Page 1

»

óåë. 12-15 ÁÖÉÅÑÙÌÁ: ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 3ο / Αριθμός φύλλου: 50 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009 Τιμή: 2€

Ôï ôÝëïò ôïõ åêóõã÷ñïíéóôéêïý “åéäõëëßïõ”

Εφιάλτης στις κάλπες

Ôïðßá ôçò êñßóçò

ÃéùñãÜêçò, Íôüñá Ôóßðñáò ôçò Ìáñßáò ÐïëõêÜñðïõ

Ç

êõíéêÞ ïìïëïãßá êõâåñíçôéêïý óôåëÝ÷ïõò, üðùò êáôåãñÜöç áðü ôá ÌÌÅ, üôé, áí Ýóêáæå ç ìåãáâüìâá óôç Citibank, ç Í.Ä. èá ðåñíïýóå ìðñïóôÜ óôéò äçìïóêïðÞóåéò åßíáé ßóùò ç ðëÝïí åíäåéêôéêÞ ôïõ ÷Üïõò êáé ôçò óýã÷õóçò ðïõ åðéêñáôåß óôïõò åãêåöÜëïõò áõôþí ðïõ åßíáé åíôåôáëìÝíïé íá äéá÷åéñßæïíôáé ôçí ôý÷ç ôçò ÷þñáò Åßíáé åðßóçò åíäåéêôéêÞ ìéáò áðßóôåõôçò ðáñáêìÞò ðïõ äéáôñÝ÷åé ôï ðïëéôéêü óýóôçìá, ôï ïðïßï âáäßæåé ìå ïëïÝíá êáé ðéï ãñÞãïñá âÞìáôá ðñïò ôïí ãêñåìü. Êáé äåí ìéëÜìå ìüíï ãéá ôçí êñßóç, ç ïðïßá áðåéëåß ìå äéÜëõóç êáé ôçí ïéêïíïìßá êáé ôïí êïéíùíéêü éóôü, áëëÜ êáé ãéá ôçí êáôåýèõíóç ðïõ Þäç öáßíåôáé íá Ý÷ïõí äñïìïëïãçèåß óôï ðïëéôéêü ðåäßï. Ãéá íá áêñéâïëïãïýìå, åßíáé ðëÝïí ïñáôü üôé ç ôñéÜäá ðïõ èá áíáëÜâåé ôçí ôý÷ç ôçò ÷þñáò ôá åðüìåíá ÷ñüíéá áðïêñõóôáëëþíåôáé êáé äýóêïëá èá ôçí áðïöýãïõìå: ÃéùñãÜêçò, Íôüñá, Ôóßðñáò. Áöïý âåâáßùò îåêáèáñßóïõìå üôé ç óõãêåêñéìÝíç ôñéÜäá, üðùò áêñéâþò ôçí êáôáãñÜöïõìå, åßíáé ìéá ìéêñÞ... ðñïâïêÜôóéá ðñïêåéìÝíïõ íá ðåñéãñÜøïõìå ôç ëïãéêÞ äéáêõâÝñíçóçò ðïõ èá áíôéìåôùðßóïõìå. Áêüìç êé áí áõôÞ äéáöïñïðïéçèåß êáôÜ ôé, ïé ðïëéôéêïß ó÷çìáôéóìïß èá êéíïýíôáé óôç ëïãéêÞ ôùí ôñéþí áõôþí ðñïóþðùí. Êáé åîçÓõíÝ÷åéá óôçí óåëßäá 9 ãïýìåèá.

Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ

H

«áíÝìåëç» ÓçìéôéêÞ ðåñßïäïò, ðïõ áñ÷ßæåé ïõóéáóôéêÜ ôï 1993 ìå ÄÞìçôñåò êáé Ãéáêïýìð, êáé êëåßíåé ìå ôçí ìåãÜëç ðõñêáãéÜ ôïõ 2007, Ý÷åé ïñéóôéêÜ ôåëåéþóåé. ÌðÞêáìå óôçí ðåñßïäï ôçò ìåãÜëçò êñßóçò. Óå åêåßíç ôçí «áíÝìåëç» åðï÷Þ êõâåñíïýóå ôï ÐÁÓÏÊ êáé óõãêõâåñíïýóå ï «Óõíáóðéóìüò» ôùí ÄáìáíÜêçÊùíóôáíôüðïõëïõ, ùò ç «êëáäéêÞ» ïñãÜíùóç ôïõ «ôïìÝá éäåïëïãßáò, ÌÌÅ, Ðáíåðéóôçìßïõ êáé äéáíïïõìÝíùí» ôïõ ÐÁÓÏÊ, áëëÜ êáé ôùí ðñþôùí êáñáìáíëéêþí ÷ñüíùí. Ôüôå ç ÅëëÜäá åéóÞëèå ôá÷ýôáôá óôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ðñïóðáèþíôáò íá êáëýøåé ôïí «÷áìÝíï ÷ñüíï» ôçò ìåôáðïëßôåõóçò: ¢íïéãìá ôùí óõíüñùí ãéá íá ðÝóåé ôï êüóôïò ôçò åñãáóßáò êáé ï ðëçèùñéóìüò, ìå ôç ãåíßêåõóç ôçò ìáýñçò äïõëåéÜò, éäéùôéêïðïéÞóåéò, êáôÜñãçóç ôùí äáóìïëïãéêþí êáé óõíáëëáãìáôéêþí ðåñéïñéóìþí, áíôéêáôÜóôáóç ôçò äñá÷ìÞò áðü ôï åõñþ, ÷ñõóÞ åðï÷Þ ôïõ ôïõñéóìïý êáé ôçò «íáõôéëßáò», êáé ç ÷áñÜ ôçò æùÞò ôùí golden boys êáé ôùí… go-go girls ìå ôá ìåãáèÞñéá ÊáãéÝí, ôá êüôåñá êáé ôéò ðéóßíåò. Ïé «ãýöôïé» ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ïé «ëéãïýñçäåò» ôçò ÄåîéÜò óåíéáñéóôÞêáíå, áäõíáôßóáíå, êüøáíå ôá ìïõóôÜêéá, êáé óõíÜíôçóáí óôá ìðáñ, ôá ãõìíáóôÞñéá êáé ôï ×ñçìáôéóôÞñéï ôçí «ÁíáíåùôéêÞ áñéóôåñÜ», ðïõ ìÝ÷ñé ôüôå ôïõò êïßôáãå áö’ õøçëïý, ùò «âëÜ÷ïõò». Êáé áõôÞ ç

Óåëßäá 3

»

5

Σάββας Μαστραππάς

âáíïß» äïýëåõáí ãéá Ýíá êïììÜôé øùìß ãé’ áõôïýò êáé üëïé Ýíéùèáí üôé áíÝâáéíáí Ýíá óêáëß ìéá êáé êÜðïéïé Üëëïé êáôåëÜìâáíáí ôï êáôþôåñï. Êáé üëá Ýìïéáæáí íá ðçãáßíïõí «êáô’ åõ÷Þí», óôá åèíéêÜ èÝìáôá ï «åèíéêéóìüò» õðï÷þñçóå ìå ôá ºìéá, ôçí ðáñÜäïóç ÏôóáëÜí êáé ôçí Þôôá ôïõ PKK, ôçí Üñóç ôïõ âÝôï ãéá ôçí åßóïäï ôçò Ôïõñêßáò óôçí ÅÅ, êáé ôçí åëëçíïôïõñêéêÞ öéëßá, ôïí

Óåëßäåò 14-15

7

Γιάννης Σχίζας

13

Τι είναι τροφική κυριαρχία

∆ιακήρυξη της Via Campesina

»

ÓõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 6

Áôôßëáò íïýìåñï 2

& ðáãêïóìéïðïßçóç Σκέψεις περί πετροπολέμου

ó÷åäéáóìü ôçò ïñéóôéêÞò åãêáôÜëåéøçò ôçò Êýðñïõ ìå ôï ó÷Ýäéï ÁíÜí. Êáé óôï åóùôåñéêü ðåäßï óõíÝâáéíå êÜôé áíÜëïãï. Ç «17 ÍïÝìâñç» óõíåëÞöèç ìå ôç óõíäñïìÞ Áìåñéêáíþí êáé ¢ããëùí, ðÞñáìå ôï «åõñùðáúêü» óôï ðïäüóöáéñï, êáé ôçí… Ãéïõñïâßæéïí êáé ôï åðéóôÝãáóìá ôùí Ïëõìðéáêþí, ðáñÜ ôçí ÈÜíïõ êáé ôïí ÊåíôÝñç. Ôï ÊÊÅ åß÷å óõññéêíùèåß óå ÷áìçëÜ ðïóïóôÜ êáé ï Êùíóôáíôüðïõëïò ðñïáëåéöüôáí ãéá ôçí… ðñïåäñßá ôçò Äçìïêñáôßáò! Óôï äå éäåïëïãéêü ðåäßï, ÐñåôåíôÝñçäåò, Éïß, ËéÜêïé,… ×ïìðóìðÜïõì êáé ÌáæÜïõåñ, óå áãáóôÞ óýìðíïéá êÞñõôôáí ôï ôÝëïò ôïõ åëëçíéêïý Ýèíïõò, åíþ ôï ôåëåõôáßï ï÷õñü ôçò ðáñÜäïóçò, ç åêêëçóßá âáëëüôáí ìå ôç ÷ñÞóç ôïõ ÐáôñéÜñ÷ç, ôùí Âáâýëçäùí, áëëÜ êáé ôá ßäéá ôá ìõáëÜ ôùí ðåñéóóüôåñùí åêðñïóþðùí ôçò åêêëçóßáò. Ç ÅëëÜäá ìå åêáôïììýñéá áõôïêßíçôá êáé êéíçôÜ êáé åêáôïíôÜäåò ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò áíÜ ôçí åðéêñÜôåéá, ìå ìéá íåïëáßá áðïëßôéêç êáé êáê(ë)ïìáèçìÝíç, ðïõ åíäéáöåñüôáí ìüíï ãéá ôçí… ÁñÜ÷ïâá êáé ôïí ÓÜêç ÑïõâÜ, âÜäéæå ðëçóßóôéá ðñïò ôçí áðåèíéêïðïéçìÝíç Ýíôáîç ôçò óôçí ðáãêïóìéïðïéçìÝíç óïýðá ôçò «Åõñþðçò». Ôßðïôå äåí Ýäåé÷íå éêáíü íá óôáìáôÞóåé áõôÞ ôçí áäÞñéôç ðïñåßá. ×áñáêôçñéóôéêü Þôáí ðùò ï Üëëïôå êñáôáéüò äçìïêñáôéêüò «ðáôñéùôéêüò ÷þñïò», ìå ôïí ÁñóÝíç, ôïí Ôóïâüëá, ôïí ×áñáëáìðßäç, ôïí ÐáðáèåìåëÞ, áêüìá êáé ôïí ¢êç, óõññéêíùíüôáí áäéÜêïðá, ìÝ÷ñéò ãåëïéïðïéÞóåùò.

Óåëßäá 4

ÊïéíùíéêÞ áëëçëåããýç

Ï ÷åéìþíáò ôùí ôñáðåæþí «Τους δολοφόνησαν στο κρεββάτι τους»

ìåôÜëëáîç ìðüñåóå íá ðñáãìáôïðïéçèåß ÷ùñßò ìåãÜëåò êïéíùíéêÝò óõãêñïýóåéò êáé åíôÜóåéò, äéüôé, ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé ôçí áðïöñÜäá çìÝñá ôçò êáôÜññåõóçò ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ, ïé ðåñéóóüôåñïé ¸ëëçíåò åß÷áí ôçí åíôýðùóç üôé êåñäßæïõí. Ïé «Áë-

17

Μπολιβάρ και Ούγο Τσάβες

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος

19

Άκου πτώμα να μαθαίνεις

Λαμπρινή Χ. Θωμά


2

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 4 Áðñéëßïõ 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραμπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονομικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταματοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιμέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Βίκυ Αγγελίδου Καλλιτεχνική Επιμέλεια ∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεμιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: rixi@ardin.gr Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Συνδρομές ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε δεύτερο Σάββατο. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ θα βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) αλλά και από τον χώρο Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτικόν» στην Πάτρα (Μιαούλη 52 & Κορίνθου) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που επιθυμείτε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση rixi@ardin.gr • Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Στο παρά πέντε Ουδέν κακόν;

Ομάδα Σλαβομακεδόνων επιτέθηκε σε ελληνικό τουριστικό λεωφορείο στην Αχρίδα. Πού είναι τώρα ο «Ιός της Κυριακής» και οι άλλοι πρόθυμοι υποστηρικτές της μισαλλοδοξίας των γειτόνων, να στηλιτεύσουν τον «ελληνικό εθνικισμό» και τις «επιθετικές του κορόνες»; Προφανώς σιωπούν θυμωμένοι, καθώς οι εξελίξεις έρχονται να τους διαψεύσουν πανηγυρικά –όπως εξίσου διαψεύδονται και οι μεροληπτικοί υπέρ της ΠΓ∆Μ «μεσολαβητές» των ΗΠΑ και της Ε.Ε. που τόσον καιρό δρούσαν ενισχύοντας επί της ουσίας τον «μακεδονισμό» των γιάπηδων διαχειριστών του κρατιδίου. Το ζήτημα, βεβαίως, δεν είναι το τι κάνουν όλοι αυτοί, αλλά το τι κάνουμε οι υπόλοιποι. Θα αναγκαστεί, δηλαδή, το ελληνικό «υπουργείο από το Εξωτερικόν» της κυρίας Ντόρας να αλλάξει πλεύση επί του θέματος ή μήπως θα συνεχίσει να ενθαρρύνει υπόγεια τις άνευ όρων επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στο γειτονικό κράτος; Οι επιχειρηματίες θα παραμείνουν πιστοί στη λογική «το κέρδος σύνορα δεν έχει», ή μήπως θα αλλάξουν πρακτική; Άραγε οι αγαπητοί μας συμπολίτες θα συνεχίσουν να επιδίδονται στα «εθνικά σπορ» –τα ψώνια και τον τζόγο στα καζίνα της Π.Γ.∆.Μ.; Αν όχι, τότε απλούστατα το περιστατικό αυτό δεν είναι παρά μόνο η αρχή παρόμοιων αποτρόπαιων συμβάντων. Γ.Ρ.

Άλαλα τα χείλη των πονηρών

Κάποιοι (πονηροί) νόμιζαν ότι θα μπορούσαν να παίξουν με τα Εξάρχεια εκ του ασφαλούς και να τη σκαπουλάρουν με κάμποσα ψηφαλάκια στην τσέπη. Τώρα, έκπληκτοι και ενεοί, βλέπουν τα Εξάρχεια να παίζουν (άγρια) μαζί τους και να τους οδηγούν αργά και βασανιστικά στον πολιτικό πάτο… Για τους δε αφελείς, κάποιοι προειδοποιούσαμε ήδη από τον ∆εκέμβρη: Όταν η βία αποσπάται από οποιοδήποτε πολιτικό αίτημα, αυτονομείται. Και όταν αυτονομείται, επιστρέφει αργότερα με τον πιο ανεξέλεγκτο τρόπο, στρεφόμενη κατά δικαίων και αδίκων. Ακόμα και εναντίον αυτών που χαριεντίζονταν μαζί της… Όσοι/ες τολμήσαμε τον περασμένο ∆εκέμβρη να κάνουμε τη διαπίστωση ότι η ποσότητα και η ποιότητα της βίας που εκλύθηκε τις μέρες της νεολαιίστικης έκρηξης ήταν εντελώς αναντίστοιχη με αυτή που μπορούσε να αφομοιώσει το ιδεολογικό, πολιτικό, ταξικό και μαζικό/ αριθμητικό επίπεδο των εξεγερμέ-

νων και «εξεγερμένων», δεχτήκαμε την πιο άγρια επίθεση. Λοιδορηθήκαμε, συκοφαντηθήκαμε ιδεολογικά, προπηλακιστήκαμε πολιτικά και στοχοποιηθήκαμε (κυριολεκτικά) ως σταλινο-μπρεζνιεφικά απολιθώματα ή/και συνοδοιπόροι του ΛΑΟΣ. Κι αυτό παρ’ όλο που κατανοούσαμε απόλυτα και την οργή και τα αδιέξοδα ενός ολοένα διευρυνόμενου κομματιού της νεολαίας και κάθε άλλο παρά πάσχουμε από πασιφισμό. ++Τώρα, που αυτό το πλεόνασμα βίας αιωρείται πάνω από τα μητροπολιτικά τοπία ζητώντας να καταναλωθεί, εμείς, με ήσυχη τη συνείδησή μας και με όχι λιγότερη θλίψη, θα παρακολουθήσουμε «πονηρούς» και «αφελείς» να αλληλοτρώγονται, μόλις δύο μήνες αφ’ ότου όμνυαν στο «αναπόφευκτο» της «εξεγερτικής» βίας. Κάμποσους θα τους συναντήσετε ήδη να υπογράφουν κείμενα ενάντια στη «φίμωση» και τη «φασιστική βία» και τους «ηθικούς αυτουργούς» της, μετά τα διαδοχικά χτυπήματα σε έναν «δικό τους» άνθρωπο, τον καθηγητή Πανούση… Θ.Ν.

Οι συνέπειες της στρατηγικής της έντασης Όταν, κατά το προηγούμενο ξέσπασμα του ∆εκέμβρη, υποστηρίζαμε από αυτές εδώ τις στήλες ότι η όξυνση της αντιπαράθεσης τους δρόμους, σε μια συγκυρία ολοκληρωτικού οραματικού ελλείμματος και αποχής των λαϊκών στρωμάτων από οποιαδήποτε λογική κινήματος θα προκαλέσει μια βίαιη στροφή προς τα δεξιά και –μεταξύ άλλων– την άνοδο της άκρας ∆εξιάς, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πως αυτή η δυναμική θα κατέληγε τόσο σύντομα σε περιστατικά όπως αυτό της δολοφονικής επίθεσης στα γραφεία του ∆ικτύου Μεταναστών με… χειροβομβίδα, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε αρκετά θύματα. Πλέον, όμως, είναι σαφές πως τα πράγματα έχουν ξεφύγει από κάθε άποψη κι ότι οι κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις τεί-

νουν να πάρουν τη μορφή ενός χαμηλής εντάσεως, αλλά αμείλικτου πολέμου όλων εναντίον όλων. Κι ότι μέσα από αυτήν την εξέλιξη κινδυνεύει να ενταφιαστεί για πάρα πολλά χρόνια η ελπίδα που τρέφουμε όλοι να διεκδικήσουμε μία έξοδο από την κρίση μέσα από τη διαμόρφωση μαζικών, αυθεντικών κινημάτων ανατροπής. ∆ιότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε εγκλωβιστεί στις συνθήκες ενός «εμφυλίου χαμηλής έντασης», ο οποίος σταδιακά τείνει να εκτοπίσει οποιαδήποτε πολιτική και ιδεολογική διεργασία από την καθημερινότητά μας. Σκατζ.

Οικοπληθωρισμός; Ο «στασιμοπληθωρισμός» αποτελούσε το φάντασμα που πλανιόταν πάνω από τον ανεπτυγμένο κόσμο κατά την ταραγμένη δεκαετία 19731983. Και συνιστούσε τον δείκτη της κύριας αντίθεσης του συστήματος, καθώς η ταυτόχρονη εμφάνιση στασιμότητας και πληθωρισμού ήταν το προϊόν έντονων κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, οι οποίοι προκαλούσαν την αύξηση των μισθών, συμπίεζαν τα περιθώρια του κέρδους, μπλοκάροντας με αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις και κατά συνέ-

!

πεια την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Όπως είναι γνωστό, ο Ρ. Ρίγκαν και η Μ. Θάτσερ ανέλαβαν να λύσουν τούτο τον γόρδιο δεσμό, οργανώνοντας την αντεπίθεση της παγκοσμιοποίησης και προκαλώντας την παντοδυναμία της ελεύθερης αγοράς. Σήμερα βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του κύκλου. Και καθώς η κρίση καλπάζει, ένα νέο φαινόμενο, που σχετίζεται και πάλι με τον πληθωρισμό, έρχεται να υποδείξει μία από τις βασικές αδυναμίες της παγκοσμιοποίησης. Όπως πληροφορούμαστε από το περιοδικό Ecologist, οικονομικοί αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς σύντομα θα εμφανιστεί το φαινόμενο του… οικοπληθωρισμού. Και τούτο διότι αργά ή γρήγορα το οικολογικό κόστος της απομακρυσμένης, ρυπογόνου παραγωγής των προϊόντων, αλλά και των ενεργειοβόρων μεταφορών που απαιτούνται προκειμένου να φτάσουν αυτά στο σούπερ μάρκετ, θ’ αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές τους. Το πάρτι, λοιπόν, των πολυεθνικών, που μπορούσαν ανενόχλητες να μολύνουν το περιβάλλον, μεταφέροντας το οικολογικό κόστος των δραστηριοτήτων τους στο κοινωνικό σύνολο, λήγει οριστικά. Γ.Ρ.

Ïé íïóôáëãïß Åíþ «ç ðñïåäñÜñá» êáèçìåñéíÜ áãùíßæåôáé íá ðåßóåé ôçí êïéíÞ ãíþìç ðþò ôï ËÁÏÓ åßíáé Ýôïéìï íá óõãêõâåñíÞóåé –åßôå ìå ôï ÐÁÓÏÊ åßôå ìå ôçí ÍÝá Äçìïêñáôßá– ðñïóðáèþíôáò íá ìáò ðåßóåé ðùò ðñüêåéôáé ãéá Ýíá êüììá óýã÷ñïíï, ìåôñéïðáèÝò êáé öéëïëáúêü, ðïõ õðåñâáßíåé ôéò Üãïíåò ðëÝïí äéáéñÝóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ç áëÞèåéá, öõóéêÜ, ðüññù áðÝ÷åé áðü ôïýôåò ôéò åðéóçìÜíóåéò. Ìðïñåß, âÝâáéá, êáíåßò íá ôçí áíáæçôÞóåé óôá «øéëÜ» ôùí åöçìåñßäùí êáé ôïõ äéáäéêôýïõ. ¸ôóé, ÷èåò, «øáñÝøáìå» áðü ôçí éóôïóåëßäá ôùí Åëëçíéêþí Ãñáììþí ìßá áíáããåëßá åêäÞëùóçò üðïõ áíáêïéíþíåôáé ç êïðÞ âáóéëüðéôáò ôïõ… ÐáíåëëÞíéïõ ÓõíäÝóìïõ Ìá÷çôþí êáé Ößëùí ôçò ÅèíéêÞò ÁíôéóôáóéáêÞò Ïñãáíþóçò «×» (!!!), üðïõ ìÜëéóôá èá ôéìçèåß êáé ï çèïðïéüò Ê. ÐñÝêáò (!!) ãéá ôçí õðåñÜóðéóç ôùí åèíéêþí éäåþí. Ïé ÅëëçíéêÝò ÃñáììÝò Þôáí êÜðïôå ç åöçìåñßäá-éóôïóåëßäá ôçò ïñãÜíùóçò «Åëëçíéêü Ìåôþðïõ», ôïõ íõí âïõëåõôÞ ôïõ ËÁÏÓ, Ì. Âïñßäç. Ìå ôçí ðñïó÷þñçóç ôïõ ôåëåõôáßïõ óôï ËÁÏÓ ç ïñãÜíùóç äéáëýèçêå êáé Ýêëåéóå ç åöçìåñßäá. ¼ìùò, ç éóôïóåëßäá óõíå÷ßæåé íá õðÜñ÷åé, êáé åíçìåñþíåôáé óå êáèçìåñéíÞ âÜóç ìå ðëïýóéá áñèñïãñáößá êáé áíáããåëßåò åêäçëþóåùí ôçò «ôÜóçò Âïñßäç». Ï ôåëåõôáßïò, óå áãáóôÞ óýìðíïéá ìå ôïí Ã. ÊáñáôæáöÝñç, ðñïóðáèåß íá êáëëéåñãÞóåé Ýíá Þðéï, óõìâéâáóôéêü êáé äéáëëáêôéêü ðñïößë óôéò ôçëåïðôéêÝò ôïõ åìöáíßóåéò, åíþ êáôÜ ôá Üëëá óôçñßæåé êáé ðñïâÜëåé ìÝóá áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ ôéò óõíåóôéÜóåéò ôùí ößëùí êáé ôùí ðáëáßìá÷ùí ôùí äùóßëïãùí ×éôþí! ÊÜðùò Ýôóé ôçí åííïïýí ôçí «õðÝñâáóç ôùí äéáéñÝóåùí ôïõ ðáñåëèüíôïò» ïé ôïõ ËÁÏÓ. Ìå ôï íá ÷ôßæïõí åðéìåëþò Ýíá åõÜñåóôï åðéêïéíùíéáêü ðñïößë, åíþ õðïãåßùò íá åììÝíïõí óôéò «ðáôñïðáñÜäïôåò» áîßåò ôïõ äïóéëïãéóìïý, ôïõ åìöõëßïõ ðïëÝìïõ êáé ôçò ìåôåìöõëéáêÞò Üêñáò äåîéÜò…


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

3

Ðþò ïé ôñÜðåæåò åéóÜãïõí ôçí êñßóç ôïõò

Ï ÷åéìþíáò ôùí ôñáðåæþí Ôïõ ÃéÜííç ÎÝíïõ

¼ôáí ôïí Ïêôþâñéï ôïõ 2008 ç ìßá ìåôÜ ôçí Üëëç, ïé ìåãÜëåò áìåñéêáíéêÝò êáé åõñùðáúêÝò ôñÜðåæåò êáôÝññåáí, ïé ¸ëëçíåò ôñáðåæßôåò êáèçóý÷áæáí ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá üôé êÜôé ôÝôïéï äåí ðñüêåéôáé íá óõìâåß óôçí ÅëëÜäá, ëüãù ôçò óõíåôÞò ðïëéôéêÞò ðïõ áêïëïýèçóáí ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá. ÐñÜãìáôé, ìÝ÷ñé óôéãìÞò, ïé ôñÜðåæåò äåí áíôéìåôùðßæïõí óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôç ÷þñá ìáò. Ïé áíçóõ÷ßåò ôïõò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôéò ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ÷ñõóïöüñåò áãïñÝò ôùí Âáëêáíßùí, ãéáôß åêåß áêïëïýèçóáí áíôßóôñïöç óôñáôçãéêÞ áðü áõôÞ ôçò ÅëëÜäáò.

Ô

ï êëåéäß ãéá íá êáôáíïÞóïõìå ôç äéáöïñåôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí óôá ÂáëêÜíéá åßíáé ç áíáëïãßá ÷ïñçãïýìåíùí äáíåßùí ðñïò ôéò êáôáèÝóåéò ôïõò. Ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Ý÷åé ÷ïñçãßåò óôï åîùôåñéêü 19,1 äéó. åõñþ êáé ïé êáôáèÝóåéò ôçò åßíáé 12,3 äéó. åõñþ. Ôá äÜíåéÜ ôçò óôçí Ôïõñêßá åßíáé 1,5 öïñÝò, óôç Âïõëãáñßá 1,91 öïñÝò êáé óôç Ñïõìáíßá 2,89 öïñÝò ïé êáôáèÝóåéò ôçò ó’ åêåßíåò ôéò ÷þñåò. Ôçò Eurobank, åíþ óôçí ÅëëÜäá äáíåßæåé 1,12 öïñÝò ôéò êáôáèÝóåéò ôçò, óôï åîùôåñéêü (äñáóôçñéïðïéåßôáé êõñßùò óå Ñïõìáíßá êáé Ðïëùíßá) ôá äÜíåéÜ ôçò áíÝñ÷ïíôáé óå 1,73 öïñÝò ôéò êáôáèÝóåéò ôçò. Ãéá ôçí Alpha Bank, ìå äÜíåéá 11,2 äéó. åõñþ êáé êáôáèÝóåéò ìüëéò 6,1 äéó. åõñþ óôá ÂáëêÜíéá, ç áíáëïãßá åßíáé 1,17 óôçí ÅëëÜäá, êáé óôéò âáëêáíéêÝò ÷þñåò (Âïõëãáñßá, Ñïõìáíßá êáé Óåñâßá) äáíåßæåé êáôÜ ìÝóï üñï 2,33 öïñÝò ôéò êáôáèÝóåéò ôçò. ÔÝëïò, ç ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò óôï åîùôåñéêü äáíåßæåé 1,8 öïñÝò ôéò êáôáèÝóåéò ôçò, üôáí óôçí ÅëëÜäá äáíåßæåé ìüëéò 1,1 öïñÝò ôéò êáôáèÝóåéò ôçò. Áõôü ðïõ óõíÝâáéíå ìÝ÷ñé ôá ôÝëç ôïõ 2008 åßíáé ôï åîÞò: Ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò áíôëïýóáí êåöÜëáéá áðü ôïõò ïìßëïõò ôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé ôá ìåôÝöåñáí óôá õðïêáôáóôÞìáôÜ ôïõò óôéò âáëêáíéêÝò ÷þñåò. Åêåß ÷ïñçãïýóáí áöåéäþò äÜíåéá óå ôïðéêÜ íïìßóìáôá. ÁõôÞ ç ôáêôéêÞ Þôáí åðéêåñäÝóôáôç ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá. Õðïëïãßæåôáé üôé ôï 2007 ïé ðÝíôå ìåãáëýôåñåò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôá ÂáëêÜíéá áðïêüìéóáí êáèáñÜ êÝñäç 500 åê. åõñþ. Óôü÷ïò, ìÜëéóôá, ðñéí ìåñéêÜ ÷ñüíéá (2005), üôáí åíôåéíüôáí ç äñáóôçñéüôçôá ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí óôéò ãåéôïíéêÝò ÷þñåò, Þôáí, ôï 2010, ôï 25% ôçò êåñäïöïñßáò ôùí åëëçíéêþí ôñáðåæþí íá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôá ÂáëêÜíéá. Ïé áéóéüäïîåò áõôÝò åêôéìÞóåéò óôçñßæïíôáí óå ðáñÜãïíôåò üðùò ôï üôé ï äáíåé-

óìüò ôùí íïéêïêõñéþí êáé ôùí åðé÷åéñÞóåùí ùò ðïóïóôü ôïõ ÁÅÐ óôéò ÷þñåò áõôÝò äåí îåðåñíïýóå ôï 50%, üôáí óôçí ÅëëÜ-

Ç åêäÞëùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôéò ÷þñåò ôùí Âáëêáíßùí ðñïóãåßùóå áíþìáëá ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò.

äá Þôáí Üíù ôïõ 80% êáé óôçí Åõñùæþíç Üíù ôïõ 100% ôïõ ÁÅÐ, Üñá õðÞñ÷áí ìåãÜëá ðåñéèþñéá åðÝêôáóçò. ¼ìùò ç åêäÞëùóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óôéò ÷þñåò ôùí Âáëêáíßùí ðñïóãåßùóå áíþìáëá ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò. Ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá ïé âáëêáíéêÝò ÷þñåò åß÷áí ñõèìü áíÜðôõîçò ôïõ ÁÅÐ ôïõò ãýñù óôï 5%, öÝôïò üìùò õðïëïãßæåôáé üôé ï ñõèìüò áíÜðôõîçò èá êõìáíèåß óôï 1% êáé óå ðïëëÝò ðåñéðôþóåéò êáé êÜôù ôïõ 1%. Ïé âáëêáíéêÝò ÷þñåò, áðü ôá ôÝëç ôïõ 2008, ãéá íá áíôéìåôùðßóïõí ôçí êñßóç, åß÷áí ðñïâåß óå õðïôéìÞóåéò ôùí íïìéóìÜôùí ôïõò, 15-20% Ýíáíôé ôïõ åõñþ, åíþ óå íÝåò õðïôéìÞóåéò ðñï÷þñçóáí áðü ôçí áñ÷Þ ôïõ ÷ñüíïõ. Ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç, ëïéðüí, ôùí âáëêáíéêþí ÷ùñþí Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá íá áõîçèïýí êáôÜ ðïëý ôá åðéóöáëÞ äÜíåéá, äçëáäÞ äÜíåéá ðïõ äåí ðñüêåéôáé íá áðïðëçñùèïýí. Ç ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäáò, ìå âÜóç ôéò ðéï óõíôçñçôéêÝò ðñïâëÝøåéò, ðéóôåýåé üôé ôá åðéóöáëÞ äÜíåéá óôá ÂáëêÜíéá èá êõìáíèïýí ãýñù óôï 10% ôùí óõíïëéêþí

äáíåßùí. ÕðÜñ÷ïõí êáé ðéï áíçóõ÷çôéêÝò ðñïâëÝøåéò: Ï ïßêïò Moody’s åêôéìÜ üôé ôá åðéóöáëÞ äÜíåéá óôçí ðåñéï÷Þ èá öôÜóïõí Ýùò êáé ôï 20% ôùí ÷ïñçãïõìÝíùí. Ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò óôçí ðåñéï÷Þ Ý÷ïõí ÷ïñçãÞóåé äÜíåéá óõíïëéêïý ýøïõò 55 äéó. åõñþ (Ý÷ïíôáò ðïëý ìéêñüôåñåò êáôáèÝóåéò)· ìå áõôÝò ëïéðüí ôéò åêôéìÞóåéò ïé æçìéÝò ãéá ôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò õðïëïãßæïíôáé áðü 5,5 äéó. Ýùò 11 äéó. åõñþ. Ïé ôñáðåæßôåò åõåëðéóôïýí üôé ç êñßóç èá åßíáé ðáñïäéêÞ, áëëÜ áõîÜíïíôáé ïé öùíÝò ðïõ ëÝíå üôé ç êñßóç èá åðåêôáèåß êáé óôï 2010.

óôçí áãïñÜ ñåõóôü ðïõ èá áíôëÞóïõí áðü ôï ðáêÝôï ôùí 28 äéó., èá ôï êÜíåé ç ßäéá ç êõâÝñíçóç ìÝóù ôïõ Ô.Ô. Ïé ôñÜðåæåò, ìÝ÷ñé íá êñéèåß ç ôý÷ç ôùí 28 äéó., ëïõöÜæïõí ãéá ôçí Üëëç êåíôñéêÞ óôü÷åõóÞ ôïõò, ôç äçìéïõñãßá ìéáò «ÊáêÞò ÔñÜðåæáò» (óçìåéþíïõìå üôé ôçí ðñüôáóç ðñþôïò êáôÝèåóå ï ðñüåäñïò ôçò ÃÓÅÅ, Ã. Ðáíáãüðïõëïò), ðïõ, ìå ðñüôõðï ôïí Ïñãáíéóìü Áíáóõãêñüôçóçò Åðé÷åéñÞóåùí (ÏÁÅ) ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’80, èá äéá÷åéñéóôåß ôá åðéóöáëÞ äÜíåéá óôçí ÅëëÜäá êáé, êõñßùò, ôá äÜíåéá ðïõ Ý÷ïõí ÷ïñçãçèåß óôïõò åöïðëéóôÝò.

Ãýñù áðü áõôü ôï óêçíéêü, ôéò ôåëåõôáßåò åâäïìÜäåò äéåîÜãåôáé Ýíáò õðüãåéïò ðüëåìïò ìåôáîý êõâÝñíçóçò êáé ôñáðåæþí ó÷åôéêÜ ìå ôç äéá÷åßñéóç ôïõ ðáêÝôïõ óôÞñéîçò ôùí 28 äéó. åõñþ. Ãéá íá ôï áîéïðïéÞóïõí ïé ôñÜðåæåò, ç êõâÝñíçóç èÝôåé ùò üñï (ìåôáîý Üëëùí) íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ïé ðüñïé ãéá ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôïõò óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ. Ïé ôñÜðåæåò áíôéäñïýí, èÝëïíôáò íá ìåôáöÝñïõí ìÝñïò ôùí 28 äéó. óôéò âáëêáíéêÝò áãïñÝò ãéá íá ìåéþóïõí ôéò æçìéÝò ôïõò, êáé äåí áðïññïöïýí ôï óýíïëï ôïõ ðáêÝôïõ. Ç ôáêôéêÞ ôùí ôñáðåæþí åêíåõñßæåé ôçí êõâÝñíçóç, ç ïðïßá äéáðéóôþíåé üôé óå ìéá êñßóéìç ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá ïé ôñÜðåæåò ôçí åêâéÜæïõí, ÷ñïíïôñéâþíôáò óôçí áðïññüöçóç êáé äéÜèåóç ôïõ ðáêÝôïõ óôçí åóùôåñéêÞ áãïñÜ. Ãé’ áõôü êáé ôçí ðñïçãïýìåíç åâäïìÜäá ãíùóôïðïßçóå ôçí ðñüèåóÞ ôçò íá åðáíáêñáôéêïðïßçóåé ôï Ôá÷õäñïìéêü ÔáìéåõôÞñéï. Ìå áõôÞ ôçí êßíçóç óôÝëíåé Ýììåóï ìÞíõìá óôéò ôñÜðåæåò üôé üóåò äåí áíôåðåîÝëèïõí óôçí êñßóç êéíäõíåýïõí íá êñáôéêïðïéçèïýí (ïé ìéêñüôåñåò) Þ íá åðáíáêñáôéêïðïéçèïýí (ð.÷. ç ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá). Êáé áêüìá üôé, áí äåí äéï÷åôåýóïõí

ñéí ëßãåò ìÝñåò äçìïóéïðïéÞèçêå ôï åìðïñéêü éóïæýãéï ôçò ÷þñáò ãéá ôï 2008. Ïé åéóáãùãÝò óêáñöÜëùóáí óôá 58,3 äéó. åõñþ (áýîçóç 10,1%) êáé ïé åîáãùãÝò ðáñÝìåéíáí óôÜóéìåò óôá 17,3 äéó. åõñþ (áýîçóç ìüëéò 1,1%), åíþ ôï Ýëëåéììá Ýöôáóå ôá 41 äéó. åõñþ Þ ôï 16,7% ôïõ ÁÅÐ. Ìå ôÝôïéá åéêüíá óôçí ïéêïíïìßá, êáé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðñï ôùí ðõëþí, åßíáé ãåëïßï ç óõæÞôçóç íá åðéêåíôñþíåôáé óôï åÜí ïé ôñÜðåæåò èá «áñðÜîïõí» 5 Þ 10 äéó. åõñþ áðü ôï ðáêÝôï óôÞñéîçò ãéá íá êáëýøïõí ôéò æçìéÝò ôïõò óôá ÂáëêÜíéá. Ïé åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò åßíáé åêôåèåéìÝíåò óôá ÂáëêÜíéá, áëëÜ ü÷é óå ôÝôïéï âáèìü ðïõ íá ìçí ìðïñïýí ôá åðüìåíá ÷ñüíéá íá åîïñèïëïãÞóïõí ôá ôáìåßá ôïõò, ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáé ìÝñïò ôùí êåñäþí ðïõ áðïêüìéóáí ôá ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá. ÁíôéèÝôùò, ç ìåßùóç ôçò øáëßäáò óôç ó÷Ýóç åéóáãùãÝò/åîáãùãÝò åßíáé åðéôáêôéêüôåñç áíÜãêç áðü ôï áí èá ìåéùèïýí ôá êÝñäç ôùí ìåôü÷ùí ôùí ôñáðåæþí êáé ôá õøçëÜ ìðüíïõò ôùí ìÜíáôæåñ.

Ð


4

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

Åßíáé ðïëëÜ ôá ðáéäéÜ, ¢ñç!

Ε

γώ πιστεύω πως ο Άρης πήγε στο υπουργείο Παιδείας από καραμπόλα. ∆ηλαδή, ο Καραμανλής, σκεπτόμενος πρωτίστως εσωκομματικές ισορροπίες και αρνούμενος να κατανοήσει τα στοιχειώδη –το γιατί δηλαδή καίγεται ο κόσμος και πετροβολά, πατέρα–, είχε στο μυαλό του τον Σαμαρά. Για να τσαντίσει και τον πατέρα της γκέισας, Χαμογελάι. Όμως ο Σαμαράς, παλιά καραβάνα, παλιός υπουργός Εξωτερικών ντε, αλλά και αρχηγός κόμματος, παρακαλώ, διά χειρός Ελύτη, «Πολιτική Άνοιξη» μετά συγχωρήσεως, θα είπε: «Εγώ εκεί δεν πάω». Κι ο Καραμανλής, ενώ προγραμμάτιζε για το Πολιτισμού τον Αρούλη, επειδή ίσως ομοιοκαταληκτεί με το Τουρισμού, έκανε με μια μεγαλοφυή κίνηση την αντιμετάθεση. Έπειτα, ο Άρης είναι νεανικός, επικοινωνιακός, χαριτωμενούλης, σου λέει ο Βούδας του Μαξίμου, θα τα καταφέρει με τη νεολαία, που θα πει η αφέλεια στο μάξιμουμ. Αλλιώς, πού πα, ρε Καραμήτρο! ∆ιότι, όσο και αν διαφωνούν οι «ψύχραιμοι» και ο ωραίος Άδωνης, είχαμε εξέγερση. Εξέγερση που σέβεται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, όπως έλεγε και το τέρας της δημοσιογραφίας Πρετεντεράκος, αλλά πάντως εξέγερση. Επειδή υπάρχουν όλοι οι λόγοι –κι άλλοι τόσοι ακόμη– που να δικαιολογούν την εξέγερση της νεολαίας και όλων των απελπισμένων και περιθωριοποιημένων αυτού του ευλογημένου από τους θεούς τόπου. Που δεν είναι και λίγοι. Τόσο οι θεοί όσο και οι περιθωριοποιημένοι. Απέναντι σ’ ένα κράτος παχύδερμο, που χρησιμοποιεί τους νόμους για το συμφέρον μόνο των ισχυρών, που αστυνομοκρατείται, αλλά δεν αστυνομεύεται, και που καθαγιάζει τα σκάνδαλα και την αυθαιρεσία της εξουσίας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την εξέγερση. Ειδικού τύπου: Εξέγερση με μηδενισμό και φραπέ, με νεράντζια και με σπασμένες βιτρίνες, με κουκουλοφόρους και πλιάτσικο. Εξέγερση made in Greece, που πάντως ενθουσίασε τον νεαρόκοσμο από τη Μόσχα ως το Μπουένος Άιρες. Γιατί οι πιτσιρικάδες ξέρουν. Αυτός ο κόσμος δεν είναι γι’ αυτούς. ∆εν περιμένουν τίποτε γι’ αυτό και δεν έχουν κανένα όριο. Μήπως κατάλαβες, Άρη παλιόφιλε; Είναι πολλά τα παιδιά, Άρη... Μάνος Στεφανίδης

Ï âßïò êáé ç ðïëéôåßá ôïõ äïëïöüíïõ ôïõ Óïëùìïý Óïëùìïý

Áôôßëáò Íï 2 Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá Ï ÊåíÜí Áêßí, ï ïðïßïò äïëïöüíçóå åí øõ÷ñþ ôïí Óïëùìü Óïëùìïý ôï êáëïêáßñé (14 Áõãïýóôïõ) ôïõ 1996 óôç Äåñýíåéá, åðáíÝñ÷åôáé óôçí ðïëéôéêÞ óêçíÞ ùò õðïøÞöéïò óôéò ðñüùñåò «åêëïãÝò» ðïõ áíáìÝíåôáé íá äéåíåñãçèïýí óôï êáôå÷üìåíï ôìÞìá ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò. Ï Áêßí åßíáé õðïøÞöéïò ìå ôï êüììá «Åëåõèåñßá êáé Ìåôáññýèìéóç» ôïõ «õðïõñãïý Åîùôåñéêþí» ÔïõñãêÜé Áâôæß. Õðåíèõìßæåôáé ðùò ï Áêßí åßíáé Ýðïéêïò, åíþ èá åßíáé õðïøÞöéïò óôçí Áììü÷ùóôï, óýìöùíá ðÜíôá ìå äçìïóéåýìáôá ôïõ êõðñéáêïý Ôýðïõ. Ï Ôïýñêïò Ýðïéêïò «áîéùìáôéêüò», ï ïðïßïò ôï 1996 ðõñïâüëçóå êáé óêüôùóå ôïí Åëëçíïêýðñéï Óïëùìü Óïëùìïý, äçëþíåé ðñïêëçôéêÜ óôï «Ðñþôï ÈÝìá»: «Ôïí ðõñïâüëçóá êáé èá ôïí ðõñïâïëïýóá êáé ðÜëé», åíþ éó÷õñßæåôáé üôé óôá Êáôå÷üìåíá ôïí èåùñïýí Þñùá. Åðßóçò, õðïóôçñßæåé üôé ç ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá, ç ïðïßá ôïí Ý÷åé åðéêçñýîåé ãéá 460 ÷éëéÜäåò åõñþ, äåí Ý÷åé óïâáñÜ óôïé÷åßá åíáíôßïí ôïõ êáé üôé «êáôçãïñåßôáé Üäéêá». (Áðü ôçí ôñÝ÷ïõóá åéäçóåïãñáößá).

Ç

åîïìïëüãçóç ôïõ Áôôßëá ÏëãêÜôò óôçí ôïõñêéêÞ ôçëåüñáóç ðñïâëÞèçêå óôçí ÅëëÜäá ìå Ýíáí ôñüðï êáèáñôÞñéï. Ç ÷ñïíéêÞ áðüóôáóç áðü ôï Ýãêëçìá ôïõ ’74, ïé øõ÷éêÝò äéåñãáóßåò ôïõ äïëïöüíïõ, áëëÜ êáé ç ðñïâïëÞ ôùí ó÷ïëßùí ðïõ ðñïêÜëåóå ìÝóá óôçí Ôïõñêßá åðé÷åéñÞèçêå íá äþóïõí ìéá åéêüíá ìåôÜíïéáò, ðïõ èá Ýðñåðå íá ïäçãÞóåé óôçí ðáñáãñáöÞ ôùí åõèõíþí ìÝóá óôï óõëëïãéêü ìáò õðïóõíåßäçôï. Áöïý õðÜñ÷åé äçìüóéá óõæÞôçóç, áöïý êÜðïéïé äÞëùóáí «óïêáñéóìÝíïé» áðü ôçí áðïêÜëõøç (ìðá! ¸ãéíáí êáé åãêëÞìáôá ôï ’74;), ç Ôïõñêßá äåß÷íåé íá Ý÷åé áëëÜîåé, íá áðïóôáóéïðïéåßôáé áðü ôïí «õðáíÜðôõêôï» åáõôü ôçò, âáäßæïíôáò ðñïò ôïõò áóôåñéóìïýò ôçò åõñùðáúêÞò áíôßëçøçò ãéá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá. Íá, üìùò, ðïõ Ýñ÷åôáé ìéá Üëëç ìáñôõñßá, öïñôùìÝíç ìå üëï ôï èñÜóïò ôïõ áìåôáíüçôïõ, ôçí áôéìùñçóßá êáé ôçí ðñïóôáóßá ðïõ áðïëáìâÜíåé áðü ôï ôïõñêéêü êñÜôïò êáé ôçí ôïõñêïêõðñéáêÞ «äéïßêçóç». Ôï äéåèíÝò Ýíôáëìá óýëëçøçò ðïõ Ý÷åé åêäþóåé ç Éíôåñðüë ü÷é áðëþò ìÝíåé áíåêôÝëåóôï, áëëÜ ï ãíùóôÞò äéáìïíÞò ÊåíÜí Áêßí öôÜíåé íá öéãïõñÜñåé ùò õðïøÞöéïò ôïõ êüììáôïò ôùí åðïßêùí, óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Áììï÷þóôïõ, ôïõ ôüðïõ üðïõ äïëïöïíÞèçêå ï Óïëùìüò. Ï äïëïöüíïò îáíáãõñßæåé óôïí ôüðï ôïõ åãêëÞìáôïò ü÷é áðü êÜðïéá óêï-

ôåéíÞ ðáñüñìçóç Þ ôýøç, áëëÜ ãéá íá åéóðñÜîåé ôçí áìïéâÞ ôïõ, ìéá óõìâïëéêÞ êáé óõíåéäçôÞ ðïëéôéêÞ åðéëïãÞ ôïõ öáóéóìïý ðïõ üðëéóå ôï ÷Ýñé ôïõ. Ç êõðñéáêÞ çãåóßá èïñõâÞèçêå, êáèþò ôÝôïéåò åéäÞóåéò èÝôïõí óå êßíäõíï ôçí áîéïðéóôßá ôïõ åéäõëëßïõ ôïõ íõí ðñïÝäñïõ ×ñéóôüöéá ìå ôïí ÔáëÜô. Êáé Ýôóé, åðéóôñáôåýôçêáí ïé êáè’ Ýîéí ðïëÝìéïé êÜèå áíáöïñÜò ðïõ èõìßæåé ôéò áíïé÷ôÝò ðëçãÝò êáé

Ç êõðñéáêÞ çãåóßá èïñõâÞèçêå, êáèþò ôÝôïéåò åéäÞóåéò èÝôïõí óå êßíäõíï ôçí áîéïðéóôßá ôïõ åéäõëëßïõ ôïõ ×ñéóôüöéá ìå ôïí ÔáëÜô...

óõííåöéÜæåé ôïõò ïñßæïíôåò ôïõ íåïñáãéáäéóìïý ôùí çãåóéþí ìáò. «ÐáñáðïéÞèçêáí ïé äçëþóåéò», ìáò ðëçñïöïñåß ç åöçìåñßäá «Ðïëßôçò», áõôÞ ðïõ åß÷å êÜíåé óçìáßá ôçò ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí êáé êýñéï å÷èñü ôïõ êõðñéáêïý ëáïý ôïí ÔÜóóï Ðáðáäüðïõëï. Ç åêäï÷Þ ôïõ «Ðïëßôç» äéÜ óôüìáôïò Áêßí: «Óôç öùôïãñáößá, áí êáé âñßóêåôáé óôï ÷Ýñé ìïõ ôï ðéóôüëé, äåí âãÞêå óöáßñá, äåí âñÞêá êáí ôçí åõêáéñßá íá ðõñïâïëÞóù. ¼ëá åîåëß÷èçêáí ôüóï ãñÞãïñá, ìÝóá óå åêåßíç ôçí ôåôáìÝíç áôìüóöáéñá äåí óÞêùóá ðïôÝ ôï ðéóôüëé ìïõ. ÅêáôïíôÜäåò áóôõíïìéêïß êáé óôñáôéþôåò ðõñïâüëçóáí ôáõôü÷ñïíá. ÌåôÜ ðïõ Ýãéíá õðïõñãüò Ãåùñãßáò, îáöíéêÜ âñÝèçêá óôçí åðéêáéñüôçôá». Êáé áðü êïíôÜ ç ôçëåüñáóç ôïõ «Óßãìá» ðñïóèÝôåé: «Ç Éíôåñðüë óõìðåñéÝëáâå óôï êüêêéíü ôçò äåëôßï ìåñéêÜ ïíüìáôá áíáöïñéêÜ ìå áõôü ôï Ýãêëçìá. Ôïí ×áóÜí Êïõíôáêôóß, ôïí ÅñíôÜë ÅìáíÝô êáé ôïí ÊåíÜí Áêßí. Ôüôå ï Êïõíôáêôóß Þôáí äéïé-

êçôÞò ôùí Ôïõñêéêþí Åéñçíåõôéêþí ÄõíÜìåùí Êýðñïõ êáé âñéóêüôáí óôçí ðåñéï÷Þ. Óå Ýíá ôçëåïðôéêü ðñüãñáììá õðáéíß÷èçêå üôé áõôüò óêüôùóå ôïí Óïëùìïý êáé êáõ÷Þèçêå. Ôþñá åßíáé óôñáôçãüò åí áðïóôñáôåßá. Ï ÅñíôÜë ÅìáíÝô åßíáé ôþñá äéïéêçôÞò ôçò Áóôõíïìßáò Áììï÷þóôïõ. Ï äå ÊåíÜí Áêßí åßíáé õðïøÞöéïò óôéò åêëïãÝò. Ðïéïò áðü áõôïýò Üñáãå ðõñïâüëçóå ôïí Óïëùìïý;» ÌïéÜæåé ìå ôçí êïëïêõèéÜ ðïõ ðáßæáìå ðáéäéÜ. Áí ôïí óêüôùóáí üëïé, ôüôå äåí ôïí óêüôùóå êáíåßò! Ï áñèñïãñÜöïò ôïõ «Ðïëßôç» ÓåíÝñ ËåâÝíô êáé üëïé ïé Üëëïé ðïõ ìÝìöïíôáé ôï «Ðñþôï ÈÝìá» ãéá áíáêñßâåéåò êáé åíôõðùóéáóìü äåí ÷Üíïõí ôçí åõêáéñßá íá áíáðáñÜãïõí âïëéêÝò äéáøåýóåéò. Ç éóôïñßá ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Óïëùìïý îáíáãñÜöåôáé ùò ìéá óôéãìÞ óýã÷õóçò üðïõ «åêáôïíôÜäåò» ðõñïâïëïýí ðñïò êÜèå êáôåýèõíóç. Åöüóïí åßíáé íùñßò áêüìç ãéá ôç ìåôáìïíôÝñíá éóôïñéïãñáößá íá åîáöáíßóåé ôï ðôþìá, áñêåßôáé óôï íá åîáöáíßóåé ôçí ðñüèåóç. Ôé êé áí üóïé âñÝèçêáí óôç Äåñýíåéá ôï áðïìåóÞìåñï åêåßíï ôïõ Áõãïýóôïõ, ôï ’96, èõìïýíôáé óôï÷åõìÝíá ðõñÜ ðéóôïëéþí åíáíôßïí ôïõ Óïëùìïý êáé ìéá ñéðÞ áõôüìáôïõ üðëïõ ðïõ ôñáõìÜôéóå ôïõò äýï ÏÇÅäåò; Ôé êé áí ç êïéíÞ ëïãéêÞ äéäÜóêåé üôé åêáôïíôÜäåò óöáßñåò óôïí óùñü èá Ýðñåðå íá Ý÷ïõí áíôßóôïé÷ï áñéèìü èõìÜôùí; «Èá ôïí ðõñïâïëïýóá», åßíáé ôï äõóïßùíï ìÞíõìá ôïõ Ýðïéêïõ ÊåíÜí Áêßí, ðïõ óçìáßíåé «åßìáé Ýôïéìïò íá óáò ðõñïâïëÞóù êáôÜ ôï äïêïýí». ÅîÜëëïõ ç Ôáíóïý ÔóéëÝñ, óôéò Üãñéåò åêåßíåò ìÝñåò, ôï åß÷å ðåé êáèáñÜ: «¼ðïéï ÷Ýñé áðëþíåôáé ðÜíù óôçí ôïõñêéêÞ óçìáßá èá êüâåôáé». Äåí ìÝíåé ðáñÜ íá åõ÷çèïýìå «êáëÞ äýíáìç» óôïõò óõíïìéëçôÝò ôïõ Áôôßëá!


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÊÕÐÑÏÓ

Óôá 53 ÷ñüíéá ÝêäïóÞò ôçò, ç ×áñáõãÞ áíïçôáßíåé...

Έ

τσι, με ή όχι τον φανταστικό επιστολογράφο, καταφέρεται κατά της πολύ επιτυχημένης συγκέντρωσης της Θεσσαλονίκης της ΣΕΥΑΕΚ και του ΣΑΚ (9/2/2009), με ομιλητές τους κ.κ. Β. Λυσσαρίδη, Γ. Αρσένη, Γ. Κολοκασίδη και Λ. Μαύρο (ο τελευταίος, λόγω απουσίας του, με την ανάγνωση της εισήγησής του) με τρόπο που αποδεικνύει ότι αφενός οι άνθρωποι δεν αντέχουν τον διαφορετικό λόγο, αφετέρου αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία με ένα δικό τους, περίεργο τρόπο. Έτσι, εξακολουθούν –για να προσδώσουν κύρος στον Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας– να αναμασάνε το χιλιοειπωμένο: «Ο πρόεδρος εκφράζει την πλειοψηφία του λαού από τον οποίον και εξελέγη». Είπε κανείς το αντίθετο; Αμφισβήτησε κανείς την εκλογή του; Εκείνο για το οποίο εγκαλούμε τον πρόεδρο Χριστόφια είναι ακριβώς αυτό το οποίο (με μισή αλήθεια) διακηρύσσουν. Ότι δηλαδή άλλα είπε ο κ. Χριστόφιας και υπεσχέθη προεκλογικά και άλλα και τελείως αντίθετα εφαρμόζει. Και δεν απαντά η Χαραυγή αν επανέρχεται (ή όχι) το Σχέδιο Ανάν, αλλά, αντ’ αυτού, το ερώτημα της εκδηλώσεως (ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΝΑΝ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ;;;) το αντιμετωπίζει επιβεβαιώνοντάς το... Κρίμα! Κρίμα για τον υπέροχο κυπριακό λαό, ο οποίος επέλεξε τον κύριο Χριστόφια επειδή τον διαβεβαίωσε για τη μη επαναφορά του Σχεδίου Ανάν, και μετά την εκλογή του συζητά την επαναφορά του, την οποία βέβαια βαφτίζει επανένωση και δημοκρατική λύση... Σε αυτό αντιδρούμε, κύριε Χριστόφια. Ξέρετε, αυτό λέγεται παραπλάνηση του λαού. Γι’ αυτή την παραπλάνηση σας καταγγέλλουμε και όχι γιατί εκλεγήκατε με την πλειοψηφία του λαού. ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ! Με τις υπόλοιπες ανοησίες του επιστολογράφου(;;;) αρνούμεθα να ασχοληθούμε, γιατί θεωρούμε ότι θα υποτιμήσουμε τη νοημοσύνη μας. Θα έλεγα ότι υποτιμά τη νοημοσύνη της και η Χαραυγή, στη γιορτή για τα 53 χρόνια έκδοσής της (αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα. Ώστε υπήρχε και ένας κάποιος εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ στην εκδήλωση; Για φαντάσου!... Μεγάλο έγκλημα που δεν ζητήσαμε τις κομματικές ταυτότητες των ακροατών... Σα δεν ντρέπεστε, «αριστεροί» (σιγά τη Λαϊκή ∆ημοκρατία σας!!!) της χάρτινης επανάστασης, απόντες απ’ όλους τους αντιιμπεριαλιστικούς και αντιαποικιοκρατικούς-πατριωτικούς αγώνες του λαού σας). ∆ημήτρης Αλευρομάγειρος

5

Èýìáôá ôïõ ôïõñêéêïý óôñáôïý ìÝóá áðü ôï çìåñïëüãéï ôïõ ÓÜââá È. ÌáóôñáððÜ

«Ôïõò Äïëïöüíçóáí óôï êñåâÜôé ôïõò!» Ôïõ ÓÜââá Ð. ÌáóôñáððÜ Êáé îáöíéêÜ, ìåôÜ ôéò äçìüóéåò äçëþóåéò ôïõ çèïðïéïý Áôôßëá ÏëãêÜôò óôçí ôïõñêéêÞ ôçëåüñáóç, îáíáèõìçèÞêáìå ôéò èçñéùäßåò ôïõ ôïõñêéêïý óôñáôïý åéóâïëÞò óôçí Êýðñï ôï 1974!

Ì

á êÜèå ïéêïãÝíåéá óôçí Êýðñï Ý÷åé íá äéçãçèåß éóôïñßåò öñéêáëåïôÞôùí ðïõ äéÝðñáîáí ïé Tïýñêïé åéóâïëåßò, ôÝôïéïõ âáèìïý ðïõ ìðñïóôÜ ôïõò ïé äéçãÞóåéò ôïõ ÏëãêÜôò öáßíïíôáé óáí óõìâÜíôá ñïõôßíáò. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéþôåò êáé ïé Ôïõñêïêýðñéïé ðáñáêñáôéêïß óêüôùíáí óõíÞèùò ãéá… åõ÷áñßóôçóç, áðïôåëïýóå ðáñÜäïóç ãéá ôïí ôïõñêéêü óôñáôü, üðùò áíáöÝñåé êáé ï äñ. Êéïõôóïýê óôï âéâëßï ôïõ «ÍôáëêÜ - ÍôáëêÜ». Ïé åí øõ÷ñþ äïëïöïíßåò, ð.÷. óôï ÷ùñéü ËÜðçèïò ôçò åðáñ÷ßáò Êåñýíåéáò ãåñüíôùí (60-90 åôþí), ðïõ Ýìåéíáí åãêëùâéóìÝíïé ó’ áõôü, ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1974, ðþò èá ìðïñïýóáí íá äéêáéïëïãçèïýí áðü ôïí ÅñíôïãÜí, ï ïðïßïò ôéò ðñïÜëëåò, áðåõèõíüìåíïò óôïí Éóñáçëéíü ðñüåäñï Óéìüí ÐÝñåò, áðïêÜëåóå ôïõò Éóñáçëéíïýò «óöáãåßò ãõíáéêüðáéäùí êáé áìÜ÷ùí»; Ïé ðåñéðôþóåéò ðïõ áêïëïõèïýí Ý÷ïõí ùò ðñïÝëåõóÞ ôïõò ìéá ðñùôïãåíÞ ðçãÞ. Åßíáé ìåñéêÜ åíäåéêôéêÜ óõìâÜíôá (áðü ôá 70 êáé ðåñéóóüôåñá) ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï çìåñïëüãéï ôïõ ðáððïý ìïõ ÓÜââá È. ÌáóôñáððÜ. Ï ÓÜââáò È. ÌáóôñáððÜò, ðïõ ðáñÝìåéíå åãêëùâéóìÝíïò óôç ËÜðçèï ôï 1974, äéïñßóôçêå áðü Ýíáí Ôïýñêï åðéêåöáëÞò áîéùìáôéêü õðåýèõíïò ãéá ôïõò õðåñÞëéêåò óõã÷ùñéáíïýò ìáò ðïõ äåí èÝëçóáí íá ìåôáêéíçèïýí áðü ôïí ãåíÝèëéü ìáò ôüðï. Ï ëüãïò Þôáí äéüôé ôüóï ï áîéùìáôéêüò üóï êáé ï ðáððïýò ìïõ (ëüãù ôçò áé÷ìáëùóßáò ôïõ êáôÜ ôïí ´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï) Þîåñáí ãåñìáíéêÜ, ïðüôå ìðïñïýóáí íá óõíåííïçèïýí ìåôáîý ôïõò. Ç ðñþôç «áðïóôïëÞ» ðïõ ôïõ áíÝèåóå Þôáí íá èÜøåé ôïõò äïëïöïíçìÝíïõò áìÜ÷ïõò êáé óôñáôéþôåò ðïõ «ðñïÝêõøáí ùò áðïôÝëåóìá» ôçò êáôÜëçøçò ôçò ËáðÞèïõ, äéüôé ç äõóïóìßá Þôáí ìåãÜëç êáé ï êßíäõíïò ìåôÜäïóçò áóèåíåéþí áðü ôá Üôáöá ðôþìáôá ðïëý ðéèáíüò. ÐáñáèÝôïõìå óôç óõíÝ÷åéá ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò üðùò êáôáãñÜöçêáí áðü ôïí ðáððïý ìïõ êáé ï êáèÝíáò ìðïñåß íá âãÜëåé ôá äéêÜ ôïõ óõìðåñÜóìáôá: • ÃéáêïõìÞò ÓÜââá ÌÜíôçò áðü ôç

ËÜðçèï, 70 ÷ñïíþí. ÐõñïâïëÞèçêå ðáñïõóßá ôçò ãõíáßêáò ôïõ, óôïí êÞðï ôïõ, óôçí ôïðïèåóßá «Âñõóßí ôïõ ÐÜñðá». • Ìáñßá Ìáíüëç ÐáñðÝóç, 75 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíç (ðåîïýìåíç) Ýîù áðü ôï óðßôé ôçò. • Ðñïêüðçò Êùíóôáíôßíïõ ×áôæçðñïêüðç, 66 ÷ñïíþí, êáé ç óýæõãüò ôïõ

Åõãåíßá, 65 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêáí óêïôùìÝíïé óôï êñåâÜôé ôïõò. • Ìáñßá ÌåëÞ ÄåìÝôç, 74 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíç (ðåîïýìåíç) óôçí áõëÞ ôïõ óðéôéïý ôçò. • ÓÜââáò ÓáââÞ ×áôæçðñïêüðç, 78 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíïò (ðåîïýìå-

Ïé Ôïýñêïé óôñáôéþôåò êáé ïé Ôïõñêïêýðñéïé óêüôùíáí óõíÞèùò ãéá... åõ÷áñßóôçóç...

íïò) óôçí êáñÝêëá ôïõ. ¸öåñå ôñáýìáôá óôçí êåöáëÞ. • Íéêüëáïò Óôáýñïõ ÁððáëÞ, 60 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíïò (ðåîïýìåíïò) óôçí áõëÞ ôïõ óõã÷ùñéáíïý ìáò ïíüìáôé Êñåììïõäéïý. • ×ñõóôÜëïõ ÊïóéÜñç, 80 ÷ñïíþí, êáé ç áäåëöÞ ôçò Åõãåíßá ×ñéóôïöÞ ÊêÝëç, 75 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêáí óêïôùìÝíåò (ðåîïýìåíåò) óôçí áõëÞ ôïõ óðéôéïý ôïõò êáé ôá ÷Ýñéá ôïõò Þóáí äåìÝíá. Êáé ïé äýï áäåëöÝò Þóáí ôõöëÝò. • Îåíïý ×Üìðïõëëïõ, 80 ÷ñïíþí. ÅéñÞíç Äñïýìðïõ, 90 ÷ñïíþí. ÅéñÞíç Ê. Ôóïõëïýðá, 80 ÷ñïíþí. Áíäñïíßêç ÐáíáãÞ, 55 ÷ñïíþí. ÃéÜííáñïò ØáñÜ, 70 ÷ñïíþí. ÁñÝóôçò ÐáêôÜïõñïò, 80 ÷ñïíþí. Ìáñßôóá Ðáñ-

ðÝñç, 65 ÷ñïíþí. ×áñéêëïý Óõìåïý, 65 ÷ñïíþí. Áíáóôáóßá ÓïõôæéÞ, 70 ÷ñïíþí. ¼ëïé âñÝèçêáí äïëïöïíçìÝíïé. • ÅëÝíç ÊñáìâÞ, 85 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíç (ðåîïýìåíç) Ýîù áðü ôï óðßôé ôçò. • ÌåëÞò Á. ÌÝôóéïõ êáé ç ãõíáßêá ôïõ ìå ôá äýï êùöÜëáëá ðáéäéÜ ôïõò. ÂñÝèçêáí óêïôùìÝíïé Ýîù áðü ôï óðßôé ôïõò. • ÓÜââáò ÐáñðÝñçò, 80 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíïò. • ÐáíôåëÞò ÊùóôÞ ÊáñáìáíÞ áðü ôïí ÂïâõëÜ, 60 ÷ñïíþí. ÐÝèáíå óôéò öõëáêÝò ôçò Êåñýíåéáò áðü îõëïäáñìü. • ÐïëõîÝíç ÊáñáâáëÞ, 76 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíç (ðåîïýìåíç) Ýîù áðü ôï óðßôé ôçò. • Ñïýðáëçò Êüëéáñïò, 80 ÷ñïíþí, ìå ôçí ãõíáßêá ôïõ Ìáñßá ÃéáííÞ Êüëéáñïõ, 80 ÷ñïíþí. ÊáôáêñåïõñãÞèçêáí áðü ôïõò Ôïýñêïõò. • ×áôæçîåíïý ×áôæçãéáêïõìÞ, 75 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå íåêñÞ (ðåîïýìåíç) Ýîù áðü ôï óðßôé ôçò. • ×ñéóôüöïñïò Éãíáôßïõ, 80 ÷ñïíþí. Êáôéíïý ×áôæç÷áñßôïõ, 86 ÷ñïíþí. ÁíäñéáíÞ ×áñáëÜìðïõò ÌùõóÞ, 86 ÷ñïíþí. ÐáíáãÞò Ã. Êïíôüò, 80 ÷ñïíþí. ×áñÜëáìðïò ×áôæçãéáêïõìÞ 90 ÷ñïíþí. ÓïöïêëÞò Éãíáôßïõ (ï Üëëïò ðáððïýò ôïõ ãñÜöïíôá, áðü ôçí ðëåõñÜ ôçò ìçôÝñáò ôïõ), 70 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêáí íåêñïß. • ÓïöïêëÞò ÖõôôÞò, 90 ÷ñïíþí (ðáððïýò ôïõ âïõëåõôÞ ôïõ ÄÇÊÏ ôçò åðáñ÷ßáò Êåñýíåéáò ÓïöïêëÞ ÖõôôÞ). ÂñÝèçêå íåêñüò êÜôù áðü Ýíá ãåöýñé. • ÁíáóôÜóçò ×áôæçóÜââá, 65 ÷ñïíþí. ÂñÝèçêå óêïôùìÝíïò (ðåîïýìåíïò) óôï ðåñéâüëé ôïõ. Áêüìá Ìßá ãñéïýëá çëéêßáò 80 ÷ñïíþí äÝ÷åôáé ìéá ìÝñá ôçí «åðßóêåøç» åíüò Ôïýñêïõ óôñáôéþôç, ï ïðïßïò, ìç óåâüìåíïò ôá ÷ñüíéá ôçò, ôç âéÜæåé. Ç ãñéÜ ìåôáöÝñåôáé óôï íïóïêïìåßï ìå áêáôÜó÷åôç áéìïññáãßá. Óôï íïóïêïìåßï ôç ìåôáöÝñåé ï ÓÜââáò ÌáóôñáððÜò, üðïõ üìùò ï Ôïýñêïò ãéáôñüò ôçò Êåñýíåéáò áðïöáßíåôáé üôé ç áéìïññáãßá ïöåéëüôáí óå êôýðçìá!!! ÓÇÌ.: Ðåîïýìåíïò = ðõñïâïëçìÝíïò


6

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåëßäá 1

»

Ôïðßá ôçò êñßóçò

ÁðåéëÞ Áíåñãßáò

Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ *** áé üìùò, åíþ üëá Ýìïéáæáí áäéáôÜñáêôá, áíåðáéóèÞôùò Üñ÷éóå ôï ôïðßï íá áëëÜæåé. ÐëÝïí ôï ðáñáóéôéêü ìïíôÝëï áíÜðôõîçò, èåìåëéùìÝíï óôïí ôïõñéóìü, ôá åöïðëéóôéêÜ åìâÜóìáôá êáé ôçí õðåñåêìåôÜëëåõóç ôùí ìåôáíáóôþí Üñ÷éóå íá ìçí «ôñáâÜåé». Ïé ìåôáíÜóôåò áðü «åõëïãßá» áñ÷ßæïõí íá ìåôáâÜëëïíôáé óôáäéáêþò óå «ðñüâëçìá», áí ü÷é áêüìá óå «êáôÜñá», äéüôé ðëÝïí äçìéïõñãïýíôáé ãêÝôï ìÝóá óôéò ðüëåéò, áêüìá êáé óå ìåãÜëá ÷ùñéÜ, åíþ ïé íÝïé ìåôáíÜóôåò, Áöñéêáíïß, Ðáêéóôáíïß, Áöãáíïß, ðñïÝñ÷ï-

Ê

íôáé áðü ðáñáäüóåéò áðüëõôá îÝíåò ðñïò ôéò åã÷þñéåò, åíþ ðëçèáßíïõí ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôç äåýôåñç ãåíéÜ, óôçí åêðáßäåõóç êáé Üëëïõ, éäéáßôåñá óôçí áãïñÜ åñãáóßáò, óå óõíèÞêåò êñßóçò êáé áõîáíüìåíçò áíåñãßáò. Ôá åëëåßììáôá óôï éóïæýãéï ðëçñùìþí êáé ôïí ðñïûðïëïãéóìü ìåãåèýíïíôáé. Ç áíåñãßá ôùí ðôõ÷éïý÷ùí ü÷é áðëþò äéïãêþíåôáé, áëëÜ óôÝëíåé êáé Ýíá äéáñêþò áõîáíüìåíï ôìÞìá ôïõò óôï åîùôåñéêü êáé Ýôóé ç ÅëëÜäá ãßíåôáé ìéá ÷þñá åéóáãùãÞò áíåéäßêåõôçò åñãáóßáò êáé åîáãùãÞò åéäéêåõìÝíçò. Êáé ç äéåèíÞò êñßóç Ýñ÷åôáé íá áðïêáëýøåé ðùò ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá êáôáíáëþíåé 20% ðåñéóóüôåñï áðü üôé ðáñÜãåé. ÅðïìÝíùò ôï ðáñáóéôéêü ìïíôÝëï ìðáßíåé óå êñßóç. Êáé âÝâáéá äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ìðáßíåé… ìå ðáñáóéôéêü ôñüðï! ÄçëáäÞ äåí Ý÷ïõí ðñïëÜâåé íá äçìéïõñãçèïýí óïâáñÝò äõíÜìåéò ðïõ íá åðéèõìïýí ìéá ìç ðáñáóéôéêÞ Ýîïäï áðü ôçí êñßóç. Ùóôüóï ç êñßóç åßíáé ðñáãìáôéêÞ. Êáé áñ÷ßæåé óõíÞèùò áðü ôéò ðôÝñõãåò ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò: Óôá äåîéÜ, åìöáíßæåôáé Ýíá êüììá ðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñï åðåíäýåé óôçí åëëçíéêÞ áêñïäåîéÜ ðáñÜäïóç –÷áñáêôçñéóôéêÝò ïé åìöõëéïðïëåìéêÝò êñáõãÝò– êáé åêìåôáëëåýåôáé –êáé áýñéï èá óõíå÷ßóåé áêüìá ðåñéóóüôåñï– ôï æÞôçìá ôùí ìåôáíáóôþí ðïõ áñ÷ßæåé íá ãßíåôáé «êáôÜñá», êáèþò êáé ôéò ôÜóåéò åíßó÷õóçò ôùí ðáôñéùôéêþí áíôáíáêëáóôéêþí ðïõ öÝñíåé ç êñßóç. Êáé äßðëá ôïõ áíáðôýóóïíôáé êáé åíéó÷ýïíôáé ïé êëáóéêÝò öáóéóôéêÝò äõíÜìåéò ðïõ èá èÝëïõí íá áðáíôÞóïõí ìå ôç âßá óôá «ÅîÜñ÷åéá» êáé

ôïõò ìåôáíÜóôåò. Óôçí Üëëç Üêñç, ôï ÊÊÅ ôñáâÜåé áêüìá ðåñéóóüôåñï óôïí áðïìïíùôéóìü, åðáíáöÝñåé ôïí ÓôÜëéí êáé ôáìðïõñþíåôáé ãéá íá «áíôÝîåé»ôçí êñßóç, åêêáèáñßæïíôáò êÜèå öùíÞ ðïõ èá åðéèõìïýóå ìéá åöéêôÞ óÞìåñá êáôåýèõíóç «ìåôþðïõ. ¸ôóé, ×áëâáôæÞò, ËÝããåñçò, Êïëïæþö, åêêáèáñßæïíôáé êáé êõñéáñ÷ïýí ïé «ÍåáíôåñôÜëéïé». Äßðëá ôïõ ï Óõíáóðéóìüò ìå ôïí ÓÕÑÉÆÁ èá åðé÷åéñÞóåé Ýíá ìåãÜëï óÜëôï ðñïò ôïí áñéóôåñéóìü, óå Ýíáí «óõíáóðéóìü» Êïëùíáêßïõ-Åîáñ÷åßùí, áêñéâþò ãéá íá ìðïñÝóåé íá áðïöýãåé ôç äéáìüñöùóç åíüò ðéèáíïý áêñïáñéóôåñïý ðüëïõ êáé íá áöáéñÝóåé ôï Ýäáöïò êÜôù áðü ôá ðüäéá ôïõ ÊÊÅ. ¼ìùò áõôü ôï óÜëôï, ðïõ óå ìéá ðñþôç öÜóç Ýìïéáæå íá áðïäßäåé êáé åîÝöñáæå êáé ôçí ðñáãìáôéêÞ êñßóç ôùí ìåóïóôñùìÜôùí, èá áðïäåé÷ôåß «óÜëôï ìïñôÜëå», äéüôé óå óõíèÞêåò êñßóçò ÊïëùíÜêé êáé ÅîÜñ÷åéá äåí ìðïñïýí óõìâáäßóïõí, ìå óõíÝðåéá íá ïîõíèïýí ïé áíôéèÝóåéò óôï åóùôåñéêü ôïõ Óõíáóðéóìïý. Ôï ãåãïíüò üôé óôïí êáô’ åîï÷Þí ÷þñï çãåìïíßáò ôïõò, ôïõò Ðáíåðéóôçìéáêïýò, êáôåâáßíïõí äýï øçöïäÝëôéá ôïõ Óõíáóðéóìïý, ôï Ýíá óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÐÁÓÏÊ êáé ôï Üëëï ìå ôçí ¢êñá áñéóôåñÜ åßíáé ç ðñþôï Ýíäåéîç ôçò áíáðüöåõêôçò êñßóçò ðïõ èá áêïëïõèÞóåé. Áêüìá êáé óôçí ¢êñá ÁñéóôåñÜ êáé ôïí áíôéåîïõóéáóôéêü ÷þñï ðáñáôçñåßôáé ç ßäéá ðüëùóç êáé ðñïöáíþò åðéêñáôåß, åíüðëùò, åêåßíï ôï êïììÜôé ðïõ áíÜãåé óå ðñüôáãìÜ ôïõ ôç âßá. ÌÝóá óôéò óõíèÞêåò ôçò êñßóçò, ï êáèÝíáò «ôáìðïõñþíåôáé» Þ èá ôáìðïõñùèåß áíáðüöåõêôá óôéò âåâáéüôçôÝò ôïõ, ôçí êáôáãùãÞ ôïõ, ôçí éäéïìïñößá ôïõ, ãéá íá ìðïñÝóåé íá åðéâéþóåé. Êáé äåí èá åðéâéþóïõí üëïé. *** ÐñïôÜóåéò ðïõ ìáò ðçãáßíïõí ðÝñá áðü ôçí êñßóç ìå áíáíåùôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìðïñïýí íá äéáìïñöþóïõí ìüíï åêåßíåò ïé äõíÜìåéò ðïõ áðü ôç öýóç ôïõò, êáé ü÷é åõêáéñéáêÜ, Ý÷ïõí óõíèåôéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ðïõ åßíáé ðáôñéùôéêÝò êáé äéåèíéóôéêÝò, õðÝñ ôçò êïéíùíéêÞò äéêáéïóýíçò êáé ôáõôü÷ñïíá õðÝñ ôçò êïéíùíéêÞò óõíï÷Þò, ðïõ õðåñáóðßæïíôáé ôçí ðáñÜäïóç ìÝóá áðü ôçí åêóõã÷ñïíéóìü ôçò, ðïõ áñíïýíôáé åê ãåíåôÞò ôéò óôåßñåò êáôçãïñéïðïéÞóåéò ôçò ìåôáðïëßôåõóçò. ÁëëÜ áõôÝò ïé äõíÜìåéò èá áñ÷ßóïõí íá äéáìïñöþíïõí ðïëéôéêü ðñüôáãìá êáé íá ìåôáâÜëëïíôáé óå ðïëéôéêü ðüëï, áöïý ðñþôá ç êñßóç êáôáäåßîåé ôçí áíçìðüñéá êáé ôïí äé÷áóôéêü ÷áñáêôÞñá ôùí ôáìðïõñùìÝíùí âåâáéïôÞôùí.

Ôïõ ð. XáñÜëáìðïõ Ðáðáäüðïõëïõ

Ó

ôï êáöåíåßï äåêÜäåò ïéêïäüìïé êáðíßæïõí ôá ôåëåõôáßá ôóéãÜñá áðåëðéóßáò. Ïýôå óÞìåñá äïõëåéÜ. Äåí êéíåßôáé ôßðïôå óôçí ðéÜôóá. ÌåãÜëùóå ç áíÝ÷åéá, ç èëßøç óôçí êáñäéÜ. «Ðïéïò åßðå üôé ôï øùìß äåí åßíáé ðíåõìáôéêÞ õðüèåóç», èá äéåñùôçèåß ï ÃÜëëïò éåñÝáò, ï ÁâÜò ÐéÝñ. Ëßãï ðáñáêÜôù, äåêÜäåò ãõíáßêåò ãõñßæïõí áðü ôïí ÏÁÅÄ. ÐÞãáí íá êáôáèÝóïõí ôá ÷áñôéÜ ôïõò ãéá ôï åðßäïìá áíåñãßáò. Ñß÷íïõí ðïý êáé ðïý êëåöôÝò ìáôéÝò óôéò âéôñßíåò, ðïõ, ðñïêëçôéêÜ ðïëý÷ñùìåò, ìÝíïõí áíÝããé÷ôåò. «¼ôáí êÜôé äåí ìðïñåßò íá ôï Ý÷åéò, êáëýôåñá íá ìçí ôï óêÝöôåóáé», óõëëïãßæåôáé ç Ìáñßá, ìçôÝñá ôñéþí ðáéäéþí, ðïõ åäþ êáé ðÝíôå ìÞíåò ôüóï áõôÞ üóï êáé ï ïéêïäüìïò Üíôñáò ôçò Ýìåéíáí Üíåñãïé. ÁñãÜ, Ýùò êáé ðÝíèéìá, áíåâáßíåé ìå Ýíá óùñü óêÝøåéò êáé äéëÞììáôá ðñïò ôï óðßôé. Ç þñá ðÝñáóå êáé ôá ðáéäéÜ óå ëßãï èá ó÷ïëÜóïõí. ÈÝëïõí íá öÜíå. Ôé íá ìáãåéñÝøåé êáíåßò; Äéáìáñôýñïíôáé êé áõôÜ. ÐáéäéÜ åßíáé. Ôé íá êáôáëÜâïõí –êáé ãéáôß Üëëùóôå;– ãéá ôçí ðïéüôçôá ôïõ êüóìïõ ðïõ ôá öÝñáìå; «Åßíáé êáé ç ìÝñá óÞìåñá ðïõ ðñÝðåé íá ðëçñþóïõìå ôá öñïíôéóôÞñéÜ ôïõò, Üóå ðïõ ôï ÓÜââáôï åß÷áìå ðåé íá ðÜìå ãéá ðáðïýôóéá êáé öüñìåò». ¸÷ïõí êáôáëÜâåé êé áõôÜ ôç äýóêïëç ïéêïíïìéêÞ ìáò êáôÜóôáóç. ÌÜèáíå êé áõôÜ óôï “ðåñßìåíå”. Ó’ Ýíá áýñéï ãåìÜôï åñùôçìáôéêÜ. ÁâÝâáéï. Ãßíáìå üëïé êá÷ýðïðôïé óôç ÷áñÜ. Ôá ×ñéóôïýãåííá, ü,ôé ôïõò Ýäùóáí ïé ðáððïýäåò êáé ïé äéÜöïñïé óõããåíåßò ðÞñáí ôçí áðüöáóç íá ôá ðñïóöÝñïõí óôçí ïéêïãÝíåéá. Ãíþñéæáí üôé äåí åß÷áìå ôá áðáñáßôçôá. Ôá ìéêñÜ ìÜò Ýäùóáí ôá ëåöôÜ áðü ôá êÜëáíôá ðïõ åßðáí ìå ôïõò ößëïõò ôïõò. Ï ðáôÝñáò ôïõò äåí Þèå-

ëå íá ôá ðÜñåé. Íôñåðüôáí. Óé÷áéíüôáí ôïí åáõôü ôïõ, Ýëåãå. ¸âñéæå êáé êáôáñéüôáí ôç æùÞ. Ôá âñÜäéá, óõ÷íÜ Ýâãáéíå ãéá ðåñßðáôï. ¸ëåãå üôé êÜíåé êáëü óôçí õãåßá ôïõ. ÌïíÜ÷á åãþ Þîåñá üôé Ýâãáéíå Ýîù ãéá íá êëÜøåé. Íá ìçí ôïí äïõí ôá ðáéäéÜ. Íá ìçí ôïí áêïýóïõí. Íá êñýøåé ôçí áðïãïÞôåõóÞ ôïõ. Ôçí ïäýíç ôçò êáñäéÜò ôïõ. ÔÝóóåñéò öïñÝò óêÝöôçêå íá äþóåé ôçí øõ÷Þ ôïõ óôïí äéÜâïëï. ¼ôáí ôïí ñþôçóá ôé åííïåß, ìïõ åßðå: “Íá áõôïêôïíÞóù Þèåëá”. Ôçí þñá ðïõ óêåðôüìïõí üëá áõôÜ Üêïõóá, ôç öùíÞ ôïõ. “Ìáñßá, óôÜóïõ, ðåñßìåíå…”. ¹ôáí åêåßíïò. Êáèüôáí ó’ Ýíá êáöåíåßï ãåìÜôï íôüðéïõò êáé îÝíïõò åñãÜôåò. Ï êáðíüò êáé ç áðåëðéóßá åß÷áí ãåìßóåé ôïí ÷þñï. Ìå äõóêïëßá ìðïñïýóåò íá äéáêñßíåéò ôá ðñüóùðÜ ôïõò. ºóùò íá ìçí Ýöôáéãå êáé ï êáðíüò, ßóùò íá ìçí Þôáí ïé áíÜóåò ðïõ èÜìðùíáí ôá ôæÜìéá ôïõ ìáãáæéïý. ºóùò êáé íá Þôáí ïé ÷éëéÜäåò áíÝëðéäïé áíáóôåíáãìïß ôïõò. Ç õãñáóßá ôùí ìáôéþí ôïõò. ¹ôáí êáé ôüóïé ðïëëïß, Üëëùóôå. ¼ëåò ïé çëéêßåò ìáæß. ÃÝñïé, íÝïé, ðïëëïß áêüìç êáé ìå ôá ðáéäéÜ ôïõò. ÓêéÝò, öéãïýñåò, ìå êïéíÞ åðùäü ôçí áãùíßá ãéá äïõëåéÜ, ãéá ôï áýñéï, ãéá ôï ìåñïêÜìáôï,

ôï øùìß ôùí ðáéäéþí ôïõò, ôçí áíèñþðéíç áîéïðñÝðåéÜ ôïõò. Êáé äõóôõ÷þò êÜèå ìÝñá ãßíïíôáí üëï êáé ðéï ðïëëïß. “Ðïý ðáò;” ìå ñþôçóå. “Å, ðïý áëëïý, óôï óðßôé. Ôá ðáéäéÜ óå ëßãï ó÷ïëÜíå êáé ðñÝðåé íá åßìáé åêåß”. “ÊÜôóå, èá Ýñèù êé åãþ ìáæß óïõ”. ÊáôÜëáâá üôé êáé óÞìåñá äåí åß÷å õðÜñîåé êáìßá ðñïïðôéêÞ ãéá äïõëåéÜ. Ôçí þñá ðïõ ìå Ýðéáíå áðü ôï ìðñÜôóï ãéá íá öýãïõìå, áéóèÜíèçêá üôé êÜôé Þèåëå íá ìïõ êñýøåé. ÊÜôé óáí íá ìçí Þèåëå íá äù óôçí ðüñôá ôïõ ìáãáæéïý, ãé’ áõôü êáé âãÞêå ôüóï ãñÞãïñá Ýîù êáé ìå Ýðéáóå âéáóôéêüò áãêáæÝ ãéá íá ðÜìå óðßôé. Äåí óõíÞèéæå áõôÞ ôç óõìðåñéöïñÜ. “ÊÜôóå, ÜíèñùðÝ ìïõ, ôé ìå ôñáâÜò;” ðñüëáâá íá ðù êáé ôá ìÜôéá ìïõ êáñöþèçêáí óôï ìõóôéêü ðïõ äåí Þèåëå íá äù. Óôçí ðüñôá ôïõ êáöåíåßïõ êñÝìïíôáí äõï êçäåéü÷áñôá. Äýï Üíèñùðïé, ï Ýíáò íÝï ðáéäß 25 åôþí êáé ï Üëëïò ìåóÞëéêáò, 52, Þôáí íåêñïß. Êáé ïé äýï Üíåñãïé. Êáé ïé äýï åß÷áí äþóåé ôçí øõ÷Þ ôïõò óôïí äéÜâïëï. Óôïí Ýíáí âñÞêáí ôçí áðüëõóç ìÝóá óôï ìðïõöÜí. Óôïí äåýôåñï Ýíá êõñéáêÜôéêï êÞñõãìá ôçò åíïñßáò ôïõ».


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

7

ÓêÝøåéò ðåñß ðåôñïðïëÝìïõ

(ìå ìéóÞ ìåñßäá ðñïâëçìáôéêÞò ðåñß Áóôéêïý Ôïðßïõ...) Ôïõ ÃéÜííç Ó÷ßæá

«Ô

ï ðÝôáãìá ôçò ðÝôñáò», Üñèñï ãñáììÝíï áðü ôïí ðáíåðéóôçìéáêü êáé áñ÷éôÝêôïíá ÆÞóç Êïôéþíç, äçìïóéåõìÝíï óôïí äéêôõáêü ôüðï www. greekarchitects.org åßíáé ìéá ðñùôüôõðç ðñïóÝããéóç ôçò «ëßèéíçò åðï÷Þò», ðïõ ùò æüìðé áíáäýèçêå óôïí áèçíáúêü ÷þñï óôéò ðñüóöáôåò óõãêñïýóåéò ôïõ ÄåêÝìâñç. ÈÝìá ôïõ Üñèñïõ åßíáé ç äéáóýíäåóç ðïëéôéêÞò êáé áéóèçôéêÞò, ðÜíù óôçí ïðïßá üìùò ïéêïäïìïýíôáé ðïëýðëïêåò êáé ðåñßôå÷íåò óêÝøåéò ðïõ áããßæïõí ôçí ðñïâëçìáôéêÞ ðïëëþí óõããñáöÝùí – áðü ôïí Ðßíäáñï Ýùò ôïí Ìåñëþ Ðïíôý êáé ôïí Ôüíõ ÍÝãêñé... Óçìåéþíåé ï Æ. Êïôéþíçò: «Ôï “áíôéêåéìåíéêü” áóôéêü ðåäßï åßíáé Ýíá ðåäßï ðïëéôéêÞò äéáìÜ÷çò. ÅðÜíù óå áõôü äéåîÜãåôáé Ýíáò êïéíùíéêüò “ðüëåìïò”, ï ïðïßïò åéêïíïðïéåßôáé óôçí áêñáßá óôéãìÞ ìéáò ïäïìá÷ßáò. Êáé Ýôóé, ìÝóù ôçò åéêïíïðïéßáò, ôï ðïëéôéêü ðåäßï ìåôáôñÝðåôáé óå áéóèçôéêü ðåäßï, ï äñüìïò ìå ôéò ñéãìÝíåò ðÝôñåò ãßíåôáé Üîáöíá Ýíáò äñüìïò ôáõôü÷ñïíá ôñïìá÷ôéêüò, áëëÜ ßóùò êáé ùñáßïò». Ôï äéêü ìïõ èÝìá áíáöÝñåôáé óôç ó÷Ýóç ôçò ðïëéôéêÞò ìå ôéò ðïéêßëåò «ôéìÝò» ôçò áéóèçôéêÞò, ðïõ ìðïñåß íá åßíáé êáé «áñíçôéêÝò». Ðñüêåéôáé, ìå Üëëá ëüãéá, ãéá ìéá ó÷Ýóç ðåñéå÷ïìÝíïõ êáé ìïñöÞò, ãéá Ýíáí áëëçëïðñïóäéïñéóìü ôïõ «öáßíåóèáé» êáé ôïõ «åßíáé», üðïõ ôï «öáßíåóèáé» ü÷é áðëþò áðåéêïíßæåé ôï «åßíáé», áëëÜ êáé áðïôåëåß êëåéäß ãéá ôï Üíïéãìá êáé ôç ãåíéêÞ êáôáíüçóç ìéáò ðïëéôéêÞò äñÜóçò. ÅÜí êáé åöüóïí õðÜñ÷ïõí óõíáñôÞóåéò ð.÷. ìåôáîý ôçò íáæéóôéêÞò ðïëéôéêÞò êáé ôçò «ìåãáëåéþäïõò» áñ÷éôåêôïíéêÞò, áí ç ìåãáëïó÷çìïóýíç ôùí ïõñáíïîõóôþí «åêöñÜæåé» ôïí êáðéôáëéóìü, áí ç ìïíïêáôïéêßá ìåôÜ êÞðïõ óõíáñôÜôáé ìå ôç ìéêñïáóôéêÞ êáôÜóôáóç, ôüôå ç ðñïâëçìáôéêÞ åðß ôçò ìïñöÞò äåí åßíáé Ýíá «èåùñçôéêü ÷áóïìÝñé», áëëÜ ìéá áðïëýôùò èåìéôÞ áöåôçñßá ãéá ìéá ðïñåßá ùò ôçí êáñäéÜ ôçò ðïëéôéêÞò. Èá îåêéíÞóù ëïéðüí ìå ôï ñçôïñéêü áëëÜ ü÷é êáé áíïýóéï åñþôçìá: Ðïéïò åßðå üôé ôï êáêü äåí Ý÷åé áéóèçôéêü åêôüðéóìá; Ôïí Éïýëéï ôïõ 1945, Ýíáò áðü ôïõò ðáñáôçñçôÝò ôçò áôïìéêÞò äïêéìÞò ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí Ýñçìï ôçò ÍåâÜäá èá ìéëÞóåé ìå äÝïò ãéá ôçí áëëïßùóç ôïõ ôïðßïõ ìåôÜ ôçí Ýêñçîç. Ôá ìåãÝèç ôùí âïõíþí ðïõ ðñõôáíåýïõí óôá âÜèç ôïõ ïñßæïíôá èá ãßíïõí áóÞìáíôá ìðñïóôÜ óôï áíáäõüìåíï ìáíéôÜñé, ï ïõñÜíéïò èüëïò èá åðïéêéóèåß êõñéáñ÷éêÜ áðü ôïõò åêðôõóóüìåíïõò íåöïåéäåßò üãêïõò, ôï ôïðßï ãéá êÜðïéï ÷ñüíï èá áðïêôÞóåé ôïí ÃêéïýëéâÝñ ôïõ óå ìéá ÷þñá ëéëéðïýôåéùí üíôùí – ãéá íá èõìçèïýìå ôï ìõèéóôüñçìá ôïõ ÉïíÜèáí Óïõßöô. Óå áðüëõôç áíôßèåóç ìå ôç óõóôïëÞ åíüò åóùôåñéêïý ÷þñïõ ìåôÜ ôçí áðï-

ìÜêñõíóç ôùí åðßðëùí, áíôéêåéìÝíùí ê.ëð. ðïõ ôïí ðëçñïýí, ï ÷þñïò ôçò áôïìéêÞò Ýêñçîçò èá õðïóôåß ìéá ìïíáäéêÞ äéáóôïëÞ, õðåíèõìßæïíôáò ôïí óáââïðïõëéêü óôß÷ï: «Ñáíôßæåé ìå áßìá ôéò ðÝôñéíåò êåñêßäåò êÜíïíôáò ôï ôïðßï íá ìåãáëþíåé» (ç õðïãñÜììéóç äéêÞ ìïõ). Ðñïóåããßæïíôáò áõôÞ ôçí «áéóèçôéêÞ ôïõ êáêïý» óå Ýíá Üñèñï ìïõ óôçí åöçì. ÅÐÏ×Ç (10.9.95, «ÐÝñá êáßåé...»), Ýêáíá óýãêñéóç áíÜìåóá óôéò ôñåéò êáôáóôÜóåéò – ðïõ Þôáí, áíôßóôïé÷á, ôï ôïðßï ôçò áôïìéêÞò Ýêñçîçò, ôçò äáóéêÞò ðõñêáãéÜò, ôïõ Üêáõôïõ êáé ðëïõñáëéóôéêïý äÜóïõò. Ôï ðñþôï ôïðßï õðåñôåñåß ôïõ äåýôåñïõ üóï ìéá ðñüóëçøç Åë Åò Íôé Ýíáíôé ìéáò óïýñáò áðü êñáóß êáìðåñíÝ, ôï äåýôåñï ôïðßï õðåñôåñåß Ýíáíôé ôïõ ôñßôïõ ëüãù ôçò êéíçôéêüôçôáò êáé ôùí ÷ñùìáôéêþí åíôÜóåùí ðïõ åìðåñéÝ÷åé. ¼ìùò ôï ôñßôï õðåñôåñåß Ýíáíôé ôùí Üëëùí äýï ùò äéá÷ñïíéêüò ÷ïñçãüò ãáëÞíçò, ïéêïëïãéêþí åêðëÞîåùí êáé ðïéüôçôáò æùÞò. Õðåñôåñåß ãéáôß ïñèþíåé ôï óôïé÷åßï ôïõ ÷ñüíïõ Ýíáíôé ôïõ óôéãìéáßïõ åíôõðùóéáóìïý, ãéáôß ïñèþíåé ôçí õðïìïíÞ ôçò ÷åëþíáò Ýíáíôé ôçò åðéðïëáéüôçôáò ôïõ ëáãïý. Áó÷çìïëáãíåßá êáé ÁéóèçôéêÜ ÊåêôçìÝíá é áóôéêïß ðåôñïðüëåìïé ôïõ ðåñáóìÝíïõ ÄåêÝìâñç êáé ôá óðáóßìáôá, ðïõ ïýôå ùò áóôåßï äåí èá ìðïñïýóáí íá óõãêñéèïýí ìå ôá óðáóßìáôá ôùí ãëåíôïêüðùí, äçìéïýñãçóáí éäéüìïñöá áóôéêÜ ôïðßá, ðïõ âáóßæïíôáí óôçí áðïäüìçóç êáé õðïâÜèìéóç ôùí óõíçèéóìÝíùí áóôéêþí ôïðßùí. ÌÞðùò åäþ èá ìðïñïýóå íá ôáéñéÜîåé Ýíá ãíùìéêü ôïõ Ëå ÊïñìðõæéÝ «ãéá ôï êáëü ðïõ Ýñ÷åôáé ìåôÜ ôïí ðáñïîõóìü ôïõ êáêïý»; ÐñïöáíÝóôáôá ü÷é.

Ï

Ãéáôß ïé áó÷çìïëÜãíïé åêäéêçôÝò êáé êáôÜ öáíôáóßáí Æïñü ôùí ëáúêþí ôÜîåùí äÞëùíáí ôçí ðåñéöñüíçóç êáé åíáíôßùóÞ ôïõò óôá ðéï óôïé÷åéþäç áéóèçôéêÜ êåêôçìÝíá ìéáò ïëüêëçñçò ðåñéüäïõ áãþíùí. Ïé ðåôñïðüëåìïß ôïõò Ýöåñáí óéóýöåéá ðßêñá óå üóïõò óôñáôåýèçêáí êáé ðÜëåøáí ãéá ðïéïôéêÝò åëëçíéêÝò ðüëåéò. ÅðåéäÞ ôï áóôéêü ôïðßï åßíáé ôáõôü÷ñïíá êáé «øõ÷üôïðïò», áõôïß ðïõ ôï âáíäÜëéóáí Þ åîáêïëïõèïýí íá ôï âáíäáëßæïõí ðáñÜëïãá Þ Üó÷åôá ìå ïðïéåóäÞðïôå áãùíéóôéêÝò äéåêäéêÞóåéò ìðïñåß íá êáôáíïçèïýí ùò öïâéóìÝíïé áðÝíáíôé óå ìéá áéóèçôéêÞ óôÜèìç ðïõ èá Ýêáíå êñáõãáëÝá ôç äéêÞ ôïõò áó÷Þìéá. ÏõóéáóôéêÜ, ìÝóá ôïõò õðÜñ÷åé äõíáôüò ï «öüâïò ìðñïóôÜ óôçí åëåõèåñßá» –áõôü ôï âáèýôåñï óõíáßóèçìá ðïõ áíÝëõóå ï ìåãÜëïò øõ÷áíá-

!

ëõôÞò ¸ñé÷ Öñïì–, ãé’ áõôü êáé áäõíáôïýí íá äå÷ôïýí Ýíá ïðïéïäÞðïôå ðëáßóéï ãéá íá ðáßîïõí ôï ðïëéôéêü ôïõò ðáé÷íßäé. Åëëåßøåé êáíüíùí, áäõíáôïýí íá ïñèþóïõí Ýíáí Üëëï ðïëéôéóìü, íá åðéíïÞóïõí Ýíáí ðüëåìï ôçò ðñïêïðÞò, íá èÜøïõí ìå ôï ãÝëéï ü,ôé ÷ñÞæåé ôáöÞò. Ôï «êáëü» äåí åßíáé ïýôå íåñüâñáóôï ïýôå áíïñãáóìéêü. Ôï êáëü äåí åßíáé êÜèå áõôéóôéêÞ áðüöáíóç ôýðïõ Óïößáò ÂÝìðï (Ëüíôñá, Ðáñßóé, Íéïõ Ãéïñê, ÂïõäáðÝóôç, ÂéÝííç – ìðñïò óôçí ÁèÞíá êáìéÜ, ìá êáìéÜ óáò äå âãáßíåé), ôï êáëü äåí åßíáé ôï êáëü ôùí «íïéêïêõñáßùí» Þ ôçò «êáèùóðñÝðåé áñéóôåñÜò». Ôï êáëü Ý÷åé ìéá áéóèçôéêÞ âñáäåßáò êáé Þðéáò áðüäïóçò, ðïõ äåí åßíáé åíôõðùóéïèçñéêÞ êáé äåí áíáëþíåôáé óå ìåãáëïóôïìßåò üðùò áõôÞ ôçò ãíùóôÞò Ýêèåóçò DESTROY ATHENS! Ôï «êáëü» äåí ðáñáêÜìðôåé ôï õðáñêôü Ýñãï ÅëëÞíùí äçìéïõñãþí ìå åêêåíôñéêüôçôåò ôïõ ôýðïõ «Áðüëõôïò Ñåáëéóìüò» (Absolute realism, åëëçíéêÞ ðáñïõóßáóç óôçí ÌðéåíÜëå ôçò Âåíåôßáò ôï 2002). Ôï êáëü äåí åßíáé áñðá÷ôÞ êáé øéëïãêïìåíéëßêé, áëëÜ «êáøïýñá æùÞò». Ðñïôåßíù íá áíôéóôáèïýìå óôïí åêôóïãëáíéóìü ôïõ áóôéêïý ôïðßïõ, óôçí õðåñ÷ïñÞãçóç «ðíåýìáôïò áíôéëïãßáò», ðïõ êáôáíôÜåé áõôéóôéêü ðáñáëÞñçìá (ðáëéü ãíùìéêü: «Ç äüóç êÜíåé ôï äçëçôÞñéï»). Íá áíôéóôáèïýìå óôïõò íåïìßæåñïõò, ðïõ èõìßæïõí Ýíôïíá ôïõò ðáëáéïìßæåñïõò: Ïé ìåí ñß÷íïõí ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôïõò áíôéðáñï÷Þ êÜðïéåò äéá÷ñïíéêÝò áîßåò, üðùò ïé äå Ýñé÷íáí ôá íåïêëáóéêÜ ôùí Áèçíþí. ¸÷ïíôáò êáé ïé ìåí êáé ïé äå êïéíü óçìåßï áõôü ðïõ ï Íôßíïò ×ñéóôéáíüðïõëïò üñéæå ùò «êáôáôñåãìü ôçò ãñáöéêüôçôáò»...

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Έπεσαν οι μάσκες στην Ε.Ε., επιστροφή στον «οικονομικό εθνικισμό», λόγω κρίσης – Τα Γκούλαγκ των αμερικανικών φυλακών – Το σχολείο εχθρός της σκέψης – Τα πάθη της Παιδείας – π. Πλακίδα Deseille, Η ψυχή και το σώμα – Σαρακοστή, ταπείνωση στην πράξη – Στ. Παπαλεξανδρόπουλου, Οφειλόμενο χρέος στον Σάββα Αγουρίδη – Οι προ του Σχίσματος Πάπες της Ρώμης – Με κλείσιμο απειλούνται οι Εκκλησιαστικές Εστίες – Μαν. Μηλιαράκη, Συνομοσπονδία και μετά τουρκοποίηση της Κύπρου – Ιάκωβου Καμπανέλλη, Γολιάθ ο Εβραίος και ∆αυίδ ο Παλαιστίνιος – «Πολεμιστές της ειρήνης» στο Ισραήλ – Πάνου Νικολόπουλου, Η κοινωνική δικαιοσύνη στο ευρωπαϊκό ∆ίκαιο των Συμβάσεων – Εκτιμήσεις του Π. Γ. της Χριστιανικής ∆ημοκρατίας, Ποια Ευρώπη θέλουμε; – Ζητείται πολιτική συνοχής και ανάπτυξης – Απαιτούνται αγρότες με όραμα – Απαιτούνται αγρότες με όραμα Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από το διαδίκτυο – Με πίστη και δύναμη – Ερωτηματικά για τη Μασονία – Κελτικός και Βυζαντινός πολιτισμός.


8

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Αριθμός φύλλου 50

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÐñïèáíÜôéá áíÜëõóç Ïé øõ÷ïëïãéêÝò äéáóôÜóåéò ôçò ðáãêüóìéáò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò Ôçò Åõãåíßáò Ãñáéêïý Ôï Ðáãêüóìéï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì óõãêëÞèçêå ðñï ìçíüò óôï Íôáâüò ôçò Åëâåôßáò ãéá íá áíáëýóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç. Ï ïéêïíïìïëüãïò ÍïõñéÝë Ñïõìðéíß, Ýíáò áðü ôïõò ëßãïõò ðïõ ôçí åß÷å ðñïâëÝøåé áðü ôï 2006, åßðå óå ìßá áðü ôéò óõíåäñéÜóåéò: «Ç ïéêïíïìéêÞ èåùñßá ðåñß ëïãéêïý üíôïò äåí ëåéôïýñãçóå êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ óôçí ðñÜîç». Ï ßäéïò êáé Üëëïé Ýãêñéôïé ïéêïíïìïëüãïé ðáßñíïõí ôéò áðïóôÜóåéò ôïõò áðü áõôü ðïõ ëÝãåôáé ëïãéêÞ ôùí áãïñþí êáé áðïäßäïõí ìåãáëýôåñç óçìáóßá óôç èåùñßá ðåñß óõìðåñéöïñÜò («behavioral economics»). Ç èåùñßá áõôÞ Ý÷åé ùò áñ÷Þ üôé ïé áðïöÜóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí ïéêïíïìßá åðçñåÜæïíôáé, üðùò Üëëùóôå êáé Üëëåò ðôõ÷Ýò ôçò áíèñþðéíçò óõìðåñéöïñÜò, áðü øõ÷ïëïãéêïýò ðáñÜãïíôåò óõíáöåßò ìå ôï ðáñÜëïãï êáé ü÷é ìå ôç ëïãéêÞ.

Ç

ðëÝïí êñáõãáëÝá áðüññéøç ôïõ ëïãéêïý ðñïôýðïõ ðñïóêïìßóôçêå ðáñáäüîùò áðü ôïí õðÝñôáôï ñáóéïíáëéóôÞ, ôïí ¢ëáí Ãêñßíóðáí. «ÄéÝðñáîá óöÜëìá üôáí õðÝèåóá üôé ôï áßóèçìá áõôïóõíôÞñçóçò êáé ôá óõìöÝñïíôá ïñãáíéóìþí, êõñßùò äå ôñáðåæþí, Þôáí ôüóï éó÷õñÜ þóôå ïé ïñãáíéóìïß áõôïß íá åßíáé ïé ðëÝïí åíäåäåéãìÝíïé íá ðñïóôáôåýïõí ôïõò ìåôü÷ïõò ôïõò», åßðå ï ðñþçí äéïéêçôÞò ôçò ÏìïóðïíäéáêÞò ÔñÜðåæáò ôùí ÇÐÁ óôï ÊïãêñÝóï ôïí ðåñáóìÝíï Ïêôþâñéï.

Ãé’ áõôü ï Ãêñßíóðáí äåí åßäå ôçí êñßóç ðïõ êáôÝöèáíå, ôï ñáóéïíáëéóôéêü ôïõ ðñüôõðï ôïí åìðüäéóå, üðùò éó÷õñßæåôáé ôþñá ï ÍôÜíéåë ÊÝéíìáí, êáèçãçôÞò ôïõ Ðñßíóôïí, ðïõ óõ÷íÜ áíáöÝñåôáé ùò ï ðáôÝñáò ôçò èåùñßáò ôçò óõìðåñéöïñÜò. Ï ÊÝéíìáí õéïèÝôçóå ìßá áðü ôéò ðëÝïí åíôõðùóéáêÝò éäÝåò ðïõ áêïýóôçêáí óôï Íôáâüò, ç ïðïßá áíÞêåé óôïí øõ÷ïëüãï ÃêÜñé ÊëÜéí. Ðñüêåéôáé ãéá ôç èåùñßá ðåñß «ðñïèáíÜôéáò áíÜëõóçò». Ç áíÜëõóç áõôÞ åßíáé óáí íá õðïâÜëëåé ôç óõìâáôéêÞ óêÝøç óå «äïêéìáóßá áíôï÷Þò óôçí áã÷þäç Ýíôáóç». Áò ðïýìå üôé ìéá åðé÷åßñçóç Þ ìéá êõâÝñíçóç Ý÷åé åðéëÝîåé Ýíá ó÷Ýäéï äñÜóçò. Ðñéí áêüìç ôï ó÷Ýäéï åöáñìïóôåß, ôï áöåíôéêü æçôÜ áðü ôïí êüóìï íá õðïèÝóåé üôé ýóôåñá áðü ìßá ðåíôáåôßá ôï ó÷Ýäéï èá Ý÷åé áðïôý÷åé. Ôïõò æçôÜ ëïéðüí íá ãñÜøïõí åí óõíôïìßá ôïõò ëüãïõò ôçò áðïôõ÷ßáò. Ìå ôç ìÝèïäï áõôÞ ðïëëÜ áðü ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ ðáñÝâëåøáí åêåßíïé ðïõ ëáìâÜíïõí ôéò áðïöÜóåéò Ýñ÷ïíôáé óôçí åðéöÜíåéá. Åêåßíï ðïõ Ý÷ïõìå íá ðáñáôçñÞóïõìå åßíáé üôé, åäþ êáé ðÜíù áðü åßêïóé ÷ñüíéá, Üôïìá üðùò ï Ôæùí ÃêÜñíôíåñ ôïõ «Common Cause» Ý÷ïõí êÜíåé îåêÜèáñï üôé Ýíá áðü ôá ðéï áðáñáßôçôá êáèÞêïíôá ðïõ Ý÷åé ç êïéíùíßá ôéò åðüìåíåò ëßãåò äåêáåôßåò åßíáé íá èåìåëéþóåé óôç ãñáöåéïêñáôéêÞ äïìÞ ôùí ïñãáíéóìþí Ýíá èåóìéóìÝíï «Üíïéãìá» êáé ìéá åõáéóèçóßá óôçí ðñüêëçóç ðïõ èá áíôéêáôáóôÞóåé ôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ óÞìåñá èåóìéóìÝíç áíôßóôáóç. ÁõôÞ ç óõìðåñéöïñÜ ôçò åíåñãïý ðñïóêüëëçóçò óå ìéáí áðáñ÷áéùìÝíç áíôßëçøç ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò åßíáé ç âÜóç ãéá ðïëëÝò

øõ÷ïðÜèåéåò. Ïé øõ÷ßáôñïé ôçí ïíïìÜæïõí “óõíáéóèçìáôéêÞ ìåôáöïñÜ” êáé áöïñÜ ü÷é ìüíïí Üôïìá áëëÜ êáé ïñãáíéóìïýò. Äéüôé ç áëÞèåéá Þ ç ðñáãìáôéêüôçôá áðïöåýãåôáé üôáí åßíáé ïäõíçñÞ. Ç ïëïêëçñùôéêÞ áöïóßùóç óôçí áëÞèåéá óçìáßíåé ìéá æùÞ óõíå÷ïýò, áôÝñìïíçò êáé áõóôçñÞò áõôïåîÝôáóçò. Ç óõíå÷Þò áõôïåîÝôáóç êáé ï öéëïóïöéêüò óôï÷áóìüò åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôçí ýóôáôç åðéâßùóÞ ìáò. Åßíáé åîáéñåôéêÜ äýóêïëï ãéá ôá áíèñþðéíá üíôá êáé ôïõò ïñãáíéóìïýò íá äå÷èïýí üôé åêåßíï ðïõ Þôáí êÜðïôå ðñáãìáôéêü êáé ëåéôïõñãéêü, óÞìåñá äåí åßíáé. ¼ôé Ýãéíå Ýíá óõíåêôéêü óýóôçìá áðü øÝììáôá êáé ðñÝðåé ðëÝïí íá áíáèåùñçèåß. ¼ôé ðñÝðåé íá äå÷èïýí ôçí ðñüêëçóç êáé íá áëëÜîïõí ãñáììÞ ðëåýóçò. Ðþò üìùò íá áíáèåùñçèåß áõôüò ï óôéëðíüò êáñôåóéáíüò ïñèïëïãéóìüò ìå ôçí Üøïãç «ãåùìåôñéêÞ» éäÝá ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò ðïõ ðñïóöÝñåé; Åöüóïí ç ìÝôñçóç Ý÷åé ãßíåé Ýíá åßäïò åðéóôçìïíéêïý åéäþëïõ, ôé èá ìåôñÜåé áðü ’äù êáé ðÝñá ç ïéêïíïìéêÞ åðéóôÞìç; Ôéò ôåñÜóôéåò æçìéÝò, ôçí áðëçóôßá, ôï öüâï, ôç ìáíßá ôïõ êÝñäïõò; Ðñïöáíþò áíáãíùñßæåôáé üôé ç ñïðÞ ôïõ ïéêïíïìéêïý óõóôÞìáôïò íá ðåñíÜ êñßóåéò êÜèå 15-20 ÷ñüíéá êáé íá êáôáññÝåé ðåñéïäéêÜ åßíáé Ýíá ðñüâëçìá éäéáßôåñá åðéêßíäõíï óÞìåñá, ôçí åðï÷Þ ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. Ðþò üìùò íá áíáèåùñçèåß ç éäÝá üôé ôá êÝñäç ðñÝðåé óõíå÷þò íá áõîÜíïíôáé; Ãéá íá âãïýìå áðü ôçí êñßóç ÷ñåéÜæåôáé ìéá ïñãÜíùóç ôïõ ïéêïíïìéêïý óõóôÞìáôïò óå

Ο Νουριέλ Ρουμπινί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Üëëç âÜóç, ìéá íÝá áñ÷éôåêôïíéêÞ ôçò ïéêïíïìßáò, éêáíÞ íá èùñáêßóåé ôï óýóôçìá áðü ôá ëÜèç; Äõóôõ÷þò ôï ðñüâëçìá åßíáé ðïëý ìåãÜëï êáé, üðùò üëá ôá ìåãÜëá ðñïâëÞìáôá ôùí áíèñþðéíùí êïéíùíéþí, åßíáé óôçí ïõóßá ôïõ çèéêü ðñüâëçìá. Ãéá íá ãßíåé äåêôÞ áõôÞ ç ðñüêëçóç, ðñïáðáéôåßôáé ìéá óçìáíôéêÞ çèéêÞ áðüöáóç ðïõ ìÜëëïí ïäçãåß óôçí áõôïáíáßñåóç ôïõ óõóôÞìáôïò. Åýëïãç, ëïéðüí, ç ôüóç áìç÷áíßá óôïõò áñ÷çãïýò ôùí êñáôþí êáé ôá åðéôåëåßá ôïõò. Ãé’ áõôü åßíáé ôüóï äýóêïëç ü÷é ìüíï ç ðñïèáíÜôéá áëëÜ êõñßùò ç åðéèáíÜôéá áíÜëõóç. ÌåôáèáíÜôéá áíÜëõóç êáôÜ ðÜóá ðéèáíüôçôá èá ãßíåé. Áò åõ÷çèïýìå üôé èá æÞóïõí áñêåôïß ãéá íá ôçí êÜíïõí.

ÌõóôÞñéá ôñÝíá

Ó÷üëéá ãéá ôïõò åìðñçóìïýò óôïí ÇÓÁÐ. Ôïõ Íßêïõ Âåíôïýñá

Ì

ετά τα γεγονότα του ∆εκέμβρη, η χώρα μας βρίσκεται ακόμα μια φορά στην πρωτοπορία της παγκόσμιας επανάστασης. Η οποία ξεκινάει όπως φαίνεται όχι από τα μέσα παραγωγής –όπως ισχυριζόταν ο Μαρξ–, αλλά από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε, συγκεκριμένα, για τον ΗΣΑΠ, πέντε βαγόνια του οποίου έκαψε την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα ομάδα που υπογράφει ως «Εξτρεμιστές Περάματος». Παραθέτουμε, σχολιάζοντας εν τάχει, αποσπάσματα της προκήρυξής τους, όπως δημοσιεύτηκε στο Ιντυμήντια. Έτσι για άλλη μια φορά, για άλλη μια νύχτα ακολουθεί άλλη μια επέμβασή μας στην μητρόπολη, επέμβαση έκτακτης χειρουργικής ακρίβειας. Μια επέλαση που την είχαμε υποσχεθεί. Μια επέλαση που ακολούθησε πολλές προηγούμενες που μετά το ∆εκέμβριο ή κατά την διάρκειά του άφησαν ανεξίτηλα τα αποτυπώματά τους στο νέο αντάρτικο πόλης που διαμορφώνεται (…) Είναι που μας αρέσουν τέτοιου είδους «μικρές επελά-

σεις» όπως και να ’χει. Είναι που στον πόλεμο αυτόν, το σαμποτάζ θα επανακτήσει τη θέση που του αρμόζει. Η δολιοφθορά από τα μετόπισθεν, μιας εγκατάστασης κοινής χρήσης, είναι η απόδειξη ότι πολλά μπορούν να γίνουν». Τι καλύτερη απόδειξη ότι «πολλά μπορούν να γίνουν», από το κάψιμο πέντε αφύλακτων βαγονιών; Πράγματι -τα καλύτερα έρχονται. Π.χ. να καούν και άλλοι σκουπιδοτενεκέδες. Στόκος στις θυρίδες μηχανημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής. Να κατουρήσουν στο φράγμα του Μαραθώνα. Ξανά-μανά κάψιμο του βιβλιοπωλείου του Γεωργιάδη. Μπροστά σε τέτοια ενδεχόμενα, η παγκόσμια πλουτοκρατία ήδη τρέμει στα μέγαρά της. Ξεπαστρέψαμε λοιπόν δυο συρμούς του ΗΣΑΠ, δημιουργώντας αναστάτωση. ∆εν είχαμε κανέναν ενδοιασμό να σαμποτάρουμε την διαδρομή όσων συμφιλιώνονται με την αποστειρωμένη μετακίνηση από και προς τις δουλειές τους, από και προς τα σπίτια τους, από και προς την διασκέδασή τους. Ίσως έτσι χαθεί το ψαρίσιο βλέμμα της απάθειας και της αδιαφορίας από τα πρόσωπά τους και αντικατασταθεί με ενεργητικά και ανήσυχα βλέμματα.

∆υνατό σημείο. Μετά το πάλαι ποτέ ζητούμενο της νέας αριστεράς, δηλαδή της συναντήσεως της σκέψης του Μαρξ με αυτής του Φρόιντ, εδώ έχουμε την περίφημη συνάντηση της σκέψης του Βάνεγκεμ με αυτή του Κατέλη –με ψήγματα Ψαριανού. Όχι στην «αποστειρωμένη μετακίνηση» μέσω ΗΣΑΠ. Εδώ διακρίνουμε μια αντίφαση, καθώς και η ομάς μέσω ΗΣΑΠ ανέβηκε για το σαμποτάζ της. Εκτός αν αντεπαναστατική είναι μόνο η μετακίνηση από και προς τις δουλειές τους, από και προς τα σπίτια τους, από και προς την διασκέδασή τους, ενώ αν αυτή λαμβάνει χώρα από και προς τους χώρους σαμποτάζ δεν υπάρχει πρόβλημα. Στέλνουμε στην Κωνσταντίνα Κούνεβα τις καλύτερες ευχές μας και τον σεβασμό μας για την αξιοπρεπή στάση που έχει κρατήσει απέναντι στους τυμβωρύχους της πολιτικής που ήθελαν να την εξαργυρώσουν με μια θέση στα ευρωψηφοδέλτιά τους. Σε αντίθεση με την δουλοπρεπή μιζέρια της πλειοψηφίας των συναδέλφων της, ύψωσε το ανάστημά της έστω και στα πλαίσια του ρεφορμιστικού συνδικαλισμού. Ας γίνει η απόπειρα σε βάρος της, από τα πληρωμένα καθήκια της ΟΙΚΟΜΕΤ με την συνενοχή των στελεχών του

ΗΣΑΠ, παράδειγμα πως οι αιτηματικές διεκδικήσεις στο λίγο που ενδέχεται να καθίστανται επικίνδυνες, πληρώνονται στο δεκαπλάσιο από τα καθάρματα της κάθε εργοδοσίας. Η επίθεση, σύμφωνα με την προκήρυξη, αποτελεί παράδειγμα ότι οι αιτηματικές διεκδικήσεις στο λίγο που ενδέχεται να καθίστανται επικίνδυνες, πληρώνονται στο δεκαπλάσιο από τα καθάρματα της κάθε εργοδοσίας. Οι συντάκτες της προκήρυξης εμφανίζονται να θεωρούν ότι τα «καθάρματα της εργοδοσίας» θα πληρώσουν από την τσέπη τους τα καμμένα βαγόνια. ∆ιατηρούμε τις επιφυλάξεις μας ως προς αυτή τους τη βεβαιότητα. Οι νόμιμες διεκδικήσεις των εργαζομένων από το κάθε αφεντικό δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε εξίσου νόμιμα. υτή είναι μια φοβερή αποκάλυψη που αξίζει να γραφτεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της εργατικής θεωρίας, δίπλα στα κείμενα των Μαρξ, Ένγκελς, Λούκατς και λοιπών. Ποιος είπε ότι εν έτει 2009 δεν υπάρχει εξέλιξη στην επαναστατική σκέψη; Γιατί άλλωστε να συμφιλιωθούμε με τον συνδικαλισμό στην εργασία

Á

και να μην αρνηθούμε την ίδια την εργασία μια και καλή; Εμείς, όπως και άλλα αποφασισμένα συντρόφια δεν θα περιμένουμε την επόμενη «Κωνσταντίνα» για να τσακίσουμε τα αφεντικά, για να τους χτυπήσουμε, να τους στήσουμε ενέδρες, να τους κάψουμε τα αυτοκίνητα, να απαλλοτριώσουμε τις εταιρείες τους, για να τους κάνουμε να τρέχουνε και να μην φτάνουν. Εδώ μας μπερδεύουν λίγο οι συντάκτες της προκήρυξης. Αν αρνούνται την ίδια την εργασία μια και καλή, τότε για ποια αφεντικά κάνουν λόγο; Τους υπαλλήλους του Ταμείου Ανεργίας ή τον γονέα που είναι σφιχτός με το χαρτζιλίκι; Εκτός αν είναι τόσο αλτρουϊστές, που πολεμούν και τα αφεντικά της εργασίας των άλλων. Θυμίζουμε πάντως ότι η «άρνηση της εργασίας μια και καλή» έχει ιστορικό προηγούμενο στον ελληνικό χώρο, συνοψιζόμενο στη φράση: Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, θέλω χιλιάρα μηχανή και θάνατο. Μετά τον τόσο τζανετακισμό, υπάρχουν στιγμές που η έλλειψη του Λάμπρου Κωνσταντάρα γίνεται πιο έντονη από ποτέ.


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÐñÜóéíá Öáãïðüôéá! «Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούϊ» λέγανε οι παλιότεροι και με το δίκιο τους. Έτσι αδιάφορα αν η διαπλοκή κεφαλαίου και πολιτικής έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία που κοιμάται με «κουμπάρους» και ξυπνά με «κολλητούς», ο Γ. Παπανδρέου ο οποίος κατηγορεί τον Καραμανλή ότι στηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα, μένει πιστός στις παλιές του συνήθειες. Όπως ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του ’80 έκτιζε τα «νέα τζάκια» μέσω της «Ένωσης νέων επιχειρηματιών», με ονόματα στα οποία συμπεριελαμβάνοντο ο Κοσκωτάς, ο Μαργέλος (του καλαμποκιού…) αλλά και οι Κοντομηνάς, ο Τσουπίδης (Μαρφίν), Β. Βερνίκου, Κυριακόπουλος, Μπουτάρης μέχρι και οι Παπαθανασίου - ∆ούκας της Ν.∆., έτσι και σήμερα άρχισε τα «δείπνα» στην Εκάλη, στα μεγάλα ξενοδοχεία και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση… με αυτούς που δήθεν απειλεί ότι θα φορολογήσει, για να «αναπνεύσει» ο λαός! Ανάμεσα τους οι Καραμούζης (Eurobank), Βασιλάκης (Aegean), Σπανός (Βιοϊατρική), Παπαλεξόπουλος (Τιτάν), Λασκαρίδης (εφοπλιστής), Σκλαβενίτης (supermarket), Θεοδωρόπουλος (Μαρφίν), Μυτιληναίος, ∆ιβάνης (ξενοδόχος), Γεράρδος (Πλαίσιο), Καλλιντσάντση (Ελληνικής Τεχνοδομικής), Μπελλές (Νηρέας). Ισχυρίζεται φυσικά ο μνηστήρας της πρωθυπουργίας, ότι οι συζητήσεις του με τις «παραγωγικές» τάξεις των κατασκευαστών, τραπεζιτών, εφοπλιστών και ιδιοκτητών αεροπορικών εταιρειών, περιστρέφονται γύρω από την ανταλλαγή απόψεων για την «πράσινη ανάπτυξη»! ∆εν χρειάζεται να κοπιάζει! Κι εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Μόνο που δίνουμε διαφορετική ερμηνεία στο «πράσινη»… Χρωματική! Ειδικά μετά την ιδιαίτερη αγωνία που επιδεικνύει μέσα και έξω από την Βουλή για το ποιος θα πάρει την Ο.Α. ή πως θα διανεμηθεί στους ισχυρούς το 4ο ευρωπαϊκό «πακέτο». Καλή Σαρακοστή για μας τους άλλους και να μην ξεχνάτε! Το ξεπούλημα από τη μια και ο νεποτισμός από την άλλη δεν σταματούν από εκείνους που τα εφηύραν! Γρηγόρης Σπηλιόπουλος

ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåëßäá 1

»

9

Ï åöéÜëôçò óôïí äñüìï ðñïò ôéò êÜëðåò

ÃéùñãÜêçò, Íôüñá, Ôóßðñáò Ôçò Ìáñßáò ÐïëõêÜñðïõ Ï ÃéùñãÜêçò ðñï ôùí ðõëþí

Ê

áô’ áñ÷Üò áðü ôïí õéü ÐáðáíäñÝïõ äýóêïëá èá ãëéôþóïõìå. Ìðïñåß íá åìöáíßæåé ôñïìáêôéêÞ äõóêïëßá óôï íá ðåßóåé ôïõò áðïãïçôåõìÝíïõò íá ôïí åìðéóôåõèïýí, üìùò ç ôá÷åßá áðáîßùóç ôçò Í.Ä. êáèéóôÜ áíáðüöåõêôç ôçí Üíïäü ôïõ óôçí êõâÝñíçóç. Áêüìç êáé ùò ëýóç áðåëðéóßáò, èá ìáò êõâåñíÞóåé. Ô á åìðüäéá ðïõ Ý÷åé ìðñïóôÜ ôïõ äåí åßíáé áíõðÝñâëçôá, ðáñÜ ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ áäõíáìßá íá äåßîåé üôé åßíáé óå èÝóç íá äéá÷åéñéóôåß êÜôé, ïôéäÞðïôå. Áêüìç êáé ç öáíåñÞ åíáíôßùóç ôùí íôáâáôæÞäùí óå áõôÞ ôçí ðñïïðôéêÞ ôïýôç ôçí ðåñßïäï ìÜëëïí õðÝñ ôïõ èá ëåéôïõñãÞóåé ðáñÜ åíáíôßïí ôïõ. Åßíáé Üëëùóôå ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ðëÝïí, üôáí ç äéáðëïêÞ êÜíåé ìéá ìåßæïíá åðéëïãÞ, áõôÞ çôôÜôáé ìå ðÜôáãï Þ, óôçí ðéï Þðéá åêäï÷Þ, áðëþò äåí ìðïñåß íá åðéâëçèåß. Ôï æÞóáìå ìå ôïí Óçìßôç ôï 2004, ôï æÞóáìå êáé ìå ôïí ÂåíéæÝëï ôï 2007, üôáí ç áíïé÷ôÞ óôÞñéîç áðü Ôï ÂÞìá ðñïò ôïí åõôñáöÞ óùìáôéêÜ, áëëÜ öôåíü ðïëéôéêÜ óõíôáãìáôïëüãï (ìáæß ìå ôç öïâåñÞ áíïçóßá ôïõ íá æçôÞóåé ôçí åããýçóç ôçò åíüôçôáò ôïõ ÐÁÓÏÊ áðü ôïí... Óçìßôç), ôïõ óôÝñçóå êÜèå åëðßäá íá íéêÞóåé ôïí ÃéùñãÜêç. Ï ÐáðáíäñÝïõ ïöåßëåé ôçí ðñïåäñßá ôïõ óôï êüììá óå ìåãÜëï âáèìü óôïõò «íôáâáôæÞäåò» êáé ôçí áðñïêÜëõðôç å÷èñüôçôÜ ôïõò êáé óå ëßãï ßóùò íá ôïõò ïöåßëåé êáé ôçí ðñùèõðïõñãßá. Áõôü âåâáßùò äåí óçìáßíåé üôé ìå ôïõò åí ëüãù «íôáâáôæÞäåò» ï ÃéùñãÜêçò åßíáé... off line. ÁíôéèÝôùò, üðùò Ýäåéîå ôï ðñüóöáôï äåßðíï ôïõ ìå åðé÷åéñçìáôßåò, ìðïñåß íá ìç ìéëÜåé ìå ôéò êåöáëÝò ôçò äéáðëïêÞò, áëëÜ Ý÷åé áíïé÷ôÞ ãñáììÞ ìáæß ôïõò ìÝóù ôùí õðïôáêôéêþí ôïõò. Ïé áíÜãêåò ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá åðéâßùóç åßíáé ðÜíôá éó÷õñüôåñåò áðü ôá ðñïóùðéêÜ íéôåñÝóá... ÔÝëïò, áêüìç êé áí ï ßäéïò áðïäåé÷ôåß åíôåëþò áíßêáíïò íá ðÜñåé ôçí ðïëõðüèçôç áõôïäõíáìßá, õðÜñ÷åé ç Ýó÷áôç ëýóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Þ, Ýóôù, ìÝñïõò ôïõ, ôï ïðïßï åßíáé áðïöáóéóìÝíï íá äþóåé ÷åßñá âïçèåßáò. ¢ñá áðü ôï óõãêåêñéìÝíï ðïëéôéêü ìçäåíéêü äåí ãëéôþíïõìå üðùò êáé íá ’÷åé. Íôüñá... åëëåßøåé Üëëïõ Óôç Í.Ä. ôá ðñÜãìáôá åßíáé ðéï ðåñßðëïêá, áöïý áêüìç êõâåñíÜ, áëëÜ ï ïñßæïíôáò ãéá ôçí þñá ìïéÜæåé êáèáñüò. ÐáñÜ ôçí åêêñåìüôçôá ôïõ ÷ñüíïõ ôùí åêëïãþí êáé ôïõ áðïôåëÝóìáôüò ôïõò, üìùò, ìåñéêÜ ðñÜãìáôá åßíáé Þäç ðñïöáíÞ. Áò ôá äïýìå êùäéêïðïéçìÝíá êáé åí ðåñéëÞøåé ãéá íá ìçí ðåëáãïäñïìïýìå: 1. Êáô’ áñ÷Üò ç Þôôá åßíáé äåäïìÝíç. 2. ¸ðåéôá åí üøåé ôçò ó÷åäüí âÝâáéçò óõíôñéâÞò – ðëçí áðñüâëåðôçò áíáôñïðÞò– åßíáé ïëïöÜíåñï üôé ôï êáñáìáíëéêü óôñáôüðåäï áðïóõíôßèåôáé ñáãäáßá. Ïé ëüãïé åßíáé

ðÜñá ðïëëïß êáé ßóùò ôïõò äïýìå ðåñéóóüôåñï áíáëõôéêÜ ìå Üëëç åõêáéñßá. 3. Ïé óçìåñéíïß âïõëåõôÝò, êïììáôÜñ÷åò êáé Üëëïé ðáñÜãïíôåò ôïõ êüììáôïò ôçò Í.Ä. ôñÝ÷ïõí áëáöéáóìÝíïé ðñïò áíáæÞôçóç ðïëéôéêÞò óôÝãçò êáé åðéâßùóçò. ºóùò ôï ðéï ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá åßíáé ôï üôé ç Íôüñá Þôáí ðïõ åðÝâáëå ôçí õðïõñãïðïßçóç ôïõ õéïý Âáñâéôóéþôç. ¼ôáí ç Íôïñïýëá åããõÜôáé ôçí ðïëéôéêÞ ìïßñá åíüò áðü ôá ðáñáäïóéáêÜ êáé áêñáéöíÞ êáñáìáíëéêÜ óüãéá, ôüôå ôá ðñÜãìáôá ìÜëëïí Ý÷ïõí Þäç äñïìïëïãçèåß. 4. Ï ßäéïò ï ÊáñáìáíëÞò äýóêïëá èá êñáôÞóåé ôï êüììá, ü÷é åðåéäÞ ìðïñåß êÜðïéïò íá ôïõ ôï ðÜñåé, áëëÜ äéüôé åßíáé åîáéñåôéêÜ äýóêïëï ï ßäéïò íá èåëÞóåé íá îáíáíïßîåé ôïí êýêëï áðü ôçí áñ÷Þ. Åßíáé Þäç äþäåêá ÷ñüíéá óå èÝóåéò áîéùìáôéêÞò áíôéðïëßôåõóçò êáé ðñùèõðïõñãïý êáé ìéá áêüìç ðåñéðÝôåéá, ðïõ èá äéáñêÝóåé áðü ðÝíôå Ýùò äåêáðÝíôå ÷ñüíéá, äåí öáßíåôáé íá åßíáé ôïõ... ÷áñáêôÞñïò ôïõ. 5. Ç Íôüñá äåí ÷áßñåé êáèïëéêÞò áðïäï÷Þò, áëëÜ åìöáíßæåôáé ùò ìüíç ëýóç åëëåßøåé Üëëçò. Ï Áâñáìüðïõëïò Ý÷åé èÝóåé áäéáìöéóâÞôçôç õðïøçöéüôçôá ãéá ôï ¼óêáñ ðïëéôéêÞò çëéèéüôçôáò, ï ÓáìáñÜò åßíáé åîáéñåôéêÜ åõÜëùôïò Ýíáíôé ôùí ÌçôóïôÜêçäùí ëüãù ðñïôÝñïõ âßïõ áëëÜ êáé áäýíáìïò íá ðáßîåé, óÞìåñá ôïõëÜ÷éóôïí, êáèïñéóôéêü ñüëï, åíþ Üëëïò äåëößíïò äåí öáßíåôáé óôïí ïñßæïíôá. ÐÜíôùò åóùêïììáôéêÜ äåí åßíáé Üêõñïò ï ñüëïò ôïõ ßäéïõ ôïõ ÊáñáìáíëÞ, ï ïðïßïò åßíáé ï ìüíïò ðïõ äåí Ý÷åé äåßîåé ïýôå êáí äåßãìá ôùí ðñïèÝóåþí ôïõ. Ç áßóèçóç üìùò üôé ï ÊáñáìáíëÞò Ý÷åé ðáñáäïèåß óôá ãïýóôá ôçò Íôüñáò åßíáé Ýíôïíç.

Ô

åëåõôáßï óçìåßï Üîéï ðñïóï÷Þò åßíáé üôé óôç Í.Ä. äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé êÜðïéïò ìå ñüëï åããõçôÞ ôçò åíüôçôáò, üðùò Þôáí ï Ëáëéþôçò ôï 1996. Óå Ýíáí âáèìü áõôüí ôïí ñüëï äéåêäéêåß ï... ÌåúìáñÜêçò, ôïõ ïðïßïõ ç ôåëéêÞ óôÜóç, áí êáé Ý÷åé áñ÷ßóåé ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ óôáäéïäñïìßá ùò... ÍôïñÜêçò, äåí åßíáé, óÞìåñá ôïõëÜ÷éóôïí, âÝâáéç. Åßíáé ðÜíôùò ðïëý äýóêïëï íá ìçí óôçñßîåé ôçí Íôüñá... Êõñßáñ÷ç ç ëïãéêÞ Ôóßðñá Óôï ÓÕÑÉÆÁ ôá ðñÜãìáôá åßíáé åîßóïõ – êáé ßóùò ðåñéóóüôåñï – ðåñßðëïêá, áëëÜ ç óç-

ìåñéíÞ åéêüíá åßíáé óáöÞò. Êáô’ áñ÷Üò ç áðïóôñáôåßá ÁëáâÜíïõ èåùñåßôáé ðåñßðïõ âÝâáéç, ôïõëÜ÷éóôïí ùò ðñïò ôçí çãåóßá. Ôï ðïëéôéêü ôïõ óôïß÷çìá áðÝôõ÷å ðáôáãùäþò êáé ßóùò ôï ìåãáëýôåñü ôïõ... åðßôåõãìá íá åßíáé ç ðëÞñçò êáôáâáñÜèñùóç ôïõ ðïëéôéêïý ó÷çìáôéóìïý ôïõ ïðïßïõ óÞìåñá... óõíçãåßôáé –êáé óõããíþìç ãéá ôïí íåïëïãéóìü. Ç åðéëïãÞ ôïõ Ôóßðñá –Ýñãï áðïëýôùò äéêü ôïõ– åßíáé Þäç ìéá ïëïêëçñùôéêÞ áðïôõ÷ßá. Áêüìç êáé óôï êõñßáñ÷ï (ðáñ’ üôé åðß ôçò ïõóßáò äéáóðáóìÝíï) «Áñéóôåñü Ñåýìá» ïé öùíÝò –÷áìçëÞò Ýíôáóçò ðñïò ôï ðáñüí– áìöéóâÞôçóçò ôïõ íåáñïý áñ÷çãïý ôïõ ÓÕÍ óå ëßãï èá ãßíïõí ïìïâñïíôßá. Ç ÁíáíåùôéêÞ ÐôÝñõãá Þäç ìéëÜ åõèÝùò ãéá óôÞñéîç ÐáðáíäñÝïõ êáé, ìå äåäïìÝíï üôé óôï ÐÁÓÏÊ äåí èÝëïõí ïýôå í’ áêïýóïõí ãéá óõììá÷ßá ìå ôï «êëßìá Ôóßðñá», ôï åíäå÷üìåíï ôçò äéÜóðáóçò åßíáé ðëÝïí åîáéñåôéêÜ ðéèáíü. Ìçí áðïêëåßóåôå âåâáßùò êáé ôï åíäå÷üìåíï êáé ëßãá åðéöáíÞ óôåëÝ÷ç ôïõ «Áñéóôåñïý Ñåýìáôïò» íá áêïëïõèÞóïõí ôïõò áíáíåùôéêïýò óôïí ðáóïêéêü ôïõò äñüìï. ÐÜíôùò, ðáñÜ ôçí áðïôõ÷ßá ôïõ Ôóßðñá, áõôÞ ôçí þñá, ìå äéÜóðáóç Þ ÷ùñßò, äåí öáßíåôáé íá õðÜñ÷åé ìéá Ýôïéìç äéÜäï÷ç êáôÜóôáóç. Ìå ôï ßäéï Þ ìéêñüôåñï êüììá ï Ôóßðñáò ëïãéêÜ èá ðáñáìåßíåé êõñßáñ÷ïò. ¼óï ìÜëéóôá ôï êüììá ìéêñáßíåé ôüóï ðåñéóóüôåñï ç éó÷ýò ôïõ èá åäñáéþíåôáé. ¢ëëùóôå óÞìåñá äåí õðÜñ÷ïõí óõãêñïôçìÝíåò ðïëéôéêÝò ðëáôöüñìåò ðïõ íá óçìáôïäïôïýí Ýíá ðïëéôéêü ó÷Ýäéï åîüäïõ áðü ôç óçìåñéíÞ åóùêïììáôéêÞ êñßóç. ÁíôéèÝôùò ðáñáôçñåßôáé ìéá åíäõíÜìùóç –óôï ðåäßï ôïõ åóùôåñéêïý óõó÷åôéóìïý– ôùí ðïëéôéêþí ïìÜäùí ðïõ óõãêñïôïýí êáé áðç÷ïýí ôï «êëßìá Ôóßðñá». Êáé ìéëÜìå ãéá «êëßìá» êáé ü÷é ãéá ðïëéôéêü ó÷Ýäéï, äéüôé áõôü ôï ôåëåõôáßï åßíáé êáôáöáíþò áíýðáñêôï, êÜôé ðïõ áðïôõðþèçêå êáé óôï ðñüãñáììÜ ôïõ. *** Êáôüðéí üëùí áõôþí, üðùò åõëüãùò ðñïêýðôåé, ôï... ðñïâïêáôüñéêï óåíÜñéï ôçò ìåëëïíôéêÞò óõíýðáñîçò ôïõ ÃéùñãÜêç, ôçò Íôüñáò êáé ôïõ Ôóßðñá (áíåîáñôÞôùò ôïõ ðïéïé áð’ áõôïýò èá «êõâåñíïýí» êáé ðïéïé èá «áíôéðïëéôåýïíôáé»), äåí åßíáé ïýôå áðßèáíï ïýôå 100% âÝâáéï. Åßíáé üìùò áñêïýíôùò... åöéáëôéêü.. Êáé ìÜëéóôá åí ìÝóù ôçò äåéíÞò ðáãêüóìéáò êñßóçò...


10

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

Ðïý åßíáé ï ÂÜóêï Ãêëéãêïñßåâéôò; Ç ðåñéðÝôåéá åíüò óëáâïìáêåäüíá ðïõ... ôüëìçóå íá ðåé ôçí áëÞèåéá Ôïõ ÃéÜííç Áúíáëßäç Ãéá ôïí ÂÜóêï Ãêëéãêïñßåâéôò (Þ Âáóßëå Ãêëéãêüñïö) ìÜèáìå ïé ðåñéóóüôåñïé üôáí ïñãáíþèçêå áðïóôïëÞ áðü ôï êüììá ôçò ÄçìïêñáôéêÞò ÁíáãÝííçóçò ãéá íá ôïí åðéóêåöôåß óôï øõ÷éáôñåßï Ìðáñíôüöôóé ôùí Óêïðßùí. Ïé ðëçñïöïñßåò ëÝãáíå üôé âñéóêüôáí åêåß Ýãêëåéóôïò áðü ôï êáèåóôþò ÃêñïõÝöóêé. Óôçí áðïóôïëÞ óõììåôåß÷å êáé ï ÊëåÜíèçò Ãñßâáò, ãéá íá ôïí åîåôÜóåé ìå ôçí éäéüôçôá ôïõ øõ÷éÜôñïõ. Ç áðïóôïëÞ üìùò äåí ìðüñåóå, Þ êáëýôåñá äåí ôçò åðÝôñåøáí, íá äåé ôïí Â.Ã., êáé ãýñéóå Üðñáêôç óôç Èåóóáëïíßêç.

Ð

ïéïò üìùò åßíáé ï ÂÜóêï Ãêëéãêïñßåâéôò ðïõ ôüóï öïâÜôáé ç êõâÝñíçóç ôùí Óêïðßùí; Ïé áíáãíþóôåò ôùí åëëçíéêþí ìðëïãê åß÷áí ìÜèåé ãéá ôïí Â.Ã. áðü ôïí ÉáíïõÜñéï, üôáí ðëçêôñïëüãçóå êáé Ýóôåéëå óôï Greece-Salonica ôç öñÜóç «Ìå óõëëáìâÜíïõí. Ç áóôõíïìßá åßíáé óôï äéáìÝñéóìÜ ìïõ». Ïé Óêïðéáíïß áñ÷éêÜ áñíÞèçêáí ôçí ýðáñîÞ ôïõ. Ôï åëëçíéêü ÕÐÅÎ åðßóçò áíáñùôéüôáí áí ï Â.Ã. åßíáé ðñáãìáôéêü ðñüóùðï. Ãéá ôïí Â.Ã. ãíþñéæáí üìùò ïé ößëïé ôïõ ìðëüãêåñ óôçí ÅëëÜäá –êáé ôç Èåóóáëïíßêç åéäéêüôåñá. Åß÷å ìáæß ôïõò åðáöÞ åäþ êáé Ýíá ÷ñüíï, êáé åßíáé áõôïß ðïõ êéíçôïðïéÞèçêáí êáé Ýêáíáí ãíùóôÞ ôç óýëëçøÞ ôïõ. Áðü ôá óôïé÷åßá ðïõ äçìïóéåýôçêáí ãíùñßæïõìå üôé ï Â.Ã. åßíáé éóôïñéêüò êáé éäñõôÞò –ìáæß ìå Üëëïõò– ôïõ «ÓëÜâéêïõ Öéëåëëçíéêïý Äéêôýïõ». Óêïðüò ôïõ Äéêôýïõ, üðùò áíáöÝñåôáé óôçí éäñõôéêÞ ôïõ äéáêÞñõîç, åßíáé ìåôáîý Üëëùí ï áãþíáò åíáíôßïí ôïõ øåõôïìá-

Η ιστοσελίδα του Βάσκο Γκλιγκόριεβιτς êåäïíéóìïý. Óôï ìðëïãê ôïõò vardaraxios. wordpress.com Ý÷åé äçìïóéåýóåé êåßìåíá ãéá ôç óëáâéêÞ ôáõôüôçôá ôùí Óêïðéáíþí êáé ôïí åëëçíéêü ðïëéôéóìü ôçò áñ÷áéüôçôáò. Ôï ôåëåõôáßï êåßìåíï ðïõ äçìïóßåõóå Þôáí éäéáßôåñá åðéêñéôéêü ãéá ôï êáèåóôþò ÃêñïõÝöóêé êáé åß÷å ùò ôßôëï: «ÐÃÄÌ: Öáóéóìüò óå åîÝëéîç». Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ, ï Â.Ã. óõëëáìâÜíåôáé óôï óðßôé ôïõ. Ï Â.Ã. Þñèå ãéá ðñþôç öïñÜ óå åðáöÞ ìå ôá åëëçíéêÜ ìðëïãê, êáé åéäéêÜ ôï Greece Salonica, üôáí Ýãéíå ãíùóôÞ ç «êáëëéôå÷íéêÞ ðáñÝìâáóç» ôïõ ÁôáíÜò Ìðüôåö, åíüò êáëëéôÝ÷íç êáé óôåëÝ÷ïõò ôïõ VMRO, ï ïðïßïò ó÷åäßáóå êáé ôýðùóå óå áößóá ôçí åëëçíéêÞ óçìáßá ðïõ óôç èÝóç ôïõ óôáõñïý åß÷å ôïí áãêõëùôü óôáõñü ðåñéôñéãõñéóìÝíï áðü ãåíéôóÜñïõò. Ï Â.Ã. áíÝäåéîå ôï èÝìá óôï ìðëïãê ôïõ êáé êáôÝèåóå ìÜëéóôá ìÞíõóç åíáíôßïí ôïõ Ìðüôåö.

Ãéá ôï êáèåóôþò ÃêñïõÝöóêé ï Â.Ã. åßíáé Ýíáò ðïëý åíï÷ëçôéêüò äéáíïïýìåíïò, ðïõ ôüëìçóå ìÜëéóôá íá áíôéðáñáôåèåß ìå ôçí ïëïêëçñùôéêÞ éäåïëïãßá ôïõ ìáêåäïíéóìïý, êáèþò êáé ðáñÜãïíôáò áóôÜèåéáò. Ôï ÷åéñüôåñï èá Þôáí íá âñåé ìéìçôÝò. ÊáôÝöõãå ëïéðüí óå ìéá ðñáêôéêÞ ðïëý äçìïöéëÞ óôá ðñþçí êñÜôç óïóéáëéóôéêïý ñåáëéóìïý. Áñ÷éêÜ ç óêïðéáíÞ êõâÝñíçóç áñíÞèçêå ôçí ýðáñîÞ ôïõ. Áêüìç êáé ôþñá äéáóðåßñïíôáé ðëçñïöïñßåò üôé ðñüêåéôáé ãéá öáíôáóôéêü ðñüóùðï. Ç êõâåñíçôéêÞ åöçìåñßäá üìùò Íüâá Ìáêåíôüíéá ðáñáäÝ÷èçêå üôé o Â.Ã. åßíáé Ýãêëåéóôïò óå øõ÷éáôñéêÞ êëéíéêÞ, åíþ ôï ìðëïãê Taxalia Ý÷åé äçìïóéåýóåé Ýããñáöï èåþñçóçò ôïõ ãíÞóéïõ ôçò õðïãñáöÞò ôïõ. ¼ëç áõôÞ ç éóôïñßá áíÝäåéîå Ýíá áêüìç óçìáíôéêü èÝìá: ôç äýíáìç ôùí ìðëïãê. ×ùñßò ôç äéêÞ ôïõò åíåñãïðïßçóç ôï èÝìá èá åß÷å

ðåñÜóåé óôá øéëÜ Þ èá åß÷å èáöôåß, üðùò Ýêáíáí ôá ðåñéóóüôåñá åëëçíéêÜ ÌÌÅ. Ìüíï ç ÅÔ3 êáé ôï Alter ôï äçìïóéïðïßçóáí, ï ×áñäáâÝëëáò ìÜëéóôá ôï åß÷å ùò èÝìá óôçí åêðïìðÞ ôïõ. Ôï Åëëçíéêü Ãñáöåßï ÓõíäÝóìïõ óôá Óêüðéá êáé ïé ¸ëëçíåò äçìïóéïãñÜöïé ðïõ åßíáé äéáðéóôåõìÝíïé åêåß, Ýìåéíáí ðáãåñÜ áäéÜöïñïé. Ôï ÕÐÅÎ öõóéêÜ óöýñéîå áäéÜöïñá êáé ìüíï ï ÐáðáèåìåëÞò êáé ôï êüììá ôïõ ÄçìïêñáôéêÞ ÁíáãÝííçóç êéíçôïðïéÞèçêáí êáé, ðÝñá áðü ôçí áðïóôïëÞ óôï øõ÷éáôñåßï êáé ôá äéÜöïñá äçìïóéåýìáôá, êáôÝèåóáí áßôçìá óôï åëëçíéêü õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí ãéá íá ôï äéáâéâÜóåé áñìïäßùò óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ôùí Óêïðßùí, þóôå íá åîåôáóôåß ï Â.Ã. áðü ôïõò «Ãéáôñïýò ôïõ Êüóìïõ» Þ áðü Üëëïí äéåèíÞ áíåîÜñôçôï éáôñéêü öïñÝá. Åßìáóôå óå áíáìïíÞ ôçò áðÜíôçóÞò ôïõò.

ÁâÜíôé ÌáÝóôñï! Ðáßîå Ýíáí Êáëáìáôéáíü!

Ô

Ôïõ Êþóôá Ìáõñßäç

α μάτια της τσαχπινογαργαλιάρας τηλεπαρουσιάστριας Μανωλίδου άστραψαν όπως τα μάτια του Σκρουτζ ΜακΝτάκ λίγο πριν κάνει τη βουτιά του στο θησαυροφυλάκιο και το χαιρέκακο – ναζιάρικο χαμόγελο έσβησε. Πέμπτη ερώτηση: «Μήπως βλέπεις ερωτικά τον σύντροφο της μητέρας σου;» Στο κοινό, η μητέρα και ο σύντροφός της θωπεύουν έναν κόκκινο γλόμπο και κοιτάζονται εκστατικά στα μάτια. «Να το πατήσουμε;» «Ασ’ το καλύτερα. Τώρα πάει για τα 50.000 ευρώ». Η διαγωνιζόμενη κοιτάει δεξιά κι αριστερά και τη λούζει κρύος ιδρώτας και η μόνη που φαίνεται τελικά να το διασκεδάζει στο έπακρο επάνω στο πλατό, έστω κι αν προσπαθεί να το κρύψει, χωρίς επιτυχία, είναι η παρουσιάστρια. «Αχ, βρε Αφροξυλάνθη!» αναφωνεί. «Γιατί απάντησες όχι; Να περάσει ο επόμενος». Ομολογουμένως, κανείς δεν περίμενε πριν από 20 χρόνια

που πρωτοπαρουσιάστηκε στη χώρα μας η ιδιωτική τηλεόραση, ότι θα φτάναμε σε τέτοιο αξιοθρήνητο επίπεδο. Αλλά τώρα πια τίποτα δεν κάνει εντύπωση στους παντοφλοφόρους, πιτζαμοφόρους τηλεθεατές. Τώρα πια έχουμε και νέα δεδομένα. Η γατούλα Μανωλίδου δεν είναι η τυπική σκύλα παρουσιάστρια, ούτε έχει μυαλό τυρόπιτα. Είναι, λέει, μαέστρος εξ Αυστρίας, με κλασική παιδεία, που επειδή δεν την ήξερε ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας της, αποφάσισε να βγει στο γυαλί για να τη μάθει επιτέλους και η Ελλάδα, αφού τόσο αδικείται το ταλέντο της. Με το αζη-

μίωτο φυσικά, έτσι; Και βρήκε την κατάλληλη εκπομπή να εκφράζει τα εσώψυχά της. Έχουν σίγουρα αλλάξει οι καιροί. Μαέστρος σε εκπομπή ριάλιτι. Όλα τα ’χει ο μπαξές. Κάποτε οι καλλιτέχνες ήταν το αμπερόμετρο της κοινωνίας και η πρωτοπορία της, εξέφραζαν πανανθρώπινα ιδανικά και στιγμάτιζαν τα κακώς κείμενα. Τώρα απ’ ό,τι φαίνεται η Μανωλίδου είναι το κακώς κείμενο και δεν στιγματίζεται όχι μόνο από κάποιον καλλιτέχνη, αλλά ούτε και από το ΕΡΣ. Όσο για τον μπουμπούκο σύζυγό της, προφανώς οι ηθικοπλαστικές του ρητορείες για την κατάντια του έθνους δεν περιλαμβάνουν και την κατάντια της κυρίας του, αλλά μάλλον στην υπερπροσπάθειά του να πουλήσει καμιά εγκυκλοπαίδεια, ξέχασε τα βασικά ή απλώς κάνει τα στραβά μάτια μαζί με τον πρώην μποντιμπιλντερά αρχηγό του. Ακούγεται ότι όλο το φιλοθεάμον κοινό αναμένει με αγωνία το τελευταίο επεισόδιο της «Στιγμής της Αλήθειας», όπου στους καναπέδες του στούντιο θα βρίσκονται καλωδιωμένοι με τον ορό της αλήθειας ο Γεωργιάδης και η συμβία του και οι ερωτήσεις θα είναι άκρως γαργαλιστικές. Η συνέχεια στο γυαλί.


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

Èåóóáëïíßêç: ÄéáäÞëùóç ãéá ôï ÓÝé÷Óïõ

•Επειδή: 1.000.000 Θεσσαλονικείς, θέλουν το καλοκαίρι να μην καίγονται στους 42 με 43 βαθμούς •Επειδή: 1.000.000 Θεσσαλονικείς δεν θέλουν την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τη βιομηχανική ζώνη και την χρήση του αυτοκινήτου •Επειδή: 1.000.000 Θεσσαλονικείς, θέλουν να εξασφαλίσουν την αντιπλημμυρική τους προστασία με φυσικά μέσα και το δάσος λειτουργεί προς αυτή τη κατεύθυνση και για αυτό υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις πλημμυρών. •Επειδή: 1.000.000 Θεσσαλονικείς διαβάζουν τα όρια του οικολογικού αδιεξόδου σε παγκόσμια κλίμακα και δεν θέλουν να αποτελούν μέρος του προβλήματος, κόβοντας τα δένδρα ώστε να απολαμβάνει το αυτοκίνητο του καθενός, μεγαλύτερο χώρο κίνησης, για να συνεχίσει τη καταστροφική του μανία. Για όλα αυτά διαδηλώνουμε, ενάντια στην εισβολή του αυτοκινήτου στο ∆άσος του Σέιχ Σου. Ραντεβού, στις 08/ 03/09, με τα ποδήλατά μας στο Μέγαρο Μουσικής στις 12:00 και για τους πεζούς στο δασαρχείο στη 13:00. Επιτροπή Προστασίας Σέιχ-Σου

11

Ïé îÝíïé êáé ïé ¸ëëçíåò åñãáæüìåíïé áðÝíáíôé óôçí êñßóç ôùí åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí

Ôï ìÞíõìá ôçò Åîïõóßáò êáé ç áðÜíôçóç ôçò... Åñãáóßáò; Ôïõ ÄçìÞôñç Íáð. ÃéáííÜôïõ

Ì

Ýóá óôï ðëáßóéï ôçò õðåñåêìåôÜëëåõóçò ôùí ìåôáíáóôþí, ôçò ìáýñçò åñãáóßáò, ôçò äïõëïêôçôéêÞò ðáñáãùãÞò ðïõ… åðáíÝñ÷åôáé íïìéìïðïéçìÝíç ìå ôï éäåïëüãçìá ìéáò «ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò» åíüò Ýèíéê ëáúöóôÜéë, áíÜìåóá óôéò Üíáñèñåò êñáõãÝò ôùí äéáôáîéáêþí öáóéóôïåéäþí ãéá êáôáóôïëÞ óôïõò áëëïäáðïýò, ç Ê. Êïýíåâá áðïôåëåß ìéá éäéáßôåñç –èñõëéêÞ, èá Ýëåãá– ìïñöÞ êáé ãéá Ýíáí Üëëï ëüãï: ¹ôáí óõíäéêáëéóôéêÜ ïñãáíùìÝíç. ÄçëáäÞ, ìéá ðïëéôéêÜ åíåñãüò ìåôáíÜóôñéá, ðïõ äåí áíÝèåóå ôç íïìéìïðïßçóÞ ôçò óå «ñéæïóðáóôéêÝò» ðñùôïðïñßåò ïýôå Ýìåéíå êñõììÝíç óôçí áóöÜëåéá êáé áíùíõìßá ôçò ðáñÜíïìçò åñãáóßáò, áðïäå÷üìåíç ìéá Üôõðç åëåçìïóýíç ìå ìðüëéêï ïßêôï. Ï áãþíáò ôçò óôçñß÷ôçêå óôç óõíåéäçôïðïßçóç üôé ï åñãáæüìåíïò ðñÝðåé íá ðáëåýåé ãéá ôï áõôïíüçôï: ôá åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá. Îåâïëåýåé äåîéÝò êáé áñéóôåñÝò óõíåéäÞóåéò, åßôå ìéëÜìå ãéá áöåíôéêÜ åßôå ãéá ãñáöåéïêñáôéêÝò óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò. ¸÷åé óõíåßäçóç ôïõ ñüëïõ êáé ôçò ðÜëçò ôçò, èåùñþíôáò ðùò ðñáãìáôéêÞ äéêáßùóç èá åßíáé êáé ç âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò ôùí óõíáäÝëöùí ôçò. ÌÜëéóôá, ç áðÜíôçóç óôïí… «åñãáôéóôÞ» Ìðßóôç («óýíôñïöï» ôïõ ÏéêïíïìÜêç ôçò OIKOMET) êáé ôïí ÌðáíéÜ ãéá êÜèïäü ôçò óôéò åõñùåêëïãÝò, Þôáí ðáñïéìéþäçò: Äåí äÝ÷åôáé íá åíôá÷èåß ïýôå óôï åõñùøçöïäÝëôéï ôïõ ÓÕÑÉÆÁ ïýôå êáíåíüò Üëëïõ êüììáôïò. Ìüíï áí êáôÝâåé åðßóçìá óôéò åêëïãÝò ç ÐáíáôôéêÞ ¸íùóç Êáèáñéóôñéþí, ôüôå èá äå÷èåß íá óõììåôÜó÷åé… ÎåóêÝðáóå ôçí õðïêñéóßá ôùí êïììÜôùí êáé áðïôÝëåóå ìéá áíáãÝííçóç óôç óõëëïãéêÞ ôáõôüôçôá ôùí åñãáæïìÝíùí êáé ôçí åêðñïóþðçóÞ ôïõò. Ìå ôñáãéêü ôñüðï êáé åêðñïóùðþíôáò ôï ðëÝïí ðëçâåéáêü êïììÜôé ôùí åñãáæïìÝíùí, åðáíáöÝñåé ôï æÞôçìá ôçò áöýðíéóçò, ôçò êéíçôïðïßçóçò, áëëÜ êáé ôçò áõôïíïìßáò ôçò æùíôáíÞò åñãáóßáò åíÜíôéá óôïí ïéêïíïìéêü êáôáíáãêáóìü êáé ôçí åñãáóéáêÞ êáôáóôïëÞ. Äéüôé ç áëëáãÞ ôçò óýíèåóçò ôùí åñãáæïìÝíùí åßíáé ðñïöáíÞò: Ïé ìåôáíÜóôåò/ðñüóöõãåò áðïôåëïýí ôï ìåãáëýôåñï ðïóïóôü ôùí áíåéäßêåõôùí, ôùí ÷åéñùíáêôþí, ôùí åñãáôþí ãçò, ôùí ÷áìçëüôåñá áìåéâüìåíùí, ê.Ü. óôïõò ïðïßïõò äïõëåéÜ êáé äéåêäßêçóç åßíáé áêüìá êáèçìåñéíüôçôá. Ïé ðñïêëÞóåéò-åõêáéñßåò åßíáé ðïëëÝò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí îÝíùí êáé ôùí ÅëëÞíùí åñãáæïìÝíùí. Åßíáé óçìáíôéêü ïé ìå-

ôáíÜóôåò íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí üôé ç íïìéìüôçôÜ ôïõò ðåñíÜ ìÝóá áðü ôç íïìéìïðïßçóç ôùí åñãáóéáêþí ôïõò äéêáéùìÜôùí, ìÝóá áðü ôç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôïõò ¸ëëçíåò åñãáæüìåíïõò, ìÝóá áðü ôçí åîßóùóç ôùí áìïéâþí ôïõò ì’ áõôÝò ôùí ÅëëÞíùí êáé ü÷é ìÝóá áðü Üêïðåò êñáõãÝò, ôùí êÜèå Ì.Ê.Ï· ãéá ìéá èïëÞ êé áüñéóôç íïìéìïðïßçóç, ðïõ ïõóéáóôéêÜ öÝñíåé ôá áíôßèåôá áðïôåëÝóìáôá êáé ìÜëéóôá åíéó÷ýåé ôçí áíôéðáñÜèåóç ÅëëÞíùí êáé áëëïäáðþí åñãáæïìÝíùí. Åßíáé óçìáíôéêü íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôçí åêìåôÜëëåõóÞ ôïõò áðü êõâåñíÞóåéò, êüììáôá, ìéêñÜ êáé ìåãÜëá áöåíôéêÜ, ãéá íá öÝñïõí êÝñäç óôïõò ìåãáëïåñãïëÜâïõò, íá ñßîïõí ôïí ðëçèùñéóìü, áëëÜ êáé ãéá ôï îåðÝñáóìá ôùí êñßóåùí ìÝóù ôçò ìåßùóçò ôïõ êüóôïõò ôçò åñãáôéêÞò äýíáìçò. Åßíáé óçìáíôéêü êáé ïé ¸ëëçíåò åñãáæüìåíïé íá äéäá÷ôïýí áðü ôéò åîåëßîåéò. Íá îáíáèõìçèïýí áñ÷Ýò êáé áîßåò áëëçëåããýçò êáé ðñïóöïñÜò, åñãáóéáêþí äéêáéùìÜôùí êáé áõôüíïìùí åêðñïóùðÞóåùí, ìáêñéÜ áðü åñãáôïðáôÝñåò ðïõ êÜíïõí ìðßæíåò ìå ôïí Ï.Á.Å.Ä. êáé ôçí ðáñáóéôéêÞ ïéêïíïìßá. Åßíáé óçìáíôéêü íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí ôçí ðïëõäéÜóðáóÞ ôïõò êáé ôï ãåãïíüò ðùò ç óôñáôçãéêÞ áðÜíôçóç ôïõ «åêóõã÷ñïíéóôéêïý» öéëåëåõèåñéóìïý åíÜíôéá óôçí åñãáóßá õéïèÝôçóå êáé ôç «ìáýñç åñãáóßá», þóôå íá äéáìïñöþóåé ìéá «áñéóôïêñáôßá» ÅëëÞíùí åñãáæïìÝíùí ðïõ íéþèïõí íá áðåéëïýíôáé áðü ôïõò îÝíïõò åñãÜôåò, åíþ ôçí ßäéá óôéãìÞ ìåôáôñÝðïíôáé óå ìéêñïáöåíôéêÜ ôïõò, äßíïíôÜò ôïõò áíáóöÜëéóôç åñãáóßá. Ç óõãêõñßá áõôÞ èá Þôáí óçìáíôéêü íá åíåñãïðïéÞóåé êáé ôçí áðÜíôçóç ôïõ ìÝóïõ

åñãáæüìåíïõ, åíÜíôéá óôï ðáãêïóìéïðïéçìÝíï êåöÜëáéï. Ç ðñüêëçóç åßíáé ôåñÜóôéá, êáèþò ìéëÜìå ãéá ìéá óõíïëéêÞ áíôßóôáóç óôá ìçíýìáôá êáé ôï «èÝáìá» ìéáò ðáñáóéôéêÞò íåùôåñéêüôçôáò. Ïé óïóéáëöéëåëåýèåñåò åëßô åðé÷åßñçóáí íá åîáöáíßóïõí ôçí éóôïñßá, ôéò áîßåò, ôéò åèíéêÝò-ôïðéêÝò ôáõôüôçôåò, åíéó÷ýïíôáò ôéò öùíÝò ðùò ç ÅëëÜäá ÷Üíåôáé åîáéôßáò ôùí ìåôáíáóôþí. Ðñéí áíáêáëýøïõí, üìùò, ôçí áðåéëÞ áõôÞ, ç áðïäï÷Þ ôçò êáôáíáëùôéêÞò áëëïôñßùóçò êáé ôçò ãåíéêåõìÝíçò áíïìßáò öñüíôéóáí þóôå ïé ðåñéóóüôåñïé ¸ëëçíåò íá åßíáé «ìåôáíÜóôåò» óôïí íÝï êüóìï ôçò áëëïôñßùóçò. Ìéá êïéíùíßá óå áðïóýíèåóç êáé ðáñáêìÞ åßíáé ëéãüôåñï éêáíÞ íá åíóùìáôþóåé ôïõò ìåôáíÜóôåò, áð’ üóï ìéá êïéíùíßá óõíåêôéêÞ, ìå ðïëéôéóìéêÞ ôáõôüôçôá, ïñéæüíôéåò êïéíïôéêÝò ó÷Ýóåéò êáé áîßåò. Ïé ìåôáíÜóôåò êáé ïé ðñüóöõãåò Ý÷áóáí ôïí ðïëéôéóìü ôïõò êáé ðñïóðáèïýí íá âñïõí êÜðïéïí Üëëï óôç ÷þñá õðïäï÷Þò ôïõò. ÁõôÞ ç åíáãþíéá áíáæÞôçóç åßíáé êïìâéêü íá óõíáíôÞóåé ôéò áíÜãêåò êáé ôùí ÅëëÞíùí, ðïõ âëÝðïõí ôçí ðïëéôéóìéêÞ êëçñïíïìéÜ ôïõò íá áðïäïìåßôáé. Ç êïéíÞ êïõëôïýñá, ç êïéíÞ ôáõôüôçôá, äåí óçìáßíåé áðïêëåéóìü ôçò ðïëéôéóìéêÞò åôåñüôçôáò ôùí áíèñþðùí ðïõ ðáßñíïõí âïÞèåéá. Ç óýíèåóç êáé ï êïéíüò áãþíáò ôùí áíèñþðùí åßíáé óçìáíôéêü íá äéäá÷ôåß áðü ôá ëüãéá ôçò Êùíóôáíôßíáò: «Íá åßìáóôå ôï ðáñÜäåéãìá ãéá ôïõò Üëëïõò... Äåí áîßæåé íá æåé êáíåßò åÜí äåí Ý÷åé áîßåò, äåí Ý÷åé áñ÷Ýò».


12

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ Êßíçìá óçìáßíåé ôçí õðÝñâáóç ôçò ïñáìáôéêÞò êáé ôçò ìåôáðñáôéêÞò ìéæÝñéáò ðïõ êõñéáñ÷åß óôçí ÅëëÜäá

Ãéá ìéá ðáñáãùãéêÞ áìöéóâÞôçóç Ôïõ Ãéþñãïõ ÑáêêÜ Ïé êïéíùíéêÝò êáé ðïëéôéêÝò óõãêñïýóåéò, ðáñüôé ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ïîýíïíôáé, áäõíáôïýí íá ðñïóöÝñïõí ôïõò üñïõò ìéáò äéåîüäïõ áðü ôç âáèéÜ êñßóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò.

Ê

áé ôïýôï óõìâáßíåé äéüôé ç ßäéá ç êïéíùíßá Ý÷åé äéáëýóåé üëåò åêåßíåò ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç óõãêñüôçóç áõèåíôéêþí êéíçìÜôùí. Áò ðÜñïõìå ãéá ðáñÜäåéãìá ôïõò áãñüôåò: Áðü ôç ìßá, ç åãêáôÜëåéøÞ ôïõò áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé ï êáôáðïíôéóìüò ôïõò óôá ðëáßóéá ôçò íÝáò áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò åßíáé äåäïìÝíá. Êáé ãé’ áõôü Ý÷ïõí áðüëõôï äßêéï íá êéíçôïðïéïýíôáé êáé íá óõãêñïýïíôáé ì’ Ýíá êñÜôïò ôï ïðïßï, ü÷é ìüíïí Ý÷åé óôáõñþóåé ôá ÷Ýñéá, áëëÜ áðïôåëåß óõíåñãü óôçí ïëï-

óìü ôùí êïíäõëßùí êáé ôùí åðéäïôÞóåùí, áëëÜ êáé óôïí ðáñáóéôéóìü ôçò äïõëïêôçôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò ôùí îÝíùí åñãáôéêþí ÷åñéþí – ðïõ ôïõò åðéôñÝðåé, åîÜëëïõ, íá «ðáßæïõí» ìå Ýðáñóç ôá øåõäïáöåíôéêÜ óôá êáöåíåßá ôçò åëëçíéêÞò ðåñéöÝñåéáò. Ç ðåñßðôùóç ôùí áãñïôþí áðïôåëåß ìüíï Ýíá ðáñÜäåéãìá. ÕðÜñ÷ïõí êé Üëëá – üðùò áõôü ôïõ êéíÞìáôïò íåïëáßáò ðïõ îåðÞäçóå áðü ôç äïëïöïíßá ôïõ Á. Ãñçãïñüðïõëïõ áðü ôïí «ñÜìðï» åéäéêü öñïõñü. Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç, ç áíï÷Þ –êáé ïñéóìÝíåò öïñÝò ç óýìðëåõóç– ôùí êõñéüôåñùí êïììáôéþí ôïõ êéíÞìáôïò ìå ôïí ìçäåíéóìü ôùí öåôé÷éóôþí ôçò âßáò äåí ìáñôõñÜ ìüíïí Ýíá åõñýôåñï Ýëëåéììá ïñáìÜôùí, áéôçìÜôùí êáé ðñüôáóçò, ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ôéò ìçôñïðïëéôéêÝò ìåóáßåò ôÜîåéò, áð’ üðïõ îåðÞäçóå êáé ôï êßíçìá. ÌáñôõñÜ åðßóçò Ýëëåéììá ðïëéôéêïý áéóèçôçñßïõ êáé ôáîéêÞò óõíåßäçóçò êáé, êáôÜ óõíÝðåéá, áäõíáìßá íá ðáñá÷èåß ï óôïé÷åéþäçò Ýóôù ðñïâëçìáôéóìüò ãýñù áðü ôá áðï-

ñéïé ôçò ÷áâéáñïáñéóôåñÜò, ðïõ óôçñßæïõí ôïýôï ôï ñåýìá ïðïñôïõíéóôéêÜ, äéáâëÝðïíôáò ó’ áõôü ìéá åõêáéñßá íá åðáíáöÝñïõí ôï ÐÁÓÏÊ êáé íá âñåèïýí îáíÜ óôïí ðåñßãõñï ôçò åîïõóßáò.

Ìéá êïéíùíßá áíÞìðïñç í’ áíôéäñÜóåé Âñéóêüìáóôå åðïìÝíùò óå ìéá ðïëý äåéíÞ êáôÜóôáóç. Ïé áíôéóôÜóåéò ðïõ áñèñþíåé ìßá êïéíùíßá áäõíáôïýí íá õðåñâïýí ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò ßäéáò ôçò êïéíùíßáò – åßíáé ôÝêíá ôçò êáé ôçò ìïéÜæïõí. Ôá óêÜíäáëá, ç äéáðëïêÞ, ç ïëïÝíá êáé áõîáíüìåíç åîïõóßá ðïõ áðïêôïýí ïé ìåãáëïåêäüôåò êáé ïé ìåãáëïêáíáëÜñ÷åò áëëÜ êáé ç óïâïýóá ðïëéôéêÞ êñßóç êáôáäåéêíýïõí ôçí ïëïêëçñùôéêÞ åîá÷ñåßùóç, ôçí âáèéÜ ðáñáêìÞ ôùí åëëçíéêþí åëßô. Ðáñ’ üëá ôáýôá, êé áí ôï ðñÜãìá óôáìáôïýóå åêåß, óôï ðçëßêï èá ðáñÝìåíáí êïéíùíéêÝò äõíÜìåéò ðïõ èá ìðïñïýóáí íá áíáëÜâïõí ôçí ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí

Óå ìéá ÷þñá ðïõ âõèßæåôáé óôïí ðáñáóéôéóìü, ç áìöéóâÞôçóç åßôå èá êáôáóôåß ðáñáãùãéêÞ äýíáìç åßôå èá áíáãêáóôåß íá åêëåßøåé õðü ôï âÜñïò ìéáò âßáò ðïõ ôçí îåðåñíÜ

êëçñùôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôçò åëëçíéêÞò ãåùñãßáò. Áð’ ôçí Üëëç, üìùò, ôá ßäéá ôá áéôÞìáôá ðïõ åãåßñïõí åßíáé åêåßíá ðïõ ôïõò åãêëùâßæïõí áêüìá âáèýôåñá óôïõò ìç÷áíéóìïýò ðïõ ôïõò åîáöáíßæïõí. Ôé æçôïýí; Ðåñéóóüôåñåò åðéäïôÞóåéò – åðß ôçò ïõóßáò, áðáéôïýí íá ôïõò áíáãíùñßóåé ôï êñÜôïò ùò «åßäïò ðñïò åîáöÜíéóç» êáé íá áíáëÜâåé ôï êüóôïò ôçò óõíôÞñçóÞò ôïõò. Êáé öõóéêÜ, ïýôå Ýíá öùíÞåí äåí áêïýãåôáé ðåñß ôçò ðñáãìáôéêÞò, ñåáëéóôéêÞò êáé âéþóéìçò ðñïïðôéêÞò ãéá ìéá åíáëëáêôéêÞ, âéïëïãéêÞ ãåùñãßá, ðïõ èá ðñïóáíáôïëßæåôáé óôï íá êáëýøåé ôéò äéáôñïöéêÝò áíÜãêåò ôçò ÷þñáò êáé ðïõ èá Ýäéíå óôçí åëëçíéêÞ ýðáéèñï ôç äõíáôüôçôá íá åðéâéþóåé êáé íá áíáâáèìéóôåß ðïéïôéêÜ. Ðïéïò, åîÜëëïõ, íá ôï èÝóåé; Ïé áãñüôåò óÞìåñá Ý÷ïõí âõèéóôåß óôïí ðáñáóéôéóìü: óôïí ðáñáóéôé-

ôåëÝóìáôá êáé ôéò óõíÝðåéåò ôçò «óôñáôçãéêÞò ôçò Ýíôáóçò». Ðïéïõò èá ùöåëÞóåé êáé ðïéïõò èá ðëÞîåé áõôÞ óôéò äåäïìÝíåò ðåñéóôÜóåéò; Óßãïõñá, ü÷é ôá ðëçâåéáêÜ óôñþìáôá ôçò êïéíùíßáò. Ðïý èá ïäçãÞóåé ç üîõíóç ôçò áíôéðáñÜèåóçò óôïõò äñüìïõò, åí áðïõóßá ôùí ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí õðïêåéìÝíùí ðïõ èá ìðïñïýóáí íá ôçò ðñïóäþóïõí íüçìá, ó÷Ýäéï êáé üñáìá; Ìá, öõóéêÜ, óå ðáñïîõóìü ôùí âßáéùí ðñáêôéêþí – êé áðü åêåß óå ìéá âßáéç óôñïöÞ ðñïò ôá äåîéÜ, óôçí üîõíóç ôçò êáôáóôïëÞò, ôçí åíäõíÜìùóç ôçò Üêñáò ÄåîéÜò õðü ôç óçìáßá ôçò áóöÜëåéáò êáé ôçò áðïêáôÜóôáóçò ôçò ôÜîçò, óôç ãåíéêÞ Üíïäï ôïõ åðéðÝäïõ ôçò âßáò óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá. Êáé ôïýôï ðëÝïí åßíáé ðáóéöáíÝò – ü,ôé êé áí ëÝíå ôá ôæéìÜíéá ôïõ «Éïý ôçò ÊõñéáêÞò» êáé ïé ëïéðïß áîéüôéìïé êý-

êñßóç – êáé ïé óõíèÞêåò åõíïïýí óÞìåñá ìåãÜëçò êëßìáêáò ðïëéôéêÝò, êïéíùíéêÝò êáé ðïëéôéóôéêÝò áíáôñïðÝò. Êáé ôüôå èá ìðïñïýóáìå íá ìéëÞóïõìå ãéá ôç «ìåãÜëç áíáôáñá÷Þ» êáé ôçí «êñßóç ùò óôéãìÞ åëåõèåñßáò». Ôï ðñüâëçìá åßíáé üìùò üôé ôï áäéÝîïäï äéáôñÝ÷åé ôï óýíïëï ôçò êïéíùíßáò· üôé, ìÝóá áðü äéÜöïñïõò ìç÷áíéóìïýò, ïé åëßô Ý÷ïõí ôñáâÞîåé ïëüêëçñï ôïí åëëçíéêü ëáü óå ôïýôï ôïí áðüðáôï. Êáé åäþ âñßóêåôáé ôï ìåãÜëï ðñüâëçìá: üôé ôá ôåëåõôáßá 20 ÷ñüíéá ï ðáñáóéôéóìüò, ï êáôáíáëùôéóìüò, ç ôçëå÷áýíùóç, ç äéÜëõóç ôùí åêðáéäåõôéêþí ìç÷áíéóìþí, ç ðñïþèçóç ôïõ áôïìéêéóìïý, ç êáôáóôñïöÞ ïðïéáóäÞðïôå ìïñöÞò ëáúêÞò áëëçëåããýçò, óõíåñãáôéêüôçôáò êáé êïéíïôéóìïý, üðùò êáé ç õðïíüìåõóç ïðïéáóäÞðïôå åêäï÷Þò êïõëôïýñáò êáé ðáñáäüóåùí, ç áìíçóßá ðïõ åðÝâáëå ï êïóìïðïëéôéóìüò, üëá áõôÜ ìáæß Ý÷ïõí óõíôåëÝóåé óôçí Ýêëåéøç ôùí êïéíùíéêþí õðïêåéìÝíùí, óôç ìåôáôñïðÞ ôùí íåïåëëÞíùí óå ìïíá÷éêü ðëÞèïò. Õðü áõôÝò ôéò óõíèÞêåò, ç äõóêïëßá óõãêñüôçóçò ìéáò ëáúêÞò, áíôéöéëåëåýèåñçò åíáëëáêôéêÞò äéåîüäïõ áðü ôçí êñß-

óç, ðïõ íá áíáôñÝðåé ôéò êïéíùíéêïðïëéôéêÝò óõíôåôáãìÝíåò ôçò ðáñáóéôéêÞò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò ôùí äýï ôñßùí, åíôåßíåôáé. Äéüôé áõôü ðïõ áðáéôåßôáé åßíáé ìéá ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíéêÞ äïõëåéÜ óå âÜèïò, ç ïðïßá ðñþôá êáé ðÜíù áð’ üëá èá áíáóõãêñïôÞóåé ôçí ßäéá ôçí êïéíùíßá êáé èá ôçí áíáóýñåé áðü ôçí êáôÜðôùóÞ ôçò. Êáé ó’ áõôÞ ôçí êáôåýèõíóç, ç äéáìáñôõñßá êáé ç áìöéóâÞôçóç äåí áñêïýí, åíþ, åðéðñüóèåôá, ï åðáíáóôáôéêüò ìçäåíéóìüò, ç «äçìéïõñãéêÞ êáôáóôñïöÞ» ðïõ óáí ôÝôïéá îåäéðëþèçêå ôïí ÄåêÝìâñç óôéò ìåãÜëåò ðüëåéò ôçò ÅëëÜäáò, äåí ìðïñåß ðáñÜ, óå ôåëåõôáßá áíÜëõóç êáé áíåîáñôÞôùò ðñïèÝóåùí, íá åíéó÷ýåé áêüìá ðåñéóóüôåñï ôçí áðïóýíèåóç êáé ôç äéÜëõóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò.

Ôï áíáãêáßï Üëìá ðñïò ôá åìðñüò Ãé’ áõôü áðáéôåßôáé ìéá ñéæéêÞ óôñïöÞ ðñïò Üëëá ðñüôõðá, ëïãéêÝò êáé ðñáêôéêÝò áìöéóâÞôçóçò ðïõ ðñïêñßíïõí ôçí ïéêïäüìçóç íÝùí, èåôéêþí óõìðåñéöïñþí, èåóìþí, êïéíùíéêþí êáé ðïëéôéêþí ôáõôïôÞôùí, þóôå íá êáëõöèåß ôïýôï ôï ôñïìáêôéêü êåíü ðïõ ÷Üóêåé óôá èåìÝëéá ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. ÔÝôïéåò ëïãéêÝò ðñïêñßíïõí, ëïãïõ÷Üñç, ôçí áëëçëÝããõá ïéêïíïìßá ðñïò áíôéìåôþðéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, åöåõñßóêïõí ôñüðïõò áíôáëëáãþí äß÷ùò ÷ñÞìá, ðñïùèïýí Ýíá áðïðáãêïóìéïðïéçìÝíï, ïéêïëïãéêÜ êáé êïéíùíéêÜ åõáßóèçôï, ìïíôÝëï «ôñïöéêÞò êõñéáñ÷ßáò», ðïõ èá óôçñßæåôáé óôïõò ìéêñïêáëëéåñãçôÝò. ¼ëá ôïýôá äåí åßíáé åîùôéóìïß ïýôå óõíéóôïýí äïíêé÷ùôéêÝò áðüðåéñåò áíÜäåéîçò ìéáò áðüìáêñçò ïõôïðßáò. Ôïõíáíôßïí, åßíáé ôá üóá Ýêáíáí ïé… ðáððïýäåò ìáò êáé ïé ãéáãÜäåò ìáò óôéò êïéíüôçôåò üðïõ åðéâßùíáí, ðñéí ôéò êáôáóôñÝøåé ç ðáãêïóìéïðïßçóç êáé ï åêóõã÷ñïíéóìüò. Åßíáé ç óõëëïãéêÞ åñãáóßá óôá ÷ùñéÜ, ïé áîßåò ôçò áõôïêáôáíÜëùóçò, ïé Üôõðïé èåóìïß áëëçëåããýçò ðïõ áíáðôýóóïíôáí óôéò áóôéêÝò ãåéôïíéÝò. Êáé, âåâáßùò, åßíáé ôüóá Üëëá áêüìá ðïõ óÞìåñá óå äéÜöïñåò ãùíéÝò ôïõ ðëáíÞôç, åöáñìüæïíôáé Þäç ìÝóá áðü ôçí áíáôñåðôéêÞ ðñùôïâïõëßá ôùí ëáúêþí ôÜîåùí óôçí Áóßá, ôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ êáé áëëïý: ôá áóôéêÜ ðåñéâüëéá, ç êïéíùíéêÞ ïéêïíïìßá, ïé óõíåôáéñéóìïß, ïé åóôßåò áõôïìüñöùóçò, ïé ôñÜðåæåò äß÷ùò êÝñäïò ê.ï.ê. Óå ìéá ÷þñá ðïõ êáôáâõèßæåôáé óôïí ðáñáóéôéóìü, ðïõ äåí ðáñÜãåé ôßðïôå êáé ðïõ ôá ôåëåõôáßá ôçò ðíåõìáôéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ óêéñôÞìáôá óõíÝâçóáí ðñï… 30åôßáò, ç áìöéóâÞôçóç åßôå èá êáôáóôåß ðáñáãùãéêÞ äýíáìç åßôå èá áíáãêáóôåß íá åêëåßøåé õðü ôï âÜñïò ìéáò âßáò ðïõ ôçí îåðåñíÜ…


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ

13

Áðüóðáóìá áðü äéáêÞñõîç ôçò äéåèíïýò áíôéðáãêïóìéïðïéçôéêÞò ïñãÜíùóçò áãñïôþí Via Campesina

Ôé åßíáé ç ÔñïöéêÞ Êõñéáñ÷ßá;

Ô

ñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá åßíáé ôï äéêáßùìá ôùí ëáþí êáé ôùí ÷ùñþí íá êáèïñßæïõí ôçí áãñïôéêÞ êáé äéáôñïöéêÞ ðïëéôéêÞ ôïõò ÷ùñßò íôÜìðéíãê áãñïôéêþí ðñïúüíôùí áðü ôñßôåò ÷þñåò. Ç ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá ðåñéëáìâÜíåé:

ðñïúüíôùí óå äéåèíÝò åðßðåäï, ìÝóù äéåèíþí óõìöùíéþí åëÝã÷ïõ ôçò ðñïóöïñÜò.

• ôçí ðñïôåñáéüôçôá ôçò ôïðéêÞò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, Ýôóé þóôå íá ôñáöåß ï ôïðéêüò ðëçèõóìüò, êáé ôçí ðñüóâáóç ôùí áãñïôþí êáé ôùí áêôçìüíùí óå ãç, íåñü, óðüñïõò êáé ðßóôùóç. ¸ôóé, ðñïêýðôåé ç áíÜãêç ãéá áíáäéáíïìÞ ãçò, ãéá áãþíá åíÜíôéá óôïõò ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíïõò ïñãáíéóìïýò, ãéá åëåýèåñç ðñüóâáóç óå óðüñïõò êáé ãéá ðñïóôáóßá ôïõ íåñïý ùò äçìüóéïõ áãáèïý ðïõ èá ìðïñåß íá äéáíÝìåôáé âéþóéìá. • ôï äéêáßùìá ôùí áãñïôþí êáé ÷ùñéêþí óôçí ðáñáãùãÞ ôñïöÞò, êáé ôï äéêáßùìá ôùí êáôáíáëùôþí íá áðïöáóßæïõí ôé êáôáíáëþíïõí êáé ðþò êáé áðü ðïéïí ðáñÜãåôáé. • ôï äéêáßùìá ôùí ÷ùñþí íá áõôïðñïóôáôåýïíôáé áðü åéóáãùãÝò áãñïôéêþí ðñïúüíôùí êáé ôñïößìùí óå ÷áìçëÝò ôéìÝò. • ôç óýíäåóç ôùí ôéìþí ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ìå ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò ôïõò. Áõôü ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß áí ïé ÷þñåò Ý÷ïõí ôï äéêáßùìá íá åðéâÜëëïõí öüñïõò óôéò õðåñâïëéêÜ öèçíÝò åéóáãùãÝò, áí äåóìåýïõí õðÝñ ìéáò âéþóéìçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò êáé áí åëÝã÷ïõí ôçí ðáñáãùãÞ óôéò åóùôåñéêÝò áãïñÝò Ýôóé þóôå íá áðïöåýãïõí äïìéêÜ ðëåïíÜóìáôá. • ôç óõììåôï÷Þ ôïõ ðëçèõóìïý óôéò åðéëïãÝò ôçò áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò. • ôçí áíáãíþñéóç ôùí äéêáéùìÜôùí ôùí ãõíáéêþí áãñïôþí, ïé ïðïßåò ðáßæïõí âáóéêü ñüëï óôçí ðáñáãùãÞ ôñïöÞò êáé áãñïôéêþí ðñïúüíôùí.

ï êýñéï ðñüâëçìá ãéá ôïõò áãñüôåò åßíáé ç Ýëëåéøç ðñüóâáóçò óôç äéêÞ ôïõò ôïðéêÞ áãïñÜ, ãéáôß ïé ôéìÝò åßíáé ðïëý ÷áìçëÝò ãéá ôá äéêÜ ôïõò ðñïúüíôá êáé áíôéìåôùðßæïõí ðñáêôéêÝò íôÜìðéíãê öôçíþí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí áðü Üëëåò ÷þñåò. Ç ðñüóâáóç óôéò äéåèíåßò áãïñÝò áöïñÜ ìüíï ôï 10% ôçò ðáãêüóìéáò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, ç ïðïßá åëÝã÷åôáé áðü ðïëõåèíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò êáé ôåñÜóôéåò áãñïôïâéïìç÷áíéêÝò åôáéñåßåò. Ôï ðáñÜäåéãìá ôùí ôñïðéêþí ðñïúüíôùí (êáöÝò, ìðáíÜíåò) ôï áðïäåéêíýåé îåêÜèáñá: ÕðÜñ÷åé åëåýèåñç ðñüóâáóç óôéò áãïñÝò ãéá ôéò ÷þñåò ôïõ ÂïññÜ, åíþ ïé ìéêñïêáëëéåñãçôÝò óôïí Íüôï äåí Ý÷ïõí êáôáöÝñåé íá âåëôéþóïõí ôç èÝóç ôïõò ïýôå óôï åëÜ÷éóôï. Ïé áãñïôéêÝò ðïëéôéêÝò ðñÝðåé íá õðïóôçñßæïõí ôç âéþóéìç ïéêïãåíåéáêïý ôýðïõ ãåùñãßá êáé óôïí ÂïññÜ êáé óôïí Íüôï. Ãéá íá ðåôý÷ïõí ôçí ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá, ïé ÷þñåò óôïí ÂïññÜ êáé óôïí Íüôï ðñÝðåé íá åßíáé éêáíÝò íá õðïóôçñßîïõí ôç ãåùñãéêÞ ðáñáãùãÞ ôïõò Ýôóé þóôå íá åîáóöáëßóïõí ôï äéêáßùìá óôçí ôñïöÞ ãéá ôïõò ðëçèõóìïýò ôïõò, áëëÜ êáé íá ðñïóôáôåýóïõí ôï ðåñéâÜëëïí ôïõò, íá áíáðôýîïõí âéþóéìç áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ êáé íá ðñïóôáôåõèïýí áðü ôéò ðñáêôéêÝò íôÜìðéíãê. Åðßóçò ðñÝðåé íá åßíáé éêáíÝò íá âïçèÞóïõí ôç ãåùñãßá ôïõò íá åîõðçñåôÞóåé êáé Üëëá äçìüóéá óõìöÝñïíôá, ôá ïðïßá ìðïñåß íá äéáöÝñïõí áíÜëïãá ìå ôç ÷þñá êáé ôéò ðïëéôéóìéêÝò ðáñáäüóåéò. ÓÞìåñá üìùò ïé ÇÐÁ êáé ç Å.Å. ìåéþíïõí ôéò ôéìÝò óôéò åóùôåñéêÝò áãïñÝò ôïõò êáé ñß÷íïõí ôá ðëåïíÜóìáôÜ ôïõò óôéò äéåèíåßò áãïñÝò, êáôáóôñÝöïíôáò ôçí áãñïôéêÞ ðáñáãùãÞ ïéêïãåíåéáêïý ôýðïõ êáé óôïí ÂïññÜ êáé óôïí Íüôï. Ïé óõììá÷ßåò åßíáé ïõóéáóôéêÝò ó’ áõôÞ ôçí ðïñåßá åíÜíôéá óôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðñáêôéêÝò. Åðß áñêåôÜ ÷ñüíéá ç Via Campesina Ý÷åé ðáßîåé êýñéï ñüëï óôçí áíÜðôõîç äéåèíþí äéêôýùí êïéíùíéêþí êáé ðåñéâáëëïíôéêþí êéíçìÜôùí, áíáðôõîéáêþí ÌÊÏ, åíþóåùí êáôáíáëùôþí… Áðü ôï ÓéÜôë ùò ôç ÃÝíïâá êáé ôï Ðüñôï ÁëÝãêñå, áõôÜ ôá äßêôõá áíáðôýóóïõí ðñïôÜóåéò êáé óôñáôçãéêÝò ïé ïðïßåò åßíáé ïõóéáóôéêÝò óôçí ðÜëç åíÜíôéá óôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò êáé óôçí áíÜðôõîç ðïëéôéêþí áëëçëåããýçò.

Áðü ðïý ðçãÜæåé ç éäÝá ôçò ôñïöéêÞò êõñéáñ÷ßáò;

Ç

éäÝá ôçò ôñïöéêÞò êõñéáñ÷ßáò áíáðôý÷èçêå áðü ôç Via Campesina, ìðÞêå óôïí äçìüóéï äéÜëïãï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Ðáãêïóìßïõ Óõíåäñßïõ ÄéáôñïöÞò ôï 1996 êáé áðïôåëåß ìéá åíáëëáêôéêÞ áðÜíôçóç óôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò. Áðü ôüôå, áõôÞ ç éäÝá áðïôåëåß êýñéï æÞôçìá óôïí äéåèíÞ áãñïôéêü äéÜëïãï, áêüìç êáé ìÝóá óôá üñãáíá ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí. ¹ôáí ôï êýñéï èÝìá ôïõ öüñïõì ôùí ÌÊÏ, ðïõ Ýëáâå ÷þñá ðáñÜëëçëá ìå ôï Ðáãêüóìéï ÓõíÝäñéï ÄéáôñïöÞò ôïí Éïýíéï ôïõ 2002.

Ïé íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò êáôáóôñÝöïõí ôçí ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá

Ç ðñüóâáóç óôéò äéåèíåßò áãïñÝò äåí åßíáé ëýóç ãéá ôïõò áãñüôåò.

Ô Ï

é íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò äßíïõí ðñïôåñáéüôçôá óôï äéåèíÝò åìðüñéï êáé ü÷é óôç äéáôñïöÞ ôùí áíèñþðùí. Äåí Ý÷ïõí óõíåéóöÝñåé êáèüëïõ óôçí åîÜëåéøç ôçò ðåßíáò óôïí êüóìï. ÁíôéèÝôùò, Ý÷ïõí áõîÞóåé ôçí åîÜñôçóç ôùí ëáþí áðü ôéò åéóáãùãÝò áãñïôéêþí ðñïúüíôùí êé Ý÷ïõí åíéó÷ýóåé ôç âéïìç÷áíïðïßçóç ôçò áãñïôéêÞò ðáñáãùãÞò, èÝôïíôáò Ýôóé óå êßíäõíï ôç ãåíåôéêÞ, ðïëéôéóìéêÞ êáé ðåñéâáëëïíôéêÞ ðáñÜäïóç ôïõ ðëáíÞôç ìáò, áëëÜ êáé ôçí õãåßá ìáò. ¸÷ïõí åîáíáãêÜóåé åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò áãñüôåò íá åãêáôáëåßøïõí ôéò ðáñáäïóéáêÝò áãñïôéêÝò ðñáêôéêÝò ôïõò, íá åãêáôáëåßøïõí óõíïëéêÜ ôç ãåùñãßá êáé íá ìåôáíáóôåýóïõí. ÄéåèíÞ éäñýìáôá üðùò ôï ÄÍÔ (ÄéåèíÝò Íïìéóìáôéêü Ôáìåßï), ç Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá êáé ï ÐÏÅ (Ðáãêüóìéïò Ïñãáíéóìüò Åìðïñßïõ) Ý÷ïõí åöáñìüóåé áõôÝò ôéò íåïöéëåëåýèåñåò ðïëéôéêÝò, ïé ïðïßåò õðáãïñåýïíôáé áðü ôåñÜóôéåò ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò êáé õðåñäõíÜìåéò. Äéåèíåßò (ÐÏÅ), ôïðéêÝò (Óõìöùíßá Åëåýèåñïõ Åìðïñßïõ ôçò Âüñåéáò êáé Íüôéáò ÁìåñéêÞò – ÓÅÅÁ) Þ äéìåñåßò óõìöùíßåò «åëåýèåñïõ» åìðïñßïõ áãñïôéêþí ðñïúüíôùí, óôçí ïõóßá åðéôñÝðïõí óå áõôÝò ôéò åôáéñåßåò íá åëÝã÷ïõí ôçí ðáãêïóìéïðïéçìÝíç áãïñÜ ôñïößìùí. Ï ÐÏÅ åßíáé Ýíáò åíôåëþò áíåðáñêÞò ïñãáíéóìüò óå ü,ôé áöïñÜ óôçí áíôéìåôþðéóç æçôçìÜôùí ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôç äéáôñïöÞ êáé ôç ãåùñãßá. ¸ôóé, ç Via Campesina áðáéôåß ôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ ÐÏÅ áðü ôç ãåùñãßá. Ç ìÜóôéãá ôùí öôçíþí åéóáãüìåíùí ãåùñãéêþí ðñïúüíôùí: Ôï íôÜìðéíãê, ï êáôáêëõóìüò ôùí åóùôåñéêþí áãïñþí ìå ãåùñãéêÜ ðñïúüíôá áðü Üëëåò ÷þñåò óå ÷áìçëÝò ôéìÝò, êáôáóôñÝöåé ôçí åã÷þñéá ðáñáãùãÞ ðñïúüíôùí äéáôñïöÞò ðáãêïóìßùò. Áò ðÜñïõìå ãéá ðáñÜäåéãìá ôï åõñùðáúêü ãÜëá ðïõ åîÜãåôáé óôçí Éíäßá, ôï áìåñéêáíéêü ÷ïéñéíü óôçí ÊáñáúâéêÞ, êáé ôï êñÝáò êáé ôá äçìçôñéáêÜ áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç óôçí ÁöñéêÞ, Þ ôéò æùïôñïöÝò

H ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá äåí åíáíôéþíåôáé óôï åìðüñéï, áëëÜ óôçí ðñïôåñáéüôçôá ðïõ äßíåôáé óôéò åîáãùãÝò. Ìå ëßãá ëüãéá ðáñÝ÷åé äéáôñïöéêÞ áóöÜëåéá óôïí ëáü.

óôçí Åõñþðç ê.ëð. ÁõôÜ ôá ðñïúüíôá åîÜãïíôáé óå ôéìÝò êÜôù ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò ôïõò ÷Üñç óôéò ðñáêôéêÝò íôÜìðéíãê. Ïé ÇÐÁ êáé ç Å.Å. ðÝôõ÷áí ôçí Ýãêñéóç áðü ôïí ÐÏÅ ìéáò íÝáò ðñáêôéêÞò íôÜìðéíãê, ç ïðïßá áíôéêáèéóôÜ ôéò åðéäïôÞóåéò åîáãùãþí ìå ãåííáßåò ìåéþóåéò ôùí ôéìþí ôùí áãñïôéêþí ðñïúüíôùí ôïõò óå óõíäõáóìü ìå Üìåóåò ðëçñùìÝò, ðïõ ãßíïíôáé áðü ôï êñÜôïò. Ãéá íá åðéôåõ÷èåß ç ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá, ôï íôÜìðéíãê ðñÝðåé íá óôáìáôÞóåé! Ç ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá õðïóôçñßæåé ôï äßêáéï åìðüñéï. Ç ôñïöéêÞ êõñéáñ÷ßá äåí åíáíôéþíåôáé óôï åìðüñéï, áëëÜ óôçí ðñïôåñáéüôçôá ðïõ äßíåôáé óôéò åîáãùãÝò. Ìå ëßãá ëüãéá, ðáñÝ÷åé äéáôñïöéêÞ áóöÜëåéá óôïí ëáü, åíþ áíôáëëÜóóåé ìå Üëëåò ðåñéï÷Ýò óõãêåêñéìÝíá ðñïúüíôá ðïõ åîáóöáëßæïõí ôç äéáöïñåôéêüôçôá óôïí ðëáíÞôç ìáò. Õðü ôçí Üìåóç åõèýíç ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí (Ï.Ç.Å.), áõôïý ôïõ åßäïõò ôï åìðüñéï ðñÝðåé íá åíôá÷èåß óå Ýíá íÝï ðëáßóéï, ôï ïðïßï èá: • äßíåé ðñïôåñáéüôçôá óôçí ôïðéêÞ ðáñáãùãÞ êé ü÷é óôéò åîáãùãÝò, • åðéôñÝðåé óôéò ÷þñåò íá áõôïðñïóôáôåýïíôáé áðü öôçíÝò åéóáãùãÝò, • åðéôñÝðåé êñáôéêÞ âïÞèåéá ðñïò ôïõò áãñüôåò, áñêåß áõôÞ ç âïÞèåéá íá ìç óôï÷åýåé Üìåóá Þ Ýììåóá óôéò åîáãùãÝò óå ÷áìçëÝò ôéìÝò, • åîáóöáëßæåé óôáèåñÝò ôéìÝò áãñïôéêþí

ÌåôÜöñáóç: Êþóôáò Ìáõñßäçò


14

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ Ôá ÔïðéêÜ êáé ïéêïëïãéêÜ óõóôÞìáôá áíôáëëáãþí

ÊïéíùíéêÞ Áëëçëåããýç áðÝíáíôé

Ôçò ×ñéóôßíáò Óôáìáôïðïýëïõ

Å

äþ êáé ðÜíù áðü 20 ÷ñüíéá, áñ÷éêÜ óôéò áããëïóáîïíéêÝò ÷þñåò (ÇÐÁ, ÊáíáäÜò, Áããëßá), áëëÜ ôåëåõôáßá êáé óå ðïëëÝò Üëëåò, Ý÷åé áíáðôõ÷èåß Ýíá óýóôçìá áíôáëëáãþí Ýîù áðü ôï åðßóçìï åìðïñåõìáôéêü êýêëùìá, ðïõ äåí âáóßæåôáé óôçí ðñáãìáôïðïßçóç êÝñäïõò, áëëÜ áðïóêïðåß êõñßùò óôï íá éêáíïðïéçèïýí áìïéâáßá ïé áíÜãêåò ôùí áíèñþðùí êáé ü÷é ïé áíÜãêåò ôçò êåñäïöïñßáò ôùí õðåñáãïñþí êáé ôùí ðïëõåèíéêþí. Ôï óýóôçìá áõôü ðáßñíåé ðïëëÝò ìïñöÝò: ôñÜðåæåò ÷ñüíïõ, óõìâïëéêü íüìéóìá, ïìüëïãá ê.ëð., áëëÜ ôï ðéï äéáäåäïìÝíï åßíáé ôï LETS (Local Exchange Trading System – Óýóôçìá Ôïðéêþí Áíôáëëáãþí). Ôï LETS óôçñßæåôáé óôçí ïñãÜíùóç ôùí áíèñþðùí óå ôïðéêü åðßðåäï (ãåéôïíéÜ, ìéêñÞ ðüëç, ÷ùñéü), ïé ïðïßïé, áöïý êáôáãñÜøïõí ôéò áíÜãêåò êáé ôéò åéäéêüôçôåò ôïõ êáèåíüò ðïõ óõììåôÝ÷åé, áíôáëëÜóóïõí ìåôáîý ôïõò ðñïúüíôá Þ õðçñåóßåò ìå âÜóç ôç «ìïíÜäá LETS», ç ïðïßá óõíÞèùò áíôéóôïé÷åß óôï åèíéêü íüìéóìá ôçò êÜèå ÷þñáò. Ôá äßêôõá áõôÜ ÷ñçóéìïðïéïýí Ýíá óýóôçìá ðßóôùóçò ÷ùñßò ôüêï, êáé ãé’ áõôü äåí åßíáé áðáñáßôçôç ç Üìåóç áíôáëëáãÞ áíÜìåóá óå äýï óõãêåêñéìÝíá Üôïìá. Ãéá ðáñÜäåéãìá, êÜðïéï ìÝëïò ìðïñåß íá êåñäßóåé ðßóôùóç ðñïóÝ÷ïíôáò ôá ðáéäéÜ åíüò Üëëïõ ìÝëïõò êáé, óôç óõíÝ÷åéá, íá îïäÝøåé áõôÞ ôçí ðßóôùóç áñãüôåñá, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò õðçñåóßåò êÜðïéïõ ôñßôïõ ìÝëïõò, ðïõ åßíáé, ð.÷., îõëïõñãüò. Êáèþò ç ðßóôùóç ðáñÝ÷åôáé áðü ôá ìÝëç ôïõ äéêôýïõ ðñïò üöåëïò ôùí ßäéùí ôùí ìåëþí, ôï LETS èåùñåßôáé óýóôçìá áìïéâáßáò ðßóôùóçò. Ôï ðñþôï LETS äçìéïõñãÞèçêå ôï

1982 óôïí ÊáíáäÜ áðü Ýíáí ÓêïôóÝæï, ôïí ÌÜéêë Ëßíôïí, ðïõ æïýóå óôï Âáíêïýâåñ êáé èÝëçóå íá âïçèÞóåé ôïõò êáôïßêïõò ôçò ðåñéï÷Þò, ç ïðïßá åß÷å ðëçãåß áðü ôçí áíåñãßá. Ðñüôåéíå ëïéðüí ôç äçìéïõñãßá åíüò óõóôÞìáôïò âáóéóìÝíïõ óôçí áíôáëëáãÞ åéäþí êáé õðçñåóéþí, ìå ôç âïÞèåéá åíüò ôïðéêïý íïìßóìáôïò, ôïõ ðñÜóéíïõ äïëáñßïõ. Ç åìðåéñßá õðÞñîå áñêåôÜ èåôéêÞ êáé äéÞñêåóå ðåñß ôá ðÝ-

Ôá óõóôÞìáôá ôïðéêïý ÷ñÞìáôïò Ý÷ïõí åîáðëùèåß ðáãêüóìéá, óôçí Áõóôñáëßá, ôç ÍÝá Æçëáíäßá, ôçí ÁöñéêÞ, óå ðïëëÝò ÷þñåò ôçò Áóßáò, óôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ, ôçí Åõñþðç êáé ôçí Âüñåéï ÁìåñéêÞ

íôå ÷ñüíéá. ÓÞìåñá ôï óõãêåêñéìÝíï äßêôõï Ý÷åé óâÞóåé, áëëÜ áõôü äåí åìðüäéóå íá áíáöõïýí ó÷åäüí ðáíôïý áíÜëïãá äßêôõá. Åßêïóé ðÝíôå ÷ñüíéá ìåôÜ, ðáñüìïéá äßêôõá Ý÷ïõí åîáðëùèåß óå üëï ôïí ðëáíÞôç, ìå áðïôÝëåóìá Ýíá óçìáíôéêü ðïóïóôü ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí íá äéáêéíïýíôáé Ýîù áðü ôï êýêëùìá ôïõ åìðïñåýìáôïò êáé ôïõ áôïìéêïý êÝñäïõò. Ìå ôï óýóôçìá ôùí ôïðéêþí áíôáëëáãþí ìðïñåß íá áîéïðïéçèåß ç ðñïóöïñÜ ôïõ êáèåíüò, åßôå áõôüò åßíáé åñãáæüìåíïò, åßôå åßíáé Üíåñãïò, Üíôñáò Þ ãõíáßêá, íÝïò Þ çëéêéùìÝíïò, íôüðéïò Þ ìåôáíÜ-

óôçò. Ãéáôß ôï óõìâïëéêü ÷ñÞìá ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé äåí ðñïóöÝñåôáé ãéá äçìéïõñãßá êÝñäïõò, áëëÜ áíôéðñïóùðåýåé áðëþò êáé ìüíï ôçí áîßá ôùí ðñïóöåñüìåíùí ðñïúüíôùí Þ õðçñåóéþí, þóôå íá åßíáé äõíáôÞ ç áíôáëëáãÞ ôïõò ìåôáîý ôùí ìåëþí. Ôá ðñïúüíôá êáé ïé õðçñåóßåò áðïôéìþíôáé ìå âÜóç ôçí åñãáóßá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí êáé ü÷é ìå âÜóç ôçí åìðïñåõìáôéêÞ ôïõò áîßá. ÐáñÜëëçëá, äåí ðñÝðåé íá õðïôéìÜôáé êáé ç óõìâïëÞ ôïõ óõóôÞìáôïò áõôïý óôçí åðáíáôïðéêïðïßçóç ôçò ïéêïíïìßáò, åðïìÝíùò êáé ç ïéêïëïãéêÞ êáé êïéíùíéêÞ óçìáóßá ôïõ, éäéáßôåñá óå åðï÷Ýò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò óáí áõôÞ ðïõ æïýìå óÞìåñá. Ìå ôï óýóôçìá áõôü ïé Üíèñùðïé ôçò ôïðéêÞò êïéíùíßáò ãíùñßæïíôáé ìåôáîý ôïõò, áíáðôýóóïíôáé öéëßåò óôç âÜóç ôçò áëëçëåããýçò êáé ü÷é ôïõ êÝñäïõò êáé ôçò åêìåôÜëëåõóçò, åíþ ôáõôü÷ñïíá îáíáæùíôáíåýåé ç ôïðéêÞ ðáñáãùãÞ. Âãáßíïíôáò áðü ôïí öáýëï êýêëï ôïõ åìðïñåýìáôïò, ôï ÷ñÞìá ÷Üíåé ôçí éêáíüôçôÜ ôïõ íá äçìéïõñãåß ðëïýôï ãéá ôïõò éó÷õñïýò êáé íá áðïìõæÜ ôïí éäñþôá ôùí åñãáæüìåíùí. Ãéáôß áêñéâþò áõôÞ åßíáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñÞìáôïò, êÜôé ðïõ áðïêñýðôåôáé áðü üëïõò: üôé, äçëáäÞ, ìÝóù ôïõ ôñáðåæéêïý óõóôÞìáôïò êáé ôçò êåñäïóêïðßáò, êáôáíÝìåé Üíéóá ôïí ðëïýôï, óõãêåíôñþíïíôÜò ôïí óôá ÷Ýñéá åëÜ÷éóôùí êáé ñß÷íïíôáò óôç öôþ÷åéá ôç óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôùí áíèñþðùí.

Ëßãá ëüãéá ãéá ôçí éóôïñßá ôïõ ôïðéêïý ÷ñÞìáôïò

Ô

ï ôïðéêü ÷ñÞìá äåí åßíáé êÜôé ôï êáéíïýñãéï. ¸÷åé ðïëý ðáëéÝò ñßæåò. «Ôï óõíáíôÜìå ôï 1819 óôï ÃêÝñíóåû, üðïõ êõêëïöïñïýí ãéá ðñþôç öïñÜ êõâåñíçôéêÜ ìç ôïêéæüìåíá ïìüëïãá. Ôçí ßäéá ÷ñïíïëïãßá, áíÜëïãá ïìüëïãá êõêëïöïñïýí óôï Ôüêéï êáé ôç Óéãêáðïýñç. Ôï åêðëçêôéêü áõôÞò ôçò êßíçóçò, ðïõ Ýãéíå ôüôå êáé æåé ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò, åßíáé ðùò, áêüìá êáé óÞìåñá, óå áõôÝò ôéò ðåñéï÷Ýò ïé öüñïé Ý÷ïõí êñáôçèåß óå ðïëý ÷áìçëÜ åðßðåäá» (Åëåõèåñïôõðßá 9/6/07). Ìéá ðïëý óçìáíôéêÞ åìðåéñßá åßíáé áõôÞ ôçò ðüëçò Âïñãêë, óôçí Áõóôñßá, êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ 1930. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá êùìüðïëç 4.000 êáôïßêùí, ðïõ ÷ôõðÞèçêå áëýðçôá áðü ôç ÌåãÜëç Êñßóç ôïõ 1929. Ôï 1932 ç áíåñãßá åß÷å öôÜóåé óôï 30%. Ï äÞìïò åß÷å óõóóùñåýóåé ÷ñÝç 1,3 åêáôïììõñßùí áõóôñéáêþí óåëéíßùí, åíþ ôá áðïèÝìáôÜ ôïõ äåí îåðåñíïýóáí ôéò 40.000. ¼ëåò ïé åñãáóßåò óôçí ïéêïäïìÞ åß÷áí óôáìáôÞóåé, üðùò êáé ôá Ýñãá ôïõ äÞìïõ. Ôüôå, ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ, åêäüèçêáí 32.000 ïìüëïãá ìå áñíçôéêü åðéôüêéï 1% êÜèå ìÞíá, þóôå íá äßíåôáé êßíçôñï ãéá ôçí ôá÷åßá êõêëïöïñßá ôïõò. ¸íá áíôßóôïé÷ï ÷ñçìáôéêü ðïóü êáôáôÝèçêå óôçí ôïðéêÞ ôñÜðåæá, ãéá íá ìðïñïýí ôá

ïìüëïãá, ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ, íá áíôáëëáãïýí ìå óåëßíéá, áëëÜ ìå áðþëåéá 2%, þóôå íá áðïèáññýíåôáé áõôÞ ç ìåôáôñïðÞ. Ôá ïìüëïãá êõêëïöüñçóáí ôüóï ãñÞãïñá, þóôå ìüíï 12.000 ìðÞêáí ðñáãìáôéêÜ óå êõêëïöïñßá, äçìéïõñãþíôáò, üìùò, áãáèÜ êáé õðçñåóßåò áîßáò 2.547.000 óåëéíßùí! Ôá ïìüëïãá Ýãéíáí áðïäåêôÜ áðü ôïõò ôïðéêïýò åìðüñïõò êáé ôïí ðëçèõóìü. ÐñáãìáôïðïéÞèçêáí äçìüóéá Ýñãá, üðùò åðéóêåõÞ äñüìùí, ãåöõñþí, äåîáìåíþí, óõóôçìÜôùí áðï÷Ýôåõóçò ê.ëð., áîßáò 100.000 óåëéíßùí. Ôá ïìüëïãá Ýãéíáí åðßóçò áðïäåêôÜ êáé ãéá ôçí ðëçñùìÞ öüñùí. ÌÝóá óå Ýíá ÷ñüíï áðü ôçí ÝêäïóÞ ôïõò, ç êõêëïöïñßá ôïõò Þôáí äåêáôñåßò öïñÝò ôá÷ýôåñç áðü åêåßíç ôïõ åðßóçìïõ óåëéíéïý, åíþ ëåéôïýñãçóå ùò êáôáëýôçò ãéá ôçí ôïðéêÞ ïéêïíïìßá. Ïé ôåñÜóôéåò êáèõóôåñÞóåéò óôçí ðëçñùìÞ ôùí äçìïôéêþí ôåëþí õðï÷þñçóáí åíôõðùóéáêÜ. Ôá Ýóïäá ôïõ äÞìïõ, áðü 2.400 óåëßíéá ôï 1931, áõîÞèçêáí óå 20.400 óåëßíéá ôï 1932. ÌÝóá óå äåêáôñåßò ìÞíåò, ç áíåñãßá ìåéþèçêå áðü 25% óôï 10%, ôç óôéãìÞ ðïõ óôçí õðüëïéðç Áõóôñßá åß÷å öôÜóåé óôï 35%! Ôáõôü÷ñïíá, äåí ðáñáôçñÞèçêáí áõîÞóåéò ôéìþí. ÌåôÜ áðü áõôÞ ôçí ôåñÜóôéá åðéôõ÷ßá, ðïëëÝò Üëëåò ðüëåéò ôçò Áõóôñßáò ìéìÞèçêáí ôï ðåßñáìá ôçò Âïñãêë. ÐáñÜ ôçí åðéôõ÷ßá ôïõ üìùò, ôï ðåßñáìá óõíÜíôçóå ôç óèåíáñÞ áíôßèåóç ôüóï ôïõ ôïðéêïý Óïóéáëéóôéêïý Êüììáôïò üóï êáé ôçò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò Áõóôñßáò, ç ïðïßá èåþñçóå üôé áðåéëåßôáé ôï ìïíïðþëéü ôçò ðÜíù óôï íüìéóìá êáé áðáãüñåõóå ôï ïìüëïãï. ¸ôóé, äéáêüðçêå ç üëç äéáäéêáóßá, ìå áðïôÝëåóìá íá áõîçèåß ðÜëé ç áíåñãßá êáé íá ðáñáêìÜóåé ç ôïðéêÞ ïéêïíïìßá. Óôç óõíÝ÷åéá, Ýãéíáí êáé ðïëëÝò Üëëåò ðñïóðÜèåéåò, óå äéÜöïñåò ÷þñåò. Ç ðïëéôåßá ôçò ÁëìðÝñôá, óôïí ÊáíáäÜ, åîÝäùóå ôÝôïéá ïìüëïãá, ôá ïðïßá üìùò óôáìÜôçóå, ìå äßêåò, ç ÔñÜðåæá ôïõ ÊáíáäÜ. ÁíÜëïãï óýóôçìá áíáðôý÷èçêå óôç âüñåéá ÁñãåíôéíÞ, óôçí ðïëéôåßá ÓÜëôá, ðïõ åðéâéþíåé ìÝ÷ñé ôéò ìÝñåò ìáò. ÌÜëéóôá, óôï äéÜóôçìá 1984-86, åöáñìüæïíôáò ôï óýóôçìá êáé óôá ìáãáæéÜ, ç ïéêïíïìßá ôçò ðåñéï÷Þò óçìåßùóå Üíïäï êáôÜ 60%. ¹ôáí ôÝôïéá ç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ôçò ðåñéï÷Þò, ðïõ ç êõâÝñíçóç ôçò ÁñãåíôéíÞò áíáãêÜóôçêå íá äå÷èåß íá ðëçñþíïíôáé áêüìá êáé ïé öüñïé ìå áõôÜ ôá óõóôÞìáôá (âë. ôï åíäéáöÝñïí áöéÝñùìá ôçò Åëåõèåñïôõðßáò, óôéò 9/6/07, ó÷åôéêÜ ìå ôá LETS). ÓÞìåñá, ôá óõóôÞìáôá ôïðéêïý ÷ñÞìáôïò, ìå äéÜöïñåò ìïñöÝò, Ý÷ïõí åîáðëùèåß ðáãêüóìéá: óôçí Áõóôñáëßá, ôç ÍÝá Æçëáíäßá, ôçí ÁöñéêÞ, óå ðïëëÝò ÷þñåò ôçò Áóßáò, óôç ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ (êõñßùò óôçí ÁñãåíôéíÞ), êáé öõóéêÜ óôçí Åõñþðç êáé ôç Âüñåéá ÁìåñéêÞ. Áñêåß íá ñßîåé êáíåßò ìéá ìáôéÜ óôï äéáäßêôõï ãéá íá äéáðéóôþóåé ôçí ÝêôáóÞ ôïõò.

»


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ

15

êáëýðôïõí ôï êåíü ðïõ Üöçóå ç áäçöÜãïò åëåýèåñç ïéêïíïìßá

óôçí Êñßóç ôçò Ðáãêïóìéïðïßçóçò »

ÐñïïðôéêÝò ôùí óõóôçìÜôùí ôïðéêþí áíôáëëáãþí ×ùñßò áìöéâïëßá, ðñüêåéôáé ãéá Ýíá äýóêïëï åã÷åßñçìá. Åßíáé áëÞèåéá üôé, óõ÷íÜ, ôá äßêôõá ôïðéêþí áíôáëëáãþí õðï÷ùñïýí, ðáñáêìÜæïõí, ãéá íá åìöáíéóôïýí üìùò óýíôïìá áëëïý Þ íá îáíáæùíôáíÝøïõí. Áðáéôïýí ðïëëÞ äïõëåéÜ áðü åèåëïíôÝò, ðïõ åñãÜæïíôáé óêëçñÜ, ìå ôï üñáìá ìéáò áëëçëÝããõáò ïéêïíïìßáò, åíþ Ý÷ïõí íá áíôéðáëÝøïõí ôï ôåñÜóôéï óýóôçìá ôçò ÷ñçìáôéóôéêÞò êåñäïóêïðßáò. Èá ðåé êáíåßò üôé üëá áõôÜ åßíáé ðïëý ðåñéèùñéáêÜ óõóôÞìáôá, óôáãüíá óôïí ùêåáíü, ÷ùñßò êáìßá ïõóéáóôéêÞ åðßäñáóç óôçí ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá. Êáé üìùò, óÞìåñá, óå üëï ôïí ðëáíÞôç, áñêåôÜ åêáôïììýñéá Üíèñùðïé óõíáëëÜóóïíôáé ì’ áõôüí ôïí ôñüðï, åíþ ôá óõóôÞìáôá áõôÜ ãíùñßæïõí ìéá ôá÷ýôáôç åîÜðëùóç. ÌÝóá, äå, óôç óõãêõñßá ôçò ðáñïýóáò êïóìïãïíéêÞò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, êáé áêñéâþò åðåéäÞ áðáíôïýí óôá óõãêåêñéìÝíá æçôÞìáôá ðïõ èÝôåé ìðñïóôÜ ìáò, åßíáé óßãïõñï üôé èá ðÜñïõí áêüìá ìåãáëýôåñåò äéáóôÜóåéò. Ãéáôß, üôáí ôï ÷ñÞìá êõêëïöïñåß ÷ùñßò ôüêï êáé êÝñäïò, ìå ìüíï óêïðü ôçí áíôáëëáãÞ ðñïúüíôùí êáé õðçñåóéþí, ôüôå êáé ï êýêëïò ôùí åñãáóéþí áõîÜíåôáé, åíþ áíáæùïãïíåßôáé ç ôïðéêÞ ïéêïíïìßá, ðïõ óÞìåñá óõíèëßâåôáé êÜôù áðü ôï âÜñïò ôçò êñßóçò. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óå Ýíá ôÝôïéï óýóôçìá áíôáëëáãþí ÷Üíåôáé ç Ýííïéá ôïõ áíÝñãïõ, ìéá êáé ï êáèÝíáò ìðïñåß íá ðñïóöÝñåé êÜðïéá åñãáóßá óôï óýíïëï êáé, óå áíôÜëëáãìá, íá áãïñÜóåé Ýíá éóüðïóï ðñïúüí Þ ìéá õðçñåóßá. Ï çëéêéùìÝíïò, ðïõ ôï éó÷ýïí

óýóôçìá ðåôÜåé óôï ðåñéèþñéï, èá ìðïñåß åðßóçò íá ðñïóöÝñåé êÜðïéá õðçñåóßá (ð.÷. öýëáîç ðáéäéþí, ìáãåßñåìá, êçðïõñéêÞ, åêìÜèçóç ãëþóóáò) êáé íá éêáíïðïéÞóåé Ýôóé áíÜãêåò ðïõ ç ðåíé÷ñÞ ôïõ óýíôáîç áäõíáôåß íá ôïõ êáëýøåé. Åðßóçò, ìå ôïí ôñüðï áõôü, ïé Üíèñùðïé ðáýïõí íá åßíáé ðáèçôéêïß êáôáíáëùôÝò, áðïêôïýí êáé ðÜëé Ýëåã÷ï óôçí ïéêïíïìéêÞ äñáóôçñéüôçôá, åíþ áíáðôýóóïõí ìåôáîý ôïõò ó÷Ýóåéò áëëçëåããýçò, ðñÜãìá ðïõ Ý÷åé ôåñÜóôéá óçìáóßá óôéò óçìåñéíÝò óõíèÞêåò áíôáãùíéóìïý êáé äéÜññçîçò ôçò óõíï÷Þò ôïõ êïéíùíéêïý éóôïý. Ôáõôü÷ñïíá, ìå ôçí ôïðéêïðïßçóç ôçò ïéêïíïìßáò, ôá óõóôÞìáôá áõôÜ áðáíôïýí óôï ôåñÜóôéï ïéêïëïãéêü êáé ïéêïíïìéêü ðñüâëçìá ôçò áíÜãêçò ãéá ìåßùóç ôùí áíôáëëáãþí ìåãÜëùí áðïóôÜóåùí, ðïõ åßíáé åíåñãåéïâüñåò êáé, åí ôÝëåé, áíôéïéêïíïìéêÝò, ìéá êáé ôï êüóôïò ôïõò äåí åðéâáñýíåé ôá ðñïúüíôá, áëëÜ ìåôáöÝñåôáé óôïõò êáôáíáëùôÝò êáé öïñïëïãïýìåíïõò, êáôáóôñÝöïíôáò, ðáñÜëëçëá, ôç ìéêñÞ ôïðéêÞ åðé÷åßñçóç. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ìéá Ýñåõíá ôçò Ãéïýñïóôáô, ðïõ êáôÝäåéîå üôé, ãéá ðáñÜäåéãìá, óôçí Áããëßá, ãéá êÜèå ïêôþ ëßñåò ðïõ êáôáôßèåíôáé, ïé ôñÜðåæåò åðáíåðåíäýïõí ìüíï ôç ìßá óå ôïðéêü åðßðåäï. Ôá ìåãÜëá óïõðåñìÜñêåô äçìéïõñãïýí ìßá èÝóç áðáó÷üëçóçò ãéá êÜèå 250.000 ëß-

Τα τοπικά συστήματα ανταλλαγών έχουν ιδιαίτερη άνθιση στη Γερμανία ñåò ôæßñï, åíþ ôá ìéêñÜ êáôáóôÞìáôá ôñïößìùí, ìßá èÝóç ãéá êÜèå 50.000 ëßñåò! («¢ñäçí», ô. 45, Ïêô. 2003). Áêüìá, ç åðéóôñïöÞ óôçí ôïðéêÞ ïéêïíïìßá êáé äéá÷åßñéóç êáèéóôÜ ôïõò áíèñþðïõò êáé ðÜëé óõëëïãéêÜ õðïêåßìåíá, äçëáäÞ åíåñãïýò ðïëßôåò, êáé åõíïåß ôç ÷ñÞóç Þðéùí ïéêïëïãéêþí ìåèüäùí, ôüóï óôçí ðáñáãùãÞ üóï êáé óôçí êáôáíÜëùóç. ÊÜðïéá áíÜëïãá äßêôõá áñ÷ßæïõí íá åìöáíßæïíôáé äåéëÜ-äåéëÜ êáé óôçí ÅëëÜäá. Ðñüêåéôáé êõñßùò ãéá ÔñÜðåæåò ×ñüíïõ, ðåñéïñéóìÝíçò åìâÝëåéáò ãéá ôçí þñá. Ùóôüóï, ìðñïóôÜ óôçí êñßóç ðïõ áðåéëåß êáé ôç ÷þñá ìáò, åßíáé ðéèáíü íá áñ÷ßóïõí

íá åîáðëþíïíôáé êáé íá óõóôçìáôïðïéïýíôáé. Äõóôõ÷þò, óôçí ÅëëÜäá äåí Ý÷åé áðïìåßíåé ôßðïôá áðü ôçí ôåñÜóôéá ðáñÜäïóç êïéíïôéóìïý ðïõ õðÞñ÷å, ìÝ÷ñé ðñüóöáôá. ¸íáò áðñüóùðïò êñáôéêüò ìç÷áíéóìüò, ðïõ åîõðçñåôåß ìüíï ôá óõìöÝñïíôá ôùí ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí åëßô, Ý÷åé êáôáâñï÷èßóåé êáé Ý÷åé åîáöáíßóåé ôéò ôïðéêÝò êïéíùíßåò, ðïõ êÜðïôå áðïôåëïýóáí ôçí êéíçôÞñéá äýíáìç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. ÌÞðùò Þñèå ï êáéñüò íá áíáóõóôÞóïõìå êé åìåßò «ôùí ÅëëÞíùí ôéò êïéíüôçôåò»;

Ãíùñßæïíôáò ôï “Ðåëßôé” Ìéá ïñãÜíùóç ãéá ôçí åëåýèåñç äéáêßíçóç óðüñùí

Ô

Ôçò Âßêõò Áããåëßäïõ

çí Üíïéîç ôïõ 1995 îåêßíçóå óôï Ìåóï÷þñé ÄñÜìáò ôï «Ðåëßôé», ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò óôçí ÅëëÜäá, ìå óôü÷ï ôç óõëëïãÞ, äéÜóùóç êáé äéÜäïóç ôùí íôüðéùí ðïéêéëéþí. Óôá ðëáßóéá ôçò áíÜðôõîçò äéêôýùí ðïõ áíôáëëÜæïõí ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò, ÷ùñßò ôç äéáìåóïëÜâçóç ôïõ ÷ñÞìáôïò, ç ýðáñîç ìéáò ôÝôïéáò ïñãÜíùóçò óôïí ÷þñï ôùí êáëëéåñãçôþí åßíáé ðïëý óçìáíôéêÞ. ÌÝóù áõôÞò, ïé ðáñáãùãïß áíôéóôÝêïíôáé óôçí åîÜñôçóç áðü ôéò ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò êáé ôïõò ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíïõò óðüñïõò ðïõ áõôÝò ðáñÜãïõí (ð.÷. óéôÜñé, êáëáìðüêé ê.ëð.) êáé äçìéïõñãïýí Ýíá áõôüíïìï äßêôõï áíôáëëáãÞò âéïëïãéêþí óðüñùí, ðÝñá êáé Ýîù áðü ôç äéÜäïóç åðéêßíäõíùí ãéá ôçí

õãåßá ôïõ áíèñþðïõ ïõóéþí, ðïõ ôá ãåíåôéêÜ ôñïðïðïéçìÝíá öõôÜ åìðåñéÝ÷ïõí. Ôï «Ðåëßôé», ãéá ôïõò óêïðïýò áõôïýò, ðñáãìáôïðïéåß êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ åîåñåõíçôéêÝò áðïóôïëÝò óôçí ÅëëÜäá, ìå áðïôÝëåóìá, ìÝ÷ñé óÞìåñá, íá Ý÷åé óõãêåíôñþóåé êáé äéáíåßìåé ðÜíù áðü 1.500 ðïéêéëßåò ëá÷áíéêþí, óéôçñþí ê.ëð. óå 30.000 åñáóéôÝ÷íåò êáé åðáããåëìáôßåò êáëëéåñãçôÝò. ¸íá ìÝñïò ôùí ðïéêéëéþí áðïóôÝëëåôáé óôçí ÔñÜðåæá Ãåíåôéêïý Õëéêïý, ôïí åèíéêü öïñÝá ãéá ôï öõôéêü ãåíåôéêü õëéêü, êé Ýíá Üëëï ìÝñïò äéáíÝìåôáé óå êáëëéåñãçôÝò-äéáôçñçôÝò, ðïõ áíáëáìâÜíïõí ôç æùíôáíÞ äéáôÞñçóÞ ôïõ. Ôáõôü÷ñïíá, åíéó÷ýåôáé êáé ç äçìéïõñãßá ôïðéêþí ïìÜäùí, ãéá ôç óõëëï-

ãÞ êáé äéÜäïóç ôùí íôüðéùí ðïéêéëéþí, åêäßäïíôáò Ýíá åã÷åéñßäéï ãéá ôïõò ôñüðïõò ðïõ Ýíáò êáëëéåñãçôÞò ìðïñåß íá óõëëÝîåé êáé íá óõíôçñÞóåé óðüñïõò, êáèþò êé Ýíá åôÞóéï Ýíôõðï-÷Üñôç, ôï «ÊáôÜ ôüðïõò áãñïêôÞìáôá», ôï ïðïßï êáôáãñÜöåé ôïõò êáëëéåñãçôÝò, ôçí ðåñéï÷Þ ôïõò êáé ôéò ðïéêéëßåò ðïõ äéáôçñïýí. Óå ôñßôï óôÜäéï, êÜðïéåò ìéêñÝò ðïóüôçôåò óðüñùí äéáíÝìïíôáé óå êáëëéåñãçôÝò, êõñßùò êáôÜ ôç äéÜñêåéá áíïé÷ôþí åêäçëþóåùí, üðùò ç ÐáíåëëáäéêÞ ÃéïñôÞ ÁíôáëëáãÞò Íôüðéùí Ðïéêéëéþí, ðïõ äéïñãáíþíåôáé êÜèå ÷ñüíï. Óôéò 25/04 èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç 9ç ÐáíåëëáäéêÞ ÃéïñôÞ, óôçí É.Ì. Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ, óôçí ÁíáôïëÞ ÊéóóÜâïõ, ôïõ íïìïý ËÜñéóáò, üðïõ èá äéáíåìçèïýí âéïëïãéêïß óðüñïé êáé ïé êáëëéåñãçôÝò èá Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá Ýñèïõí óå åðáöÞ ìåôáîý ôïõò.

Ïé óðüñïé åßíáé êïéíüò ðåñéïõóéáêüò ðüñïò ðïõ ðñÝðåé íá ìïéñÜæåôáé êáé íá äéáóþæåôáé êáé ïé áãñüôåò Ý÷ïõí äéêáßùìá êáé êáèÞêïí íá ðñïóôáôåýïõí ôç âéïðïéêéëüôçôá, êáôÜ óõíÝðåéá êáé ôïõò óðüñïõò. Ïé íüìïé ðïõ êáèéóôïýí ôïõò óðüñïõò éäéïêôçóßá êáé ôïõò ðáôåíôÜñïõí, áðáãïñåýïíôáò ôçí åëåýèåñç äéáêßíçóÞ ôïõò, áðïôåëïýí åãêëçìáôéêÞ åíÝñãåéá åéò âÜñïò ôçò öýóçò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôï «Ðåëßôé»: Ôçë: 2524022059, e-mail: peliti@peliti.gr, éóôïóåëßäá: http://www.peliti.gr/


16

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ ÄÝêá ÷ñüíéá áðü ôçí “ÓõíäéÜóêåøç ÅéñÞíçò” ðïõ áðïôÝëåóå ôï ðñïïßìéï ôùí âïìâáñäéóìþí ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò

H áðÜôç ôïõ ÑáìðïõãéÝ Ôïõ Âáóßëç Óïúëüðïõëïõ

Ì

Ýóá óôç ãåíéêüôåñç áíáóöÜëåéá ðïõ ðñïêáëïýí óÞìåñá ç ðáãêüóìéá êñßóç ôïõ êáðéôáëéóìïý, ç ðáñáêìÞ êáé ï åê÷õäáúóìüò ôïõ ðïëéôéêïý ìáò óõóôÞìáôïò, ßóùò ãéá êÜðïéïõò íá åßíáé ðïëõôÝëåéá ç åíáó÷üëçóç ìå äõóÜñåóôåò åðåôåßïõò. Íá èõìçèïýìå, ãéá ðáñÜäåéãìá, üôé ôéò çìÝñåò áõôÝò Ýêëåéóå Ýíáò ÷ñüíïò áðü ôçí êÞñõîç ôçò áíåîáñôçóßáò ôïõ Êïóüâïõ1 êáé äÝêá ÷ñüíéá áðü ôçí áëÞóôïõ ìíÞìçò «ÓõíäéÜóêåøç ÅéñÞíçò» ôïõ ÑáìðïõãéÝ, ðïõ áðïôÝëåóå ôï ðñïïßìéï ãéá ôï íáôïúêü âïìâáñäéóìü ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò. Êáé üìùò, áêüìç êáé áí ôï ðñïôåêôïñÜôï ôïõ Êïóüâïõ Ýðáøå íá ðñïêáëåß ôï ãåíéêü åíäéáöÝñïí, äåí ðáýåé íá Ý÷åé åðéðôþóåéò êáé ãéá ôçí ÅëëÜäá, êáèþò ôá ÂáëêÜíéá åîáêïëïõèïýí íá âñßóêïíôáé óå öÜóç áíáêù÷Þò êáé ôï Êüóïâï íá ðáñáìÝíåé ìéá «ðáãùìÝíç äéÝíåîç» êáé, öõóéêÜ, Ýíá íáôïúêü ïñìçôÞñéï ãéá ìåëëïíôéêïýò ðïëÝìïõò óôï ôñßãùíï ÂáëêÜíéá – Êáýêáóïò – ÌÝóç ÁíáôïëÞ. ÅðéðëÝïí, ìåôÜ áðü äÝêá ÷ñüíéá áðïêáëýøåùí ãéá ôï «ØÝìá ôïõ ÑáìðïõãéÝ», Ý÷åé óçìáóßá íá áíáëïãéóôïýìå ìå ðüóç åõêïëßá ïé åî Åóðåñßáò éððüôåò ôçò åéñÞíçò (Êëßíôïí, Ìðëåñ, ÓñÝíôåñ, Íô’ ÁëÝìá, ÏëìðñÜéô, Ößóåñ ê.ëð.) åîáðÜôçóáí ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ðáãêüóìéáò êïéíÞò ãíþìçò, ðáñïõóéÜæïíôáò ìéá äéåèíÞ óõíäéÜóêåøç ùò ôçí «ôåëåõôáßá ðñïóðÜèåéá ãéá ôçí åéñÞíç ðïõ óáìðïôÜñéæáí óõóôçìáôéêÜ ïé ÓÝñâïé»2, åíþ óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôç óõãêÜëåóáí ãéá íá ðñïêáëÝóïõí Ýíáí ðñïó÷åäéáóìÝíï ðüëåìï3, åðéäéþêïíôáò áðïêëåéóôéêÜ ôçí åðßôåõîç ãåùðïëéôéêþí óôü÷ùí êáé ôçí éêáíïðïßçóç óõìöåñüíôùí ðïõ áðïññÝïõí áðü ôçí ïéêïíïìéêÞ äõíáìéêÞ ôïõ

êáðéôáëéóìïý4. ÅíáëëáêôéêÞ ëýóç óôïí ðüëåìï äåí õðÞñîå ðïôÝ5 êáé ôï ìüíï åñþôçìá ãéá ôï äßäõìï ÏëìðñÜéô – Ößóåñ Þôáí ðïéá áðü ôéò äýï áíôéìá÷üìåíåò ðëåõñÝò óôï Êüóïâï èá áðïäå÷ôåß ôï ôåëåóßãñáöü ôïõò: áí õðÝãñáöáí êáé ïé äýï, ôüôå ôï ÍÁÔÏ èá åéóÝâáëëå áíåíü÷ëçôï óôï Êüóïâï ìå ôñéÜíôá ÷éëéÜäåò ðÜíïðëïõò óôñáôéþôåò êáé âáñý ïðëéóìü. ÅÜí ôï õðÝãñáöáí ìüíï ïé ÓÝñâïé, ôüôå èá ìðïñïýóáí íá åðáíáêôÞóïõí êáé ðÜëé ôïí óôñáôéùôéêü Ýëåã÷ï óôï Êüóïâï. Áí ôï áðïäÝ÷ïíôáí ìüíï ïé Áëâáíïß, ôüôå èá âïìâáñäéæüôáí ïëüêëçñç ç Ãéïõãêïóëáâßá ìÝ÷ñé íá óõíèçêïëïãÞóåé. Áí äåí õðÝãñáöå êáíÝíáò, ôüôå ç Äýóç èá õðï÷ñåùíüôáí íá áðïäå÷ôåß ìéá ðïëéôéêÞ Þôôá Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá üìùò ïé óõíïìéëßåò êáé ôï äéðëùìáôéêü ðáæÜñé, ãßíïíôáí ìå Ýíáí ôñüðï ðïõ ðñïåîïöëïýóå üôé ôá âÜñç ôçò áíáìåíüìåíçò áðïôõ÷ßáò ôùí óõíïìéëéþí èá öïñôþíïíôáí áðïêëåéóôéêÜ óôï ÂåëéãñÜäé. Áðü ôç ìéá, äéåõêüëõíáí ðáíôïéïôñüðùò6 ôçí áëâáíéêÞ áíôéðñïóùðåßá, åíßïôå êáé éêåôåýïíôáò ìÝ÷ñé ðáñåîçãÞóåùò ôïõò áñ÷çãïýò ôïõ ÏõôóåêÜ, ðïõ ðñéí ëßãïõò ìÞíåò ïé ßäéïé ôïõò ÷áñáêôÞñéæáí ôñïìïêñÜôåò. Áðü ôçí Üëëç, Ýóôåëíáí áðáñÜäåêôá ôåëåóßãñáöá-áðåéëÝò ðñïò ôï ÂåëéãñÜäé, ðïõ õðï÷ñÝùóáí áêüìç êáé ôïí åêäüôç ôïõ ðåñéïäéêïý Óðßãêåë, Ñïýíôïëö ÁïõãêóôÜéí, íá ðáñáäå÷ôåß üôé ôï ðñïôåéíüìåíï áðü ôç Äýóç ó÷Ýäéï åéñÞíçò ãéá ôï Êüóïâï äåí èá ìðïñïýóå íá ôï áðïäå÷ôåß êáíÝíáò óôïé÷åéùäþò ìïñöùìÝíïò ÓÝñâïò. Áêüìç êáé ï Áõóôñéáêüò äéáìåóïëáâçôÞò Âüëöãêáíãê ÐÝôñéôò7, ï Üíèñùðïò ôùí Ãåñìá-

Óçìåéþóåéò ÌÝ÷ñé óÞìåñá ôçí áíåîáñôçóßá ôïõ Êïóüâïõ Ý÷ïõí áíáãíùñßóåé ìüëéò 54 ÷þñåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ïé ÇÐÁ, ôá 22 áðü ôá 27 ìÝëç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ìéá óåéñÜ ÷ùñþí ìå ìéêñü Ýùò áíýðáñêôï ãåùðïëéôéêü âÜñïò. 2 Ëïýôêåñ Öüëìåñ, (ÐñÜóéíïò Ãåí. ÃñáììáôÝáò õðïõñãåßïõ Åîùôåñéêþí ôçò Ãåñìáíßáò ôï 1999), «Ï ðüëåìïò ôïõ Êïóüâïõ», 1999. 3 ÂëÝðå äçëþóåéò ôïõ Áìåñéêáíïý óôñáôçãïý ÊëÜñê, ðñéí ôçí Ýíáñîç ôçò óõíäéÜóêåøçò. 1

íþí ðïõ Ýóùóå ôçí ôéìÞ ôçò Äýóçò «ðåßèïíôáò» ôïí ×áóßì ÈÜôóé8 íá áðïäå÷ôåß ôï íáôïúêü «Interim Agreement for Peace and Selfgovernment in Kosovo», ïìïëüãçóå áñãüôåñá üôé Üðáíôåò óôï ÑáìðïõãéÝ Ýêáíáí ðùò äéáðñáãìáôåýïíôáé ãíùñßæïíôáò üôé üëïé ïé ÓÝñâïé Þôáí ðåéóìÝíïé ðùò ç äéåèíÞò êïéíüôçôá áðáéôïýóå áðü áõôïýò åêåßíï ðïõ ìåôÜ ôç äéÜëõóç ôçò Ãéïõãêïóëáâßáò äåí æÞôçóå áðü ôïõò ÊñïÜôåò: ôçí êáôÜëõóç ôçò åèíéêÞò ôïõò êõñéáñ÷ßáò. [ ] Áðñïó÷çìÜôéóôá, ïé Äõôéêïß äéáìåóïëáâçôÝò ðáñïõóßáæáí êáôÜ ôï äïêïýí Üñèñá êáé ðáñáñôÞìáôá ôçò óõìöùíßáò ôá ïðïßá äåí õðÞñîáí áíôéêåßìåíï äéáðñáãìÜôåõóçò êáé ðïõ, óýìöùíá ìå ôïí Ñþóï õðïõñãü Åîùôåñéêþí Éâáíþö, Þôáí óáöÝò üôé áðáéôÞèçêáí áñêåôïß ìÞíåò ðñéí ãéá íá äéáôõðùèïýí9. Êé åíþ ïé äéáðñáãìáôåýóåéò åß÷áí âáëôþóåé åðß åâäïìÜäåò, ëüãù ôùí áãåöýñùôùí èÝóåùí ôùí äýï ðëåõñþí (áõôïäéÜèåóç - åèíéêÞ êõñéáñ÷ßá), ìÝóá óå ìßá íý÷ôá, êáé áöïý ïé ÓÝñâïé áðïäÝ÷ôçêáí ôï ðïëéôéêü óêÝëïò ôçò óõìöùíßáò (äéåõñõ-

Ãêßíôåñ Ãéüôæå, «Ï ôåëåõôáßïò ðüëåìïò óôçí Åõñþðç. Ôï Êüóïâï êáé ç ãåñìáíéêÞ ðïëéôéêÞ», 2001 5 Ãéüóêá Ößóåñ, óõíÝíôåõîç óôï Óðßãêåë, ô÷. 25/1999. 6 Ôç óôÜóç áõôÞ ôçñïýóáí ïé äéáìåóïëáâçôÝò áêüìá êáé üôáí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõíäéÜóêåøçò, ç áëâáíéêÞ ðëåõñÜ áíáêïßíùíå áðåñßöñáóôá üôé «ï ôåëéêüò óôü÷ïò ôïõ áãþíá ìáò åßíáé êáé èá åßíáé : åëåõèåñßá, áíåîáñôçóßá êáé äçìïêñáôßá». 7 ÐÝôñéôò, Â. u. a., Kosovo-Kosova, 1999. 4

ìÝíç áõôïíïìßá óôï Êüóïâï), «ï ðñïãñáììáôéóìüò ôïõ ÍÁÔÏ ðïõ ãéá ðïëëïýò ìÞíåò ðáñïõóéáæüôáí óáí óõìâéâáóôéêÞ ðñüôáóç ôßìéùí äéáìåóïëáâçôþí, îáöíéêÜ ìåôáôñÜðçêå óå ðñüãñáììá ôïõ ÏõôóåêÜ êáé ìÜëéóôá óå ðïëéôéêü, óôñáôéùôéêü êáé ðñïðáãáíäéóôéêü åðßðåäï»10. Ï êýâïò åññßöèç ó’ Ýíá ôåô á ôåô ÐÝôñéôò-ÈÜôóé êáé ï íáôïúêüò âïìâáñäéóìüò Ýìåëëå íá ôåèåß Üìåóá óôçí õðçñåóßá ôçò ðñïóôáóßáò ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí. ÓÞìåñá ãíùñßæïõìå üëïé üôé óôï ÑáìðïõãéÝ ïé Áìåñéêáíïß ðÞñáí ôçí åêäßêçóÞ ôïõò êáé âåâáßùò ôá ðïëåìéêÜ ëÜöõñá (óôñáôéùôéêÞ âÜóç) ìåôÜ áðü 78 çìÝñåò áíåëÝçôïõ âïìâáñäéóìïý. Áðïöáóéóôéêüò üìùò óå üëç ôç öÜóç ôçò ðñïåôïéìáóßáò åðéâïëÞò ôùí ôåôåëåóìÝíùí õðÞñîå ï ñüëïò ôçò Ãåñìáíßáò, ç ðáñáäïóéáêÞ áíôéóëáâéêÞ óôÜóç ôçò ïðïßáò åíôïðßæåôáé, ùò ãíùóôüí, ðñéí áêüìç êáé áðü ôçí åðï÷Þ ôùí Ìáñî êáé ¸íãêåëò11. Áðü ôüôå ç éóôïñßá ôïõ áñéóôåñïý êáé ôïõ äåîéïý áíôéóëáâéóìïý óôç Ãåñìáíßá óõíå÷ßæåôáé áêáôÜðáõóôá: áðü ôï ðåñßöçìï ç «Óåñâßá

Åíäåéêôéêü ôçò êáôÜóôáóçò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ïé Äõôéêïß åðÝâáëáí íá çãçèåß ôçò áëâáíéêÞò áíôéðñïóùðåßáò óôï ÑáìðïõãéÝ ï áñ÷çãüò ôïõ ÏõôóåêÜ ÈÜôóé áíôß ôïõ «ìåôñéïðáèïýò» Ñïõãêüâá. 9 Newsweek, 26-7-1999 10 ÌÜéêë ÔæÜãêåñ, “Out of UNO”, Freitag, 24-1999. 11 Ï ¸íãêåëò ìÜëéóôá, óôï ðíåýìá ôçò åãåëéáíÞò ðáñÜäïóçò, äåí áìöéóâçôïýóå ìüíï ôï äçìïêñáôéêü öñüíçìá êáé ôïí ðñïïäåõôéêü ñüëï óôçí éóôïñßá ôùí ÓëÜâùí áëëÜ áêüìç êáé áõ8

ðñÝðåé íá ðåèÜíåé» («Serbien muss sterbien»), ôïõ Ðñþôïõ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ êáé ôï «ïé ÓÝñâïé ðñÝðåé íá óõììïñöùèïýí åðåéäÞ Þôáí ðÜíôá ôáñá÷ïðïéïß» ôïõ ÃêÝìðåëò12, ìÝ÷ñé ôï «íá ãïíáôßóïõìå ôç Óåñâßá», áìÝóùò ìåôÜ ôç ãåñìáíéêÞ åðáíÝíùóç13. Ôåëåõôáßï êñïýóìá áêñáßáò áíôéóåñâéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò Ãåñìáíßáò ç ðáñÜíïìç áíáãíþñéóç ôçò áíåîáñôçóßáò ôïõ Êïóüâïõ, óôï ðëáßóéï ìéáò äéá÷ñïíéêÞò ðïëéôéêÞò óôÞñéîçò åê ìÝñïõò ôçò ôïõ åðéèåôéêïý áëâáíéêïý åèíéêéóìïý óôá ÂáëêÜíéá. [ ] Äåí ðñÝðåé íá ëçóìïíïýìå ðùò áõôïß ðïõ ðñùôáãùíßóôçóáí óôçí áíôéóåñâéêÞ õóôåñßá Þôáí ïé Ãåñìáíïß ÐñÜóéíïé, ðïõ ÷ñçóéìïðïéþíôáò ó÷åäüí áðïêëåéóôéêÜ ôç äýíáìç ôïõ «çèéêïý» åðé÷åéñÞìáôïò, õðåñÝâáëáí åáõôüí ðñïêåéìÝíïõ íá êáëýøïõí ôéò áìöéâïëßåò êáé ôéò áíôéöÜóåéò ôïõò. Ãåãïíüò ðïõ Ýêáíå ôç óõíôçñçôéêÞ åöçìåñßäá Íôé Âåëô14 íá õðïâÜëåé ôá óÝâç ôçò óôïõò ðÜëáé ðïôÝ ðáóéöéóôÝò ðïõ áíÝëáâáí ôçí åõèýíç ãéá ôéò óôñáôéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò óôï Êüóïâï. [ ] Þìåñá üëïé ãíùñßæïõìå ðëÝïí üôé áõôÞ ç óôÜóç ôùí Ðñáóßíùí Þôáí ç ôåëåõôáßá ðñÜîç óôç ìåôÜëëáîÞ ôïõò áðü Ýíá ñéæïóðáóôéêü êüììá óå ìÝñïò ôïõ óõóôÞìáôïò êáé åíßïôå óå áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôïõ êáðéôáëéóìïý. ¢ëëùóôå ðïëëÜ áðü ôá ïéêïëïãéêÜ ôïõò ìçíýìáôá Ý÷ïõí ãßíåé Þäç áðïäåêôÜ -áðü ôïí ÏìðÜìá êáé ôç ÌÝñêåë- Þ ðñüêåéôáé, óôï ðëáßóéï ôïõ ðñÜóéíïõ êáðéôáëéóìïý, íá ôåèïýí óå åöáñìïãÞ ðïëý óýíôïìá.

Ó

ôÞí ôçí éêáíüôçôÜ ôïõò ãéá åðéâßùóç êáé áíåîáñôçóßá, èÝôïíôáò êáé Ýíá «ðñáãìáôéêü äßëçììá» óôïõò Ãåñìáíïýò: õðïäïýëùóç óôïõò ÓëÜâïõò Þ êáôáóôñïöÞ ãéá ðÜíôá ôïõ êÝíôñïõ ôçò åðéèåôéêÞò ôïõò äýíáìçò, äçëáäÞ ôçò Ñùóßáò. ÂëÝðå Neuen Rheinischen Zeitung, 13-1-1849 12 Ãéüóåö ÃêÝìðåëò. Çìåñïëüãéï, 8-4-1941. 13 ÃêÝíóåñ, «Serbien in die Knie zwingen», 245-1992. 14 die Welt, 17-4-1999.


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ

Ãéá ôçí êáôÜññåõóç ôçò âéïìç÷áíßáò áõôïêéíÞôùí. Η οικονομική κρίση, που ξεκίνησε από τη φούσκα των κατοικιών, έχει για τα καλά περάσει στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, με χιλιάδες θέσεις εργασίας να απειλούνται και άλλους εργαζόμενους να εξαναγκάζονται σε περικοπές ή πρόωρη αργία. Ταυτόχρονα εντείνεται ο διάλογος σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν Η.Π.Α. και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς αυτές, είναι σίγουρο πως η εποχή της ελεύθερης οικονομίας έχει περάσει οριστικά. Έτσι, το ενδεχόμενο εθνικοποιήσεων γίνεται ολοένα και πιο πιθανό, ενώ, για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν νέα μέτρα τόνωσης της ζήτησης, όπως η επιδότηση της αντικατάστασης του παλαιού στόλου των αυτοκινήτων, με νέα, «πράσινα» μοντέλα. Μ’ αυτή την εξέλιξη, οι νεοκεϋνσιανοί και οι κρατιστές πανηγυρίζουν. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο τα παρουσιάζουν. Τόσο η κρίση στα ακίνητα, όσο και στις αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν αφορά μόνο στις αδυναμίες που ενέχει η νεοφιλελεύθερη λογική της αγοράς. Είναι κρίση ενός ολόκληρου μοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, που στηρίζεται στην παντοκρατορία του ιδιωτικού αυτοκινήτου και στη διαρκή επέκταση των προαστίων. Γιατί η βασική του προϋπόθεση, το να αυξάνει διαρκώς η ζήτηση για σπίτια και αυτοκίνητα, μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Αν όντως τα πράγματα είναι έτσι, τότε τι θα σήμαινε μια πολιτική προστατευτικών μέτρων και εθνικοποιήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις των κλάδων αυτών; Τη μετακύλιση του κόστους αναπαραγωγής του καπιταλισμού των αυτοκινήτων και των προαστίων σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο! Με λίγα λόγια, καλούμαστε όλοι να πληρώσουμε το δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος ενός μοντέλου που πνέει τα λοίσθια! Γι’ αυτό, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν διάφοροι διεθνείς αναλυτές, όπως ο Τζ. Μόνμπιοτ του Γκάρντιαν, η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο ποιος θα διαχειριστεί την κρίση, αλλά και στο πώς θα εξέλθουμε από αυτή. Και, προς αυτή την κατεύθυνση, υποστηρίζουν, η ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών εις βάρος του ιδιωτικού αυτοκινήτου και η «αποπροαστιοποίηση» των πόλεων αποτελεί τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση… Γ.Ρ.

17

...Ç åëðßäá Ýñ÷åôáé áðü ìáêñéÜ

Ìðïëßâáñ êáé Ïýãï ÔóÜâåò

Ð

Ôïõ Ãéþñãïõ Ðáðáãéáííüðïõëïõ

ñïêáëåß ìåëáã÷ïëßá ôï ãåãïíüò üôé åßìáóôå áíáãêáóìÝíïé íá êáôáöåýãïõìå êÜðïéåò óôéãìÝò ìå ôï íïõ ìáò ôüóï ìáêñéÜ, óôçí Üëëç ðëåõñÜ ôïõ ðëáíÞôç, óôç ÂåíåæïõÝëá, ãéá íá ðÜñïõìå êïõñÜãéï. Êé üìùò, áõôÞ ç ìéêñÞ ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ äéáñêåß ôïýôç ç ìåôÜâáóç ìðïñåß íá ìáò ãåìßóåé áéóéïäïîßá, íá åðáíåìöáíßóåé ÷áìüãåëï óôï –óõíÞèùò áíÝêöñáóôï, ëüãù êáèçìåñéíüôçôáò– ðñüóùðü ìáò. ÁöïñìÞ ãé’ áõôÜ ôá ëüãéá ç (íÝá) íßêç ôïõ Ïýãï ÔóÜâåò óôï ðñüóöáôï äçìïøÞöéóìá ðïõ äéåîÞ÷èç óôç ÷þñá ôïõ êáé áðü ôï ïðïßï åîÞëèå íéêçôÞò ìå 54%. Ôï äçìïøÞöéóìá áöïñïýóå óôï áí ìðïñïýóå íá åêëåãåß êáé íá ÅÐÁÍÅÊËÅÃÅÉ óôçí ðñïåäñßá ôçò ÷þñáò ôïõ, ÷ùñßò ôïõò ðåñéïñéóìïýò ôùí äýï èçôåéþí (ðñÜãìá ðïõ óõìâáßíåé óå ðïëëÝò ÷þñåò ôïõ êüóìïõ). Ïé óõìðáôñéþôåò ôïõ ôïí åìðéóôåýôçêáí, øÞöéóáí õðÝñ ôçò êáôÜñãçóçò ôïõ Üñèñïõ ôïõ ÓõíôÜãìáôïò ðïõ ðåñéüñéæå óå äýï ôéò ðñïåäñéêÝò èçôåßåò, Ýäùóáí óôïí ÔóÜâåò ôï äéêáßùìá íá ðñï÷ùñÞóåé ôçí ÌðïëéâáñéáíÞ ôïõ ÅðáíÜóôáóç, íá ïéêïäïìÞóåé ôïí ëáôéíïáìåñéêÜíéêï óïóéáëéóìü ôïõ. Áðü ôçí Üëëç, ç åóùôåñéêÞ áíôéðïëßôåõóç, ÷ùñßò íá áìöéóâçôåß ôá áðïôåëÝóìáôá ôïõ äçìïøçößóìáôïò, èåùñåß üôé ï ÔóÜâåò äéïëéóèáßíåé üëï êáé ðåñéóóüôåñï ðñïò ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ äéêôáôïñßá... Åßíáé áðïñßáò Üîéïí ôïýôï ôï ôåëåõôáßï: ¼ôáí êÜðïéï êáèåóôþò ðïõ óõíÞèùò äåí ìáò áñÝóåé –êáôÜ óýìðôùóç, äåí áñÝóåé êáé óôïõò åðéêõñßáñ÷ïõò– åðéìçêýíåé ôïí ÷ñüíï ðáñïõóßáò ôïõ óôçí åîïõóßá, ôï êáôçãïñïýìå ãéá áõôáñ÷éóìü, ëáúêéóìü ê.ëð. ¼ôáí ôï ßäéï êáèåóôþò ìåôá÷åéñßæåôáé ôá ßäéá ìÝóá ìå áõôÜ ôùí áíôéðÜëùí ôïõ, Þôïé ôá êïéíþò êáé ðáíäÞìùò áðïäåêôÜ áíÜ ôïí êüóìï, áõôÜ ôçò êïéíïâïõëåõôéêÞò äçìïêñáôßáò, ðïõ óçìáßíåé åêëïãÝò êáé êÜëðåò, êáé åí óõíå÷åßá ôéò

êåñäßæåé, ôüôå Ý÷ïõìå äéïëßóèçóç ðñïò ôç äéêôáôïñßá!... Åßíáé ðñïöáíÝò ôé åííïïýí ì’ áõôÜ ïé ëáêÝäåò ôïõ éìðåñéáëéóìïý óå üëá ôá ìÞêç êáé ôá ðëÜôç ôçò Ãçò. Ðáóéöáíþò äçëþíïõí üôé äåí åßíáé ç ËÁÚÊÇ ÊÕÑÉÁÑ×ÉÁ, ðïõ –ó÷åäüí øåõäþò– áíáöÝñåôáé óôá ÓõíôÜãìáôá ôùí ÷ùñþí, ç ðçãÞ ôçò åîïõóßáò. Åßíáé ôï áí åßìáóôå Þ ü÷é ÁÑÅÓÔÏÉ óôïõò åðéêõñßáñ÷ïõò, óôïí åêÜóôïôå ðëáíçôÜñ÷ç… Ãé’ áõôü, ç åðßêëçóç ôùí «äçìïêñáôéêþí äéêáéùìÜôùí» êáôÜ ôï äïêïýí, áíáëüãùò áí óõìöÝñåé Þ ü÷é. (Èõìçèåß-

üôé ìðïñåß íá óõóðåéñþíåé ôç öôù÷ïëïãéÜ êáé íá ôçí êáôåõèýíåé ðñïò óõãêåêñéìÝíïõò óôü÷ïõò. Ãéáôß êáôÜöåñå ðïëëÜ ãéá ôçò äéêÞò ôïõ «ãçò ôïõò êïëáóìÝíïõò», Ý÷ôéóå éáôñéêÜ êÝíôñá óôéò öôù÷ïãåéôïíéÝò, êÜëåóå ãéáôñïýò áðü ôçí Êïýâá –ìéá êáé ï ßäéïò äåí åß÷å– íá ôá óôåëå÷þóïõí. Îåêßíçóå ðñïãñÜììáôá êáôÜ ôïõ áíáëöáâçôéóìïý, Ý÷ôéóå ðïëõêáôïéêßåò ãéá ôïõò Üóôåãïõò, Ýäùóå åëðßäá óôïõò áðåëðéóìÝíïõò. Íßêçóå ôïõò áíôéðÜëïõò ôïõ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÁ, äßíïíôáò ìáèÞìáôá äåîéÜ êé áñéóôåñÜ…, äßíïíôáò

åëðßäá óôç óõíÝ÷éóç ôçò ÌðïëéâáñéáíÞò ÅðáíÜóôáóçò. Ìðïëßâáñ êáé Ïýãï ÔóÜâåò, Ãáñéâáëäéíïß êáé Ãåþñãéïò ÊáñáúóêÜêçò. ¸ãñáøá “Ãáñéâáëäéíïß” êáé ôçí ßäéá óôéãìÞ èõìÞèçêá üôé åäþ, óôç ãåéôïíéÜ ìáò, Ýíáò Üëëïò çãÝôçò ðïõ ÇÔÔÇÈÇÊÅ åêëïãéêÜ, ï ÂÜëôåñ Âåëôñüíé ôïõ Äçìïêñáôéêïý Êüììáôüò óôçí Éôáëßá, áíÝëáâå ôéò åõèýíåò ôïõ ãéá ôçí åêëïãéêÞ Þôôá ôïõ êüììáôïò ôïõ áðü ôïí «ÊáâáëéÝñå» êáé ÐÁÑÁÉÔÇÈÇÊÅ. Äåí êñßíù åäþ ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ, ïýôå ôç ìåôÜëëáîç ôçò êÜðïôå êñáôáéÜò éôáëéêÞò ÁñéóôåñÜò óôï óçìåñéíü ìüñöùìá ðïõ ïíïìÜæåôáé Äçìïêñáôéêü Êüììá, êñßíù áðëþò ôç ÓÔÁÓÇ ôïõ, ôçí ÁÍÁËÇØÇ ÅÕÈÕÍÇÓ. (Åßäáôå åäþ, ÌðïëéâÜñ! ÊñÜæù ô’ üíïìÜ óïõ îáðëùìÝíïò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, êÜðïéïí ðïëéôéêü áñ÷çãü ðïõ çôôÞèçóôçí êïñöÞ ôïõ âïõíïý ¸ñå, êå íá ðáñáéôçèåß;). Ôçí ðéï øçëÞ êïñöÞ ôçò íÞóïõ ¾äñáò. (ÐÜóá óýãêñéóç ôùí åãÁðü äù ç èÝá åêôåßíåôáé ìáãåõôéêÞ ìÝ÷ñé ôùí íÞóùí ÷þñéùí óïóéáëéóôþí, ôüóï ìå ôïõ Óáñùíéêïý, ôç ÈÞâá, ôç óôÜóç êáé ôéò ðñùôïâïõÌÝ÷ñé êåé êÜôù, ðÝñá áð’ ôç ÌïíåìâáóéÜ, ôï ôñáíü Ìéóßñé, ëßåò ôïõ Ïýãï ÔóÜâåò, üóï ÁëëÜ êáé ìÝ÷ñé ôïõ ÐáíáìÜ, ôçò ÃïõáôåìÜëá, ôçò ÍéêáñÜãêïõá, êáé ìå ôçí õðåýèõíç óôÜóç ôïõ ÏíôïõñÜò, ôçò ÁúôÞò, ôïõ Óáí Íôïìßãêï, ôçò Âïëéâßáò, ôïõ ÂÜëôåñ Âåëôñüíé, ìüíï ôçò Êïëïìâßáò, ôïõ Ðåñïý, ôçò ÂåíåæïõÝëáò… èëßøç êáé áðïãïÞôåõóç ðñïÍßêïò Åããïíüðïõëïò êáëåß). ôå êáé ôï áíôßóôïé÷ï ðáñÜäåéãìá ôçò ×áìÜò, ðïõ êÝñäéóå óôç Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò ÌÅ åêëïãÝò…) Íá, ãéáôß Ý÷åé óçìáóßá êáé ãéá ìáò, ðïõ âñéóêüìáóôå óå Üëëç, ìáêñéíÞ ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ, ìå Üëëïõ åßäïõò ðñïâëÞìáôá óôïí ðåñßãõñü ìáò, ç íßêç ôïõ Ïýãï ÔóÜâåò óôç ÂåíåæïõÝëá. Äéüôé, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá ßäéá üðëá ìå ôïõò áíôéðÜëïõò ôïõ –ìáêñéÜ áðü ìáò ç õðüíïéá üôé èá Ýðñåðå íá äñÜóåé áëëéþò: Ãéá ìáò ç ïéêïäüìçóç ôïõ üðïéïõ óïóéáëéóìïý Þ èá ãßíåé ìå Óõíáßíåóç êáé ËáúêÞ Óõììåôï÷Þ, äçìïêñáôéêÜ, áëëéþò ÄÅÍ ÅÉÍÁÉ óïóéáëéóìüò– áðÝäåéîå üôé ìðïñåß íá åìðíÝåé êáé íá êåñäßæåé,

«ÌðïëéâÜñ»


18

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÄÉÅÈÍÇ Ç «áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá», ìÝóï ãéá ôïí ðïëéôéêü óôñáããáëéóìü ôçò ×áìÜò

ÅîáãïñÜæïíôáò ôçí õðïôáãÞ Ôïõ È. Í. Ç äïëïöïíéêÞ åðéäñïìÞ ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë óå âÜñïò ôïõ Ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý ôçò ÃÜæáò Ý÷åé ëÜâåé ðñïóùñéíÜ ôÝëïò. Åßêïóé äýï çìÝñåò ÷åñóáßùí êáé áåñïðïñéêþí åðéèÝóåùí Üöçóáí ðßóù ôïõò 1.300 Ðáëáéóôßíéïõò íåêñïýò (70% Üìá÷ïé) êáé 4.500 âáñéÜ ôñáõìáôßåò. Ðáñ’ üëï ôï ìÝíïò ôùí åéóâïëÝùí, Ç ÃÁÆÁ ÄÅÍ ÅÐÅÓÅ! ¸íá ìåãÜëï êïììÜôé ôçò, üìùò, Ý÷åé ìåôáâëçèåß óå åñåßðéá. 4.000 êôßñéá êáôåóôñáììÝíá, 20.000 ìå óïâáñÝò æçìéÝò, äßêôõá êáé õðïäïìÝò äéáëõìÝíåò, 300.000 Üíèñùðïé îåóðéôþèçêáí êáé áðü áõôïýò ïé 90.000 äåí Ý÷ïõí ðïõ íá ðÜíå. Ç æùÞ ó’ áõôÞ ôç ìéêñïóêïðéêÞ ëùñßäá ãçò (óå ìüëéò 360 ô. ÷ëì. æïõí 1.500.000 Üíèñùðïé – ôï ìåãáëýôåñï ãêÝôï ôïõ ðëáíÞôç), Þäç ðïëý äýóêïëç åîáéôßáò ôïõ ðáñÜíïìïõ áðü îçñÜò, áÝñïò êáé èáëÜóóçò, ðïëõåôïýò áðïêëåéóìïý ôçò áðü ôï ÉóñáÞë, Ý÷åé ãßíåé óÞìåñá óôçí êõñéïëåîßá áöüñçôç. Ôï æÞôçìá ôçò Áíïéêïäüìçóçò ôçò ÃÜæáò êáèßóôáôáé ðéá êåíôñéêü ãéá ôïí ôáëáéðùñçìÝíï ðëçèõóìü ôçò. Êåíôñéêü êáèßóôáôáé ôï æÞôçìá ôçò Áíïéêïäüìçóçò êáé ãéá ôç ëåãüìåíç ÄéåèíÞ Êïéíüôçôá. ¼÷é

üìùò ãéá ôïõò ßäéïõò ëüãïõò ìå áõôïýò ôùí Ðáëáéóôéíßùí êáôïßêùí ôçò. Áõôü ðïõ äåí êáôÜöåñáí ôï ðïëõåôÝò åìðÜñãêï, ç ðåßíá, ç äõóôõ÷ßá êáé ï ðñüóöáôïò ðüëåìïò, äçëáäÞ ç êÜìøç ôçò ÐáëáéóôéíéáêÞò Áíôßóôáóçò, åðé÷åéñåßôáé óÞìåñá íá åðéâëçèåß ìÝóá áðü ôçí ðáñåìðüäéóç ôçò Áíïéêïäüìçóçò êáé ôïí ùìü ðïëéôéêü åêâéáóìü ôïõ Ðáëáéóôéíéáêïý Ëáïý! Ãéá ôç ÄéåèíÞ ôùí Õðïêñéôþí (ÇÐÁ, Å.Å., áñáâéêÝò ÷þñåò), ç ïðïßá óõãêåíôñþèçêå óôçí áñ÷Þ ôïõ ìÞíá óôï áéãõðôéáêü èÝñåôñï ôïõ Óáñì åë Óåú÷, ç Áíïéêïäüìçóç åßíáé ôï ôåëåõôáßï üðëï ãéá íá çôôçèïýí ïé ïñãáíþóåéò ôçò ÐáëáéóôéíéáêÞò Áíôßóôáóçò êáé íá äïèåß ôï öéëß ôçò æùÞò óôïí Ðáëáéóôßíéï íåíÝêï Ìá÷ìïýíô ÁìðÜò. Óôçí ðåñßöçìç, ëïéðüí, ÄéÜóêåøç ôùí Äùñçôþí ãéá ôçí Áíïéêïäüìçóç ôçò ÃÜæáò, ïé Äéåèíåßò ÕðïêñéôÝò (äåí Ýëåéøå ïýôå êáé ç äéêÞ ìáò Íôüñá, ðþò èá ìðïñïýóå åîÜëëïõ üôáí Þôáí åêåß ôá áìåñéêÜíéêá êáé åõñùåíùóéáêÜ áöåíôéêÜ!) ìÜæåøáí ðåñßðïõ 4,5 äéóåêáôïììýñéá äïëÜñéá óå ëüãéá (ôæÜìðá åßíáé) êáé üëïé óõìöþíçóáí ïìïèýìùò üôé ôá ÷ñÞìáôá èá äïèïýí ìüíï óôçí ÐáëáéóôéíéáêÞ Áñ÷Þ ôïõ ÁìðÜò, ç ïðïßá ùò ãíùóôüí êáìßá ó÷Ýóç êáé äõíáôüôçôá ðáñÝìâáóçò äåí

Ý÷åé ðëÝïí óôç ÃÜæá! ÏõóéáóôéêÜ ç ÄéåèíÞò ôùí Õðïêñéôþí áðåõèýíèçêå óôïõò Ðáëáéóôßíéïõò êáé ôïõò åßðå: «Ôá âëÝðåôå ôá ëåöôÜ; Äéþ÷íåôå ôç ×áìÜò êáé ôéò Üëëåò ÐáëáéóôéíéáêÝò ïñãáíþóåéò ôçò Áíôßóôáóçò êáé ôá ðáßñíåôå. Áëëéþò, èá ôá Ý÷åé ï ÁìðÜò êáé èá ôá öõëÜåé ìáæß ìå ôïõò ãíùóôïýò …«áäéÜöèïñïõò» ìáíäáñßíïõò ôçò ÖáôÜ÷ óôç ÄõôéêÞ ¼÷èç». Êáé âÝâáéá ï ðíéãìÝíïò áðü ôá ìáëëéÜ ôïõ ðéÜíåôáé, ï ÁìðÜò äéáâåâáßùóå Áìåñéêáíïýò êáé Åõñùðáßïõò üôé èá öñïíôßóåé þóôå ïýôå Ýíá óÝíôò íá ìçí êáôáëÞîåé óôç ×áìÜò! Ôçí ßäéá óôéãìÞ, ìõóôéêÝò äçìïóêïðÞóåéò äåß÷íïõí áêüìá êáé ôïí ðëçèõóìü ôçò Äõô. ¼÷èçò íá ôÜóóåôáé ìå ôï ðëåõñü ôçò ×áìÜò êáé ðáñÜëëçëá ôï ÉóñáÞë íá áíáêïéíþíåé åðÝêôáóç ôùí åðïéêéóìþí óôç Äõô. ¼÷èç «åðéâñáâåýïíôáò» ôïí êáëü óýììá÷ï ÁìðÜò, ìå ôïí ôñüðï ðïõ ðÜíôá åðéâñáâåýïõí ôá áöåíôéêÜ ôïõò õðïôáêôéêïýò ôïõò… Èá ìðïñïýóå êÜðïéïò íá ÷áñáêôçñßóåé áðëÜ åìåôéêü ôï üëï ðáíçãõñÜêé ðïõ óôÞèçêå óôï Óáñì åë Óáú÷, áí äåí ðáéæüôáí áõôü ôï ÷õäáßï ðáé÷íßäé óôçí ðëÜôç 1,5 åêáôïììýñéïõ ôáëáéðùñçìÝíùí êáé õðïóéôéóìÝíùí Ðáëáéóôéíßùí êáôïßêùí ôçò ÃÜæáò. Ï ßäéïò ï Ã.Ã. ôïõ

ÏÇÅ, Ìðáí Ãêé Ìïõí, îåìðñüóôéáóå ôç äéåèíÞ õðïêñéóßá ôïíßæïíôáò üôé ôç óôéãìÞ ðïõ ïé «äùñçôÝò» ðëåéïäïôïýóáí óå «äùñåÝò» ãéá ôïí åêâéáóìü ôïõò, ôßðïôå äåí ìðïñåß íá ðåñÜóåé áðü ôá óõíïñéáêÜ ðåñÜóìáôá ôïõ ÉóñáÞë êáé ôçò Áéãýðôïõ, ïýôå áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá, ïýôå õëéêÜ áíïéêïäüìçóçò, ïýôå Üíèñùðïé ãéá íá âïçèÞóïõí ôï ÷åéìáæüìåíï Ðáëáéóôéíéáêü Ëáü ôçò ÃÜæáò! ÌéëÜìå ãéá Ýíáí ÙÌÏ ÐÏËÉÔÉÊÏ ÅÊÂÉÁÓÌÏ ðñþôïõ ìåãÝèïõò, óôïí ïðïßï åßíáé áíáìéãìÝíç äõóôõ÷þò êáé ç áîéïèñÞíçôç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç êáé ðñïóùðéêÜ ç ÕÐÅÎ ê. ÌðáêïãéÜííç. Áõôü äåí ðñÝðåé íá ôï áöÞóïõìå Ýôóé. Ç Ýìðñáêôç áëëçëåããýç ìáò óôçí ôéôÜíéá ðñïóðÜèåéá ôùí Ðáëáéóôéíßùí ôçò ÃÜæáò íá óôáèïýí îáíÜ óôá ðüäéá ôïõò, áêüìá êáé ç ðéï ìéêñÞ óõìâïëÞ ôïõ êáèåíüò êáé ôçò êáèåìéÜò ìáò, Ý÷åé ôçí ðéï ìåãÜëç áíèñùðéóôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ áîßá. Ïé Ðáëáéóôßíéïé ðñÝðåé íá ìðïñÝóïõí íá æÞóïõí áíèñþðéíá êáé ìå ôï êåöÜëé øçëÜ óôç ãç ôïõò! Ìüíï üðëï ôïõò ç äéêÞ ôïõò áðïöáóéóôéêüôçôá êáé ç äéêÞ ìáò áëëçëåããýç! Íá ìçí åðéôñÝøïõìå óôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá ìáò êáôáóôÞóåé óõíÝíï÷ïõò óôïõò ôõ÷ïäéù-

êôéóìïýò ôçò. Íá áðáéôÞóïõìå ôá 30 åêáôïììýñéá äïëÜñéá ðïõ åîÞããåéëå üôé èá ðñïóöÝñåé íá äïèïýí áðåõèåßáò óôïõò êáôïßêïõò ôçò ÃÜæáò êáé óôá óõìâïýëéá ôïõò ðïõ ôá Ý÷ïõí Üìåóá áíÜãêç êáé ü÷é óôïõò ôïðïôçñçôÝò ôùí ÁìåñéêÜíùí êáé Åõñùðáßùí óôçí ðåñéï÷Þ. Íá êéíçôïðïéçèåß Üìåóá ôï åëëçíéêü ÕÐÅÎ þóôå íá åîáóöáëéóôåß ç ðñüóâáóç óå üóåò áðïóôïëÝò áëëçëåããýçò ïñãáíþíïíôáé áðü ðñùôïâïõëßåò âÜóçò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ãéá ôç ÃÜæá. Íá ðÜøåé ôï ÕÐÅÎ íá ðáßæåé ôá áìåñéêáíïóéùíéóôéêÜ ðáé÷íßäéá öÝñïíôáò ðñïóêüììáôá óå üóïõò ¸ëëçíåò åðéèõìïýí íá ðñïóöÝñïõí åèåëïíôéêÜ ôéò ãíþóåéò ôïõò êáé õëéêÜ óôçí ðñïóðÜèåéá Áíïéêïäüìçóçò ôçò ÃÜæáò. ÁðÝíáíôé óôçí ÄéåèíÞ ôùí Õðïêñéôþí íá áíôéôÜîïõìå ôçí ÄéåèíÞ ôçò Áëëçëåããýçò!

Ôïõ Êþóôá Ìáõñßäç

Ç ÁìåñéêÜíéêç ìáôùìÝíç ÊõñéáêÞ

Ó

ôéò 7 Ìáñôßïõ 1965, çìÝñá ÊõñéáêÞ, ðåñßðïõ 600 äéáäçëùôÝò îåêßíçóáí áðü ôçí ðüëç ÓÝëìá ôçò ÁëáìðÜìáò áêïëïõèþíôáò ôçí ÅèíéêÞ Ïäü 80 ðñïò ôá áíáôïëéêÜ. Óêïðüò ôïõò Þôáí íá öôÜóïõí óôçí ðñùôåýïõóá ôçò Ðïëéôåßáò, Ìïíôãêüìåñé, üðïõ èá äéáìáñôýñïíôáí ãéá ôçí Üñíçóç ôçò äçìïôéêÞò ôïõò áñ÷Þò íá åããñÜøåé ôïõò Ýã÷ñùìïõò êáôïßêïõò óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò. ¼ôáí ç ðïñåßá Ýöôáóå óôç ãÝöõñá ¸íôìïõíô ÐÝôïõò, êÜðïõ Ýîé ôåôñÜãùíá áíáôïëéêÜ ôçò ðëáôåßáò üðïõ åß÷áí óõãêåíôñùèåß ãéá ôçí áíá÷þñçóç, ôïõò ðåñßìåíå ìéá «åðéôñïðÞ õðïäï÷Þò» áðü ðïëéôåéáêïýò áóôõíïìéêïýò êáé âïçèïýò áðü ôï ôïðéêü ãñáöåßï óåñßöç, ïðëéóìÝíïõò ìå ãêëïìð êáé äáêñõãüíá. Ìüëéò ïé äéáäçëùôÝò åðé÷åßñçóáí íá äéáó÷ßóïõí ôç ãÝöõñá, ç áóôõíïìéêÞ äýíáìç ôïõò åðéôÝèçêå ìå áãñéüôçôá êáé ôïõò ïäÞãçóå ðßóù óôçí ðüëç. ÊáôÜ ôïí åðéêåöáëÞò

Ç ìåãÜëç ðïñåßá ôïõ êéíÞìáôïò ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí ôçò áóôõíïìßáò ôçò ÓÝëìáò, Ôæéì Êëáñê, «ïé ìáýñïé óáëáãÞèçêáí óáí âüäéá ðïõ Þôáí, ðßóù óôïõò óôÜâëïõò ðïõ áíÞêáí». Ç ÓÝëìá, áðü ôéò ðñþôåò ìÝñåò ôïõ êéíÞìáôïò ðïëéôéêþí äéêáéùìÜôùí óôç äåêáåôßá ôïõ ’60, Ýãéíå Ýíá áðü ôá êýñéá ìÝôùðá Üãñéáò áíôéðáñÜèåóçò áíÜìåóá óôç S.N.C.C. (ÖïéôçôéêÞ ÅðéôñïðÞ Ìç Âßáéïõ Óõíôïíéóìïý) êáé ôéò ôïðéêÝò ïñãáíþóåéò åã÷ñþìùí ðïëéôþí êáé óôï ôïðéêü ãñáöåßï óåñßöç, ôï óõìâïýëéï ëåõêþí ðïëéôþí êáé ôï ðáñÜñôçìá ôçò Êïõ Êëïõî Êëáí ôçò ÓÝëìáò, Ýíá áðü ôá ðéï ðïëõÜñéèìá óôïí Íüôï. ¼ëïé ïé äçìüóéïé ÷þñïé ôçò ðüëçò Þôáí áõóôçñÜ äéá÷ùñéóìÝíïé, êáé óôï êåíôñéêü óéíåìÜ, üóïé íÝãñïé åðé÷åéñïýóáí íá êáèßóïõí óôçí ðëáôåßá êáé ü÷é óôïí åîþóôç, ðïõ Þôáí ç ðñïêáèïñéóìÝíç ãéá ôïõò åã÷ñþìïõò èÝóç, ðñïðçëáêßæïíôáí êáé óõëëáìâÜíïíôáí. Ï ìáýñïò ðëçèõóìüò áðïôåëïýóå ôï 50% ôçò ðüëçò, áëëÜ äéêáßùìá øÞöïõ

åß÷å ôï 1%, áöïý ìüíïí áõôïß åß÷áí êáôáöÝñåé íá åããñáöïýí óôïõò åêëïãéêïýò êáôáëüãïõò. Ï óåñßöçò Ôæéì Êëáñê êáé ôï áðüóðáóìá åèåëïíôþí ðïõ åß÷å óõóôÞóåé ðáñåìðüäéæáí ôçí åããñáöÞ ìáýñùí óôïõò êáôáëüãïõò ìÝóù ôïõ «ôåóô áíáëöáâçôéóìïý», ðïõ áõôïìÜôùò áðÝññéðôå üðïéïí äåí ãíþñéæå ãñáöÞ êáé áíÜãíùóç. Ôáõôü÷ñïíá, ìå áðåéëÝò áðïëýóåùí áðü åðé÷åéñÞóåéò ëåõêþí, áëëÜ êáé ùìÞ âßá êáé óõëëÞøåéò, ôñïìïêñáôïýóáí ôïí Ýã÷ñùìï ðëçèõóìü ìå êÜèå ôñüðï. Ôï êáëïêáßñé ôïõ ’64 ï ôïðéêüò äéêáóôÞò åîÝäùóå ÝíôïëÞ ðïõ áðáãüñåõå ôç óõãêÝíôñùóç Üíù ôùí ôñéþí áôüìùí ãéá üëç ôçí åðéêñÜôåéá ôçò ÓÝëìáò, ìå áðïôÝëåóìá ðÜíù áðü 3.000 óõëëÞøåéò óå Ýíá ìÞíá. Ç áíôßäñáóç ó’ áõôü Þôáí ïé ðïñåßåò áðü ôç ÓÝëìá óôçí ðñùôåýïõóá ôçò ÁëáìðÜìáò, üðïõ ïé åðéôñïðÝò ðïëéôþí èá äéáìáñôýñïíôáí óôïí êõâåñíÞôç.

Áöïý ç ðñþôç ðïñåßá óôéò 7 Ìáñôßïõ áíôéìåôùðßóôçêå ìå ôüóï âßáéç êáôáóôïëÞ, ï ßäéïò ï ÌÜñôéí Ëïýèåñ Êéíãê åðéóêÝöèçêå ôç ÓÝëìá äýï ìÝñåò ìåôÜ êáé, Ý÷ïíôáò æçôÞóåé äéêáóôéêÞ ðñïóôáóßá, åðéóêÝöèçêå ôç ãÝöõñá ÐÝôïõò áíáêïéíþíïíôáò üôé ôçí ÊõñéáêÞ 21 Ìáñôßïõ èá îáíáåðé÷åéñïýóáí íá öèÜóïõí óôï Ìïíôãêüìåñé, ìå ìßá ðïñåßá ðïõ èá îåðåñíïýóå óå ìáæéêüôçôá ôçí ðñïçãïýìåíç. ¼íôùò, óôéò 21 Ìáñôßïõ 1965, 3.200 äéáäçëùôÝò îåêßíçóáí áð’ ôç ÓÝëìá, êáé áõôÞ ôç öïñÜ ðÝñáóáí ôç ãÝöõñá ÷ùñßò íá ðáñåíï÷ëçèïýí áð’ ôçí áóôõíïìßá. Ðåñðáôïýóáí 12 ìßëéá ôç ìÝñá êáé êïéìüíôïõóáí óôá ÷ùñÜöéá äßðëá óôçí ÅèíéêÞ Ïäü. ÔÝóóåñéò ìÝñåò áñãüôåñá Ýöèáóáí óôçí ðñùôåýïõóá ôçò ÁëáìðÜìáò áñéèìþíôáò ðëÝïí ôïõò 25.000, ìå ðïëßôåò ðïõ åíþèçêáí ìáæß ôïõò óôçí ðïñåßá. Ï äñüìïò ãéá ôï Ìïíôãêüìåñé åß÷å áíïßîåé.


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

Êõêëïöïñåß ôï ¢ñäçí ô. 73

19

Ãéá ôçí äéåèíïýò öÞìçò Ýêèåóç Bodies ðïõ Þñèå êáé óôçí ÷þñá ìáò

¢êïõ, ðôþìá, íá ìáèáßíåéò Ôçò ËáìðñéíÞò ÈùìÜ

Ç • Ï ÔÅÔÑÁÃÙÍÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÊÕÊËÏÕ • ÅËËÁÄÁ, ÔÏÕÑÊÉÁ, ÐÁËÁÉÓÔÉÍÇ, ÉÓÑÁÇË Ôá «ÄåêåìâñéáíÜ» ôïõ 2008 áíôéìåôùðßóôçêáí, ìå ðïëëáðëÝò, óõ÷íÜ áíôáãùíéóôéêÝò áíáãíþóåéò. ¼ìùò ç Ýêôáóç ôùí ãåãïíüôùí ìðïñåß íá åîçãçèåß ìüíï áðü ôçí êáôÜññåõóç êáé ôçí áðïóýíèåóç ìéáò ðáñáóéôéêÞò êïéíùíßáò. Ãé’ áõôü êáé ïé åîåãÝñóåéò ìðïñïýí íá åßíáé ôáõôü÷ñïíá ðñáãìáôéêÝò, ìçäåíéóôéêÝò, äéüôé äåí åìðåñéÝ÷ïõí üñáìá, êáé ÷åéñáãùãÞóéìåò, áí äåí õðÜñîåé êÜðïéïò óõíèåôéêüò ðüëïò –ðïõ óÞìåñá áðïõóéÜæåé. Óýìðôùìá áõôÞò ôçò áäéÝîïäçò êñßóçò åßíáé üôé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ðïëëáðëáóéÜæïíôáé ïé áðüøåéò ðïõ ðñïêñßíïõí ìéá ñéæéêÞ áíáèåþñçóç ôçò åëëçíéêÞò óôÜóçò áðÝíáíôé óôçí Ôïõñêßá êáé ôïí íåïïèùìáíéóìü. ÌïéÜæåé ùò åÜí ìåãÜëá ôìÞìáôá ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò êáé êáô’ åîï÷Þí ôùí åëßô –êáé óôá äýï åëëçíéêÜ êñÜôç, óôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï– íá Ý÷ïõí áðïäå÷ôåß ôçí ôïõñêéêÞ õðåñï÷Þ êáé íá åðéëÝãïõí ôç ëïãéêÞ ôçò ðñïóáñìïãÞò, ôçò ìéêñüôåñçò áíôßóôáóçò êáé åí ôÝëåé ôçò õðïôáãÞò. ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá, ãåíéêåýåôáé ìéá ëïãéêÞ éóôïñéêïý áíáèåùñçôéóìïý,. ¼ôáí ôï «êáñÜâé êÜíåé íåñÜ», áõîÜíåôáé ç åíôñïðßá êáé ï ðáíéêüò. Ìéá ðñþôç óõíÝðåéá ôçò êñßóçò ôçò åëëçíéêÞò ôáõôüôçôáò åßíáé ç áìöéóâÞôçóç, óôáäéáêþò äå áêüìá êáé ç êáôáóõêïöÜíôçóç, ôùí äýï êáôáãùãéêþí åðáíáóôÜóå-ùí ôùí äýï åëëçíéêþí êñáôþí, ôçò åðáíÜóôáóçò ôïõ ’21 êáé ôïõ áãþíá ôçò ÅÏÊÁ, êáèþò êáé üëùí ôùí åèíéêï-áðåëåõèåñùôéêþí áãþíùí ôïõ åëëçíéóìïý ìÝ÷ñé ôï 1922. Ç ÅðáíÜóôáóç ôïõ 21 Þôáí ëÜèïò, ìáò åðáíáëáìâÜíïõí üëï êáé ðåñéóóüôåñïé éóôïñéêïß, äéáíïïýìåíïé êáé ðïëéôéêïß, üóï ãéá ôïí áãþíá ôçò ÅÏÊÁ, ç êáôáóõêïöÜíôçóÞ ôïõ Ý÷åé îåðåñÜóåé êÜèå üñéï. *** Ç åðßèåóç óôç ÃÜæá óçìáôïäïôåß ìßá ìåãÜëçò åêôÜóåùò Þôôá ãéá ôïõò óéùíéóôÝò. ¹ôôá ç ïðïßá äåí åßíáé ìüíï óôñáôéùôéêÞ êáé äåí áöïñÜ ìüíï óôï êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë. Åßíáé êáé éäåïëïãéêÞ, ðëÞôôåé ôï óýíïëï ôïõ óéùíéóôéêïý ìç÷áíéóìïý, äçëáäÞ êõñßùò ôá áíÜ ôïí êüóìï ëüìðé ðïõ ðñïðáñáóêåõÜæïõí ôçí å-ãêëçìáôéêÞ óõíáßíåóç ôùí åëßô êáé ôçò êïéíÞò ãíþìçò ôçò Äýóçò óå ü,ôé äéáðñÜôôåé ôï ÉóñáÞë óôçí Ðáëáéóôßíç. Áíôßóôñïöá, ï Ðáëáéóôéíéáêüò ëáüò, êáé üóåò ïñãáíþóåéò åðÝëåîáí ôïí äñüìï ôçò áíôßóôáóçò, ìå êïñõöáßá ôçí ×áìÜò åßíáé åðß ôçò ïõóßáò êåñäéóìÝíïé. Êåßìåíá ôùí ð. Ãåùñãßïõ Ìåôáëëçíïý, Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ, ÃéÜííç Ðáðáìé÷áÞë, ÂëÜóç Áãôæßäç, ÃåñÜóéìïõ ÊáñáìðåëéÜ, Ãéþñãïõ ÑáêêÜ, ÌÜíïõ Óôåöáíßäç, ÂëÜóç ÊáíéÜñç, Èüäùñïõ Íôñßíéá, ÌðÝííõ Ìüñéò, Áëß ÁìðïõíéìÜ, ÌéóÝë Óïóóïõíôüöóêé, Á÷ìÝíô ÓïõñÜíé, ÓôÝöáíïõ Óùôçñßïõ, ×ñõóüóôïìïõ Ðáðáóðýñïõ, ÌðÜóìá ÆåñïõÜëé, ÄçìÞôñç Ãåñïýêáëç, ÄçìÞôñç Åõáããåëßäç, Íßêïõ ÍôÜóéïõ, Óïößáò Ìáôæþñïõ, Ìáñßíïõ ÊáñÜóç, ð. ×. Ðáðáäüðïõëïõ, ×ñßóôïõ ÄÜëêïõ, ÃéÜííç Ó÷ßæá, Èåüäùñïõ Ðáíôïýëá , ê.Ü..

ðñþôç åðáöÞ ìå èåáôÞ ôçò Ýêèåóçò «Óþìáôá», Bodies, ãéá ôç ãñÜöïõóá, Þôáí ôï ÓÜââáôï ôï ðñùß, üôáí êáôÜîáíèç ôçëåïðôéêÞ ýðáñîç áíÝëõå, ìå ýöïò ÷áñùðü Ýùò ÷áæï÷áñïýìåíï, ôá ôùí åêèåìÜôùí, ôüíéæå ðüóá Ýìáèå êáé åîÝöñáæå ôïí èáõìáóìü ôçò ãéá ôï «êïõôß ðïõ ðåôÜò ôï ðáêÝôï ôóéãÜñùí», ôï ïðïßï Ý÷ïõí ôïðïèåôÞóåé ìðñïóôÜ óôïí ìáõñéóìÝíï ðíåýìïíá ôïõ ðñþçí êáðíéóôÞ («äåí åßíáé êáôáðëçêôéêü;» áíáñùôÞèçêå ìå êëáóéêü ýöïò ëáìÝ óéôåõôïý ìüó÷ïõ). ¹ôáí Þäç åìöáíÝò óå ðïéïõò áðåõèýíåôáé ç Ýêèåóç áõôÞ: óå üóïõò áðïöåýãïõí íá óêÝðôïíôáé, áðü ôïí öüâï ôùí ñõôßäùí. Ðáñáäüîùò, üìùò, êáé üóïé Ý÷ïõí ôá÷èåß íá óêÝöôïíôáé ìÜëëïí ôï áðïöåýãïõí ôåëåõôáßùò. Äåí åîçãåßôáé äéáöïñåôéêÜ ôï ãåãïíüò üôé, åéäéêÜ êáé ìüíïí óôçí ÅëëÜäá, ôá çèéêÜ êáé öéëïóïöéêÜ æçôÞìáôá ðïõ èÝôåé ç óõãêåêñéìÝíç Ýêèåóç áãíïÞèçêáí áðü ôïí äçìüóéï Ëüãï, ìå êÜðïéåò åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò. ¼ðùò óçìåéþíåé ðñüóöáôá óôçí ÊáèçìåñéíÞ ï äéáêåêñéìÝíïò øõ÷áíáëõôÞò Óáñë ÌåëìÜí, ç óõãêåêñéìÝíç Ýêèåóç áíáäåéêíýåé ìéá êáéíïýñéá áðüëáõóç, ôç íåêñïóêïðßá. Ôï áíèñþðéíï óþìá êáèßóôáôáé ðñïúüí åìðïñåýóéìï, åðåîåñãÜóéìï êáé åîáãþãéìï, ü÷é ðñïò üöåëïò ôçò åðéóôÞìçò, ü÷é ãéá íá ãßíåé ðåäßï Üóêçóçò þóôå êÜðïéïé áýñéï íá óþóïõí æùÝò, áëëÜ ãéá ìéá åýêïëç äéáóêÝäáóç êáé, âÝâáéá, ðñïò üöåëïò ôçò ôóÝðçò üóùí, êñõììÝíïé ðßóù áðü ôïí äÞèåí ðáéäåõôéêü ÷áñáêôÞñá ôçò Ýêèåóçò, îå÷íïýí ôç èÝóç ðïõ Ý÷åé ç óïñüò óôïí áíèñþðéíï ðïëéôéóìü. Ç ðñþôç ýëç ôïõ êÝñäïõò ¯«íáé, åßíáé ÊéíÝæïé, áëëÜ ôï ßäéï åßíáé», äéáâåâáßùíå ç ãåëáóôÞ îáíèéÜ ôïõ ðñùéíÜäéêïõ, ÷áñùðÜ áóõíåßäçôç óôïí ñáôóéóìü ôçò ìÝóᯠåßíáé «íåêñïß ðïõ êáíåßò äåí áíáæÞôçóå Þ ðïõ äåí Ýãéíå äõíáôüí íá âñåèåß ç ôáõôüôçôÜ ôïõò», ëÝåé ôï National Geographic. «Ùò åê ôïýôïõ, ïýôå ïé ôåèíåþôåò ïýôå ïé ïéêïãÝíåéÝò ôïõò óõãêáôáôÝèçêáí ãéá ôç ÷ñÞóç ôùí óïñþí ôïõò óôçí Ýêèåóç». Êáôáããåëßåò ðïõ óõíüäåõóáí ôçí Ýêèåóç óôç ÍÝá Õüñêç êáé ôçí Éñëáíäßá öÝñïõí, ìÜëéóôá, ôéò óïñïýò íá áíÞêïõí óå öõëáêéóìÝíïõò ðïõ õðÝêõøáí óå âáóáíéóôÞñéá Þ êáé ïðáäþí ôïõ Öáëïýí Ãêïíãê ¯ ï ôåëåõôáßïò åîåõôåëéóìüò ðïõ åðéöýëáîå óôïõò å÷èñïýò ôïõ Ýíá åêäéêçôéêü êñÜôïò; Óôçí Ýêèåóç «Óþìáôá» ïé áíþíõìïé, Üãíùóôïé, áæÞôçôïé íåêñïß, âáóáíéóìÝíïé Þ ü÷é, ÷Üíïõí ôï äéêáßùìÜ ôïõò óôï üíïìá, óôïí óåâáóìü, óôçí ðñïóùðéêÞ

Φωτογραφία από την έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τεχνόπολη (Γκάζι). éóôïñßá, óôéò íåêñéêÝò ôéìÝò Þ ôçí ôáöÞ. Åßíáé áðëþò ðñþôç ýëç ðïõ äÝ÷åôáé ìåôáâïëÝò þóôå íá ãßíåé áãíþñéóôç. Ï èÜíáôïò äéáãñÜöåôáé, ç ôéìÞ ðñïò ôïí íåêñü ¯ï ïðïßïò åõôåëßæåôáé ùò ï áäåëöüò ôçò Áíôéãüíçò, ìüíï áíáìÜñôçôïò óôç óõíåßäçóÞ ìáò áõôÞ ôç öïñܯ îå÷íéÝôáé. Ôï ðñüóùðï îå÷íéÝôáé. Ï èåáôÞò êáëåßôáé íá áñíçèåß ôçí ýðáñîç ôïõ ðñïóþðïõ êáé ôçí ôéìÞ ðïõ ôïõ ïöåßëåôáé, Þ Ýóôù ôïõ áíáãíùñßæåé ï ðïëéôéóìüò. Ï

Ôá äïëÜñéá ôùí äùñçôþí äåí äßíïíôáé ãéá íá åðïõëùèïýí ïé ðëçãÝò ðïõ Üíïéîå ôï «äéáñêÝò ìïëýâé» ôùí ðñïóôáôåõüìåíùí ôçò ×ßëáñé Êëßíôïí.

êÜèå ðïëéôéóìüò. Óåâáóìü ðïõ ôïõ áíáãíùñßæïõí êáé ïé éáôñéêÝò ó÷ïëÝò, ôá åñãáóôÞñéá áíáôïìßáò ôùí ïðïßùí åðéêáëïýíôáé ùò Üëëïèé ïé ïñãáíùôÝò ôçò Ýêèåóçò. Ïé óïñïß ôùí áíáôìçèÝíôùí óôá åñãáóôÞñéá, üìùò, äåí åêôßèåíôáé óôï ìåãÜëï ìáò ôóßñêï, ðñïêáëþíôáò ïîõæåíÝ êñáõãÝò èáõìáóìïý. Ðáßñíïõí ôïí äñüìï ðñïò ôçí ôáöÞ. Êáíåßò ãéáôñüò äåí èá äéáíïïýíôáí íá ôïõò ôïðïèåôÞóåé óå óôÜóç êáëáèïóöáéñéóôÞ ðïõ óïõôÜñåé êáé íá ôïõò ðáñïõóéÜóåé ùò ðáéäáãùãéêü åñãáëåßï ìå êáëëéôå÷íéêÝò Þ êáé äéáêïóìçôéêÝò ðñïåêôÜóåéò óå Ýíá áìöéèÝáôñï. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ïé ðñþôïé ðïõ áíôÝäñáóáí Ýíôïíá, ôçí ðñþôç öïñÜ ðïõ Ýëáâå ÷þñá ç Ýêèåóç êáé æÞ-

ôçóáí ôçí áðáãüñåõóÞ ôçò Þôáí ãéáôñïß ôï Óõìâïýëéï Áíáôüìùí óôçí ðüëç ÔÜìðá ôçò Öëüñéäáò. Ï èåüò ôïõ åìðïñßïõ, ðïõ âñßóêåôáé ðßóù áðü ôçí Ýêèåóç, ôïõò åßðå üôé ïöåßëïõí íá ðåñéïñßóïõí ôïí ëüãï ôïõò óôá ðáíåðéóôÞìéá. ÁõôÜ ùò ðñïò ôï «äéäáêôéêü» êáé «åðéóôçìïíéêü» ôïõ ðñÜãìáôïò. Ôé óêÝöôçêáí Üñáãå ôá óôåëÝ÷ç ôïõ Åèíéêïý Ïñãáíéóìïý Ìåôáìïó÷åýóåùí, ï ïðïßïò óõíäéïñãáíþíåé ôçí Ýêèåóç; Ï êáé éáôñüò äÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí êáé áíþôáôïò åðéâëÝðùí ôçò Ôå÷íüðïëçò, Üñáãå ôé; ¼ôé ç ðáñÜèåóç ðôùìÜôùí ðñïò äçìüóéá øõ÷áãùãßá èá ðñïóåëêýóåé ôïí êüóìï íá ãßíåé äùñçôÞò óþìáôïò; ¼ôé ðïëëïß èá Þèåëáí ¯Ýóôù êáé ùò éäÝᯠíá äïõí ôïí óýíôñïöü ôïõò Þ ôï ðáéäß ôïõò ìåôáèáíÜôéï ôåíßóôá; Éäéáßôåñá üôáí ï ßäéïò ïñãáíéóìüò ìÜò êáèçóõ÷Üæåé áðü ôç óåëßäá ôïõ ðùò «ç áöáßñåóç éóôþí êáé ïñãÜíùí áðü íåêñü äüôç ãßíåôáé ìå ôïí ðñïóÞêïíôá óåâáóìü óôï óþìá ôïõ íåêñïý». Åêôüò áí, ãéá êÜðïéï ëüãï, ïé áíþíõìïé íåêñïß ôïõ Bodies äåí äéêáéïýíôáé ôïí ßäéï óåâáóìü. ¼ëïé ïé Üîéïé ôïõ ïíüìáôüò ôïõò ðïëéôéóìïß, áíåîáñôÞôùò èñçóêåßáò êáé öéëïóïößáò, äéáôçñïýóáí Ýíá äÝïò ãéá ôïí íåêñü êáé ôïí èÜíáôï, ôï ýóôáôï ìõóôÞñéï. Ï óýã÷ñïíïò êüóìïò ìÜò áíáéóèçôïðïéåß áðÝíáíôé óôï èÜíáôï. ¼÷é ìÝóá áðü ôçí åîïéêåßùóÞ ìáò ìå ôïí ðüíï êáé ôï ðÝíèïò, üðùò ï Üíèñùðïò ôùí ðåñáóìÝíùí áéþíùí ðïõ ìåôñïýóå ìéá åðéóöáëÞ ýðáñîç, ëüãù ðïëÝìùí, åðéäçìéþí êáé êáêïõ÷éþí, áëëÜ ùò êáëïæùéóìÝíïõò èåáôÝò ðïõ áðïëáìâÜíïõí ôïí èÜíáôï ¯ôùí ìáêñéíþí Üëëùí, ðÜíôᯠìå ðïðêüñí êáé êüêá êüëá. áðü ôï skai.gr


20

Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ Ἡ ἐκ τῶν ἔσω ὑπονόμευση τῆς ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς βιομηχανίας

Ti glosa milame? Ôïõ ×ñßóôïõ ÄÜëêïõ

ἐκ τῶν ἔσω ὑ πο νό μευ ση τῆς ἑλληνικῆς πο λι τι σμι κῆς

βιομηχανίας Στήν ὀθόνη τῆς συσκευῆς Ἀσύγχρονου Τρόπου Μεταφορᾶς (ΑΤΜ) μιᾶς σπασμένης ἀπό «ἀντιεξουσιαστές» τράπεζας, φιγουράρει ἕνα τεράστιο ἀγγλικό (ἤ ἀμερικάνικο) ἐρωτηματικό. Τήν ἴδια ὥρα, λίγο πιό πέρα, μιά ἀφίσα τῶν ἀντιεξουσιαστῶν πού τήν ἔσπασαν συνοδεύει τήν διερώτηση: «ΑΝΑΚΩΧΗ?» μέ τό ἴδιο ἀγγλοαμερικάνικο ἐρωτηματικό. Εἶναι μιά ἐκ πρώτης ὄψεως ἀσήμαντη ἔνδειξη μιᾶς πολύ σημαντικῆς πολιτισμικῆς «ἐξέλιξης», ὅτι δηλ. «ἐξουσιαστές» καί «ἀντιεξουσιαστές» μιλᾶνε τήν ἴδια «γλῶσσα» καί ἔχουν ὑποκύψει στά ἴδια πολιτισμικά πρότυπα, συμμορφούμενοι πρός τίς λαθραῖα ὑποβαλλόμενες ἀπαιτήσεις τοῦ πιό ὕπουλου καί πιό ἀδηφάγου ἰμπεριαλισμοῦ, τοῦ πολιτισμικοῦ. Καί ἐάν γιά τούς ἐξουσιαστές τό πρᾶγμα εἶναι κατα-

νοητό ἕως ἀναμενόμενο, γιά τούς «ἀντιεξουσιαστές» θά ὑπῆρχε μιά κάποια ἀπορία, ἀπό τήν μεριά τοὐλάχιστον ἐκείνων πού δέν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ «ἀντιεξουσιαστικός» χῶρος εἶναι ὑποδουλωμένος ὥς στά μπούνια στό σύστημα σκέψης καί ἔκφρασης τῶν ὑποτιθεμένων «ὁρκισμένων» ἐχθρῶν του. Μιά ματιά στά «συνθήματα» πού ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους στούς τοίχους τῆς Ἀθήνας, στήν διάρκεια τῆς «μαυροκόκκινης» «ἐξέγερσης» τοῦ Δεκεμβρίου, ἀρκεῖ γιά ν’ ἀποδείξῃ τοῦ λόγου τό ἀληθές: «No future», «No control», «You ‘d better watch out, Santa chaos is coming to town» (μέχρι καί τό «Καλήν ἡμέραν ἄρχοντες» εἶναι ἀνίκανοι νά παρωδήσουν!), «Together we stand, divided we fall», καί ἄλλα, ἐνδεικτικά τῆς «ἀνιδιοτελοῦς δουλικότητας» πού καταδίκαζε ὁ Ντοστογιέφσκι. Ἡ γλωσσική συμπεριφορά τῶν (ἀντι)γραφιτάδων, πού χρησιμοποιοῦν ἀποκλειστικά τό λατινικό ἀλφάβητο (ἐνίοτε καί τήν λατινική γλῶσσα, τήν ὁποία, ὑποτίθεται, ἔχουν φάει μέ τό κουτάλι!) συμπληρώ-

Τ’ς Ευδίας 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα

Α

πό τις ωραίες στιγμές της Θεσσαλονίκης. Θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 22 Μαρτίου. Εκατόν εξήντα θα είναι συνολικά οι ταινίες, ελληνικές και ξένες, θα υπάρχει μεγάλο αφιέρωμα στο αφρικανικό ντοκιμαντέρ με ταινίες γυρισμένες από Αφρικανούς σκηνοθέτες. www.filmfestival.gr

FRONTEX Ή αλλιώς Οργανισμός Συντονισμού Ελέγχου Εξωτερικών Συνόρων της Ε.Ε., δηλαδή πρόκειται για την ευρωπαϊκή υπηρεσία συνοριακής φύλαξης (www.frontex.europa.eu), η οποία ιδρύθηκε το 2004 με έδρα τη Βαρσοβία, πέρασε μια παρατεταμένη κρίση, αλλά εσχάτως αναβαθμίστηκε σημαντικά. Πριν λίγες μέρες υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την αλβανική αστυνομία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η διασυ-

νει τό τοπίο τῆς πολιτισμικῆς/ γλωσσικῆς ἐρημίας πού διαμορφώνουν οἱ κατά κύματα ἐπιδρομές συμπλεγματικῶν ἀτόμων πού «συνεμορφώθησαν» πλήρως «πρός τάς ὑποδείξεις» τῆς ἔντυπης καί τηλεοπτικῆς ἐξουσίας. Ἀπόκοντα κι ἐκεῖνοι οἱ, ὄχι καί τόσο εὐάριθμοι, «ὀπαδοί» τῶν «ἑλληνικῶν» ὁμάδων μέ τά F.C., τά GATE καί τά CITY, πού προφανῶς δέν ἔχουν χρόνο καί μυαλό νά ἀναρωτηθοῦν γιατί ἡ πολιτεία ἑνός κυρίαρχου εὐρωπαϊκοῦ κράτους μέ τεράστια γλωσσική/πνευματική παράδοση προκρίνει

τό ὄνομα Super League γιά τό πρωτάθλημά της, τόν τίτλο Best Goal γιά τίς ἀναμεταδόσεις τῶν καλλίτερων γκόλ, τό VS (VERSUS) ἀντί τοῦ «κατά» κ.ο.κ. Τό ἴδιο πνεῦμα τείνει νά κυριαρχήσῃ καί σ’ ἕναν ἄλλο, ἀνθηρό κάποτε, τομέα τῆς ἑλληνικῆς πολιτισμικῆς βιομηχανίας, αὐτόν τῆς μουσικῆς. Τό ἔργο πού ἐπί χούντας εἶχε ἀναλάβει ὁ μαστοράκειος φτωχογεγεδισμός (μέ τούς Charms, τούς Idols, τούς MGC, κ.λπ.) ἔχει περάσει τώρα στά χέρια πιό «ἐξελιγμένων» καί «καπάτσων» ὑπηρετῶν τοῦ

Ôïõ ÃéÜííç Áúíáëßäç

Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 θα τεθεί σε εφαρμογή η βίζα με βιομετρικά στοιχεία (αποτυπώματα και των 10 δακτύλων από την ηλικία των 6 ετών), νοριακή εγκληματικότητα και η παράνομη μετα- και σε κάθε σημείο εισόδου/εξόδου της Ε.Ε. θα νάστευση, ώστε να διαφυλαχθούν τα σύνορα των εγκατασταθεί προηγμένο σύστημα που θα ελέγχει δύο χωρών της Ε.Ε., δηλαδή της Ελλάδας και της και θα καταγράφει τις ημερομηνίες εισόδου και Ιταλίας. Η Frontex δημιουργήθηκε για να συντο- εξόδου των μεταναστών. Όποιος παραβιάζει τον νίσει την επιχειρησιακή συνεργασία των κρατών- προβλεπόμενο χρόνο παραμονής θα αντιμετωπίζει τη Frontex, η οποία θα ειδοποιείται αυτόματα μελών στη φύλαξη των συνόρων της Ε.Ε., ώστε να ισχύουν κοινοί κανόνες περιφρούρησης των από το σύστημα. συνόρων, αλλά μετά το ευρωπαϊκό σύμφωνο για Τη μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. θα τη ρυθμίζει ουσιαστικά η αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τη μετανάστευση (πιο σωστά κατά της μετανάστευσης) μετεξελίσσεται σε κάτι σαν ευρωπαϊκή θα γίνεται διάκριση μεταξύ μεταναστών χαμηλής και υψηλής κατάρτισης. Όλοι οι υπόλοιποι θα κασυνοριοφυλακή. Η δική μας πολιτική ηγεσία το ταδιώκονται απηνώς. επιδιώκει αυτό, και από το 2008 υπάρχει στενή συνεργασία με τη Frontex με παροχή εξοπλισμού και επισκέψεις στελεχών της σε ακριτικά νησιά. Ο Παυλόπουλος μάλιστα ζήτησε να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στον Πειραιά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης του οποίου τη δημιουργία προο ανήγγειλε για πρώτη φορά ο πρωθυβλέπει το σύμφωνο, και το οποίο θα συντονίζει πουργός στην τελευταία ∆ΕΘ, ότι υπάρχει τη διαδικασία παροχής ασύλου στην Ε.Ε. ανάγκη μετεγκατάστασης της ∆ΕΘ. Από Στη νέα μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., που τότε ακουστήκαν κάποιες δηλώσεις δηθα εφαρμόζεται σε 3-4 χρόνια, η Frontex θα έχει μάρχων του ανατολικού και του δυτικού τομέα της αποφασιστικό ρόλο και θα εξοπλιστεί με νέα μέσα. Αυτά θα είναι συστήματα υψηλής τεχνολο- πόλης, που θέλουν τη ∆ΕΘ για τους δικούς τους, γίας (ραντάρ, δορυφόροι, κ.λπ.), αλλά θα διαθέ- προσωπικούς λόγους. Στο νέο ρυθμιστικό που τει περιφερειακά γραφεία και ειδικές ομάδες τα- ετοιμάζεται δεν προβλέπεται φυσικά σχέδιο μετεχείας επέμβασης, που θα αναλαμβάνουν επιχει- γκατάστασης. Για την «ισχυρή» Ελλάδα αυτό είναι πολυτέλεια, αφού ακόμα περιστρέφεται γύρω από ρήσεις σε όποιο σημείο των συνόρων τής ζητητο αναπτυξιακό δόγμα του Καραμανλή περί αντιθεί.

Θεσσαλονίκης Αποσάθρωσις

Τ

πολιτισμικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, μέσῳ τῆς προώθησης κατ’ ὄνομα «ἑλληνικῶν» συμμετοχῶν στήν Eurovision (μέ ἀγγλικούς στίχους καί μουσική), ἔχουν ἐπιδοθῆ σέ μιά τεράστια προσπάθεια ὑπονόμευσης τοῦ ἑλληνικοῦ (μουσικοῦ καί γλωσσικοῦ) πολιτισμοῦ, στό ὄνομα, ὑποτίθεται, τῆς προώθησής του. Κι ἔχει ἔτσι καταντήσει ὥστε τό ἑλληνικό κράτος νά σπαταλᾷ τεράστια ποσά γιά τήν προβολή ὄχι τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀλλά τοῦ ἀγγλοαμερικάνικου πολιτισμοῦ, στόν ὁποῖο προσανατολίζεται, ἔμμεσα καί τεχνηέντως χειραγωγούμενο, ἕνα ἱκανό τμῆμα τῆς ἀποπροσανατολισμένης νεολαίας μας (ἀλλά τί νά κάνουμε; ὅπως λένε καί οἱ Κρητικοί: «δάχτυλά μου βρωμεσμένε, ἐδικός μου εἶσαι καημένε!»). Καί μή μᾶς ποῦν ὅτι οἱ ἐκπροσωποῦντες τήν χώρα εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς, διότι ἔχουμε δεῖ καί στό παρελθόν καί στίς μέρες μας πολλά ἄτομα ἑλληνικῆς καταγωγῆς νά ὑπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα. Ἐν πάσῃ δέ περιπτώσει, ὅταν ὁ νέος ἄνθρωπος ἐθισθῇ ἀρκούντως στίς ἀπομιμήσεις ξένων πολι-

παροχής και των 150 επαγγελμάτων που συνδέονται με αυτή. Εκτός από τη ∆ΕΘ, μεγάλη συζήτηση θα γίνει για τους –μεγάλους– ελεύθερους χώρους που άφησαν τα στρατόπεδα Σκόρδα στην Καλαμαριά, Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη και Καρατάσου στην Πολίχνη. Το τελευταίο το διεκδικεί σθεναρά το πανεπιστήμιο, που θέλει να εγκαταστήσει εκεί την ιατρική σχολή. Η πρώτη σοβαρή μελέτη που προσπαθεί να εντάξει τα νέα πολεοδομικά δεδομένα σε έναν νέο σχεδιασμό της πόλης, ικανό(;) να αλλάξει το πρόσωπό της, έγινε από μια ομάδα εργασίας του ΤΕΕ και αποτελεί έναν σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο ώστε να ανοίξει η συζήτηση για την τύχη αυτών των χώρων και την αστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη, κρίνοντας ότι οι ελεύθεροι χώροι που δημιουργήθηκαν ή πρόκειται να δημιουργηθούν είναι η τελευταία ευκαιρία της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους και να βελτιώσει την αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, που την κατατάσσει τελευταία στην Ε.Ε., προτείνει τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο της ∆ΕΘ και τη διασύνδεσή του με άλλους ελεύθερους χώρους μέσω ενός δικτύου πεζοδρόμων. Τα στρατόπεδα μπορούν και αυτά να μετατραπούν σε ελεύθερους χώρους μητροπολιτικού επιπέδου και να αποτελέσουν κομβικά σημεία ανάπλασης όλης της ευρύτερης περιοχής. Τέτοια σχέδια


Αριθμός φύλλου 50

21

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Óôåßëôå ôéò åðéóôïëÝò óáò óôï e-mail: efrixi@gmail.com

τισμικῶν προϊόντων, θά τραπῇ ἀπό ἕνα σημεῖο κι ἔπειτα ἀναπόφευκτα στήν κατανάλωση τῶν αὐθεντικώτερων ἐκδοχῶν τους ἀπό τό πρωτότυπο. Πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ μουσική βιομηχανία τοῦ τόπου θά ὑποστῇ -ἤδη ὑφίσταται- ἕνα τεράστιο πλῆγμα, λόγῳ ἀκριβῶς τῆς συντονισμένης δραστηριότητας τῶν ἰμπρεσσάριων τοῦ πολιτισμικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἁλωνίζουν ὄχι μόνο στά ἰδιωτικά, ἀλλά καί στά κρατικά ΜΜΕ, τυγχάνοντες τῆς ἀμέριστης ὑποστήριξης τῶν μικρόνοων καί κοντόφθαλμων φτωχοσυμπέθερων καί βλαχοδήμαρχων τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς. Ὅμως, οἱ τομεῖς τῆς μουσικῆς, καί περισσότερο ἀκόμα τῆς γλώσσας, θά μποροῦσαν νά ἐξελιχθοῦν σέ ἀνθηρότατους κλάδους πολιτισμικῆς καί οἰκονομικῆς δραστηριότητας, στούς ὁποίους, λόγῳ ἐγγενῶν συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων, ἡ ἐντόπια «παραγωγή» θά ἦταν ἀσυναγώνιστη. Νά πεδίο δόξης λαμπρόν καί εὐκαιρία πρωτοβουλιῶν γιά ἀνθρώπους πού προτίθενται νά ἀντιμετωπίσουν μέ νέες μεθόδους καί πνεῦμα τήν καλπάζουσα οἰκονομική, ἠθική καί πολιτισμική κρίση. Ἡ σύσταση τοῦ Ἀνώνυμου τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύῃ: Στοχάσου κι ἀρκεῖ.

όμως δεν έχουν συνήθως καμία τύχη στην Ελλάδα. Η οικονομική στενότητα και η «αναπτυξιακή» λογική των κρατούντων, με τη συνδρομή και των οικοπεδούχων, τα κονιορτοποιούν. Αλλά είναι μια τελευταία ευκαιρία για την πόλη και θα αποτελέσει μια αναμέτρηση των ανθρώπων που την αγαπάνε και αυτών που ασελγούν επάνω της.

Αστραπίκας και Βροντίκας Ε ίναι οι δύο ήρωες του κόμικ «Αστραπίκας και Βροντίκας - Οι ήρωες του Πόντου». Μια θαυμάσια δουλειά και πολύ έξυπνη, με καταπληκτικά σκίτσα. Τη δημιούργησε μια ομάδα νέων ανθρώπων που ήθελαν να διηγηθούν μια ιστορία που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα με πρωτότυπο και ασυνήθιστο τρόπο. Το κόμικ αφηγείται τη βοήθεια που προσέφεραν δυο χαρακτηριστικοί Πόντιοι, ο Αστραπίκας και ο Βροντίκας, στο στράτευμα του Παλαιολόγου, για να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261 από τους Σταυροφόρους. Το κόμικ έχει θαυμαστές στο Facebook και την ιστοσελίδα www.astrapikasvrontikas.gr

Οι αναγνώστες μας Áíáãêáßåò äéåõêñéíÞóåéò

Ó

÷åôéêÜ ìå ôá üóá åîÝèåóå ï áãáðçôüò ê. ÊáñáìðåëéÜò ìå áêñßâåéá êáé åðéóôçìïíéêÞ åõóõíåéäçóßá èá ’èåëá ìüíï íá óôáèþ óå 2-3 óçìåßá, ãéáôß äåí äéáèÝôù åðáñêÞ èåùñçôéêÜ åöüäéá ãéá áíÜðôõîç åðß ìáêñüí êáé óõíåðþò õðï÷ñåþíïìáé íá ìçí ôñáâÞîù ôï ðÜðëùìá ðÝñá áðü åêåß ðïõ öèÜíïõí ôá ðüäéá ìïõ. Ãéá üóïõò áóðÜæïíôáé ôçí ïñèüäïîç ðíåõìáôéêüôçôá, ï üñïò «ïéêïõìåíéêüôçôá» íïåßôáé åêêëçóéïëïãéêÜ, äçëáäÞ áðü ôç óôéãìÞ ðïõ öÝñïõìå åíôüò ìáò ôçí áíèñùðüôçôá ïöåßëïõìå ùò ÷ñéóôéáíïß íá ìåãáëþóïõìå ôç ÷ùñçôéêüôçôá ôçò êáñäéÜò ìáò ðÜíù áðü öõëÝò, Ýèíç êáé Üëëá ðáñåñ÷üìåíá ó÷Þìáôá ôïýôïõ ôïõ êüóìïõ. Åßíáé æÞôçìá éåñÜñ÷çóçò ôï áí äßíïõìå ðåñéóóüôåñç óçìáóßá óôç ãÞéíç, öèáñôÞ, õðïêåßìåíç óå ìåôáâïëÝò, Þ óôçí åðïõñÜíéá ðáôñßäá ìáò. Ç Åêêëçóßá åßíáé éóôïñéêÞ êáé Ü÷ñïíç, ôï óõíáìöüôåñïí ðïõ èá ‘ëåãå ï Ýôåñïò ðñùôüôõðïò, áõôüíïìïò óôï÷áóôÞò ÆïõñÜñéò. Ê. ÊáñáìðåëéÜ, ðéèáíüí íá ôá îÝñåéò êáëýôåñá üëá áõôÜ*, ôá õðüëïéðá õðåñâáßíïõí ôéò äõíÜìåéò ìïõ… ÊÜôé áêüìç, áí ìïõ åðéôñÝðåôáé íá ðù: Ôá âÜæïõìå ìå ôïõò åèíïöõëåôéóôÝò ôýðïõ ÃåùñãéÜäç, ðïõ ðñüóöáôá óõíÝêñéíå ôïí Ðáñèåíþíá ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ åìðïñéêïý êÝíôñïõ «Mall» (ï êáèÝíáò ìðïñåß íá êñßíåé) ãéá íá êáôáäåé÷èïýí ïé áèåïëüãçôïé åêêëçóéïìÜ÷ïé ôïõ ËÁÏÓ êáé íá îåêáèáñéóèåß ï åõñýôåñïò ÷þñïò áðü ôïõò ëáèñáßïõò åéóâïëåßò. Ìå ðñüôáãìá ôç öõóéêÞ åîÜëëïõ áãÜðç ðñïò ôçí ðáôñßäá (äéáöïñåôéêÜ áããßæïõìå ôá üñéá ôçò øõ÷ïðáèïëïãßáò) óõíùèåßôáé Ýíáò åóìüò áðü åôåñüêëçôá óôïé÷åßá ðïõ ðñïùèïýí êéüëáò ôç óýã÷õóç óôïõò áíõðïøßáóôïõò. ÔÝëïò åßíáé ôéìÞ ãéá ôéò ïìÜäåò ôçò ÑÞîçò, ôïõ ¢ñäçí, ðïõ ï «Éüò» ôéò áíôéðáñáèÝôåé ìå ôï ËÁÏÓ êáé äåí ðñüêåéôáé ãéá çãåìïíéêÝò äéåêäéêÞóåéò óôïí ðáôñéùôéêü ÷þñï, áðëþò ðÜåé ðïëý ïñéóìÝíïé êáéñïóêüðïé íá åêìåôáëëåýïíôáé ôçí Üãíïéá, ôçí åðéðïëáéüôçôá ôùí åýðéóôùí. ÁõôÜ êáé æçôþ ôçí åðéåßêåéá áí êÜðïõ,

ãñÜöïõí

÷ùñßò íá ôï èÝëù, áóôü÷çóá óôéò åðéóçìÜíóåéò ìïõ. Ìé÷áÞë ÁíäñåÜäçò, ÃéáííéôóÜ.

Ãéá ôçí êñßóç ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò Ç êñßóç åßíáé ìéá êáôÜóôáóç ìå ôçí ïðïßá ï ¸ëëçíáò, ßóùò êáé êÜèå Üíèñùðïò, ìáèáßíåé íá ìåãáëþíåé êáé íá æåé. ÊÜèå åðï÷Þ ðÝñáóå êáé ôçí êñßóç ôçò. ÓÞìåñá üìùò ôé åßäïõò êñßóç ðåñíÜìå; ÏéêïíïìéêÞ; ÐïëéôéêÞ; ÊïéíùíéêÞ; ÐåñéâáëëïíôéêÞ; ÇèéêÞ ìÞðùò; ÐåñíÜìå áðü ôá ðÜíôá. Ôï áíÝêáèåí óáèñü ðïëéôéêü óýóôçìá ó’ üëïõò ôïõò ôïìåßò Üñ÷éóå íá êáôáññÝåé. Áðü üëá üóá åßäáí ôá ìáôÜêéá ìïõ áõôÝò ôéò ìÝñåò, ðåñÞöáíç ìå Ýêáíáí ïé áíôéðñüóùðïß ìïõ, ç íÝá ãåíéÜ. ÂáóéêÜ Ýíá ìÝñïò ôçò. Ôá ðáéäéÜ ðïõ Ýêëåéóáí ôá ó÷ïëåßá, êáôÝâçêáí óôïõò äñüìïõò, ÷ùñßò íá ðåôÜíå ðÝôñåò óôéò âéôñßíåò (îÝñïõí êáëÜ, ðùò ïé âéôñßíåò ðïõ ðñÝðåé íá óðÜóïõí, äå óðáí ìå ðÝôñåò), ðïõ Ýêáíáí êáôÜëçøç óôçí ÅÑÔ ìå ìÞíõìá óôïí åëëçíéêü ëáü íá îåêïõíçèåß áðü ôçí TV êáé íá âãåé óôïõò äñüìïõò. ÐñáãìáôéêÜ, Ýíéùóá ðåñÞöáíç ðïõ áíÞêù óôç íÝá ãåíéÜ, ôç ãåíéÜ ôçò áëëáãÞò. ÊáôÜ ôá Üëëá ðÜíôùò, ç åéêüíá åßíáé ôñáãéêÞ. Äåí îÝñù âÝâáéá êáôÜ ðüóï ôçí ôñáãéêïðïéïýóáí ôá ÌÌÅ –äåí öáíôÜæïìáé üìùò íá áðåß÷áí êáé ðïëý áðü ôçí ïõóßá: ÊáôáóôñïöÞ. Ôï êÝíôñï öëåãüôáí, ïé «ãíùóôïß – Üãíùóôïé» êïõêïõëïöüñïé äéÝëõáí ôá ðÜíôá óôï ðÝñáóìÜ ôïõò, ç áóôõíïìßá Ýðáéæå êñõöôïýëé, Þ ðéï óùóôÜ «êëÝöôåò êé áóôõíüìïõò» ìå ðéôóéñéêÜäåò, åíþ ïé âïõëåõôÝò, êëåéóìÝíïé óôï Üíôñï ôïõò, åîáðÝëõáí êïýöéá ëüãéá ðáñçãïñéÜò êáé õðïó÷Ýóåùí ôïõ ôýðïõ «Èá ôéìùñçèïýí ïé Ýíï÷ïé» ê.ï.ê. Åëðßæù ðùò åðéôÝëïõò ï êüóìïò âáñÝèçêå íá ôïõ ÷áúäåýïõí ô’ áöôéÜ. Ç áíôéðïëßôåõóç ðÜíôùò ôñßâåé ôá ÷åñÜêéá ôçò. Ìå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç, Ý÷ïõí ôçí ðñùôïêáèåäñßá óôï ôóåðÜêé ôïõò. Íá ìç ÷áßñïíôáé üìùò. Ëåò êáé èá ìåßíïõí ðáñáðÜíù. ÐñÝðåé åðéôÝ-

ëïõò íá îåöýãïõìå áðü ôïí äéêïììáôéóìü ìáò, ïé åðéëïãÝò äåí åßíáé ìüíï ÐÁÓÏÊ Þ Í.Ä. Áöïý ïé ìåí åßíáé ÷åéñüôåñïé áðü ôïõò äå. ¼óï ãéá ôéò åíáëëáêôéêÝò åðéëïãÝò, Ý÷ïõí êé áõôÝò ôá ðñïâëÞìáôÜ ôïõò. ¹ìïõí öáí ôïõ Ôóßðñá, áëëÜ ìå áðïãïÞôåõóå óôçí ðïñåßá. Ïðüôå ðÜìå ãéá ÐñÜóéíïõò. ÐñÝðåé íá êåñäßóïõí èÝóåéò óôç ÂïõëÞ, ãéáôß, ìçí îå÷íÜìå, áíÜìåóá ó’ üëåò ôéò êñßóåéò, ðåñíÜìå êáé ðåñéâáëëïíôéêÞ. Êáé ñß÷íïõìå õðåñâïëéêÜ ôï öôáßîéìï óôçí êõâÝñíçóç, ç ïðïßá äåí öôáßåé óå üóá ôçò êáôáëïãßæïõìå. Ç ÅëëÜäá åß÷å Þäç ôá ðñïâëÞìáôÜ ôçò. Ìüíï ðïõ áíôß íá ëõèïýí, ÷åéñïôÝñåøáí ôá ðÜíôá êáé üëá ìáæß. ÁëëÜ äåí öôáßíå ìüíï ïé ðïëéôéêïß, ïé ðáðÜäåò êáé ïé «ÞñùÝò» ìáò ãåíéêÜ. Öôáßìå êé åìåßò, ï ëáüò. Äåí áíôéäñÜóáìå åãêáßñùò. Äåí Ý÷ïõìå üñáìá, êáé ÷ùñßò üñáìá äåí Ý÷ïõìå åëðßäá. Ìáò Ý÷åé öÜåé ç ìéæÝñéá, åíþ åßìáóôå áðü ôïõò ðéï áäéêçìÝíïõò ëáïýò ôçò Åõñþðçò, ìå ÷áìçëÝò óõíôÜîåéò, ÷áìçëïýò ìéóèïýò, ìåãÜëï ðïóïóôü áíåñãßáò êáé ðñïâëçìáôéêÞ åêðáßäåõóç. Ïé ¸ëëçíåò ãïíåßò ðëçñþíïõí áêñéâüôåñá áðü üëïõò ôïõò Åõñùðáßïõò ãïíåßò ôéò óðïõäÝò ôùí ðáéäéþí ôïõò, ðïõ ôåëéêÜ ôïõò âãáßíïõí Üíåñãá Þ íá ðáëåýïõí íá åðéâéþóïõí ìå 700 åõñþ. Óýìöùíá ìå ìéá óôáôéóôéêÞ, åßìáóôå êé ï ðéï áðáéóéüäïîïò ëáüò ôçò Åõñþðçò. Óçìåéþíù ðùò Ýãéíå ðñéí ôá åðåéóüäéá, ôþñá ðñïöáíþò èá ìáò Ýâãáæå ìáíéïêáôáèëéðôéêïýò ÷ùñßò åëðßäá èåñáðåßáò. ¢ëëç ìéá ðñùôéÜ ãéá ôçí ÅëëÜäá ìáò. (Ìçí îå÷íÜìå êáé ôçí ðñùôéÜ óôçí ðá÷õóáñêßá!) ÕðÜñ÷ïõí ðïëëïß âáóéêïß óôü÷ïé ðïõ Ýíá êñÜôïò ðñÝðåé íá

ðåôý÷åé, ãéá íá åßíáé êñÜôïò êáé ü÷é Ýíá ðåñéïñéóìÝíï åäáöéêÜ ÷Üïò, ðïõ êáôáëÞîáìå íá åßìáóôå ôþñá. Ó÷åäüí ôá ðÜíôá äõóëåéôïõñãïýí. Ôùí ðåñéóóüôåñùí äçìüóéùí ó÷ïëåßùí ïé åãêáôáóôÜóåéò åßíáé Üèëéåò, ç åêðáßäåõóç åßíáé áíåðáñêÞò êáé ëåéôïõñãåß óôç âÜóç ëÜèïò óõóôÞìáôïò, ç ôñßôç çëéêßá Ý÷åé ðáñáãêùíéóôåß, áí ü÷é îå÷áóôåß, ïé õðïõñãïß äåí åìðíÝïõí êáìéÜ åìðéóôïóýíç, ç ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò äåí Ý÷åé ëÜâåé áêüìá ôçí ðñÝðïõóá âáñýôçôá, ãéá ôçí ïéêïíïìßá äåí õðÜñ÷åé ëüãïò íá ìéëÞóù. ÅðéðëÝïí, ìåôÜ ôá üóá óõìâáßíïõí, ç ÅëëÜäá äåí èåùñåßôáé äá êáé ï éäáíéêüò ôüðïò äéáêïðþí. ÕðÜñ÷åé êÜôé óôï ïðïßï Ý÷ïõìå ðåôý÷åé ùò êñÜôïò; ÊÜôé ãéá ôï ïðïßï ìðïñïýí ïé ¸ëëçíåò, ðÝñá áðü ôï ãåãïíüò üôé ç ÷þñá ôïõò õðÞñîå ç êïéôßäá ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ôçò äçìïêñáôßáò, íá åßíáé ðåñÞöáíïé; Ãéáôß áêüìá êé áõôü êáíïíéêÜ èá Ýðñåðå íá ìáò êÜíåé íá íôñåðüìáóôå ãéá ôï ðþò êáôáíôÞóáìå. Ïé ðïëéôéêïß, ï ëáüò, ôï êñÜôïò, ï êüóìïò, Ý÷ïõí âõèéóôåß óôç ìéæÝñéá ôïõò, ôçí Ý÷ïõí áðïäå÷ôåß êáé óõìâéâáóôåß ìáæß ôçò. ¼÷é üìùò êáé ç íÝá ãåíéÜ. ÁõôÞ Þäç áíôÝäñáóå. ºóùò ç åëðßäá ãéá Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí íá åßíáé áñêåôÞ ãéá íá áðïêôÞóïõìå üíåéñá êáé íá áó÷ïëçèïýìå ìå ôá ðñïâëÞìáôá ãéá ôá ïðïßá ôüóïí êáéñü áäéáöïñïýìå. ÑÝá ÐáðáäïðÝôñïõ, ÌáèÞôñéá Ãõìíáóßïõ Ïõñáíïýðïëç ×áëêéäéêÞò


22

Αριθμός φύλλου 50

Ç ÔÝ÷íç êáé ç Êñßóç ôçò Μνήμη Ιάσονα Μολφέση (1925-2009)

Μ

ερικές φορές η καλαισθησία και η επίμονη άσκησή της αποτελούν εχθρό της τέχνης, γιατί σταδιακά αποκοιμίζουν τη συνείδηση του θεατή. Αντίθετα υπάρχουν φορές που η ασυμμετρία ή η παραφωνία τον ενεργοποιούν καλύτερα από την, όποια, συμφωνία. Στην αληθινή τέχνη –και όχι στη διακόσμηση– τα πράγματα οφείλουν να διεκδικήσουν και την άγρια ή την σκοτεινή όψη τους. Αλλιώς αυτοακυρώνονται σ’ ένα χυλό συγκατάνευσης. Απ’ την άλλη, ο επίπεδος ρεαλισμός που δεν απογειώνεται, η εμμονή στο προφανές μ’ άλλα λόγια, ενέχει σπέρματα χυδαιότητας. Γιατί προσφέρει στο κοινό αποκλειστικά ό,τι το κοινό γνωρίζει και αναγνωρίζει. Είναι όμως μέγιστη πλάνη να θεωρούμε το αφανές ανύπαρκτο. Αυτό υπάρχει και μας παραμονεύει. Αλίμονο στην τέχνη που λειτουργεί μόνο ως παραμυθία. Αλίμονο στην τέχνη που δεν βιώνει την κρίση της σαν ευλογία. Που τέρπεται με ό,τι γνωρίζει και δεν ανατριχιάζει μ’ αυτό που αγνοεί. Που βολεύεται στον συγχρωτισμό των μετρίων και χάνει το μέτρο αρκούμενη στα μέτρια. Που δεν την ηδονίζει ο ίλιγγος και το κενό. Που δεν ζηλεύει την τρέλα του Βαν Γκογκ, τον «ύπνο» του Χαλεπά, το κομμένο πόδι του Ρεμπώ· το τελευταίο του, ουσιαστικά, ποίημα. Αφού σταμάτησε να γράφει στα 19 του χρόνια. Αποφασίζοντας να ζήσει την ποίηση φτάνοντας ως τις πηγές του Νείλου. Ζώντας αλλιώς! Επειδή, λοιπόν, ζούμε μόνο μια ζωή και μάλιστα ευθύγραμμη και μονότονη, αξίζει να την απλώσουμε κάθετα στον πεπερασμένο άξονά του, διηθίζοντας αυτό το ανεξιχνίαστο ερωτηματικό που είναι ο εαυτός μας σε πολλές περσόνες και ρόλους. Εμείς σαν κάποιος άλλος. Σε φαντασιακές ζωές που περιδινίζονται. Ξεχνώντας για λίγο και τους πολιτικούς και τη μίζερη μικροδιαχείρισή τους. Κυρίως γιατί αγνοούν τον πολυσήμαντο στίχο του αυτόχειρα της Πρεβέζης: «Υπάρχω λες κι ύστερα δεν υπάρχεις!» Ώστε βαθειά τη νύχτα κοιτώντας τον καθρέφτη, να δούμε επιτέλους τον κρυμμένο εαυτό μας. Έναν άγνωστο. Κι έχοντας ως εφόδια τις πλάνες μας, το μόνο εργαλείο με το οποίο προχωρούν οι άνθρωποι –οι βεβαιότητες είναι για τους ευήθεις–, να οδεύσουμε προς το επόμενο λάθος. Τον επόμενο χρόνο. Μέχρι το τέλος του χρόνου. Φορώντας κατάσαρκα τα προηγούμενα χρόνια. (Τις χαμένες – κερδισμένες εποχές). Ως τον θάνατό μας. Τίποτε μακάβριο σ’ αυτό. Θυμηθείτε την τέχνη των αρχαίων Ελλήνων. Έι, τον Βίνκελμαν. Ούτως ή άλλως δεν θα πεθάνουμε εμείς μα κάποιος άλλος. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν πεθαίνει ό,τι έζησε… Μάνος Στεφανίδης

15

ημέρες

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

>

Ï «ÉÏÓ» ôçò ÅËÅÕÈÅÑÏÔÕÐÉÁÓ ìðïñåß íá åßíáé ç ðéï áêñáßá, áëëÜ ü÷é êáé ç ìïíáäéêÞ åêäï÷Þ ìéáò ÷ïíôñïêïììÝíçò êáé Üêïìøçò ðñïóðÜèåéáò ðïõ èÝëåé íá ôáõôßóåé ìå ôçí ¢êñá ÄåîéÜ ôïí åèíéóìü êáé ôïí áíôéóôáóéáêü ÷áñáêôÞñá ôïõ íåïåëëçíéóìïý, þóôå íá óõêïöáíôÞóåé êáé íá áêõñþóåé ôåëéêÜ ôç óõëëïãéêÞ ôïõ ôáõôüôçôá. Áíôßèåôá, óå üëï ôï åýñïò ôïõ Ôýðïõ õðÜñ÷ïõí, óå äéáöïñåôéêÝò áðï÷ñþóåéò, ùò áíáãêáßï óõóôáôéêü ôçò éäåïëïãßáò ðïõ áõôüò ðáñÜãåé, ôÝôïéïõ åßäïõò áðüøåéò, üðùò, ãéá ðáñÜäåéãìá, ï Êïýñôïâéê óôá ÍÅÁ êáé ï Ô. Êáìðýëçò óôçí ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ. Ï ôåëåõôáßïò, óå Üñèñï ôçò 18.2.2009, õðåñáìýíåôáé ôçò áíáèåþñçóçò ôùí âéâëßùí ôçò Éóôïñßáò óôçí Êýðñï ìå âÜóç –ôé Üëëï;– ôçò ê. Ì. Ñåðïýóç âÝâáéá ôéò áðüøåéò, þóôå ï èýôçò íá åîéóùèåß ìå ôï èýìá êáé ï åéóâïëÝáò ìå ôïí åêäéù÷èÝíôá. Áîéïðñüóåêôç åßíáé ç ôáõôüôçôá ôùí áðüøåþí ôïõò ìå ôï áêñáßï ôìÞìá ôçò áóôéêÞò ôÜîçò, ôïõò íåïöéëåëåýèåñïõò, üðùò ôïí Ó. ÌÜíï, ôïí Í. ÃåùñãéÜäç, ôïí Í. ÄÞìïõ êáé Üëëïõò. Ï ÊïñíÞëéïò ÊáóôïñéÜäçò õðÞñîå Ýíá óçìáíôéêü êáé ðÜíôá åíäéáöÝñïí ðíåýìá, ðáñüôé äåí åßíáé áíáãêáßï âÝâáéá íá óõììåñéæüìáóôå üëá üóá Ý÷åé êáé ãñÜøåé êáé ðåé . Óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôïí Ã. ×áôæçâáóßëç (23.8.1991) åðéóÞìáíå ôç ìåãÜëç ðïëéôéóôéêÞ êáôáóôñïöÞ ôïõ íåïåëëçíéóìïý, ðïõ Ýãéíå óôï üíïìá ôçò áíÜðôõîçò, ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý. «Ðçãáßíù óôçí ÅëëÜäá êÜèå êáëïêáßñé ãéá äýï ìÞíåò êáé ìðïñþ íá ðù üôé áõôü ðïõ Ýãéíå áðü ôï 1960 êáé ýóôåñá, ìå ôç óõíåíï÷Þ êáé õðáéôéüôçôá üëùí ôùí êõâåñíÞóåùí, áëëÜ êáé ôïõ åëëçíéêïý ëáïý, åßíáé ìéá êáôáóôñïöÞ ðïõ äåí åß÷å ãßíåé åðß 3000 ÷ñüíéá. Áêüìç êáé ïé ßäéïé ïé Üíèñùðïé Ý÷ïõí áëëÜîåé. Ïé Üíèñùðïé ðïõ ðñéí óå öéëïîåíïýóáí óôï óðßôé ôïõò, ãéá íá óïõ äþóïõí Ýíá ðïôÞñé íåñü, óïõ ëÝíå “íáé, 500 äñá÷ìÝò’’. Áõôü Ý÷åé Þäç ãßíåé, êáé ìåôÜ áðü ôï 1993, áí åîáêïëïõèÞóïõí ôá ðñÜãìáôá íá åßíáé Ýôóé êáé ï ëáüò íá ìçí áíôéäñÜ êáé ïé ðïëéôéêïß íá åßíáé äÞèåí ðïëéôéêïß, ðïëéôéêÜíôçäåò, íá åßíáé áõôïß ðïõ åßíáé, ôá ðñÜãìáôá èá ÷åéñïôåñÝøïõí êáé ç ÅëëÜäá èá ãßíåé Ýíá ôïõñéóôéêü îåíïäï÷åßï áò ðïýìå. Ôá óçìáíôéêÜ ðñÜãìáôá èá ðÝóïõí óôá ÷Ýñéá îÝíùí åôáéñåéþí, ïé ¸ëëçíåò èá åßíáé äéåõèõíôÝò îåíïäï÷åßùí êáé ãêáñóüíéá, ÷ïñåõôÝò óôá êáìðáñÝ ê.ëð.». ÐáñÜ ôïí åðáíáóôáôéêü íôåöåôéóìü ôïõ, ï ÊáóôïñéÜäçò óå óõíÝíôåõîÞ ôïõ óôçí ÔÝôá Ðáðáäïðïýëïõ äçëþíåé üôé «üóï õðÜñ÷ïõí óýíïñá, ïðïéáäÞðïôå âßáéá ìåôáâïëÞ áíáæùðõñþíåé ôïõò åêáôÝñùèåí åèíéêéóìïýò êáé ìáò ðçãáßíåé ìåñéêïýò áéþíåò ðßóù». Óå áíôßèåóç ìå áõôïýò ðïõ õðïóôçñßæïõí üôé ç ÐÃÄÌ èá ðñÝðåé íá áíáãíùñéóôåß ùò «Ìáêåäïíßá» Þ üôé ãåíéêþò ç ÅëëÜäá æåé ó’ Ýíáí éäáíéêü êüóìï êáé äåí áíôé-

>

ìåôùðßæåé åîùôåñéêÝò áðåéëÝò, äçëþíåé: «Ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ èá Ýðñåðå, áðü ôçí áñ÷Þ, íá ðåé üôé èá áíáãíùñßóåé ôï íÝï êñÜôïò, åöüóïí: ðñþôïí, ðñïóôåèåß Ýíáò åðéèåôéêüò ðñïóäéïñéóìüò óôï üíïìÜ ôïõ, äåýôåñïí, áíáãíùñéóôåß ñçôÜ êáé ìå äéåèíÞ åããýçóç

¼ôáí ç åîÝãåñóç áöÞíåôáé íá ìïëõíèåß áðü ôç ìíçóéêáêßá, áñíéÝôáé ôç æùÞ... Äåí åßíáé ðéá ïýôå åîÝãåñóç, ïýôå åðáíÜóôáóç, áëëÜ ìíçóéêáêßá êáé ôõñáííßá.

ôï áðáñáâßáóôï ôùí óçìåñéíþí óõíüñùí, ôñßôïí, áöáéñåèåß ôï óýìâïëï ôçò Âåñãßíáò áðü ôç óçìáßá ôïõ». Ùò ðñïò ôéò åëëçíïôïõñêéêÝò ó÷Ýóåéò, ï ÊáóôïñéÜäçò äéáðéóôþíåé üôé ôá óýíïñá ìå ôçí Ôïõñêßá äåí åßíáé åããõçìÝíá áðü ôï ÍÁÔÏ. ÁëëÜ ðoéá óýíïñÜ ìáò åßíáé ðëÝïí åããõçìÝíá áðü ôï ÍÁÔÏ; ÌÜëëïí ïýôå ôá âüñåéá, ïýôå ôá áíáôïëéêÜ. Ï ÊáóôïñéÜäçò ìå óáöÞíåéá ðñïóäéïñßæåé ôçí ôïõñêéêÞ áðåéëÞ êáé ãé’ áõôü èá ðñÝðåé íá îáíáäéáâáóôåß ìå ìåãÜëç ðñïóï÷Þ: Ôï üôé ç Ôïõñêßá Ý÷åé âëÝøåéò óôá íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ êáé óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç åßíáé ãíùóôü. Ðïéïò åßíáé ï åíäå÷üìåíïò êßíäõíïò; Íá åðùöåëçèåß ç Ôïõñêßá áðü ôçí ðõñêáãéÜ óôá ÂáëêÜíéá ãéá íá âÜëåé ÷Ýñé óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç êáé óå ôñßá, ôÝóóåñá íçóéÜ

ôïõ Áéãáßïõ. (Ê. ÊáóôïñéÜäç: Åßìáóôå õðåýèõíïé ãéá ôçí éóôïñßá ìáò, åêä. ÐÏËÉÓ, ÁèÞíá 2001). ¸íá óçìáíôéêü êáé óðïõäáßï âéâëßï êõêëïöüñçóå áðü ôéò åêäüóåéò ÐáðáæÞóç: ÐñïêëÞóåéò áóöáëåßáò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï, ìå åðéìÝëåéá ôùí ×. ÁëåîÜíäñïõ êáé È. Ìáëêßäç (óåë. 242). ÃñÜöïõí: Êýñá ÁäÜì: «ÖáíåñÝò êáé áöáíåßò óõíéóôþóåò ôçò ôïõñêéêÞò åðéèåôéêüôçôáò óôï Áéãáßï», È. Ìáëêßäçò: «Ôï Áëâáíéêü Åèíéêü ÆÞôçìá ìåôÜ ôïí Øõ÷ñü Ðüëåìï», Â. Ãñáììáôßêáò: «Ôï ðåßñáìá ôçò Âïóíßáò-Åñæåãïâßíçò», Ð. ¹öáéóôïò: «ÅëëçíéêÞ ÅèíéêÞ ÓôñáôçãéêÞ», ×. ÁëåîÜíäñïõ: «Ç ðáñïýóá éóôïñéêÞ óõãêõñßá ôçò åëëçíïôïõñêéêÞò áíôéðáñÜèåóçò», Ó. Ëõãåñüò: «Ôï ÉñÜê, ôï Êïõñäéêü êáé ïé ðñïåêôÜóåéò ôïõò», ¢. Óõñßãïò: «ÌåôÜ ôçí áðüññéøç ôïõ Ó÷åäßïõ ÁíÜí», Ê. ÂåíéæÝëïò: «Ç äéá÷ñïíéêÞ âñåôáíéêÞ óôÜóç óôï Êõðñéáêü», È. Ìáëêßäçò: «ÏéêïíïìéêÝò ó÷Ýóåéò, åîùôåñéêÞ êáé åóùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ êáé êïéíùíßá óôç óýã÷ñïíç Ñùóßá». ¼ðùò ãñÜöïõí óôçí ÅéóáãùãÞ ïé äýï åðéìåëçôÝò ôçò Ýêäïóçò, áðü äýï Üêñá ôïõ Åëëçíéóìïý, áðü ôçí Êýðñï êáé ôç ÈñÜêç: «Ç áñ÷Þ ôçò åèíéêüôçôáò ü÷é ìüíï äåí Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé ìåôÜ ôï ôÝëïò ôïõ Øõ÷ñïý ÐïëÝìïõ üðùò “ðñïÝâëåðáí” ðïëëïß äéáíïïýìåíïé, áíáëõôÝò êáé ðïëéôéêïß óôç Äýóç, áëëÜ ðáñïõóéÜæåôáé åíéó÷õìÝíç êáé ðñùôåýïõóá. Ôé Üëëï ìáñôõñåß ç ðåñßðôùóç ôùí Óêïðßùí Þ ï áëâáíéêüò åèíéêéóìüò; Óôï ìÝãá èÝìá ôçò åíÝñãåéáò, ç óçìáóßá ôçò åããýò êáé åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ìáò óõíå÷þò áíáâáèìßæåôáé».

>


Αριθμός φύλλου 50

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

23

Âéâëéïìá÷ßåò... âéâëéïêñéôéêþí Ï Ä. Êïýñôïâéê åíáíôßïí üëùí. Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

Í

á ãñÜöåéò ôçí êñéôéêÞ ôïõ âéâëßïõ, óå äýï óåëßäåò, êÜèå âäïìÜäá, óå ìéá ìåãÜëç åöçìåñßäá, ÔÁ ÍÅÁ, íá Ý÷åéò äçëáäÞ Ýôïéìï Ýíá ðïëõÜñéèìï áíáãíùóôéêü êïéíü, óõíåðþò íá Ý÷åéò ôï ðñïíüìéï, ôç äõíáôüôçôá, íá ðñïâÜëëåéò Þ íá åðéêñßíåéò Þ íá áðïóéùðåßò ôá âéâëßá ðïõ êõêëïöïñïýí êáé íá äéáìïñöþíåéò áéóèçôéêÜ êáé áîéáêÜ êñéôÞñéá, íá äéáöçìßæïíôáé ôá âéâëßá óïõ ìå çìéóÝëéäåò êáôá÷ùñÞóåéò óå üëåò ôéò åöçìåñßäåò ôïõ Ä.Ï. ËáìðñÜêç êáé óõã÷ñüíùò íá èåùñåßò ôïí åáõôü óïõ áðïóõíÜãùãï ôïõ óõóôÞìáôïò, ìç êáèåóôùôéêü, óå áíôßèåóç ìå Üëëïõò ðïõ ãñÜöïõí êñéôéêÞ âéâëßïõ óôçí ÅËÅÕÈÅÑÏÔÕÐÉÁ, óôçí ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ, óôï ÄÉÁÂÁÆÙ, ôïõò ïðïßïõò êáôáããÝëëåéò ùò êáèåóôùôéêïýò, ôüôå ôï ó÷Þìá áõôü, ôï ëéãüôåñï ðïõ èá ìðïñïýóå íá ÷áñáêôçñéóôåß èá Þôáí ïîýìùñï, ðáñÜëïãï. Ðñüêåéôáé âÝâáéá ãéá ôïí ÄçìïóèÝíç Êïýñôïâéê. Óôá ÍÅÁ (7.2.2009) êáôáããÝëëåé ôïõò êñéôéêïýò Â. ×áôæçâáóéëåßïõ, Åë. ÊïôæéÜ êáé Á. ÆÞñá ùò êáèåóôùôéêïýò ãéá ðïëëïýò ëüãïõò. Ìåôáîý Üëëùí êáôçãïñéþí ðñïâÜëëåé ôçí êñéôéêÞ ôïõò áóôï÷ßá íá áðïóéùðÞóïõí ôçí áîßá Ýñãùí üðùò áõôþí ôïõ Ì. ÁíäñïõëÜêç êáé ôïõ Â. ÁëåîÜêç, ðïõ ôï ìõèéóôüñçìÜ ôïõ «ì.×.», êáôÜ ôïí Êïýñôïâéê, äåí õðÞñîå ìüíï ðïëý äçìïöéëÝò, Þôáí åðßóçò êáëïãñáììÝíï êáé ðñáãìáôåõüôáí ìå êñéôéêÞ ïîõäÝñêåéá, ðáñÜ ôçí áðëÞ (áëëÜ ü÷é áðëïúêÞ) ãñáöÞ ôïõ, ôï êáßñéï èÝìá ôçò «åëëçíï÷ñéóôéáíéêÞò» ôáõôüôçôáò. Ç Å. ÊïôæéÜ óôçí ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (15.2.2009) áðïêáëýðôåé üôé áéôßá ôùí åðéêñßóåùí ôïõ Êïýñôïâéê ðñïò ôï ðñüóùðü ôçò åßíáé ôï ãåãïíüò üôé «ôçí ðåñáóìÝíç Üíïéîç äçìïóßåõóá ìéá áñíçôéêÞ êñéôéêÞ ãéá ôï ìõèéóôüñçìÜ ôïõ Ôé æçôïýí ïé âÜñâáñïé, áíáðôýóóïíôáò ôá óïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óýíèåóçò, ðïõ êáôÜ ôç ãíþìç ìïõ åìöáíßæåé ôï ôåëåõôáßï ôïõ âéâëßï (ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ (18.5.2008)». ¼ìùò ðïéá åßíáé ç áîßá ôùí Ýñãùí ôïõ Ì. ÁíäñïõëÜêç Þ ôïõ Â. ÁëåîÜêç ðïõ áãíïÞèçêå Þ áðïóéùðÞèçêå; ÌÜëëïí åßíáé äýóêïëï íá ôçí åíôïðßóïõìå. Ðñüêåéôáé

ãéá ìßá åýðåðôç, äçìïóéïãñáöéêÞ ãñáöÞ, äß÷ùò ðïëëÝò áðáéôÞóåéò, ìå óôü÷ï, êáé ôùí äõï óõããñáöÝùí, ôï «åõðþëçôïí» êáé ü÷é ôç ìýçóç óôçí áðüëáõóç ôçò áíÜãíùóçò, ðïõ áðïôõã÷Üíåé íá åßíáé äïêßìéï êáé ìõèéóôüñçìá óõã÷ñüíùò. Ìðïñåß êÜðïéïò áðü áõôïýò íá óôáèåß äßðëá óôïí ÑïÀäç, ôïí Âéæõçíü, ôïí ÐáðáäéáìÜíôç, ôïí ÈåïôïêÜ, ôïí Ðåíôæßêç, ôïí Áðïóôïëßäç; ÖõóéêÜ êáé ü÷é. ÄéÜâáóá êÜðïôå ôï âéâëßï ôïõ Ì. ÁíäñïõëÜêç DREAMS ãéá ôïí Öñüéíô êáé ôïí Íßôóå, êáé äéáðßóôùóá ôï ðüóï åðéöáíåéáêÞ åßíáé ç ãñáöÞ ôïõ. Óôá åðüìåíá Ýñãá ôïõ èá åíäéáöåñèåß ðåñéóóüôåñï íá äéáöçìéóôåß ìå ôçí åýêïëç ðñüêëçóç óêáíäÜëïõ. Áíôßóôïé÷á, ï Â. ÁëåîÜêçò óôï ìõèéóôüñçìÜ ôïõ «ì.×», öáßíåôáé íá áãíïåß ïñéóìÝíá êëáóéêÜ êåßìåíá ãéá ôç âõæáíôéíÞ öéëïóïößá êáé ôÝ÷íç, üðùò ôïõ Â. ÔáôÜêç, ôïõ Ê. ÐáðáúùÜííïõ êáé ëïéðþí. ÃñÜöåé ëïéðüí üôé «ãéá Ýíá ìåãÜëï äéÜóôçìá ôá êëáóéêÜ êåßìåíá èá óâÞóïõí áðü ôç ìíÞìç ôùí ÅëëÞíùí. Èá ìáò ôá èõìßóåé ç Äýóç, ëßãï ðñéí ôçí åèíéêÞ åîÝãåñóç ôïõ 1821» (óåë. 244, 245). Âåâáßùò, äåí áíáöÝñåé üôé ôá áñ÷áßá êåßìåíá äéáóþèçêáí áðü ôïõò Âõæáíôéíïýò áíôéãñáöåßò, üôé ïé åðéññïÝò ôïõ ÇñÜêëåéôïõ êáé ôùí íåïðëáôùíéêþí åßíáé åõêñéíÝóôáôåò óôïí Äéïíýóéï ôïí Áñåïðáãßôç üðùò êáé ôïõ ÁñéóôïôÝëç óôïí ÉùÜííç ôïí Äáìáóêçíü, üôé ï Ì. Âáóßëåéïò ðñïôñÝðåé ôïõò íÝïõò íá ìåëåôïýí ôïí ÐëÜôùíá êáé ôïí ÄéïãÝíç ôïí Êõíéêü êáé üôé üëåò ïé èåïëïãéêÝò äéáìÜ÷åò êáé óôçí ÁíáôïëÞ êáé óôç Äýóç Ýãéíáí ìå üðëá ðïõ ðñïìçèåýôçêáí áðåõèåßáò áðü ôçí áñ÷áßá åëëçíéêÞ óêÝøç. Óôï âéâëßï ôïõ óõã÷Ýåé ðñáãìáôéêÜ ðñüóùðá üðùò ôïí ìïíá÷ü Óõìåþí áðü ôï Ðåñïý ìå öáíôáóôéêÜ. Óå Ýíá Üëëï óçìåßï ãñÜöåé ðùò «ïñéóìÝíåò üøåéò ôïõ ìïíá÷éóìïý áíôáðïêñßíïíôáé óôçí éäåïëïãßá ôïõ áñéóôåñéóìïý» (óåë. 312). Ôç ãñáöÞ ôïõ Â. ÁëåîÜêç èá ðñÝðåé íá ôçí åíôÜîïõìå óå Ýíáí Ýíôïíá áñ÷áéïêåíôñéêü éäåïëïãéêü ëüãï, ðïõ åßíáé éäéáßôåñá áíáãêáßïò óôç äõôéêÞ éäåïëïãßá. Äéüôé äåí ðñÝðåé íá ìáò äéáöåýãåé üôé äéáðñåðåßò Äõôéêïß, üðùò ï ×Üíôéãêôïí, äåí ìáò èåùñïýí Äõôéêïýò, åîáéôßáò ôçò äåóðüæïõóáò èÝóçò ðïõ äéáôçñåß óôçí åëëçíéêÞ

êïéíùíßá ç ïñèïäïîßá êáé ðáñÜ ôï ãåãïíüò üôé ôï Ïéêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åßï óôïé÷ßæåôáé ðßóù áðü ôçí áìåñéêÜíéêç åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ, áëëÜ êáé ôï üôé ï íåïåëëçíéóìüò áêïëïõèåß åíèïõóéùäþò üëá ôá êáôáíáëùôéêÜ ðñüôõðá ðïõ åêðïñåýïíôáé áðü ôïí óýã÷ñïíï åìðïñåõìáôéêü ðïëéôéóìü. Ï Ä. Êïýñôïâéê Ý÷åé Ýíáí éäåïëïãéêü ëüãï ðïõ äåí ôïí âïçèÜ íá êáôáíïÞóåé üôé ïé áãþíåò ãéá åèíéêÞ áíåîáñôçóßá êáé áõôïäéÜèåóç åßíáé âáèýôáôá ðñïïäåõôéêïß, ïðüôå êáé åß÷å ÷áñáêôçñßóåé óôï ðáñåëèüí ôïí ¢ñç Âåëïõ÷éþôç åèíéêéóôÞ êáé ìÜëëïí áêñïäåîéü! Ðáëáéüôåñá (ÍÅÁ, 22.6.2002), üôáí Ýíá óçìáíôéêü êïììÜôé ôçò åëëçíéêÞò äéáíüçóçò êéíçôïðïéÞèçêå êáôÜ ôçò êáôÜðôõóôçò ðáñÜäïóçò ôïõ ÏôóáëÜí óôï ôïõñ-

êéêü êñÜôïò, éó÷õñßóôçêå üôé áõôü áðÜñôéæå ôï íÝï ñåýìá ôïõ áíôéäñáóôéêïý ñïìáíôéóìïý: «Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé óôéò ìáæéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ ðñïêÜëåóå ç õðüèåóç ÏôóáëÜí –áðü ôéò êïñõöáßåò óôéãìÝò Ýêöñáóçò ôïõ óýã÷ñïíïõ åëëçíéêïý áíôéäñáóôéêïý ñïìáíôéóìïý– ôïí ðñùôáãùíéóôéêü ñüëï Ýðáéîáí ïé êáëëéôÝ÷íåò (ìïõóéêïß, ëïãïôÝ÷íåò, æùãñÜöïé ê.ëð.), åðéóêéÜæïíôáò Üëëïõ ôýðïõ äéáíïïýìåíïõò, ðéï «ëïãïêñáôïýìåíïõò»… Ãéáôß åäþ ðáëéÝò áîßåò ôçò åëëçíéêÞò ÁñéóôåñÜò óõíáíôïýí íÝåò áîßåò ôçò ÄåîéÜò, üðùò ç åèíéêÞ áíåîáñôçóßá, ðïõ ôþñá íïåßôáé ðñïðáíôüò ùò áíåîáñôçóßá áðü õðåñåèíéêïýò ïñãáíéóìïýò, ç áõèüñìçôç Ýêöñáóç ôçò ëáúêÞò âïýëçóçò ìå äéáäçëþóåéò, óõëëáëçôÞñéá ê.ëð. Êáé íÝåò éäÝåò ôçò (ðáëéÜò) ÁñéóôåñÜò óõíáíôïýí éäÝåò

ôçò Üêñáò ÄåîéÜò, üðùò ç áíôßëçøç ôçò åèíéêÞò êïéíüôçôáò ùò øõ÷éêÜ êáé çèéêÜ åíéáßïõ, éóôïñéêÜ áìåôÜâëçôïõ ïñãáíéóìïý. ¼óï ãéá ôïí áíôéêáðéôáëéóìü, ó’ áõôüí óõíáíôéïýíôáí áíÝêáèåí ç ñéæïóðáóôéêÞ ÁñéóôåñÜ êáé ç áíôéäñáóôéêÞ ÄåîéÜ, áí êáé áðü äéáöïñåôéêÝò éäåïëïãéêÝò áöåôçñßåò (ðïõ óôçí åðï÷Þ ìáò, ùóôüóï, ãßíïíôáé ïëïÝíá ðéï äõóäéÜêñéôåò êé Ý÷ïõí ïëïÝíá êáé ìéêñüôåñç óçìáóßá». Åíäåéêôéêü ó’ áõôü ôï êåßìåíï åßíáé üôé ïé üñïé ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáôá÷ñçóôéêÜ, þóôå ï åèíéóìüò, ï áíôéêáðéôáëéóìüò, ï êïéíïôéóìüò (ãéá ôïí ïðïßï óçìáíôéêÜ êåßìåíá Ý÷åé ãñÜøåé ï áíáñ÷éêüò Ã. ËáíôÜïõåñ) íá ùèçèïýí óôï ðåñéèþñéï êáé íá ôáõôéóôïýí ìå ôçí Üêñá ÄåîéÜ. ÁíáãêáóôéêÜ èá õðïêáôáóôáèïýí áðü ôïí íåïöéëåëåõèåñéóìü, ôïí ïéêïõìåíéóìü ôïõ ÷ñÞìáôïò, ôïí êñáôéêü óõãêåíôñùôéóìü, áðïêáëýðôïíôáò ôçí ïõóéþäç óõíÜöåéá áíÜìåóá ó’ Ýíá ìÝñïò ôçò «áñéóôåñÞò» äéáíüçóçò êáé ôçí êõñßáñ÷ç éäåïëïãßá. Ôé èá Ýêáíå Ýíáò êáèåóôùôéêüò-ïñãáíéêüò äéáíïïýìåíïò, ìÝñïò ôùí éäåïëïãéêþí ìç÷áíéóìþí ôçò Üñ÷ïõóáò ôÜîçò; Èá éó÷õñéæüôáí âåâáßùò üôé ôá óôïé÷åßá áõôÜ åìðïäßæïõí ôïí íåïåëëçíéóìü íá áðïôåëÝóåé ïñãáíéêü ìÝñïò ôçò Äýóçò, èá åõèõãñáììéæüôáí ìå ôéò åðéëïãÝò ôùí ÇÐÁ óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, üðùò ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí êáé ôçí äéÜëõóç õöéóôÜìåíùí êñáôþí óôá ÂáëêÜíéá, ìå üðëï ôéò õðáñêôÝò Þ áíýðáñêôåò ìåéïíüôçôåò. Ôï áìåñéêáíéêü õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí ìéëÜ ãéá ìáêåäïíéêÞ åèíüôçôá (ü÷é óëáâïìáêåäïíéêÞ) êáé ãëþóóá, åíþ åðáéíåß ôïí ðáñáëçñçìáôéêü åèíéêéóìü ôçò çãåóßáò ôçò Ð.Ã.Ä.Ì., êáé ôïí áöåëÞ éóôïñéóìü ôçò. Áðü ðßóù êáé áõôïß èá õðåñáìõíèïýí ôïõ äéêáéþìáôïò ãéá áõôïðñïóäéïñéóìü ôçò Ð.Ã.Ä.Ì., äçëáäÞ ôçí áëõôñùôéêÞ éäåïëçøßá, ôçò ðïõ óôï÷åýåé óôçí áëëáãÞ ôùí õöéóôÜìåíùí óõíüñùí êáé ôç äçìéïõñãßá ôçò «ÌåãÜëçò Ìáêåäïíßáò», ðïõ èá ðåñéëáìâÜíåé åäÜöç ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò Âïõëãáñßáò.


24

Αριθμός φύλλου 50

èÝáôñï

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

κριτική

Ôïõ Êþóôá ÓáìÜíôç

Áñáâïúóñáçëéíüò ôóåëåìåíôÝò ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΡΗΞΗ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ: • Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια • Περίπτερα: Εξάρχεια (έναντι Εθνικής), • Κάνιγγος & Ακαδημίας. • Περίπτερο: Βασιλίσσης Σοφίας1 ΑΙΓΑΛΕΩ • Ιερά Οδός 245 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: • Περίπτερο: Αλεξάνδρας και Πανόρμου (Σούτσου) • Περίπτερο: Λ. Κηφισίας και Ερυθρού Σταυρού 96 ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλατεία ∆άφνης, έναντι δημαρχείου ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ∆ΑΦΝΗ: • Περίπτερο: Πλ. Καλογήρων, Βουλιαγμένης 214 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: • Περίπτερο: Αρτάκης 119-121 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Κύπρου 182 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: • Περίπτερο: Πλ. ∆ημαρχείου. ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ: • Περίπτερο: Τριών Ιεραρχών 194 & Κηφισοδότου (μπροστά από καφενείο Παρθενών) • Ατρέως 11 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΗΣΕΙΟ (ΓΕΦ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ): • Κέντρο Τύπου, Τριών Ιεραρχών 4-6 • Τριών Ιεραρχών 113 ΚΑΛΛΙΘΕΑ: • Περίπτερα: οδός Φιλαρέτου 99 • Λυκούργου και Μεγαλουπόλεως ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ: • Περίπτερα: οδός Παύλου Μελά (∆ιαγώνιος)

Ç

Ôïõ Ñüìðéí Óüáíò óôï èÝáôñï «×õôÞñéï» óå óêçíïèåóßá ÊõñéáêÞò Óðáíïý

áíÜìåéîç ôçò ìáãåéñéêÞò ìå ôçí ôÝ÷íç äåí åßíáé êáéíïýñãéï öáéíüìåíï. Ôï Ý÷ïõìå ðáñáôçñÞóåé ôüóï óôïí êéíçìáôïãñÜöï (áðü ôï «ÌåãÜëï Öáãïðüôé» ìÝ÷ñé ôï «Chocolat»), üóï êáé óôç ëïãïôå÷íßá (áðü ôéò ðåñéðÝôåéåò ôïõ ÐÝðå ÊáñâÜëéï, ôïõ ÌïíôáëìðÜí, ìÝ÷ñé ôï ôåëåõôáßï âéâëßï ôïõ ÐÝôñïõ ÌÜñêáñç). Åó÷Üôùò, ôï åã÷åßñçìá áõôü Ý÷åé åðåêôáèåß êáé óôï èÝáôñï. ¸ôóé, ìåôÜ ôïí Ìé÷Üëç Ìáñìáñéíü, Ýíá ðñïóöÜôùò áíåâáóìÝíï Ýñãï, ï «Áñáâïúóñáçëéíüò ÔóåëåìåíôÝò», åðé÷åéñåß ìéá ðáñÜóôáóç óôçí ïðïßá ïé óõíôáãÝò ìáãåéñéêÞò áðïôåëïýí ôïí âáóéêü êïñìü. Ìüíï ðïõ óôçí ðïëéôéêÞ (ìéáò êáé ðñüêåéôáé ãéá ðïëéôéêü Ýñãï), üðùò êáé óôç ìáãåéñéêÞ Üëëùóôå, áí äåí ôçñçèïýí óùóôÜ ïé áíáëïãßåò, ç óõíôáãÞ áðïôõã÷Üíåé. Ôï óõãêåêñéìÝíï Ýñãï áíåâáßíåé ãéá äåýôåñç ÷ñïíéÜ óôï èÝáôñï «×õôÞñéï» êáé ìÜëéóôá óôïí áðüç÷ï ôçò åéóâïëÞò ôùí Éóñáçëéíþí óôç Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò. Ðñïóðáèåß ëïéðüí ìÝóá áðü ôçí ðåñéãñáöÞ ðåñéóôáôéêþí íá áñèñþóåé ëüãï ãéá ôá ôåêôáéíüìåíá óôçí ðïëýðáèç ðåñéï÷Þ ôçò Ðáëáéóôßíçò, ìÝóù ôùí ïðïßùí ðáñïõóéÜæåôáé ç êáèçìåñéíÞ æùÞ Åâñáßùí êáé Ðáëáéóôéíßùí. Ãéá íá áó÷ïëçèåßò üìùò ìå ôï óõãêåêñéìÝíï èÝìá, ÷ñåéÜæåôáé âáèéÜ ãíþóç ôçò êáôÜóôáóçò, áëëÜ êáé ðïëéôéêÞ Üðïøç ðÜíù ó’ áõôÞ. Ôï ßäéï ôï ðïëéôéêü èÝáôñï áðü ìüíï ôïõ åßíáé Ýíá ðïëý äýóêïëï åßäïò êáé óõ÷íÜ åëëï÷åýåé ï êßíäõíïò íá ðÝóåéò åßôå óå åýêïëåò êáôáããåëßåò, åßôå óå ðéáóÜñéêá çèéêïðëáóôéêÜ äéäÜãìáôá. Ìéëþíôáò üìùò

!

ãéá ôïí èåáôñéêü ëüãï, ðñÝðåé óáöþò íá äéá÷ùñßóïõìå ôï äñáìáôïõñãéêü êåßìåíï áðü ôï äñáìáôéêü, êé åêåß áêñéâþò åìöáíßæåôáé ôï ðñüâëçìá. Ôï êåßìåíï ôïõ Ñüìðéí Óü-

êü ôñüðï. ¸÷ïíôáò ðáñáêïëïõèÞóåé áíÜëïãá èåáôñéêÜ Ýñãá, üðùò ðéï ðáëéÜ ôï «ÍéêáñÜãïõá – Ðåñéóôáôéêü 315», ãíùñßæïõìå ðùò Ýíáò ðïëéôéêüò ìïíüëïãïò, üðùò Þôáí ôï óõãêå-

áíò, ïõóéáóôéêÜ êáé ðñáãìáôéêÜ, áðïôåëåßôáé áðü óõíåíôåýîåéò ðÜíù óôï ôé óõìâáßíåé óôç ãç ôçò Ðáëáéóôßíçò. Áõôü áðü ìüíï ôïõ ùóôüóï äåí óõíéóôÜ èåáôñéêü ëüãï. ÌïéÜæåé ðåñéóóüôåñï íá ðñïóðáèåß íá ðåñéãñÜøåé äçìïóéïãñáöéêÜ, ôïëìþ íá ðù (óôá ðëáßóéá ôïõ Verbatim theater, üðùò åßíáé óôç ìüäá ôåëåõôáßá), ôá ðñïâëÞìáôá áðü ôç «óõíýðáñîç» Åâñáßùí êáé Ðáëáéóôéíßùí êáé äåí êáôïñèþíåé íá ëåéôïõñãÞóåé ìÝóá áðü ôïí ðáñáäïóéáêü èåáôñé-

êñéìÝíï Ýñãï, ìðïñåß íá êáèçëþóåé ôï êïéíü êáé íá ôïõ îõðíÞóåé ðñùôüãíùñá óõíáéóèÞìáôá. Åðáíåñ÷üìåíïé óôï Ýñãï ôïõ Óüáíò êáé êÜíïíôáò ìïéñáßá ôç óýãêñéóç, äéáðéóôþíïõìå áêñéâþò áõôÞ ôçí áäõíáìßá ôïõ ùò Ýñãïõ. Áêüìç ðåñéóóüôåñï, êáèþò äåí Ý÷åé (ìÜëëïí) ãíþóç (ï Óüáíò) ôçò ñßæáò ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý æçôÞìáôïò, ðáñáêïëïõèïýìå åí ôÝëåé áðü áðüóôáóç ëßãï-ðïëý ãíùóôÝò êáôáóôÜóåéò: ôïí öüâï ôùí Éóñáçëéíþí,

ôçí éíôéöÜíôá ôùí Ðáëáéóôéíßùí, ôïí ñáôóéóìü ðïõ áóêåßôáé åðÜíù ôïõò áðü áíèñþðïõò ðïõ ïõóéáóôéêÜ ìåôïßêçóáí ó’ áõôü ôïí ôüðï ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò. Êáé åßíáé áêñéâþò ç Ýëëåéøç áõôÞò ôçò ãíþóçò ðïõ ïäçãåß óå Ýíá õöÝñðïí åõ÷ïëüãéï ãéá ôçí åéñçíéêÞ óõíýðáñîç ôùí äýï ëáþí. Íá îåêáèáñßóïõìå üìùò êÜôé, ðñÜãìá ôï ïðïßï ï óõããñáöÝáò öáßíåôáé íá áãíïåß. Ç ñßæá ôçò éóñáçëéíïðáëáéóôéíéáêÞò äéáìÜ÷çò (êáé ü÷é ãåíéêüôåñá ôçò áñáâïúóñáçëéíÞò, üðùò ôéôëïöïñåßôáé ôï Ýñãï) Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí åéóâïëÞ êáé êáôï÷Þ åäáöþí áðü ôï ÉóñáÞë, áëëÜ êáé ìå ôéò íáæéóôéêÞò íïïôñïðßáò ìåèüäïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ùò óôñáôüò êáôï÷Þò ãéá íá äéáéùíßóåé ôçí êõñéáñ÷ßá ôïõ. Ïé öéëüôéìåò ðñïóðÜèåéåò ôùí óõíôåëåóôþí íá «ôñáãéêïðïéÞóïõí» ôï êåßìåíï ìÝóá áðü óêçíÝò üðùò áõôÞ óôï ôóåê ðüéíô Þ ôçí áíáöïñÜ óôéò äéáôáãÝò ðïõ Ý÷ïõí ïé Éóñáçëéíïß óôñáôéþôåò íá ðõñïâïëïýí ðáéäéÜ Üíù ôçò çëéêßáò ôùí 12 åôþí, ìéáò êáé áõôÜ èåùñïýíôáé åíÞëéêá, äõóôõ÷þò åßíáé áíåðáñêåßò. Êáé åí ôÝëåé ôï åíäéáöÝñïí ðáñáìÝíåé óå êÜðïéï åðßðåäï, êõñßùò áðü ôéò êáëÝò åñìçíåßåò (ìåñéêÝò ôùí ïðïßùí åßíáé êáé êÜôé ðáñáðÜíù) ôùí çèïðïéþí, áëëÜ êáé ôçí åéëéêñéíÞ äéÜèåóç ôçò óêçíïèÝôéäáò. ÅéëéêñéíÜ, ðÜíôùò, èá ðñïôéìïýóáìå íá öåýãáìå áðü ôçí ðáñÜóôáóç ìå êÜôé ðáñáðÜíù áðü ôéò õðÝñï÷åò ìõñùäéÝò ôçò áñáâïúóñáçëéíÞò êïõæßíáò.

Ï ÁÑÁÂÏ-ÉÓÑÁÇËÉÍÏÓ ÔÓÅËÅÌÅÍÔÅÓ Ôïõ Ñüìðéí Óüáíò ÌåôÜöñáóç - Óêçíïèåóßá: ÊõñéáêÞ Óðáíïý ÓêçíéêÜ: ÌÜñèá ÖùêÜ, Êïóôïýìéá: ÓÜíôñá Óôåöáíßäïõ ÌïõóéêÞ: Êþóôáò Âüìâïëïò Âßíôåï: Ìáíþëçò ÐáðáäÜêçò, Öùôéóìïß: ×ñéóôßíá Èáíáóïýëá Ðáßæïõí ïé çèïðïéïß: Íôüñá Óéìïðïýëïõ, Ìáíþëçò Ãéïýñãïò, Âßëç Óùôçñïðïýëïõ, ÈáíÜóçò ×áëêéÜò, Óáìøþí Öýôñïò, Ñïõìðßíç Ìïó÷ùñßôç, ×Üñçò ÖëÝïõñáò. ÈÝáôñï «×õôÞñéï» ÉåñÜ Ïäüò 44, êÜèå ÄåõôÝñá - Ôñßôç: 21:00.


25

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

áöáóéáëÜíäç

∆ιαβάζοντας στην...

Ðåñß êñÜôïõò êáé ôñïìïêñáôßáò ìåò áðü ôï Êåëß, ôùí ÅëåïõôÝñéï ÖåñíÜíôåò Ïõéäüìðñï êáé Ìáïõñßóéï Ñïóåíêüö, ôï ïðïßï áöçãåßôáé ôá üóá õðÝóôçóáí ïé çãÝôåò ôùí ôïõðáìÜñïò óôá Ýíôåêá ÷ñüíéá ôçò áõóôçñÞò áðïìüíùóÞò ôïõò óôéò öõëáêÝò ôçò äéêôáôïñéêÞò ÏõñïõãïõÜçò. Êáé üðùò åðéóçìáßíåé ï ìåôáöñáóôÞò, «ïé íÝåò ïñãáíþóåéò äåí ìðïñåß íá ìç ìåëåôÞóïõí ôéò ðñïçãïýìåíåò åìðåéñßåò áðü ôçí Ýíïðëç ðÜëç, åäþ êáé áëëïý, êáé ãéá íá ìÜèïõí êáé ãéá íá ìçí ðÝóïõí óå ßäéá ëÜèç…». Ôï ôé áêñéâþò èá ìÜèïõí ïé íÝåò ïñãáíþóåéò áðü Ýíá âéâëßï ãéá ôéò «åìðåéñßåò öõëáêÞò» ôùí çãåôþí ôùí ôïõðáìÜñïò äåí ôï ãíùñßæù… ÖõëáêéóìÝíïé ôïõðáìÜñïò åêåß, öõëáêéóìÝíïé íïåìâñéóôÝò åäþ, êáé ç ìéêñïáóôéêÞ ìíçóéêáêßá ìïõ äéïëéóèáßíåé ðñïò Üëëåò áôñáðïýò: ï ÅëåïõôÝñéï ÖåñíÜíôåò Ïõéäüìðñï, åê ôùí çãåôþí ôçò ïñãÜíùóçò êáé öõëáêéóìÝíïò ôçí ðåñßïäï 1973-1985, åßíáé áðü ôï 2000 ìÝëïò ôçò Ãåñïõóßáò ôçò ÏõñïõãïõÜçò. ËÝôå; ÐÜíôùò, ï Å.Ö. Ïõéäüìðñï Ý÷åé óõããñÜøåé êáé ôï êáôÜ ðïëý ðéï åíäéáöÝñïí êáé «ðáéäáãùãéêü», Historia de los Tupamaros, Ediciones de la Banda Oriental, 2006, ðïõ åß÷å åêäïèåß óå ôñåéò ôüìïõò óôá 1986-1987.

Ðåñß êñÜôïõò êáé ôñïìïêñáôßáò Ôï âéâëßï, Ðåñß ôçò Ôñïìïêñáôßáò êáé ôïõ ÊñÜôïõò – Ðñþôç Êïéíïëüãçóç ôçò Ðñá÷ôéêÞò êáé ôçò Èåùñßáò ôçò Ôñïìïêñáôßáò, ôïõ ðÜëáé ðïôÝ êáôáóôáóéáêïý ÔæáíöñÜíêï ÓáíãêïõéíÝôôé, ãíþñéóå ìéá áìößâïëç äçìïóéüôçôá óôç ÷þñá ìáò ìåôÜ ôï 2002, åíþ ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ âéâëßïõ áíáèåñìÜíèçêå åó÷Üôùò ìå ôçí (åðáí)åìöÜíéóç äéÜöïñùí «Ýíïðëùí ïñãáíþóåùí», áöïý ðëÞèïò áíáëõôÜäùí [êáèþò êáé åêðñüóùðïé äéáöüñùí Üëëùí êëÜäùí ôçò äéáíüçóçò] ðñïóöåýãïõí åêåß ãéá íá óôçñßîïõí ôá åðé÷åéñÞìáôÜ ôïõò, üôé ïé ïñãáíþóåéò áõôÝò, áí äåí åßíáé ðëÞñùò ÷åéñáãùãïýìåíåò áðü ôéò äéÜöïñåò ìõóôéêÝò õðçñåóßåò, ôüôå óßãïõñá åß-

íáé äéáâñùìÝíåò áð’ áõôÝò. [Óçìåßï ôùí êáéñþí êé áõôü: óôç äçìïêñáôéêÞ êïéíùíßá ìáò, ïé èåáôÝò ìðïñïýí íá Ý÷ïõí Üðïøç ãéá ôï óåíÜñéï ôùí üóùí äéáäñáìáôßæïíôáé óôçí ïèüíç. Óôï ôÝëïò, öõóéêÜ, äåí áëëÜæåé ôßðïôá…]. Áò èõìçèïýìå, üìùò, Ýíá Üëëï âéâëßï ôïõ ÓáíãêïõéíÝôôé, ðïõ åß÷å êõêëïöïñÞóåé ëßãá ìüëéò ÷ñüíéá íùñßôåñá, êáé óôï ïðïßï éó÷õñéæüôáí áêñéâþò ôá áíôßèåôá áðü üóá Ýëåãå óôï Ðåñß Ôñïìïêñáôßáò. Ôïí Áýãïõóôï ôïõ 1975, ï ÓáíãêïõéíÝôôé, ìå ôï øåõäþíõìï Censor, åß÷å ãñÜøåé êáé ôõðþóåé 520 áíôßôõðá åíüò âéâëßïõ ìå ôïí ôßôëï ÖéëáëÞèçò ¸êèåóç ó÷åôéêÜ ìå ôéò Ôåëåõôáßåò Äõíáôüôçôåò Åðéâßùóçò ôïõ Êáðéôáëéóìïý óôçí Éôáëßá, ôï ïðïßï «óôÜëèçêå óôïõò õðïõñãïýò, âïõëåõôÝò, âéïìÞ÷áíïõò, óõíäéêáëéóôÝò, êáèþò êáé ôïõò äçìïóéïãñÜöïõò ðïõ Ý÷ïõí ôç ìåãáëýôåñç åêôßìçóç ôçò êïéíÞò ãíþìçò». Ï Censor Ýãñáøå ôçí «¸êèåóç» áðü ôç óêïðéÜ åíüò óôñáôçãéêïý íïüò ôçò Üñ÷ïõóáò ôÜîçò, ðïõ äéÝèåôå ôüóï ôç äéáýãåéá üóï êáé ôïí êõíéóìü ðïõ Þôáí áðáñáßôçôïò ãéá íá åðéóçìáíèåß ï ôñüðïò ìå ôïí ïðïßï èá åðéâßùíå ï êáðéôáëéóìüò óôçí Éôáëßá.

Ç

«¸êèåóç îåóÞêùóå ìåãÜëï åíäéáöÝñïí êáé ðëáôéÝò óõæçôÞóåéò», ìüíïí ðïõ ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ 1975, ï ÓáíãêïõéíÝôôé áðïêÜëõøå ôçí «áðÜôç», éó÷õñéæüìåíïò ðùò åß÷å áðïäåßîåé üôé «ìÝóá óôçí êõñßáñ÷ç ôÜîç» ôçò Éôáëßáò, äåí õðÞñ÷å «Ýíá óôñáôçãéêü ìõáëü éêáíü íá óõëëÜâåé íÝåò ðñïïðôéêÝò ãéá ôïí êáðéôáëéóìü» êáé ôïíßæïíôáò üôé , «¼ëïé åîáðáôÞèçêáí: ï Censor äåí õðÜñ÷åé. Êáé ðáñ’ üëï ðïõ ï êüóìïò ôïõ õðÜñ÷åé áêüìá, ç ôÜîç ðïõ áíôéðñïóùðåýåé äåí Ý÷åé ðéá ôç äýíáìç íá äþóåé Ýíáí áóôü ìå ôÝôïéá äéáýãåéá êáé ôüóï êõíéóìü». Ìðïñåß ôï 1975 ç áóôéêÞ ôÜîç ôçò Éôáëßáò íá ìç äéÝèåôå ïýôå Ýíáí óôñáôçãéêü íïõ, ôÝóóåñá üìùò ÷ñüíéá áñãüôåñá äéÝèåôå äåêÜäåò: ðéèáíüôáôá ìüíïí ìÝóá óôï ìõáëü ôïõ ÓáíãêïõéíÝôôé…

ÔæéáöñÜíêï ÓáãêïõúíÝôôé Ôï Ðåñß ÊñÜôïõò êáé Ôñïìïêñáôßáò ðñïêÜëåóå áñêåôÝò óõæçôÞóåéò êáé óôçí Åóðåñßá, åêåß óôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980. ÁñêåôÝò áðü áõôÝò åßíáé óõãêåíôñùìÝíåò óôï âéâëßï ôùí Incontrolado –ÂïõáãéÝ ê.Ü., ÁíôéóáíãêïõéíÝôôé– Ðåñß Ôñïìïêñáôßáò êáé Ìõèïëïãßáò . Áí èõìÜìáé êáëÜ, ï ÅËÁ, ãýñù óôéò áñ÷Ýò åêåßíçò ôçò äåêáåôßáò, åß÷å êõêëïöïñÞóåé ó÷åôéêü êåßìåíï ìå ôï ïðïßï áðáíôïýóå óôïí ÓáíãêïõéíÝôôé. Äåí ãíùñßæù áí Ý÷åé äçìïóéåõèåß êÜðïõ. ¸íá ìéêñü áðüóðáóìá áðü ôï ÁíôéóáíãêïõéíÝôôé, Ýôóé, ãéá ôçí ðáñÜëëçëç ðïñåßá êÜðïéùí êñáôéêþí ïíôïôÞôùí: Ôï êñÜôïò ðïõ ðåñéÝãñáøå ï Censor Þôáí ôï ðéï âëáêþäåò êáé óôåíïêÝöáëï ôïõ êüóìïõ. Áõôü ðïõ ðåñéãñÜöåé ôþñá ï ßäéïò ï ÓáíãêïõéíÝôôé åßíáé ôï ðéï åðéíïçôéêü êáé ðáíïýñãï. Ï Censor

Þôáí êáôçãïñçìáôéêüò: “Áóöáëþò ç åîïõóßá ìáò äåí áðåéëåßôáé áðü ôéò õðïôéèÝìåíåò ÅñõèñÝò Ôáîéáñ÷ßåò, êáé áí ôñåéò-ôÝóóåñéò èåñìïêÝöáëïé ðïõ ôéò áðïôåëïýí ìïéÜæïõí ìå êßíäõíï ãéá ôï êñÜôïò, êáé äñáðåôåýïõí ìå Üíåóç áðü ôéò öõëáêÝò, áõôü äåí óõìâáßíåé åðåéäÞ åßíáé ìéá ìéêñÞ êáé ðáíßó÷õñç ïìÜäá, áëëÜ áðëïýóôáôá ãéáôß ôï êñÜôïò Ý÷åé åîáóèåíßóåé óå ôÝôïéï âáèìü ðïõ ìðïñåß íá ôï ãåëïéïðïéÞóåé ï ïðïéïóäÞðïôå”. Åêôüò êé áí äå÷èïýìå üôé ïðïéïóäÞðïôå ãåëïéïðïéåß ôï êñÜôïò, üðùò, ãéá ðáñÜäåéãìá, ïé Ðáëáéïêþóôáò/ÑéæÜé, åßíáé åíåñãïýìåíï êÜðïéùí ìõóôéêþí õðçñåóéþí. Ïé ïðïßåò ðñéïíßæïõí ôï êñÜôïò ãéá íá õðïíïìåýóïõí ôï Üëëï óêÝëïò ôïõ êñÜôïõò-Ýèíïõò. Óå ðëÝñéá áöáóßá ôåëþí…

ËÕÓÇ ÓÔÁÕÑÏËÅÎÏÕ ÊÁÈÅÔÁ: 1)ÅÕÅÐÉÖÏÑÅÓ 2)ÕÐÍÏÂÏÔÁÍÏ 3)ÄÏÉÄÕÎ-ÌÏÕ 4)ÄÉ-ÔÉÑË 5)ÊÁÑÅÊËÁ-ÙÁ 6)ÉËÕÓ-ÁËÁ 7)ÌÁÓ-ÁÐËÏÏÓ 8)ÇËÉÏÐËÇÊÔÁ 9)ÓÅÓÏÕÁÑ-ÏÑ 10)ÇÓ-ÙÓÁÍ

Ç

óõíåéäçôÞ áðï÷Þ ìïõ áðü ôç ìåãáëåéþäç åîÝãåñóç ôïõ ÄåêÝìâñç, Þôáí ëïãéêü íá ìå ïäçãÞóåé óôçí éäåïëïãéêï-ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç êáé óôçí ðëÝñéá áäõíáìßá íá ðáñáêïëïõèÞóù ôç âáèéÜ ðïëéôéêÞ óêÝøç ôùí åðáíåìöáíéæüìåíùí óôáëéíéóìþí: ôïõ íåïóôáëéíéóìïý ôïõ ÊÊÅ [áí ìïõ Ýëåãå ôï Êüììá íá óöïõããáñßóù åäþ ìðñïóôÜ óáò, äåí èá ôï Ýêáíá, óå áíôßèåóç ìå ôç óõíôñüöéóóá ÁëÝêá] êáé ôïõ Ýíïðëïõ [ðëåïíáóìüò] áíáñ÷ïóôáëéíéóìïý. Êáé êÜðùò Ýôóé, ìç äéáèÝôïíôáò ôéò áðáñáßôçôåò éäåïëïãéêÝò-áíôéïëéóèçôéêÝò áëõóßäåò, äéïëéóèáßíù äéáñêþò ðñïò ôç ìåôáöõóéêÞ, áðáó÷ïëïýìåíïò ìå áí-õðáñîéáêÜ åñùôÞìáôá, üðùò: Áð’ ôïí «Ôæùñôæü» êé áð’ ôïí «Êïõöü» ðïéïí íá ðéóôÝøù; Äéüôé ï ìåí ðñþôïò, ï Âáóßëçò ÔæùñôæÜôïò, ìéëþíôáò óôï áíåðßóçìï üñãáíï ôçò «17Í –èýìáôá óêåõùñßáò– Ãéùôüðïõëïò/ÔæùñôæÜôïò», ôüíéóå ðùò ïé Ýíïðëåò ïñãáíþóåéò ðïõ åìöáíßóèçêáí óôçí ÅëëÜäá ìåôÜ ôï 2002, ÷ñïíéÜ êáôÜ ôçí ïðïßá åîáñèñþèçêå ç «17Í», åßíáé äéáâñùìÝíïò áðü ìõóôéêÝò õðçñåóßåò, åíþ ï äåýôåñïò, ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò áðáíôþíôáò óå åñþôçóç ãéá ôï áí áõôÝò ïé íÝåò Ýíïðëåò ïñãáíþóåéò êáèïäçãïýíôáé áðü ìõóôéêÝò õðçñåóßåò, åßðå ðùò áõôÜ «åßíáé ôá ßäéá áêñéâþò åðé÷åéñÞìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýóáí åíáíôßïí ìáò ãíùóôÜ êüììáôá êáé ãíùóôïß “êýêëïé”. ÐñïâÜëëïíôáò óåíÜñéá èåùñßáò ôçò óõíùìïóßáò, ðïõ èåùñïýí üôé ôá ðÜíôá – åêôüò áðü ôïí åáõôü ôïõò- êáèïäçãïýíôáé Þ åëÝã÷ïíôáé áðü ìõóôéêÝò õðçñåóßåò… ÙóÜí íá ìçí õðÜñ÷ïõí áéôéþäåéò éóôïñéêÝò óõíéóôþóåò ðïõ åêöñÜæïíôáé ðïëéôéêÜ êáé ìÝóù ôçò Ýíïðëçò ðÜëçò». ÁðïêïììÝíïò áðü ôï ðïëéôéêü ãßãíåóèáé ôçò åðï÷Þò ìáò, ìå êÜôé ôÝôïéåò ìåôáöõóéêÝò ôåôñéìåíéÝò áó÷ïëïýìáé… êáèþò åðßóçò êáé ìå Ýíá âéâëßï ãéá ôïõò ÔïõðáìÜñïò ðïõ ìåôÝöñáóå ï Ä. Êïõöïíôßíáò êáé èá êõêëïöïñÞóåé óýíôïìá. Ðñüêåéôáé ãéá ôï âéâëßï, ÌíÞ-

Ôïõ ×ñÞóôïõ Ìüñöïõ

ÏÑÉÆÏÍÔÉÁ : 1)EYÄÏÊÉÌÇÓÇ 2)ÕÐÏ-ÁËÁËÅÓ 3)ÅÍÉÄÑÕÓÉÓ 4)ÐÏÄÉÅÓ-ÏÏ 5)ÉÂÕ-ÁÐÕÙ 6)ÖÏÎ-ËÁÐËÁÓ 7)ÏÔ-ÔÁËËÇÑÁ 8)ÑÁÌÉ-ÁÏÊ 9)ÅÍÏÑÙ-ÏÔÏ 10)ÓÏÕËÁÔÓÁÑÙ

Αριθμός φύλλου 50


26

Αριθμός φύλλου 50

Μέσα κι έξω απ’ τις

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

êåñêßäåò

Ôçò ÊõñéáêÞò ÔñáêÜäá

Ï Ðáíéþíéïò óôç Óìýñíç ôïõ 1919

Ç

ôáí 2á ÌáÀïõ ôïõ 1919 üôáí ï åëëçíéêüò óôñáôüò ìðÞêå óôç Óìýñíç. ÌÝñá ãéïñôÞò ãéá ôïõò ¸ëëçíåò áëëÜ êáé ÁñìÝíéïõò ôçò ðüëçò êáèþò Þîåñáí ðùò ç åëëçíéêÞ êõñéáñ÷ßá Þôáí ìéá éóôïñéêÞ äéêáßùóç. Ç ðüëç ãéüñôáæå. Ôï ìÞíõìá ôïõ ÂåíéæÝëïõ ãéá ôçí ÌåãÜëç ÅëëÜäá Ýâëåðáí íá áðïêôÜ óÜñêá êáé ïóôÜ. Ìéá ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ âñßóêåé ôïí «Ðáíéþíéï Ãõìíáóôéêü Óýëëïãï» ìå äÜöíåò íßêçò óôïõò ôïðéêïýò áëëÜ êáé Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò. Ìéá ÷ñïíéêÞ óôéãìÞ ðïõ âñßóêåé ôï íåïóýóôáôï ðñïóêïðéóìü ôçò Óìýñíçò íá ìåôñÜ äåêáåðôÜ ïìÜäåò åê ôùí ïðïßùí ôá ðåñéóóüôåñá ðáéäéÜ Þôáí áèëçôÝò êáé ôïõ Ðáíéùíßïõ. Ï ðñüåäñïò ÄçìÞôñçò ÄÜëëáò Þôáí ï ãåíéêüò Ýöïñïò óôçí Éùíßá êáé ï ðñþôïò ðñüåäñïò ôïõ Ðáíéùíßïõ ÁëÝêïò ÖùôéÜäçò, Þôáí ï áíôéðñüåäñïò ôïõ ðñïóêïðéóìïý. Ìå óèÝíïò êáé áôÝñìïíç åêäÞëùóç äéá÷ñïíéêÞò åöçâéêÞò óõìðåñéöïñÜò, üñãùíáí ôç Óìýñíç óõíôïíßæïíôáò ôéò ðñïóðÜèåéåò áñùãÞò ôùí ðñïóêüðùí óôïí åëëçíéêü óôñáôü. ÌåôÜ ôéò äÜöíåò, ôá ëïõëïýäéá ìå ôá ïðïßá Ýñáíáí ôïí åëëçíéêü óôñáôü, Þñèå ç êáèçìåñéíüôçôá ðïõ áðáéôïýóå Ýñãï êáé ðñïóöïñÜ. ¼ëåò ïé ïìÜäåò ðñïóêüðùí, ìåôÜ ôïí åïñôáóìü óõíôÜ÷èçêáí óôï ðëåõñü ôùí óôñáôéùôþí êáé âïçèïýóáí óå üëåò ôéò áíÜãêåò ôùí öáíôÜñùí êáé áîéùìáôéêþí. Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôçí Üöéîç ôïõ óôñáôïý óôç Óìýñíç, ï Áñ÷çãüò ôïõ Óôñáôïý, Êùíóôáíôßíïò Íßäåñ, Ýóôåéëå ôïí ÄçìÞôñç ÄÜëëá

Ôïõ Ñüìðéí Óüáíò óôï èÝáôñï ×õôÞñéï óå óêçíïèåóßá ÊõñéáêÞò Óðáíïý ôéìçôéêÞ åðéóôïëÞ. Ç åðéóôïëÞ Þôáí áðëÜ ìéá åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ãéá ôï ôáìðåñáìÝíôï ôïõ ÄçìÞôñç ÄÜëëá êáèþò äåí äñïýóå ãéá ôá åýóçìá ïýôå êáé ðñüâáëå ôçí Ýããñáöç áíáãíþñéóç áðü ôçí êïéíùíßá ôçò ÉùíÜò áëëÜ êáé ôçò ÅëëÜäáò. Äñïýóå ãéáôß Þôáí ï ìåãÜëïò éäåïëüãïò. ÄéÜâáóå ôçí åðéóôïëÞ, ÷áìïãÝëáóå êÜôù áðü ôï äéáêñéôéêü ìïõóôÜêé êáé óçêþèçêå íá áíáæçôÞóåé ôéò åöïñßåò ðñïóêüðùí. Äßðëá ôïõ, ðéóôüò ößëïò êáé êáëüò óõíïäïéðüñïò ï ðïéçôÞò ÖùôéÜäçò. Åöçâéêüò âçìáôéóìüò êáé áôÝëåéùôá äñïìïëüãéá óôïõò äñüìïõò ôçò Óìýñíçò. ¸öôáóáí ïé ðñþôåò ìÝñåò ôïõ êáëïêáéñéïý. Éïýíéïò êáé ç Üíïéîç êñÜôáãå áêüìá. Ï ÄçìÞôñçò ÄÜëëáò, ìðÞêå óôïí âñåôáíéêü óéäçñüäñïìï êáé Ýöôáóå óôï Áúäßíç. Åêåß áíôÜìùóå ìå ôïí åëëçíéêü óôñáôü ðïõ åß÷å êáôáëÜâåé ôçí ðüëç. Ôï Áúäßíç, ìéá ðüëç äéáöïñåôéêÞ áðü ôç Óìýñíç, äéáôçñþíôáò áíÝðáöá ôá óçìÜäéá ôçò ðáñåëèïýóáò ðñùôåýïõóáò ôçò ðåñéöÝñåéò Óìýñíçò, õðïäÝ÷ôçêå ìå áíáêïýöéóç ôïí åëëçíéêü óôñáôü êáé Ýâáëå ôç ãáëáíüëåõêç óôá óðßôéá ôùí ÅëëÞíùí. Óå óõíåñãáóßá ìå ôéò ôñåéò ïìÜäåò ðñïóêïðéóìïý óôï Áúäßíç, ï ÄçìÞôñçò ÄÜëëáò óõíôüíéóå ôéò äñÜóåéò êáé ïñãÜíùóå êé Üëëá íÝá ðáéäéÜ ôçò ðüëçò óôç ìåãÜëç ïéêïãÝíåéá ôïõ ðñïóêïðéóìïý. Óôï Áúäßíç Ýãéíáí êáé ïé ðñþôåò ðñïóðÜèåéåò ãéá ôçí ïñãÜíùóç ãõíáéêþí óôïí ðñïóêïðéóìü. Ìéá ðñùôïðïñéáêÞ êßíçóç êáèþò áêüìá äåí Þôáí îåêÜ-

Στρατιωτικές ασκήσεις των προσκόπων στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Σμύρνη. èáñïé ïé ñüëïé ôïõ èçëõêïý ðëçèõóìïý ôçò Éùíßáò. Ç åðéóôñïöÞ óôç Óìýñíç ôïõ ÄçìÞôñç ÄÜëëá Þôáí ìéá êïõñáóôéêÞ äéáäñïìÞ, êáèþò óôï ìõáëü íôïõ õðÞñ÷å ç ìåãÜëç äéïñãÜíùóç Üèëçóçò ôùí ðñïóêüðùí óôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ. Ôéò ðñþôåò ìÝñåò ôïõ êáëïêáéñéïý, ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ öéëïîÝíçóå ãõìíÜóéá ôùí ðñïóêüðùí ôçò Óìýñíçò ìáæß ìå ôéò áóêÞóåéò ôïõ åëëçíéêïý óôñáôïý. Ëßãïé åßíáé áõôïß ðïõ ãíùñßæïõí ðùò, áðü ôçí ðñþôç ìÝñá Üöéîçò ôïõ åëëçíéêïý óôñáôïý óôç Óìýñíç, ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ öéëïîåíïýóå ïìÜäåò óôñáôéùôþí êáé ôïõò øõ÷áãùãïýóå ìå ÷ïñü êáé ìïõóéêÞ. Ç ìïõóéêÞ, Þôáí ðÜíôá ï óõíäåôéêüò êñßêïò ôçò Üèëçóçò ìå ôçí åèåëïíôéêÞ äñÜóç. Ðñüóêïðïé ôçò Óìýñíçò êáé áèëçôÝò ôïõ Ðáíéùíßïõ, óõììåôåß÷áí óôç öéëáñìïíéêÞ ôçò ðüëçò üðùò ôï ßäéï óõíÝâáéíå

êáé ìå ôç öéëáñìïíéêÞ ïñ÷Þóôñá ôïõ Áúäéíßïõ. Ôï ôáîßäé ìå ôï ôñÝíï ôåëåßùóå êáé ï ÄçìÞôñçò ÄÜëëáò Ýöõãå ìå ôçí Üìáîá ãéá ôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ. Åêåß óõíÜíôçóå ôï óõíèÝôç ôïõ ýìíïõ ôïõ Ðáíéùíßïõ áëëÜ êáé ôïõ ðñïóêïðéóìïý óôç Óìýñíç ÌéëáíÜêç. Åß÷å ïëïêëçñþóåé æùíôáíÝò ç÷ïãñáöÞóåéò óôá óôïýíôéï Þ÷ïõ ôçò Óìýñíçò êáé ìå ÷áñÜ ìåôÝöåñå ôá åõ÷Üñéóôá íÝá óôïí ÄçìÞôñç ÄÜëëá ðïõ áêïýñáóôá Üêïõãå ôïõò ðÜíôåò óôç ÷áñÜ êáé ôç ëýðç ôïõò. Ïé ìÝñåò êýëçóáí êáé Ýöôáóå ç ìåãÜëç ãéïñôÞ óôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ. Áðü ôï ðñùß åß÷áí ðÜñåé èÝóåéò ïé óôñáôéþôåò, ïé áèëçôÝò êáé ïé ðñüóêïðïé. Ç êïéíùíéêÞ åëßô ôçò ðüëçò Ýöôáóå ìå ôéò Üìáîåò êáé ôï ãëÝíôé îåêßíçóå. Áðü êïíôÜ êáé ïé öùôïãñÜöïé ôçò ðüëçò ðïõ áðïèáíÜôéæáí óôéãìÝò ôùí ðñïóêüðùí ìå ôïõ óôñáôéþ-

ôåò êáé óôéãìÝò ãéïñôÞò ôïõ åëëçíéóìïý ôçò Óìýñíçò. Ôï öùò ôçò ìÝñáò Ýðåóå êáé ôá ôñáðÝæéá ìáæåýôçêáí. Ï ÄçìÞôñçò ÄÜëëáò óõãêéíçìÝíïò êßíçóå ãéá ôïí Ìçôñïðïëßôç ×ñõóüóôïìï ðïõ åß÷å äþóåé áðü íùñßò ôçí åõëïãßá ôïõ óôï áíôÜìùìá. Ï Ìçôñïðïëßôçò ×ñõóüóôïìïò Þôáí ìåãÜëïò õðïóôçñé÷ôÞò êáé ôïõ Ðáíéùíßïõ áëëÜ êáé ôïõ ðñïóêïðéóìïý. Åêåßíç ôç âñáäéÜ ôçò ãéïñôÞò óôï ãÞðåäï ôïõ Ðáíéùíßïõ, ï Ìçôñïðïëßôçò ×ñõóüóôïìïò Ýäùóå ôç äéáâåâáßùóç óôï ÄçìÞôñç ÄÜëëá ðùò èá öñïíôßóïõí íá ðñïùèÞóïõí ôçí éäÝá ôïõ Ðáíéùíßïõ êáé óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Óìýñíçò êáèþò ïé êáëýôåñïé õðïóôçñé÷ôÝò Þôáí ïé åöïñßåò ðñïóêüðùí. Ôï üñáìá õðÞñ÷å. Ç éóôïñßá üìùò Ýèåóå Üëëåò åðéëïãÝò…

Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1)Προκοπή, επιτυχία. 2)Μία πρόθεση.-∆εν μιλούν αυτές. 3)Εγκαθίδρυση, ίδρυση (καθ.). 4)Τις φορούσαν μαθητές.-Όμοια φωνήεντα. 5)Συνεχόμενα στη Λιβύη.-Καλώ κάποιον, φωνάζω(αρχ.). 6)Τέρι . . . . ,ένας διαφορετικός μαραθωνοδρόμος,εθνικός ήρωας του Καναδά. -Πιερ Σιμόν . . . . . . . .,(1749-1827)γάλλος αστρονόμος, φυσικός και μαθηματικός.

7)Μέσα στο ποτό αυτά.-Πεντάδραχμα(καθ.). 8)Παιχνίδι με χαρτιά.-”Αρχή” άοκνου. 9)Βλέπω μπροστά, διαισθάνομαι.-Το μικρό όνομα του γερμανού ζωγράφου Ντιξ. 10)”Κόβω” βόλτες. ΚΑΘΕΤΑ 1)Επιρρεπείς αυτές. 2)Φυτό που το αφέψημά του προκαλεί ύπνο. 3)Ο κόπανος, το γουδοχέρι (αρχ.).-Προσωπική αντωνυμία.

4)Πρόθεση πριν από φωνήεν.-Τα μισά τιρλίκια. 5)Κάθισμα κι αυτή.-Αυγά. 6)Λάσπη.-Επιφώνημα σε γλέντι. 7)Συνεχόμενα στη μάσκα.-∆εν πλέει αλλά και δεν ταξιδεύει αυτός. 8)Έχουν πάθει ηλίαση αυτά. 9)Στεγνώνει μαλλιά αυτό(ξεν.).-Τα χωρίζει το “π”. 10)Της οποίας(καθ.).-Παρομοιάζει κι αυτό. Οι λύσεις βρίσκονται στη σελίδα 23


Αριθμός φύλλου 50

cine

M

27

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Ρήξη

Ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ÌðëÜèñá

Ìßêé Ñïõñê (ÐáëáéóôÞò) êáé Êëßíô ºóôãïõíô (Grant Torino)

Oé ãåñüëõêïé åðéóôñÝöïõí

ην ακούτε τις νεοχολιγουντιανές σειρήνες που ντύθηκαν την προβιά του Μπόλιγουντ και μοιράζουν εκατομμύρια και Όσκαρ στα Slumdog Millionaire. Οι γερόλυκοι του αμερικανικού κινηματογράφου έχουν το ζουμί. Επέστρεψαν με δυο σοφές ταινίες. Ο Μίκι Ρουρκ στον Παλαιστή, του Ντάρεν Αρονόφσκι, και ο Κλιντ Ίστγουντ στη δική του ταινία Gran Torino, βουτάνε στις κινηματογραφικές αξίες του παλιού καλού αμερικάνικου κινηματογράφου, όπου οι καλοί και οι κακοί και οι άσχημοι μπορεί να μπερδεύονται, αλλά στο τέλος θριαμβεύει ένας κινηματογράφος που απλώνει το χάδι του στους ταπεινούς και καταφρονημένους «λούζερ». Γιατί ξέρουν καλά ότι ο κερδισμένος πολυεκατομμυριούχος και «καλό παιδί» είναι απλώς ένα μεγάλο ψέμα. Ο Ράντι Ρόμπινσον, το «Κριάρι», είναι ένας παλαιστής του κατς, που οι παλιές μέρες δόξας του έχουν παρέλθει. Ζει σ’ ένα τροχόσπιτο –μια ρεαλιστική απεικόνιση της ζωής σε αμερικανική παραγκούπολη– αφού οι δυνάμεις του δεν τον βοηθούν πια, λόγω των καταχρήσεων, να βρίσκεται συχνά στα ρινγκ και το λαϊκό θέαμα που υπηρετεί δεν είναι πλέον στο φόρτε του. Όλοι τον θυμούνται αλλά, κατά κάποιον τρόπο, και όλοι τον λυπούνται. Η επιστροφή του ίδιου του Μίκι Ρουρκ στον κινηματογράφο, μετά από δεκαετίες, δίνει στην ταινία το πρόπλασμα της αλήθειας που είναι αναγκαίο για να χτιστεί μια μεγάλη ταινία. Εκτός των άλλων, το «Κριάρι» θα υποστεί κι ένα γερό καρδιακό επεισόδιο, που θα του αποκαλύψει ακόμα περισσότε-

ρο την αποτυχία του και τη μοναξιά του. Θα αναζητήσει διέξοδο στην κόρη του, που από χρόνια την έχει εγκαταλείψει, και σε μια λαϊκή στριπτιτζού, η οποία μόνη της μεγαλώνει ένα γιο. Η ζωή θα αποδειχθεί ανελέητη και ο Ράντι το «Κριάρι» δεν θα βρει άλλο δρόμο από το να επιστρέψει εκεί που ξέρει: στα ρινγκ για το μεροκάματο. Εάν ο Κλέφτης ποδηλάτων (1948), του Ντε Σίκα, έδειχνε έναν ήρωα σε απόγνωση σ’ έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο, μεταπολεμικά, κόσμο, ο Αρονόφσκι με τον Ρουρκ κάνουν ένα νεορεαλιστικό δράμα σ’ έναν κόσμο που ραγδαία καταρρέει μέσ’ την οικονομική δυσπραγία του. ∆εν θέλω να συγκρίνω τον Παλαιστή με ένα κλασικό αριστούργημα, αν και έχουν πολλά κοινά στοιχεία, με κύριο την απόγνωση του ήρωα, αλλά να δείξω πώς, εκεί που η μυθική ταινία του Ντε Σίκα ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, η ταινία του Αρονόφσκι κάνει μια ελεγεία για τον αμερικάνικο κινηματογράφο, που κι αυτός έχει φάει τα ψωμιά του. Υλικά του είναι τα στέρεα εκείνα υλικά που δόξασαν κάποτε το Χόλιγουντ: ο μοναχικός ήρωας που τα βάζει με θεούς και δαίμονες και παίρνει πάνω του την ευθύνη των αποφάσεων της τελευταίας σκηνής. Μόνο που εδώ το αστέρι είναι ξεθωριασμένο κι «ολόισια προς το θάνατο κολυμπά». Ο Κλιντ Ίστγουντ είναι ο ίδιος μια παλιά δόξα του χολιγουντιανού σινεμά. Στον ρόλο του, σαν επιθεωρητής Κάλαχαν, έχει καθαρίσει ουκ ολίγους «κακούς». Να όμως που ο καιρός περνάει και το αίμα έχει στοιχειώσει μέσα στον «καλό»

éóôï ëüãéá

ήρωα-εκδικητή. Το Gran Torino είναι ένα μυθικό μοντέλο, του 1972, της άλλοτε κραταιάς αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το ίδιο κι ο ήρωας, ο γερο- Γουόλτ Κοβάλσκι, συνταξιούχος εργάτης της Φορντ, είναι βετεράνος του πολέμου της Κορέας, ενός ένδοξου αμερικανικού πολέμου, πολύ πριν από την κατάρρευση του Βιετνάμ, τότε που οι δίδυμοι πύργοι της Νέας Υόρκης δεν είχαν καν χτιστεί. Η γυναίκα του πεθαίνει, τα παιδιά του τον έχουν εγκαταλείψει κι αυτός έχει ξεμείνει σε μια παλιά μεσοαστική γειτονιά, ο μόνος λευκός ανάμεσα σε Κορεάτες (!). ∆εν είναι ακριβώς ο τύπος του ρατσιστή, όπως τον «διαβάζουν» οι κριτικές κοινοτοπίες. Ο γερο-Γουόλτ είναι απλώς ένας υποχόνδριος γέρος, μαθημένος αλλιώς, που δε θέλει να συμβιβαστεί με τα νέα δεδομένα της ζωής. Προσπαθεί να κρατήσει τον κόσμο όπως ήταν στη νιότη του, όπως κρατάει τσίλικη και καλογιαλισμένη την Gran Torino του. ∆εν θα σας πω το τέλος. Αυτός ο γέρος, που τα κρίματά του στον πόλεμο, μαζί με τον φόβο του επερχόμενου θανάτου τον στοιχειώνουν, φτάνει τον αμερικανικό κινηματογράφο σε μια ωρίμανση κι ένα όριο αντάξιο των παλιών καλών ημερών του Τζον Φορντ. ∆εν θέλω εδώ να συγκρίνω τον μέγα Φορντ με τον Ίστγουντ, υπηρετούν όμως κι οι δύο πιστά στη μεγάλη οθόνη τον, παλιομοδίτικο πια, αμερικανικό (ιρλανδο-προτεσταντικό) ανθρωπισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο φιλμ, κι ο Παλαιστής και το Gran Torino, ανοίγουν με μια σεκάνς υποκειμενικών πλάνων. Ο Ράντι το «Κριά-

ρι» είναι μέσα στο πλάνο, με το χρυσόμαλλο κεφάλι του μπροστά μας, να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσει. Εκεί κάποιοι τον αναγνωρίζουν και κάνουν πιο αφόρητη την παρακμιακή θέση του με κωμικές απαιτήσεις, όπως το να δοκιμάσουν ένα τηγάνι στο κεφάλι του. Η αντίθεση ανάμεσα στον ήρωα και το πλήθος, μια σχέση αγάπης-μίσους, γίνεται αμέσως φανερή, όπως και με τον γερο-Κοβάλσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει, μέσα από μια συστοιχία υποκειμενικών πλάνων, τους γιους του με την οικογένειά τους, τους παλιούς γείτονες και τον παπά, στην κηδεία της γυναίκας του. Μ’ αυτούς έζησε όλα αυτά τα χρόνια, μα και να τους υποφέρει δεν μπορεί. Και οι δύο ήρωες θα βρουν τον δρόμο τους στις δύο ταινίες, μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι αυτός ο κόσμος άλλαξε για πάντα. Σημασία έχει το πώς διασώζει κανείς τα ελάχιστα μιας ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που η βία των νέων καιρών τείνει να εξαφανίσει. Η αυτοθυσία είναι η μόνη απάντηση.

Áðü ôï éóôïëüãéï Ðüíôïò êáé áñéóôåñÜ http://pondosandaristera.wordpress.com

21 Öåâñïõáñßïõ: ÄéåèíÞò ÇìÝñá ÌçôñéêÞò Ãëþóóáò

Íá ðñïóôáôÝøïõìå ôç ãëþóóá ìáò

Έ

νας από τους σημαντικούς σύγχρονους λογοτέχνες είναι ο Κώστας ∆ιαμαντίδης, ο οποίος επιμένει να γράφει στην ποντιακή διάλεκτο. Τα έργα του «Τ’ αναντί του ρου», η μεταγραφή της «Λυσιστράτης» στην ποντιακή, το «Ροδάφνον», και η ποιητική συλλογή «Ονέρτα πόνια τάματα» έχουν βγει έξω από τα στενά όρια της εθνικοτοπικής ομάδας. Με αφορμή τη ∆ιεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας έγραψε: «H γλώσσα, η ιστορία, τα ονόματα, φέρνουν μαζί τους το φορτίο των αιώνων όχι για να διατηρήσουν τη συντηρητική του φόρμα, αλλά για να κρατήσουν ζωντανή τη συνέχεια και την επίτευξη της όποιας προόδου. Ωστόσο, η αποικιοκρατία, παλαιά και

σύγχρονη, με εκστρατευτικά σώματα ή με σύγχρονη τεχνολογία, με στρατούς κατοχής και παραχαράκτες γεωγραφικών ορίων ή με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιβάλλει την ομογενοποίηση των πολιτισμών. Οι εξανδραποδισμοί έχουν γίνει πλέον πιο μεθοδικοί και αποτελεσματικοί, λιγότερο βίαιοι από άποψη φυσικής βίας, αν και όχι πάντα, αλλά περισσότερο αδυσώπητοι από ηθικής και πνευματικής άποψης. Η παράδοση, όχι με την έννοια που πάει να γίνει κυρίαρχη, της εκχώρησης, της υποταγής, της υποτέλειας, αλλά με την έννοια της μεταβίβασης από τη μια γενιά στην άλλη, αυτή είναι η ζωντανή και ζέουσα μνήμη. ∆εν ξέρω τι θα φέρει ο χρόνος και πόσο

η ιστορία θα ανταποκριθεί στις θελήσεις των καλύτερων παιδιών της. Εγώ πάντως θα επιμένω να γράφω στη γλώσσα της γιαγιάς μου, που με γοητεύει ιδιαίτερα, και θα μιλάω πάντοτε για κείνη τη γη. Τη γη του Πόντου. Για τη χαμένη πατρίδα μου. Όχι των εδαφών, αλλά εκείνη της ιστορίας, του πολιτισμού και της μνήμης, όπως και ο Κωστής Μοσκώφ, που λέει: Αρνούμαι την Ανταλλαγή. Οι πρόγονοί μου θα μείνουν για πάντα στον Πόντο, ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τις κορφές του Τσάμπασιν. Αρνούμαι και εγώ την Ανταλλαγή και κρατάω την πιο ανθεκτική σημαία αντίστασης, τη γλώσσα. Σαν τα ποτάμια που τρελάθηκαν και αποφάσισαν, αντί να κατεβούν από τις πηγές στη θάλασσα, να

ανεβούν αντίστροφα το ρεύμα, ψάχνο- σήμερα που φτάσαμε, ο ελληνόφωντας να δώσουν ζωή στις ρίζες που νος πληθυσμός του Πόντου, που πιάέχει ξεράνει ο καιρός». στηκε στη μέγγενη ανάμεσα στην αγάπη προς τη μητρική του γλώσσα και …και στην Τουρκία σε μια καταραμένη ταυτότητα, αδυαι στην Τουρκία όμως, οι νατεί πια να αντεπεξέλθει. Ήδη αρδεκάδες χιλιάδες ελληνό- κετοί συμπολίτες μας άρχισαν να μαφωνοι μουσουλμάνοι που θαίνουν τουρκικά στα παιδιά τους από κατοικούν στα βορειοανα- τη γέννησή τους. Ακόμη και τα ρατσιτολικά της, συνεχίζουν να επικοινω- στικά λόγια, συνθήματα και οι εθνικινούν στην ποντιακή διάλεκτο. Ένας στικές προπαγάνδες, που έχουν αυαπ’ αυτούς, ο Vahit Tursun, δημοσί- ξηθεί τα τελευταία χρόνια, κοντεύουν ευσε στην εφημερίδα Radikal στις 11 να σβήσουν από την ιστορία έναν ολόΝοεμβρίου 2007 ένα σημαντικό άρ- κληρο λαό, με έναν πανάρχαιο πολιθρο με τίτλο «Dilin bedeli» (Το τίμη- τισμό. Το να εξαφανίζεται ένας πολιμα της γλώσσας), για την ποντιακή τισμός ισούται με το να εξαφανίζεται γλώσσα, που χάνεται στους ελληνό- ένας λαός. Ποιος θα πληρώσει μπροφωνους πληθυσμούς της Τουρκίας. στά στην ιστορία γι’ αυτό το έγκλημα, Το άρθρο τελείωνε ως εξής: «…Στο δεν ξέρω».

Κ


28

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Μαρτίου 2009

Αριθμός φύλλου 50

ÐÉÓÙ ÏØÇ ÌéêñÝò ðáôñßäåò - ÌåãÜëïé Üíèñùðïé

¢ðåéñïò ×þñá Ôïõ Èåüäùñïõ Å. Ðáíôïýëá

Ì

åãÜëùóá óôç ÷áâïýæá ôçò ÁèÞíáò. ¼÷é üìùò ìðñïóôÜ óôçí ïèüíç. ÕðÞñ÷áí áêüìç ãåéôïíéÝò. Êé áëÜíåò. Íý÷ôùíå ãéá íá ìáæåõôïýìå óðßôé. Ìáò ðåñßìåíáí éþäéá êáé öñåóêïôçãáíéóìÝíåò ðáôÜôåò. ÖñåóêïêïììÝíåò –ü÷é êáôåøõãìÝíåò. ÐïëëÝò öïñÝò ðáôÜôåò áðü ôï ÷ùñéü. Ôüôå åß÷áìå üëïé ÷ùñéü. Åóùôåñéêïß ìåôáíÜóôåò ïé ãïíåßò ìáò. Ðüôå ôá ×ñéóôïýãåííá, ðüôå ôç ËáìðñÞ, ðüôå ôï êáëïêáßñé, ðüôå üëá ìáæß, ðçãáßíáìå óôïõò ãåíÝèëéïõò ôüðïõò ôïõò. Ç ìÜíá ìïõ Þôáí áðü ôçí Êëåéôïñßá Êáëáâñýôùí, ôá ÌáæÝéêá. ÅõëïãçìÝíï ìÝñïò, ìå íåñÜ êáé äñïóéÝò. Ï ðáôÝñáò ìïõ Çðåéñþôçò áðü ôá ÌåëéáíÜ ÐñåâÝæçò – ÌéêñÞ ËÜêêá Óïýëé, ï öôù÷üôåñïò ôüðïò ôçò öôù÷üôåñçò åõñùðáúêÞò ðåñéöÝñåéáò. ¼ìïñöç ç Á÷áÀá. ÓêëçñÞ ç ¹ðåéñïò. ÊÜðïôå ïé Üíèñùðïé äåí Þóáí ßäéïé. Ìßëáãáí äéáöïñåôéêÜ, Ýôñùãáí äéáöïñåôéêÜ, öåñüíôïõóáí äéáöïñåôéêÜ. Åãþ Þìïõí äéãåíÞò. Çðåéñþôçò åê ðñïáéñÝóåùò. ¼÷é åê ãåíåôÞò. Óôçí ¹ðåéñï ðñùôÜêïõóá êëáñßíï, óôï ðáíçãýñé ôçò ÐáíáãéÜò êáé óå êÜôé ìéêñÜ äéóêÜêéá, ðëÜêåò ôá Ýëåãáí, ðïõ Ýðáéæáí óõíå÷þò óôá óðßôéá üóùí åß÷áí ìåôáíÜóôåò óôç Ãåñìáíßá, ó÷åäüí üëï ôï ÷ùñéü äçëáäÞ. Åêåß åßäá êáé ôïõò óõããåíåßò, ôïõò ößëïõò êáé ôïõò óõã÷ùñéáíïýò, íôüðéïõò êáé îåíéôåìÝíïõò, íá ÷ïñåýïõí. Ìá êé Ýîù áðü ôï ÷ùñéü, ü,ôé ãéïñôÞ êáé íá Þôáí, ïé Çðåéñþôåò èá ÷üñåõáí ôá äéêÜ ôïõò. ×ùñßò íá ÷áæïãåëÜíå. ÐéáóìÝíïé ÷Ýñé-÷Ýñé. Ì’ Ýíá ðåñÞöáíï ðáñÜðïíï. Áìßëçôïé, äß÷ùò ðüæá, ìå óéùðçëÞ åóùôåñéêü-

äéåõèõíôÞ ôïõ ðåñéïäéêïý MANIFESTO

ôçôá êé áðñïóðïßçôç áñ÷ïíôéÜ. Ìå áðñïóêýíçôç ðßêñá. ×ùñßò íá óêýâïõí ôï êåöÜëé. Ïé Çðåéñþôåò, üôáí ÷ïñåýïõí, ïäõíþíôáé ìå ôáðåéíÞ áîéïðñÝðåéá. «ÎåíéôåìÝíï ìïõ ðïõëß êáé ðáñáðïíåìÝíï». Íá êÜíïõí æÜöôé ôïí óåâíôÜ. Ï ðñùôï÷ïñåõôÞò ôéíÜæåôáé, áéùñåßôáé áâßáóôá ôï ôóÜêéóìÜ ôïõ, îåäéðëþíåé êáçìü. ÐïíÜ üëï ôïõ ôï óþìá. Äåí ôïí ïéêôßñåéò üìùò, ôïí óÝâåóáé. ×ôõðÜ ôç ãç í’ áíïßîåé íá ôïí êáôáðéåß Þ í’ áêïýóïõí ïé áðü-

íôåò. Ïé õðüëïéðïé ðáñáóôÝêïíôáé, óõìðÜó÷ïõí ìå åêöñáóôéêÞ ëéôüôçôá êé Ýíôáóç. Ôåëåéþíåé ï ÷ïñüò êé åðéóôñÝöïõí óôéò èÝóåéò ôïõò. ×ùñßò ðáëáìÜêéá. Äåí ÷åéñïêñïôåßôáé ï åéëéêñéíÞò ðüíïò. Äåí ìéëÜíå. Èïëþíïõí ôá âëÝììáôá. Ôóïõãêñßæïõí ôá ðïôÞñéá. Íá êïõëáíôñßóåé ôï óåêëÝôé ìå êñáóß, íá ãåéÜíåé ôïí ðüíï. Êé áí äåí ôïí ãåéÜíåé, íá ôïí ìáëáêþóåé. ÅÜí ôï ýöïò åßíáé Þèïò, ôï Þèïò ôçò Çðåßñïõ åßíáé ç áíåðéôÞäåõôç ëåâåíôéÜ. Ïé ãõíáßêåò äåí ÷ïñåýïõí ôÝôïéïõò ÷ïñïýò. Ðñïóôáôåýïíôáé –ßóùò èåùñåßôáé áðñåðÝò íá åêèÝóïõí ôïí ðüíï ôïõò åíþðéïí üëùí. Äåí ðïëõêáôáëÜâáéíá ìéêñüò ôé äïõëåéÜ Ý÷ïõí ôá ìïé-

åêäçëþóåéò • ΓΙΑ Τ0 1204 ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ: Το Σάββατο 07/03/09, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά, «Το 1204 και η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού», στην Ξάνθη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο «Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης» – «Καπναποθήκη Π» (Καπνεργατών 9) στις 7:00 μ.μ. και ομιλητές οι: Κ. Καραΐσκο (εκδότη εφ. Αντιφωνητής), Κ. Ζουράρι (συγγραφέα) και Γ. Καραμπελιά.

ñïëüãéá óôéò ãéïñôÝò ôïõò. «Ôá üñãáíá âáñïýí êáé ãé’ áõôïýò ðïõ ëåßðïõí», ìïõ åîÞãçóå ï ðÜððïò ìïõ ï ÐåñéêëÞò, êáëÞ ôïõ þñá. Âáñïýí ãé’ áõôïýò ðïõ ëåßðïõí –æùíôáíïýò êé áðïèáìÝíïõò– åííüçóá ÷ñüíéá áñãüôåñá. ×üñåøá ì’ üëç ôçí ðñùôåõïõóéÜíéêç áäåîéüôçôÜ ìïõ ìáæß ôïõò óå ðáíçãýñéá êáé óõíÜîåéò ãéïñôéíÝò. Ìå ôßìçóáí ìå ôçí áíõóôåñüâïõëç áãÜðç ôïõò êáé ìïõ ’ìáèáí í’ áöÞíù ÷þñï óôçí áðïõóßá. Í’ áöÞíù êé Ýíá ðáñáðáíßóéï ðïôÞñé êñáóß óôï ôñáðÝæé. Ïé ìç Çðåéñþôåò äåí ôá êáôáëÜâáéíáí áõôÜ. Êáé ôé íá êáôáëÜâïõí, äçëáäÞ; Ï ìéóåìüò ãéá ôá îÝíá äåí Þôáí ðéá åõëïãéÜ, áëëÜ åõëïãßá. Ç ìéóÞ ÅëëÜäá óôñéìù÷íüôáí áíõðïøßáóôá óôçí ðñùôåýïõóá, êé üôáí äåí îåóÜëùíå óôá óêõëÜäéêá, ðíéãìÝíç óå ìéá èÜëáóóá ïõßóêé, èõìüôáí ôç óêïýöéá ôçò ìå íåïäçìïôéêÝò áèëéüôçôåò êáé íåïðëïõôéêü ëïõëïõäïðüëåìï. ¼óï ãéá ôïí ìéóåìü óôïí Üëëï êüóìï, áõôüò Ýðáøå íá åßíáé õðüèåóç ôùí ïéêåßùí óïõ êáé ôïí áíÝëáâáí åðáããåëìáôßåò ôåëåôÜñ÷åò. Áõôïß ïé íåùôåñéóìïß äåí åß÷áí öôÜóåé óôçí ¹ðåéñï. Áêüìá êáé óôïõò ãÜìïõò, ìðñïóôÜ áð’ ôá ðñïéêéÜ ðÞãáéíå ï óôáõñüò ìå ôá ñüäéá êáé ç óçìáßá ôçò ìçôñõéÜò ðáôñßäáò. Ðßóù ôá üñãáíá êáé üëï ôï ÷ùñéü. Óôçí åêêëçóéÜ ïé ãñéÝò îåóôñÜôéæáí ãéá ôï êïéìçôÞñéï. «Ðáíôñåýåôáé ç èõãáôÝñá ôïõ ÊùôóïðÜíïõ» åíçìÝñùíáí ôïõò äéêïýò ôïõò. Êé üôáí ï ãáìðñüò Þôáí îåíïìåñßôçò, ïé óõããåíåßò ôïõò ìáò êïßôáæáí ðåñßåñãá. Ï ÊùôóïðÜíïò, ðåèáìÝíïò áðü ÷ñüíéá, áëëÜ Ýíá ôñáãïýäé ôïõ ôï ëÝãáìå ìÝñá ðïõ Þôáí. Êé ïé ÷ùñïöý-

Συντονίζει ο Παν. Σωτηρόπουλος. •Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Το βιβλίο του Κ. Παπαϊωάννου, Βυζαντινή και Ρώσικη ζωγραφική, θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στις 09/03/09 (7μ.μ.), με ομιλητές τους: Γ. Καραμπελιά, Κ. Ζουράρι, Ν. Ζία, Α. Τούρτα, και συντονιστή τον δημοσιογράφο Τάσο Ρέτζιο. •Την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009, στις 9:00 μ.μ., οι “Πολιτιστικές Απόπειρες” και η Ιστορική Εταιρία Νέας Μάκρης “Λυκία”, παρουσιάζουν το βιβλίο, “1204: η διαμόρφωση του νεώτερου ελ-

ëáêåò ôïõ õðáñêôïý óïõñåáëéóìïý áðåéëïýóáí ìå óõëëÞøåéò. «Êþôóï, óå èÝëåé ï âáóéëéÜò». ÐïéíéêïðïéÞèçêå ôï êÝöé ìáò êáé ï óåâíôÜò ìáò. «ÄÝëâéíï êáé ÔóáìïõñéÜ äåí ô’ áöÞíù ôá ðáéäéÜ / èá ãåíïýí åëëçíéêÜ». Íá áêïýí êáé ðßóù áð’ ôá óõñìáôïðëÝãìáôá ôïõ õðáñêôïý óïóéáëéóìïý ôá äéêÜ ìáò ôá ðáéäéÜ. Êé áõôÜ, ôùí Ôæáâåëáßùí öýôñá. ÌåôÜ Þñèå ç ôçëåüñáóç êé ï êáôåóôçìÝíïò óõìðëåãìáôéêüò åõñùåðáñ÷éùôéóìüò êáé Üëùóáí áíáßìáêôá ôéò ìéêñÝò ìáò ðáôñßäåò. Ç áãïñÜ èÝëåé êáôáíáëùôÝò, ü÷é ÷ïñåõôÝò. ¼ôáí îåóêüëéóá, óôáìÜôçóá íá ôá ÷ïñåýù. ¢ñ÷éæá íá ôá ðáßæù óôï ñáäéüöùíï. ÊÜðïôå óôáìÜôçóá êáé íá ôá áêïýù. ÈÝëïõí ôïí äéêü ôïõò ÷þñï êáé ÷ñüíï í’ áêïõóôïýí áõôÜ ôá ôñáãïýäéá. ¸øáîá êáé ôéò äéáóôÜóåéò ôïõò óôç óýã÷ñïíç äéóêïãñáößá. Ãéá íá îåäéøÜóåéò üìùò, èåò íåñü, ü÷é öùôïãñáößá ôçò ðçãÞò ôïõ. Äåí ôï Þîåñá ôüôå. Èá ôï ìÜèáéíá áñãüôåñá, óé÷ôéñßæïíôáò ôçí ìðáëåôïðïßçóç ìéáò óðïõäáßáò ìïõóéêï÷ïñåõôéêÞò ðáñÜäïóçò, óôï üíïìá ôçò ïðïßáò ôóéìðïëïãïýóáí ðôõ÷éïý÷ïé ÷ïñïäéäÜóêáëïé êáé áêáìÜôçäåò ìïõóéêïß. Ãéá íá áðïäïìçèïýí ôá Ýèíç, ãéíüôáí ìüäá ôï Ýèíéê. Ðñéí áðü ëßãï êáéñü ðÞãá óå ìéá óõíåóôßáóç áðüäçìùí Çðåéñùôþí. Îåêßíçóáí: «ÎåíéôåìÝíï ìïõ ðïõëß»… ÎÝíïò óå îÝíï ôüðï êé åãþ. ÁíáèÜññçóá. ÊÜðïõ åäþ Ý÷ù ãíùóôïýò. ÐÜëé äåí ÷üñåøá. ÊáìÜñùóá ôïí ìåãÜëï ìïõ ãéï, ðáëéêáñÜêé åííéÜ÷ñïíï, íá ôá ÷ïñåýåé ìå ôçí áñìüæïõóá óõóôïëÞ. Áíáðáýèçêáí ôá ðåèáìÝíá ìïõ. Åëðßæù êÜðïôå í’ áîéùèþ íá ôïõ êñáôÞóù ôï ìáíôÞëé.

ληνισμού” με ομιλητή, τον Γ. Καραμπελιά. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Πολύτροπο», Λ. Μαραθώνος 26. Τηλ. πληροφοριών: 22940 98500, 697 30 37 135. •Τη ∆ευτέρα 30 Μαρτίου, στο βιβλιοπωλείο «Χωρίς Όνομα» διοργανώνεται ομιλία με το ίδιο θέμα στο χώρο του βιβλιοπωλείου (Φανερωμένης 8, Χολαργός) στις 7:30 μ.μ. τηλ. επικοινωνίας: 2103826319 & 210-6546742. •ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Το Σάββατο 21/ 03, στις 8:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στα γραφεία του περιοδικού Άρδην και της εφη-

Ïé ôïõ ¢ñäçí êáé ôçò ÑÞîçò óõæçôïýí!

Ε

δώ και μερικές εβδομάδες πραγματοποιούνται, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, συζητήσεις στα γραφεία του Άρδην και της Ρήξης. Μέχρις στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία συζήτηση περί των αδιεξόδων της ελληνικής γεωργίας, της παγκοσμιοποίησης και μιας κοινωνικά και οικολογικά βιώσιμης εναλλακτικής λύσης, με εισηγητή τον Ν. Ντάσιο. Στην εισήγησή του, ο Ν. Ντάσιος περιέγραψε όλη την πορεία της καταστροφής της ελληνικής γεωργίας, η οποία υπό τις επιταγές της τότε “πράσινης επανάστασης” αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ισορροπημένο μοντέλο της πολυκαλλιέργειας και των μικρών κλήρων, για να περάσει σταδιακά στη βιομηχανοποίηση και από εκεί στις μονοκαλλιέργειες. Ακολούθησε, την Πέμπτη 26/02 μια εισήγηση του Σ. Κουτρούλη για τον ελληνικό κοινοτισμό, την ιστορική του διαδρομή, αλλά και όλη την σχετική εγχώρια και διεθνή θεωρητική συζήτηση περί του θέματος, ξεκινώντας από τον Μοσχοβάκη, τον ∆ραγούμη και τον Καραβίδα, περνώντας στον Λαντάουερ και τον Μπούμπερ, και καταλήγοντας στον Μπούκτσιν και τα σύγχρονα ρεύματα του κοινοτισμού. Κοινό χαρακτηριστικό των συζητήσεων, το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού καθώς, στις συζητήσεις που ακολουθούσαν συμμετείχαν σχεδόν όλοι.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: Η προσπά-

θεια προσεταιρισμού του Ίωνα ∆ραγούμη από την ακροδεξιά. Στα γραφεία του Άρδην, στις 8:00 μ.μ. Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ντίνος μερίδας Ρήξη Βαλαωρίτου 1 και ∆ωδεκαννήσου με θέμα: Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. Εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν οι: Γ. Καραμπελιάς, Γ. Ξένος, Γ. Ρακκάς τόσο σε ό,τι αφορά στα αδιέξοδα του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου, όσο και στις διεξόδους, μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών παραδειγμάτων που έχουν αναπτύξει τον τελευταίο καιρό τα κινήματα της Λ. Αμερικής, της Ασίας, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ρήξη 50  

Εφημερίδα Ρήξη: Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική χειραφέτηση Οικολογία Άμεση Δημοκρατία www.ardin.gr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you