Page 1

»

óåë. 12-15 ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 4ο / Αριθµός φύλλου 67 Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010 Τιµή: 2€

εκ ΡΗΞΗΣ

Ìíçìüíéï êáé ÊáëëéêñÜôçò

Ïõôéäáíïß...

Ñáãäáßïò Åêöáóéóìüò

Ê

ατά τις εποχές κρίσεων, στις αποικίες τοποθετούνται στους κυβερνητικούς θώκους ανδρείκελα, διότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για “χαλαρότητα”. Έτσι, στη διάρκεια της Κατοχής, οι Γερµανοί επέβαλαν µια κυβέρνηση δωσιλόγων, διότι δεν είχαν την πολυτέλεια δηµοκρατικών προσωπείων. Σήµερα τα δύο ελληνικά κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, βρίσκονται σε βαθύτατη κρίση, ενώ απειλείται η ηγεµονία των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή και την Αν. Μεσόγειο. Οι Βρετανοί και οι Αµερικανοί επείγονται να µεταβάλουν την Κύπρο σε κοινό προτεκτοράτο δυτικών και Τουρκίας, ώστε να ελέγχουν και τον «δυτικό» προσανατολισµό της Τουρκίας, µέσω της συγκυριαρχίας της Κύπρου. Για να ολοκληρώσουν την παράδοση της Κύπρου, έχουν ανάγκη από υποτακτικούς, που θα προωθήσουν τον αφελληνισµό της και θα λειτουργήσουν ως ανοικτοί πράκτορες των ξένων συµφερόντων. Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται και το νέο κατόρθωµα του ουτιδανού Χριστόφια, που χαρακτήρισε την Ελλάδα «εισβολέα» στην Κύπρο. Οι ακελικοί ηγέτες εδώ και χρόνια χρησιµοποιούν αυτή τη φρασεολογία. µισούν την Ελλάδα, νιώθουν τον ελληνισµό σαν βρόγχο που τους πνίγει. Και εδώ, στη «µητρόπολη», ανάλογες είναι οι εξελίξεις. Το εγχώριο µηδενικό έχει συγκεκριµένες εντολές προς εκτέλεσιν. Και όπως έφερε εις πέρας την υπαγωγή µας στο ∆ΝΤ, την οικονοµική καταστροφή των λαϊκών και των µεσαίων στρωµάτων και τη βαθύτατη αλλοίωση του πολιτεύµατος µε τον Καλλικράτη, ετοιµάζει, χωρίς καµία αµφιβολία, και το πακέτο µε τις µεγάλες προδοσίες στα εθνικά θέµατα: Κύπρος, Σκόπια, Θράκη, Αιγαίο. Και για να κρυφτεί από τους Έλληνες, προσδοκά και κάποια θέση διεθνούς οργανισµού. Γνωρίζουµε πλέον µε ποιους έχουµε να κάνουµε και ας µην κρυβόµαστε πίσω από τις ίδιες τις δικές µας αυταπάτες. Ανήκουµε στη β’ κατηγορία και µας µεταχειρίζονται αναλόγως, µε Χριστόφιες και ΓΑΠ. Μπορούµε άραγε να τους διαψεύσουµε; Από εµάς εξαρτάται. Όπως οι Κύπριοι το 2004. Υ.Γ Ο Πολάνσκυ, στο έργο του «Αόρατος συγγραφέας», παρουσίασε το ζεύγος Μπλερ ως ελεγχόµενο από τη CIA και βέβαια εισέπραξε απηνείς διώξεις από τις ΗΠΑ. Τι κινηµατογραφικό έργο να ταιριάζει άραγε στις δευτεροκλασάτες επαρχίες της Αυτοκρατορίας;

Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ

Â

ñéóêüìáóôå êáé ðÜëé ìðñïóôÜ óå ìéá íÝá åêëïãéêÞ «áíáìÝôñçóç», ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ìå ôá æÜñéá ðåéñáãìÝíá. Óôéò åêëïãÝò ðïõ Ýãéíáí ðñéí Ýíá ÷ñüíï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ìåãáëýôåñç åîáðÜôçóç ôùí ÅëëÞíùí –áðü ôéò «áõîÞóåéò» ðïõ ôïõò åß÷áí õðïó÷åèåß, ðñïêÜëåóáí ôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ êáôáóôñïöÞ ìåôÜ ôïí ðüëåìï· óôéò åêëïãÝò ðïõ èá ãßíïõí óå Ýíáí ìÞíá, ìå ôï íÝï íïìïèåôéêü ðëáßóéï ôïõ ÊáëëéêñÜôç, ÷áëêåýïíôáé íÝá áíåðßãíùóôá äåóìÜ ãéá ôïõò ¸ëëçíåò. Êáé ôï óçìáíôéêüôåñï åßíáé ðùò êáíÝíá êüììá äåí âãÞêå íá ôïí êáôáããåßëåé, ùò

»

6

Ýíáí íåïôáîéêü ìç÷áíéóìü ðïõ óôï÷åýåé óôçí ïëïêëçñùôéêÞ åîïõèÝíùóç ôçò êïéíùíßáò êáé ôçò åèíéêÞò ôáõôüôçôáò. Êáô’ áñ÷Üò áëëïéþíåôáé êáé öáëêéäåýåôáé êÜèå Ýííïéá ôïðéêüôçôáò êáé ôïðéêÞò äéáêõâÝñíçóçò. Ïé ïñãáíéóìïß áõôïäéïßêçóçò ìåôáâÜëëïíôáé óå áíïéêôïýò éìÜíôåò ìåôáâßâáóçò ôùí êåëåõóìÜôùí ôçò êåíôñéêÞò åîïõóßáò êáé ôùí ìåãÜëùí êïììÜôùí, ðïõ ìüíï áõôÜ ìðïñïýí óôçí ïõóßá íá ðáñÝìâïõí óå áõôïýò. Áêüìá ÷åéñüôåñá, ïé ðåñéöÝñåéåò ðïõ áðïêôïýí ìåãÜëåò äéêáéïäïóßåò, ìåôáâÜëëïíôáé óå ïéïíåß áõôüíïìåò ðåñéöÝñåéåò, ðïõ èá óõíïìéëïýí áðåõèåßáò ìå ôéò ÂñõîÝëëåò, ðáñáêÜ-

Επιχείρηση ανορθόδοξου πολέµου

Νικόλαος Ουζούνογλου

10

ìðôïíôáò ôï åèíéêü êñÜôïò êáé ïëïêëçñþíïíôáò ôçí áðïóýíèåóÞ ôïõ. Äéüôé äåí ðñüêåéôáé ãéá ðåñéöÝñåéåò åíôáãìÝíåò óå ìéá åèíéêÞ óôñáôçãéêÞ, áëëÜ óôç ãåñìáíéêÞ ëïãéêÞ ôçò «Åõñþðçò ôùí ðåñéöåñåéþí», ðïõ óôï÷åýåé óôçí áðïóýíèåóç ôùí åèíéêþí ôáõôïôÞôùí ôçò Åõñþðçò. ÅðéðëÝïí, ïé ðåñéöÝñåéåò ãéá íá åðéâéþóïõí èá óõíäåèïýí ìå ôá ìåãÜëá ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá êáé áíôß ãéá óõíåñãáóßá ìåôáîý ôïõò, èá ïäçãçèïýí óå áíôáãùíéóìü ãéá ôçí áðüóðáóç ðüñùí. ¼ôáí äå áêïëïõèÞóåé êáé ç åðüìåíç «ìåôáññýèìéóç» ôïõ ÃÁÐ, äçëáäÞ ç áëëáãÞ ôïõ åêëïãéêïý óõóôÞìáôïò ôùí

Το ξεπούληµα της χώρας Νίκος Ντάσιος

16

ãåíéêþí åêëïãþí, ìå ìïíïåäñéêÝò ðåñéöÝñåéåò êáé äïôïýò âïõëåõôÝò, èá Ý÷åé åðéôáèåß ï åêöáóéóìüò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. ÊáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ óôç äéÜñêåéá ôïõ ìåóïðïëÝìïõ ôï óýóôçìá óå üëç ôçí Åõñþðç, ãéá íá áíôéìåôùðßóåé ôçí êñßóç ôïõ ðñï÷þñçóå ðáíôïý óå ðåñéóôïëÞ ôùí åëåõèåñéþí, åêöáóéóìü ôùí èåóìþí, åíôÝëåé áêüìá êáé áíïéêôÝò äéêôáôïñßåò, óÞìåñá ï ÃÁÐ êáé ç óõììïñßá ôùí ðñïèýìùí ôïõ áëëïéþíåé óå âÜèïò ôïõò äçìïêñáôéêïýò êáé êñáôéêïýò èåóìïýò, ÷ùñßò ìÜëéóôá êáíÝíá êüììá íá êáôáããÝëåé áõôü ôï Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ colpo grosso. Óõ í Ý ÷ å é á ó ô ç í ô ñß ôç ó å ëß ä á

Το δηµοψήφισµα στην Τουρκία

Θανάσης Τζιούµπας

24

»

Η καθ’ ηµάς Ανατολή δεν υπήρξε ποτέ

∆ηµήτρης Μαυρίδης


2

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 6 Íïåìâñßïõ 2010 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από µη κερδοσκοπικό σωµατείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραµπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονοµικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιµέλεια κειµένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταµατοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιµέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Βίκυ Αγγελίδου Καλλιτεχνική Επιµέλεια ∆ηµήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεµιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: efrixi@gmail.com Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεµβρίου 2006 και κάθε πρώτο Σάββατο του µήνα. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των µελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, µπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφηµερίδας στην Αθήνα (Θεµιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) και να προµηθεύεστε τον αριθµό των φύλλων που επιθυµείτε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε µία εφηµερίδα συµµετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιµή µίας µετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρηµάτων µπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασµό που έχουµε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/ 772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυµεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε µας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση efrixi@gmail.com • Η ΡΗΞΗ έχει συνδροµές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδροµητές, προσφέροντας έτσι µία επιπλέον οικονοµική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδροµή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ Ç ôïîéêÞ ó÷Ýóç åêäïôþí - ôñáðåæéôþí... Μια διαχρονική σχέση… στοργής, που εξελίχθηκε εν µέσω της κρίσης σε τοξική σχέση, βρίσκεται, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του “S10”, πίσω από τις δραµατικές εξελίξεις των τελευταίων 24ώρων στις ιστορικές –και εισηγµένες στο ΧΑ– εκδοτικές επιχειρήσεις της χώρας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εδώ και αρκετούς µήνες οι τραπεζίτες έχουν απευθύνει τελεσίγραφο στους εκδότες, που άλλοτε δανείζονταν τεράστια ποσά, µε ευχέρεια απολύτως δυσανάλογη της… υγείας των ισολογισµών των εκδοτικών επιχειρήσεων. Οι τραπεζίτες απαιτούν άµεση και δραστική µείωση λειτουργικού κόστους από τους εκδότες, κατ’ αναλογία προς τη συρρίκνωση των εσόδων των εκδοτικών επιχειρήσεων λόγω της κρίσης. Και προειδοποιούν, ότι σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή οι ζηµιές συνεχίσουν να καταγράφονται µε τους ίδιους ρυθµούς, η περίοδος της «χαλαρής» µεταχείρισης των εκδοτικών επιχειρήσεων θα περάσει στο παρελθόν και θα έλθει η ώρα της προσφυγής στις άκρως δυσάρεστες τραπεζικές πρακτικές είσπραξης οφειλών. Υπό το βάρος των δυσµενών εξελίξεων στα οικονοµικά του Τύπου, που γίνονται ακόµη δραµατικότερες αν συνεκτιµηθεί η απότοµη πτώση των κυκλοφοριών ακόµη και των κυριακάτικων εφηµερίδων, αλλά και η βουτιά της διαφηµιστικής δαπάνης µέσα στο 2010, οι µετοχές των τριών ιστορικών συγκροτηµάτων Τύπου έκαναν χθες βουτιά στο ταµπλό του ΧΑ: Πήγασος -9,47%, Τεγόπουλος -5,71%, ∆ΟΛ -4,60%. Ο µόνος που φαίνεται να προεξοφλεί θετική έκβαση της κρίσης είναι ο εφοπλιστής κ. Β. Ρέστης. Στις τελευταίες συνεδριάσεις, η εταιρεία συµφερόντων του, Benbay Ltd., έχει προχωρήσει σε αγορές περισσότερων από 320.000 µετοχών του ∆ΟΛ! Αυτό στο οποίο ίσως να ποντάρει ο κ. Ρέστης φαίνεται ότι είναι η επιτυχής εφαρµογή του σχεδίου των ισχυρών εκδοτών της χώρας, να συντρίψουν τις παραδοσιακά ισχυρές συνδικαλιστικές ενώσεις στον χώρο του Τύπου, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την εφαρµογή δραστικών προγραµµάτων µείωσης λειτουργικού κόστους µε περιορισµό δραστηριοτήτων, απασχόλησης και αµοιβών. Το σχέδιο των εκδοτών ξεδιπλώθη-

κε µε επίκεντρο το ιστορικό συγκρότηµα του ∆ΟΛ, τον Πήγασο και την Χ.Κ. Τεγόπουλος, που έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε µαζικές απολύσεις προσωπικού. Κατά τη χθεσινή δραµατική ηµέρα, ο κ. Στ. Ψυχάρης έφθασε στο σηµείο να προαναγγείλει το κλείσιµο του ηµερήσιου Βήµατος, αντιδρώντας µε τον τρόπο αυτό στην απόφαση της ΕΣΗΕΑ να κηρύξει απεργία των δηµοσιογράφων στις τρεις εκδοτικές επιχειρήσεις, όπου προωθούνται µαζικές απολύσεις. Μετά τη δραµατική αυτή πρωτοβουλία, οι δηµοσιογράφοι τόσο στον ∆ΟΛ, όσο και στον Πήγασο, ψήφισαν υπέρ γενικής απεργίας και κατά της απεργίας στις εφηµερίδες τους, αδειάζοντας την ΕΣΗΕΑ, σε µια πρωτοφανή, όσο και αρνητική εξέλιξη για το ιστορικό σωµατείο των δηµοσιογράφων. Μετά την ιστορική αυτή αρνητική εξέλιξη για την ΕΣΗΕΑ, τραπεζικά στελέχη σχολίαζαν στο “S10” ότι ανοίγει πλέον ο δρόµος για την υλοποίηση των προγραµµάτων δραστικής µείωσης του λειτουργικού κόστους στις εκδοτικές επιχειρήσεις, που θα οδηγήσουν σε µεγάλη µείωση της απασχόλησης δηµοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων του Τύπου. Κάπως έτσι, η στοργική σχέση, που εξελίχθηκε σε τοξική, ανάµεσα στους εκδότες και τους τραπεζίτες, φαίνεται πως αποτελεί σήµερα τον καταλύτη εξελίξεων στον κλάδο του Τύπου και των ΜΜΕ, που θα παραπέµπουν στο γνωστό φαινόµενο του ακορντεόν: ύστερα από αρκετά χρόνια ξεχειλώµατος δραστηριοτήτων και απασχόλησης, Τύπος και ΜΜΕ προσαρµόζονται µε δραµατικό, κυρίως για τους εργαζοµένους, τρόπο, στη σκληρή εποχή του µνηµονίου… «Σοφοκλέους 10»

Áçäßá.... Με σοκαριστικό τρόπο, ο υποψήφιος της «Χρυσής Αυγής» για το ∆ήµο της Αθήνας, Νίκος Μιχαλιολάκος καταφέρθηκε ενάντια στους µετανάστες, µέσα από την εκποµπή του Ν. Χατzηνικολάου. Ούτε λίγο, ούτε πολύ σηµαία της υποψηφιότητας του έκανε την οριστική εκδίωξη τους από την Αθήνα, όχι βέβαια µέσω µέτρων ελέγχου της λαθροµετανάστευσης, αλλά χρησιµοποιώντας πιο… δραστικά µέτρα: ένα δίκτυο ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας, που θα απαρτίζεται από ένοπλα µέλη της Χρυσής Αυγής. Για να στη-

ρίξει αυτή του τη θέση, επικαλέστηκε το προνόµιο της επιχειρηµατικής ελίτ να «προστατεύεται» από ένοπλους ιδιωτικούς φρουρούς, ενώ τόνισε πως η ελίτ διαµένει σε συνοικίες µακριά από το κέντρο, και έτσι δεν την αγγίζει η συµβίωση µε τους µετανάστες. Στο πίσω µέρος του µυαλού του όµως, προφανώς και είχε τις οµάδες «πολιτών» που ήδη δραστηριοποιούνται στον ιταλικό Βορρά, µε µικρότερες όµως δικαιοδοσίες (δεν οπλοφορούν και δεν έχουν άλλο δικαίωµα, παρά να καλούν τις αρχές σε περίπτωση έννοµης πράξης) από εκείνες που δι-

!

εκδικεί για τους πραιτοριανούς του ο Μιχαλολιάκος. Είναι εµφανές πως τα αδιέξοδα της ανεξέλεγκτης µετανάστευσης και των ανοιχτών, εν τοις πράγµασι, συνόρων της χώρας, θα φορτίσουν την εκλογική αντιπαράθεση στο δήµο της Αθήνας ενώ θα αρχίσουν από διάφορες πλευρές να προτείνονται «τελικές λύσεις» και φασιστικής εµπνεύσεως ένοπλες φρουρές.

Κ.Βαρούλκος & Πενταδάκτυλος

Ç «åñùôéêÞ Èåóóáëïíßêç»

Ç åêëïãéêÞ ìÜ÷ç óôç Èåóóáëïíßêç Ý÷åé öïõíôþóåé. Ïé äçìïóêïðÞóåéò äåß÷íïõí âñá÷åßá êåöáëÞ ôïõ Ê. ÃêéïõëÝêá. ¼ìùò áíôß ç ðñïåêëïãéêÞ óõæÞôçóç íá åóôéÜæåôáé óôá ðñïâëÞìáôá ôçò ðüëçò, üëïé áíáëþíïíôáé óôéò ÷ïíôñÜäåò ôïõ õðïøçößïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ Ã. ÌðïõôÜñç. Ôï ôåëåõôáßï ÷ôýðçìÜ ôïõ Þôáí ãéá ôï ðþò óêÝöôåôáé íá áíáìïñöþóåé ôï TV 100 (ôïí äçìïôéêü ôçëåïðôéêü óôáèìü ôçò ðüëçò). Îåêßíçóå ëÝãïíôáò üôé ôçí ðñïðáãÜíäá ôïõ TV 100 èá ôç æÞëåõáí êáé ïé íáæß. Ìå ôéò áëëáãÝò ðïõ öÝñíåé ï ÊáëëéêñÜôçò, ôï êáôá÷ñåùìÝíï TV 100, ìå åôÞóéï Ýëëåéììá 7 åê. åõñþ, êáôÜ ôïí ÌðïõôÜñç èá Ýðñåðå íá êëåßóåé, áëëÜ åðåéäÞ áðü ôïí óôáèìü æïõí åêáôü åñãáæüìåíïé, êáé áò åßíáé êáé öáóßóôåò, üðùò ôïõò áðïêÜëåóå, äåí èá ôïí êëåßóåé áí åêëåãåß. ÁëëÜ èá áíáìïñöþóåé ôï ðñüãñáììÜ ôïõ ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé âéþóéìïò. Ï ÌðïõôÜñçò ðñüôåéíå ï óôáèìüò íá áðïêôÞóåé íÝåò æþíåò ðñïãñÜììáôïò, üðùò êëáóéêÞò ìïõóéêÞò, ìåéïíïôÞôùí (;), ðáéäéêÞ êáé ðïñíü. Óôá ÷á÷áíçôÜ ôùí ðáñåõñéóêüìåíùí óõìðáñáóôáôþí ôïõ, áðÜíôçóå üôé ç åéóáãùãÞ æþíçò ðïñíü óõíáíôÜôáé óå ðÜñá ðïëëÜ ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá êáé åßíáé ìéá êáëÞ ëýóç ãéá íá Ý÷åé Ýóïäá ï óôáèìüò, ãéáôß ôï ðïñíü öÝñíåé äéáöÞìéóç. Ï ßäéïò óôï ðáñåëèüí åß÷å ðñïôåßíåé óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï ôçò ðüëçò íá åíïéêéÜóåé ï äÞìïò êÜíá äõï êôÞñéá ìå 20-30 äéáìåñßóìáôá óå áðïìïíùìÝíç ðåñéï÷Þ ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé íá ìåôáöåñèïýí åêåß üëåò ïé éåñüäïõëåò. Ôá Ýîïäá ãéá ôçí åíïéêßáóç ôïõ êôçñßïõ ï äÞìïò èá ôá êÜëõðôå áðü ðïóïóôü ðïõ èá Ýðáéñíå áðü ôá êÝñäç ôùí éåñïäïýëùí. ÁõôÝò åßíáé ïé «êáéíïôüìåò» éäÝåò ôïõ Ã. ÌðïõôÜñç, ãéá íá ìç èõìçèïýìå åêåßíåò ãéá ôçí Ôïõñêßá êáé ôá Óêüðéá, åíüò ðïëéôéêïý ðïõ ìÝóá óå ìéá äåêáåôßá Ý÷åé äéáôåëÝóåé äçìïôéêüò óýìâïõëïò ôïõ ÊÊÅ (ôï 2002), õðïøÞöéïò åõñùâïõëåõôÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ ôï 2004, éäñõôéêü ìÝëïò ôçò ÄÑÁÓÇÓ ôïõ ÌÜíïõ êáé øçöïöüñïò ôçò ÍÄ, üðùò Ý÷åé äçëþóåé… Ã. Î.


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÁÑÈÑÁ óõíÝ÷åéá á ð ü ô ç í ð ñ þ ô ç ó å ëß ä á

»

Ìíçìüíéï êáé ÊáëëéêñÜôçò Êáé åßíáé öõóéêü, ç ÍÝá Äçìïêñáôßá âñßóêåôáé óå áðüëõôç óýã÷õóç êáé åí ðïëëïßò óõììåñßæåôáé ôá ßäéá éäåïëïãÞìáôá, ðáñÜ ôéò åðéìÝñïõò áíôéäñÜóåéò ôïõ ÓáìáñÜ, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôï ðñïôåéíüìåíï åêëïãéêü óýóôçìá. ¼ìùò ãéá ôïí ÊáëëéêñÜôç äåí ìðüñåóå íá áñèñþóåé êáìéÜ óõíïëéêÞ ðñüôáóç. Ôï ÊÊÅ, ïðáäüò ôçò ëïãéêÞò «ôç íý÷ôá üëá ôá ÷ñþìáôá åßíáé ßäéá», äåí åíäéáöÝñåôáé ãéá ôï ðþò óõãêåêñéìåíïðïéåßôáé ï åêöáóéóìüò ôçò äçìüóéáò æùÞò óôï ðåäßï ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò êáé ôùí ðåñéöåñåéþí, áñêåß ðïõ êáôáããÝëëåé ôçí «ðïëéôéêÞ ôïõ ìåãÜëïõ êåöáëáßïõ» êáé ôùí ìåãÜëùí êïììÜôùí, Üó÷åôá ìå ôçí ßäéá ôç öýóç ôùí èåóìþí ðïõ äéáìïñöþíïíôáé. Ç êáóÝôá åßíáé óôåñåüôõðç: Ïé åêëïãÝò åßíáé ðïëéôéêÝò êáé åðéëÝãïõìå «ìåôáîý ôïõ êåöáëáßïõ êáé ôïõ… ÊÊÅ». ¼ëá ôá Üëëá åßíáé ðáñáðëáíçôéêÜ! Ôï åÜí äçëáäÞ èá ìðïñïýí ïé ðïëßôåò íá áðïöáóßæïõí Þ ü÷é, ôïõëÜ÷éóôïí ãéá êÜðïéá èÝìáôá ôçò æùÞò ôïõò ðïõ ôïõò åíäéáöÝñïõí Üìåóá, êñßíåôáé áäéÜöïñï áðü ôï «êüììá ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò»· êáé ìÜëéóôá üôáí åßíáé ãíùóôü ðùò ç áõôïäéïßêçóç áðïôåëïýóå êÜðïôå ðñïíïìéáêü ðåäßï ãéá ôçí ÁñéóôåñÜ, üðïõ åß÷å ðïëý ìåãáëýôåñï ðïóïóôü áð’ ü,ôé óôéò ãåíéêÝò åêëïãÝò. Ï ÓÕÑÉÆÁ êáé ï áñéóôåñéóìüò, óôçí ðëåéïøçößá ôïõò äåí áíôÝäñáóáí ïõóéáóôéêÜ, ü÷é ìüíï ãéáôß âñßóêïíôáé óå ãåíéêåõìÝíç êñßóç êáé áðïóýíèåóç, áëëÜ êáé äéüôé ç ëïãéêÞ ôùí ðåñéöåñåéþí êáé ôçò äéÜëõóçò ôïõ ÝèíïõòêñÜôïõò ôïõò âñßóêåé áðïëýôùò óýìöùíïõò, ðáñüëï ðïõ ìðñïóôÜ óôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç áñêåôïß áðü áõôïýò ðñïôåßíïõí íá áíôéóôáèïýìå ìå üðëï ìáò ôï Ýèíïò-êñÜôïò! ¸íá Ýèíïò-êñÜôïò ðïõ êáèçìåñéíÜ êáèõâñßæïõí êáé êÜíïõí ü,ôé ìðïñïýí íá ôï áðïäõíáìþóïõí. Ïé äå ðåñéâüçôïé «Ïéêïëüãïé-ÐñÜóéíïé», Ý÷ïõí ùò ðñïìåôùðßäá ôïõò ôçí «Åõñþðç ôùí ðåñéöåñåéþí» êáé ôç äéÜëõóç ôùí åèíéêþí êñáôþí. ¼óï ãéá ôï ËÁÏÓ, ðñüêåéôáé ìÜëëïí ãéá… ðåñßðëïêåò óêÝøåéò ðïõ äåí áðáó÷ïëïýí ôïí êïíöåñáíóéÝ áñ÷çãü ôïõ, ï ïðïßïò åîÜëëïõ Ý÷åé êáé ñçôÞ åíôïëÞ íá óõíáéíåß óå ü,ôé õðïóôçñßæåé ï åðéêåöáëÞò óôçí… åðåôçñßäá. ÌåôÜ áðü üëá áõôÜ äåí åßíáé êáèüëïõ ðåñßåñãï ðùò, Ýíá åã÷åßñçìá ôÝôïéùí äéáóôÜóåùí êáé

óçìáóßáò, ðÝñáóå êõñéïëåêôéêÜ áíôïõöÝêéóôï, ìÝóá óôç óýã÷õóç ôçí ïðïßá åðÝôåéíå ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç. Êáèüëïõ ôõ÷áßá âÝâáéá, ç êõñßá ÌðáêïãéÜííç, ç öñÜïõ ÔñÝìç êáé ëïéðïß ðñáêôïñßóêïé ôùí ðñùéíþí åêðïìðþí, åßíáé öáíáôéêïß õðïóôçñéêôÝò áõôþí ôùí «ìåãÜëùí ìåôáññõèìßóåùí». Ôé èá êÜíïõìå óôéò åêëïãÝò ¸ôóé Ýìåéíå ãéá ôïõò ðïëßôåò ùò ó÷åäüí áðïêëåéóôéêü äéáêýâåõìá ôùí åêëïãþí ìüíï ôï åÜí èá ôá÷èïýí õðÝñ Þ êáôÜ ôùí õðïóôçñéêôþí ôïõ ìíçìïíßïõ. Âåâáßùò êáé áõôü åßíáé óçìáíôéêü, êáé äõóôõ÷þò ðëÝïí ìüíïí åêåß ìðïñïýìå íá åðéêåíôñùèïýìå. ÄçëáäÞ óôï íá óõìâÜëïõìå, ôïõëÜ÷éóôïí óôéò ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò, êáèþò êáé óôïõò êåíôñéêïýò äÞìïõò, óôï íá äïèåß Ýíá ç÷çñü ÷áóôïýêé óôéò äõíÜìåéò ôùí õðïóôçñéêôþí ôïõ ìíçìïíßïõ, åîÝëéîç ðïõ ðéèáíþò èá äñïìïëïãÞóåé åîåëßîåéò åîáóèÝíéóçò ôçò íïìéìïðïßçóçò ôçò êõâÝñíçóçò êáôï÷Þò. ÐáñÜëëçëá, êáôáëáâáßíïõìå ðùò ðÜñá ðïëëïß ößëïé ìáò áðå÷èÜíïíôáé, êáé äéêáßùò, ôçí ðëåéïøçößá, áí ü÷é êáé üëïõò ôïõò õðïøçößïõò ðïõ êáôåâáßíïõí, ðñïðáíôüò óå ðïëëÝò ìåãÜëåò ðåñéöÝñåéåò êáé äÞìïõò. ÕðÜñ÷åé êáé ç áðï÷Þ, ôï ëåõêü, ôï Üêõñï, éäéáßôåñá óôïí ðñþôï ãýñï. Èá êõêëïöïñÞóïõìå ìÜëéóôá êáé Ýíá êåßìåíï èÝóåùí ãéá ôïí ÊáëëéêñÜôç, ðïõ èá ìðïñïýìå íá ôï äéáêéíÞóïõìå áíôß Üêõñïõ. Åßíáé ðñïöáíÝò ðùò åÜí äåí Ýìðáéíå æÞôçìá ìíçìïíßïõ, ç ãåíéêåõìÝíç áðï÷Þ Þ Üêõñï óôéò ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò èá Þôáí ç åíäåäåéãìÝíç ëýóç. Äõóôõ÷þò Ý÷ïõìå ôáõôü÷ñïíá äýï óôü÷ïõò: íá áðïêáëýøïõìå –üóï ìðïñïýìå ðëÝïí– ôçí õöÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç êáé íá õðïóôçñßîïõìå, üðïõ åßíáé äõíáôü, øçöïäÝëôéá ðïõ áíôéóôñáôåýïíôáé ôéò öáóéóôéêÝò êáé åèíïáðïäïìéóôéêÝò êáôåõèýíóåéò ôïõ êáé ðáñÜëëçëá íá äþóïõìå Ýíá ðïëéôéêü ìÜèçìá óôïõò «ìíçìïíéáêïýò», ìå ðéèáíÝò ãåíéêüôåñåò ðïëéôéêÝò ðáñåíÝñãåéåò. Ôáõôü÷ñïíá, üðïõ ìðïñïýìå êáé üðïõ õðÜñ÷ïõí óôïé÷åéþäåéò áíôéóôÜóåéò êáé øçöïäÝëôéá áíôßóôáóçò, ðïõ êÜðïôå ìÜëéóôá êáôáããÝëëïõí êáé ôéò èçñéþäåéò ðëåõñÝò ôïõ ÊáëëéêñÜôç, åêåß ìðïñïýìå êáé ðñÝðåé íá ôá õðïóôçñßîïõìå.

3

Êáé çëßèéïé åìåßò, ïé øçöïöüñïé ôïõ

Çãåìþí åê ÄõôéêÞò Ëéâýçò Ôïõ Ãñçãüñç Óðçëéüðïõëïõ

¸÷åé ãßíåé áíôéëçðôü ðëÝïí áðü üëïõò üôé ôï ìíçìüíéï áðïôåëåß ðñùôßóôùò Ýíá ðïëéôéêü ó÷Ýäéï êáé äåõôåñåõüíôùò ïéêïíïìéêü. Óå êÜèå ðåñßðôùóç üìùò ï åõñéóêüìåíïò óå õðíçëßá ëáüò åëðßæåé óå ìéá éó÷õñÞ çãåóßá, ðïõ èá ôïí âãÜëåé áðü ôï ïéêïíïìéêü áäéÝîïäï êáé èá ôïõ ðñïóöÝñåé îáíÜ ôç ìéêñïáóôéêÞ ôïõ øåõäïåõäáéìïíßá, óôçí ïðïßá ôïí óõíÞèéóå ìå ôá äÜíåéá ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá ôá ôåëåõôáßá 30 ÷ñüíéá.

åêåß, ðñïò ôïõò áíèñþðïõò äçëáäÞ ôùí ïðoßùí ôéò åðåíäýóåéò ðåñéìÝíïõìå, áöïý êáõ÷Þèçêáí ãéá ôçí åðéôõ÷çìÝíç äéáêõâÝñíçóç ôçí ïðïßá «óôçñßæåé» üëï êáé ðåñéóóüôåñï, ìÝóù ôùí äçìïóêïðÞóåùí, ï ëáüò; Áí ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ óáò ó÷Ýäéá äåí ðåñéëáìâÜíïõí Þäç ôçí ÅëëÜäá, ùò áíåñ÷üìåíç ïéêïíï-

óôçí áããëéêÞ ãëþóóá –sun, sea and some ruins– äçëáäÞ ôïõ Þëéïõ, ôçò èÜëáóóáò êáé ôùí áñ÷áéïëïãéêþí ìíçìåßùí, ç ÅëëÜäá Ý÷åé ðïëý ðåñéóóüôåñá íá ðñïóöÝñåé, üðùò êáëëéôå÷íéêÜ öåóôéâÜë, äñüìïõò ôïõ êñáóéïý, ó÷ïëÝò ìáãåéñéêÞò, èÝñåôñá óêé, ñÜöôéíãê óå ïñåéíÝò ðåñéï÷Ýò êáé êùðçëáóßá óôá íçóéÜ, êáôáäý-

ìßá, ùò ìåëëïíôéêü ðáñÜäåéãìá åðéôõ÷ßáò, ôüôå ðñÝðåé íá ôçí óõìðåñéëÜâåôå Üìåóá. Äåí ðñüêåéôáé ãéá ìéá åãùéóôéêÞ ðñüôáóç, äéüôé óôçí åýèñáõóôç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá ìáò, óÞìåñá ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ Üëëïôå, ÷ñåéáæüìáóôå åðéôõ÷çìÝíá ðáñáäåßãìáôá. Êáé äåí áðáéôåßôáé ìåãÜëç ðñïóðÜèåéá, þóôå ç ÅëëÜäá íá áðïôåëÝóåé êïñùíßäá åðéôõ÷ßáò (!) ÐÝñáí ôùí êëáóéêþí ôñéþí «S»

óåéò ãéá åðéóêÝøåéò óå åíÜëéåò áñ÷áéüôçôåò, ìÝ÷ñé êáé áíáññß÷çóç óôïõò âñÜ÷ïõò ôùí íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ. ÅéñÞóèù åí ðáñüäù, ðñïóöÜôùò óõíåéäçôïðïéÞóáìå üôé ç ëÝîç «Áéãáßï», ç÷çôéêÜ, ðñïóïìïéÜæåé ìå ôç ëÝîç «áãÜðç» óôçí êéíåæéêÞ ãëþóóá. ÐñïâëÝðïõìå ëïéðüí üôé ç åìðåéñßá ôçò êéíçìáôïãñáöéêÞò ôáéíßáò «Mamma Mia», óôçí ïðïßá ðñáãìáôïðïéåßôáé ãáìÞëéá ôåëåôÞ óå Ýíá åëëçíéêü íçóß, èá ïäçãÞóåé óå ìéá íÝá âéïìç÷áíßá. ÌÜëéóôá, ãíùñßæù êÜðïéá ðïõ ðñüêåéôáé óýíôïìá íá ðáíôñåõôåß –íá åõ÷çèïýìå ç þñá ç êáëÞ óôçí ÅëÝíç, ôçò ïðïßáò ï ðáôÝñáò âñßóêåôáé åäþ, ìáæß ìáò. (Ïëüêëçñç ç ïìéëßá ôïõ öùóôÞñïò ðñùèõðïõñãïý óôç «ÍáõôåìðïñéêÞ». ÐÝìðôç 23 Óåðôåìâñßïõ 2010) . ÂåâáéùìÝíïé ìåôÜ áðü áõôÜ üôé äåí õðÞñ÷å ïýôå Ýíáò ãéáôñüò ðáñþí óôç óýíáîç ôçò Í.Õ., Þñèå ç þñá íá ðÜøïõìå íá åëðßæïõìå óå óùôÞñåò, íá óôáìáôÞóïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé ï Èåüò åßíáé ìáæß ìáò êáé íá óçêùèïýìå áðü ôïí êáíáðÝ. Äõóôõ÷þò, ç ðáôñßäá äåí åßíáé áðëþò áêõâÝñíçôç! Ôá ðñÜãìáôá åßíáé ðïëý ÷åéñüôåñá...

Ê

ïéôÜæåé ëïéðüí ðáíéêüâëçôïò ï ¸ëëçíáò ðñïò ôï Üäåéï ðñùèõðïõñãéêü ãñáöåßï, áóôåúæüìåíïò ãéá ôï ðüôå èá åðéóêåöèåß ôçí ðáôñßäá ôïõ ï ôáîéäåõôÞò ðñùèõðïõñãüò ìáò, êáé ðñïóðáèåß íá öùôßóåé ôçí áðåëðéóßá ôïõ áêïýãïíôáò ôïõò äéèõñÜìâïõò ôùí äçìïóéïãñáöéêþí õðïâïëåßùí ãéá ôéò åðéôõ÷ßåò ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ, ðïõ äåí ôéò âëÝðåé óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ôïõ. ÈÝëåé íá ðéóôÝøåé üôé õðÜñ÷åé ðñüãñáììá êáé êáôáëçêôéêÞ çìåñïìçíßá óôçí ïäýíç ôïõ. ÐáñáâëÝðïíôáò ôá èçñéþäç øÝìáôá êáé ôéò ðáëéíùäßåò, äåí áöÞíåé íá ôïõ ðåñÜóåé åð’ ïõäåíß ëüãù áðü ôïí íïõ üôé ìðïñåß íá ìçí õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï Þ, áêüìç ÷åéñüôåñá, üôé ôïí êáèïäçãïýí êëéíéêÝò ðåñéðôþóåéò ðïëéôéêþí. Ïýôå êáí üôáí áêïýåé ôá ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá ôïõ åîùôåñéêïý (Bloomberg) íá óðÜíå ðëÜêá ìå ôéò áíáêïéíþóåéò ôïõ ðñùèõðïõñãïý ðåñß ìåóïãåéáêÞò äéáôñïöÞò êáé ãéá ôï ðþò áõôÞ èá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò åñãáëåßï åîüäïõ áðü ôçí êñßóç. «Åëðßæù íá Ý÷åéò åíáëëáêôéêü ó÷Ýäéï, Ôæùñôæ», Þôáí ç êáôáëçêôéêÞ áôÜêá ôçò ÷áìïãåëáóôÞò ôçëåðáñïõóéÜóôñéáò… Êé üìùò, ç áíáôñé÷éáóôéêÞ áëÞèåéá åßíáé õðü äçìüóéá äéáâïýëåõóç… ðåñÞöáíá áíçñôçìÝíç óôçí ðñùèõðïõñãéêÞ éóôïóåëßäá. Ôé êáéíïýñãéï åîåóôüìéóáí ôá ðñùèõðïõñãéêÜ ÷åßëç óôï Economic club ôçò ÍÝáò Õüñêçò êáôÜ ôçí ðñüóöáôç åðßóêåøÞ

....Þñèå ç þñá íá ðÜøïõìå íá åëðßæïõìå óå óùôÞñåò, íá óôáìáôÞóïõìå íá ðéóôåýïõìå üôé ï Èåüò åßíáé ìáæß ìáò êáé íá óçêùèïýìå áðü ôïí êáíáðÝ.


4

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Êßíçóç ðïëéôþí Ôñåéò Ãåíïêôïíßåò, ìéá óôñáôçãéêÞ ÎçñïìÝñïõ Áãþíáò ãéá ôçí áíáãíþñéóç êáé ôç ìíÞìç

Αιτωλοακαρνανία Η Κίνηση Πολιτών Ξηροµέρου είναι η µετονοµασία της διευρυµένης αντίστοιχης του Αστακού. ∆ραστηριοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια. Συγκροτήθηκε πάνω σε κοινοτιστική αντίληψη, πως το έθνος, δηλ., προκύπτει ως σύνθεση κοινοτήτων που λειτουργούν στη βάση της αµεσοδηµοκρατίας των πολιτών. Απ’ αυτή την άποψη πηγάζει η θέση πως η έννοια της αποκέντρωσης (του κράτους) βρίσκεται σε αντιδιαστολή και συνεχή αντιπαράθεση µε την αυτοδιοίκηση (των πολιτών). Αυτός ήταν κι ο πυρήνας της κριτικής που ασκήσαµε στη «µεταρρύθµιση» του Καλλικράτη. Έτσι εξαρχής η πρωτοβουλία είχε έναν εξωστρεφή χαρακτήρα και ήταν µια διαρκής προσπάθεια αναγωγής των µικρών τοπικών προβληµάτων στα µεγάλα και παγκόσµια. Αυτό οργανωτικά εκφράστηκε µε την προσπάθεια δηµιουργίας περιφερειακών δικτύων, στη βάση και της τοπικότητας (Κίνηση Πολιτών ∆υτικής Ελλάδας, ∆ίκτυο Κορινθιακού κ.λπ.) και θεµατικά (Λιθάνθρακας, Ενέργεια, Πανελλήνιο ∆ίκτυο Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων κ.λπ.). Μερικές από τις τοπικές δραστηριότητές µας ήταν: • Πήραµε την πρωτοβουλία δικτύωσης των παραγωγών οικολογικών (κι όχι µόνο) προϊόντων στον νοµό Αιτωλ/νίας και οριζόντιας σύνδεσής τους µε οµάδες καταναλωτών των πόλεων. • Πρωτοβουλία για τη δηµιουργία αγροτικού συνεταιρισµού στον δήµο. • Παρέµβαση στην αποτροπή ξεπουλήµατος δηµοτικής έκτασης 3.000 στρεµµάτων για τουριστική αξιοποίησή του, σύµφωνα µε το Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισµό. Καταθέσαµε επ’ αυτού βιώσιµη και εφικτή εναλλακτική πρόταση. Η τελευταία απειλή, όµως, (της επένδυσης του Κατάρ) αποτελεί για την Κίνηση Πολιτών ένα µεγάλο στοίχηµα. Η επένδυση αυτή διαλύει και τις τελευταίες ψευδαισθήσεις για τον µύθο της «πράσινης ανάπτυξης» που έντεχνα καλλιέργησε ο ΓΑΠ και τα παπαγαλάκια του. Όπως αποδείξαµε, πρόκειται για αρπαχτή µεγάλου περιβαλλοντικού κόστους, τεράστιας επικινδυνότητας, χωρίς να προωθεί κανένα εθνικό ενεργειακό όφελος, µιας και το µεν φυσικό αέριο, που θα αποθηκεύεται στον Αστακό, θα µπαίνει στον TGI (τον αγωγό Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας) στον οποίο η Τουρκία διατηρεί το πλεονέκτηµα, λόγω εγγύτητας στις πηγές, το δε ρεύµα της ηλεκτροπαραγωγής θα εξάγεται στην Ιταλία (!!) µη εισερχόµενο στο εθνικό ενεργειακό φορτίο, χωρίς να προωθεί την τοπική ανάπτυξη, µιας και πρόκειται για 100 περίπου θέσεις εργασίας, ενώ εκατοντάδες θέσεις εργασίας να χαθούν εξαιτίας της υποβάθµισης της περιοχής. Στην επένδυση εµπλέκονται ίµατζ µέικερ, αρπακολατζήδες «επενδυτές», η «οικογένεια» Παπανδρέου, το Ισραήλ, Έλληνες δηµοσιογράφοι και µέρος του πολιτικού προσωπικού. Οι ίδιοι, µαζί µε το Κατάρ πάλι, εµπλέκονται στο εργοτάξιο της γέφυρας του Αντιρίου και στο Ελληνικό. ∆ώσαµε µια µάχη σχεδόν αποµονωµένοι στην αρχή και αναστρέψαµε ριζικά τους τοπικούς συσχετισµούς. Πρόσφατα το δηµοτικό συµβούλιο ανέτρεψε την προηγούµενη απόφασή του, οµόφωνα(!), και τάσσεται κατά της επένδυσης. Η µάχη θα δοθεί άγρια και δυναµικά. Ήδη είµαστε σε επαφή µε το Αντίρριο και το Ελληνικό για κοινό µέτωπο. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα κατεβαίνουµε στις εκλογές, για να δηµιουργήσουµε εκείνες τις τοπικές συλλογικότητες που θα ανατρέπουν στη πράξη τον Καλλικράτη και για να διευρύνουµε το µέτωπο αντίστασης στην «επένδυση» του Κατάρ. Και, τέλος, για να µαζικοποιήσουµε και να διευρύνουµε την Κίνηση Πολιτών Ξηροµέρου.

Ôïõ Èåüäùñïõ Ó. Ìðáôñáêïýëç

Ç ìíÞìç êáé ç áíáãíþñéóç ôùí åèíïèñçóêåõôéêþí åêêáèáñßóåùí ôïõ ðáñåëèüíôïò ìðïñåß íá óõìâÜëåé óôçí áðïôñïðÞ óýã÷ñïíùí âáñâáñïôÞôùí êáé áöáíéóìïý ëáþí. Öïñåßò ïé ïðïßïé åêðñïóùðïýí ôïõò ÷ñéóôéáíéêïýò ëáïýò ôçò ÁíáôïëÞò ðïõ õðÝóôçóáí ôï Ýãêëçìá ôçò Ãåíïêôïíßáò óôéò áñ÷Ýò ôïõ 20ïý áéþíá (ÁñìåíéêÞ ÅèíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅëëÜäáò, ¸íùóç Óìõñíáßùí, ÐáìðïíôéáêÞ Ïìïóðïíäßá ÅëëÜäáò, ÐáíåëëÞíéá ¸íùóç Áóóõñßùí, ÐáíåëëÞíéïò Óýíäåóìïò Ðïíôßùí Åêðáéäåõôéêþí) óõíäéïñãÜíùóáí ÄéåèíÝò åðéóôçìïíéêü óõíÝäñéï ìå èÝìá «ôñåéò Ãåíïêôïíßåò, ìéá óôñáôçãéêÞ». Ôï óõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôéò 17-19 Óåðôåìâñßïõ 2010 óôçí ÁèÞíá, óôçí áßèïõóá ôçò ÐáëáéÜò ÂïõëÞò.

Ó

ôü÷ïò ôïõ Óõíåäñßïõ Þôáí ü÷é ìüíï ç åõñåßá ó÷åôéêÞ åíçìÝñùóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò, áëëÜ êáé ç äçìéïõñãßá ôùí ðñïûðïèÝóåùí ðïõ èá ïäçãÞóïõí óå äéåèíåßò áíáãíùñßóåéò ôïõ åãêëÞìáôïò áõôïý. Ï ÏÇÅ ÷áñáêôÞñéóå ôï Ýãêëçìá áõôü ùò «Ýãêëçìá åíáíôßïí ôçò áíèñùðüôçôáò». Ï áãþíáò ãéá ôçí áíáãíþñéóç áðü ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá äåí áöïñÜ ìüíï ôïõò ¸ëëçíåò, ÁñìÝíéïõò Þ Áóóýñéïõò, áëëÜ ïëüêëçñç ôçí áíèñùðüôçôá. ÌåôÜ ôçí áíáãíþñéóç ôùí ôñéþí Ãåíïêôïíéþí áðü ôç ÄéåèíÞ ¸íùóç Áêáäçìáúêþí ãéá ôç ìåëÝôç ôùí Ãåíïêôïíéþí (É.A.G.S.) óôï óõíÝäñéü ôçò óôï ÓáñÜãéåâï ôï ÄåêÝìâñéï ôïõ 2007 êáé ôçí ðñüóöáôç áíáãíþñéóÞ ôïõò áðü ôï óïõçäéêü êïéíïâïýëéï, ï áãþíáò áõôüò áðïêôÜ íÝá äõíáìéêÞ. Óôï ÓõíÝäñéï óõììåôåß÷áí áêáäçìáúêïß, åñåõíçôÝò êáé óýíåäñïé áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. ÁíÜìåóÜ ôïõ ç ÔÝá ×Üëï (óõããñáöÝáò êáé ôïõ âéâëßïõ Oýôå ôï üíïìÜ ìïõ), ïé åñåõíçôÝò êáé áãùíéóôÝò ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí óôçí Ôïõñêßá, Óáßô Ôóåôßíïãëïõ êáé Ñáãêßð ÆáñÜêïãëïõ, ï Áóóýñéïò åñåõíçôÞò/óõããñáöÝáò Áóïýñ Ãêéâáñãêßò, ï êáèçãçôÞò Ðáíåðéóôçìßïõ ÌÜñéïò ÅõñõâéÜäçò, ï ïìüôéìïò êáèçãçôÞò ÍåïêëÞò ÓáññÞò, ï ðïëéôéêüò åðéóôÞìïíáò/ìÝëïò ôçò Äéåèíïýò ¸íùóçò ãéá ôá Äéêáéþìáôá êáé ôçí ÁðåëåõèÝñùóç ôùí Ëáþí, Ìé÷Üëçò ×áñáëáìðßäçò. Ôçí ïìéëßá êáôÜ ôçí ðáíçãõñéêÞ óõíåäñßáóç ôçò ÐáñáóêåõÞò 17 Óåðôåìâñßïõ åêöþíçóå ï ÂÜóïò Ëõóóáñßäçò. Ôï ÓõíÝäñéï êïñõöþèçêå óôçí ôåëåõôáßá óõíåäñßáóç ôçò ÊõñéáêÞò. Ï Íéêüëáïò Ðáðáäüðïõëïò, âïõëåõôÞò Óïõçäßáò, ðñüåäñïò ôïõ åõñùðáïêïý ôìÞìáôïò ôçò Ðáãêüóìéáò ÄéáêïéíïâïõëåõôéêÞò ¸íùóçò ÅëëÞíùí âïõëåõôþí, áíáöÝñèçêå óôçí áíáãíþñéóç áðü ôï óïõçäéêü êïéíïâïýëéï êáé ôùí ôñéþí Ãåíïêôïíéþí (ÅëëÞíùí, Áñìåíßùí, Áóóõñßùí) êáé óôçí áíÜãêç äéáìüñöùóçò ìéáò íÝáò óôñáôçãéêÞò ðñïò ôéò åðüìåíåò äéåèíåßò áíáãíùñßóåéò ôùí Ãåíïêôïíéþí. Ï êáèç-

ãçôÞò Éóñáåë ÓÜñíõ, åêôåëåóôéêüò äéåõèõíôÞò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ãéá ôï Ïëïêáýôùìá êáé ôç Ãåíïêôïíßá ôçò ÉåñïõóáëÞì ìßëçóå ìå èÝìá: «Ç øõ÷ïëïãßá ôçò Üñíçóçò ýðáñîçò Üëëùí èõìÜôùí». ÁíáöÝñèçêå óôçí áðáßôçóç ôçò áðïêëåéóôéêüôçôáò êáé ôçò õðåñï÷Þò êÜðïéáò åèíéêÞò ïìÜäáò ùò èýìá Ãåíïêôïíßáò, êáé óôçí êáôçãïñéïðïßçóç ôùí Ãåíïêôïíéþí åðß ôç âÜóåé ôùí áíüìïéùí êéíÞôñùí áõôþí ðïõ äéÝðñáîáí ôÝôïéá åãêëÞìáôá Ôï ÓõíÝäñéï ÷áñáêôçñßóèçêå áðü ðëïýóéá èåìáôïãñáößá, åèíéêÞ ðñïÝëåõóç êáé åðéóôçìïíéêÞ åéäßêåõóç ôùí ïìéëçôþí, êáèþò êáé áðü áíôßóôïé÷ç ðïéêéëßá ôùí óõììåôå÷üíôùí. Ïé áíáêïéíþóåéò ôùí ïìéëçôþí êáôÝäåéîáí ìå ðïëëÜ áäéáìöéóâÞôçôá óôïé÷åßá ôï üôé ôï íåïôïõñêéêü ïèùìáíéêü êáèåóôþò êáé ïé êåìáëéêÝò äõíÜìåéò äéÝðñáîáí áíáñßèìçôåò êáé áóýëëçðôçò èçñéùäßáò ðñÜîåéò ðïõ óôïé÷åéïèåôïýí ôï Ýãêëçìá ôçò Ãåíïêôïíßáò åíáíôßïí éóôïñéêþí ëáþí ôçò ÌéêñÜò Áóßáò (ÁñìÝíéïé, ¸ëëçíåò, Áóóýñéïé, áëëÜ êáé Üëëåò åèíïèñçóêåõôéêÝò ïìÜäåò). Áíáäåß÷ôçêå ç éäéáßôåñç óçìáóßá ôçò åõñýôåñçò ãíùóôïðïßçóçò äéåèíþò ôçò ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí ðïõ æïýóáí åðß ÷éëéåôçñßäåò êáé ìÝ÷ñé ôï 1922 óôçí «êáè’çìÜò ÁíáôïëÞ». Ç ÅëëÜäá ðñÝðåé íá ðñïùèåß ðñùôïâïõëßåò ìå âÜóç ôçí Éóôïñßá, ôá äßêáéá êáé ôéò ðñïóäïêßåò ôùí áõôü÷èïíùí éóôïñéêþí ëáþí ôçò ðåñéï÷Þò. Åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÞ ç åõñýôåñç ãíùóôïðïßçóç ôçò ãåíïêôïíßáò ôùí ÅëëÞíùí ðïõ æïýóáí óôçí ÏóìáíéêÞ Áõôïêñáôïñßá. ×ñåéÜæåôáé íá ãßíåé åðáíáîéïëüãçóç ôùí äéáöüñùí åíåñãåéþí ðïõ åðéäéþêïõí ôçí áíáãíþñéóç ôçò ãåíïêôïíßáò Þ Ãåíïêôïíßáò ôùí Ðïíôßùí êáé ôùí Üëëùí Ìéêñáóéáôþí ÅëëÞíùí. Ðñüâëçìá äçìéïõñãåßôáé áðü ôï üôé ó÷åäüí üëá ôá âéâëßá ðïõ áíáöÝñïíôáé óôç ãåíïêôïíßá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý åßíáé ãñáììÝíá óôá åëëçíéêÜ (äõóêïëßá ãíùóôïðïßçóçò ð.÷. åõñýôåñá óôçí ÁìåñéêÞ ôçò ãåíïêôïíßáò, þóôå íá öÝñåé ôï åðéèõìçôü áðïôÝëåóìá ôï áßôçìá ôçò áíáãíþñéóçò). ÁëëÜ, ôï ðñüâëçìá ôçò ãëþóóáò äåí åßíáé ôï ìïíáäéêü. Áöåíüò, áðáéôåßôáé ðñïóï÷Þ, ðíåýìá

Ïé Ðüíôéïé Ý÷ïõí óôçí øõ÷Þ êáé óôç ëáëéÜ ôïõò ôïí Ðüíôï, áëëÜ, åßíáé ¸ëëçíåò êáé åßíáé ãíùóôïß ðáãêïóìßùò ùò ¸ëëçíåò...

éóôïñéêÞò áêñßâåéáò êáé óùóôÞ ðëçñïöüñçóç ôùí ðáñáãüíôùí ôùí ÷ùñþí óôéò ïðïßåò ãßíïíôáé ó÷åôéêÝò êéíÞóåéò. ÁöåôÝñïõ, óôçí Þäç õðáñêôÞ äõóêïëßá íá ðñï÷ùñÞóïõí óå áíáãíþñéóç ÷þñåò ðïõ äåí ãíùñßæïõí ôçí éäéáéôåñüôçôá ôïõ Ðïíôéáêïý ÆçôÞìáôïò, ðñïóôßèåôáé ìéá åðß ðëÝïí ìå ôïí äéá÷ùñéóìü ôùí Ðïíôßùí áðü ôïõò ¸ëëçíåò Üëëùí ðåñéï÷þí ôçò ÁíáôïëÞò, ðïõ êáé áõôïß Ý÷ïõí õðïóôåß ôïõò ôïõñêéêïýò äéùãìïýò. Áóöáëþò ïé Ðüíôéïé Ý÷ïõí óôçí øõ÷Þ êáé óôç ëáëéÜ ôïõò ôïí Ðüíôï. ÁëëÜ, åßíáé ¸ëëçíåò êáé åßíáé ãíùóôïß ðáãêïóìßùò ùò ¸ëëçíåò. ¼ðùò üëïé áõôïß ðïõ êáôïéêïýóáí ìÝ÷ñé ôï 1922 óå ôüóåò êáé ôüóåò ðåñéï÷Ýò: Óìýñíç, Áïâáëß, Êáððáäïêßá, êáé Üëëåò ðåñéï÷Ýò, áëëÜ êáé óôçí ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç. Êáé üëïé ïé ¸ëëçíåò ôçò ÁíáôïëÞò æïýóáí ìáêñéÜ áðü ôï áèçíïêåíôñéêü, ìéìçôéêü êáé õðïôåëÝò Ýíáíôé ôçò Äýóçò åëëáäéêü êñÜôïò. Ïé ÁñìÝíéïé, ïé ïðïßïé Ý÷ïõí åðéôý÷åé ôüóï ðïëëÜ, äåí äéá÷ùñßæïõí Ýíáí ÁñìÝíéï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò áðü Üëëïí ðïõ æïýóå óôçí ÁìÜóåéá, óôçí Êéëéêßá Þ óôç Óìýñíç. ÅíùìÝíïé åßíáé éó÷õñïß. ÁëëÜ, åêôüò ôçò åíüôçôáò, ü,ôé ðÝôõ÷áí ïöåßëåôáé êáé óôç óïâáñÞ, ôåêìçñéùìÝíç Ýñåõíá ôçò ÁñìåíéêÞò Ãåíïêôïíßáò, óôçí áðüöáóç íá ãíùóôïðïéÞóïõí ðñïò ôïõò Üëëïõò áõôÞ ôç óïâáñÞ ðñïóðÜèåéÜ ôïõò, óôçí ïñãÜíùóç êáé óôïí óõíôïíéóìü ôùí êéíÞóåþí ôïõò. Ç Ãåíïêôïíßá ôïõ Ðüíôïõ áðïôÝëåóå ìÝñïò áõôÞò ðïõ îåôõëß÷ôçêå óå üëá ôá ìÝñç üðïõ æïýóáí åëëçíéêïß ðëçèõóìïß. Ïé ¸ëëçíåò áðü ôéò äéÜöïñåò ïñãáíþóåéò ðïõ åêðñïóùðïýí ôïõò áðïãüíïõò ôùí èõìÜôùí ôçò Ãåíïêôïíßáò áò óõìöùíÞóïõí óå ìéá êïéíÞ ìÝñá êáôÜ ôçí ïðïßá èá ôéìÜôáé ç ìíÞìç üëùí ôùí ÅëëÞíùí ôçò Ãåíïêôïíßáò. ¸ôóé êáé ïé ¸ëëçíåò èá äéáôçñÞóïõí æùíôáíÞ óôç ìíÞìç ôïõò ôç Ãåíïêôïíßá (êáèþò êáé áõôÝò ôùí Üëëùí éóôïñéêþí ëáþí ôçò ÁíáôïëÞò) áëëÜ êáé ïé ìç ¸ëëçíåò èá ãíùñßæïõí êáé èá èõìïýíôáé üôé õðÞñîå êáé ìßá Üëëç ãåíïêôïíßá, ç Ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò.


Αριθµός φύλλου 67

5

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Ï ëáüò ìáò äåí Ý÷åé ðåé áêüìç ôïí ôåëåõôáßï ôïõ ëüãï

ÅëëÜäá-Êýðñïò, êïéíüò áãþíáò Ôïõ ÂÜóïõ Öôù÷ïðïõëïõ Ç êõâÝñíçóç ×ñéóôüöéá Ý÷åé äåßîåé ôéò ðñïèÝóåéò ôçò êáé äåí ðñüêåéôáé íá Ý÷ïõìå ñéæéêÝò áëëáãÝò, åêôüò åÜí ðñïóùñéíÜ ôï áðáéôÞóïõí ïé ðñïåêëïãéêïß áãþíåò ðïõ áíáìÝíïíôáé ôá åðüìåíá ÷ñüíéá. Óôï Êõðñéáêü åßíáé îåêÜèáñï ðéá áêüìç êáé óôïõò ðéï çëßèéïõò ÄHKOéêïýò üôé ï ×ñéóôüöéáò ôóéìåíôþíåé ôï NAI, üðùò áêñéâþò ìáò åß÷å õðïó÷åèåß üôáí áíáãêáæüôáí íá øçößóåé OXI. Åßíáé åðßóçò îåêÜèáñï üôé, êÜèå öïñÜ ðïõ ðñï÷ùñïýí ïé óõíïìéëßåò óå êáéíïýñãéï èÝìá, ç äéêÞ ìáò ðëåõñÜ öáíåñþíåé êáé ôéò íÝåò ìáò õðï÷ùñÞóåéò êáé ðáñá÷ùñÞóåéò. Oé ðñüóöáôåò áðïêáëýøåéò ãéá ôï ðåñéïõóéáêü, åíþ Ý÷ïõí áöÞóåé üëïõò Üíáõäïõò, ïé áíôéäñÜóåéò ôùí åðßóçìùí êüììáôùí åßíáé ìçäáìéíÝò êáé äåí äçìéïõñãïýí êáíÝíá ðñüâëçìá óôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò.

Ï

Xñéóôüöéáò ðñï÷ùñÜ áêÜèåêôïò, ìç åðéôñÝðïíôáò óå êáíÝíáí íá ôïí áìöéóâçôÞóåé êáé, åÜí êÜðïéïé áñíïýíôáé íá åíäþóïõí óôéò ðïëëáðëÝò áðåéëÝò ôïõ, ïé áðáíôÞóåéò ôïõ ×ñéóôüöéá åßíáé üíôùò áðïóôïìùôéêÝò. H áðÜíôçóÞ ôïõ óôçí êñéôéêÞ åßíáé áðëÞ: Má ôé öùíÜæåôå üëïé åóåßò; ÁõôÜ ðïõ óõìöùíþ åãþ, ôá åß÷áí óõìöùíÞóåé êáé ïé ðñïêÜôï÷ïß ìïõ êáé ï MáêÜñéïò. Íïåßôáé üôé ç ëÝîç-êëåéäß åßíáé ï MAKAPIOÓ, ðïõ ùò ãíùóôüí óôç ìõèïëïãßá ôçò óýã÷ñïíçò éóôïñßáò ìáò Þôáí áëÜíèáóôïò. O ×ñéóôüöéáò åí ìÝñåé, áëëÜ êáé óå ìåãÜëï âáèìü, Ý÷åé äßêáéï. Må ìüíï åí ìÝñåé äéáöùíßåò, óýóóùìç ç ðïëéôéêÞ çãåóßá áðü ôï 1974 êáé åíôåýèåí ÷Üñáîáí ìéá êïéíÞ ðïëéôé-

êÞ, ç ïðïßá ìáò ïäÞãçóå óôï åðáßó÷õíôï ó÷Ýäéï AíÜí êáé óôç ëýóç ôçò ïìïóðïíäßáò. H ÐOËITIKH ìáò çãåóßá Ý÷åé áðïôý÷åé ðáôáãùäþò. TÙPA HPÈE H ÓEIPA TOY Xñéóôüöéá êáé ôçò åðßóçìçò áñéóôåñÜò íá äéá÷åéñéóôïýí ôçí ðïëéôéêÞ ôçò Þôôáò êáé ôïõ ñáãéáäéóìïý êáé üíôùò ôá êáôáöÝñíïõí êáëýôåñá áð’ üëïõò. O Xñéóôüöéáò ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ ðùò üëïé åßíáé óõíÝíï÷ïé óôï Ýãêëçìá êáé ùò åê ôïýôïõ áíßêáíïé íá áóêÞóïõí ïõóéáóôéêÞ êñéôéêÞ. Ãíùñßæåé åðßóçò üôé ôï ó÷Ýäéï ðïõ äéáðñáãìáôåýåôáé ôþñá èá áðïññéöèåß áðü ôïí ëáü ìå ìåãáëýôåñï ðïóïóôü áð’ ü,ôé ôï ó÷Ýäéï AíÜí. Aí óÞìåñá ðáñïõóéÜæåôáé ôüóï áëáæüíáò êáé áõôáñ÷éêüò, åßíáé äéüôé êéüëáò ãíùñßæåé, ìÜëéóôá ðïëý êáëýôåñá áðü ôïõò áíôéðÜëïõò ôïõ, ôçí øõ÷ïóýíèåóç ôïõ ìÝóïõ êõðñéþôéêïõ êõðñéáêïý Êõðñáßïõ, äçëáäÞ ôá ãíùñßóìáôá ôïõ óýã÷ñïíïõ Êýðñéïõ, ðïõ åíþ áðïññßðôåé áõôü ôï ó÷Ýäéï, ðåñéìÝíåé íá öôÜóåé ìÝ÷ñé ôïí ãêñåìü êáé ðéèáíüí íá ðÝóåé ãéá íá áíôéäñÜóåé. Áõôü äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôïí Xñéóôüöéá íá âéÜæåé áíåíü÷ëçôá ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü, íá óôåëå÷þíåé ôïõò êïéíùíéêïýò èåóìïýò ìå äéêïýò ôïõ áíèñþðïõò êáé íá åäñáéþíåé ôçí åîïõóßá ôçò áñéóôåñÜò áêüìç êáé ìå óêáíäáëþäåéò ìåèüäïõò. Äçìéïõñãþíôáò êáé óôáèåñïðïéþíôáò ôï áñéóôåñü ôïõ êñÜôïò ï ×ñéóôüöéáò ðñïóâëÝðåé êáé óå äåýôåñç êáé ôñßôç êáé ôÝôáñôç èçôåßá ãéá ôïí åáõôü êáé ôï AKEË. Tßðïôá äåí ìðïñåß íá ôïí óôáìáôÞóåé, ðáñÜ ìüíï ôï Ýôåñïí Þìéóý ôïõ, ï Íßêïò ANAÓTAÓIAÄHÓ, ï çãÝôçò ôçò Ýíäïîçò áããëüöéëçò åèíéêÜöñïíçò ðáñÜôáîçò ôïõ KËHPIÄH, äçëáäÞ ï ÄHÓY. Tï óåíÜñéï XPIÓTOÖIAÓ, ¹ ANAÓTAÓIAÄHÓ äåí åßíáé ìüíï åöéáëôéêü, åßíáé êáé óôñáôçãéêüò óôü÷ïò ôïõ AKEË êáé ôïõ

Xñéóôüöéá, åÜí Ýùò ôï ôÝëïò ôçò èçôåßáò ôïõò äåí Ý÷ïõí ëýóåé ôï êõðñéáêü. To ÁÊÅË äåí Ý÷åé ïõóéáóôéêÜ ðïëëÜ íá ÷Üóåé áðü ìéá ôÝôïéá áíáìÝôñçóç, áêüìç êáé áí ÷Üóåé. Må ôïí AíáóôáóéÜäç ðñüåäñï, ç ðïëéôéêÞ Xñéóôüöéá èá óõíå÷éóôåß ßóùò ìå ïëßãïí ðáñáëëáãìÝíç ôçí ïñïëïãßá êáé ï êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò êáé ç êïéíùíßá ðÜëé èá åëÝã÷ïíôáé áðü ôï AKEË ðñÜãìá ðïõ éêáíïðïéåß áðïëýôùò ôç ìéêñïìðáêáëéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõ AKEË. Ìüíï äõï åðéëïãÝò ìðïñïýí íá ìáò âãÜëïõí áð’ ôï áäéÝîïäï åíüò óåíáñßïõ ðïõ ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá ìáò ïäçãåß óôï äßëçììá XPIÓTOÖIAÓ, ¹ ANAÓTAÓIAÄHÓ. H ðñþôç åßíáé íá âñåèåß ìéá çãåôéêÞ ìïñöÞ, ðïõ ìå ìßá íÝá ðïëéôéêÞ, ìáêñéÜ áðü ôç äéæùíéêÞ äéêïéíïôéêÞ Þ ïðïéáäÞðïôå Üëëç ïìïóðïíäßá êáé ìå íÝåò éäÝåò, èá óõíåíþóåé ôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ðÝñáí ôïõ ÄHÓAKEË, ìå óôü÷ï ðñþôá ôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò êáé ìåôÜ ôéò ðñïåäñéêÝò, êáé äåýôåñç, åÜí ïé óõíïìéëßåò üíôùò ðñï÷ùñÞóïõí ñáãäáßùò êáé äéáöáíåß ç ôïõñêïðïßçóç êáé åðéôÝëïõò êáôåâåß óôïõò äñüìïõò ï ëáüò ãéá íá áíáêüøåé ôçí êáôñáêýëá. Eßìáé ðåðåéóìÝíïò üôé ï ëáüò ìáò äåí Ý÷åé ðåé áêüìç ôïí ôåëåõôáßï ôïõ ëüãï. Eßìáé ðåðåéóìÝíïò üôé áñãÜ Þ ãñÞãïñá èá áíáêüøåé áõôÞ ôçí êáôáóôñïöéêÞ ðïñåßá. Eßìáé óßãïõñïò üôé ôá ó÷Ýäéá ôùí Âñåôáíþí, ôùí óõììÜ÷ùí ôïõò êáé ôùí ðñáêôüñùí ôïõò åäþ óôï íçóß äåí èá ðåñÜóïõí. ¸÷ù ôçí åíôýðùóç üôé äåí èá ôçí ðÜèïõìå áðü êÜðïéï ó÷Ýäéï Þ áêüìç áðü êÜðïéåò ôïëìçñÝò ÷åéñïíïìßåò ôùí Ôïýñêùí ð.÷. åðéóôñïöÞ ìÝñïõò ôçò Áììï÷þóôïõ, áëëÜ áðü ôïí XPONO êáé ôç íÝêñùóç ôïõ åèíéêïý ìáò éóôïý. Ðéóôåýù üôé ïé Tïýñêïé äåí ðñüêåéôáé íá ìáò êáôáëÜâïõí ìå ðüëåìï ïýôå âéÜæïíôáé ãéá ëýóç. ÈÝëïõí ìüíï

óéãÜ óéãÜ íá ñïêáíßæïõí ôïí ÷ñüíï êáé ôáõôï÷ñüíùò íá ñïêáíßæïõí ôéò åëëçíéêÝò ìáò ñßæåò, þóôå óå äÝêá, óå åßêïóé Þ êáé ôñéÜíôá ÷ñüíéá åê ôùí ðñáãìÜôùí ç Êýðñïò íá åßíáé ðéá ìïõóïõëìáíéêÞ, ôïõñêéêÞ, êáé ãéáôß ü÷é, áò åßíáé êáé ïëßãïí êõðñéáêÞ. ¢ëëùóôå ðïéïò âéÜæåôáé, ôé åßíáé ðåíÞíôá ÷ñüíéá ìðñïóôÜ óôçí áéùíéüôçôá ôïõ ðáíôïõñêéóìïý; Áò áöõðíéóôïýìå ëïéðüí êáé áò êáôáëÜâïõìå üôé ïé Ôïýñêïé åíï÷ëïýíôáé ìüíï áðü ôïí åëëçíéêü êáé ïñèüäïîü ìáò åáõôüí. Müíï ìéá åëëçíïôïõñêéêÞ áíôéðáñÜèåóç ðïëéôéêÞ, óôñáôéùôéêÞ êáé ðïëéôéóìéêÞ èá ôïõò ðñïâëçìáôßóåé. Mðïñïýìå íá áñ÷ßóïõìå íá åëðßæïõìå óå êáëýôåñåò ìÝñåò ìüíï åÜí îåêéíÞóåé êáôáñ÷Þí Ýíáò ðïëéôéóôéêüò åìöýëéïò ðüëåìïò, ãéá íá ðÜøåé íá õößóôáôáé ôï éäåïëüãçìá ôçò åëëçíïêôüíïõ åëëçíïôïõñêéêÞò öéëßáò... Müíï ùò ¸ëëçíåò ìðïñïýìå íá áíôéóôáèïýìå óôïí ôïõñêéêü êëïéü. Müíï ìå Ýíá ìÝôùðï KYÐPOY-EËËAÄAÓ ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå åëðßäåò üôé èá ðáñáìåßíïõìå óå áõôïýò ôïõò ôüðïõò ùò ¸ëëçíåò êáé ïñèüäïîïé. Ùò íåïêýðñéïé êáé ëåâáíôßíïé êáé ãåíßôóáñïé ìðïñïýìå íá ìåßíïõìå êáé ìå Üëëïõò ôñüðïõò. AÓ ÄIAËEÎOYME …

ÅëåÞóôå ôïí ðñüåäñï…

Ï ×ñéóôüöéáò óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ Ï.Ç.Å. Ôïõ ÁëÝêïõ Ìé÷áçëßäç Λόγω των εργασιών της 65ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. η Νέα Υόρκη την προηγούµενη βδοµάδα ασφυκτιούσε από τα πλήθη των πολιτικών ηγετών. Και δεν µπορούσαν να λείψουν φυσικά οι δικοί µας, Χριστόφιας και Παπανδρέου, αφού είχαν τόσα πολλά να πουν και να κάνουν.

Ï

∆ηµήτρης Χριστόφιας εξέφρασε, όπως έγραψαν πολλοί, ανάµεικτα αισθήµατα. Με την άφιξή του, όπως είπε, από τη µια πλευρά ήταν χαρούµενος που βρέθηκε στην αµερικανική µεγαλούπολη ανάµεσα σε πολλούς φίλους, από την άλλη όµως ένιωσε λύπη γιατί υπάρχουν ακόµη τα προβλήµατα εκείνα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, όπως η φτώχεια, οι ασθένειες, η πείνα, η υπερεκµετάλλευση µικρών λαών και χωρών, τα οποία ο ΟΗΕ δεν κατάφερε να καταπολεµήσει. Αλήθεια, στη δική του τη χώρα, τον ίδιο του το λαό δεν τον υπερεκµεταλλεύεται ο κύριος Χριστό-

φιας; Αναρωτιέµαι: Σκέφτεται πριν µιλήσει για την υπόλοιπη ανθρωπότητα, αν αυτά τα οποία διαλαλεί και υποστηρίζει υπάρχουν µέσα στο δικό του κράτος; Ανέφερε επίσης πως η αλλαγή στην τουρκοκυπριακή κοινότητα µας έφερε έναν ηγέτη ο οποίος, σε στενή επαφή και συνεργασία µε την Τουρκία, κάνει προτάσεις και εµµένει σε θέσεις οι οποίες σίγουρα δεν οδηγούν στην άρση των αδιεξόδων. Τόνισε, λέει, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αποφασισµένη να προχωρήσει σε λύση του κυπριακού, η οποία θα στηρίζεται στα ψηφίσµατα του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και στις συµφωνίες που είχαν επιτευχθεί µε τον προηγούµενο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Βεβαίως, όπως είπε, το οµοσπονδιακό κράτος θα έχει µια κυριαρχία, µια ιθαγένεια και µια διεθνή προσωπικότητα. Είπε ακόµα πως ένας άλλος στόχος είναι να επιστραφούν περισσότερα εδάφη από όσα είχαν συµφωνηθεί µε το σχέδιο Ανάν και περισσότεροι πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση στις περιουσίες τους. Επιτέλους, καλά τα λέει εκτός Κύπρου ο πρόεδρός µας. Το θέµα είναι να τα πι-

στέψει και να µην τα λέει µόνο για επίδειξη πατριωτισµού ή για να αποδείξει ότι µόνο αυτός επιδιώκει τη λύση. Χαρακτήρισε επίσης την Τουρκία ανέτοιµη για τη λύση του Κυπριακού, ενώ όπως είπε, αν όταν συνοµιλεί µε τον Έρογλου, έχει την πεποίθηση ότι συνοµιλεί µε τη Τουρκία χωρίς την παρουσία της. Ενώ τόσα χρόνια οι Ελληνοκύπριοι ηγέτες συνοµιλούσαν µόνο µε τον Ντενκτάς, µόνο µε τον Ταλάτ, χωρίς καµιά εµπλοκή της Τουρκίας; Στις 21 του µηνός συναντήθηκε µε τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μπαν Κι Μουν, και τον κάλεσε να παρέµβει προς την Άγκυρα, ώστε η Τουρκία να αλλάξει στάση στο Κυπριακό, κατηγορώντας τον Έρογλου και την Τουρκία ότι έχουν θέσεις χειρότερες από το απορριφθέν σχέδιο Ανάν, λες και ο ίδιος ο Χριστόφιας δεν τσιµεντώνει το αισχρό σχέδιο. Επανέλαβε επίσης ότι οι παραχωρήσεις που έκανε προς την τουρκοκυπριακή πλευρά, δηλαδή η συµφωνία για την εκ περιτροπής προεδρία και τους 50.000 έποικους, ισχύουν και δεν µετανιώνει γι’ αυτές. Βεβαίως και δεν απέφυγε τις κατηγορίες προς το εσωτερικό µέτωπο ο

πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Αφού, µε το που πάτησε το πόδι του στην Αµερική, διαλάλησε πως το εσωτερικό µέτωπο δεν πάει καλά, αλλά και ότι δεν πήγε στη Νέα Υόρκη για να τα βάλει µε τους εθνοσυµβούλους, το οποίο όµως ουσιαστικά έκανε, κατήγγειλε το ανήκουστο, ότι «ο πρόεδρος δεν µπορεί να λειτουργήσει». Τα έχουµε ακούσει όλα λοιπόν απ’ αυτό τον πρόεδρο. ∆εν είναι δυνατόν στην έδρα των Ηνωµένων Εθνών και σε αυτή τη φάση του Κυπριακού να λέει τέτοια πράγµατα. Το θέατρο του παραλόγου συνεχίστηκε και την Τετάρτη, 22 του µήνα, όταν βρέθηκε µε τον GAP. «Είναι πραγµατικά συγκινητική η ολόπλευρη και καθηµερινή στήριξη του πρωθυπουργού», είπε. «Αυτή η στήριξη µου δίνει δύναµη. Μου δίνει δύναµη, γιατί δέχοµαι πολλά κτυπήµατα και από το εσωτερικό µέτωπο». ∆ηλαδή, ενώ δεν πήγε στη Νέα Υόρκη για να τα βάλει µε τους «εθνοσυµβούλους», συνέχισε να κατηγορεί για τα κτυπήµατα που δέχεται από το εσωτερικό µέτωπο.

Μετά από τόσες σηµαντικές επαφές, ο πρόεδρος Χριστόφιας, ενώ εµείς περιµέναµε κάποια σηµαντική απόφαση τέλος πάντων, εστίασε την προσοχή του στο εσωτερικό µέτωπο, το οποίο τον κτυπάει ανεπανόρθωτα. Σκοπό του είχε δηλαδή να λυπηθούν αυτόν, και ο Παπανδρέου και οι δηµοσιογράφοι και κάµποσοι ηγέτες. Κατηγορεί από τη µια µεριά τον Ντερβίς Έρογλου για στασιµότητα και υποστήριξη θέσεων που θυµίζουν σχέδιο Ανάν, αν και ο ίδιος βέβαια µέρα µε τη µέρα δείχνει έτοιµος να τσιµεντώσει για τα καλά το σχέδιο µε τις θέσεις του για το περιουσιακό, για τους έποικους κ.λπ., από την άλλη όµως δηλώνει, πάντα σε τρίτο πρόσωπο, πως ο πρόεδρος δεν µπορεί να λειτουργήσει. Και ποιος θα λειτουργήσει άραγε µήπως και σωθεί αυτός ο τόπος;


6

Αριθµός φύλλου 67

Óå êÜðïéá ðëáôåßá...

Ç ÁðïêÜëõøç ôùí Ìç÷áíéóìþí ðïõ ÊáôÝóôñùóáí ôá ÓåðôåìâñéáíÜ

Åðé÷åßñçóç áíïñèüäïîïõ ðïëÝìïõ Ôïõ ê. ÍéêïëÜïõ Ïõæïýíïãëïõ* Ç åîéóôüñçóç ôùí ãåãïíüôùí ðïõ óõíÝâçóáí ôçí íýêôá ôçò 6-7 Óåðôåìâñßïõ 1955 óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ðïõ åß÷áí óêïðü ôïí áöáíéóìü ôïõ Åëëçíéóìïý ôçò Ðüëçò, Ý÷åé ãßíåé áðü ðïëëïýò óõããñáöåßò, ìå ôçí ðëÝïí äå ëåðôïìåñÞ áíÜëõóç áðü ôïí éóôïñéêü êáèçãçôÞ Óðýñï Âñõþíç óôï ìíçìåéþäåò ôïõ Ýñãï «Ï Ìç÷áíéóìüò ôçò ÊáôáóôñïöÞò»1

Η βουή της πόλης φέρνει από µακριά αντεστραµµένα µηνύµατα και εικόνες, εκκωφαντικά κενά συνθήµατα, σύγχυση και προβοκάτσια, αλήθειες που είναι ψέµατα και ψέµατα που είναι αλήθειες µε την γλώσσα που ξέρουν επαγγελµατίες σκοταδιστές, µα και πραγµατικά βασανισµένοι από τη βιοπάλη συµπατριώτες µας. Και η αποθέωση του παθολογικού θυµικού παρούσα, σε ένα σφικτό αγκαζέ µε δύσκολα και επικίνδυνα καθηµερινά βιώµατα «πολυπολιτισµικής» συγκατοίκησης. Οι µελωδίες και οι στίχοι εκφράζουν συµβολικά το νεωτερικό παραλήρηµα και το µπέρδεµα της µετάβασης των ρηµαγµένων οραµάτων, σε τι άραγε; Κάπου από µακριά, κάπου από κοντά, Ξυλούρης και «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί», ανάκατα µε τον κνίτη Παπακωνσταντίνου που τραγουδά «Αρνιέµαι να µε κάνουν ό,τι θένε»!!!. Ποιο το µήνυµα και ποιο το υποκείµενο που τελικά «αντίκειται» στο µήνυµα και στο σλόγκαν; «Σύντροφε», «συναγωνιστή», «πατριώτη»… «επιτροπή κατοίκων», «αυτοοργάνωση». «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», στροβιλισµένο νόηµα, κάποτε και τώρα. Πότε γενικεύτηκε η ανεξαρτησία, η συλλογική αυτοδιεύθυνση και η άµεση δηµοκρατία; «Βαράτε τους, τσακίστε τους» και κονκάρδα των ζαπατίστας, µαζί και ταυτοχρόνως. Βούρκος, ένθεν και έθνεν. Αυτοί που αρπάζουν το µέλλον, την έµπνευση και τις µατωµένες γαλανόλευκες του Πολυτεχνείου και οι άλλοι που τα χαρίζουν, τα προδίδουν, τα διαστρεβλώνουν. Η σηµαία σαν σύµβολο αντίστασης και εξέγερσης, «πότε θα κάµει ξαστεριά», κάποτε… στις παρέες της κοινωνικής ανατροπής, µακριά από τον αγοραίο εθνικό συµβολισµό ανέραστων, που νιώθουν πραγµατική ανάγκη ή απελπισία να ριγήσουν για τη σηµαία του τόπου µας συντροφιά, όµως, µε ξυρισµένους και οργίλους… Και ποιος να κατηγορήσει, ποιους; «Ξέσκισε η πόρνη η ιστορία, αρχαία οράµατα…» Άκου: Φράξια Μαρίνος Αντύπας, ντυµένη µε µελανά χρώµατα στο νησί των Ριζοσπαστών!!! Αποφασίζω και διατάσσω Άµεση ∆ηµοκρατία! Φυσιολογική ή συνειδητή διαστρέβλωση και σύγχυση. Μηδενισµός και στις δυο όχθες του ακραίου. Ξαναγράψτε την Ιστορία, τάχιστα. Και οι µεν και οι δε, ο καθείς µε τον τρόπο του… Ποιος να µιλήσει πια για ευθύνες και υπευθυνότητα. Αν και οι µεγαλύτερες κρύβονται σε αυτούς που οµφαλοσκοπούν …διαλεκτικά, αποφεύγοντας να δουν κατάµατα το χάλι αυτό. Είναι όσοι έκρυψαν κάτω από το χαλί της ανόδου, της εξουσίας και της πάρτης τους, ό,τι φλογερό, αυθόρµητο και ανατρεπτικό διεκδικούσε την ουτοπία, προστατεύοντας την ανθρώπινη ύπαρξη από τη βαρβαρότητα.

∆ηµ. Ναπ. Γιαννάτος

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Ç

áíÜëõóç ôùí ìç÷áíéóìþí ðïõ êáôÝóôñùóáí êáé åêôÝëåóáí ôçí ìáæéêÞ åðßèåóç êáôÜ ôïõ Åëëçíéóìïý ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò Ýãéíå óôï åõñýôåñï ðëáßóéï ôïõ óýã÷ñïíïõ ôïõñêéêïý åèíéêéóìïý áðü ôçí éóôïñéêü ÍôéëÝê ÃêéïõâÝí. Ç ðëÝïí óçìáíôéêÞ áðïêÜëõøç Ýãéíå áðü ôïí êáôåîï÷Þí ðáñÜãïíôá ôïõ áíïñèüäïîïõ ðïëÝìïõ óôçí Ôïõñêßá, óôñáôçãü Óáìðñß ÃéñìéìðÝóïãëïõ, ôï 1991, óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï ðåñéïäéêü TEMPO, ëÝãïíôáò üôé «Ôá ãåãïíüôá ôçò 6-7 Óåðôåìâñßïõ õðÞñîáí ìéá ìåãáëåéþäçò åðé÷åßñçóç áíïñèüäïîïõ ðïëÝìïõ ðïõ åß÷å áðüëõôç åðéôõ÷ßá». Ïé ìç÷áíéóìïß ðïõ Ýäñáóáí ôçí íýêôá ôçò 6-7/9/1955 áðïôåëïýí Ýíáí êñßêï óôçí áëõóßäá ôùí ìç÷áíéóìþí ðïõ óôÞèçêáí áðü ôï Óùìáôåßï ¸íùóçò êáé Ðñïüäïõ áðü ôï 1908 êáé óõíÝ÷éóáí íá õößóôáíôáé ìÝ÷ñé êáé ôéò ìÝñåò ìáò, áí ëÜâåé êáíåßò õðüøç ôéò åîåëßîåéò óôçí ðïëýêñïôç õðüèåóç «Åñãêåíåêüí» êáé ôéò ðáñåìöåñåßò õðïèÝóåéò «Ìðáëéüæ», «ÏñÜê», «ÊáöÝò» ê.ëð. Óôçí áíÜëõóç ðïõ Ý÷åé êÜíåé ç ÍôéëÝê ÃêéïõâÝí, ãéá ðñþôç öïñÜ ðáñïõóßáóå ôïí óýíèåôï ìç÷áíéóìü ðïõ ðñïåôïßìáóå ôï ðïãêñüì ôçò 6-7/9/1955 ìå ïñãáíùôÞ ôéò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò, åíþ ìÝ÷ñé ðñüóöáôá ç ðëÞñçò åõèýíç ôçò ïñãÜíùóçò ôùí åðéèÝóåùí âÜñõíå ôçí êõâÝñíçóç ôïõ ÁíôíÜí ÌåíôåñÝò, ðñÜãìá ðïõ åðéäßùêáí ïé ðáñáêñáôéêïß ìç÷áíéóìïß êáé ãéá áõôü ôïí ëüãï åíôÜ÷èçêå êáé ç ó÷åôéêÞ äßêç óôçí óåéñÜ ôùí óôçìÝíùí äéêþí ðïõ Ýãéíáí ìåôÜ áðü ôï ðñáîéêüðçìá ôçò 27/5/1960. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ôá óôåëÝ÷ç ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ÌåíôåñÝò ãíþñéæáí üôé èá ãßíïõí ôá åðåéóüäéá êáé åß÷áí óõìöùíÞóåé ãéá ôçí ïñãÜíùóÞ ôïõò. ¼ìùò, óßãïõñá äåí Þôáí áõôïß ðïõ êáôçýèõíáí ôá ðñÜãìáôá, áëëÜ ç êéíçôÞñéïò äýíáìç Þôáí ç äéåýèõíóç áíïñèüäïîïõ ðïëÝìïõ ðïõ åß÷å éäñõèåß áðü ôï NATO. Åêåßíï ðïõ ìÝíåé áêüìá áäéåõêñßíéóôï åßíáé ôï ðþò Ýôõ÷å íá âñåèïýí åêåßíç ôçí ôñáãéêÞ íýêôá üëïé ïé áñ÷çãïß ôùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí ôùí íáôïúêþí ÷ùñþí óôçí Ðüëç êáé ìåôáîý áõôþí ï áñ÷çãüò ôçò CIA ¢ëëáí ÍôÜëëáò êáé ï ðïëý ãíùóôüò ¢ããëïò ºáí ÖëÝìéíãê. Ðñüóöáôá äçìïóéåýôçêáí ôá Ðñá-

êôéêÜ ôçò Äßêçò ôïõ 1960 ôçò íÞóïõ ÐëÜôçò ãéá ôçí õðüèåóç ôùí ãåãïíüôùí ôçò 67/9/1955. Ç åðéìÝëåéá ôùí êåéìÝíùí Ýãéíå áðü ôçí êáèçãÞôñéá ÅìéíÝ Ãêéïýñóïú Íáóêáëß êáé óôçí åêôåôáìÝíç åéóáãùãÞ ç ðñïóðÜèåéá åðéêåíôñþíåôáé óôï íá áðïäåé÷èåß üôé ïé äßêåò ôçò ÐëÜôçò õðÞñîáí ìéá öáñóïêùìùäßá. Ôá êýñéá óçìåßá ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôçí ðñïóåêôéêÞ ìåëÝôç ôùí Ðñáêôéêþí åßíáé: • ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò äéáäéêáóßáò öáßíåôáé üôé ï íïìÜñ÷çò Êùíóôáíôéíïýðïëçò Ö. Ãêéüêáú Ýãêáéñá åß÷å æçôÞóåé åíßó÷õóç ôùí äõíÜìåùí áóöáëåßáò ìå óôñáôéùôéêÝò äõíÜìåéò, ïé ïðïßåò üìùò äåí êéíçôïðïéÞèçêáí Ýãêáéñá áðü äéáäéêáóôéêÜ åìðüäéá. Áñêåôïß ìÜñôõñåò áíáöÝñïõí ôçí áäñÜíåéá, áëëÜ êáé ðïëëÝò öïñÝò ôçí åíèÜññõíóç ôùí êáôáóôñïöÝùí åê ôùí äõíÜìåùí áóöÜëåéáò. Óå äýï ðåñéðôþóåéò óôñáôéùôéêÝò ìïíÜäåò ðïõ âëÝðïõí ôéò êáôáóôñïöÝò áäñÜíçóáí ìå ôï äéêáéïëïãçôéêü üôé õðáêïýïõí ìüíï óôïí äéêü ôïõò äéïéêçôÞ êáé ü÷é óå ïðïéïíäÞðïôå áíþôåñï áîéùìáôéêü. Ç áíÜëõóç ôùí êáôáèÝóåùí äåß÷íåé üôé ìéá áíþôåñç äýíáìç åðÝâáëå ôçí ìç-ðáñÝìâáóç ôùí óôñáôéùôéêþí ìïíÜäùí ìÝ÷ñé íá ôåëåéþóåé ç åöáñìïãÞ ôçò ðñïó÷åäéáóìÝíçò êáôáóôñïöÞò óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò êáé ìåñéêþò óôç Óìýñíç. • Óå ðëÞèïò êáôáèÝóåùí åðéâåâáéþíåôáé ç ýðáñîç êåíôñéêÞò ïñãÜíùóçò ðïõ Ýäñáóå ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ Åëëçíéóìïý ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò ÷ùñßò íá îå÷áóôïýí êáé ïé ÁñìÝíéïé êáé ïé Åâñáßïé, ðïõ åßíáé êáé áõôïß îÝíá óþìáôá óôïí åèíéêü êïñìü. • Ç ãñáììÞ õðåñÜóðéóçò ôùí Ýêðôùôùí êõâåñíþíôùí åßíáé üôé ôá ãåãïíüôá óõíÝâçóáí ëüãù åíüò «åèíéêïý ðáñïîõóìïý», ðïõ ðñïÞëèå áðü ôçí äéÜäïóç åéäÞóåùí üôé êéíäõíåýïõí ïé Ôïõñêïêýðñéïé êáé üôé ïé ¸ëëçíåò êáôÝóôñåøáí ìå âüìâá ôï óðßôé ôïõ ÊåìÜë Áôá-

Óáìðñß ÃéñìéìðÝóïãëïõ: Ôá ãåãïíüôá ôçò 6-7 Óåðôåìâñßïõ õðÞñîáí ìéá ìåãáëåéþäçò åðé÷åßñçóç áíïñèüäïîïõ ðïëÝìïõ.

ôïýñê óôçí Èåóóáëïíßêç. Óôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò äßêçò ðñïóðáèïýí ïé êáôçãïñïýìåíïé íá áðïäåßîïõí ôçí áèùüôçôÜ ôïõò åðéêáëïýìåíïé üôé ç ôüôå ÅëëçíéêÞ ÊõâÝñíçóç äåí ðñïóÝöõãå óôïí Ï.Ç.Å Þ óôï ÄéåèíÝò ÄéêáóôÞñéï ôçò ×Üãçò. • Óôï êáôçãïñçôÞñéï ôïõ åéóáããåëÝá áíáöÝñåôáé ìå Ýììåóá áðïäåéêôéêÜ óôïé÷åßá üôé ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò ÔæåëÜë ÌðáãéÜñ êáé ï Ðñùèõðïõñãüò ÁíôíÜí ÌåíôåñÝò ìáæß ìå ôïõò õðüëïéðïõò êáôçãïñïýìåíïõò ïñãÜíùóáí ôá ãåãïíüôá. ÐáñïõóéÜæåé åíäéáöÝñïí üôé åíþ ôï åéóáããåëéêü ðüñéóìá áðïäÝ÷åôáé ðëÞñùò ôçí êáôáäéêáóôéêÞ áðüöáóç ôïõ åëëçíéêïý äéêáóôçñßïõ (1956) ãéá ôïõò åêôåëåóôÝò ôçò ðñïâïêÜôóéáò ôçò Èåóóáëïíßêçò, ôïõò ×áóÜí ÏõôóÜñ êáé ÏêôÜú Åãêßí, êáèþò åðßóçò êáé ôùí Áëß Ìðáëßí êáé Ìå÷ìÝô Ôåêßíáëð (Ðñüîåíïõ êáé Õðïðñüîåíïõ Èåóóáëïíßêçò áíôßóôïé÷á), óôçí áðüöáóç êáé ïé ôÝóóåñéò áèùþíïíôáé ëüãù ìç åðáñêþí óôïé÷åßùí. Ç áðüöáóç áõôÞ äåß÷íåé ôïí ðñáãìáôéêü óêïðü ôçò äßêçò. Ãéá ôïõò ÁíôíÜí ÌåíôåñÝò êáé Öáôßí Ñïõóôïý Æïñëïý ôï äéêáóôÞñéï áðïöáóßæåé íá åíïðïéçèåß ç ðåñßðôùóÞ ôïõò ìå ôçí äßêç ðáñáâßáóçò ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ðïõ ôåëéêÜ ôïõò ïäçãåß óôçí áã÷üíç ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 1961. Óáí óõìðÝñáóìá ðñÝðåé íá ôïíéóôåß üôé åíþ üëá ôá êñÜôç óôçí éóôïñßá ôïõò Ý÷ïõí ìáýñåò óåëßäåò, ãéá ôéò ïðïßåò êÜðïôå áíáëïãßæïíôáé ôéò åõèýíåò ôïõò êáé ðñïâáßíïõí óå êéíÞóåéò èåñáðåßáò óôï ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, óôçí ðåñßðôùóç ôçò Ôïõñêßáò äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé Ýëèåé áêüìá ï ÷ñüíïò ðïõ íá óõìâåß áõôÞ ç áõôïêñéôéêÞ êáé ìåôáìÝëåéá, áí ëÜâåé êáíåßò õðüøç üôé ðïëëÜ ãåãïíüôá óáí ôá ÓåðôåìâñéáíÜ óõíÝâçóáí ìÝ÷ñé óÞìåñá óôçí Ôïõñêßá áðü ôï 1955. 1. Óð. Âñõþíçò, Ï Ìç÷áíéóìüò ôçò ÊáôáóôñïöÞò: Ôï Ôïõñêéêü Ðïãêñüì ôçò 67çò Óåðôåìâñßïõ 1955 êáé ï Áöáíéóìüò ôçò ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, Åóôßá, 2007.

* ÊáèçãçôÞò Å.Ì.Ð., ÐñïÝäñïò ôïõ ÍÝïõ Êýêëïõ Êùíóôáíôéíïõðïëéôþí êáé ôçò ÏÉ.ÏÌ.ÊÙ


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

7

Åñåõíþíôáò ôá ðñïãñÜììáôá ãéá ôçí Ýñåõíá ¸íáò Üíèñùðïò ôïõ ÃÁÐ, äåß÷íåé üôé êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõò åßíáé ç êáôáóôñïöÞ ôçò ÷þñáò Ôïõ Ê. Ì. Âïëéþôç ÐáñáèÝôïõìå Ýíá áðüóðáóìá áðü ôçí áðüöáóç ôïõ õöõðïõñãïý Ðáéäåßáò ÃéÜííç ÐáíÜñåôïõ ãéá ôçí áëëáãÞ ôùí äéáäéêáóéþí ÷ñçìáôïäüôçóçò ôùí åñåõíçôéêþí ðñïãñáììÜôùí áðü ôï õð. Ðáéäåßáò êáé óôï ôÝëïò èÝôïõìå ìåñéêÜ åñùôÞìáôá.

Ô

á ðñïãñÜììáôá ÈÁËÇÓ êáé ÁÑ×ÉÌÇÄÇÓ åßíáé äýï áðü ôá ìåãáëýôåñá ðñïãñÜììáôá Ýñåõíáò ðïõ Ý÷ïõí ÷ñçìáôïäïôçèåß ìÝóù ôùí åõñùðáúêþí êïíäõëßùí. Ï óõíïëéêüò ðñïûðïëïãéóìüò ôïõò öôÜíåé ôá 140 åê. €. ¼óïé ðáñáêïëïõèïýí ôá ÷ñçìáôïäïôïýìåíá ìÝóù ôçò ÅÅ ðñïãñÜììáôá óôç ÷þñá Ý÷ïõí áíôéëçöèåß üôé äéá÷ñïíéêÜ ç Ýìöáóç äßíåôáé óôçí áðïññïöçôéêüôçôá êáé ü÷é óôçí ðïéüôçôá. Ôï Üã÷ïò ãéá ôçí áðïññïöçôéêüôçôá ïäçãåß óå âéáóôéêÝò ðñïêçñýîåéò êáé óå ãñÞãïñåò áîéïëïãÞóåéò þóôå íá áñ÷ßóåé ç áðïññüöçóç ôùí êïíäõëßùí. ¼óïí áöïñÜ ôçí Ýñåõíá, ç ðñáêôéêÞ áõôÞ Ý÷åé åîáéñåôéêÜ áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé, êáô’ åêôßìçóç óôåëå÷þí ôçò ÃÃÅÔ, ôá ôåëåõôáßá åßêïóé ÷ñüíéá Ý÷ïõí ÷ñçìáôïäïôçèåß ðåñßðïõ 3000 ðñïãñÜììáôá ÷ùñßò ðáñáäïôÝá ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå åöáñìïóìÝíç Ýñåõíá. Äåí åßíáé åðßóçò ôõ÷áßï üôé ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôçò ðñïêÞñõîçò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ÇñÜêëåéôïò É, åßíáé óÞìåñá ôá ðáíåðéóôÞìéá ïõóéáóôéêÜ õðï÷ñåùìÝíá íá ÷ïñçãÞóïõí äéäáêôïñéêÜ óôïõò õðïôñüöïõò ôïõ ðñïãñÜììáôïò ðïõ äåí ïëïêëÞñùóáí ôç äéáôñéâÞ, ãéáôß

äéáöïñåôéêÜ ïé õðüôñïöïé áõôïß èá ðñÝðåé íá åðéóôñÝøïõí ôá ÷ñÞìáôá. Êéíäõíåýïõìå Ýôóé, áíôß íá ÷ñçìáôïäïôïýìå ôçí åêðüíçóç ðïéïôéêþí äéäáêôïñéêþí, íá êáôáëÞîïõìå íá áðïíÝìïõìå äéäáêôïñéêÜ åðåéäÞ ôá Ý÷ïõìå ÷ñçìáôïäïôÞóåé… ÅéäéêÜ ôï ðñüãñáììá ÈÁËÇÓ, üìùò, åßíáé Ýíá ôåñÜóôéï ðñüãñáììá ìå åîáéñåôéêÜ õøçëÞ ÷ñçìáôïäüôçóç 120.000.000€. Ìå äåäïìÝíï üôé Ý÷ïõí õðïâëçèåß ðåñßðïõ 1500 ðñïôÜóåéò, ìå ðïëëïýò åñåõíçôÝò íá óõììåôÝ÷ïõí óå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá, åßíáé öõóéêü üôé ïé ðåñéóóüôåñïé åíåñãïß åñåõíçôÝò óôïí åëëçíéêü ÷þñï èá óõììåôÝ÷ïõí óå êÜðïéá ðñüôáóç. Ìå ôçí õöéóôÜìåíç ðñáêôéêÞ åðïìÝíùò, ôï ðéèáíüôåñï åßíáé üôé ïé áîéïëïãçôÝò ðïõ èá åðéëÝãïíôáí áðü ôçí ÅëëÜäá ìå ôç óõíÞèç ðñáêôéêÞ èá áîéïëïãïýóáí ïõóéáóôéêÜ ôéò áíôáãùíéóôéêÝò ôïõò ðñïôÜóåéò. Èá õðÞñ÷å äçëáäÞ ìéá óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí… Áõôü ïäÞãçóå ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò íá õéïèåôÞóåé äïêéìáóìÝíåò ðñáêôéêÝò áðü ôï åîùôåñéêü êáé íá æçôÞóåé áðü ôïõò Ý÷ïíôåò õðïâÜëåé ðñüôáóç íá õðïâÜëïõí ìßá óýíïøç ôçò ðñüôáóÞò ôïõò óôá áããëéêÜ óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïäéáãñáöÝò ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ¸ñåõíáò (ERC). [ ] Ãéá ôçí õðïâïëÞ ôùí ðåñéëÞøåùí óôá áããëéêÜ Ý÷ïõí äéáôõðùèåß ìéá óåéñÜ áðü åíóôÜóåéò êáé ðñïâëçìáôéóìïß. Ç óçìáíôéêüôåñç áðü áõôÝò, êáé ßóùò ïõóéáóôéêüôåñç, áíáöÝñåôáé óôçí êáèõóôÝñçóç ïëïêëÞñùóçò ôçò äéáäéêáóßáò. Åßíáé ãåãïíüò üôé õðÜñ÷åé êÜðïéá êáèõóôÝñçóç. ÕðÞñîáí, üìùò, êáé óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá ðïõ ïäÞãçóáí óôçí êáèõóôÝñçóç áõôÞ,

üðùò ç áëëáãÞ óôïí áñ÷éêü ó÷åäéáóìü ðïõ ðåñéÝëáâå êáé ôá åñåõíçôéêÜ éíóôéôïýôá, ìåôÜ ôçí õðáãùãÞ ôçò ÃÃÅÔ óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò… Ïé äéêÝò ìáò ðáñáôçñÞóåéò: Ï ÃéÜííçò ÐáíÜñåôïò äåí Þñèå áðü ôïí ¢ñç. Þôáí Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò ôá Ýôç 1988 –1989 êáé 1995 –1996, Þôáí ðñüåäñïò Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ Ðáéäåßáò 1996–2000, áðü ôï 2004 Ýùò óÞìåñá åßíáé óýìâïõëïò ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá èÝìáôá Ðáéäåßáò êáé ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò. ÔÝëïò. åäþ êáé äýï äåêáåôßåò åßíáé êáèçãçôÞò ðáíåðéóôçìßïõ. ÅÜí õðÞñ÷å åõíïìïýìåíï êñÜôïò, ãé’ áõôÜ ðïõ êáôáããÝëëåé èá ôïí åß÷å êáëÝóåé ï åéóáããåëÝáò. Áõôüò üìùò, Ýíá ÷ñüíï áðü üôáí áíÝëáâå, âëÝðåé ôá «êåíÜ» êáé èÝëåé íá ôá äéïñèþóåé, ïõóéáóôéêÜ ìå ôçí áêýñùóÞ ôïõò. ÐñáêôéêÜ: Èá óôáëïýí ôá êåßìåíá óôá áããëéêÜ, ìÝ÷ñé ôÝëïò Ïêôùâñßïõ, åÜí äåí õðÜñîåé Üëëç ðáñÜôáóç, íá ìïéñáóôïýí óôïõò «äéåèíåßò áíôéêåéìåíéêïýò» áîéïëïãçôÝò ðáñáêáëþ, íá áîéïëïãçèïýí 1.500 ðñïôÜóåéò (…), Ýíá åîÜìçíï ìÝóá óôï íåñü, íá âãïõí ôá ðñþôá áðïôåëÝóìáôá, ìåôÜ èá Ýñèïõí óôçí ÅëëÜäá ãéá ôçí áîéïëüãçóç áõôþí ðïõ óôÝêïõí... Ìçí îå÷íÜìå üôé èá óôáëåß óôá áããëéêÜ ìüíïí ç ðåñßëçøç ôïõ Ýñãïõ, ü÷é ðñïûðïëïãéóìïß, âéïãñáöéêÜ óõíôåëåóôþí, áíáãêáéüôçôá êáé ðñáêôéêÞ åöáñìïãÞ, éäéáéôåñüôçôåò ôçò ÷þñáò

ê.ëð. ÌåôÜ ðñÝðåé íá äïõí óôç ÃÃÅÔ (ðïéïé áîéïëïãçôÝò;) ôïõò ðñïûðïëïãéóìïýò, íá êÜíïõí óýãêñéóç ïöÝëïõò–êüóôïõò, ðñáêôéêÝò åöáñìïãÝò, äõíáôüôçôá õëïðïßçóçò, íá ãñáöïýí ïé åêèÝóåéò ê.ï.ê, íá õðïãñáöïýí óõìâÜóåéò, èá öáãùèåß ôï 2011, åöüóïí äåí Ý÷åé áëëÜîåé õðïõñãüò ê.ëð. íåïåëëçíéêÜ. Ôá Ýñãá èá ðñÝðåé íá Ý÷ïõí êëåßóåé ëïãéóôéêÜ ìÝ÷ñé ôÝëïõò ôïõ 2013, ôïõëÜ÷éóôïí ôõðéêÜ. Ç ðáñÜôáóç ìÝ÷ñé ôï 2015 óßãïõñá èá äïèåß, áëëÜ áñãüôåñá, ïðüôå êÜèå ðñüãñáììá èá ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðïëý 18ìçíçò äéÜñêåéáò. Óå åñåõíçôéêü ðñüãñáììá ôÝôïéáò äéÜñêåéáò, ìå äéáäéêáóßåò åëëçíéêïý äçìïóßïõ, ìÜëëïí åßíáé ðñïäéáãåãñáììÝíï Þ íá ÷áèåß êáé íá ìçí áðïññïöçèïýí ôá ÷ñÞìáôá, Þ íá ãßíåé ìéá áñðá÷ôÞ áðü ôá ßäéá. Ôï óõìðÝñáóìá åßíáé üôé Ýíáò áêüìá Üíèñùðïò ôïõ GAP äåß÷íåé üôé êåíôñéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõò åßíáé ç êáôáóôñïöÞ ôçò ÷þñáò.

Eêðáéäåõôéêüò ÊáëëéêñÜôçò

ÍÝåò åíôÜóåéò óôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç Ôïõ ÊùíóôáíôÞ ÓåâñÞ

Ç

κυβέρνηση, σε µια προσπάθεια να αµβλύνει την αρνητική της δηµοτικότητα µετά τη ∆ΕΘ, φέρνει στο προσκήνιο µια νέα πρόταση νοµοσχεδίου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με τον εύηχο τίτλο «εκπαιδευτικός Καλλικράτης», η κυρία ∆ιαµαντοπούλου ουσιαστικά προσπαθεί να ανατρέψει τον χαρακτήρα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που διαµορφώθηκε από το «σοσιαλιστικό» ΠΑΣΟΚ του ’82. Έτσι, αντιγράφοντας το µοντέλο διοίκησης του ΓΑΠ, προχώρησε στη σύσταση µιας διεθνούς «επιτροπής σοφών», οι οποίοι θα διαµορφώσουν µια ολοκληρωµένη πρόταση για τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Οι µετέχοντες στην επιτροπή έχουν θητεύσει στα κατεξοχήν νεοφιλελεύθερα και τεχνοκρατικά ιδρύµατα του κόσµου, δείκτης των προθέσεων του υπουργείου. Μέχρι στιγµή δεν έχουν συγκροτηθεί οι βασικές προοπτικές του νέου

νόµου, σίγουρα όµως ο σχεδιασµός του υπουργείου προσανατολίζεται σε τρεις κοµβικές κατευθύνσεις. Πρώτον ο οικονοµικός σχεδιασµός και η διαχείριση των δηµόσιων πόρων θα γίνεται από εκτός της πανεπιστηµιακής κοινότητας, διαχειριστές. Η επιλογή αυτή προέκυψε τόσο από τις αναιτιολόγητες σπατάλες των ιδρυµάτων, όσο και από τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς των ίδιων των καθηγητών, οι οποίοι µετέτρεψαν τα ιδρύµατα σε µηχανές εκµετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, πρόθεση του υπουργείου είναι να συγχωνευθούν τµήµατα και σχολές, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τον αριθµό σπουδαστών των ανώτατων ιδρυµάτων, προσπαθώντας να βάλει ένα φρένο στο µπάχαλο που γέννησε η ψηφοθηρική λογική «κάθε νοµός και ΑΕΙ». Τέλος, η υπουργός φαίνεται διατεθειµένη αφενός να εξορθολογήσει τις προσπάθειες οριστικής ενσωµάτωσης

του πανεπιστηµίου στην ελεύθερη αγορά, µε αναπροσαρµογές στον τρόπο εισαγωγής και φοίτησης, αφετέρου να µειώσει από παντού το κόστος λειτουργίας των ΑΕΙ, προωθώντας ένα νέο µοντέλο χρηµατοδότησης, βασισµένο στους πόρους του Καλλικράτη και στην αγοραία αξιολόγηση των ιδρυµάτων, πάντοτε υπό το πρόσχηµα της «µνηµονιακής» λιτότητας. Και µόνο οι προθέσεις του υπουργείου αρκούσαν για να διαµορφωθεί ένα κλίµα πόλωσης στους χώρους των Α.Ε.Ι. Από τη µια µεριά, ο σκληρός πυρήνας του ακαδηµαϊκού κατεστηµένου, τοποθετήθηκε εξαρχής ενάντια στις επικείµενες αλλαγές, πάντοτε µε πρόφαση την ακαδηµαϊκότητα και την αυτοτέλεια των ιδρυµάτων. Από την άλλη µεριά, ένα κύκλος «ριγµένων» πανεπιστηµιακών εµφανίστηκε πρόθυµος να συµπορευτεί µε τις υπουργικές προθέσεις, µεταφέροντας την αντιπαράθεση και στο εσωτερικό. Τον χορό αυτό συντόνισαν και οι

φοιτητικές παρατάξεις, µε πρωτοπόρα την ΠΑΣΠ, που χαρακτήρισε «Casus belli» τις προτάσεις του υπουργείου, παράλληλα µε τις ανοιχτές καταγγελίες των αριστερών παρατάξεων και οµάδων. Όλα αυτά αποτελούν δείκτες µιας ενδεχόµενης αναταραχής στα πανεπιστήµια όλης της χώρας. Καταρχήν µια πρώτη αντιπαράθεση θα εκφραστεί στις τάξεις των πανεπιστηµιακών, αντανακλώντας τα στρατόπεδα που είχαν διαµορφωθεί από τον ∆εκέµβρη του 2008. Τώρα όµως λείπει το πέπλο του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ που εµπόδιζε τις ανοιχτές κεντρικές αντιπαραθέσεις. Μια αντίστοιχη κίνηση θα παρατηρηθεί και στους φοιτητικούς κύκλους, µε µια ουσιαστική διαφορά από τις παρελθούσες κινηµατικές πρωτοβουλίες. Σε ένα ενδεχόµενο φοιτητικό κίνηµα θα στρατευτούν λαϊκότερα στοιχεία, θιγόµενα από την χρεοκοπία της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία θα επιδιώξουν ένα λαϊκότερο προσανατολισµό στις διεκδικήσεις του κινή-

µατος. Απέναντι σε αυτή τη διάσταση, για να µη διαλυθεί και αποδεκατιστεί η νεανική ενεργοποίηση, οφείλουµε να συντονίσουµε στους φοιτητικούς κύκλους µια διττή κίνηση. Από τη µια να µην κλείσουµε τα µάτια στη σηµερινή πραγµατικότητα των πανεπιστηµίων. Να βαδίσουµε αντιπαραθετικά στη συντεχνία των καθηγητών και στον «αγώνα» διατήρησης των προνοµίων τους. Να βαδίσουµε κόντρα στην κυρίαρχη ιδέα που συντονίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα και να αφήσουµε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τις ξεπερασµένες αναλύσεις, τα τσιτάτα και τις πρακτικές των ηγεµονικών µηδενιστικών κύκλων. Από την άλλη, να προχωρήσουµε ένα βήµα παραπέρα στην κατανόηση των αδιεξόδων της ελληνικής κοινωνίας µετά την υπαγωγή µας στο Μνηµόνιο και να θέσουµε, στους άξονες εξόδου από την κρίση, τις βάσεις µιας συνθετικής πρότασης για την Παιδεία.


8

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

ÐÏËÉÔÉÊÁ

ËÜóôé÷ï ôá... Ýíóçìá! ÓõíÝíôåõîç ìå ôï ãñáììáôÝá ôïõ óùìáôåßïõ åñãáæïìÝíùí óôçí Ãêïõíôãéßáñ, Êùíóôáíôßíï ÓôÜãêï Ôùí Ãéþñãïõ Ìðýñïõ, Êùíóôáíôßíïõ ÍåñáíôæÜêç ¸÷ïõí ðåñÜóåé ðåñßðïõ äåêáðÝíôå ÷ñüíéá áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ 1996, üôáí ç åôáéñåßá åëáóôéêþí Ãêïõíôãßáñ áðïöÜóéóå Ýíá ðñùß íá êëåßóåé ôï åñãïóôÜóéü ôçò óôç Óßíäï Èåóóáëïíßêçò áðïëýïíôáò, ðáñÜíïìá, 350 åñãáæïìÝíïõò. Ôï æÞôçìá ýóôåñá áðü ôüóá ÷ñüíéá äåí Ý÷åé êëåßóåé êáé ïé åñãáæüìåíïé óõíå÷ßæïõí ôïí áãþíá ôïõò, ïðüôå åìåßò áðåõèõíèÞêáìå óôïí ãåíéêü ãñáììáôÝá ôïõ óùìáôåßïõ, Êùíóôáíôßíï ÓôÜãêï, êáé óõíïìéëÞóáìå ìáæß ôïõ.

Ì

åôÜ áðü äåêáðÝíôå ðåñßðïõ ÷ñüíéá óå ôé êáôÜóôáóç åßíáé ï áãþíáò óáò êáé ðþò óêÝðôåóôå íá óõíå÷ßóåôå;. Êùíóôáíôßíïò ÓôÜãêïò: Ï áãþíáò óõíå÷ßæåôáé êáé áðü ü,ôé âëÝðù äåí èá ëÞîåé ðïôÝ. Ôï ëÝù áõôü ãéáôß óôéò ðÝíôå Ïêôþâñç èá ãßíåé äéêáóôÞñéï, ìéáò êáé Ý÷ïõìå êåñäßóåé ðñùôüäéêá Ýîé ÷ñüíéá ðáñÜ äýï ìÞíåò ôïõò õðåñçìåñßáò êáé ôá Ýíóçìá, áöïý ïé áðïëýóåéò êñßèçêáí ðáñÜíïìåò êáé êáôá÷ñçóôéêÝò, áëëÜ ç åôáéñåßá Ýêáíå Ýöåóç. Åìåßò èá êáôåâïýìå óôçí ÁèÞíá, èá äéáäçëþóïõìå Ýîù áðü ôï Åöåôåßï Áèçíþí êáé èá ðáñáóôïýìå óôç äßêç. ¼óï ãéá ôï ÉÊÁ äåí èá Ý÷ïõìå ðñüâëçìá, ãéáôß Ý÷åé êé áõôü Ýííïìï óõìöÝñïí, ôï ðñüâëçìá åßíáé üôé õðÜñ÷åé íïìéêü ðáñáèõñÜêé ãéá íá ðÜåé ç åôáéñåßá óå äéïéêçôéêü äéêáóôÞñéï. Åêåß âñßóêåôáé ðñüâëçìá. Åìåßò Ý÷ïõìå ðÜñåé ïìüöùíç áðüöáóç áðü ôç ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óôéò äþäåêá ÓåðôÝìâñç üôé,

áí õðÜñ÷åé ôåëåóßäéêç áðüöáóç ãéá ôéò äéåêäéêÞóåéò ìáò, èá ðñï÷ùñÞóïõìå óå êáôáëÞøåéò êôçñßùí áìåñéêÜíéêùí ïéêïíïìéêþí óõìöåñüíôùí üðùò êáé äçìüóéá êôÞñéá, áí êÜíåé ðëÜôåò ôï êñÜôïò óôçí Ãêïõíôãßáñ. Ðïéá ç åñãáóéáêÞ óáò êáôÜóôáóç, ç äéêÞ óáò êáé ôùí õðüëïéðùí Üäéêá áðïëõìÝíùí; ÐñïóùðéêÜ ÷ñåéÜæïìáé äéáêüóéá ðåíÞíôá Ýíóçìá ãéá íá âãù óôç óýíôáîç, åðåéäÞ üìùò ãíùñßæïõí óôçí ðéÜôóá üôé åßìáé óõíäéêáëéóôÞò äåí õðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá âñù äïõëåéÜ óôïí éäéùôéêü ôïìÝá ïýôå ìßá óôï åêáôïììýñéï. ¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá êÜôé Ýâñéóêá, áëëÜ ôßðïôá óôáèåñü êáé äåí ìðïñþ íá âãù óôç óý-

íôáîç. Ïé õðüëïéðïé, üóïé äåí ðÞñáí óýíôáîç áðü ôïí Üëëï êüóìï, åßíáé óôçí ßäéá êáôÜóôáóç ìå åìÝíá, ìåôáîý öèïñÜò êáé áöèáñóßáò, êÜðïéïé ëßãïé âÝâáéá âñÞêáí êÜðïéá óôáèåñÞ äïõëåéÜ. ÓÞìåñá ç êõâÝñíçóç ðñïóðáèåß íá áíôéìåôùðßóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç âÜæïíôáò ðùëçôÞñéï óôç ÷þñá ãéá íá ðñïóåëêýóåé îÝíïõò åðåíäõôÝò êáé ðïëõåèíéêÝò. ÂÜóåé ôçò åìðåéñßáò óáò, ðþò ôï êñßíåôå; Êïßôá, åìåßò åßìáóôå ôï ðñþôï èýìá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, áöïý Þìáóôáí óå ìéá êåñäïöüñá åðé÷åßñçóç ìå êÝñäç ìåóáßáò ôñÜðåæáò, ðáñÜãáìå ôï 0,9% ôçò ðáãêüóìéáò

ðáñáãùãÞò ìå óõìâïëÞ óôï 3,6% ôùí êåñäþí, ìéá ó÷Ýóç 1 ðñïò 4, ìå ðïëý õøçëÞ ðáñáãùãéêüôçôá. Áõôü ðïõ ëÝíå íá ðáñÜãåéò, üëï íá ðáñÜãåéò, ãéá íá Ý÷åé êÝñäç ç åôáéñåßá êáé ãéá íá êåñäßæåéò êáé åóý åßíáé Ýíáò ìýèïò, Ýíá ìåãÜëï øÝìá. Áöïý óçêþèçêáí êáé Ýöõãáí ìéá ìÝñá êáé ðÞãáí ôçí ðáñáãùãÞ óôçí Ðïëùíßá êëåßíïíôáò ðÝíôå åñãïóôÜóéá óôçí Åõñþðç êáé ôçí ÁöñéêÞ åðåéäÞ åêåß ðáñÞãáãáí 60.000 ëÜóôé÷á ôç ìÝñá, åíþ åäþ 4.000. ¸íá áðü ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÷þñáò åßíáé ç áðïâéïìç÷Üíéóç, èýìá ôçò ïðïßáò åßóôå êáé åóåßò. ÕðÜñ÷åé êÜðïéá áíôéðñüôáóç; Ç ÅëëÜäá äõóôõ÷þò åßíáé ´ ÅèíéêÞ, äåí ìðïñïýìå íá ãßíïõìå âéïìç÷áíéêÞ ÷þñá ðéá, äåí ìðïñïýìå íá ãßíïõìå ïýôå Ç.Ð.Á. ïýôå Êßíá. ÐñÝðåé íá áíáðôýîïõìå Üëëïõò ôïìåßò, ôç ãåùñãßá, ôá åíáëëáêôéêÜ ðñïúüíôá, ßóùò ôïí óùóôü åíáëëáêôéêü ôïõñéóìü. Ôá Üëëá åßíáé ôçò ðëÜêáò. Íá êïéôÜîïõìå ôçí ÅëëÜäá ì’ áõôÜ ðïõ Ý÷ïõìå: ãç, õðÝäáöïò, Þëéï, êëßìá ãéá íá öôéÜîïõìå êÜôé åíáëëáêôéêü, ìå âÜóç áõôü ôïí ðëïýôï ìðïñïýìå íá äçìéïõñãÞóïõìå êáé íá ðáñÜãïõìå ðïëëÜ üìïñöá ðñÜãìáôá. ¼÷é âÝâáéá ìå êÜíáí ìåãáëïôóéöëéêÜ ðïõ íá åêìåôáëëåýåôáé ôïí êüóìï, áëëÜ óå ìéá ëïãéêÞ óõíåñãáóßáò, áõôïäéá÷åßñéóçò êáé Üìåóçò äçìïêñáôßáò. Óáò åõ÷áñéóôïýìå ðïëý êáé êáëÞ óõíÝ÷åéá óôïí äßêáéï áãþíá óáò. Åãþ åõ÷áñéóôþ…

ÄÏË êáé âéâëßï

Áðü ôçí áðáîßùóç óôï ëïõêÝôï Ôïõ Íéêüëá ÄçìçôñéÜäç

¸

να ακόµη λουκέτο στον εκδοτικό χώρο αυτές τις µέρες. Μετά την εταιρεία διανοµής Κατάρτι, ήρθε η σειρά των εκδόσεων Ελληνικά Γράµµατα να κλείσουν, αφήνοντας άνεργους τους ενενήντα υπαλλήλους τους. Πρόκειται για ένα ηχηρό λουκέτο, σε ένα χώρο που πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση. Ήδη από την αρχή του χρόνου έχουν κλείσει ογδόντα βιβλιοπωλεία, ενώ πολλοί εκδοτικοί οίκοι είναι χρεωµένοι και βλέπουν δυσοίωνο το µέλλον. Η κρίση στον εκδοτικό χώρο δεν µπορεί παρά να είναι και κρίση ενός µοντέλου που έτεινε να κυριαρχήσει. Το βιβλίο µετατράπηκε σε εµπόρευµα, προσπάθησε να βγει από τον –δύσκολο και αφανή– χώρο της γνώσης και του πολιτισµού

και έσπευσε να ανταγωνιστεί τη βιοµηχανία του θεάµατος: διαφηµίσεις, τηλεοπτική προβολή, συγγραφείς-αστέρες. Και, όπως ήταν αναµενόµενο, έχασε... ∆εν είναι τυχαίο πως τα µεγάλα ελλείµµατα εκατοµµυρίων ευρώ, που οδήγησαν τα Ελληνικά Γράµµατα στο κλείσιµο, εµφανίζονται από το 2007, έτος που ο εκδοτικός οίκος εξαγοράστηκε πλήρως από τον ∆ηµοσιογραφικό Οργανισµό Λαµπράκη… Ούτε είναι τυχαίο το ότι σε µία περίοδο που ο ∆ΟΛ µπορεί να αντιµετωπίζει τα όποια οικονοµικά προβλήµατα (;), ο πρώτος που πληρώνει τη νύφη είναι το βιβλίο… Ούτε, τέλος, µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι ο ∆ΟΛ υπήρξε πρωτεργάτης στην απόπειρα απαξίωσης του βιβλίου και του κλάδου γενικότερα, µε την προσφορά βιβλίων σε εξευτελιστικές τιµές, µέσω των εφηµερίδων του και των περιπτέρων.

Όπως δήλωσε, σε σχετικό ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας, ο Γιώργος ∆αρδανός των εκδόσεων Γκούτενµπεργκ: «Φτιάξαµε αναγνώστες της σαβούρας κι απ’ τη σαβούρα περιµένουν κάποιοι να επιβιώσουν». Πράγµατι, οι πωλήσεις δοκιµίων και µυθιστορηµάτων µειώνονται. Η νοοτροπία του µπεστσέλερ και του σουπερµάρκετ βιβλίων (πόσα σουπερµάρκετ, άραγε, δεν έχουν προθήκες ολόκληρες µε «ευπώλητα» βιβλία του σωρού;) έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή µας. Το ίδιο, βέβαια, και η συγκέντρωση του πλούτου αυτού στα χέρια εκδοτικών κολοσσών, κατά τα πρότυπα της ∆ύσης. Εκεί, τουλάχιστον, ο εκδοτικός χώρος αντιστέκεται. Η παραγωγή βιβλίων είναι αποκεντρωµένη σε ένα πλήθος µικρών εκδοτικών οίκων. Και τα µεγαθήρια περνούν και αυτά κρίση. Ήδη έφυγε η γνωστή

πολυεθνική αλυσίδα σουπερµάρκετ βιβλίων Φνακ. Όσον αφορά, βέ-

βαια, τα Ελληνικά Γράµµατα, το αποτέλεσµα είναι το αναµενόµενο: ένας πόλος πολιτισµού µε µισό αιώνα παρουσίας να κλείνει και ενενήντα άνθρωποι να µένουν χωρίς δουλειά (πολλοί εξ αυτών και απλήρωτοι) και να προχωρούν σε κινητοποιήσεις, ώστε να περισώσουν, αν µη τι άλλο, την αξιοπρέπειά τους. Όσο για το Συγκρότηµα Λα-

µπράκη, υποθέτουµε ότι η όλη ιστορία συνιστά απλώς ένα ακόµη ντιλ που δεν πήγε καλά… Προφανώς η κρατική χρηµατοδότηση, µέσω των διαφηµίσεων, δεν αρκεί για να συντηρήσει ολόκληρο τον Οργανισµό και τα «µη αποδοτικά» τµήµατά του πρέπει να κλείσουν. Αλλά η ζηµιά έχει ήδη γίνει.


Αριθµός φύλλου 67

9

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Ïé îÝíïé åðé÷åéñçìáôßåò èá âñïõí óôçí ÅëëÜäá ÷áìçëüìéóèï åñãáôéêü äõíáìéêü

«¼ëïé ÐáñÜäåéóïò öôçíÞò åñãáóßáò ìáæß ôá öÜãáìå» Ôïõ Íßêïõ Êáôæïýñç

∆εν είναι µόνο ο αξιότιµος κ. υπουργός της ∆ικαιοσύνης, αλλά και ο κ. Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως που, από καιρού εις καιρόν, αποφθέγγεται άρρητα ρήµατα: Όπως η απάντηση που έδωσε στο ερώτηµα: «Ποιοι έφαγαν τα λεφτά»; «Όλοι µαζί τα φάγαµε»! είπε. «Εσείς που θέλατε διορισµούς κι εµείς που σας διορίζαµε…» Και η απάντηση αυτή, θα µας έλεγε ο αρχαίος ∆ηµοσθένης, προκαλεί την έκρηξη της αγανάκτησης – ή µάλλον το παραλήρηµα– των κιλών, που ο καθένας κουβαλάει… Γιατί δεν είναι δυνατόν ένας των διακοσίων κιλών και ένας των πενήντα να έφαγαν το ίδιο. Ούτε ένας που διαθέτει 20 και 40 και 70 ακίνητα – όπως η περί του «πόθεν έσχες» των πολιτικών έρευνα απέδειξε– µε αυτόν που έχει ένα ή και κανένα… Και ιδιαίτερα µάλιστα κάποιοι που έχουν κάνει την ορθοδοξία λάβαρό τους. Γιατί ο µεγάλος Πατέρας της Ορθοδοξίας, ο Χρυσόστοµος, λέει, ότι δεν δηµιουργείται πλούτος µε ορθόδοξα µέσα… Και σχετικά µε τους διορισµούς: Ένας πολύτεκνος πατέρας έλεγε: Είχαν τα παιδιά µου υποβάλει τα χαρτιά τους για διορισµό στο δηµόσιο. Και «περιπελοµένων των ενιαυτών», όπως θα έλεγε και ο Όµηρος, δεν ηυδόκησαν ούτε η πράσινοι ούτε οι γαλάζιοι να διορίσουν κανένα… Οπότε σε κάποια στιγµή τους επέστρεψαν τα χαρτιά, προκειµένου να ανανεώσουν, τάχα, τα δικαιολογητικά. Και βέβαια δεν τα ανανέωσαν. «Τέρµα πια µε την πράσινη και γαλάζια αλητεία!» είπαν. Που σηµαίνει ότι αυτοί που διορίστηκαν ήταν τα «πράσινα» και τα «γαλάζια» καλόπαιδα… Αλλά, στο τέλος της γραφής, αυτοί που ζητιάνεψαν ένα διορισµό, για ένα κοµµάτι ψωµί πάσχισαν. Και αυτό πετσοκοµµένο! Ύστερα απ’ τα προκρούστεια µέτρα της «εθνοσωτηρίου» κυβερνήσεως.. Μ’ αυτούς που έφαγαν τα εκατοµµύρια και τα δισεκατοµµύρια τι γίνεται; Που µάταια, κάθε φορά, τους ψάχνουν, τάχα, κάποιες εξαπατητικές επιτροπές. Και ασφαλώς δεν πρόκειται ούτε αυτούς να ανακαλύψουν ούτε τα λεφτά που έφαγαν… Μέχρι να παραγραφούν –εν ονόµατι της παµπόνηρης νοµιµότητας– τα πάντα. Οπότε και θα συνεχίσουν το φαγοπότι. Και θα λένε στο προλεταριάτο των φουκαράδων: «Τι φωνάζετε; Μαζί δεν τα φάγαµε;»!!! Παπα-Ηλίας papailiasyfantis.wordpress.com

ÊáôÜ ôçí ðñüóöáôç åðßóêåøÞ ôïõ óôéò ÇÐÁ, ï Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ ìßëçóå óôï Economic Club ôçò ÍÝáò Õüñêçò, ìå óêïðü ôçí ðñïóÝëêõóç îÝíùí åðåíäýóåùí. Ðñéí êáôáëÞîåé, ëÝãïíôáò ðùò èåùñåß ôéò åðåíäýóåéò óôç ÷þñá ìáò óôñáôçãéêü óôü÷ï êÜèå åðé÷åéñçìáôßá ìå «ìáêñüðíïï üñáìá» êáé áíÜìåóá óôá éäéáßôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ðñáìÜôåéáò ãéá ðïýëçìá (ôïõñéóìüò, ðïëéôéóìüò, ìåôáöïñÝò, åíÝñãåéá, ìåßùóç ôçò öïñïëïãßáò ôùí íÝùí åðåíäõôþí ê.ëð.), äåí ðáñÝëåéøå íá áíáöåñèåß êáé óôï áêüëïõèï:

Á

íÝôñåîá óôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôïõ ÏÏÓÁ, ãéá íá äù ðïéïò åñãÜæåôáé ðåñéóóüôåñåò þñåò ìåôáîý ôùí ÷ùñþí ôïõ Ïñãáíéóìïý ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñãáóßáò êáé ÁíÜðôõîçò, êáé äéáðßóôùóá üôé ïé ¸ëëçíåò åßíáé ï ëáüò ðïõ åñãÜæåôáé ðåñéóóüôåñï áðü üëïõò. Óå áíôéäéáóôïëÞ ìå ôïõò éó÷õñéóìïýò ðåñß óðáôÜëçò, ïé ìéóèïß óôçí ÅëëÜäá åßíáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá 60% ÷áìçëüôåñïé óå óýãêñéóç ìå ôïõò ìéóèïýò óå ÇíùìÝíï Âáóßëåéï, Ãáëëßá, ÂÝëãéï, ÊÜôù ×þñåò êáé Éñëáíäßá. Ôï ìÞíõìá åëÞöèç. Ïé åðé÷åéñçìáôßåò ìå «ìáêñüðíïï üñáìá» äåí èá âñïõí óôçí ÅëëÜäá ìüíï ëéìÜíéá, ôñÝíá, åíåñãåéáêïýò óôáèìïýò, äßêôõá åðéêïéíùíéþí, ðáíåðéóôÞìéá, Þ êáé... íçóéÜ óå ôéìÞ åõêáéñßáò, áëëÜ êáé åñãáôéêü äõíáìéêü åêðáéäåõìÝíï óôï íá äïõëåýåé ðïëý êáé íá ðëçñþíåôáé ëßãï, êáé ìå ìåãÜëç áíÜãêç ãéá äïõëåéÜ. Óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ç áíåñãßá óôçí Åõñþðç áíÝñ÷åôáé óå ðñùôïöáíÞ ðïóïóôÜ, ïé ðåñéóóüôåñåò åõñùðáúêÝò ÷þñåò óõãêëïíßæïíôáé áðü êýìá áðåñãéþí êáé ïé óõíÝðåéåò ôçò óôõãíÞò åêìåôÜëëåõóçò ôùí ìåôáíáóôþí áðü ôéò ÷þñåò ôçò Áóßáò êáé ôçò ÁöñéêÞò áñ÷ßæïõí íá ãßíïíôáé äõóâÜóôá÷ôåò ãéá ôïõò íôüðéïõò ðëçèõóìïýò, áõîÜíïíôáò ôï êïéíùíéêü êáé ðïëéôéêü êüóôïò ôçò öôçíÞò åñãáóßáò ôùí ìåôáíáóôþí, ï ðñùèõðïõñãüò ìáò êáôÜëáâå üôé åßìáóôå áñêåôÜ öôçíïß ãéá íá áíôéóôáèìßóïõìå Ýíá ìÝñïò áðü ôç æçìéÜ ôçò êñßóçò. Ç ÅëëÜäá ðñïóöÝñåé éäáíéêÝò åõêáéñßåò ãéá îÝíïõò åðé÷åéñçìáôßåò. Ðñþôá üìùò, ðñÝðåé íá öôçíýíïõìå êáé Üëëï. ¸ôóé, ìåôÜ ôçí åðßèåóç óôïí äçìüóéï ôïìÝá (ð.÷. áóöáëéóôéêü), óôï óôü÷áóôñï ìðáßíåé ï éäéùôéêüò (äçëáäÞ ôï ðéï êáêïðëçñùìÝíï êáé óêëçñÜ åñãáæüìåíï êïììÜôé ôçò åõñùæþíçò, üðùò ðåñçöáíåýåôáé ï Ãéþñãïò ÐáðáíäñÝïõ). Ôï ðÜñôé Üñ÷éóå ôïí Éïýëéï ìå ôïí íÝï åñãáôéêü íüìï ðïõ ðÝñáóå ç êõâÝñíçóç, ðïõ ðñïâëÝðåé ìåôáîý Üëëùí ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí áðïëýóåùí êáôÜ 45-60% êáé ìÜëéóôá äõíáôüôçôá êáôáâïëÞò ôçò áðïæçìßùóçò óå äüóåéò áðü ôïí åñãïäüôç, ìáæß ìå äñáìáôéêÞ áýîçóç ôïõ åðéôñåðüìåíïõ ðïóïóôïý áðïëýóåùí (ïìáäéêþí Þ ìç) óå üëåò ôéò êëßìáêåò ôùí åðé÷åéñÞóåùí. Áóôåéüôåñï åßíáé üôé ç áðïæçìßùóç ìðïñåß íá åßíáé áêüìç ìéêñüôåñç óå ðåñßðôùóç «Ýãêáéñçò åéäïðïßçóçò» ôïõ åñãáæïìÝíïõ. Ôï ôïðßï áãñßåøå ðåñéóóüôåñï ôïí Áýãïõ-

óôï ìå ôï íÝï, åðéêáéñïðïéçìÝíï, Ìíçìüíéï. «ÐáñÜêáìøç», üðùò êïìøÜ âáöôßóôçêå, ç êáôÜñãçóç ôùí óõëëïãéêþí óõìâÜóåùí êáé Üíïéãìá ôïõ äñüìïõ ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõò áðü áôïìéêÝò, äåß÷íïíôáò îåêÜèáñá üôé ôï íÝï äüãìá óôá åñãáóéáêÜ èá åßíáé ôï «ï óþæùí åáõôüí óùèÞôù». Âáóéêüò üñïò ôïõ íÝïõ Ìíçìïíßïõ åßíáé ç äéáóöÜëéóç ôïõ üôé ïé óõìâÜóåéò óå åðßðåäï åðé÷åéñÞóåùí õðåñéó÷ýïõí ôùí êëáäéêþí, êáèþò êáé ç áðüóõñóç ôçò äéÜôáîçò ðïõ åðåêôåßíåé ôçí éó÷ý ôùí óõìâÜóåùí ðïõ õðïãñÜöïíôáé ìåôáîý åñãïäïôþí êáé óõíäéêÜôùí ðïõ åêðñïóùðïýí ôï 50%, óôïõò õðüëïéðïõò åñãáæüìåíïõò, óôïõò êëÜäïõò äçëáäÞ ðïõ äåí åêðñïóùðïýíôáé óôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò. ÄñáìáôéêÞ ìåßùóç ôçò áðïæçìßùóçò õðåñùñéþí, óå Ýíá åñãáóéáêü ôïðßï üðïõ äåí êáôáâÜëëïõí õðåñùñßåò ïé 7 óôéò 10 åðé÷åéñÞóåéò. ÅêâéáóôéêÞ (ìå áðåéëÞ áðüëõóçò) ÷ñÞóç óõìâÜóåùí ìåñéêÞò áðáó÷üëçóçò, åëáóôéêïðïßçóç ôïõ ùñáñßïõ, åíßó÷õóç ôïõ èåóìïý åíïéêßáóçò-ìåóéôåßáò åñãáæïìÝíùí (ôá ìåãáèÞñéá ôçò áãïñÜò óôïí êëÜäï áõôü –Man Power, Adecco ê.ëð. –êÜíïõí ÷ñõóÝò äïõëåéÝò). ÊåñáóÜêé óôçí ôïýñôá áðïôåëåß ôï åõáßóèçôï êïììÜôé ôùí íåïåéóåñ÷üìåíùí óôïí ÷þñï ôçò äïõëåéÜò, ôùí íÝùí êÜôù ôùí 25 åôþí. Ðñïò åðßññùóç ôùí ðñüóöáôùí äçëþóåùí êõâåñíçôéêïý óôåëÝ÷ïõò ãéá óêëçñÞ ìÜ÷ç ãéá ôïí ðåñéïñéóìü ôçò ìåôáíÜóôåõóçò ôùí íÝùí, ï ìéóèüò ôùí êÜôù ôùí 25

Ï ìéóèüò ôùí êÜôù ôùí 25 ðïõ äïõëåýïõí ãéá ðñþôç öïñÜ ðÝöôåé óôï 84% ôïõ êáôþôáôïõ âáóéêïý ìéóèïý, üðùò áõôü ïñßæåôáé áðü ôçí åêÜóôïôå ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò

ðïõ äïõëåýïõí ãéá ðñþôç öïñÜ ðÝöôåé óôï 84% ôïõ êáôþôáôïõ âáóéêïý ìéóèïý, üðùò áõôü ïñßæåôáé áðü ôçí åêÜóôïôå ÅèíéêÞ ÃåíéêÞ ÓõëëïãéêÞ Óýìâáóç Åñãáóßáò. 628 åõñþ ìåéêôÜ ëïéðüí ãéá íÝïõò êÜôù ôùí 25 êáé 591 ìåéêôÜ ãéá êÜôù ôùí 21 (80% ôïõ âáóéêïý ìéóèïý), åíþ óçìáíôéêü ðïóïóôü ôùí áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí, ðïõ äåí èá êáëýðôåé ï åñãïäüôçò, èá åðé÷ïñçãïýíôáé áðü ôïí... ÏÁÅÄ. Áíáôñé÷éáóôéêüôåñïò åßíáé ï áíáâáèìéóìÝíïò èåóìüò ôçò «ìáèçôåßáò». ÐáéäéÜ ãéá üëåò ôéò äïõëåéÝò, çëéêßáò 1618 åôþí, ìå åñãÜóéìç åâäïìÜäá 40 ùñþí êáé áìïéâÞ óôï 70% ôïõ êáôþôåñïõ ìéóèïý, 14-16 åôþí ìå 30 þñåò äïõëåéÜ ôçí åâäïìÜäá. Ôá ðáñáðÜíù åßíáé ðéá íüìïò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò. Óôï ìåôáîý, öáßíåôáé ðùò äåí ÷Üíïõìå ôï ÷éïýìïñ ìáò. Áðü ôçí ðåñßöçìç áößóá ôùí áíôéöÜ «ðïéïò Ýñéîå ôá ìåñïêÜìáôá», üðïõ ï Ýíï÷ïò áðïêáëýöèçêå óôï ðñüóùðï ôïõ... åëëçíéêïý åèíéêéóìïý (ìåãáëïáöåíôéêÜ êáé íôüðéåò åëßô ôç ãëßôùóáí ðáñáôñß÷á áðü áõôÞ ôçí áíÜëõóç-êáôáðÝëôç), ìÝ÷ñé ôçí êùìéêïôñáãéêÞ, üóï êáé áíáðüöåõêôç äéÜóðáóç ôïõ ÓÕÍ-ÓÕÑÉÆÁ êáé áðü êåé óôïí ôåôñáãùíéóìü ôïõ êýêëïõ ðïõ ðÝôõ÷å ôéò ðñïÜëëåò ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ ÃéÜííçò Ðáíáãüðïõëïò1, üëåò ïé åíäåßîåéò óõãêëßíïõí óôï üôé êÜðïéïò ìáò êÜíåé ðëÜêá. ÐëÜêá óôçí ðëÜêá ùóôüóï, âñéóêüìáóôå ìðñïóôÜ óå êÜôé ðïõ óå Üëëåò åðï÷Ýò èá ÷áñáêôçñéæüôáí «ôáîéêüò ðüëåìïò». ÁíáêÞñõîç ôùí íÝùí áíèñþðùí óå öôçíïýò êáé áíáëþóéìïõò åñãáæüìåíïõò â´ äéáëïãÞò ìå êñáôéêÞ âïýëá. Êáôáäßêç ôùí ìåóïóôñùìÜôùí óå öôþ÷åéá êáé åñãáóéáêÞ ìéæÝñéá. ÁíáðôõîéáêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá ïäçãåß ôç ÷þñá óôï îåðïýëçìÜ ôçò óôï õðåñåèíéêü êåöÜëáéï êáé ôç ìåôáôñÝðåé óå ÷þñï äéåîáãùãÞò ðåéñáìÜôùí ôïõ ðéï ôïîéêïý íåïöéëåëåõèåñéóìïý 1. Óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá êáëýøåé ìéá (ìÜëëïí óõíåéäçôÞ) ãêÜöá ôïõ óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôï Ñüéôåñò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áîßá ôçò ãåíéêÞò áðåñãßáò ùò üðëï áðÝíáíôé óôï Ìíçìüíéï, ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ äÞëùóå: «Ç äéáöùíßá ìïõ ìå ôï Ìíçìüíéï äåí óçìáßíåé üôé õðï÷ñåïýìáé íá óõìöùíÞóù üôé õðÜñ÷åé ïñáôÞ, åíáëëáêôéêÞ, êõâåñíçôéêÞ ëýóç». ¸ôóé ï ê. Ðáíáãüðïõëïò Ý÷åé ôï ðñïíüìéï íá äéáöùíåß óõìöùíþíôáò.


10

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ Ç «ðñÜóéíç áíÜðôõîç» åí üøåé ôçò ðôþ÷åõóçò

Ôï îåðïýëçìá ôçò ÷þñáò Ôïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ

H

ðñüóöáôç óõìöùíßá ôçò êõâÝñíçóçò ìå ôï ÊáôÜñ ãéá íÝåò åðåíäýóåéò óôç ÷þñá áðïôåëåß ôïí ðñïÜããåëï ìéá íÝáò “áíáðôõîéáêÞò áíôßëçøçò” ãéá ôçí Ýîïäï ôçò ÅëëÜäáò áðü ôçí êñßóç! Êïìâéêü ðñüóùðï ðïõ äéáäñáìáôßæåé êáôáëõôéêü ñüëï ó’ áõôÞ ôç öÜóç åßíáé ï ×Üñçò Ðáìðïýêçò, ï ïðïßïò ïñßóôçêå åðéêåöáëÞò ôçò ÊïéíÞò ÅðéôñïðÞò ÅëëÜäáò- ÊáôÜñ êáé, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí óåÀ÷ç Áë ÓáãÝíô, èá ðñïóäéïñßóïõí ôï åßäïò êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí åðåíäýóåùí. Èõìçäßá ðñïêáëåß ç äÞëùóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý ðùò, «¼ôáí ìßá êõâÝñíçóç èÝëåé, ìðïñåß íá âÜëåé üñïõò ãéá äéêü ôçò áíáðôõîéáêü ìïíôÝëï. ¼,ôé ãßíåé èá åßíáé ìÝóá óôç öéëïóïößá ôçò ðñÜóéíçò âéþóéìçò áíÜðôõîçò». ×ñåéÜæåôáé ðñÜãìáôé ìåãÜëç öáíôáóßá ãéá íá óõíäõÜóåé êÜðïéïò ôéò âáóéêÝò áñ÷Ýò ìéáò ðñÜóéíçò ðïëéôéêÞò ðïõ óõíäÝïíôáé ìå ôçí Þðéá äéá÷åßñéóç ôùí öõóéêþí ðüñùí, ôç ìéêñÞ êëßìáêá ðáñáãùãÞò, ôçí áðïêÝíôñùóç, ôçí ðñïóáñìïãÞ óôç öÝñïõóá éêáíüôçôá ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí, ìå ôéò ãéãáíôéáßåò åðåíäýóåéò ôýðïõ Ëáò ÂÝãêáò áðü Ýíá «fund» ðïõ äéá÷åéñßæåôáé êåöÜëáéá ôçò ôÜîåùò ôùí 60 äéó. €. ÊáôÜ ðüóï ìðïñåß íá óõìâÜëåé óôçí ðñÜóéíç áíÜðôõîç Ýíáò ÷ñçìáôïðéóôùôéêüò êïëïóóüò ðïõ Ý÷åé ìåôï÷éêü ìåñßäéï óôç âñåôáíéêÞ áëõóßäá óïõðåñìÜñêåô ÓÝíôóìðåñéò, óôçí áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßá Ðüñóå, ðïõ äéáèÝôåé ôï ôñßôï ìåãáëýôåñï ìåñßäéï ìåôï÷þí ôçò ãåñìáíéêÞò ÖïëêóâÜãêåí, ðïõ Ý÷åé ìåñßäéï óôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü üìéëï Êñåíôß Óïõßò, êáèþò åðßóçò óôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôïõ Ëïíäßíïõ êáé óôï ÍÜóíôáê, åíþ äéáèÝôåé ìüíï óôç Ãáëëßá åðåíäýóåéò óå áêßíçôá ýøïõò 4,5 äéó. € êáé Ý÷åé áãïñÜóåé ôçí áëõóßäá êáôáóôçìÜôùí ×Üñïíôò;!! Äåí Ý÷ïõìå áõôáðÜôåò üôé ïé ðñÜóéíåò åîáããåëßåò óôçí ÅëëÜäá ôïõ Ìíçìïíßïõ åîáíôëïýíôáé, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, óôá ôåôñáãùíéêÜ ðñáóßíïõ ðïõ èá áðïìåßíïõí ãéá ìåñéêïýò èÜìíïõò êáé ãêáæüí, üôáí ôá ÷éëéÜäåò óôñÝììáôá ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò åêðïéçèïýí ãéá õðåñðïëõôåëÞ îåíïäï÷åßá, ÷þñïõò ðÜñêéíãê, åìðïñéêÜ êÝíôñá, êáæßíá ê.ï.ê ðïõ ßóùò –áí êáé ðïëý áìößâïëï– íá êáôáóêåõáóôïýí ìå ôéò áñ÷Ýò ôçò âéïêëéìá-

ôéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò! Ç áíÜãêç õðÝñâáóçò áêüìç êáé ôùí óôïé÷åéùäÝóôåñùí üñùí ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ìåëåôþí ðïõ óõíüäåõáí ôá Ýùò ôþñá êáôáóêåõáóôéêÜ Ýñãá áðïôåëåß áíáãêáéüôçôá ãéá ôçí åðßóðåõóç ôùí åðïíïìáæüìåíùí «óôñáôçãéêþí åðåíäýóåùí». Áõôü ðñïâëÝðåôáé ìåôáîý Üëëùí áðü ôéò äéáäéêáóßåò «fast track» ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôï ó÷åôéêü íïìïó÷Ýäéï ãéá ôçí åðéôÜ÷õíóç ôùí ìåãÜëùí åðåíäýóåùí, ôéò ïðïßåò èá äéá÷åéñßæåôáé ðñïóùðéêÜ ï Ðáìðïýêçò, ôï äéêçãïñéêü ãñáöåßï ôïõ ïðïßïõ Ý÷åé áíáëÜâåé óåéñÜ õðïèÝóåùí ìå «èåóìéêïýò åðåíäõôÝò». Ç ðåñßðôùóç ôïõ áåñïäñïìßïõ ôïõ Åëëçíéêïý, ï Áóôáêüò, ðïëëÜ íçóéÜ, äáóéêÝò åêôÜóåéò, Üëëåò ìåãÜëåò åêôÜóåéò ôïõ äçìïóßïõ, áëëÜ êáé ëéìÜíéá Þ áåñïäñüìéá áðïôåëïýí ôá öéëÝôá ãéá ôïõò äéåèíåßò êåñäïóêüðïõò, ðïõ ãéá ðñþôç öïñÜ Ý÷ïõí ôï ðÜôçìá ôçò õðïèÞêåõóçò üëçò ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò ðïõ áðïôÝëåóå üñï ôïõ Ìíçìïíßïõ ðñïêåéìÝíïõ íá õðïãñáöåß ç äáíåéáêÞ óýìâáóç ìå ôçí ôñüéêá. Ïé îÝíïé åðåíäõôéêïß óýìâïõëïé ðïõ ðëáéóéþíïõí ôï õð. ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ôï ãñáöåßï ôïõ ðñùèõðïõñãïý óõíçãïñïýí Üëëùóôå ãéá ìÝôñá åêðïßçóçò ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò, áöïý åßíáé äåäïìÝíï üôé ç ÷þñá äåí èá ôá êáôáöÝñåé íá áíôáðïêñéèåß óôïõò üñïõò ôïõ Ìíçìïíßïõ ãéá ðåñéóôïëÞ ôïõ ÷ñÝïõò. Ôá «êåñäïóêïðéêÜ fund» ãíùñßæïõí ðïëý êáëÜ üôé ôï ðñüãñáì-

Ïé ðñÜóéíåò åîáããåëßåò åîáíôëïýíôáé óôá ôåôñáãùíéêÜ ðñáóßíïõ ðïõ èá áðïìåßíïõí ãéá ìåñéêïýò èÜìíïõò êáé ãêáæüí, üôáí ôá ÷éëéÜäåò óôñÝììáôá ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò åêðïéçèïýí ãéá õðåñðïëõôåëÞ îåíïäï÷åßá, åìðïñéêÜ êÝíôñá, êáæßíá ê.ï.ê

ìá óôáèåñüôçôáò ðïõ åöáñìüæåôáé, ìå äåäïìÝíç ôçí ýöåóç, èá ïäçãÞóåé óôçí Ýêñçîç ôïõ äçìïóßïõ ÷ñÝïõò óôï 140% ôïõëÜ÷éóôïí (óåíÜñéá ôï áíåâÜæïõí óôï 190%!) ôï 2014. Óå ìéá áðÝëðéäá ðñïóðÜèåéá, ï õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò åõåëðéóôåß óôçí áýîçóç ôùí åóüäùí áðü ôçí ðåñáßùóç ôùí åêêñåìþí öïñïëïãéêþí õðïèÝóåùí, åðåéäÞ üìùò ôï ìÝôñï äåí öáßíåôáé íá áðïäßäåé, óðåýäåé íá ðñïáíáããåßëåé ôçí ðåñéêïðÞ êáôÜ 500 åêáô € ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí, åíþ áíáìÝíïíôáé íÝåò ìåéþóåéò ôï 2011. Ðáñ’ üëá áõôÜ åßíáé Ýíôïíåò ïé áíçóõ÷ßåò ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåßïõ äåäïìÝíçò ôçò ðïëý ÷áìçëÞò áðïññïöçôéêüôçôáò êïíäõëßùí áðü ôï ÅÓÐÁ ðïõ öôÜíïõí ìüëéò óôï 11%, åíþ ïé äåóìåýóåéò ìáò óôï Ìíçìüíéï áðáéôïýí áðïññüöçóç ôçò ôÜîåùò ôïõ 17% ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò, ãåãïíüò ðïõ óõíäÝåôáé Üìåóá ìå ôçí ðåñéóôïëÞ ôïõ ÐÄÅ êáé Üñá ôçí áäõíáìßá êáôáâïëÞò ôçò åèíéêÞò óõììåôï÷Þò óôá óõã÷ñçìáôïäïôïýìåíá ðñïãñÜììáôá. Ôï ãåãïíüò ðñïïéùíßæåôáé áðþëåéá ðü-

ñùí ðÜíù áðü 1,5 äéó., áëëÜ ôï ðéï áíçóõ÷çôéêü åßíáé üôé, ìå ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ, Ýùò ôï 2013 ç åèíéêÞ óõììåôï÷Þ óôï ÅÓÐÁ èá ðñÝðåé íá áõîÜíåé óôáäéáêÜ, êÜôé ðïõ Ýñ÷åôáé óõíå÷þò óå áíôßèåóç ìå ôéò ðåñéêïðÝò ôïõ ÐÄÅ ðñïêåéìÝíïõ íá áðåéêïíßæåôáé ç ëïãéóôéêÞ ìåßùóç ôïõ ÷ñÝïõò. Áõôü ðïëý áðëÜ óçìáßíåé üôé ôï êñÜôïò áäõíáôåß íá åßíáé ðëÝïí åñãáëåßï áíÜðôõîçò êáé Üñá ïé ëéãïóôïß ðüñïé äßíïíôáé âïñÜ óå éäéþôåò êáé çìåôÝñïõò êñáôéêïäßáéôïõò ïñãáíéóìïýò, óôï üíïìá ôçò áðïññïöçôéêüôçôáò. Ç áýîçóç ôùí äáíåéáêþí áíáãêþí, ç óõññßêíùóç ôïõ ÐÄÅ êáé ç Ýëëåéøç ñåõóôüôçôáò áðü ôéò ôñÜðåæåò ïäçãïýí óå ìåãáëýôåñç ýöåóç! Ôåëåõôáßá ëïéðüí åëðßäá åßíáé ôï îåðïýëçìá ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò ìå üñïõò ïñéóôéêÞò êáôáóôñïöÞò ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, áëëÜ êáé ìå ðëÞñç êáôáóôñáôÞãçóç ôùí åñãáóéáêþí ó÷Ýóåùí. ÄéáâëÝðïíôáò ôçí åîÝëéîç áõôÞ, äåí åßíáé ôõ÷áßá ç èÝóç ôçò Ãåñìáíßáò ãéá åëåã÷üìåíç ðôþ÷åõóç ôçò ÷þñáò, äçëáäÞ ñåõóôïðïßçóç ôçò äçìüóéáò êáé éäéùôéêÞò êñáôéêÞò

ðåñéïõóßáò ðñïêåéìÝíïõ íá éêáíïðïéçèïýí ïé äáíåéóôÝò ìáò, ãéá íá áêïëïõèÞóåé ìéá äéáäéêáóßá ìåßùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ãéá ôïõò îÝíïõò åðåíäõôÝò êáé ôéò ôñÜðåæåò. Ìüíï åìðüäéï ìÝ÷ñé óôéãìÞò áðïôåëåß ôï üôé äåí õðÜñ÷åé ó÷åôéêü íïìïèåôéêü ðëáßóéï óôçí Å.Å., êÜôé ðïõ åíäå÷ïìÝíùò èá ðñïùèçèåß ìå ðáñÜëëçëç äéáäéêáóßá áðïìÜêñõíóÞò ìáò áðü ôçí ¸íùóç. Óå ìéá åíôåëþò äéáöïñåôéêÞ êáôåýèõíóç èá Þôáí óôçí ðáñïýóá öÜóç ç áíáäéáðñáãìÜôåõóç ôïõ ÷ñÝïõò, ðïõ ôï ìüíï ôßìçìá èá Þôáí íá ÷Üóïõí êÜôé áðü ôá õðåñêÝñäç ôïõò ïé ôñÜðåæåò êáé ôá ÷ñçìáôéóôçñéáêÜ éäñýìáôá ðïõ êåñäïóêüðçóáí üëç ôçí ðñïçãïýìåíç ðåñßïäï åéò âÜñïò ôçò ÷þñáò ìáò. ÐáñÜëëçëá èá Ýðñåðå íá äéáóöáëéóôåß ï äçìüóéïò êáé ï êïéíùíéêüò Ýëåã÷ïò ôçò äçìüóéáò ðåñéïõóßáò êáé ôùí öõóéêþí ðüñùí ðïõ áðïôåëïýí ôçí ýóôáôç ðñïûðüèåóç ãéá Ýíá íÝï ôïðéêïðïéçìÝíï-åíáëëáêôéêü ìïíôÝëï ðáñáãùãéêÞò áíáäéÜñèñùóçò, ðñïò üöåëïò ôùí ÷áìçëüôåñùí êïéíùíéêþí ôÜîåùí.


Αριθµός φύλλου 67

11

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Ç öåíÜêç ôçò «áðáëëáãÞò» áðü ôï Ìíçìüíéï

Ç þñá ôùí áðïöÜóåùí óôçí Åõñþðç Ôçò Ìáñßáò ÐïëõêÜñðïõ Ç þñá ôùí ìåãÜëùí áðïöÜóåùí óôçí Åõñþðç Ýöôáóå. ÊÜèå óõíåäñßáóç ôïõ Ecofin, ôïõ Eurogroup êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò Óõíüäïõ ÊïñõöÞò èá ðåñéãñÜöåôáé ùò êáèïñéóôéêÞ ãéá ôï ìÝëëïí ôçò Åõñþðçò Ýùò ôç ëÞøç ôùí ôåëéêþí áðïöÜóåùí. ¹äç ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá Ýíá èÝáôñï ðïëëáðëþí óõãêñïýóåùí, ìÝóá óôï ïðïßï ç ÅëëÜäá ðáñáðáßåé âõèéæüìåíç üëï êáé âáèýôåñá óôï Ýñåâïò, åíþ óôï ðïëéôéêü ðåäßï ï ìüíïò ðïõ öáßíåôáé íá îÝñåé åðáêñéâþò ôé èÝëåé åßíáé ï... ÃéùñãÜêçò.

Ô

çí ÔåôÜñôç ç Êïìéóéüí, óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôçò íá êÜíåé ðéï áõóôçñü ôï Óýìöùíï Óôáèåñüôçôáò êáé íá åðéâÜëåé ìéá äéáäéêáóßá áõôüìáôùí ðïéíþí óôïõò «ðáñáâÜôåò», ðñüôåéíå íÝåò êõñþóåéò, áðü ôá ìÝóá ôïõ 2011, ãéá ôéò ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò ðïõ ðáñáâéÜæïõí óõóôçìáôéêÜ ôïõò äçìïóéïíïìéêïýò öåôöÜäåò. ¼ðùò ìÜëéóôá äÞëùóå Ýíáò åê ôùí åõñùêñáôþí, «ôï Óýìöùíï èá âáóßæåôáé ðéï ðïëý óôïõò êáíüíåò êáé ïé êõñþóåéò èá åßíáé ç öõóéïëïãéêÞ óõíÝðåéá ãéá ôéò ÷þñåò ðïõ áèåôïýí ôéò äåóìåýóåéò ôïõò». Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ïé Ãåñìáíïß âéÜæïíôáé íá ìåôáôñÝøïõí ôçí Åõñþðç óôï äçìïóéïíïìéêü – êáé... ãåíéêüôåñï– Íôá÷Üïõ ðïõ Ý÷ïõí ó÷åäéÜóåé, üìùò äåí åßíáé üëá ôüóï åýêïëá: Áðü ôçí áíáêïßíùóç ôçò Êïìéóéüí öÜíçêå üôé ïé íÝåò êõñþóåéò áöïñïýí, ðñïò ôï ðáñüí, ìüíï ôéò ÷þñåò ôçò Åõñùæþíçò, ðáñÜ ôïí óõíå÷Þ åêâéáóìü ôïõ Óüéìðëå. Ôï âÝôï ôçò Âñåôáíßáò êáé Üëëùí ÷ùñþí åêôüò Åõñùæþíçò êáèéóôÜ ðñïò ôï ðáñüí áíÝöéêôç ôçí åðÝêôáóç ôïõ íÝïõ ðïéíïëïãßïõ óôï óýíïëï ôùí 27 ÷ùñþí ôçò Å.Å. Áõôü åßíáé Ýíá ðëÞãìá ãéá ôïõò Ãåñìáíïýò, ïé ïðïßïé åðéèõìïýí ôçí åðÝêôáóç ôïõ ðïéíïëïãßïõ, äéüôé áðïôåëåß ðñïûðüèåóç ãéá ôïí ìåãÜëï óôü÷ï: åðéäéþêïõí, óå óõíäõáóìü ìå ôç æçôïýìåíç äõíáôüôçôá ôçò åëåã÷üìåíçò ÷ñåïêïðßáò ÷ùñþí ôçò Åõñùæþíçò, íá ìðïñïýí íá ôéò âãÜëïõí áðü ôï åõñþ, áëëÜ ðáñÜëëçëá

íá åöáñìüæïõí ðÜíù ôïõò üëï ôï ðëáßóéï áóöõêôéêïý äçìïóéïíïìéêïý åëÝã÷ïõ ðïõ èá éó÷ýåé ãéá ôéò ÷þñåò ôïõ åõñþ. ÅÜí ôåëéêÜ áðïôý÷ïõí –êÜôé åîáéñåôéêÜ ðéèáíü, äåäïìÝíçò ôçò êÜèåôçò áíôßèåóçò êõñßùò ôïõ áããëïóáîïíéêïý ìðëïê óôçí áðüëõôç ãåñìáíéêÞ êõñéáñ÷ßá óôçí Åõñþðç– ôüôå ïé ÷ñåïêïðïýóåò ÷þñåò èá ðåñíïýí óôçí áðüëõôç äéêáéïäïóßá ôïõ ÄÍÔ. Ôï óêçíéêü áõôü åðåîçãåß ðëÞñùò ôïí óõíôåëïýìåíï åëëçíéêü (êÜôé óáí...) «åêâéáóìü» ðñïò ôçí Åõñùæþíç êáé ôçí ÅõñùôñÜðåæá: «Äþóôå ìáò ÷ñïíéêü áâÜíôæï óôçí áðïðëçñùìÞ ôïõ ÷ñÝïõò, áëëéþò èá êÜíïõìå óõìöùíßá ìüíï ìå ôï ÄÍÔ üôáí Ýñèåé ç ëÞîç ôïõ ìç÷áíéóìïý». Áõôü üìùò ðïõ åîçãåß êáëýôåñá ôçí åõñùðáúêÞ áðÜíôçóç («Ôï ÄÍÔ êáé ôï óõíçèßæåé êáé Ý÷åé ôïí ìç÷áíéóìü íá ôï êÜíåé, áëëÜ åìåßò ü÷é, óõíåðþò êÜíôå ü,ôé íïìßæåôå») åßíáé ç äõó÷åñÝóôáôç èÝóç óôçí ïðïßá âñßóêåôáé ç Åõñùæþíç. Ìå ôá öáóïýëéá íá óêÜíå ôï Ýíá ìåôÜ ôï Üëëï (Éñëáíäßá, Ðïñôïãáëßá, Éóðáíßá) áðëþò åðéâåâáéþíåôáé áõôü ðïõ áðü êáéñü åß÷áìå åðéóçìÜíåé: ï ðáíåõñùðáúêüò «ìç÷áíéóìüò óôÞñéîçò» Þôáí ìéá áíõðüóôáôç êáôáóêåõÞ: õðÞñ÷å ìüíï ãéá ôá ìÜôéá ôùí áãïñþí êáé ôùí åõñùðáúêþí êïéíùíéþí. Ïé Ãåñìáíïß ëïéðüí Þ èá äéáôçñÞóïõí ôç óõíï÷Þ ôçò Åõñùæþíçò «óþæïíôáò» ôïõò «ðñïâëçìáôéêïýò» åôáßñïõò ôïõò ìå ìåãÜëï ïéêïíïìéêü êüóôïò êáé ñßóêï ãéá ôéò ôñÜðåæÝò ôïõò, Þ èá áíáãêáóôïýí íá æÞóïõí ìå ìéá ìéêñüôåñç Åõñùæþíç. Áí êáé áõôü ôï óçìåßï Üìõíáò ðÝóåé õðü ôï âÜñïò ôçò åóùôåñéêÞò áäõíáìßáò, ôüôå ïé åðéöáíÝóôåñïé åêðñüóùðïé ôïõ ãåñìáíéêïý êáôåóôçìÝíïõ Ý÷ïõí Þäç äéáôõðþóåé ôç ëýóç: ç Ãåñìáíßá åãêáôáëåßðåé ç ßäéá ôï åõñþ êé áöÞíåé ðßóù ôçò óõíôñßììéá. ¢ëëùóôå ç ßäéá ü,ôé åß÷å íá êåñäßóåé ôï êÝñäéóå áðü ôï êïéíü íüìéóìá. Ôþñá, êáèþò Ýñ÷åôáé ï ëïãáñéáóìüò, èá áöÞóåé íá ôïí ðëçñþóïõí üëïé ïé Üëëïé... Ôï åëëçíéêü áäéÝîïäï ÌÝóá ó’ áõôü ôï èÝáôñï, ç Ãåñìáíßá, âëÝðïíôáò üôé áíáðüöåõêôá èá ðáñá÷ùñÞóïõí åõñùðáúêü Ýäáöïò óôï ÄÍÔ êáé ôéò ÇÐÁ,

Þäç âñßóêåôáé óå öÜóç ìåôáêßíçóçò ðñïò ôçí ÁíáôïëÞ –åêåß äçëáäÞ üðïõ ìåôáôïðßæåôáé êáé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá– åíéó÷ýïíôáò ôïõò äåóìïýò ôçò ìå ôç Ñùóßá êáé ôçí Êßíá êáé óõíÜðôïíôáò åõñùðáúêÝò äáóìïëïãéêÝò óõìöùíßåò ìå ÷þñåò üðùò ç ÊïñÝá, ïé ïðïßåò åßíáé åðéâëáâåßò ãéá óçìáíôéêïýò åôáßñïõò ôçò, üðùò ç Éôáëßá êáé åíäå÷ïìÝíùò ç Ãáëëßá. Öáßíåôáé äå íá Ý÷åé óõìöéëéùèåß ðéá ìå ôï ïñáôü åíäå÷üìåíï íá åãêáôáëåßøåé ôéò ðñïâëçìáôéêÝò ðåñéöåñåéáêÝò ïéêïíïìßåò óôï ÄÍÔ êáé ôïí ðëÞñç áìåñéêÜíéêï ãåùóôñáôçãéêü êáé ïéêïíïìéêü Ýëåã÷ï. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé: • ÌÝ÷ñé ðñüôéíïò åðéäßùêå ôç äõíáôüôçôá åëåã÷üìåíçò ðôþ÷åõóçò åíôüò ôïõ åõñþ ÷ùñßò êïýñåìá ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò ùò... áíôßâáñï óôçí åëåã÷üìåíç ðôþ÷åõóç åêôüò åõñþ ìå «ëïãéêü» êïýñåìá, ôçí ïðïßá ðñåóâåýåé ôï ÄÍÔ. • Ôþñá ðëÝïí Ý÷åé ðñïó÷ùñÞóåé êáé óôï êïýñåìá ôïõ ÷ñÝïõò, áëëÜ óå ðïóïóôü ü÷é ìåãáëýôåñï ôïõ 20%, äçëáäÞ ìéêñüôåñïõ êáé áðü ôçí áðþëåéá ôçò áîßáò ôùí åëëçíéêþí ïìïëüãùí óôéò áãïñÝò, ðïõ õðïëïãßæåôáé óå 25%30%! Ìå áðëÜ ëüãéá, äåäïìÝíçò ôçò äéáìïñöïýìåíçò íÝáò éóïññïðßáò, ç ïðïßá Ý÷åé êáôáóôÞóåé ôçí ôñüéêá Ýíá âáèýôáôá äé÷áóìÝíï ó÷Þìá, üðùò ïìïëïãïýí áêü-

Ïé Ãåñìáíïß ëïéðüí Þ èá äéáôçñÞóïõí ôç óõíï÷Þ ôçò Åõñùæþíçò «óþæïíôáò» ôïõò «ðñïâëçìáôéêïýò» åôáßñïõò ôïõò ìå ìåãÜëï ïéêïíïìéêü êüóôïò êáé ñßóêï ãéá ôéò ôñÜðåæÝò ôïõò Þ èá áíáãêáóôïýí íá æÞóïõí ìå ìéá ìéêñüôåñç Åõñùæþíç

ìç êáé ïé åí ÅëëÜäé åðéêåöáëÞò ôçò, ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé óå ðëÞñåò áäéÝîïäï. Ðáñüôé ðïëëïß åîáêïëïõèïýí íá ðéóôåýïõí üôé ç ðáñáìïíÞ ôçò óôçí Åõñùæþíç êáé óôïí ìç÷áíéóìü, ìå ôç äéáôÞñçóç ôïõ åðá÷èïýò êáé áíåîÝëåãêôïõ ÷ñÝïõò ôçò, ôçò äéáóöáëßæåé ðùò äåí èá ðáñáìåßíåé Ýñìáéï áðïêëåéóôéêÜ óôá ÷Ýñéá ôïõ ÄÍÔ, ôåëéêÜ ðëçóéÜæåé ôá÷ýôáôá ç þñá ðïõ èá óõìâåß ôï... áðåõêôáßï –áêñéâþò ëüãù ôçò ðáñáìïíÞò ôçò óôï åõñþ êáé ôçò äéáôÞñçóçò ôïõ ÷ñÝïõò óå ìç åîõðçñåôÞóéìï åðßðåäï. ¼óï ãéá ôç âÝâáéç ðëÝïí áíáäéÜñèñùóç (åêðñüóùðïò ôïõ ÄÍÔ áðïêÜëõøå ôéò ðñïçãïýìåíåò ìÝñåò üôé ç ÅëëÜäá âñßóêåôáé Þäç óå äéáðñáãìÜôåõóç ìå ôïõò ðéóôùôÝò ôçò), ïé ìÝ÷ñé ôþñá äéáìïñöïýìåíïé üñïé ôçò –äåäïìÝíïõ üôé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíç-

óç åê ôùí ðñáãìÜôùí äåí ìðïñåß íá âñßóêåôáé óå ñüëï äéáðñáãìáôåõôÞ– áðëþò èá äéáóöáëßóïõí üôé ç ÅëëÜäá èá ìåôáôñáðåß óå Ýíá åóáåß ïéêïíïìéêü êáé ãåùðïëéôéêü ðñïôåêôïñÜôï, åßôå åíôüò åßôå åêôüò åõñþ, ìå Ýíá ìüíéìï... Ìíçìüíéï, áðü ôï ïðïßï èá åßíáé áäýíáôïí íá áðáëëáãåß áêñéâþò åîáéôßáò ôïõ ÷ñÝïõò ôçò. Äõóôõ÷þò, üìùò, ôç ÷åéñüôåñç óôéãìÞ ôçò ç ÷þñá èá óõíå÷ßóåé íá æåé ìåôáîý Üãíïéáò êáé áõôáðÜôçò –êáé ôá ðéï õðïøéáóìÝíá ôìÞìáôÜ ôçò èá áíáæçôïýí åßôå áíÝöéêôåò åßôå Þäç... áðïöáóéóìÝíåò áðü ôïõò åðéêõñßáñ÷ïõò äéåîüäïõò, üðùò ç áðáëëáãÞ áðü ôï Ìíçìüíéï. ¼ëá äåß÷íïõí üôé ç óõæÞôçóç ìå ðñáãìáôéêïýò üñïõò èá áñ÷ßóåé (ßóùò...) ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ.


12

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

¢ìåóç Äçìïêñáôßá Ïé áíôéðñüóùðïé íá áíáäåéêíýïíôáé áðåõèåßáò áðü ôïí ëáü Ôïõ ×áñÜëáìðïõ Ðáðáäüðïõëïõ

Ï åðéêñáôÝóôåñïò ïñéóìüò ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò åßíáé ï åîÞò: ¢ìåóç äçìïêñáôßá åßíáé ôï ðïëßôåõìá óôï ïðïßï ï ëáüò áóêåß áðåõèåßáò êáé ü÷é äé’ áíôéðñïóþðùí ôç íïìïèåôéêÞ åîïõóßá, êáèþò êáé Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò åêôåëåóôéêÞò. Õðü ôç èåþñçóç áõôÞ, ç Üìåóç äçìïêñáôßá åßíáé ôï áíôßèåôï ôçò áíôéðñïóùðåõôéêÞò.

Ï

ïñéóìüò áõôüò ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, êáôÜ ôçí ôáðåéíÞ ìáò Üðïøç, ðåñéãñÜöåé Ýíá ðïëßôåõìá áðïëýôùò ïõôïðéêü êáé áíÝöéêôï. Ï ëüãïò åßíáé ï åîÞò: Ç êáôÜñôéóç åíüò íïìïó÷åäßïõ áðáéôåß ãíþóç ðëÞèïõò ôå÷íéêþí èåìÜôùí, ôá ïðïßá åßíáé ãíùóôÜ ìüíï óå Ýíá áðåéñïåëÜ÷éóôï ðïóïóôü ôçò êïéíùíßáò. Åðßóçò, áðáéôåß ãíþóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò êáôÜóôáóçò óå åèíéêü åðßðåäï, ôçí ïðïßá åßíáé áäýíáôï íá Ý÷åé Ýíáò ôõ÷áßïò ðïëßôçò. ÔÝëïò, áðáéôåß óïâáñÞ ìåëÝôç, ãéá ôçí ïðïßá êÜðïéïò ðñÝðåé íá äéáèÝóåé üëïí ôïí äéáèÝóéìï ÷ñüíï åñãáóßáò ôïõ. Ðñïöáíþò, Ýíáò ôõ÷áßïò åñãáæüìåíïò ðïëßôçò (ðïõ äåí ôïí õðçñåôïýí äïýëïé, üðùò óôçí áñ÷áßá ÁèÞíá), äåí ðñüêåéôáé ðïôÝ íá Ý÷åé ôïí áðáñáßôçôï ÷ñüíï ãéá ôçí êá-

Ó

ôÜñôéóç åíüò íïìïó÷åäßïõ. Ôá ðáñáðÜíù ðñïöáíÝóôáôá ðñÜãìáôá äåß÷íïõí üôé ï óõíÞèçò ïñéóìüò ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò áíôáðïêñßíåôáé óå Ýíá áíÝöéêôï ðïëßôåõìá, ôï ïðïßï ãéá ðïëý êáëïýò ëüãïõò äåí ðñüêåéôáé ðïôÝ íá èåóìïèåôçèåß. Ç ìïíáäéêÞ ðåñßðôùóç óôçí éóôïñßá, üðïõ Ýíá ôÝôïéï ðïëßôåõìá ðñÜãìáôé åöáñìüóôçêå, åßíáé ìåôáîý ôùí åëåýèåñùí ðïëéôþí ôçò áñ÷áßáò ÁèÞíáò. Áí êáíåßò äåé ôï áèçíáúêü ðïëßôåõìá áíôéêåéìåíéêÜ, ìðïñåß êÜëëéóôá íá õðïóôçñßîåé (üðùò ôï êÜíåé Üëëùóôå ï Ðáðáññçãüðïõëïò óôïí ðñþôï ôüìï ôçò éóôïñßáò ôïõ –áðïëýôùò óýìöùíïò êáé ìå ôïí ìåãÜëï Èïõêõäßäç), üôé ôï âáóéêü áßôéï ôçò Þôôáò ôçò ÁèÞíáò óôïí Ðåëïðïííçóéáêü Ðüëåìï Þôáí ïé áäõíáìßåò ôïõ ðïëéôåýìáôüò ôçò. ÓõãêåêñéìÝíá, ç áðüöáóç íá ãßíåé ç åêóôñáôåßá óôç Óéêåëßá åëÞöèç áðü ôïõò áðëïýò ðïëßôåò, ðïõ áãíïïýóáí, üðùò ãñÜöåé ï Èïõêõäßäçò (âéâëßï 6, 1) «ôï ìÝãåèïò ôïõ íçóéïý êáé ôï ðëÞèïò ôùí ÅëëÞíùí êáé ôùí âáñâÜñùí ðïõ êáôïéêïýóáí óå áõôü». Åðßóçò, ïé ßäéïé åõðåéèåßò (óôïí êÜèå äçìáãùãü) ðïëßôåò Ýëáâáí êáé ôç äåýôåñç êáôáóôñïöéêÞ áðüöáóç: Êáôáäßêáóáí óå èÜíáôï ôïõò óôñáôçãïýò ðïõ íßêçóáí óôéò Áñãéíïýóåò. Ïé äýï áõôÝò êáôáóôñïöéêÝò áðïöÜóåéò õðÞñîáí ôá äýï áðïöáóéóôéêÜ óçìåßá êáìðÞò ôïõ Ðåëïðïííçóéáêïý ÐïëÝìïõ. Ðñïöáíþò ç äéáêõâÝñíç-

óç áêüìá êáé åíüò ìéêñïý ãéá ôá óýã÷ñïíá äåäïìÝíá êñÜôïõò, üðùò Þôáí ç áñ÷áßá ÁèÞíá, áðáéôåß ãíþóåéò êáé ÷ñüíï, ðïõ åê ôùí ðñáãìÜôùí äåí ìðïñïýóáí íá äéáèÝóïõí êáé áõôïß áêüìá ïé åëåýèåñïé ðïëßôåò ôçò. Âåâáßùò, ç óýìðôùóç ôçò áèçíáúêÞò äçìïêñáôßáò ìå ôïí ×ñõóü Áéþíá äåí Þôáí ôõ÷áßá. Áíôßèåôá, ç åëåõèåñßá óêÝøçò ðïõ ðñïóÝöåñå ôï äçìïêñáôéêü ðïëßôåõìá Ýèåóå ôéò âÜóåéò ãéá ôçí ðíåõìáôéêÞ åõäïêßìçóç. ¼ìùò áõôü äåí ðñÝðåé íá ìáò êÜíåé íá ðáñáâëÝðïõìå ôéò áäõíáìßåò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ ðïëéôåýìáôïò. Åîáéôßáò ôùí áäõíáìéþí áõôþí, Üëëùóôå, ï ×ñõóüò Áéþíáò êñÜôçóå ìüíï 100 ÷ñüíéá êáé, ìåôÜ ôïí èÜíáôï ôïõ ÐåñéêëÞ (ç óùöñïóýíç ôïõ ïðïßïõ ëåéôïõñãïýóå ùò áíôßâáñï óôá ìåéïíåêôÞìáôá ôïõ ðïëéôåýìáôïò), ç ÁèÞíá ïäçãÞèçêå óôçí ðáñáêìÞ. ÅðéóôñÝöïíôáò óôï ðáñüí, áí åðéèõìïýìå ç Üìåóç äçìïêñáôßá, áðü êÜôé ôï áíåöÜñìïóôï íá ãß-

íåé êÜôé ôï åöéêôü, èá ðñÝðåé íá áëëÜîïõìå ôïí ïñéóìü ôçò, ùò åîÞò: ¢ìåóç äçìïêñáôßá åßíáé ôï ðïëßôåõìá óôï ïðïßï ïé áíôéðñüóùðïé ôïõ ëáïý áíáäåéêíýïíôáé áðåõèåßáò áðü ôïí ëáü êáé ü÷é áðü ôá êüììáôá. Åðßóçò, åßíáé ôï ðïëßôåõìá óôï ïðïßï ï ëáüò ìðïñåß íá åëÝã÷åé óõíå÷þò (êáé ü÷é ìüíï êÜèå 4 ÷ñüíéá) ôçí ðáñáìïíÞ ôçò êõâÝñíçóçò óôçí åîïõóßá êáé ìðïñåß íá åêöñÜæåé ìå åðßóçìï êáé èåóìïèåôçìÝíï ôñüðï (ìÝóá áðü ôéò ëáúêÝò óõíåëåýóåéò ôùí êïéíïôÞôùí ôïõ) ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ ðñïò ôçí êõâÝñíçóç ãéá ïðïéïäÞðïôå èÝìá. ¼óï åðéìÝíïõìå óôïí ïõôïðéêü êáé áíåöÜñìïóôï ïñéóìü ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, ôï ìüíï ðïõ ðå-

ôõ÷áßíïõìå åßíáé íá åêôñÝðïõìå ôç óõæÞôçóç áðü ôéò åöéêôÝò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ áðáéôïýíôáé áìÝóùò ãéá ôïí åêäçìïêñáôéóìü ôïõ ðïëéôåýìáôüò ìáò. Áí, áíôßèåôá, åãêáôáëåßøïõìå áõôÞ ôçí ïõôïðéêÞ áíôßëçøç, ôüôå ðïëý åýêïëá ìðïñïýìå íá óêåöôïýìå êáé íá ðñïôåßíïõìå ðïëéôéêÜ óõóôÞìáôá, åîßóïõ ëåéôïõñãéêÜ ìå ôï ôùñéíü óýóôçìá, áëëÜ ðïõ íá Ý÷ïõí äçìïêñáôéêü êáé ü÷é êïììáôïêñáôéêü ÷áñáêôÞñá. Óõíïøßæïíôáò: Ôï ðñüâëçìá äåí åßíáé üôé ç åîïõóßá áóêåßôáé ìÝóù áíôéðñïóþðùí, áëëÜ ôï ãåãïíüò üôé ïé áíôéðñüóùðïé äåí áíáäåéêíýïíôáé áðåõèåßáò áðü ôïí ëáü, ðáñÜ áðü ôéò åêëïãéêÝò ëßóôåò ðïõ êáôáñôßæïõí ïé áñ÷çãïß ôùí êïììÜôùí.

ÄçìïôéêÞ Êßíçóç ÓðÜñôáêïò

την Ελλάδα του 2010 που καταρρέει οικονοµικοπολιτικά µα κυρίως πνευµατικά, πρέπει να είναι κανείς εντελώς τυφλός ή βαθειά διαπλεκόµενος για να µην αντιλαµβάνεται το πού πάει η κοινωνία µας. Τα δύο κόµµατα εξουσίας έφεραν µε την ανεπάρκεια και τον λαϊκισµό τους τα αδιέξοδα και η σηµερινή Κυβέρνηση έβαλε την ταφόπλακα του Μνηµονίου. Η χώρα παραδόθηκε στους ξένους τραπεζίτες και στους ντόπιους «νταβατζήδες», ενώ ο ελληνικός λαός βυθίζεται στη φτώχεια, στην ανεργία και στα χρέη. Ελπίδα δεν διακρίνεται πουθενά, όσο ο λαός δεν αναλαµβάνει δράση, δεν υπερασπίζεται µε τον πατριωτισµό του το Σύνταγµα και τον τόπο. Μέσα στο πρωτοφανές αυτό σκηνικό, οι υπεύθυνοι της καταστροφής έχουν το θράσσος να ζητάνε και την ψήφο µας στις 7 του Νοέµβρη! Όλοι όσοι τόσα χρόνια εξευτέλισαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση µε τα «χρίσµατα» και τα κοµµατόσκυλα, µε την τοπική διαπλοκή και τα ρουσφέτια, µε τους πρασινογάλαζους χάρτες τις βραδιές των εκλογών, όλοι αυτοί – ακόµα κι αυτή την κρίσιµη ώρα για την επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας – ούτε που διανοούνται ότι θα χάσουν το τσιφλίκι που τους κληροδότησε ο µπάρµπας τους ή κάποια κοµµατική «συµµορία».

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής Στην Κοµοτηνή η κατάσταση είναι τραγική, όπως σε όλη τη χώρα, κι έχει κι ένα επιπλέον πρόβληµα (τό λεγόµενο «µειονοτικό» της περιοχής). Κανένας δήµαρχος δεν µπορεί να κάνει θαύµατα, είναι αδύνατον µέσα σε µία συνθήκη σαν την σηµερινή, της διάλυσης των πάντων. Όµως µπορεί να εµπνεύσει και να δώσει ελπίδα. Μπορεί να δείξει έναν άλλον τρόπο αντιµετώπισης των κοινών, αυτόν που όλοι ξεχάσαµε στα µεταπολιτευτικά χρόνια: τη σχέση της ισηγορίας µε τη δηµοκρατία, την αυτονόητη αγάπη για τον τόπο µας, την πίστη στις αξίες µας και την προτεραιότητα του ΕΜΕΙΣ αντί του ΕΓΩ. Μπορεί να εµπνεύσει ένας αργόµισθος; Μπορεί να πείσει ένας διαδροµιστής; Μπορεί να γεννήσει ελπίδα ένας απατεώνας; Ποιος θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην ∆ΕΥΑΚ, ο αυτουργός των αµαρτιών; Ποιος θα διαχειριστεί µε σωφροσύνη την δηµοτική περιουσία, αυτός που ως τώρα δεν κατάφερε ούτε να την καταγράψει; Ποιος θα ζητήσει σεβασµό του νόµου, αυτός που έχει κατά νου µόνο την επανεκλογή του; Ποιος θα δώσει έναν στόχο ανώτερο της ταπεινής καθηµερινότητας, αυτός που η αισθητική και γενικότερη παιδεία του περιορίζεται στην τρέχουσα υποκουλτούρα; Και, βεβαίως,

ποιος θα µπορέσει να δει πίσω από τη µειονοτική ψήφο ανθρώπους συγκεκριµένους, αυτός που τρέχει πίσω από τον µηχανισµό του τουρκικού Προξενείου; Ο «Σπάρτακος» Μέσα στην οικονοµική καταστροφή που επέρχεται, µέσα στην κοµµατοκρατία που ακόµη αλωνίζει, µέσα στην απραξία του βουβού πλήθους, βγήκαµε µπροστά για λογαριασµό της κοινωνίας. ∆εν σκοπεύουµε να υποκαταστήσουµε κανέναν: καλούµε όλους τους ενεργούς πολίτες να συστρατευτούν µαζί µας. Πρέπει να σπάσουν τα κοµµατικά δεσµά και να απελευθερωθούν όσες δυνάµεις ακόµη µένουν ζωντανές στο κοινωνικό σώµα. Αυτή τη φορά ∆ΕΝ θα πάµε στην κάλπη µε το πρόβληµα «τι να ψηφίσουµε». Θα είµαστε όλοι εκεί, µε τον Σπάρτακο, κόντρα στους επαγγελµατίες πολιτικάντηδες και στους καριερίστες των εξουσιών. Για το αυτονόητο και µόνο!


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

13

ÔïðéêÝò åêëïãÝò óôç Èåóóáëïíßêç Ì.Ì. Þ áëëéþò ïé ÌåôáìïíôÝñíïé Ìáõñïãõáëïýñïé ôçò ðüëçò ìïõ Ôïõ Ãéþñãïõ ÑáêêÜ ×ñüíéá ôþñá, ç ðüëç ôçò Èåóóáëïíßêçò Þôáí áöçìÝíç óôï Ýëåïò ôçò õðïâÜèìéóçò êáé ôçò åêðïßçóçò. Ïé æùôéêÝò äõíÜìåéò ôçò ðüëçò êáôåäáößóôçêáí áðü ôïí ïäïóôñùôÞñá ôïõ åýêïëïõ ðëïõôéóìïý êáé êáèåôß äçìéïõñãéêü Ýðáøå. Ç ðüëç óôáìÜôçóå áêüìá êáé íá ðáñÜãåé –êé áðü öôù÷ïìÜíá Ýãéíå öñáðåäïýðïëç. Ìéá äñÜêá ãåëïßùí áõôï-áíáêõêëþíïíôáí óôá áîéþìáôá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ùò Üëëïèé ôï õðáñêôü ðñüâëçìá ôïõ áèçíïêåíôñéóìïý ðñïêåéìÝíïõ íá äéêáéïëïãïýí ôç ìéêñüôçôÜ ôïõò êáé ôç óôï÷ïðñïóÞëùóÞ ôïõò óôéò ðÜóçò öýóåùò ôñùêôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ ðëïýôïõ ôçò ðüëçò.

Ì

ðñïóôÜ ó’ áõôü ôï ìåãÜëï öáãïðüôé, ç áíï÷Þ ôïõ ëáïý åîáãïñáæüôáí ìÝóù ôïõ åýêïëïõ ðëïõôéóìïý êáé ôçò îåëïãéáóìÝíçò êáôáíÜëùóçò: Ôüóá ÷ñüíéá, üëïé áõôïß ìáò ôÜéæáí óôï óôüìá ãéá íá ìáò êñáôÞóïõí äåìÝíá ôá ÷Ýñéá. ÓÞìåñá, ïé êáéñïß áëëÜæïõí. Ç åðï÷Þ ôçò ðáñáóéôéêÞò åðéâßùóçò ôçò ÷þñáò –íá êáìþíåôáé ìå äáíåéêÜ üôé åßíáé Äýóç– ôåëåéþíåé äñáìáôéêÜ, ì’ Ýíá ãåíéêåõìÝíï óÜëðéóìá åêðïßçóçò ôçò ÷þñáò ìáò. Ó’ áõôü ôï êëßìá, åßíáé êáéñüò êáé ãéá ôç íýìöç ôïõ ÂïññÜ íá âãåé óôï ðáæÜñé. Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç ôï ñåôïõóÜñéóìá óôç öõóéïãíùìßá êáé ç äçìéïõñãßá êáôÜëëçëïõ êëßìáôïò ðïõ èá äéåõêïëýíåé ôç óõíäéáëëáãÞ. Ãéáôß Þäç óôïõò ðñïèáëÜìïõò óõíùóôßæïíôáé ôá åðéôÞäåéá êïñÜêéá, íåï-

ïèùìáíïß êáé óéùíéóôÝò åðé÷åéñçìáôßåò, Áìåñéêáíïß áîéùìáôïý÷ïé, Âñåôáíïß äéðëùìáôéêïß áêüëïõèïé êáé ðáíåðéóôçìéáêïß, ïé ïðïßïé ðñïâÜñïõí ôá êïóôïýìéá ôùí íÝùí, ðñáãìáôéêþí áñ÷üíôùí ôçò ðüëçò. Ðßóù ôïõò, áêïëïõèåß üëïò åêåßíïò ï óõñöåôüò ðïõ è’ áíáëÜâåé íá îåðïõëÞóåé ôç Èåóóáëïíßêç, áñéóôåñïß êáé äåîéïß, ðåñéóðïýäáóôïé åðé÷åéñçìáôßåò ôùí åëëçíïôïõñêéêþí åðéìåëçôçñßùí, äéÜöïñïé óïöéóôéêÝ ðáíåðéóôçìéáêïß ðïõ ôï ðáßæïõí åõáßóèçôïé ôùí óáëïíéþí, êõñßåò ìå ãïýíåò, êýñéïé ìå ëéìïõæßíåò, êáé êÜôé ìðáñüâéá ðëïõóéüðáéäá. ¼ëïé áõôïß óõíèÝôïõí Ýíá íÝï êïéíùíéêü óôñþìá ðïõ êõñéáñ÷åß ìÝóá óôçí ðüëç êáé öéëïäï-

îåß íá ðñáãìáôïðïéÞóåé ìéá ñéæéêÞ ðëáóôéêÞ åã÷åßñçóç óôï ðñüóùðü ôçò. Åßíáé Ýíáò ìåôáìïíôÝñíïò, áëëïðñüóáëëïò óôñáôüò êáé êáèéåñþíåé íÝá Þèç, ðïõ êõñéáñ÷ïýí óå êÜèå ãùíßá ôçò ðáñçêìáóìÝíçò ðüëçò. Åßíáé ôá Þèç õðïôßìçóçò ôçò ôáõôüôçôáò ôùí êáôïßêùí ôçò êáé åêöñÜæïíôáé ìÝóá áðü ôçí êáôåäÜöéóç êáé ôçí õðïíüìåõóç ôïõ ïôéäÞðïôå ðáñáðÝìðåé óôïí ðñüôåñï âßï êáé óôçí éäéïóõãêñáóßá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý. Åßíáé ôá Þèç ðïõ ðñïâÜëëïõí ùò «÷ñõóÞ åðï÷Þ ôçò ðüëçò» ôçí ïèùìáíéêÞ, ðïëõðïëéôéóìéêÞ Èåóóáëïíßêç ôùí áñ÷þí ôïõ ðåñáóìÝíïõ áéþíá, Þèç ðïõ ìðïñåß êáíåßò íá óõíáíôÞóåé ðáíôïý ïëüãõñá ôïõ, áðü ôï ÌÝãáñï

ÌïõóéêÞò êáé ôï ðáíåðéóôÞìéï, ìÝ÷ñé ôéò ðïëõôåëåßò äåîéþóåéò óôï Ìáêåäïíßá ÐáëÜò êáé ôéò óõíåëåýóåéò ôùí ìïäÜôùí áíôéåîïõóéáóôþí ôçò ðüëçò. Ó’ áõôü ôï êëßìá åßíáé ðïõ ç ðïëéôéêÞ óêçíÞ ôçò ðüëçò, áõôü ôï ôóßñêï ôùí åëÜ÷éóôùí êáé ôùí ìçäåíéêþí, åìðëïõôßæåôáé ìå ôá íÝá, ðéï öéëüäïîá êáé ëáìðåñÜ áóôÝñéá. ÁõôÜ ôá óõìöÝñïíôá êé áõôÝò ôéò åîåëßîåéò åêöñÜæåé ç õðïøçöéüôçôá ÌðïõôÜñç, üóï êé áí ðñïóðáèåß íá êñõöôåß ðßóù áðü ôï ðñïóùðåßï ôçò áíáíÝùóçò. Ãé’ áõôü êáé äåí Ý÷åé ðÜøåé óôéãìÞ íá äçëþíåé ðþò äåí ôïí åíï÷ëåß ôï ìíçìüíéï, ðþò åßíáé ößëïò ìå ôïõò Ôïýñêïõò åðé÷åéñçìáôßåò, ðùò èÝëåé íá áíáäåßîåé ôïí ïèùìáíéêü êáé ôïí åâñáúêü ÷áñáêôÞñá ôçò ðüëçò. Ãé’ áõôü ôïí óôçñßæïõí áðü êïéíïý ïé êáôåäáöéóôÝò ôçò ÷þñáò, ç äïôÞ êõâÝñíçóç ôïõ Ãåùñãßïõ ÐáðáíäñÝïõ, áëëÜ êáé ç Íôüñá ÌðáêïãéÜííç ìáæß ìå ôï õðü óýóôáóç êïììáôßäéü ôçò. Ôá ßäéá óõìöÝñïíôá åêöñÜæåé êáé ï êýñéïò ÅõèõìéÜäçò, ðïõ äåí êñýâåé ôéò öéëßåò ôïõ ìå ôïí Íßêïëáò Ìðåñíò êáé ôïí Íßìéôò êáé ðñïùèïýóå áíïé÷ôÜ ôçí õðïøçöéüôçôÜ ôïõ ùò ôç óêëçñÞ öùíÞ ôùí íåïöéëåëåýèåñùí åðé÷åéñçìáôéþí ìÝóá óôç Èåóóáëïíßêç. Áõôïß êáëïýíôáé óÞìåñá íá ðñáãìáôïðïéÞóïõí ôçí áëëáãÞ ôïõ êëßìáôïò óôçí ðüëç êáé íá îåêéíÞóïõí ôéò äéáäéêáóßåò ôçò ìåôÜâáóçò áðü ôïí ÊáñíÜâáëï êáé ôïí Êëåðôáðïäü÷ï, ôçí õðïâÜèìéóç êáé ôç ìéæÝñéá, óå ìéá öôéáóéäùìÝíç, áãíþñéóôç, îåðïõëçìÝíç ìçôñüðïëç, üðïõ êïõìÜíôï ðÜíù áðü ôá êåöÜëéá ôùí õðçêüùí èá êÜíïõí ïé Üñ÷ïíôåò êáé ôá áöåíôéêÜ ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ôùí Âáëêáíßùí.

ÁíôéìíçìïíéáêÝò(;) õðïøçöéüôçôåò óôçí ÁôôéêÞ Ôïõ ÍåïìáñîéóôÞ

Ç

νεόκοπη περιφέρεια Αττικής θεωρείται ως ένα αρκετά καλό δείγµα για την πολιτικο-εκλογική συµπεριφορά των ψηφοφόρων στη συγκυρία όπου οι πολιτικές της τρόικας µόλις άρχισαν να φαίνονται. Έτσι, ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν δυο πασοκογενείς αντι∆ΝΤ υποψηφιότητες

Α. Μητρόπουλος Ο κ. Μητρόπουλος είναι παλιό µέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ. Ειδικός σε θέµατα εργασιακών σχέσεων και µε αξιόλογο συγγραφικό έργο, αποτέλεσε µετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, το 1986, τον κρυφό σύµβουλο της ΣΣΕΚ-διάσπασης της ΠΑΣΚΕ, και τον σύνδεσµο αυτής µε το βραχύβιο ΕΣΚ του Γ. Αρσένη. Απών στο Νταβός 2 και στις κινητοποιήσεις κατά των συµφωνιών Α. Παπανδρέου- Τ. Οζαλ, εν αντιθέσει µε άλλα στελέχη του τότε ΠΑΣΟΚ, αφιερώθηκε στο µεγαλοδικηγορικό του γρα-

φείο, στο συγγραφικό έργο και στα πανεπιστηµιακά του έργα. Κατά τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης από τη Ν∆ διετέλεσε γνωστή τηλεοπτική περσόνα ως ειδικός περί του ασφαλιστικού, αποτελώντας κάτι σαν την αριστερή εκδοχή του κ. Αυτιά. Στο ΠΑΣΟΚ επανήλθε µετά από πολλά χρόνια, στα πλαίσια των περίεργων εσωκοµµατικών συµµαχιών του GAP στη σύγκρουση του τελευταίου µε τον Βενιζέλο και τον σκληρό πυρήνα των εκσυγχρονιστών. Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του µε ένα µανιφέστο, χωρίς την παραµικρή αναφορά στους κινδύνους που περιέχει η πολιτική του µνηµονίου στα εθνικά µας θέµατα, ενώ υπερέβη κατά πολύ τα εσκαµµένα στις φιλοφρονήσεις του στη γνωστή κ. Τρέµη του ΜΕΓΚΑ, όπου και ανήγγειλε την υποψηφιότητά του. ∆ήλωσε δε ότι θα ήταν τιµή του να υπηρετήσει υπό τον Γ. ∆ηµαρά, αν ο τελευταίος κατέθετε υποψηφιότητα. Η συµµαχία που σύνηψε µε τον παραπαίοντα εθνοµηδενιστικό ΣΥΡΙΖΑ ας αφήσει τον καθένα να βγάλει τα συµπεράσµατά του.

Γ. ∆ηµαράς Ο κ. ∆ηµαράς µπήκε στην πολιτική εκλεγόµενος βουλευτής για πρώτη φορά µε το ∆ΗΚΚΙ ΤΟΥ ∆. Τσοβόλα. Κουµπάρος και φίλος του τελευταίου, πάντοτε είχε πολύ χαλαρή σχέση µε την κοµµατική δοµή του ∆ΗΚΚΙ. Πάντα έντονα συναισθηµατικός στην πολιτική του διαδροµή, αντιµετώπισε την µήνιν των νεολαίων του ∆ΗΚΚΙ στη Θεσσαλονίκη, για την έντονη παρουσία του στην επιτροπή διεκδίκησης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Πήρε ένα αξιόλογο ποσοστό ως υποψήφιος δήµαρχος Αθήνας µε το ∆ΗΚΚΙ, για να το εγκαταλείψει κυριολεκτικά στο πάρα πέντε στις εκλογές του 2004 για να εκλεγεί βουλευτής µε το ΠΑΣΟΚ, επανεκλεγµένος επίσης το 2007 και το 2009. Το ιδιόρρυθµο του χαρακτήρα του εγείρει το µεγάλο ερωτηµατικό αν η υποψηφιότητά του θα

εκφράσει επαρκώς τις άγρια αντιτροϊκές διαθέσεις της «αφυπνιζόµενης» µάζας ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως αν η έκφραση αυτή θα έχει βάθος και πολιτικό σχέδιο ή, ακόµα κι αν δεν έχει, αν έχει διάθεση να το αποκτήσει συνοµιλώντας σοβαρά µε αριστερές πατριωτικές δυνάµεις. Εκτός αν ισχύει αυτό που έχει λεχθεί ότι «στην Αττική το ΠΑΣΟΚ έχει υποψηφίους για όλα τα γούστα».


14

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊáëëéêñÜôçò: «Êáíôïíïðïßçóç» ôçò ÅëëÜäáò êáé ðáñÜäïóç

Ðüôå åðéôÝëïõò èá ìéëÞóïõìå

Ôïõ ÃéÜííç Ôóïýôóéá*

Ð

áñ’ üëï ðïõ öôÜóáìå ùò ôéò åêëïãÝò, ïé ïõóéþäåéò ðëåõñÝò ôïõ ÊáëëéêñÜôç äåí Ý÷ïõí áíáäåé÷èåß. Êñýâïíôáé áêüìç ðßóù áðü ôá óëüãêáí ôçò åðï÷Þò: ç ìåßùóç ôïõ êüóôïõò ôùí áéñåôþí êáé ç áíôéìåôþðéóç ôçò êáêïäéá÷åßñéóçò... Ùóôüóï, ç ìåôáññýèìéóç ðïõ îåêéíÜ «ôáêôïðïéåß» ðïëý ðéï óïâáñÜ æçôÞìáôá: ÅíôÜóóåé ôçí áõôïäéïßêçóç óôïõò ó÷åäéáóìïýò ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò þóôå ç ðñþôç íá ìðïñåß íá åëåã÷èåß ïëïêëçñùôéêÜ. ÊñÜôïò êáé áõôïäéïßêç-

óç ãßíïíôáé Ýíá ãéá íá õðçñåôÞóïõí ðñïáðïöáóéóìÝíåò áëëáãÝò óôï ðïëéôéêü óýóôçìá, ãéá íá ãßíåé áõôü áíèåêôéêü, ðéï ðñïâëÝøéìï êáé ÷åéñáãùãÞóéìï. Æçôïýìåíï äåí åßíáé ç âåëôßùóç óõíïëéêÜ ôçò äçìüóéáò äéïßêçóçò, áëëÜ ç ðñïóáñìïãÞ ôçò óôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò åîïõóßáò. Ç åðéäßùîç áõôÞ õëïðïéåßôáé ìå óõãêåêñéìÝíá ìÝôñá: Ôçí áêýñùóç ôïõ ôïðéêïý, ìáæß êáé ôçí êáíôïíïðïßçóç ôçò ÷þñáò, ìå ôçí ðáñÜäïóç ôçò áõôïäéïßêçóçò óôá ðéóôïðïéçìÝíá êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç, ìå äéáôÜîåéò ðïõ áðïêëåßïõí êÜèå ìç åëåã÷üìåíï óõíäõáóìü, ìå ôçí õðïâÜèìéóç ôùí äçìïôéêþí óõìâïõëßùí êáé ôçí åéóáãùãÞ åîùèåóìéêþí ìç÷áíéóìþí åðßâëåøçò óôïõò äÞìïõò. Ïöåßëïõìå äçëáäÞ íá îáíáäïýìå ôçí áõôïäéïßêçóç áðü ôçí áñ÷Þ! Ìå äéáöÜíåéá êáé äçìïêñáôßá, áðÝíáíôé ó’ Ýíá êáèåóôþò ðïõ åðé÷åéñåß, óôï üíïìá õðïôßèåôáé ôçò äéáöÜíåéáò, íá åãêáôáóôÞóåé ðñùôïöáíåßò ìç÷áíéóìïýò áäéáöÜíåéáò êáé åëÝã÷ïõ óôéò êïéíùíßåò. ¸íôáóç ôçò êïììáôïðïßçóçò Áõôü ðïõ ïñßæåôáé ùò íåïöéëåëåýèåñç óôñáôçãéêÞ ðåñéëáìâÜíåé ôçí áðïäéÜñèñù-

óç êñßóéìùí êïéíùíéêþí ôïìÝùí, ôç èñáõóìáôïðïßçóç ôçò êïéíùíßáò êáé ôç ìåôáôñïðÞ ôùí ðïëéôþí óå õðçêüïõò óôåñçìÝíïõò áðü êÜèå äõíáôüôçôá óõëëïãéêÞò ïñãÜíùóçò. Óå áõôü óõìâÜëëåé ôï íïìïó÷Ýäéï. Ç áõôïäéïßêçóç åßíáé áóôáèÞò ðáñÜãïíôáò ãéá ôçí êåíôñéêÞ åîïõóßá êáé ðñÝðåé íá åëåã÷èåß. Ôï êñÜôïò ôïõ ÊáëëéêñÜôç èá ãßíåé óôáäéáêÜ Ýíá êñÜôïò åîïõóéïäïôçìÝíùí áíôéðñïóþðùí. Óå ðñþôç öÜóç ðñÝðåé íá äéáëõèïýí üëá ôá ôïðéêÜ ìéêñïóõìöÝñïíôá êáé íá áíáóõóôáèïýí ìÝóù êåíôñéêÞò äéåõèÝôçóçò, ìå Üëëá ëüãéá, áðåõèåßáò áðü ôï óôåíü ðñùèõ¬¬ðïõñãéêü ðåñéâÜëëïí. Ãé’ áõôü óõãêñïôïýíôáé ïé äÞìïé-ôÝñáôá. ¼óï ÷Üíåôáé ç Ýííïéá ôïõ ôïðéêïý, ôüóï ïé ôïðéêïß ðáñÜãïíôåò ÷Üíïõí ôçí éó÷ý ôïõò. Ïé íÝïé äÞìáñ÷ïé åìöõôåýïíôáé êáé ç êáôáëëçëüôçôÜ ôïõò äåí áîéïëïãåßôáé ôïðéêÜ, áëëÜ áðü ôéò çãåôéêÝò ïìÜäåò ôçò êõâÝñíçóçò. ¹äç áõôü Üñ÷éóå íá óõìâáßíåé. ×þñïò ãéá áíåîÝëåãêôåò õðïøçöéüôçôåò êáé áíï÷Þ óå öáéíüìåíá áíôáñóßáò äåí èá õðÜñ÷åé. Ôá óôåëÝ÷ç ôçò áõôïäéïßêçóçò èá ãßíïõí ïé Üíèñùðïé ôïõ êüììáôïò êáé ïé äçìïôéêÝò åêëïãÝò èá ÷Üóïõí ôï íüçìÜ ôïõò, áöïý, åê ôùí ðñáãìÜôùí, ç øÞöïò èá äéáóôñáöåß óå êïììáôéêÞ êáôåýèõíóç áíáêüðôïíôáò êÜèå äõíáôüôçôá Ýêöñáóçò åðéìÝñïõò ìçíõìÜôùí. ÄÞìáñ÷ïé Þ âïõëåõôÝò; Ï åðåñ÷üìåíïò åêëïãéêüò íüìïò ðñïâëÝðåé ëßóôá êáé ìïíïåäñéêüôçôá, ðëÞñç õðïôáãÞ óôïí áñ÷çãü. Ç éäéüôçôá ôïõ âïõëåõôÞ õðïâáèìßæåôáé. ÄÞìáñ÷ïò êáé âïõëåõôÞò èá åêëÝãïíôáé óôçí ßäéá ðåñéöÝñåéá, èá áëëçëïåîáñôþíôáé óå õðï÷ñåþóåéò êáé áíôáãùíéóìïýò, èá åíáëëÜóóïõí ñüëïõò. ¸ôóé, ì’ Ýíá óìðÜñï, äõï ôñõãüíéá: Ïé äÞìáñ÷ïé èá åëÝã÷ïíôáé áðü ôçí êïñõöÞ ôçò

ðõñáìßäáò, ïé äå âïõëåõôÝò èá áðïêôÞóïõí áíôáãùíéóôÝò êáé èá ðåñéïñéóôïýí. Ôï ìåôáðïëéôåõôéêü ìïíôÝëï, óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ôá óõìöÝñïíôá åäñáéþíïíôáé êáé åðéâÜëëïíôáé ìÝóá áðü ôç ó÷Ýóç ôïõò ìå ôï êñÜôïò, èá óõìðåñéëÜâåé ôþñá êáé ôá óôåëÝ÷ç ôçò áõôïäéïßêçóçò. Èá áðïôåëïýí üìùò ðáñÜñôçìá ôçò êåíôñéêÞò åîïõóßáò êáé èá ÷Üóïõí ïñéóôéêÜ ôçí üðïéá áõôïíïìßá ôïõò. Ôï óýóôçìá ôïðéêÞò äéáêõâÝñíçóçò Ïé äÞìïé ðïõ ðñïÝêõøáí áðü óõíåíþóåéò åßíáé ðïëý ìåãÜëïé. Ãéá íá óõãêñïôçèåß êÜðïéïò óõíäõáóìüò èá ÷ñåéáóôåß äåêÜäåò õðïøçößùí ãéá íá êáëýøåé üëåò ôéò åêëüãéìåò èÝóåéò, ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí êáé ôá óõìâïýëéá ôùí ôïðéêþí êïéíïôÞôùí, äçëáäÞ ôùí ðñïçãïýìåíùí äÞìùí ðïõ óõíåíþèçêáí. ¸ôóé, ïé üðïéåò ôïðéêÝò ðñùôïâïõëßåò îåñéæþíïíôáé áðü ôïí ÷þñï ôïõò ãéá íá áðïêëåéóôïýí áðü ôçí åêðñïóþðçóç. Ðþò èá óõíôïíéóôïýí äéáöïñåôéêÝò ïìÜäåò ðïëéôþí ðïõ óõãêñïôÞèçêáí ðÜíù óôá äéêÜ ôïõò ôïðéêÜ ðñïâëÞìáôá; ÁëëÜ äåí åßíáé ìüíïí áõôü. Áí êÜðïéïò ìç äéáðéóôåõìÝíïò óõíäõáóìüò ðåñÜóåé ôçí ðüñôá ôïõ äçìïôéêïý óõìâïõëßïõ, èá ðñïóêñïýóåé óôï óýóôçìá ôïõ «ðñùéíïý êáöÝ», üðïõ äÞìáñ÷ïò êáé áíôéäÞìáñ÷ïé äéá÷åéñßæïíôáé ôéò õðïèÝóåéò ôïõ äÞìïõ åí ëåõêþ! Äçìéïõñãåßôáé åêôåëåóôéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ áóêåß üëåò ôéò êýñéåò áñìïäéüôçôåò. Ó’ áõôü ôï ìïíôÝëï, ï äÞìáñ÷ïò êáé ôá ðñùôáãùíéóôéêÜ ðñüóùðá ôïõ äÞìïõ áõôïíïìïýíôáé áðü ôçí ðáñÜôáîÞ ôïõò êáé áðü ôïõò õðüëïéðïõò áéñåôïýò êáé üëïé ìáæß áðü ôïí ëáü. ÊáíÝíáò ñüëïò ãéá ôïõò äçìüôåò, ïýôå óõíåëåýóåéò, ïýôå Ýäáöïò ãéá ðñùôïâïõëßåò. ÅðéðëÝïí, éäñýåôáé ÁõôïôåëÞò

»

Ç ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç Tïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

Ï

ñáôÜ ðëÝïí åßíáé ôá ðñþôá áðïôåëÝóìáôá áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç óôïõò äÞìïõò. Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò äéïéêçôéêÞò áíáäéÜñèñùóçò ðïõ åðÝâáëå ç êõâÝñíçóç åðåôåý÷èç Ýíá êáèïñéóôéêü ðëÞãìá óôéò üðïéåò áõôïäéïéêçôéêÝò äïìÝò åß÷áí ðáñáìåßíåé óôïí ðñþôï âáèìü ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. Ç åöáñìïãÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç óõíéóôÜ ôçí åðéâïëÞ ôïõ íåïöéëåëåýèåñïõ ìïíôÝëïõ óôïõò äÞìïõò, ôïõ ìïíôÝëïõ äçëáäÞ êáôÜ ôï ïðïßï õðï÷ñåþóåéò ôçò êåíôñéêÞò åîïõóßáò ãéá åëåýèåñç ðñüóâáóç êáé äùñåÜí ðáñï÷Þ óå ôïìåßò üðùò åßíáé ç õãåßá êáé ç ðáéäåßá «áðïóõãêåíôñþíïíôáé». Ç ëïãéêÞ áõôÞ Ý÷åé ïäçãÞóåé óôï áäéÝîïäï ðïõ áíôéìåôùðßæïõí åäþ êé Ýíá ìÞíá ïé ðáéäéêïß êáé ïé âñåöïíçðéáêïß óôáèìïß ôùí äÞìùí. Ìç Ý÷ïíôáò ôá áíÜëïãá êïíäýëéá, ðáñáôçñïýíôáé ðñïâëÞìáôá óôçí åýñõèìç ëåéôïõñãßá ôïõò, ìéáò êáé ç áäõíáìßá ðñüóëçøçò äéäáêôéêïý ðñïóùðéêïý áðü ôç ìéá, üóï êáé

ç Ýëëåéøç ôùí êáôÜëëçëùí õðïäïìþí áðü ôçí Üëëç, Ý÷ïõí ïäçãÞóåé óôçí áäõíáìßá ôùí äÞìùí íá êÜíïõí äåêôÝò ôéò áéôÞóåéò ðïõ Ý÷ïõí õðïâëçèåß áðü ôïõò ãïíåßò. Ôáõôü÷ñïíá, áí êáé åßìáóôå óå ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï, ôá ôñïöåßá ãéá ôïõò óõãêåêñéìÝíïõò óôáèìïýò áíôß íá ìåéþíïíôáé, ðáñïõóéÜæïõí áýîçóç. Åðßóçò ï ðïëéôéêüò Ýëåã÷ïò, ï ïðïßïò åðéäéþ÷èçêå ìÝóù ôïõ ÊáëëéêñÜôç, öáßíåôáé óôçí áäõíáìßá áõôïäéïéêçôéêþí êéíÞóåùí, Ýîù áðü ôï åðßóçìï ðïëéôéêü óêçíéêü, íá óõììåôÜó÷ïõí óôéò åðåñ÷üìåíåò åêëïãÝò, ìéáò êáé ïé áðáéôÞóåéò ôïõ íüìïõ îåðåñíïýí êáôÜ ðïëý ôéò äõíáôüôçôÝò ôïõò. ÔÝëïò äéêáéþíïíôáé ïé åíóôÜóåéò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ÊÅÄÊÅ, êáôÜ ôçí ïðïßá ç ìåôáöïñÜ áñìïäéïôÞôùí ÷ùñßò ôçí áíÜëïãç ìåôáöïñÜ ðüñùí ïäçãåß ðëÝïí óôçí áðïãýìíùóç ôùí áõôïäéïéêçôéêþí áñìïäéïôÞôùí ôùí äÞìùí. Ôá ðñþôá ðñïâëÞìáôá Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá ðáñïõóéÜæïíôáé óôéò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷ïõí ïé äÞìïé üðùò åßíáé ôá ÊÅÐ, ç âïÞèåéá óôï óðßôé, ôá ÊÄÁÐ êáé, âÝâáéá, êõñßùò óôïí ôïìÝá ôçò

êáèáñéüôçôáò. Äßðëá óå üëá ôá ðáñáðÜíù ç åöáñìïãÞ ôïõ ìíçìïíßïõ Ýñ÷åôáé íá óðñþîåé áêüìç ðåñéóóüôåñï ôïõò äÞìïõò óôï ôÝëìá ôçò ÷ñåïêïðßáò. Óýìöùíá ìå ôïí íüìï 3845 ôïõ ÖÅÊ 65/2010, ãíùóôïý êáé ùò ìíçìüíéïí, áðáãïñåýïíôáé ðëÝïí ü÷é ìüíï ïé ðñïóëÞøåéò, áëëÜ êáé ç áíáíÝùóç ôùí óõìâÜóåùí ðïõ Ý÷ïõí õðïãñáöåß áðü ôïõò ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. ¹äç ç ðñþôç åðßðôùóç åßíáé ãåãïíüò. Óå åöáñìïãÞ ôïõ ìíçìïíßïõ äåí áíáíåþíïíôáé ïé óõìâÜóåéò 13.500 óõìâáóéïý÷ùí ïé ïðïßåò ëÞãïõí ôïõò åðüìåíïõò 6 ìÞíåò. Êáèþò ïé ðåñéóóüôåñïé áðü áõôïýò áðáó÷ïëïýíôáé óôçí êáèáñéüôçôá, ìðïñïýìå åýêïëá íá êáôáëÜâïõìå ôéò åðéðôþóåéò ðïõ èá õðÜñîïõí óôï óõãêåêñéìÝíï ôïìÝá. Ãéá ôïí ëüãï áõôü ç ÐÏÅ ÏÔÁ Ý÷åé Þäç åîáããåßëåé áðåñãßá ãéá ôéò 7/10/10. Áõôü âÝâáéá åßíáé ìüíï ç áñ÷Þ, ìéáò êáé åîáéôßáò ôçò ìåßùóçò ôùí ðüñùí, ðïõ Ýðñåðå íá ÷ïñçãåß ç êõâÝñíçóç, ðñïâëÝðåôáé üôé ôá ÷ñÝç ôùí ïñãáíéóìþí ôïðéêÞò áõôï-

»


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ

15

ôçò áõôïäéïßêçóçò óôá ðéóôïðïéçìÝíá êïììáôéêÜ óôåëÝ÷ç

ãéá ôçí ïõóßá ôçò áõôïäéïßêçóçò; åëëçíéêÞ ãñáöåéïêñáôéêÞ äïìÞ ìåôåããñáöåß áõôïýóéá óå 13 ìéêñÝò «ÅëëÜäåò»-ðåñéöÝñåéåò. ¸íá êñÜôïò ðïõ áäõíáôåß íá õëïðïéÞóåé ïðïéïíäÞðïôå ó÷åäéáóìü ðïõ èá ðåñéëÜìâáíå, åêôüò áðü êÜèåôåò, êáé ïñéæüíôéåò äéáóõíäÝóåéò, ìåôáöÝñåé ôþñá ôéò ðñïâëçìáôéêÝò äïìÝò ôïõ óôçí åíôåëþò áíÝôïéìç ãéá ôÝôïéïõò ñüëïõò áõôïäéïßêçóç.

Õðçñåóßá Åðïðôåßáò, õðáãüìåíç óôïí õðïõñãü Åóùôåñéêþí. Ïé äÞìáñ÷ïé ìåôÜ ôéò åêëïãÝò èá óõíáíôçèïýí ìå ôïí äéïñéóìÝíï ÅëåãêôÞ Íïìéìüôçôáò, ï ïðïßïò «ìðïñåß áõôåðáããÝëôùò íá áêõñþóåé ïðïéáäÞðïôå áðüöáóç ôùí óõëëïãéêþí ïñãÜíùí ôïõò». (Üñèñï 226). Èá ìÜèïõí üôé (Üñèñï 231) «üëá ôá üñãáíá Ý÷ïõí õðï÷ñÝùóç óõììüñöùóçò ÷ùñßò êáèõóôÝñçóç ðñïò ôéò áðïöÜóåéò ôïõ». Èá âñïõí Ýôïéìï (Üñèñï 262) ôï Åéäéêü Ðñüãñáììá Åîõãßáíóçò ôùí ÏÔÁ óôï ïðïßï, åßôå åíôÜóóïíôáé ìå áßôçìÜ ôïõò, åßôå ìå áðüöáóç õðïõñãïý «áí äéáðéóôùèåß áíÜãêç áîéïëüãçóçò ôùí ïéêïíïìéêþí ôïõò óôïé÷åßùí». ¸ôóé, ìå ôï ðñüó÷çìá ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò äéáöèïñÜò (ôçò ïðïßáò ç äéá÷åßñéóç ìåôáôïðßæåôáé óôá

õøçëüôåñá êëéìÜêéá), ç áõôïäéïßêçóç ðáñáäßäåôáé óå åôáéñåßåò êáé åîùèåóìéêïýò ðáñÜãïíôåò. Ç åëëçíéêÞ äéïßêçóç ÁðïêÝíôñùóç ÷ùñßò äçìïêñáôßá, ÷ùñßò ôïðéêÞ õðüóôáóç, ÷ùñßò èåóìïýò åìðëïêÞò ôïõ ðïëßôç, äåí õðÜñ÷åé. Ç êõâÝñíçóç ïíïìÜæåé øåõäåðßãñáöá ùò áðïêÝíôñùóç ôçí áðïóõãêÝíôñùóç êÜðïéùí êñáôéêþí áñìïäéïôÞôùí ðïõ ôï êåíôñéêü êñÜôïò äåí èÝëåé Üëëï íá õðïóôçñßæåé. Ôï åñþôçìá ãéáôß áðÝôõ÷áí ïé íïìáñ÷ßåò ðïõ áðáëåßöèçêáí áðü ôïí ÷Üñôç ôçò ÷þñáò ãéá íá äçìéïõñãçèïýí ïé ðåñéöÝñåéåò, äåí Ý÷åé áðáíôçèåß. Ïýôå Ý÷åé åîçãçèåß ìå ðïéï ôñüðï èá âåëôéùèïýí ôá ðñïâëÞìáôá ôçò äéïßêçóçò áí ç åíéáßá

Ïé ðåñéöÝñåéåò Ôï æÞôçìá ôùí ðåñéöåñåéþí åßíáé ç Üëëç üøç ôçò êáôÜñãçóçò ôùí äÞìùí. Êáé ïé äõï ðáñåìâÜóåéò ðåñéïñßæïõí ôï óõëëïãéêü óå êÜèå äéÜóôáóç ðïõ áõôü ìðïñåß íá åêöñáóôåß, õðÝñ ìéáò Üìïñöçò êáé áóðüíäõëçò ìÜæáò õðçêüùí. Áðü ôç ìéá, óôç ãåéôïíéÜ ïé Üíèñùðïé óõíáíôéïýíôáé, áëëçëïåðçñåÜæïíôáé, óõíáðïöáóßæïõí, áíôéäñïýí ìå Üîïíá ôçí êïéíÞ åìðåéñßá, ôïí ÷þñï ðïõ ôïõò óõíäÝåé. Áðü ôçí Üëëç, óôï «ìåãÜëï», åêåß ðïõ óõãêñïôåßôáé ç ðïëéôéêÞ. Ç ìåãÜëç ðáñÝìâáóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ áöïñÜ ôç ìåôáôñïðÞ ôïõ åíéáßïõ åèíéêïý ÷þñïõ óå Ýíá Üèñïéóìá ðåñéöåñåéþí, åðáêüëïõèï ôçò êõñßáñ÷çò óôñáôçãéêÞò ôçò Å.Å.: ÁðïäõíÜìùóç ôùí êåíôñéêþí êñáôþí, ðáñÜêáìøÞ ôïõò ìÝóù ôçò äéáìüñöùóçò áðåõèåßáò ó÷Ýóåùí ìå ôéò

ðåñéöÝñåéåò êáé Ýëåã÷ïò ôùí ïéêïíïìéêþí ñïþí. Ïé ðåñéöÝñåéåò ãßíïíôáé ï äßáõëïò ðïõ èá öÝñåé ôï åõñùðáúêü õðåñêñÜôïò óå êÜèå ãåéôïíéÜ. Ï ðåñéöåñåéÜñ÷çò åßíáé Ýíáò ìéêñüò ðñùèõðïõñãüò, ç ÷þñá ÷ùñßæåôáé óå «áõôïäéïßêçôá» êáíôüíéá, åîáñôçìÝíá êáé ÷åéñáãùãÞóéìá. ¼ìùò ÷þñá åßíáé êáé ðïëëÜ Üëëá ðñÜãìáôá. Ç óõëëïãéêÞ ìíÞìç, ìéá áíôßëçøç êïéíÞò ôáõôüôçôáò, Ýíáò éóôïñéêÜ äéáìïñöùìÝíïò ôñüðïò æùÞò. ×þñá åßíáé êáé ôá ìåãÜëá êïéíùíéêÜ áéôÞìáôá ðïõ äåí ãßíåôáé íá äéåêäéêçèïýí êáôÜ ôüðïõò. ¸ôóé, ôïðéêéóìïß, áðïó÷éóôéêÝò ôÜóåéò êáé éäéïññõèìßåò ôïðïèåôïýíôáé óå ðñïôåñáéüôçôá, óõíèÝôïíôáò Ýíá ìåßãìá åêñçêôéêü. (ÐïëëÜ ôá ðáñáäåßãìáôá óôçí Åõñþðç.) Ôï íüçìá ôçò äçìïêñáôßáò ùò äéáäéêáóßáò ÷åéñáöÝôçóçò äéáóôñÝöåôáé êáé êáôáëÞãåé óå äéá÷åßñéóç ôïõ ôïðéêéóìïý. Ïé

Ç áõôïäéïßêçóç õðÞñîå ìáêñï÷ñüíéïò èåóìüò ôçò íåïåëëçíéêÞò ðáñÜäïóçò, ðéï ëåéôïõñãéêüò áðü ôéò êñáôéêÝò ìïñöÝò äéïßêçóçò.

áíéóüôçôåò, ðáñÜ ôá ëåãüìåíá, äéåõñýíïíôáé. Ïé áíáðôõãìÝíåò ðåñéöÝñåéåò åîáêïëïõèïýí íá äéáèÝôïõí ðñïíïìéáêÞ ðñïóðÝëáóç óôéò ðçãÝò ðëïõôéóìïý êáé ï áíôáãùíéóìüò ãéá ðüñïõò ìåôáöÝñåôáé óôï åóùôåñéêü êÜèå ÷þñáò. ¼óï ãéá ôçí ÅëëÜäá, åäþ óõíôñÝ÷ïõí êáé åéäéêüôåñïé ðáñÜãïíôåò óôéò óõíïñéáêÝò ðåñéï÷Ýò êáé óôï Áéãáßï… ¸íá áßôçìá æùíôáíü Ôï áßôçìá ãéá áõôïäéïßêçóç, äçìïêñáôßá êáé óõììåôï÷Þ ðáñáìÝíåé åðßêáéñï. Ç áõôïäéïßêçóç õðÞñîå ìáêñï÷ñüíéïò èåóìüò ôçò íåïåëëçíéêÞò ðáñÜäïóçò, ðéï ëåéôïõñãéêüò áðü ôéò êñáôéêÝò ìïñöÝò äéïßêçóçò. ¹ôáí ðÜíôá óôï åðßêåíôñï ôùí äéÜöïñùí öÜóåùí êïéíùíéêÞò áíáäéïñãÜíùóçò óôçí ÅëëÜäá. Áõôü ôï ðáñåëèüí óõíäÝåôáé ìå ôá óçìåñéíÜ ôïðéêÜ êéíÞìáôá, üóá äéáèÝôïõí áðïèÝìáôá áõèåíôéêüôçôáò êáé ñéæïóðáóôéóìïý ãéá íá áêõñþóïõí óôçí ðñÜîç ôçí êåíôñéêÞ ëïãéêÞ ôïõ ÊáëëéêñÜôç. ¸íá íÝï ðåäßï áíôéðáñÜèåóçò Ý÷åé ôåèåß, óå ðåßóìá ôùí ôïðéêéóôþí, ôùí äÞèåí åêóõã÷ñïíéóôéêþí ëïãéêþí êáé üëùí ôùí øåõäåðßãñáöùí ëýóåùí ìéáò áíÜðôõîçò ðïõ èÝëåé ôïõò ðïëßôåò áðáèåßò, íá ðáñáêïëïõèïýí íá âéÜæåôáé ï êüóìïò ôïõò. *Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò, õðïøÞöéïò äÞìáñ÷ïò Âñéëçóóßùí ìå ôçí ðáñÜôáîç “ÄñÜóç ãéá ìéá Üëëç ðüëç”

üìçñïò ôïõ ìíçìïíßïõ äéïßêçóçò ùò ôï 2013 èá öôÜóïõí ôá 3 äéó. Ïé äåóìåýóåéò ïé ïðïßåò áðïññÝïõí áðü ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ìíçìïíßïõ êáé áöïñïýí óôçí ðåñéêïðÞ ôùí êïíäõëßùí åßíáé îåêÜèáñåò. ¹äç ìÝ÷ñé 31/8/10 åß÷áí ðåñéêïðåß 515. ïïï.ïïï åõñþ áðü êïíäýëéá ðïõ áöïñïýóáí óå Ýñãá êáé ëåéôïõñãéêÝò äáðÜíåò, åê ôùí ïðïßùí 315.000.000 áðü ôïõò Êåíôñéêïýò Áõôïôåëåßò Ðüñïõò (ÊÁÐ) êáé 200.000.000 áðü ôç ÓõëëïãéêÞ Áðüöáóç ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò (ÓÁÔÁ). Ç ëïãéêÞ ôïõ ìíçìïíßïõ åßíáé ðáñïýóá êáé óôïí ÷þñï ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò. Áíôß íá êáôáñãÞóåé áðåõèåßáò ôïí ðñþôï âáèìü ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, ôïí äéáôçñåß áðáîéùìÝíï, ùò öÜíôáóìá ôïõ åáõôïý ôïõ, ðáñÝ÷ïíôÜò ôïõ áñêåôÜ ìåéùìÝíïõò ðëÝïí ðüñïõò. ¸ôóé ïé äÞìïé áäõíáôïýí íá åðéôåëÝóïõí ôï áõôïäéïéêçôéêü ôïõò Ýñãï êáé ïäçãïýíôáé Þ óôç ÷ñåïêïðßá Þ óôçí áãêáëéÜ ôùí ÓÄÉÔ, óôéò óõìðñÜîåéò äçëáäÞ ìå ôïí éäéùôéêü ôïìÝá. Áêüìç ÷åéñüôåñá, óå åðßðåäï ðåñéöåñåéþí ôï ìíçìüíéï êáôïñèþíåé íá ïäçãÞóåé ôéò 13 áõôÝò äéïéêçôéêÝò ìïíÜäåò

óå áðåõèåßáò óõíåííïÞóåéò ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ãéá ôçí åîåýñåóç êïíäõëßùí. ¸ôóé ðáñáêÜìðôåôáé êáé áðáîéþíåôáé ï ñüëïò ôïõ åèíéêïý êñÜôïõò, êáé ïäçãïýíôáé åðßóçò ïé ðåñéöÝñåéåò óå áíôáãùíéóìü ìåôáîý ôïõò. Ìçí êñáôþíôáò ïýôå ôá ðñïó÷Þìáôá ãéá ôï ðþò âëÝðåé ôï ìíçìüíéï ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç, Ý÷åé åããñáöåß îåêÜèáñá óôï ðåñéå÷üìåíü ôïõ, êáé óõãêåêñéìÝíá óôç óåëßäá 1349, ç ðñüíïéá êáôÜ ôçí ïðïßá ôá ôñßá Ýôç 2011, 2012 êáé 2013 ðñïâëÝðåôáé ç ðåñéêïðÞ ðüñùí ýøïõò 500.000.000 åõñþ áíÜ Ýôïò áðü ôïí ÊáëëéêñÜôç. Ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ÍÝáò ÁõôïäéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò, áëëÜ êáé ôïõò êáôáíáãêáóìïýò ôïõ ìíçìïíßïõ, ï ó÷åäéáóìüò ï ïðïßïò îåêßíçóå ìå ôïí Êáðïäßóôñéá, ïäçãåß óå åîáöÜíéóç ôïõò üðïéïõò áõôïäéïéêçôéêïýò èåóìïýò êáé äõíáôüôçôåò õðÞñ÷áí óôç ÷þñá ìáò. Ï ßäéïò ï Ã. ÐáðáíäñÝïõ Ý÷åé äçëþóåé üôé ç øÞöïò óôéò äçìïôéêÝò êáé ðåñéöåñåéáêÝò åêëïãÝò ôçò 7/11/10 åßíáé ïõóéáóôéêÜ äçìïøÞöéóìá ãéá ôïí ÊáëëéêñÜôç. ×ñÝïò ôùí ôï-

ðéêþí êïéíùíéþí åßíáé íá êáôáøçößóïõí ôá ó÷Þìáôá ðïõ õðçñåôïýí ôï ìíçìüíéï êáé ôç ÍÝá ÁõôïäéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç. Áêüìç ðåñéóóüôåñï, ÷ñÝïò ôùí ôïðéêþí êïéíùíéþí åßíáé íá äñáóôçñéïðïéçèïýí êáé ðÝñá áðü ôéò åêëïãÝò, åíÜíôéá óôá ìÝôñá ðïõ åðéâÜëëåé ôï ÄÍÔ.


16

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÄÉÅÈÍÇ Ôï óêïôÜäé óôï âëÝììá ôçò Óå÷ñáæÜô. Ïé ðáíçãõñéóìïß

Ôï äçìïøÞöéóìá óôçí Ôïõñêßá Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá Ç õðïäï÷Þ ôùí áðïôåëåóìÜôùí ôïõ äçìïøçößóìáôïò óôçí Ôïõñêßá áðü ôïõò ðïëéôéêïýò áíáëõôÝò óôç ÷þñá ìáò äåí Þôáí ðáñÜ ç óõíÝ÷åéá ôçò éäåïëçøßáò, ðïõ èÝëåé íá åñìçíåýåé ôçí ðïëéôéêÞ æùÞ óôç ãåéôïíéêÞ ÷þñá ùò ìéá ìáíé÷áúóôéêÞ óýãêñïõóç êáëïý êáé êáêïý, äéáíèéóìÝíç ìå ôçí åíáãþíéá áíáæÞôçóç ôùí «êáëþí», áðü ôçí åðéêñÜôçóç ôùí ïðïßùí ðñÝðåé íá áãêéóôñùèïýìå ãéá íá óùèïýìå áðü ôçí áðåéëÞ ôùí «êáêþí». Ç ðéï ðñüóöáôç ðñüóëçøç ôïõ ó÷Þìáôïò áõôïý åßíáé ïé ðáíçãõñéóìïß ãéá ôçí õðåñßó÷õóç ôïõ «ìåôñéïðáèïýò ÉóëÜì» ôùí ÅñíôïãÜí, Ãêéïõë êáé Íôáâïýôïãëïõ åðß ôïõ «âáèÝùò êñÜôïõò» ôùí êåìáëéóôþí, ïé ïðïßïé ôáõôßæïíôáé óôçí áíÜëõóç áõôÞ ìå ôïõò óôñáôéùôéêïýò, ôçí Åñãêåíåêüí, ôï Ó÷Ýäéï Âáñéïðïýëá, ìå ü,ôé ôÝëïò ðÜíôùí ðñïóëáìâÜíïõí ùò áðåéëÞ ãéá ôçí ÅëëÜäá, ìå ðñïöáíÞ óêïðü íá äéáêçñýîïõí üôé ç áðåéëÞ Ý÷åé åêëåßøåé.

Ð

Ýñá áðü ôéò ðñïöáíåßò øõ÷ïëïãéêÝò åñìçíåßåò ôïõ öáéíïìÝíïõ, èá ðñÝðåé íá ðáñáôçñÞóïõìå üôé áõôÜ ôá áðëïúêÜ ó÷Þìáôá äåí åßíáé åðáñêÞ ãéá íá åñìçíåýóïõí ìéá ðïëõóýíèåôç êáé ðåñßðëïêç êïéíùíßá êáé ðïëéôåßá

üðùò ç ôïõñêéêÞ. Åßíáé áëÞèåéá üôé ôï ÁÊÑ ðÝôõ÷å ôïõò åêëïãéêïýò ôïõ óôü÷ïõò êáé óôñßìùîå ôïõò óôñáôéùôéêïýò, åéäéêÜ óôï êïìâéêü èÝìá ôçò óýíèåóçò ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêáóôçñßïõ, ðïõ Þôáí ç áé÷ìÞ ôçò ðñïóðÜèåéáò áöáßñåóçò ôïõ åëÝã÷ïõ ðïõ áóêåß ôï Óõìâïýëéï ÅèíéêÞò Áóöáëåßáò óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ. Áõôü Þôáí êáé ôï ðñáãìáôéêü åñþôçìá, êáèþò ïé õðüëïéðåò ìåôáññõèìßóåéò Þôáí ôüóï äéóôáêôéêÝò, ðïõ Ýìïéáæáí ðéï ðïëý ìå åëêõóôéêü ðåñéôýëéãìá. Åßíáé åðßóçò áëÞèåéá üôé ôï 58% ðïõ Ýëáâå ôåëéêÜ óôï äçìïøÞöéóìá õðåñÝâç ôéò ðñïãíþóåéò ãéá ðéï óöé÷ôü áðïôÝëåóìá êáé áðü ôçí Üðïøç áõôÞ ï ÅñíôïãÜí êáé ïé åäþ èáõìáóôÝò ôïõ äéêáéïýíôáé íá ðáíçãõñßæïõí. ¼ìùò Ýíáò ðñïóåêôéêüò ðáñáôçñçôÞò äåí èá ðáñÝëåéðå íá óçìåéþóåé êÜðïéåò ðïéïôéêÝò äéáóôÜóåéò ôïõ áðïôåëÝóìáôïò áõôïý, ðïõ äåí óõíÜäïõí ìå ôçí ðñüóëçøç ôçò íßêçò ùò èñéÜìâïõ. Ùò ðéï óçìáíôéêÝò ôÝôïéåò äéáóôÜóåéò èá ìðïñïýóáìå íá ó÷ïëéÜóïõìå ôç ìáæéêÞ áðï÷Þ ôùí êïõñäéêþí ðëçèõóìþí áðü ôç äéáäéêáóßá, áëëÜ êáé ôçí ðáãßùóç ôïõ ÷Üóìáôïò óôéò ðïëéôéêÝò óôÜóåéò ðïõ áíáðôýóóïíôáé áíÜìåóá óôéò ðåñéï÷Ýò ôùí ðáñáëßùí êáé ôçí Áíáôïëßá. Ç áðï÷Þ ôùí Êïýñäùí Ïé Êïýñäïé åðÝëåîáí ôçí áðï÷Þ. ¹ôáí ìéá óõíÝ÷åéá ôçò ðïëéôéêÞò êéíçôïðïßçóçò ðïõ åîåëßóóåôáé ìå åðßêåíôñï ôïõò åêëåãìÝíïõò ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò, ó÷åôßæåôáé ìå ôçí Ýíôáóç ôïõ áíôÜñôé-

êïõ áãþíá êáé åóôéÜæåôáé óôç äéåêäßêçóç äéåõñõìÝíçò áõôïíïìßáò ìÝóù ôùí áõôïäéïéêçôéêþí èåóìþí, óå ìéá ðñþôç ôïõëÜ÷éóôïí öÜóç. Ç áðüöáóç ôïõ BDP (Êïõñäéêü Êüììá ÅéñÞíçò êáé Äçìïêñáôßáò) ãéá ìðïúêïôÜæ ôïõ äçìïøçößóìáôïò åß÷å ôåñÜóôéï áíôßêôõðï óå üëåò ó÷åäüí ôéò êïõñäéêÝò ðüëåéò, üðïõ ç ðñïóÝëåõóç ôùí øçöïöüñùí ðåñéïñßóôçêå êÜôù ôïõ 50%. Óôçí ðéï ðõêíïêáôïéêçìÝíç êïõñäéêÞ ðüëç, ôï ÍôéãéÜñìðáêéñ, ó÷åäüí 70% ôùí øçöïöüñùí áðåß÷áí áðü ôçí åêëïãéêÞ äéáäéêáóßá. Ìüíï 276.609 øçöïöüñïé áðü ôïõò 840.859 óõíïëéêÜ åããåãñáììÝíïõò óôçí ðüëç ìåôåß÷áí ôçò åêëïãéêÞò äéáäéêáóßáò. Ðåñßðïõ ìéóü åêáôïììýñéï Êïýñäïé áðåß÷áí.

Óôï Âáí, ôç äåýôåñç ìåãáëýôåñç êïõñäéêÞ ðüëç, ç ðñïóÝëåõóç ôùí øçöïöüñùí äåí îåðÝñáóå ôï 48%, óýìöùíá ìå ôá ôåëéêÜ áðïôåëÝóìáôá. Óôï ÓéñíÜê Ôï 77% ôùí øçöïöüñùí áðåß÷å, óôéò ðüëåéò Ìáñíôßí, Óßéñô êáé ÌðáôìÜí ç ðñïóÝëåõóç ôùí øçöïöüñùí Þôáí êÜôù ôïõ 50%, óôç Ìïõò 46% êáé 35%óôçí ðüëç Íôåñóßì. Óôï ×áêÜñé ôÝëïò, ìüíï ôï 7% ôùí óõíïëéêþí øçöïöüñùí ìåôåß÷áí óôçí äéáäéêáóßá åíþ ôï 93% áðåß÷å. ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ äçìïøçößóìáôïò ç áóôõíïìßá óõíÝëáâå 181 Üôïìá ÊïõñäéêÞò êáôáãùãÞò. Åðßóçò, ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá êáôáóôÞìáôá ðáñÝìåéíáí êëåéóôÜ óôï ÍôéãéÜñìðáêéñ, Ìáñíôßí, ÓéñíÜê, Óßéñô, ÌðáôìÜí, Ïýñöá, Ìðéíãêüë, ×áêÜñé, Âáí êáé Áãêñß. Ïé äñüìïé Þôáí ùò åðß ôï

ðëåßóôïí Üäåéïé áðü êüóìï êáèþò êáé ôá åêëïãéêÜ êÝíôñá. Ìå ôçí êáôáãñáöÞ ôïõ õøçëïý ðïóïóôïý áðï÷Þò óôéò åðáñ÷ßåò ôïõ ÊïõñäéóôÜí, åêáôïíôÜäåò Üíèñùðïé óõãêåíôñþèçêáí óôï ÍôéãéÜñìðáêéñ êáé ãéüñôáóáí ôï ãåãïíüò ìå ðáíçãõñéóìïýò êáé ñßøç âåããáëéêþí. Ôï âáóéêü óýíèçìá ðïõ êõñéÜñ÷çóå Þôáí «ÆÞôù ç äçìïêñáôéêÞ áõôïíïìßá». Ç áðï÷Þ ôùí Êïýñäùí ìðïñåß íá Üöçóå ôï ðåäßï åëåýèåñï óôïõò äçìïóßïõò õðáëëÞëïõò ðïõ æïõí åêåß íá äéáìïñöþóïõí åêðëçêôéêÜ åêëïãéêÜ ðïóïóôÜ õðÝñ ôïõ «Íáé» óå êïõñäïêñáôïýìåíåò ðåñéï÷Ýò üðùò óôï ÍôéãéÜñìðáêéñ, óôï Âáí Þ óôç Ìáñíôßí. ¸ãéíå üìùò óáöÝò üôé áõôÜ ôá ðïóïóôÜ ôïõ 90% êáé 95% Þôáí ðáíôåëþò ðëáóìáôéêÜ, áöïý ôá ðïóïóôÜ áðï÷Þò ðïõ óç-

»

Óôüëïò ôçò Åëåõèåñßáò ÉÉ Ç áñ÷Þ åíüò íÝïõ åã÷åéñÞìáôïò ôçò åðéôñïðÞò ¸íá ÊáñÜâé ãéá ôç ÃÜæá Ôçò Ðñùôïâïõëßáò

Ç

Συµµαχία του Στόλου της Ελευθερίας ολοκλήρωσε τις συναντήσεις της στην Αθήνα, όπου αξιολογήσαµε τις εξελίξεις σχετικά µε τις συνεχιζόµενες προσπάθειές µας να σταµατήσουµε τον εγκληµατικό αποκλεισµό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και άλλες παράνοµες πολιτικές που εφαρµόζονται εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Είχαµε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέπαµε στη βία του Ισραήλ κατά του Στόλου της Ελευθερίας Ι να σταµατήσει τις προσπάθειές µας να σηκώσουµε το ανάστηµα κατά της συνεχιζόµενης αδιαλλαξίας του Ισραήλ και, όντως, δεν έγινε. Κατά τους τρεις τελευταίους µήνες, ενώθηκαν µαζί µας τοπικές συµµαχίες από Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, Καναδά, Νορβηγία, Βέλγιο Αυστρία, Αυστραλία και ΗΠΑ, καθώς και από άλλες χώρες, η καθεµιά από τις οποίες εργάζεται για την αποστολή ενός πλοίου στη Γάζα. Κα-

θώς µιλάµε, ένα εβραϊκό πλοίο είναι καθ’ οδόν προς τη Γάζα, δηλώνοντας προς τον κόσµο ότι το Ισραήλ δεν δρα στο όνοµα των Εβραίων ανά τον κόσµο, ούτε ο αποκλεισµός της Γάζας από το Ισραήλ έχει να κάνει µε την προστασία των Εβραίων. Οι άνθρωποι στη Γάζα περιµένουν µε αγωνία την άφιξή τους. Ξεκινήσαµε ένα κίνηµα που το Ισραήλ, µε όλα του τα όπλα, δεν µπορεί να σταµατήσει. Αναγκαζόµαστε να το κάνουµε αυτό γιατί οι κυβερνήσεις µας δεν έχουν δείξει τη βούληση να

καταστήσουν το Ισραήλ υπόλογο για τις συστηµατικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Παλαιστινίων. Αναµένουµε από τις κυβερνήσεις µας να υποστηρίξουν τις ειρηνικές κινήσεις µας υπέρ του διεθνούς δικαίου και να αναλαµβάνουν δράση όταν άοπλοι πολίτες τους δέχονται βίαιες επιθέσεις, ξυλοδαρµούς, φυλακίσεις και δολοφονούνται. Χάσαµε εννέα από τους συντρόφους µας εξαιτίας της αλόγιστης βίας του Ισραήλ και αυτό δεν είναι παρά ένα κλάσµα της βίας που οι Παλαιστίνιοι υφίστανται

επί 60 χρόνια. Σήµερα, η ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας, που συγκροτήθηκε από το Συµ. Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, δηµοσιεύει τα συµπεράσµατα των ερευνών της για την επίθεση στον Στόλο της Ελευθερίας. Η αναφορά του ΟΗΕ συµπεραίνει ότι ο ισραηλινός στρατός χρησιµοποίησε «απίστευτη βία» εναντίον µας, διαπράττοντας «βαριές παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου. Η αναφορά επίσης τονίζει ότι υπάρχουν «σαφείς ενδείξεις για να στοιχειοθετήσουν διώξεις» κατά του


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÄÉÅÈÍÇ

17

ãéá ôçí íßêç åðß ôïõ «âáèÝùò êñÜôïõò» ôùí êåìáëéóôþí

êáé ç óêïôåéíÞ üøç åíüò èñéÜìâïõ

Ôï ÷Üóìá ÁíáôïëÞò–Äýóçò. Ðáñáôçñþíôáò ôïõò äýï áõôïýò ÷Üñôåò (ï ðñþôïò áðåéêïíßæåé ôï áðïôÝëåóìá ôïõ äçìïøçößóìáôïò êáé ï äåýôåñïò ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí äçìïôéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí åêëïãþí ôïõ 2009, èá äéáðéóôþóïõìå üôé ðáãéþíåôáé ç äéáöïñïðïßçóç óôéò ðïëéôéêÝò óôÜóåéò ôùí äõôéêþí ðåñéï÷þí ìå ôçí áíáôïëéêÞ åíäï÷þñá. Åßíáé äýï ðåñéï÷Ýò ìå ñéæéêÝò äéáöïñÝò áíÜìåóá óôá êïéíùíéêÜ, ïéêïíïìéêÜ, áëëÜ êáé èñç-

óêåõôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõò: Ôá ìéêñáóéáôéêÜ ðáñÜëéá êáé ç ÅõñùðáúêÞ Ôïõñêßá ÷áñáêôçñßæïíôáé áðü øçëüôåñï âáèìü áóôéêïðïßçóçò êáé åêâéïìç÷Üíéóçò (ðñÜãìá ðïõ ðáñáðÝìðåé êáé óå áíÜëïãåò ôáîéêÝò óõíèÝóåéò) êáé õøçëüôåñï ìïñöùôéêü åðßðåäï. Óôïí èñçóêåõôéêü ôïìÝá ðåñéëáìâÜíïõí óõìðáãåßò êáé ðëåéïøçöéêÝò ïìÜäåò áëåâéôþí, Ýíá äüãìá åêêïóìéêåõìÝíïõ êáé Þðéïõ ÉóëÜì, óå äéáñêÞ óýãêñïõóç ìå ôçí óêëçñÞ óïõíéôéêÞ áíôßëçøç ôïõ êüììáôïò ôïõ ÅñíôïãÜí. ÐïëéôéêÜ ïé ðåñéï÷Ýò áõôÝò Þôáí ðÜíôá ôï ðåñéâÜëëïí üðïõ ïé êïóìéêÝò éäÝåò êáé ïé áñéóôåñÝò áíôéëÞøåéò êáé ïñãáíþóåéò Ýâñéóêáí ðñïóöïñüôåñï ðåäßï Ýêöñáóçò. ÐïëéôéóìéêÜ ôÝëïò, åßíáé ðåñéï÷Ýò óôñáììÝíåò ðñïò ôç Äýóç óå èÝìáôá êáèçìåñéíÞò óõìðåñéöïñÜò, åíäõìáóßáò, ó÷Ýóçò ôùí äýï öýëùí. Åßíáé ç âéôñßíá ôçò Ôïõñêßáò ðïõ ðñïâÜëëåôáé áðü ôéò óáðïõíüðåñåò ðïõ åó÷Üôùò ãÝìéóáí ôéò åëëçíéêÝò ïèüíåò, áõôÞ ðïõ åðéêáëïýíôáé ïé üøéìïé ôïõñêüöéëïé êáé èáõìáóôÝò ôùí ïöèáëìþí ôçò Óå÷ñáæÜô üðùò ï êïò Ñïõìåëéþôçò ôçò Åëåõèåñïôõðßáò. ÁõôÞ ëïéðüí ç Ôïõñêßá êáôáøÞöéóå ôçí ðñüôáóç ôïõ ÁÊÑ êáé áõôü âÝâáéá äåí êáôáôÜóóåé ôçí óõíôñé-

Ισραήλ για «ηθεληµένους φόνους» και βασανισµούς που διαπράχθηκαν όταν οι στρατιώτες του µας επιτέθηκαν, τον περασµένο Μάιο. Η Ελλάδα, ως συνυπογράφουσα τη Συνθήκη της Ρώµης, έχει το δικαίωµα να φέρει την υπόθεση ενώπιον του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου. Η κάθε µια από τις χώρες µας µπορεί να επικαλεστεί διεθνούς δικαιοδοσίας όργανα, προκειµένου να καταστήσει το Ισραήλ υπόλογο για τα εγκλήµατά του. Το Ισραήλ επιµένει στην προσπά-

θεια να στιγµατίσει κάθε άτοµο ή οµάδα που ενεργεί προς υπεράσπιση των δικαιωµάτων των Παλαιστινίων ως «τροµοκράτη». Εξαπέλυσαν µια εκστρατεία λάσπης κατά των Τούρκων συντρόφων µας. Η αναφορά της επιτροπής του ΟΗΕ για τον Στόλο απορρίπτει την άποψη ότι τυχόν παρέµβαση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά µε τα αίτια µιας ανθρωπιστικής κρίσης συνιστά αθέµιτη ανάµειξη. Η Συµµαχία καλεί για να δοθεί χώρος σε ανθρωπιστικές παρεµβάσεις για την ελάφρυνση της κρίσης στη

ìåéþèçêáí äåí åß÷áí ðñïçãïýìåíï. ¼÷é Üäéêá ï Óåëá÷áôßí ÍôåìéñôÜò, Ðñüåäñïò ôïõ Êïõñäéêïý Êüììáôïò ôçò ÅéñÞíçò êáé ôçò Äçìïêñáôßáò (BDP) áíÝöåñå ðùò ï êïõñäéêüò ëáüò ìå ôç óôÜóç ôïõ ðáñÝäùóå ìáèÞìáôá äçìïêñáôßáò êáé ðùò ôï ìðïúêïôÜæ áðïôåëåß ìéá ìåãÜëç éóôïñéêÞ íßêç ôïõ êïõñäéêïý ëáïý ãéá ôç äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ ÓõíôÜãìáôïò. Ôï áõôïíïìéóôéêü êßíçìá áîéïðïßçóå ôçí åõêáéñßá ôïõ äçìïøçößóìáôïò óôçí êáôåýèõíóç ôçò ðïëéôéêÞò Ýêöñáóçò ôïõ êïõñäéêïý óôïé÷åßïõ, ðáãéþíïíôáò ôï ÷Üóìá áíÜìåóá óôç èÝëçóç ôùí êïõñäéêþí ðëçèõóìþí êáé ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ Ýêöñáóç ìÝóù ôïõñêéêþí êïììÜôùí. Áò ìçí îå÷íÜìå áêüìç üôé ç éóëáìéêÞ åðáããåëßá ôïõ ÅñíôïãÜí ðåñéåß÷å êáé ìéá ðñïïðôéêÞ «ëýóçò» ôïõ êïõñäéêïý ìÝóù ôçò êïéíÞò èñçóêåõôéêÞò ôáõôüôçôáò åêåß ðïõ ôá üðëá ôùí óôñáôéùôéêþí åß÷áí áðïôý÷åé, êé áõôü óõíÝâáëå óå óçìáíôéêü âáèìü óôçí áíáññß÷çóÞ ôïõ óôçí åîïõóßá.

»

ðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí áíèñþðùí áõôþí óôï «âáèý êñÜôïò» ôùí óôñáôçãþí, áëëÜ åêöñÜæåé ìéá äõóáñÝóêåéá óôï ÉóëÜì ùò ðñüôáãìá ðïëéôéêÞò äéáêõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò. Óôï Üëëï Üêñï ôïõ ÷Üóìáôïò âñßóêåôáé ç Áíáôïëßá ôùí áãñïôéêþí ìáæþí, ôïõ ÷áìçëüôåñïõ âéïôéêïý êáé ìïñöùôéêïý åðéðÝäïõ, ï ÷þñïò ôçò ðáñÜäïóçò êáé ôçò ðñïôåñáéüôçôáò ôçò èñçóêåß-

áò ùò ôñüðïõ ôïõ âßïõ. Ôáõôü÷ñïíá ï ÷þñïò ôùí ìåãÜëùí Ýñãùí õðïäïìÞò, ôùí öñáãìÜôùí, ï ÷þñïò ôçò áíôéðáñÜèåóçò ìå ôïõò Êïýñäïõò. ¸íáò ÷þñïò êáé ìéá óõìðáãÞò ðëçèõóìéáêÞ ìÜæá ðïõ êïéôÜæåé ðñïò ôçí ÁíáôïëÞ, ðïõ ç ðïëéôéóìéêÞ ôçò éäéïðñïóùðßá åßíáé óõããåíÞò ìå ôïí áóéáôéêü ðåñßãõñï. Åêåß âñßóêåôáé ç âÜóç ôïõ ðïëéôéêïý ÉóëÜì ôçò Ôïõñêßáò, åêåß ôï ÁÊÑ êõñéÜñ÷çóå óõíôñéðôéêÜ.

Ï ðåñéïñéóìüò ôùí êïéíùíéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò âÜóçò ôïõ ÁÊÑ êéíäõíåýåé íá áíáôñÝøåé ôçí éóïññïðßá, êáé íá õðåñôïíßóåé ôá áíáôïëéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ÷þñáò.

Ç óêïôåéíÞ üøç åíüò èñéÜìâïõ Ôï ÁÊÑ ðáíçãýñéóå ôç íßêç ôïõ ùò ðåñéöáíÞ, áðïóðþíôáò ùò Ýíá âáèìü êáé ôá èåôéêÜ ó÷üëéá ôùí îÝíùí, áìåñéêáíþí êáé åõñùðáßùí, ãéá ìéá ðïñåßá ôçò Ôïõñêßáò ðñïò ôïí åêäçìïêñáôéóìü. ¸íá ðïóïóôü 58% áíôéêáôïðôñßæåé áóöáëþò ôïí âáèìü åëÝã÷ïõ ôïõ êüììáôïò ôïõ ÅñíôïãÜí óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôçò ÷þñáò ôïõ. ¼ìùò ï Ýëåã÷ïò åîáñôÜôáé åðßóçò áðü ôï ðüóï ðåéóôéêÞ åßíáé ç ðñüôáóç óôï óýíïëï ìéáò êïéíùíßáò êé ü÷é óôç ìåñßäá ôùí ïðáäþí. Ôï ÁÊÑ åðÝëåîå ôçí ðü-

Γάζα, αλλά και σε πολιτική δράση για την αντιµετώπιση των αιτίων της κρίσης. Ο ∆εύτερος Στόλος της Ελευθερίας που οργανώνεται τώρα, όπως, εκείνος που δέχτηκε τόσο άγρια επίθεση από το Ισραήλ, θα στοχεύσει και στα δύο. Εν τω µεταξύ, καλούµε τις χώρες µας να χρησιµοποιήσουν όλα τα διαθέσιµα νοµικά και πολιτικά µέσα για να εξασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σταµατήσει να ενεργεί υπεράνω νόµων, ώστε να µη χρειάζεται να βάζουµε µπροστά τις ζωές µας γι’ αυτό τον σκοπό.

ëùóç óå Ýíá äçìïøÞöéóìá ðïõ Ýãéíå áíôéëçðôü ùò áíôéðáñÜèåóç ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôïõ êñÜôïõò áðü ìéá èåïêñáôéêÞ ðïëéôéêÞ êé ü÷é ùò ìéá åõñýôåñç äçìïêñáôéêÞ ìåôáññýèìéóç. ¸ôóé ðÝôõ÷å ìåí óõóðåßñùóç ôùí êïììáôéþí ôçò ôïõñêéêÞò êïéíùíßáò ðïõ ïýôùò Þ Üëëùò ôï õðïóôÞñéæáí, áëëÜ äçìéïýñãçóå ìéá éó÷õñÞ áíôéóõóðåßñùóç ðïõ ôï Ýöåñå áíôéìÝôùðï ìå ôï ðéï ðñïïäåõôéêü áðü êïéíùíéêÞ Üðïøç ìÝñïò ôçò ÷þñáò, óå Ýíá äçìïøÞöéóìá ðïõ äéáôåéíüôáí üôé åðé÷åéñïýóå ìéá «ðñïïäåõôéêÞ» ìåôáññýèìéóç. Ïé óõíÝðåéåò äåí åßíáé áìåëçôÝåò. Ç åðéññïÞ ôïõ ÁÊÑ ü÷é ìüíï óôï åóùôåñéêü, áëëÜ (êõñßùò) óôï åîùôåñéêü, ôïõò åõñùðáßïõò êáé áôëáíôéêïýò óôõëïâÜôåò ôçò Ôïõñêßáò, áëëÜ êáé êñéôÝò ôçò ðïñåßáò åíóùìÜôùóÞò ôçò óôïí äéåèíÞ ãåùðïëéôéêü ÷Üñôç áðïôåëïýóå óõíÜñôçóç ôçò ðñïóäïêßáò ãéá Ýíá ìåôñéïðáèÝò ÉóëÜì, ðïõ ïäçãåß ìéá áóéáôéêÞ ÷þñá óå Ýíáí óõíäõáóìü äõôéêÞò êáé áíáôïëéêÞò ðñïïðôéêÞò, ÷ñÞóéìï óôïõò åðéêõñßáñ÷ïõò. Ôï ÷Üóìá ðïõ äéáöáßíåôáé êáé ï ðåñéïñéóìüò ôùí êïéíùíéêþí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôçò âÜóçò ôïõ ÁÊÑ êéíäõíåýåé íá áíáôñÝøåé ôçí éóïññïðßá,, íá õðåñôïíßóåé ôá áíáôïëéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ÷þñáò, íá ïäçãÞóåé óå óôñáôçãéêÝò êáôåõèýíóåéò ìç áðïäåêôÝò , êáôáäåéêíýïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôá êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ ìïñöþìáôá áíÜìåóá óôá ïðïßá ìðïñïýí íá áíáæçôçèïýí ïé ðñùôáãùíéóôÝò åíüò «ó÷åäßïõ ´» ãéá ôçí Ôïõñêßá.


18

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

ÄÉÅÈÍÇ Ôï «êáñôÝë ôùí êáëþí áíèñþðùí»

¸íá âéâëßï óõíôáñÜæåé ôç Ãåñìáíßá Ôïõ Âáóßëç Óôïúëüðïõëïõ

ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεµιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής) • Κάνιγγος & Ακαδηµίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • Σταθµός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου (Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρµου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ΒΥΡΩΝΑΣ: Καραολή-∆ηµητρίου & Α. Φλέµινγκ ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δηµαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγµένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ηµαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (µπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: οδός Φιλαρέτου 99 • Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως

Ôï ðüóï áíáôñåðôéêü äõíáìéêü ìðïñåß íá åìðåñéÝ÷åôáé ó’ Ýíá âéâëßï åßíáé ãíùóôü óå êÜèå ìåëåôçôÞ ôçò Éóôïñßáò. Âéâëßá üðùò ç Ðïëéôåßá, ç Âßâëïò, ôï ÊïñÜíé, ï Çãåìüíáò, ï Ðëïýôïò ôùí Åèíþí, ôï Êïéíùíéêü Óõìâüëáéï, ôï ÊåöÜëáéï, ç ÊáôáãùãÞ ôùí Åéäþí, ç Èåùñßá ôçò Ó÷åôéêüôçôáò êáé ðïëëÜ Üëëá, ðñïêÜëåóáí, áñãÜ Þ ãñÞãïñá, êïéíùíéêÝò áíáôáñÜîåéò Þ êáé Üëëáîáí óõèÝìåëá ôïí êüóìï.

Õ

ðÜñ÷ïõí âåâáßùò êáé âéâëßá ðïëý ìéêñüôåñçò áîßáò êáé åìâÝëåéáò áðü ôá ðñïáíáöåñèÝíôá, ðïõ êáé áõôÜ ðñïÜãïõí ôïí äçìüóéï äéÜëïãï, áëëÜ êáé ãêñåìßæïõí óôåñåüôõðá. Ðïéïò èá ìðïñïýóå ðïôÝ íá öáíôáóôåß, ãéá ðáñÜäåéãìá, üôé ôï âéâëßï åíüò «ðñïðáãáíäéóôÞ ôçò éóëáìïöïâßáò êáé ôïõ äçìïêñáôéêïý ñáôóéóìïý», üðùò éó÷õñßæïíôáé ïé åðéêñéôÝò ôïõ, ôï ïðïßï ðñáãìáôåýåôáé ôçí áðïôõ÷ßá ôçò åíóùìÜôùóçò ìåãÜëïõ ìÝñïõò ôùí ìåôáíáóôþí óôç Ãåñìáíßá, óôç âÜóç åíüò óôïé÷åéïèåôçìÝíïõ óõó÷åôéóìïý ôçò äéÜíïéáò êáé ôïõ áíèñþðéíïõ ÷áñßóìáôïò ìå ôçí ïéêïíïìßá, ôç èñçóêåßá, ôéò ìåéïíüôçôåò êáé ôï äçìïãñáöéêü, èá ðñïêáëïýóå áíáôáñÜîåéò óôï ãåñìáíéêü ðïëéôéêü óýóôçìá; Ôï åðßìá÷ï âéâëßï Ç Ãåñìáíßá Áõôïêáôáñãåßôáé, äåí åßíáé õðåñâïëÞ íá ôïíéóôåß üôé ðñïêÜëåóå ìéá áðñüóìåíç óôçí ÝíôáóÞ ôçò äçìüóéá áíôéðáñÜèåóç, óôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò, áíôß íá Ý÷ïõìå ôç äçìüóéá äéáðüìðåõóç ôïõ «ýðïðôïõ ãéá ñáôóéóìü», êáôÜ ôïí áñ÷çãü ôùí Óïóéáëäçìïêñáôþí ÃêÜìðñéåë, óõããñáöÝá ôïõ âéâëßïõ, ôåëéêÜ åßäáìå ðùò êáôáâáñáèñþèçêå ç áõôïåêôßìçóç êáé áíáéñÝèçêå ç éäéüôõðç áóõëßá ôçò «ðñïïäåõôéêÞò» åëßô ôçò Ãåñìáíßáò, ðïõ åðß ðïëëÝò äåêáåôßåò ðßóôåõå ìå öáíáôéóìü óôï éäåïëüãçìá ôçò ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò, åìðïäßæïíôáò êÜèå Üëëç ðñïóÝããéóç áõôïý ôïõ ðïëõóýíèåôïõ èÝìáôïò. Ìéáò åëßô áõôïáðïêáëïýìåíùí «êáëþí áíèñþðùí», ðïõ âñÝèçêå îáöíéêÜ ìðñïóôÜ óôá åñåßðéá ôïõ öáíôáóéáêïý êïóìïóõóôÞìáôüò ôçò, ðïõ õðï÷ñåþèçêå –áðü èÝóç Üìõíáò– íá ôï õðåñáóðßóåé áðü ôá ïñãáíùìÝíá ðõñÜ åíüò êáëÜ ðëçñïöïñçìÝíïõ áíôéðÜëïõ, ï ïðïßïò ìðïñåß åíßïôå íá ðáñåêôñÝðåôáé, üðùò ãéá ðáñÜäåéãìá óå èÝìáôá åõãïíéêÞò, áëëÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß áäéÜóåéóôá ôåêìÞñéá, óáöÞíåéá êáé áîéüðéóôá óôáôéóôéêÜ óôïé÷åßá ãéá íá ðáñïõóéÜóåé ìéá óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá, ðïõ áðïóéùðïýíôáí Þ ùñáéïðïéïýíôáí óõóôçìáôéêÜ áðü ôï åí ëüãù êáñôÝë. Ìéá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ ôç ÷áñáêôçñßæïõí ïé ðáñÜëëçëåò êïéíùíßåò êáé ï åãêëùâéóìüò ÷éëéÜäùí Ãåñìáíþí óå õðïâáèìéóìÝíá, ôåñÜóôéá ðïëõðïëéôéóìéêÜ ãêÝôï, ç áõîçìÝíç åãêëçìáôéêüôçôá íåáñþí êõñßùò ìïõóïõëìÜíùí ìåôáíáóôþí, ïé åîáíáãêáóôéêïß ãÜìïé, ôï ôÝëïò ôçò ðáñáäïóéáêÞò ãåñìáíéêÞò ãåéôïíéÜò, ç Üñíçóç óõììåôï÷Þò óôç äçìüóéá åêðáßäåõóç êáé óå ðñïãñÜììáôá

åíóùìÜôùóçò, ç óõóôçìáôéêÞ åêìåôÜëëåõóç ôïõ êñÜôïõò ðñüíïéáò áðü ïñéóìÝíïõò ìåôáíÜóôåò êáé ç åðáðåéëïýìåíç äçìïãñáöéêÞ êáôÜññåõóç ôçò Ãåñìáíßáò (1). Áëþâçôç áðü ôçí áíôéðáñÜèåóç äåí Ýìåéíå âåâáßùò ïýôå ç áðïêïììÝíç áðü ôéò ëáúêÝò ôÜîåéò ïðïñôïõíéóôéêÞ ðïëéôéêÞ åëßô ôçò Ãåñìáíßáò, ç ïðïßá óýóóùìç áíôÝäñáóå äõíáìéêÜ óôéò ðñïêëÞóåéò åíüò «óåóçìáóìÝíïõ ðñïâïêÜôïñá», ðïõ ôüëìçóå íá óðÜóåé ôá ôáìðïý äåêáåôéþí, äéáôõðþíïíôáò, ìå ôïí ÷åéñüôåñï ôñüðï, èÝóåéò ïõóßáò ãéá ôçí åêðáßäåõóç, ôçí åîõðíÜäá, ôïí ðïëéôéóìü, ôçí ôáõôüôçôá, ôç èñçóêåßá, ôçí êáôáãùãÞ, ôçí êïéíùíéêÞ ðñüíïéá, ôï äçìïãñáöéêü êáé –ðáñåìðéðôüíôùò– áêüìç êáé ôïí âéïëïãéêü ñáôóéóìü. Ðïëý ðåñéóóüôåñï ìÜëéóôá ðïõ ï óõããñáöÝáò ôïõ âéâëßïõ, ÓÜñáôóéí, åßíáé Ýíáò ãíÞóéïò áóôüò, åêðñüóùðïò ôçò ãåñìáíéêÞò åëßô: ìåãáëïôñáðåæßôçò, åðéöáíÞò óïóéáëäçìïêñÜôçò êáé ðñþçí õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò óôï êñáôßäéï ôïõ Âåñïëßíïõ, ðïõ ðÝñáóå êáé áðü ôï ÄÍÔ. Åßíáé åíôõðùóéáêü ðÜíôùò ôï ãåãïíüò üôé, ðñéí áêüìç âãåé ôï âéâëßï óôéò âéôñßíåò ôùí âéâëéïðùëåßùí, áð’ Üêñïõ åéò Üêñïí êáé óå áíþôáôï åðßðåäï, ôï ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï áðïäýèçêå ìå áðßóôåõôç óöïäñüôçôá óå Ýíá êõíÞãé ìáãéóóþí Ý÷ïíôáò ùò âáóéêü üðëï, üðùò ðÜíôá, ôçí ðïëéôéêÞ ïñèüôçôá, ôçí çèéêïëïãßá êáé ôéò áïñéóôßåò ðåñß ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò. Ôï âéâëßïóêÜíäáëï áíáãïñåýèçêå ôÜ÷éóôá óå åèíéêü æÞôçìá, üðïõ ôåëéêÜ ï ìïíá÷éêüò óõããñáöÝáò ôïõ áíáäåß÷ôçêå óå ìåöéóôïöåëéêÞ öéãïýñá, ðïõ «åðéäßùêå ôï êáêü, äé÷Üæïíôáò ôçí êïéíùíßá», áëëÜ ðïõ ôåëéêÜ Ýêáíå ôï êáëü. Ãéáôß, ðÝñá áðü ôï áí êáíåßò äéáöùíåß ìå ôéò åðéìÝñïõò ñáôóéóôéêÝò èÝóåéò ðåñß «åâñáúêïý ãïíéäßïõ» Þ ãéá ôéò ëåêôéêÝò áíáöïñÝò óå «åêôñïöåßá äçìïóéïíïìéêþí ðáñáóßôùí», Ýíáò ïëüêëçñïò ëáüò ìðÞêå, ßóùò ìå ôïí ÷åéñüôåñï ôñüðï, áëëÜ óå åëÜ÷éóôï ÷ñüíï, óôç óõæÞôçóç ãéá üóá áãíïïýóå Þ ðñïóðåñíïýóå åðß äåêáåôßåò. ¼ôé, äçëáäÞ, ìéá ðïëõäÜðáíç ìåôáíáóôåõôéêÞ ðïëéôéêÞ ðåíÞíôá åôþí êáé Ýíá óýóôçìá êñáôéêïäßáéôùí «öéëÜíèñùðùí» áðÝôõ÷áí ðáôáãùäþò êáé üôé ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ Ý÷åé, éäéáßôåñá ìå Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ìïõóïõëìÜ-

Ðñéí áêüìç âãåé ôï âéâëßï óôéò âéôñßíåò ôùí âéâëéïðùëåßùí, ôï ðïëéôéêï-ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï åðéäüèçêå ìå áðßóôåõôç óöïäñüôçôá óå Ýíá êõíÞãé ìáãéóóþí

íùí ìåôáíáóôþí ðïõ áñíïýíôáé ôçí åíóùìÜôùóç, èá Ý÷ïõí óáí áðïôÝëåóìá, üðùò ðáñáäÝ÷ôçêå êáé ç êáãêåëÜñéïò ÌÝñêåë, íá êáôáóêåõÜæïíôáé ìåëëïíôéêÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñïé ìéíáñÝäåò êáé éóëáìéêÜ êÝíôñá, íá ðåñéèùñéïðïéïýíôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñïé Üíèñùðïé óå íÝá ãêÝôï ÷ùñßò åëðßäá êïéíùíéêÞò, ðïëéôéóôéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò áíÝëéîçò êáé íá éó÷õñïðïéïýíôáé ðïëéôéêÜ äõíáìéêÝò åèíéêÝò ìåéïíüôçôåò ðïõ Ý÷ïõí ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôç ìçôÝñá ðáôñßäá. Ôï ìåöéóôïöåëéêü êáêü üìùò äåí áðïóïâÞèçêå ôåëéêÜ ãéá ôá êüììáôá, áöïý, ìåôÜ ôçí Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ, ôï 18% ôïõ ãåñìáíéêïý ëáïý äçëþíåé üôé èá øÞöéæå Ýíá êüììá ìå áñ÷çãü ôïí ÓÜñáôóéí, åíþ Ýíá 10% èá øÞöéæå óÞìåñá Ýíá êüììá ðïõ éäåïëïãéêÜ èá Þôáí äåîéüôåñá ôùí ×ñéóôéáíïäçìïêñáôþí. Ôá ðáñáäåßãìáôá ôçò Ïëëáíäßáò êáé ðñüóöáôá ôçò Óïõçäßáò äåß÷íïõí, üðùò öáßíåôáé, üôé ôï ìåôáíáóôåõôéêü áíáäåéêíýåôáé óå ìåôùðéêü æÞôçìá ôçò ÄåîéÜò óõíïëéêÜ. Óçìáßíïõí üëá áõôÜ üìùò üôé ïé åõñùðáúêÝò êïéíùíßåò âñßóêïíôáé ìðñïóôÜ óå ìéá «óõíôçñçôéêÞ áíáãÝííçóç» Þ áêüìç êáé óå ìéá «óõíôçñçôéêÞ åðáíÜóôáóç», üðùò éó÷õñßæïíôáé ïé óõíôçñçôéêÝò FAZ êáé die Welt; Ãéá ôçí êåíôñïáñéóôåñÞ Frankfurter Rundschau üëá áõôÜ åßíáé åõóåâåßò ðüèïé, êáèþò, üðùò äéáôåßíåôáé, «ïé áóôïß óõíôçñçôéêïß åßíáé ðïëý äåéëïß êáé ìïéñïëÜôñåò ãéá íá ðÜñïõí åíåñãü èÝóç õðÝñ ôùí óõíôçñçôéêþí èÝóåùí», êáé ïé «êáëïß Üíèñùðïé» óõíå÷ßæïõí íá Ý÷ïõí ðáíôïý ôçí ðñùôïêáèåäñßá. Áõôü âÝâáéá ìÝíåé íá öáíåß ìåëëïíôéêÜ. Êáé åîÜëëïõ, óå ìéá áíÜëïãç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá, óôïí ìåóïðüëåìï, Üëëåò èÝóåéò ðÞñáí ôåëéêÜ ïé óõíôçñçôéêïß áóôïß. Ï ÓÜñáôóéí ðÜíôùò ôïõò Ýäåéîå ôïí äñüìï êáé áõôü ðïõ ôïõ áíáãíùñßæïõí Üðáíôåò åßíáé üôé, ðáñÜ ôç óêëçñÞ ðïëåìéêÞ, êáôÜöåñå ü÷é ìüíï íá èÝóåé óôï åðßêåíôñï ôïõ äçìüóéïõ äéáëüãïõ ôï ìåôáíáóôåõôéêü ðñüâëçìá êáé íá ìçí áðïìïíùèåß, áëëÜ êáé íá âñåé ÷éëéÜäåò õðïóôçñéêôÝò, áð’ üëï ôï êïììáôéêü öÜóìá ôçò Ãåñìáíßáò. (1) Åíäåéêôéêü ðáñÜäåéãìá åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ôï ðïóïóôü ôùí ðáéäéþí çëéêßáò êÜôù ôùí ðÝíôå åôþí, ðïõ áíÞêïõí óå ïéêïãÝíåéåò ìåôáíáóôþí, îåðÝñáóå Þäç ôï 35% êáé ïé ôÜóåéò ðáñáìÝíïõí óôáèåñÜ áõîçôéêÝò.


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÄÉÅÈÍÇ

19

Ðþò ôá ÌÌÅ ôùí ÇÐÁ êÜíïõí ðëýóç åãêåöÜëïõ óôï êïéíü ôïõò

Ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ðñïðáãÜíäá ÌåôÜöñáóç: ÓôñÜôïò Éùáííßäçò Ç ðáñáðëçñïöüñçóç êáé ç ðñïðáãÜíäá, óå åðßðåäá ðïõ ïýôå ï ÃêÝìðåëò äåí èá ìðïñïýóå íá öáíôáóôåß, åßíáé óÞìåñá êïéíüò ôüðïò óôéò ÇÐÁ êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óõóôçìáôéêÜ áðü ôá êõñéüôåñá ÌÌÅ, ôá ïðïßá åëÝã÷ïíôáé áðü ôïõò ìåãÜëïõò õðåñåèíéêïýò ïìßëïõò åôáéñåéþí, óå áõôÞ ôç ÷þñá ðïõ –ðáñáäüîùò– áêüìá èåùñåßôáé õðüäåéãìá åëåõèåñßáò Ýêöñáóçò êáé äçìïêñáôßáò…

Ï

é ôçëåèåáôÝò áõôþí ôùí óõíôå÷íéáêþí äéêôýùí – éäéáßôåñá üóùí ïé áðüøåéò åìðïôßæïíôáé áðïêëåéóôéêÜ áðü ðëçñïöïñßåò ôùí åí ëüãù êáíáëéþí– âñßóêïíôáé óå ìéá êáôÜóôáóç ðáñáëçñÞìáôïò, ðáñïîõíüìåíïõ êé áðü ôçí Üãíïéá. Ïé åéäÞóåéò ðïõ ìåôáäßäïõí ôá áìåñéêáíéêÜ äßêôõá âáóßæïíôáé óå äéçãÞóåéò êáèçìåñéíþí ãåãïíüôùí åíôáãìÝíùí óå Ýíá êïéíùíéêï-óõíáéóèçìáôéêü ðëáßóéï, ðïõ áíôéðáñáâÜëëåé ôï Êáêü ìå ôïí ðáôñéùôéóìü êáé ôïí èñçóêåõôéêü æÞëï. Áò äïýìå Ýíá ðáñÜäåéãìá: Ï ðñüåäñïò ôçò ÂåíåæïõÝëáò Ïýãêï ÔóÜâåò êáé ï ôçëåó÷ïëéáóôÞò Ñáò ËéìðÜïõ (ôïõ êáíáëéïý Öïî Íéïõò) áðïôåëïýí ÷áñáêôçñéóôéêÞ ðåñßðôùóç áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò. ÊáíïíéêÜ, êáé ïé äýï, èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí åëÜ÷éóôï áíôßêôõðï óôçí åóùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí ÇÐÁ, áöïý ï Ýíáò åßíáé ï çãÝôçò ìéáò îÝíçò ÷þñáò êáé ï Üëëïò áðïôåëåß ìÝñïò ôçò âéïìç÷áíßáò ôïõ èåÜìáôïò. Åðßóçò, üìùò, êáé ïé äýï åßíáé ðåñóüíåò ôùí ÌÌÅ. Ï ËéìðÜïõ Ý÷åé ìéá áêñïáìáôéêüôçôá 20 åêáôïììõñßùí ôçëåèåáôþí ôçí åâäïìÜäá, ìå êåíôñéêü ôïõ óôü÷ï ôçí áðáîßùóç ôïõ ÔóÜâåò, åíþ ï ôåëåõôáßïò, áðü ôçí åêðïìðÞ ôïõ Hola Presidente áðåõèýíåôáé óå åêáôïììýñéá ÂåíåæïõåëÜíïõò êáé áðáíôÜ óôéò åñùôÞóåéò ôïõò. Ç ðáëéáíèñùðéÜ ôïõ Ïýãêï ÔóÜâåò (óýìöùíá ìå ôïí Ñáò ËéìðÜïõ): Ïé ìåãÜëïé åðé÷åéñçìáôßåò èá Þôáí áíüçôïé áí áãíïïýóáí ôçí áðåéëÞ ðïõ êñÝìåôáé ðÜíù áðü ôá ó÷ÝäéÜ ôïõò Þ ôéò åðåíäýóåéò ôïõò óôç ÂåíåæïõÝëá, üôáí ç áõîáíüìåíç åðéññïÞ ôïõ ÔóÜâåò ìïéÜæåé íá áããßæåé ïéêïíïìßåò ðïëý ðéï éó÷õñÝò, üðùò áõôÞ ôùí ÇÐÁ. Áí ç åðáíÜóôáóç ôçò ÂåíåæïõÝëáò áðïêôÞóåé åñåßóìáôá êáé óå Üëëïõò ôüðïõò, äåí èá Þôáí äýóêïëï íá áìöéóâçôçèïýí ôá ïéêïíïìéêÜ ìïíôÝëá ôùí ÇÐÁ. Áí ìéá ÷þñá ìå ôïõò ðüñïõò ôçò ÂåíåæïõÝëáò ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé ðñïãñÜììáôá êáé õðçñåóßåò ôÝôïéáò ðïéüôçôáò, ãéáôß

ïé ÇÐÁ, ìå ôïõò ôåñÜóôéïõò ðüñïõò ôïõò, äåí ìðïñïýí íá ôï ðåôý÷ïõí; ¸ôóé, êáèþò ç êïéíùíéêÞ ðñüïäïò ôçò ÂåíåæïõÝëáò åðß ÔóÜâåò åßíáé ôüóï äñáìáôéêÜ áíôßèåôç ìå áõôÞ ðïõ ðñïùèåßôáé áðü ôïõò âéïìç÷áíéêïýò ìåãéóôÜíåò ôùí ÇÐÁ, êÜèå åíÝñãåéá ôïõ ÔóÜâåò äõóöçìåßôáé óõóôçìáôéêÜ áðü ôá ìßíôéá. Ôï Öïî Íéïõò åßíáé Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá ÌÌÅ ôùí ÇÐÁ. Ìéá öïñÜ, óå ðñüãñáììÜ ôïõ, áðïêÜëåóå «ôñáãéêÞ ðïõôáíßôóá» ôç Óßíôé Óß÷áí (ìçôÝñá Áìåñéêáíïý óôñáôéþôç ðïõ óêïôþèçêå óôï ÉñÜê, ç ïðïßá, Ýêôïôå, áìöéóâçôåß ôç íïìéìüôçôá ôçò åéóâïëÞò êáé Ý÷åé ãßíåé óýìâïëï ôïõ áíôéðïëåìéêïý êéíÞìáôïò óôç ÷þñá ôçò), êáé, ôï 2005, ðñüôåéíå ôç äïëïöïíßá ôïõ óêçíïèÝôç ÌÜéêë Ìïõñ, ëüãù ôçò êñéôéêÞò ôïõ óôï óýóôçìá êáé óôçí åîïõóßá ôçò ÷þñáò ôïõ. ¼óï ãéá ôéò åêðïìðÝò ôïõ êáíáëéïý ðïõ áðïóêïðïýí óôç äõóöÞìçóç ôïõ ÔóÜâåò, åßíáé óõóôçìáôéêÝò êáé åðßìïíåò ìÝ÷ñé áçäßáò. Ìïíßìùò áíáöÝñåôáé ìå ðåñéãñáöéêïýò üñïõò óõíáéóèçìáôéêÜ áñíçôéêïýò, üðùò áõôáñ÷éêüò, ï éó÷õñüò áíÞñ, óïóéáëéóôÞò, óêëçñüò, áðå÷èÞò, ñéæïóðÜóôçò, óôñáôåõìÝíïò, äéêôÜôïñáò… Êé áõôü ðáñ’ üëï ðïõ ôçí ðåñáóìÝíç äåêáåôßá åêëÝ÷ôçêå åðáíåéëçììÝíá êáé äçìïêñáôéêÜ áðü ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôïõ ëáïý. ¼ôáí ï ÔóÜâåò åðéêáëÝóôçêå ôïí íüìï ãéá íá êëåßóåé ôï êáíÜëé RCTV, åðåéäÞ ïé äéåõèõíôÝò ôïõ óõììåôåß÷áí óôï åíáíôßïí ôïõ ðñáîéêüðçìá ôï 2002, ôï Öïî Íéïõò êÜëõøå ôï ãåãïíüò óáí íá åðñüêåéôï ðåñß áíåðßôñåðôçò ëïãïêñéóßáò. Ùóôüóï, áí ôá óôåëÝ÷ç åíüò êáíáëéïý ôùí ÇÐÁ óõíùìïôïýóáí åíáíôßïí ôçò áìåñéêáíéêÞò êõâÝñíçóçò, óßãïõñá èá åß÷áí õðïóôåß ðïëý áõóôçñüôåñåò êõñþóåéò. Ìéá äçìïóêüðçóç óôï ÊáñÜêáò, ìåôÜ ôï êëåßóéìï ôïõ RCTV, áðïêÜëõøå ðùò ôï 70% ôùí áíôéôéèÝìåíùí óôï êëåßóéìï ôïõ óôáèìïý áðëþò äåí Þèåëáí íá ÷Üóïõí ôéò áãáðçìÝíåò ôïõò óáðïõíüðåñåò êáé Üëëá ðáñüìïéá ðñïãñÜììáôá. Ðñéí ôçí åêëïãÞ ôïõ ÔóÜâåò óôçí ðñïåäñßá ôçò ÷þñáò ôï 1998, ç ðñüóâáóç óôçí åêðáßäåõóç Þôáí óôá ÷Ýñéá ôùí åëßô. ÓÞìåñá, ðÜíù áðü 1.800.000 Üôïìá öïéôïýí óôá ðáíåðéóôÞìéá, Ý÷ïíôáò ôñéðëáóéáóôåß óå ìéá äåêáåôßá. Ãéá ôá 2/3 ôùí öôù÷þí ÂåíåæïõåëÜíùí ï Ïýãêï ÔóÜâåò óçìáßíåé õãåéïíïìéêÞ ðåñßèáëøç, äïõëåéÜ, öáãçôü, áóöÜëåéá óôéò öôù÷ïãåéôïíéÝò. Óôç ÂåíåæïõÝëá, üðïõ ôï ðïóïóôü áíåñãßáò åßíáé ÷áìçëüôåñï áðü ôùí ÇÐÁ, ç äßêáéç êáôáíïìÞ ôïõ ðëïýôïõ åßíáé êÜôé ðïõ áðïêôÜ ðñáãìáôéêü íüçìá. ÐáñÜ ôçí êáôÜ 50%

áýîçóç ôçò ôéìÞò ôùí ôñïößìùí ðÝñõóé, ôá áðïêáëïýìåíá MERCAL (ÁãïñÝò ôñïößìùí) ðáñÝ÷ïõí ëÜäé, êáëáìðïêÜëåõñï, êñÝáò êáé ãÜëá óå óêüíç óå åðéäïôïýìåíåò ôéìÝò áðü ôçí êõâÝñíçóç, ãýñù óôï 3050% ÷áìçëüôåñåò ôçò áãïñÜò. ÅðéðëÝïí, óÞìåñá ëåéôïõñãïýí 3.500 ôïðéêÝò êïéíïôéêÝò ôñÜðåæåò, ìå ðñïûðïëïãéóìü 1.600.000$, ðïõ ðñïóöÝñïõí ìéêñïäÜíåéá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò óôÝãáóçò óôéò ãåéôïíéÝò, ôç äçìéïõñãßá ìéêñïåðé÷åéñÞóåùí êáé ãéá ðñïóùðéêÝò Ýêôáêôåò áíÜãêåò. Óôç ÂåíåæïõÝëá, ôá ìåãÜëá ÌÌÅ åîáêïëïõèïýí íá áíÞêïõí óôá éó÷õñÜ ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá. Ïé 5 ìåãáëýôåñïé ôçëåïðôéêïß óôáèìïß êáé ïé 9 áðü ôéò 10 óçìáíôéêüôåñåò åöçìåñßäåò óõíå÷ßæïõí ôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá õðïíïìåýóïõí ôïí ÔóÜâåò êáé ôçí ÌðïëéâáñéáíÞ ÅðáíÜóôáóç. ¼ìùò, ðáñÜ ôçí ðñïðáãÜíäá ôùí ìßíôéá êáé ôç óõíå÷Þ ôïõò õðïóôÞñéîç áðü ôá âïñåéïáìåñéêáíéêÜ éäñýìáôá USAID êáé NED (ìå 20 åêáôïììýñéá äïëÜñéá åôçóßùò), ôá 2/3 ôùí ðïëéôþí åîáêïëïõèïýí íá õðïóôçñßæïõí ôïí ðñüåäñü ôïõò. Ç ìáíßá ôïõ Öïî Íéïõò ìå ôïí ÔóÜâåò äåí Ý÷åé üñéá: Ý÷åé äçìïóéïðïéÞóåé óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñþ-

Ç ìáíßá ôïõ Öïî Íéïõò ìå ôïí ÔóÜâåò äåí Ý÷åé üñéá: Ý÷åé äçìïóéïðïéÞóåé óôïé÷åßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðñþçí óýæõãü ôïõ êáé ôçí áíôéäéêßá ôïõò

çí óýæõãü ôïõ, ôï äéáæýãéü ôïõò, ôçí áíôéäéêßá ôïõò ãéá ôçí åðéìÝëåéá ôïõ ãéïõ ôïõò êáé ç÷ïãñáöÞóåéò ôïõ ÔóÜâåò ãéá Ýíá Üëìðïõì êáëëéôå÷íþí «óôñáôåõìÝíùí õðÝñ ôçò ÌðïëéâáñéáíÞò ÅðáíÜóôáóçò». Ï ÷áéñåôéóìüò ôïõ ÏìðÜìá óôïí ÔóÜâåò êáôÜ ôç äéÜóêåøç ôïõ Ïñãáíéóìïý Áìåñéêáíéêþí Êñáôþí êáé ïé ðéèáíÝò äéðëùìáôéêÝò ôïõ óõíÝðåéåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí áðü ôï êáíÜëé ùò ðñþôç ýëç óôá ó÷üëéá óõìâïýëùí ôïõ ðñþçí Áìåñéêáíïý ðñïÝäñïõ Ìðïõò. ¸íá Üëëï ðáñÜäåéãìá åßíáé êáôÜ ôç óõíôáãìáôéêÞ ìåôáññýèìéóç ôïõ 2007, üôáí ôá áìåñéêáíéêÜ ÌÌÅ Üñ÷éóáí íá õðïóôçñßæïõí ðùò ï ÔóÜâåò åß÷å ôñïðïðïéÞóåé ôï óýíôáãìá, ãéá íá ìðïñÝóåé íá ãßíåé «éóüâéïò ðñüåäñïò». Ãéá áêüìá ìéá öïñÜ, ìéá åóêåììÝíç äéáóôñÝâëùóç ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò. Ïé áëëáãÝò áðëþò ðåñéëÜìâáíáí ìéá ìåôáññýèìéóç ðïõ èá åðÝôñåðå ìéá ôñßôç èçôåßá ôïõ óôçí ðñïåäñßá. Óôç Ãåñìáíßá, óôçí Áããëßá, óôçí Áõóôñáëßá ê.ëð. äåí õðÜñ÷ïõí üñéá èçôåßáò, üìùò êáíÝíá áðü áõôÜ ôá êñÜôç äåí áðïêáëåßôáé «äéêôáôïñßá» áðü ôá ÌÌÅ ôùí ÇÐÁ. Ç ìåôáññýèìéóç ôïõ 2007 áíáêëÞèçêå, áëëÜ Ýíá íÝï íïìïó÷Ýäéï, ðïõ äéåõèåôïýóå ôï æÞôçìá, øçößóôçêå ôï 2009. Áõôü ðïõ êÜíåé ï ÔóÜâåò óôç ÂåíåæïõÝëá Ý÷åé ìéêñü áíôßêôõðï óôçí ðïëéôéêÞ êáôÜóôáóç ôùí ÇÐÁ. Ùóôüóï, ïé áäéÜêïðåò ðñïóðÜèåéåò äõóöÞìçóÞò ôïõ åðéôñÝðïõí ôç äéáéþíéóç ìéáò óõíáéóèçìáôéêÞò õðåñ-ðñáãìáôéêüôçôáò ìå âáèéÝò ñßæåò óôç óõíåßäçóç ôïõ áìåñéêáíéêïý ëáïý. Ï õðåñ-öõóéêüò ÔóÜâåò èá åßíáé ðÜíôá ðáñþí, ãéá íá óõãêñßíåôáé ìå Üëëá èÝìáôá ôçò åðéêáéñüôçôáò. Ôá áìåñéêáíéêÜ ÌÌÅ âÝâáéá áðü ôçí Üëëç áãíïïýí ðïëëïýò óýã÷ñïíïõò äéêôÜôïñåò, ð.÷. ôïí âáóéëéÜ ôçò

ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, ï ïðïßïò èåùñåßôáé ùò Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò óõììÜ÷ïõò ôùí ÇÐÁ, áí êáé ç ÷þñá ôïõ Þôáí ç Ýäñá ôïõ Ìðéí ËÜíôåí êáé 15 áðü ôïõò 19 õðïôéèÝìåíïõò áåñïðåéñáôÝò ôçò 11çò Óåðôåìâñßïõ. ÐáñÜ ôç íßêç ôïõ óôéò ôåëåõôáßåò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò, ôá áìåñéêáíéêÜ ÌÌÅ ðáíçãõñßæïõí: «Ðýññåéïò ç íßêç ôïõ áñéóôåñïý ðñïÝäñïõ Ïýãêï ÔóÜâåò óôéò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò ôçò ÂåíåæïõÝëáò ôçò ðåñáóìÝíçò ÊõñéáêÞò. Ôï êõâåñíþí ÅíùìÝíï Óïóéáëéóôéêü Êüììá (PSUV) ôïõ ÔóÜâåò áðÝóðáóå ìåí ôéò ðåñéóóüôåñåò Ýäñåò –ôïõëÜ÷éóôïí 96– åðß óõíüëïõ 165, üìùò ç áíôéðïëßôåõóç Ýëáâå 61 Ýäñåò, óôåñþíôáò ôïõ ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá ôùí äýï ôñßôùí ôçí ïðïßá äéÝèåôå ùò ôþñá. Õðåíèõìßæåôáé üôé ï ÔóÜâåò êáôåß÷å ôüóï ìåãÜëç ðëåéïøçößá åðåéäÞ ç áíôéðïëßôåõóç åß÷å ìðïúêïôÜñåé ôéò ðñïçãïýìåíåò âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò, ôï 2005». Áãíïïýí öõóéêÜ üôé ôï êõâåñíþí Óïóéáëéóôéêü Êüììá óõãêÝíôñùóå ðåñéóóüôåñåò øÞöïõò áðü ôïí áíôéðïëéôåõüìåíï Óõíáóðéóìü ôçò ÄçìïêñáôéêÞò Åíüôçôáò, óôïí ïðïßï ìåôÝ÷ïõí áðü áñéóôåñÜ ìÝ÷ñé êåíôñïäåîéÜ êüììáôá. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ïé äõíÜìåéò ôïõ êáôÞãáãáí ìéá ðïëý óçìáíôéêÞ íßêç. ¢ëëùóôå, ïé ðåñéóóüôåñïé íüìïé åãêñßíïíôáé ìå ðëåéïøçößá êáé ôï êüììá êÝñäéóå ôçí áðüëõôç ðëåéïøçößá: ÊÝñäéóå óå øÞöïõò óå åèíéêü åðßðåäï, óå áñéèìü âïõëåõôþí êáé óå ðïéüôçôá âïõëåõôþí, óýìöùíá ìå ôéò êõâåñíçôéêÝò äçëþóåéò. ¼ðùò Ý÷åé öáíåß, ç áíôéìåôþðéóç ôïõ ÔóÜâåò óôï÷åýåé åðßóçò íá ëåéôïõñãÞóåé êáé ùò ìðáìðïýëáò ãéá ôïõò ëïéðïýò çãÝôåò ôçò ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò, ôçí ïðïßá ç Âüñåéá èåùñåß öÝïõäü ôçò…


20

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

ÏÉÊÏËÏÃÉÁ

Áðåéëïýìåíá åßäç êáé Üíèñùðïò ÁëëçëåðéäñÜóåéò ðïõ áñíïýìáóôå íá êáôáëÜâïõìå Ôçò Ìáñéáíßíáò ÑáêêÜ Áðü ôá ðñþôá ðñÜãìáôá ðïõ ìáèáßíïõìå ðáéäéÜ åßíáé íá áíáãíùñßæïõìå áíôéêåßìåíá êáé íá ôá ïìáäïðïéïýìå óå óýíïëá. Óôç óõíÝ÷åéá áíáêáëýðôïõìå üôé ôá óýíïëá áõôÜ ìðïñïýí íá Ý÷ïõí éåñáñ÷éêÞ ïñãÜíùóç êáé ðïëýðëïêåò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôïõò, ïñãáíþíïíôáò äßêôõá. Ôá äßêôõá åìöáíßæïíôáé ðïëëÝò öïñÝò óôçí êáèçìåñéíüôçôÜ ìáò: ôï äéáäßêôõï, ôá äßêôõá ôçëåðéêïéíùíéþí, ôï ïäéêü äßêôõï.

Ù

óôüóï, ðáñÜ ôç öáéíïìåíéêÞ ìáò åîïéêåßùóç ìå ôçí Ýííïéá áõôÞ, õðÜñ÷åé Ýíá äßêôõï ôï ïðïßï áñíïýìáóôå óõóôçìáôéêÜ íá áíôéëçöèïýìå êáé íá êáôáíïÞóïõìå: áõôü ôùí ïñãáíéóìþí åíüò ïéêïóõóôÞìáôïò. Áõôü óõìâáßíåé êõñßùò ãéá äýï ëüãïõò: Áöåíüò ãéáôß áðü ôéò ôñïöéêÝò áëõóßäåò ðïõ ìáò Ýìáèáí íá öôéÜ÷íïõìå óôï ó÷ïëåßï Ýëåéðå Ýíáò óçìáíôéêüò êñßêïò, ï Üíèñùðïò, êáé áöåôÝñïõ ãéáôß ïé ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí ïñãáíéóìþí áðåéêïíßæïíôáé ðÜíôá ìÝóù áëõóßäùí Þ ðõñáìßäùí, óôáôéêþí äçëáäÞ äïìþí, ðïõ äåí áðåéêïíßæïõí ôï óçìáíôéêüôåñï ßóùò ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí, ðïõ åßíáé ç äõíáìéêüôçôÜ ôïõò. Ôá äýï áõôÜ óçìåßá ïäçãïýí åðáíåéëçììÝíá ôïí Üíèñùðï óôï ßäéï óöÜëìá: ÐïôÝ äåí áíáëïãßæåôáé ôéò óõíÝðåéåò ôùí åíåñãåéþí ôïõ óôá õðüëïéðá åßäç, ìå áðïôÝëåóìá íá ðñïêáëåß êáôáóôñïöéêÝò áëõóéäùôÝò áíôéäñÜóåéò. Áò ñßîïõìå ìéá ìáôéÜ óå ìåñéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðáñáäåßãìáôá. Ôï åíôáôéêü êõíÞãé ôùí öáëáéíþí ìåôÜ ôïí

´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï åîáöÜíéóå ðåñßðïõ ìéóü åêáôïììýñéï ìðáëåíïöüñïõò öÜëáéíåò óôïí Âüñåéï Åéñçíéêü Ùêåáíü. Ç äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôùí öáëáéíþí ïäÞãçóå ôéò öÜëáéíåòäïëïöüíïõò, ðïõ ìÝ÷ñé ôþñá ôñÝöïíôáí ìå ìðáëåíïöüñïõò, óå Üëëåò ðçãÝò ôñïöÞò üðùò ïé öþêéåò, ïé èáëÜóóéïé ëÝïíôåò êáé ïé åíõäñßäåò. Ôá åßäç áõôÜ ôñÝöïíôáé ìå á÷éíïýò, åëÝã÷ïíôáò ôï ìÝãåèïò ôùí ðëçèõóìþí ôïõò. Ç ìåßùóÞ ôïõò ðñïêÜëåóå ìåãÜëç áýîçóç ôùí á÷éíþí, ïé ïðïßïé óôçí êõñéïëåîßá êáôáóðÜñáîáí ôá ëéâÜäéá ðïõ äçìéïõñãïýíôáé áðü êÝëðéåò, ìáêñüöõôá ôá ïðïßá áðïôåëïýí Ýíá éäéáßôåñá óçìáíôéêü åíäéáßôçìá ãéá áíáñßèìçôá åßäç, ðïëëÜ áðü ôá ïðïßá åßíáé åìðïñéêÜ óçìáíôéêÜ ãéá ôïí Üíèñùðï. Ïé åðéðôþóåéò ôçò åîáöÜíéóçò ôùí êÝëðéùí ðñïâëÝðïíôáé äñáìáôéêÝò êáé áíáìÝíåôáé ç êáôáãñáöÞ ôïõò. ÐáñáìÝíïíôáò óôï õãñü óôïé÷åßï, ðñüóöáôåò Ýñåõíåò áíáöÝñïõí üôé ôá ôåëåõôáßá ðåíÞíôá ÷ñüíéá Ý÷åé ÷áèåß ôï 40% ôùí åéäþí

öõôïðëáãêôéêþí ïñãáíéóìþí ðïõ õðÞñ÷å óôïõò ùêåáíïýò, áðþëåéá ðïõ áðïäßäåôáé óôçí õðåñèÝñìáíóç ôïõ ðëáíÞôç. Ôï öáéíüìåíï áõôü äåí èá ìáò Ýêëåâå ôïí ýðíï, åêôüò áí áíáëïãéæüìáóôáí üôé ïé öõôïðëáãêôéêïß ïñãáíéóìïß ðáñÜãïõí ôï 50% ôïõ ïîõãüíïõ êáé ôï 50% ôçò ïñãáíéêÞò ïõóßáò ôïõ ðëáíÞôç, áðïôåëïýí ôç âÜóç ôçò ôñïöéêÞò áëõóßäáò ôùí ùêåáíþí êáé äåóìåýïõí ôåñÜóôéåò ðïóüôçôåò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá áðü ôçí áôìüóöáéñá äéáäñáìáôßæïíôáò, ðáñÜ ôéò ìéêñïóêïðéêÝò ôïõò äéáóôÜóåéò, Ýíáí ðÜñá ðïëý óçìáíôéêü ñüëï óôç èåñìïñýèìéóç ôïõ ðëáíÞôç. Ç åîáöÜíéóç ôùí åéäþí áõôþí ìðïñåß íá áðïâåß êáôáóôñïöéêÞ ãéá ôïõò ùêåáíïýò, áëëÜ êáé ãéá ôïí Üíèñùðï. Ãéá íá Ýñèïõìå ðéï êïíôÜ óôï óôïé÷åßï ìáò üìùò, ìßá áðü ôéò ðéï áíçóõ÷çôéêÝò åîáöáíßóåéò åéäþí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áöïñÜ Ýíá åßäïò ôçò îçñÜò, ôç ìÝëéóóá. Óýìöùíá ìå ðñüóöáôåò ìåëÝôåò, Ý÷åé êáôáãñáöåß ìåßùóç 50%

óôïõò ðëçèõóìïýò ìåëéóóþí ôçò Äáíßáò, åíþ ðáñüìïéá íïýìåñá êáôáãñÜöïíôáé óôçí ÁìåñéêÞ, ôçí Êßíá, áëëÜ êáé ôçí ÅëëÜäá. Ïé áéôßåò äåí Ý÷ïõí áêüìá åîáêñéâùèåß, ùóôüóï ïé ðáñÜãïíôåò ðïõ êáôáäåéêíýïíôáé ùò õðåýèõíïé åßíáé ç åêôåôáìÝíç ÷ñÞóç áêôéíïâïëßáò ëüãù ôùí êéíçôþí ôçëåöþíùí, ç ïðïßá öáßíåôáé íá åðçñåÜæåé áñíçôéêÜ ôéò ìÝëéóóåò, ôá ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíá öõôÜ, ôá ïðïßá óýìöùíá ìå êáôáãñáöÝò áðïöåýãïõí óõóôçìáôéêÜ, ìå áðïôÝëåóìá íá ìç âñßóêïõí åýêïëá ôñïöÞ, êÜðïéá ðáñÜóéôá ðïõ ôéò ðñïóâÜëëïõí Þ Ýíáò åêñçêôéêüò óõíäõáóìüò üëùí ôùí ðáñáðÜíù. Ïé ìÝëéóóåò êáôÝ÷ïõí Ýíáí ðïëý óçìáíôéêü ñüëï óôá ðåñéóóüôåñá ãíùóôÜ ïéêïóõóôÞìáôá, ðïõ åßíáé ç åðéêïíßáóç, ç áíáðáñáãùãÞ, äçëáäÞ, ôùí öõôþí. ÁíÜìåóá óôá öõôÜ ðïõ áðáéôïýí ôçí åðéêïíßáóç áðü ôéò ìÝëéóóåò ãéá íá åðéæÞóïõí âñßóêïíôáé ðÜñá ðïëëÜ åßäç áãñïôéêþí êáëëéåñãåéþí. Ìéá ðéèáíÞ åîáöÜíéóç áõôïý ôïõ åßäïõò-êëåéäéïý èá ïäçãÞóåé óôçí áëõóéäùôÞ åîáöÜíéóç ôåñÜóôéïõ áñéèìïý öõôþí, ðñïêáëþíôáò ìå ôç óåéñÜ ôçò äñáìáôéêÝò áíáêáôáôÜîåéò óôéò ôñïöéêÝò áëõóßäåò êáé åîáöáíßóåéò æùéêþí åéäþí ëüãù Ýëëåéøçò ôñïöÞò. Äõóôõ÷þò, ï Üíèñùðïò äåí ìðïñåß íá áðïêëåéóôåß áðü ôç ëßóôá ôùí õðïøÞöéùí åéäþí ðïõ èá äå÷ôïýí ôéò óõíÝðåéåò ôéò åîáöÜíéóçò ôùí ìåëéóóþí. Êïéôþíôáò ôá ðáñáðÜíù ðáñáäåßãìáôá, èá Ýëåãå êáíåßò ðùò áðáéôåßôáé ìéá áíáðñïóáñìïãÞ ôçò áíôßëçøÞò ìáò ãéá ôá ïéêïëïãéêÜ óõóôÞìáôá, ç ïðïßá èá ðñÝðåé íá èåùñåß ôïí Üíèñùðï ìÝñïò ôïõò êáé ü÷é ÷ñÞóôç Þ ðáñïäéêü ôïõò åðéóêÝðôç. Óôçí áíôßèåôç ðåñßðôùóç èá ðñÝðåé íá äå÷ôïýìå ôéò óõíÝðåéåò ôùí «áðñüóåêôùí» åíåñãåéþí ìáò.

Ðþò èá êÜíïõìå ôç æùÞ ìáò ðïäÞëáôï!

Ðëçèáßíïõí ïé Üíèñùðïé ðïõ åðéëÝãïõí ôï ðïäÞëáôï ãéá ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõò Ôçò Âßêõ Áããåëßäïõ

¸

χουµε παρκαρισµένα έξω από το σπίτι σας ένα αυτοκίνητο κι ένα ποδήλατο. Τι από τα δύο θα διαλέξετε για να πάτε στη δουλειά σας; Η απάντηση είναι προφανής: «Πώς θα πάω στη δουλειά µου µε το ποδήλατο;» Κι έπειτα ξεκινά ένας µακρύς κατάλογος από προβλήµατα που δεν µας αφήνουν να χρησιµοποιήσουµε το ποδήλατο ως µέσο µετακίνησής µας µέσα στην πόλη. Κατ’ αρχήν, το πιο σηµαντικό ζήτηµα είναι αυτό της ασφάλειας στον δρόµο. Πώς µπορούµε να νιώσουµε ασφαλείς κυκλοφορώντας δίπλα σε άλλου µεγέθους, όγκου και ταχύτητας µεταφορικά µέσα, όπως τα αυτοκίνητα; Έπειτα, µε τι κουράγιο θα πηγαινοερχόµαστε στις δουλειές µας, όταν ήδη το πρόγραµµά µας είναι εξοντωτικό; Και αν σε αυτά προσθέσουµε και τις ανηφοροκατηφόρες και τον κόντρα αέρα που ενίοτε θα έχουµε, κουραζόµαστε πριν καν ξεκινήσουµε! Μετά περνάµε

στο µεγάλο ζήτηµα των καιρικών συνθηκών. Τον χειµώνα µας περιµένουν τα προβλήµατα της βροχής και το καλοκαίρι, επειδή ακριβώς το ποδήλατο απαιτεί κόπο για να µας µετακινήσει, συνεπάγεται αρκετό ιδρώτα. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να κουβαλάµε έξτρα ρούχα µαζί µας, χώρια τα υπόλοιπα που ενίοτε χρειάζεται να κουβαλάµε, µα και τις τσάντες µας επίσης. Αν αναλογιστεί κανείς όλα αυτά είναι αδύνατο να πιστέψει πως θα µπορούσε στην αρχική ερώτηση να απαντήσει: «Θα πάρω το ποδήλατο!» Κι όµως, σε πείσµα όλων αυτών, πληθαίνουν οι άνθρωποι που επιλέγουν το ποδήλατο για τις µετακινήσεις τους. Και πώς έλυσαν αυτά τα ζητήµατα; Ρωτήσαµε µερικούς ποδηλάτες για να µας πούνε τη γνώµη τους! Αρχικά, ως προς το ζήτηµα της ασφάλειας, το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε είναι να διεκδικούµε το δικαίωµα να υπάρχουµε στον δρόµο. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει συνεχώς να διεκδικούµε ποδηλατόδροµους, που

θα µας παρέχουν έτσι την ασφάλεια για τις µετακινήσεις µας. Μέχρι να συµβεί αυτό, όµως, είµαστε αναγκασµένοι να χρησιµοποιούµε τους ήδη υπάρχοντες δρόµους. Μέσα στην πόλη, τις περισσότερες φορές τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιηµένα και το ποδήλατο έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα να ελίσσεται ανάµεσά τους, χωρίς στην πραγµατικότητα να τίθεται θέµα φόβου. Στις περιπτώσεις όµως που τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά, διεκδικούµε χώρο και δεν στριµωχνόµαστε στα δεξιά, γιατί µόνο έτσι είµαστε ορατοί και υπολογίσιµοι από τους οδηγούς και ταυτόχρονα δεν κινδυνεύουµε από αυτούς που βγαίνουν απότοµα από τα στενά και όσους στρίβουν σε αυτά. Αν κάποιος µένει πολύ µακριά, για παράδειγµα πάνω από 15 χλµ., µπορεί να συνδυάσει διαφορετικά µέσα µεταφοράς, όπως προαστιακό, ηλεκτρικό κ.λπ. και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει το ποδήλατό του. Επιπλέον, αν κάποιος µελετήσει τη διαδροµή που θα κάνει καθηµερινά, έτσι ώστε να απο-

φύγει µεγάλες ανηφόρες ή και κυκλοφοριακούς κόµβους µε κυκλοφοριακή συµφόρηση, µπορεί το ποδήλατο να γίνει το πιο αποτελεσµατικό µέσο. Ακόµα και µεγάλης ηλικίας άτοµα µπορούν να κάνουν µικρές και µεσαίες διαδροµές, πόσο µάλλον οι νέοι. Εντέλει το ποδήλατο είναι θέµα συνήθειας, όσο κάνει κανείς τόσο γυµνάζεται και συνηθίζει και αυτό που κάποτε φαινόταν βουνό γίνεται πεδιάδα. Σε σχέση µε τις καιρικές συνθήκες, το καλοκαίρι το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν στους χώρους εργασίας ντουσιέρες που να εξυπηρετούν όσους µετακινούνται µε ποδήλατο και τον χειµώνα αρκεί να έχουµε τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως φτερά για το ποδήλατο και αδιάβροχα για να λύσουµε το πρόβληµα της βροχής. Ακόµα, τσάντες άνετα µεταφέρονται σε µια σχάρα ή στα πλάγια του ποδηλάτου. Στις µεγάλες πόλεις της Βόρειας Αµερικής, οι πιο γρήγοροι κούριερ είναι αυτοί µε τα ποδήλατα, οι οποίοι κουβαλάνε τεράστιες τσάντες για τη µεταφορά των γραµ-

µάτων και καµία εταιρεία µε µηχανάκια δεν µπορεί να τους ξεπεράσει σε χρόνο. Καµία από όλες αυτές τις δυσκολίες που προβάλλουµε δεν είναι άλυτη. Μπορούµε να βρούµε ένα σωρό διεξόδους που θα καταστήσουν εφικτό να γίνει το ποδήλατο το µέσο µεταφοράς µας. Ίσως το πιο σηµαντικό από όλα είναι να το πάρουµε απόφαση. Ένας ποδηλάτης θα αντέστρεφε την αρχική ερώτηση και θα αναρωτιόταν πώς εντέλει το αυτοκίνητο µας εξυπηρετεί στην καθηµερινή µας µετακίνηση, όταν για αποστάσεις 10 λεπτών κάνουµε µισή ώρα και παραπάνω; Όταν θα πρέπει να ψάχνουµε άλλο τόσο για να το παρκάρουµε; Όταν οι τιµές της βενζίνης έχουν πλέον απογειωθεί; Όταν ξέρουµε ότι µε το σύνολο των αυτοκινήτων µας παράγουµε τόσους ρύπους και τόση ηχορύπανση, που βουλιάζουµε τον πλανήτη µας; Όταν η τόσο καθιστική ζωή µάς βουλιάζει κι εµάς ακόµα πιο κάτω; Τι από τα δύο λοιπόν να διαλέξουµε;


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

21


22

Αριθµός φύλλου 67

Βιβλιοκριτική Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

Από τις Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ κυκλοφόρησε το έργο του Βασίλη Ν. Οικονόµου Η επιστροφή της Φιλοσοφίας: Η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και η εξέλιξη της Ανθρωπότητας (σελ. 317). Πρόκειται για µια επίµοχθη και φιλόδοξη προσπάθεια να συνοψιστεί µέσα σε ένα βιβλίο αν όχι το σύνολο, οπωσδήποτε η ουσία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Παράλληλα συγκρίνεται ο αρχαίος λόγος µε δύο από τις σηµαντικότερες µονοθεϊστικές θρησκείες –τον χριστιανισµό και τον ιουδαϊσµό– καθώς και τον µαρξισµό. Ο συγγραφέας επισηµαίνει: «Πιστεύουµε ότι µετά το τέλος της Φυσικής Κοινότητας, την κοινοτική µορφή κοινωνικής οργάνωσης και τον κοινοτικό άνθρωπο διαδέχθηκαν η Εγωκεντρική Κοινωνία και ο Εγωκεντρικός Άνθρωπος… ∆εν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια που οι περισσότεροι Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι αναπολούν την απλότητα και τις αξίες του Κοινοτικού Φυσικού Βίου. Με το τέλος του Φυσικού Κοινοτικού βίου ένας νέος τύπος ανθρώπου έκανε την εµφάνισή του, ο οποίος αποξενώθηκε από όλες τις µέχρι τότε φυσικές του δραστηριότητες. Όλες οι δραστηριότητες του από εκείνη την χρονική περίοδο και ύστερα αρχίζουν να αποκτούν το νόηµά τους µόνον όταν µπορούν να εκπληρώσουν την ικανοποίηση του ατοµικού του ΕΓΩ. Όλη η αξία και η ουσία της ζωής υπάρχει και βιώνεται λειτουργικά, µέσα στην καθηµερινότητα, µόνον όταν εξυψώνει και ικανοποιεί αυτό το νέο Ατοµικό Εγώ» (σελ. 255). Το έργο διαβάζεται µε ενδιαφέρον, γιατί επικεντρώνεται στη σηµασία που έχει ο αρχαίος ελληνικός λόγος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Από τις εκδόσεις ΑΙΓΑΙΟΝ (Λευκωσία 2010) κυκλοφόρησε η οµιλία του Τσε Γκεβάρα «ΠΑΤΡΙ∆Α Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» (σελ. 59) σε µετάφραση από τα ισπανικά του Τάσου Χατζηαναστασίου. Πρόκειται για την οµιλία του Τσε Γκεβάρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το έργο έχει τον χαρακτήρα πολύτιµου ντοκουµέντου, διότι συνδέει µε τον πλέον καθαρό τρόπο τον πατριωτισµό µε την αριστερά, τον εθνισµό µε τον διεθνισµό, από έναν αγωνιστή µάλιστα, που υπέγραψε τα οράµατά του µε την ίδια την ζωή του. Έτσι είναι τουλάχιστον παράδοξο να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του αριστερό και να µην αγωνίζεται συγχρόνως για την εθνική ανεξαρτησία, το απαραβίαστο των συνόρων της πατρίδας του και τον πολιτισµό του λαού του. Τελειώνοντας τον λόγο του, ο Τσε Γκεβάρα τονίζει: «Όλα αυτά, εκλεκτοί αντιπρόσωποι, αυτή η νέα βούληση µιας ολόκληρης ηπείρου, της Αµερικής, γεννιέται και συµπυκνώνεται στην κραυγή που βγάζουν καθηµερινά οι µάζες µας ως την αδιαµφισβήτητη έκφραση της απόφασης να παλέψουν και να παραλύσουν το οπλισµένο χέρι του εισβολέα. Είναι µια φωνή που έχει τη συµπάθεια και υποστήριξη των λαών του κόσµου και ιδιαίτερα του σοσιαλιστικού στρατοπέδου µε επικεφαλής τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή η κραυγή είναι: Patria o muerte! (Πατρίδα ή θάνατος!)» (σελ. 58).

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Åßíáé ç ðáôñßäá ìáò Ýíá ðïõêÜìéóï áäåéáíü;

Ãéá ôç Äñáãþíá êáé ôïí Ìßêç Áðü ôï éóôïëüãéï: stonkanape.wordpress.com Ôï æÞôçìá ôùí åðéóôïëþí ôïõ Ìßêç ÈåïäùñÜêç êáé ôçò ÈÜëåéáò Äñáãþíá Ýãéíå óÞñéáë. Áõôü ðïõ ï êüóìïò äåí Ý÷åé äïõëåéÜ íá êÜíåé êáé áíôáëëÜóóåé ãñÜììáôá ìå åíôõðùóéÜæåé. Ðïëëïß Ýãñáøáí üôé ç ÈÜëåéá –ôþñá ðïõ ãíùñéóôÞêáìå áò ìéëÜìå óôïí åíéêü– õðïíïìåýåé ôï Ýèíïò, Üëëïé åßðáí üôé ï ÈåïäùñÜêçò áíôéãñÜöåé ôïí ¢äùíç ÃåùñãéÜäç êáé ðïëëÜ áêüìá. Åßìáé óßãïõñç üôé ôï 90,976% üóùí êáôçãïñïýí ôçí Äñáãþíá äåí Ý÷ïõí äéáâÜóåé ôï 430 óåëßäùí âéâëßï ôçò. ÊáñáôóåêáñéóìÝíï. Åðßóçò ôï 70,865% üóùí êáôçãïñïýí ôïí ÈåïäùñÜêç äåí äéÜâáóå ìÝ÷ñé ôÝëïõò ôçí åðéóôïëÞ ôïõ ãéáôß Þôáí ôåñÜóôéá. ÔåñÜóôéá üìùò. Ç áëÞèåéá åßíáé âÝâáéá üôé ìéá êïéíùíéêÞ øõ÷ïëüãïò ðïõ ìÝóåò Üêñåò õðïóôçñßæåé üôé ï óùâéíéóìüò óôçí ÅëëÜäá öïñéÝôáé áðü ôçí êïýíéá äåí èá ðåñíïýóå Ýôóé êé áëëéþò áðáñáôÞñçôç.

Ç

Äñáãþíá áêïëïõèåß ìå ëßãá ëüãéá ôç ñÞóç ðùò êáëýôåñá íá Ý÷ïõí êáêÞ ãíþìç ãéá óÝíá ðáñÜ íá ìçí Ý÷ïõí êáèüëïõ. Áí ç ßäéá ìÜëéóôá áó÷ïëéüôáí ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ôá ðáéäéÜ ðñïó÷ïëéêÞò çëéêßáò –ôï áíôéêåßìåíï ôïõ ôìÞìáôïò ðïõ åßíáé ðñüåäñïò äçëáäÞ êáé ü÷é ìå ôï ôé åßíáé ç ðáôñßäá, êáíåßò äåí èá îüäåõå ïýôå ìéá ãñáììÞ ãéá ÷Üñç ôçò. Ç Äñáãþíá Ýãéíå ößñìá ìÝóá óå ìéá íý÷ôá óôï ðáíåëëÞíéï êáé áõôü åßíáé êõñßùò êáêü ãéá ôçí ßäéá. ÊÜôé óáí ôïõò ðáß÷ôåò ñéÜëéôé ðïõ âãáßíïõí áðü ôá ðáé÷íßäéá êáé íïìßæïõí üôé åßíáé êáéíïýñãéïé Ìåóóßåò. ÊïõâáëÜ áõôü ôï âëÝììá ôïõ øåõôïáñéóôåñïý êïõëôïõñéÜñç. Ôï ÷åéñüôåñü ìïõ. Ç ÈÜëåéá áíÝâçêå óôïõò ðáíåðéóôçìéáêïýò èþêïõò ðïëý áèüñõâá. Ôüóï áèüñõâá ðïõ êáíåßò äåí åß÷å ðÜñåé ÷áìðÜñé üôé äéäáêôïñéêü ôßôëï Ý÷åé, áëëÜ ðñïðôõ÷éáêü äåí Ý÷åé. ×Üñç óå ìéá äéÜôáîç êÜðïéïõ íüìïõ ôñÝ÷á ãýñåõå, êáôÜöåñå íá áíáãíùñßóåé ôï äéäáêôïñéêü ôçò êáé íá öôÜóåé åêåß ðïõ åßíáé óÞìåñá. ¼÷é, ÷áñÜ ìïõ, äåí ëÝù üôé åßíáé êáêü. ËÝù üôé åßíáé áíÞèéêï, Üäéêï, êáé ç ßäéá öõóéêÜ ôï îÝñåé. Óôç óåëßäá ôïõ Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìáôïò ãñÜöåé ãéá ôéò óðïõäÝò ôçò: «Óðïýäáóå Øõ÷ïëïãßá óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Áããëßá êáé ôï 1984 Ýëáâå ôïí ôßôëï ôçò äéäÜêôïñïò óôçí ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá áðü ôï Aston University in Birmingham.» Ðïëý ãåíéêÜ êé áüñéóôá. Ðïý, ðüôå, ãéá ðüóï, Ýíáò Èåüò êáé ç Äñáãþíá îÝñåé. ¼óïé Ý÷ïõí öôéÜîåé Ýóôù êáé ìéá öïñÜ óôç æùÞ ôïõò âéïãñáöéêü îÝñïõí ðùò áõôüò ï ôñüðïò ðáñÜèåóçò óðïõäþí åßíáé ôåëåßùò ëÜèïò. ØÜ÷íïíôáò ëßãï êáëýôåñá üìùò – á, ñå ôéìçìÝíï google, åóý ìáò ÷Üñéóåò ðïëëÜ– õðÜñ÷åé ôï âéïãñáöéêü ôçò üðùò èá ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜæåôáé ðáíôïý, áðü

ôï åëëçíéêü êïéíïâïýëéï ùò âïõëåõôÞò Åðéêñáôåßáò ôïõ 2007. Åêåß ôá ðñÜãìáôá åßíáé îåêÜèáñá. «1969-1973: B.A. óôçí Øõ÷ïëïãßá, Pierce College. 1974-1976: M.A. óôç ÓõìâïõëåõôéêÞ Øõ÷ïëïãßá, Ball State University,Muncie, Indiana. 1978-1984: Ph.D. óôçí EöáñìïóìÝíç KïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá.» ¼÷é, äåí ìå ðåéñÜæåé ðïõ ç Äñáãþíá Ý÷åé ôåëåéþóåé ôï Pierce. ÅîÜëëïõ åßíáé ôï êïëëÝãéï ðïõ üëïé üóïé Ý÷ïõí ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáôüôçôá êáé äåí ìðáßíïõí óå êÜðïéï ÁÅÉ ðçãáßíïõí åöüóïí äåí èÝëïõí íá öýãïõí óôï åîùôåñéêü. Ìå ðåéñÜæåé ðïõ ôï êñýâåé êáé ðïõ Ý÷åé ãßíåé êáèçãÞôñéá ÷ùñßò íá Ý÷åé ôá ôõðéêÜ ðñïóüíôá, ôçí þñá ðïõ ÷éëéÜäåò Üëëïé åðéóôÞìïíåò øÜ÷íïõí ìéá èÝóç óôïí Þëéï. Ìå åíï÷ëåß ðïõ Ý÷åé öôÜóåé åêåß ðïëéôéêÜ åðåéäÞ, êáé ðÜëé ìå âÜóç ôï google, ï ðñþçí Üíôñáò ôçò ï Äñáãþíáò Þôáí ðáëéüò óõììáèçôÞò ôïõ ÐáðáíäñÝïõ. ÖÞìåò, ìùñÝ. Áðü ôçí Üëëç ï Ìßêçò åßíáé ï Ìßêçò. Ï Ìßêçò ôçò Åëåõèåñßáò, ôùí áãþíùí, ôïõ ãéá íá ãõñßóåé ï Þëéïò èÝëåé äïõëåéÜ ðïëëÞ. Ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ìå åíï÷ëåß êáé áõôüò ðïõ óôÝëíåé ðáíôïý åðéóôïëÝò –áêüìá êáé óôïí ÓáìáñÜ ãéá ôá óõ÷áñßêéá ôçò åêëïãÞò ôïõ. Ôï ãñÜììá ôïõ ìðïñåßò íá ôï ðåéò êáé öïñôéóìÝíï. Õðåñâïëéêü. ÊïõâáëÜ áõôÞ ôçí ðïëõêáéñßá ðïõ Ý÷ïõí ôá ñïý÷á ðïõ âãÜæåéò áðü ôç íáöèáëßíç êáé äåí Ý÷åéò öïñÝóåé ôá ôåëåõôáßá 20 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá, áëëÜ ôá áãáðÜò ðïëý ãéá íá ôá äþóåéò. Óõìâáäßæåé ìå åêåßíç ôç ãåíéÜ ðïõ Ý÷åé áðïôñáâç÷ôåß ðéá –åíôÜîåé ï ÈåïäùñÜêçò ü÷é, áëëÜ ïé õðüëïéðïé íáé– áëëÜ êÜðïôå ðÜëåøå ìå åìöõëßïõò, ìå ÄåêåìâñéáíÜ, ìå ÷ïýíôåò, ìå Ðïëõôå÷íåßá. Ìéá

Ðþò ìðïñåßò íá ðåéò óå Ýíáí Üíèñùðï üôé ç ðáôñßäá ðïõ ãéá êåßíç ðïëÝìçóå, åîïñßóôçêå, âáóáíßóôçêå, åêäéþ÷ôçêå åßíáé Ýíá ðïõêÜìéóï áäåéáíü;

ãåíéÜ ðïõ äåí Ýìáèå íá ëáúêßæåé, ïýôå íá áããßæåé ôá Üêñá äåîéÜ ãéáôß ðïëý áðëÜ Ý÷åé æÞóåé ìåôáíáóôåýóåéò, ðïëÝìïõò, ôáîßäéá ðïõ êñáôïýóáí ìÞíåò ãéá ôçí Ãç ôçò Åðáããåëßáò êáé Ýíá êïììÜôé øùìß. Ìïõ èõìßæåé Ýíáí èåßï ìïõ áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ ìðáìðÜ. ÌÝëïò ôïõ ÊÊÅ, ðÝèáíå ðñéí áðü äýï ÷ñüíéá êáé óôçí ðïëéôéêÞ ôïõ êçäåßá óýóóùìç ç ÁñéóôåñÜ ÷áéñÝôéóå Ýíáí óõíïäïéðüñï ôçò. Áí æïýóå èá áðáíôïýóå óôï ßäéï óôõë óôç Äñáãþíá, åßìáé óßãïõñç. Ðþò ìðïñåßò íá ðåéò óå Ýíáí Üíèñùðï üôé ç ðáôñßäá ðïõ ãéá êåßíç ðïëÝìçóå, åîïñßóôçêå, âáóáíßóôçêå, åêäéþ÷ôçêå, åßíáé Ýíá ðïõêÜìéóï áäåéáíü; Ìéá ÅëÝíç; Êé åðåéäÞ ï Ìßêçò ãñÜöåé ðïëëÜ, êé åðåéäÞ ç Äñáãþíá áêüìá ðåñéóóüôåñá, èá óïõ ðù åãþ ôé åßíáé ðáôñßäá. Ðáôñßäá åßíáé íá ãõñíÜò êïõñáóìÝíïò ìåôÜ áðü ìéá ðïëý äýóêïëç ìÝñá êáé óôï ìåôñü ôïõ Ëïíäßíïõ áðü ðßóù óïõ íá áêïýò ìéá ðïëý ïéêåßá óå óÝíá êáé ìüíï ãëþóóá, ðïõ äåí ôçí êáôáëáâáßíåé êáíåßò ìÝóá óôï âáãüíé. Ðáôñßäá èá ðåé íá áíáâïóâÞíåé óôïí ðßíáêá áößîåùí ç Ýíäåéîç ðùò ç ðôÞóç ÏÁ ××× áðü Ëïíäßíï Ý÷åé ðñïóãåéùèåß êáé åóý íá âãáßíåéò óÝñíïíôáò ôç âáëßôóá ìå ôï Ýíá ÷Ýñé, ðñïóðáèþíôáò íá îåêïõìðþóåéò ôç ÷ïíôñÞ æáêÝôá ìå ôï Üëëï… Üëëïò Èåüò, ñå ðáéäß ìïõ, åäþ. Ðáôñßäá èá ðåé íá ÷áæåýåéò ôï çëéïâáóßëåìá áðü ôá ¢ðôåñá êáé ôï áõãïõóôéÜôéêï öåããÜñé ðÜíù áðü ôïí êüëðï ôçò Óïýäáò ðáñÝá ìå êñçôéêÝò ëýñåò (êáé ôóéêïõäéÝò). Ðáôñßäá èá ðåé íá óößããåéò ôï ðáëôü êáé íá ðåñðáôÜò ìÝóá óôá ðáãùìÝíá óôåíÜ óå êÜðïéï ÷ùñéü ôçò Çðåßñïõ áöÞíïíôáò ôï âëÝììá íá áããßæåé ôï ðñÜóéíï ôïõ Ýëáôïõ êáé ôï ãêñé ôçò ðáñáäïóéáêÞò ðÝôñáò. Ðáôñßäá èá ðåé íá ïäçãåßò êÜðïõ óôá ðåñß÷ùñá ôïõ Wood Green êáé íá óå õðïäÝ÷åôáé ìéá ôáìðÝëá ìå Ýíá ìåãáëüðñåðï «Êáëþò ïñßóáôå». Ëßãï ðéï êÜôù Ýíá ìáãáæß íá ìáñôõñÜ ôçí êáôáãùãÞ ôïõ éäéïêôÞôç ôïõ. Æá÷áñïðëáóôåßïí. Ðáôñßäá åßíáé üëïé áõôïß ðïõ Ýäùóáí ôï áßìá ôïõò –ï ðéëüôïò óôá ºìéá, ï Üëëïò ðñéí ôñßá ÷ñüíéá ðÜíù áðü ôçí ÊÜñðáèï êáé ðïëëïß áêüìá– ãéá íá ãñÜöïõìå óÞìåñá áõôÝò ôéò ìáëáêßåò. Êé åóåßò, êé åãþ. Õ.Ã. ¼ðùò ëÝåé êáé ï ãáôïýëçò… íá Ý÷ïõìå Ýíá õðÝñï÷ï Óáââáôïêýñéáêï!


23

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

30

ημέρες

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

ÌðåñíÜñ Áíñß Ëåâß: Ï Óáñôñ, ï êïéíïôéóìüò êáé ï ×Üéíôåãêåñ

>

´ ìÝñïò

Ôï 2004 êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò SCRIPTA ôï âéâëßï ôïõ Ìð. Á. Ëåâß Ï áéþíáò ôïõ Óáñôñ – öéëïóïöéêÞ Ýñåõíá, óå ìåôÜöñáóç Ôéôßêáò Äçìçôñïýëéá (óåë. 500). Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá Ýñãï ðïõ, ðáñüôé äåí åñåõíÜ ìå Ýíáí êëáóéêü êáé ìåèïäéêü ôñüðï ôï Ýñãï êáé ôç æùÞ ôïõ ÓÁÑÔÑ, ðåñéðëáíéÝôáé ìå åíäéáöÝñïíôá ôñüðï óôï óýíïëï ôçò óýã÷ñïíçò åõñùðáúêÞò óêÝøçò. ¸íá ãåãïíüò, êáôÜ ôïí Ìð. Á. Ëåâß, êüâåé óôá äýï ôçí åîÝëéîç ôçò óêÝøçò ôïõ Óáñôñ: Ç êñÜôçóÞ ôïõ óôï óôñáôüðåäï óõãêÝíôñùóçò ÓôÜëáãê êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ãåñìáíéêÞò êáôï÷Þò. ¼ðùò Ýãñáøå ç Óéìüí íôå ÌðïâïõÜñ, «ç åìðåéñßá ôïõ ùò áé÷ìáëþôïõ ôïí óçìÜäåøå âáèéÜ êáé ôïõ äßäáîå ôçí áëëçëåããýç, ü÷é ìüíï äåí Ýíéùóå ôáðåéíùìÝíïò, áëëÜ óõììåôåß÷å óôï êÝöé ôçò óõëëïãéêÞò æùÞò, ïé äõó÷Ýñåéåò êáé ç æåóôáóéÜ ôçò óõíôñïöéêüôçôáò Ýëõóáí ôéò áíôéöÜóåéò ôïõ áíôéáíèñùðéóìïý ôïõ» (óåë. 369). Ï Óáñôñ, êáôÜ ôïí Ìð. Á. Ëåâß, ðñéí ôçí åìðåéñßá ôïõ óôñáôïðÝäïõ õðÞñîå áôïìéêéóôÞò, áíáñ÷éêüò, äáíäÞò, óôáíôáëéêüò. ÌåôÜ èåùñåß áíáãêáßï êáé åðéèõìçôü íá æåé ìÝóá óôç óõëëïãéêüôçôá êáé ôç óõíôñïöéêüôçôá: «Ôï ðëÞèïò äåí Þôáí ãé’ áõôüí ðáñÜ ìéá Üìïñöç ìÜæá, áüñéóôá áðïêñïõóôéêÞ, ôçí ïðïßá ðñïôéìïýóå íá âëÝðåé åê ôïõ ìáêñüèåí, áðü ôá ýøç ôçò Ìðïõâßë Þ ôçò ×Üâñçò. Èåùñïýóå üôé ç óõëëïãéêüôçôá, ç éäÝá Ýóôù ôçò óõëëïãéêüôçôáò, äåí ìðïñïýóå íá ëåéôïõñãÞóåé ðáñÜ óáí ìéá ïëÝèñéá ìç÷áíÞ õðïäïýëùóçò ôùí áíèñþðùí Þ áðïèÜññõíóÞò ôïõò, þóôå íá ìçí åîåãåßñïíôáé. Ç êáéíïôïìßá åßíáé üôé áõôüò ï íåáñüò íéôóåúêüò, Üíèñùðïò ôçò êëßóçò êáé ôçò õðïøßáò, å÷èñéêüò ðñïò ôïí íüìï ôïõ áñéèìïý êáé ôïõ ïßêôïõ, áõôüò ï áðüëõôïò áôïìéêéóôÞò ðïõ, ðßóù áðü ôéò ïìÜäåò, êáé åéäéêÜ üóåò ðáñïõóéÜæïíôáé ùò åõôõ÷åßò, ïóìéæüôáí ôï ÷ïíôñü,

äåóðïôéêü êáé èáíáôçöüñï æþï, áðáñíéÝôáé ôïí íéôóåúóìü ôïõ êáé áíáêáëýðôåé, üðùò ëÝåé, ôïí “óïóéáëéóìü” êáé ôçí “áëëçëåããýç” –ôï ãåãïíüò (êáé êáôáëáâáßíïìå ãéáôß ìéëÜåé ãéá ìåôáóôñïöÞ, ãéá æùÞ êïììÝíç óôá äýï, ðñï êáé ìåôÜ, ê.ëð.) åßíáé üôé áð’ áõôÞ ôçí õðïâáèìéóìÝíç, åõôåëéóìÝíç æùÞ, ôç æùÞ äçëáäÞ óôï óôñáôüðåäï áé÷ìáëþôùí, áð’ áõôÞ ôçí êáôáâýèéóç óôç óõëëïãéêüôçôá ðïõ åß÷å íá êÜíåé ìå ôï êïðÜäé, üóï êáé ìå ôçí êïéíùíßá, áðü áõôÝò ôéò ìÝñåò ôáðåßíùóçò êáé êáêïìåôá÷åßñéóçò, âãáßíåé ïðáäüò ôùí áîéþí ôçò êïéíüôçôáò, üðùò èá ìðïñïýóáìå íá ôéò ïíïìÜóïõìå» (óåë. 370). Óôïí êïéíïôéóìü ëïéðüí áðïäßäåôáé üëç ç ìåôáðïëåìéêÞ ðïñåßá ôïõ Óáñôñ, áðü ôç óõìðüñåõóÞ ôïõ ìå ôïí óïâéåôéêü êïììïõíéóìü, ôïõò Áëãåñéíïýò ðáôñéþôåò, êáé óôç óõíÝ÷åéá ç õðïóôÞñéîç ðïõ ðáñåß÷å óôïõò ìáïúêïýò, óôïí ÊÜóôñï, óôá áñ÷éêÜ ìáïúêÜ âÞìáôá ôçò LIBERATION êáé óôá ôåëåõôáßá ôïõ óôïõò Ãåñìáíïýò ôçò RAF. ¼ìùò áõôü ðïõ äåí åîçãåß åßíáé ôïõò ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò ï íéôóåúóìüò áíáãêáóôéêÜ äåí óõíÜðôåôáé ìå ïñéóìÝíåò ìïñöÝò óõëëïãéêüôçôáò, üðùò êáé ãéáôß ï êïéíïôéóìüò êáôáëÞãåé óôïí ïëïêëçñùôéóìü. Ôñáíôá÷ôü ðáñÜäåéãìá áðïôåëåß ï Ãåñìáíïåâñáßïò áíáñ÷éêüò ËáíôÜïõåñ, ï ïðïßïò Þôáí óõã÷ñüíùò íéôóåúêüò êáé êïéíïôéóôÞò. ÅíäéáöÝñïõóá åßíáé ç åðéóÞìáíóç üôé ï ×Üéíôåãêåñ, óôçí Ïìéëßá óôïõò åñãÜôåò, óôéò 22.1.1934, õðïóôçñßæåé áðüøåéò ðïõ åõñýôáôá õðïóôçñß÷èçêáí ôïí ÌÜç ôïõ ’68 êáé óôçí êéíÝæéêç ÐïëéôéóôéêÞ ÅðáíÜóôáóç, äçëáäÞ üôé èá ðñÝðåé íá ãåöõñùèåß ôï ÷Üóìá áíÜìåóá óôç äéáíïçôéêÞ êáé óôç ÷åéñùíáêôéêÞ åñãáóßá êáé üôé ç åñãáóßá åíüò åðéóôÞìïíá «äåí äéáöïñïðïéåßôáé åð’ ïõäåíß óôçí ïõóßá ôçò áðü ôç ãíþóç ôùí ÷ùñéêþí, ôïõ îõëïêüðïõ, ôïõ åñãÜôç ãçò êáé ôùí ïñõ÷åßùí, ôïõ âéïôÝ÷íç» (óåë. 150). Âåâáßùò áõôÞ Þôáí ìéá ðáëéÜ ìáñîéóôéêÞ öéëïäïîßá ðïõ, üôáí äåí ãßíåôáé ùò êáôáíáãêáóôéêÞ äé-

áäéêáóßá ðïõ åõôåëßæåé ôïí óôï÷áóôÞ, ðåñéÝ÷åé ìéá âáóéêÞ áëÞèåéá: ï óôï÷áóôÞò äåí ìðïñåß íá ãñÜöåé ÷ùñßò íá Ý÷åé ôéò áíÜëïãåò êïéíùíéêÝò åìðåéñßåò, äåí ìðïñåß íá åñìçíåýóåé ôï êïéíùíéêü ãåãïíüò áí ðñþôá äåí Ý÷åé ôçí áíÜëïãç åìðåéñßá. Ç åñìçíåßá ôïõ ãéá ôïí ×Üéíôåãêåñ äåí åßíáé ìïíïäéÜóôáôç. Ðñïóðáèåß íá îå÷ùñßóåé ôï óçìáíôéêü áðü åêåßíï ðïõ ôïí Ýêáíå äåêôéêü óôéò äéÜöïñåò ðïëéôéêÝò ôïõ ðåñé-

Ï Óáñôñ, ùò áíôéöáóßóôáò åßíáé åýëïãï üôé áíôéôÜ÷ôçêå óôïí áíôéóçìéôéóìü, áëëÜ óõã÷ñüíùò ùò áíèñùðéóôÞò áãùíßóôçêå ãéá ôá äßêáéá ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý.

ðëáíÞóåéò, ðïõ êáôÝëçîáí óôç óýíôïìç ôõ÷ïäéùêôéêÞ êáé ü÷é éäåïëïãéêÞ óõíåñãáóßá ôïõ óôçí ðñõôáíåßá ôïõ ÖñÜéìðïõñãê ìå ôïõò íáæß. ¸ôóé óõìðåñáßíåé üôé óôï Ýñãï ôïõ ×Üéíôåãêåñ äåí õðÜñ÷åé ïýôå øÞãìá áíôéóçìéôéóìïý Þ âéïëïãéêïý ñáôóéóìïý. Åßíáé åíäéáöÝñïí íá óõãêñáôÞóïõìå üôé óôïí ðñïðïëåìéêü ×Üéíôåãêåñ üðùò êáé ó’ áõôüí ôçò ÅðéóôïëÞò ãéá ôïí Áíèñùðéóìü, õðÜñ÷ïõí êÜðïéåò ðëåõñÝò ðïõ óõíÜðôïíôáé ìå ïñéóìÝíåò ðñïôÜóåéò ðïõ äéáôýðùóå ï ìáñîéóìüò. Ôï Ýñãï ôïõ Ìð. Á. Ëåâß, ôåëéêÜ, óöñáãßæåôáé áðü ôéò ôñÝ÷ïõóåò ðïëéôéêÝò áíôéëÞøåéò ôïõ êáé åììïíÝò. ¸ôóé, ìÝóá áðü ôá êåßìåíÜ ôïõ áðïêáëýðôåôáé ôï ìÝíïò ôïõ êáôÜ ôùí ÓÝñâùí. Èåùñåß åðßóçò üôé óôï ôåëåõôáßï êåßìåíï ôïõ Óáñôñ, ìå ôïí ôßôëï «Ç åëðßäá ôþñá», ðïõ äçìïóéåýèçêå óôïí Nouvel Observateur ôïí ÌÜñôéï ôïõ 1980, áíáãíùñßæåôáé óôç Âßâëï ç ßäéá ôïõëÜ÷éóôïí óçìáóßá ìå ôïí ÐëÜôùíá, ôïí ×Ýãêåë, Þ ôïí ×ïýóåñë. Áõôü âÝâáéá åßíáé áñêåôÜ ðåñßåñãï ãéá Ýíá Üèåï üðùò ï Óáñôñ êáé ðñïêÜëåóå ôüôå ðíåõìáôéêü óêÜíäáëï óôçí Ãáëëßá. ÈåùñÞèçêå üôé õðü ôçí åðéññïÞ ôïõ ÌðÝíé Ëåâß,

ðñþçí çãÝôç ôçò ÐñïëåôáñéáêÞò ÁñéóôåñÜò êáé êáôüðéí ãñáììáôÝá ôïõ, óôñÜöçêå óôïí éïõäáßï÷ñéóôéáíéóìü Þ ðéï áðëÜ óôïí éïõäáúóìü. Åßíáé ìéá åñìçíåßá ðïõ ìÜëëïí ï Ìð. Á. Ëåâß ôç óõììåñßæåôáé åõ÷áñßóôùò ãéá íá êáôáëÞîåé, áðïäßäïíôáò Ýíáí êïóìïúóôïñéêü ñüëï óôïí åâñáúêü ìåóóéáíéóìü: «Ï åâñáúêüò ìåóóéáíéóìüò åíÜíôéá óôçí ðñïïäåõôéêÞ ìõèïëïãßá: åßíáé ìéá ðñþôç êáôÜêôçóç –êáé êáèüëïõ åõêáôáöñüíçôç (460). ×Üñç óôï ãåãïíüò üôé ï åâñáúêüò ëáüò Ýæçóå êáé óõíå÷ßæåé íá æåé ìåôáöõóéêÜ, ìðïñïýìå íá åëðßæïõìå üôé èá ÷áëáñþóïõìå ôçí åãåëéáíÞ ìÝãêåíç» (óåë. 468). Ïé áðüøåéò áõôÝò ôåêìçñéþíïõí ôï ãåãïíüò üôé ï Ìð. Á. Ëåâß ðñïó÷þñçóå óõã÷ñüíùò óôïí áìåñéêáíéóìü, óôïí éóñáçëéíü åèíéêéóìü, êáé Ýãéíå Ýíáò áñêåôÜ ðëçêôéêüò ðñïðáãáíäéóôÞò ôïõò. ¸ãñáøå äåêÜäåò óåëßäåò ãéá íá äåßîåé üôé ï Óáñôñ óôá ôåëåõôáßá ôïõ áóðÜóôçêå ôïí éïõäáúóìü. ÁëëÜ äåí ìðïñåß íá èÜøåé Ýíá ðñáãìáôéêü ãåãïíüò: ï Óáñôñ, ùò áíôéöáóßóôáò, åßíáé åýëïãï üôé áíôéôÜ÷ôçêå óôïí áíôéóçìéôéóìü, áëëÜ óõã÷ñüíùò, ùò áíèñùðéóôÞò, áãùíßóôçêå ãéá ôá äßêáéá ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý.


24

Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÅðéëåêôéêÞ Þ êáôáóêåõáóìÝíç ç éóôïñéêÞ ìíÞìç óôç Ôïõñêßá

Ç êáè’ çìÜò ÁíáôïëÞ äåí õðÞñîå ðïôÝ Ôïõ ÄçìÞôñç Ìáõñßäç Ïé åïñôáóìïß, ïé åêäçëþóåéò êáé ïé åêèÝóåéò ðïõ ðñüóöáôá äéïñãáíþèçêáí óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç, ìå åõêáéñßá ôçí áíáêÞñõîÞ ôçò ùò «ðïëéôéóìéêÞò ðñùôåýïõóáò ôçò Åõñþðçò», äßíïõí ìéá êáèáñÞ åéêüíá ôïõ éäåïëïãéêïý êëßìáôïò êáé ôùí åèíéêþí óôü÷ùí ðïõ êõñéáñ÷ïýí óôç ãåéôïíéêÞ ÷þñá. Ôï äüãìá üôé ç áóöáëÝóôåñç áíåîáñôçóßá âáóßæåôáé óôçí ðïëéôéóìéêÞ áõôïäõíáìßá, åíþ ç ìïíéìüôåñç õðïäïýëùóç îåêéíÜ áðü ôçí ðïëéôéóìéêÞ áëëïôñßùóç, åðéâåâáéþíåôáé üôé éó÷ýåé ü÷é ìüíïí ãéá ôç óçìåñéíÞ Ôïõñêßá, üóïí áöïñÜ ôï ðñþôï óêÝëïò ôïõ, áëëÜ äõóôõ÷þò êáé ãéá ôç äéêÞ ìáò ÷þñá, üóïí áöïñÜ ôï äåýôåñï óêÝëïò ôïõ. Äåí èá óôáèþ óôá åíèïõóéþäç öëçíáöÞìáôá ôùí ê.ê. Ðáýëïõ ÃåñïõëÜíïõ, ÍéêÞôá ÊáêëáìÜíç êáé ÁëÝêïõ Öáóéáíïý, ïýôå èá åðéóçìÜíù ôç óçìåéïëïãéêÞ ìüíéìç åðéóÞìáíóç ôçò ïèùìáíéêÞò «êáôÜêôçóçò», ç ïðïßá äéáôõìðáíßæåôáé ùò èåìåëéþäçò «áñåôÞ» ôïõ ôïõñêéêïý Ýèíïõò óå êÜèå åõêáéñßá. Èá áíáöåñèþ áðëþò ðñü÷åéñá óå ÷áñáêôçñéóôéêÝò ðåñéðôþóåéò, ðïõ âñßóêïíôáé óå áðüëõôç óõìöùíßá êáé óõíÝ÷åéá ìå ôçí áíôßëçøç ðåñß ôïõ ðïëéôéóìéêïý õðüâáèñïõ ðïõ óõãêñïôåß ç ôïõñêéêÞ ðáñïõóßá, üðùò ìáò ôçí ðáñïõóßáóå ðñüóöáôá ï ê. Á÷ìÝô Íôáâïýôïãëïõ.

Ç

åêäïôéêÞ äñáóôçñéüôçôá, ç ó÷åôéêÞ ìå èÝìáôá ôçò ôïõñêéêÞò ôáõôüôçôáò êáé ôçò ôïõñêéêÞò ðáñïõóßáò, âñßóêåôáé óÞìåñá óå Ýîáñóç óôçí Ôïõñêßá. Êáé ü÷é ìüíï áõôü. Ðïéêßëåò ìåëÝôåò êáé äñáóôçñéüôçôåò, ìÝóá óå ðëáßóéá ìßìçóçò ôïõ åñãáëåéáêïý ÷áñáêôÞñá ðïõ êõñéáñ÷åß óôá áìåñéêáíéêÜ ðáíåðéóôÞìéá, Ý÷ïõí ùò áíôéêåßìåíï ôçí éóôïñéêÞ, áëëÜ êáé ôç óçìåñéíÞ Ôïõñêßá. Åßíáé åíäéáöÝñïí êáé ìáò áöïñÜ Üìåóá ôï üôé ç éóôïñéêÞ êáé ãåíéêüôåñç åðéóôçìïíéêÞ Ýñåõíá óôçí Ôïõñêßá, üðùò êáé ç ðéóôïðïßçóç êáé ç áõôïãíùóßá ôùí ßäéùí ôùí Ôïýñêùí, åßíáé áóýìâáôá ü÷é ìüíï ìå ôç äéêÞ ìáò ðé-

óôïðïßçóç êáé áõôïãíùóßá, áëëÜ êáé ìå ôá éóôïñéêÜ äåäïìÝíá êáé ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò ó÷åôéêÜ áíôéêåéìåíéêÞò åðéóôçìïíéêÞò Ýñåõíáò. Áõôü åðßóçò, ôï ïðïßï åßíáé áóýìâáôï ìå ôç äéêÞ ìáò éóôïñéïãñáößá êáé ðéóôïðïßçóç, åßíáé ç áðüëõôç áíôßëçøç ôùí Ôïýñêùí ãéá ìçäåíéêÞ âÜóç óôçí éóôïñéêÞ áíôßëçøç ãéá ôïí ÷þñï ôïí ïðïßï óÞìåñá êáôÝ÷ïõí. Åííïïýìå ôçí áíåäáöéêÞ áíôßëçøç ôïõ üôé ç éóôïñéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá óôç ÌéêñÜ Áóßá êáé ôá ÂáëêÜíéá áñ÷ßæåé ìå ôçí ôïõñêéêÞ êáôÜêôçóç. ¸ôóé, ãéá ðáñÜäåéãìá, ôá îýëéíá óðßôéá ôçò Ðñïðïíôßäáò, áëëÜ êáé ãåíéêüôåñá ïé ìïñöÝò ôùí ðáñáäïóéáêþí êáôïéêéþí óôç ÌéêñÜ Áóßá, èåùñïýíôáé ùò åîÝëéîç ôïõ ãéïõñô, ôçò áñ÷áßáò óêçíÞò ôùí íïìÜäùí Ôïýñêùí, ç ïðïßá óõíáíôÜôáé áêüìç óÞìåñá óôçí ÊåíôñéêÞ Áóßá. ¸ôóé, ìå ìéá ôåñáôþäç éóôïñéêÞ ðñïóáñìïãÞ, áãíïåßôáé ôï ãåãïíüò üôé ïé Ôïýñêïé êáé ïé ÔïõñêïìÜíïé, ïé ïðïßïé êáôÝêëõóáí ìåôÜ ôïí 11ï áéþíá ôç ÌéêñÜ Áóßá, âñÝèçêáí óå Ýíá ÷þñï ìå áóôéêÞ êáé ïéêéóôéêÞ ðáñÜäïóç ðïëëþí áéþíùí1. ÁõôÜ üìùò åßíáé êïéíüôïðï íá ôá ëÝìå êáé íá ôá åðáíáëáìâÜíïõìå. Ôï ðáñåëèüí äåí Ý÷åé óôçí Ôïõñêßá áíôéêåéìåíéêÞ õðüóôáóç. Ç ìíÞìç åßíáé åðéëåêôéêÞ Þ êáôáóêåõáóìÝíç. Ôï ðáñåëèüí åßíáé ü,ôé åðéâÜëëåôáé êáé ü,ôé äéäÜóêåôáé êáé ãñÜöåôáé. Ïé áíôéëÞøåéò áõôÝò Ý÷ïõí åðéêõñùèåß Ýìðñáêôá áðü åîÝ÷ïõóåò ðñïóùðéêüôçôåò ôçò Ôïõñêßáò, üðùò ï ÊåìÜë Áôáôïýñê êáé ï Ôïõñãêïýô ÏæÜë2 êáé âñßóêïíôáé ðÜëé óôçí åðéêáéñüôçôá ÷Üñç óôïí ê. Á÷ìÝô Íôáâïýôïãëïõ. Èá ìðïñïýóáìå íá óõíïøßóïõìå ôçí áíôßëçøç ôçí ïðïßá êáëëéåñãïýí ïé Ôïýñêïé ó÷åôéêÜ ìå ôï éóôïñéêü âÜèïò ôïõ ÷þñïõ, ôïí ïðïßï óÞìåñá êáôÝ÷ïõí, ìå ôç ãíùóôÞ ñÞóç ôïõ ¼ñãïõåë: «Áõôüò ðïõ åëÝã÷åé ôï ðáñåëèüí åëÝã÷åé ôï ìÝëëïí: áõôüò ðïõ åëÝã÷åé ôï ðáñüí åëÝã÷åé ôï ðáñåëèüí». ÓÞìåñá, óáñþíïíôáé êáé åîáöáíßæïíôáé ôá ß÷íç ôçò ðáñïõóßáò ôùí Áíáôïëéêþí ÅëëÞíùí óôïõò ôüðïõò üðïõ êáôïéêïýóáí ìÝ÷ñé ðñüóöáôá. Äåí âñéóêüìáóôå áíôéìÝôùðïé ìüíï ìå ôïí ÷ñüíï, áëëÜ êáé ìå ôç èýåëëá ìéáò ðïëéôéóìéêÞò áëëïôñßùóçò. Ôá åêáôïììýñéá ôùí íåÞëõäùí áðü ôçí ÁíáôïëÞ êáôáêõñéåýïõí ôïõò ÷þñïõò êáé äçìéïõñãïýí Ýíá íÝï äïìçìÝíï ÷þñï. Ç ÄõôéêÞ ÌéêñÜ Áóßá,

ç ÁíáôïëéêÞ ÈñÜêç, ç Êùíóôáíôéíïýðïëç, ç Âéèõíßá êáé ï Ðüíôïò óáñþíïíôáé áðü ôçí áíïéêïäüìçóç. Ìüíï ç öôù÷Þ êáé ðåñéöåñåéáêÞ Êáððáäïêßá öáßíåôáé íá áðïöåýãåé ðñïò ôï ðáñüí áõôü ðïõ ìðïñïýìå íá ÷áñáêôçñßóïõìå ùò Ôñßôç ¢ëùóç. Åéäéêüôåñá óôçí Ðñïðïíôßäá, ðïõ ãéá áéþíåò Þôáí «èÜëáóóá ôçò Ñùìçïóýíçò», áëëÜ êáé óôç ÈñÜêç, áñ÷áßá êïéôßäá Åëëçíéóìïý, ôá éóôïñéêÜ äåäïìÝíá ðáñáðïéïýíôáé, áëëÜ êáé áãíïïýíôáé ìå ôñüðï ôåñáôþäç. Ï ÄÞìïò ôïõ Ôåêßñ Íôáãê óôçí Ðñïðïíôßäá åîÝäùóå ðñüóöáôá Ýíá ëåýêùìá ãéá íá ðåñéãñÜøåé êáé íá äéáöçìßóåé ôçí ðüëç ôïõ, ðïõ äåí åßíáé Üëëç áðü ôçí áñ÷áßá ðüëç ôçò Ñáéäåóôïý, ôçò ïðïßáò ôï üíïìá, üðùò êáé ôá ïíüìáôá ÂéóÜíèç, Ñçóéóôüò Þ Ñïóéóôüò Þ Ñïäüóôïò Þ Ñïíôüóôï, ðïõèåíÜ äåí áíáöÝñïíôáé. Ôï ëåýêùìá áñ÷ßæåé ôçí áíÜðôõîç ôïõ èÝìáôüò ôïõ áðü ôçí ðñïúóôïñßá. Óôç óåëßäá 13, ìåôÜ áðü êåßìåíï ìéáò óåëßäáò, áíáöÝñåôáé ç ôïõñêéêÞ êáôÜêôçóç, ÷ùñßò íá Ý÷åé ãßíåé ëüãïò ãéá ¸ëëçíåò, åëëçíéêü ðïëéôéóìü, Þ ÂõæÜíôéï. Áêïëïõèïýí 190 óåëßäåò êáé 400 ðåñßðïõ öùôïãñáößåò, üðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé éóôïñéêÜ êáé ôïðïãñáöéêÜ óôïé÷åßá êáé ðñïâÜëëåôáé ç ðüëç. Ç ÅëëÜäá êáé ôï ÂõæÜíôéï ðáíôåëþò áðïõóéÜæïõí. ×ùñßò íá ãßíåôáé áíáöïñÜ óå ¸ëëçíåò, Þ Ýóôù óå Ñùìçïýò, åéêïíßæåôáé óôç óåëßäá 22 Ýíá ðáñáäïóéáêü óðßôé ðïõ áíáöÝñåôáé ùò «óðßôé ôïõ Êùíóôáíôßíïõ». Óôç óåëßäá 29 åéêïíßæïíôáé ñùìáúêÜ íïìßóìáôá ôçò ãåéôïíéêÞò Ðåñßíèïõ. Ïé óõããñáöåßò äåí ãíùñßæïõí, Þ èÝëïõí íá áãíïïýí, üôé ôï Ôåêßñ Íôáãê, ùò áðïéêßá ôùí Óáìßùí ìå ôï üíïìá ÂéóÜíèç êáé ùò ôüðïò åãêáôÜóôáóçò ôùí Áèçíáßùí êëçñïý÷ùí, åß÷å

Ç éóôïñéêÞ Ýñåõíá óôçí Ôïõñêßá åßíáé áóýìâáôç ü÷é ìüíï ìå ôç äéêÞ ìáò áõôïãíùóßá, áëëÜ êáé ìå ôá éóôïñéêÜ óõìðåñÜóìáôá ôçò ó÷åôéêÜ áíôéêåéìåíéêÞò åðéóôçìïíéêÞò Ýñåõíáò.

êüøåé Þäç íïìßóìáôá áðü ôïí 4ï ð.×. áéþíá. Óôç óåëßäá 40 õðÜñ÷åé ìåãÜëç öùôïãñáößá ôïõ ôåìÝíïõò ôïõ ÑïõóôÝì ÐáóÜ, êôéóìÝíïõ ôï 1537, ÷ùñßò ðïõèåíÜ íá áíáöÝñåôáé üôé óôïí ÷þñï üðïõ êôßóèçêå ôï ôÝìåíïò õðÞñ÷å ôï âõæáíôéíü êÜóôñï ôïõ ×ñéóôïý, Ýñãï ôïõ Éïõóôéíéáíïý êáôÜ ôïí 6ï ì.×. áéþíá êáé, áñãüôåñá, ôï ðÜëáé ðïôÝ ðôù÷ïêïìåßï ôïõ Ðáíïéêôßñìïíïò, ôï ïðïßï ßäñõóå ï Ìé÷áÞë ÁôôáëåéÜôçò ôï 1077. Óôéò óåëßäåò 68 Ýùò 74 õðÜñ÷ïõí ðáëéÝò öùôïãñáößåò ôùí êåíôñéêþí óõíïéêéþí ôïõ Ôåêßñ Íôáãê ìå ôá ðáëéÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ îýëéíá óðßôéá ôçò Ðñïðïíôßäáò, áñêåôÜ áðü ôá ïðïßá óþæïíôáé ìÝ÷ñé óÞìåñá. ÐïõèåíÜ äåí áíáöÝñåôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá ôéò ìÝ÷ñé ôï 1922 êåíôñéêÝò óõíïéêßåò ôçò ðüëçò ôçò Ñáéäåóôïý, óôçí ïðïßá ïé ôïõñêéêÝò óõíïéêßåò âñéóêüôáí óôçí ðåñéöÝñåéá, ìáêñéÜ áðü ôç èÜëáóóá. Ìüíï óôç óåëßäá 69, óå ðáëéÜ öùôïãñáößá, ç âõæáíôéíÞ åêêëçóßá ôçò Ðáíáãßáò ôçò Ñåõìáôïêñáôüñéóóáò áíáöÝñåôáé ùò «ðñïôåóôáíôéêÞ åêêëçóßá»! Ç åêêëçóßá áõôÞ Ý÷åé óÞìåñá êáôåäáöéóèåß, óôç èÝóç ôçò õøþíåôáé ç ëÝó÷ç ôùí áîéùìáôéêþí ôçò öñïõñÜò ôïõ Ôåêßñ Íôáãê. Óôç óåëßäá 75 ðáñïõóéÜæïíôáé öùôïãñáößåò áðü ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Ñáéäåóôïý ôïí Éïýëéï ôïõ 1920. Ïé ¸ëëçíåò ÷áñáêôçñßæïíôáé ùò ÃéïõíÜí êáé åìöáíßæïíôáé ùò êáôáêôçôÝò, þóôå ïé öùôïãñáößåò áõôÝò íá áêïëïõèïýíôáé áðü öùôïãñáößåò åïñôáóìþí ôçò åðáíüäïõ ôùí Ôïýñêùí. Óôç óåëßäá 82 ðáñïõóéÜæåôáé ðáëéÜ öùôïãñáößá ôçò êåíôñéêÞò ðáñáèáëÜóóéáò óõíïéêßáò ôçò Ðáíáãßáò ôçò ÖáíåñùìÝíçò, ç ïðïßá ïíïìÜæåôáé ìá÷áëÜò Åñôïõãêñïýë,

üíïìá ðïõ öÝñåé óÞìåñá ðñïò ôéìÞí ôïõ ïìþíõìïõ Ôïýñêïõ êáôáêôçôÞ. Áêïëïõèïýí öùôïãñáößåò ìå áíÜëïãç éóôïñéêÞ áíôßëçøç, ìå ôçí åîáßñåóç ìéáò öùôïãñáößáò óôç óåëßäá 96, üðïõ ãßíåôáé áüñéóôç áíáöïñÜ óå Ñùìçïýò. Ðåñéôôü íá óçìåéþóïõìå üôé ðïõèåíÜ äåí öáßíåôáé íá ãßíåôáé ëüãïò ãéá ôï ìåãÜëï ðëÞèïò ôùí Áñìåíßùí ðïõ æïýóáí óôçí ðüëç ôçò Ñáéäåóôïý áðü ôïí 16ï áéþíá. ¼óï ãéá ôá ëáìðñÜ åêðáéäåõôéêÜ éäñýìáôá ôùí Ñùìçþí, ôá íåïêëáóéêÜ ðÝôñéíá êôÞñéÜ ôïõò äéáóþæïíôáé êáé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áêüìç ùò ó÷ïëåßá, üìùò ïé ðáëéÝò åëëçíéêÝò åðéãñáöÝò óôá õðÝñèõñá Ý÷ïõí óâçóôåß ìå êôõðÞìáôá ìå êáëÝìé. ÁëëÜ, ç ïñãïõåëéáíÞ ìåôá÷åßñéóç ôçò éóôïñßáò áðü ôïõò Ôïýñêïõò äéáíïïýìåíïõò, ðïëéôéêïýò êáé ôï ôïõñêéêü êñÜôïò, äåí ðåñéïñßæåôáé óôá åäÜöç ôá ïðïßá êáôÝêôçóáí ïé Ôïýñêïé êáé ôá ïðïßá âÜóåé óõíèçêþí êáôÝ÷ïõí óÞìåñá, áëëÜ áðëþíåôáé êáé óôéò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò, êáôáêôÞóåéò êÜðïôå ôçò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò. Ç åëëçíéêÞ ÈñÜêç åßíáé âÝâáéá Ýíáò ÷þñïò üðïõ ôñÝöïíôáé åðéâïõëÝò êáé êáëëéåñãïýíôáé äéåêäéêÞóåéò. ¸ôóé, óå ôåý÷ïò ôïõ ðñïðáãáíäéóôéêïý ðåñéïäéêïý Cornucopia –ðïõ åêäßäåôáé óôçí Áããëßá– êáé óå Üñèñï ãéá ôçí ðáñïõóßá ôùí Ôïýñêùí óôç ÈñÜêç, áðïêáëýðôåôáé ç óýã÷ñïíç ôïõñêéêÞ áíôßëçøç ãéá ôçí åëëçíéêÞ ÈñÜêç. Óå ðëçèþñá ùñáßùí êáé ìåãÜëùí öùôïãñáöéþí äßäåôáé ìßá ôïõñêéêÞ-éóëáìéêÞ åéêüíá ôçò åëëçíéêÞò ÈñÜêçò, üðïõ ïé ¸ëëçíåò åìöáíßæïíôáé ó÷åäüí ùò êáôáêôçôÝò. ¸ôóé, öùôïãñáößæåôáé ç óõíïéêßá ôçò Ìçôñïðüëåùò óôï êÝíôñï

»


Αριθµός φύλλου 67

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ »

ôçò ÐáëéÜò ÎÜíèçò ùò êáôïéêïýìåíç áðü Ôïýñêïõò, ðñÜãìá ðïõ ðïôÝ äåí Ýãéíå, áöïý ïé êåíôñéêÝò óõíïéêßåò ôçò ÎÜíèçò âñßóêïíôáí ðÜíôá õðü ôïí Ýëåã÷ï ôçò éó÷õñÞò ñùìáßéêçò êïéíüôçôáò. ¼ðùò åßíáé ãíùóôü, ç ÎÜíèç êáé ç Ñáéäåóôüò äéáôÞñçóáí êáè’ üëç ôçí Ôïõñêïêñáôßá ôçí ðáñïõóßá ôùí Ñùìçþí óôéò êåíôñéêÝò ôïõò óõíïéêßåò êáé åßíáé áìöüôåñåò ðáëéÝò âõæáíôéíÝò ðüëåéò, üðïõ äéáêñßíïíôáé åéóÝôé óôïí ðïëåïäïìéêü ôïõò ó÷åäéáóìü ïé âõæáíôéíÝò ìõóôéêÝò áíôéëÞøåéò ãéá ôçí ïñãÜíùóç êáé ôçí êáèáãßáóç ôïõ ÷þñïõ. Ï ðëçñùìÝíïò ¢ããëïò äçìïóéïãñÜöïò éó÷õñßæåôáé åóöáëìÝíá üôé ç óýã÷ñïíç ÎÜíèç éäñýèçêå áðü ôïõò Ôïýñêïõò ìðÝçäåò åìðüñïõò, ðïõ åãêáôÝëåéøáí ôç ãåéôïíéêÞ ÃåíéóÝá ìåôÜ ôçí êáôáóôñïöÞ ôçò, ôï 1870. ØåõäÝóôáôïò êáé áíáéäÝóôáôïò åßíáé áõôüò ï éó÷õñéóìüò. ¼÷é ìüíï ç éóôïñéêÞ Ýñåõíá Ý÷åé áðïäåßîåé üôé ç ðáñïõóßá ôùí Ñùìçþí óôçí ðüëç ôçò ÎÜíèçò åßíáé óõíå÷Þò, êáèïñéóôéêÞ êáé áäéÜóðáóôç3, áëëÜ êáé ç äéáôÞñçóç ôçò ÐáëéÜò Ðüëçò ôçò ÎÜíèçò åßíáé ç æþóá, ìüíéìç êáé óôáèåñÞ áðüäåéîç ôçò åëëçíéêüôçôÜò ôçò. Äåí åßíáé ìüíï ç åëëçíéêÞ ÈñÜêç ðåäßï ãéá ôçí êáêïðïßçóç ôçò ôïðéêÞò éóôïñßáò áðü ôïõò Ôïýñêïõò. ¼ðùò äéáâÜæïõìå ðñüóöáôá óôçí åöçìåñßäá ÁíôéöùíçôÞò, ðïõ åêäßäåôáé óôçí ÊïìïôçíÞ, êáé ç Öéëéððïýðïëç óôç Âüñåéá ÈñÜêç, êÝíôñï Åëëçíéóìïý êáé åëëçíéêÞò ðáéäåßáò, Ý÷åé åðéëåãåß ùò ðåäßï ðáñá÷Üñáîçò ôçò éóôïñßáò. ÓõíåñãÜôçò ôçò åöçìåñßäáò âñÝèçêå óôç Öéëéððïýðïëç, üðïõ äéÜâáóå êÜðïéï Üñèñï óå ðåñéïäéêü ðïõ åêäßäåôáé óôçí Ôïõñêßá. Óôï Üñèñï áõôü äßíåôáé ìßá åéêüíá ôçò Öéëéððïýðïëçò ùò áìéãþò ôïõñêéêÞò ðüëçò êáé ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôçò ùò áìéãþò ôïõñêéêÞò, ðáñüìïéáò ìå áõôÞ ôùí ôïõñêéêþí ðüëåùí üðùò ç Ðñïýóóá. Äåí áíáöÝñåôáé êáí ç ðáñïõóßá ôçò êõñßáñ÷çò êïéíüôçôáò ôùí Ñùìçþí, ïýôå âÝâáéá ôï üôé ç ðüëç éäñýèçêå áðü ôïõò Ìáêåäüíåò ¸ëëçíåò. Áãíïåßôáé ðëÞñùò ç âïõëãáñéêÞ ðáñïõóßá, áí êáé ç Öéëéððïýðïëç âñßóêåôáé óÞìåñá óôç âïõëãáñéêÞ åðéêñÜôåéá. ÁíáöÝñïíôáé ìüíï ïé ôñåéò ëüöïé ùò áíïéêôü ìïõóåßï ôïõñêéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò. Ôßðïôå ãéá ôá ëáìðñÜ åëëçíéêÜ åêðáéäåõôÞñéá, ôá ðáñáêåßìåíá óôïõò ëüöïõò ôçò åëëçíéêüôáôçò Öéëéððïýðïëçò. 1. Áíáöåñüìáóôå óôï âéâëßï ôïõ Óðýñïõ Âñõþíç, Ï åêôïõñêéóìüò ôçò ÌéêñÜò Áóßáò, ÌÉÅÔ, ÁèÞíá 1998. 2. Áíáöåñüìáóôå óôï Éíóôéôïýôï Éóôïñéêþí Ìåëåôþí ðïõ ßäñõóå ï ÊåìÜë Áôáôïýñê êáé óôï âéâëßï ôïõ Ôïõñãêïýô ÏæÜë, Ç Ôïõñêßá óôçí Åõñþðç. ÂëÝðå êáé ôï âéâëßï ôïõ Óðýñïõ Âñõþíç, Ôï ôïõñêéêü êñÜôïò êáé ç Éóôïñßá, ÉÌ×Á, Èåóóáëïíßêç 1998. 3. ÂëÝðå ìåôáîý Üëëùí ôï ðñüóöáôï âéâëßï ôïõ êáèçãçôÞ Öùêßùíá Êïôæáãåþñãç, ÌéêñÝò ðüëåéò ôçò åëëçíéêÞò ÷åñóïíÞóïõ êáôÜ ôçí ðñþéìç íåüôåñç åðï÷Þ: Ç ðåñßðôùóç ôçò ÎÜíèçò (15ïò – 17ïò áé.), ÉåñÜ Ìçôñüðïëéò ÎÜíèçò êáé Ðåñéèåùñßïõ, ÎÜíèç 2008.

25

Ç áëëïôñßùóç ôùí êáëëéôå÷íéêþí êýêëùí

H áéóèçôéêÞ ôçò ðáñüëáò Ôïõ ÌÜíïõ Óôåöáíßäç

Ó

ôï êÜôù êÜôù åßíáé Ýíáò áðëïúêüò êé ü÷é åããñÜììáôïò Üíèñùðïò, ðïõ ôï ðïëý ÷ñÞìá äéÝâñùóå ôï üðïéï ôáëÝíôï ôïõ êáé ç áêüìç ðåñéóóüôåñç äçìïóéüôçôá ðáëÜâùóå ôïõò äåßêôåò ôïõ íáñêéóóéóìïý êáé ôçò ìáôáéïäïîßáò ôïõ. Áíèñþðéíï, ðïëý áíèñþðéíï. Éäéáßôåñá ìÜëéóôá ãéá üóïõò åíäçìïýí óôïí êáëëéôå÷íéêü ÷þñï, üðïõ ç áíáóöÜëåéá óõíõðÜñ÷åé ìå ôçí áìåôñïÝðåéá êáé ç åãùðÜèåéá ðáßæåé êñõöôü ìå ôçí áõôïáðüññéøç. ÃíùóôÜ ðñÜãìáôá áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Íßôóå, ðïëý áíèñþðéíá... Êáé ôï ÷ñÞìá åðßóçò ôñåëáßíåé ôïõò áíèñþðïõò. ÃíùóôÜ ðñÜãìáôá áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Ìáñî. Ï Ôóüêëçò áíÞêåé óå ìéá ãåíéÜ ðïõ ôç óêëÞñõíå ç áíÝ÷åéá, ôç ãáëâÜíéóå ç äõóêïëßá êáé ôç ìïñöïðïßçóå ç öéëïäïîßá. Ï ÊåóóáíëÞò, ï ÔÜêéò, ï Ðáýëïò, ï ÊáñÜò, ï ÊáíéÜñçò, ï Èüäùñïò, ï ÄáíéÞë, ï Êùíóôáíôßíïò ÎåíÜêçò, ï ÌõôáñÜò, ï Öáóéáíüò, ï Êïíôüò, ãåííçìÝíïé üëïé ãýñù óôï 1930, Ýæçóáí åî áðáëþí ïíý÷ùí ðïëÝìïõò êáé åìöýëéåò äõóôõ÷ßåò, ãé’ áõôü êáé æÞôçóáí åêôüò ÅëëÜäïò ôçí üðïéá êáôáîßùóç. ÅðÝóôñåøáí ïé ðåñéóóüôåñïé ìå ôç Ìåôáðïëßôåõóç êáé «äïîÜóôçêáí» êáôÜ ôéò çìÝñåò ôçò ÐÁÓÏÊéêÞò çãåìïíßáò, üðïõ óïóéáëéóìüò êáé åõìÜñåéá ðÞãáéíáí ÷Ýñé÷Ýñé. Ôï äñÜìá ìå ôïí Ôóüêëç åßíáé ðùò ðïôÝ äåí ìðüñåóå íá îåðåñÜóåé ôïí, ïõóéáóôéêü, äÜóêáëü ôïõ, ôïí óåìíü êáé ïíåéñïðüëï Ãéþñãï ÂáêéñôæÞ. ¸íáí æùãñÜöï ðïõ áíÜëïãüò ôïõ óôçí ðïßçóç åßíáé, áóöáëþò, ï ÔÜóïò Ëåéâáäßôçò. ÁíôéèÝôùò, ôïí Ôóüêëç ôïí ðáñáâÜëëù ìå ôïí Ôßôï Ðáôñßêéï. Áìöüôåñïõò èåùñþ õðåñåêôéìçìÝíïõò êáé õðåñðñïâåâëçìÝíïõò. Éäéáßôåñá êáôÜ ôçí ïêôáåôßá Óçìßôç, ìå ôïí ëáúêü êáðéôáëéóìü íá âáóéëåýåé óôá âüñåéá ðñïÜóôéá êáé ôç íåüôåõêôç íïìåíêëáôïýñá ôïõ íá ÷ñåéÜæåôáé åðåéãüíôùò «Ýñãá ôÝ÷íçò» ùò áíôéóôÜèìéóìá ôçò åðéèåôéêÞò ôçò áãñáììáôïóýíçò. Áò ìçí êïñïúäåõüìáóôå: Äßðëá óôéò ðéóßíåò êáé ôéò ôæéðïýñåò öéãïõñÜñåé ðÜíôá ç õðïãñáöÞ åíüò ìåôñ, áãïñáóìÝíç üóïüóï. Áðü ôçí åðï÷Þ ðïõ ï Ôóüêëçò Ýöôéá÷íå ãéãáíôïáößóåò ãéá ôï óéíåìÜ óôç Óôáäßïõ ùò âïçèüò ôïõ ÂáêéñôæÞ Üëëáîáí ðÜñá ðïëëÜ. ¸íáò íÝïò êüóìïò áíáäýèçêå. Áñðáêôéêüò, Üðëçóôïò, ðñïêëçôéêüò. ¸íáò êüóìïò ðïõ Þèåëå í’ áðïêôÞóåé ôï êáèåôß ÷ùñßò íá îÝñåé ôçí áîßá ôïõ ïôéäÞðïôå. ÅîÜëëïõ, ôüôå, ëåöôÜ õðÞñ÷áí, ðïõ èá ’ëåãå êé ï ÃéùñãÜêçò. ÊÜðïéïé äçìéïõñãïß, üðùò ï ÄáíéÞë, ï Êïíôüò, ï Èüäùñïò ê.Ü. Ýæçóáí ëßãï ùò ðïëý óå áîéïðñåðÞ áíÝ÷åéá. Ïé Üëëïé îåóÜëùóáí ðïõëþíôáò ÷ñõóü ôï ðïëéôéóìéêü ôïõò õðåñðñïúüí ÷ùñßò áðïäåßîåéò Þ ëïéðÝò ìéêñïáóôéêÝò ãñáöåéïêñáôßåò. ÊÜðïéïò åõáßóèçôïò ôå÷íïêñéôé-

êüò, óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ÓÄÏÅ, èá ìðïñïýóå íá ãñÜøåé êÜðïôå ôçí «ÅíáëëáêôéêÞ éóôïñßá ôçò óýã÷ñïíçò åëëçíéêÞò ôÝ÷íçò óå óõó÷åôéóìü ìå ôçí áëìáôþäç Üíïäï êáé ðôþóç ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ»! ¹ ôï «ðþò ïé óõëëÝêôåò öôéÜ÷íïõí ôïõò êáëëéôÝ÷íåò ðïõ öôéÜ÷íïõí ôá Ýñãá, êé ü÷é ôï áíôßóôñïöï»! Êáé ðüóï êïóôßæïõí üëá áõôÜ. Ãé’ áõôü óáò ëÝù: Ðåñéóóüôåñï áðü ôïí Ôóüêëç, ðïõ åßíáé ï âáóéëéÜò ôçò áìåôñïåðïýò êïôóÜíáò –êÜðïôå ôá åß÷å âÜëåé... åñùôéêÜ êáé ìå ôçí Ðáíáãßá ôçò ÔÞíïõ, Ý÷ïíôáò Üóõëï óôçí Åëåõèåñïôõðßá ëüãù Öõíôáíßäç–, åãþ èõìþíù ìå üóïõò ôïõ äßíïõí âÞìá Þ åêäßäïõí âéâëßá ìå ôá... êåßìåíÜ ôïõ. Åöüóïí ï äçìïóéïãñÜöïò ïöåßëåé í’ áíôéäñÜóåé áíÜëïãá üôáí åêóôïìßóåé ôçí ðñïêëçôéêÞ ôïõ ðáðÜñá ï óõíåíôåõîéáæüìåíïò. Áëëéþò Ý÷ïõìå áðëþò áëëçëïëéâÜíéóìá. ÁëëÜ ðïý äçìïóéïãñÜöïò óôçí êñáôéêïäßáéôç ÅÑÔ êáé ðïý äéÜëïãïò óôçí åëëçíéêÞ ôçëïøßá. ÁõôÜ åßíáé ãéá ôïõò áöåëåßò óáí ôïí õðïãñÜöïíôá. ÅîÜëëïõ «äçìïóéïãñÜöïò» ðéá äçëþíåé êáé ç êüñç Ôóüêëç, íõí áñéóôßíäçí âïõëåõôÞò åëÝù ÃéùñãÜêç, ï ïðïßïò ìüíï áíÜìåóá óå áðïãüíïõò åðùíýìùí áéóèÜíåôáé Üíåôá. Ôá «íÝá ôæÜêéá», ðïõ Ýëåãå êé ï ìðáìðÜò ôïõ. Åãþ Þîåñá ôç ÌÜãéá, ðÜíôùò, ùò ó÷åäéÜóôñéá åíäõìÜôùí, ü÷é åðéôõ÷çìÝíç. Ç Áãßá ÐáñáóêåõÞ, üìùò, Ýêáíå ôï èáýìá ôçò êáé ç ê. Ôóüêëç âñÞêå ôïí äñüìï ôçò. ¸÷åé, üìùò, ðïôÝ êáíåßò ðñïóÝîåé ôé ëÝåé áõôü ôï êïñßôóé áðü ôçí åêðïìðÞ ôïõ; Ðüóï áâñÜ õðïôéìÜ ôïõò åíôüðéïõò êáé ôéò ëáúêÝò êïõëôïýñåò ðïõ, õðïôßèåôáé, ðáñïõóéÜæåé; Óáí ôïí ÖåñäéíÜñäï ÊïñôÝò ìå ôïõò ÁæôÝêïõò -èõìÜóôå ðáëéüôåñá ðþò ìáò ôáîßäåõå ìå ôá ôáîßäéá ôçò ç ÌáñéÜííá ÊïñïìçëÜ, âáèéÜ ãíþóôñéá êáé ôùí ôüðùí êáé ôçò éóôïñßáò ôïõò; Ôüôå ðïõ ôï ñáäéüöùíï êáé ç ôçëåüñáóç åðéôåëïýóáí êáé ðáéäåõôéêü ñüëï, áíôß íá óðåêïõëÜñïõí ôç ãåëïéüôçôá Þ ôï óôáñéëßêé. Åðßóçò, Ý÷åé êáíåßò õðåýèõíïò ìåôñÞóåé, ðñïôïý êïóôïëïãÞóåé ôï êÜèå ðáíÜêñéâï åðåéóüäéï, ðüóåò áíáêñßâåéåò Þ éóôïñéêÜ ëÜèç Ý÷åé åêóôïìßóåé ç ðáñïõóéÜóôñéÜ ôïõ;

ÓõìðÝñáóìá: Ï ëüãïò ãéá ôïõò Ôóüêëçäåò åßíáé ôï áäýíáôü ôïõò óçìåßï. Áíôßèåôá, óôçí åéêüíá, êáé ìÜëéóôá ôçí åîùñáúóìÝíç áõôïðñïóùðïãñáößá, äßíïõí ñÝóôá. Ï Êþóôáò èá Þèåëå íá åßíáé ÂáêéñôæÞò, Þ Ýóôù ï ÊïõíÝëëçò, áëëÜ äåí åßíáé. Ç ÌÜãéá öáíôáóéþíåôáé ôç ÌáñéÜííá ÊïñïìçëÜ, áëëÜ êáíÝíá áëåðïõäÜêé äåí öôÜíåé ôç óïöÞ ìáìÜ-áëåðïý, êáé ðÜåé ëÝãïíôáò... «ÐÜåé ëÝãïíôáò», êõñéïëåêôéêÜ. Ìå öëõáñßåò, ðïìðþäç öëçíáöÞìáôá, ÷áñéôùìåíéÝò, åîõðíáêéóìïýò, ê.ëð. ¼,ôé äçëáäÞ ïñßæåé Ýíá Üëëï åßäïò êñßóçò, ðíåõìáôéêÞò áõôÞ ôç öïñÜ. Ôþñá, áí ìåñéêÝò öåìéíßóôñéåò ðáßñíïõí êÜðïéåò åêðåìðüìåíåò ðáñüëåò êáôÜ ëÝîç, ôüóï ôï ÷åéñüôåñï ãé’ áõôÝò. Óôï ëÜéö óôÜéë ôï ðáí åßíáé ç åéêüíá. Ï ëüãïò åðÝ÷åé èÝóç äéáêïóìçôéêïý öüíôïõ. ¸íá åßäïò èåáôñéêÞò ðáíôïìßìáò. ÅîÜëëïõ æïýìå óå åðï÷Þ åêðôþóåùí (ôùí èåùñéþí) êáé êñßóçò (ôùí èåùñçôéêïëïãïýíôùí). Ðïõ èá ðåé ðùò, êÜèå áôÜêá ðïõ ëÝãåôáé áðëþò ãéá íá ðñïêáëÝóåé, åîáóöáëßæïíôáò óôïí áôáêáäüñï ôç äéáöÞìéóç ôçò çìÝñáò, Ý÷åé óôáèåñÜ ùò Üëëïèé ôï ãíùóôü áíÝêäïôï ìå ôïí Ëáãü êáé ôïí Ôßãñç. ÎÝñåôå: «ÊáëÜ ôñþìå, êáëÜ ðßíïõìå, ëÝìå êáé êáìéÜ...». ÕÃ.: Ãéá ôá Ýñãá ôïõ Ôóüêëç üðùò ç «Êéâùôüò» Ý÷ù ãñÜøåé ðïëëÜ êåßìåíá. Áõôü åßíáé ôï ðñþôï êáé ôåëåõôáßï êåßìåíï ðïõ ãñÜöù ãéá ôïí Ôóüêëç-Üíèñùðï. Ãéá ôçí ðñïâïêáôüñéêç áìåôñïÝðåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåß íá öôáßù êé åãþ, åðåéäÞ óôïí åíèïõóéáóìü ìïõ õðåñôüíéóá ôï Ýñãï, åíôõðùóéáêü ïðùóäÞðïôå óôç èåáôñéêüôçôÜ ôïõ, êáé ðáñÝâëåøá ôïí ÷áñáêôÞñá, ôç óôÜóç. Ôþñá ðéá îÝñù, ðïëý áñãÜ üìùò, ðùò êáìéÜ áëçèéíÜ ìåãÜëç äçìéïõñãßá äåí ìðïñåß íá ðñïêýøåé áðü ìéóáëëüäïîåò ðüæåò Þ åðçñìÝíåò óõìðåñéöïñÝò. Ôé, üìùò, åßíáé «ìåãÜëç äçìéïõñãßá»; Ôßðïôå ðåñéóóüôåñï áðü åêåßíç ðïõ ìáò ðáñùèåß, ðïõ ìáò ðåßèåé í’ áëëÜîïõìå ôïí êüóìï, áëëÜæïíôáò ðñùôßóôùò êáé ðñþôá áð’ üëá ôïí åáõôü ìáò... manosstefanidis.blogspot.com


26

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ìáõñßäç

H íý÷ôá ôïõ Ôëáôåëüëêï Ç ðéï êáëïóôçìÝíç ðñïâïêÜôóéá óôçí éóôïñßá ôïõ Ìåîéêïý

Ô

á ãåãïíüôá ðïõ Ýëáâáí ÷þñá ôç íý÷ôá ôçò 2çò Ïêôùâñßïõ ôïõ 1968 óôï Ôëáôåëüëêï ôçò Ðüëçò ôïõ Ìåîéêïý áðïôåëïýí ìéá áð’ ôéò ìåëáíüôåñåò óåëßäåò áõôÞò ôçò ðïëýðáèçò ÷þñáò. Åêåßíç ôç âñáäéÜ åêáôïíôÜäåò öïéôçôÝò, åñãáæüìåíïé êáé áðëïß ðåñáóôéêïß óêïôþèçêáí áð’ ôéò ìåîéêáíéêÝò äõíÜìåéò áóöáëåßáò –êÜðïéïé êÜíïõí ëüãï ãéá ðÜíù áðü ÷ßëéïõò íåêñïýò– óå ìéá ðñùôïöáíïýò âáñâáñüôçôáò åðé÷åßñçóç áðïêáôÜóôáóçò ôçò ôÜîçò, äÝêá ìÝñåò ðñéí ôçí Ýíáñîç ôùí ïëõìðéáêþí áãþíùí ôïõ 1968 óôç ìåîéêáíéêÞ ðñùôåýïõóá. Ç áëÞèåéá ãéá ôï ôé áêñéâþò óõíÝâç óôéò 2/10 Ýãéíå áíôéêåßìåíï ìéáò Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ ðñïóðÜèåéáò óõãêÜëõøçò áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò êõâÝñíçóçò ôçò ÷þñáò, ðïõ êñÜôçóå ðÜíù áðü óáñÜíôá ÷ñüíéá êáé åß÷å ùò áðïôÝëåóìá íá ñé÷èåß öùò ìüëéò ðñüóöáôá óå áõôÞí ôç âñüìéêç éóôïñßá. Ôï 1968 Þôáí ãéá ôï Ìåîéêü ìéá ÷ñïíéÜ áíáâñáóìïý, åëðßäáò êáé ðïëéôéêþí áãþíùí, ðïõ áìöéóâçôïýóáí ôï äéåöèáñìÝíï ðïëéôéêü êáèåóôþò ôïõ öéëïáìåñéêáíïý ðñïÝäñïõ ÃïõóôÜâï Íôßáò ÏñíôÜò êáé ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò PRI. Ïé öïéôçôÝò, áëëÜ êáé ðïëëïß íÝïé åñãáæüìåíïé áðáéôïýóáí ôïí åêäçìïêñáôéóìü ôïõ ðïëéôéêïý ãßãíåóèáé, ôç äõíáôüôçôá äçìéïõñãßáò áíåîÜñôçôùí óùìáôåßùí óôïõò ÷þñïõò äïõëåéÜò, áëëÜ êáé ôï äéêáßùìá ôçò óõíÜèñïéóçò ðïõ åß÷å áðáãïñåõôåß ìå ôï Üñèñï 145 ôïõ Ðïéíéêïý Êþäéêá. Ôï ïõóéáóôéêÜ áõôïïñãáíùìÝíï êßíç-

ìá ôïõ Ìåîéêïý äåí åß÷å êÜðïéï «ëáìðñü» çãÝôç, áëëÜ áðïôåëïýíôáí áðü äéÜöïñåò ðïëéôéêÝò ïìÜäåò ðïõ áðëþò áðáéôïýóáí ðåñéóóüôåñç äçìïêñáôßá êáé óõììåôï÷Þ óôç ëÞøç ôùí áðïöÜóåùí. Ç ÷þñá èá ïñãÜíùíå ôïí Ïêôþâñç ôçí 20Þ ïëõìðéÜäá êáé ç êõâÝñíçóç, óå Ýíá êõñéïëåêôéêü üñãéï äéáöèïñÜò êáé áíåîÝëåãêôçò óðáôÜëçò äçìïóßïõ ÷ñÞìáôïò, åß÷å îïäÝøåé 150 åêáô. äïëÜñéá (ðïõ éóïäõíáìïýí ìå 7,5 äéó. äïëÜñéá óÞìåñá), îåðåñíþíôáò êáôÜ ðïëý ôïí Þäç õðåñöïõóêùìÝíï ðñïûðïëïãéóìü. Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ç ÷þñá ìáóôéæüôáí áðü ôç öôþ÷åéá êáé ïé áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé ïé êÜôïéêïß ôïõò åß÷áí åãêáôáëåéöèåß óôç ìïßñá ôïõò. ¸ôóé, ãñÞãïñá ïé áðßóôåõôåò áíôéèÝóåéò ôçò ìåîéêáíéêÞò êïéíùíßáò, óå óõíäõáóìü ìå ôá óêÜíäáëá ôùí ïëõìðéáêþí áãþíùí êáé ôçí ðïëéôéêÞ ìç áíï÷Þò ôçò êõâÝñíçóçò –ðïõ Þèåëå íá åðéäåßîåé ôçí éêáíüôçôÜ ôçò óôçí åðéâïëÞ «êïéíùíéêÞò åéñÞíçò» óôç äéåèíÞ êïé-

íüôçôá– Ýöåñáí ôçí áíôéðáñÜèåóç óôïõò äñüìïõò ôçò Ðüëçò ôïõ Ìåîéêïý. Ôçí 1ç Áõãïýóôïõ ï ðñýôáíçò ôïõ Áõôüíïìïõ Åèíéêïý Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ Ìåîéêïý çãÞèçêå ìéáò åéñçíéêÞò äéáäÞëùóçò 50 ÷éëéÜäùí öïéôçôþí åíÜíôéá óôçí êõâÝñíçóç, ðåßèïíôáò Ýôóé ôïõò ÌåîéêÜíïõò ðïëßôåò üôé ïé öïéôçôÝò äåí Þôáí ôáñá÷ïðïéïß, åíþ óôéò 27 ôïõ ìÞíá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìéá áêüìç áðüëõôá åéñçíéêÞ ðïñåßá êáôÜ ìÞêïò ôçò êåíôñéêÞò ëåùöüñïõ ×ïõÜñåò. Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí ç êõâÝñíçóç íá äéáôÜîåé ôïí óôñáôü íá êáôáëÜâåé ôï ðáíåðéóôÞìéï ìÝóá óôïí ÓåðôÝìâñç, ìåôÜ áðü ìéá åðé÷åßñçóç ðïõ ïé åéäéêÝò äõíÜìåéò ðñïðçëÜêéæáí êáé óõëëÜìâáíáí üðïéïí Ýâñéóêáí ìðñïóôÜ ôïõò ÷ùñßò êáìßá äéÜêñéóç. Ùò áðÜíôçóç óôç âáñâáñüôçôá ôçò êõâÝñíçóçò, ïé öïéôçôÝò êÜëåóáí óå óõãêÝíôñùóç ôï áðüãåõìá ôçò 2/10 óôçí ðëáôåßá ôùí 3 ðïëéôéóìþí ôçò ðåñéï÷Þò Ôëáôåëüëêï. Óôç óõãêÝíôñùóç ìáæåýôç-

êáí ðÜíù áðü 10 ÷éëéÜäåò öïéôçôÝò, ìáèçôÝò êáé åñãáæüìåíïé, ãéá íá óõììåôÜó÷ïõí óå ìéá åéñçíéêÞ äéáìáñôõñßá. Óôï ìåôáîý, éó÷õñÝò äõíÜìåéò óôñáôïý êáé áóôõíïìßáò ìå ôç ÷ñÞóç 200 ôåèùñáêéóìÝíùí åß÷áí áðïêëåßóåé ôçí ðëáôåßá êáé äýï åëéêüðôåñá ðåôïýóáí óå ÷áìçëü ýøïò ðÜíù áðü ôïõò óõãêåíôñùìÝíïõò. Óôéò 5.55’ äýï êüêêéíåò öùôïâïëßäåò ñß÷ôçêáí áð’ ôï êôÞñéï ôïõ õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí êáé óôéò 6.15’ ìéá ðñÜóéíç ñß÷ôçêå áðü Ýíá áð’ ôá åëéêüðôåñá. Áõôü Þôáí ôï óýíèçìá! Ïé äõíÜìåéò áóöáëåßáò Üíïéîáí ðõñ áäéáêñßôùò åíáíôßïí ôïõ áüðëïõ ðëÞèïõò êáé óôçí ðëáôåßá åðéêñÜôçóå ÷Üïò, êáèþò ïé íåêñïß Ýðåöôáí ï Ýíáò ìåôÜ ôïí Üëëïí êáé ï êüóìïò ðñïóðáèïýóå íá êáëõöèåß üðùò üðùò. Ëßãï áñãüôåñá, ôï åðßëåêôï ôÜãìá Ïëýìðéá, ðïõ áðïôåëïýíôáí áðü åéäéêÝò äõíÜìåéò ôïõ óôñáôïý êáé ôçò áóôõíïìßáò, åéóÝâáëå óôçí ðëáôåßá ãéá íá ðñïâåß óå óõëëÞøåéò. Åß÷áí ëåõêÜ ðåñéâñá÷éüíéá óôï áñéóôåñü ÷Ýñé êáé öïñïýóáí ëåõêÜ ãÜíôéá ãéá íá áðïöýãïõí ôá ößëéá ðõñÜ ôùí óôñáôéùôþí, ðïõ óõíÝ÷éæáí íá ðõñïâïëïýí ÷ùñßò ïßêôï. Ïé åêôåëÝóåéò, ãéáôß ãéá åêôåëÝóåéò áüðëùí ðïëéôþí åðñüêåéôï, óõíå÷ßóôçêáí üëç ôç íý÷ôá ìå ôï ôÜãìá Ïëýìðéá íá Ý÷åé åîáðïëõèåß ðñïò Üãñá öïéôçôþí óôéò ãåéôïíéêÝò ðïëõêáôïéêßåò. Ôá ðôþìáôá óôïéâÜ÷ôçêáí ðÜíù óå óôñáôéùôéêÜ öïñôçãÜ êáé áðïññéìáôïöüñá êáé, ðïëý áðëÜ, åîáöáíßóôçêáí. Áñêåôïß öïéôçôÝò áðïêëåßóôçêáí óôï êôÞñéï ÔóéïõÜïõá, üðïõ üóïé ãëßôùóáí ôç æùÞ ôïõò, îåãõìíþèç-

êáí êáé êáêïðïéÞèçêáí âÜíáõóá. Ç åðßóçìç áíáêïßíùóç áðü ôç ìåñéÜ ôçò êõâÝñíçóçò Ýêáíå ëüãï ãéá ýðáñîç åëåýèåñùí óêïðåõôþí ìÝóá óôïõò êüëðïõò ôùí öïéôçôþí, ïé ïðïßïé Üíïéîáí ðõñ åíáíôßïí ôïõ óôñáôïý, ðïõ õðï÷ñåþèçêå íá áðáíôÞóåé óôá ðõñÜ. Ôá ìåîéêáíéêÜ ÌÌÅ ü÷é ìüíï ôçí åðüìåíç ìÝñá, áëëÜ åðß ÷ñüíéá áíáìåôÝäéäáí ôçí êõâåñíçôéêÞ ðñïðáãÜíäá ó÷åôéêÜ ìå ôç óöáãÞ üìùò ç áëÞèåéá ðïôÝ äåí ìðïñåß íá êñõöôåß ãéá ðÜíôá. Åðßóçìç Ýñåõíá ðïõ äéåîÞ÷èç ôï 2001, ìå ôç ÷ñÞóç áðïññÞôùí åããñÜöùí, áðÝäåéîå üôé ïé õðïôéèÝìåíïé «åëåýèåñïé óêïðåõôÝò» Þôáí ìÝëç ôçò ðñïåäñéêÞò öñïõñÜò, ìå ïäçãßåò íá áíïßîïõí ðõñ åíáíôßïí ôïõ óôñáôïý êáé ôçò áóôõíïìßáò ãýñù áð’ ôçí ðëáôåßá, óå ìéá êáëïóôçìÝíç ðñïâïêÜôóéá. Áêüìç êáé óÞìåñá, êáíåßò äåí Ý÷åé êáôáäéêáóôåß ãéá ôç óöáãÞ ôïõ Ôëáôåëüëêï. ÓáñÜíôá äýï ÷ñüíéá ìåôÜ, ïé êýñéïé õðåýèõíïé Þ åßíáé õðÝñãçñïé Þ Ý÷ïõí Þäç ðåèÜíåé êáé ïé ïéêïãÝíåéåò ðïõ Ý÷áóáí ôá ðáéäéÜ ôïõò åêåßíç ôç íý÷ôá äåí Ý÷ïõí áêüìá äéêáéùèåß. Ôï ìåîéêÜíéêï óýóôçìá äéêáéïóýíçò Ý÷åé áöÞóåé óôï áðõñüâëçôï áíèñþðïõò ðïõ áðïäåäåéãìÝíá óõììåôåß÷áí óôç óöáãÞ êáé öÝñïõí âáñéÜ åõèýíç ãéá ôïí Üäéêï èÜíáôï áèþùí ðïëéôþí. Ãéá ôïí åêðñüóùðï ôùí ïéêïãåíåéþí ðïõ åß÷áí èýìáôá óôéò 2/10/68, ßóùò ç ìüíç åëðßäá ãéá ôçí üðïéá äéêáßùóç âñßóêåôáé Ýîù áðü ôá óýíïñá ôïõ Ìåîéêïý, óôï äéåèíÝò äéêáóôÞñéï ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí.

¸êèåóç Áößóáò ôïõ ÓÁÊ & ôçò ÓÅÕÁÅÊ 36 ×ñüíéá Êáôï÷Þò - 36 ×ñüíéá Áãþíá ãéá ÁðåëåõèÝñùóç

Γ

ια τα 50χρονα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων, Αίθουσα «Νίκος Γκάτσος», (Πειραιώς 100, Γκάζι) από τη ∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 έως την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010. Στα εγκαίνια της Έκθεσης, τη ∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, ώρα 7 µ.µ. χαιρετισµό θα απευθύνει ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Νικήτας Κακλαµάνης θα διαβαστεί χαιρετισµός του Αρχιεπισκόπου Κύ-

πρου. Οµιλητής Βάσσος Λυσσαρίδης Επ. Πρόεδρος Ε∆ΕΚ (Κύπρος). Η ιστορικός τέχνης Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν θα παρουσιάσει την Έκθεση υπό την Αιγίδα του Πολιτισµικού Οργανισµού ∆ήµου Αθηναίων (Π.Ο.∆.Α) Στο πλαίσιο της Έκθεσης Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010, ώρα 7 µ.µ. θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου Της Γλυκειάς Χώρας Κύπρου του Θανάση Θ.

Νιάρχου (επιλογή-επιµέλεια). Την Παρασκευή 29 0κτωβρίου 2010, ώρα 7 µ.µ. θα υπάρξει µουσική βραδιά «Ένα ταξίδι µουσικό από τον Πόντο και την Κρήτη έως την Κύπρο» «Αροθυµώ και Τραγωδώ…» Χρόνης Αµανατίδης, τραγούδι - λύρα ποντιακή, Όθωνας Μπικάκης, λύρα κριτική, Ηλίας Αλεξόπουλος, λαούτο. Η Έκθεση θα λειτουργεί καθηµερινά 5 µ.µ.– 10 µ.µ. Την Πέµπτη 28 Οκτωβρίου και την Κυριακή

31 Οκτωβρίου η Έκθεση θα παραµείνει ανοιχτή από τις 11.00 π.µ. έως τις 10 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη υπό την Αιγίδα του Πολιτισµικού Οργανισµού ∆ήµου Αθηναίων (Π.Ο.∆.Α.) ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: To Σωµατείο «Συµπαράσταση Αγώνα Κύπρου», η «Συντονιστική Επιτροπή Υποστήριξης Αγώνα για Ελεύθερη Κύπρο», και η «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων.


27

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

Ρήξη

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÌðëÜèñá

Ç ìåôáöïñÜ óôïí êéíçìáôïãñÜöï ôïõ ïìþíõìïõ âéâëßïõ ôïõ ÓùôÞñç Äçìçôñßïõ

Ô

Ôá ïðùñïöüñá ôçò ÁèÞíáò

ï íá ãñÜøåé êáíåßò ìüíï ðåíôáêüóéåò ëÝîåéò ãéá ôçí êáéíïýñãéá ôáéíßá ôïõ Íßêïõ Ðáíáãéùôüðïõëïõ äåí åßíáé åýêïëç õðüèåóç. Ìå Ôá ïðùñïöüñá ôçò ÁèÞíáò, ðïõ åßäáìå ðñéí ëßãåò çìÝñåò óôéò Íý÷ôåò ÐñåìéÝñáò, óõìðëçñþíåôáé Ýíá áêüìá êïììÜôé áðü ôéò áèçíáúêÝò åéêüíåò óôï óéíåìÜ ôïõ Íßêïõ Ðáíáãéùôüðïõëïõ. ÌÜëéóôá ç ôáéíßá ôïõ áõôÞ ìïéÜæåé íá åßíáé ç ðéï áèçíáúêÞ áð’ üëåò, áöïý åäþ ç ÁèÞíá ãßíåôáé ç ßäéá ðñùôáãùíßóôñéá, ìáæß ìå ôïí óõããñáöÝá êáé ôïí ÞñùÜ ôïõ. Ç ôáéíßá îåôõëßãåôáé óå óêçíÝò óáí Ýíáò äéÜëïãïò áíÜìåóá óôïí óêçíïèÝôç êáé ôïí óõããñáöÝá áöåíüò êáé óôïí Þñùá ôïõ âéâëßïõ êáé ôçò ôáéíßáò êáé ôçí ÁèÞíá, Þ ìÜëëïí ôá ïðùñïöüñá ôçò, áöåôÝñïõ. Ðñüêåéôáé ãéá ôç ìåôáöïñÜ óôïí êéíçìáôïãñÜöï ôïõ ïìþíõìïõ âéâëßïõ ôïõ ÓùôÞñç Äçìçôñßïõ, ìéá êùìùäßá «ìå ôç ìïñöÞ äïêéìßïõ Þ Ýíá äïêßìéï ìå ôç ìïñöÞ êùìùäßáò», üðùò ëÝåé ï ßäéïò ï áåéèáëÞò Ðáíáãéùôüðïõëïò, óôïõò ôßôëïõò ôçò áñ÷Þò. Ï Ðáíáãéùôüðïõëïò åßíáé ßóùò áðü ôïõò ëßãïõò ¸ëëçíåò óêçíïèÝôåò ðïõ ìðïñïýí óÞìåñá íá öôéÜ÷íïõí êéíçìáôïãñáöéêÜ äïêßìéá êáé ç ôáéíßá ôïõ áõôÞ áðïäåéêíýåé üôé ìðïñåß íá êÜíåé åîßóïõ ðåôõ÷çìÝíá êáé êùìùäßá. Ç ôáéíßá ðáñáìÝíåé, ðáñ’ üëïõò ôïõò ðñïóäéïñéóìïýò ôçò, áíÜëáöñç, êáé áëáöñþíåé ôçí êáñäéÜ ôïõ èåáôÞ, óáí åêåßíïí ðïõ ðïõëÜåé ìðáëüíéá êáé êéíäõíåýåé íá áðïãåéùèåß, óôï ôÝëïò, ìáæß ìå ôá ìðáëüíéá ôïõ. Áêñéâþò åêåß ï óõããñáöÝáò óõíáíôéÝôáé ìå ôïí ÞñùÜ ôïõ ãéá íá ôïí êñáôÞóïõí ðÜíù óôç ãç. «Ï êéíçìáôïãñÜöïò äåí åßíáé ôüóï óïâáñü ðñÜãìá», åßðå ï ßäéïò ï óêçíïèÝôçò, ðñïëïãßæïíôáò ôçí ôáéíßá ôïõ, áõôüò ï êéíçìáôïãñÜöïò ùóôüóï ãßíåôáé

áðáñáßôçôïò áðü ôç óôéãìÞ ðïõ êñáôÜ ôïõò áëáöñïÀóêéùôïõò êïíôÜ ìáò. Ï ðñùôáãùíéóôÞò ôçò ôáéíßáò, ï óõããñáöÝáò, óôïí ñüëï ï ËåõôÝñçò ÂïãéáôæÞò, êÜèåôáé óôï ãñáöåßï ôïõ ìðñïóôÜ óå Ýíá ðáñÜèõñï ìå èÝá ìéá êáôçöïñéêÞ ñÜìðá, ðïõ ìïéÜæåé ìå ðéëïôÞ Þ ìå åßóïäï ðÜñêéíãê, áí êáé ðïôÝ äåí âëÝðïõìå êÜðïéï áõôïêßíçôï íá êáôåâáßíåé, Þ ðïõ ìðïñåß íá ìïéÜæåé êáé ìå Ýîïäï ðñïò ôá ðÜíù. Åêåß ãñÜöåé ôï êáéíïýñãéï ôïõ âéâëßï êáé ôáõôü÷ñïíá óêÝöôåôáé öùíá÷ôÜ ãéá ôçí ôÝ÷íç ôïõ ìðñïóôÜ óôçí ïéêéáêÞ âïçèü (Áëåîßá Êáëôóßêç). ÁõôÞ åßíáé ìéá ó÷åäüí âïõâÞ Ñùóßäá, ðïõ äåí ìéëÜåé åëëçíéêÜ êáé áíôéêáèéóôÜ ôçí çìÝñá åêåßíç ôçí êáíïíéêÞ. Ï Þñùáò ôïõ âéâëßïõ, ðïõ ôïí æùíôáíåýåé ï Íßêïò ÊïõñÞò, åßíáé Ýíáò áëáöñïÀóêéùôïò, ëïéðüí, ï ïðïßïò ðÜó÷åé áðü áêáèéóßá êáé ôñéãõñíÜåé óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò ôñåöüìåíïò áðü ôïõò êáñðïýò ôùí ïðùñïöüñùí ôçò. Ïé óïõñåáëéóôéêÝò êáôáóôÜóåéò, áãáðçìÝíåò ôïõ Ðáíáãéùôïðïõëïõ, ðáíôá÷ïý ðáñïýóåò, ðáóðáëéóìÝíåò ìå ôçí éäéáßôåñç ãïçôåßá ôïõ ñåáëéóìïý ôïõ. Ç ôáéíßá óêéôóÜñåé ìå æùíôÜíéá ôïõò ðåñéöåñüìåíïõò áñãüó÷ïëïõò, ðïõ óôçí ÁèÞíá äåí åßíáé ìõèéóôïñçìáôéêïß ôýðïé, áëëÜ áëçèéíÝò öéãïýñåò, ðïõ ôïõò âëÝðåéò ó÷åäüí óå êÜèå ãùíßá, üðùò êáé ôá ïðùñïöüñá ôçò, åÜí åßóáé ëéãÜêé ðñïóåêôéêüò. Ôá óôïé÷åßá ôçò óÜôéñáò åßíáé êé áõôÜ Ýíôïíá, ìå êïñõöáßá ôç óêçíÞ óôï ëåùöïñåßï, üðïõ ãíùóôÜ ðñüóùðá ôïõ åëëçíéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, ìéáò êÜðïéáò çëéêßáò óÞìåñá, óêçíïèÝôåò, ðáñáãùãïß, êñéôéêïß, ôÝùò ðñüåäñïé êáé õðåýèõíïé ôïõ ÊÝíôñïõ ÊéíçìáôïãñÜöïõ, ôçò ÅÑÔ ê.Ü., ôñáãïõäïýí üëïé ìáæß Ýíá áíôÜñôéêï ôñáãïýäé ãéá ôç íåïëáßá. Ï

Ðáíáãéùôüðïõëïò Ý÷åé ÷éïýìïñ êáé üóïé äéáèÝôïõí ÷éïýìïñ äéáèÝôïõí ëåðôü ãïýóôï êáé ðáñáôçñçôéêüôçôá. Êáé ï êéíçìáôïãñÜöïò ôïõ åßíáé Ýíáò êéíçìáôïãñÜöïò êáëïæõãéóìÝíïò êáé ìå åõóôñïößá íôåêïõðáñéóìÝíïò, Ýôóé þóôå íá ìðïñåß ï èåáôÞò íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ü÷é ìüíï ôéò êùìéêÝò êáôáóôÜóåéò, áëëÜ êáé ôçí õðüóôáóç, ôçí áëçèéíÞ üøç ôùí çñþùí. ÃõñéóìÝíç óå öõóéêïýò åîùôåñéêïýò ÷þñïõò, ç ôáéíßá åßíáé êáé Ýíáò öüñïò ôéìÞò óôçí ÁèÞíá, ðïõ ï Íßêïò Ðáíáãéùôüðïõëïò óðÜíéá åãêáôáëåßðåé êáé Ý÷åé ìå ôçí êÜìåñÜ ôïõ êáé áðü ôáéíßá óå ôáéíßá êáôáãñÜøåé ó÷åäüí üëåò ôéò ãùíéÝò ôçò, êõñßùò ôï êÝíôñï. ÅÜí ï óõããñáöÝáò ðáëåýåé ìå ôéò ëÝîåéò, ìå ôçí êõñéïëåîßá, áëëÜ êáé ìå ôá áéóèÞìáôá ðïõ ðñïêáëïýí, ï óêçíïèÝôçò ðåñéóôÝëëåé ôç öëõáñßá ôùí ðëÜíùí, ðïõ óáí ëßðïò åðéêÜèåôáé óÞìåñá óôéò åéêüíåò ðïõ óõíå÷þò âëÝðïõìå, ãéá íá öôÜóåé óôçí êõñéïëåîßá ìéáò êéíçìáôïãñÜöçóçò ÷ùñßò óêçíïèåôéêÝò åðéäåßîåéò. ÅðéìÝíåé óôá ðëÜíá ðïõ áöçãïýíôáé áðü ìüíá ôïõò ôçí éóôïñßá êáé óôï ôñÜâåëéíãê ðïõ ðëçóéÜæåé áëáöñïðáôþíôáò ôïí ðñùôáãùíéóôÞ. ¸ôóé êáôáöÝñíåé íá êñýâå-

ôáé ðßóù áðü ôïõò ÞñùÝò ôïõ êáé íá êÜíåé áéóèçôÞ ôçí ðáñïõóßá ôïõ åîáéñåôéêÜ ìüíï óôï ôÝëïò, ìå Ýíá ðëÜíï ãåñáíïý, Ýíá õðïêåéìåíéêü èá ’ëåãåò êÜðïéïõ ðïõ èÝëåé íá ðåôÜîåé. Ï Íßêïò ÊïõñÞò, ìéá êùìéêÞ áðïêÜëõøç, áõèüñìçôïò, ðáßæåé ìå êÝöé ôïí áëáöñïÀóêéùôï, ç Êáëôóßêç, ç äñïóåñÞ íüôá ôçò ôáéíßáò, ìåôáìïñöùìÝíç ðëÞñùò óå ìéá îÝíç ðïõ áêïýåé ìá äåí êáôáëáâáßíåé, êáé ï ÂïãéáôæÞò êéíçìáôïãñáöéêüò üóï ðïôÝ Üëëïôå, óå Ýíáí ñüëï ðïõ èá ìðïñïýóå íá ôïí îåãåëÜóåé óå èåáôñéêÝò óïâáñïöÜíåéåò. Êáé ïé ôñåéò õðçñåôïýí ôï áíÜëáöñï ýöïò ôçò ôáéíßáò, ðïõ áðïêáëýðôåé Ýíá áëëéþôéêï ðñüóùðï ôçò ÁèÞíáò áðü åêåßíï ðïõ ìáò áöÞíåé íá äïýìå óôï êáèçìåñéíü ãêñßæï ôñå÷áëçôü ìáò. ÁëÞèåéá, ãéáôß ï äÞìïò äåí öõôåýåé óôïõò äñüìïõò ëåìïíéÝò, áíôß ãéá ôéò ðéêñÝò íåñáíôæéÝò;

ÃåíéóÝá, ÍÝá ðüëç ôïõ ÍÝóôïõ – ôüðïò óõíÜíôçóçò ðïëéôéóìþí ôïõ Ä.Á. Ìáõñßäç

Ï

∆ήµος Βιστωνίδος εξέδωσε το βιβλίο Γενισέα. Νέα πόλη του Νέστου – τόπος συνάντησης πολιτισµών, το οποίο έγραψαν ο ∆ηµήτρης Μαυρίδης και ο Γιώργος Τσιγάρας µε τη συνεργασία οµάδας ιστορικών και αρχιτεκτόνων. Το βιβλίο περιλαµβάνει 192 φωτογραφίες, 5 σχέδια και 3 χάρτες. Είναι µια πλήρης παρουσίαση του ιστορικού οικισµού της Γενισέας και της σχέσης του µε τη γειτονική Ξάνθη. Παρουσιάζονται η ίδρυση και η ιστορία του οικισµού, τα θρησκευτικά του µνη-

µεία, χριστιανικά και µουσουλµανικά, η σχέση του οικισµού µε τον καπνό, οι καπναποθήκες της Γενισέας και η ανέγερσή τους από Ηπειρώτες µαστόρους και πετράδες, τα σπίτια της Γενισέας, ενώ παρατίθενται µαρτυρίες ταξιδιωτών και περιηγητών για τον οικισµό. Η Γενισέα ιδρύθηκε ως διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της µουσουλµανικής διοίκησης λίγα χρόνια µετά την κατάκτηση της Θράκης από τους Οθωµανούς Τούρκους τον 14ο αιώνα. Η πόλη και η περιοχή της εποικίσθηκαν από Τουρκοµάνους νοµάδες. Η ύπαρξη της γειτονικής Ξάνθης, που παρέµεινε χριστιανική, δηµιούργησε ένα ιδιότυπο µανική Γενισέα και η χριστιανική Ξάνπολεοδοµικό δίπολο, όπου η µουσουλ- θη συνυπήρχαν αρµονικά επί σχεδόν

πέντε αιώνες. Οι Τουρκοµάνοι νοµάδες έποικοι εγκαταστάθηκαν µόνιµα και έγιναν αγρότες στενά δεµένοι µε τη γη τους. Με την εισαγωγή δε της καλλιέργειας του καπνού στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τον 17ο αι., οι µουσουλµάνοι αγρότες της περιοχής της Γενισέας φθάνουν να παράγουν την καλύτερη ποιότητα καπνού στον τότε κόσµο. Η µεγάλη εποχή του καπνού κατά τον 18ο αι. συµπίπτει µε την αναγέννηση του Νέου Ελληνισµού. Ο πλούτος της Γενισέας θα προσελκύσει γρήγορα Μακεδόνες και Ηπειρώτες µαστόρους και εµπόρους και θα γίνει η προϋπόθεση της συνεργασίας των παραγωγών µου-

σουλµάνων και των εµπόρων χριστιανών, οι οποίοι αναλαµβάνουν και την επεξεργασία του καπνού. Ταυτόχρονα, οι Ηπειρώτες µαστόροι µεταφέρουν τον λαϊκό πολιτισµό του αναγεννηµένου Νέου Ελληνισµού στη Θράκη. ∆ηµιουργείται έτσι µία συνεργατική πραγµατικότητα στην οποία οι µουσουλµάνοι παραγωγοί παραδίδουν για κατεργασία τον παραγόµενο καπνό στους ειδικευµένους χριστιανούς εργάτες και, τελικά, στους κοσµοπολίτες χριστιανούς εµπόρους. Το αποτέλεσµα είναι εµφανές στον πλούτο που συσσωρεύεται στην περιοχή και στο τέλος της Τουρκοκρατίας, 50 χρόνια προτού αυτό συµβεί ιστορικά.


28

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Οκτωβρίου 2010

Αριθµός φύλλου 67

ÐÉÓÙ ÏØÇ ¸íá ãåãïíüò îáöíéêÜ óïõ áðïêáëýðôåé ðñÜãìáôá ðïõ ùñßìáæáí ãéá ÷ñüíéá

Ãéá ìéá ÷áìÝíç áíèñùðéÜ Ôïõ Dean M.

Õ

ðÜñ÷ïõí êÜðïéåò óôéãìÝò ðïõ Ýíá ãåãïíüò ðïõ óõìâáßíåé îáöíéêÜ óïõ áðïêáëýðôåé ðñÜãìáôá ðïõ ùñßìáæáí ãéá ÷ñüíéá, óõíèÞêåò ðïõ ÷ùñßò íá ôï óõíåéäçôïðïéåßò Üëëáæáí ãýñù óïõ ïäçãþíôáò óå ìéá íÝá êáôÜóôáóç. Äåí Ý÷åé óçìáóßá áí Ý÷åéò äéáâÜóåé Þ áêïýóåé ãé’ áõôü, ìüíï üôáí ôï äåéò íá óõìâáßíåé ìðñïóôÜ óïõ íéþèåéò ôïí ðñáãìáôéêü ôïõ áíôß÷ôõðï êáé ôï ìÝãåèïò ôùí áëëáãþí ðïõ Ý÷ïõí óõíôåëåóôåß ìå ôá ÷ñüíéá. Ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç ôï ðñùß, êáôÝâçêá áðü ôï óôÝêé ôïõ ¢ñäçí êáé ôçò ÑÞîçò óôç Èåóóáëïíßêç êáé Ýóôñéøá óôçí ïäü ÄùäåêáíÞóïõ. ¹ôáí ìéá êáèçìåñéíÞ óáí üëåò ôéò Üëëåò ìå ôïí ôõðéêü ÷áìü áðü ðåæïýò, ìç÷áíÜêéá êáé áõôïêßíçôá íá ÷þíïíôáé áðü äù êé áðü êåé ìÝóá óôï ìüíéìï èüñõâï ôïõ êõêëïöïñéáêïý. Èá åß÷á ðÜñåé êé åãþ ôç ìç÷áíÞ ìïõ êáé èá åß÷á öýãåé ãéá ôç äïõëåéÜ êáé ìÜëëïí ïýôå êáí èá èõìüìïõí áõôÞ ôç ìÝñá áí äåí ôñáâïýóå ôçí ðñïóï÷Þ ìïõ ìéá ìáõñïöïñåìÝíç öéãïýñá ìðñïóôÜ óôá Goody’s ôçò ÄùäåêáíÞóïõ. ¹ôáí ìéá çëéêéùìÝíç ãõíáßêá ìåãÜëçò çëéêßáò, íôõ-

ìÝíç óôá ìáýñá óáí ôéò ãéáãéÜäåò óôá ÷ùñéÜ, ìå ìáíôÞëé óôï êåöÜëé êáé ìáýñç ðëåêôÞ æáêÝôá, ç ïðïßá áêïõìðïýóå üñèéá óå ìéá áð’ ôéò êïëþíåò ôïõ åóôéáôïñßïõ ìå êëåéóôÜ ôá ìÜôéá. Öáéíüôáí áðü ìáêñéÜ üôé åß÷å êÜðïéï ðñüâëçìá, ùóôüóï üëïé ðåñíïýóáí äßðëá ôçò óáí íá ìçí õðÞñ÷å åêåß. Ôçí ðëçóßáóá êáé ôç ñþôçóá áí Þôáí êáëÜ, áëëÜ áõôü ðïõ ìïõ áðïêñßèçêå ìå Üöçóå Üöùíï. Ìïõ åßðå üôé åß÷å ÷áèåß,

üôé ï óýæõãüò ôçò Þôáí âáñéÜ Üññùóôïò óôï íïóïêïìåßï ÐáðáíéêïëÜïõ êáé üôé åß÷å ðåñðáôÞóåé áðü êåé ùò ôï ÂáñäÜñç ãéáôß äåí åß÷å êáèüëïõ ÷ñÞìáôá. Êïßôáîá ìå äõóðéóôßá ôéò óêïíéóìÝíåò ðáíôüöëåò ðïõ öïñïýóå êáé óêÝöôçêá ôá äÝêá êáé âÜëå ÷éëéüìåôñá ùò ôï ÐáðáíéêïëÜïõ Ýîù áð’ ôç Èåóóáëïíßêç ÷ùñßò íá ìðïñþ íá ðéóôÝøù óôá áõôéÜ ìïõ. ÐÞñá Ýíá, äýï ÷õìïýò êé Ýíá íåñü áðü ôï ðåñßðôåñï ãéáôß ç ãéáãéÜ ìïõ öáéíüôáí óôá üñéá ôçò áöõäÜôùóçò, êÜôóáìå ó’ Ýíá ôñáðåæÜêé êáé ôç ñþôçóá ðïõ Þèåëå íá ðÜåé Þ áí õðÞñ÷å êÜðïéïò ðïõ èá Þèåëå íá åéäïðïéÞóù. Ìïõ áðÜíôçóå üôé Þèåëå íá ðÜåé óôç ìçôñüðïëç ôçò Èåóóáëïíßêçò, üðïõ èá Ýâñéóêå êÜðïéïí éåñÝá ðïõ èá ôç âïçèïýóå êáé èá Ýìåíå åêåß ôï âñÜäõ. Åß÷å áðïãïçôåõôåß ãéáôß Þôáí ðÜíù áðü ìßá þñá ðÜíù óôç ÄùäåêáíÞóïõ êáé êáíåßò äåí ôçò åß÷å äþóåé ôçí ðáñáìéêñÞ óçìáóßá. Áöïý Ýöõãå ìå ôáîß ãéá ôç ìçôñüðïëç, ðïëëÝò óêÝøåéò ðÝñáóáí áð’ ôï ìõáëü ìïõ ó÷åôéêÜ ìå ôï ðþò æïýìå ó’ áõôÞí ôçí ðüëç êáé ôï ðþò Ý÷ïõìå ãßíåé áäéÜöïñïé óôïí ðüíï êáé ôá ðñïâëÞìáôá ôùí óõíáíèñþðùí ìáò. ÁõôÞ ç ãõíáßêá èá ìðïñïýóå íá åßíáé ç ãéáãéÜ ìáò Þ ç ìç-

ôÝñá ìáò. Åßíáé äõíáôüí êáíåßò áðü ôïõò ïäçãïýò, ðïõ óßãïõñá ôçí åßäáí íá êáôåâáßíåé áð’ ôï äñüìï ôïõ ÐáðáíéêïëÜïõ íá ìç óôáìÜôçóå íá ôçí ðÜåé óôïí ðñïïñéóìü ôçò; ¼ëïé áõôïß ðïõ ðÝñáóáí äßðëá ôçò óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ãéá ðïéï ëüãï äåí êïíôïóôÜèçêáí ãéá íá äþóïõí Ýíá ÷Ýñé âïÞèåéáò; Ôé óõíÝâç óôïõò ¸ëëçíåò êáé Ý÷áóáí ôçí áíèñùðéÜ êáé ôï öéëüôéìü ôïõò; ¸íáò ëáüò ìå ìáêñáßùíç éóôïñßá áëëçëïâïÞèåéáò êáé öéëïîåíßáò Ý÷åé öôÜóåé óôï óçìåßï íá åãêëùâéóôåß ôüóï áóöõêôéêÜ óôï êõíÞãé ôïõ åðéïýóéïõ êáé ôùí áôïìéêþí ôïõ õðïèÝóåùí ðïõ Ý÷åé êëåßóåé ôçí ðüñôá óôïí äéðëáíü, üðïéï êé áí åßíáé ôï ðñüâëçìÜ ôïõ. «Áò ðñüóå÷å», åßíáé ç ðñïóöéëÞò áôÜêá ãéá ôçí üðïéá áôõ÷ßá ÷ôõðÞóåé êÜðïéïí åêôüò áðü ôïí íïýìåñï 1, äçëáäÞ «ÅÌÁÓ». ÁíáñùôÞèçêá ðïëëÝò öïñÝò áí ôåëéêÜ ç ãéáãéÜ âñÞêå ôåëéêÜ áõôüí ôïí êáëü éåñÝá óôç ìçôñüðïëç êé áí üëá ðÞãáí êáëÜ, áëëÜ ç áëÞèåéá åßíáé ðùò åíþ ôï óõãêåêñéìÝíï ðåñéóôáôéêü ìå óõãêëüíéóå, áéóèÜíèçêá ôáõôü÷ñïíá ðùò äåí Ýêáíá üëá üóá èá ìðïñïýóá íá åß÷á êÜíåé. ¸ðñåðå êé åãþ íá öýãù ãéá ôç äïõëåéÜ.

Êõêëïöïñåß ôï íåï ôåý÷ïò ôïõ ¢ñäçí / Ôåý÷ïò 81

ÌðñïóôÜ óôç ÷ñåïêïðßá: Áíôßóôáóç Âáóßëåéïò Ìáñêåæßíçò: Ãéá íÝá åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ To Άρδην δηµοσιεύει ένα εκτενές απόσπασµα από το νέο σηµαντικό βιβλίο του Βασ. Μαρκεζίνη, «Μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα (Στα πλαίσια της βαθµιαίας ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ)», που µόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη. Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί µια απόπειρα ουσιαστικής απάντησης στον κ. Νταβούτογλου και τους Έλληνες εθνοµηδενιστές.

Ô

ο κυρίως αφιέρωµα του τεύχους αφορά στην πρόταση που µπορεί να διαµορφωθεί σήµερα για την αντιµετώπιση της κρίσης· ποια είναι προσφορότερη για την εθνική οικονοµία και τα λαϊκά στρώµατα, υπό το πρίσµα των πολιτικών και γεωπολιτικών προβληµάτων µας. Έχουν διατυπωθεί τρεις απόψεις: Η πρώτη συνιστά τη συµµόρφωση µε το µνηµόνιο, την οποία προωθεί όλο το σύστηµα της υποτέλειας, και το µεγαλύτερο µέρος του πολιτικού προσωπικού. Η δεύτερη είναι η αυτή της άρνησης του χρέους, παράλληλα ή ταυτόχρονα µε την έξοδο από

την ΟΝΕ, πιθανότατα από την ίδια την Ε.Ε., ώστε η Ελλάδα να διαµορφώσει αυτόνοµη οικονοµική πολιτική. Και η τρίτη υποστηρίζει την αναδιαπραγµάτευση του χρέους: να µειωθεί το συνολικό ποσό του µε «κούρεµα», δηλαδή υποτίµησή του, και να αυξηθεί ο χρόνος αποπληρωµής του ώστε αυτό να γίνει λιγότερο επαχθές. Το τεύχος παρουσιάζει την δεύτερη και την τρίτη άποψη, παρόλο που το Άρδην έχει ταχθεί εδώ και καιρό µε την λογική της «αναδιαπραγµάτευσης του χρέους», τόσο γιατί δεν υπάρχουν τα κοινωνικά και πολιτικά υποκείµενα που µπορούν να πραγµατοποιήσουν την «επανάσταση» που συνεπάγεται η στάση πληρωµών και η ρήξη µε τους µηχανισµούς της παγκοσµιοποίησης και του παγκόσµιου καπιταλισµού, όσο και κυρίως διότι µια τέτοια λογική υποτιµά τα εθνικά ζητήµατα και κινδυνεύει να οδηγήσει σε καταστροφή. Η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα σε δεινή θέση εξαιτίας της τουρκικής επιθετικότητας και του νεο-οθωµανισµού, µε ανοικτά µέτωπα στην Κύπρο, το Αιγαίο, τη Θράκη και τα Σκό-

πια, και οποιαδήποτε έξοδός της από την Ε.Ε. ή και η εκδίωξή της από την ΟΝΕ, θα υποβαθµίσει ακόµα περισσότερο τη διεθνή θέση της και θα πολλαπλασιάσει τους κινδύνους τελεσίδικων απωλειών και πάρα πέρα εθνικής συρρίκνωσης. Το αφιέρωµα περιλαµβάνει ένα κείµενο Ελλήνων οικονοµολόγων για το ζήτηµα της υπερχρέωσης των ασφαλιστικών ταµείων. Ακολουθεί ένας εκτενής διάλογος, µε δύο κείµενα υπέρ της κάθε άποψης, του Ν. Μπινιάρη του ∆. Καζάκη και των Π. Ραδίση, Γ. Γρόλλιου, Γρ. Γεροτζιάφα. Ο Β. Βιλλιάρδος, στην «Ασύµµετρη Παγκοσµιοποίηση» παρουσιάζει τα δοµικά στοιχεία της κρίσης. Στη β΄ ενότητα του περιοδικού ολοκληρώνεται το αφιέρωµα για τον Ρήγα Φεραίο µε τρία κείµενα του Γ. Καραµπελιά που αποτελούν µέρος της εργασίας του για την σχέση του ελληνικού διαφωτισµού µε την παλιγγενεσία και την Επανάσταση του ’21. Στο τεύχος ακόµη θα διαβάσετε το διάλογο που αναπτύχθηκε στην ιστοσελίδα του Άρδην µεταξύ των Θ. Τζιούµπα, ∆. Μαυρίδη και Θ. Ντρίνια,

για την ελληνο-ισραηλινή προσέγγιση. Ο Β. Στοϊλόπουλος καταδεικνύει το ανέφικτο των κυβερνητικών σχεδιασµών περί «πράσινης ανάπτυξης». Ο ∆ηµήτρης Α. Μαυρίδης διερωτάται, αν µετά το οικονοµικό ξεπέρασµα της ∆ύσης από την Ανατολή, έχει φτάσει το τέλος του οριενταλισµού. Ο Άντης Ροδίτης αναλύει το φαινόµενο Αχµέτ Νταβούτογλου από µια πρωτότυπη σκοπιά και ο Σάββας Παύλου γράφει για τις µεθοδεύσεις κυπριακών κύκλων να απαγορευτεί η ανάρτηση ελληνικών σηµαιών από τους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στους αγώνες της οµάδας τους κ.ά.

Θεσσαλονίκη, ∆ιήµερο του Άρδην “Αδιέξοδα και οφθαλµαπάτες” Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010, ώρα Κώστας Ζουράρις, συγγραφέας Στέλιος Κούκος, δηµοσιογράφος 7:30 µµ - Η ιδεολογική και πολιτισµική Συντονιστής: Κρίτων Σαλπιγκτής, συγγραφέας ταυτότητα της πόλης Οµιλητές: Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010, 7µµ. Ντίνος Χριστιανόπουλος, ποιητής

- Μεταξύ εγχώριας ταυτότητας γραφέας Γιώργος Τοζίδης, οικονοµολόγος και βαλκανικής προοπτικής Γιώργος Καραµπελιάς, συγγραφέας ∆ηµήτρης Γαρούφας, πρ. Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσ/κης ∆ηµήτρης Μάρτος, Αρχιτέκτων, συγ-

Συντονιστής: Θανάσης Τζιούµπας, Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στον πολυχώρο του Άρδην Βαλαωρίτου 1 και ∆ωδεκανήσου

Ρήξη 67  

Εφημερίδα Ρήξη: Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική χειραφέτηση Οικολογία Άμεση Δημοκρατία www.ardin.gr

Ρήξη 67  

Εφημερίδα Ρήξη: Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική χειραφέτηση Οικολογία Άμεση Δημοκρατία www.ardin.gr