ைற)

அசி

''

ைற

மதி க ப டதா? அ

த (ஸ

ஸாப

நா

களாவ

மண தி கான அ

இைற பாக

நா வடவ

இ த ஹதஸி

றினா க

(தவைண

ைற த ப ச )

அதிகமா கி

) அவ க

ெப

வ , 'எ

அவ கள

வ யா ஒ த

றினா க

ெகா

.

ெக ட

தன ! எ

(ரலி), 'அ த ெப

ைன மண

த அவ கேள! (மண

ன ெவ க

றினா . அன

) அவ கள ட

மண

Visit: www.tamilislam.webs.com

ள)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 உ

ைனவ ட சிற தவ ; அ த

எனேவ, த

ைன மண

பாக

தியாய

5, அ

ஸ ஒ

67, எ

மண நப (ஸ நப (ஸ

த அவ கேள!'' எ

) அவ கள ட

பதிலள

அவ ேபா

டஇ

அ ேபா ெச அவ ெகா (அ

ைல; இ

நப (ஸ

தி

டா

அதி

ன ெச

'அவைர அைழ தா க

டா

ய ேபாகிறா வ

'அ

எ ல

, ேவ அவள

உ ம

னட

,

, '(இவ ஒ

மி

ைல''

ப னாலான ஒ

, 'அ

லா

ட கிைட கவ

ைடய ேவ

, 'உ

தி ெகா

ேகா னா . ைவ

) அவ க

. அவ , எ

,இ

பாதி அவ

தா

மா

.

ப வ

. இதி

) அவ க

தி

.

மண

நப (ஸ

, 'ந ெச

றினா க

ைல. (அதனா

தி ெகா

ேகேய) அம

) அவ க

ெகா

ேக டா க

பாலான ேமாதிர

வ ? அைத ந உ உ

ைன மண

வ , 'இவைள என

?' எ

)வ

ைடய இ த ேவ

ேம

!'' எ

பா

(ேத

கிைட கவ எ

னஉ

ேத

றினா . அத

தா . நப (ஸ

ேமாதிர ைதயாவ

ள) ஆைச ப டா .

றினா க

தா

) அவ கள ட

இைற

க) உ மிட

ெகா

ேகா னா '' எ

5121

அ ேபா ெகா

நப யவ கைள (மண

மா

ஸஅ (ரலி) அறிவ

இ ெப

ெப

ெகா

ைல. ஆனா )எ

(ம ய

பாதிைய

ைய ைவ ம இ

?)'' எ

தா . அவ ெச

. (உ

றினா க வைத

, இேதா

றா . - அவ ட

வதாக

ெகா )ஏ

(அதி கா

மதாைணயாக! ஏ

கா

ன ; அைத

ைடய ேவ .பற

ைய

அவ ெந

ட நப (ஸ

'அவ அைழ க ப டா ' (அவ வ த

Visit: www.tamilislam.webs.com

றினா .)

ேநர

) அவ க ) அவ ட ,

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ட

'உ அத எ

ஆன

றினா . அ ேபா

5, அ

நப (ஸ

தியாய

லா ஸ ைன

இற தா . க தா (ரலி)

ஹஃ ஸாைவ மண

சில நா

றி

மண

எனேவ, நா

ெபா அ

டதா

மக

அ தியாய

றினா க

ண க

காக

. 61

ைன

)

ஹுதாஃபா

) ஹஃ ஸா வ தைவயானேபா ண னா க

) அவ கள

(அவைர

.)

ேதாழ கள

(ரலி) அவ கள ட

ெச

றிேன

. அத

வ ஷய தி

கிேற

தி

ேத

.பற

ெகா

ளேவ

டா

(மக

அஃ பா

இ த) எ ைவ

ெச

'' எ

ண எ

வராவா . ேம

, அவ

றினா .

ெகா எ

(ேயாசி தி

மா

கைள எ

ேட

.

ன அ தியாய

றினா

த (ஸ

உம இ

ைவ க எ

மதனாவ எனேவ, நா

, 'உ

5122

மண

(ரலி) இைற

ேக டா க

ன அ தியாய

சில அ தியாய

க தா (ரலி) (த

ம(ரலி) இற வ

நப யவ க )இ

'' எ

ெகா

உம (ரலி)

ேவெறா

?' எ ஆன

) அவ க

67, எ

த ைத) உம இ

நா

ள ள

மண

(எ

-

னஉ

(மன பாடமாக) உ

அவைள உம பாக

அவ நப யவ கள ட , '(

)'' எ உ எ

நா

மா

மா

(ரலி), '(த

ேயாசி க ேவ

றினா க (ரலி) எ

ேற என

, (எ

மக க

) மகைள

;

. ைன ச தி

ேதா

ஸி த (ரலி) அவ கைள ச தி ேத

றிய

'' எ

'இ ேபா றினா க

. (அவ கள ட ) 'ந

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வ

ப னா

,எ

றிேன

பதிைல

றவ

நா

மிக

பற

, இைற

பற

நா

(ஒ க

ெகா

)வ ேப

5, அ

(அ '

ெவள ப ,உ

தி

ெச

னட

நா

தி

ேத

. எனேவ, .

ஹஃ ஸா றாததா

றினா க

றியேபா

(ரலி) மேத

ைவ ேத

பதிேல

) அவ க

. நா

,

, 'ஆ '' எ பதி

ஹஃ ஸா அவ கைள (தா

தேத ஆ

தவ

பவ

த (ஸ

) அவ க

. இைற

த (ஸ

ைல. (எனேவதா

தியாக அவ கைள நா

,உ

'ஹஃ ஸாைவ (தி

67, எ

) அவ கள க மண

(மைனவ யாக) ஏ

5123

ஹபபா(ரலி) இைற தா

தா த (ஸ

மண க ேபாவதாக ெச

) அவ கள ட , 'அ தியறி ேதா . (இ

ஸலமாவ

மக

ைமயா?)'' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

''

எ த

ெபா

ேக டா க

மண

'' எ

அறி தி

ைல). இைற

. சில நா

ெப

, 'ந

த (ஸ

அப ஸலமா(ரலி) அறிவ

ைன) உ ரா'ைவ

ேத

(ரலி), 'ந

ைவ கிேற அவ க

.

தியாய

ைஸன ப

நா

மண . என

(ரலி) அவ கைள வ ட அ

ைன ச தி

தா

மா

ஹஃ ஸாைவ

னேபா

) ப றி ேபசியைத நா

யாம

பாக

(ரலி) எ

)அ

றவ

தி தா க

ஹஃ ஸாைவ

மனவ

இ த இரகசிய ைத நா

டவனாக இ

காரண , இைற

பதிேலா ெச

ெகா ) அவ க

ெசா

. (அத

றாதத மண ப

றி எ

ேன

) அவ க

)அ

அவ கைள

(ரலி) அைமதியாக இ

ைல. எனேவ, உ

த (ஸ

த (ஸ

ெசா

ஹஃ ஸாைவ

மனவ

இைற

மக .அ

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ேக டா க இ

அத

இைற

த (ஸ

கவா (அவ மகைள நா

மண தி அ

காவ

டா

மதி க ப டவள

பாக

5, அ

தியாய

''('இ தா'வ எ

ைர பதி

) வசன தி ேறா 'ஒ

காசி வ

அதாஉ இ தி

மண வ

கள ட எ த ைகய

ெப

, அவ

மண

ைடய த ைத (அ

ஸலமா) எ

மண

ேப ைச மைற

கமாக

(தி

) உன

ெகா

கிைட பா

றினா : ந எ ைம

(ரலி), 'ஒ

மண

றினா க ந

ைல'' எ

அ பா

வ ைரவ

'' எ

லா

தி

ண ட ) 'நா

என

வதா ;அ

ரா என

)

ஸலமா

ஸலமாைவ நா

, 'உ

பா

5124

ஹ ம (ர

கிேற வதா

கள

ல ெப

. 63

வ ள கமள ஒ

(சாைடயாக )

ேக

தா

) ெப

'(இ தா'வ லி எ

67, எ

) அறிவ

ஜாஹி (ர

. ஏெனன

றினா க

ைணவ யா ) உ

, '(எ

?' எ

மக

(அவ

சேகாதரராவா '' எ

) அவ க

மண ேப

என ந

02:235

வ , ளவ

கிேற

கிேற

'எ

'

ேறா

. னட வா

மதி எ

யவ

பன ேபா

; நா

ற வா

ைன

ைதகைள

. அப ரபா

(ர

ப ைத) ஒ

ெசா

டா

மகி

சியான ெச

)

றினா க

வ மைற

. (உதாரணமாக) 'என தி உன

(கா தி

: (இ தாவ

கமாக ெசா ஒ கிற

இ ல ேவ

ேதைவ உ )' எ

ெப

ேறா, 'அ

ணட

; ெவள பைடயாக 'எ லா

ேறா அ வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ல ளா

'ஒ ந


67.jpUkzk;

ghfk;-5 கைட ேதறிவ நா

வா

ெசவ ேய ேற

அவ

அள

ெத யாம ெப

'எ

ேறா

'' எ

டா

(யா

) வா (மண

தப ) இ

''(தி

ெசா

02:235 வ

கிற வைர) எ

க ப

பாக

தியாய

5, அ

னட

இைற ேள

அ ேபா

நனவா பாக

ல தி

ள) ஹ தா ய வைத

5, அ

'' எ

தியாய

ள 'அ ஃக

றி

றி

ஸி

ைவ ேத ஒ

(வா ஏ ப

த படா

' (இரகசிய ) எ

பஸ (ர

றினா க

)

.

கிதா அஜலஹு (

றி த தவைண

என இ

(ரலி)

அ பா

றினா

5125 ) அவ க

வானவ உ

) 'இ கன வா

பற மண

அவ

கால தி

வைத

திைய

தா

க அ

ெசா

67, எ

ைற உ

, 'இர

ைன ப

ண ெயா

ைன நா றி

கால) மைனவ '' எ

(வ

ண ைய வ ல கி

மன தி

. 'இ தா'

ம திய

' என ஹஸ

ெசா

.

அவ , 'இவ உ

அ த ப

டா ெகா

, 'ந

எ த வா

ைடய கா பாள

ெபா

த (ஸ

.ஒ

. அவ

வசன தி

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ எ

'இ தா' ள

க) வா

ல தி

என அறிவ

(பதிலாக) அவ

வா

ேற) அவ

ெகா

மண தா

'வ பசார ' எ

(இேத வசன தி

ெசா

. (இைத ேபா

மன த

ெகா

வா . அத

பா

லா

லி ெகா

ேத

. அதி

தர ப லி ேட

கனவ

ெச

கிறா .

றினா . உடேன நா த

நதா

வ ததாய

. அ ேபா

நா

, இதைன அ

. 65

5126

Visit: www.tamilislam.webs.com

(எ

லா

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஸ

ெப

ைன

மண ெப

ஸஅ (ரலி) அறிவ த (ஸ

பள பாக வழ

ெகா

ள-) வ

டா க

.பற

வ ஷய தி

ட அ ெப

நப

ேதாழ கள

ேதைவய நப (ஸ

றா க

த (ஸ

றி எ

ெதா

கவ

) அவ க

றா

என

. அவ , 'அ

) அவ க

அ த

தா

வரவ ெகா

தி

ைவ வ

ைல எ

பைத

டா . அ ேபா

த) உ மிட

லா

.

எ த

ெச

தா

அைத

த அவ கேள! த

ராக

ப தா ட

டா க

இவைர மண

த அவ கேள!'' எ , 'உ

ைன

த (ஸ

தி ேநராக பா

, 'இைற

ேக டா க

இவ

!'' எ

ெபா

றினா . ஏேத

மதாைணயாக! (எ

பதி

றினா .

ெச

ஏதாவ

கிைட

மா எ

னட

)

பா !''

. பா வ

பற

தி

மதாைணயாக! (ஏ

பாலான ஒ

அவ (ம

தைலைய

த அவ கேள!

, 'இைற

றினா . இைற

(அவ ட ), '(ம

) அவ க

அவ ேபா

ேமாதிராமாவ

) ெச

மதாைணயாக! (ஏ ஒ

'' எ

வ எ

ைலெய

ைல, இைற

லா

) அவ க

நப (ஸ

இைற

கிறதா?' எ

'இ

ேள

கிட (-ம

மண , (அ த இட திேலேய) அம

) அவ கள ட

ைண ேநா கி பா ைவைய உய

ெகா

தா

மண இைற

தி

கிைட கவ

ேமாதிராமாவ

( ைட

ப வ

, 'இ

கிைட கவ ( ைட ப வ ைல)'' எ

ைல. இைற ைல)'' எ

மா என ) பா !'' எ , 'இைற றா க

றா க

) அவ க

, 'இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

.

த அவ கேள! அ

றா . நப (ஸ

மா என ) பா !'' எ

த அவ கேள!

றா . நப (ஸ

லா

பாலான

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவ (ம

) ெச

கிைட கவ

ைல. இைற

கிைட கவ

ைல; ஆனா

பாள ஸ

-அறிவ

எனேவதா அத

ைவ

ெகா

அதி

கா

மா

கா

உ தரவ

டா க

.

வாேற அவ அைழ

'(

ஆன

)இ

அ தியாய (ஓ

ேவ

நப (ஸ மண

ேநர

வைத

ன (அ தியாய

நப (ஸ

ைய

. அவ ெந

)வ

த (ஸ நப (ஸ ?' எ

, 'உ

ெகா

றா .

டஇ ) ேவ

ைய

தி ெகா உ

ன ெச

தி

) அவ க ) அவ க

ைல;

வரா?' எ

பற

. ந ெச

அ தியாய லலா !'' எ

?)''

தா .

அவைர அைழ ட

ஆன

. அத

அவ ,

ன அ தியாய , இ

அவ ைற அவ எ

, அவள

அதி

ய ேபாகிறா

, 'உ

ேக டா க

டா

ண எ

ேக டா க

ன றினா . . 'ஆ

தா . ள

ேட

'' எ

றினா .

டா

ன அ தியாய , இ

ளன'' எ

அவ பதிலள

ெகா

ேகேய) அம

(அ

வதாக

ைய ந உ தி

, 'அவ ைற ந மன பாடமாக ஓ

)'' எ ) அவ க

வர ப டேபா

)

ேம

ெகா

மன பாடமாக) உ

மதாைணயாக! (ஒ

ைடய (இ த ஒ

ட இைற

ன அ தியாய , இ

) அவ க

வ ? அ த ேவ

ெச

ைடய ேவ

, 'உ

. அைத அவ

ைடய ேவ

ேக டா க ப

) அவ க

பாலான ேமாதிர

பாதிைய அவ

ன ெச

. (உ

அவ தி வ

லா

, 'அ

றினா : அவ ட

த (ஸ

ப வ

, இேதா இ த எ

(ரலி)

ேவ

இைற

தி

த அவ கேள! இ

காக அவைள உம றினா க

Visit: www.tamilislam.webs.com

. 66


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

அறியாைம த

ேபசி 'ம

நா

வைக

வ த

பர

உட

ெகா

ளாம

ேக

ெபா

வைக

' (வ வாக

டா

தா

நைடெப றன:

வ ட

த ற

தி ளாஉ' (வ வைக

ேப ெப

:ஒ

அவ

வ மகைளேயா ெப

வா .

தி

ெப

உட

ெகா

றிவ

அவ

ெத யவ தா வா .

ைமயைட த

உட

ப ல

ேபா மி க

தி

உட

மண ) எ

உட

ெகா

ெத கிறவைர கணவ அவ அவ

ைடய கணவ

ழ ைத ப ற க ேவ

வ தன . இ த ற

பா . அவ

றி க

,வ

ல சிற ெச

வத காக) அவ

, அவ

கணவ வ ல

தி

மண தி

ெம

'நிகாஹு

ெபய .

மண :

ைறவான ஒ ட

ெகா

டமா டா . அ த ப ர

ெகா ப

!' எ

அ த

டாெளன

உட

மண

ெகா

ட அ த மன த ேபா

றதா

ைணேயா அ

மாதவ டாய

ப (அவ ேக

அவைளவ

ெகா த

மண ைத ேபா

மண :

த ெகா

றா ப

மண

ெப

ெகாைட) ெகா

தி

(அ ப) ஆ வ தினாேலேய இ ப இ

தி

ள தி ளஒ

மைனவ ய ட , 'ந உ

அவைள ஒ அவ

கால தி

ம கள ைடேய வழ கி

ம ெறா

5127

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

வைக:

இர

67, எ

) அவ கள

நப (ஸ

ெகா

வ ன ஓ ட தி வா க

. அவ

ஒ த

அவ க ப ரசவமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அைனவ சில நா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 கழி

ேபா

எவ

, அவ க க

அவ கள ட பற

'ந

ெச

கா

வைக

நிைறய ம க த

னட

ட தி

)ஒ

யாைர ெகா கைள ந

ெச

. இ த ெப

வா க

நி ண க எ

. தா

ச திய(மா தி

மண

க) க

ஆவ . அவ க

கள

) என

றி ப

ழ ைத

வா யா

.அ

மக

,

வாேற

.

யா

அைன ைத

உட

கள

அவ

ைளைய திய ஒ

.அ த

ெகா

வா க

வாசலி

.

பல

ப யவ க

ழ ைத ப ற தா

காக ஒ க

டறி

ட ப

வா க

. (அவ

ேச

) அவ க

தக

மண ைத டா க

க ப ழ ைதய

.

வைக ) தி

.அ

ழ ைதைய அ த

த ைதய ட

வ த

ேக

,

நி ண கைள அைழ

அ த

ழ ைத அ த

லி அைழ க ப

ஹ ம (ஸ ள(

த க

ட அைனவ

வா க

ட .

தன . அவ கைள வ தி

த ைத - ப

ெபய ெசா ம

ெப

கமா டா

ைவ தி

ெகா

'எ

வழ கி

(த ைதெயன ) க

இைண

) அவனா

ம கள

கைள ைவ

மக

'அவ

வ ைலமா

உட

. அவ கள

. அ ேபா

வைர ேநா கி) 'இவ

அதைன ம

அவ

அவ

. (இ ேபா ஒ

வா

வா க

ெபயைரi அவ

. அவரா

ெசா

மண :

அைடயாள

அைடயாள

வர

ேக ெத

(அவ கள

இைண

இ த ெப வா க

த மிட

அவள ட

பயஒ

(ஓ ட தி

றிவ

ேற வ

ழ ைத அ த நப

அவ

. அைனவ

'' எ

னாேர!'' எ

நா

அைனவைர

யா

ப ைவ க ப டேபா தவ ர அறியாைம

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கால


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

தா

''அ த அநாைத

கேள தி

ெப

மண

அவ

அவ

அவ

(

ெசா தி

ேவ

மண

ெச

வ தி

யா

5, அ

ளவ

த ைத) உம இ

ஸ ைன

கல

)எ

ைர

டதா

த (ஸ

மாய மா

04:127 வ

ைண

)

றி கிற

.

கலா . எனேவ, அவ பாம

அவைள ெகா

ைடய

தாேம

காம

பா . 68

தா ம

(மக

மக

)

ைன

ஹுதாஃபா

) ஹஃ ஸா வ தைவயானேபா

) அவ கள

தா க

. ேம

ண லானா க ேதாழ கள ,அ

(அவைர

.) ஒ

,ப

னா மதனாவ

ேபா

இற தா க

.

றினா :

இ , 'ந

ெப

அவைள மண ெகா

ைவ க எ

க தா (ரலி)

எனேவ, நா றி

டவ

, அவ கைள

5129

மண

(ரலி) இைற

உம இ

யா

காம

(தி

கலா . அவேர (ம றவ கைளவ ட)

காள யாவைத வ

க தா (ரலி) (த

ம(ரலி) இற வ

ெகா

ெகா

அநாைத

தவராக

உம (ரலி) அறிவ

(எ

-

'' எ

காள யாக இ க)

ட கிைவ

67, எ

கிற க

கா ப

ப ேவ

தியாய

லா

ேவெறா

க ப டைத ந

ளவ

பா

கா பாளராக இ

ெகா

ெகா

மன த

த மிடேம அவைள பாக

நி ணய

ெச

இைறவசன , ஒ

5128

அஃ பா க

(ரலி) அவ கைள

ப னா

ச தி

ஹஃ ஸாைவ

(எ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

மக

ஹஃ ஸா

மண


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ைவ கிேற மண

'' எ

ெசா

ெகா

ைவ

சில நா தி

கிேற

ெபா

மண

ெச

றினா க

.

தி

எனேவ, நா

அ , (எ

ப னா

றிேன

பாக

5, அ

மஅகி

வல

ெச

67, எ

(ரலி) எ

டா

ணய ப

நா டா . அவ ேக

மண

ைன ச தி ேதா

ச தி ேத

கிற

, 'இ ேபா '' எ

. (அவ கள ட ) 'ந

தி

; (ேயாசி

மண

ைவ கிேற

''

திேன

(ம

) அவைள ெப ேபா

அவ இ

ைன

மண

றி ேத அ

ெகா

ைடய 'இ தா'

ேக

ம வ

தா . எ

ள க தி

சேகாத

க .இ

அவ டேம தி

(எ

, அவ

சேகாத ைய)

க ெச ெச

'' எ

ைடய

தேபா

அவ ட , 'நா

ைல! அ

:எ

. அவைள அவ வ வாக

கைள இ

வ வாகர

பமா டா

ள ப ட

ேத

தவைண

நா

ச திேல உ

, அவைள ந

கள ட

தி

கால

வ தா . அ ேபா

. ஆனா உ

தா

) வசன

ெகா

இன ஒ

தா

மா

ேற என

மகைள நா

5130

02:232 வ வ ெப

மன தராக

.பற

) ஹஃ ஸாைவ

(ரலி), '(த

ேயாசி க ேவ .

(ரலி) அவ கைள

அவைள ம உ

ஸமா

நா

. 69

சேகாத

உ றினா க

யஸா (ரலி) அறிவ

அ த (தி ஒ

)'' எ

ள ேவ

மக

தியாய

. அத

வ ஷய தி

ேத

ெகா

வ எ

ேன

இ த) எ

, இ ேபா

லா

மதாைணயாக!

ெசா

ேன

. அவ ந

ெச

வாழ வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப னா

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ ேபா

தா

02:232 வ நா

(அ

லா

, '...அவ கைள ந

5, அ

ள னா

ேக எ

தியாய

67, எ தா

கள

வ ஷய தி

ேகா

.ந

பள

ெப

கிறா

ைண

(தி . அவ

ப னா

நா ெப

ெகா

தியாய

இ க

நப (ஸ

வழ

இ த (தி

த அவ கேள!'' எ

மா

மன த

பா

. இ நிைலய

ஆ றிவ

. 70

67, எ

,அ

அவ க லா

வா

(இ

கா ப லற

, அவ

ெகா

நட தமா டா . அ

பமா டா . (இ

வா

லா

தைட வ தி தா

இத

) த மிட

கி

அம

ெகா

பா ைவைய

தா

தி

ெகா ெகா

ேதா . அ ேபா மா ட நப (ஸ

த . 73

ேகா னா . ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

) தா

அவைள

தா

த ைம மண

ெகா

5132 அ

)

ெசா தி

(தாேம மண

அவைள மண

வா . ஆனா

கள ட

) இைறவசன , ஓ அநாைத

, அவைள

ைறயாக இ

வைத

வ ஷய தி

04:127 வ

அவ

) அவ க த

'' எ

) அவ கள ட , 'இ ேபா

ைவ ேத

: அவ கள

ஸஅ (ரலி) அறிவ

மண அவ கள ட

அவைளவ

, இைற

பமா டா . ப ற

அவ தைலய

5, அ

கிேற

வா

வைத வ

ட கி ைவ பாக

வ , அவ

ெகா

ெசா தி

..'' எ

காள யாக இ

மண

றி கிற

காத க நப (ஸ

5131

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

சேகாத ைய மண

''(நப ேய!) ெப கிறா க

. எனேவ, நா

றியப ேய) ெச

அவ

பாக

லா

) வசன ைத அ

,பற

,


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பா ைவைய உய ெகா

(மண

றினா . நப (ஸ ளதா?' எ

நப (ஸ

அவ , '(இ

ைல!

, 'இ

பாக

5, அ ஆ

என

பாக

மண த) உ ஏ

, (நா ெகா

ஏேத

(உம ) அவ க க

னட

பதிலள

ைலயா?' எ கிழி

கிேற

'' எ

மனன ) உ

.

தி

அவ

பாதிைய

றினா . நப (ஸ டா?' எ

, '(அ ப யானா

காக இவைள உம

தா .

ேக டா க

கீ ழாைடயாக உ

டாக

வ ,

!'' எ

) ஏேத

(ெபா

ைல'' எ

டஇ

ைல. ஆய

ைவ

ேபா ைவைய இர

அ தியாய

தியாய

67, எ

ேக டா க

) ந ெச மண

) .

லலா ! ைவ ேத

''

ைடயவளா

வயதானேபா

5, அ

தியாய

5133

தா

வய

அவ க

ெச னட

) அவ க

ேதாழ கள

. 74

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

டஇ

ஆன

ைண நப (ஸ

ஆன ேமாதிர

றினா . நப (ஸ

றா க

ராக

. அவ , 'எ

மதி பாதிைய நா

அவ , 'ஆ '' எ

ெப

நப யவ கள

ைண என

, '(ம

ைடய இ த

அவ க

ெப

ப னா

) ேமாதிர )எ

ெகா

) அவ க , 'இ

,அ த

ைல. அ ேபா

ேக டா க

) அவ க

ெகா

. ஆனா

பவ

த அவ கேள! இ த

'இைற உ

தினா க

ள) வ

67, எ

தேபா

எ க

ைன நப (ஸ

) அவ க

தா ப திய உறைவ

(மைனவ யாக) வா

ேத

ெதாட

. 76

5134

Visit: www.tamilislam.webs.com

மண தா க கினா க

.

. நா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

தா

வய

ைடயவளா

வயதானேபா

என

அறிவ

பாள கள

ஆய ஷா(ரலி) நப (ஸ ெச

தி எ

பாக

5, அ

ஸ இைற

த (ஸ

வ நப (ஸ

நப (ஸ ேத

ெகா

க!'' எ

ேட

ைவ

ெகா

கஉ

உ வா(ர

மண தா க

டா க

றினா க

) வா

தா க

.

. :

என

றினா . அத எ

றினா க

அவ க

,'

ெப க

இவ

'' எ

உ னட

ந இைத ய

தா

ஆன

) அவ க

ஏேத

அவசியமி

ளதா?' எ

ேவெறா ெகா

) 'ஒ எ

தா . அ ேபா

ைலயானா

, ேவ

. அவ , றினா . அத ய

ெச

கிைட கவ

, இவைள

, 'இவ

ைல'' எ

டா

லாம

த) ஏேத ைல'' எ

ேமாதிர ைதயாவ

கிைட கவ

(மனனமாக) உ

றி

) அவ க

மி வ

நி

ேக டா க

ப னாலான ஒ

, 'இ

ம அவ உ

ட ேநர

. எனேவ, (இவ

. 'அவ (ேத வ . அ ேபா

ைன

, 'எ

,ந

றினா . நப (ஸ

ஏேத

, 'அவ

நப (ஸ

மண வ றிவ

தவ ர எ

ள ேவ

றா க

தா

'' எ

னட

ைய

) அவ க

உ கா

) அவ க ெகா

5135

) அவ கள ட , 'த

ைடய ேவ

'எ

67, எ

கிவ

மண ராக

ைன நப (ஸ

தா ப திய உற

வரான ஹிஷா ) அவ க

) அவ கள ட

பள பாக வழ

,எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

அ என

தேபா

,எ

.

தியாய

ைல. ப ற

ளதா?' எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேத

நப (ஸ

)

ேக டா க

.

க''


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அத கவ , 'ஆ ெபயைர ஆ

ன அ தியாய , இ டா . அத

அ தியாய

றினா க

5, அ

பாக

றி ப

தியாய

) அவ க

ெபறாம

மண

ைறய றினா க

ெகா

(அவ பாக

67, எ

, 'க

)அ

அத

ேக டா க

தியாய

பாக

, 'அவ

டா . க

த ேத

)உ

'' எ

மண

ைடய (ெவள பைடயான) உ தர ன

. நப (ஸ

ெப

ெகா

த அவ கேள! எ ப ) அவ க

றினா க

க , 'அவ

ணட கேவ

னய

(ஏேத டா '' எ

ெமளன

மதி(ைய

. 79

தா ன

ெப

ைடய ெமளனேம ச மத ' எ

ெவ க ப இைற

வாேள?' எ த (ஸ

ேக ேட ) அவ க

. தியாய

ெத

சாதி பேத

5137

த அவ கேள! க

, 'இைற

5, அ

67, எ

ைண, அவ

க ேவ

மதி ெபறாம

ைடய ச மத ) எ

றினா க

மண

(மனனமா

தா

ன கழி த ெப

, 'இைற

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

, 'உ

5136

ெகா

.ம க

)'' எ

5, அ

கள

) அவ க

. 78

நப (ஸ ஒ

ன அ தியாய '' என சில அ தியாய

காக இவைள உம

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

67, எ

5138

Visit: www.tamilislam.webs.com

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 க

ஸா ப

ன கழி த ெப

என

இதி

ேபா( ெச

தி

கிதா வ

தா க

.

5, அ

காசி

பமி

சா யா(ரலி) ைன எ

கவ

ப ைத

தியாய

ெசா

, ' தா

ைவ தா '' எ

5, அ

உ வா இ (எ

(என வ ள

67, எ

றினா

த ைத (ஒ

ைல. எனேவ, நா . அ தி

)ேன

) மண

இைற

ைவ தா க

த (ஸ

மண ைத நப (ஸ

) அவ கள ட

) அவ க

யஸ (ர

)

5139

ஹ ம (ர மா

அவ க

நா

மண

பாக

பாக

ணான எ

) அறிவ

யஸ (ர எ

றைழ க ப

ஆர ப

தியாய

ேம க

67, எ

ஸ¤ைப (ர

தா

) அவ க ஒ

,

வ த

ஜ மிஉ இ த

ட ஹதைஸப ேபா

,) 'அநாைத( ெப

சினா

நா

காக மண

வைர மண

ேற அறிவ

தன .

5140 ) அறிவ

தா

சிறிய தாயா ) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட , 'எ

வ ஒ

)கள

வ ஷய தி

பமான ெப

ெகா

.' எ

கைள இர ெதாட

நதிெச ர (தி

ைம

தாயா அவ கேள!

த இயலா டாக,

என ந

றாக, நா ஆ

Visit: www.tamilislam.webs.com

04:3 வ

)

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இைறவசன ைத ப றி எ

சேகாத

கா பாள ெச

மாவ

ெபா

வ தி

யம அவ க

மா த

வ ஷய தி

வழ

இ த வசன தி

ஓ அநாைத ெப க

அவ க

மண

ெச

ளாம

கள ட

றிய

பத

அழ

மி

ெச

ம க இ ம

நதி

ெகா

வ தன . அேத சமய தா

பாதேபா

ேபா

தி

அவைளவ (மண

வ ஷய தி நட

ெகா

ெகா அவ டா

ளாம

. அத

லா

அவ க

ெப

ப ) ெகா

தா

தா க

:

டா

'

கைள

பற

கி

,

ைர

மண க ம க

'(நப ேய!) ெப

ேகா

வா . ஆனா

'நிைறவான ம

லாத) ம ற ெப

ள னா

) பதிலள

ைடய அழ

, அவ கைள ந

) வசன ைத அ

லா

மா

) அநாைத

யவ

உ தரவ ட ப ட

ைறைய ஏ ப

ைற தவளா

அவள ட

தி

ெகா

ணட

உற

அவைள வ வ

இவைள

. அவேரா, இவ

ேக டன . அ ேபா

04:127 வ

ெகா

வா

(ப றி ப

ைற திட நிைன பா . அ ேபா

அவ க

நதியாக நட

அவ கள ட

அவ

அவ க

தைடவ தி க ப டன . (அநாைதய

ெகா

(தி

. அத

) மகேன! இ த (வசன

ைர

அவ க

மண

ேக ேட

ஆைச( ப

அவ த

(அ

நப (ஸ

)

கள

றன '' எ

ெதாட

. தாவ

:

தா ள

அவைள மண 'ம

ெகா

' (வ வாக

அவ

ெச

ேவ

ெப

)வ

வ ைத ேபா

அழ

கைள மண

ெகா

டன .

அவைள அவ க

ைடய உ ைமைய நிைறவாக வழ

ஒழிய அவைள மண

ெகாைட)

ெகா

ைல. 81

Visit: www.tamilislam.webs.com

கி,

உ ைம


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

ஸ ஒ

தியாய

ெப

ேவ

மண நப (ஸ னா . அத

ேதைவய என

த) எ

னஉ

!'' எ

'உ

பாக அ ஒ ெச (இ

5, அ

ேட

'' எ

தியாய

லா

நப (ஸ

லாமிய)

அவைள ) ெப

. அவ , 'எ

ெப

ஏேத

)உ

மி

உ மிட )உ

(மனனமா

ள க

றினா க

த அவ கேள! இவைள

) அவ க

னட

'' எ

மி

)உ

(மனனமா

தா .

ளதா?' எ

ேக டா க

றினா . நப (ஸ

ராக )

(ம

பதிலள

ளதா?' எ

(ம

ைல'' எ

இவ

ைல!'' எ

காக இவைள உம

, 'உ மிட

) அவ க

. அவ ,

,

மண

. 82

5142 ெகா

) அவ க

தா ேபா

ம றவ தைலய

தைடவ தி தா க

ேபசி ெகா

ேபசலாகா

மா

(மண ) ெப

வ , 'இைற

. அவ , 'எ

னட

அ தியாய

ெச

என

ெகா

பாலான ேமாதிர ைதேய

ஆன

67, எ

றினா . நப (ஸ

ேக டா க

ைன மண

'இ ேபா

'எ

, 'இ

,த

. அ ேபா

உம (ரலி) அறிவ

வ வ யாபார வத

(மனனமா

ள வ

) அவ க

?' எ

, 'ச ,

. அவ , 'இ

ெகா

றினா க

தா

றினா க

) அவ க

) அவ க

ேக டா க 'இ

நப (ஸ ைவ

றினா . நப (ஸ நப (ஸ

5141

) அவ கள ட

ைல' என

மண

ெச ெகா

67, எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

. தம

ேபா ெப

. ேம

,ஒ

இைடய

ேக டவ அைத

வ யாபார

வ த

சேகாதர

கி ைகவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

(தம காக வi அ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இவ

அவ அ

றினா க பாக

5, அ

மதியள

தியாய

67, எ

த (ஸ

(ப ற ம

) ெக ட எ

தா

ேப

ைறகைள) பைக பாக (ஒ

5, அ

ண த

ளாத க

தியாய

ெகா

. (அ

பாக அ

தி

த ைத) உம இ

மண

கைள எ ச

யானதா

.ஒ

கிேற

. ஏெனன

. (ம றவ கள

ேக காத க

.ஒ

, ெக ட

வேராெடா

அ யா கேள!) சேகாதர களா

வ க

லாமிய) வா ; அ

ெப ல

ேபசி

ெகா

.

அவ ைகவ

ேபா வ

வா . (அ

வைர

.)

67, எ

ம(ரலி) இற வ

ெபா

தா .

5145

உம (ரலி) அறிவ

(எ

உம (ரலி)

ெகா

க ேவ

தியாய

லா

ேவெறா

)எ

5144

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5, அ

க ேவ

:

றி த உ

லா

சேகாதர (இ

ம றவ (அவைள) மண இைதஅ

தா க

வ ஆராயாத க

67, எ

ைண) த

இவ ெபா

அறிவ

கள ேலேய மிக

ெகா

ெப

தி

5143

) அவ க

இைற ண

வைர (இவ ெபா

.

தா

க தா (ரலி) (த வ

டதா

மக

ைவ க எ

மக

ைன

ஹுதாஃபா

) ஹஃ ஸா வ தைவயானேபா ண னா க

.

றினா :

Visit: www.tamilislam.webs.com

(அவைர


67.jpUkzk;

ghfk;-5 நா

ப க (ரலி) அவ கைள ச தி

ஹஃ ஸாைவ

(அவ க

பதிேல

இைற

த (ஸ

அவ க பற

நா

(ஒ

இைற

றவ

றி

அறி தி

த (ஸ

) ெசா

பவ

உம (ரலி) அறிவ

தியாய

த (ஸ

ைல (எனேவதா

ேக டா க க

,உ

(எ பதி

(மைனவ யாக) ஏ

றிேன ேத

.

.பற த (ஸ

. (இைற

னட

)

ஹஃ ஸா

றாதத

மண ப

க மண

மக

.

) அவ கள

ஹஃ ஸாைவ (தி

67, எ

காரண ,

) ப றி ேபசியைத

இ த இரகசிய ைத நா பதிேல

ெச

ெகாண

யாம தி

றவ )வ ேப

ைல). தா

,

'' எ

ெசறி

அவ க

, 'நி சயமாக

5146

தா

) கிழ கிலி

5, அ

கா தி

ைவ ேத , 'ந

,எ

'' எ

. 83

5, அ

பாக

நா

ெப

ெச

ைன ச தி

னேபா

ப னா

ஹஃ ஸா அவ கைள (தா

) அவ க

பாக

(மதனாவ

மண

. இைற

தியாக அவ கைள நா றினா க

தி

(ரலி) எ

தேத ஆ

ைவ கிேற

ஹஃ ஸாைவ

) அவ க

தவ

இைற

, 'ந

மண

ைல.) எனேவ, சிலநா

) அவ க

)அ

த (ஸ

ெவள ப உ

தி

ஹஃ ஸாைவ

அவ கைள நா

இர

மன த க

மி கேதா ) ெசா ெபாழி

தியாய

ேப சி

67, எ

கவ

சி உ

நிக ள

கள ைடேய ெசா ெபாழி

(எ

தினா க '' எ

. அ ேபா

றினா க

. 84

5147

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ப

யஉப

அவ கள ட ) என

வ தா க வ க

யாண . என க

அம

நட த நா

(காைல) நப (ஸ

கி

அம

தா க

சிரா கைள அ

க 'எ

(இர

இ ன அஃ ரா(ரலி) (காலி

) பா

அறிவா '' எ வ

பாக

5, அ

அன

தி

தியாய மா

) அவ க ேபா

தா க

(எ

நப (ஸ

லி ) சி

(ர

)

ெகா

லி ெகா

தைத (ேவ

ைடய

லா)

ேனாைர

அவ கள , '(இ ப

ைகய

ல ப டஎ

. அ ேபா ) அவ க

)

) அவ க

மிய (சல

கிறா . அவ நாைள நட கவ

. உடேன, நப (ஸ

67, எ

மகி

சி(ய

எைடயளைவ (ம அன

ப ேபா

த இ

சி

மி,

பைத

ெசா

லாேத!)

மானா

) ெசா

!'' எ

5148

மாலி (ரலி) அறிவ

ேக டா க

பதிலள

ந ெசா

மண தி றி

◌ஃத வா

. 85

ராக ) ெகா

(ம

தி

) சில (

ெகா

றினா

றினா க

க . (அ

ெகா

கள ைடேய ஓ இைற

இைதவ

றினா

தா க

. அத ராக)

தா

◌ஃ (ரலி) ஒ சா

(அ

ேப

) ெப

ேரைக)ைய அ ெகா

ெகா ைடய

ைண மண தா க க

மா ெப

ட நப (ஸ (ரலி), ஒ ைண மண

எைடயளைவ க தி

. (அவ

) அவ க

அவ ட

ேப

ெகா ைடய

ெகா

ேட

)

அ '' எ

.

(ரலி) அவ கள டமி

க தாதா(ர

) அறிவ

ள தகவலி

Visit: www.tamilislam.webs.com

'அ

மா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இ

◌ஃ (ரலி) ஒ

ெகா

பாக

5, அ

நா

இைற

அ ேபா ம

ெப

தியாய

பற

ெப க

மண (வ

பள பாக வழ வ எ

ெபா

அவ க

, 'ந ெச

கிவ

ளதா?' எ

, 'ஏ ளதா?' எ

ைன

;த

நப (ஸ

க ைத (ம காண ப

ராக)

கிற

.

நப யவ க த

அ அ ெப

க'' எ ைல. இ ) அவ க

ேக டா க

, '(இவ

ராக

. அவ , 'இ ராக

ெச

றினா க

. அத கவ , 'ஆ

ப ப

பதிேல

ெசா

பள பாக வழ

கிவ

'' எ

ைல.

ேட

ைல'' எ

;

றா . அ ேபா

ைவ

க) உ மிட

'' எ

ஏேத

றினா . நப (ஸ

)

ப னானலான ஒ

. அவ ேபா

லவ

ைன

'எ

மண

ெகா

ஏேத

.

பதிேல

த) இ

ஆன

ேத

பள பாக (-

ெசய

பாலான ேமாதிர ,'

மண எ

ப ப

ெகா

;த

) அவ க க

ேக டா க

ேத

ேட

த அவ கேள! இவைர என

(இவ

கிைட கவ

றினா . அத

கிவ

ைறயாக அ ெப

ேட

) அவ க

ேமாதிர ைதயாவ

'எ

றாவ

றினா . நப (ஸ

ைன

, 'எ

நப (ஸ

, 'இைற

'' எ

த ம கள ைடேய இ

றினா . அவ

ைல.

எைடயள டா க

றினா

) நி

நி

வத காக) வழ

!'' எ

) அவ க

ெகா

லவ

ெகா

ஸாஅத(ரலி)

றினா . அ ேபா

ெசா

ெகா ைடய

5149

த (ஸ

67, எ

ஸஅ

றி மண

ெசய

ேப

ைண மண

ேத வ

பற

ட கிைட கவ உ

(தி

ைல'' எ

(மனனமாக)

ன அ தியாய , இ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ன அ தியாய

ப)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

னட

(மன பாடமாக) உ )உ

(மனனமா த ேத பாக

, ந ெச

5, அ

ஸ நப (ஸ

) அவ க

5, அ

இைற

ஒ க

தியாய

என உ பா இ பாக

5, அ

இைற

அைத

, ம ெறா த

றினா க

ைமயான

யாெதன

ெகாைட)தா

,உ

வத காக ந

.

தா . 91

5152

) அவ க

ெப

ைடயா கி

ெகா

மணாள ட ) ேகார அ

''

மதி க ப டவ களாக ஆ கி ெகா (வ வாக

67, எ

த (ஸ

ெகா

. 88

5151

ஆமி (ரலி) அறிவ

தியாய

, 'உ

மண

. 87

ய நிப தைனகள

) அவ க

பாலான ேமாதிர ைதயாவ

றினா க

) அவ க

நப (ஸ

காக இவைள உம

தா

மன த ட , 'இ

67, எ

)த

5150

'' எ

த (ஸ

மைனவ யைர உ (அவ க

றா . அ ேபா

றினா க

67, எ

நிைறேவ றேவ

ெப

'' எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ

பாக

அ தியாய

லலா !'' எ

ெகா

தியாய

மண

மதிய

றினா க

''

பா திர ைத (வா வாதார ைத) )வத காக அவைள வ வாகவ ல ைல. ஏெனன

, அவ

காலி ெச ெச

தி

ெகன வ தி க ப ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

(

வ மா

(த

நி சய


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவ

ேக கிைட

என அ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5, அ

அன

தியாய

67, எ

மா

அைடயாள

தா க

ெகாைட) ெச

பாக

5, அ

அன

) அவ க ர

வ தா க

மா

க ைத'' எ

, தா

நிற

(அ

ஓ அ

சா

(ரலி) நப யவ கள ட

பதிலள

வள

மா

தா க

) வலமா-மணவ

(அ

)ம

. அ ேபா

வ னவ யேபா

, 'அ த ெப . அத

திரவ ய தி

(வ வாக

(ரலி), 'ஒ

. இைற

ேப

த (ஸ

)

அள பராக!'' எ

. தியாய

67, எ

5154

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

லி க மண

) அவ கள ட

ேக டா க த

(வாசைன

த (ஸ

டதாக அ

, 'ஓ ஆ ைடயாவ

றினா க

நப (ஸ

எைடயள

த (ஸ

) அவ க

தின ?' எ

ெகா ைடய அவ க

ெகா . நப (ஸ

தா

◌ஃ (ரலி) த

இைற

ைண மண

ெத வ

5153

க, இைற

) அவ கள ட

ெப

தா .

மாலி (ரலி) அறிவ

றி

.

ைஸன ப ந

த ைகேயா ல

தா ஜ

(ரலி) அவ கைள மண

ல வ சாலமான மணவ (த

ைனய

ைனய

நப யவ க

ெகா

ைணவ யரான) இைறந ப ெச காக ப ரா

அவ க

தா க

ைகயாள க

(சலா

தி தன . ப ற

ெகா . வழ க

(

றி) ப ரா மண ெப

Visit: www.tamilislam.webs.com

டேபா

ேபா

ைடய தி தா க ைஸன

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இ

தஇ

ல தி

) தி

ேகேய அம

ைழயாம பற

) தி

அவ க

ெத வ

பாக

றா க

தியாய

(ரலி) அறிவ

மா

திரவ ய தி

(ப ற

67, எ அ

ச .அ

'' எ

பதிலள

ச ைத வழ

க ைத (ம

) வலமா - மணவ

5, அ

தியாய

வய

ன (ஒ

(நா மா

)எ

மா ராக)

லாம ல தி

றி

நப யவ க

க ப டதா எ

நா என

,ஒ

. நப (ஸ

ெப ப ரா

'' எ

த ேபா

)எ

ேப

ைண நா

) அவ க

(வாசைன

) அவ க

◌ஃ (ரலி), 'ஒ

வானாக!'' எ

, 'பார க தி

ன?'

ெகா ைடய

மண லா

றினா க

, 'இ ச

-அ

லா

, 'ஓ ஆ ைடயாவ . 94

5156

ைடயவளாக இ வ

ட நப (ஸ

ெகா

தா க

)ம

(ஆைடய

தா

வயதி

னட

அள

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ப

ல ) ெத வ

◌ஃ (ரலி) அவ கள

பாக

ெச

. எனேவ, (இ

.

நிற அைடயாள ைத

எைடயள

(அ

வ (எ

டா க

5155

ெகா க

தா

)ம

ேக டா க

பைத

ைல. 93

5, அ

ேட

. அ ேபா

)இ

ெவள ேயறிவ

அன

ெச

ேதனா, அ

ெத யவ

ப வ தா க

ேபசி ெகா

தா ப திய உறைவ ,எ

ைன வ

ைன நப (ஸ ெதாட

) அவ க

கிய ேபா

ப ைவ தா க

)எ

மண தா க

.

தாயா (உ

.அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

சில


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ

சா

(அ

லா

ெப

பாக

5, அ

இைற

) ந ேப

தியாய

த கள

('

அ ேபா

அவ த

வ , அவ

உற

ெகா

'ந

!'' எ

67, எ

த (ஸ

இைற ஒ

தன . அவ க

டாக

றினா க

ஷஉ இ

'எ

)

றின . 95

க!

அவ எ

'' )ஒ

தாய தா ட , 'ஒ ப

ட (வா

5157

) அவ க

தா ப திய உறைவ

ளாதி

ைம

ெப

ன த ேபா

ணட

ெதாட

ைன ப

கவ

ெச

லற உ ைமைய

ப (இ

ப றி (ேபா

றா . ெப ற

வைர) தா ப திய

) வரேவ

டா '' எ

றினா . என அ பாக

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

5, அ

நா

என

வயதானேபா

5, அ

பாக அன

நப (ஸ

67, எ

ைடயவளா

அவ க

தியாய

வய ஒ

தியாய

67, எ

(ரலி) அறிவ

தா

) அவ க

ைகப

மிட தி

கினா க

'ஸஃப .அ

யா ப ஸஃப

தா . 96

5158 இ

தேபா

எ க

ைன நப (ஸ

) அவ க

தா ப திய உறைவ

(மைனவ யாக) வா

ேத

ெதாட

மண தா க கினா க

.

. நா

. 97

5159 மதனா

இைடய

ஸ¤ைய' அவ கைள மண யா அவ க

('ச

பா' நா

)

தா ப திய உறைவ

ெதாட

Visit: www.tamilislam.webs.com

கினா க

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ ேபா வ

நப யவ கள

தி

நப (ஸ

ெரா

வலமா - மணவ

) அவ க

(ப லா

உ தரவ ட, (அ

வாேற அ

பாலாைட

, ெந

ததாக அைம த

அ ேபா

லி க

நப யவ கள அவ க அ ப ெப

கள

ெகா

பாக

வ '' எ

5, அ

டா க

தியாய

) அவ க

தா ப திய உறைவ

ைப

க ப ட

ெகா

.) அதி

ேவ அ

ேப

னா

மா பழ ,

வலமா -

ைகய கள

நப (ஸ

'ஸஃப

க டைளய

)டா

ெகா

தபற

) அவ க

யா அவ க

) அவ க

அ ைம நப (ஸ

ைணவ ய

க டைள)ய டாவ

றின . நப (ஸ

ைன ()

, அவ

(-நப யவ கள

ஸஃப

) அவ கள

யா அவ க

ைனய

(சில )

காக இ

ம க

டா

)ஒ

வ ;

, அவ அ ைம

கள

வாகன தி

ைகயைம இைடய

இட

திைரய

. 98

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

ப அ

ப அம

வரா? அ

டன . அ ேபா

ெகா

, தம

(அவ க

திைர(ய

ற ப டேபா

யா(ரலி) இைறந ப

, 'ஸஃப

(

.அ த

.

ைகயாள கள

அவ

லி கைள அைழ ேத

ைல.

றைவ இட ப டன. இ

ேபசி ெகா

திைரய

இைறந ப

ெகா

ைணவ -)ய

ணா?' எ

கவ

(ரலி) அவ கள ட ) ேதா

ேபா

மணவ

ெப

காக

ேயா, இைற சிேயா இ

5160

தா ைன (ஆ ெதாட

வயதி

கியேபா

) மண தா க

)எ

தாயா (உ

.ப

ன (ஒ மா

)எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

வயதி னட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

ைன வ

ேவைளய

தா

பாக

5, அ

ஜாப

தியாய

தி

அைம

களா?' எ

?' எ

'' எ

தியாய

நா

ெப

ைண அ

சா கள

பாட

(ப

தி சி

மிய ) இ

ேம'' எ

5, அ

(பஸராவ அன நப (ஸ

றா க

தியாய

மா (ரலி) எ

த (ஸ . நா

கள ட

, 'எ

அவ க தா க

) அவ க

, 'ெம எ

, 'வ ைரவ

வா

(உ

ெம

கைள

கள ட ) ெம

. 101

. அ ேபா

வ(

மண

நப (ஸ

) அவ க

ைலயா? ஏெனன

,அ

ைவ

அவைள

, 'ஆய ஷாேவ! உ

சா க

பாடெல

றா

ட மிக

.102

67, எ ஜஅ

ள) ப

5163 தனா (ர

ஃபாஆ ப

கைள

) அவ க

பக . 100

5162

ப ைவ ேத

) அவ க

ளா கினா க

தா

. அத

பதிலள

அவ) ட

பாக

த (ஸ சி

தா

) இைற ேக டா க

ேற

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

. இைற

ைன அதி

(ரலி) அறிவ

மணமான ெபா

5, அ

5161

லா

பாக

67, எ

அ தி

(என

ப ைவ தா க

னட

(எ

கட

ெச

தாயா ) உ

) அறிவ

ள வாசலி றா க

(நா

தா க

. அ ேபா

ைல (ரலி) இ

ெகா

அவ க

த ேபா

றினா க ப

திைய

Visit: www.tamilislam.webs.com

:

கட

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெச

றா

அவ கள

ல தி

ெச

அவ க

சலா

கம

(

)

வழ க . நப (ஸ

) அவ க

தேபா

ைற நா

நா

, '(அ

ேப ப

ைஸன ப

பழ , ெந

ட ைத ஒ

ெச றிவ

மஎ (

அ ேபா

த மி

பத காக அ

கி

அவ கள ட , 'அ அ

கிலி

அைனவ

லா ப

. நப (ஸ ல

திய லி

அதைன சா ப

நிர ப ய

ட தி

ெபயைர உ வ

கைல

நப (ஸ

வைக )

) அவ கைள

ன ட , 'அைத

கீ ேழ தம(

தம காக அைழத

உ தரவ

ட பண ைய

ைவ ேட

. அ ேபா

லா

.பற

!ஒ

!'' எ ெச

ெவா

றினா க

நப (ஸ

)

நா ய

அதைன

ேபராக அைழ கலானா க க

ஒ நப (ஸ

.

தலிய)வ ைற ெமாழிய த ம கைள

'எ

ெகா

, அவ கைள

என

. அத

. எனேவ, அவ க

ச தி கிறவ கைள

ம களா

அ த ப

) அவ க

ப வ ேத

)அ தஇ

ைககைள

ைன ெசா க

தி

அவ க

ஏதாவ

றினா க

ெகா

றி ப

, நா

) அவ க

'ைஹ னட

. அ ேபா

மா

தா க

றிேன

. அைத எ

ெபயைர

மணாளராக

ேம!'' எ

ஆகியவ ைற எ தா க

)ேத

, நா

)வ

த (ஸ

றாய

. அைத நா

ைன பண

(நப யவ கள

அவ க (ப ரா

, சில

) காக அைழ

மா

ெச

ெகா

அவ கள ட

தயா

ப ைவ தா க

ேநா கி நட (

ன ட , 'இைற

கினா

!'' எ

, பாலாைட

ைவ மணவ

பா திர தி

மா

(ரலி) அவ கைள மண

ைல (ரலி) எ பள பாக வழ

வாேற) ெச

அவ கள ட

.

அவரவ (ைக . அவ க

றன . அவ கள

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெவள ேய

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெச

டவ க

டா க

தலாேன

ேபாக ஒ

சில ம

. (அவ க

.பற

, நப (ஸ

ெச

றா க

. அவ க

ேபசி ெகா நப (ஸ

திைரைய

ெகா

ேத

அ ேபா

தி

ப வ

ெதா

கவ

நப (ஸ

ேபாேன

ேபா

பா க

) அவ க

(தம

: இைறந ப

மதியள

க ப டா

(அ

ேக கா

) இராத க

ஆனா

ேபா

அன ப தா

பதி

(ரலி) க

லா

.அ

ைழ

ேவதைன அள ,அ

)

ற ப

ெச

'' எ

றிேன

லாம

)அ தஇ

. எனேவ,

ல தி

அ த அைறய ேலேய இ

ஆ வமா கிற

வா

(நப ய

(சி

. சா ப இ

வ டாத க ற ெவ க ப ) இைற

நட

என) ந

ெச

. நி சயமாக உ

த (ஸ

காக

தாயராவைத

கைல

வதி

)

கள )வ

தயா ; வா

கள ட

33:53 வ

(தி இ

ட உண த

, இதைன உ

வயதி ேத

ல தி

, அ ேபா

ேவா ச திய ைத

றினா : நா

. மாறாக, (உண

. ஆய

பண வ ைட ெச

ள ெப ற) ப

ைகயாள கேள! நப ய

நப

. நா

) நா ைணவ ய

. '(எ

(ைஸன (ரலி) அவ கள டா க

ைழயாத க

ேபசி ெகா

றி )த

தி பத காக)

நா

றி

அைழ க ப

ப ரா

னா

(அைழ ப க

றி

ப ேபா

.

வசன ைத ஓதினா க

எதி பா

(வழ க

சலா ப

) அவ க

) அவ க

ெச

லாம

) அவ க

அைறகைள ேநா கி (அவ க

ேகேய) ேபசி ெகா

(அ

ெச

வ கள

) அவ க

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

இ ெசய

ற அவ ெவ க ப ைல. 103

க க

கிறா .


67.jpUkzk;

ghfk;-5 தி

மண

பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (எ

சேகாத ) அ தலி

ேத

மாவ ட

ேபா

வத காக

ைவ தா க ெதா

தா க

. அவ க

நப (ஸ

) அவ கள ட

(தி

ஆ க

.அ

லா லா

அதி

ச ைத

எ பாக

றினா க

5, அ

ேதட

ெச

அதிலி

வா

கிேன

த (ஸ

றன .) அ ேபா

) அவ க

) அவ க

(வழிய

யாமேலேய அவ க

ப வ தேபா

(உ

ெச

யாம

டன . அ ேபா அ

தா

ள ப ட க

67, எ

(ப

ெச

ெதா

றி

)

' ெதாட பான

'தய

. எனேவ, (ஆய ஷா(ரலி) அ

லா

ந பல

மதாைணயாக! ஓ (இ க டான) ச பவ வ லி க

வத கான அ

லா

கா திர ைத

ஏ ப

தாம

. 104

தியாய

.அ

. எனேவ, அைத

(உ

ஹுைள (ரலி), 'த வ

ேபாெத

ைற இரவ

ேபா

. அ த ேநர

ைறய இ

தண ஒ

சிலைர இைற

) இைறவசன

ேந

தி

05:6 வ

அவ கள ட ) உைச வழ

அைத வ

) காணாம

ேதாழ கள

. (அவ க

ைக ேநர

நா

பயண தி த

ெதா

5164

தா

5165

Visit: www.tamilislam.webs.com

, ததி

ைல''


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

கள

'ப

மி

ரஸ

த (ஸ

வ த

லாஹி; அ

தனா' (அ

) அவ க

மைனவ

றினா க ட

லாஹு ம ஜ

லா

தி ந வழ

வ ல கிைவ பாயாக!') எ

ப ரா

5, அ

அன

நப (ஸ

) அவ க

67, எ

அத

,அ

ழ ைத

ைஷ தா

ைன வ ட ைஷ தாைன

வ ைதவ

ன அ த ஒ

மா

ைஷ தாைன

த பதிய

ேபா

ைஷ தா

5166

ேத

)எ

ைன நப (ஸ ேடய

தா

(ம காைவ

)வனா

.எ

ேற

இற ெப

ம கள

நாேன மிக

அவ கைள இைற கியேபா

. நா

தினா க

தா

நப (ஸ ப

வ தேபா ைன மா

ேத தி

. (அ

மண

ஆர பமாக அ த வசன

நா

ைனய

வ இ

ைடய

கால

தேபா

ள ெப ற

ைன) ைஸன

ெச

வய

சேகாத க

தி

ப தா

ைடயவனா

. 'ப தா' ெதாட பான வசன ) அவ க

) அவ க

வய

அறி தவனாய த (ஸ

பண வ ைட ெச

தன . எனேவ, நா ெச

) மதனாவ

ைனய (-எ

) அவ க

அவ க

ெதாட

தி

னப

தா . 105

மாலி (ரலி) அறிவ

(சி ெகா

(ரலி) அறிவ

தியாய

பண வ ைடக

! இைறவா! எ ெச

ேபா

வஜ

ைல.

அ பா

பாக

ெகா

ைஷ தா

ழ ைத

ழ ைத ப ற தா

கிைழ பதி

என இ

ன ன

ெபயரா

வ ல கிைவ பாயாக! என வ தி க ப டப

''

தா ப திய உற

நப (ஸ ஜ

தா ப திய உறைவ

ள ெப ற

. நப (ஸ) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

றி (ரலி)

-


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ைஸன ப

(ரலி) அவ கைள மண தேபா

ம கைள அைழ தா க ெவள ேயறி ெச அ

ேகேய ந

(ப ற

நப (ஸ

ெவள ேயறிவ

நட ேத

ேட

அவ க

வ தேபா

தி

தவ பவ

அவ கள

.பற

பா க

அவ க

(ேபசி

டா க

. நா

அைறய

அவ க

ெச

தா க

5, அ

தியாய

67, எ

லாம

)

தன . அவ க

33:53 வ

நிைல ப

தி

த) அ

றா க

. நா

வ தா க

தி

) தி

(வ

ெச

ப ேன

ப வ தா க

லாம

ண (ைஸனப . அ ேபா

அவ க

(த

திைரய

டா க

) இைறவசன

அைற ேகேய

அவ க

ஆய ஷா(ரலி)

அைற

என

. நா

) அவ க

.ம

அ த

. நா

வன

தன . உடேன, நப (ஸ

ப வ ேத . அ ேபா

)

ெச

ெகா ெவள ேய ெச

வன எ

)இ

மிைடேய நப யவ க

ெதாட பான (தி

அம எ

லி

ைணவ யா ) ைஸன (ரலி) அவ கள

அ த

அவ க

தி

கி

ண யவா

. (த

ெகா

வ ன (ம

அைறய அம

நிைல ப

பா க

தி காக)

.

அ ேபா

நா அவ க

(நப யவ கள

) அவ க

(வ

ப வ ேத

ெவள ேயறிய

பாக

) அவ க

(வலமா - மணவ

, அவ கள

பத காக நப (ஸ

ெவள ேய றிய

தி

சா ப

ேநராக) ஆய ஷா(ரலி) அவ கள

அவ க

அம

றன . ஆனா

ட ேநர

ெவள ேயற அவ க

.ம க

) தி (

ப வ தா க எ

) ெவள ேய

ைணவ யாரான) ைஸன (ரலி) .இ

ேவைளய

ள ெப ற

தா . 107

5167

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

'ப தா'


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அன

(ரலி) அறிவ

மண

ெகா

(வ வாக அ

மா

தா

ேப

சா கள ட

ரபஉ அ

(அ

ெச

5, அ

. அத

கி

க வ

ெப

ெப

ைண எ

, 'அவ

.அ

வள

மா

மா

க ைத'' எ

(ரலி) (ப

(ம காைவ அ

வ தி

ைய

றினா க றினா க

)

தியாய

கினா க

.எ

. அ ேபா

இர

.

என

ச ைத வழ ைய

(அ க

லா

வானாக!'' எ ஈ

படலானா க

அள

நப (ஸ க

வைர

ப ரா

தி

.(

) அவ க '' எ

'' எ

(இலாபமாக) அைட தா க . அ ேபா

மா

மைனவ ய

(ரலி) 'அ

அவ க

◌ஃ (ரலி) ஸஅ

ைவ கிேற

மா

வ யாபார தி ெந

ரபஉ(ரலி), 'நா

கிேற

) வலமா - மணவ

67, எ

) மதனா வ தேபா

மா

அவைர மண

மண ைய) மண தா க (அ

ட) அ

ைவ ேநா கி ெச

ஆ ைடயாவ பாக

அன

சா (ரலி) அவ கள ட

ெச

பாலாைட சா

ஹாஜி க

. (அைத ம

ப தி ெத

ேக டா க

◌ஃ (ரலி) அவ கள ட ) ஸஅ

வ வாகவ ல

ப றி

அறிவ

கினா க

ெசா ைத (ச பாதியாக) ப

கைட

?' எ

) அவ க

.

லி களான)

றினா க

சா கள

நப (ஸ

ெகா ைட எைட அள

) அவ கள

ெப

(ம கா

◌ஃ (ரலி) அ

அவ கள ட

ெகாைட) ெகா

ஹுைம (ர

டேபா

◌ஃ (ரலி), 'ஒ

இட

தா

.ப

தலி ன

'ஓ றினா க

5168

Visit: www.tamilislam.webs.com

. 108

, )


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அன

(ரலி) அறிவ

நப (ஸ

) அவ க

மணவ அள

தைத

கவ

தா ைஸன (ரலி) அவ கைள மண

ேபா

பாக

5, அ

அன

தியாய

(ைகப ேபா ெகா ம

தள

(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

ராக

ெச

அன த

5, அ

(வ வாக

தியாய

கியேபா

ைவ தா க பாக

5, அ

த (வலமா)

நப (ஸ

) அவ க

ஓ ஆ ைட

ய ப ட) ஸஃப வ

யா ப

தைல ெச

ெகாைடயாக ச

67, எ

, தாேம அவ கைள மண வ

தைலையேய அவ க

) ஆ கினா க

பழ , பாலாைட 'எ

ஹுைய அவ கைள

, ெந

. அ(வ கைள மண த)த காக ஆகியவ ைற

ட ைத வலமா (மணவ

தி

கல

அள

தா க

5170

தா

( திய) மைனவ ஒ

ெதாட

அள

.

யா(ரலி) அவ கள

) 'ைஹ

(ரலி) அறிவ

டேபா

5169

) அவ க

; (ஸஃப

க ப

தா க

67, எ

(வ ைத ந க ப ட ேப

பாக

ெகா

ேவெறவைர மண தேபா

தா

ைக

டா க

தயா

மைனவ ய

ைல; ைஸன (ரலி) அவ கைள மண தேபா

) மணவ

(அ

(வலமா வ

. நா

(தயாராய

தியாய

67, எ

நப (ஸ

) அவ க

தா ப திய உறைவ

தி காக ம கைள அைழ க) எ த) அ த வ

ைன அ

காக சிலைர அைழ ேத

5171

Visit: www.tamilislam.webs.com

ப .

.109


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஸாப

னான(ர

) அறிவ

ைன) ைஸன ப

(அ

ன ைலய நப (ஸ

) அவ க தள

டதி

ைல; நப (ஸ

5, அ

பாக ஸஃப

5, அ

இைற

கள

ெச

நப (ஸ

(ரலி)

னாைர மண அவ க

) வலமா -

மணவ

தள

க நா

தா சில

' அளவ

காக (அவ கைள மண தத வலமா வ

தள

தா க

)

. 110

5173

) அவ க

றினா க

வ வலமா (மண) வ

லா

5, அ

அன

''

அைழ க ப டா

அதைன ஏ

!

என அ பாக

காக (அ

றி தா .

5172

'

67, எ

த (ஸ

மண

.

ைணவ ய

இர

தி

(ரலி) அறிவ

(ைஸன (ரலி) அவ கைள மண தத காக) ஓ ஆ ைட

தா க

67, எ

தியாய

) அவ க

ைமய

பாக

அன

எவைர மண தேபா

ைஷபா(ரலி) அறிவ

) அவ க

வா ேகா

ேவ தள

தியாய

யா ப

நப (ஸ

. அ ேபா

, ைஸன (ரலி) அவ க

த அள

) வலமா வ

(அ

தா (ரலி) அவ கள

ேபச ப ட

மணவ க

தியாய

ஸா அ

) அவ க

உம (ரலி) அறிவ

67, எ

5174

அ (ரலி) அறிவ , '(ேபா

தா .

தா

) ைகதிைய (எதி ய டமி

)வ

Visit: www.tamilislam.webs.com

; (வலமா -


67.jpUkzk;

ghfk;-5 மணவ

தலியவ றி காக) அைழ தவ

பதிலள

பாக

தியாய

5, அ

; ேநாயாள ைய நல

இைற

த (ஸ

க டைளய மியவ( அ அவ) ெசா

உத

லா

-உ

க அ

அைழ ைப ஏ க ேமாதிர

கைள

பய

கல த (எ

த ேவ

திய) ப ப

ெச

ேக எ

ைண கா

வானாக என)

, 'சலா ' எ

கமைன

க டைளய டாெம

டாெம

டா க

,

'ைமஸரா' எ தப

டாெம

, (கல படமி எ

லாத) தைட

.

சில அறிவ தியாய

பாள ெதாட வழியாக

67, எ

,

ைகய

தவ (அைத) நிைறேவ ற

சாைட, த

த ேவ

.

ெதாட

கைள அண ய ேவ

ஆகியவ ைற பய

தா க

ப லா

லா ப

ெம ைத, ப

5, அ

லா

உத

வ தி தா க

, அநதிய ைழ க ப டவ )த

)

. 111

ப )எ

தைடெச , ஜனாஸாைவ

ெச

றினா க

கைட ப

) ச திய

ள பா திர

த ப

ப லா

, (உ

,வ

, (ஆ

கைள எ

கைள(

ைன ந ப

ெவ

பாக

ேம

லி

(ய ஹ

பதி

வ ஷய

வ சா

'' எ

தா

வ ஷய

நல

5175

) அவ க

,ஏ

ேநாயாள ய ட

பர

67, எ

ஆஸி (ரலி) அறிவ

பராஉ இ

அைழ ைப ஏ

(அவ

வ சா

இ த ஹத

5176

Visit: www.tamilislam.webs.com

. 112

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஸ

உைச

இைற ப

த (ஸ

ெக

உைச ெச எ

ஸஅ (ரலி) அறிவ மாலி

தா க

.) மண ெப வ த (ஸ

ன த தா ெத

மா?

அ த ேப

5, அ

தியாய

பாக அ

) அவ க ைவ தி

கள

அவ

ைடய

பாக

5, அ

இைற

ஓ ஆ

காலி

தி என

வ த க தய தா

மா

67, எ கீ

அைழ க ப டா

ைடய

ைணவ யா (உ

ம க

பண வ ைட உைச ) ப

(உ பழ

) அவ க

கைள

(வலமா - மணவ

வத

ண ைத) சா ப

) அவ க

த தா .

ேம அைழ க ப

வலமா - மணவ

அைழ ைப ஏ காதவ அ

லா

தவராவா . 113

5178 றினா க

தி(ைய வ

நி சய அ

ெச

ம .வ

) அவ க ப

ேப

) அவ க

த (ஸ

தா

மிக

த (ஸ

உைச

ைறய தின

மண ெப

ேற இரவ

மண தி

5177

, ெச

தியாய

தி

இைற

பழ சா ைற அவ நப (ஸ

67, எ

உணேவ உண

கீ

ெக

தா . நப (ஸ

. (அதி

தஅ

) அவ க

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ஏைழகைளவ

ணாய

) அவ கேள அ

தா . இைற

ஊற ேபா

ஸா இத(ரலி), த

) அவ கைள அைழ தா க

சலாமா ப

அவ நப (ஸ

தா

ரபஆ அ

நா

பள பாக

''

தா கி, அ த வ

தர ப டா

நி சய

நா

)

(அ த அைழ ைப) ஏ

ெகா நா

ேவ

.ஆ

அைத ெப

Visit: www.tamilislam.webs.com

காலி


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா

ேவ

என அ

.

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

5, அ

இைற

தியாய

இ த (மண) வ இத

அறிவ

67, எ

த (ஸ தி பாள கள

ேநா

ேநா றி

ெச

வ தா க

5, அ

பாக அன தி

மண வ

ெப

அவ கைள றினா க பாக

5, அ

நப (ஸ நா

றினா க

அைழ க ப டா

வரான நாஃப உ(ர

தஅ

லா

த நிைலய

அைத ஏ

ெகா

.

றினா :

)

உம (ரலி) ('நஃப

ட மணவ

67, எ

ெகா

'எ

ட அைழ

)

கைள ஏ

5180

மாலி (ரலி) அறிவ ெதா சி சி

''

.

தியாய

கைள

ேநா கி) மகி

5179

) அவ க ந

இ த ஹதைஸ அறிவ

தா . 114

வ கைள ட

பா

தா

ெச )எ

தி

நப (ஸ ெச

,) ம கள ேலேய ந

) அவ க

த (அ

டா க

, 'இைறவா! (நேய சா சி' எ க

என

மிக

சா

றிவ

யமானவ க

. 115 தியாய

67, எ

) அவ கள

சிறியெம ைத ஒ

5181

ைணவ யாரான ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ைற வ ைல

வா

கிேன

. அதி

)

. உடேன (அவ கைள

தா உ

பட

Visit: www.tamilislam.webs.com

, '' எ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வைரய ப

தன. (வ

வாச ப ய ேலேய நி அதி அ

திய ( லா

ற எ

அறி

வட ெச

அவ

ெகா

ேட

ெச 'உ

வத காக

, 'இ த உ

ய ப

ெகா

க வ பட

5, அ

. ேம

தியாய

இ உைச

நப

ேதாழ கைள

ேப

தா க ச

.உ

கன க

த ட

ம . அத

. அத

வா

'ந

ேகா

இைற க

, 'தா ேற

)

றினா க

இைற

ைமநாள

ன , 'இ

த (ஸ

கேள) உய

'' எ

ெசா

ைணைய

லிவ

ெகா

. 117

5182 ஸாஇத(ரலி)

றினா

ஸாஇத(ரலி) (த ) மணவ அைழ தா க )உ

உைச (ரலி) (

தி

. இவ க

ேபா

நப (ஸ

காக அ

ைதய நா

சிலவ ைற ஊற ேபா

) இரவ ேலேய க

ைவ தி

) அவ கைள

உைச (ரலி) அவ கள

உைச (ரலி) அவ கேள உண தா க

)

ேவதைன (ந

ற ப

நி சயமாக (இைறவன

. நா

) அவ க

இைத

பைட தவ

இதி . அ ேபா

க க தி

கிேற

த (ஸ

வத காக

'' எ

அைத

த அவ கேள! நா

, 'இைற

ெகா

தர ப லி

) அவ க

ைல. அவ கள

நா

கிேன

ைல'' எ

ைணவ யா (மண ெப ெச

ெகா

அவ கள

67, எ

ஸஅ

அறி

கைள வைர தவ க

ளவ

ைழவதி

ேள வரவ

, தைல சா

' என (இைறவ க

த (ஸ

;உ

ேக ேட

வ ைல வ பட

வா க

வானவ க பாக

ைடய

?' எ

ேக டா க

காகேவ நா

அவ க

டா க

றி)ய ைன நா

ன ெம ைத?' எ

அம

வ த) இைற வ

தயா

ப மாற

பா திர

. நப (ஸ

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

றி

, )


67.jpUkzk;

ghfk;-5 சா ப த

கர தா

பாக

5, அ

உைச

ெகா

ைத

அவ க பாக

5, அ

இைற

ெப இ

தா

என அ

றி

சா ப க

தியாய

, அவள

கன கைள(

ெக

ஊற ேபா

த (ஸ

) அவ க

ன ஊறைவ தா ெத

) ேப

ைவ தி

அ த ேப

.)

உைச ) அவ கேள

தா . இைற

உைச ) எ

ேற (த

அவ கைள

தா க

ைணவ யா (உ

(உ

த (ஸ

பழ

கைள (

தா . (நப (ஸ

( மா? ைதய)

) அவ க

பழ சா ைற அவ நப (ஸ

)

த தா .)118

67, எ

த (ஸ ேதவ

இைற

) அவ க

ைடய

ெக

5184

) அவ க

, (வைள த) வ லா எ

அவைள ஓ

த (ஸ

உைச

) அவ க

மண தி

பண வ ைட ெச

பா திர

.

தா தி

பத )காக மண ெப

இரவ ேலேய க மணவ

தஅ

ம க

த (ஸ

உைச (ரலி) அ த ேப

னா க

5183

இைற

. (அதி

ணாய

ைறய தின

இைற

67, எ

ஸாஇத(ரலி), த

அைழ தா க அ

காக உ

பள பாக ஊ

ஸஅ (ரலி) அறிவ அ

மண ெப

அவ க அ

தியாய

) ப ழி

வா

றினா க

ைப ேபா

''

றவளாவா

. அவைள ந நிமி

. (அத காக அ ப ேய) அவைள ந அ

ேகாண

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

கஅ

பவ

க ேவ

தா

பவ .

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

த நிைன தா ெகா

ேட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

இைற

லா

தியாய ைவ

வ டா என அ

67, எ

த (ஸ ம

ெதா

5, அ

ெப

கள ட

தியாய ந

உபேதசி பைத ஏ எ

ப லி

ேம

ேத வ

ைல தர ேவ

67, எ

வா

நட

5, அ

உம (ரலி) அறிவ

தியாய

நப (ஸ நிக

. ஏெனன

ைறய க

67, எ

டா

ைட

மிக

ெகா

டா

நா

(வைள த) வ லா ேகாணலான ப

ேட ேபானா

ேகாண

ெகா

தி அத

அைத ந

ளதாகேவ அ என உ

.

நா

.

தா . 120

5187

தா

) அவ கள

சகஜமாக

தி

நட

என உ

, ெப

ளன . வ லா எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ேப வைத

ெகா

ெகா

டா .

. அைத அ ப ேய நவ

கள ட

பவ த

தா .

. அைத ந (பலவ தமாக) நிமி

பாக

ஏேத

''

ைக ெகா

5186

ைறய ெகா

உபேதசி பைத ஏ

ந ப

பைட க ப

தியா

எனேவ, ெப

நா

றினா க

ைம நாைள

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

என அ

5185

) அவ க

பழ )எ

கால தி

வைத

தவ

ெதாட பாக (

ெப

(அதிகமாக )

வ ேதா . (அ ஆ

வா

வசன ) ஏேத

Visit: www.tamilislam.webs.com

பழ , தவ இற

கி (தைட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வ தி க ப

)வ

ேமா எ

பற

(ெப

பாக

5, அ

தியாய

இைற

கள

ெபா

ெவா ம

மைனவ -), த ) வ சா

ெபா ஒ

ெகா

ெவா

என அ

ைமய

லா

வா

. அவ

!ந

வ சா இ

க ப க ப ெபா

. அ ைம த

வ க

ெவா

வ க

: ஆ சி தைலவ மக

பாள யாவா எசமான வ

ெவா

ப றி) வ சா

ய ெபா

(தன

க ப

வா . ஆ

உ ப டவ க வ

க ப

) அவ க

இற த

பழ ேனா .

''

பாள ேய. ந

) வ சா ) வ சா

ெபா

கணவ

றினா க

ெபா

றி

பாள யாவா

அறி

காரண . நப (ஸ

5188

) அவ க

ம க

மைனவ ம கள றி

67, எ

த (ஸ

றி

அவ (த

ற அ சேம இத

தாராளமாக ) ேபசிேனா ; சகஜமாக

ெச றி

ெபா

(க ப

. அவ

ெபா

பாளேர.

ப தைலவ

-) த

வா

(-

(அ த

. ெப ெபா

வ தி ) வ சா

பாள ேய. உ

க ப கள

.

உம (ரலி) அறிவ

(அவரவ

தா . 121

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 தி

மண

பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ கால தி

( வ

த த

உ எ

தா

) பதிெனா கணவ

ளப ) எ தலாவ

ெப

ைர பெதன உ ெப

றி த ெச

(ஓ ட தி

திகள

இைற சி

க) ேமேல ெச

(சிரம ைத இைற சி இர நா

திெமாழி

றாவ

றா

கி) ேமேல ஏற (அ

த மான

ெகா

ெவா

ளைத

(உ

டன .

ைவ க ப

ள மிக

(அைத மைல பாைத) ஒ

) ெகா

இைள

ேபான

இைற சியாய லபமானதாக இ

த (ஒ டக தி

, அைத ைல.

)

ைல.122 ெப

றினா :

மா எ

றா

யதி ெப

கணவ மிக

திகைள அ பல ப

த ேபாவதி

) அவைர ப றிய ெச

றஅ ச

ெவள பைடயான ம றேவ

ெகா

மைற காம

நிகரானவ . (இைள த ஒ டக தி

லலா

கணவ ப றிய ெச

அ பல ப ெசா

தா மி

டாவ

) அம

எைத

றினா :

கணவ , (உயரமான) மைல சிகர தி

ஒ டக தி

5189

அ தர

என கமான

திகைள ஒ

.அ ற

ைல. (அ ப ட வ டாம

வா

வதானா

ைறகைள

அவ

தா

. றினா : உயரமான மன த அவைர

ப றி நா

(ஏேத

) ேபசி (அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 கா

அவ ட ட

(எ

. நா

)னா

வ வாகர

ேபசாம ந

லப

) நா

வாழ

நா

காவ

கணவ (ம கா உ

ெப

மா டா ; எ

)அ ச ைல; (எ

ஐ தாவ

கணவ (வ க

ெவ ப

ைல; க

திய

மி

ெச

இர

வட ப

ேவ

.

யமா டா .)

ேநர ைத ேபா

ைல; க

ைல. (அவைர

சமாக

)

ைழ

) பா . (வ

ெப

கணவ உ

திய

மி

ப றி என

மி

ைல. (அவைர

ப றி

)அ ச

ைல.

ேபா ) தா

சி

ைத ேபா

த(

ைழவா . ெவள ேய ேபானா ைறபா

தலிய)ைவ ப றி

றினா : டா

ைவ காம ப

ெகா

ஏழாவ

வா வ

ைழ பதி எ

; (அேத ேநர தி

ேக கமா டா . 123

ஆறாவ எ

ேவ

அ தர தி

றினா :

சி

ேபாலி

வ தா

ைன வ வாகர

ட) 'திஹாமா' ப

ைன ப றி அவ

ெப

ய ப

றினா .

(இதமான)வ . (அவ ட ) க என

ெச

ெமளனமாய

கிறா . எ

தா

(வ ல )

சல ைத அறிய த

கிறா .

தா

மி ச

மதி

ேபா

ைகைய

ட அவ (எ

ஆைட

றினா :

கணவ 'வ வரமி

ேபசினா

ைல. 124

ெப

வ ேவகமி

வழி

கிறா . ப

லாதவ . எ உ

லாதவ ' அ லா ேநா

ல க

ைன ஏ வா . ேகலி ெச

'ஆ ( தா

ைமய

ைறக )உ

லாதவ ', ச ) அவ ட

தைலைய

. (அவ ட

காய ப

Visit: www.tamilislam.webs.com

வா . (ேகாப

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வ

டா

எ டாவ எ

)உ

உடைல

ெப

கணவ ெதா க வத

வத

யைல ேபா

ெகா

ெப

ேபா

பதாவ

கணவ (அவைர நா ேபா

ெகா

ப தாவ எ உ நா

கள

ேக

பதிெனா

ைட

ெச

வா .

வான ேமன உைடய)வ ; யவ .

கவ

வைகய

) உயரமான

ட (உயரமான)வ . (வ

) சா பைல நிைர தாய

ைவ தி

ட தி

(க

ெகா

தின பவ . (ம க

ேலேய வ ைட

றினா : வ த எ

சிய தா

ஒலி க ப

அழி ேதா

ெப

கணவ (ெபய ) அ

கா

வ த ெத

வ த . அவ ட

தின

ப மா

ைறவாகேவ ேம

)

றாவ

ெச

கள ேலேய (தயா நிைலய

மகி டா

ைண ெப

வ ட ேமலான ெச

கள

இர

டவ .

வ த கைள

னன

ற (மி

ைற ெகா

ற தி

ளன. (அவ ைற அ

அைவ ெதா

ேவாைர

வசதியாக) ச

ெப

கணவ ெச

ெச

மண க

ட வா

அவைர ச தி பத அைம

வா . அ

றினா :

மாள ைக) உைடயவ . ந சைம

காய ப

றினா :

லா

ஏராளமான ஒ டக

வத

)இ

ச )

மா? எ

. (வ

தின வ

ழேலாைசைய அ த ஒ டக

என அைவ உ

திெச

ெகா

பா

தின வராத சில

. (வ

வட ப

வசதியாக ) ெப

ைகைய

.

றினா : ஸ உஅ

சலாட

ெச

ஸ உ எ தைகயவ ெத தி

மா? ஆபரண

கிறா . (ஆைசயாைசயாக உணவள

Visit: www.tamilislam.webs.com

கைள அவ )எ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா

ைககைள ெகா

ெச

தி

கிறா . எ

மிட தி

அவ , எ கள எ

) சிறி கா

ைன வாழ கிேற

(எ

(எ உ

த ப டதி அளவ

கணவ சிய

) வ

.ஒ

)இ

திைரக

கள

எைத

த க

)ப

அவ

) 'ஷி '

ைன

ள, தான ய ப

(நி மதியாக)

ைண) வ

பக

வைர

டா

)ப

மா? அவ

(உ

னா

.

அப ஸ உ எ தைகயவ ெத

) கனமாகேவ இ

; நா

ைல.) நா கிேற

(அ

ப தி

ேப ேவ

கினா கிேற

ைகய

நிைற த (அவ

கைல பதி

(உ

பைடய

ஒ டக

அரவ

ைல. நா

ைன மைல

ெகா

(தி

அவ ட

தாயா ) உ (எ ேபா

வ சாலமானதாகேவ

. கணவ

வ )இ

வ ப ட ேகாைர ேபா ய

அப ஸ உ எ தைகயவ ெத ல

(அ

உைறய லி

. (அ த அளவ ச ைப(இைற சி) அவ

ைறவாக உ அட

கிற

க ைத யா

(சிறியதாக) இ

(எ

தா . நா

. (எ

மித ப

நைட ெச

ெச

அல சிய ப

கள

ளா . அவ எ

நிைற தி

ைன (மைனவ யாக ஏ

சிய

ெப

க ெச

மன

கணவ ைட வ

(எ

கணவ ) அ

ைக,

க ப ட வாைள

ேபா

க சிதமான உடலைம

பசிைய

. (அ த அளவ

தண

ளவ .) ஓ ஆ

வ .) த

வ)ப

அப ஸ உ எ தையவ ெத

கி நட பவ . (க டான உட

மா? அவ

கா

அவைர

ெகா

ஸ உ உைடய பண

ட) அவ

தா

த ைத

ஆைட நிைறவானதாக இ

ெபாறாைம ெகா ெப

மா? த

வா

எ தைகயவ

.

. ெத

மா? அவ

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 (இரகசிய) ெச ெபா

திகைள அறேவ ெவள ய

கைள

மி

(ஒ

நா

ேசத ப

ைல. (அ

) பா

கள

கள

க டழகி

தன . அ த

கன கைள ைவ

)எ

திைரய

தஈ

ைற எ

கா

நைடகைள எ

ேஜா ைய வழ

(ஆனா

,) அவ என

றா

பா திர ைத ஆய ஷா(ரலி) (எ உ

ைம ஸ வ

ெகா

(எ

நா

கீ ேழ இர வ

வா க ப ேட

ப யேபா , என

றாக) ந

ைடய

, அவைள

ள) 'க ' எ

தி

. அவ

இட ைத

ஏராளமான ெவா

சா ப

!உ

ெபா (தா

கள

)

றா .

) வழ

கணவரான) அ யா

கிய எ (எ

லா ெபா

கைள

ஸ உவ றி

சி

நா சி

தா .)

றினா : கணவரான) இைற அ

த (ஸ

) அவ க

ஸ உ எ ப ேயா அ ப ேய உன

(எ

ன ட ), '(ஆய ஷாேவ!) நா

ப .)

(வச த கால )ஒ

ைடய இர

ெச

நா

ட அைவ நிர ப

க ப

தன . எனேவ, (அவ

வ தா . ேம

(அ

தா

ைர

ைம வ

;

ைடய இைட

ல மன த

ஸாஉேவ! (ந '' எ

ைன வ வாக வ ல ந

ேசர

றா . (வழிய

ற அவ

ெகா

ஏறி, (ப

ெகா

கி, 'உ

சா ப ட

ெனா

மி கவ

ெண

ேபா

அவ

தா . மாைலய

னட

வ டா ஒ

; ெபா

) ெவ

ைதக

ழ ைதக

ேவகமாக

ள உண

ைப

ஸ உ ெவள ேய ெச

வ ைளயா

மண தா . அவ ேச

ைல. வ

ைகயானவ

சி

மனைத பறி ெகா ெச

வதி

ைல. வ

(ேமா கைட

கணவ ) அ

(எ

மி

ந ப

ைண ச தி தா . அவ

ழ ைதக மா

வள

பா திர

அதிகாைல) ேநர ெப

(அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாளனாக)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இ

ேப

அ தி

'எ

றா க

லா

ம ற சில அறிவ பாக

5, அ

ஆகிய நா

கள

சி சில வா

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அப சீ ன ய க இைற இ

(அவ கள

(வ ைளயா ந

5, அ

இ நா இ

ேத

வைர நா

ைற த இள ெப

ெகா

67, எ

5191

(

ேக கேவ

வட ,உ ஆ

வைர ப றி

பாவம உ

66:04) எ

ன க

ேத

)

. நானாக (ரசி

(அைத )

பா

ெகா

வள

ேநர

)இ

பா

ேகள எ

ைக

பைத

தா ) அவ கள

லா

ெகா

. 126

க தா (ரலி) அவ கள ட வ

தன .

நி

ெகா

. வய ெகா

ெகா

வாசலி

(வ

ெச

களாக நப (ஸ

,அ

ளன.

) வ ைளயா

ைன மைற தப

ேக

(ரலி) அறிவ

ட நா

ஏெனன (தி

தியாய

அ பா ந

(ஏெனன அ

)கைள

(வர வ ைளயா எ

ேடய

கேள மதி ப

பாக

.

மாறி

வ ைளயா ைட ) பா

) தி

ெகா

ைதக

5190

) அவ க

, சலி பா

கிேற

)

தா

ஈட களா

த (ஸ

க, நா

. 125

( கா

தா ேகா

ைணவ ய எ

)அ ம

லா டா

(ேந ய வழிய லி றிய

தா

வைர

ேபராவ (

(அ

ஆன உ

ப றி உம

ெகா ), 'ந

கள

ச ேற) ப ற

ேத இ

சிற ததா வ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

வ .) கி

றன''


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ைற) உம (ரலி) ஹ ஜு

(ஒ ஹ

ெச

ேத

இய ைக த

வைள

ப வ தா க

ஊ றிேன ந ப

, 'ந

ேக ேட

றன' எ க

. (உ

ஹஃ ஸா(ரலி) அவ க

தா

லா

றி

ேகா

னா ட , 'இைற இ

டா

வைர (அ

(ேந ய வழிய லி

கைள

ேபாய

வ '' எ

வைத

ளாேன, அ த இ

ெத யாம

அ தஇ

வ ணைர

ைணவ ய க

நா

த) த

நா

கடைன

) அவ கள

அ பாேஸ! உ

சி

. அவ க

. அ ேபா

பாவம

) அவ க

) உம (ரலி) (த )

வைளய லி

(

தா க

,உ

மா இ

உம (ரலி) நட த நிக

இய ைக

வட

). ஏெனன

உம (ரலி), 'இ

வ ய பைடகிேற பற

' ெச

லா

(அ த ஆ வழிய

கினா க

ைககள

'உ

கி

. அத

. அவ க

தைலவேர! நப (ஸ வ

சிற ததா

பற

ேற

அவ கள

) அவ க

. (அதி

. நா

தி

வத காக) ஒ

ெச

ைகயாள கள

றி உ

ட . நா

றா க

ெகா

கடைன நிைறேவ

தி

ெச

. (ஹ ைஜ

ச ேற)

வ யா ?' எ

நா !) ஆய ஷா(ரலி) அவ க

பதிலள றலானா க

தா க

.

. அ ேபா

அவ க

றினா நா

சா யான எ

ல தா ய நா

அவ க

ப க

வசி

வ ேத

கார ஒ

. இவ க

மதனாவ

உம

ேமடான ப

யா இ

திகள

ைஸ றி

பவ களாவ . இ ட

நப யவ க

ைற ைவ

இ ட

ேபா . அவ ஒ இ

ேப

. நா

ெகா

(அ

நா

நப யவ க

நப (ஸ

கி

) அவ க

) இற ட ட

இ இ

கிவ பா . நா அ

Visit: www.tamilislam.webs.com

நப (ஸ ஒ

)

நா

ைறய நாள


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ேவத அறிவ ெத வ ெச

ேப

(நப யவ கள

. அவ நப (ஸ

ெசா

) அவ க

ைறஷி

ல தினராகிய நா

வ ேதா . (ெப

நா

(ம காைவ

கைள மி ப

(ஒ

சா நா

எதி அ ேப இ ெச

சிவ ட

ேபச

ேபசிேன 'நா

ெப

கள

) நா

அவ ட

ேற அவ

மைனவ

வ )ம இர

(என

கவ

மதாைணயாக! நப (ஸ ேப

ேபச தா

வைர ேப வதி இ ப

றிேன

உைட அண தஎ

ெச

(எ

இழ

கைள க

ெவ

ேத

) இைர ைன

. அத

அவ ,

ைன) ெவ

கிற க

?

ைணவ ய

ட (அ

னா

. அவ கள றினா . இ

தவ ெப

(ேகாப

ேபசினா . அவ எ

) அவ கள

கிறா க

ைடய ெப

சில நப யவ கள ட எ

ைன அதி ஆளா வ

பகலி

சி அைடய டா '' எ

.

ெகா மக

ெச

கைள ேபா

ேதா .)

ெப

கின . ) இட

ைல; அ)ைத நா

ைல'' எ

ட) எ

ெதாட ம

சி

ைவ தி

) வ தேபா க

ைன எதி

ேபசியத காக ந

யேவ, 'அவ கள

வராய

ைகயாள எ

கைள மி

பா

காதவ ைற

தன . (இைத

வழ க ைத

) ெப

தன . (ெப

மைனவ (ைஸன ப

கைள எதி

லா

மன தி

(மதனா நக

யவ களாக இ

. உடேன எ

மைனவ ய ட பற

இைத ேபா

தேபா

கைள எ

சா கள ட

யவ களாக இ

ேபசிய( உ

)அ

பவ களாக, த

எதி அ

தா

(ம காவ லி

பவ களாக இ

தலானவ ைற நா

)

வா .

, ெசய ட

(அ

கி

) ஹஃ ஸாவ ட

) இற ெச

கி, (நப யவ க ேற

ைடய

ைணவ ய

. 'ஹஃ ஸாேவஸ உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

கள

சில


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அ

லா

ேக ேட ந

த ட

. அத

ட ப

பகலி

டா

; இழ

அதனா

உன கி

ைலயா? நப (ஸ

லா

எத காக

யமானவராக

ெகா நட

அ த

காலக ட தி

கள

ெகா ம

தயாரா ) (இ ப

வாறி

நா

) இற

வா

ேபசாம

ேக

.உ

நா

றன எ

வா க

)

காேத. உன

ைட வ

கார -

) ந ஏமா

மக

(எ

அ ச ேக காேத.

,ந ஏ ப டா

) அவ க

வைத பா

நா

ேதைவகைள)

நப (ஸ

ெகா

, (ஷா

)எ

கி நப (ஸ

ஸா

) '◌ஃக

திைரக

லாட

உ ைம

ேபா

திமதி)

(வத தியான) ெச

சா

) 'அவ (உம ) இ

ேதாழ த

) அவ கள ட

கதைவ மிக பலமாக

ேக டா . (வழ க தி

அவைர பா

ேகாப

(அவ நப யவ கள ட

பத காக, (த

கி

கஒ

தாமதி தேபா எ

ேபா

னட

கிறா களா?' எ

'அ ப யானா

(அவைர

றிேன

.

ல தா

' அ

(

திைய

ேதா .

திய லி

வ தா . எ

ேகாப

ேபா ெதா

ெகா

ேபசி ெகா

றியைத எ

மி கவராக

) வ டாேத'' எ நா

. இைற

அதிகமாக(

பைத ைவ

ஊட

ேபா

தா . நா

ேபசாேத. அவ கள ட

) ேதா

டா

ந அழி

) அவ கள ட

ைன வ ட அழ

வைர ேகாபமாக இ

பதிலள

ேகாபமைட

ேதைவெய

ஆய ஷா - உ

இர

ளா வ

அவ கைள எதி

(அவசிய

ஹஃ ஸா, 'ஆ '' எ

ேக இ

ைற

ெச

கிறாரா? அ

. அவ , 'இ

ல த

(எ

, இஷா ேநர தி

னா . (கதைவ

மாறாக அவ கதைவ

க ெவள ேய வ ேத

ய நாள

திற க நா

ெபள ய யதா

ெச

) நா

கல க

மிக ெப ய ச பவெமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி

ச டாரா?'


67.jpUkzk;

ghfk;-5 நட

'' எ

வ ட அதி

ெச மக

, '(எ

வ ைரவ அண

தா க

ெகா வ

அவ க

கவ

அ த மா

அைத எ

ண)அ

த மா

. நப (ஸ

, 'ஏ

அைறய

றி ஒ

அ ைம (ரபா '' எ

ெகா

ெசா

ேன

ெவள ேய வ

, 'நப (ஸ

ட ேற

) இட , 'உம

நா

ைக ெதா

ேள ெச

) அவ கள ட

ச ) ெத யா

(ஒ

ேபசிேன

சில (ேக ேநர

த) நப (ஸ

) அவ கள ட .உ

. அேதா

றினா .

காக (நப யவ கள நப (ஸ

ேக

ைன நா

கி

ெச

ப ட ெச

தாளாம

) அவ கள அைற ேபசிவ

.

நப யவ க வர) அ பற

கைள ப றி அவ கள ட

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேற

திைய

. உ

ேத அ

அவ

'' எ

சிறி

(

, உைட ெச

ேமைட (மி ப ) அ

தன . அவ கள கி

ெதா

. அ ேபா

கிறா க

இ ப

றிவ

கைள வ வாகர

ெசா ெபாழி

. (அ

டா . நா

◌ஃப

றி

ெப ய, அைத

ைணவ யைர

' என

அவ , 'என

தன யாக இ

ேக வ ேத

ய மா யைற

?இ

. அத

தன . அவ க

அைற க அ

ேத

தம

ெச

கிறா

ட தின இ

அ த அ ைம அைற

) அவ க

) அவ க

ல தா

ளா வ

ணய

) அவ க

) ற ப

அவ க

ஸா

ைல. அைதவ ட

) அவ க

றினா .

ேக ேட

கி

(அ

. நப (ஸ இழ

ைலயா? நப (ஸ

டா களா?' எ

உடேன நா

ஹஃ ஸாவ ட

தா . நா

தி

ெச

. நா

. 'இ

!'' எ

ேபாகிற

ற ப ேட

? ◌ஃக

டமைட

த) உடேன நப (ஸ

தன ேய இ எ ச

டா க

) நட க தா ெகா

நட

னஅ ேக ேட

, 'எ

டனரா?' எ

) ஹஃ ஸா ந

ைக

(ெதா

ேக

சியான ச பவ

வ வாகர நா

றினா . நா

)வ

(பைடெய

மதி

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 றிேன

. அவ க

தி

ப வ

ன ,அ

ெச

அவ க ேபா

தி

(ம ெகா

தா

காக அ

ெச

அைற

அைட த ேதா அவ க கவ

ெசா

தேபா

றி

தி

த அவ கேள! த

. அவ க

நா க

றிேன

. அவ உ வ

டா க

அவ க சா

தப

வ லாவ ெசா

தா

ெச

றிேன

'' எ

ஓ ஈ ச

.பற க

, 'உ

பாய

பா

நப (ஸ

, ஈ ச நா க

ெகா

நா

னட

. அவ க

றினா . உடேன, நா ப

,

றினா .

மிைடேய வ

ேன

.

(

ட (கவைலயான)

ேள ெச

அ தஈ ச

ைணவ யைர

ேக ேட

கி

ேள

றிேன

'' எ

ைன அைழ

'' எ

த) அ த பா சலா

க க

. )அ த

. அவ உ

டா க

நா

ேட

(ம

) அவ கள ட

) அவ கள ட

டா க ம

யாம

ைறயாக) அ த அ ைமய ட

ேன

.அ

ெகா

மி ப

அ த அ ைம எ வ

ைல. எனேவ, அவ கள த

தா

றா

(

மதியள

தைலயைண ஒ

களா?' எ

அம

'' எ

பவ

.ம

) ெமளனமாக இ

'இைற வ

) தி ேட

!'' எ

பதி தி ெச

ைழ ேத

(அவ க

மதிேக

கைள ப றி நப (ஸ

லஇ அ

நிைலைய

றினா . எனேவ, நா ட

) ெமளனமாக இ

யாம

லாம

) அவ க

அவ கள

மதி ேக

, 'நா ெசா

தி

நப (ஸ

அம

'' எ

ட தின

கைள ப றி நப (ஸ

லாம

றினா . நா

ப வ

(பதிேல நா

ெசா

டா க

காக அ , 'உ

நிைலைய

ககரமான)

ப வ

(பதிேல

ேற)

கி

, 'உம

தி

ட தா 'உம

நிலவ ய (

அ ைமய ட ெச

ெமளனமாக இ

மி ப

தா க ஏ

அைடயாள நி

வ வாகர

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ெகா

ேட,

.

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 நப வ க ெச

யவ

ெப யவ

)எ

சா த ப

ெசா

ெப

வ தேபா

ப , நி

கைள எ ெப

ேடா . (எ

எதி

ேபச

அவ க பற

க க

ேன ேட

, நா அைறய

நா

, 'த

லா ச

ெதாட

ஒ க

ெசா

ேன

கிேன

ைறஷி

!

ேதா . நா

ெச

மிக

.

ல தினராகிய

மதனாவ

ட தாைர ெகா

கள ட

ேக ட) நப (ஸ

. (அைத

வைத ச

ேபா

ப நட

ஊட ெகா

)

) அவ க

னைக தைத

மதாைணயாக! க

தாய தின

ைல;

பைத ைவ

ேகாப இ

ட நா

ெகா

ைண

கவ ேதா

ெச

வைத

றியைத

ெனா

ைற ) அம

(அ

தி அவ கள

ேற (உலக

! நா

ைன வ ட

) வ டாேத' எ

ைடய பா ைவைய உய வ

யமானவராக

ெகா

ேக ட) நப (ஸ

காணவ

ேக

கார - ஆய ஷா - உ

) அவ க எ

.அ

ல க

பா

ைட வ

ெசா

ேநா டமி ேட அ ேபா

(அவைர

. நப (ஸ

) ெசா ேக

லா

) அவ கைள

.

லா

நா

அவ கள

ஆதி க

ைற

ைவ தி

அதிக உ ைம எ

ேபா

.பற

மா ச

டன )'' எ

, 'உ

. (இைத நா

ைக தா க

வைத

அவ கைள

கிவ

ெச

(அவ நப யவ கள ட

ெகா

கள

ைல (வ வாக வ ல லாஹு அ ப '' (அ

'அ

ேகாப ைத

த அவ கேள! நா

'இைற

) ந ஏமா

ெசா

ெதாட

அழகானவராக

ெசா

. (அவ கள

அதிகார தி

ஆ ெப

தி, 'இ

. உடேன நா

றப ேய (ப

னைக தா க

நா

ஹஃ ஸாவ ட

ேன

த அவ கேள! நா

ைன ேநா கி உய

றினா க

தவ

இைற நா

பா ைவைய எ

ைல)'' எ

அைறைய

கிற ெபா கைள

எைத

தவ ர

கைள) தாராளமாக

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 வழ

தா

ேராம க - உலக

ெச

லா

அம இ

அம

ெகா

(அவரச ப றிேன நப (ஸ

திவ

கினா க

வசன தி

கி

த நப (ஸ

) அவ க

வேர! ந

(ந ெசய

, பாரசீக க காதவ களாக இ

றனேவ'' எ க

றிேன ேக ட

(இைத

இ தஎ

கான) ப ரதிபல

.

)

ண தி

அைன

இ த

னதாக அவ க

)

. உடேன நா

த அவ கேள!

, 'இைற

ேகா

ப ரா தி

அ த இரகசிய ைத ஹஃ ஸா, ஆய ஷா அவ கள ட

டேபா

, அத

ப ெதா

, நப (ஸ தேபா

'' எ

நப (ஸ

நா

) அவ க

தா க

.இ

) அவ க

'' எ

(தி

ஏ ப டக ப

நா

ஆர பமாக ஆய ஷா(ரலி) அவ கள ட ெச

றா க

த அவ கேள! எ

கள ட

தி

ச திய

ெச

.) அ ேபா

க ெச

த தி நா

கழி

றா க

ட .

ஆய ஷா(ரலி) நப (ஸ

மாத கால தி

த கேள! ந

66:1 வ

மாத கால தி

ப ெதா

றி

தன ைமய

லா

ைணவ ய ம

ம ற மைனவ மா கள ட ந

) அவ கைள அ

றிய

அவ கள ட , 'இைற ைல எ

தா

ைணவ யரான) அவ கள ட

'(எ

? நப (ஸ

காரண தா

வல ,இ . ேம

லமா ேட

ேபாவதி

க ப

றினா க

ல )க

காரண தினா

(அத

. ஏெனன ைவ வண

. ) அவ கள

ெபா

லா

ேக ட) என காக பாவம

ைணவ ய டமி

ெச

தி

)அ

ைம வா

டன'' எ

இ ப

ெவள ப ெதாட

தி

, 'க தாப

கிற களா? அவ கள

க ப

ப ரா

தாராளமாக வழ

உலக வா வ ேலேய (ம வழ

வட

(ஏக இைறவ

) சா

(தைலயைணய நிமி தா

- அவ க

வர

ப ெதா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இர

கைள தாேன கழி தி

நா

நப (ஸ எ

ெவா

) அவ க

பதி

றினா க

பற

) அவ கள

வசன ைத அ ெகா நா த

மா

நப (ஸ

ள னா

5, அ

இைற

தியாய

கணவ உ (

என அ

5, அ

இைற

ெசா

வ த

தியாய

தி

(தி

67, எ

த (ஸ

டா

தா த

''

.

வா

ைற

ேத

ன டேம (

ெத

லிவ

அவ

ேச

33:28 வ

)

கினா க

.

ேத

இேத உ ைமைய வழ

ேற ெசா

ெத

ற ) ெதாட

ைகைய)ேய ேத

ேபா

நப

.பற

கினா க

டா க

. 127

மதி இ

லாம

''

ெப

. 128

தா .

5193

) அவ க

மைனவ ைய ப

) அவ க

றினா க

நிைலய

ேநா க

. அத

5192

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

பாக

என) உ ைம அள

வா

) அவ க

) ேநா

நா

களாகேவ இ ப னா

நப (ஸ

67, எ

த (ஸ

நா

தலாவதாக எ

) அவ கைள( ேச நா

ப ெதா ப

கேள!) அைத

றினா க

, அவ க

. (இ த இர

ைணவ ய

ைணவ ய அைனவ

ப ெதா

ைணவ ய

ைணவ ய அைனவ

பாக

கிேறேன!'' எ

:

வ டலா அ

னதாக வ

ேட வ

ைற தப ச ) இ

(

றினா க

லா )த

நா

! (ஒ

ெகா

. அ த மாத

அவ க

வாழலா ; அ

ண எ

, 'மாத

ஆய ஷா பதி (நப (ஸ

கிற க

நாளாக எ

ைக

றினா க அைழ

'' ேபா

அவ

வர ம

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி டா

,

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவைள ெபா என அ பாக

5, அ

இைற

ெப

இரைவ

தியாய

என அ

கணவ

கழி தா

, (கணவன

கி

ெகா

ேடய

கி

றன .

5194

) அவ க

றினா க

''

ைகைய( ப ப

ைக

ெகா

) அவ

வைத) ெவ

தி

(தன யாக)

வைர வானவ க

றன .

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

ெப டா

தா .

கணவ

இைசவ

றி யாைர

அவ

ல தி

மதி க

.

பாக

5, அ

இைற ெப

ேநா ப இ

67, எ

சப

தா . 129

தி 87

வைர வானவ க

த (ஸ

அவைள சப ப

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

தியாய த

என அ

அவ கணவ

றினா க இ

மதி க ப டத

ல தி

கிைட

5195

) அவ க

கணவ உ

(அறவழிய

67, எ

த (ஸ

க, அவ

. அவ

மதி கலாகா

ெபா

''

மதிய

லாம

மதிய

லாம

(யாைர

(

. கணவ க டைளய டாமேலேய ஒ

ைள ) ெசலவ

டா

(அத

பலன

) ேநா

) அவ ெப

) பாதி அவ

. 130. ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இ த ஹதஸி

ள(

தா .

) ேநா

ப றிய தகவ

(ம

) ம ேறா அறிவ

Visit: www.tamilislam.webs.com

பாள


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெதாட வழியாக ப

பாக

5, அ

இைற

நா

ெசா

ெப

தியாய

67, எ

த (ஸ

க தி

வாசலி

றினா க

நி

த மான

நரக தி

நி

வாசலி

நி

5, அ

இைற

த (ஸ

அவ க

( ரகண

தா க

ெவ

ேநர

('

உ'வ லி

அ பா ) அவ க ெதா

'

ேத

, (ெசா

க தி

, (அவ கள அ

. அதி

ைழேவா

ப ப

ைழேவா

வாசலி

) நரகவாசிக வ

டன . நா

ெப

பாலாேனா

றா க

) நிமி ,

(ரலி) அறிவ கால தி

ைகய .ப

உ' ெச

'அ ந

தா ய கிரகண

தா க

. அவ க

(

)ந

நிைலைய வ ட

தா க

ஏ ப ட ட

(2 வ

பகரா' எ

ட ேநர

(நிைல

தலா

தா .

5197

ைக) ெதா

. அ ெதா நி

இ( த நிைலயான) ட ேநர

ெகா

67, எ

ெதா

வ க

தன . என

ைஸ (ரலி) அறிவ

தியாய

லா

தன . ெச

த ப

. அதி

தன .

என உஸாமா இ

ேத

க ப ேடா ) ஏ ெகனேவ) நரக தி

களாகேவ இ

பாக

''

ெகா

பாலாேனா ஏைழகளாகேவ இ

(என ெப

5196

) அவ க

வ சாரைண காக) த

.

தி 88

)' ட ேநர

. இைற

) அ தியாய உ' ெச நி

த (ஸ

)ம க

(ேச

தா க

றா க

மள .ப

.

ைறவானதாகேவ இ

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

.ப

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 இ( த இர பற ந

டா

உவான)

ட ேநர

நி

றா க

இ( த நிைலயான) ேநர

இ( த ' பற

ட ேநர

ைதய '

,

உ' ெச

'

,'

எவ

ைடய இற ப

ச திர

தா க

லா

காகேவா ப ற ப

உ''வான)

கள

சா

ம க

அத அ

'ெசா ேற

பழ திலி ேம

)ப

நா

தின ைத

சி தி

ேபா

(ஒ

டா

. )

கியைத

ெகா

தி

ப க பய

. உ'ைவ

தா

சா

களா

கிரகண

லா

பதி

ைவ நிைன

. ைல. க

'

. க

றைத

(ெதா

ெகா

ேடா . ப ற

ேடாேம! (அ ைகய

கா ட ப ட

ெகா

(ெதா

(ெதா

என

. அைத நா )

வா

), 'நா க

த அவ கேள! ந

, 'இைற

நப (ஸ ல

) அவ க

எைதேயா ப

ய சிய லி

.பற

ைதய '

இர

காகேவா அவ றினா க

த (ஸ

ைறவானதாக இ

. இ( த '

இ த இட தி

(நிைலய

.

அ ேபா

)எ

ைறவானதாக இ

உ'ைவ வ ட

எனேவ, இ( தைகய கிரகண )ைத ந இைற

ைறவானதாக இ

ன (ச தாவ லி

.

ைறவானதாக இ

பற

உ'ைவ வ ட

'

.ப

ைதய நிைலைய வ ட

தா க

உ'வான)

வட

தா க

.

,

உ' ெச

'

தலா

,

'ச தா' (சிரவண க ) ெச

) 'ெசா

'. அதிலி

இ த உலக

?)'' எ

) இேதா

ேக டா க

க ைத

(பழ ) உ

ைகய (அ த க

ேட

ைலெயா

ளவைர ந

.

''

ைற எ

அதிலி

க (த

. ைகய

) நரக ைத

கரமான) கா சி எைத

க ேபா

ேட

.இ (ஒ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைறய பய

கரமான)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 கா சி எைத ெப

ம க

, 'ஏ

அவ க அ

லா 'உ

டா

ெசா

லிவ

பாக

5, அ

நப (ஸ

தியாய

) அவ க ேபா

ேத

பாக அ

லா னட

ேநா

67, எ

றா க

னட நா

டேதய

றினா க

இரெவ

ேபா

ஹுைஸ

அ த (ஸ லா

நி

மா கைள

றி கா ட ம ைற) ஒ

(

கிறா க

ைற அவ

ைல' எ

. 132

: ேபா

) ெசா

க ைத எ ேட

அதிகமானவ களாக ெப

(ரலி) அறிவ

பா

ேத

. நரக ைத

கைளேய க

ேட

.அ .

தா . 133

பாள ெதாட வழியாக

67, எ

இைற

'கணவ

)

5198

தியாய

அதிகமாக

நப (ஸ

'ெப

. அத

ஏேத

. அத

. அ ேபா

த) உதவ க

தா க

லக பயண தி

சில அறிவ

5, அ

ேக டா க

அதிகமானவ களாக ஏைழகைளேய க

ெச

ந உதவ , ப ற

அவ க

. அதி

என இ ரா

. (கணவ

பதிலள

, நரகவாசிகள

?' என வ னவ ப ட

எ த நலைன

-வ

(மிஅரா ய

தி '' எ

ைல. ேம .

ேப காரண '' எ

கிறா க

ன டமி வா

டேதய றினா க

நிராக

த அவ கேள!'' எ

நி தி) கிறா க

காலெம

பா

நா '' எ

ைவயா நிராக

நா

கள

, 'ெப

லா

ேட

?) இைற

(அ

நிராக (

ேபா

கைளேய க

அறிவ

க ப

.

5199 இ ன ஆ ) அவ க வண

(ரலி) அறிவ , 'அ வதாக

தா

லா ேக

ேவ! ந பக

லா

ப ேடேன! (உ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேநா

ைமதானா?)''

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

ேக டா க

ெசா

ேன

ேநா

. நா

. நப (ஸ

ெகா

. (சில நா

(சிறி

ேநர ) உற

ைடய க

மைனவ

5, அ

இைற

றி ஆ

ெவா

என அ

லா

5, அ

பாக அன

தியாய

(ரலி) அறிவ

இைற நா

த (ஸ வ

(அ

த கி

ய ேவ

ேநர ) நி

ய) கடைமக உன

உன

பாள ேய. ந வ க

வண

உன

!

.

.உ

'' எ

றினா க

. 135

உம (ரலி) அறிவ

ெவா

மைனவ ம கள

ெவா

றி

'' அவரவ ெபா

: (ஆ சி ) தைலவ

ெபா

67, எ

) ேநா

சிறி

ய கடைமக

தைலவ)

. ஆக, ந

த த

! (இரவ

றினா க

க ப

கணவன

பாள யாவா

5200

) அவ க ெபா

த அவ கேள!'' எ

யாேத! (சில நா

ெகன (ந ெச ய ேவ

) வ சா

(மைனவ ), த

ெபா

ெச

ைமய

மக(னான

ெப ஒ

ெவா

(ம

) இைற ெச

ய கடைமக

67, எ

த (ஸ

ைபவ

உட

ய ேவ

வா

, 'அ

ெச

தியாய

ைமதா

(உ

) ேநா

!உ

ெச

பாக

, 'ஆ

) அவ க

அவ

ைடய

ெபா

வ சா

ெபா

ெபா

ஆவா

.

ழ ைதக பாளேர. ந

க ப

பாளேர.

பாள

வ க

.

தா . 136

5201

தா

) அவ க மா ) இற

,த

அைற கி வ தா க

ைணவ ய ட ெச

ெச

அம

. அ ேபா

லமா ேட

ெகா , 'ஒ

மாத

டா க (

என ச திய .இ

ப ெதா

ைணவ யைர)

Visit: www.tamilislam.webs.com

பதா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெந

கமா ேட

நா

மதி இ

மாத

பாக

5, அ

என ச திய

கிறேத அத

ப ெதா

தியாய

நா

67, எ

நப (ஸ

) அவ க ெச

ைணவ ய ட அவ கள ட

மாத

கலா '' எ

பாக

5, அ

யஅஃ

நா

தியாய அ

வ வாதி

ப ெதா ெச

) அவ கள ட

ஹதைஸ)

றினா க

காைல நப (ஸ

) அவ கள

ெவா

அ ேபா

உம இ

(ஒ

ேதா . அ ேபா

நா

கி

தா க

, 'இ த

. 137

ெச

லமா ேட

'அ

என

'மாைலய

'

த அவ கேள!

ெச

)த கேள?' எ

(தி

ப ெதா

ஃப(ர

நா

) அறிவ

மாத தி

அவ க

களாக

தா

எ தைன நா

,இ

அ பா

றி

)

றினா என

(ரலி)

: ைணவ ய அ

அவரவ

ற ப

மாத

'காைலய

என ச திய எ

உைப

ள வாச

. அத

. 139

(ப

நபவ) ப

பதிலள

அவ கள ட , 'இைற

, 'மாத

5203

மா

நா

ல மா ேட

) அவ க

67, எ

ஹா(ர

சில ட

. அ ேபா

தா க

க ெகா

நப யவ க

பதா

பதிலள

வ னவ ப ட

தா

றா க

. நப (ஸ

த அவ கேள! (இ

கேள?)'' எ

தா '' எ

ைணவ ய .இ

ெச

ேக க ப ட இ

தா க

த கேள, இைற வ

5202

ஸலமா(ரலி) அறிவ

ச திய

ெச வ

ெச

க தா (ரலி) வ

ப தின ேற

ெகா இ

தன . அவ க

தன . நா

.ப

ள வாச

ம களா

, நப (ஸ

) அவ க

(ம

ஜி

நிர ப ய

கிய

Visit: www.tamilislam.webs.com

.

த மா யைற க


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஏறி

ெச

யா

றா க

அ ேபா ெசா

பதி யா

லவ

ைல. அ ேபா

ெச

ஆனா

,ஒ

நப (ஸ

ேட

'' எ

5, அ

இைற க

(ஏெனன உற

ெச

தியாய

67, எ

வ க

.

லா

பாக

தியாய

சா கள

தைல

உதி

அைழ தா க

கமா ேட

) அவ க

. என ச திய

, 'இ

நா

கிய

பற

றினா க

திய

'' ப

(இரவ

ேபா ) அவ

க ேவ

டா .

டேனேய (நாணமி

தா . 140

5205

த ட

ைல.

(ஈலா உ)

தா

ெப

.

) 'வ வாக

.

) அவ க

67, எ

நப (ஸ

சலா

.

ஸ ஆ(ரலி) அறிவ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ அ

ப ெதா

) அவ க

. ) பதி

5204

அேத நாள

என அ

5, அ

தா க

. ஆனா

றினா க

ைணவ யைர (தா

. அத

மைனவ யைர அ ைமைய அ

,) ப ற

ெகா

ேக டா க

றினா க

)

'சலா '

(உம (ரலி) அவ க

, 'த

(அவ கைள) ெந

றா க

த (ஸ

கம

(

ைல. ம ) யா

ெச

பதிலள

) அவ க

ைணவ ய ட பாக

) சலா

லவ

உம (ரலி) அவ கைள நப (ஸ

களா?' எ

மாதகால

ெசா

) அவ கள ட

ெச

சலா

(உம (ரலி) அவ க

உம (ரலி) நப (ஸ ர

) அவ க

. (நப (ஸ

உம

மக

. அவ

மண நப (ஸ

ைவ தா . அவ

) அவ கள ட

மகள றி

Visit: www.tamilislam.webs.com

லாம

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெத வ

வ ெகா

'ேவ

டா ! (ஒ

மா

5, அ

பண

ெப

தியாய

ேபா

67, எ

ெச ப

ெகா த

கணவ எ

ம ெறா

'எ

ன (ேவ

. என காக

பர

பர வ

ைல. (தி

பாக

5, அ

ைறய

சினா

மானா

நப (ஸ

) அவ க

,

க ப

ளன ''

சப

ஆ தியாய

ேபா க க ெப

ெகா

வசன

ளமா டா

- மைனவ இ

ைம, ேநா

கிற

எ (த

) தம கிைடேய சமாதான

;எ

கிறா .

ைன வ வாகர

ைண க

வல

கிற

:ஒ

ேறா, ற கண உ ைமகள ெச

ெகா

ெகா ெப வ

ளலா ''

,த வா

சிலவ ைற வதில தவேற

04:128)141 67, எ

; அவைள

, இரைவ

தள பதிலி

நட

அவ வ

கவ

ெசலவழி பதிலி . இைதேய இ

ைடய

. (அவ

காம

) ம ெறா

கிறா , கணவ

ெகா

கிறா ப

திைய மண

, இரைவ ப

கணவ ட

ேறா அ

ைன (மைனவ யாக) இ

.ப

தள பதிலி

ெப

5206

) அவைள அவ

) அவ

வ டாத க

மண

ைவ

மைனவ யாக இ

ெச

(இ நிைலய

. அத

தா

ற காரண தினா

வ வாகர

றினா

.

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ ஒ

ைடய தைலய

கிறா '' எ

ைவ காேத) ஒ

றினா க

பாக

கணவ , எ

, 'எ

ைவ

5207

Visit: www.tamilislam.webs.com

னட


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஜாப நா

இ க

அ தி

நப (ஸ

லா

(ரலி) அறிவ

தா

கால தி

'அ

) அவ கள

'( ண

சி இைட

றி

) ெச

வ ேதா . பாக

5, அ

ஜாப

நப (ஸ ( ண

தியாய

5, அ

நப (ஸ

ஸய

நா

சி இைட

உய

கிற க

றி

) ெச

ெகா

க, நா

ெகா

த நிைலய

'அ

ேபா

த ெப

ள ப

ெகா

ேதா .

தா ) சில (அர ) ேபா க ைகதிகைள ெப ேறா .

ைகதிக

அவ க

ேக

5210

ப ேனா . (அ

?' எ

க டாய

) அறிவ

(ர தலி

வ னவ ேனா . அ ேபா இ

ள ப

'

5209

67, எ

(ப வ

ேதா .

கால தி

தியாய

ஆ ெகா

67, எ

(அவ கள ைடேய இ ெகா

தா

தா

) அவ கள

5, அ

பாக

) ெச

தியாய

'( ண

'அ

(ரலி) அறிவ

கால தி

றி

ஜாப (ரலி) அறிவ

5208

லா

) அவ கள சி இைட

பாக

67, எ

அ தி

வாகிேய த

றி

'(இ த அ , 'ம

உட

) இைற

ெகா

த (ஸ

ைல) ந

ைம நா

'' எ

வைர உ றினா க

) 'அ

' ெச

) அவ கள ட

ெச

ெகா

வாக ேவ . 143

Visit: www.tamilislam.webs.com

தா யஎ த

நா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நப (ஸ

) அவ க வா க

ெச

வா க

வ த வ

கிேற

(நா

கள

ேநர பயண

ெச

)ஒ

றினா க

. நா

வ ம றவ

நான ) அவ க

ெதாட

தா க

நப (ஸ

) அவ கைள(

அ க த

நா

ைன ெகா

; நா

காணாததா

'' எ

ள தா

கியத காக) எ

கா

(ச மத )

. ஆனா

ெசா

பயண

ெச

. எனேவ,

கலாேனா . அ ேபா

,) அதி

ஹஃ ஸா இ

.பற

ஓ இட தி

இற

கைள

ேன ல

ேட

ைடய

றிேன

றினா க

)

தேத தவ ர,) நப (ஸ னா

)

ைடய ஒ டக ைத ேநா கி

ேதைளேயா அ ெசா

கலி

(

ேபசி ெகா

ஒ டக தி

அவ கைள (நா

ைடய இர

அைழ

ெபய

) ஏறி பயண

ஏறி வ த) எ கம

கள

, 'ச '' எ

'சலா ' (

, 'இைறவா! ஒ

ஒ டக தி

. (பயண தின ைடேய) அவ க

ெகா எ

) அவ க

பதாக நிைன தா க

. (அதி

ைணவ ய ைடேய சீ த

ன ட ), 'இ த இர

தலி

நப (ஸ

ஹஃ ஸாவ

(நா

அவ

ைவ

நப (ஸ

பா

வ தா க

அ த ேநர

ப னா

கிறேதா அவைர

) ஹஃ ஸா (எ

'' எ

) அவ க

ளவ

ைடய ெபய

பயண தி நா

நப (ஸ

ேம ெகா

ைடய ெபய வ ைற) எ

. (ஒ

ஒ டக தி பா

பயண

. (யா

.) (ஒ

. இர

வா க

5211

தா

ேத ேன 'இ கி '

. (இ ப

கினா க . அவ க

இற

ைன நாேன

) அவ கைள (ஹஃ ஸா யவ

. அ ேபா கிய

கிைடேய (

பா ைபேயா எ எ

தா .

பயண ைத

ைல.

Visit: www.tamilislam.webs.com

ஏவ வ

தி) !


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (நப (ஸ

5212

தா

) அவ கள

ைணவ யாரான) ச

த மிட

நாைள என

அவ க

ைடய நாைள

கிவ தா க

பாக

5, அ

அன க ெப

தியாய

ெப

நப வழியா அறிவ

பள பாக (வ

)

தா' அவ கள

'ச

ெகா

தா க

நாைள

) அவ க

. நப (ஸ

)

)

என ேக

67, எ

5213

தா

ைண ஒ

ைண ஒ

ஸ ஆ(ரலி), (நப (ஸ

. 144

(ரலி) அறிவ

தா ப

வ மண தா

வ மண தி

தா

அவள ட

நா

அவள ட

நா

வா . க

வா . இ

ன கழி த ேவ

.

பாள கள

வ (காலி , அ

அவ கேள

றினா க

அவ கள ட

ேக டத

நா

ெசா

'நப வழி' எ

னா றி

கிலாபா) (அ

தவறாகா ேள

கிறா : இைத நப (ஸ ; என

.)

Visit: www.tamilislam.webs.com

, அன

)

(ரலி)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 தி

மண

5, அ

பாக அன ஒ

தியாய

ன கழி த ெப

ெகா

மைனவ

டா

மண தா

ெப

(ம ற மைனவ அறிவ நா ெசா

அவ கேள பாக

5, அ

அன

நப (ஸ வ

ன கழி த ெப

தியாய

வா க

ெப

ைண

வா . ப ற

(ம ற

ேவ நப வழியா )

. ஆய

,

ைண

கிவ

பற

.

றினா : னதாக அன

ைற ப

றினா : நா

)

ெசா

அன

றினா எ

(ரலி) அவ க

றிய

நிைன தா

இைத நப (ஸ

.

5215

ஒேர இரவ . அ ேபா

.)

67, எ

ன கழி த ெப நா

ெசா

மாலி (ரலி) அறிவ

) அவ க

க, க நா

க, க

) அவ க

, காலி (ர

றினா க

ணட

கிலாபா(ர

தவறாகா ேள

ணட

வா . இ

வரான அ

, இைத நப (ஸ . (அ

ெப

வா .

)க

ப ரகாரேம அறிவ ம ேறா அறிவ

இரைவ) ஒ

பாள கள

நிைன தா

தி மைனவ யாக) இ

(ஒ

தலி

(

தி மைனவ யாக) இ

(ஒ

தலி

இரைவ) ஒ

வ க

5214

தா

(ரலி) அறிவ

வ க

மண ஒ

67, எ

தா

அவ க

லா ஒ

ைணவ ய ட ப

ெச

ைணவ ய இ

வ தன . 147

Visit: www.tamilislam.webs.com

)

தா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

இைற

தியாய

ெச

வா க

(ஒ

நா

67, எ

. அ ேபா

)த

5, அ

நா (

தியாய

த (ஸ

ேக இ

ைறவ

ெகா

ேப

பாக

எ த ேநாய

? நாைள நா

இற

எ த நாள

ைம ப

5, அ

ைணவ ய ட

ெச

பா க

வழ கமாக

.அ

வாேற

67, எ

தி

இற தா கேளா அ த ேநாய ேக இ

ேப

வ .எ

லா

?' எ

தா க

நப (ஸ

ேலேய த

) அவ கள

அவ கைள

தா

தா க

கி வ தா கேளா அ த நாள வா

ைரய சிைய எ

உமி ந எ ைக ப றி

. தா

ளப

வாயா

உமி

ெகா

கி

) அவ க

கி இ

ைடய ெந , (மி

, 'நாைள

. எனேவ,

) அவ க

தன . எனேவ, நப (ஸ த

ேபா

ைடய

ெகா

ைடய வ

தேபா தா

ேக

ப ய இட தி

மதியள

தினா க

தைல இ ெகா

தியாய

ைற ப

த நிைலய

கமாக இ

.

ண யவா

வைர எ

இற ெப தி

என அவ க

ைவ

கல தி

த ெந

5217

ைணவ ய , தா

இைடேய அவ கள ெம

தா

) அவ க

ப யப ) தா

அவ க

ைக

சில

கினா க

67, எ

(ம ற)

ளலா

(வ

) நாைள மன தி

அவ கள

ெதா

ைணவ யாரான ஹஃ ஸாவ ட

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ இைற

அவ கள

ேநர ைதவ ட அதிக ேநர பாக

5216

) அவ க

த (ஸ

டா க

5218

Visit: www.tamilislam.webs.com

க ட . 148

தி


67.jpUkzk;

ghfk;-5 உம இ (எ

க தா (ரலி) அறிவ ைட வ

வ வாகவ ல

ெச

ஹஃ ஸாவ ட

ெச

அவ க

ெகா

சா

டதாக

,எ

றிேன

ைர தேபா

பாக

5, அ

மா ப

ெப

வ இ

வழ ெகா

.பற

அப ப

உ ைம எ

கா

டா

அறிவ

தியாய

67, எ

த (ஸ

ந ஏமா

)க

)

வ டாேத!''

) அவ கள ட

த அவ கேள! என

றமா

வழ

கீ

காத ஒ

மா?' எ ைற

ஆைடகைள (அதாவ

இ த ஹத

5, அ

கணவ என

,அ

ேபாலியான ேம றினா க

பாக

இைற

)

ளேதா அவ - ஆய ஷா -

த (ஸ

, ' ைட க ெபறாத ஒ

ேபாலாவா '' எ இர

மக

நா

தா

(அவ ட ) எ ெகா

கிறவ , ேபாலியான இர

ஆைடகைள, அ

. 149

) அவ கள ட , 'இைற

) அவ க

நா

5219

(ரலி) அறிவ

கிறா . நா

ைணவ யைர

,த தி

ெகா

னைக தா க

67, எ

அழ

கல ப

இ த ச பவ ைத இைற

மண நப (ஸ

த (ஸ

ைம மகேள! த

அவ க

தியாய

கியதாக

இைற

) அவ க

த த தவறான தகவைலய

யாைர

(நப யவ கள ட ) ச எ

ப , நப (ஸ

வ ளஅ

தா

ைற

ேக டா க கிைட ததாக

இரவ

ஆைடகைள) அண

. பாள ெதாட வழியாக வ

ச கள தி

.

5220

Visit: www.tamilislam.webs.com

. அத கா அமான த ெகா

டவ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

லா

ெசய

த (ஸ

அைன தி

கைழ வ லா

பாக

5, அ

இைற

தியாய

ஹ மதி

அ யா கள

லா

.அ

லா

மான ேகடான

ைவவ ட மிக

தா . 150

5221 றினா க

''

ேணா யா வ பசார தி

ைமயாக ேராஷ

ெகா

பவ ேவெறவ

வைத

5, அ

இைற லா

தாயேம! லா

அறி தா

ைறவாக சி

ப க

; அதிகமாக

தியாய

தா . 151

67, எ

த (ஸ

5222

) அவ க

ைவவ ட அதிக ேராஷ மா(ரலி) அறிவ

5, அ

டா

மில .

.

பாக

பாக

ைல. எனேவதா

ளா

மில .

) அவ க

என ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

என அ

மி

தைட வ தி (ரலி) அறிவ

ஆேணா ெப

அறிவைதெய வ க

67, எ

''

தாயேம!

ைவவ ட

ஹ மதி

றினா க ளவ யா

த (ஸ

நா

அவ

கிறவ ேவெறவ

என அ

) அவ க

ைவ வ ட அதிக ேராஷ

தியாய

றினா க

''

ைடயவ யா

மி

ைல.

தா .

67, எ

5223

Visit: www.tamilislam.webs.com


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

நி சய

த (ஸ

லா

தைடவ தி என அ

ளஒ

அ எ

5, அ

67, எ

அப ப டா க அவ

உைடைமக

வா க

மிய

ேதா

ைமயாள களாய

சில அவ க

எ ட

வா

ைம

தைல ம

, இைற

. ள

.

மான யமா கி) எ

ேப

த (ஸ

சா

ைவ த

ெப

. ஆனா

கேள என

தன . இைற ம

ெகா ைடகைள ைவ . அ ேபா

;த

, என ெரா

த (ஸ

)

- நாேன வ

ேவ

.அ த

. 152

) அவ கைள, (அவ த

க ச தி ேத

அ ைமக

ேவ

த த நில திலி

தைல ம

ெதாைலவ

ஓ க

ைழ ேப

நில

) நா

; மா அ

தன ேபா

. அ த ெப

) நா

நா

ைடவ

ெகா ைடகைள( ெபா

நா

திைர

(வழிய

, அவ தா

க ப

ண இைற எ ெசா

.எ

இர

ப வ

ேபாேத) த

தவ ர ேவ

மைலைய ைத ேப

ேப (ஒ

அவ

ைல. அ த

அவ க

கி

அறிவ

ெத யா

கணவ

தா

திைரைய கவ

ேராஷ

ைகயாள ெச

வா (ரலி) (ம காவ லி

.இ த

; அவ

றாக ெரா

5224

ெகா

இைற ேப

'' லா

பாள ெதாட வழியாக

(ரலி) அறிவ

ஒ டக ைத

.அ

தா .

ேனா அறிவ

ைன ஸ¤ைப இ

மண

கிறா

ைற (தைடைய மறி) இைறந ப

தியாய

மா ப

றினா க

ெகா

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

இேத ஹத பாக

) அவ க

ேராஷ

இைற

ெகா

ேதாழ களான அ த (ஸ

ேத சா கள

) அவ க

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அைழ தா க

. என

ெசா

ஒ டக ைத ம

லி

ெவ க ப ேட

தம

. ேம

ேராஷ ைத

நிைன

(எ

கணவ ) ஸ¤ைப ட ச

வைத

சில

ெச

தா க

நா

அறி

. நா

ேப

பற

,) நா

றிேன ) அவ க

. அத

தா

. ேம

என

ெச

றா க எ

தா . . நா

தைலய

அவ கள

ஒ டக ைத) ம ,உ

கணவ , 'அ

ந வாகன தி

வ த

ைவ தா க வ

பாக

5, அ

அன

இ நா

பண கள

த ைத) அ

(எ

. அ த அ ைம தைல கிைட த தியாய

ெப

கள

லா

யட

ேராஷ ைத

வைதவ ட க னமானதாக இ

67, எ ) அவ க

திைய நாேன ேம ெகா

ஓ அ ைமைய (உதவ

திைரைய பராம ேபா

கிற

ட வ ேத

காக) அ

ெபா

ைப ஏ றா . எ

வ ட

.

5225

மாலி (ரலி) அறிவ ) நப (ஸ

(ரலி) என

தா ைணவ ய

, அவ

) அவ க

. அவ க

வத காக(

ெச

ேராஷ காரராக இ ) அவ க

த (ஸ

ெவ க ப ேட

''

றினா . வாறாக வ

என

(ஒ

) இைற

ஏறி ெகா

வத காக 'இஃ , இஃ ' எ

மிக

த (ஸ

ைன ச தி தா க

ெகா ைடகைள ந

எ (இ

. அவ ம கள ட இைற

கஎ

'' எ

ெகா

. (ஆனா

'(வழிய

தன . நா

மதாைணயாக! நப (ஸ

தி

அவ கைள

ேள

ேத ெகா

ெகா ைடகள

ேதாழ க

அம

கணவ ) ஸ¤ைப (ரலி) அவ கைள

(எ

பா

ெவ க ப

னா

ய ட ைவ தா க

, நா

நா ேப

(

Visit: www.tamilislam.webs.com

.) அத

ப னேவா


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா

)தா க

நப யவ க

ைடய ம ெறா

(நப யவ க நப (ஸ

காக

) அவ க

(ேராஷ தி உைட

. இைறந ப பண யா எவ

)அ த

ேச

நி

திவ

தாமி அ

பவ

டா க

பாக

5, அ

தியாய

ஜாப

யா

ைடய

அவ கள ஆனா

, (அ

கி

வ(ரான

ளத

தா கேளா அ த வ

டா . அ த

) நப (ஸ லி

) அவ க

(கீ ேழ வ ) அதிேலேய க

ன அ த பண யாைள (அ

ைணவ யா) டமி

)

அ த உைட த த

த உணைவ (ம

, உைடப ட த

)

ைணவ யா

த ேதாழ கைள ேநா கி), 'உ .ப

ைற

. 153 (அ ேபா

ப னா க

தாயா ேகேய)

ம ெறா

யவ ட

ல த ைட (மா றாக)

. உைட த த ைட உைட க ப ட வ

ேலேய

. 154

அ தி

க தி

ைனய ப

கிய

.பற

கார (

ெச டா க

67, எ லா

ைற) நப (ஸ

'ெசா

த ைகைய

றினா க

தவ

வர

ைவ

(ஒ

தா க . ேம

டா '' எ

த ைட ெகா ெகா

ைடய வ

ேச

வ ட ) ெகா

பண யாள

கலானா க

ேராஷ ப

. உடேன (ஆ திர படாம

கைள ஒ ஒ

ைகயாள கள

ைணவ யா) உண

ெச ?' எ

5226 (ரலி) அறிவ

) அவ க ேற ேக ட

'' என பதிலள

, (உமேர!) உ

, '(கனவ

'அ

. அவ க தா க

தா ) 'நா

ெசா

மாள ைகைய (வானவ க

. அ த மாள ைக

ைடய ேராஷ

றி

நா

க தி க

), 'இ

ைழ ேத

ேட

. நா

உம இ நா

ெச

அறி தி

'அ

, 'இ க தா

ல நிைன ேத எ

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைன (உ

.

ேள


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெச

லவ டாம

)த

க தா (ரலி), 'எ ேராஷ பாக

கா

5, அ

த ைத ேவ

தியாய

நா

நா

) இைற

அவ க

. அ ேபா

ேட

நா

அவ கள வ

தா க

எ ப

கி

ேக றி

ேட

'' எ

.பற

ேக டா க

!த

ேக டா க

) 'உ

?' எ

றி

.அ

கள டமா நா

ேவ

ெச கி

(உலகி த

ேராஷ

பாக

5, அ

தியாய

ேகாப

67, எ

. உம

த உம (ரலி) (இைத ேக , இைற

த அவ கேள!''

தி 109 கள

. அ ேபா

வ , 'இ

ல நிைன ேத தி

க தி தா

அழைக

தா

. (வானவ ) ஒ நா

ேதா .

ைன ெசா

ெப

ெகா

அைவய லி கா

ெகா )எ

. 156

ெப

கள டமா நா

. 155

வைகய

. உடேன அ

ேராஷ

கி

ெச

ேக ேட

வ த

அம

(கனவ

றி '

தா . (அ த மாள ைக

நிைன

கி

தேபா

வ தைத

ெகா

றினா க

, 'த

) அவ க

த) மாள ைக ஒ

'' என பதிலள ேராஷ

பணமாக

5227 த (ஸ

பவளா

ேக ட) உம இ

. (இைத அ

தா

, 'இ த மாள ைக யா

உம

கி ெகா

(அ

ெம

றினா க த

த அவ கேள!'' எ

, 'நா

இைறவண க ெபாலிைவ

தா

67, எ

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ (ஒ

'' எ

, இைற

அ ேபா

ட எ

. 157

5228

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ஆய ஷா(ரலி) அறிவ எ

னட

கிறா

றாக அறி

அறி

(உ

வா ைமதா

ேள

ேவ

. (த

பாக

5, அ

தியாய

கள

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

இைற

த (ஸ

க ப

'வஹ'

5, அ

. நா

, 'அ

)'' எ

, 'எ

லா

கள

றிேன

தி

நா ைன

தி

ைன ப றி) நா

(உ

, 'எ ப

றி

ந தி

தி

ச தியமாக' எ

அதிபதி ம

வா ச தியமாக'

மதாைணயாக! ஆ

ெபயைர தா

ேகாப

.

5229

நா

ேராஷ

ெகா நா

ந ெச

உ தரவ ட ப ட

67, எ

டைத ேபா

ெகன ெசா தி

இைற

ேராஷ ப டதி

கதஜாைவ அதிகமாக நிைன

. கதஜா அவ க அவ

தியாய

. அத

ைடய அதிபதி ம

ைணவ ய எவ ம ) அவ க

றினா க

றி

தா

ேபசிவ தா க

ெகா

பாக

(இதர)

ைன

கிறா

. அத கவ க

த அவ கேள! நா

67, எ

நஎ

, 'இ ராஹ (அைல) அவ கள

கதஜா(ரலி) அவ கள அவ கள

'' எ

றினா க

,) இைற

ஹ ம

), ' தா

, 'எ ேபா

ேகாப

ேக ேட

'' எ

ெகா

?' எ

(ேபசினா

ேகாபமா

) அவ க

நஎ

ைவ வ க

ேபா ம

த (ஸ

; எ ேபா

ெகா

இ எ

தா

இைற

க தி இைற

த (ஸ

ைல. ஏெனன , அவைர (அ

) , க )

மாள ைக ஒ த (ஸ

. 158

5230

Visit: www.tamilislam.webs.com

) அவ க

!


67.jpUkzk;

ghfk;-5 மி

வ இ

இைற

ம ரமா(ரலி) அறிவ

த (ஸ

) அவ க

ஃகீ ரா ேகா திர தா த தாலி அவ க

ைவ க (எ

மதி க மா ேட

.ம

மதி கமா ேட

. அல இ

ெச

ெவ

பைடய

பாக

5, அ

அன

ெச

தியாய

நி வ ைற

வதா

,ம

எவ நா

வ த

எ ம

நா

நா

மகைள (◌ஃபா திமாைவ)

மகைள மண மதி வழ

ெகா

கமா ேட

பைடய

ேவதைன ப

றினா க

ெச

). ◌ஃபா திமா எ

ைன

ைன மன

. 159

தா

அறிவ

ெசவ ேய ற ெச

மதி ேகா ன . அத .ம

இ அப

5231

த (ஸ

க ஒேர ஆ வ

னட )அ

; அவைர எ '' எ

67, எ

, இைற

வ அக ற ப

நா

மாலி (ரலி) அறிவ

அவ கள டமி க

, அவ கள

த ப , 'ஹிஷா

ைடய) மகைள அல இ

மதி க மா ேட

தாலி அவ க

வதா

லாத ேவ

ேபாகிேற

தியாவா . ◌ஃபா திமாைவ ெவ

ேவதைன ப

நா

ப னாேல தவ ர (அவ க

ேமைட (மி ப ) மதி

(உறவ னரான அ

மண

வ வாகவ ல

தா

ெசா ெபாழி

) அவ க

தி ஒ

ற நிைலைமவ ைம நாள

யாத, இைற

ைற உ

றினா க

, அறியாைம மலி அதிக

அைடயாள

,ஐ ப

அறிவ

, வ பசார ெப

ெப கள

நா

)

:

அள

த (ஸ

அட

க க

அதிக - அவ கைள

மி . 161

Visit: www.tamilislam.webs.com

,ஆ


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

இைற

த (ஸ

என உ

கைள எ ச

) அவ க

கிேற

இட தி

நப (ஸ

ெச

) அவ க

நிகரானவ க பாக

5, அ

அ பா

'' எ வ

67, எ

றினா க

த (ஸ

அவ கேள! எ ெபய பதி நப (ஸ

ெச

எ த (அ

ைடய மைனவ

பாக

5, அ

அன

சா கள

றினா க ெச

தியாய

67, எ ெப

ேபா

சா கள

ற) உறவ ன க

கிற க

ற) உறவ ன க

தன ைமய

ற ப

வ ) நா

வதிலி

ெச

டா

வ ,

(அவ

?' எ

ேக டா .

மரண தி

கலாகா

)இ

(அவ

. உடேன ஒ

. (இ நிைலய

வ எ

வராக!'' எ

ேபா

தவ ர!' எ

, 'இைற

டா

.இ

னஇ

ன ெச

ெபயைர) தி றினா க

;

ன ேபா ?)'' எ

ப ெப

எ ேக டா .

ெகா

. 163

5234

மாலி (ரலி) அறிவ ஒ

ெச

ேபா

ல ேவ

. 162

கிய உறவ ன

, '(ேபா

தா

ன ய) ஆடவ

) அவ க ய ப

. அ ேபா

ெச

தா

மைனவ ஹ

) அவ க

றி

)

மிட தி

5233

(ரலி) அறிவ

காத தகாத) ெந

இைற

ைடய (சேகாதர

றினா க

ைடய (சேகாதர

, 'கணவ

'' எ

தியாய

ெப

(மண

தா

'(அ நிய ) ெப

த அவ கேள! கணவ

'இைற

''ஒ

5232

ஆமி (ரலி) அறிவ

உ பா இ

தா

மண நப (ஸ

) அவ கள ட

வ தா . அ ேபா

Visit: www.tamilislam.webs.com

அவ

,ந


67.jpUkzk;

ghfk;-5 தன யாக (எ அ ேபா (அ

நப (ஸ

காதி

சா களாகிய) ந

றினா க

,அ த

தியாய

(ஒ

நா

67, எ

தா

) அவ க

யாவ ட , 'நாைள தாய ஃ ெகா

.) ஏென

(சைத ம . இைத

வர

டா

பாக

5, அ

நப (ஸ வ

லி

.

மதாைணயாக!

யமானவ க

'' எ

67, எ

(ஈ

'' எ

வா

நா

அைடயாள

'' எ

) அவ க

ெகா

நா (அவ

, 'இவ

தா க

) 'அலி' ஒ லா

லா

ெவ றியள

கா

அப

கிேற

(சைத ம

.

வ தா

,

. (அவைள ந ப

)ட

ப க

ைடய ேமன அழைக வ ண உ

கள ட

ேபா

. 165

5236

தா ைன

ெயறி

தப ) பா

உ ப க

றினா க

தியாய

) அவ க

, அவ

கி ெகா

சேகாதர அ

நக ம

ேக ட நப (ஸ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ வளாக தி

றா )ட

நட

. அ த 'அலி' எ

ைடய 164 மகைள உன

◌ஃைகலா

கைள ேபா

(ெப

ெகா

றினா

தா க வ

தா

கணவ ) நப (ஸ

மிக

லா

5235

உைம மண

ேபசி ெகா

மண ய ட , 'அ

ம கள ேலேய என

ஸலமா(ரலி) அறிவ

) நப யவ க

ெப

.

5, அ

பாக

வ ழாத வ த தி

) அவ க

ேம

) வ ைளயா க ெகா

டா ெகா ேத

மைற

ெகா

கப

த அப சீ ன ய கைள நா

. நானாக சைட

ள வாச (எ

வைர பா

Visit: www.tamilislam.webs.com

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா எ

ேத

வள

பாக

ேநர

5, அ

. வ ைளயா ேவ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ

உடேன ச

தா க

சமய தி ஏ ப

நா

) இர

றா க

ேநர தி

ட இள

வய

ெப

ெகா

. அவ கள

தி

கர தி

ப வ

ைல'' எ

,அ

றி

ஒ )அ

. அ ேபா

காக ெவள ேய ெச

. அவ கைள

லா

ைடய அைறய

(வஹ - ேவத அறிவ

றா க

தாேவ! அ

ெத யாமலி

) அவ க

ப ட

ெவள ேய ெச

லஅ

லா

(வழ க , '(எ

5, அ

இைற

தியாய

67, எ

த (ஸ

மைனவ ய ப

அவ கைள

ள வாச

காத க

றினா க ெச

ேபா

கள ட

மதியள

மதி ேக டா

.

உம (ரலி) அறிவ

அதனா

ைணவ யேர!) ந

''

லஉ

தி

.அ த

5238

) அவ க

.

அவ கள ட உண

ள ெப

அவ க

றினா க

. 167

.166

ஸ ஆ(ரலி) (ப தா அண வ

, 'ச

) அவ கள ட

நப (ஸ

ேதைவக

பாக

என இ

யா எ

அவ க

கள

ெகா

கேள மதி ப

தா ப

ெகா

சிரம நிைல) அக ற

. அ ேபா

ெகா

தா(ரலி) நப (ஸ

றினா க

பைத ந

5237

உம (ரலி) அைடயாள

மதாைணயாக! ந

ேபராவ

ைணவ யாரான) ச

ச டமா க ப ட ப பா

பா

தா .

) அவ கள

(நப (ஸ

கள

ைக பா

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

டா க

க ''


67.jpUkzk;

ghfk;-5

தி

மண

5, அ

பாக

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ (ஒ

நா

)எ

வ அவ

மதியள பதி

ேள வர அ

(பா

ெப }

, 'அவ உ

மதி ெகா

!'' எ

தாேன என

உறவ னராவா க உ

ைடய (பா

வ -இ (ேம

)?' எ

ேற பா

பாக

5, அ

. அத

) த ைதய

,) இர த உறவ

ேபா

தியாய

ச ட

காரண தா

67, எ

ெந

த ட

. உடேன நா

இைற

பா )

றி

ேக ேட

.

சேகாதர தாேம! அவ , இைற

என என

ேக காம

.பற

பா

த அவ கேள! } டவ

ைலேய!

எ த வைகய த (ஸ

) அவ க

சேகாதர தா . எனேவ, அவ உ

றினா க

ய னா

ேட

நா

) த ைதய

சேகாதர

ேக ேட

'ப தா' அண

னா . இ த ஆ

அவ

) வரலா '' எ

(பா

}

சேகாதர (அஃ ல

லா

. அவ கள ட றினா க

பா

கணவ

) அவ கள

நா

வ தா க

) அவ க

ய தாய

மதி ேக டா . அ

ைல எ

) அவ க

நப (ஸ

அ த

த ைத (அ ேள வர அ

த (ஸ

அத

தா

பா

கஅ

இைற

5239

, 'அவ

னட

(உ

. வ தியா க ப ட ப

(மண

கிய உற

ஏ ப

னா

தகாத) ெந

நட த கிய உற

. 169

5240

Visit: www.tamilislam.webs.com

. ஏ ப


67.jpUkzk;

ghfk;-5 எ

இைற

ெப

) அவ க ெப

வ ணைண ெச

என அ

லா

பாக

5, அ

இைற

ெப

தியாய இ

ெனா

லா

ய ேவ

டா .

(ரலி) அறிவ

)க

- அவைள அவ

வ ட ேவ ேந

டா .

பா

பைத

தா .

5241

ெப

றினா க

ைண (ெவ த

ய ேவ

''

ேமன ேயா

கணவன ட

) அவ க

வ ணைன ெச

என அ

''

ேமன ேயா

கணவன ட

)க

- அவைள அவ

வ ட ேவ

ேந

பா

டா . பைத

டா .

(ரலி) அறிவ

தா . 170

தி 120

வ 'நா

ெச பாக

5, அ

இ ேவ

றிர

ைணவ ய அைனவ ட

'' எ

தியாய

67, எ

ைற இைற

அவ க

, 'நா

றிர

கள

ெவா

ைற ெப ெற

(அைல) அவ கள ைடய)

(எ

பா க

காக )

தா

த ) தா

அ ெப

(தா ப திய உற

.

5242

ஹுைரரா(ரலி) அறிவ

(ஒ

67, எ

த (ஸ

றினா க

ைண (ெவ

ன அவைள ப றி இவ

ேபா

ெனா

ன அவைள ப றி இவ

ேபா

த (ஸ

வ '' எ

ைணவ ய ட

இைறவழிய றினா க

அற ேபா . அ ேபா

ைலமா

(அைல)

ெச

(வர ) ( ைலமா

Visit: www.tamilislam.webs.com

ேவ ழ ைத

-அைல)

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவ கள ட

அ த வானவ (ஜி

) ெசா

(ேச அ

லா

'எ

அவ க

'' எ

றிவ

ைல; மற

ைணவ ய ட

ேவெறவ இைற

த (ஸ

நா னா

'எ

) அவ க

. 171

றினா க

5, அ

ஜாப ஒ

தியாய அ தி

அவ க

ெவ

பாக

5, அ

இைற

லா

வ (ெவள ய லி

கள

வ டா ட என ஜாப

வ ந

ெச இ

(ரலி) அறிவ

67, எ

த (ஸ

ேநர தி

ல ேவ

, 'இ

ைலமா

மைனவ ைய மைனவ

'' எ ஷா

(அைல)

தவ ர

(ஒ

ைடய)

ஷா அ

ச திய ைத

லா

றி தி

வைத ெப

- இைறவ கமா டா . (சபத ைத

அவ ந ப ய

பா ''

தா தி ெரன தா க

வ டா ட

வைத நப (ஸ

.

5244

) அவ க

ட நா

அ தி

வாேற

. ஒேர ஒ

: அவ 'இ

அவ த

யவ களாய

தியாய

நா னா

5243

) இர

.அ

ைல. அ த ஒ

ேதைவ நிைறேவ

67, எ

- இைறவ

(அைல) அவ க

தா .

தா

பா .) த

டா க

றா க

றினா க

றிய

லா

ைலமா

,)

கவ

ெப ெற

நிைறேவ றிய

பாக

ெச

ழ ைத ெப ெற

அைர மன தைர தா

ஷா அ

) 'இ

றா . (ஆனா

றினா க கழி

''

ஊ தி

ப னா

இர

ேநர தி

டா . 172 லா

(ரலி) அறிவ

தா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

தி ெரன

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

ஜாப

நா

தியாய

ேபா

) தி

தவா

னாலி

இைற

நா

த (ஸ

ேநர

)'' எ க

பய

அறிவ

பாள கள

நப (ஸ

) அவ க

றா க

(அறிவ

றி

, ெம

தி

தா . நா

. அவ க

மண

. நா

. நப (ஸ தி

கலாேம!'' எ

ேச

ேச தி

)

ட தகவ க

வரான ஹுைஷ ழ ைதைய

வ எ

னட

ேத

பா

டவ

வ என ேத

.அ

'' எ

ன கழி த ெப

ன அவசர ?'

ேற

. நப (ஸ

ைண

ைண தா

ேனா

ைழய ேபானேபா கைள

ேகாலமாய தி

ெகா இ

ஜாப (ரலி) அவ கள ட , ' '

ய ஒ டக தி

ன ட ,) 'உம

ெப

. தைலவ தி)

. நா

ன கழி த ெப

. (கணவைன ) ப

கைள ஆய த ப

ேத

அவ

மாக

.

(ஊ

, அவேளா

றா க

தி

ெகா

. அ ேபா

(எ

ெச ைல. க

, 'இ

) அவ க

வாக ெச

ேத

ேச

தா க

ேக டா க ேற

. அதாவ

பாள ) ஒ

தேபா

ைண மண தாயா. அ

ெபா

ெகா தி(

) அவ க

ெகா

திதாக

ெப

வைர ச ப

ெகா

(மதனா) வ க

, (ந

தைலவா

தா

த (ஸ

அவசர ப

லாவ மகி நா

) இைற

. 'நா

, 'க

(மண ேத

அவ க

கி

) அவ க

மண தாயா?' எ

பற

(ரலி) அறிவ

வாகனெமா

ேக டா க

அவ க

5245

லா

(த

(ேபாைர ம

67, எ

அ தி

ெகா

த ெப ள

நப (ஸ

ெச ெப

க எ

பஷ (ர

சவர க திைய கிறா க

திசாலி தனமாக நட '' எ

றா க

றினா க )

)

றைடய) இஷா

என ந ப

றினா .

Visit: www.tamilislam.webs.com

. :

ெகா த

'' த

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

ஜாப

தியாய

கணவைர ) ப

தி

ஆய ப த ப

தி)

நட

றினா க

பாக

5, அ

ஜாப

இ க

ப வ வாக

அ த ேநர

)ெகா

ேனா அறிவ

தியாய

67, எ

ைமயாய

தி(

, 'ந இரவ ெச

ைன

ேகாலமாய !'') எ

ெப

றிவ

திசாலி தனமாக நட

;

) அவ க

வ டாேத! (ெவள

திசாலி தனமாக

,'

ெகா

'' எ

க ப

த ைக

நக

தி

நா

, 'இைற

ள அறிவ எ

(த

னா

ேத

இ எ

)ஒ கி

ஒ டக தி

த யா

ட ஒ டக பா

மதனாைவ ெந எ

என

நா

(ரலி) அவ

) அவ க

நா

பாள ெதாட வழியாக

.

5247

லா

ெச

த மிடமி ஒ டக

ேத

ெச

.

நப (ஸ

ெம

ன ட ) நப (ஸ

வ டா ட

வைர, தைலவ

வைர (ெபா

அ தி

தி

தஎ உ

சவர க திைய பய

ெகா

ழ ைதைய

(

தா

ெகா

ெப

ெகா

இேத ஹத

நா

ைழ த ைகேயா

)

தைலவா

(ரலி) அறிவ

தி

(மதனா

5246

லா

ேபா லி

(த

67, எ

அ தி

தா ேபா

ெகா தவா

வாகன தி

ேதா . அ ேபா அவசர ப ஒ

ைடய ஒ டக ைத இைற

த அவ கேள! நா

த (ஸ

திதாக

தி

நா ேத

.

ைன வ தைட

தினா . உடேன எ ய

) அவ கேள இ மண

)

ெகா

வ எ

கள ேலேய அதிவ ைரவாக ஓட .அ

ேதா . (ேபா

ஆனவ

ேபா தா க '' எ

ேற

Visit: www.tamilislam.webs.com

ைடய

ஓ ய

.

. . நப (ஸ

)


67.jpUkzk;

ghfk;-5 அவ க

, 'தி

மண

பதிலள

ேத

. நப (ஸ

(யாைர மண தா (மண ேத ந

,உ

நா

)'' எ

வைர ெபா

ெகா

பாக அ

5, அ

சிய க திலி

ைழய

ட தகவ

. தைலவ ப

ன கழி த ெப

ெப

ைண மண

, அவேளா

தி

கலாேம!'' எ

றா க

ப ேடா . அ ேபா

ெப

கைள ெச

ேகாலமாய

தி(

ைணயா

ைண தா

ெப

)

றைடய) இஷா

கைள ஆய த ப

.பற

நப (ஸ தைலவா

தி)

ெகா

''

5248 தனா (ர

ஸஅ

- அத கவ

) அறிவ

ற) இைற

(காய

ெதாட பாக ம க

(ரலி) மதனாவ தா க

, 'க

)

வ க

67, எ

ம கள ேலேய இ எ

ேச

ஸலமா இ

திட ப ட

ச இ

தியாய

ேபா நாள

ைல. க

, 'இ

, 'ஆ '' எ

ன கழி த ெப

. 175

ஹாஸி

உஹு

. நா

ேக க, நா

ைணயா, க

லாவ மகி

. (கணவைன ) பய

றா க

ெப

) அவ க

(ஊ

தி

டாயா?' எ ன

மா

)வ

, (ந

. நப (ஸ

அவ

ேநர

வ , 'க

ேக டா க

ேற

ேனா

ெகா ) அவ க

)?' எ

(மதனா

அவ க

ெச

(ரலி) (ப எ

ேவ

சிய வ

ைன வ ட ந

ைல. (உஹு (அவ கள

) அவ கள

ஸாஇதி(ரலி) அவ கள ட கைடசியாக எ

ஸ றி

தா

த (ஸ

ேபா த

மா

பா

(ெச

த நப

காய தி ெகா

தா க

கறி தவ எவ

காயமைட த) நப (ஸ

ப றி ) ேக டா க

ேதாழ கள

) பதிலள

டன . எனேவ, ஒ

வரா

.

(இ ேபா

)

) அவ கள

வ ) ◌ஃபா திமா(ரலி) அவ கேள இர த ைத

Visit: www.tamilislam.webs.com

.-


67.jpUkzk;

ghfk;-5 ெகா

தா க

. அல(ரலி) த

ெகா

தா க

.ப

சா பைல நப யவ கள பாக

5, அ

தியாய மா

வ இ

ஹாவ ேலா, ஈ

தி

திவைர ெச ட

நா

ல ப டதாக

பற

நப (ஸ

த ம கா

ெச

பற

மா

அண

க தி

நா

யா

) ெதா

த ப ட

. 176

என

ெதா

)

. இைற

களான) ஈ

) அவ க

(ரலி), 'ஆ

(இ

ெந

ைகய

நா

(ெப

த (ஸ அ பா

(ரலி) (அ ெதா

) அவ க

த (ஸ

லாதி ட

) அவ க .பற

ைக

தி

கிேற

தி

ெக

(ெப

ற ப

ெச

உைர நிக

) பா

.) க

தினா க

.

இகாம

ைல.

ெப

) நிைன

தப

தி

உபேதச

அவ க க

) அவ க

க ப ட பாய

(க

தா

ைகைய நிைறேவ றினா க

றவ

த ஆபரண

நப (ஸ

) அவ க

) அவ க

ைம நாைள

ேக டா . இ

அ பா

ெசா

.பற

ேலா இைற

(ெப

)இ இ

க ப ட

(ரலி) அவ கள ட , 'தா

த நா

ெப

இ த இட தி

ைவ

(ரலி) அறிவ

◌ஃப

காரண தினா

வனாக இ

தணஞண ெகா

5249

ஆப

அ பா

சி

67, எ

கிற களா?' எ

(உறவ

(ம க

காய தி

ேகடய தி

பா

க டைளய த

கைள

கள

க வ ஷய

(மா . ேம

டா க

ைககைள

கழ றி) ப லா

ப லா

தா க

. உடேன அ ெப

ெகா

ெச

(ரலி) அவ கள ட

(ரலி) அவ க

கைள

, (ஏைழ எள ேயா ,த

) கள

(அவ க ெகா

தி

,

Visit: www.tamilislam.webs.com

பைத க ெச

ேட

றன . 177

.


67.jpUkzk;

ghfk;-5 பாக

5, அ

தியாய

67, எ

ஆய ஷா(ரலி) அறிவ நா

(ஒ

த ைத) அ

தலானா க தைலைவ ெகா

5250

தா ப

(ரலி) எ

. அ ேபா

இைற

தி

தா

ப ) ெச

த (ஸ எ

ைன

க ) அவ க

தா க எ

ைன அைசயவ டாம

.எ

ைடய ம ய (அ வா

கி

.

Visit: www.tamilislam.webs.com

கர தா


ஸலா

நிைறகைள நிைறகைள ப பற ற ட ட ைறகைள ைறகைள எ எ ன னட ட

க க !! க க !!

F maattiioonnss Foorr ffuurrtthheerr iinnffoorrm P Plleeaassee ccoonnttaacctt:: E Em @yyaahhoooo..ccoom m maaiill:: eerr__ssuulltthhaann@ V Viissiitt:: w ww ww w..ttaam m miilliissllaam m..w weebbss..ccoom

Sahihul buhari part 5 -2  

(திிஆஆ 24 : 31 வவ) வசனன அளபபடேபாா ெபக ததகக கீ அஅலா இஇ மமமம(ரலி) அறிவதா 'அஅலாவட எஎதத பாவ மிகக ெபயய?' எஎ இைறறதத(ஸஸ) பாகக 5 , அஅதியாயய 65 , எஎ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you