Page 1

»

óåë. 10-14 ÅÊÔÁÊÔÏ ÁÖÉÅÑÙÌÁ: ×èåò ôï ¢ïõóâéôò, óÞìåñá ç ÃÜæá!

15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έτος 3ο / Αριθμός φύλλου: 48 ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009 Τιμή: 1€

Ãéá ìéá óõíèåôéêÞ áíÜãíùóç ôùí «Äåêåìâñéáíþí» ôïõ ’08

∆ΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

ÅîÝãåñóç, Þ «ðïñôïêáëß åðáíÜóôáóç»;

Ç

ÅëëÜäá âñßóêåôáé ìåôáîý ÁíáôïëÞò êáé Äýóçò. Êáé Üëëïôå öõóÜåé Äõôéêüò Üíåìïò êáé Üëëïôå Áíáôïëéêüò. Ìå ôá êáëÜ êáé ôá êáêÜ ôïõò. Åäþ êáé áéþíåò ï Äõôéêüò Üíåìïò õðåñéó÷ýåé ôïõ Áíáôïëéêïý. Êáé ìáæß ìå ôá êáêÜ (áðü ôïõò óôáõñïöüñïõò ìÝ÷ñé ôïõò ÷éôëåñéêïýò) ìáò Ýöåñíå êáé ôá êáëÜ ôïõ. Ôá «öþôá», ôç ÃáëëéêÞ ÅðáíÜóôáóç, ôç äéåêäßêçóç ôçò éóüôçôáò êáé ôçò åëåõèåñßáò, ôçí Êïììïýíá ôïõ Ðáñéóéïý, ôçí åîßóùóç ôùí öýëùí, ôçí áõôåîïõóéüôçôá, ôçí ïéêïëïãßá, ôçí Éóðáíßá ôïõ ’36, ôïí ÌÜç ôïõ ’68. Åäþ üìùò êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá Ý÷åé ðÜøåé íá öõóÜåé äõíáôÜ êáé üëï ðåñéóóüôåñï öÝñíåé ïóìÝò áðïóýíèåóçò. Ôá «öþôá» Ýãéíáí ôå÷íïëïãéêüò ïëïêëçñùôéóìüò, áðü ôéò êÜìåñåò áóöáëåßáò ìÝ÷ñé ôéò êÜìåñåò åîáèëßùóçò ôçò TV. ïé åðáíáóôÜóåéò ìåôáâëÞèçêáí óå ôõöëÝò åîåãÝñóåéò ÷ùñßò ìÝëëïí. ç áôïìéêÞ áõôåîïõóéüôçôá óå åîá÷ñåéùìÝíï áôïìéóìü. ç «óåîïõáëéêÞ åðáíÜóôáóç» óå «áðåëåõèÝñùóç ôçò ðáéäïöéëßáò». ç «ôÝ÷íç», óå ðáíÜêñéâïõò óêïõðéäüôïðïõò ôùí ãêáëåñß. ïé äéáíïïýìåíïé, óå ãëåßöôåò ôçò åîïõóßáò. Áíôßèåôá, ï Áíáôïëéêüò Üíåìïò äõíáìþíåé êáé ðÜëé. ¼÷é ìüíï ç Êßíá Þ ç Éíäßá, ç ìåôáöïñÜ ôïõ ïéêïíïìéêïý êÝíôñïõ, áëëÜ êáé åðáíáóôÜóåéò ìå íüçìá êáé óôü÷ï, üðùò åêåßíç ôçò Ðáëáéóôßíçò. ðáñÜëëçëá, ïé ÁíáôïëéêÝò êïéíùíßåò äéáôçñïýí óõíï÷Þ êáé áîéïðñÝðåéá, åíþ ç ÁíáôïëéêÞ öéëïóïößá áñíåßôáé ôçí åñãáëåéáêüôçôá. ÂÝâáéá, ìáæß ìå ôá êáëÜ Ýñ÷ïíôáé êáé ôá êáêÜ: ç õðïôßìçóç ôçò áôïìéêüôçôáò, ç áíéóüôçôá ôùí öýëùí, ç Ýëëåéøç äçìïêñáôéêÞò ðáñÜäïóçò ôùí êñáôéêþí èåóìþí, ï… ôïõñêéêüò íåï-ïèùìáíéóìüò ðïõ åðéóôñÝöåé! ÐÜíôùò, ï Áíáôïëéêüò Üíåìïò äõíáìþíåé êáé ï Äõôéêüò åîáóèåíåß, ÷ùñßò áêüìá ï Áíáôïëéêüò íá Ý÷åé õðåñéó÷ýóåé! ÕðÜñ÷åé ìéá ìåôáâáôéêÞ óôéãìÞ, ðïõ èá êñáôÞóåé ßóùò ïñéóìÝíåò äåêáåôßåò. Ìéá óôéãìÞ ðïõ ïé äýï Üíåìïé èá åîéóïññïðïýíôáé. Ðñüêåéôáé ãéá ôçí ôåëåõôáßá åõêáéñßá çìþí ôùí «óõíïñéáêþí ÷ùñþí», ãéá íá äõíáìþóïõìå ôïí «óôåñéáíü Üíåìï», ôïí Üíåìï ôïõ Áéãáßïõ, ôùí Âáëêáíßùí, ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò, ôçò Êýðñïõ, ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, áëëçëïåîïõäåôåñþíïíôáò ÁíáôïëÞ êáé Äýóç êáé ðáñÜãïíôáò ìéá äéêÞ ìáò óõíèåôéêÞ ðñüôáóç. Åßíáé ç ôåëåõôáßá åõêáéñßá ðïõ äßíåé ç éóôïñßá ó’ åìÜò, ùò áõôüíïìá õðïêåßìåíá. ÊõñéïëåêôéêÜ ç ôåëåõôáßá!

»

4

Λάζαρος Μαύρος

Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ

Ô

á «ÄåêåìâñéáíÜ» ôïõ 2008 áíôéìåôùðßóôçêáí ìÝ÷ñé óÞìåñá ìå ìéá äéôôÞ êáé áðïëýôùò áíôáãùíéóôéêÞ áíÜãíùóç: Áðü ôç ìßá ðëåõñÜ, ïé èéáóþôåò ôçò åêäï÷Þò üôé ðñüêåéôáé ãéá åîÝãåñóç –ìå äéáöïñïðïéÞóåéò áíÜìåóÜ ôïõò– ðñïâÜëëïõí ôï ãåãïíüò ôçò åêôåôáìÝíçò êéíçôïðïßçóçò åíüò óçìáíôéêïý ìÝñïõò ôçò íåïëáßáò, éäéáßôåñá ôçò öïéôçôéêÞò êáé ôçò ìáèçôéêÞò, êáé ôï îÝóðáóìá ðïõ Ýöôáóå ìÝ÷ñé êáé ôéò åðáñ÷éáêÝò ðüëåéò êáé ôéò êùìïðüëåéò ãéá íá óôçñßîïõí ôçí ÜðïøÞ ôïõò. ÌÝóá óå áõôÜ ôá ðëáßóéá, ïñéóìÝíåò «óðáóìÝíåò âéôñßíåò» êáé ç äñÜóç ôùí «êïõêïõëïöüñùí» Þôáí ôï ëéãüôåñï óçìáíôéêü, åíþ ç åîÝãåñóç ôçò íåïëáßáò

Þôáí ôï áðïöáóéóôéêü. Áðü ôçí Üëëç, ïé èéáóþôåò ôçò «êáôåõèõíüìåíçò» «ðïñôïêáëß åðáíÜóôáóçò» åðéìÝíïõí óôï üôé ôá ãåãïíüôá Þôáí êáôåõèõíüìåíá áðü êüììáôá (ÓÕÑÉÆÁ êáé åí ðïëëïßò ÐÁÓÏÊ), ÌÌÅ (áðü ôïí ¢ëöá êáé ôï ÌÝãêá Ýùò ôï CNN, êáé áðü ôçí Åëåõèåñïôõðßá Ýùò ôç… Liberation) êáé ðñåóâåßåò (êáé êáô’ åîï÷Þí ôçí «Ðñåóâåßá»), ðïõ ÷ñçóéìïðïßçóáí ôïõò «êïõêïõëïöüñïõò» êáé ôçí áãáíÜêôçóç ôçò íåïëáßáò ãéá íá áíáôñÝøïõí ôçí êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ, ðïõ äåí äåß÷íåôáé üóï åíäïôéêÞ èá Þèåëáí (Ó÷Ýäéï ÁíÜí, áãùãïß, Óêüðéá ê.ëð.), êáèþò êáé ôùí åã÷þñéùí íôáâáôæÞäùí, ðïõ ðñïôéìïýí ôçí ýðáñîç ìéáò áðüëõôçò áêõâåñíçóßáò

ÏËÏÉ ÓÔÉÓ ÄÉÁÄÇËÙÓÅÉÓ

Ç êáèïëéêÞ êñßóç ìéáò ðáñáóéôéêÞò êïéíùíßáò Êáô’ áñ÷Üò, ç Ýêôáóç ðïõ ðÞñáí ôá ãåãïíüôá, ìå üðïéï åñìçíåõôéêü êëåéäß êáé íá ôá áíôéìåôùðßóåé êáíåßò, äåí ìðïñåß íá åîçãçèåß ðáñÜ ìüíï áðü ôçí êáôÜññåõóç êáé ôçí áðïóýíèåóç ìéáò ðáñáóéôéêÞò êïéíùíßáò ðïõ, åäþ êáé äåêáåôßåò, åðéäßäåôáé óôçí êáôåäÜöéóç üëùí ôùí áîéþí êáé ôùí ðñïôýðùí ðÜíù óôá ïðïßá åß÷å ïéêïäïìçèåß ôï åëëçíéêü Ýèíïò êáé ôï åëëçíéêü êñÜôïò, êáé ìÜëéóôá áðü åêåßíïõò ðïõ åìöáíßæïíôáí ùò ïé åêöñáóôÝò áõôþí ôùí áîéþí. ÓõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 7

»

Óåëßäåò 7-9,17

ÊÜôù ôá ÷Ýñéá Ôá ìåôáìïíôÝñíá áð’ ôç ÃÜæá! ÄåêåìâñéáíÜ

ΡΗΞΗ

Ένας Παπούλιας αρκεί;

(ëÝãå ìå ÃéùñãÜêç). Óå áõôÞ ôçí åöçìåñßäá áðü ôçí áñ÷Þ åß÷áìå ôçí Üðïøç ðùò ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ðïëý ðéï ðåñßðëïêç êáé óýíèåôç áðü áõôü ôï ìáíé÷áúóôéêü ó÷Þìá. Ãé’ áõôü êáé óôï ðñþôï öýëëï ôçò åöçìåñßäáò ðïõ êõêëïöüñçóå óôç äéÜñêåéá ôùí ãåãïíüôùí (ôåý÷ïò 47) ðáñáèÝóáìå êáé ôéò äýï áðüøåéò, êáèþò êáé ðåñéóóüôåñåò áðï÷ñþóåéò áðÝíáíôé óôá ãåãïíüôá. Åßíáé êáéñüò ðëÝïí íá áñ÷ßóïõìå ìéá ðéï óõóôçìáôéêÞ áðïôßìçóç. ¸ôóé, ðáñÜëëçëá ìå ôçí ðáñÜèåóç áðüøåùí ðïõ åðéìÝíïõí óôç ìßá Þ ôçí Üëëç ðëåõñÜ, èá ðñÝðåé íá ðáñïõóéÜóïõìå êáé åêåßíåò ðïõ åðé÷åéñïýí íá åßíáé ðéï óõíèåôéêÝò êáé ðïëõðñéóìáôéêÝò.

5

Ανασχηματισμός: Τι μέλλει γεννέσθαι; Μαρία Πολυκάρπου

8

Το νέο εξεγερσιακό υποκείμενο... Γιώργος Μόρφος

12

Συνέντευξη: Νόρμαν Φίνκελσταϊν

14

Η διπλωματία ως συνέχεια του πολέμου Θανάσης Τζιούμπας


2

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

Ôï åðüìåíï öýëëï ôçò ÑÇÎÇÓ èá êõêëïöïñÞóåé óôéò 24 Éáíïõáñßïõ 2009 15ΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιδιοκτήτης-Εκδότης Γιώργος Καραμπελιάς ∆ιευθύνεται από συντακτική επιτροπή Αρχισυντάκτης Κωνσταντίνος Μπλάθρας Υπεύθυνος Σύνταξης Γιώργος Ρακκάς Οικονομικός υπεύθυνος Στράτος Ιωαννίδης ∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων Ελένη Ζαχαροπούλου Χριστίνα Σταματοπούλου Ανδρέας Μοράτος Επιμέλεια έκδοσης Νάσια Παναγούλια Γρηγόρης Αποστολίδης Γιάννης Ξένος Σελιδοποίηση Βίκυ Αγγελίδου Καλλιτεχνική Επιμέλεια ∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης www.louzikiotis.gr Αθήνα Θεμιστοκλέους 37, 106 77 Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930 Θεσσαλονίκη Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, Tηλ/fax:2310 543751

E-mail: rixi@ardin.gr Tυπογραφείο Χέλιος-Πρες Α.Β.Ε.Ε. Αγ. Άννης 24, Αιγάλεω, τηλ.: 2103412575

Συνδρομές ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (1 ΕΤΟΣ): 30 ευρώ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα Η ΡΗΞΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας από το Σάββατο 2 ∆εκεμβρίου 2006 και κάθε δεύτερο Σάββατο. • Η κυκλοφορία της ΡΗΞΗΣ θα βασίζεται επίσης, πέρα από το πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περνάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (Θεμιστοκλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου, τηλ. 2310 543751) αλλά και από τον χώρο Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτικόν» στην Πάτρα (Μιαούλη 52 & Κορίνθου) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που επιθυμείτε.

Στο παρά πέντε Θα πεθάνουμε πολεμώντας “∆εν θέλουμε βοήθεια από τα αραβικά κράτη. ∆εν θέλουμε τρόφιμα, ούτε φάρμακα. Θέλουμε να μας αφήσουν να πεθάνουμε! Θα πεθάνουμε πολεμώντας!” Τη συγκλονιστική αυτή δήλωση ενός αμάχου, μεσήλικα πολίτη της Γάζας κατέγραψα (από μνήμης) από το αποψινό τηλεοπτικό

Κων. Σεβρ.

Ψήφο στα Βρέφη! δελτίο του ΑΝΤ1. Έτσι για να καταλαβαίνουμε όλοι και όλες μας τι ανυπέρβλητα κίνητρα για τον απλό άνθρωπο είναι η αξιοπρέπεια και το πάθος της ελευθερίας. Ακόμα και όταν ξέρει (ιδιαίτερα τότε) ότι οι πάνοπλοι βάρβαροι θα διαβούν… Για αντίθεση, να υπενθυμίσουμε την ξεφτιλισμένη και δουλική στάση της ημεδαπής πρωθυπουργεύουσας (καθώς ο Καραμανλής είναι άφαντος!) ΥΠΕΞ, Ντόρας, η οποία ακόμη και σήμερα, μετά από δέκα μέρες ανηλεούς σφαγής των Παλαιστινίων, δεν καταδίκασε την ισραηλινή επιθετικότητα, παρά μόνο περιορίστηκε σε ηλίθιες ευχές για “άμεσο τερματισμό των χερσαίων επιχειρήσεων” (οι αεροπορικές είναι εντάξει, άραγε; ) και ουδέτερες κοινοτοπίες του τύπου “η βία δεν είναι λύση”… Αιδώς αχρείοι! Θ.Ντ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΡΑΜΕΤΕ: • Η ΡΗΞΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμμετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής είναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνεται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 116/772277-01). • Η ΡΗΞΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο των συντακτών της. Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση rixi@ardin.gr • Η ΡΗΞΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γραφτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή κοστίζει 30 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 3826319.

Ισραήλ, έκρινε απαραίτητη και φυσιολογική τη συμμετοχή της στον εν λόγω αγώνα. Η συγκεκριμένη στάση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιλογή της Ολύμπια Λάρισας, η οποία με ανακοίνωσή της κοινοποίησε την απόφασή της να μη συμμετάσχει σε αγώνα στο Ισραήλ έως ότου τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Η απόφαση της Ολύμπια Λάρισας ενδέχεται να της στερήσει το δικαίωμα παραμονής στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς απειλείται με μηδενισμό την ίδια στιγμή που η διοργανώτρια αρχή (FIBA) χαιρέτιζε τη «φιλειρηνική» στάση των Αγγελόπουλων…Αιδώς αχρείοι!

Για μια χούφτα δολάρια Μόνο απαράδεκτη μπορεί να χαρακτηριστεί η επιλογή της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός να συμμετάσχει κανονικά σε αγώνα με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Η ομάδα της οικογένειας Αγγελόπουλου, αδιαφορώντας προκλητικά για τον φασιστικό πόλεμο που διεξάγει το

Η έννοια της ενηλικίωσης και ειδικά η ηλικία που θεωρείται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία των πολιτών, τους νομικούς, τους παιδαγωγούς και τους κοινωνιολόγους. Η ελεύθερη και ανεπηρέαστη ψήφος σχετίζεται οπωσδήποτε με το επίπεδο της πολιτικής αγωγής των νέων και με τις διαπιστωμένες δυνατότητες για συμμετοχή στη δημόσια ζωή. Οι νέοι μπορεί να είναι ώριμοι για πολιτικούς συλλογισμούς και επιλογές από μια κάποια ηλικία, που μπορεί να είναι τα 14, ή τα 16, ή τα 18 χρόνια. Μόνο που αυτή η εξακρίβωση απαιτεί διάλογο με χρονική επάρκεια, σε βάθος και σε κοινωνικό πλάτος..... Τώρα όμως, το να εμφανίζονται κάποιοι «σε ύποπτο χρόνο» θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής ωριμότητας και επιλύοντάς το με την κατάβαση του πήχυ στα 16 χρόνια, μυρίζει απόπειρα κολακείας μιας μερίδας του κοινωνικού σώματος. Κι ακόμη μυρίζει επικοινωνιακό τέχνασμα, δηλαδή ένα «θεαθήναι» συμπαράταξης με τη νεολαία και τη νεανικότητα. Η όλη υπόθεση έχει και μια άλλη πτυχή, που παραπέμπει στο ζήτημα των κρατούντων πολιτικών ηθών... Να τι εννοώ: Ένας μελετητής ή ένας σοβαρός δημοσιογράφος αισθάνεται την υποχρέωση να δηλώνει τις πηγές από τις οποίες αντλεί στοιχεία και πληροφορίες, το ίδιο όμως δεν

ισχύει στον χώρο της πολιτικής, όπου παρατηρείται το φαινόμενο της ιδιοποίησης των αλλότριων ιδεών «στην ψύχρα». Και για να γίνω απολύτως σαφής, καταθέτω την περίπτωση του κ. Τσίπρα, που

!

«δανείστηκε» την ιδέα των Οικολόγων Πρασίνων για ψήφο στα 16, χωρίς να δηλώσει την πηγή του... Φυσικά, ακούγεται λογική η ανάγκη των πολιτικών δυνάμεων να «πλειοδοτούν», όμως αυτή η πλειοδοσία πρέπει να έχει όρια. Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει την οφειλόμενη συστηματική πολιτική προς όφελος της νεολαίας, από εύκολες πλειοδοσίες. Γιατί κάποιος μπορεί στη προκειμένη περίπτωση να αποστομώσει τους πάντες, προτείνοντας ψήφο στα βρέφη... Γ. Σχίζας

Áíïìïëüãçôåò ÓêÝøåéò

Ç áíáêïßíùóç ôçò äéáâüçôçò áõôüíïìçò ïìÜäáò Terminal 119, üðïõ ïé óõããñáöåßò ðñïÝâáéíáí óôç óêáíäáëþäç õðïóôÞñéîç ôùí óöáãþí ðïõ äéáðñÜôôïõí ïé Éóñáçëéíïß óôç ÃÜæá, ðñïêÜëåóå óÜëï áêüìá êáé óôï –êáôÜ ôá Üëëá öéëüîåíï óå öéëïóéùíéóôéêÝò ôïðïèåôÞóåéò– ÉíôõìÞíôéá. Äåí èá ó÷ïëéÜóïõìå ôï ðåñéå÷üìåíï ìéáò èÝóçò, ðïõ åõèõãñáììßæåôáé áíïé÷ôÜ ìå ôïí óéùíéóìü, ôïí Ìðïõò êáé ôïí ÏìðÜìá. ÅîÜëëïõ, ï Â. Óôïúëüðïõëïò óôç óåëßäá 13 áõôïý ôïõ öýëëïõ ôçò ÑÞîçò ðñïâáßíåé óå ìßá äéåîïäéêÞ áíÜëõóç ôçò óôÜóçò ðïõ êñáôÜ ï «antifa» ÷þñïò óôç Ãåñìáíßá, áð’ üðïõ Ý÷ïõí îåðáôéêþóåé «ôçí ãñáììÞ» ôá ìåôáðñáôéêÜ óáÀíéá ôçò ïìÜäáò. Èá ó÷ïëéÜóïõìå üìùò ôï ðþò ôïðïèåôïýíôáé Ýíáíôé ôùí êéíçôïðïéÞóåùí ðïõ îÝóðáóáí êáôÜ ôçò íáæéóôéêÞò óéùíéóôéêÞò óöáãÞò ðïõ äéåîÜãåôáé óôç ÃÜæá. Áò äïýìå ôé ëÝíå: «[…] åßíáé ðïëý âïëéêü üôáí óôçí ÅëëÜäá åßäáìå Ýíá îÝóðáóìá, ìéá åîÝãåñóç ðïõ åðéôÝëïõò êïéôïýóå «ðñïò ôá ìÝóá», âñÞêå ôïí å÷èñü óôï åëëçíéêü êñÜôïò êáé ôá óêáôÜ ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò, åðéôÝèçêå îåêÜèáñá åíÜíôéá óôçí íôüðéá óáðßëá êáé ôïí óõíôçñçôéóìü… [...] … ôþñá íá Ýñ÷ïíôáé åêåßíïé ïé ïðïßïé èá áñ÷ßóïõí íá êáßíå ôéò áìåñéêÜíéêåò óçìáßåò, åêåßíïé ðïõ èá öïñôþóïõí ôç äéåèíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáé Üëëïí Ýíáí ðüëåìï óôïõò Åâñáßïõò, åêåßíïé ðïõ èá óôï÷ïðïéïýí óõíáãùãÝò, åêåßíïé ðïõ èá êïéôÜîïõí íá «åîïóôñáêßóïõí» ôç âßá ôçò åîÝãåñóçò ðñïò óôü÷ïõò (âëÝðå ðñåóâåßåò ÉóñáÞë êáé ÇÐÁ) ðéï óõìâáôïýò ìå ôïí íôüðéï åèíéêéóìü êáé ôá ðáëéÜ, áãíÜ ðáôñéùôéêÜ áéóèÞìáôá ðïõ åß÷áìå óõíçèßóåé íá åõëïãïýìå óå êÜèå åðáíáóôáôéêÞ-ðáôñéùôéêÞ åðÝôåéï». Âåâáßùò! Ôá ãåãïíüôá êáé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ðïõ ôá óõíïäåýïõí åßíáé «áñíçôéêÜ», ãéáôß óõíéóôïýí ìßá… õðïóôñïöÞ áðü ôçí áíÜäåéîç ôïõ «åóùôåñéêïý å÷èñïý» óôïí «åèíéêéóôéêü áíôééìðåñéáëéóìü» êáé ôïí «óêïôáäéóôéêü áíôéóéùíéóìü»! Áí ìç ôé Üëëï ðñüêåéôáé ðåñß ìßáò Üêñùò ïîõäåñêïýò ôïðïèÝôçóçò. Êáé åÜí ðïëëïß «óýíôñïöïé» ôïõ indymedia êáñÜöëéáóáí, èá ðñÝðåé íá óêåöôïýí ôï åîÞò: ¼ôé ôïýôïé ïé ôýðïé, ìÝóá óôçí éäåïëçøßá ôïõò, åêöñÜæïõí ü,ôé áíïìïëüãçôá óêÝöôåôáé üëïò ï áíôéåîïõóéáóôéêüò ÷þñïò, ðïõ ôïðïèåôåß áíôáãùíéóôéêÜ ôï «ôáîéêü» ìå ôï «åèíéêü» êáé ôïí áíôééìðåñéáëéóìü. Ðùò ü,ôé óõìâáßíåé ôþñá åßíáé ðïëý êáêü ãéáôß áêñéâþò ðñïóáíáôïëßæåé ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ðñïò ôïí áíôééìðåñéáëéóìü, áíáäåéêíýïíôáò ôçí áëëçëåããýç ì’ áõôïýò ðïõ «âñïìïýí åèíéêéóìü», ôïõò Ðáëáéóôßíéïõò! ÔïõëÜ÷éóôïí ôïýôïé åäþ åßíáé åéëéêñéíåßò, êáé áíáëáìâÜíïõí üëåò ôéò óõíÝðåéåò ôçò ëïãéêÞò ôïõò. Ã. Ñáê.


Αριθμός φύλλου 48

3

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

Êïéíùíéêüò Ðüëåìïò ∆ολοφονική επίθεση κατά τριών αστυνομικών των ΜΑΤ (σοβαρά τραυματίας ο ένας τους) σήμερα το πρωί στα Εξάρχεια. ∆ύο τουλάχιστον άγνωστοι γάζωσαν με τριάντα περίπου σφαίρες (Καλάσνικοφ και πιστόλι των 9 χιλιοστών) τους αστυνομικούς. Σε τι διαφέρει άραγε αυτή η επίθεση από την επίθεση κατά του λεωφορείου των ΜΑΤ πριν από λίγες ημέρες, ή από την επίθεση κατά της Κωνσταντίνας Κούνεβα, ή από τη δολοφονία του 16χρονου το βράδυ της 6ης ∆εκεμβρίου; Σε πολλά, θα μου πείτε… Άλλο η “οργανωμένη” επίθεση κατά των οργάνων της “συντεταγμένης” πολιτείας κι άλλο τα “μεμονωμένα περιστατικά” κατά ενός “χουλιγκάνου Εξαρχειώτη” νεαρού και μιας μετανάστριας/συνδικαλίστριας… Σε πολύ περισσότερα, θα σας πω… [...] Στην πολιτική, λέει, και στην κοινωνία, δεν υπάρχουν κενά. Λέει. Οι εξεγερσιολόγοι των περασμένων εβδομάδων θα σπεύσουν -και τώρα- να καλύψουν το -”αναλυτικό”- κενό κι αυτού του “μεμονωμένου περιστατικού”. Η κοινωνία των Εφραιμ-ΚαραμανλοΠαπανδρεο-Μητσοτακο-Σημίτιδων, των Χατζη-Θεμο-Μακη-Τραγκαουνάκηδων, η κοινωνία των αναλυτάδων/αναληταράδων, των μιζαδόρων της Ζίμενς, η κοινωνία των νταβατζήδων, των κουμπάρων, η κοινωνία των πίνω-περιέ-και-καπνίζω-πούρο-Αβάνας, η κοινωνία των ένα-κεραμίδι-του-δημοσίου-πάνω-απ’-το-κεφάλι-μας, η κοινωνία που “κατανοεί” τους νέους και “προλέγει” -με τη σιγουριά του “εκ των υστέρων”τις εξεγέρσεις της, αυτό το έκτρωμα που ονομάζεται, κατ’ ευφημισμόν!, ελληνική κοινωνία… … καταρρέει. Αλλά τα είπαμε. Στην κοινωνία δεν υπάρχουν κενά. Κάτι, κάποιος, κάποιοι θα έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό. Αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι, σε κάθε περίπτωση, τα πράγματα δεν θα χειροτερεύουν καθημερινά. Ίσα-ίσα… Τα έχουμε ξαναπεί. Ο κόσμος μας αλλάζει δραματικά πια, κάθε στιγμή που περνά… Κι από την Washington D.C. του 2009 ως τα Φάρσαλα του 1009, δύο έννοιες υπήρχαν πάντα στο μυαλό του κολίγου: πώς θα απαλλαγεί από τον αυτοκράτορα και την αυλή του και πώς θα απαλλαγεί απ’ τους “βαρβάρους” που -πάντα!- αλληλοκαλύπτουν τα κοινωνικά κενά. Εναλλάξ… Και σ’ αυτόν τον κοινωνικό πόλεμο, πάντα ο χαμένος ήταν ο ίδιος: ο κολίγος. Υ.Γ. Το παρόν ιστοσημείωμα θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: “Μάθημα 2ον: έφοδος στους αστυνομικούς”… Αλλά αυτό το… κενό θα το καλύψει η Ελευθεροτυπία… Χ. Μόρφος

Ôïí ÐáðáíäñÝïõ ôïí ìéêñü ôïí ëÝíå... Ôïõ Ãéþñãïõ ÊáñáìðåëéÜ ¼÷é, äåí ôïí ëÝíå Ãéþñãï, üðùò ßóùò èá ðåñßìåíáí ïé ðåñéóóüôåñïé. Ï Ãéþñãïò åßíáé ìÜëëïí ôï íüèï ðáéäß ðïõ Ýêáíå ìå ôç Ìáñãáñßôá. Ôï íüìéìï ôÝêíï ôïõ, ðïõ ãÝííçóå ìå ôç íüìéìç óýæõãü ôïõ, ôçí Åîïõóßá, ôï ëÝíå… ÁëÝêï.

Ï

ÁëÝêïò Ý÷åé ðÜñåé ðïëëÜ áðü ôá óïõóïýìéá ôïõ ðñïôýðïõ ôïõ. Áäéáöïñåß ðëÞñùò ãéá ôçí áëÞèåéá êáé ôç óõíÝðåéá ëüãùí êáé Ýñãùí: Ðñéí ãßíåé ðñüåäñïò ôïõ Óõíáóðéóìïý åìöáíéæüôáí ùò Þðéïò êáé «åõãåíÞò» ðïëéôéêüò ìå éäéáßôåñç åõáéóèçóßá óôá åèíéêÜ èÝìáôá. Åß÷å õðåñáóðßóåé ìÝ÷ñé êáé ôï ¢âáôï ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò óôï Åõñùêïéíïâïýëéï, Ýãñáöå óôï ¢ñäçí êáé óõììåôåß÷å óå ðïëéôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ, åíþ åß÷å ôá÷èåß êáé åíáíôßïí ôïõ Ó÷åäßïõ ÁíÜí, ðáñÜ ôçí åðßóçìç ãñáììÞ ôïõ êüììáôüò ôïõ. ÂÝâáéá, Ýôóé åß÷å êáôïñèþóåé íá îå÷áóôåß ôï ðáñåëèüí ôïõ ùò óôåëÝ÷ïõ ôïõ ÊÊÅ êáé ôçò ÊÍÅ áðü ôá öïéôçôéêÜ ôïõ ÷ñüíéá êáé íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá ðïëý èåôéêü êëßìá óå ìåãÜëï ìÝñïò ôçò åõñýôåñçò êáé ôçò «ðáôñéùôéêÞò» ÁñéóôåñÜò. ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí Üíïäü ôïõ óôçí çãåóßá ôïõ ÓÕÍ Üëëáîå áõôïìÜôùò ôñïðÜñéï. ¢ñ÷éóå ôçí âáèéÜ êáôÜäõóÞ ôïõ óôïí åèíïìçäåíéóìü, ôïí ëáúêéóìü êáé ôçí êáôáããåëßá ôïõ «åèíéêéóìïý», äçëáäÞ åíÜíôéá óå áõôÜ ðïõ äéáêÞñõóóå ìüëéò ôçí ðñïçãïýìåíç çìÝñá. Õðåñáóðßóôçêå ôï âéâëßï ôçò êõñßáò Ñåðïýóç óôç ÂïõëÞ, üðïõ êáôÝèåóå êáé ó÷åôéêÞ åðåñþôçóç, äÞëùóå ðùò óÞìåñá èá áíáèåùñïýóå ôç óôÜóç ôïõ ãéá ôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí, äçëáäÞ èá ôï õðïóôÞñéæå, åíþ óôçñßæåé áíáöáíäüí ôïí ×ñéóôüöéá, êáé âñÞêå íá åðéóêåöôåß ôá Óêüðéá, ãéá íá «óõíáíôçèïýìå óôç ìÝóç ôïõ äñüìïõ», ôçí þñá ðïõ ïé Óêïðéáíïß åðéäßäïíôáí óå ìéá ëõóóáëÝá åðßèåóç êáôÜ ôçò ÅëëÜäáò, åíþ âÝâáéá äéáäÞëùóå óôçí Ïõñáíïýðïëç êáôÜ ôïõ… ÁâÜôïõ ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò! Ôáõôü÷ñïíá, Üñ÷éæå íá ìåôáâÜëåé, êáé ôï «Þðéï ðñïößë» ôïõ. ÌåôáâëÞèçêå óå ïðáäü ôçò óêëçñÞò «ôáîéêÞò áíôéðïëßôåõóçò» êáé «ôçò ãåíéÜò ôùí 700 åõñþ», ÷ñßæïíôáò ìÜëéóôá êáé Ýíáí åêðñüóùðü ôçò –ôïí óõíïíüìáôü ôïõ ÁëÝîç– äéÜäï÷ü

ôïõ óôïí Óõíáóðéóìü, áöáéñþíôáò âÝâáéá Ýíá ìçäåíéêü áðü ôá åñãïëáâéêÜ åéóïäÞìáôá ôïõ ÁëÝîç – áëëÜ ôþñá èá ôóáêùèïýìå ãéá Ýíá Þ äýï ìçäåíéêÜ, ôé 700, ôé 7.000, ôé 70.000 åõñþ, áñêåß ðïõ ï ÁëÝîçò áíÞêåé óôçí ßäéá çëéêéáêÞ êáôçãïñßá. ÁíÝëáâå ìÜëéóôá êáé ôçí õðåñÜóðéóç ôïõ ýðïðôïõ ãéá äéáöèïñÜ ãåíéêïý äéåõèõíôÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ, ôïí ïðïßï áðïìÜêñõíå ï «äåéëüò ÃéùñãÜêçò», ÷áñáêôçñßæïíôáò «íïíü» ôïí ÊáñáìáíëÞ, áðïäåéêíýïíôáò Ýôóé óôï âáèý ÐÁÓÏÊ ðïéïò ðñáãìáôéêÜ êÜíåé ãéá äéÜäï÷ïò ôïõ ÁíäñÝá. Ï ÁëÝêïò âÝâáéá óõíå÷ßæåé íá ðáñáìÝíåé ï ðëïõóéüôåñïò ðïëéôéêüò áñ÷çãüò êáé íá äéáôçñåß óôçí êáôï÷Þ ôïõ ìåôï÷Ýò ðïëëþí ôñáðåæþí, ðáñÜ ôï üôé êáôáããÝëëåé äéáñêþò ôéò ôñÜðåæåò – åäþ ï ãíÞóéïò ïéêïëüãïò âïõëåõôÞò ôïõ ÊïõñÜêçò óõíå÷ßæåé íá êáôÝ÷åé Ýîç áõôïêßíçôá êáé èá êùëþóåé ï ÁëÝêïò ãéá ìåñéêÝò ìåôï÷Ýò; Ç ìåãÜëç ôïõ åðéôõ÷ßá üìùò óõíßóôáôï óôï üôé, ìå ôçí ðïëéôéêÞ ôçò áíïéêôÞò õðïóôÞñéîçò óå êÜèå åßäïõò êéíçôïðïßçóç, áíÝôñåøå ôï ðáëéü óõíáéíåôéêü ðñïößë ôïõ Óõíáóðéóìïý, êáé ìå ü÷çìá ôïí ÓÕÑÉÆÁ äçìéïýñãçóå Ýíá «ñéæïóðáóôéêü» ó÷Þìá ðïõ ìðïñïýóå íá åðé÷åéñÞóåé ôçí õðåñöáëÜããéóç ôïõ ÐÁÓÏÊ áëëÜ êáé ôïõ ÊÊÅ áðü ôá áñéóôåñÜ. Áõôü äçëáäÞ ðïõ åß÷å åðéäéþîåé ìå åðéôõ÷ßá ï ÁíäñÝáò óôç äåêáåôßá ôïõ 1970. Ï «ÁëÝêïò» åðé÷åéñïýóå äçëáäÞ ìéá «éóôïñéêÞ óõíÜíôçóç» Êïëùíáêßïõ - Åîáñ÷åßùí, ðïõ, äåäïìÝíçò ôçò êñßóçò ôïõ ÐÁÓÏÊ êáé ôçò äßøáò ôùí ðáóüêùí ãéá åîïõóßá, éäéáßôåñá ìåôÜ ôéò åêëïãÝò ôïõ 2007, Ýìïéáæå åöéêôÞ, óôç âÜóç ôïõ åèíïìçäåíéóìïý, êáé åíüò áíÝîïäïõ ñéæïóðáóôéóìïý, ðïõ åîÝöñáæå ìå ôïí ðéï ôÝëåéï ôñüðï ç Åëåõèåñïôõðßá êáé ï Ëáæüðïõëïò. Êáé ôï áðïêïñýöùìá áõôÞò ôçò óôñáôçãéêÞò õðÞñîå ç áíïéêôÞ õðåñÜóðéóç ôùí «Äåêåìâñéáíþí» – áêüìá êáé ôá êáôåóôñáì-

ìÝíá êáôáóôÞìáôá êáôáãñÜöçêáí óôéò ðáñÜðëåõñåò áðþëåéåò. Ï ÁëÝêïò åß÷å èÝóåé ùò óôü÷ï, üðùò äÞëùíå ôçí åðï÷Þ ðïõ ï ÓÕÑÉÆÁ ðëçóßáæå äçìïóêïðéêÜ ôï 20%, ôçí õðïêáôÜóôáóç ôïõ ÐÁÓÏÊ. ÁíÝöåñå ìÜëéóôá ùò éóôïñéêü ðñïçãïýìåíï ôçí ÅÄÁ ôïõ 1958 êáé ôç ñéæïóðáóôéêÞ óôñáôçãéêÞ ôïõ… ðíåõìáôéêïý ôïõ ðáôÝñá, ôïõ ÁíäñÝá, ï ïðïßïò, ìå ôçí «áñéóôåñéóôéêÞ» ãñáììÞ ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1970,

Åß÷å õðåñáóðßóåé ìÝ÷ñé êáé ôï ¢âáôï ôïõ Áãßïõ ¼ñïõò óôï Åõñùêïéíïâïýëéï, Ýãñáöå óôï ¢ñäçí êáé óõììåôåß÷å óå ðïëéôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ, åíþ åß÷å ôá÷èåß êáé åíáíôßïí ôïõ Ó÷åäßïõ ÁíÜí, ðáñÜ ôçí åðßóçìç ãñáììÞ ôïõ êüììáôüò ôïõ.

åß÷å êáôïñèþóåé íá õðåñêåñÜóåé ôüóï ôçí ðáñáäïóéáêÞ ÁñéóôåñÜ üóï êáé, êõñßùò, ôçí ´Åíùóç ÊÝíôñïõ. Êáé ðñïò óôéãìÞí öÜíçêå ðùò ðëçóßáæå ôïí óôü÷ï. ÁëëÜ ç óõììá÷ßá ìå ôá «ÅîÜñ÷åéá» Þôáí ìéá åðéêßíäõíç óôñáôçãéêÞ êáé èá ìðïñïýóå íá áðïäþóåé åÜí ï ÓÕÑÉÆÁ äçìéïõñãïýóå ôáõôü÷ñïíá åõñýôåñåò óõììá÷ßåò ìå ôá ëáúêÜ óôñþìáôá, üðùò åß÷å åðéôý÷åé íá ôï êÜíåé ï ÁíäñÝáò óôç äåêáåôßá ôïõ 1970. ¼ìùò, ìéá ôÝôïéá óõììá÷ßá åß÷å ùò ðñïûðüèåóç ìéá âáèýôáôç êñéôéêÞ óôçí õðü êáôÜññåõóç ðáãêïóìéïðïßçóç, üðùò åß÷å óõìâåß ìåôÜ ôçí ðáãêüóìéá êñßóç ôïõ 1973. ¢ñá, èá Ýðñåðå íá ðñïôÜîåé áîßåò üðùò ï ðáôñéùôéóìüò, Ýóôù êáé «íÝïò», ç áðüññéøç ôçò ìåôáìïíôÝñíáò ðïëõðïëéôéóìéêüôçôáò, ç åðé-

óôñïöÞ óôï Ýèíïò-êñÜôïò ùò óôïé÷åßï áíôßóôáóçò. Ìüíï Ýôóé èá ìðïñïýóå íá õðåñêåñÜóåé êáé ôï ÊÊÅ êáé ôï ËÁÏÓ, ðïõ åðåíäýïõí áêñéâþò óôçí êñßóç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. ¢ñá, èá Ýðñåðå íá êÜíåé êáé ôéò áíôßóôïé÷åò éäåïëïãéêÝò åðéëïãÝò! ¼ìùò, ï ÁëÝêïò åß÷å åðåíäýóåé óôç ëÜèïò êáôåýèõíóç. Ç óõììá÷ßá Êïëùíáêßïõ - Åîáñ÷åßùí áñêïýóå ãéá ôçí éäåïëïãéêÞ çãåìïíßá óôï øåõäïêñÜôïò ôùí Áèçíþí, áëëÜ äåí åßíáé áñêåôÞ ãéá ìéá åõñýôåñç ðïëéôéêÞ çãåìïíßá. Êáé Ýôóé, óôéò äçìïóêïðÞóåéò Üñ÷éóå ç óõññßêíùóç, ðïõ êáôáäåßêíõå áêñéâþò ôçí «åðéóôñïöÞ» óå üñïõò éäåïëïãéêÞò êáé ìüíï çãåìïíßáò êáé ôçò áðïôõ÷ßáò ôïõ Üëìáôïò Ýîù áðü ôï ðáñáäïóéáêü ãêÝôï ôçò ÁíáíåùôéêÞò êáé ôçò ÅîùêïéíïâïõëåõôéêÞò ÁñéóôåñÜò (äçëáäÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ). Êáé, üðùò ðÜíôá, óôïí âáèìü ðïõ äåí åðéôõã÷Üíåôáé ç ðïëéôéêÞ çãåìïíßá êáé áñ÷ßæåé ç óõññßêíùóç, ôüôå áñ÷ßæåé êáé ç «ãêñßíéá» êáé ç êáôÜññåõóç. Áñ÷ßæåé ðëÝïí íá áðåéëåßôáé êáé ç óõììá÷ßá Êïëùíáêßïõ - Åîáñ÷åßùí, ðïõ Þôáí ç «ìåãÜëç êáôÜêôçóç» ôïõ ÁëÝêïõ. Äéüôé ôá ÅîÜñ÷åéá ðáñáäõíÜìùóáí óôá ðëáßóéá ôçò óõììá÷ßáò, ôï ÊïëùíÜêé Üñ÷éóå íá êëùôóÜåé – âëÝðå ôéò åðéèÝóåéò ôïõ ÌÜñêáñç, ôïõ ÊáñêáãéÜííç, ôïõ Èåïäùñüðïõëïõ êáé áíáñßèìçôùí ðáíåðéóôçìéáêþí åíÜíôéá óôïí ÓÕÑÉÆÁ êáé ôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ. ôÝëïò, ï ßäéïò ï ÁëÝêïò óôç ÂïõëÞ åìöáíßóôçêå, ìåôÜ ôéò åðáíáóôáôéêÝò êïñüíåò, íá áðïêáëåß áóöáëßôåò ôïõò «êïõêïõëïöüñïõò», ðñÜãìá ðïõ ãíùñßæåé ðïëý êáëÜ üôé åßíáé øåýäïò êáé ïäçãåß áíáðüöåõêôá óå ìåëëïíôéêÜ ðñïâëÞìáôá ÊÁÉ ìå ôá ÅîÜñ÷åéá. ¸ôóé, ôåëåßùóå ç ìåãÜëç «ÐáðáíäñåúêÞ Ýîïäïò» ôïõ ÁëÝêïõ. Êáé ßóùò ï áíáãíþóôçò èá êáôÜëáâå ãéáôß, óå ó÷Ýóç ìå ôïí ÁíäñÝá, Þôáí êáé ðáñáìÝíåé... ìéêñüò, üðùò óõìâáßíåé ðÜíôá ìå ôá ôÝêíá, öõóéêÜ Þ ðíåõìáôéêÜ, ìåãÜëùí áíäñþí Þ ìåãÜëùí äçìáãùãþí.


4

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

¸íáò Ðáðïýëéáò áñêåß;

Ω

Σ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ απάντηση στην εντεινόμενη επιδρομικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας παρέστη επισήμως, κατά την τελετή των Θεοφανείων, στο ακριτικό Αγαθονήσι των 150 κατοίκων, νοτίως της Σάμου, βορειοανατολικά Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου και Λειψών, απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Όπου τελευταία οργιάζει με προκλητικά χαμηλές πτήσεις εικονικών βομβαρδισμών η τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Παρά τις... άοκνες προσπάθειες της Αθήνας για «χαμηλούς τόνους» και απόκρυψη των αλλεπάλληλων τουρκικών παραβιάσεων, ο τουρκικός επεκτατισμός δημιουργεί επικίνδυνη κλιμάκωση προκλήσεων στο Αιγαίο. Τα τουρκικά F-16 φτάνουν ως την Άνδρο του κεντρικού Αιγαίου, την ώρα που στο εκεί πεδίο βολής του το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποιεί ασκήσεις με πραγματικά πυρά. ∆ Ε Ν ΕΧΕΙ καν συμπληρωθεί έτος αφ’ ότου, στις 23.1.08, ο Κ. Καραμανλής πραγματοποίησε την πρώτη μετά από 49 χρόνια επίσημη επίσκεψη πρωθυπουργού της Ελλάδας στην Τουρκία. Όλη αυτή η «πολιτική κατευνασμού» έναντι της Τουρκίας, η υποχωρητικότητα και οι εξυπηρετήσεις προς την Άγκυρα, που εντάθηκαν από την εποχή Σημίτη κι έφθασαν ως το σημείο να θεωρείται η Αθήνα «σημαιοφόρος» της τουρκικής ένταξης στην Ε.Ε., δεν απέδωσαν παρά μόνο σκλήρυνση των Τούρκων: Στο Αιγαίο, στη Θράκη, στο Καστελόριζο, μέχρι και στις νότιες θάλασσες της Κύπρου. Όπου οι επιδρομές του τουρκικού ναυτικού επιχειρούν να απαγορεύσουν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στην αναζήτηση υποθαλασσίων κοιτασμάτων στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Η πολιτική με τις «ζεϊμπεκιές» του Γιωργάκη και τις «κουμπαριές» του Κωστάκη δεν απέδωσαν ούτε καν την… επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, παρ’ όλη τη ρητή… υποστήριξη δύο διαδοχικών προέδρων των (κότζαμ) ΗΠΑ. Όπως, άλλωστε, ούτε οι «συντροφικότητες» Χριστόφια-Ταλάτ απέδωσαν μία ακόμα δίοδο επίδειξης νομιμοφροσύνης στον Αττίλα της περιοχής Λιμνίτη, ή έστω την άδεια των κατακτητών στον επίσκοπο Καρπασίας να τελέσει μια κηδεία στο σκλαβωμένο Ριζοκάρπασο! Κ Α Ι ΕΝΩ η Άγκυρα αλωνίζει προκλητικά με ναυτικό και αεροπορία από Αιγαίο έως νότια της Κύπρου κι ο Αττίλας εκσυγχρονίζει διαρκώς τις μεραρχίες του 11ου Σώματος Στρατού του στην Κύπρο, εδώ ξεχαρβαλώνονται και τα ύστατα απομεινάρια ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ της ΕΦ και νεκρολογείται το εγκαταλειφθέν ∆όγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας - Κύπρου… ΕΡΩΤΗΣΗ Προσέξατε πως τα πρώτα βιολιά της Αναν-ικής ορχήστρας που οργίαζε στα ΜΜΕ, σε ενορχήστρωση λόρδου Χάνεϊ, USAID και λοιπών «φιλανθρωπικών» τότε υποκαταστημάτων, μόνο δοξαστικούς παιάνες απέμεινε να παιανίζουν υπέρ της επιδρομής-μακελειού του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα; Προσέξατε που η νεοναζιστική αντίληψη αποφαίνεται ότι «η Χαμάς βάζει τους αμάχους και τα παιδιά ως ανθρώπινες ασπίδες και μετά διαδηλώνει με τα πτώματα των αθώων σε ανάταση για να φανατίζει τον μουσουλμανικό κόσμο»; Λάζαρος Α. Μαύρος

Ç ìåôáññýèìéóç ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ êáé ç êáôÜðôùóç ôïõ öïéôçôéêïý êéíÞìáôïò

¸íá âÞìá ìðñïò... áëëÜ ðüóá âÞìáôá ðßóù; Ôïõ Ãéþñãïõ Ìðýñïõ Åíþ ôï áéìáôïêýëéóìá óôçí ÃÜæá óõíå÷ßæåôáé êáé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ôçñåß óéãÞ é÷èýïò, ï Ê. ÊáñáìáíëÞò æçôÜ ôç äéåîáãùãÞ óõæÞôçóçò ðñï çìåñçóßáò äéáôÜîåùò ãéá èÝìáôá ðáéäåßáò êáé, êõñßùò, ãéá ôçí ôñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç. Áõôü èá ìðïñïýóå íá áðïôåëÝóåé ðïëéôéêÞ áõôïêôïíßá, áí óêåöôåß êáíåßò üôé ôï åðüìåíï äéÜóôçìá ç êõâÝñíçóç èá Ý÷åé íá áíôéìåôùðßóåé ôá ðñïâëÞìáôá óôçí ïéêïíïìßá, ôá åëëåßììáôá, ôçí áóöÜëéóç, áëëÜ êáé ôç äçìüóéá áóöÜëåéá, ðïõ ôßèåíôáé åðéôáêôéêÜ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü.

Ö

õóéêÜ, ó’ áõôÞ ôçí ðñüêëçóç äåí èá áñãÞóïõí íá áíôéäñÜóïõí öïéôçôÝò êáé ìáèçôÝò. ¹äç ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá, ìå ôçí øÞöéóç ôïõ íÝïõ Íüìïõ-Ðëáéóßïõ ãßíïíôáé áéóèçôÜ ôá ðñïâëÞìáôá áðü ôéò äéáôÜîåéò ôïõ, ðïõ Ýñ÷ïíôáé íá éäéùôéêïðïéÞóïõí ôï äçìüóéï ðáíåðéóôÞìéï. ×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá áðïôåëåß ç ëßóôá óõããñáììÜôùí, ðïõ ðÝñá áðü ìéá ãñáöåéïêñáôéêÞ äéáäéêáóßá ãéá ôá ôìÞìáôá, Ýñ÷åôáé íá îåðïõëÞóåé óôïõò åêäïôéêïýò ïßêïõò ôçí áðïìÝíïõóá áõôïíïìßá ôùí ðáíåðéóôçìßùí, âÜæïíôáò ëïõêÝôï óå üëá ôá ðáíåðéóôçìéáêÜ ôõðïãñáöåßá êáé õðï÷ñçìáôïäïôþíôáò ôéò âéâëéïèÞêåò. Ïé áëëáãÝò óôï åóùôåñéêü ôçò åêðáßäåõóçò óå óõíäõáóìü ìå ôçí åñãáóéáêÞ áíáóöÜëåéá ôùí íÝùí, ôá êáèçìåñéíÜ áäéÝîïäá êáé ôéò äéáöáéíüìåíåò åðéðôþóåéò ôçò ðïëéôéóìéêÞò êáé ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, êÜíïõí åðéôáêôéêÞ ôçí áíÜãêç åíüò êéíÞìáôïò

ðïõ èá äþóåé ëýóåéò.

Ç

Ìçäåíéóìüò;

ðñáãìáôéêüôçôá üìùò ìÝóá óôï ðáíåðéóôÞìéï äéáöÝñåé ñéæéêÜ. Ïé äõíÜìåéò ðïõ óõììåôåß÷áí óôéò öïéôçôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõ 2006 êáé 2007 äåí Ýêáíáí êáìßá áõ-

ôïêñéôéêÞ ãéá íá åíôïðßóïõí ôá ëÜèç ôïõò. Êáìßá êñéôéêÞ óôçí åõèýíç ôùí êáèçãçôþí áëëÜ êáé ôùí ßäéùí óôçí éäéùôéêïðïßçóç ôïõ ðáíåðéóôçìßïõ åê ôùí Ýóù, ïýôå óôçí åíóùìÜôùóç áðü ôï êßíçìá áéôçìÜôùí üðùò ôï «êáìßá áîéïëüãçóç», ðïõ ôï ìüíï ðïõ êÜíïõí åßíáé íá äéáéùíßæïõí ôçí áóõäïóßá êáé ôá ðñïíüìéá ôùí êáèçãçôþí. Êáíåßò äåí áó÷ïëÞèçêå ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðñïãñÜììáôïò óðïõäþí êáé ôçí êáôåýèõíóç ôçò ðáñáãüìåíçò ãíþóçò. Ïé ðñáêôéêÝò ðïõ áêïëïõèÞèçêáí õóôåñïýóáí óå öáíôáóßá êá äçìéïõñãéêüôçôá, áöïý åðéêåíôñþèçêáí óôï ôñßðôõ÷ï Óõíåëåýóåéò-ÊáôáëÞøåéò-Äéáäçëþóåéò, ÷ùñßò íá ãßíïõí ïõóéáóôéêÝò ðñïóðÜèåéåò íá íïçìáôïäïôçèåß ôï ðåñéå÷üìåíü ôïõò. ¼óï ãéá ôéò «áìåóïäçìïêñáôéêÝò» äïìÝò ðïõ åðéëÝ÷ôçêáí, êáôÝëçîáí óå äéáäéêáóßåò óýãêñïõóçò áóÞìáíôùí æçôçìÜôùí (üðùò óôï ðïý èá êáôáëÞîåé ç ðïñåßá) áíôß ãéá äéáäéêáóßåò ïõóéáóôéêÞò

ðïëéôéêÞò æýìùóçò. ÔåëéêÜ ôï êßíçìá äåí ìðüñåóå íá ðñïôÜîåé ðïôÝ (ßóùò íá ìçí Þèåëå) ìéá åíáëëáêôéêÞ ðñüôáóç ãéá íá âãåé ôï äçìüóéï ðáíåðéóôÞìéï áðü ôçí êñßóç. Áíôß ëïéðüí üëá áõôÜ íá áíôéìåôùðéóôïýí ìÝóù ôçò ðñïóðÜèåéáò áíáóõãêñüôçóçò ôùí

áäéêáóßåò ôùí óõëëüãùí, êÜíïíôáò óõíåëåýóåéò åßôå ÷ùñßò áðáñôßá, åßôå ÷ùñßò íá åßíáé áõôÝò çìåñïìçíéáêÜ ïñéóìÝíåò. ÔÝôïéåò ëïãéêÝò ìáò èõìßæïõí ôçí ÄÁÐ (öïéôçôéêÞ ðáñÜôáîç Í.Ä.) óå ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá, åíþ ìáêñïðñüèåóìá ìüíï êáôáóôñïöéêÝò ìðïñïýí íá

öïéôçôéêþí óõëëüãùí êáé ôçí ðñïþèçóç ðïëéôéêþíäçìïêñáôéêþí äéáäéêáóéþí, ç ðëåéïøçößá ôçò åîùêïé-

åßíáé ãéá ôçí ðïëéôéêÞ êáé ôç äçìïêñáôßá ìÝóá óôï ðáíåðéóôÞìéï. Åðßóçò, ç êáôÜëçøç Ýðáøå íá áðïôåëåß ìÝóï äéåêäßêçóçò êáé Ýãéíå öåôß÷ êáé åãêáôÜëåéøç, áöïý êáé ïõóéáóôéêÜ üëï êáé ëéãüôåñïé ôç óôçñßæïõí åíåñãÜ. ÔÝëïò, üëïé öáßíåôáé Ý÷ïõí îåðÝóåé óå Ýíáí ðëÞñç ìçäåíéóìü êáé ìßá Üñíçóç ôùí ðÜíôùí, ìå ôçí åðßöáóç ìéáò êåíÞò åðáíáóôáôéêüôçôáò. ÅðåéäÞ ó’ áõôÞ ôç ÷þñá ôïí ñüëï ôçò êáôáóôñïöÞò êáé ôçò éóïðÝäùóçò ôùí ðÜíôùí, áðü ôï äçìüóéï ðáíåðéóôÞìéï ìÝ÷ñé ôïí ðïëéôéóìü êáé ôï ðåñéâÜëëïí, ôïí Ý÷ïõí áíáëÜâåé ç ðáãêïóìéïðïßçóç áëëÜ êáé ôï íôüðéï êåöÜëáéï, õðÜñ÷åé áíÜãêç áðü Ýíá êßíçìá ðïõ èá îåöýãåé áðü ôï ìçäåíéóìü êáé èá Ý÷åé ëïãéêÞ ïéêïäüìçóçò. Ïéêïäüìçóçò ó÷Ýóåùí êáé äïìþí ðïõ èá åìðåñéÝ÷ïõí ôéò Ýííïéåò ôçò éóüôçôáò, ôçò äçìïêñáôßáò, ôçò êïéíüôçôáò ïýôùò þóôå íá åðéóôñÝøåé ç ðïëéôéêÞ óôï ðáíåðéóôÞìéï.

ÔåëéêÜ ôï êßíçìá äåí ìðüñåóå íá ðñïôÜîåé ðïôÝ (ßóùò íá ìçí Þèåëå) ìéá åíáëëáêôéêÞ ðñüôáóç.

íïâïõëåõôéêÞò ÁñéóôåñÜò êáé ï ðïëéôéêüò åêöñáóôÞò ôïõò óôç ÂïõëÞ, ÓÕÑÉÆÁ, áêïëïõèïýí ôçí áíôßèåôç ðñáêôéêÞ. Èåùñþíôáò ôïí åáõôü ôïõò áõôüêëçôï óùôÞñá êáé «ðñùôïðïñßá», ðñïóðáèïýí ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï íá ðáßñíïõí áðïöÜóåéò, êáôáóôñáôçãþíôáò áñêåôÝò öïñÝò ôéò äé-


Αριθμός φύλλου 48

5

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

NåùôåñéêÜ óçìåßá ôùí êáéñþí

Π

ρωθυπουργός : «Αναλαμβάνω την ευθύνη για το Βατοπέδι …» Στη θέση του θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε πολιτικός της διαχειριστικής, παρασιτικής μας δημοκρατίας. Καθολικό φαινόμενο, τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάληψη ευθύνης να εξαντλείται στις λέξεις και όχι στις πράξεις. Η νοσηρή στάση: «παίρνω την ευθύνη, επειδή απλώς το λέω», είναι σημαντικό μέγεθος, στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, στην Ελλάδα της παρακμής. Συνήθως, στο πολιτικό επίπεδο ολοκληρώνεται με κάποιον …ανασχηματισμό, σημαινόμενο της κυρίαρχης λογικής: «φταίω εγώ, αλλάξτε εσείς». Όλοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους κι όλα τα ίδια μένουν, σε έναν κοινωνικό ιστό που ψάχνει τη χαμένη του ανιδιοτέλεια, την τιμιότητα και την ουσιαστική πρόκληση με την οντολογική έννοια «υπεύθυνος άνθρωπος». M.Ανδρουλάκης: «Η Ελλάδα είναι εξαρτημένη από τον υπερδανεισμό… είναι επείγον να στηρίξουμε ένα άμεσο πρόγραμμα σταθεροποίησης - αναδιάρθρωσης, τουλάχιστον να βρούμε «μεθαδόνη». Η λογική του «υποκατάστατου» κυρίαρχη στην Ελλάδα, των μεταμοντέρνων νεολογισμών. Η ουσιώδης και σταδιακή αλλαγή, το ωρίμασμα, η ριζοσπαστική ανατροπή σχέσεων και η ανάδυση ενός γνήσιου «σχετίζεσθαι», κατατροπώνεται από την κουλτούρα της άμεσης λύσης, με τη χορήγηση συμπτωματικού φαρμάκου. Η νοοτροπία της «κοινωνικής μεθαδόνης» θριαμβεύει. Ο καταναλωτισμός υποκαθιστά τις σχέσεις, το βόλεμα τον προσωπικό αγώνα, το χρηματιστήριο την πραγματική οικονομία, τα …γήπεδα γκολφ την οικολογία και τη φύση. Νικοπολίδης: «πήρε θέση... δενδροκηπουρού στην Κηφισιά, κάτι που εδικαιούτο από την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή Ευρώπης». Η νεόπλουτη απληστία του Νεοέλληνα. Ο φαταουλισμός του τεράστιου στομαχιού που τα καταπίνει όλα. Ο χρυσοπληρωμένος, από το προεδρείο του «εργολαβικού» πρωταθλητή, «αθλητής», επιζητεί την εξασφάλιση του «μηνιάτικου». ∆εν γνωρίζω αν πρόκειται για αντανακλαστικό μεταπολεμικών βιωμένων προτύπων, για τη δημόσια θαλπωρή του «μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει», αλλά σίγουρα χαρακτηρίζει την αφασική νεωτερικότητα της συγκυρίας μας. Μιας συγκυρίας, που σε συνέχεια των παραπάνω, τοποθετεί ολυμπιονίκες στη στρατιωτική ιεραρχία, ξεχνώντας ή διστάζοντας να τους καθαιρέσει, όταν αυτοί βρίσκονται ντοπαρισμένοι! Απουσία προσωπικής ευθύνης–υποκατάσταση– απληστία–υποκρισία: Η μεταμοντέρνα παρασιτική προοπτική της χώρας στηρίζεται σε γερούς πυλώνες. Οποιαδήποτε εναλλακτική αντισυστημική διέξοδος είναι ανάγκη να συνυπολογίζει και αξιακές διεκδικήσεις και οράματα, διαφορετικά κινδυνεύει να ενσωματωθεί σε μια τεχνοκρατική λογική πολιτικής διαχείρισης, αναπαράγοντας όλα τα παραπάνω. Υ.Γ .: Σε μέρες δύσκολες, η αξιοπρέπεια και ο αγώνας διασώζονται κάπου στην Κύπρο και την Παλαιστίνη. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΠ. ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ

Áíáó÷çìáôéóìüò: Áðü ôç Óêýëëá ôçò êñßóçò óôç ×Üñõâäç ôçò óõãêõâÝñíçóçò;

Ôé ìÝëëåé ãåíÝóèáé; Ôçò Ìáñßáò ÐïëõêÜñðïõ Ï êõâåñíçôéêüò áíáó÷çìáôéóìüò ôçò ÔåôÜñôçò Ýäåéîå üôé ï ÊáñáìáíëÞò Ý÷åé áðïöáóßóåé íá ðáëÝøåé ôï åêëïãéêü ðáé÷íßäé, ü÷é ôüóï åëðßæïíôáò üôé ìðïñåß íá ôï êåñäßóåé, áëëÜ ìå ôï âëÝììá ôïõ óôñáììÝíï óôçí... åðïìÝíç ôùí åêëïãþí.

Ç

óêëçñÞ ðñáãìáôéêüôçôá ãéá ôç Í.Ä. ëÝåé üôé ç – ðñùôïöáíÞò ãéá åëëçíéêü äåîéü êüììá– áðïóõóðåßñùóÞ ôçò ðïëý äýóêïëá ìðïñåß íá óõììáæåõôåß. Êé áò åßíáé ðñþçí øçöïöüñïé ôçò ðÜíù áðü ôïõò ìéóïýò áðü ôïõò óôáèìåýïíôåò óôçí ãêñßæá äçìïóêïðéêÞ æþíç. Ï ÊáñáìáíëÞò øÜ÷íåé ôñüðï íá åðáíáóõóðåéñþóåé Ýíá ìÝñïò áõôþí ôùí... áðïëùëüôùí, þóôå íá åëðßæåé üôé, ìå äåäïìÝíç ôç äéáöáéíüìåíç áäõíáìßá ôïõ ÐÁÓÏÊ íá êáôáêôÞóåé ôçí áõôïäõíáìßá, èá êáôáöÝñåé ôïõëÜ÷éóôïí íá âñßóêåôáé ôçí åðïìÝíç ôùí åêëïãþí ìå Ýíá ðïóïóôü áîéïðñåðÝò, ôï ïðïßï èá ôïõ äéáóöáëßæåé äýï ðñÜãìáôá: • ¼ôé äåí èá êéíäõíåýóåé íá ÷ñåùèåß ôçí ïñãÞ ôùí óôåëå÷þí ôïõ êüììáôïò êáé äåí èá áìöéóâçôçèåß óïâáñÜ ç çãåóßá ôïõ. • ¼ôé, åö’ üóïí áðïöýãåé ôç ìåßæïíá åóùêïììáôéêÞ êñßóç, èá âñßóêåôáé óå áðüóôáóç... âïëÞò áðü ôï ÐÁÓÏÊ, ôï ïðïßï ðéèáíïëïãåßôáé üôé èá õðï÷ñåùèåß íá äéá÷åéñéóôåß üëï ôï äýóêïëï ðáêÝôï ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò, êáé ôùí äõóÜñåóôùí ãéá ôçí êïéíùíßá ìÝôñùí. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ôï ÐÁÓÏÊ, ãíùñßæïíôáò ôçí õðïêåéìåíéêÞ áäõíáìßá ôïõ, ìÜëëïí äõóáíáó÷åôåß ìå ôçí ðñïïðôéêÞ íá êõâåñíÞóåé áõôÞ ôçí ðåñßïäï êáé äåí èá Þôáí õðåñâïëÞ áí ëÝãáìå üôé, áõôÞ ôçí åðï÷Þ, ï ÊáñáìáíëÞò èá Þèåëå ôéò åêëïãÝò ðåñéóóüôåñï áðü ôïí ÐáðáíäñÝïõ! Ç äéáêõâÝñíçóç ôï ìåßæïí Ôï ìåßæïí æÞôçìá ôçò ðåñéüäïõ äåí åßíáé ôüóï ïé åêëïãéêÝò éóïññïðßåò ìåôáîý ôùí äýï âáóéêþí äéåêäéêçôþí ôçò åîïõóßáò, üóï ôï åßäïò ôçò äéáêõâÝñíçóçò ðïõ èá Ý÷ïõìå ýóôåñá áðü ìßá åêëïãéêÞ áíáìÝôñçóç (åíäå÷ïìÝíùò êáé äýï).

Áõôüò åßíáé êáé ï êáçìüò ôùí ìåãÜëùí åðé÷åéñçìáôéþí êáé ìéíôéáñ÷þí, ïé ïðïßïé åäþ êáé êáéñü ó÷åäéÜæïõí ôç óôñáôçãéêÞ ôïõò ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôï ìåóïäéÜóôçìá ìåôáîý ôùí äýï åêëïãéêþí áíáìåôñÞóåùí. ÁöïñìÞ ãéá ôçí åêäÞëùóç êÜðïéùí óáöþí ðñïôéìÞóåùí äüèçêå áðü üóá áêïëïýèçóáí ôç äïëïöïíßá ôïõ ìéêñïý ÁëÝîáíäñïõ. Ï «ìåãÜëïò óõíáóðéóìüò» Ç áôìüóöáéñá êáéñü ôþñá ìýñéæå... «ìåãÜëï óõíáóðéóìü». ÊÜôé ç êáôÜññåõóç ôçò Í.Ä., êÜôé ç áíéêáíüôçôá ôïõ ÐÁÓÏÊ, âÜëôå êáé ëßãç ïéêïíïìéêÞ êñßóç êáé Ý÷åôå ôá õëéêÜ. Ôé Ýëåéðå ãéá íá äÝóåé ôï ãëõêü; Ï îåóçêùìüò ôùí íåïëáßùí êáé ïé êáôáóôñïöÝò óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, ïé ïðïßåò åß÷áí ðïëëáðëÝò ðáñåíÝñãåéåò: • Ðéóôïðïßçóáí ôçí áêõâåñíçóßá êáé ôç äéÜëõóç ôïõ êñÜôïõò. • ¸öåñáí óôçí áôæÝíôá ôïí öüâï ãéá ôéò ëáúêÝò áíôéäñÜóåéò óå ðåñßðôùóç üîõíóçò ôçò êñßóçò. • ¸óðñùîáí ôïí ÓÕÑÉÆÁ áêüìç ðéï âáèéÜ óôç èáíÜóéìç áãêáëéÜ ôùí Åîáñ÷åßùí, ìå óõíÝðåéá íá áðïìáêñýíïõí ôçí ðéèáíüôçôá êõâåñíçôéêÞò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ÐÁÓÏÊ êáé ÓÕÑÉÆÁ. ¼ëá áõôÜ ôá óôïé÷åßá, ìáæß ìå ôç äéáðßóôùóç üôé ç äõíáìéêÞ ôïõ ÐÁÓÏÊ ðëçóéÜæåé ôï... ôáâÜíé êáé üôé ç áõôïäõíáìßá ôïõ åßíáé, ðñïò ôï ðáñüí, Ýíá áðáôçëü üíåéñï, Ýöåñáí óôï ðñïóêÞíéï üóïõò êáßãïíôáé ãéá Ýíáí ãåñìáíéêïý ôýðïõ óõíáóðéóìü. • Áñ÷éêÜ Ýñéîå ôï ìðáëÜêé ï «ÅðåíäõôÞò» (Ì. ÓÜëëáò, Ôñ. Ðåéñáéþò) æçôþíôáò ðñùôïóÝëéäá «êõâÝñíçóç åèíéêÞò åíüôçôáò» ìå ðñïó÷çìáôéêü óôü÷ï ôç äéåîáãùãÞ åêëïãþí. • ¾óôåñá ðÞñå ôç óêõôÜëç ï ÓÅ æçôþíôáò «éó÷õñÝò» êõâåñíÞóåéò êáé ç åñìçíåßá åßíáé áõôïíüçôç: üëïé äéáâëÝðïõí åðéèõìßá êáé ðáñáßíåóç ãéá óõãêõâÝñíçóç Í.Ä. - ÐÁÓÏÊ. • Ôï áßôçìá ôïõ ÓÅ áíôéìåôùðßæåôáé ìå óõãêñáôçìÝíïõò ðáíçãõñéóìïýò ôçí åðïìÝíç áðü ôçí «Çìåñçóßá» ôïõ óõãêñïôÞìáôïò Ìðüìðïëá. • Äçìïóßùò ï... «ÍôïñÜêçò» õðïõñãüò Ìåôáöïñþí Ê. ×áôæçäÜêçò áêïýåé ìå ÷áìüãåëá êáé óõãêáôÜâáóç Ýíá ôÝôïéï óåíÜñéï. • ¸ðåéôá ï ×ñ. ÂåñåëÞò (ìå Üñéóôåò, óå âáèìü ðáñåîçãÞ-

óåùò, ó÷Ýóåéò ìå ôï óõãêñüôçìá Ìðüìðïëá) êáé ï È. ÐÜãêáëïò (ï ïðïßïò óôáèåñÜ áðç÷åß ôéò åðéèõìßåò ôïõ óõãêñïôÞìáôïò ËáìðñÜêç) æçôïýí õðïõñãïýò êïéíÞò áðïäï÷Þò óôïõò ôïìåßò Äçìüóéáò ÔÜîçò, Äéêáéïóýíçò êáé Ïéêïíïìßáò. ¼ëïé ïé Üëëïé áðëþò áêïëïýèçóáí. Ï êýâïò åññßöèç! ¢ðáíôåò óôï êëáñß ¼ëïé ïé ðáñáðÜíù áðç÷ïýí ôéò

áðüøåéò ôïõ óõíüëïõ ôïõ åðé÷åéñçìáôéêïý êüóìïõ: åñãïëÜâïé, ôñáðåæßôåò, íáõôéëéáêü êåöÜëáéï, âéïìÞ÷áíïé êáé ôá åîáñôþìåíá áðü áõôïýò ìåãÜëá åêäïôéêÜ óõãêñïôÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé êõñßùò ïé êëÜäïé áõôïß êéíäõíåýïõí áðü ôçí êñßóç: êáôáóêåõÝò, ôñÜðåæåò êáé íáõôéëßá âñßóêïíôáé Þäç óôï åðßêåíôñï ôïõ ïéêïíïìéêïý óåéóìïý. Ôé æçôïýí; Ôç äéáéþíéóç ôçò åðé÷åéñçìáôéêÞò ôïõò äõíáìéêÞò. Ðïéïé åßíáé ïé óôü÷ïé ôïõò; Áõôü ðñïäßäåôáé áðü ôï áßôçìá ôùí äýï óôåëå÷þí ôïõ ÐÁÓÏÊ ãéá óõãêõâÝñíçóç óôçí ïéêïíïìßá, ôç äçìüóéá ôÜîç êáé ôç äéêáéïóýíç. Ìéá ôÝôïéá óõãêõâÝñíçóç Ýíá ìüíï íüçìá èá Ý÷åé: ôçí åðéôÜ÷õíóç ôçò ðåñáéôÝñù áðïäéÜñèñùóçò óôçí åñãáóßá êáé ôçí áóöÜëéóç, ôï ìÜíôñùìá ôùí êïéíùíéêþí åíôÜóåùí óå åðßðåäï áóôõíïìéêÞò êáôáóôïëÞò êáé ôçí ðñïëçðôéêÞ êñáôéêÞ ðáñÝìâáóç ìÝóù ôçò Äéêáéïóýíçò, ç ïðïßá èá áíáëÜâåé ôç èåóìïèÝôçóç ôçò ðåñéóôïëÞò ôùí ðÜóçò öýóåùò äéêáéùìÜôùí. Ðüóï èá áíôÝîïõí; Ôï äéÜâçìá ôùí «íôáâáôæÞäùí» êáé ôùí öåñåöþíùí ôïõò äåí ðÝöôåé óôï êåíü. ÁíôéèÝôùò áðïôåëåß ßóùò ôïí ìüíï ïñáôü

ôñüðï åðéâßùóçò åíüò êñáôéêïäßáéôïõ êáé ðáñáóéôéêïý åðé÷åéñçìáôéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, ôï ïðïßï ðñïóâëÝðåé ìå áãùíßá óôï êñáôéêü ÷ñÞìá êáé óôï «êïéíùíéêü íôÜìðéíãê». Áêüìç êáé ôï ìÝ÷ñé ðñüôéíïò ìç åîáñôþìåíï áðü ôï êñÜôïò íáõôéëéáêü êåöÜëáéï áðáéôåß êñáôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá ôçí åðéâßùóÞ ôïõ, ýóôåñá áðü ôçí êáôÜññåõóç ôùí íáýëùí. Ðñïò ôï ðáñüí ÊáñáìáíëÞò êáé ÐáðáíäñÝïõ áðïññßðôïõí ìéá ôÝôïéá óõãêõâÝñíçóç, ï êáèÝíáò ãéá ôïõò åõíüçôïõò ëüãïõò ôïõ, áëëÜ ç èÝóç ôïõò åßíáé éäéáéôÝñùò äõó÷åñÞò. • Ç áêõâåñíçóßá êáé ç ðëÞñçò áäõíáìßá äéá÷åßñéóçò ôçò êñßóçò óöñáãßæïõí ôçí êáôÜññåõóç ôçò Í.Ä. • Ç áíéêáíüôçôá ôïõ ÐÁÓÏÊ íá áíôåðåîÝëèåé óôéò ðïëõóýíèåôåò áíÜãêåò ðïõ èá áöÞóåé ðßóù ôçò ç Í.Ä. ðñïäéáãñÜöåé ôçí áäõíáìßá ôïõ íá áíôÝîåé ôï âÜñïò ìéáò äéêÞò ôïõ – áêüìç êáé áõôïäýíáìçò– äéáêõâÝñíçóçò. • Ï ÷ñüíïò ðïõ èá ÷ñåéáæüôáí ãéá ìéá êõâåñíçôéêÞ áëëáãÞ èá ìðïñïýóå íá áðïâåß ìïéñáßïò áêüìç êáé ãéá ìåãÜëïõò åðé÷åéñçìáôßåò, ïé ïðïßïé âñßóêïíôáé óôçí êüøç ôïõ îõñáöéïý. Ðüóù ìÜëëïí áí –üðùò ìåôÜ âåâáéüôçôïò èá óõìâåß – óðáôáëçèïýí Ýíá äõï ÷ñüíéá ìÝ÷ñé íá äéáðéóôùèåß ç áäõíáìßá ôïõ ÐÁÓÏÊ íá êõâåñíÞóåé. ¼óï ãéá ôï åíäå÷üìåíï óõãêõâÝñíçóçò ÐÁÓÏÊ - ÓÕÑÉÆÁ, áõôü öáßíåôáé Þäç íá Ý÷åé êáåß ýóôåñá áðü ôçí ôáýôéóç ôçò Êïõìïõíäïýñïõ ìå ôéò ðñáêôéêÝò ôùí Åîáñ÷åßùí, Åßíáé Üëëùóôå ÷áñáêôçñéóôéêü üôé ôüóï óôï ÐÁÓÏÊ üóï êáé óå áñêåôÜ ÌÌÅ ðïõ áðç÷ïýí ôç óôñáôçãéêÞ ôïõ Ý÷ïõí Þäç áñ÷ßóåé íá ðáßæïõí ôá óåíÜñéá ôçò óõíåñãáóßáò ôïõ ÐÁÓÏÊ ìå Ýíá ìüíï êïììÜôé ôïõ ÓÕÍ, êÜôé ðïõ ðñïûðïèÝôåé åßôå ôç äéÜóðáóç ôïõ ÓÕÍ åßôå ôç äéÜëõóç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ (åßôå... êáé ôá äýï). Ç óõæÞôçóç Üíïéîå êáé ßóùò äéáñêÝóåé ðïëý, ìå åñþôçìá áí èá ìåßíåé óõæÞôçóç Þ èá ìåôïõóéùèåß óå ðïëéôéêÞ áôæÝíôá. Óå êÜèå ðåñßðôùóç ôá ðñÜãìáôá èá Þôáí æüñéêá. Ðïóü ìÜëëïí üôáí ïé çãåóßåò êáé ôï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò ÷þñáò åßíáé ôüóï ÷áìçëþí ðñïäéáãñáöþí...


6

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ Τ’σ ευδίας Μετάνοια

Στην πολύ καλή του ανταπόκριση για τα «∆εκεμβριανά του 2008», ο Μ. Τούμαν, της εφημερίδας Die Zeit, καταλήγει στη διαπίστωση: «Η τωρινή κατάσταση στην Ελλάδα είναι ανυπόφορη, οι αλλαγές όμως είναι ακόμη πιο ανυπόφορες». Η αλήθεια της πρότασης γίνεται κάθε μέρα και πιο επώδυνη. Αν η πολιτική τάξη της Ελλάδας γενικότερα είναι αδύναμη και ανεπαρκής, αυτή της Θεσσαλονίκης είναι -και- γκροτέσκα. Ο πολιτικός θίασος της πόλης λοιπόν έδωσε μια τελευταία παράσταση, σαν κορυφαία πράξη της πολιτικής ζωής του έτους που αφήσαμε πίσω μας: Στη σκηνή εμφανίστηκε ξαφνικά ο πάλαι ποτέ φέρελπις πολίτης της πόλης, ο Μπουτάρης, για να επιδώσει δήλωση μετανοίας στον Παπαγεωργόπουλο. «Τιμώ και υπολήπτομαι απερίφραστα τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο ως πολίτη και ως άνθρωπο ...» Έτσι γράφει στην επιστολή που συνέταξε ο Μπουτάρης μετά από απαίτηση του Παπαγεωργόπουλου, για να αποσύρει ο τελευταίος την αγωγή αποζημίωσης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που κατέθεσε τον Μάρτιο εναντίον του Μπουτάρη και θα εκδικαζόταν τον ∆εκέμβριο. Πάνε οι –πρόσφατες– δηλώσεις για βαρβάρους που λεηλατούν την πόλη, πάνε και οι καταγγελίες για τη ληστεία του ∆ημοτικού Ταμείου. Κυρίαρχος και άψαυστος στη φραπεδούπολη ο Παπαγεωργόπουλος. Τα 21 εκατομμύρια όμως έκαναν φτερά, ή κυκλοφορούν υπέρ αναξιοπαθούντων;

Κορώνεια

Το έτος 2008 έγινε η κηδεία της λίμνης Κορώνειας. Πρωτοφανές γεγονός. Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή των νεωτέρων χρόνων. Η λίμνη δεν χάθηκε λόγω αποξήρανσης, επειδή στέρεψαν τα ποτάμια, ή λόγω κάποιας θεομηνίας. Με τη συστηματική συνεργασία επί σειρά ετών της πολιτείας, των γειτονικών δήμων, των αγροτών και των επιχειρηματιών της περιοχής, καθώς και όλων αυτών που κάνουν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και λένε «αχ, τι ωραία πόλη που είναι», το δώρο αυτό της φύσης καταστράφηκε. Πάει και τελείωσε. ∆ίπλα της στέκεται φοβισμένη η Βόλβη και περιμένει τη σειρά της.

Λευκός Πύργος

Μπήκε το 2009 και το μνημείο-ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι κλειστό. Αιτία, η λήξη των συμβάσεων των ωρομίσθιων υπαλλήλων που εργάζονται ως φύλακες του μνημείου. Εργοδότης τους είναι το υπουργείο Πολιτισμού. Ο Λιάπης ασφαλώς θα επιληφθεί του θέματος και θα δώσει τη λύση. Έτσι λειτουργεί η διοίκηση. Το υπουργείο Πολιτισμού δίνει λεφτά στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για να αναπλάσει τον Λευκό Πύργο. Αυτός παίρνει τα λεφτά, αρχίζει την ανάπλαση, βρίσκει κάτι αρχαία, ξαναζητάει λεφτά, αρχίζει το πάρε-δώσε και κάποτε τελειώνει αυτό που λένε ανάπλαση. Τους υπαλλήλους, πάλι, τους πληρώνει κατευθείαν ο υπουργός.

Συσσίτια

Ôïõ ÃéÜííç Áúíáëßäç Έφτασαν τους 2.500 οι άστεγοι και άποροι (τα 3 τελευταία χρόνια αύξηση 250%) που σιτίζονται καθημερινά στα 25 συσσίτια που διοργανώνουν οι δήμοι, η Εκκλησία και άλλες οργανώσεις. Πανελλαδικά φτάνουν τις 50.000. Η τάση είναι αυξητική, μια και προστίθενται συνεχώς άνεργοι, μετανάστες, πρόσφυγες και μικροσυνταξιούχοι.

Καζίνα

Φαίνεται ότι καταραμένη φτώχεια οδήγησε όχι ευκαταφρόνητο αριθμό συμπολιτών μας να επισκεφτεί το καζίνο της ∆οϊράνης. Έτσι διαφημιζόταν όλο τον ∆εκέμβριο σε εμπορικά κέντρα, σε ραδιοφωνικά μηνύματα, σε τηλεοπτικά μηνύματα (ακόμη και στην ΕΤ3) και καλούσε τους Έλληνες να επισκεφθούν με δωρεάν μετάβαση τα καζίνα της Γευγελής και της ∆οϊράνης. Μακεδονομάχοι νέας κοπής.

Αλλαγή

Ασύλληπτο πριν 20 χρόνια, γίνεται τώρα πραγματικότητα. Από το 2009 το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT6 θα εκπέμπει σε 24ωρη βάση πρόγραμμα στην κουρδική γλώσσα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ερντογάν και ευχήθηκε το κανάλι να αποτελέσει γέφυρα πολιτισμού που θα ενώνει και δεν θα χωρίζει. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις και επιδιώξεις του τουρκικού κράτους, γεγονός είναι ότι ο «ανύπαρκτος λαός» ή «ορεσίβιοι Τούρκοι», όπως τους ονόμαζαν, η γλώσσα του οποίου ήταν απαγορευμένη μεταξύ 1980 και 1991, κατάφερε χάρη στον αγώνα του να πετύχει μια μεγάλη πολιτική νίκη. Στην ουσία, το δόγμα της Τουρκίας ότι όλοι οι πολίτες της -εκτός αυτών που αναγνωρίζει η Συνθήκη της Λωζάνης -είναι Τούρκοι καταρρίπτεται. Ήδη οι Αλεβίτες ζήτησαν από την κρατική τηλεόραση λίγο χρόνο για να μεταδίδουν τις θρησκευτικές τους τελετές, τις οποίες αγνοεί παντελώς η κρατική τηλεόραση.

Αποκαΐδια

Παράλληλα με το νέο πρόσωπο της Τουρκίας που προσπαθεί να διαμορφώσει ο Ερντογάν, ο κεμαλισμός σαν δόγμα παραμένει επίκαιρος και ενίοτε ζωντανεύει. Στην Τουρκία ο κεμαλισμός και η προσωπολατρία του Μουσταφά Κεμάλ προστατεύονται από το Σύνταγμα. Είναι ο «αθάνατος ηγέτης και απαράμιλλος ήρωας». Σύμφωνα με τον νόμο 5816, «η προσβολή του Μουσταφά Κεμάλ» επισύρει ποινή φυλάκισης από 1 έως 3 χρόνια. Τις συνέπειες αυτού του νόμου υφίσταται και ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βρέμης Ρόναλντ Μουένχ. Ένας Τούρκος εισαγγελέας διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας εναντίον του «για προσβολή του ιδρυτή της Τουρκικής ∆ημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ». Ο καθηγητής, σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε σε γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη σημερινή επαρχία Τουντζελί της Ανατολικής Τουρκίας τις δεκαετίες του ’20 και του ’30. Στα χρόνια αυτά χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν (κυρίως Αρμένιοι), και το 1937 μια εξέγερση των Κούρδων καταπνίγηκε στο αίμα. Ο ερευνητής, αξιολογώντας τα γεγονότα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ, και το υπουργικό του συμβούλιο ήταν υπεύθυνοι για τις σφαγές. «Αν σήμερα η υπόθεση έφτανε στα δικαστήρια, η κατηγορία θα ήταν έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας και μερική γενοκτονία», είπε σε δήλωσή του ο Μούενχ.

Ç õðüèåóç ôçò Ê. Êïýíåâá Ç öýóç ôùí óýã÷ñïíùí äïõëåìðüñùí ôïõ ÊùíóôáíôÞ ÓåâñÞ

Ô

éò ôåëåõôáßåò ìÝñåò Ý÷åé ãßíåé åõñýôåñá ãíùóôÞ ç õðüèåóç ôçò Êùíóôáíôßíáò Êïýíåâá, ðïõ õðÝóôç óôéò 22/12 äïëïöïíéêÞ åðßèåóç áðü áãíþóôïõò, ìå ïîý. Ç êáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôçò ìÝ÷ñé óÞìåñá ðáñáìÝíåé êñßóéìç, ðáëåýïíôáò ãéá ôç æùÞ ôçò. Ç âïõëãáñéêÞò êáôáãùãÞò Êùíóôáíôßíá Êïýíåâá åñãáæüôáí óå åôáéñßá êáèáñéóìïý êáé äéåêäéêïýóå áðü ôç èÝóç ôïõ ÃñáììáôÝá ôïõ Ðáíáôôéêïý Óùìáôåßïõ Êáèáñéóôñéþí êáé Ïéêéáêþí åñãáæïìÝíùí, äéêáéþìáôá ãéá üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò óôïí åí ëüãù êëÜäï. Óôç Âïõëãáñßá ç Êïýíåâá åß÷å óðïõäÜóåé Éóôïñßá, ùóôüóï Ýíá ðñüâëçìá õãåßáò ôïõ áíÞëéêïõ ðáéäéïý ôçò ôçí áíÜãêáóå íá ìåôáíáóôåýóåé óôçí ÅëëÜäá êáé íá åñãÜæåôáé ìå üñïõò äïõëïêôçóßáò, óå åôáéñßá êáèáñéóìïý. Ç åí ëüãù åôáéñßá, áñêåôÝò öïñÝò ìå ðáñåìâÜóåéò ôïõ óùìáôåßïõ, åß÷å ïäçãçèåß óôçí Åðéèåþñçóç Åñãáóßáò, ãåãïíüò ðïõ áöÞíåé Ýíôïíåò õðüíïéåò ðùò ôï åí ëüãù ðåñéóôáôéêü ó÷åôßæåôáé ìå ôç óõíäéêáëéóôéêÞ äñÜóç ôçò Êïýíåâá. Ïé ìéóèïëïãéêÝò áðïëáâÝò êáé ïé üñïé åñãáóßáò óôïí åí ëüãù êëÜäï áðïôåëïýí ôç ÷åéñüôåñç Ýêöñáóç ôùí óýã÷ñïíùí üñùí äïõëïêôçóßáò óôçí «åêóõã÷ñïíéóìÝíç» ÅëëÜäá. Ïé ìéóèïß óôïí åí ëüãù êëÜäï êõìáßíïíôáé ãýñù óôá 560 åõñþ, åíþ êáìßá åñãáôéêÞ íïìïèåóßá äåí ôçñåßôáé ãéá ôïõò åñãáæïìÝíïõò. Ïé ïéêïíïìéêïß ìåôáíÜóôåò êáé ìåôáíÜóôñéåò äïõëåýïõí ÷ùñßò êáìßá áóöÜëåéá, ôçí ßäéá óôéãìÞ ðïõ êáèçìåñéíÜ êáôáããÝëëïíôáé áðïëýóåéò Üíåõ áéôéïëïãÞóåùí. Ç åôáéñåßá ðïõ åñãáæüôáí ç Êïýíåâá, åß÷å áíáëÜâåé ôïí êáèáñéóìü ãíùóôþí êñáôéêþí öïñÝùí, ôïí Ç.Ó.Á.Ð. êáé ôçí Å.Â.Ï. ãåãïíüò ðïõ öáíåñþíåé ôéò Üìåóåò ó÷Ýóåéò äéáðëïêÞò, ðïõ õðÜñ÷ïõí ìåôáîý ôùí óýã÷ñïíùí «êïììáôáñ÷þí» êáé ôùí åðé÷åéñçìáôéþí áöáßìáîçò ôùí ïéêïíïìéêþí ìåôáíáóôþí. Ç áðüäïóç ôùí åñãïëáâéþí ôÝôïéïõ åßäïõò áðïôåëåß ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ôïõ óýã÷ñïíïõ ðïëéôéêïý êáôåóôçìÝíïõ, üðïõ, áðü ôç ìéá ôá êõâåñíçôéêÜ åðéôåëåßá äéáðñáãìáôåýïíôáé ìå ìåãáëïåñãïëÜâïõò êáé ìåãáëïåðåíäõôÝò, åíþ áðü ôçí Üëëç âïõëåõôÝò Þ êïì-

ìáôéêïß ðáñÜãïíôåò ðñïóöÝñïõí óôçí «ðåëáôåßá» ôïõò ôÝôïéåò åñãïëáâßåò. Ïé êýêëïé ôùí óõóôçìÜôùí, ìåôáíáóôåõôéêÞò åêìåôÜëëåõóçò, ðïõ áðïôÝëåóáí ôïí âáóéêü ôñï÷ü ïéêïäüìçóçò ôçò ÅëëÜäáò ôùí Ïëõìðéáêþí, ôçò áíÜðôõîçò êáé ôïõ åêóõã÷ñïíéóìïý, ìðñïóôÜ óôç äéáöáéíüìåíç ïéêïíïìéêÞ êñßóç äåß÷íïõí ôï ðñáãìáôéêü ôïõò ðñüóùðï. Åíþ ç ðåñßðôùóç áõôÞ äåß÷íåé ìå ôïí ðéï Üìåóï ôñüðï, ðùò ïé óõíäéêáëéóôéêÝò êïñüíåò ôùí åîáóöáëéóìÝíùí åñãáôïðáôÝñùí êáíÝíá ðñáãìáôéêü êüóôïò äåí Ý÷ïõí ãéá ôïõò óýã÷ñïíïõò äïõëåìðüñïõò.

Áíôßèåôá, ç äñÜóç êáé ïé äéåêäéêÞóåéò ôùí åêìåôáëëåõüìåíùí, ðïõ áíôéóôñáôåýïíôáé ôç íïìéìïðïßçóç ôùí åí ëüãù åôáéñéþí êáé êýêëùí, ðñïêáëïýí ìåóáéùíéêÝò áíôéäñÜóåéò. Ç ðåñßðôùóç ôçò Êïýíåâá Ýñ÷åôáé íá óõíå÷ßóåé ôç äñÜóç ôùí ßäéùí êýêëùí ðïõ óôç ÌáíùëÜäá, êáéñü ðñéí, îõëïêüðçóáí ìåôáíÜóôåò, ïé ïðïßïé äéåêäßêçóáí ìüíïé ôïõò ôç âåëôßùóç ôùí åñãáóéáêþí óõíèçêþí êáé ôùí ìéóèïëïãéêþí ôïõò áðïëáâþí. Ç åîÝëéîç áõôÞ ìüíï Ýêðëçîç äåí ìðïñåß íá ìáò ðñïêáëÝóåé, ãíùñßæïíôáò óôï âÜèïò ôçò Éóôïñßáò, ôçí ðñáãìáôéêÞ öýóç ôïõ äïõëåìðïñßïõ êáé ôç ëïãéêÞ ôïõ äïõëïêôÞôç, ëïãéêÞ ðïõ äéáðíÝåé ïëüêëçñç ôç äïìÞ ôçò ïéêïíïìéêÞò ðáãêïóìéïðïßçóçò.

Ëïãáñéáóìüò ïéêïíïìéêÞò åíßó÷õóçò ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá ôçò Ê. Êïýíåâá. ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò DECHEVA ELENA TODOR KUNEVA KOSTADINA 5012-019021-277.


Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

åîÝãåñóç Þ «ðïñôïêáëß åðáíÜóôáóç»; ÓõíÝ÷åéá áðü ôï åîþöõëëï

7

»

Ç ×ïýíôá –ç áêñáßá Ýêöñáóç ôçò ðáñáäïóéáêÞò åèíéêïöñïóýíçò êáé ôçò ÄåîéÜò– ðñïêÜëåóå ìéá åèíéêÞ êáôáóôñïöÞ óôçí Êýðñï. Ç ÁñéóôåñÜ, áðü ôçí áíôßðåñá ü÷èç, ùò ï åêöñáóôÞò ôïõ óïóéáëéóôéêïý áéôÞìáôïò, êáôÝññåõóå, åßôå ìáæß ìå ôïí õðáñêôü óïóéáëéóìü, åßôå ìå ôçí áíïéêôÞ ðñïó÷þñçóç ôùí óïóéá-ëçóôþí óôïí íåïöéëåëåõèåñéóìü êáé ôç äéáöèïñÜ. Ç «Åëåõèåñïôõðßá», ôï üíåéñï ãåíåþí êáé ãåíåþí ÅëëÞíùí, ðáñáäüèçêå óôïõò íôáâáôæÞäåò ôùí êáíáëéþí êáé óôïõò «áëÞôåò-ñïõöéÜíïõò-äçìïóéïãñÜöïõò». Ç Äéáíüçóç êáé ïé «ìïñöùìÝíïé», ïé êáèçãçôÜäåò êáé ïé ðñïïäåõôéêïß, ü÷é ìüíï êáôáêëÝâïõí ôïí åëëçíéêü ëáü (ëÝãå ìå ðñýôáíç ôçò Ðáíôåßïõ), ü÷é ìüíï ôñþíå ìå äÝêá ìáóÝëåò (ðïõ ôéò áðïêáëïýí åõñùðáúêÜ ðñïãñÜììáôá êáé ìç-êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò, áëÜ Óüñïò), ü÷é ìüíï ìåôáâëÞèçêáí óå Ýíá áðåñßãñáðôï êçöçíáñéü ðïõ ðáñÜãåé åëÜ÷éóôï äçìéïõñãéêü Ýñãï, áëëÜ Ý÷ïõí áðïäõèåß óå Ýíá çñïóôñÜôåéï Ýñãï êáôåäÜöéóçò êÜèå áîßáò ðïõ åîáêïëïõèåß íá óõíÝ÷åé ôïí åëëçíéêü ëáü: åî ïõ êáé ôï êáôÜðôõóôï âéâëßï Éóôïñßáò, ï «åëëçíï-ïèùìáíéóìüò», ç óõêïöÜíôçóç ôïõ ðáôñéùôéóìïý, ôçò ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò, ç áðåìðüëçóç ôçò Êýðñïõ. Ç Ïñèïäïîßá, ôï ôåëåõôáßï áðïêïýìðé ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí, ðïõ êñÜôçóå ôïí åëëçíéóìü üñèéï óôéò ðéï ìáýñåò ìÝñåò, Ý÷åé ðáñáäïèåß óôïõò Åöñáßì, ôïõò ðáðáñïêÜäåò êáé ôïõò ôïõñêüöñïíåò, ìÝóá óå ìéá ãåíéêåõìÝíç õðïêñéóßá. Êáé âÝâáéá ïé ðïëéôéêïß, ó÷åäüí üëùí ôùí ÷ñùìÜôùí êáé áðï÷ñþóåùí, åßíáé åßôå äéåöèáñìÝíïé ùò ôï ìåäïýëé, ìÝôñéïé êáé áíäñÜðïäá, åßôå, óôçí êáëýôåñç ðåñßðôùóç, ìéóèïóõíôÞñçôïé ãñáöåéïêñÜôåò ðïõ åðß ôñéÜíôá ðÝíôå ÷ñüíéá, óå üëç ôç ìåôáðïëßôåõóç, æïõí ðëïõóéïðÜñï÷á áðü ôçí ðïëéôéêÞ, åêåß ðïõ Üëëïôå äéáêéíäýíåõåò ü÷é ìüíï ðåñéïõóßåò, áëëÜ êáé ôçí ßäéá ôç æùÞ óïõ. Áí áõôÜ ëïéðüí óõìâáßíïõí óôïõò «áðü ðÜíù», óôéò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò êáé ôïõò èåóìïýò, üðùò êé Üëëåò öïñÝò ßóùò åß÷å óõìâåß óôï ðáñåëèüí, ùóôüóï õðÞñ÷áí ðÜíôïôå êáé ïé «áðü êÜôù», ï ëáüò, ïé áãñüôåò, ïé åñãÜôåò, ïé «ìéêñïìåóáßïé», ðïõ ôñïöïäïôïýóáí áõôÞ ôç ÷þñá áäéÜêïðá ìå Þñùåò êáé áãùíéóôÝò, ìå ôïí ÊïóìÜ ôïí Áéôùëü êáé ôïí ÊáñáúóêÜêç, ìå ôïí ÌáêñõãéÜííç êáé ôïí Âåëïõ÷éþôç, ìå ôïí Áõîåíôßïõ êáé ôïí Óïëùìü Óïëùìïý. ÓÞìåñá, ìåôÜ áðü ôñéÜíôá ðÝíôå ÷ñüíéá ìåôáðïëßôåõóçò, Ý÷ïõí äéáöèáñåß, êïììáôéáóôåß, áðïóõíôåèåß êáé ïé «áðü êÜôù». Ç áãñïôéÜ, êáé éäéáßôåñá ç ïñåéíÞ, ðïõ ôñïöïäïôïýóå üëïõò ôïõò åèíéêïýò áãþíåò, ìÝ÷ñé ôçí ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç êáé ôçí ÅÏÊÁ, Ý÷åé óõññéêíùèåß, åíþ áõôÞ ðïõ Ýìåéíå Ý÷åé ìåôáâëçèåß óå åðéäïôïýìåíïõò áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç êáé óå åðéóôÜôåò ôùí Áëâáíþí êáé ôùí Ðáêéóôáíþí ðïõ äïõëåýïõí ãéá ëïãáñéáóìü ôçò. Ç åëëçíéêÞ åñãáôéêÞ ôÜîç Ý÷åé ìåôáêïìßóåé óôéò ÄÅÊÏ êáé óôï Äçìüóéï, óôá ìðáñ, óôá êáöåíåßá êáé óôéò «ðüñôåò» ôùí óêõëÜäéêùí, åíþ ç üðïéá ðáñáãùãéêÞ åñãáóßá ãßíåôáé áêüìá óå áõôÞ ôç ÷þñá áðü ÷åéñþíáêôåò åñãáæüìåíïõò, Ý÷åé áíáëçöèåß áðü ôïõò îÝíïõò. Óôï Äçìüóéï, óôçí ðñùôïâÜèìéá êáé ôç äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç, óôéò ÄÅÊÏ, âáóéëåýïõí ïé óõíäéêáëéóôÝò, ïé êçöÞíåò, ïé êáëïðåñáóÜêçäåò ìçäåíéóôÝò.

Ãé’ áõôü êáé ôá åêáôïììýñéá ôùí ÅëëÞíùí ðïõ äåí Ý÷ïõí äéáöèáñåß, ðïõ äåí Ý÷ïõí äéÝîïäï, âñßóêïíôáé áé÷ìáëùôéóìÝíïé ìÝóá óå Ýíá áäéÝîïäï, üðïõ áðü ôç ìßá ðëåõñÜ íéþèïõí áóöõêôéêü ôïí áíôáãùíéóìü ôçò ìåôáíÜóôåõóçò, áðü ôçí Üëëç üìùò Ý÷ïõí ìåôáâëçèåß óå êïììÜôé ìéáò äïõëïêôçôéêÞò êïéíùíßáò ðïõ åêìåôáëëåýåôáé ôçí åñãáóßá ôùí ìåôáíáóôþí. Êõñßáñ÷ï, áðïöáóéóôéêü, ðáñáìÝíåé ôï ãåãïíüò ôïõ ðáñáóéôéóìïý, ðïõ áðü ôéò Üñ÷ïõóåò ôÜîåéò êáôÝâçêå ðñïò ôá êÜôù êáé äéÝöèåéñå êáé Ýíá ìåãÜëï ðïóïóôü ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí. Ïé ¸ëëçíåò óÞìåñá æïõí ìå ðïëý ðåñéóóüôåñá áðü üóá ðáñÜãïõí. Êáé áõôü äåí áöïñÜ ìüíï ôçí «ðëïõôïêñáôßá», áëëÜ êáé ôá ìåóáßá óôñþìáôá êáé Ýíá ìÝñïò ôùí ëáúêþí óôñùìÜôùí. Ãé’ áõôü êáé ôá áõôïêßíçôá, ôá êéíçôÜ, ïé êÜñôåò, ç õðåñ÷ñÝùóç. ¼ìùò, ôï «ðÜñôé» ôçò áíüäïõ ôùí åéóïäçìÜôùí êáé ôçò êáôáíÜëùóçò ôåëåéþíåé. Êáé ìÜëéóôá, óå óõíèÞêåò ðáãêüóìéáò êñßóçò. Ç åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ìéá êïéíùíßá ðïõ óôçñéæüôáí óå áîßåò ãéá íá åðéâéþíåé, ôçí ðáôñßäá, ôç ãëþóóá, ôçí Ïñèïäïîßá, ôçí êïéíùíéêÞ äéêáéïóýíç, ôá êáôáíÜëùóå êáé ôá åîüíôùóå üëá. ¸öôáóå óôïí âáèìü ìçäÝí. ÃõìíÞ óôï ôåëåõôáßï óêáëß.

Ïé áíôéäñÜóåéò ìéáò ìçäåíéóôéêÞò êïéíùíßáò

Ö

ùò äåí ìïéÜæåé íá Ýñ÷åôáé áðü ðïõèåíÜ. Äåí õðÜñ÷ïõí ôá êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ õðïêåßìåíá ðïõ Ýóôù èá áíáëýóïõí áõôÞ ôçí êñßóç, ðüóï ìÜëëïí íá ðñïóöÝñïõí ëýóåéò ãéá ôçí Ýîïäï áðü áõôÞ. Ãé’ áõôü êáé ïé åîåãÝñóåéò ìðïñïýí íá åßíáé ðñáãìáôéêÝò, ìçäåíéóôéêÝò, äéüôé äåí åìðåñéÝ÷ïõí üñáìá, êáé ôáõôü÷ñïíá ÷åéñáãùãÞóéìåò, áí äåí õðÜñîåé êÜðïéïò óõíèåôéêüò ðüëïò – ðïõ óÞìåñá äåí õðÜñ÷åé. ÄçëáäÞ, ç äéÜëõóç ìéáò ìçäåíéóôéêÞò êïéíùíßáò ðáñÜãåé áíôéäñÜóåéò êáé êéíçôïðïéÞóåéò åîßóïõ ìçäåíéóôéêÝò ìå ôçí êõñßáñ÷ç éäåïëïãßá êáé ðñáãìáôéêüôçôá. Ãé’ áõôü êáé ìðïñïýí íá ôéò åêìåôáëëåõôïýí, Þ íá åðé÷åéñÞóïõí íá ôéò åêìåôáëëåõôïýí, ôüóï åîùôåñéêÝò äõíÜìåéò, ðïõ èÝëïõí íá ñßîïõí Þ íá õðïôÜîïõí áêüìá ðåñéóóüôåñï ôïí ÊáñáìáíëÞ, üóï êáé åóùôåñéêïß êáéñïóêüðïé – ÁëáâÜíïé, áëëÜ êáé ôñïìïêñÜôåò, ðïõ èÝëïõí íá áíïßîïõí êÜðïéï «íÝï ãýñï». Ùóôüóï, áõôüò ï îåóçêùìüò Ý÷åé êáé ðñáãìáôéêÞ äéÜóôáóç. Äéüôé, êáôÜ ôåêìÞñéï, óå ìéá êïéíùíßá óå êñßóç, ðÜíôïôå ôá ðéï åõáßóèçôá óôïé÷åßá ôçò åßíáé ïé íÝïé: åêåßíïé ðïõ äåí Ý÷ïõí áêüìá åíôá÷èåß óôçí ðáñáãùãÞ, äåí Ý÷ïõí ðñáãìáôïðïéÞóåé ôïõò áíáñßèìçôïõò óõìâéâáóìïýò ôùí ìåãáëõôÝñùí, äåí Ý÷ïõí åîáãïñÜóåé Þ åîáñãõñþóåé ôéò áðüøåéò ôïõò. ÅðïìÝíùò, üôáí îåóçêþíïíôáé ïé ìáèçôÝò, ìå áöïñìÞ ôç äïëïöïíßá ôïõ óõììáèçôÞ ôïõò, îåóçêþíïíôáé êáé åíÜíôéá óå ìéá êïéíùíßá ÷ùñßò äéÝîïäï, üðïõ üëá öáíôÜæïõí ìáýñá êáé ôåëåéùìÝíá. Êáé âÝâáéá îåóçêþíïíôáé ðÜíôá ìå áðüèåìá ôá éäåïëïãéêÜ åñãáëåßá ôá ïðïßá ôïõò ðñïóöÝñåé ç êïéíùíßá. Êáé åäþ âñßóêåôáé ôï ðñüâëçìá. Ï îåóçêùìüò ôçò íåïëáßáò äåí åßíáé áöåáõôïý

åããåíþò åðáíáóôáôéêüò. Êáèïñßæåôáé áðü ôéò õðáñêôÝò éäåïëïãßåò êáé áíôéóôÜóåéò. ¼ôáí, óôç äåêáåôßá ôïõ 1960, îåóçêùíüôáí ç íåïëáßá üëïõ ôïõ êüóìïõ, ôá êõñßáñ÷á åðáíáóôáôéêÜ «ðáñáäåßãìáôá» Þôáí ï Ôóå ÃêåâÜñá, ï ×ï Ôóé Ìéí÷, ï ÌÜï Ôóå Ôïõíãê, ï… Ìáñêïýæå êáé ï Ìðïìð Íôýëáí. Óôçí ÅëëÜäá, ï ËáìðñÜêçò, ç ÅèíéêÞ Áíôßóôáóç êáé ï ÈåïäùñÜêçò, ê.ëð., ê.ëð. Ôçí ßäéá åðï÷Þ, óôï ðáëáéóôéíéáêü êßíçìá Þôáí ï ÍÜóåñ, ï óïóéáëéóôÞò ÁñáöÜô êáé ïé ìáñîéóôÝò ×áìðÜò, ÍáâáôìÝ÷ ê.Ü. ÓÞìåñá åßíáé ï ðñïöÞôçò ÁëÞ, ï ×ïìåúíß êáé ï ÍáóñÜëá ãéá ôç íåïëáßá ôùí óééôþí, ï ðñïöÞôçò ÌùÜìåè, ï ÓáãéÝíô Êïõíôìð êáé ç ×áìÜò ãéá ôçí ðáëáéóôéíéáêÞ íåïëáßá. Óôçí Ðïëùíßá, åðß õðáñêôïý óïóéáëéóìïý, ôá éíäÜëìáôá ôçò íåïëáßáò Þôáí ï ðÜðáò Âïúôýëá, ï Ëå÷ ÂáëÝóá, êáé ï… ÑÞãêáí. ÓÞìåñá, ôá éíäÜëìáôá ôçò éóñáçëéíÞò íåïëáßáò åßíáé ïé åîôñåìéóôÝò ñáâßíïé ôçò «Óáò» êáé ôïõ «Ëéêïýíô». Ôï ßäéï êáé óôç äéÜñêåéá ôïõ ìåóïðïëÝìïõ, óôç Ãåñìáíßá êáé ôçí Éôáëßá, ç ðëåéïøçößá ôçò íåïëáßáò èá åíôá÷èåß óôá ôÜãìáôá åöüäïõ êáé ôá öáóéóôéêÜ «öÜóéï». Óôçí ÅëëÜäá, ï îåóçêùìüò ôçò íåïëáßáò åßíáé åîáéñåôéêÜ éó÷íüò áêüìá. Äåí Ý÷åé ðÜñåé åõñýôåñåò êáé óõóôçìáôéêÝò äéáóôÜóåéò. Ãé’ áõôü êáé ç Ýêôáóç ôùí ãåãïíüôùí ôïõ ÄåêÝìâñç ôïõ 2008 åßíáé óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ðïëý ìéêñüôåñç áðü ü,ôé åìöÜíéóáí ôá êáíÜëéá, ôá êüììáôá êáé ïé ðñåóâåßåò, åðåéäÞ åß÷áí óõìöÝñïí íá ôï êÜíïõí. ¸íáò áóöáëÞò äåßêôçò ãéá ôá ðñáãìáôéêÜ ìåãÝèç ôçò êéíçôïðïßçóçò Þôáí ç ðïëý ìéêñÞ –áíáëïãéêÜ– óõììåôï÷Þ óôçí êçäåßá ôïõ ÁëÝîáíäñïõ, åíþ ðáñáäïóéáêÜ, óôçí ÅëëÜäá, ïé êçäåßåò ôùí èõìÜôùí ôçò êñáôéêÞò êáôáóôïëÞò ðñïóëáìâÜíïõí ðÜíäçìï ÷áñáêôÞñá. Ùóôüóï, äåí óçìáßíåé ðùò åßíáé êáé áíýðáñêôç Þ áðïêëåéóôéêÜ ÷åéñáãùãïýìåíç. Ìéá íåïëáßá ôïõ no future, áçäéáóìÝíç áðü ôïí êüóìï ôùí «ìåãÜëùí», áëëÜ êáé áðü ôïí ßäéï ôçò ôïí êáôáíáëùôéêü åáõôü, ßóùò áíôÝäñáóå åíóôéêôùäþò. Êáé áõôü ôï ãåãïíüò ðñÝðåé íá êáôáãñáöåß êáé íá õðïãñáììéóôåß.

Íá êáôáããåßëïõìå, Þ íá äéáìïñöþóïõìå üñáìá;

Ô

á åñùôÞìáôá ìðáßíïõí áðü êåé êáé ðÝñá. Åßíáé üíôùò áëÞèåéá üôé ïé «ìåãÜëïé», éäéáßôåñá ôùí ìåóïáóôéêþí óôñùìÜôùí, ðïõ æïõí óå Ýíá áðüëõôï õðáñîéáêü êåíü êáé Ý÷ïõí åãêáôáëåßøåé óõ÷íÜ ôá ðáéäéÜ ôïõò óôçí ôý÷ç ôïõò, ÷áúäåýïíôáò ôá áöôéÜ ôïõò, ðñïóðáèïýí íá åîáãïñÜóïõí ôéò ôýøåéò êáé ôéò åíï÷Ýò ôïõò ãéá ôï ìçäÝí ðïõ ôïõò ðáñÝäùóáí. Åßíáé üíôùò áëÞèåéá üôé áõôÜ ôá ðáéäéÜ Ý÷ïõí ìåãáëþóåé óå ìéá «ðáéäüöéëç» êáé ôáõôü÷ñïíá áíÜëãçôç êïéíùíßá, ðïõ áðü ôç ìéá ðëåõñÜ ôïýò ÷áúäåýåé ôá áöôéÜ êáé ôï ðïñôïöüëé êáé áðü ôçí Üëëç äåí ôïõò ðñïóöÝñåé êáíÝíá üñáìá êáé êáìéÜ áîßá. ÅðïìÝíùò, åßíáé áðïëýôùò «êáêïìáèçìÝíá» êáé óôçí ßäéá ôçí åîÝãåñóÞ ôïõò. Åßíáé üíôùò áëÞèåéá üôé ç éäåïëïãéêÜ êõñßáñ÷ç áôìüóöáéñá, üðùò åêðïñåýåôáé áðü ôïí ÓÕÑÉÆÁ, ôéò áñéóôåñßóôéêåò ïìÜäåò, ôïõò áíáñ÷éêïýò êáé ôï óõíïíèýëåõìá ôùí ìðáñüâéùí äéáíïïõìÝíùí êáé äçìïóéïãñÜöùí Åîáñ÷åßùí êáé Êïëùíáêßïõ, åßíáé ìéá áôìü-

óöáéñá åèíïìçäåíéóìïý, ìåôáìïíôÝñíïõ ïëïêëçñùôéóìïý, éäåïëïãéêÞò, áêüìá êáé öõóéêÞò, ôñïìïêñáôßáò. Êáé üôé õðÜñ÷ïõí êáé öáéíüìåíá áíôéäçìïêñáôéêÞò Þ áêüìá êáé öáóéóôéêÞò óõìðåñéöïñÜò, ðïõ ðëÝïí äåí ðåñéïñßæïíôáé ìüíï óôá ãÞðåäá, áëëÜ Ý÷ïõí åðåêôáèåß êáé óôá ðáíåðéóôÞìéá êáé óôéò äéÜöïñåò ðïëéôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò êáé ïìáäïðïéÞóåéò. ¼ìùò, ðáñ’ üëá áõôÜ, õðÜñ÷åé ðÜíôá ç «ðáíïõñãßá ôçò éóôïñßáò». Ìéáò éóôïñßáò ðïõ óÞìåñá ïäçãåß óå ðáãêüóìéá êñßóç –ïéêïíïìéêÞ êáé ôáõôü÷ñïíá êñßóç ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò–, ðïõ ïäçãåß óå Ýîáñóç ôùí åèíéêïáðåëåõèåñùôéêþí êéíçìÜôùí óôçí ðå-

Ìéá íåïëáßá ôïõ no future, áçäéáóìÝíç áðü ôïí êüóìï ôùí «ìåãÜëùí», áëëÜ êáé áðü ôïí ßäéï ôçò ôïí êáôáíáëùôéêü åáõôü, ßóùò áíôÝäñáóå åíóôéêôùäþò.

ñéï÷Þ, ìå ôçí Ðáëáéóôßíç ùò åðßêåíôñï, ìéá ðáãêüóìéá êñßóç ðïõ èá áðïôåëÝóåé ôáõôü÷ñïíá êáé êñßóç ôùí éäåïëïãéþí ôïõ ðïëõðïëéôéóìïý, ôïõ åèíïìçäåíéóìïý êáé ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò, ìÝóá óôçí ïðïßá êéíåßôáé ç ÷áâéáñïáñéóôåñÜ, ï áñéóôåñéóìüò êáé ï áíôéåîïõóéáóìüò ôçò êáêéÜò þñáò. Êáé üóï êé áí üëïé áõôïß èÝëïõí íá ôáõôßóïõí ôá áíôéðáãêïóìéïðïéçôéêÜ ñåýìáôá, ðïõ èá åíéó÷õèïýí óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, ìå ôï ËÁÏÓ êáé ôïí «ñáôóéóìü», äåí èá ìðïñÝóïõí íá ôï ðåôý÷ïõí. Åßíáé åîÜëëïõ ÷áñáêôçñéóôéêü ðùò, áêüìá êáé Ýíá ãñáöåéïêñáôéêü êüììá üðùò ôï ÊÊÅ –êáé ðáñÜ ôçí áéþíéá ëïãéêÞ ôçò ðñïâïêÜôóéáò ìå ôçí ïðïßá áíáëýåé ôá êïéíùíéêÜ êáé ðïëéôéêÜ öáéíüìåíá– êáôïñèþíåé ü÷é ìüíï íá åíôÜóóåé óôïõò êüëðïõò ôïõ Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôçò íåïëáßáò, éäéáßôåñá áðü ôá ëáúêÜ óôñþìáôá, áëëÜ êáé íá áíôéóôÝêåôáé óôç ÷áâéáñïáñéóôåñÜ. ÊáôÜ óõíÝðåéá, èá Þôáí ìåãÜëï óöÜëìá íá ÷áñßóïõìå üëç ôç íåïëáéßóôéêç áíôßäñáóç óôéò äõíÜìåéò ôçò øåõäï-åíáëëáêôéêÞò ðáãêïóìéïðïßçóçò êáé ôïõ åèíïìçäåíéóìïý, ÷áñáêôçñéæïíôÜò ôç óõëëÞâäçí ùò áíôéäñáóôéêÞ Þ «öáóéóôéêÞ íÝïõ ôýðïõ». Ç ðñáãìáôéêüôçôá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá èá ïäçãÞóåé óôç óõññßêíùóç áõôþí ôùí ôÜóåùí êáé ôçí åíßó÷õóç ôùí áíôéðáãêïóìéïðïéçôéêþí ñåõìÜôùí, ôá ïðïßá, ìå ôç óåéñÜ ôïõò, äåí èá ðñÝðåé íá åê÷ùñÞóïõìå áìá÷çôß óôï ËÁÏÓ êáé ôç ×ñõóÞ ÁõãÞ. Åßíáé Ýíá äýóêïëï åã÷åßñçìá, ðïõ êéíåßôáé óôçí êüøç ôïõ îõñáöéïý, áëëÜ áõôü åßíáé ôï ôßìçìá ôïõ íá æïýìå óå ìéá ÷þñá ôùí óõíüñùí, ðáñáóéôéêÞ áðü ôç ìßá êáé ôáõôü÷ñïíá áðïðáßäé ôçò Äýóçò, ôç óôéãìÞ ðïõ ï ðáñáóéôéóìüò ìðáßíåé óå âáèýôáôç êñßóç. Óôçí áñ÷Þ èá áíôéäñÜóåé óáí êáêïìáèçìÝíï ðáéäß, áëëÜ óýíôïìá èá õðï÷ñåùèåß íá áíáìåôñçèåß êáé ðÜëé ìå ôçí éóôïñßá ôçò, ìéá éóôïñßá äçìéïõñãßáò êáé áíôßóôáóçò. Ãéþñãïò ÊáñáìðåëéÜò


8

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

Αριθμός φύλλου 48

ÔÁ ÌÅÔÁÌÏÍÔÅÑÍÁ ÄÅÊÅÌÂÑÉÁÍÁ Ðïéïò ÷ñåéÜæåôáé ôïõò íÝïõò Þ

To íÝï åîåãåñóéáêü õðïêåßìåíï

Ç

Ôïõ ×ñÞóôïõ Ìüñöïõ

ÑùìáúêÞ Áõôïêñáôïñßá Ýöôáóå óôï áðüãåéï ôçò éó÷ýïò ôçò (ãåùãñáöéêÞò ôå êáé ïéêïíïìéêÞò) ðåñß ôï 180 ì.×. Ï èÜíáôïò ôïõ áõôïêñÜôïñá ÌÜñêïõ Áõñçëßïõ åêåßíç ôç ÷ñïíéÜ óçìáôïäüôçóå ôçí áñ÷Þ ôïõ ôÝëïõò ôçò Pax Romana. Ôïõò áéþíåò ðïõ áêïëïýèçóáí ç áõôïêñáôïñßá óõññéêíùíüôáí óôáäéáêÜ, ôüóï åîáéôßáò ôçò áðþëåéáò åäáöþí áðü ôéò åéóâïëÝò ôùí âáñâÜñùí, üóï êáé åîáéôßáò ôùí ïéêïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí ðïõ äçìéïõñãïýóå ç áíÜãêç áíôéìåôþðéóçò ôùí öýëùí ðïõ, ìå ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç óõ÷íüôçôá, åìöáíßæïíôáí óôá óýíïñÜ ôçò. ÔçñïõìÝíùí ôùí üðïéùí áíáëïãéþí, ç óçìåñéíÞ áããëïóáîïíéêÞ Áõôïêñáôïñßá (äçëáäÞ, ôï ïéêïíïìéêü ìïíôÝëï ôçò êáðéôáëéóôéêÞò áíÜðôõîçò êáé ôï ðïëéôéêü ìïíôÝëï ôçò ñåðïýìðëéêáò – áöïý, óáöÝóôáôá, áõôü Ýëêåé ôçí êáôáãùãÞ ôïõ áðü ôçí áñ÷áßá Ñþìç êáé ü÷é áðü ôçí áñ÷áßá ÁèÞíá) âñßóêåôáé Þäç óå ðáñáêìÞ. ¸÷ïíôáò åðåêôåßíåé ôç ãåùãñáöéêÞ ôçò åðéêñÜôåéá óå üëá ôá ìÞêç êáé ðëÜôç ôïõ ðëáíÞôç, Ý÷ïíôáò åðéâÜëåé ôï ïéêïíïìéêü ôçò ìïíôÝëï ó÷åäüí êáèïëéêÜ êáé Ý÷ïíôáò «åêäçìïêñáôßóåé» ôï óýíïëï ó÷åäüí ôùí êñáôþí, ç Áõôïêñáôïñßá áäõíáôåß ðëÝïí íá åðåêôáèåß ôüóï óôïí ÷þñï üóï êáé ïéêïíïìéêÜ. Ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç ðïõ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, êáé óôá ðñþôá ôçò áêüìá óôÜäéá, äåí åßíáé áðïôÝëåóìá ðáñÜ ôïõ ðõñáìéäùôïý ó÷Þìáôïò ôïõ êáðéôáëéóôéêïý ìïíôÝëïõ, ðïõ, áöïý ëåçëÜôçóå ü,ôé ìðïñïýóå íá ëåçëáôÞóåé óå åðßðåäï ü÷é ìüíï ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí áãïñþí áëëÜ êáé ðüñùí, äåí åß÷å ðáñÜ ìüíï ìßá äéÝîïäï: íá áñ÷ßóåé íá ôñþåé ôéò ßäéåò ôéò óÜñêåò ôïõ.

Ôïõ Á. ÖáñìÜêç ¸íáò ìðÜôóïò äïëïöüíçóå Ýíá ðáéäÜêé, åí øõ÷ñþ, ÷ùñßò ëüãï _ üðùò ëÝíå ïé áõôüðôåò ìÜñôõñåò. Íá ðù ôçí áëÞèåéá: ëõðÜìáé ôï ðáéäß, ðéï ðïëý ôç ìÜíá ôïõ _ãéáôß áõôü ôï ðÝíèïò äåí ãéáôñåýåôáé_ áëëÜ äåêÜñá äåí äßíù ãéá ôéò áíôéäñÜóåéò. Ôï îÝñù, áéôßá äåí åßíáé ìüíï ç äïëïöïíßá. Åßíáé êáé ç öôþ÷åéá, ç ìéæÝñéá, ç êáôáðßåóç, ç áâåâáéüôçôá _áöïý åëðßäá äåí õðÜñ÷åé, ïýôå öùò áíáììÝíï.

Ïé ãåíéêåõìÝíïé ðïëéôéóìéêïß ðüëåìïé ðïõ Ý÷åé åîáðïëýóåé ç Áõôïêñáôïñßá ôçí ôåëåõôáßá åéêïóáåôßá, âáóéóìÝíç óôá óåíÜñéá ðåñß óýãêñïõóçò ôùí ðïëéôéóìþí ôïý, ðñüóöáôá áðïèáíüíôïò, Ó. ×Üíôéíãêôïí, Þ ðåñß ôïõ ìåãÜëïõ ðáé÷íéäéïý æáôñéêßïõ ôïõ Æ. Ìðñåæßíóêé, ìüëéò êáé ìåôÜ âßáò áðïêñýðôïõí ôï ãåãïíüò üôé äåí ðñüêåéôáé ðéá ãéá ðïëÝìïõò óôá óýíïñá ôçò Áõôïêñáôïñßáò, áëëÜ óôï ßäéï ôï åóùôåñéêü ôçò. Ïé «âÜñâáñïé» ôçò Êáìðïýë Þ ôïõ Âåëéãñáäßïõ êéíïýíôáé åîßóïõ Üíåôá åêåß, üóï Üíåôá êéíïýíôáé êáé óôçí ÏõÜóéãêôïí Þ ôï Ëïíäßíï. Ïé «âÜñâáñïé» äåí âñßóêïíôáé ðéá åêåß Ýîù, áëëÜ åäþ ìÝóá. Êé Ýôóé, ïé åéóâïëÝò ôùí «âáñâÜñùí» óôï åóùôåñéêü ôçò Áõôïêñáôïñßáò ëáìâÜíïõí ðëÝïí ôç ìïñöÞ êïéíùíéêþí åîåãÝñóåùí: áðü ôï Ëïò ¢íôæåëåò ôçò ðåñáóìÝíçò äåêáåôßáò, ìÝ÷ñé ôçí ÁñãåíôéíÞ ìåôÜ ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç ôïõ 2001, ùò ôá ðñïÜóôéá ôçò Ãáëëßáò ôï 2005, êáé ìÝ÷ñé ôá ÄåêåìâñéáíÜ ôïõ 2008 óôç ÷þñá ìáò, ÷ùñßò âÝâáéá íá ëçóìïíïýìå êáé ôéò åêáôïíôÜäåò åîåãÝñóåéò ôùí ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí óå ïëü-

Ä

êëçñï ôïí ðëáíÞôç ãéá ôçí áëìáôþäç áýîçóç ôçò ôéìÞò ôùí ôñïößìùí. Ï üñïò «âÜñâáñïé», ðïõ ÷ñçóéìïðïéþ, äåí åìðåñéÝ÷åé áðáñáßôçôá êáé êÜðïéá áñíçôéêÜ íïÞìáôá, áëëÜ ðéóôåýù ðùò, óå ôåëéêÞ áíÜëõóç, êáé ìÝ÷ñé íá âñåèåß Ýíáò üñïò ðïõ íá ðåñéãñÜöåé óáöÝóôåñá ôï íÝï «åîåãåñóéáêü» õðïêåßìåíï, åßíáé éêáíïðïéçôéêüò. Åðßóçò, äåí èåùñþ üôé ïé üñïé «åéóâïëÞ» Þ «åîÝãåñóç» ðåñéãñÜöïõí éêáíïðïéçôéêÜ, ï êáèÝíáò áðü ìüíïò ôïõ Þ áêüìá êáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïõò áðü êïéíïý, ôï êáéíïýñãéï öáéíüìåíï. Ðþò Üñáãå èá ìðïñïýóáìå íá ðåñéãñÜøïõìå öáéíüìåíá ôüóï ðïëéôéêÜ, üðùò ôçí ðåñßðôùóç ôçò ÁñãåíôéíÞò, üðïõ åêáôïíôÜäåò åðé÷åéñÞóåéò/ åñãïóôÜóéá âñßóêïíôáé áêüìá õðü êáôÜëçøç êáé ëåéôïõñãïýí õðü êáèåóôþò áõôïäéá÷åßñéóçò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ó’ áõôÜ, Þ ôüóï «áðïëéôéêÜ» üðùò ôï êÜøéìï ÷éëéÜäùí áõôïêéíÞôùí óôá ãáëëéêÜ ðñïÜóôéá; Åí ïëßãïéò, ÷ñåéáæüìáóôå êáéíïýñãéïõò üñïõò ãéá íá ðåñéãñÜøïõìå êáéíïöáíÞ êáé ðñùôïöáíÞ öáéíüìåíá. Åí áíáìïíÞ… Ôï íÝï «åîåãåñóéáêü» õðïêåßìåíï, ïé

ÓêÝøåéò ãéá ôá ìåôáìïíôÝñíá ÄåêåìâñéáíÜ

åí äßíù äåêÜñá _ãéáôß Ý÷ïõíå êáðåëþóåé êÜèå áíôßäñáóç ïé ìðá÷áëïáõôüíïìïé, ïé óðáæùâéôñéíÜêçäåò êáé ïé óêïõðéäïíôåíåêåäÜêçäåò. ÄçëáäÞ ï øõ÷éêüò âñáóìüò êáé ç åêôüíùóç. Ôßðïôá ÷ñÞóéìï äåí âãáßíåé áðü áõôÝò ôéò áíôéäñÜóåéò, êáíÝíá ðïëéôéêü óõìðÝñáóìá. Áðü ôéò ðáíåëëáäéêÝò öùôéÝò êáìßá åëðßäá äåí èá ãåííçèåß, ïýôå ç áñ÷Þ ìéáò åëðßäáò. ÖõóéêÜ, äåí êáôçãïñþ ôïõò åìðñçóôÝò _äåí öôáßíå áõôïß_ ôé Üëëï íá êÜíïõíå; Íá êÜôóïõíå óðßôé ôïõò íá äïýíå ôçëåüñáóç; ËõðÜìáé ðïõ ï óôñáôüò ôçò åëðßäáò êáôÜíôçóå áóêÝñé, ðïõ äåí

õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï ïýôå ïñãÜíùóç ïýôå ôñüðïò ¯ïýôå ìÝèïäïò¯ ïýôå ìÝëëïí. Ìüíï åêôüíùóç. Ïé ìðá÷áëÜêçäåò Ýäùóáí ôïí ôñüðï. Ôï öáéíüìåíï áíáðáñÜãåôáé áðü ôï ’74. Ôá ìáô - ìïëüôùö, êÜøéìï ôùí ßäéùí ðÜíôá ìáãáæéþí (ôá ãíùñßæïõíå ïé áóöáëéóôéêÝò åôáéñåßåò êáé ôïõò Ý÷ïõíå áíåâÜóåé ôá áóöÜëéóôñá) - Ðïëõôå÷íåßï - óõæÞôçóç ãéá ôï Üóõëï êáé –åðéóôñïöÞ óôï óðßôé. ÊÜèå ÷ñüíï, ôá ßäéá êáé ôá ßäéá, ÷ùñßò êáìßá áëëáãÞ– Ýíá åðáíáëáìâáíüìåíï êáéñéêü öáéíüìåíï. Ïýôå ìåãáëþíåé, ïýôå ìéêñáßíåé. ÐïëéôéêÜ áäéÜöïñï – ÷ñÞóéìï óôï êñÜôïò üóï êáé ç áóôõíïìßá. Óôç Ãáëëßá ïé öùôéÝò Þôáí 100

«âÜñâáñïé», Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ óôçí ÅëëÜäá, ìéá ÷þñá ôçò ðåñéöÝñåéáò, ðïëý íùñßôåñá ßóùò áðü ü,ôé èá ðåñßìåíå êÜðïéïò, ôç óôéãìÞ, ìÜëéóôá, ðïõ ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç ìüëéò êáé á÷íïöáßíåôáé óôïí ïñßæïíôá. Ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìéêÞ êñßóç… Äéüôé ç êñßóç ôïõ ïéêïíïìéêïý ìïíôÝëïõ «áíÜðôõîçò» óôçí ÅëëÜäá åßíáé ïñáôÞ äéÜ ãõìíïý ïöèáëìïý åäþ êáé ÷ñüíéá. Äåí ÷ñåéÜæåôáé, íïìßæù, íá õðåéóÝëèïõìå óå ëåðôïìÝñåéåò. ÅðéðëÝïí, ç êñßóç ôïõ ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò óôç ÷þñá ìáò äåí áðïôåëåß áðëþò ìéá êñßóç ôïõ ìåôáðïëéôåõôéêïý óõóôÞìáôïò, áëëÜ ìéá êñßóç ôïõ êïéíïâïõëåõôéóìïý üðùò áõôüò åöáñìüæåôáé åäþ êáé 150 ðåñßðïõ ÷ñüíéá. Åíþ, ôÝëïò, ïé ôåñÜóôéåò êïéíùíéêÝò áëëáãÝò ôùí ôåëåõôáßùí äåêáåôéþí ïäÞãçóáí ìåí ôç ÷þñá áðü ìéá ìïñöÞ ðñïêáðéôáëéóôéêþí êïéíùíéêþí ó÷Ýóåùí óå ìéá ìïñöÞ ìåôáìïíôåñíéóìïý ôïý «äÞèåí», üìùò ôï áðïôÝëåóìá Þôáí ç ãåíéêåõìÝíç áöáóßá. Ôï «ìðïýêùìá», Þ ï êïñåóìüò, áí ðñïôéìÜôå, ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò óå üëá ôá åðßðåäá (ïéêïíïìéêü, ðïëéôéêü, êïéíùíéêü) ãåííïâüëçóå üëï áõôü ôï ðñüóöáôï «ôåñáôïýñãçìá». «Ôåñáôïýñãçìá» åíôüò åéóáãùãéêþí, áöïý üëá –Þ ó÷åäüí üëá– ôá åíäå÷üìåíá åßíáé ðëÝïí áíïé÷ôÜ. Êáé ìå ôçí «åéóáãüìåíç» ïéêïíïìéêÞ êñßóç ante portas, ðáñáêéíäõíåõìÝíåò äåí åßíáé ìüíïí ïé ðñïâëÝøåéò, áëëÜ áêüìç êáé ôá óåíÜñéá ðïëëáðëþí åðéëïãþí. ¸íá åßíáé ôï âÝâáéï: Óôï Üìåóï ìÝëëïí –óôï Üìåóï!– ïé «âÜñâáñïé» èá åîáêïëïõèÞóïõí íá «åéóâÜëëïõí», èá óõíå÷ßóïõí íá «åîåãåßñïíôáé». Êáé, Üíåõ óõãêëïíéóôéêþí áðñïüðôùí, ï áñéèìüò ôùí «âáñâÜñùí» óôïõò äñüìïõò èá áõîÜíåôáé. (óõíÝ÷åéá óôç óåë. 17)

Ç ôõöëÞ åîÝãåñóç öïñÝò ìåãáëýôåñåò. Êáé ôé Ýãéíå; Ôßðïôá. ÂãÞêå ï Èåóóáëïíéêéüò. H áíôéáóôõíïìéêÞ õóôåñßá –Ýôóé ôçí ïíïìÜæù– åßíáé óêÝôç ðñïðáãÜíäá áðïðñïóáíáôïëéóìïý. Ðáñáóôü÷åõóéò. Ôé ðáñáêìÞ åßíáé áõôÞ, ðüóï ìåãÜëç ç áöáóßá! Íá óáò äåßîù Ýíá åêáôïììýñéï êáôáããåëßåò êáôÜ ôçò áóôõíïìéêÞò âßáò êáé ãéá üëá ôá èÝìáôá. Ãéá ôá óðïõäáßá ôßðïôá – ëÝîç. ÐáñÜäåéãìá ç ðáñïýóá åîÝãåñóç. Ï êáêüò ìðÜôóïò –ìÝëïò ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò– ôï áóôõíïìïêñáôïýìåíï êñÜôïò ôçò ÄåîéÜò, ç óõìöïñÜ ôïõ åèíéêéóìïý êáé Üëëá ðáñüìïéá åîùöñåíéêÜ. Èá ðåñßìåíå êáíåßò Ýíá –Ýóôù ìéêñïý âáèìïý– îå÷þñéóìá ôçò Þñáò áðü ôï

óôÜñé, ìßá åëáöñÜ Ýóôù áðïêáôÜóôáóç ôùí ëÝîåùí êáé ôùí íïçìÜôùí, ìßá ìéêñÞ áðïêÜëõøç ôïõ óçìáíôéêïý åéò âÜñïò ôïõ áóÞìáíôïõ – ìßá ìéêñÞ, åëÜ÷éóôç åöåýñåóç êÜôé ùñáßïõ. Áíô’ áõôþí, ðüëåìïò êáôÜ ôùí öáíôáóìÜôùí. Ç áéôßá ôçò åîÝãåñóçò; H ìðïõñäåëïêüëáóç – óå áõôü íïìßæù üëïé óõìöùíïýìå. ¸íá êïéíü áßóèçìá, áõôü ôï ìðïõñäÝëï ôçò äéáöèïñÜò, ôçò áíáîéüôçôáò, ðïõ äåí Ý÷åé êáíÝíá ðåñéå÷üìåíï êáé êáíÝíá íüçìá –ôßðïôá íá õðåñáóðßóåé Þ íá õðåñáóðéóèåß– äïëïöïíåß Ýíá Üó÷åôï êáé áèþï ðáéäß! Ï áðïëýôùò áíáßôéïò èÜíáôïò. Ç åîÝãåñóç –ðñéí áð’ üëá åíáíôßïí ôïõ èáíÜôïõ– ìåôáöõóéêÞ êáé õðÝ-


Αριθμός φύλλου 48

9

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÔÁ ÌÅÔÁÌÏÍÔÅÑÍÁ ÄÅÊÅÌÂÑÉÁÍÁ Ãéá ôç «óõíÜíôçóç» Åîáñ÷åßùí êáé Êïëùíáêßïõ

Ï ìçäåíéóìüò åßíáé ôÝêíï ôïõ åèíïìçäåíéóìïý Ç óõíÜíôçóç Åîáñ÷åßùí-Êïëùíáêßïõ, ôçí ïðïßá õëïðïßçóå êáé åîÝöñáóå ðïëéôéêÜ ï ÓÕÑÉÆÁ, åöçìåñßäåò üðùò ç Åëåõèåñïôõðßá, «áãùíéóôÝò» ôïõ ÊïíôïìçíÜ êáé ôùí èáëáìçãþí üðùò ï Ëáæüðïõëïò, êáé ôçí ïðïßá ðñïóùðïðïéïýóáí ïé äýï ÁëÝîáíäñïé (ï ÁëÝêïò êáé ï ÁëÝîçò) åß÷å ùò áöåôçñßá ôçò ôïí ìçäåíéóìü êáé êáôÝëçîå óå áõôüí.

Ç

áöåôçñßá ôçò óõììá÷ßáò åßíáé ï åèíïìçäåíéóìüò, ï ïðïßïò åêðïñåýåôáé áðü ôéò ðñåóâåßåò, ôéò ÂñõîÝëëåò, ôéò ðïëõåèíéêÝò –ïéêïíïìéêÝò êáé «ðíåõìáôéêÝò», ôýðïõ Óüñïò. Áõôüò áíáðáñÞ÷èç åã÷ùñßùò óôá ðáíåðéóôÞìéá, ôéò ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò, ôá ðïéêßëá åõñùðáúêÜ êáé õðåñáôëáíôéêÜ ðñïãñÜììáôá, ôá ÌÌÅ êáé ôá ìåãÜëá åêäïôéêÜ óõãêñïôÞìáôá, ôá êüììáôá, êáé ü÷é ìüíï ôçò ÁñéóôåñÜò, áëëÜ êáé ôï ðïëéôéêü ðñïóùðéêü ôçò íåï-öéëåëåýèåñçò ÄåîéÜò. Ï åèíïìçäåíéóìüò, áðü ôçí åðï÷Þ Óçìßôç êáé ìåôÜ, êáôÝóôç êõñßáñ÷ïò, ìå áðïêïñýöùìá ôïí ðüëåìï åíáíôßïí ôïõ ×ñéóôüäïõëïõ, ôç óôÞñéîç óôï Ó÷Ýäéï ÁíÜí êáé ôï âéâëßï éóôïñßáò ôçò 6çò äçìïôéêïý. Ï åèíïìçäåíéóìüò ôùí áíþôåñùí óôñùìÜôùí êáé ôùí åëßô Ýâñéóêå ðáñáäüîùò óõíïìéëçôÝò êáé ïðáäïýò óå Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôçò ÁñéóôåñÜò êáé ü÷é ìüíï ôçò ÷áâéáñïáñéóôåñÜò, áëëÜ êáé ìÝñïõò ôïõ ÊÊÅ, ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôçò ÏËÌÅ, ôïõ öïéôçôéêïý áñéóôåñéóìïý, ôùí áíáñ÷éêþí ê.ëð. Êáé áõôü ü÷é ìüíï ùò óõíÝðåéá

ñï÷ç. Ìå óýìâïëï ôï ÷ñéóôïõãåííéÜôéêï äÝíäñï ôùí åìðüñùí – ðïõ ç öùôéÜ ôï ìåôáìüñöùóå óå äÝíäñï ôçò æùÞò, üðùò ôï Õãêíôñáóßë ôùí Âïñåßùí. Ç åîÝãåñóç åßíáé áíáðüöåõêôç – ü÷é ìüíï åäþ, áëëÜ ðáíôïý óå üëç ôçí Åõñþðç, êáé ôçí ðõñïäïôåß ðñÜãìáôé ï æüöïò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé ðïëéôéêÞò æùÞò. Ðñïçãïýíôáé ïé íÝïé – ãéáôß åßíáé ïé ìüíïé ðïõ ìÝíïõíå Ýîù áðü ôçí óõìâéâáóôéêÞ äéáöèïñÜ ðïõ êáëëéåñãåß ç áíÜãêç. ÏñéóìÝíïé éó÷õñßæïíôáé üôé óôü÷ïò ôçò åîÝãåñóçò åßíáé ç åêäßêçóç – ôï ôõöëü ìßóïò ãéá Ýíáí êüóìï êáé ìßá ÷þñá ðïõ æåé óôï óêïôÜäé. Óõìðëçñþíïõíå äå üôé áõôüò åßíáé ï íüìïò ôùí åîåãÝñóåùí, êáé üôé õðü ôéò ðáñïýóåò óõíèÞêåò ÄÅÍ ìðïñåß íá ãßíåé ôßðïôá Üëëï êáé áëëéþò. ¼ëåò ïé äõíÜìåéò ôçò

ìéáò äïãìáôéêÞò ìåôÜöñáóçò ôïõ ìáñîéóôéêïý êáé áíáñ÷éêïý äéåèíéóìïý, áëëÜ êáé ôïõ ãåãïíüôïò üôé ðïëëÜ áðü áõôÜ ôá óôñþìáôá óôï åðßðåäï ôùí áîéþí, ôùí óõìðåñéöïñþí êáé ôïõ ôñüðïõ æùÞò, åßíáé åîßóïõ «ðáãêïóìéïðïéçìÝíá» ìå ôéò íåï-öéëåëåýèåñåò åëßô, Ýóôù êáé óå äéáöïñåôéêÞ êïéíùíéêÞ êëßìáêá. Áêïýíå áíÜëïãåò ìïõóéêÝò, ðáèéÜæïíôáé ìå ôá ßäéá îÝíá óõãêñïôÞìáôá, äéáâÜæïõí ôïí ßäéï ÈÝìåëç, ËéÜêï, ÌïõæÝëç, Óþôç Ôñéáíôáöýëëïõ, ôá ðñüôõðÜ ôïõò åßíáé ç ÍÝá Õüñêç, ôï Ëïíäßíï, Þ, óôçí ðéï «åíáëëáêôéêÞ» ðåñßðôùóç, ç Âáñêåëþíç êáé ôï Âåñïëßíï êáé áðå÷èÜíïíôáé âáèýôáôá ôçí ðáñÜäïóç, ôçí Ïñèïäïîßá – åêôüò áðü ôïí ðáôñéÜñ÷ç ðáñÜ ôçí ïñèïäïîßá ôïõ–, äåí áíôÝ÷ïõí ôïõò ÓÝñâïõò, ôïõò Ñþóïõò, ôïõò ÊéíÝæïõò êáé ôïõò… Êýðñéïõò. ÊáôÜ óõíÝðåéá Ýíáò ôñüðïò æùÞò, ðñüôõðá êáé áîßåò ðïõ äåí ôáõôßæïíôáé ìå ôá áíÜëïãá ðñüôõðá êáé áîßåò ôçò åëëçíéêÞò éäéïðñïóùðßáò, ôïõò êÜíåé íá èåùñïýí ðùò ç ÅëëÜäá åßíáé Ýíá èëéâåñü êáêÝêôõðï ôçò Äýóçò êáé åðïìÝíùò èá ðñÝðåé íá ðÜøåé íá õðÜñ÷åé êáé íá áíá÷ùíåõôåß ìå ôïí äõôéêü êüóìï. ÅðåéäÞ üìùò ç ÷þñá ìáò åßíáé ôáõôü÷ñïíá áðïðáßäé ôçò Äýóçò êáé Ý÷åé óïâáñÜ åèíéêÜ æçôÞìáôá –éäéáßôåñá åîáéôßáò ôïõ ôïõñêéêïý åðåêôáôéóìïý– ãé’ áõôü õðï÷ñåùôéêÜ êáôáëÞãïõí ü÷é áðëþò óôçí Üñíçóç ôùí åèíéêþí æçôçìÜôùí, áëëÜ óôïí áíïéêôü åèíïìçäåíéóìü êáé óå «ìßóïò ãéá ôï ßäéï ôï Ýèíïò ôïõò»… ¸ôóé ðáñÜãåôáé áõôüò ï õóôåñéêüò êáé ðñùôïöáíÞò óå ðáãêüóìéá êëßìáêá «áíôéå-

óõíôÞñçóçò Ý÷ïõíå åíåñãïðïéÞóåé üëïõò ôïõò êáôáóôáëôéêïýò ìç÷áíéóìïýò ôïõò, þóôå ðñÜãìáôé íá ðéóôÝøïõìå üôé óôü÷ïò åßíáé ç åêäßêçóç – êáé üôé ôßðïôá Üëëï äåí ãßíåôáé. Ìðïñþ áí èÝëåôå íá ôïõò ïíïìÜóù áõôïýò ôïõò ìç÷áíéóìïýò. Åßíáé êõñßáñ÷ïé óôçí ðáñïýóá åîÝãåñóç –ôçí êáôåõèýíïõíå êáé ôçí êáèïäçãïýíå– þóôå íá ìåßíåé áõôü ðïõ åßíáé. ÔõöëÞ. Ç áõôïêñáôïñßá êõñéáñ÷åß ìå ôï ðíåõìáôéêü ðåñéå÷üìåíï êáé ôá éäåïëïãÞìáôá ðïõ ôéò ðñïóöÝñïõíå ïé ðñþçí êïìïõíéóôÝò, ïé ðñþçí ôñïôóêéóôÝò, ôá ðáéäéÜ ôùí åîåãÝñóåùí êáé ôùí êéíçìÜôùí ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’60, ïé åîåãåñèÝíôåò ôïõ ÌÜç ôïõ ’68, ôá ðáéäéÜ ôïõ Ðïëõôå÷íåßïõ. Êáé åêåßíåò ïé åîåãÝñóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò Þôáí áðåßñùò ìáæéêüôåñåò êáé ðëïõóéüôåñåò áðü ôçí óçìåñéíÞ «ôõöëÞ» åîÝãåñ-

èíéêéóìüò» åíüò ìÝñïõò ôçò åëëçíéêÞò ÁñéóôåñÜò êáé ôïõ ðáíåðéóôçìéáêïý êáé äéáíïïýìåíïõ êáôåóôçìÝíïõ, ðïõ ïäçãåß åßôå óôéò êñáõãÝò õðÝñ ôùí Óêïðéáíþí, åßôå óôï óõóôçìáôéêü êÜøéìï ôçò åëëçíéêÞò óçìáßáò áðü ôïõò «áíôéåîïõóéáóôÝò», åßôå óôçí áðïäüìçóç ôçò åëëçíéêÞò éóôïñßáò áðü ôï êáèçãçôéêü êáôåóôçìÝíï êáé ôïõò êáëïðëçñùìÝíïõò êïíäõëïöüñïõò ôçò ðëáôåßáò Êïëùíáêßïõ. ¼ôáí üìùò ç ìßá óõíéóôþóá ôïõ äéðüëïõ, ôá «ÅîÜñ÷åéá», áñ÷ßæåé íá êáôåäáößæåé ôï ÊïëùíÜêé, ôüóï êõñéïëåêôéêþò, üóï êáé ðïëéôéêÜ, üôáí ôï ðáíåðéóôÞìéï êáé ôá ãñáöåßá ôùí ðáíåðéóôçìéáêþí ìáíäáñßíùí äéáëýïíôáé áðü ôçí «ðëçâåéáêÞ» êáé áíôéåîïõóéáóôéêÞ óõíéóôþóá ôçò óõììá÷ßáò, ôüôå ôá ðñÜãìáôá áñ÷ßæïõí íá ÷áëÜíå. Ôá ðñþôá äåßãìáôá áõôÞò ôçò äéÜóðáóçò ôïõ ìåôþðïõ Üñ÷éóáí íá öáßíïíôáé üôáí Ýíá ìå-

óç, üðùò ôçí ïíïìÜæïõí. ÔõöëÞ, ãéáôß ôçò âãÜëáíå ôá ìÜôéá. Äåí êáôáäéêÜæù ôçí åîÝãåñóç – Üëëï ëÝãù. Áíáæçôþ ôï íüçìÜ ôçò, ôéò åéäéêÝò áéôßåò êáé ôïõò óôü÷ïõò ôçò, ôïõò áíáöåñüìåíïõò óôïí ÄåêÝìâñç ôïõ 2008 – ü÷é óôçí ÓôÜóç ôïõ Íßêá. ÈõìÜìáé ôéò ðÜíäçìåò ëáúêÝò åîåãÝñóåéò ôùí ãõíáéêþí óôçí ×éëÞ êáôÜ ôçò êõâåñíÞóåùò ôïõ ÁëéÝíôå. ×éëéÜäåò óôïõò äñüìïõò –ìå ôïõò Üäåéïõò ôåíôæåñÝäåò– êáé Þóáí áõôÝò ïé ëáúêÝò åîåãÝñóåéò ðïõ ðñïåôïßìáóáí ôï ðñáîéêüðçìá. ÈõìÜìáé ôï ðëÞèïò ôùí êôçíùäþí âáñâÜñùí, ôùí âéáóôþí, ôùí ðëéáôóéêïëüãùí êáé ìá÷áéñïâãáëôþí ðïõ, õðü ôçí çãåóßá ôïõ ÓðÜñôáêïõ, åîÝöñáóáí ìßá âáèéÜ áíèñþðéíç óõíèÞêç ðïõ ç õðüëïé-

ãÜëï ìÝñïò ôùí åêóõã÷ñïíéóôþí ôïõ ÓÕÑÉÆÏ-ÐÁÓÏÊ óôá ðáíåðéóôÞìéá Þñèå óå óýãêñïõóç ìå ôçí ÐÏÓÄÅÐ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí öïéôçôéêþí êáôáëÞøåùí ðñéí äýï ÷ñüíéá. Êáé ôþñá ç êñßóç ãåíéêåýôçêå: Ðáðá÷åëÜò, ÊáñêáãéÜííçò, ÐñåôåíôÝñçò, ËéÜêïò, ÂåñÝìçò, ÌáíäñáâÝëçò, Øõ÷ïãéüò, Ôñéáíáôöýëëïõ êáé áíáñßèìçôïé Üëëïé óôñÝöïíôáé ðëÝïí áíïéêôÜ êáôÜ ôùí ðáëéþí ôïõò óõììÜ÷ùí ôùí Åîáñ÷åßùí êáé ôïõ ÓÕÑÉÆÁ, ðïõ åîÝöñáæå ðïëéôéêÜ ôç óõììá÷ßá, êáé ôïõò êáôçãïñïýí ãéá… ìçäåíéóìü, öáóéóôéêÝò ðñáêôéêÝò êáé ëïãéêÞ ôçò êáôáóôñïöÞò ãéá ôçí êáôáóôñïöÞ! Êáé, âÝâáéá, äåí ôïõò ðåñíÜåé ßóùò áðü ôï ìõáëü üôé èåñßæïõí ü,ôé Ýóðåéñáí, ðùò ç êáôáóôñïöÞ êÜèå áîßáò, êÜèå óôáèåñÞò ôáõôüôçôáò, ìå ôïí ÷õäáßï ìåôáìïíôåñíéóìü êáé ôïí ó÷åôéêéóìü ôïõò, ç êáôåäÜöéóç ôùí ìüíùí óôáèåñþí áîéþí ðïõ åß÷áí áðïìåßíåé óå áõôüí ôïí Ýñçìï ôüðï, ôïõ ðáôñéùôéóìïý, ôçò ìåôï÷Þò óå ìéá ðïëéôéóìéêÞ êïéíüôçôá, óôçí ïðïßá ç ïñèüäïîç ðáñÜäïóç êáé ç ãëþóóá ðáßæïõí ïõóéáóôéêü ñüëï, ê.ëð., ê.ëð. ïäçãåß ðñÜãìáôé óôïí ðéï áêñáßï ìçäåíéóìü. Äéüôé ïé ¸ëëçíåò, óå üëç ôïõò ôçí éóôïñéêÞ äéáäñïìÞ óôç íåþôåñç éóôïñßá ìáò äåí ôáõôßæïíôáé ìå êÜðïéï áöçñçìÝíï êñÜôïò, üðùò ßóùò êÜíïõí ïé äõôéêïß, áëëÜ ìå áîßåò ðïõ ôïõò óõíÝ÷ïõí ùò êïéíüôçôá. ¼ôáí, ëïéðüí, êáôåäáößæåéò áõôÝò ôéò áîßåò ðáñÜãåôáé ï ðéï áêñáßïò áôïìéêéóìüò êáé ìçäåíéóìüò. Êáé áõôüò äåí èá óåâáóôåß âÝâáéá ïýôå ôïõò «óõììÜ÷ïõò» ôïõ, ôï «ÊïëùíÜêé», èá ôï êáôáóôñÝøåé êáé áõôü.

ðç áíèñùðüôçôá –óôçí ïðïßá ðåñéëáìâÜíåôáé áêüìá êáé ï ÁñéóôïôÝëçò– êáôÜëáâå ìåôÜ áðü áéþíåò. Êáé êáôáëÞãù: Ç ìïñöÞ äåí êáèïñßæåé ôï ðåñéå÷üìåíï. Ç åéêüíá äåí ðåñéÝ÷åé ôï íüçìÜ ôçò. Ôé óõíÝâç áêñéâþò óôçí ÅëëÜäá ôïí ÄåêÝìâñç ôïõ 2008; ÎÝñåé êáíÝ-

íáò íá ìïõ ðåé Þ äåí îÝñåé; Ç åîÝãåñóç äåí Þôáí ôßðïôá. Ïýôå êáëÞ, ïýôå êáêÞ. ¼ôáí Þìïõí ìéêñüò, Ýöôéá÷íá Ýíáí êñáôÞñá ëÜóðçò êáé ôïí ãÝìéæá íåñü. ¾óôåñá ðáñáêïëïõèïýóá, êáèþò ôá ðéï áäýíáôá óçìåßá ôùí ôïé÷ùìÜôùí õðï÷ùñïýóáí êáé êáôÝññåáí – êáé ôï íåñü êõëïýóå åëåýèåñï. ÊáìéÜ öïñÜ ôï ïäçãïýóá åãþ. ¢íïéãá ìå ôá äÜ÷ôõëá ìéá ôñýðá óôïí êñáôÞñá êé ïäçãïýóá ôï íåñü åêåß ðïõ Þèåëá. Ç åîÝãåñóç åßíáé áõôü ðïõ èá ãßíåé – Þ ðïõ èá ìðïñïýóå íá ãßíåé. ÁëëÜ äåí Ýãéíå. Êáíåßò äåí Ýóêáøå ôï áõëÜêé. Ôþñá ôï óêÜâïõíå ïé áðáôåþíåò – ïé íåïôáîßôåò, ïé Éïß êáé ïé ìåëëïíôéêïß õðïõñãïß ôïõ ðáóïêïóýñéæá. Áõôü èá ãßíåé ç åîÝãåñóç.

ÅðéëïãÞ, åðéìÝëåéá Ãíùìïäüôçò


10

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

Αριθμός φύλλου 48

×ÈÅÓ ÔÏ ÁÏÕÓÂÉÔÓ, ÓÇÌÅÑÁ Ç ÃÁÆÁ Áðüóðáóìá áðü ôï âéâëßï ôïõ É. Óá÷Üê, ÅâñáúêÞ Èñçóêåßá - ÅâñáúêÞ Éóôïñßá, ðïõ êõêëïöüñçóå ðñüóöáôá áðü ôéò ÅíáëëáêôéêÝò Åêäüóåéò (ó. 184-189)

Ç óéùíéóôéêÞ áðÜíôçóç Áðü éóôïñéêÞ Üðïøç, ï óéùíéóìüò áðïôåëåß ôáõôü÷ñïíá ìéá áíôßäñáóç óôïí áíôéóçìéôéóìü êáé ìéá óõíôçñçôéêÞ óõììá÷ßá ìáæß ôïõ – áí êáé ïé óéùíéóôÝò, üðùò êáé Üëëïé Åõñùðáßïé óõíôçñçôéêïß, äåí áíôéëáìâÜíïíôáí ðëÞñùò ìå ðïéïí óõììá÷ïýóáí.

Ì

Ý÷ñé ôçí Üíïäï ôïõ óýã÷ñïíïõ áíôéóçìéôéóìïý, Ýíáò Üíåìïò áéóéïäïîßáò –áð’ ü,ôé öÜíçêå õðåñâïëéêüò– Ýðíåå ìåôáîý ôùí Åõñùðáßùí Åâñáßùí. Áõôü áðïäåéêíýåôáé ü÷é ìüíï áðü ôïí ðïëý ìåãÜëï áñéèìü ôùí Åâñáßùí, éäéáßôåñá óôéò äõôéêÝò ÷þñåò, ðïõ áðëþò åãêáôÝëåéðáí ôïí êëáóéêü éïõäáúóìü, ôçí ðñþôç Þ ôç äåýôåñç ãåíéÜ ðïõ áõôü Ýãéíå äõíáôü, ÷ùñßò íá öáßíåôáé íá ôï ìåôáíéþíïõí, áëëÜ åðßóçò êáé áðü ôçí áíÜðôõîç åíüò éó÷õñïý ðïëéôéóôéêïý êéíÞìáôïò, ôïõ åâñáúêïý Äéáöùôéóìïý (Haskalah), ðïõ åãêáéíéÜóôçêå óôç Ãåñìáíßá êáé óôçí Áõóôñßá ãýñù óôï 1780, óõíå÷ßóôçêå êáôüðéí óôçí ÁíáôïëéêÞ Åõñþðç êáé, ìÝ÷ñé ôï ôÝëïò ôçò ðåñéüäïõ 1850-70, Ýêáíå áéóèçôÞ ôçí ðáñïõóßá ôïõ óáí ìéá óçìáíôéêÞ êïéíùíéêÞ äýíáìç. Äåí ìðïñþ íá óõæçôÞóù åäþ ôá ðïëéôéóôéêÜ åðéôåýãìáôá áõôïý ôïõ êéíÞìáôïò, üðùò ç áíáãÝííçóç ôçò ëïãïôå÷íßáò óôá åâñáúêÜ êáé ç äçìéïõñãßá ìéáò èáõìÜóéáò ëïãïôå÷íßáò óôá ãßíôéò. Ùóôüóï, ðñÝðåé íá óçìåéþóïõìå üôé, ðáñÜ ôéò ðïëëÝò åóùôåñéêÝò äéáöïñÝò, ôï êßíçìá óôï óýíïëü ôïõ ÷áñáêôçñéæüôáí áðü äýï êïéíÝò ðåðïéèÞóåéò: ôçí ðåðïßèçóç üôé ÷ñåéáæüôáí ìßá åê èåìåëßùí êñéôéêÞ ôçò åâñáúêÞò êïéíùíßáò, êáé éäéáßôåñá ôïõ êïéíùíéêïý ñüëïõ ôçò åâñáúêÞò èñçóêåßáò óôçí êëáóéêÞ ôçò ìïñöÞ, êáé ôç ó÷åäüí ìåóóéáíéêÞ ðåðïßèçóç ãéá ôç íßêç ôùí «äõíÜìåùí ôïõ êáëïý» óôéò åõñùðáúêÝò êïéíùíßåò. ÖõóéêÜ, ìïíáäéêü êñéôÞñéï ãéá ôïí ïñéóìü áõôþí ôùí äõíÜìåùí Þôáí ç õðïóôÞñéîç ðïõ ðáñåß÷áí óôç ÷åéñáöÝôçóç ôùí Åâñáßùí. Ç áíÜðôõîç ôïõ áíôéóçìéôéóìïý ùò ëáúêïý êéíÞìáôïò êáé ïé ðïëõÜñéèìåò óõììá÷ßåò ôùí óõíôçñçôéêþí äõíÜìåùí ìáæß ôïõ, êáôÜöåñáí Ýíá éó÷õñü ðëÞãìá óôïí åâñáúêü Äéáöùôéóìü. Ôï ðëÞãìá áõôü áðåäåß÷èç éäéáßôåñá êáôáóôñïöéêü, äéüôé, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ç Üíïäïò ôïõ áíôéóçìéôéóìïý óõíÝâç áêñéâþò ìåôÜ ôç ÷åéñáöÝôçóç ôùí Åâñáßùí óå ìåñéêÝò åõñùðáúêÝò ÷þñåò, êáé ìÜëéóôá ðñéí áðü ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôïõò óå Üëëåò. Ïé Åâñáßïé ôçò áõóôñéáêÞò áõôïêñáôïñßáò áðÝêôçóáí ðëÞñç äéêáéþìáôá ìüíï ôï 1867. Óôç Ãåñìáíßá, ìåñéêÜ áíåîÜñôçôá êñÜôç ÷åéñáöÝôçóáí ôïõò Åâñáßïõò ôïõò áñêåôÜ íùñßò, ìá Üëëá ü÷é· åßíáé áîéïóçìåßùôï üôé ç Ðñùóßá õðÞñîå áðñüèõìç êáé áñãÞ ó’ áõôü ôï æÞôçìá, êáé ç ôåëéêÞ ÷åéñáöÝôçóç ôùí Åâñáßùí óôç ãåñìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá, óôï óýíïëü ôçò, ðáñá÷ùñÞèçêå ìüíï áðü ôï Âßóìáñê, ôï 1871. Óôçí ïèù-

ìáíéêÞ áõôïêñáôïñßá, ïé Åâñáßïé õößóôáíôï åðßóçìåò äéáêñßóåéò ìÝ÷ñé ôï 1909, êáé óôç Ñùóßá (üðùò êáé óôç Ñïõìáíßá), ìÝ÷ñé ôï 1917. ¸ôóé ï óýã÷ñïíïò áíôéóçìéôéóìüò åìöáíßóôçêå ìÝóá óå ìéá äåêáåôßá ìåôÜ ôç ÷åéñáöÝôçóç ôùí Åâñáßùí óôçí ÊåíôñéêÞ Åõñþðç êáé ðïëý ðñéí ôç ÷åéñáöÝôçóç ôçò ìåãáëýôåñçò åâñáúêÞò êïéíüôçôáò åêåßíçò ôçò åðï÷Þò, ôçò êïéíüôçôáò ôçò ôóáñéêÞò áõôïêñáôïñßáò. ¹ôáí åýêïëï, åðïìÝíùò, ãéá ôïõò óéùíéóôÝò íá ðáñáèåùñÞóïõí ôá ìéóÜ ãåãïíüôá, íá åðéóôñÝøïõí óôç ÷ùñéóôéêÞ ëïãéêÞ ôïõ êëáóéêïý éïõäáúóìïý, êáé íá éó÷õñéóôïýí üôé, áöïý üëïé ïé ãêïãßì ìéóïýí ðÜíôïôå êáé äéþêïõí ôïõò Åâñáßïõò, ç ìüíç ëýóç èá Þôáí íá ìåôáöåñèïýí ìáæéêÜ üëïé ïé Åâñáßïé êáé íá óõãêåíôñùèïýí óôçí Ðáëáéóôßíç Þ óôçí ÏõãêÜíôá Þ ïðïõäÞðïôå áëëïý. Ìåñéêïß ðñþéìïé Åâñáßïé åðéêñéôÝò ôïõ óéùíéóìïý õðïãñÜììéóáí áìÝóùò üôé, áí êÜðïéïò õðïèÝóåé üôé õðÜñ÷åé ìéá ìüíéìç êáé éóôïñéêÜ áâÜóéìç áóõìâáôüôçôá ìåôáîý Åâñáßùí êáé ìç Åâñáßùí –õðüèåóç ðïõ óõììå-

ºóùò, ôï ðéï óõãêëïíéóôéêü ðáñÜäåéãìá áõôïý ôïõ ôýðïõ åßíáé ç éêáíïðïßçóç ìå ôçí ïðïßá ïñéóìÝíïé óéùíéóôÝò çãÝôåò óôç Ãåñìáíßá õðïäÝ÷èçêáí ôçí Üíïäï óôçí åîïõóßá ôïõ ×ßôëåñ...

ñßæïíôáé ôüóï ïé óéùíéóôÝò üóï êáé ïé áíôéóçìßôåò!– ôüôå ç óõãêÝíôñùóç ôùí Åâñáßùí óå Ýíá ìÝñïò áðëÜ èá åðéóýñåé ôï ìßóïò ôùí ìç Åâñáßùí óå åêåßíï ôï ìÝñïò ôïõ êüóìïõ (üðùò üíôùò åðñüêåéôï íá óõìâåß, áí êáé ãéá ðïëý äéáöïñåôéêïýò ëüãïõò). ¼ìùò, áð’ üóï ãíùñßæù, áõôü ôï ëïãéêü åðé÷åßñçìá äåí Ýêáíå êáìßá åíôýðùóç, áêñéâþò êáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï ðïõ üëá ôá ëïãéêÜ êáé ðñáãìáôéêÜ åðé÷åéñÞìáôá åíÜíôéá óôïí ìýèï ôçò «åâñáúêÞò öõëÞò» äåí åß÷áí ôçí ðáñáìéêñÞ óçìáóßá ãéá ôïõò áíôéóçìßôåò. ÐñÜãìáôé, óôåíÝò ó÷Ýóåéò õðÞñîáí ðÜíôïôå ìåôáîý ôùí óéùíéóôþí êáé ôùí áíôéóçìéôþí: üðùò áêñéâþò áñêåôïß Åõñùðáßïé óõíôçñçôéêïß, ïé óéùíéóôÝò ðßóôåõáí üôé ìðïñïýóáí íá áãíïÞóïõí ôï «äáéìïíéêü» óôïé÷åßï ôïõ áíôéóçìéôéóìïý êáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôïõò áíôéóçìßôåò ãéá ôïõò äéêïýò ôïõò óêïðïýò. Ðáóßãíùóôá åßíáé ðïëëÜ ðáñáäåßãìáôá ôÝôïéùí óõììá÷éþí. Ï ßäéïò ï ×åñôæë

óõììÜ÷çóå ìå ôïí äéáâüçôï êüìç öïí ÐëÝâå, ôïí áíôéóçìßôç õðïõñãü ôïõ ôóÜñïõ ÍéêïëÜïõ ´. Ï Æáìðïôßíóêé Ýêáíå ìéá óõìöùíßá ìå ôïí Ðåôëéïýñá, ôïí áíôéäñáóôéêü Ïõêñáíü çãÝôç ôïõ ïðïßïõ ïé äõíÜìåéò óöáãßáóáí ðåñß ôïõò 100.000 Åâñáßïõò, ìåôáîý ôïõ 1918 êáé ôïõ 1921· óôïõò óõììÜ÷ïõò ôïõ Ìðåí Ãêïõñéüí ìåôáîý ôùí ÃÜëëùí áêñïäåîéþí, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ðïëÝìïõ ôçò Áëãåñßáò, óõãêáôáëÝãïíôáí ïñéóìÝíïé äéáâüçôïé áíôéóçìßôåò, ïé ïðïßïé, üìùò, åîçãïýóáí ðñïóåêôéêÜ üôé êáôáöÝñïíôáí ìüíï åíáíôßïí ôùí Åâñáßùí ôçò Ãáëëßáò, êáé ü÷é åêåßíùí ôïõ ÉóñáÞë. ºóùò, ôï ðéï óõãêëïíéóôéêü ðáñÜäåéãìá áõôïý ôïõ ôýðïõ åßíáé ç éêáíïðïßçóç ìå ôçí ïðïßá ïñéóìÝíïé óéùíéóôÝò çãÝôåò óôç Ãåñìáíßá õðïäÝ÷èçêáí ôçí Üíïäï óôçí åîïõóßá ôïõ ×ßôëåñ, åðåéäÞ óõììåñßæïíôáí ôçí ðßóôç ôïõ óôçí õðåñï÷Þ ôçò «öõëÞò» êáé ôçí å÷èñüôçôÜ ôïõ óôçí áíÜìåéîç ôùí Åâñáßùí ìå ôïõò «¢ñéïõò». Óõíå÷Üñçóáí ôïí ×ßôëåñ ãéá ôïí èñßáìâü ôïõ åðß ôïõ êïéíïý å÷èñïý –ôéò äõíÜìåéò ôïõ öéëåëåõèåñéóìïý. Ï äñ Ãéïáêßì Ðñéíôò, ï óéùíéóôÞò ñáâßíïò ðïõ ìåôáíÜóôåõóå êáôüðéí óôéò ÇÐÁ üðïõ Ýãéíå áíôéðñüåäñïò ôïõ Ðáãêüóìéïõ Åâñáúêïý Óõíåäñßïõ êáé çãåôéêÞ öõóéïãíùìßá óôçí Ðáãêüóìéá ÓéùíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç (êáèþò êáé ðïëý êáëüò ößëïò ôçò Ãêüëíôá ÌÝéñ), äçìïóßåõóå, ôï 1934, Ýíá ïëüêëçñï âéâëßï, Wir Juden (Åìåßò ïé Åâñáßïé) ãéá íá ôéìÞóåé ôçí åðïíïìáæüìåíç ãåñìáíéêÞ åðáíÜóôáóç ôïõ ×ßôëåñ êáé ôçí Þôôá ôïõ öéëåëåõèåñéóìïý: Ç óçìáóßá ôçò ãåñìáíéêÞò åðáíÜóôáóçò ãéá ôï ãåñìáíéêü Ýèíïò èá ãßíåé åí ôÝëåé êáôáíïçôÞ áðü åêåßíïõò ðïõ ôç äçìéïýñãçóáí êáé äéáìüñöùóáí ôçí åéêüíá ôçò. Ôç óçìáóßá ôçò üìùò ãéá ìáò ðñÝðåé íá ôç äéáôõðþóïõìå åäþ: ï öéëåëåõèåñéóìüò Ý÷åé öÜåé ôá øùìéÜ ôïõ. Ç ìüíç ìïñöÞ ðïëéôéêÞò æùÞò ðïõ åõíïïýóå ôçí áöïìïßùóç ôùí Åâñáßùí êáôÝññåõóå. Ç íßêç ôïõ íáæéóìïý áðïêëåßåé ôç äõíáôüôçôá ôçò åíóùìÜôùóçò ôùí Åâñáßùí êáé ôïõò ìåéêôïýò ãÜìïõò. «Äåí ìáò äõóáñåóôåß áõôü», Ýëåãå ï äñ Ðñéíôò. Óôï ãåãïíüò üôé ïé Åâñáßïé åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá ðáñïõóéÜæïíôáé ùò Åâñáßïé, âëÝðåé «ôçí åêðëÞñùóç ôùí åðéèõìéþí ìáò». ÐÜñá ðÝñá: ÈÝëïõìå íá áíôéêáôáóôáèåß ç áöïìïßùóç áðü Ýíá íÝï íüìï: ôç äÞëùóç üôé áíÞêïõìå óôï åâñáúêü Ýèíïò êáé ôçí åâñáúêÞ öõëÞ. ¸íá êñÜôïò ðïõ âáóßæåôáé óôçí áñ÷Þ ôçò åèíéêÞò êáé öõëåôéêÞò êáèáñüôçôáò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá áðïëáìâÜíåé ôçí åêôßìçóç êáé ôïí óåâáóìü áðü êÜèå Åâñáßï ðïõ äçëþíåé üôé áíÞêåé óôï äéêü ôïõ ãÝíïò. ¸÷ïíôáò êÜíåé áõôÞ ôç äÞëùóç, äåí èá åßíáé ðïôÝ éêáíüò íá öåñèåß ìå ìåéùìÝíç ðßóôç ðñïò Ýíá êñÜôïò. Ôï êñÜôïò äåí ìðïñåß íá èÝëåé Üëëïõò Åâñáßïõò ðáñÜ ìüíï üóïõò äçëþíïõí üôé áíÞêïõí óôï Ýèíïò ôïõò. Äåí èÝëåé Åâñáßïõò êüëáêåò êáé äïõëïðñåðåßò. ÐñÝðåé íá áðáéôåß áðü åìÜò ðßóôç êáé áöïóßù-

óç óôï äéêü ìáò óõìöÝñïí. Äéüôé ìüíï áõôüò ðïõ ôéìÜ ôç äéêÞ ôïõ ãåíéÜ êáé ôï äéêü ôïõ áßìá ìðïñåß íá Ý÷åé ìéá Ýíôéìç óôÜóç ðñïò ôçí åèíéêÞ âïýëçóç Üëëùí åèíþí. Ïëüêëçñï ôï âéâëßï åßíáé ãåìÜôï áðü ðáñüìïéåò ÷ïíäñïåéäåßò êïëáêåßåò ãéá ôç íáæéóôéêÞ éäåïëïãßá, ðáíçãõñéóìïýò ãéá ôçí Þôôá ôïõ öéëåëåõèåñéóìïý êáé éäéáßôåñá ôùí éäåùäþí ôçò ÃáëëéêÞò ÅðáíÜóôáóçò êáé ìåãÜëåò ðñïóäïêßåò üôé, ìÝóá óôçí åõ÷Üñéóôç áôìüóöáéñá ôïõ ìýèïõ ôçò Üñéáò öõëÞò, ï óéùíéóìüò êáé ï ìýèïò ôçò åâñáúêÞò öõëÞò èá åõäïêéìÞóïõí åðßóçò. ÂÝâáéá, ï äñ Ðñéíôò, üðùò ðïëëïß Üëëïé ðñþéìïé óõìðáèïýíôåò êáé óýììá÷ïé ôïõ íáæéóìïý, äåí áíôéëáìâáíüôáí ðïý ïäçãïýóå áõôü ôï êßíçìá (êáé ãåíéêÜ ï óýã÷ñïíïò áíôéóçìéôéóìüò). ÊáôÜ ôïí ßäéï ôñüðï, ðïëëÜ Üôïìá, óÞìåñá, äåí áíôéëáìâÜíïíôáé ðñïò ôá ðïý êëßíåé ï óéùíéóìüò, åîÝ÷ïõóá ìïñöÞ ôïõ ïðïßïõ Þôáí ï äñ Ðñéíôò: ðñïò Ýíáí óõãêåñáóìü üëùí ôùí ìïñöþí ôïõ ðáëéïý ìßóïõò ôïõ êëáóéêïý éïõäáúóìïý áðÝíáíôé óôïõò ãêïãßì, ìå ôçí áäéÜêñéôç êáé éóôïñéêÜ áâÜóéìç åêìåôÜëëåõóç üëùí ôùí äéùãìþí ðïõ õðÝóôçóáí ïé Åâñáßïé ìÝóá óôçí éóôïñßá ãéá íá äéêáéïëïãçèåß ï óéùíéóôéêüò äéùãìüò ôùí Ðáëáéóôéíßùí. Äéüôé, üóï ðáñÜëïãï êáé áí áêïýãåôáé, åßíáé ðáñ’ üëá áõôÜ âÝâáéï –áí åîåôÜóïõìå ðñïóåêôéêÜ ôá ðñáãìáôéêÜ êßíçôñá ôùí óéùíéóôþí– üôé ìéá áðü ôéò ðéï âáèéÜ ñéæùìÝíåò éäåïëïãéêÝò áöåôçñßåò ôçò äéáñêïýò å÷èñüôçôáò ôïõ óéùíéóôéêïý êáôåóôçìÝíïõ êáôÜ ôùí Ðáëáéóôéíßùí åßíáé ôï ãåãïíüò üôé, óôï ìõáëü ðïëëþí Áíáôïëéêïåõñùðáßùí Åâñáßùí, áõôïß ôáõôßæïíôáé ìå ôïõò åðáíáóôáôçìÝíïõò ìïõæßêïõò ðïõ óõììåôåß÷áí óôçí åîÝãåñóç ôïõ ×ìéåëíßôóêé Þ óå áíÜëïãåò åîåãÝñóåéò – êáé áõôÝò ìå ôç óåéñÜ ôïõò ôáõôßæïíôáé, êáôÜ ôñüðï éóôïñéêÜ áâÜóéìï, ìå ôï óýã÷ñïíï áíôéóçìéôéóìü êáé ôï íáæéóìü.


Αριθμός φύλλου 48

11

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

×ÈÅÓ ÔÏ ÁÏÕÓÂÉÔÓ, ÓÇÌÅÑÁ Ç ÃÁÆÁ

Ãéáôß óðÜìå ôïí áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò;

Ôïõ ÂáããÝëç Ðéóóßá ìÝëïõò ôçò äéïéêïýóáò åðéôñïðÞò ôïõ FREE GAZA MOVEMENT

Α

Ìéá ìåóáíáôïëéêÞ ïõôïðßá Ìðïñåß íá õðÜñîåé ëýóç óôï Ðáëáéóôéíéáêü;

Å

÷åé, óô’ áëÞèåéá, ôÝëïò ï êýêëïò ôïõ áßìáôïò ðïõ Ý÷åé ðõñïäïôÞóåé ï óéùíéóôéêüò öáóéóìüò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ; Ï êïéíüò ôüðïò üëùí ôùí åêêëÞóåùí ãéá ôçí åéñÞíç, áðü ôéò ðéï ìåôñéïðáèåßò ùò ôéò ðéï ñéæïóðáóôéêÝò, åßíáé ç Üìåóç åêêßíçóç äéáðñáãìáôåýóåùí ìåôáîý ôçò íüìéìá åêëåãìÝíçò ðáëáéóôéíéáêÞò áñ÷Þò ôçò ×áìÜò êáé ôçò éóñáçëéíÞò êõâÝñíçóçò. Ãéá íá êáôáóôåß êÜôé ôÝôïéï åöéêôü, üìùò, áðáéôåßôáé ç ýðáñîç åíüò ìåôñéïðáèïýò ðïëéôéêïý ðüëïõ óôï åóùôåñéêü ôçò éóñáçëéíÞò êïéíùíßáò, ï ïðïßïò íá õðåñâåß ôïõò ïñßæïíôåò ôïõ óïâéíéóìïý êáé íá áíôéëçöèåß ðùò ç áíáãíþñéóç ôïõ äéêáéþìáôïò ôçò áõôïäéÜèåóçò óôïõò Ðáëáéóôßíéïõò êáé ç óýóôáóç åíüò áíåîÜñôçôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò áðïôåëåß áíáãêáéüôçôá ãéá ôç óôáèåñüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ. Åäþ, ôá åñùôÞìáôá ðïõ åê ôùí ðñáãìÜôùí èÝôïíôáé åßíáé äýï: Ôï Ýíá áöïñÜ óôïõò Ðáëáéóôßíéïõò êáé ôï Üëëï óôçí éóñáçëéíÞ êïéíùíßá. Áöåíüò, èá ðñÝðåé íá áíáñùôçèïýìå åÜí ôá åäÜöç óôá ïðïßá åêôåßíåôáé ç Ðáëáéóôßíç åðáñêïýí ãéá ôç óõãêñüôçóç äýï áíåîÜñôçôùí åèíéêþí êñáôþí. Êáé ãéá íá åßìáóôå ðéï óõãêåêñéìÝíïé, ôï åÜí ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò ôï ïðïßï èá éäñõèåß èá äéáèÝôåé ôïí êáôÜëëçëï «÷þñï» ãéá íá ìðïñÝóåé íá êáôáóôåß áíåîÜñôçôï Þ ìÞðùò ôá ìåãÝèç êáé ïé ðñáãìáôéêüôçôåò ôçò ðåñéï÷Þò èá ôï êáôáäéêÜóïõí íá áðïôåëåß Ýíá ïéïíåß «ìðáíôïõóôÜí», ðïõ èá åîáñôÜôáé ðÜíôïôå áðü ôïõò åîùôåñéêïýò ðáñÜãïíôåò ãéá íá åðéâéþóåé. ÁöåôÝñïõ, åêåßíï ðïõ ðñïâëçìáôßæåé åßíáé ôï åÜí ìéá êïéíùíßá êé Ýíá êñÜôïò ðïõ ïéêïäïìÞèçêáí óôç âÜóç ôïõ áëëçëïôñïöïäïôïýìåíïõ äéðüëïõ ôïõ åâñáúêïý öïíôáìåíôáëéóìïý êáé ôïõ óéùíéóôéêïý óïâéíéóìïý åßíáé óå èÝóç íá ðáñáãÜãåé êïéíùíéêÝò ôÜóåéò êáé ðïëéôéêÝò èÝóåéò ðïõ èá äïõí ôá ðñÜãìáôá «ñåáëéóôéêÜ»: Ôï üôé ç äçìïãñáößá êáé ç áäÜìáóôç èÝëçóç ôùí Ðáëáéóôéíßùí ãéá áõôïäéÜèåóç êáèéóôÜ ôçí áíáãíþñéóç ôïõ äéêáéþìáôïò áõôïý üñï åðéâßùóçò ãéá ôï ßäéï ôï ÉóñáÞë. Ç óõæÞôçóç áõôÞ ìáò ðÜåé óå Üëëåò áôñáðïýò. Äéüôé ðñïöáíþò, ç áíÜðôõîç ëïãéêþí óõíýðáñîçò ìå ôïõò Ðáëáéóôéíßïõò áðü ôçí ðëåõñÜ ôùí Éóñáçëéíþí õðåñâáßíåé ôï äßðïëï åâñáúêüò öïíôáìåíôáëéóìüò/óéùíéóôéêüò óïâéíéóìüò. Ãéáôß ï

åâñáúêüò öïíôáìåíôáëéóìüò èåùñåß ïðïéïíäÞðïôå «ìç- Åâñáßï» ùò «ìç Üíèñùðï» êáé óõíáêüëïõèá ï óéùíéóìüò èåùñåß ðùò üëïé ïé ãåéôïíéêïß ëáïß, ùò «ìç- Åâñáßïé» óõíéóôïýí áðåéëÞ ãéá ôçí ßäéá ôçí ýðáñîç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë. Êáé, âåâáßùò, ôá åäÜöç ôçò Ðáëáéóôßíçò «äåí ÷ùñïýí» Ýíá ðñáãìáôéêÜ áíåîÜñôçôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò, äßðëá óå Ýíá éóñáçëéíü. Ôé ìÝíåé ëïéðüí; Åßôå ç êáôáóôñïöÞ ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë, åßôå ç äçìéïõñãßá ìéáò ïìïóðïíäßáò, ç ïðïßá èá Ý÷åé êïóìéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ (Ýíáò ðïëßôçò = ìßá øÞöïò), êáé èá óÝâåôáé ôç èñçóêåõôéêÞ êáé ôçí åèíïôéêÞ äéáöïñåôéêüôçôá. Ðñüêåéôáé, ôÜ÷á, ãéá ìéá ìåóáíáôïëéêÞ ïõôïðßá; Ç äéåèíÞò óéùíéóôéêÞ ðñïðáãÜíäá, óôéò ðéï Þðéåò åêäï÷Ýò ôçò, ðñïóðáèåß íá ìáò ðåßóåé ãé’ áõôü, õðïóôçñßæïíôáò üôé üëïé ïé ¢ñáâåò Ý÷ïõí ùò èåìåëéþäç èÝóç ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë. ÊÜôé ôÝôïéï, üìùò, åßíáé áðüëõôá øåõäÝò: Áêüìá êáé ç ßäéá ç ×áìÜò áðïäÝ÷åôáé ôçí ýðáñîç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë êáé óõæçôÜ ôçí åêäï÷Þ ôçò ýðáñîçò äýï êñáôþí, ðïõ ùò óýíïñÜ ôïõò èá Ý÷ïõí ôá óýíïñá ðïõ åß÷å ôï ÉóñáÞë óôá 1967.

Ô

é óõìâáßíåé ëïéðüí; Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôï ìåãáëýôåñï åìðüäéï ãé’ áõôÞ ôçí ðñïïðôéêÞ êáé ï ðáñÜãïíôáò, ç äñÜóç ôïõ ïðïßïõ êáôáäéêÜæåé óå ìåëëïíôéêÞ åîáöÜíéóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë, åßíáé Ýíáò: Ôï äßðïëï ôïõ åâñáúêïý öïíôáìåíôáëéóìïý/óéùíéóôéêïý óïâéíéóìïý ôï ïðïßï, áóêþíôáò óõóôçìáôéêÞ ãåíïêôïíßá ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý Ýèíïõò, ôñïöïäïôåß áêáôÜðáõóôá ôï áíôé-åâñáúêü ìÝíïò ôùí ÁñÜâùí. ÅðïìÝíùò, ðñùôáñ÷éêÞ ðñïûðüèåóç ãéá ôç óõíýðáñîç ôùí äýï ëáþí äåí åßíáé Üëëç áðü ôï íá áðåìðïëÞóåé ïñéóôéêÜ êáé áìåôÜêëçôá ï åâñáúêüò ëáüò ôïýôï ôï êáôáóôñïöéêü äßðïëï. ÅîÜëëïõ, ïé Ðáëáéóôßíéïé Ý÷ïõí Þäç êÜíåé ôï âÞìá ðñïò ôçí åéñÞíç ðïõ ôïõò áíáëïãåß: ¸÷ïõí áíáãíùñßóåé ôçí ýðáñîç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë, äçëáäÞ ôï äéêáßùìá áõôþí ðïõ ôï 1948 Þñèáí ùò êáôáêôçôÝò, íá ðáñáìåßíïõí ìå üñïõò áõôïäéÜèåóçò óôçí Ðáëáéóôßíç…

Ãéþñãïò ÑáêêÜò

υτή η αποστολή, η 5η που πραγματοποίησε η οργάνωση «Ελεύθερη Γάζα», χτυπήθηκε. Στο σκοτάδι, πριν το χάραμα της Τρίτης, το 19μετρο σκάφος ηλικίας 34 χρόνων, των 10 κόμβων ταχύτητας, εμβολίστηκε από τις υπερσύγχρονες ακταιωρούς των 70 κόμβων με τις οποίες εξοπλίζει η ∆υτική Συμμαχία το κράτος του Ισραήλ. Η αποστολή συμβολική και ανθρωπιστική, λιμάνι αναχώρησης η Λάρνακα, το σκάφος ελέγχθηκε από τις κυπριακές λιμενικές αρχές, μετέφερε γιατρούς και φάρμακα προς την αιμορραγούσα παλαιστινιακή χώρα, που αρνείται να «πεθάνει σαν χώρα»... Το σκάφος, μετά τον εμβολισμό, ταξίδεψε με ρήγμα υποστηριζόμενο από τις αντλίες που μόλις έβγαζαν όσο νερό έμπαινε... Κι ο «δικός μας», ο Νικόλας ο Μπόλος, χημικός στο επάγγελμα, βαθύς γνώστης της αρχαιοελληνικής γραμματείας, ιστιοπλόος καλός και ψυχή μεγάλη, που έχει στηρίξει σαν μηχανικός των σκαφών τις περισσότερες αποστολές, υποστήριζε άγρυπνα μηχανοστάσιο και αντλίες έως ότου το σκάφος έδεσε στο λιμανάκι της λιβανικής Τύρου... Φτάνοντας εκεί, καθώς όλοι είχαν πια σωθεί, απόκαμε και έκτοτε παραμένει σιωπηλός… Στην πρόκληση σκέφτεσαι, σταθμίζεις την κατάσταση, και ή αναδιπλώνεσαι ή προχωράς. Υπάρχει και το ένστικτο. Η πρόκληση ήταν ιταμή. Οι δηλώσεις των «εκπροσώπων Τύπου» της ισραηλινής κυβέρνησης και στρατού το ίδιο. Τους καταγγέλλουν οι επιβαίνοντες στο σκάφος, οι δημοσιογράφοι του CNN και του Al Jazeerah, η Κύπρια βουλευτής, γιατρός Ελένη Θεωχάρους, και άλλοι. ∆εν ορρωδούν προ ουδενός, ας είναι καλά η χαμένη τιμή της διεθνούς κοινότητας. Η οποία τώρα, μετά τους 400 νεκρούς των από αέρος, στεριάς και θάλασσας βομβαρδισμών, πιέζει απλώς για εκεχειρία… Όπως πριν δυόμισι χρόνια στον Λίβανο. Να σε κάψω, Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι… και να σε ξανακάψω… Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε. Φεύγουμε για κάτω, για τη Γάζα, τις αμέσως ερχόμενες μέρες. Οι προσπάθειες επισκευής ξεκίνησαν ήδη στον Λίβανο, υποστηριζόμενες από ειλικρινείς Άραβες και μουσουλμάνους φίλους, αν προχωρήσουν γρήγορα επιστρέφουμε με το ίδιο σκάφος, αλλιώς μεταφορτώνουμε, επιβιβαζόμαστε μαζί με νέους εθελοντές γιατρούς, και ξεκινάμε. Θάλασσες ανοιχτές. Μεσογειακός πολιτισμός με κοινές παραδόσεις, κοινές ζωές, από ανθρώπους που ταξίδευαν και συναντούσαν ανθρώπους, κι ας υπήρξαν διαφορές και συγκρούσεις, όμως υπήρξαν, κι ίσως επιβιώνουν ακόμη, κοινές αξίες. Απέναντι, εδώ και έξι δεκαετίες, έχει οργανωθεί και εργαλειοποιηθεί η επικυρίαρχη βία. Το ολοκαύτωμα γέννησε ένα εκτρωματικό ολοκαύτωμα, οι ενοχές των πολιτισμένων χωρών έγιναν εγκληματικές συνενοχές. Ο πολλά υποσχόμενος ορθός λόγος ευτελίζεται εκφερόμενος ως ο κυρίαρχος λόγος, φυσικών και ηθικών αυτουργών, όταν

επικαλείται παιδαριώδη (;) επιχειρήματα του τύπου: «αυτός μου έριξε πρώτος μια ρουκέτα, κι εγώ τώρα απλώς αμύνομαι...» Κι ας είναι η «αναλογία»: ένας Ισραηλινός νεκρός προς δέκα Παλαιστινίους, «αναλογία» που φέτος έγινε 1 προς 50. Πέρα απ’ την ένσκοπη αφέλεια του προπατορικού ερωτήματος «ποιος ήρξατο χειρών αδίκων», η απάντηση στο ερώτημα «ποιοι είναι αυτοί που αμύνονται» [όπως αμύνονται… προκαλώντας τη γενοκτονία και την αποταυτοποίηση του αντιπάλου] και «ποιοι είναι αυτοί που επιτίθενται» [όπως επιτίθενται, με συμβολικά ελάχιστης καταστροφικής ισχύος, πλήγματα], αποκρύπτεται, και ο κυρίαρχος λόγος σιωπά. Ο λόγος, που υποτίθεται ότι δομείται πάνω στις αξίες του διαφωτισμού, περί Ισότητας, Ελευθερίας και Αδελφοσύνης, άραγε πού ακουμπάει σ’ αυτή την καμένη παλαιστινιακή γη; Αυτοί που αυτοεπικαλούνται αμυνόμενοι, όλοι γνωρίζουν, ότι δεν πήγαν απλώς να ζήσουν σ’ αυτήν τη γη, αλλά για να την κατακτήσουν... Κι αυτοί που φέρονται να τους απειλούν είναι οι κάτοικοι αυτής της γης, που καλά κάνουν και αντιστέκονται ως τη δικαίωση της υπόθεσής τους... Της κατακτημένης, κατά το 85%, μετά από διαδοχικούς πολέμους και επεκτάσεις, γης της Παλαιστίνης... Αν οι ισχυροί στην πολιτισμένη ∆ύση τους λοιδορούν γι’ αυτό, αν πολλά αραβικά καθεστώτα, εξαρτήματα της ισχύουσας, αλλά ωστόσο φθίνουσας δυτικής ηγεμονίας, τους προδίδουν, εμείς, στην ίδια αυτή ∆ύση, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, εγγράφουμε τα εγχειρήματά μας στις προσπάθειες αυτών που βλέπουν από διαφορετική ματιά τον σημερινό κόσμο. Το εγχείρημά μας για την ώρα πάει καλά, η επόμενη κίνηση σχεδιάζεται σωστά, οι επόμενες κινήσεις πιστεύουμε πως θα ενισχύσουν την πεποίθηση ότι το στρατόπεδο συγκέντρωσης που ίδρυσε και διοικεί το Ισραήλ στη Γάζα είναι ένα στρατόπεδο απόλυτης απειθαρχίας και ανυπακοής. Ένα στρατόπεδο διάτρητο, που θα συνεχίσει να αναπνέει με υπόγειες σήραγγες [πόσες και για πόσον καιρό θα καταστρέψουν τα άρματα μάχης…] και με καΐκια και παλιοκάραβα που θα διασχίζουν, το θέλουν δεν το θέλουν, κάθε φυλακισμένη θάλασσα της όμορφης ιστορικής Μεσογείου. Και εν τω μεταξύ, ας συνεχίζει να πλανάται το ερώτημα: σε ποια γεωπολιτικά δεδομένα, έτσι όπως άρχισε να προδιαγράφεται η νέα εποχή, στηρίζει τη στρατηγική του το κράτος του Ισραήλ; Πώς αυτά μπορούν να συναντηθούν με τις επιταχυνόμενες – απ’ την ίδια την επιθετική του στρατηγική– μεταλλαγές στην εκτεταμένη αραβική και μουσουλμανική τους περιφέρεια; Άραγε, πέρα από την καταστροφή, στην οποία μονοσήμαντα επιδίδεται αυτό το νέο κράτος, δεν μπορεί να παραχθεί ισχυρή κοινωνική και πολιτική σκέψη ότι υπάρχει κι η αυτοκαταστροφή;


12

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

×ÈÅÓ ÔÏ ÁÏÕÓÂÉÔÓ, ÓÇÌÅÑÁ Ç ÃÁÆÁ ÓõíÝíôåõîç ôïõ Nüñìáí Ößíêåëóôáúí óôï ôçëåïðôéêü êáíÜëé Press TV

Óôü÷ïò ôïõ ÉóñáÞë, íá áðïêáôáóôÞóåé ôï äÝïò Ï ðñþôïò óôü÷ïò ôïõ ÉóñáÞë åßíáé íá áðïêáôáóôÞóåé ôïí öüâï ôïõ ÉóñáÞë óôïí áñáâéêü êüóìï. Ïëüêëçñïò ï êüóìïò –óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò ×áìÜò êáé ôïõ ÉñÜí– õðïóôçñßæåé ìéá ëýóç äýï êñáôþí ãéá ôï ðáëáéóôéíéáêü, áëëÜ ôï ÉóñáÞë ôçí áðïññßðôåé. Press TV: ÌåôÜ áðü ìéá åâäïìÜäá âéáéïôÞôùí óôç ëùñßäá ôçò ÃÜæáò, ôé óõìðåñáßíåôå ãéá ôçí êáôÜóôáóç; Íüñìáí ÖéíêåëóôÜéí: Åßíáé äýóêïëï íá âãÜëåé êáíåßò óõìðåñÜóìáôá ó÷åôéêÜ ìå ôç óôñáôéùôéêÞ êáôÜóôáóç. Ìïõ öáßíåôáé ðùò ïé óôü÷ïé ôçò éóñáçëéíÞò êõâÝñíçóçò åßíáé ó÷åôéêÜ îåêÜèáñïé. Ðñþôïí, ôï ÉóñáÞë èÝëåé íá áðïêáôáóôÞóåé áõôü ðïõ ôï ßäéï áðïêáëåß «äõíáôüôçôá áðïôñïðÞò». Áõôüò åßíáé Ýíáò ôå÷íéêüò üñïò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí ïé Éóñáçëéíïß. ÂáóéêÜ óçìáßíåé íá áðïêáôáóôÞóåé ôï «äÝïò ôïõ ÉóñáÞë» áíÜìåóá óôïõò ¢ñáâåò ôçò ðåñéï÷Þò. ÌåôÜ ôçí Þôôá ðïõ õðÝóôç ôï ÉóñáÞë áðü ôç ×åæìðïëÜ óôïí Ëßâáíï ôï ’06 êáé ôçí áíéêáíüôçôÜ ôïõ íá åîáðïëýóåé ìéá åðßèåóç óôï ÉñÜí, Þôáí ó÷åäüí áíáðüöåõêôï íá óôï÷ïðïéÞóåé ôç ×áìÜò, ãéáôß ç ×áìÜò áìöéóâçôåß ôç âïýëçóç ôùí Éóñáçëéíþí. Óýìöùíá ìå ôéò éóñáçëéíÝò åöçìåñßäåò ï Å÷ïýíô ÌðáñÜê ó÷åäßáæå ôçí åðßèåóç Þäç ðñéí ôçí ôåëåõôáßá êáôÜðáõóç ðõñüò êáé áðëþò ïé Éóñáçëéíïß ðåñßìåíáí ìéá ðñüêëçóç áðü ôïõò Ðáëáéóôßíéïõò. Ôçí 4ç Íïåìâñßïõ ïé Éóñáçëéíïß Ýðáõóáí ôçí åêå÷åéñßá ìå ôç ×áìÜò, ãíùñßæïíôáò ðïëý êáëÜ –êáé áí äéáâÜóåé êáíåßò ôéò éóñáçëéíÝò åöçìåñßäåò, ôï áíáöÝñïõí– üôé, áí óêüôùíáí Ýîé ìá÷çôÝò óôç ÃÜæá, ïé Ðáëáéóôßíéïé èá áíôáðÝäéäáí ôá ðõñÜ êé Ýôóé ôï ÉóñáÞë èá åß÷å ðñüöáóç ãéá íá åéóâÜëåé. Ïðüôå ï ðñþôïò óôü÷ïò Þôáí ç ðëÞñçò áðïêáôÜóôáóç ôïõ «éóñáçëéíïý äÝïõò» óôïí áñáâéêü êüóìï ìå Ýíá ëïõôñü áßìáôïò. P.Ô.: Ç õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôïõ ÉóñáÞë (Ôæßðé Ëßâíé) åßðå üôé ôï ÉóñáÞë Ý÷åé ðëÞîåé ó÷åäüí üëç ôçí «õðïäïìÞ ôçò ôñïìïêñáôßáò», êáé õðïèÝôïõìå üôé åííïïýóå ôç ×áìÜò. Áõôü

ðïõ âëÝðïõìå åßíáé ôåñÜóôéåò áðþëåéåò áìÜ÷ùí. Ðþò ìðïñåßôå íá ðåñéãñÜøåôå ìéá ôÝôïéá áíéóüôçôá óôéò áðþëåéåò æùþí; Ðüóï ðÝôõ÷å ôï ÉóñáÞë óôçí åîÜëåéøç ôçò ×áìÜò Þ ôçò áíôßóôáóçò; Í.Ö.: Ï óêïðüò Þôáí íá ðñïêáëÝóåé Üìåóá ìáæéêÝò áðþëåéåò. Ïé Éóñáçëéíïß, ìåôÜ ôçí åðßèåóç óôïí Ëßâáíï ôï 2006, óõìðÝñáíáí üôé ôï êýñéï ëÜèïò ôïõò Þôáí ðùò äåí åîáðÝëõóáí ôçí ðëÞñç éó÷ý ôçò áåñïðïñßáò ôïõò ôéò ðñþôåò ìÝñåò ôçò óýãêñïõóçò. ¸ôóé, ôéò ðñþôåò äýï ìÝñåò ôïõ ðïëÝìïõ óôïí Ëßâáíï óêüôùóáí 55 ËéâáíÝæïõò êáé ìåôÜ âïìâÜñäéóáí ôç óõíïéêßá Íôá÷ßãéá ôçò Âçñõôïý, ìéëþíôáò ìåôÜ ôïí ðüëåìï ãéá ôç óôñáôçãéêÞ ôçò Íôá÷ßãéá, ðïõ óçìáßíåé ôçí ðëÞñç åîïõäåôÝñùóç êÜèå áíôßóôáóçò. Áõôü ðïõ åßäáìå ôéò ðñþôåò äýï ìÝñåò ôçò åðßèåóçò óôç ÃÜæá Þôáí ç ðñþôç ðñáêôéêÞ åöáñìïãÞ ôçò óôñáôçãéêÞò ôçò Íôá÷ßãéá, Ýôóé þóôå íá äéáðñÜîïõí ìéá óöáãÞ ôüóï ìåãÜëçò Ýêôáóçò, ðïõ èá áðïèÜññõíå ôïõò ¢ñáâåò óôï ìÝëëïí íá áìöéóâçôÞóïõí îáíÜ ôçí åîïõóßá ôïõ ÉóñáÞë. P.Ô. Ìéëþíôáò ãéá áðïôñïðÞ, ç ×áìÜò äÞëùóå ðùò èá áíôåðéôåèåß. Ðüóï ìåãÜëç áíôßäñáóç ðéóôåýåôå ðùò ç ×áìÜò ìðïñåß íá Ý÷åé êáôÜ ôïõ ÉóñáÞë; Ìðïñïýìå íá ðåñéìÝíïõìå ìéá áíôßäñáóç ðáñüìïéá ìå áõôÞ ôçò ×åæìðïëÜ ôï 2006; Í.Ö.: Ðéóôåýù ðùò åßíáé áäýíáôïí íá ðñïâëÝøåéò áõôÜ ôá ðñÜãìáôá. Åßíáé îåêÜèáñï ðùò ôï ÉóñáÞë áíôéìåôùðßæåé Ýíá óïâáñü äßëçììá. Óôçí ðåñßðôùóç ôïõ ðïëÝìïõ ìå ôïí Ëßâáíï, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðñþôùí çìåñþí, êáôÝóôñåøáí, õðïôßèåôáé, ôïõò ðõñáýëïõò ìåóáßïõ êáé ìåãÜëïõ âåëçíåêïýò, áëëÜ äåí èá ìðïñïýóáí íá êáôáóôñÝøïõí ôéò ñïõêÝôåò ìéêñïý âåëçíåêïýò ðïõ ñß÷íïíôáí óôï ÉóñáÞë áí äåí åéóÝâáëëáí ìå ÷åñóáßåò äõíÜìåéò. ÐñïóðÜèçóáí íá åéóâÜëïõí, áëëÜ äåí ìðüñå-

óáí, êé Ýôóé ïé åðéèÝóåéò ìå ñïõêÝôåò óõíå÷ßóôçêáí. Êáé ôþñá áíôéìåôùðßæïõí ôï ßäéï ðñüâëçìá óôç ÃÜæá. Ãéá íá óôáìáôÞóïõí ôéò åðéèÝóåéò ìå ñïõêÝôåò, ðñÝðåé íá åé-

óâÜëïõí ìå ÷åñóáßåò äõíÜìåéò êáé íá åêêáèáñßóïõí ôçí ðåñéï÷Þ áðü üëïõò áõôïýò ôïõò åêôïîåõôÝò ñïõêåôþí, Ýíáí ðñïò Ýíáí. ÁëëÜ áí åéóâÜëïõí, õðÜñ÷åé ç ðéèáíüôçôá íá åìðëáêïýí óå Ýíáí áíôáñôïðüëåìï ôïí ïðïßï, ðïëý áðëÜ, äåí ìðïñïýí íá êåñäßóïõí óôç ÃÜæá. ¸ôóé, äåí åßíáé ðñáãìáôéêÜ óßãïõñïé áõôÞ ôç óôéãìÞ ãéá ôï ðþò ðñÝðåé íá ðñï÷ùñÞóïõí. P.Ô.: Ç õðïõñãüò Åîùôåñéêþí ôïõ ÉóñáÞë äÞëùóå åðßóçò ðùò ôï ÉóñáÞë èÝëåé íá äéáðñáãìáôåõôåß ôçí åéñÞíç ìå áõôïýò ôïõò ïðïßïõò áðïêáëåß «ìåôñéïðáèåßò» Ðáëáéóôéíßïõò. Áðü ôçí Üëëç, âëÝðïõìå ôïí Ìá÷ìïýíô ÁìðÜò íá äçëþíåé üôé ïé óõíïìéëßåò äåí Ý÷ïõí íüçìá óôçí ðáñïýóá êáôÜóôáóç êáé üôé ôï ÉóñáÞë óôï÷ïðïéåß üëïõò áíåîáéñÝôùò ôïõò Ðáëáéóôéíßïõò. Ôé èá êÜíåé ëïéðüí ôï ÉóñáÞë; Í.Ö.: Êáôáñ÷Üò, ðñÝðåé íá åßìáóôå îåêÜèáñïé ãéá ôï ôé áêñéâþò åííïåß ôï ÉóñáÞë ëÝãïíôáò «ìåôñéïðáèåßò Ðáëáéóôßíéïé». Ç çãåóßá ôçò ×áìÜò Ý÷åé ðñüóöáôá åêöñÜóåé ôçí ðñïèõìßá ôçò íá äéáðñáãìáôåõôåß ìéá óõìöùíßá ãéá äýï îå÷ùñéóôÜ êñÜôç óôá óýíïñá ôïõ Éïõíßïõ ôïõ 1967 êáé ìéá ëýóç ôïõ ðñïóöõãéêïý ðñïâëÞìáôïò. Áõôü óç-

ìáßíåé ðùò ç ×áìÜò ðñïèõìïðïéåßôáé íá êÜíåé ðñÜîç áõôü ðïõ ç äéåèíÞò êïéíüôçôá æçôÜ åäþ êáé 30 ÷ñüíéá. Ôï ÉóñáÞë, ðáñ’ üëá áõôÜ,

áðïññßðôåé ôç ëýóç ôùí äýï îå÷ùñéóôþí êñáôþí, ãéáôß èÝëåé íá óõíå÷ßóåé íá Ý÷åé ôïí Ýëåã÷ï ôçò ÄõôéêÞò ¼÷èçò. ¸ôóé, ãéá ôï ÉóñáÞë, «ìåôñéïðáèÞò Ðáëáéóôßíéïò» åßíáé áõôüò ðïõ áðïññßðôåé üëïõò ôïõò üñïõò ðïõ Ý÷ïõí ðñïôáèåß áðü ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá. Åßíáé áõôüò ðïõ áðïññßðôåé ôç ìåôñéïðÜèåéá ôçò ×áìÜò. Ãéá ôï ÉóñáÞë, ï «ìåôñéïðáèÞò Ðáëáéóôßíéïò» åßíáé ï ðñüèõìïò íá êÜíåé ïôéäÞðïôå èÝëåé ôï ÉóñáÞë, äçëáäÞ áõôüò ðïõ åßíáé ðñüèõìïò íá õðáêïýóåé óôéò éóñáçëéíÝò åíôïëÝò. Áõôü åííïïýí ïé Éóñáçëéíïß ìå ôïí üñï «ìåôñéïðáèÞò Ðáëáéóôßíéïò». P.Ô.: Ïé äéåèíåßò ðáñáôçñçôÝò ëÝíå ðùò ìéá êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò åßíáé ôï êáëýôåñï ðïõ ìðïñåß ôï ÉóñáÞë íá ðåôý÷åé óôçí ðáñïýóá êáôÜóôáóç. Ðþò åðçñåÜæåé ï ðüëåìïò ôï ÉóñáÞë; Í.Ö.: Åßíáé äýóêïëï íá ðåé êáíåßò áí ôï ÉóñáÞë âñßóêåôáé ôþñá óôçí êáôÜëëçëç èÝóç ãéá ìéá êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò. Ï ëüãïò åßíáé üôé äåí íïìßæù ðùò ç ×áìÜò èá äå÷èåß êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò áí ï áðïêëåéóìüò ôçò ÃÜæáò óõíå÷éóôåß. Ç ×áìÜò áñíÞèçêå íá áíáíåþóåé ôçí åêå÷åéñßá áêñéâþò ãéáôß ôï ÉóñáÞë äåí ôåñìÜôéóå ôïí áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò. Áí ï áðïêëåéóìüò

äåí áñèåß, áõôü óçìáßíåé áñãü èÜíáôï ãéá ôïõò Ðáëáéóôéíßïõò. Áí ôï ÉóñáÞë óõìöùíÞóåé óå ìéá Üñóç ôïõ áðïêëåéóìïý ìáæß ìå ìéá êáôÜðáõóç ôïõ ðõñüò, ôüôå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá èá Ý÷åé õðï÷ùñÞóåé óôéò óõíèÞêåò ðïõ áðÝññéøå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá. ¸ôóé, åßíáé ðñáãìáôéêÜ áâÝâáéï áí ôï ÉóñáÞë ìðïñåß íá ðñïôåßíåé ìéá åêå÷åéñßá ðïõ ç ×áìÜò èá äå÷ôåß, êáé áíôßóôñïöá, áí ç ×áìÜò äå÷ôåß ôçí åêå÷åéñßá ðïõ ôï ÉóñáÞë åßíáé ðñüèõìï íá ðñïôåßíåé. P.Ô.: Ôï ÉóñáÞë äçëþíåé ðùò ï ðüëåìüò ôïõ åßíáé åíÜíôéá óôç ×áìÜò, áëëÜ ôçí ßäéá óôéãìÞ ìðëïêÜñåé ôç äéåèíÞ áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá êáé öõóéêÜ ôéò éáôñéêÝò ðñïìÞèåéåò ðñïò ôç ÃÜæá, êáé áêüìç, ðñüóöáôá, åìðüäéóå äçìïóéïãñÜöïõò íá êáëýøïõí ôá ãåãïíüôá åêåß. ÕðÜñ÷åé Ýíá éñáíéêü ñçôü ðïõ ëÝåé üôé, áí äåí õðÜñ÷åé äéÜèåóç íá âïçèÞóåéò, ôüôå ôïõëÜ÷éóôïí ìçí åìðïäßæåéò ôç âïÞèåéá íá öôÜóåé. Ðüóï çèéêÞ ðéóôåýåôå ðùò åßíáé ç óôÜóç ôïõ ÉóñáÞë; Í.Ö.: ÐñÝðåé íá ãßíåé îåêÜèáñï ðùò ï ðüëåìïò ôïõ ÉóñáÞë äåí åßíáé ìå ôç ×áìÜò. Ï ðüëåìïò ôïõ ÉóñáÞë åßíáé ìå ïëüêëçñç ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÉñÜí. Óôçí ôåëåõôáßá øçöïöïñßá ôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ÇíùìÝíùí Åèíþí ãéá ôç ëýóç ôçò äéáìÜ÷çò, ïé øÞöïé Þôáí 164 ðñïò 7: Ïëüêëçñïò ï êüóìïò áðü ôç ìéá ðëåõñÜ íá õðïóôçñßæåé ôç ëýóç ôùí äýï îå÷ùñéóôþí êñáôþí êáé ôç ëýóç ôïõ æçôÞìáôïò ôùí ðñïóöýãùí –óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÉñÜí–, êáé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ ïé ÇÐÁ, ôï ÉóñáÞë êáé ìåñéêÜ íçóéÜ óôïí Íüôéï Åéñçíéêü. Ôï ÉóñáÞë áøçöÜ ïëüêëçñç ôç äéåèíÞ êïéíüôçôá êáé ðñïóðáèåß íá åðéâÜëåé ôç èÝëçóÞ ôïõ óôïõò Ðáëáéóôéíßïõò ìå ôï íá ôïõò áñíåßôáé ôï óôïé÷åéþäåò äéêáßùìá ôçò áõôïäéÜèåóçò êáé ôçò êñáôéêÞò ïíôüôçôáò.


Αριθμός φύλλου 48

13

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

×ÈÅÓ ÔÏ ÁÏÕÓÂÉÔÓ, ÓÇÌÅÑÁ Ç ÃÁÆÁ Ç óýìðëåõóç ôùí «áõôüíïìùí» óôç Ãåñìáíßá ìå ôéò èÝóåéò ôùí ÇÐÁ êáé ôïõ ÉóñáÞë

Åßíáé ïé Ãåñìáíïß “áõôüíïìïé” öéëïóéùíéóôÝò;

ôïõò áõôü ôï ôüóï «ìéóçôü» óýóôçìá, óôñÝöïíôáò ìéá ôñïìïêñáôçìÝíç êïéíùíßá áêüìç ðåñéóóüôåñï ðñïò ôç óõíôÞñçóç;

Ôïõ Âáóßëç Óôïúëüðïõëïõ Ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò ç Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò ìåôáôñÜðçêå óå Ýíá óýã÷ñïíï «ÃêÝôï ôçò Âáñóïâßáò». Ìüíï ðïõ ôç íáæéóôéêÞ èçñéùäßá äåí ôçí õößóôáíôáé Åâñáßïé, áëëÜ ôá èýìáôÜ ôïõò: åíÜìéóé åêáôïììýñéï åîáèëéùìÝíïé Ðáëáéóôßíéïé, ðïõ öõôïæùïýí ðïëéïñêçìÝíïé ÷ùñßò ðáñüí êáé, ßóùò, ÷ùñßò ìÝëëïí.

Ê

áé åíþ ôï ìÝãåèïò ôçò áíèñþðéíçò êáôáóôñïöÞò êáé ôçò åèíïêÜèáñóçò åßíáé ôÝôïéùí äéáóôÜóåùí ðïõ èá ðåñßìåíå êáíåßò ôïí ðáãêüóìéï îåóçêùìü, ôåëéêÜ ïýôå «áõèüñìçôåò åîåãÝñóåéò» åß÷áìå, ïýôå óôÜëèçêáí «áãùíéóôéêÜ» SMS áëëçëåããýçò. Öáßíåôáé ðùò ï ôñáãéêüò èÜíáôïò åíüò 15÷ñïíïõ ðáéäéïý áðü ôç óöáßñá åíüò áóõíåßäçôïõ áóôõíïìéêïý ôáéñéÜæåé ðïëý ðåñéóóüôåñï óôá øåõäï-«áíôéêáðéôáëéóôéêÜ-áíôéåîïõóéáóôéêÜ» öëçíáöÞìáôá êáé óôéò «áíôåèíéêÝò-áíôéñáôóéóôéêÝò» ôïõò èïëïýñåò, áð’ ü,ôé ç óöáãÞ äåêÜäùí íçðßùí ôçò ÃÜæáò áðü ôçí ðáíßó÷õñç óôñáôéùôéêÞ ìç÷áíÞ ôïõ ÉóñáÞë. ¼ðùò ôï áðáíôá÷ïý ðïëéôéêü êáé äçìïóéïãñáöéêü ðñïóùðéêü ôçò ðáãêüóìéáò ðëïõôïêñáôßáò-ïëéãáñ÷ßáò, Ýôóé êáé ôá ìáýñá ìðëïê ôùí ãåñìáíéêþí antifa îå÷þñéóáí ôéò çìÝñåò áõôÝò åßôå ìå ôçí åêêùöáíôéêÞ óéùðÞ ôïõò åßôå óôÞíïíôáò ðÜëé ìíçìåßá õðïêñéóßáò êáé êõíéóìïý. ÊáìéÜ áíôßäñáóç åê ìÝñïõò ôïõò ãéá ôç äïêéìáæüìåíç Ðáëáéóôßíç êáé ïýôå ß÷íïò «Ýìðñáêôçò» óõìðáñÜóôáóçò ìðñïóôÜ óå ìéá ãåíïêôïíßá, üôáí ìÝóá óå åëÜ÷éóôá 24ùñá ç äéåèíÞò ôùí ìáýñùí ìðëïê Ýêáíå, ìüíï óôç Ãåñìáíßá, äéáäçëþóåéò åíÜíôéá óôï «äïëïöïíéêü åëëçíéêü êñÜôïò» óå 38 ðüëåéò1! Ìßá ìÜëéóôá Ýãéíå óôç Âüííç, óôéò 29 Äåêåìâñßïõ, ôçí ßäéá çìÝñá ðïõ üëïò ï ðëáíÞôçò ðáñáêïëïõèïýóå áðïóâïëùìÝíïò Ýíá ðñáãìáôéêÜ öáóéóôéêü-öïíôáìåíôáëéóôéêü êñÜôïò, ôï ÉóñáÞë, íá óöáãéÜæåé áíåíü÷ëçôá ôïõò áíõðåñÜóðéóôïõò ïìÞñïõò ôïõ. Ìðïñïýí üìùò ïé antifa íá äïõí íçöÜëéá ôé óõìâáßíåé åäþ êáé åîÞíôá ÷ñüíéá óôçí Ðáëáéóôßíç, üôáí éó÷õñßæïíôáé üôé ï êÜèå áíôéöáóßóôáò-áíôéñáôóéóôÞò ðñÝðåé êáô’ áñ÷Üò íá åßíáé «áíôé-áíôéóçìßôçò»2; ÕðÜñ÷åé ðåñßðôùóç íá õðåñáóðéóôïýí ïé antifa ôá èýìáôá ôçò ðëÝïí óôñáôéùôéêï-

ðïéçìÝíçò êïéíùíßáò, ôçò éóñáçëéíÞò, üôáí åêëáìâÜíïõí ïðïéáäÞðïôå êñéôéêÞ óôçí êõâÝñíçóç ôïõ ÉóñáÞë óáí áíôéóçìéôéóìü ðïõ óôñÝöåôáé êáôÜ ôùí áðáíôá÷ïý Åâñáßùí êáé âëÝðïõí ðáíôïý óôñáôéÝò áðü áíôéóçìßôåò êáé å÷èñïýò ôïõ ÉóñáÞë êáé ôùí ÇÐÁ; Ðþò íá áíáìÝíåé êáíåßò óõìðáñÜóôáóç ãéá ôïõò Ðáëáéóôßíéïõò áðü «áíôéöáóßóôåò», üðùò áõôïýò ôçò Ãåñìáíßáò, ïé ïðïßïé áöåíüò äéáäçëþíïõí õøþíïíôáò óçìáßåò ôïõ ÉóñáÞë3 êáé ôùí ÇÐÁ, ÷ùñþí äçëáäÞ üðïõ ï åðéèåôéêüò åèíéêéóìüò åßíáé êñáôéêÞ ðïëéôéêÞ, êáé áöåôÝñïõ èÝëïõí íá «ôóáêßóïõí» ïôéäÞðïôå èõìßæåé ôç äéêÞ ôïõò ðáôñßäá Þ ôçí åèíéêÞ áõôïäéÜèåóç õðüäïõëùí ëáþí, üðùò ïé Ðáëáéóôßíéïé; ¢ëëùóôå, ãéá ôïõò antifa ç åðéóÞìáíóç êáé ìüíï üôé ï óéùíéóìüò åßíáé ôáõôüóçìïò ìå ôïí åðéèåôéêü åâñáúêü åèíéêéóìü áñêåß ãéá íá ÷áñáêôçñéóôåß êÜðïéïò ü÷é ìüíï áíôéóçìßôçò, áëëÜ óõã÷ñüíùò êáé öáóßóôáò, åèíéêéóôÞò êáé íáæß, ðïõ ðñÝðåé áìÝóùò íá ôïí «ôóáêßóïõí», åí åßäåé ðáñáêñáôéêÞò óõììïñßáò óýã÷ñïíùí SA. Ðïëý ðåñéóóüôåñï ðïõ, üðùò éó÷õñßæïíôáé, ç ãåíåóéïõñãüò áéôßá ãéá ôçí üðïéá åðéèåôéêÞ áíôßäñáóç ôïõ éóñáçëéíïý êñÜôïõò åßíáé ç «áõôïêôïíéêÞ ôñïìïêñáôßá» ôùí Ðáëáéóôéíßùí, áäéáöïñþíôáò ãéá ôï üôé Ýôóé ôáõôßæïíôáé ðëÞñùò ìå ôïõò óéùíéóôÝò êáé ôá öåñÝöùíÜ ôïõò óôïí ÏÇÅ, óôá ðáíßó÷õñá äéåèíÞ ÌÌÅ êáé óôá äéáäßêôõá. Ãé’ áõôü êáé êÜíïõí ü,ôé ìðïñïýí íá ðåßóïõí ôçí ðáãêüóìéá êïéíÞ ãíþìç üôé ôá êñéôÞñéá ôùí üðïéùí ðáñáâéÜóåùí ôùí áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí áðü ôïõò Éóñáçëéíïýò óôçí Ðáëáéóôßíç äåí åßíáé óõãêñßóéìá ìå áõôÜ ðïõ Ýóôåéëáí óôïí èÜíáôï «÷éôëåñßóêïõò» óáí ôïí Ìéëüóåâéôò Þ ôïí ÓáíôÜì! ×áñáêôçñéóôéêÝò åßíáé üìùò ïé áíôéöÜóåéò ôïõò áêüìç êáé óå äÞèåí «ðñïíïìéáêÜ» ãé’ áõôïýò ðåäßá, üðùò ï áíôéêáðéôáëéóìüò êáé ï áíôéöáóéóìüò, êáèþò ôá óõó÷åôßæïõí ìå ôïí áíôéóçìéôéóìü. Ðáñüôé äçëþíïõí áíôéêáðéôáëéóôÝò, ðáíéêïâÜëëïíôáé ìå ôçí ðñïïðôéêÞ áíáôñïðÞò ôùí õöéóôÜìåíùí êáðéôáëéóôéêþí ó÷Ýóåùí, ìéá êáé, üðùò éó÷õñßæïíôáé, èá åðáêïëïõèÞóåé ç ìåôÜâáóç óôçí «áíôéóçìéôéêÞ âáñâáñüôçôá»! ÁõôÞ ç êáèáñÜ öáéíïìåíïëïãéêÞ èåþñçóç ôùí ðñáãìÜôùí ôïýò ïäçãåß ôåëéêÜ óôç óôÞñéîç ôçò êáðéôáëéóôéêÞò âáñâáñüôçôáò ìå Þ ÷ùñßò íåïöéëåëåýèåñï ðñïóùðåßï.

Õ.Ã. ¢ñáãå èá Ýñèåé ç þñá íá äïýìå ôïõò åí ÅëëÜäé antifa üôáí èá êáßíå åëëçíéêÝò óçìáßåò –óôï ðëáßóéï ôïõ áíèåëëçíéêïý ôïõò áãþíá– íá õøþíïõí áõôÝò ôïõ ÉóñáÞë êáé ôùí ÇÐÁ;

Πορεία των γερμανών “antifa” με... ισραηλινές και αμερικάνικες σημαίες Áêüìç äåí Ý÷ïõí áíôéëçöèåß üôé ãéá ôï äéåèíÝò êåöÜëáéï ï áìõíôéêüò åèíéêéóìüò ëåéôïõñãåß óáí ôñï÷ïðÝäç óå Ýíá ðáãêïóìéïðïéçìÝíï ðåñéâÜëëïí, üðïõ ôá ôåñÜóôéá êÝñäç êáé ïé áðÜôåò ðñáãìáôïðïéïýíôáé êõñßùò áðü åêåßíï ôï åèíéêü êáé ðïëõåèíéêü êåöÜëáéï ðïõ Ý÷åé áðïäå÷ôåß ôçí áìåñéêáíéêÞ éìðåñéáëéóôéêÞ çãåìïíßá. Ãé’ áõôü Üëëùóôå êáé ï áíôééìðåñéáëéóìüò äåí êáôÝ÷åé êõñßáñ÷ï ñüëï óôïõò antifa, ïé ïðïßïé áãùíßæïíôáé åíÜíôéá óôïí åèíéêéóìü êáé óôïí ñáôóéóìü, áñíïýìåíïé üìùò íá áó÷ïëçèïýí ìå ôéò êïéíùíéêÝò ðñïåêôÜóåéò êáé ôéò êïéíùíéïëïãéêÝòïéêïíïìéêÝò áéôßåò ðïõ ðñïêáëïýí ôÝôïéá öáéíüìåíá, ðüóï ìÜëëïí íá áíáñùôçèïýí ðïéïò ùöåëåßôáé ðñùôßóôùò áðü ôçí ðïëéôéêÞ ôùí «áíïéêôþí óõíüñùí» êáé ôïõ óýã÷ñïíïõ äïõëåìðïñßïõ. Âåâáßùò, äåí ðåñéìÝíåé êáíåßò ïé ïìÜäåò áõôÝò, üðùò Üëëùóôå êáé ï «äéáëåêôéêüò» áíôßðïäÜò ôïõò, ï íåïíáæéóìüò, íá Ý÷ïõí ìéá åíéáßá, óõíïëéêÞ êáé äåóìåõôéêÞ èåþñçóç

ôçò ðáãêüóìéáò ôÜîçò ðñáãìÜôùí, ðüóï ìÜëëïí ãéá ôï Ìåóáíáôïëéêü. Éäéáßôåñá üôáí ðïëëïß áðü áõôïýò åîéóþíïõí ôïí áíôéóçìéôéóìü ìå ôïí áíôéáìåñéêáíéóìü! Ìçí îå÷íÜìå åðßóçò üôé, ðïëý óõ÷íÜ, ï ìïíáäéêüò êïéíüò ðáñÜãïíôáò ãéá íá ìç äéáôáñá÷ôåß ï óõíåêôéêüò éóôüò ôçò äéåèíïýò ôùí antifa, ç áðÜôç ôçò øåõôï-ñéæïóðáóôéêüôçôáò, ç ïðïßá Ý÷åé áðïäåé÷ôåß ðïëëÝò öïñÝò4, åßíáé ç Üóêçóç âßáò5. ÔåëéêÜ, ìåôÜ áð’ üëá áõôÜ, Ý÷ïõí Üäéêï üóïé êáôçãïñïýí ôïõò antifa ãéá öéëïóçìéôéóìü, ðïõ åí ôÝëåé õðïäáõëßæåé ôïí áíôéóçìéôéóìü; ÌÞðùò ðëáíþíôáé üëïé áõôïß ðïõ õðïóôçñßæïõí üôé ïé antifa óõãêñïôïýíôáé êõñßùò áðü íåáñïýò ìåóïáóôéêÞò ðñïÝëåõóçò ïé ïðïßïé, áöïý ãéá êÜíá äõï ÷ñüíéá åîåãåßñïíôáé áìöéóâçôþíôáò Ýíá ðñÜãìáôé Üäéêï, õðïêñéôéêü êáé äéåöèáñìÝíï ðïëéôéêü óýóôçìá, áðïóýñïíôáé êáôüðéí óôç èáëðùñÞ ôçò ìåóïáóôéêÞò ïéêïãÝíåéÜò ôïõò, áöïý üìùò ðñïçãïõìÝíùò åíßó÷õóáí ìå ôïí ôñüðï

Σημειώσεις 1. www. de.indymedia.com/ 2. Ο ορισμός του αντισημίτη διευρύνθηκε πλέον τόσο πολύ, που περιλαμβάνει, εκτός από τα γνωστά χαρακτηριστικά του αντισημιτισμού, και αυτά του αντισιωνισμού και του αντι-ισραηλιτισμού, αλλά και του αντιαμερικανισμού! Ο στόχος βέβαια είναι σαφής όσο και ύποπτος και έχει να κάνει με τη σπίλωση κάθε πολίτη που διαμαρτύρεται για την ορθότητα της πολιτικής του Ισραήλ και των ΗΠΑ, βάζοντας όλους στο ίδιο τσουβάλι: από ακροδεξιούς μέχρι ακροαριστερούς, φιλελεύθερους διανοούμενους, σκιτσογράφους, κ.ά. 3. Κεντρικό σύνθημα στις διαδηλώσεις είναι: «Για το Ισραήλ και το δικαίωμά του για αυτοάμυνα». 4. «Η μεγάλη απάτη των Radikalinski. Κριτική στους antifa», στο Conne Island Newsflyer Cee Ieh, Nr. 74, 75, 76. 5. Σύμφωνα με ντοκουμέντα antifa, η παραίτηση από τη βία ισοδυναμεί για τους antifa με «πολιτική αυτοκτονία», στο Der Kult mit der Schuld, H. Nawratil, Μάρτιος 1993.

ÈÝóåéò áðü ôç óõíäéÜóêåøç ãéá ôçí

ïíåßñùí ôïõò».

Áõôïíïìßá óôç Ãåñìáíßá (1995).

• Äåí èÝëïõí íá êáëõôåñÝøïõí Þ íá ìåôáó÷çìáôßóïõí ôï ðïëéôéêü óýóôçìá êáé äåí êÜíïõí êáíÝíá äéÜëïãï, ãéáôß áõôü åßíáé ôï «ðñþôï âÞìá ôçò åíóùìÜôùóçò».

Ïé Áõôüíïìïé: • Äåí áãùíßæïíôáé ãéá êáìßá éäåïëïãßá, ïýôå ãéá ôï ðñïëåôáñéÜôï ïýôå ãéá ôïí ëáü, áëëÜ ãéá ôïí åáõôü ôïõò, ãéá ìéá «áõôïäéá÷åéñéæüìåíç æùÞ óå üëïõò ôïõò ôïìåßò». • ¸÷ïõí óôï ìõáëü ôïõò Ýíáí «óõãêå÷õìÝíï» áíáñ÷éóìü, ÷ùñßò íá åßíáé üìùò ðáñáäïóéáêïß áíáñ÷éêïß, êáé áðïóôñÝöïíôáé óõëëÞâäçí ìáñîéóôÝò, óïóéáëéóôÝò êáé êïììïõíéóôÝò, ìéá êáé áõôïß áðïäÝ÷ïíôáé ôï «ìéóçôü êñÜôïò», ðïõ åìðïäßæåé «ôçí ðñáãìÜôùóç ôùí

• Ç éó÷ýò âñßóêåôáé åí ôç åíþóåé, ç êáôÜêôçóç ìå ñéæïóðáóôéêü ôñüðï ôùí óôü÷ùí ðïõ ïñßæåé ï êáèÝíáò ôïõò åßíáé ôï áðïöáóéóôéêüôåñï: «ï äñüìïò, ôï åßäïò êáé ï ôñüðïò äéåîáãùãÞò ôùí áãþíùí åßíáé ï óôü÷ïò».


14

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

×ÈÅÓ ÔÏ ÁÏÕÓÂÉÔÓ, ÓÇÌÅÑÁ Ç ÃÁÆÁ Ïé áðüãïíïé ôïõ Çñþäç êáé ïé áðüãïíïé ôïõ Ðüíôéïõ ÐéëÜôïõ

Ç äéðëùìáôßá ùò óõíÝ÷åéá ôïõ ðïëÝìïõ Ôïõ ÈáíÜóç Ôæéïýìðá

Ô

ï äéðëùìáôéêü ðáé÷íßäé ðïõ áíáðôý÷èçêå óôïõò ìÞíåò ðïõ ðñïçãÞèçêáí ôçò åêäÞëùóçò ôçò éóñáçëéíÞò åðßèåóçò áðü áÝñá, èÜëáóóá êáé óôåñéÜ óôç Ëùñßäá ôçò ÃÜæáò, üóï êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéÜ ôçò, áðïôåëåß Ýíáí áóöáëÞ äåßêôç ãéá ôá íÝá äåäïìÝíá éó÷ýïò. ÄåäïìÝíá ðïõ ðåñéëáìâÜíïõí ôïí ïñéóôéêü åíôáöéáóìü ôçò ðïëéôéêÞò ôùí äýï êñáôþí ôïõ ¼óëï, ìå ôçí áíáãíþñéóç óôïõò Ðáëáéóôßíéïõò ìüíï ôïõ äéêáéþìáôïò óå Ýíá «ìç êñÜôïò» êáé óå ìßá äéáêõâÝñíçóç õðü ôçí Ýãêñéóç ôïõ óéùíéóôéêïý êáôåóôçìÝíïõ. Ìéáò êñáôéêÞò ïíôüôçôáò «ðñïèýìùí» ðïõ èá áðïäÝ÷ïíôáé ôïí åðïéêéóìü, ôçí ïéêïíïìéêÞ êáé êïéíùíéêÞ áóöõîßá, Ýíá ìç âéþóéìï ìüñöùìá, ìéá åðéóôñïöÞ óôçí åäáöéêÞ êáé ðëçèõóìéáêÞ êáôÜóôáóç ü÷é ôïõ 1967, áëëÜ ôïõ …2007. Ç äåýôåñç ÉíôéöÜíôá Ýâáëå óå êñßóç ôïõò ó÷åäéáóìïýò áõôïýò, ç õðï÷ùñçôéêüôçôá êáé ç ðñïäïóßá ôùí ðñïóäïêéþí ðïõ êáëëéÝñãçóå ç ßäñõóç ôçò ÐáëáéóôéíéáêÞò «Áñ÷Þò», óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðßóôåõôç äéáöèïñÜ ôçò, áðïäïêéìÜóôçêå áðü ôïí ëáü ôçò Ðáëáéóôßíçò. Ç áðÜíôçóç óôçí Üíïäï ôçò ×áìÜò êáé óôï ðíåýìá áíôßóôáóçò ðïõ Ýêöñáóå Þôáí ï åíäïðáëáéóôéíéáêüò åìöýëéïò, ï ðåñéïñéóìüò ôçò óôç ÃÜæá êáé ç áðïìüíùóÞ ôçò ôüóï áðü ôïõò å÷èñïýò (ÉóñáÞë) üóï êáé áðü ôïõò «ößëïõò» (áñáâéêÜ êáèåóôþôá, äéåèíÞò ðáñÜãùí), ðñïóðáèþíôáò íá ôçí áíáôñÝøïõí ìå ôç óõëëïãéêÞ ôéìùñßá ôùí êáôïßêùí ôçò ÃÜæáò, ðïõ õðÝðåóáí óôï èáíÜóéìï áìÜñôçìá íá áðïäå÷ôïýí áõôïýò ðïõ åß÷áí ïé ßäéïé åêëÝîåé. Ðñéí ôï «óõìðáãÝò ìïëýâé» ôïõ éóñáçëéíïý óôñáôïý, ðñïçãÞèçêáí ôá ìïëõâÝíéá ÷ñüíéá ôçò óôÝñçóçò êáé ôçò ðåßíáò, ðïõ åðÝâáëáí ôüóï ïé ðïëåìï÷áñåßò üóï êáé ïé «åéñçíïðïéïß», ïäçãþíôáò ìå ìáèçìáôéêÞ áêñßâåéá óôçí Ýêñçîç, ðïõ ôá áðïôåëÝóìáôÜ ôçò ðñïóðáèïýí íá äéá÷åéñéóôïýí ïé «åéñçíåõôéêÝò» ðñùôïâïõëßåò ìå ôçí áðáñáßôçôç ÷ñïíéêÞ õóôÝñçóç, üðùò æÞôçóå ç êõñßá Ëßâíé. Ôüóï ï ÷ñüíïò üóï êáé ïé óôü÷ïé ôçò åîåëéóóüìåíçò ìåóïëÜâçóçò äåí åßíáé ðáñÜ ç óõíÝ÷éóç ôïõ ðïëÝìïõ ìå Üëëá ìÝóá. Ç åêêùöáíôéêÞ áðïõóßá ôùí ÇÐÁ åñìçíåýåôáé óõíÞèùò ìå âÜóç ôï êåíü åîïõóßáò ìå ôç äéáäï÷Þ ôçò ðñïåäñßáò, êåíü ðïõ åêìåôáëëåýôçêå ç éóñáçëéíÞ çãåóßá.

Áõôü ðïõ áãíïåß ç õðüèåóç áõôÞ åßíáé üôé ï èÜíáôïò óôç ÃÜæá åßíáé äéáñêÝò êáé ü÷é óôéãìéáßï Ýãêëçìá. Ç áìåñéêáíéêÞ äéðëùìáôßá ìðïñïýóå êÜðïôå íá åðáßñåôáé üôé Ýöåñíå ôéò äýï ðëåõñÝò óôï ßäéï ôñáðÝæé ìå ìéá «ñåáëéóôéêÞ» ðñïóÝããéóç (ãç áíôß åéñÞíçò), üðùò óôçí ðåñßðôùóç ôùí óõìöùíéþí ôïõ ¼óëï, ðïõ äçìéïýñãçóáí ôüôå ìéá åëðßäá ãéá ëýóç äýï êñáôþí. Ïé ÇÐÁ, ìå ôçí áýîçóç ôçò åðéññïÞò ôùí óéùíéóôéêþí ëüìðõ, äéïëßóèçóáí óéãÜ óéãÜ óå ðïëéôéêÝò üðùò áõôÞ ôçò ÁíÜðïëçò (êáìßá ðßåóç óôçí éóñáçëéíÞ êõâÝñíçóç, áðëþò ðñéìïäüôçóç ôïõ ÁìðÜò êáé õðüèáëøç ôïõ åìöýëéïõ). Ïé óõíåéñìïß åßíáé áõôïíüçôïé: Áðïôåëåß Üñáãå ìéá «äéáäéêáóôéêÞ» áäõíáìßá, Þ åßíáé óõíÝðåéá ìéáò âáèýôåñçò áäõíáìßáò, ðïõ áðü ïéêïíïìéêÞ êáôÝëçîå íá åßíáé óôñáôéùôéêÞ (ÉñÜê, ÁöãáíéóôÜí), ãéá íá ãßíåé ðëÝïí êáé äéðëùìáôéêÞ; Ç õðåñäýíáìç áíáäéðëþíåôáé óôïí åáõôü ôçò êáé ôï êåíü ãßíåôáé ðñïöáíÝò. Óå ôÝôïéåò óõíèÞêåò èá ðåñßìåíå êáíåßò üôé Üëëïé ïñãáíéóìïß óõëëïãéêÞò áóöÜëåéáò, üðùò ç Å.Å., èá êÜëõðôáí ôï êåíü, åéäéêÜ óå ìéá ðåñéï÷Þ êñßóéìç ãéá ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí ôïõ åõñùðáúêïý êåöáëáßïõ. Êáé åäþ åßíáé áêñéâþò ðïõ áðïäåéêíýåôáé üëï ôï áäéÝîïäï ìéáò ¸íùóçò ðïõ áíôéëáìâÜíåôáé ôïí åáõôüí ôçò ìå üñïõò áãïñáßïõò, ðïõ äéåõñýíèçêå ìå üñïõò øõ÷ñïðïëåìéêïýò, åíóùìáôþíïíôáò ìå óðïõäÞ ôá êáèåóôþôá ðïõ ðñïÝêõøáí áðü ôç äéÜëõóç ôçò óöáßñáò åðéññïÞò ôçò ÅÓÓÄ. ÁõôÞ ç êïíôüöèáëìç ðñáêôéêÞ äçìéïýñãçóå Ýíá äßðïëï áíÜìåóá óôéò ÷þñåò ðïõ èá Þèåëáí ìéá áíåîÜñôçôç åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ óôá äéåèíÞ èÝìáôá, áíôéëáìâáíüìåíåò ôéò äéáöïñÝò óõìöåñüíôùí, êáé ôç Âñåôáíßá, åíéó÷õìÝíç ðëÝïí ìå ôéò ÷þñåò ôçò ÊåíôñéêÞò êáé ôçò ÁíáôïëéêÞò Åõñþðçò, ðïõ ëåéôïõñãïýí êõñéïëåêôéêÜ ùò ðÝìðôç öÜëáããá ôùí ÇÐÁ. Ôïõò êáéñïýò ôçò äéáöïñïðïßçóçò ôçò Å.Å. ôùí 15, ðïõ ãíùñßóáìå óôïí äåýôåñï ðüëåìï ôïõ Êüëðïõ, äéáäÝ÷ôçêáí ïé êáéñïß ôçò óýã÷õóçò ôùí 25, üðùò åßäáìå óôç óýãêñïõóç óôç Í. Ïóåôßá, êáé âÝâáéá áêüìç ðéï êáèáñÜ óôçí ðåñßðôùóç ôçò éóñáçëéíÞò åðßèåóçò óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ ãç. Ç áðüðåéñá ôïõ Óáñêïæß íá óçìáôïäïôÞóåé ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò ôçò ãáëëéêÞò ðñïåäñßáò ìå ìéá ðñïóùðéêÞ ôïõ åðéôõ÷ßá ùò åéñçíïðïéïý Þôáí õðïíïìåõìÝíç

Äå èÝëïõìå íá äéåîÜãåôå åóåßò áõôüí ôïí ðüëåìï áíôß ãéá ìáò, áõôü åßíáé äïõëåéÜ ôçò éóñáçëéíÞò êõâÝñíçóçò. Áõôü ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå åßíáé ç êáôáíüçóç êáé ç õðïóôÞñéîÞ óáò êáé ÷ñüíïò ãéá íá åêðëçñùèïýí ïé óôü÷ïé ôùí åðé÷åéñÞóåùí (Ôæßðé Ëßâíé, Õðïõñãüò åîùôåñéêþí ÉóñáÞë

åîáñ÷Þò: Ï ãáëëïãåñìáíéêüò Üîïíáò äéåññÜãç üôáí ç ÌÝñêåë (29/ 12) êáôçãüñçóå ôç ×áìÜò ùò ìüíç õðåýèõíç ãéá ôçí êëéìÜêùóç ôçò âßáò. Ï Ãêüñíôïí ÌðñÜïõí ðåñéïñßóôçêå óå öñáóôéêÝò êáôáäßêåò, äåí õðïóôÞñéîå êÜðïéá åõñùðáúêÞ ðñùôïâïõëßá, êáé óôï Óõìâïýëéï Áóöáëåßáò ôïõ ÏÇÅ ìðëïêÜñéóå ìáæß ìå ôéò ÇÐÁ øÞöéóìá ðïõ æçôïýóå åêå÷åéñßá. Ôï áðïêïñýöùìá Þôáí ïé äçëþóåéò ôçò ôóÝ÷éêçò êõâÝñíçóçò ìå ôçí áíÜëçøç ôçò ðñïåäñßáò, üôáí ï Ì. ÔïðïëÜíåê, óå äçëþóåéò ôïõ åê ìÝñïõò ôçò ðñïåäñßáò (ôçò Å.Å.), äçëáäÞ êáé ôùí Üëëùí åôáßñùí, ÷áñáêôÞñéóå ôç ÷åñóáßá åðé÷åßñçóç ôùí Éóñáçëéíþí óôç ÃÜæá «áìõíôéêÞ»... Ðñüêåéôáé, ðñüóèåóå, «ãéá ìéá äéÜâáóç ôùí óõíüñùí, äåí õðÜñ÷åé âßá, äåí

õðÜñ÷ïõí èýìáôá, êáé ðåñéìÝíïõìå óõìðëçñùìáôéêÝò ðëçñïöïñßåò». ×ñåéÜóôçêå íá õðÜñîïõí ïñãéóìÝíåò áíôéäñÜóåéò, ãéá íá ôá ìáæÝøïõí åí ìÝñåé ïé ÔóÝ÷ïé. ÂÝâáéá, êáé üëá áõôÜ íá ìçí õðÞñ÷áí, äåí èá ìðïñïýóáí íá õðÜñîïõí ðñïïðôéêÝò ìéáò åðéôõ÷ßáò áíÜëïãçò ìå áõôÞ ôçò ìåóïëÜâçóçò áíÜìåóá óôç Ñùóßá êáé ôç Ãåùñãßá: Ôé ôý÷ç íá Ý÷åé ìéá ìåóïëÜâçóç óôçí ïðïßá ïé ìåóïëáâçôÝò äåí áíáãíùñßæïõí ôç íïìéìüôçôá ôçò ìéáò ðëåõñÜò êáé ðñïóðáèïýí íá åðéôý÷ïõí ìéá óõìöùíßá ìå Ýíá ÉóñáÞë ðïõ äåí èÝëåé êáìéÜ óõìöùíßá ðñéí ôåëåéþóåé ôç âñüìéêç äïõëåéÜ, êáé ìå ôçí åêðíÝïõóá ðñïåäñßá ôïõ ÁìðÜò, ðïõ äåí ôïí áíáãíùñßæåé ç ðëåéïøçößá ôùí Ðáëáéóôéíßùí êáé óßãïõñá êáíåßò óôç ÃÜæá ðïõ áíôéóôÝêåôáé êáé ìáôþíåé! Ç åõñùðáúêÞ åîùôåñéêÞ ðïëéôéêÞ ëïéðüí åêðñïóùðÞèçêå áðü ôçí áðïóôïëÞ ôùí õðïõñãþí Åîùôåñéêþí ôçò ôñüéêáò (Ôóå÷ßá, Ãáëëßá, Óïõçäßá), åíþ ðáñÜëëçëá ï Óáñêïæß (ðáñÝá ìå ôïí íåþôåñï ãüíï ôçò ëéâáíÝæéêçò ïéêïãÝíåéáò ×áñßñé) ôáîéäåýåé êé áõôüò óôçí ðåñéï÷Þ, ìå ìüíï áðïôÝëåóìá åðß ôïõ ðåäßïõ ôçí êëéìÜêùóç ôùí åðéèÝóåùí ôï âñÜäõ ôçò ÄåõôÝñáò 5 ÃåíÜñç. Ôï ìÞíõìá åßíáé óáöÝò: Ïé Éóñáçëéíïß áðïññßðôïõí ãéá ôçí þñá ôï «äþñï» ôçò Å.Å. êáé ôïõ Óáñêïæß (ôçí áíÜðôõîç Åõñùðáßùí ðáñáôçñçôþí ðïõ èá äéáóöáëßóïõí ôï Íüôéï ÉóñáÞë áðü ôéò ñïõêÝôåò ôçò ×áìÜò). Èá óõæçôÞóïõí üôáí Ý÷ïõí åðéôý÷åé ôïõò óôñáôéùôéêïýò êáé ðïëéôéêïýò óôü÷ïõò ôçò åéóâïëÞò. Óôïõò áíôßðïäåò áõôÞò ôçò áíåðÜñêåéáò, ç êõâÝñíçóç ôçò Ôïõñêßáò âñßóêåé ôçí åõêáéñßá íá êÜíåé õøçëÞ äéðëùìáôßá, áíôßóôïé÷ç ìå ôçí åéêüíá ðïõ Ý÷åé ãéá ôïí ñüëï ôçò óôçí ðåñéï÷Þ óôï Üìåóï ìÝë-

ëïí. Ç ìåßùóç ôçò áìåñéêÜíéêçò éó÷ýïò äçìéïõñãåß Ýíá êåíü ðïõ ïé éóëáìéóôÝò ôïõ ÅñíôïãÜí áíáãíùñßæïõí ùò ìéá éóôïñéêÞ åõêáéñßá íá ïñãáíþóïõí ôç ãåéôïíéÜ ôïõò ìå âÜóç ôá íåï-ïèùìáíéêÜ ðñüôõðá. Ç áñ÷Þ Ýãéíå ìå ôéò ó÷Ýóåéò ¢ãêõñáò êáé Ôå÷åñÜíçò, üôáí ç êõâÝñíçóç ôçò Ôïõñêßáò Ýäùóå Ýíá óáöÝò óôßãìá üôé ôá åèíéêÜ ôçò óõìöÝñïíôá ü÷é ìüíï äåí ôáõôßæïíôáé, áëëÜ áîéïëïãïýíôáé êáé ùò õðÝñôåñá ôùí óõìöåñüíôùí ôïõ ÉóñáÞë êáé ôïõ éóñáçëï-ôïõñêéêïý Üîïíá. Ç êñßóç ðïõ äçìéïýñãçóå ôï ÉóñáÞë ìå ôç ÃÜæá Ýäùóå ôçí åõêáéñßá óôïí ÅñíôïãÜí íá êÜíåé Ýíá âÞìá ðáñáðÝñá, ü÷é ìüíï óå öñáóôéêü åðßðåäï, áëëÜ êáé óå åêåßíï ôçò äéðëùìáôéêÞò êéíçôéêüôçôáò, ðñïóðáèþíôáò íá äçìéïõñãÞóåé Ýíá äßêôõï ìå ôç Óõñßá, ôçí Éïñäáíßá, ôçí Áßãõðôï êáé ôïí ÁìðÜò, äéáóöáëßæïíôáò êáé Üôõðåò åðáöÝò ìå ôç ×áìÜò, áîéïðïéþíôáò ðáñÜëëçëá êáé ôï êýñïò ôçò óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò. Ôï ìÞíõìá äåí Þôáí âÝâáéá ç Ýêâáóç ôçò ìåóïëáâçôéêÞò ðñïóðÜèåéáò, ôï ìÞíõìá åßíáé ôï ãåãïíüò üôé Ýãéíå, êáé ç ñçôïñéêÞ ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå: Ï ñüëïò ôïõ «óðáèéïý ôïõ ÉóëÜì» äéåêäéêåßôáé êáé ðÜëé áðü ôïõò Ïèùìáíïýò Ôïýñêïõò. Ü÷íåôå êÜðïõ ãéá ôçí åëëçíéêÞ äéðëùìáôßá; ¢äéêá! Ïé êáéñïß ðïõ åëëçíéêÜ ðëïßá áðåãêëþâéæáí ôïí ÁñáöÜô êáé ôç ÖáôÜ÷ áðü ôç Âçñõôü Ý÷ïõí ðáñÝëèåé áíåðéóôñåðôß. Ôþñá ïé åëëçíéêÝò êõâåñíÞóåéò äßíïõí ãç êáé ýäùñ óôïõò óéùíéóôÝò ôïõ Ôåë Áâßâ (èõìçèåßôå ôçí Üóêçóç «¸íäïîïò» ÓðáñôéÜôçò). Ôþñá ôï ìüíï ðïõ êÜíåé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç åßíáé íá êñýâåôáé ðïëéôéêÜ ðßóù áðü ôçí áíõðáñîßá ìéáò êïéíÞò åõñùðáúêÞò ðïëéôéêÞò, Þ íá óôÝëíåé (ðñþôç áõôÞ, üðùò äÞëùóå ðåñÞöáíá ç õðïõñãüò ìáò) áíèñùðéóôéêÞ âïÞèåéá (1,86 ãñáììÜñéá áíÜ ëéìïêôïíïýíôá êÜôïéêï ôçò ÃÜæáò), äß÷ùò êáí íá äéáóöáëßóåé ôç ìåôáöïñÜ ôçò óôïõò áðïäÝêôåò ôçò. Äõóôõ÷þò Þ åõôõ÷þò, ç ìüíç óçìáíôéêÞ åëëçíéêÞ ðáñïõóßá óôçí êñßóç åßíáé ïé åèåëïíôÝò ãéáôñïß êáé ïé åðéâÜôåò ôùí ðëïßùí ôçò ïñãÜíùóçò «Åëåýèåñç ÃÜæá».

Ø


15

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

Οι αναγνώστες μας Óçìåéþóåéò åíüò Üäéêïõ êüóìïõ Áðü ìéêñü ðáéäß âéþíù öñéêôÜ óõíáéóèÞìáôá áðÝíáíôé óôçí áäéêßá. Ç ðáñïõóßá ôçò ìÝóá óôç æùÞ, ôüóï óå åðßðåäï öõóéêü ( ð.÷. áóèÝíåéåò, èÜíáôïò), üóï êáé óå ôå÷íéêü (ÊñáôéêÞ Åîïõóßá), åßíáé ãéá ìÝíá ìéá áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ïäýíåò óôç æùÞ ìïõ. ÓÞìåñá êáé ðÜëé Ýíéùóá ôá ßäéá óõíáéóèÞìáôá. ¸âëåðá ôéò ïíïìáæüìåíåò åéäÞóåéò, ðïõ äåí åßíáé ôßðïôå Üëëï ðáñÜ ìéá åðáíÜëçøç íÝùí ìåèüäùí ôïõ ‘’öèáñôïý êüóìïõ’’, íá áíáðáñáãÜãåé ôï Ýñãï ôçò âßáò êáé ôçò áäéêßáò, ìéá áðüëõôá áíáìåíüìåíç, êáôáíïçôÞ êáé åðéâáëëüìåíç äéáäÞëùóç ìåôáíáóôþí êáé ÅëëÞíùí áãùíéóôþí ãéá ôçí Üäéêç, âÜñâáñç êáé ìéóÜíèñùðç éìðåñéáëéóôéêÞ åðßèåóç ôïõ óéùíéóìïý áðÝíáíôé óôï ðáíáíèñþðéíï äéêáßùìá ãéá ãç êáé ðáôñßäá ôùí Ðáëáéóôéíßùí. Êáé ìÜëéóôá áðÝíáíôé óå ðáéäéÜ êáé ãõíáßêåò, ìå óôü÷ï ôçí ïñãÜíùóç ôçò ×áìÜò. ¸íáò ëïéðüí íÝïò Üíèñùðïò ÓõñéáêÞò êáôáãùãÞò üðïõ ç óýæõãïò ôïõ åßíáé Ðáëáéóôßíéá, åß÷å ôçí ôüëìç êáé ôçí åóùôåñéêÞ ñþìç íá êáôåâÜóåé ôç óéùíéóôéêÞ óçìáßá ôïõ ÉóñáÞë áðü ôïí éóôü ôçò éóñáçëéíÞò ðñåóâåßáò. Ôïí óõíÝëáâáí êáé ôïí ïäÞãçóáí óôï áõôüöùñï. ÓÞìåñá ï Üíèñùðïò áõôüò êéíäõíåýåé ìå öõëÜêéóç 18 ìçíþí Ýùò 2 åôþí. ÁõôÞ åßíáé ç êñáôéêÞ äéêáéïóýíç. ÁõôÞ åßíáé ç äéêáéïóýíç ôïõ êüóìïõ áõôïý. Ïé ðñáãìáôéêïß åãêëçìáôßåò, ïé Üìåóïé êáé Ýììåóïé áõôïõñãïß ÷éëéÜäùí äïëïöïíéþí åßíáé åëåýèåñïé êáé ï áðëüò ëáüò ðïõ õðïöÝñåé, áíôéóôÝêåôáé, äéáìáñôýñåôáé êáé áãùíßæåôáé, óõëëáìâÜíåôáé êáé ïäçãåßôáé óôéò öõëáêÝò. Ðñùèõðïõñãïß, õðïõñãïß, âïõëåõôÝò, äéêáóôÝò, äéáðëåêüìåíïé åðé÷åéñçìáôßåò, âéïìÞ÷áíïé, åöïðëéóôÝò, ìçôñïðïëßôåò ê. Ü. êõêëïöïñïýí åëåýèåñïé, ôç óôéãìÞ ðïõ ïé öõëáêÝò Ý÷ïõí ãåìßóåé áðü öôù÷ïýò ìåôáíÜóôåò êáé ¸ëëçíåò. ¼ëïõò åêåßíïõò ðïõ äåí åß÷áí ÷ñÞìáôá êáé ãíùñéìßåò íá ìåóïëáâÞóïõí óôç “äéêáéïóýíç’’ þóôå íá ìçí åãêëåéóôïýí ìÝóá óôá êïëáóôÞñéá ôïõ ÊñÜôïõò. Ôï Ýíá óêÜíäáëï äéáäÝ÷åôáé ôï Üëëï. Ðßóù ôïõò ðñüóùðá ôçò

ãñÜöïõí

Óôåßëôå ôéò åðéóôïëÝò óáò óôï E-mail: efrixi@gmail.com

‘’êáëÞò’’ êáé ‘’íïìéìüöñïíïò’’ êïéíùíßáò. ÃñáâáôùìÝíïé, ñáóïöïñåìÝíïé êáé Ýíóôïëïé áðáôåþíåò êõêëïöïñïýí åëåýèåñïé, óôÞíïíôáò íÝá ïéêïíïìéêÜ êáé çèéêÜ ðëéÜôóéêá. Åîáðáôþíôáò íÝá èýìáôá. Ãåìßæïíôáò ôá óåíôïýêéá ôçò ðñïóùðéêÞò éóôïñßáò ôïõò ìå óáðßëá êáé ìðü÷á. Êáé áðëïß, áíþíõìïé Üíèñùðïé, “ïé êïëáóìÝíïé ôçò ãçò áõôÞò’’, ðåôáìÝíïé óôéò öõëáêÝò. Áýñéï ðÜëé èá ðÜù óôéò öõëáêÝò. Èá äù ðßóù áðü ôá êÜãêåëá ðñüóùðá ðïõ äåí èá Ýðñåðå íá åßíáé åêåß êáé äåí èá äù üëïõò áõôïýò ðïõ èá Ýðñåðå íá åßíáé. ð. Ëßâõïò

Ãéá ôç äïëïöïíßá ôïõ ÁëÝîç Ãñçãïñüðïõëïõ Óôéò 06/12/2008 óõíÝâç Ýíá ðåñéóôáôéêü ôï ïðïßï óõãêëüíéóå êáé åîüñãéóå ôï ðáíåëëÞíéï. ¸íáò ìáèçôÞò 15 åôþí äïëïöïíÞèçêå åí øõ÷ñþ áðü Ýíáí åéäéêü öñïõñü. Áõôü ôï óõìâÜí áðïôÝëåóå ôçí áöïñìÞ ãéá ôçí ïðïßá üëïé åìåßò ïé ìáèçôÝò, âëÝðïíôáò ôï ìÝëëïí ìáò áâÝâáéï êáé ìÜëëïí ü÷é êáëü, âãÞêáìå óôïõò äñüìïõò áðáéôþíôáò áðü ôï êñÜôïò êáé ôçí êõâÝñíçóç íá óåâáóôïýí ðñþôá áð’ üëá ôá áíèñþðéíá äéêáéþìáôá. Ç äïëïöïíßá ôïõ 15÷ñïíïõ ÁëÝîáíäñïõ Þôáí ç óôáãüíá ðïõ îå÷åßëéóå ôï ðïôÞñé ôçò õðïìïíÞò ôïõ åëëçíéêïý ëáïý êáé ðïõ áýîçóå êáôÜ ðïëý ôï ìßóïò ôùí ìáèçôþí ãéá ôçí åëëçíéêÞ áóôõíïìßá. Ìéá áóôõíïìßá ãéá ôçò ïðïßáò ôçí êáôÜóôáóç åõèýíåôáé öõóéêÜ ôï êáôåóôçìÝíï êáé ç êõâÝñ-

íçóç, êáèþò ìÝóá áðü Ýíá óýóôçìá ôï ïðïßï «ìðÜæåé» áðü ðáíôïý, ôüóï óôïí ôïìÝá ôçò åêðáßäåõóçò, üóï êáé óôçí ïéêïíïìßá êáé ðïëëïýò Üëëïõò ôïìåßò, äåí åßíáé äõíáôüí íá õðÜñîåé óùóôü áóôõíïìéêü óþìá. ¼ëá ôá ðñïáíáöåñüìåíá åìåßò, ùò ìáèçôÝò êáé ùò ìåëëïíôéêïß ðïëßôåò, ìðïñþ íá ðù üôé ïöåßëïõìå íá áðáéôÞóïõìå íá áëëÜîïõí. Áõôü ãßíåôáé ìå óõíå÷åßò áãþíåò, ðïñåßåò, êáé óõëëáëçôÞñéá, ôá ïðïßá üìùò ïé áóôõíïìéêïß, Ý÷ïíôáò ðÜñåé öõóéêÜ åíôïëÝò áðü áíþôåñïõò êáé õðïõñãïýò, åðéäéþêïõí íá ôá óôáìáôÞóïõí ìå ïðïéïäÞðïôå ìÝóï, áêüìá êáé ìå ôï «îýëï». ¼óïí áöïñÜ óôá åðåéóüäéá ìå ôïõò êïõêïõëïöüñïõò-áíáñ÷éêïýò ðïõ ôá óðáí êáé êáßíå ïôéäÞðïôå âñïõí óôï ðÝñáóìÜ ôïõò, êáôáêñßíïíôáé áðü åìÜò, êáèþò óå êáìéÜ ðåñßðôùóç äåí ìðïñåß êáíåßò íá êáôáóôñÝöåé éäéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò, êÜíïíôáò ôåñÜóôéá æçìéÜ óôïõò êáôáóôçìáôÜñ÷åò, óå ìéá åðï÷Þ ðïõ ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç åßíáé öáíåñÞ êáé Ý÷åé öôÜóåé óå üëåò ôéò ôóÝðåò. Ï èÜíáôïò ôïõ ÁëÝîç Þôáí Ýíá ãåãïíüò ðïõ Üìåóá õðåýèõíïò åßíáé ï åéäéêüò öñïõñüò êáé åììÝóùò ôï êñÜôïò. Åßíáé èëéâåñü ôï üôé Ý÷åé ôïëìÞóåé Ýíáò ðáôÝñáò ìå ôñßá ðáéäéÜ íá óôñÝøåé ôçí êÜííç ôïõ üðëïõ, ôï ïðïßï ôïõ Ý÷åé äïèåß ãéá íá ìáò ðñïóôáôåýåé, ðñïò Ýíá ðáéäß 15 ÷ñïíþí, óôïõ ïðïßïõ ôç èÝóç èá ìðïñïýóå íá âñßóêåôáé ïðïéïóäÞðïôå ìáèçôÞò êáé ÷ùñßò íá Ý÷åé êÜíåé ôï ðáñáìéêñü. ¸ôóé, üëïé åëðßæïõìå íá áðïäïèåß ç äéêáéïóýíç óôç ìíÞìç ôïõ ößëïõ ìáò, ðïõ Ýöõãå íùñßò. ÔÝëïò, èåùñþ ÷ñÝïò üëùí åìÜò ôùí ìáèçôþí íá ðÜìå êüíôñá óôï

êáôåóôçìÝíï áíáæçôþíôáò Ýíá êáëýôåñï êáé ðéï äßêáéï áýñéï. Áõôü üìùò äåí ìðïñïýìå íá ôï ðåôý÷ïõìå ÷ùñßò ôç óõìðáñÜóôáóç êáé ôç âïÞèåéá ôùí åíçëßêùí, ãé’ áõôü êáé óáò æçôïýìå íá óôçñßîåôå ôïõò áãþíåò ìáò.

óêÝøåùí. ÂëÝðïíôáò ôçëåüñáóç – ðïëý ëßãï åõôõ÷þò– íéþèù üôé üëïé áõôïß, ìÝóá áðü ôéò äéêÝò ôïõò åéäÞóåéò, áíáëýóåéò êáé óõæçôÞóåéò ãýñù áðü ôá óôñïããõëÜ ôñáðÝæéá, ðñïóðáèïýí íá åìöõôåýóïõí óôï ìõáëü ìïõ ôéò óÜðéåò éäÝåò ôïõò, ðáßæïíôáò êÜèå öïñÜ ôïõò ñüëïõò «ôïõ êáêïý êáé ôïõ êáëïý ìðÜôóïõ». ÖïâÜìáé ãéá ôï ìÝëëïí áõôïý ôïõ ôüðïõ, áõôþí ôùí ðáéäéþí, Ýôóé üðùò èÝëïõí íá ôïí êáôáíôÞóïõí ïé äéÜöïñïé ðïëéôéêïß, ïé åñãáôïðáôÝñåò, ïé äçìïóéïãñáößóêïé, áíÜëïãá ìå ôá åêÜóôïôå óõìöÝñïíôÜ ôïõò. ÁðïöÜóéóá üôé åãþ –áêüìá ðåñéóóüôåñï ôþñá– èá åßìáé åêåß Ýîù, äßðëá óå áõôÜ ôá ðáéäéÜ. Äßðëá óå üëïõò áõôïýò ðïõ áãùíßæïíôáé åíÜíôéá óå üóïõò ôïõò óôåñïýí ôï äéêáßùìá íá óðïõäÜæïõí, íá åñãÜæïíôáé, íá äçìéïõñãïýí, íá ïíåéñåýïíôáé. Ðïõ ôïõò

ÊõñéÜêïò ÐáñèåíéÜäçò ÌáèçôÞò Ëõêåßïõ ÍÝá Ñüäá ×áëêéäéêÞò

ÖïâÜìáé ãéá ôï ìÝëëïí ôïõ ôüðïõ Áãáðçôïß ãñÜöïíôåò óôç ÑÞîç êáé óôï ¢ñäçí, ðñþôá èÝëù íá ÷áéñåôÞóù ôçí áðüöáóÞ óáò íá ìåôáöÝñåôå ôçí Ýêäïóç ôçò åöçìåñßäáò – Ýóôù êáé åí ìÝñåé– óôç Èåóóáëïíßêç. Ãíþñéóá ôõ÷áßá ôá ÝíôõðÜ óáò ðñéí åíÜìéóç ÷ñüíï, êáé öýëëï ìå ôï öýëëï Ýãéíá öáíáôéêÞ áíáãíþóôñéÜ óáò. Åßìáé ðåíÞíôá åôþí êáé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá êïëëçìÝíç, åîáñôçìÝíç êáé õðïôáãìÝíç óôï Ê.Ê. ¹èåëá ðïëý êáéñü íá åðéêïéíùíÞóù ìáæß óáò, áëëÜ ãéá ôåëåßùò ðñïóùðéêïýò ëüãïõò ôï áðÝöåõãá. Ôá ôåëåõôáßá ãåãïíüôá üìùò, áëëÜ ðïëý ðåñéóóüôåñï ï ôñüðïò ðïõ ôá ðáñïõóßáóáí –êáôÜ ôï óõìöÝñïí ôïõò– ôá êáíÜëéá êáé ïé äéÜöïñåò öõëëÜäåò, êáèþò åðßóçò êáé ôï ôåëåõôáßï öýëëï ôçò ÑÞîçò, ìïõ Ýäùóáí ôçí áöïñìÞ íá ãñÜøù áõôÞ ôçí åðéóôïëÞ, ðáñÜ ôï üôé ïé ëüãïé ôïõò ïðïßïõò áíÝöåñá õößóôáíôáé. Åßìáé áðü ÷áñáêôÞñá öéëüîåíïò Üíèñùðïò –ðïëëÝò öïñÝò ìÜëéóôá èá Ýëåãá õðåñáéóéüäïîïò. Ôåëåõôáßá üìùò íéþèù íá âñßóêïìáé óå ìéá äßíç äéöïñïýìåíùí

óôåñïýí, äçëáäÞ, ôç æùÞ. Èá ìðïñïýóá íá ãñÜøù ðÜñá ðïëëÜ, áëëÜ äåí èÝëù íá óáò êïõñÜóù ìå ôïõò ðñïóùðéêïýò öüâïõò, ôá Üã÷ç êáé ôéò óêÝøåéò ìïõ. ÅîÜëëïõ, óêïðüò áõôÞò ôçò åðéóôïëÞò åßíáé íá óáò åõ÷áñéóôÞóù ðïõ åßóôå åäþ ìå ôçí åöçìåñßäá êáé ôï ðåñéïäéêü óáò êáé ðïõ ìáèáßíù áðü óáò ôçí áëÞèåéá ãéá üóá óõìâáßíïõí ãýñù ìïõ. Íá åßóôå êáëÜ êáé íá óõíå÷ßóåôå áõôü ðïõ êÜíåôå, ãéáôß õðÜñ÷ïõìå êáé åìåßò ðïõ áêüìá áíôéóôåêüìáóôå êáé åëðßæïõìå. Ôá óôïé÷åßá ôçò åðéóôïëïãñÜöïõ åßíáé óôç äéÜèåóç ôçò åöçìåñßäáò. ΛΥΣΗ.................................................... ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ 2) ΙΠΠΟΥΡΑΙΟΝ 3) ΣΕ -ΓΡΙΠΗ 4) ΙΡΝ -ΠΑΤΜΟΣ 5) ΟΤΕΛΟ -ΙΑ 6) ∆ΙΑΘΛΑΣΤΗΣ 7) ΟΜ -ΗΕΤΙΩΝ 8) ΞΗΡΟΣ -ΗΑΣ 9) ΟΣΟ ΙΑΡΙ 10) ΣΗΜΑΣΙΑ -ΙΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ 2) ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ 3) ΘΠ -ΝΕΑ -ΡΟΜ 4) ΥΟΓ -ΛΘ 5) ΠΥΡΠΟΛΗΣΙΣ 6) ΟΡΙΑ -ΑΕ -ΑΙ 7) ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΑ 8) ΟΙΗΜΑΤΙΑΙ 9) ΛΟ -ΗΩΣ 10) ΗΝΙΣ -ΣΝ -ΟΣ

Αριθμός φύλλου 48


16

Αριθμός φύλλου 48

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Ιανουαρίου 2009

ÐÏËÉÔÉÓÌÏÓ

Óêïõðßäéá óôç Âåñãßíá;

Η

χωροθέτηση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Ημαθία έχει προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες και έχει διχάσει την τοπική κοινωνία. Σε μια τοποθεσία που απέχει 1500 μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και 350 μέτρα από τον ταμιευτήρα πόσιμου νερού του Αλιάκμονα, από τον οποίο πίνει νερό η Θεσσαλονίκη, σχεδιάστηκε η δημιουργία του ΧΥΤΥ Ημαθίας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 28 εκατομμύρια ευρώ και παρά την πληθώρα αρνητικών γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, έχει δημοπρατηθεί και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η προσφυγή του ΤΕΕ Ημαθίας στο ΣτΕ, η εκδίκαση της οποίας θα γίνει αυτόν τον μήνα. Η αναζήτηση κατάλληλης τοποθεσίας για τη χωροθέτηση του ΧΥΤΥ είναι μια παλιά ιστορία, σχεδόν 20 χρονών. Σε όλο τον νομό λειτουργούν 80 παράνομες χωματερές και ήταν πλέον επιτακτική ανάγκη άρχισαν να πέφτουν και πρόστιμα από την Ε.Ε.- να βρεθεί χώρος για την υγειονομική ταφή των σκουπιδιών. Παλαιότερα είχαν οριστεί άλλοι χώροι, σε Νάουσα και Μελίκη, και όπως γίνεται παντού, ξεσηκώθηκαν εκεί οι κάτοικοι και απέτρεψαν τη δημιουργία του ΧΥΤΥ. Σε ολόκληρο όμως τον νομό δεν μπορεί να μην έχει βρεθεί άλλη τοποθεσία και να επιμένουν στη συγκεκριμένη, τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί το νερό του Αλιάκμονα, ενώ ο παρακείμενος αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας προστατεύεται από την Unesco, είναι από τους πιο σημαντικούς και δημοφιλείς στην Ελλάδα και για το ποια είναι η εθνική του σημασία δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Εξάλλου η ίδια πολιτεία με αποφάσεις της την έχει αναγνωρίσει ως προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα του ΧΥΤΥ το παρακολουθεί το ιστολόγιο ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ (www.noiazomai. net/vergina_xyty.html) , το οποίο έχει οργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης με μηνύματα διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Πολιτισμού, τον υπουργό Πολιτισμού και τον πρόεδρο της Βουλής.

15

ημέρες

Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό

>

Êýëçóå Þäç Ýíá ðñþôï óýíôïìï äéÜóôçìá ìåôÜ ôç äïëïöïíßá ôïõ 15÷ñïíïõ ÁëÝîç Ãñçãïñüðïõëïõ, þóôå íá ìðïñïýìå ìå øõ÷ñáéìßá íá âãÜëïõìå êÜðïéá ðñþôá óõìðåñÜóìáôá: Ç äïëïöïíßá Þôáí ç èñõáëëßäá ðïõ Üíáøå ôç öùôéÜ, ç áöïñìÞ ãéá íá Ýñèåé óôçí åðéöÜíåéá ç óõóóùñåõìÝíç ïñãÞ ôçò åëëçíéêÞò êïéíùíßáò. Ç «áíôáñóßá» äåí ðåñéïñßóôçêå óôá ëáúêüôåñá óôñþìáôá, áëëÜ åðåêôÜèçêå óå ôìÞìáôá ôçò ìåóáßáò ôÜîçò. Ïé êïõêïõëïöüñïé êáé ïé ðëéáôóéêïëüãïé ìðïñåß íá óõãêÝíôñùóáí ôá öþôá ôçò äçìïóéüôçôáò, áëëÜ óçìáóßá Ý÷åé ôï ãåãïíüò üôé óôéò åêäçëþóåéò óõììåôåß÷áí ÷éëéÜäåò ìáèçôÝò êáé öïéôçôÝò. Äåí èõìÜìáé Üëëç öïñÜ óôç ìåôáðïëéôåõôéêÞ éóôïñßá ìáèçôÝò íá óôñÝöïíôáé êáôÜ áóôõíïìéêþí ôìçìÜôùí ìå áõãÜ, ãéáïýñôéá êáé ðÝôñåò. ÊÜðïéïé ìéëïýí ãéá «ðïñôïêáëß åðáíÜóôáóç». Óßãïõñá ç êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ Ý÷åé áñêåôïýò ëüãïõò ãéá íá ìçí åßíáé éäéáßôåñá áñåóôÞ óôéò ÇÐÁ. Åðßóçò, äåí åßíáé óðÜíéï óôçí éóôïñßá ïé ìÜæåò íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé Ýíôå÷íá ãéá óêïðïýò ôåëåßùò äéáöïñåôéêïýò áðü áõôïýò ðïõ äéáêçñýóóïíôáé êáé áðü áõôïýò ðïõ ïé ßäéåò ðéóôåýïõí. ¼ìùò, èá ðñÝðåé íá ëÜâïõìå õðüøç ìáò üôé óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá õðÞñ÷å ìéá öùôéÜ ðïõ óéãüêáéãå: ôï Ýíôïíï êåíü éäåïëïãéþí êáé áîéþí. Äåí åííïïýìå üôé îÜöíïõ Ýðáøáí íá êõêëïöïñïýí éäåïëïãßåò, áëëÜ üôé áõôÝò Ý÷áóáí åäþ êáé êáéñü ôç íïìéìïðïßçóÞ ôïõò. Ôá äýï êõñßáñ÷á êüììáôá Ý÷ïõí ôç ìåãáëýôåñç åõèýíç ãé’ áõôü ôï ãåãïíüò. Äéüôé áíôéêáôÝóôçóáí ôéò ðïëéôéêÝò óôï÷ïèåóßåò ìå ôïí ðáñáóéôéóìü, ôç äéáöèïñÜ, ôï ðáñÜëïãï êõíÞãé ôïõ ÷ñÞìáôïò, êáé åõíüçóáí ôçí åðéäåéêôéêÞ êáôáíÜëùóç åíüò ôìÞìáôïò, åíþ Ýíá Üëëï ìÝñïò ôïõ ðëçèõóìïý, ðïý åßíáé êáé ôï ìåãáëýôåñï âÝâáéá, êáôáäéêÜóôçêå óôçí áíÝ÷åéá Þ óôçí õðåñ÷ñÝùóç. Ç éäéþôåõóç êáé ï áôïìéêéóìüò äåí åðéôñÝðåé óôçí áðåëðéóßá íá ëÜâåé ðïëéôéêü ÷áñáêôÞñá êáé, Ýôóé êáôáñ÷Þí öïýóêùóáí öáéíüìåíá üðùò ôá íáñêùôéêÜ, ôï ëÜéö óôÜéë, ï åìðïñåõìáôéêüò áèëçôéóìüò. Ïé ðïëßôåò âÝâáéá êáôáëáâáßíïõí üôé ç äçìïêñáôßá ìáò üóï ðÜåé êáé øåõôßæåé, åíþ ç óõììåôï÷Þ ðåñéïñßæåôáé óå ïñéóìÝíåò ôõðéêÝò äéáäéêáóßåò ôåëåôïõñãéêïý ÷áñáêôÞñá, ðïõ áäåéÜæïõí áðü ôï üðïéï ïõóéáóôéêü ðåñéå÷üìåíü ôïõò. ¸ôóé åîçãåßôáé ãéáôß óôçí «áíôáñóßá» óõììåôÝ÷ïõí åíåñãÜ êáé ìáèçôÝò áðü ôçí ÊçöéóéÜ Þ ôï Øõ÷éêü. Óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá äåí ëåßðåé ôï «øùìß», áëëÜ ôï íüçìá. Ç áóèÝíåéÜ ôçò åßíáé ç Ýëëåéøç íïÞìáôïò êáé ôï õðáñîéáêü êåíü. Ï íåïöéëåëåõèåñéóìüò äéáêçñýóóåé üôé ç äéÜëõóç êÜèå óõëëïãéêüôçôáò, ï êáñéåñéóìüò, ç èåïðïßçóç ôçò áãïñÜò êáé ôïõ ÷ñÞìáôïò, ï Üãñéïò áôïìéêéóìüò, ç áíáèåþñçóç ôçò åëëçíéêÞò éóôïñßáò áðïôåëïýí ìéá êïóìïèåùñßá ðïõ ìðïñåß íá ðáñÝ÷åé óôç íåïåëëçíéêÞ êïéíùíßá ôéò ðñïûðïèÝóåéò ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé áðïôåëåóìáôéêÜ. Âåâáßùò,

ôþñá áðïäåéêíýåôáé ðåñßôñáíá ç ðíåõìáôéêÞ ôïõ Ýíäåéá êáé ç ïéêïíïìéêÞ ôïõ ÷ñåïêïðßá. ¼ìùò, ôá éäåïëïãÞìáôá ôïõ íåïöéëåëåõèåñéóìïý áíÝëáâáí íá ðñïùèÞóïõí ü÷é ìüíï êÜðïéïé óáí ôïí Áíäñéáíüðïõëï Þ ôïí ÌÜíï, áëëÜ êáé ôï ÐÁÓÏÊ êáé Ýíá óçìáíôéêü ìÝñïò ôïõ Óõíáóðéóìïý. Âåâáßùò, ïé ðåñéóðïýäáóôïé íåïöéëåëåýèåñïé äåí ðáñáëåßðïõí íá óéôßæïíôáé áðü ôï åëëçíéêü Äçìüóéï åßôå ùò ðïëéôéêü ðñïóùðéêü, åßôå ùò êáèåóôùôéêïß äéáíïïýìåíïé, åßôå ùò äéáðëåêüìåíïé åðé÷åéñçìáôßåò, åßôå ùò «ìç êõâåñíçôéêÝò ïñãáíþóåéò». Ç ÁñéóôåñÜ äåí ðåßèåé üôé ìðïñåß íá áíáäåé÷èåß ùò ëýóç óôçí ðáñáêìÞ, äéüôé ï ìåí ÓÕÑÉÆÁ åßíáé åãêëùâéóìÝíïò óå åèíïìçäåíéóôéêÜ éäåïëïãÞìáôá, êáé óå ðïëëÜ èÝìáôá, üðùò ïé ðåôñåëáéáãùãïß, ëáìâÜíåé èÝóåéò ðïõ ôáõôßæïíôáé ìå ôá óõìöÝñïíôá ôùí ÇÐÁ, åíþ ôï ÊÊÅ, ðáñÜ ôéò ïñèÝò èÝóåéò ôïõ óå ïñéóìÝíåò ðåñéðôþóåéò, åßíáé äÝóìéï ôùí äïãìáôéêþí åììïíþí ôïõ êáé ðñüóöáôá ôùí íåïóôáëéíéêþí áíáäéðëþóåùí. Ãíùñßæïõìå

¼ôáí ç åîÝãåñóç áöÞíåôáé íá ìïëõíèåß áðü ôç ìíçóéêáêßá, áñíéÝôáé ôç æùÞ... Äåí åßíáé ðéá ïýôå åîÝãåñóç, ïýôå åðáíÜóôáóç, áëëÜ ìíçóéêáêßá êáé ôõñáííßá.

üôé ç êïéíïâéáêüôçôá ôçò ïñèïäïîßáò õðÞñîå åëðßäá ãéá ðïëëïýò. ¼ìùò ðïëý ðñéí îåóðÜóïõí ôá ðñüóöáôá ïéêïíïìéêÜ Þ óåîïõáëéêÜ óêÜíäáëá, âëÝðáìå íá åãêáôáëåßðåé ôçí ðíåõìáôéêüôçôá ãéá ÷Üñç ôùí åõñùðáúêþí ðñïãñáììÜôùí Þ ôùí åðåíäýóåùí óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï. ÕðÜñ÷åé óõíåðþò êÜôé ïñãáíùìÝíï, ðïõ íá ãåìßæåé áéóéïäïîßá, íá åìðíÝåé ôç íåïåëëçíéêÞ êïéíùíßá; ÖõóéêÜ ü÷é, ãéáôß êáé

Ôïõ Óðýñïõ Êïõôñïýëç

ïé ìåìïíùìÝíåò ðåñéðôþóåéò óôï÷áóôþí Þ ïìÜäùí ðïõ äßíïõí ôïí äéêü ôïõò áãþíá Ý÷ïõí ñé÷ôåß ìåèïäéêÜ óôï ðåñéèþñéï, óôï óêïôÜäé. Ç åëëçíéêÞ Üñ÷ïõóá ôÜîç åßíáé ðáñáóéôéêÞ êáé äåí åßíáé óå èÝóç íá ðáñÜîåé éäåïëïãßá –Ýóôù ùò øåõäÞ óõíåßäçóç– ðïõ íá ìðïñåß íá áéôéïëïãåß ôçí êõñéáñ÷ßá ôçò. Ïé áêüëïõèåò óêÝøåéò ôïõ Ãêõ Íôåìðüñ áíôéóôïé÷ïýí ìå ìåãÜëç áêñßâåéá óôçí êáôÜóôáóÞ ôçò: «Ó’ áõôÞí ôçí ðåñßðôùóç, ðñüêåéôáé ãéá ìéá ôå÷íçôÞ áóôéêÞ ôÜîç ðïõ äåí åßíáé éêáíÞ íá óõóóùñåýóåé, áëëÜ áðëþò äéáóðáèßæåé ôüóï ôï ðïóïóôü õðåñáîßáò ôçò åã÷þñéáò åñãáóßáò, ðïõ ôçò áíôéóôïé÷åß, üóï êáé ôéò îÝíåò åðé÷ïñçãÞóåéò ôùí Êñáôþí Þ ôùí ìïíïðùëßùí, ðïõ åßíáé ïé ðñïóôÜôåò ôçò» (Ãêõ Íôåìðüñ: Ç êïéíùíßá ôïõ èåÜìáôïò, ÄéåèíÞò ÂéâëéïèÞêç, ìåô. Óýëâéá.ó.90). ÁëëÜ ôï ãåãïíüò üôé ç ðïëéôéêÞ áðáó÷ïëåß ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, üôé áíáêáëýðôåé ëüãïõò ãéá ôïõò ïðïßïõò åßíáé áëëçëÝããõá, üôé ôï êåíü áîéþí, ôï ìçäÝí åßíáé êÜôé ðïõ ôçí ðïíÜåé, ôçí ðëçãþíåé, åßíáé üëá áõôÜ óôïé÷åßá åíèáññõíôéêÜ. ¸íáò åîáéñåôéêÜ éäéüññõèìïò óôï÷áóôÞò, ï Æ. ÓïñÝë, åß÷å ãñÜøåé êÜðïôå üôé «ç ðñïëåôáñéáêÞ âßá ü÷é ìüíï ìðïñåß íá åîáóöáëßóåé ôç ìåëëïíôéêÞ åðáíÜóôáóç, áëëÜ áêüìá öáßíåôáé ðùò åßíáé ôï ìüíï ìÝóï íá åðáíáöÝñïõí ôá Ýèíç ôçí ðáëéÜ åíåñãçôéêüôçôÜ ôïõò, ôç ÷áìÝíç åîáéôßáò ôïõ ïõìáíéóìïý» (Æ. ÓïñÝë: ÓêÝøåéò ðÜíù óôç âßá, åêä. Áíáãíùóôßäç, ìåô. Á. ÂáãåíÜ, ó. 49). Äåí ðéóôåýù üôé ç âßá ìðïñåß íá ùöåëÞóåé áíôßèåôá, ôï ðéèáíüôåñï åßíáé íá ùèÞóåé ðåñéóóüôåñï ìéá êïéíùíßá óôçí ðáñáêìÞ (ãé’ áõôü êáé åíÝñãåéåò üðùò ç Ýíïðëç åðßèåóç åíáíôßïí áóôõíïìéêïý óðñþ÷íïõí ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá âáèýôåñá óôï ôÝëìá êáé ôç âáñâáñüôçôá). Éäéáßôåñá ìÜëéóôá üôáí ðñüêåéôáé ãéá ìéá áíïñèïëïãéêÞ êáôÜóôáóç, ðïõ äåí õðçñåôåß óõãêåêñéìÝíåò óôï÷åýóåéò – üðùò, ÷áñáêôçñéóôéêÜ, ç âßá ôùí êïõêïõëïöüñùí êáé ôùí ðëéáôóéêïëüãùí ìðïñåß åýêïëá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá åðéäéþîåéò ôåëåßùò áíôßèåôåò áðü áõôÝò ðïõ äéáêçñýóóåé. Ôåëåéþíù åíèõìïýìåíïò êÜðïéåò óçìáíôéêÝò êáé åðßêáéñåò óêÝøåéò ôïõ Á. Êáìý: «¼ôáí ç åîÝãåñóç áöÞíåôáé íá ìïëõíèåß áðü ôç ìíçóéêáêßá, îå÷íþíôáò ôéò ãåííáéüøõ÷åò áñ÷Ýò ôçò, áñíéÝôáé ôç æùÞ, ðñï÷ùñåß óôçí êáôáóôñïöÞ êáé îåóçêþíåé ôç óáñêáóôéêÞ ëåãåþíá ôùí ìéêñþí ôçò óôáóéáóôþí, óðïñÜ óêëÜâùí, ðïõ êáôÜíôçóáí íá ðñïóöÝñïíôáé óÞìåñá ó’ üëåò ôéò áãïñÝò ôçò Åõñþðçò ãéá ïðïéáäÞðïôå óêëáâéÜ. Äåí åßíáé ðéá ïýôå åîÝãåñóç ïýôå åðáíÜóôáóç, áëëÜ ìíçóéêáêßá êáé ôõñáííßá… ÐÝñá áðü ôïí ìçäåíéóìü, åìåßò üëïé åôïéìÜæïõìå ìéá áíáãÝííçóç ìÝóá áðü ôá åñåßðéá. ÁëëÜ ëßãïé ôï îÝñïõí». (Á. Êáìý: Ï ÅðáíáóôáôçìÝíïò ¢íèñùðïò, åêä. ÌðïõêïõìÜíç, ìåô. Ô. Ôóáêßñç, ó. 377).

Ρήξη 48  

Εφημερίδα Ρήξη: Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική χειραφέτηση Οικολογία Άμεση Δημοκρατία www.ardin.gr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you