Page 1

»

óåë. 8-11 Ç ÐÏÑÅÉÁ ÔÇÓ ÊÑÉÓÇÓ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 5ο / Αριθµός φύλλου 72 Σάββατο 5 Μαρτίου 2011 Τιµή: 2€

εκ ΡΗΞΗΣ

Ðëáôåßá Ôá÷ñßñ

Ãéáôß ïé ¸ëëçíåò áíÝ÷ïíôáé áõôÞ ôçí êáôÜíôéá;

¼

ταν το «σοκ και το δέος» δεν θα µπορει να παραλύει άλλο τον ελληνικό λαό και µυριόστοµη θα ακουστεί η κραυγή ξεκουµπιστείτε, τότε η πλατεία Συντάγµατος θα γίνει «πλατεία Ταχρίρ» και κάτι περισσότερο, γιατί είναι ταυτόχρονα και προθάλαµος της ελληνικής Βουλής. Η στιγµή δεν είναι τόσο µακριά. Όσο η κυβέρνηση των νέων Τσολάκογλου επιµένει να διατηρεί τους κυβερνητικούς θώκους, η µοίρα της είναι προδιαγεγραµµένη: Θα σαρωθεί και ανάµεσα σ’ εκείνους που θα «κατέβουν στο Σύνταγµα»» θα βρίσκονται, ίσως πιο οργισµένοι απ’ όλους, οι απατηµένοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Για να συµβεί κάτι τέτοιο πρέπει να έχουν εκπληρωθεί δύο όροι: Πρώτον, να πάψουν οι πολίτες να φοβούνται πως µπορεί να µας συµβεί κάτι βαρύτερο, να κατανοήσουν πως τα χειρότερα έχουν ήδη έρθει, πως η παρούσα διακυβέρνηση είναι η χειρότερη δυνατή και πρέπει να ξεκουµπιστεί εδώ και τώρα. ∆εύτερον, η πρωτοβουλία να έρθει είτε άµεσα από τον λαό και οργανώσεις νέων, όπως έγινε στην Τυνησία και την Αίγυπτο, ή από κάποια προσωπικότητα που να µπορεί να γίνει η φωνή της βούλησής του. Ή και από τις δύο άκρες ταυτόχρονα. Πάντως δεν θα έρθει από τους φθαρµένους πολιτικούς της µεταπολίτευσης. ∆εν µπορεί να έρθει από τον κύριο Αλέκο, που έκανε «έκκληση» «να µη φύγουµε από το Σύνταγµα» στις 23 Φλεβάρη και γελοιοποιήθηκε για µια ακόµα φορά. Ο κύριος Αλέκος και η παρέα του τα κάψανε τα πυροµαχικά τους τον ∆εκέµβρη του 2008, µαζί µε τα κέντρα των πόλεων. Τους είχε δοθεί η ευκαιρία να προβάλουν µια πρόταση σωτηρίας της χώρας και πολύς κόσµος ήλπιζε σε αυτούς. Και αντ’ αυτού συνήργησαν στην κατεδάφιση πόλεων και αξιών, επιταχύνοντας την κατάρρευση της χώρας. Ο κύριος Αλέκος και η παρέα του, ως οµογάλακτοι αδελφοί του ΠΑΣΟΚ, τη µεταπολίτευση εκπροσωπούν, και µάλιστα σε µερικές από τις χειρότερες εκφάνσεις της. ∆εν πρέπει να τους αφήσουµε λοιπόν να κάψουν και την αυθεντική εξέγερση του λαού, µε τις δονκιχωτικές εκκλήσεις τους, γελοιοποιώντας προκαταβολικά ενέργειες που ωριµάζουν. Ας παραµερίσουν επιτέλους. Έχει τελειώσει η εποχή τους, ας πάψουν να δρουν πυροσβεστικά στη σπίθα που προαναγγέλλει µια καθαρτήρια πυρκαγιά.

Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ

Ã

éáôß áêüìá äåí Ý÷ïõí îåóçêùèåß ïé ¸ëëçíåò; Ãéáôß áíÝ÷ïíôáé íá ôïõò ðáôÜíå ïé ôñïúêáíïß êáé ïé åã÷þñéïé åíôïëïäü÷ïé ôïõò; Ãéáôß áðïäÝ÷ïíôáé ôç ìåãáëýôåñç óõññßêíùóç ôïõ âéïôéêïý ôïõò åðéðÝäïõ ìåôÜ ôçí Êáôï÷Þ; Ãéáôß óéùðïýí ìðñïò ôïí áðüëõôï åîåõôåëéóìü óôïí ïðïßï ìáò õðïâÜëëïõí ïé áðüãïíïé ôùí íáæß êáé ôáõôü÷ñïíá êÜíïõí ôåìåíÜäåò óôïõò Ôïýñêïõò ðáóÜäåò êáé ôïõò óéùíéóôÝò;

Ôá ñÝóôá ìáò...

ÓõíÝ÷åéá óôçí óåëßäá 3

Èåóóáëïíßêç: Ç Óðßèá óôï êáôÜìåóôï Âåëëßäåéï

Öùôïãñáößá: ÄçìÞôñçò Ëïõæéêéþôçò

Ðåñéóóüôåñïé áðü ôÝóóåñéò ÷éëéÜäåò ðïëßôåò ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ðñþôç ðáíåëëáäéêÞ óõíÜíôçóç ôçò Óðßèáò Óåëßäåò 12-15

»

»

»

ÓÊÁÚ Á Ì Ù Ñ Å É ÁÖ 3 2 0 2 . ë å ó

Åêóôñáôåßá åèíïáðïäüìçóçò

Óåëßäåò 16-17

Óåëßäá 25

Ç íÝá ãåùóôñáôçãéêÞ ôçò ðåñéï÷Þò

Èåóóáëïíßêç: ÍÝïò ÅñìÞò ï Ëüãéïò

4

«Στ’

Ανάθεµα»:

Äéáäçëþóåéò óôá êáôå÷üìåíá

Άριστος Μιχαηλίδης

9

Το αδιέξοδο του δηµόσιου χρέους

Νικόλαος Μπινιάρης

10

Η χώρα υπό κατάσχεση

Σταύρος Χριστακόπουλος

18

Νέο εργατικό κίνηµα στις ΗΠΑ;

Νίκος Κατζούρης


2

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 2 Áðñéëßïõ 2011 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από µη κερδοσκοπικό σωµατείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραµπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονοµικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιµέλεια κειµένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταµατοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιµέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Βίκυ Αγγελίδου Καλλιτεχνική Επιµέλεια ∆ηµήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεµιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: efrixi@gmail.com Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεµβρίου 2006 και κάθε πρώτο Σάββατο του µήνα. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των µελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, µπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφηµερίδας στην Αθήνα (Θεµιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) και να προµηθεύεστε τον αριθµό των φύλλων που επιθυµείτε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε µία εφηµερίδα συµµετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιµή µίας µετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρηµάτων µπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασµό που έχουµε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/ 772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυµεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε µας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com • Η ΡΗΞΗ έχει συνδροµές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδροµητές, προσφέροντας έτσι µία επιπλέον οικονοµική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδροµή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ Ôï ôÝëïò ôïõ ÐÁÓÏÊ; Όταν ο ΓΑΜΑΠ (Γεώργιος Ανδρέου-Μαργαρίτας Παπανδρέου) πήρε το δαχτυλίδι της διαδοχής από τον Σηµίτη το 2004, ένας από τους εντιµότερους ΠΑΣΟΚους της Θεσσαλονίκης έκανε την εξής πρόβλεψη: «Παπανδρέου το άνοιξε και Παπανδρέου θα το κλείσει» (καταλαβαίνετε ποιο). Ουσιαστικά, έκτοτε, η µόνη πραγµατική νίκη του δόλιου βλάκα ήταν επί του Βενιζέλου. Ο τελευταίος ηττήθηκε γιατί στη βουλιµία του για εξουσία στηρίχτηκε στον σκληρό πυρήνα των εκσυγχρονιστών, ταυτιζόµενος φανερά µε τον Σηµίτη, ενώ έπεσε θύµα και µιας έξυπνης πολιτικά καµπάνιας που οργάνωσαν εναντίον του έµπειρα πολιτικά στελέχη είτε του ιστορικού ΠΑΣΟΚ είτε εκ µετεγγραφής. Και όµως, µετά την παράδοση της εξουσίας από τον Καραµανλή, οι υποστηρικτές του Γιωργάκη ήταν οι πρώτοι που πήραν πόδι από το επιτελείο του: ο βουλευτής Παπαχρήστος βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής οµάδας, ο Κοτζιάς εκτός, όπως και ο Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος παραλίγο και για τρεις µόλις ψήφους θα εκλεγόταν γραµµατέας στη θέση του ανεκδιήγητου Ξυνίδη, αν το βενιζελικό µπλοκ δεν έριχνε λευκό. Λόγω, βέβαια, των γνωστών εµµονών του –ο ΓΑΠ νοµίζει ότι τα κόµµατα είναι ΜΚΟ– διέλυσε τον παλιό παρακρατικό µηχανισµό, ο οποίος µέσω συνδικαλιστών και κοµµατόσκυλων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα καθάριζε οριακά πολιτικές και εκλογικές νίκες. Τώρα πια η κυβέρνηση του GAP στηρίζεται µόνο στην ωµή δύναµη των κατασταλτικών µηχανισµών. Το κόµµα ΠΑΣΟΚ ως µηχανισµός είναι πολιτικά νεκρό. Τα φαινόµενα της διάλυσης που το αποδεικνύουν είναι πολλά. Η ΠΑΣΚΕ, για πρώτη φορά, επιχειρεί να σωθεί διαχωριζόµενη δηµόσια µε κοινή ανακοίνωση δεκάδων στελεχών της. Η κοινοβουλευτική οµάδα, παρά το φόβητρο της λίστας, για πρώτη φορά δηµόσια προειδοποιεί υπουργούς ότι στο µέλλον δεν θα ψηφίζει άκριτα νοµοσχέδια. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής δηλώνει για την κυβέρνηση, «τρεις λαλούν και δυο χορεύ-

ουν», ενώ οι καβγάδες υπουργών γίνονται πια δηµόσια. Αρχίζουν να κυκλοφορούν φήµες ότι αν περάσει η προθεσµία των εκλογών µε λίστα, η κοινοβουλευτική οµάδα ενδέχεται να παραιτήσει τον ΓΑΠ και στη θέση του να βάλει τον Βενιζέλο. Το ΠΑΣΟΚ ως επάγγελµα, ως συγκρότηση ενός µηχανισµού, που έπαιρνε τα χαρακτηριστικά κοινωνικού στρώµατος, δεν υφίσταται πλέον. Ακόµα και το λίφτινγκ του δεύτερου γύρου των δηµοτικών εκλογών ήταν εικόνα της στιγµής. Ο ανεκδιήγητος Καµίνης µε το καληµέρα έχασε τρεις αντιδηµάρχους και ο Μπουτάρης ασχολείται µε γκέι παρέιντ, ενώ τα προβλήµατα των δυο µεγάλων δήµων οξύνονται. Κάποιοι έντιµοι άνθρωποι, από τις πλειοψηφίες των δύο δηµάρχων, αναλογιζόµενοι τις απολύσεις που πρέπει να κάνουν λόγω Μνηµονίου δεν κοιµούνται τα βράδια. Αν η µεταπολίτευση ταυτίστηκε µε το φαινόµενο ΠΑΣΟΚ σε όλες του τις εκδοχές, το τέλος της φέρνει και το τέλος του ΠΑΣΟΚ. Νεοµαρξιστής

ÊáèáñÞ ÄåõôÝñá! Κατά 5,51% αυξήθηκαν οι άνεργοι τον µήνα Ιανουάριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού. Την ίδια στιγµή που είναι µειωµένες κατά 16,71% οι αναγγελίες προσλήψεων και αυξηµένες κατά 7,06% οι απολύσεις. Έτσι οι δηλωµένοι άνεργοι αγγίζουν τα 689.558 άτοµα. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες στο εµπόριο περιορίστηκαν τον ∆εκέµβριο του 2010 σε 87.000, καταγράφοντας µία µείωση της τάξεως του 11%, ενώ οι αυτοαπασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 4%. Αξίζει να αναφέρουµε πως, µετά τις ανακοινώσεις αυτές, το υπουργείο Οικονοµικών ανακοίνωσε ότι την καθαρά ∆ευτέρα οι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι θα εργαστούν κανονικά. Άλλωστε όλο τον υπόλοιπο χρόνο πετούν χαρταετό! Κ.Σ.

Ç ÍÝá ÉåñïõóáëÞì ôïõ ÌðïõôÜñç Ο Γιάννης Μπουτάρης επιβεβαίωσε την επιθυµία του για µετατροπή της Θεσσαλονίκης σε Νέα Ιερουσαλήµ, µε συνέντευξή του στην Jerusalem Post. Εκεί, πέρα από τις εξοµολογήσεις για τον πρώτο του έρωτα, για τους χιλιάδες Εβραίους και Τούρκους τουρίστες που θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη, για τα γκέι παρέιντ κ.ά., µας αποκάλυψε πως µια σκέψη του είναι να πουλάει κουκλάκια του Κεµάλ Ατατούρκ στην Αγίου ∆ηµητρίου, έξω από το τουρκικό προξενείο. ∆ηλαδή, αφού θα έρθουν που θα έρθουν οι 300.000 Τούρκοι τουρίστες,

!

όπως µας το είχε υποσχεθεί, να έχουν να ψωνίσουν κανένα κουκλάκι για το αµάξι τους οι άνθρωποι. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι ο Μπουτάρης όλα αυτά τα κάνει για τη δηµοσιότητα. Είναι εδώ και δύο µήνες δήµαρχος και ασχολείται περισσότερο µε τους τουρίστες, Τούρκους και Εβραίους, παρά µε τους Έλληνες δηµότες του. ∆ιότι για τον κύριο Μπουτάρη προέχει το ζήτηµα του γάµου των οµοφυλοφίλων στην Ελλάδα του Μνηµονίου και της γενιάς των 300 ευρώ. Λέτε τα κουκλάκια του Κεµάλ να µας βγάλουν απ’ την κρίση;!. Αλ. Μιχ.

Ïé ÌåôáëëáãìÝíïé

Ðïëëïß/ðïëëÝò îåêßíçóáí óå ôñõöåñÞ çëéêßá, ìå íåáíéêü åíèïõóéáóìü êáé äéÜèåóç ðñïóöïñÜò íá óõììåôÜó÷ïõí óôï ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÏ ÔÇÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ. Ìå ôçí ðÜñïäï ôùí ÷ñüíùí, Ý÷ïíôáò ãßíåé åììïíÞ ôïõò ç, ðÜóç èõóßá, ìå êÜèå êüóôïò êáé ãéá êÜèå ëüãï (áõôïðñïâïëÞò, éêáíïðïßçóçò áéóèÞìáôïò ìåéïíåîßáò ê.ëð.), óõììåôï÷Þ ôïõò óôçí åîïõóßá, äéïëßóèçóç óôçí äéïëßóèçóç, óõìâéâáóìü óôïí óõìâéâáóìü, êáôÝëç-îáí áðëþò ÕÐÏÊÅÉÌÅÍÁ. Äåí èá ðïýìå óÞìåñá ðïéçôéêÜ ôýðïõ: «Ðïý Þóïõí íéüôç ðïõ ’ëåãåò ðùò èá ãéíüìïõí Üëëïò». Ïýôå èá åðéôñÝøïõìå ôá Üëëïèé ôýðïõ: «Ôá íÝá ìÝôñá åßíáé óôá üñéá ôçò óïóéáëéóôéêÞò éäåïëïãßáò ìáò»(!) íá ëåéôïõñãÞóïõí óõíáéóèçìáôéêÜ. Äéüôé, áðëÜ êáé îÜóôåñá: Ôá ìÝôñá ðïõ áíáêïßíùóå ç êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁ.«ÓÏ». Ê ôçí ÔåôÜñôç åßíáé åíÜíôéá óôïõò óõíôáîéïý÷ïõò êáé ôïõò äçìüóéïõò õðÜëëçëïõò, åßíáé ìÝôñá ÔÁÎÉÊÁ áëëÜ ðñïò ôçí áíôßèåôç ôïõ (üðïéïõ) «óïóéáëéóìïý» êáôåýèõíóç. Äåí ôá öÜãáìå ôá ëåöôÜ üëïé ìáæß, åóåßò êáé ïé êïëëçôïß óáò ôá öÜãáôå. Ãéá ðïéüí ëüãï íá ðëçñþóïõìå åìåßò ôïí ëïãáñéáóìü; Äåí óáò áöïñÜ, ôï êáôáíïþ. Åßóôå, ìå ìéá êïõâÝíôá, ìåôáëëáãìÝíïé. Êáé ãéá íá ìáò ñßîïõí óôÜ÷ôç óôá ìÜôéá, öôéÜ÷íïõí êáé Ýíá Ôáìåßï ãéá ôéò ðñïóöïñÝò (ôùí ðëïõóßùí) õðÝñ ôçò óùôçñßáò ôçò ðáôñßäáò! (Ñå, ðïý ôçí èõìÞèçêáí ôçí ðáôñßäá ïé ìåôáìïíôÝñíïé êáé ïé «ðïëõðïëéôéóìéêïß» ôïõ ÃéùñãÜêç ðïõ ìÝ÷ñé ðñï åîáìÞíïõ Þôáí ëõóóáóìÝíïé åíáíôßïí ôçò.) ¸ôóé, ôá áäÝëöéá ìáò, ïé ðëïýóéïé (ðïõ äåí öïñïëïãïýíôáé ìå ôá ìÝôñá ðïõ áíáêïéíþèçêáí) èá óõíåéóöÝñïõí åèåëïíôéêÜ óôï Ôáìåßï êáé èá áíáêçñõ÷ôïýí êáé åõåñãÝôåò (ìÞðùò ðÜñïõí êáé êáìéÜ öïñïáðáëëáãÞ;), óôçí ðëÜôç ôùí êïñüéäùí: çìþí… ¸÷ïõìå îáíáðåß üôé ôï äéÜóôçìá ðïõ êõâÝñíçóå ï Ê. ÊáñáìáíëÞò ï Âñá÷ýò, ðåíôÝìéóé ÷ñüíéá, ðïëý óýíôïìá èá öáíôÜæåé ðïëýò ÷ñüíïò óå ó÷Ýóç ìå áõôüí ðïõ èá êõâåñíÞóåôå åóåßò. Áðü ðáíôïý áêïýôå üôé èá öýãåôå íý÷ôá êáé ìå ôéò êéíÞóåéò óáò êÜíåôå üôé ìðïñåßôå ãéá íá ôï åðáëçèåýóåôå… ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÏÐÏÕËÏÓ


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÕÑÉÏ ÁÑÈÑÏ

3

Ãéáôß áêüìá äåí Ý÷ïõí îåóçêùèåß ïé ¸ëëçíåò;

Tá ñÝóôá ìáò ÓõíÝ÷åéá áðü ôçí óåëßäá 1

»

Äéüôé áíÝ÷ôçêáí ðÜñá ðïëëÜ ãéá ôïõëÜ÷éóôïí ôñéáíôáðÝíôå ÷ñüíéá. Äéüôé óõíáßíåóáí áäéáìáñôýñçôá óå ìéá äçìïêñáôßá ðïõ åß÷å ùò áíôßôéìï ôçí Káôï÷Þ ôçò Êýðñïõ. Äéüôé áíÝ÷ôçêáí Üèëéïõò äçìáãùãïýò, øåõäïëüãïõò êáé ðëéáôóéêïëüãïõò íá ôïõò êõâåñíïýí êáé íá ôïõò ÷åéñáãùãïýíå. Äéüôé ðáñáêïëïýèçóáí áäéáìáñôýñçôá ôç óõññßêíùóç êÜèå ðáñáãùãéêÞò äñáóôçñéüôçôáò ôçò ÷þñáò ôïõò êáé Ýìáèáí áðü ôïõò êõâåñíþíôåò íá æïõí ìå äáíåéêÜ Äéüôé äÝ÷ôçêáí ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôùí ÅëëÞíùí åñãáæïìÝíùí ìå öôçíïýò ìåôáíÜóôåò êáé Ý÷áóáí Ýôóé óå ìåãÜëï âáèìü êÜèå åðáöÞ ìå ôçí ðáñáãùãÞ êáé äéÝëõóáí ôçí êïéíùíéêÞ êáé åèíéêÞ ôïõò óõíï÷Þ. Äéüôé åíþ ðñïó÷þñçóáí óôçí ÅÏÊ êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç äÞèåí ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí ôïõñêéêÞ åðéèåôéêüôçôá êáôÜöåñáí êáé íá ðáñáóéôïðïéçèïýí ïéêïíïìéêÜ Ýíáíôé ôçò Åõñþðçò êáé ôçò åõñùæþíçò êáé íá ìçí ôïëìïýí íá áíôéìåôùðßóïõí ôïí íåï-ïèùìáíéóìü. Äéüôé áíÝ÷ôçêáí ôç äéÜëõóç ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò ðïõ åß÷å ùò óõíÝðåéá ü÷é ìüíï ôçí áíÜäõóç ôçò óêïðéáíÞò ýâñåùò, áëëÜ êáé ôçí õðïâÜèìéóç ôùí Âáëêáíßùí, ôçò ìüíçò ðéèáíÞò ìáò áíÜóáò. Äéüôé äéÝëõóáí Ýíáí ðïëéôéóìü ôñéþí ÷éëéÜäùí ÷ñüíùí ìÝóá áðü ôçí áíôéðáñï÷Þ êáé ôçí êáôáóôñïöÞ ôùí ðüëåùí êáé ôùí ÷ùñéþí ìáò. Äéüôé Ýãéíáí õðÝñâáñïé, ÷áðáêùìÝíïé, óêõëÜäåò êáé ÷ïýëéãêáí. Äéüôé áíÝ÷ôçêáí íá ôïõò ÷åéñáãùãåß êáé ôïõò áðï÷áõíþíåé ç ðéï Üèëéá ôçëåüñáóç. Äéüôé óõíáßíåóáí óôç äéÜëõóç ôçò ãëþóóáò êáé ôçò åêðáßäåõóÞò ìáò, óôç ëïâïôïìÞ ôçò éóôïñéêÞò ìáò ìíÞìçò. Äéüôé ðáñáêïëïýèçóáí áðáèåßò ôç ìåôáâïëÞ ôùí ìçôñïðïëéôþí ôçò ÊñÞôçò óå Ôïýñêïõò õðçêüïõò. Äéüôé äÝ÷ôçêáí íá èåùñåßôáé ðñïïäåõôéêüò ï åèíïìçäåíéóìüò êáé ç óõìðüñåõóç ìå ôïõò ðïéêéëþíõìïõò Óüñïò êáé ôçí ðáãêï-

óìéïðïßçóç. Äéüôé êáèçìåñéíÜ ðáñáêïëïõèïýí áðï÷áõíùìÝíïé ôá ôïõñêéêÜ óÞñéáë óôéò ôçëåïñÜóåéò. Äéüôé, ãéá åßêïóé ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí, âëÝðïõí áäéáìáñôýñçôá íá äéåõñýíïíôáé ïé êïéíùíéêÝò áíéóüôçôåò ðïõ Ýöèáóáí ðÜëé óå ôñéôïêïóìéêÜ åðßðåäá. Äéüôé áíÝ÷ôçêáí íá ôïõò ÷åéñáãùãåß Ýíáò ÐáðáíäñÝïõ, Ýíáò Ðáíáãüðïõëïò, ìéá ÔñåìïíéêïëÜïõ, Ýíáò ÊïêáëïìáñéíÜêçò. Ãéá üëá áõôÜ êáé ãéá ðïëëÜ Üëëá áêüìá, öèÜóáìå óôï ôåëåõôáßï óêáëß. ÓôñéìùãìÝíïé óôïí ôïß÷ï. Êáé ôþñá «õðïêñéôÞ áäåëöÝ ìïõ» äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí êáìßá õðåêöõãÞ, êáìßá õðï÷þñçóç, «äåí Ý÷åé ðëïßï, äåí Ý÷åé ïäü». Âñßóêåóáé, âñéóêüìáóôå üëïé, ìðñïóôÜ óôçí Éóôïñßá, åêåßíç ìå ôï ìåãÜëï É. Êáé åßôå èá æÞóïõìå åëåýèåñïé ìå áîéïðñÝðåéá, åßôå èá óâÞóïõìå, èá áðïóõñèïýìå óôá ðáñáóêÞíéá ôçò éóôïñßáò. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ç íÝá ðåñßïäïò ðïõ áíïßãåôáé ìå ôçí êáôÜññåõóç ôçò «ðáñÜãêáò» ôçò ìåôáðïëßôåõóçò åßíáé ìéá áðü ôéò êïìâéêüôåñåò ôçò ìáêñáßùíçò éóôïñßáò ìáò. Èá êëçèïýìå íá áðáíôÞóïõìå áí èá óõíå÷ßóïõìå íá õðÜñ÷ïõìå ùò äéáêñéôü ðïëéôéóìéêü êáé åèíéêü õðïêåßìåíï. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ïé ðáëéÝò éóïññïðßåò ðïõ äé-

áìïñöþèçêáí ìåôÜ ôïí ´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï Ý÷ïõí Þäç êáôáññåýóåé. Ôá êÜðïôå áðáñáâßáóôá óýíïñá ðáñáâéÜóôçêáí óôçí ðñþçí ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç, ôç Ãéïõãêïóëáâßá, ôï ÉñÜê. ÊÜèå ëáüò êáé êÜèå Ýèíïò, éäéáßôåñá åêåßíá ðïõ âñßóêïíôáé óôá óýíïñá ôçò áíáäõüìåíçò íÝáò ðáãêüóìéáò ãåùðïëéôéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò, ðñÝðåé íá ðáëÝøåé ãéá íá êåñäßóåé ôï äéêáßùìá óôçí áíåîáñôçóßá, áêüìá êáé ôçí ýðáñîç. Êáé åìåßò âñéóêüìáóôå óôá óýíïñá ôùí êüóìùí. Ç åéóâïëÞ óôçí Êýðñï, ç äéÜëõóç ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò, ç áíÜäõóç

Êáé ôþñá «õðïêñéôÞ áäåëöÝ ìïõ» äåí õðÜñ÷åé ðëÝïí êáìßá õðåêöõãÞ, êáìßá õðï÷þñçóç, «äåí Ý÷åé ðëïßï, äåí Ý÷åé ïäü». Bñéóêüìáóôå üëïé, ìðñïóôÜ óôçí Éóôïñßá, åêåßíç ìå ôï ìåãÜëï É.

ôïõ ÉóëÜì, ï íåï-ïèùìáíéóìüò, ôá Óêüðéá, ç ìåãÜëç ìåôáíÜóôåõóç ôùí ëáþí, áðïôåëïýí ôá ðñïáíáêñïýóìáôá ôùí ðñïêëÞóåùí ðïõ Ýñ÷ïíôáé áäÞñéôåò ãéá ìáò. Êáé üôáí ìÜëéóôá âñéóêüìáóôå óôï ÷åéñüôåñï óçìåßï ôçò éóôïñßáò ìáò ùò Ýèíïõò-êñÜôïõò. Êáé åßôå èá áðáíôÞóïõìå óôçí ðñüêëçóç ìå ìéá ôá÷ýôáôç-áóôñáðéáßá áíÜôáîç ôùí äõíÜìåþí ìáò, óáñþíïíôáò ôï êáôåóôçìÝíï ôçò áèëéüôçôáò êáé ôçò õðïôáãÞò, ðáßñíïíôáò äýíáìç áðü ôçí ðáñÜäïóÞ ìáò ãéá íá áíôéóôáèïýìå, åßôå èá óõññéêíùèïýìå áíáðüöåõêôá. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ç ìåãÜëç äçìïãñáöéêÞ áíáôñïðÞ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìÝóá óå ðåíÞíôá ÷ñüíéá, (áðü 3 äéó. ðëçèõóìü ï ðëáíÞôçò ðëçóéÜæåé ôá 7 äéó. óÞìåñá) êáé ç ôåñÜóôéá ïéêïëïãéêÞ êñßóç ðïõ åðéôá÷ýíåôáé êáèçìåñéíÜ, áðïôåëïýí Ýíá óÞìá êéíäýíïõ ãéá ìéá ÷þñá óå äçìïãñáöéêÞ ðáñáêìÞ ðïõ èá áíôéìåôùðßóåé ìåñéêÝò áðü ôéò äñáìáôéêüôåñåò óõíÝðåéåò ôïõ öáéíïìÝíïõ ôïõ èåñìïêçðßïõ. ÌåôáíáóôåõôéêÜ êýìáôá åêáôïíôÜäùí åêáôïììõñßùí áíèñþðùí èá áíáôáñÜîïõí ôçí ðåñéï÷Þ ìáò. Ìå üðïéåò óõíÝðåéåò èá Ý÷ïõí ãéá ìáò. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ç ìåãÜëç ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ óçìáôïäïôåß ôï ôÝëïò ôçò ðáãêüóìéáò äõôéêÞò çãåìïíßáò áðïôåëåß êáô’ åîï÷Þí áðåéëÞ ãéá ôéò ÷þñåò ðïõ âñßóêïíôáé

óôá óýíïñá ôùí êüóìùí êáé ìðïñïýí íá óõíèëéâïýí êõñéïëåêôéêÜ ìÝóá áðü ôç óýãêñïõóç ìåãÜëùí åíïôÞôùí. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ç äéÜëõóç ôïõ ðáëéïý êüóìïõ, «ôï ôÝëïò ôïõ ðáëéïý êüóìïõ», ìïéÜæåé ìå èçëéÜ óôï ëáéìü üóùí åßíáé áíßêáíïé íá ðáëÝøïõí, íá áíôéóôáèïýí, íá öáíôáóôïýí Ýíá íÝï êüóìï, êáé Ýíáí íÝï ñüëï ãéá ôïí ôüðï ôïõò. Ãéáôß áõôÞ ç èáíÜóéìç êñßóç ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ìéá ôåñÜóôéá åõêáéñßá. Ìéá åõêáéñßá ãéá íá áíáôñÝøïõìå ôï êõñßáñ÷ï ðáñáóéôéêü ìïíôÝëï, ôçí õðïôáãÞ, ôçí ðáñáãùãéêÞ, ðïëéôéóìéêÞ êáé çèéêÞ áðïóýíèåóç, þóôå íá äéáìïñöþóïõìå Ýíá íÝï ìïíôÝëï áíÜðôõîçò êáé æùÞò, ðñïóáñìïóìÝíï óôéò ïéêïëïãéêÝò, ïéêïíïìéêÝò, äçìïãñáöéêÝò êáé ãåùðïëéôéêÝò ðñïêëÞóåéò ðïõ áíôéìåôùðßæïõìå. ÐñÝðåé íá âãïýìå áðü ôçí êáôÜèëéøÞ ìáò, áðü ôçí êáôáôïíßá ìáò, áðü ôç íåêñïæþíôáíç êáèçìåñéíüôçôÜ ìáò êáé íá ðáëÝøïõìå ãéá ôï ßäéï ìáò ôï ôïìÜñé. Áíôëþíôáò ðßóôç êáé äýíáìç áðü ôçí éóôïñßá ìáò, ðïõ èÝëïõí íá ôç ãêñåìßóïõí, êïõñÜãéï áðü ôéò áíõðüôáêôåò ðáñáäüóåéò ìáò, ÷ñåéáæüìáóôå ìéá áëçèéíÞ åðáíÜóôáóç. Ôßðïôå ëéãüôåñï êáé ôßðïôå ðåñéóóüôåñï. Ãéþñãïò ÊáñáìðåëéÜò


4

Αριθµός φύλλου 72

ÌÝôùðï ÇíùìÝíïõ Âáóéëåßïõ: 17%!

Tο Μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών Η.Β., στις πρόσφατες εκλογές της ΕΦΕΚ ΗΒ, αναδείχθηκε σε τρίτη δύναµη, αποσπώντας ένα ποσοστό της τάξης του 17% και καταλαµβάνοντας δύο έδρες. Γεγονός που καταδεικνύει πως οι φοιτητές βαρέθηκαν τόσο το αδιέξοδο, όσο και τον λαϊκισµό των γνωστών παρατάξεων του ΑΚΕΛ, του ∆ΗΣΥ και του ∆ΗΚΟ και αποφάσισαν, µε την εναλλακτική επιλογή του Μετώπου, να δώσουν στους Κύπριους φοιτητές µια άλλη φωνή, καθώς και µια δυνατότητα να οραµατίζονται µια ελληνική και ελεύθερη Κύπρο. Όπως γράφουν και οι ίδιοι οι φοιτητές του Μετώπου στο δελτίο Τύπου που εξέδωσαν, οι 481 ψήφοι που έλαβαν ήταν από φοιτητές που προτιµούν την αυτονοµία και θέλουν να σκέφτονται ελεύθερα, γι’ αυτό και έκλεισαν τα αυτιά τους στις νεο-ραγιάδικες σειρήνες των άλλων παρατάξεων, που ξαφνικά αποφάσισαν ότι έχουν πολιτική πρόταση και ιδεολογία. Επικροτήθηκαν επίσης οι θέσεις του Μετώπου όσον αφορά στην αντίθεση στη ∆ιζωνική ∆ικοινοτική Οµοσπονδία και στον αγώνα για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισµού. Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει ραγδαία. Η πτώση των φοιτητικών παρατάξεων του ∆ΗΚΟ και της Ε∆ΕΚ αποδεικνύει ότι οι µεν οφείλουν να απαγκιστρωθούν από την πολιτική της συγκυβέρνησης και να αντισταθούν στο ∆ΗΣΑΚΕΛ, ενώ οι δε πρέπει επιτέλους να κάνουν µια ξεκάθαρη επιλογή υπέρ του αντικατοχικού αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου. Οι νεολαίες του ∆ΗΣΑΚΕΛ, ανίκανες να προσφέρουν διέξοδο, εµµένουν στο δίπολο της δήθεν λαϊκής αριστεράς και της δήθεν πατριωτικής δεξιάς. Γι’ αυτό λοιπόν η επιλογή του Μετώπου από τόσους φοιτητές ήταν αναµενόµενη και αναγκαία. Ας ελπίσουµε ότι το 17% θα δώσει µια επιπλέον ώθηση στους φοιτητές του Μετώπου για να συνεχίσουν στην κατεύθυνση ενός αντικατοχικού και αντιοµοσπονδιακού αγώνα. Η σκληρή τους δουλειά επιβραβεύτηκε και, πράγµατι, αποτελούν µια ελπιδοφόρα νεολαία. Οι δε Π.Ε.Ο.Φ., Έπαλξη και Φλόγα ας παραδειγµατιστούν και ας εργαστούν σκληρά για τις δύσκολες µέρες που έρχονται… Αλ.Μιχ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ïé Ô/Ê äéáìáñôýñïíôáé ãéáôß “èÝëïõí íá åßíáé ïé êýñéïé ôïõ ïßêïõ ôïõò”

«Óô’ áíÜèåìá» ¢ñéóôïõ Ìé÷áçëßäç*

Ç

èåëá íá ôéôëïöïñÞóù ôç óôÞëç ìå ôçí ôïõñêéêÞ öñÜóç «Hade Barra», ðïõ óçìáßíåé «óô´ áíÜèåìá» êáé Þôáí ÷ôåò óå ðáíü óôá êáôå÷üìåíá, ãéáôß ßóùò áõôü íá áðïäßäåé ìå áêñßâåéá ôï ìÞíõìá ðïõ ðñÝðåé íá öôÜóåé óôçí ¢ãêõñá êáé áðü ôéò äýï ðëåõñÝò ôçò ãñáììÞò Áôôßëá. ÖïâÞèçêá üìùò üôé èá îåðåôá÷ôïýí äéÜöïñïé áìðåëïöéëüóïöïé ôçò íåïêõðñéáêÞò áíïçóßáò êáé èá ðáñéóôÜíïõí ðÜëé ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí (êÜðïôå ðáñéóôÜíïõí êáé ôïõò åêðñïóþðïõò ôçò ¢ãêõñáò), ãéá íá ëÝíå ãéá «êÜðïéïõò», ðïõ «áíáêÜëõøáí üøéìá ôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò, åíþ ôüóá ÷ñüíéá äåí ôïõò áíáãíþñéæáí»… Ôï áêïýãáìå êáé ÷ôåò áõôü áðü äéÜöïñïõò ðåñßåñãïõò «åêðñïóþðïõò» êáé ÷ùñßò íá îÝñïõìå ôé áêñéâþò åííïïýí, åßíáé åêíåõñéóôéêïß ìüíï êáé ìüíï ðïõ óêÝöôïíôáé üôé ïé äéáäçëþóåéò óôá êáôå÷üìåíá åßíáé äéêÞ ôïõò õðüèåóç åðåéäÞ ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá Ýêáíáí åðáíáðñïóåããßóåéò ìå Ôïõñêïêýðñéïõò, åíþ ïé «êÜðïéïé» äåí Ýêáíáí. Ëåò êáé åõèýíïíôáé ïé Åëëçíïêýðñéïé, ðïõ ïé «áäåëöïß ôïõò» áðü ôï 1963 ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá âñßóêïíôáé óôéò áãêÜëåò ôçò Ôïõñêßáò, ìéáò õðåñäýíáìçò ðïõ ðíßãåé ôçí áäýíáìç ðáôñßäá ôïõò êáé ôïõò óõìðáôñéþôåò ôïõò ìå ôá óõìöÝñïíôÜ ôçò. ÁëëÜ ç äéáöïñÜ (ðïõ åßíáé ðëÝïí äéáöïñÜ êáé ìå ôïõò Ôïõñêïêýðñéïõò) åßíáé üôé áõôïß ïé Åëëçíïêýðñéïé äåí ôüëìçóáí ìÝ÷ñé óÞìåñá íá îåóôïìßóïõí ðñïò ôçí Ôïõñêßá ôç öñÜóç «óô’ áíÜèåìá», ïýôå óôá åëëçíéêÜ ïýôå óôá ôïýñêéêá, ãéáôß áíçóõ÷ïýí ìÞðùò öáßíåôáé óïâéíéóôéêÞ êáé öïâïýíôáé üôé èá åíï÷ëçèïýí ì´ áõôÞí áêüìá êáé ïé Ôïõñêïêýðñéïé Þ êáé ïé êáèïäçãçôÝò ôïõò óôá äéÜöïñá óåìéíÜñéá åðßëõóçò óõãêñïýóåùí. Áðïäåéêíýåôáé üìùò üôé ïé Ôïõñêïêýðñéïé óÞìåñá, êáé ìåôÜ áðü ôçí áäéÝîïäç ðïñåßá ôïõò ôüóùí äåêáåôéþí, ôïëìïýí íá ðïõí óôçí Ôïõñêßá «Hade Barra» êáé áõôü ðñÜãìáôé äçìéïõñãåß íÝá äåäïìÝíá. Ôï èÝìá åßíáé íá ìçí ôá ðÜñïõìå ðÜëé óôñáâÜ êáé íá áñ÷ßóïõìå íá áíáðåôÜìå ÷áæï÷áñïýìåíá ôá ðïëý÷ñùìá ìðáëüíéá ôçò åðáíÝíùóçò, áíôß íá êÜíïõìå óïâáñÞ êáé ìåëåôçìÝíç ðïëéôéêÞ äéá÷åßñéóç. Ïé Ôïõñêïêýðñéïé öùíÜæïõí óôçí Ôïõñêßá íá öýãåé áðü ôçí Êýðñï, ãéáôß ðéóôåýïõí üôé ôïõò óõíèëßâåé ç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ìéáò ôåñÜóôéáò ÷þñáò êáé äéüôé «èÝëïõí íá åßíáé êýñéïé ôïõ ïßêïõ ôïõò êáé åðéêåöáëÞò ôùí

«èåóìþí» ôïõ øåõäïêñÜôïõò, üðùò ïé äõíÜìåéò áóöáëåßáò, ç «êåíôñéêÞ ôñÜðåæá» êáé ç ðïëéôéêÞ Üìõíá», üðùò äÞëùíå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ÷ôåò Ýíáò åê ôùí äéïñãáíùôþí ôçò äéáäÞëùóçò, ï ðñüåäñïò ôçò óõíôå÷íßáò ôùí ëåãüìåíùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí Ìå÷ìÝô ÏæêáñíôÜò. ÈÝëïõí åðßóçò íá åßíáé Åõñùðáßïé ðïëßôåò, üðùò êáé ïé Åëëçíïêýðñéïé êé áõôü åßíáé ðïëý óçìáíôéêü. Ôï íÝï äåäïìÝíï üìùò åßíáé üôé

Ôï æçôïýìåíï ãéá ôþñá åßíáé íá ìðïñÝóåé ç çãåóßá ôùí Åëëçíïêõðñßùí íá åíéó÷ýóåé áõôü ðïõ äéáêçñýôôïõí ïé Ôïõñêïêýðñéïé öùíÜæïíôáò: Óô’ áíÜèåìá ç Ôïõñêßá

ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá ìéá ìåãÜëç ìåñßäá Ôïõñêïêõðñßùí, Ýóôù êáé ìå ïéêïíïìéêÜ êßíçôñá, åìöáíßæïíôáé äçìüóéá íá óõìöùíïýí ìå ôïõò Åëëçíïêýðñéïõò üôé ôï ðñþôï âÞìá ðïõ ðñÝðåé íá ãßíåé óôçí Êýðñï åßíáé íá ðÜåé óô’ áíÜèåìá ç ¢ãêõñá ìå ôïí óôñáôü ôçò êáé ôïõò åðïßêïõò ôçò êáé íá ìáò áöÞóåé Þóõ÷ïõò. Ìå áõôÞ ôçí ðñïûðüèåóç, èá ìðïñïýóáí íá äçìéïõñãçèïýí óõíèÞêåò ãéá íá óõíåííïçèïýìå êáé íá êôßóïõìå êïéíü ìÝëëïí. ÁëëÜ, Ý÷ïõìå áêüìá ðïëý äñüìï ãéá êÜôé ôÝôïéï. Êáé ðñïðÜíôùí, Ý÷ïõìå äéáöïñåôéêÞ áíôßëçøç ãéá ôï ôé óçìáßíåé åðáíÝíùóç… Ôï æçôïýìåíï ãéá ôþñá åßíáé íá ìðïñÝóåé ç çãåóßá ôùí Åëëçíïêõðñßùí íá åíéó÷ýóåé áõôü ðïõ äéáêçñýôôïõí ïé Ôïõñêïêýðñéïé êáé íá öÝñåé ôçí Åõñþðç êáé ôïí ÏÇÅ ìðñïóôÜ óôéò åõèýíåò ðïõ ôïõò áðïäßäåé ï ëáüò ôçò Êýðñïõ öùíÜæïíôáò: Óô’áíÜèåìá ç Ôïõñêßá. Äçìïóéåýôçêå óôçí åöçìåñßäá Öéëåëåýèåñïò óôéò 03/03/2011.


Αριθµός φύλλου 72

5

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

¸ëëçíåò, ìçí ìáò îå÷íÜôå! ÅðéóôïëÞ ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Ìåãßóôçò Êáóôåëëüñéæïõ Ôïõ Ðáýëïõ Ðáíçãýñç ÄçìÜñ÷ïõ Ìåãßóôçò (Êáóôåëëüñéæïõ) Êýñéå ÄéåõèõíôÜ,

Â

ëÝðïíôáò êáíåßò ôï Êáóôåëëüñéæï áðü Ýíá ÷Üñôç ôçò áíáôïëéêÞò Ìåóïãåßïõ, èá äåé ðùò ôï íçóß áðïôåëåß Ýíáí êüìðï ðïõ äÝíåé ãåùðïëéôéêÜ ôçí ÅëëÜäá ìå ôçí Êýðñï ìáò. ×ùñßò ôï Êáóôåëëüñéæï, ôá ÷ùñéêÜ ýäáôá ôùí ÁÏÆ ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé Êýðñïõ èá ôÝìíïíôáí êÜèåôá áðü Ýíá èáëÜóóéï óýíïñï ìåôáîý Ôïõñêßáò êáé Áéãýðôïõ, êáèéóôþíôáò ôçí äõíáôüôçôá êïéíÞò åëëáäï-êõðñéáêÞò óõíåêìåôÜëëåõóçò êïéôáóìÜôùí ïñõêôïý ðëïýôïõ, üðùò åðßóçò êáé ôçí äõíáôüôçôá åíåñãïðïßçóçò ôïõ Åíéáßïõ Áìõíôéêïý Äüãìáôïò, áäýíáôç. Ï ïñõêôüò ðëïýôïò ôçò ÅëëÜäáò (ðåôñÝëáéï, öõóéêü áÝñéï), áí ôý÷åé óùóôÞò ðïëéôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò äéá÷åßñéóçò, ìå ãíþìïíá ðÜíôïôå ôï åèíéêü óõìöÝñïí, èá ìðïñåß íá äþóåé ëýóåéò óôá ôåñÜóôéá ðñïâëÞìáôá ðïõ ìáóôßæïõí ôçí ÷þñá êáé íá ôçí âãÜëïõí áðü ôá áäéÝîïäá ðïõ ôçí ïäçãïýí åðéëïãÝò õðïôÝëåéáò ôýðïõ Ä.Í.Ô. Óýìöùíá ìå ôïí êáèçãçôÞ Ãåùëïãßáò ÁâñáÜì Æåëçëßäç ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÐÜôñáò, «áí áîéïðïéçèïýí ïé ðåñéï÷Ýò íüôéá ôçò ÊñÞôçò, ôá åõñÞìáôá óôçí ÅëëÜäá, ôï Êáóôåëëüñéæï êáé ç ËåêÜíç «Çñüäïôïò», ðïõ åêôåßíåôáé ìåôáîý ÅëëÜäáò - Êýðñïõ - Áéãýðôïõ, ôüôå êáëýðôåôáé ç åíåñãåéáêÞ áõôïíïìßá ôçò Åõñþðçò ãéá 50 ÷ñüíéá. Ï êáèÝíáò ìáò ëïéðüí ìðïñåß íá áíôéëçöèåß ôçí ôïðïóôñáôçãéêÞ óðïõäáéüôçôá ôïõ Êáóôåëëïñßæïõ, ÷ùñßò ôï ïðïßï ÅëëÜäá êáé Êýðñïò äåí èá ìðïñÝóïõí íá ïñéïèåôÞóïõí ôçí áðïêëåéóôéêÞ ïéêïíïìéêÞ ôïõò æþíç. Åìåßò áðïñïýìå ãéáôß ç ÅëëÜäá äåí ðñïâáßíåé óôçí ïñéïèÝôçóç ôçò ÁÏÆ ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé Êýðñïõ, ðáßñíïíôáò ðáñÜäåéãìá ôçí ðñüóöáôç óõìöùíßá êáèïñéóìïý ôçò ÁÏÆ ìåôáîý Êýðñïõ - ÉóñáÞë, ðïõ ãéá ìáò

äåí áðïôåëåß ìüíï ïéêïíïìéêÞ ðñïôåñáéüôçôá, áëëÜ áðïôåëåß åèíéêÞ áíÜãêç ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ Åëëçíéóìïý óôïí ãåùëïãéêü ÷Üñôç êáé áõôü äéüôé ôá ÷ùñéêÜ ìáò ýäáôá óõìðßðôïõí êáé áõôü ïöåßëåôáé óôéò äõíáôüôçôåò ðïõ ìáò ðáñÝ÷åé ç Åõëïãßá ôçò ýðáñîçò ôïõ Êáóôåëëïñßæïõ. Ï óôñáôçãéêüò áíáëõôÞò, êáèçãçôÞò Íßêïò Ëõãåñüò, ï ïðïßïò äéäÜóêåé óôç Ó÷ïëÞ ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, ãñÜöåé ôá åîÞò óçìáíôéêÜ ãéá ôï Êáóôåëëüñéæï: «Ç åîÝôáóç ôùí äåäïìÝíùí ìÝóù ôçò ôïðïóôñáôçãéêÞò áíÜëõóçò åðéôñÝðåé ôçí õðÝñâáóç ôçò ãåùìåôñßáò ôïõ ÷þñïõ êáé åîçãåß ôçí ÷ñïíéêÞ åðéëïãÞ ôçò äéåîáãùãÞò ôçò ìÜ÷çò. Ãéá üóïõò äåí ôï óõíåéäçôïðïéïýí áêüìá, ôï Êáóôåëëüñéæï åßíáé ÷þñïò ìéáò ìÜ÷çò ü÷é ìüíï áðü ìüíï ôïõ, áëëÜ ïëüêëçñç ç ðåñéï÷Þ, åéäéêÜ áõôÞ ðïõ áíÞêåé óôïí åëëçíéêü ÷þñï, äçëáäÞ ç äõôéêÞ ôïõ ðëåõñÜ, ëüãù ôçò ÓõíèÞêçò Ðáñéóßùí ôïõ 1947. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôï èÝìá ÁÏÆ èá áóêÞóåé de facto ìéá ðßåóç óå áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ êáé èá ðñÝðåé íá åðéëÝîïõìå áí áõôüò ï ÷þñïò èá åßíáé áíÜëïãïò ôïõ Ìáñáèþíá Þ ôùí Èåñìïðõëþí. ÁõôÞ ç ðñüóâáóç óôçí åðéëïãÞ åßíáé ðñüâëçìá âïýëçóçò êáé âÝâáéá ðñùôïâïõëßáò åê ìÝñïõò ìáò. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, ôá ôïðïóôñáôçãéêÜ äåäïìÝíá õðÜñ÷ïõí, ôï ðëáßóéï ãåùóôñáôçãéêÞò õðÜñ÷åé. ¼ëïò ï ðñïâëçìáôéóìüò êáé ç ðñïåôïéìáóßá ìáò. Áëëéþò èá åðáíáëÜâïõìå ôï ëÜèïò ôçò ÓõíèÞêçò ôùí Óåâñþí ôïõ 1920, ç ïðïßá ìåôáôñÜðçêå ôå-

ëéêÜ óå ÓõíèÞêç ËïæÜíçò ôïõ 1923, ç ïðïßá, ìÝóù ôïõ ðñïó÷Þìáôïò ôùí Óôåíþí, êáèüñéóå ôçí ìïßñá ôçò ºìâñïõ êáé ôçò ÔåíÝäïõ, äß÷ùò íá äïèåß óçìáóßá óôá óõãêåêñéìÝíá íçóéÜ. Ç ðåñßðôùóç ôïõ Êáóôåëëüñéæïõ åßíáé áêüìá ðéï óçìáíôéêÞ, äéüôé åðéôñÝðåé, ìå ëáíèáóìÝíïõò ÷åéñéóìïýò, ôçí åðáöÞ ìåôáîý Ôïõñêßáò êáé Áéãýðôïõ êáé ìçäåíßæåé ôáõôü÷ñïíá ôï Åíéáßï Áìõíôéêü Äüãìá. Ôï íá äßíïõìå Ýìöáóç ìüíï óôï íçóß, äß÷ùò íá åîåôÜæïõìå ôéò åðéðôþóåéò ôùí ðéÝóåùí ðÜíù óôçí óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ, êáé íá ìçí ðñïóðáèïýìå íá êáôáëÜâïõìå ôá ôïðïóôñáôçãéêÜ äåäïìÝíá, èåùñþíôáò üôé äåí ðñïóèÝôïõí ôßðïôá óôéò ãíþóåéò óôéò ïðïßåò ïöåßëïõìå ôçí óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç, åßíáé äåßãìá áäñÜíåéáò». Äõóôõ÷þò, ðáñÜ ôçí óðïõäáéüôçôá ôïõ Êáóôåëëüñéæïõ üóïí áöïñÜ ôçí ÁÏÆ êáé ôï Åíéáßï Áìõíôéêü Äüãìá, ïé ðëçñïöïñßåò ðïõ âëÝðïõí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò åßíáé áíçóõ÷çôéêÝò. Áðü ôïí ÍïÝìâñéï õðÜñ÷ïõí ðëçñïöïñßåò ðùò ç Ôïõñêßá áìöéóâçôåß íïìéêÜ

Ï ÃéùñãÜêçò óôçí ÊïìïôçíÞ

Ãéá ôçí åðßóêåøç ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôçí ðüëç Ôïõ ÓðÜñôáêïõ ÐáñÜôáîç Ðïëéôþí ÄÞìïõ ÊïìïôçíÞò

Ï

περιοδεύων κυβερνητικός θίασος, υπό τον Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, πέρασε λοιπόν από την περιοχή µας και µας ευλόγησε µε τις χάρες του. Μια ντουζίνα στελέχη της κυβέρνησης βρέθηκαν στην Κοµοτηνή, προκειµένου να µας πείσουν για την έγνοια που έχουν για µας και τον τόπο µας, ασχέτως που δεν βγήκε τίποτε από τις συναντήσεις µαζί τους. Σε µία επίδειξη καθεστωτικότητας το ξενοδοχείο (!) όπου διεξήχθη το Περιφερειακό Συµβούλιο ήταν πολιορκηµένο από αστυνοµία και ΜΑΤ, που κράτησαν µακρυά τους διαδηλωτές του ΠΑΜΕ και της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας, µε δακρυγόνα και

γκλοµπς. Θα σχολιάζαµε και την τετράωρη καθυστέρηση του ίδιου του ΓΑΠ, αν δεν είχε το ακαταλόγιστο. Μία ελεεινή παράτα, µε όλο το τοπικό καθεστώς παρόν, χωρίς να ντρέπεται – ξιπάστηκε µόνο µε τις προσωπικές ύβρεις που ακούστηκαν. Εκφράζουµε την αηδία µας, όπως το πράξαµε και µε την επί τόπου παρουσία µας, τόσο για την επικοινωνιακή φιέστα της τροϊκανικής κυβέρνησης, όσο και για την ξεφτίλα των ντόπιων της µουχτάρηδων. Ας έχουν κατά νου οι τιποτένιοι, οι αρπάχτρες και οι τσιλιαδόροι των Τραπεζοτσολιάδων ότι πέρα από το Μνηµόνιο υπάρχει και η µνήµη της κοινωνίας, όπως και η ολοένα συσσωρευόµενη οργή της. ∆εν θα µας καταντήσουν Βουλγαρία έτσι, χωρίς ν’ ανοίξει ρουθούνι!…

ôï äéêáßùìá ôïõ óõìðëÝãìáôïò ôùí íçóéþí ôïõ Êáóôåëëüñéæïõ íá Ý÷ïõí õöáëïêñçðßäá êáé ÁÏÆ, êáé óõíåðþò ðñïóðáèåß íá ôá áðïóõíäÝóåé áðü ôá õðüëïéðá ÄùäåêÜíçóá, êáé íá ôá ðáñïõóéÜóåé ùò áðïêïììÝíåò íçóßäåò. Óýìöùíá ìå ôïí ÑéæïóðÜóôç, ïé Ôïýñêïé, ìå ôçí áíï÷Þ ôïõ ÍÁÔÏ, ìåèïäåýïõí äçìéïõñãßá ôåôåëåóìÝíùí óôï Áéãáßï óôá èÝìáôá õöáëïêñçðßäáò êáé ÁÏÆ, ìå ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá öÝñåôáé íá Ý÷åé áðïäå÷èåß íá åîáéñåèåß ôï Êáóôåëëüñéæï áðü ôçí ãåíéêüôåñç äéáðñáãìÜôåõóç ÅëëÜäáò-Ôïõñêßáò ãéá ôçí ïñéïèÝôçóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôçò êÜèå ÷þñáò. ÅìÜò, óáí Êáóôåëëïñéæéïýò êáé óáí ¸ëëçíåò, üëá áõôÜ ìáò áíçóõ÷ïýí, äéüôé ç ãåíéêüôåñç óõìðåñéöïñÜ, ôùí äéá÷ñïíéêÜ êõâåñíþíôùí, ðñïò ôï íçóß ìáò äåí Þôáí ç ðñÝðïõóá üóïí áöïñÜ ôçí áíÜäåéîÞ ôïõ êáé ôçí åðéâßùóÞ ôïõ êáé óå óõíäõáóìü ðÜíôïôå ìå ôéò ðñïèÝóåéò ôçò ãåßôïíïò ÷þñáò íá ôï åðéâïõëåýåôáé. Êáëïýìå üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò, ÅëëÜäáò, Êýðñïõ êáé ÄéáóðïñÜò, íá ôïíßæïõí êáé íá ìåôáöÝñïõí üðïõ ìðïñïýí üôé áõôü ôï ôüóï óçìáíôéêü êïììÜôé ôïõ Åëëçíéóìïý, ìå ôïõò ôüóï ðïëëïýò áãþíåò ôùí Êáóôåëëïñéæéþí áðü ôï 1821, ôçí ðåñßïäï ôçò ãåñìáíéêÞò êáôï÷Þò, êáèþò êáé óå Üëëïõò ðïëÝìïõò, Þôáí, åßíáé êáé èá ðáñáìåßíåé åëëçíéêü. Åìåßò ëÝìå ðñïò üëïõò ôïõò ¸ëëçíåò ìç ìáò îå÷íÜôå, êáé óôïõò îÝíïõò åðéâïõëåßò, ìçí áããßæåôå ôï Êáóôåëëüñéæï. ÔÝëïò, èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ìå óõãêßíçóç üëïõò áõôïýò ðïõ åðéóôñáôåýôçêáí íá ìáò óôåßëïõí åêáôïíôÜäåò êÜñôåò, ôïíßæïíôáò ôçí óõìðáñÜóôáóÞ ôïõò óôïõò áãþíåò ðïõ êÜíïõìå íá åðéâéþóïõìå ó’ áõôüí ôïí åëëçíéêü âñÜ÷ï üðïõ ç Èåßá Ðñüíïéá ôï Ýôáîå êáé åìåßò õðïó÷üìáóôå ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç üôé ôï Êáóôåëëüñéæï èá ðáñáìåßíåé ï Üóâåóôïò öÜñïò ãéá íá åîáêïëïõèåß íá óêïñðÜ ôï åëëçíéêü öùò óôçí ðïëý åèíéêÜ åõáßóèçôç ðåñéï÷Þ ôçò ÷þñáò ìáò. Åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí öéëïîåíßá


6

Αριθµός φύλλου 72

Ôï ðñïåêëïãéêü ðáé÷íßäé... Ως γνωστόν το ΑΚΕΛ πρέπει, τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, να αποδεικνύει ότι είναι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Κύπρου και όχι φερέφωνο της ∆ύσης σε αγαστή συνεργασία µε τα υπόλοιπα κόµµατα του νησιού. Αυτό το κόλπο όµως είναι παλιό και, ειδικά σε προεκλογική περίοδο, µόνο σε αφελείς ή σε όσους παριστάνουν τους αφελείς µπορεί να πιάσει. Με πρωτοβουλία λοιπόν του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού, τέθηκε σε ψηφοφορία στην κυπριακή Βουλή ψήφισµα µε το οποίο καλείται ο πρόεδρος Χριστόφιας να αιτηθεί ένταξη της Κύπρου στον Συνεταιρισµό για την Ειρήνη. Τότε, λοιπόν, άρχισαν τα όργανα. Όταν, φυσικά, τα κόµµατα ΕΥΡΩΚΟ, Ε∆ΕΚ και ∆ΗΚΟ υπερψήφισαν την απόφαση, το κυπριακό πολιτικό προσκήνιο έγινε «Βαγδάτη». Από τη µια οι εκπαιδευόµενοι ακελιστές να µιλούν για ξεπούληµα του νησιού στο ΝΑΤΟ και να κατηγορούν για εσχάτη προδοσία τους συµµάχους τους δηκοϊκούς και, από την άλλη, ∆ΗΣΥ και ΕΥΡΩΚΟ, σε µια ακόµη αγαστή συνεργασία, να φωνασκούν υπέρ των δήθεν εθνικών µας συµφερόντων… (Λες και θα µας σώσει ο ΣγΕ και θα λύσει το πρόβληµα που δεν µπορούµε εµείς οι ίδιοι να λύσουµε. Ή λες και θα δεχτεί ποτέ η Τουρκία να ενταχθεί η Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε Συνεταιρισµό που ανήκει και η ίδια.) Συνεχίζοντας όµως την αντιπαράθεση ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και εκτοξεύοντας κατηγορίες προς όλες τις κατευθύνσεις, πλην βεβαίως του ΑΚΕΛ, άσκησε βέτο και παρέπεµψε το θέµα στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, που θα κληθεί να δώσει λύση. Η άσκηση του δικαιώµατος αρνησικυρίας από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στηρίζεται στο επιχείρηµα ότι η απόφαση της Βουλής για την υποβολή αίτησης για ένταξη στον Συνεταιρισµό για την Ειρήνη συνιστά πράξη που παραβιάζει το Σύνταγµα και τη διάκριση των εξουσιών. Το ∆ΗΚΟ από τη µεριά του αντέκρουσε τις κατηγορίες που του επέρριπταν περί συνωµοσίας και µυστικών διαβουλεύσεων, υποστηρίζοντας ότι είναι πάγια θέση του κόµµατος η ένταξη στον ΣγΕ, ενώ ο ∆ΗΣΥ έριξε τις ευθύνες στον Χριστόφια καθώς, όπως ισχυρίζεται, δεν υπήρξε διάλογος …και πάει λέγοντας. (Βλέπουµε ότι όλες οι πλευρές προεκλογικά θυµούνται τις παλιές ιδεολογικές καταβολές τους, µπας και παγιδεύσουν ξανά τον λαό και τους ψηφίσει.) Σε κάθε περίπτωση είναι ζήτηµα ηθικής τάξης πλέον να καταδείξουµε πως αυτοί που διαφωνούν µεταξύ τους για το αν θα µπούµε ή όχι στον ΣγΕ είναι οι ίδιοι που συµφωνούν απολύτως στη ΝΑΤΟϊκή, δυτική λύση για το Κυπριακό, συνιστώντας το ξακουστό ∆ΗΣΑΚΕΛ. Η αντιπαράθεση ανάµεσα σε «πατριώτες» και «κοµµουνιστές» είναι απλώς µια παρένθεση στο κλίµα σύµπνοιας που θα ξαναπροκύψει όσον αφορά την προώθηση µιας λύσης του Κυπριακού βάσει συµφωνιών ∆ιζωνικής ∆ικοινοτικής Οµοσπονδίας, δηλαδή όπως ακριβώς θέλουν ο Μπαν Κι Μουν, ο Ερντογάν κι ο Γιωργάκης. Το ξεπούληµα του λαού είναι ο µόνος τους στόχος, µε συνέπεια τον αφελληνισµό και την τουρκοποίηση του νησιού. Ο κοµµουνισµός δεν είναι ζήτηµα δύο µηνών, κύριοι της κυβέρνησης, ούτε φυσικά το εθνικό συµφέρον, κύριοι της «αντιπολίτευσης»… Αλέκος Μιχαηλίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÙñïëïãéáêÞ âüìâá óôá èåìÝëéá ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò

Ôï áäéÝîïäï ôïõ ×ñéóôüöéá Ôïõ É.Ó. ËÜìðñïõ ¸÷ïõí ðåñÜóåé ó÷åäüí äõüìéóé ÷ñüíéá áðü ôçí Ýíáñîç ôùí äéáêïéíïôéêþí óõíïìéëéþí óôçí Êýðñï ìåôáîý ôïõ ðñïÝäñïõ ×ñéóôüöéá êáé ôùí çãåôþí ôùí Ôïõñêïêõðñßùí, ê.ê. ÔáëÜô êáé ¸ñïãëïõ. Èá áíÝìåíå êÜðïéïò üôé, ìåôÜ áðü äåêÜäåò óõíáíôÞóåéò ôùí äýï ðëåõñþí, èá õðÞñ÷å óýãêëéóç ôÝôïéá þóôå íá õðÜñ÷åé âÜóéìç áéóéïäïîßá ãéá ìéá óõìöùíßá.

Á

íôéèÝôùò, ëáìâáíïìÝíùí õðüøéí ôùí ðñïôÜóåùí ïé ïðïßåò êáôáôÝèçêáí áðü ôïí ê. ÔáëÜô, ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2010, êáé áðü ôïí ê. ¸ñïãëïõ, ôïí ðåñáóìÝíï ìÞíá, ðñéí ôç óõíÜíôçóç ôçò Ãåíåýçò (26 Éáíïõáñßïõ), äéáðéóôþíåôáé üôé ç ôïõñêéêÞ/ôïõñêïêõðñéáêÞ ðëåõñÜ äåí Ý÷åé áðïóôåß ïýôå Ýíá éþôá áðü ôç óõíïìïóðïíäéáêÞ ðñïóÝããéóç, ç ïðïßá ïäçãåß óôçí de jure äé÷ïôüìçóç. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ï ê. ¸ñïãëïõ êÜíåé ëüãï ãéá ìéá åíùìÝíç Êýðñï ç ïðïßá èá äéáèÝôåé ìéá äéåèíÞ íïìéêÞ ðñïóùðéêüôçôá. ÁíáöïñéêÜ ìå ôçí êõñéáñ÷ßá, ôï íÝï êñÜôïò èá Ý÷åé êõñéáñ÷ßá (ü÷é ìßá êáé ìüíï êõñéáñ÷ßá) ðñïóèÝôïíôáò üôé êõñßáñ÷á èá åßíáé ôá óõíéóôþíôá êñáôßäéá. ÅðéðñïóèÝôùò, ïé ðñïôÜóåéò ôçò çãåóßáò ôùí Êáôå÷ïìÝíùí ðñïâëÝðïõí äéåýñõíóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí åããõçôñéþí äõíÜìåùí, ìå ôçí áîßùóç ôá åäÜöç êáé ôùí äýï óõíéóôþíôùí êñáôéäßùí íá ôåèïýí õðü ôçí åããýçóç áõôÞ (Ýôóé êáèßóôáôáé äõíáôÞ ç óôñáôéùôéêÞ åðÝìâáóç ôùí ôïõñêéêþí äõíÜìåùí óôï õðïèåôéêü åëëçíïêõðñéáêü óõíéóôþí êñáôßäéï). ÔÝëïò, ïé ôïõñêïêõðñéáêÝò ðñïôÜóåéò ðñïíïïýí þóôå ôá óõíéóôþíôá êñáôßäéá íá ìðïñïýí íá óõíÜðôïõí óõìöùíßåò ìå Üëëá êñÜôç, ÷ùñßò ôç óýìðñáîç ôçò ïìïóðïíäéáêÞò êõâÝñíçóçò. Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá åîåôáóôåß åßíáé ôï ðþò ç ôïõñêïêõðñéáêÞ çãåóßá êáôáèÝôåé ôÝôïéåò ðñïôÜóåéò, ïé ïðïßåò ðáñïõóéÜæïõí ÷áþäç áðüêëéóç áðü ôéò áíôßóôïé÷åò åëëçíïêõðñéáêÝò, ìå áðïôÝëåóìá ïé ðñïôÜóåéò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí íá ðñïêáëïýí áíôéäñÜóåéò óôç Ëåõêùóßá. Ï ê. ×ñéóôüöéáò ìïíüôïíá åðáíáëáìâÜíåé, áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2008, üôé õðÜñ÷åé óõìöùíçìÝíç âÜóç óõíïìéëéþí êáé üôé âÜóåé áõôïý ôïõ ðëáéóßïõ äéåîÜãïíôáé ïé äéáðñáãìáôåýóåéò. Ôï ïëßóèçìá ôïõ óõíåôáéñéóìïý Ï ê. ×ñéóôüöéáò, äõóôõ÷þò, åßíáé åéëéêñéíÞò óå áõôÞ ôïõ ôç äéáâåâáßùóç. Óôï Êïéíü ÁíáêïéíùèÝí ôçò 23çò ÌáÀïõ 2008, ïé ê. ê. ×ñéóôüöéáò-ÔáëÜô óõìöþíçóáí óå Ýíá óõíåôáéñéóìü ìéáò äéæùíéêÞò, äéêïéíïôéêÞò ïìïóðïíäßáò, ìå ðïëéôéêÞ éóüôçôá. Ç äéæùíéêÞ, äéêïéíïôéêÞ ïìïóðïíäßá ðñïâëÝðåôáé íá Ý÷åé ìßá ïìïóðïíäéáêÞ êõâÝñíçóç ìå ìßá äéå-

èíÞ ðñïóùðéêüôçôá, ðïõ èá áðïôåëåßôáé áðü Ýíá ôïõñêïêõðñéáêü êáé Ýíá åëëçíïêõðñéáêü óõíéóôþí êñÜôïò ôá ïðïßá èá åßíáé éóüôéìïõ êáèåóôþôïò. Ç ðçãÞ üëïõ ôïõ êáêïý âñßóêåôáé áêñéâþò óôï åí ëüãù áíáêïéíùèÝí, ôï ïðïßï óõìöùíÞèçêå ôñåéò ìÞíåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôùí äéáêïéíïôéêþí óõíïìéëéþí. Ôï ëÜèïò Ýãéíå ãñÞãïñá áíôéëçðôü êáé ìüëéò êáé ìåôÜ âßáò ðáñåìðïäßóèçêå ç óõìðåñßëçøç ôïõ åí ëüãù áíáêïéíùèÝíôïò óôï øÞöéóìá ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò 1818 ôïõ Ï.Ç.Å., óôéò 13 Éïõíßïõ 2008. ÌÜëéóôá, ï õö. Åîùôåñéêþí ôùí ÇÐÁ, Í. Öñéíô, ðëçñïöïñïýìåíïò ôï êïéíü áíáêïéíùèÝí, ôï ÷áñáêôÞñéóå ùò «ôï ðëÝïí éó÷õñü êáé óõíÜìá ðáñáãùãéêü âÞìá áðü ôï ÄçìïøÞöéóìá ôïõ 2004». Ç åëáöñüôçôá ìå ôçí ïðïßá ï ê. ×ñéóôüöéáò óõíáßíåóå óôï êïéíü áíáêïéíùèÝí öáßíåôáé áðü ôç äÞëùóç ôçí ïðïßá Ýêáíå óôï EPC ôùí Âñõîåëëþí (19.6.2008) üôé óêïðßìùò ðáñå÷þñçóå ôçí ëÝîç «óõíåôáéñéóìüò» ãéá íá âïçèÞóåé ôïí ê. ÔáëÜô. Öõóéêü Þôáí ï ôüôå õð. Åî. ôçò Ôïõñêßáò, Á. ÌðáìðáôæÜí, íá èñéáìâïëïãåß üôé ôï êïéíü áíáêïéíùèÝí «óõíÜäåé ìå ôéò áðïöÜóåéò ôïõ Óõìâïõëßïõ ÅèíéêÞò Áóöáëåßáò ôçò Ôïõñêßáò». Äõóôõ÷þò, óôéò 15 Éïõíßïõ 2010 ôï áôõ÷Ýò êïéíü áíáêïéíùèÝí åíóùìáôþèçêå óôï øÞöéóìá 1930 ôïõ Óõìâïõëßïõ Áóöáëåßáò ôïõ Ï.Ç.Å. Ç åîÝëéîç áõôÞ áðïôåëåß ïõóéáóôéêÜ ìéá ùñïëïãéáêÞ âüìâá óôá èåìÝëéá ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò. Ôï øÞöéóìá 1930 áðïôåëåß ðëÞãìá åíáíôßïí ôïõ øçößóìáôïò 186 ôïõ Ó.Á. ôïõ ÏÇÅ ôçò 4çò Ìáñôßïõ 1964, ôï ïðïßï áíáãíùñßæåé ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ùò ôç ìüíç íüìéìç êõâÝñíçóç ôïõ êõðñéáêïý êñÜôïõò. Ôï åí ëüãù øÞöéóìá óõíéóôïýóå ìéá ðåñéöáíÞ íßêç êáôÜ ôùí ôïõñêéêþí åðé÷åéñçìÜôùí ðåñß äÞèåí «óõíåôáéñéêÞò» öýóçò ôïõ êñÜôïõò, ëüãù ôçò áðï÷þñçóçò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí áðü ôçí êõâÝñíçóç, ôç ÂïõëÞ êáé ôá Üëëá üñãáíÜ ôçò. Ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ êïéíïý áíáêïéíùèÝíôïò åðáíÞëèå äñéìýôåñï óôçí Ýêèåóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝùò, óôéò 24 Íïåìâñßïõ 2010, êáèéóôþíôáò ïëïöÜíåñï óå üëïõò üôé ôï ïëßóèçìá ×ñéóôüöéá (ðåñß óõíåôáéñéóìïý äýï éóüôéìùí

Ïé ðñïôÜóåéò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí óôï÷åýïõí óôç óõíïìïóðïíäßá

êñáôþí) äåí îïñêßæåôáé êáé áðïôåëåß áíáðüóðáóôï óôïé÷åßï ôçò üðïéáò óõìöùíßáò äå÷èåß íá õðïãñÜøåé ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò. ÁäéÝîïäï ¼ëá áõôÜ åßíáé ãíùóôÜ óôïí ê. ×ñéóôüöéá, ï ïðïßïò óõíå÷ßæåé íá êáëëéåñãåß øåýôéêåò åëðßäåò ðåñß óõãêëßóåùò, üôáí ïé äõï ðëåõñÝò êéíïýíôáé óå äéáìåôñéêÜ áíôßèåôç êáôåýèõíóç. Åíþ ïé Åëëçíïêýðñéïé ìéëïýí ãéá ïìïóðïíäßá, ïé ðñïôÜóåéò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí óôï÷åýïõí óôç óõíïìïóðïíäßá. ÁðïêáëõðôéêÜ åðß ôïýôïõ åßíáé üóá äÞëùóå ï ê. ÔáëÜô, ôïí ÌÜéï ôïõ 2009, óôçí ÊáèçìåñéíÞ: «Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç åëëçíïêõðñéáêÞ ðëåõñÜ äåí äÝ÷ôçêå íá äçìéïõñãÞóïõìå ìéá óõíïìïóðïíäßá, ãéá íá äéáôçñÞóïõìå ìéá åðïéêïäïìçôéêÞ áóÜöåéá, ÷ñçóéìïðïéïýìå ôïí üñï ÄéæùíéêÞ ÄéêïéíïôéêÞ Ïìïóðïíäßá ìå ðïëéôéêÞ éóüôçôá, ìå ìéá äéåèíÞ ðñïóùðéêüôçôá, êáèþò êáé Ýíá ôïõñêïêõðñéáêü óõíéóôþí êñÜôïò êáé Ýíá åëëçíïêõðñéáêü óõíéóôþí êñÜôïò, ßóïõ êáèåóôþôïò». Ïé ðñïôÜóåéò ôùí Ôïõñêïêõðñßùí, üóï êáé áí îåíßæïõí ôïí ê. ×ñéóôüöéá, áðïôåëïýí öõóéêü åðáêüëïõèï ôùí äéêþí ôïõ ëáíèáóìÝíùí åðéëïãþí. Ï ê. ×ñéóôüöéáò üöåéëå íá ìç óõíáéíÝóåé óôï êïéíü áíáêïéíùèÝí êáé íá áðïññßøåé ôéò ðñïôÜóåéò ÔáëÜô êáé ¸ñïãëïõ. Ïé Ôïýñêïé, áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ, áëëÜæïõí ôï ðëáßóéï åðßëõóçò ôïõ Êõðñéáêïý êáé áõôü öáßíåôáé áðü ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí øçöéóìÜôùí ôïõ ÏÇÅ ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Ï ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò äåí Ý÷åé ôï èÜññïò íá ðáñáäå÷ôåß ôï åãêëçìáôéêü ëÜèïò ôçò 23çò ÌáÀïõ 2008. Êáé üóï äåí ôï ðáñáäÝ÷åôáé êáé äåí áëëÜæåé ðïñåßá, èá âïõëéÜæåé áêüìá âáèýôåñá. ÁëëÜ áêüìá êáé áí ï ê. ×ñéóôüöéáò Ýâñéóêå ôï êïõñÜãéï íá áëëÜîåé ðïëéôéêÞ, Ýóôù êáé ôþñá, ðïéá èá Þóáí ôá óôçñßãìáôÜ ôïõ; Ïé õðïóôçñéêôÝò ôïõ ó÷åäßïõ ÁíÜí, ê.ê. ÐáðáíäñÝïõ - Äñïýôóáò; Ôï ïðïéïäÞðïôå ß÷íïò áãùíéóôéêÞò äéÜèåóçò åê ìÝñïõò ôùí Êõðñßùí áäåëöþí óõíèëßâåôáé áðü ôçí åëëáäéêÞ õðïôÝëåéá…


Αριθµός φύλλου 72

7

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÔæáìéÜ õðÜñ÷ïõí Ôï ÉóëÜì óôçí Åõñþðç êáé ïé åëëçíéêÝò éäéáéôåñüôçôåò Ôïõ Herr K. Óôéò 28 Öåâñïõáñßïõ, ôï Âñåôáíéêü Óõìâïýëéï ôçò ÁèÞíáò ïñãÜíùóå óõæÞôçóç ãéá ôï áí ðñÝðåé Þ ü÷é íá ÷ôéóôåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò. Ôï èÝìá ãéá ôçí áêñßâåéá Þôáí: «Ç áíÝãåñóç ìïõóïõëìáíéêïý ôåìÝíïõò óôçí ÁèÞíá ìüíï êáëü ìðïñåß íá êÜíåé». Åß÷áí, äå, ðñïóêëçèåß íá ìéëÞóïõí ôñåéò ïìéëçôÝò õðÝñ ôçò ðáñáðÜíù èÝóçò êáé ôñåéò êáôÜ, ìåôáöÝñïíôáò, áí êñßíåé êÜðïéïò áðü ôá âéïãñáöéêÜ ôïõò, ôçí åìðåéñßá ôïõò áðü ôç ÄõôéêÞ Åõñþðç.

¹

äç, áðü ôïí ôñüðï ðïõ ôÝèçêå ôï èÝìá óõæÞôçóçò, öÜíçêå íá õðïóôçñßæåôáé üôé ç áíôßèåóç óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò óõíéóôÜ êÜðïéá ïðéóèïäñüìçóç Þ ðñïêáôÜëçøç ðïõ êáëü èá Þôáí íá îåðåñáóôåß. Áò äå÷ôïýìå üìùò üôé ï ôßôëïò ôçò óõæÞôçóçò åßíáé äéáôõðùìÝíïò Ýôóé ÷ùñßò êÜðïéá ðñüèåóç ÷åéñáãþãçóçò, áëëÜ ìüíï êáé ìüíï ãéá íá êéíÞóåé ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êïéíïý. Ôï åíäéáöÝñïí ôïõ êïéíïý Þôáí åýëïãï íá ðñïêáëÝóåé êáé ç óýíèåóç ôùí äýï «óôñáôïðÝäùí» ïìéëçôþí: óôïõò õðïóôçñéêôÝò ôçò èÝóçò óõãêáôáëåãüôáí –ìáæß ìå åñåõíÞôñéá ôïõ öéëïáìåñéêáíéêïý åëëçíéêïý éäñýìáôïò ÅËÉÁÌÅÐ êáé äçìïóéïãñÜöï ôïõ Ýãêñéôïõ áñáâéêïý êáíáëéïý Áëôæáæßñá (êáé ôïõ ÓêÜé)– ï Ôáñßê ÑáìáíôÜí. Ï Åëâåôüò ÑáìáíôÜí, åããïíüò ôïõ éäñõôÞ ôùí Áäåëöþí ÌïõóïõëìÜíùí ôçò Áéãýðôïõ, ×áóÜí åë ÌðÜíá, èåùñåßôáé áðü ìåñßäá ôçò ñéæïóðáóôéêÞò áñéóôåñÜò ðñïïäåõôéêüò ìïõóïõëìÜíïò äéáíïïýìåíïò, åíþ ãéá Üëëïõò åßíáé áðëþò Ýíáò Þðéïò öïíôáìåíôáëéóôÞò êáé õðïóôçñéêôÞò ôïõ åîéóëáìéóìïý ôçò Åõñþðçò. Ç áíôßèåôç ðëåõñÜ ðåñéåëÜìâáíå ìåôá-

îý Üëëùí ôç ÂñåôáíÞ äçìïóéïãñÜöï ÌÝëáíé Ößëéðò. Ç áìöéëåãüìåíç Ößëéðò Ý÷åé ãñÜøåé ôï åõðþëçôï âéâëßï Londonistan, ôï ïðïßï, üðùò õðïíïåß ßóùò ï åýãëùôôïò ôßôëïò, èåùñåß ôçí ðïëõðïëéôéóìéêüôçôá öåíÜêç êáé ôï –õðÝñ ôï äÝïí áíåêôéêü– Ëïíäßíï öõôþñéï éóëáìéóôþí ôñïìïêñáôþí. Åíáíôßïí ôçò Ý÷åé äéáôõðùèåß ç êáôçãïñßá ôçò éóëáìïöïâßáò. ÓçìåéùôÝïí üôé, óôç Ä. Åõñþðç, ìïõóïõëìÜíïé äéáíïïýìåíïé-áêôéâéóôÝò óõíåñãÜæïíôáé åäþ êáé êáéñü ìå êïììÜôé ôçò Üêñáò áñéóôåñÜò (ð.÷. óõíåñãáóßá éóëáìéóìïý - ôñïôóêéóìïý óôç Ãáëëßá) õðü ôç óçìáßá ôïõ áíôé-éìðåñéáëéóìïý. Ç óõììá÷ßá áõôÞ êáôçãïñåßôáé üôé ðñïóëáìâÜíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíôéóçìéôéóìïý áðü ôïõò áíôéðÜëïõò áõôÞò ôçò óõììá÷ßáò, ðïõ äåí åßíáé ëéãüôåñï åôåñüêëéôïé: óõíôçñçôéêïß, ìç êïóìïðïëßôåò áñéóôåñïß, Åâñáßïé, áêñïäåîéïß... Êáôáëáâáßíåé êáíåßò üôé ôï æÞôçìá åßíáé Þäç áñêåôÜ ðåñßðëïêï éäåïëïãéêÜ. Ôï ÉóëÜì óôçí Åõñþðç äåí áðïôåëåß âÝâáéá ìüíï èÝìá éäåïëïãéêÞò áíôéðáñÜèåóçò, áëëÜ ôñïöïäïôåß êáé óõãêñïýóåéò, åíßïôå ìå èýìáôá. ÄåäïìÝíçò áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò óôçí Åõñþðç, áíôéëáìâÜíåôáé êáíåßò åýêïëá ìå ðüóï ðéï ïîý ôñüðï –êáé ðüóï ðéï ðåñßðëïêá– ôßèåôáé êáé èá ôåèåß ôï èÝìá óôçí ÅëëÜäá. ÐñÜãìáôé: - óôïí åëëáäéêü ÷þñï õðÜñ÷åé ðñïúóôïñßá üóïí áöïñÜ óôç ÷åéñáãþãçóç ôçò ìïõóïõëìáíéêÞò ôçò ìåéïíüôçôáò· - ç ÅëëÜäá Ý÷åé äå÷ôåß óå óõíôïìüôáôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ðïëý ìåãÜëï áñéèìü ìïõóïõëìÜíùí ìåôáíáóôþí, Ý÷åé äå åîåëé÷èåß óôçí êýñéá ðýëç ìåôáíÜóôåõóçò ðñïò ôçí åõñùðáúêÞ Þðåéñï (ôï 80% ðåñßðïõ ôùí ìåôáíáóôþí åéóÞëèå ðÝñóé óôçí Åõñþðç áðü ôçí ÅëëÜäá)· - ôï åëëçíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá äéÝñ÷åôáé óïâáñÞ êñßóç íïìéìïðïßçóçò êáé ïé ôõöëÝò

åîåãÝñóåéò åßíáé ìßá åîÝëéîç ðïõ äåí ìðïñåß íá áðïêëåéóôåß. ¼óïí áöïñÜ óõãêåêñéìÝíá ôï ôæáìß, õðåíèõìßæïõìå üôé, ôïí Áðñßëéï ôïõ 2010, åß÷å áíáêïéíùèåß ç áíÝãåñóç åíüò ìïõóïõëìáíéêïý ôåìÝíïõò ëßãï Ýîù áðü ôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, óôïí Âïôáíéêü. Ôï Ýñãï åðñüêåéôï íá ÷ñçìáôïäïôçèåß áðïêëåéóôéêÜ áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò, ßóùò êáôüðéí óêÝøåùí üôé ìßá óáïõäáñáâéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç èá óÞìáéíå êáé áðþëåéá ôçò üðïéáò äõíáôüôçôáò ïõóéáóôéêïý åëÝã÷ïõ ôïõ áðü ôçí ÅëëÜäá. Åßíáé ãíùóôü üôé ôæáìéÜ Þäç õðÜñ÷ïõí. Ç áíÝãåñóç ôåìÝíïõò, óõíåðþò, äåí åßíáé ôüóï æÞôçìá åëåýèåñçò Üóêçóçò èñçóêåõôéêþí äéêáéùìÜôùí, üóï ðáíçãõñéêÞò –óõìâïëéêÞò áíáãíþñéóçò ìéáò ðñáãìáôéêüôçôáò: üôé ï åëëáäéêüò ÷þñïò Ý÷åé îáíáãßíåé ðïëõðïëéôéóìéêüò– êáé áõôÞ ôç öïñÜ ÷ùñßò íá åßíáé áõôïêñáôïñßá. ¼óïé èåùñïýí üôé áõôÞ ç ðïñåßá Ýíôïíçò ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò åßíáé áíáóôñÝøéìç, óõãêáôáëÝãïíôáé óôïõò ðïëÝìéïõò ôçò áíÝãåñóçò ôåìÝíïõò. ¸íá Üëëï æÞôçìá åßíáé êáé êáôÜ ðüóïí – ìÝóù ôïõ ôåìÝíïõò– ìðïñåß íá áóêçèåß ðïëéôéêÞ åíïðïßçóçò ôùí ìïõóïõëìáíéêþí ðëçèõóìþí (ìåôáíáóôþí êáé õöéóôÜìåíùí ìåéïíïôÞôùí) óôçí ÅëëÜäá êáé óôïí åõñýôåñï âáëêáíéêü ÷þñï. Ç äõíáìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ôïõñêßáò óôç ÈñÜêç, áëëÜ êáé ç ìÝ÷ñé ôþñá

óôÜóç ôçò ÅëëÜäáò óôï æÞôçìá ôùí ìïõóïõëìáíéêþí ìåéïíïôÞôùí óôï âïñåéïáíáôïëéêü êïììÜôé ôçò åðéêñÜôåéÜò ôçò, äåß÷íïõí üôé ìéá ôÝôïéá áîéïðïßçóç ôïõ ìïõóïõëìáíéêïý óôïé÷åßïõ áðü ôçí Ôïõñêßá åßíáé áíáìåíüìåíç. ÔÝëïò, ç ÷ñÞóç ôïõ ôåìÝíïõò ùò éäåïëïãéêïý öõôùñßïõ öïíôáìåíôáëéóìïý åßíáé ðéèáíü åíäå÷üìåíï. Åßíáé åìöáíÝò, íïìßæù, üôé áí óôçí Åõñþðç ôï æÞôçìá åßíáé öëÝãïí, ïé óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óÞìåñá óôçí ÅëëÜäá ôï êáèéóôïýí áðïóôáèåñïðïéçôéêÜ åêñçêôéêü. Áêñéâþò åðåéäÞ åßíáé, óõí ôïéò Üëëïéò, êáé áñêåôÜ ðåñßðëïêï æÞôçìá ðïõ äåí åðéäÝ÷åôáé áðëïõóôåõôéêÝò áðáíôÞóåéò, ç äéáíïçôéêÞ åãñÞãïñóç åßíáé áðáñáßôçôç, áðü üëåò ôéò ðëåõñÝò, ïýôùò þóôå, êÜíïíôáò ôïí ðñïóùðéêü ìáò áðïëïãéóìü, íá ìç äéáðéóôþóïõìå åê ôùí õóôÝñùí üôé Ý÷ïõìå ðáßîåé ôïí ñüëï ÷ñÞóéìùí çëéèßùí. ÁëëÜ êáé ãéá íá äéáôçñÞóïõìå ôç äéáýãåéÜ ìáò óôïõò åðåñ÷üìåíïõò ìéêñïýò (åëðßæù) åìöõëßïõò åðß åëëáäéêïý åäÜöïõò.

Ãéá ôçí ðïñåßá ôçò 23çò Öåâñïõáñßïõ Ç êõâÝñíçóç ôùí óõíåñãáôþí Ýðíéîå ôï Óýíôáãìá óôá äáêñõãüíá Áðü ôï éóôïëüãéï vripolidis.blogspot.com

Á

π’ το πρωί, τα καθεστωτικά Νέα προειδοποιούσαν πως η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε προκειµένου να αποφύγει την παραµονή των διαδηλωτών στην πλατεία Συντάγµατος. Η συγκέντρωση ήταν πρωτοφανής σε όγκο. Ήταν πολύ πυκνή. Πατείς µε πατώ σε. Ήµουν στο µπλοκ της ΕΙΝΑΠ, που ξεκίνησε από το υπουργείο Υγείας. Όταν φτάσαµε στο ύψος της Παλαιάς Bουλής, τα δακρυγόνα άρχισαν να γίνονται ενοχλητικά. Με την είσοδο στην πλατεία Συντάγµατος, επικρατούσε πολεµική ατµόσφαιρα. Τα δακρυγόνα σχηµάτιζαν σύννεφο πάνω από την πλατεία.

Κάθε τόσο, οι χειροβοµβίδες κρότου έσκαζαν για να τροµοκρατήσουν τον κόσµο. Οι κουκουλοφόροι κυριαρχούσαν στην πλατεία, διηθώντας τα µπλοκ και καθιστώντας τα στόχους της αστυνοµίας. Φύγαµε προς στην Πανεπιστηµίου. Μόλις επιχειρούσαµε ανασύνταξη, προέκυπτε πρόκληση από τους κουκουλοφόρους. Η ένταση των προκλήσεων ήταν καταφανώς δυσανάλογα µικρή µε την απάντηση των ΜΑΤ σε δακρυγόνα. Και πάλι επιχειρήσαµε ανασύνταξη του µπλοκ, και πάλι πρόκληση από τους κουκουλοφόρους µε κροτίδες, και πάλι δυσανάλογα σφοδρή ρίψη δακρυγόνων. Η πορεία κινήθηκε στην Πανεπιστηµίου και επανήλθε στο Σύνταγµα µέσω Σταδίου. Αυτή τη φορά ο κόσµος ήταν πολύ λιγότερος. Η κυβέρ-

νηση κατάφερε αυτό που επιδίωκε: Να στείλει τον κόσµο στο σπίτι του µε αναπνευστικά προβλήµατα και να παραµείνουν στο Σύνταγµα περισσότεροι αναρχικοί, κουκουλοφόροι µπαχαλάκηδες και µη, λίγοι γιατροί, λίγοι του Συνασπισµού, λίγοι της Σπίθας, και το κίνηµα των ∆ιοδίων. Συνέβη και το εξής: Στο αριστερό της πρόσοψης της Βουλής, µία κυρία και ένας κύριος (µεσήλικες) ανέβηκαν στο πεζούλι κρατώντας ελληνικές σηµαίες και απευθύνθηκαν στα ΜΑΤ. Η κυρία ήταν ευπρεπώς ενδεδυµένη, και αυτό, µαζί µε την ελληνική σηµαία που κρατούσε, ερέθισε τους αναρχικούς και τους αριστεριστές. Οι αναρχικοί τους πήραν τις σηµαίες από τα χέρια, τις εξαφάνισαν, και οι µεσήλικες άκουσαν τα εξ αµάξης.

του Γκέλνερ...

Οι από κάτω φώναζαν, «∆εν είµαστε Έλληνες»... Κάπου έχουν δίκιο διότι, για τα παιδιά αυτά, Ελλάδα είναι το κράτος που εφιππεύει την κοινωνία και την αποµυζά. Ταυτίζοντας τα σύµβολα µε το απεχθές κράτος και το πολιτικό σύστηµα, τα µισεί... ∆εν διδάχθηκαν ποτέ ότι το έθνος δεν ταυτίζεται µε το κράτος. Το αντίθετο έµαθαν και από τη ∆εξιά και από το κέντρο και από Αριστερά. Η Αριστερά µάλιστα χαρίζει µε απέχθεια το έθνος στο κράτος και την ακροδεξιά, καθώς µυρικάζει µε φανατισµό τις εξωπραγµατικές για την Ελλάδα θεωρίες του Χοµπσµπάουµ και

Τα νέα από το µέτωπο της υγείας: Μετά τη διάλυση του ΟΠΑ∆ (το Ταµείο Υγείας των δηµοσίων υπαλλήλων) και τη συγχώνευσή του µε το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ (παλιό ΤΕΒΕ), δεν υπάρχει κωδικός πληρωµής των οφειλών του ΟΠΑ∆. Που σηµαίνει δύο πράγµατα: Τα χρωστούµενα ενός έτους στους γιατρούς είναι αµφίβολο εάν και πότε θα δοθούν και, δεύτερον, από τον Μάρτιο δεν έχει νόηµα να παίρνουµε εντολή από τα βιβλιάρια των ασφαλισµένων του δηµοσίου, εφ’ όσον δεν πρόκειται να πληρωθούµε, παρά µόνο ίσως µε οµόλογα...


8

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Αριθµός φύλλου 72

ÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

Ï ðñáãìáôéêüò óêïðüò ôïõ Ìíçìïíßïõ Ç ôñüéêá ìáò ïäçãåß áíáðüöåõêôá óôç ÷ñåïêïðßá Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Êùíóôáíôéíßäç

ÕðÜñ÷ïõí äéÜöïñåò áðüøåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ëüãï ãéá ôïí ïðïßï ïäçãçèÞêáìå óôï Ìíçìüíéï. Ç ðñþôç –êáé ðéï áóôåßá áð’ üëåò– åßíáé üôé ôï Ìíçìüíéï ü÷é ìüíï Þôáí áíáãêáßï ãéá íá ìç ÷ñåïêïðÞóïõìå, áëëÜ åßíáé êáé ç äéÝîïäïò ãéá íá âãåé ç ÷þñá... áðü ôçí êñßóç. ¼ôé, äçëáäÞ, ç ðëÞñçò áíáäéÜñèñùóç, ðïõ Ý÷åé îåêéíÞóåé åäþ êáé êáéñü, èá åðéöÝñåé åîõãßáíóç êáé åí ôÝëåé áíÜðôõîç ôçò ïéêïíïìßáò, êÜôé ðïõ öõóéêÜ, üðùò åîçãåßôáé óå ðñïçãïýìåíï Üñèñï, áëëÜ êáé óå ðïëëÜ áêüìá, åßíáé áäýíáôïí. Ç Üðïøç áõôÞ åêöñÜæåôáé áðü ôçí êõâÝñíçóç, ôá êáèåóôùôéêÜ ÌÌÅ êáé ôïõò êáôÜ ôüðïõò «áíåîÜñôçôïõò» (sic!) ôéìçôÝò ôïõò, óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò «êñéôéêÜ óêåðôüìåíïõò ðïëßôåò». Óêïðüò ëïéðüí, óýìöùíá ìå ôá ëåãüìåíÜ ôïõò, åßíáé íá áðïöýãåé ç ÷þñá ôç ÷ñåùêïðßá.

Ç

äåýôåñç Üðïøç, ðïõ ôïõëÜ÷éóôïí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, åßíáé üôé ôï Ìíçìüíéï áðïôåëåß ìéá êáëÞ áöïñìÞ ãéá íá ðåñÜóåé ç êõâÝñíçóç ñõèìßóåéò ðïõ õðü Üëëåò óõíèÞêåò èá åß÷áí ïäçãÞóåé, óå óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ôïõëÜ÷éóôïí óôçí ðôþóç ôçò. Ìéá êáëÞ áöïñìÞ äçëáäÞ, Ýíáò ìðáìðïýëáò, ãéá íá ðåôý÷ïõí ôï ðëÞñåò îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò, ôç äéÜëõóç ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý, ôçí

áðþëåéá ôçò åèíéêÞò êõñéáñ÷ßáò, ôçí åêðïßçóç ôïõ äçìüóéïõ ðëïýôïõ. Áõôü üìùò åßíáé Ýíá ìÝñïò êáé ü÷é ôï óýíïëï ôçò áëÞèåéáò. Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé äéáöïñåôéêÞ. ¼ôáí áõôÜ ðïõ ðáñÜãåéò åßíáé ëéãüôåñá áðü ôïõò ôüêïõò ðïõ êáëåßóáé íá ðëçñþóåéò, ôüôå åßíáé äåäïìÝíï üôé ôï ÷ñÝïò óïõ èá áõîÜíåôáé. Åßíáé ëïéðüí áäýíáôï íá êáôáöÝñåéò íá ôï îåðëçñþóåéò. Ïðüôå ç áðÜíôçóç âñßóêåôáé óå

ìéá ðïëý áðëÞ åñþôçóç: «Óå ðïéïí ÷ñùóôÜìå»; ÌÝ÷ñé ôïí äáíåéóìü áðü ôï ÄÍÔ, ç ÅëëÜäá äáíåéæüôáí áðü ôéò ãíùóôÝò óå üëïõò ìáò ðëÝïí «áãïñÝò», äçëáäÞ ôñÜðåæåò êáé ÷ñçìáôïðéóôùôéêïýò ïñãáíéóìïýò (âëÝðå Íôüéôóå Ìðáíê êáé Üëëá åõáãÞ éäñýìáôá). Ôï ÷ñÝïò áõôü Þôáí áäýíáôïí íá ôï ðëçñþóïõìå. ÅðïìÝíùò, óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ñåïêï-

ðïýóå ç ÅëëÜäá, èá óõìðáñÝóõñå ðéèáíüôáôá óôç ÷ñåïêïðßá ôïõò êýñéïõò äáíåéóôÝò ôçò, ïé ïðïßïé äåí èá ìðïñïýóáí íá áíôåðåîÝëèïõí óå ìéá îáöíéêÞ áäõíáìßá ðëçñùìÞò áðü ìÝñïõò ôçò ÷þñáò ìáò. Ìå ôïí äáíåéóìü üìùò áðü ôï ÄÍÔ äßíåôáé ìéá ÷ñïíéêÞ ðáñÜôáóç óå áõôïýò ôïõò ïñãáíéóìïýò íá îáíáïñãáíùèïýí. ¹äç ïé ðåñéóóüôåñïé Ý÷ïõí ðñï÷ùñÞóåé óôïõò éóïëïãéóìïýò ôïõò óå áðïìåßùóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ìÝ÷ñé êáé 25%. Áõôü ðñáêôéêÜ óçìáßíåé ôï åîÞò: ÅÜí ìéá ôñÜðåæá õðïëüãéæå, âÜóåé ôùí ïöåéëþí, üôé Ý÷åé íá ðáßñíåé áðü ôçí ÅëëÜäá 100 åêáôïììýñéá åõñþ, ðëÝïí õðïëïãßæåé üôé èá åéóðñÜîåé ìüíï ôá 75, èåùñþíôáò ôá õðüëïéðá 25 ÷áìÝíá (öõóéêÜ, ç ßäéá èá óõíå÷ßóåé íá áîéþíåé 100, áðëþò äåí èá ôá õðïëïãßæåé óôïõò éóïëïãéóìïýò ôçò). ÁõôÞ ç äéáäéêáóßá, åðáíáëáìâáíüìåíç ãéá äýï ìå ôñßá ÷ñüíéá, èá ïäçãÞóåé óôç ìåßùóç ôïõ åéäéêïý âÜñïõò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò êáé Üñá óôçí åîÜëåéøç ôïõ êéíäýíïõ íá ÷ñåïêïðÞóïõí ïé ôñÜðåæåò áõôÝò ìáæß ìå ôçí ÅëëÜäá. ¼ôáí ëïéðüí ç äéáäéêáóßá áõôÞ ïëïêëçñùèåß, ôüôå áíôéëáìâÜíåôáé ï êáèÝíáò üôé äåí èá õðÜñ÷åé ðéá ëüãïò óùôçñßáò ôç ÅëëÜäáò êáé Üñá åßíáé ðïëý ðéèáíü íá áêïýóïõìå áðü êÜðïéïí åêðñüóùðï ôçò ôñüéêáò ôï åîÞò: «Äõóôõ÷þò, ôï ðñüãñáììá áíáäéÜñèñùóçò áðÝôõ÷å, ç ÅëëÜäá äåí ìðïñåß íá áíôåðåîÝëèåé óôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò êáé èá ðñÝðåé íá ïäçãçèåß óå åëåã÷üìåíç (Þ êáé ìç) ÷ñåïêïðßá». Ôüôå üìùò ãéá ìáò èá åßíáé Þäç ðïëý áñãÜ…

¢êñá áñéóôåñÜ êáé ãåñìáíéêÝò áðïæçìéþóåéò

Èåùñïýí äéåèíéóìü ôç óùôçñßá ôùí ãåñìáíéêþí ôáìåßùí; Áò ôï ðïõí åõèÝùò! Ôïõ ÃéÜííç Ó÷ßæá oikonikipragmatikotita.blogspot.com

Ó

ε πολλά και διάφορα ζητήµατα, η λογική ορισµένων τµηµάτων της Αριστεράς είναι η λογική του συµψηφισµού, του αντιπερισπασµού, της διαρκούς µετακίνησης της συζήτησης σε άλλα ζητήµατα. Κουβεντιάζεις µαζί τους λ.χ για την εισβολή των τουρκικών στρατευµάτων στην Κύπρο ή για τα γεγονότα του 1955, και αυτοί απαντούν µε τη στάση των Ελλήνων, που έκαναν τούτο κι εκείνο και το άλλο στη Μικρασία, στους πολέµους του 1912-13 κ.λπ. Το 2007, µε αφορµή τη συζήτηση για τα σκίτσα του Μωάµεθ, είχα θαυµάσει τον ιδεολογικό κλεφτοπόλεµο στον οποίο επιδίδονταν, διαρκώς µετακινούµενοι πέραν της ατζέντας της συζήτησης και πάντοτε έτοιµοι να διαπραγµατευθούν τις όποιες δηµοκρατικές αξίες –την Ελευθερία του λόγου, το δικαίωµα της κριτικής,

την ανεκτικότητα του «άλλου»– προκειµένου να υπηρετήσουν την αντιδυτική και αντιιµπεριαλιστική «πελατεία» τους… Ξεκινώντας λοιπόν την ανάγνωση ενός κειµένου της «Αντιεθνικιστικής Συσπείρωσης» (ΑΣ) www.sitemaker. gr/antiethnikistik γραµµένο από τον Άγγελο Κ. («Γερµανικές Πολεµικές αποζηµιώσεις και Αριστερά»), ήµουν προϊδεασµένος για τους πλατειασµούς και για τα εµβόλιµα θέµατα, που θα έµπαιναν και σ’ αυτή την περίπτωση, προκειµένου να δικαιωθεί η αντίθετη άποψη µε αυτήν της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινής γνώµης …Γιατί η οµάδα αυτή είναι χαρακτηριστικό δείγµα υποκατάστασης του κριτικού πνεύµατος από το πνεύµα αντιλογίας, κοντολογίς από την εκφορά αντιρρήσεων στο οτιδήποτε έχει ελληνική προέλευση, από την υπόθεση της Βόρειας Μακεδονίας (Σκοπίων) έως την Κύπρο και το Ποντιακό ζήτηµα.

Οµολογουµένως, το κείµενο του Άγγελου Κ. είχε ενδιαφέρουσες αναφορές σε ιστορικά προηγούµενα αποζηµιώσεων, όπως π.χ. αυτών που αποφασίστηκαν από τη Συνθήκη των Βερσαλιών του 1919, που ήταν τέτοιου µεγέθους ώστε προκάλεσαν τη γερµανική εξαθλίωση και την άνοδο του φασισµού. Το κείµενο αναφέρει ότι «Κάπου δεκατρία εκατοµµύρια Γερµανών ΑΠΕΛΑΘΗΚΑΝ (ο τονισµός δικός µου) από εδάφη της Γερµανίας που προσαρτήθηκαν από τις Πολωνία, Ρωσία, Τσεχοσλοβακία…. όπου ήταν εγκατεστηµένοι επί αιώνες», ενώ, προκειµένου για την περίπτωση των Τσάµηδων που οµοίως τιµωρήθηκαν για τη στάση τους στη διάρκεια της Κατοχής, αναφέρει: «Εθνικιστές αντάρτες σκότωσαν εκατοντάδες Τσάµηδες (αλβανόφωνους µουσουλµάνους) και οδήγησαν τους υπόλοιπους 15.000 στην Αλβανία, ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ο τονισµός δικός µου) ότι είχαν βοηθήσει τον Άξονα».

Ο συγγραφέας του κειµένου και χρήστης δύο µέτρων και σταθµών [οι µεν Γερµανοί τιµωρήθηκαν µε απέλαση, οι δε Τσάµηδες χτυπήθηκαν από τους εθνικιστές µε την αιτιολογία (=το πρόσχηµα….) ότι είχαν βοηθήσει τον Άξονα ....] συνεχίζει τις ιστορικές αναφορές του µε τα «ελληνικά εγκλήµατα» στην περίοδο 1912-13 για να υπηρετήσει τελικά µια συµψηφιστική λογική… Χρησιµοποιώντας προς τούτο τη µαρτυρία του Λέοντα Τρότσκυ –γνωστού για την αιµατηρή καταστολή του δηµοκρατικού κινήµατος των ναυτών της Κροστάνδης (1921). Και όλα αυτά γιατί; Για να ευθυγραµµισθεί µε την µπολσεβίκικη θέση, που ήταν όµως θέση µη καταβολής αποζηµιώσεων για έναν πόλεµο διµερώς ιµπεριαλιστικό, όπως

ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος… Για να µεταφέρει δογµατικά και µηχανιστικά την άποψη των µη αποζηµιώσεων σε ένα άλλο ιστορικό πλαίσιο, όπου µια χώρα ισχυρή, υπεύθυνη ενός πρωτοφανούς ιστορικού αιµατοκυλίσµατος, ευνοηµένη και ανακαινισµένη µεταπολεµικά από την αµερικανική βοήθεια, επανέρχεται δριµύτερη στη διεκδίκηση ηγεµονικού ρόλου –κανοναρχώντας και σέρνοντας από τη µύτη τις περιφερειακές χώρες της Ευρώπης, µεταξύ των άλλων και τη δική µας… Αν οι αντιεθνικιστές θεωρούν διεθνισµό τη σωτηρία των γερµανικών ταµείων, ας το πουν ευθέως. Για να ξέρουµε τι µας γίνεται…


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

9

Ôé èá óõíÝâáéíå áí âãáßíáìå áðü ôï åõñþ;

Ôï áäéÝîïäï ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò Ôïõ Íéêüëáïõ Á. ÌðéíéÜñç ÐáñïõóéÜóôçêå ðñüóöáôá Ýíá Üñèñï ôïõ êïõ ×áôæçðÝôñïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï äçìüóéï ÷ñÝïò êáé ôï Ìíçìüíéï. Åð’ áõôïý èá Þèåëá íá êÜíù ïñéóìÝíåò ðáñáôçñÞóåéò.

Ê

áô’ áñ÷Üò ïé èåôéêÝò: Åßíáé ðïëý åýóôï÷á ôá ó÷üëéá ôïõ Üñèñïõ ó÷åôéêÜ ìå ôéò áðüøåéò ôïõ ÊÊÅ êáé áíåîÜñôçôùí ïéêïíïìïëüãùí. Ðéï óùóôÜ áðü üëá, üìùò, åßíáé ôá ó÷üëéá ãéá ôç Üìåóç ó÷Ýóç ïéêïíïìéêÞò áíôéìåôþðéóçò ôçò ðôþ÷åõóçò ôçò ÷þñáò êáé åèíéêÞò áóöÜëåéáò. Êáé ôá äýï åßíáé áëëçëÝíäåôá êáé êáèïñéóôéêÜ ãéá ôá óõìöÝ-ñïíôá ôçò ÅëëÜäïò. ¸ñ÷ïìáé ôþñá óôçí ïõóßá ôùí ïéêïíïìéêþí ðáñáôçñÞóåùí. ¸÷ù äçìïóéåýóåé óôï ôåý÷ïò 81 ôïõ ¢ñäçí ìåëÝôç ãéá ôï äçìüóéï ÷ñÝïò êáé ôï èÝìá ôçò Üñíçóçò ÷ñÝïõò. Ðáñáôçñþ ùò ïéêïíïìéêüò áíáëõôÞò, áëëÜ êáé ùò Üíèñùðïò ôçò áãïñÜò, ôá åîÞò: Á. Ïé ïéêïíïìéêÝò áíáëýóåéò Ý÷ïõí êåíÜ óå ôå÷íéêÜ èÝìáôá ãýñù áðü ôç ëåéôïõñãßá ôùí áãïñþí, ôùí íïìéóìÜôùí êáé ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò. Â. Ïé ïéêïíïìéêÝò áíáëýóåéò Ý÷ïõí ìåñéêÞ Þ êáé ïëéêÞ Üãíïéá ôçò ëåéôïõñãßáò ôçò ðñáãìáôéêÞò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôçò ðáíôåëïýò áäõíáìßáò ôïõ äçìïóßïõ ôïìÝá íá áíáëýóåé, íá ó÷åäéÜóåé êáé íá õëïðïéÞóåé ðñïãñÜììáôá. Óôï ðñþôï èÝìá: Áðï÷þñçóç áðü ôï åõñþ äåí íïåßôáé ìïíïìåñþò. ÔÝôïéá êßíçóç èá ðñïêáëïýóå ôçí ðëÞñç êáôáóôñïöÞ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. ÎÝíïé êáé ¸ëëçíåò åðé÷åéñçìáôßåò, êáôáèÝôåò êáé êõâåñíÞóåéò, èá áðáéôïýóáí áðïæçìéþóåéò êáé èá óôáìáôïýóáí êÜèå ðñïóðÜèåéá ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ìðïñåß íá ðñáãìáôïðïéçèåß ìå óõíáßíåóç ôùí õðïëïßðùí äåêÜîé. Ç ìåôáôñïðÞ ôïõ åõñþ óå äñá÷ìÞ ÷ñåéÜæåôáé ôå÷íéêÜ êáé íïìéêÜ ÷ñüíï ðéèáíüí åíüò Ýôïõò Þ áêüìá êáé äýï (äåßôå ôïí ÷ñüíï ðñïåôïéìáóßáò ãéá ôçí áëëáãÞ åèíéêþí íïìéóìÜôùí óå åõñþ). Ç áðïðïßçóç ôïõ ÷ñÝïõò ìïíïìåñþò åßíáé áäéáíüçôç, äéüôé ðáýåé ç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ïéêïíïìßáò, ç ïðïßá Ý÷åé áíÜãêç ìåãÜëùí åéóáãùãþí ãéá íá óõíå÷ßóåé

íá ëåéôïõñãåß. Ç êáôÜó÷åóç ôùí êáôáèÝóåùí ãéá ôç ÷ñçóéìïðïßçóÞ ôïõò ùò îÝíï óõíÜëëáãìá ãéá ôçí éêáíïðïßçóç ôùí áíáãêþí ôçò ïéêïíïìßáò êáé ç åèíéêïðïßçóç ôùí ôñáðåæþí èá Ý÷åé ðåñáéôÝñù íïìéêÝò åðéðëïêÝò êáé áäõíáìßá ÷ñçìáôïäüôçóçò, êáèþò êáé öõãÞ êåöáëáßùí. Ç åèíéêïðïßçóç äåí åßíáé áäéáíüçôç ïýôå ôáìðïý, áëëÜ ïé åðéðôþóåéò óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ êáé óôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôùí ôñáðåæþí óå ó÷Ýóç ìå ôï äéåèíÝò ôñáðåæéêü óýóôçìá åßíáé Üãíùóôåò êáé ìÜëëïí áñíçôéêÝò. Ç áðïðïßçóç ôïõ ÷ñÝïõò èá Þôáí Ýíá üðëï åêâéáóìïý ðñïò ôçí Å.Å. ãéá íá äþóåé Üìåóç ëýóç óôï ðñüâëçìá ôïõ ÷ñÝïõò, ìå âÜóç ôç ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò ìáò óôï 90% ôïõ ÁÅÐ, ôç ìåßùóç ôïõ åðéôïêßïõ äáíåéóìïý êáé ôç óõíÝ÷éóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, åöüóïí åìåßò ìðïñïýìå íá áíáëÜâïõìå ôç ìåßùóç ôïõ åëëåßììáôïò, óå ìáêñýôåñï âÝâáéá ÷ñïíéêü äéÜóôçìá áðü ü,ôé Ý÷åé Þäç óõìöùíçèåß. ÁõôÞ ç åêâéáóôéêÞ ôáêôéêÞ èá Ýðñåðå íá åß÷å Þäç ãßíåé. ÓÞìåñá, ï åêâéáóìüò áõôüò äåí åßíáé ôüóï óçìáíôéêüò, äéüôé ïé åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò Ý÷ïõí ëéãüôåñá åëëçíéêÜ ïìüëïãá, ëüãù ôïõ ðñïãñÜììáôïò åðáíáãïñÜò ôçò ÅÊÔ. Åðéðñüóèåôá, ðïëëïß äáíåéóôÝò ìáò õðïëïãßæïõí óôá ëïãéóôéêÜ ôïõò âéâëßá ôçí áîßá ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí óôç óçìåñéíÞ áîßá äéáðñáãìÜôåõóçò, äçëáäÞ ìå êïýñåìá 25-30%. Ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò êñáôïýí 45 äéóåêáôïììýñéá êáé ç ìåßùóç ôçò áîßáò ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí èá ðëÞîåé ôéò ôñÜðåæåò êáé ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá ôçò ÷þñáò. ÂÝâáéá, ç áðüöáóç ãéá ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò ìå óõíáéíåôéêÝò äéáäéêáóßåò (Å.Å. êáé ÄÍÔ) èá Ý÷åé áñíçôéêÝò åðéðôþóåéò óôï áñ÷éêü óôÜäéï, áëëÜ èá Ý÷åé åõíïúêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôï ìÝëëïí ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ôï äåýôåñï èÝìá: ÌåñéêÝò ðáñáôçñÞóåéò ãéá ôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá. Ç ÷þñá Ý÷åé Ýíá ìåãÜëï Ýëëåéììá óôï éóïæýãéï ôñå÷ïõóþí óõíáëëáãþí. Ôçí ðåñßïäï 19812000 Þôáí 2,9% ôïõ ÁÅÐ, ôï 2007 Þôáí 13%. Áõôü áðïäåéêíýåé ôçí Ýëëåéøç áíôáãùíéóôéêüôçôáò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò. Ç áëëáãÞ áõôïý ôïõ ìïíôÝëïõ, ðÝñá áðü ôçí õðïôßìçóç ôïõ íïìßóìáôïò, äçëáäÞ ôá öôçíüôåñá åëëçíéêÜ ðñïúüíôá ãéá ôïõò îÝíïõò áãïñáóôÝò, ÷ñåéÜæåôáé åðåíäýóåéò ãéá

ôçí ðéï áðïôåëåóìáôéêÞ ðñïþèçóç ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí óå áãïñÝò ôïõ åîùôåñéêïý. Êáé åöüóïí ç ðáñáãùãÞ èá êá-ôåõèõíèåß óå åîáãùãÝò êáé ïé åéóáãùãÝò èá ðåñéïñéóôïýí ãéá ëüãïõò óõíáëëáãìáôé-êïýò, èá áõîçèïýí ïé ôéìÝò ôùí ðñïúüíôùí óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ. Ðþò èá áíôéìåôùðßóåé ï áðëüò åñãáæüìåíïò áõôÞ ôçí áýîçóç; Ç ÷þñá Ý÷åé èåùñçôéêÜ áíåñãßá 13% êáé ðñáãìáôéêÜ 17%. Ðþò èá âñåèïýí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò; ËÝãåôáé üôé èá ÷ñåéáóôïýí äýï ÷ñüíéá ãéá íá åðéôý÷ïõìå áõôÜñêåéá óå ôñüöéìá. Áõôü èá åßíáé ðéèáíüí, åÜí ç ÷þñá ìðïñåß íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôçí åíÝñãåéá, öÜñìáêá, ëéðÜóìáôá, óðüñïõò êáé õëéêÜ óõóêåõáóßáò êáé ìåôáöïñÜò. ÅðéðëÝïí èá ðñÝðåé íá ïñßóåé ôéò êáëëéÝñãåéåò ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ ðëçèõóìïý êáé ü÷é óå ó÷Ýóç ìå ôçí åìðïñåõìáôéêÞ ôïõò áîßá. Áí ôï óôÜñé åßíáé áíáãêáßï, áëëÜ ôï âáìâÜêé åßíáé ðéï ðñïóïäïöüñï, ðïéïò èá áðïöáóßóåé êáé èá ðëçñþóåé ãéá ôçí ðáñáãùãÞ; Óôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ èá áõîçèïýí ïé èÝóåéò åñãáóßáò, áëëÜ ðñïò üöåëïò ôßíùí; Ôùí ÅëëÞíùí Þ ôùí åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí «öôçíþí» ìåôáíáóôþí; Ï ôïõñéóìüò áðü ôïí ïðïßï ðñïóäïêïýìå óõíÜëëáãìá Ýóôù êáé ìå ôçí õðïôéìçìÝíç ôüôå äñá÷ìÞ èá ãßíåé öôçíüôåñïò, áëëÜ ðüóï ìðïñïýí íá áõîçèïýí ôá Ýóïäá áðü ôïí ôïõñéóìü ìáò, ï ïðïßïò Þäç áðåõèýíåôáé óå ÷áìçëÜ åéóïäÞìáôá; Ï ðáãêüóìéïò ôïõñéóìüò èá áõîçèåß ßóùò ìå ñõèìü 3%. Ôþñá äå ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ï áíôáãùíéóìüò èá ãßíåé áêüìá ðéï ïîýò. Ôï íáõôéëéáêü óõíÜëëáãìá, ëüãù ôçò åèíéêïðïßçóçò ôùí ôñáðåæþí, èá öýãåé áðü ôçí Åë-

Áðï÷þñçóç áðü ôï åõñþ äåí íïåßôáé ìïíïìåñþò. ÔÝôïéá êßíçóç èá ðñïêáëïýóå ôçí ðëÞñç êáôáóôñïöÞ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò

ëÜäá. Ïé åéóðñÜîåéò áðü ìéóèïýò ôùí åëëçíéêþí ðëçñùìÜôùí èá óõíå÷éóôïýí, áëëÜ èá ðáýóïõí ïé åðåíäýóåéò, ïé åðéóêåõÝò, ïé êáôáèÝóåéò íáõôéëéáêþí åôáéñåéþí óå åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. Ïé õðçñåóßåò åßíáé ðåñßðïõ ôï 70% ôïõ ÁÅÐ. Èá åðçñåáóôïýí áñíçôéêÜ: äéáöÞìéóç, ìÜñêåôéíãê, ôïìÝáò áõôïêéíÞôïõ, äéáóêÝäáóç, ãéá íá áíáöÝñù ìåñéêïýò ôïìåßò ðÝñáí ôïõ ôïõñéóìïý. Ç âéïìç÷áíßá êáé ç ìåôáðïßçóç èá ùöåëçèïýí. Áðïôåëïýí ôï 22% ôïõ ÁÅÐ. Èá ìðïñÝóïõí íá åîÜãïõí ëüãù ôçò õðïôßìçóçò ôïõ íïìßóìáôïò. Ïé åðåíäýóåéò üìùò óå ðáñáãùãéêÜ åñãáëåßá ãéá áýîçóç ôçò ðáñáãùãÞò èá áñãÞóåé ëüãù ôùí äïìéêþí áäõíáìéþí. Ðéèáíüôáôá èá äçìéïõñãçèïýí íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò. Ôï åñþôçìá åßíáé ãéá ðïéïõò, ãéá ôïõò ¸ëëçíåò Þ ôïõò ìåôáíÜóôåò; ÁíáöÝñïìáé óôï èÝìá ôçò áíåñãßáò êáé ôùí «ëáèñï»ìåôáíáóôþí, äéüôé êáé áõôïß áðïôåëïýí óÞìåñá êïììÜôé ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý óôïí ãåùñãéêü, ïéêïäïìéêü êáé âéïìç÷áíéêü ìåôáðïéçôéêü ôïìÝá êõñßùò. Ç ðñïóöïñÜ åðéðëÝïí öôçíþí åñãáôéêþí ÷åéñþí êáé ùò åðß ôï ðëåßóôïí áíáóöÜëéóôùí, äçìéïõñãåß áíôáãùíéóìü ìå ôçí õøçëÞ áíåñãßá ìåôáîý ôùí ÅëëÞíùí. Ï ôïìÝáò åíÝñãåéáò êáé ç áõôïäõíáìßá: Ç áõôÜñêåéá óôïí åíåñãåéáêü ôïìÝá åßíáé ìáêñéíü üíåéñï. Áí èÝëïõìå íá Ý÷ïõìå êÜðïéá óôïé÷åéùäþò öôçíÞ åíÝñãåéá, èá ðñÝðåé íá áðï÷ùñÞóïõìå áðü ôç

óõíèÞêç ôïõ Êéüôï! Åðßóçò ç áíáôáñá÷Þ óôç Âüñåéï ÁöñéêÞ êáé ôç Ì. ÁíáôïëÞ ßóùò ïäçãÞóåé óå áýîçóç ôçò ôéìÞò ôïõ ðåôñåëáßïõ. Ïé ðñïôÜóåéò ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç áðü Êßíá êáé Ñùóßá åßíáé áðëÜ åõ÷ïëüãéá. Êáé ïé äýï åßíáé ïé óêëçñüôåñïé åêðñüóùðïé ôïõ ëåãüìåíïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý, åêôüò åÜí ôïõò ðáñá÷ùñÞóïõìå óçìáíôéêÜ êïììÜôéá åèíéêïý ðëïýôïõ. Ôï ìåãáëýôåñï ðñáêôéêü èÝìá óôïí ôïìÝá ôçò éäéùôéêÞò ðñùôïâïõëßáò åßíáé ç öïñïëïãßá, ç ïðïßá óôç ÷þñá åßíáé ad hoc êáé áíôéðáñáãùãéêÞ. Ç öïñïëïãßá ìðïñåß íá ëõèåß ìå åöáñìïãÞ Üëëùí ðáñüìïéùí íïìïèåóéþí óôçí Å.Å. êáé ôçí ðëÞñç áðëïðïßçóç ôïõ óõóôÞìáôïò áðü ôçí ðïëõíïìßá. ÁõôÝò åßíáé ëßãåò áðü ôéò åñùôÞóåéò ôéò ïðïßåò èÝôåé ç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá êáé ôéò ïðïßåò äåí èÝôïõí ïýôå ïéêïíïìïëüãïé, ïýôå ç êõâÝñíçóç. Äõóôõ÷þò, ç ëýóç åßíáé ìüíïí ç óõíáéíåôéêÞ ëýóç ìå ôçí Å.Å., åöüóïí ç Å.Å. ðáñáìåßíåé åíéáßá. Äéüôé õðÜñ÷åé êáé Ýíá Üëëï óåíÜñéï: Ç Å.Å. ìðïñåß íá äéáóðáóôåß óå ìðëïê êáé ôüôå ç ÅëëÜäá èá åßíáé ìÜëëïí åêôüò åõñùæþíçò, Þ óå äéáöïñåôéêü ìðëïê áðü áõôü ôçò Ãåñìáíßáò. ºóùò ìéá áðïìÜêñõíóç ôçò ÅëëÜäáò áðü ôï åõñþ êáé ôçí Å.Å. ìå óõíáéíåôéêÝò äéáäéêáóßåò íá åßíáé ìéá ëýóç, åöüóïí ìáò ìåéùèåß óçìáíôéêÜ ôï äçìüóéï ÷ñÝïò êáé äéáóöáëéóôåß ìéá ñïÞ ÷ñçìáôïäüôçóçò.


10

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ Ôá ìÜôéá üëùí åßíáé óôñáììÝíá óôçí 25ç Ìáñôßïõ êáé ôéò áðïöÜóåéò ôçò åõñùóõíüäïõ êïñõöÞò

Ç ÷þñá õðü êáôÜó÷åóç! Ôïõ Óôáýñïõ ×ñéóôáêüðïõëïõ* Ôá ìÜôéá üëùí åßíáé óôñáììÝíá óôçí 25ç Ìáñôßïõ êáé ôéò áðïöÜóåéò ôçò åõñùóõíüäïõ êïñõöÞò åêåßíçò ôçò çìÝñáò êáé ôçò ðñïçãïýìåíçò. Õðïôßèåôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá ìéá áðü ôéò êïñõöáßáò óçìáóßáò óõíüäïõò ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò.

Õ

ðïôßèåôáé áêüìç üôé ôï áðïôÝëåóìÜ ôçò èá êñßíåé ùò êáé ôï åíäå÷üìåíï äéåîáãùãÞò ðñüùñùí åêëïãþí. Ðáñáìýèéá –ìå ôï óõìðÜèéï... • Ç ìåí ìïßñá ôçò ÷þñáò Ý÷åé Þäç áíáêïéíùèåß áðü ôçí ôñüéêá, êáôÜ ôéò äçìüóéåò áíáêïéíþóåéò ôïõ Öåâñïõáñßïõ. • Ïé äå åêëïãÝò åßíáé äõíáôüí – åíäå÷ïìÝíùò êáé áíáðüäñáóôï– íá ðñïêçñõ÷èïýí áíåîáñôÞôùò áðïôåëÝóìáôïò ôçò óõíüäïõ. Êé áõôü åðåéäÞ, åßôå äïèåß ç åðéìÞêõíóç ôïõ äáíåßïõ ôçò ôñüéêáò (Þ ìÝñïõò ôïõ) åßôå ü÷é, åßôå ìå ëåëïãéóìÝíç ìåßùóç ôïõ åðéôïêßïõ ôïõ åßôå ü÷é, èá ðñüêåéôáé ãéá ðáñùíõ÷ßäá åðß ôïõ ðåäßïõ ôçò ïéêïíïìßáò êáé ôï üðïéï áðïôÝëåóìá èá êñßíåé ìüíï ôçí åðéêïéíùíéáêÞ ôáêôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò, ãéá ôçí ïðïßá ïé åêëïãÝò èá åßíáé ìïíüäñïìïò óå ðåñßðôùóç ðëÞñïõò áäéåîüäïõ. Óçìåéþíïõìå ôá ðáñáðÜíù äéüôé, åí ìÝóù åðéôá÷õíüìåíïõ ñõèìïý ýöåóçò, ïéïíåß êõâåñíçôéêÞò êñßóçò êáé áõîáíüìåíïõ êïéíùíéêïý áíáâñáóìïý, ëüãù ôçò âßáéçò åêðôþ÷åõóçò ìåãÜëùí ðëçèõóìéáêþí ïìÜäùí, åîåëßóóïíôáé ðáñÜëëçëá, äß÷ùò ðáñåêêëßóåéò, äýï ìåßæïíåò äéáäéêáóßåò: ç åêðïßçóç ôïõ óõíüëïõ ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò êáé ç ðåñéèùñéïðïßçóç ôçò ÅëëÜäáò óôï ðëáßóéï ôçò Åõñùæþíçò. Îåðïýëçìá ÷ùñßò ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò Ôï îåðïýëçìá áíáêïéíþèçêå ó÷åäüí ôáõôü÷ñïíá áðü ôïí Ã. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ êáé ôçí ôñüéêá, ìå óôü÷ï ôçí åßóðñáîç 15 äéó. åõñþ ôçí ðñþôç äéåôßá êáé 50 äéó. óõíïëéêÜ Ýùò ôï 2015. Ïé áñéèìïß åßíáé ãíùóôïß óå üëïõò, áëëÜ ï äéÜâïëïò, ùò ãíùóôüí, êñýâåôáé óôéò ëåðôïìÝñåéåò: Ôï óýíïëï ôùí åóüäùí, áí âåâáßùò õðïôåèåß üôé áõôïß ïé åîùöñåíéêïß óôü÷ïé åßíáé åðéôåýîéìïé (ôï óýíïëï ôùí óõììåôï÷þí

ôïõ Äçìïóßïõ óå åðé÷åéñÞóåéò, åéóçãìÝíåò óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï êáé ìç åéóçãìÝíåò, äåí îåðåñíÜ ôá 7 äéó. åõñþ!), èá ðÜíå áðïêëåéóôéêÜ óôï ÷ñÝïò. Ôé óçìáßíåé áõôü; ¼ôé äåí îåðïõëÜìå ãéá íá ìåéþóïõìå ôá åëëåßììáôá, íá äçìéïõñãÞóïõìå ðëåïíÜóìáôá êáé íá ìðïýìå óå êÜðïéïõ åßäïõò áíáðôõîéáêÞ äéáäéêáóßá, áëëÜ ãéá íá ôá ñßîïõìå óôï ðçãÜäé. Ìáò æçôåßôáé äçëáäÞ íá ðïõëÞóïõìå ïëüêëçñç ôç ÷þñá, íá óôåñçèïýìå –ðïõëþíôáò óôïõò... äáíåéóôÝò ìáò– êÜèå ìÝóï êáé åñãáëåßï ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò, êáé ü,ôé åéóðñÜîïõìå íá ôï äþóïõìå ðßóù óôïõò äáíåéóôÝò, áöïý ôá 50 äéó. åõñþ èá êáôåõèõíèïýí áðïêëåéóôéêÜ óôç «ìåßùóç» ôïõ ÷ñÝïõò. Áêüìç ðéï áðëÜ, ìáò æçôåßôáé íá áíôáëëÜîïõìå ôï óýíïëï ôçò ðåñéïõóßáò ìå ìéêñü ìÝñïò ôïõ ÷ñÝïõò. Ãéá íá êáôáëÜâïõìå êáëýôåñá ôé óçìáßíåé áõôü, óçìåéþíïõìå ôï åîÞò áðüóðáóìá áðü äçìïóßåõìá ôçò Ýãêõñçò ïéêïíïìéêÞò éóôïóåëßäáò XrimaNews.gr: «Ôï ÷ñÝïò óôéò 12 Öåâñïõáñßïõ 2011 êõìáßíåôáé óôá 345 äéó. åõñþ. Áí ç ÅëëÜäá ðïõëÞóåé ìÝ÷ñé ôï 2015 êñáôéêÞ ðåñéïõóßá ýøïõò 50 äéó. åõñþ, ôüôå, óýìöùíá ìå ôïõò õðïëïãéóìïýò, óôéò 12 Öåâñïõáñßïõ 2015 ôï ÷ñÝïò èá êõìáßíåôáé óôá... 345 äéó. åõñþ, äçëáäÞ üóï áêñéâþò åßíáé óÞìåñá ðïõ ç ôñüéêá ðñïôåßíåé íá ðïõëçèåß êñáôéêÞ ðåñéïõóßá ýøïõò 50 äéó. åõñþ». Ìå Üëëá ëüãéá, üôáí ç äéáäéêáóßá êáôÜó÷åóçò ôçò ÷þñáò ôåëåéþóåé, èá ôïõò ÷ñùóôÜìå áêñéâþò üóá ôïõò ÷ñùóôÜìå óÞìåñá! Êáé êÜðïõ 40 äéó. ðåñéóóüôåñá áð’ üóá ÷ñùóôïýóáìå ôç ìÝñá ðïõ ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ ìÜò Ýäåóå ÷åéñïðüäáñá. Ìéá «ëåðôïìÝñåéá», ðÜíôùò, åßíáé üôé ç åßóðñáîç ôùí 50 äéó. åõñþ èåùñåßôáé áðëþò ïõôïðéêÞ êáé êÜðïéïé ðéï ñåáëéóôéêïß õðïëïãéóìïß áíáöÝñïíôáé óôá ìéóÜ ëåöôÜ –êáé ìå ôï æüñé. Ç ÅëëÜäá ëïéðüí ñåõóôïðïéåßôáé êáé ï ðëïýôïò ôçò ìåôáöÝñåôáé ìå óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò óôá ÷Ýñéá ôùí äáíåéóôþí ôçò, ïé ïðïßïé, ùò áíôéóõìâáëëüìåíïé óôçí åðá÷èÝóôåñç äáíåéáêÞ óõìöùíßá

ðïõ õðÝãñáøå ðïôÝ ÷þñá ìåôÜ ôçí ÏèùìáíéêÞ Áõôïêñáôïñßá, åí üøåé ôçò åê ôùí ðñïôÝñùí âÝâáéçò áäõíáìßáò ðëçñùìÞò ôïõ ÷ñÝïõò, õëïðïéïýí Þäç ôçí ðñïâëåðüìåíç äéáäéêáóßá êáôÜó÷åóçò, ç ïðïßá äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé óáöÝò üñéï êáé ôÝëïò. «Äþóôå ìáò ôéò ôñÜðåæÝò óáò»... Ôï Üëëï ìåãÜëï ðåäßï îåðïõëÞìáôïò, åêôüò áðü ôéò åôáéñåßåò, ôá ëéìÜíéá, ôá áåñïäñüìéá êáé êÜèå åßäïõò õðïäïìÝò êáé ðëïõôïðáñáãùãéêïýò ðüñïõò, üðùò ç ßäéá ç ôñüéêá ðåñéÝãñáøå ãëáöõñÜ óôéò áñ÷Ýò Öåâñïõáñßïõ, åßíáé ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá, ôï ïðïßï Þäç âñßóêåôáé óå ïñéáêÞ êáôÜóôáóç. Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò ç ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá, ç ïðïßá Ý÷åé äáíåßóåé óôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò 95 äéó. åõñþ (ìå åíÝ÷õñï ïìüëïãá ôïõ Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ 137,7 äéó., ðïõ ìðïñåß íá Ý÷ïõí îåðåñÜóåé êáé ôá 141 äéó. ìåôÜ ôá ôåëåõôáßá «êïõñÝìáôá» ôçò ÅÊÔ), ôïõò Ý÷åé óôåßëåé öéñìÜíé ìå ôï ïðïßï ôïõò æçôÜåé íá êáôáèÝóïõí Ýùò ôá ôÝëç ÌáÀïõ ôï ôåëéêü ó÷Ýäéï åðéóôñïöÞò óçìáíôéêïý ìÝñïõò ôùí äáíåéêþí ãýñù óôá 30 äéó. åõñþ. Ãéá ôïí ëüãï áõôüí Þäç ôï êñÜôïò Ý÷åé óðåýóåé íá ðáñÜó÷åé éóüðïóåò åããõÞóåéò áíáëáìâÜíïíôáò Ýíá áêüìç âÜñïò êñáôéêïðïßçóçò óçìáíôéêïý ìÝñïõò ôïõ éäéùôéêïý ÷ñÝïõò. Ôï óçìáíôéêüôåñï üìùò åßíáé üôé ç ÅÊÔ Þäç êáëåß ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò íá ðñï÷ùñÞóïõí óå óõññßêíùóç êáôáóôçìÜôùí êáé ðñïóùðéêïý, ðþëçóç èõãá-

ôñéêþí, áëëÜ êáé óå ðþëçóç ôùí äáíåßùí ôïõò –ìéóïôéìÞò, üðùò ïìïëïãïýí ¸ëëçíåò ôñáðåæßôåò, ïé ïðïßïé Þäç ðñïåéäïðïéïýí ãéá ðëÞñç áöåëëçíéóìü ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò– ìå óõíÝðåéá ôç óõññßêíùóç, ôçí áðáîßùóÞ ôïõò êáé ôçí åýêïëç áðïññüöçóÞ ôïõò áðü ôá ôñáðåæéêÜ ìåãáèÞñéá ôçò Åõñþðçò êáé ôùí ÇÐÁ. ÐÝñáí áõôþí, üìùò, óôéò õðïäåßîåéò ôçò ÅÊÔ ðåñéëáìâÜíåôáé ç äéáêïðÞ, óå ðïëý ìåãÜëï ðïóïóôü, ôùí «áíïé÷ôþí ãñáììþí» ÷ñçìáôïäüôçóçò ðñïò ôéò ìéêñïìåóáßåò åðé÷åéñÞóåéò. Ôé óçìáßíåé áõôü; Ôïí èÜíáôï ó÷åäüí ôïõ óõíüëïõ ôùí ìéêñïìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí, ìå üëåò ôéò ôñáãéêÝò óõíÝðåéåò ðïõ áõôü óõíåðÜãåôáé... ¸íá áêüìç åñãáëåßï áíÜêáìøçò, ëïéðüí, ðáýåé ïñéóôéêÜ íá ëåéôïõñãåß õðÝñ ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ðáñáäßäåôáé åõôåëéóìÝíï óôïõò äáíåéóôÝò ìáò. Êé üóï ãéá ôéò ðñïèÝóåéò ôïõ äéåèíïýò ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, Þäç ç ðñïåéäïðïßçóç åß÷å õðÜñîåé. Ãéá ôïõ ëüãïõ ôï áëçèÝò, ðáñáèÝôïõìå áðüóðáóìá áðü ñåðïñôÜæ ôïõ ÂÞìáôïò ôçò ÊõñéáêÞò (13.2.2011), üðùò ðñïÝêõøå áðü óõæÞôçóç ìå ôïí ÓåñâÜò Íôåñïýæ, åêðñüóùðï ôçò Êïìéóéüí óôçí ôñüéêá: «Ôï “íåýìá ôçò ôñüéêáò” åßíáé üôé ïé éäéùôéêÝò ôñÜðåæåò ðñÝðåé íá åðéóôñÝøïõí óôéò áãïñÝò êáé ãéá íá ãßíåé áõôü ïöåßëïõí íá åñãáóôïýí ãéá ôç ìåôáôñïðÞ ôïõò óå èõãáôñéêÝò åõñùðáúêþí ìåãáèçñßùí êáé ïé ¸ëëçíåò ôñáðåæßôåò (ðïõ êáôÜ ôá Üëëá æçôïýí ðéåóôéêÜ áðü ôïí ê. Íôåñïýæ éäéùôéêïðïéÞóåéò ôùí ðÜíôùí...) íá áðïäåßîïõí

ôçí áîßá ôïõò ùò õðáëëÞëùí ôùí Ãåñìáíþí, ÃÜëëùí êáé Áìåñéêáíþí óõíáäÝëöùí ôïõò». Åíôüò åõñþ, åêôüò åõñùæþíçò! ÔÝëïò, ìüëéò ôçí ÐÝìðôç 3.3.2011, åßäå ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò (óôï Ðïíôßêé) ï ó÷åäéáóìüò ôçò Ãåñìáíßáò ãéá ôç èÝóç ôçò ÅëëÜäáò óôï ðëáßóéï ôçò åõñùæþíçò: ðáñáìïíÞ óôï åõñþ, áëëÜ áðïðïìðÞ áðü üëá ôá üñãáíá, óôÝñçóç ôïõ äéêáéþìáôïò øÞöïõ êáé áöáßñåóç êÜèå áñìïäéüôçôáò Üóêçóçò ïéêïíïìéêÞò ðïëéôéêÞò êáé óýíôáîçò êáé åêôÝëåóçò ðñïûðïëïãéóìïý. Óýìöùíá ìå ôï ñåðïñôÜæ, ç ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ èá ìðïñåß, âÜóåé ôçò äáíåéáêÞò óýìâáóçò, íá áóêåßôáé áðü ôçí åõñùæþíç êáé ôï ÄÍÔ «óå ðåñßðôùóç ðïõ äéáðéóôùìÝíá äåí åöáñìüæåôáé ç ðïëéôéêÞ ôïõ ìíçìïíßïõ», êáé ìÜëéóôá êÜèå åßäïõò áðüöáóç èá ìðïñåß íá ëáìâÜíåôáé «÷ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé ç Ýãêñéóç ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ Þ ôçò ÂïõëÞò Þ êáé ôïõ ßäéïõ ôïõ ðñùèõðïõñãïý». Ôï ó÷Ýäéï åßíáé ëßãï ðáëáéüôåñï êáé åðáíÝñ÷åôáé óôï ôñáðÝæé åóðåõóìÝíá, óå óõíäõáóìü ìå ôç ñåõóôïðïßçóç ôïõ óõíüëïõ ôùí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ôçò ÷þñáò, ãéá äýï ëüãïõò: • Ï ðñþôïò áöïñÜ ôçí êïéíÞ ðëÝïí ðåðïßèçóç üôé ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò åßíáé áäýíáôïí íá åîõðçñåôçèåß áêüìç êáé ìå «êïýñåìá» ôçò ôÜîåùò ôïõ 30%. ¹äç Ãåñìáíïß ïéêïíïìïëüãïé –êáé ìÜëéóôá ôùí ðÝíôå ìåãáëýôåñùí éíóôéôïýôùí– Ýêáíáí ëüãï ãéá áíÜãêç åîüäïõ áðü ôï åõñþ êáé «êïýñåìá» ìåãÜëçò Ýêôáóçò. • Ï äåýôåñïò áöïñÜ ôçí áíáìåíüìåíç, ôï áñãüôåñï Ýùò ôïí Áðñßëéï, õðáãùãÞ êáé ôçò Ðïñôïãáëßáò óôïí ìç÷áíéóìü «óôÞñéîçò», äåäïìÝíïõ üôé ç ÅÊÔ –ìå éó÷õñÝò âïÞèåéåò áêüìç êáé áðü Êßíá êáé Éáðùíßá– áðÝôñåøå ïñéáêÜ äýï öïñÝò ôïí ôåëåõôáßï åíÜìéóç ìÞíá ôçí êáôÜññåõóç ôçò ÷þñáò áõôÞò. Ãé’ áõôü, ìåôáîý Üëëùí, ç ÅÊÔ âéÜæåôáé íá áðåìðëáêåß áðü ôç óôÞñéîç ôïõ åëëçíéêïý ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò, ôï ïðïßï ôïõò ôåëåõôáßïõò ìÞíåò, óýìöùíá ìå ñåðïñôÜæ ôçò Ýãêõñçò ïéêïíïìéêÞò éóôïóåëßäáò Euro2day, áðïññüöçóå ôï 70% ôçò ðáñáó÷åèåßóáò ñåõóôüôçôáò ôçò åõñùôñÜðåæáò. [Ç åíåñãïðïßçóç ôùí ó÷åäéáóìþí áõôþí äåí Ý÷åé Ýíáí –ãíù-


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÑÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ óôü óå åìÜò ôïõëÜ÷éóôïí– áõóôçñÜ êáèïñéóìÝíï ÷ñïíéêü ïñßæïíôá, äéüôé ðñïò ôï ðáñüí äéáôõðþíïíôáé óå åðßðåäï ðñïèÝóåùí. Ôï üôé üìùò âáóßæïíôáé óå åîïõóßåò ôùí åðéôçñçôþí, ðñïâëåðüìåíåò áðü ôç äáíåéáêÞ óýìâáóç ìå ôçí ôñüéêá, óçìáßíåé üôé ç åíåñãïðïßçóÞ ôïõò ôåëåß õðü ôç äéáêñéôéêÞ ôçò åõ÷Ýñåéá áíÜ ðÜóá óôéãìÞ, êáèþò ìÜëéóôá üëåò ïé åêèÝóåéò Êïìéóéüí êáé ÄÍÔ Ýùò óÞìåñá äéáðéóôþíïõí ðëçììåëÞ åöáñìïãÞ ôùí ðñïâëÝøåùí ôçò óýìâáóçò]. Êáôüðéí áõôþí, óôçí ÅëëÜäá ìðïñïýìå Üíåôá íá óõíå÷ßóïõìå íá êõíçãÜìå öáíôÜóìáôá ðáéäéêþí êáñôïýí, üðùò ìéá åõíïúêÞ áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ÷ñÝïõò Þ ìéá åðéôñïðÞ ëïãéóôéêïý åëÝã÷ïõ ôïõ – ãéá ôçí ïðïßá ßóùò ôá ðïýìå óå åðüìåíç åõêáéñßá– Þ ôçí áíÜðôõîç ìÝóù ôïõ... ÅÓÐÁ! ¼ôáí îõðíÞóïõìå áðü ôïí íïóçñü ëÞèáñãü ìáò, ßóùò êáôáëÜâïõìå ôé åííïïýóå ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ ÷áñáêôçñßæïíôáò äçìïóßùò –ãéá ðïëëïóôÞ öïñÜ óå ëßãïõò ìÞíåò– ôá åëëçíéêÜ íçóéÜ «ðïëéôéóôéêÞ êëçñïíïìéÜ» êáé ü÷é åèíéêü Ýäáöïò. ºóùò åðßóçò êáôáëÜâïõìå ôüôå óå ðïéï ðåäßï, ìå ðïéá «åñãáëåßá» êáé ìå ðïéïõò üñïõò èá «ëõèïýí» êáé ôá åèíéêÜ èÝìáôá, ôá ïðïßá óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí ìðïñïýí íá äéá÷ùñéóôïýí áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé ðïëéôéêÞ êáôï÷Þ, ðïõ Ý÷åé åðéâëçèåß óôç ÷þñá ìÝóù ôïõ ÷ñÝïõò êáé ôçò êáôÜóôáóçò «äéáñêïýò ÷ñåïêïðßáò». Äõóôõ÷þò, ìÜëéóôá, õðü ôéò ôñÝ÷ïõóåò óõíèÞêåò, áíåîáñôÞôùò êõâÝñíçóçò êáé ü÷é ôüóï áñãÜ üóï èá åëðßæáìå... ÕÃ.: Ãéá ôï ðþò óõíäÝïíôáé ïé ó÷åäéáóìïß ôçò Ãåñìáíßáò êáé ôïõ ÄÍÔ ìå ôçí ðéèáíüôçôá åêëïãþí êáé ôá üðïéá ìåôåêëïãéêÜ óåíÜñéá, èá óõíéóôïýóáìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ êáé ðåñßóêåøç. Ç åê ôùí ðñïôÝñùí âéáóôéêÞ äéáôýðùóç «óõìðåñáóìÜôùí» äåí åßíáé éäéáéôÝñùò óþöñùí... * Ï Óôáýñïò ×ñéóôáêüðïõëïò åßíáé äéåõèõíôÞò óýíôáîçò ôçò åöçìåñßäáò Ôï Ðïíôßêé.

11

Ôï Åëëçíéêü óôá á÷üñôáãá ÷Ýñéá ôùí ÐÜãêáëïõ-Ðáìðïýêç

Óå ôñï÷éÜ «áîéïðïßçóçò» Ôïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ Óå äõóêïëßá ðñïóäéïñéóìïý ôùí üñùí «ðþëçóç» êáé «áîéïðïßçóç» ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò âñßóêåôáé ôï åðéôåëåßï ôçò êõâÝñíçóçò ãéá íá êáôåõíÜóåé ôéò áíôéäñÜóåéò áðü ôçí áðáßôçóç ôçò ôñüéêáò ãéá áíåýñåóç 50äéó. €, ãéá ôçí ðåñßïäï 2011-2015, óýìöùíá ìå ôï áíáèåùñçìÝíï ìíçìüíéï.

Ô

á ðñÜãìáôá èá îåêáèáñßóïõí ïóïíïýðù ìå ôçí ðåñßðôùóç ôïõ Åëëçíéêïý. Ïé åìßñçäåò ôïõ ÊáôÜñ Ý÷ïõí åðéëåãåß ùò ï âáóéêüò åðåíäõôÞò, áöïý üðùò äåß÷íïõí ôá ðñÜãìáôá – êáé ðáñÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ åã÷åéñÞìáôïò óôïí Áóôáêü–, ç ÷þñá áõôÞ áðïôåëåß ðïëý ðñïóöéëÞ ðñïïñéóìü ôïõ È. ÐÜãêáëïõ êáé ôïõ õðåõèýíïõ ãéá ôéò ìåãÜëåò åðåíäýóåéò óôçí ÷þñá, ×. Ðáìðïýêç. ÐñïêåéìÝíïõ äå íá öáíåß ðéï þñéìï ôï Ýñãï, ðñïçãÞèçêå ç óõìâïõëåõôéêÞ óôÞñéîç ôïõ Éóðáíïý áñ÷éôÝêôïíá Áóåìðßãéï, ôïõ ïðïßïõ ç ðñüôáóç áíáöÝñåôáé óôçí ìåôáôñïðÞ ôïõ Åëëçíéêïý óå «ÓÝíôñáë Ðáñê» ôùí Áèçíþí. Ðñüôáóç ðïõ óõíäõÜæåé ôå÷íïëïãéêÜ êÝíôñá, äßêôõá åðé÷åéñÞóåùí, ïéêéóôéêÞ áíÜðôõîç, ðïëõôåëÞ îåíïäï÷åßá êáé ìáñßíá åëëéìåíéóìïý óêáöþí óôïí ¢ãéï ÊïóìÜ. Ãéá íá óõíÜäåé ç ðñüôáóç ìå ôï ìïíôÝëï ôçò «ðñÜóéíçò áíÜðôõîçò», ï Éóðáíüò áñ÷éôÝêôïíáò ðñïâëÝðåé êáé íçóßäåò ðñáóßíïõ áëëÜ êáé êáôáóêåõÝò âéï-êëéìáôéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò!! Ç åðéëïãÞ ôïõ Áóåìðßãéï, äåí Ýãéíå ôõ÷áßá, áöïý åßíáé ãíùóôÝò ïé äéáóõíäÝóåéò ôïõ ìå ôï ÊáôÜñ êáé ôá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá áëëÜ êáé ãéáôß ï ßäéïò åßíáé ãíùóôüò ùò ï ðïëåïäüìïò ôïõ ñÞáë åóôÝéô ìïíôÝëïõ, ðïõ ó÷åôßæåôáé Üìåóá ìå ôï ðëÝïí áíôé-ïéêïëïãéêü ðñüôõðï áíÜðôõîçò ôùí ÅìéñÜôùí. Íá èõìßóïõìå åðßóçò üôé ï Áóåìðßãéï, ôï 1999, åß÷å êëçèåß áðü ôçí êõâÝñíçóç Óçìßôç êáé ìßëçóå, óôï ðëáßóéï åêäÞëùóçò ôïõ ÁèÞíá 2004, ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôïõ Öáëçñéêïý ¼ñìïõ ìå áíôßóôïé÷åò ðñïôÜóåéò ãéá ïéêéóôéêÞ áíÜðôõîç ôïõ éððïäñüìïõ, ðïõ Þôáí ðñïò ìåôáöïñÜ ôçí ðåñßïäï åêåßíç. Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç åßíáé êáé ïé ðñïôÜóåéò ôïõ Éôáëïý áñ÷éôÝêôïíá ÑÝôóï ÐéÜíï, ãéá ôçí áíÜðëáóç ôïõ ðáñáëéáêïý ìåôþðïõ, ï ïðïßïò åßíáé êáé ï óýìâïõëïò ôçò áñìüäéáò õðïõñãïý Ô.Ìðéñìðßëç ãéá ôï æÞôçìá. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ç êõâÝñíçóç áðáîéþíåé åðéäåéêôéêÜ ôéò ðñïôÜóåéò áðü åã÷þñéïõò öïñåßò üðùò ð.÷. ôç ìåëÝôç ôïõ êáèçãçôÞ Ìðåëáâßëá õðü ôçí áéãßäá ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ, ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí äçìéïõñãßá ìçôñïðïëéôéêïý ðÜñêïõ ìå Þðéåò ÷ñÞóåéò. Ç ìåëÝôç áõôÞ Ýãéíå ãéá ôçí áîéïðïßçóç ôùí 5.300 óôñåììÜôùí ôïõ Åëëçíéêïý, ðñïâëÝðåé ôï 60% ôçò Ýêôáóçò íá ìåôáôñáðåß áìéãþò óå ÷þñïõò ðñáóßíïõ, ôï 20% óå ÷þñïõò áèëçôéêþí äñáóôçñéïôÞôùí –óå óõíäõáóìü ìå ôéò õöéóôÜìåíåò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ Áãßïõ ÊïóìÜ–, ôï 15%, ðïõ åßíáé

êôéñéáêÝò åãêáôáóôÜóåéò üðùò ð.÷. êôßóìáôá óôçí ðáëéÜ áìåñéêÜíéêç âÜóç, íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ùò äéïéêçôéêü êÝíôñï êáé ôï 5% óå ÷þñï ðïëéôéóìïý êáé Ýñåõíáò. Ôï

Ï Áóåìðßãéï åßíáé ãíùóôüò ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ôïõ ìå ôï ÊáôÜñ êáé ôá ÁñáâéêÜ ÅìéñÜôá

óõíïëéêü êüóôïò ìéáò ôÝôïéáò äéáìüñöùóçò õðïëïãßæåôáé óôá 100 åêáô. € ìå åôÞóéá Ýîïäá óõíôÞñçóçò ôçò ôÜîåùò ôùí 10 åêáô. €. Èá ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå, ðáñ’ üëá áõôÜ, üôé äåí Ý÷åé ùñéìÜóåé áêüìá Ýíá êïéíùíéêü êßíçìá ãéá ôçí ðñïÜóðéóç ôïõ äçìüóéïõ ÷áñáêôÞñá ôùí åëåýèåñùí ÷þñùí, äåäïìÝíçò ôçò Ýêôáóçò ôçò ìéêñï-éäéïêôçóéáêÞò áíôßëçøçò ðïõ êõñéÜñ÷çóå óôçí ìåôáðïëßôåõóç êáé ôçò ëçóôñéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôçò ãçò ùò ìÝóïõ ðëïõôéóìïý ãéá üëåò ó÷åäüí ôéò êïéíùíéêÝò êáôçãïñßåò. Ç äéáôÞñçóç ôïõ åëåýèåñïõ ÷þñïõ êáé ç åðÝêôáóç ôïõ ðñáóßíïõ áðïôåëåß áäÞñéôç áíáãêáéüôçôá ãéá ôçí äéáôÞñçóç ôïõ ìéêñïêëßìáôïò óôï ëåêáíïðÝäéï, óå óõíèÞêåò óôáäéáêÞò áýîçóçò ôçò èåñìïêñáóßáò. ÅðéðëÝïí, åíþ êñßíåôáé áíáãêáßá ç ñéæéêÞ áëëáãÞ ôïõ êáôáíáëùôéêïý ðñïôýðïõ –ôï ïðïßï, ïýôùò ç Üëëùò, äåí ìðïñïýìå íá ôï óõíôçñÞóïõìå óå óõíèÞêåò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò– äåí Ý÷åé áêüìá äéáìïñöùèåß Ýíá åêôåôáìÝíï êßíçìá êáôáíáëùôþí, ðïõ í’ áðïññßðôåé ôá ìåãÜëá óïýðåñ ìÜñêåô êáé ôá åìðïñéêÜ êÝíôñá, åðéæçôþíôáò ðáñÜëëçëá ôçí Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôïõò êïíôéíïýò ðáñáãùãïýò êáé ôá ôïðéêÜ ðñïúüíôá. Êáôáíáëùôéêïß óõíåôáéñéóìïß, äçëáäÞ, ðïõ èá Ýäéíáí ôç äõíáôüôçôá âéùóéìüôçôáò ó’ Ýíá áãñüêôçìá ðüëçò ìå íÝïõò áãñüôåò êáé ãåùðüíïõò, ðïõ óå ðñþôç öÜóç èá ìðïñïýóáí íá äéï÷åôåýïõí êáé íá êáëýðôïõí ôá ôñïöåßá ôùí ðáéäéêþí óôáèìþí Þ ôùí êõëé-

êåßùí ôùí ó÷ïëåßùí óôá íüôéá ðñïÜóôéá. Åðßóçò, åíþ âéþíïõìå ôçí áíåñãßá ùò ôï ìåãáëýôåñï êïéíùíéêü ðñüâëçìá, äåí Ý÷ïõí áêüìá óõãêñïôçèåß ðáñáãùãéêïß óõíåôáéñéóìïß ðïõ óáí êïéíùíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò èá Ýäéíáí þèçóç ð.÷. óôçí åãêáôÜóôáóç óôïí ÷þñï ôïõ ðÜñêïõ åíüò äéêôýïõ êáôáóôçìÜôùí ìå ìåôá÷åéñéóìÝíá åìðïñåýìáôá ðñïò åðéäéüñèùóç, Þ Üìåóç ðþëçóç óå ÷áìçëüôåñåò ôéìÝò. Êáèþò áíáöÝñïíôáé üëïé óôçí áíÜãêç ðáñáãùãéêÞò áíáäéÜñèñùóçò ôçò ÷þñáò, óôïí óõãêåêñéìÝíï ÷þñï, èá ìðïñïýóáí íá áîéïðïéçèïýí åãêáôáóôÜóåéò, óå óõíåñãáóßá ìå Ðáí/ìéá êáé Ôå÷íïëïãéêÜ Éäñýìáôá, ãéá êáôáóêåõÞ êáé åöáñìïãÝò Áíáíåþóéìùí Ðçãþí ÅíÝñãåéáò ðïõ èá Ýäéíáí ð.÷. ôç äõíáôüôçôá, ìå ðñïãñáììáôéêÝò óõìâÜóåéò Þ ðïëý ìéêñü êüóôïò åãêáôÜóôáóçò, íá êáëõöèïýí ïé åíåñãåéáêÝò áíÜãêåò äçìüóéùí êôçñßùí êáé íïéêïêõñéþí. Óå üëåò äå ôéò ðåñéï÷Ýò ôïõ êüóìïõ, ôá ðÜñêá áðïôåëïýí ÷þñïõò âéùìáôéêÞò ó÷Ýóçò ôïõ ðïëßôç êáé ôïõ ôáîéäéþôç ìå ôçí Éóôïñßá êáé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ ôüðïõ. Áðïôåëåß ìåãÜëï Ýëëåéììá ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ç áðïõóßá åíüò ÊÝíôñïõ ìåëÝôçò ôçò éóôïñßáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ôùí íïôßùí ðñïáóôßùí ìå åðßêåíôñï ôïí Èïõêõäßäç, äçìüôç Áëéìïýíôïò, ôï ïðïßï èá Þôáí äõíáôüí íá ÷ùñïèåôçèåß óôçí ðáëéÜ âÜóç ôïõ Åëëçíéêïý, áîéïðïéþíôáò ôéò õðÜñ÷ïõóåò êôçñéáêÝò äïìÝò. ¸íá êÝíôñï ðïõ íá óõíäÝåôáé ìå ôá ó÷ïëåßá ôçò ðåñéï÷Þò, áëëÜ êáé ïëüêëçñïõ ôïõ ëåêáíïðåäßïõ, ìå ôïõò åêðáéäåõôéêïýò êáé ôïõò åíÞëéêåò ðïõ èá Þèåëáí íá áðïêôÞóïõí Þ íá âåëôéþóïõí ôç ãíþóç ôïõò ãéá ôçí éóôïñßá êáé ôïí ðïëéôéóìü. Ç Óðßèá ôùí íïôßùí ðñïáóôßùí êáé éäéáéôÝñùò áõôÞ óôçí Áñãõñïýðïëç-Åëëçíéêü -ÃëõöÜäá, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí äÞìáñ÷ï ×ñÞóôï Ãêïñôæßäç, èá ðñÝðåé íá îåêéíÞóåé ðÜñáõôá ìéá êáìðÜíéá åíçìÝñùóçò ôùí ðïëéôþí ãéá ôç óçìáóßá ôïõ ÷þñïõ áõôïý, ðïõ óÞìåñá «áîéïðïéåßôáé», óôï üíïìá ôçò áðñáîßáò êáé ôçò åãêáôÜëåéøçò, áðü êôçìáôïìåóéôéêÝò êáé êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñåßåò üðùò ð.÷. ÔÅÑÍÁ, JP ÁÂÁÎ, Þ ÂÉÏÔÅÑ, ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí ðïëéôéóìü êáé óôçí áíáøõ÷Þ!


12

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Αριθµός φύλλου 72

ÊÉÍÇÌÁ ÓÐÉÈÁ

Ôï êáëü ðñÝðåé íá Ýñèåé ìå êáëü ôñüðï Åßíáé åýêïëï íá äéáìïñöþóåé ç Óðßèá ìéá áîéüðéóôç ðñüôáóç äéåîüäïõ; Ôçò Åõãåíßáò Ãñáéêïý Óðßèá: Ìå óôåíá÷ùñåß ëßãï áõôü ôï üíïìá. Èõìßæåé êÜôé ðïõ ìïõ ’ëåãå åðß ÷ñüíéá ç ìÜíá ìïõ: «Ìçí ðáßæåéò ìå ôç öùôéÜ». Åßíáé åýêïëï, ðñÜãìáôé, í’ áíÜøïõìå ôç öùôéÜ ðïõ èá ìáò êÜøåé, äåäïìÝíçò ôçò áãáíÜêôçóçò ðïõ ìåãáëþíåé êÜèå ìÝñá.

Ê

üóìïò ðïëýò ãÝìéóå áóöõêôéêÜ ôï Âåëëßäåéï óôç Èåóóáëïíßêç. ÁíÞóõ÷ïò, áíáæçôþíôáò åëðßäá ãéá ìéá ëýóç, Ýíá èáýìá êáëýôåñá, ðïõ èá ìáò áðáëëÜîåé áðü ôï ÷ñÝïò êáé ôï ìíçìüíéï. Åßíáé åýêïëï íá äéáìïñöþóåé ç Óðßèá ìéá áîéüðéóôç ðñüôáóç äéåîüäïõ; Åßíáé äõíáôüí íá âñåèåß ìéá ëýóç ðïõ íá ìçí ïäçãåß óôçí ßäéá Þ êáé óå ÷åéñüôåñç, ôåëéêÜ, êáôáóôñïöÞ; ¸÷ïõí êáôÜ êáéñïýò äçìïóéåõôåß óôïí Ôýðï ðïëý óïâáñÝò áðüøåéò ÅëëÞíùí êáé îÝíùí åéäéêþí, áíôßèåôåò ìåôáîý ôïõò. ×ñåéÜæåôáé í’ áíïßîåé Ýíáò åõñýôáôïò äéÜëïãïò, óå ìåãÜëï âÜèïò êáé Ýêôáóç, ó’ ïëüêëçñç ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ãéá íá êáôáëÞîïõìå óå ìéá åõñÝùò áðïäåêôÞ óõìöùíßá ðÜíù óôï êñßóéìï áõôü èÝìá. ¸íáò äéÜëïãïò ðïõ ç Óðßèá ìðïñåß êáé ðñÝðåé íá óõíôïíßóåé, Ýíáò äéÜëïãïò ðïõ áðáéôåß ÷ñüíï… ×ñåéÜæåôáé ÷ñüíïò åðßóçò ãéá íá êáôáíïÞóïõìå üëïé üôé, åöüóïí ï êáðéôáëéóìüò ôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò åðéëÝãåé ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò, åìåßò ðñÝðåé íá ôï õðåñáóðéóôïýìå. Äéüôé ç äçìïêñáôßá ÷Üíåé ôç óçìáóßá ôçò áí êõâåñíÞôåò êáé êõâåñíþìåíïé ðÜøïõí íá áðïôåëïýí ôìÞìá ìéáò êïéíüôçôáò ðïõ åßíáé óõíäåäåìÝíç ìå ìéá óõãêåêñéìÝíç ðåñéï÷Þ. ¸íá äßêôõï ðïëõåèíéêþí êáé áãïñþí ãß-

íïíôáé ïé ñõèìéóôÝò ôçò åîïõóßáò óå ðïëëÝò ÷þñåò. Áðü ôéò åêáôü ìåãáëýôåñåò ïéêïíïìßåò, óôïí êüóìï ïé ðåíÞíôá ìßá äåí åßíáé ÷þñåò, áëëÜ åôáéñåßåò, ïé ïðïßåò áðïôåëïýí ôçí åìðñïóèïöõëáêÞ ìéáò íÝáò äáñâéíéêÞò ïñãÜíùóçò ôçò ðïëéôéêÞò, ðïõ ìåôáôñÝðåé ôïí ðëáíÞôç óå ìéá ìåãáëïýðïëç ìå ðëÞèïò öôù÷ïãåéôïíéÝò. Ãéá ôéò áõôïíïìçìÝíåò áõôÝò ïéêïíïìßåò ç äçìïêñáôßá Þôáí áðëþò ìéá ðáñÝíèåóç. Ç ðáãêüóìéá äéáêõâÝñíçóç èá åßíáé áõôáñ÷éêÞ. Áðáéôåß Üôïìá ÷ùñßò ôáõôüôçôá, ÷ùñßò äåóìïýò ìå ôßðïôá êáé ìå êáíÝíáí. ¢ôïìá ðïõ äåí Ý÷ïõí ôßðïôå ìÝóá ôïõò êáé ãé’ áõôü ìðïñïýí íá êáôáðéïýí ôá ðÜíôá. Ðïõ èá æïõí ìáæß, áëëÜ óáí ôñüöéìïé øõ÷éáôñåßïõ, ìå âáèéÜ ÷áñáãìÝíï óôï ðåôóß ôïõò ôïí áñéèìü ôçò çëåêôñïíéêÞò ôïõò êÜñôáò, óõìâüëïõ ìéáò ðáãêüóìéáò óêëáâéÜò. Ãé’ áõôü êáé åßíáé áðáñáßôçôç ç ðñïÜóðéóç áõôÞò ôçò êïõôóÞò äçìïêñáôßáò êáé ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò ðïõ åßíáé ç ðñïûðüèåóÞ ôçò. Åßíáé ðáñáêéíäõíåõìÝíç, ëïéðüí, ç Üðïøç üôé äåí õðÜñ÷åé êáìéÜ ðåñßðôùóç íá ãßíåé

äéêôáôïñßá óôçí ÅëëÜäá. Ãéá ôßðïôå äåí ìðïñïýìå ìå áðüëõôç âåâáéüôçôá íá ðïýìå üôé áðïêëåßåôáé. Ìðïñåß íá ãßíåé ìå Üëëç ìïñöÞ. ¹äç âáäßæåé ðñïò Ýíáí íåïáõôáñ÷éóìü ïëüêëçñç ç Åõñþðç… Áí åßìáóôå áðïëýôùò âÝâáéïé üôé äåí ìðïñåß íá ãßíåé äéêôáôïñßá, ôüôå ïöåßëïõìå íá äå÷ôïýìå üôé äåí ìðïñåß íá ãßíåé ïýôå åðáíÜóôáóç, âßáéç äçëáäÞ áíáôñïðÞ ôïõ ðïëéôåýìáôïò áðü Üëëç ðëåõñÜ. Ôé íüçìá Ý÷åé åðïìÝíùò ìéá öñáóåïëïãßá ôïõ ôýðïõ: áíáôñïðÞ, ìåôùðéêÞ óýãêñïõóç, üëá Þ ôßðïôá, åðáíÜóôáóç ê.ëð.; Ãéáôß Üëëùóôå; Ï åëëçíéêüò ëáüò åßíáé Ýôïéìïò íá îçëþóåé üëï ôï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÷þñáò ìå ôçí øÞöï ôïõ. Äåí ìÝíåé ðáñÜ íá ïìïíïÞóåé êáé íá óõãêñïôçèåß ôï êßíçìá êáé, éäïý ç Ñüäïò… Ðñþôá ðñþôá êáé ðÜíù áð’ üëá ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé åíüôçôá óêïðïý êáé ìÝóùí óå ü,ôé êÜíïõìå, äéüôé ï óêïðüò äåí áãéÜæåé ôá ìÝóá. Ôï êáëü ðñÝðåé íá Ýñèåé ìå êáëü ôñüðï. ÁõôÞ ç áðëÞ êáé óïöÞ êïõâÝíôá äåí åßíáé äéêÞ ìïõ. Ìïõ ôçí åßðå ï ãÝñïíôáò ÐáÀóéïò üôáí ðÞãá íá ôïí äù óôç ÓïõñùôÞ, ôï êáëïêáßñé ôïõ

1990. Ôüôå ðïõ êáôÝññåõóå, ìáæß ìå ôï Ôåß÷ïò, êáé ôï éäåþäåò ôçò áôáîéêÞò êïéíùíßáò. Ìå ìéá êïõâÝíôá Ýâáëå ôá ðñÜãìáôá óôç èÝóç ôïõò ï ãÝñïíôáò: «Ôï êáëü ðñÝðåé íá Ýñèåé ìå êáëü ôñüðï». Ôï äÝ÷ôçêá óáí èÝëçìá Èåïý, üñéï áìåôáêßíçôï, áñ÷Þ áðáñÜâáôç. Åßíáé åîÜëëïõ êáé ðïëý öåìéíéóôéêü. Äéüôé ïé ãõíáßêåò õößóôáíôáé ôåñÜóôéá âßá êáé ôçí áðå÷èÜíïíôáé. Åßíáé ôï óçìåßï ðïõ ìðïñåß íá êáèïñßóåé ôïí ÷áñáêôÞñá åíüò êéíÞìáôïò êáé íá êÜíåé ôç äéáöïñÜ, ôçí åéäïðïéü äéáöïñÜ, äßíïíôáò íüçìá óôçí Üìåóç äçìïêñáôßá, ôçí ïðïßá ðåñéìÝíïõìå íá ôç äïýìå íá ëåéôïõñãåß óôçí ðñÜîç óôï êßíçìÜ ìáò. Ïøüìåèá… Áò ìçí îå÷íÜìå üôé üðïõ õðÜñ÷ïõí âßáéåò óõãêñïýóåéò êáé áíáôñïðÝò ÷Üíåôáé ü÷é ìüíï ç Üìåóç, áëëÜ êáé ç Ýììåóç äçìïêñáôßá. ×Üíïíôáé óôç ìåôÜâáóç, ç ïðïßá óõíÞèùò äåí ôåëåéþíåé ðïôÝ… Áò ìçí îå÷íÜìå üôé ôá óõíèÞìáôá «åèíéêÞ áíåîáñôçóßá» êáé «ëáúêÞ êõñéáñ÷ßá» åßíáé ãíùóôÜ áðü ðïëý ðáëéÜ. Ì’ áõôÜ áíÝâçêå êáé ôï Ðáóüê óôçí åîïõóßá, êáé ôþñá ðïõëÜåé ùò êáé ôçí Áêñüðïëç. Âåâáßùò êáé ïöåßëïõìå íá áãùíéóôïýìå ãéá ôçí åëåõèåñßá ôçò ðáôñßäáò ìáò, ðïõ êéíäõíåýåé íá ÷Üóåé åäÜöç ôüóï áðü ôïõò äáíåéóôÝò-äõíÜóôåò, üóï êáé áðü ôïõò Ôïýñêïõò. Ãéá ôïõò Üíôñåò üìùò êáé ôçí åîïõóßá ôïõò äåí ðÜìå ïýôå ìÝ÷ñé ôï ðåñßðôåñï. Ðüóï ìÜëëïí íá ðáñáâïýìå ôéò áñ÷Ýò ìáò. Óðßèá: Äå ì’ áñÝóåé êáé ðïëý áõôü ôï üíïìá. ¸÷åé ùóôüóï êÜôé ðïõ ôï óþæåé. ÐáñáðÝìðåé óôïí Óðßèá, ôïí ÷ïíôñïýëç ößëï ôçò Êáôåñßíáò êáé ôïõ Ãéþñãïõ ÈáëÜóóç. ÈõìÜóôå ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò ôïõ «Ìéêñïý ¹ñùá», ôïõ ðåñéïäéêïý ìå ôéò éóôïñßåò áðü ôçí Áíôßóôáóç êáôÜ ôùí Ãåñìáíþí, ðïõ äéáâÜæáìå ìéêñïß;

«Ï ëýêïò óôçí áíáìðïõìðïýëá ÷áßñåôáé» Ëéâýç- Ç.Ð.Á. êáé ç âÜóç ôçò Óïýäáò Ôçò Óðßèáò ×áíßùí

Ó

ηµερινά (1/3/2011) δηµοσιεύµατα µεγάλων αθηναϊκών εφηµερίδων αναφέρονται πρωτοσέλιδα στην εµπλοκή της βάσης των ΗΠΑ, στη Σούδα, στα σχέδια πολεµικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Λιβύη, µε αφορµή τις εκεί λαϊκές εξεγέρσεις. Για µία ακόµη φορά αποκαλύπτεται ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Ελλάδα, συνολικά και ιδιαίτερα το νησί µας, χώρο κατοχής και δράσης τους στους εκάστοτε πολεµικούς τυχοδιωκτισµούς - «ανθρωπιστικούς βοµβαρδισµούς» και στα λουτρά αίµατος που προκαλούν οι επεµβάσεις διασφάλισης των γεωπολιτικών τους συµφερόντων. Είναι γνωστός ο βρώµικος ρόλος

της βάσης της Σούδας στον πόλεµο των πετρελαίων του Περσικού Κόλπου, ρόλο που επαίνεσε ο πατέρας Μπους δηµόσια. Τώρα κινδυνεύουµε όχι µόνο να παίξει τον ίδιο ρόλο, µα και πολύ πιο άµεσο, αεροπορικής εισβολής - βοµβαρδισµών και αεροναυτικής στήριξης φυσικά, κατά της Λιβύης. «Ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται», λέει ο λαός µας. Εκµεταλλευόµενες τις δίκαιες εξεγέρσεις του λαού της Λιβύης, οι ΗΠΑ θεωρούν πως είναι η στιγµή να εφαρµόσουν τα σχέδια ανακατάληψης, εκ µέρους τους, πετρελαϊκών χωρών και µεγάλων βάσεων (όπως η Χουήλας στην Λιβύη) που έχασαν στο παρελθόν. Όπως µε διαφορετικό «ειρηνικό» τρόπο και ίντριγκες φρόντισαν, τη δίκαιη εξέγερση του Πολυτεχνείου στην

Ελλάδα το ’73, να την εκµεταλλευτούν για την αλλαγή της χούντας του Παπαδόπουλου µε άλλη χειρότερη, πιο αδίστακτη στην υλοποίηση των σχεδίων τους, σε βάρος της Κύπρου. Πέρα από τα επιφαινόµενα και τα κροκοδείλια δάκρυα των ιµπεριαλιστών και των κάθε είδους φερέφωνων της Νέας Τάξης των «παγκοσµιοποιητών», για τη δηµοκρατία στις αραβικές χώρες, ο λαός µας οφείλει να έχει τα µάτια του ανοιχτά, καθαρό το µυαλό, και να τοποθετείται µε βάση την κρίση του και όχι την προπαγάνδα των εξουσιαστών εµπόρων εθνών και λαών. Ο λαός µας οφείλει να συµπαραστέκεται στους δίκαιους αγώνες των εξεγερµένων και το αναφαίρετο δικαίωµα κάθε λαού να καθορίζει µόνος του, χωρίς καµία ξένη επέµβαση, την πορεία της χώρας του.

Καθεστώτα που είναι σε πλήρη διάσταση µε το λαϊκό αίσθηµα έτσι και αλλιώς δεν µπορούν και δεν πρέπει να επιβιώσουν. ∆εν έχουν κανένα δικαίωµα άλλες χώρες, και ειδικά οι αδίστακτοι στρατοκράτες ιµπεριαλιστές των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, να επεµβαίνουν στρατιωτικά, ούτε οικονοµικά-πολιτικά, όπως ήδη κάνουν, για να επιβάλουν αλλαγή των όποιων «Αράβων Παπαδόπουλων» µε τους αντίστοιχους «Ιωαννίδηδες». Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όπως βέβαια δεν έχει κανένα δικαίωµα και ο Καντάφι να χρησιµοποιεί µισθοφόρους για να κατακρεουργεί τον λαό του. - Για τους λόγους αυτούς, όσο και για τον κίνδυνο αντιποίνων στον οποίο εκτίθεται ο τόπος µας χωρίς να ευθύ-

νεται, απαιτούµε άµεση αναστολή της λειτουργίας της αµερικανικής βάσης της Σούδας. - Έξω οι βάσεις του θανάτου και της εθνικής υποτέλειας. - Έξω η χούντα της τρόικας και όσοι τη χρησιµοποιούν για εθνική και κοινωνική αποδόµηση. - Αντίσταση και ανυπακοή στην κυβερνητική πολιτική που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του διεθνούς τραπεζικού κεφαλαίου και όχι τον λαό µας. - Αποκατάσταση της Λαϊκής Κυριαρχίας µε ενότητα και αγώνα του ελληνικού λαού. Χανιά 1/3/2011 Η Συντονιστική Επιτροπή


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÉÍÇÌÁ ÓÐÉÈÁ

Ç Óðßèá ÊÝíôñïõ ÁèÞíáò Ýîù áðü ôï ÌÝãêá

Η Σπίθα Κέντρου Αθήνας πραγµατοποίησε την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου παράσταση διαµαρτυρίας έξω από το τηλεοπτικό κανάλι Μέγκα όπου διαβάστηκε το παρακάτω κείµενο: Είκοσι πέντε χρόνια πριν, µε το ξεκίνηµα των ιδιωτικών τηλεοπτικών ΜΜΕ, όλοι προσδοκούσαν ότι κάτι καλύτερο θα δηµιουργούνταν στον τοµέα της ενηµέρωσης, του πολιτισµού και της ψυχαγωγίας. Σήµερα αυτές οι προσδοκίες έχουν εξαφανιστεί και το τοπίο είναι απογοητευτικό. Ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν συγκεντρωθεί στα χέρια µιας οικονοµικής ολιγαρχίας µε κύριους εκπροσώπους διαπλεκόµενους, εργολάβους δηµοσίων έργων, µεγαλοεκδότες, µε κύριο στόχο το κέρδος βέβαια, αλλά και τη χειραγώγηση του λαού, την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα και τέλος τον εκµαυλισµό της κοινωνίας. Το πλατύ κοινό, αδύναµο να προσφύγει σε άλλες πηγές πληροφόρησης, έχει αφεθεί στους αδίστακτους των καναλιών, που µε πρωτεργάτες τους τηλεοπτικούς αστέρες της ειδησεογραφίας επηρεάζουν καθοριστικά τον δηµόσιο βίο σύµφωνα µε τα συµφέροντά τους. Οι κυβερνήσεις, άλλοτε έρµαια, άλλοτε συνεργάτες τους θεσµικά, επιβραβεύουν, µε κορόνες και διαγκωνισµούς στα παράθυρα, το έργο των καναλαρχών. Η παρούσα κατάσταση αποτελεί όνειδος για τη δηµοκρατία, την παιδεία, τον πολιτισµό και µας κάνει να αναπολούµε το µονοπώλιο της κρατικής τηλεόρασης µε όλα τα κακά της. Όσο για τους δηµοσιογράφους που υπηρετούν την εντεταλµένη ειδησεογραφία, έχουν φτάσει στο απροχώρητο: επιτίθενται, λοιδορούν, ειρωνεύονται ό,τι δεν τους αρέσει, χωρίς να αντιλαµβάνονται, µέσα στην έπαρση που τους δίνει η δηµοσιότητα, ότι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Θεωρούν ότι επιτελούν έργο είτε αποκρύπτοντας γεγονότα, είτε διαστρεβλώνοντας, µεγαλοποιώντας ή υποτιµώντας τα. Ο κόσµος έχει αγανακτήσει συνειδητοποιώντας ότι όλοι αυτοί οι κύριοι τον αντιµετωπίζουν ως υπανάπτυκτο δούλο, ως πολίτη χωρίς δικαιώµατα, ως επαίτη που του χαρίζουν εµπόρευµα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οφείλουµε να υπερασπιστούµε τον ελεύθερο διάλογο, την αλήθεια, τη δηµοκρατία. Απαιτούµε σεβασµό, επιτέλους, από όλους αυτούς τους κυρίους. Ας αντισταθούµε όλοι. Ας πατήσουµε το κουµπί ακυρώνοντάς τους. Ας τους βουλώσουµε το στόµα µε το off. Ας δείξουµε τη δύναµή µας. Μόνο έτσι θα µας υπολογίσουν και θα µας σεβαστούν. ∆εν είµαστε ένας ή δύο, είµαστε πάρα πολλοί. Σπίθα Κέντρου Αθήνας

13

Áò ôïëìÞóïõìå ôïí äéÜëïãï «ÁñéóôåñÜò» êáé «ÄåîéÜò»

Äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò! Ôïõ Âáóßëç Óôïúëüðïõëïõ Óå ìéá áðïóôñïöÞ ôïõ ëüãïõ ôïõ, óôçí ðñüóöáôç åêäÞëùóç ôçò Óðßèáò óôç Èåóóáëïíßêç, ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò ìßëçóå ãéá ôçí áíÜãêç íá áðáëëáãåß ï åëëçíéêüò ëáüò áðü ôï éóôïñéêü öïñôßï äé÷áóôéêþí ðëÝïí åííïéþí üðùò «ÄåîéÜ» êáé «ÁñéóôåñÜ».

Ã

éá ôïí ìåãÜëï ¸ëëçíá ìïõóéêü, áõôü ðïõ ðñïÝ÷åé, óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé ôçò óáñùôéêÞò åðÝëáóçò ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý êåöáëáßïõ åíáíôßïí ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, åßíáé Ýíáò íÝïò ðáôñéùôéêüò áãþíáò üëùí ôùí ÅëëÞíùí ãéá ôç óùôçñßá ôçò ðáôñßäáò, ðÝñá áðü ôï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ. ÌðñïóôÜ óôïõò íåïôáîéêïýò êéíäýíïõò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç ÷þñá, ìå Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ðïëéôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò åëßô íá Ý÷åé áðïäå÷ôåß áìá÷çôß ôá íôéêôÜô ôùí êáôï÷éêþí ìíçìïíßùí êáé ôïí ðñùèõðïõñãü, üðùò öáßíåôáé, íá Ý÷åé ï ßäéïò áíïßîåé ôçí êåñêüðïñôá, ôá óýíïñá äåí âñßóêïíôáé ðëÝïí ìåôáîý ÄåîéÜò êáé ÁñéóôåñÜò áëëÜ ìåôáîý ôùí ¢íù, ðïõ êåñäßæïõí áðü ôçí ðáãêïóìéïðïßçóç, êáé ôùí ÊÜôù, ðïõ ðñÝðåé íá õðïóôïýí ôç íåïôáîéêÞ ëáßëáðá, áíôéìåôùðßæïíôáò áêüìç êáé ôïí êßíäõíï ôçò áðïåèíéêïðïßçóçò êáé ôïõ áêñùôçñéáóìïý ôçò ðáôñßäáò. Âñéóêüìáóôå Üñáãå óå ìéá ôÝôïéá éóôïñéêÞ êáìðÞ ðïõ íá êÜíåé åöéêôÞ ôçí ðñïôñïðÞ ôïõ Ìßêç íá îåðåñáóôåß áõôÞ ç «áíôéèåôéêÞ äõÜäá», ìå ôá áíåîßôçëá óçìåéïëïãéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôéò âáèéÝò ñßæåò óôï õðïóõíåßäçôï åêáôïììõñßùí áíèñþðùí; ÌÞðùò ðñüêåéôáé ãéá ðëÜíç Þ, üðùò éó÷õñßæïíôáé üóïé âëÝðïõí áêüìç ôï æÞôçìá áðïêëåéóôéêÜ ôáîéêÜ, ãéá Ýíá ýðïõëï «éäåïëüãçìá åõèÝùò ðñïóáñìïóìÝíï óôïõò óôñáôçãéêïýò, áëëÜ êáé Üìåóïõò ðñïóáíáôïëéóìïýò, ôçò ðáãêüóìéáò êáðéôáëéóôéêÞò ÍÝáò ÔÜîçò»; Óôï âéâëßï ôïõ, Öáóéóìüò. ×èÝò óÞìåñá - áýñéï ï ÂÜëôåñ ËáêÝñ äéáðéóôþíåé ðÜíôùò üôé, «üóï ðåñéóóüôåñï áðïìáêñõíüìáóôå óôïí ÷ñüíï êáé óôïí ÷þñï áðü ôçí Åõñþðç ôïõ 19ïõ áéþíá, ôüóï ðéï ðñïâëçìáôéêÝò ãßíïíôáé ïé Ýííïéåò ÄåîéÜ êáé ÁñéóôåñÜ», ðïõ ðñïóäéïñßóôçêáí ðïëéôéêÜ êáé êïéíùíéêÜ Þäç áðü ôçí åðï÷Þ ôçò ÃáëëéêÞò ÅðáíÜóôáóçò. Áðü ôüôå, áõôÝò ôéò «Ýííïéåò - êáôåýèõíóçò» (Richtungsbegriffe), ôéò óõíáíôïýìå óå Ýíáí üëï êáé ìåãáëýôåñï áñéèìü êñáôþí, ðñïêåéìÝíïõ íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ãéá ôïí êáèïñéóìü éäåïëïãéþí, ðïëéôéêþí èÝóåùí, áôïìéêþí, êïììáôéêþí, áëëÜ êáé êáèåóôùôéêþí ðñïãñáììÜôùí. ¼ìùò ïé öïñôéóìÝíåò áõôÝò Ýííïéåò äåí ðáñÝìåéíáí áìåôÜâëçôåò êáé áðïêôïýóáí óôçí ðïñåßá ôïõ ÷ñüíïõ äéáöïñåôéêÞ óçìáóßá êáé óå êÜðïéåò ÷þñåò áêüìç êáé äéáöïñåôéêü ðåñéå÷üìåíï, äßíïíôáò óõíÞèùò Ýíá «çèéêü ðñïâÜäéóìá óôçí ÁñéóôåñÜ», éäéáßôåñá ìåôÜ

ôç ÑùóéêÞ ÅðáíÜóôáóç êáé ìÝ÷ñé ôçí ðôþóç ôçò ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò. Óáí åñãáëåßï áíÜëõóçò óå åðßðåäï ðïëéôéêþí åðéóôçìþí, ôï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ ðáñïõóéÜæåé üìùò óÞìåñá óçìáíôéêÝò áäõíáìßåò, âñßóêåôáé óå õðï÷þñçóç êáé ðñïêáëåß óýã÷õóç êáé åðéêßíäõíåò õðåñáðëïõóôåýóåéò, êáèþò äåí åðáñêåß ãéá íá áíáëõèïýí æçôÞìáôá üðùò ð.÷. ç ïéêïëïãéêÞ êñßóç êáé ç óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, Þ íá ðñïóäéïñéóôïýí Ýííïéåò üðùò ÊÝíôñï, ÊåíôñïáñéóôåñÜ, ÊåíôñïäåîéÜ ê.ëð. Åßíáé áñéóôåñü, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôï êüììá ôùí Ãåñìáíþí Ðñáóßíùí, ðïõ õðïóôÞñéîå ôïí ðüëåìï óôç Ãéïõãêïóëáâßá êáé óÞìåñá áðïäÝ÷åôáé ôçí éóëáìïðïßçóç ôçò Åõñþðçò; ÕðÞñîáí áñéóôåñïß ï Ðïë Ðïô êáé ï ÓôÜëéí; ¹ôáí ðñÜãìáôé áêñïäåîéüò ï åêðñüóùðïò ôçò áñéóôåñÞò ôÜóçò óôï NSdAP ÃêñÝãêïñ ÓôñÜóåñ; Ôé íá ðåé êáíåßò ôüôå ãéá ôïõò äéêôÜôïñåò ÌïõìðÜñáê êáé Ìðåí ¢ëé ðïõ Þôáí ìÝëç ôçò ÓïóéáëéóôéêÞò Äéåèíïýò; Ðïý êáôáôÜóóïíôáé ðïëéôéêïß üðùò ï Ôñéêïýðçò, ï Ðáðáíáóôáóßïõ, ï Äñáãïýìçò Þ ï ÂåíéæÝëïò; Ðüóï áñéóôåñü åßíáé åêåßíï ôï ðïëéôéêü óõíïíèýëåõìá ôçò åëëçíéêÞò «ÁñéóôåñÜò» ðïõ åðéäéþêåé ìå öáíáôéóìü ôïí èÜíáôï ôïõ Ýèíïõò-êñÜôïõò êáé ôçí éóïðÝäùóç ôçò ðïëéôéóìéêÞò ôáõôüôçôáò, üôáí ôï ßäéï áêñéâþò åðéäéþêïõí êáé ïé äåîéïß áðïëïãçôÝò êáé èéáóþôåò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò; Óôïí 21ï áéþíá, ç íÝá äéÜóôáóç ôçò óýãêñïõóçò «åíóùìÜôùóç - áíåîáñôçóßá» áëëÜæåé ôçí ðáñáäïóéáêÞ áíôßèåóç ÁñéóôåñÜò êáé ÄåîéÜò êáé ïäçãåß «óå ìßá åê âÜèñùí íÝá äïìÞ ôùí ðïëéôéêþí óõó÷åôéóìþí ôùí äñþíôùí õðïêåéìÝíùí, ìå ôá ìåãÜëá êüììáôá íá Ý÷ïõí ôç ôÜóç íá åßíáé õðÝñ ôùí íéêçôþí ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò». Óôï ðëáßóéï áõôü, ç óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí äåí åóôéÜæåôáé ðëÝïí óôï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ, áëëÜ «êáôÜ

Tï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ, ðáñïõóéÜæåé óÞìåñá óçìáíôéêÝò áäõíáìßåò êáé âñßóêåôáé óå õðï÷þñçóç...

ìÞêïò êåíôñéêþí ðáñáãüíôùí, üðùò ôï áôïìéêü åðßðåäï åêðáßäåõóçò, ï áðïêëåéóìüò Þ ç óõììåôï÷Þ óå õðåñåèíéêÜ äßêôõá, ç óõììåôï÷Þ óå ïéêïíïìéêïýò ôïìåßò ðñïóáíáôïëéóìÝíïõò óôéò åîáãùãÝò Þ óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ, ïé ôïðéêÝò Þ ðåñéöåñåéáêÝò éäéáéôåñüôçôåò». ÕðÜñ÷ïõí âÝâáéá ðïëëïß áêüìç, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá ï Éôáëüò öéëüóïöïò ÍïñìðÝñôï Ìðüìðéï, ðïõ èåùñïýí üôé ôï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ èá åðáíÝñ÷åôáé óõíå÷þò ãéá ôïí ëüãï üôé ç ðïëéôéêÞ äçìéïõñãåß ðÜíôá áíôéðáëüôçôåò, éäéáßôåñá üôáí õðÜñ÷åé ðüëùóç óôçí êïéíùíßá, êáé êõñßùò ãéáôß «ç ÁñéóôåñÜ åðéäéþêåé ìåãáëýôåñç éóüôçôá, åíþ ãéá ôç ÄåîéÜ ç êïéíùíßá åßíáé áíáðüôñåðôá éåñáñ÷éêÞ». ÁíåîáñôÞôùò üìùò áí ôï ó÷Þìá ÄåîéÜ-ÁñéóôåñÜ Ý÷åé ìåôáëëá÷ôåß Þ áí Ýðáøå íá éó÷ýåé, ôï ðñþôï æçôïýìåíï óÞìåñá ãéá ôçí ÅëëÜäá åßíáé, üðùò åðéóçìáßíåé ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò, ç óùôçñßá ôçò ðáôñßäáò. Ãé’ áõôü êáé ó’ áõôüí ôïí ðáôñéùôéêü áãþíá äåí ðåñéóóåýåé êáíåßò, üðùò êáé áí áíáðñïóäéïñßæåôáé. Éäéáßôåñá óÞìåñá, ðïõ ç äéêôáôïñßá ôçò ðïëéôéêÞò ïñèüôçôáò óôï÷åýåé óôçí åëåõèåñßá ôçò ãíþìçò ôùí áíôéöñïíïýíôùí, êïéíüò áíôßðáëïò üëùí ôùí ðñïïäåõôéêþí, ðáôñéùôéêþí äõíÜìåùí, åßíáé ç áðáãüñåõóç ôçò óêÝøçò êáé ï ðåñéïñéóìüò ôïõ äéáëüãïõ ðïõ åðéâÜëëïõí ïé êñáôïýíôåò íéêçôÝò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé ôá ðïéêéëü÷ñùìá åîáðôÝñõãÜ ôïõò, êáèþò êáé üëïé üóïé áéóèÜíïíôáé üôé ôïõò áíÞêåé ç áðïêëåéóôéêüôçôá ôçò «çèéêÞò áíùôåñüôçôáò» êáé óôéãìáôßæïõí ìå ðåñéóóÞ åõêïëßá ïôéäÞðïôå áíôéôßèåôáé óôá éäåïëïãÞìáôá ôçò áíôéðáôñéùôéêÞò «ÁñéóôåñÜò» ùò åèíéêéóôéêÜ, ñáôóéóôéêÜ ê.ëð. Óôï ðëáßóéï áõôü, êéíÞóåéò üðùò ç Óðßèá ðñÝðåé íá áíáëÜâïõí áíôéóôáóéáêÞ äñÜóç ðñïÜãïíôáò êáô’ áñ÷Üò ôïí Ýíôéìï äéÜëïãï ìåôáîý «áñéóôåñþí» êáé «äåîéþí» ðïëéôþí, ãíùñßæïíôáò âÝâáéá üôé èá âñïõí ìðñïóôÜ ôïõò ìáéíüìåíïõò ü÷é ìüíï ôéò äõíÜìåéò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, áëëÜ êáé üóïõò öïâïýíôáé üôé ôÝôïéåò êéíÞóåéò áðåéëïýí «êïììáôéêÜ ìéêñïìÜãáæá» åßôå ôçò ÄåîéÜò åßôå ôçò ÁñéóôåñÜò.


14

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Αριθµός φύλλου 72

ÊÉÍÇÌÁ ÓÐÉÈÁ Ðåñéóóüôåñïé áðü 4.000

Ï Ìßêçò Öùôïãñáößá ÄçìÞôñçò Ëïõæéêéþôçò

Ôïõ ÊùíóôáíôÞ ÓåâñÞ «Åßíáé ç þñá ðïõ üëïé íéþèïõìå ôï êÜëåóìá íá âÜëïõìå åðéôÝëïõò ìéá ôåëåßá ó’ üëá áõôÜ ôéìþíôáò ôçí ðéï éåñÞ ðáñÜäïóç ôùí ÅëëÞíùí, íá ëåò ü÷é óôïõò äõíáôïýò, óôï üíïìá ôçò äéêáéïóýíçò. Ç Óðßèá, ç äéêÞ ìïõ Óðßèá, ç äéêÞ óïõ Óðßèá, áò îåêéíÞóåé áð’ áõôÞí åäþ ôçí ðüëç, ãéá ãßíåé ðõñêáãéÜ ðïõ èá öùôßóåé ôç íý÷ôá ðïõ áðëþíåôáé ðÜíù áðü ôçí ÅëëÜäá».

Ì

å ôéò ëÝîåéò áõôÝò, ìéá íåáñÞ êïðÝëá êáëùóüñéóå ôïí Ìßêç ÈåïäùñÜêç óôçí ðüëç ôçò Èåóóáëïíßêçò, óõãêéíþíôáò ôïõò ÷éëéÜäåò ðïëßôåò ðïõ áíôáðïêñßèçêáí óôï êÜëåóìá ôïõ Ìßêç êáé ãÝìéóáí ôï á÷áíÝò óõíåäñéáêü ìÝãáñï ôïõ Âåëëéäåßïõ. Ç ðñïåôïéìáóßá ôçò åêäÞëùóçò åß÷å îåêéíÞóåé áñêåôÝò åâäïìÜäåò ðñéí, ìå ðïéêßëåò ðñùôïâïõëßåò ôùí Óðéèþí ôçò Èåóóáëïíßêçò. Ï áðïêëåéóìüò áðü ôá ÌÌÅ Ýöåñå îáíÜ óôï ðñïóêÞíéï üëåò ôéò ëáúêÝò ìïñöÝò åíçìÝñùóçò ôùí ðïëéôþí, ðïõ åß÷áí áöåèåß óôï ÷ñïíïíôïýëáðï ôçò éóôïñßáò. ×éëéÜäåò áößóåò êïëëÞèçêáí óôïõò äñüìïõò ôçò ðüëçò, äåêÜäåò ÷éëéÜäåò öõëëÜäéá ìïéñÜóôçêáí óå üëåò ôéò ãåéôïíéÝò, óå ëáúêÝò áãïñÝò Þ óôá óôÝêéá ôùí íÝùí, åíþ ï êáèÝíáò ðñïóùðéêÜ åíçìÝñùíå ôïí ðñïóùðéêü ôïõ ðåñßãõñï. Ç áðïäï÷Þ ôïõ êáëÝóìáôïò Þôáí ðñùôïöáíÞò. ÅêáôïíôÜäåò ðïëßôåò óõììåôåß÷áí åíåñãÜ óôéò ðáñåìâÜóåéò åíçìÝñùóçò ôïõ êüóìïõ, åêáôïíôÜäåò ìáãáæéÜ áíÞñôçóáí ôï êÜëåóìá óôéò âéôñßíåò ôïõò, åíþ ðáñÜëëçëá ìÝëç ôùí Óðéèþí üëçò ôçò ÅëëÜäáò, ïñãÜíùóáí ôç ìáæéêÞ ðñïóÝëåõóç ôïõ êüóìïõ óôç Èåóóáëïíßêç åí üøåé ôçò 1çò ÐáíåëëáäéêÞò ÓõíÜíôçóçò. Ìéá óõãêëïíéóôéêÞ áíôáðüêñéóç ôùí ðïëéôþí, óå üëá ôá ìÞêç êáé ðëÜôç ôçò ÷þñáò. ÐáñÜ ôçí áíôáðüêñéóç áõôÞ, ïõäåßò ðåñßìåíå üôé 4.000 êáé ðëÝ-

ïí ðïëßôåò èá Ýóðåõäáí íá ðáñáâñåèïýí óôçí ïìéëßá ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç. Ðüóï ìÜëëïí üôáí, ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, áêüìá êáé ôá ìåãÜëá êüììáôá, ôùí «ìç÷áíéóìþí» êáé ôùí «ÌÝóùí», äåí êáôÜöåñíáí íá ãåìßóïõí ôï Âåëëßäåéï. Ðïëßôåò üëùí ôùí çëéêéþí Üñ÷éóáí ìáæéêÜ íá ðñïóÝñ÷ïíôáé, ðïëý íùñßôåñá áðü ôçí ðñïãñáììáôéóìÝíç þñá. ÁðïóðÜóìáôá áðü ôéò óõíèåôéêÝò äçìéïõñãßåò ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç êáëùóüñéæáí ôïõ Èåóóáëïíéêåßò ìåôáöÝñïíôÜò ìáò üëïõò óå óôéãìÝò ôçò ãíÞóéáò ëáúêÞò áíôßóôáóçò ðïõ óçìáäåýïõí ôçí éóôïñéêÞ ìáò ðáñÜäïóç. Ïé èÝóåéò ôïõ óõíåäñéáêïý êÝíôñïõ åß÷áí êáôáëçöèåß ðïëý ðñéí ôéò Ýîé, óôá óêáëéÜ ôçò óêçíÞò åß÷áí êáèßóåé åêáôïíôÜäåò íåáñüôåñïé óõìðïëßôåò ìáò, åíþ ïëüãõñá åêáôïíôÜäåò Þôáí ïé üñèéïé. Ìå ôçí åßóïäï ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç îÝóðáóáí üëïé óå ÷åéñïêñïôÞìáôá, äåß÷íïíôáò ôïí óåâáóìü ôïõò óôç ìáêñÜ äéáäñïìÞ ôïõ åèíéêïý ìïõóéêïóõíèÝôç êáé áíôéóôáóéáêïý áãùíéóôÞ êáé ôçí åëðßäá ðùò ç ïìéëßá áõôÞ èá èÝóåé ðñáãìáôéêÜ ôéò âÜóåéò ïéêïäüìçóçò åíüò ãíÞóéïõ åèíéêïáðåëåõèåñùôéêïý êéíÞìáôïò áíôßóôáóçò. ÌåôÜ ôï óõãêéíçôéêü êáëùóüñéóìá ôçò íåáñÞò ÈåóóáëïíéêéÜò, ï Ê. ÆïõñÜñéò áðçýèõíå óýíôïìï ÷áéñåôéóìü ùò óõíôïíéóôÞò ôçò åêäÞëùóçò êáé ìÝëïò ôçò ÐñïóùñéíÞò ÓõìâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Êßíçóçò. Óôç óõíÝ÷åéá ôïí ëüãï Ýëáâáí ôá õðüëïéðá ìÝëç ôçò ÓõìâïõëåõôéêÞò. Ï Ã. ÊáóéìÜôçò áíÝëõóå ôç äéêáééêÞ äéÜóôáóç ôïõ ìíçìïíßïõ, åîçãþíôáò ãéáôß ïé ðñÜîåéò ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôçí ôñüéêá åßíáé ðñùôïöáíåßò ðñÜîåéò êáôÜñãçóçò ôçò ëáúêÞò êõñéáñ÷ßáò êáé óôñÝöïíôáé áíïé÷ôÜ åíÜíôéá óôç óõíôáãìáôéêÞ ôÜîç ôçò ÷þñáò. Áðü ôç ìåñéÜ ôïõ, ï Ä. ÊáæÜêçò áíÝëõóå ôéò äéáäéêáóßåò ìÝóá áðü ôéò ïðïßåò äéáìïñöþèçêå

ôï åðá÷èÝò äçìüóéï äéåèíÝò ÷ñÝïò ôçò ÷þñáò êáé ôüíéóå üôé ç ÷þñá äåí èá ðñÝðåé íá óÝñíåôáé ðßóù áðü ôïõò ìç÷áíéóìïýò áðïðëçñùìÞò ôçò ôñüéêáò. ÔÝëïò, ï Ã. ÊáñáìðåëéÜò ìßëçóå ãéá ôçí áíÜãêç óõãêñüôçóçò åíüò åðáíáóôáôéêïý ñåýìáôïò ðïõ íá ìÜ÷åôáé ôéò äõíÜìåéò ôçò åîÜñôçóçò êáé ôçò õðïôÝëåéáò, åíüò ñåýìáôïò ðïõ íá óõíèÝôåé óôïí ëüãï ôïõ áéôÞìáôá ãéá ôçí åèíéêÞ ÷åéñáöÝôçóç, ôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç, ôçí ïéêïëïãßá êáé ôçí Üìåóç äçìïêñáôßá. Ôï ñåýìá áõôü, ôüíéóå, åßíáé ï ìüíïò äñüìïò ãéá íá óùèåß ç ÷þñá, ãéá íá ðáëÝøåé ãéá ôçí åëåõèåñßá êáé ôçí áíåîáñôçóßá ôçò êáé íá áíôéóôáèåß óôá ìåãÜëá éìðåñéáëéóôéêÜ êáé åðåêôáôéêÜ êÝíôñá ôçò Äýóçò êáé ôçò ÁíáôïëÞò. Ãéáôß ç ïäüò ôïõ êïìöïñìéóìïý, êáôÝëçîå, ðïõ áêïëïõèïýí ïé åëëçíéêÝò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò óå ÅëëÜäá êáé Êýðñï, ïäÞãçóáí óôç ÷åéñüôåñç êñßóç ðïõ Ý÷åé áíôéìåôùðßóåé ï åëëçíéóìüò óôï óýíïëï ôçò éóôïñßáò ôïõ. ÔÝëïò, óýíôïìï ÷áéñåôéóìü áðçýèõíáí ìÝëç ôçò Óðßèáò Êýðñïõ êáé ÊïìïôçíÞò, ï Êþóôáò ÊáñáÀóêïò êáé ï ËÜìðñïò ÐáäçìçôñÜêçò. «Áðü ôçí 1ç Äåêåìâñßïõ Ý÷ïõí ðåñÜóåé ìüëéò ôñåéò ìÞíåò êáé ìðïñïýìå íá ðïýìå ìå âåâáéüôçôá üôé ç ÊßíçóÞ ìáò áêôéíïâüëçóå áìÝóùò ìå ôÝôïéá ëÜìøç êáé äýíáìç,

Öùôïãñáößá Íßêïò Ðïëéôßäçò

þóôå áõôÞ ôç óôéãìÞ íá ìåôñÜìå ôéò Óðßèåò ðïõ ãåííÞèçêáí óå üëç ôçí ÅëëÜäá êáôÜ åêáôïíôÜäåò», áíÝöåñå óôçí áñ÷Þ ôçò ïìéëßáò ôïõ ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò, ãéá íá ëÜâåé ùò áðÜíôçóç ôéò åðåõöçìßåò ôïõ áêñïáôçñßïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ôçò ïìéëßáò ôïõ áíáöÝñèçêå óôïí ïõóéáóôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, óôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç êáé óôçí áíÜãêç áîéïðïßçóçò ôïõ åèíéêïý ìáò ðëïýôïõ. ¸äùóå éäéáßôåñç Ýìöáóç óôçí ðáéäåßá êáé ôïí ðïëéôéóìü, êáëþíôáò óå óõíÝ÷éóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò áíáãÝííçóçò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’60. Ìéëþíôáò ãéá ôçí åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò ÷þñáò, áíÝöåñå: «Ðñüôåéíá ôçí åãêáôÜëåéøç ôïõ äüãìáôïò áíÞêïìåí åéò ôçí Äýóéí êáé ôçí êáèéÝñùóç ôçò áñ÷Þò üôé áíÞêïõìå óôçí ÅëëÜäá êáé ìüíï óôçí ÅëëÜäá», äéáêïðôüìåíïò áðü ôá åíèïõóéþäç ÷åéñïêñïôÞìáôá ôïõ êïéíïý. Óôç óõíÝ÷åéá ôçò ïìéëßáò ôïõ, êáôÞããåéëå ôïí ñüëï ôïõ ÍÁÔÏ, ôùí Ç.Ð.Á. êáé ôïõ ÉóñáÞë êáé ôéò óôñáôéùôéêÝò ôïõò åðåìâÜóåéò óôéò äåêáåôßåò ôïõ ’90 êáé ôïõ 2000 óå üëï ôïí êüóìï (Ãéïõãêïóëáâßá, Ãåùñãßá, ÁöãáíéóôÜí, ÉñÜê, ÃÜæá ê.Ü.), ãéá íá êáôáëÞîåé: «Ôé ìáò åíþíåé; Ç êïéíÞ ìáò èÝóç áðÝíáíôé óôçí îÝíç åîÜñôçóç êáé ôá üñãáíÜ ôçò. Êé áõôü åßíáé ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ìåëþí ôçò êÜèå Óðßèáò, ìáæß ìå ôçí ÷ùñßò üñïõò áãÜðç ìáò ãéá ôçí Ðáôñßäá. Åßìáóôå ÑéæïóðÜóôåò Ðáôñéþôåò Ðñïïäåõôéêïß. Êáé óôü÷ïò ìáò åßíáé ç áíåîáñôçóßá ôçò ÅëëÜäáò êáé ç åõôõ÷ßá ôïõ Åëëçíéêïý Ëáïý. ¼ëá ôá Üëëá, ÁñéóôåñÜ, ÄåîéÜ, Êåíôñþïé, Ýñ÷ïíôáé ìåôÜ. Êáé áò ôá êñáôÞóåé êáèÝíáò ìÝóá ôïõ. ¼÷é ìÝóá óôéò Óðßèåò. Óå ìéá éäåïëïãßá ìüíï åßìáóôå êÜèåôá áíôßèåôïé, óôç öáóéóôéêÞ, ôç ÷ïõíôéêÞ êáé ôç íåï÷ïõíôéêÞ, áð’ üðïõ êé áí ðñïÝñ÷ïíôáé». Êáôüðéí áíáöÝñèçêå óôïí âßáéï ÷áñáêôÞñá ôçò óçìåñéíÞò äéáêõâÝñíçóçò, ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôéò ðñáêôéêÝò êáé ôï Þèïò ôçò îÝíçò åîÜñôçóçò, ç ïðïßá óõíôïíßæåôáé óôá öüñïõì ôçò ËÝó÷çò Ìðßëíôåìðåñãê êáé åöáñìüæåé ôéò ôáêôéêÝò ôïõ «Óïê êáé ÄÝïò», ãéá íá áíôéôÜîåé: «ÁðÝíáíôé ó’ áõôü ôï Óýóôçìá êáé ôïõò üðïéïõò äïñõöüñïõò ôïõ, èá ðñÝðåé íá åßìáóôå áìåßëéêôïé, áóõìâßâáóôïé êáé åðéèåôéêïß.[] Èá áðáíôÜìå óôéò ðñïêëÞóåéò ôïõ ÓõóôÞìáôïò ìå ôïí ßäéï ôñüðï, üìùò ðÜíôá ðéï Ýîõðíá êáé ðéï áðïöáóéóôéêÜ. Áêüìá êáé óôïí öüâï, áðïäåéêíýïíôáò üôé åßìáóôå éêáíïß íá áíôéóôáèïýìå ðñïêáëþíôáò ôïõò ìåãáëýôåñï ðáíéêü». Óå áõôü ôï óçìåßï, áíÝëõóå

åêôåíþò ôç ìåôáóôñïöÞ ôùí íôüðéùí åëßô óå ìéá öéëïúóñáçëéíÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, êáôáããÝëëïíôáò áíïéêôÜ ôïí ðñùèõðïõñãü ôçò ÷þñáò, ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé óå ìéá óåéñÜ ðñïôÜóåùí ãéá ìéá äéáöïñåôéêÞ åðßëõóç ôùí ðïëëáðëþí ïéêïíïìéêþí êáé ãåùðïëéôéêþí áäéåîüäùí ôçò ÅëëÜäáò. Óôç óõíÝ÷åéá, ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò ìßëçóå ãéá ôï ýöïò êáé ôï Þèïò ôïõ êéíÞìáôïò, åíþ ãéá ôï æÞôçìá åíäå÷üìåíçò óõììåôï÷Þò ôçò Óðßèáò óôéò åêëïãÝò áðÜíôçóå: «¼ëá åîáñôþíôáé áðü ôïí óõó÷åôéóìü ôùí äõíÜìåùí. Åìåßò ðÜíôùò, áí ïé åêëïãÝò ãßíïõí ãñÞãïñá, èá ñßîïõìå ëåõêü. ¼ìùò, áêüìá êáé áí èåùñÞóïõìå üôé ç êßíçóÞ ìáò Ýãéíå êßíçìá ðïõ óõóðåéñþíåé ðëáôéÝò êáé éó÷õñÝò ëáúêÝò äõíÜìåéò, êáé ðÜëé äåí ðñüêåéôáé íá ðÜñïõìå ìÝñïò óå åêëïãÝò ðïõ åëÝã÷åé ôï Óýóôçìá». Ãéá íá óõìðëçñþóåé: «Ìáò ñùôïýí áêüìá ôé èá óõìâåß áí ôï Óýóôçìá êáôáññåýóåé êáé áí óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ èá åßìáóôå Ýôïéìïé ùò êßíçóç Þ ùò êßíçìá íá ðñïôåßíïõìå åíáëëáêôéêÞ êõâåñíçôéêÞ ëýóç. Äåí ìðïñþ íá îÝñù ðüôå êáé ðþò èá Ýñèåé áõôÞ ç óôéãìÞ. ¼ìùò üðïéá þñá êé áí óõìâåß, èá Ý÷ïõìå ðåôý÷åé íá ðáñáôÜîïõìå êáô’ áñ÷Þí Ýíáí ìåãÜëï áñéèìü õðåýèõíùí ðïëéôþí ìå ðáôñéùôéóìü, ìüñöùóç, áãùãÞ êáé èÝëçóç íá ðñïóöÝñïõí». Ðñïò ôï ôÝëïò ôçò ïìéëßáò ôïõ áíÝðôõîå ôéò ïñãáíùôéêÝò ðñïïðôéêÝò ôçò Óðßèáò, ôïí ñüëï ôçò ÓõìâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ùò ðñïò ôç äéáìüñöùóç ìéá óõíèåôéêÞò èÝóçò-áðÜíôçóçò óôéò ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò ôùí åëßô, êáëþíôáò ôáõôü÷ñïíá üëåò ôéò Óðßèåò óå ìéá óõíå÷Þ åãñÞãïñóç áðÝíáíôé óôéò ðáñáðÜíù åðéëïãÝò ôïõò êáé óå óõíå÷Þ äéÜëïãï åðß ôùí ðñïôÜóåùí ôçò ÓõìâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò. «Ùò ðñïò ôïí äéêü ìïõ ñüëï, ðñÝðåé íá ïìïëïãÞóù üôé, ç óôéãìÞ ðïõ èá ìðåé ï èåìÝëéïò ëßèïò ãéá ôçí ïéêïäüìçóç ôçò ÍÝáò ÅëëÜäáò, èá áðïôåëÝóåé ãéá ìÝíá ôç äéêáßùóç üëçò ìïõ ôçò æùÞò. Ïðüôå åßíáé ðåñéôôü íá ðù ðüóï ìåãÜëç èá åßíáé ç åõôõ÷ßá ðïõ èá íéþóù. ¼ìùò åêåßíç áêñéâþò ôç óôéãìÞ ðïõ èá äù íá ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï ìåãÜëï ìïõ üíåéñï, êáé ãéá íá ðáñáìåßíù ùò ôï ôÝëïò ðéóôüò óôïí åáõôü ìïõ, èá ðñÝðåé íá áõôïáíáêçñõ÷èþ ùò ï Ðñþôïò ÁíåîÜñôçôïò Ðïëßôçò áðÝíáíôé óôç íÝá Åîïõóßá», èá ðåé óõãêéíçìÝíïò ï Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò êëåßíïíôáò ôçí ïìéëßá, ðñïêáëþíôáò ôï äõíáôüôåñï êáé ðéï öïñôéóìÝíï ÷åéñïêñüôçìá ôùí ðáñåõñéóêïìÝíùí.


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÊÉÍÇÌÁ ÓÐÉÈÁ

15

ðïëßôåò ôçò Èåóóáëïíßêçò óõììåôåß÷áí óôçí 1ç ÐáíåëëáäéêÞ ÓõíÜíôçóç ôçò Óðßèáò

óôï Âåëëßäåéï: ¼ëá Þ Ôßðïôá! Ôïõ Ãéþñãïõ ÑáêêÜ

1

«Ç ÊßíçóÞ ìáò äåí áíáãíùñßæåé ôï ðáñüí ðïëéôéêü óýóôçìá, ãéáôß ôï èåùñåß üñãáíï ôçò îÝíçò ÅîÜñôçóçò êáé ãéá ôïí ëüãï áõôü ôïðïèåôåßôáé áðÝíáíôß ôïõ ìåôùðéêÜ áíôßèåôá. Åõôõ÷þò ðïõ ï ëáüò ìáò ðåßèåôáé êÜèå ìÝñá êáé ðéï ðïëý üôé ïé åíÝñãåéåò ôçò êõâÝñíçóçò óôá ðéï êñßóéìá åèíéêÜ êáé êïéíùíéêÜ èÝìáôá áðïôåëïýí áðïöÜóåéò ðïõ Ý÷ïõí ëçöèåß áðü îÝíá êÝíôñá êáé åîõðçñåôïýí ôá äéêÜ ôïõò óõìöÝñïíôá».

Ï

óçìåñéíüò áãþíáò Þ èá åßíáé åíÜíôéá óôï óýíïëï ôïõ ðïëéôéêïêïéíùíéêïý óõóôÞìáôïò ôçò óÜðéáò ìåôáðïëßôåõóçò, Þ èá åßíáé ìéá Ýùëç ðñïóðÜèåéáìÝñïò ôçò êñßóçò êáé ü÷é öïñÝáò ãéá ôçí õðÝñâáóÞ ôçò. Ï óçìåñéíüò áãþíáò ðñÝðåé íá åßíáé ðëáôýò êáé ìåôùðéêüò, íá óõãêñïôåß ôïí ëáü óå áíôéðáñÜèåóç ìå ôçí îÝíç åîÜñôçóç êáé ôéò åëëçíéêÝò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò ðïõ ðáßæïõí ôïí ñüëï ôïõ åã÷þñéïõ öïñÝá ôçò.

2

«Ôé ìáò åíþíåé; Ç êïéíÞ ìáò èÝóç áðÝíáíôé óôçí îÝíç åîÜñôçóç êáé ôá üñãáíÜ ôçò. Êé áõôü åßíáé ôï êýñéï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ìåëþí ôçò êÜèå Óðßèáò, ìáæß ìå ôç ÷ùñßò üñïõò áãÜðç ìáò ãéá ôçí Ðáôñßäá. Åßìáóôå ÑéæïóðÜóôåò Ðáôñéþôåò Ðñïïäåõôéêïß. Êáé óôü÷ïò ìáò åßíáé ç áíåîáñôçóßá ôçò ÅëëÜäáò êáé ç åõôõ÷ßá ôïõ Åëëçíéêïý Ëáïý. ¼ëá ôá Üëëá, ÁñéóôåñÜ, ÄåîéÜ, Êåíôñþïé, Ýñ÷ïíôáé ìåôÜ. Êáé áò ôá êñáôÞóåé êáèÝíáò ìÝóá ôïõ. ¼÷é ìÝóá óôéò Óðßèåò. Óå ìéá éäåïëïãßá ìüíï åßìáóôå êÜèåôá áíôßèåôïé, óôç öáóéóôéêÞ, ôç ÷ïõíôéêÞ êáé ôç íåï÷ïõíôéêÞ, áð’ üðïõ êé áí ðñïÝñ÷ïíôáé. ¼ðùò åßìáóôå êáèáñÜ áíôßèåôïé ìå üóïõò äåí ðéóôåýïõí óôçí Ðáôñßäá, óôçí ÅëëÜäá êáé óôï Åëëçíéêü ¸èíïò óôç äéá÷ñïíéêÞ ôïõ äéÜóôáóç». Ìßêçò ÈåïäùñÜêçò. Ìéá ãíÞóéá ëáúêÞ äýíáìç äåí áñèñþíåé Ýíáí ëüãï ïìöáëïóêüðçóçò. Åßíáé ìéá äýíáìç ðïõ ìéëÜåé ü÷é ìüíï «ãéá ôïí åáõôü ôçò», áëëÜ ãéá ïëüêëçñï ôïí êüóìï, ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåé÷èåß óå êõñßáñ÷ç ôÜîç üëïõ ôïõ Ýèíïõò (ãéá íá èõìçèïýìå êáé ôïí ÃêñÜìóé). Ãéá íá ðñáãìáôùèåß êÜôé ôÝôïéï, ç äýíáìç áõôÞ èá ðñÝðåé íá óõãêñïôçèåß óå ìåôùðéêÞ óý-

ãêñïõóç ìå ôçí êýñéá áíôßèåóç, ðïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôçí îÝíç åîÜñôçóç, áðü ôç Äýóç êáé ôçí ÁíáôïëÞ. ÐñÝðåé ëïéðüí íá áíáöåñüìáóôå ó’ áõôÞí, êé áõôÞ èá êáèïñßóåé ôéò õðüëïéðåò. Äåí ìðïñåß ðëÝïí íá óõìâáßíåé ôï áíôßèåôï, äçëáäÞ íá êáèïñéæüìáóôå áðü ôçí åðéìïíÞ óôéò åîáíôëçìÝíåò ìåôáðïëéôåõôéêÝò áíôéèÝóåéò. Ôï íá èÝôåé êáíåßò óå ðñþôï ðëÜíï áõôÝò ôéò áíôéèÝóåéò åßíáé ìéá åðéëïãÞ ðïõ ðáñÜãåé ôå÷íçôÝò óõóðåéñþóåéò, óõíôçñþíôáò óôç öïñìüëç ôïõò èíçóéãåíåßò ðïëéôéêïýò ÷þñïõò. ÁõôÞ ôçí áíôßèåóç ÷ñåéÜæåôáé óÞìåñá ôï ÐÁÓÏÊ, ãéá íá ìáò ðåßóåé üôé Ý÷åé ëüãï ýðáñîçò åíÜíôéá óå êÜðïéá öáíôáóôéêÞ «äåîéÜ». Ôçí ßäéá áíôßèåóç ìå ôç «äåîéÜ åèíéêïöñïóýíç» åðéóôñáôåýïõí ïé éäåïëïãéêïß ìç÷áíéóìïß ôçò åîÜñôçóçò êáé ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ùò Üëëïèé ãéá íá ðñïùèÞóïõí ôïí ðïëéïñêçôéêü ôïõò êñéü, ôçí áðïäüìçóç ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò êáé ôçò éóôïñéêÞò ìíÞìçò ôïõ ëáïý ìáò. Ç Óðßèá, ùò ãíÞóéá ëáúêÞ äýíáìç, ìå ôïí ñéæïóðáóôéêü, áíôéóôáóéáêü ôçò ëüãï, áðïðåéñÜôáé íá õðåñâåß êáé íá îåðåñÜóåé áõôÝò ôéò áíôéèÝóåéò áðü ðñïïäåõôéêÞ óêïðéÜ.

3

«ÓõììåôÝ÷ïõìå óå Ýíá ðñùôüãíùñï ðåßñáìá, áðü ôçí Ýêâáóç ôïõ ïðïßïõ èá áðïäåé÷èåß åÜí ðñáãìáôéêÜ ï ëáüò åßíáé éêáíüò íá áõôïêõâåñíçèåß Þ åîáêïëïõèåß íá ÷ñåéÜæåôáé ÓùôÞñåò-ÇãÝôåò-Êüììáôá-Ìç÷áíéóìïýò ãéá íá óùèåß. Êáé öõóéêÜ íá åßíáé áíáãêáóìÝíïò íá ãßíåôáé ïðáäüò-êïðÜäé, ìå ôõöëÞ ðßóôç êáé öáíáôéóìü ãéá ôïí ïäçãü-âïóêü êáé ôçí áõëÞ ôïõ, ãéá íá ðñï÷ùñÞóåé». Ì.È. Ç åðï÷Þ ôùí ðáíæïõñëéóìÝíùí áêñïáôçñßùí ôùí ÊÜñìéíá ÌðïõñÜíá, ôùí êëáêáäüñùí, ôùí îýëéíùí óõíèçìÜôùí êáé ôçò ðñïóùðïëáôñßáò Ý÷åé ðáñÝëèåé ïñéóôéêÜ. Áðü áõôÞ ôçí åêäï÷Þ ôçò ðïëéôéêÞò Þôáí ðïõ îåêßíçóå ç õðïíüìåõóç ôùí óõëëïãéêþí åèíéêþí êáé êïéíùíéêþí êáôáêôÞóåùí ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ìÝóá óôç ìåôáðïëßôåõóç. Ôþñá ï êýêëïò Ý÷åé êëåßóåé. ÊÜèå êïììáôéêüò ìç÷áíéóìüò åßíáé óÜðéïò, ç öèïñÜ ôùí åêëïãéêþí áêñïáôçñßùí åßíáé ìåãÜëç, êáíÝíáò ðïëéôéêüò öïñÝáò äåí ìðïñåß íá óõãêñáôÞóåé ôá áêñïáôÞñéÜ ôïõ. Áõôüò ï êüóìïò åßíáé ï ðïëéôéêüò êüóìïò ðïõ ïäÞãçóå óôï Ìíçìüíéï, ôïí íåï-ïèù-

íôñùôéêþí ó÷çìÜôùí. Ãéáôß, üðùò äåß÷íïõí êáé ïé åìðåéñßåò ôùí åðéôõ÷çìÝíùí åèíéêþí-ëáúêþí êéíçìÜôùí óå ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, ïé óýã÷ñïíåò ìïñöÝò áíôßóôáóçò åßíáé ðëçèõíôéêÝò êáé ðëïõñáëéóôéêÝò, êáôáëÞãïõí óôçí éäåïëïãéêÞ óýãêëéóç áðü äéáöïñåôéêÝò áöåôçñßåò êáé ôáõôüôçôåò. ¼ðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ åßðå êáé ï Ìßêçò ôçí ÊõñéáêÞ ôï ðñùß, óôéò 27 Öåâñïõáñßïõ, ìéëþíôáò óå ìÝëç ôùí Óðéèþí ôçò Èåóóáëïíßêçò, ïé ðõñáìéäéêÝò äïìÝò åßíáé ðáñåëèüí –êé áò ìçí îå÷íÜìå üôé ôñéãýñù ôïõò ïé ðõñáìßäåò åß÷áí Ýñçìï. ÌÝôùðá, ëïéðüí, êé ü÷é ÌÝôùðï, äõíÜìåéò êé ü÷é äýíáìç, Óðßèåò êáé ü÷é Óðßèá.

Öùôïãñáößá Íßêïò Ðïëéôßäçò

ìáíéóìü, ôç äéêôáôïñßá ôùí êáíáëéþí êáé ôçò ïëéãáñ÷ßáò. ÁðÝíáíôß ôïõ ðñÝðåé íá áíôéðáñáèÝóïõìå ìéá íÝá éäÝá, Ýíáí íÝï ôñüðï ãéá ðïëéôéêÞ. Ç ¢ìåóç Äçìïêñáôßá åßíáé ç êïñõöÞ, ôï ôÝëïò ìéáò ðñüôáóçò. Ç âÜóç ôçò åßíáé ç Ýìöáóç óôçí éäåïëïãéêï-ðïëéôéóôéêÞ êáôÜñôéóç ôïõ êáèÝíá, ìéá ðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá ðïõ äéáìïñöþíåé åëåýèåñïõò áíèñþðïõò, Ýôïéìïõò íá êáôáñãÞóïõí óôçí ðñÜîç ôïõò äéá÷ùñéóìïýò ìåôáîý ðïëéôéêÜíôçäùí êáé øçöïöüñùí, çãåóßáò êáé âÜóçò.

4

«¼ìùò áêüìá êáé áí èåùñÞóïõìå üôé ç ÊßíçóÞ ìáò Ýãéíå Êßíçìá ðïõ óõóðåéñþíåé ðëáôéÝò êáé éó÷õñÝò ëáúêÝò äõíÜìåéò, êáé ðÜëé äåí ðñüêåéôáé íá ðÜñïõìå ìÝñïò óå åêëïãÝò ðïõ åëÝã÷åé ôï Óýóôçìá. ÅðåéäÞ èÝëïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé ãíùñßæïõìå êáëÜ ôéò äõíÜìåéò êáé ôéò äõíáôüôçôÝò ìáò áð’ ôç ìéá ìåñéÜ, åíþ áðü ôçí Üëëç äéáðéóôþíïõìå üôé ïé áíôéêåéìåíéêÝò óõíèÞêåò äåí åõíïïýí ôç äçìéïõñãßá åíüò Ðáíåèíéêïý ÐáíåëëÞíéïõ Ëáúêïý Ìåôþðïõ ìå åíéáßá éäåïëïãßá êáé ðñüãñáììá êáé ìÜëéóôá ìÝóá óå ôüóï ëßãï ÷ñüíï. Èåùñïýìå üôé åßíáé ðåñéóóüôåñï ñåáëéóôéêü íá ðñïâëÝøïõìå ôç äçìéïõñãßá ðåñéóóüôåñùí Ëáúêþí Ìåôþðùí åíáíôßïí ôïõ Ìíçìïíßïõ, äçëáäÞ ôçò îÝíçò åîÜñôçóçò, ðïõ Ýãéíå öáíåñü ðéá üôé áðïâëÝðåé óôï îåðïýëçìá ôçò êñáôéêÞò ðåñéïõóßáò êáé óôç óáëáìïðïßçóç ôçò åèíéêÞò

ìáò áêåñáéüôçôáò». Ì. È. Ç êñßóç åßíáé âáèéÜ êáé äïìéêÞ. Ç èíçóéãåíÞò äýíáìç ðïõ ðáñáóÝñíåé ôïí åëëçíéóìü óôç ìåãáëýôåñç êñßóç ôçò éóôïñßáò ôïõ Ý÷åé ôáõôéóôåß ìå ôï óýíïëï ôïõ óõóôÞìáôïò, ôïí ðïëéôéêü êüóìï, ôïõò èåóìïýò. Ôï ðëáôý ëáúêü ñåýìá, ðïõ èá áíáóôñÝøåé ôçí ðïñåßá ðñïò ôï ÷åßëïò ôïõ ãêñåìïý, èá ðñÝðåé íá âãåé Ýîù áðü êÜèå óõíäéáëëáãÞ ìå áõôüí ôïí óÜðéï êüóìï. Ó’ áõôü ôï óçìåßï âñßóêåôáé ç ìåãÜëç äýíáìç, ôï åêñçêôéêü éäåïëïãéêü ìåßãìá ôçò Óðßèáò: Áð’ ôç ìßá, ç Ýêêëçóç ãéá ðëáôý ëáúêü ìÝôùðï, ãéá ôç óõãêñüôçóç åíüò ëáúêïý ñåýìáôïò õðåñÜóðéóçò ôïõ åëëçíéóìïý. Áð’ ôçí Üëëç, ñéæïóðáóôéóìüò êáé ìåôùðéêÞ áíôéðáñÜèåóç ìå ôï óýíïëï ôïõ óõóôÞìáôïò. Ðüóï ðéï ìðñïóôÜ âñßóêïíôáé üëá áõôÜ áðü ôïí ëüãï ìéáò áñéóôåñÜò ðïõ ìéëÜ ìüíï óô’ üíïìá ôïõ åáõôïý ôçò êáé âáõêáëßæåôáé ìå ìéá îýëéíç åðáíáóôáôéêüôçôá, êáôáëÞãïíôáò íá áðïôåëåß ìéá áêüìç óõìâáôéêÞ äýíáìç, åíóùìáôùìÝíç óôá ìåãÜëá ôçëåïðôéêÜ ðÜíåë êáé óôï äÞèåí ðëïõñáëéóôéêü ðïëéôéêü ðïô ðïõñß ôùí ìåãÜëùí åêäïôéêþí óõãêñïôçìÜôùí. Ôáõôü÷ñïíá, ç áíáöïñÜ óå «ÌÝôùðá» êáé ü÷é óå «ÌÝôùðï», ç áíáãíþñéóç ôçò áíÜãêçò íá õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò öùíÝò, êéíÞóåéò êáé ñåýìáôá, ðïõ íá óõãêëßíïõí óôïí ßäéï óêïðü, äéáóöáëßæåé üôé Ý÷ïõìå îåìðåñäÝøåé ìéá êáé êáëÞ ìå ôïí ìïíïëéèéóìü êáé ôçí êïììáôéêÞ ïìïãåíïðïßçóç ôùí óõãêå-

5

«ÊÜèå Óðßèá ìåôáâÜëëåôáé óå æùíôáíü êáé äõíáìéêü ïñãáíéóìü, ðïõ äéåêäéêåß ôï äéêáßùìá íá óõëëïãÜôáé åëåýèåñá íéþèïíôáò êÜèå óôéãìÞ íá ôç âáñáßíåé ç åõèýíç ðïõ ÷áñáêôçñßæåé êÜèå åëåýèåñï ðïëßôç. ÁõôÜ ôá æùíôáíÜ êáé õðåýèõíá êïéíùíéêÜ êýôôáñá ïöåßëïõí íá ðñùôáãùíéóôïýí óôç ëýóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áöïñïýí üëç ôçí êëßìáêá ôçò åèíéêÞò ìáò æùÞò, áðü ôá ôïðéêÜ êáé áôïìéêÜ Ýùò ôá åèíéêÜ êáé óõëëïãéêÜ». Ì.È. Ç áíôßóôáóç ðñÝðåé íá ðñïÝëèåé áðü ôá êÜôù. Íá ðçãÜóåé áðü ôç âÜóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ôï óýíïëï ôïõ ìåôáðïëéôåõôéêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò, êé áêüìá, üëïé ïé öïñåßò ôçò äçìüóéáò óöáßñáò, áðü ôá êáíÜëéá êáé ôéò åöçìåñßäåò, ìÝ÷ñé ôá óõíäéêÜôá, Ý÷ïõí åãêáôáëåßøåé åäþ êáé êáéñü ôïí ëáü óôçí ôý÷ç ôïõ. Æïõí åóþêëåéóôá óôïí äéêü ôïõò êüóìï, ôïí ðáñçêìáóìÝíï êüóìï ôçò äéá÷åßñéóçò ôïõ óõóôÞìáôïò: Åêåßíïé ðïõ õðïôßèåôáé üôé ìéëïýí åî ïíüìáôïò ôïõ ëáïý, «óõíáëëÜóóïíôáé öáíåñÜ ìå áíáêôïñéêïýò». Ðñþôéóôï Ýñãï ôçò Óðßèáò åßíáé íá óðÜóåé ôïí êëïéü ôçò åãêáôÜëåéøçò, íá ñéæþóåé óôçí êáèçìåñéíüôçôá ôïõ áðëïý êüóìïõ, óôéò ãåéôïíéÝò, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò äïõëåéÜò. Íá äçìéïõñãÞóåé åíåñãÜ, æùíôáíÜ êïéíùíéêÜ êýôôáñá ëáúêÞò áõôïÜìõíáò. Ç ðïëéôéêÞ ôçò Óðßèáò åßíáé ðñþôá êáé êýñéá ðïëéôéêÞ áõôï-ïñãÜíùóçò ôïõ ßäéïõ ôïõ ëáïý, ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ôïõ, êáé ü÷é ìéá ðïëéôéêÞ ôùí êáíáëéþí, ôùí ìðáëêïíéþí êáé ôùí áðüìáêñùí ìç÷áíéóìþí.


16

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÄÉÅÈÍÇ Ïé åîåãÝñóåéò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ïé åðéðôþóåéò ôïõò ãéá ôçí ÅëëÜäá

Ç íÝá ãåùóôñáôçãéêÞ ôçò ðåñéï÷Þò Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ãåþñìá 1. Ïé åîåãÝñóåéò áíáôñÝðïõí ôçí êáèåóôçêõßá ôÜîç

Ó

Þìåñá âéþíïõìå ôç óõíïëéêÞ áíáôñïðÞ ôïõ óêçíéêïý óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìåóïãåßïõ. ìéá áëëáãÞ ðïõ åß÷å îåêéíÞóåé ìå ôçí åéóâïëÞ Ãåñìáíþí êáé ÁìåñéêÜíùí óôá ÂáëêÜíéá. ÓÞìåñá áíáôñÝðåôáé óõíïëéêÜ ç êáôÜóôáóç óôçí Üëëç ðëåõñÜ ôçò Ìåóïãåßïõ, áëëÜ áõôÞ ôç öïñÜ ôçí áíáôñïðÞ ôçí öÝñíïõí ïé ßäéïé ïé ëáïß. Ïé åîåãÝñóåéò, áóöáëþò, äéáöÝñïõí áðü ÷þñá óå ÷þñá. Êáé áõôü èá Ý÷åé ùò óõíÝðåéá ôç äéáöïñåôéêÞ åîÝëéîÞ ôïõò. Ïé åèíéêÜ ïìïéïãåíåßò Ôõíçóßá êáé Áßãõðôïò èá áðïôåëÝóïõí ôçí ðñùôïðïñßá ôùí êïéíùíéêþí-åèíéêþí-ïéêïíïìéêþí åîåëßîåùí. ¼÷é ôõ÷áßá, óôï Áë-Ôæáæßñá ðáñïõóéÜóôçêå Þäç êåßìåíï ðïõ ìéëÜ ãéá Ýíá êïéíü áéãõðôï-ôõíçóéáêü Óõìâïýëéï. ¢ëëåò ÷þñåò, üðùò ôï Ìðá÷ñÝéí, ç Éïñäáíßá, ç ÕåìÝíç, ðÝñá áðü ôá êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêÜ ðñïâëÞìáôá, ðñÝðåé íá ëýóïõí êáé åèíïôéêÜ-èñçóêåõôéêÜ êáé áõôü èá ðåñéðëÝîåé ôçí êáôÜóôáóç. Óôç Ëéâýç âëÝðïõìå üôé, áêñéâþò ëüãù ôçò áðïõóßáò åèíéêÞò ïìïéïãÝíåéáò – êáé ëüãù ôçò óïóéáëçóô(ñ)éêÞò öýóçò ôïõ ÊáíôÜöé–, ç áéìáôï÷õóßá èá åßíáé áíáðüöåõêôç. Ôá íÝá êéíÞìáôá óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáôÝóôñåøáí ðáëáéÜ äüãìáôá, üðùò ôï üôé ìüíï ôá éóëáìéêÜ êéíÞìáôá åß÷áí ôçí éäåïëïãéêÞ êáé ïñãáíùôéêÞ éó÷ý ãéá íá áðïôåëÝóïõí ôï áíôßðáëï äÝïò óôá áõôáñ÷éêÜ áñáâéêÜ êñÜôç. Êáé åÜí Ýùò óÞìåñá Þôáí «äçìïöéëÝò» íá áíáôéíÜæåóáé óôï üíïìá ôïõ éåñïý ðïëÝìïõ, ôþñá öáßíåôáé ðåñéóóüôåñï äçìïöéëÝò íá åðáíáóôáôåßò êáé íá ðåèáßíåéò ãéá Ýííïéåò üðùò ç áîéïðñÝðåéá, ç äçìïêñáôßá, ôá äéêáéþìáôá ôïõ ðïëßôç, ôï Ýèíïò! ÌÜëéóôá áðïäåß÷ôçêå üôé æçôÞìáôá áðáó÷üëçóçò, êïéíùíéêÞò äéêáéïóýíçò êáé åèíéêÞò áîéïðñÝðåéáò êéíçôïðïéïýí ðåñéóóüôåñï ôïí êüóìï, áð’ ü,ôé ïé ðáëéüôåñåò éäåïëïãéêÝò áíáöïñÝò. 2. Ãç, íåñü, ôñïöÞ êáé ðëçèõóìüò: ïé åðåñ÷üìåíåò êïóìïãïíéêÝò áëëáãÝò Ïé Üñ÷ïõóåò áñáâéêÝò åëßô áíôéäñïýí óôéò åîåãÝñóåéò óðáóìùäéêÜ. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ï ÊáíôÜöé óôç Ëéâýç êáé ï ÁìðíôÜëá óôç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá ìïéñÜ-

æïõí åðéäüìáôá. Êáé üëïé ìáæß óõññÝïõí óôï Áìðïý ÍôÜìðé ãéá ôç ÄéåèíÞ ¸êèåóç êáé Óõíåäñßá ãéá ôçí ¢ìõíá, ðïõ Þôáí áöéåñùìÝíç óå åñãáëåßá …êáôáóôïëÞò åîåãÝñóåùí. ¼ìùò ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí åßíáé ïîýôáôá, ìå ðñþôï ôï æÞôçìá ôïõ íåñïý. Ç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ç ðåñéï÷Þ ôçò Âüñåéáò ÁöñéêÞò (ÌÅÍÁ) Ý÷åé Þäç áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1970 ðñïâëÞìáôá ìå ôï íåñü. Óå ãåíéêÝò ãñáììÝò, üëç ç ðåñéï÷Þ åîáñôÜôáé áðü ðçãÝò ôïõ íåñïý ðïõ åßíáé Ýîù áðü ôçí åðéêñÜôåéÜ ôçò, åíþ ç õðåñåêìåôÜëëåõóç ôùí õðïãåßùí õäÜôùí Ý÷åé ïäçãÞóåé óôçí åßóïäï ôïõ èáëÜóóéïõ íåñïý óôïí õäñïöüñï ïñßæïíôá. ÅðéðëÝïí, ïé ÷þñåò ôïõ Êüëðïõ Ý÷ïõí ôç ìåãáëýôåñç êáôÜ êåöáëÞí êáôáíÜëùóç íåñïý óôïí êüóìï, åíþ ãåíéêÜ óôçí ðåñéï÷Þ åßíáé ôåñÜóôéåò ïé áðþëåéåò ðïõ ïöåßëïíôáé óôá áðáñ÷áéùìÝíá óõóôÞìáôá ýäñåõóçò êáé óõóôÞìáôá äéêÞ Áñáâßá êáé ç Ëéâýç. ñéï÷Þò êáëëéÝñãåéáò. ¸íá Üëëï æÞôçìá ðïõ èá åíôåßÏ ðñþôïò ÷áìÝíïò ôçò ðåñéïÔï æÞôçìá ôïõ íåñïý óõíäÝå- íåé ôçí ðëçèõóìéáêÞ Ýêñçîç åßíáé ÷Þò åßíáé ïé ÇÐÁ. Áõôü îåêßíçóå ôáé êáé ìå ôç äéáôñïöÞ. Ç ðåñéï÷Þ áõôü ôçò áóôéêïðïßçóçò. ÌåãÜ- ðñéí áðü ôñéÜíôá äýï ÷ñüíéá áêñéðÜó÷åé áðü åäÜöç ãéá êáëëéÝñãåé- ëï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý, êõñß- âþò, üôáí áíáôñåðüôáí áðü ôçí åò, åíþ ðáñÜëëçëá áíôéìåôùðßæåé ùò óôéò ìç ðåôñåëáéïðáñáãùãïýò éñáíéêÞ åðáíÜóôáóç ç, óýìöùêáé ôåñÜóôéï ðñüâëçìá åñçìïðïß- ÷þñåò æåé áêüìá óôçí ýðáéèñï. Ç íá ìå ôïí ÊÜñôåñ, «óôáèåñÞ íçóßçóçò ôùí åäáöþí êáé ôá åðßðåäá Áßãõðôïò, ôï ÓïõäÜí êáé ç ÕåìÝ- äá» ôçò ðåñéï÷Þò, ï ÓÜ÷çò. ¼ðùò õðïóéôéóìïý åßíáé õøçëÜ. ¹äç ç íç åßíáé ÷þñåò ðïõ ðÜíù áðü ôï åßíáé ãíùóôü, ï ÓÜ÷çò áíÝâçêå ðåñéï÷Þ åîáñôÜôáé êáôÜ 50% áðü 50% ôïõ ðëçèõóìïý æåé áêüìá ðñáîéêïðçìáôéêÜ óôçí åîïõóßá, åéóáãùãÝò ãéá ôç äéáôñïöéêÞ ôçò óôçí ýðáéèñï. áíôéêáèéóôþíôáò Ýíáí äçìïêñáôéåðÜñêåéá, ãåãïíüò ðïõ ôçí êáèéÔé óçìáßíïõí üëá áõôÜ; ÐÝñáí êÜ åêëåãìÝíï ðñüåäñï, ï ïðïßóôÜ åõÜëùôç óôéò áðüôïìåò áëëá- ôùí åîåãÝñóåùí, ðïõ üëïé áõôïß ïò äåí Þôáí ôóéñÜêé ôùí ÁìåñéêÜãÝò ôùí ôéìþí ôñïößìùí óôá ðá- ïé ðáñÜãïíôåò èá õðïäáõëßæïõí íùí. Ç Üíïäïò ôïõ ñéæïóðáóôéêïý ãêüóìéá ÷ñçìáôéóôÞñéá. ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, ôá ìåôáíá- ÉóëÜì, ëïéðüí, ïöåßëåôáé åí ìÝñåé ¼ëá ôá ðáñáðÜíù ðñïâëÞìá- óôåõôéêÜ ñåýìáôá áðü ôçí ðåñéï÷Þ óôïõò áõôáñ÷éêïýò çãÝôåò ðïõ ôá óõíäÝïíôáé ìå ôï åêñçêôéêüôåñï èá åßíáé ôåñÜóôéïõ åýñïõò. åðÝâáëå ç õðåñäýíáìç åöáñìüßóùò ðñüâëçìá ôçò ðåñéï÷Þò: ôçí æïíôáò ôç ìõùðéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò. åêñçêôéêÞ ðëçèõóìéáêÞ áýîç- 3. Ç íÝá ãåùóôñáôçãéêÞ ôçò ðåÁêïëïýèçóå ç êñßóéìç Þôôá óç. Ï ðëçèõóìüò ôïõ áñáâéêïý êüóìïõ óÞìåñá õðïëïãßæåôáé ãýñù óôá 300 åêáôïìÊõñéüôåñïé åìðïñéêïß åôáßñïé ôçò Ôïõñêßáò óôçí ðåñéï÷Þ MENA ìýñéá. Ãéá ôï 2050 ïé ðñï(åê. äïëÜñéá) âëÝøåéò äåß÷íïõí üôé èá áõÅîáãùãÝò ÅéóáãùãÝò îçèåß êáôÜ 70% ðåñßðïõ. Ìüíïí ç Áßãõðôïò, õðïëï2008 2009 2010 2008 2009 2010 ãßæåôáé üôé áðü 81 åêáô. óÞÉ ÑÁ Ê 3,917 5,126 6,043 1,321 952 1,354 ìåñá èá öôÜóåé ôï 2050 ôá 138 åêáô. êáôïßêïõò. ÇÁ 7,975 2,900 3,340 691 668 698 Áêüìá ðéï óõãêëïíéóôéÁÉÃÕÐÔÏÓ 1,426 2,618 2,261 943 641 926 êÜ åßíáé ôá íïýìåñá áíáÉ ÑÁ Í 2,029 2,025 3,043 8,200 3,405 7,645 öïñéêÜ ìå ôï ðüóï íÝïò åßíáé áõôüò ï ðëçèõóìüò. Ç ËÉÂÕÇ 1,074 1,800 1,935 336 402 425 Ðáëáéóôßíç, ç ÕåìÝíç êáé ÁËÃÅÑÉÁ 1,613 1,782 1,507 3,262 2,027 2,275 ôï ÁöãáíéóôÜí ð.÷., Ý÷ïõí ÓÁÏÕÄÉÊÇ ôï 44% (!) ôïõ ðëçèõóìïý 2,202 1,771 2,220 3,322 1,692 2,440 Á ÑÁ Â É Á ôïõò êÜôù áðü 15 ÷ñïíþí! Óå ðïóïóôÜ áðü 30-40% É Ó ÑÁ Ç Ë 1,935 1,529 2,084 1,448 1,069 1,359 êõìáßíïíôáé ç Áßãõðôïò, ç ÓÕÑÉÁ 1,115 1,425 1,849 639 327 662 Éïñäáíßá, ôï ÉñÜê, ç ÓáïõÐçãÞ: Turkstat

ôçò áìåñéêáíéêÞò ðïëéôéêÞò óôçí ðåñéï÷Þ, ìå ôçí åéóâïëÞ óôï ÉñÜê. ¸ðåéôá Ý÷ïõìå ôç ó÷åôéêÞ áõôïíüìçóç ôçò Ôïõñêßáò êáé óÞìåñá, áð’ ü,ôé öáßíåôáé, ôçò Áéãýðôïõ. ÅÜí áêïëïõèÞóåé ôï Ìðá÷ñÝéí, ðïõ åßíáé ç âÜóç ôïõ ðÝìðôïõ áìåñéêáíéêïý óôüëïõ, ôï ÷ôýðçìá èá åßíáé óõíôñéðôéêü. Ï ðåñéïñéóìÝíïò ñüëïò ôùí ÇÐÁ áðïôõðþíåôáé êáé óôéò åîáãùãÝò ôçò ðåñéï÷Þò ðñïò ôéò ÇÐÁ, ðïõ êáëýðôïõí ôï 10%, ìå ôçí Åõñþðç íá áããßæåé ôï 20% êáé ôçí ÁíáôïëéêÞ Áóßá- Åéñçíéêü íá öôÜíåé ôï 36%! ¼óïí áöïñÜ ôï ÉóñáÞë, ïé åîåëßîåéò åßíáé éäéáßôåñá ðñïâëçìáôéêÝò. ¼÷é ôõ÷áßá, ïé éóñáçëéíÝò åëßô ðáñáêïëïõèïýí áðïóâïëùìÝíåò ôéò åîåëßîåéò êáé áêïýãåôáé ðëÝïí óôïõò êüëðïõò ôïõò ðùò ïé «íÝïé óýììá÷ïß» ôïõò èá åßíáé ôï …ÁæåñìðáúôæÜí. ÐÝñá üìùò áðü áõôü Ý÷ïõí íá áíôéìåôùðßóïõí êáé ôçí áíÜãêç ôùí ÁìåñéêÜíùí íá áëëÜîïõí ðïëéôéêÞ áðÝíáíôé óôá íÝá êáèåóôþôá ðñïò ìéá êáôåýèõíóç ðñïóåôáéñéóìïý, ç ïðïßá, óýìöùíá ìå êÜðïéåò åêôéìÞóåéò, èá õðïíïìåýóåé ôçí «ðáñáäïóéáêÞ» áìåñéêáíï-éóñáçëéíÞ öéëßá. ¸íá áðü ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò íÝáò ãåùóôñáôçãéêÞò ðïõ áíáäýåôáé åßíáé ç ìåãáëýôåñç åìðëïêÞ ôçò Ôïõñêßáò óôçí ðåñéï÷Þ. Óôïí åìðïñéêü ôïìÝá ç Ôïõñêßá áêïëïõèåß ìéá éäéáßôåñá åðéèåôéêÞ óôñáôçãéêÞ. ÄéáèÝôåé óåéñÜ óõìöùíéþí åëåýèåñïõ

»


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÄÉÅÈÍÇ »

åìðïñßïõ ìå ôï ÉóñáÞë, ôçí Áßãõðôï, ôçí Ðáëáéóôßíç, ôçí Ôõíçóßá êáé ôç Óõñßá, åíþ ðñï÷ùñÜ óå áêüìá Ýíôåêá ðáñüìïéåò. Ç Ôïõñêßá áðïôåëåß Ýíáí ìåãÜëï åíåñãåéáêü åéóáãùãÝá (ìïëïíüôé åéóÜãåé êáôÜ êýñéï ëüãï áðü ôç Ñùóßá). Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé áõîçèåß ï ñüëïò ôçò ùò åîáãùãÝá óôçí ðåñéï÷Þ, üðùò êáé óôéò Üìåóåò îÝíåò åðåíäýóåéò. Ðñüóöáôá, óõìöþíçóå ìå ôï ÉñÜí íá áõîÞóïõí ôéò åìðïñéêÝò ôïõò óõíáëëáãÝò áðü 10 äéó. $ ôï 2010 óå 30 ôï 2015! Ôï 1/4 ôùí åîáãùãþí ôçò Ôïõñêßáò ãßíåôáé ðñïò ôéò ÷þñåò ôçò ÌÅÍÁ êáé áããßæïõí ôá 27 äéó. $. Áðü ôçí Üëëç, ïé ôïõñêéêÝò åéóáãùãÝò áðü ôçí ðåñéï÷Þ áããßæïõí ôá 20 äéó. $. Óõíåðþò, ç åéêüíá ðïõ áíáäýåôáé åßíáé áõôÞ åíüò ôñéðüëïõ óôçí ðåñéï÷Þ, ìå ôéò êýñéåò äõíÜìåéò íá åßíáé ç Áßãõðôïò, ôï ÉñÜí êáé ç Ôïõñêßá. ¼÷é ôõ÷áßá, óå ìßá óõìâïëéêÞ êßíçóç, äýï ðïëåìéêÜ ðëïßá ôïõ ÉñÜí äéÝó÷éóáí ôï ÓïõÝæ êáé êáôÝëçîáí óôçí ÁôÜêéá ôçò Óõñßáò, êáèþò ôï ÉóñáÞë ðáñáêïëïõèïýóå ìïéñïëïãþíôáò. Ïé ó÷Ýóåéò ôçò Ôïõñêßáò ìå ôï ÉóñáÞë èá õðïâáèìßæïíôáé åðßóçò, üóï äéåõñýíïíôáé ïé ó÷Ýóåéò ôçò ìå ôéò ÷þñåò ôçò ðåñéï÷Þò ÌÅÍÁ, áöïý êáé ðëçèõóìéáêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ èá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç óçìáóßá ãéá åêåßíç. Ç Áßãõðôïò ìå ôç óåéñÜ ôçò, ðÝñáí ôçò ðëçèõóìéáêÞò âáñýôçôáò, áðïôåëåß óôñáôçãéêü ÷þñï êáè’ ü,ôé óõíäÝåé âïññÜ ìå íüôï, äéáìïñöþíåé Ýíá åìðüäéï ìåôáîý õðïóá÷Üñéáò ÁöñéêÞò êáé Åõñþðçò êáé êáôÝ÷åé ôç äéþñõãá ôïõ ÓïõÝæ, ðïõ åßíáé êñßóéìçò óçìáóßáò ãéá ôç ó÷Ýóç ÅõñþðçòÁóßáò. Áóöáëþò, ç ÅëëÜäá, üðùò óõìâáßíåé ìåôÜ ôç ìåôáðïëßôåõóç, åßíáé áðïýóá áðü üëåò áõôÝò ôéò åîåëßîåéò. Êáô’ áñ÷Üò Ý÷åé îå÷Üóåé ôïõò «öõóéêïýò» óõììÜ÷ïõò ðïõ åßíáé ïé ÷ñé-

óôéáíéêïß ðëçèõóìïß ôçò ðåñéï÷Þò, ìßá ðïëéôéêÞ ðïõ ðñïóðÜèçóå íá êáëëéåñãÞóåé ï Áñ÷éåðßóêïðïò ×ñéóôüäïõëïò. Äåýôåñïí, üíôáò ÷þñá ðïõ Ý÷åé ðñïâëÞìáôá åðéèåôéêþí âëÝøåùí ðñïò ôá åäÜöç ôçò, áëëÜ êáé êáôï÷Þò, üðùò óôçí Êýðñï, ðñÝðåé íá êáëëéåñãåß ìßá óôÜóç âáóéóìÝíç óôï äéåèíÝò äßêáéï. Ôñßôïí, ïé åìðïñéêÝò ôçò óõíáëëáãÝò ìå ôçí ðåñéï÷Þ ðñÝðåé íá áíáðôõ÷èïýí. ÔÝôáñôïí, èá ðñÝðåé íá ðñïùèÞóåé ôéò äçìïêñáôéêÝò äõíÜìåéò óôçí Áßãõðôï êáé áëëïý, áíôß íá ÷ñçìáôïäïôåß ÌÊÏ óôï ÉóñáÞë. ÐÝìðôïí, ðñÝðåé íá ðñïùèÞóåé ôá áéôÞìáôá ôùí Ðáëáéóôéíßùí. Áò èõìçèïýìå üôé ôï Ðáëáéóôéíéáêü Þôáí Ýíá æÞôçìá ðïõ ùèïýóå ôïõò ¢ñáâåò óôï íá ìçí õðïóôçñßæïõí ôçí Ôïõñêßá óôï æÞôçìá ôçò êáôï÷Þò óôçí Êýðñï. Ùóôüóï, ïé åëëçíéêÝò åëßô åãêáôÝëåéøáí ôá ïðïéáäÞðïôå åñåßóìáôá óôïí áñáâéêü êüóìï, óôñÜöçêáí çëéèßùò ðñïò ôï íá ðñïóåëêýóïõí Éóñáçëéíïýò ôïõñßóôåò! ¢ëëç ìßá ôñïìåñÞ åðéôõ÷ßá ôùí «äéïñáôéêþí åëßô» ôçò ÷þñáò. ÔÝëïò, ðÝñá áðü ôç äéáâáëêáíéêÞ óõíåñãáóßá, èá ðñÝðåé Üìåóá íá åöáñìüóåé ìßá ðïëéôéêÞ ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá êáé íá êáôáðïëåìÞóåé ôçí ðáñáïéêïíïìßá êáé ôç ìáýñç åñãáóßá. Êáé ôï êõñéüôåñï åßíáé íá ïéêïäïìÞóåé åèíéêü êñÜôïò, ãéá íá ìðïñÝóåé íá Ý÷åé åèíéêÝò ðïëéôéêÝò. Óôï æÞôçìá ôçò ìåôáíÜóôåõóçò èá ðñÝðåé íá åöáñìïóôåß áõóôçñÜ ç åõñùðáúêÞ óôñáôçãéêÞ, ãéáôß, üðùò ëÝåé êáé ï ÄéåèíÞò Ïñãáíéóìüò ÌåôáíÜóôåõóçò, áðü ôçí ÁöñéêÞ êáé ôçí Áóßá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá ïé ìåôáíÜóôåò èá áããßîïõí ôï ìéóü äéóåêáôïììýñéï. ¼óï êáé íá èÝëïõí ïé õðÝñìá÷ïé ôùí áíïé÷ôþí óõíüñùí, äýóêïëï íá ÷ùñÝóïõí üëïé áõôïß óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.

17

Áíáôïìßá åíüò êõâåñíï-åãêëÞìáôïò êáôÜ ôïõ ÉñÜí

«Éüò» Stuxnet Ôïõ Dean M. «Ï åðüìåíïò ðáãêüóìéïò ðüëåìïò ìÜëëïí èá óõìâåß óôïí êõâåñíï÷þñï, áí äåí Ý÷åé îåêéíÞóåé Þäç…». Ìå áõôÞí ôç öñÜóç îåêéíÜ ôçí åéóÞãçóÞ ôïõ ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò Ôçëåðéêïéíùíéþí ôïõ ÏÇÅ ó÷åôéêÜ ìå ôïõò íÝïõò ôýðïõò éþí ðïõ ðñïóÝâáëáí óõóôÞìáôá Ç/Õ áíÜ ôïí êüóìï ôïí ðåñáóìÝíï ÷ñüíï. Ç êáôÜóôáóç êáôÜ ôïí Ã.Ã. «åßíáé áíçóõ÷çôéêÞ êáé áíáìÝíåôáé íá ðåñéðëáêåß áêüìç ðåñéóóüôåñï, êáèþò êõâåñíïåðéèÝóåéò áêüìç êáé åíáíôßïí ôùí æùôéêþí ôçëåðéêïéíùíéáêþí, ôñáðåæéêþí êáé áìõíôéêþí óõóôçìÜôùí åíüò êñÜôïõò äåí èåùñïýíôáé ðëÝïí áðßèáíåò».

Ó

ôá ìÝóá ôïõ Éïõíßïõ ôïõ 2010, Ýãéíáí ïé ðñþôåò áíáöïñÝò ãéá ôïí åíôïðéóìü åíüò íÝïõ éïý, ï ïðïßïò öåñüôáí íá Ý÷åé äéåéóäýóåé óå ðñïçãìÝíá âéïìç÷áíéêÜ óõóôÞìáôá ÷ùñþí üðùò ç Éíäßá, ç Éíäïíçóßá êáé ôï ÉñÜí. O éüò Ýãéíå ãíùóôüò ìå ôïí êùäéêü STUXNET êáé óôçí áñ÷Þ èåùñÞèçêå Ýíáò áêüìç éüò-óêïõëÞêé áðü ôïõò äåêÜäåò ðïõ êõêëïöïñïýí óôï äéáäßêôõï, áëëÜ, ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôïí åíôïðéóìü ôïõ, ï éüò åðÝäåéîå ðñùôüãíùñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ëåéôïõñãßáò, ðïõ äåí åß÷áí áíôéìåôùðéóôåß îáíÜ áðü ôá óõóôÞìáôá ôá ïðïßá Ýðëçîå. Ðõñçíéêïß áíáëõôÝò, êáé åéäéêïß óôçí áóöÜëåéá óõóôçìÜôùí Ç/Õ ðáãêïóìßùò ãñÞãïñá óõíåéäçôïðïßçóáí üôé åß÷áí óôá ÷Ýñéá ôïõò Ýíá åîåëéãìÝíï üðëï, ó÷åäéáóìÝíï åéäéêÜ ãéá íá áðïóôáèåñïðïéåß âéïìç÷áíéêÜ óõóôÞìáôá, åëåã÷üìåíá áðü ôçí ôåëåõôáßá ãåíéÜ Ç/Õ, êáé éêáíü íá äéåéóäýåé óôá ðëÝïí áóöáëÞ ëïãéóìéêÜ óõóôÞìáôá ÷ùñßò íá ãßíåôáé áíôéëçðôü. Äýï âäïìÜäåò áñãüôåñá, ôï ÉñÜí áíáêïßíùóå üôé õðÝóôç åêôåôáìÝíï êõâåñíïóáìðïôÜæ áðü Üãíùóôï éü-óêïõëÞêé, ðïõ êáôÜöåñå íá åéó÷ùñÞóåé óôá óõóôÞìáôá åëÝã÷ïõ äýï âéïìç÷áíéêþí óõãêñïôçìÜôùí õøßóôçò áóöáëåßáò, ìå áðïôÝëåóìá ôç äéáêïðÞ ôçò ëåéôïõñãßáò ôïõò. Ç éñáíéêÞ áíáêïßíùóç åðéâåâáßùóå áõôü ðïõ ïé åéäéêïß ôçò áóöÜëåéáò Ç/Õ ðáñáôçñïýóáí åðß ìÝñåò. Ç óõ÷íüôçôá ÷ôõðçìÜôùí, ìå áöåôçñßá ôï ÉñÜí, óôá óÜéô áíôéìåôþðéóçò éþí åß÷å åêáôïíôáðëáóéáóôåß, Þôáí öáíåñü üôé êÜôé óïâáñü åß÷å óõìâåß êáé ïé Éñáíïß Ýøá÷íáí áðåãíùóìÝíá ãéá âïÞèåéá. Ï Ãåñìáíüò åéäéêüò óôçí áóöÜëåéá ðëçñïöïñéáêþí óõóôçìÜôùí, Ñáëö ËÜãêíåñ, äÞëùóå, óôá ôÝëç Áõãïýóôïõ ôïõ 2010, üôé ï éüò-óêïõëÞêé ðïõ Ýðëçîå ôï ÉñÜí ðåñéåß÷å äýï ðáíßó÷õ-

ñåò «ðïëåìéêÝò êåöáëÝò», ó÷åäéáóìÝíåò ãéá íá ðëÞîïõí ôï åñãïóôÜóéï ðõñçíéêÞò åíÝñãåéáò óôï ÌðïõóÝñ êáé ôéò åãêáôáóôÜóåéò åìðëïõôéóìïý ïõñáíßïõ óôï ÍáôÜíæ. ÊáôÜ ôïí ËÜãêíåñ, ï éüò åíóùìáôþíåé ôå÷íïëïãßá áé÷ìÞò êáé êáôÜöåñå íá êáôáóôñÝøåé ôéò éñáíéêÝò åãêáôáóôÜóåéò öõãïêÝíôñçóçò óå áðßóôåõôá óýíôïìï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá. Ï Ãåñìáíüò åéäéêüò, åîåôÜæïíôáò ôïí Stuxnet, áíáêÜëõøå Ýíáí öÜêåëï ìÝóá óôïí êùäéêü ôïõ ìå ôï üíïìá Myrtus, ôï ïðïßï åßíáé ðáñáöèïñÜ ôïõ åâñáúêïý ïíüìáôïò ÅóèÞñ, âéâëéêÞò öéãïýñáò ðïõ èåùñåßôáé ç ðñïóôÜôéò ôùí Åâñáßùí êáôÜ ôïõò ðïëÝìïõò åíáíôßïí ôùí Ðåñóþí. Åðßóçò, ìéá óåéñÜ áñéèìþí ðïõ âñÝèçêáí ìÝóá óôï êáêüâïõëï ðñüãñáììá êáé óõãêåêñéìÝíá ç áêïëïõèßá 19790509 ðéèáíþò áíáöÝñåôáé óôçí 9ç ÌáÀïõ 1979, çìÝñá ðïõ åêôåëÝóèçêå ï åðéöáíÞò Éñáíüò, åâñáúêÞò êáôáãùãÞò, ×áìðßìð Åë÷áíéÜí, ìåôÜ ôçí êáôáäßêç ôïõ ãéá äéáöèïñÜ êáé åðáöÝò ìå ôï ÉóñáÞë êáé ôïí óéùíéóìü. Óýìöùíá ìå ôç ñùóéêÞ åôáéñåßá êáôáðïëÝìçóçò éþí, ÊáóðÝñóêé, «ç êáôáóêåõÞ ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ éïý áðáßôçóå óßãïõñá ôçí åíáó÷üëçóç åíüò ìåãÜëïõ áñéèìïý áíèñþðùí åðß ìÞíåò êáé åìöáíþò áðáßôçóå êñáôéêÞ õðïóôÞñéîç êáé ÷ñçìáôïäüôçóç. Ï éüò óôï÷ïðïéåß áðïêëåéóôéêÜ óõóôÞìáôá ðïõ ðëçñïýí óõãêåêñéìÝíá êñéôÞñéá êáé áãíïåß ôá õðüëïéðá». ËáìâÜ-

To ìüíï óßãïõñï åßíáé üôé ï Stuxnet Ýðëçîå ôéò ðëÝïí ðñïçãìÝíåò âéïìç÷áíéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ôïõ ÉñÜí ìå êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò

íïíôáò õðüøç üôé, ëüãù ôïõ äéåèíïýò åìðÜñãêï, ôï ÉñÜí Ý÷åé ðñïìçèåõôåß áðü ôç ìáýñç áãïñÜ êåíôñéêïýò åðåîåñãáóôÝò ôýðïõ S7-300 PLC ôçò Æßìåíò, ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ðåñéâÜëëïí Windows CC, áõôïß ðïõ Ýöôéáîáí ôïí éü Þîåñáí ôé áêñéâþò Þèåëáí íá êáôáóôñÝøïõí. Åðéðñüóèåôá, ï Ãéüóé ÌÝëìáí, Éóñáçëéíüò åéäéêüò óå èÝìáôá êáôáóêïðßáò, Ýãñáøå óôçí åöçìåñßäá ×ááñÝôæ ôïõ ÉóñáÞë, ôïí ÍïÝìâñç üôé, «óôéò åíäï-õðçñåóéáêÝò áíáöïñÝò ôçò ÌïóÜíô ôï êáëïêáßñé, ç ðéèáíÞ çìåñïìçíßá êáôáóêåõÞò ôïõ éñáíéêïý ðõñçíéêïý üðëïõ ìåôáôïðßóôçêå áðü ôï 2012 óôï 2015. Ç õðçñåóßá ãíùñßæåé üôé ïé Éóñáçëéíïß Ý÷ïõí ðëÝïí ðåñéóóüôåñï ÷ñüíï óôç äéÜèåóÞ ôïõò». Ãéá ôïõò åéäéêïýò áóöáëåßáò ôùí Ç/Õ ðáãêïóìßùò, ôï íá áöÞóåé êÜðïéïò ôï çëåêôñïíéêü ôïõ áðïôýðùìá ìå ôç ìïñöÞ êÜðïéïõ êùäéêïý ìå âéâëéêÞ áíáöïñÜ ðáñáðÝìðåé óôéò éóñáçëéíÝò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò, ïé ïðïßåò ùóôüóï äåí ìáò Ý÷ïõí óõíçèßóåé óôï íá áöÞíïõí åðéóêåðôÞñéåò êÜñôåò ìåôÜ ôá ÷ôõðÞìáôÜ ôïõò. ºóùò ìå ôïí Stuxnet åãêáéíéÜæåôáé ìéá íÝá ôÜóç. Åðßóçò ôïí ÍïÝìâñç, óêïôþèçêå óå âïìâéóôéêÞ åðßèåóç, êïíôÜ óôï ðáí/ìéï ôçò Ôå÷åñÜíçò, ï Öåñåúíôïýí Áìðáóß, åðéêåöáëÞò ôïõ éñáíéêïý ðõñçíéêïý ðñïãñÜììáôïò. ÁõôÞ ôç öïñÜ äåí õðÞñ÷å åðéóêåðôÞñéá êÜñôá. To ìüíï óßãïõñï åßíáé üôé ï Stuxnet Ýðëçîå ôéò ðëÝïí ðñïçãìÝíåò âéïìç÷áíéêÝò åãêáôáóôÜóåéò ìéáò ÷þñáò ìå êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò. Ôï åêðëçêôéêü ìå ôïí óõãêåêñéìÝíï éü åßíáé üôé ìðïñåß íá ìåôáðçäÞóåé, áðü Ç/Õ ðïõ ëåéôïõñãïýí óå ðåñéâÜëëïí Ãïõßíôïïõò, óå óõóôÞìáôá ðïõ åëÝã÷ïõí õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ìç÷áíÞìáôá âáñéÜò âéïìç÷áíßáò êáé íá êáôáóôñÝøåé ôç öõóéêÞ ôïõò õðüóôáóç, üðùò áêñéâþò èá Ýêáíå ìéá âüìâá Þ Ýíáò ðýñáõëïò. ÌéëÜìå ãéá Ýíá üðëï-åðéôïìÞ ôçò áóýììåôñçò áðåéëÞò.


18

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÄÉÅÈÍÇ

O MoõóÜ Óáíôñ óôç Ëéâýç;

Το 2007 ο Καντάφι εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ξαναφτιάξει ένα φατιµιδικό καθεστώς στη Λιβύη, για να θέσει τα θεµέλια για µια αναγέννηση της Βόρειας Αφρικής, σε µια προσπάθεια να προσεταιριστεί διάφορους σιίτες διανοούµενους και ηγέτες. Ωστόσο η προσπάθειά του έπεσε στο κενό µετά την αλήστου µνήµης αντιδηµοκρατική του δήλωση ότι «εκλογές και πραξικοπήµατα είναι το ίδιο πράγµα». Τα αποτυχηµένα ανοίγµατα προς τους σιίτες µουσουλµάνους έχουν ιστορία στη Λιβύη. Το 1978, ο ιµάµης Μουσά Αλ Σαντρ, πνευµατικός ηγέτης των σιιτών του Λιβάνου, προσκλήθηκε στη Λιβύη από τον Καντάφι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μουσά Σαντρ και ένας Λιβανέζος δηµοσιογράφος «εξαφανίστηκαν». Μέχρι σήµερα, οι Λίβυοι αξιωµατούχοι δεν έχουν δώσει µια πειστική εξήγηση για το τι συνέβη στους δύο Λιβανέζους. Η προφανής απαγωγή του κληρικού, που ήταν ο ιδρυτής του σιιτικού κινήµατος «Χαρακάτ αλ Μαχρουµίν» στον Λίβανο αποξένωσε πολλούς σιίτες της Μέσης Ανατολής από τον Καντάφι. Ο Σαντέκ Ταµπαταµπάι, της προσωρινής κυβέρνησης του Ιράν, ήταν ανιψιός του ιµάµη Σαντρ και ο Αχµάντ Χοµεϊνί (γιος του Αγιατολάχ Χοµεϊνί) ήταν συγγενής του εξ αγχιστείας. Ακριβώς µετά την ιρανική επανάσταση, ο δεύτερος στην ιεραρχία της Λιβύης µετά τον Καντάφι, ο Αµπντέλ Σαλάµ Τζαλούντ, επισκέφτηκε το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, εξέφρασε την επιθυµία να συναντήσει τον Αγιατολάχ Χοµεϊνί, αλλά αυτός αρνήθηκε να τον συναντήσει «ως ότου οι Λίβυοι ξεκαθάριζαν τι του συνέβη». Η οικογένειά του πιστεύει ότι ο ιµάµης Σαντρ µπορεί να είναι ζωντανός. Ο γαµπρός του, ο Μεχντί Φορουζάν, δήλωσε ότι κάποιοι από τους Λίβυους κρατουµένους που απελευθερώθηκαν ανέφεραν ότι τον είδαν στη φυλακή. Επίσης, ανέφερε ότι το λιβανικό, αλλά και το ιρανικό κοινοβούλιο, πιστεύουν ότι ο Σαντρ είναι ζωντανός και ότι µια «επιτροπή υποδοχής» του έχει συσταθεί στο Λίβανο. Πρόσφατα, η οργάνωση Χεζµπολάχ του Λιβάνου µε ανακοίνωσή της καταδίκασε τα εγκλήµατα του Καντάφι κατά του λιβυκού λαού. Του Φαρίντ Μαρζάι, από τον διαδικτυακό τόπο mrzine.org Dean M.

ÏëéêÞ åðáíáöïñÜ ôïõ óõíäéêáëéóìïý óôï Ïõéóêüíóéí

Åñãáôéêü êßíçìá óôéò Ç.Ð.Á.; Ôïõ Íßêïõ Êáôæïýñç Ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá, ôï êÝíôñï ôïõ ÌÜíôéóïí, ìéáò ìéêñÞò åðáñ÷éáêÞò ðüëçò êáé ðñùôåýïõóáò ôçò ðïëéôåßáò ôïõ Ïõéóêüíóéí óôéò ÇÐÁ, ìåôáôñÜðçêå óå ðåäßï ìÜ÷çò ãéá áñêåôÝò ìÝñåò. Áéôßá, ç ðïëéôéêÞ «åîõãßáíóçò» ôùí äçìüóéùí ôáìåßùí ôçò ðïëéôåßáò, ðïõ ðñïùèåß ï ðñüóöáôá åêëåãìÝíïò, ñåðïõìðëéêÜíïò êõâåñíÞôçò ôçò, Óêïô Ãïõüêåñ. Ìå ðñüó÷çìá ôá ôñïìåñÜ (óýìöùíá ìå ôïõò éó÷õñéóìïýò ôïõ) åëëåßììáôá óôá äçìüóéá ïéêïíïìéêÜ ôïõ Ïõéóêüíóéí, ï Ãïõüêåñ êáôÝèåóå Ýíá íïìïó÷Ýäéï ðïõ ðñïâëÝðåé äñáìáôéêÝò ìåéþóåéò óôéò äçìüóéåò äáðÜíåò êáé, öõóéêÜ, óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôçò öïñïëïãßáò ôùí ìåãÜëùí åðé÷åéñÞóåùí. Ùóôüóï, áõôü ðïõ ðõñïäüôçóå ôéò êéíçôïðïéÞóåéò Þôáí ç åðßèåóç óôá óõíäéêÜôá ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, ãéá ôá ïðïßá ôï íïìïó÷Ýäéï ðñïâëÝðåé êáôÜñãçóç ôùí óõëëïãéêþí äéáðñáãìáôåýóåùí.

Ï

é ó÷Ýóåéò ôïõ êõâåñíÞôç ôïõ Ãïõéóêüíóéí ìå ôï ðåñßöçìï Tea Party åßíáé êÜèå Üëëï ðáñÜ êñõöÝò, êáé âÝâáéá êñõöÝò äåí åßíáé ïýôå ïé ó÷Ýóåéò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ áêñïäåîéïý ðïëéôéêïý ó÷çìáôéóìïý ìå ôï åðéèåôéêü áìåñéêáíéêü êåöÜëáéï. Ìéá óåéñÜ áðü ïñãáíþóåéò, ðïõ óõóðåéñþíïíôáé ãýñù áðü ôï Tea Party, Þôáí ïé âáóéêïß óõíôåëåóôÝò ôçò åêëïãéêÞò åðéôõ÷ßáò ôïõ Ãïõüêåñ óôï Ïõéóêüíóéí, åðåíäýïíôáò åêáôïììýñéá óå áõôÞ. Ðßóù áðü ôéò ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò ïñãáíþóåéò áõôÝò (ùò âáóéêüò ÷ïñçãüò ôïõò) âñßóêåôáé ç Koch Industries, Ýíáò åðé÷åéñçìáôéêüò êïëïóóüò ðáãêüóìéáò åìâÝëåéáò, ìå åýñïò äñáóôçñéïôÞôùí ðïõ êõìáßíåôáé áðü ôï åìðüñéï áãáèþí êáé õðçñåóéþí, ìÝ÷ñé ôçí Ýñåõíá êáé ôçí áíÜðôõîç ðñÜóéíçò ôå÷íïëïãßáò êáé ôï ðåôñÝëáéï, Þ áðü ôá ïñõêôÜ, ôá âéïìç÷áíéêÜ ëéðÜóìáôá êáé ôç ÷çìéêÞ âéïìç÷áíßá ìÝ÷ñé ôçí êáôáóêåõÞ ñÜíôóùí. Ôá äýï áäÝñöéá, éäñõôÝò ôçò Koch Industries, åßíáé åðßóçò éäñõôéêÜ óôåëÝ÷ç ôïõ Tea Party êáé ðñùôïóôÜôåò óôï áíôé-ïìðáìéêü ìÝôùðï. Ç åôáéñåßá óôÞñéîå óôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò äåêÜîé õðïøÞöéïõò ôïõ ñåðïõìðëéêáíéêïý êüììáôïò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôïí Ãïõüêåñ. Ï ðüëåìïò åíÜíôéá óôá óõíäéêÜôá ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá óôï÷åýåé áêñéâþò óôçí áðïäõíÜìùóç êáé, ôåëéêÜ, óôç äéÜëõóÞ ôïõò. Ðáñ’ üëï ðïõ ôï áìåñéêáíéêü óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá öõôïæùåß (ç óõììåôï÷Þ ôùí åñãáæïìÝíùí óå óõíäéêÜôá ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá äåí îåðåñíÜ

ôï 7%), ôá óõíäéêÜôá ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá Ý÷ïõí áêüìç ôç äýíáìç íá åíáíôéùèïýí óôç íåïöéëåëåýèåñç ðïëéôéêÞ. Ç èåóìéêÞ êáôÜñãçóç ôçò äéáðñáãìáôåõôéêÞò ôïõò äýíáìçò ãéá ôï óýíïëï ôùí åñãáæïìÝíùí óôïí äçìüóéï ôïìÝá åßíáé ôï ðñþôï âÞìá ãéá ôçí áðïíåýñùóÞ ôïõò êáé ôçí åîïõäåôÝñùóç ôçò ðïëéôéêÞò ôïõò ðáñÝìâáóçò. Áõôüò ï áíïé÷ôüò ðüëåìïò áðÝíáíôé óôá óõíäéêÜôá ðõñïäüôçóå ìéá êïéíùíéêÞ êéíçôïðïßçóç, ðïõ îåêßíçóå áðü ìéá ðåñéïñéóìÝíç äéáìáñôõñßá Ýîù áðü ôï êõâåñíåßï, ãéá íá êáôáëÞîåé óå ìéá ìáæéêÞ, áíïé÷ôÞ óýãêñïõóç, ìå óõììåôï÷Þ ðåñßðïõ 70.000 áíèñþðùí, ðïõ êáôÝëáâáí ãéá ìÝñåò ôï êõâåñíåßï êáé ôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ÐñùôïöáíÞò ãéá ôá áìåñéêÜíéêá äåäïìÝíá Þôáí ç óõììåôï÷Þ óôéò êéíçôïðïéÞóåéò ÷éëéÜäùí áíèñþðùí, ðïõ Ýöôáóáí áðü äéÜöïñåò ðåñéï÷Ýò ôçò áìåñéêáíéêÞò åíäï÷þñáò ãéá íá äéáäçëþóïõí, êáèþò åðßóçò êáé ç ìáæéêÞ óõììåôï÷Þ öïéôçôþí êáé ìáèçôþí. Áêüìç åíôõðùóéáêüôåñï åßíáé ôï üôé ôßðïôá áð’ üëá áõôÜ äåí ðñïáðïöáóßóôçêå. Îåêßíçóå ùò áðåñãßá ôùí äáóêÜëùí êáé ìåñéêÝò ìÝñåò ìåôÜ äéáäÞëùíáí óôïõò äñüìïõò, ìáæß ìå ôïõò äáóêÜëïõò, åñãÜôåò êáèáñéüôçôáò, áóôõíïìéêïß êáé ðõñïóâÝóôåò, íïóïêüìïé êáé åñãáæüìåíïé óôá ìÝóá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò. Ç Üñíçóç ôïõ äéêáéþìáôïò ôïõ óõíäéêáëßæåóèáé êéíçôïðïßçóå Ýíá äõíáìéêü ðïõ Ýêáíå ôïõò áéóéüäïîïõò íá ìéëïýí ãéá Ýíá íÝï åñãáôéêü êßíçìá åí ôç ãåíÝóåé. ÊÜðïéá ðñÜãìáôá, öáíåñþíïíôáò õðáñêôÝò äïìÝò êáé ñüëïõò ôùí ìÝóùí êáé ôùí èåóìþí, ðáñïõóéÜæïõí äéáâïëéêÝò ïìïéüôçôåò, êÜôù áðü ðáñüìïéåò óõíèÞêåò. Ôïí ñüëï ôïõ ÌÅÃÊÁ êáé ôïõ ÓÊÁÚ óôç óõêïöÜíôçóç ôùí ëáúêþí êéíçôïðïéÞóåùí óôçí ÅëëÜäá ðáßæïõí

ÐñùôïöáíÞò ãéá ôá áìåñéêÜíéêá äåäïìÝíá Þôáí ç óõììåôï÷Þ óôéò êéíçôïðïéÞóåéò ÷éëéÜäùí áíèñþðùí ôçò áìåñéêáíéêÞò åíäï÷þñáò

ìå áêñßâåéá ïé ðÜñï÷ïé ôçò ôå÷íïãíùóßáò ôùí åëëçíéêþí ìÝóùí, ïé óõíôçñçôéêïß éäéùôéêïß êïëïóóïß ôùí áìåñéêáíéêþí ÌÌÅ. ¸ôóé, Ý÷ïõí åîáðïëýóåé ìéá óõíôïíéóìÝíç åêóôñáôåßá äáéìïíïðïßçóçò ôçò «áíõðáêïÞò» êáé óôï÷ïðïßçóçò ôùí åñãáæïìÝíùí ðïõ áíôéóôÝêïíôáé êáé äéåêäéêïýí, ìå áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôïõò äéáäçëùôÝò ôïõ Ïõéóêüíóéí, ôïõò ïðïßïõò ðáñïìïéÜæïõí ìå ôïõò... Áäåëöïýò ÌïõóïõëìÜíïõò óôçí Áßãõðôï, êÜíïíôáò ðïëëïýò íá ìéëïýí ãéá áíáêÜëõøç åóùôåñéêïý å÷èñïý, ðïõ èá áíôéóôáèìßóåé ôç ÷áìÝíç ðüëùóç ðïõ õðÞñ÷å óôï åîùôåñéêü ìÝôùðï. Óå êÜèå ðåñßðôùóç üìùò, êáé åõôõ÷þò, ôá ãåãïíüôá êáé ïé óõìâïëéóìïß ôïõò äåí åßíáé ìïíïðþëéï êáíåíüò. Ôá ðëáêÜô ôïõ Ïõéóêüíóéí ìéëïýóáí ãéá ôçí ðëáôåßá Ôá÷ñßñ êáé ðáñïìïßáæáí ôïí êõâåñíÞôç Ãïõüêåñ ìå ôïí ÌïõìðÜñáê. Áðü ôçí Üëëç, áí ïé áéóéüäïîïé èõìÞèçêáí ôçí… ðÜëç ôùí ôÜîåùí (óýìöùíá ìå äçëþóåéò âïõëåõôïý ôùí Äçìïêñáôéêþí), äåí ëåßðïõí êáé ïé áðáéóéüäïîïé, ðïõ äåí âëÝðïõí óôá ãåãïíüôá ìéá áõèåíôéêÞ ëáúêÞ êéíçôïðïßçóç, áëëÜ ìéá ðïëéôéêÞ áíôéðáñÜèåóç ÑåðïõìðëéêÜíùí êáé Äçìïêñáôéêþí, ìéáò êáé ôá óõíäéêÜôá åßíáé äçìéïýñãçìá ôïõ Äçìïêñáôéêïý Êüììáôïò êáé âáóéêïß áéìïäüôåò, ôüóï óå ÷ñÞìáôá üóï êáé óå áíèñþðéíï äõíáìéêü, ôùí ðñïåêëïãéêþí êáé Üëëùí åêóôñáôåéþí ôïõò. Áêüìç êé Ýôóé üìùò, ìéá ïëüêëçñç ðïëéôåßá åíþèçêå, ìáêñéÜ áðü óõíôå÷íéáêÝò êáé ãñáöåéïêñáôéêÝò êáôáôìÞóåéò, óå Ýíáí áãþíá õðåñÜóðéóçò ôïõ ßäéïõ ôïõ óõíäéêáëéóìïý ùò ìÝóïõ äéåêäßêçóçò êáé õðåñÜóðéóçò ôùí áõôïíüçôùí êïéíùíéêþí áãáèþí, åíÜíôéá óôçí åðßèåóç ôçò áìåñéêáíéêÞò ïëéãáñ÷ßáò. Óôç óõíåßäçóç áõôÞò ôçò êïéíüôçôáò (óå áíôéäéáóôïëÞ, ãéá ðáñÜäåéãìá, ìå ôïí äéá÷ùñéóìü ôùí ìéóèïëïãéêþí Þ Üëëùí êåêôçìÝíùí áíÜ êëÜäï) åßíáé ðïõ ïöåßëåôáé ç åíüôçôá, ç ìáæéêüôçôá êáé ï áõèïñìçôéóìüò ôçò êéíçôïðïßçóçò.


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

ÏÉÊÏËÏÃÉÁ

19

Ç îçñáóßá óôçí Êßíá êáé ïé áíïýóéåò ëýóåéò ôçò êõâÝñíçóçò

«ÊáôáóêåõáóôÝò ÷éïíéïý» Ôçò Mindi Schneider•

ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεµιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής) • Κάνιγγος & Ακαδηµίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • Σταθµός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου (Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρµου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ηµητρίου & Α. Φλέµινγκ ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δηµαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγµένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ηµαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (µπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως • Περίπτερο Ηλεκτρικού Σταθµού Καλλιθέας, οδός Σιβιτανίδου

Ôï ÷éüíé ðïõ óôüëéóå ôçí ðüëç ôçí ðñïçãïýìåíç âäïìÜäá, åí ìÝóù ôùí êñïôßäùí ôïõ áíïéîéÜôéêïõ öåóôéâÜë, Þôáí Ýíá êáëïäå÷ïýìåíï äéÜëåéììá óå áõôüí ôïí õðåñâïëéêÜ îçñü ÷åéìþíá ôïõ Ðåêßíïõ. Ôï ÷éüíé, ðïõ Ýöôáíå óå ðÜ÷ïò ôï 1 ÷éë., îÝðëõíå ôçí ðñùôåýïõóá óôéò 9-10 Öåâñïõáñßïõ, åíþ ôá åðéðëÝïí 1,7-3,1 ÷éëéïóôÜ ôçò 13çò Öåâñïõáñßïõ Þôáí áðïôÝëåóìá ôçò áðåãíùóìÝíçò ðñïóðÜèåéáò ôçò êåíôñéêÞò êõâÝñíçóçò íá áíôéìåôùðßóåé ôç ÷åéñüôåñç îçñáóßá ðïõ Ý÷åé äåé ç Êßíá åäþ êáé 60 ÷ñüíéá. Ðñéí áðü ôçí ðñïçãïýìåíç âäïìÜäá, åß÷å åêáôüïí ï÷ôþ ìÝñåò íá âñÝîåé óôï Ðåêßíï. Ïëüêëçñç ç ðåäéÜäá ôçò Âüñåéáò Êßíáò õðïöÝñåé áðü áíïìâñßá, ìå äõíçôéêÜ êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò ãéá ôçí åðåñ÷üìåíç áíïéîéÜôéêç óõãêïìéäÞ ôïõ óéôáñéïý.

Ó

ôéò 8 Öåâñïõáñßïõ, ï Ïñãáíéóìüò Ôñïößìùí êáé Ãåùñãßáò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí åîÝðåìøå óÞìá êéíäýíïõ üóïí áöïñÜ ôï èÝìá, ðñïåéäïðïéþíôáò üôé, áí áíÝâåé ç èåñìïêñáóßá ôïí ÖåâñïõÜñéï, Þ áí ç îçñáóßá óõíå÷éóôåß êáé ôçí Üíïéîç, åßíáé ðïëý ðéèáíüí íá ðëçãïýí ôá ðåñßðïõ 5 åêáô. áðü ôá óõíïëéêÜ 14 åêáô. åêôÜñéá ðïõ åßíáé óðáñìÝíá ìå óéôÜñé. Ç îçñáóßá ðïõ Ý÷åé åíóêýøåé óôéò åðáñ÷ßåò Óáíôüíãê, Ãéáíãêóïý, ×åíÜí, ×åìðÝé êáé Óáíîß, óôéò ïðïßåò êáëëéåñãåßôáé ôï 60% ôïõ ÷åéìåñéíïý óéôáñéïý óôçí Êßíá êáé ôá 2/3 ôçò åèíéêÞò ðáñáãùãÞò óéôáñéïý, åßíáé ìåãÜëç. ¸íá ðëÞãìá óå êáëëéÝñãåéåò ôÝôïéïõ ìåãÝèïõò èá Þôáí ïëÝèñéï. ¹äç ïé áãñüôåò ìå äõóêïëßá êåñäßæïõí ôá ðñïò ôï æçí, ôçí þñá ðïõ ïé ôéìÝò ôùí ôñïößìùí áõîÜíïíôáé êáé ôï íåñü óôçí ýðáéèñï äåí åðáñêåß. Ôï ÷éüíé ðïõ ôüóï áíáìåíüôáí Þôáí ìÝñïò åíüò êåíôñéêïý ðáêÝôïõ ôçò ðïëéôéêÞò ôçò êõâÝñíçóçò ãéá íá äéá÷åéñéóôåß ôçí îçñáóßá, ôçí åðåñ÷üìåíç êïéíùíéêÞ áíáôáñá÷Þ áðü ôçí áýîçóç ôùí ôéìþí ôùí ôñïößìùí êáé ôç äéáôñïöéêÞ áóöÜëåéá. Ïé áñ÷Ýò áíáêïßíùóáí ôçí ðñïçãïýìåíç âäïìÜäá üôé èá äáðáíïýóáí 1 äéó. $ óå Ýñãá Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò ðïõ áöïñïýóáí ôçí åêôñïðÞ õäÜôùí, ôï Üíïéãìá ðçãáäéþí êáé ôç âåëôßùóç ôïõ óõóôÞìáôïò Üñäåõóçò. Ç åêôüîåõóç ðÜíù áðü 1.400 éùäéïý÷ùí ñÜâäùí óôá óýííåöá, ãåãïíüò ðïõ ðñïêÜëåóå ôç ÷éïíüðôùóç, Þôáí ìÝñïò áõôïý ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Åßíáé ìéá ðñïóðÜèåéá, áëëÜ äåí èá åðéëýóåé ôï ìüíéìï ðñüâëçìá, äçëáäÞ ôï ðþò äéáíÝìåôáé êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï íåñü óÞìåñá óôçí Êßíá, Þ ôï ðþò äéáìïñöþíïíôáé ïé ôéìÝò ôïõ óéôáñéïý, ôï ðþò ðùëåßôáé êáé ôï ðþò åëÝã÷åôáé ç ðáãêüóìéá äéáêßíçóÞ ôïõ. (ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ïé áñ÷Ýò åðßóçò äåóìåýèç-

êáí ãéá $540 äéó. óôá åðüìåíá 10 ÷ñüíéá ãéá ôçí åðÜñêåéá íåñïý êáé ðåñáéôÝñù Ýñãá åêôñïðÞò ôïõ.) Åíþ ïé áñ÷Ýò ôçò Êßíáò áíçóõ÷ïýí ðñùôßóôùò ãéá ôéò åðéðôþóåéò ôçò îçñáóßáò êáé ôçí ðéèáíüôçôá ìéáò ðïëý ìåéùìÝíçò óõãêïìéäÞò óéôáñéïý, äéåèíåßò áíáëõôÝò åðéêåíôñþíïíôáé óôï ôé ìðïñåß íá óçìáßíåé ç êáôÜóôáóç ãéá ôéò ðáãêüóìéåò ðñïìÞèåéåò êáé ôéò ôéìÝò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ áãáèïý. Ç Êßíá åßíáé ç ìåãáëýôåñç ÷þñá óôïí êüóìï óå ðáñáãùãÞ êáé êáôáíÜëùóç óéôáñéïý êáé åßíáé óå ìåãÜëï âáèìü áõôÜñêçò, ìå ôéò åéóáãùãÝò êáé åîáãùãÝò ôïõ íá åîéóïññïðïýíôáé. Áí ðëçãåß ç êáëëéÝñãåéá óéôáñéïý ôçí Üíïéîç êáé ôïí ÷åéìþíá, Þ ìåéùèåß óçìáíôéêÜ, ç Êßíá ÷ùñßò áìöéâïëßá èá áíáãêÜóôåß óå åéóáãùãÝò ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôï Ýëëåéììá.

Ç îçñáóßá óôçí Êßíá áðëþò ðñïóèÝôåé ìéá áêüìá óåëßäá óôç ìåãÜëç, åîåëéóóüìåíç éóôïñßá ôçò êñßóçò êáé ôçò áíéóüôçôáò ðïõ ïñßæåé ôçí ôñÝ÷ïõóá ðáãêüóìéá ôÜîç...

¹äç ïé ôéìÝò êáé ôá ïìüëïãá óéôçñþí áõîÜíïíôáé óôçí Êßíá êáé óôï CBOT (ÅðéôñïðÞ Åìðïñßïõ ôïõ ÓéêÜãïõ). ðñüêåéôáé ãéá áíÜëïãåò êåñäïóêïðéêÝò åðéèÝóåéò åðß ôùí ôéìþí ì’ åêåßíåò ðïõ óõíÝâáëáí óôçí ðáãêüóìéá êñßóç ôùí ôéìþí ôùí ôñïößìùí ôïõ 2007-2008. ¸ôóé, êáèþò ïé ãåùñãïß óôçí ðåäéÜäá ôçò Âüñåéáò Êßíáò ðñïåôïéìÜæïíôáé íá áíôéìåôùðßóïõí ôéò áðþëåéåò ôçò óïäåéÜò ôïõò –ïé ïðïßåò èá óõíèëßøïõí ôï Þäç ðåíé÷ñü åôÞóéï åéóüäçìÜ ôïõò– 2,5 åêáô. Üíèñùðïé óôçí Êßíá óôåñïýíôáé ôçí ðñüóâáóç óå ðüóéìï íåñü, êáé ïé öôù÷ïß óå üëï ôïí êüóìï ðáó÷ßæïõí íá áðïêôÞóïõí ôá ïëïÝíá êáé ðéï áêñéâÜ ôñüöéìá, ïé äéåèíåßò Ýìðïñïé óéôçñþí åôïéìÜæïíôáé ãéá ìéá ÷ñïíéÜ ðïõ èá êáôáãñÜøïõí ñåêüñ êåñäþí. Ç êñßóç ôùí ôñïößìùí äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé. Ç îçñáóßá óôçí Êßíá áðëþò ðñïóèÝôåé ìéá áêüìá óåëßäá óôç ìåãÜëç, åîåëéóóüìåíç éóôïñßá, ôçò êñßóçò êáé ôçò áíéóüôçôáò ðïõ ïñßæåé ôçí ôñÝ÷ïõóá ðáãêüóìéá ôÜîç êáé ôï ðáãêüóìéï óýóôçìá ôñïößìùí. ¼ëï ôï ôå÷íçôÜ ðáñáãüìåíï ÷éüíé ôïõ êüóìïõ äåí ìðïñåß ðéá íá ìáò óþóåé. Áðü ôçí éóôïóåëßäá Big Penning ÌåôÜöñáóç: ÁëÝêïò Ìé÷áçëßäçò


20

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ìéá êñéôéêÞ óôï íôïêéìáíôÝñ ôïõ ÓêÜé, 1821

ÅèíéêÞò ó÷éæïöñÝíåéáò óõíÝ÷åéá Ôïõ ÄçìÞôñç Ìáõñßäç «Ù Óüëùí, Óüëùí, åóåßò ïé ¸ëëçíåò åßóôå ðÜíôá ðáéäéÜ êáé äåí õðÜñ÷åé ãÝñùí ¸ëëçíáò». ¸ôóé Üñ÷éóå ôç äéÞãçóÞ ôïõ ðñïò ôïí êáôÜðëçêôï Óüëùíá ï ãÝñùí Áéãýðôéïò éåñÝáò, ãéá íá óõíå÷ßóåé áìÝóùò ëÝãïíôáò: «ÍÝïé åßóôå óôçí øõ÷Þ ï êáèÝíáò áðü åóÜò, ãéáôß äåí Ý÷åôå êáìßá ãíþóç áõôïý ðïõ åßíáé ðáëáéü êáé êñáôÜ áðü ôçí ðáñÜäïóç». Ç äéÞãçóç ôïõ Áéãõðôßïõ éåñÝá ðñïò ôïí Óüëùíá, ðïõ ëïãéæüôáí ùò Ýíáò áðü ôïõò ðéï óïöïýò ¸ëëçíåò, áöïñïýóå ìåãÜëåò ôéìÝò ôçò ðñïúóôïñéêÞò ìõèéêÞò ÁèÞíáò, üôáí áõôÞ Ýóùóå ôçí Åõñþðç êáé ôçí Áóßá áðü ôçí êáôáêôçôéêÞ åðéäñïìÞ ôùí ÁôëÜíôùí âáóéëÝùí. ¸ôóé èÝëçóå, ìå ôç äéÞãçóç áõôÞ, íá ðñïéêßóåé ôçí ðüëç ôïõ ï ÐëÜôùí, ÷áñßæïíôÜò ôçò Ýíá ìõèéêü ñüëï ùò ðñïóôÜôéäïò ôçò êïóìéêÞò ôÜîçò. Ñüëï ðïõ áíåäåßêíõå ôçí ÁèÞíá óå êïóìïúóôïñéêü óýìâïëï.

Ó

ôç óçìåñéíÞ ÁèÞíá, ôï óýã÷ñïíï áõôüêëçôï éåñáôåßï ôùí éóôïñéêþí áíÝëáâå, óå ìéá åðï÷Þ äïêéìáóßáò êáé êñßóçò, íá áíôéóôñÝøåé áõôü ðïõ åðéäßùîå ï ÐëÜôùí ìå ôç ìõèéêÞ äéÞãçóÞ ôïõ. ÈÝëåé Ýôóé íá ìáò áðïóôåñÞóåé áðü áõôÜ ðïõ èåùñåß ìýèïõò, ìå ôç óýã÷ñïíç Ýííïéá ôïõ üñïõ. Ïé ¸ëëçíåò âÝâáéá ðáñáìÝíïõí êáé óÞìåñá áíõðïøßáóôïé, üðùò ôïõò êáôçãüñçóå üôé Þôáí ôüôå ï Áéãýðôéïò éåñÝáò. Ðáñáêïëïõèïýìå, ëïéðüí, êáôÜðëçêôïé êáé åìåßò ôç óõóôçìáôéêÞ áðïäüìçóç üóùí èåùñïýóáìå ùò áäéáìöéóâÞôçôá äåäïìÝíá ôçò åèíéêÞò ìáò ýðáñîçò: ¼÷é, äåí õðÜñ÷åé çèéêü õðüâáèñï óå áõôÜ ðïõ èåùñïýìå èåìÝëéá ôçò ôáõôüôçôÜò ìáò. ¼ëá åßíáé óôåñåüôõðá êáé ðñüóöáôá êáôáóêåõÜóìáôá, ðïõ ìÜëéóôá óÞìåñá ôñÝöïõí ôïí åèíéêéóìü ìáò êáé ìáò ãåìßæïõí êáêßá êáé áëáæïíåßá. Ôá åèíéêéóôéêÜ óôåñåüôõðá äçëçôçñéÜæïõí ôéò ó÷Ýóåéò ìáò ìå ôïõò ãåßôïíÝò ìáò. Ìáò ëÝíå üôé ç ðáéäåßá ìáò åßíáé åèíïêåíôñéêÞ êáé üôé ðñÝðåé íá áëëÜîåé, ìå ôçí áðÜëåéøç ôùí åèíéêéóôéêþí ìáò áíôéëÞøåùí. ¼,ôé èåùñïýìå ùò áðåëåõèåñùôéêïýò áãþíåò äåí åßíáé ðáñÜ îåóðÜóìáôá óõìöåñüíôùí

êáé Ýñãá ðëéáôóéêïëüãùí. Äåí õðÜñ÷ïõí ðñüôõðá êáé ðáñáäåßãìáôá. ÁõôÜ ðïõ èåùñïýóáìå ùò ôÝôïéá äåí åßíáé ðáñÜ óôåñåüôõðá êáé ðåðïéèÞóåéò, ðïõ ç éóôïñéêÞ Ýñåõíá Ý÷åé êáôåäáößóåé êáé Ý÷åé áðïññßøåé. ¹ìáóôáí, ëïéðüí, ôüóá ÷ñüíéá ôõöëïß, ôüóï ðïõ êáêþò ðéóôåýáìå üôé ç åèíéêÞ ìáò åðáíÜóôáóç Ýãéíå êÜôù áðü ôç óçìáßá ôçò åëåõèåñßáò. ÌÝãá óöÜëìá! Ðïéïò ìßëçóå ãéá ôïí êáôáêôçôéêü ëáü ðïõ ÷ùñßò êáíÝíá äéêáßùìá Ý÷åé èñïíéáóôåß óôï éóôïñéêü ìáò êÝíôñï åäþ êáé ðÝíôå áéþíåò êáé Ýêôïôå áðïìõæÜ, ôñïìïêñáôåß êáé ãåíïêôïíåß; Øåýäïò! Ç Ýñåõíá áðïäåéêíýåé üôé äåí åßíáé Ýôóé. Êáêþò ëïéðüí åðáíáóôáôÞóáìå, áöïý êáé ïé ÞñùÝò ìáò äåí Þôáí êáèüëïõ Þñùåò, áëëÜ óõìöåñïíôïëüãïé êáé áíèñùðÜñéá. ÁëëÜ êáé ðïéïé åßìáóôå åìåßò ðïõ åðáíáóôáôÞóáìå, áöïý, óå áõôü ðïõ ôüôå èåùñïýóáìå ùò åèíéêü ìáò êÝíôñï, äåí õðÞñ÷áí ðáñÜ ëßãïé åêðñüóùðïé ìéáò êÜðïéáò äéáóðïñÜò, åíþ ðïõèåíÜ áëëïý Ýîù áðü ôçí Ðåëïðüííçóï êáé ôç ÓôåñåÜ äåí õðÞñ÷áí ¸ëëçíåò; Äåí õðÜñ÷åé, ëïéðüí, êáíÝíá «êáý÷çìá ôïõ ÃÝíïõò ôùí Ãñáéêþí», ôßðïôå ôï ïðïßï ìáò õðåñâáßíåé êáé ãéá ôï ïðïßï äéêáéïýìáóôå íá åßìáóôå õðåñÞöáíïé. Ôé íá óõìðåñÜíïõìå; ¼ôé åßìáóôå ü÷é ìüíï øåõäåðßãñáöïò, áëëÜ êáé áðïôõ÷çìÝíïò ëáüò; Êáé áí äåí èÝëïõìå íá ôï ðéóôÝøïõìå, õðÜñ÷åé åäþ ç åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá, ôá óõìðåñÜóìáôá êáé ïé ãíþìåò áõôþí ðïõ ðéóôåýïõí óôç ìç÷áíéêÞ ôçò Éóôïñßáò. ÈÝëïõí ìÜëéóôá íá ìáò ðåßóïõí üôé ç ìç÷áíéêÞ ôçò Éóôïñßáò åðéâÜëëåôáé, áöïý ç éóôïñéêÞ Ýñåõíá ôá áíáèåùñåß üëá, áêüìç êáé ôçí åìðåéñßá. ÁëëÜ êáé ç áíáèåþñçóç ôçò éóôïñéêÞò åìðåéñßáò åßíáé åöéêôÞ, áöïý õðÜñ÷åé ç ðáíßó÷õñç âéïìç÷áíßá ôïõ ðïëéôéóìïý, ìÝóá áðü ôçí ïðïßá åßíáé äõíáôü íá äéáôõðùèïýí ïé ðéï åîùöñåíéêÝò áéôéÜóåéò. Äåí ÷ñåéÜæïíôáé ëïéðüí ôá ìåãÜëá êáé Üîéá óõíèåôéêÜ éóôïñéêÜ Ýñãá, áõôÜ ðïõ âáóßæïíôáé óôçí åìðåéñßá ôùí ëáþí êáé óôç óêëçñÞ äïõëåéÜ ðïëëþí óõíôå-

ëåóôþí ôçò éóôïñéêÞò åðéóôÞìçò. Ïé ìåãÜëïé ìáò éóôïñéêïß, ïé ðïéçôÝò ìáò, ïé ÷éëéÜäåò åêöñáóôÝò ôùí åìðåéñéþí ìáò ðåôÜãïíôáé óôá Ü÷ñçóôá êáé áêõñþíïíôáé áðü ôçí ðáíßó÷õñç åðéâïëÞ ôçò ôçëåïðôéêÞò åãêõñüôçôáò. Óáò öáßíïíôáé õðåñâïëéêÜ üëá áõôÜ; Êé üìùò Ýôóé åßíáé, áí îåôõëßîïõìå ôï íÞìá ôçò óêÝøçò óôçí ïðïßá ìáò åðéâÜëëïõí ïé åíôõðþóåéò ðïõ áðïêïìßæïõìå ìåôÜ ôçí ðáñáêïëïýèçóç ôùí

Ïé ìåãÜëïé ìáò éóôïñéêïß, ïé ðïéçôÝò ìáò, ïé ÷éëéÜäåò åêöñáóôÝò ôùí åìðåéñéþí ìáò áêõñþíïíôáé áðü ôçí ðáíßó÷õñç åðéâïëÞ ôçò ôçëåïðôéêÞò åãêõñüôçôáò

åðåéóïäßùí ôïõ íôïêéìáíôÝñ áõôïý, ðïõ ðñïâÜëëåôáé áðü ôïí ôçëåïðôéêü óôáèìü ÓêÜé ôïí ôåëåõôáßï ìÞíá. Êáé ü÷é ìüíï ðñïâÜëëåôáé, áëëÜ óõíïäåýåôáé êáé áðü ùñéáßá óõíÝíôåõîç-óõæÞôçóç åãêñßôùí ðñïóþðùí ðïõ ó÷ïëéÜæïõí üóá ôï ó÷åôéêü åðåéóüäéï ôïõ íôïêéìáíôÝñ Ý÷åé õðïóôçñßîåé. Åäþ ç åíôýðùóÞ ìáò åßíáé üôé ãßíåôáé êáôÜ ðïëëïýò ôñüðïõò ç áõôïáíáßñåóç ôùí üóùí êáéíïöáíþí áðüøåùí äéáôõðþíïíôáé óôï ßäéï ôï íôïêéìáíôÝñ. Ðñüêåéôáé, êáôÜ ôçí áíôßëçøÞ ìáò, ãéá ôáõôü÷ñïíç äéáôýðùóç áíôéèÝôùí áðüøåùí, éóôïñéêÞ ìÝèïäï ðïõ êáôÜ ôïí Ìåóïðüëåìï åöÜñìïóáí êáèåóôþôá ðïõ óÞìåñá Ý÷ïõí êáôáäéêáóôåß. Ðñüêåéôáé, ìå Üëëá ëüãéá, ãé’ áõôü ðïõ ï Ôæùñôæ ¼ñãïõåë ïíüìáóå óôï ìõèéóôüñçìá ðïëéôéêÞò öáíôáóßáò, 1984, ùò doublethink. Åãþ Ýôóé ôï êáôáëáâáßíù. ¼óï ãéá ôïí ìýèï, áõôüò åßíáé ðïõ õößóôáôáé ñéæéêÞ áðïäüìçóç. Õðïóôçñßæåôáé üôé ï ìýèïò åßíáé ðÜíôá êÜôé ôï ðëáóôü êáé öáíôáóôéêü, ïðüôå èá ðñÝðåé íá áíôéêáèßóôáôáé ìå ôá îåñÜ äåäïìÝíá ôçò éóôïñéêÞò Ýñåõíáò. Ùóôüóï, üóï êáé áí ç êñéôéêÞ óêÝøç íïìßæåé üôé Ý÷åé åêôïðßóåé ôïí ìýèï,

áõôüò óõíå÷ßæåé íá åðéôñÝðåé ôï Üëìá áðü ôï åííïéïëïãéêþò óõìâïëéæüìåíï ðñïò áõôü ðïõ åßíáé êñõììÝíï âáèéÜ ìÝóá óôá ðñÜãìáôá êáé ÷áñáêôçñßæåé ôçí áëÞèåéá ôïõò. Ï ìýèïò, óå ìåãÜëåò óôéãìÝò, äéçãåßôáé ìéá ðñÜîç, ôï íüçìá ôçò ïðïßáò äåí áíôéóôïé÷åß ðñïò ôç äéÞãçóç, áí ôçí êáôáíïÞóïõìå ùò éóôïñéêÞ äéÞãçóç. Áõôü ðïõ öáßíåôáé óôïí ìýèï äåí åßíáé ôï íïïýìåíï, áëëÜ ôï ðáñéóôÜìåíï. Ï ìýèïò åêöñÜæåé ôçí ïõóéáóôéêÞ äéÜóôáóç ðïõ õðÜñ÷åé ðÝñá áðü ôá ëåãüìåíá êáé ìÝóá óôá íïïýìåíá. Äåí åßíáé ëïéðüí ï ìýèïò ìéá åêöñáóôéêÞ Þ ëïãïôå÷íéêÞ ìïñöÞ, áëëÜ ç ßäéá ç áðáßôçóç ãéá ôçí ðñïóÝããéóç óôçí ïõóßá ôùí ðñáãìÜôùí. Ìå Üëëá ëüãéá, ãéá íá ìéëÞóïõìå ìå ôç ãëþóóá ôçò öéëïóïößáò, üðùò áñìüæåé ãéá Ýíá ôÝôïéï óïâáñü èÝìá, ï ìýèïò åßíáé óôçí ïõóßá ôïõ ìåôáöõóéêÞ óêÝøç êáé óáí ôÝôïéïò åêöñÜæåé ôçí áëÞèåéá êáé ü÷é ôçí ðëáóôüôçôá ôùí ðñáãìÜôùí. ¸ôóé ï ìýèïò «ïýôå ëÝãåé, ïýôå êñýðôåé, áëëÜ óçìáßíåé», óýìöùíá ìå ôç ìåãáëïöõÞ äéáôýðùóç ôïõ ÇñÜêëåéôïõ, «äéü êáé öéëüìõèïò ï öéëüóïöïò», êáôÜ ôá «ÌåôÜ ôá öõóéêÜ» ôïõ ÁñéóôïôÝëç.


Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

21


22

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ἐκστρατεία «ἐθνοαποδόμησης» Τό «ξαναζεσταμένο» φαΐ τοῦ Φαλλμεράϋερ Τοῦ Χρίστου Δάλκου

Σ

τό πλαίσιο τῆς ἐκστρατείας «ἀποδόμησης» τῶν ἐθνικῶν ἰδιαιτεροτήτων πού ἀπεργάζεται τό σύστημα τῆς παγκοσμιοποιούμενης «νέας τάξης», βρίσκοντας πρόθυμους ἤ, στήν καλύτερη περίπτωση, ἀφελεῖς διεκπεραιωτές τῆς πολιτικῆς του, δημοσιεύεται στήν Αὐγή τῆς 14-01-2011 ἄρθρο τοῦ κ. Νάσου Θεοδωρίδη, ὑμνητικό τῆς θεωρίας τοῦ Ἰακώβου Φιλίππου Φαλλμεράϋερ περί ἀνυπαρξίας ὁποιασδήποτε σχέσης τῶν σημερινῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνες. Ἐπειδή οἱ συνήθεις κραυγές «ἱερῆς ἀγανάκτησης» ὄχι μόνο δέν πείθουν ἀλλά τελικά ἀποδίδουν πολύ μεγαλύτερη ἀξία, ἀπ’ αὐτήν πού ὄντως ἔχουν, σ’ αὐτά τά ἰδεολογικά καί πολιτικά ἀναμασήματα, θά ἀντιμετωπίσουμε ὡρισμένες πλευρές τῆς «θεοδωρίδειας» «ἐπιχειρηματολογίας» μέ γνώμονα τόν ἀπαλλαγμένο, ὅσο εἶναι δυνατόν, ἀπό συναισθήματα καί προκαταλήψεις ὀρθό λόγo. Ὁ κ. Θεοδωρίδης χαρακτηρίζει τήν ἄποψη τοῦ Φαλλμεράϋερ «ενοχλητική για το κατεστημένο αλλά πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονικά». Εἶναι γνωστή ἡ τακτική τόσο τοῦ κ. Θεοδωρίδη ὅσο καί ἄλλων «συνασπισμένων» διανοουμένων νά ἐμφανίζουν τήν ἀντικειμενική τους συμπόρευση μέ τίς ἐπιταγές τοῦ παγκόσμιου κατεστημένου ὡς ἀντίθεση μέ τό «ντόπιο», ἑλληνικό ἤ «ἑλληνοκυπριακό» κατεστημένο, ποντάροντας στά «ἀντιαστικά» ἀντανακλαστικά τοῦ ἀριστεροῦ τους κοινοῦ. Οἱ κραυγές ὅμως ἐνάντια γενικῶς στήν «ἀστική τάξη», «τό κατεστημένο» κ.λπ. δέν μποροῦν νά ἀποκρύψουν τήν ταύτιση μέ τά ἀπείρως πιό ἀνθρωποφάγα συμφέροντα, εἴτε τῶν ἰταλῶν φασιστῶν στόν πόλεμο τοῦ ’40, εἴτε τῶν τούρκων κατακτητῶν στήν Κύπρο τοῦ ’74, εἴτε τῶν γερμανῶν ἰμπεριαλιστῶν τήν περίοδο κατά τήν ὁποία ὁ Φαλλμεράϋερ προσφέρει –μέ τό ἀζημίωτο- τίς ὑπηρεσίες του στό ὑπαρκτό

κατεστημένο τῆς πατρίδας του. Γιατί εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Φαλλμεράϋερ ἀγωνίστηκε μέ ὅλους τούς δυνατούς τρόπους γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ κράτους τοῦ σουλτάνου, ἔτσι ὥστε νά ἀναχαιτιστῇ ἡ ἐξάπλωση τῆς ρωσσικῆς ἐπιρροῆς στά Βαλκάνια. Αὐτό τό νόημα εἶχε καί ἡ «ἐπιστημονική» του δραστηριότητα πού δέν ἀποσκοποῦσε βέβαια νά πείσῃ τούς Ἕλληνες, ἀλλά τό γερμανικό «κατεστημένο» ὅτι δέν θά πρέπῃ νά ἔχῃ ἐνδοιασμούς ὡς πρός τήν ἀνάγκη νά στηρίξῃ τούς Ὀθωμανούς ἔναντι τῆς Ρωσσίας (καί, κατ’ ἀνάγκην, ἔναντι καί τῆς Ἑλλάδος). Ἦταν σάν νά ἔλεγε στούς ἀναθρεμμένους μέ τό ἰδανικὀ τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας γερμανούς ἀστούς: Μήν ἔχετε κανέναν ἐνδοιασμό νά παραδώσετε τούς σύγχρονους Ἕλληνες στό ἔλεος τοῦ σουλτάνου, αὐτοί δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τούς Ἕλληνες πού ἐσεῖς λατρεύετε! Τό ἔργο ξαναπαίχτηκε σέ διαφορετικές συνθῆκες, μέ τό πόνημα τοῦ Μ. Φάσμερ «Οἱ Σλάβοι στήν Ἑλλάδα» πού ἐκδόθηκε τό 1941 (τυχαῖο; δέν νομίζω), καί ξαναπαίζεται σήμερα, ἀπό ὡρισμένα γερμανικά ΜΜΕ, πού προτρέπουν ἀναίσχυντα νά παραδοθοῦν οἱ Ἕλληνες στίς γενετήσιες ὀρέξεις τῶν Τούρκων. Καί αὐτά μέν ὡς πρός τήν δῆθεν «ἀντισυμβατική» στάση τοῦ Φαλλμεράϋερ ἤ τοῦ κ. Θεοδωρίδη. Ὡς πρός δέ τήν «πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονικά άποψη του Φαλμεράυερ», αυτή οὔτε ἀπό τόν κ. Θεοδωρίδη δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά, ἀφοῦ ἐμφανίζει τόν Φαλλμεράϋερ νά ὑποστηρίζῃ ὅτι «όλα τα τοπωνύμια της Πελοποννήσου ήσαν σλαβικά μέχρι και τον 19ο αιώνα»• κάτι πού βέβαια ὁ Φαλλμεράϋερ δέν εἶπε, οὔτε καί μποροῦσε νά πῇ (μόνο τά ἁγιωνυμικά ἤ φυτωνυμικά τοπωνύμια τοῦ Μωρηᾶ νά ἐπιστράτευε κανείς θά μποροῦσε νά δείξῃ πόσο κακοπαθαίνει στά χέρια τοῦ κ. Θεοδωρίδη ὄχι μόνο ἡ ἑλληνική ἱστορία ἀλλά καί ἡ θεωρία γιά τήν ἑλληνική ἱστορία). Ἐν τούτοις, δέν θά ἀρνηθοῦμε ὅτι ὁ Φαλλμεράϋερ ἐπεσήμανε ἕνα ὑπαρκτό πρόβλημα, ὁ τρόπος ὅμως μέ τόν ὁποῖο (ισχυρίσθη-

κε ὅτι) τό ἐπέλυσε φέρει ἔκτυπα τά ἴχνη μιᾶς κολοσσιαίας ἀντίφασης πού, ἀπ’ ὅσο ξέρω, δέν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅλα αὐτά τά χρόνια τῆς ἀκατάσχετης φαλλμεραϋερολογίας. Ὁ Φαλλμεράϋερ εἶχε νά ἀντιμετωπίσῃ ἕνα ὄντως ἀκανθῶδες πρόβλημα πού ἔθετε ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα καί οἱ καταστατικές παραδοχές τῆς θεωρίας του: πῶς, ἐνῷ ὑπετίθετο, βάσει τῶν τοπωνυμικῶν ἐνδείξεων, ὅτι οἱ Σλάβοι εἶχαν ἐξαφανίσει τόν προγενέστερο ἑλληνικό πληθυσμό καί εἶχαν ἐπικρατήσει, ἀκόμα καί στά πλέον ἀπομονωμένα ὀρεινά χωριά (ἰδίως σ’ αὐτά!), δέν εἶχε ἀπομείνει οὔτε ἴχνος τους, μιά πληθυσμιακή ἔστω νησίδα, ἀπομεινάρι τῆς ὑποτιθέμενης σλαβικῆς πλημμυρίδας; Ὁ Φαλλμεράϋερ νόμισε πώς ἔλυσε τό πρόβλημα μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ δῆθεν ἐπανεποικισμοῦ τοῦ Μωρηᾶ ἀπό πληθυσμούς πού μεταφέρθηκαν ἀπό τούς Βυζαντινούς, οἱ ὁποῖοι (ὑποτίθεται ὅτι) ἐπικράτησαν τελικά σ’ ὅλη τήν Πελοπόννησο. Ἀκόμα κι ἄν δέν λαμβάναμε καθόλου ὑπ’ ὄψει τίς πολυποίκιλες ὀργανικές σχέσεις ὅλων τῶν ἰδιωμάτων τοῦ Μωρηᾶ μέ τήν ἀποδεδειγμένα ντόπια, ἀρχαιοπινῆ «νεο»λακωνική διάλεκτο τῶν Τσα-

κώνων, ἕνας ἁπλός συλλογισμός θά ἀρκοῦσε γιά νά κατεδαφίσῃ τό σαθρό οἰκοδόμημα τῆς ἀπίστευτης μπουρδολογίας πού διεκδικεῖ τά εὔσημα τῆς «πλήρως τεκμηριωμένης ἐπιστημονικότητας»: Πῶς θά ἐξηγοῦνταν ἀπό τόν Φαλλμεράϋερ ἡ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη συμπεριφορά τῶν σλάβων «ἐποίκων» καί τῶν βυζαντινῶν «ἐποίκων»; Οἱ πρῶτοι δέν υἱοθετοῦν τά τοπωνύμια τῶν ὑποτιθέμενων προγενεστέρων ἑλλήνων κατοίκων ἀλλά ἐπιβάλλουν ἀκόμα καί στά ἀπομονωμένα ὀρεινά χωριά (ἰδίως σ’ αὐτά!) τά δικά τους, «σλαβικά» τοπωνύμια• τήν ὥρα πού οἱ «μεγαλόψυχοι» βυζαντινοί ὑποτιθέμενοι «ἔποικοι» υἱοθετοῦν τά τοπωνύμια τῶν προκατόχων τους Σλάβων, καί ἀκολούθως, βέβαια, τούς ἐξαφανίζουν ἀπό προσώπου γῆς, χωρίς νά αἰσθανθοῦν τήν ἀνάγκη νά ἀντικαταστήσουν κάποια, ἔστω (ὅλα κατά τόν κ. Θεοδωρίδη), μέ δικά τους. Θά ‘λεγε κάποιος: ἔστω ὅτι τό ἐπιχείρημα εἶναι ἰσχυρό• ποιά λύση προτείνεται; Ἡ λύση πού προτείνεται δέν εἶναι τοῦ παρόντος νά ἐκτεθῇ διεξοδικά. Μποροῦν ἁπλῶς νά τεθοῦν ὡρισμένα ἐρωτήματα πού θά ἔπρεπε ἀπό καιρό νά εἶχαν ἀπασχολήσει τήν ἑλληνική γλωσσολογική ἐπιστήμη: Εἶναι σίγουρο ὅτι τοπωνύμια μέ «σλαβοειδεῖς» καταλήξεις (τοῦ τύπου -΄ιτσι, -ίτσα κ.λπ.) εἶναι σλαβικά; Κι ἕνα δεύτερο: Ὑπάρχει περίπτωση νά διασώζωνται στήν σύγχρονη Ἑλλάδα παλαιότατα τοπωνύμια, ἀμάρτυρα στήν ἀρχαιοελληνική γραμματεία, πού, παρόμοια μέ «προ»ελληνικές λέξεις ὅπως «θάλασσα», «βουνό» κ.λπ., χρησιμοποιοῦνταν ἀπό τόν λεγόμενο «προ»ελληνικό πληθυσμό;

Σταυρόλεξο 7) Μισή οδός. - Αυτοί δεν έχουν 1) Περιβάλλω µε φως, λαµπρύνω. αυτιά. 2) Λέπτυνση του σώµατος (καθ.). 8) Μέσα στο σαγόνι αυτά.3) Θησαυρός κι αυτό.- Όµοια σύµ- Ανείπωτη. 9) Είµαστε εµείς και οι Κύπριοι. φωνα. 10) Ακέραιες, αβλαβείς. 4) Αδύνατες κι αυτές.- Γράµµατα Προφήτης για γάµους (αιτ.). από το πιροσκί. 5) Συνεχόµενα στο αλφάβητο. - Ο αριθµός 810 µε γράµµατα -Ιεροί ΚΑΘΕΤΑ χώροι, εκκλησίες. 6) Κι έτσι η πανώλη. - Ένα από τα 1) Αυτός ξαναλέει τα ίδια. 2) Χτίζω πάνω σε ήδη υπάρχουσα τρία πράγµατα που πρέπει -κατά πολλούς- να φοβόµαστε. οικοδοµή.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3) Πρωτεύουσα της Λεττονίας. Αρχικά για εταιρείες. 4) Καµπύλες γραµµές που συνδέουν πάνω στο χάρτη τους τόπους που παρουσιάζουν την ίδια θερµική ανωµαλία. 5) Καθιστώ κάποιον άχρηστο, ανίκανο(αρχ.). 6) Με αυτή σκάβει το άροτρο(αρχ.).Σπίτι για γιδοπρόβατα. 7) Νότα της βυζαντινής µουσικής. Τροφές χωρίς αρχή. 8) Πάρα πολύ γρήγορα.

9) Συνθετικό του ονόµατος ενός είδους πάλης. - ∆ιπλό γίνεται κρέας νηπίων. 10) Μέχρι, ίσαµε. - Μάγισσα της ελληνικής µυθολογίας, κόρη του Ήλιου, που κατοικούσε στο νησί Αιαία. Η λύση βρίσκεται στη σελίδα 23


23

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Αριθµός φύλλου 72

30

ημέρες

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Ç éäåïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôçò éóôïñßáò áðü ôïí ôçëåïðôêü óôáèìü ÓÊÁÚ

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ 2) ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΑ 3) Ε∆ΟΣ-ΟΡΣΕ 4) ΡΑΣΑ 5) ΝΜ-ΛΑΦΙΑΖΩ

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

êïéíïý ðïéíéêïý äéêáßïõ, åíþ ï ÌáõñïêïñäÜôïò –ï ðñþôïò ðïõ éó÷õñßóôçêå üôé ç äéåèíÞò èÝóç ôçò ÅëëÜäáò åßíáé íá õðçñåôåß ôçí Áããëßá êáé íá óôáìáôÜ ôçí åðéññïÞ ôçò Ñùóßáò óôá ÂáëêÜíéá– ðñïâÜëëåôáé ùò ðñüôõðï ðïëéôéêïý çãÝôç. ÖõóéêÜ ôßðïôá áðü üëá áõôÜ äåí Ý÷åé ó÷Ýóç ìå ôçí éóôïñéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôá ãåãïíüôá. ÁíôéèÝôùò, ç åîéäáíßêåõóç ôçò ïèùìáíéêÞò êõñéáñ÷ßáò õðçñåôåß ôç óçìåñéíÞ áðïäï÷Þ ôïõ íåïïèùìáíéóìïý. Ç êáëýôåñç üìùò áðÜíôçóç óå üëá üóá éó÷õñßæåôáé ç óåéñÜ ôïõ ÓÊÁÚ åßíáé ç Ýñåõíá ôùí ðçãþí. Óôï Ýñãï ôïõ É. ÖéëÞìïíá, ÖéëéêÞ Åôáéñåßá (Íáýðëéï 1934, åðáíÝêäïóç áðü åêäüóåéò Êïõëôïýñá), áíáöÝñåôáé: «¼ëç ç ðåäéíÞ ãç êáôÞíôçóåí éäéïêôçóßá ôùí Ôïýñêùí. Ï ¸ëëçí äåí çäýíáôï íá óðåßñç ßäéïí óðüñïí. Ôïí åëÜìâáíåí áðü áõôïýò, ùò éäéïêôÞôáò» (óåë. 24, 25). ÐáñÜëëçëá, ï óõããñáöÝáò åðéóçìáßíåé: «Ïé Ôïýñêïé ìåôá÷åéñßæïíôáé ôïõò ¸ëëçíáò ôïéïýôïõò, ïðïßïõò äåí óõãêñßíåé ç Éóôïñßá, ì’ Üëëïõò ëáïýò, õðïêýøáíôáò åéò ðáñüìïéáí ìåôáâïëÞí. ÂÜñâáñïé, áðÜíèñùðïé, ðëåïíÝ-

6) ΓΡΟΣΦΟΙ-ΕΤ 7) ΕΟΡ-ΙΑΣΜΟΣ 8) ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ 9) ΟΓΕ-ΟΣΟΣ 10) ΣΑ-ΙΩΑΣΑΦ

6) ΙΑΣΩ-ΟΑΣ 7) ΣΝΟΜΠΙΣΜΟΣ 8) ΤΘ-ΑΑ-ΜΕΣΑ 9) ΗΥΙ-ΛΕΟΝΟΦ 10) ΡΣ-ΠΑΤΣΑΣ

;

ëüãï êáé ôéò éäåïëçøßåò ðïõ åðùÜæïíôáé óôï ÅËÉÁÌÅÐ. Ùò êåíôñéêü óôü÷ï åß÷å ôç ó÷åôéêïðïßçóç ôïõ åëëçíéêïý Ýèíïõò, ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Üðïøçò üôé åßíáé íåþôåñï äçìéïýñãçìá óôï÷áóôþí üðùò ï ÊïñáÞò, ï ÆáìðÝëéïò êáé ï Ðáðáññçãüðïõëïò. Êáôüðéí, ëüãù ôùí áíôéäñÜóåùí ðïõ Ýðáéñíáí ôç ìïñöÞ ÷éïíïóôéâÜäáò, õðáíá÷ùñïýí, êáé áöåíüò, ìå Üñèñá ôïõ ÈÜíïõ ÂåñÝìç óôçí ÊáèçìåñéíÞ, óôéò 6.2.2011 («Ðåñß åèíéêéóìïý») êáé óôéò 13.2.2011(«Ôá ìçíýìáôá ðïõ ìáò äéáöåýãïõí»), õéïèåôïýí ôçí ðïëéôéóôéêÞ óõíÝ÷åéá ôïõ åëëçíéóìïý êáé åãêùìéÜæïõí ôï Ýñãï ôïõ Ðáðáññçãüðïõëïõ, áöåôÝñïõ ìåôïíïìÜæïõí ôç óåéñÜ, áðü «ãÝííçóç åíüò Ýèíïõò», óå «ãÝííçóç åíüò Ýèíïõò-êñÜôïõò». ¼ìùò ïé éäåïëçøßåò åîáêïëïõèïýí íá ðáñÜãïíôáé, ü÷é ìüíï ìå ôçí ðñïâïëÞ åîüöèáëìùí ðáñåñìçíåéþí, áëëÜ êáé ìå ðáñáëåßøåéò. Ãé’ áõôü äåí ãßíåôáé êáìßá áíáöïñÜ ïýôå óôéò ðñùôïãåíåßò ðçãÝò, ïýôå óå áðüøåéò éóôïñéêþí üðùò ï Ê. ÓÜèáò, ï É. Ìïó÷ïâÜêçò, ï Í. Øõñïýêçò, ï Í. Óâïñþíïò, ï Í. Ðáíôáæüðïõëïò, ï Ê. Âåñãüðïõëïò êáé ï Óð. Áóäñá÷Üò. ÊáôÜ ôïí ÓÊÁÚ: • Ç ôïõñêïêñáôßá ôåëéêÜ äåí Þôáí ðáñÜ ìéá åéäõëëéáêÞ óõìâßùóç ðïõ ôç äéÝêïøå ç åëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóç, ç ïðïßá Ýãéíå ìÜëëïí ãéá öïñïëïãéêïýò ëüãïõò. • Ãéá áäéåõêñßíéóôïõò ëüãïõò, ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ äéÝðñáîå ìéá óåéñÜ åãêëÞìáôá, üðùò áõôÜ ðïõ óõíÝâçóáí êáôÜ ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò ÔñéðïëéôóÜò. • ¼óïé åðéêñßíïõí ôç óåéñÜ äéáêáôÝ÷ïíôáé áðü åèíéêïýò áôáâéóìïýò, óå áíôßèåóç ìå ôïõò óõíôåëåóôÝò ôçò óåéñÜò, ðïõ äéáôõðþíïõí Ýíáí íçöÜëéï åðéóôçìïíéêü ëüãï. • Ïé ÊëÝöôåò êáé ïé Áñìáôïëïß èåùñïýíôáé ðåñßðïõ ùò Üôïìá ôïõ

êôáé, êáôáöñïíïýíôåò ðáí Üëëï ìç ðåñéå÷üìåíïí åéò ôï ÁëêïñÜíé, êáé öïñôùìÝíïé ì’ üëá ôá åëáôôþìáôá êáé ì’ üëáò ôáò ðñïëÞøåéò, áðïêáèéóôþóéí áðüîåíïí ôïí ¸ëëçíá áðü ôá äßêáéá ôçò öýóåùò êáé ôçò êïéíùíßáò. Ïé ¸ëëçíåò åíôåýèåí, ùò êôÞìáôá èåùñïýìåíïé, õðüêåéíôáé åéò ôçí áõèáéñåóßáí üëùí áíåîáéñÝôùò ôùí ïðáäþí ôïõ Éóëáìéóìïý. Ùò Üðéóôïé êáôáêñéíüìåíïé, äåí äéêáéïýíôáé åíáíôßïí ôïõ ðéóôïý. Ôçí äå æùÞí ôùí ïöåßëïõóé åéò ìüíáò ôáò ÷ñåßáò ôïõ äåóðüôïõ» (óåë. 12, 13). Óôï ðïëýôéìï Ýñãï ôïõ ÊõñéÜêïõ Óéìüðïõëïõ, Ðþò åßäáí ïé îÝíïé ôçí ÅëëÜäá ôïõ ’21, ðåñéÝ÷ïíôáé óðïõäáßåò ìáñôõñßåò ôñßôùí ãéá ü,ôé óõíÝâç ôçí ôñáãéêÞ åêåßíç åðï÷Þ. ÅéäéêÜ ãéá ôá áíôßðïéíá ôùí Ôïýñêùí êáôÜ ôùí ÅëëÞíùí, áìÝóùò ìåôÜ ôï îÝóðáóìá ôçò ÅðáíÜóôáóçò, ïé ìáñôõñßåò åßíáé åíôõðùóéáêÝò. Ï ¢ããëïò Ãïõüëò ãñÜöåé üôé ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ Ãáëáîéäßïõ, ôá ôïõñêéêÜ ðëïßá ìðÞêáí èñéáìâåõôéêÜ óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç Ý÷ïíôáò êñåìÜóåé óôá êáôÜñôéá ôïõò ôá ðôþìáôá ôùí ÅëëÞíùí (óåë. 129). Ï ßäéïò áíáöÝñåé ðùò «ðëçñïöïñÞèçêå üôé Ýöèáóáí óôçí Ðüëç óáêêéÜ ìå 2.500 æåõãÜñéá áöôéÜ áðü ôç óöáãÞ ôùí ÅëëÞíùí ôçò ÐÜôñáò, êé üôé ìðïñïýóå íá äåé êáíåßò áõôÜ ôá “ðïëåìéêÜ ôñüðáéá”, óôïßâåò ìðñïóôÜ óôçí ðýëç ôïõ óåñáãéïý» (óåë. 127). ÄåêÜäåò ãíùóôïß ×éþôåò Ýìðïñïé

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΠΤΕΡΝΙΣΤΗΡ 2) ΡΑ∆ΑΜΑΝΘΥΣ 3) ΟΡΟΣ-ΣΟ 4) ΑΤΣΑΛΩΜΑ 5) ΓΑ-ΠΑΛΑ

>

Óôï ôåý÷ïò 3 (ÉáíïõÜñéïò 1973) ôïõ ðåñéïäéêïý PANDERMA, ôïõ Ëåùíßäá ×ñçóôÜêç, äçìïóéåýåôáé ï êáôÜëïãïò äéáíïïýìåíùí –áñéóôåñÞò êõñßùò ðñïÝëåõóçò– ðïõ åß÷áí ëÜâåé õðïôñïößåò áðü ôï ºäñõìá Öïñíô êáé ôçí åäþ áíôéðñüóùðü ôïõ, ê. ÌõñéâÞëç. Ç áîÝ÷áóôç ËéëÞ ÆùãñÜöïõ äçìïóéåýåé ìéá åðéóôïëÞ ðïõ áðåõèýíåôáé ðñïò ôï ºäñõìá Öïñíô êáé åììÝóùò ðñïò áõôïýò ðïõ ôéò åß÷áí áðïäå÷èåß. Åðßêáéñç êáé åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïõóá ðáñáìÝíåé ç óýãêñéóç ðïõ êÜíåé áíÜìåóá óôï åëëçíéêü êáé ôï áìåñéêÜíéêï Ýèíïò: «Ïé ¸ëëçíåò, ê. Áíôéðñüåäñå, Ý÷ïìå ìéá ãëþóóá –ôç ëåãüìåíç åëëçíéêÞ– êáé êáôÜ óõíÝðåéá ìéá æùÞ çëéêßáò ôñéþí ÷éëéÜäùí ÷ñüíùí. Ãé’ áõôü, üôáí åìåßò áíáöåñüìáóôå óôçí åëëçíéêÞ ÅðáíÜóôáóç, ëüãïõ ÷Üñéí, ðïõ ãßíçêå ðñéí 150 ÷ñüíéá, åßíáé óáí íá ìéëÜìå ãéá ðÝñõóé. Óêåöèåßôå ôþñá ðùò ôçí ßäéá ðåñßðïõ åðï÷Þ ç äéêÞ óáò ðáôñßäá, ïé ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, Ýøá÷íáí ìéá ãëþóóá íá ôçí õéïèåôÞóïõí, ãéáôß äåí åß÷áí äéêÞ ôïõò. ¼ðùò äåí åß÷áí ðáñåëèüí. Ïýôå êáé Éóôïñßá. ¸ëá üìùò ðïõ Ýðñåðå íá åíïðïéÞóïõí ôçí ðáíóðåñìßá ôùí ôõ÷ïäéùêôþí ðïõ ôéò áðïßêéóáí, ðñïêåéìÝíïõ íá óõãêñïôÞóïõí Ýèíïò. Ãéáôß, üðùò îÝñåôå, âáóéêü ðéóôïðïéçôéêü åíüò Ýèíïõò åßíáé ç ãëþóóá ôïõ». Ïé áíôéäñÜóåéò ðïõ ðñïêáëåß ç óåéñÜ ôïõ ÓÊÁÚ ãéá ôçí ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821 åðéâåâáéþíïõí ôçí Üðïøç ôçò ËéëÞò ÆùãñÜöïõ üôé, ãéá ôïí åëëçíéêü ëáü, ç Éóôïñßá äåí áíÞêåé óôï ðáñåëèüí, áëëÜ ìåôÝ÷åé óôï óÞìåñá. Ç óåéñÜ ôïõ ÓÊÁÚ, êáô’ áñ÷Üò, öÜíçêå íá õðçñåôåß ôïí éäåïëïãéêü

èá óöáãéáóôïýí (óåë. 133). ¸íáò Üëëïò, ï Ôæïí ÊÝáñ, óçìåéþíåé: «Öñéêáëåüôçôåò äéáäñáìáôßæïíôáí êÜèå ìÝñá. ÊáíÝíá Ýëåïò ãéá ôïí ¸ëëçíá, üðïõ ôïí Ýâñéóêáí… Áðü ôïõò ¸ëëçíåò åõãåíåßò åëÜ÷éóôïé áðüìåéíáí. ¼óïé äåí óöÜ÷ôçêáí êáôÜ ôéò ìÝñåò ôùí ôáñá÷þí, ðáñÜôçóáí ôá óðßôéá ôïõò áöÞíïíôáò ïéêïãÝíåéåò êáé ðåñéïõóßåò óôï Ýëåïò ôùí Ôïýñêùí» (óåë. 149). Ï Ãåñìáíüò Ã.Â. ÓôñÝéô, óôçí ðïëýôéìç ìáñôõñßá ôïõ ãéá ôá ãåãïíüôá ðïõ Ýãéíáí óôçí Ðüëç, ôïíßæåé: «¸äåíáí ôá ðüäéá êáé ôá ÷Ýñéá ôùí ÅëëÞíùí ìå óêïéíéÜ êáé ôá ôñáâïýóáí áðü üëåò ôéò ìåñéÝò äéáìåëßæïíôÜò ôá» (óåë. 152). ÌåôÜ áðü üëá áõôÜ, áðïñïýí ïé óõíôåëåóôÝò ôçò óåéñÜò ôïõ ÓÊÁÚ ãéáôß ï åðáíáóôáôçìÝíïò ëáüò äåí öÝñèçêå ìå ôçí áðáñáßôçôç åõãÝíåéá óôïõò Ïèùìáíïýò êáôáêôçôÝò óå äéÜöïñåò ðåñéðôþóåéò, üðùò ç áðåëåõèÝñùóç ôçò Ôñßðïëçò; Ôï óôñïããýëåìá ôçò éóôïñßáò, þóôå íá åîõðçñåôåß óôü÷ïõò ôçò ôñÝ÷ïõóáò ðïëéôéêÞò, äåí õðçñåôåß âÝâáéá ôçí Üðïøç ôïõ Ä. Óïëùìïý íá èåùñïýìå «åèíéêü ü,ôé åßíáé áëçèÝò». ÅðåéäÞ ïé óõãêñïýóåéò ìåôáîý ôùí êñáôþí äåí ïöåßëïíôáé óôéò åêáôÝñùèåí áöçãÞóåéò, áëëÜ óå óôáèåñÜ ãåùðïëéôéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá, ìßá øåýôéêç áðüäïóç ôùí éóôïñéêþí ãåãïíüôùí õðçñåôåß áðïêëåéóôéêÜ ìéá ëáíèáóìÝíç êáé åðéêßíäõíç ðïëéôéêÞ, ÷ùñßò íá áðïêëåßåé ôçí ðéèáíüôçôá óõãêñïýóåùí. Ç åëëçíéêÞ Éóôïñßá äåí ìðïñåß íá ãñÜöåôáé áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôçò ó÷Ýóçò ðïõ åðéèõìïýìå (Þ ìáò åðéâÜëëåôáé) êÜèå öïñÜ ìå ôçí Ôïõñêßá. Âåâáßùò, ôþñá Ý÷ïõìå ôï ÷åéñüôåñï ìåßãìá ðñüóëçøçò ôçò Éóôïñßáò êáé äéáìüñöùóçò åîùôåñéêÞò ðïëéôéêÞò, ùò áðïôÝëåóìá ôçò áãáóôÞò óõíåñãáóßáò ÅËÉÁÌÅÐ, ÌÌÅ êáé êõâÝñíçóçò, þóôå ç áíáèåþñçóç ôçò åëëçíéêÞò Éóôïñßáò êáé ï åíäïôéóìüò áðÝíáíôé óôá çãåìïíéêÜ ó÷Ýäéá ôïõ íåï-ïèùìáíéóìïý íá åßíáé äýï ìåãÝèç ðïõ áëëçëïôñïöïäïôïýíôáé, óðñþ÷íïíôáò ôç ÷þñá ìáò üëï êáé ðéï ðïëý óôçí õðïôáãÞ.


24

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

κριτική

Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

Ôá ÏñöáíÜ ôïõ ÍôÝííéò ÊÝëëõ Åßíáé áêñéâþò ïé ßäéåò óõíèÞêåò ôéò ïðïßåò âëÝðïõìå íá áíáðôýóóïíôáé óôïí ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá

Ó

ôéò åêëïãÝò ôïõ 1930, ôï íáæéóôéêü êüììá ôïõ Á. ×ßôëåñ êáôüñèùóå íá åêëÝîåé åêáôüí äýï âïõëåõôÝò, ìéá óçìáíôéêÞ åðéôõ÷ßá áí óêåöèåß êáíåßò üôé óôéò ðñïçãïýìåíåò ïé ïðïßåò åß÷áí ãßíåé ìüëéò äýï ÷ñüíéá íùñßôåñá, ïé âïõëåõôÝò ôïõ Þôáí äþäåêá. Ç áýîçóç áõôÞ ôçò åðéññïÞò ôïõ äåí Ýãéíå åí êåíþ. Åß÷å ðñïçãçèåß ç óôáäéáêÞ êáôÜññåõóç ôçò Äçìïêñáôßáò ôçò ÂáúìÜñçò êáé ôï ïéêïíïìéêü êñá÷ ôïõ 1929, ðïõ äçìéïýñãçóå Ýíá ðëáßóéï ôï ïðïßï äéáìüñöùíå ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ç áíåñãßá, ï ðëçèùñéóìüò, ç áíáóöÜëåéá êáé ï ñáãäáßïò åêöáóéóìüò ôïõ ðïëéôéêïý ôïðßïõ. Óå áõôÜ ëåéôïõñãïýóå óõìðëçñùìáôéêÜ ç ôáðåßíùóç êáé ïé åîåõôåëéóôéêïß üñïé ðïõ åß÷áí åðéâëçèåß óôç Ãåñìáíßá ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ Á´ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ. Ç åðéôõ÷ßá üìùò ôïõ íáæéóôéêïý êüììáôïò åß÷å íá êÜíåé êáé ìå ôçí áäõíáìßá ôçò áñéóôåñÜò íá áðáíôÞóåé ïõóéáóôéêÜ óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôþðéæå ç êïéíùíßá. Ç Üíïäïò ôïõ íáæéóìïý/öáóéóìïý åäñÜæåôáé ðÜíù óå õðáñêôÜ êïéíùíéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé üðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ Ý÷åé ðåé êÜðïéïò, åßíáé «ïé ëÜèïò áðáíôÞóåéò óå õðáñêôÜ ðñïâëÞìáôá». Ï ÍôÝííéò ÊÝëëõ ãåííÞèçêå êáé ìåãÜëùóå óôï ÌðÜñíåô ôïõ âüñåéïõ Ëïíäßíïõ, üíôáò Ýíá áðü ôá ðÝíôå ðáéäéÜ ìéáò éñëáíäéêÞò ïéêïãÝíåéáò, êáèïëéêüò áõôüò, óå Ýíá ðñïôåóôáíôéêü êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí. ÁõôÜ ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áðü ìüíá ôïõò ðáßæïõí ôïí ñüëï ôïõò óå ìéá «ïðôéêÞ áðü ðëåõñÜ ìåéïíüôçôáò». Èåùñåßôáé ùò Ýíáò áðü ôïõò ôáëáíôïý÷ïõò íÝïõò èåáôñéêïýò óõããñáöåßò óå ìéá ÷þñá, üðùò åßíáé ç Áããëßá, ìå óðïõäáßá ðáñÜäïóç óôç óõããñáöÞ èåáôñéêþí Ýñãùí. Ôï 2009 ìÜëéóôá, ôï ãåñìáíéêü ðåñéïäéêü Theater Heute ôïí áíáêÞñõîå «êáëýôåñï îÝíï èåáôñéêü óõããñáöÝá». Óôá ÏñöáíÜ ðåñéãñÜöåôáé ç åéóâïëÞ ôïõ Ëßáì óôï óðßôé ôçò ïéêïãÝíåéáò ôçò áäåëöÞò ôïõ ãåìÜôïõ áßìáôá, Ýíá åðåôåéáêü áðüãåõìá. Áðü êåé êáé ýóôåñá êëéìáêùôÜ, áñ÷ßæåé íá îåôõëßãåôáé ç áíáæÞôçóç ôçò áëÞèåéáò. Ôï ìéêñïáóôéêü ðåñéâÜëëïí óôï ïðïßï äéáäñáìáôßæåôáé ç ðëïêÞ èá ìðïñïýóå êÜëëéóôá íá åßíáé Ýíá äéáìÝñéóìá óôïí ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá. Ç ãåéôïíéÜ åßíáé ãåìÜôç ðëÝïí áðü ìåôáíÜóôåò, ç áíåñãßá åßíáé êáèïñéóôéêÞ, ç åãêëçìáôéêüôçôá áõîÜíåôáé. Ôï üëï óýóôçìá ïäçãåßôáé âáèìéáßá óå õðïâÜèìéóç, ìå ôçí áíáóöÜëåéá íá åßíáé ðáñïýóá êáé ü÷é ìüíï ôá âñÜäéá. Óôçí õðáñêôÞ áõôÞ ðñïâëçìáôéêÞ êáôÜóôáóç ï Ëßáì, Ýíá Üôïìï ôï ïðïßï öÝñåé ôá ãíùóôÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ åíüò ÊÄÏÁ (êôçíþäçò äýíáìç ïãêþäçò Üãíïéá) åßíáé åýêïëï íá ÷åéñáãùãçèåß áðü ôïõò áêñïäåîéïýò ðïõ êáéñïöõëáêôïýí. ¼íôáò ðáñáâáôéêüò áðü íåáñÞ

çëéêßá, äåí èÝëåé ðáñÜ ìéá åëÜ÷éóôç þèçóç þóôå íá áñ÷ßóåé íá õéïèåôåß ñáôóéóôéêÝò áîßåò êáé ðñüôõðá. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ç ìéêñïáóôéêÞ ïéêïãÝíåéá ôçò áäåëöÞò ôïõ, êåíÞ áðü êïéíùíéêÝò áíáöïñÝò êáé óôçñßãìáôá, åðéëÝãåé íá ðåñé÷áñáêþíåé ïëïÝíá êáé ðåñéóóüôåñï ôïí ðñïóùðéêü áðïãõìíùìÝíï ÷þñï ôçò. ÁðïìïíùìÝíç áðü ôïí êïéíùíéêü ðåñßãõñï, ï ïðïßïò áäéáöïñåß üóï êáé áäõíáôåß íá êáôáíïÞóåé üôé áõôü ôï õðïâáèìéóìÝíï ðåñéâÜëëïí, ÷ùñßò åíáëëáêôéêÞ ðñüôáóç, êáèßóôáôáé ç ìÞôñá üðïõ èá åðùáóèåß ôï áõãü ôïõ öéäéïý, åßíáé ôï ßäéï åõÜëùôç óå åêôñï÷éáóôéêÝò ëïãéêÝò áñêåß íá õðåñáóðßóåé ôïí ìéêñü ðåñßãõñü ôçò. Åßíáé áêñéâþò ïé ßäéåò óõíèÞêåò ôéò ïðïßåò âëÝðïõìå íá áíáðôýóóïíôáé óôïí ¢ãéï ÐáíôåëåÞìïíá êáé ü÷é ìüíï, üðïõ ôá õðáñêôÜ ðñïâëÞìáôá õðïâÜèìéóçò ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò, åëëåßøåé Üëëçò åíáëëáêôéêÞò ëýóçò, ïäÞãçóáí áñãÜ áëëÜ óôáèåñÜ óôçí åêëïãÞ ôïõ Â. Ìé÷áëïëéÜêïõ ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò óôï Äçìïôéêü Óõìâïýëéï óÞìåñá êáé äåí îÝñïõìå óå ôé Üëëï, ÷åéñüôåñï, áýñéï.

!

Ï óõããñáöÝáò êáôïñèþíåé íá ìáò ðñïóöÝñåé Ýíá ìåóôü, ðïëõåðßðåäï Ýñãï. Ïé ðïëëáðëÝò äõíáôüôçôåò áíÜãíùóÞò ôïõ ìáò ïäçãïýí êáé óå Üëëïõò ðñïâëçìáôéóìïýò åêôüò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò áíÜðôõîçò ôïõ êïéíùíéêïý öáóéóìïý. ¼íôáò êáèïëéêüò ï ßäéïò, áíáðôýóóåé ìéá ðñïâëçìáôéêÞ ãýñù áðü ôï æÞôçìá ôçò Üìâëùóçò, ôçò óýã÷ñïíçò ïéêïãÝíåéáò, ç ïðïßá óå Ýíá ðáãêïóìéïðïéçìÝíï ðëÝïí ðåñéâÜëëïí öáßíåôáé íá áéùñåßôáé îåêñÝìáóôç óôï ðïõèåíÜ, áëëÜ êáé óôï æÞôçìá ôçò âßáò ùò öáéíüìåíï ôï ïðïßï õðÜñ÷åé åí äõíÜìåé óå êÜèå Üíèñùðï, êáèþò êáé ôçí åõêïëßá ìå ôçí ïðïßá ìðïñåß íá åîùôåñéêåõèåß, åëëåßøåé çèéêþí üóï êáé êïéíùíéêþí áñ÷þí. Óå ìéá êïéíùíßá üðïõ ç êïéíüôçôá åßíáé áíýðáñêôç ( êáé ç áããëïóáîùíéêÞ ðáñÜäïóç ôçò áôïìéêüôçôáò âïçèÜåé), üóï áíýðáñêôç åßíáé êáé ç Ýííïéá ôïõ óõëëïãéêïý, ïé ðñïóùðéêÝò Þ ìÜëëïí áôïìéêÝò ëýóåéò âñßóêïõí ðñüóöïñï Ýäáöïò íá áíáðôõ÷èïýí. ¼ôáí üìùò, áíôß íá ðåñÜóïõìå áðü ôï åãþ óôï åìåßò, ìðáßíïõìå óå ìéá ëïãéêÞ ðåñé÷á-

ÏÑÖÁÍÁ

Ôïõ ÍÔÅÍÍÉÓ ÊÅËËÕ ÌåôÜöñáóç, Êïñáëßá ÓùôçñéÜäïõ Óêçíïèåóßá, ÂáããÝëçò Èåïäùñüðïõëïò ÓêçíéêÜ-Êïóôïýìéá, Ìáñãáñßôá ×áôæçéùÜííïõ ÌïõóéêÞ, Óôáýñïò ÃáóðáñÜôïò Ó÷åäéáóìüò öùôéóìþí, ÓÜêçò Ìðéñìðßëçò Âïçèüò óêçíïèÝôç, Êùíóôáíôßíïò ÔæÜèáò Ðáßæïõí ïé çèïðïéïß Ìáñßá Êßôóïõ (¸ëåí) Ìé÷Üëçò Ïéêïíüìïõ (ÍôÜííõ) ¼ìçñïò ÐïõëÜêçò (Ëßáì) ÈÅÁÔÑÏ ÍÅÏÕ ÊÏÓÌÏÕ ÁíôéóèÝíïõò 7 êáé Èáñýðïõ, ÍÝïò Êüóìïò, Ôçë. 210 9212900

ñÜêùóçò ôïõ åãþ, ç åíáíôßùóç óôï óõëëïãéêü åíßïôå ìðïñåß íá ðñïóëÜâåé êáé ÷áñáêôÞñá âáñâáñüôçôáò. Ôï ðåñéâÜëëïí ìÝóá óôï ïðïßï äéáäñáìáôßæåôáé ôï Ýñãï äõóôõ÷þò äåí áðïôåëåß ìéá ìåìïíùìÝíç ðåñßðôùóç. Ç éäåïëïãéêÞ êõñéáñ÷ßá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ìå ôç ÷ùñßò üñéá ìåôáêßíçóç êåöáëáßùí êáé áíèñþðùí, ïäçãåß óôçí áðïäüìçóç ôùí êïéíùíéþí, óôçí õðåñåêìåôÜëëåõóç ôïõ Üëëïõ, óôçí êáôÜññåõóç ôïõ óõëëïãéêïý, óôç ìåôáôñïðÞ ÷ùñþí óå ÷þñïõò øõ÷þí. Êáé üóï áõôÜ ôá öáéíüìåíá äåí áíôéìåôùðßæïíôáé ðïëéôéêÜ, êïéíùíéêÜ, ðïëéôéóìéáêÜ, ôüóï èá áõîÜíïíôáé, êáëëéåñãþíôáò êáé ïñãþíïíôáò ôï Ýäáöïò óôï ïðïßï ôá Üíèç ôïõ êáêïý, Þ ìÜëëïí ôá áãêÜèéá ôïõ öáóéóìïý, èá áíèßæïõí êáé èá äéáâñþíïõí óõíåéäÞóåéò. Ï óêçíïèÝôçò Â. Èåïäùñüðïõëïò êáôïñèþíåé íá ìåôáöÝñåé ôç ìåóôüôçôá ôïõ êåéìÝíïõ ìå ìßá ðáñÜóôáóç êáôÜ ôçí ïðïßá ðáñáêïëïõèïýìå ôç óôáäéáêÞ åîÝëéîç ìå áìåßùôï åíäéáöÝñïí. Ãéíüìáóôå ìÜñôõñåò ôüóï ôçò óôáäéáêÞò áðüññéøçò âïëéêþí øåìÜôùí, üóï êáé ôçò âÞìá âÞìá ìåôáëëáãÞò ìßáò ìéêñïáóôéêÞò ïéêïãÝíåéáò. Óå Ýíá óêçíéêü ôï ïðïßï áðïäßäåé ôï áðïãõìíùìÝíï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí, ç åýóôï÷ç ìïõóéêÞ ðáñÝìâáóç êïñõöþíåé ôéò øõ÷ïëïãéêÝò åíôÜóåéò êáé ôïíßæåé ôéò ôñáõìáôéêÝò äéïëéóèçôéêÝò åðéëïãÝò. Åýóôï÷á åðßóçò ç ÷ñÞóç ôùí öùôéóìþí áðïäßäåé ôéò ñùãìÝò êáé ôá áäéÝîïäá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò. Êõñßùò üìùò êáôïñèþíåé íá áðïóðÜóåé áðü ôïõò çèïðïéïýò ôïõ åîáéñåôéêÜ êáßñéåò åñìçíåßåò. Óôïí ñüëï ôïõ Ëßáì, ï ¼ìçñïò ÐïõëÜêçò ìáò äßíåé Ýíá ðåñéèùñéáêü Üôïìï óõíáéóèçìáôéêÜ áíÜðçñï, èýìá, áëëÜ êõñßùò èýôç óå ðëÞñç áðïêïðÞ áðü ôï ðåñéâÜëëïí. Êáôïñèþíåé íá ìåôáöÝñåé óôç óêçíÞ üëç ôçí êõêëïèõìéêüôçôá ôïõ ðñùôáãùíéóôÞ ðïõ ðáñáðáßåé áíÜìåóá óôçí áíïçóßá êáé ôïí óáäéóìü. Åîßóïõ êáëüò ï Ìé÷Üëçò Ïéêïíüìïõ óôïí äýóêïëï ñüëï ôïõ ìéêñïáóôïý ïéêïãåíåéÜñ÷ç ÍôÜííõ, åíüò ðñïóþðïõ ðïõ ç üðïéá äñÜóç åßíáé åóùôåñéêÞ êáé óõãêñáôçìÝíç, ôáõôü÷ñïíá üìùò øõ÷ñÜ õðïëïãéóôéêÞ, ìå ôï ðñïóùðéêü óõìöÝñïí íá áðïôåëåß ôçí ýøéóôç áîßá. Åðßóçò êáëÞ ç Ìáñßá Êßôóïõ, áðïäßäåé ôïí ñüëï ìéáò ãõíáßêáò ðïõ ðáñáðáßåé áíÜìåóá óôá ìáôáéùìÝíá üíåéñÜ ôçò êáé óôçí ôõðéêÞ ïéêïãÝíåéá ôçí ïðïßá ðñÝðåé íá õðåñáóðéóôåß ìå íý÷éá êáé äüíôéá ùò Ýó÷áôï ï÷õñü. Ôñåéò äéáöïñåôéêÝò ðñïóùðéêüôçôåò, ïé ïðïßåò üìùò ôÝìíïíôáé óôï üôé åßíáé ïñöáíÝò áðü ðñáãìáôéêÞ ïéêïãÝíåéá, êïéíùíßá, éäåïëïãéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò áíáöïñÝò.


Αριθµός φύλλου 72

25

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Íá êÜíïõìå ôá ðáéäéÜ ìáò Ïëõìðéáêïýò; Óôï ëáü ìáò õðÞñîáí, ðïëëÝò öïñÝò, êÜðïéïé ðïõ èÝëçóáí íá åßíáé ðÜíôá ìå ôïõò íéêçôÝò Ôïõ Ìáíþëç ÅããëÝæïõ-ÄåëçãéáííÜêç «ÊÜíôå ôá ðáéäéÜ óáò Ïëõìðéáêïýò íá åßíáé ÷áñïýìåíá», ìáò êáëåß óôï ðñùôïóÝëéäü ôïõ Ï ÐñùôáèëçôÞò, ôçí åðáýñéï ôïõ íôÝñìðé ôçò íôñïðÞò.

Í

á îåêáèáñßóù ôç èÝóç ìïõ áð’ ôçí áñ÷Þ: Ïýôå Ïëõìðéáêüò åßìáé ïýôå Ðáíáèçíáúêüò. Ç ìéóÞ ìïõ ìéêñáóéáôéêÞ ñßæá êáèüñéóå êáé ôéò óõëëïãéêÝò ìïõ ðñïôéìÞóåéò. ÁëëÜ, ðáëéÜ, ãéá ôïí Ïëõìðéáêü ðïëëïß ôñÝöáìå áéóèÞìáôá óõìðÜèåéáò. Ëßãï ôï üôé åßìáóôå Ðåéñáéþôåò, ëßãï ï ëáúêüò ôïõ ÷áñáêôÞñáò, ëßãï ç öëùñéÜ êáé ôá âüñåéá ðñïÜóôéá ìå ôá ïðïßá Þôáí ôáõôéóìÝíïò ï ÐÁÏ óôç óõíåßäçóÞ ìáò, Ýêáíáí ôç æõãáñéÜ íá ãÝñíåé õðÝñ ôïõ Ïëõìðéáêïý. ÐáëéÜ üìùò. Ðïëý ðáëéÜ.. Áñãüôåñá, ç ïìÜäá ôïõ Êüêêáëç ðéá, Üñ÷éóå íá êåñäßæåé ôá ðñùôáèëÞìáôá ôï Ýíá ìåôÜ ôï Üëëï. Êáé êáíåßò äåí ìéëïýóå. Ïé õðüëïéðïé áðïäÝ÷ôçêáí ôïí ñüëï ôïõ êïìðÜñóïõ, ï ÔóïõêáëÜò Þôáí ç öùíÞ ôïõ Èñýëïõ êé ïé ïðáäïß ôçò ïìÜäáò áíáãíþñéæáí üôé ï éåñüò óêïðüò ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò áãéÜæåé ôá ìÝóá ðñïò ôçí êáôÜêôçóÞ ôïõ. Ç çèéêÞ åîá÷ñåßùóç åíüò ïëüêëçñïõ ëáïý, áõôïý ðïõ óôï ðïëéôéêü åðßðåäï åß÷å êéüëáò áðïäå÷ôåß üôé Þñèå óôçí åîïõóßá ãéá íá êÜíåé áõôÜ ðïõ Ýêáíáí êé åêåßíïé ðïõ ôïí êáôáðßåæáí ôüóá ÷ñüíéá, åêöñÜóôçêå ðïäïóöáéñéêÜ ìå ôéò ðñáêôéêÝò êáé ôá Þèç ôïõ Èñýëïõ êáé ôïõ ðñïÝäñïõ ôïõ, õðü ôéò åðåõöçìßåò ôùí ïðáäþí ôïõ: Áëáæïíåßá ôçò åîïõóßáò êáé ÷õäáßïò ëáúêéóìüò. «ÊÜíôå ôá ðáéäéÜ óáò Ïëõìðéáêïýò íá åßíáé ÷áñïýìåíá»…

Êáé ðþò èá åßíáé ÷áñïýìåíá ôá ðáéäéÜ ìáò; Ìá, ìå ôá ðñùôáèëÞìáôá, ôçí åðßäåéîç äýíáìçò êáé ðáñáóêçíéáêÞò äñÜóçò, ìå ôïí Ýëåã÷ï ôçò äéáéôçóßáò. Ìå ôçí åðéâïëÞ óôïí áíôßðáëï ðÜóç èõóßá. ¼÷é ìå ôç íßêç óôïõò áãùíéóôéêïýò ÷þñïõò, ü÷é ìå ôç ÷áñÜ ôïõ ðáé÷íéäéïý êáé ôïí óåâáóìü óôïí Üëëï. Äåí ìðïñïýìå íá êÜíïõìå ôá ðáéäéÜ ìáò Ïëõìðéáêïýò. Êáôáñ÷Üò, äåí êÜíïõìå ôá ðáéäéÜ ìáò êÜôé. Ôïõò äßíïõìå ôá åöüäéá íá áðïöáóßóïõíå ìüíá ôïõò ü÷é ïìÜäá, áëëÜ ïôéäÞðïôå èá êáèïñßóåé ôç æùÞ ôïõò. ÁëëÜ êáé íá ôá êÜíáìå, äåí èá Þôáí ôï êñéôÞñéü ìáò ç ÷áñÜ ôçò êáôßó÷õóçò óôá ðáñáóêÞíéá. Ç ëáìðñüôçôá ôçò ÐáñÜãêáò. Áëßìïíü ìáò áí êáôáíôïýóáí Ýôóé ôá ðáéäéÜ ìáò. Ôï êñéôÞñéü ìáò èá Þôáí âáóéóìÝíï óôéò áñ÷Ýò êáé áîßåò ðïõ Ý÷åé ï ëáüò ìáò äéáìïñöþóåé óôç ìáêñÜ ðïñåßá ôïõ óôïí ÷ñüíï, óôïí óåâáóìü, ôçí áîéïðñÝðåéá, ôç óõììåôï÷Þ. Èá óõìðåñéëÜìâáíå ôï ÷åéñïêñüôçìá ôïõ êáëýôåñïõ áíôéðÜëïõ, ôçí ðëÜêá óôïí ÷áìÝíï, ðëÜêá ðïõ ôç ìïéñÜæåóáé üìùò ì’ áõôüí, ü÷é ðïõ ìåéþíåé ôïí Üëëïí, ôç íßêç ìå ôßìéá ìÝóá êáé ôçí éóïôéìßá óôïí óõíáãùíéóìü (êé ü÷é ôïí áíôáãùíéóìü). «ÊÜíôå ôá ðáéäéÜ óáò Ïëõìðéáêïýò íá åßíáé ÷áñïýìåíá»… Ðéï ðïëý óáí áðåéëÞ áêïýãåôáé áõôü ðáñÜ óáí ïôéäÞðïôå Üëëï. Êé áí äåí ôï êÜíïõìå; Êé áí ôá ðáéäéÜ ìáò åßíáé ÷áñïýìåíá ü÷é åðåéäÞ ìðïñïýíå óôï ôÝëïò ôïõ áãþíá íá ðÜíå íá ðïõí óôïí ÷áìÝíï «óå ðÞäçîá», áëëÜ åðåéäÞ ç ïìÜäá ôïõò Ýðáéîå êáëýôåñá êáé íßêçóå; Êé áí ôá ðáéäéÜ ìáò ðáñáìÝíïõí ÷áñïýìåíá ìåôÜ áðü ìéá Þôôá ãéáôß ç ïìÜäá ðñïóðÜèçóå, áëëÜ Ý÷áóå áðü Ýíáí êáëýôåñï áíôßðáëï, ðïõ ôïí ÷åéñïêñüôçóáí êé áõôüí; Ôé

÷áñÝò èÝëïõìå ôåëéêÜ ãéá ôá ðáéäéÜ ìáò; Êáé êáô’ åðÝêôáóç, ôé ÷áñÝò èÝëïõìå ãéá ìáò ôïõò ßäéïõò; Óôïí ëáü ìáò õðÞñîáí, ðïëëÝò öïñÝò, áñêåôïß ðïõ èÝëçóáí íá åßíáé ðÜíôá ìå ôïõò íéêçôÝò. Ôïõò ðéï äéÜóçìïõò ôïõò Ý÷åé êáôáãñÜøåé êé ç Éóôïñßá. ÁëëÜ ðéï ðïëëïß Þôáí áõôïß ðïõ áíôéóôÜèçêáí. Ãéá êÜðïéåò áîßåò, ãéá ìéá ôáõôüôçôá, ãéá Ýíá öéëüôéìï. Êáé âßùóáí ôç ìïíáîéÜ, ôç ÷ëåýç, ôçí êáôáðßåóç áðü áõôïýò ðïõ åðÝëåîáí ôï âüëåìá, ôç óõíèçêïëüãçóç, ôçí åðéâïëÞ ìå êÜèå ìÝóï. ÁëëÜ êáé ðïõ Ýíéùèáí ìÝóá ôïõò áíþôåñïé áðü ôá áíèñùðÜêéá ðïõ ôïõò åß÷áí êáèßóåé óôïí óâÝñêï, ôá Üîéá êÜèå ðåñéöñüíçóçò. «ÊÜíôå ôá ðáéäéÜ óáò Ïëõìðéáêïýò íá åßíáé ÷áñïýìåíá»… Êáé íá ãßíïõí Ïëõìðéáêïß ôá ðáéäéÜ ìáò, åëðßæïõìå íá áíôéäñÜóïõí óôéò ìåèü-

Ì

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση-παρουσίαση του περιοδικού νέος Λόγιος Ερµής, έκδοση της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη. ∆ιακόσια πενήντα άτοµα κατέκλυσαν τον εναλλακτικό χώρο πολιτικής και πολιτισµού του περιοδικού Άρδην και της εφηµερίδας Ρήξη παίρνοντας από τους οµιλητές πολλές αφορµές για σκέψεις, όπως έδειξε η συζήτηση που ακολούθησε. Η Ε.Μ.Ε.Π. µε όχηµά της το περιοδικό προτίθεται να αναλάβει ένα συστηµατικό έργο σε τοµείς όπως η Ιστορία, η γλώσσα, ο λαϊκός και ο λόγιος πολιτισµός, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η σχέση µε άλλους πολιτισµούς µε στόχο να οργανώνει ηµερίδες, συνέδρια και συναντήσεις, να παρεµβαίνει στο διαδίκτυο και τον Τύπο. Στόχος του περιοδικού είναι να λειτουργήσει ως ανάχωµα στην επέλαση του εθνοµηδενισµού και της παγκοσµιοποίησης στους κόλπους της ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο υπεύθυνος πολιτιστικών της εφηµερίδας Αγγελιοφόρος, δηµοσιογράφος Τάσος Ρέτζιος. Η παρουσίαση άρχισε µε την οµιλία του συγγραφέα Κώστα Ζουράρι, ο οποίος ανέλυσε, µε βάση τον Θουκυδίδη, την διαµόρφω-

äïõò ðïõ åßäáìå óôï íôÝñìðé. Ôï ðåñéìÝíïõìå áõôü, áðü ôïõò ïðáäïýò ôïõ Ïëõìðéáêïý ðñþôá ðñþôá. Äåí ìðïñåß, èá õðÜñ÷ïõí êé åêåßíïé ðïõ èá íôñÝðïíôáé íá ðáßñíïõí ôéò íßêåò Ýôóé. Ðïõ èá èÝëïõí íá ÷áßñïíôáé ôéò íßêåò ôéò êáôáêôçìÝíåò ìå éäñþôá êáé ðñïóðÜèåéá, ðïõ äåí èá ðáíçãõñßæïõí ôéò êÜëðéêåò åðéôõ÷ßåò. Êé åêåßíïé Ý÷ïõí ôï äýóêïëï Ýñãï íá áíôéóôáèïýí óôçí Ýäñá ôïõò. ÁõôÞ ç ðáôñßäá üìùò äåí Ý÷åé ðéá äýíáìç íá åìðíåýóåé. Êé ï ëáüò ìáò äåí Ý÷åé ôç äýíáìç íá áíôéóôáèåß, óå ìéá åðï÷Þ üðïõ ç áíôßóôáóç åßíáé ôï æçôïýìåíï óå üëïõò ôïõò ôïìåßò. Êáé ðñþôç ç çèéêÞ áíôßóôáóç. Ç äéåêäßêçóç ôçò áîéïðñÝðåéÜò ìáò. Ðáíôïý. Êáé óôï ðïäüóöáéñï. ÁëëÜ áõôÞ ç ìÜ÷ç Þ èá êåñäçèåß óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, Þ èá ðáßæïõìå óôï ìÝëëïí óôç ã´ åèíéêÞ. Êáé ü÷é ìüíï óôï ðïäüóöáéñï...

ση της ελληνικής ταυτότητας µε όρους µιας εγχώριας, γηγενούς και όχι δυτικοκεντρικής πολιτικής επιστήµης. Ο Ερατοσθένης Καψωµένος µίλησε για την διαµόρφωση και την εξέλιξη της ελληνικής ιδιαιτερότητας µέσα στον χρόνο, και για την αντίθεσή της µε το κυρίαρχο σήµερα πνεύµα της παγκοσµιοποιητικής αλλοτρίωσης. Οι οµιλίες έκλεισαν µε τον εκδότη του περιοδικού Γιώργο Καραµπελιά, που ανέλυσε την προσπάθεια του νέου Λόγιου Ερµή, τις δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει και τους στόχους του περιοδικού και της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισµού. Το περιοδικό, που θα εκδίδεται κάθε τέσσερις µήνες, παρουσιάστηκε επιτυχώς, µετά από την Αθήνα και τον Βόλο, και στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύοντας ότι ο λαός αναζητεί νέες διεξόδους στην κρίσιµη εποχή που βρίσκεται η χώρα, καθώς επίσης ότι οι γνωστοί παραχαράκτες της Iστορίας έχουν να αντιµετωπίσουν ακόµα ένα ισχυρό αντίπαλο, τον νέο Λόγιο Ερµή.


26

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ìáõñßäç

Ç óöáãÞ ôïõ Êáôßí

Ó

ôéò 5 Ìáñôßïõ 1940, ï ËáâñÝíôé ÌðÝñéá, áñ÷çãüò ôçò óïâéåôéêÞò ìõóôéêÞò áóôõíïìßáò, NKVD, ìå ôï õðüìíçìá 141/40, ðïõ Ýöåñå ôïí êáô’ åõöçìéóìüí ôßôëï «äéïéêçôéêü õðüìíçìá ãéá ôï æÞôçìá ôùí Ðïëùíþí êñáôïõìÝíùí êáé áé÷ìáëþôùí ðïëÝìïõ», æÞôçóå ôçí åîïõóéïäüôçóç áðü ôï óïâéåôéêü Ðïëéôìðéñü ãéá íá ðñïâåß óôçí «åéäéêÞ ìåôá÷åßñéóç» 25.700 Ðïëùíþí áîéùìáôéêþí êáé äéáíïïõìÝíùí, ðïõ åß÷áí ÷áñáêôçñéóôåß «åèíéêéóôéêÜ êáé áíôåðáíáóôáôéêÜ óôïé÷åßá». Ç äéáôáãÞ åêôÝëåóçò åêäüèçêå ôçí ßäéá ìÝñá êáé Ýöåñå ôéò õðïãñáöÝò ôùí É. ÓôÜëéí, Á. ÌéêïãéÜí, Ê. Âïñïóßëïö êáé Ó. Ìïëüôïö, ìåëþí ôïõ óïâéåôéêïý Ðïëéôéêïý Ãñáöåßïõ. Ç åí ëüãù äéáôáãÞ óöñÜãéóå ôç ìïßñá ðåñßðïõ 22.000 áíèñþðùí, åê ôùí ïðïßùí ïé 8.000 Þôáí áîéùìáôéêïß ôïõ ðïëùíéêïý óôñáôïý ðïõ åß÷áí óõëëçöèåß áðü ôïõò Óïâéåôéêïýò, êáôÜ ôç äéðëÞ åéóâïëÞ óôçí Ðïëùíßá, ôï 1939, êáé ïé õðüëïéðïé Þôáí êáèçãçôÝò ðáíåðéóôçìßïõ, ãéáôñïß, íïìéêïß, äÜóêáëïé, áóôõíïìéêïß êáé õðÜëëçëïé ôïõ åõñýôåñïõ ðïëùíéêïý äçìüóéïõ ôïìÝá. ÐáñÜ ôçí áðïêÜëõøç ôïõ åãêëÞìáôïò, ôï 1943, êáé äåêÜäùí ðñïóðáèåéþí ãéá ôçí áíáãíþñéóç êáé äéêáßùóç ôùí åêôåëåóèÝíôùí ãéá ðÜíù áðü ðåíÞíôá ÷ñüíéá, ìüëéò ôï 1990 Ýãéíáí ãíùóôÝò ïé ëåðôïìÝñåéåò ôçò óêïôåéíÞò áõôÞò éóôïñßáò ðïõ Ýìåéíå ãíùóôÞ ùò «ç óöáãÞ ôïõ Êáôßí». Ôçí 1ç Óåðôåìâñßïõ 1939, ïé ãåñìáíéêÝò äõíÜìåéò åéóÝâáëáí óôï ðïëùíéêü Ýäáöïò îåêéíþíôáò ôïí ´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï. Ïé óïâéåôéêïß Ý÷ïíôáò ðñüóöáôá õðïãñÜøåé ôï Óýìöùíï Ìïëüôïö-Ñßìðåíôñïð, ðñáãìáôïðïßçóáí ôç äéêÞ ôïõò åéóâïëÞ óôçí Ðïëùíßá, äåêáåöôÜ ìÝñåò ìÝñåò áñãüôåñá, êáé ðñïÝëáóáí ôá÷ýôáôá óõëëáìâÜíïíôáò ÷éëéÜäåò Ðïëùíïýò áé÷ìáëþôïõò. Ïé ðïëùíéêÝò äõíÜìåéò åß÷áí äéáôáãÝò íá ìçí áíôéóôáèïýí óôá óïâéåôéêÜ óôñáôåýìáôá êé Ýôóé ðïëý ãñÞãïñá ç áíáôïëéêÞ Ðïëùíßá åß÷å êáôáëçöèåß. Áðü ôïõò ðÜíù áðü 450.000 Ðïëùíïýò ðïõ óõíÝëáâå ï Êüêêéíïò Óôñáôüò, áðåëåõèåñþèçêáí ðÜñáõôá ïé 250.000,

¸íá óïâéåôéêü Ýãêëçìá ðïëÝìïõ êáé ç óõãêÜëõøÞ ôïõ åíþ 125.000 ðáñáäüèçêáí óôçí NKVD ãéá ðåñáéôÝñù Ýëåã÷ï. ¼ëïé ïé Ðïëùíïß óôñáôéþôåò ìå êáôáãùãÞ áðü ôç äõôéêÞ Ðïëùíßá (ðåñéï÷Ýò äçëáäÞ ðïõ åß÷áí êáôáëÜâåé ïé Ãåñìáíïß) ðáñáäüèçêáí óôç ÂÝñìá÷ô ìÝóá óôçí ðñþôç åâäïìÜäá. Óôéò 19/11/39, ïé óïâéåôéêïß êñáôïýóáí ðåñßðïõ 40.000 Ðïëùíïýò, ôïõò ïðïßïõò åß÷áí êáôáíåßìåé óå äéÜöïñá óôñáôüðåäá êñÜôçóçò êáé öõëáêÝò, óôç äõôéêÞ Ëåõêïñùóßá êáé Ïõêñáíßá. Ôá ìåãáëýôåñá óôñáôüðåäá Þôáí áõôÜ ôïõ ÊïæÝëóê êáé ôïõ ÓôáñïìðÝëóê, óôá ïðïßá êñáôïýíôáí ïé Ðïëùíïß áîéùìáôéêïß, êáé ôïõ ÏóôÜôóêïâ, óôç ëßìíç ÓÜëéãêåñ, óôï ïðïßï âñßóêïíôáí Ýãêëåéóôïé áóôõíïìéêïß, äçìüóéïé õðÜëëçëïé, äéáíïïýìåíïé, áëëÜ áêüìá êáé ðñüóêïðïé. Ìå ôï ðïõ âñÝèçêáí ïé Ðïëùíïß áé÷ìÜëùôïé óôá óôñáôüðåäá, Üñ÷éóáí åðßìïíåò áíáêñßóåéò êáé óõíå÷Þò ðïëéôéêÞ êáôÞ÷çóç áðü ôïõò êïìéóÜñéïõò ôçò NKVD. Ïé áé÷ìÜëùôïé áñ÷éêÜ åß÷áí õðïèÝóåé üôé èá áðåëåõèåñþíïíôáí óýíôïìá, áëëÜ ç óõãêåêñéìÝíç äéáäéêáóßá ôùí áíáêñßóåùí Þôáí óôçí ïõóßá åðéëïãÞ ãéá ôï åêôåëåóôéêü áðüóðáóìá. Óýìöùíá ìå ôéò áíáöïñÝò ôçò NKVD, üóïé êñáôïýìåíïé äåí ðåßèïíôáí íá õéïèåôÞóïõí öéëïóïâéåôéêÞ óôÜóç ÷áñáêôçñßæïíôáí «áìåôÜðåéóôïé å÷èñïß ôçò óïâéåôéêÞò åîïõóßáò» êáé Ýìðáéíáí óôéò ëßóôåò èáíÜôïõ. ÔåëéêÜ, 21.768 Üíèñùðïé åêôåëÝóôçêáí åêåß ðïõ êñáôïýíôáí, ìå ôïí ìåãáëýôåñï áñéèìü åêôåëÝóåùí íá Ý÷åé ëÜâåé ÷þñá óôï äÜóïò ôïõ Êáôßí, 19 ÷ëì. äõôéêÜ ôïõ ÓìïëÝíóê. Ç ìïßñá ôùí Ðïëùíþí áé÷ìáëþôùí ðáñÝìåéíå Üãíùóôç ùò ôïí Áðñßëç ôïõ ’43, üôáí ãåñìáíéêÜ óôñáôåýìáôá áíáêÜëõøáí ôïí ïìáäéêü ôÜöï óôï Êáôßí. Ïé Ãåñìáíïß Ýóðåõóáí íá äçìïóéïðïéÞóïõí ôï ãåãïíüò êáé, óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá ðñïêáëÝóïõí ñÞîç áíÜìåóá óôïõò Äõôéêïýò óõììÜ÷ïõò

êáé ôçí ÅÓÓÄ, äçìéïýñãçóáí ìéá äéåèíÞ åðéôñïðÞ áðü éáôñïäéêáóôÝò áðü äþäåêá ÷þñåò ãéá íá åîåôÜóïõí ôéò óïñïýò. ¼ëá ôá åõñÞìáôá Ýäåé÷íáí ôçí NKVD, ôá ðôþìáôá Ýöåñáí ôñáýìáôá áðü ðõñïâïëéóìü óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ êñáíßïõ êáé ïé åêôåëÝóåéò åß÷áí ëÜâåé ÷þñá ôï ðñþôï ìéóü ôïõ ’40, üôáí ç ðåñéï÷Þ âñéóêüôáí õðü óïâéåôéêü Ýëåã÷ï. Ïé Óïâéåôéêïß áìöéóâÞôçóáí áìÝóùò ôá åõñÞìáôá ôçò äéåèíïýò åðéôñïðÞò Ýñåõíáò ãéá ôï Êáôßí, ìå ôçí áíáêïßíùóç ôïõ óïâéåôéêïý Ãñáöåßïõ Ðëçñïöïñéþí üôé, «ïé åêôåëåóìÝíïé Þôáí Ðïëùíïß áé÷ìÜëùôïé ðïõ åñãÜæïíôáí óå ï÷õñùìáôéêÜ Ýñãá äõôéêÜ ôïõ ÓìïëÝíóê êáé Ýðåóáí óôá ÷Ýñéá ôùí Ãåñìáíïöáóéóôþí äçìßùí». Ç åîüñéóôç ðïëùíéêÞ êõâÝñíçóç ôïõ óôñáôçãïý Óéêüñóêé ðßåóå ôïõò óõììÜ÷ïõò íá áðïóôáëåß óôï Êáôßí ìéá ïìÜäá ôïõ Äéåèíïýò Åñõèñïý Óôáõñïý, áëëÜ ç áíôßäñáóç ôïõ ÓôÜëéí Þôáí ëõóóáëÝá. Êáôçãüñçóå ôçí ðïëùíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá óõíåñãáóßá ìå ôïõò íáæß êáé äéÝêïøå ôéò äéðëùìáôéêÝò ó÷Ýóåéò ìáæß ôçò êé Ýôóé ï Åñõèñüò Óôáõñüò äåí ðÞãå ðïôÝ óôï Êáôßí. Ôïí

ÓåðôÝìâñç ôïõ ’43, ïé Ãåñìáíïß áíáãêÜóôçêáí íá åãêáôáëåßøïõí ôçí ðåñéï÷Þ êáé, üôáí áõôÞ ðåñéÞëèå îáíÜ óôïí óïâéåôéêü Ýëåã÷ï, ôï Êåíôñéêü Ãñáöåßï ôçò NKVD îåêßíçóå ìéá åðé÷åßñçóç óõãêÜëõøçò ôïõ åãêëÞìáôïò óå ìåãÜëç êëßìáêá. Ôá ðôþìáôá îåèÜöôçêáí êáé áöáéñÝèçêå áðü ðÜíù ôïõò ïôéäÞðïôå èá ìðïñïýóå íá åíï÷ïðïéÞóåé ôïõò Óïâéåôéêïýò. ÅðéðëÝïí, óõóôÜèçêå ìéá åðéôñïðÞ Ýñåõíáò ìå åðéêåöáëÞò ôïí ðñüåäñï ôçò Áêáäçìßáò Åðéóôçìþí ôçò ÅÓÓÄ, ðïõ ðïëý âïëéêÜ áðïöÜíèçêå üôé, ìå âÜóç ãñÜììáôá, ñïëüãéá êáé öùôïãñáößåò ðïõ âñÝèçêáí óôéò ôóÝðåò ôùí åêôåëåóèÝíôùí, áõôïß åß÷áí óêïôùèåß ìåôÜ ôïí Éïýíéï ôïõ ’41 êáé ôçí Ýíáñîç ôçò Åðé÷åßñçóçò Ìðáñìðáñüóá. Ç óôÜóç ôùí Äõôéêþí óõììÜ÷ùí ôçí ßäéá ðåñßïäï Þôáí Üêñùò õðïêñéôéêÞ. ¼ëåò ïé áíáöïñÝò ôåêìçñéþíïõí üôé ãíþñéæáí ôçí áëÞèåéá, ìÝóù áíáöïñþí ôùí ðñáêôüñùí ôïõò áëëÜ êáé áðü ôéò áðïêñõðôïãñáöÞóåéò ôùí óçìÜôùí ôçò ãåñìáíéêÞò ìïíÜäáò ðïõ åß÷å âñåé ôïõò ìáæéêïýò ôÜöïõò, áëëÜ áðü ôç ìéá õðüó÷ïíôáí óôçí åîüñéóôç ðïëùíéêÞ êõâÝñíçóç üôé èá Ýèåôáí ôï èÝìá óôïí ÓôÜëéí êáé áðü ôçí Üëëç êáèçóý÷áæáí ôïõò Óïâéåôéêïýò ìå ôçí ðëÞñç áðïäï÷Þ ôùí åõñçìÜôùí ôçò åðéôñïðÞò ôïõò. ÌåôÜ ôïí ðüëåìï êáé ôçí åãêáôÜóôáóç öéëïóïâéåôéêÞò êõâÝñíçóçò óôçí Ðïëùíßá, ôï Êáôßí îå÷Üóôçêå. ÊÜèå áíáöïñÜ ó’ áõôü ãéíüôáí áíôéêåßìåíï ëïãïêñéóßáò, áëëÜ üóï êé áí Ýãéíå ðñïóðÜèåéá íá åîáöáíéóôåß áð’ ôçí åðßóçìç ðïëùíéêÞ éóôïñßá, Þôáí áäýíáôï íá óâÞóåé áð’ ôç ìíÞìç ôùí áíèñþðùí. Ìüíï ìåôÜ ôç äéÜëõóç ôçò ÅÓÓÄ Ýãéíå äõíáôü íá áíïßîïõí ïé âÜñïõò 170 êéëþí ìõóôéêïß öÜêåëïé ôçò NKVD ãéá ôï Êáôßí êáé ôï åðßóçìï ðëÝïí ñùóéêü êñÜôïò íá ðáñáäå÷ôåß üôé ôï Ýãêëçìá åß÷å üíôùò äéáðñá÷èåß êáé óõãêáëõöèåß áðü ôéò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò ôçò ðñþçí ÅÓÓÄ.

ÅðéóôïëÞ áíáãíþóôç

Ï

ι «Λησµονηµένες Ιστορίες» της Ρήξης της 5-2-2011, αναφέρονται στα πρώτα βήµατα της ελληνικής Αεροπορίας. Μια τέτοια «λησµονηµένη ιστορία», την κατάρριψη δηλαδή ενός τουρκικού αεροπλάνου από ελληνικά πυρά, παραθέτω ευθύς αµέσως. Το περιστατικό συνέβη στον Α΄ Π.Π. και το περιγράφει ο γνωστός στην εποχή του δηµοσιογράφος Φώκος Κουντουριώτης, στο δυσεύρετο σήµερα βιβλίο του, Εξήντα χρόνια δηµοσιογραφία, έκδοση 1975.

Η κατάρριψη του τουρκικού αεροπλάνου στη Χίο έγινε µ’ ένα παλιό πεδινό κανόνι Κρουπ των 75 χιλιοστών, που οι Έλληνες κατάφεραν να το µετατρέψουν σε αντιαεροπορικό. Από το διµελές πλήρωµα του αεροσκάφους, σκοτώθηκε ο πιλότος, ανθυπολοχαγός Ορχάν, και διεσώθη ο παρατηρητής του καταρριφθέντος αεροπλάνου υπολοχαγός Χουσεΐν Χουσνή, ο οποίος και συνελήφθη αιχµάλωτος. Η νεκρώσιµη ακολουθία του ανθυπολοχαγού Ορχάν έγινε µε κάθε επισηµότητα και ετηρήθησαν όλοι οι κανόνες του

µουσουλµανικού δόγµατος. Ο Τούρκος µάλιστα υπολοχαγός, Χουσεΐν Χουσνή, εξεφώνησε τον επικήδειο του πιλότου Ορχάν και είπε, πλην άλλων, «επέσαµε και οι δύο κατά την εκτέλεση του καθήκοντός µας προς την πατρίδα. Ευτυχώς επέσαµε σε χέρια ανθρώπων που ξεύρουν να σέβονται αιχµαλώτους. Αυτό αποτελεί µια ικανοποίηση τουλάχιστον για µένα που επέζησα». Οι καταρρίψαντες το τουρκικό αεροπλάνο ήσαν Μυτιληνιοί, ο δε Γενικός ∆ιοικητής Λέσβου, Γεώργιος Παπανδρέου, προσέφερε σ’ αυτούς από

ένα χρυσό ρολόι, τα οποία έφεραν χαραγµένα στο κάλυµµά τους: «Η πατρίς Λέσβος ευγνωµονούσα ∆ια τον λοχίαν Χιωτέλην Θωµάν ∆ια τον σκοπευτήν Φακέλλην Χρήστον ∆ια τον πυροβολητήν Χατζηαναγνώστου Ευάγγελον Καταρρίψαντες τουρκικόν αεροπλάνον, τη 5η Ιουλίου 1918». Áíôþíçò Í. ÂåíÝôçò


Αριθµός φύλλου 72

27

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Ρήξη

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÌðëÜèñá

Méá áíÜãíùóç ôçò ôáéíßáò ðïõ Ýöôáóå óôï êáôþöëé ôùí ¼óêáñ

Kõíüäïíôáò

Ô

é åßíáé, ëïéðüí, ï Êõíüäïíôáò ôïõ Ãéþñãïõ ËÜíèéìïõ, ðïõ Ýöôáóå ìÝ÷ñé ôï êáôþöëé ôùí ¼óêáñ; Åßíáé åõêáéñßá, íïìßæù, ôþñá ðïõ áñêåôïß Ý÷ïõí äåé ôçí ôáéíßá, íá ìéëÞóïõìå ãéá ôçí ðëÝïí ðïëõóõæçôçìÝíç åëëçíéêÞ ôáéíßá ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé óôçí ôÝ÷íç öáíåñþíïíôáé êáèáñüôåñá ïé êéíÞóåéò êáé ïé üøåéò ìéáò êïéíùíßáò êáé ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá óÞìåñá, ðïõ æåé ìÝóá óå ìéá Ýíôáóç êñßóçò, Ý÷åé áíÜãêç áðü ôáéíßåò ðïõ èá ôç èåñìïìåôñÞóïõí. Ï Êõíüäïíôáò, äõóôõ÷þò, ìïéÜæåé ðåñéóóüôåñï ìå ðõñåôü ðáñÜ ìå èåñìüìåôñï. Ç éóôïñßá, íïìßæù, åßíáé ãíùóôÞ. Ïé ãïíåßò êñáôïýí áðïìïíùìÝíá ôá ôñßá ðáéäéÜ ôïõò óå ìßá åîï÷éêÞ âßëëá êáé åêåßíá, ðïõ äåí Ý÷ïõí âãåé ðïôÝ óôïí Ýîù êüóìï, äéáðáéäáãùãïýíôáé ìå âÜóç ìéá «íÝá ïìéëßá», üðùò èá ôçí Ýëåãå ï ¼ñãïõåë, üðïõ ç èÜëáóóá åßíáé ç ðïëõèñüíá, ôá æüìðé êßôñéíá ëïõëïýäéá êáé ôï ìïõíß öùôéóôéêü óôï ôáâÜíé. ÊÜðùò Ýôóé ïé Üíèñùðïé ìïéÜæïõí ìå ïìéëïýóåò öéãïýñåò, ôá óþìáôá – êáé ôá ìÝëç ôïõò– åßíáé íåêñùìÝíá êáé ïé åíÞëéêåò ôçò ôáéíßáò ðáßæïõí Ýíá ðáé÷íßäé íçðéáãùãåßïõ óá íá ìç óõìâáßíåé ôßðïôá. ¸÷ù ãßíåé ìÜñôõò ðïëëþí óõæçôÞóåùí ìå ãåíéêü èÝìá «ôé èÝëåé íá ðåé ï ðïéçôÞò», ïé ïðïßåò, âåâáßùò, åßíáé êáôáäéêáóìÝíåò íá ìç âãÜæïõí êáíÝíá óõìðÝñáóìá, ãéáôß ï ðïéçôÞò, åí ðñïêåéìÝíù ï óêçíïèÝôçò, öïâÜìáé üôé Ý÷åé óõóêåõÜóåé óå ìßá ìïäÜôç óõóêåõáóßá Ýíá áðüëõôï ôßðïôá. ºóùò ìïéÜæåé ï áöïñéóìüò ìïõ õðåñâïëéêüò ãé’ áõôü êáé èá åîçãçèþ åõèýò áìÝóùò. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ôï èÝìá «ïéêïãÝíåéá» óôçí ÅëëÜäá ôïõ óÞìåñá åßíáé Ýíá ðïëý êáõôü èÝìá. Êïéôßäá, ìáæß ìå ôçí êïéíüôçôá, ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò, ç ïéêïãÝíåéá ðáñáóýñåé óÞìåñá óôçí ðáñáêìÞ ôçò ïëüêëçñç ôçí

êïéíùíßá. ÂÝâáéá, ôï íá âëÝðåé êáíåßò ôçí ïéêïãÝíåéá óõëëÞâäçí ùò Üíôñï ìéáò åóùóôñåöïýò áíïìßáò Þ åíüò áõôáñ÷éóìïý, Ýóôù êé áí ôÝôïéá öáéíüìåíá äåí åßíáé Üãíùóôá, äåí ìðïñåß íá åßíáé ßäéïí ôïõ ðïéçôÞ, Þ, åí ðñïêåéìÝíù ôïõ óêçíïèÝôç, ï ïðïßïò èá ðñÝðåé íá ìðïñåß íá îå÷ùñßæåé ôá ðíåýìáôá. Ìßá ôáéíßá äåí åßíáé ìéá áñéóôåñßóôéêç ìðñïóïýñá üóï êé áí êáìþíåôáé ôçí ðïëéôéêÞ. Ç ôáéíßá ôïõ ËÜíèéìïõ, öõóéêÜ, äåí åßíáé ðïëéôéêÞ ìå ôç óôåíÞ Ýííïéá. ÊáôáãñÜöåé üìùò ìéá ðïëéôéêÞ áêõñùìÝíçò êáé ðáñáôåôáìÝíçò åöçâåßáò ðïõ åßíáé üíôùò Ýíá áðü ôá óõìðôþìáôá ôçò óýã÷ñïíçò åëëçíéêÞò ðáñáêìÞò. Ìüíï ðïõ ç êáôáãñáöÞ ãßíåôáé åî áíôéäéáóôïëÞò êáé ü÷é åê ðñïèÝóåùò. Óå ìéá óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ ïéêïãÝíåéá, öåñ’ åéðåßí, ïé ñüëïé åßíáé áíôåóôñáììÝíïé. Ôá ðáéäéÜ êñáôïýí åóþêëåéóôïõò ôïõò ãïíåßò óôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõò ðïõ êáëÜ êñáôïýí ìÝ÷ñé êáé ôá –Üíôá ôùí êáíáêÜñçäþí ôïõò. ¸ðåéôá ç áíôéóôñïöÞ ôùí åííïéþí êáé ç áëëïôñßùóç ôùí ëÝîåùí áðü ôá

ðñÜãìáôá åßíáé ñüëïò ðïõ óÞìåñá Ý÷åé áíáëÜâåé ç åðßóçìç äçìüóéá åêðáßäåõóç êáé åõñýôåñá ç ðïëéôåßá êáé ìéá åìðïñåõüìåíç ôá ðÜíôá ðåñéññÝïõóá (ìéíôéáêÞ) áôìüóöáéñá ðïõ íôå êáé êáëÜ èÝëåé íá ìåôïíïìÜóåé ôï ëÜéö-óôÜéë óå ìïíôåñíéóìü êáé ôéò ÷áñéôïìåíéÝò óå öéëïóïößá. Óôáìáôþ åäþ ãéáôß Ý÷ù ôçí áßóèçóç üôé áñ÷ßæù íá ãßíïìáé ðåñéóóüôåñï áðü üóï ÷ñåéÜæåôáé áõóôçñüò ãéá ìéá ôáéíßá ðïõ ïðùóäÞðïôå Ý÷åé êáé áñåôÝò. Ìßá áðü áõôÝò åßíáé ç êáèáñÞ êéíçìáôïãñáöéêÞ ôçò áöÞãçóç, äïõëåìÝíç ðñïóåêôéêÜ óå óôõë áðü ôïí ËÜíèéìï. Ìüíï ðïõ ìçäÝí áðü ìçäÝí éóïýôáé ìå ìçäÝí. ×ùñßò âÜèïò êáé ÷ùñßò õðüâáèñï áíÜëõóçò ç ôáéíßá ìÝíåé áêñéâþò ó’ áõôü ôï óôõë, ôï ïðïßï Ý÷åé åíäéáöÝñïí ìåí áëëÜ óôåñåßôáé ïõóßáò. ¸ðåéôá ôá êïñìéÜ ôïõ Êõíüäïíôá äåí ôá äéáðåñíÜ êáíÝíá ðÜèïò. Óõíïìéëïýí êáé óõíåõñßóêïíôáé óá íá ãßíåôáé (êáêü) ìÜèçìá áíáôïìßáò. ¸ôóé ôï óðÜóéìï ôïõ Kõíüäïíôá óôï ôÝëïò ìïéÜæåé ìå êïñýöùóç áðü Üëëç ôáéíßá, ôç óôéãìÞ ìÜëéóôá

ðïõ üëç áõôÞ ç «áðåëåõèÝñùóç» ôçò ìåãÜëçò êüñçò ôåëåéþíåé óå Ýíá ðïñô-ìðáãêÜæ ìéáò ÌåñóåíôÝò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1970. ¢ëëùóôå óáí ìéá öáíôáóßùóç ôïõ ’70 ìðïñåß íá äéáâáóôåß êáé ïëüêëçñï ôï öéëì, ôþñá ðïõ ç áêõñùìÝíç ìåôáðïëßôåõóç îåøõ÷Üåé. Ôï ãéáôß êÜðïéïé îÝíïé åêóôáóéÜóôçêáí ìå áõôÞ ôçí áíÜãíùóç äåí åßíáé êáé ðïëý äýóêïëï íá áðáíôçèåß: ãéá ðïëëïýò Åõñùðáßïõò ïé ¸ëëçíåò åîáêïëïõèïýí íá åßíáé Ýíá åßäïò ïðéóèïäñïìéêþí ðéèÞêùí, ìå ìåãÜëåò êïéëéÝò êáé óôüìáôá, áñáãìÝíïé ïëçìåñßò óå ìéá ðïëõèñüíá... Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ïé çèïðïéïß ôçò ôáéíßáò åßíáé üëïé ôïõò ôáëáíôïý÷ïé êáé ðñïóðÜèçóáí öéëüôéìá íá ôçí õðçñåôÞóïõí. Ï ×ñÞóôïò ÓôÝñãéïãëïõ, ç ÁããåëéêÞ Ðáðïýëéá, ï ×ñÞóôïò ÐáóóáëÞò êáé ïé õðüëïéðïé Ýäùóáí ôïí êáëëßôåñï åáõôü ôïõò. Ç åêöïñÜ ôïõ ëüãïõ êáé ôï óôÞóéìü ôïõò ìðñïóôÜ óôçí êÜìåñá äßíåé Ýíá åíäéáöÝñïí áðïôÝëåóìá óôï óôõë ðïõ êáëëéåñãåß ï ËÜíèéìïò. ÌÝ÷ñéò åêåß äõóôõ÷þò. Ãéáôß áðü åêåß êáé ðÝñá ÷ñåéÜæåôáé êáé øõ÷Þ êáé ðÜèïò êáé óêÝøç, åëëåéììáôéêÜ êáé ôá ôñßá. Ìå ëßãá ëüãéá, ï Êõíüäïíôáò åßíáé ìéá åíäéáöÝñïõóá ôáéíßá ðïõ äåí êáôáöÝñíåé üìùò íá ìéëÞóåé ãéáôß áðëïýóôáôá äåí Ý÷åé öùíÞ. Óáí ôá ðáéäéÜ óôï ðáíß (ôñüðïò ôïõ ëÝãåéí «ðáéäéÜ») ðïõ ðéóôåýïõí üôé ôá áåñïðëÜíá, ðïõ ðåôïýí óôïí ïõñáíü, ðÝöôïõí óáí áåñïðëáíÜêéá óôïí êÞðï, ç ôáéíßá ôïõ ËÜíèéìïõ åßíáé Ýíá áåñïðëáíÜêé ðïõ èá Þèåëå íá åßíáé Ýíá ìåãÜëï áåñïðëÜíï óôïõò êéíçìáôïãñáöéêïýò áéèÝñåò. Åêåßíá üìùò Ý÷ïõí ôçí êáêÞ óõíÞèåéá íá ðåôïýí óôïí ïõñáíü...

Åêäçëþóåéò óôçí Èåóóáëïíßêç Για το µήνα Μάρτιο, ο χώρος πολιτικής και πολιτισµού του Άρδην και της Ρήξης στη Θεσσαλονίκη έχει προγραµµατίσει:

»

Την Κυριακή 13 Μαρτίου στις 21:00 θα προβληθεί η ταινία του Τζίλο Ποντεκόρβο, Η µάχη του Αλγερίου, σε µουσική Ένιο Μορικόνε. Η ταινία είναι βασισµένη στο βιβλίο του Saadi Yacef Αναµνηστικά από τη Μάχη του Αλγερίου.

»

Την Κυριακή 20 Μαρτίου στις 21:00 θα προβληθεί το ντοκιµαντέρ του Φώτου Λαµπρινού για τον Άρη Βελουχιώτη (Το ∆ίληµµα). «Γεννήθηκε και πέθανε επαναστάτης! O λόγος για τον Θανάση Κλάρα, που ως «Άρης Βελουχιώτης» υπήρξε η πιο εµβληµατική φιγούρα της Αντίστασης. Από την Κυριακή 13/03, θα πραγµατοποιείται στους χώρους µας εργαστήριο κατασκευής αντικειµένων από δέρµα και καραβόπανο. Το εργαστήριο ξεκινά-

σαν χώρος συνεύρεσης, για καφέ ή για γόνιµες συζητήσεις. Εκεί µπορείτε να βρείτε τα βιβλία των εναλλακτικών εκδόσεων, παλιότερα τεύχη του περιοδικού Άρδην και της εφηµερίδας Ρήξη.

ει στις 6µ.µ. και σας περιµένουµε όλες και όλους στις να δηµιουργήσουµε µαζί περίτεχνες κατασκευές! Κάθε Πέµπτη µετά τις 18:00 το στέκι είναι ανοικτό

• Μπορείτε να επικοινωνείτε µε τα γραφεία µας στη Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο 2310/543751 ή στο email της οµάδας Θεσσαλονίκης ardinthess@gmail. com. Όλες τις εκδηλώσεις µας, µπορείτε να τις βρείτε στο site ardinthess.wordpress.com


28

Αριθµός φύλλου 72

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Μαρτίου 2011

Óôéò 17 Öåâñïõáñßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå åêäÞëùóç ôçò Êßíçóçò ÁíåîÜñôçôùí Ðïëéôþí Óðßèá óôá ×áíéÜ

Ãéþñãïò ÊáñáìðåëéÜò:

Ã

éá «íÝá êáôï÷Þ» áðü ôï ìíçìüíéï êáé ôçí ôñüéêá, ðïõ èá ðñÝðåé íá ëÜâåé ôÝëïò, Ýêáíå ëüãï ï óõããñáöÝáò êáé äçìïóéïãñÜöïò Ãéþñãïò ÊáñáìðåëéÜò, óôç ÷èåóéíÞ åêäÞëùóç ôçò Êßíçóçò ÁíåîÜñôçôùí Ðïëéôþí Óðßèá. Ôçí åêäÞëùóç ðáñáêïëïýèçóå ðïëýò êüóìïò óôçí áßèïõóá åêäçëþóåùí ôïõ ÔÅÅ êáé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôçò äéÜëåîçò áêïëïýèçóå óõæÞôçóç êáé ôïðïèåôÞóåéò. Ôï åã÷åßñçìá ôçò Óðßèáò âáóßóôçêå óôçí éäÝá ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç, áíÝöåñå ï ê. ÊáñáìðåëéÜò, êáé óôçí áíÜãêç «ïé ðïëßôåò íá îåóçêùèïýí, üðùò Ýêáíáí óôç íáæéóôéêÞ êáôï÷Þ êáé óôç ÷ïýíôá êáé íá âÜëïõí ìðñïóôÜ ìéá íÝá äéáäéêáóßá». Ìéëþíôáò óôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ï ê. ÊáñáìðåëéÜò óçìåßùóå ðùò «åßíáé ðñïöáíÝò üôé ïé ¸ëëçíåò ðïëéôéêïß åßíáé õðïôáãìÝíïé óôá êåëåýóìáôá ôùí îÝíùí äõíÜìåùí. Äõóôõ÷þò, áõôü éó÷ýåé áðü ôüôå ðïõ ãåííÞèçêå ôï åëëçíéêü êñÜôïò». Åñùôçèåßò ãéá ôç èÝóç ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò

üôé Ýâáëå ôç ÷þñá óôï ìíçìüíéï ðñïêåéìÝíïõ íá ìðïñÝóåé íá ðëçñþóåé óõíôÜîåéò êáé ìéóèïýò, ï ê. ÊáñáìðåëéÜò áðÜíôçóå ðùò «Ýíáí ÷ñüíï ðñéí ç êõâÝñíçóç ìðïñïýóå íá äéáðñáãìáôåõôåß ìå äéáöïñåôéêïýò ôñüðïõò ôï ÷ñÝïò ìáò, äåí ôï Ýêáíå, ìáò ïäÞãçóå, äåí îÝñù çèåëçìÝíá Þ ü÷é, ðïëëïß ëÝíå çèåëçìÝíá, óôï íá åê÷ùñÞóïõìå ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò ÷þñáò. ÓÞìåñá ìðáßíåé åðéôáêôé-

¼÷é óôï Ìíçìüíéï

êÜ ôï áßôçìá Üñíçóçò ôïõ ìíçìïíßïõ. ÖõóéêÜ êáé ìðïñåß íá ãßíåé êÜôé ôÝôïéï, áí ï åëëçíéêüò ëáüò áãùíéóôåß åíÜíôéá óôï ìíçìüíéï, áí ðáëÝøåé ãéá ôç ñéæéêÞ ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò. ÁõôÜ ðñÝðåé íá ãßíïõí êåíôñéêÜ áéôÞìáôá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé, åðåéäÞ êáé áõôü áöïñÜ êáé Üëëïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, åßíáé äõíáôü íá äçìéïõñãÞóåé ìéá ëïãéêÞ, Ýíá ìÝôùðï óôï åóùôåñéêü ôçò Å.Å. ÕðÜñ-

÷ïõí êáé ðïëëïß ðïõ ëÝíå íá öýãïõìå áðü ôçí Åõñùæþíç, áðü ôçí Å.Å. ÅðåéäÞ Ý÷ïõìå ðåñßåñãç ãåùðïëéôéêÞ èÝóç, åãþ äåí ëÝù êÜôé ôÝôïéï óÞìåñá. Åî Üëëïõ äåí õðÜñ÷ïõí ôá ðïëéôéêÜ õðïêåßìåíá ðïõ èá ìáò ðÜíå åêåß, èá Þôáí ìéá ëáíèáóìÝíç ëïãéêÞ. Èá ðñÝðåé íá öôéÜîïõìå Ýíá ìÝôùðï óôï åóùôåñéêü ôçò Å.Å.». Ï ê. ÊáñáìðåëéÜò ôÜ÷èçêå õðÝñ ôùí ëáúêþí êéíçìÜôùí êáé ðñùôïâïõëéþí, üðùò ôï «Äåí ðëçñþíù» êáèþò ðñüêåéôáé, üðùò ôüíéóå, ãéá «åíåñãçôéêÞ áíôßäñáóç ôïõ ëáïý, ôçí ïðïßá ìðïñåß íá åêöñÜóåé ðéï åýêïëá áðü ôï íá ìðåé óôç ÂïõëÞ êáé íá æçôÞóåé ôçí êáôÜñãçóç ôïõ ìíçìïíßïõ». Óôï æÞôçìá ôçò óýóôáóçò ôçò Óðßèáò êáé ôïõ åôåñüêëçôïõ êüóìïõ ðïõ óõãêåíôñþíåé, ï óõããñáöÝáò ðáñáôÞñçóå ðùò ç êßíçóç áðåõèýíåôáé óôïí ëáü, ÷ùñßò íá ôïí äéá÷ùñßæåé óå ÁñéóôåñÜ - ÄåîéÜ. «Åìåßò ðéóôåýïõìå üôé Ýíá áðü ôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá ôçò Ìåôáðïëßôåõóçò åßíáé üôé áðïóõíÝäåóå ôçí êïéíùíéêÞ áðü ôçí ðáôñéùôéêÞ ðáñÜäïóç», åßðå

ï ê. ÊáñáìðåëéÜò, óõìðëçñþíïíôáò óôç óõíÝ÷åéá ðùò «ç ÅëëÜäá óôéò óõíèÞêåò ôçò êñßóçò, ãéá íá åðéâéþóåé, èá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôÝóóåñá óôïé÷åßá ìáæß. ÊïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç, ïéêïëïãéêÞ éóïññïðßá, ðáôñéùôéêÞ äéÜóôáóç, Üìåóç Äçìïêñáôßá. ÁõôÜ ôá ôÝóóåñá óôïé÷åßá óôç Ìåôáðïëßôåõóç åìöáíßæïíôáí ÷ùñéóìÝíá. Ç ÁñéóôåñÜ åßíáé õðÝñ ôïõ äéåèíéóìïý áëëÜ êáé ï äéåèíéóìüò ðñïûðïèÝôåé ôçí ýðáñîç åèíéêÞò ôáõôüôçôáò. Äéåèíéóìüò óçìáßíåé ó÷Ýóåéò ìåôáîý åèíþí, äåí óçìáßíåé õðÝñâáóç êáé åîáöÜíéóç ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò. Óôçí ÅëëÜäá, ï êïóìïðïëéôéóìüò Ý÷åé ðåñÜóåé ùò äéåèíéóìüò, äçëáäÞ ùò åîáöÜíéóç ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò. Ç ðáãêïóìéïðïßçóç åßíáé áõôÞ ðïõ ëÝåé üôé äåí õðÜñ÷ïõí ôáõôüôçôåò, ïýôå ôáîéêÝò ïýôå åèíéêÝò. ÕðÜñ÷ïõí ìüíï Üôïìá, äåí õðÜñ÷ïõí êéíÞìáôá óõëëïãéêþí äéêáéùìÜôùí, ìüíï áôïìéêÜ äéêáéþìáôá. Êáé áõôü äéÝâñùóå óå ìåãÜëï âáèìü êáé ôçí ÁñéóôåñÜ». Äçìïóéåýèçêå óôéò 17-02-2011 óôá ×áíéþôéêá ÍÝá

Äñáóôçñéüôçôåò - Åêäçëþóåéò ÓõæÞôçóç óôçí ×ñéóôéáíéêÞ Η εφηµερίδα Χριστιανική διοργανώνει την Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 7:00 µ.µ., στα γραφεία της, Ακαδηµίας 78∆, στον 5ο όρ., συζήτηση µε θέµα: «Οι πολιτικοί και πολιτιστικοί οραµατισµοί του Ρήγα Βελεστινλή και τα Βαλκάνια». Θα µιλήσουν ο ∆. Καραµπερόπουλος, πρ. Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα και ο Γιώργος Καραµπελιάς.

Ðáñïõóßáóç óôï Åíáëëáêôéêü Το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο την Πέµπτη 10 Μαρτίου, ώρα 7:30 µ.µ. παρουσιάζει το βιβλίο του Γιώργου Κολέµπα, Τοπικοποίηση, από το παγκόσµιο… στο τοπικό, ένας οικολογικός κόσµος είναι δυνατός. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Γιώργος Καραµπελιάς, Γιάννης Σχίζας και ο συγγραφέας.

ÅêäÞëùóç Óðßèáò ÊÝíôñïõ ÁèÞíáò Στις 14/3/2011 θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση της σπίθας µε κεντρικό οµιλητή τον πρ. πρύτανη του Πάντειου Βασίλη Φίλια, µέλους της προσωρινής συµβουλευτικής επιτροπής της Κίνησης Ανεξαρτήτων Πολιτών. Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 6:00

µ.µ. στην αίθουσα τραπεζοϋπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, Σίνα 16.

Ïìéëßá óôïí ÐåéñáéÜ Ο Σύνδεσµος Επιστηµόνων Πειραιώς και το Πνευµατικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιώς διοργανώνουν εκδήλωση στα πλαίσια ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2011 µε θέµα: «1821: Ελλήνων έθνος και εθνική συνείδηση». Εισηγητές θα είναι οι: Γεώργιος Καραµπελιάς, και Κων/νος Χολέβας. ∆ευτέρα 14 Μαρτίου στις 7.00 µ.µ. στο Πνευµ. Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιώς (Γρ. Λαµπράκη 41).

Ðáñïõóßáóç íÝïõ Ëüãéïõ ÅñìÞ óå ÐÜôñá êáé ×áíéÜ Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισµού συνεχίζει τις παρουσιάσεις του περιοδικού, νέος Λόγιος Ερµής. Πάτρα: Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 8:30 µ.µ., στο βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία, Γεροκωστοπούλου 31-33. Θα µιλήσουν οι Γιώργος Καραµπελιάς, Ερατοσθένης Καψωµένος (καθ. Παν. Ιωαννίνων), Γιώργος Παναγόπουλος (Πανεπιστηµιακός) και Χρήστος Τερέζης (καθ. Παν. Πατρών). Συντονιστής ο Aνδρέας Tσιλίρας, εκδότης.

Χανιά: Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 4 Απριλίου και ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Χρυσόστοµος», Χάληδων 83. Θαµιλήσουν οι, Γιώργος Καραµπελιάς, Ερατοσθένης Καψωµένος (καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), π. Γ. Μεταλληνός (καθηγητής Πανεπιστηµίου) και Αλέξανδρος Παπαδερός (τ. διευθυντής Ορθόδοξης Ακαδηµίας Κρήτης). Συντονιστής ο Αντώνης Πετρουλάκης (ζωγράφος, πρ. του ΦΣ “Χρυσόστοµος”).

ÅêäÞëùóç Óðßèáò ÐÜôñáò

Το Σάββατο 19 Μαρτίου στις 7:00 µ.µ., στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (Πλατεία Γεωργίου Α΄) η Σπίθα Πάτρας οργανώνει εκδήλωση-παρουσίασης της Σπίθας µε οµιλητές τα µέλη της Προσωρινής Συµβουλευτικής Επιτροπής της Σπίθας ∆. Αλευροµάγειρο, Γ. Καραµπελιά, και ∆. Κωνσταντακόπουλο.

Åêäçëþóåéò óôçí Êýðñï Λευκωσία: Το ΕΥΡΩΚΟ διοργανώνει τη ∆ευτέρα 28 Μαρτίου και ώρα 8:00 µ.µ. στη ∆ηµοσιογραφική Εστία, εκδήλωση µε θέµα: «Μετανάστευση, πολυπολιτισµός και εθνική ταυτότητα». Οµιλητές θα είναι ο Γιώργος Καραµπελιάς, συγγραφέας και ο Ανδρέας Μορφίτης, υπεύθυνος µεταναστευ-

τικής πολιτικής ΕΥΡΩΚΟ. Λευκωσία: Η Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαλξη θα διοργανώσει την Τρίτη 29 Μαρτίου συζήτηση µε θέµα: «Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η Κύπρος» µε οµιλητή τον Γ. Καραµπελιά. Ο τόπος και η ώρα θα ανακοινωθούν σύντοµα. Λεµεσός: Η νεολαία ΕΥΡΩΚΟ ορ-

γανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου, 7:30 µ.µ. στο ξενοδοχείο Κούριο, εκδήλωση µε θέµα: «25η Μαρτίου 1821 – 1 Απριλίου 1955, η κορύφωση των απελευθερωτικών αγώνων των Ελλήνων». Οµιλητες: Κλαίρη Αγγελίδου, τ. υπουργός, Χρ. Αλεξάνδρου, ιστορικός, Γ. Καραµπελιάς, Χρ. Ιακώβου, ∆ιευθ. ΚΥ.ΚΕ.Μ.

Εφημερίδα Ρήξη (72)  

Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Χειραφέτηση, Οικολογία, Άμεση Δημοκρατία

Εφημερίδα Ρήξη (72)  

Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Χειραφέτηση, Οικολογία, Άμεση Δημοκρατία