Page 1

»

óåë. 14-15 Ç ÅÍÔÁÎÇ ÔÇÓ ÔÏÕÑÊÉÁÓ ÓÔÇÍ Å.Å.: ÌÉÁ ÃÉÃÁÍÔÉÁ ÌÅÈÏÄÅÕÓÇ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 3ο / Αριθμός φύλλου: 58 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009 Τιμή: 2€

Êïðåã÷Üãç - Ðáãêüóìéá óõíäéÜóêåøç ãéá ôï êëßìá

Της Σύνταξης

Óôï êïßëïí Βρισκόμαστε στο κοίλον της ιστορίας. Μια μορφή πολιτισμού έχει τελειώσει, χωρίς ακόμα να έχει αναδυθεί το καινούργιο. Και η χώρα μας, ο χώρος μας, οι αξίες «μιας άλλης ζωής, πέρα απ’ τα αγάλματα» πιέζονται ασφυκτικά. Και τονίσαμε ήδη πως δεν αρκεί η αηδία, η απόρριψη, η προσφυγή στις ρίζες και τις παραδόσεις για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εναλλακτικής πρότασης. Αποτελούν όμως αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτήν. Ξέρουμε πολύ καλά πως η κοινωνία μας χρειάζεται συζήτηση, ανάλυση, προβληματισμό, κινήσεις και πρωτοβουλίες σε μοριακό επίπεδο, για να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της, για να συσσωρεύσει δυνάμεις που θα επιτρέψουν την ανατροπή του σημερινού σκηνικού. Ρίχνοντας το βλέμμα πίσω, επιστρατεύοντας το κουράγιο και τη δύναμη που μας δίνει η ιστορία και η παράδοσή μας, επεξεργαζόμενοι τα δεδομένα του σήμερα και οραματιζόμενοι τις μουσικές του μέλλοντος, θα πρέπει να πασχίσουμε, επιτέλους, γι’ αυτή τη μεγάλη σύνθεση που ενέπνεε τον μεγάλο Σικελιανό: «Από τη νέα πληγή που μ’ άνοιξεν η μοίρα έμπαιν’ ο ήλιος, θαρρούσα, στην καρδιά μου, με τόση ορμή, καθώς βασίλευε, όπως από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει το κύμα. σε καράβι π’ ολοένα βουλιάζει. …………… η καρδιά μου με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι το δρόμον οπού τέλειωνε στα ρείπια του Ιερού της Ψυχής, στην Ελευσίνα. Κ’ η καρδιά μου, ως εβάδιζα, βογγούσε: “Θάρτει τάχα ποτέ, θα νάρτει η ώρα, που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου κ’ η ψυχή μου που Μυημένη τηνέ κράζω θα γιορτάσουν μαζί;”»

»

(Άγγελος Σικελιανός, Ιερά Οδός)

ÐëáíÞôçò þñá ìçäÝí

Á

Tïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ

ñ÷ßæåé óôéò 7 ôïõ ÄåêÝìâñç óôçí Êïðåã÷Üãç ç ÄéÜóêåøç ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí êëéìáôéêþí áëëáãþí ôïõ ðëáíÞôç êáé èá äéáñêÝóåé Ýùò êáé ôçí 18ç ôïõ ìÞíá. Óôç óýíïäï èá ðáñáâñåèïýí åêðñüóùðïé áðü 192 ÷þñåò, ìåãÜëïò áñéèìüò áñ÷çãþí êñáôþí, ðïëéôéêþí, ïéêïíïìéêþí êáé êïéíùíéêþí öïñÝùí, åðéóôçìüíùí, äçìïóéïãñÜöùí üëùí ôùí ìÝóùí, åíþ áíáìÝíïíôáé êáé ðïëëÝò ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò. Óôü÷ïò ôçò äéÜóêåøçò åßíáé íá åðéôåõ÷èåß ìéá ðáãêüóìéá óõìöùíßá ãéá ôçí êëéìáôéêÞ áëëáãÞ ðïõ èá äéáäå÷èåß ôï Ðñùôüêïëëï

03 08 Στόχος-Ιός κοινός αγώνας

Της Σύνταξης

Ο προϋπολογισμός της κρίσης Ν. Ντάσιος

ôïõ Êéüôï, üôáí áõôü ëÞîåé ôï 2012. Ìéá óõìöùíßá ðïõ èá äåóìåýåé ôïõò õðïãñÜöïíôåò ìå óõãêåêñéìÝíïõò óôü÷ïõò êáé ìÝôñá ìåßùóçò ôùí åêðïìðþí êáé áíôéìåôþðéóçò ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò. Ïé ðëÝïí ôåêìçñéùìÝíåò åðéóôçìïíéêÝò ìåëÝôåò êáôáäåéêíýïõí ôçí áíÜãêç Üìåóçò ìåôáóôñïöÞò ôùí óçìåñéíþí ôÜóåùí åêðïìðÞò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá. Ðéï óõãêåêñéìÝíá, ïé áíáðôõãìÝíåò ÷þñåò èá ðñÝðåé íá ìåéþóïõí ôéò åêðïìðÝò êáôÜ 25-40%, óå ó÷Ýóç ìå ôá åðßðåäá ôïõ 1990, ìÝ÷ñé ôï 2020 êáé êáôÜ 85-90% ìÝ÷ñé ôï 2050, åíþ ïé áíáðôõóóüìåíåò êáôÜ 15-30% ìÝ÷ñé ôï 2050. Ç áäõíáìßá ëÞøçò áðüöáóçò ãéá ôï æÞôçìá

13

Εκλογή Σαμαρά: Το τέλος των τζακιών

Μαρία Πολυκάρπου

20

áõôü èá åðéöÝñåé äñáìáôéêÝò óõíÝðåéåò óôïí ôñüðï æùÞò ìáò êÜôé ðïõ åßíáé öáíåñü Þäç áðü óÞìåñá. Ïé áíèñþðéíåò äñáóôçñéüôçôåò Ý÷ïõí ðñïóèÝóåé óôçí áôìüóöáéñá 2,3 ôñéóåêáôïììýñéá ôüíïõò CO2 ôá ôåëåõôáßá 200 ÷ñüíéá. ÓÞìåñá, ç óõãêÝíôñùóç ôïõ óôçí áôìüóöáéñá åßíáé ç õøçëüôåñç ðïõ Ý÷åé ðáñáôçñçèåß ôá ôåëåõôáßá 420.000 ÷ñüíéá ìå áðïôÝëåóìá ôçí êáôáêüñõöç áýîçóç ôçò ìÝóçò èåñìïêñáóßáò ôïõ ðëáíÞôç. ÅíäåéêôéêÜ ôá 10 èåñìüôåñá ÷ñüíéá ðïõ Ý÷ïõí êáôáãñáöåß ðáãêïóìßùò áðü ôï 1856 ðáñáôçñÞèçêáí ôá ôåëåõôáßá 15 ÷ñüíéá.

Ντουμπάϊ: Ύβρις και Νέμεσις

Θάνασης Τζιούμπας

Ó õíÝ ÷å é á ó ôçí ôñß ôç ó å ëß äá

21

»

Μετανάστες, συμβόλαια και μιναρέδες

Βασίλης Στοϊλόπουλος


2

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 9 Éáíáõáñßïõ 2010 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραμπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονομικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταματοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιμέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Βίκυ Αγγελίδου Καλλιτεχνική Επιμέλεια ∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεμιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: rixi@ardin.gr Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Συνδρομές ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ θα βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) αλλά και από τον χώρο Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτικόν» στην Πάτρα (Μιαούλη 52 & Κορίνθου) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που επιθυμείτε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση rixi@ardin.gr • Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε

ºäéá åßíáé ôá áöåíôéêÜ Ο νέος Τούρκος Πρέσβης, κ. Χασάν Γκιογκούζ μαζί με τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας κ. Μπουλέντ Τουντσέρ πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη επίσκεψη στη χώρα, στα γραφεία του ομίλου της Ιντρακόμ όπου και συναντήθηκαν με το κ. Κόκκαλη. Ο κύριος Κόκκαλης τους μίλησε για τις επενδυτικές δραστηριότητες στην Τουρκία που ξεκινούν από το 1990 και την πρόθεσή του να συνεχιστούν σε διάφορους επενδυτικούς τομείς. Επιπλέον, παρουσίασε τις δράσεις του Ιδρύματος Κόκκαλη και του Προγράμματος Κόκκαλη στο Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για την προώθηση της εκπαίδευσης και πρωτοβουλιών συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ντόπια αφεντικά και οι ελίτ του νεο-οθωμανισμού ανταλλάσσουν επισκέψεις, τίτλους ευγενείας, χρήματα και εκπαιδευτικές στρατηγικές… στα πλαίσια της «ελληνοτουρκικής» φιλίας. ∆είξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι!! Κ.Σ.

Ìáò äïõëåýåôå;

Συχνά εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και φοιτητές ανατρέχουν στην καλή ιστοσελίδα alphavita. gr προκειμένου να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα σε καθημερινή βάση. Πέρα από την περιεκτική ενημέρωση, ένα πράγμα προκαλεί έκπληξη: Η σελίδα είναι γεμάτη με

παραεκπαιδευτικές καταχωρήσεις. Όλο βοηθήματα, φροντιστήρια, ιδιωτικά πανεπιστήμια· μέχρι και διαφημίσεις για προγνωστικά στοιχημάτων έχει. Πώς όμως όλα συνάδουν με μια «αριστερή» τοποθέτηση στα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα της χώρας; Καρφί δεν καίγεται στους επί χρόνια «ριζοσπάστες» συνδικαλιστές-συντελεστές της σελίδας. Εξάλλου, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις. Μια περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα αποκαλύπτει σε όλη του την έκταση το βαθύ αδιέξοδο που διαποτίζει τις προοδευτικές μερίδες των εκπαιδευτικών. Του διακηρυκτικού ριζοσπαστισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μισθολογικά, και των απολύτως νεοφιλελεύθερων έργων. Αυτή η αντίφαση στοιχειοθετεί το μεγαλύτερο βραχνά όσων θέλουν πραγματικά να υπερασπιστούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Κατά τα άλλα, σε οποιαδήποτε άλλη, σοβαρή χώρα θα τους είχαν πάρει με τις ντομάτες… Γ.Ρακ.

¸÷ïõí Ýñ-

!

èåé óôá ßóéá ôïõò... Μετά το απαράδεκτο, ρατσιστικό δημοσίευμα της εφημερίδας A1 ενάντια στην επικήρυξη των δραστών της επίθεσης στην Κούνεβα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ επανήλθε στο ζήτημα σχολιάζοντας τη νέα επίθεση στο αυτοκίνητο μιας άλλης καθαρίστριας από την Θεσσαλονίκη, που τελευταία οργανώθηκε συνδικαλιστικά. Σχολιάζοντας το συμβάν ο Γ. Καρατζαφέρης, τι βρήκε να δηλώσει; Ότι, λέει, του φαίνεται περίεργο να έχει μια καθαρίστρια ένα τόσο ακριβό αυτοκίνητο. Για την ιστορία, επρόκειτο απλώς για ένα Σέατ Ίμπιζα, το οποίο αποπληρώνεται μέσω δανείου. Όπως έχουμε πει, φαίνεται ότι η εκλογή Σαμαρά έχει εξωθήσει ακόμα περισσότερο τον συγκεκριμένο χώρο σε ακροδεξιές και αντιδραστικές τοποθετήσεις. Στο ίδιο κλίμα εξάλλου, κυμαίνονται και οι δηλώσεις για την κατάργηση του 13ου μισθού. Τι να κάνουμε; Στα δύσκολα, οι μάσκες πέφτουν

και οι άνθρωποι φανερώνουν το πραγματικό τους ποιόν… Κώστας Βαρούλκος

¸÷åé ðáñáãßíåé Στην διαδήλωση της 17ης Νοεμβρίου για το Πολυτεχνείο, κρατούσαν σημαίες της πάλαι Ανατολικής Γερμανίας. Στα πανεπιστήμια κυκλοφορούν καθημερινά προκηρύξεις που υπερασπίζονται τον ανατολικογερμανικό σοσιαλισμό, και μιλούν για τα επιτεύγματά του στις «επιστήμες και τις τέχνες». Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη του ΚΚΕ να απαντήσει στις προπαγανδιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν οι «νικητές» του 1989, στο Βερολίνο για την επέτειο του τείχους. ∆εν κατανοούμε την επιμονή του στη γραφική υπεράσπιση των αποτυχημένων καθεστώτων. Αφήστε που, με το αναδιπλώνεται σε τούτο το φονταμενταλισμό, το ΚΚΕ χαρίζει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στους κοσμοπολίτες και τους παγκοσμιοποιητές...

10 ÷ñüíéá áðü ôï ÓçÜôë ÄÝêá ÷ñüíéá ðÝñáóáí áðü ôüôå ðïõ ôï ðëÞèïò ôùí äéáäçëùôþí óôï ÓçÜôë êáôÜöåñíå ôï ðñþôï, êáèïñéóôéêü ÷ôýðçìá óôçí -ôüôå- åðåëáýíïõóá ðáãêïóìéïðïßçóç. Ôï êßíçìá ôïõ ÓçÜôë èá óçìÜíåé ôçí Ýíáñîç åíüò íÝïõ êýêëïõ êéíçìÜôùí, Ýðåéôá áðü ôçí êáôÜññåõóç ôïõ 1989. ÅñãáôéêÜ óõíäéêÜôá, ïéêïëïãéêÝò ïñãáíþóåéò, áíôéêáôáíáëùôéêÝò ïìÜäåò, áãñüôåò áðü ôïí Ðñþôï êáé ôïí Ôñßôï Êüóìï, áëëÜ êáé êéíÞìáôá ðïëéôéóôéêÞò áðï-áðïéêéïðïßçóçò, êéíÞìáôá ôáõôüôçôáò êáé åèíéêÞò ÷åéñáöÝôçóçò, üðùò ïé Ðáëáéóôßíéïé Þ ïé Æáðáôßóôáò óõíÝèåôáí ôï íÝï êéíçìáôéêü ìùóáúêü. Êáé âåâáßùò, üðùò ôüôå Ýãñáöáí ÷áñáêôçñéóôéêÜ áñêåôïß áðü ôïõò öïñåßò ôïõ êéíÞìáôïò ôïõ ÓçÜôë óôï ðåñéïäéêü Æ, ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý åíÜíôéá óôïõò âïìâáñäéóìïýò ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò êáé ôçí åðßóêåøç Êëßíôïí ðïõ áêïëïýèçóáí, óõãêáôáëÝãïíôáé óôá ãåãïíüôá-ðñïðïìðïýò ôçò ðñþôçò ìåãÜëçò åîÝãåñóçò åíÜíôéá óôçí ðáãêïóìéïðïßçóç. ÁõôÞ Þôáí ç áëÞèåéá, êé áò èÝëïõí íá ôï êñýâïõí åäþ ïé ðïëý ðáãêïóìéïðïéçìÝíïé ëÜéô áñéóôåñïß ôçò ÁõãÞò êáé ôùí Üëëùí åíôýðùí. ÄÝêá ÷ñüíéá áñãüôåñá, ç ðáãêïóìéïðïßçóç õðï÷ùñåß êÜôù áðü ìéá ãåíéêåõìÝíç êñßóç. Ôï ÓçÜôë åíôÝëåé íßêçóå, ðáãêïóìéïðïéþíôáò ôï ìÞíõìÜ ôïõ. ÍÝá êéíÞìáôá îåðñïâÜëïõí äõíáìéêÜ óôïí Ôñßôï Êüóìï êáé ç áõëáßá ôçò ðÜëçò ãéá Ýíáí êáëýôåñï êüóìï áíïßãåé êáé ðÜëé, õðü ôá áìÞ÷áíá âëÝììáôá ôùí ëïãéþí, ëïãéþí ÁíäñïõëÜêçäùí, ÃéùñãÜêçäùí êáé ÍôáíéÝë Êïí-Ìðåôßô...


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ Ó õ íÝ ÷ å é á áð ü ôç í ð ñþôç óå ëß äá

ÐëáíÞôçò þñá ìçäÝí

»

Ôï ëéþóéìï ôùí ðÜãùí óôçí ÁíôáñêôéêÞ êáé ç ðéèáíÞ åêðïìðÞ ôïõ ìåèáíßïõ ðïõ âñßóêåôáé óôïí ðõèìÝíá ôçò, ç áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò ôùí ùêåáíþí ðïõ ìðïñåß íá åðéöÝñåé ðïëëáðëÜóéá åêðïìðÞ CO2 áðü Ýíá åðßðåäï êáé ðÝñá, ç Üíïäïò ôçò óôÜèìçò ôçò èÜëáóóáò ìå åîáöÜíéóç ðáñáèáëÜóóéùí êáé íçóéùôéêþí ðåñéï÷þí, ç ìåßùóç ôçò âéï-ðïéêéëüôçôáò, ïé åðéðôþóåéò óôá áãñïôéêÜ ïéêïóõóôÞìáôá ôïõ ðëáíÞôç óå ìéá ðåñßïäï áýîçóçò ôïõ ðáãêüóìéïõ ðëçèõóìïý êáé ìåßùóçò ôùí öõóéêþí ðüñùí åßíáé ìüíï ìåñéêÝò ÷áñáêôçñéóôéêÝò óõíÝðåéåò ôïõ öáéíïìÝíïõ ôïõ èåñìïêçðßïõ óôïí ðëáíÞôç ìáò. ÐÝíôå öïñÝò óôá ôåëåõôáßá 540 åêáôïììýñéá ÷ñüíéá Ý÷ïõí óõìâåß ìáæéêÝò åîáëåßøåéò, üðïõ óå ìéá ðåñßðôùóç ïäÞãçóáí óôçí åîáöÜíéóç ôïõ 96% ôùí åéäþí ðïõ æïýóáí ôüôå. Åíþ, üìùò áõôÝò Þôáí áðïôÝëåóìá óýãêñïõóçò áóôåñïåéäþí Þ åðï÷þí ðáãåôþíùí, áõôÞ åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ êÜðïéï åßäïò ðñïêáëåß ôçí áõôïåîáöÜíéóÞ ôïõ. Ôï âáóéêüôåñï ðñüâëçìá óôç ëÞøç äåóìåõôéêÞò áðüöáóçò ãéá ôï ðåñéïñéóìü ôùí åêðïìðþí ôïõ CO2 åßíáé áðü ôçí ìéá ðëåõñÜ ïé ÇÐÁ ðïõ áñíÞèçêáí íá åðéêõñþóïõí êáé ôçí ðñïçãïýìåíç óõíèÞêç ôïõ Êéüôï êáé áðü ôçí Üëëç ïé ãïñãÜ áíáðôõóóüìåíåò ÷þñåò ôïõ ðëáíÞôç, Éíäßá êáé Êßíá ïé ïðïßåò æçôïýí íá ãßíåé ç áîéïëüãçóç êáé äÝóìåõóç ôùí êñáôþí âÜóåé ôùí êáôÜ êåöáëÞ åêðïìðþí, ïé ïðïßåò âÝâáéá óå áõôÝò ôéò ÷þñåò åßíáé ðïëý ÷áìçëÝò, ëüãù ôïõ ðïëý ìåãÜëïõ ðëçèõóìïý ôïõò. Ôï ãåíéêüôåñï åðßóçò êëßìá êñßíåôáé áñíçôéêü áöïý óôçí áôæÝíôá ôùí çãåôþí –áêüìá êáé ôçò ÅÅ ç ïðïßá åìöáíßæåôáé ðéï öéëïðåñéâáëëïíôéêÞ– ðñïçãåßôáé ç áíôéìåôþðéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò ýöåóçò êáé ç óôÞñéîç ôçò åíåñãïâüñáò ïéêïíïìéêÞò áíÜðôõîçò Íá óçìåéùèåß üôé ç ðñïóÝããéóç ôçò áíôéìåôþðéóçò ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò áðü ôïõò êõâåñíçôéêïýò áîéùìáôïý÷ïõò, ôïõò ôå÷íïêñÜôåò êáé ôéò åôáéñåßåò ç ïðïßá áðïôõðþíåôáé óôá åéóçãçôéêÜ êåßìåíá ôïõ ÏÇÅ Ý÷åé íá êÜíåé ìå Ýíá óõíäõáóìü ìÝôñùí üðùò: ç åìðïñßá ñýðùí áðü ÷þñåò ìå õøçëÜ óå ÷þñåò ìå ÷áìçëüôåñá åðßðåäá åêðïìðþí, ç ðñïóôáóßá ôùí öõóéêþí ïéêïóõóôçìÜôùí êáé, éäéáéôÝñùò, ôùí äáóéêþí áðïèåìÜôùí ôïõ ðëáíÞôç ìå ôåñìáôéóìü ôçò áðïäÜóùóçò, ï ðñïóäéïñéóìüò åíüò ìç÷áíéóìïý êáèáñÞò áíÜðôõîçò, ç åðÝêôáóç ôå÷íïëïãéêþí åöáñìïãþí üðùò ð.÷. áõôÞò ôçò áðïèÞêåõóçò ôïõ CO2, ç Ýíôáîç ôùí áÝñéùí êáé èáëÜóóéùí ìåôáöïñþí óå ôïìåßò õøçëÞò ðñïôåñáéüôçôáò. ÅðéðëÝïí, ðñïóäéïñßæïíôáé êáé ÷ñçìáôïäïôéêÜ ìÝóá –üðùò ç äÝóìåõóç 110 äéó. € åôçóßùò– ãéá ôçí õðïóôÞñéîç ôùí áíáðôõóóüìåíùí ÷ùñþí ðñïêåéìÝíïõ íá áíôáðïêñéèïýí óôïõò íÝïõò óôü÷ïõò. ÐïëëÝò áðü ôéò èÝóåéò áõôÝò, ðïõ õéïèåôåß êáé ìÝñïò ôùí ÐñÜóéíùí êïììÜôùí êáé ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí ÌÊÏ, åóôéÜæïíôáé óå ìéá «óõóôçìéêÞ ëýóç» ôïõ ðñïâëÞìáôïò ðïõ ðïëý áðëÜ åðÝêôåéíå ôéò åìðïñéêÝò áíôáëëáãÝò êáé óõìöùíßåò ãéá Ýíá áêüìá åìðüñåõìá: ôïí Üíèñáêá. Äõóôõ÷þò, ïé äõôéêÝò êïéíùíßåò áäõíáôïýí íá óõëëÜâïõí ôçí ðñüêëçóç ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò ùò êáèïñéóôéêïý ðáñÜãïíôá ãéá ôçí õðÝñâáóç ôïõ ßäéïõ ôïõ äõôéêïý ìïíôÝëïõ: ôïõ ïéêïíïìéóìïý êáé ôçò õðïâÜèìéóçò ôçò öýóçò óå Ýíáí áðëü «óõíôåëåóôÞ ðáñáãùãÞò». Ç åðßôåõîç ôùí óôü÷ùí ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò êëéìáôéêÞò áëëáãÞò ðåñíÜåé áíáãêáóôéêÜ: áðü ôçí áíáôñïðÞ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé ôï ðÝñáóìá óå ìéá ðåñéöåñåéáêÞ êáé êïéíïôéêÞ ïñãÜíùóç ôçò ïéêïíïìßáò, áðü ôïí åðáíáó÷åäéáóìü ôùí ðüëåùí óôç âÜóç ôçò óôáäéáêÞò áðåîÜñôçóçò áðü ôá ïñõêôÜ êáýóéìá êáé ôï ðåôñÝëáéï, áðü ôç ñéæéêÞ ìåßùóç ôïõ êáôáíáëùôéóìïý ôùí ìåóáßùí êáé áíþôåñùí ôÜîåùí ôïõ ðëáíÞôç, áðü Ýíá íÝï áãñïôï-äéáôñïöéêü ðñüôõðï âáóéóìÝíï óôçí Þðéá ÷ñÞóç ôùí ôïðéêþí-öõóéêþí ðüñùí, óôï óåâáóìü êáé óôçí óôÞñéîç ôùí ìéêñþí ðáñáãùãþí êáé ôçò êïõëôïýñáò ôïõò. Áò äñÜóïõìå ëïéðüí óÞìåñá ìå áöïñìÞ ôçí ðáãêüóìéá äéÜóêåøç ãéáôß åßíáé Þäç ðïëý áñãÜ!

3

Ïé óõêïöáíôéêÝò åðéèÝóåéò åèíïìçäåíéóôþí êáé óïâéíéóôþí

Óôü÷ïò-Éüò êïéíüò áãþíáò Ôçò Óýíôáîçò

Ô

ïí ôåëåõôáßï êáéñü, ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ Ý÷åé ðÜñåé ôï ¢ñäçí êáé ç ÑÞîç, ìáæß ìå Üëëåò ïñãáíþóåéò, ðåñéïäéêÜ, óùìáôåßá êáé öïñåßò ãéá ôá åèíéêÜ èÝìáôá Ý÷ïõí áíçóõ÷Þóåé ðïëý ôüóï ôïõò åèíïìçäåíéóôÝò üóï êáé ôïõò… «åèíéêéóôÝò». ¸ôóé, ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò ôüóï ï Éüò ôçò ÊõñéáêÞò üóï êáé ï Óôü÷ïò Ýäùóáí ñåóéôÜë ëáóðïëïãßáò åíáíôßïí ôïõ ¢ñäçí, ôçò ÑÞîçò êáé ôïõ Ã. ÊáñáìðåëéÜ óõãêåêñéìÝíá. Ïé ðñþôïé, áöïý êõñéïëåêôéêÜ ÷ôÝíéæáí êÜèå êåßìåíï ðïõ êõêëïöïñïýóå óôçí éóôïóåëßäá, ôçí åöçìåñßäá êáé ôï ðåñéïäéêü ìáò, ðñïóðÜèçóáí ôïõëÜ÷éóôïí äýï öïñÝò íá êáôáóôñþóïõí åõöÜíôáóôá óåíÜñéá åìðëïêÞò ôïõ ÷þñïõ ìáò ìå ðïéêßëåò… äõíÜìåéò ôïõ óêüôïõò. ¸ôóé, ôç ìßá öïñÜ èá ãñÜøïõí üôé ôï ¢ñäçí óõìðëÝåé ìå… ÁìåñéêÜíïõò íåïóõíôçñçôéêïýò (!;), åîáéôßáò åíüò êåéìÝíïõ ôçò Íßíáò Ãêáæïýëç ãéá ôç âëá÷éêÞ ìåéïíüôçôá, ðïõ äçìïóéåýóáìå óôï ô. 75. ÌåôÜ áðü ìßá åâäïìÜäá, ï Ô. Êùóôüðïõëïò èá ðñïóðáèÞóåé íá îåðåñÜóåé ôïí ßäéï ôïõ ôïí åáõôü, õðïóôçñßæïíôáò üôé óôéò áíáëýóåéò ôçò ÑÞîçò ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôùí åêëïãþí, ï Ã. ÊáñáìðåëéÜò õðïóôçñßæåé ôï… ËÁÏÓ (;!). Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ôï ßóï óôç ÷ïñùäßá ôïõ Éïý êáé ôïõ ÔÜóïõ Êùóôüðïõëïõ êñáôÜåé ç åöçìåñßäá Óôü÷ïò, ðïõ åðéôßèåôáé ðñïóùðéêÜ óôïí Ã. ÊáñáìðåëéÜ ãéá ôç óôÜóç ðïõ êñáôÞóáìå åíÜíôéá óôçí åðßèåóç ðïõ äÝ÷ôçêå ç ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ ôïõ Ã. ÃêïõñïãéÜííç. ¸ôóé ëïéðüí, ó’ Ýíá óðáñôáñéóôü êåßìåíï, ï óõíôÜêôçò ôïõ Óôü÷ïõ áðïêáëåß «æÜìðëïõôï áíáñ÷éêü» (!!;;!) ôïí Ã. ÊáñáìðåëéÜ êáé õðïóôçñßæåé üôé ç óôÜóç ôïõ Ýíáíôé ôïõ âéâëßïõ ôïõ ÃêïõñïãéÜííç áðïêáëýðôåé ôïí øåõäïðáôñéùôéóìü êáé ôéò… âáèýôåñåò óêïôåéíÝò ôïõ ðñïèÝóåéò. Ãéá ôï ðñáãìáôéêü ðåñéå÷üìåíï ôïõ âéâëßïõ, üðùò êáé ãéá ôéò äéåõêñéíÞóåéò ôïõ óõããñáöÝá ôüóï óôç óõíÝíôåõîç ðïõ Ýäùóå óôï ðåñéïäéêü ¢ñäçí, óôçí åöçìåñßäá ÔÁ ÍÅÁ áëëÜ êáé óôçí ôçëåïðôéêÞ åêðïìðÞ Éóôïñåßí êáé Åîéóôïñåßí äåí ãßíåôáé äéüëïõ ëüãïò, êáèþò üðïéïò áíáôñÝîåé ó’ áõôÜ êáôáíïåß áìÝóùò ôï áíõðüóôáôï ôùí êáôçãïñéþí ðïõ åêôïîåýïõí ïé õðïóôçñéêôÝò ôçò åðßèåóçò óôçí ðáñïõóßáóç ôçò ÓôïÜò ôïõ Âéâëßïõ. Ç óõêïöáíôéêÞ Ýîáñóç ôïõ Éïý êáé ôïí áêñïäåîéþí ïìïëüãùí ôïõò ôïõ Óôü÷ïõ åßíáé ðïëý åýêïëá åîçãÞóéìç. Ôï ¢ñäçí êáé ç ÑÞîç, ìáæß ìå Üëëåò ïñãáíþóåéò, ïìÜäåò, ðåñéïäéêÜ, åöçìåñßäåò êáé óùìáôåßá Ý÷ïõí ðõêíþóåé ôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé ôéò ðáñåìâÜóåéò ôïõò, áíáäåéêíýïíôáò ìéá Üëëç, äçìïêñáôéêÞ, ðñïïäåõôéêÞ êáé êéíçìáôéêÞ ðáôñéùôéêÞ öùíÞ ãéá ôï Êõðñéáêü, ôá

åëëçíïôïõñêéêÜ ê.ï.ê.. Ôïýôï, êáôáöáíþò áìöéóâçôåß ôï ìïíïðþëéï ôçò ¢êñáò ÄåîéÜò åðÜíù ó’ áõôÜ ôá æçôÞìáôá, Ýíá ìïíïðþëéï ðïõ ìå ôüóï êüðï åß÷áí öñïíôßóåé íá äéáìïñöþóïõí ïé… åèíïìçäåíéóôÝò ôïõ Éïý êáé ôùí õðïëïßðùí éäåïëïãéêþí ìç÷áíéóìþí ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ðñïêåéìÝíïõ íá ðïéíéêïðïéÞóïõí êÜèå óõæÞôçóç ãéá ôçí áðïéêéïðïßçóç ôçò ÷þñáò ìáò. ¸ôóé, åßíáé Üêñùò öõóéïëïãéêü ïé äýï ðüëïé áõôÞò ôçò óôçìÝíçò áíôéðáñÜèåóçò íá åðéôßèåíôáé ëõóóáëÝá êáôÜ ïðïéïõäÞðïôå áìöéóâçôåß áõôÞí ôç ìç÷áíÞ ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé. Ç áãáóôÞ óýìðíïéá Éþí êáé Óôï÷éêþí åßíáé ï êáëýôåñïò äõíáôüò äåßêôçò ãéá ôï üôé ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ Ý÷ïõìå ðÜñåé ôïí ôåëåõôáßï êáéñü åßíáé Üêñùò åðéôõ÷çìÝíåò êáé âñßóêïíôáé óôïí óùóôü äñüìï. ÅðïìÝíùò, äåí Ý÷ïõìå ðáñÜ íá… ÷áéñåôßóïõìå

Åßíáé öõóéïëïãéêü ïé äýï ðüëïé áõôÞò ôçò óôçìÝíçò áíôéðáñÜèåóçò íá åðéôßèåíôáé ëõóóáëÝá êáôÜ ïðïéïõäÞðïôå áìöéóâçôåß ôç ìç÷áíÞ ðïõ Ý÷ïõí óôÞóåé.

ôéò ðñùôïâïõëßåò ôïõò, ìå ôçí õðüó÷åóç üôé êáôÜ ôïõò åðüìåíïõò ìÞíåò ïé ðñùôïâïõëßåò ðïõ èá ðÜñïõìå èá åßíáé óõ÷íüôåñåò êáé èá Ý÷ïõí äéåõñýíåé ôç èåìáôéêÞ ôïõò ôüóï óå ü,ôé áöïñÜ óôá åèíéêÜ èÝìáôá, üóï êáé óôá êïéíùíéêÜ êáé ôá ïéêïëïãéêÜ, ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜññåõóç ôçò ÷þñáò, ôïí ðáñáóéôéóìü, ôçí ðíåõìáôéêÞ êáé ôçí ðïëéôéêÞ ìáò áðïéêéïðïßçóç… Õ.Ã. Äõóôõ÷þò, åó÷Üôùò, ôï áëëïðñüóáëëï êïëÜæ ôùí åðéèÝóåùí Þñèå íá óõìðëçñùèåß áðü ôï çëåêôñïíéêü öüñïõì ôïõ ðåñéïäéêïý ÑåóÜëôï. Åêåß, ï åêäüôçò ôïõ È. ÐáðáíéêïëÜïõ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáôÜ ôçí ðñïóöéëÞ ôïõ óõíÞèåéá áñêåôÜ äéáöïñåôéêÜ øåõäþíõìá êáé ðáñáôóïýêëéá, óôÞíåé ìéá åðßèåóç åíáíôßïí ôïõ Ã. ÊáñáìðåëéÜ, êáôçãïñþíôáò ôïí üôé åõèõãñáììßæåôáé ìå ôïõò… ÁìåñéêÜíïõò, ôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïí… «Éü ôçò ÊõñéáêÞò». Åìåßò áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò äåí èá ó÷ïëéÜóïõìå ðïëéôéêÜ ôçí åðßèåóç áõôÞ, êõñßùò ãéáôß ðéóôåýïõìå üôé ôá êßíçôñÜ ôçò îåöåýãïõí êáôÜ ðïëý ôïõ ïôéäÞðïôå èá ìðïñïýóå íá èåùñçèåß üôé Üðôåôáé ôçò ðïëéôéêÞò. Ôçí áíáöÝñïõìå üìùò, ãéá íá êáôáëÜâïõí ïé áíáãíþóôåò ôï öáéäñü ôïõ ðñÜãìáôïò, üôé äçëáäÞ óôï ðñüóùðï ôïõ Ã. ÊáñáìðåëéÜ ï ÷þñïò ôïõ ¢ñäçí êáé ôçò ÑÞîçò êáôáããÝëëåôáé ôáõôü÷ñïíá ùò «áíôéåîïõóéáóôéêüò» êáé «áêñïäåîéüò», «åèíéêéóôéêüò» êáé «áíôåèíéêüò»… Ôá óõìðåñÜóìáôá äéêÜ óáò…


4

Αριθμός φύλλου 58

Ç ãñßðç ùò åñãáëåßï êïéíùíéêïðïëéôéêïý ðñïâëçìáôéóìïý

Τ’ Ευδίας

Ôï åìâüëéï êáé åìåßò

Ôïõ ÃéÜííç Áúíáëßäç

Ôïõ Ãñçãüñç Óðçëéüðïõëïõ

Όταν το παρελθόν διαγράφει το μέλλον

»

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Στα κτήρια μιας πόλης, ιδιαίτερα τα δημόσια, αποτυπώνεται η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου και των κατοίκων του. ∆ηλώνεται η ταυτότητα της πόλης αλλά και η μελλοντική της κατεύθυνση. Στις ελληνικές πόλεις, ιδίως μετά τον εμφύλιο, τα χαρακτηριστικά αυτά καταπατήθηκαν και εξοβελίστηκαν. Επιβλήθηκε το Αθηναϊκό πρότυπο, δηλαδή ένας δάσος από τσιμεντένιες πολυκατοικίες, χωρίς μνήμη, χωρίς ταυτότητα και συμβολισμούς. Ο θρίαμβος των εργολάβων. Η Ελλάδα γέμισε με πόλεις κλώνους της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη με την τρισχιλιετή ιστορία, στην αρχή του 21ου αιώνα, που βαφτίστηκε ο αιώνας των πόλεων, των περιφερειών και των τόπων, με όλη τη συζήτηση για την νέα μητρόπολη των Βαλκανίων, απέκτησε ένα δημόσιο κτήριο μεγάλου συμβολισμού, το νέο δημαρχιακό κτήριο. Θα μπορούσε βέβαια ένα δημόσιο κτήριο αυτών των διαστάσεων να αποτελέσει το έναυσμα για την επαναθεμελίωση της πόλης, αλλά δεν δείχνει προς το μέλλον και τη διαφορετικότητα, αντίθετα είναι το επιστέγασμα μιας διαδρομής, που τον τελευταίο μισό αιώνα μετέτρεψε τη Θεσσαλονίκη σε μη-πόλη, τον γνωστό κλώνο της Αθήνας. Το νέο δημαρχείο απ’ όπου να το πιάσεις υποφέρεις. Η Θεσσαλονίκη προσπαθεί να αποκτήσει ιδιόκτητο δημαρχείο από το 1869. Πριν 20 χρόνια κατέληξαν στο βραβευμένο σχέδιο του καθηγητή αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ Τάσου Μπίρη. Αποφασίζουν να το χτίσουν στην παραλία, στο πρώην στρατόπεδο Τσιρογιάννη, σε μα έκταση 14, 5 στρεμμάτων. Πρώτη σφαλιάρα: επιλέγουν έναν από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους της πόλης, που επιπλέον ενώνει τα δύο σημαντικότερα μουσεία της πόλης. Το Αρχαιολογικό και το Βυζαντινό μουσείο. Ιδιαίτερα το Βυζαντινό, έργο το Κυριάκου Κρόκου, είναι το καμάρι της πόλης, το κτήριο που το 2001 το υπουργείο πολιτισμού ανακήρυξε «ιστορικό, διατηρητέο μνημείο». Υπήρχαν άλλα κτήρια για να στεγάσουν το δημαρχείο, αλλά κυρίως η –υποβαθμισμένη– ζώνη του λιμανιού στη δυτική είσοδο της πόλης. Μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξει πρόσωπο η πόλη. ∆εύτερη σφαλιάρα: το νέο δημαρχείο είναι ογκώδες, «κρύβει» τα δύο μουσεία και τα υποβαθμίζει. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα που εκτείνεται σε τρία επίπεδα και δεσπόζει βέβαια σε όλη την περιοχή. Τρίτη σφαλιάρα: το κυρίαρχο συστατικό του νέου δημαρχείου είναι το μπετόν. Ίσως για αυτό εκτινάχθηκε ο προϋπολογισμός του από τα 29 εκ. αρχικά στα 45 εκ., και για να φτάσει στις μέρες μας στα 55 εκ. ευρώ, χωρίς να είναι αυτό το οριστικό ποσό. Το δημαρχείο ακόμη δεν παραδόθηκε και οι κακές γλώσσες λένε ότι υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες. Τέταρτη σφαλιάρα: το νέο δημαρχείο είναι άσχημο - κατά γενική ομολογία. Είναι από αυτά τα ψευδομοντέρνα κτήρια που συνδυάζουν σύγχρονα υλικά σε οριζόντιες και κάθετες μορφές. Για αυτό και κοροϊδευτικά αποκαλείται «Μπετόν Αρμέ» κα «Καλλιμάρμαρο». Πέμπτη σφαλιάρα: το νέο δημαρχείο δεν χαροποίησε ούτε δίχασε: πέρασε απαρατήρητο. Τα εγκαίνια έγιναν στις 12 Οκτωβρίου, η αντιπολίτευση δεν παρευρέθηκε κα οι Οικολόγοι έκαναν μια διαμαρτυρία. Έκτοτε τίποτα. Μόνο ο δήμαρχος θριαμβολογούσε. Αυτός και οι υπόλοιποι διαχειριστές της πόλης τα κατάφεραν. Τις αξίες όμως της ομορφιάς, της φιλοκαλίας και της γνώσης θα τις ανακτήσουμε, μόνο αν επαναφέρουμε τους θεσμούς και επανασχεδιάσουμε τον χώρο. Μετασχηματίζοντας τον χώρο, μετασχηματίζουμε τις κοινωνικές και ανθρώπινες σχέσεις και οικοδομούμε το μέλλον μας.

Ç éáôñéêÞ, üðùò êáé êÜèå åðéóôÞìç ðïõ Üðôåôáé ôïõ óõíüëïõ ôçò áíèñþðéíçò æùÞò êáé óõìðåñéöïñÜò, áðïôåëåß óçìáíôéêü ðáñÜãïíôá ðñïóäéïñéóìïý ôçò öéëïóïöéêÞò, êïéíùíéêÞò êáé ðïëéôéêÞò ìáò óôÜóçò. ÅíÝ÷åé ìÜëéóôá óôá äéÜöïñá ðáñáêëÜäéá ôçò –óå äéáöïñåôéêÝò äüóåéò, öõóéêÜ– Ýíôïíá ôá õðáñîéáêÜ êáé ðïëéôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ðáñáôçñïýìå óôçí áíèñþðéíç öýóç.

Å

ßíáé êõñßáñ÷ç ãéá ðáñÜäåéãìá ç áôïìéêéóôéêÞ êáé ðáñÜëëçëá áõôáñ÷éêÞ ðñïóÝããéóç óôç ÷åéñïõñãéêÞ, åíþ áíôßèåôá åßíáé óáöÞò ç êïéíïôéóôéêÞ áíôßëçøç ðñïóöïñÜò ðïõ ðñïâÜëëåé ï åìâïëéáóìüò ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí áóèåíåéþí. Óôçí ðñþôç, ü,ôé äéáäñáìáôßæåôáé Ý÷åé óáí êÝíôñï Ýíáí óõãêåêñéìÝíï áóèåíÞ êáé ôïí ãéáôñü ôïõ. ÊÜèå ðñÜîç áöïñÜ ôï áôïìéêü üöåëïò ôïõ ÷åéñïõñãïýìåíïõ êáé ôçí áõèåíôßá ôïõ ÷åéñïõñãïý. Óôç äåýôåñç üìùò ðåñßðôùóç, ôçò ðñüëçøçò, ôï êõñßáñ÷ï ÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé ç äçìéïõñãßá «áíá÷þìáôïò» áíïóßáò, ðïõ èá ðñïöõëÜîåé êÜðïéïõò Üëëïõò êáé áóèåíÝóôåñïõò ôïõ åìâïëéáæüìåíïõ! ÄéáèÝôåé äçëáäÞ êÜðïéïò ôïí åáõôü ôïõ ãéá ôï ãåíéêüôåñï êáëü. ¸ôóé äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ, åêöñÜæïíôáò õðïóõíåßäçôåò èÝóåéò, ïé üðïéåò áõôáñ÷éêÝò ïëéãïìåëåßò åîïõóßåò ÷ñçóéìïðïéïýí éóôïñéêÜ ÷åéñïõñãéêÞ ïñïëïãßá (ï áóèåíÞò ðñÝðåé íá ÷åéñïõñãçèåß, íá ìðåé óôï ãýøï, íá êüøïõìå ôï óÜðéï, ôïìÞ óôçí ïéêïíïìßá, ê.ëð.), åíþ ôá ìáæéêÜ êéíÞìáôá éó÷õñßæïíôáé üôé ìðïëéÜæïõí ôïí ëáü, ãéá íá óùèïýí ôåëéêÜ êÜðïéïé áðüãïíïé ðïõ èá áðïëáýóïõí ôçí ïõôïðßá… Ôï öáéäñü êáé ôï ãêñïôÝóêï áíáäåéêíýïíôáé üôáí ï áôïìéêéóìüò ðñïóðáèåß íá äñÜóåé ìáæéêÜ Þ áêüìá üôáí ïé êïéíùíéêÝò áíôéëÞøåéò ðñïóðáèïýí íá åðéâéþóïõí ìå áôïìéêéóôéêÜ ðñïôÜãìáôá! ÐáñÜäåéãìá ç ðñüóöáôç ðåñßðôùóç ôïõ éïý Ç1Í1 ôçò ãñßðçò ôùí ÷ïßñùí, ðïõ, ëüãù ôçò ðñïóùñéíÞò (;) ó÷åôéêÞò çðéüôçôáò ìå ôçí ïðïßá åìöáíßóôçêå, äßíåé ôç äõíáôüôçôá, ìå êÜðïéá íçöáëéüôçôá, íá åðéäïèåß êáíåßò óå êïéíùíéêïðïëéôéêÝò ðáñáôçñÞóåéò. Åßäáìå ëïéðüí ôçí ðåñßöçìç ðáãêïóìéïðïßçóç ôïõ åìðïñßïõ, ôçò áãïñÜò, ôùí øåõäïáôïìéêþí äéêáéùìÜôùí êáé áõôïðñïóäéïñéóìþí, ôçò åëåýèåñçò äéáêßíçóçò áãáèþí êáé ðñïóþðùí, íá áíôéìåôùðßæåé, ìå áöïñìÞ ôç ãñßðç, ìéá éäåïëïãéêÞ êáé óõóôçìéêÞ áðïôõ÷ßá áíÜëïãçò åìâÝëåéáò ìå áõôÞí ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. Óå ðëÞñç áäõíáìßá íá ïñãáíþóïõí êáé íá ïñãáíùèïýí, äïìÝò üðùò ï Ðáãêüóìéïò Ïñãáíéóìüò Õãåßáò (ÐÏÕ) ðáëåýïõí, åäþ êáé áñêåôïýò ìÞíåò, íá ðáíôñÝøïõí ôï êïéíùíéêü óõìöÝñïí ôçò ðáãêüóìéáò êïéíüôçôáò ìå ôá åðé÷åéñçìáôéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí ðïëõåèíéêþí

ôçò ðáñáãùãÞò ôñïößìùí, ôá êÝñäç ôçò öáñìáêïâéïìç÷áíßáò, ôá áíïé÷ôÜ óýíïñá, ôï áôïìéêéóôéêü üöåëïò êáé ôéò êñáôéêÝò-åèíéêÝò äïìÝò. ÖõóéêÜ, ìå áðïôõ÷ßá. ¸ôóé áö’ åíüò äåí êáôáããÝëëïõí ôï áßó÷ïò êáé ôçí åðéêéíäõíüôçôá ãéá ôï äéáôñïöéêü ìÝëëïí ôçò áíèñùðüôçôáò êáé ôçí ðáñáãùãÞ íÝùí éþí óôá ìåãá÷ïéñïóôÜóéá (ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá åêáôïììýñéï ÷ïßñïé äéáâéïýíôåò óå ìåñéêÜ óôñÝììáôá) ðïõ äéáôçñåß ôï áìåñéêáíéêü êåöÜëáéï óôï Ìåîéêü ôùí öôçíþí ìåñïêÜìáôùí êáé ôùí åëá÷éóôïðïéçìÝíùí åëÝã÷ùí õãéåéíÞò, áö’ åôÝñïõ, óå ìéá Ýîáñóç ðáñáëïãéóìïý ðëçí üìùò âïëÝìáôïò, êáôáóêåõÜæïõí ôá åñãáóôÞñéá åëÝã÷ïõ áõôþí ôùí íÝùí éþí óôïí ÊáíáäÜ(!), åðéâñáäýíïíôáò ìå ôïí ôñüðï áõôü ôéò üðïéåò äéáäéêáóßåò áíôßäñáóçò óôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõò. Áðáãïñåýïõí ôçí ðáñáãùãÞ öèçíþí áíôéúêþí öáñìÜêùí êáé åìâïëßùí óôïí Ôñßôï Êüóìï õðïêýðôïíôáò óôéò ðéÝóåéò ôùí öáñìáêïâéïìç÷Üíùí, ðïõ èÝëïõí, üðùò áðïäåéêíýåôáé, áðëþò êáé ìüíï íá êåñäïöïñÞóïõí, åíþ åßíáé ðñüäçëï üôé ï êÜèå éüò áíôéìåôùðßæåôáé áðïôåëåóìáôéêÜ ìüíï óôçí ðçãÞ. Áíôß íá óôåßëïõí ü,ôé öÜñìáêï Ý÷ïõí ïé ðëïýóéåò äõôéêÝò ÷þñåò óôï óçìåßï îåóðÜóìáôïò ôçò áóèÝíåéáò, êñÜôçóáí ôá áðïèÝìáôÜ ôïõò óôá íôïõëÜðéá, ãéá íá óôáìáôÞóïõí ôï áñ÷éêü êõìáôÜêé üôáí Ýöôáóå ðëÝïí óáí ôóïõíÜìé óôçí ðüñôá ôïõò. Åêëéðáñïýí ôéò êñáôéêÝò äïìÝò, ðïõ ôüóï ìéóïýí êáé ðñïóðáèïýí íá åîáöáíßóïõí ïé äéÜöïñïé ðáãêïóìéïðïéçôÝò, ãéá íá ôïõò âïçèÞóïõí óôç ÷åéñáãþãçóç êáé ðåéèáíáãêáóìü ôùí ðïëéôþí íá åìâïëéáóôïýí ìáæéêÜ, þóôå íá öñåíÜñïõí ôïí éü, åíþ ôáõôü÷ñïíá áãùíßæïíôáé íá êñáôÞóïõí ôá êñáôéêÜ óýíïñá áíïé÷ôÜ (ðñÜãìá ðïõ äéåõêïëýíåé ôéò ìåôáäüóåéò áóèåíåéþí) ãéá íá ìçí åíï÷ëçèåß ôï åìðüñéï êáé ç äéáêßíçóç ðñïóþðùí… ÔÝëïò, ðñïóåããßæïõí ôïí ðïëßôç ëáíèáóìÝíá, ðñïâÜëëïíôáò ôï åìâüëéï óáí áôïìéêÞ ðñïóôáóßá êáé ü÷é óáí êïéíùíéêÞ. Äåí ìðïñïýí íá êÜíïõí äéáöïñåôéêÜ, äéüôé ãéá ôç äéáðáéäáãþãçóç ðïõ èåïðïéåß ôï ðñïóùðéêü êáé ìüíïí óõìöÝñïí, Ý÷ïõí îïäåõôåß ðÜñá ðïëëÜ… Ðñïöáíþò, üëç áõôÞ ç ôáêôéêÞ ïäçãåß óå áäéÝîïäá. Ï ðïëßôçò, åíåñãþíôáò áôïìéêéóôéêÜ, ìåôñÜåé ôá ðïóïóôÜ áðü ôéò ðáñåíÝñãåéåò ôïõ åìâïëßïõ, ôá âñßóêåé ìåãáëýôåñá áðü ôçí ðéèáíüôçôá íá ðÜèåé æçìéÜ ëüãù ãñßðçò êáé öõóéêÜ äåí óõììåôÝ÷åé. Êëßíåé ìå ôïõò óõíïìéëçôÝò ôïõ

...Åßíáé åõêáéñßá ëïéðüí ç ïäýíç êÜðïéùí óõíáíèñþðùí ìáò, íá áðïôåëÝóåé åöáëôÞñéï åðáíáðñïóäéïñéóìïý ôùí áîéþí ìáò...

ôç öñÜóç «êÜíù åìâüëéï» óå üëïõò ôïõò ÷ñüíïõò êáé ôéò ðôþóåéò, áëëÜ ìüíï óôïí åíéêü! ÊÜôé áíáìåíüìåíï, äåäïìÝíïõ üôé ïé ìåãáëïãéáôñïß, ðïõ åßíáé õðåýèõíïé ãéá áõôÝò ôéò êïéíùíéêÝò ìáæéêÝò åíÝñãåéåò, Ý÷ïõí óõíäÝóåé ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò ìå ôéò öáñìáêïâéïìç÷áíßåò êáé äåí ðåßèïõí. ×áñáêôçñéóôéêü ìÜëéóôá åßíáé üôé ïé åí ëüãù áíá÷Üñáîáí ìÝóù ôùí ÌÌÅ ãéá ðñþôç öïñÜ ôï éáôñéêü áîßùìá üôé ï åìâïëéáóìüò äåí õðÝ÷åé áôïìéêü êÝñäïò, áëëÜ áöïñÜ ôçí õãåßá ôïõ óõíüëïõ, ôç óôéãìÞ áêñéâþò ðïõ áðåéëÞèçêáí ìå ìçíýóåéò áðü åêåßíïõò ôïõò ðïëßôåò ðïõ áíçóõ÷ïýí ìüíï ãéá ôïí åáõôü ôïõò. Ìç Ý÷ïíôáò Üäéêï öõóéêÜ ïé ôåëåõôáßïé, üôáí Ýôóé ôïõò åîáíáãêÜæïõí íá êÜíïõí óôçí åñãáóßá, óôçí ðáéäåßá, óå êÜèå ðôõ÷Þ ôçò æùÞò ôïõò. Áéóèáíüìåíïé üìùò õðïóõíåßäçôá ôçí êïéíùíéêüôçôá ôïõ åìâïëéáóìïý, îáíáñùôïýí äéáñêþò áí ðñÝðåé íá óõììåôÝ÷ïõí êáé öõóéêÜ ëïãéêÞ áðÜíôçóç äåí ðáßñíïõí, áöïý ôá ðñïâáëëüìåíá åðé÷åéñÞìáôá, ðåñéïñéæüìåíá óôï áôïìéêü üöåëïò, êáôáññÝïõí åýêïëá. ÅíäåéêôéêÞ êáé ðïëõóÞìáíôç åßíáé ôÝëïò ç ðñïôñïðÞ «íá õðáêïýôå ôïí ðñïóùðéêü óáò ãéáôñü»! Ç åêóõã÷ñïíéóôéêÞ áñéóôåñÜ, åðéâåâáéþíïíôáò Üëëç ìéá öïñÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ ôçò öýóç ðïõ ôçí ôáõôßæåé ìå ôïí öéëåëåõèåñéóìü, áðåêäõüìåíç ôïí ìáíäýá ôïõ ïìáäéêïý óõìöÝñïíôïò, ðñïâÜëëåé äéåêäéêçôéêÜ ôçí áôïìéêÞ õãåßá êáé ü÷é ôç óõíïëéêÞ, ðïõ èá ðñïûðÝèåôå ìÝôñá ðïëý ðéï ãñÞãïñá, åèíéêÜ, êáé åðïìÝíùò êüíôñá óôçí ðáãêïóìéïðïßçóç. ¸ôóé ðáñáäÝñíåé Üëëç ìéá öïñÜ óôéò éäåïëïãéêÝò áíôéöÜóåéò ôçò, áðïäåéêíõüìåíç êáôþôåñç ôùí ðåñéóôÜóåùí. Åßíáé åõêáéñßá ëïéðüí ç ïäýíç êÜðïéùí óõíáíèñþðùí ìáò, ëüãù ôïõ éïý, íá áðïôåëÝóåé ôïõëÜ÷éóôïí åöáëôÞñéï åðáíáðñïóäéïñéóìïý ôùí áîéþí ìáò. Ãéáôß, óôçí ðñüäçëç ÷ñåïêïðßá ôçò áãïñáßáò ðáãêïóìéïðïßçóçò óå êÜèå ôïìÝá, ç ôáýôéóç ôïõ êïéíùíéêïý ìå ôï åèíéêü äåß÷íåé áíáíôßññçôç êáé ç áíáæÞôçóç ôïõ ðñïóùðéêïý ïöÝëïõò ìÝóá áðü ôï óõëëïãéêü, ï ëïãéêüò êáé ðïëéôéóìÝíïò ìïíüäñïìïò.


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

5

¸íá ÷ñüíï ìåôÜ ôïí ÄåêÝìâñç Êáßñéá åñùôÞìáôá ãõñåýïõí áðáíôÞóåéò Ôïõ Ãéþñãïõ Ìðýñïõ

Ô

ï âñÜäõ ôçò 6çò Äåêåìâñßïõ 2008, ï ñÜìðï Åðáìåéíþíäáò ÊïñêïíÝáò äïëïöïíåß åí øõ÷ñþ ôïí äåêáðåíôÜ÷ñïíï ìáèçôÞ ÁëÝîáíäñï Ãñçãïñüðïõëï. ÊïììÜôéá ôçò êïéíùíßáò óáí íá ðåñßìåíáí êÜôé áðü êáéñü ãéá íá ôç âãÜëåé áðü ôçí ýðíùóç ôçò êáôáíÜëùóçò. Ìå áöïñìÞ ôç äïëïöïíßá êáé ìå åíïðïéçôéêü óôïé÷åßï ôçí áíôßäñáóç óôçí áóôõíïìéêÞ áõèáéñåóßá, óôéò ðåñéóóüôåñåò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäáò ðëÞèïò êüóìïõ ìå êõñßáñ÷ç ôç íåïëáßá, óõììåôÝ÷åé óå ìáæéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò. Ï êõñßáñ÷ïò ëüãïò üìùò Þôáí ôá óõóóùñåõìÝíá áäéÝîïäá ðïõ âéþíåé ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ðïõ åßíáé êïéíùíéêÜ êáé ïéêïíïìéêÜ, áöïý æåé ìÝóá óôçí áíáóöÜëåéá óå óõíäõáóìü ìå ôçí åíôåéíüìåíç ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáé ôçí áíåñãßá êáé äåí îÝñåé ðïéï èá åßíáé ôï ìÝëëïí ôçò. ÐáñÜëëçëá üìùò, ôï áäéÝîïäï åßíáé ðïëéôéóìéêü êáé áîéáêü, áöïý áðïõóéÜæïõí ôá óõëëïãéêÜ ðñüôõðá êáé áîßåò ôá ïðïßá èá ôçí ïäçãÞóïõí íá áíôéóôáèåß ðñáãìáôéêÜ. Ôï îÝóðáóìá ôïõ ÄåêÝìâñç ü÷é ìüíï äåí ìðüñåóå íá äþóåé áðáíôÞóåéò óå üëá áõôÜ ôá ðñïâëÞìáôá, áëëÜ áðïôÝëåóå åíôÝëåé ìÝñïò ôïõ áäéåîüäïõ. Êé áõôü ãéáôß ç ðïëéôéêÞ êñßóç, ï áôïìéêéóìüò êáé ï ìçäåíéóìüò åß÷áí åéó÷ùñÞóåé êáé óå üóïõò êáôÝâçêáí óôïõò äñüìïõò. Ãé’ áõôü êáé ïäÞãçóå óôïí ðáñïîõóìü ôïí öáýëï êýêëï ôçò âßáò, ðïõ åß÷å Þäç îåêéíÞóåé áðü ôéò öïéôçôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ 2006. Ìéáò âßáò áõôéóôéêÞò, ðïõ áñíåßôáé ðåéóìáôéêÜ íá ìåôÝ÷åé óôçí êïé-

íùíéêÞ æùÞ, ãé’ áõôü êáé ðïëý óõ÷íÜ êáôáëÞãåé íá êáôáöÝñåôáé åíáíôßïí ôçò. ÅíôÝëåé, áõôü ðïõ êáôÜöåñå üìùò ï «ÄåêÝìâñçò» Þôáí íá èÝóåé åðéôáêôéêÜ Ýíá êåíôñéêü åñþôçìá óå üëç ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ôüóï óå áõôïýò ðïõ Þôáí õðÝñìá÷ïé üóï êáé óå áõôïýò ðïõ ôïí áðïêÞñõîáí: Ôï ðþò èá âãïýìå áðü ôá áäéÝîïäá ðïõ âéþíïõìå, êïììÜôé ôùí ïðïßùí õðÞñîå êáé áõôü áêñéâþò ôï ßäéï ôï îÝóðáóìá. Óôç âÜóç áõôïý ôïõ åñùôÞìá-

ôïò, óôç âÜóç áõôÞò ôçò áãùíßáò Þôáí ðïõ óõìâïëéêÜ ï «ÄåêÝìâñçò» Ýäùóå ìéá óçìáíôéêÞ þèçóç óå ìéá ïëüêëçñç ãåíéÜ íÝùí ãéá íá áñ÷ßóåé íá îõðíÜåé áðü ôïí ëÞèáñãü ôçò, ðñï÷ùñþíôáò óå ìéá óôáäéáêÞ, üóï êáé áíôéöáôéêÞ ðïëéôéêïðïßçóç. Êé áõôü åßíáé Ýíá óçìáíôéêü âÞìá, åÜí áíáëïãéóôïýìå üôé ðñéí áðü ìåñéêÜ ÷ñüíéá ìåôáîý ôùí íÝùí êõñéáñ÷ïýóå ç öõãÞ óôçí ÁñÜ÷ùâá, ôç Ìýêïíï êáé ôï Ìðéãê ÌðñÜäåñ. Áðü åêåß êáé ðÝñá, åßíáé åõèýíç üëùí ìáò êáé éäéáßôåñá ôçò íåïëáßáò íá êáôáëÜâåé ðùò ôï ìÝëëïí ôçò åßíáé Üìåóá óõíäåäåìÝíï ìå ôï ìÝëëïí áõôïý ôïõ ôüðïõ. Íá ïñãáíùèïýìå óôïõò êïéíùíéêïýò ìáò ÷þñïõò, áëëÜ êáé óå êåíôñéêü åðßðåäï, ãéá íá óõãêñïôÞóïõìå Ýíá êßíçìá áíôßóôáóçò êáé ðáñÜëëçëá ïéêïäüìçóçò. Áíôßóôáóçò óôçí éóïðÝäùóç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ôïõ íåï-ïèùìáíéóìïý êáé ôïõ íôüðéïõ êåöáëáßïõ êáé ïéêïäüìçóçò ó÷Ýóåùí êáé äïìþí êïéíùíéêÞò áëëçëåããýçò ðïõ èá åìðåñéÝ÷ïõí Ýííïéåò üðùò ôçò êïéíüôçôáò, ôçò Üìåóçò äçìïêñáôßáò, ôçò óõëëïãéêÞò åëåõèåñßáò êáé ôçò áîéïðñÝðåéáò. Óõã÷ñüíùò âÝâáéá ìå ôçí åíáó÷üëçóç êáé áíÜðôõîç ôïõ ðïëéôéóìïý, ôçò ôÝ÷íçò, ôçò ãíþóçò, áëëÜ êáé ôçí åõáéóèçóßá ãýñù áðü ôá ïéêïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá. ¸íá êßíçìá ðïõ ôåëéêÜ èá êáôáöÝñåé íá êÜíåé ôç óýíäåóç ôçò ðáñÜäïóçò êáé ôùí óõëëïãéêþí ðñïôýðùí áíôßóôáóçò (ðïõ ôüóá Ý÷åé áõôüò ï ôüðïò) ìå ôéò óýã÷ñïíåò éäÝåò êáé ëýóåéò, ãéá íá äçìéïõñãÞóåé ôï äñüìï ðïõ èá ìáò âãÜëåé áðü ôá áäéÝîïäá ðïõ âéþíïõìå. Ìüíïí Ýôóé, ï ÷áìüò ôïõ Á. Ãñçãïñüðïõëïõ èá Ý÷åé äþóåé êáñðïýò ãéá ìéá êáëýôåñç æùÞ.

Ãêüñíôïí ÌðñÜïõí, ×ñéóôüöéáò êáé ÄÇÊÏ ¼ôáí ï éìðåñéáëéóìüò áñèñïãñáöåß óôçí ×áñáõãÞ

Å

Ôïõ ËÜæáñïõ Ìáýñïõ

ξαιρετικά ενδιαφέρον από πολιτικής πλευράς, πάντοτε «στη βάση αρχών» βεβαίως, είναι το γεγονός ότι: ΟΥ∆ΕΙΣ στην κυβερνώσα Χαραυγή ενοχλήθηκε από το περιεχόμενο του άρθρου, που 1η φορά στην 53χρονη ιστορία της εφημερίδας του 83χρονου ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, της απέστειλε Βρετανός πρωθυπουργός, ο κ. Γκ. Μπράουν και, σχεδόν πανηγυρίζουσα η «Χ», το δημοσίευσε ως κύρια είδηση την παρελθούσα Παρασκευή 20 τρ. Ουδείς ενοχλήθηκε που ο κ. Μπράουν, στο άρθρο του, απέφυγε να ονομάσει τον κ. Χριστόφια «πρόεδρο», απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην ίδια την Κυπριακή ∆ημοκρατία, απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στην 35χρονη τουρκική κατοχή, απέφυγε οτιδήποτε θα μπορούσε να δυσαρεστήσει την Τουρκία ή να… «στηλιτεύσει την αδιαλλαξία της» ή να ΜΗΝ τη διευκολύνει για τον ∆εκέμβρη στην ΕΕ… Κατάβρεξαν όμως τις περισκελίδες τους από χαρά, διότι ο Βρετανός πρωθυπουργός επιδαψίλευσε στον κ. Χριστόφια τον τίτλο του «καλού του φίλου»! Και τον προσδιόρισε ως «ομόλογο του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ στις συνομιλίες»! Ουδείς περί τούτου ενοχλήθηκε! Όπως δεν ενοχλήθηκαν και από το γεγονός ότι: Εννέα μόλις μέρες

μετά που, στο πρωθυπουργικό γραφείο της οδού Ντάουνινγκ, αρ.10, ο κ. Χριστόφιας είχε πει πως «με λύπη ενημέρωσε τον πρωθυπουργό ότι ουδεμία πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα των περιουσιών, της ασφάλειας, του εδαφικού και του θέματος των εποίκων», το άρθρο του Βρε-

τανού πρωθυπουργού στη Χαραυγή, αφήνει… σύξυλο τον «καλό του φίλο» και διακηρύττει ότι, «οι δύο Κύπριοι ηγέτες έχουν δείξει τεράστιο κουράγιο και αποφασιστικότητα και ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟ∆ΟΣ έχει γίνει στις συνομιλίες» («Χ» 20.11.09).

Κατάβρεξαν, ωσαύτως, τις περισκελίδες τους από ενθουσιασμό, επειδή ο Βρετανός πρωθυπουργός έγραψε ότι η λύση «πρέπει και θα είναι κυπριακή, μια λύση από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους». Αλλ’ όμως το είδος της λύσης που ήδη προδιαγράφουν οι μέχρι τούδε, άνευ ανταλλάγματος, «γενναίες προσφορές» προς τους Τούρκους, δηλαδή, (α) ο «Συνεταιρισμός ∆ύο Συνιστώντων Στέιτς» (β) η τουρκική εκ περιτροπής προεδρία (γ) η «σταθμισμένη» εξουδετέρωση του ελληνικού 82% από το τουρκικό 18% και (δ) η νομιμοποίηση 50 χιλιάδων εποίκων, ∆ΕΝ συνιστά κυπριακή, αλλά «τουρκίζουσα» (της Άγκυρας), κατά το μάλλον ή ήττον, λύση: Επιβολή πάγιων τουρκικών επιδιώξεων στο περιεχόμενο της λύσης. Πόσο, ΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ προδιαγράφεται μια τέτοια λύση, τεκμαίρεται σ’ ένα βαθμό και από το γεγονός ότι, δεδηλωμένα την αποκρούουν και τα συγκυβερνώντα κόμματα, ∆ηΚο και Ε∆ΕΚ, όπως και σημαντικό μέρος της ηγεσίας του ∆ηΣυ. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι, η «Χ» έγραψε ψευδώς ότι το άρθρο του ο κ. Μπράουν το έστειλε «αποκλειστικά στη ΧΑΡΑΥΓΗ», ενώ είχε σταλεί ταυτόχρονα και στην… τουρκική Τοπλούμ Ποστασί!


6

Αριθμός φύλλου 58

Έδοξεν τω ∆ήμω Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

Ειδήσεις και σχόλια από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης

»

Ψήφο για τους μετανάστες αλλά όχι για τον απόδημο ελληνισμό. Την αντίδραση των ομογενών προκάλεσε η πρόθεση της κυβέρνησης να χορηγήσει ψήφο στους μετανάστες 2ης γενιάς για τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού επισήμανε στον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, Σπ. Κουβέλη, ότι η ψήφος των μεταναστών δεν είναι μεγαλύτερης σημασίας από την επιστολική ψήφο των ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αίτημα της ομογένειας εδώ και αρκετό καιρό. Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ένα εκλογικό «Καποδίστρια» ώστε να μπορέσουν να καταγραφούν οι απόδημοι Έλληνες και να έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής μέσω της επιστολικής ψήφου στις εθνικές, νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές.

»

»

Το ποινολόγιο του μήνα. Είναι γνωστό ότι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε προνομιακό τοπίο διαφθοράς. Αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη ουσιαστικών διαδικασιών ελέγχου των δημοτικών αρχών από τις κοινωνίες οι οποίες τους εκλέγουν. Έτσι μέσα στο απυρόβλητο της θέσης τους, αρκετοί ενδίδουν στον πειρασμό να βουτήξουν το χέρι στο μέλι. Τον τελευταίο μήνα λοιπόν ο ∆ήμαρχος του ∆ήμου Απ. Παύλου καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Τον ακολούθησε ο ∆ήμαρχος του ∆ήμου Κερκίνης στον οποίο επιβλήθηκε ποινή παύσης από το αξίωμά του για ένα μήνα λόγω της παράνομης αδειοδότησης λειτουργίας αναψυκτηρίου στο προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες υδροβιότοπο. Έχουμε την αίσθηση ότι τα φαινόμενα αυτά μάλλον θα αρχίσουν να πυκνώνουν.

»

Αυτοδιοίκηση και απόδημος Ελληνισμός. Σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν στη 3η Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ∆ικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΑΕ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτές προγραμματίσθηκαν δράσεις που αφορούν τη διοργάνωση ενός συμποσίου για το περιβάλλον, μιας διημερίδας στην Τιφλίδα με θέμα Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση, η προώθηση της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα αλλά και η διοργάνωση της 8ης συνάντησης νέων δημοτικών συμβούλων από όλη την Ευρώπη. Η συνάντηση των συμβούλων αυτών θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά εκτός Περί συμμετοχικού προϋπολο- Θεσσαλονίκης στην Καρδίτσα και τα Τρίκαγισμού. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει λα από τις 7 έως 11 Ιουλίου. Προσκεκληνα εισέρχονται στον αστερισμό μένοι να λάβουν μέρος θα είναι περισσότου συμμετοχικού προϋπολογι- τεροι από 60 νέοι δημοτικοί σύμβουλοι σμού οι ∆ήμοι της χώρας μας. Έτσι μετά τον από χώρες της Ευρώπης. ∆ήμο Πειραιά ο οποίος πρώτος αποφάσισε Το ∆ίκτυο Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυκακήν-κακώς την πειραματική εφαρμογή τοδιοίκησης Ευρώπης συγκροτήθηκε τον του (μέσω διαδικτύου άρα χωρίς ουσιαστι- Νοέμβριο του 2001 και αριθμεί περίπου κές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και 250 μέλη. Στόχος του είναι η διασύνδεση χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφά- όλων των ελληνικής καταγωγής αιρετών σεων των δημοτικών συνελεύσεων) και της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης τόσο μεταο ∆ήμος Αγ. Αναργύρων ανακοίνωσε την ξύ τους όσο και με τη μητρόπολη. πρόθεσή του να προχωρήσει στην εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμού. Μένει Κρίμα. Για όσους το είχαν πραγνα δούμε αν ο πολύ σημαντικός αυτός θεματικά έννοια τους ενημερώσμός, ο οποίος λειτουργεί ανταγωνιστινουμε ότι ο σ. Τρεμόπουλος πακά προς την εξουσία των δημοτικών αρχόραιτήθηκε από την θέση του ντων/παραγόντων εφαρμοστεί ουσιαστιστο Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκά ή θα καταλήξει μία ακόμα καρικατούρα. κης. Έτσι για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Η ευκαιριακή ευαισθησία των δημοτικών αρχόντων. Μπαίνοντας ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, οι δημοτικοί άρχοντες ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2010 αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται στο θέμα των δημοτικών τελών. Έτσι ολοένα και περισσότεροι δήμοι μετά τον ∆ήμο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου κ.λπ., αποφασίζουν την μηδενική αύξηση των τελών για τον επόμενο χρόνο. Κάποιοι βέβαια από αυτούς έχουν ήδη επιβάλλει υπέρογκες αυξήσεις τα προηγούμενα έτη όπως π.χ. ο ∆ήμος Βύρωνα ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έχει αυξήσει τα δημοτικά τέλη κατά 76%.

»

»

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ïé ÈÜëáóóåò óôåñåýïõí Ïé ðáñåíÝñãåéåò óôï åëëçíéêü èáëÜóóéï ïéêïóýóôçìá

Ôçò Ìáñéáíßíáò ÑáêêÜ «Ï ÓáíôéÜãï, Ýíáò ãÝñïò øáñÜò ìïíá÷éêüò, èá äþóåé ôç ìåãáëýôåñç êáé ßóùò ôçí ôåëåõôáßá ìÜ÷ç ôïõ ìå ôïí ìåãÜëï îéößá óôá âáèéÜ íåñÜ». ÐïëëÜ ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí ðåñéãñáöÞ ôçò ìåãÜëçò ìÜ÷çò áðü ôïí ¸ñíåóô ×Ýìéíãïõåú [1], ç ìÜ÷ç áõôÞ Ý÷åé Þäç ÷áèåß. Ìüíï ðïõ óÞìåñá, ï çôôçìÝíïò åßíáé ï ìåãÜëïò îéößáò. Êáé ï ëüãïò; ÌåãÜëïé îéößåò äåí õðÜñ÷ïõí ðéá óôá âáèéÜ íåñÜ.

Ó

ýìöùíá ìå ðñüóöáôç Ýêèåóç ôïõ Ïñãáíéóìïý Ãåùñãßáò êáé Ôñïößìùí (FAO) [2] ðåñéóóüôåñï áðü ôï 50% ôùí ðëçèõóìþí ôùí åìðïñåýóéìùí øáñéþí êáôáññÝïõí ëüãù ôçò õðåñáëéåßáò Þ âñßóêïíôáé õðü áíÜêáìøç ìåôÜ áðü éäéáßôåñá åíôáôéêÞ åêìåôÜëëåõóç. ÌÝóá óå ðåíÞíôá ÷ñüíéá, ç õðåñáëéåßá Ý÷åé åîáöáíßóåé ôï 90% ôùí ìåãÜëùí èçñåõôþí, üðùò ï îéößáò êáé ï ôüíïò, åíþ óýìöùíá ìå Ýñåõíåò ï ðëçèõóìüò ôùí êáñ÷áñéþí óôç Ìåóüãåéï Ý÷åé Þäç ìåéùèåß êáôÜ 97%, ôç óôéãìÞ ðïõ ïé êïñõöáßïé èçñåõôÝò, üðùò áõôïß, äéáäñáìáôßæïõí Ýíáí éäéáßôåñá óçìáíôéêü ñüëï óôçí éóïññïðßá ôùí ïéêïóõóôçìÜôùí. Ç üëç êáôÜóôáóç Ý÷åé ïäçãÞóåé óôçí ðëÞñç áðïäéïñãÜíùóç ôïõ èáëÜóóéïõ ïéêïóõóôÞìáôïò, áëëÜ äõóôõ÷þò ôï ðñüâëçìá äåí åßíáé ìüíï áõôü. Ôï ãåãïíüò üôé ôá é÷èõïáëéåýìáôá áðïôåëïýí ôç âáóéêÞ ðçãÞ ðñùôåúíþí ãéá åêáôïììýñéá áíèñþðïõò óå üëï ôïí êüóìï, áëëÜ êáé ôï üôé ç áëéåßá áðïôåëåß ìßá êýñéá ìïñöÞ áðáó÷üëçóçò ðñïóöÝñïíôáò ôá áðáñáßôçôá ãéá åêáôïììýñéá ïéêïãÝíåéåò, ïäçãåß åýëïãá óôï óõìðÝñáóìá üôé ç êáôÜññåõóç ôùí áðïèåìÜôùí ôùí åìðïñéêþí åéäþí èá åíôåßíåé –áí äåí ôï Ý÷åé Þäç êÜíåé– ôá öáéíüìåíá ôçò ðåßíáò êáé ôçò öôþ÷åéáò, ðïõ Þäç ðëÞôôïõí ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý. Êáé áí ìåñéêïß íïìßæïõí üôé ôï ðñüâëçìá äåí áöïñÜ ôçí ÅëëÜäá, ïöåßëïõìå íá áíôéôåßíïõìå üôé êÜíïõí ëÜèïò. Ôï 6570% ôùí åìðïñéêþí øáñéþí óôçí ÅëëÜäá õðåñáëéåýïíôáé [3] åíþ ôá áëéåõôéêÜ áðïèÝìáôá Ý÷ïõí Þäç ìåéùèåß Ýùò êáé 70%. Ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá õðÜñ÷åé ìÜëéóôá ìéá ìåßùóç ôçò ðïóüôçôáò ôùí áëéåõìÜôùí ç ïðïßá áðïäåéêíýåé ôçí åîÜíôëçóÞ ôïõò êáé ôç ìç âéþóéìç åêìåôÜëëåõóÞ ôïõò áðü ôïí

Üíèñùðï [4] . Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò êáé åñåõíçôéêïß öïñåßò êñïýïõí ôïí êþäùíá ôïõ êéíäýíïõ ãéá ôï êïéíü äåëößíé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ËåõêÜäáò –ìéáò áðü ôéò ôåëåõôáßåò ðåñéï÷Ýò ôçò Ìåóïãåßïõ óôéò ïðïßåò óõíáíôÜôáé ôï åßäïò áõôü– êáèþò ï ðëçèõóìüò ôïõ Ý÷åé ìåéùèåß áðü 150 óå 15 ìÝóá óå äÝêá ìüëéò ÷ñüíéá, ìå êýñéá áéôßá ôçí Ýëëåéøç ôñïöÞò[5]. ÐáñÜëëçëá, ïé ìç÷áíüôñáôåò áíáäåýïõí ÷éëéÜäåò ôåôñáãùíéêÜ âõèïý, ðáñáóÝñíïíôáò ôá ðÜíôá óôï ðÝñáóìÜ ôïõò êáé êáôáóôñÝöïíôáò åíäéáéôÞìáôá üðùò ôá ëéâÜäéá ðïóåéäùíßáò, ôá ïðïßá åßíáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÜ ãéá ôçí áíáðáñáãùãÞ ðïëëþí åéäþí øáñéþí êáé Üëëùí ïñãáíéóìþí. Ôï ðñüâëçìá åßíáé óýíèåôï êáé Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé ðñïóðÜèåéåò ãéá ôç äéá÷åßñéóç ôçò áëéåßáò ìÝóù íïìïèåôéêþí ñõèìßóåùí, äéáêñáôéêþí óõìöùíéþí êáé åãêáèßäñõóçò ðñïóôáôåõüìåíùí ðåñéï÷þí üðïõ èá áðáãïñåýåôáé ç áëéåßá, ìå ôçí åëðßäá üôé ïé ðëçèõóìïß èá áíáêÜìøïõí. ¼ìùò, ðïëëÜ áðü ôá ìÝôñá áõôÜ óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí óôü÷ï ôç ëåãüìåíç ðáñÜêôéá áëéåßá, ç ïðïßá åßíáé ç êáôåîï÷Þí ðáñáäïóéáêÞ êáé ìéêñÞò êëßìáêáò êáé ðñïóöÝñåé åêáôïíôÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò, áöÞíïíôáò ôç âéïìç÷áíéêÞ áëéåßá ìåãÜëçò êëßìáêáò íá áëùíßæåé êõñéïëåêôéêÜ ôéò åëëçíéêÝò èÜëáóóåò êáé íá êëÝâåé ôï ìåñßäéï ôùí ðáñÜêôéùí áëéÝùí, üðùò ãßíåôáé êáé óôïí õðüëïéðï êüóìï. ×áñáêôçñéóôéêü

åßíáé ôï ðáñÜäåéãìá ôçò –ðåíé÷ñÞò– åðéäüôçóçò ðïõ äüèçêå óå áëéåßò ãéá ôçí áðüóõñóç ôùí óêáöþí ôïõò, ç ïðïßá ïäÞãçóå óå áðþëåéá åêáôïíôÜäùí èÝóåùí åñãáóßáò, ðïõ äåí ìðüñåóáí íá áíáðëçñùèïýí, áöïý äåí õðÞñ÷å åíáëëáêôéêü ó÷Ýäéï ãéá ôçí áðáó÷üëçóç ôùí øáñÜäùí ðïõ åãêáôÝëåéøáí ôçí áëéåßá. Ç ðëÞñçò áðïõóßá ïëïêëçñùìÝíïõ ó÷åäßïõ äéá÷åßñéóçò ôçò áëéåßáò åßíáé åìöáíÞò êáé Þäç Ý÷åé áñíçôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óå ðïëëïýò ôïìåßò. ÌðñïóôÜ óå üëá áõôÜ, ç ëýóç åßíáé íá óôáìáôÞóïõìå íá âÜæïõìå óôï ôñáðÝæé ìáò Üãíùóôá ðñïúüíôá. ÐñÝðåé íá îÝñïõìå ôé ôñþìå, áðü ðïý ðñïÝñ÷åôáé, áðü ðïéïõò êáé ðþò áëéåýôçêå. Áëëéþò ÷áíôáêþíïõìå ü÷é ìüíï ôç èÜëáóóá, áëëÜ êáé ôïõò åëÜ÷éóôïõò åíáðïìåßíáíôåò áíèñþðïõò ðïõ îÝñïõí íá ôç óÝâïíôáé.

[1] ÁíáöïñÜ óôï ìõèéóôüñçìá Ï ÃÝñïò êáé ç ÈÜëáóóá. [2] ÅôÞóéá áðïëïãéóôéêÞ Ýêèåóç ôïõ FAO: The state of world fisheries and aquaculture, Annual Review, äéáèÝóéìï óôç óåëßäá ftp://ftp.fao.org/docrep/ fao/011/i0250e/i0250e.pdf [3] Óôïé÷åßá ôïõ Éíóôéôïýôïõ Áëéåõôéêþí Åñåõíþí ôçò ÊáâÜëáò [4] Papathanassiou E., A. Zenetos 2005. State of the Hellenic marine environment, Åëëçíéêü ÊÝíôñï Èáëáóóßùí Åñåõíþí [5] ¸êêëçóç ÌÊÏ ãéá ôçí ëÞøç ìÝôñùí ãéá ôçí áåéöïñéêÞ äéá÷åßñéóç ôçò áëéåßáò. ÄéáèÝóéìï óôç óåëßäá http:// www.cetaceanalliance.org/call_gr/ Call_Apr2009_gr.pdf.


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

7

Ðüóï ðéï ùñáßïé åßìáóôå áðü ôïõò îÝíïõò;

Ïé ùñáßïé Ý÷ïõí ÷ñÝç Ôïõ ÈáíÜóç Ìðïýíôáëç

Ìå åîáßñåóç ôçí åêëïãÞ ôïõ ê. ÓáìáñÜ óôçí ðñïåäñßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò, ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò åßíáé ßóùò ôï ðéï êáõôü èÝìá ôùí çìåñþí. Áðü ôéò áíáëýóåéò ðïõ åßäáìå, ßóùò ôïõ ÓêÜé íá Þôáí ç ðéï ãëáöõñÞ. Ï Çëßáò ÓéáêáíôÜñçò Ýêáíå ìéá ðáñáóôáôéêÞ ðáñïõóßáóç ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò (23/ 1 11/2009) , ãéá íá ìáò ðåé áõôü ðïõ üëïé îÝñïõìå: üôé äçëáäÞ åßìáóôå êáôá÷ñåùìÝíïé. ¸ôóé:

Á.

Ìáò åßðå üôé «ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò õðïëüãéóå ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò óôï ôÝëïò Óåðôåìâñßïõ óôá 298 äéó. åõñþ». ÁíáöÝñåôáé óôï ÷ñÝïò ôçò ãåíéêÞò êõâÝñíçóçò êáé óõìðåñéëáìâÜíåé ÷ñÝïò áðü ïìüëïãá, Ýíôïêá ãñáììÜôéá, ïìïëïãéáêÜ äÜíåéá, ïöåéëÝò ðñïò ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò (ç ÔôÅ åßíáé Á.Å. êáé ü÷é êñáôéêÞ) êáé äÜíåéá óå íïìßóìáôá åêôüò åõñþ. Â. Ðáßñíïíôáò óáí ìïíÜäá ìÝôñçóçò ôç ìÜæá ôïõ Ðýñãïõ ôïõ ¢éöåë, ìáò åßðå üôé áí Þôáí öôéáãìÝíïò áðü ÷ñõóü, «äåí ðñïóåããßæåé ôïí ÷ñõóü ðïõ êáôÝ÷ïõí ïé ÇÐÁ, ïé ïðïßåò êáôÝ÷ïõí ôá ìåãáëýôåñá öõóéêÜ áðïèÝìáôá». Ã. «Ôï ÄÍÔ õðïëüãéóå ôçí áîßá ôïõ ìåãáëýôåñïõ èçóáõñïöõëáêßïõ ôïõ êüóìïõ óôá 299 äéó. äïëÜñéá. Ìå Üëëá ëüãéá, ôï óýíïëï áðïèåìÜôùí ÷ñõóïý ôçò õðåñäýíáìçò äåí áñêåß ãéá íá êáëýøåé ôï óõóóùñåõìÝíï ÷ñÝïò ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ», ðñÜãìá ðïõ èá áðáéôïýóå Ýíáí ÷ñõóü Ðýñãï ôïõ ¢éöåë êáé ìéóü. Ôï áìåñéêáíéêü õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí, óå ÝêèåóÞ ôïõ (29/9/ 2009) õðïëüãéóå ôá óõíïëéêÜ áðïèÝìáôá ÷ñõóïý óå 261,499 åê. 2 ïõããéÝò (8.289 ôüíïõò). Ìå åìðïñéêÞ ôéìÞ ÷ñõóïý ãýñù óôá 1100 $/ ïõããéÜ, áõôÜ üíôùò áíÝñ÷ïíôáé óôá 293 äéó. äïëÜñéá, êïíôÜ óôçí åêôßìçóç ðïõ ìáò ìåôÝöåñå ï óõíôÜêôçò ôïõ ÓêÜé. ¼ìùò óôçí ßäéá Ýêèåóç õðïëïãßæåé ôç óõíïëéêÞ áîßá ôïõ ÷ñõóïý áõôïý óôá 11,041 äéó. äïëÜñéá, áðïôéìþíôáò ôá óôá 42,22 $/ ïõããéÜ, áí êÜíïõìå ôç äéáßñåóç. Ìéóü ëåðôü... Ôé ó÷Ýóç Ý÷åé áõôÞ ç ôéìÞ ìå ôá 1100 äïëÜñéá; Áðïëýôùò êáìßá. Áðïôåëåß ôç ëïãéóôéêÞ ôéìÞ, ç ïðïßá «êëåéäþèçêå» ôï 1973, äõï ÷ñüíéá áöüôïõ ïé ÇÐÁ åãêáôÝëåéøáí ôï óýóôçìá ôïõ ÌðñÝôïí Ãïõíôò. Ôüôå åß÷áí ðáýóåé ôçí åîáñãýñùóç ôùí äïëáñßùí ôùí îÝíùí êõâåñíÞóåùí ìå ÷ñõóü (Nixon shock, 1971). ÄçëáäÞ ïé ÇÐÁ äåí áðïôéìïýí ôïí ÷ñõóü ôïõò óôç äéåèíÞ åìðïñéêÞ ôéìÞ, áëëÜ ðïëý ÷áìçëüôåñá. ¸ôóé óôÝëíïõí óôéò áãïñÝò ôï ìÞíõìá üôé äåí ðñïôßèåíôáé íá ôïí ðïõëÞóïõí. Áí áíáðñïóÜñìïæáí ôçí ôéìÞ ôïõ óôçí

ôñÝ÷ïõóá äéåèíÞ ôéìÞ, áõôÞ èá êáôñáêõëïýóå ôçí Üëëç ìÝñá, êáèþò ïé áãïñÝò èá áíÝìåíáí ìáæéêÝò ðùëÞóåéò. Óõíåðþò... ÓõìðÝñáóìá 1: Ïýôå ïé ÇÐÁ äåí èá ìðïñïýóáí íá åéóðñÜîïõí ôá 293 äéó. äïëÜñéá óôá ïðïßá áðïôéìÜôáé ï ÷ñõóüò ôïõò. Ç ôéìÞ áõôÞ åßíáé ôåëåßùò åéêïíéêÞ. 2) Óôçí éóôïóåëßäá ôïõ íïìéóìáôïêïðåßïõ ôùí ÇÐÁ áíáöÝñåôáé ëáêùíéêÜ üôé ç ðïóüôçôá ôùí áðïèåìÜôùí ÷ñõóïý ôïõ Öïñô Íïî åßíáé 147,3 åê. ïõããéÝò, (4.581 ôüíïé ÷ñõóïý, ÷ùñßò íá áíáöÝñåôáé áí åßíáé êñáôéêÜ Þ éäéùôéêÜ, åèíéêÜ Þ îÝ3 íá). Ï åðé÷åéñçìáôßáò ¸íôïõáñíô ÍôÜñåë, áíáëýïíôáò éóïëïãéóìïýò, åß÷å êáôáëÞîåé óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’70 üôé ìüíïí 1000 ôüíïé ðáñÝìåíáí óôï èçóáõñïöõëÜêéï, ðñÜãìá ðïõ áêüìç äåí Ý÷åé äéáøåõóèåß. Áõôüò êáé Üëëïé áíáëõôÝò õðïøéÜæïíôáé üôé ïé ÇÐÁ ðïýëçóáí êñõöÜ ìåãÜëåò ðïóüôçôåò ÷ñõóïý óôçí áãïñÜ ôïõ Ëïíäßíïõ ìåôáîý 196768. Ôüôå, ðïëëÝò îÝíåò êõâåñíÞóåéò áíçóõ÷ïýóáí ãéá ôçí éóïôéìßá ôïõ äïëáñßïõ áðü ôïí óõíå÷éæüìåíï ðüëåìï ôïõ ÂéåôíÜì êáé åß÷áí áñ÷ßóåé íá åîáñãõñþíïõí ôá äïëáñéáêÜ ôïõò óõíáëëáãìáôéêÜ áðïèÝìáôá óå ÷ñõóü (ìå ôï óýóôçìá ôïõ ÌðñÝôïí Ãïõíôò ôï äïëÜñéï Þôáí óõíäåäåìÝíï ìå ôïí ÷ñõóü óôçí ôéìÞ 35 $/ ïõããéÜ áðü ôï 1944. Ïé ÇÐÁ Ýðñåðå íá åîáñãõñþíïõí äïëÜñéá óôçí éóïôéìßá áõôÞ). Ç õðüèåóç ðïõ ãßíåôáé åßíáé üôé ãéá íá êñáôÞóåé ÷áìçëÜ ôçí ôéìÞ ôïõ ÷ñõóïý (êáé ôáõôü÷ñïíá íá êñáôÞóåé øçëÜ ôï äïëÜñéï), ï Ëßíôïí Ôæüíóïí åðé÷åßñçóå íá ðëçììõñßóåé ôçí áãïñÜ ìå ÷ñõóü ìÝóù ôçò ÔñáðÝæçò ôçò Áããëßáò. Ç åëðßäá Þôáí üôé, ìüëéò ï êüóìïò Ýâëåðå ôçí áöèïíßá ôïõ ÷ñõóïý, èá ðñïôéìïýóå íá êñáôÞóåé ôá äïëÜñéÜ ôïõ. ¸ôóé åðé÷åßñçóå íá ðïõëÞóåé ìáæéêÝò ðïóüôçôåò ÷ñõóïý êáé íá ôéò îáíáãïñÜóåé ìüëéò ç ôéìÞ ôïõò Ýðåöôå êÜôù

áðü ôá 35 $/ïõããéÜ. ÁëëÜ ï ÷ñõóüò áðïññïöÞèçêå üëïò ÷ùñßò íá ðÝóåé ç ôéìÞ ôïõ êáé ïé ÇÐÁ âñÝèçêáí áêüìç ðéï åêôåèåéìÝíåò. Èåùñåßôáé üôé ìåôÜ áðü áõôÞ ôçí ãêÜöá ôïõ Ëßíôïí Ôæüíóïí, ï Ñßôóáñíô Íßîïí äåí åß÷å Üëëç åðéëïãÞ áðü ôçí áíáóôïëÞ ôçò ìåôáôñåøéìüôçôáò ôïõ äïëáñßïõ óå ÷ñõóü, ëßãá ÷ñüíéá ìåôÜ. Áðëïýóôáôá, äåí åß÷å Üëëï ÷ñõóü ãéá íá åîáñãõñþíåé äïëÜñéá. ÅðéðëÝïí, Üëëïé áíáëõôÝò èåùñïýí üôé ìáæéêÝò ðùëÞóåéò ÷ñõóïý 4 Ýãéíáí êáé ìåôáîý 2007-08. ÓõìðÝñáóìá 2: ¼ëïò áõôüò ï ÷ñõóüò óôïí ïðïßï áíáöåñèÞêáìå äåí ãíùñßæïõìå êáí áí õðÜñ÷åé. Ôï óöÜëìá ôïõ ê. ÓéáêáíôÜñç åßíáé üôé óõãêñßíåé ìÞëá ìå ðïñôïêÜëéá. ÌÜëëïí åéêïíéêÜ ìÞëá (ðïõ äåí îÝñïõìå êáí áí õðÜñ÷ïõí Ýóôù êáé åéêïíéêÜ) ìå ðñáãìáôéêÜ ðïñôïêÜëéá. Áîßá ÷ñõóïý ìå ýøïò ÷ñÝïõò. Ðéï ðïëý íüçìá èá åß÷å ç óýãêñéóç ÷ñÝïõò ìå ÷ñÝïò (äçìüóéï ÷ñÝïò åí ðñïêåéìÝíù, äçëáäÞ ôï ÷ñÝïò ôçò ãåíéêÞò êõâåñíÞóåùò óå åóùôåñéêïýò êáé åîùôåñéêïýò äáíåéóôÝò). Äçìüóéï ÷ñÝïò Ôï áìåñéêáíéêü äçìüóéï ÷ñÝïò ãéá ôï 5 2009 åêôéìÜôáé óôá 12.87 ôñéó. äïëÜñéá (41.773 äïë/êÜôïéêï, 90.4%

Ôï üôé âñéóêüìáóôå êáé óôïõò äõï äåßêôåò (äçìüóéïõ êáé åîùôåñéêïý ÷ñÝïõò) ôüóï øçëÜ åßíáé âáèýôáôá áíçóõ÷çôéêü...

ôïõ ÁÅÐ). Ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò ôùí 299.5 äéó. åõñþ áíôéóôïé÷åß óå 447.4 äéó. äïëÜñéá (39.723 äïë/ êÜôïéêï, 113.4% ôïõ ÁÅÐ). ÄçëáäÞ, åßìáóôå êáôÜ êåöáëÞí ëéãüôåñï ÷ñåùìÝíïé áðü ôïõò Áìåñéêáíïýò, üìùò ðáñÜãïõìå áíáëïãéêÜ ëéãüôåñï ðñïúüí óå ó÷Ýóç ìå ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ôùí êõâåñíÞóåþí ìáò. Óå ðïóïóôü åðß ôïõ ÁÅÐ, ôï äçìüóéï ÷ñÝïò ìáò ìáò êáôáôÜóóåé óôçí 6 8ç èÝóç ðáãêïóìßùò. Êáèüëïõ... Üó÷çìá. Åîùôåñéêü ÷ñÝïò Ôï äçìüóéï ÷ñÝïò åßíáé Ýíáò ìüíïí äåßêôçò. Ìðïñïýìå íá åîåôÜóïõìå êáé ôï åîùôåñéêü ÷ñÝïò, äçëáäÞ ôï ÷ñÝïò ðïõ ïöåßëïõí äçìüóéï êáé éäéþôåò óå ìç êáôïßêïõò ôïõ êñÜôïõò. Åäþ ðñïóìåôñÜôáé êáé ç éäéùôéêÞ êáôáíÜëùóç, áðü åéóáãüìåíá åßäç ðñþôçò áíÜãêçò ìÝ÷ñé Ðüñóå ÊáãéÝí. Ìå óôïé÷åßá åîùôåñéêïý ÷ñÝïõò áðü ôçí Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá ãéá ôï 7 â’ ôñßìçíï ôïõ 2009, êáé óôïé÷åßá 8 ôçò CIA ãéá ôï ÁÅÐ ôïõ 2008 , ôï NBC êáôÞñôéóå ôïí êáôÜëïãï ôùí 20 ðéï ÷ñåùìÝíùí åèíþí ôïõ ðëá9 íÞôç. Åêåß êáôáôáóóüìáóôå óôç 16ç èÝóç, (161,1% ôïõ ÁÅÐ, 51.843 $/êÜôïéêï) ìå ðñþôç ôçí Éñëáíäßá (1267% ôïõ ÁÅÐ (!), 567.805 $/ êÜôïéêï) êáé áðü ðÜíù ìáò ÷þñåò üðùò ç Ãåñìáíßá (178,5% ôïõ ÁÅÐ, 63.263 $/êÜôïéêï, 14ç), ç Óïõçäßá (194,3% ôïõ ÁÅÐ, 73.854$/êÜôïéêï, 12ç) êáé ðïëëÝò åõñùðáúêÝò áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò. ÄçëáäÞ êáé ïé ¸ëëçíåò ùò êáôáíáëùôÝò åßìáóôå áñêåôÜ ìðáôá÷ôóÞäåò, áãïñÜæïíôáò áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá ç ïéêïíïìßá ìáò ðñÝðåé íá åîÜãåé óõíÜëëáãìá. Ç áíõðáñîßá áíôéóôïß÷ïõ åîáãùãéêïý åìðïñßïõ êáé ôï õøçëü åðßðåäï êáôáíÜëùóçò ðñïêáëïýí åèíéêÞ íïìéóìáôéêÞ áéìïññáãßá. Ôï üôé âñéóêüìáóôå êáé óôïõò äýï áõôïýò äåßêôåò ôüóï øçëÜ åßíáé âáèýôáôá áíçóõ÷çôéêü.

Êëåßíïíôáò, íá ðáñáèÝóïõìå Ýíá áîéïóçìåßùôï óôïé÷åßï: Ôá ôåëåõôáßá äéáèÝóéìá óôïé÷åßá ëÝíå üôé ìüíïí ôÝóóåñéò ÷þñåò Ý÷ïõí ìçäåíéêü åîùôåñéêü ÷ñÝïò, ôï ÌðñïõíÝé, ôï Ëß÷ôåíóôáúí, ôï ÌáêÜï êáé ôï ÐáëÜïõ. Êáé ïé ôÝóóåñéò åßíáé êñáôßäéá. Ìßá (Ëß÷ôåíóôáúí) åßíáé öïñïëïãéêüò ðáñÜäåéóïò. Áðü ôéò õðüëïéðåò, ôï ÷áìçëüôåñï åîùôåñéêü ÷ñÝïò (ùò ðïóïóôü åðß ôïõ ÁÅÐ) Ý÷åé ï Ôñßôïò Êüóìïò, åíþ ðñùôáèëçôÝò åßíáé ç Åõñþðç, ïé ÇÐÁ êáé ï ÊáíáäÜò. Ôé óçìáßíåé áõôü ãéá ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï äïìåßôáé ôï ðáãêüóìéï ïéêïíïìéêü óýóôçìá; Ôï üôé äçëáäÞ ïé ðéï ðëïýóéåò ÷þñåò åßíáé ïé ðéï ÷ñåùìÝíåò; ÐáñÜ ëïéðüí ôéò üðïéåò åëëåßøåéò, ç áíÜëõóç ôïõ ê. ÓéáêáíôÜñç Þôáí ÷ñÞóéìç ôñïöÞ ãéá óõæÞôçóç.

1. http://www.skai.gr/player/TV/ ?MMID=106875 http://www.treas.gov/press/releases/ 200992911482524397.htm 2. http://www.usmint.gov/ about_the_mint/fun_facts/index. cfm?flash=yes&action=fun_facts13 3. http://www.marketoracle.co.uk/ Article10966.html 4. http://www.whitehouse.gov/omb/ budget/fy2010/assets/hist.pdf 5. https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/ rankorder/2186rank.html 6. http://ddp-ext.worldbank. org/ext/ddpreports/ ViewSharedReport?REPORT_ ID=13532&REQUEST_TYPE=VIEW 7. https://www.cia.gov/library/ publications/the-world-factbook/ rankorder/2003rank.html 8. http://www.cnbc.com/id/30308959 9. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ countries_by_external_debt


8

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá êáôáññÝåé åðéâÜëëïíôáò óôç ÷þñá ôá äåóìÜ ôçò åîÜñôçóçò

Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò êñßóçò Ôïõ Íßêïõ ÍôÜóéïõ ÔïõëÜ÷éóôïí áíõðüóôáôç ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ç Üãíïéá ðïõ åðéêáëïýíôáé ïé ê.ê. ÐáðáíäñÝïõ êáé ÊáñáìáíëÞò, üðùò êáé ç ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ, ó÷åôéêÜ ìå ôï ýøïò ôïõ åëëåßììáôïò ôçò ÷þñáò, áöïý, êáôÜ äÞëùóÞ ôïõ, o Ðñïâüðïõëïò åß÷å åíçìåñþóåé ôïõò äýï ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò Ýíá ìÞíá ðñéí ôéò åêëïãÝò.

Ã

éáôß üìùò åðé÷åéñåßôáé íá ðáñïîõíèåß ç êáôÜ ôá Üëëá äåäïìÝíç äåéíÞ êáôÜóôáóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ìå äçëþóåéò ðåñß ðéèáíÞò ÷ñåïêïðßáò; Åðéóçìáßíïõìå üôé ôï óýíïëï ôùí ÷ùñþí ôçò Å.Å. èá Ý÷ïõí Ýëëåéììá ìåãáëýôåñï ôïõ 3% êáé êáôÜ ìÝóï üñï 7,5% ôï 2010, åíþ ìüíï ìßá ÷þñá áðü ôéò 27 ðáñïõóéÜæåé Ýëëåéììá êÜôù ôïõ 3% êáé åßíáé ç Âïõëãáñßá, ìå ìÝóï ìçíéáßï ìéóèü 125€! ÐÝñáí ôùí äéáñèñùôéêþí ðñïâëçìÜôùí ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò, áõôü ðïõ ðñÝðåé íá åðéóçìáíèåß åßíáé ðùò ôï êëßìá õóôåñßáò êáé ïéêïíïìéêÞò ôñïìïêñáôßáò ðïõ äéáìïñöþíåôáé áðü ôïõò ðïëéôéêïýò êáé ôá êáíÜëéá äåí Ý÷åé óôü÷ï ðáñÜ íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôçí êñßóç ùò ìÝóï ãéá ôçí áêüìá ìåãáëýôåñç áíáäéáíïìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò åéò âÜñïò ôùí ÷áìçëüôåñùí êïéíùíéêþí ôÜîåùí. Åßíáé Üëëùóôå ãíùóôü –üðùò êáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ éïý ôçò ãñßðçò–, üôé ï öüâïò êáé ç õóôåñßá ðïõ ðñïêáëïýí ôá ÌÌÅ áðïôåëåß ôï êáëýôåñï ìÝóï ÷åéñáãþãçóçò, ðáèçôéêïðïßçóçò êáé, åí ôÝëåé, áðïäï÷Þò ìéáò ðñáãìáôéêüôçôáò ðñïóáñìïóìÝíçò óôá óõìöÝñïíôá ôùí åëßô. Ïé ðïëßôåò êáëïýíôáé íá îå÷Üóïõí ôéò ðñïåêëïãéêÝò äåóìåýóåéò ãéá ðáñï÷Ýò êáé íá äå÷ôïýí áäéáìáñôýñçôá ôçí ðåñéóôïëÞ ìéóèþí êáé óõíôÜîåùí, êáèþò êáé ôùí äáðáíþí ãéá ôï êïéíùíéêü êñÜôïò (ðáéäåßá, õãåßá, åðéäüìáôá ê.ëð.), ðñïêåéìÝíïõ íá åðéôåõ÷èåß ç Ýîïäïò áðü ôçí êñßóç, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ ðáñáìÝíåé èåáìáôéêÞ ç êåñäïöïñßá ôùí ôñáðåæþí. Ç óõíôáãÞ ëïéðüí ôçò åîüäïõ áðü ôçí êñßóç åßíáé ãíùóôÞ: áðïëýóåéò, áíåñãßá, ðåñéóôïëÞ êïéíùíéêþí äáðáíþí, üîõíóç ôçò öôþ÷åéáò êáé ôïõ êïéíùíéêïý áðïêëåéóìïý.

Ïé äçëþóåéò ôùí ðïëéôéêþí êáé ôùí îÝíùí áíáëõôþí ðåñß åðéêåßìåíçò ÷ñåïêïðßáò óõíôåßíïõí åðßóçò óôç ìåßùóç ôçò ðéóôïëçðôéêÞò éêáíüôçôáò ôçò ÷þñáò –Üñá óôçí áýîçóç ôùí åðéôïêßùí äáíåéóìïý– óõìâÜëëïíôáò óôçí áêüìá ìåãáëýôåñç êåñäïóêïðßá ôùí äéåèíþí ôñáðåæþí åéò âÜñïò ôçò ÷þñáò ìáò. Åí ôÝëåé èá ïäçãçèïýìå óôçí áðïäï÷Þ ôçò óêëçñÞò åðéôÞñçóçò áðü ôïõò «åõñùëïãéóôÝò» êáé ôçí õðáãùãÞ ôçò ÅëëÜäáò óôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 104.9, ìå áðïóôïëÞ áíÜ ôñßìçíï Ýêèåóçò óôçí Å.Å. ãéá ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò äçìïóéïíïìéêÞò äéá÷åßñéóçò. Ãé’ áõôü êáé åðéìÝíïõí ïé ÖáúíÜíóéáë ÔÜéìò íá ÷áñáêôçñßæïõí ôç ÷þñá ìáò «Éóëáíäßá ôïõ Áéãáßïõ» Þ íá êÜíïõí ðáñáëëçëéóìïýò ìå ôï ÍôïõìðÜé. Ðïëëïß äå áñèïãñÜöïé óôïí äéåèíÞ ïéêïíïìéêü Ôýðï äéáâëÝðïõí ôçí áðüññéøç ôïõ íÝïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôçò ÷þñáò áðü ôçí Å.Å. êáé åí ôÝëåé ôçí õðáãùãÞ ìáò óôçí åðéôÞñçóç ôïõ ÄÍÔ! Èåùñïýí äå ðùò ç ëýóç ôïõ ÄÍÔ åßíáé ç åíäåäåéãìÝíç, áöïý êáíÝíáò ¸ëëçíáò ðïëéôéêüò äåí åßíáé äéáôåèåéìÝíïò íá ëÜâåé ôá áðáéôïýìåíá êáô’ áõôïýò ìÝôñá ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç, ëüãù ôïõ õøçëïý ðïëéôéêïý êüóôïõò ðïõ áõôÜ óõíåðÜãïíôáé. ÅðéðëÝïí, ðñïôåß-

íïõí ôç ëýóç áõôÞ áöïý åðßêåéôáé ôåñìáôéóìüò ôïõ äáíåéóìïý Üíåõ ïñßùí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá. Óå ìéá ðñïóðÜèåéá áíáóôñïöÞò ôïõ êëßìáôïò Ýíáíôé ôçò Êïìéóéüí, ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç Üíïéîå ôïí äéÜëïãï ãéá ôï áóöáëéóôéêü ÷ùñßò êáìßá ïõóéáóôéêÞ ðñüôáóç. Õðü ôï ßäéï ðñßóìá, ôï ðñïó÷Ýäéï ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ êáôáôÝèçêå åðéêåíôñþíåôáé áðïêëåéóôéêÜ óôç ìåßùóç ôïõ åëëåßììáôïò ìÝóù ôçò ðåðáôçìÝíçò ôùí öïñïëïãéêþí åóüäùí êáé ôçò ðÜôáîçò ôçò öïñïäéáöõãÞò. ÁíáðáñÜãïíôáò ôçí Þäç õðÜñ÷ïõóá áäéêßá ãéá ôá ÷áìçëüôåñá êïéíùíéêÜ óôñþìáôá, ðñïâëÝðåôáé áýîçóç ôùí Ýììåóùí öüñùí êáôÜ 8,8% Ýíáíôé 5,7% ôùí Üìåóùí.

Åßíáé åíäåéêôéêü üôé ðñïêåéìÝíïõ íáò ìáò äùèåß ôï äÜíåéï ç ÷þñá èá ðñÝðåé íá óõíáéíÝóåé óôçí åßóïäï ôùí Óêïðßùí óôç Å.Å.

Áò åßìáóôå üìùò åðéöõëáêôéêïß ãéá ôçí åðéôõ÷ßá ôçò ðÜôáîçò ôçò öïñïäéáöõãÞò, áöïý áêüìá äåí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ï áñìüäéïò Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò óôçí ÕÐÅÅ – ðáëéü ÓÄÏÅ–, ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí êéíåßôáé ôßðïôá óôïí ÷þñï ôùí öïñïëïãéêþí åëÝã÷ùí. Ìå âÜóç áõôÜ ôá äåäïìÝíá êáé ìå ìçäåíéêïýò ñõèìïýò áíÜðôõîçò, åßíáé áíáðüöåõêôïò ï äáíåéóìüò ìáò ìå 60 äéó. € óôï äßìçíï Éáíïõáñßïõ-Öåâñïõáñßïõ, ðïóü ðïõ èá ðñïóôåèåß óôá 300 äéò € äáíåßùí ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç ôïõ åã÷þñéïõ ðáñáóéôéóìïý! Íá óçìåéþóïõìå ðùò ïé äáíåéáêÝò ìáò áíÜãêåò èá óõíôåëÝóïõí óôçí êÜëõøç ìÝñïõò ôùí ôïêï÷ñåïëõóßùí ðïõ Ý÷ïõí öôÜóåé ôá 35 äéó. €, ôùí ôüêùí ðïõ Ýöôáóáí ôá 12 äéó. €, ôùí ïìïëüãùí ðïõ îåðÝñáóáí ôá 17 äéó. € êáé ôïõ ðñùôïãåíïýò åëëåßììáôïò ðïõ áíÝñ÷åôáé óôá 22 äéó. €! Ç êá ÊáôóÝëç –ðïõ ìáæß ìå ôïõò ê.ê. ÐáðïõôóÞ, ËïâÝñäï êáé ÂåíéæÝëï áíÞêïõí óôçí çãåôéêÞ ïìÜäá ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò ðïõ äéáöïñïðïéïýíôáé åëáöñþò áðü ôçí êëáóéêÝò íåïöéëåëåýèåñåò êáé ðáãêïóìéïðïéçôéêÝò ðïëéôéêÝò– èÝôåé ùò áíáãêáéüôçôá ôçí áýîçóç ôçò ñåõóôüôçôáò óôçí áãïñÜ ìÝóù ôïõ Åèíéêïý Óôñáôçãéêïý Ðëáéóßïõ Áíáöï-

ñÜò –ìå ôï ïðïßï õðïëïãßæåôáé ç åéóñïÞ 10 äéó. € ôï 2010. ÌÝíåé üìùò æçôïýìåíï ôï áíáðôõîéáêü ðñüôõðï êáé ïé äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò ðïõ áðáéôïýíôáé ðñïêåéìÝíïõ íá õðÜñîåé Ýîïäïò áðü ôçí êñßóç. ÂÝâáéá, ï êïò Ðáðáêùóôáíôßíïõ èá ðñÝðåé óôçí åðéêåßìåíç óõíÜíôçóç ôïõ Åêïößí íá èõìßóåé óôïõò Åõñùðáßïõò åôáßñïõò –ðïõ Ýóðåõóáí íá äþóïõí ðåñßïäï ÷Üñéôïò óôçí Éñëáíäßá– üôé ç ÅëëÜäá åßíáé áíáãêáóìÝíç íá Ý÷åé ôéò õøçëüôåñåò áìõíôéêÝò äáðÜíåò áð’ üëåò ôéò ÷þñåò ôçò Å.Å. ãéá í’ áíôéìåôùðßæåé ôéò êáèçìåñéíÝò ðñïêëÞóåéò ôçò Ôïõñêßáò, åíþ Ý÷ïõìå ôï ìåãáëýôåñï ñåýìá åéóñïÞò ìåôáíáóôþí óå üëç ôçí Åõñþðç. ÓõìðåñáóìáôéêÜ, ôï êáèåóôþò åîÜñôçóçò ôçò ÷þñáò âáèáßíåé óõíå÷þò ìå ôïí äáíåéóìü áðü ôá äéåèíÞ –äõôéêÜ– êÝíôñá éó÷ýïò ðïõ õðáãïñåýïõí ôéò ãåùðïëéôéêÝò ðñïôåñáéüôçôåò, óå óõíäõáóìü ìå ôéò åã÷þñéåò åëßô, ðïõ ôáõôßæïíôáé áðüëõôá ì’ áõôÜ. Åßíáé ðñïöáíÝò ðùò ç Üñóç ôçò åîÜñôçóçò áðáéôåß ñÞîç êáé óôá äýï áõôÜ åðßðåäá êáé åßíáé áíáãêáßïò üñïò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ôñÝ÷ïõóáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò. Åßíáé óçìáíôéêü íá áíáäåßîïõìå ôï üôé ïé ðéÝóåéò ðïõ äÝ÷åôáé ç ÷þñá ìáò áðü ôá äéåèíÞ êÝíôñá (ÁããëïáìåñéêÜíïõò) ãéá ôçí õðï÷þñçóç óôá åèíéêÜ ìáò æçôÞìáôá åßíáé Üìåóá óõíáñôþìåíåò ìå ôéò ðéÝóåéò óôï ïéêïíïìéêü åðßðåäï. Åßíáé åíäåéêôéêü üôé, ðñïêåéìÝíïõ íá ìáò äïèåß ôï äÜíåéï Þ ãéá íá õðÜñîåé ìéá åëÜ÷éóôç ðåñßïäïò ÷Üñéôïò, ç ÷þñá èá ðñÝðåé íá óõíáéíÝóåé, ãéá ðáñÜäåéãìá, óôçí åéóäï÷Þ ôùí Óêïðßùí óôçí Å.Å., ðáñáêÜìðôïíôáò ôïõò üðïéïõò åíäïéáóìïýò ãéá ôï üíïìá, åíþ èá ðñÝðåé íá îå÷Üóåé ôçí üðïéá óêÝøç ãéá âÝôï óôçí åíôáîéáêÞ ðïñåßá ôçò Ôïõñêßáò. Êïíôïëïãßò, äåí ìðïñïýìå íá åðéêáëïýìáóôå ôçí åèíéêÞ áíåîáñôçóßá êáé ôçí áíÜãêç ôïõ âÝôï, Þ íá äéáðñáãìáôåõüìáóôå ãéá ôï üíïìá ôçò ÐÃÄÌ, áí äåí ôá óõíäõÜæïõìå ìå ìéá ðïëéôéêÞ áðïðáãêïóìéïðïßçóçò êáé áðïðáñáóéôéêïðïßçóçò ôçò ÷þñáò, ïýôå âåâáßùò íá åîáããÝëëïõìå ðïëéôéêÝò ãéá ôçí «ðñÜóéíç áíÜðôõîç» êáé ôçí «êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ» óå ìéá ÷þñá ðïõ ðñïóöåýãåé óôá äáíåéêÜ ãéá íá ðëçñþíåé ìéóèïýò êáé óõíôÜîåéò.


Αριθμός φύλλου 58

9

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ôï ÅÓÕ ìðñïóôÜ óå êáôÜññåõóç

Ένα σύμπτωμα που καταδεικνύει την τραγική οικονομική θέση που βρίσκεται το ελληνικό δημόσιο, κρύφτηκε σκανδαλωδώς από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε φυσικά για την άρση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Λαϊκού Νοσοκομείου, μετά από δικαστική προσφυγή που έκανε σε βάρος του νοσοκομείου η φαρμακευτική εταιρεία Οctapharma, για την καταβολή χρεών ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά την επίλυση του ζητήματος λίγες μέρες μετά και την επανέναρξη των πληρωμών έγινε εμφανές πως τα υπέρογκα χρέη του ελληνικού δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες είναι σε θέση να διαλύσουν οριστικά το ήδη «τραυματισμένο» Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) το χρέος των νοσοκομείων στον απολογισμό του 2008 άγγιζε το 2,68 δισ. ευρώ, ενώ για την αποπληρωμή των παραγγελιών μεσολαβούν πάνω από 820 ημέρες την ίδια στιγμή που οι φαρμακοβιομηχανίες, όπως υποστηρίζουν καταβάλουν κανονικά τους φόρους τους στο ελληνικό δημόσιο. Το χρέος αυτό υπολογίζεται πως θα αυξηθεί αρκετά στον απολογισμό του 2009, φαινόμενο που δεν αποκλείεται να οδηγήσει τις φαρμακοβιομηχανίες είτε σε ενέργειες όμοιες με εκείνες της Octapharma είτε στον αποκλεισμό των ελληνικών νοσοκομείων από την παράδοση νέων παραγγελιών. Η κατάσταση αυτή έρχεται να ξεδιπλώσει το διττό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν «χρόνια» τα δημόσια νοσοκομεία. Από τη μια την επιλογή των γιατρών να λειτουργούν σαν «έμποροι» φαρμακευτικής υγείας παραγγέλλοντας παράλογα μεγάλες ποσότητες φαρμάκων, ώστε να αιτιολογηθούν τα μπόνους που απολαμβάνουν από τους φαρμακευτικούς κολοσσούς. Από την άλλη, την αδυναμία του ελληνικού δημοσίου να αποπληρώσει και να μηχανογραφήσει τις παραγγελίες φαρμάκων, μπροστά στις πιέσεις που επιδέχεται το ίδιο, από τους φαρμακευτικούς ομίλους, που επέβαλλαν ένα σύγχρονο και αυταρχικό καρτέλ φαρμάκων. Η διττή αυτή εξέλιξη εξόντωσε τα οικονομικά αποθέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας που βρίσκεται οριστικά μπροστά στην κατάρρευσή του και η είδηση από το Λαϊκό Νοσοκομείο ίσως να είναι μόνο το πρώτο σημείο μιας επαλληλίας μηνύσεων και… λουκέτων! Κώστας Βαρούλκος

áé÷ìÝò Ôåëåßùóå êé áõôü ôï íôÝñìðé (óáí íôÝñìðé ìáò ôï ðáñïõóßáóáí ïé åéäéêïß, âåâáßùò âåâáßùò). ÓáìáñÜò, ï åêëåêôüò ôçò ãáëÜæéáò ðáñÜôáîçò. Íá óáò ðù ôçí áìáñôßá ìïõ ôï ÷Üñçêá, ôï äéáóêÝäáóá, ôï åõ÷áñéóôÞèçêá, âñå áäåëöÝ. ¼ôáí äå åßäá åêåßíï ôï ðáãùìÝíï ÷áìüãåëï, êñåìáóìÝíï óôá ÷åßëç ôçò êõñßáò, êáé öáíôÜóôçêá ôá ìïýôñá ôïõ áêáôáíüìáóôïõ áëëÜ êáé ôá ìïýôñá ôùí ðÜóçò öýóåùò ìåéñáêßùí ôùí Ì.Ì.Å., áðïãåéþèçêá, ÷üñåøá ôóÜìéêï. ÐÜíôùò ç âÜóç ôçò Í.Ä. åðÝäåéîå ìéá ùñéìüôçôá ðñùôüãíùñç. Áãíüçóå ôéò öùíÝò êáé ôá êüëðá ôùí êáôåóôçìÝíùí áöåíôéêþí êáé êüíôõíå ôçí Ýðáñóç ôçò ÷áìïãåëáóôÞò êõñßáò. Ìå áõôïýò ôïõò ðñïðáãáíäéóôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ôùí äçìïóêïðÞóåùí èá áó÷ïëçèåß êÜðïéïò õðåýèõíïò êñáôéêüò öïñÝáò; Êáé ôþñá ôé è’ áðïãßíïõìå ÷ùñßò Íôüñá êáé íôïñÜêéá; ÓéãÜ ìçí ðôïçèåß(ïõí), åêåß ðïõ öôýíïõí ãëåßöïõí. Åßíáé ãëõêéÜ ç åîïõóßá, áäåëöÝ ìïõ. ¼ëïé ïé áíåðÜããåëôïé (ðïõ äåí Ý÷ïõí äïõëÝøåé ìéá ìÝñá óôç æùÞ ôïõò, äåí Ý÷ïõí êïëëÞóåé Ýíá Ýíóçìï) óõíùóôßæïíôáé óôá Ýäñáíá ôçò âïõëÞò. Êáé ü÷é ìüíïí óõíùóôßæïíôáé, ãßíïíôáé êáé õðïõñãïß (áðü ôï ×Üñâáñíô êáôåõèåßáí óôçí õðïõñãéêÞ êáñÝêëá, áí åßóáé äå êáé ãüíïò) ãé’ áõôü ôá êáôÜöåñáí üðùò ôá êáôÜöåñáí. Âïýëéáîáí ôç ÷þñá ìå ôéò ëáìïãéÝò êáé ôçí áíéêáíüôçôÜ ôïõò! Ôþñá èá ìáò óþóïõí ïé Üëëïé, ïé ...óïóéáëéóôÝò íôå, ðïõ áêüìç äåí áíÝëáâáí ôá ðüóôá ôïõò, Ýðéáóáí äïõëåéÜ óôá ðáñÜèõñá ôçò Ýãêõñçò êáé Ýíôéìçò åíçìÝñùóçò!!! Èá ãëéôþóïõìå Üñáãå áðü ôçí áðÝñáíôç áåñïëïãßá, ìðïõñäïëïãßá (ìå ôï óõìðÜèåéï) êáé ôçí áíïçóßá; Äåí ôï âëÝðù. ¢ñ÷éóáí ôá üñãáíá, áõôïß ÷ôõðïýí ôï íôÝöé êáé åìåßò ÷ïñåýïõìå óôïí ßäéï ôïí óêïðü. Áõôïß (ïé êáéíïýñéïé) äåí Þîåñáí, ëÝåé, ôçí ðñáãìáôéêÞ êáôÜóôáóç ôçò ÷þñáò, áí êáé ôïõò åß÷å åíçìåñþóåé ï ê. Ðñïâüðïõëïò, êáé Ýôóé ðáßñíïõí ðßóù ü,ôé åß÷áí õðïó÷åèåß óôïí ëáü (ôñÝ÷á ãýñåõå). Ëåò êáé ï ëáüò êáôÜíôçóå ôç ÷þñá Ýíá áðÝñáíôï åöéáëôéêü ôïðßï. Óôï ßäéï Ýñãï èåáôÝò, áãáðçôïß ìïõ. Áõôïß ðáñÝëáâáí êáìÝíç ãç, üðùò êáé ïé ðñïçãïýìåíïé, áëëÜ êáé ïé åðüìåíïé ðïõ èá Ýñèïõí. Äõï Üäåéá ôåíåêåäÝíéá êïõôéÜ (ãéá íá èõìçèïýìå êáé ôïí Óáñôñ) êáé ôá äýï êüììáôá åîïõóßáò. Êáé Ý÷åé äßêéï ï Êõñ ðïõ ãñÜöåé: Ôï Ðïëõôå÷íåßï æåé, ç ÍÄ æåé, ôï ÐÁÓÏÊ æåé, ç ÁñéóôåñÜ æåé, ç ÅëëÜäá ôç âãÜæåé äåí ôç âãÜæåé. Ç ÅëëÜäá (ðñùôåýïõóá ôçò ÁèÞíáò, üðùò ðïëý ðåôõ÷çìÝíá åßðå óå êÜðïéá åêðïìðÞ ï Êþóôáò ÊáââáèÜò) ôç âãÜæåé äåí ôç âãÜæåé. ÊÜíôå ìéá âüëôá óôá ðåñß÷ùñá ôçò Èåóóáëïíßêçò êáé óôç âéïìç÷áíéêÞ ôçò æþíç, èá áíôéêñßóåôå Ýíá áðÝñáíôï íåêñïôáöåßï. ÐÜôå óôéò ãåéôïíéÝò, óôï éóôïñéêü êÝíôñï ôçò ðüëçò, åêåß üðïõ êÜðïôå Ýóöõæå áðü æùÞ ìå ìéêñïåðáããåëìáôßåò, ìéêñïâéïôÝ÷íåò, öáóïíÜäéêá, ôþñá åðéêñáôåß Üêñá ôïõ ôÜöïõ óéùðÞ. Êáé áíáñùôéÝóáé ðþò åðéâéþíåé áêüìç áõôüò ï êüóìïò. Ïé ãåéôïíéÝò áõôÝò, ìå ôéò ïéêïôå÷íßåò êáé ïéêïãåíåéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò, ãÝìéóáí áðü êÜèå åãêëçìáôéêü êáé ìáöéüæéêï óôïé÷åßï. ¼ëïé áõôïß ðïõ ìáò Þñèáí áðü ôéò ðñþçí óïâéåôéêÝò äçìïêñáôßåò, âáðôéóìÝíïé êáé åëëçíïðïéçìÝíïé áðü ôçí êïëõìâÞèñá ôïõ ðÜëáé ðïôÝ åêóõã÷ñïíéóôéêïý ÐÁÓÏÊ (èõìÜóôå ôé èüñõâïò Ýãéíå ôüôå, áëëÜ ïýôå ãÜôá ïýôå æçìéÜ). (Ôï ßäéï êÜíïõí êáé óÞìåñá, äéÜâáæá óôçí åöçìåñßäá ¸èíïò üôé äüèçêáí 3000 ðáñÜíïìåò

âßæåò áðü ôï ðñïîåíåßï ìáò óôç Óìýñíç åðß õðïõñãßáò Íôüñáò ÌðáêïãéÜííç êáé ùò óõíÞèùò ç õðïõñãüò ïýôå åßäå ïýôå Üêïõóå ôßðïôå.) Äåí ôïëìïýí ïé êÜôïéêïé íá êõêëïöïñÞóïõí ôá âñÜäéá óôïõò äñüìïõò, íá ãåéôïíÝøïõí, íá óõíïìéëÞóïõí. ÁõôÜ åßíáé ôá êáôïñèþìáôá ôïõ óçìéôéêïý ÐÁÓÏÊ ðïõ êÜðïéïé ðñïóðáèïýí íá îïñêßóïõí, üìùò äõóôõ÷þò åßíáé ïé ßäéïé Üíèñùðïé ðïõ êõâåñíïýóáí ôüôå áëëÜ êáé ôþñá. Ìå ôéò ðåñéâüçôåò éäÝåò êáé áðüøåéò ôïõò ðåñß ðïëõðïëéôéóìïý êáé Üëëá ç÷çñÜ ðáñüìïéá, êáôÝóôñåøáí êáé óõíå÷ßæïõí íá êáôáóôñÝöïõí ôïí êïéíùíéêü éóôü ôçò ÅëëÜäáò. Íáé, îÝñù, èá áñ÷ßóïõí ôá ðáðáãáëÜêéá ôïõ åèíïìçäåíéóìïý ôï ãíùóôü ðéá ðáñáìýèé, ñáôóéóìüò sos åèíéêéóìüò sos êáé ôéò ãíùóôÝò ìðïõñäïëïãßåò. Áò ôï âÜëïõí êáëÜ óôï ìõáëü ôïõò, ïé ¸ëëçíåò ðïôÝ äåí õðÞñîáí ñáôóéóôÝò, Þôáí ðÜíôá -áðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí- ôùí áíïé÷ôþí ïñéæüíôùí êáé ôçò Üäïëçò öéëïîåíßáò. Ãé’ áõôü ìáò ðëÞãùóå êáé ìáò ôáðåßíùóå ôüóï ç ðáñÜäïóç ôïõ Êïýñäïõ çãÝôç ÏôóáëÜí ðïõ æÞôçóå öéëïîåíßá óôç ÷þñá ìáò. Ôüôå, ïé ßäéïé Üíèñùðïé ðïõ óÞìåñá èïñõâïýí êáé ìéëïýí ãéá ñáôóéóìü, ôï åß÷áí êïéíþò âïõëþóåé. Åß÷áìå ìåßíåé óôçí ðüëç ôçò Èåóóáëïíßêçò, èáññþ ôá ßäéá âéþíïõí üëåò ïé ðüëåéò êáé ôá ÷ùñéÜ ôçò ÷þñáò. Ðñéí ìåñéêÝò âäïìÜäåò óôïí íïìü ÐÝëëáò, óôïí äÞìï Áñéäáßáò, ðíßãçêå Ýíáò Üíèñùðïò ìå åêåßíç ôçí êáôáññáêôþäç âñï÷Þ ðïõ Ýñé÷íå åðß ìÝñåò. Ðïéïò áëÞèåéá íïéÜóôçêå; ¸íá áêüìç èýìá óå ìéá îå÷áóìÝíç åðáñ÷ßá, å, êáé ôé Ýãéíå! Ðïéïò èá áðïëïãçèåß áðü ôïí êñáôéêü ìç÷áíéóìü; ÌÞðùò ïé õðïõñãïß, ïé âïõëåõôÝò, ï íïìÜñ÷çò; Áò ìç ìéëÞóïõìå ãéá ôïí äÞìáñ÷ï ôçò Áñéäáßáò. Áõôüò áíôéãñÜöåé ôïõò ïìïëüãïõò ôïõ ôùí Áèçíþí. Ðñïùèåß ôç äçìüóéá åéêüíá ôïõ ìÝóá áðü ôá ðñùéíÜäéêá ôùí Áèçíþí, êÜíïíôáò ìÜëéóôá êáé ñåðïñôÜæ ìÝóá óôçí ðéóßíá ôùí Ëïõôñþí, ãéáôß Ýôóé åðéôÜóóåé ç îáíèéÜ ìðÜñìðé ôïõ ðñùúíÜäéêïõ, êáôÜíôéá, å!!! Íáé , Ýíáò Üíèñùðïò ÷Üèçêå êáé äýï Üëëïé êéíäýíåõóáí, ãéáôß ôá ÷ùñéÜ äåí ìðïñïýí íá Ý÷ïõí åíäïåðéêïéíùíßá, üôáí õðÜñ÷åé áíÜìåóÜ ôïõò Ýíá ðïôÜìé ðïõ ðñÝðåé íá äéáó÷ßóïõí. ÁöÞóôå äå ðïõ óôçí êïéíüôçôá Ôóáêþíùí Ýêëåéóáí üðùò üðùò ôï õðÜñ÷ïí åêåß áðïóôñáããéóôéêü êáíÜëé, ìå áðïôÝëåóìá íá ðëçììõñßæïõí ïé áõëÝò êáé ôá õðüãåéá ôùí óðéôéþí ôïõò. Óôéò åðßìïíåò åêêëÞóåéò ôùí êáôïßêùí ï ðåñéâüçôïò äÞìáñ÷ïò êùöåýåé, Ý÷åé Üëëåò áó÷ïëßåò âëÝðåôå! ÅëëÜò, ôï ìåãáëåßï óïõ. Åí Ýôåé 2009 óå ìéá õðïôßèåôáé åõñùðáúêÞ ÷þñá, óôçí ïðïßá åéóÝññåõóáí áñêåôÜ åêáôïììý-

Ôçò ÌáíôÜì Óïõóïý ôùí Âáëêáíßùí ñéá åõñþ áðü ôá åõñùðáúêÜ ðáêÝôá, äåí êáôÜöåñáí ïé áíßêáíïé êáé äéåöèáñìÝíïé ôùí Áèçíþí (áëÞèåéá, ðïý ðÞãáí ôüóá ëåöôÜ, ðïéïé ôá Ýöáãáí, óéãÜ ìç ìáò äþóïõí êáé ëïãáñéáóìü –áõôÞ åßíáé ç ÅëëÜäá, èá ìáò ðåé ï «êáôáëëçëüôåñïò» ðñùèõðïõñãüò ê. Óçìßôçò êáé èá êáèáñßóåé êáé ìå ôç óõíåßäçóÞ ôïõ êáé ìå ôéò ëáìïãéÝò êáé ìå ôá áíýðáñêôá Ýñãá ôïõ) íá öôéÜîïõí ðÝíôå ãÝöõñåò íá åðéêïéíùíïýí ôá ÷ùñéÜ êáé ãéá íá ìçí ðíßãïíôáé ïé Üíèñùðïé!!! Ôï èÝìá åßíáé üôé ôßðïôå äåí ðáñÜãïõìå ðéá ó’ áõôüí ôïí ôüðï êáé îïäåýïõìå ôï ðåñßóóåõìÜ ìáò óå êÜèå åéóáãüìåíï óêïõðßäé, ìå áìöéâüëïõ ðïéüôçôáò õëéêÜ, ðïõ ìáò ðáóÜñïõí áðü Êßíá êáé Ôïõñêßá. ÁëÞèåéá, íá ñùôÞóù áöåëþò, ê. ÐáðáíäñÝïõ, ôçí øÜ÷íáôå ðïëý êáéñü ôçí áìöéâüëïõ êáôÜñôéóçò êõñßá Äñáãþíá ãéá íá ôçí ôïðïèåôÞóåôå óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò; Åì, äåí ìáò ôá ’ëåãåò áõôÜ ðñïåêëïãéêÜ, ÃéùñãÜêç; Ãéáôß áí ìáò Ýëåãåò üôé èá Ýðáéñíåò óõíåñãÜôåò êáé óõìâïýëïõò üëï áõôüí ôïí óõñöåôü ôùí Ëéáêïñåðïýóéäùí, ðñïöáíþò ï ëáüò äåí èá óáò Ýäéíå ëåõêÞ åðéôáãÞ! Ç ê. ÈÜëåéá Äñáãþíá ëïéðüí, ç áðüöïéôç êïëåãßïõ øõ÷ïëïãßáò, ìå ôéò ðëÜôåò ôïõ Ãéþñãïõ Ýãéíå êáé êáèçãÞôñéá ðáíåðéóôçìßïõ!!! (ó’ áõôüí ôïí ôüðï ôïí áðßèáíï üëá ìðïñïýí íá óõìâïýí áí åßóáé êïëëçôüò ...ôçò åîïõóßáò, áëßìïíï óôá ðáéäéÜ ôïõ êüóìïõ) ìáò êÜíåé êáé ìáèÞìáôá éóôïñßáò, ç óõãêåêñéìÝíç êõñßá. ¢ñáãå ìå ðïéá öüíôá êáé ðñïóüíôá; Áõôü åßíáé ôï Þèïò ðïõ åðáããÝëëåóôå, ê. ÐñùèõðïõñãÝ, óå ôé äéáöÝñåôå áðü ôïõò ðñïçãïýìåíïõò; Óôçí åöçìåñßäá ÂÝôï Ý÷åé åêôåíÝò ñåðïñôÜæ ãéá ôá Ýñãá êáé ôéò çìÝñåò ôçò êõñßáò ãåíéêÞò ãñáììáôÝùò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò, íá ôç ÷áßñåóôå êáé áõôÞí êáé Üëëïõò ôïõ êëßìáôïò áõôïý, ðïõ ðñïöáíþò Ý÷åôå åðéëÝîåé ãéá êÜðïéïõò ...óõãêåêñéìÝíïõò óêïðïýò! Á, êáé ìçí êïõñÜæåóôå ôüóï ãéá ôçí åðéëïãÞ ôùí âéïãñáöéêþí, õðÜñ÷ïõí êé Üëëåò Äñáãþíåò óôç ëßóôá ôùí åèíïìçäåíéóôþí, ìç ìáò ðáñáìõèéÜæåôå ëïéðüí. ÖåóôéâÜë êéíçìáôïãñÜöïõ óôçí ðüëç ìáò, ï ðéï æùíôáíüò êáé ðåôõ÷çìÝíïò èåóìüò ðïõ ðáñÜ ôá üðïéá ðñïâëÞìáôÜ ôïõ –ðïõ äåí åßíáé ëßãá– åîáêïëïõèåß íá ãïçôåýåé êáé íá ðñïóåëêýåé ðëÞèïò ðéóôþí óéíåößë. ¸íá ðñáãìáôéêü ðáíçãýñé ìéá ãéïñôÞ, óôï ëéìÜíé êáé óôçí ÁñéóôïôÝëïõò, üðïõ Ýíá ðïëýâïõï êïéíü (êõñßùò íÝùí áíèñþðùí êáé áõôü åßíáé ôï áéóéüäïîï) ãåìßæåé áóöõêôéêÜ ôéò êéíçìáôïãñáöéêÝò áßèïõóåò. ¢íèñùðïé áðü êÜèå ãùíéÜ ôïõ ðëáíÞôç, äçìéïõñãïß êáëëéôÝ÷íåò, çèïðïéïß êáé ößëïé ôïõ ðñáãìáôéêïý êéíçìáôïãñÜöïõ, êáôáöèÜíïõí ãéá íá æÞóïõí ôç ìáãåßá ôçò ìáôéÜò, ôçò åéêüíáò ðïõ áé÷ìáëùôßæåé üôáí ï äçìéïõñãüò åßíáé ðñïéêéóìÝíïò.. ×Üíïõí üóïé äåí óõììåôÝ÷ïõí ó’ áõôü ôï óõíáñðáóôéêü ôáîßäé óå ðïëéôéóìïýò, Þèç, Ýèéìá Üëëùí ëáþí êáé êïéíùíéþí. ÓÝñâïé (ÐáóêÜëéåâéôò), ÑïõìÜíïé, Âïýëãáñïé, ÁóéÜôåò, Åõñùðáßïé (×Ýñôæïê) äçìéïõñãïß êáé Üëëïé ðïëëïß Þôáí åäþ, Ýëåéðáí âÝâáéá áñêåôïß ¸ëëçíåò óêçíïèÝôåò êáé ðáñáãùãïß, ïé ïðïßïé äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôïõ öåóôéâÜë. ÖôÜíïõí ðéá ïé êïýöéåò ÷ïëéãïõíôéáíÝò õðåñðáñáãùãÝò ðïõ äåí óïõ äßíïõí ôßðïôå, õðÜñ÷åé êáé ï Üëëïò êéíçìáôïãñÜöïò, êáéñüò íá ôïí áíáêáëýøïõìå..


10

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ Ïé êÜôïéêïé îáíáâãáßíïõí óôéò ãåéôïíéÝò, óôéò ðëáôåßåò, óôá ðÜñêá, êéíïýíôáé, ãåëïýí, óõììåôÝ÷ïõí

ÁèÞíá êáé êéíÞóåéò ðüëçò Ôçò ÂÝñáò Ðáýëïõ Ïé êéíÞóåéò êáôïßêùí ðëçèáßíïõí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü óôçí ÁèÞíá. Ìéá ÁèÞíá ðëçãùìÝíç êáé ôáëáéðùñçìÝíç. ¢íáñ÷á äïìçìÝíç, ôóéìåíôïðïéçìÝíç, ðáñáöïñôùìÝíç. Ç ÁèÞíá óå öÝñíåé äéáñêþò óå ìéá åóùôåñéêÞ áíôßöáóç. ÐáíÝìïñöïò ôüðïò, ìå êëßìá ãëõêü, ÷ôéóìÝíç áíÜìåóá óå âïõíÜ êáé èÜëáóóá, ìå ôïõò ùñáßïõò ëüöïõò, ôá üìïñöá ðåýêá êáé ôéò íåñáíôæéÝò ôçò, áðïðíÝåé æùíôÜíéá êáé åíÝñãåéá. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ç áóÝëãåéá ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý ìÝíïõò, ç ïðïßá óõíïäåýåôáé áðü ìéá êñáõãáëÝá ðïëéôéêÞ õðÝñ ôïõ áõôïêéíÞôïõ êáé ôùí áõôïêéíçôïäñüìùí (áäéÝîïäç üðùò äåß÷íåé ç óçìåñéíÞ óõìöüñçóç áêüìç êáé ôçò ÁôôéêÞò Ïäïý), äçìéïõñãåß ìéá áâßùôç, áóöõêôéêÞ êáèçìåñéíüôçôá.

Ê

áé, îáöíéêÜ, ç ðüëç îõðíÜ áðü ôïí ëÞèáñãü ôçò. Ïé êÜôïéêïß ôçò äåß÷íïõí íá åãêáôáëåßðïõí ôç íÜñêç ôïõò êé áñ÷ßæïõí íá ìõñßæïõí ôá ëßãá ìõñùäÜôá äÝíôñá ðïõ êüâïíôáé ÷ùñßò Ýëåïò óôï üíïìá íÝùí ðÜñêéíãê, áíåâáßíïõí Üãñéá ÷áñÜìáôá óôéò ãåéôïíéÝò ôïõ Õìçôôïý, ðïõ åß÷áí ãéá ÷ñüíéá îå÷Üóåé, ãéá íá åìðïäßóïõí ôçí êáôáóêåõÞ íÝùí áõôïêéíçôïäñüìùí, áíáêáëýðôïõí åãêáôáëåéììÝíá êôÞñéá ôçò ìåôáðïëåìéêÞò ÁèÞíáò ðïõ äåí åß÷áí ðñïóÝîåé ðïôÝ, êé åêåßíá áíáìÝíïõí óáí öáíôÜóìáôá ôçí åðáíåýñåóÞ ôïõò.. Ç äçìéïõñãßá ôùí óõëëïãéêïôÞôùí óôéò ãåéôïíéÝò áðïôåëåß Ýíáí íÝï ôñüðï áíôéìåôþðéóçò ôçò ðïëéôéêÞò áðü ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá êáé ôá õðïêåßìåíá ôçò, ôïìÞ ãéá ôçí Ýùò ôþñá Üóêçóç ôçò ðïëéôéêÞò ìÝóá áðü ðáñáäïóéáêïýò ðïëéôéêïýò ó÷çìáôéóìïýò. Ó÷çìáôéóìïýò ðïõ áêüìç êáé üôáí äåí áðïôåëïýí ôçí êëáóéêÞ ìïñöÞ êüììáôïò, äåí ðáýïõí íá åßíáé ðïëéôéêÝò óõíáèñïßóåéò ïé ïðïßåò âáóßæïíôáé óôçí ôáýôéóç ãýñù áðü Ýíá óõëëïãéêü éäåþäåò. Ìéá óõëëïãéêÞ ôáõôüôçôá ðïõ ðïëý óõ÷íÜ êëåßíåé ôïí ïñßæïíôá ùò ðñïò ôïí ôñüðï ðñüóëçøçò êáé áíôéìåôþðéóçò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò.

¸íá ðñþôï ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí êéíÞóåùí êáôïßêùí åßíáé ç óõíåýñåóç óôïõò êüëðïõò ôïõò áíèñþðùí ìå åíôåëþò äéáöïñåôéêÝò êáôáâïëÝò, éäåïëïãßá, çëéêßá, åðÜããåëìá, ôñüðï æùÞò. Ïé Üíèñùðïé áõôïß óõíáèñïßæïíôáé ðñþôá áð’ üëá ùò ãåßôïíåò, ðïõ ðñïóðáèïýí íá áíáøçëáöÞóïõí ôïí ôüðï ãýñù ôïõò êáé ôéò äéêÝò ôïõò ðñïóùðéêÝò áíÜãêåò ìÝóá ó’ áõôüí ôïí ôüðï. ÐñïêåéìÝíïõ íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí áöÜíéóç ôïõ åëåýèåñïõ ÷þñïõ, «áíáãêÜæïíôáé» íá óõíïìéëÞóïõí ìå ôïí Üãíùóôï Ýùò ðñüôéíïò ãåßôïíÜ ôïõò. Ôï óôïé÷åßï áõôü, êïìâéêü ãéá ôç ëåéôïõñãßá ìéáò êïéíùíßáò, áíáäåéêíýåé ôç äéÜóôáóç ôçò Ýëëåéøçò ôïõ áíèñþðéíïõ õðïêåéìÝíïõ ç ïðïßá ôï ïäçãåß óå ìéá ðñïóðÜèåéá ïõóéáóôéêÞò óõíåýñåóçò ìå ôïí Üëëïí. Ç Ýëëåéøç êáèéóôÜ áäýíáôï íá õðÜñîïõìå ìüíïé ìÝóá óå ìéá öáíôáóéáêÞ ðëÞñç ôáõôüôçôá, óôï åãþ. Ç åðï÷Þ äåß÷íåé ìÜëëïí þñéìç ùò ðñïò ôçí áíáãíþñéóç áõôÞò ôçò Ýëëåéøçò, êáèþò óôá ó÷Þìáôá áõôÜ ïé êÜôïéêïé, ðáñ’ üëåò ôéò óõãêñïýóåéò,

áíôéðáñáèÝóåéò, áôÝñìïíåò óõæçôÞóåéò, äåß÷íïõí íá åðéìÝíïõí óôç óõíåýñåóç êáé óôçí ðáñÝìâáóç ìå äéÜñêåéá. [ ] Ôï äåýôåñï óçìáíôéêü ÷áñáêôçñéóôéêü åßíáé ç ðñïóðÜèåéá ïéêåéïðïßçóçò ôïõ ÷þñïõ ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé. Ôï íá êÜíåé êÜðïéïò ôïí ÷þñï äéêü ôïõ, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ äéáôåßíåôáé üôé Ý÷åé êáôáñãÞóåé ôéò áðïóôÜóåéò êáé ïé Üíèñùðïé åðéêïéíùíïýí áêïõóôéêÜ, åéêïíéêÜ, ìÝóù êéíçôþí êáé äéáäéêôýïõ üíôáò äéáñêþò êéíïýìåíïé, äçëáäÞ ìç Ý÷ïíôáò êáíÝíáí ôüðï, ßóùò êáé êáíÝíá ÷ñüíï, áðïêôÜ ìéá íÝá óçìáóßá. Äéüôé ï ÷þñïò, ðÝñá áðü åõêëåßäéïò, åßíáé ÷þñïò øõ÷éêüò, ðñïóùðéêüò, êïéíùíéêüò, óõëëïãéêüò. Äåí Ý÷ù ôüðï óçìáßíåé äåí Ý÷ù ðñáãìáôéêü øõ÷éêü ÷þñï Ýêöñáóçò êáé îåäéðëþìáôïò ôïõ åáõôïý. Ï êáèÝíáò ìáò Ý÷åé áíÜãêç ôï óðßôé ôïõ, ôï áãáðçìÝíï ôïõ óçìåßï, ôç ãåéôïíéÜ ôïõ. ¼ôáí ï ÷þñïò áõôüò óõíèëßâåôáé êÜôù áðü ôá ïéêïäïìéêÜ âÜñç, ç óýíèëéøç ôïõ åáõôïý åßíáé áíáðüöåõêôç. Áò èõìçèïýìå ôïõò áíèñþðïõò ðïõ Ýêëáéãáí üôáí ïé áíÜëãçôåò åíÝñãåéåò ôïõ äÞìïõ Ýêïøáí ôá áéùíüâéá ðåýêá óôï ðÜñêï Êýðñïõ êáé Ðáôçóßùí. Ïé êÜôïéêïé îáíáâãáßíïõí óôéò ãåéôïíéÝò, óôéò ðëáôåßåò, óôá ðÜñêá, êéíïýíôáé, ãåëïýí, óõììåôÝ÷ïõí óôá äñþìåíá êáé äéáìïñöþíïõí åê íÝïõ ôïõò óõëëïãéêïýò ôüðïõò. Ç êßíçóç áõôÞ Ý÷åé Ýíáí óáöþò åíáëëáêôéêü ÷áñáêôÞñá ùò ðñïò ôçí ðïëéôéêÞ ôçò äéÜóôáóç. Äåí áñêåßôáé óôéò ðïñåßåò, óôéò óõãêñïýóåéò, óôç óôåßñá áñíçôéêÞ åðé÷åéñçìáôïëïãßá. Ïé êÜôïéêïé óõììåôÝ÷ïõí óôç äéáäéêáóßá ìåôáìüñöùóçò ôçò ãåéôïíéÜò. Óõæçôïýí ãéá ôï ðïý êáé ðþò èÝëïõí íá ðåñðáôïýí, ôé óçìáßíåé ðåæüäñïìïò, ðþò öá-

íôÜæïíôáé ìéá ðëáôåßá êáôïßêùí êáé ü÷é êáôáíáëùôþí. Îáíáæùíôáíåýïõí ìéêñïýò áíïéêôïýò ÷þñïõò, áëÜíåò, ðëáôåßåò ðïõ åß÷áí áðïíåêñùèåß ìÝóá óôéò «íÝåò ðüëåéò» ôùí ôóéìåíôÝíéùí åìðïñéêþí êÝíôñùí ðïõ åðéâÜëëïõí ôç óýíäåóç åëåýèåñïõ ÷ñüíïõ-êáôáíÜëùóçò. ÓôÞíïõí ðáéäéêÝò ãéïñôÝò ìå áõôïó÷Ýäéá õëéêÜ êáé áíèñþðéíç åíáó÷üëçóç ÷ùñßò ôá õøçëÜ áíôßôéìá ôùí ïñãáíùìÝíùí ðÜñôé, ïñãáíþíïõí ðáæÜñéá áíôáëëáãÞò, äåíäñïöõôåýïõí, ðïôßæïõí, öñïíôßæïõí ôïõò äçìüóéïõò ÷þñïõò. Áðü ôéò ðñþôåò áêôéâßóôéêåò åíÝñãåéåò, ïé êéíÞóåéò ðïëéôþí Ý÷ïõí íá äéáíýóïõí ìåãÜëç ðïñåßá ùò ôçí åíçëéêßùóç. Ïé ïìÜäåò, ïñãáíþóåéò, êüììáôá ðïõ óõììåôÝ÷ïõí ó’ áõôÝò, ïöåßëïõí íá óåâáóôïýí ôç äõíáìéêÞ ôïõò êáé íá ìçí ðñïóðáèïýí íá åðéâÜëïõí ôéò ãíùóôÝò áðüøåéò êáé ôáêôéêÝò. Ôá ó÷Þìáôá áõôÜ áðïôåëïýí Ýíáí ðïëýôéìï êáñðü ðïõ áíèßæåé êáé ùñéìÜæåé ìå ôïí äéêü ôïõ ôñüðï, ìå äéêïýò ôïõ ôñüðïõò ðáñÝìâáóçò êáé äéêü ôïõ êáéíïôüìï ðïëéôéêü ëüãï. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ç Üðïøç üôé ôï êñÜôïò åßíáé ï ìüíïò õðåýèõíïò ãéá üëá ôá äåéíÜ, åîáéñåß åìÜò ùò ìÝëç áõôïý ôïõ êñÜôïõò áðü áõôü ðïõ ðñÜôôïõìå êáèçìåñéíÜ. Êé åäþ ðñüêåéôáé ãéá ìéá äéáëåêôéêÞ ó÷Ýóç. Ùò êÜôïéêïé êáé ðïëßôåò ìéáò ðïëéôåßáò ôïõ ÄÞìïõ ïöåßëïõìå íá óåâáóôïýìå ôï ðåæïäñüìéï ôïõ ãåßôïíÜ ìáò, ôïõò ðåæïýò, ôá ðáéäéÜ, ôïõò áíÜðçñïõò, åëåõèåñþíïíôáò ôéò äéáâÜóåéò, ìå óåâáóìü óôï ðñÜóéíï, óôçí êáèáñéüôçôá, óôá æþá. Ï íüìïò äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé ìüíï ï íüìïò ôïõ êñÜôïõò. ÕðÜñ÷åé ï íüìïò ï åóùôåñéêåõìÝíïò, ôùí êïéíùíéþí, ôùí áíèñþðùí, ôùí óõëëïãéêïôÞôùí. Íüìïò ðïõ ìåóïëáâåß ùò ôñßôïò üñïò áíÜìåóá ó’ åìÜò êáé óôïí Üëëïí áðÝíáíôß ìáò. ÔÝëïò, ïé êéíÞóåéò êáôïßêùí åßíáé áíáãêáßï íá äéá÷ùñéóôïýí ìå ôçí ðñáêôéêÞ ôïõò áðü óôåßñåò ðñáêôéêÝò âßáò ãéá ôç âßá, áëëÜ êáé áðü ìßá èåáìáôéêÞ ëïãéêÞ ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ðïõ ïäçãåß óôç äçìéïõñãßá ãåãïíüôùí ìå ôçëåïðôéêÞ ëïãéêÞ. Ç êåíôñéêÞ áíáöïñÜ ðáñáìÝíåé ç óõóðåßñùóç ôçò ãåéôïíéÜò, ç åðáíÜêôçóç ôçò ðüëçò êáé ç äçìéïõñãßá.

Ôá Ôïõñêïâïýíéá ùò ìçôñïðïëéôéêü ðÜñêï Ôïõ ÃéÜííç Ó÷ßæá

Σ

τις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ, ο Πλίνιος ο Νεώτερος σχολίαζε την πρακτική των εύπορων συμπολιτών του, που ταξίδευαν ως τουρίστες μέσα στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας: «Κάνουμε ταξίδια και διασχίζουμε θάλασσες αναζητώντας αυτά που απαξιούμε να κοιτάξουμε, όταν είναι μπροστά στα μάτια μας... Υπάρχουν πάμπολλα πράγματα στην πόλη μας και στα περίχωρά της που δεν τα έχουμε δει, ούτε καν ακούσει, ενώ αν βρίσκονταν στην Ελλάδα, ή στην Αίγυπτο, ή την Ασία... θα είχαμε ακούσει και διαβάσει γι’ αυτά και θα τα είχαμε δει με τα ίδια μας τα μάτια.....» (Lionel Casson, Το ταξίδι στον Αρχαίο Κόσμο).

Στην Αθήνα πολλοί και διάφοροι αδυνατούν να δουν το τρομερό «κεφάλαιο αναψυχής» που υποβόσκει κάποτε στα όρια του αστικού χώρου. Και ενώ η συζήτηση περί αναπλάσεων ξεστρατίζει άλλοτε σε ζητήματα παρεπίμπτοντα – όπως η συζήτηση περί του γηπέδου του Παναθηναϊκού αναφορικά με τον Ελαιώνα– ή άλλοτε παραχωρεί προτεραιότητες σε χώρους απόμακρους, προαστιακούς μάλλον παρά μητροπολιτικούς, όπως η περίπτωση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, το προφανές γίνεται αφανές και το αυτονόητο μετατρέπεται σε αδιανόητο. Μια τέτοια είναι και η περίπτωση των Τουρκοβουνίων, γνωστή κάποτε και ως περιοχή Βεΐκου. Έχοντας «αφυπηρετήσει» από τη «θητεία» της εξόρυξης οικοδομικών υλικών, η περιοχή φιλοξενεί σήμερα έναν αχταρμά χρήσεων στα όρια τεσσάρων δήμων: Του Γαλατσίου, της Νέας Ιωνίας, του Ψυχικού και της Φιλοθέης. Πρόκειται για ένα χώρο ικανών

διαστάσεων, που έχει εν μέρει αναπλασθεί με αθλητικό κέντρο, αναδασώσεις κ.λπ. σε μια έκταση 1.500 περίπου στρεμμάτων, αλλά που μπορεί να ενοποιηθεί με παρακείμενες εκτάσεις ήπιας λειτουργίας –π.χ. Αττικό Άλσος– για να συνθέσει ένα μέγεθος συνολικά 4.500 περίπου στρεμμάτων! Το μέγεθος αυτό είναι λίγο μικρότερο από του Ελληνικού και το μισό του συνολικού Ελαιώνα, όμως έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μείζονος αστικού χώρου, στα δυτικά της Αθήνας, που είναι μάλλον στερημένος από κοντινές εστίες αναψυχής. Τα Τουρκοβούνια προσφέρονται για σωρεία χρήσεων και αναπλάσεων, διαθέτουν εκπληκτικά μπαλκόνια με οπτικό πεδίο 360 μοιρών, αποτελούν πρόκληση για δασολόγους, αρχιτέκτονες τοπίου και κηποτεχνικούς, ενέχουν μια δυναμική απογείωσης της περιβάλλουσας κοινωνίας από τη μιζέρια της ιδιώτευσης και

της περιχαράκωσης στον ιδιωτικό κήπο. Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από αυτά πρέπει να κατοικούν τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι, και κατά τούτο η θέση τους είναι πιο προνομιακή από αυτήν που έχει το δάσος της Βουλόνης ή της Βενσέν για το Παρίσι. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Αντώνης Τρίτσης είχε ως στρατηγική επιδίωξη την ενοποίηση χώρων, αρχής γενομένης από τις αρχαιότητες του αθηναϊκού κέντρου και, διά μέσου του Υμηττού, ως την καρδιά της αγροτικής πεδιάδας των Μεσογείων. Το μοντάζ αυτό θα προέκυπτε από ένα σύνολο ανισόπεδων διευκολύνσεων, υπογειοποιήσεων της κυκλοφορίας, πεζογεφυρών κ.λπ.– που στην εποχή εκείνη παρουσίαζαν μεγαλύτερες δυσκολίες και είχαν μεγαλύτερα σχετικά κόστη. Σήμερα η συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση μπορεί να λειτουργεί ως πιλοτική για άλλες χωρικές αναπλάσεις, και μάλιστα να είναι πολύ πιο

εφαρμόσιμη. Οι πολιτικοί συμφωνούν, οι δήμοι συμφωνούν, η κοινωνία των πολιτών συμφωνεί με το έργο. Επιπλέον όμως απαιτείται ο συντονισμός, η ενορχήστρωση των δράστηριοτήτων και πρωτοβουλιών. Στις ημέρες μας, ο νεοδημιουργημένος Σύνδεσμος ∆ήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΦΕΚ 2334, 14.11.2008) δικαιούται και μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο. ∆ηλαδή να συντονίσει μελετητές, κατασκευαστές και ενδιαφερόμενους πολίτες, σε ένα έργο μακράς πνοής, πραγματικά οικολογικό, υποστηρικτικό της κοινωνικής ζωής, διεγερτικό για νέες δραστηριότητες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ØÞöéóìá ãéá ôçí Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí Å.Å. Στην εκδήλωση της 1/12 που διοργάνωσε η Ένωση για την ∆ιαφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, κυκλοφόρησε το παρακάτω ψήφισμα προς υπογραφή. Περισσότερα για την εκδήλωση θα βρείτε στη σελίδα 14.

Σ

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ∆εκεμβρίου πρέπει να λήξει η εκκρεμότητα της τουρκικής υποψηφιότητας με την κατάργηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στα πέντε χρόνια που έχουν διαρκέσει, η Τουρκία απέδειξε το χάος που υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτήν και στις κοινές αξίες των ευρωπαϊκών λαών. Την αδυναμία της να προσαρμοσθεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Την ασυμβατότητα της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Τουρκία επιμένει να διατηρεί το casus belli με μια χώρα της Ε.Ε., να παρενοχλεί την ευρωπαϊκή αστυνόμευση για την παρεμπόδιση της λαθρομετανάστευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, όταν τις «γκρίζες ζώνες» που επινόησε, τις εμφανίζει πλέον σαν τουρκικά νησιά. Όταν σε μιαν άλλη χώρα της Ε.Ε., την Κύπρο, διατηρεί στρατεύματα κατοχής, αρνείται να την αναγνωρίσει, και δεν δέχεται να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της τελωνειακής ένωσης μαζί της, το οποίο έχει συνάψει με την Ε.Ε. Όταν ζητά να αναβιώσει τα Οθωμανικά Βαλκάνια - η συνέχιση των διαπραγματεύσεων προσβάλλει και την σοβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγεί νομοτελειακά στην ουσιαστική της κατάλυση. Μια αναβολή της συζήτησης της ανύπαρκτης προόδου των ενταξιακών δαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ∆εκεμβρίου δεν έχει να προσφέρει τίποτε. Οι υπογράφοντες καλούμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και πρώτα από όλες την δική μας, να απορρίψουν οριστικά την τουρκική υποψηφιότητα. Ένωση για την ∆ιαφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

11

Ôé óõìâáßíåé óôçí ðáéäåßá; Ôïõ ÔÜóïõ ×áôæçáíáóôáóßïõ

Ó

ôïí åõáßóèçôï ÷þñï ôçò ðáéäåßáò êÜèå êõâÝñíçóç êáé êÜèå õðïõñãüò åðé÷åéñïýí íá áöÞóïõí ôï äéêü ôïõò óôßãìá. ¸ôóé êáé ç ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ êáôÝèåóå ôéò ðñïôÜóåéò ôçò ãéá Ýíá ó÷Ýäéï íüìïõ ðïõ áöïñÜ óôéò ðñïóëÞøåéò åêðáéäåõôéêþí êáé ôçí õðçñåóéáêÞ ôïõò êáôÜóôáóç. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé ïýôå ïé ðñïóëÞøåéò ãßíïíôáé ìå äéáöáíÞ ôñüðï áöïý, åêôüò áðü ôïí äéáãùíéóìü ôïõ ÁÓÅÐ, õðÜñ÷ïõí ðßíáêåò äéïñéóôÝùí åêðáéäåõôéêþí ìå ðñïûðçñåóßá ç ïðïßá óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò Ý÷åé áðïêôçèåß ìå ðëÜãéïõò ôñüðïõò. Åßíáé åðßóçò áëÞèåéá üôé ïé «ãåííáéüäùñåò» áðïóðÜóåéò åêðáéäåõôéêþí ãéá øýëëïõ ðÞäçìá óå Üëëá ó÷ïëåßá, Üëëåò ðåñéï÷Ýò ìåôÜèåóçò, óå ãñáöåßá êáé õðçñåóßåò (1013 õðçñåôïýí ìüíï óôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò) äçìéïõñãïýí ðñïâëÞìáôá óôç ëåéôïõñãßá ôùí ó÷ïëåßùí, áëëÜ êáé äçëçôçñéÜæïõí ôéò ó÷Ýóåéò ìåôáîý óõíáäÝëöùí, áöïý ó’ Ýíá ôÝôïéï êáèåóôþò êÜðïéïé âïëåýïíôáé êáé êÜðïéïé (ïé ðåñéóóüôåñïé) ìÝíïõí íá âãÜëïõí ôá êÜóôáíá áðü ôç öùôéÜ. Ùóôüóï, ôï êåßìåíï ðïõ êáôÝèåóå ç õðïõñãüò, ðñïóåêôéêÜ äéáôõðùìÝíï, áðïêñýðôåé Ýíôå÷íá ôüóï ôéò åõèýíåò ôùí êõâåñíÞóåùí ÐÁÓÏÊ – ÍÄ ãéá ôçí êáôÜóôáóç óôçí ðáéäåßá, üóï êáé ôéò ðñïèÝóåéò ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò ãéá ôçí ðáãßùóç êáé åðÝêôáóç ôïõ èåóìïý ôçò åðéóöáëïýò åñãáóßáò. Ðñüêåéôáé ðñáêôéêÜ ãéá ôç äçìéïõñãßá ìéáò åëåã÷üìåíçò åöåäñåßáò áðáó÷ïëÞóéìùí åêðáéäåõôéêþí ðïõ èá (áíô)áãùíßæïíôáé åßôå ãéá íá ìïíéìïðïéçèïýí åßôå ãéá íá ðáñáìåßíïõí óôçí õðçñåóßá. Áðïêñýðôåôáé åðßóçò ôï ãåãïíüò üôé ïé äéïñéóìïß èá ðåñéïñéóôïýí äñáóôéêÜ. ÔÝëïò, äåí õðÜñ÷åé êáìßá ñçôÞ äÝóìåõóç ãéá ôï áõôïíüçôï: íá Ý÷ïõí êáëõöèåß üëá ôá êåíÜ, ðñéí áíïßîïõí ôá ó÷ïëåßá ãéá ôïõò ìáèçôÝò. Áõôïß ðïõ èßãïíôáé ðåñéóóüôåñï áðü ôïõò ó÷åäéáóìïýò ôïõ õðïõñãåßïõ åßíáé ïé áíáðëçñùôÝò êáé ïé ùñïìßóèéïé, ðïõ äåí ëáìâÜíïõí óõãêåêñéìÝíåò äéáâåâáéþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ôý÷ç ôïõò (ð.÷. ôé èá ðåé «èá õðÜñîåé ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäïò»;). Ôï åìðüñéï õðïó÷Ýóåùí, åëðßäáò êáé åîõðçñåôÞóåùí ìå ôçí ðñïûðçñåóßá ðñÝðåé íá ëÜâåé ôÝëïò. Åßíáé ãíùóôü åîÜëëïõ üôé Ý÷ïõí ãßíåé üñãéá åõíïéïêñáôßáò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, åßôå ìå ôçí Ðñüóèåôç ÄéäáêôéêÞ ÓôÞñéîç åßôå áêüìç êáé ìå øåõäåßò âåâáéþóåéò ðñïûðçñåóßáò. Äåí åßíáé äõíáôüí üìùò ç êõâÝñíçóç íá åìðáßæåé áíèñþðïõò ðïõ ôïõò Ý÷åé óôåßëåé óôçí Üêñç ôçò ÅëëÜäáò ãéá íá êÜíïõí 8 þñåò ìÜèçìá, ðëçñþíïíôáò áðü ôçí ôóÝðç ôïõò ðñïêåéìÝíïõ íá åîáóöáëßóïõí ôçí ðñïûðçñåóßá. ÐïëëÜ ó÷ïëåßá, åéäéêÜ óôçí åðáñ÷ßá, èá Ýìåíáí ÷ùñßò êáèçãçôÞ áí äåí ðÞãáéíáí íá êáëý-

øïõí ôá êåíÜ ïé áäéüñéóôïé óõíÜäåëöïé. Ç ðëåéïøçößá ôùí ùñïìéóèßùí êáé ôùí áíáðëçñùôþí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß íïìüôõðá êáé Ý÷åé êÜíåé èõóßåò êáèþò êáé óõãêåêñéìÝíï ïéêïãåíåéáêü ðñïãñáììáôéóìü ãéá êÜðïéá ÷ñüíéá. Åßíáé ðïëý óçìáíôéêü íá ìç óõíáéíÝóïõìå óôçí êáôÜñãçóç ôçò ìïíéìüôçôáò ãéá ôïõò ìåëëïíôéêïýò óõíáäÝëöïõò, ãéáôß áõôü åßíáé ôï æçôïýìåíï ãéá ôçí êõâÝñíçóç: Ýíáò êáèçãçôÞò ìüíéìá áíáóöáëÞò êáé ðåéèÞíéï üñãáíï ôùí êñáôïýíôùí. Ôï óçìáíôéêüôåñï üëùí ùóôüóï äåí åßíáé ïýôå ï ôñüðïò ðñüóëçøçò, ïýôå ç õðçñåóéáêÞ êáôÜóôáóç ôùí åêðáéäåõôéêþí, áëëÜ ôï ðåñéå÷üìåíï ôçò åêðáßäåõóçò. Ç íÝá êõâÝñíçóç, ìå ôï êáëçìÝñá, åðéâåâáßùóå ôïõò öüâïõò, Þ ìÜëëïí ôç âåâáéüôçôá üëùí üóïé õðïóôçñßæáìå ðñéí áðü ôéò åêëïãÝò üôé ôï ÐÁÓÏÊ ôïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíäñÝïõ áðïôåëåß óôç äåäïìÝíç óõãêõñßá åðéëïãÞ ôùí åëßô êáé ôùí ÇÐÁ êáé üôé ç ðïëéôéêÞ ôïõ èá åêöñÜæåé áêñéâþò áõôÝò ôéò åã÷þñéåò êáé åîùôåñéêÝò äõíÜìåéò. ¸íáò áðü ôïõò óôü÷ïõò ôùí äõíÜìåùí áõôþí åßíáé ôá óýìâïëá ôïõ Ýèíïõò êáé ãé’ áõôü èåùñÞèçêå éäéáßôåñá «åêóõã÷ñïíéóôéêüí» ôï íá ìåôïíïìáóôåß ôï õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí óå õðïõñãåßï (óêÝôçò) Ðáéäåßáò, ÈñçóêåõìÜôùí êáé.... ÄéÜ Âßïõ ÌÜèçóçò! Áðáëåßöåôáé åðïìÝíùò ï åèíéêüò ðñïóäéïñéóìüò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò ðáéäåßáò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, åíþ ðñïóôßèåôáé ï âáóéêüò ðñïóäéïñéóìüò ôïõ áõñéáíïý åñãáóéáêïý êáèåóôþôïò: ç äéáñêÞò êáôÜñôéóç êáé åðáíáêáôÜñôéóç ôïõ íÝïõ åñãáæüìåíïõ óå

Óôï åðüìåíï äéÜóôçìá áíáìÝíïõìå ðéï óõóôçìáôéêÝò ðñùôïâïõëßåò êáé áðïöÜóåéò ðïõ èá áöïñïýí áëëáãÝò óôá ó÷ïëéêÜ âéâëßá...

íÝåò äåîéüôçôåò, áöïý äåí èá Ý÷åé ðéá ìüíéìç êáé óôáèåñÞ åñãáóßá. ¸íá Üëëï äåßãìá ãéá ôï ðþò áíôéëáìâÜíåôáé ôïí ñüëï ôçò ç íÝá õðïõñãüò áðïôåëåß êáé ç áðÜíôçóç ðïõ Ýäùóå óå ìáèçôÞ ðïõ äéáìáñôõñÞèçêå åðåéäÞ, üðùò åßðå, «ïñéóìÝíïé äéåõèõíôÝò ìáò õðï÷ñåþíïõí íá óõììåôÝ÷ïõìå óôçí ðñùéíÞ ðñïóåõ÷Þ». Ç ¢ííá Äéáìáíôïðïýëïõ, åêìåôáëëåõüìåíç ôçí åõáéóèçóßá ôçò íåïëáßáò óå æçôÞìáôá áõôáñ÷éóìïý, âñÞêå ôçí åõêáéñßá ãéá íá äéáäçëþóåé ôçí «ðñïïäåõôéêüôçôÜ» ôçò êáëþíôáò ôïõò ìáèçôÝò íá êáôáããÝëëïõí (sic) óôï õðïõñãåßï ôïõò êáèçãçôÝò ðïõ ôïõò õðï÷ñåþíïõí íá óõììåôÝ÷ïõí óôçí ðñùéíÞ ðñïóåõ÷Þ! Óôï÷ïðïéåßôáé åðïìÝíùò ìéá óõìâïëéêÞ ôåëåôïõñãßá ÷ùñßò áõèåíôéêÜ èñçóêåõôéêü ðåñéå÷üìåíï, ðïõ Ý÷åé üìùò áîßá ùò ç ìïíáäéêÞ êáèçìåñéíÞ åõêáéñßá íá óõãêåíôñùèåß ôï óýíïëï ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò. Äåí ëáìâÜíïíôáé õðüøç åðïìÝíùò ïé óõíÝðåéåò áðü ôçí õðïíüìåõóç êáé, åí ôÝëåé, êáôÜñãçóÞ ôçò, ìÝóù ôçò êáèéÝñùóçò ôçò åèåëïíôéêÞò óõììåôï÷Þò ó’ áõôÞí. Ãíùñßæïõìå, ôÝëïò, üôé ï åóìüò ôùí åèíïìçäåíéóôþí «äéáíïïõìÝíùí» ðåñéìÝíåé íá ðÜñåé ôç ñåâÜíò ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáé éäåïëïãéêÞ Þôôá ðïõ õðÝóôç óôï æÞôçìá ôïõ âéâëßïõ ôçò Éóôïñßáò ôçò ÓÔ´ Äçìïôéêïý, áöïý ôþñá üëïé áõôïß Ý÷ïõí ôçí áìÝñéóôç óôÞñéîç ôçò ðïëéôéêÞò åîïõóßáò. ¸ôóé, óôï åðüìåíï äéÜóôçìá áíáìÝíïõìå ðéï óõóôçìáôéêÝò ðñùôïâïõëßåò êáé áðïöÜóåéò ðïõ èá áöïñïýí áëëáãÝò óôá ó÷ïëéêÜ âéâëßá, ôá áíáëõôéêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ôéò ó÷ïëéêÝò åêäçëþóåéò (åðåôåßïõò, åïñôáóìïýò, ðáñåëÜóåéò, ê.ëð.). Èá Ý÷åé Üñáãå ôçí ðñïíïçôéêüôçôá, ôçí ôüëìç êáé, êõñßùò, ôçí éäåïëïãéêÞ åôïéìüôçôá ôï óõíäéêáëéóôéêü êßíçìá ôùí åêðáéäåõôéêþí íá ðñïâÜëåé áíôßóôáóç; Íïìßæù üôé ïé åêðáéäåõôéêïß ôïõ ¢ñäçí êáé ôçò ÑÞîçò, ðïõ áõôÝò ôéò ìÝñåò ïñãáíþíïíôáé êáé óõíôïíßæïíôáé, Ý÷ïõí íá ðáßîïõí ó’ áõôü ôï êñßóéìï óçìåßï Ýíáí ðïëý óçìáíôéêü ñüëï.


12

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ Ï Ãéþñãïò ÊáñáôæáöÝñçò ãéá ôçí êïýñóá äéáäï÷Þò ôçò Í.Ä.

Ç ðïëõêáôïéêßá êáé ïé ãåßôïíåò Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ê. Ìå éäéáßôåñï åíäéáöÝñïí ðáñáêïëïýèçóå ï ðñüåäñïò ôïõ ËÁÏÓ Ã. ÊáñáôæáöÝñçò ôá ôåêôáéíüìåíá óôç ÍÄ, ðáñÜ ôéò äçëþóåéò ôïõ ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ, êáé áõôü ãéáôß áðü ôï áðïôÝëåóìá ôùí ðñïåäñéêþí åêëïãþí óôï êüììá ôçò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò èá êñéèïýí ðïëëÜ ó÷åôéêÜ ìå ôï ìÝëëïí êáé ôïõ äéêïý ôïõ êüììáôïò.

Ô

ï ðñïößë ôùí äýï õðïøçößùí åßíáé åê äéáìÝôñïõ áíôßèåôï: Ç Íôüñá ÌðáêïãéÜííç Ý÷åé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò óýã÷ñïíçò åõñùðáúêÞò (íåï)öéëåëåýèåñçò äåîéÜò êáé åðéêåíôñþíåé ôç ñçôïñéêÞ ôçò óôïí ëåãüìåíï ìåóáßï ÷þñï, ìéëþíôáò ãéá Ýíá óýã÷ñïíï ðïëõóõëëåêôéêü êüììá. Ï Áíôþíçò ÓáìáñÜò áðü ôçí Üëëç áðïôåëåß åêðñüóùðï ôçò ëáúêÞò äåîéÜò êáé óôï÷åýåé óôï íá îáíáöÝñåé ðßóù ôïõò áðïãïçôåõìÝíïõò øçöïöüñïõò ôïõ êüììáôïò, ðïõ óôñáöÞêáí óôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò óå Üëëåò åðéëïãÝò. ÂãÜæåé ðñïò ôá Ýîù Ýíá ðñïößë ðáôñéùôéêü, åíþ ðáñÜëëçëá äçëþíåé ìå íüçìá üôé «õðÜñ÷åé Þäç Ýíá ÐÁÓÏÊ, äåí ÷ñåéáæüìáóôå êáé äåýôåñï». Ãßíåôáé ëïéðüí óáöÝò üôé ç åêëïãÞ ôïõ Á. ÓáìáñÜ óôç èÝóç

Ðñüâëçìá ãéá ôïí Ã. ÊáñáôæáöÝñç ç åêëïãÞ ôïõ Á. ÓáìáñÜ

ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÍÄ èá äçìéïõñãÞóåé ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá óôïí Ã. ÊáñáôæáöÝñç, áöïý èá ïäçãÞóåé óå ìåôáêßíçóç øçöïöüñùí, áëëÜ åíäå÷ïìÝíùò êáé óôåëå÷þí, áðü ôï ËÁÏÓ ðñïò ôç ÍÄ. Õðåíèõìßæïõìå üôé Þäç Ý÷åé óõóôáèåß «¼ìéëïò Ðñïâëçìáôéóìïý», ðïõ áíáìÝíåé ôéò åîåëßîåéò óôç ÍÄ êáé áðïôåëåßôáé áðü 70 ðåñßðïõ ðñþçí óôåëÝ÷ç ôïõ ËÁÏÓ, ôá ïðïßá áðï÷þñçóáí

ëüãù äéáöùíéþí áðü ôï êüììá áìÝóùò ìåôÜ ôéò åêëïãÝò. ÊÜôù áðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò ç èÝóç ôïõ Ã. ÊáñáôæáöÝñç åßíáé ðïëý äýóêïëç. Ìå ìéá ðñþôç áíÜãíùóç, ï ßäéïò öÜíçêå íá ôÞñçóå ßóåò áðïóôÜóåéò Ýíáíôé ôùí õðïøçößùí. Ùóôüóï, ìå äéÜöïñåò äçëþóåéò ôïõ ðñïóðÜèçóå êáé áõôüò íá óõìâÜëåé óôçí åêëïãÞ ôçò Í. ÌðáêïãéÜííç, áöïý äïêßìáóå ìå êÜèå ôñü-

ðï íá êáôåõèýíåé ôïõò øçöïöüñïõò ìáêñéÜ áðü ôïí Á. ÓáìáñÜ. Áîßæåé íá áíáöÝñïõìå ïñéóìÝíá áðïóðÜóìáôá áðü ôç óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí åöçìåñßäá Éóïôéìßá: Åñ.: Ìå ðïéïí áðü ôïõò ôñåéò äéåêäéêçôÝò ôçò áñ÷çãßáò åßóôå ðéï êïíôÜ, ÌðáêïãéÜííç, ÓáìáñÜ Þ ØùìéÜäç; Áð.: […] Ìå ôïí ê. ØùìéÜäç, ï ïðïßïò åêöñÜæåé ìßá ëáúêÞ âÜóç, äåí êñýâù üôé Ý÷ù ìßá óôåíÞ ó÷Ýóç ðïëéôéêïý åðéðÝäïõ. Ìå ôïí ê. ÓáìáñÜ óõíõðÞñîáìå óôï Åõñùêïéíïâïýëéï. ÕðÞñîáí èÝìáôá óôá ïðïßá öïâÞèçêå íá óôçñßîåé êÜðïéá Üðïøç ðéï ðáôñéùôéêÞ.[…] Åñ.: Ðþò óáò öÜíçêå ç óôÜóç ôïõ Äçì. Áâñáìüðïõëïõ; Äåí íïìßæåôå üôé èá óáò äõóêïëÝøåé ëßãï ôç æùÞ ôõ÷üí åðéêñÜôçóç ôïõ äéäýìïõ ðïõ ðñïÝêõøå; Áð.: ¼÷é, ôï áíôßèåôï. [...] Ï ê. ÓáìáñÜò Ý÷åé áðáñíçèåß ôïí ëüãï ãéá ôïí ïðïßï Ýñéîå ôçí êõâÝñíçóç ôçò Í.Ä. ôï 1993. ÅäÝ÷èç áôÜêôùò ôç óýíèåôç ïíïìáóßá, ðñïó÷ùñþíôáò óôï åõñýôåñï êëáìð ôçò áìåñéêáíïêñáôßáò, ðïõ åðéâÜëëåé ó’ áõôïýò ðïõ èÝëïõí íá âãïõí ðñïò ôá ðÜíù ôï: «¹ èá áêïëïõèÞóåôå ôç äéêÞ ìïõ ðïëéôéêÞ, Þ èá ìðïõí åìðüäéá». Ì’ áõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ äåí Ý÷ù ôßðïôá êïéíü, êáé âåâáßùò êáíÝíá ëüãï íá ìðáßíù óå êáíÝíáí ðñïâëçìáôéóìü. ÁíôéèÝôùò, èá Ýëåãá üôé

ðéèáíÞ åðéêñÜôçóç ôïõ ê. ÓáìáñÜ êáé ôïõ ê. Áâñáìüðïõëïõ èá äçìéïõñãÞóåé ìåãÜëïõò ôñéãìïýò óôçí ÍÄ […] Ðéóôåýù üôé ç ÍÄ ðñÝðåé íá ìåßíåé åíùìÝíç. Ðñïóðáèåß ìå ëßãá ëüãéá íá áðïäïìÞóåé ôï ðáôñéùôéêü ðñïößë ôïõ Á. ÓáìáñÜ, åíþ ðáñÜëëçëá áöÞíåé õðáéíéãìïýò ãéá ôçí åíüôçôá ôçò ÍÄ óå ðåñßðôùóç åðéêñÜôçóÞò ôïõ. Ãéáôß íá êÜíåé êÜôé ôÝôïéï; Ìá îÝñåé êáëÜ ðùò õðÜñ÷åé ç ðåñßðôùóç ðïëëïß øçöïöüñïé ôïõ íá øçößóïõí ôïí Áíôþíç ÓáìáñÜ ãéá ôçí çãåóßá êáé ìåôÜ, ìå ôá ðñþôá éêáíïðïéçôéêÜ äåßãìáôá ãñáöÞò, íá åðáíáðáôñéóèïýí óôç ÍÄ, áöÞíïíôáò ôïí ËÁÏÓ óå ðïóïóôÜ ðïõ äýóêïëá îåðåñíïýí ôï 3%. Áíôßèåôá, óå ðåñßðôùóç åðéêñÜôçóçò ôçò Íôüñáò, ï ËÁÏÓ èá ìðïñïýóå íá óõíå÷ßóåé ôï «ìïíïðþëéï ôïõ ðáôñéùôéóìïý», êáèþò êáé íá äå÷èåß óôï êüììá åéóñïÞ äõóáñåóôçìÝíùí áðü ôï áðïôÝëåóìá íåïäçìïêñáôþí, êÜôé ðïõ èá ôïõ Ýäéíå ôç äõíáôüôçôá íá åðáíáöÝñåé æçôÞìáôá ðáñÜôáîçò, «ðïëõêáôïéêßáò», êáé ôåëéêÜ óõãêõâÝñíçóçò, ðïõ åßíáé êáé ï áðþôåñïò óôü÷ïò ôïõ.. Áò ìçí îå÷íÜìå ðùò ï Ãéþñãïò ÊáñáôæáöÝñçò ÷ñùóôÜåé óôïí Ê. ÌçôóïôÜêç ßóùò êáé ôçí ßäéá ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ ýðáñîç…. ÌÝíåé ðëÝïí íá äïýìå ôçí áíôßäñáóÞ ôïõ ìåôÜ ôçí åðéêñÜôçóç ÓáìáñÜ…

Ãéá ôçí åêëïãÞ ðñïÝäñïõ óôç ÍÄ Ôïõ Íßêïõ Âåíôïýñá

T

ι δεν δείχνει καλύτερα την ανωριμότητα των Ελλήνων για δημοψηφίσματα από την μαζική ψήφο τους στον Αντώνη Σαμαρά στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Νέας ∆ημοκρατίας –εκτός αν προσμετρήσουμε και το κυπριακό «Όχι» στο Σχέδιο Ανάν. Οι ψηφοφόροι της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπεσαν θύμα της ακροδεξιάς ρητορικής του Αντώνη Σαμαρά, όχι μόνο ρίχνοντας νερό στο μύλο της αντίδρασης αλλά στηρίζοντας επίσης τις επιλογές του «συστήματος ΠΑΣΟΚ». Πράγματι, αν κάτι έτρεμε ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ εν γένει, είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση υπό τα ηνία της Θεοδώρας Μπακογιάννη. Η παλαίμαχη πολιτικός είχε δείξει άλλωστε από νωρίς την μαχητική της στάση απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όταν κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείο Εξωτερικών είπε στον κ. Πα-

πανδρέου έξω από τα δόντια ότι: «Θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια που έχει στόχο την ενίσχυση των συμφερόντων της Ελλάδας», καθώς «ένα αρραγές εθνικό μέτωπο αποτελεί πολύτιμη πηγή ισχύος για τη χώρα». Είναι προφανές ότι το σύστημα ΠΑΣΟΚ θα είχε πολλά να χάσει από μία κεντρώα Νέα ∆ημοκρατία, με σημαία της τον εκσυγχρονισμό, και αποκαθαρμένη από εθνικές και λοιπές παρωχημένες αναφορές, αφού σε αυτή την περίπτωση πέραν από την ψήφο των πολιτών, τα δυο κόμματα θα συναγωνίζονταν άμεσα και για την ψήφο εμπιστοσύνης των βορειοατλαντικών μας συμμάχων. Η όλη προεκλογική παρουσία του κ. Σαμαρά επανάφερε στο προσκήνιο έννοιες όπως «εθνική ανεξαρτησία», «πατρίδα» κ.λπ., σε μια περίοδο που θα έπρεπε να έχουν ήδη κλειστεί στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας μαζί με την «επανάσταση» του 1821 και το «έπος» του ’40. Ακόμα και αν ο κ. Σαμαράς υπαναχωρήσει σε αυτά τα ζητήματα, ακολουθώντας ρεαλιστική πολιτική, ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι η επανοικείωση

των ψηφοφόρων με τέτοιες παρωχημένες έννοιες δεν συνιστά από μόνη της κίνδυνο; ∆εν θέλει πολύ, ως γνωστών, να πάρει αέρα το κεφάλι των απλών, λαϊκών, ανθρώπων, αλευρομαγείρων και «housewives» και να αρχίσουν να απαιτούν δημοψηφίσματα. Θα θέλαμε άραγε να ξαναμπούνε σε ιστορίες όπως το «Όχι» στο Σχέδιο Ανάν ή να μπλεχτούμε σε επώδυνες διαδικασίες διεκδικήσεων για πράγματα που μπορούμε να λύσουμε απλούστατα, παρέχοντας ως ένδειξη καλής θελήσεως ένα δυο νησιά στη γείτονα; Η άνοδος όμως του κ. Σαμαρά στην ηγεσία της Νέας ∆ημοκρατίας αποτελεί πλήγμα για τον πολιτικό μας πολιτισμό και για έναν ακόμα λόγο: αποδυναμώνοντας το ΛΑΟΣ, ενισχύει ουσιαστικά το δικομματισμό, σε βαθμό που ενδεχομένως να απειλεί το ιδανικό της πεντακομματικής, πλουραλιστικής, βουλής. Θα πρέπει κάθε προοδευτικός πολίτης να αβαντάρει περισσότερο το κόμμα του κ. Καρατζαφέρη για να αποφευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Προφανώς ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να το επιφορτιστεί

και πάλι μοναχός του ο «Ιός» της Ελευθεροτυπίας. Όπως και να’ χει, ο αγώνας των δυο υποψηφίων υπήρξε πολιτικά συναρπαστικός από πλευράς μεταγραφών και συμμαχιών. Ôá ÷áìüãåëá êüðçêáí ãéá ôçí ê. Èåïäþñá ÌçôóïôÜêç Κεφαλαιώδης, για την πλευρά του κ. Σαμαρά υπήρξε βέβαια η υπο- κρατίας, και η όποια πίκρα της ήττας θα στήριξη του κ. Αβραμόπουλου. Από την δώσει τη θέση της σε αγαστή συνεργαάλλη, πολιτικοί ογκόλιθοι όπως Μιλι- σία και στήριξη από την πλευρά της κας τάδης Έβερτ, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος Μπακογιάννη, όπως επέδειξε άλλωστε και ο Βύρων Πολύδωρας τάχθηκαν με κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας την αντίπαλη πλευρά, ενώ, η κα Μπακο- του κ. Καραμανλή. Είναι γνωστό, άλλωγιάννη, πήρε επίσης, όπως έδειξαν και στε ότι η κα. Μπακογιάννη, εν αντιθέσει με άλλους, ούτε στιγμή δεν εγκατέλειψε τα αποτελέσματα, Τομπούλογλου. Όσο και να είμαστε, δικαιολογημένα, την Νέα ∆ημοκρατία, την οποία υπηρετεί ανήσυχοι για τις εξελίξεις, δεν παύουμε με συνέπεια από τότε που ακόμα έφερε να ευελπιστούμε ότι η επόμενη μέρα θα το επίθετο Μητσοτάκη έως σήμερα που βρει μονιασμένο το λαό της Νέας ∆ημο- διατηρεί μόνο το ομώνυμο χαμόγελο.


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

13

Ç åêëïãÞ ÓáìáñÜ êáé ç áíáíÝùóç ôïõ ðïëéôéêïý óêçíéêïý

To ôÝëïò ôùí ôæáêéþí; Ôçò Ìáñßáò ÐïëõêÜñðïõ

Ç

åðéêñÜôçóç ÓáìáñÜ êáé ç áíÜññçóÞ ôïõ óôçí ðñïåäñßá ôçò Í.Ä. óõíïäåýôçêå áðü ìéá óåéñÜ äéáðéóôþóåéò ðïõ áöïñïýí êõñßùò ôïí «êéíçìáôéêü» ÷áñáêôÞñá áõôÞò ôçò åêëïãÞò. ¼÷é åíôåëþò Üóôï÷á, êõñßùò åðåéäÞ ç ðñïóÝëåõóç ëßãï ëéãüôåñùí áðü 800.000 áôüìùí óôçí êÜëðç êáé ç ç÷çñÞ áðüññéøç ôçò ÌðáêïãéÜííç êáé üóùí áõôÞ åêðñïóùðåß óå ðñïóùðéêü, ïéêïãåíåéáêü êáé ðïëéôéêü åðßðåäï, Ýëáâáí ÷þñá ðáñ’ üôé óôï ðëåõñü ôçò åß÷áí ôá÷èåß ïé 70 áðü ôïõò 90 âïõëåõôÝò ôïõ êüììáôïò, ïé 9 áðü ôïõò 10 âïõëåõôÝò ôçò ´ ÁèÞíáò (ôçò ìåãáëýôåñçò åêëïãéêÞò ðåñéöÝñåéáò ôçò ÷þñáò), ïé ðåñéóóüôåñïé óõíäéêáëéóôÝò, ôïðÜñ÷åò, êïììáôÜñ÷åò êáé äÞìáñ÷ïé ðïõ åëÝã÷åé ç Í.Ä. ÔÝôïéá ìáæéêÞ ðñïóÝëåõóç åß÷å õðÜñîåé óôï ðáñåëèüí óôéò áíÜëïãåò åóùêïììáôéêÝò äéáäéêáóßåò ôïõ ÐÁÓÏÊ ôï 2004 êáé ôï 2007, áëëÜ êáé óôçí ðåñßðôùóç ôïõ Óõíáóðéóìïý –ìå ôá äéêÜ ôïõ ìÝôñá– áíÜëïãåò äéáäéêáóßåò Þôáí åðßóçò ìáæéêÝò. Óôçí ðåñßðôùóç ôçò Í.Ä. ùóôüóï õðÜñ÷ïõí êÜðïéåò éäéáéôåñüôçôåò: Ï êüóìïò óõññÝåé óôçí êÜëðç ýóôåñá áðü ìéá óõíôñéâÞ –üðùò êáé ìå ôï ÐÁÓÏÊ ôï 2004 êáé ôï 2007– áëëÜ ìå ôï èÝìá ôçò çãåóßáò áíïé÷ôü êáé äýï äéáìåôñéêÜ áíôßèåôåò ëïãéêÝò íá óõãêñïýïíôáé êáôÜ ìÝôùðï. ×ùñßò Þäç õðÜñ÷ïõóá çãåóßá ìå «äá÷ôõëßäé», ðïõ áðëþò Ýøá÷íå ôçí åðéâåâáßùóÞ ôçò, üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÐáðáíäñÝïõ, áëëÜ, êõñßùò, ìå ôïí ôåëéêü íéêçôÞ íá åêêéíåß ôñßôïò óôéò ðñþôåò äçìïóêïðÞóåéò êáé íá áíáôñÝðåé ôïí óõóôçìéêü ðáßêôç. Èá ìðïñïýóáìå íá ðïýìå ðïëëÜ ãéá ôéò ôå÷íéêÝò éäéáéôåñüôçôåò áõôÞò ôçò åêëïãÞò, áëëÜ äåí åßíáé áõôü ôï ðñùôåýïí. ÌÜëëïí áîßæåé ôïí êüðï íá äïýìå ìåñéêÝò Üëëåò ðáñáìÝôñïõò, üðùò ôçí êáôÜññåõóç ôùí ôæáêéþí óôï åóùôåñéêü ôçò Í.Ä. êáé ôçò ðïëéôéêÞò æùÞò åí ãÝíåé, ç ïðïßá, áöïý áðïôÝëåóå âáóéêü ìüôï ôçò ðëåõñÜò ÓáìáñÜ, åí ôÝëåé áðÝêôçóå ÷áñáêôçñéóôéêÜ ëáúêïý áéôÞìáôïò. Ôï äåýôåñï óôïé÷åßï åßíáé üôé

áõôÞ ç åéóâïëÞ ôçò ëáúêÞò âÜóçò ôçò Í.Ä. óôï ðñïóêÞíéï óçìåéþíåôáé óå åðï÷Þ ðïõ ç áðï÷Þ áðü ôçí ðïëéôéêÞ äéáäéêáóßá ãíùñßæåé Ýîáñóç, ìå êïñõöáßá óôéãìÞ ôéò åõñùåêëïãÝò ôïõ 2009, åíþ áðïôåëåß ÷áñáêôçñéóôéêü ôùí ôåëåõôáßùí åêëïãéêþí áíáìåôñÞóåùí. Ôé óõíÝâç óôéò ôåëåõôáßåò âïõëåõôéêÝò; Ôï ìåí ÐÁÓÏÊ êáôÜöåñå íá áðïêôÞóåé ðñïâÜäéóìá 10,5% áðëþò åðéôõã÷Üíïíôáò íá öÝñåé óôçí êÜëðç ôïõ ôïí ßäéï áñéèìü øÞöùí ðïõ óõãêÝíôñùóå óôéò åêëïãÝò ôçò óõíôñéâÞò ôïõ ôï 2004, óõí êáìéÜ äåêáñéÜ ÷éëéÜäåò. Ôçí ßäéá þñá ç Í.Ä. Ý÷áíå ÷ïíôñéêÜ Ýíá åêáôïììýñéï øÞöïõò, åê ôùí ïðïßùí ìüëéò 250.000 ðÞãáí óôï ÐÁÓÏÊ. Ïé õðüëïéðïé ðñþçí øçöïöüñïé ôçò Ýìåéíáí óå... áíáìïíÞ. Ôï óõìðÝñáóìá åßíáé äéôôü: * Áö’ åíüò Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôçò êïéíùíßáò âñßóêåé ðëÝïí ôï êåíôñéêü ðïëéôéêü óêçíéêü, ìå üëåò ôéò ðáèïãÝíåéÝò ôïõ, åíôåëþò áðùèçôéêü. Åêôüò áí êáëåßôáé íá Ý÷åé áäéáìåóïëÜâçôç óõììåôï÷Þ óôéò áðïöÜóåéò. * Áö’ åôÝñïõ äåí åßíáé äßêáéï íá ìéëÜìå ãéá «êïéíùíßá ôïõ êáíáðÝ». Ç äéÜèåóç ãéá ñÞîåéò, ôïìÝò êáé áíôßóôáóç óå êõñßáñ÷åò åðéëïãÝò äåí ëåßðåé. ÊÜèå Üëëï. Áðëþò ïé åêäçëþóåéò áõôÞò ôçò äéÜèåóçò èá ðáñáìÝíïõí áðïóðáóìáôéêÝò, áíïëïêëÞñùôåò êáé åðß ôçò ïõóßáò ëåéøÝò, üóï ïé åðéëïãÝò ðåñéïñßæïíôáé ìåôáîý ðïëéôéêþí ìïíôÝëùí êáé ðñïôáãìÜôùí ðïõ óôåñïýíôáé ïñÜìáôïò ãéá ôç ÷þñá, ðïõ ðáñáìÝíïõí åãêëùâéóìÝíá óôï õðåñêñÜôïò ôçò ÁèÞíáò êáé ôïí Üîïíá Êïëùíáêßïõ - Åîáñ÷åßùí, ðïõ ìçäåíßæïõí ôçí ßäéá ôçí åèíéêÞ õðüóôáóç, ðïõ åãêëùâßæïõí üëåò ôéò ðáñáãùãéêÝò êáé áðåëåõèåñùôéêÝò äõíÜìåéò ôçò

÷þñáò óôç ìéæÝñéá êáé ôçí õðïôáãÞ êáé ðåñéïñßæïõí ôïí ïñßæïíôÜ ôçò óôç ìåôáôñïðÞ ôçò óå ôóéñÜêé ôïõ åõñùáôëáíôéóìïý êáé äïñõöüñï ôçò Ôïõñêßáò. Ç ðñþôç ýëç ãéá ôç äéáìüñöùóç åíüò íÝïõ ðïëéôéêïý ðñïôÜãìáôïò õðÜñ÷åé êáé äéáôñÝ÷åé ïñéæïíôßùò ôéò ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò (ôï ðþò êáé ôï ãéáôß åßíáé Üëëïõ ðáðÜ åõáããÝëéï êáé áíôéêåßìåíï åíüò Üëëïõ êåéìÝíïõ). Ôï ôñÝ÷ïí ðñüâëçìá åßíáé üôé, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, óôåñåßôáé ìéáò áîéüðéóôçò äéåîüäïõ. Ôï ôÝëïò ôùí ðïëéôéêþí ôæáêéþí Óå ìéá Ýêëáìøç –áðü ôéò üëï êáé ëéãüôåñåò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá– ðïëéôéêÞò ïîõäÝñêåéáò, áìÝóùò ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôïõ Ïêôùâñßïõ, ï ËÜêçò Ëáæüðïõëïò åðåóÞìáíå êÜôé åîáéñåôéêÜ åíäéáöÝñïí: üôé ôï áðïôÝëåóìÜ ôïõò, ìå ôç óõíôñéâÞ ôçò Í.Ä., áðïôåëïýóå, åêôüò üëùí ôùí Üëëùí, êáé ôï ôÝëïò ôçò ðïëéôéêÞò äõíáóôåßáò ôùí ÊáñáìáíëÞäùí. ¸ëåãå, ìÜëéóôá, üôé ðëçóéÜæåé ç óåéñÜ ôùí ÐáðáíäñÝïõ, ôïõ ðñùèõðïõñãïý Ãéþñãïõ äçëáäÞ, íá ðåñÜóåé áðü ôïí èñßáìâï óôçí áðáîßùóç êáé íá åðéóöñáãéóôåß Ýôóé ôï ôÝëïò ôùí ðïëéôéêþí ôæáêéþí. Ç Þôôá ôçò Íôüñáò ÌðáêïãéÜííç óôçí êïýñóá äéáäï÷Þò ôïõ ÊáñáìáíëÞ óôç Í.Ä. Ýñ÷åôáé üìùò ðñïçãïõìÝíùò íá ôåëåéþóåé Ýíá áêüìç ìåãÜëï ôæÜêé. ×Üíïíôáò ç Íôïñßôóá, ôåëåéþíåé áðü

õðïøÞöéá áñ÷çãüò, ðñùèõðïõñãüò ê.ëð. Ï ÊõñéÜêïò äåí ôñáâÜåé êáé ï íåáñüò ãéïò ôçò Êþóôáò ÌðáêïãéÜííçò ÷ñåéÜæåôáé áñêåôÜ ÷ñüíéá ãéá íá ìïóôñÜñåé ùò åðßäïîïò çãÝôçò ôçò ðïëýðáèçò ÷þñáò ìáò. ¢ñá... ÌçôóïôÜêçäåò ôÝëïò! Ãåíéêüôåñá üìùò ôá ôæÜêéá óôç Í.Ä. Ý÷ïõí ðÜñåé ôçí êáôéïýóá. 1. Ç ïéêïãÝíåéá ¸âåñô äåí áíáìÝíåôáé íá âñåé ôçí... Ýíäïîç óõíÝ÷åéÜ ôçò óôçí êüñç ôïõ ÌéëôéÜäç, ôçí Áëåîßá, ç ïðïßá äåí ìïéÜæåé ðñüèõìç ðñïò ôï ðáñüí íá ìðåé êáí óôï ðáé÷íßäé ôçò åêëïãÞò ôçò óôç ÂïõëÞ. ÐáñÜëëçëá ï ÐÝôñïò Äïýêáò, ãáìðñüò ôïõ ðÜëáé ðïôÝ «ìðïõëíôüæá», èá ðñÝðåé

ÐëçóéÜæåé ç óåéñÜ ôùí ÐáðáíäñÝïõ, ôïõ ðñùèõðïõñãïý Ãéþñãïõ äçëáäÞ, íá ðåñÜóåé áðü ôïí èñßáìâï óôçí áðáîßùóç êáé íá åðéóöñáãéóôåß Ýôóé ôï ôÝëïò ôùí ðïëéôéêþí ôæáêéþí...

íá ðåñéìÝíåé ìÝ÷ñé íá ïëïêëçñùèåß ç äéêáóôéêÞ äéåñåýíçóç ôïõ óêáíäÜëïõ ôùí äïìçìÝíùí ïìïëüãùí ãéá íá äéáðéóôþóåé áí èá ôïõ áðïäïèïýí åõèýíåò. Ïýôùò Þ Üëëùò üìùò äåí Ý÷åé óïâáñÞ ðïëéôéêÞ ðñïïðôéêÞ, êáèþò äåí áíáìÝíåôáé üôé èá ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò ðñþôåò åðéëïãÝò ôïõ ÓáìáñÜ. 2. Ç ïéêïãÝíåéá Âáñâéôóéþôç Ý÷åé ðëÝïí åêðñüóùðï óôçí åíåñãü ðïëéôéêÞ ôïí, åðßóçò ÷áìçëþí ðñïóäïêéþí, ÌéëôéÜäç, ï ïðïßïò ðñéí áðü ôéò ôåëåõôáßåò åêëïãÝò åß÷å óðåýóåé íá ôá÷èåß ìå ôçí Íôüñá, ç ïðïßá Üëëùóôå ôïõ åß÷å åîáóöáëßóåé èÝóç óôçí ôåëåõôáßá êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ. Êé åäþ åðéêñáôåß âáñïìåôñéêü ÷áìçëü, ðáñ’ üôé ï ðáôÝñáò ôïõ ðñïóðÜèçóå íá êñáôÞóåé éóïññïðßåò ìå ôïí ÓáìáñÜ. Ïýôùò Þ Üëëùò üìùò ï Ì. Âáñâéôóéþôçò äåí ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ðïëéôéêüò õøçëþí ðñïäéáãñáöþí... 3. Ç ïéêïãÝíåéá ÊåöáëïãéÜííç, ýóôåñá áðü ôçí êáôáäßêç ôïõ ÃéÜííç ÊåöáëïãéÜííç óôá ôÝëç ôïõ 2008 ãéá áðüðåéñá õðüèáëøçò åãêëçìáôßá êáé ðñïôñïðÞ óå øåõäïñêßá áóôõíïìéêþí õðáëëÞëùí êáé ôçí áðïìÜêñõíóÞ ôïõ áðü ôï ðåñéâÜëëïí ôïõ ôüôå ðñùèõðïõñãïý Ê. ÊáñáìáíëÞ, Ý÷åé íá åðéäåßîåé ìüíï ôçí êüñç ¼ëãá êáé ôïí åðßóçò óõããåíÞ ôçò ïéêïãÝíåéáò Ìáíþëç ÊåöáëïãéÜííç, ôïõ ïðïßïõ ïé ðïëéôéêÝò äõíáôüôçôåò äåí áããßæïõí äá êáé... äõóèåþñçôá ýøç. ¢ëëåò óïâáñÝò –êáé ìå åðéññïÞ– ðïëéôéêÝò ïéêïãÝíåéåò äåí õðÜñ÷ïõí óôïí ïñßæïíôá, ôïõëÜ÷éóôïí óôç Í.Ä. Ùóôüóï äåí èá ðñÝðåé ðïôÝ íá îå÷íÜìå üôé ôá ðïëéôéêÜ ôæÜêéá êáßíå ðÜíôá ìå ðñïóÜíáììá ôçí áðëü÷åñç âïÞèåéá ôçí ïðïßá ðñïóöÝñïõí ìåãÜëïé åðé÷åéñçìáôßåò. Óôçí ðëåõñÜ ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôï ìüíï ôæÜêé åßíáé ôùí ÐáðáíäñÝïõ, êáèþò ïýôùò Þ Üëëùò ç ïéêïãÝíåéá áõôÞ Ý÷åé óçìáäÝøåé âáèýôáôá ôçí ðïñåßá ôïõ êüììáôïò, ÷ùñßò äßðëá ôçò íá áíáðôõ÷èåß Üëëï ðïëéôéêü óüé. Äåí îÝñïõìå ðüóï èá áíôÝîåé ï «Ãéþñãïò» íá ðáñáìÝíåé óôç äéáêõâÝñíçóç, åßíáé üìùò âÝâáéï üôé, óå ðåñßðôùóç áðï÷þñçóÞò ôïõ, äåí èá áöÞóåé ðßóù ôïõ ïéêïãåíåéáêÜ «äá÷ôõëßäéá».


14

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÖÁÊÅËÏÓ ÔÏÕÑÊÉÁ

ÅêäÞëùóç óôçí ÁèÞíá ãéá ôç ìç Ýíôáîç Τεράστια επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που διοργάνωσε την 1η ∆εκεμβρίου, στην Παλαιά Βουλή, η Ένωση για τη ∆ιαφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας αναφορικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από 800 άτομα. Μεστές, καίριες και εύστοχες ήταν οι τοποθετήσεις των ομιλητών Γιάννη Μαρίνου, Πάνου Παναγιωτόπουλου, Νικόλα Τ. Παπαδόπουλου, Σταύρου Λυγερού και Γιώργου Καραμπελιά. Ο καθένας αναφέρθηκε σε ιδιαίτερες πτυχές αυτού του σύνθετου ζητήματος. Τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Γ. Τριάντης. Ακόμα μια φορά καταγράφηκε το ότι, σ’ αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα για το μέλλον τόσο της ΕΕ όσο και της Κύπρου και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, υπάρχει εκφρασμένη κατ’ επανάληψη εναντίωση της πλειονότητας της κοινής γνώμης όλων σχεδόν των κρατών μελών της ΕΕ στην ένταξη της Τουρκίας. Ταυτόχρονα, σε κυρίαρχες ελίτ και μεγάλο μέρος των ΜΜΕ σε πολλές χώρες της ΕΕ πρυτανεύουν κυνικές αντιλήψεις και ακολουθείται στάση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κλασικός καιροσκοπισμός. Ο τέως ευρωβουλευτής, Γ. Μαρίνος, έκανε αναφορά στη διαφορετικότητα ανάμεσα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στα πολιτισμικά πρότυπα των οποίων είναι φορέας το ισλάμ. Επισήμανε ακόμα μια φορά το εμφανές έλλειμμα δημοκρατίας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την κοινωνική και πολιτική ζωή στη σημερινή Τουρκία. Ο πρώην υπουργός, Πάνος Παναγιωτόπουλος, θύμισε την κομβική σημασία που διαδραμάτισε το «Όχι» του κυπριακού λαού στο Σχέδιο Ανάν και από ποιους κινδύνους διαφύλαξε εκείνη η επιλογή Κύπρο και Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα πρέπει να πάψει να θεωρεί θέσφατο και δεδομένη την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον δημοσιογράφο Σταύρο Λυγερό αναλύθηκε επαρκώς η αδιαλλαξία της Τουρκίας στο Κυπριακό και η απόπειρα αναθεώρησης του υπάρχοντος διεθνούς καθεστώτος στο Αιγαίο και στη Θράκη. Ο αντιπρόεδρος του ∆ΗΚΟ και βουλευτής στην κυπριακή Βουλή Νικόλας Παπαδόπουλος, γιος του αείμνηστου πρ. Τάσσου Παπαδόπουλου, που ήρθε στην Αθήνα για την εκδήλωση μαζί με την αδελφή του Αναστασία, υπογράμμισε πως η Κύπρος πρέπει, επιτέλους, να βάλει φραγμό στην περαιτέρω συνέχιση των διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την ΕΕ, όσο η πρώτη δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της, και αυτό πρέπει να γίνει τον ∆εκέμβριο. Τέλος, ο συγγραφέας Γιώργος Καραμπελιάς μίλησε για το πώς η διαπνεόμενη από νεο-οθωμανικές αντιλήψεις Τουρκία, αξιοποιώντας τις μουσουλμανικές μειονότητες στα Βαλκάνια, προωθεί τα σχέδιά της για μια περιφερειακή ηγεμονία, που προϋποθέτουν τη δορυφοροποίηση και της Ελλάδας. Όμως τίποτε δεν είναι τελεσίδικα χαμένο, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες, που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στην ΕΕ, μπορούν να συγκροτήσουν έναν βαλκανικό πόλο, ικανό να εξισορροπήσει τη νεο-οθωμανική Τουρκία. Αναδείχτηκαν επίσης οι λόγοι που συνηγορούν και που δικαιολογούν το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ - Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογράφτηκαν εκατοντάδες ψηφίσματα της Επιτροπής για τη ∆ιαφύλαξη της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας, με αίτημα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και πρώτα από όλες η δική μας, να απορρίψουν οριστικά την τουρκική υποψηφιότητα.

Ï Óüñïò êáé ïé áõôïêñáôïñéêïß áðïéêéáêïß ìç÷áíéóìïß

Ç åßóïäïò ôçò Ôïõñêßáò

Ï ÌÜñôéí Á÷ôéóÜáñé ìå ôïí Ã. ÃñáììáôÝá ôïõ ÍÁÔÏ Ôæ. ÓÝöåñ

Ôùí ÊùíóôáíôÞ ÓåâñÞ Ãéþñãïõ ÑáêêÜ

Ç

åßóïäïò ôçò Ôïõñêßáò óôçí Åõñþðç áðïôåëåß Ýíá ìåßæïí æÞôçìá ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí ó÷åäéáóìþí ôïõ åõñùáôëáíôéêïý Üîïíá, ï ïðïßïò áðïóêïðåß, ìå ìéá êßíçóç, íá äéåõèåôÞóåé æçôÞìáôá óå ðïëëáðëÜ åðßðåäá ôçò äéåèíïýò óêáêéÝñáò. ÓõãêåêñéìÝíá, åÜí ç Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç «êëåéäþóåé», ôüôå ï åõñùáôëáíôéêüò Üîïíáò èá äéáóöáëßóåé ìåôáîý Üëëùí üôé: á) Èá ïëïêëçñùèåß ç äéáäéêáóßá ôçò áíáäéÜñèñùóçò ôùí Âáëêáíßùí, êáèþò ôï êáèåóôþò ôçò Å.Å. èá áðåëåõèåñþóåé üëåò ôéò åðéèåôéêÝò ïéêïíïìéêÝò, äçìïãñáöéêÝò êáé ðïëéôéêÝò äõíÜìåéò ôçò Ôïõñêßáò, áëëÜ êáé èá ôçí êáôáóôÞóåé ÷þñá-ñõèìéóôÞ ôùí ó÷Ýóåùí ôçò Åõñþðçò ìå ôéò õðüëïéðåò ÷þñåò ôçò ÂáëêáíéêÞò, ðïõ áêüìá äåí Ý÷ïõí åíôá÷èåß óôïõò êüëðïõò ôçò ¸íùóçò. â) Èá ëåéôïõñãåß ùò áóöáëéóôéêÞ äéêëåßäá ôïõ

åõñùáôëáíôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý ôçò Å.Å., êáèþò ôåëåß õðü ðïëý óôåíÞ óõììá÷ßá ìå ôç Âñåôáíßá êáé ôéò ÇÐÁ. Ôáõôü÷ñïíá, äéÜ ôïõ üãêïõ êáé ôùí ìåãåèþí ôçò, èá áðïôñÝøåé ìéá ãéá ðÜíôá ïðïéáäÞðïôå ðñïïðôéêÞ áõôïíüìçóçò ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò áðü ôçí ÁìåñéêÞ. Ìéá Å.Å. ìå ôçí Ôïõñêßá ùò ìÝëïò ôçò êáèßóôáôáé áíßêáíç íá ëåéôïõñãÞóåé ðïëéôéêÜ, êáôáäéêáóìÝíç íá ðáñáìåßíåé ó’ Ýíá åðßðåäï ÷áëáñÞò åìðïñéêÞò Ýíùóçò.

Áí óÞìåñá âñéóêüìáóôå ó’ áõôÞí ôçí äåéíÞ èÝóç åßíáé ãéáôß ïé åëëçíéêÝò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò õéïèÝôçóáí ìéá óôñáôçãéêÞ ü÷é ìüíï áäéÝîïäç áëëÜ êáé áõôïêôïíéêÞ...

ã) Êáé âÝâáéá ðñïùèåß ôéò ðïëý óõìöÝñïõóåò ãéá ôéò åõñùðáúêÝò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò ïéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôçò Ôïõñêßáò êáé ôçò Å.Å. Ìéáò Ôïõñêßáò ç ïðïßá ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ý÷åé áíáðôýîåé ìåôáðïéçôéêÞ âéïìç÷áíßá ìå ÷áìçëü ðáñáãùãéêü êüóôïò, áðïôåëåß ÷þñáäåîáìåíÞ öôçíïý åñãáôéêïý äõíáìéêïý, äéáðñÝðåé óôïí ôïõñéóìü êáé ôéò êáôáóêåõÝò, Ý÷åé êáôáóôåß ÷þñá äéÝëåõóçò áãùãþí ðåôñåëáßïõ êáé öõóéêïý áåñßïõ ê.ï.ê. ä) ÄõíçôéêÜ, ìðïñåß íá ðáßîåé êÜðïéïí åðéèõìçôü ãéá ôç Äýóç ñüëï óôá ðëáßóéá ôïõ éóëáìéêïý êüóìïõ. Éäéáßôåñá åÜí ðëáóáñéóôåß ùò ç äýíáìç ðïõ áíôéðñïóùðåýåé ôï «Þðéï», «óõíåñãáæüìåíï» éóëÜì, Ýíáíôé ôùí åîôñåìéóôþí ôïõ ËéâÜíïõ, ôçò Ðáëáéóôßíçò êáé ôïõ ÉñÜí. Âåâáßùò áõôÝò ïé ðñïïðôéêÝò åßíáé áíôéöáôéêÝò ìåôáîý ôïõò êáé äåí ìðïñïýí íá õëïðïéçèïýí ôáõôü÷ñïíá. Áêüìá êé Ýôóé, üìùò, ôá ëåöôÜ åßíáé ðïëëÜ. Ôá ðïëéôéêÜ äéáêõâåýìáôá åðßóçò. ¼ðïôå, ïé ïðïéåóäÞðïôå áíôéäñÜóåéò ôùí åõñùðáúêþí êïéíùíé-

þí óôçí Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí Åõñþðç ðñÝðåé íá êáìöèïýí. Ç êïéíÞ ãíþìç ÷ñåéÜæåôáé óéäçñÜ ðåéèáñ÷ßá ðÜíù óôï æÞôçìá áõôü, äåí ìðïñåß íá áöåèåß Ýñìáéï óôçí áìöéèõìßá ôçò ÌÝñêåë êáé ôïõ Óáñêïæß. Êáé, âåâáßùò, ïé ¸ëëçíåò õðåñáóðéóôÝò ôùí ôïõñêéêþí óõìöåñüíôùí óôçí Åõñþðç, ï ÐáðáíäñÝïõ êáé ïé áíèõðáóðéóôÝò ôïõ, ç Íôüñá êáé ðïëëïß áðü ôïõò åõñùâïõëåõôÝò, åßíáé ðïëý ìéêñÞò åìâÝëåéáò ãéá íá áíáëÜâïõí Ýóôù êáé ìÝñïò áõôþí ôùí åõèõíþí. ¸ôóé, ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ðõêíþíïõí ïé «áíåîÜñôçôåò ïñãáíþóåéò» ðïõ ðñïùèïýí ôçí ïìáëÞ åíôáîéáêÞ ðïñåßá ôçò Åõñþðçò. Ç êõñéüôåñç áðü áõôÝò åßíáé ç ÁíåîÜñôçôç ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí Ôïõñêßá, ìéá åðéôñïðÞ ç ïðïßá éäñýèçêå ìå ôç óõìâïëÞ ôïõ äéáâüçôïõ, ðëÝïí, Éäñýìáôïò ãéá ôçí Áíïé÷ôÞ Êïéíùíßá, ôïõ Ôæ. Óüñïò êáé ôïõ Âñåôáíéêïý Óõìâïõëßïõ. Ôá «ìðïõìðïýêéá» ôçò

ÓõíÝ÷åéá óôç åðüìåíç óåëßäá

»


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÖÁÊÅËÏÓ ÔÏÕÑÊÉÁ

15

ðßóù áðü ôéò åíôáîéáêÝò ðñïïôðéêÝò ôçò Ôïõñêßáò

óôçí Å.Å. Ìéá ãéãÜíôéá ìåèüäåõóç åðéôñïðÞò Ç åðéôñïðÞ áõôÞ ëåéôïõñãåß åí åßäåé ëüìðé ðñïùèþíôáò åðßìïíá ôçí åßóïäï ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, ìÝóá áðü åêäüóåéò, óõíÝäñéá êáé åêäçëþóåéò áíïé÷ôÝò óôï êïéíü. Óôï÷åýåé, âåâáßùò, êõñßùò óôï íá åðçñåÜóåé «åéäéêÜ áêñïáôÞñéá», ðïõ ðáßæïõí óçìáíôéêü ñüëï óôç äéáìüñöùóç ôçò êïéíÞò ãíþìçò: ÄçìïóéïãñÜöïõò, åðé÷åéñçìáôßåò, ðïëéôéêïýò. Ôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôçò åðéôñïðÞò åßíáé Üíèñùðïé ðïõ ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò Ý÷ïõí ðñùôáãùíéóôÞóåé óôá äéÜöïñá ðåäßá ôçò ðáãêüóìéáò åõñùáôëáíôéêÞò áõôïêñáôïñéêÞò ðïëéôéêÞò, óõíäÝïíôáé ìå ìåãÜëá óêÜíäáëá, êñýâïíôáé ðßóù áðü üëïõò ôïõò ìåãÜëïõò ðïëÝìïõò ðïõ Ý÷åé åîáðïëýóåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ç ÍÝá ÔÜîç ÐñáãìÜôùí, åíþ Ý÷ïõí âÜëåé ôï ÷åñÜêé ôïõò óå ìåßæïíåò êáé êáôáóôñïöéêÝò ãéá ôïõò ëáïýò ôùí Âáëêáíßùí êáé ôçò ÍïôéáíáôïëéêÞò Åõñþðçò åîåëßîåéò üðùò ð.÷. ç áíåîáñôçôïðïßçóç ôïõ Êïóóõöïðåäßïõ. Ðñüåäñüò ôçò åßíáé ï äéáâüçôïò ÌÜñôéí Á÷ôéóÜáñé, åìðíåõóôÞò ôïõ Ó÷åäßïõ Á÷ôéóÜáñé ãéá ôçí áíåîáñôçôïðïßçóç ôïõ Êïóüâïõ. Ç äñÜóç ôïõ óôï Êüóïâï åß÷å ðñïêáëÝóåé ðïëëïýò øéèýñïõò, åíþ äçìïóéåýìáôá óôïí åëëçíéêü êáé ôïí îÝíï Ôýðï, öÝñïõí ôéò ãåñìáíéêÝò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò íá Ý÷ïõí äéáðéóôþóåé ôïí ÷ñçìáôéóìü ôïõ åéäéêïý áðåóôáëìÝíïõ ôïõ ÏÇÅ áðü ôçí áëâáíéêÞ ìáößá ðñïêåéìÝíïõ íá ðñïùèÞóåé ôçí õðüèåóç ôçò áíåîáñôçóßáò. ÌåôÜ áðü Ýñåõíá ôùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí ôçò Ãåñìáíßáò ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Ï.Ç.Å., áðïêáëýöèçêå üôé óôïí ðñïóùðéêü ëïãáñéáóìü ôïõ Á÷ôéóÜáñé ìåôáöÝñèçêáí 2 åêáôïììýñéá åõñþ áðü ëïãáñéáóìïýò Áëâáíþí åìðüñùí íáñêùôéêþí, ôïõò ïðïßïõò äéáôçñïýóáí óå Åëâåôßá êáé Êýðñï. Óôç óõíÝ÷åéá ôçò Ýñåõíáò áðïêáëýöèçêå ðùò ìå ôæéð, ðïõ åß÷å óôçí êáôï÷Þ ôïõ ìÝëïò ôçò ëåãüìåíçò «êõâÝñíçóçò ôçò Ðñßóôéíáò», ðáñáäüèçêáí âáëßôóåò ðïõ Ýêñõâáí óôï åóùôåñéêü ôïõò ôïõëÜ÷éóôïí 40 åêáôïììýñéá åõñþ êáé ðïõ äåí Ýãéíáí áíôéëçðôÜ óå êáíÝíáí óõíïñéáêü Ýëåã÷ï. Âåâáßùò, áõôÝò ïé êáôçãïñßåò äåí óôÜèçêáí éêáíÝò íá ðëÞîïõí ôïí Á÷ôéóÜáñé, ï ïðïßïò åðéâñáâåýèçêå êé áðü ðÜíù

ãéá ôéò õðçñåóßåò ðïõ ðñüóöåñå óôïõò ÁìåñéêÜíïõò êáé ôçí áëâáíéêÞ ìáößá óôï Êüóïâï ìå ôï… Íüìðåë ÅéñÞíçò ôï 2008(!). Êáé, âåâáßùò, Ýíáò ôÝôïéïò ðñüåäñïò äåí èá ìðïñïýóå íá ìçí ðëáéóéþíåôáé êáé áðü ìéá äõíáìéêÞ ïìÜäá: Ôïí Âáí Íôåñ Ìðñïõê, åðßôñïðï äéåýñõíóçò ôçò Å.Å. áðü ôï 1993 ùò ôï 1999, ìå åíåñãü áíÜìåéîç óôá åëëçíïôïõñêéêÜ, ôï êõðñéáêü êáé ôç äéÜëõóç ôùí Âáëêáíßùí, ãíùóôü êáé ùò Âáí Íôåñ Ôïõñê, ãéá ôçí ðñïíïìéáêÞ õðïóôÞñéîç ðïõ ðáñåß÷å ìïíßìùò óôïõò Ôïýñêïõò· ôçí ¸ìá Ìðïíßíï, öáíáôéêÞ õðïóôçñß÷ôñéá ôùí âïìâáñäéóìþí ôçò Óåñâßáò ôï 1999, ç ïðïßá åß÷å ðáñáéôçèåß áðü ôçí Êïìéóéüí üôáí ôï üíïìÜ ôçò áêïýóôçêå óôï óêÜíäáëï ÓáíôÝñ-Êñåóüí, Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá óêÜíäáëá ÷ñçìáôéóìïý ðïõ Ý÷ïõí îåóðÜóåé ðïôÝ óôéò ÂñõîÝëëåò, ôïí ÌéóÝë ÑïêÜñ ê.Ü. Åßíáé ðïëëÜ ôá ëåöôÜ (ôïõ Óüñïò) Ç íáõáñ÷ßäá ôïõ Óüñïò Ý÷åé öñïíôßóåé íá äéåéóäýóåé ðïéêéëïôñüðùò óôï æÞôçìá. ¸íôïíç äñáóôçñéüôçôá Ý÷åé áíáðôýîåé êáé ôï ôïõñêéêü ðáñÜñôçìá ôïõ Éäñýìáôïò ãéá ôçí Áíïé÷ôÞ Êïéíùíßá, ôï ïðïßï ìå åêäüóåéò êáé äéÜöïñåò åêäçëþóåéò ðñïóðáèåß íá ðñïùèÞóåé ôçí õðüèåóç óôï åóùôåñéêü, áëëÜ êáé óôéò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò. Óå

ìéá Ýêäïóç ôïõ Éäñýìáôïò, ðïõ ôéôëïöïñåßôáé Ôï Êüóôïò ôçò ìç ¸íôáîçò ôçò Ôïõñêßáò óôçí Å.Å., ï äéåõèõíôÞò ôïõ ôïõñêéêïý ðáñáñôÞìáôïò óçìåéþíåé ó÷åôéêÜ: Åìåßò, ùò ºäñõìá ãéá ôçí Áíïé÷ôÞ Êïéíùíßá, åíäéáöåñüìáóôå Ýíôïíá ãéá ôéò åõñùôïõñêéêÝò ó÷Ýóåéò åðåéäÞ ðéóôåýïõìå üôé ç Ôïõñêßá èá ãßíåé ìéá ðéï áíïé÷ôÞ êïéíùíßá åÜí ðñïóåããßóåé ôçí ÅÅ. Åðßóçò, ðéóôåýïõìå üôé åÜí ç ÅÅ äå÷ôåß ôçí Ôïõñêßá, ïé áñ÷Ýò ôçò áíïé÷ôÞò êïéíùíßáò èá äéåõñõíèïýí óôçí Åõñþðç. Ìå ôçí Ôïõñêßá åíôáãìÝíç óôçí Å.Å., ç Åõñþðç èá åßíáé óå ðïëý êáëýôåñç èÝóç óå ü,ôé áöïñÜ óôçí áíïé÷ôÞ êïéíùíßá. Áîßæåé íá óçìåé-

¼ëïé ðáñáêïëïõèïýí ôï èÝáôñï óêéþí êáé áäéáöïñïýí ãéá ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ðéóôåýïíôáò õðïóõíåßäçôá üôé ôï ìüíï ðïõ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå åßíáé ôï íá êáôáóôñþíïõìå áôïìéêÜ ó÷Ýäéá óùôçñßáò...

ùèåß üôé óôç óõãêåêñéìÝíç Ýêäïóç óõììåôÝ÷åé êáé ç õðåýèõíç äéåèíþí ó÷Ýóåùí ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé óôåíÞ óõíåñãÜôéäá ôïõ Ã. ÐáðáíäñÝïõ, Ðùëßíá ËÜìøá. Ï ßäéïò ï Óüñïò õðïóôçñßæåé ðÜãéá ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò Ýíôáîçò ôçò Ôïõñêßáò óôçí Å.Å. êáé êáôÜ êáéñïýò åðáíÝñ÷åôáé óôï æÞôçìá ìå äçëþóåéò óôá äéåèíÞ ÌÌÅ. ¹äç áðü ôéò 12.06.1999 êáé åíþ ï êáðíüò áðü ôïõò âïìâáñäéóìïýò óôçí Ãéïõãêïóëáâßá äåí åß÷å êáôáëáãéÜóåé, åß÷å ðáñÝìâåé ìÝóù ôïõ Íéïýóãïõéê, êáé åß÷å êáëÝóåé ôçí Å.Å. íá åíóùìáôþóåé óôáäéáêÜ üëç ôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò óôïõò êüëðïõò ôçò. Óôç óõíÝ÷åéá ìåôáâëÞèçêå óå èåñìü ïðáäü ôçò åõñùðáúêÞò ðñïïðôéêÞò ôçò Ôïõñêßáò, ôçí ïðïßá äåí ðáýåé íá ðñïùèåß óå êÜèå äéåèíÝò öüñïõì ðïõ óõììåôÝ÷åé. Åðßóçò, ï Óüñïò Ý÷åé ðñáãìáôïðïéÞóåé êáé óçìáíôéêÝò åðåíäýóåéò óôçí Ôïõñêßá. Áðü ôï 2003 Ý÷åé åðåíäýóåé óôïí ðåôñåëáéïðáñáãùãéêü êëÜäï, óôá ôñüöéìá êáé ôïí ÷ñçìáôïðéóôùôéêü ôïìÝá. ÅîÜëëïõ, Ý÷åé äçëþóåé ðÜñá ðïëëÝò öïñÝò üôé, üóï ç Ôïõñêßá ðñïóåããßæåé ôçí Å.Å., Üëëï ôüóï êáèßóôáôáé åëêõóôéêÞ ãéá åðåíäýóåéò… ×Ýñé ÷Ýñé ìå ôï ÅËÉÁÌÅÐ ¼ëïé áõôïß Ý÷ïõí ðÝóåé ðÜíù

óôç ÷þñá ìáò åíüøåé ôùí êñßóéìùí åîåëßîåùí ðïõ Ý÷ïõí äñïìïëïãçèåß ãéá ôïí ÄåêÝìâñç. Ç åðéêïéíùíéáêÞ åêóôñáôåßá åßíáé ãéãÜíôéá, åíþ ðõêíþíïõí êáé ïé áðïêëåéóìïß ôçò áíôßèåôçò Üðïøçò áðü ôá ìåãÜëá ÌÌÅ. Ç ìåãÜëç åêäÞëùóç ôïõ ôïõñêéêïý ëüìðé óôçí ÅëëÜäá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ðñéí áðü ëßãåò çìÝñåò, óôéò 2 Äåêåìâñßïõ, óôï îåíïäï÷åßï ÌåãÜëç Âñåôáíßá. Ç åêäÞëùóç åß÷å ùò ôßôëï: «Ç Ôïõñêßá óôçí Åõñþðç: ÓðÜæïíôáò ôïí öáýëï êýêëï», åíþ äéïñãáíþèçêå áðü ôï ÅËÉÁÌÅÐ, áðü êïéíïý ìå ôçí ÁíåîÜñôçôç ÅðéôñïðÞ ãéá ôçí Ôïõñêßá. Ôçí åêäÞëùóç âåâáßùò óôÞñéæáí ïé ðÜôñùíåò ôïõ Éäñýìáôïò Áíïé÷ôÞò Êïéíùíßáò êáé ôïõ Âñåôáíéêïý Óõìâïõëßá. Åêåß, ìßëçóáí ï ðñüåäñïò ôïõ ÅËÉÁÌÅÐ êáèçãçôÞò ËïõêÜò Ôóïýêáëçò, åíþ êåíôñéêïß ïìéëçôÝò Þôáí ïé Á÷ôéóÜáñé, Ñü÷áí (ðñþçí Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò Åîùôåñéêþí Ó÷Ýóåùí ôçò Áõóôñßáò êáé ìÝëïò ôçò åðéôñïðÞò) êáé ç êõñßá Ìðïíßíï. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ, ìå áõôÞí ôç åêäÞëùóç ôï ÅËÉÁÌÅÐ áðïêáëýðôåé ôïí ïõóéáóôéêü ôïõ ñüëï ùò Ýíáò áðü ôïõò êõñéüôåñïõò åêöñáóôÝò ôçò åëëçíïôïõñêéêÞò «öéëßáò» óôá ðëáßóéá ôçò ðñïþèçóçò ôïõ íåï-ïèùìáíéóìïý êáé, åðéðëÝïí ùò ôçí êåíôñéêüôåñç äåîáìåíÞ óêÝøçò ôçò ðñïþèçóçò ôùí ðïëéôéêþí êáôåõèýíóåùí ôùí Ç.Ð.Á. Áíôßóôáóç! Ôé óçìáßíïõí üëá áõôÜ; ¼ôé, ãéá Üëëç ìéá öïñÜ, ç ÷þñá ìáò âñßóêåôáé óôï åðßêåíôñï ôùí ðéÝóåùí êïëïóóéáßùí éìðåñéáëéóôéêþí óõìöåñüíôùí êáé äõíÜìåùí. Ðïëëïß äçìïóéïãñÜöïé, ôçò ðñïðáãáíäéóôéêÞò ó÷ïëÞò ôïõ «Éïý» êáé ôùí ëïéðþí éäåïëïãéêþí ìç÷áíéóìþí ôçò ÍÝáò ÔÜîçò, ðñïóðáèïýí óõóôçìáôéêÜ íá óõãêáëýøïõí áõôÞí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ðáñïõóéÜæïíôáò ôï æÞôçìá ôçò Ýíôáîçò ôçò Ôïõñêßáò óôçí Å.Å. ùò Ýíá æÞôçìá ðïõ áðáó÷ïëåß ìüíï ôïõò «õóôåñéêïýò åèíéêéóôÝò». ¼ðùò üìùò ðåñßôñáíá áðÝäåéîå ï åëëçíéêüò ëáüò êáôÜ ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí, ðáñÜ ôéò ðáíôá÷üèåí ïìïâñïíôßåò, ôçí ôéôÜíéá ðßåóç, ôéò õðïíïìåýóåéò, ôçí ðñïðáãÜíäá êáé ôçí åîïõóéáóôéêÞ åðéâïëÞ, åßíáé áõôüò ðïõ Ý÷åé ôïí ôåëåõôáßï ëüãï.


16

Αριθμός φύλλου 58

Ôï ìõáëü ôïõò êáé ìéá ëßñá...

Το «διάσημο και εκκεντρικό καλλιτεχνικό δίδυμο» των Άγγλων Γκίλμπερτ και Τζωρτζ παρουσιάζεται στο ΒΗΜΑ (22.11.2009) από τον δημοσιογράφο Α.Ζενάκο, υπό τον τίτλο : «ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ». Λέει το καλλιτεχνικό δίδυμο: «Είμαστε πολύ καχύποπτοι με όσους δηλώνουν λάτρεις της φύσης... Τέτοιοι άνθρωποι τείνουν να είναι απολυταρχικοί. Σαν τους παπάδες». Πολλά λένε οι δύο καλλιτέχνες, όμως τίποτε δε λένε για την φυσιοκτονική μπαναλιτέ, που συνθέτει μια «φύση αφύσικη», με τεράστια φράγματα, ανεμογεννήτριες εξωγήϊνων προδιαγραφών, οδοποιία ξεσκίσματος βουνών και τοπίων, ακόμη και με γεωμετρικούς νάρθηκες επί της μικρής «φύσης»των αστικών πλατειών, των πάρκων, των ιδιωτικών κήπων. Το μυαλό τους στέκεται στη συμπεριφορά κάποιων αγενών «φυσιολατρών», που εν μέσω ενός μαγευτικού τοπίου τους υπέδειξαν να «μεταβούν δια συνουσίαν» (!), αλλά ουδέν σχόλιο κάνει για τον γενικότερο «βιασμό» της φύσης. Εγώ πάντως, γι’ αυτό το συγκεκριμένο μυαλό των δύο διασκεδαστών, δεν δίνω ούτε μια λίρα Αγγλίας... Υ.Γ Παρεπιπτόντως, το σκυλί της φωτογραφίας που φοράει χαίτη λιονταριού αλλά που με αυτό τον τρόπο δεν γίνεται λιοντάρι, μου θυμίζει κάτι. Εσάς;

Γιάννης Σχίζας oikonikipragmatikotita.blogspot.com

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ïé öïéôçôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò óôç Ãåñìáíßá

Ôá ïñöáíÜ ôçò Ìðïëüíéáò Óå Áõóôñßá êáé Ãåñìáíßá, ïé öïéôçôÝò êáé ïé ìáèçôÝò äéáìáñôýñïíôáé åäþ êáé Ýíá ìÞíá ãéá ôá êáêÜ ðïõ åðÝöåñå ç «äéáêÞñõîç ôçò Ìðïëüíéáò»: åíôáôéêïðïßçóç ôùí óðïõäþí, ðåñéïñéóìüò ôçò áõôïíïìßáò ôùí öïéôçôþí êáé ôùí äéäáóêüíôùí, ìåôáôñïðÞ ôùí ðáíåðéóôçìßùí óå ÷þñïõò ðáñáãùãÞò ôõðïðïéçìÝíçò ãíþóçò. Ïé äéáìáñôõñßåò ðáßñíïõí ðëÝïí ìáæéêü ÷áñáêôÞñá, ðïëëïß ðáíåðéóôçìéáêïß ÷þñïé êáé ó÷ïëåßá åßíáé õðü êáôÜëçøç êáé ôá áéôÞìáôá ôùí öïéôçôþí äåí ðåñéïñßæïíôáé ìüíï óå èÝìáôá âåëôßùóçò ôùí óðïõäþí ôïõò, áëëÜ áíáöÝñïíôáé åðßóçò óôï êïéíùíéêü áãáèü ôçò åêðáßäåõóçò êáé ôç óõììåôï÷éêÞ äçìïêñáôßá óôï ðáíåðéóôÞìéï.

«Ó

å ìéá ðñáãìáôéêÞ äçìïêñáôßá ôï áßôçìá ãéá Ýíá åëåýèåñá ðñïóâÜóéìï, äçìüóéá ÷ñçìáôïäïôïýìåíï êáé ÷åéñáöåôçìÝíï áðü ïðïéáäÞðïôå äåóìÜ ìïñöùôéêü óýóôçìá, åßíáé ïõóéþäåò. ÓÞìåñá üìùò, ìå ôçí åìðïñåõìáôïðïßçóç ôçò ìüñöùóçò, ïé åðéäéþîåéò åßíáé Üëëåò: ôá ðáíåðéóôÞìéá åîáñôþíôáé üëï êáé ðåñéóóüôåñï áðü ôçí ïéêïíïìßá, ï ñüëïò ôïõò óôçí êïéíùíßá Ý÷åé áëëÜîåé. Áõôü äåí åßíáé ôõ÷áßï! Ç ìüñöùóç õðïôÜóóåôáé óôïõò íüìïõò ôçò áãïñÜò: Ï áíôáãùíéóìüò áíáðáñÜãåé ôçí êïéíùíéêÞ áíéóüôçôá êáé ôç ëïãéêÞ ôçò åêìåôÜëëåõóçò. Ãéá íá åðéâÜëïõìå ôá áéôÞìáôÜ ìáò åßíáé áíáãêáßåò ïé êïéíùíéêÝò áëëáãÝò». Óå áõôÞ ôç âÜóç èÝëïõí íá ìåôáöÝñïõí ôç óõæÞôçóç ïé öïéôçôÝò êáé âÝâáéá ç «äéáêÞñõîç ôçò Ìðïëüíéáò» èåùñåßôáé ï âáóéêüò ìï÷ëüò ôùí áëëáãþí ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò åìðïñåõìáôïðïßçóçò ôçò åêðáßäåõóçò. Ç åéóáãùãÞ ôùí äéäÜêôñùí óôá ÷ñéóôéáíïäçìïêñáôïýìåíá êñáôßäéá, ç ðåñéóôïëÞ ôùí äçìïêñáôéêþí èåóìþí êáé ç ìåßùóç ôçò ÷ñçìáôïäüôçóçò åßíáé ôá óôïé÷åßá ðïõ óõìðëçñþíïõí ôç æïöåñÞ åéêüíá. Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ïé äéáìáñôõñßåò ãéá ôç «äéáêÞñõîç ôçò Ìðïëüíéáò» îåêßíçóáí áðü ôïí ãåñìáíüöùíï ÷þñï. Óå áõôÝò ôéò ÷þñåò ôï ðíåýìá ôïõ ×ïýìðïëô åßíáé áêüìç æùíôáíü êáé ïé áíèñùðéóôéêÝò åðéóôÞìåò Ý÷ïõí ìéá âáèéÜ ðáñÜäïóç. Ï öïéôçôÞò óôéò ÷þñåò áõôÝò åß÷å ìéá ìåãÜëç åëåõèåñßá íá äéáìïñöþóåé ôéò áðüøåéò ôïõ, áëëÜ êáé ôï ðáíåðéóôÞìéï íá ðñïóöÝñåé ìáèÞìáôá ìå óôü÷ï ôç ãåíéêüôåñç ìüñöùóç. Ç åöáñìïãÞ üìùò «ôçò äéáêÞñõîçò ôçò Ìðïëüíéáò» åðÝâáëå ìéá Üëëç ðñáãìáôéêüôçôá. Ï öïéôçôÞò ôñÝ÷åé íá ðñïëÜâåé ôá ìáèÞìáôá ðïõ ðñïâëÝðåé ï ôñéåôÞò êýêëïò óðïõäþí, íá ìáæÝøåé ôéò ðéóôùôéêÝò ìïíÜäåò ðïõ åßíáé áðáñáßôçôåò ãéá ôçí áðüêôçóç ôïõ ðôõ÷ßïõ. Ãéá íá áðïäþóåé ôï óýóôçìá êáé íá åßíáé óõãêñßóéìï, ðñïâëÝðåé ôçí õðï÷ñåùôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ öïéôçôÞ óôá ìáèÞìáôá êáé óõíå÷Þ ôåóô. Ç êáôÜóôáóç èõ-

ìßæåé ó÷ïëåßï êáé ôï íÝï ðôõ÷ßï äéáöçìßæåôáé óõ÷íÜ ìå ôçí éóüôçôá: ÌðÜôóåëïñ = áðïëõôÞñéï ëõêåßïõ + áêüìç 3 ÷ñüíéá. Óôç Ãåñìáíßá êáé ôçí Áõóôñßá ,ðïõ ï öïéôçôÞò óõ÷íÜ åñãÜæåôáé ãéá íá ÷ñçìáôïäïôÞóåé ôéò óðïõäÝò ôïõ Þ ðáßñíåé öïéôçôéêü äÜíåéï áðü ôï êñÜôïò, ïé óðïõäÝò äõóêüëåøáí ðïëý. Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ óôç äéáêÞñõîç ôçò Ìðïëüíéáò ãßíåôáé óõíå÷Þò áíáöïñÜ ãéá «ðñïþèçóç ôçò áðáó÷ïëçóéìüôçôáò ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí», ãéá «ôç äéåèíÞ áíôáãùíéóôéêüôçôá», üôé «(ôï ìðÜôóåëïñ) èá áíáãíùñßæåôáé óôçí åõñùðáúêÞ áãïñÜ åñãáóßáò ùò éêáíü åðáããåëìáôéêü ðñïóüí». ¼ëá îåêßíçóáí óôéò 22.10 óôç ÂéÝííç. ÖïéôçôÝò ôçò Ó÷ïëÞò Êáëþí Ôå÷íþí ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôçò ÂéÝííçò êáëïýí ôïõò öïéôçôÝò óå äéáìáñôõñßá óôçí áõëÞ ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ. ÁöïñìÞ Þôáí ïé êáôÜìåóôåò áßèïõóåò êáé äéÜäñïìïé áðü, êõñßùò, ðñùôïåôåßò öïéôçôÝò, ðïõ ðñïóðáèïýí íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôéò ðáñáäüóåéò. Ïé öïéôçôÝò ðïõ óõãêåíôñþíïíôáé áðïöáóßæïõí íá êáôáëÜâïõí ôï ìåãÜëï áìöéèÝáôñï ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ìå êõñßáñ÷ï óýíèçìá «Ðïéáíïý ðáíåðéóôÞìéï; Ôï äéêü ìáò ðáíåðéóôÞìéï». Êáíåßò äåí ðåñßìåíå üôé áõôÞ ç êáôÜëçøç èá ìåôáôñåðüôáí óå ïëüêëçñï êßíçìá óå Áõóôñßá êáé Ãåñìáíßá. Óå áõôü âïÞèçóáí ôá øçöéáêÜ ìÝóá: ôï äéáäßêôõï, ôï ÖÝéóìðïõê, Ôïõßôåñ, áðïôÝëåóáí ôá ìÝóá ãéá íá åðéêïéíùíïýí êáé íá ïñãáíþíïíôáé ïé öïéôçôÝò. Ç 11ç Íïåìâñßïõ ïñßóèçêå çìÝñá äñÜóçò ìå ôï óýíèçìá «Ç åêðáßäåõóç äåí åßíáé ãéá ðïýëçìá» êáé ÷éëéÜäåò öïéôçôÝò êáôÝâçêáí óôïõò äñüìïõò, èõìßæïíôáò óôïõò ãçñáéüôåñïõò ôéò ìÝñåò

Ç ìüñöùóç õðïôÜóóåôáé óôïõò íüìïõò ôçò áãïñÜò: Ï áíôáãùíéóìüò áíáðáñÜãåé ôçí êïéíùíéêÞ áíéóüôçôá êáé ôçí ëïãéêÞ ôçò åêìåôÜëëåõóçò.

ôïõ ’68. Ãßíïíôáé ðñïóðÜèåéåò ïé êéíçôïðïéÞóåéò êáé ïé öïéôçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò íá áðïêôÞóïõí ðáíåõñùðáúêü ÷áñáêôÞñá. ÄçìéïõñãÞèçêå ôï «International Plenum for Better Education», ôïõ ïðïßïõ ç ðñþôç óõãêÝíôñùóç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôïõò êáôåéëçììÝíïõò ÷þñïõò ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ÌïíÜ÷ïõ ôï Óáââáôïêýñéáêï ðïõ ìáò ðÝñáóå, 27 ìå 29 Íïåìâñßïõ. Óå áõôÞ ôç óõíÜíôçóç ðáñáâñÝèçêáí êáé áíôéðñüóùðïé áðü ðáíåðéóôÞìéá ôçò Åëâåôßáò, Êñïáôßáò, Ãáëëßáò, Éôáëßáò, êáé Éóðáíßáò. Ôá áéôÞìáôá ôùí öïéôçôþí áíôéìåôùðßæïíôáé ìå óõìðÜèåéá êáé ç ìáæéêÞ ôïõò êéíçôïðïßçóç áíÜãêáóå ôéò ôïðéêÝò êõâåñíÞóåéò êáé ôï Óõìâïýëéï Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò íá áíïßîïõí äéÜëïãï ìáæß ôïõò. Óå áõôü âïÞèçóå ç óêëçñÞ êñéôéêÞ ðïõ Üóêçóáí óôéò áðïöÜóåéò ôçò Ìðïëüíéáò ðïëëïß ðáíåðéóôçìéáêïß, áëëÜ êáé ç óõììåôï÷Þ ôùí ìáèçôþí óôéò êéíçôïðïéÞóåéò. Óôçí ÅëëÜäá öïéôçôÝò, êáèçãçôÝò êáé êõâåñíÞóåéò áðÝ÷ïõí áðü ôÝôïéïõò ðñïâëçìáôéóìïýò. Ç ÅëëÜäá Ý÷åé âÝâáéá õðïãñÜøåé ôç äéáêÞñõîç, áëëÜ åëÜ÷éóôá ðñÜãìáôá ðñï÷þñçóáí óå ó÷Ýóç ìå ôéò êáôåõèýíóåéò ðïõ åðéôÜóóåé ç óõíèÞêç. Ç äéáäéêáóßá âÝâáéá ðñïâëÝðåé üôé ùò ôï 2010 ïé áëëáãÝò èá ðñÝðåé íá ïëïêëçñùèïýí óå üëåò ôéò 45 ÷þñåò ðïõ õðÝãñáøáí ôç äéáêÞñõîç. ÌÝíåé íá äïýìå ôéò áëëáãÝò ðïõ èá ðåôý÷åé ôï öïéôçôéêü êßíçìá. Ã. Á. ÐçãÝò: www.unsereunis.de, www.ipbe.eu


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

17


18

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ

U ÖÔÏÕ

Ôï Ôåß÷ïò ôïõ Âåñïëßíïõ...

...¸ðåóå ðÜíù ôïõò Ôçò Åõãåíßáò Ãñáéêïý

Μπορεί το Τείχος του Βερολίνου να έπεσε το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου του 1989, αλλά κάποια άλλα τείχη, εξίσου απαγορευτικά, καλά κρατούν. Όσοι βρέθηκαν στη «δωρεάν», επετειακή συναυλία των U2 στην Πύλη του Βραδενβούργου, 20 χρόνια ακριβώς μετά την πτώση του τείχους, έτριβαν στην κυριολεξία τα μάτια τους. Ακριβώς στη θέση του παλιού τείχους, με το ίδιο ακριβώς λευκό χρώμα, είχε στηθεί ένα τείχος ασφαλείας δυόμισι μέτρων για να κρατήσει εκτός οπτικής επαφής τους ατυχείς θνητούς που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν τα πολυπόθητα 10.000 «δωρεάν» εισιτήρια που μοιράστηκαν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤV. Oι συνοριοφύλακες της Λ∆Γ είχαν αντικατασταθεί από δίμετρους, σφίχτες σεκιουριτάδες, που με τα απαραίτητα λυκόσκυλα απωθούσαν τους εκατοντάδες Βερολινέζους και τουρίστες που πλησίαζαν την περίμετρο της συναυλίας. Ομολογουμένως, τον ζήλο τους στην υπεράσπιση του τείχους θα ζήλευε και η Στάζι. Στο τέλος ξέσπασαν επεισόδια, με ομάδες νεαρών να εκτοξεύουν βόμβες μολότωφ εναντίον του τείχους, στη μάταιη προσπάθειά τους να εισχωρήσουν στον χώρο της συναυλίας. Προφανώς, τα οικονομικά συμφέροντα μιας πολυεθνικής τύπου ΜΤV επιβάλλουν ανεγέρσεις διαχωριστικών γραμμών σε πολλαπλά επίπεδα, αφού η συναυλία μεταδιδόταν καλωδιακά στους συνδρομητές του MTV σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. Πάνω στην Πύλη του Βραδεμβούργου αναβόσβηνε με φωσφορίζον λέιζερ ένα τεράστιο FREEDOM… Dean M.

Óôéò 9 Íïåìâñßïõ ôïõ 1989, áíáêïéíþèçêå óôïí Ôýðï ç áðüöáóç ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò ãéá Üíïéãìá ôùí óõíüñùí. Ëßãá ëåðôÜ áñãüôåñá, ç ãåñìáíéêÞ ôçëåüñáóç åðéâåâáßùóå ôçí åßäçóç. ÔñéÜìéóé åêáôïììýñéá ÂåñïëéíÝæïé áðü ÁíáôïëÞ êáé Äýóç îå÷ýèçêáí óôïõò äñüìïõò êé Üñ÷éóáí í’ áíïßãïõí ôñýðåò óôï ôåß÷ïò. ¹ôáí Ýíá ðïëý èïñõâþäåò ðÜñôé. «¼ðïéïò êïéìÜôáé áðüøå åßíáé íåêñüò», Þôáí ôï êõñßáñ÷ï óýíèçìá. Êïéìüôáí ôï Êïììïõíéóôéêü Êüììá, ìå áðïôÝëåóìá íá ÷Üóåé, ìáæß ìå ôïí Ýëåã÷ï óôá óýíïñá, êáé ôçí ðïëéôéêÞ çãåìïíßá óôç ÷þñá.

Ô

ï Óéäçñïýí ÐáñáðÝôáóìá Ýðåóå êáé åéóÝâáëå ç ðáãêïóìéïðïßçóç. Êáé ìáæß ï êáðéôáëéóìüò ôçò åëåýèåñçò áãïñÜò, ïé ðåëþñéåò, áíåîÝëåãêôåò äåîáìåíÝò éäéùôéêþí êåöáëáßùí, ðïõ äéáôñÝ÷ïõí ôçí õöÞëéï áíáæçôþíôáò ôéò êáëýôåñåò åðåíäõôéêÝò Þ êåñäïóêïðéêÝò åõêáéñßåò. Ìüíï ðïõ óôéò ÷þñåò ôïõ õðáñêôïý óïóéáëéóìïý ôï âáóéêü ïéêïíïìéêü ëåéôïõñãéêü óýóôçìá Þôáí ï êåíôñéêüò ðñïãñáììáôéóìüò. Äåí õðÞñ÷å åëåýèåñç áãïñÜ. Ç êõâÝñíçóç áðïöÜóéæå ãéá ôï ýøïò ôïõ êåöáëáßïõ ðïõ Ýðñåðå íá åðåíäõèåß. Ïé äõíÜìåéò ôçò áãïñÜò, ïé ðéï ðéåóôéêÝò êáé åêöïâéóôéêÝò äõíÜìåéò ôïõ óçìåñéíïý êüóìïõ, åéóÝâáëáí óå ÷þñåò ðïõ äåí åß÷áí ôñáðåæéêïýò íüìïõò, åìðïñéêïýò íüìïõò, ðôù÷åõôéêïýò íüìïõò, íüìïõò ãéá ôéò óõìâÜóåéò, êþäéêåò åðé÷åéñçìáôéêÞò óõìðåñéöïñÜò, äéåèíÞ ëïãéóôéêÜ ðñüôõðá, åìðïñéêÜ äéêáóôÞñéá êáé åðéôñïðÝò êåöáëáéáãïñÜò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá åëÝã÷ïõí ôéò ýðïðôåò óõíáëëáãÝò. ÁðïôÝëåóìá: Áíôß íá ãßíïõí äçìïêñáôßåò, ïé ÷þñåò áõôÝò Ýãéíáí êëåðôïêñáôßåò. Äéóåêáôïììýñéá äïëÜñéá Ý÷ïõí âãåé áðü äéåöèáñìÝíá ðñïãñÜììáôá éäéùôéêïðïßçóçò óå üëç ôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé ôç Ñùóßá, üðïõ ïëéãÜñéèìåò ïëéãáñ÷éêÝò åëßô, óõ÷íÜ óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ôïðéêÞ ìáößá êáé êõâåñíçôéêïýò ðáñÜãïíôåò, êáôÜöåñáí íá åîáóöáëßóïõí, ìå åîåõôåëéóôéêÝò ôéìÝò, ôïí Ýëåã÷ï ôùí êñáôéêþí âéïìç÷áíéêþí êáé ôùí ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí êáé Ýãéíáí äéóåêáôïììõñéïý÷ïé áðü ôç ìéá ìÝñá óôçí Üëëç. ÔåñÜóôéá ðïóÜ äéÝöõãáí óôï åîùôåñéêü. ÊáíïíéêÞ ëåçëáóßá. ¸ôóé ôåëåßùóå ï Øõ÷ñüò Ðüëåìïò êáé Üñ÷éóå ç ðáãêïóìéïðïßçóç, ìå ôç ìéá êáé ìïíáäéêÞ õðåñäýíáìç êáé ôçí åðÝêôáóç ôïõ áìåñéêÜíéêïõ ôñüðïõ æùÞò óå ðáãêüóìéá êëßìáêá. Ôï óýìâïëï ôïõ óõóôÞìáôïò ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò åßíáé Ýíá ðáãêüóìéï äßêôõï ðïõ åíþíåé ôïõò ðÜíôåò, ìüíï ðïõ ôïõò ìåôáôñÝðåé óå áíôáãùíéóôÝò. Ï

áíôáãùíéóìüò åßíáé ôüóï áðüëõôïò þóôå ìüíï ïé ðáñáíïúêïß åðéâéþíïõí, åêåßíïé ðïõ êáéñïöõëáêôïýí äéáñêþò, áíé÷íåýïíôáò ôï ðïéïò äçìéïõñãåß êÜôé êáéíïýñãéï ðïõ èá ôïõò êáôáóôñÝøåé, âñßóêïíôáò ôïí ôñüðï íá ôïí ðñïëÜâïõí êáé íá ðáñáìåßíïõí Ýíá âÞìá ìðñïóôÜ. Ïé ÷þñåò ìåôáôñÝðïíôáé óå åôáéñåßåò ìå ìåôü÷ïõò áð’ üëï ôïí êüóìï êáé åéóÜãïíôáé óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. Ç ðïëéôéêÞ óõññéêíþíåôáé õðÝñ ôçò ïéêïíïìßáò. Ç ëÞøç ôùí áðïöÜóåùí ìåôáöÝñåôáé ùò Ýíá âáèìü åêôüò ôçò ðïëéôéêÞò óöáßñáò, óôç óöáßñá ôçò ðáãêüóìéáò áãïñÜò, ôçí ïðïßá êýñéïò ïßäå ðïéïò åëÝã÷åé. Ç ðïëéôéêÞ ìåôáôñÝðåôáé óå èÝáìá, ðñüåäñïé êáé ðñùèõðïõñãïß õðïâáèìßæïíôáé óå êõâåñíÞôåò. Áñêåôïß ðñïóðÜèçóáí íá ðåñéãñÜøïõí ôïí ìåôáøõ÷ñïðïëåìéêü êüóìï: ×Üíôéãêôïí, ÖïõêïõãéÜìá, Öñßíôìáí. ÌÝóá óôéò ðñïâëÝøåéò ôïõ Ýðåóå ï éóôïñéêüò Ðïë Ì. ÊÝíåíôé. Óôï âéâëßï ôïõ: Ç Üíïäïò êáé ç ðôþóç ôùí ÌåãÜëùí ÄõíÜìåùí: ïéêïíïìéêÝò áëëáãÝò êáé óôñáôéùôéêÝò óõãêñïýóåéò áðü ôï 1600 Ýùò ôï 2000, õðïóôÞñéîå üôé ç áìåñéêáíéêÞ áõôïêñáôïñßá åßíáé ç åðüìåíç ðïõ èá êáôáññåýóåé, åîáéôßáò ôïõ éìðåñéáëéóôéêïý õðåñåðåêôáôéóìïý ôçò. Ôï Ýììåóï ìÞíõìÜ ôïõ Þôáí üôé ôï ôÝëïò ôïõ Øõ÷ñïý ÐïëÝìïõ äåí óÞìáíå ìüíï ôï ôÝëïò ôçò

Ï ñùóéêüò ëáüò êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ ’90 Ýëåãå: «Ìáò åßðáí øÝìáôá ãéá ôïí óïóéáëéóìü, üôé Þôáí ðáñÜäåéóïò, êáé áëÞèåéá ãéá ôïí êáðéôáëéóìü: Åßíáé êüëáóç!»…

ÓïâéåôéêÞò ¸íùóçò, áëëÜ êáé ôçí áñ÷Þ ôçò ðôþóçò ôùí ÇíùìÝíùí Ðïëéôåéþí. Óõíåðþò, ôé áêñéâþò ãéïñôÜóôçêå ìå ôüóç åðéóçìüôçôá öÝôïò ôïí ÍïÝìâñç óôï Âåñïëßíï; Ïé çãÝôåò ôçò Äýóçò êáëýôåñá íá Ýðåöôáí ìáæß ìå ôá 1000 ãéãáíôéáßá êïììÜôéá ôïõ óõìâïëéêïý íôüìéíïõ, ï Ýíáò ðßóù áðü ôïí Üëëïí. Óáí óõíåðåßò êáðéôáëéóôÝò, åöüóïí ôá ëåöôÜ êáé ç éó÷ýò öáßíåôáé í’ áëëÜæïõí ÷Ýñéá êáé íá ìåôáôïðßæïíôáé áðü ôç Äýóç ðñïò ôçí Êßíá êáé ôçí ÁíáôïëÞ. Åßíáé åíôõðùóéáêÝò áõôÝò ïé èåùñßåò ôïõ íôüìéíïõ, üðïõ êáèþò ðÝöôåé ï ðñþôïò óõìðáñáóýñåé óôçí ðôþóç êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò. Ìüíï ðïõ äåí åßíáé áêüìá ãíùóôü ðïý èá óôáìáôÞóåé ç ðôþóç. Êáé ôï ðïéïò èá ðÝóåé ôåëåõôáßïò. Õóôåñüãñáöï: Ôï Ôåß÷ïò ôïõ Âåñïëßíïõ êáôÝññåõóå óõìðáñáóýñïíôáò ïëÜêåñï ôï áíáôïëéêü ìðëïê. Åêåßíï ðïõ êÜíåé åíôýðùóç, êáé ðïõ äåí Ý÷åé óõæçôçèåß üóï èá ôïõ Üîéæå, åßíáé ç ôá÷ýôçôá ìå ôçí ïðïßá óýóóùìç ó÷åäüí ç íïìåíêëáôïýñá ôïõ ðáëáéïý êáèåóôþôïò ìåôáâëÞèçêå óôïõò áêñáéöíåßò íåïöéëåëåýèåñïõò ïëéãÜñ÷åò ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò. Ôï ó÷Þìá ôçò ðñïäïóßáò, óßãïõñá, äåí áñêåß íá ôïõò ÷ùñÝóåé. Óôá ðëáßóéá ôïõ óïâéåôéêïý êáèåóôþôïò, åß÷áí Þäç áíáðôõ÷èåß ïé åîïõóéáóôéêÝò ó÷Ýóåéò êáé ïé ôáîéêÝò äéáöïñÝò ðïõ åðÝôñåøáí óôéò åëßô, «óáí Ýôïéìåò áðü êáéñü», íá ðñïó÷ùñÞóïõí óôïí «å÷èñü». Õðü áõôÞ ôçí Ýííïéá, ïé áíôéöÜóåéò ôïõ óïâéåôéêïý óïóéáëéóìïý Þôáí áõôÝò ðïõ ïäÞãçóáí óôçí ðáëéíüñèùóç ôïõ êáðéôáëéóìïý. ¹, üðùò ðïëý åýóôï÷á Ýëåãå ï ñùóéêüò ëáüò êáôÜ ôçí ðïëý äýóêïëç ãé’ áõôüí äåêáåôßá ôïõ 1990: «Ìáò åßðáí øÝìáôá ãéá ôïí óïóéáëéóìü, üôé Þôáí ðáñÜäåéóïò, êáé áëÞèåéá ãéá ôïí êáðéôáëéóìü: Åßíáé êüëáóç»…


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ Ç Êßíá âëÝðåé ôïí ìáñîéóìü ìå Üëëï ìÜôé!

ÅðéóôñïöÞ óôïí Ìáñî; Ôïõ ÖñáíóÝóêï Óßóé*

Ô

çí åâäïìÜäá ðñéí ôçí åðßóêåøç ôïõ ðñïÝäñïõ ôùí ÇÐÁ, ÌðáñÜê ÏìðÜìá, óôçí Êßíá, ôá êéíÝæéêá ÌÌÅ Þôáí ãåìÜôá åëðßäá êáé ðñïóäïêßåò: Ïé óõíáíôÞóåéò ôïõ ÏìðÜìá ìå ôïõò çãÝôåò ôçò Êßíáò èá ïäçãïýóáí óå íÝåò, áíùôÝñïõ åðéðÝäïõ äéìåñåßò ó÷Ýóåéò, Ýãñáöáí ïé äéÜöïñåò åöçìåñßäåò. Ðáñ’ üëá áõôÜ Þôáí Þäç öáíåñü üôé, óå ðåßóìá ôùí áðüøåùí ôïõ îÝíïõ Ôýðïõ, áõôÞ ç áíáâÜèìéóç äåí óÞìáéíå üôé ç Êßíá èá ãéíüôáí ç äåýôåñç ÁìåñéêÞ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, óôéò 14 Íïåìâñßïõ, ëéãüôåñï áðü 48 þñåò ðñéí ôçí Üöéîç ôïõ ÏìðÜìá óôï Ðåêßíï, ôï åðßóçìï ðñáêôïñåßï åéäÞóåùí Îéí÷ïýá åîÝäùóå ìéá ìáêñÜ äÞëùóç óôá êéíÝæéêá, ðïõ áíáêïßíùíå üôé ï Îé Æéíðßíãê, áíôéðñüåäñïò ôïõ êñÜôïõò êáé ðñüåäñïò ôçò êåíôñéêÞò ó÷ïëÞò ôïõ êüììáôïò, äéïñãÜíùóå ìéá óýóêåøç ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíáãêáéüôçôá ôçò åíåñãïýò åíèÜññõíóçò ôçò ïéêïäüìçóçò åíüò ìïíôÝëïõ ôïõ ìáñîéóìïý ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò. Ï Îé, óôïí ëüãï ôïõ óôç óõíäéÜóêåøç ôçò ó÷ïëÞò ôïõ êüììáôïò, óôçí ïðïßá ðñïÞäñåõå ï Ëé ÆéíêôéÜí, ï áíôéðñüåäñïò ôçò ó÷ïëÞò, óõíÝóôçóå ôç ìåëÝôç ôçò óïóéáëéóôéêÞò èåùñßáò ìå êéíåæéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôçí åöáñìïãÞ ôùí èåìåëéùäþí áñ÷þí ôïõ óïóéáëéóìïý. Ç ó÷ïëÞ åßíáé ôï áíþôáôï ßäñõìá ôçò ÷þñáò óôçí åêðáßäåõóç óôåëå÷þí ôïõ êéíåæéêïý Êïììïõíéóôéêïý Êüììáôïò. Áêïýãåôáé óáí Ýíá ôáîßäé ðßóù óôïí ÷ñüíï, üìùò äåí åßíáé ìéá áðëÞ, áðïìïíùìÝíç êßíçóç. Ç Ýíôïíç Ýìöáóç óôïí ìáñîéóìü åðáíáëáìâÜíåôáé ôåëåõôáßá óå äéÜöïñá ðñùôïóÝëéäá óôçí Êßíá. Ç óçìåñéíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç èÝôåé õðü áìöéóâÞôçóç ôç ó÷åäüí ôõöëÞ ðßóôç óôï êáðéôáëéóôéêü óýóôçìá ðïõ åðéêñáôïýóå óôçí Êßíá ìÝ÷ñé ðñüóöáôá. Óôéò 11 Íïåìâñßïõ, ç êéíÝæéêç Ýêäïóç ôùí Ãêëüìðáë ÔÜéìò, ôçò ðñþôçò óå êõêëïöïñßá åèíéêÞò åöçìåñßäáò ôçò Êßíáò, äçìïóßåõóå óôçí ðñþôç óåëßäá ìéá äçìïóêüðçóç ôïõ BBC ç ïðïßá äéåîÞ÷èç óå åßêïóé ìßá ÷þñåò êáé äåß÷íåé ðùò ç ðëåéïøçößá ôùí áíèñþðùí óå áõôÝò äåí Ý÷åé åìðéóôïóýíç óôïí êáðéôáëéóìü. Ðåñéóóüôåñïé áðü 29.000 Üíèñùðïé ñùôÞèçêáí êáé ìüíï óå äýï ÷þñåò, óôéò ÇÐÁ êáé ôï ÐáêéóôÜí, ðÜíù áðü Ýíáò óôïõò ðÝíôå ðéóôåýåé ðùò ï êáðéôáëéóìüò ëåéôïõñãåß éêáíïðïéçôéêÜ ùò Ý÷åé. Õðü ìßá Ýííïéá ç Êßíá âãáßíåé áðü äåêáåôßåò óéùðÞò ó÷åôéêÜ ìå ôï ðïëéôéêü ôçò óýóôçìá. Óôéò 13 êáé 14 ÍïÝìâñç,

19

ÌõóôéêÞ óõìöùíßá ôùí ÁìåñéêÜíùí ìå ôïõò ÔáëéìðÜí! Είναι γνωστό ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγάγει το θέμα του Αφγανιστάν σε ένα από τα κορυφαία της εξωτερικής πολιτικής της. Ο Ομπάμα φαίνεται να θέλει να ρίξει όλο το στρατιωτικό και πολιτικό βάρος των ΗΠΑ στην υπό κατοχή χώρα για να μπορέσει να ξεμπερδέψει με την ανταρσία των Ταλιμπάν. Οι τελευταίοι ενισχύονται συνεχώς και στην ουσία ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου ενώ στους Αμερικάνους, στους «προθύμους» συμμάχους τους και την κυβέρνηση κουίσλιγκ του Καρζάι έχουν απομείνει τα αστικά κέντρα και μικρές περιοχές γύρω από τις στρατιωτικές βάσεις τους. Παράλληλα, η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αποσταθεροποίηση το γειτονικό –πυρηνικό– Πακιστάν, κάτι που οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να το ανεχτούν.

ëßãï ðñéí ï ÏìðÜìá öôÜóåé óôï Ðåêßíï, ï Æåíãê ÌðéôæéÜí, ðïëéôéêüò óýìâïõëïò ôïõ ðñïÝäñïõ ×ïõ ÆéíôÜï, ðÝôáîå ùò ôçí ÔáúâÜí ãéá íá ðÜñåé ìÝñïò ãéá ðñþôç öïñÜ óôçí éóôïñßá óå Ýíá óåìéíÜñéï ðïëéôéêþí ðÜíù óôá ðïëéôéêÜ óõóôÞìáôá. Ï Æåíãê Þôáí áíôéðñüåäñïò ôçò ó÷ïëÞò ôïõ êüììáôïò ôç äåêáåôßá ôïõ ’90, üôáí ï ×ïõ Þôáí ðñüåäñüò ôçò. ¹ôáí ç ðñþôç öïñÜ ðïõ êÜðïéï õøçëü óôÝëå÷ïò ôïõ Ðåêßíïõ óõìöþíçóå íá óõæçôÞóåé ôéò äéáöïñÝò áíÜìåóá óôá ðïëéôéêÜ óõóôÞìáôá ôçò Êßíáò êáé ôçò ÔáúâÜí, äéáöïñÝò ïé ïðïßåò áðïôåëïýí âáóéêü åìðüäéï óå êÜèå ðéèáíÞ äéáäéêáóßá åðáíÝíùóçò ôïõ íçóéïý ìå ôçí åíäï÷þñá. Ç ÔáúâÜí åßíáé êïéíïâïõëåõôéêÞ äçìïêñáôßá êáé ç Êßíá äåí åßíáé. Ôï ìÞíõìá öáßíåôáé ðùò åßíáé üôé ìå ôç óçìåñéíÞ êñßóç –ç ïðïßá åßíáé ïéêïíïìéêÞ, áëëÜ óå êÜðïéï âáèìü êáé êñßóç óõóôÞìáôïò óôéò ÇÐÁ– ç Êßíá Ý÷åé áìöéâïëßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí áîßá ôïõ áìåñéêáíéêïý êáé ãåíéêüôåñá ôïõ äõôéêïý óõóôÞìáôïò êáé äåß÷íåé ïëïÝíá êáé ðéï åðéöõëáêôéêÞ. Áõôü äåí óçìáßíåé ðùò ôï Ðåêßíï èá ãõñßóåé ðßóù Þ èá óôáìáôÞóåé ôçí ðïñåßá ôïõ, äéáöáßíåôáé üìùò ðùò åßíáé ðñüèõìï íá åîåôÜóåé äéáöïñåôéêÝò êáôåõèýíóåéò. Óôçí ïìéëßá ôïõ ï Îé ÷ñçóéìïðïßçóå Ýíáí íÝï üñï óôçí ðïëõêùäéêïðïéçìÝíç ðïëéôéêÞ ñçôïñéêÞ ôçò Êßíáò: «Ôï ìïíôÝëï ôïõ ìáñîéóìïý ôïõ êõâåñíþíôïò êüììáôïò». Ï ïñéóìüò åßíáé áéíéãìáôéêüò ãéá ôïõò áíèñþðïõò óôç Äýóç, áëëÜ áêüìá êé Ýôóé óáöþò áðÝ÷åé ðïëý áðü ôéò ìÝñåò ðïõ ôï êüììá áðïêáëïýóå åáõôüí «Êïììïõíéóôéêü-ìáñîéóôéêüëåíéíéóôéêü». Ïé åíäåßîåéò åßíáé üôé ïé ÊéíÝæïé äåí ôåßíïõí ðéá íá ïñßæïõí ôï êüììá ôïõò ùò êïììïõíéóôéêü, áí êáé áíáãíùñßæïõí ìéá

ðñáãìáôéêÞ êé ü÷é áðëþò ñçôïñéêÞ áîßá óôç ìåëÝôç ôïõ ìáñîéóìïý êáé ôùí èåìåëéùäþí áîéþí ôïõ óïóéáëéóìïý. Ç Êßíá áðïêôÜ üëï êáé ðåñéóóüôåñç áõôïðåðïßèçóç óôéò äïêéìáóôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò ôïõ ðïëéôéêïý ôçò óõóôÞìáôïò. ÁõôÞ ç ìåãáëýôåñç áõôïðåðïßèçóç Þôáí Ýêäçëç óôï ôáîßäé ôïõ Æåíãê ÌðéôæéÜí óôçí ÔáúâÜí. Óôçí ïõóßá, ôï ìÞíõìá óôïõò ÔáúâáíÝæïõò, ðïõ ìðïñåß ìéá ìÝñá íá åíùèïýí ìå ôçí õðüëïéðç Êßíá, Þôáí: «Èá áëëÜîïõìå óßãïõñá ôï ðïëéôéêü ìáò óýóôçìá, áëëÜ êáé ç êïéíïâïõëåõôéêÞ óáò äçìïêñáôßá åðßóçò ðñÝðåé íá ìåôáó÷çìáôéóôåß, áëëéþò äéáêéíäõíåýåé ôïí åêôñï÷éáóìü ôçò êáé ôçí åðéêñÜôçóç ôçò äçìáãùãßáò êáé ôïõ ëáúêéóìïý». Ïé çãÝôåò ôçò Êßíáò ôïíßæïõí üôé äåí èÝëïõí íá åîÜãïõí ôï ðïëéôéêü ôïõò ìïíôÝëï êáé åðßóçò æçôïýí áðü ôïõò Üëëïõò íá ìçí ôïõò ìéìçèïýí, áëëÜ íá øÜîïõí ãéá ôá äéêÜ ôïõò ìïíïðÜôéá áíÜðôõîçò. Áêüìç, ïé ÊéíÝæïé ðïëéôéêïß åßíáé áðñüèõìïé óôï íá ðáßñíïõí ìáèÞìáôá ðïëéôéêÞò Þ Þèïõò áðü ôï åîùôåñéêü, üôáí ôï óýóôçìÜ ôïõò óÞìåñá äïõëåýåé åíþ, Üëëá ðáñáðáßïõí. ÁõôÜ ôá ãåãïíüôá ìÝ÷ñé ôçí åðßóêåøç ôïõ ÏìðÜìá óçìáßíïõí ðùò ôï ìÞíõìá ðñïò ôïí åðéóêÝðôç Þôáí íá êñáôÞóåé ôá åóùôåñéêÜ æçôÞìáôá ðïëéôéêÞò ìáêñéÜ áðü ôéò äéáêñáôéêÝò óõíïìéëßåò. Áðïôåëïýóáí üìùò êáé ìéá äÞëùóç: Ç Êßíá ìåôáññõèìßæåé ôï ðïëéôéêü ôçò óýóôçìá, áí êáé ü÷é ðñïò ôï ìïíôÝëï ðïõ ç ÏõÜóéãêôïí Þ ç Äýóç èÝëåé.

Κι ενώ όλες οι κινήσεις της αμερικάνικης κυβέρνησης συγκλίνουν προς τη χρησιμοποίηση του «μαστίγιου» (σημαντική αύξηση του αριθμού των στρατιωτών των κατοχικών δυνάμεων και χρησιμοποίηση του πλέον εξελιγμένου στρατιωτικού υλικού), η πλανηταρχεύουσα δύναμη δεν ξεχνάει και το «καρότο»! Μόλις πριν λίγες μέρες διέρρευσε από αφγανικές κυβερνητικές πηγές πως το τελευταίο διάστημα διεξήχθησαν μυστικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ταλιμπάν, μέσω τρίτων, οι οποίες διήρκεσαν εβδομάδες. Στους Ταλιμπάν μεταφέρθηκε αμερικανική πρόταση που τους παραχωρούσε τη διακυβέρνηση έξι μεγάλων επαρχιών στο νότιο και βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με αντάλλαγμα τη διατήρηση οχτώ μεγάλων αμερικάνικων στρατιωτικών βάσεων σε διάφορα μέρη της χώρας. Ουσιαστικά επρόκειτο για ευθεία πρόταση μοιράσματος της εξουσίας με αντάλλαγμα τη μονιμοποίηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ και μάλιστα χωρίς να τίθεται πλέον ζήτημα απομάκρυνσης του μουλά Ομάρ από την ηγεσία του κινήματος των Ταλιμπάν! Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ταλιμπάν απέρριψαν τις αμερικάνικες προτάσεις και ζήτησαν χρονοδιάγραμμα οριστικής αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων από τη χώρα. Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Καμπούλ, φυσικά, αρνήθηκε την ύπαρξη συνομιλιών και διαπραγματεύσεων, ενώ οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν την επιβεβαίωσαν έμμεσα, όπως επίσης και το μηδενικό τους αποτέλεσμα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός τους στο νότιο τμήμα της χώρας, Γιουσάφ Αχμεντί: «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Αν δεν αποχωρήσουν οι ξένες δυνάμεις από τη χώρα, καμιά συνομιλία δεν θα έχει επιτυχή έκβαση».

*Ï ÖñáíóÝóêï Óßóé åßíáé ï óõíôÜêôçò ôçò Ëá ÓôÜìðá ãéá ôçí Áóßá.

Ποιοι ήταν, όμως, οι ενδιάμεσοι που χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι για να συζητήσουν την πρότασή τους με τους Ταλιμπάν; Οι ίδιες αφγανικές πηγές κατονόμασαν ευθέως την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και την Τουρκία! Μάλιστα για την τελευταία αναφέρθηκε ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει προσφερθεί αρκετές φορές να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο αντιμαχομένων πλευρών. Τα νεο-οθωμανικά όνειρα των πασάδων της Άγκυρας φαίνεται ότι εκτείνονται πολύ πέρα από τον άμεσο περίγυρό τους…

ÌåôÜöñáóç: Êùíóôáíôßíïò Ìáõñßäçò

eksapodo.wordpress.com


20

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÏÉÊÏËÏÃÉÁ Ôï ôÝëïò ôçò áõôïêñáôïñßáò ôçò ÷ëéäÞò

ÏéêïëïãéêÞ ýâñéò êáé ïéêïíïìéêÞ íÝìåóéò Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá «Åßíáé êáêü óôçí Üììï íá ÷ôßæåéò ðáëÜôéá/ï âïñéÜò èá ôá êÜíåé óõíôñßììéá, êïììÜôéá» (Ç ëáúêÞ ìïýóá) ¼óïé êáôÜ êáéñïýò Ý÷ïõí ôïí ÷ñüíï íá âëÝðïõí åêðïìðÝò ôïõ Ãñáöåßïõ Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ôçò ïëßãïí åíáëëáêôéêÞò ðáãêïóìéïðïßçóçò (ôïõ ÓÊÁÚ, ôïõ Ðáðá÷åëÜ), èá Ýðåóáí óå êÜðïéï áöéÝñùìá ãéá ôá ôå÷íïëïãéêÜ èáýìáôá ôùí áñ÷éôåêôüíùí óôï ÍôïõìðÜé. Áõôü ôï ìéêñü åìéñÜôï, ðñïúüí ôïõ êáôáêåñìáôéóìïý ôïõ áñáâéêïý ÷þñïõ óå êñáôßäéá áðü ôçí ðÜëáé ðïôÝ âñåôáíéêÞ áõôïêñáôïñßá, åðß ÷ñüíéá öáíôáóéþèçêå íá áðïôåëÝóåé ôï õðüäåéãìá êáé ôï óýìâïëï ìéáò åðï÷Þò üðïõ ç ôå÷íïëïãßá êõñéáñ÷åß åðß ôçò öýóçò óôçí ðéï äýóêïëç ãéá ôïí Üíèñùðï ÝêöñáóÞ ôçò. ÌåãáèÞñéá (ìåôá)ìïíôÝñíáò áñ÷éôåêôïíéêÞò íôõìÝíá ìå öýëëá ÷ñõóïý, ôå÷íçôÜ íçóéÜ óå ó÷Þìá öïßíéêá Þ ôçò õäñüãåéïõ, ðßóôåò ÷éïíéïý óôïõò ôñïðéêïýò, ãêáæüí óôçí Ýñçìï, ôå÷íïëïãßá óå ìåßîç ìå ôçí áíáôïëßôéêç åðéäåéêôéêÞ áéóèçôéêÞ êáé ÷ñùìáôéóìÝíç áðü ôç äéÜèåóç íá èáìðùèåß ï ×áëßöá ìðéí ÆáãÝíô áë Íá÷áãéÜí, ï îÜäåëöïò ðïõ ùò ÷èåò Ýìåíå óôç äéðëáíÞ âåäïõßíéêç óêçíÞ êáé ôþñá åßíáé åìßñçò ôïõ äéðëáíïý ðÜñêïõ ðåôñåëáéïðçãþí. Áõôü ôï ÍôïõìðÜé, ôï üíåéñï ôïõ óåÀ÷ç Ìï÷Üìåíô ìðéí Ñáóßíô áë Ìáêôïýì, áãáðçìÝíïò ðñïïñéóìüò ôùí íåüíõìöùí êáé ôùí íåüðëïõôùí, Ýíáò ôïõñéóôéêüò ðáñÜäåéóïò êáé ðáñÜäåéóïò ôïõ ñßáë åóôÝéô, èåìåëéþèçêå ðÜíù óå ìéá ðåñéâáëëïíôéêÞ, êïéíùíéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ åß÷å ôç óõíï÷Þ ôùí áììüëïöùí ôçò åñÞìïõ.

¼

ëá îåêßíçóáí üôáí ï óåÀ÷çò áðïöÜóéóå íá ìåéþóåé ôçí åîÜñôçóç ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò ôïõ áðü ôïí ìáýñï ÷ñõóü êáé ôï ãåéôïíéêü ¢ìðïõ ÍôÜ-

ìðé. Ãíþñéæå üôé ôá áðïèÝìáôá ðåôñåëáßïõ ðïõ äéáèÝôåé ôï ÍôïõìðÜé (4 äéó. âáñÝëéá) åßíáé åëÜ÷éóôá óå óýãêñéóç ìå ôá 92,2 äéó. âáñÝëéá ôïõ ¢ìðïõ ÍôÜìðé. Ìå ôç âïÞèåéá ôùí îÝíùí ôñáðåæþí Ýäùóå âÜñïò óôçí áíÜðôõîç ôùí ïéêïíïìéêþí õðçñåóéþí, ôïõ ôïõñéóìïý êáé ôçò áãïñÜò áêéíÞôùí. Óôçí ðåñéï÷Þ óõíÝññåõóáí îÝíïé åðåíäõôÝò, ïé ïðïßïé äéåßäáí åõêáéñßá ãéá ãñÞãïñá êáé åýêïëá êÝñäç. Ïé ôéìÝò ôùí áêéíÞôùí ôåôñáðëáóéÜóôçêáí áðü ôï 2004 ùò ôï 2008. Ïé êáôáíáëùôÝò ôïõñéóôéêþí åíôõðþóåùí èáýìáóáí ôá Ðáëì ¢éëáíô, ôá ôñßá ìåãáëýôåñá ôå÷íçôÜ íçóéÜ ôïõ ðëáíÞôç, ôç ìåãáëýôåñç êëåéóôÞ ðßóôá ãéá óêé êáé ôï... «üãäïï èáýìá», ôï åìâëçìáôéêü îåíïäï÷åßï åðôÜ áóôÝñùí «Âurj Ál Árab», ðïõ õøþíåôáé ìÝóá óôç èÜëáóóá. Ï ïõñáíïîýóôçò Âurj Dubai èá Þôáí ï ìåãáëýôåñïò óôïí êüóìï, áí åß÷å ïëïêëçñùèåß ôïí ðåñáóìÝíï ÓåðôÝìâñéï, üðùò ðñïÝâëåðå ôï ðñüãñáììá. ¼ëá Üñ÷éóáí íá ôåëåéþíïõí áðü ôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2008. Áðü ôïí ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2008 ùò ôï ôÝëïò ôïõ Ýôïõò ïé ôéìÝò óçìåßùóáí âïõôéÜ áðü 20% Ýùò 30%. Ç ðéóôùôéêÞ áóöõîßá ôùí êñáôéêþí êáôáóêåõáóôéêþí åôáéñåéþí, óå óõíäõáóìü ìå ôçí êáôÜññåõóç ôùí ðùëÞóåùí, ïäÞãçóå óå Üäïîï ôÝëïò ôï üíåéñï ôïõ ÍôïõìðÜé íá áíôáãùíéóôåß ôï ¢ìðïõ ÍôÜìðé. Ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï ôï üíåéñï óõíôçñåßôáé ìå äáíåéêÜ (êé áãýñéóôá) îÝíùí ôñáðåæþí, ìå ðñþôç åêåßíç ôïõ ¢ìðïõ ÍôÜìðé, ìå ôçí õðïèÞêåõóç ôùí áêéíÞôùí ðïõ ÷ñçìáôïäüôçóáí. Ôçí ÔåôÜñôç 25 ÍïÝìâñç üëá ðÞñáí ôç ìïñöÞ ÷éïíïóôéâÜäáò.

Ç Dubai World, ï åðé÷åéñçìáôéêüò üìéëïò ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ÍôïõìðÜé, æÞôçóå áðü ôïõò ðéóôùôÝò ôçò åîÜìçíï ðÜãùìá ôùí õðï÷ñåþóåþí ôçò, ðñïêáëþíôáò áíçóõ÷ßá ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôùí ïéêïíïìéêþí ôïõ åìéñÜôïõ. Ç Dubai World åßíáé ç åôáéñåßá-óýì-

Ïé áëáæüíåò èá âñïõí ôñüðï íá óõíå÷ßóïõí. Åíþ áõôïß ðïõ èá Ý÷ïõí óõíôñéâåß áðü ôï ïéêïäüìçìá ôçò áëáæïíåßáò ôïõò èá ÷áèïýí óôï óêïôÜäé

âïëï ôçò õðåñâïëÞò ðïõ ðåñéãñÜøáìå. Ç ÝêêëçóÞ ôçò áöïñÜ ïöåéëÝò ôçò èõãáôñéêÞò êáôáóêåõáóôéêÞò åôáéñåßáò Íakheel, ýøïõò 4 äéó. äïëáñßùí, ðïõ èá ðñÝðåé íá ðëçñùèïýí ôïí åðüìåíï ìÞíá. Ïé õðï÷ñåþóåéò ôçò Dubai World áããßæïõí ôá 59 äéó. äïëÜñéá, åíþ ïé äéåèíåßò ïßêïé åêôéìïýí üôé ôï ÍôïõìðÜé êáé ïé åôáéñåßåò ôïõ ÷ñùóôïýí óõíïëéêÜ 80 äéó. äïëÜñéá. Ôï íôüìéíï äåí áöÞíåé áíåðçñÝáóôåò ïñéóìÝíåò áðü ôéò ìåãáëýôåñåò åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò ðïõ óôÞñéîáí ôï «èáýìá» óôï ÍôïõìðÜé, ïé ïðïßåò óçìåßùóáí ôçí ÐÝìðôç 26 ÍïÝìâñç êáôáêüñõöç ðôþóç. ÁíÜìåóÜ ôïõò ïé ÇSÂC, Royal Âank of Scotland, Lloyds êáé ÉÍG. Éó÷õñÞ ðßåóç äÝ÷èçêáí ìåôáîý Üëëùí ïé Deutsche Âank, Âarclays, Credit Suisse êáé Societe Generale. Áêüìç êáé ïéêïíïìßåò êïíôéíþí ÷ùñþí, üðùò ç Áßãõðôïò, áéóèÜíïíôáé ôéò áíáôáñÜîåéò ôçò ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞò êáôÜññåõóçò.

Äåí åßíáé âÝâáéá ç ðñþôç öïñÜ ðïõ ç ðáãêïóìéïðïéçìÝíç ÷ñçìáôïðéóôùôéêÞ êåñäïóêïðßá äçìéïõñãåß öïýóêåò ðñïïñéóìÝíåò íá óêÜóïõí. Ãéá ôá äéáóõíäåäåìÝíá ÷ñçìáôéóôÞñéá ôï êÝñäïò äåí âãáßíåé áðü ôçí áðüäïóç ôùí åðåíäýóåùí óôçí ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá, áëëÜ áðü ôçí áãïñáðùëçóßá ôùí åðåíäõôéêþí ôßôëùí. Äåí åßíáé ç ðþëçóç ôùí ðïëõôåëþí ìðÜíãêáëïïõò ðïõ èá öÝñïõí ôï ìåãÜëï êÝñäïò, áëëÜ ç ôéìÞ ôçò ìåôï÷Þò ôçò åôáéñåßáò ðïõ ôá ðïõëÜåé. ÁõôÞ ç «ïéêïíïìßá», áðïãåéùìÝíç ðÜíù áðü ôá ðåäßá ôçò êëáóéêÞò ïéêïíïìéêÞò áíÜëõóçò, åßíáé ìéá êáô’ åîï÷Þí åéêïíéêÞ ïéêïíïìßá, ôá ìÝóá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß åßíáé äÜíåéá áðü ôïí ÷þñï ôçò åðéêïéíùíßáò êáé ôçò øõ÷ïëïãßáò ôçò åðéêïéíùíßáò. Êé üôáí ôï áðüèåìá ôçò åéêüíáò åîáíôëçèåß, ç ðñáãìáôéêÞ æùÞ åêäéêåßôáé öÝñíïíôáò ôá ðñÜãìáôá óôá ßóéá ôïõò êáé áöÞíïíôáò ôá èýìáôá ôçò ïéêïíïìßáò ôùí ðõñáìßäùí íá ìåôñïýí ôéò ðëçãÝò ôïõò. ÔÝôïéá óõìâÜíôá ðáñáêïëïõèïýìå êáôÜ êáéñïýò êáé äåí åßíáé áüñáôåò ïé äïìéêÝò óõíÝðåéåò óôïí ôñüðï ðïõ ïñãáíþíåôáé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. Ôï éäéáßôåñï óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ÍôïõìðÜé åßíáé üôé äåí ðñüêåéôáé ãéá åðåíäýóåéò óå êÜðïéá âéïìç÷áíéêÜ áíáðôõóóüìåíç ïéêïíïìßá, üðùò áõôÞ ôùí «ìéêñþí ôßãñåùí» ðïõ áðïôÝëåóáí ôç óêçíÞ ôçò ðñïçãïýìåíçò ðñÜîçò ôïõ Ýñãïõ. Åßíáé ìéá «áíÜðôõîç» ðïõ èÝëçóå íá áðïôåëÝóåé ôï óýìâïëï ôçò áëáæïíéêÞò êõñéáñ÷ßáò ðÜíù óôç öýóç, Ýíá üíåéñï êÜðïéùí ðïõ èåþñçóáí åáõôïýò êÜôé óáí ìéêñïýò èåïýò êáé êáôáóêåõáóôÝò ðáñáäåßóùí, ðïõëþíôáò ðáñáäåßóéá ïéêüðåäá óå åîßóïõ ëáìðåñÝò ðñïóùðéêüôçôåò, áóôÝñåò ôïõ äéåèíïýò óôáñ óßóôåì, ôïí Ìðñáíô Ðéô, ôçí Áíôæåëßíá Æïëß, ôïí ÍôÝéâéíô ÌðÝêáì, ôïí ÌÜéêë ¼ïõåí. Áõôü ôï ÷ëéäÜôï üíåéñï êáé óýìâïëï ôçò ýâñåùò ôçò íÝáò åðï÷Þò ìáò áíôéìåôùðßæåé óÞìåñá ôç íÝìåóç áðü åêåß ðïõ äåí ôï ðåñßìåíå. Äåí åßíáé ç Üììïò ôçò åñÞìïõ ðïõ êáôáðßíåé ôçí áíèñþðéíç áðåñéóêåøßá, áëëÜ ç ßäéá ç ïéêïíïìéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ ìåôáâÜëëåé óå åöéÜëôç ôéò ïíåéñþîåéò ôùí õâñéóôþí. Ôï áðïôÝëåóìá ðÜíôùò åßíáé ôï ßäéï. Êáé ï ÷ñõóüò èáìðþíåé, üóï êé áí ðñïóðáèïýí íá ìáò ðåßóïõí ãéá ôï áíôßèåôï.


Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ

21

Ïé óðáóìïß ôùí åõñùðáúêþí ðïëõðïëéôéóìéêþí êïéíùíéþí

ÌåôáíÜóôåò, óõìâüëáéá êáé ìéíáñÝäåò Ôïõ Âáóßëç Óôïúëüðïõëïõ ¼ðùò Þôáí áíáìåíüìåíï, ç áðüöáóç, ìå óçìáíôéêÞ ðëåéïøçößá, ôùí Åëâåôþí íá áðáãïñåõôåß ç ýøùóç ìïõóïõëìáíéêþí ìéíáñÝäùí óôç ÷þñá ôïõò, åðåéäÞ éóôïñéêÜ áðïôåëïýí óýìâïëá åîïõóßáò ôïõ ðïëéôéêïý éóëÜì êáé ôïõ íüìïõ ôçò óáñßáò, åîüñãéóå ôïõò äÞèåí öéëïìåôáíÜóôåò ôçò ÍÝáò ÔÜîçò, ðïõ áðïóéùðïýí ðñïêëçôéêÜ ôéò ðñáãìáôéêÝò áéôßåò êáé ôïõò õðáßôéïõò ôïõ ìåôáíáóôåõôéêïý öáéíïìÝíïõ, îå÷íþíôáò üôé áí áõîáíüìåíá ðïóïóôÜ ôùí åõñùðáúêþí ðëçèõóìþí ïäçãïýíôáé áêüìá êáé óå îåíïöïâéêÝò áíôéäñÜóåéò áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé ïé ìåôáíÜóôåò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ãéá ôçí êáôÜñãçóç óõíüñùí êáé åèíþí, ôçí éóïðÝäùóç ôçò ðïëéôéóôéêÞò ôáõôüôçôáò êáé åí êáôáêëåßäé ôç óôÞñéîç ôïõ ðïëõåèíéêïý êåöáëáßïõ êáé ôç äéáôÞñçóç ôçò ðáãêüóìéáò êõñéáñ÷ßáò ôçò Äýóçò.

Á

ðü ôçí ¾ðáôç Áñìïóôåßá ôïõ ÏÇÅ, ôï Âáôéêáíü êáé ôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï ùò ôïõò ìåôñéïðáèåßò êåíôñïäåîéïýò êáé ôïõò óïóéáëöéëåëåýèåñïõò, ç áíôßäñáóç êáôÜ ôïõ ðñüóöáôïõ åëâåôéêïý äçìïøçößóìáôïò Þôáí óáñùôéêÞ: «ÅëâåôéêÞ ôåñáôïãïíßá», «ðïëéôéêüò åîôñåìéóìüò», «õðïêßíçóç ìßóïõò êáé ñáôóéóìïý», «éóëáìïöïâßá», åíþ óôïí ôïõñêéêü Ôýðï äåí Ýëåéøáí êáé ðñïôñïðÝò ãéá ìðïúêïôÜñéóìá åëâåôéêþí ðñïúüíôùí. Ç Ôïõñêßá, äåß÷íïíôáò ãéá ìéá áêüìç öïñÜ ôï ðñáãìáôéêü ôçò ðñüóùðï, æÞôçóå ìå áõèÜäç ôñüðï áðü ôçí åëâåôéêÞ êõâÝñíçóç ïýôå ëßãï ïýôå ðïëý íá áëëÜîåé ôçí áðüöáóç, áäéáöïñþíôáò ãéá ôï áðïôÝëåóìá ôïõ äçìïøçößóìáôïò. ÔåëéêÜ, ãéá ìéá áêüìç öïñÜ öÜíçêå üôé ãéá ôïõò «öéëÜíèñùðïõò Üíù äéáæùìÜôùí» ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ç ëáúêÞ åôõìçãïñßá åßíáé êáôáêñéôÝá êáé åðéêßíäõíç üôáí ôõ÷áßíåé íá åßíáé åê äéáìÝôñïõ áíôßèåôç ìå üóá õðïóôçñßæïõí Þ êáé ðñïðáãáíäßæïõí ïé êõâåñíÞóåéò, ïé ïéêïíïìéêÝò, ðïëéôéêÝò êáé ðíåõìáôéêÝò åëßô, ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí ÌÌÅ êáé ïé áíþôáôïé èñçóêåõôéêïß ôáãïß. ¼ðïéïò üìùò èåùñåß Ýêðëçîç ôï áðïôÝëåóìá ôïõ åëâåôéêïý äçìïøçößóìáôïò åßíáé óßãïõñï ðùò äåí Ý÷åé êáôáëÜâåé áêüìç ôéò áëçèéíÝò äéåñãáóßåò ìÝóá óôá ëáúêÜ óôñþìáôá ôçò Åõñþðçò, ôá ïðïßá, áí åß÷áí ôç äõíáôüôçôá, èá áðïöÜ-

óéæáí ìå ôïí ßäéï ôñüðï ó÷åäüí ðáíôïý. Äåí Ý÷åé êáôáíïÞóåé üôé ç ðïëéôéêÞ ôùí áíïéêôþí óõíüñùí, ôïõ ðïëõåèíéêïý êåöáëáßïõ, ãåííÜåé áìõíôéêÝò óõìðåñéöïñÝò êáé óôñÝöåé ôá ëáúêÜ óôñþìáôá ðñïò ôá äåîéÜ, äåäïìÝíïõ üôé ç áñéóôåñÜ Ý÷åé óõíôá÷èåß ìå ôçí ðáãêïóìéïðïßçóç. Ï áðüç÷ïò áðü ôï åëâåôéêü äçìïøÞöéóìá Þôáí ôüóï éó÷õñüò þóôå ðÝñáóå ó÷åäüí áðáñáôÞñçôç ìéá Üëëç ó÷åôéêÞ åßäçóç ôùí ôåëåõôáßùí çìåñþí. ÌåôÜ ôç Ãáëëßá, ôçí Ïëëáíäßá êáé ôçí Áõóôñßá, ðïëý óýíôïìá êáé óôç Ãåñìáíßá êÜèå íÝïò ìåôáíÜóôçò èá õðï÷ñåùèåß íá óõíÜðôåé ìå ôï ãåñìáíéêü êñÜôïò «óõìâüëáéï åíóùìÜôùóçò». Óýìöùíá ìå áõôü ïé ìåôáíÜóôåò, åöüóïí èÝëïõí íá ðáñáìåßíïõí íüìéìá óôç Ãåñìáíßá, õðï÷ñåïýíôáé íá ãíùñßæïõí óå éêáíïðïéçôéêü âáèìü ôç ãåñìáíéêÞ ãëþóóá êáé ôï ãåñìáíéêü óýóôçìá äéïßêçóçò êáé íá áðïäÝ÷ïíôáé áîßåò üðùò ç éóüôçôá ôùí öýëùí, ç èñçóêåõôéêÞ åëåõèåñßá êáé ç åëåõèåñßá ôçò ãíþìçò. ÌåôÜ áðü ôçí ðáôáãþäç áðïôõ÷ßá ðïëëþí ãåñìáíéêþí êõâåñíÞóåùí ãéá ëåéôïõñãéêÞ Ýíôáîç óôç ãåñìáíéêÞ êïéíùíßá, êõñßùò ôùí 3,3 åêáôïììõñßùí ìïõóïõëìÜíùí ìåôáíáóôþí, ðïõ åäþ êáé äåêáåôßåò æïõí óôç Ãåñìáíßá, åßíáé óáöÝò üôé ìå ôçí áðüöáóç áõôÞ ç êõâÝñíçóç ÌÝñêåë ðñïóðáèåß, áêüìç ìéá öïñÜ, íá äçìéïõñãÞóåé ìéá «óõíåßäçóç áìïéâáéüôçôáò» ðïõ ðñÝðåé íá õðÜñ÷åé ìåôáîý ôùí áðåéëïýìåíùí áðü ôç ìåôáíáóôåõôéêÞ ðëçììõñßäá åãêáôåóôçìÝíùí ðïëéôþí êáé ôùí ìåôáíáóôþí. Ç Ãåñìáíßá åðé÷åéñåß ðëÝïí íá èÝóåé óáöåßò üñïõò åíóùìÜôùóçò êáé åßíáé Ýôïéìç íá ðñïóöÝñåé êßíçôñá êáé íá ðÜñåé ìÝôñá ãéá ôçí åðßôåõîÞ ôçò, åíþ ïé ìåôáíÜóôåò ïöåßëïõí ìå ôç óåéñÜ ôïõò íá áðïäåéêíýïõí åìðñÜêôùò ôç èÝëçóÞ ôïõò ãéá åíóùìÜôùóç ìÝóá óôïí ãåñìáíéêü êïéíùíéêü éóôü. Ç éäÝá ôùí óõìâïëáßùí åíóùìÜôùóçò ìåôáíáóôþí åßíáé ùò ãíùóôüí ãáëëéêÞ, åíþ ôá åéäéêÜ ôåóô ãíþóåùí éóôïñßáò êáé ãëþóóáò ðïõ õðï÷ñåïýíôáé íá äßíïõí ïé ìåôáíÜóôåò ðñïêåéìÝíïõ íá áðïêôÞóïõí ôç õðçêïüôçôá åßíáé ãåñìáíéêÞò ðñïÝëåõóçò. ÊïéíÜ åßíáé üìùò ôá ìåôáíáóôåõôéêÜ ðñïâëÞìáôá, êáèþò ç åíóùìÜôùóç ôçò ôñßôçò ãåíéÜò ìåôáíáóôþí áðïäåéêíýåôáé äõóêïëüôåñç êáé áðü áõôÞí ôçò ðñþôçò, ìå áðïôÝëåóìá íá äçìéïõñãïýíôáé óôá áóôéêÜ êÝíôñá ðáñÜëëçëåò êïéíùíßåò, êáèþò ðïëëïß ìåôáíÜóôåò áñíïýíôáé ðåéóìáôéêÜ íá åíóùìáôùèïýí . Åíäåéêôéêü ôçò êáôÜóôáóçò åêôÜêôïõ áíÜãêçò åßíáé üôé åíþ ç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí Ãåñìáíþí èåùñïýí üôé óôçí ïéêïíïìéêÜ éó÷õñÞ Ãåñìáíßá âñßóêïíôáé ðåñéóóüôåñïé

êõñßùò áðü ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôïõ ãåñìáíéêïý ëáïý. Õ.Ã. ¼óï ãéá ôéò äéáêçñõãìÝíåò èÝóåéò ôçò íÝáò êõâÝñíçóçò ôçò ÅëëÜäáò ãéá ôï ìåôáíáóôåõôéêü, ôï ìüíï ðïõ ìðïñåß íá ðåé êáíåßò åßíáé üôé âñßóêïíôáé ðÝñáí ðÜóçò ëïãéêÞò, åêôüò ðñáãìáôéêüôçôáò êáé, êõñßùò, óå áíôßèåóç ìå ôï êïéíü áßóèçìá. Áñêåß íá äåé êáíåßò ôá ðñüóùðá ðïõ áðáñôßæïõí ôçí ïìÜäá ãéá ôï ìåôáíáóôåõôéêü, ðïõ üñéóå ðñéí ëßãïõò ìÞíåò ï ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ãéá íá êáôáëÜâåé ôé âñßóêåôáé óôá óêáñéÜ.

ìåôáíÜóôåò áð’ ü,ôé ìðïñåß íá áíôÝîåé ç ÷þñá ôïõò, ôï 83% ôùí Ôïýñêùí ãïíÝùí ôçò Ãåñìáíßáò èÝëïõí ôá ðáéäéÜ ôïõò íá äéäÜóêïíôáé ìüíï óôá ôïõñêéêÜ. Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá äåí åßíáé êáèüëïõ ðåñßåñãï ðïõ ç ó÷ïëéêÞ áðüäïóç, éäéáßôåñá ôùí ðáéäéþí áõôþí, åßíáé áðïãïçôåõôéêÞ êáé ðïõ ç áíåñãßá ôïõ Ôïýñêùí óôï Âåñïëßíï öôÜíåé óôï 40% , ìå ôåñÜóôéåò åðéðôþóåéò óôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá êáé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ôïõ ôáìåßïõ áíåñãßáò. Ìðïñåß üìùò Ýíá õðïãåãñáììÝíï ÷áñôß íá áíôéóôáèìßóåé ôçí Ýëëåéøç âïýëçóçò ãéá åíóùìÜôùóç åíüò ìåôáíÜóôç, ï ïðïßïò áñíåßôáé íá êáôáíïÞóåé üôé ðáíôïý êáé ðÜíôïôå ç ìåôáíÜóôåõóç ðñïûðïèÝôåé ôçí ðñïóáñìïãÞ óôá íÝá äåäïìÝíá; Ðïëëïß åéäéêïß óå ìåôáíáóôåõôéêÜ æçôÞìáôá èåùñïýí üôé ç íÝá ðñïóðÜèåéá ôçò ãåñìáíéêÞò êõâÝñíçóçò ãéá åíóùìÜôùóç ôùí ìåôáíáóôþí, áêüìç êáé áí åßíáé óùóôÞ, åßíáé áðåëðéóôéêÜ åôåñï÷ñïíéóìÝíç, ìðñïóôÜ ó’ Ýíá ðïëýðëïêï èÝìá ðïõ óôçí åðï÷Þ ìáò åßíáé ðëÝïí áäýíáôïí íá åëåã÷èåß. ¼ðùò áíáìåíüôáí, óýóóùìï ôï ôïõñêéêü ëüìðé ôçò Ãåñìáíßáò èåþñçóå åê ðñïïéìßïõ ôï üëï æÞôçìá êåíü ðåñéå÷ïìÝíïõ, åíþ ï ôïõñêéêÞò êáôáãùãÞò åêðñüóùðïò ôùí Ðñáóßíùí ÌåìÝô Êßëéôò äåí äßóôáóå íá êáôçãïñÞóåé ôç ãåñìáíéêÞ êõâÝñíçóç üôé ó÷åäéÜæåé ðïëéôéóôéêü ðüëåìï åíáíôßïí ôùí ìåôáíáóôþí. Ïé ðåñéóóüôåñïé çãÝôåò ôçò ôïõñêéêÞò ìåéïíüôçôáò óôç Ãåñìáíßá Ýëáâáí Þäç èÝóç ìÜ÷çò åíÜíôéá óôï óõìâüëáéï åíóùìÜôùóçò, ôçí þñá ìÜëéóôá ðïõ ï Ôïýñêïò ðñÝóâçò óôï Âåñïëßíï Á÷ìÝô ÁôóÝô ðñïôñÝðåé üëïõò ôïõò Ôïýñêïõò íá áðïêôÞóïõí, ãéá åõíüçôïõò ëü-

ãïõò, äéðëÞ õðçêïüôçôá, õðïóôçñßæïíôáò ìÜëéóôá ðùò äåí åßíáé ðëÝïí ðñïäüôçò üðïéïò Ôïýñêïò ôçí áðïêôÞóåé. Ôï íÝï öéÜóêï óôç ìåôáíáóôåõôéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò Ãåñìáíßáò åßíáé ðñïäéáãåãñáììÝíï, êáèþò, ùò ãíùóôüí, ãéá êÜèå óõìâüëáéï, åäþ êáé ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá, áðáéôïýíôáé äýï ìÝñç ðïõ åðéäéþêïõí ôç óõìöùíßá óå Ýíáí êïéíü óôü÷ï. Öáßíåôáé üìùò üôé ç Ãåñìáíßá ìå ôéò 24 éóëáìéêÝò ïñãáíþóåéò –ìåñéêÝò áðü ôéò ïðïßåò èåùñïýíôáé áêñáßåò– êáé ôá 120 ôæáìéÜ áðÝêôçóå Þäç ìéá éó÷õñÞ åèíéêÞ ìåéïíüôçôá, ç çãåóßá ôçò ïðïßáò Ý÷åé äéáöïñåôéêïýò óôü÷ïõò áð’ üôé ç ãåñìáíéêÞ êõâÝñíçóç êáé

¼ðïéïò üìùò èåùñåß ùò Ýêðëçîç ôï áðïôÝëåóìá ôïõ åëâåôéêïý äçìïøçößóìáôïò åßíáé óßãïõñï ðùò äåí Ý÷åé êáôáëÜâåé áêüìá ôéò áëçèéíÝò äéåñãáóßåò ðïõ äéåîÜãïíôáé ìÝóá óôá ëáúêÜ óôñþìáôá....

Óôçí ÏìÜäá ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôïõ ÐÁÓÏÊ, ìåôÝ÷ïõí ïé áêüëïõèïé: ÁëéâéæÜôïò Íßêïò, êáèçãçôÞò Ðáí. Áèçíþí, ÄçìçôñéÜäç Áíôéãüíç, áíôéðñüåäñïò ÓïóéáëéóôéêÞò Äéåèíïýò Ãõíáéêþí, Äñáãþíá ÈÜëåéá, Ãåí. ÃñáììáôÝáò ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò & êáèçãÞôñéá Ðáí. Áèçíþí, ÆùãñáöÜêçò Óôáýñïò, åðßêïõñïò êáèçãçôÞò Ãåùðïíéêïý Ðáí. ÉâÜíïâá ÍôéÜíá, ìÝëïò Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ, ÊïððÜ ÌáñéëÝíá, åõñùâïõëåõôÞò, åðßêïõñç êáèçãÞôñéá Ðáíôåßïõ Ðáí. Ëáìðñéíßäçò Óôáýñïò, åõñùâïõëåõôÞò, ËõìðåñÜêç Áíôéãüíç, êáèçãÞôñéá Ðáíôåßïõ Ðáí., ÌðåñéÜôïò Çëßáò, êáèçãçôÞò Ðáí. Èåóóáëßáò, Ðáðáäçìçôñßïõ ÄçìÞôñçò, ä/íôÞò ôïõ Éíóôéôïýôïõ ÌåôáíáóôåõôéêÞò ÐïëéôéêÞò ôçò ÏõÜóéãêôïí, Ôæßìáò ÈÝìéò, ìÝëïò Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ, Ôñéáíôáöõëëßäïõ ¢ííá, åðßêïõñç êáèçãÞôñéá ôïõ Äçìïêñßôåéïõ Ðáí. ÈñÜêçò êáé óôÝëå÷ïò Á´ ôïõ ÅËÉÁÌÅÐ, ÔóÜêùíáò Ðáíáãéþôçò, åðßêïõñïò êáè. Ðáí. Áéãáßïõ». Óçìåéþíåôáé üôé ïé êõñßåò Ôñéáíôáöõëëßäïõ ¢ííá êáé ËõìðåñÜêç Áíôéãüíç, ëÜôñåéò êáé ïé äýï ôïõ ðïëõðïëéôéóìéêïý ïñÜìáôïò, Þôáí óýìâïõëïé ôïõ Éäñýìáôïò ÙÍÁÓÇ ðïõ äéïñãÜíùóå ôï öüñïõì ãéá ôç ìåôáíÜóôåõóç ðïõ Ýãéíå ðñéí Ýíá ìÞíá óôçí ÁèÞíá. Ôï ºäñõìá Ýëáâå «åõãåíéêÝò ÷ïñçãßåò» 400.000 äïëáñßùí áðü ôï ºäñõìá ÌáêÜñèïõñ ãéá ôçí äéïñãÜíùóç ôïõ Civil Society Days!!! Äåí ãíùñßæïõìå áí õðÞñîå óõììåôï÷Þ ôùí ÉäñõìÜôùí Óüñïò êáé Öïñíô, óôá ïðïßá óôÜëèçêå ó÷åôéêü áßôçìá. ÂÝâáéá ìÝãáò ÷ïñçãüò Þôáí ôï õðïõñãåßï Åóùôåñéêþí ôùí ê.ê. Ðáõëüðïõëïõ ÍÜêïõ. ¸îé åêáô. åõñþ ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáôáóðáôáëÞèçêáí ãéá íá åéðùèïýí êïéíïôõðßåò ðåñß ìåôáíÜóôåõóçò êáé íá ãßíïõí áíôáëëáãÝò öéëïöñïíÞóåùí êáé ÷áìüãåëùí ìåôáîý ôùí åëßô. Ç õðüèåóç ìõñßæåé óêÜíäáëï ïëêÞò, ðïõ ðéèáíþò íá áêïõìðÜ êáé ðïëëïýò «öéëáíèñþðïõò» ôïõ Êïëùíáêßïõ êáé ôùí âïñåßùí ðñïáóôßùí.


22

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

«Ïõ ðåñß ÷ñçìÜôùí ôïí áãþíá ðïéïýìåèá áëëÜ ðåñß áñåôÞò»

ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò Ôïõ ÁëÝêïõ Ìé÷áçëßäç

ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής) • Κάνιγγος & Ακαδημίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ • Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγ. Αντωνίου (Εθν. Μακαρίου & Κουντουριώτου) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρμου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δημαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγμένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (μπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: οδός Φιλαρέτου 99 • Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως

Ï ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò ãåííÞèçêå óôï Ðáëáé÷þñé ôçò åðáñ÷ßáò Ëåõêùóßáò, óôéò 23.1.1926. ÌåôÜ ôçí áðïöïßôçóÞ ôïõ áðü ôï äçìïôéêü ó÷ïëåßï ôïõ ÷ùñéïý, ðçãáßíåé óôï ÃõìíÜóéï ôçò Áììï÷þóôïõ, üðïõ äéáêñßíåôáé ãéá ôçí ðíåõìáôéêÞ êáé åèíéêÞ ôïõ äñÜóç. Öïßôçóå óôç ÃåùðïíéêÞ Ó÷ïëÞ ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, üðïõ áíÝðôõîå ìåãÜëç äñÜóç, êáé ÷Üñç óôá ñçôïñéêÜ ôïõ ðñïóüíôá äéáêÞñõôôå ôéò áðüøåéò ôïõ ãéá ôçí Êýðñï. Ï Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ ôïí áðïêáëåß «áçäüíé ôçò Êýðñïõ», üôáí ôïí áêïýåé íá ìéëÜ ìå ðÜèïò ãéá ôï Êõðñéáêü óå êÜðïéá öïéôçôéêÞ åêäÞëùóç. Ôï 1956, ðáñ’ üëï ðïõ Þôáí Þäç åíôáãìÝíïò óôïí Áãþíá ôçò Å.Ï.Ê.Á., éäñýåé ôçí ÅèíéêÞ ÖïéôçôéêÞ ¸íùóç Êõðñßùí Èåóóáëïíßêçò (Å.Ö.Å.Ê.) äåß÷íïíôáò ôçí ðñïóðÜèåéá íá ðñïùèÞóåé ôïí áãþíá ãéá ôçí Ýíùóç ôïõ íçóéïý ìå ôçí ÅëëÜäá óå ïëüêëçñï ôïí Åëëçíéóìü.

Ô

çí 1ç Áðñéëßïõ 1955 áñ÷ßæåé ï Åèíéêïáðåëåõèåñùôéêüò Áãþíáò ôçò ÅÏÊÁ. ÃñÜöåé ï Ãåþñãéïò Ãñßâáò ÄéãåíÞò óôá áðïìíçìïíåýìá-

ôÜ ôïõ: Ï ÌÜôóçò åê ôùí ðñþôùí êáôåôÜãç åéò ôçí ÏñãÜíùóéí. Óôñáôéþôçò ôïõ êáèÞêïíôïò, áãíüò êáé ôßìéïò, õðüäåéãìá, åéò ôïõò õöéóôáìÝíïõò ôïõ åìøõ÷ùôÞò, åéóÞëèåí åéò ôïí áãþíá ìå ôçí öëüãá ôçò áõôïèõóßáò êáé ôçí äßøáí íá åðéôåëÝóåé Ýñãïí ìåãÜëï. Ìå ôçí êáôçãïñßá üôé áíÞêåé óôçí ÅÏÊÁ, ï ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò óõëëáìâÜíåôáé áðü ôïõò ¢ããëïõò áðïéêéïêñÜôåò óôéò 9 Éáíïõáñßïõ 1956 êáé ôïí áðïóôÝëëïõí óôá áíáêñéôÞñéá ôçò Ïìïñößôáò. Ï ÌÜôóçò áñíåßôáé íá äþóåé ôçí üðïéá ðëçñïöïñßá üóïí áöïñÜ ôçí ïñãÜíùóç. ÔÝôïéá áîéïðñÝðåéá êáé ðßóôç óôïí áãþíá äåí ôçí ðåñßìåíáí ïé óôõãíïß áíáêñéôÝò. Ãé’ áõôü èá ôïí áðïìïíþóïõí êáé èá õðïóôåß ôá öñéêôüôåñá ôùí âáóáíéóôçñßùí: ×ôõðÞìáôá, áûðíßá, çëåêôñïóüê, áäéÜëåéðôåò êáé åðß åéêïóéôåôñáþñïõ âÜóåùò áíáêñßóåéò. Óå êáìßá üìùò ðåñßðôùóç ç øõ÷Þ ôïõ äåí ëõãßæåé. Ï óôñáôÜñ÷çò ×Üñíôéíãê åðé÷åéñåß íá ôïí åîáãïñÜóåé ãéá íá êáôáäþóåé ôïí ÄéãåíÞ, ìå ôï ìõèéêü ãéá ôçí åðï÷Þ åêåßíç ðïóü ôïõ ìéóïý åêáôïììõñßïõ ëéñþí. Ï ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò, üìùò, äßíåé ìÜèçìá áãùíéóôéêÞò áñåôÞò óôïõò âáóáíéóôÝò ôïõ êáé åß÷å ôï èÜññïò íá âñïíôïöùíÜîåé êáôÜìïõôñá óôïí óêëçñü áðïéêéïêñÜôç ×Üñíôéíãê, êôõðþíôáò ôç ãñïèéÜ ôïõ óôï ôñáðÝæé: Åîï÷üôáôå, ïõ ðåñß ÷ñçìÜôùí ôïí áãþíá ðïéïýìåèá, áëëÜ ðåñß áñåôÞò. Ëõðïýìáé, äéüôé ìå Ý÷åôå ðñïóâÜëåé ìå ôçí ðñüôáóÞ óáò. Óôéò 13 Óåðôåìâñßïõ 1956, ï ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò äñáðåôåýåé êáé äéïñßæåôáé ôïìåÜñ÷çò ôçò åðáñ÷ßáò Êåñýíåéáò. Óôéò 19 Íï-

Óôï êÝíôñï ôçò öùôïãñáößáò ï ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò

åìâñßïõ ôïõ 1958 ï ÌÜôóçò, ýóôåñá áðü ðñïäïóßá, èá âñéóêüôáí óôï êáôáöýãéü ôïõ, ðåñéêõêëùìÝíïò áðü ¢ããëïõò óôñáôéþôåò. Ôåëåõôáßá ðñÜîç ôçò áÝíáçò ðÜëçò ôïõ ÊõñéÜêïõ ÌÜôóç Þôáí üôáí ìÝóá áðü ôï êñçóöýãåôü ôïõ óôï Äßêùìï, âñïíôïöþíáîå óôéò ìßá êáé ôñéÜíôá ôï ìåóçìÝñé ôçò 19çò Íïåìâñßïõ 1958: «¼÷é. Äåí ðáñáäßäïìáé. Áí èá âãù, èá âãù ðõñïâïëþíôáò». ¹ôáí Ýôïéìïò ãéá ôïí èÜíáôï. Ôïí åß÷å ðñïâëÝøåé óôá ãñÜììáôÜ ôïõ, ôïí åß÷å áíáëýóåé óôïõò öéëïóïöéêïýò óôï÷áóìïýò ôïõ, ôïí åß÷å ìå óéãïõñéÜ êáôáãñÜøåé óôï çìåñïëüãéü ôïõ, ôïí åß÷å ôñáãïõäÞóåé. Åß÷å õðïãñáììßóåé óôï âéâëßï ÓéäçñÜ ÄéáèÞêç ôïõ Äçìçôñáêïðïýëïõ: ¸êëåîå üóïí çìðïñÞò ôïí ôñüðïí ôïõ èáíÜôïõ óïõ, Ýíáò ùñáßïò èÜíáôïò åßíáé óõíÞèùò ç åõãåíåóôÝñá ðñÜîéò ôçò æùÞò!. Ôñßá ðñÜãìáôá óêÝöôçêå íá êÜíåé: íá êÜøåé ôá Ýããñáöá ôçò ÅÏÊÁ, íá äéþîåé ôïõò äýï óõíôñüöïõò ôïõ êáé íá ãåìßóåé ôï üðëï ôïõ. Ïé ¢ããëïé, áí êáé ðïëý ðåñéóóüôåñïé, öïâÞèçêáí êáé ðñïôßìçóáí ôç óéãïõñéÜ ôçò ñßøçò ÷åéñïâïìâßäùí. Ï ÌÜôóçò åêåßôåôï äéáìåëéóìÝíïò áðü ôçí Ýêñçîç ôçò ÷åéñïâïìâßäáò óôï ìéêñü ôïõ

Ôñßá ðñÜãìáôá óêÝöôçêå íá êÜíåé: Íá êÜøåé ôá Ýããñáöá ôçò ÅÏÊÁ, íá äéþîåé ôïõò äýï óõíôñüöïõò ôïõ êáé íá ãåìßóåé ôï üðëï ôïõ.

êñçóöýãåôï, áëëÜ ç øõ÷Þ ôïõ åß÷å âñåé ôç èÝóç ôçò óôï ðÜíèåïí ôùí çñþùí. ¸íôåêá ìÞíåò ðñéí áðü ôï ðÝñáóìá ôïõ ÌÜôóç óôçí áèáíáóßá, óå åðéóôïëÞ ðñïò ôïõò ãïíåßò ôïõ, öáíåñþíåé ôï ðþò èá áíôéìåôþðéæå ôï ôåëåõôáßï ðñïóêëçôÞñéï ôçò ðáôñßäïò: Ðéóôåýïõìå üôé êÜèå èõóßá ìáò äåí ðçãáßíåé Üäéêá êáé åóåßò íá åßóôå ðåñÞöáíïé ãéá ìáò. Áí ï êáëüò Èåüò ìáò åðéöõëÜóóç ôçí ëáìðñÜí ôý÷ç íá äþóùìåí ôçí æùÞí ìáò ãéá ôçí ðáôñßäá, ôüôå ç ÷áñÜ óáò ðñÝðåé íá åßíáé áðÝñáíôç. Äåí îÝñù áí ìðïñåß íá ïíåéñåõôåß Ýíáò Üíèñùðïò êáëýôåñç ôý÷ç áðü áõôÞí. Êáé äåí ìðïñþ íá óêåöèþ ãïíåßò ðïõ íá åßíáé ðéï ðåñÞöáíïé ðáñÜ ãéá ôá ðáéäéÜ ôïõò ðïõ Ýðåóáí ãéá ôçí ðáôñßäá. Ï ÌÜôóçò õðÞñîå ëáìðñüò åðáíáóôÜôçò êáé ðéóôüò óôïí óêïðü ôïõ Áãþíá ðïõ äéåîÞãáãå, ôçí ÁðåëåõèÝñùóç-ÁõôïäéÜèåóç êáé ¸íùóç ôçò Êýðñïõ ìå ôçí õðüëïéðç ÅëëÜäá. Ðïëëïß åßíáé áõôïß ðïõ êáôá÷ñáóôÞêáíå ôï üíïìÜ ôïõ. Ï èÜíáôüò ôïõ äåß÷íåé üôé èõóéÜóôçêå ìüíïí äéÜ ôçí ÅëëÜäáí êáé ôçí ¸íùóéí êé ü÷é ãéá íá ÷ñçóéìïðïéåß êáíåßò óÞìåñá ôï üíïìÜ ôïõ óå ìåãáëüóôïìåò äéáêçñýîåéò. Íá ãéáôß äåí íïéÜæïìáé áí ôç ãç áõôÞ ôç æïõí Ôïýñêïé, ¸ëëçíåò, Åâñáßïé… Åêåßíï ðïõ Ý÷åé áîßá åßíáé íá ôç æïõí áõôïß ðïõ ôçí ðïôßæïõí ìå ôïí éäñþôá ôïõò êáé íá ðåñðáôïýí ðÜíù ôçò åëåýèåñïé, äéáöåíôåõôþ ôçò, êõñßáñ÷ïß ôçò. ÁõôÞ ç öñÜóç áðïôõðþíåé ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôï ðþò Þèåëå íá äåé ï áãùíéóôÞò ôçò ÅÏÊÁ, ÊõñéÜêïò ÌÜôóçò, ôçí Êýðñï: Åëåýèåñç ãéá ôïõò áíèñþðïõò ðïõ æïýóáí ðÜíù ôçò.


Αριθμός φύλλου 58

ημερο

23

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ëüãéï

Ôïõ ÌÜíïõ Óôåöáíßäç (manosstefanidis.wordpress.com)

Ãéá ôïí «ÔóÜìéêï» ôïõ ×. Ìðüôóïãëïõ Óçìåßùóç: Ôï ðáñáêÜôù êåßìåíï ìïõ æçôÞèçêå áðü ôïí ×ñüíç Ìðüôóïãëïõ ãéá ôïí êáôÜëïãï ôçò áíáäñïìéêÞò ôïõ óôï ÅÌÓÔ. Ç äéåõèýíôñéá ôïõ ìïõóåßïõ ê. ÊáöÝôóç áñíÞèçêå íá ôï óõìðåñéëÜâåé. ÓõíáäåëöéêÝò áâñüôçôåò. Ì.Ó. …êáé óõíåß÷å äå áõôÜò ôñüìïò êáé Ýêóôáóéò… KáôÜ MÜñêïí éóô 8

Ã

ñÜöù áõôüí ôïí êáéñü Ýíá âéâëßï. ËÝãåôáé Óýíôïìç Ióôïñßá ôïõ MÝëëïíôïò êáé áó÷ïëåßôáé ü÷é ìå ðñïöçôåßåò, áëëÜ ìå åêåßíïõò ôïõò åêóôáôéêïýò öüâïõò ðïõ ñéæþíïõí ìåí óôï ðáñåëèüí ðëçí ðÝðñùôáé íá âëáóôÞóïõí óôï áýñéï. Óáí ôç æùÞ ôçí ßäéá ðïõ åðéìÝíåé íá åðéìçêýíåé ôç æùÞ ôçò áêüìç êé üôáí åìåßò Ý÷ïõìå ðáñÝëèåé Té êôçíþäçò áäéêßá! Té ìåãáëåéþäçò óõãêáôÜâáóç! Té áíáêïýöéóç, ôåëéêÜ. Aíïßîù åí ðáñáâïëáßò ôï óôüìá ìïõ, åñåýîïìáé êåêñõììÝíá… Mïéñáßá ìå áðáó÷ïëåß êáé ç æùãñáöéêÞ ðïõ èá ãßíåôáé áýñéï üðùò åðßóçò ðüóç Þ ðïéá ôÝ÷íç ôïõ óÞìåñá è’ áíôÝîåé êáé èá åðéâéþóåé. EðåéäÞ ç æùãñáöéêÞ äéáèÝôåé ôç ó÷åäüí ìáãéêÞ äõíáôüôçôá, ðáñÜ ôç ìáæéêÞ ôçò õðåñðáñáãùãÞ ó’ üëïõò ôïõò áéþíåò ôïõ áóôéêïý ðïëéôéóìïý, íá êåñäßæåé áð’ ôá ëÜèç ôçò, íá ô’ áöïìïéþíåé êáé íá åðçñåÜæåé äñáìáôéêÜ ôéò íåüôåñåò ôÝ÷íåò ôçò åéêüíáò ðïõ Ý÷ïõí åí ôù ìåôáîý åìöáíéóôåß. MõóôÞñéï! AâÜóôá÷ôá ôáõôïëïãéêÞ ðïëëÝò öïñÝò, åìöáíþò áíèñùðïêåíôñéêÞ, áðáñáóÜëåõôá óôáôéêÞ –ôïõëÜ÷éóôïí åîùôåñéêÜ– óáöþò áãêõëùìÝíç áðü öüñìåò ðïõ ôéò óçìÜäåøå ï ÷ñüíïò, äýíáôáé (ç æùãñáöéêÞ) áêüìç íá öèÝããåôáé ìå êýñïò åñìçíåýïíôáò ôçí åðï÷Þ, óçìáôïäïôþíôáò ôï Üãíùóôï, äáíåßæïíôáò ìïñöÝò óôï áüñáôï. EðéâÜëëïíôáò åíôÝëåé ôï äéêü ôçò ìåãáëåéþäåò, üóï êáé ðåñßêïìøï, ïðôéêü ðÝíèïò áðÝíáíôé óôçí áíèñþðéíç ìïßñá. H êáèüëïõ æùãñáöéêÞ, âëÝðåôå, êéíåßôáé óå äñüìïõò ðáñÜëëçëïõò ìå ôçí êáèüëïõ éóôïñßá.

Tçí Ióôïñßá. Aðüëõôá ôáõôéóìÝíç ìå ôïí ÷ñüíï êáé ôçí åíôåëÝ÷åéÜ ôïõ, ôï èáýìá ôïõ áíèñþðéíïõ ðïëéôéóìïý áëëÜ êáé ì’ åðßãíùóç ôùí áéôéþí ôçò êáôáññÜêùóÞò ôïõ, ç æùãñáöéêÞ óôÝêåé óáí ðñïêáôáêëõóìéáßá èåüôçôá-ìÞôñá, åêêïëÜðôåé êáé êáèïäçãåß ôá ôÝêíá ôçò, ôç öùôïãñáößá, ôïí êéíçìáôïãñÜöï, ôçí çëåêôñïíéêÞ åéêïíïãñáößá, Ýóôù êé áí ç ßäéá ìõñßæåé ôåñåâõíèßíç Þ êÜñâïõíï. O ôñüìïò Þ ç Ýêóôáóç äåí åßíáé áðïêëåéóôéêÜ ðñïúüíôá ôïõ ðñïçãïýìåíïõ áéþíá. AíôéèÝôùò. O Xñüíçò Mðüôóïãëïõ ìå ôï óýíïëï Ýñãï ôïõ åìðëÝêåôáé óôÝñåá óôç äéáäéêáóßá ôçò åã÷þñéáò æùãñáöéêÞò, áöïìïéþíåé óôçí ÝñåõíÜ ôïõ ðáëéüôåñïõò äáóêÜëïõò üðùò ï XáëåðÜò Þ ï MðïõæéÜíçò, óõíïìéëåß ìå ôçí åõñùðáúêÞ modernité, ôïí Âáí Ãêïãê Þ ôïí ÌðÝéêïí êáé åíôÝëåé áíáøçëáöåß ôç æùÞ ôïõ, ôéò ñõôßäåò ôïõ ðñïóþðïõ ôïõ, ôï êéôñßíéóìá ôïõ Üóðñïõ ôïõ ìïõóôáêéïý óáí íá Þôáí –óáí íá åßíáé– ôï ÷ñïíéêü ôïõ ôüðïõ. H Ýííïéá ôïõ ðïëéôéêïý Mðüôóïãëïõ – üðùò åîÜëëïõ êáé ôïõ KáíéÜñç– äåí Ý÷åé íá êÜíåé ìå óýìâïëá, õøùìÝíåò ãñïèéÝò êáé ôá ñÝóôá áëëÜ ìå ôï äñÜìá ôïõ õðÜñ÷åéí êáé ìå ôçí áãùíßá ôïõ õðïêåßìåíïõ íá ðñïëÜâåé êÜðïéáí áôïìéêÞ Ýîáñóç ðñïôïý êáôáâáñáèñùèåß ïëïêëçñùôéêÜ. ¸íá åíáãþíéï ðáé÷íßäé ÷ñüíïõ, Ýñùôá êáé öèïñÜò, íá ç ïõóßá ìéáò áñéóôåñÞò óêÝøçò, åíüò ðïëéôéêïý ëüãïõ ðïõ äåí èá êáôáíïÞóåé ðïôÝ êáìßá åðáããåëìáôéêÞ AñéóôåñÜ. ÈÝëù íá óôáèþ ôþñá ó’ Ýíáí ðßíáêá ôïõ 2006, ôïí TóÜìéêï. Ìéá óýíèåóç ðïõ ôïõ ôçí åíÝðíåõóå ç öùôïãñáößá ôïõ áãñüôç ×áñÜëáìðïõ Ð. üôáí ÷üñåõå óôï ÷ùñéü ôïõ Ýîù áðü ôá Ôñßêáëá. Ôïí èåùñþ ôüóï åìâëçìáôéêü üóï êáé

åêåßíï ôï ðïñôñáßôï ôçò NÝêõéáò (1988) óôï ïðïßï åìöáíßæïíôáé ï ìéêñüò Xñüíçò, ï ðáôÝñáò êé ï ðáððïýò –åéêáóôéêü åðßôåõãìá áíÜëïãï ìå ôï Kéâþôéï ôïõ ¢ñç AëåîÜíäñïõ. ¼ðùò åðßóçò, ôïí KáèçìáãìÝíï (2007-9) êáé ôïí Báí Ãêïãê óôï Ðåôñß (2008). ¸ñãá óôá ïðïßá ç Ýíôáóç ôïõ äñÜìáôïò åîïñêßæåé ôç ìéæÝñéá ôçò åã÷þñéáò ôÝ÷íçò åíþ ç ôåëéêÞ ÷áñìïëýðç ôïõ áðïôåëÝóìáôïò åîáåñþíåé ôçí ïðïéáäÞðïôå óõíáéóèçìáôéêÞ âáñýôçôá. (Té Þôáí êõñßùò ï Báí Ãêïãê; ¸íáò ðëçãùìÝíïò áðü ôçí åðéðüëáéç ÷áñÜ ôïõ éìðñåóéïíéóôéêïý óýìðáíôïò). Aò ðïýìå, ãåíéêåýïíôáò êÜðùò, üôé ó’ áõôïýò ôïõò ðßíáêåò ï æùãñÜöïò áíáäçöåß óôç óôÜóç êáé ôéò ÷åéñïíïìßåò, óôï «Þèïò» ôïõ óþìáôïò óõãêåêñéìÝíùí áíèñþðùí óå óõãêåêñéìÝíï ÷þñï. Eßíáé ôüóï ðïñôñáßôá ðñïóþðùí üóï êáé ðïñôñáßôá ÷þñùí. Kõñßùò áõôü. Óôïí TóÜìéêï öéãïýñá êáé ðåñéâÜëëïí ãßíïíôáé Ýíá êáèþò õøþíïíôáé ôá ÷Ýñéá óå ìéáí éåñáôéêÞ - ÷ïñåõôéêÞ êßíçóç êáé ç åíÝñãåéá ôïõ óþìáôïò êáôáêëýæåé ôïí êáìâÜ ìå ñïÝò ðñÜóéíùí, ëåõêþí êáé âéïëÝ ÷ñùìÜôùí. Åäþ ÷ïñüò êáô’ áñ÷Üò óçìáßíåé í’ áðïêïðåß ôï Üôïìï áð’ ôçí ïìÜäá êáé íá åêôåèåß áõôåîïýóéï óå äõíÜìåéò ôüóï åëÝã÷ïõ üóï êáé ðáñáöïñÜò, ôüóï ðåéèáñ÷ßáò üóï êáé äéïíõóéáóìïý. Ùò ôçí åðßôåõîç ôïõ áéóèçôéêïý áðïôåëÝóìáôïò ðïõ èá óõíåðÜñåé êáé ôïí ÷ïñåõôÞ êáé ôï êïéíü ôïõ. O ÷ïñåõôÞò âñßóêåôáé ìüíïò áíôéìÝôùðïò ìå ìéá ðáíÜñ÷áéá áôáâéóôéêÞ ðáñÜäïóç. ÁõôÞ ôç óôéãìÞ âñßóêåôáé åíþðéïí ôçò Éóôïñßáò, ôï óþìá ôïõ äïíåßôáé áðü ôçí éäéüôõðç óõíåßäçóç ôçò pensée sauvage, ÷ïñåýåé õðÝñ æþíôùí êáé êåêïéìçìÝíùí, õðÝñ ðÜíôùí êáé ðáóþí. ºóùò ßóùò ÷ïñåýåé êáé ãéá ôá âñÝöç ôïõ áýñéï ðïõ èá óõíå÷ßóïõí ôï îåôýëéãìá ôçò êëùóôÞò. O æùãñÜöïò ÷ïñåýåé ï

ßäéïò, ãåéþíåôáé óýãêïñìïò êáé áðïãåéþíåôáé áíÜåñïò ãíùñßæïíôáò ðéá ôá «ðþò» êáé ôá «ôé». Ôï ðþò ëåéôïõñãåß ç modernité êáé ðþò áîéïðïéåßôáé ç ðáñÜäïóç óå ìéá ðåñéöÝñåéá üðùò ç ÅëëÜäá ç ïðïßá üìùò óõìâïëéêÜ åêëáìâÜíåôáé êáé ùò êÝíôñï áðü ôçí ßäéá ôç äéáëåêôéêÞ ôçò óõãêåêñéìÝíçò modernité. ¼ôáí ðÜëé ìéëÜìå ãéá ôçí ðáñÜäïóç áðü áêáäçìáúêü êáèÞêïí êé üôáí ôçí åðéêáëïýìáóôå áíÝñáóôá, ÷ùñßò íá íéþèïõìå ôñüìï êáé Ýêóôáóç, ôç öôù÷áßíïõìå (çõëÞóáìåí õìßí êáé ïõê ùñ÷Þóáóèå, KáôÜ ËïõêÜí æ 32), åðåéäÞ ôçí áðïîåíþíïõìå áðü ôçí åîßóïõ äéáëåêôéêÞ ôçò ó÷Ýóç ðñïò ôçí üðïéá modernité. O Mðüôóïãëïõ ìå ôéò ðôþóåéò êáé ôéò åîÜñóåéò ôïõ åììÝíåé êáé åðéìÝíåé óå ìéáí åéêïíïðïéßá ðïõ öéëïäïîåß íá êáôáóôÞóåé ôï áôïìéêü óõëëïãéêü êáé ôï ôïðéêü ðáãêüóìéï. Méá ôÝôïéá óôÜóç âëÝðåé ðéá ìå êá÷õðïøßá ôá åßäùëá åêåßíçò ôçò íåùôåñéêüôçôáò ðïõ óõíåôñßâç áð’ ôçí ßäéá ôçò ôçí áëáæïíåßá êáé óêýâåé ìå ðåñßóêåøç ó’ ü,ôé åßíáé âéùìÝíï êáé öÝñåé ôç óöñáãßäá ôïõ ÷ñüíïõ. KÜôé ôÝôïéï äåí áðïìåéþíåé äéüëïõ ôçí áãùíßá ãéá ôï áýñéï. AíôéèÝôùò. Êáéñüò ôïõ óðåßñåéí, êáéñüò ôïõ óõíèÝôåéí. Óáí ôï óüëï åíüò TóÜìéêïõ ç æùãñáöéêÞ áðåãêëùâßæåôáé áð’ ôá óôåñåüôõðá ôçò åéóáãüìåíçò avant-garde êáé ôïõ äÞèåí áíáæçôÜ ôï ðÜèïò ôïõ Báí Ãêïãê êáé áðïëïãåßôáé âÜæïíôáò óôï óôüìá ôïõ ìðÜñìðá Ãéáííïýëç ôá ëüãéá ôïõ TóéôóÜíç. Ná ÷ïñÝøù ìåò ôç æÜëç üìïñöá êáé ôáðåéíÜ. ¸íá ïëüêëçñï áéóèçôéêü credo (ìÝèç, êÜëëïò, ìÝôñï) ðïõ áóöõêôéÜ ìÝóá óå ëßãåò ëÝîåéò. ÃÝíïéôï. Y.Ã.: BëÝðïíôáò ôçí õóôåñßá ôùí çìåñþí ìáò ðñïò ìéáí åéóáãüìåíç modernité ðïõ êáëÜ êáé óþíåé áíèåß óôç N. Yüñêç åðåéäÞ áõôü åðéôÜóóåé ï ðïëéôéêüò óõñìüò, äéÜâáóá ìå áíáêïýöéóç ôá åîÞò óôçí ïãêþäç éóôïñßá ôçò ôÝ÷íçò O KáèñÝöôçò ôïõ Küóìïõ ôïõ Tæïýëéáí Mðåë: «H ôÝ÷íç (ôïõ Tæåö Kïõíò) âáóéæüôáí óôïí áñéâéóìü êáé ôç äéÜèåóç ïéêåéïðïßçóçò ôùí ðñïóðáèåéþí Üëëùí…» Måôáß÷ìéï, 2009, ìôöñ. Ãéþñãïò ËáìðñÜêïò, EëåÜííá ÐáíÜãïõ, óåë. 454).

Çìåñïëüãéï öõëáêÞò 21.11

Ðñüåäñå êé åóý äåí ðñüóå÷åò. Áíôß íá êÜíåéò Üíïéãìá ðñïò ôïí ØéíÜêç Ýðñåðå í’ áðïññïöÞóåéò ôïí ÓáìáñÜ. Ôþñá õðï÷ñåïýóáé íá êÜíåéò êùëïôïýìðåò óôçí Íôüñá. Êé åßóáé êáé ðá÷ýò.

24.11

Ï ñáôóéóìüò ôùí ÅëëÞíùí åîáíôëåßôáé ðñùôßóôùò åíáíôßïí ôùí óõìðáôñéùôþí ôïõò ôùí ßäéùí. Ç áðáîßùóç ðïõ íéþèåé ï êáèÝíáò ìáò ãéá ôïí äéðëáíü ôïõ, ç áðÝ÷èåéá èá ’ëåãá, åßíáé ïñáôÞ ðñùß ðñùß, üôáí ïé Üíèñùðïé óõíáíôéïýíôáé áíáãêáóôéêÜ êáé áãêïõóåìÝíá óôïõò

äñüìïõò. ¼ôáí ÄÅÍ êáëçìåñßæïíôáé, üôáí êïéôéïýíôáé ìå êá÷õðïøßá, üôáí áéóèÜíïíôáé ðñïóâåâëçìÝíïé êáé ìüíï áðü ôçí ðáñïõóßá ôùí Üëëùí. ÁõôÞ ç õðáñîéáêÞ áðïîÝíùóç ôùí ìåëþí ôçò ßäéáò ñÜôóáò åßíáé ôñéó÷åéñüôåñç áðü ôïí ìéêñïáóôéêü öüâï ãéá ôïí îÝíï. Åöüóïí ðñïëÜâáìå íá êáôáóôÞóïõìå «îÝíï» ïôéäÞðïôå âñßóêåôáé ðÝñáí ôçò åðéêñáôåßáò ôïõ áöáëïý ìáò.

25.11

ÌÜëëïí ôçí ÊõñéáêÞ èá äéáøåõóèåß ç ãñáöÞ ëÝãïõóá «Äéá ôï ìç õðÜñ÷åéí Üíäñá åâá-

óßëåõåí Äåââþñá (äå Íôüñá)». ¹, ìÞðùò, ü÷é; Äåßôå ó÷åôéêÜ óôï Âéâëßï ôùí Êñéôþí ôçò Ð. ÄéáèÞêçò (êåö. 4, 5). ÕÃ. Êáé êÜôé ôï äõóïßùíï: Ç Äåââþñá âáóßëåõóå ùò äéêáóôßíá åðß 40 ÷ñüíéá. ¼ ìç ãÝíïéôï. ÕÃ. Ç Äåââþñá ôá åß÷å ìå ôïí ÂáñÜê! (êåö. 4, 1) ¼ëá äçëáäÞ åßíáé ãñáììÝíá óôç Âßâëï! ÌÜëëïí ôçí ÊõñéáêÞ èá äéáøåõóèåß ç ãñáöÞ ëÝãïõóá «Äéá ôï ìç õðÜñ÷åéí Üíäñá åâáóßëåõåí Äåââþñá (äå Íôüñá)». ¹, ìÞðùò, ü÷é; Äåßôå ó÷åôéêÜ óôï Âéâëßï ôùí Êñéôþí ôçò Ð. ÄéáèÞêçò (êåö. 4, 5).


24

Αριθμός φύλλου 58

èÝáôñï

κριτική

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

Ôï ÷ñÝïò ôçò ìíÞìçò Ôï ÊôÞíïò óôï ÖåããÜñé ôïõ Ñßôóáñíô Êáëéíüóêé Óôéò 10 Ïêôùâñßïõ, õðïãñÜöôçêå, ôçí ôåëåõôáßá óôéãìÞ, óôç Ãåíåýç, áðü ôïõò õðïõñãïýò Åîùôåñéêþí ôçò Áñìåíßáò ¸íôïõáñíô ÍáëðáíôéÜí êáé ôçò Ôïõñêßáò Á÷ìÝíô Íôáâïýôïãëïõ, ðñùôüêïëëï åîïìÜëõíóçò óôéò ó÷Ýóåéò ôùí äýï ÷ùñþí. Êáé ëÝìå ôåëåõôáßá óôéãìÞ, ãéáôß ç õðïãñáöÞ åðéôåý÷èçêå ìåôÜ ôéò Ýíôïíåò ðéÝóåéò ôçò õðïõñãïý Åîùôåñéêþí ôùí Ç.Ð.Á., ×ßëáñé Êëßíôïí, ðñïò ôçí áñìåíéêÞ ðëåõñÜ, ëüãù ôïõ üôé ç ôåëåõôáßá Þèåëå, ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõìöùíßáò, óôïí ëüãï ôçò, íá áíáöåñèåß óôç ãåíïêôïíßá ôùí Áñìåíßùí. Ç áíôßäñáóç ôïõ Íôáâïýôïãëïõ Þôáí Ýíôïíç êáé áðåßëçóå íá ïäçãÞóåé óå íáõÜãéï ôçí üëç óõíÜíôçóç. Êáé Þôáí áõôÞ ç ðáñÝìâáóç ðïõ ïäÞãçóå ôïõò Áñìåíßïõò, êáêÞí êáêþò, óôçí áðïäï÷Þ ôçò óõãêåêñéìÝíçò óõìöùíßáò. ¼ðïéïé èõìïýíôáé ôçí áíáìíçóôéêÞ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ ôçò óõíÜíôçóçò, åýêïëá èá öÝñïõí óôï ìõáëü ôïõò ôï óõìâáôéêü, ôáðåéíùìÝíï ÷áìüãåëï ôïõ ÍáðáëíôéÜí, óå áíôßèåóç ìå ôï èñéáìâåõôéêü ôçò Êëßíôïí êáé ôïõ Íôáâïýôïãëïõ. Ï èñßáìâüò ôïõò Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôç óôáèåñÞ åäñáßùóç ôùí ãåùóôñáôçãéêþí ó÷åäéáóìþí ôçò õðåñäýíáìçò óôçí ðåñéï÷Þ (âëÝðå áãùãïýò ðåôñåëáßïõ êáé öõóéêïý áåñßïõ), áëëÜ êáé ôç óôáäéáêÞ åðéêñÜôçóç ôùí íåïèùìáíéêþí åðéäéþîåùí.

Ì

å ôá ðáñáðÜíù äåäïìÝíá, ôï Ýñãï ôïõ Ñßôóáñíô Êáëéíüóêé ÔÏ ÊÔÇÍÏÓ ÓÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ äåí èá ìðïñïýóå íá âñåé åõíïúêüôåñç óõãêõñßá ãéá ôï áíÝâáóìÜ ôïõ. ÐáéãìÝíï ãéá ðñþôç öïñÜ ðñéí áðü äÝêá ÷ñüíéá, ôçí ðåñßïäï 1999 – 2000, ìå ôïõò ßäéïõò âáóéêïýò óõíôåëåóôÝò, åðáíáöÝñåé óôï ðñïóêÞíéï ìéá Üðïøç ðïõ ÷ñÞæåé éäéáßôåñçò ðñïóï÷Þò. ÃñáììÝíï ôï 1995 áðü ôïí Áìåñéêáíïðïëùíü óõããñáöÝá, ðñáãìáôåýåôáé ôç æùÞ åíüò æåõãáñéïý Áñìåíßùí óôçí ÁìåñéêÞ, ôç äåêáåôßá ôïõ 1920. Êáé åäþ áîßæåé íá áó÷ïëçèïýìå ìå ôéò ðñïèÝóåéò ôïõ óõããñáöÝá. Ïéêïíïìéêüò ìåôáíÜóôçò ï ßäéïò, åðéëÝãåé íá áó÷ïëçèåß ìå ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá ßóùò ëüãù ôïõ äåêáåôïýò ãÜìïõ ôïõ ìå ÁìåñéêáíïáñìÝíéá, ßóùò ëüãù ôçò öéëßáò ôïõ ìå ôïí øõ÷ßáôñï Ôæáê ÔóåëåâéÜí. ¼ìùò ç éäéüôçôá ôïõ ïéêïíïìéêïý ìåôáíÜóôç áðÝ÷åé óçìáíôéêÜ áðü ôçí éäéüôçôá ôïõ ðïëéôéêïý ðñüóöõãá. Óôï Ýñãï ôïõ áíáäåéêíýïíôáé Üêñùò éêáíïðïéçôéêÜ ïé ðïëéôéóôéêÝò ðôõ÷Ýò ôüóï ôçò óõãêåêñéìÝíçò êïéíüôçôáò üóï êáé ôá Þèç ôçò ÷ñïíéêÞò ðåñéüäïõ ðïõ ðåñéãñÜöåé. Èá ìðïñïýóå ìÜëéóôá íá åßíáé ìéá åîáßóéá ìïíïãñáößá ãéá ôï èÝìá ôïõ óõíïéêåóßïõ. ×ñçóéìïðïéþíôáò áñéóôïôå÷íéêÜ ôï åýñçìá ôçò öùôïãñáößáò, ôï áíáäåéêíýåé ùò ôïí âáóéêü êïñìü ðïõ ðÜíù ôïõ óôçñßæåôáé ç öõóéêÞ êáé øõ÷éêÞ äéáäñïìÞ ôùí çñþùí. Ï Þñùáò ÁñÜì åßíáé ï ßäéïò öùôïãñÜöïò, Ý÷åé êïõâáëÞóåé áðü ôçí Áñìåíßá ìßá ïéêïãåíåéáêÞ öùôïãñáößá ðÜíù óôçí ïðïßá äïìåß ôï ìÝëëïí ôïõ êáé, ìå ôï

åðÜããåëìÜ ôïõ, Ýñ÷åôáé óå åðáöÞ ìå Üëëåò ïéêïãÝíåéåò ìÝóù ôùí ïðïßùí æåé ôç æùÞ ðïõ äåí Ý÷åé. Ç ßäéá ç ãíùñéìßá ìå ôç íåïöåñìÝíç áðü ôçí Áñìåíßá ãõíáßêá ôïõ ãßíåôáé óôç âÜóç ìéáò óôáëìÝíçò óå áõôüí öùôïãñáößáò åðßóçò, êÜôé ôï ïðïßï ìáò öÝñíåé âÝâáéá óôïí íïõ ôéò Íýöåò ôïõ ÐáíôåëÞ Âïýëãáñç. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ôï ðëáßóéï ìÝóá óôï ïðïßï äéáäñáìáôßæåôáé ç õðüèåóç åßíáé ç ÁìåñéêÞ. Áõôü ôï ëÝìå ãéáôß ç óõãêåêñéìÝíç êïéíùíßá Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá íá ÷ùíåýåé êáé íá åîáöáíßæåé ïðïéáäÞðïôå áíáöïñÜ Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí êáôáãùãÞ ôùí áíèñþðùí ðïõ ôçí êáôïéêïýí. Ãé’ áõôü Üëëùóôå êáé ç åëëçíïáìåñéêáíéêÞ êïéíüôçôá (Þ ìÞðùò áìåñéêáíïåëëçíéêÞ;) åßíáé ç ðëÝïí áäýíáìç áðü ôéò áðüäçìåò êïéíüôçôåò ôçò äéáóðïñÜò. Åßíáé áõôÞ ç êïéíüôçôá ðïõ, äõóôõ÷þò, áí êáé Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ äýíáìç, åíôïýôïéò óõìâÜëëåé åëÜ÷éóôá Ýùò ìçäåíéêÜ, óå ó÷Ýóç ìå ôéò õðüëïéðåò, óôá åèíéêÜ èÝìáôá. ¼ðùò ÷áñáêôçñéóôéêÜ áíáöÝñåé ôï ðñüãñáììá ôçò ðáñÜóôáóçò: «Ç ÁìåñéêÞ åßíáé ôï ÷ùíåõôÞñé ôïõ Èåïý, ôï ìåãÜëï ÷ùíåõôÞñé üðïõ üëåò ïé öõëÝò ôçò Åõñþðçò ëéþíïõí êáé îáíáìïñöïðïéïýíôáé!» ( Áðü ôï èåáôñéêü Ýñãï ôïõ Israli Zangwill, The Melting Pot.) Êáé áëëïý ãéá ôç óéùðÞ ôùí (Áìåñéêáíþí)

!

Áñìåíßùí: ÕðÜñ÷ïõí ßóùò ôñßá åíôõðùóéáêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò áñìåíéêÞò äéáóðïñÜò óôéò ÇÐÁ – ç ó÷åôéêÞ äçìüóéá óéùðÞ ôçò êïéíüôçôáò Ýùò ôá ìÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1970, ï ðåñéóóüôåñï äçìüóéïò ñüëïò ðïõ ðáßæåé áðü ôüôå êáé ç áíÜðôõîç åíüò éó÷õñïý óõíüëïõ åóùôåñéêþí êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéóôéêþí ïñãáíþóåùí. ÁíáöÝñïõìå ÷áñáêôçñéóôéêÜ üôé ïé äéáìáñôõñßåò ãéá ôç óõìöùíßá ôçò Ãåíåýçò Þôáí åëá÷éóôüôáôåò óôçí ÁìåñéêÞ, üðïõ óçìåéùôÝïí âñßóêåôáé êáé ç éó÷õñüôåñç åêôüò Áñìåíßáò êïéíüôçôá (500 Ýùò 600 ÷éëéÜäåò, óå óýíïëï 2.500.000 áíÜ ôïí êüóìï), óå áíôßèåóç ìå ôéò Ýíôïíåò äéáäçëþóåéò êáé äéáìáñôõñßåò ôçò áñìåíéêÞò êïéíüôçôáò ôïõ ËéâÜíïõ, ç ïðïßá áñéèìåß ðåñßðïõ 150.000 Üôïìá Þ ôï 4% ðåñßðïõ ôïõ ðëçèõóìïý. Êáé óå áõôü áêñéâþò ôï óçìåßï Ýãêåéôáé ç âáóéêÞ áäõíáìßá ôïõ Ýñãïõ. ÃñáììÝíï áðü Ýíáí Áìåñéêáíïðïëùíü, ðñïóðáèåß íá ðåñéãñÜøåé ôéò ìý÷éåò åðéëïãÝò ôùí Áñìåíßùí, ìå äåäïìÝíç ôç äéêÞ ôïõ éóôïñéêÞ ôáõôüôçôá, óôçí ïðïßá üìùò äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïýôå ç ãåíïêôïíßá ôùí ÅëëÞíùí áðü ôïõò Íåüôïõñêïõò, óôá 1913-1914 êáé ôï 1922, ïýôå ç ãåíïêôïíßá ôïõ Ðïíôéáêïý Åëëçíéóìïý óôá 1916-1922, ðüóï ìÜëëïí ç ãåíïêôïíßá ôùí Áñìåíßùí ôï 1915-1916. ¼ðùò ï ßäéïò ðáñáäÝ÷åôáé: «Âáóéêü ìïõ ìÝëçìá äåí åß-

Ôï ÊôÞíïò óôï ÖåããÜñé Óêçíïèåóßá: Óô. Ëéèáâçíüò. Åñìçíåýïõí: Ä. ÔÜñëïïõ, Ô. Êïõëßåâá, Ã. ÌðéíéÜñçò, Ö. Ìïó÷Üôïò, Ñ. Ìðïëþôáò. ÌåôÜöñáóç: Ä. ÔÜñëïïõ Óêçí. – êïóô.: Åë. Ìáíùëïðïýëïõ. ÌïõóéêÞ: ×. ÃéáæéôæéÜí. «ÐÏÑÅÉÁ»: Ôñéêüñöùí 3-5 êáé 3çò Óåðôåìâñßïõ 69, Ðë. Âéêôùñßáò. Ôçë.:210-8210991

íáé íá êÜíù ôïõò ðÜíôåò íá êáôáíïÞóïõí ôçí éóôïñßá ôïõ áñìåíéêïý Ïëïêáõôþìáôïò. Ãéá ìÝíá, åßíáé áðëþò ôï ðñïóùðéêü äñÜìá ôïõ ÁñÜì. Ãé’ áõôü, êáèþò äåí ðñïóðáèþ ìå ôï Ýñãï áõôü íá åêðñïóùðÞóù üëïõò ôïõò Áñìåíßïõò, åíäå÷ïìÝíùò ôåëéêÜ íá óõìâáßíåé áêñéâþò áõôü». ÓôÞíåé ëïéðüí Ýíá Ýñãï óôï ïðïßï, Üó÷åôá áí óå êÜðïéá ìÝñç ôïõ, êáé êõñßùò ðñéí ôï ôÝëïò, áíáäåéêíýåé ôá ôñáõìáôéêÜ âéþìáôá ôùí çñþùí ôïõ åîáéôßáò ôùí èçñéùäéþí ôùí Íåïôïýñêùí, åðéëÝãåé íá ðñïôåßíåé ôç ëýôñùóç ôçò ëçóìïíéÜò áðü ôï ÷ñÝïò ôçò ìíÞìçò. Äåí ÷ñåéÜæåôáé üìùò íá áíáöÝñïõìå ôï ó÷åôéêü áðüöèåãìá ôïõ Êïýíôåñá. Ï ÞñùÜò ôïõ, ï ÁñÜì, åßíáé Ýíáò êëåéóôüò ßóùò êáé Üíåõñïò ôýðïò, üðïõ ùò ìéêñïáóôüò åðéëÝãåé íá áðïêáôáóôÞóåé ôç æùÞ ôïõ ìå ôï íá ðñïóðáèåß íá áíôéêáôáóôÞóåé ôçí ðáôñïãïíéêÞ öùôïãñáößá ðïõ êïõâáëÜåé, ôïðïèåôþíôáò ôá ðñüóùðá ôçò õðü êáôáóêåõÞí ïéêïãÝíåéáò ðÜíù óôá êïììÝíá êåöÜëéá ôçò öùôïãñáößáò áõôÞò. Äåí ðñïóðáèåß íá äéáôçñÞóåé æùíôáíÞ ôç ìíÞìç, åðéëÝãåé íá ôçí áíôéêáôáóôÞóåé ìå ìéá íÝá ðñáãìáôéêüôçôá. ¼ôáí ëïéðüí êáôïñèþóåé íá áíôéêáôáóôÞóåé üëá ôá ìÝëç ôçò ðáëéÜò öùôïãñáößáò, èá Ý÷åé îåêáèáñßóåé/ åîáöáíßóåé êáé ôï ÷ñÝïò ôïõ ìå ôï ðáñåëèüí êáé ôçí ðáñÜäïóç. Ç ÓÝôá, ç íåïöåñìÝíç íýöç áðü ôçí ðáôñßäá, Ý÷ïíôáò âéþóåé ôéò äïëïöïíßåò êáé ôïõò âéáóìïýò ìÝóá óôçí ßäéá ôçò ôçí ïéêïãÝíåéá, ôï Ý÷åé îåêáèáñßóåé ó÷åäüí áðü ôçí áñ÷Þ. ÅðéëÝãåé íá îå÷Üóåé, åðåéäÞ ç ôñáõìáôéêÞ áõôÞ ìíÞìç ôçí êáôáññáêþíåé. ¼ìùò ç ìíÞìç ðïõ äåí Ý÷åé âéùèåß êáé áíáëõèåß ïëïêëçñùôéêÜ, ïäçãåß óå ðïëéôéóôéêü êáé êïéíùíéêü áêñùôçñéáóìü. Ìå üëá ôá ðéï ðÜíù äåäïìÝíá, ïé äýï ðïëý êáëïß çèïðïéïß, ÔÜñëïïõ êáé Êïõëßåâá, áäõíáôïýí íá áíáäåßîïõí ôï ôñáãéêü óôïé÷åßï áõôÞò ôçò éóôïñßáò, ãéáôß áêñéâþò áõôü ôï ôñáãéêü äåí õößóôáôáé. ÐñïóöÝñïõí ìéá åðáããåëìáôéêÞ åñìçíåßá, óå êÜðïéïõò ñüëïõò ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí åóùôåñéêÝò áðáéôÞóåéò. Ìüíï ï ÔÜñëïïõ êáôáöÝñíåé êÜðùò íá ðåñÜóåé ôçí áðïóôáóéïðïßçóç êáé øõ÷ñüôçôá ôïõ ñüëïõ ðïõ õðïäýåôáé. Èá ìáò åíäéÝöåñå âÝâáéá íá âëÝðáìå ôçí ðñï äåêáåôßáò ðñüôáóç ôïõ Ëéâáèçíïý, ìÞðùò ç óõãêåêñéìÝíç åß÷å åðéëÝîåé íá äþóåé ìåãáëýôåñï âÜñïò óôï æÞôçìá ôçò ìíÞìçò. Óå áíôßèåóç ìå üëá ôá ðñïçãïýìåíá, ôï êåßìåíï ôçò ðáñÜóôáóçò áðïôåëåß ìéá üáóç (ìíÞìçò) óôç ìÝóç ìéáò åñÞìïõ (ëçóìïíéÜò). Óôá ðåñéå÷üìåíÜ ôïõ âñßóêåé êáíåßò ü÷é ìüíï ôï êåßìåíï ôïõ Ýñãïõ, áëëÜ êáé ðëÞèïò êåéìÝíùí ôá ïðïßá áíáöÝñïíôáé äéåîïäéêÜ óôïõò äéùãìïýò ôùí Áñìåíßùí áðü ôïõò Íåüôïõñêïõò, óôçí ðïëéôéóôéêÞ éäéáéôåñüôçôá ôùí Áñìåíßùí ôçò ÁìåñéêÞò, óå Ýíá áñêåôÜ åíçìåñùìÝíï ÷ñïíïëüãéï ôçò ðáñïõóßáò ôïõò, áëëÜ êáé ôùí éóôïñéêþí ãåãïíüôùí ôçò ðåñéüäïõ áðü ôï 1618 Ýùò ôï 1944. Åßíáé áðü ôéò ëßãåò öïñÝò ðïõ ãéá ôçí õðüèåóç åíüò èåáôñéêïý Ýñãïõ öåýãïõìå ðåñéóóüôåñï éêáíïðïéçìÝíïé áðü ôï ðñüãñáììá ðáñÜ áðü ôï Ýñãï áõôü êáèåáõôü.


6)ΙΝΙΟΝ-ΑΤΟΥ 7)ΩΝ-ΓΩΝ-ΙΜΕ 8)ΣΗΤΑ-ΑΣΚΟΣ 9)ΙΣΟΡΡΟΠΟΙ 10)ΣΗΜΙΤΙΑ-ΑΣ

;

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

ôéò óôï÷åýóåéò ôïõ óõããñáöÝá, üðùò ôçí êñéôéêÞ óôç ìç÷áíÞ ðïõ áíáðôýóóåé ï Íßôóå óôï Áíèñþðéíï, ðïëý áíèñþðéíï. Åðßóçò ðáñáëåßðåôáé ç êñéôéêÞ ôïõ Íßôóå óôç ìéóèùôÞ åñãáóßá, óôï êåöÜëáéï, óôï êñÜôïò, óôï êüììá (ðñïöçôéêÜ ìÜëéóôá ãñÜöåé üôé ðñüêåéôáé íá õðïäïõëþóåé ôïõò åñãÜôåò), ðïõ äéáôõðþíåé ìå åõöñÜäåéá óôï Ýñãï ôïõ ×áñáõãÞ, Ýñãá ôá ïðïßá Ý÷åé ìåôáöñÜóåé åäþ êáé êáéñü óôç ãëþóóá ìáò ï ÆÞóçò Óáñßêáò. ÔÝëïò, ï óõããñáöÝáò, åðçñåáóìÝíïò áðü ôïí Öïõêþ, öáßíåôáé íá óõììåñßæåôáé ìéá «áíèñùðïëïãéêÞ áðáéóéïäïîßá», üðïõ ï Üíèñùðïò åðéèõìåß êáôÜ êáíüíá ôçí ëõôéêÜ, ï Çëéüðïõëïò öáßíåôáé íá ìçí ôá éó÷ý, ôçí êõñéáñ÷ßá. Ç ôÜóç áõôÞ, «Üëëïôå éÜáãíïåß. Ëüãù ôçò ðåñéïñéóìÝíçò Ýêôáóçò ôçò óéìç êáé Üëëïôå ü÷é», Þôáí éäéáßôåñá ãíùóôÞ ìåëÝôçò, ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå ãéáôß óå óôï÷áóôÝò üðùò ï Èïõêõäßäçò, ï ×ïìðò, åßíáé ôüóï óõíïðôéêÝò ïñéóìÝíåò áíáöïñÝò, ï Ð. Êïíäýëçò, áëëÜ âÝâáéá áíôéöÜóêåé ìå üðùò áõôÞ óôïí Óôßñíåñ (óôéò óåëßäåò 34 ìÝ- ôéò áéóéüäïîåò áíèñùðïëïãéêÜ öéëïóïöéêÝò ÷ñé 39). Ðáñáëåßðïíôáé üìùò Üëëåò êáßñéåò ðñïûðïèÝóåéò ôïõ áíáñ÷éóìïý. Ãéá üóïõò äåí ôïõò áñêåß ç êïéíïáíáöïñÝò óå ðéï Üìåóåò êáé óïâáñÝò åðéñâïõëåõôéêÞ äçìïêñáôßá, áëëÜ óôïñïÝò ôïõ Íßôóå óå áíáñ÷éêïýò êïéíïôéóôÝò ÷åýïõí óôçí Üìåóç äçìïêñáôßá, üðùò ï Ãêïýóôáâ ËáíôÜïõåñ êáé ï Êïõñô èá âñïõí ðïëëÝò åíäéáöÝñïõóåò ¢úóíåñ, ðïõ äéáäñáìÜôéóáí Ýíá éäéáßôåñá êáé ÷ñÞóéìåò óêÝøåéò óôï Ýñãï ôïõ äñáóôÞñéï êáé åîÝ÷ïíôá ñüëï óôçí «áíáñ÷éÃéþñãïõ Ïéêïíüìïõ ðïõ ìüëéò êõêëïöüêÞ äçìïêñáôßá» ôïõ ÌïíÜ÷ïõ ôï 1919. Áíôßèåôá ðáñïýóåò åßíáé áíáöïñÝò óôçí ñçóå áðü ôéò åêäüóåéò ÐáðáæÞóç, Áðü ôçí êñßóç ôïõ ¸ììá Ãêüëíôìáí, êïéíïâïõìå Ýíá óõãêéíçëåõôéóìïý ôéêü áðüóðáóìá óôç ÄçìïÝñãïõ ôçò, ðïõ ...èá ðñÝðåé íá ðáýóåé ðëÝêñáôßá (óåë. äåí åßíáé éäéáßôåñá 146). Ï óõããíùóôü, êáé óå Üëïí ïñéóôéêÜ ìéá êïñõöáßá äéáãñáöÝáò Ý÷åé ëïõò óýã÷ñïíïõò åðçñåáóôåß óôï÷áóôÝò, ðåñéóóôñÝâëùóç, íá èåùñåßôáé äçéäéáßôåñá óüôåñï ãíùóôïýò, áðü ôçí ìåüðùò ï Öïõêþ, ï ëáäÞ ï Íßôóå ùò ðñïÜããåëïò ëÝôç óôï÷áÁíôüñíï, ï ÍôåëÝæ óôþí üðùò Þ ï ÌðÝíãéáìéí. Þ áêüìç ÷åéñüôåñá èåùñçôéï Ê. ÊáóôïÇ óçìáíôéêüñéÜäçò êáé ï ôåñç áäõíáìßá ôïõ êüò ôïõ íáæéóìïý. Ê. ÐáðáúùÝñãïõ åßíáé üôé, ðáñüôé äåí óôåñåßôáé êáëþí ðñïèÝóåùí, ç ðñï- Üííïõ. ÊáôáäéêÜæåé åîßóïõ ôéò äõôéêÝò äçìïóÝããéóç óôï Ýñãï ôïõ Íßôóå åßíáé ôåëéêÜ áíå- êñáôßåò üóï êáé ôá êáèåóôþôá ôïõ ëåãüìåíïõ ðáñêÞò. ¸ôóé äåí õðÜñ÷ïõí áíáöïñÝò, ðïõ õðáñêôïý óïóéáëéóìïý, ðïõ ç ïõóßá ôïõò èá ìðïñïýóáí íá èåìåëéþóïõí êáëýôåñá Þôáí ç «ðáíôåëÞò áíõðáñîßá äçìïêñáôéêþí éäåþí êáé èåóìþí». Åðßóçò, ôïíßΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ æåé üôé «Ýíá Üëëï ðëÞãìá êáôÜ ôçò äçìïêñáôßáò åðÝöåñå ôï áíáñ-

ÄéáâÜóáìå ìå ðïëý åíäéáöÝñïí ôï äïêßìéï ôïõ ×ñßóôïõ Çëéüðïõëïõ Ïé áíáñ÷éêÝò ðôõ÷Ýò óôï Ýñãï ôïõ Öñåéäåñßêïõ Íßôóå (Åêäüóåéò ÅëåõèåñéáêÞ Êïõëôïýñá, ÁèÞíá, 2009, óåë. 52) ãéá ðïëëïýò êáé äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò. Ðñþôá ðñþôá ãéáôß åßíáé åõ÷Üñéóôï ãåãïíüò üôé ï óôï÷áóìüò ôïõ Íßôóå áðáó÷ïëåß Ýíá ÷þñï ðïõ, äéáíïçôéêÜ ôïõëÜ÷éóôïí, óôÝêåôáé êáôÜ ôçò åîïõóßáò. ¸ôóé åðåêôåßíïíôáé êáé ðïëëáðëáóéÜæïíôáé ïé åñìçíåßåò, ðïõ õðïóôçñßæïõí üôé èá ðñÝðåé íá ðáýóåé ðëÝïí ïñéóôéêÜ ìéá êïñõöáßá äéáóôñÝâëùóç, ãéá ôçí ïðïßá åõèýíç äåí öÝñïõí ìüíï ïé èåùñçôéêïß ôïõ íáæéóìïý, üðùò ï Ñüæåìðåñãê êáé ï Ìðüéìëåñ, áëëÜ êáé ìáñîéóôÝò üðùò ï Ëïýêáôò, íá èåùñåßôáé äçëáäÞ ï Íßôóå ùò ðñïÜããåëïò Þ, áêüìç ÷åéñüôåñá, èåùñçôéêüò ôïõ íáæéóìïý. ¼ðùò ëÝåé êáé ï ôßôëïò, ï óõããñáöÝáò áíáöÝñåôáé óôéò áíáñ÷éêÝò ðôõ÷Ýò ôïõ Ýñãïõ ôïõ Íßôóå êáé ü÷é óôïí áíáñ÷éêü Íßôóå. Åßíáé ìéá ïñèÞ äéÜêñéóç, äéüôé óôçí áíôéóõóôçìéêÞ, áíôéöáôéêÞ êáé óêåðôéêéóôéêÞ óêÝøç ôïõ Íßôóå äåí ìðïñåß íá èåìåëéùèåß êáìßá éäåïëïãßá, ïýôå âÝâáéá êáé ï áíáñ÷éóìüò. Áíáöåñüìåíïò óôïõò Ãåñìáíïýò åðéóçìáßíåé üôé ï Íßôóå óôï Ýñãï ôïõ ¸ôóé ìßëçóå ï Æáñáôïýóôñá áíáöÝñåôáé óôï êñÜôïò ùò ôï ðéï ðáãåñü áðü ôá ðáãåñÜ ôÝñáôá. Óôï Ëõêüöùò ôùí åéäþëùí, «óôïé÷ßæåé ðïëý áêñéâÜ ç Üíïäïò óôçí åîïõóßá: ç åîïõóßá óå êÜíåé çëßèéï». Óå Üëëá êåßìåíá ìå óáöÞíåéá êáôáäéêÜæåé ôïí åèíéêéóìü, ôïí áíôéóçìéôéóìü, ôçí êïéíùíßá ôïõ ÷ñÞìáôïò, ôçí áðñüóùðç ìç÷áíéêÞ åñãáóßá ðïõ õðïäïõëþíåé ôïí åñãÜôç. ¼ëá áõôÜ üìùò äåí åßíáé áñêåôÜ ãéá íá ôïí èåùñÞóïõìå áíáñ÷éêü. Óôïí Áíôß÷ñéóôï, ìå óáöÞíåéá ãñÜöåé: «Ìðïñïýìå íá åîéóþóïõìå ðëÞñùò ôïí ÷ñéóôéáíü ìå ôïí áíáñ÷éêü: ï óôü÷ïò ôïõò, ôï Ýíóôéêôü ôïõò, êáôåõèýíåôáé ìüíï ðñïò ôçí êáôáóôñïöÞ» (Ö. Íßôóå: Ï Áíôß÷ñéóôïò, ÅêäïôéêÞ Èåóóáëïíßêçò, Ìåô. Æ. Óáñßêáò, óåë. 79). Óôï ßäéï Ýñãï äåí ìáò áöÞíåé ðïëëÜ ðåñéèþñéá áìöéâïëßáò ãéá ôïí óêåðôéêéóìü ôïõ: «¸íá ðíåýìá ðïõ æçôÜåé ìåãÜëá ðñÜãìáôá, ðïõ æçôÜåé åðßóçò ôá ìÝóá ãéá íá öôÜóåé ó’ áõôÜ, åßíáé êáô’ áíÜãêç Ýíáò óêåðôéêéóôÞò. Ç åëåõèåñßá áð’ üëá ôá åßäç ðåðïéèÞóåùí, ç éêáíüôçôá–íá–âëÝðåéò åëåýèåñá, áðïôåëåß ìÝñïò ôçò äýíáìçò» (óåë. 71). Ï áíáñ÷éêüò üðùò êáé ï ÷ñéóôéáíüò ôåëéêÜ, êáôÜ ôïí Íßôóå êáôåõèýíïíôáé áðü Ýíá éó÷õñü áñíçôéêü áßóèçìá, ôç ìíçóéêáêßá. ¼ëá áõôÜ, ðáñüôé äåí áíáöÝñïíôáé áíá-

>

ΚΑΘΕΤΑ : 1)ΚΑΚΟ∆ΑΙΜΩΝ 2)ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 3)ΘΑ-ΥΡΚΑΝΙΑ 4)ΟΓΑ-ΘΑΛΙΑ 5)ΣΕΛΛΑΣΙΑ

>

ημέρες

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

6)ΑΡΚΑΣ-ΝΑΟΙ 7)ΙΤΑΛΙΑ-ΣΠΑ 8)ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ 9)ΩΤΙΑ-ΟΜΟΙΑ 10)ΝΟΑ-ΜΥΕΣ

15

25

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ : 1)ΚΑΘΟΣΙΩΣΙΣ 2)ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3)ΚΕ-ΑΛΙ-ΤΟΜ 4)ΟΞΥ-ΛΟΓΑΡΙ 5)∆ΑΡΘΑΝΩ-ΡΤ

Αριθμός φύλλου 58

÷éêü êáé åõñýôåñï áíôé-åîïõóéáóôéêü ñåýìá êáé ç áíôßóôïé÷ç éäåïëïãßá, äçëáäÞ ç áíôßëçøç ðåñß êáôáñãÞóåùò êÜèå ìïñöÞò åîïõóßáò» (óåë. 80). Ùò ðçãÞ ôçò åëëçíéêÞò êáêïäáéìïíßáò èåùñåß «ôç íåïåëëçíéêÞ åêäï÷Þ ôïõ êïéíïâïõëåõôéóìïý ìå ôï ïéïíåß ìïíáñ÷éêü ìïíôÝëï äéáêõâÝñíçóçò óôçñéãìÝíï óôïí ðñùèõðïõñãïêåíôñéóìü êáé ôïí áõôáñ÷éóìü, óôçí áðïõóßá ïõóéáóôéêïý åëÝã÷ïõ ôçò åîïõóßáò, óôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ äçìïóßïõ êáé ôïõ ðïëéôéêïý ÷þñïõ, óôçí êïììáôïêñáôßá, óôéò äéåöèáñìÝíåò êáé áíßêáíåò äéáêõâåñíÞóåéò ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí» (óåë. 128). Ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå ôïõò ëüãïõò ðïõ ôï êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë ðñïóðáèåß íá áðïöýãåé ôçí Üóêçóç êÜèå åßäïõò êñéôéêÞò, áêüìç êáé ôçò ðéï Þðéáò áðü ïìïåèíåßò ôïõ, ìå éäåïëïãÞìáôá üðùò üôé ï áíôéóéùíéóìüò åßíáé áíôéóçìéôéóìüò êáé ñáôóéóìüò. ¼ìùò äåí ìðïñïýìå íá êáôáíïÞóïõìå ôïõò ëüãïõò ðïõ ìéá åëëçíéêÞ ïìÜäá, ðïõ åìöáíßæåôáé ìå ôçí éóôïóåëßäá TERMINAL 119 íá åöÜðôåôáé ôïõëÜ÷éóôïí ôùí áíôéåîïõóéáóôþí, íá ÷ñçóéìïðïéåß ôá ßäéá åðé÷åéñÞìáôá êáé ìÜëéóôá íá åßíáé «âáóéëéêüôåñïé ôïõ âáóéëÝùò». Ç üëç ôïõò åðé÷åéñçìáôïëïãßá èåùñåß üôé ôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá åßíáé ãåíåôéêÜ êáé áðïêëåéóôéêÜ áíôéóçìßôåò êáé ãé’ áõôü ðïôÝ äåí âïÞèçóáí ôïõò Åëëçíïåâñáßïõò. Óå åðéóôïëÞ ôïõò ðñïò ôï ãåñìáíéêü ðåñéïäéêü Konkret, Ýãñáøáí ôÝôïéåò éóôïñéêÝò êáé ãñáììáôïëïãéêÝò áíáêñßâåéåò, ðïõ ðñïêÜëåóáí ôçí áíôßäñáóç ôçò éóôïñéêïý ÑÝíáò Ìüë÷ï, ðïõ ôïõò áðÜíôçóå ìå Üëëç åðéóôïëÞ ç ïðïßá áõóôçñÜ, êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï, ôïõò «ôñáâÜåé ôï áõôß». ÃñÜöåé üôé ðïëëïß ¸ëëçíåò, éåñùìÝíïé êáé ðïëßôåò, åðþíõìïé êáé áíþíõìïé, Ýäåéîáí ìåãáëýôåñï èÜññïò áðü Üëëïõò Åõñùðáßïõò óôç äéÜóùóç Åëëçíïåâñáßùí. Íá èõìÞóïõìå åðßóçò, üôé ðïëëïß Åëëçíïåâñáßïé ðïëÝìçóáí, ôï ’40 êáé óôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç êáé Ýðåóáí êñáôþíôáò ôçí åëëçíéêÞ óçìáßá. Âåâáßùò êÜðïéïé áíáñ÷éêïß ðïõ öéëïîåíïýíôáé óôçí éóôïóåëßäá ôïõ TERMINAL 119 éó÷õñßæïíôáé üôé «üôáí ìéëÜìå ãéá áíôéåèíéêéóìü õðï÷ñåùôéêÜ ðñÝðåé íá áíáöåñüìáóôå óôïí åèíéêéóìü ôçò ðáôñßäáò ìáò, äéáöïñåôéêÜ áõôü ãéá ôï ïðïßï ìéëÜìå åßíáé ç åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ». ÊÜôé ôÝôïéï ìáñôõñÜ éäåïëïãéêÞ óýã÷õóç êáé Ýíáí éäéüññõèìï åëëáäïêåíôñéóìü. Äéüôé ïõóéáóôéêÜ åíäéáöÝñïíôáé íá êáôáñãçèåß Ýíáò åèíéêéóìüò, åíþ üëïé ïé Üëëïé ôïõò åßíáé áäéÜöïñï áí õðÜñ÷ïõí êáé êõñéáñ÷ïýí. Óôá ðëáßóéá áõôÞò ôçò óêÝøçò öõóéêÜ äåí åíäéáöÝñåé áí ïé ÇÐÁ êáôÝ÷ïõí îÝíá åäÜöç, Þ áí áýñéï Ýâãáéíå Ýíáò íÝïò ×ßôëåñ óå ìéá åõñùðáúêÞ ÷þñá, åíäéáöÝñåé áðïêëåéóôéêÜ ï «åëëçíéêüò åèíéêéóìüò» áêüìç êé áí äåí êáôÝ÷åé îÝíá åäÜöç, áêüìç êé áí äåí ãêñåìßæåé êáôïéêçìÝíåò ðåñéï÷Ýò Þ äåí îåñéæþíåé ôéò áãñïôéêÝò êáëëéÝñãåéåò áðü ôéò ïðïßåò æåé Ýíáò Üìá÷ïò ðïëéôéóìüò.

>


26

Αριθμός φύλλου 58

cine

Ρήξη

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÌðëÜèñá

Ç íÝá ôáéíßá ôïõ Ìß÷áåë ×Üíåêå

«Ç

áëÞèåéá åßíáé ðÜíôá ôñïìáêôéêÞ», ëÝåé ï Ìß÷áåë ×Üíåêå, ï ãåííçìÝíïò óôï Ìüíá÷ï êáé ìåãáëùìÝíïò óôçí Áõóôñßá, åîçíôÜ÷ñïíïò óêçíïèÝôçò ôçò ËåõêÞò ÊïñäÝëáò, ìéáò éóôïñßáò êáôÜññåõóçò, ëßãï ðñéí ôïí Á´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï, ôïí ÌåãÜëï Ðüëåìï, üðùò ôïí ïíüìáóáí. ÖáíôÜæïìáé üôé êÜðïéïé Ý÷åôå äåé ôçí ôáéíßá, êáèþò ðñïâÜëëåôáé áñêåôÝò åâäïìÜäåò, ðñÜãìá ðïõ êÜíåé êáé ôçí êñéôéêÞ ðåñéóóüôåñï ãüíéìç, áöïý áðåõèýíåôáé ü÷é ìüíï óå áíáãíþóôåò áëëÜ êáé óå èåáôÝò. Ôï ôÝëïò ôçò ôáéíßáò ßóùò áöÞíåé óå ðïëëïýò áðïñßåò ãéá ôç äñÜóç ôçò, ç ïðïßá, ðáñ’ ü,ôé îåôõëßãåôáé ãéá ôñåéò þñåò, äåí ëýíåé ôï ãñßöï ôïõ äñÜóôç Þ ôùí äñáóôþí óôéò âéáéüôçôåò ðïõ äéáðñÜôôïíôáé óôï ìéêñü ãåñìáíéêü ÷ùñéü, êÜðïõ áíÜìåóá óôá 1913-14. Ôï èÝìá ôçò ôáéíßáò, âÝâáéá, äåí åßíáé ïé äñÜóôåò áëëÜ ôï õðüêùöï êýìá ôçò äéÜëõóçò ìéáò ðáñáäïóéáêÞò êïéíüôçôáò, êáèþò ïé ó÷Ýóåéò ôùí ìåëþí ôçò âñßóêïíôáé óå êñßóç êáé ðáñáðáßïõí ðñïò ôçí õðïêñéóßá, ôç âéáéïðñáãßá êáé, Üñá, ôï öüâï. ÅíäéáöÝñïí åßíáé üôé ôá ðïëõÜñéèìá ðáéäéÜ ôïõ ÷ùñéïý, åêôüò áðü áðïäÝêôåò ôçò âßáéçò óõìðåñéöïñÜò ôùí ãïíÝùí ôïõò, åßíáé êáé ôá ßäéá öïñåßò áõôÞò ôçò âßáò, êáèþò ü÷é ìüíï õößóôáíôáé áëëÜ êáé äñïõí ìå ôç óêëçñüôçôá ìéáò çèéêÞò ðáñáêìÞò. Ç ôáéíßá ôïõ ×Üíåêå Ý÷åé ïðùóäÞðïôå ðïëëÝò åêäï÷Ýò óôçí áíÜãíùóÞ ôçò. Ç ðéï óõæçôçìÝíç åßíáé áõôÞ ðïõ âëÝðåé óôç ìéêñÞ áõôÞ êïéíüôçôá ôá óðÝñìáôá ôçò ãÝííçóçò ôïõ åèíéêïóïóéáëéóìïý, åêäï÷Þ ðïõ óéãïíôÜñåé Üëëùóôå êáé ï áöçãçôÞò ôçò ôáéíßáò, üôáí óôçí áñ÷Þ ëÝåé üôé èá áöçãçèåß üóá Ýãéíáí óôï ÷ùñéü óå ìéá ðñïóðÜèåéá íá êáôáëÜâïõìå «ôé Ýãéíå», åí ôù ìåôáîý, «óôç ìåãÜëç ìáò ÷þñá», åííïþíôáò ôç Ãåñìáíßá. Ï åîïñêéóìüò üìùò ôïõ åèíéêïóïóéáëéóìïý äåí áñêåß ùò óôü÷åõóç, áöïý Ýíáò ôÝ-

Ç ëåõêÞ êïñäÝëá

ôïéïò óôü÷ïò èá Þôáí åýêïëïò óå ìéá Åõñþðç üðïõ ï åèíéêïóïóéáëéóìüò, áí ü÷é ï óïóéáëéóìüò åí ãÝíåé, Ý÷åé çôôçèåß ðïëéôéêÜ êáé Ý÷åé – ôïõëÜ÷éóôïí ï ðñþôïò– êáôáäéêáóôåß çèéêÜ. Áõôü ðïõ áêüìá êáßåé êáé êáðíßæåé ôïí êüóìï óÞìåñá ìå áóöõêôéêÜ íÝöç åßíáé ç êáôÜññåõóç ü÷é ìüíï ôùí ðáñáäïóéáêþí êïéíïôÞôùí, áëëÜ ôùí êïéíùíéþí óôï óýíïëü ôïõò êÜôù áðü ôçí åðÝëáóç åíüò ìçäåíéóìïý, ðïõ ç ñßæá ôïõ âñßóêåôáé ïðùóäÞðïôå óôçí Þôôá ôùí éäåïëïãéþí áëëÜ êáé óôçí ðíåõìáôéêÞ áðïøßëùóç ôïõ éäåáôïý, Ýôóé üðùò ðáñáäïóéáêÜ ôï åîÝöñáæáí óôç èåïëïãßá ôïõò ïé ðáñáäïóéáêÝò èñçóêåßåò. Ï öïíôáìåíôáëéóìüò åßôå éäåïëïãéêüò, åßôå èñçóêåõôéêüò, áðïôåëåß Ýêöñáóç áõôïý ôïõ ìçäåíéóìïý, ðïõ ç áðáñ÷Ýò ôïõ âñßóêïíôáé óôçí åðï÷Þ ëßãï ðñéí ôïí Á´ Ðáãêüóìéï, áí êáé êõïöïñÞèçêå äåêáåôßåò ðñéí, óôï ðÝñáóìá áðü ôïí 19ï óôïí 20ü

áéþíá. ¼ðùò ï ßäéïò ï ×Üíåêå ôï ðåñéãñÜöåé, «ôï 1914 õðÞñîå ìßá ðñáãìáôéêÞ ðïëéôéóôéêÞ áíáôñïðÞ. Óôç Ãåñìáíßá êáé ôçí Áõóôñßá (êáé ü÷é ìüíï, óõìðëçñþíïõìå åìåßò) ç åíüôçôá áíÜìåóá óôï Èåü, ôïí ÁõôïêñÜôïñá êáé ôçí Ðáôñßäá Ýóðáóå ìå ôïí Á´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï êáé, åí ðïëëïßò, ï ´ Ðáãêüóìéïò Ðüëåìïò êáé ïé ìåôáðïëåìéêÝò åîåëßîåéò óõíäÝïíôáé ìå áõôü.» («Filmcomment» Íïåì.-Äåê. 2009) Ç åðéôõ÷ßá ôçò ËåõêÞò ÊïñäÝëáò åßíáé üôé óïõ ìåôáäßäåé ôç äüíçóç áõôÞò ôçò êáôÜññåõóçò ìÝóá áðü ôïõò ðéï åõáßóèçôïõò –êáé óêëçñïýò óõíÜìá– äÝêôåò ôçò, ôá ðáéäéÜ. ¢ëëùóôå, ï ðëÞñçò ãåñìáíéêüò ôßôëïò ôçò ôáéíßáò, ðïõ êÝñäéóå ðÝñõóé ôïí «÷ñõóü öïßíéêá» óôéò ÊÜííåò, åßíáé: «ç ëåõêÞ êïñäÝëá – ìßá ãåñìáíéêÞ éóôïñßá ðáéäéþí». ÁëçèéíÞ áðïêÜëõøç åßíáé ï ËÝïíáñíô Ðñüæáïõö, ï 14÷ñïíïò, ï ïðïßïò õðïäýåôáé ôïí ÌÜñôéí –üíïìá ü÷é ÷ùñßò óõ-

ìðáñáäçëþóåéò–, ôïí «Üôáêôï» ãéï ôïõ ðÜóôïñá, ìå óðÜíéá åñìçíåõôéêÞ óáöÞíåéá, áêüìá êáé ãéá åíÞëéêá çèïðïéü. Ðïëý êáëïß åñìçíåõôÝò åßíáé êáé ïé õðüëïéðïé ìéêñïß Þñùåò, áðü ôç Ìáñßá Âéêôþñéá ÍôñÜãêïõò, óôï ñüëï ôçò åðßóçò «Üôáêôçò» ÊëÜñáò –óôïí ÌÜñôéí êáé ôçí ÊëÜñá äÝíåé ï ðÜóôïñáò ðáôÝñáò ôïõò ôç ëåõêÞ êïñäÝëá, ùò äåßãìá ôçò ðáñáêïÞò ôïõò– Ýùò ôïí ìéêñïýëç Èéìðüëô ÓåñéÝ óôï ñüëï ôïõ Ãêïýóôáâ, ôïí ìéêñüôåñï ãéï. Ç áóðñüìáõñç öùôïãñáößá êáé ôï óôéëéæáñéóìÝíï êáäñÜñéóìá ìáæß ìå ôçí áðïóôáóéïðïéçìÝíç áöÞãçóç ôïõ çëéêéùìÝíïõ ðïõ äéçãåßôáé ôçí éóôïñßá ôùí ÷ùñéêþí õðü ìïñöÞí áíáìíÞóåùí, äßíïõí óôçí ôáéíßá Ýíáí áÝñá äïêéìßïõ. Ï áöçãçôÞò –êáé ï óêçíïèÝôçò ßóùò– áíáëáìâÜíïõí Ýôóé Ýíá ñüëï ôéìçôÞ êáé áðïôéìçôÞ ôùí ðñÜîåùí êáé ôùí ãåãïíüôùí. Ç, êáôÜ êÜðïéïí ôñüðï, åñãáóôçñéáêÞ áðüóôáóç õðïãñáììßæåôáé êáé áðü ôçí Ýëëåéøç ïíïìÜôùí ãéá ôá ìÝëç ôçò êïéíüôçôáò, ôá ïðïßá êáëïýíôáé ìüíï áðü ôçí éäéüôçôÜ ôïõò: ï ÐÜóôïñáò, ï Âáñþíïò, ç Âáñþíç, ï ÅðéóôÜôçò, ï Ãéáôñüò, ï Áãñüôçò. Ç ôáéíßá ßóùò íá ãßíåôáé óôåíÜ÷ùñç ü÷é ìüíï ãéáôß äåí ëýíåé ôï ãñßöï ôùí âéáéïðñáãéþí áëëÜ êáé ãéáôß áöÞíåé ôï ìáýñï ìåëÜíé ôïõ ìçäåíéóìïý íá äéá÷Ýåôáé áðü ôçí ìéêñÞ êïéíüôçôá êáé áðü ôçí ìáêñéíÞ åêåßíç åðï÷Þ êáé – üëïé ôï êáôáëáâáßíïõí– íá ìáò êëåéäáìðáñþíåé ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ìüíïò áíåðçñÝáóôïò ôçò êáôáóôñïöÞò äéáóþæåôáé ï Ýñùôáò ôïõ äáóêáëÜêïõ-áöçãçôÞ êáé ôçò áèþáò Åýáò, ðïõ áí êáé 17÷ñïíç, ìüíç áõôÞ öáßíåôáé íá äéáóþæåé ôçí áãíüôçôá ðïõ óõìâïëßæåé ç ëåõêÞ êïñäÝëá. Äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá üôé ç áëÞèåéá ðïëëÝò öïñÝò ôñïìÜæåé. ÌÞðùò, üìùò, ç áëÞèåéá äåí ìðïñåß ðáñÜ íá åßíáé êáé áðåëåõèåñùôéêÞ;

Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Αφιέρωση, καθαγιασμός (καθ.). 2) Περίοδος μετά το Μεσαίωνα. 3) Βυζαντινή μουσική νότα. -Επιφώνημα πόνου, λύπης.-Ξενικό ανδρικό όνομα. 4) Χημική ένωση που στα μόρια της περιέχει άτομα υδρογόνου.-Θησαυρός. 5) Κοιμάμαι(αρχ). -Τα χωρίζει το Σ. 6) Γνωστός Έλληνας δημιουργός κόμικ.-Εκκλησίες. 7) Ευρωπαϊκή χώρα. -Ο αριθμός 281 με γράμματα. 8) Το παίρνουμε περίπου κάθε 30 μέρες. 9) Μικρά αυτιά (καθ.).- Μοιάζουν πολύ αυτά. 10) Συνεχόμενα στα ξέπνοα.- Σαρκώδη και ινώδη όργανα του σώματος.

ΚΑΘΕΤΑ 1) Κακότυχος, δυστυχής. 2) Ελεύθερο, αυτεξούσιο. 3) Μόριο μέλλοντα.- Περιοχή της αρχαίας Περσίας. 4) Ασφαλίζει αγρότες.-Άνθηση, ακμή, καλή υγεία (αρχ.). 5) Αρχαία πόλη της Λακωνίας. 6) Το πίσω και κάτω μέρος του κρανίου (καθ).- Πλεονέκτημα κι αυτό. 7) Μισή Σιών.- Στη σειρά στον αγώνα.-Γράμματα από τις τιμές. 8) Λεπτό κόσκινο.- ∆ερμάτινο σακί. 9) Αυτοί αντισταθμίζουν ακριβώς κάποιον άλλο. 10) Κουλούρια.- Παρακινεί.


Αριθμός φύλλου 58

ιστο

27

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ëïãéêÜ

http://r-freepalestine.blogspot.com

Êáìáñþóôå ôïí! «Ï Éóñáçëéíüò õðïõñãüò Åîùôåñéêþí Áâßãêíôïñ Ëßìðåñìáí ìå ôïí ¸ëëçíá ðñùèõðïõñãü êáé õðïõñãü Åîùôåñéêþí Ãéþñãï ÐáðáíäñÝïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ 17ïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ Ïñãáíéóìïý ãéá ôçí ÁóöÜëåéá êáé ôç Óõíåñãáóßá óôçí Åõñþðç, óôçí ÁèÞíá ôçí 1ç ÄåêÝìâñç...» Êáìáñþóôå ôïí!!!!! ÁõôÞ åßíáé ç «áëëçëåããýç» ðñïò ôïí Ðáëáéóôéíéáêü ëáü áðü ôïí ðñüåäñï ôçò ÓïóéáëéóôéêÞò Äéåèíïýò êï ÐáðáíäñÝïõ êáé ôçí êõâÝñíçóç ôïõ ÐÁÓÏÊ. Áðü ôçí ìéá íá âãÜæïõí õðïêñéôéêÜ øçößóìáôá ìåôÜ áðü êÜèå óöáãÞ êáé áðü ôçí Üëëç íá óößããïõí ôï ÷Ýñé ôïõ áêñïäåîéïý óéùíéóôÞ Ëßìðåñìáí ï ïðïßïò Ý÷åé êáô’ åðáíÜëçøç äçëþóåé üôé èá åîïíôþóåé ôïõò Ðáëáéóôßíéïõò. «ÕðåñÞöáíç» êáé «áíåîÜñôçôç» åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ìå áðïóéþðçóç ôïõ åñ÷ïìïý ôïõ ìÝ÷ñé ôåëåõôáßá óôéãìÞ.

Ç îåöôßëá óáò äåí Ý÷åé üñéá... Äåí Ýöôáíå ï óïóéáëéóôÞò áíôéðñüåäñïò óáò

Å÷ïýíô ÌðÜñáê ðïõ êáèïäÞãçóå ôçí ôåëåõôáßá óöáãÞ óôçí ÃÜæá ðñéí Ýíá ÷ñüíï, ôþñá èá «óõíåííïçèåßôå» ãéá ôçí äéåèíÞ åéñÞíç êáé áóöÜëåéá ìå ôïí Ëßìðåñìáí. Ìðïñïýìå ìÜëëïí íá öáíôáóôïýìå ôé Üëëï ìáò ðåñéìÝíåé.

Ï ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ ÅÉÍÁÉ ÓÕÍÅÍÏ×ÏÓ ÓÔÏ ÅÃÊËÇÌÁ ÅÉÓ ÂÁÑÏÓ ÔÏÕ

ÐÁËÁÉÓÔÉÍÉÁÊÏÕ

ËÁÏÕ.

ÁÍÅÐÉÈÕÌÇÔÏÓ Ï ÖÁÓÉÓÔÁÓ ËÉÌÐÅÑÌÁÍ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ. ÍÁ ÄÉÁÊÏÐÅÉ ÊÁÈÅ Ó×ÅÓÇ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ ÌÁÓ ÌÅ ÔÏ ÓÉÙÍÉÓÔÉÊÏ ÊÑÁÔÏÓ ÔÏÕ ÉÓÑÁÇË. ÍÁ ÄÕÍÁÌÙÓÏÕÌÅ ÔÏ ÌÐÏÚÊÏÔÁÆ ÓÔÏ ÊÑÁÔÏÓ ÁÐÁÑÔ×ÁÚÍÔ

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ Ìáõñßäç

Ôï ìåãÜëï íÝöïò ôïõ Ëïíäßíïõ, 1952

Ô

çí ÐáñáóêåõÞ, 5 Äåêåìâñßïõ 1952, ìéá ðõêíÞ ðáãùìÝíç ïìß÷ëç óêÝðáóå ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ôïõ Ëïíäßíïõ, ñß÷íïíôáò ôá åðßðåäá ïñáôüôçôáò óôï ìçäÝí êáé äçìéïõñãþíôáò Ýíá ôïîéêü íÝöïò ÷ùñßò ðñïçãïýìåíï, ðïõ èá ðáñÝìåíå ðÜíù áð’ ôçí ðüëç ìÝ÷ñé ôéò 9 ôïõ ìÞíá êáé èá Üöçíå ðßóù ôïõ ðÜíù áðü 12.000 íåêñïýò áðü áíáðíåõóôéêÜ ðñïâëÞìáôá. Ôï íÝöïò ôïõ ’52 áðïôåëåß Ýíá áðü ôá ìåãáëýôåñá åðåéóüäéá áôìïóöáéñéêÞò ìüëõíóçò óôçí éóôïñßá êáé Ýãéíå ç áöïñìÞ ãéá ðåñéâáëëïíôéêÝò ìåëÝôåò êáé êõâåñíçôéêÜ ìÝôñá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ áÝñá óôéò ìåãáëïõðüëåéò. Ìéá óåéñÜ áðü ðáñÜãïíôåò óõíåôÝëåóáí óôç ìåôáôñïðÞ ôçò ôõðéêÞò ëïíäñÝæéêçò ïìß÷ëçò óå Ýíá öïíéêü ôïîéêü êïêôÝéë, ðïõ ðáñÝëõóå ðëÞñùò ôçí ðñùôåýïõóá ôçò ÷þñáò ìå èáíáôçöüñåò åðéðôþóåéò. Ïé Üó÷çìåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýóáí óôçí Áããëßá óôéò áñ÷Ýò ÄåêÝìâñç áíÜãêáóáí ôïõò êáôïßêïõò íá êáßíå ðåñéóóüôåñï êÜñâïõíï ãéá íá æåóôáßíïõí ôá óðßôéá ôïõò. Ï ìåôáðïëåìéêüò ôýðïò êÜñâïõíïõ Þôáí êáôþôåñçò ðïéüôçôáò, ìå

Ç ÷åéñüôåñç áôìïóöáéñéêÞ ñýðáíóç óôçí éóôïñßá õøçëü ðïóïóôü äéïîåéäßïõ ôïõ èåßïõ óôéò åêðïìðÝò ôïõ, êáèþò ôï ðïéïôéêü êÜñâïõíï ðñïïñéæüôáí ãéá åîáãùãÝò. Åðßóçò, ôá èåñìïçëåêôñéêÜ åñãïóôÜóéá ôïõ ÌðÜôåñóé, ôïõ ÌðÜíêóáúíô êáé ôïõ Êßíãêóôïí óôïí ÔÜìåóç Þôáí åêåßíç ôçí åðï÷Þ óå ðëÞñç ëåéôïõñãßá, åðéâáñýíïíôáò åðéðñüóèåôá ôçí ðïéüôçôá ôïõ áÝñá. ÅðéðëÝïí, ôï óýóôçìá ôïõ çëåêôñéêïý ôñáì ìüëéò åß÷å îçëùèåß, ìåôÜ áðü ðéÝóåéò ôùí áõôïêéíçôïâéïìç÷áíéþí. Ôï äçìüóéï óýóôçìá ìáæéêÞò ìåôáöïñÜò áíôéêáôáóôÜèçêå áðü ðåôñåëáéïêßíçôá ëåùöïñåßá, ìå áðïôÝëåóìá ôçí Ýêëõóç ôüíùí êáõóáåñßùí. Ôçí 4ç Äåêåìâñßïõ Ýíáò áíôéêõêëþíáò åðéêñÜôçóå ðÜíù áðü ôï ðáãùìÝíï Ëïíäßíï, ðñïêáëþíôáò èåñìïêñáóéáêÞ áíáóôñïöÞ ìå êñýï, óôÜóéìï áÝñá ðáãéäåõìÝíï êÜôù áðü Ýíá óôñþìá èåñìïý áÝñá óôçí áíþôåñç áôìüóöáéñá. Ç ïìß÷ëç, óå óõíäõáóìü ìå ôïí êáðíü áð’ ôéò êáðíïäü÷ïõò ôùí óðéôéþí êáé ôùí åñãïóôáóßùí, ôéò åîáôìßóåéò ôùí áõôïêéíÞôùí êáé ôùí ëåùöïñåß-

ùí, äçìéïýñãçóå Ýíá êéôñéíüìáõñï íÝöïò ðïõ ïé ËïíäñÝæïé ïíüìáóáí áìÝóùò «ìðéæåëüóïõðá». Áõôü ðïõ äåí ãíþñéæáí Þôáí üôé ôï íÝöïò åêåßíï äåí Þôáí óõíçèéóìÝíï, èá ðáñÝìåíå ðÜíù áð’ ôçí ðüëç ôïõò ãéá

êáéñü êáé èá óêüôùíå áñêåôïýò áíÜìåóÜ ôïõò. Ïé ìáæéêÝò óõãêïéíùíßåò ôïõ Ëïíäßíïõ ðáñÝëõóáí, êáèþò ç ïñáôüôçôá äåí îåðåñíïýóå ôá ëßãá ìÝôñá êáé ôï íÝöïò áíÜãêáóå áêüìç êáé ôá áóèåíïöüñá íá óôáìáôÞóïõí ôç ëåéôïõñãßá ôïõò. Ïé áóèåíåßò Ýðñåðå ðëÝïí íá ðçãáßíïõí ìå ôá ðüäéá óôá íïóïêïìåßá êáé áõôïß ðïõ âñßóêïíôáí ìáêñéÜ áðëþò Ýìåíáí óôá óðßôéá ôïõò ÷ùñßò öñïíôßäá. ÌÝ÷ñé êáé ïé êéíçìáôïãñáöéêÝò ðñïâïëÝò êáé ïé óõíáõëßåò ìáôáéþíïíôáí, êáèþò ôï íÝöïò åéó÷ùñïýóå óôéò áßèïõóåò ðñïâïëþí êáé ç ïèüíç ãéíüôáí áüñáôç. Óôçí áñ÷Þ äåí õðÞñîå áíçóõ÷ßá, êáèþò ôï Ëïíäßíï öçìßæåôáé ãéá ôçí ïìß÷ëç ôïõ. ÌåôÜ áðü ìåñéêÝò çìÝñåò üìùò, êáèþò ï áñéèìüò ôùí íåêñþí êáé áóèåíþí áðü ëïéìþîåéò ôïõ áíáðíåõóôéêïý åêôïîåýôçêå óôïõò ÷éëéÜäåò ôç ìÝñá, åðéêñÜôçóå ÷Üïò, ìå ôï óýóôçìá õãåßáò íá áäõíáôåß íá áíôáðïêñéèåß óôá ôüóá ðåñéóôáôéêÜ, êáé Ýíáí ôåñÜóôéï áñéèìü áíèñþðùí íá ðñïóðáèåß

íá äéáöýãåé áðü ôçí ðüëç ìÝóá óôï óêïôÜäé êáé ôçí ïìß÷ëç. Ðïëëïß Ýöõãáí ìå ôá ðüäéá, ìå ðïäÞëáôá êáé üðïéï Üëëï ìÝóï ìðüñåóáí íá âñïõí, óå ìéá Ýîïäï ðïõ èýìéóå ôéò ìÝñåò ôïõ êáëïêáéñéïý ôïõ ’40, üôáí ç ãåñìáíéêÞ áåñïðïñßá âïìâÜñäéæå ôçí ðüëç íý÷ôá êáé ìÝñá. ¼ôáí ôåëéêÜ ç ïìß÷ëç êáèÜñéóå ðÜíù áðü ôï Ëïíäßíï, õðÞñ÷áí ðÜíù áðü 4.000 íåêñïß ëüãù ôïõ íÝöïõò, ïé ïðïßïé èá Ýöôáíáí ôïõò 12.000 áðü åêåßíïõò ðïõ èá Ý÷áíáí ôç æùÞ ôïõò ëüãù åðéðëïêþí óôï áíáðíåõóôéêü, óôïõò ìÞíåò ðïõ èá áêïëïõèïýóáí. ÁõôÞ ç Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ êáôáóôñïöÞ áíÝäåéîå ôï ðñþôï ðåñéâáëëïíôéêü êßíçìá óôçí éóôïñßá, ðïõ áðáßôçóå áíèñþðéíåò óõíèÞêåò äéáâßùóçò óôç ìåãáëïýðïëç, üðùò êáé ôçí áðïìÜêñõíóç ôùí èåñìïçëåêôñéêþí åñãïóôáóßùí áðü ôéò ðüëåéò. ÌÝóá óå ëéãüôåñï áðü Ýíá ÷ñüíï, ïé èåñìïçëåêôñéêïß óôáèìïß ôïõ åõñýôåñïõ Ëïíäßíïõ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÌðÜôåñóé (äéÜóçìïõ áðü ôï åîþöõëëï ôïõ Animals ôùí Ðéíê Öëüéíô) áíÝóôåéëáí ôç ëåéôïõñãßá ôïõò. Ãéá ôïõò 12.000 íåêñïýò ôïõ ìåãÜëïõ íÝöïõò ôïõ ’52 Þôáí Þäç áñãÜ.


28

Αριθμός φύλλου 58

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ∆εκεμβρίου 2009

ÐÉÓÙ ÏØÇ

ÓõãêÝíôñùóç åíÜíôéá óôçí Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç ôçí ÐÝìðôç 10 Äåêåìâñßïõ 2009 óôéò 6.00 ì.ì. êáé ðïñåßá óôçí ôïõñêéêÞ ðñåóâåßá

Åêäçëþóåéò ΒΟΛΟΣ, 05.12.09: Το Καφέ-Βιβλιοπωλείο ΧΑΡΤΑ παρουσιάζει το βιβλίο των Εναλλακτικών Εκδόσεων, Νεο-οθωμανισμός στη σύγχρονη Ελλάδα, με ομιλητές τους: ∆. Αλευρομάγειρο, Γ. Καραμπελιά, Κ. Μοράρο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. στον χώρο του βιβλιοπωλείου (Σκενδεράνη 16Α, τηλ: 2421033250). ΑΘΗΝΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, 07.12.09: Τo Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου των Εναλλακτικών Εκδόσεων Νεοοθωμανισμός στη σύγχρονη Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 μ.μ. στο ∆ημαρχείο Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2–Ιπποκράτους), με ομιλητές τους: Γ. Καραμπελιά, Χ. Γιαλλουρίδη, Ν. Σαρρή και Γ. Σταματόπουλο.

Áíôßóôáóç óôïí íåï-ïèùìáíéóìü!

Ô

ï ðÜñôé ôåëåßùóå. ¹ñèå ç óôéãìÞ íá áôåíßóïõìå êáôÜìáôá ôï ôßìçìá ôüóùí ÷ñüíùí ëÞèçò. Áðü ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí êáé ìåôÜ áñ÷ßæïõìå óôáäéáêÜ íá îõðíïýìå áðü ôïí ëÞèáñãï êáé í’ áíôéêñßæïõìå ôï ôé ðñáãìáôéêÜ äéáêõâåýåôáé ãéá ôï ìÝëëïí ôçò ÅëëÜäáò. ¼ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá, ìåèïäéêÜ, ÁìåñéêÜíïé êáé Åõñùðáßïé áôëáíôéóôÝò äéÝëõóáí ôá ÂáëêÜíéá, óôñþíïíôáò ôï ÷áëß óôçí Ôïõñêßá ðñïêåéìÝíïõ íá áíáäåé÷èåß óå ðåñéöåñåéáêÞ õðåñäýíáìç êáé íá åîïõóéÜóåé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. Ïé ôáãïß ôïõ áõôáñ÷éêïý êáèåóôþôïò ôçò ¢ãêõñáò ïñáìáôßæïíôáé Ýíá íåïïèùìáíéêü ìÝëëïí, êáé ãé’ áõôü Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôåñïõò åêöñáóôÝò ôïõ, ï Íôáâïýôïãëïõ, ðñéí áðü ìåñéêÝò åâäïìÜäåò óôï ÓáñÜãéåâï êáëïýóå ôïõò ëáïýò íá åðùöåëçèïýí áðü ôçí õðü áíïéêïäüìçóç ïèùìáíéêÞ åéñÞíç óôá ÂáëêÜíéá. Êïìâéêü ñüëï ó’ áõôÞí ôç äéáäéêáóßá ðáßæåé êáé ç Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åîÝëéîç ðïõ èá áðåëåõèåñþóåé üëåò ôéò ðïëéôéêÝò, ïéêïíïìéêÝò êáé äçìïãñáöéêÝò ôÜóåéò õðïôáãÞò ôçò ÅëëÜäáò, áëëÜ êáé ïëüêëçñùí ôùí Âáëêá-

íßùí, êáé ôáõôü÷ñïíá èá õðïíïìåýóåé ïðïéáäÞðïôå ðñïïðôéêÞ áðáãêßóôñùóçò ôùí åõñùðáúêþí ëáþí áðü ôï Üñìá ôïõ áôëáíôéóìïý. Ðñþôï èýìá ôùí åîåëßîåùí áõôþí èá åßíáé ç Êýðñïò, ç ïðïßá ðñïåôïéìÜæåôáé íá ðáñáäïèåß ó’ Ýíá Ýêôñùìá ðïëý ÷åéñüôåñï áðü áõôü ôïõ ÁíÜí, ìéá óõìöùíßá ç ïðïßá èá ôçí ðáñáäþóåé, ùò ôï ðñþôï ðéÜôï, óôçí ïèùìáíéêÞ óöáßñá åðéññïÞò. Åíüøåé ôùí åîåëßîåùí ôïõ ÄåêÝìâñç, ðïõ èá êñßíïõí ðïëëÜ, ôüóï óå ü, ôé áöïñÜ óôçí Ýíôáîç ôçò Ôïõñêßáò óôçí Å.Å., üóï êáé ãéá ôçí Êýðñï êáé ôï Óêïðéáíü, ôá ìåãÜëá éìðåñéáëéóôéêÜ óõìöÝñïíôá ôùí ÇÐÁ, ôùí Âñåôáíþí êáé ôùí Ôïýñêùí Ý÷ïõí åðéóôñáôåýóåé ëõôïýò êáé äåìÝíïõò, ðñïêåéìÝíïõ íá äå÷èïýìå ìïéñïëáôñéêÜ ôçí áêýñùóç ôçò åèíéêÞò ìáò áíåîáñôçóßáò êáé áîéïðñÝðåéáò. Ïé åëëçíéêÝò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò, ôá «ôæÜêéá» êáé ïé «íôáâáôæÞäåò», Ý÷ïõí ðñï ðïëëïý óõìöùíÞóåé, ìå ôï áæçìßùôï, íá õðïôá÷èïýí óôá ïèùìáíéêÜ ÂáëêÜíéá ôïõ 21ïõ áéþíá. Åìåßò, áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò, äåí ìðïñïýìå íá ðáñáìÝíïõìå Üâïõëïé èåáôÝò ôçò ðñïåôïéìáæüìåíçò õðïäïýëùóÞò ìáò. ÐñÝðåé ìå êÜèå èõóßá íá áðïöýãïõìå ôï ìÝëëïí ðïõ ìáò åôïé-

ìÜæïõí, áõôü ìéáò ÷þñáò ñáãéÜäùí êáé ãêáñóïíéþí, ìéáò çìéôïõñêéêÞò êáé çìéåõñùðáúêÞò åðáñ÷ßáò. Íá áìöéóâçôÞóïõìå ôïí äñüìï ðïõ ìáò Ýöåñå ìÝ÷ñé åäþ êáé ìáò Ý÷åé âõèßóåé óôçí êïéíùíéêÞ êñßóç, ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜññåõóç êáé ôçí åèíéêÞ ôáðåßíùóç. ¹ñèå ç óôéãìÞ íá âÜëïõìå öñÝíï óôï óÜðéï ìåôáðïëéôåõôéêü êáèåóôþò ðïõ óÞìåñá ìáò Ý÷åé äÝóåé ôá ÷Ýñéá. Ç ÅëëÜäá, ìðñïóôÜ ó’ áõôÝò ôéò êñßóéìåò óõíèÞêåò, ÷ñåéÜæåôáé Ýíáí ëáü-áêñßôá, æùíôáíü, êéíçôïðïéçìÝíï áðü Ýíá üñáìá ãéá åëåõèåñßá, äéêáéïóýíç êáé áîéïðñÝðåéá. ÖôÜíåé ðéá! Ï åëëçíéêüò ëáüò ðñÝðåé íá áñíçèåß íá ìåôáâëçèåß óå ðåéñáìáôüæùï ôùí éó÷õñþí. Ôï ìÝëëïí ôïõ Áéãáßïõ, ôçò ÈñÜêçò, ôçò Ìáêåäïíßáò êáé ôçò Êýðñïõ èá êñéèåß áêñéâþò áðü ôç äéêÞ ìáò áíôßóôáóç. Êáé ç áíôßóôáóç åßíáé åöéêôÞ. Áñêåß íá áíôéðáñáèÝóïõìå Ýíá üñáìá âáëêáíéêÞò åíüôçôáò êáé áðïêëåéóìïý ôçò ôïõñêéêÞò õðïôáãÞò ôùí Âáëêáíßùí, ðïõ èá óÞìáéíå ç åßóïäïò ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç, êáé íá äïýìå ôçí Êýðñï ü÷é óáí âáñßäé, áëëÜ óáí åõêáéñßá ôïõ åëëçíéóìïý óôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï êáé ôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ.

• ÂÅÔÏ ÓÔÇÍ ÉÌÐÅÑÉÁËÉÓÔÉÊÇ ÔÏÕÑÊÉÁ • ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ ÓÔÏÍ ÍÅÏ-ÏÈÙÌÁÍÉÓÌÏ • ËÅÕÔÅÑÉÁ ÓÔÏÕÓ ÊÏÕÑÄÏÕÓ¬ • ÍÁ ÖÕÃÏÕÍ ÔÁ ÔÏÕÑÊÉÊÁ ÓÔÑÁÔÅÕÌÁÔÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÕÐÑÏ

ΑΘΗΝΑ, 14.12.09: Το περιοδικό Άρδην και η εφημερίδα Ρήξη διοργανώνουν συζήτηση στα γραφεία τους (Θεμιστοκλέους 37) για την κλιματική αλλαγή με θέμα: Κοπεγχάγη, Πλανήτης ώρα μηδέν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.00 μ.μ. με ομιλητές τους: Γιάννη Σχίζα (εκδότη του περ. Οικολογείν), Ν. Ντάσιο (περιβαλλοντολόγο) και Ιωάννα Κοντούλη (μέλος των Οικολόγων-Πρασίνων).

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ το 77ο τεύχος του περιοδικού Άρδην με ένα μεγάλο αφιέρωμα για την μετανάστευση αλλά και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Γ. Καραμπελιά με τον σκηνοθέτη Π. Βούλγαρη για την ταινία Ψυχή Βαθιά και τις έντονες συζητήσεις που αυτή προκάλεσε για τον εμφύλιο. Το τεύχος κλείνει με κείμενα για τις εξελίξεις στη Νέα ∆ημοκρατία, το Κυπριακό, την είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ, για την οικονομική κρίση, προδημοσιεύσεις νέων βιβλίων, για την λαογραφία... Περιλαμβάνονται κείμενα των: Γ. Καραμπελιά, Α. Φαρμάκη, Κ. Γεώρμα, Θ. Ντρίνια, Θ. Τζιούμπα, Τζ. Πέτρας, Ν. Κλάρκ, Β. Στοϊλόπουλου, Γ. Ρακκά, Σ. ∆ημόπουλου, Γ. Ξένου, Κ. Παπαϊωάννου, Γ. Ταχόπουλου, ∆. Αλευρομάγειρου, Γ. Σχίζα, Γ. Μιχαήλ, Ν. ∆ημητριάδη, Γ. Μαύρου, Β. Φτωχόπουλου.

Ρήξη 58  
Ρήξη 58  

Εφημερίδα Ρήξη: Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική χειραφέτηση Οικολογία Άμεση Δημοκρατία www.ardin.gr

Advertisement