Page 1

(Gdpj `[;[pd; NeHKf tHzid) A. mg;J]; ]yhk; k];J}f;fh

மி

ஆ க லைச

தா

jhU]; ]yhk; gjpg;gfk; 111(61-A) nkapd; NuhL jpUg;ge;JUj;jp. mQ;ry; jQ;ir khtl;lk; 613 103 E mail: masdooka@hotmail.com


ெபா ளட க சம துவ மார் க

பு

ண ய சீலர்க

ஹ ஜி

வைகக

இஹ்ரா

உைட

ம க

தி

நக

மனங்கவ

ஸயீ எ

..................................................................................................... 10

லா

ைக ......................................................................................................... 10

........................................................................................................................ 12 திய ஏ தலர்க

......................................................................................................................... 14 ஹரா ; ............................................................................................ 15

ஜிது

ெதாங்ேகா ட

புன த மதனா

...................................................................................... 12

புற ப

................................................................................................... 19 ; ................................................................................................. 20

பகீ ஃ ............................................................................................................................. 25

ன து

து

எ டா

து

9ஆ

து

10 ஆ

நா

. ............................................................................................................... 33

து

11 ஆ

நா

................................................................................................................ 36

து

12 ஆ

நா

; ............................................................................................................... 37

து

13 ஆ

நா

; ............................................................................................................... 37

எள ய

ைறய

புன தஹ ஜு

நா நா

; ............................................................................................................. 26

- ................................................................................................................ 29

ெச

புற ப

ய................................................................................................. 40

வத

............................................................................... 42

9


சம துவ மார் க

லா

,];yhk; XH cyf khHf;fk;. ,jd; midj;J tzf;f topghLfSk; cyfshtpa mstpy; kdpj Fyj;ij xd;WgLj;Jtjhf ,Uf;Fk;. jpUkiw FHMdpd; NghjidfSk; jpU egp (]y;) mtHfspd; nray; ghLfSk; ,e;j ,dpa khHf;fj;jpd; topfhl;bfs;. ,e;j ,dpa ,];yhk; ,t;Tyfpw;F rkj;Jtj;ijj; je;jJ. rNfhjuj;Jtj;ij Nghjpj;jJ. KO kdpj rKjhaj;ijAk; Xuzpapy; xd;WgLj;Jk; cd;dj topiaf; fhl;baJ. ,];yhj;jpd; mbg;gilf; flikfspy; xd;whd njhOif> ntWk; FdpjiyAk;> rpuk; gzpjiyAk;> cjl;lstpy; ke;jpuq;fs; nkhoptijAk;> nfhz;l rlq;F my;y. ehs; xd;Wf;F Ie;J Neuk;> gilj;j ,iwtid tzq;f gs;spthrypy; xd;W $Lk;NghJ - mq;F Vio> nry;te;jd; vd;Dk; Vw;wj; jho;T fisag; gLfpd;wJ. caHe;jtd; jho;e;jtd; vd;Dk; Ntw;Wik NtuWf;fg; gLfpd;wJ. Kjypy; te;jtH Kjypy;. mLj;jLj;J te;jtH mLj;jLj;j tupirfspy;. murDk; Mz;bAk; mUfUfpy;. mtutH gFjpapy; cs;s gs;spthry;fspy; Ie;J NeuKk; xd;W $Lk;NghJ mq;Nf xU rkj;Jtk;. thuk; xUKiw nts;spf; fpoikj; njhOifapy; CNu xd;W $Lk;NghJ mijtpl rw;W mjpf rkj;Jtk;. Mz;Lf;F xU Kiw Gdpj kf;fhtpd; mughj; ngUntspapy;> cyf K];ypk;fs; xd;W jpuSk;NghJ khngUk; rkj;Jtk;. ,ijtplg; ngupa rkj;Jtk; ,g;ghUyfpy; NtW vq;FNk ,y;iy.NtW vJTNk ,y;iy. ,J jhd; `[;. ,dj;jhy;> Fyj;jhy;> epwj;jhy;> Njrj;jhy;> cz;Zk; czthy;> cLj;Jk; cilahy;> NgRk; nkhopahy;> gpd;gw;Wk; fyhr;rhuj;jhy;> NtW gl;l midtUk;>xNu ,lj;jpy; xd;W jpuz;L> xNu cil mzpe;J> xNu kiwiag; gpd;gw;wp> xNu ,iwia ,iwQ;Rk; cd;djg; gz;ghL. ,J jhd; `[;. cyfpd; midj;J fz;lq;;fSk; ,q;Nf rq;fkk;. cyfpd; midj;J ehLfSk; ,q;Nf rq;fkk;. cyfpd; midj;J nkhopfSk; ,q;Nf rq;fkk;. cyfpd; midj;J epwq;fSk; ,q;Nf rq;fkk;. cyfpd; midj;J kdpjHfSk; ,q;Nf ruprkk;. Mk; ,J jhd; `[;. -----------------------------------------------------------------

பு

ண ய சீலர்க

ைக

kf;fhtpy; 'f/gh" vd;Dk; Gdpj ,iwahyaj;ij ,iwtdpd; NjhoH egp ,g;uh`Pk; miy`p];]yhk; mtHfSk;> mtHfspd; mUke;j ike;jH> egp ,];khaPy; miy`p];]yhk; mtHfSk; GzH epHkhzk; nra;J Kbj;j NghJ> Gdpj `[;[_f;Fg; Gwg;gl;L tUkhW kf;fis miof;Fk; gb> ,iwtd; $wpdhd;. 'kf;fSf;F `[;i[g; gw;wp mwptpg;gPuhf! mtHfs; ele;Jk; xt;nthU nkype;j xl;lfj;jpd; kPJk; ck;kplk; tUthHfs;. mit mtHfisj; njhiytpYs;s xt;nthU ghijapypUe;Jk; nfhz;L te;J NrHf;Fk;" vd;W $wpNdhk;. (jpUf; FHMd; 22 27)

10


ele;Jk;> xl;lfq;fspy; rthup nra;Jk; te;jpwq;fpa fhyk; Nghf- ,g;NghJfhHfspYk; g];fspYk; jiu khHf;fkhf-fg;gy;fspy; fly; khHf;fkhftpkhdq;fspy; Mfha khHf;fkhfGdpj `[;i[ epiwNtw;w> cyfpd; vy;yhg; gFjpfspypUe;Jk; kf;fs; jpus; jpushf te;Jf; nfhz;bUf;fpd;wdH. Jy; fmjh khjk; njhlq;fptpl;lhy; NghJk;> ehSf;F ehs; ,iwtdpd; tpUe;jpdHfs; vz;zpf;if> mjpfupj;Jf; nfhz;Nl Nghfpd;wJ. [pj;jh ',];yhkpaj; JiwKfk;" fg;gy;fshy; epuk;gp topfpd;wJ. jPTfNs ,lk; ngaHe;J> ePyj; jpiuf; flypy; ePe;jp te;jdNth! vd tpaf;Fk; tz;zk;> ngUk; ngUk; fg;gy;fspy; Gz;zpa rPyHfs; te;jpwq;Ffpd;wdH. [pj;jh> kd;dH mg;Jy; m[P]; rHtNjr tpkhd jsj;jpy;> Mfh! ,itnad;d? gwitfspd; mzptFg;gh? ,y;iy ,y;iy. gwe;J te;j tpkhdq;fspd; mzptFg;G. mfpy cyfj;ijAk; Ml;bg; gilf;Fk; mnkupf;fhtpypUe;J xU fhyj;jpy; #upaNd m];jkpf;fhj epyg;gug;ig jd; fl;Lg;ghl;by; itj;jpUe;j ,q;fpyhe;jpypUe;J fhZk; ,lnky;yhk; fhLfis cs;slf;fpa Mg;gpupf;fhtpypUe;J fhuy; kHhf;]pd; rpj;jhe;jf; fw;gidapy; %o;fpg;Nghd fk;A+dp] Njrq;fspypUe;J K];ypk;fs; vz;zpf;ifapy; Kjyplk; tfpf;Fk; ,e;NjhNdrpahtpypUe;J kdq;FspUk; kupahijf;Fg; NgH Nghd kNyrpahtpypUe;J nry;tr; nropg;G kpf;f rpq;fg;G+upypUe;J ,jak; ftUk; gRik epiwe;j ,yq;ifapypUe;J Ntw;Wikapy; xw;Wik fhZk; ,e;jpahtpypUe;Jgr;irg; gpiwf; nfhb ghfp];jhdpypUe;J gq;fhsp ehlhk; tq;fhs Njrj;jpypUe;J ,d;Dk; ,it Nghd;w vz;zw;w Njrq;fspypUe;J tz;z tz;zg; gwitfsha; thdntspg; ghijapy; gwe;J te;j tpkhdq;fspypUe;J - ,yl;rf; fzf;fhd ,yl;rpa thjpfs; Gdpj `[;i[ epiwNtw;w te;jpwq;Ffpd;wdH ------------------------------------------------------------------------jpf;nfl;Lk; jy;gpa;ah Kof;fk; 'nrq;flypd; kzkfs;" vd thHj;ijfshy; tHzpf;fg; gLk; [pj;jh efuk; tpohf; Nfhyk; G+z;Ls;sJ. Mfha khHf;fkhfTk; fly; khHf;fkhfTk; te;jpwq;fpa `h[pfs;> gazf; fisg;Gj; jPur; rw;W Xa;ntLj;J tpl;L> Gdpj kf;fhit Nehf;fp gazpf;fpd;wdH. [pj;jhTf;Fk; Gdpj kf;fhTf;Fk; ,ilg;gl;l J}uk; RkhH 65 fpNyh kPl;lH. mfd;W tpupe;j mjptpiuTr; rhiyfspy; fhHfSk; g];fSk; rPwpg; gha;fpd;wd. mz;il ehLfshk; muG ehLfspd; midj;J rhiyfSk; kf;fhit Nehf;fp! mfd;w rhiyfspy; mzp mzpahf te;Jf; nfhz;bUf;Fk; midj;J thfdq;fSk; kf;fhit Nehf;fp! jiu khHf;fkhf `[;[_f;F tUgtHfs; - miy flnydj; jpuz;L te;j tz;zk; cs;sdH. vy;yhj; jpirfspypUe;Jk; tUfpd;w `h[pfspd; vz;zpf;if ehSf;F ehs;> Neuj;Jf;F Neuk;> $bf; nfhz;Nl Nghfpd;wJ. E}Wfs; Mapuq;fshf> Mapuq;fs; ,yl;rq;fshf> fzpg; nghwpapd; fzf;F $bf; nfhz;Nl Nghfpd;wJ. mj;jid ,yl;rk; NgiuAk; Mz;L NjhWk; mutizf;fpd;wJ kf;fj; jpU efuk;. midtupd; ,jaq;fspYk; Mz;ltdpd; gf;jp! midtupd; Kfq;fspYk; `[; nra;Ak; kfpo;r;rp! midtupd; ehTfspYk; jy;gpa;ah vd;Dk; ke;jpuk;!

yg;igf;- my;yh`_k;k yg;igf; yg;igf;- yh\uPf;f yf yg;igf;

11


,d;dy; `k;j- te; ep/kj;j yf ty; Ky;f; yh \uPf;f yf;

vd;gJ egp (]y;) mtHfspd; jy;gpa;ahthf ,Ue;jJ. mwptpg;gtH: ,g;D ckH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (755) ,yl;rf; fzf;fhd `h[pfspd; jpU tha;fs; midj;Jk;> ,uTk; gfYk;> ,Ugj;J ehd;F kzp NeuKk; Koq;fpf; nfhz;bUf;Fk; %y ke;jpuj;jpd; nghUs; ,J jhd;. te;Njd; ,iwth! te;Njd; ,iwth! cd; miog;ig Vw;W ,Njh te;Njd; ,iwth! cdf;F epfuhdtH vtUkpy;iy mUSk; Ml;rpAk; GfOk; cdf;Nf! cdf;F epfuhdtH vtUkpy;iy. Mfh! ,e;jj; jhuf ke;jpuj;ij `h[pfs; cr;rupf;Fk; NghJ mtHfspd; cs;sq;fs; FspHfpd;wd. Nfl;Fk; NghJ ek; nrtpfs; FspHfpd;wd. xU Kiwah? ,U Kiwah? Xuhapuk; Kiwah? ,y;iy. ,jw;F vz;zpf;ifNa ,y;iy. Gdpj `[;[{f;Fg; Gwg;gl;ljpypUe;J> gfypYk;> ,utpYk;> fhiyapYk;> khiyapYk;> epw;Fk; NghJk; elf;Fk; NghJk; tha; nkhopfpd;wJ. cwq;Fk; NghJ $l cs;sq;fs; nkhopfpd;wdNth? mtutH ,y;yq;fspypUe;J> Gdpj `[;[{f;Fg; Gwg;gl;lJ Kjy; nkhopaj; njhlq;fpa 'jy;gpa;ah" Kof;fk;> Gdpj kf;fhTf;F tUfpd;w top neLfpYk;> te;J NrHe;j gpd;dUk;> Gdpj `[;[pd; Gz;zpaj; jyq;fs; KOtJk;> vl;Lj; jpf;Fk; vjpnuhypj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wJ.

ஹ ஜி

வைகக

`[; flikia %d;W tifahf epiwNtw;wyhk;. 1.`[;i[ kl;Lk; epiwNtw;Wtjhf KbT nra;J ,g;uhj; vdg;gLk;) 2.`[;[{ld; ck;uh vd;Dk; flikiaAk; epiwNtw;Wjy;.(,J fpuhd; vdg;gLk;) 3.Kjypy; ck;uhTf;fhf ,`;uhk; mzpe;J mij jq;fpapUe;J> `[;[{ila Neuk; te;jJk;> kWgbAk; epiwNtw;Wjy;.(,J jkj;Jt; vdg;gLk;)

இஹ்ரா

உைட

mij epiwNtw;Wjy;. (,J NrHj;J

xNu

,`;uhkpy;

epiwNtw;wpaTld; kf;fhtpy; ,`;uhk; mzpe;J `[;i[

திய ஏ தலர்க

`[; my;yJ ck;uhr; nra;a> Gdpj kf;fhTf;F tUk;NghJ xt;nthU topapYk; xU vy;iyia egp (]y;) mtHfs; epHzak; nra;jpUf;fpwhHfs;. ,e;j vy;iyf;F 'kPf;fhj;" vd;W ngaH. `[; my;yJ ck;uhr; nra;a tUgtHfs;> ,e;j vy;iyia milAk; NghJ ',`;uhk;" cil mzpe;J jhd; Eioa Ntz;Lk;. Mfha khHf;fkhf tUgtHfs;> 'kPf;fhj;" tuNtz;bapUg;gjhy;> Gwg;gLk; ,lj;jpypUe;Nj Fspj;J tpLfpd;wdH. 12

vy;iyiaf; fle;Nj ,`;uhk; mzpe;J te;J


fly; khHf;fkhf> fg;gypy; tUgtHfs;> 'kPf;fhj;" vy;iyia milAk; NghJ> fg;gy; epWj;jg; gl;L mwptpg;G nra;ag; gLfpd;wJ. `h[pfs; fg;gypNyNa Fspj;J ,`;uhk; cil mzpe;J jahuhfp tpLfpd;wdH. jiu khHf;fkhf tUgtHfs;> mtutH tUk; topapy; cs;s 'kPf;fhj;" vy;iyapy; Fspj;J ,`;uhk; mzpa trjpahf> xt;nthU 'kPf;fhj;" vy;iyapYk;> gy E}w;Wf; fzf;fpy;> etPd trjpfSld; $ba Fspayiwfs; fl;lg; gl;L> trjpfs; nra;ag; gl;Ls;sd. cs; ehl;bypUe;Jk;> mz;il ehLfspypUe;Jk;> jiu khHf;fkhf `[;[pd; ehl;fSf;F Kd;djhfNt Gdpj kf;fhTf;F tUk; `h[pfs; ,e;j vy;iyia mile;jJk; Fspj;J ,`;uhk; cil jupj;J> Kjypy; ck;uhr; nra;tjw;F jahuhfpd;wdH. vy;iyiaf; fle;J tUk; vy;NyhUk; ,J tiu mzpe;jpUe;j Mlk;gu Milfisf; fise;J ',`;uhk;" vd;Dk; ,U ntz; Jzpfis Mz;fs; mzpe;Jf; nfhs;fpd;wdH. (ngz;fs; mtutH tof;fkhf cLj;Jk; cilfis cLj;jpf; nfhs;syhk;)

egp (]y;) mtHfs; ,`;uhKf;fhf ijay; ,y;yhj Milia mzpe;jij ehd; ghHj;Js;Nsd;.NkYk; (,`;uhKf;F Kd;dhy;) Fspj;jhHfs;.

mwptpg;gtH: i]j; gpd; jhgpj; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (760) ,`;uhk; cilia mzpe;jtHfshf,t;Tyf ,d;gq;fisj; Jwe;jtHfshfepj;jpa tho;f;ifia epidj;jtHfshf,iw gf;jpia ,jaj;jpy; Njf;fpatHfshf,iwtdpd; mUSf;F Vq;fpatHfshf<Uyf ew;Ngw;Wf;F ,iwQ;rpatHfshf,iwtdplk; ,U fuk; Ve;jpatHfshfGwg;gl;L tpl;ldH> Gz;zpa rPyHfs;> Gdpj kf;fhit Nehf;fp! kPs xypf;fpwJ 'jy;gpa;ah" Kof;fk;> Kd;id tpl gd;klq;F caHe;j njhzpapy;.

yg;igf;- my;yh`_k;k yg;igf; yg;igf;- yh \uPf;f yf yg;igf; ,d;dy; `k;j te; ep/kj;j yf ty; yh \uPf;f yf;.

Ky;f;

'vd;dplk; [pg;uPy; (miy) te;J jy;gpa;ahtpd; NghJk;> ,`;uhk; fl;Lk; NghJk;> cuj;j Fuypy; $WkhW vd; NjhoHfSf;Ff; fl;lisaplf; $wpdhHfs;" vd egp (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: ]hapg; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (759) kf;fhit Nehf;fp tUk; khngUk; rhiyfspy; thfdq;fs; mRu Ntfj;jpy; gwf;fpd;wd. thfdq;fspd; Ntfj;ij tpl> te;jpUg;Nghupd; ,jaj;jpd; Ntfk; ,g;NghJ mjpfk;. kf;fhit Nehf;fp tUk; midj;J gpujhd rhiyfspYk; kf;fh efu vy;iyf;F ntspNa gupNrhjid ikaq;fs; mikf;fg; gl;Ls;sd. midj;J thfdq;fSk; epWj;jg; gl;L midtUk; `[;i[ epiwNtw;Wtjw;F Kiwahd mDkjp ngw;Ws;sduh? vd gupNrhjpf;fg; gLfpd;wdH. rkPg fhyk; tiu cs; ehl;bypUe;Jk; mz;il ehLfspypUe;Jk;> jiu khHf;fkhf `[;[_f;F tUgtHfs; mtutH jk; nrhe;j thfdq;fspy; te;J nfhz;bUe;jdH. ,jdhy; kf;fh efupd; rhiyfspy; Nghf;F tuj;J neupry; Vw;gLfpd;wJ. 13


kf;fh efug; Nghf;F tuj;Jj; Jiw - rfy trjpfisAk; nra;jpUe;jhYk; $l> gy;yhapuf; fzf;fhd thfdq;fs; xNu rkaj;jpy; kf;fhtpd; cs;Ns Eioe;jhy; fl;Lg; gLj;JtJ fbdkhdf; fhupak; my;yth? vdNt rpy Mz;LfSf;F Kd;G> rT+jp muR xU Gjpa Vw;ghl;il eil Kiwf;Ff; nfhz;L te;jJ. mjd;gb kf;fh efu vy;iyf;F ntspNa xt;nthU topapYk;'fhH epWj;Jkplq;fs;" mikj;J rpwpa thfdq;fs; midj;Jk; ,q;NfNa epWj;jptpl Vw;ghL nra;ag; gl;lJ. ,e;jf; fhH epWj;Jkplq;fspy; midj;J rpwpa thfdq;fSk; tupir tupirahf xU xOq;F KiwAld; epWj;jg; gl;L> cupikahsHfSf;F milahs ml;il toq;fg; gLfpd;wJ. `[;[pd; midj;J nray;fisAk; Kbj;J tpl;L ,q;F te;J> jkJ milahs ml;iliaf; fhz;gpj;J cupikahsHfs; jq;fs; thfdq;fis vLj;Jr; nry;y Ntz;Lk;. ,e;jj; jPTj; jply; KOtJk; fz;Zf;nfl;ba J}uk; tiu fhHfs; kak;. cyfpd; midj;J ehl;Lj; jahupg;Gf; fhHfSk;> midj;J khly;fSk;> ,q;Nf mzptFj;J epWj;jg; gl;bUf;Fk; moNf moF. ,e;j ,lj;jpw;F mg;ghy;> ngupa thfdq;fs;NgUe;Jfs; kl;LNk mDkjpf;fg;gLk;. rpwpa thfdq;fspy; te;J - jq;fsJ thfdq;fis ,q;Nf epWj;jpatHfs; - ,q;fpUe;J Gwg;gLk; muRg; NgUe;Jfspy; kf;fhit Nehf;fpg; gazpf;fpd;wdH. kPz;Lk; njhlq;FfpwJ gazk;! kPs xypf;fpwJ jy;gpa;ah Kof;fk;! yg;igf;- my;yh`_k;k yg;igf; yg;igf;- yh\uPf;f yf yg;igf; ,d;dy; `k;j te;ep/kj;j yf ty; Ky;f; yh \uPf;f yf;. ------------------------------------------------------

ம க

தி

நக

',iwtdpd; tpUe;jpdHfis tuNtw;gjpy; kf;fj; jpU efuk; kfpo;r;rp milfpwJ" vd;Dk; 'ck;Ky; Fuh" gy;fiyf; fof myq;fhu tisT> `h[pfs; Gdpj kf;fhtpy; Eioe;J tpl;ldH vd;gij czHj;JfpwJ. ve;j efiur; rpwg;gpj;J ,iwtd; jd; jpU kiwapy; ,ak;gpdhNdh! ,iwtid tzq;f> cyfpd; Kjy; ,iwahyak; vOg;gg;gl;lr; rpwg;G ve;j efUf;Ff; fpilj;jNjh! ve;j efupy;> <Uyf Nte;jH ,iwj; J}jH egp (]y;) mtHfs; mtjupj;jhHfNsh! ,];yhk; vd;Dk; fjputdpd; xspf; fjpHfs;> ve;j efupypUe;J xsp tPrj; njhlq;fpaNjh! clYf;F ,jaj;ijg; Nghy cyFf;F ,jakhd f/ghit ve;j efH jd;dfj;Nj nfhz;L jpfo;fpwNjh! me;j kf;fj; jpUefUf;Fs; `h[pfs; Eioe;J tpl;ldH. k];[pJy; `uhKf;F kpf mUfpy; nrd;W thfdq;fs; epWj;jg; gLfpd;wd. fz;izg; gwpf;Fk; xsp nts;sj;jpy; k];[pJy; `uhikf; fz;l tz;zk;> Gdpj kz;zpy; mbnaLj;J itf;fpd;wdH Gz;zpa `h[pfs;. tpz;Nzhf;fp caHe;j kpdhuhf;fspypUe;J fk;gPukhff; Nfl;fpwJ ghq;nfhyp. fzf;fpylq;fh gs;spfspy; fhynky;yhk; Nfl;l rg;jk; jhd;. ,e;jg; gs;spapd; xyp ngUf;fpapy; kl;Lk; vg;gb ,j;jid xU fk;gPuk;! MHg;gupj;J vOk; fly; miy gbg;gbahf ,wq;FtJ Nghy; nrtpfspy; XH czHT. 14


'ghiyfspy;> fhLfspy;> gzpglHe;j ehLfspy;> Nrhiyfspy;> jPTfspy;>" ,e;jg; ghq;Nfhirf; Nfl;fhj ,lkpy;iy ,g;ghUyfpy;. ,iwtid tzq;f cyfk; KOtJk; xNu khjpupahd miog;G. ,];yhj;jpw;F kl;LNk cupa jdpr; rpwg;G. nkhop njupe;jtH- njupahjtH- nghUs; Gupe;jtH- GupahjtH- vy;NyhUf;Fk; njupAk;> ,J 'my;yh`;it tzq;f midtUk; thUq;fs;" vd tpLf;Fk; miog;G. ehs; xd;Wf;F INtisj; njhOif. ehdpynkq;Fk; cs;s gs;spthry;fspy;> ehs; jtwhky; elf;Fk; ,e;j ,iw tzf;fj;jpw;fhf> ehs; xd;Wf;F Ie;J Kiw miof;fg;gLfpwJ. xt;nthU njhOifapd; NeuKk; #upadpd; Row;rpia mbg;gilahff; nfhz;L CUf;F CH> khepyj;Jf;F khepyk;> ehl;Lf;F ehL khWgLk;. xt;nthU njhOiff;Fk; miof;fg;gLk; ,e;jg; ghq;Nfhir cyfk; KOtJk; VNjDk; xU gFjpapy; Nfl;Lf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. Af KbT ehs; tiu ,e;j rq;f ehjk; xypj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. --------------------------------------------

மனங்கவ

ஜிது

ஹரா ;

Gdpj `h[pfs; jhq;fs; te;j Nehf;fj;jpNyNa fz;Zk; fUj;Jkhf ,Uf;fpd;wdH. k];[pJy; `uhkpd; midj;J thry; topahfTk; mzp mzpahf MHtj;Jld; Eiofpd;wdH. ,e;j k];[pJy; `uhk; gs;spapy; xU uf;mj; njhOtJ kw;wg; gs;spfspy; xU ,yl;rk; uf;mj;fs; njhOtjw;Fr; rkk;. jpUf; f/ghit cs;slf;fpa ,g; Gdpjg; gs;sp> gy;NtW fhy fl;lq;fspYk;> tpupT gLj;jg; gl;L te;jpUf;fpwJ.,Wjpahf> ,g;Nghija Ml;rpahsHfshy;> kpfg; gpuk;khz;lkhd mstpy; tpupT gLj;jg; gl;Ls;sJ. mjp etPd trjpfSld;> mofhd Kiwapy;> tbtikf;fg;gl;Ls;s ,g;gs;spapy;> Vf fhyj;jpy; ,UgJ ,yl;rk; NgH> ve;jr; rpukKkpd;wpj; njho KbAk;. fl;llf; fiyapd; rfy tpjkhdj; njhopy; El;gq;fSk; ,q;Nf ifahsg; gl;Ls;sd. gy;yhapuf; fzf;fhd CopaHfs; rPUil mzpe;J Row;rp Kiwapy; gfYk; ,uTk; gzpGupfpd;wdH. J}a;ikg; gzpahsHfs; - ve;j NeuKk; xt;nthU gFjpapYk; J}a;ikg; gLj;jpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wdH. k];[pJy; `uhkpd; ikag; gFjpapy; ,Njh ek; fz;fisg; gwpf;fpd;wNj! ,J jhd; f/gh! f/gh vd;Dk; Kjy; ,iwahyak; mfpyj;jpd; NeH topf;FupajhfTk;> ghf;fpak; nghUe;jpajhfTk;> kdpjHfSf;fhf mikf;fg; gl;l Kjy; Myak; gf;fh(vDk; kf;fh)tpy; cs;sjhFk;. (jpUf; FHMd; 3: 96) f/gh. nrhy;Yf;flq;fhj GfOf;Fupa ,iwapy;yk;. ,iwtid tzq;f> cyfpy; Kjd; Kjy; cUthf;fg;gl;l ,iwahyak;. cyfpy; ,g;NghJ thOk; 120 Nfhb K];ypk;fspd; xNu ,jak;. Iahapuk; Mz;Lfshf mj;jid Gay;fisAk; kiofisAk; vjpHj;J epd;W fhyj;jhy; mopahky; mg;gbNa epkpHe;J epw;Fk;> my;yh`;tpd; mUs; ,y;yk;. me;j Myaj;ij kf;fspd; xd;W $LkplkhfTk;> ghJfhg;G ikakhfTk; ehk; mikj;jij epidT+l;LtPuhf! (jpUf; FHMd; 2:125) Mk;! cyf K];ypk;fs; xd;W $Lkplkhf ,e;j Myak; jpfo;fpwJ. ,e;j Myaj;ij ghJfhg;G ikakhf ,iwtd; mwptpj;J 14 E}w;whz;Lfs; fle;j gpd;Gk;> vj;jidNah Ml;rp khw;wq;fs; ele;j gpd;Gk;> mJ ,d;wsTk; mga G+kpahfNt mike;Js;sJ. FHMd; ,iwtdpd; thHj;ijfs; jhd; vd;gjw;F ,JTk; xU rhd;W. 15


1400 Mz;LfSf;F Kd; mg;u`h vd;Dk; murd; ahidg; gilAld;> ,g;Gdpjf; f/ghit mopf;f te;j NghJ 'mghgPy;" vd;Dk; rpd;dQ;rpW gwitfisf; nfhz;L my;yh`; ghJfhj;jhd;. jpU kiwapd; 105 MtJ mj;jpahak; ,r;rk;gtj;ij mofhf vLj;jpak;G fpd;wJ. mJ NghyNt> vy;yhf; fhy fl;lj;jpYk;> vjpupfsplkpUe;Jk;> ,aw;ifapd; jhf;Fjy;fspypUe;Jk;. ,jid ,d;W tiu ,iwtd; fhg;ghw;wp tUfpwhd;. fz;izg; gwpf;Fk; tz;zg; glq;fshff; fhyz;lH ml;ilfspy; kl;LNk fz;L fspg;gile;jf; f/ghit ,Njh fz; Kd;Nd `h[pfs; fhz;fpd;wdH. fspg; NgUtiff; nfhs;fpd;wdH. fw;gidapy; $lf; fz;buhjf; fhl;rpiaf; fz;L fz;fs; mfy tpupfpd;wd. ,jak; eLq;FfpwJ. nka; rpypHf;fpwJ. kapHf;fhy;fs; Fj;jpl;L epw;fpd;wd. cly; KOJk; kpd;rhuk; gha;e;jJ Nghd;w XH czHT. gd;D}yhrpupaH MRM mg;Jw;w`Pk; mtHfs; ghzpapy; nrhy;tjhdhy;> 'cr;rpiag; gpbj;J xU cYf;F cYf;FfpwJ." ,e;jf; f/gh> tpiyAaHe;j fUg;Gj; jpiuahy; %lg; gl;Ls;sJ. jpiu KOtJk; jq;f ,iofshy; jpUkiw trdq;fs; jPl;lg; gl;Ls;sd. ,e;jf; fUg;Gj; jpiuia cUthf;F tjw;nfd;Nw - jdpahf xU njhopw;$lk; epWtg;gl;Ls;sJ. Mz;L NjhWk; ,e;jf; fUg;Gj; jpiu khw;wg; gl;L> Gjpa jpiu NghHj;jg; gLfpd;wJ. ------------------------------------------------------------jthGy; FJ}k; vd;Dk; Kjy; jthg; nghJthf ve;jg; gs;spapy; Eioe;jhYk;> Kjypy; 2 uf;mj; egpy; njhOtJ rpwe;jJ. Mdhy; k];[pJy; `uhkpd; cs;Ns Eioe;jJk; flikahd [khmj; njhOif eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; Neuk; jtpu> kw;w Neuq;fspy; Kjypy; jthg; nra;tNj rpwe;jJ. mJNt KiwAk; $l. `[; my;yJ ck;uhr; nra;a> Gdpj kf;fhTf;F tUk;NghJ Kjypy; nra;Ak; jthGf;F 'jthGy; FJ}k;" vd;W ngaH. f/ghit VO Kiw Rw;wp tUtJ xU jthg; MFk;. k];[pJy; `uhKf;F Vuhskhd Eiothapy;fs; cs;sd. ve;j topahfTk; cs;Ns Eioayhk;. mtutH te;J NrUk; topfspy; cs;s Eiothapy; topNa cs;Ns Eiofpd;wdH. mtutH jk; jthGy; FJ}ik mofhfj; njhlq;Ffpd;wdH. 'egp (]y;) mtHfs; kf;fhTf;F te;jJk; k];[pJy; `uhkpy; Eioe;jhHfs;.

`[Uy; m];tij Kj;jkpl;lhHfs;. gpd;G tyg;Gwkhf (f/ghit) Rw;wyhdhHfs;.%d;W Rw;Wf;fs; tpiuthfTk; ehd;F Rw;Wf;fs; rhjhuzkhfTk; ele;J Rw;wpdhHfs;. gpwF kfhNk ,g;uh`Pk; vDk; ,lj;jpw;F te;jhHfs;. kfhNk ,g;uh`Pkpy; njhOkplj;ij Vw;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs; (2:125) vd;w trdj;ij Xjptpl;L> jkf;Fk; f/ghTf;Fk; ,ilNa kfhNk ,g;uh`Pk; ,Uf;FkhW 2 uf;mj;fs; njhOjhHfs;. gpd;dH `[Uy; m];tJf;F te;J mijj; njhl;L Kj;jkpl;lhHfs;. gpwF ]/ghTf;Fr; nrd;whHfs;. 'epr;rakhf ]/ghTk; kHthTk; my;yh`;tpd; rpd;dq;fspy; cs;sitahFk; (jpUf; FHMd; 2: 158) vd;w trdj;ij mtHfs; Xjpajhf vz;ZfpNwd;" mwptpg;gtH: [hgpH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (784)

`[Uy; m];tj; fy; ,Uf;Fk; ,lj;jpypUe;J `h[pfs; jthigj; njhlq;Ffpd;wdH. ,ad;why; `[Uy; m];tijj; njhl;L Kj;jkp;l;Lk;> ,ayhtpl;lhy; J}uj;jpypUe;Nj iffshy; irif nra;Jk; jthigj; njhlq;fyhk;.

egp (]y;) mtHfs; jkJ thfdj;jpd; kPjkHe;J jthg; nra;jhHfs;. `[Uy; m];tJf; fUNf te;j NghJ mij Nehf;fp irif nra;jhHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (793)

16


'`[Uy; m];tj; RtHf;fj;jpypUe;J ,wq;fpajhFk;. mJ ghiy tpl ntz;ikahf ,Ue;jJ. MjKila kf;fspd; ghtq;fs; mijf; fWg;ghf;fp tpl;ld" vd;W egp (]y;) $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh];(uyp)Mjhuk;: jpHkpjp (803)

fpahkj; ehspy; ghHf;Fk; ,U fz;fs; nfhz;ljhfTk;> NgRk; ehT nfhz;ljhfTk; `[Uy; m];tij (my;yh`;) vOg;Gthd;. ahH ,ij Kj;jkpl;lNuh mtUf;fhf mJ rhl;rp $Wk; vd;W egp (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh];(uyp)Mjhuk;: jpHkpjp (884) jthgpd; xt;nthU Rw;wpd; NghJk; `[Uy; m];tij Kj;jkplNth my;yJ mij Nehf;fp irif nra;aNth Ntz;Lk;.

egp (]y;) mtHfs; xl;lfj;jpd; kPjkHe;J f/ghit jthg; nra;jhHfs;. `[Uy; m];tjpd; gf;fk; tUk;Nghnjy;yhk; irif nra;jhHfs;.

mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1612) `h[pfs; jthigj; njhlq;FfpwhHfs;. xNu rPuhf> xOq;F KiwAlDk;> kpFe;j fl;Lg;ghl;LlDk; Rw;wp tUfpwhHfs;. ,yl;rf; fzf;fhd kf;fs; Rw;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwhHfs;. ,uTk; gfYk; ,iltplhJ Rw;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwhHfs;. murHfSk;> Mz;bfSk;> Ml;rp nra;Ak; mjpfhupfSk;> KjyhspfSk;> njhopyhspfSk;> ViofSk;> nry;te;jHfSk;> Vw;wj; jho;tpd;wp Rw;WfpwhHfs;. gbj;jtHfSk;> ghkuHfSk;> ghFghbd;wp Rw;WfpwhHfs;. Mz;fSk;. ngz;fSk;> rpwpNahUk;> ngupNahUk;> thypgHfSk;> tNahjpfUk; midj;J tif kdpjHfSk; mofhfr; Rw;WfpwhHfs;. js;shj tajpy; ngw;Nwhiuj; jk; KJfpy; Rke;jgbjhk; ngw;wf; Foe;ijfisj; jk; Njhspy; Rke;jgbtsUk; rpRf;fisj; jk; tapw;wpy; Rke;jgbkWik gaj;ijj; jk; kdjpy; Rke;jgb,iwar;rj;ijj; jk; ,jaj;jpy; Rke;jgbjpUkiw FHMidj; jk; fuq;fspy; Rke;jgbjpf;Ufisj; jk; ehTfspy; nkhope;j gbght kd;dpg;Gf; Nfl;Lj; jk; iffs; Ve;jpagbftiyAld; mOjOJ fz;zPH nrhupe;jgbRw;WfpwhHfs;. Rw;WfpwhHfs;. Rw;wpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwhHfs;.1400 Mz;Lfshf> Mapukhapuk; Nfhbg; NgHfs; Rw;wpdhHfs;. ,e;jf; fzg; nghOjpYk; ,yl;rf; fzf;fhNdhH Rw;wpf; nfhz;bUf;fpwhHfs;. ,Wjp ehs; tiu ,d;Dk; vj;jid vj;jid NfhbfNsh! vz;zpf;if ve;j vz;zpYk; mlq;fhJ. Vl;bYk; mlq;fhJ. VO Kiw f/ghitr; Rw;WtJ xU jthg; MFk;. VO rw;Wf;fis epiwT nra;jtHfs;> vt;tsT ,jKld; ntapNaWfpd;wdH! jthig Kbj;jtHfs;> rpWfr; rpWf ntspNaw - jthigj; njhlq;FgtHfs; gf;Ftkhf Eiofpd;wdH. rq;fpypj; njhluhf ,e;jr; Rw;Wf;fs; njhlHfpd;wd.njhlHe;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. Kjy; jthgpy; Kjy; %d;W Rw;Wf;fspy; kl;Lk; Njhs;fisf; FYf;fpathW nfhQ;rk; Ntfkhf (Mz;fs;) Xl Ntz;Lk;.

egp (]y;) mtHfs;> `[;[pYk; ck;uhtpYk; Kjy; XLthHfs;.(kPjKs;s) ehd;F Rw;Wf;fspy; ele;J nry;thHfs;. mwptpg;gtH: mg;Jy;yh`; gpd; ckH (uyp)

%d;W

Mjhuk;:

Rw;Wf;fspy;

(1604) jthig Kbj;jJk;> mLj;j nray; kfhNk ,g;uh`Pkpy; ,uz;L njhoNtz;Lk;. Vnddpy; egp (]y;) mtHfs; ,g;gbj;jhd; nra;jhHfs;.

Gfhup uf;mj;

egp (]y;) mtHfs; kf;fh te;j NghJ f/ghit VO Kiw tyk; te;jhHfs;. gpwF kfhNk ,g;uh`PKf;Fg; gpd;dhy; ,uz;L uf;mj; njhOjhHfs;. gpwF ]/ghtp(y; 17


XLtj)w;fhfg; Gwg;gl;lhHfs;.'epr;rakhf my;yh`;tpd; J}juplj;jpy; cq;fSf;F mofpa Kd; khjpup cs;sJ" vd ,iwtd; $Wfpwhd;. mwptpg;gtH: ,g;D ckH (uyp) Mjhuk;: Gfhup(1627) kfhNk ,g;uh`Pkpy; njhOkplj;ij Vw;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;. (jpUf; FHMd; 2:125) jthig epiwT nra;j `h[pfs;> kfhNk ,g;uh`PKf;F mUfpy; epd;W ,uz;L uf;mj; njhOfpd;wdH. kfhNk ,g;uh`PKf;F kpf mUfpy; jhd; epd;W njho Ntz;Lk; vd;gjpy;iy.

egp (]y;) mtHfs; (jk; `[;i[ Kbj;J) kf;fhtpypUe;J Gwg;gl ehbdhHfs;. jthg; nra;ahj epiyapy; ehDk; Gwg;gl Maj;jkhNdd;. mg;NghJ egp (]y;) mtHfs; 'Rg;`_j; njhOiff;fhf ,fhkj; nrhy;yg;gl;lTld; kf;fs; njhOJ nfhz;bUf;Fk;NghJ eP xl;lfj;jpd; kPjkHe;J jthg; nra;Jf; nfhs;" vdf; $wpdhHfs;. mt;thNw ehd; nra;Njd;. ,jdhy; (,uz;L uf;mj;Jfis) gs;spf;F ntspNa te;j gpwNf njhONjd;. mwptpg;gtH: ck;K ]ykh(uyp) Mjhuk;: Gfhup(1626) kfhNk ,g;uh`PKf;F mUfpy; epd;W njhOtJ> jthG Rw;WgtHfSf;F ,ilA+whf ,Uf;Fk;. neuprypy; rpyH mtru mtrukhf> U$T nra;aTk; Kbahky;> ][;jhr; nra;aTk; Kbahky;> rpukg;gl;L njhOtijf; fhzyhk;. njhOif vd;gJ epWj;jp epjhdkhfr; nra;a Ntz;ba xU tzf;fkhFk;. vtiuAk; mtuJ rf;jpf;F Nky; rpukg; gLj;j khl;Nlhk; (jpUf; FHMd; 23:62) vd;W my;yh`;tpd; jpUkiw $WfpwJ. vdNt fLikahd rpukj;Jf;F kj;jpapy; me;j kfhNk ,g;uh`PKf;F mUfpy; epd;W njhOtij tpl k];[pJy; `uhkpd; ve;jg; gFjpapYk; njhOifia epiwNtw;wpf; nfhs;syhk;. tpguk; mwpe;j `h[pfs;> jthgpd; ,uz;L uf;mj; njhOifia k];[pJy; `uhkpy; trjpg; gl;l ,lq;fspy; epiwNtw;Wfpd;wdH. f/ghtpd; tl gFjpapy; miu tl;lj;Jf;Fr; rpwpa RtH xd;W vOg;gg; gl;Ls;sJ. ,jw;F `p[;H ,];khaPy; vd;W ngaH.

ehd; f/gh Myaj;Jf;Fs; Eioe;J mjpy; njho tpUg;gk; nfhz;bUe;Njd;. mg;NghJ egp (]y;) mtHfs; vd; ifiag; gpbj;J `p[;Uf;Fs; vd;id Eioar; nra;J> Myaj;jpd; cs;Ns Eioa tpUk;gpdhy; ,q;Nf njhOthahf1 Vnddpy; ,JTk; Myaj;jpd; xU gFjpahFk;. vdpDk; cdJ $l;lj;jpdH f/ghitf; fl;ba NghJ mijr; RUf;fp tpl;ldH. NkYk; ,e;j ,lj;ij Myaj;ij tpl;Lk; mg;Gwg; gLj;jptpl;ldH." vd;W $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: Map\h (uyp) Mjhuk;:jpHkpjp: (802) `h[pfspy; gyH> ,e;j `p[;Uf;Fs; Eioe;J njhOJf; nfhs;fpd;wdH. ,q;F epd;W gpuhHj;jpf;fpd;wdH. f/ghtpd; Nkw;Fg; gFjpapy; kio ePH tbtjw;fhff; Foha; xd;W itf;fg;gl;Ls;sJ. ,jw;F 'kP[hGH u`;kj;" vd;W ngaH. ,JTk; gpuhHj;jid mq;fPfupf;fg;gLk; ,lq;fspy; xd;whFk;. `h[pfs; ,e;j ,lj;jpYk; epd;W gpuhHj;jpf;fpd;wdH. [k; [k; fpzW ,g;NghJ kf;fh efukhf ,Uf;Fk; ,e;j ,lk; Cuhf cUthtjw;F Kd;> Kjd; Kjypy; ,g;uh`Pk; egp mtHfs; jkJ kidtpiaAk;> iff; Foe;ijahd kfd; ,];khaPiyAk; ,iwf; fl;lisg; gb ,q;Nf FbakHj;jpdhHfs;. Foe;ij jhfj;jhy; jtpj;j NghJ ,];khaPypd; jhahH> ]/gh kHth vd;Dk; ,U kiyf; Fd;Wfs; kPJk; ,q;fpUe;J mq;Fk;> mq;fpUe;J ,q;Fkhf Xb Vwp> VjhtJ tzpff; $l;lk; nry;fpd;wjh? vd;W ghHj;jhHfs;. mtHfsplk; jz;zPH thq;fp Foe;ijapd; jhfj;ij jzpf;f vz;zpdhHfs;. mjw;fpilNa my;yh`;> Foe;ij fple;j ,lj;jpy; mw;Gj eP&w;iw Vw;gLj;jpdhd;. 18


vj;jid Mz;LfshdhYk; nfl;Lg; Nghfhj jd;ik ,e;j [k;[k; ePUf;F cz;L. ,q;Nf fhy; Nfhbf;Fk; mjpfkhd kf;fs; md;whlk; gad;gLj;jpAk;> Nfd;fspy; milj;J jkJ CHfSf;F vLj;Jr; nrd;Wk; ,e;jf; fpzW Cwpf; nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. ,];yhk; nka;ahd khHf;fk; vd;gjw;Fr; rhd;W gfHe;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. (Mjhuk;: jpUf; FHMd; jkpohf;fk;. nksytp. gp.i[Dy; MgpjPd;) Njhd;Lfpd;w ,lnky;yhk; vz;nza;f; fpzWfs; Njhd;Wfpd;w ,e;jg; ghiytd kzypy;> ,J xU tuyhw;W mw;Gjk;. ehs; NjhWk; tUfpd;w gy;yhapuf; fzf;fhd kf;fSf;Fk;> Mz;L NjhWk; $Lfpd;w mj;jid ,yl;rk; NgUf;Fk; jhfk; jzpf;fpwJ ,f;fpzW. mjpf rf;jpAs;s ,ae;jpuq;fs; %yk; mDjpdKk; ePH ntspNaw;wg; gLfpwJ. ms;s ms;sf; Fiwahj ,g;Nguw;Gjj;ij epfo;j;jpf; nfhz;bUf;Fk; ,iwtd; Nguhw;wYilatd;. Rw;wpYk; fz;zhbj; jLg;Gfshy; muz; mikj;J ghJfhf;fg; gl;Ls;s ,f;fpzw;wpd; kpf mUfpy; nrd;W ghHf;Fk; `h[pfs; ,iwtdpd; khngUk; mw;Gjj;ij vz;zp tpaf;fpd;wdH. ,e;j [k;[k; fpzW ,Uf;Fk; gFjpAk;> gpuhHj;jid mq;fPfupf;fg; gLk; ,lq;fspy; xd;whFk;. jiug; gFjpapy; gbfs; mikj;J cs;Ns nrd;W ghHf;fTk;> jz;zPH mUe;jTk; Vw;ghL nra;ag; gl;Ls;sJ. Mz;fSf;Fk;> ngz;fSf;Fk;> jdpj; jdpahf ghijfs; mikf;fg; gl;Ls;sd. jthig Kbj;J - njhOifiaAk; epiw Ntw;wpa `h[pfs;> $l;lk; $l;lkhfr; nrd;W jz;zPH mUe;Jfpd;wdH. gpuhHj;jid mq;fPfupf;fg; gLk; ,e;j fpzw;wbapy; epd;W gpuhHj;jpf;fpd;wdH. tapWk; kdJk; epiwe;jtHfshf- `h[pfs; mLj;j nraiy epiwNtw;w mtrukhfr; nry;fpd;wdH. ,dp mLj;jf; flik ]/gh kHth kiyfSf;fpilNa ]aP vd;Dk; Xl;lk;. -----------------------------------------------------

ஸயீ எ

ெதாங்ேகா ட

]/ghTk;> kHthTk; my;yh`;tpd; rpd;dq;fs;. ,e;j Myaj;jpy; `[;N[h> ck;uhNth nra;gtH> mt;tpuz;ilAk; Rw;WtJ Fw;wkpy;iy. ed;ikfis Nkyjpfkhfr; nra;gtUf;F my;yh`; ed;wp ghuhl;Lgtd;. mwpe;jtd;.(jpUf; FHMd; 2:158) md;W egp ,];khaPy; (miy) mtHfspd; md;idahH jz;zPH Njb Xbaij epidT $Wk; tpjkhf ,d;wsTk; `[;[{f;F tUk; midtUk; XLfpd;wdH. ]/gh> kHth vd;gJ ,U rpd;dQ;rpW kiyf; Fd;Wfspd; ngaH. ,g;NghJ me;j ,lq;fspy; kiyf; Fd;Wfs; ,y;iy. rw;W caukhd ,lj;jpy;- kiyf; Fd;Wfis epidT gLj;Jk; tpjkhff; fw;fs; Ftpj;J itf;fg;gl;Ls;sd. ]/gh> kHth ,uz;Lf;Fk; ,ilg;gl;l gFjp> ePz;l muq;fk; Nghy; mikf;fg; gl;L> FS FS trjp nra;ag; gl;Ls;sJ. Mq;fhq;Nf khngUk; kpd; tprpwpfs; fhw;Nwhl;lj;ij Vw;gLj;Jfpd;wd. mLf;fLf;fhf %d;W jsq;fs;> `h[pfs; rpukkpd;wp XLtjw;F trjpahf mikf;fg; gl;Ls;sd. Nghtjw;Fk;> tUtjw;Fkhf ,U jdpj;jdpg; ghijfs;. Xl ,ayhjtHfisj; js;S tz;bapy; itj;J> js;spf; nfhz;L nry;tjw;Fk; eLtpy; jdpg;ghij mikf;fg; gl;Ls;sJ. Xl;lj;ij> ]/ghtpy; Jtf;f Ntz;Lk;. ]/ghtpypUe;J kHth nrd;W NrUtJ xU Xl;lk;.kPz;Lk; kHthtpypUe;J Gwg;gl;L ]/gh te;J NrUtJ ,uz;lhtJ Xl;lk;. ,t;tpjk;> ]/ghtpy; njhlq;fpa Kjy; Xl;lk;> VohtJ Xl;lj;Jld; kHthtpy; epiwT ngWk;. 19


]/ghtpypUe;J kHth tiu Ntfkhf Xl Ntz;Lk; vd;W mtrpakpy;iy. ele;J nrd;why; NghJk;. ,ilg;gl;l gFjpapy; xU Fwpg;gpl;l J}uj;jpy; kl;Lk; Mz;fs; rw;W Ntfkhf Xl Ntz;Lk;. ,e;j ,lj;jpw;F 'kPiydpy; mf;yiud;" vd;W ngaH. ,e;j ,lj;jpw;F milahskhf ,U GwKk; gr;ir tpsf;Ffs; vupfpd;wd.

egp (]y;) mtHfs; Kjy; jthg; nra;Ak; NghJ %d;W Rw;Wf;fspy; Ntfkhf XLthHfs;. ehd;F Rw;Wf;fspy; elg;ghHfs;. NkYk; ]/gh kHthTf;fpilNa jthg; nra;Ak; NghJ Xilg; gFjpapy; kl;Lk; XLthHfs;.

mwptpg;gtH: ,g;D ckH (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1644) ]/gh kHth Fd;WfSf;fpilNa> kdpj nts;sk; fiu Guz;L XLfpwJ. `[; my;yJ ck;uhr; nra;a te;j mj;jid ,yl;rk; GdpjHfSk; XLfpwhHfs;. xUtiunahUtH ,bf;f tpy;iy. tPz; Ngr;Rf;fs; ,y;iy. cyf epidTfs; ,y;iy. nkJthd Fuypy; JMf;fs; XJtijj; jtpu NtW ve;j rg;jKk; ,y;iy. kuzj;ij epidj;J XLfpwhHfs;!; kWikia epidj;J XLfpwhHfs;! k`;\iu epidj;J XLfpwhHfs;! kz;ziw tho;it epidj;J XLfpwhHfs;! fhy;fs; XLfpd;wd! fz;fs; mOfpd;wd! ehTfs; gpuhHj;jpf;fpd;wd! ]/ghtpy; Kjy; Xl;lj;ijj; njhlq;fpa `h[pfs;> jkJ VohtJ Xl;lj;ij kHthtpy; epiwT nra;J - jq;fs; Kjy; flikahd - Gdpj ck;uhit ,j;Jld; ,dpNj epiwT nra;fpd;wdH.

'xU ck;uhr; nra;tJ kW ck;uh tiuapy; cs;s ghtq;fspd; gupfhukhFk;. xg;Gf; nfhs;sg;gl;l `[;[pd; $yp RtHf;fj;ijj; jtpu Ntwpy;iy" vd;W egp (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (855) jkj;Jt; vd;Dk; `[; nra;a epa;aj; nra;jtHfs;> jiyKb ePf;fp my;yJ fj;jupj;J ,`;uhkpypUe;J tpLgLfpd;wdH. fpuhd; vd;Dk; `[; nra;a epa;aj; nra;J ,`;uhk; mzpe;jtHfs; ,Nj ,`;uhKld; `[;i[ vjpH Nehf;fpf; fhj;jpUf;fpd;wdH. --------------------------------------------

புன த மதனா

புற ப

;

ck;uhit ,iwaUshy; ,dpNj epiwNtw;wpa Gdpj ,iwNerHfs;- kf;fhtpy; jq;Ftjw;fhfmtutH topfhl;bfshy;> Vw;ghL nra;ag; gl;Ls;s jq;Fk; tpLjpfSf;Fr; nrd;W Xa;ntLf;fpd;wdH. `uk; \uPGf;F kpf mUfpNyNa jq;Fkplk; fpilf;fg; ngw;wtHfs; xt;nthU Neuj; njhOiff;Fk; `uk; \uPGf;F te;J - jq;fs; tho;tpy; fpilj;jw;fupa re;jHg;gj;ij gad;gLj;jpf; nfhs;fpd;wdH. rw;Wj; njhiytpy; jq;fpapUg;gtHfSk; Kd; $l;bNa `uk; \uPGf;F te;J [khmj; njhOifapd; ghf;fpaj;ij mile;Jf; nfhs;fpd;wdH. Gdpj `[;i[ MtYld; vjpH Nehf;fpf; fhj;jpUf;Fk; Gz;zpa rPyHfs;> kf;fhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy; tuyhw;Wg; Gfo; ngw;w ,lq;fisf; fz;L> fle;j fhy ,];yhkpa tuyhw;iw epidT $Wfpd;wdH. Gdpj `[;[{f;F ,d;Dk; rpy ehl;fs; ,Ug;gjhy;- mjw;Fs; Gdpj kjPdhTf;Fg; Ngha; tuyhNk! `[;i[ Kbj;jgpd; kjPdhTf;Fr; nry;tnjd;why; - mq;NfAk; mjpf kf;fs; neupryhf ,Uf;Fk;.mJkl;Lkpd;wp `[;[pd; midj;J nray;fisAk; nra;J 20


Kbj;J fisg;G mile;J tplyhk; vd;gjhy; ngUk; ghyhdtHfs; ,g;NghNj Gdpj kjPdhTf;Fg; Gwg;gl;Lr; nry;fpd;wdH. --------------------------------------------------------------------------------------kjPdh Nehf;fp xU kfpo;r;rpg; gazk; ck;uhit ,dpNj epiwNtw;wpa ,iwtdpd; tpUe;jpdHfs;> Gdpjg; gazj;jpd; ,uz;lhk; fl;lkhf Gz;zpa kjPdh ed;dfH Nehf;fp ,Njh Gwg;gl;Ltpl;ldH. 14 E}w;whz;LfSf;F Kd; - ,iwtdpd; J}Jr; nra;jpia> Xupiwf; nfhs;ifia> cd;dj ,];yhj;ij> kf;fj; jpUefupy; mz;zy; egp (]y;) mtHfs; vLj;Jiuj;j NghJ- mtHfSk;> mtHfspd; rj;jpaf; nfhs;ifia Vw;Wf; nfhz;NlhUk;> kf;fj;Jf; Fiw\pf; nfLkjpahsHfshy;> gy;NtW Jd;gq;fSf;Fk;> ,d;dy;fSf;Fk;> Mshf;fg; gl;lhHfs;. nghWikapd; rpfukhd G+khd; egp (]y;) mtHfs; nghWj;Jg; nghWj;J - ,jw;F NkYk; rfpj;Jf; nfhs;s Kbahj epiy Vw;gl;l NghJ- ,iwtdpd; Mizg;gbmz;zy; egp (]y;) mtHfSk;> mtHfspd; MUapHj; NjhoH mG+ gf;fH rpj;jPf; (uyp) mtHfSk;> jhq;fs; gpwe;J tsHe;j kf;fhitj; Jwe;J Gwg;gl;ldH. 'aj;upg;" vd;Dk; ,dpa efuk;> mt;tpUtiuAk; ,U fuk; ePl;b tuNtw;wJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfSf;Fk;> mtHfspd; rj;jpaf; nfhs;iff;Fk;> Gj;JzHT je;jJ. gz;ila tuyhw;wpy; 'aj;upg;" vd;w ngauhy; miof;fg;gl;l me;j efuk; jhd;> gpd;dhspy; 'kjPdj;Jd;dgp" (egpapd; efuk;) vd;W kupahijg; ngw;W> mJNt ,g;NghJ 'kjPdh' vd;W miof;fg;gLfpwJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfs; ,lk; ngaHe;J nrd;w me;j epfo;r;rp '`p[;uj;" vdg;gLfpwJ.,];yhkpa Md;L ,e;j ehspypUe;J jhd; njhlq;FfpwJ.

my;yh`;tpd; J}jH (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;.'aj;upG vd;W kf;fs; $wf;$ba> vy;yh CHfisAk; kpiff;ff; $ba XH CUf;F (`p[;uj; nra;J nry;YkhW) ehd; fl;lis aplg;gl;Nld;! mJ jhd; kjPdh! ,Uk;gpd; JUit ciy ePf;fp tpLtijg; Nghy; kjPdh efH jPatHfis ntspNaw;wp tpLk;" mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1871)

ghk;G jd; Gw;wpy; (nrd;W) mgak; ngWtJ Nghy;> <khd;(,iw ek;gpf;if) kjPdhtpy; mgak; ngWk; mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1876)

,iwth! kf;fhtpy; eP Vw;gLj;jpa guf;fj;ijg; Nghy; ,U klq;if kjPdhtpy; Vw;gLj;Jthahf!

mwptpg;gtH: md]; (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1885) mz;zy; egp (]y;) mtHfSf;F kpfTk; gpbj;jkhd ,e;j kjPdh> ,d;W midtUf;Fk; gpbj;jkhd efukhf ,Ug;gjpy; Mr;rupak; vJTkpy;iy. egp (]y;) mtHfspd; JMtpd; kfpik ,d;wsTk; ,e;j kjPdh efuj;jpy; gpujpgypf;fpwJ. rpe;ijf;fpdpa nrOik kpf;f kjPdh efH Nehf;fp Gwg;gl;L tpl;ldH `h[pfs;. top neLfpYk;> fz;Zf;nfl;ba J}uk; tiu ghiytdKk;> ,ilapilNa ,UGwKk; kiyf; Fd;WfSk;> muG ehl;L ,aw;if mg;gbNa gpujpgypf;fpwJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfSk;> mtHfspd; mUikj; NjhoH mG+ gf;fH rpj;jPf; (uyp) mtHfSk;> fuL Kulhd ghijfspy; xl;lfj;jpd; kPNjwp ehl;fzf;fpy; fle;j J}uj;ij> ,g;NghJ rpy kzp Neuq;fspy;> mfd;W tpupe;j totog;ghd rhiyfspy;> mjpNtfkhf tpiue;J nry;Yk; thfdq;fspy; `h[pfs; nrd;wilfpd;wdH. ,Njh! kjPdh Kdt;tuhtpd; vy;iyg; gFjp. 21


midj;J thfdq;fSk; epWj;jg;gl;L milahs ml;ilfs; gupNrhjpf;fg; gLfpd;wd. kjPdh efupd; midj;J vy;iyg; gFjpfspYk; ,t;tpjk; Nrhjidr; rhtbfs; mikf;fg;gl;Ls;sd. milahd ml;ilfs; rup ghHf;fg;gl;l gpd;dH> midj;J `h[pfSk; mfk; Fspu> Kfk; kyu> kjPdh efupy; Eiofpd;wdH. ,jak; ftUk; gRik epiwe;j> ,q;fpj efupy; Eiofpd;wdH. khegpfs; tho;e;j kjPdj; jpU efupy; Eiofpd;wdH. kjPdh efupd; ikag; gFjpia neUq;f neUq;f> k];[pJd;dgtpapd; thdshtpa kpdhuhf;fis ntF njhiytpypUe;Nj fhz KbfpwJ. es;spuT Neuj;jpYk;> fz;izg; gwpf;Fk; xsp nts;sj;jpy; kpjf;fpwJ ,g;Gdpjg; gs;sp. rkPg fhyk; tiu k];[pJd;dgtpiar; Rw;wp Mf;fpukpj;Jf; nfhz;bUe;j ngUk; ngUk; mLf;F khbf; fl;llq;fs; $l> cupikahsHfSf;F cupa ,og;gPl;Lj; njhif nfhLj;J mg;Gwg;gLj;jg;gl;L ,g;NghJ kpfg; ngupa mstpy; gs;sp tshfk; tpupTgLj;jg;gl;Ls;sJ. gs;sp ntspg;Gw tshfj;jpd; ngUk; gFjpapy; jiu kl;lj;jpw;Ff; fPo; fhH epWj;JkplKk;> foptiwfSk;> mikf;fg;gl;Ls;sd. vy;yh Eiothapy;fSf;F mUfpYk;- mbj;jsg; gFjpapy; cY}r; nra;Ak; Foha; trjpfSk;> foptiwfSk; mikf;fg;gl;L - cs;Ns nrd;W tu jhdpaq;fpg; gbfs; mikf;fg;gl;Ls;sd. ,ayhjtHfSk;. KjpatHfSk; $l vspjpy; nrd;W tu KbAk;. gs;spapd; ntspg;Gw tshfj;jpNyNa> gy ,yl;rk; NgH epd;W njho KbAk;. gsPnud;w nts;isg; gspq;Ff; fw;fshy; jiu KOtJk; ,iof;fg;gl;Ls;sJ. Mz;Lf;F Mz;Lg; ngUfp tUk; $l;lj;jpw;F Vw;wgb - gs;sp kpfTk; tprhykhf ,g;NghJ tbtikf;fg; gl;Ls;sJ. J}a;ikg; gzpahsHfs; ve;NeuKk; - gs;spapd; cs;NsAk;> ntspNaAk; J}a;ikg; gLj;jpf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wdH. jiuia Rj;jk; nra;tjw;fhfNt rpwg;ghd Kiwapy; tbtikf;fg; gl;l ,ae;jpuq;fs; Rj;jk; nra;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. gue;J tpupe;j gs;spapd; cl;gFjp KOtJk; FspH rhjd trjp nra;ag; gl;L> fLk; NfhilapYk; $l ,jkhd FSikia mDgtpf;f KbfpwJ. cl;gFjpapd; xU gf;fk; khngUk; jhdpaq;fpf; Filfs; mikf;fg;gl;Ls;sd. ntapy; kw;Wk; kio Neuq;fspy; ,e;j uhl;rjf; Filfs; tpupe;Jf; nfhs;Sk;. kw;w Neuq;fspy; Filfs; RUq;fp fhw;Nwhl;lj;ij Vw;gLj;Jk;. kw;nwhU gf;fk;- fhq;fpuPl; Nkw; $iu- jdpj;jdpg; gFjpfshf mg;gbNa efHe;Jjpwe;Jf; nfhs;Sk;. ntapy; kw;Wk; kio Neuq;fspy; %bf; nfhs;Sk;. fw;gidf; nfl;lhj fl;llf; fiyapd; mw;Gj tbtikg;Gfs; fhz;Nghiu gpukpf;fr; nra;fpd;wd. gs;spapd; cl;gFjp KOtJk;- gy;yhapuf; fzf;fpy; Fb ePH gpsh];Ffs; itf;fg;gl;L> kf;fhtpypUe;J [k;[k; ePH nfhz;L te;J jpde;NjhWk; epug;gg;gLfpwJ. kf;fhtpy; cs;s k];[pJy; `uhkpy;> ,uTk; gfYk; kf;fs; f/ghitj; jthG nra;Jf; nfhz;Nl ,Ug;ghHfs;. Mdhy; ,e;j k];[pJd;dgtpapy;> ,uT ,\hj; njhOif Kbe;jJk;> midtUk; ntspNaw;wg; gLfpd;wdH. gs;spapd; cl;Gwj;jpYk;> ntspg;Gwj;jpYk; ,utpy; ahiuAk; cwq;f mDkjpg;gjpy;iy. ,\hj; njhOif Kbe;J milf;fg;gl;l gs;spapd; fjTfs;> j`[;[{j; njhOiff;F ghq;F nrhy;yg;gl;lTld; jpwf;fg;gLfpd;wd. vy;yh ehl;fspYk; j`[;[{j; njhOifia epiwNtw;w `h[pfs; MHtj;Jld; te;J tpLfpd;wdH. g[;Uj; njhOif tiu ,iw tzf;fj;jpy; <LgLfpd;wdH. my;yh`;tpd; J}jH (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;:

k];[pJy; `uhikj; jtpu Vidag; gs;spfspy; njhOtij tpl vdJ gs;spapy; njhOtJ Mapuk; njhOiffis tplr; rpwe;jJ.

mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1190) ,e;j `jP]pd; fUj;ij czHe;j `h[pfs;> j`[;[{j; njhOifiaf; $lj; jtw tpLthHfsh? kjPdhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy; k];[pJd;dgtpapy; mjpfkjpfk; njhOifapy; <Lgl;L ed;ikfis NrHg;gjpy; ftdkhf ,Uf;fpd;wdH. 22


,d;iwa jpdk; g[;Uj; njhOifia [khmj;Jld; epiwNtw;wp tpl;L kf;fs; $l;lk;> mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; Gdpj mlf;fj;jyj;ij [pahuj; nra;a miyNkhJfpwJ. gs;spapd; cl;gFjpapy; nfhQ;rk; nfhQ;rkhf Kd;Ndhf;fp efUfpd;wdH. ,Njh! Kjypy; njuptJ 'RtHf;fg; G+q;fh" my;yh`;tpd; J}jH (]y;) mtHfs; $wpdhHfs;: 'vdJ tPl;bw;Fk; vdJ kpk;gUf;Fk; ,ilg;gl;lg; gFjp RtHf;fj;jpd;

G+q;fhf;fspy; xU G+q;fhthFk;."

mwptpg;gtH: mG `{iuuh (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1195) ,e;j ,lj;jpw;F milahskhf> mofhd gr;irf; fk;gsk; tpupf;fg;gl;Ls;sJ. Nkw;fz;l egp nkhop mugpapy; 'kh igd igj;jP t kpk;guP ut;yjd; kpd; upahypy; [d;dh" vd;W vOjp itf;fg;gl;Ls;sJ. ngUkhdhH (]y;) mtHfs; epd;W njhoitj;j ,lKk; (kp`;uhGd;dgp) gpurq;fk; nra;tjw;fhf epd;w NkilAk;> mUfUNf mike;Js;sd. ghf;fpak; ngw;w ,e;j ,lq;fSf;fUfpy; epw;fTk;> epd;W njhoTk; `h[pfs; miyNkhJfpd;wdH. mLj;J> nfhQ;rk; nfhQ;rkhf Kd;NdWfpd;wdH. mz;zy; egp (]y;) mtHfs; Japy; nfhz;Ls;s Gdpj mlf;fj;jyj;ij Nehf;fp! ,Njh! J}a egpatHfs; Japy; nfhz;Ls;s J}a;ikj; jyk;. cz;ik egpatHfs; cwq;Fk; cd;dj mlf;fj; jyk;. kdq;ftUk; ,];yhj;ij kdq;Fspu Nghjpj;j kdpj Fy khzpf;fj;jpd; kiwtplk;. Gtpnaq;Fk; kf;fs; Gfo; ghbf; nfhz;lhLk;> Gdpjupd; G+j cly; ,q;Nf jhd;. Afk; Afkha; jpUe;jhjf; fhl;Lkpuhz;bfshf ,Ue;jtHfis> ,Ugj;J %d;Nw Mz;Lfspy; ,fNk Nghw;Wk; ,dpa NjhoHfsha; khw;wpaikj;j ,dpatupd; Gdpj cly; ,q;Nf jhd;. fz;fs; fhzf; fhz> epidTfs; gpd;Ndhf;fp nry;fpd;wd. 1400 Mz;LfSf;F Kd;- mfpyk; KOtJk;> mepahaKk;> ml;^opaKk;> jiy tpupj;jhbaNghJ> mfpyj;jpd; mUl;nfhilia> mNugpag; ghiyapy; my;yh`; mtjupf;fr; nra;jhd;. jhapd; tapw;wpy; fUthf ,Ue;j NghNj je;ijia ,oe;J> jkJ Mwhk; tajpy;> jhiaAk; ,oe;J> ghl;ldhH mg;Jy; Kj;jypgpd; guhkupg;gpy; tsHe;J> 'my; mkPd;" vd;Wk; 'm];]hjpf;" vd;Wk; md;Gld; miof;fg; gl;l ek;gpf;iff;Fupa ,isQuhfnry;tr; rPkhl;b fjP[htpd; rpwg;G kpF tzpfuhf,Ugj;ije;jhk; tajpy; vopy; kzk; Gupe;Jehw;gjhk; tajpy; ,iwj;J}juhf egpj;Jtk; ngw;W- kf;fj;Jf; Fiw\pfshy; gytpj Jd;gq;fSf;Fs;shfp53 Mk; tajpy;> ,iwtdpd; Mizg;gb jhk; gpwe;J tsHe;j kf;fhitj; Jwe;JkjPdj; jpU efUf;F khz;Gld; `p[;uj; nra;JkjPdj;J md;]hupfspd; kjpg;Gf;F cupatuhfkd;dhjp kd;dHfSk; jkf;F Kd;Nd mzptFj;J epw;Fk; msTf;F khz;igAk; kupahijiaAk; ngw;WkhngUk; rhk;uh[;[paj;ij kjPdhtpy; epWtpVfj;Jtf; nfhs;ifia ,fnkq;Fk; gutr; nra;JjkJ 63 Mk; tajpy; - my;yh`;tpd; miog;ig Vw;W- ,k; kz;Zyf tho;f;ifia Kbj;Jf; nfhz;L - kWik ehs; tiu Japy; nfhz;Ls;s J}a ,lk; ,J jhd;. fz; ,ikf;Fk; Neuj;jpy;- ts;sy; egpapd; tho;f;ifr; rupjk; ek; fz; Kd;Nd Njhd;wp kiwfpwJ. ,e;jg; Gdpj mlf;fj;jyj;ijf; fhzf; fhz> midtupd; fz;fSk; fz;zPH tbf;fpd;wd. midtupd; ehTfSk; mofhf ]yhk; ciuf;fpd;wd. egpNa ]yhk; cz;lhf! 23


vq;fs; ehafNk ]yhk; cz;lhf! J}aNu ]yhk; cz;lhf! ,iwtdpd; J}jNu ]yhk; cz;lhf! midtUk; ]yhk; $WfpwhHfs;. mikjpahf ]yhk; $WfpwhHfs;. ,jd; cs;Ns fy;yiw fl;lg;gltpy;iy. fz;izg; gwpf;Fk; myq;fhuk; ,y;iy. 'vz;nza; tpsf;F" vupatpy;iy. cz;bay; ,y;iy. CJ gj;jp- rhk;gpuhdp ,y;iy. kapypwF ,y;iy. kyH tisak; ,y;iy. Vkhw;Wk; ,ilj; jufHfs; ,y;iy.ghj;jp`h Xj ahUk; ,y;iy. igj;jpaq;fs; rq;fpypfshy; gpizf;fg; gltpy;iy. G+khiyf; fl;b NghlKbahJ. NghHit thq;fp NghHj;j KbahJ. re;jdk; G+r KbahJ. nfhbNaw;wk; ,y;iy. $j;Jk; Fk;khsKk; ,y;iy. ghl;Lf; fr;NrupAk; ,y;iy. guj;ijaH ehl;baKk; ,y;iy. 'vdJ fg;iu jpU tpoh elj;Jk; ,lkhf Mf;fptplhjPHfs;" vd;W mz;zy; egp (]y;) mtHfs; mUspr; nrd;w thHj;ij ,d;wsTk; ,q;Nf Ngzg; gLfpd;wJ. mHr;ridfspypUe;Jk;> MuhjidfspypUe;Jk;> midj;J tif mehr;rhuq;fspypUe;Jk;> Mly; ghly; fr;NrupfspypUe;Jk;> mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; Gdpj mlf;fj;jyj;ij my;yh`; fhg;ghw;wp tpl;lhd;. mwpahiahy; rpyH> ifNae;jp gpuhHj;jpf;fTk;> mlf;fj;jyj;jpd; RtHfisj; njhl;L Kj;jkplTk; Kaw;rpf;fpd;wdH. mz;zy; egp (]y;) mtHfs; kPJ nfhz;l msT fle;j md;gpd; fhuzkhfj; jhd; ,t;thW nra;fpd;wdH vd;gij kWg;gjw;fpy;iy. Mdhy; khHf;fj;jpy; mjw;F mDkjp ,y;iy vd;gij ,tHfs; czutpy;iy. fhty; JiwapdUk;> muR mjpfhupfSk;> mwptpw; rpwe;j Md;NwhUk;> mUfpy; epd;W fz;fhzpf;fpd;wdH. mwpahikahy; mehr;rhuq;fspy; <Lgl KidNthiuj; jLf;fpd;wdH. mz;zy; egp (]y;) mtHfs;> fg;H [pahuj; vg;gbr; nra;aNtz;Lk; vd;W nkhope;jhHfNsh! mtHfspd; mbnahw;wp ele;j ]`hghf;fs; vt;tpjk; [pahuj; nra;jhHfNsh! me;j Kiw jhd; ,d;wsTk; ,q;Nf filgpbf;fg;gLfpwJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfSf;F ]yhk; ciuj;jgbNa> kf;fs; $l;lk; nkJthf efUfpd;wJ. mtHfSf;F mLj;J mlf;fk; nra;ag; gl;bUf;Fk;> mz;zyhupd; mUikj; NjhoH> mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; xt;nthU Jd;g Jauj;jpYk; gq;F nfhz;l gz;ghsH> mz;zyhUld; NrHe;J `p[;uj; nra;Ak; NgW ngw;w ngUe;jif> egpkhHfSf;Fg; gpd; kdpjHfspy; rpwe;jtH vd;W Gfog;gl;l Gz;zpa rPyH> mz;zy;egp (]y;) mtHfSf;Fg; gpd; mtHfspd; murpay; jiyikia myq;fupf;Fk; nghWg;Gf;F midtuhYk; VNfhgpj;J mq;fPfupf;fg; gl;l mUe;jt Qhdp> mG+ gf;fH rpj;jPf; (uyp) mtHfSf;F ]yhk; ciuf;fpd;wdH. kf;fs; $l;lk; NkYk; Kd;Ndhf;fp efUfpd;wJ. mtHfis mLj;J mlf;fk; nra;ag;gl;Ls;s> mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; md;Gj; NjhoH> tPuj;jpd; tpis epyk;> ,];yhkpa fpyhgj; Ml;rpapd; ,uz;lhtJ fyPgh> ePjp kpf;f Ml;rpf;F vLj;Jf; fhl;lhf tpsq;fpa ePjp khd;> ckH gpd; fj;jhg; (uyp) mtHfSf;F `h[pfs; ]yhk; ciuf;fpd;wdH. [pahuj;ij Kbj;J ntspapy; te;j `h[pfs;> tho;tpy; fpilj;jw;fupa ngUk; Ngw;iwg; ngw;wjw;fhf Mde;jf; fz;zPH tbf;fpwhHfs;. `[;[{ila fhyq;fspy;> k];[pJd;dgtpapy; cs;Ns Eioe;J [pahuj;ij Kbj;J ntspNa tUtJ vd;gJ rpukkhd fhupak; jhd;. epd;W fhz;gjw;F Neuk; ,y;iy. fly; miyiag; Nghy; `h[pfs; $l;lk;> nfhQ;rk; nfhQ;rkhf efHe;Jf; nfhz;Nl tUfpd;wJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; Gdpj mlf;fj;jyj;ij juprpf;Fk; NgW ngw;Nwhk; vd;Dk; kfpo;r;rpf;F Kd;dhy;- mjw;fhfg; gl;l rpukq;fs; ahUf;Fk; xU nghUl;lhfj; njupatpy;iy. 24


Gz;zpak; fpilf;fg; ngw;wtHfspd; jpU Kfq;fspy; Gd;difg; G+f;fs; G+j;Jf; FYq;Ffpd;wd. ,e;j kjPdj; jpU efupy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspnyy;yhk;> ,d;Dk; xU Kiw> ,d;Dk; xU Kiw - vt;tsT rpukq;fs; ,Ue;jhnyd;d? ,d;Dk; xU Kiw - kWgbAk; ,e;j nghd;dhd tha;g;G vg;NghJ fplf;Fk;? vdNt ,d;Dk; xU Kiw [pahuj; nra;a Ntz;Lk; vd;Dk; MirNa midtupd; kdjpYk; NkNyhq;FfpwJ. ,iwj; J}jH (]y;) mtHfSf;fhfj; jk; ,d;DapiuAk; mHg;gzpf;fj; jahuhf ,Uf;Fk; ,dpa ,jaq;fSf;F ,g;gb XH MHtk; Vw;gLtjpy; tpag;gpy;iy. Gdpj mlf;fj;jyj;ij [pahuj; nra;J Kbj;j Gz;zpa rPyHfs; ,Njh k];[pJd;dgtpf;F mUfpy; ,Uf;Fk; [d;dj;Jy; gfP/ vd;Dk; GdpjHfspd; G+Q;Nrhiy Nehf;fp Gwg;gl;L tpl;ldH. ----------------------------------------------------------------------

ன து

பகீ ஃ

mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; md;G kidtpaupy; gyUk;> mUikj; NjhoHfspy; gy;yhapuf; fzf;fhNdhUk;> ,q;F jhd; mlf;fg; gl;Ls;sdH. jpU kiwiaj; njhFj;J> KOikahd %yg; gpujpia cUthf;fpj; je;jtUk;> %d;whtJ fyPghTkhd c];khd; ,g;D mg;ghd; (uyp) mtHfs;> ngUkhdhupd; vz;zw;w nghd; nkhopfis mfpyj;jpw;F mwptpj;j> mG+ ]aPj; my; Fj;up (uyp) mtHfs;> mz;zyhUf;F mKJ}l;ba mUik md;id> `yPkh ]/jpa;ah (uyp) mtHfs;> mz;zyhupd; mUke;j ike;jH> ,g;uh`Pk; (uyp) mtHfs;> gpf;`{r; rl;lq;fis ,aw;wpa ngUNkij> ,khk; khypf; (u`;) mtHfs;> jpUj;jKld; jpU kiwia XJtjpy; jdpr; rpwg;Gg; ngw;w fhup> ,khk; ehgp/ (u`;) mtHfs;> MfpNahUk;> ,d;Dk; Vuhskhd egpj; NjhoHfSk;> ,iw NerHfSk;> Md;NwhUk;> rhd;NwhUk;> ,e;jg; Gdpj kz;zpy; jhd; mlf;fk; nra;ag; gl;Ls;sdH. jpushff; $b epd;W> `h[pfs; ,e;jg; Gdpj kz;zpy; mlf;fg; gl;bUg;gtHfSf;fhf my;yh`;tplk; gpuhHj;jpf;fpd;wdH. ,e;j mlf;fj; jyj;jpYk;> ,d;Dk; ,q;Fs;s ve;j mlf;fj; jyq;fspYk; ngz;fs; mDkjpf;fg; gLtjpy;iy. Vnddpy;> fg;Ufis [pahuj; nra;Ak; ngz;fis my;yh`; rgpg;ghdhf! vd;W mz;zy; egp (]y;) mtHfs; vr;rupj;jpUf;fpwhHfs;. mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp ,e;j [pahuj;ij Kbj;Jf; nfhz;L> `h[pfs; kjPdhitr; Rw;wpAs;s> rupj;jpug; Gfo; ngw;w ,lq;fisg; ghHj;J tug; Gwg;gLfpd;wdH. kjPdhitr; Rw;wpYk; ghHf;f Ntz;ba ,lq;fis - mtutH jk; topfhl;bfspd; topfhl;Ljypd;gb nrd;W ghHj;J tUfpd;wdH. kjPdhtpd; kfj;Jtj;ijAk;> khz;igAk; giw rhw;wpf; nfhz;L- tuyhw;W Mjhuq;fshf epiyj;J epw;Fk; ,lq;fisAk;> rupj;jpur; rhd;WfisAk;> fhZfpd;w fz;fs; NgW ngw;wit. mz;zy; egp (]y;) mtHfis tuNtw;W cgrupj;J> mfpynkq;Fk; ,];yhk; gut> mbj;jsk; mikj;Jf; nfhLj;j - kjPdj; jpU efiu kfpo;r;rpAld; juprpf;Fk; cs;sq;fs; NgW ngw;wit. mz;zy; egp (]y;) mtHfshy; MrPHtjpf;fg;gl;l moFj; jpU efupy; jq;fp Mj;k jpUg;jp milAk; ,jaq;fs; NgW ngw;wit. ,e;jg; Gdpj kjPdhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy; ,ad;wtiu k];[pJd;dgtpf;F te;J> [khmj;Jld; njhOJ msg;ngUk; ed;ikfis milfpd;wdH `h[pfs;.kdk; Fspu k];[pJd;dgtpapy; njhOJ> kd epiwtile;j khz;ghsHfs;> ,Njh Gdpj `[;[{f; flikia epiwNtw;wg; Gwg;gl;L tpl;ldH. Gwg;gl;Lg; Nghfpd;w ,Wjp Neuj;jpYk; $l kPz;Lk; xU Kiw mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; Gdpj mlf;fj; jyj;ij [pahuj; nra;aj; jtwtpy;iy. capupDk; Nkyhd 25


cz;ik egpatHfSf;F ]yhk; ciuj;J> Gwg;gl;L tpl;ldH Gdpj kf;fh ed;dfH Nehf;fp!

து

எ டா

நா

;

`[;[pd; Kjy; ehs; Gz;zpa rPyHfs;> ve;j Nehf;fj;jpw;fhf mtutH ,y;yq;fspypUe;J Gwg;gl;L te;jhHfNsh! me;j `[; ,d;W jhd; Muk;gk;. cyfpd; gy;NtW ehLfspypUe;Jk;- cs; ehl;bd; gy;NtW gFjpfspypUe;Jk; Gdpj `[;i[ epiwNtw;W tjw;fhf te;J> kf;fhtpd; gy;NtW ,lq;fspYk; jq;fpapUe;j `h[pfs;- `[;[{f;fhf epa;aj; nra;J ,`;uhk; mzpe;J ,d;W kpdh te;J NrUfpd;wdH. ',g;uhj;" vDk; tif `[; nra;a> ,Wjp Neuj;jpy; tUgtHfs;> mtutH tUk; topapy; cs;s 'kPf;fhj;" vy;iyapy; Fspj;J ,`;uhk; mzpe;J Neubahf kpdh te;J NrUfpd;wdH. kpdhtpy; rkPg fhyk; tiu midj;J `h[pfSk;> jw;fhypfkhf mikf;fg;gl;l $lhuq;fspy; jhd; jq;f itf;fg;gl;ldH. `[;[pd; ehl;fisj; jtpu kw;w ehl;fspy; kpdhtpy;> kziyAk; kiyfisAk; jtpu NtW vJTNk ,Uf;fhJ. ----------------------------------------------------ghJfhg;G Vw;ghLfs; jw;fhypf $lhuq;fspy; mbf;fb jP tpgj;Jf;fs; elw;J nfhz;bUe;jd. jdpj;jdpahf Nf]; kw;Wk; kz;nzz;nza; mLg;Gfis itj;J mtutH nrhe;jkhf rikay; nra;Jf; nfhz;bUe;jjhy;> ,t;tpjk; mbf;fb jP tpgj;Jf;fs; Vw;gLtijnahl;b> $lhuq;fspy; rikay; nra;tij rT+jp muR Kjypy; jil nra;jJ. mjw;Fg; gfukhf> mj;jid ,yl;rk; `h[pfSf;Fk;> ghJfhg;ghd jdp ,lq;fspy;> Rfhjhu Kiwg;gb czitj; jahH nra;J - tpepNahfpf;Fk; nghWg;igg; gy;NtW jdpahH epWtdq;fs; Vw;Wf; nfhz;ld. ,jd; %yk; czTg; gpur;rpidf;F xU jPHT fpilj;jJ. rpy Mz;LfSf;F Kd;> Jzpfshy; mikf;fg;gLk; $lhuq;fis mwNt jtpHj;J tpl;L> rT+jp muR mj;jid ,yl;rk; `h[pfSf;Fk;> etPd trjpfSld; $ba jPg;gpbf;fhj $lhuq;fs; mikj;Jf; nfhLj;jJ. ,jd; %yk;> mbf;fb Vw;gl;l jP tpgj;Jf;fs; jtpHf;fg;gl;ld. kpdhtpy; xt;nthU tUlKk; `h[pfSf;F $Ljy; trjpfs; nra;J nfhLf;fg; gLfpd;wd. jilapd;wp midtUf;Fk; jz;zPH fpilf;f toptif nra;ag;gl;Ls;sJ. mtutH jq;fpapUf;Fk; gFjpf;F mUfpNyNa> gy E}w;Wf; fzf;fhd foptiw trjp> Mz;fSf;Fk;> ngz;fSf;Fk;> jdpj;jdpahf mikf;fg;gl;Ls;sJ. jPaizg;Gj; JiwapdH> jP tpgj;Jf;fspypUe;J `h[pfisg; ghJfhf;f> rfy tpjkhd ghJfhg;G Vw;ghLfisAk; nra;J ,uTk; gfYk; fz;fhzpf;fpd;wdH. $lhuq;fs; mikf;fg;gl;Ls;s midj;Jg; gFjpfspYk; jahH epiyapy; jPaizg;G thfdq;fs; epWj;jg;gl;Ls;sd. ,U rf;fu thfdq;fspy; jPaizg;Gf; fUtpfSld; jPaizg;G tPuHfs; ve;j NeuKk; Rw;wpr; Rw;wp te;j tz;zk; cs;sdH. -----------------------------------------------------------------kUj;Jt trjp kpdhtpy; `h[pfSf;F> rfy tpjkhd mjp etPd kUj;Jt trjpfSld;> kpfg; gpuk;khz;lkhd> muR kUj;Jt kid epue;jukhf mikf;fg;gl;Ls;sJ. gy E}W gLf;if trjpfSld; mikf;fg;gl;Ls;s ,k; kUj;Jt kidapy;> mtru rpfpr;irg; gpupTk; ,aq;FfpwJ. clDf;Fld; NehahspfSf;F rpfpr;ir mspf;fg; gl;L mDg;gp itf;fg;gLfpd;wdH. vy;yh tifahd kUj;Jt NritfSk; ,ytrkhfNt nra;ag;gLfpd;wd. 26


gy; NtW ehLfspd; J}jufq;fSk;> jj;jk; ehl;bdUf;fhf kUj;Jt Nrit ikaq;fs; mikj;J Nrit Gupfpd;wd. gy; NtW jdpahH kUj;Jt kidfs; xt;nthU gFjpapYk; mikf;fg;gl;L> Fiwe;j fl;lzj;jpy; rpwe;j rpfpr;ir mspf;fg;gLfpwJ. muR kw;Wk; jdpahH> elkhLk; kUj;Jt CHjpfs;> KjYjtp trjpfSlDk;> kUj;JtHfs; kw;Wk; Mz; ngz; nrtpypaHfSlDk;> vg;NghJk; kpdhitr; Rw;wp tUfpd;wd. xt;nthU tUlKk;> ,e;jpah ghfp];jhd;> cl;gl gy;NtW Mrpa Mg;gpupf;f ehLfspypUe;Jk; gy;yhapuf; fzf;fpy; kUj;JtHfSk;> cjtpahsHfSk;> tutiof;fg; gl;L kUj;Jtg; gzpapy; <LgL;j;jg; gLfpd;wdH. rT+jp nrk;gpiwr; rq;fj;jpd; kUj;Jtr; Nritfs; kwf;f Kbahjit. gy;NtW ,lq;fspy; jw;fhypf Nrit ikaq;fs; mikj;J nrk; gpiwr; rq;fk; `h[pfSf;F ,ytr kUj;Jtr; Nrit nra;fpd;wJ. Mgj;jhd epiyapy; ,Ug;Nghiu- mUfpy; cs;s kf;fhtpd; ngupa kUj;Jt kidf;F vLj;Jr; nry;y nrk; gpiwr; rq;fj;jpd; Mk;Gyd;]; n`ypfhg;lHfSk;> gy E}w;Wf; fzf;fpy; Mk;Gyd;]; tz;bfSk; vg;NghJk; jahH epyapy; epw;fpd;wd. ----------------------------------------------------rhuzH gil rT+jpapd; gy;NtW gFjpfspYk; cs;s caH epiyg; gs;spfs;> kw;Wk; fy;Y}upfspypUe;J te;J Ftpe;Js;s rhuzH gil khztHfspd; gzp kfj;jhdJ. gy;NtW FOf;fshfg; gpupe;J> `h[pfSf;F topfhl;bfshfTk;> cjtpahsHfshfTk;> rPUil mzpe;J rpwg;gg; gzp nra;fpd;wdH. ,ayhj kw;Wk; taJ KjpHe;j `h[pfis mutizj;J mioj;Jr; nry;tJk;> jkJ ,Ug;gplq;fSf;Fr; nry;y top njupahky; jtpg;gtHfis mtHfsplk; cs;s milahs ml;ilfisf; nfhz;L - ,Ug;gplj;ij mwpe;J - cupa ,lq;fSf;Ff; nfhz;L Ngha; NrHj;Jk; cgfhuk; nra;fpd;wdH. kpdhtpy; kl;Lkpd;wp - `h[pfs; mLj;jLj;jf; flikfis epiwNtw;wr; nry;Yk;> K];jypgh> mugh> Nghd;w Gz;zpaj; jyq;fs; midj;jpYk;> rhuzH gil khztHfs; kpfTk; rpwg;ghfg; gzp Gupfpd;wdH. ------------------------------------------------------njhiyj; njhlHG trjp jghy; je;jpj; Jiw> kpdhtpd; gy;NtW ,lq;fspy; mQ;ry; kw;Wk; je;jp trjpfisr; nra;J itj;jpUf;fpwJ. njhiy Ngrpj; Jiwapdupd; Nrit kpfTk; ghuhl;lj; jf;fJ. kpdhtpYk; kw;Wk; Gdpjj; jyq;fs; midj;jpYk;> Nehf;Fkplnky;yhk; ePf;fkw epiwe;jpUf;fpd;wd njhiy Ngrp ikaq;fs;. cyfpd; 180f;Fk; mjpfkhd ehLfSld; Neubj; njhlHG nfhs;sj; jf;f ,k; ikaq;fspd; %yk; ehnshd;Wf;F gy ,yl;rf; fzf;fhd njhiy Ngrp miog;Gfs; nra;ag; gLtjhf rT+jp njhiyj; njhlHG mikr;rfk; njuptpf;fpwJ. mtutH ehLfspy; cs;s cwtpdHfSld; njhlHG nfhz;L - Gdpj `[;i[ ,dpa Kiwapy; epiwNtw;wpf; nfhz;bUf;Fk; kfpo;r;rpiag; gfpHe;Jf; nfhs;s - kf;fs; $l;lk; miyNkhJfpwJ. --------------------------------------------------------------------------------fhty; Jiwapdupd; fz;fhzpg;G Mz;L NjhWk; ,yl;rf; fzf;fhd `h[pfs; xd;W $Lk; Gdpj `[;[py;> vt;tpj mrk;ghtpjKk; Vw;gl;L tplf; $lhJ vd;gjw;fhf> fhty; Jiw vy;yh tifahdf; fz;fhzpg;G Vw;ghLfisAk; nra;Js;sJ. nghJthfNt K];ypk;fs; xd;W $Lk; ve;j xU tpohtpYk; fhty; Jiwf;F ve;j NtiyAk; ,Uf;fhJ.epaha cs;sk; gilj;j vj;jidNah fhty; Jiw mjpfhupfs; ,jw;F rhl;rp gfHtH. 27


fz;zpaj;ijAk; fl;Lg;ghl;ilAk; flikahff; nfhz;ltHfs;-mjpYk; Gdpj `[;[{f; flikia epiwNtw;w te;j Gz;zpa rPyHfs;- vt;tsT fl;Lg;ghl;ilf; filg;gpbg;ghHfs; vd;gij nrhy;yj; Njitapy;iy. fhty; JiwAk;> uhZtKk;> jPaizg;Gg; gilapdUk;> rhuzH gilAk;> jiuapy; jq;fs; fz;fhzpg;igj; njhlu> Mfhaj;jpy; n`ypfhg;lHfs;- midj;ijAk; fz;fhzpj;jgb tl;lkbj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. ,it vijg; gw;wpAk; ftiyg; glhky;- mj;jid ,yl;rk; `h[pfSk;> ,iw tzf;fj;jpy; ftdk; nrYj;jpf; nfhz;bUf;fpd;wdH. -----------------------------------------------------mtutH jk; nrhe;j CHfspy; khl khspiffspy; trpj;jtHfs;- Rf Nghf tho;f;if tho;e;jtHfs;> ,q;Nf kpdhtpy; te;J $lhuq;fspy; jq;fs; nghOijf; fopf;fpd;wdH. kW cyfpd; epue;ju tho;f;ifg; gazj;jpy;- rw;Wj; jq;fp ,isg;ghWtJ jhd; ,t;Tyf tho;f;if. ,t;Tyf tho;ifg; gazj;jpy; rw;Wj; jq;fp ,isg;ghWtJ Nghy; kpdhtpy; ,e;j rpd;dQ;rpW $lhuq;fspy; jq;fp `h[pfs; ,isg; ghWfpd;wdNuh! ,y;iy. ,tHfs; ,q;F ,isg;ghw tutpy;iy! nghd;dhd nghOij tPzpy; Nghf;f ,q;F tutpy;iy! fhl;rpfisf; fz;L fspg;gila tutpy;iy! ,iwtdpd; miog;ig Vw;W te;jpUf;fpd;wdH. ,iwtDf;fhf ,q;F te;jpUf;fpd;wdH. ,iw tzf;fj;Jf;fhf ,q;F te;jpUf;fpd;wdH. FOf;fshfTk;> jdpj;jdpahfTk;> mkHe;J ,d;iwa jpdj;ij ,iw tzf;fj;jpy; fopf;fpd;wdH. ,iw jpahdj;jpy; fopf;fpd;wdH. ,ad;wtiu jpU kiwia XJtjpYk;> egpyhd njhOiffspYk;> gpuhHj;jidapYk; jpf;Ufis nkhoptjpYk; fopf;fpd;wdH. Jy; `[; vl;lhk; ehs;- `[;[pd; Kjy; ehshfpa ,d;iwa jpdj;jpd; Y`H> m]H> k/upg;> ,\h> Mfpa INtisj; njhOiffisAk; ,q;NfNa epiwNtw;Wfpd;wdH. ,d;iwa jpdj;jpd; ,uTg; nghOJk; ,q;NfNa ,iw jpahdj;jpy; fopfpd;wJ. ,uTg; nghOjpYk; ,q;F cwf;fkh tUk;? cwq;fth ,q;F te;Njhk;? vd;w vz;zk; ,jaj;jpy; vo- rpwpJ NeuNk fz;zaHe;jtHfs; $l - eL eprpj; njhOifahd j`[;[[{j; njhOifia epiwNtw;wj; jahuhfpd;wdH. kpdhtpy; Y`H> m]H> ,\h Mfpa> ehd;F uf;mj; njhOiffis ,uz;L uf;mj;fshf RUf;fpj; njhOtJ rpwe;jjhFk;.

kf;fs; Kd;ndg;NghJk; ,Ue;jpuhj msTf;F mr;rkw;w epiyapYk;> Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj msTf;F mjpf vz;zpf;ifapYk; ,Ue;j NghJ ehd; egp (]y;) mtHfSld; (ehd;F uf;mj; nfhz;l njhOiffis) ,uz;L uf;mj;fshfj; njhOjpUf;fpNwd;.

vd;W `hup]h gpd; t`;g; (uyp) mwptpf;Fk; `jP]; jpHkpjpapy; gjpthfpAs;sJ. (`jP]; vz; 808)

ehd; egp (]y;) mtHfSld; kpdhtpy; ,uz;L uf;mj;fshfj; njhOjpUf;fpNwd;.mG+ gf;H (uyp) ckH (uyp) MfpNahUlDk; ,uz;L uf;mj;fshfj; njhOjpUf;fpNwd;. c];khd; (uyp) mtHfspd; Ml;rpapd; Jtf;f fhyj;jpYk; ,uz;L uf;mj;fshfj; njhOjpUf;fpNwd;. vd;W ,g;D k];T+j; $wpajhf mwptpf;fg;

gl;Ls;sJ. kW ehs;> Jy; `[; 9 Mk; ehs; mjpfhiy g[;Uj; njhOifiaAk;- ,q;F kpdhtpNyNa epiw Ntw;wp tpl;L - mLj;jf; flikia epiwNtw;w mughj;ij Nehf;fp `h[pfs; Gwg;gLfpd;wdH. -------------------------------------------------------

28


து

9ஆ

நா

-

`[;[pd; 2 Mk; ehs;;. ,d;W jhd; `[; '`[; vd;gJ mughthFk;" vd;gJ egp nkhop ,J tiu `h[pfs; nra;j nray;fs; vy;yhk;> `[;[{ld; ,ize;j nray;fs;. cz;ikapy; `[; vd;gJ> Jy; `[; 9 Mk; ehs; fhiyapypUe;J #upad; kiwAk; tiu mughj; ikjhdj;jpy; epd;W tzq;FtJ jhd;. me;jg; Gdpj ehs; ,d;W jhd;. mughj; ikjhdk; vd;gJ> gy iky; Rw;wsT nfhz;l gue;J tpupe;j xU ghiytdj; jply;. Mdhy; ,g;NghJ ,e;jg; ghiytd ikjhdk; KOJk; kuq;fs; tsHj;J Nrhiytdkhf khw;wg; gl;Ls;sJ. kpdh msTf;F KOf;f KOf;f $lhuq;fs; mikf;fg; glhtpl;lhYk;> rpy ,lq;fspy; kl;Lk; $lhuq;fs; mikf;fg; gl;Ls;sd. ngUk; ghyhdtHfs; kuq;fspd; epoy;fspy; jq;fp ,iw tzf;fj;jpy; <LgLfpd;wdH. fLk; Nfhilf; fhyq;fspy;- `h[pfSf;F ntapypd; ntg;gj;ijj; jzpg;gjw;fhfmughj; ikjhdk; KOtJk; Foha;fisg; nghUj;jp> FspHe;j jz;zPiu ePuhtp khjpup rd;dkhfj; njspf;f Vw;ghL nra;ag; gl;Ls;sJ. gue;J tpupe;j ghiytdj; jply; KOtijAk; ,aw;ifahfTk; nraw;ifahfTk; Fspu itj;jpUf;fpwhHfs;. `h[pfspd; kdq;fisAk; jhd;. Gdpj `[;[{f;fhf> Gz;zpa G+kpf;F te;jtHfs;> te;j Nehf;fj;jpy; fz;Zq;fUj;Jkhf ,Uf;Fk;NghJ> fLk; ntg;gk; $l xU nghUl;lhfj; njupahJ. vd;whYk; `h[pfspd; cly; eyidg; Ngz- rfy Vw;ghLfSk; rupahd Kiwapy; nra;ag; gl;Ls;sd vd;why; mJ kpifapy;iy. czT Vw;ghLfSk;> kUj;Jt cjtpfSk;> jhuhskhd jz;zPH trjpAk;> kpdhitg; NghyNt mughj;jpYk; mofhd Kiwapy; kpFe;j mf;fiuAld; nra;ag; gl;Ls;sd. vz;zw;w jdpahH epWtdq;fs;> Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L jq;fs; epWtdq;fspd; czTg; nghUs; jahupg;Gfis- ngUk; ngUk; thfdq;fspy; nfhz;L te;J itj;Jf; nfhz;L '/gP ]gPy;" (,iwtdpd; ghijapy; ,ytrk;) vd;W $tpf; $tp mioj;J thup toq;Ffpd;wdH. goq;fs;> gor;rhWfs;> nuhl;bfs;> FspH ghdq;fs;> czTg; nghl;lyq;fs;> jz;zPH ghl;by;fs;> ,g;gb ,ytr tpepNahfg; nghUl;fspd; gl;bay; ePs;fpwJ. jdp egHfSk; mtutH jk;khy; ,ad;wijf; nfhz;L te;J- ty;y ,iwtDf;fhf ms;sp toq;Ffpd;wdH. rT+jp kd;dH g`j; mtHfs; rhHghf- xt;nthU ehSk; xU Nfhbf;Fk; mjpfkhd FspHe;j Fb ePH ghf;nfl;Lfs; ,ytrkhf toq;fg; gLfpwJ. kd;dH g`j;- jpUf; FHMd; tshfj;jpy; mr;rplg; gl;l jpUf; FHMd; gpujpfs;> cyfpd; gy;NtW nkhopfspy; jpUf; FHMd; nkhop ngaHg;Gfs;> kw;Wk; xyp- xsp ehlhf;fs;> `[; kw;Wk; mwepiyaj; Jiw rhHghf> gy;NtW nkhopfspy; `[; ck;uh topfhl;b E}y;fs;> ',];yhkpa miog;G kw;Wk; topfhl;L ikak;" rhHghf> ,];yhkpa nfhs;if tpsf;f rpw;NwLfs;> jkpo;> kiyahsk;> Nghd;w ,e;jpa nkhopfs; cl;gl gy;NtW nkhopfspy; khHf;f tpsf;f E}y;fs;> ,it midj;JNk ,ytrkhf toq;fg; gLfpd;wd. ,tw;iw `h[pfs; mtutH ehLfSf;Ff; nfhz;L nry;Yk;NghJ> gy Nfhb kf;fs; gbj;Jg; gad; ngWfpd;wdH. --------------------------------------Y`iuAk;m]iuAk; NrHj;Jj; njhOjy; mughj; ikjhdj;jpy; mike;Js;sJ> 'k];[pJd;dkpuh" vd;Dk; khngUk; gs;spthry;. MHtj;Jld; mjpfhiyapNyNa te;jtHfs;> gf;Ftkhfg; gs;spapd; 29


cl;gFjpf;Fr; nrd;W tpl;ldH. gy ,yl;rk; NgH gs;spf;F ntspNa mzptFj;J epd;W tpl;ldH. ,d;iwa jpdk;> Y`iuAk; m]iuAk; xd;whf NrHj;J> Y`Uila Neuj;jpy; ,uz;buz;L uf;mj;fs; kl;Lk; njhoNtz;Lk;. Vnddpy; egp (]y;) mtHfs; mg;gbj; jhd; njhOjhHfs;.

,g;D RigH (uyp) cld; jhk; NghH njhLj;j Mz;L `[;[{f;F te;j `[;[h[;> ,g;D ckH (uyp) ,lk;> 'mughtpy; jq;Fk; NghJ ePq;fs; vt;thW nray;gl;BHfs;?" vdf; Nfl;lhH. mjw;F ]hypk;> ePH egp topiag; gpd;gw;w ehbdhy;> mugh ehspy; eLg; gfypy; njhOtPuhf! vd;whH. mg;NghJ> ,g;D ckH (uyp) ']hypk; $wpaJ cz;ik jhd; (egpj; NjhoHfs; mughtpy;) Y`iuAk;> m]iuAk;> egp topg;gb NrHj;Nj njhOgtHfshf ,Ue;jdH" vd;whH. ehd; 'egp (]y;) mtHfs; ,t;thW nra;Js;sHfsh?" vd ]hypkplk; Nfl;Nld;. mjw;ftH> ,e;j tp\aj;jpy; egp topiaj; jtpu NtW ahUila topfhl;Ljiy ePq;fs; gpd; gw;WtPHfs;? vdf; Nfl;lhH.

mwptpg;gtH: ,g;D \p`hg; (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1662) k];[pJd;dkpuhtpYk;- mjd; ntspg; gFjpapYk; ,lk; gpbj;Jf; nfhz;ltHfs;> ,khKld; NrHe;J> Y`iuAk;> m]iuAk;> xd;whfr; NrHj;J ,uz;buz;L uf;mj;fshf njhOJf; nfhs;fpd;wdH. mughtpd; gpw gFjpfspy; jq;fpapUg;NghH> mtutH jq;fpAs;s ,lq;fspy; $l;lk; $l;lkhfr; NrHe;J [khmj;Jld; njhOiffis epiw Ntw;Wfpd;wdH. k];[pJd;dkpuhtpy; ,khk; Fj;gh ciu epfo;j;JfpwhH. `[;[pd; epfo;r;rpfs; midj;ijAk;- njhiyf; fhl;rpapy; Neub xsp gug;G nra;ag; gLfpd;wJ. cyfk; KOtJk; gy Nfhb kf;fs; Neub xsp gug;igf; fz;L fspf;fpd;wdH. xt;nthU Mz;Lk; tuyhw;W Kf;fpaj;Jtk; tha;e;jjhff; fUjg;gLk;> ,e;j ciuia cyfNk cd;dpg;ghff; ftdpf;fpd;wJ. ,e;jg; gpurq;fk; clDf;Fld; Mq;fpyj;jpYk; nkhopngaHf;fg; gLfpwJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfs;- mughj; ngUntspapy; epfo;j;jpa ,Wjpg; NgUiu nghd;ndOj;Jf;fshy; nghwpf;fg;gl Ntz;ba ciuahFk;. mNjh! J}uj;jpy; njupfpwNj! mJ jhd; '[gYH u`;kj;" vd;Dk; mUl;nfhil kiy. ,k; kiyabthuj;jpy; jhd;> mz;zy; egp (]y;) mtHfs;> Gdpj `[;i[ epiwNtw;Wk; NghJ jq;fpapUe;jhHfs;. mq;F nrd;W rpwpJ NeuNkDk; epw;f Mirg;gl;L `h[pfs; $l;lk; miy NkhJfpwJ. MHtj;jpd; fhuzkhf> rpyH jl;Lj; jLkhwp kiyapd; kPJ VWfpd;wdH. kiy KOJk; kdpjj; jiyfs;. J}uj;jpypUe;J ghHf;Fk; NghJ kdpjf; Ftpay; Nghy; njupfpwJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfs;> ,e;j kiyapd; mbthuj;jpy; jhd; jq;fpapUe;jhHfs;. MHtk; vd;w ngaupy; mwpahikahy; kf;fs; kiyapd; kPJ VWfpd;wdH. ,J jtpHf;fg;gl Ntz;ba nrayhFk;. me;jpr; #upad; m];jkpf;Fk; tiu> ,e;j mughj; ngUntspapy; epd;W- Mz;ltid tzq;f Ntz;Lk;. khiyg; nghOJ neUq;f neUq;f> jy;gpa;ah Kof;fk; vl;Lj; jpf;Fk; vjpnuhypf;fpwJ. jdpj; jdpahf> rpW rpW FOf;fshf> vg;gbnay;yhk; ,iw jpahdj;jpy; <Lgl KbANkh mg;gbnay;yhk; mkHe;J gpuhHj;jpj;j tz;zk;> ,e;jg; nghd; khiyg; nghOjpy; `h[pfs;- ngww;fupag; Ngw;iwg; ngWfpd;wdH. ,jak; jpwe;J ,iwtdplk; kd;whLfpd;wdH. ,dpnahU tha;g;G vg;NghJ fpilf;Fk;? ,JNt ,Wjp tha;g;ghfp tpLNkh? ,iwtd; xUtidj; jtpu NtW vtUf;Fk; njupahJ. mtutH nkhopfspy; my;yh`;tplk; ,iwQ;RfpwhHfs;. ,U fz;fSk; fz;zPH ky;f ,U fuq;fSk; Ve;jp epd;W ,iwQ;RfpwhHfs;. ,e;j mughj; ngUntspapy; NfhlhZ Nfhbg; NgHfSld; $b epd;W ,iwQ;Rk; ngUk; Ngw;iwg; ngw;wij vz;zp 30


Mde;jf; fz;zPH tbf;fpwhHfs;. ,jaq;fs; mOfpd;wd. fz;fs; fz;zPiu tbf;fpd;wd. fy; neQ;rq;fs; $l ,q;Nf fiue;J Nghfpd;wd. k`;\H ikjhdj;jpy;- epuhAj ghzpfshf epw;fg; NghFk; ehis epidj;J mOfpwhHfs;. tha;fSf;F Kj;jpiuaplg;gl;L> fuq;fisg; NgrTk;> fhy;fis rhl;rp nrhy;yTk; itf;fg;gLk;- me;j xU ehis epidj;J mOfpwhHfs;. mwpahikahy; tho;f;ifapy; nra;J tpl;l jtWfis epidj;J mOfpwhHfs;. kWikapy; tyf;fuj;jpy; gl;Nlhiy toq;fg;gl Ntz;LNk vd;W Ntz;b mOfpwhHfs;. mwpe;Jk; mwpahkYk; nra;J tpl;l ghtq;fis epidj;J mOfpwhHfs;. mOjOJ ghtkd;dpg;Gf; Nfl;fpwhHfs;. mUfpy; cs;stH mOfpd;whH;. my;yh`;tplk; VNjh Nfl;fpd;whH. Mg;fhdpa nkhop ekf;Fg; Gupatpy;iy. fjwp xUtH mOfpd;whH. fUg;G epwj;J `g\p mtH. gf;fj;jpy; xUtH gpuhHj;jpf;fpwhH. ghfp];jhdpa `h[p mtH. cUJ nkhopapy; Nfl;fpd;whH. mq;Nf xUtH mOfpd;whH. mugp nkhopapy; ,iwQ;RfpwhH. ,q;Nf xUtH mOfpd;whH. ,dpa jkpopy; ,iwQ;RfpwhH. vy;NyhUk; ,iwQ;RfpwhHfs;. vy;NyhUf;fhfTk; ,iwQ;RfpwhHfs;. jkf;fhf ,iwQ;RfpwhHfs;. jk; ngw;NwhUf;fhf ,iwQ;RfpwhHfs;. cld; gpwe;jtHfSf;fhf> cw;whH> cwtpdHfSf;fhf> cyf K];ypk;fSf;fhf ,iwQ;RfpwhHfs;. gue;J tpupe;j ,e;j mughj; ngUntsp KOtJk; Vq;fpa neQ;rq;fSk;> Ve;jpa fuq;fSk;> mOj fz;fSk;> gpuhHj;jpj;j tha;fSk; jhd;. ,j;jid kdpjHfspd;> ,j;jid nkhopg; gpuhHj;jidfisAk; xNu Neuj;jpy;> xNu xUtd; Nfl;fpd;whd;. ghtkd;dpg;Gf; Nfl;ltHfspd; ghtq;fis kd;dpf;fpwhd;. mUl; nfhilfisf; Nfl;ltHfSf;F ms;sp toq;Ffpwhd;. ,g;Gdpj ed;dhspy;> ,g;Gdpj ,lj;jpy;> ,g;Gdpj Neuj;jpy; Nfl;fg;gLk; gpuhHj;jid mq;fPfupf;fg;gLk; vd;gjpy; vs;sTk; ekf;Fr; re;Njfk; ,y;iy. `yhyhd czTz;L> `yhyhd cilALj;jp> `yhyhd Kiwapy; <l;ba nghUspy; nryT nra;J te;jtHfspd; Neupa gpuhHj;jidfSk;> epahakhd Nfhupf;iffSk; mq;fPfupf;fg;gLk; vd;gjpy; fLfsTk; ekf;Fr; re;Njfk; ,y;iy. xg;Gf; nfhs;sg;gl;l `[;[{f;F RtHf;fNk $yp vd;Dk; mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; mw;Gj thf;fpy; ekf;F mZtsTk; re;Njfk; ,y;iy. ,d;W Kjy;- ,e;j Neuk; Kjy;- J}a;ikahdtHfshf- ghtq;fs; kd;dpf;fg; gl;ltHfshf- Nfhupf;iffs; Vw;Wf; nfhs;sg;gl;ltHfshf- Fiwfs; kiwf;fg; gl;ltHfshf- Fw;wq;fs; ePf;fg; gl;ltHfshf- ,tHfis ,iwtd; Mf;fpaUs;thdhf. MkPd;. Jy; `[; 9 Mk; ehs;- mugh ehshfpa ,d;iwa jpdk;> #upad; cr;rpia tpl;L rha;e;jjpypUe;J- kiwAk; tiu- vtH rpwpJ NeuNkDk;> ,e;j mughj; ngUntspapy; epw;f tpy;iyNah- mtUf;F `[; ,y;iy. `[;[pd; kpf kpf Kf;fpakhd nraNy- ,e;j Neuj;jpy;- ,e;jj; jplypy; epd;W gpuhHj;jpg;gJ jhd;. Vnddpy;> '`[; vd;gJ mughthFk;" vd;gJ egp nkhop. jpU kiw FHMdpd;- rl;lq;fs; gw;wpa ,Wjp trdk; ,d;iwa jpdj;jpy; ,e;j mughj; ngUntspapy; jhd; mUsg;gl;lJ. ....,d;iwa jpdk; cq;fs; khHf;fj;ij cq;fSf;fhf epiwT nra;J tpl;Nld;. vdJ mUis cq;fSf;F KOikg; gLj;jp tpl;Nld;. ,];yhj;ij cq;fSf;fhd tho;f;if newpahfg; nghUe;jpf; nfhz;Nld;. ghtk; nra;Ak; ehl;lkpy;yhky; tWikapd; fhuzkhf epHg;ge;jj;Jf;F cs;shNdhiu my;yh`; kd;dpg;gtd;. epfuw;w md;GilNahd;. (jpUf; FHMd; 5:3) --------------------------------------------mughj;ij tpl;L Gwg;gLjy; k/upGila Neuk; neUq;fpf; nfhz;bUf;fpwJ. mNugpag; ghiyapy;> mughj; ngUntspapy;- Mjtd; jdJ mUk; gzpia epiwT nra;J tpl;L- me;jpthdj;jpy; 31


nky;y nky;y kiwaj; njhlq;FfpwJ. tpiy kjpf;fnthd;dh nghd; khiyg; nghOJ Kbag; NghfpwJ. tho;tpy; fpilj;jw;fupa ,r;re;jHg;gj;jpd; ,Wjp Neuk; tiu `h[pfs; gpuhHj;jidapy; <L gLfpd;wdH. rpyH mtrug;gl;L> mughit tpl;Lg; Gwg;glj; jahuhfpd;wdH. #upad; ed;whf kiwe;j gpwF jhd; mughit tpl;Lg; Gwg;gl Ntz;Lk;. k/upGila Neuk; KbAk; tiu ,Ue;J tpl;L> k/upigj; njhohky; ,q;fpUe;J Gwg;gl Ntz;Lk;. K];jypghTf;Fr; nrd;W- k/upigAk; ,\hitAk;- ,\hTila Neuj;jpy; K];jypghtpy; njhoNtz;Lk;. ,J jhd; egp top.

,Wjp `[;[pd; NghJ egp (]y;) mtHfs; K];jypghtpy; k/upigAk; ,\hitAk; ,izj;Jj; njhOjhHfs;. mwptpg;gtH: mG+ ma;A+g; my; md;]hup (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1674)

,g;D ckH (uyp) K];jypghtpy; (k/upg;> ,\h Mfpa) ,U njhOiffis xU ,fhkj; $wp NrHj;Jj; njhOjhHfs;. egp (]y;) mtHfs; ,e;j ,lj;jpy; ,t;thW nra;jij ehd; ghHj;jpUf;fpNwd; vdTk; mtH $wpdhH.

mwptpg;gtH: mg;Jy;yh`; ,g;D khypf; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (813) ,Njh khiyf; fjputd; kiwe;J tpl;lhd;. Gdpj `h[pfSk; mughit tpl;L tpil ngWfpd;wdH. mOjOJ Nfl;l ghtkd;dpg;ig milag; ngw;wtHfshfmy;yh`;tpd; NguUs; fpilf;fg; ngw;wtHfshf- my;yh`;tpd; NerHfs; midtUk; Gwg;gLfpd;wdH K];jypghit Nehf;fp! Gdpj `h[pfshf- Gz;zpa rPyHfshf Gwg;gLfpd;wdH K];jypghit Nehf;fp! $l;lk; $l;lkhf kf;fs;- FJ}fyj;Jld; K];jypghit Nehf;fp! tupir tupirahf thfdq;fs;- midj;JNk K];jypghit Nehf;fp! jpf;nfl;Lk; Nfl;fpwJ jy;gpa;ah Kof;fk;. -------------------------------------------k\;mUy; `uhk; k\;mUy; `uhk; vd;gJ K];jypghtpy; ,Uf;Fk; xU kiyf; Fd;wpd; ngauhFk;. Gdpj `h[pfs; K];jypgh tUk;NghJ ,e;j ,lj;jpy; epd;W ,iwtid epidT $WfpwhHfs;. Vnddpy; ,J ,iwtdpd; fl;lisahFk;. ....mughj; ngU ntspapypUe;J ePq;fs; jpUk;Gk; NghJ k\;mUy; `uhkpy; my;yh`;it epidAq;fs;. mtd; cq;fSf;Ff; fhl;bj; je;jthW mtid epidAq;fs;! ,jw;F Kd; ePq;fs; top jtwp ,Ue;jPHfs;. (jpUf; FHMd; 2:198) k\;mUy; `uhk; vd;Dk; kfpik kpf;f ,lj;jpy; ,iwf; fl;lisg;gb- ,iwtid epidT $He;j `h[pfs;> K];jypghTf;F te;J,e;j ,uTg; nghOij ,q;NfNa fopf;fpwhHfs;. ,utpd; gpw;gFjpapy;> vq;F Nehf;fpDk; ghq;F rg;jk;. ,J j`[;[{j; vd;Dk; eLeprpj; njhOiff;fhd ghq;F. jdpj;jdpahfTk;> $l;lkhfTk; eLeprpj; njhOifia epiwNtw;Wfpd;wdH. nghOJ Gyug; Nghfpd;wJ. mjw;F Kd; kWgbAk; ghq;Nfhir. Mk; ,J tof;fk; Nghy; g[;H vd;Dk; mjpfhiyj; njhOiff;fhd ghq;F rg;jk;. fisg;Gj; jPu rw;W Neuk; cwq;fp Xa;ntLj;jtHfs; MHtj;Jld; vOfpd;wdH. g[;Uj; njhOifia epiwNtw;wj; jahuhfpd;wdH. ,q;Nf K];jypghtpYk;> jz;zPH trjp> foptiw trjpfs; midj;Jk; rpwg;ghfr; nra;ag; gl;Ls;sd. g[;Uj; njhOifia Kbj;J tpl;L ,dp mLj;jLj;jf; flilfis epiwNtw;w mtru mtrukhfg; Gwg;gLfpd;wdH. K];jypghtpy;> g[;Uj; njhOifia mjd; Kd; Neuj;jpNyNa njhOJ tpl Ntz;Lk;. ,J jhd; egp topahFk;.

egp (]y;) mtHfs; ve;jj; njhOifiaAk; (mjw;Fupa Neuj;jpy; njhohky;) NtW Neuj;jpy; njhOjij ehd; ghHj;jjpy;iy. ,uz;L njhOiffisj; jtpu. xd;W (K];jypghtpy;) k/upigAk;> ,\hitAk; NrHj;Jj; njhOjJ. ,d;ndhd;W g[;iu mjw;fhd (tof;fkhd) Neuj;jpw;F Kd; (K];jypghtpNyNa) njhOjJ. mwptpg;gtH: mg;Jy;yh`; gpd; k];T+j; (uyp) 32

Mjhuk;: Gfhup (1682)


g[;Uj; njhOifia rPf;fpuNk Kbj;J tpl;L #upad; cjpg;gjw;F Kd;Ng K];jypghit tpl;L Gwg;gl Ntz;Lk; vd;gjhy; `h[pfs; mtru mtrukhfg; Gwg;gLfpd;wdH kpdhit Nehf;fp!

egp (]y;) mtHfs; #upad; cjpg;gjw;F Kd;Ng K];jypghtpypUe;J Gwg;gl;lhHfs;.

mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (819) ngz;fs;> Foe;ijfs;> ,ayhj KjpNahHfs;> rw;W Kd; $l;bNa Gwg;gl;Lr; nry;tJ jtwpy;iy. mg;gbNa Kd; $l;bNa kpdh nrd;wile;jtHfs;- #upad; cjpf;Fk; tiu fy;nywpaf; $lhJ.

egp (]y;) mtHfs;> jkJ FLk;gj;jpdupy; gytPdHfis Kd; $l;bNa mDg;gp itj;jhHfs;. '#upad; cjpf;Fk; tiu ePq;fs; fy;nywpa Ntz;lhk;" vdTk; $wpaDg;gpdhHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (817) -------------------------------------------------------------------------------

து

10 ஆ

நா

.

`[;[pd; 3 Mk; ehs; cyfk; KOyJk; thOk; K];ypk;fSf;F> ,d;W jhd; `[;[{g; ngUehs;. <Jy; my;`h vd;Dk; jpahfj; jpU ehs;. cyf K];ypk;fs; ,d;W ngUehs; njhOifj; njhOthHfs;. Mdhy; `[; nra;gtHfSf;F ,d;W ngUehs; njhOif fpilahJ. ,d;W fhiy g[;Uj; njhOifia> K];jypghtpy; Kbj;J tpl;L kpdhTf;Fr; nry;fpd;wdH. egp ,g;uh`Pk; miy`p];]yhk; mtHfs;> jk; mUke;j ike;jH> ,];khaPy; mtHfis- my;yh`;tpd; Mizg;gb mWj;Jg; gypapLtjw;fhf mioj;Jr; nrd;w NghJ> i\j;jhd; top kwpj;J jLf;fg; ghHj;jhd;. cWjpahd cs;sj;Jld; nrd;w egp ,g;uh`Pk; (miy) mtHfs;> mtd; kPJ fy; tPrp tpul;bdhHfs;. mjd; epidthf`[;[{f;F tUgtHfs;> me;j ,lj;jpy; ,d;wsTk; fy; vwpfpd;wdH. ,J `[;[pd; flikfspy; xd;whFk;. ,d;iwa jpdk;> `h[pfs; Kw; gfy; Neuj;jpy; fy; vwpfpwhHfs;. ,d;W '[k;uj;Jy; mfgh"tpy; kl;Lk; fy;nywpa Ntz;Lk;. ,e;j [k;uj;Jy; mfghTf;F '[k;uj;Jy; Cyh" vd;Wk; nrhy;yg;gLk;.

gj;jhk; ehspy; Kw;gfy; Neuj;jpy; egp (]y;) mtHfs; fy;nywpe;jhHfs;. mjd; gpwFs;s ehl;fspy; #upad; cr;rpapypUe;J tpyfpa gpd; fy;nywpe;jhHfs;.

mwptpg;gtH: [hgpH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (818) VO nghbf; fw;fis vwpa Ntz;Lk;. mJTk; xd;wd; gpd; xd;whf vwpa Ntz;Lk;. xt;nthU fy;iyAk; vwpAk; NghJk; jf;gPH $w Ntz;Lk;. ,t;thW egp (]y;) mtHfs; nra;jjhf ,g;D ckH (uyp) mtHfs; mwptpf;fpwhHfs;. Mjhuk;: Gfhup mj;jid ,yl;rk; `h[pfSk; fy; vwpfpwhHfs;. rpyH Nfhgkhf i\j;jhid mbg;gJ Nghy; ngupa fw;fisAk;- nrUg;GfisAk; tPRfpwhHfs;. ,J jtW. fy; vwpAk; flikf;F ,it KuzhdjhFk;.

egp (]y;) mtHfs;> Rz;b tpisahLk; msT rpwpa fw;fisNa vwpe;jhHfs;.

mwptpg;gtH: [hgpH (uyp ) Mjhuk;: jpHkpjp (821) fy; vwpAk; ,lj;jpy; neupry; mjpfk;. mugh> kpdh> K];jypgh Mfpa ,lq;fs; gue;J tpupe;j khngUk; jply;fs;. mj;jid ,yl;rk; `h[pfSk; gue;jj; jplypy; jq;fpapUg;gjpy; rpukk; ,y;iy. Mdhy;> [k;uh vd;Dk; xU Fwpg;gpl;l ,lj;jpy;> mJTk; xU Fwpg;gpl;l Neuj;jpy;> mj;jid ,yl;rk; NgUk; fy; vwpa Ntz;Lk; vd;gjhy; ,q;F neupry; mjpfk;. fy;nywpAk; ,lj;Jf;F nry;Yk; NghJ- ifapy; gzNkh my;yJ nghUl;fNsh vLj;Jr; nry;yf; $lhJ. $l;l neuprypy; jtwptpl tha;g;Gz;L. ifapy; ,Uf;Fk; 33


nghUs; jtwp fPNo tpOe;J tpl;lhy;- Fdpe;J vLf;f Kayf; $lhJ. Kd;Ndwp tUk; $l;lk; fPNo js;sptplyhk;. $l;lj;ij rkhspf;f- 'fy;nywpAk; ,lk;" ,g;NghJ> kf;fs; Nghtjw;Fk;> tUtjw;Fkhfj; jdpj;jdpg; ghijfs; mikf;fg; gl;L xOq;F gLj;jg;gl;Ls;sJ. fhty; JiwapdH; gykhdj; jLg;Gfis Vw;gLj;jp nfhQ;rk; nfhQ;rkhf mDg;Gfpd;wdH. gy; NtW tUlq;fspy;- $l;l neuprypy; ,e;j [k;uhtpy; jhd; tpgj;Jf;fs; ele;Js;sd. rpy rkaq;fspy; capHr; Nrjq;fSk; $l Vw;gl;lJz;L. ,g;NghJ neuprypd;wp kf;fs; nrd;W tu gy; NtW trjpfs; nra;ag;gl;Ls;sd. $l;lk; $l;lkhfr; nrd;W- [k;uj;Jy; mfghtpy; fy;nywpe;J jpUk;Gfpd;wdH `h[pfs;. fy;nywp epfo;r;rp Kbe;jTld; ,Jtiu Koq;fpf; nfhz;bUe;j jy;gpa;ahit epWj;jp tpLfpd;wdH. ,JNt egp topahFk;.

egp (]y;) mtHfs; [k;uhtpy; fy;nywpfpd;wtiu jy;gpa;ah $wpf; nfhz;Nl ,Ue;jhHfs;.mwptpg;gtH: gs;y; gpd; mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1685) ----------------------------------------------------------FHghdp nfhLg;gJ ,dp mLj;j nray;> mWj;J gypapLtjhFk;.

`[;[pd; nray;fspy; rpwg;ghdJ vJ? vd;W egp (]y;) mtHfsplk; Nfl;fg; gl;lJ. mjw;F egp (]y;) mtHfs;> 'jy;gpa;ahit cuj;j Fuypy; $WtJk;> xl;lfj;ij mWj;J gypapLtJk;>" vd;W tpilaspj;jhHfs;. mwptpg;gtH: mG+ gf;H (uyp) Mjhuk;: Gfhup (757) jdpnahU egH xU Ml;ilNah> my;yJ VO NgH NrHe;J xU khl;ilNah> xl;lfj;ijNah FHghdp nfhLf;fyhk;.

`{ijgpa;ah tUlj;jpy; VO NgH NrHe;J xU khl;ilAk;> VO NgH NrHe;J xU xl;lfj;ijAk;> egp (]y;) mtHfSld; ehq;fs; mWj;Js;Nshk;

mwptpg;gtH: [hgpH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (828) `h[pfs; FHghdp nfhLf;Fk; ,lj;jpw;F te;J FHghdpf;fhfg; gpuhzpfis thq;fp my;yh`;Tf;fhf mWj;Jg; gypapLfpd;wdH. mtw;wpd; khkprq;fNsh> mtw;wpd; ,uj;jq;fNsh my;yh`;it miltjpy;iy. khwhf cq;fsplKs;s (,iw) mr;rNk mtidr; nrd;wilAk;. (jpUf; FHMd; 22:37) Mz;L NjhWk;- ntsp ehLfspypUe;J ,yl;rf; fzf;fhd MLfSk;> khLfSk;> xl;lfq;fSk;> ,wf;F kjp nra;ag; gLfpd;wd. ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; midj;Jg; gpuhzpfSk;> fhy; eil kUj;JtHfshy;> Kiwahfg; gupNrhjpf;fg;gl;L Kj;jpiuaplg;gl;Ls;sd. `h[pfs; Neubahfr; nrd;W> gpuhzpiaj; NjHe;njLj;J> tpiy nfhLj;J thq;fp mtutH jk; fuq;fshy; mWf;fpd;wdH. ,ayhjtHfs;> mLj;jtHfis epakpj;J mWf;fr; nra;fpd;wdH. ,J Nghf> xU Fwpg;gpl;l tpiyia epHzak; nra;J- tq;fpfspy; $g;gd;fs; tpw;fg;gLfpd;wd. tq;fpfspy; gzk; nrYj;jptpl;lhy;> Jy; `[; khjk; 10 Mk; ehsd;W gpuhzpfs; mWf;fg; gl;L cupa Kiwapy; gf;Ftg; gLj;jg;gl;L- ntsp ehLfspy; cs;s Vio K];ypk;fSf;F mDg;gp itf;fg;gLfpd;wJ. muR fz;fhzpg;gpy;> gy;NtW ,];yhkpa rq;fq;fs; ,g; nghWg;ig Vw;Wf; nfhz;L rpwg;ghfr; nray;gLfpd;wd. Gdpjj; jyq;fs; midj;jpYk;> rpwg;Gf; fpisfis mikj;J my;u[;`p tq;fp FHghdp $g;gd;fis tpw;f Vw;ghL nra;Js;sJ. `h[pfSf;fhf ,r;Nritia my;u[;`p tq;fp ,ytrkhfr; nra;fpwJ. Mz;L NjhWk; gy;yhapuf; fzf;fhd ld; ,iwr;rp- gjg;gLj;jg;gl;L- ,e;j Kiwapy; Vw;Wkjp nra;ag;gLfpd;wJ. vj;jidNah ehLfspy; thOk; Vio K];ypk;fs; ,jdhy; gad; ngWfpd;wdH. 34


my;yh`;Tf;fhf mWj;Jg; gypapl;L- msg;ngWk; ed;ikia mile;j `h[pfs;> jkJ mLj;j nrayhfpa- jiy Kbiaf; fisaj; jahuhfpd;wdH. -------------------------------------------------------

Gdpj

jiy Kb fisjy; Mz;fs; jiy Kbia KOtJkhf kopj;Jf; nfhs;sNth> fj;jupj;Jf; nfhs;sNth nra;ayhk;> jiy Kbia KOtJkhf kopj;Jf; nfhs;tNj rpwe;jJ.

egp (]y;) mtHfs; ',iwth! jiyia kopj;Jf; nfhs;gtHfis kd;dpg;ghahf!" vdg; gpuhHj;jpj;jhHfs;. clNd NjhoHfs;> 'Kbiaf; Fiwj;Jf; nfhs;gtHfisAk;" vd;wdH. (kPz;Lk;) egp (]y;) mtHfs;> ',iwth! jiyia kopj;Jf; nfhs;gtHfis kd;dpg;ghahf!" vd;W gpuhHj;jpj;jNghJ NjhoHfs;> "Kbiaf; Fiwj;Jf; nfhs;gtHfisAk;" vd;wdH. egp (]y;) mtHfs; %d;whtJ jlitahfTk;> mijf; $wpa NghJ 'Kbiaf; Fiwj;Jf; nfhs;gtHfisAk; (kd;dpg;ghahf)" vdf; $wpdhHfs;. mwptpg;gtH: mG+ `{iuuh (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1728) jiy Kbia KOtJkhf kopj;Jf; nfhz;Nlh> my;yJ Fiwj;Jf; nfhz;Nlh> `h[pfs; ,`;uhkpypUe;J tpLgLfpd;wdH. ,J tiu mzpe;jpUe;j ,`;uhk; cilfisf; fise;J tpl;Ltof;fkhf mzpAk; Milfis mzpe;Jf; nfhs;fpd;wdH. ,dp mLj;jf; flik 'jthG]; ]pahuh" nra;tjhFk;. --------------------------------------------------------jthG]; ]pahuh `[;[pd; kpf kpf Kf;fpakhd nray;fspy; ,e;jj; jthG]; ]pahuhTk; xd;W. ,e;jj; jthigr; nra;ahjtiu `[; epiwT ngwhJ. [k;uj;Jy; mfghtpy; fy;nywpe;J> FHghdp nfhLj;J> jiy Kb ePf;fp> ,`;uhkpypUe;J tpLgl;l `h[pfs;> jthG];]pahuhr; nra;tjw;F f/gj;Jy;yh`;it Nehf;fp Gwg;gLfpd;wdH. ,d;iwa jpdk; nra;Ak; ,e;jj; jthG];]pahuh vd;gJ kpfTk; rpukkhdJ jhd;. ,J ehs; tiu `h[pfs;> vj;jidNah Kiw- Gdpjf; f/ghit jthg; nra;jpUf;fyhk;. mg;NghJs;s $l;l neuprNy mjpfkhf ,Ue;jpUf;Fk;. Mdhy; ,d;W ngUk;ghYk; mj;jid ,yl;rk; `h[pfSk;> jthG];]pahuhit epiwNtw;w k];[pJy; `uhkpy; Eioe;J tpLfpd;wdH. ,d;iwa jpdk;> k];[pJy; `uhkpy; kf;fs; nts;sk; miyNkhJfpwJ. Rg;`hdy;yh`;! ,d;W jthig Kbj;J ntspapy; tUtJ vd;gJ ,Nyrhd fhupaky;y. f/gh vd;Dk; ,iwahyaj;ij- ,d;iwa jpdk; Gdpj `h[pfs; Rw;wp tUk; fhl;rpia- k];[pJy; `uhkpd; ,uz;lhtJ- %d;whtJ jsq;fspy; epd;W ghHj;jhy;ghHj;Jf; nfhz;Nl ,Uf;fyhk;. fz;nfhs;shf; fhl;rp! Vwf; Fiw ,UgJ ,yl;rk; NgH Rw;WfpwhHfs;. fly; miyiag; Nghy; - kdpj nts;sk; Rw;wpr; Rw;wp tl;lkpLfpd;wJ. VOr; Rw;Wf;fis Kbj;jtHfs; nfhQ;rk; nfhQ;rkhf ntspNawp> epk;kjpg; ngU%r;R tpLfpd;wdH. Gjpjhf EiogtHfs; jq;fs; Rw;Wf;fisj; njhlq;Ffpd;wdH. ,d;W fhiy Kjy; njhlq;fpa neupry;- ,d;W gfy; KOtJk; ePbf;fpd;wJ. ,uT KOtJk; njhlHfpd;wJ. 35


czit kwe;J> cwf;fj;ij kwe;J> vg;gb ,tHfs;- nfhQ;rk; $lf; fisg;G ,y;yhky; Rw;WfpwhHfs;. ,d;iwa jpdk; fhiyapypUe;J xt;nthU nrayhfr; nra;J Kbj;J tpl;Lvt;tsT RWRWg;ghf jthGk; nra;fpd;wdH! ,ayhikAk; NrhHTk; ,Ue;j ,lk; njupahky; Nghf- ,sikAk; typikAk; vq;fpUe;J ,tHfSf;F te;jJ? ,iwtdpd; fl;lisia rpuNkw; nfhz;L te;jtHfSf;F> cw;rhfKk;> cj;NtfKk; jhkhf te;J tpLNkh! ,d;iwa jpdj;jpd; nray;fis> jtWjyhfNth> mwpahikahNyh> Kd; gpd; khw;wpr; nra;J tpl;lhYk; Fw;wkpy;iy.

egp (]y;) mtHfs; Jy;`[; gj;jhk; ehs; ciu epfo;j;jpf; nfhz;bUf;Fk; NghJ ehd; te;Njd;. mg;NghJ xUtH vOe;J> 'ehd; ,jw;F Kd; ,J vd epidj;Njd;!" vd;whH. ,d;ndhUtH vOe;J 'ehd; ,jw;F Kd; ,J vd epidj;Njd;! gypapLtjw;F Kd; jiyia kopj;J tpl;Nld;! fy;nywptjw;F Kd; gypapl;L tpl;Nld;." vd ,J Nghd;wtw;iwf; $wyhdhH. mt;tidj;jpw;FNk> egp (]y;) mtHfs;> 'Fw;wkpy;iy! (tpLgl;lijr;) nra;Aq;fs;" vd;Nw $wpdhHfs;. md;iwa jpdk; tpdtg;gl;l vy;yhtw;wpw;FNk mtHfs; 'Fw;wkpy;iy! (tpLgl;lijr;) nra;Aq;fs;" vd;Nw $wpdhHfs;. (1737

mwptpg;gtH: mg;Jy;yh`; ,g;D mk;Ug;Dy; M];(uyp) 1738) -----------------------------------------------------

து

11 ஆ

Mjhuk;: Gfhup

நா

`[;[pd; 4 Mk; ehs; jthG];]pahuhit Kbj;j `h[pfs;. Vw;fdNt 8 Mk; ehs; kpdhtpy; jq;fpapUe;j $lhuq;fSf;F- kWgbAk; te;J NrUfpd;wdH. ,d;W Kjy;> %d;W jpdq;fs;> xtnthU ehSk;> #upad; cr;rpapypUe;J rha;e;j gpwF- %d;W [k;uhTf;Fk; KiwNa VO fw;fs; tPjk; vwpa Ntz;Lk;.

egp (]y;) mtHfs; e`;Uila ehspy; (jy; `[; 10 Mk; ehs;) Kw;gfy; Neuj;jpy; fy;nywpe;jhHfs;.kW ehl;fspy; #upad; cr;rp rha;e;jJk; fy;nywpe;jhHfs;.

mwptpg;gtH: [hgpH (uyp) Mjhuk;: Gfhup (ghlk; 134) `h[pfs; mtutH jk; $lhuq;fspypUe;J> [k;uhTf;Fr; nrd;W fy;nywpfpwhHfs;. ,d;W Kjy;> %d;W jpdq;fSf;F jpdKk; [k;uj;J]; ]{f;uh> [k;uj;Jy; c];jh> [k;uj;Jy; mfgh> Mfpa %d;W [k;uhf;fspYk; KiwNa VO fw;fs; tPjk; vwpa Ntz;Lk;.

egp (]y;) mtHfs; kpdh gs;spthriy mLj;jpUf;Fk; (Kjy;) [k;uhtpy; fy;nywpAk; NghJ VO fw;fis vwpthHfs;. xt;nthU fy;iyAk; vwpAk; NghJ jf;gPH $WthHfs;. gpwF rw;W Kd;dhy; nrd;W fpg;yhit Kd;Ndhf;fp ePz;l Neuk; epd;W iffis caH;j;jp JMr; nra;thHfs;. gpwF ,uz;lhtJ [k;uhTf;F te;J mq;Fk; VO fw;fis vwpthHfs;. xt;nthU fy;iyAk; vwpAk; NghJk; jf;gPH $WthHfs;. gpwF ,lJ gf;fkhfg; gs;sj;jhf;fpw;F mLj;Js;s gFjpf;F te;J fpg;yhit Kd;Ndhf;fp epd;W iffis caHj;jp JMr; nra;thHfs;. gpwF [k;uj;Jy; mfghTf;F te;J VO rpW fw;fis vwpthHfs;. xt;nthU fy;iyAk; vwpAk; NghJk; jf;gPH $WthHfs; gpd;G mq;fpUe;J jpUk;gp tpLthHfs;. mq;F epw;f khl;lhHfs;. mwptpg;gtH: ]{`;up (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1753) mz;zy; egp (]y;) mtHfs; nra;Jf; fhl;ba mNj Kiwiag; gpd;gw;wp `h[pfs; [k;uhf;fspy; fy; vwpfpwhHfs;. Kjy; ehs; ,Ue;j msTf;F kf;fs; neupry; mLj;jLj;j ehl;fspy; ,y;iy. mtutH jk; trjpg;gl;l Neuq;fspy; tUtjhy;- $l;lk; rw;W Fiwthfj; njupfpwJ. 36


xt;nthU ehSk; fy;nywpe;J tpl;L kpdhtpy; mtutH $lhuq;fspy; nrd;W `h[pfs; Xa;ntLf;fpd;wdH. fpilf;fpd;w Neunky;yhk; ,iwtzf;fj;jpy; nghOijf; fopf;fpd;wdH. kpdhtpy;> gy;NtW ehLfspypUe;J te;jtHfSf;Fk; me;je;j ehl;L `[; fkpl;bapduhYk;jdpahH `[; rHtP];fs; %yk; te;jtHfSf;F me;je;j epWtdj;jpduhYk;> jdpj;jdpNa $lhuq;fs; mikf;fg; gl;Ls;sd. xt;nthU ehl;bdUf;fhfTk;> mikf;fg;gl;Ls;s $lhug; gFjpfspy; me;je;j ehl;L Njrpaf; nfhb milahsj;Jf;fhf gwf;ftplg;gl;Ls;sJ. cs; ehl;bypUe;J jdpg;gl;l Kiwapy; te;jtHfs; $lhuq;fis thliff;F vLj;J jq;fpf; nfhs;fpd;wdH. $lhuq;fs; fpilf;fg; ngwhjtHfs;> jq;Ftjw;nfd- ePz;l ngUk; muq;fq;fSk; mikf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j muq;fq;fspy; ,ytrfkhfj; jq;fpf; nfhs;syhk;. vy;yh ,lq;fspYk; jhuhskhfj; jz;zPH trjpAk; foptiw trjpfSk; nra;ag;gl;Ls;sd. ------------------------------------------------------

து

12 ஆ

நா

;

து

13 ஆ

நா

;

`[;[pd; 5 Mk; ehs; Kd; jpdj;ijg; NghyNt - ,d;Wk; `h[pfs; #upad; cr;rpia tpl;L rha;e;j gpwF jq;fs; $lhuq;fspypUe;J Gwg;gl;L %d;W [k;uhf;fspYk;> KiwNa VO fw;fs; tPjk; vwpfpd;wdH. KjpatHfs; kw;Wk;> ,ayhjtHfSf;Fg; gfukhf kw;wtHfs; fy;nywpayhk;. gfukhf vwpgtHfs;> Kjypy; jkf;fhf vwpe;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. gpwF jk;ikg; gfukhf epakpj;jtHfSf;fhf vwpa Ntz;Lk;. tof;fk; Nghy; `h[pfs; xt;nthU fy;yhf vwpfpd;whHfs;. xt;nthU fy; vwpAk; NghJk; jf;gPH $WfpwhHfs;. Kjy; ,uz;L [k;uhf;fspYk; epd;W JMr; nra;J tpl;L %d;whtJ [k;uthfpa [k;uj;Jy; mfghtpy; fy;nywpe;jJk;> epd;W JMr; nra;ahky; jpUk;gp tpLfpd;wdH. ----------------------------------------------------

`[;[pd; 6 Mk; ehs; Fwpg;gpl;l ehl;fspy; my;yh`;it epidAq;fs;! ,uz;L ehl;fspy; tpiugtH kPJk; ve;jf; Fw;wKk; ,y;iy. jhkjpg;gtH kPJk; Fw;wk; ,y;iy.(,J ,iwtid) mQ;RNthUf;F cupaJ. my;yh`;it mQ;Rq;fs;. mtdplk; xd;W NrHf;fg;gLtPHfs; vd;gij mwpe;Jf; nfhs;Sq;fs;! (jpUf; FHMd; 2:203) 11 Mk; ehSk;> 12 Mk; ehSk; Mfpa ,U jpdq;fs; kl;Lk; fy;nywpe;J tpl;L Gwg;gLgtHfs; Gwg;glyhk;. Mdhy; k/upGf;F Kd; Gwg;gl;L tpl Ntz;Lk;. ,d;W kpdhtpy; jq;fpdhy;> 13 Mk; ehSk; fy;nywpe;J tpl;Lj; jhd; Gwg;glNtz;Lk;. ,uz;L ehl;fs; kl;Lk; fy;nywpe;J tpl;L Gwg;gLgtHfs; kpfTk; FiwT. ngUk;ghyhdtHfs; 13 Mk; ehSk; fy;nywpe;J G+uzkhfj; jq;fs; `[;[{f; flikia epiwNtw;wp tpl;Lj; jhd; Gwg;gLfpd;wdH. ,diwa jpdj;Jld; Gdpj `[;[pd; midj;J nray;fSk; epiwtilfpd;wd. ve;jg; Gdpjf; flikia epiwNtw;w- ,g;G+Tyfpd; gy;NtW ghfq;fspypUe;Jk;,g;Gdpj G+kpf;F te;jdNuh! me;jg; Gdpjf; flikapd; midj;J nray;fSk; ,d;NwhL Kbtile;J tpl;ld. my;`k;J ypy;yh`; -----------------------------------------Gwg;glj; jahuhfpd;wdHGdpj `h[pfs; 37


Gdpj `[;[pd; midj;Jf; flikfisAk; G+uzkhf epiwNtw;wp- Gz;zpak; ngw;w Gdpj `h[pfs;- xU rpy jpdq;fs; Gdpj kf;fhtpy; mtutHfSf;nfd xJf;fg;gl;l tpLjpfspy; te;J jq;fp ,isg;ghWfpd;wdH. Gdpj kf;fhtpd; fil tPjpfs; epuk;gp topfpd;wd. cyfpd; gy;NtW ehLfspypUe;Jk; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l nghUl;fs;- Gdpj kf;fhtpd; filfs; KOJk; Ftpe;Jf; fplf;fpd;wd. Gdpj `h[pfs;- `[;i[ Kbj;J jk; ,y;yq;fSf;Fj; jpUk;Gk;NghJ- jk;ik md;Gld; vjpH ghHj;J fhj;jpUf;Fk;- cwtpdHfSf;fhfTk;> ez;gHfSf;fhfTk;> md;gspg;Gg; nghUl;fis thq;fpf; Ftpf;fpd;wdH. jpU kiw FHMd; gpujpfs;> njhOif tpupg;Gfs;> thridj; jputpaq;fs;> Ritahd NguPj;jk; goq;fs;> Gdpj `[;[pd; epidthf- fhynky;yhk; itj;Jg; ghJfhf;f- gy;NtW nghUl;fisAk; thq;fp itj;Jf; nfhs;fpd;wdH. cwtpdHfSf;F toq;f - [k;[k; jz;zPiuAk; Njitahd msT vLj;J itf;fj; jtwtpy;iy. (`[;[pd; NghJ tpahghuj;jpd; %yk;) cq;fs; mUisj; NjLtJ cq;fSf;Ff; Fw;wkpy;iy. (jpUf; FHMd; 2:198)

cf;fho;> k[d;dh> Jy;k[h];> Mfpait mwpahikf; fhyj;jpy; fil tPjpfshf ,Ue;jd. ,];yhk; te;jJk;> mq;Nf tpahghuk; nra;tij kf;fs; Fw;wk; vdf; fUjpdhHfs;. mg;NghJ cq;fs; ,iwtdpd; mUisj; NjLtJ cq;fs; kPJ Fw;wkpy;iy (2:198) vd;w trdk; ,wq;fpaJ.

mwptpg;gtH: ,g;D mg;gh];(uyp)Mjhuk;: Gfhup (2050) vdNt Gdpj `h[pfs; jkf;Fj; Njitahd nghUl;fis thq;fpf; nfhs;tjpy; jtwpy;iy. ----------------------------------------'jthGy; tpjh" vDk; gazj; jthG

ahNuDk; `[; nra;jhy;> mtuJ filrpf; fhupak; igj;Jy;yh`;tpy; (jthG nra;tjhf) mikal;Lk;. khjtplha; Vw;gl;ltHfisj; jtpu> vd;W egp (]y;) mtHfs; $wp mtHfSf;F tpjptpyf;F mspj;jhHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D ckH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (866) gazj;jpw;fhd rfy Vw;ghLfisAk; nra;J itj;Jf; nfhz;L- gazj; jthG nra;tjw;F `h[pfs; jahuhfp tpl;ldH. k];[pJy; `uhkpy; Eioe;J- `[Uy; m];tj; ,Uf;Fk; ,lj;jpypUe;J jthigj; njhlq;fp- VO Kiw f/ghit tyk; te;J- kfhNk ,g;uh`Pkpy; njhOJ- [k;[k; ePuUe;jp- jq;fs; gazj; jthig epiwT nra;fpd;wdH. Gdpjf; f/ghtplkpUe;J gpupah tpil ngWfpd;wdH. f/ghitf; fhzf; fhz `h[pfspd; fz;fs; Fskhfpd;wd. fz;fspypUe;J Fw;why mUtpnadf; nfhl;LfpwJ fz;zPH. ',e;jf; f/ghit tpl;Lg;gpupag; Nghfpd;NwhNk" vd;gij epidf;f epidf;f> ,dpa ,iw NerHfspd; ,jaq;fs; mOfpd;wd. fz;Fspu- csk; kfpo- ,e;jf; f/ghitf; fz;Lf; nfhz;Nl- ,q;NfNa ,Ue;Jtpl khl;Nlhkh? vd;W ,e;j ,dpatHfspd; ,jaq;fs; Vq;Ffpd;wd. mopfpd;w ,e;j cyfj;ij- ,jpy; thOk; kdpjHfis- mehr;rhuq;fSk;> mepahaq;fSk;> ml;^opaq;fSk;> epiwe;j r%fj;jpdiunay;yhk;> fz;L mYj;Jg; Nghd ,jaq;fSf;F ,j;jid ehl;fSk; ,q;Nf mikjp fpilj;jJ. MWjy; fpilj;jJ. ,ij tpl;Lr; nry;yg; Nghfpd;Nwhk; vDk; NghJ- fy; neQ;rKk; fiuaj;jhNd nra;Ak;. Gdpj `[;i[ ,dpNj epiwNtw;Wk; ngUk; Ngw;iwj; je;j my;yh`;Tf;F ed;wp nrYj;Jfpd;wdH. `[;i[ Kbj;J mUisr; Rke;j `h[pfsha; ,q;fpUe;J nry;fpd;wdH. 38


ghtq;fs; kd;dpf;fg; gl;ltHfshf- gupRj;j kdNjhL- gf;jp epiwe;j cs;sj;NjhL- ey;y ,d;gj;jpd; nghypNthL- ,jaj;jpd; typNthL- <khdpd; epiwNthLGdpj `h[pfsha;- Gz;zpa rPyHfsha;- ,e;jg; Gz;zpa G+kpia tpl;Lg; Gwg;gLfpd;wdH. `h[pfs; jhafk; jpUk;g- jj;jk; thfdq;fspy; Vwp mkHe;J tpl;ldH.jiu topahf te;j thfdq;fs;> rpq;fhur; rhiyfspy; rPwpg; gha;e;j tz;zk; Gwg;gLfpd;wd. ePyj; jpiuf; flypy; ePe;jp te;jf; fg;gy;fs;> ePiuf; fpopj;j tz;zk;- ,];yhkpaj; JiwKfj;jpypUe;J kpjf;fj; Jtq;fp tpl;ld.thd; ntspg; ghijapy; te;jpwq;fpa tpkhdq;fs; - [pj;jhtpd;> kd;dH mg;Jy; m[P]; gd;dhl;L tpkhdj; jsj;jpypUe;J> jpUk;Gk; gazj;ijj; njhlq;fp tpl;ld.`h[pfs; kdj; jpiuapy; glf; fhl;rpfisg; Nghy; xt;nthU fhl;rpfshf te;J Nghfpd;wd. mtutH jk; ,y;yq;fspypUe;J MHtj;Jld; Gwg;gl;lJk;,`;uhk; cil jupj;J- ,dpa `[;[{f;fhfj; jahuhdJk;kf;fj; jpU efupy; kfpo;r;rpAld; ,wq;fpaJk;k];[pJy; `uhkpy; kdk; Fspu Eioe;jJk;khz;Gld; f/ghitj; jthG nra;jJk;kfhNk ,g;uh`Pkpy; njhOjJk;[k;[k; ePuUe;jpaJk;]gh- kHthtpy; njhq;Nfhl;lk; XbaJk;Gdpj ck;uhit ,dpNj epiwNtw;wpaJk;kf;fhitr; Rw;wp xU kfpo;r;rpg; gazk; nra;jJk;kjPdj; jpU efupy; Eioe;jJk;k];[pJd;dgtpapy; njhOjJk;khegpapd; kz;ziwia khz;Gld; juprpj;jJk;kjPdhitr; Rw;wp kdk; Fspuf; fz;lJk;kPz;Lk; Gwg;gl;L kf;fhit te;jile;jJk;Gdpj `[;[{f;F Maj;jkhdJk;kpdhtpd; $lhuq;fspy; jq;fpaJk;mughj; ngUntspapy; epd;wJk;mOjOJ ghtkd;dpg;Gf; Nfl;lJk;K];jypghtpy; KO ,uitf; fopj;jJk;[k;uhTf;Fr; nrd;wJk;%d;W ehl;fs; fy;nywpe;jJk;my;yh`;Tf;fhf mWj;Jg; gypapl;lJk;jiy Kbf; fise;jJk;jthG];]pahuhr; nra;jJk;,Wjpahf ,d;iwa jpdk; gpupah tpil ngw;W gazj; jthGr; nra;jJk;gRkuj;jhzp Nghy; gjpe;J tpl;lepidTfis mir NghLfpwhHfs; my;yh`;tpd; NerHfs;. Mz;lhz;L fhykhf te;J nrd;w- mj;jid Nfhb `h[pfspd;- mq;fPfupf;fg; gl;l `[;[{f;F rhl;rp $Wk; mughj; ngUntspAk;-cz;ik tpRthrpfspd; xg;Gf; nfhs;sg;gl;l `[;[{f;F nksd rhl;rp $Wk; K];jypgh epyg; gug;Gk;-mLj;jLj;j Mz;Lfspy; tug; Nghfpd;w my;yh`;tpd; NerHfSf;fhff; fhj;jpUf;fpd;wd. ,yl;Nrhg yl;rk; kf;fs; jq;fpr; nrd;w kpdhtpd; $lhuq;fs; ntwpr; Nrhbf; fplf;fpd;wd. tUk; Mz;Lfspy; tutpUf;Fk; GdpjHfSf;fhff; fhj;jpUf;fpd;wd. ,iwapy;yk; f/ghitr; Rw;Wjy; kl;Lk; vg;NghJk; vg;NghJk; njhlH;e;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. rq;fpypj; njhluhd ,r;Rw;Wjy; rjh rHt fhyKk; njhlHe;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. jpde; NjhWk; tUfpd;w- Vuhskhd kf;fs;- vd;nwd;iwf;Fk; ,e;j ,iwapy;yj;ij Rw;wpf; nfhz;Nl ,Ug;gH.mz;lk; mopAk; tiu> kz; khAk; tiu> Afk; KbAk; tiu XahJ xopahJ Rw;wpf; nfhz;Nl ,Ug;gH. .................................... 39


egp (]y;) mtHfs; NghupypUe;Njh> `[;[pypUe;Njh> ck;uhtpypUe;Njh> jpUk;Gk; NghJ- G+kpapy; caukhd gFjpapy; Vwpdhy;> %d;W jlit jf;gPH $WthHfs;. gpwF yhapyh` ,y;yy;yh`{ t`;j`{ yh\uPf;f y`{> y`{y; Ky;F> ty`{y; `k;J> t`{t myh Fy;yp i\apd; fjPH. MapG+d> jhapG+d> MgpJ}d> ]hap`_d> ypug;gpdh `hkpJ}d> ]jfy;yh`{ t/j`{> t e]u mg;j`{t `]ky; m`;]hg t`;j`{ vd;W $WthHfs;. mwptpg;gtH: ,g;D ckH (uyp) Mjhuk;: jpHkpjp (873) ----------------------------------------------------

எள ய

ைறய

ெச

rpy mupa MNyhridfs;

gyH NrHe;J jthg; nra;a te;jhy;> jthg; Rw;wj; njhlq;Fk; NghJ> njhlq;Ftjw;F Kd; k];[pJy; `uhk; gs;spapd; cl; gFjpapy; xU Fwpg;gpl;l ,lj;ij milahsk; itj;Jf; nfhz;L> 'jthig Kbj;J ,e;j ,lj;jpy; te;J NrHe;JtplNtz;Lk;" vd;W epHzak; nra;Jf; nfhs;Sq;fs;. $l;l neuprypy; cld; te;jtH jtwptpl;lhy;> kPjpAs;s Rw;Wf;fis kd epk;kjpAld; Rw;w KbahJ. ,t;tpjk; xU Fwpg;gpl;l ,lj;ij epHzak; nra;Jf; nfhz;L jthg; Rw;wj; njhlq;fpdhy;> ,ilapy; gpupa NeHe;jhYk;> VO Rw;Wf;fis epiwT nra;j gpd; kPz;Lk; kw;wtHfSld; ,ize;Jf; nfhs;syhk;. k];[pJy; `uhkpd; cs;Ns Eioa> gy topfs; cz;L. xt;nthU Eio thapYf;Fk; ngaHfs; cz;L. midj;J ngupa> kw;Wk; rpwpa Eiothapy;fSf;Fk; vz;fs; cz;L.gue;J tpupe;j gs;spapd; cl;gFjp- ghHg;gjw;F vy;yh ,lq;fSk; xNu khjpupahfj; Njhd;Wk;. vdNt Eiothapy; vz;fis epidT itj;Jf; nfhs;syhk;. jthg; Rw;wj; njhlq;Fk; NghJk;> ]gh- kHthtpy; njhq;Nfhl;lk; Xlj; njhlq;Fk; NghJk; ,Nj Kiwiag; gpd;gw;Wq;fs;. flikfis epk;kjpahf epiwNtw;wyhk;. cq;fs; jq;Fkplq;fspypUe;J xt;nthU KiwAk; k];[pJy; `uhKf;F tUk;NghJ> xU Fwpg;gpl;l vz;Zs;s Eiothapy; topNa tUfpd;wPHfs;. kWgbAk; jpUk;gpr; nry;Yk; NghJ mNj Eiothapy; topNa ntspNawpdhy; jhd; cq;fs; jq;Fkplq;fSf;F vspjhfr; nrd;wila KbAk;. gs;spapd; cs;Ns cq;fs; flikfis Kbj;J ntspNa tUk;NghJ- jtWjyhf NtW topahf ntspNa te;J tpl;BHfs; vd;W itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ePq;fs; cs;Ns Eioe;j Fwpg;gpl;l Eiothapiyj; Njb> gs;spapd; ntspg; Gwk; Rw;wpf; nfhz;bUf;fhjPHfs;. kpf ePz;l J}uk; Rw;w Ntz;bapUf;Fk;. te;j topNa kWgbAk; cs;Ns nrd;W> gs;spapd; cl;gFjpapy; Eiothapy; vz;izj; Njbf; fz;Lgpbj;J- mjd; topNa ntspNaWq;fs;. ,J jhd; vspjhf ,Uf;Fk;. jthg; Rw;Wk;NghJ- njhOiff;fhd ghq;F nrhy;yg; gl;Ltpl;lhy;> cldbahf jthig mg;gbNa epWj;jptpl;L- njhOtjw;F trjpahd ,lj;ijj; Njb epd;W tpLq;fs;. nfhQ;rk; jhkjpj;jhYk; epd;W njho ,lk; fpilg;gJ rpukkhfptpLk;. [khmj; njhOif Kbe;j gpwF> jthgpd; kPjpAs;s Rw;Wf;fis G+Hj;jp nra;Jf; nfhs;syhk;. kWgbAk; Kjy; jthgpypUe;J jhd; njhlq;f Ntz;Lk; vd;W mtrpakpy;iy. jthg; Rw;Wk; NghJ neupry; mjpfk; cs;s Neuq;fspy;> `[Uy; m];tij Kj;jkpl;Lj;jhd; Mf Ntz;Lk;> vd;W mtrpakpy;iy. `[Uy; m];tij Kj;jkpLtJ Rd;dj; vd;gjpy; re;Njfkpy;iy. Mdhy; KjpatHfisAk;> ngz;fisAk; ,bj;Jj; js;sp ,ilA+W nra;tJ `uhk; MFk;. xU Rd;dj;ij epiwNtw;Wtjw;fhfg; gy `uhk;fisr; nra;af; $lhJ. J}uj;jpypUe;Nj `[Uy; m];tij Nehf;fp irif nra;J jf;gPH $wpdhy; NghJkhdJ. 40


jthgpd; Kjy; Rw;Wf;fhf `[Uy; m];tj; ,Uf;Fk; ,lj;ijj; Njbf; fz;L gpbf;fTk;> xt;nthU Rw;wpd; NghJk; Rw;Wf;fspd; vz;zpf;ifia fzf;fpl;Lf; nfhs;sTk;> rpukg;glj; Njitapy;iy. `[Uy; m];tj; ,Uf;Fk; gFjpf;F Neuhfj; jiuapy; fUg;Gf; NfhL milahskplg;gl;Ls;sJ. jiug; gFjpia ftdpj;Jf; nfhz;Nl Rw;wpdhy; vspjpy; milahsk; fhz KbAk;. ]gh- kHthtpy; njhq;Nfhl;lk; XLk;NghJ- xU Fwpg;gpl;lg; gFjpapy; Mz;fs; rw;W Ntfkhf Xl Ntz;Lk;. me;jf; Fwpg;gpl;lg; gFjpia milahsk; fhz gr;ir tpsf;Ffs; ve;j NeuKk; vupe;Jf; nfhz;Nl ,Uf;Fk;. jthg; Rw;Wk; NghJk;> ]gh- kHthtpy; njhq;Nfhl;lk; XLk; NghJk;> rpyH iffspy; Gj;jfq;fis itj;Jf; nfhz;L> mtw;wpy; vOjg;gl;Ls;s Fwpg;gpl;l JMf;fisj; jhd; Xj Ntz;Lk; vd;W epidf;fpd;wdH. ,jw;nfy;yhk; Mjhuk; vJTkpy;iy. ,e;jg; Gdpjkhd Neuq;fspy; ekf;Fj; njupe;j> mz;zy; egp (]y;) fw;Wj; je;j vspikahd jpf;Ufis Xjyhk;. gpuhHj;jid nra;ayhk;. gpuhHj;jidfs; mtutH jha; nkhopapNyNa $l ,Uf;fyhk;. jthg; Rw;Wk; NghJk;> njhq;Nfhl;lk; XLk; NghJk;> mLj;jtH kPJ ,bf;fhky; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ek;iktpl tpiuthfr; nry;gtHfSf;F xJq;fp toptpl Ntz;Lk;. nkJthfr; nry;gtHfs; Xukhfr; nry;yyhk;. jthg; Rw;Wk; NghJ> `p[;H ,];khaPy; vdg;gLk; miu tl;lr; Rtw;wpd; cl;gFjpapy; Rw;wf; $lhJ.Vnddpy; mJTk; f/ghtpd; xU gFjpahFk;. jthg; nra;J Kbj;j gpwF> kfhNk ,g;uh`Pk; ,Uf;Fk; ,lj;jpw;F mUfpy; jhd; njho Ntz;Lk; vd;gjpy;iy. me;j ,lj;jpy; epd;W njhOtJ- jthg; Rw;WgtHfSf;F ,ilA+whf ,Uf;Fk;. njhOifiaAk; KOikahf epiwNtw;w KbahJ. k];[pJy; `uhkpd; ve;jg; gFjpapYk; njhOJf; nfhs;syhk;. kf;fhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy; rpyH> NkYk; NkYk; ck;uhf;fisr; nra;Jf; nfhz;bUf;fpd;wdH. MHtj;jpd; fhuzkhf ,t;thW nra;fpd;wdH vd;gij kWg;gjw;fpy;iy. Mdhy; ,t;thW nra;tJ tpUk;gj; jf;fjy;y. ngUk;ghyhd khHf;f mwpQHfs; ,ij mq;fPfupf;ftpy;iy. Neuk; fpilf;Fk; Nghnjy;yhk; vj;jid Kiw Ntz;LkhdhYk; jthg; nra;ayhk;. khHf;f ty;YdHfSk; khNkijfSk; ,ijNa typAWj;Jfpd;wdH. jkj;Jt; tif `[; nra;gtHfs;> `[;[{ila ehs; te;jJk;> jd;aPk; my;yJ Map\hg; gs;sp vd;w ,lj;Jf;Fr; nrd;W jhd; ,`;uhk; mzpa Ntz;Lk; vd;gjpy;iy. kf;fhtpy; mtutH jq;fpapUf;Fk; ,lj;jpypUe;Nj ,`;uhk; mzpe;Jf; nfhs;syhk;. ,jw;fhd Mjhuk; gpd; tUkhW:

egp (]y;) mtHfs; kjPdh thrpfSf;F Jy; `{iyghitAk;> \hk; thrpfSf;F [{`;ghitAk;> akd; thrpfSf;F ayk;yikAk;> e[;j; thrpfSf;F fHizAk; epHzapj;jhHfs;. ,t;nty;iyfs; ,tHfSf;Fk;> `[; ck;uhTf;fhf ,t;topNa tUgtHfSf;Fk;> cupadthFk;. ,e;j tiuaWf;fg;gl;l vy;iyfSf;Fs; ,Ug;gtHfs; jhk; trpf;Fk; ,lj;jpNyNa vq;NfDk; ,`;uhk; mzpe;Jf; nfhs;syhk; vd;Wk; kf;fhthrpfs; kf;fhtpNyNa ,`;uhk; mzpe;Jf; nfhs;syhk; vd;Wk; $wpdhHfs;.

mwptpg;gtH;: ,g;D mg;gh]; (uyp) Mjhuk;: Gfhup (1529) jdpg;gl;l Kiwapy; `[;[{f;F tUk; rpyHkpdhtpYk;> mughtpYk;> K];jypghtpYk;> jq;f Ntz;ba rkaq;fspy;- $l;l neupriyj; jtpHg;gjw;fhf> ,e;jg; Gdpjj; jyq;fspd; vy;iyfisj; jhz;br; nrd;W tpl tha;g;G cz;L. xt;nthU gFjpapYk; filrp vy;iyiaf; Fwpg;gpl;L khngUk; mwpg;Gg; gyiffs; itf;fg;gl;Ls;sd. ,e;j vy;iyfisj; jhz;br; nrd;W tplhky; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;.cjhuzkhf> `[; vd;gJ mughj; vy;iyapy; ,Ug;gJ jhd;. mughj; vy;iyf;F ntspNa nrd;W jq;fpdhy; `[; $lhJ. vdNt kpFe;j ftdk; Njit. mugh jpdj;jpy;> #upad; kiwe;j gpwF jhd; mughit tpl;Lg; Gwg;glNtz;Lk;. vf;fhuzk; nfhz;Lk; #upad; kiwtjw;FKd; Gwg;glf; $lhJ.mughtpy; k/upigj; 41


njhohky;- K];jypgh nrd;wile;j gpwF jhd;> ,\hTila Neuj;jpy; k/upigAk; ,\hitAk; NrHj;Jj; njho Ntz;Lk;. [k;uhtpy; vwpa Ntz;ba fw;fis> K];jypghtpy; jhd; nghWf;f Ntz;Lk; vd;gjpy;iy. ve;jg; gFjpapYk; nghWf;fpf; nfhs;syhk;. fw;fisj; jz;zPupy; fOtp itj;Jf; nfhs;sNtz;Lk; vd;gjpy;iy. mg;gbNa itj;Jf; nfhs;syhk;. fy;nywpAk; NghJ> Rz;b tpisahLk; msTf;F rpwpa fw;fisNa vwpa Ntz;Lk;. rpyH Nfhgkhf i\j;jhid mbg;gJ Nghy; ngupa fw;fisAk;> nrUg;GfisAk; tPRfpd;wdH. ,J jtwhFk;. fy;nywpAk; flikf;F KuzhdjhFk;.fy;nywpAk; NghJ VO fw;fisAk; xd;whfr; NrHj;J vwpaf; $lhJ.xt;nthU fy;yhfj; jhd; vwpa Ntz;Lk;. mJTk; jf;gPH $wp vwpa Ntz;Lk;. ,iwapy;yk; f/ghitj; jthG nra;Ak; NghJ> mjd; cs;Ns my;yh`; ,Uf;fpd;whd; vdf; fUjf; $lhJ. my;yh`;it tzq;f cyfpy; fl;lg;gl;l Kjy; ,y;yk; ,J. mt;tsT jhd;. f/ghitg; gpupe;J tUk;NghJ> rpyH gpd;Ndhf;fp tUfpd;wdH. f/ghit Nehf;fp KJFg; Gwj;ijf; fhl;lf; $lhJ vdf; fUJfpd;wdH. ,J Nghd;w %l ek;gpf;iffs; khHf;fj;jpy; ,y;iy. f/ghit jthg; Rw;WtJ Nghy;> mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; mlf;fj; jyj;ijr; Rw;wp tUtNjh> njhl;L Kj;jkpLtNjh $lhJ. mz;zy; egp (]y;) mtHfspd; mlf;fj; jyj;jpd; Kd;dH epd;W mtHfSf;F ]yhk; $w Ntz;LNk jtpu> mtHfsplk; ifNae;jpg; gpuhHj;jpg;gNjh> jkJ Njitfis epiwNtw;wpj; jUk;gbf; Nfl;gNjh $lhJ. ,J \pHf; MFk;. \pH;f;if my;yh`; xU NghJk; kd;dpf;fNt khl;lhd;. c`J kiyabthuk;> `puh Fif> Mfpa ,lq;fspYk;> kw;Wk; kf;fh kjPdhtpd; gpw ,lq;fspYk; cs;s kz;izg; Gdpjk; vd;Wf; fUjp ms;sp itj;Jf; nfhs;tNjh> vLj;J tUtNjh $lhJ. kf;fh kjPdh efuq;fs; Gdpjkhdit jhd;. mjpy; re;Njfkpy;iy.mjw;fhf mq;Fs;s fy;Yk; fspkz;Zk; Gdpjkhdit vd;W nghUs; my;y. ----------------------------------------------------------------

புன தஹ ஜு

புற ப

வத

Gdpj `[;[{f;Fg; Ngha; tUtjw;F- `yhyhd Kiwapy; rk;ghjpj;j gzj;ij kl;LNk gaz;gLj;Jq;fs;. gy;NtW rpukq;fSf;Ff; fpilNa nra;Ak; Gdpjg; gazk;> tpoYf;F ,iwj;j ePuhf tPzhfp tplf;$lhJ vd;gjpy; ftdkhf ,Uq;fs;. cw;whH cwtpdH> cld; gpwe;NjhH> mz;il mayhH> midtuplKk; tpil ngWk; NghJ- mwpe;Jk; mwpahkYk; nra;j jtWfSf;F tUe;jp kd;dpg;Gf; Nfl;L- gpuhar; rpj;jk; NjbatHfshg; Gwg;gLq;fs;. fld;fs; ,Ue;jhy;- nfhLj;J Kbj;J- my;yJ Ngha; te;j gpwF ,d;\h my;yh`; jUtjhf thf;fspj;J> fld; nfhLj;jTh; mij kdkhu Vw;Wf; nfhz;lhy; kl;LNk> `[;[{f;Fg; Gwg;gl Maj;jkhFq;fs;. GfOf;fhfTk;> ngUikf;fhfTk;> Mlk;guj;Jf;fhfTk; ,y;yhky; nka;ahfNt ,iwtdpd; fl;lisia epiwNtw;Wk; vz;zj;ij ,jaj;jpy; itj;Jg; Gwg;gLq;fs;. trjpf;fhf mjpfkhd clikfis cld; vLj;Jr; nry;yhjPHfs;. nrd;W jpUk;Gk; tiuAs;s rpy jpdq;fs;> rpd;dQ;rpW rpukq;fis rfpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. Fiwthd clikfs; cq;fs; gazj;ij vspjhf;Fk;. mtruj;jpw;F Njitg;gLk; kUe;J tiffisAk;> KjYjtp kUe;JfisAk; kUj;JtHfspd; MNyhridg;gb Kd; $l;bNa thq;fp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;.

42


gazj;jpd; NghJ> tif tifahd czTfSf;F Kf;fpaj;Jtk; juhky;> vspikshd czTg; gof;fj;ijf; filg; gpbAq;fs;. topg; gazk; ,yFthf ,Uf;Fk;. Fwpg;ghf> `[;[{ila ehl;fspy;> kpdh mughj;> K];jypgh> Mfpa ,lq;fspy; vspikahd czTfis cz;Zq;fs;. mjpf neupry; kpFe;j ,lq;fspy; cq;fs; mtruj; Njitfis epiwNtw;w mjpf Neuk; fhj;jpUf;f Ntz;b tUk;. Gdpj `[;[{f;Fg; Gwg;gl;ljpypUe;J- jpUk;gTk; cq;fs; ,y;yk; te;J NrUk; tiu- topg; gazj;jpYk;> Gdpjj; jyq;fspy; jq;fpapUf;Fk; NghJk;> rf `h[pfSld; md;ghfg; gofp> xUtUf; nfhUtH cjtpahf ,Uq;fs;. ve;j tifapYk; gpwUf;F ,ilA+W Vw;glhjthW cq;fs; eltbf;iffis mikj;Jf; nfhs;Sq;fs;. gy;NtW Fz eyd;fs; nfhz;l gyUld; NrHe;J gazk; Nkw; nfhs;Sk; NghJ> vy;yh tifapYk; mZrupj;Jg; Nghfg; gofpf; nfhs;Sq;fs;. nghWikiaf; filg; gpbAq;fs;. cld; tUk; rf `h[pfs;- KjpatHfshf ,Ug;gpd;> midj;J tifapYk; mtHfSf;F Kd;Dupikf; nfhLj;J> mutizj;Jr; nry;Yq;fs;. mg;gb xU KJik ekf;F Vw;gLk;NghJ- ekf;F cjt rpyiu my;yh`; Vw;gLj;Jthd;. Gdpjg; gazk; Nkw;nfhs;Sk; nghd;dhd tha;g;ig milag; ngw;wpUf;fpwPHfs;. tPz; Ngr;Rf;fs;> tpjz;lhthjk;> rz;il rr;ruTfs;> Mfpatw;iwj; jtpHj;J> mjpfkjpfk; ,iwtzf;fj;jpy; nghOijf; fopAq;fs;. kf;fhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy;> k];[pJy; `uhkpYk;> kjPdhtpy; jq;fpapUf;Fk; ehl;fspy;> k];[pJd;dgtpapYk;> INtisj; njhOiffis [khmj;Jld; njhOtjpy; ftdk; nrYj;Jq;fs;. ,g;gb xU tha;g;G kWgbAk; vg;NghJ fpilf;Fk; vd;W nrhy;y KbahJ. --------------------------------------Gwg;gLNthk; thUq;fs; ,];yhj;jpd; ,Wjpf; flikahk;> Gdpj `[;i[ epiwNtw;Wtjw;fhd nghUs; tsKk;> cly; eyKk;> ngw;wtHfNs! ,dpAk; cq;fs; nghd;dhd tha;g;igj; jtw tplhjPHfs;. 'mLj;jLj;j Mz;Lfspy; nra;Jf; nfhs;syhk;" vd;W fhyk; flj;jhjPHfs;. mJ tiu ,Ug;Nghk; vd;gjw;F vd;d cj;juthjk; ,Uf;fpd;wJ? ,d;iwa jpdNk ,we;J Ngha;tpl;lhy;> tq;fpf; fzf;FfSk;> thq;fpitj;j nrhj;Jf;fSk; cq;fSilajy;y. gq;F Nghl;Lf; nfhs;s gq;fhspfs; gj;J NgH jahuhf epw;fpd;wdH. mUk;ghLgl;L NrHj;j nrhj;Jf;fis mg;gbNa Nghl;Ltpl;L Nghfg; Nghfpd;wPHfs;. mjw;F Kd; my;yh`; cq;fSf;F tpjpj;j flikiar; nra;J tpl;L> kWikg; gazj;Jf;Fj; jahuhFq;fs;. tNahjpfj;ij mile;j gpwF `[;[{f;Fr; nry;tij tpl> ey;y cly; typik ,Uf;fpd;w NghNj nry;tjw;F Kaw;rp nra;Aq;fs;. Vnddpy; js;shj tajpy;> `[;[{ilar; nray;fis- Kiwahf- KOikahfr; nra;tJ rpukkhf ,Uf;Fk;. ,sikAlDk;> ey;y MNuhf;fpaj;JlDk;> ,Uf;Fk; ,g;NghNj `[;[{f;Fr; nry;tJ- `[;[pd; vy;yhf; flikfisAk; rpwg;ghfr; nra;a trjpahf ,Uf;Fk;. Gdpj `[;[pd; NeH Kf tHzidahf ehk; vOjpapUg;gJ kpfTk; FiwT. Neubahf ePq;fs; mDgtpj;Jg; ghUq;fs;. thHj;ijfshy; tHzpf;f Kbahjg; Ngupd;gk; ngWtPHfs;.my;yh`;tpd; NguUisg; ngw;Wf; nfhs;s 'Gdpj `[;[{f;Fg; NghfNtz;Lk;" vd;Dk; MHtk; ,d;Dkh cq;fs; ,jaj;jpy; votpy;iy? Gwg;gLNthk; thUq;fs;

Gz;zpa G+kpf;F xU Gdpjg; gazk;. *******************

43

Punitha Payanam  

Punitha Payanam

Punitha Payanam  

Punitha Payanam