Page 1

Opleidingen H o o g w e r k e r s - H e f t r u c k s - Ve r r e i k e r s VCA - IndustriĂŤle trainingen

Als je iets wilt bereiken


Veiligheid

2


Veilig werken Veiligheid op het werk is een actueel thema. Het waarborgen van veiligheid wordt steeds belangrijker en is niet altijd eenvoudig. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een werkgever is volgens de Arbowetgeving verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers op de werkplek. En bovendien voor de opleiding van mensen die werken met arbeidsmiddelen waaraan veiligheidsrisico’s verbonden zijn. De risico’s van de werkzaamheden moeten onderkend en beschreven worden in een RI&E en voldoende afgedekt zijn door bijvoorbeeld het inzetten van het juiste arbeidsmiddel, dat vervolgens bediend wordt door personeel dat daarvoor de specifieke deskundigheid heeft. Een erkende opleiding biedt hiervoor in de meeste gevallen een sluitende oplossing. Zowel formeel als praktisch wordt dan voldaan aan de gestelde regelgeving. Naast opleidingen voor het veilig werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks biedt Riwal VCA-opleidingen aan als voorbereiding op het examen B-VCA en VCA-VOL. Ook voor diverse industriële trainingen kunt u bij Riwal terecht. Een goede en erkende opleiding is een eerste stap in preventieve veiligheid. Iemand die risico’s overziet kan de juiste keuze maken om iets veilig te bereiken.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

3


Opleidingen Riwal Riwal is één van de grootste internationale specialisten in verhuur en verkoop van hoogwerkers, verreikers en andere producten en diensten voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Om veilig en efficiënt te werken met een hoogwerker, verreiker of heftruck moet de machine op een juiste en verantwoorde wijze worden bedient. Daarom biedt Riwal gecertificeerde opleidingen aan die voldoen aan wettelijke en (inter)nationaal erkende normen.

Bekwame instructeurs Riwal beschikt over meerdere vakbekwame gecertificeerde instructeurs. Zij trainen en examineren cursisten zowel op theoretisch als praktisch vlak. De instructeurs hebben ieder op de werkvloer gedegen machinekennis opgedaan. Met die praktijkervaring als bagage hebben zij de opleiding van instructeur voor bediening van hoogwerkers, verreikers en heftrucks en voor VCA met succes afgerond.

4


Inhoud Vaardigheden

Pagina

Training basisvaardigheden Hoogwerker, Heftruck, Verreiker

6

SSVV (SOG)

7

Opleidingen

Resultaat Pagina

Hoogwerkers Basisopleiding Hoogwerker

Bewijs van deelname

8

IPAF Hoogwerker

Certificaat / PAL-card (+SOG)

9

Heftrucks Heftruck

Certificaat BMWT (+SOG)

10

Verreiker

Certificaat BMWT (+SOG)

11

Verreiker voor heffen en hoogwerken

Certificaat PBNA (+SOG)

12

Machinist Verreiker met hijsfunctie

Certificaat TCVT W04-07

13

VCA Basis

Certificaat PBNA

15

VCA-VOL

Certificaat PBNA

15

Veilig verplaatsen van lasten

Certificaat PBNA (+SOG)

16

Flens- en afdichtingsmonteur

Certificaat PBNA (+SOG)

16

Monteur warmtewisselaar

Certificaat Flexibel Europe

16

Werken als buitenwacht (mangatwacht)

Certificaat PBNA (+SOG)

16

Tekeninglezen piping en constructie

Certificaat Flexibel Europe

17

Isometrisch schetsen

Certificaat Flexibel Europe

17

Onafhankelijke adembescherming

Certificaat PBNA (+SOG)

17

Verreikers

VCA

IndustriĂŤle trainingen

Subsidie

Opleidingslocatie Indooropleidingscentrum

18

Incompany

18

Werknemers opleiden in het gebruik van risicovolle machines is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een duurzame investering in uw personeel. Daarvoor zijn er zelfs diverse subsidies te verkrijgen waarmee de kosten aanzienlijk gereduceerd worden. Informeer hiernaar bij uw brancheorganisatie of kijk op www.esfonline.nl onder O&O fondsen voor een overzicht met instanties.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

5


Training basisvaardigheden Hoogwerker, Heftruck, Verreiker Bij de dagopleidingen Veilig werken met de hoogwerker, heftruck of verreiker ligt de nadruk op het afleggen van een theorie- en een praktijkexamen. De aandacht is gericht op de voorbereiding en het afnemen van die examens. Deze zijn doorgaans goed haalbaar voor mensen die in de praktijk al met enige regelmaat op dergelijke machines werken of hebben gewerkt. Het komt ook voor dat werken met deze machines volstrekt nieuw is voor uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan jongeren in opleiding, medewerkers die van baan verandert zijn of leidinggevenden die veelal niet operationeel werkzaam zijn. Onze ervaring is dat deelnemers die geen of te weinig ervaring hebben in het praktisch werken met een hoogwerker, heftruck of verreiker tijdens de dagopleiding onvoldoende bekwaamheid kunnen ontwikkelen in het bedienen van deze machines. Dit kan resulteren in het niet slagen voor het praktijkexamen of gebrek aan vertrouwen bij het werken met de machines in de dagelijkse werksituatie. Riwal biedt daarom de mogelijkheid om als aanvulling, voorafgaand aan onze opleidingen, extra trainingsdagen te verzorgen op een hoogwerker, heftruck of verreiker. Zodoende is er alle gelegenheid vertrouwd te raken met de machine(s) waarop de cursist gecertificeerd wordt. U kunt met ons contact opnemen voor een training op maat.

6


SSVV-SOG Op bepaalde locaties (bijv. in de petro-chemie) en voor een aantal werkzaamheden moeten medewerkers volgens SSVV-normen examen doen. De SSVV Opleidingen gids (voorheen GORW) is bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren. Deze medewerkers moeten in het kader van VCA 2004/04 voldoen aan de in de gids gestelde opleidingseisen. Dit is een voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van de VCA-certificering van hun werkgever. Onderstaand overzicht toont de kwalificaties die Riwal voor u uit de zogenoemde Specifiek Risicovolle Taken kan examineren. Dit gebeurt voor wat betreft de hoogwerkeropleiding als aanvulling op het IPAFcertificaat en voor de overige opleidingen in combinatie daarmee. Zie voor meer informatie over SOG: www.vcaexamenbank.nl/taken/ssvv.

Specifiek Risicovolle Taak uit de SSVV Opleidingengids H-HEF-PC-0405

Werken met een vorkheftruck

H-HW-PC-0409

Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B

H-HW-PC-0409

Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A

H-HW-PC-0409

Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B

H-VR(h)-PC-0510

Werken met een verreiker voor heffen

H-VR(hh)-PC-0409

Werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken

H-LDF-PC-0405

Werken aan lage druk flenzen

H-WF-PC-0111

Werken aan flensverbindingen

H-WFPr-PC-0111

Werken aan flensverbindingen volgens protocol

H-VVL-PC-0405

Verplaatsen van lasten

H-BW-PC-0408

Werken als buitenwacht (mangatwacht)

H-OA-PC-040

Werken met onafhankelijke adembescherming

Voor het aanvragen van de examens en de certificaten worden de kosten van de exameninstelling doorberekend. De SSVV examens resulteren in een VCA-certificaat Veilig Werken afgegeven door PBNA of BMWT met een geldigheidstermijn van 3 of 5 jaar. Zie voor meer specificaties over deze cursussen de betreffende pagina in deze brochure.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

7


Veilig werken met hoogwerkers Voor veilig en efficiënt werken met een hoogwerker is een goede basiskennis van de bediening van de machine en een praktische training noodzakelijk. Riwal verzorgt gecertificeerde opleidingen die voldoen aan wettelijke en (inter)nationaal erkende normen. Als certificering niet noodzakelijk is, kunnen we voor u een basisopleiding verzorgen.

Opleiding

Basisopleiding Hoogwerker

8

Doel

Instrueren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die incidenteel eenvoudige werkzaamheden met een hoogwerker uitvoeren in niet complexe omstandigheden en waarvoor geen extra locatievoor locatievoorschriften van kracht zijn.

Inhoud

• • • •

Locatie

Dordrecht, Riwal opleidingscentrum of bij u op locatie (zie pagina 18).

Prijs

Basistarief is € 100,- per persoon. (informeer naar tarieven voor meerdere personen).

Bijzonderheden

Duur is 1 dagdeel. Groepsgrootte van 6 tot 12 personen. Andere aantallen op aanvraag. Bij incompanyopleidingen dient een goedgekeurde hoogwerker op locatie beschikbaar te zijn.

Resultaat

Bewijs van Deelname - 3 jaar geldig

Soorten hoogwerkers Arbowetgeving Dagelijkse controle Praktijkinstructie


Opleiding

IPAF Hoogwerker Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die voor hun werkzaamheden gebruik maken van een hoogwerker en tenminste enige ervaring hebben in het gebruik ervan.

Inhoud

• • • • • • •

Locatie

Dordrecht, Riwal opleidingscentrum of bij u op locatie (zie pagina 18).

Prijs

Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. (informeer naar tarieven voor meerdere personen).

Bijzonderheden

Duur is 2 dagdelen. Groepsgrootte van maximaal 4 personen. Andere aantallen op aanvraag. Bij incompanyopleidingen dient een goedgekeurde hoogwerker op locatie beschikbaar te zijn. Uitbreiding met examinering conform SOG-condities mogelijk, zie pagina 7.

Resultaat

Certificaat/PAL-card - 5 jaar geldig

Soorten hoogwerkers Arbowetgeving Omgevings- en bodemcondities Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Praktijkexamen

IPAF De IPAF (International Powered Access Federation) is een internationale non-profit organisatie die zich wereldwijd inzet voor het veilig en effectief gebruik van hoogwerkmaterieel. De federatie bestaat al sinds 1983 en behartigt de belangen van fabrikanten, dealers, importeurs, verhuurders, gebruikers en opleiders. De IPAF stimuleert en certificeert opleidingen voor bedieners van hoogwerkers. Riwal fungeert als opleidingscentrum voor de IPAF Hoogwerker opleidingen. PAL-kaart Alle deelnemers die een IPAF opleiding succesvol hebben doorlopen, krijgen een certificaat en een gepersonaliseerde PAL (Powered Access License) card. De PAL card is 5 jaar geldig, wordt steeds meer internatio-naal erkend (ook door verzekeraars) en is beveiligd met een hologram en een foto en handtekening van de bezitter.

R I WA L > O p l e i d i n g e n

9


Heftrucks De heftruck, het meest gebruikte arbeidsmiddel in logistieke en productiebedrijven, mag alleen bedient worden door mensen die daarvoor aantoonbaar de specifieke deskundigheid bezitten. Door het behalen van het BMWT Heftruck certificaat kan worden aangetoond dat de bediener afdoende is opgeleid. De heftruckopleiding is gericht op veilig werken en gevaarherkenning. Maar ook het kunnen besturen van de heftruck maakt een belangrijk deel uit van de opleiding.

Opleiding

Heftruck

BMWT De vereniging BMWT is een brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Met trainingen en cursussen zorgt BMWT-Train voor de vereiste deskundigheid bij werknemers die met materieel werken. De Riwal instructeurs zijn door BMWT gecertificeerd voor het geven van verreiker- en heftruckopleidingen.

10

Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die regelmatig, dan wel dagelijks met een heftruck werken en daarvoor gecertificeerd dienen te zijn. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de heftruck.

Inhoud

• • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastdiagrammen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheid Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijkexamen

Locatie  Dordrecht, Riwal opleidingscentrum of incompany (zie pagina 18). Prijs  Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. (informeer naar tarieven voor meerdere personen). Bijzonderheden

Duur is 2 dagdelen. Bij incompanyopleidingen dient een goedgekeurde heftruck voor het praktijkgedeelte beschikbaar te zijn. Uitbreiding met examinering conform SOG-condities mogelijk, zie pagina 7.

Resultaat

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

Als certificering niet noodzakelijk is, kunnen we voor u een basisopleiding verzorgen.


Verreikers De verreiker is een multifunctioneel inzetbaar arbeidsmiddel. In de constructie, civiele bouw, openbare werken en in de landbouw wordt gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden die er zijn met de verreiker. Een misvatting is dat het een soort uitgebreide heftruck is. Door de constructie van de machine en het feit dat veelal op een oneffen grondoppervlak wordt gewerkt ontstaan specifieke eigenschappen en risico’s, daarom is specifieke deskundigheid vereist. Riwal heeft in samenwerking met BMWT-Train een specifieke opleiding ontwikkeld die gericht is op de aspecten die voor het veilig werken met een verreiker noodzakelijk zijn.

Opleiding

Verreiker Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die regelmatig dan wel dagelijks met verreikers werken en daarvoor gecertificeerd dienen te zijn. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker.

Inhoud

• • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheidsproef Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Praktijkexamen

Locatie  Dordrecht, Riwal opleidingscentrum of incompany (zie pagina 18). Prijs  Basistarief is € 250,- per persoon, incl. examen. (informeer naar tarieven voor meerdere personen). Bijzonderheden  Duur is 2 dagdelen. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor werken met verreikers tot maximaal 10 tonmeter. Uitbreiding met examinering conform SOG-condities mogelijk, zie pagina 7.

Resultaat

BMWT certificaat - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

11


Verreiker voor heffen en hoogwerken De opleiding is gericht op medewerkers die een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerkerwerkzaamheden. Onder ‘heffen’ wordt bij de verreiker met behulp van een geïnstalleerd vorkenbord heffen van lasten verstaan. Onder ‘hoogwerken’ wordt bij de verreiker met behulp van een geïnstalleerd werkplatform werken op hoogte verstaan. De opleiding gaat in op de verschillende risico’s die er bij de diverse activiteiten aanwezig zijn. Sinds juni 2010 is deze specificatie in de SSVV-opleidingengids opgenomen.

Opleiding

Verreiker voor heffen en hoogwerken Doel

Instrueren en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein voor in installaties of werkplaatsen incidenteel een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hoogwerker werkzaamheden. Minimum leeftijd is 18 jaar; in het bezit van rijbewijs B. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker. Inhoud

• • • • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen Theorie-examen Dagelijkse controle Praktijkinstructie Rijvaardigheidsproef Lasten oppakken, vervoeren en wegzetten Aan- en afkoppelen voorzetstukken Inspectie met hoogwerkerbakken Praktijkexamen

Locatie  Dordrecht, Riwal opleidingscentrum. Prijs  Basistarief is € 550,- per persoon, inclusief examen.

12

Bijzonderheden

Duur is 2 dagdelen. Groepsgrootte 3 à 4 personen. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het werken met verreikers tot maximaal 10 tonmeter. Dit certificaat voldoet aan de VCA/SOG-condities.

Resultaat

PBNA/SOG certificaat - 5 jaar geldig


Machinist Verreiker met hijsfunctie Machinisten die hijswerkzaamheden op een bouwplaats uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10 tonmeter of meer, moeten in Nederland in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Dit geldt ook voor hijsen met een verreiker waarop een hijsjib (met of zonder lier) is bevestigd. Door het instellen van deze kwalificatie wordt tegemoet gekomen aan de eis in de Arbowetgeving dat werknemers specifiek deskundig dienen te zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Opleiding

Machinist Verreiker met hijsfunctie (TCVT W04-07) Doel

Opleiden en certificeren van operationele medewerkers.

Bestemd voor

Medewerkers die op een bouwplaats of andere werklocatie hijswerkzaamheden met een verreiker moeten verrichten waarbij de werklasten boven de 10 tonmeter komt. Uitgangspunt bij de cursus is dat de deelnemers ervaring hebben in het werken met de verreiker.

Inhoud

• • • • • • • • • • •

Specifieke eigenschappen Arbowetgeving Lastvluchttabellen en vaststellen hefcapaciteit Opstellingscondities Communicatie Berekenen van de massa van een last Theorie-examen Dagelijkse controle van verreiker en hijsgereedschap Lasten aanslaan, hijsen en wegzetten Aan- en afkoppelen voorzetstukken Praktijkexamen

Locatie  Dordrecht, Riwal opleidingscentrum. Prijs  Op aanvraag. Bijzonderheden

Duur is 5 dagen; 4 opleidingsdagen en 1 examendag. Groepsgrootte 3 à 4 personen. Het certificaat dat wordt afgegeven is een licentie voor het hijsen van lasten met een verreiker. Verlenging is mogelijk door het registreren van de praktijkwerkzaamheden gedurende deze periode of door het afleggen van een nieuw examen.

Resultaat

TCVT certificaat - 5 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

13


VCA De Arbowet stelt regels rondom veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. In het kader van deze regelingen dienen werkgevers ervoor zorg te dragen dat werknemers voorlichting krijgen over gevaren en risico’s in de werksituatie. Naast bedrijven in de (petro-) chemie hanteren steeds meer werkgevers in andere bedrijfstakken het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) en het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA-VOL) als norm en voorschrift voor het eigen personeel en dat van onderaannemers die werkzaam zijn op hun terrein of onder hun verantwoordelijkheid. Riwal biedt VCA training aan als voorbereiding op het examen B-VCA en VCA-VOL. U kunt medewerkers die begeleiding nodig hebben bij het studeren aanmelden. Ook individuele aanmelding is mogelijk.

14


Opleiding

VCA Basis of VCA-VOL Doel

Kennis van regelgeving en basisvaardigheden op veiligheidsgebied, een meer bewuste attitude op het gebied van veiligheid en het inzicht verkrijgen om een veiliger werksituatie voor zichzelf en anderen te bewerkstelligen.

Bestemd voor

Basisveiligheid VCA is bestemd voor operationele medewerkers die werkzaamheden verrichten in de techniek, industrie en in de bouw bij bedrijven die VCA gecertificeerd zijn. De opleiding VCA-VOL is bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers die in hun functie te maken hebben met het uitvoeren en handhaven van maatregelen gericht op veilige werkomstandigheden.

Inhoud

• • • • • • • • • • •

Locatie

Dordrecht, Riwal opleidingscentrum.

Prijs

Basistarief is € 285,- per persoon, inclusief studieboek en examen. (informeer naar tarieven voor meerdere personen).

Bijzonderheden

Duur is 4 dagdelen of 2 hele dagen. De opleiding wordt mondeling gegeven in de Nederlandse taal. Het examen wordt schriftelijk afgenomen. Tegen extra kosten kan het schriftelijk examen in diverse andere talen of mondeling worden afgenomen. Informeer naar de mogelijkheden.

Resultaat

B-VCA of VCA-VOL Certificaat (PBNA) 10 jaar geldig

Arbowetgeving en arbeidsomstandigheden Risico’s en preventie Gezondheidsrisico’s Persoonlijke beschermingsmiddelen Gevaarlijke stoffen Werkplekeisen en vergunningen Brand- en explosiegevaar Werken op hoogte Hijsen en tillen Struikelen, verstappen en uitglijden Voor leidinggevenden worden bovengenoemde V onderwerpen bovendien toegespitst op de rol van de leidinggevende in het arbeidsproces en aangevuld met Arbo-regelgeving in de praktijksituatie

R I WA L > O p l e i d i n g e n

15


Industriële trainingen In samenwerking met Flexibel Europe biedt Riwal ook specifieke opleidingen gericht op veilig werken in de industrie. Het opleidingspakket bestaat ondermeer uit:

Veilig verplaatsen van lasten Cursusduur

2 dagdelen of 3 avonden

Cursusplaats

Dordrecht, Brielle of incompany

Cursusprijs

Op basis van offerte

Resultaat

Certificaat/PBNA+SOG - 5 jaar geldig

Flens- en afdichtingsmonteur • Module lage druk LDF • Module gevorderde LDF • Module hoge druk HDF (conform SNR/SNC) • Module torqing & tensioning (conform SNR/SNC) Cursusduur

1 dag (2 dagdelen) of 3 avonden

Cursusplaats

Brielle of incompany

Cursusprijs

Op basis van offerte

Resultaat

Certificaat/PBNA+SOG - 5 jaar geldig

Monteur warmtewisselaar Cursusduur

4 dagdelen of 6 avonden

Examen

Conform uitvoeringsvoorschriften SNR-SNC

Cursusplaats Brielle Inclusief

Cursusboek en praktijktraining

Cursusprijs

Op basis van offerte

Resultaat

Certificaat Flexibel Europe

Werken als buitenwacht (mangatwacht) Cursusduur

2 dagdelen of 3 avonden

Cursusplaats Brielle

16

Inclusief

Cursusboek en praktijktraining

Cursusprijs

Op basis van offerte

Resultaat

Certificaat/PBNA+SOG - 3 jaar geldig


Tekeninglezen piping & constructie Cursusduur Minimaal 5 dagen (afhankelijk van het instapniveau) Cursusplaats

Brielle of incompany

Resultaat

Certificaat Flexibel Europe

Isometrisch schetsen Cursusduur Minimaal 5 dagen (afhankelijk van het instapniveau) Cursusplaats

Brielle of incompany

Resultaat

Certificaat Flexibel Europe

Onafhankelijke adembescherming Cursusduur

1 dag

Cursusplaats Incompany Inclusief

Aangevuld met gezondheidsonderzoek

Cursusprijs

Op basis van offerte

Resultaat

Certificaat/PBNA+SOG - 3 jaar geldig

R I WA L > O p l e i d i n g e n

17


Opleidingslocatie Indooropleidingscentrum Riwal heeft in Dordrecht de beschikking over een eigen indooropleidingscentrum. Hier kan in een goede ‘leeromgeving’ theorie- en praktijkles worden gegeven en kunnen de examens worden afgenomen in de daarvoor vereiste condities. Tevens beschikt Riwal over een opleidingslocatie in de omgeving van Amsterdam. Machines zoals hoogwerkers, heftrucks en verreikers zijn aanwezig. Voor het werken met de heftruck en de verreiker zijn diverse materialen beschikbaar om de examenoefeningen mee te verrichten. Cursisten die een één- of meerdaagse cursus volgen krijgen een lunch aangeboden. Deze is bij de cursusprijs inbegrepen. Incompany Vrijwel alle opleidingen kunnen ook op locatie (incompany) verzorgd worden. Onze instructeurs nemen presentatiebenodigdheden en voorzieningen voor de praktijktraining mee. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Wel moet de accommodatie voor het theorie- en praktijkgedeelte aan de vereiste locatievoorwaarden van de exameninstelling voldoen. Bovendien is het gebruik van machines voor de training (de hoogwerker(s), heftruck of verreiker) niet inbegrepen in de opleidingstarieven, maar uiteraard kunnen deze via Riwal Verhuur besteld worden.

18


Opleidingslocatie

R I WA L > O p l e i d i n g e n

19


Hoofdvestiging Maxwellstraat 27 3316 GP Dordrecht T 078 618 18 88 F 078 654 39 20 E opleidingen@riwal.com Š 2010 Riwal Hoogwerkers bv, Dordrecht, Nederland. Tweede druk. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van Riwal. De inhoud van deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt Riwal geen enkele aansprakelijkheid.

Fle ibel Europe Opleidingen B.V.

www.riwal.com

Riwal Opleidingen  

Voor het veilige en efficient werken met een hoogwerker, verreiker of heftruck is een goede basiskennis en een praktische training noodzakel...