Page 1

»

óåë. 8-9, 12-13 ÏØÅÉÓ ÔÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÊÑÉÓÇÓ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 5ο / Αριθμός φύλλου 74

Σάββατο 7 Μαΐου 2011

Τιμή: 2€

ÅíÜíôéá óôçí êáôÜèëéøç εκ ΡΗΞΗΣ Ã. ÊáñáìðåëéÜò - Ã. ÑáêêÜò

“Ïßêáäå”

Εδώ και δυόμισι χιλιάδες χρόνια ο ελληνισμός ζει και αναπνέει κοιτάζοντας διαρκώς προς τα «έξω», έφτασε στα πέρατα της ∆ύσης –τις στήλες του Ηρακλέους– και της Ανατολής, μέχρι τις Ινδίες. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο λαό διαμόρφωσε τον κόσμο και τον πολιτισμό που ξέρουμε, τον χριστιανισμό, τη φιλοσοφία, τον ορθό λόγο, την τέχνη. Και πάντα φεύγοντας από τη ”στενοχωρία” ενός τόπου μικρού, τραβώντας για τους ανοικτούς ορίζοντες. Ακόμα και μέχρι τον 19ο αιώνα, σκλαβωμένοι, συνεχίζαμε να αρδεύουμε την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Εγγύς Ανατολή. Τόσο πολύ που κάποτε εξαντλήσαμε αυτή την αστείρευτη πηγή που έδωσε τον «θαυμαστό ελληνικό κόσμο». Και πια μείναμε ξέπνοοι εξαντλημένοι κουβαλώντας σαν βάρος τρεις ή έξι χιλιάδες χρόνια ιστορία. Πλέον δεν μπορούμε να στραφούμε ενεργητικά προς τα έξω και στρεφόμαστε μόνον παθητικά, ως αποδέκτες ή ως ζήτουλες... Η δημογραφική κατάρρευση, η οικονομική κρίση, ο νεοθωμανισμός, ο κατακλυσμός από ξένους λαούς και κουλτούρες, η πολιτισμική παρακμή, απειλούν πια με αφανισμό, με τελεσίδικο στέρεμα την ίδια αυτή την πηγή που την πιστεύαμε ανεξάντλητη και γι’ αυτό τόσο γενναιόδωρα την ξοδεύαμε. Τώρα πια το μόνο που μπορεί να μας σώσει είναι μια επιστροφή, μια μεγάλη επιστροφή στον γενέθλιο τόπο, μετά από τόσους και τόσους αιώνες. Αν το μπορέσουμε. Γι’ αυτό, όπως τόνισε πρόσφατα ο Αλέξανδρος Παπαδερός, δεν χρειαζόμαστε απλώς έναν «δικό μας» ελληνικό διαφωτισμό, χρειαζόμαστε έναν ελλαδικό διαφωτισμό. Ή, όπως το εξέφρασε ο Βάσος Φτωχόπουλος, μια ελληνική πολιτιστική και πολιτική επανάσταση. Μετά από δυόμισι χιλιάδες χρόνια πρέπει να επιστρέψουμε «οίκαδε». Εδώ, μέσα στον στενό ετούτο τόπο, που αρχίζει από την Αμμόχωστο και τελειώνει στην Ήπειρο, θα παίξουμε την τελευταία πράξη ενός μοναδικού ταξιδιού. Και σ’ αυτή τη μάχη θα ποντάρουμε στη ζωή, στρεφόμενοι μέσα μας, για μια φορά ελλαδικοί, για να μπορέσει ο ελληνισμός να συνεχίσει να υπάρχει σε ένα σώμα ζωντανό και όχι μόνο μέσα σε βιβλία και αναμνήσεις.

Ο

ðïéïóäÞðïôå åðéèõìåß íá ðáñÝìâåé óÞìåñá óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá âñßóêåôáé áíôéìÝôùðïò ìå ôñßá åìðüäéá: Ðñþôï, ç óýã÷õóç, êáé óõ÷íÜ ï ðáíéêüò, ôïõ ëáïý, ðïõ óõóôçìáôéêÜ êáëëéåñãåß ç ðñïðáãÜíäá êáé ç ðáñáðëçñïöüñçóç ôùí êáôåóôçìÝíùí ìÝóùí. Ç êáôáôñïìïêñÜôçóç ôùí ðñùéíÜäéêùí êáé ôïõ «äåëôßïõ ôùí 8» ðïõ ðñïâÜëëåé ôï ïéêïíïìéêü áäéÝîïäï ãéá íá ðáíéêïâÜëåé ôïí ëáü. Äåýôåñï, ç åîïñãéóôéêÞ áóõäïóßá êáé áëáæïíåßá ìå ôéò ïðïßåò ïé Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò ìåèïäåýïõí ôçí åêðïßçóç ôçò ðáôñßäáò ìáò. ÓõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 3

»

Ôá áíèñùðÜêéá ðïõ êõâåñíïýí ôïí êüóìï.... Á ÁÖÉÅÑÙÌ 5 óåë. 14-1

Ï ËÜíôåí åßíáé íåêñüò, áëëÜ ç ÌÝóç ÁíáôïëÞ óáñþíåôáé áðü êýìá åîåãÝñóåùí, êáé ç áõôïêñáôïñßá ôùí ÇÐÁ êëõäùíßæåôáé Óåëßäåò 16-19

»

»

ÐåôæåôÜêéò: Ôá áäéÝîïäá ôçò áðïâéïìç÷Üíéóçò

Óåëßäá 7

Óåëßäá 25

ÐáôÝíôá óôá âüôáíá

ÌíÞìç Íéê. ÐáðÜæïãëïõ, È. ÂÝããïõ

5

Χριστόφιας, ο Looser!

8

Έρμαιο δανειστών και κερδοσκόπων!

Βάσος Φτωχόπουλος Σταύρος Χριστακόπουλος

11

‘Νανουρίζονται με τσόντες’

Κωνσταντής Σεβρής

18

Συμφιλίωση, μεταξύ Φατάχ και Χαμάς Γιούρι Άβνερι


2

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 4 Éïõíßïõ 2011 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραμπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονομικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταματοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιμέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Κωνσταντής Σεβρής Καλλιτεχνική Επιμέλεια ∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεμιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: efrixi@gmail.com Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που επιθυμείτε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/ 772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com • Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ÓõíÝ÷åéá óôçí íåïèùìáíéêÞ êáôñáêýëá ôùí êñáôïýíôùí Mε τα λόγια του ΤΣΕΤΙΝ ΜΑΝΤΑΝΤΖΗ. Ο βουλευτής Ξάνθης (με το ΠΑΣΟΚ) Τσετίν Μάντατζη, σχετικά με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου τον Φλεβάρη στο χωριό ∆ημάριο του ∆ήμου Μύκης, δήλωσε ανάμεσα στα άλλα : …«Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι μόνο ο πρώτος πρωθυπουργός που από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τώρα επισκέφτηκε το ∆ημάριο, αλλά και ένας πολιτικός που έχει εισαγάγει την δικαιοσύνη και την ισότητα –αρχές της δημοκρατίας- στην καθημερινή πολιτική πρακτική. ∆είγμα αυτής της πολιτικής του ήταν και η τελευταία του επίσκεψη στο ∆ημάριο… Σχετικά με τα προβλήματα στην καθημερινή ζωή, ο πρωθυπουργός έδωσε τις παρακάτω υποσχέσεις : ∆υνατότητα προφορικής εξέτασης στα τουρκικά για τους υποψήφιους οδηγούς. ∆ιορισμοί μελών της μειονότητας στα ΚΕΠ. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως σχετικά με αυτό το θέμα έχει δώσει σχετική οδηγία στον υπουργό Εσωτερικών. ∆ιασφάλιση της σύνδεσης με το διαδίκτυο (κάτι που επανειλημμένα είχαν ζητήσει οι νέοι του χωριού), καθώς και της δυνατότητας παρακολούθησης ελληνικών τηλεοπτικών καναλιών. Μείωση της δαπάνης που απαιτείται για άδεια κατασκευής στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, μέσα από το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων… ∆ιερεύνηση του θέματος του τρόπου διοίκησης των βακουφίων και εξεύρεση λύσης για το θέμα. Τέλος ο πρωθυπουργός, που επισκέφτηκε και το τζαμί του χωριού, ανέφερε πως είναι έτοιμος να ακούσει προτάσεις και απόψεις για το θέμα των μουφτήδων…» Ρωτάμε (ρητορικά, προφανώς): - Έγινε επισήμως η Θράκη δίγλωσση; (Μετά τις δηλώσεις του ΓΑΠ για εξετάσεις των υποψηφίων στην τουρκική γλώσσα, που θα γίνονται αποδεκτές από το επίσημο ελληνικό κράτος) - Σε πομάκικο χωριό αποδέχεται ο πρωθυπουργός εξετάσεις στην τουρκική γλώσσα;

Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε από τη διπλή ολέθρια κατρακύλα, του ΓΑΠ-του ΠΑ .«ΣΟ».Κ-των Προθύμων; - Εθελοδουλία: τόσο απέναντι στους επικυρίαρχους ιμπεριαλιστές μέσω του επαχθούς Μνημονίου, όσο και προς νεοθωμανούς πασάδες. Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

Áíáèåþñçóç ÓÝãêåí: åõñùðáúêüò ÂïññÜò åíáíôßïí Íüôïõ! Όσοι διατηρούσαν και τις τελευταίες αυταπάτες περί της ‘ευρωπαϊκής αλληλεγγύης’ θα πρέπει να συνήλθαν μετά την αναγγελία της αναθεώρησης της συνθήκης Σέγκεν. Σύμφωνα με αυτήν, οι πλούσιες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά αποκτούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους, θέτοντας κατά το δοκούν περιορισμούς στην ελεύθερη διακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστρέφουν, λοιπόν, τα διαβατήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κι όλη αυτή η εντυπωσιακή μεταστροφή πραγματοποιήθηκε λόγω της κρίσης που δημιουργήθηκε πριν από καμία βδομάδα, μεταξύ της Ιταλίας και της Γαλλίας με αντικείμενο τους Λίβυους πρόσφυγες: Η Ιταλία τους προμήθευσε με τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να ταξιδέψουν εντός της Ε.Ε., μα η Γαλλία αρνήθηκε την είσοδό τους στη χώρα! Οι απομoνωτιστικές τάσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται εντός της Ε.Ε. Φαίνεται πως η εκδοχή της Ευρώπης-φρουρίου τείνει να επικρατήσει, μόνο που τα τείχη ορθώνονται στο εσωτερικό της Ένωσης, μιας και οι Βόρειοι ‘εταίροι’ οχυρώνονται εναντίον του βυθισμένου στην κρίση Νότου. Οι πάλαι ποτέ αποικιοκράτες θέλουν και την πίττα ολάκερη, και τον σκύλο χορτάτο. Γι’ αυτό και προσπαθούν με κάθε μέσο να μετακυλήσουν το κόστος της μετανάστευσης σε μας, ενώ εκείνοι που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την πρόκληση του φαινομένου νύπτουν τας χείρας των. Όσο για τη Γαλλία, τι να πούμε; Πρωταγωνιστεί απ’ τη μια στην δυτική επέμβαση στη Λιβύη, κι απ’ την άλλη οχυρώνεται για να προστατευτεί από τις τραγικές της συνέπειες.

Τι έχουν να πουν για όλα αυτά οι φανατικοί ευρωπαϊστές; Π. Φ.

¸íáò ÷ñüíïò ìåôÜ Θυμάμαι ένα πανό στην πορεία. “Απόψε πεθαίνει ο φασισμός”, στην απεργία της 5ης Μάη πέρσι. Μου είχε κάνει εντύπωση, ένα σκέτο πανό με ένα σύνθημα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου του ’73, σε μια πορεία ενάντια στην τρόικα και στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Στην αρχή μου είχε φανεί λίγο άκαιρο. Στο τέλος της μέρας σκεφτόμουνα πόσο ανατριχιαστικά επίκαιρο και ειρωνικό ήταν. “Απόψε” κανένας φασισμός δεν πέθαινε, ζούσε και βασίλευε. Ο φασισμός της γραβάτας (Βγενόπουλος) χέρι χέρι με το φασισμό της κουκούλας τα είχαν καταφέρει μια χαρά. Σκοτώσανε τρεις ανθρώπους, που πραγματικά δεν “χωρούσαν πουθενά”. ∆εν χωρούσαν στις στατιστικές εργατικών ατυχημάτων της ΓΣΕΕ γιατί δεν ήταν μετανάστες σε κανένα κάτεργο της ολυμπιάδας, ούτε προλετάριοι στη ναυπηγοεπισκευαστική στο

!

Πέραμα, ήταν γουάιτ κόλαρ που λέμε, και σκοτώθηκαν στην καρδιά της Αθήνας, μέρα μεσημέρι. ∆εν χωρούσαν στις “παράπλευρες απώλειες” ενός οιοδήποτε παρανοϊκού “ταξικού πολέμου” γιατί ήταν εργαζόμενοι, σαν κι αυτούς που απεργούσαν. Ο “χώρος” σοκαρίστηκε και καταδίκασε, λες και δεν ήταν φανερό όλα αυτά τα χρόνια ότι, όταν χαϊδεύεις τα αυτάκια μιας αντικοινωνικής βίας, που παρουσιάζεται ως κοινωνική αντιβία (για να θυμηθώ και τον τίτλο ενός κειμένου που κυκλοφόρησε τότε), το μηδενιστικό μπάχαλο γίνεται εύκολα φόνος. Τελικά κανένας δεν έφταιγε, έφταιγε η κακιά στιγμή και κάποιοι που κανείς δεν τους ξέρει, παρά τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της ΠΑΣΟΚάρας με τις τελευταίες συλλήψεις. Και οι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που κατέβηκαν στην πιο μεγαλειώδη διαδήλωση των τελευταίων δεκαετιών, πήγαν σπίτι τους μουδιασμένοι και μάλλον το μούδιασμα κρατάει ακόμη γιατί τόσος κόσμος δεν ξανακατέβηκε σε ένα χρόνο μνημονίου. Έτσι ωραία κι απλά… ΣαμΖέροΣαμ

Áíôßï, ÐåñéêëÞ...

Ôç ÌåãÜëç ÐÝìðôç áðï÷áéñåôÞóáìå ôïí óýíôñïöï, ößëï êáé óõíÜäåëöï ÐåñéêëÞ ÐáðáíäñÝïõ. Åßìáóôå óßãïõñïé üôé áí Þôáí ï ÐåñéêëÞò óôï ðëçêôñïëüãéï, êÜôé èá Ýâñéóêå íá ðåé ãéá íá ìáò êÜíåé íá ãåëÜóïõìå, íá åëáöñýíåé ôéò óôéãìÝò. Äåí åßíáé üìùò, ïðüôå ôï êåíü åßíáé ìåãÜëï êáé ôá ëüãéá áäýíáìá íá ôï ãåìßóïõí. Ìå ôïí ÐåñéêëÞ êÜíáìå ìáæß ðïëý äñüìï. Ðüôå óå êáéñïýò ðïõ üëá ãýñù ìáò Ýëáìðáí áíüèåõôá, ðüôå óå êáéñïýò ðïõ äåí Ýìïéáæáí ðáñÜ ìå ôá êïõñÝëéá ìéáò ðáëéÜò îå÷áóìÝíçò ãéïñôÞò. Êé ï ÐåñéêëÞò åêåß, ìå ôçí åõãÝíåéÜ ôïõ, ôï ïîý êáé áêçäåìüíåõôï ðíåýìá ôïõ êáé ðéï ðïëý ôï ðçãáßï ôïõ ÷éïýìïñ, ôéò öïâåñÝò ôïõ áôÜêåò üôáí ôï èåñìüìåôñï áíÝâáéíå, áôÜêåò ëõôñùôéêÝò êé Üëëåò, ðïõ êáìéÜ öïñÜ óïõ óðÜãáí êáé ôá íåýñá. ÌðñïóôÜ óôï áíáðüäñáóôï ôïõ ãåãïíüôïò ôïõ èáíÜôïõ êáé áéöíéäéáóìÝíïé áðü ôï áíáðÜíôå÷ï, áðï÷áéñåôÞóáìå ôïí ÐåñéêëÞ. Ïäýíç, èëßøç, ßóùò êáé åíï÷Þ ãéá üóá äåí Ýãéíáí Þ äåí åéðþèçêáí. ¼ìùò áõôÜ åßíáé óõíÞèùò ôá óõíáéóèÞìáôá ôïõ áðï÷áéñåôéóìïý. Ãéá Ýíáí Üíèñùðï ðïõ Üöçóå Ýíôïíï ôï áðïôýðùìá óôï ðÝñáóìÜ ôïõ, ïé ìíÞìåò åßíáé ðïëëÝò. Áò ôéò êñáôÞóïõìå óáí êëçñïíïìéÜ ðïõ ìáò Üöçóå ãåííáéüäùñá ï ößëïò ìáò. ÐåñéêëÞ, åõ÷üìáóôå åêåß ðïõ ðáò íá âñåéò ôçí ãáëÞíç ðïõ ôüóï áðïæÞôçóåò. Êáëü ôáîßäé...


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÊÕÑÉÏ ÁÑÈÑÏ

3

ÅíÜíôéá óôçí êáôÜèëéøç Ï áãþíáò åíÜíôéá óôï ãåíéêåõìÝíï áäéÝîïäï èá åßíáé ðáñáôåôáìÝíïò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí 1ç óåëßäá »

Τ

ñßôï, ç êñßóç ôùí èåóìþí êáé ôùí åñãáëåßùí áíôßóôáóçò ôçò ßäéáò ôçò êïéíùíßáò. Êñßóç ðïõ åêöñÜæåôáé ùò åîÜíôëçóç ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò, äéÜëõóç üëùí ôùí ðïëéôéêþí éäåïëïãéþí, ðñáêôéêþí êáé èåóìþí ðïõ Üíèéóáí ìÝóá ó’ áõôÞ – êé åõñýôåñá, ùò çèéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé áîéáêÞ áðïóýíèåóç ïëÜêåñçò ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ç ðáñÝìâáóÞ ìáò èá ðñÝðåé íá äßíåé ôïõëÜ÷éóôïí êÜðïéåò ðñþôåò áðáíôÞóåéò óå áõôÜ ôá æçôÞìáôá – ðïõ ìÝ÷ñé óôéãìÞò ìðëïêÜñïõí ôçí åîÜðëùóç ôùí áíôéóôÜóåùí óôï óþìá ôïõ ëáïý êáé åðéôá÷ýíïõí ôçí áðïóýíèåóç êáé ôçí õðïôáãÞ ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. á) Ç åíáëëáêôéêÞ, áîéüðéóôç åíçìÝñùóç ÐñÝðåé íá óðÜóïõìå ôï êáèåóôþò ôïõ öüâïõ êáé ôçò ðáñáðëÜíçóçò ðïõ Ý÷ïõí åðéâÜëåé ïé êáíáëÜñ÷åò êáé ïé ìåãáëïäçìïóéïãñÜöïé óôïí åëëçíéêü ëáü. Êáé ôáõôü÷ñïíá íá êáôáíïÞóïõìå ôé áêñéâþò óõìâáßíåé óÞìåñá, óå ôé óõíßóôáôáé ç êñßóç ôçò ÅëëÜäáò, áëëÜ êáé ïëüêëçñïõ ôïõ êüóìïõ. Ï åëëçíéêüò ëáüò ðñÝðåé íá ìÜèåé ðïý ðáôÜåé êáé ðïý ðçãáßíåé, êé áõôü óÞìåñá, åßôå ôï èÝëïõìå åßôå ü÷é, ðñÝðåé íá ãßíåé áíáãêáóôéêÜ áðü ôá êÜôù. Óå êÜèå ãùíéÜ ôçò ÷þñáò. Óå êÜèå ãåéôïíéÜ. Áõôü ðïõ ÷ñåéÜæåôáé åßíáé ìéá ðëáôéÜ åêóôñáôåßá åíçìÝñùóçò, óôçí ïðïßá èá äßíåôáé Ýìöáóç ü÷é ìüíï óôçí ðëçñïöüñçóç ãéá ôï ðïõ âñéóêüìáóôå, áëëÜ êáé óôéò ðéèáíÝò åíáëëáêôéêÝò ëýóåéò ðïõ ìðïñïýìå íá ðñïôÜîïõìå. ×ñåéáæüìáóôå èåôéêü ëüãï ãéá íá ðïëåìÞóïõìå ôç äéÜ÷õôç êáôÜèëéøç, ôï êëßìá ôçò ðáñáßôçóçò êáé ôçò ìáôáßùóçò, ôï ïðïßï óõóôçìáôéêÜ åêìåôáëëåýåôáé ôï óýóôçìá ãéá íá ðñïùèÞóåé ôá ó÷ÝäéÜ ôïõ. Ãé’ áõôü êáé ç ìÜ÷ç ðïõ ðñÝðåé íá äþóïõìå åíáíôßïí ôïõ åßíáé ðñþôá êáé êýñéá ìéá ìÜ÷ç ãéá ôç äéáöýëáîç ôçò åëðßäáò êáé ôçò ðßóôçò óôç äýíáìç ôïõ ëáïý íá áíáôñÝøåé ôçí õöéóôÜìåíç êáôÜóôáóç. Íá èõìüìáóôå ôïí áéóéüäïîï ÂÝããï, áêüìá êáé ìÝóá óôá ìðïõíôñïýìéá ôïõ «Ôé Ýêáíåò óôïí ðüëåìï ÈáíÜóç» êáé íá áíôéóôáèïýìå óôçí êáôÜèëéøç ðïõ áðïðíÝåé ôï «ÂëÝììá ôïõ ÏäõóóÝá». ¸óôù êáé áí îÝñïõìå ðùò ç «ëïãéêÞ» åðéôÜóóåé ôçí áðáé-

óéïäïîßá, ïöåßëïõìå íá áíôéôÜîïõìå ôçí áéóéïäïîßá ôçò âïýëçóçò. ÁõôÞ ðïõ ìáò êñÜôçóå æùíôáíïýò ìÝ÷ñé ôá óÞìåñá. â) Íá ðáëÝøïõìå ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôïõ Ìíçìïíßïõ Ìåñßäåò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý Ý÷ïõí áíáðôýîåé Ýíáí áõèüñìçôï áêôéâéóìü, ðïõ ëåéôïõñãåß ðïëý èåôéêÜ óôçí áíÜó÷åóç ôçò áëáæïíåßáò ôùí êõâåñíþíôùí. Ôá ãéïõ÷áÀóìáôá óôïõò õðïõñãïýò, ôïõò âïõëåõôÝò êáé ôá äçìïóéïãñáöéêÜ ôïõò ðáðáãáëÜêéá Ý÷ïõí óõìâÜëåé ðïëý óôï íá áíôéëçöèïýí åðéôÝëïõò üôé êÜôé Ý÷åé áñ÷ßóåé íá áëëÜæåé, üôé ôßðïôå ðëÝïí äåí èá åðéâÜëëåôáé óôéò ðëÜôåò ôïõ ëáïý äß÷ùò ôï áíôßóôïé÷ï ðïëéôéêü êüóôïò. ÁõôÞ ôçí áõèüñìçôç áíôßäñáóç ðñÝðåé íá ôçí ðÜìå Ýíá âÞìá ðéï ðÝñá, íá áñ÷ßóïõìå ìéá êáìðÜíéá ãéá ôçí Üìåóç áíáôñïðÞ üëùí ôùí ôåôåëåóìÝíùí ôïõ ìíçìïíßïõ êáé ôçò äáíåéáêÞò óýìâáóçò – ðïõ åßíáé ôáõôü÷ñïíá áíôéóõíôáãìáôéêÜ, ôá ïðïßá èá ðñÝðåé íá êáôáäéêáóôïýí êáé íá áðïññéöèïýí áðü ôïí ßäéï ôïí åëëçíéêü ëáü ìå äçìïøÞöéóìá. Ðñùôáñ÷éêüò üñïò ç Üìåóç åêäßùîç ìéáò êõâÝñíçóçò ðïõ ìå Ýíá ìåßãìá áíéêáíüôçôáò êáé äùóéëïãéóìïý ìáò ïäçãåß áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï. ã) Íá äéáìïñöþóïõìå Ýíá íÝï

ðñüôáãìá ãéá ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá ¼ëåò ïé ðñáêôéêÝò ôçò ìåôáðïëßôåõóçò, üëåò ïé áñ÷Ýò, ïé áîßåò ôçò, ôï çèéêü ôçò ðåñßâëçìá, ïé éäåïëïãßåò êáé ïé ðñáêôéêÝò ôïõò Ý÷ïõí åîáíôëçèåß. Ôï âëÝðïõìå ðáíôïý ãýñù ìáò, áðü ôï áäéÝîïäï ôçò Ðáéäåßáò, ôçí ðáíôïêñáôïñßá ôçò ôçëåïðôéêÞò óêïõðéäïêïõëôïýñáò, ôçí êñßóç ôçò ÁñéóôåñÜò, ôçí åðÝëáóç ôïõ åèíïìçäåíéóìïý, ôçí êñßóç ôïõ óõíäéêáëéóìïý, ôçí åîÜðëùóç ìçäåíéóôéêþí ôÜóåùí óôï óþìá ôçò íåïëáßáò ðïõ áíáêüðôïõí åí ôç ãåíÝóåé ôïõò ôéò ôÜóåéò ãéá áõèåíôéêÞ, ëáúêÞ áíôßóôáóç.

ÅðïìÝíùò, ãéá íá âãïýìå ðñáãìáôéêÜ áðü áõôÞí ôçí ðïëõðáñáãïíôéêÞ êñßóç èá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå Ýíá ìïíôÝëï âáóéóìÝíï óôçí áõôüêåíôñç êáé áõôïäýíáìç áíÜðôõîÞ ìáò

Áóöáëþò êáé ïé äéáäéêáóßåò ôçò õðÝñâáóçò ôïõ ðáëéïý êáé ôçò äéáìüñöùóçò ôïõ êáéíïýñéïõ äåí åßíáé åýêïëç õðüèåóç. Äåí ìðïñïýí íá ðñáãìáôïðïéçèïýí áìÝóùò. Èá ðñÝðåé üìùò íá èÝóïõìå ôÝëïò ó’ Ýíá ïñéóìÝíï åßäïò ðïëéôéêïý ëüãïõ, ðïõ óôçñßæåôáé ìüíïí óôïí øåõäïñéæïóðáóôéóìü ôýðïõ Åîáñ÷åßùí, ôá îýëéíá óõíèÞìáôá êáé ôéò áíåäáöéêÝò õðïó÷Ýóåéò. Áò ìçí îå÷íÜìå üôé ç óçìåñéíÞ ëáïêôüíá êõâÝñíçóç îåêßíçóå ôç óôáäéïäñïìßá ôçò äéáêçñýóóïíôáò ðùò «Ç ÅëëÜäá áíÞêåé óôïõò ¸ëëçíåò», ãéá íá ìáò ïäçãÞóåé óôçí ðéï áíåíäïßáóôç õðïôáãÞ. ÐñÝðåé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå ðùò ç ÅëëÜäá äåí áíôéìåôùðßæåé ìüíï ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá, üðùò èÝëïõí íá ìáò êÜíïõí íá ðéóôÝøïõìå ïé ìç÷áíéóìïß ôïõ óõóôÞìáôïò, áëëÜ áíôéìåôùðßæåé ôáõôü÷ñïíá æçôÞìáôá ãåùðïëéôéêÜ, ìåôáíáóôåõôéêÜ, äçìïãñáöéêÜ, åèíéêÜ êáé ðñéí áð’ üëá çèéêÜ êáé ðíåõìáôéêÜ. ÅðïìÝíùò, êÜèå ëýóç ðïõ èá åðéëÝîïõìå, áêüìá êáé ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá, ðñÝðåé íá óõíõðïëïãßæåé üëá ôá õðüëïéðá. Ìüíïí ïé åèíïìçäåíéóôÝò áãíïïýí óêüðéìá êáé áðïóéùðïýí ôá åèíéêÜ êáé ãåùðïëéôéêÜ æçôÞìáôá êáé åðéêåíôñþíïíôáé áðïêëåéóôéêÜ óôçí ôñÝ÷ïõóá ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç. ÅðïìÝíùò, ãéá íá âãïýìå ðñáãìáôéêÜ áðü áõôÞ ôçí ðïëõðáñáãïíôéêÞ êñßóç, èá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå Ýíá ìïíôÝëï âáóéóìÝíï óôçí áõ-

ôüêåíôñç êáé áõôïäýíáìç áíÜðôõîÞ ìáò, ðïõ ìüíç áõôÞ èá ìáò åðéôñÝøåé íá êáôáêôÞóïõìå ìéá ðñáãìáôéêÞ áíåîáñôçóßá êáé èá ìáò âãÜëåé áðü ôçí êáôÜèëéøç êáé ôçí ðáñáêìÞ. ¼óï äåí Ý÷ïõìå âÜëåé ôéò âÜóåéò ãéá ìéá ôÝôïéá áõôïäýíáìç ðïëéôéêÞ, èá êéíäõíåýïõìå äéáñêþò íá êáôñáêõëÞóïõìå óôá ßäéá. Ïðüôå èá ðñÝðåé áðü óÞìåñá, ðáñÜëëçëá ìå ôçí êáôáããåëßá ôïõ Ìíçìïíßïõ êáé ôçò Üèëéáò êõâåñíçôéêÞò ðïëéôéêÞò, íá ðáßñíïõìå óõãêåêñéìÝíåò ðñùôïâïõëßåò ðïõ íá áíáäåéêíýïõí, Ýóôù êáé óå óìéêñïãñáößá, ôï üñáìÜ ìáò ãéá ìéáí Üëëç ÅëëÜäá: Óõíåôáéñéóìïß, áíôáëëáãÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí, ðñïþèçóç ôçò ïéêéáêÞò êáëëéÝñãåéáò óôï Üóôõ êáé óôï ýðáéèñï, åíáëëáêôéêü åìðüñéï. ÁõôÝò ïé ðñáêôéêÝò ðçãÜæïõí áðü ôéò ðéï ðñïùèçìÝíåò êïéíïôéêÝò ðáñáäüóåéò ìáò, åßíáé êïììÜôé ôçò ôáõôüôçôÜò ìáò, êñýâïíôáé óôçí éóôïñßá ôùí ÷ùñéþí êáé ôùí ìéêñþí ìáò ðáôñßäùí. Åßíáé Ýíáò áãíïçìÝíïò ðëïýôïò, ðïõ èá ðñÝðåé íá ôïí áîéïðïéÞóïõìå áí èÝëïõìå íá áíáôñÝøïõìå ôï êëßìá ôïõ øõ÷ïëïãéêïý áäéåîüäïõ óôï ïðïßï Ý÷ïõìå ðåñéðÝóåé, åíþ ôáõôü÷ñïíá áëëÜæïõí åäþ êáé ôþñá ôç æùÞ ìáò ðñïò ôï êáëýôåñï. Ãé’ áõôü êáé èá ðñÝðåé íá ôéò ìåôáôñÝøïõìå óå êôÞìá ìáò! ÔÝëïò, ìá ü÷é åëÜ÷éóôï, ó’ áõôÜ ôá ðëáßóéá åíôÜóóåôáé êáé ç åðéìïíÞ óôçí Ðáéäåßá êáé ôïí Ðïëéôéóìü, óôçí áíÜêôçóç ôçò êáôáðáôçìÝíçò óõëëïãéêÞò ìáò áîéïðñÝðåéáò ìÝóá áðü ôç ãíùñéìßá ôçò éóôïñßáò, ôùí ðáñáäüóåùí êáé ôçò ôáõôüôçôÜò ìáò. Ãé’ áõôü êáé ôï óýóôçìá Ý÷åé åîáðïëýóåé ôüóï ìåãÜëç êéíçôïðïßçóç ãýñù áðü ôá æçôÞìáôá ôçò ôáõôüôçôáò, îïäåýåé ôåñÜóôéá ðïóÜ êáé åíÝñãåéá åðéóôñáôåýïíôáò êáé áíáðáñÜãïíôáò ìáæéêÝò óôñáôéÝò äïõëéêþí äéáíïïõìÝíùí. Ãéáôß Ý÷åé êáôáíïÞóåé ðïëý êáëÜ üôé ôï ðåäßï ôçò ôáõôüôçôÜò ìáò åßíáé ç êåñêüðïñôá ðïõ èá ïäçãÞóåé óôçí Üëùóç. Ãé’ áõôü êáé èá ðñÝðåé íá ðñïôÜîïõìå ùò áíÜ÷ùìá áíôßóôáóçò ôçí ðáôñéäïãíùóßá, ÷ùñßò êáðçëåßåò, åììïíÝò êáé ðåñé÷áñáêþóåéò. Ìå ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ êáé ïé õðüëïéðïé áíôéóôåêüìåíïé ëáïß ôïõ ðëáíÞôç, óôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ôçí Áóßá ðñïâÜëëïõí ôçí ôáõôüôçôÜ ôïõò óôá ðëáßóéá åíüò íÝïõ äéåèíéóìïý, ðïõ äåí Ý÷åé ùò ðñüôáãìá ôçí êïóìïðïëßôéêç éóïðÝäùóç, áëëÜ ôçí ïéêïäüìçóç åíüò ìùóáúêïý æùíôáíþí, áíôéóôåêüìåíùí ôáõôïôÞôùí. Ã.Ê.-Ã.Ñ.


4

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

Αριθμός φύλλου 74

Ôé ãõñåýåé ç áëåðïý óôï ðáæÜñé; Ï çãåìïíéêüò ñüëïò ôçò íåïèùìáíéêÞò Ôïõñêßáò óôç ÷åñóüíçóï ôïõ Áßìïõ Ôïõ Íéêüëá ÄçìçôñéÜäç «Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ìåôáìïñöþóïõìå ôçí ðåñéï÷Þ áõôÞ, áðü ðåäßï óõãêñïýóåùí ðïõ Þôáíå, óå ðåäßï óõíýðáñîçò ðïõ èá ìáò ïäçãÞóåé óôï ìÝëëïí». ÁìðíôïõëÜ÷ Ãêéïõë

Μ

å áõôÜ ôá ëüãéá ÷áéñÝôéóå ï ðñüåäñïò ôçò Ôïõñêßáò ôçí ôñéìåñÞ äéÜóêåøç Ôïõñêßáò, Óåñâßáò êáé Âïóíßáò, ïé ðñüåäñïé ôùí ïðïßùí óõìöþíçóáí íá óõíå÷ßóïõí ôç óõíåñãáóßá ôïõò ðñïò ôïí êïéíü óôü÷ï ôçò åéóüäïõ óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ç ðñùôïâïõëßá ãéá ôéò ôñéìåñåßò áõôÝò äéáóêÝøåéò (ðÝñõóé óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, öÝôïò óôï ÂåëéãñÜäé, ôïõ ÷ñüíïõ óôï ÓåñÜãåâï) áíÞêåé óôçí Ôïõñêßá, ç ïðïßá –áí êáé äåí áíÞêåé áêüìç óôçí Å.Å.– ìðïñåß, óýìöùíá ìå ôïí Ãêéïõë, íá âïçèÞóåé ôéò Üëëåò äýï ÷þñåò óôçí ðñïåôïé- Ï ðñüåäñïò ôçò Óåñâßáò Ìðüñéò ÔÜíôéôò õðïäÝ÷åôáé ôïí Ôïýñêï ïìüëïãü ôïõ ÁìðíôïõëÜ÷ Ãêéïýë êáé ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí ôñéþí åèíéêþí óõíéóôùóþí ôçò Âïóíßáò, ÑáíôìÜíïâéôò, ÉæåôìðÝêïâéôò êáé Êüìóéôò. ìáóßá ôçò õðïøçöéüôçôÜò ôïõò. Åõêáéñßá, ëïéðüí, íá óõóöéã- äïìÝò ôçò åðáñ÷ßáò. Ïé ìïõóïõë÷èïýí ðåñéóóüôåñï ïé äåóìïß ôùí ìáíéêïß ðëçèõóìïß óôï ÓáíôæÜê êáé óçò ôùí Âáëêáíßùí äåí Ý÷åé áêüìá íå÷åßò áðåñãßåò, ìáæéêÝò áíôéêõôñéþí ÷ùñþí, ìå ôçí Ôïõñêßá íá ôï ÐñÝóåâï âñßóêïíôáé óå áíáâñá- êëåßóåé. Äåí ìðïñåß íá åêðëÞóóåé, âåñíçôéêÝò äéáäçëþóåéò, äéáìÜ÷åò ðñïùèåß ôç óõíåñãáóßá êáé óå Üë- óìü, õðïêéíïýìåíïé ôüóï áðü ôïõò âÝâáéá, êáé ç ðáñïõóßá ôïõñêéêïý óôïí êõâåñíçôéêü óõíáóðéóìü, ùò ëïõò ôïìåßò, üðùò ç ïéêïíïìßá, ç ïìïåèíåßò ôïõò óôçí Âïóíßá, üóï Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ óôçí ðåñéï- êáé… áðåñãßá ðåßíáò ôïõ ðñüåäñïõ ôïõ áíôéðïëéôåõüìåíïõ êüììáôïò åíÝñãåéá êáé ï ðïëéôéóìüò. ¹äç êáé áðü ôéò åîåãÝñóåéò óôïí áñáâé- ÷Þ… Ïé åîåëßîåéò áõôÝò Ýñ÷ïíôáé íá SNS, Ôüìéóëáâ Íßêïëéôò, ìå áßôçìá ðñïèõìïðïéÞèçêå íá ìåóïëáâÞ- êü êüóìï. Êåíôñéêü áßôçìÜ ôïõò äåí åðéâáñýíïõí ôçí Þäç ôåôáìÝíç ðïôçí ðñïêÞñõîç åêëïãþí. Óôçí ãåéóåé êáé óôçí åðßëõóç ôùí äéåíÝ- åßíáé Üëëï áðü ôçí áõôïíüìçóç ôùí ëéôéêÞ êáôÜóôáóç óôç Óåñâßá. Ìå ôïíéêÞ, äå, Âïóíßá, ç êáôÜóôáóç åßîåùí óôç –ìïõóïõëìáíéêÞò ðëåé- åðáñ÷éþí áõôþí áðü ôç Óåñâßá, èõôçí áíåñãßá íá âñßóêåôáé óôï 19%, íáé áêüìç ÷åéñüôåñç, ìå ôçí áíåñïøçößáò– åðáñ÷ßá ôïõ ÓáíôæÜê, ìßæïíôÜò ìáò ðùò ï êýêëïò äéÜëõç ÷þñá óõíôáñÜóóåôáé áðü óõãßá óôï 40% êáé ôéò ôñåéò åèíïôéêÝò ðñïôåßíïíôáò åðåíäýóåéò óôéò õðï-

óõíéóôþóåò íá äõóêïëåýïíôáé (Þ êáé íá áñíïýíôáé) üëï êáé ðåñéóóüôåñï íá óõíåñãáóôïýí. Ôï êñáôéêü ìüñöùìá ôïõ ÍôÝéôïí âñßóêåôáé, ßóùò, óôá ðñüèõñá äéÜëõóçò. Ç ðïëéôéêÞ áíáôáñá÷Þ ôçò ãåéôïíéÜò ìáò äåí ðôïåß, âÝâáéá, ôçí áëåðïý áðü ôï íá åéóÝëèåé óôï ïéêïíïìéêü ðáæÜñé. ÌåôÜ ôá áåñïäñüìéá ôùí Óêïðßùí êáé ôçò Á÷ñßäáò, ôïõñêéêÝò åôáéñåßåò áíÝëáâáí ôç äéá÷åßñéóç êáé ôïõ áåñïäñïìßïõ ôçò Ðñßóôéíáò. Ï ïéêïíïìéêüò âñá÷ßïíáò ôïõ íåïèùìáíéóìïý, áíôß íá ðáñáäåéãìáôéóôåß áðü ôçí Ýöåóç ôïõ åëëçíéêïý êåöáëáßïõ óôïõò ôïìåßò ôùí ðïëõêáôáóôçìÜôùí êáé ôùí îåíïäï÷åßùí, äåß÷íåé íá Ý÷åé ðñïôßìçóç óôïõò óôñáôçãéêïýò ôïìåßò ôùí õðïäïìþí êáé ôùí ìåôáöïñþí. ÐÝñõóé áíÝëáâå ôçí êáôáóêåõÞ íÝïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ ðïõ èá óõíäÝåé ôçí Ðñßóôéíá ìå ôï ÄõññÜ÷éï, åíþ ïé ÔïõñêéêÝò ÁåñïãñáììÝò åêäÞëùóáí Ýãêáéñá åíäéáöÝñïí ãéá ôçí åîáãïñÜ ôïõ óåñâéêïý åèíéêïý áåñïìåôáöïñÝá JAT. Ï êýêëïò ôùí ðïëÝìùí, ôùí åîåãÝñóåùí, ôùí ôáñá÷þí, ôùí ïéêïíïìéêþí êáé åíåñãåéáêþí áíôáãùíéóìþí êáé ôùí ãåùóôñáôçãéêþí åîåëßîåùí ìáßíåôáé óå ïëüêëçñç ôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï, ÷ùñßò ðñïò ôï ðáñüí íá áðïóðÜ ôçí ðñïóï÷Þ ôçò ìéêñÞò üáóçò ãáëÞíçò, áðñáîßáò êáé ìáêáñéüôçôáò ðïõ âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôçò ðåñéï÷Þò…

Ôé Ý÷ïõí ôá Ýñìá êáé øïöÜí; Óôéò 2 ÌÜç ç Áåñïðïñßá Óôñáôïý êáôÝãñáøå ìßá áêüìç áðþëåéá åðéèåôéêïý åëéêïðôÝñïõ Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá

Σ

τις 2 Μαΐου η Αεροπορία Στρατού κατέγραψε μία ακόμη απώλεια επιθετικού ελικοπτέρου. Ένα AH-64DΗA Λόνγκμποου Απάτσι του 2ου ΤΕΠ πήρε φωτιά εν πτήσει στα Μέγαρα, κοντά στο 2ο ΤΕΕΠ. To ελικόπτερο εκτελούσε νυκτερινή εκπαιδευτική πτήση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανεφλέγη ένας από τους κινητήρες του ενώ βρισκόταν στον αέρα. Οι πιλότοι κατάφεραν να το προσγειώσουν και να απομακρυνθούν πριν τυλιχτεί ολόκληρο στις φλόγες και καεί ολοσχερώς. Είναι το δεύτερο ατύχημα της έκδοσης DHA μέσα σε ένα χρόνο, οπότε και παραλήφθηκαν επίσημα τα δώδεκα ελικόπτερα του τύπου, αλλά το πρώτο που γίνεται στην έκδοση με το ραντάρ Λον-

γκμπόου. Στις 31 Ιουλίου 2010 είχε συντριβεί ένα ακόμα ΑΗ-64DHΑ Απάτσι, της απλής έκδοσης, χωρίς το Λόνγκμποου, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους του. Το περίεργο είναι ότι οι πιλότοι του σκοτώθηκαν από την έκρηξη που, ακολούθησε την πτώση, μια έκρηξη που σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ελικοπτέρου, δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Τον Νοέμβριο του 2008 χάθηκε πάλι με το πλήρωμά του το πρώτο AH64A Απάτσι σε νυχτερινή άσκηση. Το ευτύχημα στο συγκεκριμένο ατύχημα είναι ότι οι δύο πιλότοι σώθηκαν. Το ατύχημα είναι ότι χάθηκε ένα σπάνιο όπλο: Μόνο τέσσερα Απάτσι με ραντάρ Λόνγκμποου διαθέταμε, τώρα έμειναν τρία... Φαίνεται ότι απόψεις όπως αυτές του Πάγκαλου περί «αντιπαραγωγικών» στρατιωτικών, αποδίδουν τους καρπούς τους: η Αεροπορία Στρα-

τού έχει αποψιλωθεί από μηχανικούς, λόγω αποχωρήσεων μετά τις μειώσεις μισθών και επιδομάτων, ενώ οι προμήθειες των ανταλλακτικών πέφτουν με τη σειρά τους θύματα της μείωσης των λειτουργικών δαπανών των Ε.∆. Η Αεροπορία Στρατού προμηθεύτηκε συνολικά τριάντα δύο επιθετικά ελι-

κόπτερα Απάτσι. Στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, η Τουρκική Αεροπορία Στρατού, διαθέτοντας ήδη τριάντα ένα επιθετικά ελικόπτερα, υλοποιεί ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα συμπαραγωγής Ε/Π του τύπου, ως συνεργασία της ιταλικής Αγκούστα Γουέστλαντ και της τουρκικής ΤΑΙ, αλλά και της Αζελσάν και Ρόκετσαν. Η

μαζική παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει έως τον Ιούνιο του 2013 και οι αριθμοί είναι 50 + 41 ελικόπτερα, αξίας τριων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Φαίνεται ότι πίσω από τα αστραφτερό περιτύλιγμα των παρελάσεων (αυτών που με τηνσειρά τους έχουν εκλείψει για λόγους οικονομίας), η κατάσταση ζέχνει. Χαμηλή διαθεσιμότητα των οπλικών συστημάτων, κακό κλίμα από απαξιωμένους κοινωνικά στρατιωτικούς, και βέβαια ατυχήματα που κοστίζουν ζωές. Κι αν μιλήσουμε για οικονομία, θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η προμήθεια των δώδεκα Απάτσι (σύμβαση το 2003) κόστισε 670.000.000 δολάρια. Στο πακέτο αυτό, τα τέσσερα της έκδοσης Λόνγκμποου είναι σημαντικά ακριβότερα, λόγω του κόστους των ραντάρ αυξημένων δυνατοτήτων. Παράξενη οικονομία αυτή, που κοστίζει τόσο πολύ!


Αριθμός φύλλου 74

5

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Äåí Þôáí áíåãêÝöáëïé!

The looser (O ÷áìÝíïò) Áò åëðßóïõìå üôé óôéò åêëïãÝò èá ôéìùñçèåß ôïõëÜ÷éóôïí ôï ÄÇÊÏ! Ôïõ ÂÜóïõ Öôù÷üðïõëïõ

Κυπραίος τυφλός τα ώτα τον τε νουν τα τ’ όμματ’ έστιν Οι οπαδοί της Ομόνοιας, της Θύρας 9 και του ΑΚΕΛ που έβαλαν τρεις ελληνικές σημαίες για να τις κάψουν στη Λαμπρατζιά το Πάσχα χαρακτηρίστηκαν πολύ λανθασμένα ως “ανεγκέφαλοι” από τουλάχιστον δύο εφημερίδες - την Σημερινή και τον Φιλελεύθερο - στα κείμενα όπου δημοσίευσαν την είδηση. Αλλά οι εφημερίδες απλώς αντέγραψαν τον ξύλινο λόγο ενός κομματάρχη που δεν μπήκε σε πιο βαθιά ανάλυση της πράξης. Εκείνος απλώς εκφράστηκε για να την καταδικάσει. Ναι μεν πρέπει να καταδικαστεί η πράξη, αλλά πιο αναγκαίο είναι να την κατανοήσουμε, να αισθανθούμε στο πετσί μας την σημειολογία και συμβολολογία της πολιτικής αυτής εκδήλωσης. Ο κόσμος το Πάσχα πυρπολεί τη Λαμπρατζιά για να κάψει τον Ιούδα, το λαϊκό σύμβολο του αιώνιου εχθρού και προδότη. Υπάρχει πιο σαφές πολιτικό μήνυμα από τούτο; Τοποθετούν την Ελλάδα στη θέση του Ιούδα και την πυρπολούν εις το πυρ το εξώτερον. Τι πιο καθαρό; Οι δράστες δεν είναι ανεγκέφαλοι. Εκφράζουν με σαφήνεια την πολιτική ιδεολογία της ρατσιστικής ανθελληνικής παράταξης των Κυπριο-εθνικιστών που πατούν με σιγουριά στα διπλά θεμέλια που έστησαν μαζί, αφ’ ενός η παράταξη της Μακαριολαγνείας και αφ’ ετέρου η σταλινική ηγεσία του ΑΚΕΛ, την δεκαετία του εξήντα. Επανέρχονται σήμερα όλον και δριμύτεροι: εκφράζουν πεντακάθαρα την αποκρυσταλλωμένη ιδεολογία της κυπριακής άρχουσας τάξης. Αν δεν κατανοηθεί το φαινόμενο ως έκφραση της ιδεολογίας των τοπικών Κυπραίων αρχόντων, τίποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό στην Κύπρο του σήμερα. Ούτε το γιατί ο Χριστόφιας εμμένει στη ρατσιστική διζωνική, ούτε το γιατί ο Μακάριος υπέγραψε στη Ζυρίχη να παραλάβει ως δώρο από την Αγγλία ένα “δικό του κράτος” αντί την Ένωση, ούτε το γιατί υπάρχει συστηματική αποδιοργάνωση της Εθνοφρουράς και μεγάλη φυγοστρατία, ούτε το γιατί υπάρχει τεχνητά χαραγμένη βαθιά μες την λαϊκή συνείδηση η λανθασμένη αντίληψη πως σοσιαλισμός και ελληνισμός είναι τάχα δύο αντίθετοι πόλοι. Ούτε και το πιο τραγικό, το γιατί υπάρχει μια γενεά ανθρώπων σήμερα των οποίων κάποιο ποσοστό πιστεύει πως ο κυπριωτισμός είναι η “εθνική” τους ταυτότητα. Το τοπικό κεφάλαιο (σε όλην του την τρισυπόστατην αίγλη ως ιδιωτικό, κρατικό και εκκλησιαστικό κεφάλαιο) ουδέποτε μετακινήθηκε από τον σκοπό του: θέλει την Κύπρο δικό του βασίλειο, αποκομμένο από τον ελληνισμό, διαθέσιμο μόνο για την δική του εκμετάλλευση. Και ελίσσεται διαρκώς σε συμμαχίες, πότε με τον τουρκικό επεκτατισμό, πότε με τον δυτικό ιμπεριαλισμό, και πάντα με τοπικές πολιτικές δυνάμεις ώστε να εξυπηρετούνται οι επιδιώξεις του. Απαραίτητη προϋπόθεση ο αφελληνισμός της Κύπρου.

Πέτρος Ευδόκας

Íá Ýíáò ôßôëïò ìéáò ÷ïëéãïõíôéáíÞò ôáéíßáò, áããëïôïõñêéêÞò ðáñáãùãÞò, ðïõ èá ìðïñïýóå íá ðñùôáãùíéóôåß ï ðñüåäñïò ×ñéóôüöéáò. ÐÝñáóáí ôñßá ÷ñüíéá äéáêõâÝñíçóçò ôùí áñéóôåñþí ðñïïäåõôéêþí äõíÜìåùí ôïõ êïììïõíéóìïý êáé ôçò éóüôçôáò êáé ï ðñüåäñïò ×ñéóôüöéáò, ìå ôéò äýï ôçëåïðôéêÝò ôïõ åìöáíßóåéò, ôá ãéüñôáóå äåüíôùò, ìå êáéíïýñéåò ãêÜöåò, êáéíïýñéïõò áõôáñ÷éóìïýò êáé ìå ôï ßäéï áëáæïíéêü õöÜêé.

åí Ý÷åé íüçìá íá áíáëýóåé êáíåßò ôá ôñßá ðñþôá ÷ñüíéá ôïõ ×ñéóôüöéá, åßíáé ðáóéöáíÝò, áêüìç êáé óôïõò ïðáäïýò ôïõ, üôé êÜôé äåí ðÜåé êáèüëïõ êáëÜ ìå áõôÞí ôç äéáêõâÝñíçóç. Ï ðñüåäñïò, ùò ìáæï÷éóôÞò ïëêÞò, áõôïìáóôéãþíåôáé ìå ôçí êÜèå ôïõ ðñÜîç, ìå ôçí êÜèå ôïõ äÞëùóç. ÂëÝðåé, áêüìç, óõíùìïóßåò êáé óõíùìüôåò Ýôïéìïõò íá ôïí êáôáóðáñÜîïõí êáé íá ïäçãÞóïõí ôçí Êýðñï ôïõ óôá êáêÜ ÷Ýñéá ôçò ÄÉ×ÏÔÏÌÇÓÇÓ. Ôï áêåëéêü áíôßäïôï ôçò äé÷ïôüìçóçò åßíáé ç ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ, ç ïðïßá äéÜ ìáãåßáò èá åðáíåíþóåé ôç íÞóï ìáò, ÷ùñßò êáíåßò íá ìáò ðåé ðþò êáé ìå ðïéï êüóôïò êáé ìå ðïéá êïììÜôéá ôçò ðáôñßäáò ìáò èá åðáíåíùèïýìå. Ôþñá, ôï ãåãïíüò üôé ãéá ôçí ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý ìáò –êáé áõôü áðüäåéîå ôï ó÷Ýäéï ÁíÜí– ç ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ åßíáé óõíþíõìç ìå ôç ÄÉ×ÏÔÏÌÇÓÇ, äåí ðñïâëçìáôßæåé êáèüëïõ ôïõò êõâåñíþíôåò, äéüôé áðëïýóôáôá ïé åíôïëÝò ôïõò åî Üíùèåí (äåò Âñåôáíïýò êáé Üëëïõò) åßíáé íá ðïõëÞóïõí ôç ëýóç ôçò ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁÓ ÄÉ×ÏÔÏÌÇÓÇÓ ùò åðáíÝíùóç ôïõ íçóéïý êáé íá áíáôñÝøïõí ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò êáôáøÞöéóçò ôïõ ó÷åäßïõ ÁíÜí. Åäþ, üìùò, ï ×ñéóôüöéáò ôá Ý÷åé êÜíåé êõñéïëåêôéêÜ èÜëáóóá. ¼÷é ìüíï äåí ìðïñåß íá ðïõëÞóåé áõôÞ ôç ëýóç óôïõò Êýðñéïõò, äåí ìðïñåß êáí íá ôç äþóåé ãéá ðñïâëçìáôéóìü óôá ßäéá ô’ áñíéÜ ôïõ êüììáôüò ôïõ, ôç ìÜæá ôïõ áêåëéêïý êüóìïõ. Ìïõ öáßíåôáé üôé ï ðñüåäñïò åßíáé ðéá Ü÷ñçóôïò êáé óôïõò ¢ããëïõò êáé óôïõò Ôïýñêïõò. ¸íáò ðñüåäñïò ï ïðïßïò äåí ìðïñåß íá ðåßóåé ôïí ëáü ôïõ ãéá ìéá ëýóç, ìå ôçí ïðïßá óõìöùíïýí üëá ôá êüììáôá ðëçí êÜðïéá ðïëý ìéêñÜ, Ýíáò ðñüåäñïò ðïõ óõãêõâåñíÜ ìå ôï ðñþôï êáé ôñßôï ìåãáëýôåñï êüììá ôïõ íçóéïý, Ý÷ïíôáò ùò ïõóéáóôéêÞ óõìðïëßôåõóç êáé ôï äåýôåñï êüììá ìáæß ôïõ, ôïí äåîéü ÄÇÓÕ, åßíáé áíßêáíïò êáé Ü÷ñçóôïò ãéá ôïõò éó÷õñïýò ôçò ãçò, ðïõ èÝëïõí ëýóç óÞìåñá êáé ü÷é óå âÜèïò ÷ñüíïõ. ¼,ôé Þôáí íá êÜíåé ï ×ñéóôüöéáò ãéá ôá áöåíôéêÜ ôïõ ôï Ýêáíå. ÅîïõäåôÝñùóå ôç óõìöùíßá ôçò 8çò Éïõëßïõ ôïõ Ðá-

ðáäüðïõëïõ, Ýäùóå óôïõò Ôïýñêïõò êáé äþñá êáé ìðáîßóéá êáé õðï÷ùñÞóåéò êáé Ýíáò Èåüò îÝñåé ðüóá Üëëá. Ç åê ðåñéôñïðÞò ðñïåäñßá, ç áðïäï÷Þ ôçò ðáñáìïíÞò ôùí åðïßêùí óôá åäÜöç ìáò êáé ç óôáèìéóìÝíç øÞöïò, óõí ôá Üëëá, üðùò ôï áíáëëïßùôï ôïõ êáèåóôþôïò ôùí âÜóåùí, ôï ðåñéïõóéáêü êáé ïé áðïæçìéþóåéò ðïõ åìåßò èá ðëçñþóïõìå êáé, óôï åóùôåñéêü, ç áöåëëçíïðïßçóç ôçò ðáéäåßáò ìáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò, üðùò êáé ç õðüó÷åóç üôé ç êñáôéêÞ ãç êáé ç åêêëçóéáóôéêÞ ãç óôá êáôå÷üìåíá èá äïèïýí óôïõò Ôïýñêïõò, ìáò Ý÷ïõí ìåßíåé «áããïíßí». ÁõôÜ üëá, üìùò, äåí áñêïýí, åÜí ï ×ñéóôüöéáò äåí ìðïñåß íá ôá ðïõëÞóåé óôïí êõðñéáêü ëáü êáé áõôü ôï ãåãïíüò, üôé åßíáé áíßêáíïò íá êÜíåé êÜôé ôÝôïéï, ôïí ïäçãåß óôéò êáèçìåñéíÝò ãêÜöåò êáé åììïíÝò ôïõ. ÂëÝðåé ôçí åîüíôùóÞ ôïõ êáé êëáßåé óáí ìùñü ìå êÜèå åõêáéñßá, åíþ åßíáé ï ðéï ðñïíïìéïý÷ïò ðñüåäñïò ðïõ åß÷å ðïôÝ ç Äçìïêñáôßá. ÊÜôù áðü Üëëåò óõíèÞêåò, åÜí ï ÄÇÓÕ êáé ôï ÄÇÊÏ äåí ôïõ Þôáí áëëçëÝããõïé, ôá êüììáôá áõôÜ èá ôïí Ýóôåëëáí óôï óðßôé ôïõ íýêôá ìÜëéóôá, óå ëßãåò ìÝñåò, ìå åëÜ÷éóôåò äéáäçëþóåéò êáé åëÜ÷éóôåò êéíçôïðïéÞóåéò. ÂëÝðåé å÷èñïýò ðáíôïý êáé åðéôßèåôáé óå äçìïóéïãñÜöïõò êáé åêóôïìßæåé áðßóôåõôåò êáôçãïñßåò êáé äåí íôñÝðåôáé, ïýôå êáôáíïåß ðùò åßíáé ðñüåäñïò êáé ü÷é êÜðïéïò êáöåôæÞò óå êáöåíåßï ìéêñïý ÷ùñéïý.

ÌåôÜ ôéò åêëïãÝò, üðïéï êáé íá åßíáé ôï áðïôÝëåóìá, ç ÅÄÅÊ, ôï ÅÕÑÙÊÏ êáé ïé Ïéêïëüãïé èá ðñÝðåé ïëüéóéá íá âñïõí ôñüðïõò åíïðïßçóÞò ôïõò

Åßíáé ó÷åäüí óßãïõñï üôé óôéò êÜëðåò ôéò 21çò ÌáÀïõ ôï êüììá ôïõ ðñïÝäñïõ äåí èá ôéìùñçèåß óå ìåãÜëï âáèìü, þóôå í’ áíçóõ÷Þóåé éäéáéôÝñùò ï ðñüåäñïò. Åßíáé åðßóçò ðÜëé óßãïõñï üôé ïé ¢ããëïé êáé ïé Ôïýñêïé, ìå ôçí Üíïäï ôïõ ÄÇÓÕ, èá ìáò öùôïãñáößóïõí êáé ôïí åðüìåíï ðñüåäñï ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò, ï üðïéïò äåí åßíáé Üëëïò áðü ôïí áêåëéêü ôçò äåîéÜò, Íßêï ÁíáóôáóéÜäç. Áò åëðßóïõìå üôé óôéò åêëïãÝò èá ôéìùñçèåß ôïõëÜ÷éóôïí ôï ÄÇÊÏ. ÅÜí ôï ÄÇÊÏ õðïóôåß Þôôá, ôüôå ìðïñïýìå íá åëðßæïõìå óôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ ÊÜñïãéáí êáé, êáôÜ óõíÝðåéá, óôï äéáæýãéï ÁÊÅË –ÄÇÊÏ óôçí êõâÝñíçóç, ðïõ èá áíïßîåé ôéò ðñïïðôéêÝò ãéá ôçí Ýíáñîç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò åíïðïéçìÝíïõ ôñßôïõ ðüëïõ, ðïõ èá ðáëÝøåé óôéò ðñïåäñéêÝò åêëïãÝò, ãéá íá áðïöýãïõìå ôï áõôïêôïíéêü äßëçììá ×ñéóôüöéáò Þ ÁíáóôáóéÜäçò. ÌÅÔÁ ÔÉÓ ÅÊËÏÃÅÓ, ÏÐÏÉÏ ÊÁÉ ÍÁ ÅÉÍÁÉ ôï áðïôÝëåóìá, ç ÅÄÅÊ, ôï ÅÕÑÙÊÏ êáé ïé Ïéêïëüãïé èá ðñÝðåé ïëüéóéá íá âñïõí ôñüðïõò åíïðïßçóÞò ôïõò, ìå óêïðü ôç äéåêäßêçóç ôçò ðñïåäñßáò, ìå óôü÷ï íá áíáãêÜóïõí ôï ÄÇÊÏ êáé ôïõò ëåãüìåíïõò áðïññéðôéêïýò ôïõ ÄÇÊÏ íá óõììá÷Þóïõí ìáæß ôïõò, ãéá íá õðÜñîåé Ýíáò äõíáôüò ÔÑÉÔÏÓ ÐÏËÏÓ, éêáíüò íá åêôïðßóåé Ýíá áðü ôá äõï êüììáôá, ÄÇÓÕ – ÁÊÅË, êáé íá ðåñÜóåé óôïí äåýôåñï ãýñï. Íïåßôáé üôé êáíåßò áðü åìÜò äåí èá øçößóåé ÄÇÓÁÊÅË. Ç ìüíç ñéæïóðáóôéêÞ èÝóç åßíáé íá äïõëÝøïõìå óêëçñÜ üëïé, ãéá íá çôôçèåß ôï ÄÇÊÏ. Ï èÜíáôïò ôïõ óçìåñéíïý ÄÇÊÏ ßóùò í’ áðïôåëÝóåé ôï ðñþôï âÞìá ãéá ôç óùôçñßá ìáò. Ïé êáéñïóêüðïé ôïõ ÄÇÊÏ äåí Ý÷ïõí ïýôå éåñü ïýôå üóéï. Ìáæß ìå ôïí ÷áìÝíï åôïéìÜæïõí ôçí áíôßóôáóÞ ôïõò. Ôï ßäéï êáé ïé ÅããëÝæïé. Äåí ðñÝðåé íá áðïêëåßóïõìå ôï åíäå÷üìåíï ìéáò íÝáò óýìðñáîçò ÁÊÅË – ÄÇÊÏ, ìå áããëüöéëï ÄÇÊÏéêü õðïøÞöéï ãéá ôç äéåêäßêçóç ôçò åîïõóßáò. Ãé’ áõôü êáé ï áãþíáò ìáò åßíáé óå ôñßá ìÝôùðá: åíáíôßïí ôïõ ÁÊÅË, ôïõ ÄÇÓÕ êáé ôïõ ÄÇÊÏ.


6

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

«Éó÷õñÞ Ôïõñêßá» êáé « ¸ëëçíåò êïðñßôåò» Ïé áñéèìïß äßíïõí ïñéóôéêÞ áðÜíôçóç óôïõò éó÷õñéóìïýò ôùí åí ÅëëÜäé öéëï-íåïèùìáíþí. Ôïõ ÃéÜííç Ôá÷üðïõëïõ Ùò áéôßá ðñïâïëÞò áðü êÜðïéïõò ôçò “éó÷õñÞò Ôïõñêßáò” èåùñåßôáé üôé ç Ôïõñêßá áêïëïõèåß íåïöéëåëåýèåñç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ óå áíôßèåóç ìå ôçí ÅëëÜäá, ôï «ôåëåõôáßï êïììïõíéóôéêü êáèåóôþò óôçí Åõñþðç».

Έ

ôóé, ðáñÜëëçëá ìå ôçëåïðôéêÝò åêðïìðÝò ïé ïðïßåò åðéêåíôñþíïíôáé óôçí «êáëÞ ðëåõñÜ» ôçò Ôïõñêßáò, ç ÷þñá áõôÞ åîéäáíéêåýåôáé, Üëëïôå ùò ï ìáãåõôéêüò ôüðïò óôïí ïðïßï èá èÝëáìå üëïé íá æÞóïõìå êáé Üëëïôå ùò ï ðáíßó÷õñïò ãåßôïíáò óôéò áîéþóåéò ôïõ ïðïßïõ åßíáé ðáñÜëïãï íá åíáíôéùèïýìå. Áò äïýìå üìùò ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý óôçí, óå áíôßèåóç ìå ôçí ÅëëÜäá (áò äå÷ôïýìå ðñïóùñéíÜ üôé äåí Ý÷ïõí öáíåß áêüìç ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò íåïöéëåëåýèåñçò ðïëéôéêÞò), «ìç êïììïõíéóôéêÞ» Ôïõñêßá. 1) ¼óïí áöïñÜ ôçí âñåöéêÞ êáé ðáéäéêÞ èíçóéìüôçôá (ðáãêüóìéá ëßóôá ôïõ ÏÇÅ [1] Óôçí ÅëëÜäá áíÜ 1000 ãåííÞóåéò ðåèáßíïõí 6,7 ðáéäéÜ åíþ óôçí Ôïõñêßá 27, 5, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ç èíçóéìüôçôá ôùí ðáéäéþí êÜôù

äüêéìï ÷ñüíï æùÞò ãéá ôïõò ðïëßôåò ôïõò[5]

ôùí 5 åôþí (èÜíáôïé áíÜ 1000 ãåííÞóåéò ìç íåêñþí ðáéäéþí) åßíáé 7,8 ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé 31,6 ãéá ôçí Ôïõñêßá. Óôçí Ôïõñêßá ôï ðïóïóôü ôùí âñåöþí êáé ìéêñþí ðáéäéþí ðïõ ðåèáßíïõí åßíáé ôñéðëÜóéï áðü ôá áíôßóôïé÷á ðïóïóôÜ óôçí (ãéá ëßãï áêüìç) ìç íåïöéëåëåýèåñç «ôåëåõôáßá êïììïõíéóôéêÞ ÷þñá», ôçí ÅëëÜäá. Óýìöùíá ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôçò (ìç «êïììïõíéóôéêÞò») CIA, ãéá ôï 2009 ôï ðïóïóôü ôùí ôïõñêüðïõëùí, âñåöþí êáé ðáéäéþí êÜôù ôùí 5, ðïõ ðåèáßíïõí åßíáé ðåíôáðëÜóéï áðü ôï áíôßóôïé÷ï åëëçíéêü ðïóïóôü: 2) ¸íáò Üëëïò äåßêôçò, ðïõ äåß÷íåé ôçí ôñïìåñÞ åðéôõ÷ßá ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý óôçí Ôïõñêßá åßíáé ôï êáôÜ êåöáëÞí ÁÅÐ. Ðáñáôßèåíôáé ôñåéò ðçãÝò. Ç ðñþôç, ôïõ ÄÍÔ ãéá ôï 2010, ìáò äåß÷íåé ðùò ôï êáôÜ êåöáëÞí ÁÅÐ ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé 28.434 ÷éëéÜäåò äïëÜñéá, åíþ ãéá ôçí Ôïõñêßá 13.464 äïëÜñéá [2]. Ç äåýôåñç ôçò ðáãêüóìéáò ôñÜðåæáò öÝñíåé ôï åëëçíéêü êáôÜ êåöáëÞí ÁÅÐ óôá 29.663 äïë., åíþ ï áíôßóôïé÷ïò äåßêôçò ôçò Ôïõñêßáò öôÜíåé ôá 13.668 äïë. [3]. ÔÝëïò ïé óôáôéóôéêÝò ôçò CIA [4] öÝñíïõí ôïõò áíôßóôïé÷ïõò áñéèìïýò óôá 30.200

Óå áõôÞí, ç Ôïõñêßá åìöáíßæåôáé íá Ý÷åé ìÝóï üñï 73.7 ÷ñüíéá, åíþ ç ÅëëÜäá 79.5%. ÌÜëéóôá, áí äå÷ôïýìå ôá óôïé÷åßá ôçò CIA , ôüôå ðáãêïóìßùò ç ÅëëÜäá Ýñ÷åôáé 30ç, åíþ ç Ôïõñêßá, 126ç. Ç «ôåëåõôáßá êïììïõíéóôéêÞ ÷þñá ôçò Åõñþðçò», üðïõ æïõí ïé «êïðñßôåò», ïé ïðïßïé «åßíáé ôåìðÝëçäåò óå áíôßèåóç ìå ôïõò Ôïýñêïõò» åßíáé -áí êñßíïõìå ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù êñéôÞñéá- Ýíáò ðáñÜäåéóïò, åíþ ç Ôïõñêßá ìéá ôñéôïêïóìéêÞ êáëýâá. äïë. ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé óôá 12.300 ãéá ôçí Ôïõñêßá. Áí ðéóôÝøåé êáíåßò ôá ÌÌÅ, ôï «êüììá ôïõ Ìíçìïíßïõ» êáé ôéò äÞèåí «ôïõñéóôéêÝò» ôçëåïðôéêÝò åêðïìðÝò, ïé ïðïßåò ðñïâÜëëïõí ôïõò ëßãïõò ðëïýóéïõò Ôïýñêïõò êáé ìüíïí ôéò ðëïýóéåò ðåñéï÷Ýò ôçò Ôïõñêßáò, ïé ¸ëëçíåò ðñÝðåé íá áéóèÜíïíôáé ìåéïíåêôéêÜ ùò ðñïò ôïõò Ôïýñêïõò. Ôï áíôßèåôï áêñéâþò äåß÷íåé ç ðñáãìáôéêüôçôá: Ç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ôïõñêßáò, ðïõ ðñÝðåé íá áðïôåëåß ðñüôõðï, óõíåðÜãåôáé üôé ïé Ôïýñêïé êáôÜ ìÝóï üñï âãÜæïõí êÜèå ÷ñü-

íï ìüëéò ôï 1/3 ôùí ÷ñçìÜôùí ðïõ âãÜæïõí ïé ¸ëëçíåò. 3) Áò äïýìå Ýíá Üëëï êñéôÞñéï, ôï âáèìü áëöáâçôéóìïý. Óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ôïõ ÏÇÅ, ðïóïóôü áëöáâçôéóìïý óôçí ÅëëÜäá öôÜíåé ôï 97,1% åíþ ôçò Ôïõñêßáò ôï 88,7%. Êé üìùò, óýìöùíá ìå ôïõò Íåïöéëåëåýèåñïõò êáé ôïõò Åêóõã÷ñïíéóôÝò ç (êáé èåóìéêÜ) éäéùôéêïðïßçóç ôçò ðáéäåßáò óõíåðÜãåôáé Üíïäï ôïõ åðéðÝäïõ ôçò åêðáßäåõóçò. 4) Ôåëåõôáßï êñéôÞñéï ðïõ ðáñáôßèåôáé (ôïõ ÏÇÅ), åßíáé ç ëßóôá ôùí êñáôþí ôçò Åõñþðçò ìå ôï ðñïó-

[1]http://www.un.org/esa/population/ publications/wpp2006/WPP2006_ Highlights_rev.pdf) [2](http://imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2011/01/weodata/index.aspx) [3](http://databank.worldbank.org/ddp/ home.do?Step=12&id=4&CNO=2) [4] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/ 2004rank.html) [5](http://www.un.org/esa/population/ publications/wpp2006/WPP2006_ Highlights_rev.pdf) [6](https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/ rankorder/2102rank.html)

Διμέτωπος ἀγώνας ἐνάντια στήν ἰδιωτικοποίηση καί τήν ἰδιοποίηση Ôïõ ×ñßóôïõ ÄÜëêïõ

Ο

ἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ πασοκικοῦ καθεστῶτος γιά τό ὄργιο ἰδιοποίησης τοῦ δημόσιου πλούτου ἀπό τά ποικιλώνυμα τρωκτικά τοῦ συνδικαλισμοῦ καί τοῦ κομματισμοῦ δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι γίνονται τώρα. Κανένας δέν εἶναι τόσο ἀφελής ὥστε νά πιστεύῃ πώς οἱ ἀπατεῶνες τοῦ σοσιαληστρικοῦ κατεστημένου τώρα πῆραν χαμπάρι τό τί συνέβαινε στά σκοτεινά παρασκήνια τῆς ἐξουσίας τῶν «ὑπερασπιστῶν τοῦ δημόσιου χαρακτήρα τῶν ἐπιχειρήσεων». Ἁπλῶς, οἱ ἐπιλεκτικές «διαρροές» χρησιμοποιοῦνται – μέ ἐπιτυχία ὁμολογουμένως – γιά νά καμφθοῦν οἱ ὄχι καί τόσο

σθεναρές ἀντιστάσεις τῶν «νομίμως» ἤ παρανόμως ἰδιοποιουμένων τόν δημόσιο πλοῦτο, ἔτσι ὥστε νά στρωθῇ ὁ δρόμος γιά τήν ἰδιωτικοποίηση ἀντί πινακίου φακῆς τῶν ἐναπομενουσῶν πλουτοπαραγωγικῶν δυνάμεων τῆς χώρας. Θά ἦταν ἑπομένως μέγα λάθος τῶν ὄντως παραγωγικῶν καί δημοκρατικῶν πολιτικῶν δυνάμεων, αὐτήν τήν κρίσιμη στιγμή, νά υἱοθετήσουν τήν πρακτική τοῦ μονομέτωπου ἀγῶνα ἐνάντια στήν ἰδιωτικοποίηση – σπόρ στό ὁποῖο ἐπιδίδονται μέ λαμπρές ἐπιδόσεις ὁ ΣΥ.ΡΙΖ.Α καί τό Κ.Κ.Ε. - ἀφήνοντας στό ἀπυρόβλητο αὐτούς οἱ ὁποῖοι ἐπί τόσα χρόνια ἰδιοποιοῦνται τόν πλοῦτο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί εἶναι σέ μεγάλο βαθμό ὑπεύθυνοι γιά τήν σημε-

ρινή κατάντια. Καί μή μᾶς ποῦν ὡρισμένοι ὅτι ἔτσι ἀποπροσανατολίζεται καί διασπᾶται ὁ «ἀγώνας» ἐνάντια στήν λαίλαπα τοῦ Δ.Ν.Τ., τοῦ Μνημονίου, κ.λπ. κ.λπ., διότι θά τούς ἀπαντήσουμε πώς μόνο ἔτσι ὑπάρχει πιθανότητα νά ἀναδειχθῇ μιά νέα πειστική πρόταση πού θά ἀρνῆται τόσο τήν ἰδιωτικοποίηση ὅσο καί

τήν ἰδιοποίηση τοῦ δημόσιου πλούτου. Αὐτή ἡ πρόταση, πού θεωρεῖ ἐφικτή τήν καταπολέμηση τῶν παρασιτικῶν χαρακτηριστικῶν τῆς κοινωνίας μας, προϋποθέτει ἕνα μή φιλοκερδές ἀλλά φιλότιμο ἦθος (ἰδιοτελές κι αὐτό, ἀλλά ἀπαλλαγμένο ἀπό τά βαρίδια τοῦ ἀγοραίου οἰκονομισμοῦ), πού εἶναι δυνατόν

νά καλλιεργηθῇ ὄχι μόνο μέσῳ ἀμέσων παρεμβάσεων στό πεδίο τῆς οἰκονομίας καί τῆς πολιτικῆς, ἀλλά κυριώτατα μέ τόν ἀναπροσανατολισμό τῆς παιδείας μας, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀναπαράγῃ καί ἐντείνῃ τά παρασιτικά χαρακτηριστικά τῆς κοινωνίας μας. Ἀπ’ αὐτήν τήν ἄποψη, οἱ κυβερνῶντες, μέ τίς πρός τήν ἐντελῶς ἀντίθετη κατεύθυνση παρεμβάσεις τους στόν χῶρο τῆς παιδείας, ὁδηγοῦν τήν ἑλληνική κοινωνία σέ μαρασμό καί διάλυση. Ἀπ’ αὐτόν τόν μαρασμό καί τήν διάλυση, μόνο μιά πολιτισμική ἐπανάσταση, μιά ἀνατροπή τοῦ οἰκονομίστικου μηδενισμοῦ πού χαρακτηρίζει τό σύνολο σχεδόν τῶν πολιτικῶν καί κοινωνικῶν δυνάμεων, μπορεῖ νά μᾶς σώσῃ.


Αριθμός φύλλου 74

7

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Ìåóïðñüèåóìï ÐáôÝíôá óôá âüôáíá! ðñüãñáììá êáé Öáñìáêïâéïìç÷áíßá êáé ç ïäçãßá ôçò êõñéáñ÷ßáò. ç ðñÜóéíç Ôßíá! Ôïõ ÄçìÞôñç Íáð. ÃéáííÜôïõ

Ôo ìÞíõìá óôï ìðïõêÜëé ôïõ «öáñìÜêïõ», óáöÝò : «100% áðü ôï åñãáóôÞñé ôçò öýóçò!». Ôï åñãáóôÞñé, âÝâáéá, åßíáé ç èÜëáóóá êáé ôï ñéíéêü äéÜëõìá, öõóéêü èáëáóóéíü íåñü óå ìðïõêÜëé ìå ðñïùèçôéêü. Åíôéìüôçôá Þ êõíéóìüò; Áðü ôüôå ðïõ ç áðëÞ óõìâïõëÞ ôùí ìåãáëýôåñùí : «âÜëå ëßãç… èÜëáóóá óôçí ìýôç, êÜíåé êáëü», Þôáí ìéá åíóùìáôùìÝíç «èåñáðåõôéêÞ» óôéãìÞ ôçò êáèçìåñéíüôçôáò –üðùò êáé ôüóåò Üëëåò– Ý÷åé ðåñÜóåé êáéñüò. Ôþñá ç èÜëáóóá åðáíáîéïëïãåßôáé êáé êïóôïëïãåßôáé ùò ôõðïðïéçìÝíï âéïìç÷áíéêü äéÜëõìá.

Το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τρόικας άνοιξε ένα νέο κύκλο στο Πασόκ (ό,τι έχει απομείνει). Υπουργοί ομνύουν στο μνημόνιο κι άλλοι ομνύουν στις πάγιες θέσεις του Κινήματος, περί του ελέγχου του τομέα ενέργειας από το δημόσιο. Η ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ ετοιμάζεται για τη μεγάλη σύγκρουση, ενώ το ∆όγμα του Σοκ εφαρμόζεται σε όλο του το μεγαλείο. ∆ηλαδή η ΓΕΝΟΠ τα αρπάζει (μέρος της ηγεσίας της), άρα πούλα τη ∆ΕΗ να τελειώνουμε. Η σύγκρουση με τη ΓΕΝΟΠ δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για το αυριανικό Πασόκ των δημοσιοϋπαλληλικών συντεχνιών που κατέστρεψε την ανάπτυξη και τη νομιμοποίηση συνολικά του ελληνικού συνδικαλισμού. Αυτό το Πασόκ, που εκλεκτό κομμάτι του αποτελεί η ΓΕΝΟΠ, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, με τους γελοίους νεοφιλελεύθερους τύπου Παπακωσταντίνου, Σημίτη, GAP που ξεπουλάνε κάθε λεπτό τη χώρα. Χαρακτηριστικό της διάλυσης και των σεναρίων της επόμενης μέρας είναι και η πορεία της υπουργού αρμόδιας για τη ∆ΕΗ, Τ. Μπιρμπίλη. Ένα από τα ελληνικού ενδιαφέροντος γουίκιλικ που δημοσιεύτηκαν, αλλά πνίγηκαν ταυτόχρονα, αφορά την υπουργό. Κατά τον Αμερικανό πρέσβη, η κ. Μπιρμπίλη μπορεί να χαρακτηριστεί «πολιτικός του μέλλοντος». Σύμφωνα με σοβαρό περιοδικό, που έχει δεσμούς με το παλιό πατριωτικό Πασόκ, ο ρόλος της πράσινης Τίνας ενδέχεται να είναι πολύ ευρύτερος. Κατά το καλό περιοδικό, υπάρχει ιδιαίτερος ρόλος για την τελευταία, σε σκέψεις κύκλων που επιθυμούν ριζικό λίφτινγκ για το καταρρέον πολιτικό σύστημα. Το σενάριο λοιπόν λέει ότι, με αφορμή ένα μείζον οικολογικό θέμα συνείδησης, η πράσινη Τίνα βγαίνει από την κυβέρνηση για να τεθεί επικεφαλής ενός δορυφορικού ως προς το εναπομείναν Πασόκ εκλογικού σχήματος, που θα συμπεριλάβει και τους Οικολόγους-Πράσινους, και με τα ποσοστά που θα πάρει θα αποτελέσει το νέο μέλος μιας συμμαχίας προθύμων να στηρίξουν στο διηνεκές την πολιτική του Μνημονίου. Θα μου πείτε, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σάμπως τον Οκτώβρη του 2009 η προσφυγή στο ∆ΝΤ απίθανο σενάριο δεν φάνταζε στους πολλούς; Νεομαρξιστής

Σ

å Üìåóç éäåïëïãéêÞ óõíÜöåéá ìå ôï ðáñáðÜíù, âñßóêåôáé êáé ç ïäçãßá ôçò Å.Å, Traditional Herbal Medical Product Directive, ìå ôçí ïðïßá, áðü áñ÷Ýò Áðñéëßïõ 2011, ïñßóôçêáí … ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá óôá âüôáíá, óôéò âéôáìßíåò êáé ôá ìÝôáëëá. ¼óá öõóéêÜ ðñïúüíôá äåí Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß óôçí Åõñþðç ðÜíù áðü 15 ÷ñüíéá èá áðáãïñåýåôáé ç äéáêßíçóç ôïõò, åíþ üóá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá, ðáãêïóìßùò êáé 15 ÷ñüíéá ðáíåõñùðáúêÜ, äåí öáßíåôáé íá áíôéìåôùðßæïõí ðñüâëçìá. Ç öáñìáêïâéïìç÷áíßá, åäþ êáé ÷ñüíéá åðéäéþêåé ôïí Ýëåã÷ï ôùí öõóéêþí «èåñáðåõôéêþí» ðñþôùí õëþí êáé ôçí åðáíáîéïëüãçóÞ ôïõò ùò öÜñìáêá. Ìå ôïí ôñüðï áõôü, áöåíüò åëÝã÷åé –óôï üíïìá äÞèåí ôçò ðñïóôáóßáò ôïõ êáôáíáëùôÞ– ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ ôåñÜóôéïõ ðëÞèïõò öõôþí êáé âïôÜíùí ìå éáìáôéêÝò éäéüôçôåò, áöåôÝñïõ, ðåñéïñßæåé ôçí äõíáôüôçôá åíáëëáêôéêþí öõóéêþí ìåèüäùí èåñáðåßáò, ìÝóá áðü ôçí çãåìïíéêÞ åðéññïÞ ôçò êáé ôçí âéïìç÷áíïðïßçóç ôçò õãåßáò, êáèþò ôá âüôáíá ðáýïõí íá èåùñïýíôáé ôñïöÝò êáé áðáéôåßôáé éáôñéêÞ óõíôáãÞ ÷ïñÞãçóçò. ÐáñÜëëçëá, ïé åôáéñåßåò áðïêôïýí ôï íïìéêÜ áðïêëåéóôéêü äéêáßùìá éó÷õñéóìïý ãéá ôï ôé ðñïóöÝñïõí êáé ãéá ðïéåò ðåñéðôþóåéò, ôá öõôéêÜ ðñïúüíôá. Êáô’áõôüí ôïí ôñüðï, ç åôáéñéêÞ äéá÷åßñéóç, ïñßæïíôáò ôçí âéïðïéêéëüôçôá ìå üñïõò åðéâïëÞò êáé åìðïñåõìáôéêÞò áñðáãÞò, áðïêôÜ ôï äéåèíÝò áðïêëåéóôéêü äéêáßùìá åêìåôÜëëåõóçò êÜðïéïõ íôüðéïõ öõôïý. Ïé «éèáãåíåßò» ÷Üíïõí ôï äéêáßùìá íá ÷ñçóéìïðïéïýí âüôáíá ðïõ ãíþñéæáí ôçí ÷ñÞóç ôïõò ãéá áéþíåò. Ç öáñìáêåõôéêÞ áðïéêéïêñáôßá, êõñéáñ÷åß ôüóï ðÜíù óôçí öýóç, üóï êáé óôïõò áíèñþðïõò, ìå áðüëõôá êáôáóôáëôéêü ôñüðï. ¼ôé ðáñÜãåôáé öõóéêÜ, ãßíåôáé ÷çìéêü, åíþ ðáñÜëëçëá áðáãïñåýåôáé ç ÷ñÞóç ôïõ. Ìå üñïõò ïéêïíïìßáò, ôá ðáñáðÜíù ó÷åôßæïíôáé ìå ôçí áäçöÜãá êáé áÝíáç áíÜãêç ôïõ êåöáëáéïêñáôéêïý ìïíôÝëïõ êõ-

ñéáñ÷ßáò íá áíáæçôåß êÝñäç óå ðåäßá ðïõ éó÷ýïõí åíáëëáêôéêïß Þ áíåîÝëåãêôïé áðü ôï êåöÜëáéï, ôñüðïé ðáñáãùãÞò. Áðïôåëåß ìéá äéáñêÞ óõóóþñåõóç êåöáëáßïõ, ôüóï ìå ôçí –âßáéç óõ÷íÜ- ïéêïíïìéêÞ ëåçëáóßá ôïõ öõóéêïý ðëïýôïõ ôùí ðåñéï÷þí, üóï êáé ìå ôçí éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá ðïõ ðáñÜãåé. Ôï âüôáíï åëÝã÷åôáé êáé åêôïðßæåôáé áðü ôçí íôüðéá ÷ñÞóç ôïõ, âéïìç÷áíïðïéåßôáé êáé ðïõëéÝôáé îáíÜ óôïõò ðñþçí ðáñáãùãïýò ôïõ, áëëÜæïíôáò ìå ðñáêôéêü êáé óõìâïëéêü ôñüðï ôï ðëáßóéï ôçò êïéíùíéêÞò áíáðáñáãùãÞò ìç åìðïñåõìáôéêþí ó÷Ýóåùí êáé ôñüðïõ æùÞò. ¢ëëùóôå, áðü ôçí äåêáåôßá ôïõ ’70, ï ÉâÜí Éëéôò, ìéëïýóå ãéá ôçí «ðïëéôéóìéêÞ éáôñïãÝííåóç» ôïíßæïíôáò ôçí áëëáãÞ ôçò êïõëôïýñáò óå ó÷Ýóç ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí õãåßáò. Ôá ðïëéôéóìéêÜ ðñüôõðá êáé ïé ôñüðïé ðïõ ç êÜèå êïéíùíßá åß÷å áíáðôýîåé ãéá íá áíôéìåôùðßæåé ôï ðüíï, ôçí áññþóôéá Þ ôïí èÜíá-

Ç «÷çìéêÞ åðßèåóç» åßíáé ôåñÜóôéá, áí óêåöôïýìå ðùò ôïí 19ï áéþíá, ó÷åäüí ôï 80% ôùí öáñìÜêùí ðñïåñ÷üôáí áðü öõôÜ, åíþ óÞìåñá ôï ðïóïóôü áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óôï 25%.

ôï, áíôéêáèßóôáíôáé áðü ôï ìïíïóÞìáíôï éáôñéêü ìïíôÝëï. Ôá âüôáíá ÷ñçóéìïðïéïýíôáí áðü üëïõò ôïõò áñ÷áßïõò ëáïýò, åíþ êáé ï ÉððïêñÜôçò êáôÜãñáøå ìåãÜëï áñéèìü éáìáôéêþí öõôþí ðïõ èá ìðïñïýóáí áðïêáôáóôÞóïõí ôçí öõóéêÞ éóïññïðßá ôùí óôïé÷åßùí ôïõ áíèñþðéíïõ óõóôÞìáôïò. Óôéò ìÝñåò ìáò, ç ßáóç ðïõëéÝôáé ìüíï óôï öáñìáêåßï, ìå ôçí áíáêïýöéóç ôïõ óõìðôþìáôïò, åíþ ç öáñìáêåõôéêÞ ôå÷íïêñáôßá õðïâáèìßæåé ôïí ñüëï ðïõ ðáßæåé ï óýã÷ñïíïò ôñüðïò æùÞò óôçí õãåßá, áíåâÜæïíôáò ôá óùìáôéêÜ êáé øõ÷éêÜ üñéá áíôï÷Þò, óå Ýíá êýêëï áôïìéêþí ëýóåùí ìå éáôñéêïðïßçóç êáé âéïìç÷áíïðïßçóç ôçò õãåßáò. Ç «÷çìéêÞ åðßèåóç» åßíáé ôåñÜóôéá, áí óêåöôïýìå ðùò ôïí 19ï áéþíá, ó÷åäüí ôï 80% ôùí öáñìÜêùí ðñïåñ÷üôáí áðü öõôÜ, åíþ óÞìåñá ôï ðïóïóôü áíÝñ÷åôáé ðåñßðïõ óôï 25%. Êáé áõôü ðáñÜ ôï ãåãïíüò ðùò ðïëëÝò Ýñåõíåò äåß÷íïõí ðùò ðïëëÜ öõôÜ âïçèïýí óôçí áíôéìåôþðéóç… «íåùôåñéêþí» ðñïâëçìÜôùí, üðùò ç ðïëõöáñìáêßá, ç áíåðÜñêåéá ôùí áíôéâéïôéêþí óå ìéêñüâéá, ç ÷çìéêÝò ðáñåíÝñãåéåò ôùí öáñìÜêùí, ê.á. Óôçí åðï÷Þ ðïõ ïé óïóéáëöéëåëåýèåñåò åëßô, óõíå÷ßæïíôáò ôçí ïëïêëçñùôéêÞ êõñéáñ÷ßá ôïõ åìðïñåýìáôïò óôéò êáèçìåñéíÝò óôéãìÝò ìáò, åðé÷åéñïýí íá åîáöáíßóïõí ôçí éóôïñßá, ôéò áîßåò ÷åéñáöÝôçóçò, ôéò íôüðéåò ôáõôüôçôåò êáé êïõëôïýñá, ç ðáñáðÜíù ïäçãßá ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé êáé ïäçãßá áíôßóôáóçò êáé óõíÝ÷åéáò ôïõ áãþíá ãéá Ýíá ïõóéáóôéêü «ó÷åôßæåóèáé», ãéá Ýíá ìïíôÝëï æùÞò ìå éóïññïðßá Ëüãïõ êáé Ðíåýìáôïò, ìå óõãêåêñéìÝíï ðïëéôéóìéêü üñáìá êáé áõôüíïìåò ïñéæüíôéåò êïéíïôéêÝò ó÷Ýóåéò.


8

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ

¸ñìáéï äáíåéóôþí êáé êåñäïóêüðùí H ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò áëëÜ êáé ç Ýëëåéøç áíôßóôáóçò Ý÷ïõí åíåñãïðïéÞóåé äõóÜñåóôåò åîåëßîåéò Ôïõ Óôáýñïõ ×ñéóôáêüðïõëïõ*

Ç äåäïìÝíç áäõíáìßá ôçò ÅëëÜäáò íá åîõðçñåôÞóåé ôï ÷ñÝïò ôçò, åßôå ìå áíáäéÜñèñùóç åßôå ÷ùñßò áõôÞí, áëëÜ êáé ïé ðíéãçñÝò äåóìåýóåéò ðïõ åêðçãÜæïõí áðü ôéò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ìå ôçí ôñüéêá (åîü÷ùò äéáöùôéóôéêü ôï Üñèñï ôïõ Ãåùñãßïõ ÊáóéìÜôç óôçí Åëåõèåñïôõðßá, ôç ÄåõôÝñá 2 ÌáÀïõ 2011, ôï ïðïßï ìðïñåßôå íá âñåßôå óôçí çëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç. http://www.enet.gr/?i=news. el.oikonomia&id=271595) óå êÜèå ðåñßðôùóç ôçí êáèéóôïýí Ýñìáéï ôùí äáíåéóôþí ôçò, áëëÜ êáé êÜèå ôõ÷Üñðáóôïõ êåñäïóêüðïõ.

T

ï áíáîéü÷ñåï, ç ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò (ç ïðïßá, áñíïýìåíç åîáñ÷Þò, Ýóôù, íá ðïõëÞóåé ôï ôïìÜñé ôçò áêñéâÜ, Ý÷åé ðáãéþóåé ôçí áßóèçóç ôçò ðëÞñïõò äéáèåóéìüôçôÜò ôçò óôéò äéáèÝóåéò ôùí ãåñáêéþí ôçò êåñäïóêïðßáò), áëëÜ êáé ç Ýëëåéøç áíôßóôáóçò áðü ôïõò ïñãáíùìÝíïõò ðïëéôéêïýò ó÷çìáôéóìïýò êáé ôïí... áíïñãÜíùôï åëëçíéêü ëáü, Ý÷ïõí åíåñãïðïéÞóåé äõóÜñåóôåò åîåëßîåéò, ãéá ôéò ïðïßåò åðß ìáôáßù ðñïåéäïðïéïýìå åäþ êáé ðïëëïýò ìÞíåò – üóïé, åí ðÜóç ðåñéðôþóåé, ðñïåéäïðïéïýìå... Õðü áðåéëÞ êáé êçäåìïíßá Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ÄÍÔ ôá ðñÜãìáôá åßíáé óáöÞ: ÐåñéìÝíåé ôçí ðëÞñç êáôÜññåõóç ôçò áóèåíïýò êáé êëõäùíéæüìåíçò ïéêïíïìßáò ìáò, þóôå íá åìöáíßóåé –äåäïìÝíçò ôçò åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò äõóðñáãßáò – ôïí åáõôü ôïõ ùò ìüíï áéìïäüôç ôçò äéáóùëçíùìÝíçò ÅëëÜäáò. Ôá êåöÜëáéá Ýôïéìá, ôï ó÷Ýäéï åðåîåñãáóìÝíï êáé Þäç äçìïóéïðïéçìÝíï êáô’ åðáíÜëçøç. ÁðïìÝíåé ç åêäÞëùóç ôçò åõñùðáúêÞò Üñíçóçò Þ áäõíáìßáò, üðïôå áõôÞ åêäçëùèåß, þóôå íá óõñèïýìå óéäçñïäÝóìéïé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óôçí «ðßóù áõëÞ ôçò ÏõÜóéãêôïí», ìå üëåò ôéò óõíÝðåéåò ðïõ áõôü èá Ý÷åé áêüìç êáé ãéá ôá åèíéêÜ ìáò èÝìáôá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï ôï üôé ç Ôïõñêßá äçëþíåé åðéóÞìùò ðùò äåí ìáò õðïëïãßæåé. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç äÞëùóç ôïõ áíôéðñïÝäñïõ ôçò êõâÝñíçóçò ôçò Ôïõñêßáò ÌðïõëÝíô Áñßíôò, áõôïý ðïõ åß÷å ðåé ðñüóöáôá üôé ç Ôïõñêßá äéáðñáãìáôåýåôáé ìå ôçí ÅëëÜäá ôï èÝìá ôïõ FIR, ôùí ÷ùñéêþí õäÜôùí êáé ôùí íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ: «Ç ÅëëÜäá», åßðå ôþñá, «÷ñù-

óôÜ ó÷åäüí Ýíá ôñéó. äïëÜñéá. Óå ëßãï èá áíïßîïõí ìáíôßëéá ãéá íá æçôéáíåýïõí. Óå üëá ôá åñãïóôÜóéá Ý÷åé óôáìáôÞóåé ç ðáñáãùãÞ. ÂÜëáíå ðùëçôÞñéï óôá åñãïóôÜóéÜ ôïõò êáé êáíåßò äåí ôá áãïñÜæåé». Åßíáé åðßóçò äåäïìÝíï üôé ç Ôïõñêßá, áìöéóâçôþíôáò åðéôõ÷þò ôï êáèåóôþò ôïõ Êáóôåëüñéæïõ, Ý÷åé Þäç èÝóåé åìðüäéï áíÜëïãï ôïõ êÜæïõò ìðÝëé óôïí ïñéóìü ôçò åëëçíéêÞò ÁðïêëåéóôéêÞò ÏéêïíïìéêÞò Æþíçò óôï Áéãáßï, ðáñåìðïäßæïíôáò áêüìç êáé ôéò óõìöùíßåò ãéá ôïí ïñéóìü áíÜëïãùí æùíþí ìå ôçí Áßãõðôï êáé ôçí Áëâáíßá. Óôï ðëáßóéï áõôü åßíáé áêüìç ÷åéñüôåñï ôï üôé ôçí «õðåñÜóðéóÞ» ìáò Ýíáíôé ôçò Ôïõñêßáò Ý÷åé áíáëÜâåé ôï... åâñáúêü ëüìðé, ôïõ ïðïßïõ ôá äéåèíÞ ìåãÜëá Ýíôõðá êáé ïé ôñÜðåæåò ðñïðáãáíäßæïõí ôçí åëëçíéêÞ ðôþ÷åõóç åßôå êåñäïóêïðþíôáò âñá÷õðñüèåóìá êáé áðïêïìßæïíôáò åýêïëá ôåñÜóôéá êåöÜëáéá, åßôå áðïóêïðþíôáò óôïí Ýëåã÷ï ôçò åðßóçìçò Þ áíåðßóçìçò ðôþ÷åõóÞò ìáò. Ãéá íá ìç öëõáñïýìå, ïé ãåùóôñáôçãéêÝò åðéäéþîåéò ôïõ áããëïóáîïíéêïý êüóìïõ êáé ôïõ éóñáçëéíïý ëüìðé äåí åêöñÜæïíôáé ðëÝïí êõñßùò ìÝóù ôçò åðßóçìçò ðïëéôéêÞò, áëëÜ Ý÷ïõí Üîïíá ôç äéá÷åßñéóç ôçò áíáìåíüìåíçò –êáé åëåã÷üìåíçò áðü ôïõò ßäéïõò– åëëçíéêÞò ÷ñåïêïðßáò, åßôå Üðáî êáé åðßóçìçò åßôå äéáñêïýò êáé áíåðßóçìçò. ÐáñÜëëçëá ç Ôïõñêßá, ìå ôçí áëìáôþäç áíÜðôõîç, åßíáé Ýôïéìç íá åðéâëçèåß, ü÷é áðáñáßôçôá ìå ôá... ôáíêò, áëëÜ ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò éó÷ý. Åõñùðáúêü áäéÝîïäï Áðü ôç ðëåõñÜ ôçò ç Å.Å., áäýíáìç íá åëÝãîåé ôç óôáèåñüôçôá ôïõ íïìßóìáôïò êáé ôçò åóùôåñéêÞò óõíï÷Þò ôçò, ìå ôç äçìéïõñãßá «õãåéïíïìéêþí æùíþí» ãéá ôïõò ÷ñåùìÝíïõò «øùñéÜñçäåò» ôïõ Íüôïõ, áöáéñåß óõíå÷þò áêüìç êáé óôïé÷åéþäç äçìïêñáôéêÜ äéêáéþìáôá ôùí ÷ùñþí ðïõ ôç óõíáðïôåëïýí, üðùò ôçí Üóêçóç ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò Þ áêüìç êáé ôç óýíôáîç ðñïûðïëïãéóìïý. • Ç Ãåñìáíßá Üíïéîå åðéóÞìùò ôç óõæÞôçóç ãéá åëåã÷üìåíç ðôþ÷åõóç êáé ðáñÜëëçëá ãÝìéóå ôçí áãïñÜ ìå áíáëýóåéò - äéáâåâáéþóåéò üôé ïé ôñÜðåæÝò ôçò äåí ðñüêåéôáé íá èéãïýí áðü ìéá ôÝôïéá êßíçóç. • Ìéá óåéñÜ Üëëåò ÷þñåò, õðü ôçí åðéññïÞ ôçò Ãåñìáíßáò Þ áðëþò óôçí ßäéá ïéêïíïìéêÞ èÝóç – êáé áîéïëüãçóç – ì’ áõôÞí, Þäç âñßóêïíôáé Ýíá âÞìá ðñéí áðü ôçí áðüöáóç íá ìç óõíå÷ßóïõí ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅëëÜäáò, ôçí ïðïßá èåùñïýí ÷áìÝíç õðüèåóç êáé, åðéðëÝïí, åðá÷èÞ ãéá ôá

äçìïóéïíïìéêÜ ôïõò. Äåí åßíáé ôõ÷áßá ç äÞëùóç ôçò Ãáëëßäáò õð. Ïéêïíïìéêþí Êñéóôßí ËáãêÜñíô üôé «ç Ðïñôïãáëßá äåí åßíáé ÅëëÜäá», üôáí èÝëçóå íá ðåßóåé ãéá ôï ïñèü ôçò óôÞñéîçò ôçò Ðïñôïãáëßáò... • Ç Êïìéóéüí êáé ç ÅÊÔ ôÜóóïíôáé áíáöáíäüí êáôÜ ôçò ãåñìáíéêÞò Üðïøçò ãéá áíáäéÜñèñùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò äéáðñáãìáôåõüìåíåò êáé äéåêäéêþíôáò, áí ü÷é ðñùôïêáèåäñßá, ôïõëÜ÷éóôïí óõíáðüöáóç óôï ðåäßï ôçò äéá÷åßñéóçò ôùí äçìïóéïíïìéêþí ôçò åõñùæþíçò êáé ôçò áîéïëüãçóçò ôùí ÷ùñþí. Áí õðïôåèåß üôé ðÜñïõí ôï æçôïýìåíï ìåñßäéï óôçí åîïõóßá, êáíåßò äåí åããõÜôáé üôé èá óõíå÷ßóïõí íá ìáò áíôéìåôùðßæïõí ìå ôïí ßäéï ôñüðï. Áõôü äéüôé, üðùò êáé ïé éäéþôåò äáíåéóôÝò ìáò, ïé èåóìéêïß Åõñùðáßïé åðé÷åéñïýí íá åîáéñåèïýí áð’ áõôïýò ðïõ èá ðëçñþóïõí ìéá åëëçíéêÞ áíáäéÜñèñùóç. Êáíåßò äåí ìðïñåß íá åããõçèåß ðùò áõôÞ ç ðïëõöùíßá, ðñïúüí óêëçñþí åíäïåõñùðáúêþí – êáé ü÷é ìüíï – áíôáãùíéóìþí èá åêëåßøåé. ÁíôéèÝôùò ôçí åðüìåíç äéåôßá êÜìðïóåò êõâåñíÞóåéò áð’ üóåò õðÝãñáøáí ôéò äáíåéáêÝò óõìâÜóåéò ìå ôçí ÅëëÜäá èá êñéèïýí åêëïãéêÜ êáé åßíáé Üãíùóôï ðüóåò èá åðéâéþóïõí. Ôçí ßäéá þñá ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, åêôüò ôïõ üôé

ÊÜèå åßäïõò ñåõóôüôçôá, áð’ üðïõ êé áí ðñïêýðôåé, èá ìåôáöÝñåôáé óôïí ìç÷áíéóìü åîõðçñÝôçóçò ôïõ ÷ñÝïõò...

èüëïõ ôõ÷áßåò äåí åßíáé ïýôå ïé óõíå÷åßò áíáöïñÝò –ôéò ïðïßåò åãêáéíßáóå ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ– ãéá ðåñéïõóßá áîßáò 280 äéó., ðïõ èá ìáò... óþóåé áðü ôï ÷ñÝïò! ÌÜëëïí... áõôü åß÷å êáôÜ íïõ üôáí Ýëåãå üôé «ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí» êáé êñõöÜ Üñ÷éæå ôéò óõíåííïÞóåéò ìå ôïí Óôñïò Êáí, ðñéí áêüìç áíáëÜâåé ôç äéáêõâÝñíçóç, áëëÜ êáé ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôçò. Óýíôïìá èá áíáêïéíùèïýí ôá ðÜíôá. Äåí èá óôáìáôÞóïõí üìùò åêåß. Ïé åðüìåíåò «óêëçñÝò» áðáéôÞóåéò ôçò ôñüéêáò åßíáé ïé áðïëýóåéò äåêÜäùí ÷éëéÜäùí áðü ôï äçìüóéï, ôï ðëÞñåò îÞëùìá ôïõ êñÜôïõò – êáé ü÷é ìüíïí ôïõ êïéíùíéêïý – áëëÜ êáé ç åê ôùí ðñïôÝñùí äÝóìåõóç êÜèå ìåëëïíôéêïý êñáôéêïý åóüäïõ õðÝñ ôùí ôïêïãëýöùí. Áõôü Üëëùóôå åßíáé ôï íüçìá ôçò ìåôáöïñÜò ôùí ôáìéáêþí äéáèåóßìùí ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò óôïí ÏÄÄÇ×, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí, üðùò Þäç ëÝãåôáé. ÊÜèå åßäïõò ñåõóôüôçôá, áð’ üðïõ êé áí ðñïêýðôåé, èá ìåôáöÝñåôáé óôïí ìç÷áíéóìü åîõðçñÝôçóçò ôïõ ÷ñÝïõò, âõèßæïíôáò ôçí ïéêïíïìßá óôçí ýöåóç, ôïõò ¸ëëçíåò óå áðüãíùóç êáé ôç ÷þñá óôçí êáôáóôñïöÞ. ¼ëïé ãíùñßæïõí üôé áõôüò ï äñüìïò åßíáé áäéÝîïäïò, áëëÜ êáíåßò – ïýôå ç Åõñþðç ïýôå ôï ÄÍÔ ïýôå ç êõâÝñíçóç – äåí åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá âÜëåé öñÝíï óôïí êáôÞöïñï. ÁíôéèÝôùò ç êáôÜññåõóç åßíáé ðïõ èá ïäçãÞóåé óôç «ëýóç»: åßôå óå åëåã÷üìåíç ðôþ÷åõóç åßôå óôï åíáëëáêôéêü óåíÜñéï ôçò áíÜëçøçò åõñýôåñçò «äñÜóçò» (êáé «áñìïäéïôÞôùí») áðü ôï ÄÍÔ, ìáæß Þ ÷ùñßò ôçí åõñùæþíç. ÊÜèå íÝïò äáíåéóìüò üìùò èá ìåôáôñÝðåé ôï íïìéêü êáèåóôþò ôïõ ÷ñÝïõò, þóôå êÜèå åõñþ ðïõ èá ÷ñùóôÜìå íá êáëýðôåôáé áðü åìðñÜãìáôç (ðåñéïõóéáêÞ) áóöÜëåéá. Áõôüò åßíáé ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ôï ÄÍÔ ðñïèõìïðïéåßôáé íá ìáò «ïäçãÞóåé óôçí áíÜðôõîç», íá «ðñïóôáôåýóåé ôïõò ìéóèïýò êáé ôéò óõíôÜîåéò» êáé «íá ìáò óþóåé» áêüìç ìéá öïñÜ áðü ôçí åðßóçìç ðôþ÷åõóç, üðùò áêñéâþò êÜíåé åäþ êáé Ýíáí ÷ñüíï ç êõâÝñíçóç ÐáðáíäñÝïõ. ÌÝ÷ñé íá êáôáíïÞóïõìå üôé, ìÝóá óôïí êýêëï ôïõ ÷ñÝïõò, äåí õðÜñ÷ïõí ðñïûðïèÝóåéò åðéâßùóçò – ïýôå óå ïéêïíïìéêü êáé, ðïëý öïâïýìáé, ïýôå óå åèíéêü åðßðåäï. Áñêåß áõôü íá óõìâåß åãêáßñùò, êÜôé ðïõ öáßíåôáé ó÷åäüí áðßèáíï õðü ôéò ðáñïýóåò äõíáìéêÝò óõíèÞêåò...

ìðïñåß íá ïäçãçèåß óå êáôÜññåõóç, äåí áðïôåëåß êáíåíüò åßäïõò åããýçóç ãéá ôç óôáèåñüôçôá ôçò åõñùæþíçò ïýôå ãéá ôï... êýñïò ôçò Êïìéóéüí êáé ôçò ÅÊÔ. ¢ëëùóôå óå ëßãï ôá ðåñéèþñéá êÝñäïõò áðü ôçí ôåñÜóôéáò Ýêôáóçò êåñäïóêïðßá ìå ôá åëëçíéêÜ ïìüëïãá èá åîáíôëçèïýí, üóï êáé áí ðïëëïß èá Þèåëáí íá áðïìõæïýí ôçí ÅëëÜäá ãéá ðïëý êáéñü áêüìç, ìå íÝá äÜíåéá, åðéìÞêõíóç ôùí ðáëáéþí ê.ëð., ðñéí ôçí ðåôÜîïõí óáí óôõììÝíç ëåìïíüêïõðá óôçí Üâõóóï ôçò åðßóçìçò ðôþ÷åõóçò. Ãé’ áõôü ôï ÄÍÔ êáñáäïêåß, åëðßæïíôáò üôé Þëèå ç þñá íá ìáò... áíáëÜâåé. ÐåñéìÝíïíôáò ôçí êáôÜññåõóç Ìå âÜóç üëá ôá ðáñáðÜíù, åðåßãåé ç ðþëçóç ôùí åëëçíéêþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí. Ç áðáßôçóç ôçò ôñüéêáò, áðü ôéò 11 Öåâñïõáñßïõ, áëëÜ êáé ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò, åßíáé ôï ñåõóôü áðü ôï îåðïýëçìá ôçò åèíéêÞò ðåñéïõóßáò íá ðÜåé áðåõèåßáò óôç «ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò» ìÝóù ôçò åðáíáãïñÜò ïìïëüãùí, ç ïðïßá íá åëáöñýíåé ôá âÜñç ôùí åõñùðáúêþí ôñáðåæþí. Áí ìÜëéóôá êñßíïõìå áðü ôçí ðñïóöÜôùò åãêáéíéáóèåßóá ðñáêôéêÞ ôïõ Ïñãáíéóìïý Äéá÷åßñéóçò Äçìüóéïõ ×ñÝïõò (ÏÄÄÇ×) íá åðáíáãïñÜæåé åëëçíéêÜ ïìüëïãá ó÷åäüí óôï Üñôéï ôçò ôéìÞò ôïõò, üôáí óôç äåõôåñïãåíÞ áãïñÜ Ý÷ïõí ÷Üóåé ôç ìéóÞ ôïõò áîßá, ôüôå ìÜëëïí ìéëÜìå áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôï îáëÜöñùìá ôùí äáíåéóôþí ìáò áðü ôá âÜñç ôïõò, ÷ùñßò êáí ôï øåõäÝò ðñüó÷çìá ôçò «ìåßùóçò» ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò! Ãé’ áõôü üëåò ïé ðëåõñÝò ôçò ôñüéêáò âéÜæïíôáé ãéá ôï îåðïýëçìá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé Áìåñéêáíïß áíáëõôÝò – êïíôÜ óôéò áíôéëÞøåéò ôïõ ÄÍÔ – ìéëïýí ãéá ôá 50 äéó. åõñþ ôçò åêðïßçóçò åëëçíéêÞò ðåñéïõóßáò ü÷é ùò *ÄéåõèõíôÞò óýíôáîçò óôçí åöçïñïöÞ, üðùò ãíùñßæïõìå óôçí Åë- ìåñßäá Ôï Ðïíôßêé ëÜäá, áëëÜ ùò âÜóç åêêßíçóçò! Êá-


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ

9

ÅíáëëáêôéêÞ Ïéêïíïìßá! Áðü ôï êñÜôïò êáé ôçí áãïñÜ óôï äçìüóéï óõìöÝñïí êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ áëëçëåããýç Ôïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ Ôï ðñüãñáììá áðïêñáôéêïðïéÞóåùí ýøïõò 50 äéó. áðïôåëåß áíáìößâïëá ôçí ðéï óçìáíôéêÞ ðôõ÷Þ áðïêüìéóçò åóüäùí ãéá ôï êñÜôïò ðñïêåéìÝíïõ í’ áíôáðïêñéèåß óôïõò õðåñöéëüäïîïõò êáé åíôÝëåé áäéÝîïäïõò óôü÷ïõò ôïõ Ìíçìïíßïõ.

Ο

é ðñüóöáôåò äçìïóêïðÞóåéò, ðïõ öÝñïõí ôï 74% ôïõ åëëçíéêïý ëáïý íá ðëåéïäïôåß õðÝñ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí, äßíåé áíáìößâïëá ôï ðñÜóéíï öùò óôçí êõâÝñíçóç ãéá íá îåêéíÞóåé ôçí åêðïßçóç –êïéíþò îåðïýëçìá– ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò. Ðáñ’ üôé ôï ðïóïóôü åßíáé éäéáßôåñá õøçëü êáé åíäå÷ïìÝíùò í’ áðïôåëåß êáôáóêåýáóìá ôùí ÌÌÅ êáé ôùí «çìåôÝñùí» åôáéñåéþí äçìïóêüðçóçò, ç óôÜóç áõôÞ áðïôåëåß ôáõôü÷ñïíá éäåïëïãéêÞ Þôôá ôçò áñéóôåñÜò. Ìéáò áñéóôåñÜò ðïõ, ðáñÜ ôéò åðéìÝñïõò äéáöïñÝò ôçò, ó’ üëç ôç ìåôáðïëßôåõóç óôÞñéîå ôïí êáêþò íïïýìåíï êñáôéóìü, äçë. ôéò ðñïíïìéïý÷åò óõíôå÷íßåò ôùí ÄÅÊÏ êáé ôùí óõíäéêáëéóôþí, ðïõ åðß óåéñÜ åôþí áðïëÜìâáíáí åéäéêÜ ðñïíüìéá åîáóöáëßæïíôáò ôç óõíáßíåóç óôçí áíáðáñáãùãÞ ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò êáé óôçí åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò áðü ôá äõôéêÜ êÝíôñá éó÷ýïò. Åíþ ëïéðüí óôéò ìÝñåò ìáò, ó’ üëï ôïí äõôéêü êüóìï, ïé éäéùôéêïðïéÞóåéò êáé ç êõñéáñ÷ßá ôùí áãïñþí õößóôáíôáé óöïäñÞ êñéôéêÞ áêüìá êáé áðü ðñþçí íåïöéëåëåýèåñïõò, óôçí ÅëëÜäá åðé÷åéñåßôáé Ýíá Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ ó÷Ýäéï áðïêñáôéêïðïéÞóåùí, ðïõ ðáñ’ üëá ôá öëçíáöÞìáôá ôùí «ïéêïíïìïëïãïýíôùí» ôçò êõâÝñíçóçò, èá êáôáäéêÜóåé óå áðïáíÜðôõîç êáé èá ðñïêáëÝóåé áêüìá ìåãáëýôåñç öôþ÷åéá, áíåñãßá êáé ïéêïëïãéêÞ êáôáóôñïöÞ. Íá èõìßóïõìå áðëþò óôïõò åðáñ÷éþôåò íåïöåëåëåýèåñïõò ôçò ÷þñáò ìáò, üôé ï ìåãÜëïò áóèåíÞò ôçò ôñÝ÷ïõóáò êñßóçò åßíáé ïé éäéùôéêÝò ôñÜðåæåò, ðïõ êÜèå ôüóï åðéæçôïýí ôéò åããõÞóåéò ôïõ êñÜôïõò ãéá í’ áíôéìåôùðßóïõí ôç óôåíüôçôá êåöáëáßùí. Íá óêåöôïýìå åðßóçò ôá ôåñÜóôéá ðïóÜ ðïõ äüèçêáí êáé äßíïíôáé óôéò êáô’ åõöçìéóìü éäéùôéêÝò åôáéñåßåò ôçò ÷þñáò (êáíÜëéá, êáôáóêåõáóôéêÝò, ðáñï÷Þ õðçñåóéþí ê.ï.ê.) áðü ôéò ôñÜðåæåò –óôçí ðåñßïäï ôïõ öôçíïý ÷ñÞìáôïò êáé áðü ôï êñÜôïò óôï ðëáßóéï ôùí êïé-

íïôéêþí ðëáéóßùí óôÞñéîçò. ×ñÞìáôá ôá ïðïßá äéï÷åôåýèçêáí óå Ýñãá áìöéâüëïõ áîßáò -óßãïõñá õðåñêïóôïëïãçìÝíá- êáé äåí óõíÝâáëáí óôç äçìéïõñãßá ìüíéìùí êáé âéþóéìùí èÝóåùí åñãáóßáò, áëëÜ óõíÝôåéíáí óôçí ðïëõôåëÞ êáôáíÜëùóç êáé óôçí ðåñéâáëëïíôéêÞ áðïäéÜñèñùóç. Ç õðïóôÞñéîç ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá áðïôÝëåóå áðëþò ôï âáóéêü ü÷çìá ãéá ôçí áíáêýêëùóç ôïõ ìáýñïõ ÷ñÞìáôïò óôéò ôóÝðåò ôùí ðïëéôéêþí êáé áîéùìáôïý÷ùí ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá êáé ãéá ôçí åîÜñôçóç ôçò ÷þñáò áðü ìåãÜëåò ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò (âë. Æßìåíò). Áí óÞìåñá õðÞñ÷å Ýíá áõèåíôéêü ëáúêü êßíçìá, èá Ýðñåðå íá èÝóåé ùò êåíôñéêü áßôçìá ôç äçìéïõñãßá ìéáò áìåñüëçðôçò ÅðéôñïðÞò Ëïãéóôéêïý ÅëÝã÷ïõ, ç ïðïßá èá êáôÝãñáöå ëåðôïìåñþò üëïõò åêåßíïõò (ðïëéôéêïýò, åðé÷åéñçìáôßåò, ÌÊÏ ê.ëð.) ðïõ êáôáëÞóôåøáí ôç ÷þñá ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá, èá ðñïóäéüñéæå ôï åðá÷èÝò ÷ñÝïò êáé èá áðÝäéäå äéêáéïóýíç. Ï ðåñéïñéóìüò ôïõ óçìåñéíïý ÷ñÝïõò, áðü ôá 350 äéó. ìå ôçí áöáßñåóç ôïõ åðá÷èïýò ÷ñÝïõò êáé ôçí åðéóôñïöÞ ôùí ðïëåìéêþí áðïæçìéþóåùí, óôá 120 ðåñßðïõ äéó. èá ôï êáèéóôïýóå äéá÷åéñßóéìï, áí åðéðëÝïí óõìöùíïýóáìå ìå ôïõò äáíåéóôÝò ìáò ôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ óå 40 ÷ñüíéá, ìå åðéôüêéï 1%. Ìå áõôÞí ôç ñýèìéóç ç åîõðçñÝôçóç ôïõ ÷ñÝïõò äåí èá îåðåñíïýóå ôá 12 äéó. åôçóßùò êáé èá Ýäéíå ôç äõíáôüôçôá ôçò ðåñéâüçôçò ðáñáãùãéêÞò áíáäéÜñèñùóçò, ãéá ôçí ïðïßá üëïé ìéëïýí, áëëÜ ðïõ äåí ìðïñåß íá ãßíåé ðñÜîç, ëüãù ôïõ ôåñÜóôéïõ êüóôïõò áðïðëçñùìÞò ôïõ ÷ñÝïõò ìáò. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, õðåñáóðéæüìåíïé ôï Ýèíïò-êñÜôïò, ìáæß êáé ìå ôï üðïéï õãéÝò êïéíùíéêü êáé ðïëéôéêü êåöÜëáéï, èá ðñï÷ùñïýóáìå óôçí áíáóõãêñüôçóç ôçò ðáñáãùãÞò, áóêþíôáò âáèéÝò ôïìÝò ôüóï óôç äçìüóéá äéïßêçóç üóï êáé óôïí Éäéùôéêü ôïìÝá, åðé÷åéñþíôáò ôï ðÝñáóìá áðü ôïí êñáôéóìü óôï äçìüóéï óõìöÝñïí, êáé áðü ôçí áãïñÜ óôçí êïéíùíéêÞ ñýèìéóç. Ãéá ðáñÜäåéãìá, ç ðëÞñçò ÷ñåïêïðßá ôùí ôñáðåæþí êáé ôïõ êáôáíáëùôéêïý ðñïôýðïõ, åéóáãüìåíùí êõñßùò ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, èá Ýðñåðå í’ áíïßîåé ìéá óõæÞôçóç ãéá ôçí áíÜãêç õðïóôÞñéîçò óõíåôáéñéóôéêþí-åíáëëáêôéêþí ðéóôùôéêþí öïñÝùí, ðïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá èá áðïôåëïýóáí ü÷çìá ãéá ôç óôÞñéîç ìé-

êñþí ðáñáãùãéêþí åðåíäýóåùí óå ôïðéêü êáé ðåñéöåñåéáêü åðßðåäï. Ìå ôïí ôñüðï áõôü èá ìðïñïýóáí íá äéï÷åôåõèïýí ìéêñÜ, áñ÷éêÜ, êåöÜëáéá êßíçóçò ãéá ôç óôÞñéîç ð.÷. ôùí íÝùí áãñïôþí, ðïõ åðéóôñÝöïõí óôçí ýðáéèñï. Ó’ áõôïýò èá Ýðñåðå íá ðáñá÷ùñçèïýí, Ýíáíôé åëÜ÷éóôïõ åíïéêßïõ, áíåêìåôÜëëåõôåò äçìüóéåò åêôÜóåéò ãçò, êáèþò êáé ÷áìçëüôïêá äÜíåéá ãéá ôçí áíáêáßíéóç êáé óõíôÞñçóç ðáëáéþí óðéôéþí óôçí åðáñ÷ßá. Ç äéáôÞñçóç «ôùí êïéíþí» áðïôåëåß ðïëý êñßóéìï ðáñÜãïíôá, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ç äéáóöÜëéóç ðüóéìïõ íåñïý, óðüñùí êáé æùéêþí ðïéêéëéþí ðñïóáñìïóìÝíùí óôç âéïðïéêéëüôçôá ôçò êÜèå ðåñéï÷Þò, ç åîáóöÜëéóç åíÝñãåéáò áðü áíáíåþóéìåò ðçãÝò êáé ç êÜëõøç ôùí áíáãêþí èÝñìáíóçò áðü âéïìÜæá. Ïé ìéêñÝò åðåíäýóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé ãéá ôçí õëïðïßçóÞ ôïõò èá Ýðñåðå

Ç áíÜðôõîç ìïñöþí áëëçëÝããõáò êáé óõíåôáéñéóôéêÞò ïéêïíïìßáò áðïôåëåß ôçí ôåëåõôáßá ãñáììÞ Üìõíáò ôïõ ëáïý ìáò...

í’ áðïôåëïýí óôü÷ï ôùí ìéêñïäáíåßùí ðïõ èá äßíïíôáé áðü ôá ðéóôùôéêÜ éäñýìáôá, ôá ïðïßá èá áíáëáìâÜíïõí êáé ôéò üðïéåò ïéêïíïìïôå÷íéêÝò Þ Üëëåò ìåëÝôåò óêïðéìüôçôáò áðáéôïýíôáé, äéáóöáëßæïíôáò Ýôóé ôçí áîéïðïßçóç ôïõ êåöáëáßïõ êáé ôï õøçëü ðåñéâáëëïíôéêü êáé êïéíùíéêü üöåëïò ãéá êÜèå ôüðï. Ç êÜëõøç ôùí âáóéêþí áíáãêþí èá ìðïñïýóå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ðÝñáí ôùí áîéþí ÷ñÞóçò, áöåíüò ìåí ìå ôç èÝóðéóç åíüò åëá÷ßóôïõ åããõçìÝíïõ åéóïäÞìáôïò ãéá üëïõò êáé áöåôÝñïõ ìå ôçí áíÜðôõîç äéêôýùí áíôáëëáêôéêÞò ïéêïíïìßáò, óôç âÜóç ôùí åíáëëáêôéêþí íïìéóìÜôùí. Ôï ðáñÜäåéãìá ôïõ Äéêôýïõ Áíôáëëáãþí êáé Áëëçëåããýçò óôç Ìáãíçóßá, ìå ôçí õéïèÝôçóç ôçò ÔïðéêÞò ÅíáëëáêôéêÞò ÌïíÜäáò (TEM), áëëÜ êáé ç éäÝá ôïõ åíáëëáêôéêïý íïìßóìáôïò «Ïâïëüò» óôçí ÐÜôñá, áðïôåëïýí äýï óçìáíôéêÜ ðáñáäåßãìáôá ôá ïðïßá èá Ýðñåðå íá åíéó÷õèïýí êáé íá äéåõñåõíèïýí. Óôçí ïõóßá, ðñüêåéôáé ãéá óõóôÞìáôá ìÝôñçóçò ôçò áíôáëëáêôéêÞò áîßáò ôùí ðñïúüíôùí êáé ôùí õðçñåóéþí, üðïõ ï êáèÝíáò, êÜíïíôáò ÷ñÞóç êïõðïíéþí Þ ðéóôùôéêþí ìïíÜäùí, ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé êáé íá ëáìâÜíåé õðçñåóßåò êáé ðñïúüíôá, ðáñáìåñßæïíôáò ôï åìðïñéêü êýêëùìá ðïõ áíåâÜæåé êáôáêüñõöá ôçí áîßá ôùí åìðïñåõìÜôùí. Íá èõìßóïõìå ðùò ðåñßðïõ Ýîé åêáôïììýñéá Áñãåíôéíïß êáôüñèùóáí íá åðéâéþóïõí ÷ùñßò ëåöôÜ, üôáí ÷ñåïêüðçóå ç ÁñãåíôéíÞ ôï 2001 êáé ôÝèçêå ðëáöüí óôéò ôñá-

ðåæéêÝò áíáëÞøåéò õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ÄÍÔ, ÷Üñç óôçí áëëçëÝããõá ïéêïíïìßá êáé óôï äßêáéï áíôáëëáêôéêü åìðüñéï, óôéò ôïðéêÝò áãïñÝò áðåõèåßáò äéÜèåóçò ôñïöÞò áðü ôïí ðáñáãùãü óôïí êáôáíáëùôÞ êáé óôá åíáëëáêôéêÜ íïìßóìáôá. Äéáêüóéá åêáôïììýñéá êïéíùíéêÜ ÷áñôïíïìßóìáôá êõêëïöüñçóáí ôüôå óôéò 800 ëÝó÷åò áíôáëëáãÞò ðñïúüíôùí, ìå áðïôÝëåóìá íá ëåéôïõñãÞóåé ìéá áíáðÜíôå÷á óùôÞñéá ïéêïíïìßá, ç ïðïßá áíôéìåôþðéóå óå ìåãÜëï âáèìü ôçí áíåñãßá êáé ôç öôþ÷åéá. ÁõôÜ èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí õðüøç áð’ üóïõò óÞìåñá, åëáöñÜ ôç êáñäßá, ðñïôåßíïõí ôçí ðôþ÷åõóç êáé ôç ìç áðïðëçñùìÞ ôïõ ÷ñÝïõò, ìå ðáñÜäåéãìá ôçí ÁñãåíôéíÞ, ùò ðáíÜêåéá ãéá ôç óùôçñßá ôçò ÷þñáò, üôáí ãíùñßæïõìå üëïé óå ðïéï åðßðåäï ðáñáóéôéóìïý, ðáñáãùãéêÞò áðïäéÜñèñùóçò êáé áöáóßáò âñßóêåôáé ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ôüóï óôçí åðáñ÷ßá üóï êáé óôá ìåãÜëá áóôéêÜ êÝíôñá. Ç óôñïöÞ åðßóçò ôçò ðáñáãùãÞò óôçí êÜëõøç ôùí ôïðéêþí áíáãêþí èá Ýðñåðå í’ áðïôåëåß ôç âáóéêÞ ðñïôåñáéüôçôá ìéáò äéáäéêáóßáò ðáñáãùãéêÞò áíáäéÜñèñùóçò, èÝôïíôáò ùò óôü÷ï ôçí üóï ôï äõíáôüí ìåãáëýôåñç êÜëõøç ôùí áíáãêþí êÜèå ôüðïõ óå ôïðéêü åðßðåäï, áëëÜ êáé ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí åðéâáñýíóåùí, ðñïùèþíôáò Ýíá ìïíôÝëï ìçäåíéêþí áðïâëÞôùí, ðïõ áîéïðïéåß ôçí åêñïÞ ìéáò ðáñáãùãéêÞò Þ êáôáíáëùôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ùò åéóñïÞ óå ìéá Üëëç –ð.÷. ÷ñÞóç ïñãáíéêþí áðïâëÞôùí ùò ëßðáóìá óå Ýíá êôÞìá, Þ ãéá ôç èÝñìáíóç ôùí äçìüóéùí êôçñßùí åíüò ôüðïõ. Ìéá ôÝôïéá óôñïöÞ èá áðáéôïýóå, öõóéêÜ, Ýíá ñéæéêÜ äéáöïñåôéêü êáôáíáëùôéêü ðñüôõðï æùÞò êáé Üëëï óýóôçìá áîéþí, ðïõ ðïëý áðÝ÷åé áðü ôï óçìåñéíü êáôáóôñïöéêü êáé áëëïôñéùôéêü ðñüôõðï. Ç ìÜ÷ç êáôÜ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí éäßùò ôùí öõóéêþí ðüñùí (íåñïý, âéïðïéêéëüôçôáò ê.ëð.) êáé ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò, ìå óôü÷ï ôçí ðåñáéôÝñù êïéíùíéêïðïßçóÞ ôïõò, ç áíÜðôõîç ìïñöþí áëëçëÝããõáò êáé óõíåôáéñéóôéêÞò ïéêïíïìßáò, ìáæß ìå ôç äéáôÞñçóç ôçò ãëþóóáò êáé ôç ãíþóç ôçò éóôïñéêÞò ìáò äéáäñïìÞò, áðïôåëïýí ôçí ôåëåõôáßá ãñáììÞ Üìõíáò ôïõ ëáïý ìáò óôçí åðáðåéëïýìåíç ÷ñåïêïðßá êáé óôçí åèíéêÞ óõññßêíùóç ðïõ ðñïùèåß ôï Ìíçìüíéï, ïé íÝïèùìáíïß êáé ç ðïëéôéêÞ-ïéêïíïìéêÞ åëßô ôçò ÷þñáò.


10

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

Ïé äÞìïé óå ôåíôùìÝíï ó÷ïéíß Ï ÊáëëéêñÜôçò åßíáé Ýôïéìïò íá êáôáññåýóåé áð’ ôá ðñþôá ôïõ âÞìáôá Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç Ôç âÜóç ôùí ïéêïíïìéêþí äåäïìÝíùí Ýäùóáí óôç äçìïóéüôçôá, ôçí Ôñßôç 3 ÌáÀïõ, ïé õðïõñãïß Åóùôåñéêþí ÃéÜííçò Ñáãêïýóçò êáé Ïéêïíïìéêþí Ãéþñãïò Ðáðáêùíóôáíôßíïõ. ¼ðùò ðñïêýðôåé áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ áíáêïßíùóáí, ôï éóïæýãéï áíÜìåóá óôá óõíïëéêÜ Ýóïäá êáé Ýîïäá ôùí äÞìùí, áëëÜ êáé ôùí ðåñéöåñåéþí, åßíáé ïñéáêÜ èåôéêü.

Σ

õãêåêñéìÝíá, óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá áõôÜ, ãéá ôïõò äÞìïõò ïé äáðÜíåò áíÝñ÷ïíôáé óôá 3,8 äéó. åõñþ êáé ôá Ýóïäá áðü ôïõò ÊÁÐ (êåíôñéêïýò áõôïäéïéêçôéêïýò ðüñïõò) óå 4,01 äéó. åõñþ. Ãéá ôéò ðåñéöÝñåéåò, ïé äáðÜíåò áíÝñ÷ïíôáé óå 582,5 åêáôïììýñéá åõñþ êáé ôá Ýóïäá óå 670 åêáôïììýñéá åõñþ. Óôá Ýóïäá ôùí äÞìùí äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ç ÓÁÔÁ ýøïõò 600 åêáôïììõñßùí åõñþ, ôçí ïðïßá õðïó÷Ýèçêå íá ÷ïñçãÞóåé ï õðïõñãüò Åóùôåñéêþí. Ìå âÜóç ôá ðáñáðÜíù åßíáé îåêÜèáñï üôé, éäéáßôåñá ãéá ôïõò äÞ-

ìïõò, êÜðïéïé áíÜìåóÜ ôïõò âñßóêïíôáé óå áñíçôéêü éóïæýãéï. ¹äç ìéá áíôéðñïóùðåßá óõíáíôÞèçêå ìå ôï ÃéÜííç Ñáãêïýóç êáé ôïí åíçìÝñùóáí ãéá ôç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ âñßóêïíôáé ïé äÞìïé ôïõò. Ï õðïõñãüò ôïýò ðáñÝðåìøå óôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí Þ óôïí ôñáðåæéêü ôïìÝá (!) áíôß Üëëçò ëýóçò. Ôï ßäéï ôï Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí êáé Äáíåßùí åðéëÝãåé ôçí åîõðçñÝôçóç ëßãùí, üóï êáé áñêåôÜ ÷ñåùìÝíùí äÞìùí, êáé áõôü ãéá üóï êáéñü áêüìá ðáñáìÝíåé óôï äçìüóéï, ìéáò êáé ç êõâÝñíçóç Ý÷åé åîáããåßëåé ôçí éäéùôéêïðïßçóÞ ôïõ. ¢ëëåò åíäéáöÝñïõóåò åéäÞóåéò, ðïõ âãÞêáí áðü ôçí ðáñïõóßáóç ôùí äýï õðïõñãþí, åßíáé üôé ôï ðñüãñáììá ÊáëëéêñÜôçò, ìå ôçí åíïðïßçóç ôùí 1.034 êáðïäéóôñéáêþí äÞìùí ôïõ 2010, ðáñïõóßáóå åîïéêïíüìçóç 160 åêáôïììõñßùí åõñþ. Ìå Üëëá ëüãéá, ç áðïóÜèñùóç ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò óôç ÷þñá ìáò Ýãéíå ãéá Ýíá ðïóü ôï ïðïßï åýêïëá èá ìðïñïýóå íá êáëõöèåß áðü áëëïý. Ôáõôü÷ñïíá, ç åöáñìïãÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç Ý÷åé ïäçãÞóåé óôçí êáôÜñãçóç 4.000 íïìéêþí ðñïóþðùí ôùí äÞìùí.

ÁíáöÝñèçêå åðßóçò üôé ç óõíïëéêÞ óõìâïëÞ ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò óôï ðñüãñáììá äçìïóéïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò ôçò ÷þñáò (ìå Üëëá ëüãéá, ç ìåßùóç ôùí êïíäõëßùí ðñïò ôïõò äÞìïõò ëüãù ìíçìïíßïõ) ãéá ôá Ýôç 2010 êáé 2011 áíÞëèå óôï ðïóü ôùí 1,4 äéó. åõñþ.

Áò îåöýãïõìå üìùò áðü ôïõò áñéèìïýò. ¹äç Ýíáò óçìáíôéêüò áñéèìüò ÏÔÁ ðáñïõóéÜæåé ìåãÜëï ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá. Åßíáé ôï ðñüâëçìá ðïõ èá âñïõí ìðñïóôÜ ôïõò êáé üóïé áêüìá ðáñáìÝíïõí åýñùóôïé. ×ùñßò ðïëéôéêü üñáìá ãéá ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç óôç

÷þñá ìáò, áëëÜ ìå ìéá åðé÷åéñçìáôéêÞ ðñïóÝããéóç ôïõ èåóìïý, Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò âñßóêåôáé áíôéìÝôùðï ìå ôï öÜóìá ôçò ÷ñåïêïðßáò. ×ñåïêïðßá ôçò ïðïßáò ôïí áíôßêôõðï èá äïýìå óôéò áíôáðïäïôéêÝò õðçñåóßåò (âëÝðå êáèáñéüôçôá), óôéò êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò (âëÝðå âïÞèåéá óôï óðßôé, ÊÄÁÐ, ÊÁÐÇ êëð) áëëÜ êáé óôïí ôïìÝá ôïõ ðïëéôéóìïý. Ïé åëÜ÷éóôïé äÞìïé ðëÝïí (åëÝù ÊáëëéêñÜôç) åéóÝñ÷ïíôáé óôçí ðéï äýóêïëç öÜóç ôùí ôåëåõôáßùí 100 ÷ñüíùí. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ôçí ÐÝìðôç, 5 ÌáÀïõ, ðñïâëåðüôáí íá ðáñïõóéáóôåß áðü ôïí õðïõñãü Åóùôåñéêþí ÃéÜííç Ñáãêïýóç, ç ïñéóôéêÞ áðïôýðùóç ôùí ÷ñåþí êáé ôïõ äáíåéóìïý ôùí ÏÔÁ, êáèþò åðßóçò êáé ôï ðñüãñáììá åîõãßáíóçò, ðïõ èá åîáóöáëßóåé ãéá ôï óýíïëï ôùí äÞìùí ôç äõíáôüôçôá íá áíôáðåîÝëèïõí óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò, üðùò êáé ç åîåéäßêåõóç ôùí ÏÔÁ ðïõ èá ðñÝðåé íá åíôá÷èïýí óôï êáèåóôþò åîõãßáíóçò (âëÝðå åðéôÞñçóçò). Äõóôõ÷þò, ãéá ôïí ÷þñï ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ôá ÷åéñüôåñá Ýñ÷ïíôáé.

Óôá äßêôõá ôïõ…óõóôÞìáôïò! Ôïí ôßôëï ôïõ ðñùôáèëçôÞ ìïéñÜæïíôáé ï Ïëõìðéáêüò…ìå ôïí ÷ïõëéãêáíéóìü Ôïõ Êþóôá Âáñïýëêïõ*

H

φετινή ποδοσφαιρική χρονιά μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί, σίγουρα όμως τον τίτλο του πρωταθλητή τον μοιράζονται ο Ολυμπιακός…με τον χουλιγκανισμό. Ο τελευταίος κέρδισε και τον τελικό κυπέλλου, παρά το γεγονός πως αγωνίζονταν η ιστορική ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, όταν όλο το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε λογής ομάδες χουλιγκάνων, να δίνουν ραντεβού για ξεκαθαρίσματα, ή να μπουκάρουν και να διαλύουν θεατρικές παραστάσεις! Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε εκ νέου στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των χούλιγκαν, την παθολογική ταύτιση κυρίως νεαρών ανθρώπων με τις ομάδες, την απουσία μια ολο-

κληρωμένης εκπαιδευτικής πρότασης για τον αθλητισμό, ή ακόμα και τη γειτνίασή τους με διάφορα λούμπεν στοιχεία. Από την άλλη μεριά, θα είχε ενδιαφέρον να σχολιάσουμε την αισθητική Κολοσσαίου που αναπαράγεται στα γήπεδα όλου του κόσμου, προσκαλώντας τους θεατές να εκφράσουν τον επιθετικότερο εαυτό τους. Που εκδηλώνεται πότε με τα ρατσιστικά συνθήματα κατά των έγχρωμων ποδοσφαιριστών και πότε σε βωμολοχίες αδιακρίτως κατά… μανάδων και παιδιών! Στην Ελλάδα όμως της πολλαπλής παθογένειας υπάρχει μια επιπλέον κομβική παράμετρος: το ήθος και το ύφος των ισχυρών παραγόντων του ποδοσφαίρου, που μετατρέπουν την ποδοσφαιρική κοινότητα σε…υπόκοσμο. Τα στοιχεία ατράνταχτα. Τοκογλύφοι δανείζουν σε προέδρους χρήματα για να ξοφλήσουν τα χρέη τους, κάθε λογής παράγοντες στήνουν αγώ-

νες στα τηλέφωνα και όλοι μαζί βάζουν βαθιά το χέρι τους στα ταμεία του δημοσίου, με τις ευλογίες των ψηφοθηρικών κομμάτων. Και η τακτική αυτή, μόνο νέα δεν είναι. Ας μην ξεχνάμε πώς, στην πρόσφατη ιστορία του τόπου μας, τα ποδοσφαιρικά σωματεία ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα με Κοσκωτάδες, με τον φοίνικα της χούντας και πάει λέγοντας. Για να επιβιώσουν όμως έχουν ανάγκη από μια πλατιά οπαδική κοινότητα προβάτων, που με τη στήριξή τους ενισχύουν το στάτους του «βαρόνου» που οικοδομούν οι σκοτεινοί επιχειρηματικοί κύκλοι. Και το κατάφεραν!

Απόδειξη για το παραπάνω, η αντίδραση των οπαδών του Ηρακλή, που στο άκουσμα του νομικού υποβιβασμού της ομάδας της Θεσσαλονίκης, δεν δίστασαν να σηκώσουν ξανά σημαίες των Σκοπίων, προωθώντας την ιδέα της συμμετοχής της ομάδας στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας. Ξεχνώντας βέβαια την ιστορική παράδοση του συλλόγου και ενισχύοντας, απερίσκεπτα, τα επιχειρήματα των σοβινιστικών κύκλων των Σκοπίων. Κανείς δεν είναι ενάντια στην ποδοσφαιρική παράδοση της χώρας μας. Πρέπει ωστόσο να γίνουν πολιτικές τομές που θα την επαναφέρουν στη σφαίρα του αθλητισμού

και του λαϊκού πολιτισμού. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να απομακρυνθούν όλες οι επιχειρηματικές βδέλλες, που ξεπλένουν με τις ευλογίες των πολιτικών ελίτ το μαύρο χρήμα τους, να ενισχυθούν οι τοπικές ερασιτεχνικές ενώσεις και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα, και η ελληνική πολιτεία να αναλάβει τον συντονισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων των νέων. Στοχεύοντας όχι μόνο στην τιθάσευση του τυφλού οπαδισμού, αλλά και στη διαμόρφωση μια αθλητικής κουλτούρας ενάντιας στο καθισιό του φέισμπουκ ή της αποχαύνωσης των μπαρ. Μέχρι τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως τόσο τα κροκοδείλια δάκρυα των παραγόντων, όσο και οι διακηρύξεις της πολιτείας για πλήρη εξάλειψη των φαινόμενων ενδογηπεδικής βίας, θα ανήκουν στη γνώριμη σφαίρα του ασύστολου ψεύδους… *Οπαδός του Ηρακλή


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÍÅÏËÁÉÁ

ÖïéôçôÝò: Ç êáôÜèëéøç óôéò êÜëðåò! Ο φοιτητικός συνδικαλισμός ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο αδιάφορος και δεν εξέπεμπε τόση ματαίωση όσο σήμερα. Το πρόβλημα είναι δομικό. Έχει να κάνει με τη μεσοστρωματική υφή του φοιτητικού κινήματος, που χαρακτηρίζει όλες τις παρατάξεις. Και πρώτα απ’ όλα τις κατεστημένες: Είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουμε το γιατί οι ∆ΑΠ-ΠΑΣΠ έχουν καταρρεύσει. Το πάρτι τελείωσε, και ένα στιλ πολιτικής που εξαντλούνταν στο «ΑράχωβαΜύκονος» και την οπαδική υποστήριξη Γιωργάκη-Ντόρας έχει τελειώσει. Το υποκείμενο που στήριζε αυτές τις πρακτικές είναι σήμερα πανικόβλητο, μιας και το Α και το Ω της ζωής του, η καριέρα, φαίνεται πλέον να απειλείται. Το γενικό συμπέρασμα μοιάζει να επιβεβαιώνεται και στους χώρους της φοιτητικής «αμφισβήτησης». Για να το αντιληφθεί, όμως κανείς, πρέπει να πάρει διαζύγιο από την πολιτική ορθότητα. Να τολμήσει να παραδεχθεί ότι τόσα χρόνια η αγωνιστική πρωτοπορία των φοιτητών ήταν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Ότι όλοι αυτοί οι υπερεπαναστάτες φοιτητές των ΕΑΑΚ (άκρα αριστερά) και της ∆ΑΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ) του Πολυτεχνείου, που έδιναν το τέμπο στις κινητοποιήσεις, δρούσαν βάσει της μελλοντικής εξασφάλισης που υποσχόταν το μηχανηλίκι – μιλούσαν εκ του ασφαλούς, εν όψει των καλοπληρωμένων θέσεων που θα είχαν αύριο στις εταιρείες. Όχι βέβαια πως δεν υπήρχαν εξαιρέσεις, ή σύντροφοι που πορευτήκαμε μαζί στο παρελθόν και που τώρα ζουν μέσα στον εφιάλτη της ανεργίας. Αλλά αυτό επιβεβαιώνει τον κανόνα: ότι όλη αυτή η υπερεπαναστατικότητα, που συνοδευόταν από έναν λόγο εκτός τόπου και χρόνου, και από έναν τρόπο ζωής που κατανάλωνε ασύδοτα –έστω και εναλλακτικά– λάιφ στάιλ στ’ αρχιδισμού και καλοπέρασης, λειτουργούσε περισσότερο ως χόμπι που εμπλούτιζε το βιογραφικό των αυριανού μανατζερίστικου τεχνοεπιστημονικού προσωπικού, παρά είχε να κάνει με την ουσία της αμφισβήτησης και της ανατροπής. Γι’ αυτό και σήμερα, που τα πράγματα δυσκόλεψαν για τους φοιτητές, αυτό το μοντέλο αμφισβήτησης έχει πάει περίπατο. Βέβαια, τούτο δεν σημαίνει πως δεν έχει αφήσει ως κληρονομιά καταστροφικές συνέπειες για το κίνημα. Γιατί όλες οι αξίες, το ήθος και η στάση ζωής που εξέπεμπε –ο ατομικισμός, ο τσογλανισμός, η απόρριψη της γνώσης, μια αφόρητη νεολαγνεία κ.ο.κ.– έχει σπρώξει φουρνιές και φουρνιές νέων στον μηδενισμό, στη λύσσα, την άρνηση και τη βία. Και είναι εκεί, που ακόμα και σήμερα, αναλώνεται ένα αυθεντικό δυναμικό αμφισβήτησης, που θα μπορούσε υπό άλλες προϋποθέσεις να μεταβάλει ριζικά το τοπίο μέσα στα πανεπιστήμια. Σήμερα, αυτό είναι προς το παρόν χαμένη υπόθεση, οπότε και το σκάφος του «φοιτητικού κινήματος» βυθίζεται αύτανδρο. Όσοι αντιδρούν σ’ αυτή την κατάσταση, και έχουν ήθος και μυαλό ώστε να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, είτε σιωπούν εγκαταλείποντας κάθε προσπάθεια συλλογικής αυτοοργάνωσης, είτε ακολουθούν υπόγειες διαδρομές, πορευόμενοι μέσα από πολιτιστικά σχήματα, μικρές ομάδες συζήτησης και προδρομικά εγχειρήματα. Μέσα σ’ αυτά, οικοδομούνται σιγά σιγά νέες αξίες και στάσεις ζωής, που ίσως την επόμενη περίοδο παράξουν κάτι θετικότερο. Σ’ αυτά, λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρώσουμε όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Τα λοιπά, είναι μια θλιβερή επανάληψη του κεντρικού πολιτικού σκηνικού...

11

Íáíïõñßæïíôáé ìå…ôóüíôåò! ÅêäÞëùóç óôï ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò ìå ïìéëÞôñéá ãíùóôÞ ðïñíïóôÜñ Ôïõ ÊùíóôáíôÞ ÓåâñÞ «Åëðßæïõìå êáé ðéóôåýïõìå, üôé üðùò óå äéÜöïñåò óçìáíôéêÝò öÜóåéò ôçò ðñüóöáôçò éóôïñßáò ìáò îáöíéêÜ ç öïéôçôéêÞ, áëëÜ êáé üëç ç íåïëáßá, óöñÜãéóáí ôéò åîåëßîåéò, Ýôóé êáé ç íÝá ãåíéÜ, ç ãåíéÜ ôïõ Üñèñïõ 16, èá äçìéïõñãÞóåé ðïëý ìåãáëýôåñåò äõíáôüôçôåò ãéá ôïí áãþíá üëùí ìáò».

Α

õôÞ ç öñÜóç ôïõ ÁëÝêïõ ÁëáâÜíïõ, ôïí Éïýíéï ôïõ 2006 óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí Ελευθεροτυπία, áíôáíáêëïýóå ü÷é ìüíï ôéò ðñïóäïêßåò ôïõ éäßïõ, áëëÜ êáé åíüò ðïëý ìåãÜëïõ êïììáôéïý ôùí ëåãüìåíùí «ðñïïäåõôéêþí» äõíÜìåùí, ðïõ Ýâëåðáí óå åêåßíï ôï öïéôçôéêü êßíçìá ôï «íÝï» êïéíùíéêü õðïêåßìåíï. Êé üìùò, ïé íåáíéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôçò ðåñéüäïõ åêåßíçò ü÷é ìüíï äåí ðÝôõ÷áí ôçí ðïëéôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ áíáâÜèìéóç ôùí öïéôçôéêþí êýêëùí, áëëÜ åðÝäñáóáí êáôáëõôéêÜ óôï íá äéáâñùèïýí áêüìá êáé ïé äéáêñéôÝò ðñùôïâïõëßåò áñêåôþí åõáéóèçôïðïéçìÝíùí öïéôçôþí. Êáé åßíáé áëÞèåéá ðùò, ìÝ÷ñé êáé ôïí ÄåêÝìâñç ôïõ 2008, ðïëéôéóôéêÝò ïìÜäåò, âáóéóìÝíåò êõñßùò óå áíÝíôá÷ôïõò öïéôçôÝò, ëåéôïõñãïýóáí ùò áíôßâáñï óôïí áöáóéáêü ÷áñáêôÞñá ôùí ìáæéêþí öïéôçôéêþí ðáñáôÜîåùí êáé óôïí äéáëõôéêü, «åðáíáóôáôéêü» ðáñïîõóìü ôùí êÜèå ëïãÞò ÷þñùí. Ïé ðñïâïëÝò åíáëëáêôéêþí êéíçìáôïãñáöéêþí ôáéíéþí, ïé ðáñïõóéÜóåéò èåáôñéêþí ðáñáóôÜóåùí ôïõ ÍôÜñéï Öï Þ ôïõ Ìðñå÷ô, áêüìá êáé ôá äéÜöïñá ïéêïëïãéêÜ öåóôéâÜë, Þôáí ðñÜãìáôé áíôéðáñáèåôéêÜ óôï ìõêïíéÜôéêï êëÜìðéíãê ôçò ÄÁÐ êáé ôçò ÐÁÓÐ, Þ óôá ëïõêÝôá äéáñêåßáò ôùí áñéóôåñéóôþí. Ðþò üìùò èá ìðïñïýóáí íá áíôÝîïõí ôéò ðéÝóåéò ôïõ éäåïëïãéêïý êïêôÝéë ôçò íåïöéëåëåýèåñçò áñéóôåñÜò, üôáí ï éäåïëïãéêüò ëüãïò ôçò ôåëåõôáßáò êõñéáñ÷ïýóå óôïí áêáäçìáúêü êáé ìéíôéáêü ëüãï; Ðþò èá ìðïñïýóáí íá áíôéóôáèïýí óôéò ðéÝóåéò ìéá ïëüêëçñçò êïéíùíßáò, ðïõ áðïèÝùíå êÜèå êéíçìáôïãñáöéêü Ýêôñùìá ôïõ ×üëéãïõíô, ðïõ æïýóå óôïõò ñõèìïýò ôïõ Óåî åíô äå Óßôé, äéÜâáæå ôçí ¢èåíò Âüéò, ôñáãïõäïýóå «Ðßíù ìðÜöïõò êáé ðáßæù ðñï» Þ ÷üñåõå óôïõò ñõèìïýò ôçò ËÝéíôé ÃêÜãêá; Ôá áðïôåëÝóìáôá åßíáé ðñÜãìáôé áðïêáñäéùôéêÜ. Ìéá áðü ôéò êéíçìáôïãñáöéêÝò ïìÜäåò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò ðñáãìáôïðïßçóå åêäÞëùóç ìå èÝìá: «Äéåñåõíþíôáò ôá üñéá ôïõ óåî êáé ôùí ó÷Ýóåùí», ìå ïìéëçôÝò ôçí ðïñíïóôÜñ ÇëÝêôñá Ãáëáíïý êáé ôïí åêäüôç ôïõ ïìïöõëïöéëéêïý ðåñéïäéêïý Screw! Ðñïöáíþò êáé ôï èÝìá ðïõ åðéëÝ÷èçêå áðü ôïõò äéïñãáíùôÝò Ý÷åé éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôïõò íÝïõò áíèñþðïõò, áí óêå-

öôïýìå ðùò ï ÷áñáêôÞñáò ôçò óýã÷ñïíçò êáèçìåñéíüôçôáò Ý÷åé îå÷áñâáëþóåé ôéò íåáíéêÝò ó÷Ýóåéò, åíþ ïé óôáôéóôéêÝò åêôéìÞóåéò ãéá ôç óåîïõáëéêÞ äñáóôçñéüôçôá ôùí íÝùí áíèñþðùí åßíáé ìÜëëïí áðïãïçôåõôéêÝò. Ç åðéëïãÞ ùóôüóï ôùí ïìéëçôþí ü÷é ìüíï êáôáäåéêíýåé ôï ðíåõìáôéêü êåíü óôï ïðïßï Ý÷ïõí ðåñéðÝóåé ïé ÷þñïé ôçò ðïëéôéóôéêÞò áìöéóâÞôçóçò, áëëÜ êáé ôéò ìçäáìéíÝò ôïõò áíôéóôÜóåéò ìðñïóôÜ óôá åìðïñéêÜ åêôñþìáôá ôçò âéïìç÷áíßáò ôïõ èåÜìáôïò. Ôçí ßäéá äçëáäÞ óôéãìÞ, ðïõ ôá ëïýìðåí óôïé÷åßá ôïõ åëëçíéêïý ðáñáóéôéóìïý, ìðñïóôÜ óôçí êñßóç, áíôéðñïôåßíïõí ôç âáñéÜ âéïìç÷áíßá ðïñíü Þ ôïí óåîïôïõñéóìü (äéáêçñýîåéò ÌðïõôÜñç ãéá ôçí ßäñõóç ãåéôïíéÜò ôïõ óåî óôç Èåóóáëïíßêç), óôá áêáäçìáúêÜ áìöéèÝáôñá äéáìïñ-

Áí ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ïé ÷þñïé áõôïß õéïèåôïýóáí ôïí êïóìïðïëéôóìü ôïõ êåöáëáßïõ, âëÝðïõìå óÞìåñá íá õéïèåôïýí êáé ôçí çèéêÞ ôïõ.

öþíåôáé åíôÝ÷íùò (Þ çëéèßùò) ôï éäåïëïãéêü ðåñéâÜëëïí íïìéìïðïßçóÞò ôïõò. ¸íáò áêüìç ëüãïò ãéá íá ÷áßñïíôáé ïé âáñüíïé ôçò íôüðéáò ðïñíïâéïìç÷áíßáò. Áðü ôçí Üëëç ìåñéÜ, åíôýðùóç ðñïêáëåß ðùò ãéá ôá äéêáéþìáôá ôùí ïìïöõëïößëùí êëÞèçêå íá ìéëÞóåé Ýíáò ãíùóôüò óôá ÌÌÅ ïìïöõëüöéëïò åêäüôçò, üôáí ùò ãíùóôüí óôç Èåóóáëïíßêç äñáóôçñéïðïéïýíôáé áñêåôÝò ïìÜäåò ðïõ êáôáðéÜíïíôáé ìå ôá æçôÞìáôá áõôÜ êáé áðïäýïíôáé óå äéáñêåßò áãþíåò äéåýñõíóçò ôùí äéêáéùìÜôùí ôïõò êáé íïìéìïðïßçóçò ôùí óåîïõáëéêþí ôïõò ðñïôéìÞóåùí. ÌéëÜìå äçëáäÞ ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ êõñéÜñ÷ïõ ðñïôýðïõ Üíäñá ïìïöõëüöéëïõ, äéêôõùìÝíïõ óôïí öáíôáóìáãïñéêü êüóìï ôçò óüïõ ìðéæ êáé ôïõ êÝñäïõò. ÐñÜãìáôé, èá åß÷å åíäéáöÝñïí íá óõæçôÞóïõìå, ìå ôïõò áíèñþðïõò ôçò ïìÜäáò áõôÞò, ôï óêåðôéêü ìå ôï ïðïßï êÜëåóáí ôïõò åí ëüãù ïìéëçôÝò. Ç éóôïóåëßäá ôïõò ìáò áíáöÝñåé ðùò ìðïñïýìå íá ôïõò óõíáíôÞóïõìå óôï ÐáíåðéóôÞìéï Óêïðßùí! Ìüíï èëßøç ìðïñïýí íá ìáò ðñïêáëïýí ðëÝïí ïé åðéëïãÝò ôïõò, êé áí ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ïé ÷þñïé áõôïß õéïèåôïýóáí ôïí êïóìïðïëéôóìü ôïõ êåöáëáßïõ, âëÝðïõìå óÞìåñá íá õéïèåôïýí êáé ôçí çèéêÞ ôïõ. Ôé êé áí ãñÜöïõí ìå óôüìöï óôïõò ôïß÷ïõò ôùí ìçôñïðüëåùí ðùò, «ôïõ ïêôÜùñïõ ïé ðåóüíôåò íáíïõñßæïíôáé ìå ôóüíôåò»!


12

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ

ÐáâëïöéêÜ áíôáíáêëáóôéêÜ Ïé íåïöéëåëåýèåñïé ðáíçãõñßæïõí! Ï ëáüò, éó÷õñßæïíôáé, åßíáé ìáæß ôïõò... Ôïõ ¢. Öñáãêïõ

ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής) • Κάνιγγος & Ακαδημίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου (Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρμου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ημητρίου & Α. Φλέμινγκ ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δημαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγμένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (μπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως • Περίπτερο ηλεκτρικού σταθμού Καλλιθέας

¼ëïé äéáâÜóáìå ìå áðïãïÞôåõóç ôï ãêÜëïð ðïõ äçìïóéåýèçêå óôçí ÊáèçìåñéíÞ ôçò ðñïçãïýìåíçò åâäïìÜäáò, êáé ôï ïðïßï êáôáãñÜöåé ôç ìåôáóôñïöÞ ôçò êïéíÞò ãíþìçò õðÝñ ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí. Ôá ðïñßóìáôá åßíáé óáöÞ: ÐÜíù áðü åðôÜ óôïõò äÝêá ¸ëëçíåò (ôï 74%) èåùñïýí üôé ïé éäéùôéêïðïéÞóåéò åßíáé «óßãïõñá» Þ «ìÜëëïí» áíáãêáßåò. Ôï 69% ôùí åñùôçèÝíôùí åêôéìÜåé üôé ç åðéóôñïöÞ ôçò ÷þñáò óå ôñï÷éÜ áíÜðôõîçò ðåñéëáìâÜíåé ôçí åíßó÷õóç ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá, åíþ ðÜíù áðü 50% óõìöùíåß ìå ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ôïõ ÏÓÅ, ôïõ ÏÐÁÐ, ôùí êáæßíùí, ôùí ÏÁÓÅ/ÅÈÅË/ÇËÐÁÐ, ôçò ÔñÜðåæáò ÁôôéêÞò êáé ôïõ Ôá÷õäñïìéêïý Ôáìéåõôçñßïõ. ÔÝëïò, Ýíá 58% åìöáíßæåôáé õðÝñ ôçò Üñóçò ôçò ìïíéìüôçôáò ãéá ôïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò, åíþ êáôÜ åßíáé ôï 38%.

Ο

é íåïöéëåëåýèåñïé ðáíçãõñßæïõí! Ï ëáüò, éó÷õñßæïíôáé, åßíáé ìáæß ôïõò êáé áõôü ðïõ èá ðñÝðåé íá ãßíåé åßíáé íá åðéôáèåß ç åêðïßçóç ôïõ åèíéêïý ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò, âÜóåé ôùí åíôïëþí ôçò ôñüéêáò êáé ôïõ ÄÍÔ. Ç ðñáãìáôéêüôçôá, üìùò, åßíáé åíôåëþò äéáöïñåôéêÞ, êáé ðïëý ðéï ðïëýðëïêç áð’ ü,ôé éó÷õñßæïíôáé ïé íåüôåõêôïé öïíôáìåíôáëéóôÝò ôùí åëåýèåñùí áãïñþí. Êáô’ áñ÷Üò, óå ó÷Ýóç ìå ôéò ôïðïèåôÞóåéò ôçò êïéíÞò ãíþìçò, åìöáíßæåôáé ìéá ôÜóç ðáâëïöéêþí áíôáíáêëáóôéêþí áíôéäñÜóåùí. Ïé ¸ëëçíåò öáßíåôáé ðùò Ý÷ïõí êïõñáóôåß áðü ôç äéÜëõóç ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, ôïí ðáñïîõóìü ôçò êëåðôïêñáôßáò êáé ôçí áðïóýíèåóç ôùí äçìüóéùí áãáèþí êáé åßíáé Ýôïéìïé íá ðåñÜóïõí óôï Üëëï Üêñï, õðïóôçñßæïíôáò ôï óáñùôéêü êýìá ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí. Ç áíôßäñáóÞ ôïõò åßíáé èõìéêÞ êáé óôï÷åýåé óôï óÜðéï «óýóôçìá ÐÁÓÏÊ». ÄéáêáôÝ÷åôáé üìùò áðü ôïí ßäéï áíïñèïëïãéóìü êáé ôçí Ýëëåéøç ñåáëéóìïý, ôá ïðïßá óõíÞèùò ïé íåïöéëåëåýèåñïé áðïäßäïõí óôïõò áíôéðÜëïõò ôïõò. Ãéáôß ïé åìðåéñßåò ôçò ôåëåõôáßáò äåêáåôßáò, ôüóï óôéò ÷þñåò ôïõ ðñþçí áíáôïëéêïý ìðëïê üóï êáé óôçí ßäéá ôç Äýóç, áðïäåéêíýïõí ðåñßôñáíá ôï ôñïìáêôéêü áäéÝîïäï ôçò åëåýèåñçò áãïñÜò, óå èåùñßá êáé ðñÜîç. Êáé åßíáé èëéâåñü, ôç óôéãìÞ ðïõ äåí õðÜñ÷åé áíáëõôÞò óå ïëüêëçñï ôïí êüóìï ðïõ íá ìçí ðáñáäÝ÷åôáé ôçí åîÜíôëçóç ôçò ëïãéêÞò ôùí éäéùôéêïðïéÞóåùí, íá óõæçôïýìå åìåßò óïâáñÜ ìéá ôÝôïéá ðñïïðôéêÞ. ÁõôÞ ç êáèõóôÝñçóç åßíáé äåßãìá ôçò êñßóçò êáé ü÷é óôïé÷åßï ãéá ôçí õðÝñâáóÞ ôçò, üðùò éó÷õñßæïíôáé ïé ìáèçôåõüìåíïé ìÜãïé ôçò ÊáèçìåñéíÞò. Ôïýôç ç Ýêöñáóç ôçò êñßóçò, üìùò, èá ðñÝðåé íá ìáò ðñïâëçìáôßóåé. Ãéáôß áêñéâþò åêäçëþíåé óáöÝóôáôá ôï äéðëü áäéÝîïäï ôïõ åëëçíéêïý ìïíôÝëïõ. ¸íá áäéÝîïäï ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí ôáõôü÷ñïíç åîÜíôëçóç ôçò

«ðáóïêéêÞò óõíáßíåóçò» ðïõ ïéêïäïìÞèçêå êáôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç, áëëÜ êáé ôçí êñßóç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, Ýôóé üðùò åêäçëþíåôáé óôç ÷þñá ìáò ìÝóá áðü ôï áäéÝîïäï ôùí åðéëïãþí ôïõ «åêóõã÷ñïíéóìïý» (äéÜëõóç ôïõ ðáñáãùãéêïý éóôïý, áäõíáìßá äéá÷åßñéóçò ôùí ïãêïýìåíùí ìåôáíáóôåõôéêþí ñåõìÜôùí, õðåñêáôáíÜëùóç êáé åãùêñáôßá). Áõôü ðïõ óõìâáßíåé åßíáé üôé ðëçñþíïõìå ôþñá ôçí áëáæïíåßá ìå ôçí ïðïßá åß÷áìå åðéëÝîåé íá ðïñåõôïýìå ôá ôåëåõôáßá ôñéÜíôá ÷ñüíéá. ÅÜí ôï äåé êáíåßò áðü êÜðïéá áðüóôáóç, åßíáé áðßóôåõôï. Ïé Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò ôçò ÷þñáò Ýðåéóáí ó÷åäüí üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò, üôé åßíáé äõíáôüí ìéá ÷þñá íá ðåñÜóåé üëåò ôéò ðåñéðÝôåéåò ðïõ óçìáôïäüôçóáí ôï ôÝëïò ôïõ 20ïõ áéþíá (áðü ôçí êáôÜññåõóç ôçò Ó. ¸íùóçò, ôç äéÜëõóç ôùí Âáëêáíßùí, ôçí êáôÜññåõóç ôïõ êïéíùíéêïý ìïíôÝëïõ ôçò óïóéáëäçìïêñáôéêÞò óõíáßíåóçò, ôç ãåíéêåõìÝíç áíÜöëåîç ôçò Ì. ÁíáôïëÞò, ôçí Üíïäï ôïõ íåïèùìáíéóìïý, ôç ÷ñçìáôéóôçñéïðïßçóç êáé ôçí êñßóç ôçò äõôéêÞò çãåìïíßáò) ìå... åíßó÷õóç ôçò ðïëõôåëïýò êáôáíÜëùóçò êáé Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò. Åðñüêåéôï ãéá ìéá õóôåñéêÞ óôñáôçãéêÞ, ðïõ õðïèÞêåõóå ïëïêëçñùôéêÜ ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò êáé ôùí õðüëïéðùí ãåíåþí. Ç Ýîïäïò áðü áõôÞ ôçí êñßóç äåí ìðïñåß íá åßíáé åýêïëç. Ãéáôß äåí Ý÷ïõìå áðü ðïõèåíÜ íá ðéáóôïýìå. Ïé óõíôáãÝò ôéò ïðïßåò ðñïêñßíåé ç áñéóôåñÜ åßíáé ôåëåéùìÝíåò óõíôáãÝò –ðáñáðÝìðïõí óå éäÝåò êáé ðñáêôéêÝò ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá, ôçò ÷ñõóÞò åðï÷Þò ôïõ óïóéáëêáðéôáëéóìïý, êáé äåí ðñüêåéôáé íá ëåéôïõñãÞóïõí. Ùò ðñïò áõôü, åßíáé åíäåéêôéêÜ ôá ðïñßóìáôá ìéáò Ýñåõíáò ôïõ ðåñéïäéêïý Åðßêáéñá, ãéá Ýíáí áðü ôïõò êáô’ åîï÷Þí ìï÷ëïýò êïéíùíéêÞò ðßåóçò ôçò áñéóôåñÜò, ôá óõíäéêÜôá. Óýìöùíá ì’ áõôÞ ôçí Ýñåõíá, ôï 62.5% äåí åìðéóôåýåôáé êáèüëïõ ôéò óõíäéêáëéóôéêÝò ïñãáíþóåéò, ôï 20,7% ôéò åìðéóôåýåôáé ëßãï, ôï 13,7% ïýôå ðïëý, ïýôå ëßãï, åíþ ìüíï Ýíá 3,1% åêöñÜæåé èåôéêÞ óôÜóç áðÝíáíôß ôïõò. ÂÝâáéá üëïé ãíùñßæïõí ôï ãéáôß, óôïí âáèìü ðïõ êáè’ üëç ôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï ïé óõí-

äéêáëéóôéêÝò çãåóßåò óõììåôåß÷áí ìå ôïí Ýíáí Þ ôïí Üëëï ôñüðï óôïõò ìç÷áíéóìïýò ôçò êëåðôïêñáôßáò. Ðïéïò, ëïéðüí, åßíáé ðïõ ôþñá èá ïñèþóåé ôï áíÜóôçìÜ ôïõ óôçí åðÝëáóç ôùí äõíÜìåùí ôçò åëåýèåñçò áãïñÜò, üôáí ôá äåäïìÝíá áðïäåéêíýïõí óáöÝóôáôá üôé ï êáèåßò ìå ôïí ôñüðï ôïõ áðïôåëåß ìÝñïò ôïõ ðñïâëÞìáôïò; Ç êáôÜóôáóç åßíáé ðïëý êñßóéìç. Ôï ìüíï óßãïõñï åßíáé üôé áðïôåëåß áíáãêáéüôçôá ç áíÜðôõîç åíüò êéíÞìáôïò åíÜíôéá óôçí åêðïßçóç ôçò ÷þñáò. Êáé ãéá Ýíáí Üëëï, ðïëý óçìáíôéêü ëüãï, ðïõ áðïôåëåß åëëçíéêÞ éäéáéôåñüôçôá êáé äåí åìöáíßæåôáé óôéò áíÜëïãåò ðåñéðôþóåéò üðïõ åðÝëáóå ï íåïöéëåëåõèåñéóìüò. ¼ôé åäþ, ëüãù ôçò éäéáßôåñçò ãåùðïëéôéêÞò öýóçò êáé èÝóçò ìáò, åëåýèåñç áãïñÜ óçìáßíåé ôáõôü÷ñïíá îå÷áñâÜëùìá ôçò ÷þñáò êáé ðáñÜäïóÞ ôçò óôïõò ìåãÜëïõò ãåùðïëéôéêïýò üãêïõò ðïõ áðü Äýóç êáé ÁíáôïëÞ äéåêäéêïýí ôçí êçäåìïíßá ôçò ðåñéï÷Þò. ¼ôé ðñáêôéêÜ, ìéá ãåíéêåõìÝíç åêðïßçóç ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ äåí ðåñéëáìâÜíåé ìüíïí ôç ÄÅÇ êáé ôïí ÏÓÅ, áëëÜ êáé ôçí ðáñÜäïóç ôçò ÈñÜêçò êáé ôïõ Êáóôåëüñéæïõ óôïõò íåïèùìáíïýò, ôçí åê÷þñçóç ôçò Èåóóáëïíßêçò óôïí Óüñïò, ôïõò óéùíéóôÝò êáé ôïõò ÁìåñéêÜíïõò ðñÜêôïñåò, ôçí áõôïíüìçóç-ôáúâáíïðïßçóç ôçò ÊñÞôçò. Êáëïýìáóôå, åðïìÝíùò, íá ôåôñáãùíßóïõìå ôïí êýêëï. Ç óõíôáãÞ ôçò áíôßóôáóçò ðïõ áðáéôåßôáé èõìßæåé ôï áßíéãìá ôïõ êýâïõ ôïõ Ñïýìðéê. Ãéáôß ÷ñåéáæüìáóôå Ýíá ðñüôáãìá ðïõ ôáõôü÷ñïíá èá óõíèÝôåé åèíéêü êáé êïéíùíéêü, èá áóêåß êáôáéãéóôéêÞ êñéôéêÞ óôïí íåïöéëåëåõèåñéóìü êáé ôáõôü÷ñïíá èá äßíåé ëýóç óôï áäéÝîïäï åíüò êáô’ üíïìá äçìüóéïõ ôïìÝá, ðßóù áðü ôïí ïðïßï ïñãéÜæïõí ïé ãñáöåéïêñáôßåò êáé ç êëåðôïêñáôßá. Ëßãï ùò ðïëý, êáëïýìáóôå, äçëáäÞ, ìå üñïõò óýã÷ñïíïõò, ìåôáìïíôÝñíïõò, íá åðáíåöåýñïõìå ôüóï ôïí ðáôñéùôéóìü, üóï êáé ìéá íÝá Ýííïéá ãéá ôá äçìüóéá áãáèÜ, ðÝñá áðü ôïí êñáôéóìü êáé ôçí åëåýèåñç áãïñÜ. Êáé åðß ôïõ ðñáêôÝïõ, áõôü óçìáßíåé üôé óôéò áðüðåéñåò áíôßóôáóçò óôïí åðåëáýíïíôá íåïöéëåëåõèåñéóìü ôçò ôñüéêáò ðïõ èá áêïëïõèÞóïõí, ìüíï ìéá ëïãéêÞ ðïõ áíáæçôÜåé ôáõôü÷ñïíá ìéá ñéæéêÞ áíáäéÜñèñùóç ôïõ äçìïóßïõ ôïìÝá (áðïêÝíôñùóç, áîéïëüãçóç ôïõ Ýñãïõ, ðÝñáóìá ðïëëþí õðçñåóéþí óôïí ôïìÝá ôçò êïéíùíéêÞò-óõíåñãáôéêÞò ïéêïíïìßáò ê.ï.ê.) ìðïñåß íá áíáôñÝøåé ôá èëéâåñÜ äåäïìÝíá ðïõ åðéêñáôïýí óôï åðßðåäï ôçò êïéíÞò ãíþìçò. ÅéäÜëëùò, èá êáôáëÞîïõìå åýêïëï èÞñáìá ãéá ôá åèíïìçäåíéóôéêÜ, áíôéëáúêÜ êïñÜêéá ôçò ÊáèçìåñéíÞò...


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÑÉÓÇ

13

Åßíáé ëýóç ç Ýêñçîç ôçò ïñãÞò; ÅðáíÜóôáóç åßíáé í’ áíôÝîïõìå ôï óïê êáé íá äéáôçñÞóïõìå ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ... Ôçò Åõãåíßáò Ãñáéêïý Öáíôáóôåßôå ìéá ëéìïõæßíá íá êéíåßôáé óôïõò ãåìÜôïõò ëáêêïýâåò äñüìïõò ìéáò ÍÝáò Õüñêçò óôçí ïðïßá æïõí Üóôåãïé æçôéÜíïé. Óôï åóùôåñéêü ôçò ëéìïõæßíáò âñßóêïíôáé ïé êëéìáôéæüìåíåò ìåôáâéïìç÷áíéêÝò ðåñéöÝñåéåò ôçò Âüñåéáò ÁìåñéêÞò, ôçò Åõñþðçò, ôçò áíáäõüìåíçò æþíçò ôïõ Åéñçíéêïý, ìå ôéò óõíáíôÞóåéò êïñõöÞò êáé ôéò ëåùöüñïõò ôçò çëåêôñïíéêÞò ðëçñïöïñßáò, Êáé ôï ÉóñáÞë, öõóéêÜ, êáèþò åßíáé Ýíáò êëáóéêüò åèíïêñáôéêüò ïñãáíéóìüò, åíéó÷õìÝíïò áðü ìéá êáëÜ ðñïóäéïñéóìÝíç ðïëéôéêÞ êïéíüôçôá, ðïõ åßíáé ç öõóéêÞ óõíÝðåéá ôçò éóôïñßáò êáé ôçò åèíéêüôçôáò. Ôï ÉóñáÞë, ðïõ åßíáé ðñïïñéóìÝíï íá áðïôåëåß Ýíá éïõäáúêü åèíéêü öñïýñéï óôï ìÝóïí åíüò ôåñÜóôéïõ êáé Üóôáôïõ âáóéëåßïõ ôïõ ÉóëÜì.

Έ

îù áðü ôç ëéìïõæßíá èá õðÜñ÷åé Ýíáò äéáëõìÝíïò, ðõêíïêáôïéêçìÝíïò ðëáíÞôçò. Ç æùÞ åêåß èá åßíáé öôù÷Þ, äõóÜñåóôç, æùþäçò êáé óýíôïìç. Ïé Üíèñùðïé èá ðïëåìïýí ðÜíù óå áðïìåéíÜñéá ãçò, ìéáò ãçò õðïâáèìéóìÝíçò ìå üëïõò ôïõò ôñüðïõò ôçò õðïâÜèìéóçò ôïõ åäÜöïõò, ó÷åôéêïýò ìå áíÝìïõò, ÷çìéêÝò ïõóßåò êáé ðñïâëÞìáôá ýäáôïò. Èá ãßíïíôáé óõãêñïýóåéò ÷áìçëÞò Ýíôáóçò ðáíôïý, ðïõ èá Ý÷ïõí ðåñéóóüôåñá êïéíÜ óçìåßá ìå ôéò äéáìÜ÷åò ðñùôüãïíùí öõëþí ðáñÜ ìå ôïí ìåãÜëçò êëßìáêáò óõìâáôéêü ðüëåìï. Äåí èá ìðïñïýí, äçëáäÞ, íá áðåéëÞóïõí ôç ëéìïõæßíá. Óêåöôåßôå Ýíá íÝï ðñùôïãïíéóìü: Êïéíùíßåò ðïëåìéóôþí, ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ìéá åðï÷Þ ðïõ äåí èá õðÜñ÷åé äéÜêñéóç ìåôáîý ðïëÝìïõ êáé åãêëÞìáôïò. Èá ãßíïíôáé ðüëåìïé êïéíïôéêÞò åðéâßùóçò, ïöåéëüìåíïé óå ìéá ÷ùñßò ðñïçãïýìåíï Ýëëåéøç ðüñùí, üðùò ôï íåñü, ôï êáëëéåñãÞóéìï Ýäáöïò, ôá äÜóç êáé ôá áëéåýìáôá, êáèþò ç Üíïäïò ôçò óôÜèìçò ôùí èáëáóóþí èá ðñïêáëÝóåé ìáæéêÝò ìåôáíáóôåýóåéò ðåíôáêïóßùí åêáôïììõñßùí áíèñþðùí ôïõëÜ÷éóôïí. Áõôïß ïé ðüëåìïé èá åßíáé õðïåèíéêïß, óõ÷íÜ åìöýëéïé, ðñÜãìá ðïõ óçìáßíåé üôé èá åßíáé äýóêïëï ãéá êñÜôç êáé ôïðéêÝò áñ÷Ýò íá ðñïóôáôåýóïõí ôç óùìáôéêÞ áêåñáéüôçôá ôùí ðïëéôþí ôïõò. ¸ôóé, ðïëëÜ êñÜôç, åí ôÝëåé èá åîáöáíéóôïýí. Ï ôåìá÷éóìüò êé ï åðáíáó÷åäéáóìüò ôïõ ðáãêüóìéïõ ÷Üñôç ìüëéò ôþñá áñ÷ßæåé. Ï ÷Üñôçò ôïõ ìÝëëïíôïò èá åßíáé ìéá äéáñêþò ìåôáëëáóóüìåíç áðåéêüíéóç ôïõ ÷Üïõò. Áíôß ãéá óýíïñá, èá õðÜñ÷ïõí êéíïýìåíá êÝíôñá åîïõóßáò. Ôá åèíéêÜ êñÜôç ðïõ äåí ÷ù-

ñÜíå óôç ëéìïõæßíá èá áíôéêáôáóôáèïýí áðü Ýíá ðïëýðëïêï, áëëçëïåðéêáëõðôüìåíï óýíïëï ðüëåùí- êñáôþí, êñáôþí- ðáñáãêïõðüëåùí, èïëþí êáé áíáñ÷éêþí ðåñéöåñåéþí. Ï ÷Üñôçò, Üëëùóôå, ìå ôïí ïðïßï üëïé ìáò ìåãáëþóáìå, åßíáé ìéá åðéíüçóç ôçò åõñùðáúêÞò áðïéêéïêñáôßáò. Ôá óýíïñá ðïõ ÷Üñáîáí ïé Åõñùðáßïé áðïéêéïêñÜôåò óõ÷íÜ Ýñ÷ïíôáí óå ðëÞñç áíôßèåóç ìå ôç äçìïãñáößá êáé ôçí ôïðïãñáößá. Ï Øõ÷ñüò Ðüëåìïò Ý÷åé ôåëåéþóåé êáé ôï äçìéïõñãçìÝíï ìåôÜ ôïí Á´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï óýóôçìá ôùí åèíéêþí êñáôþí óôá ÂáëêÜíéá, óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ó’ ïëüêëçñç ôçí ÁöñéêÞ êáé áëëïý, åßíáé óôá ðñüèõñá ôçò áíáôñïðÞò, êáèþò ç óôáèåñÞ óôÞñéîç áõôþí ôùí êñáôþí áðü ôç Äýóç êáé ôç ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç äåí õðÜñ÷åé ðéá. Áõôü åßíáé óå ãåíéêÝò ãñáììÝò ôï íüçìá åíüò ðïëý åêôåôáìÝíïõ Üñèñïõ, ðïõ äçìïóéåýôçêå ôï 1994 óôï ÁôëÜíôéê ÌÜíèëõ, ôï ïðïßï èåùñåß ôï ðåñéâÜëëïí ùò ôìÞìá ìéáò ôñïìáêôéêÞò óåéñÜò ðñïâëçìÜôùí, ôá ïðïßá èá áðïôåëÝóïõí ìéá íÝá áðåéëÞ ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ÇÐÁ êáé ôçò Äýóçò ãåíéêÜ. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí Åðåñ÷üìåíç Áíáñ÷ßá ôïõ Ñüìðåñô ÊÜðëáí. ¼ôáí äéáâÜóåé êáíåßò áõôü ôï ôåñáôþäåò óåíÜñéï ãéá ðñþôç öïñÜ, äýóêïëá ôï ðáßñíåé óôá óïâáñÜ. Ôï êåßìåíï áõôü üìùò Ý÷åé óõìâÜëåé óôç äéáìüñöùóç ôçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò ôùí ÇÐÁ, Ý÷åé óôáëåß ó’ üëåò ôéò ðñåóâåßåò ôïõò, ï óõããñáöÝáò äéäÜóêåé óå óôñáôéùôéêÝò ó÷ïëÝò, óôï FBI, ê.ë.ð., êáé åßíáé óÞìåñá óýìâïõëïò ôïõ ðñïÝäñïõ ÏìðÜìá. Äõóôõ÷þò, ï ÊÜðëáí ðñïâëÝðåé Þäç óôá 1994 êáôÜññåõóç ôùí óõíüñùí óôá ÂáëêÜíéá êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ü÷é ãéáôß åßíáé ðïëý äéïñáôéêüò, áëëÜ ãéáôß ó÷åôßæåôáé ìå ôá êÝíôñá ðïõ ôç ó÷åäéÜæïõí. Ïé åîåëßîåéò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, óÞìåñá, Ý÷ïõí ôåñÜóôéá óçìáóßá ãéá ìáò. ÐñÝðåé íá ôéò áíáëýóïõìå ðïëý ðñïóåêôéêÜ, äéüôé ôï êýìá ôùí åîåãÝñóåùí óôá êñÜôç ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò ðéèáíüí íá ðáñáóýñåé ôüóï ôç íïìéìüôçôá, üóï êáé ôá óýíïñÜ ôïõò. Äåßôå ôç Ëéâýç. Ç Óõììá÷ßá âïçèÜ ëßãï ôïõò åðáíáóôÜôåò þóôå íá ìçí çôôçèïýí, áëëÜ ü÷é áñêåôÜ þóôå íá íéêÞóïõí. Ðñüêåéôáé ãéá ìáêéáâåëéêü ó÷Ýäéï, ðïõ ïäçãåß óå åîïõèÝíùóç êáé ôùí äýï óôñáôïðÝäùí, êáíôáöéêþí êáé áíôéêáèåóôùôéêþí, ïõäåßò åê ôùí ïðïßùí èá ìðïñåß íá äéåêäéêÞóåé íßêç ìå ôéò äéêÝò ôïõ äõíÜìåéò. Âåâáßùò êáé åßíáé ãíÞóéåò ëáúêÝò åðáíáóôÜóåéò. Êáèþò üìùò öåýãïõí áðü ôï ðñïóêÞíéï ïé äéêôÜôïñåò êáé ïé ïéêïãÝíåéÝò ôïõò, èá ìåôáôñáðïýí óå óôáèåñÝò äçìïêñáôßåò; Äåí åßíáé êáé ðïëý ðéèáíü, êé áõôü äéüôé Ý÷åé áëëÜîåé ôï äéåèíÝò ðëáßóéï. Ï êáðéôáëéóìüò,

ðñïêåéìÝíïõ íá åðéâéþóåé, îçëþíåé ôï êïéíùíéêü êñÜôïò, åîáóèåíßæåé ôç äçìïêñáôßá. ÌÝ÷ñé ôþñá ç ïìáëÞ áíáðáñáãùãÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ðñïùèïýóå ôç äçìïêñáôßá. ÓÞìåñá üìùò áíáäýåôáé Ýíá íÝï åßäïò áõôáñ÷éêïý êáðéôáëéóìïý. Ìðïñåß í’ áíèßóåé ç äçìïêñáôßá êáé ç êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ; Äýóêïëï. ÐÜíôùò ðñÝðåé íá êáôáíïÞóïõìå üôé ç ðáãêïóìéïðïßçóç. åßíáé ìåí ç ïéêïíïìéêÞ åíïðïßçóç ôïõ ðëáíÞôç áëëÜ Ý÷åé ùò áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôïí ðïëéôéêü êáôáêåñìáôéóìü ôïõ. Áðü ïéêïíïìéêÞ Üðïøç ï êüóìïò åíïðïéåßôáé, áðü ðïëéôéêÞ üìùò Üðïøç êáôáêåñìáôßæåôáé. Ôï óýóôçìá áõôü äåí äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá åêöñáóôåß, ìÝóá áðü èåóìéêÜ êáíÜëéá, ç äõóáñÝóêåéá ðïõ óõóóùñåýåôáé óôçí êïéíùíßá, êáèþò ç åêìåôÜëëåõóç ãßíåôáé üëï êáé ðéï âÜíáõóç. ÁíôéëáìâÜíåôáé áõôü ôï ðëåüíáóìá äõóáñÝóêåéáò êáé ðñïóðáèåß íá áðïêëåßóåé, ðñïëçðôéêÜ, êÜèå ðñïóðÜèåéá íá âñåé Ýëëïãç Ýêöñáóç. Ç ìüíç äéáèÝóéìç åíáëëáêôéêÞ ëýóç öáßíåôáé íá åßíáé ç Ýêñçîç ôçò ïñãÞò. Ïé Üíèñùðïé îåóðïýí êáé ãéá ëßãï âñßóêïõí ôçí åëåõèåñßá ôïõò óôç âßá. ÌåôÜ üìùò; Ðïéá èá åßíáé ç äéÜäï÷ç êáôÜóôáóç; Ç áíôéðïëßôåõóç óôï óýóôçìá ðñÝðåé íá åêöñáóôåß ùò Üìåóç êáé ñåáëéóôéêÞ åíáëëáêôéêÞ ëýóç êáé ùò ëïãéêü ìáêñïðñüèåóìï ó÷Ýäéï, ùò üñáìá êáé ùò éäáíéêü. ÌðÞêå êëÝöôçò óôï óðßôé: Èá âÜëïõìå öùôéÜ ãéá íá ôïí äéþîïõìå; Áõôü ðåñéìÝíïõí ïé å÷èñïß ìáò ãéá íá ìðïõí ìÝóá êáé íá ìïéñÜóïõí ôï ïéêüðåäï. Ïé óáñÜöçäåò áõôïß, ðïõ ìáò äÜíåéæáí ôüóá ÷ñüíéá, ãéá êÜðïéï ëüãï ôï Ýêáíáí. ÁëçèéíÞ áíôßóôáóç åßíáé íá ìçí ïäçãçèïýìå åêåß ðïõ èÝëåé íá ìáò ïäçãÞóåé ç äéåèíÞò ìáößá ôùí ôïêïãëýöùí, óôïí åìöýëéï óðáñáãìü äçëáäÞ. ÅðáíÜóôáóç åßíáé í’ áíôÝîïõìå ôï óïê êáé íá äéáôçñÞóïõìå ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ. Êáèþò ç öáéíïìåíéêÞ åõçìåñßá ìáò êáôáññÝåé, êáèþò èá ÷Üíïõìå ôéò äïõëåéÝò êáé ôá áãïñáóìÝíá ìå äÜíåéá óðßôéá êáé áõôïêßíçôá, áò èõìçèïýìå îáíÜ ôé Ýãéíå åâäïìÞíôá ÷ñüíéá ðñéí óôçí ÁèÞíá: «Ç áíáóôÜôùóéò ôçò áãïñÜò êáé ç Ýëëåéøéò ôñïößìùí, êáôÜ ôï êáëïêáßñé ôïõ 1941, óõíïäåýåôï

Ç áíôéðïëßôåõóç óôï óýóôçìá ðñÝðåé íá åêöñáóôåß ùò Üìåóç êáé ñåáëéóôéêÞ åíáëëáêôéêÞ ëýóç êáé ùò üñáìá êáé éäáíéêü

êáé áðü ôçí êïéíùíéêÞí áíáóôÜôùóéí ôçí ïðïßáí, åííïåßôáé, õðÝèáëðïí ïé êáôáêôçôáß, äéÜ ôùí õðïõëüôåñùí ìÝóùí. Áé åðéôÜîåéò ïéêéþí, êáôáóôçìÜôùí, îåíïäï÷åßùí êáé åóôéáôïñßùí åãßíïíôï ôüôå åéò åõñõôÜôçí êëßìáêá. Åãåíéêåýèçóáí ôüôå êáé áé åðéôÜîåéò ôùí ôñïößìùí ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, äéÜ ôçí æùÞí ôïõ ïðïßïõ áé áñ÷áß ôçò êáôï÷Þò åðåäåßêíõïí ðëÞñç áäéáöïñßáí» . Ï õðåýèõíïò Ãåñìáíüò óôñáôÜñ÷çò ìåôÜ áðü ðáñÜêëçóç ãéá åîáóöÜëéóç ôñïößìùí óôá ëáúêÜ óõóóßôéá åßðå… «Êýñéïß ìïõ, äåí ìáò ìÝíåé êáéñüò íá áó÷ïëçèïýìå ìå ôïéáýôçò öýóåùò èÝìáôá. Ïé ¸ëëçíåò ðñÝðåé íá ãíùñßæïõí ôïýôï… ïé ðëïýóéïß ôùí èá ðåéíÜóïõí, ïé ðôù÷ïß ôùí èá áðïèÜíïõí êáé ïé Ãåñìáíïß èá íéêÞóïõí». Áõôü ðñïóðáèïýí íá êÜíïõí ðÜëé, ìå ôç íÝá êáôï÷Þ óå êáéñü åéñÞíçò: Íá öïõíôþóåé ôï ìßóïò áíÜìåóá óôéò äéÜöïñåò ðïëéôéêÝò ìåñßäåò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé íá ïäçãçèåß ç ÷þñá ìáò óôï ÷Üïò. Åäþ îåêéíÜåé ç ôåñÜóôéá äéêÞ ìáò åõèýíç. Ìðïñïýìå íá ôïõò íéêÞóïõìå áí ðáñáìåßíïõìå åíùìÝíïé, ãåííáßïé êáé äßêáéïé, ôþñá ðïõ èá ãßíïõìå ðïëý öôù÷ïß. Áò îáíáãßíïõìå ðïëßôåò, áðü êáôáíáëùôÝò ðïõ Þìáóôå ùò ôþñá. Áò êáëëéåñãÞóïõìå üëá ôá äéáèÝóéìá åäÜöç, ìÝ÷ñé êáé ôéò ãëÜóôñåò óôá ìðáëêüíéá. Áò êñáôçèïýí ïé ïéêïãÝíåéåò åíùìÝíåò êáé áò óôçñé÷èïýí ïé ãõíáßêåò ðïõ Þäç ÷Üíïõí ôéò äéáôñïöÝò ôïõò. Ãïíåßò êáé äÜóêáëïé ðñÝðåé íá óôáèïýìå êåñéÜ áíáììÝíá óôá ðáéäéÜ ìáò, ãéáôß êéíäõíåýïõí, áí ôá åãêáôáëåßøïõìå óôçí ôý÷ç ôïõò. Ãéá íá ìç äéáññáãåß ï êïéíùíéêüò éóôüò, êáíåßò äåí ðñÝðåé íá ìåßíåé ÷ùñßò Ýíá ðéÜôï öáÀ. Åßíáé óáöÝò üôé, áí õðÜñîåé åðéóéôéóôéêü ðñüâëçìá óôéò ðüëåéò, äåí ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß ÷ùñßò ôç óõíäñïìÞ ôçò Åêêëçóßáò, ðïõ ãíùñßæåé ôïõò öôù÷ïýò ôçò êÜèå åíïñßáò êáëýôåñá áð’ ôïí êáèÝíá. Áò ìç îå÷íÜìå ôïõò åðáíáóôÜôåò ôïõ 1821, ðïõ «ãñÜöïõíå êáé óôï Êïìðüôé, ðñïóêõíïýí êáé ôï Äåóðüôç», Þ ôïõò Êïëïêïôñùíáßïõò, ðïõ «êáâÜëá ðáí óôçí åêêëçóéÜ, êáâÜëá ðñïóêõíÜíå, êáâÜëá ðáßñí’ áíôßäùñï áð’ ôïõ ðáðÜ ôï ÷Ýñé». Ïé åðáíáóôÜôåò, äçëáäÞ, äåí áðïêüâïíôáé áð’ ôçí åí ×ñéóôþ æùÞ. Ìå êßíäõíï ôçò æùÞò ôïõò, ðåôþíôáò, îåöåýãïõí áðü ôéò åíÝäñåò ôùí

Ôïýñêùí êáé ðçãáßíïõí óôçí åêêëçóéÜ íá êïéíùíÞóïõí. Äåí áðïêüâïíôáé áð’ ôï óþìá ôïõ ëáïý, ðïõ ôïõò áãáðÜ, ôïõò óôçñßæåé ìå êÜèå ôñüðï êáé ôïõò ãñÜöåé õðÝñï÷á ôñáãïýäéá. Ìðïñïýìå íá ôïõò íéêÞóïõìå, ãéáôß åßíáé âÜñâáñïé. Ìå êáíÝíáí ôñüðï äåí ìðïñïýí íá èåùñçèïýí ðïëéôéóìÝíïé, Üíèñùðïé, ðïõ êÜíïõí ó÷Ýäéá óáí áõôÜ ðïõ ðåñéãñÜöåé ï ÊÜðëáí. Áò ùñýåôáé ï ÓáìïõÞë ×Üíôéãêôïí üôé ç Äýóç åßíáé áõôÞ ðïõ êëçñïíüìçóå ôçí åëëçíéêÞ öéëïóïößá êáé ôïí «åëëçíéêü ïñèïëïãéóìü», ôï Ñùìáúêü Äßêáéï êáé ôïí ×ñéóôéáíéóìü. Íá ôïõò õðåíèõìßóïõìå üôé ôá ðñþôá âéâëßá ôïõ ÁñéóôïôÝëç Ýãéíáí ðñïóéôÜ óôïõò ëüãéïõò ôçò Äýóçò, ìå ëáôéíéêÞ ìåôÜöñáóç, ìüëéò óôá ìÝóá ôïõ 12ïõ áéþíá. ¼ôé äõôéêïß ðñùôßóôùò ìåëåôçôÝò áíáãíùñßæïõí óÞìåñá ùò âáóéêÞ áéôßá ôïõ Ó÷ßóìáôïò (ðïõ áðÝêïøå ôïí äõôéêü ÷ñéóôéáíéóìü áðü ôï åíéáßï ùò ôüôå óþìá ôçò ÷ñéóôéáíïóýíçò), ôçí áäõíáìßá ôùí õðáíÜðôõêôùí åêåßíç ôç åðï÷Þ ëáþí ôçò Äýóçò íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôï åðßðåäï ôçò åëëçíéêÞò åêöñáóôéêÞò êáé åìðåéñßáò. Íá ôïõò èõìßóïõìå åðßóçò üôé ï äõôéêüò ÷ñéóôéáíéóìüò åßíáé áõôüò ðïõ ãÝííçóå, ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí áíèñþðéíç éóôïñßá, ôï öáéíüìåíï ôïõ ïëïêëçñùôéóìïý. Ãé’ áõôü åßíáé Ýôïéìïé ãéá ìéá áêüìç öïñÜ íá åãêáôáëåßøïõí ôç äçìïêñáôßá. ÁõôÞ åßíáé ìéá ðëåõñÜ ôïõ åõñùðáúêïý êåêôçìÝíïõ ðïõ áîßæåé íá ôçí õðåñáóðéóôïýìå ìáæß ìå üóïõò áñíçèïýí íá åðéâéâáóôïýí óôç ëéìïõæßíá ôùí âáñâÜñùí. Áõôþí ðïõ ðéóôåýïõí üôé èá óùèïýí áðü ôá ôóïõíÜìéá ôïõ ìÝëëïíôïò åðåéäÞ Ý÷ïõí ÷ñÞìáôá ãéá íá ÷ôßóïõí ôåß÷ç óôéò áêôÝò. ÊÜíáìå ü,ôé ìðïñïýóáìå, áëëÜ äåí êáôáöÝñáìå íá ôïõò åêðïëéôßóïõìå. Óôþìåí êáëþò, áäåëöïß êáé óýíôñïöïé. ÕðÜñ÷åé ôñüðïò íá áíáôá÷èïýìå êáé íá áíïñèþóïõìå óéãÜ óéãÜ ôçí ïéêïíïìßá ìáò óå Üëëç âÜóç. Áñêåß íá áíôÝîïõìå ôçí åðåñ÷üìåíç åðßèåóç. Óôï êÜôù êÜôù êÜíáìå êé Üëëåò öïñÝò öôù÷ïß. ÊïõñÜãéï êáé ðßóôç, èá ôá êáôáöÝñïõìå ìå ôç âïÞèåéá ôïõ Èåïý. Ìðïñïýìå íá ãßíïõìå õðüäåéãìá ãéá üëï ôïí êüóìï. Åßìáóôå Ýîõðíïò ëáüò êáé èá âñïýìå ôïí ôñüðï áíôßóôáóçò ðïõ ôáéñéÜæåé ó’ áõôÞ ôç äýóêïëç åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò.


14

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Maΐου 2011

ÖÁÊÅËÏÓ ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ

ÅñãïóôÜóéï ÐåôæåôÜêéò: Ìéá ôõðéêÞ Åäþ êáé 9 ìÞíåò ïé åñãáæüìåíïé ðáñáìÝíïõí áðëÞñùôïé êáé áöçìÝíïé óôï äñüìï

ÐáñïõóéÜæïõìå óå áõôü ôï öýëëï ôçò ÑÞîçò ó’ Ýíáí öÜêåëï ôçí õðüèåóç ôïõ åñãïóôáóßïõ ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ, ìå ìéá ìåãÜëç óõíÝíôåõîç ôùí åñãáôþí ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé êáôÜëçøç óôï åñãïóôÜóéï êáé ìéá åêôåôáìÝíç áíáöïñÜ óôïí âßï êáé ôçí ðïëéôåßá ôçò åñãïäïóßáò. Ç éóôïñßá åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ: Ìéá ðåñßðôùóç åñãïäïóßáò áåñéôæßäéêçò - ðïõ ìåôÜ ôïí èÜíáôï ôïõ éäñõôÞ ôçò åôáéñåßáò ðïõ åß÷å üíôùò ãíþóç ôïõ áíôéêåéìÝíïõ - áäõíáôåß íá óõíå÷ßóåé. ¸íá êñÜôïòðñïóôÜôç üëùí ôùí ðáñÜíïìùí äñáóôçñéïôÞôùí ôçò ‘éäéùôéêÞò ðñùôïâïõëßáò’. Êáé ìéá åñãáôéêÞ ôÜîç áöçìÝíç óôéò ôý÷åò ôçò, îå÷áóìÝíç áð’ üëï ôïí êüóìï, êáôáäéêáóìÝíç íá ðáëåýåé óôç óéùðÞ. ÐïéÜ èá Þôáí ç åíáëëáêôéêÞ ëýóç; Ï åëëçíéêüò ëáüò ðñÝðåé íá ðÜñåé ôéò ôý÷åò óôá ÷Ýñéá ôïõ. Äåí ìðïñåß íá ðåñéìÝíåé áðü êáíÝíáí, ðüóï ìÜëëïí áðü áõôïýò ðïõ ìáò ïäÞãçóáí ìÝ÷ñé åäþ. Ôï åñãïóôÜóéï ðéèáíþò èá ìðïñïýóå íá ëåéôïõñãÞóåé áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ó’ Ýíá ðëáßóéï áõôïäéåýèõíóçò. “Ôá ëåöôÜ äåí õðÜñ÷ïõí” ëÝíå ïé åñãÜôåò. Åäþ ìðáßíåé ç áíÜãêç ôçò áëëçëåããýçò: Ç êïéíùíßá ôçò ðüëçò, êáé ðñþôïé áð’ üëïõò üëïé ïé äÞèåí áëëçëÝããõïé óôçí åñãáôéêÞ ôÜîç, èá ìðïñïýóáí íá öôéÜîïõí Ýíá ôáìåßï, ìéá ‘ôñÜðåæá ôùí áíÝñãùí’, þóôå íá âñåèïýí ôá êåöÜëáéá ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôçò åôáéñßáò. Êáé ôï ðáíåðéóôÞìéï, ôé êáëýôåñç åõêáéñßá ãéá í’ áðïäåßîåé ôï êïéíùíéêü ôïõ ñüëï, èá ìðïñïýóå íá ðáñÝ÷åé ôçí ôå÷íïãíùóßá ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç ðáñáãùãÞ. ÂÝâáéá üëá áõôÜ ðñïûðïèÝôïõí ôç äçìéïõñãßá åíüò áíÜëïãïõ íïìïèåôéêïý ðëáéóßïõ ðïõ íá åðéôñÝðåé êáé íá äéåõêïëýíåé ôçí áíÜëçøç ôùí åðé÷åéñÞóåùí. ÅðïìÝíùò ðñüêåéôáé ãéá Ýíá æÞôçìá ðïõ ðñÝðåé íá ôåèåß óå åõñýôåñç êëßìáêá ôçí ðåñßäï ðïõ Ýñ÷åôáé, äéüôé ïé áíÜëïãåò ðåñéðôþóåéò åßíáé Þäç ðïëëÝò êáé èá ðëçèýíïõí áêüìá ðåñéóóüôåñï.

ÓõíÝíôåõîç óôïõò Êþóôá Äéáëåêôüðïõëï Ãéþñãï Ìðýñï

Τ

çí ÔåôÜñôç, 4 ÌáÀïõ, âñåèÞêáìå óôç âéïìç÷áíéêÞ ðåñéï÷Þ ôçò Óßíäïõ Èåóóáëïíßêçò ãéá íá óõíáíôçèïýìå ìå ôïõò åñãáæüìåíïõò óôï åñãïóôÜóéï ÐåôæåôÜêç. Ç Üëëïôå ôüóï æùíôáíÞ ðåñéï÷Þ, ìå 450 åôáéñåßåò êáé ãýñù óôïõò 40.000 åñãáæüìåíïõò, Ý÷åé ðÝóåé èýìá ôçò áðïâéïìç÷Üíéóçò óôçí ÅëëÜäá êáé ìïéÜæåé ìå Ýñçìï ôïðßï. «ÊÜðïôå åäþ Þôáí óáí ôçí ÔóéìéóêÞ, ôþñá äïõëåýïõí ìüíï 7.000 Üôïìá. Téò íý÷ôåò ðïõ ìÝíïõìå óôçí êáôÜëçøç öïâüìáóôå íá êõêëïöïñÞóïõìå», ìáò äÞëùóáí. ÑÞîç: ÊáëçìÝñá, âñéóêüìáóôå Ýîù

áðü ôï ðñïáýëéï ôïõ åñãïóôáóßïõ ðëáóôéêþí ÐåôæåôÜêçò Á.Å., óôç Óßíäï Èåóóáëïíßêçò, ôï ïðïßï Ý÷åé áíáóôåßëåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2010. Ãýñù ìáò, ïé åñãáæüìåíïé ðïõ âñßóêïíôáé åäþ áðü ôéò 24/3. Ðåßôå ìáò, ôé Ý÷åé ãßíåé ìÝ÷ñé óÞìåñá; Åñãáæ. Á´: Ôï éóôïñéêü åßíáé üðùò ôï åßðáôå. Áðü ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2010 äåí Ý÷ïõìå ðÜñåé ïýôå Ýíá åõñþ, ìüíï ôï äþñï ôùí ×ñéóôïõãÝííùí, ìåôÜ áðü êáôáããåëßá óôçí åðéèåþñçóç åñãáóßáò. Ç åñãïäïóßá åîáêïëïõèåß íá ìáò êïñïúäåýåé, ëÝãïíôáò üôé èá ìáò åîïöëÞóåé ìÝóù ôùí åðåíäõôþí, ïé ïðïßïé èá âÜëïõí ÷ñÞìáôá óôçí åôáéñåßá êáé ìÝóù áõôþí íá åîïöëçèïýìå êáé åìåßò. Áðü ôéò 24/3 îåêéíÞóáìå åäþ ìå áðåñãßá ðåßíáò, ç ïðïßá óôáìÜôçóå ìåôÜ áðü ôÝóóåñéò ìÝñåò ãéáôß êÜðïéá ðáéäéÜ åß÷áí ðñïâëÞìáôá õãåßáò. Óõíå÷ßæïõìå üìùò íá åßìá-

óôå åäþ áðü åêåßíç ôçí çìÝñá, åßìáóôå åäþ ãýñù óôéò óáñÜíôá ìÝñåò, ðåñéìÝíïõìå êáé èá åßìáóôå åäþ óõíÝ÷åéá, ìÝ÷ñé íá áíáãêáóôåß êáé íá õðï÷ñåùèåß ï åñãïäüôçò áõôüò, áí åßíáé ï êýñéïò ÐåôæåôÜêçò, áí åßíáé ïé åðåíäõôÝò áð’ Ýîù, èá ðåñéìÝíïõìå åäþ ìÝ÷ñé íá ðëçñùèïýìå êáé íá ìðïýìå íá äïõëÝøïõìå. Áõôü ðïõ æçôÜìå åßíáé ç áóöÜëéóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò, íá ìçí áðïëõèïýìå, êáé, öõóéêÜ, ôá äåäïõëåõìÝíá. Áðü êåé êáé ðÝñá Ý÷ïõìå êÜíåé êáé íïìéêÝò êéíÞóåéò, Ý÷ïõìå êåñäßóåé êáé ôá áóöáëéóôéêÜ ìÝôñá, ðïõ êÜíáìå åíáíôßïí ôçò åôáéñåßáò, ôá ïðïßá åßíáé Üìåóá áðáéôçôÜ, êé áí óå Ýíá åýëïãï äéÜóôçìá äåí êáôáâëçèïýí, èá ðñï÷ùñÞóïõìå óå åðüìåíåò åíÝñãåéåò, ðïõ åßíáé ìÝ÷ñé ðëåéóôçñéáóìüò ôçò ðåñéïõóßáò ôçò åôáéñåßáò. Ñ: Ðüóïé åñãÜæåóôå åäþ;

Åñã: Åäþ åßìáóôå ðåñßðïõ åíåíÞíôá, óôç ÈÞâá äéáêüóéïé ðåíÞíôá êáé Üëëïé åîÞíôá óôá ãñáöåßá ôçò åôáéñåßáò óôçí ÁèÞíá. Ôåôñáêüóéá Üôïìá ðåñßðïõ. Ñ: Åßóôå áðü ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2010 áðëÞñùôïé. ÕðÜñ÷åé, öáíôáæüìáóôå, æÞôçìá åðéâßùóçò ãéá åóÜò. Åñãáæ. Á´: Âåâáßùò, ôï ðñüâëçìá åßíáé öïâåñü: Åîþóåéò óõíáäÝëöùí áðü óðßôéá ðïõ íïéêéÜæïõí, äéáìáñôõñçìÝíá äÜíåéá, áêüìá êáé ãéá ôçí åîáóöÜëéóç ôùí âáóéêþí áãáèþí äéáâßùóçò äõóêïëåõüìáóôå. ¼ëá áõôÜ ôá êáôáöÝñíïõìå ìå äáíåéêÜ áðü ôïõò ãïíåßò, áð’ ôá ðáéäéÜ, äïõëåýïõí ßóùò êáé êÜðïéïé óôéò ïéêïãÝíåéÝò ìáò... ÕðÜñ÷ïõí êáé Üëëïé óõíÜäåëöïé, üìùò, ðïõ äåí Ý÷ïõí êáíÝíá åéóüäçìá ìÝóá óôçí ïéêïãÝíåéá. Áð’ ü,ôé êáôáëáâáßíåôå, ç êáôÜóôáóç åßíáé ôñáãéêÞ. Êüâåôáé ôï ñåýìá óôá óðßôéá, ôï ôçëÝöùíï, åßíáé öïâåñÞ ç êáôÜóôáóç. Åñã. ´: ÄéáôñïöÝò äåí ðëçñþíïíôáé, åñãáæüìåíïé äåí âëÝðïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò, Þ áõôÜ áíáãêÜæïíôáé íá óôáìáôÞóïõí ôá öñïíôéóôÞñéá, åíþ Üëëá ðáéäéÜ ðïõ óðïõäÜæïõí áíáãêÜæïíôáé íá ãõñßóïõí óôá óðßôéá ôïõò, ãéáôß ïé ãïíåßò äåí ìðïñïýí íá ðëçñþóïõí ôá åíïßêéá. Ñ: ÓêÝöôåóôå íá ðñï÷ùñÞóåôå ìå êÜðïéïí ôñüðï áðü äù êáé ìðñïò; ¼ðùò áõôü ðïõ åßðáôå ðñïçãïõìÝíùò, ãéá ôçí êáôÜó÷åóç ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí Åñã: Óýíôïìá, íáé. Ðïéá åßíáé ôá áéôÞìáôá; Íá ðÜñïõìå ôá äåäïõëåõìÝíá Þ Ýíá ìÝñïò áõôþí êáé íá ñõèìßóïõìå ôá õðüëïéðá* íá ìðïýìå êáé ãéá äïõëåéÜ. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç åßíáé í’ áíïßîåé ôï åñãïóôÜóéï ãéá íá ìðïýìå êáé ãéá äïõëåéÜ. ÅÜí äåí ãßíåé ôßðïôá áðü áõôÜ, ðñï÷ùñÜìå óôçí åðüìåíç êßíçóç öõóéêÜ, óôéò êáôáó÷Ýóåéò. Êáé Üìåóá êéüëáò. Ñ: ¸÷åé õðÜñîåé êÜðïéá óõíÜíôçóç ìå ôç äéïßêçóç; Åñã. Á: ¸÷åé õðÜñîåé ìéá óõíÜíôçóç, áëëÜ Þôáí êùìùäßá. Ìéá óõíÜíôçóç óôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ìå ðáñÜãïíôåò ôïõ õðïõñãåßïõ, áëëÜ ìåßíáìå óôéò õðïó÷Ýóåéò. ÌÜëéóôá üëá áõôÜ Ýãéíáí åíþðéïí ôïõ õöõðïõñãïý. Êé åäþ âñßóêåôáé ç áðïñßá ìáò: Ôé êÜíåé ôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò ãéá íá áíáãêÜóåé ôïí åñãïäüôç íá ðëçñþóåé; Äéüôé óôï åîùôåñéêü ôá åñãïóôÜóéá ôïõ ÐåôæåôÜêç ëåéôïõñãïýí êáíïíéêÜ. Ñ: Ôá åñãïóôÜóéá Ýîù äïõëåýïõí. Ï ëüãïò ðïõ åðéêáëåßôáé ç äéïßêçóç ãéá íá óôáìáôÞóïõí åäþ ôá åñ-

ãïóôÜóéá åßíáé üôé äåí õðÜñ÷ïõí äïõëåéÝò; Åñã. Á´: ÄïõëåéÝò õðÞñ÷áí, áêüìá êáé óÞìåñá ðáßñíïõí ðåëÜôåò ôçëÝöùíá ãéá ðáñáããåëßåò. Áðü ôç óôéãìÞ üìùò ðïõ ïé ðáñáããåëßåò õðÞñ÷áí, ìðïñïýóå ôï åñãïóôÜóéï íá äïõëÝøåé üðùò äïýëåõå ãéá íá áíôåðåîÝëèåé óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ. ÁëëÜ åóêåììÝíá üìùò èÝëïõí íá öáßíåôáé üôé ç åôáéñåßá äåí ëåéôïõñãåß. Ñ: ÂëÝðïõìå üôé ç ÅëëÜäá ðåñíÜåé ìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ç áíåñãßá óõíå÷þò áõîÜíåôáé, õðÜñ÷ïõí ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé ôá ìÝôñá ôçò êõâÝñíçóçò ðëÞôôïõí üëï ôïí åëëçíéêü ëáü. Åóåßò âëÝðåôå ôïí áãþíá óáò ùò êïììÜôé åíüò åõñýôåñïõ êéíÞìáôïò êáé Ý÷åôå åðáöÝò ìå Üëëïõò åñãáæüìåíïõò; Åñã. Á´: ÅðáöÝò õðÜñ÷ïõí ìå ðïëëÜ óùìáôåßá êáé ðïëý ìåãÜëá ìÜëéóôá. ÕðÜñ÷ïõí åðáöÝò ìå óùìáôåßá ôá ïðïßá âñßóêïíôáé óôçí ßäéá êáôÜóôáóç. ¢ëëá êëåéóôÜ åñãïóôÜóéá, ìå åîáöáíéóìÝíïõò åñãïäüôåò, åðéó÷Ýóåéò åñãáóßáò, õðÜñ÷ïõí ðÜñá ðïëëÜ. Èá ðñÝðåé êÜðïéá óôéãìÞ üëïé áõôïß íá åíùèïýí óå Ýíá óêïðü. ÊáèÝíáò áðü ìáò êáé ïé åñãáæüìåíïé óôéò åðé÷åéñÞóåéò ðïõ ëåéôïõñãïýí ðñÝðåé íá åíùèïýìå óå Ýíáí êïéíü óêïðü. Óôçí åñãáóßá. Íá ìðïñïýìå íá äïõëåýïõìå. Äåí æçôÜìå ôßðïôá ðáñáðÜíù, íá áöÞíïõí ôïí êüóìï íá äïõëåýåé. Åñã. ´: Ôï ðéï óçìáíôéêü åßíáé üôé åäþ åßìáóôå üëïé ìáæß, åíåíÞíôá Üíèñùðïé, êáé ï Ýíáò âïçèÜåé ôïí Üëëïí, åßìáóôå ìéá ãñïèéÜ. Êáé åóåßò ïé íÝïé ðñÝðåé íá êÜíåôå êÜôé, ü÷é üìùò ìå ôá êüììáôá, ãéáôß áõôÜ èÝëïõí íá äåß÷íïõí ìüíï ôç óçìáßá ôïõò êáé íá ìáò äéáóðïýí, Þ ìå óðáóßìáôá, ãéáôß áõôÜ óõìöÝñïõí ìüíï áõôïýò ðïõ ìáò êõâåñíïýí. ÐñÝðåé üëïé ìáæß íá åíùèïýìå êáé íá áãùíéóôïýìå. Åñã. ô: Åäþ óôçí Óßíäï ç êáôÜóôáóç åßíáé ðïëý äýóêïëç. Óôçí ÅËÂÏ ôïí Üëëï ìÞíá ìðïñåß íá ìçí ôïõò ðëçñþíïõí, èá âãïõí êáé áõôïß óôïí äñüìï êáé üëïé ìáæß èá ôï ðÜìå ìÝ÷ñé ôÝëïõò. Ñ: Óôçí ÁñãåíôéíÞ, óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2000, õðÞñ÷å êáé åêåß ôï ÄÍÔ êáé åñãïóôÜóéá Ýêëåéíáí. Ïé åñãáæüìåíïé óêÝöôçêáí íá ðÜñïõí ôá åñãïóôÜóéá óôá ÷Ýñéá ôïõò êáé íá äïõëÝøïõí áõôïß, ãéáôß åß÷áí áíÜãêç ãéá äïõëåéÜ, ìå óêïðü íá åðéâéþóïõí. Ôï Ý÷åôå óêåöôåß åóåßò áõôü, ôï Ý÷åôå óõæçôÞóåé; Åñã.Á´: ÊïéôÜîôå, áõôü Ýãéíå óôçí ÁñãåíôéíÞ ãéáôß ìðï-

»


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÖÁÊÅËÏÓ ÐÅÔÆÅÔÁÊÉÓ

15

éóôïñßá ôïõ åëëçíéêïý áäéåîüäïõ åíþ ç óõìðáéãíßá êñÜôïõò-åñãïäïóßáò áãùíßæåôáé... ãéá ôï êëåßóéìï ôïõ åñãïóôáóßïõ

»

ñåß åêåß íá õðÞñ÷áí ïé ðñïûðïèÝóåéò. Èá ðñÝðåé ôá åñãïóôÜóéá íá áíÞêïõí óôï êñÜôïò, üðùò óôç ÂåíåæïõÝëá. Åäþ äåí õðÜñ÷åé áõôÞ ç äõíáôüôçôá. ¼óï êáé íá èÝëïõìå íá ôï êÜíïõìå áõôü óáí åñãáæüìåíïé, äõíáôüôçôá äåí õðÜñ÷åé íá ìðïýìå ìÝóá óôï åñãïóôÜóéï êáé íá ôï äïõëÝøïõìå, ãéáôß äåí Ý÷ïõìå êåöÜëáéï êáé ðñþôåò ýëåò, áëëÜ êáé ãéáôß ïé ìåôï÷Ýò ôùí åñãïóôáóßùí åßíáé õðïèçêåõìÝíåò óôïõò äáíåéóôÝò. ÕðÜñ÷ïõí ïìïëïãéáêÜ äÜíåéá ðåñßðïõ 140 åêáôïììýñéá åõñþ ðïõ Ý÷ïõí äéáìáñôõñçèåß êáé ôï êÜèå åñãïóôÜóéï îå÷ùñéóôÜ åßíáé õðïèçêåõìÝíï óå Ýíáí äáíåéóôÞ. Ìå ðïéïí íá Ýñèïõìå óå åðáöÞ; Áõôü åßíáé ðïëý äýóêïëï, äåí õðÜñ÷ïõí ïé êáôÜëëçëåò ðñïûðïèÝóåéò. Óôçí ÅëëÜäá õðÜñ÷åé öáýëïò êýêëïò. ÐñÝðåé íá õðÜñ÷åé óõìðáñÜóôáóç áðü ôï êñÜôïò, ðñÜãìá áäýíáôï ãéáôß ôï êñÜôïò ðñïóôáôåýåé ôïõò åñãïäüôåò, Åñã. ´: ÕðÜñ÷åé ìéá ðáñáíüçóç

ãéá ôï ôé óçìáßíåé åôáéñåßá. Óôçí ÅëëÜäá, üôáí ìéëÜìå ãéá åôáéñåßá, åííïïýìå ôïí éäéïêôÞôç ôçò. ¼,ôé íüìïé âãáßíïõí, áöïñïýí ôïí éäéïêôÞôç. Åôáéñåßá üìùò äåí åßíáé ìüíï ï éäéïêôÞôçò, åßíáé ìÝñïò ôçò, üðùò êáé åìåßò. Óôçí ÁñãåíôéíÞ áõôü ôï ‘÷ïõí êáôáëÜâåé êáé Ý÷ïõí øçößóåé íüìï ðïõ áðáãïñåýåé ôçí ðôþ÷åõóç, üôáí ï éäéïêôÞôçò öôÜíåé óå áõôü ôï óçìåßï áðëþò áðï÷ùñåß êáé ç åôáéñåßá ðåñíÜåé óôá ÷Ýñéá ôùí åñãáæïìÝíùí. Åäþ äåí õðÜñ÷ïõí ôÝôïéïé íüìïé, ìå áðïôÝëåóìá üôáí áõôüò áäõíáôåß ãéá ïðïéïíäÞðïôå ëüãï, ç åôáéñåßá äéáëýåôáé. ÊÜíåé ìéá ðôþ÷åõóç êáé ãëéôþíåé áðü üëá. Ñ: ¸÷åôå íá ìáò ðåßôå êÜôé Üëëï; Åñã. ´: Ôá åßðáìå üëá. Ôá âëÝðåéò óôçí ôçëåüñáóç; ×ßëéïé Üíåñãïé êÜèå ìÝñá. Ôï îÝñïõìå üëïé. Åñã. Á´: Ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé ìüíï ïé åñãáæüìåíïé óêÝöôïíôáé ôï åñãïóôÜóéï, üðùò áðïäåß÷ôçêå. Äåí ôï óêÝöôïíôáé êáèüëïõ óôç äéïßêçóç, ãéáôß ôá ðñüóùðá ðïõ Ý÷ïõí

Ïé ÷Üñôéíåò ôßãñåéò ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá

Σ

τις μέρες μας πολλά ακούγονται για τον υγιή, παραγωγικό και ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας σε αντιδιαστολή με τον αποτυχημένο κρατικό. Η εταιρεία Πετζετάκις για μισό αιώνα αναφερόταν ως ένα λαμπρό παράδειγμα βιομηχανίας που αναπτύχθηκε μέσα κι έξω από τα σύνορα για να αποτελέσει έναν πολυεθνικό κολοσσό, ένα διαμάντι του επιχειρείν που τροφοδότησε τα ανωτέρω επιχειρήματα. Αξίζει να την δούμε λίγο από κοντά, όπως αυτοπαρουσιάζεται στον ιστότοπο της http://www.petzetakis. gr/greek/history.htm «Η Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε., ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1960 από τον Α. Πετζετάκι. Το 1961, ο ιδρυτής καθιέρωσε την Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. ως μια παγκοσμίου φήμης καινοτόμο εταιρία στην βιομηχανία πλαστικών, κατοχυρώνοντας την πρωτοποριακή για τα χρονικά μέθοδο παραγωγής πλαστικών εύκαμπτων σωλήνων ενισχυμένων από σκληρό σπειροειδές PVC (προσθέτω εδώ: μια κλεμμένη ιδέα από έναν Θεσσαλονικιό ευρεσιτέχνη). Το 1969, ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητες του στην Πορτογαλία . Το 1971, ο Όμιλος ιδρύει και δεύτερη μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα με σκοπό την κατασκευή σκληρών σωλήνων από PVC. Το 1972, επεκτείνει την παρουσία του στην Ευρώπη, ιδρύοντας στην Γερμανία την A.G. Petzetakis GmbH. Η πολυετής παρουσία και η δέσμευση του Ομίλου στην σημαντική αυτή αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω το 2001 μέσω της εξαγοράς της Behka Plast Gmbh. (Στο εσωτερικό η εταιρία προχωράει στην εξαγορά των μικρών της ανταγωνιστών όπως Πλαστικά Καβάλας, Πλαστικά Μα-

κεδονίας κ.ά., ελέγχοντας σε μονοπωλιακό περίπου βαθμό την εσωτερική αγορά). Το 2001, δύο νέες εξαγορές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος εξαγόρασε την Main Pipesystems (γνωστή σήμερα ως Petzetakis Africa Ltd.) στη Ν. Αφρική. Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε το 1959 και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων πλαστικών σωλήνων της Ν. Αφρικής. Επιπρόσθετα, η γεωγραφική θέση της εταιρίας επιτρέπει την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές της Νοτίου Αμερικής και της Αυστραλίας. Την ίδια χρονιά, ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά των Induplas SpA στην Ιταλία, Flexiplas S.A. στην Ισπανία και Eurohose Ltd στην Αγγλία. Οι εταιρίες αυτές αποτελούν την Induplas Group, ηγέτη στην Ευρωπαϊκή αγορά εύκαμπτων σωλήνων και ηλεκτρικών αγωγών με κυρίαρχη θέση στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας και αρκετών χωρών της Κ. Ευρώπης. Μέσω της εξαγοράς αυτής, επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε μεγαλύτερους βιομηχανικούς πελάτες και χονδρεμπόρους όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ανατολικές χώρες και τις χώρες της Β. Αφρικής». Στο εσωτερικό η εταιρεία προχωράει στην εξαγορά των μικρών της ανταγωνιστών όπως Πλαστικά Καβάλας, Πλαστικά Μακεδονίας κ.ά., ελέγχοντας σε μονοπωλιακό περίπου βαθμό την εσωτερική αγορά. Η κρίση έρχεται το 2010: «Το 2010 ήταν μία χρονιά που παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσκολίες σε αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, με προεξέχουσα την Ελληνική, λόγω της ύφεσης που επικρατεί και κατά δεύ-

τερο λόγο την Ισπανική. Οι πωλήσεις σε εταιρικό επίπεδο μειώθηκαν κατά 52,4% στα € 15,24 εκ. από € 32 εκ. το 2009 και εμφανίσθηκαν μικτές ζημίες ύψους € 3,6 εκ. από μικτά κέρδη € 3,7 εκατ. το 2009. Οι ζημίες προ φόρων σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε € 23,06 εκ. από € 7,7 εκ. το 2009, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ομοίως αυξήθηκαν στα € 23,28εκ. από € 8 εκ. του δωδεκαμήνου 2009.» Η λύση ήταν η φυγή προς τα εμπρός: «Στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, η Πετζετάκις είχε υπογράψει σύμβαση ύψους 15,3 εκατ. δολαρίων με την ισπανική κατασκευαστική Befesa Agua-Riogersa, που αφορούσε στην προμήθεια του συνόλου των σωλήνων για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην επαρχία Cunene της Aγκόλας». Παρ’ ότι είχε παραγγελίες, η εταιρεία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σ’ αυτές, λόγω της έλλειψης κεφαλαίου που προκαλούσε σοβαρές δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών. Τα δάνεια ήταν ιδιαίτερα μεγάλα (17 δίς) κι δανειστές πίεζαν. Κάτω από την πίεση των μετόχων και ιδιαίτερα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Creelit Renaissance Partners και P. Schoenfeld Asset Management, ο Γ. Πετζετάκις «καθαιρέθηκε» ουσιαστικά από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου, θέση την οποία ανέλαβε ο Eλβετός οικονομολόγος Alex Reinhart. Αυτοί αναζήτησαν «στρατηγικό επενδυτή», για να βγει η εταιρεία από το αδιέξοδο, αφήνοντας ουσιαστικά τον όμιλο στο έλεος ενός μυστηριώδους επενδυτή, που ελάχιστοι γνωρίζουν στην επιχειρηματική και χρηματιστηριακή αγορά και ο οποίος ακόμη δεν έχει εισφέρει,

ðåñÜóåé áðü êåé åßíáé ôá ìåãáëýôåñá ïíüìáôá óôçí ÅëëÜäá. ¼ðïéïò ðÝñáóå áðü ôïí üìéëï ÐåôæåôÜêç äåí ðñïóÝöåñå ôßðïôá. ºóá ßóá Ýâáëå ôçí åôáéñåßá áêüìá ðéï ìÝóá. Åñã. ô: Ãéá ôï êáëü ôçò åôáéñåßáò öôÜóáìå åäþ óÞìåñá. ÁðëÞñùôïé åäþ êáé åííÝá ìÞíåò. ÂÜëáìå ôçí åôáéñåßá ðÜíù áðü ôéò ïéêïãÝíåéÝò ìáò. ÓõíÜäåëöïé Ý÷ïõí áññùóôÞóåé, üðùò êáé ìÝëç ôùí ïéêïãåíåéþí ìáò. ¢ëëïé ðáßñíïõí øõ÷ïöÜñìáêá, üëïé Ý÷ïõí ðñïâëÞìáôá õãåßáò Ôï êáëü ôçò åôáéñåßáò ôï óêÝöôïíôáé ìüíï ïé åñãáæüìåíïé. Ïé åñãïäüôåò êïéôÜí ìüíï íá êåñäßóïõí ðÜíù óôéò ðëÜôåò ìáò. Åñã Â: Åßìáóôå åäþ ãéáôß èÝëïõìå íá äïõëÝøåé ôï åñãïóôÜóéï. Ãé’ áõôü êáèüìáóôå ôüóïí êáéñü êáëÞ ôç ðßóôåé ãéá íá äïõëÝøåé ç åôáéñåßá ðÜëé. ÑÞîç: Åõ÷áñéóôïýìå ðïëý. Åëðßæïõìå ï äßêáéïò áãþíáò óáò íá öÝñåé êáñðïýò êáé óôï ôÝëïò íá âãåßôå äéêáéùìÝíïé. Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá

ούτε ένα ευρώ στον όμιλο. Πρόκειται για τον οίκο “Javes Services Inc.”, με έδρα … τις Παρθένες Νήσους! Τα πρώτα κεφάλαια που θα έμπαιναν στα ταμεία της εταιρείας ανέρχονταν στα 7 εκατ. ευρώ. Oι μέρες όμως πέρασαν και χρήματα δεν φάνηκαν στο ταμείο. Oι μέτοχοι άρχισαν να ανησυχούν καθώς ο όμιλος υπολειτουργούσε. H δραστηριότητα στην Eλλάδα είχε μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ η έλλειψη ρευστότητας είχε προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση παραγγελιών στην Iταλία και την Aφρική, όπου ο όμιλος πόνταρε ιδιαίτερα για να ανακάμψει. Οι πωλήσεις στις χώρες αυτές μειώθηκαν σημαντικά, ενώ αρκετές συμβάσεις καταγγέλθηκαν. Η διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθήνας αναστάλθηκε. ∆εν μπορεί βέβαια κανείς να κρίνει το αν ήταν η ανικανότητα ή η δολιότητα που έκανε έναν κολοσσό να καταρρεύσει τόσο γρήγορα. Πάντως είτε πρόκειται για δόλια πτώχευση είτε για ηλιθιότητα των διάδοχων, τα εργοστάσια στην Ελλάδα κλείνουν και το προσωπικό πετιέται στον δρόμο. Από τα 1500 άτομα απέμεινε το 1/3, κι αυτοί απλήρωτοι και χωρίς μέλλον. Όμως όλα αυτά αποσιωπούνται από μια μηχανή που έχει ως στόχο τον εθισμό της κοινής γνώμης στην εκποίηση της παραγωγικής βάσης που ανήκει στο δημόσιο. Κανείς δεν ρωτάει αυτούς που βιώνουν τις επιπτώσεις της περίφημης ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Κι αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, ο μύθος του ιδιωτικού τομέα που θα σώσει την πατρίδα καλά κρατεί.


16

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÏÄÉÅÈÍÇ ÈÁÍÁÔÏÓ ÔÏÕ ÏÓÁÌÁ

Ìðéí ËÜíôåí, ï ðñïöÞôçò ôçò

Ï ñüëïò ôùí Ýíïðëùí öïíôáìåíôáëéóôéêþí ïñãáíþóåùí èá ôåßíåé íá ðáñáìåñßæåôáé êáèþò

Ôïõ Ãéþñãïõ ÑáêêÜ

E

íôÝëåé ï ÌðáñÜê ×ïõóåÀí ÏìðÜìá ôá êáôÜöåñå! Ï ÏóÜìá Ìðéí ËÜíôåí êåßôáé íåêñüò Ýðåéôá áðü ìéá èåáìáôéêÞ åðé÷åßñçóç ôùí áìåñéêáíéêþí õðçñåóéþí óôï ÉóëáìáìðÜíô. ×éëéÜäåò Áìåñéêáíïß ðáíçãõñßæïõí óôïõò äñüìïõò ôùí ÇÐÁ ìå ðñþôï ôïí ßäéï ôïí ðñüåäñï, ðïõ ì’ áõôÞ ôçí åîÝëéîç êÝñäéóå áíÝëðéóôá ôï ðñïâÜäéóìá ãéá ìéá äåýôåñç èçôåßá. Êé üìùò, ðÝñá áðü ôçí åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç, ôï ãåãïíüò äåí Ý÷åé ðáñÜ äåõôåñåýïõóåò åðéðôþóåéò óôç äéåèíÞ óêçíÞ –áêüìá êáé

ðÜíù óôïí ßäéï ôïí «ðüëåìï åíÜíôéá óôçí ôñïìïêñáôßá», óôï ÁöãáíéóôÜí Þ ôï ÉñÜê. Êé áõôü ãéáôß áí ç êáôáäßùîç ôïõ «õð’ áñéèìüí Ýíá ôñïìïêñÜôç» Ýëçîå áéóßùò ãéá ôéò ÇÐÁ, ï éóôïñéêüò ñüëïò ôïõ ËÜíôåí êáé ôçò ïñãÜíùóÞò ôïõ åß÷å ôåëåéþóåé ðïëý íùñßôåñá. Ìå ôïí ôñüðï ôïõ, ï ËÜíôåí õðÞñîå ðñïöÞôçò. ÐñïöÞôçò ôçò éóëáìéêÞò áöýðíéóçò êáé ôçò ëõóóáëÝáò áíôéðáñÜèåóçò ôïõ éóëáìéêïý ðïëéôéóôéêïý êüóìïõ ìå ôç Äýóç. Ç öéãïýñá ôïõ óõìðõêíþíåé ôçí åîÝëéîç áõôÞò ôçò áíôéðáñÜèåóçò. Áñ÷éêÜ, áíáäåß÷èçêå ìÝóá áðü ôïí ðüëåìï åíÜíôéá óôïõò Óïâéåôéêïýò, áñ÷Ýò ôïõ ’80, óôï ÁöãáíéóôÜí. ¾óôåñá åíåðëÜêç óôçí

éóëáìéêÞ áíôåðßèåóç óôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá, ôá ÂáëêÜíéá êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ ’90. Êáé ôÝëïò, ç åðßèåóç óôïõò Äßäõìïõò Ðýñãïõò, ôï ðëÞãìá óôçí áìåñéêáíéêÞ áõôïêñáôïñßá, ï áíïé÷ôüò ðüëåìïò ìå ôïõò «óôáõñïöüñïõò» ôçò Äýóçò. Ï ðñáãìáôéêüò áíôßêôõðïò ôçò éóëáìéêÞò áöýðíéóçò õðÞñîå ôåñÜóôéïò. Ç êáôÜññåõóç ôùí äßäõìùí ðýñãùí äßíåé ìüíï ôç óõìâïëéêÞ ôïõ äéÜóôáóç. Åðß ôçò ïõóßáò, Þôáí ïé éóëáìéóôÝò ðïõ åðéôÜ÷õíáí èåáìáôéêÜ ôçí êáôÜññåõóç ôçò áìåñéêáíéêÞò ðëáíçôéêÞò ìïíïêñáôïñßáò. Êé áõôü, ü÷é ëüãù ôùí Üìåóùí óõíåðåéþí ôçò åìðëïêÞò ôïõò óôï ÉñÜê êáé ôï ÁöãáíéóôÜí,

áëëÜ êáé ëüãù ôùí Ýììåóùí åðéðôþóåùí: ôïõ ãåãïíüôïò üôé ïé ÁìåñéêÜíïé Ýìðëåîáí óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ìå ôïõò óêëçñïôñÜ÷çëïõò «ðïëåìéóôÝò ôïõ èåïý», äßíïíôáò Ýôóé Üðëåôï ÷ñüíï óôéò ÷þñåò ôçò ÁíáôïëéêÞò Áóßáò, êáé éäéáßôåñá óôçí Êßíá, í’ áíáðôõ÷èïýí áíåíü÷ëçôåò, ãéá íá ìðïñïýí óÞìåñá íá äéåêäéêïýí ñüëï ðáãêüóìéïõ ïéêïíïìéêïý êÝíôñïõ. Ðïëëïß áíáñùôéïýíôáé ðþò ôá ðÝôõ÷å üëá áõôÜ ìéá «ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç», êáé Ýíáò äéóåêáôïììõñéïý÷ïò ÓáïõäÜñáâáò, ðïõ åãêáôÝëåéøå ìéá ëáìðñÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ êáñéÝñá ãéá íá ðïëåìÞóåé óôá âïõíÜ ôïí «ÁìåñéêÜíï ÓáôáíÜ». Áí äåí êáôáíïÞóïõìå üôé ï

ËÜíôåí êáé ç ïñãÜíùóÞ ôïõ åîÝöñáæáí ôçí øõ÷Þ åíüò ïëüêëçñïõ ðïëéôéóôéêïý êüóìïõ, ðïõ åðåêôåßíåôáé êáëðÜæïíôáò ìÝóá óå óõíèÞêåò öôþ÷åéáò, åîáèëßùóçò êáé óõíôñéðôéêÞò äçìïãñáöéêÞò áíÜðôõîçò, ìðïñïýìå åýêïëá íá ÷áèïýìå óôéò áôñáðïýò ôçò óõíùìïóéïëïãßáò. Ìüíïí áí êáôáíïÞóïõìå ðëÞñùò üôé ï ËÜíôåí êáé ç ïñãÜíùóÞ ôïõ õðÞñîáí ôï «óðáèß» ïëüêëçñïõ ôïõ ÉóëÜì, èá ìðïñÝóïõìå íá êáôáëÜâïõìå ðþò êáôÜöåñáí íá ðñïêáëÝóïõí ìå åðéôõ÷ßá ôïí ðëáíçôéêü êïëïóóü. Åðß ôçò ïõóßáò, ï êüóìïò ôïõ ËÜíôåí êáé ôçò Áë ÊÜéíôá âãÞêå óáöþò êåñäéóìÝíïò êáôÜ ôçí ðñþôç öÜóç ôçò áíôéðáñÜèåóçò. Ôï ÉóëÜì áíáäåß÷èçêå óå ðáãêüóìéá õðåñäýíáìç ðïõ ôñÝìïõí ïé äõôéêïß. Ïé ÇÐÁ åíåðëÜêçóáí óå ðïëåìéêÝò ðåñéðÝôåéåò áñíçôéêüôáôïõ áèñïßóìáôïò. ç Åõñþðç Ý÷åé âõèéóôåß óôçí áíáóöÜëåéá ìéáò áóýììåôñçò áðåéëÞò. ôï ÉóëÜì çãåìïíåýåé óôéò øõ÷Ýò ôïõ áñáâéêïý êüóìïõ, åíþ ôáõôü÷ñïíá åðåêôåßíåôáé ôá÷ýôáôá óôçí ÁöñéêÞ, ôá ÂáëêÜíéá, ôçí ÊåíôñéêÞ êáé ôç ÍïôéïáíáôïëéêÞ Áóßá, ôüóï þóôå óÞìåñá íá öáßíåôáé åöéêôÞ ç ðïëéôéóôéêÞ-èñçóêåõôéêÞ åíïðïßçóç åíüò ôåñÜóôéïõ ãåùãñáöéêïý ÷þñïõ, áðü ôïí Áôëáíôéêü ìÝ÷ñé ôïí... Åéñçíéêü Ùêåáíü. Íßêç êáé åîÜíôëçóç ôçò äõíáìéêÞò Ïé åðéôõ÷ßåò, üìùò, ìåôÝâáëáí üëá ôá äåäïìÝíá. Äçìéïýñãçóáí ðñïûðïèÝóåéò þóôå Üëëåò äõíÜìåéò íá ðáñáëÜâïõí ôç óêõôÜëç. Åäþ êáé êáéñü, ç ðïëé-

»

ÏóÜìá åíáíôßïí ÏìðÜìá: Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ãåþñìá

Μ

ηδένα προ του τέλους μακάριζε, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Η δολοφονία του Οσάμα Μπιν Λάντεν μας δίνει την ευκαιρία για κάποιες σκέψεις. Η πρώτη είναι ότι έφυγε μακάριος, με τον θάνατο του μάρτυρα. Η δεύτερη είναι η εντυπωσιακή διαφορά μεταξύ αυτού και των διωκτών του. Από τη μία ένα ανθρωπάκι, ένα τσιράκι της Γουόλ Στριτ που αναδείχθηκε πρόεδρος, ο οποίος αποφασίζει, για να ανεβάσει τη δημοτικότητά του και ανεμίζοντας το πιστοποιητικό γεννήσεως του, να χρησιμοποιήσει «τις επίλεκτες δυνάμεις»

μιας τρεκλίζουσας αυτοκρατορίας για να δολοφονήσει έναν άοπλο άνθρωπο. Από την άλλη, ένας άνθρωπος που πάλεψε ενάντια σε αυτή την αυτοκρατορία, δίνοντας για πρώτη φορά σε έναν αναδυόμενο κόσμο, τον αραβικό, ένα αίσθημα περηφάνιας, το αίσθημα ότι «ναι, εάν θέλουμε, μπορούμε να τα βάλουμε και με την πολεμική υπερδύναμη», τη φωνή ότι παγκοσμιοποίηση είμαστε και εμείς εδώ. Ας θυμηθούμε τι έλεγε το μήνυμα για το χτύπημα των δίδυμων πύργων: Είναι καιρός να αισθανθείτε αυτό τον φόβο που σε καθημερινή φάση βιώνουν οι Άραβες από εσάς. Ο Μπιν Λάντεν δεν ήταν τυχαία τόσο μισητός από τις ελίτ της παγκοσμιοποίησης. Ζούσε σε έπαυλη, ανακράζει η Καθημερινή, ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα οικήματα που ήταν

γύρω της και είχε και δύο μέτρα ψηλό τοίχο! Είναι σαφές ότι οι ελίτ της παγκοσμιοποίησης δεν μπόρεσαν ποτέ να χωνέψουν ένα κρίσιμο στοιχείο γύρω από τον Μπιν Λάντεν: εγκατέλειψε τον καταναλωτικό τους κόσμο, είπε όχι στα τζιπ και τις μερσεντές τους, τις παγκοσμιοποιημένες πόρνες τους, τα σαλέ στην Ελβετία, τους ξέκωλους στη Μύκονο και τους οσφυοκάμπτες διανοούμενούς τους, για να κρύβεται σαν αγρίμι στα βουνά και τις σπηλιές του Αφγανιστάν, κυνηγώντας μία ιδέα, ένα πιστεύω, ένα όχι. Ναι. Θα συμφωνήσω ότι η ιδεολογία του ήταν άστοχη. Στηρίχτηκε σε αυτό που είχε, την ουαχαμπίτικη εκδοχή του Ισλάμ, για να αντλήσει από εκεί στοιχεία οικοδόμησης της αραβικής αξιοπρέπειας. Το όνειρό του ήταν

το μεγάλο ισλαμικό χαλιφάτο. Αποτέλεσε μία μειοψηφική φωνή στον αραβικό κόσμο. Γι’ αυτό είναι αλήθεια ότι στο τέλος η Αλ Κάιντα στράφηκε και εναντίον των ίδιων των Αράβων. Ο δρόμος που διάλεξε αποδείχθηκε αδιέξοδος. Για όσους βέβαια έχουν εντρυφήσει σε κομμουνιστικά κινήματα, αυτό δεν θα τους προξενήσει μεγάλη έκπληξη. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι εκεί που πουλιούνται μπλουζάκια με τον Τσε Γκεβάρα, δίπλα βρίσκονται τα μπλουζάκια με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι, ακόμα και νεκρό, οι «μεγάλες» Ηνωμένες Πολιτείες τον φοβόνταν τόσο, που φρόντισαν να εξαφανίσουν το σώμα του στη θάλασσα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι είχε καταλάβει τη λογική της Αυτοκρατο-

»


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Ï ÈÁÍÁÔÏÓ ÔÏÕ ÏÓÁÌÁ

17

áíÜäõóçò ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ

åõñýôåñåò äõíÜìåéò èá åêöñÜóïõí ôç äõíáìéêÞ åîÜðëùóç ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ. ôéêÞ, ðïëéôéóôéêÞ êáé ãåùðïëéôéêÞ äõíáìéêÞ ôïõ ÉóëÜì áóöõêôéïýóå ìÝóá óôá ïñãáíùôéêÜ ó÷Þìáôá ôùí ðáñÜíïìùí äéêôýùí êáé ïñãáíþóåùí. Ôá æçôÞìáôá, åîÜëëïõ, ðïõ ôßèåíôáé ó’ áõôÞí ôç óõãêõñßá ãéá ôï ÉóëÜì åßíáé ðïëý ðéï ðåñßðëïêá áðü åêåßíá ðïõ áíáäåß÷èçêáí êáôÜ ôá ðñþôá âÞìáôá. Ôüôå, áõôü ðïõ ÷ñåéáæüôáí Þôáí ðßóôç êáé óôï÷ïðñïóÞëùóç óôçí Ýíïðëç áíôéðáñÜèåóç ìå ôïõò Äõôéêïýò, êáé ü÷é êÜðïéá ðïëýðëïêç óôñáôçãéêÞ, ðïõ èá êáèïñßæåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ äéá÷åßñéóç ôùí êïéíùíéþí, ôïí äéåèíÞ ñüëï, ôéò óõììá÷ßåò êáé ôéò êéíÞóåéò åíÜíôéá óôïí áíôßðáëï. Ó’ áõôÜ ôá åñùôÞìáôá ïé öïíôáìåíôáëéóôÝò äåí Ý÷ïõí áðÜíôçóç, êáé ãé’ áõôü óÞìåñá áíôéìåôùðßæïõìå ôï ðáñÜäïîï ôçò êñßóçò ôùí ðáñáäïóéáêþí öïíôáìåíôáëéóôéêþí ïñãáíþóåùí, óå ìéá óôéãìÞ ðïõ ç áêìÞ ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ åðéâåâáéþíåôáé ðáíôïéïôñüðùò. ÁíôéèÝôùò, ó’ áõôÜ ôá æçôÞìáôá Ý÷åé áðÜíôçóç... ï Íôáâïýôïãëïõ. Ãé’ áõôü êáé ç Ôïõñêßá Ý÷åé åðéëÝîåé íá ðáßîåé ôï ÷áñôß ôçò íåïáíáäõüìåíçò éóëáìéêÞò õðåñäýíáìçò, äéåêäéêþíôáò, âÜóåé ôçò ðïëéôéóôéêÞò ôáõôüôçôáò ñüëï óå ìéá ôåñÜóôéá ðåñéï÷Þ ðïõ åêôåßíåôáé áðü ôá ÂáëêÜíéá êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ùò êáé ôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá. Ó’ áõôü ôï óçìåßï ç éóôïñßá äåß÷íåé íá åðáíáëáìâÜíåôáé, ãéáôß ï íåïèùìáíéóìüò öéëïäïîåß íá åêöñÜóåé ôç äõíáìéêÞ ôïõ ÉóëÜì, ìå ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ ôïí åîÝöñáóå ï ïèùìáíéóìüò áðü ôï 1300 êé Ýðåéôá.

»

Ïé ÐÝñóåò åðé÷åéñïýí êÜôé áíÜëïãï. Éäáßôåñá ôþñá, ðïõ ôï óéßôéêï óôïé÷åßï åíéó÷ýåôáé óôçí áñáâéêÞ ÷åñóüíçóï, óôï ÉñÜê, ôï Ìðá÷ñÝéí, ôçí ÕåìÝíç. Õóôåñïýí, üìùò, Ýíáíôé ôùí Ôïýñêùí, ãéáôß ôï éñáíéêü êáèåóôþò åßíáé öèáñìÝíï êáé áñêåôÜ áðïíïìéìïðïéçìÝíï óôï åóùôåñéêü. Ç ðÝñóéêç åðáíÜóôáóç êëåßíåé öÝôïò ôñéÜíôá äýï ÷ñüíéá, áðïôåëåß ôáõôü÷ñïíá êïììÜôé ôïõ «ðáëéïý êüóìïõ» êáé ôçò «íÝáò åðï÷Þò». ÁíÞêåé óôïí ðáëéü êüóìï êáé áíáðáñÜãåé ðáèïãÝíåéåò áíÜëïãåò åêåßíùí ôùí «ìðááèéêþí-íáóåñéêþí êáèåóôþôùí». Êáé ôáõôü÷ñïíá, åêöñÜæåé óôñþìáôá êáé ðëçèõóìïýò áíåñ÷üìåíïõò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Ç áíÜäåéîç ôïõ ÉñÜí, åðïìÝíùò, ùò ðüëïõ ôïõ éóëáìé-

Ï èÜíáôïò ôïõ Ìðéí ËÜíôåí, åðïìÝíùò, äåí óçìáôïäïôåß ôï ôÝëïò ìéáò åðï÷Þò, áëëÜ ìüíïí ôï ôÝëïò ìéáò ðñþôçò öÜóçò óôá ðëáßóéá ìéáò åõñýôåñçò äéáäéêáóßáò áöõðíßóåùò ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ

êïý êüóìïõ, èá åîáñôçèåß áðü ôï åÜí êáé ôï ðüôå èá ìðïñÝóåé íá åðéëýóåé áõôÞ ôçí åóùôåñéêÞ ôïõ áíôßöáóç. Áëëïý, óôïí áñáâéêü êüóìï, ôï êåíü ðïõ Ý÷ïõí áöÞóåé ïé öïíôáìåíôáëéóôÝò äåí ìðïñåß íá êáëõöèåß Üìåóá. Êé áõôü áêñéâþò åêöñÜæåôáé ìÝóá áðü ôéò áñáâéêÝò åîåãÝñóåéò: Óôçí Ôõíçóßá, êáé éäéáßôåñá óôçí Áßãõðôï, ôá ëáúêÜ êéíÞìáôá åðé÷åéñïýí Ýíáí «åêóõã÷ñïíéóìü ôçò ðáñÜäïóçò», ðñïêåéìÝíïõ íá áðáíôÞóïõí óå æçôÞìáôá ôá ïðïßá ôï ÉóëÜì áðü ìüíï ôïõ äåí ìðïñåß íá äéá÷åéñéóôåß: Ðþò èá áíáäéáíåìçèåß ï ðëïýôïò óå ÷þñåò üðïõ óõíôåëåßôáé ìéá äçìïãñáöéêÞ Ýêñçîç; Ôé èá ãßíåé ìå ôï æÞôçìá ôçò äçìïêñáôß-

áò óôïí áñáâéêü êüóìï; Ðïéï êïéíùíéêü ìïíôÝëï ìðïñåß íá äéá÷åéñéóôåß ôéò áíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò ðïõ Ý÷ïõí áíïßîåé âÜóåé ôùí íÝùí ðáãêüóìéùí äåäïìÝíùí; Ïé åðáíáóôáôéêÝò äéåñãáóßåò ðïõ óõíôåëïýíôáé åêåß, öéëïäïîïýí íá áðáíôÞóïõí óå áõôÜ áêñéâþò ôá æçôÞìáôá. Ðýññåéïò íßêç Ï èÜíáôïò ôïõ Ìðéí ËÜíôåí, åðïìÝíùò, äåí óçìáôïäïôåß ôï ôÝëïò ìéáò åðï÷Þò, áëëÜ ìüíïí ôï ôÝëïò ìéáò ðñþôçò öÜóçò, óôá ðëáßóéá ìéáò åõñýôåñçò äéáäéêáóßáò áöõðíßóåùò ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ. Óôç íÝá öÜóç, ï ñüëïò ôùí Ýíïðëùí öïíôáìåíôáëéóôéêþí ïñãáíþóåùí èá ôåßíåé íá õðï÷ùñåß, êáèþò ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñåò äõ-

¸íáò Þñùáò åíáíôßïí åíüò çãåôßóêïõ ρίας. ∆εν αναιρεί το γεγονός ότι, το να πεθαίνει κανείς ως μάρτυρας, μπορεί να διαταράξει την ισορροπία μίας αυτοκρατορίας, η οποία, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος των πόρων της στην καταδίωξή του, έφτασε (ένας λόγος μεταξύ άλλων) στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Είναι γεγονός ότι, το ίδιο το κίνημα που σήμερα σαρώνει τα αμερικανοκρατούμενα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τόσο τον ίδιο όσο και το κίνημά του. Γιατί οι Άραβες προτίμησαν δρόμους πιο πλειοψηφικούς, πιο αποτελεσματικούς. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάποια στιγμή ήταν αυτός, με την εξαίρεση των Παλαιστινίων, που έδειξε, όχι μόνο στους Αμερικάνους, αλλά στην ίδια την παγκοσμιοποίηση,

»

ότι οι Άραβες, όταν θέλουν, μπορούν. Ήταν αυτός που έδειξε ότι μπορείς να σταθείς πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον αντίπαλο, με όπλο την πίστη στην αποστολή σου, και να κερδίσεις. Ήταν αυτός που ανάγκασε την αυτοκρατορία να θυσιάσει μεγάλο μέρος των πόρων της για να τον κυνηγήσει και έτσι σήμερα τα κινήματα να έχουν, μπροστά σε μία παραπαίουσα αυτοκρατορία, μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων. Σίγουρα, η ιστορία θα τον θυμηθεί. Και σίγουρα η ιστορία θα ξεχάσει αυτά τα ανθρωπάκια που, με τα μπουφανάκια εκστρατείας, παρακολουθούσαν σαν παιχνίδι βίντεο, μέσα από τους φορητές υπολογιστές τους, την ενάντια στο διεθνές δίκαιο και κάθε έννοια δικαιοσύνης, δολοφονία ενός ανθρώπου.

íÜìåéò èá ìðáßíïõí óôï ðáé÷íßäé ãéá íá åêöñÜóïõí ôç äõíáìéêÞ åîÜðëùóç ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ. Õðü áõôÞ ôçí Ýííïéá, ìðïñåß ï ËÜíôåí íá êåßôáé óÞìåñá íåêñüò, ìå ôçí åéêüíá ôïõ íá ðáñáäßäåôáé ùò ôñüðáéï ðñïò åóùôåñéêÞ êáôáíÜëùóç ôçò ðáñáðáßïõóáò ÁìåñéêÞò, üìùò ï óêïðüò ôïõ, ïé éäÝåò ôïõ, æïõí êáé âáóéëåýïõí, ðáßæïõí êáèïñéóôéêü ñüëï óôï íá äéáìïñöùèïýí ïé åîåëßîåéò ó’ Ýíá ðïëý ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ ðëáíÞôç. ¸öôáóáí äå óå ôÝôïéï óçìåßï áíÜðôõîçò, þóôå, Þäç ðïëý ðñéí ôïí èÜíáôü ôïõ, íá îåðåñÜóïõí ôïí éóôïñéêü ñüëï ôïõ ßäéïõ êáé ôçò ïñãÜíùóÞò ôïõ.


18

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÄÉÅÈÍÇ

Ìå ìßá ëÝîç, óõã÷áñçôÞñéá! ÐáëáéóôéíéáêÞ óõìöéëßùóç, ìåôáîý ôçò ×áìÜò êáé ôçò ÖáôÜ÷ Ôïõ Ãéïýñé ¢âíåñé*

Ôá íÝá ãéá ôç óõìöùíßá ìåôáîý ôçò ÖáôÜ÷ êáé ôçò ×áìÜò åßíáé ÷áñìüóõíá ãéá ôçí åéñÞíç. Áí ïé ôåëéêÝò äõóêïëßåò îåðåñáóôïýí êáé ìéá ðëÞñçò óõìöùíßá õðïãñáöåß áðü ôïõò çãÝôåò ôùí äýï ïñãáíþóåùí, áõôü èá áðïôåëÝóåé ìåãÜëï âÞìá ðñïò ôá åìðñüò ãéá ôïõò Ðáëáéóôéíßïõò êáé ãéá ôï ÉóñáÞë.

åí Ý÷åé êáíÝíá íüçìá íá êÜíåéò åéñÞíç ìå ôïí ìéóü ðëçèõóìü åíüò ëáïý. Ôï íá êÜíåéò åéñÞíç ìå ïëüêëçñï ôïí ðáëáéóôéíéáêü ëáü ìðïñåß íá åßíáé ðéï äýóêïëï, áëëÜ èá åßíáé áðåßñùò ðéï åðïéêïäïìçôéêü. ÅðïìÝíùò, óõã÷áñçôÞñéá! Ï Âåíéáìßí ÍåôáíéÜ÷ïõ “÷áéñÝôéóå” åðßóçò ôç óõìöùíßá! Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç êõâÝñíçóç ôïõ ÉóñáÞë Ý÷åé ÷áñáêôçñßóåé ôç ×áìÜò ôñïìïêñáôéêÞ ïñãÜíùóç ìå ôçí ïðïßá äåí ðñïôßèåôáé íá óõíäéáëëáãåß åð’ ïõäåíß ëüãù, ï ÍåôáíéÜ÷ïõ ìðïñåß ðëÝïí íá ôåñìáôßóåé êÜèå óõíïìéëßá ìå ôçí ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ. Ôé; ÅéñÞíç ìå ðáëáéóôéíéáêÞ êõâÝñíçóç ðïõ ðåñéÝ÷åé ôñïìïêñÜôåò; ÐïôÝ! ÔÝëïò ôùí óõíïìéëéþí! Äýï óõã÷áñçôÞñéá, áëëÜ ìå ôåñÜóôéá äéáöïñÜ Ç äçìüóéá óõæÞôçóç óôï ÉóñáÞë óå ó÷Ýóç ìå ôçí áñáâéêÞ åíüôçôá Ý÷åé ìáêñÜ éóôïñßá. Îåêßíçóå óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’50, üôáí Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôçò ç éäÝá ôçò ðáíáñáâéêÞò åíüôçôáò. Ï ÃêáìÜë Áìðíô Áë ÍÜóåñ ýøùóå ôç óçìáßá ôïõ ðáíáñáâéóìïý óôçí Áßãõðôï êáé ôï êßíçìá ÌðÜáè Ýãéíå õðïëïãßóéìç äýíáìç óå áñêåôÝò ÷þñåò (ðñéí åêöõëéóôåß óå äéÜöïñåò ôïðéêÝò ìáößåò óôç Óõñßá êáé ôï ÉñÜê). Ï Íáïýì Ãêüëíôìáí, ðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò Óéùíéóôéêïý Óõìâïõëßïõ, åß÷å äçëþóåé ôüôå üôé ç ðáíáñáâéêÞ åíüôçôá Þôáí èåôéêÞ ãéá ôï ÉóñáÞë. Ðßóôåõå ðùò ç åéñÞíç Þôáí áíáãêáßá ðñïûðüèåóç ãéá ôçí ýðáñîç ôïõ ÉóñáÞë êáé üôé èá Ýðñåðå üëåò ïé áñáâéêÝò ÷þñåò íá áíôéìåôùðéóôïýí åíéáßá êáé íá âñåèåß ôï áðáñáßôçôï èÜññïò ãéá íá ãßíåé åéñÞíç. Ï Äáâßä Ìðåí Ãêïõñéüí, ðñùèõðïõñãüò ôïõ ÉóñáÞë, ðßóôåõå üôé ç åéñÞíç Þôáí êáêÞ ãéá ôï ÉóñáÞë, ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé ï óéùíéóìüò íá ðåôý÷åé üëïõò ôïõò (äçìüóéá ìç êáèïñéóìÝíïõò) óôü÷ïõò ôïõ. Óå êáôÜóôáóç ðïëÝìïõ, ç åíüôçôá ìåôá-

îý ôùí ÁñÜâùí Þôáí Ýíáò êßíäõíïò ðïõ Ýðñåðå íá áðïöåõ÷èåß ìå êÜèå êüóôïò. Ï Ãêüëíôìáí, ï ðéï Ýîï÷ïò äåéëüò ðïõ ãíþñéóá ðïôÝ, äåí åß÷å ôï óèÝíïò íá åðéâÜëåé ôéò áðüøåéò ôïõ. Ï Ìðåí Ãêïõñéüí Þôáí ëéãüôåñï Ýîõðíïò, áëëÜ ðïëý ðéï áðïöáóéóìÝíïò êáé óôï ôÝëïò íßêçóå. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ Ý÷ïõìå ôï ßäéï ðñüâëçìá îáíÜ Ï ÍåôáíéÜ÷ïõ êáé ç ïìÜäá ôïõ ôùí óáìðïôÝñ ôçò åéñÞíçò èÝëïõí íá åìðïäßóïõí ôçí åíüôçôá ôùí Ðáëáéóôéíßùí ìå êÜèå êüóôïò. Äåí èÝëïõí ôçí åéñÞíç, ãéá ôïí ðïëý áðëü ëüãï üôé ç åéñÞíç èá åìðïäßóåé ôï ÉóñáÞë íá ðåôý÷åé ôïõò óéùíéóôéêïýò óôü÷ïõò ôïõ, üðùò áõôïß ôïõò åííïïýí, äçë. Ýíá åâñáúêü êñÜôïò ìå ïëüêëçñç ôçí éóôïñéêÞ Ðáëáéóôßíç õðü ôçí åðéêñÜôåéÜ ôïõ, ôï ïðïßï èá åêôåßíåôáé áðü ôç èÜëáóóá ùò ôïí ÉïñäÜíç (ôï ëéãüôåñï). Ç óýãêñïõóç èá êñáôÞóåé ãéá ðïëý, ðÜñá ðïëý êáéñü êé Ýôóé üóï ðéï äéáéñåìÝíïò åßíáé ï å÷èñüò, ôüóï ôï êáëýôåñï. Ãéá ôçí áêñßâåéá, ç åìöÜíéóç ôçò ×áìÜò ðñïêëÞèçêå áðü ôÝôïéïõ ôýðïõ ôáêôéêÝò. Ïé éóñáçëéíÝò áñ÷Ýò êáôï÷Þò åðßôçäåò åíèÜññõíáí ôï éóëáìéêü êßíçìá, ôï ïðïßï áñãüôåñá åîåëß÷ôçêå óôç ×áìÜò, ùò áíôßâáñï óôçí êïóìéêÞ, åèíéêéóôéêÞ ÖáôÜ÷, ðïõ ôüôå èåùñïýíôáí ï êýñéïò å÷èñüò. Áñãüôåñá, ç éóñáçëéíÞ êõâÝñíçóç ôå÷íçÝíôùò õðïäáýëéæå ôç óýãêñïõóç áíÜìåóá óôç ÄõôéêÞ

¼÷èç êáé ôç ÃÜæá, êáôáðáôþíôáò ôéò óõìöùíßåò ôïõ ¼óëï, áñíïýìåíç íá áíïßîåé ôá ôÝóóåñá «áóöáëÞ ðåñÜóìáôá» áíÜìåóá óôéò äýï ðåñéï÷Ýò. ÊáíÝíá ðÝñáóìá äåí áíïß÷ôçêå ïýôå ãéá ìéá ìÝñá êé Ýôóé ï ãåùãñáöéêüò äéá÷ùñéóìüò Ýöåñå êáé ôïí ðïëéôéêü. ¼ôáí ç ×áìÜò êÝñäéóå ôéò åêëïãÝò ôïõ 2006, ðñïêáëþíôáò ôçí Ýêðëçîç üëùí, áëëÜ êáé ôçò ßäéáò ôçò ×áìÜò, ç éóñáçëéíÞ êõâÝñíçóç áíáêïßíùóå üôé äåí èá åß÷å êáìßá åðáöÞ ìå ïðïéáäÞðïôå ðáëáéóôéíéáêÞ êõâÝñíçóç, óôçí ïðïßá óõììåôåß÷å ç ×áìÜò. ÄéÝôáîå åðßóçò -äåí õðÜñ÷åé êáëýôåñç Ýêöñáóç- ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí ÇÐÁ êáé ôùí ÷ùñþí ôçò Å.Å., íá ðñÜîïõí ôï ßäéï. Ìå áõôüí ôïí ôñüðï ç êõâÝñíçóç åíüôçôáò ôùí Ðáëáéóôéíßùí õðïíïìåýèçêå. Ôï åðüìåíï âÞìá Þôáí ç áìå-

Ç ìåãÜëç ìÜæá ôùí Ðáëáéóôéíßùí èÝëïõí áðåãíùóìÝíá ôçí åíüôçôá êáé Ýíáí êïéíü áãþíá ãéá íá èÝóïõí ôÝñìá óôçí êáôï÷Þ.

ñéêáíï-éóñáçëéíÞ ðñïóðÜèåéá íá åãêáôáóôÞóïõí êÜðïéï éó÷õñü Üíäñá ôçò áñåóêåßáò ôïõò ùò äéêôÜôïñá ôçò ëùñßäáò ôçò ÃÜæáò, ðñïðõñãßïõ ôçò ×áìÜò. Ï «Þñùáò» ðïõ åðéëÝ÷èçêå Þôáí ï Ìïõ÷Üìáíô ÍôáëÜí, Ýíáò ôïðéêüò öýëáñ÷ïò. Äåí Þôáí êáé ðïëý êáëÞ åðéëïãÞ –ï áñ÷çãüò ôùí éóñáçëéíþí ìõóôéêþí õðçñåóéþí ðñüóöáôá áðïêÜëõøå üôé ï ÍôáëÜí êáôÜññåõóå êëáßãïíôáò óôçí áãêáëéÜ ôïõ. ÌåôÜ áðü óýíôïìç ìÜ÷ç, ç ×áìÜò ðÞñå ôïí ðëÞñç Ýëåã÷ï ôçò ëùñßäáò ôçò ÃÜæáò. Ïé áäåëöïêôüíåò ñÞîåéò óôá áðåëåõèåñùôéêÜ êéíÞìáôá äåí åßíáé ç åîáßñåóç. Åßíáé, ó÷åäüí ðÜíôá, ï êáíüíáò. Ôï éñëáíäéêü åðáíáóôáôéêü êßíçìá åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá. Óôï ÉóñáÞë åß÷áìå ôç óýãêñïõóç áíÜìåóá óôç ×Üãêáíá êáé ôçí Éñãêïýí, ç ïðïßá, óå êÜðïéåò ðåñéüäïõò, Þôáí âßáéç êáé áéìáôçñÞ. Ìüíï ï Ìåíá÷Ýì ÌðÝãêéí, áñ÷çãüò ôüôå ôçò Éñãêïýí, åìðüäéóå Ýíáí êáôáóôñïöéêü åìöýëéï ðüëåìï. Ïé Ðáëáéóôßíéïé, ìå ôïõò ðÜíôåò åíáíôßïí ôïõò, äåí Ý÷ïõí ôçí ðïëõôÝëåéá ãéá ôÝôïéïõ åßäïõò åìöýëéåò óõãêñïýóåéò. Ç ñÞîç áíÜìåóá óôç ÖáôÜ÷ êáé ôç ×áìÜò ðñïêÜëåóå áìïéâáßï ìßóïò óå óõíôñüöïõò ðïõ ðÝñáóáí ÷ñüíéá ìáæß óôéò éóñáçëéíÝò öõëáêÝò. Ç ×áìÜò Ý÷åé êáôçãïñÞóåé ôçí ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ –åí ìÝñåé äéêáéïëïãçìÝíá– ãéá óõíåñãáóßá ìå ôçí éóñáçëéíÞ êõâÝñíçóç åíáíôßïí ôïõò êáé ãéáôß þèçóáí ôïõò

Éóñáçëéíïýò êáé ôïõò Áéãõðôßïõò íá åíôåßíïõí ôïí áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò, áëëÜ êáé ãéáôß ðáñåìðüäéóáí ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ éóñáçëéíïý áé÷ìáëþôïõ ðïëÝìïõ ÃêéëÜíô Óáëßô, ãéá íá ìçí áðåëåõèåñùèïýí äéÜöïñïé áêôéâéóôÝò ôçò ×áìÜò êáé åðéóôñÝøïõí óôç ÃÜæá. ÐïëëÜ ìÝëç ôçò ×áìÜò õðïöÝñïõí óå ðáëáéóôéíéáêÝò öõëáêÝò, áëëÜ êáé ìÝëç ôçò ÖáôÜ÷ âñßóêïíôáé õðü ðåñéïñéóìü óôç ÃÜæá. Ðáñ’ üëá áõôÜ, ç ÖáôÜ÷ áëëÜ êáé ç ×áìÜò åßíáé ìåéïøçößåò óôçí Ðáëáéóôßíç. Ç ìåãÜëç ìÜæá ôùí Ðáëáéóôéíßùí èÝëåé áðåãíùóìÝíá ôçí åíüôçôá êáé Ýíáí êïéíü áãþíá ãéá íá ôåèåß ôÝñìá óôçí êáôï÷Þ. Áí õðïãñáöåß ç ôåëéêÞ óõìöùíßá óõìöéëßùóçò áíÜìåóá óôïí Ìá÷ìïýíô ÁìðÜò êáé ôïí ×áëßíô ÌåóÜáë, ïé áðáíôá÷ïý Ðáëáéóôßíéïé èá ðáíçãõñßóïõí. Ï Âåíéáìßí ÍåôáíéÜ÷ïõ Þäç ðáíçãõñßæåé. Ôï ìåëÜíé äåí åß÷å áêüìç óôåãíþóåé óôçí áñ÷éêÞ óõìöùíßá ôïõ ÊáÀñïõ êáé ï ÍåôáíéÜ÷ïõ åêöþíçóå Ýíáí óïâáñïöáíÞ ëüãï óôçí ôçëåüñáóç, ðïõ Ýìïéáæå ðåñéóóüôåñï ìå áíáêïßíùóç ðñïò ôï Ýèíïò ìåôÜ áðü Ýíá êïóìïúóôïñéêü ãåãïíüò. «ÐñÝðåé íá äéáëÝîåôå áíÜìåóá óå ìáò êáé ôç ×áìÜò», åßðå óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ. ÁõôÞ ç åðéëïãÞ äåí ìðïñåß íá ’íáé ôüóï äýóêïëç. Áðü ôç ìéá Ýíá âßáéï, êáôáðéåóôéêü êáèåóôþò, êáé áð’ ôçí Üëëç Ðáëáéóôßíéïé áäåëöïß ìå äéáöïñåôéêÞ éäåïëïãßá. ÁõôÞ ç âëáêþäçò áðåéëÞ üìùò äåí Þôáí ôï êýñéï ìÝñïò ôçò äÞëùóçò. Áõôü ðïõ óôçí ïõóßá åßðå ï ÍåôáíéÜ÷ïõ Þôáí üôé äåí èá õðÜñîïõí ó÷Ýóåéò ìå ìéá ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ ðïõ óõíäÝåôáé ìå ïéïíäÞðïôå ôñüðï ìå ôçí «ôñïìïêñáôéêÞ» ×áìÜò. Ôï üëï èÝìá áðïôåëåß ìéá ðåëþñéá áíáêïýöéóç ãéá ôïí ÍåôáíéÜ÷ïõ. ¸÷åé êëçèåß áðü ôïõò Ñåðïõìðëéêáíïýò íá ìéëÞóåé óôï ÊïãêñÝóï ôùí ÇÐÁ ôïí åðüìåíï ìÞíá êáé äåí åß÷å ôßðïôå íá ðåé. Ïýôå êáé åß÷å íá ðñïóöÝñåé êÜôé óôïí ÏÇÅ, ï ïðïßïò ðñïôßèåôáé íá áíáãíùñßóåé ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò áõôüí ôïí ÓåðôÝìâñç. Ôþñá, Ý÷åé ðïëëÜ íá ðåé: ç åéñÞíç åßíáé áäýíáôç, üëïé ïé Ðáëáéóôßíéïé åßíáé ôñïìïêñÜôåò ðïõ èÝëïõí íá ìáò ðåôÜîïõí óôç èÜëáóóá. ¢ñá, êáìßá åéñÞíç, êáìßá äéáðñáãìÜôåõóç. Ôßðïôå! Áí êÜðïéïò âÝâáéá èÝëåé ôçí åéñÞíç, ôï ìÞíõìá ðñÝðåé íá åßíáé ôåëåßùò äéáöïñåôéêü. Ç ×áìÜò åßíáé ìÝñïò ôçò

»


Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÄÉÅÈÍÇ »

ðáëáéóôéíéáêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò. Óßãïõñá åßíáé áêñáßá, áëëÜ, üðùò ìáò Ý÷ïõí äéäÜîåé ïé Âñåôáíïß, åßíáé êáëýôåñï íá óõíÜðôåéò åéñÞíç ìå áêñáßïõò, ðáñÜ ìå ìåôñéïðáèåßò. Óýíáøå åéñÞíç ìå ôïõò ìåôñéïðáèåßò êáé áñãüôåñá èá ðñÝðåé íá áíôéìåôùðßóåéò êáé ôïõò áêñáßïõò. Óýíáøå åéñÞíç ìå ôïõò áêñáßïõò êáé Ý÷ïõí ôåëåéþóåé üëá. ¸ôóé êé áëëéþò, ç ×áìÜò äåí åßíáé üóï áêñáßá üóï èÝëåé íá ðáñïõóéÜæåôáé. ¸÷åé äçëþóåé ðïëëÝò öïñÝò üôé èá äå÷èåß ìéá åéñçíåõôéêÞ óõìöùíßá âáóéóìÝíç óôá óýíïñá ôïõ 1967, ôçí ïðïßá èá õðïãñÜøåé ï ÁìðÜò áí åðéêõñùèåß áðü ôïí ëáü ìå äçìïøÞöéóìá Þ Ý÷åé ôçí ðëåéïøçößá óôï êïéíïâïýëéï. Ôï íá áðïäå÷èåß êáíåßò ôçí ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ óçìáßíåé üôé áðïäÝ÷åôáé ôç óõìöùíßá ôïõ ¼óëï, ç ïðïßá ðñïâëÝðåé êáé ôçí áìïéâáßá áíáãíþñéóç ôïõ ÉóñáÞë êáé ôçò ÏÁÐ. Óôï ÉóëÜì, üðùò êáé óå üëåò ôéò èñçóêåßåò, ï ëüãïò ôïõ èåïý åßíáé «áðüëõôïò», áëëÜ ìðïñåß íá «åñìçíåõèåß» ìå üðïéïí ôñüðï ÷ñåéÜæåôáé. Ïé Åâñáßïé åéäéêÜ ôï ãíùñßæïõí êáëÜ áõôü. Ôé Ý÷åé êÜíåé üìùò ôéò äýï ðëåõñÝò ôùí Ðáëáéóôéíßùí ðéï äéáëëáêôéêÝò; Êáé ïé äýï Ý÷ïõí ÷Üóåé ôïõò ðñïóôÜôåò ôïõò. Ç ÖáôÜ÷ ôïí Áéãýðôéï ×üóíé ÌïõìðÜñáê êáé ç ×áìÜò ôïí Óýñéï ÌðáóÜñ Áë ¢óáíô, óôïõò ïðïßïõò äåí ìðïñïýí íá âáóéóôïýí ðéá. Áõôü ôï ãåãïíüò Ý÷åé êÜíåé êáé ôéò äýï ðëåõñÝò íá áíôéêñßóïõí êáôÜìáôá ôçí ðñáãìáôéêüôçôá. Ïé Ðáëáéóôßíéïé åßíáé ïëïìüíá÷ïé êáé ôï êáëýôåñï ðïõ Ý÷ïõí íá êÜíïõí åßíáé íá åíùèïýí. Ãéá ôïõò Éóñáçëéíïýò ðïõ èÝëïõí ôçí åéñÞíç, èá åßíáé ìåãÜëç áíáêïýöéóç ôï íá äéáðñáãìáôåõèïýí ìå ôïõò Ðáëáéóôéíßïõò åíùìÝíïõò êáé ìå ìéá åíùìÝíç ðáëáéóôéíéáêÞ ðåñéï÷Þ. Ôï ÉóñáÞë ìðïñåß íá êÜíåé ðïëëÜ ãéá íá âïçèÞóåé ó’ áõôÞ ôç äéáäéêáóßá. Èá ðñÝðåé íá áíïßîåé åðéôÝëïõò ìéá åëåýèåñç äßïäï áíÜìåóá óôç äõôéêÞ ü÷èç êáé ôç ÃÜæá êáé íá ôåñìáôßóåé ôïí âëáêþäç êáé âÜíáõóï áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò (ï ïðïßïò Ý÷åé ãßíåé áêüìç ðéï âëáêþäçò ìåôÜ ôçí Üñóç ôïõ áðïêëåéóìïý áðü ðëåõñÜò Áéãýðôïõ). Åðßóçò, ðñÝðåé íá åðéôñÝøåé óôïõò êáôïßêïõò ôçò ÃÜæáò íá ëåéôïõñãÞóïõí ôá ëéìÜíéá êáé ôï áåñïäñüìéï êáé íá áíïßîïõí ôá óýíïñÜ ôïõò. Ôï ÉóñáÞë ðñÝðåé íá áðïäå÷èåß ôï ãåãïíüò üôé èñçóêåõôéêÜ óôïé÷åßá áðïôåëïýí ðëÝïí ìÝñïò ôçò ðïëéôéêÞò óêçíÞò óå ïëüêëçñï ôïí áñáâéêü êüóìï. ÁõôÜ ôá óôïé÷åßá ðñïïäåõôéêÜ èá ãßíïõí ðéï ìåôñéïðáèÞ áðïôåëþíôáò ìÝñïò ôçò íÝáò ðñáãìáôéêüôçôáò ôïõ áñáâéêïý êüóìïõ. Ç åíüôçôá ôùí Ðáëáéóôéíßùí ðñÝðåé íá áíôéìåôùðéóôåß åõíïúêÜ áðü ôï ÉóñáÞë, áëëÜ êáé áðü ôéò ÇÐÁ êáé ôçí ÅÅ. ÐñÝðåé íá áíáãíùñßóïõí ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò óôá óýíïñá ôïõ 1967. ÐñÝðåé åðßóçò íá åíèáññýíïõí ìå êÜèå ôñüðï ôéò åëåýèåñåò êáé äçìïêñáôéêÝò åêëïãÝò óôçí Ðáëáéóôßíç êáé íá áðïäå÷èïýí ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôïõò, üðïéá êé áí åßíáé áõôÜ. Ï Üíåìïò ôçò áñáâéêÞò Üíïéîçò öõóÜ êáé óôçí Ðáëáéóôßíç. Óõã÷áñçôÞñéá! *Ï Ãéïýñé ¢âíåñé åßíáé Éóñáçëéíüò óõããñáöÝáò êáé áêôéâéóôÞò ôçò åéñÞíçò ìå ôçí ïìÜäá Ãêïõò Óáëüì. ìåôÜöñáóç Dean M.

19

Áðü ôç Ëéâýç óôç Óõñßá Ç åðáíÜóôáóç ôùí ÁñÜâùí óôïí ðÝìðôï ìÞíá ôçò Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ä. Ãåþñìá Ç åðáíÜóôáóç ôùí ÁñÜâùí ìðáßíåé ðëÝïí óôïí ðÝìðôï ìÞíá êáé üëá äåß÷íïõí üôé åßìáóôå áêüìá óôçí áñ÷Þ.

Σ

ôç Ëéâýç, ïé äïëïöïíéêÝò åðéèÝóåéò ôùí ãåñáêéþí ôïõ ÍÁÔÏ áöÞíïõí ðßóù ôïõò äåêÜäåò ðáñÜðëåõñåò áðþëåéåò. Ïé áðþëåéåò áõôÝò èá áõîçèïýí êáôáêüñõöá áðü ôïí ìáæéêü ðëÝïí âïìâáñäéóìü ôçò Ôñßðïëçò. Ç áíôßóôáóç äåí öáßíåôáé íá äéáèÝôåé ôç äõíáìéêÞ ôçò ðëÞñïõò áíáôñïðÞò êáé ãé’ áõôü ðñïóöåýãåé üëï êáé ðéï áðïöáóéóôéêÜ óôá üðëá ôùí íáôïúêþí. Óôç Ëéâýç ï åìöýëéïò åßíáé óå ðëÞñç åîÝëéîç êáé ìéá ëýóç ðïõ èá ïäçãïýóå óå äéáìåëéóìü ôçò ÷þñáò äåí åßíáé áðßèáíç. ¼ðùò öáßíåôáé, ï ÊáíôÜöé ÷áßñåé êÜðïéáò åêôßìçóçò áðü Ýíá ôïõëÜ÷éóôïí ìÝñïò ôùí Ëéâýùí, Ýôóé, ôï ìüíï ðïõ èá áðïôñÝøåé ôïí äéáìåëéóìü åßíáé ç ãíùóôÞ ëõóóáëÝá åðéèåôéêüôçôá ôùí Âñåôáíþí êáé ï ìéêñïìåãáëéóìüò ôïõ Óáñêïæß. ÐÜíôùò, ãéá ôïõò åðáíáóôÜôåò óôç Ëéâýç äåí ðåñéðïéåß ôéìÞ ôï üôé ç ðñþôç êßíçóÞ ôïõò Þôáí ç … äçìéïõñãßá êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò óôç ÂåããÜæç. Ï ÏÇÅ, éäéáéôÝñùò êéíçôéêüò óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ëéâýçò, ðáñáâëÝðåé ôéò óöáãÝò êáé ôéò åéóâïëÝò óå Ìðá÷ñÝéí êáé ÕåìÝíç. Åîßóïõ Üöùíïò ðáñáìÝíåé óôçí ðåñßðôùóç ôùí óõíå÷üìåíùí âïìâáñäéóìþí óôç ÃÜæá, üðùò êáé ôéò äïëïöïíßåò áêôéâéóôþí áðü ôï ÉóñáÞë. Óôçí ÕåìÝíç, ÁìåñéêÜíïé, ÓáïõäÜñáâåò êáé Êáôáñéáíïß ðñïóðáèïýí ìå êÜèå ôñüðï íá åëÝãîïõí ôçí áíôßóôáóç óôçí éóôïñéêÞ áõôÞ ÷þñá. Ïé ÁìåñéêÜíïé, åíþ ëåêôéêÜ êáôáöÝñïíôáé êáôÜ ôïõ ÓÜëå÷, äåí Ý÷ïõí óôáìáôÞóåé íá ôñïöïäïôïýí ôï êáèåóôþò ìå üðëá, êáé ðñüóöáôá ìå åëéêüðôåñá, ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åíÜíôéá óôïõò äéáäçëùôÝò. Åðßóçò, åíáíôßïí ôïõò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ôá åêðáéäåõìÝíá áðü ôïõò ÁìåñéêÜíïõò åðßëåêôá óôñáôéùôéêÜ óþìáôá. Äåí åßíáé ëïéðüí áðïñßáò Üîéï ðïõ, óå ìßá äçìïóêüðçóç áìåñéêÜíéêçò åôáéñåßáò, ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí êáôïßêùí Þôáí áñíçôéêÞ áðÝíáíôé óôéò ÇÐÁ. Ìå ôï 40% ôùí êáôïßêùí íá æåé ìå êÜôù áðü äýï äïëÜñéá, ôçí áíåñãßá íá ÷ôõðÜåé ôï 40% êáé ôï 60% ôïõ ðëçèõóìïý íá åßíáé êÜôù áðü åßêïóé ôåóóÜñùí ÷ñïíþí, äýóêïëï íá êñáôçèåß ï ìïõìïðïéçìÝíïò ÓÜëå÷ óôçí åîïõóßá. Ôï ßäéï ìÜëëïí èá óõìâåß êáé óôç Óõñßá. Ï ÌðÜóáñ ¢óáíô åß÷å ôç äõíáôüôçôá íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìåôáññõèìßóåéò, áëëÜ … ç ïéêïãåíåéïêñáôßá êáé ç êëåðôïêñáôéêÞ åëßô, ðïõ Ý÷åé äéáìïñöþóåé áõôüò êáé ï ðáôÝñáò ôïõ ãýñù ôïõò, äåí ôïõ ôï åðÝôñåøáí. Áò ìçí îå÷íÜìå üôé êé áõôüò ãéïò ôïõ ìðáìðÜ åßíáé, êáé ôçí åîïõóßá ôçí Ýëáâå ìå «äá÷ôõëßäé». Ôá «äáêôõëßäéá» áðïäåéêíýïíôáé ìïéñáßá. Ïé öéëïäïîßåò ôùí ãüíùí Þôáí óçìáíôéêü óôïé÷åßï ðïõ ïäÞãçóå óôçí ðôþóç ôïõ ÌïõìðÜñáê êáé ôïõ ÊáíôÜöé.

Ôï êáèåóôþò ôïõ ðáôÝñá ¢óáíô äéáìïñöþèçêå ìå ìßá óõììá÷ßá ìåôáîý ôùí Áëáïõéôþí, ôùí åìðüñùí, ôïõ åðßóçìïõ óïõíéôéêïý êëÞñïõ êáé ôùí áíþôáôùí óôñùìÜôùí ôùí óôñáôéùôéêþí. Óõíåðþò, ôï êáèåóôþò ìÜëëïí äåí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß áðëþò ùò áëåâéôéêÞò õöÞò. Ïé ðïëéôéêÝò öéëåëåõèåñïðïßçóçò ðïõ áêïëïýèçóå ôéò äýï ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò, õðü ôéò ïäçãßåò ôçò Ðáãêüóìéáò ÔñÜðåæáò êáé ôïõ ÄÍÔ, Ý÷ïõí áëëÜîåé ôïõò óõó÷åôéóìïýò. ¼ðùò êáé óôçí Áßãõðôï, ïé «áðïêñáôéêïðïéÞóåéò», äåí Þôáí ðáñÜ ìéá ìÝèïäïò ãéá íá ðåñÜóïõí ôåñÜóôéåò ðåñéïõóßåò óôá ÷Ýñéá óõããåíþí, ãáìðñþí êáé êïëëçôþí. ¼óïé ùöåëÞèçêáí áðü ôéò ðáñáðÜíù êïéíùíéêïïéêïíïìéêÝò äéåñãáóßåò Þôáí âáóéêÜ ïé ãüíïé ôçò óõììá÷ßáò ðïõ áíáöÝñèçêå. Ï ¢óáíô, ãéá íá êñáôçèåß óôçí åîïõóßá,

Ç åðáíÜóôáóç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ åßíáé áêüìá óôçí áñ÷Þ. Ôï áí èá öÝñåé ðüëåìï, ôñïìïêñáôßá Þ äçìïêñáôßá ìÝíåé íá áðïäåé÷ôåß.

ðáßæåé ôï ðáé÷íßäé ôçò êáëëéÝñãåéáò ôçò áíôéðáñÜèåóçò ìåôáîý ìåñßäùí ôçò êïéíùíßáò. ÐñïóðÜèçóå íá êáôåõíÜóåé ôïõò Êïýñäïõò ðñïóöÝñïíôáò õðçêïüôçôá óå 150.000 Üôïìá. Ðñïóðáèåß íá óôñÝøåé ôéò äéÜöïñåò èñçóêåõôéêÝò ïìÜäåò ôçí ìßá åíáíôßïí ôçò Üëëçò. Êáëëéåñãåß ôïí öüâï ìåôáîý ôùí ìåéïíïôÞôùí (÷ñéóôéáíþí, Äñïýæùí, Áëáïõéôþí), ãéá áíôßðïéíá áðü ôïõò óïõíßôåò. Ðñïóðáèåß íá êáëëéåñãÞóåé ôçí åéêüíá ôïõ «êïóìéêïý» çãÝôç, üôáí ï ßäéïò ðñïóåôáéñßóôçêå ôïõ óïõíßôåò êëçñéêïýò, ìå ìéá óõìöùíßá ôïõ óôõë, ç åîïõóßá äéêÞ ìïõ, ç êïéíùíßá äéêÞ óáò. Ç áíôéðïëßôåõóç üìùò ìïéÜæåé íá Ý÷åé ìõñéóôåß ôï ðáé÷íßäé. Ãé’ áõôü ôï êåíôñéêü óýíèçìá åßíáé «¸íá-¸íá-¸íá, üëïò ï óõñéáêüò ëáüò åßíáé Ýíá». Ôï óõñéáêü êáèåóôþò Ý÷åé ðßóù ôïõ Ýíá éóôïñéêü ùìüôçôáò. ¸ôóé, ìïëïíüôé ÷áßñåé ôçò õðïóôÞñéîçò ôçò ×åæìðïëÜ, ôïõ ÉñÜí, ôùí ÁìåñéêÜíùí, ôùí Ôïýñêùí êáé ôùí …Éóñáçëéíþí, ç áäõíáìßá ôïõ íá áíôáðïêñéèåß óôá íÝá êïéíùíéêÜ áéôÞìáôá ðéèáíüí íá ïäçãÞóåé óôçí áíáôñïðÞ ôïõ óõíüëïõ ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò. ¹äç, ðëçñïöïñßåò áíÝöåñáí üôé óôçí Ôñßðïëç ôïõ ËéâÜíïõ åôïéìÜæïíôáí ðïñåßåò áðü ôï óõñéáêü êáé ôï áíôéóõñéáêü óôñáôüðåäï, ìå ü,ôé áõôü óõíåðÜãåôáé ãéá ôç óõíï÷Þ ôïõ ËéâÜíïõ. Ç åðáíÜóôáóç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ åßíáé áêüìá óôçí áñ÷Þ. Ôï áí èá öÝñåé ðüëåìï, ôñïìïêñáôßá Þ äçìïêñáôßá, ìÝíåé íá öáíåß.


20

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÏÉÊÏËÏÃÉÁ

Äéáó÷ßæïíôáò ôï ÉñÜí ìå ðïäÞëáôï Ï ïéêïëïãéêüôåñïò êáé ðéï áíèñþðéíïò ôñüðïò ôáîéäéïý Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ìáõñßäç

ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής) • Κάνιγγος & Ακαδημίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου (Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρμου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ημητρίου & Α. Φλέμινγκ ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δημαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγμένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (μπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως • Περίπτερο ηλεκτρικού σταθμού Καλλιθέας

Ôá óýíïñá ôçò ÷þñáò ôùí Êïýñäùí ìå ôï ÉñÜí åßíáé Ýíá ðáñÜîåíï êáé ôáõôü÷ñïíá áêñáßá õðïâëçôéêü ìÝñïò. Óôá âüñåéá öáßíåôáé ç ÷éïíéóìÝíç êïñõöÞ ôïõ üñïõò ÁñáñÜô ìå ôéò õðüëïéðåò âïõíïðëáãéÝò ÷áìÝíåò óå Ýíá ðÝðëï ðõêíÞò ïìß÷ëçò êáé ï äñüìïò êëåßíåé óôáäéáêÜ ðñïò ôá áíáôïëéêÜ ãéá íá óå âãÜëåé ó’ Ýíá óôåíü ðÝñáóìá ìÝóá áð’ ôá êáêïôñÜ÷áëá, Üíõäñá âïõíÜ. Åêåß áêñéâþò âñßóêåôáé ï ìåèïñéáêüò óôáèìüò ôçò éóëáìéêÞò äçìïêñáôßáò ôïõ ÉñÜí, Ýíá ôóéìåíôÝíéï ôåñáôïýñãçìá ìå äýï ôåñÜóôéá ðïñôñÝôá ôùí ×ïìåúíß êáé ×áìåíåÀ ôïðïèåôçìÝíá ðÜíù áð’ ôçí êåíôñéêÞ ðýëç. Åõèåßá ìðñïóôÜ áíïßãïíôáé ïé áôÝëåéùôåò ðåäéÜäåò ôçò áíáôïëÞò óå ìéá åêôüò ìÝôñïõ êëßìáêá ðïõ îåíßæåé êÜðïéïí ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôïí åëëáäéêü ÷þñï ìå ôéò ìéêñÝò, ðåñéïñéóìÝíåò áðü ôïõò ïñåéíïýò üãêïõò ðåäéÜäåò êáé êïéëÜäåò.

Λ

Ýíå ðùò üôáí ôï óôñÜôåõìá ôïõ ÌåãÜëïõ ÁëåîÜíäñïõ Ýöôáóå óôï óõãêåêñéìÝíï ðÝñáóìá, ìéá ïìÜäá áðü áíé÷íåõôÝò óôÜëèçêå ðÜíù óôï âïõíü ãéá íá åíôïðßóåé ôéò èÝóåéò ôùí ðåñóéêþí äõíÜìåùí. Ïé óôñáôéþôåò Ýöôáóáí êïíôÜ óôçí êïñõöÞ êáé äéÝêñéíáí ìå äÝïò ôéò åêáôïíôÜäåò öùôéÝò ôùí Ðåñóþí ìÝóá óôç íý÷ôá. Ç ðåäéÜäá Ýäéíå ôçí åíôýðùóç ðùò åß÷å ðÜñåé öùôéÜ êáé ôï ìÝãåèïò ôïõ å÷èñéêïý óôñáôåýìáôïò Þôáí ôñïìáêôéêü. Ïé áíé÷íåõôÝò üôáí ãýñéóáí óôéò åëëçíéêÝò èÝóåéò áíÝöåñáí óôïí ÁëÝîáíäñï üôé ïé å÷èñïß Þôáí áìÝôñçôïé êáé «ç áíáôïëÞ Þôáí Ýôïéìç íá ôïõò êáôáðéåß». ÁõôÞ åßíáé áêñéâþò ç áßóèçóç ðïõ Ý÷åéò üôáí ðåñíÜò ôá éñáíéêÜ óýíïñá êáé áôåíßæåéò ìðñïóôÜ óïõ ôéò åñçìéêÝò åõèåßåò ôçò áíáôïëÞò, åéäéêÜ üôáí åßóáé ðÜíù ó’ Ýíá ðïäÞëáôï. Ôïí Éïýíéï ôïõ 2008 ìå ìéá ïìÜäá áðü 4 ðïäçëÜôåò äéáó÷ßóáìå ôï ÉñÜí áðü âïññÜ ðñïò íüôï óôç ãñáììÞ Ôáìðñßæ (áñ÷áßá Ôáõñßäá)Ôå÷åñÜíç-Åóöá÷Üí-ÓéñÜæ. Ôï ôáîßäé äéÞñêåóå 3 åâäïìÜäåò êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôïõ åß÷áìå ôçí åõêáéñßá íá ãíùñßóïõìå ôç ìïíáäéêÞ áõôÞ ÷þñá áëëÜ êáé ôïõò êáôïßêïõò ôçò ìå ôï ìïíáäéêü ôñüðï ðïõ ìüíï ôï ðïäÞëáôï óáí ìÝóï ìåôáöïñÜò óïõ ðáñÝ÷åé. Ôï ãåãïíüò üôé ôï éñáíéêü êáëïêáßñé åßíáé ðïëý æåóôü, áëëÜ êáé ôï áíÜãëõöï ôçò ÷þñáò ìå ôéò åñÞìïõò êáé ôá øçëÜ ðåñÜóìáôá óôá âïõíÜ, Ýêáíå ôï ôáîßäé áðáéôçôéêü óå öõóéêÞ êáôÜóôáóç êáé áðïëáõóôéêüôáôï áðü ôçí Üðïøç ôçò äéáäñïìÞò êáé ôçò åíáëëáãÞò ôïðßùí. Ôï ÉñÜí äéáó÷ßæåôáé áðü ôá äõôéêÜ óôá áíáôïëéêÜ áðü äýï øçëÝò ïñïóåéñÝò, ôá üñç ¢ëìðïñæ (ìå ïäéêü ðÝñáóìá óôá 2500 ì) êáé ôá üñç ÆÜãêñïò (ìå ïäéêü ðÝñáóìá óôá 2900 ì) êáé ìå åñçìéêÝò ðåäéÜäåò áíÜìåóÜ ôïõò íá åêôåßíïíôáé áðü ôçí Êáóðßá ÈÜëáóóá óôï âïññÜ óôïí Ðåñóéêü Êüëðï óôï íüôï. Áí ìÝóá óôéò äõóêïëßåò ðñïóèÝóåé êáíåßò ôçí ðïäçëáôéêÞ äéÜó÷éóç

ôçò Ôå÷åñÜíçò, ìéáò áðü ôéò ðëÝïí áôìïóöáéñéêÜ êáé êõêëïöïñéáêÜ åðéâáñõìÝíåò ðüëåéò óôïí ðëáíÞôç êáé ôçí ðëÞñç Ýëëåéøç ðïäçëáôéêÞò êïõëôïýñáò áðü ðëåõñÜò Éñáíþí ïäçãþí (áëëÜ óôçí ÅëëÜäá æïýìå, Ý÷ïõìå áíÜëïãç åìðåéñßá), ôï ôáîßäé ðÞñå ó÷åäüí áìÝóùò ôï ÷áñáêôÞñá áðïóôïëÞò. Áõôü ùóôüóï ðïõ Ýêáíå ôçí åìðåéñßá áõôïý ôïõ ôáîéäéïý áëçóìüíçôç, Þôáí ç áíôáðüêñéóç ôùí Éñáíþí óôïõò ðïäçëÜôåò ðïõ åðéóêÝöôçêáí ôç ÷þñá ôïõò. Ç áñ÷éêÞ Ýêðëçîç ôùí áíèñþðùí, åéäéêÜ óôá ÷ùñéÜ, ãéá ôï ðïäÞëáôï óáí ìÝóï ôáîéäéïý, Ýäéíå ãñÞãïñá ôç èÝóç ôçò óå ìéá æåóôÞ öéëïîåíßá ìå Üãíùóôïõò áíèñþðïõò íá áíïßãïõí ôá óðß-

¼ëï ôï ÷ùñéü êáôÝâáéíå óôçí ðëáôåßá ãéá íá äåé áõôïýò ôïõò ðáñÜîåíïõò îÝíïõò ìå ôá ðïäÞëáôá êáé ôï èåùñïýóáí ôéìÞ íá ìáò öéëïîåíÞóïõí óôï óðßôé ôïõò, üóï öôù÷éêü êé áí Þôáí.

ôéá ôïõò ãéá íá ìïéñáóôïýí ìáæß ìáò ôï öáãçôü ôïõò êáé íá ìáò ðñïóöÝñïõí Ýíá ÷þñï íá ðëõèïýìå êáé íá ðåñÜóïõìå ôï âñÜäõ. Óôá öôù÷üôåñá ÷ùñéïõäÜêéá ðÜíù óôá âïõíÜ ç õðïäï÷Þ áðü ôïõò êáôïßêïõò Þôáí ðÝñá áðü êÜèå ðñïóäïêßá. ¼ëï ôï ÷ùñéü êáôÝâáéíå óôçí ðëáôåßá ãéá íá äåé áõôïýò ôïõò ðáñÜîåíïõò îÝíïõò ìå ôá ðïäÞëáôá êáé ôï èåùñïýóáí ôéìÞ íá ìáò öéëïîåíÞóïõí óôï óðßôé ôïõò, üóï öôù÷éêü êé áí Þôáí. ÊÜðïéá óðßôéá åß÷áí ôïß÷ïõò áðü ëÜóðç êáé Ü÷õñá êáé öùôßæïíôáí áðü ëÜìðåò ðåôñåëáßïõ áëëÜ üëïé åß÷áí êÜôé íá ðñïóöÝñïõí, ëßãï øùìß ìå êáôóéêßóéï ôõñß Þ áðïîçñáìÝíá öñïýôá êáé îçñïýò êáñðïýò. Ïé ðÜíôåò áíåîáéñÝôùò Þôáí Ýêðëçêôïé áðü ôï ãåãïíüò üôé åß÷áìå Ýñèåé áðü ôüóï ìáêñéÜ ìå ôá ðïäÞëáôá êáé ìå ÷åéñïíïìßåò êáé óðáóôÜ áããëéêÜ ìáò Ýäåé÷íáí üôé áõôü êáé ìüíï ìáò Ýêáíå åõðñüóäåêôïõò. Äåí åß÷áìå Ýñèåé óáí ôïõñßóôåò, ìå ôæéðÜñåò êáé ëåùöïñåßá ãéá íá äïýìå ôïõò éèáãåíåßò, åß÷áìå äéáó÷ßóåé ôç ÷þñá áíôéìÝôùðïé ìå ôïí êáõôü Þëéï êáé ôç ëåéøõäñßá ðïõ áíôéìåôþðéæáí êáé ïé ßäéïé äïõëåýïíôáò óôá ÷ùñÜöéá êáé áð’ áõôÞí ôçí Üðïøç Þìáóôáí Ýíá ì’ áõôïýò. Ï óåâáóìüò Þôáí áìïéâáßïò êáé ìÝóá áðü ôéò óõæçôÞóåéò ôýðïõ ðáíôïìßìá öÜíçêå üôé ï óõíäõáóìüò ¸ëëçíåò êáé ðïäçëÜôåò Þôáí áíõðÝñâëçôïò. ¹ôáí ôï êëåéäß ãéá ôçí åîåñåýíçóç ôçò åíäï÷þñáò ôïõ ÉñÜí.


Αριθμός φύλλου 74

21

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

¹ñùåò êáé Üíèñùðïé Ôïõ Íéêüëá ÄçìçôñéÜäç «Μπήκαν στην Αθήνα μας μια Κυριακή κι έστησαν αμέσως την πολεμική τους σημαία σ’ έναν ψηλό κοντό, πάνω στα αθάνατα μάρμαρα της Ακρόπολης. Άπειρα μάτια ελληνικά εδάκρυσαν το πρωινό εκείνο, βλέποντας το σύμβολο των Ούννων να λερώνει το μοναδικό μνημείο του πολιτισμού και της λευτεριάς, τον Παρθενώνα. Έτσι εδάκρυσαν και τα δικά μου…» Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε την αφήγησή του ο Λάκης Σάντας, περιγράφοντας την πρώτη μέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα του. Αλήθεια, πόσοι Αθηναίοι θεωρούμε την Αθήνα, «Αθήνα μας»; Ίσως αυτό το «μας» να έσπρωξε τον δεκαεννιάχρονο τότε Σάντα στην αποκοτιά: να κατεβάσει τη σημαία του Γερμανού κατακτητή από τον ιστό. Την ίδια αποκοτιά που τόλμησε το 1956 ο δεκαπεντάχρονος Ευαγόρας Παλληκαρίδης, κατεβάζοντας

και σκίζοντας τη σημαία του Άγγλου κατακτητή στο σχολείο του, κατά τους εορτασμούς στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ. Την ίδια αποκοτιά που τόλμησε, μισό αιώνα μετά, ο εικοσιεξάχρονος Σολωμός Σολωμού. Και στις τρεις περιπτώσεις, η σκέψη ήταν απλή. Ο Σάντας εξηγεί: «Ήταν πολύ απλό μα και πολύ Μεγάλο. Μια σημαία σήκωσε στις 25 Μαρτίου 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, μια σημαία θα κατεβάζαμε και μεις στις 31 Μαΐου 1941. Συμβολικό το πρώτο, συμβολικό και το δεύτερο. Μια φούχτα άνθρωποι τότε απειλούσαν την Πανίσχυρη Τουρκική Αυτοκρατορία. ∆υο παιδιά, εμείς, θα προσβάλλαμε το φοβερό τότε Γ’ Ράιχ». Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χωράει πολλή σκέψη και ανάλυση. Με αυτές τις απλές σκέψεις ο Λάκης Σάντας και ο Μανώλης Γλέζος πέρασαν στην ιστορία.

Αυτές τις μέρες ο Λάκης Σάντας έφυγε από τη ζωή, κάνοντας πολλούς να αναπολήσουν μία εποχή που έβγαζε πραγματικούς ήρωες. Την ίδια στιγμή έφυγε από τη ζωή και ο Θανάσης Βέγγος, κάνοντας πολλούς να αναπολήσουν μία εποχή που έβγαζε πραγματικούς ανθρώπους. Ίσως η συγκυρία να απαντάει σε κάποια ερωτήματα. Ίσως ο παλιός αγωνιστής και ο κωμικός ηθοποιός να μην είναι τόσο άσχετοι μεταξύ τους. ∆εν ξέρω αν είχαν συναντηθεί ποτέ οι δυο τους, ο Βέγγος με τον Σάντα. Κι αν όχι, σίγουρα θα συναντηθούν τώρα. Νομίζω ότι η συνάντησή

τους θα θυμίζει ένα αντίστοιχο περιστατικό από το λαϊκό μας θέατρο, το θέατρο Σκιών. Είναι η στιγμή –στην παράσταση Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι – που ο απλός λαϊκός άνθρωπος, ο Καραγκιόζης, συναντάει για πρώτη φορά τον ήρωα, τον Μέγα Αλέξανδρο. Παραξενεμέ-

νος από το εντυπωσιακό παρουσιαστικό, τον ερωτά: «Ποιος είσαι εσύ;», για να πάρει την απάντηση του ήρωα: «Μα δεν με αναγνωρίζεις; Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Εγώ είμαι… εσύ!» Ο Καραγκιόζης κάνει πως δεν καταλαβαίνει, αλλά οι θεατές από κάτω έχουν καταλάβει πολλά…


22

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Αριθμός φύλλου 74

Áíáñ÷éêïß ãéá ôçí ðáôñßäá ÑéæïóðÜóôåò óôïí áãþíá êáôÜ ôçò ïèùìáíéêÞò êõñéáñ÷ßáò êáé ãéá ôçí åëëçíéêÞ áíåîáñôçóßá Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

Óôï ðáñåëèüí õðÞñîáí áíáñ÷éêïß, êáé ñéæïóðÜóôåò ãåíéêüôåñá, ðïõ èåþñçóáí üôé, ï áãþíáò ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç åíüò êáôáðéåæüìåíïõ Ýèíïõò, ü÷é ìüíï äåí áíôéöÜóêåé ìå ôéò áñ÷Ýò ôïõò, áëëÜ áðïôåëåß áíáðüóðáóôï ìÝñïò ôïõò.

O

Óôáýñïò ÊáëëÝñãçò Ýíáò áðü ôïõò ðñþôïõò ¸ëëçíåò óïóéáëéóôÝò åðáíáóôÜôåò, ìå åíåñãü äñÜóç óôï åñãáôéêü êßíçìá, åêäüôçò ðåñéïäéêþí üðùò ï ÓïóéáëéóôÞò êáé Ïäçãüò ðáíôüò áíèñþðïõ (üðïõ äçìïóßåõóå êáé êåßìåíá ôïõ Ìðáêïýíéí), ïñãáíùôÞò ôïõ ðñþôïõ åïñôáóìïý ôçò ÐñùôïìáãéÜò, åãêáôáëåßðåé ôï 1898 ôçí ÁèÞíá êáé åðéóôñÝöåé óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ, ôçí ÊñÞôç. Åêåß èá óõììåôÜó÷åé óôçí åðáíÜóôáóç êáôÜ ôùí Ôïýñêùí êáé èá åêëåãåß ìÜëéóôá áíôéðñüóùðïò ôïõ åðáíáóôáôçìÝíïõ Ýèíïõò. ¼ðùò ãñÜöåé óôï áõôïâéïãñáöéêü ôïõ êåßìåíï ìå ôïí ôßôëï, «ÅðéóôïëÞ ðñïò ôïõò ¸ëëçíáò ÓïóéáëéóôÜò»: ÌåôÜ ôçí Ýêñçîéí ôçò ÊñçôéêÞò ÅðáíáóôÜóåùò åðáíÞëèïí åí ÊñÞôç. ¸öèáóá åéò ôï ×ïõìÝñé ÌõëïðïôÜìïõ êáé åîåëÝãçí áíôéðñüóùðïò åéò ôçí êñçôéêÞí åðáíáóôáôéêÞí óõíÝëåõóéí. Åêåß äéïñãáíþóáìåí ìåôÜ ôéíþí éôáëþí óïóéáëéóôþí, åëèüíôùí åéò âïÞèåéÜí ìáò, ìéáí óïóéáëéóôéêÞí ïìÜäá. Åðßóçò, óå Ýêèåóç ôïõ Áíáñ÷éêïý ÓõíäÝóìïõ ôçò ÁèÞíáò ðñïò ôï ÄéåèíÝò Åðáíáóôáôéêü ÓõíÝäñéï, ðïõ Ýãéíå óôï Ðáñßóé ôï 1900, ìåôáîý ôùí Üëëùí áíáöÝñåôáé óôç äñÜóç ôïõ ÃÜëëïõ ïðáäïý ôïõ Ìðëáíêß, ÖëïõñÜíò, ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÊñÞôçò áðü ôïõò

Ôïýñêïõò: «Óôçí ÁèÞíá äéáôçñïýìå áêüìá èåñìÞ ôçí áíÜìíçóç ôçò åäþ äéáìïíÞò óôá 1868 ôïõ áãáðçìÝíïõ ìáò Ãïõóôáýïõ ÖëïõñÜíò. Ìáæß ìå ôïí óýíôñïöï ÁìéëêÜñå ÔóéðñéÜíé Þôáí ìåò óôïõò ãáñéâáëäéíïýò åèåëïíôÝò, ðïõ Þëèáí íá ðïëåìÞóïõí óôçí ðñþôç ãñáììÞ ôùí åðáíáóôáôçìÝíùí äõíÜìåùí ôïõ Êñçôéêïý ëáïý åíÜíôéá óôçí ôïõñêéêÞ êáôáðßåóç. ÊáôÜ ôçí äåýôåñç óôçí ÷þñá ìáò ðáñáìïíÞ ôïõ ï ÖëïõñÜíò åêäßäåé ôï ðåñéïäéêü L’independant. Ôçí ßäéá åðï÷Þ óå ìéá ïìéëßá ôïõ óôçí óõíÜèñïéóç ôçò åëëçíéêÞò íåïëáßáò ìðñïò óôï ÐáíåðéóôÞìéï äçìéïýñãçóå ôÝôïéïí åíèïõóéáóìü óôï ðëÞèïò, þóôå îÝóðáóå ìéá åîÝãåñóç, ôçí ïðïßá ìå äõóêïëßá êáôÜóôåéëå ôï éððéêü, ðïõ áíáãêÜóôçêå íá áðïóôåßëåé ç êõâÝñíçóç» . ¼ðùò äéáâÜæïõìå óôçí éóôïóåëßäá www.apatris.gr: «Ç ìüíç óõíéóôþóá ôçò åõñùðáúêÞò áñéóôåñÜò (ìå ôçí åõñåßá Ýííïéá ôçò ëÝîçò…) ðïõ ôÜ÷èçêå åîáñ÷Þò ìå ôï ìÝñïò ôùí Êñçôþí Þôáí ïé áíáñ÷éêïß. Ï ëüãïò Þôáí üôé, óýìöùíá ìå ôç äéêÞ ôïõò áíôßëçøç, êÜèå åîÝãåñóç ôùí êáôáðéåóìÝíùí áíèñþðùí åíÜíôéá óôï æõãü ôïõò Þôáí êáôáñ÷Þí ãåãïíüò èåôéêü êáé Üîéï õðïóôÞñéîçò». Ç õðïóôÞñéîÞ ôïõò äåí ðåñéïñßóôçêå óå èåùñçôéêü åðßðåäï, áëëÜ «Þôáí óå èÝóç íá ïñãáíþíïõí åðéôñïðÞ ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò ôïõ êñçôéêïý áãþíá, íá êéíïýí êáìðÜíéåò ðßåóçò êáé ðñïþèçóçò ôùí áéôçìÜôùí ôïõ, êé áêüìá íá óôÝëíïõí åèåëïíôÝò íá áãùíéóôïýí óôï ðëåõñü ôùí Êñçôþí, óôç âÜóç ôçò Ýìðñáêôçò áëëçëåããýçò». Åßíáé åíäéáöÝñïí íá ôïíéóôåß üôé ç êñçôéêÞ åðáíÜóôáóç ôïõ 1866 îåêéíÜ áðü ôçí áíôßèåóç ôùí Ôïýñêùí óôç äéáíïìÞ ôùí ìéóþí åóüäùí ôùí ìïíáóôçñéþí ãéá ôçí

åíßó÷õóç ôùí åëëçíéêþí ó÷ïëåßùí. Óôçí ßäéá éóôïóåëßäá äéáâÜæïõìå üôé, óôï óõëëáëçôÞñéï ðïõ ïñãÜíùóå ï ÖëïõñÜíò óôçí ÁèÞíá ãéá ôçí ¸íùóç ìå ôçí ÊñÞôç, áíôéôÜ÷èçêå ç ìïíáñ÷ßá äéüôé «äåí óõììåñéæüôáí ôïõò ðüèïõò ôùí åðáíáóôáôþí ãéá Ýíùóç, ìç èÝëïíôáò íá ìðëå÷ôåß îáíÜ, ìåôÜ ôï 1821, óå ðüëåìï ìå ôçí ïèùìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá». ¼ìùò óôç óõíÝ÷åéá «ï ÖëïõñÜíò, ìüëéò áöÝèçêå åëåýèåñïò, êáôÝâçêå óôçí ÊñÞôç êé åíôÜ÷èçêå áìÝóùò óôïõò êýêëïõò ôùí åðáíáóôáôþí, ôïõò ïðïßïõò Þäç åß÷áí óõíäñÜìåé êé Üëëïé Åõñùðáßïé óïóéáëéóôÝò êáé áíáñ÷éêïß áðü äéÜöïñåò ÷þñåò, ìáæß ìå 100 ðåñßðïõ Ðáôñéíïýò åèåëïíôÝò. ÐÞñå ìÝñïò óå ðïëëÝò ìÜ÷åò, Ýãéíå ãíùóôüò êáé êÝñäéóå ôçí åêôßìçóç ôùí íôüðéùí, ïðüôå ôïõ äüèçêå ï âáèìüò ôïõ ëï÷áãïý, êáé ôï êáëïêáßñé ôïõ 1868 ç ÊñçôéêÞ ÅèíïóõíÝëåõóç ôïõ ÷ï-

ñÞãçóå ôéìçôéêÞ éèáãÝíåéá êáé ôïí üñéóå ðñÝóâç ôçò áðÝíáíôé óôï âáóßëåéï ôçò ÅëëÜäáò. Ìå ôçëåãñáöÞìáôÜ ôïõ, ï ÖëïõñÜíò æÞôçóå áðü ôç ãáëëéêÞ êõâÝñíçóç ôçí ðñïÜóðéóç ôùí äéêáßùí ôùí Êñçôéêþí êé Ýöõãå ãéá ôçí ÁèÞíá ðñïêåéìÝíïõ íá óõíáíôÞóåé ôïí ìïíÜñ÷ç Ãåþñãéï ôïí Á´. Åêåßíïò üìùò ü÷é ìüíï äåí ôïí äÝ÷ôçêå, áëëÜ äéÝôáîå êáé ôç óýëëçøÞ ôïõ. ÌåôÜ áðü ðïëëÝò (äéá)äçëþóåéò óõìðáñÜóôáóçò ðñïò ôï ðñüóùðü ôïõ áðü äçìïêñÜôåò êáé ñéæïóðÜóôåò, üðùò ï âïõëåõôÞò Ñüêêïò ×ïúäÜò, áöÝèçêå åëåýèåñïò, ìåôÜ áðü ëßãï üìùò óõíåëÞöèç îáíÜ êáé ìåôÜ áðü áßôçìá ôïõ ÃÜëëïõ ðñÝóâç áðåëÜèçêå óôç Ìáóóáëßá». Óôç Ãáëëßá ï ÖëïõñÜíò óõíÝ÷éóå áóõìâßâáóôïò ôïí áãþíá ôïõ õðÝñ ôùí ðñïëåôÜñéùí êáé ãåíéêüôåñá ôùí êáôáðéåóìÝíùí, ìå áðïêïñýöùìá ôçí åíåñãü óõììåôï÷Þ

ôïõ óôçí ðåñßöçìç Êïììïýíá ôïõ Ðáñéóéïý (ÌÜñôéïò – ÌÜéïò 1871). Ó’ áõôÞí åîåëÝãç áðü ôï ëáü ìÝëïò ôçò «ÅðáíáóôáôéêÞò ÅðéôñïðÞò» êáé ôïðïèåôÞèçêå óôñáôçãüò. Óêïôþèçêå óå ìéá ìÜ÷ç åíÜíôéá óôçí ðéóôÞ óôéò Âåñóáëëßåò ÷ùñïöõëáêÞ, óôéò 3 Áðñéëßïõ ôïõ 1871, óå çëéêßá 33 åôþí. Êåßìåíá ôïõ ÖëïñÜíò ìåôÜöñáóå ï ÅðôáíÞóéïò ñéæïóðÜóôçò Ð. ÐáíÜò, Ýíáò áðü ôïõò ïñáìáôéóôÝò ôçò âáëêáíéêÞò óõíåñãáóßáò. Óôïí áôõ÷Þ ãéá ôçí ÅëëÜäá ðüëåìï ôïõ 1897, óôï ðëåõñü ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, ðïõ áãùíéæüôáí ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç áðü ôïí Ïèùìáíü äõíÜóôç, ðïëÝìçóáí áíáñ÷éêïß êáé ñéæïóðÜóôåò: «Õðïëïãßæåôáé üôé ï áñéèìüò ôïõò Ýöôáóå ôïõò 1.000-1.500 åèåëïíôÝò, ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óôéò ìÜ÷åò ôçò Èåóóáëßáò (Äïìïêüò) êáé ôçò Çðåßñïõ, åíôáãìÝíïé óôïí åëëçíéêü óôñáôü õðü ìïñöÞ ôñéþí óùìÜôùí: Ýíá ïé ðïëõðëçèÝóôåñïé ãêáñéìâáëäéíïß, Ýíá ç ÖÜëáããá ôùí ÖéëåëëÞíùí, ðïõ áðïôåëïýíôáí áðü ôç ëåãåþíá ôùí ìáõñïíôõìÝíùí áíáñ÷éêþí ôïõ ÁìéëêÜñå ÔóéðñéÜíé, êé Ýíá ìå óõììåôï÷Þ áíáñ÷éêþí êáé óïóéáëéóôþí õðü ôïí óõíôáãìáôÜñ÷ç ÌðåñôÝ». Óõíåðþò, óå áíôßèåóç ìå äéÜöïñåò óýã÷ñïíåò éäåïëçøßåò ðïõ áíôéðáñáèÝôïõí ôïõò êïéíùíéêïýò óôïõò åèíéêïýò áãþíåò, ïé áíáñ÷éêïß óôïõò ïðïßïõò áíáöåñèÞêáìå äåí äßóôáóáí ïýôå óôéãìÞ, êáé åßäáí ôïõò áãþíåò åèíéêÞò áðåëåõèÝñùóçò ùò ðñïÝêôáóç ôùí êïéíùíéêþí áãþíùí êáé ôùí áãþíùí ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ áíèñþðïõ. Ãé’ áõôü ðïëëïß áðü áõôïýò, ðïõ áãùíßóôçêáí óôï ðëåõñü ôùí ÅëëÞíùí êáôÜ ôçò ïèùìáíéêÞò óêëáâéÜò, ðÝèáíáí êáôüðéí óôá ïäïöñÜãìáôá ôçò Êïììïýíáò ôïõ Ðáñéóéïý.

Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

6)Αυτός προσφέρεται για εξιλέωση(αρχ.). 1)Άστατα στις θελήσεις, στις γνώ- 7)Γράμματα από τη γουλιά.-Μια μες. χημική ένωση. 2)Στιχουργικός ρυθμός. 8)Πλατύ και χαμηλό κύπελλο των 3)Μπαρ κι αυτή.- Η ψυχή στην αρ- αρχαίων Ελλήνων με λεπτή βάση χαία Αίγυπτο.-Γειτονικά στο αλ- και δύο λαβές.-Αιγύπτιος θεός. φάβητο. 9)Τούρκικες κι αυτές(καθ.). 4)Αυτό συντελείται σε ακατάλληλο 10)Τρώει μάλλινα υφάσμαχρόνο.-Γράμματα από το θειάφι. τα(αρχ.).-Σκελετός αυτοκινήτου 5)Ιταλός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός,-Συνεχόμενα στην αρτηρία.

ΚΑΘΕΤΑ 1)Τετράγωνο πανί στα ψηλότερα σημεία του καταρτιού. 2)Ασυνεπής, αντιφατική. 3)Η προβατοκάμηλος.-Με άλλον τρόπο. 4)Τύραννος της Αθήνας, γιος του Πεισίστρατου.-Μέσα στον κιμά αυτά. 5)Αντιθετικός σύνδεσμος.-Αυτή γέννησε πριν λίγο(αρχ.). 6)Γνωστό φαράγγι της Ηπείρου(αιτ.).-Μία πρόθεση.

7)Αναφορική αντωνυμία(πληθ.).Όργωμα(καθ.). 8)Μέσα στη μύτη αυτά.- Στο κεφάλι πολλές,εδώ μία(αρχ.).-Μισή Κίνα. 9)Απάτη, τέχνασμα. 10)Καθόλου ξεκάθαρος.-Η χώρα που βρισκόταν το χρυσόμαλλο δέρας

Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 26


23

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Αριθμός φύλλου 74

30

ημέρες

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Ïé åðéóôïëÝò ôïõ Ðáíáãéþôç Êïíäýëç óôïí Ãéþñãï ×áôæüðïõëï

>

Ï åêäüôçò ôïõ éóôïñéêïý êáé óçìáíôéêïý åêäïôéêïý ïßêïõ ÊÁËÂÏÓ, ï Ãéþñãïò ×áôæüðïõëïò, ìïõ Ýêáíå ôçí ôéìÞ íá ìïõ êïéíïðïéÞóåé ôéò åðéóôïëÝò, ðïõ ôïõ Ýóôåéëå ï Ðáíáãéþôçò Êïíäýëçò. Ìå ôçí Üäåéá ôïõ, ôéò äçìïóßåõóá óôï éóôïëüãéï ìïõ. Ïé åðéóôïëÝò åßíáé áðü ôéò ðéï äçìïöéëåßò áíáñôÞóåéò ôïõ éóôïëüãéïõ ìïõ, åíþ Þäç Ý÷ïõí áíáðáñá÷èåß êáé áðü ðïëëÜ Üëëá, áðü Ýíá êïéíü ðïõ åßíáé Ýôïéìï íá «ñïõöÞîåé» êÜèå ðëçñïöïñßá ãéá ôï Ýñãï êáé ôçí æùÞ ôïõ Ð. Êïíäýëç. Ôï ãåãïíüò åîçãåßôáé: üóï óçìáíôéêü êáé åíäéáöÝñïí åßíáé ôï Ýñãï ôïõ Ð.Êïíäýëç, ôüóï áõôüò áðïôåëåß ãéá ðïëëïýò ìåëåôçôÝò Ýíá áßíéãìá, áöïý áðÝöåõãå, üóï æïýóå, ôçí äçìïóéüôçôá. Åßíáé åíäåéêôéêü üôé åßíáé åëÜ÷éóôåò ïé äçìïóéåõìÝíåò öùôïãñáößåò ôïõ. ¼ðùò Ýãñáöå Þôáí Ýíáò «åðáÀùí ôïõ ðåñéèùñßïõ» . ¼ôáí ðÝèáíå ï Ð.Êïíäýëçò, áíÜìåóá óå áõôïýò, ðïõ ðñþôïé ôïí ôßìçóáí Þôáí ç åããýôåñç óå áõôüí óõíôñïöéÜ, ôïõ ðåñéïäéêïý Óçìåéþóåéò. Óôçí åêäÞëùóç ðïõ ïñãÜíùóå, ìßëçóå êáé ï ÌÜñéïò Ìáñêßäçò, ðïõ ìåôáîý ôùí Üëëùí, åßðå üôé ôïí ãíþñéóáí áðü ôïí øõ÷ßáôñï ÃéÜííç ÔóÝãêï. Åðßóçò áíáöÝñåé ôéò áðüøåéò ôïõ Ã.×áôæüðïõëïõ «üôé ï Êïíäýëçò ìðüñåóå ãñÞãïñá íá åðéóêÝðôåôáé ôéò éäÝåò óå ôÝóóåñéò æùíôáíÝò êáé äýï íåêñÝò ãëþóóåò» üðùò êáé üôé ï «Êïíäýëçò Þôáí Ýíáò Üíèñùðïò ðïõ äåí æçôïýóå ÷Üñç áðü êáíÝíáí, êáé äåí ÷áñéæüôáí óå êáíÝíáí». Óôï ßäéï ôåý÷ïò ôïõ ðåñéïäéêïý Óçìåéþóåéò, äçìïóéåýåôáé ìåëÝôç ôïõ Ì. Ëáìðñßäç, áðü ôçí ßäéá åêäÞëùóç, ãéá ôï «èÝìá ôùí éäåïëïãéþí», êáèþò êáé ôï Üñèñï ôïõ Ã.Ìåñôßêá ãéá ôçí ìåôáöñáóôéêÞ êáé åêäïôéêÞ ðñïóðÜèåéá ôïõ Êïíäýëç, óôï ïðïßï ðåñéëáìâÜíïíôáé åðéóôïëÝò ôïõ ðñïò ôïí Á.Ëáõñáíôþíç ìå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí ãéá ôçí óõãêñüôçóç ôçò óêÝøçò ôïõ. Ãéá ôïí Ã.×áôæüðïõëï, üðùò ìïõ ãñÜöåé, ï Ð.Êïíäýëçò åßíáé «ï áîÝ÷áóôïò ößëïò êáé ï áêñéâüò óõ-

íåñãÜôçò». Ôïí ãíþñéæå, áðü êïéíïýò ößëïõò, Þäç áðü ôçí äåêáåôßá ôïõ ’60. Ï Êïíäýëçò äåí óõíåñãÜóôçêå ìå ôï óçìáíôéêü öïéôçôéêü ðåñéïäéêü ôçò áñéóôåñÜò ÐÁÍÓÐÏÕÄÁÓÔÉÊÇ, óôï ïðïßï õðÞñîå äéåõèõíôÞò ï Ã.×áôæüðïõëïò ìÝ÷ñé ôïí ÖåâñïõÜñéï ôïõ 1962, ïðüôå áðï÷þñçóå äéáöùíþíôáò ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ÅÄÁ êáé ôïõ ÊÊÅ. Ðáñüôé êéíïýíôáí óôï ÷þñï ôçò áñéóôåñÜò, ï çëéêßáò ôüôå 19 ÷ñïíþí Êïíäýëçò, ðáñáêïëïõèïýóå ôá ðïëéôéêÜ äñþìåíá êáé ìïñöùíüôáí åíôáôéêÜ. Ç óõíåñãáóßá ôïõò èá îåêéíÞóåé óôïí ÊÁËÂÏ áðü ôï 1969. Åí ôù ìåôáîý ï áíÜðçñïò ìåôáðïëåìéêüò êïéíïâïõëåõôéóìüò Ý÷åé áíáôñáðåß áðü ôçí äéêôáôïñßá ôùí óõíôáãìáôáñ÷þí, ïé «Ößëïé ÍÝùí ×ùñþí» ôïõ éóôïñéêïý Í.Øõñïýêç Ý÷ïõí äéáëõèåß, ï Ã.×áôæüðïõëïò Ý÷åé óõëëçöèåß êáé ãéá Ýíá äéÜóôçìá Ý÷åé åîïñéóôåß óôçí ÃõÜñï, åíþ ï Êïíäýëçò õðçñÝôçóå ôçí óôñáôéùôéêÞ ôïõ èçôåßá óå ôÜãìá çìéïíçãþí, üðïõ óôÝëíáíå ôïõò ÷áñáêôçñéóìÝíïõò áñéóôåñïýò. Ôï 1969 áñ÷ßæïõí íá åêäßäïíôáé, áðü åêäïôéêïýò ïßêïõò üðùò ï ÊÁËÂÏÓ, êÜðïéá óçìáíôéêÜ êåßìåíá, ðáñÜ ôïí Ýëåã÷ï ôçò ëïãïêñéóßáò, ðïõ âÝâáéá äåí Ýðáøå íá áóêåßôáé. Óôçí ðñþôç åðéóôïëÞ ï Êïíäýëçò ðñïò ôïí Ã.×áôæüðïõëï, ðïõ ôçí óôÝëíåé áðü ôçí Åëâåôßá, ãñÜöåé ãéá ôéò ðñïóðÜèåéåò, ðïõ Ýêáíå íá ðåßóåé êÜðïéïõò Ãåñìáíïýò åêäüôåò ãéá ôçí Ýêäïóç áðü ôïí ÊÁËÂÏ ôïõ Ýñãïõ ôïõ Ì. Öñßò «HOMO FABER». Åðéóçìáßíåé «óôç Öñáãêöïýñôç áíÝðôõîá ôï çèéêü ìÝñïò ôçò õðïèÝóåùò ìáò, áí êáé äåí íïìßæù üôé áõôÜ åíèïõóéÜæïõí ôïõò Ãåñìáíïýò, ðïõ ðåñéïñßóôçêáí íá áêïýóïõí ìå åõãÝíåéá». ÓôÝëíåé ÷áéñåôßóìáôá óôçí Áííéþ, ðïõ åßíáé ç óýæõãïò ôïõ Ã.×áôæüðïõëïõ, óôïí Ðáíáãéþôç , ðïõ åßíáé ï ðáíåðéóôçìéáêüò Ðáíáãéþôçò ÌáÀóôñïò êáé óôïí ÄçìïóèÝíç, ðïõ åßíáé ï êáèçãçôÞò ÄçìïóèÝíçò Áðïóôïëüðïõëïò. Óôçí åðéóôïëÞ ôçò 6-7-1971 áðü ôçí Ñþìç óáñêáóôéêÜ ãñÜöåé: «Áðü ôéíþí çìåñþí âñßóêïìáé óôçí ÷þñá ôçò ÷áñéôùìÝíçò åëáöñüôçôïò, Þôïé óôçí Éôáëßá. Ç Ñþìç åßíáé Ýíá áðÝñáíôï

ìïõóåßï, üðïõ üìùò äåí ìåëáã÷ïëåßò, ãéáôß ìÝóá ôïõ áäéáêüðùò ðåñéöÝñïíôáé ìýñéïé Üíèñùðïé íõ÷èçìåñüí öùíáóêïýíôåò êáé ÷åéñïíïìïýíôåò èåáôñéêþò.» Óôçí åðüìåíç åðéóôïëÞ ôïõ 1970 ï Êïíäýëçò áðïêáëåß ôïí ×áôæüðïõëï «ãéáôñÝ ìïõ». Ðñüêåéôáé ãéá ÷éïõìïñéóôéêÝò åêöñÜóåéò üðïõ ïé «ãéáôñïß» áíôéðñïóùðåýïõí ôïõò äéáãíùóôéêïýò – áíáëõôéêïýò ôýðïõò êáé ïé «ðïéçôÝò» ôïõò óõíåéñìéêïýò – ëåéôïõñãéêïýò. Ìåôáîý Üëëùí ãñÜöåé: «Ëßãá ÷ñüíéá ðñéí ôï ’21 ï Êïëïêïôñþíçò, ôáãìáôÜñ÷çò óôïí áããëéêü óôñáôü, Þôáí óôç ÆÜêõíèï, ìá ç êáñäéÜ ôïõ ðÝôáãå áíôßêñõ êáé êáèü-

Ç óêÝøç ôïõ Ð. Êïíäýëç, áíáìöéóâÞôçôá, áðïôåëåß óôáèìü óôçí åîÝëéîç ôïõ åõñùðáúêïý óôï÷áóìïý.

ôáí þñåò êïéôÜãïíôáò ôçí áêôÞ ôïõ ÌïñéÜ, ðïõ öáßíåôáé áíáôïëéêÜ. Ôïõ ëÝãáíå: «Âñå Êïëïêïôñþíç, çóý÷áóå ôþñá, êáëÜ âïëåýôçêåò åäþ ÷Üìù»- ¼÷é ôïõò Ýëåãå, «ðñïôéìÜù íá ìå öÜíå ôá üñíéá ôïõ ôüðïõ ìïõ» .Ëüãéá áëÞèåéá áêáôáíüçôá ãéá ìéá êïéíùíßá ðïõ ëáôñåýåé ôï âñáêß ôçò Ìðå-ÌðÝ». Åíþ ìå ãÞéíï ôñüðï åðéóçìáßíåé «ôï öõóéêü åßíáé ôüóï ìåãÜëï êáé ôüóï ùñáßï, þóôå ðáñáìåñßæåé êáèåôß «ìåôáöõóéêü». Óôçí åðüìåíç åðéóôïëÞ ãñÜöåé ãéá äéÜöïñá ðñüóùðá üðùò ï éóôïñéêüò Óôáìáôüðïõëïò, ôçí óýæõãï ôïõ Ð.Ìáßóôñïõ ÍáôÜóóá, ôïí «ÖÝöåí» áäåñöü ôïõ Ã.×áôæüðïõëïõ, óôïí óêçíïèÝôç Ã.Ìé÷áçëßäç êáé óôçí Åõãåíßá, –èåôÞ êüñç ôïõ Ê.Ìçôñüðïõëïõ– óõíåñãÜôç ôïõ ÊÁËÂÏÕ. Óôçí åðéóôïëÞ 6.6.1973 ï Êïíäýëçò áíáöÝñåôáé óå ëåðôïìÝñåéåò êáé êñßóåéò áðü Ýñãá ðïõ êõêëïöüñçóáí áðü ôïí ÊÁËÂÏ. Óôçí åðéóôïëÞ 21.12.1973 ðñïóôßèåíôáé êÜðïéåò óêÝøåéò ãéá ôï Ýñãï ôïõ Óôáìáôüðïõëïõ «Ï Åóùôåñéêüò áãþíáò», åíþ åðéóçìáßíåé ôçí äéÜèåóç ôïõ, íá ôïõò ðñïóöÝñåé ðëçñïöïñßåò ãéá âéâëßá êáé ôçí åêäïôéêÞ êßíçóç óôçí Ãåñìáíßá. Óôçí

åðéóôïëÞ 29.10.1971, ï Êïíäýëçò, ìáò åíçìåñþíåé ãéá ôá äéáâÜóìáôá ôïõ, ôçò åðï÷Þò åêåßíçò, ðïõ åðéêåíôñþíïíôáé êõñßùò óôïõò êëáóóéêïýò. ÃñÜöåé: «ÕðÜñ÷ïõí êÜðïõ 100 ¸ëëçíåò óôï åäþ ÐáíåðéóôÞìéï, åëÜ÷éóôïé üìùò äéáâÜæïõí Þ Ý÷ïõí êÜðïéï óïâáñü åíäéáöÝñïí». Óôçí ßäéá åðéóôïëÞ áíáöÝñåôáé óå Ýíá «ðïëý êáëü íåáñü», ðïõ ìåôáöñÜæåé, ìå ôçí âïÞèåéÜ ôïõ, 3 ìåëÝôåò ôïõ Xorkheimer (Áðáñ÷Ýò ôçò áóôéêÞò öéëïóïößáò ôçò éóôïñßáò), üðùò êáé óôçí ìåôÜöñáóç áðü ôïí ßäéï ôïõ Ýñãïõ ôïõ L.Kofler (ÓõìâïëÞ óôçí éóôïñßá ôçò áóôéêÞò êïéíùíßáò). Åðßóçò áíáöÝñåôáé óå Üëëåò äýï ìåôáöñÜóåéò , óôçí «Éäåïëïãßá» ôïõ ÐëÜìåíáíôæ êáèþò êáé óå Ýñãá ãéá ôïí ñüëï ôùí óôñáôéùôéêþí óôéò ÷þñåò êõñßùò ôïõ ôñßôïõ êüóìïõ. ÔÝëïò ðáñáããÝëíåé íá äïèïýí óôçí áäåëöÞ ôïõ ÌÝëðù 12 áíôßôõðá áðü ôçí äßôïìç ìåôÜöñáóç ôïõ ÌáêéáâÝëé, ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ôçí ìíçìåéþäç åéóáãùãÞ ôïõ. Ç óêÝøç ôïõ Ð.Êïíäýëç, áíáìöéóâÞôçôá, áðïôåëåß óôáèìü óôçí åîÝëéîç ôïõ åõñùðáúêïý óôï÷áóìïý. Ãéá áõôü áðïôåëåß óçìåßï åíüò óõíå÷þò áíáðôõóóüìåíïõ åíäéáöÝñïíôïò êáé ìåëÝôçò óôçí Ãåñìáíßá êáé óå ðïëëÝò Üëëåò ÷þñåò. Óôçí ÷þñá ìáò áíáìÝíïõìå íá åêäïèïýí ôá êáôÜëïéðá ôïõ Ýñãïõ ôïõ ðïõ áðïôåëïýíôáé êõñßùò áðü óçìåéþóåéò óôçí ÊïéíùíéêÞ Ïíôïëïãßá, üðùò êáé íá ìåôáöñáóôïýí Ç ãÝíåóç ôçò äéáëåêôéêÞò êáé ï Óõíôçñçôéóìüò. ÐáñÜ ôï üôé äåí åßíáé êïíôÜ ìáò, ç óêÝøç ôïõ áðïôåëåß Ýíá ìåãÜëï óôÞñéãìá óå ìéá ÷þñá ðïõ âõèßæåôáé üëï êáé ðéï âáèéÜ óôçí ðáñáêìÞ. ÁíáäñïìéêÜ äéêáéþíåôáé ãéá ôéò åðéêñßóåéò ôïõ óôïí íåïöéëåëåõèåñéóìü, óôçí åîçìåñùìÝíç áñéóôåñÜ êáé åíüò ìÝñïõò ôïõëÜ÷éóôïí ôçò íåï-ïñèïäïîßáò. ÅéäéêÜ áí áíáëïãéóôïýìå ôçí åîÝëéîç ðïõ åß÷å ç óêÝøç ôïõ ×.ÃéáííáñÜ (äéáêÞñõîç õðïôáãÞò óôïí íåï-ïèùìáíéóìü) êáé ôïõ Ó.ÑÜìöïõ (áìåôñïåðÞ êáé Üêñéôç ëáôñåßá ôçò Äýóçò êáé êáèåôß äõôéêïý), ôüôå ï Êïíäýëçò åß÷å ðïëý íùñßôåñá, Ýãêáéñá êáé Ýãêõñá, ðñïâëÝøåé ðñïò ôá ðïõ êáôåõèýíïíôáí.


24

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Αριθμός φύλλου 74

èåáôñéêÞ

κριτική

Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

¸ãêëçìá, ôéìùñßá, ëåöôÜ, äïëïöïíßá óõíôáîéïý÷ïõ ÌéêñÝò åìöýëéåò êïéíùíéêÝò óõññÜîåéò

Α

ðü ôçí Õðïäéåýèõíóç Áóöáëåßáò Ðáôñþí áíáêïéíþèçêå üôé óõíåëÞöèç ôñéáíôáåîÜ÷ñïíç áëëïäáðÞ ùò äñÜóôéò áíèñùðïêôïíßáò åéò âÜñïò ïãäïíôÜ÷ñïíçò óôçí ïðïßá åß÷å ðñïóëçöèåß ùò ïéêéáêüò âïçèüò. Ãéá ôçí áíèñùðïêôïíßá ç äñÜóôéò ÷ñçóéìïðïßçóå êáëþäéï öïñôéóôÞ êéíçôïý ôçëåöþíïõ ìå ôï ïðïßï óôñáããÜëéóå ôï èýìá óôï õðíïäùìÜôéï ôïõ óðéôéïý ðïõ äéÝìåíå. Áðü ôïí Ôýðï ôçò 13çò Áðñéëßïõ 2011 Ç Óïõçäßá üóï êáé ç Öéíëáíäßá ùò ÷þñåò Þôáí óôçí êáñäéÜ ôïõ óïóéáëäçìïêñáôéêïý èáýìáôïò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’70. Ìå áíáðôõãìÝíï ôï óýóôçìá êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò êáé ðáñï÷þí, áðïôåëïýóáí ðñüôõðï êáé áíáöïñÜ ãéá ôï ðþò ìðïñåß íá åõçìåñÞóåé ìßá ÷þñá óôá ðëáßóéá ôïõ õðáñêôïý êáðéôáëéóìïý. Ôï õøçëü âéùôéêü åðßðåäï óõíïäåõüôáí ôáõôü÷ñïíá êáé áðü ìßá Üíèçóç ôïõ áéóèÞìáôïò áíï÷Þò. Áíï÷Þò áðÝíáíôé óôïí Üëëïí, óôïí óåîïõáëéêÜ äéáöïñåôéêü, óôïí áëëüèñçóêï Þ êáé Üèåï, óôïí ìåôáíÜóôç åíôÝëåé. ¼ëá áõôÜ üìùò óáñÜíôá ÷ñüíéá ðñéí. Ç êñßóç ôïõ ðáãêüóìéïõ êáðéôáëéóìïý Ýâáëå ôÝëïò óå øåõäáéóèÞóåéò êáé áõôáðÜôåò. Ç ìåßùóç ôïõ ñõèìïý áíÜðôõîçò, Þ ðéï êáëÜ ç ýöåóç, ç ìåßùóç ôùí èÝóåùí åñãáóßáò, Þ ðéï êáëÜ ç áýîçóç ôçò áíåñãßáò, ç õðï÷þñçóç ôïõ âéïôéêïý åðéðÝäïõ, ïäÞãçóå óå öáéíüìåíá ðñùôüãíùñá, åéäéêÜ óôéò ÷þñåò ôçò ðáëéÜò óïóéáëäçìïêñáôßáò. Óôéò åêëïãÝò ôçò 17çò Áðñéëßïõ 2011 ôï áêñïäåîéü êüììá ôùí Áëçèéíþí Öéíëáíäþí êáôÝëáâå ôçí ôñßôç èÝóç óôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò óôç Öéíëáíäßá. Ôï óõãêåêñéìÝíï êüììá Ýâãáëå 39 Ýäñåò áðü ôéò 5 ðïõ åß÷å êáé ðÞñå ôï 20% ôïõ åêëïãéêïý óþìáôïò, êÜôù áðü ôï 20,1% ôùí Óïóéáëäçìïêñáôþí êáé ôï 22% ôçò ÅèíéêÞò Óõììá÷ßáò.[ ] Ï íåïåìöáíéæüìåíïò óõããñáöÝáò Ìáôßáò ¢íôåñóïí åßíáé áðü ôç Óïõçäßá. ÁðïöÜóéóå íá ãñÜøåé ôï Ýñãï Έγκλημα, τιμωρία,

λεφτά, δολοφονία συνταξιούχου óå ìéá áðüðåéñá ó÷ïëéáóìïý ôçò óýã÷ñïíçò óïõçäéêÞò êïéíùíßáò. Óôï Ýñãï ï êåíôñéêüò Þñùáò åßíáé Ýíáò åðßäïîïò óõããñáöÝáò ï ïðïßïò ðñïóðáèåß íá óõããñÜøåé Ýíá ðïëëÜ õðïó÷üìåíï Ýñãï Ý÷ïíôáò óôï ìõáëü ôïõ ôï Έγκλημα και τιμωρία ôïõ ÍôïóôïãéÝöóêé. [ ] ¹ñùåò ôïõ Ýñãïõ ôïõ åðßäïîïõ óõããñáöÝá åßíáé ìéá ïéêïãÝíåéá ìïõóïõëìÜíùí ìåôáíáóôþí óôç Óïõçäßá, ç êüñç ôçò ïðïßáò áíáëáìâÜíåé, ùò ïéêéáêÞ âïçèüò êáé íïóïêüìá, ôçí åîõðçñÝôçóç ìéáò ïãäïíôÜ÷ñïíçò ÓïõçäÞò ìå êéíçôéêÜ ðñïâëÞìáôá. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ðëïêÞò îåôõëßãïíôáé äýï äéáöïñåôéêïß êüóìïé. Ï êüóìïò ôçò ïéêïãÝíåéáò åßíáé ï êüóìïò êÜðïéùí ìåôáíáóôþí, ïé ïðïßïé Ýöôáóáí óôç Óïõçäßá Ý÷ïíôáò óôï ìõáëü ôïõò ôçí áõôáðÜôç üôé âñßóêïõí ôïí ðáñÜäåéóï. Ç ïéêïíïìéêÞ ýöåóç üìùò, áëëÜ êáé ç Üñíçóç åíóùìÜôùóçò óôçí êïéíùíßá õðïäï÷Þò, ôïõò ïäçãåß óôçí áíåñãßá êáé ôçí ðåñéèùñéïðïßçóç. Ï êüóìïò ôçò ïãäïíôÜ÷ñïíçò áðü ôçí Üëëç åßíáé Ýíáò êüóìïò ï ïðïßïò ÷ñåéÜæåôáé, üóï êáé ÷ñçóéìïðïéåß, ôéò ìéóèùìÝíåò êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò ôçò íåáñÞò ìåôáíÜóôñéáò. Óå áõôü ôïí êüóìï ç ïãäïíôÜ÷ñïíç, ëüãù çëéêßáò, áñ÷ßæåé íá ÷Üíåé ôçí åðáöÞ ìå ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé äçìéïõñãåß ìõèåýìáôá, êáôáóêåõÜæåé êáôáóôÜóåéò, óõìðåñéöÝñåôáé äõíáóôéêÜ áðÝíáíôé óôçí ïéêéáêÞ âïçèü, ÷ôßæåé åíôÜóåéò. Ç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñéðÝóåé ç êïéíùíßá Ý÷åé

ïäçãÞóåé ôï öáéíüìåíï ôçò áíï÷Þò óôçí åîÜíôëçóÞ ôïõ. Åßíáé ãåãïíüò, ôï âëÝðïõìå êáé óôç ÷þñá ìáò Üëëùóôå, ïé éäéùôéêïß õðÜëëçëïé åíÜíôéá óôïõò äçìüóéïõò, ïé Üíåñãïé åíÜíôéá óå üóïõò Ý÷ïõí äïõëåéÜ, ï íåáíéêüò ðëçèõóìüò åíÜíôéá óôéò ìåãáëýôåñåò çëéêßåò êáé ðÜåé ëÝãïíôáò. ¸ôóé, ïé õðüãåéåò åíôÜóåéò, ïé ïðïßåò áíáðôýóóïíôáé áíÜìåóá óôïõò äýï êüóìïõò ôïõ Ýñãïõ, áðïãåéþíïíôáé óå êáèïñéóôéêÝò áíôéèÝóåéò. Óôá ðëáßóéá áõôÜ, ôá äýï ðáéäéÜ ôçò ìåôáíáóôåõôéêÞò ïéêïãÝíåéáò ïäçãïýíôáé óôáäéáêÜ óôçí áðüöáóç ôçò äïëïöïíßáò ôçò ïãäïíôÜ÷ñïíçò. Ïé ðñïöÜóåéò ðïëëÝò. Ç ïãäïíôÜ÷ñïíç Ý÷åé öÜåé ôá øùìéÜ ôçò, áõôïß åßíáé áêüìá óôçí áñ÷Þ ôçò æùÞò ôïõò. Ôá ëåöôÜ ôçò, Þ Ýóôù ôá ëåöôÜ ôá ïðïßá õðïôßèåôáé üôé Ý÷åé, óå áõôÞ äåí ðñïóöÝñïõí ôßðïôá åíþ ãéá åêåßíïõò åßíáé ç äéÝîïäïò áðü ôç ìéæÝñéá. Ç ýðáñîç ôçò ïãäïíôÜ-

!

÷ñïíçò åßíáé ðëÝïí ðáñáóéôéêÞ ãéá ôçí êïéíùíßá ôç óôéãìÞ ðïõ ïé ßäéïé óôåñïýíôáé ôï ìÝëëïí ôïõò. Ç åéëçììÝíç áðüöáóç øÜ÷íåé óôçñßãìáôá ãéá íá äéêáéùèåß. Ôï ôóåêïýñé åßíáé áõôü ôï ïðïßï èá äþóåé ôçí ôåëéêÞ ëýóç. Ç óýëëçøç ôïõ Ýñãïõ, ìå ôï åöáëôÞñéï ôïõ íôïóôïãéåöóêéêïý Ýñãïõ, èá ìðïñïýóå íá ïäçãÞóåé óå Ýíá èåáôñéêü ôï ïðïßï ìéëÜåé óôçí êáñäéÜ ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé åõñùðáúêÝò ÷þñåò, áëëÜ êáé óôá çèéêÜ äéëÞììáôá ôçò áíèñþðéíçò ïíôüôçôáò. Ï Ìáôßáò ¢íôåñóïí üìùò åðéëÝãåé Ýíáí áíÜëáöñï ôñüðï ðñïóÝããéóçò üëçò áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò. [ ] Äåß÷íåé íá èÝëåé íá áðïöýãåé ôçí ïõóéáóôéêÞ ðñïóÝããéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ óõìâáßíïõí ãýñù ôïõ. Ãéáôß, óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, èá Ýðñåðå íá ôïðïèåôçèåß ßóùò ìå ðñïóùðéêü êüóôïò áðÝíáíôé óôá êïéíùíéêÜ èÝìá-

ÅÃÊËÇÌÁ, ÔÉÌÙÑÉÁ, ËÅÖÔÁ, ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÏÕ Ôïõ ÌÁÔÉÁÓ ÁÍÔÅÑÓÏÍ Áðü ôçí ÏìÜäá ÍÁÌÁ ÓêçíïèÝôéò: ÅëÝíç Óêüôç ÐñùôáãùíéóôÝò: ÃéÜííçò ËåÜêïò, ×ñõóÞ ÄéäáëÜêç, Êáôåñßíá Êëåéôóéþôç, Óïößá Êïñþíç. ÈÝáôñï ÅÐÉ ÊÏËÙÍÙ Íáõðëßïõ 12 & ËÝíïñìáí 94 Êïëùíüò Ôçë. 210 5138067

ôá, ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç, ôï ìåôáíáóôåõôéêü ìå Ýíáí åõèý ôñüðï êáé áõôü ôï áðïöåýãåé üðùò ï äéÜïëïò ôï ëéâÜíé. Óôï ôÝëïò, ç üëç ðñüôáóÞ ôïõ ÷áñáêôçñßæåôáé áðü ìéá åëáöñüôçôá. Ç óêçíïèÝôéäá ÅëÝíç Óêüôç åðéëÝãåé íá õðçñåôÞóåé ôï ðíåýìá ôïõ óõããñáöÝá. ¸÷ïíôáò ùò áöåôçñßá ôç äÞëùóÞ ôçò üôé ï óõããñáöÝáò ôïõ Ýñãïõ åßíáé Óïõçäüò êáé üôé ç óïõçäéêÞ êïéíùíßá áðÝ÷åé ðïëý áðü ôçí åëëçíéêÞ, óôÞíåé ìéá ðáñÜóôáóç äéáóêåäáóôéêÞ, ç ïðïßá üìùò áäõíáôåß íá óõíäåèåß ìå ôçí åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá. [ ] ¼óï êáé áí ÷ñçóéìïðïéåß áñêåôÜ Ýîõðíá óêçíïèåôéêÜ åõñÞìáôá, üóï êáé áí ðåôõ÷áßíåé êáëÝò åñìçíåßåò áðü ôïõò çèïðïéïýò ôçò, öôéÜ÷íåé Ýíá Ýñãï ôï ïðïßï ðåñíÜåé îþöáëôóá áðü ôï ôé áêñéâþò óõìâáßíåé äßðëá ìáò êáé äßðëá ôçò êõñéïëåêôéêÜ, ìéáò êáé ç Ýäñá ôçò óêçíÞò ôïõ èåÜôñïõ «Åðß Êïëùíþ» åßíáé äßðëá óôï Ìåôáîïõñãåßï. Öåýãïíôáò áðü ôçí ðáñÜóôáóç ìáò Ý÷åé ìåßíåé ç åíôýðùóç ôïõ áíïëïêëÞñùôïõ. Ïé ðñùôáãùíéóôÝò õðçñåôïýí áñêåôÜ êáëÜ ôïõò Þñùåò ôïõ Ýñãïõ. Ï ÃéÜííçò ËåÜêïò, óôïí äéðëü ñüëï ôïõ íÝïõ óõããñáöÝá, üóï êáé ôïõ åíüò áäåëöïý ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ïéêïãÝíåéáò, äßíåé ìéá áñêåôÜ éóïññïðçìÝíç åñìçíåßá. Ç ×ñõóÞ ÄéäáëÜêç, óôïí ñüëï ôçò çëéêéùìÝíçò óõíôáîéïý÷ïõ, ðåßèåé óôïí áêñáßï ÷áñáêôÞñá ðïõ åñìçíåýåé, åíßïôå üìùò ðñïó÷ùñåß óôï ãêñïôÝóêï, õðáêïýïíôáò ìÜëëïí óôéò óêçíïèåôéêÝò ïäçãßåò. Ç Óïößá Êïñþíç, óôïí ñüëï ôçò ìåôáíÜóôñéáò ìÜíáò, ðñïóöÝñåé ìéá êáèáñÞ êáé Üìåóç åñìçíåßá. ÔÝëïò, ç Êáôåñßíá Êëåéôóéþôç ðñïóöÝñåé ßóùò ôçí êáëýôåñç åñìçíåßá óôïí ñüëï ôçò ïéêéáêÞò âïçèïý, Ýíá ñüëï ï ïðïßïò âãÜæåé ôéò áíôéöÜóåéò ôïõ áôüìïõ ðïõ ëåéôïõñãåß ùò ãÝöõñá åðáöÞò áíÜìåóá óôïõò äýï êüóìïõò. ¸ôóé êé áëëéþò, ïé ìéêñÝò åìöýëéåò êïéíùíéêÝò óõññÜîåéò ôï åðüìåíï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá äõóôõ÷þò èá åíôåßíïíôáé êáé ôï èÝáôñï äåí èá ìðïñåß íá ôéò ðñïóðåñíÜ åýêïëá.


Αριθμός φύλλου 74

25

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Ï ìïíá÷üò ï Üíèñùðïò Ôé åßíáé ï «Áýãïõóôïò» ÷ùñßò ôç öùíÞ êáé ôç øõ÷Þ ôïõ Íßêïõ; Ôïõ Ðáýëïõ ÌáõñïãéÜííç «Ç ìåãáëýôåñç êáôÜñá ìéáò ðüëçò åßíáé íá ìçí Ý÷åé ðïôÝ ôïõò äéêïýò ôçò áíèñþðïõò», åß÷å ðåé ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ï Íôßíïò ×ñéóôéáíüðïõëïò. Ç Èåóóáëïíßêç, üìùò, áí êáé öôù÷ïìÜíá, ßóùò íá ìçí åßíáé ôåëéêÜ ôüóï öôù÷Þ üóï ôç èÝëïõí ôá ôñáãïýäéá. Ôçí ðëïýôéóå êáé ßóùò ôçí ðëïõôßæåé áêüìá ç ðáñïõóßá êÜðïéùí îå÷ùñéóôþí áíèñþðùí. Ðïõ ëéãïóôåýïõí åßí’ áëÞèåéá, ïëïÝíá, áëëÜ åõôõ÷þò õðÜñ÷ïõí áêüìç. Êáé ëéãüóôåøáí áéóèçôÜ ðñéí áðü ëßãåò ìÝñåò. Ãéáôß äåí åßíáé áðëþò ðïóïôéêü ôï æÞôçìá. Äåí åßíáé ðùò Ýöõãå «Ýíáò» Íßêïò ÐáðÜæïãëïõ. Åßíáé ï ÷þñïò ðïõ êáôáëÜìâáíå ç ðáñïõóßá ôïõ ðïõ ÷Üèçêå. ¸ôóé åßíáé ðïõ öôù÷áßíïõí ïé ðüëåéò, ïé Üíèñùðïé, ïé æùÝò ìáò.

Ε

ßíáé ÄåõôÝñá 2 ÌáÀïõ. ÊÜèïìáé óôï ìíÞìá ôïõ ðëÜé. Ï Þëéïò ÷áúäåýåé ìå ôéò áêôßíåò ôïõ ôï ðñùéíü. ÄéáâÜæù ôá óçìåéþìáôá ðïõ Üöçóáí áíÜìåóá óôá ëïõëïýäéá êÜðïéïé Üãíùóôïé ößëïé ôïõ. Äõï âäïìÜäåò áð’ ôç ÌåãÜëç åêåßíç ÄåõôÝñá ôçò êçäåßáò. ÊïéôÜù ôï ÷þìá ðïõ ôïí óêåðÜæåé êé áíáëïãßæïìáé üóá Ý÷ïõí ãñáöôåß êé üóá

Ý÷ïõí áêïõóôåß üëåò áõôÝò ôéò ìÝñåò. ÖÝñíù óôïí íïõ üóïõò åßäá íá ðåñíïýí áðü êåé, åêåßíç ôç ìÝñá. Ãéá íá ðïõí ôï óôåñíü áíôßï óôïí Íßêï, óôïí Íéêüëá, óôïí ÐáðÜæç, óôïí Ðïõò-Ðïõë, óôïí ÉíäéÜíï, óôïí ößëï ôïõò. Ôé Ýêáíå, ëÝù, ôüóï êüóìï íá êëÜøåé, íá ðïíÝóåé ãéá Ýíáí Üíèñùðï ðïõ ãíþñéóå, óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõ, ìüíï ìÝóá áð’ ôá ôñáãïýäéá ôïõ; Ôé Ýêáíå ôçí áãáðçìÝíç ìïõ áíéøéÜ, ôç ÑéÜíá, íá ìïõ ôçëåöùíåß äáêñõóìÝíç ãõñåýïíôáò ëßãç ðáñçãïñéÜ; Ãéáôß åß÷å ôçí åí Èåóóáëïíßêç æùÞ ôçò ôáõôéóìÝíç ìå ôç öùíÞ êáé ôá ôñáãïýäéá ôïõ; Ãéáôß ï Áýãïõóôïò, ï áäåëöüò ìïõ (ù! ôïõ ôñáãïõäéïý), áíáöåñüôáí ðÜíôá ìå íïóôáëãßá óôï ðÝñáóìÜ ôïõ áðü ôï Áãñïôéêüí; Ãéáôß ößëïé êáé óõíåñãÜôåò êëßíïõí åõëáâéêÜ ôï ãüíõ; Ï êõñ Ìé÷Üëçò ï ÐáóéáñäÞò, ï ðïéçôÞò, êÜèå ðïõ Ýöåõãá ôá ôåëåõôáßá êáëïêáßñéá, ìïõ Ýëåãå «÷áéñåôéóìïýò óôïí ößëï ìïõ ôïí ÐáðÜæïãëïõ». Ìüíï êáé ìüíï åðåéäÞ Þîåñå ðùò ðÜù óôç Èåóóáëïíßêç. Ãéáôß; Êé áò ìçí ôïí ãíþñéæá åãþ ôïí Íßêï. Ôé Þôáí åêåßíï ðïõ ìÜãåõå ôçí Üöôéá÷ôç øõ÷Þ ìáò óôá ÷ñüíéá ôçò áèùüôçôáò êÜèå ÐÝìðôç óôçí üìïñöç ÔÞíåëá; Ôé Þôáí åêåßíï ðïõ ãÝìéæå ìå ðåñçöÜíéá ôá óôÞèéá ôïõ áäåëöïý ôïõ ôéò áëçóìüíçôåò åêåßíåò âñáäéÝò óôïí Ôæüôæï, óôçí ¢íù Ðüëç, üôáí Ýëåãå (ÐáðÜæïãëïõ êé

åêåßíïò) «åßíáé áäåëöüò ìïõ ï Íßêïò», êáé øéëïãñáôóïõíßæáìå óôï ìðïõæïýêé ôá ôñáãïýäéá ôïõ; Ôé åßíáé Üñáãå áõôü ðïõ ìå êÜíåé íá áêïýù âåñåóÝ ôéò óêüñðéåò ìéêñïêáêßåò áðü äù êé áðü êåé; Ãéáôß ïñöÜíåøáí ï ÃéÜííçò Á., ï ÓùêñÜôçò Ì., ï Ðáíáãéþôçò Ê., ï Ðáó÷Üëçò Ô., áêüìá êé ï Äéïíýóçò Ó. êáé ôüóïé Üëëïé, êáé öôù÷ýíáìå ïé õðüëïéðïé; Ãéáôß âïõñêþíïõí ïé ×åéìåñéíïß ÊïëõìâçôÝò; Ãéáôß åßíáé èëéììÝíç «Ç ÌéêñÞ ÃáëÝñá» ôïõ Ãéþñãïõ ×áôæçðéåñÞ; Ãéáôß óêýâåé ôï êåöÜëé «Ï ×áóïìÝñçò» ößëïò ìïõ, ï ÐáíôåëÞò; Áðü ôé õëéêü öôéáãìÝíç Þôáí ç øõ÷Þ ôïõ, ðïõ ôüóï ðñüùñá åðÝôñåøå óôïí êáñêéíïãüíï Ýñùôá íá ôçí õøþóåé óôçí áèáíáóßá; Ìå ôé Þôáí æõìùìÝíç; Ìå ôï ôñáãïýäé ìå ôï êñáóß… Áõôü ôï «ôé», ëïéðüí, áõôü ôï «êÜôé», äåí Þôáí ìüíï ç ðáñÜîåíç ÷ñïéÜ ôçò öùíÞò, áëëÜ ôï öïñôßï ðïõ ç öùíÞ êïõâáëïýóå. Äåí Þôáí áðëþò ôï «ïéêåßï» ôçò ðáñïõóßáò ôïõ ðïõ Ýêáíå ôï «ÐáðÜæïãëïõ» íá åßíáé óå üëá ôá óôüìáôá ü÷é Ýíá åðþíõìï, áëëÜ ôï ìéêñü ôïõ üíïìá. ¹ôáí ç øõ÷éêÞ ôáýôéóç ìå ôï ôñáãïýäé ôïõ, ðïõ ìüíï Êáæáíôæßäç èõìßæåé. Ï ðñïóùðéêüò ôïõ êáçìüò Ýãéíå êáçìüò ôùí áðëþí ëáúêþí áíèñþðùí. Ðïéïò èá ìðïñïýóå íá åêöñÜóåé ôïí ðüíï êáé ôçí ðßêñá, ôçí áðåëðéóßá êáé ôç èëßøç ôïõ ÌÜñêïõ êáëýôåñá áð’ ôïí ßäéï ôïí

ÌÜñêï; Ôé åßíáé ï «Áýãïõóôïò» ÷ùñßò ôç öùíÞ êáé ôç øõ÷Þ ôïõ Íßêïõ; Ïé Üíèñùðïé ðïõ ôïí áãÜðçóáí åßäáí óôï ðñüóùðü ôïõ áõôü ðïõ êé ïé ßäéïé Þèåëáí, ßóùò, íá æÞóïõí. Ãéáôß Þôáí êïììÜôé ôïõò. Ôïí óõíáíôïýóáí óôïí äñüìï, óôçí ôáâÝñíá, óôçí áãïñÜ. ÐÜíôá ìå ôï êáëïóõíÜôï êé áãáðçóéÜñéêï ýöïò ôïõ. Ç óôÜóç æùÞò ôïõ, ìáêñéÜ áð’ ôá öþôá, ç áãÜðç ãéá ôïí êüóìï, ç áäåñöéêÞ ó÷Ýóç ìå ôïõò ìïõóéêïýò êáé ôïõò óõíåñãÜôåò ôïõ, ôïí Ýêáíáí ößëï êé áäåñöü ôïõ öïéôçôÞ, ôïõ åñãÜôç, ôçò ìÜíáò, ôïõ ðáôÝñá, ôçò ãéáãéÜò, ôïõ ðáððïý, üëùí åêåßíùí ðïõ âñÝèçêáí óôï öåõãéü ôïõ. ÁõôÞ ç óôÜóç æùÞò Þôáí ðïõ ãÝìéóå ìå äÜêñõá

ôá ìÜôéá ÷éëéÜäùí áíèñþðùí åêåßíç ôç èëéììÝíç êáé âñï÷åñÞ áðñéëéÜôéêç ÌåãáëïäåõôÝñá. Ðþò íá ìç æçëÝøïõí üóïé äåí Ýíéùóáí ôïí ðüíï ôïõ ÷ùñéóìïý, ôçí áðßóôåõôç êáé áîåðÝñáóôç åêåßíç óôéãìÞ ôçò ÂÜóùò ÁëáãéÜííç, ðïõ ôçí áðïãåßùóå ôñáãïõäþíôáò ìå ôç öùíÞ üëïõ ôïõ êüóìïõ, ôç äéêéÜ ìáò öùíÞ, ôï «Áðüøå Óéùðçëïß»; Ôï Þîåñå ï Íßêïò êáëÜ. Ç æùÞ êé ï ðáñÜäåéóïò Þôáí ãéá êåßíïí åäþ. Êé áí «Êáíåßò åäþ äåí ôñáãïõäÜ», äåí ôñáãïõäÜåé ðïõèåíÜ. ¼óïé ôïí Ýæçóáí êáé ôïí ôñáãïýäçóáí, üóïé Ýíéùóáí ôçí ôáðåéíüôçôá êáé ôçí áìç÷áíßá ôïõ ìðñïóôÜ óôï êïéíü êáé ôïí áíåîÞãçôï, ãéá ôá ìÜôéá ôïõ, èáõìáóìü ðñïò ôï ðñüóùðü ôïõ, ðÜíôá èá áéóèÜíïíôáé ôçí áðïõóßá ôïõ. ºóùò ãé’ áõôü äåí Ý÷ïõí íüçìá ïé åõ÷Ýò ãéá êáëü ôáîßäé êáé Üëëá ðáñüìïéá. ¼ëïé áõôïß èá ôïí Ý÷ïõí ãéá ðÜíôá óôçí êáñäéÜ ôïõò. ¼ðùò êáé ðñéí, Üëëùóôå. «Ôé ôïí åß÷åò;» ãýñéóå ìå áðïñßá êÜðïéïò áðü äßðëá êáé ìå ñþôçóå, üôáí ìå åßäå äáêñõóìÝíï ìÝóá óôï ðëÞèïò, óôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò. «¼,ôé êé üëïé áõôïß», ôïõ áðïêñßèçêá áíïßãïíôáò ôá ÷Ýñéá ìïõ êáé äåß÷íïíôáò ôïí êüóìï ãýñù.

του εναλλάξ, πάνω απ’ όλα και τελείως μέσα σ’ όλα. Εκείνη η υπερκινητική του διαύγεια, αστραπή προς όλους μας προσωπικότατη, σαν σε χώρο ιδιαίτερο του καθενός μας μαγικά κάθε φορά, φίλος, όχι ήρωας, φύλακας, όχι άγγελος. Θανάσης, Βέγγος. {....} Ο Βέγγος όμως για μένα είναι κι

Άλαν Άρκιν πια. Η σαστιμάρα του Άρκιν του μοναδικού στο “Κατς 22” κι όπου αλλού μετά, του Βέγγου η ίδια του η πεμπτουσία είναι. Εκεί ακριβώς το σώμα κι η ζωή τους άντεξαν, στοχεύοντας ηρωικά και πένθιμα κόντρα στων εξουσιών και των πολλών τη βίαιη ισοπέδωση, κόντρα στης κοινωνικής σχιζοφρένειας τις αποστειρωτικές επιδιώξεις, τις διαταγές, τις αποφάσεις, το μαρτύριο. Γι’ αυτό και το πρόσωπό τους, η έκφρασή τους η απόκοσμα σωτήρια, μπορεί να σηκώσει το βάρος οποιασδήποτε αντίπαλης σκληρότητας, οποιουδήποτε ασταμάτητου, κινηματογραφικού κυκλώνα. Όπως ο Άλαν Άρκιν, θέλω να πω, στο “Γκλένγκαρι, Γκλεν Ρός” του Μάμετ, πρώτος μεταξύ ίσων, πρώτος και καλύτερος. Πάνω κι από τον Τζακ Λέμμον. Όπως ο Βέγγος στον Βούλγαρη.

Ï ÂÝããïò, Ýíáò ëáúêüò Üãéïò ¸íáò åðßëïãïò åéò ìíÞìçí... Ôïõ ÓùôÞñç Êáêßóç Παραθέτουμε έναν επίλογο του Σωτήρη Κακίση στο βιβλίο των εκδόσεων Αιγαίον, «Ο Βέγγος δεν είναι κιτς», το οποίο δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει ο ίδιος...

Ο

Βέγγος. . Κι αρκεί η λέξη, το όνομα αυτό, για να γεμίσει ευφορία η ψυχή του καθενός μας. Αρκεί η ιδέα, η εντύπωση του προσώπου του, για να γελάσει το χειλάκι και του πιο πικραμένου. Ο Βέγγος: απ’ την αρχή ως σήμερα, αυτή η πανταχού παρούσα τρυφερή υπέρβαση, αυτός ο πανταχού παρών ντελικάτος ανεμοστρόβιλος, αυτό το πανταχού παρόν σωτήριο διεγερτικό. ∆ιεγερτικό των αισθήσεων όλων, όλων των αισθημάτων, όλων

των συναισθημάτων, όλων των συναισθήσεων. Από την αρχή: από τις πιο σύντομες παρουσίες του στη μεγάλη οθόνη, από του Μανέλλη το δίδυμο, από τον “∆ράκο” εννοείται, ως τις κορυφαίες του στιγμές, ως των τελευταίων ετών τις συγκινημένες, εκτός συναγωνισμού πια, δραματικές του ερμηνείες. Κι από που περνώντας; Από παντού! Από του Σακελλάριου την καλοζυγισμένη, σοφή παιδικότητα, ως του “Παπατρέχα” την απόλυτη γλυκύτητα, ως τα πιο τρελά του πάρε-δώσε με τον Χίτλερ, με τον Γλυκοφρύδη, με τον Κατσουρίδη. Και, προπάντος, “Θου-Βου”, ο πραγματικός εκείνος “Αστροναύτης για ∆έσιμο” δίπλα μας, η κωμωδία χωρίς όριο, χωρίς της ηθικολογίας ζώνη ασφαλείας, χωρίς αναστολές, χωρίς παραβάσεις, Επιπέδου πια Νόρμαν Γουίσντομ, Λουί

Ντε Φυνές, Τοτό, Σταν Λώρελ κι Όλιβερ Χάρντυ. Αλλά, όλα του τα παράταιρα ξαφνικά ίδια. Η ίδια βαθειά εντός του μελαγχολία, το ίδιο ασίγαστο πάθος, η ίδια αμετακίνητη στάση. Ο κόσμος ένας κίνδυνος, κι η ζωή μου όλη στην υπηρεσία σας, στην υπηρεσία ενός ελληνικού παρανοϊκού πρωταθλητισμού. Σε κάθε ματιάς την παραμικρή ακόμα σωσμένη χαραμάδα. Σε κάθε καρδιάς το πιο απόμερο, ακόμα ελεύθερο χώρο. Φτιάχνοντας κάποτε τους δικούς μου “Απέναντι”, ένα βιβλίο με τις συνεντεύξεις για το σινεμά, το χώρισα σε γυναίκες κι άντρες ηθοποιούς, έβαλα τους σκηνοθέτες στο τέλος. Ανάμεσα έβαλα τον Βέγγο, σε twilight-zone δική του, πιο πλήρη απ’ όλους τελικά, τον ίδιο πυρπολητή και πυρπολούμενο, σκηνοθέτη κι ηθοποιό του εαυτού


26

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ìáõñßäç

Íôéåí Ìðéåí Öïõ Ôï ôÝëïò ôçò ãáëëéêÞò ðáñïõóßáò óôçí Éíäïêßíá

;

óå ìå ìéá ÷åéñïâïìâßäá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìÜ÷çò, êáôáññáêþíïíôáò ôï çèéêü ôïõ ãáëëéêïý óôñáôåýìáôïò. Ïé ÃÜëëïé ÷ñçóéìïðïßçóáí óôç ìÜ÷ç, åêôüò áðü åðßëåêôåò ìïíÜäåò ôçò ëåãåþíáò ôùí îÝíùí, áëãåñéíÜ êáé ìáñïêéíÜ áðïéêéáêÜ óôñáôåýìáôá, áëëÜ êáé éèáãåíåßò ôçò öõëÞò ÔÜé, ïé ïðïßïé, óå êÜðïéá óôéãìÞ ôçò ìÜ÷çò ðïõ ç ðëÜóôéããá Ýãåéñå ðñïò ôç ìåñéÜ ôùí Âéåôìßí÷, áõôïìüëçóáí êáé ÷Üèçêáí óôç æïýãêëá. Ç äßìçíç ìÜ÷ç Þôáí áäõóþðçôç, ìå ìåãÜëåò áðþëåéåò êáé áð’ ôéò äýï ðëåõñÝò. Ïé Âéåôìßí÷, áöïý á÷ñÞóôåõóáí ôïí áåñïäéÜäñïìï êáé êõñßåõóáí Ýíá ðñïò Ýíá ôá öõëÜêéá ãýñù áð’ôï Íôéåí Ìðéåí Öïõ, Ýêáíáí ôçí ôåëéêÞ åðßèåóç

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΛΛΩΣ 4)ΙΠΠΙΑΣΙΜ 5)ΜΑ-ΤΟΚΑΣ 6)ΒΙΚΟ-ΑΝΑ 7)ΟΣΑΑΡΟΣΙΣ 8)ΥΤ-ΘΡΙΞ-ΚΙ 9)ΛΟΒΙΤΟΥΡΑ 10)ΑΣΑΦΗΣ-ΑΙΑ

ãáëëéêÞò öñïõñÜò, ðåñéïñßæïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôçí åðÝìâáóç ôçò áåñïðïñßáò. Åðßóçò, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ìÜ÷çò, ï óôñáôçãüò Ãêéáð èá ÷ñçóéìïðïéïýóå ðïéêßëåò ôáêôéêÝò, áðü ìáæéêÝò ìåôùðéêÝò åöüäïõò óå åðßðåäï óõíôÜãìáôïò ôýðïõ Á´ Ð.Ð. êáé ìéêñÞò êëßìáêáò åðéèÝóåéò áðü ïìÜäåò êñïýóçò áðü óêáðáíåßò êáé ÷åéñéóôÝò RPG óå Üìåóï ðõñ ðõñïâïëéêïý, ìå ôá åðéìÝñïõò óôïé÷åßá ôùí ðõñïâïëáñ÷éþí íá äñïõí êáôÜ âïýëçóç, ãéá ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ áõôïíïìßá óôçí áìößññïðç ìÜ÷ç ôïõ Íôéåí Ìðéåí Öïõ. Ï óõí/÷çò Ðéñü, äéïéêçôÞò ôïõ ðõñïâïëéêïý ôùí ÃÜëëùí, ìç ìðïñþíôáò íá íéêÞóåé ôï áíôßðáëï ðõñïâïëéêü, áõôïêôüíç-

óôéò 7 ÌáÀïõ, ìå åßêïóé ðÝíôå ÷éëéÜäåò åðéôéèÝìåíïõò åíáíôßïí ôñéþí ÷éëéÜäùí áìõíïìÝíùí. Ôï ôåëåõôáßï óÞìá áðü ôïí áóýñìáôï ôïõ áñ÷çãåßïõ ôùí ÃÜëëùí Þôáí ôï åîÞò: «Ï å÷èñüò åßíáé ìÝóá óôçí ðåñßìåôñï êáé ç öñïõñÜ áíáôéíÜæåé ôá ðÜíôá, æÞôù ç Ãáëëßá». Áðü ôïõò äåêáÝîé ÷éëéÜäåò ÃÜëëïõò ðïõ ðÞñáí ìÝñïò óôç ìÜ÷ç, ìüíï åâäïìÞíôá êáôÜöåñáí íá îåöýãïõí áðü ôïí êëïéü ôùí êïììïõíéóôþí êáé íá öôÜóïõí óôï ËÜïò, ìåôÜ áðü íõ÷ôåñéíÞ ìá÷üìåíç Ýîïäï. ÐÜíù áðü Ýíôåêá ÷éëéÜäåò óõíåëÞöèçóáí áðü ôïõò ïðïßïõò ìüëéò 3290 åðáíáðáôñßóèçêáí åðßóçìá, ìåôÜ áðü ôÝóóåñéò ìÞíåò áé÷ìáëùóßáò. Ãéá ôïõò ÃÜëëïõò åß÷å Ýñèåé ç þñá ôïõ áðïëïãéóìïý. Ìå ôï ðÝñáò ôçò óõíäéÜóêåøçò ôçò Ãåíåýçò, ç Ãáëëßá ðáñáéôÞèçêå áðü ôéò êôÞóåéò ôçò óôçí Éíäïêßíá êáé áðï÷þñçóå áðü ôï ÂéåôíÜì, ôï ËÜïò êáé ôçí Êáìðüôæç ãéá ðÜíôá. Ìéá Üãíùóôç ðôõ÷Þ ôçò ìÜ÷çò ôïõ Íôéåí Ìðéåí Öïõ åßíáé êáé ôï åðéâåâáéùìÝíï ãåãïíüò üôé ïé ÃÜëëïé, üôáí ç ìÜ÷ç ðÞñå áñíçôéêÞ ãé’ áõôïýò ôñïðÞ, æÞôçóáí áðü ôïõò Áìåñéêáíïýò, êáé óõãêåêñéìÝíá áðü ôïí íáýáñ÷ï ÑÜíôöïñíô, åðéêåöáëÞò ôïõ áìåñéêáíéêïý ãåíéêïý åðéôåëåßïõ, íá äáíåéóôïýí áôïìéêÝò âüìâåò ãéá íá ðëÞîïõí ôá óôñáôåýìáôá ôùí Âéåô ìßí÷ êáé íá óþóïõí ôï Íôéåí ìðéåí Öïõ, áëëÜ ôåëéêÜ áðïöáóßóôçêå üôé Þôáí ðïëý áñãÜ ãéá íá óùèåß ç öñïõñÜ ôïõ ï÷õñïý. Ïé Áìåñéêáíïß èá áíáëÜìâáíáí ôåëéêÜ íá ïëïêëçñþóïõí ôç äïõëåéÜ ðïõ Üöçóáí óôç ìÝóç ïé ÃÜëëïé óôçí Éíäïêßíá, áëëÜ ï âïñåéïâéåôíáìéêüò óôñáôüò êáé ôá óôñáôåýìáôá ôùí Âéåôêüíãê, õðü ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ÍãêïõãéÝí Âï ÃêéÜð, èá êáôÜöåñíáí íá åíþóïõí ôç ÷þñá ôï 1975, ìåôÜ áðü ôñéÜíôá ðÝíôå óõíïëéêÜ ÷ñüíéá ðïëÝìïõ åíÜíôéá óå ôñåéò õðåñäõíÜìåéò.

8)ΚΥΛΙΚΑΣ-ΡΑ 9)ΟΘΩΜΑΝΙΚΑΙ 10)ΣΗΣ-ΣΑΣΙ ΚΑΘΕΤΑ: 1)ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΣ 2)ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΗ 3)ΛΑΜΑ-

áëùíßæïõí óôçí ýðáéèñï, áëëÜ êáé óôï ãåéôïíéêü âáóßëåéï ôïõ ËÜïò, åðßóçò ãáëëéêÞ áðïéêßá. ÁìÝóùò ðñïóðÜèçóå íá åìöõóÞóåé ìá÷çôéêü ðíåýìá óôï óôñÜôåõìá êáé íá ðÜñåé ðñùôïâïõëßåò ãéá ôçí áíáôñïðÞ ôçò êáôÜóôáóçò, áëëÜ ãñÞãïñá óõíåéäçôïðïßçóå üôé áõôü ðïõ ÷ñåéáæüôáí Þôáí ìéá åíôõðùóéáêÞ, üóï êáé áðïôåëåóìáôéêÞ íßêç åíáíôßïí ôùí êïììïõíéóôþí, ãéá íá ðåéóèåß ç êïéíÞ ãíþìç óôç Ãáëëßá üôé ï óõíå÷éæüìåíïò ðüëåìïò óôçí Éíäïêßíá Üîéæå ôá ÷ñÞìáôá ðïõ îïäåýïíôáí êáé ôéò ïëïÝíá áõîáíüìåíåò áðþëåéåò óå ãáëëéêÝò æùÝò. ¸ôóé, áðïöáóßóôçêå íá óôçèåß ìéá ìåãÜëçò êëßìáêáò ðáãßäá óôç ðåñéï÷Þ ôïõ Íôéåí Ìðéåí Öïõ, óôçí ïðïßá õðÞñ÷å áåñïäéÜäñïìïò êáôáóêåõáóìÝíïò áðü ôïõò ÉÜðùíåò ôïí ´ Ð.Ð., üðïõ èá ðñïêáëïýíôáí óõãêÝíôñùóç ôùí êïììïõíéóôéêþí óôñáôåõìÜôùí êáé åîüíôùóÞ ôïõò ìå ôç ÷ñÞóç ðõñïâïëéêïý êáé áåñïðïñßáò. Ôï äüëùìá èá Þôáí Ýíá ÷ùñßò ðñïçãïýìåíï óôïí óõãêåêñéìÝíï ðüëåìï ðñïãåöýñùìá áðü áåñáãÞìáôá óôï ìÝóï ôçò å÷èñéêÞò ðåñéï÷Þò, ï÷ýñùóç ôïõ Íôéåí Ìðéåí Öïõ êáé ôùí ðÝñéî áõôïý óçìåßùí ðñïêÜëõøçò êáé åíßó÷õóÞ ôïõò áðü âáñý êáé ìåóáßï ðõñïâïëéêü êáé áåñïðïñßá. Óôç èåùñßá Þôáí ðïëý áðëü, ïé ÃÜëëïé èá Ýñé÷íáí ôïõò áëåîéðôùôéóôÝò óôïí ÷þñï êáé èá ôïí ï÷ýñùíáí, ïé êïììïõíéóôÝò èá ðñïóðáèïýóáí íá åîïõäåôåñþóïõí ôïõò ï÷õñùìÝíïõò áëåîéðôùôéóôÝò êáé ëåãåùíÜñéïõò êáé êáôÜ ôçí åðßèåóÞ ôïõò èá êáôáóôñÝöïíôáí áðü ôç óõíäõáóìÝíç åðßèåóç ðõñïâïëéêïý êáé áåñïðïñßáò. ÔåëéêÜ, ôá ðñÜãìáôá èá åîåëßóóïíôáí ôåëåßùò äéáöïñåôéêÜ áðü ü,ôé ó÷åäßáæå ï ÍáâÜñ. ÁðÝíáíôß ôïõ åß÷å ùò áíôßðáëï Ýíáíóôñáôçãü ìå åîáéñåôéêÝò éêáíüôçôåò, ï ïðïßïò, áíôéëáìâáíüìåíïò ôçí åíÝäñá, èá áíÝôñåðå ôåëåßùò ôá äåäïìÝíá êáé èá ìåôÝôñåðå ôïõò ëüöïõò ãýñù áðü ôï Íôéåí Ìðéåí Öïõ óå ï÷õñùìÝíåò âÜóåéò ðõñïâïëéêïý, óõóôïé÷éþí ñïõêåôþí Êáôéïýóá êáé ðïëõÜñéèìùí áíôéáåñïðïñéêþí, ïé ïðïßåò èá Ýëåã÷áí êÜèå êßíçóç óôïí áåñïäéÜäñïìï êáé èá áðÝôñåðáí ôïí áíåöïäéáóìü ôçò

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1)ΠΑΛΙΜΒΟΥΛΑ 2)ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΣ 3)ΠΑΜΠ-ΚΑΒΑ 4)ΑΚΑΙΡΟ-ΘΙΦ 5)ΦΟ-ΑΡΤΗ 6)ΙΛΑΣΤΗΡΙΟΣ 7)ΓΟΛ-ΟΞΥ

H

7ç ÌáÀïõ ôïõ 1954 Þôáí ìéá ìáýñç ìÝñá ãéá ôï ãáëëéêü åêóôñáôåõôéêü óþìá ôçò ¢ðù ÁíáôïëÞò. Ç ìÜ÷ç ôïõ Íôéåí Ìðéåí Öïõ, ðïõ åß÷å áñ÷ßóåé ìå ôüóç áéóéïäïîßá ãéá ôïõò ÃÜëëïõò êáé ôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõò, ìüëéò åß÷å ôåëåéþóåé ìå ôç óõíôñéðôéêÞ Þôôá ôùí ãáëëéêþí êáé áðïéêéáêþí äõíÜìåùí. ÏõóéáóôéêÜ, ôá óôñáôåýìáôá ôùí Âéåôìßí÷, õðü ôïí óôñáôçãü ÍãêïõãéÝí Âï Ãêéáð, åß÷áí êáôïñèþóåé ìÝóá óå äýï ìÞíåò ü÷é ìüíï íá áðïöýãïõí ôç ãáëëéêÞ ðáãßäá, áëëÜ íá êáôáóôñÝøïõí ôï óýíïëï ôùí ãáëëéêþí äõíÜìåùí ôçò åíÝäñáò, ìå áðïôÝëåóìá íá õðïâáèìéóôåß ôï êýñïò êáé ç äéáðñáãìáôåõôéêÞ èÝóç ôùí ÃÜëëùí óôç óõíäéÜóêåøç ôçò Ãåíåýçò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Éíäïêßíáò, ðïõ Üñ÷éóå ôéò åñãáóßåò ôçò ôçí åðïìÝíç ôçò Þôôáò, 8 ÌáÀïõ ôïõ 1954. Ç éäÝá ãéá ìéá èåáìáôéêÞ ðáãßäá óôç âüñåéï Éíäïêßíá, óôçí ïðïßá èá ðáãéäåõüôáí êáé èá åîïëïèñåõüôáí ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôùí êïììïõíéóôéêþí óôñáôåõìÜôùí ôùí Âéåôìßí÷, áíÞêå óôïí óôñáôçãü Áíñß ÍáâÜñ, ï ïðïßïò ôïðïèåôÞèçêå áñ÷çãüò ôùí ãáëëéêþí äõíÜìåùí óôçí Éíäïêßíá ìå ðñïóùðéêÞ ðáñÝìâáóç ôïõ ôüôå ðñùèõðïõñãïý ôçò Ãáëëßáò, ÑåíÝ ÌáãéÝñ, ôïí ÌÜéï ôïõ ’53. Ï ðüëåìïò åíáíôßïí ôùí Âéåôìßí÷ äåí ðÞãáéíå êáèüëïõ êáëÜ ãéá ôïõò ÃÜëëïõò, ìå ôïõò êïììïõíéóôÝò íá Ý÷ïõí ôçí ðëÞñç ðñùôïâïõëßá ôùí êéíÞóåùí êáé ôï ãáëëéêü åêóôñáôåõôéêü óþìá íá ðåñéïñßæåôáé óå ñüëï ðõñïóâÝóôç, üðïõ åêäçëùíüôáí åðßèåóç. Óôçí ïõóßá, ï ìüíïò ðáñÜãïíôáò ðïõ åß÷å áðïôñÝøåé ôçí ðëÞñç åðéêñÜôçóç ôùí Âéåô Ìéí÷ Þôáí ç áåñïðïñéêÞ õðåñï÷Þ ôùí ÃÜëëùí, ðïõ åß÷áí ðáñáëÜâåé áìåñéêáíéêÜ áåñïóêÜöç ÌðÝáñêáô F8-F1 êáé Üöèïíåò ðïóüôçôåò áðü âüìâåò íáðÜëì ìÝóù ôïõ ðñïãñÜììáôïò áìïéâáßáò áìõíôéêÞò âïÞèåéáò. Ï ÍáâÜñ, öèÜíïíôáò óôçí Éíäïêßíá, âñÞêå ìéá êáôÜóôáóç ðëÞñïõò áðÜèåéáò êáé áðïóýíèåóçò, ìå ôïõò áîéùìáôéêïýò ôïõ óþìáôïò ôáìðïõñùìÝíïõò óôá áóôéêÜ êÝíôñá íá åôïéìÜæïíôáé íá ãõñßóïõí óðßôé ìå üóï ëéãüôåñåò áðþëåéåò Þôáí äõíáôüí, êáé ôïõò Âéåôìßí÷ íá


Αριθμός φύλλου 74

27

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

cine

Ρήξη

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÌðëÜèñá

¸íá áóýëëçðôï êïñüéäï

Å

ßìáóôå óôá 1969, ×ïýíôá. Ï åìðïñéêüò åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò ðíÝåé ôá ëïßóèéá, Ý÷åé áñ÷ßóåé ðñï ïëßãïõ ç áðïâëÜêùóç ôçò ôéâß. Ï ÈáíÜóçò ÂÝããïò åêåßíç ôç ÷ñïíéÜ Ý÷åé äýï ôáéíßåò, ãñáììÝíåò áðü ôïí Ãéþñãï Ëáæáñßäç êáé óêçíïèåôçìÝíåò áðü ôïí ßäéï: ¸íá áóýëëçðôï êïñüéäï êáé ÈïõÂïõ: öáëáêñüò ðñÜêôùñ, åðé÷åßñçóéò Ãçò ÌáäéÜì. Ìüëéò ôï 1965 ï ÂÝããïò åß÷å êÜíåé ôçí ðñþôç ôïõ ôáéíßá ìå ôçí åôáéñåßá «Èïõ Âïõ Ôáéíßåò ÃÝëéïõ», ðïõ åß÷å öôÜóåé ó÷åäüí ôá 500.000 åéóéôÞñéá. Ï åëëçíéêüò êéíçìáôïãñÜöïò äýåé, ï ÈáíÜóçò âñßóêåôáé óôï öüñôå ôïõ. ºóùò êÜðïéïé áðïñÞóïõí: Ìá ôé íüçìá Ý÷åé ç êñéôéêÞ ìéáò ôáéíßáò óáñÜíôá äýï ÷ñüíéá ìåôÜ. Ôï åõôý÷çìá ôïõ ÂÝããïõ åßíáé üôé óõíÜíôçóå áðü ìüíïò ôïõ ôïõò èåáôÝò ôïõ, ü÷é ìüíï ôçò ãåíéÜò ôïõ, áëëÜ êáé ôïõò óçìåñéíïýò. Ôá ðáéäéÜ óÞìåñá áðïóôçèßæïõí ôéò áôÜêåò ôïõ êáé ôïí øÜ÷íïõí ìåôÜ ìáíßáò óôï ßíôåñíåô. Ôï äõóôý÷çìá ãéá ôïí åëëçíéêü êéíçìáôïãñÜöï åßíáé üôé äåí êáôÜëáâå êáëÜêáëÜ ôçí áîßá ôïõ, ôïí ðáñÜñéîå üôáí Ýôñå÷å êé Ýóðåõóå íá ôïí óôáìáôÞóåé áðü ôï ôñÝîéìü ôïõ, üôáí áó÷ïëÞèçêå «óïâáñÜ» ìáæß ôïõ. ¸ôóé ï êéíçìáôïãñÜöïò ìáò îÝêïøå êé áð’ ôïõò èåáôÝò ôïõ, ðïõ åîáêïëïýèçóáí íá âëÝðïõí ìåôÜ ìáíßáò ôïí ðéï ìïíôÝñíï ¸ëëçíá êéíçìáôïãñáöéóôÞ, üðùò ôïí Ý÷åé ÷áñáêôçñßóåé ï Âáêáëüðïõëïò, åêåßíïí ðïõ öÝñíåé ìáæß ôïõ üëç ôçí éóôïñßá ôçò êùìùäßáò, áðü ôïí ÁñéóôïöÜíç ùò ôïí Êáñáãêéüæç, ôïí ÔóÜðëéí êáé ôïí ÌðÜóôåñ Êßôïí, üðùò Ý÷åé ðåé ï óêçíïèÝôçò Ãéþñãïò Ìé÷áçëßäçò. Ôï ßäéï áðïõóßáóå ï ÂÝããïò êé áð’ ôçí êñéôéêÞ, åêôüò ëßãùí ÷ôõðçôþí åîáéñÝóåùí. ÂëÝðåéò üëïé âñßóêïíôáé óå âáèéÜ ìåóÜíõ÷ôá ãéá ôï ðïéá ìáêñÜ ðáñÜäïóç êïõâáëÜåé ôï ÈÝáôñï Óêéþí, êé ï ÂÝããïò ãé’ áõôïýò Þôáí Ýíáò Êáñáãêéüæçò ðïõ «åß÷å ðëÜêá». Áò äïýìå, ëïéðüí, îáíÜ áõôÞ ôçí ôáéíßá,

óáñÜíôá äýï ÷ñüíéá ìåôÜ. ÕðÜñ÷åé, åõôõ÷þò, äéáèÝóéìç óôï äéáäßêôõï, ãéáôß ãéá ôçí ÔáéíéïèÞêç ßóùò ÷ñåéáóôåß íá ðåñÜóåé Üëëïò ìéóüò áéþíáò ãéá íá ôçí áðïêôÞóåé. ¼÷é, ï ÂÝããïò äåí Ý÷åé ìüíï ðëÜêá, Ý÷åé êáé ìõáëü, Ý÷åé Üðïøç êáé äéäÜóêåé ôç Äçìïêñáôßá ìáò, üðùò Ýêáíå êÜðïôå êáé ï ðñïðÜððïõò ôïõ ï ÁñéóôïöÜíçò. Äåí èá âñåßôå ôáéíßá ðïõ íá ìéëÜåé ìå ðåñéóóüôåñç óáöÞíåéá ãéá ôï äñÜìá ôïõ Ìíçìïíßïõ ôïõ 2010, áðü áõôüí ôïí ÂÝããï ôïõ 1969. Ï ðüëåìïò ôåëåéþíåé –ç ôáéíßá áñ÷ßæåé ìå ðïëåìéêÜ åðßêáéñá– êáé ïé Ãåñìáíïß îáíÜñ÷ïíôáé, ìå ôç âïÞèåéá ôùí óõíåñãáôþí ôïõò áðü ôç ãåéôïíéÜ, ùò ôïõñßóôåò-åðåíäõôÝò óôçí 2 åðß 2 áõëÞ ôïõ ÈáíÜóç, ðïõ üìùò êñýâåé Ýíáí áìýèçôï èçóáõñü. ¼ëïé ïé ìåãÜëïé êùìéêïß èá æÞëåõáí ôï åýñçìÜ ôïõ, üëç ç êëáóéêÞ ðáñÜäïóç ôïõ êùìéêïý èá õðïêëéíüôáí ìðñïóôÜ óôï åðßôåõãìÜ ôïõ. Ç ãåéôïíéÜ, ç ÐëÜêá, üðïõ æåé ï êïõñÝáò ÈáíÜóçò, ãßíåôáé ç óêçíÞ ðïõ ðÜíù ôçò îåôõëßãåôáé ôï äñÜìá. ¸íáò åðßäïîïò ãáìðñüò êáé ï ÈáíÜóçò ðñïîåíç-

ôÞò ôïõ óôçí ðåèåñÜ, ôçí êõñá-Ðáíáãïýëá. Êáé ï Þñùáò åñùôåõìÝíïò ìå ôçí êüñç ôïõ ðëïýóéïõ ×áñïýðïãëïõ, ï ïðïßïò åðïöèáëìéÜ ôï êïõñåßï ãéá ôçí åðüìåíç áíôéðáñï÷Þ-åðÝíäõóÞ ôïõ. ¼ëïò ï èßáóïò: Äéïíýóçò Ðáðáãéáííüðïõëïò, ÔÜêçò ÌçëéÜäçò (áðü ôï 1959 óõíåñãÜæåôáé óôï èÝáôñï ìáæß ôïõ ï È.Â.), Íüñá ÊáôóÝëç, Äþñá ÖõôéôæÞ, Íßêïò Äçìüðïõëïò êéíåßôáé ãýñù áðü ôïí ÈáíÜóç ÂÝããï ðáëéíäñïìéêÜ. Áð’ ôç ìéá ôï áñ÷ïíôéêü-ÓåñÜé ôïõ ×áñïýðïãëïõ êé áð’ ôçí Üëëç ôï Êïõñåßï-ðáñÜãêá ôïõ ÈáíÜóç. Êé áð’ ôï ìðáëêüíé ôçò êõñá-Ðáíáãïýëáò ðÝöôïõí óõíÝ÷åéá íåñÜ, ôåíåêÝäåò, ãëÜóôñåò ê.ëð. ðÜíù óôï êåöÜëé ôïõ ÈáíÜóç-Êáñáãêéüæç. ÐáñÝíèåóç: ï Êáñáãêéüæçò åßíáé Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò êáé ç óýãêñéóç äåí åßíáé áðáîéùôéêÞ, áëëÜ áíôßèåôá áðïèåùôéêÞ ãéá ôïí êùìéêü ìáò. Êëåßíåé ç ðáñÝíèåóç. ÖõóéêÜ, üðùò óôï èÝáôñï Óêéþí, üðùò êáé óôïí êëáóéêü ÁñéóôïöÜíç, ôï Ýñãï ôåëåéþíåé ìå ãÜìï, ìå ãëÝíôé: «èá öÜìå, èá ðéïý-

ìå...» Åí ôù ìåôáîý ï ðñùôáãùíéóôÞò êáé ï ×ïñüò ôùí êáôïßêùí ôçò ãåéôïíéÜò Ý÷ïõí «åîïõäåôåñþóåé» ôïí öïí Ôæßöñåí, ôïí åðáíáêÜìøáíôá Ãåñìáíü ôïõñßóôá-ãêåóôáðßôç. ÊùìéêÝò áðëïõóôåýóåéò, èá ðïõí ïé ðéï «óïâáñïß»! Ìá ç êùìùäßá, «êáëïß ìïõ Üíèñùðïé», Ýôóé äïõëåýåé áðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí, ìå áðëïõóôåýóåéò êáé (Üêñùò äéäáêôéêÝò) ðáñáâïëÝò, ìå Éððåßò êáé ¼ñíéèåò êáé Íåöåëïêïêêõãßåò. Áêüìá êáé ìå ÐáñáâÜóåéò. Óôïí Èïõ-Âïõ: öáëáêñüò ðñÜêôùñ, åðé÷åßñçóéò Ãçò ÌáäéÜì, ôçò ßäéáò åêåßíçò ÷ñïíéÜò, ï ÂÝããïò óôï öéíÜëå ìéëÜåé óå ðñþôï ðñüóùðï ðñïò ôïõò èåáôÝò, ëßãï ðñéí ìðåé óôïí ÐáñÜäåéóï, üðïõ ðåñéìÝíåé íá óõíáíôÞóåé ôïí «¢ãéï», ôïí «ÐñÜêôïñá 007». Åêåßíï ôï «...ôïõ ìáñôõñÞóáíôïò», ðïõ ëÝåé, êïéôÜæïíôáò ßóéá ìÝóá óôçí êÜìåñá, äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôïí Þñùá ôçò ôáéíßáò, ôïí áìßìçôï «ÐñÜêôïñá Èïõ-Âïõ», Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôïí ßäéï ôïí êùìéêü, ôïí ÂÝããï, ðïõ óôçí ðüñôá ôïõ ðåñßìåíáí óìÜñé ïé äéêáóôéêïß êëçôÞñåò ãéá ôéò êáôáó÷Ýóåéò, óå Ýíá áðü ôá áëëåðÜëëçëá öáëéìÝíôá ôïõ. Áëçèéíüò êùìéêüò áðü óôüöá âáñéÜ ï ÂÝããïò, äåí åß÷å ðïôÝ ðñüâëçìá ìå ôïí áõôïóáñêáóìü. Äåí ôï Ýðáéîå óðïõäáßïò êáé ôéìçôÞò, üðùò Üëëïé ôùí êáéñþí ìáò, ðéüôåñï ðïíçñïß êáé Ýîõðíïé. «¸íá áóýëëçðôï êïñüéäï», ï ÈáíÜóçò, ï ôýðïò ðïõ ôïí Ýðëáóå ï ßäéïò ï ÂÝããïò áðü ôáéíßá óå ôáéíßá êáé áðü óêçíÞ óå óêçíÞ, ìå ðïëý êüðï êáé «êïõðß», üðùò Ý÷åé ðåé êé ï ßäéïò, åðéêïéíþíçóå ìå üëïõò ôïõò áðëïýò êáé «êáëïýò áíèñþðïõò» ðïõ äåí êáôáëáâáßíïõíå ðïëëÜ áðü «ôÝ÷íç» ìá êïõâáëÜíå, åõôõ÷þò áêüìá áíÞîåñïé ìéáí ìåãÜëç ðáñÜäïóç. ¼ëïé ïé õðüëïéðïé, ãñáììáôéêïß êáé äéáíïïýìåíïé, èá ðñÝðåé íá óêÜøïõí ðïëý âáèéÜ ãéá íá âñïõí ôéò öëÝâåò ðïõ âýæáîå ï êùìéêüò ìáò, Ýíá «êïñüéäï» êáôáìåóÞò ôïõ ðáñáäåßóïõ ôïõ ìåßæïíïò åëëçíéêïý ðïëéôéóìïý.

Åêäçëþóåéò óôç Èåóóáëïíßêç Στέκι του Άρδην, Βαλαωρίτου 1 και ∆ωδεκανήσουν, 8ος όροφος:

ακολουθήσει συζήτηση.

χρι τις 14:00,

• Την Παρασκευή 13 Μαΐου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας “Στην καρδιά του χειμώνα”, μιας όψης της άθλιας ζωής στην αμερικανική ύπαιθρο και στην όλη σημασία των ναρκωτικών, και ειδικά της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στη ζωή των κατοίκων. Θα προηγηθεί και θα ακολουθήσει συζήτηση.

• Την Τετάρτη 25 Μαΐου, στις 20:00, θα γίνει εκδήλωση με θέμα “∆ιατροφική κρίση και όψεις κυριαρχίας”.

για όποιον επιθυμεί να συνδράμει στην πρωτοβουλία “Ένα βιβλίο για το Καστελόριζο”, με ένα ή περισσότερα βιβλία.

• Το Σάββατο 14 Μαΐου, στις 22:00, σας προσκαλούμε στο πάρτι που θα κάνουμε. Θα υπάρχει ποτό και μεζεδάκια. • Την Παρασκευή 20 Μαΐου, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί η προβολή της ταινίας του Κεν Λόουτς “Ιρλανδικός δρόμος”, που αναφέρεται στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιρακ. Θα

• Την ∆ευτέρα 30 Μαΐου, στις 20:00, η πολιτιστική ομάδα του Άρδην σας προσκαλεί στην εκδήλωση, με θέμα το έργο του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη. Θα μιλήσει ο ποιητής Θανάσης Γεωργιάδης και θα αναγνωστούν μελοποιημένα ποιήματα του Τάσου Λειβαδίτη. • Εν τω μεταξύ κάθε Τρίτη, στις 19:30, λειτουργεί, όπως πάντα, το εργαστήρι χειροτεχνίας, όπου αυτό τον καιρό η ομάδα ασχολείται με την επεξεργασία δερμάτων. • Το στέκι είναι ανοικτό κάθε πρωί από τις 10:00 μέ-

Για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του χώρου μας (ardinthess.wordpress. com).


28

Αριθμός φύλλου 74

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαΐου 2011

ÍÅÅÓ ÊÕÊËÏÖÏÑÉÅÓ/ ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÅÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÑÁÌÐÅËÉÁÓ

Γ. Καραμπελιάς, Η ανολοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα Βελεστινλή Ο Ρήγας ήταν η προσωποποιημένη άρση του «καημού της Ρωμιοσύνης» της διαρκώς ανολοκλήρωτης ταυτότητάς μας, γι’ αυτό και πάντα επίκαιρος, τόσα χρόνια μετά…

Τάσος Χατζηαναστασίου, Το σχολείο είναι γυρισμένο ανάποδα

∆ημήτρηs Μπαλτάς, Η Ρωσσία του Νικολάι Γκόγκολ

Η γλωσσική διδασκαλία στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και τα κείμενα των μαθητών της...

Μια περιδιάβαση στη Ρωσσία της εποχής του Νικολάι Γκόγκολ...

Åêäçëþóåéò ÌáÀïõ Αθήνα Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καὶ τὸ περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν περιοδικῶν Ἀντιφωνητής, Άρδην, Νέα Εὐθύνη, Πλανόδιον, Τὰ Νεφούρια, Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα, ὀργανώνουν ἡμερίδα μὲ θέμα «Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν νέα ἐποχή» ποὺ πρόκειται νὰ πραγματοποιηθῇ στὶς 28 Μαΐου 2011, ἡμέρα Σάββατο, στὴν αἴθουσα τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, Σ. Χαραλάμπη 1 καὶ Μαυρομιχάλη (10:00΄-14:00΄ καὶ 18: 00΄- 20:00΄)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωϊνὴ συνεδρία (εἰκοσάλεπτες εἰσηγήσεις) Προεδρ. ο Γ. Καραμπελιάς. 10:00΄: Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, διαχειριστὴς λογισμικοῦ τῆς Magenta: Τὸ ἱστορικὸ ὑποστήριξης τοῦ πολυτονικοῦ στοὺς υπολογιστὲς

10:20΄: Γιῶργος Καραμπελιᾶς, συγγραφέας, ἀρχισυντάκτης τοῦ περιοδικοῦ νέος ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ: Τὸ νέο γλωσσικὸ ζήτημα 10:40΄: Γιάννης Πατίλης, φιλόλογος, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Πλανόδιον: Ἑλληνικὰ καὶ ἱστορικὴ ὀρθογραφία στὴν πλανητικὴ ἐποχή 11:00΄:Κώστας Κουτσουρέλης, συγγραφέας: Ξενοζηλία καὶ ὑποτέλεια. Σκέψεις γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλληνικῆς 11:20΄-11:50΄: Συζήτηση 11:50΄-12:10΄: Διάλειμμα 12:10΄: Γιῶργος Κεντρωτής, καθηγητὴς τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου: Τὸ μονοτονικὸ σύστημα στὴν ὑπηρεσία τοῦ πολυεθνικοῦ κεφαλαίου 12:30΄: Ἄγγελος Ματθαίου, ἀρχαιολόγος - ἐπιγραφικός, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ ΗΟΡΟΣ: Ἡ μελέτη τῶν ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καὶ ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία 12:50΄: Χρῖστος Δάλκος, φιλόλογος: Ἱστορικὴ ὀρθογραφία: Ὄχι ὅπως πρίν

13:10΄: Ἰωάννης Κ. Τσέγκος, ψυχίατρος, συγγραφέας: Ἡ ἔρευνα γιὰ τὸ πολυτονικό 13:30΄-14:00: Συζήτηση Ἀπογευματινὴ συνεδρία (δεκάλεπτες εἰσηγήσεις). Προεδρ. ο Γιάννης Τσέγκος. 18:00΄: Κώστας Καραΐσκος, ἐκπαιδευτικός, ἐκδότης τοῦ δεκαπενθήμερου πανθρακικοῦ ἐντύπου Ἀντιφωνητής: Ἡ πολυτονικὴ ἐπιλογὴ σ’ ἕνα περιφερειακὸ ἔντυπο 18:10΄: Γιάννης Κωβαῖος, φιλόλογος, συγγραφέας, ἐκπρόσωπος τοῦ περιοδικοῦ Νέα Εὐθύνη: Γιατί ἡ ψυχή μας αὔριο κάνει πανιά; Ἡ παρρησία τῆς Εὐθύνης καὶ ἡ εὐθύνη τῆς παρρησίας

18:20΄: Ξάνθος Μαϊντᾶς, ἐπίκουρος καθηγητὴς Θεωρητικῆς Φυσικῆς τοῦ Π. Ἀ., ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Τὰ τετράδια τοῦ Ἐλπήνορα: Ἱστορικὴ ὀρθογραφία: ἡ ἐμπειρία ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν 18:30: Δημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής: Ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐπιμονὴ τῶν ποιητῶν 18:40΄: Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, φιλόλογος, ἐπιμελητὴς τοῦ φυλλαδίου τῆς «Διαμέτρου» Τὰ Νεφούρια: Ἡ ὀρθογραφία στὸν Παπαδιαμάντη 18:50΄: Νικόλαος Κοντοσόπουλος, γλωσσολόγος: Σκέψεις πάνω στήν ὀρθογραφία ἄλλων εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν 19:00΄- 19:30΄: Συζήτηση 19:30΄- 20:00΄: Μουσικὴ Ὁμάδα Παρακλαυσίθυρον: Μικρὴ μουσικὴ περιήγηση στὰ τοπία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας

Δευτέρα 30 Μαΐου, 7.30μ.μ. Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών και το Σωματείο Άρ-

δην οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: H στρατηγική του νεοοθωμανισμού και το μέλλον του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Ομιλητές θα είναι οι: Γιώργος Καραμπελιάς και Θέμος Στοφορόπουλος (πρέσβης συντ.). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του Μεγάρου του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Δημοσθένους 117, Καλλιθέα.

Σάββατο 4 Ιουνίου, 6.30μ.μ. Η Ομάδα Ανεξάρτητων Πολιτών Σαρωνικού πραγματοποιεί εκδήλωση με θέμα: Συνταγματική μεταρρύθμιση, διέξοδος από την κρίση. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Γιώργος Κασιμάτης, Γιώργος Καραμπελιάς, Φαήλος Κρανιδιώτης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου (Καλύβια).

Εφημερίδα Ρήξη 74  

Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Οικολογία και Άμεση Δημοκρατία

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you