Page 1

28–31 AUG 2018 Svenska Mässan, Göteborg

D E N N O R D I S K A M Ö T E S P L AT S E N F Ö R A L L A S O M A R B E TA R M E D O C H A N V Ä N D E R T R Ä

M Ä S S T I D N I N G - D I N GU IDE T ILL T RÄIN DU ST RIN S SJÄLVKLA RA MÖTESPLATS

LÖNSAMHET GENOM TRÄ

– FRAMTIDENS MATERIAL √ VS IÄNR LFDUELNL AS HHÖÖJGDSPTAÅ MT RÄÄSHSUASNN! Å R

KAJSA CRONA professor i boendets arkitektur, Sweco

√ UT RNÄI FKOSRATS KSNNIINNGG P Å √

STEFAN FÖLSTER nationalekonom, författare, chef Reforminstitutet

SÅ OPTIMERAR UPPKOPPLADE MASKINER DIN PRODUKTION

HITTA TILL UTSTÄLLARNA! KARTA I MITTUPPSLAGET

ETT ARRANGEMANG AV:

PARTNERS:

PETER ROCKEDAL teknisk direktör på Moelven

MEDIAPARTNERS:


TRÄINDUSTRIN HAR EN ENORM POTENTIAL: FÖR EKONOMISK TILLVÄXT, KLIMAT, ARKITEKTUR OCH DESIGN Byggmaterialet trä kan med fördel ersätta betong och stål. Nästan allt som idag görs av fossila råvaror kan ersättas av skogsråvara. Det ger sammantaget oändligt långsiktiga möjligheter för Sveriges träindustri. Framtiden växer i skogen!

att öka beställarkompetensen genom Industri 4.0 är självklart. Liksom på den ökade digitaliseringen inom såväl sågverk som möbel- och snickeriindustri. KLIMATPERSPEKTIVET GÅR SOM EN RÖD tråd genom årets Trä & Teknik. Trä är det enda förnybara byggmaterialet, det enda som binder koldioxid. Det industriella byggandet disku-

PÅ ÅRETS TRÄ & TEKNIK speglar vi hela värde-

teras i flera programpunkter. Alltfler anser att

kedjan: från skogsodling och sågverk till industriellt

det är med ökat användande av trä vi kan nå

byggande i trä, möbelindustri, interiör och snickeri

klimatmålen. Dessutom med fördelar som kortare

och raden av slutprodukter, nya material och inno-

byggtid, lägre kostnader och minskad miljöpå-

vativa framtidslösningar i trä.

verkan.

DET UNIKA MED VÅR MÄSSA är just att vi vänder oss till alla professioner som arbetar med trä, som har inflytande över branschen och fattar beslut. Under fyra dagar möts här politiker och produk-

ARKITEKTERNA ÄR OERHÖRT VIKTIGA i den processen. Vår satsning på Arkitektdagen 29 augusti är en nyhet för året, som du kan läsa mer om på följande sidor.

tionsfolk, beställare, byggherrar, kommunfolk, fastig-

Väl mött på Trä & Teknik, årets mötesplats för

hetsägare, stadsplanerare, arkitekter, konstruktörer,

alla som hylla trä!

designers och många fler. Stefan VÅRT FULLADDADE SEMINARIEPROGRAM vill

Sundkvist,

både inspirera och hjälpa företag i träindustrin att

Svenska Mässan/

bli effektivare och öka sin globala konkurrensför-

Trä & Teknik

måga. Från scenerna på mässgolvet presenteras en rad konkreta case: från de som bygger i trä till de som tillverkar på nya sätt i trä. Att vi sätter fokus på

STEFAN SUNDKVIST

Svenska Mässan/Trä & Teknik

HITTA TILL MÄSSAN Svenska Mässan Mässans gata/Korsvägen 412 94 Göteborg

ÖPPETTIDER

Tisdag – torsdag 09.00 – 17.00 Fredag 09.00 – 16.00

BILJETTER: FRI ENTRÉ www.traochteknik.se 031-708 00 00 Stefan Sundqvist Affärsansvarig stefan.sundqvist@svenskamassan.se

FRI ENTRÉ Slipp kö, registrera ditt konstnadsfria entrékort på traochteknik.se

- L Ö N S A M H E T G E N O M T R Ä F R A M T I D E N S M AT E R I A L

3


- REGISTRERA DIG FÖR FRI ENTRÉ PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

4

LÄNGDEN, BREDDEN OCH HÖJDEN PÅ MÄSSAN K O N S T E N AT T B Y G G A I ( B A R R ) T R Ä I K O M B I N AT I O N M E D A N D R A M AT E R I A L TEXT: EVA LINDSELIUS

VÄRLDSBERÖMDE KEVIN FLANAGAN, PLP Architectu-

TRÄBYGGANDET I SVERIGE spås dubbleras under

re i London, kommer att föreläsa på mässan. Under 30

de närmaste åtta åren. Det kräver kompetenta arkitek-

år som arkitekt har han skapat ett stort antal prisbelönta

ter och konsulter på området. Branschseminarier och

byggnader i världsstäder och är just nu aktuell med

forskning riktar sig antingen till alla marknadsaktörer

tre skyskrapor i massivträ, under namnen Oakwood

eller koncentrerar sig på teoretiska områden. Mot den

Timber 1,2 och 3. Torn 1 var en 300 meter hög

bakgrunden har Träbyggnadskansliet, White

skyskrapa, med huvudkonstruktionen av prefabricera-

och AIX nu tagit initiativet till ett nätverk för alla

de moduler i trä hämtat från miljöcertifierade skogar i

arkitekter där man kan samverka och vara ett forum

Europa. Korslaminerat trä är ett lätt material och därmed

för gemensamma träbyggnadsfrågor. Här kan frågeställ-

kan du också bygga högt, förklarar Flanagan. Torn 2

ningar ventileras mellan intresserade arkitekter oberoen-

var en intrikat korgstruktur med bärande fasad i dubbla

de av företag och man får dela med sig av inspiration,

spjälverk. De bägge tornen var skalövningar som inte

systemlösningar och lyckade projekt. Avsparken skedde

realiserats och nu gör Kevin Flanagan ett tredje försök,

i juni och nu tar man nätverket till mässan. Mer i semina-

den här gången i samarbete med Chalmers tekniska

rieprogrammet.

ARRANGERAS PARALLELLT med Trä och Teknik i år. Sawtec är en ideell förening där de 20 medlemmarna består av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den den träbearbetande industrin.

högskola i Göteborg, och tänkt för en tomt i Nederländerna. Se mer i mässprogrammet.

SAWTECDAGARNA

YTTERLIGARE ETT SPÄNNANDE INSLAG är Skellefteå Kulturhus, som ligger i botten av ett 19 våningar högt

För första gången ses Sawtec-dagarna inom samma lokaler som mässan där de senaste rönen presenteras i workshops för deltagare från branschen. Erfarenhetsut-

PREMIÄR FÖR PRODUKTIONSTEKNISKA TÄVLING-

torn uppbyggt av prefabricerade rumsmoduler i massivt

EN "FÅTÖLJEN",som vill stimulera till innovation och

trä med en kärna av korslimmat trä. Med sin glasade

nytänkande i möbelindustrin. En prototyp har tagits fram

fasad blir det en milsvid utsikt över staden. Kulturhuset

av Dan Ihreborn i samarbete med Stolab, i en

kommer även att innehålla ett hotell. Genom att erbjuda

OCH SIST MEN INTE MINST - missa inte seminariet

produktionstekniskt mycket avancerad formgivning som

kulturscen, litteratur och konst, kommer det att bli Skel-

om Digitala sågverk på scen där flera av spjutspetsaktö-

NT E R O M L L I T N E VÄLKOMM C00:09

byte med digitalisering i fokus i år. Läs mer om Sawtec på sidan 22 här i mässtidningen.

ska locka unga formgivare att ställa upp i tävlingen som

lefteås nya mötesplats. Projektering pågår som bäst, hör

rerna redovisar sin kompetens och smarta lösningar för

spänner över två år. Läs om projektet på sidan 11-12.

och se mer om detta i Whites seminarium.

framtiden.

L

N TIL

MME

O VÄLK

TER MON

00:09

NR C

MÅLA MED TJÄRLEK ”Vi blev förälskade i Svarttjäran och materialet! Här fick vi verkligen en färg som kan stå emot väder och vind - ett måste med tanke på att även taket skulle målas. Dessutom är kulören otroligt vacker och lyfter fram träets karaktär. För oss som är måna om vilka material vi använder känns det också bra att det är naturens egen målarfärg.”

RA Ä J T T R A V S F EM-I-TOPP DD

T SKY

DIGE

1. GE

Andreas Lyckefors och Johan Olsson på Bornstein Lyckefors

R KULÖ MATT CKER 2. VA DOFT R Ä J T RLIG G 3. HÄ MFÄR Å SLA FIN P A R ” T N 4. EX TURE D NA T ME 5. ”ET

TJÄRLEK

by

www.tjärlek.se #målaöverslamfärg


INDUSTRIELLT BYGGANDE – RATIONELLT MED STORA MÖJLIGHETER

SEMINARIUM

INDUSTRIELLT BYGGANDE

TEXT: LINDA KANTE

Fördelarna med industriellt byggande är flera. Bland annat är det ett sätt att bygga staden på landet. Dessutom går det att effektivisera och få byggandet mycket mer välplanerat än vad det är idag. Sist men inte minst råder det ett växande bostadsbehov i Sverige – ett berg som vi bara skjuter framför oss och som vi måste ta itu med, menar Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks bygg.

– Idag handlar industriellt byggande om kundanpassning och skapar utmärkta möjligheter för arkitekter att arbeta inom ramarna för byggsystemet, konstaterar Helena Lidelöw.

DET ÄR MÅNGA SOM FÖRKNIPPAR industriellt byggande med likformigt och tråkigt – ett förlegat synsätt som är i behov av uppdatering.

– Dessutom ser vi att byggkostnaderna ökar konstant. Sverige har Europas högsta byggkostnader och det måste vi göra något åt, förklarar hon.

MED INDUSTRIELLT BYGGANDE skapas arbetstillfällen med avancerade arbetsuppgifter för människor som inte bor i storstadsområden. Helena Lidelöw pratar om ett Hela-Sverige-ska-leva-perspektiv.

– Vi måste dessutom bygga snabbare än vad vi gör – för tre år sedan var det 70 000 bostäder per år som behövdes byggas. Nu är det 80 000. Detta är ett problem vi måste adressera och vi måste göra det snabbt för att det inte ska växa ännu mer.

FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON

En stor trend som råder just nu är social hållbarhet inom bostadsbyggandet.

UR EN MILJÖASPEKT är industriellt byggande tacksamt. Det förekommer exempelvis avsevärt mindre spill eftersom att allt material förbeställs.

Helena Lidelöw, Lindbäcks bygg – Vi vet exakt vad 28/8 | BYGGA I TRÄ 13.15-13.45 vi ska ha för material och detta tas sedan hand om på ett rationellt sätt, understryker Helena Lidelöw. EN STOR TREND som råder just nu, där industriellt byggande har en betydande roll, är social hållbarhet inom bostadsbyggandet. – Det talas mer och mer om hur exempelvis det kvarteret som byggs upp ska kunna bli självförsörjande. Eller hur vi ska kunna hjälpa familjer att få en bra balans mellan fritid och arbete genom sin bostadssituation. Här jobbar vi med att samverka med smarta lösningar som till exempel att integrera bilpooler i bostadslösningar. – Detta tänk kring social hållbarhet är vi precis bara i början av och det är något som kommer att spela in mer och mer i bostadsbyggandet framöver, avslutar Helena Lidelöw.

HELENA LIDELÖW konstruktionschef på Lindbäcks bygg.

• Är det dax att förnya företagets CAD CAM system? • Har ni funderat på att effektivisera er programmering till er/era CNC maskiner? • Har ni frågor eller funderingar på vilket system som kan vara den bästa lösningen för er? !! DÅ HAR NI ALL ANLEDNING ATT BESÖKA OSS PÅ ÅRETS TRÄ OCH TEKNIK MÄSSA !!

VÄRLDSLEDANDE CAD CAM PROGRAMVAROR FÖR TRÄINDUSTRIN

Välkomna till monter B04:80

- BYGGA I TRÄ, TRAOCHTEKNIK.SE

5


- LÄS MER OM INNEHÅLLET PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

6

NORDENS GRAN I VÄRLDENS HÖGSTA TRÄHUS TEXT: EVA LINDSELIUS

Nu växer det 81 meter höga Mjöstornet

möjligheterna i att bygga så här högt.

och ytterväggar klara varpå nästa sektion

fram i Brumunddal i Norge. Projektet har

SEMINARIUM

MJÖSTORNET Johan Åhlén, Moelven 29/8 | BYGGA I TRÄ 11.00-11.30

blivit möjligt tack vare Trä 8, Moelvens

- TRÄ ÄR LIKA STARKT som stål i förhål-

påbörjas. Brandskyd-

byggsystem som är en rejäl utmanare

lande till sin egen vikt. Pelarna i Mjö-

det följer europeisk

till stål och betong. Helt baserat på

stornet är monterade som träden växer i

standard, huset har sprinklers och

förnyelsebart material med limträ och

skogen så att belastningen tas om hand i

är dimensionerat för brand i 120

limträbalkar och en stomme så lätt att den

träets fiberriktning. Det ger maximal styrka

minuter utan att rasa ihop. Det är

förbrukar minimalt med material. Vilket

och minimal deformation för ett så högt

ofta lättare med limträbalkar att

ger ett mindre koldioxidavtryck som i sin

hus, möjligen några millimetrar, över tid.

möta det kravet än med stål som

tur är vinst även miljön. Elegant kretsgång

Träslaget är gran från skogsområden nära

blir mjukt över 600 grader. Ut-

på höjde n.

Brumunddal. Där finns, tack vare klimat,

maningen var stålkomponenterna

jordmån och årsmedeltemperatur, den

som binder samman limträet, så

MJÖSTORNET ÄR ETT UTVECKLINGS-

allra bästa granen för just limträ. Produk-

de har byggts in i träet. Det har

SAMARBETE mellan byggherren Artur

tion, bearbetning och montage utförs av

gjorts tester på autentiska pelare

Buchardt, HENT AS, Voll Arkitekter AS

Moelven Limtre AS. Alla komponenter är

där man eldade på i 90 minuter

och Moelven Limtre AS. När det är klart i

färdigbearbetade, vilket gör att det går

och pelaren, cirka 50 centimeter

början av 2019 kommer det att omfatta to-

fort och minskar risken för fel radikalt.

i fyrkant, hade en inbränning på

talt 15 000 kvm, sträcka sig 18 våningar

42 millimeter. När man sedan

upp mot himlen och innehålla lägenheter,

- TORNET BYGGS MED lätt väderskydd

sågade isär var det under det

hotell, kontorsytor och flera restauranger.

som innebär en avtäckning av horisontella

brända alldeles friskt, vitt och

I bottenvåningen kommer en sim- och

ytor. Innan montering av badrum, golv

starkt. Trä är alltså svårslaget

badanläggning på cirka 4 000 kvm att

och annan inredning görs en rigorös

även i det avseendet.

ligga. Vi har talat med Johan Åhlén, vd

fuktkontroll så att allt trä är torrt. Själva

på Moelven Töreboda som varit med i

limträstommen reses i sektioner, fyra till

förprojekteringen, om utmaningarna och

fem våningar i taget, och så görs bjälklag

Nordic Ex Technology AB

Monter: B07:51, Skydda det som är viktigt!! Besök oss så berättar vi mer! NORDIC EX

Protecfire GNISTSLÄCKNING

EXPLOSIONS-

www.nex-tech.se info@nex-tech.se

BRANDSKYDD FÖR FORDON +46 (0)70-5798308


NÅGRA AV MÄSSANS TOPPTALARE VILKA MÖJLIGHETER OCH VILKA PROBLEM FÖR DEN DIGITALA ROBOTREVOLUTION MED SIG? Framtiden är redan här, konstaterar Stefan Fölster. Vi står mitt i en pågående omstrukturering av samhället där smarta maskiner, robotar och digitala lösningar successivt övertar fler och fler samhällsfunktioner. Stefan har ett stort intresse för innovation och utveckling och har vigt en stor del av sitt yrkesliv till att analysera och förstå tekniska utvecklingstendenser. Han har insett att den framskridande automatiseringen för oss mot ett helt nytt samhälle

STEFAN FÖLSTER Nationalekonom, Författare och chef för reforminstitutet.

– Och det snabbare än de flesta tycks förstå. Lyssna på Stefans tankar kring vilka möjligheter och vilka problem denna digitala robotrevolution för med sig.

FRAMTIDENS SÅGVERK – NU ÄR DET HÄR! Det digitaliserade sågverket är inte längre en dröm. På Moelven Valåsen i Karlskoga håller det just nu på att bli till verklighet. Resultaten, som ser mycket lovande ut, kommer att presenteras på Trä & Teknik. – Det som sker nu kan påverka hela branschens konkurrenskraft, säger Peter Rockedahl. Det nya är att vi nu kan analysera samband mellan tillverkningens olika delar, säger Mikael Jacobsson på RemaSawco, projektets teknikleverantör. Projektet satte upp tre mål: att öka processeffektiviteten med 15%, öka produktvärdet med 10% och samtidigt minska energianvändningen med 10%.

PETER ROCKEDAHL Teknisk direktör på

– DET HANDLAR OM ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN OCH DÄR KAN INGET ANNAT BYGGMATERIAL JÄMFÖRAS MED TRÄ

Moelven Industrier

Arkitema, som är Danmarks största arkitektbyrå med stor verksamhet även i Sverige och Norge, gör en målmedveten satsning på träbyggnation. På Trä & Teknik berättar projektledaren Daniela Grotenfelt om varför: – Det handlar om att minska klimatpåverkan och där kan inget annat byggmaterial jämföras med trä, säger hon. I seminariet på Trä & Teknik tar Daniela upp fördelar och nackdelar med olika byggsystem och vad man satsat på i de projekt man har igång. Hon ger också en inblick i skillnaden mellan de nordiska länderna.

DANIELA GROTENFELT Hållbarhetsexpert på Arkitema

ÄR TRÄ NYCKELN TILL BYGGBRANSCHENS KLIMATANPASSNING? Kajsa Crona är adjungerad professor i boendets arkitektur, utbildad på Chalmers. Sedan sin examen 1998, har hon undervisat hela tiden. Idag är hon studiochef för bostäder och inredning på Sweco Göteborg och uppdragsansvarig för ett antal pågående bostadsprojekt samt marknadsansvarig för bostäder på Sweco Architects. På Trä och Teknik kommer Kajsa Crona lyfta frågan kring bostadsbrist, ökat byggande och dess miljöpåverkan. I Sverige råder kraftig bostadsbrist. Men samtidigt som byggandet måste öka behöver branschen bli mer klimatsmart. – Bostadsbyggandet och boendet står för de största koldioxidutsläppen. Aktörer som idag konstruerar hus, i synnerhet hyreshus, måste börja fokusera mer på trä som klimatsmart byggmaterial, snarare än på stål och betong, säger Kajsa Crona. Hon möter även upp i debatten om trä som kontroversiellt material, speciellt med tanke på brandrisken. Lyssna på hennes seminarium och se själv vad du tror, är trä nyckeln till byggbranschens klimatanpassning?

är en komplett leverantörav nyckelfärdiga lösningar för: √ HYVLERI & FÖRÄDLING

Professor i boendets arkitektur, marknadsansvarig Sweco Architects

ALMAB STORVIK AB hittar du i SAWTEC’s område på Trä & Teknik 2018!

ALMAB Storvik AB

√ SORTERING

KAJSA CRONA

√ CNC-KAPNING

BESÖK OSS GÄRNA! www.almab.se

-SE HELA SEMINAREIPROGRAMMET PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

7


Känns det snurrigt ibland

med många olika leverantörer?

Millwide. Worldwide.

|

0270-746 00

|

www.usnr.com


Från maskin till mjukvara – Vi har hela kedjan Som enda teknikleverantör kan USNR erbjuda fullserviceleveranser av maskiner för hela sågverket inklusive egenutvecklad skanning, optimering och styrning. För dig som kund innebär det att du får en komplett systemleverantör och servicepartner. Eftersom ingen känner våra maskiner bättre än vi själva utvecklar vi vår egen mjukvara för skanning, optimering och styrning för att du ska få ut maximal kapacitet ur din investering. För operatören betyder det en lugnare arbetsmiljö med ett sammanhållet gränssnitt och färre skärmar att hålla koll på. Utbildning, service och underhåll från samma leverantör garanterar en uthållig och hög produktivitet.


TRÄ & TEKNIK MÄSSAN- BYGGA I TRÄ

10

KOMMUNERNA MÅSTE INSE ATT DET ÄR BILLIGARE ATT BYGGA I TRÄ! TEXT: SUSANNA MAGNUSSON

Idag byggs knappt vart tionde flerbostadshus i trä. Det är alldeles för lite och landets kommuner behöver ta sitt ansvar i frågan. – Ambitionen borde vara 50 procent, säger Jessica Becker på Trästad Sverige, en förening som ger konkreta råd till Sveriges kommuner i frågan träbyggnation. På Trä & Teknik kommer hon att lyfta fram flera goda exempel: Växjö, Skellefteå och Skövde är tre av dem. Men allra bäst är Norge. TRÄSTAD SVERIGE ÄR EN IDEELL FÖRENING som vill inspirera fler företag till att bygga i trä och sprida kunskap kring denna miljömässigt viktiga fråga. Det finns dock mer att vinna utöver den klara miljömässiga nytta träbyggnationer medför, fördelarna sträcker sig även till de tekniska och ekonomiska aspekterna av ett byggprojekt. Dagens främsta fokus ligger dock på de globala klimatmålen, formulerade i Agenda 2030. Agenda 2030 lades till grund för år 2015 enligt beslut fattade i FN:s generalförsamling och agendan balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala klimatmålen innefattar varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. – Trä är det enda förnybara byggmaterialet vi har, konstaterar Jessica Becker, arkitekt och koordinator på Trästad. Därav faller byggnationsprojekt i trä i linje med de globala miljömålen Trästad Sverige strävar efter att uppnå. JESSICA BECKER SER FRAMFÖRALLT ett stort behov av vägledning i landets alla kommuner. Genom att bygga i trä kan kommunerna på ett enkelt och konkret vis sänka sina CO2-utsläpp och på så sätt möta direktiven från både EU och regeringen. Men det finns en stor osäkerhet kring hur man går till väga. Många av Sveriges kommuner behöver hjälp med att ta fram en strategi, de behöver även hjälp i planeringsarbetet för träprojekt, säger hon. DET RÄCKER INTE heller med enstaka eldsjälar i fullmäktige.

– De kommunala bostadsbolagen har ofta stor makt och

tid än om man fortsätter att bygga i betong. Detta är ett

finns inte viljan där kan det vara svårt att driva igenom

av de viktigaste argumenten gentemot byggherrarna,

träbyggnadsprojekt, även om ambitionen finns i kommu-

liksom att visa på effekterna av god projektekonomi och

nens politiska ledning.

en utarbetad tidsplan genom konkreta exempel. Det måste gå att bevisa hur byggprojekt utvecklas i hela processen

Becker vill se en förändring och vänder då blicken

genom användandet av trä som material över betong och

mot Norge.

inte bara den miljömässigt positiva aspekten.

– Där har kommunerna betydligt större inflytande i bolagen. Där ser vi hur allmännyttan byggt i trä i en helt

EXEMPEL PÅ SÅDANA PROJEKT kommer Trästad

annan utsträckning än i Sverige.

att lyfta fram under sin medverkan på Trä & Teknik den 29:e augusti. Ett exempel är Växjö kommun, en

– En rad norska kommuner nära Värmland har varit

föregångskommun som startat ett eget byggbolag för

extremt duktiga på att driva träbyggnadsprojekt.

att driva träbyggnadsfrågan framåt. Två andra lysande

Där finns det flera exempel på lyckade

exempel är Skellefteå som gör en träsatsning i sitt nya

träbyggnadsprojekt med både bostäder och offentliga

kulturhus och Skövde som bygger ett nytt bostadsområ-

byggnader.

de, Frostaliden, helt i trä. Detta är tre kommuner som sätter ett fint exempel som

ENLIGT JESSICA BECKER kan man idag leda bevis att

Jessica Becker och Trästad Sverige hoppas att all fler av

träprojekt både blir billigare och färdigställda på kortare

landets kommuner kommer att vilja följa i framtiden.

Aerfast AB, monter B02:39


INNOVATIONSHÖJD MED MOD OCH EN SMULA GALENSKAP TEXT: EVA LINDSELIUS

Tävlingen Fåtöljen, som vi berättar om på motsatta sidan, är ett samarbete mellan Innovation Square och Interior Cluster Sweden. Den sistnämnda är en nationell medlemsorganisation, ägd av näringslivet och med uppdrag att koppla ihop svenska intressenter inom design-, möbel- och inredningsbranschen. Med tävlingen ser man en möjlighet till att återerövra konkurrenskraft i teknik och formgivning.

FÅTÖLJEN ÄR TÄNKT FÖR DEN PRIVATA MARKNADEN men fungerar givetvis lika väl i en offentlig miljö. Det är för övrigt där den största delen av svensk möbelproduktion säljs idag. Och kanske vi med projektet nu kan visa upp oss som ett land långt framme också när det gäller automatisering och robotisering. Med tävlingen får svenska formgivare rita de saker de drömmer om men aldrig får utföra eftersom möbelproducenterna säger nej. Vi

ANNA ROSENQVIST, VD PÅ INTERIOR CLUSTER

vill få med dem så att de vill börja tänka nytt.

SWEDEN BERÄTTAR: - Dan Ihreborn, som formgivit

Förslagen måste självklart ha en innovativ höjd

den prototyp som tagits fram av modellsnickaren Bo

och ska kunna visas upp på den internationella

Wremp till mässan, har en idé om att svensk möbelin-

arenan. Det kommer att bli enormt roligt och

dustri går en spännande framtid till mötes. Det finns en

spännande att 2020 få visa upp produkter som

stark möjlighet att återerövra och ta tillbaka lite av vår

är avancerat och hållbart producerade. Det

forna konkurrenskraft när det gäller tekniska lösningar

blir inga prispengar för dem som vinner men

i kombination med formgivning. Den moderna tekniken

däremot möjlighet till att få sina idéer omsatta i

tillåter helt nya sätt att producera. Fåtöljen är på så vis

praktiken. Under Trä & Teknik-mässan visas Dan

medvetet ”knepig” och sätter fokus på tillverkningen.

Ihreborns fåtölj upp i vår monter. Vi kommer

Den skulle således vara svår att producera och alltför

också ha korta föreläsningar i en seminarieserie

dyr om man använt sig av ett traditionellt produktions-

om svårigheter och möjligheter i att göra på det

sätt. Delar av fåtöljen är till exempel 3D-printade och i

vis som gjorts med fåtöljen. Föreläsare kommer

korthet handlar det sedan om sex stycken, för möbel-

att vara representanter från möbelindustrin,

industrin, svåra och komplicerade produktionspunkter

formgivare, yrkesskickliga i Sverige och även

som gått att lösa.

en del internationella inslag.

MÖBELNS FJÄRDE DIMENSION BLIR SMART. STYR BELYSNINGEN INTUITIVT. HÄFELE CONNECT.

FÖR MER INFOMATION OM APPEN OCH NEDLADDNING: www.haefele.de/en/connect-app

SKAPA ATMOSFÄR: DESIGNA RUM MED BELYSNING I MÖBLER. Häfele Sverige | Ryhovsgatan 4 | 553 03 Jönköping Phone: +46 (0) 36/18 00 88 | E-Mail: info@hafele.se

www.hafele.se

TRÄ & TEKNIK MÄSSAN

11


TRÄ & TEKNIK MÄSSAN

12

ETT TORG FYLLT AV IDÉER OCH INNOVATIONER TEXT:EVA LINDSELIUS

Innovation Square för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag och kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, liksom världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Det är stora områden att knyta samman, men behövligt när man ska öka svensk innovationshöjd och konkurrenskraft. Till mässan utlyser man en r ykande färsk tävling: ”Fåtöljen”, där ny möbelteknik möter fin form . TÄVLINGEN GÖRS IHOP MED INTERIOR CLUSTER SWEDEN och en prototyp är framtagen av den småländska formgivaren Dan Ihreborn i samarbete med Stolab i Smålandsstenar. Med sin produktionstekniskt avancerade formgivning är den ett exempel på rejält nytänkande där man visar att allt är möjligt när formgivaren, maskintillverkaren och producenten löser problemen tillsammans. Vi frågade Erik Valvring, projektledare på Innovation Square och Innovationsledare på Science Park Borås, om bakgrunden till tävlingen. Sveriges möbelproducenter behöver höja innovationstakten och det här är ett sätt att trigga dem till att tänka nytt. Vi vill helt enkelt visa vad som går att göra med den moderna teknik som finns. Det är ofta som möbelproducenten styr formgivningen med sin traditionella teknik. Här kan man lära av den textila modebranschens experimenterande. Samtidigt har mycket hänt i möbelbranschen den senaste tiden och vissa möbelföretag börjar öppna upp sig för nytänkande. När den innovativa vändpunkten väl sker så kommer det därför att gå fort, inte minst när det gäller cirkulär ekonomi och hållbarhet. Det är en förändring på gång och vi står inför ett paradigmskifte.

HÅLLBARHET ÄR EN FRÅGA OM ATT VINNA ELLER FÖRSVINNA. Vår tanke är att det är formgivarna som är nyckeln, de kan vara en motor för förändringsarbetet. Så därför vill vi utmana dem tillsammans med producenterna för att hitta andra sätt att se på formgivning och produktion kopplat till hållbarhet. Med tävlingen hoppas vi självklart att få många svenska formgivare som deltar med idéer om formgivning som kräver innovativa lösningar för att kunna produceras. Själva tävlingen pågår under två år. Under 2019 blir det sedan ett antal kreativa workshops med delresultat som därefter kommer att visas upp under 2020. Juryn kommer att ha deltagare från olika länder vilket gör att tävlingen kommer att få stor spridning även internationellt. Det ökar chanserna väsentligt att placera Sverige riktigt högt på den internationella arenan när det gäller möbelformgivning.

För effektivare måleri

CoverSpray erbjuder ett brett program av utrustning för att applicera både en- och tvåkomponentfärg med och utan elstat, tätningsmedel och lim. Gedigen expertis inom träindustrin Mycket hög lokal serviceambition med global erfarenhet Miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar

www.coverspray.se


LÄGG BESLAG PÅ SERVICE!

MONTER C03:42 shop.svenssonsbeslag.se|

Köp beslag

online

i vår webbshop!

TENHULT 036 - 39 06 40 info@svenssonsitenhult.se

www.svenssonsbeslag.se

KNISLINGE 044 - 604 10 info@svenssonsiknislinge.se


- FRAMTID I TRÄ, TRAOCHTEKNIK.SE

14

"TRÄ ÄR ETT FANTATISKT MATERIAL" TEXT: LINDA KANTE

Trä som substrat för solceller att montera som paneler på tak. Eller varför inte använda trä som ett filtermaterial för att exempelvis separera olja från vatten. På Wallenberg Wood Science Center (WWSC) handlar det om att hitta helt nya användningsområden för trä.

Häfe­les revolutionerande Loox komponenter

– Det finns ingen satsning på träforskning som är lika stor som den här, förklarar Lars Berglund, föreståndare på WWSC. FORSKNINGSCENTRAT SOM FRÅN och med nästa år kommer att ha tre huvuduniversitet – KTH, Chalmers och Linköpings Universitet – startades 2009. Den finansiella grunden utgjordes av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som då gick in med 120 miljoner kronor. Från nästa år ligger budgeten på ungefär 70 miljoner kronor om året, med bidrag från universiteten och från industrin. – Stiftelsens utgångspunkt var att det skogsindustriella området är mycket viktigt för Sverige och därför behövs det en långsiktig satsning på forskning för att stödja det, säger Lars Berglund. – Dels handlar det om konkurrenskraftig forskning på högsta internationella nivå, dels är det ett långsiktigt mål att utbilda forskare för att stärka Sveriges konkurrenskraft. WWSC ÄR UNIKT och är det största forskningscentrat i sitt slag i världen. Här finns både forskare från Sverige och från övriga världen och man jobbar långsiktigt med fokus på avancerade material och nya användningsområden för trä. Bland annat har forskare på WWSC tagit fram så kallat transparent trä.

– Paradigmen när man jobbar med trä är ofta att det

trä som belysningspa-

ska vara enkla verktyg och enkla metoder. Men, ska

neler, det vill säga

man lyckas framställa helt nya trämaterial måste man

att integrera en

också använda avancerade moderna forskningsverk-

belysningsfunktion

tyg. Därför fokuserar vi på nanoteknik för trä, berättar

i trämaterialet som

Lars Berglund.

sedan kan användas

FRAMTID I TRÄ WOOD FUSION SCENEN

som innertak när man – Motivet är att trä är ett fantastiskt material från för-

bygger hus.

nyelsebar råvara och det finns enorma möjligheter att framställa helt nya miljövänliga material från trä.

– Man kan säga att sammanhållande handlar det om att det ska vara mer avancerade trästrukturer än vad vi

HÄR LETAS DET STÄNDIGT efter nya funktioner för

använder idag, som kombinerar lastbärande förmåga

trä. En funktion som just nu är intressant är att använda

med nya funktioner, avslutar Lars Berglund.

Marknadens breeeeeeeee Träffa oss på Trä & teknik. Vi finns i monter B05:31.

Se våra lösningar för virkesskydd

Förpackningar för alla behov


CIRKULÄR EKONOMI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE TEXT: LINDA KANTE

Vårt samhälle står inför en rad utmaningar i form av klimathot, råvarubrist samt prisexplosioner på råvaror. Därför arbetar Trä- och Möbelföretagen (TMF) aktivt med att stötta sina medlemsföretag i utvecklingen av affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi.

– Inte minst är avfallen ett stort bekymmer. Vi har till

för att nå dem,

exempel 150 miljoner ton plast som flyter runt i våra

berättar Robin Ljungar.

– Med en cirkulär affärsmodell kan företag få ner utsläppen och bli mer energieffektiva, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF.

FÖR ATT HJÄLPA OCH STÖTTA sina medlemsföretag

nämligen att Sverige

att ta de första stegen in i cirkulära affärsmodeller hål-

ska vara koldioxidneu-

ler TMF informationsträffar, temadagar och konferenser.

trala då och därefter

Dessutom anordnar man workshopar.

ha så kallade negativa

CIRKULÄR EKONOMI kan i stora drag beskrivas som

– Vi vill kunna hjälpa våra medlemmar med var de kan

världshav. Koldioxidutsläppen i atmosfären får vi också räkna som sopor. Lägg därtill alla soptippar som växer

OCH KANSKE ÄNNU

något enormt runt omkring i världen och orsakar att det

MER spännande och

sprids gifter.

utmanande är den vision som sträcker sig till 2045,

ROBINL LJUNGAR Miljö- och hållbarhetschef på TMF

utsläpp. återbruk eller återtillverkning i alla led. I stället för att som i den traditionella linjära modellen, då råvaror ut-

börja någonstans. Det blir förstås en förändring i sättet

– Agenda 2030 utgör en elegant kommunikationsplatt-

att arbeta så man måste ta det step by step.

form som bygger på mycket bakgrundmaterial men presenteras i en enkelhet.

vinns så att produkter kan produceras och konsumeras för att sedan slängas, så bygger den cirkulära på att

EN ANNAN FRÅGA som TMF brinner för är Agenda

Målsättningarna är

kunna återanvända material om och om igen.

2030, det vill säga 17 globala mål för hållbar utveck-

lätta att ta till sig

ling.

och kommunicera

– Det finns en rad problem som kan lösas med den cirkulära ekonomin; många råvaror håller på att ta slut och vi kan prognostisera att det kommer bli en global brist på material om vi inte förändrar beteenden. Dessutom är risken för att priset på råvarorna sticker iväg hög när det blir brist, förklarar Robin Ljungar.

eftersom att närings– Detta är ett jättespännande initiativ som

livet och politiken

kom 2015 enligt beslut i FN:s generalförsamling.

använder sig av ett

Här arbetar vi så att vi har valt ut åtta till nio mål

gemensamt språk på

som vi anser är relevanta och viktiga för oss. Sedan

en global nivå, avslu-

har vi fokuserat på att lägga fast en strategi

tar Robin Ljungar.

FRIBILJETT!

eeeedaste sortiment Upplev våra bygglösningar i virtual reality www.t-emballage.se | 0383-599 00

200 utställare Business case Seminarium 7000 kollegor

traochteknik.se

-FRAMTID I TRÄ, TRAOCHTEKNIK.SE

15


Ristoria Restaurant & Bar

U05:07

MIX

Huvudentré 5

C01:01

D03:12

C03:31

C03:41

D03:10

C02:32

C02:40

C02:42

D

Plan 1 (Entréplan) Café

D02:12

D02:02 D03:09

C01:42 C02:41

C01:44 C02:49

C01:38 C01:36 C02:33

C01:22

C03:30

C03:24

C04:40 C04:34

C04:28

C04:22

C04:20

B01:50

B01:42

B02:19 B02:11

B00:01

B01:02

B01:10 B02:09

B01:12

B01:22 B02:21

B01:30 B02:29

B01:32 B02:31

B01:37 B01:40 B02:39

B01:21

B01:19

B01:01

C00:14

C04:02

B01:35

C04:50 B01:41

Service Center

C

C03:32

C03:42 C04:41

C04:42

Wood Fusion

C03:22

C03:02

C00:09

RÄCKE

B03:80 B04:79 B03:72 B03:70

B02:52 B02:51 B02:50 B02:49

B02:56 B02:55

B02:48 B02:47

B02:54 B02:53

Sawtec

B02:46 B02:45

B02:58 B02:57

B03:61

B02:62

B02:42 B02:41

B03:14

B03:22

B03:32

B02:44 B02:43

B02:32

B02:24 B02:22

B02:16

B03:16

B03:10 B04:09

B02:14

B02:10

B03:02

B00:07

B02:02

B00:04

B02:82

B04:80 B04:62

B04:60

B05:79 B05:61

B05:59

B05:29

B05:31

B05:35

B05:37

B04:42

B04:36

B04:32

B04:30

B04:22

B05:09

B04:12

B04:10

B05:01 B00:10

B04:02

B

B06:62

spånutsug

B05:82

B06:82

B05:40

B06:31

B06:39

B07:51

B05:62

B06:45

B05:34

B06:29

B05:42

B05:30

B06:01

B06:11

B06:19

B05:22

B05:12

B05:02

B00:15

twentyfourseven

B07:39

B06:10 B07:11

B06:20 B07:19

B06:22

B06:30

B06:32 B07:31

B06:40

Café

D02:11

D02:01

C01:43

C01:41

C01:39 C01:31 C01:27 C01:23

C01:17 C01:12 C02:11

C02:02

C00:05

West Coast

B07:62

B07:52

B07:42

B07:40 B08:39

B07:32 B08:31

B07:22

Teknikscenen

B07:82

B08:62

B08:52

B08:42 B09:41

B08:40 B09:39

B08:36 B09:31

B08:28

B08:08

B09:82

B09:62

Ej lämpligt för montrar. Uppstickande bultar i golv

B09:42

B09:32

B09:40

B09:22

B09:02

F ast dörrparti

Café

Café

A01:44

A01:42

A04:02

A04:04

A04:06

A04:08

A04:10

A04:12

A04:14

A04:16

A04:18

A04:20

A04:22

A04:24

A04:26

A04:30

Samlingslokal

A03:40

A03:32 A04:31

A03:30 A04:29

A03:20

Bygga i trä

A02:20

A03:12

A03:22

A01:20

A02:12

A

A01:12 A02:11

A03:10

Lounge

A03:02

1 A02:10 03:1 A03:09 A A02:08 A03:07

A01:10

A01:02

F ast dörrparti

A03:05 A02:06 1 A02:04 03:0 A03:03 A

Lounge/ Servering

Passage till Focus

Entré 1

Entré 2

200 utställare Business case Seminarium 7000 kollegor

C01:02

C00:03

Huvudentré/Main Entrance Gothia Towers

DIN FRIBILJETT TILL EN LÖNSAM FRAMTID INOM TRÄ!

C01:05

C00:01

Hiss till Heaven 23

HALLKARTA & UTSTÄLLARE

HITTA TILL UTSTÄLLARNA

traochteknik.se

Vi reserverar oss för ev. tryckfel och ändringar i utställarlistan. Håll dig uppdaterad på traochteknik.se


FÖRETAGSNAMN

MONTER

FÖRETAGSNAMN

MONTER

FÖRETAGSNAMN

MONTER

ACG Fyrtal AB

C00:14

Inkit AB

B04:09

Randek AB

Aerfast AB

B02:39

Interior Cluster Sweden AB

D02:12

RemaSawco AB

B02:55, B04:60

Akzo Nobel Industrial Coatings AB

C01:39

ITW Construction Products

B06:32

Renholmen AB

B02:58

Alent Dynamic AB

B04:32

JKS Produktionseffektivisering AB

B04:80

Ringsaker Industriservice AS

B02:16

Alfort & Cronholm

C00:03

Joh Friedrich Behrens Sverige AB

B06:30

Roséns Machinery & Vision

B05:34

ALMAB AB

B02:45

Jon Stenberg AB

Rotho Blaas srl

A03:22 B00:10

B07:62, B07:82,

A01:02

B08:62, B09:82 B06:39

Jotun Sverige AB

C04:02

Rubber Company AB

Arbetsförmedlingen

D03:10

JW Industri A/S

B02:24

Rundvirke

C01:31

AriVislanda AB

B02:51

Kagon AB

B00:07

Saicos Colour GmbH

C01:44

Arminius Schleifmittel GmbH

B01:30

Kesseböhmer GmbH

C03:02

Savcor Forest Oy

B05:40

Atlas Copco Compressor AB

B05:29

Kiilto AB

C01:12

SAVOTECH AB

B03:02

AT-Träkomponent AB

C01:31

Koppers Sweden AB

C03:24

SAWTEC

B02:62

Auson AB

C00:09

KSL Trading AB

C02:11

Scanotech Aps

C04:28

AVANCE Treteknikk AS

B06:22

Kvarnstrands Verktyg AB

A01:42

Scanware i Sverige AB

B02:49

Be-Ge Industri AB

B04:62

Kyocera Unimerco Tooling AB

B08:40

SEMA Software

C01:43

Beslag Design i Båstad AB

C03:32

Kärnsund Wood Link AB

C01:36

Sherwin-Williams Sweden AB

C03:30

Beslagsmix i Jönköping AB

C02:11

LAJAC AB

B01:50

Sibe International

C04:40

Biesse Scandinavia

B07:82

Lapua Kedjor AB

B06:19

Signode Industrial Group AB

B02:43

BINOL

B04:42

Larssons Träindustri i Tranemo AB

C01:27

Siipotec OY

B09:39

Blue-Vent Europe ApS

B05:79

Ledinek Maschinen und Anlagen GmbH

Skanditrä

C02:41

Blum Svenska AB

C02:02

LIMAB AB

B02:47

Solidmakarna RH Cad AB

B00:01

Boll-tec Maskin AB

B08:08

Limab OY

B03:22

Steamec OY

B05:30

Bruks AB

B02:48

Linck

B02:32

SweDendro AB

B05:82

BS&B Safety Systems Ltd.

B06:40

Linfalk Trading AB

C04:42

Swedex AB

B04:42

C Gunnarssons Verkstads AB

B02:42

LOAB AB

Svenskt Trätekniskt Forum

B05:37

Ceetec A/S

B05:02

Lonza Wood Protection

A02:11

Svenssons i Tenhult AB

C03:42

Censit AB

B02:02

LSAB Sverige AB

B07:22

Swestrap AB

B08:42

CEOS AB

C01:22

Luja A/S

B04:36

Sågspecialisten i Jönköping AB

B06:45

CO.IM.A s.r.l.

B02:82

M10 More Tens AB

B06:01

Södra Skogsägarn

A02:20

Combilift Ltd

B07:42

Magna Wood AB

C04:22

Sågteknik i Södermanland

B03:14

Coverspray International AB

C04:28

Malco AB

C00:05

TAWI AB

B00:04

Crescocito AB

C04:50

Martinsons Byggsystem AB

A03:32

Teknik & Filtersystem i Örebro AB

B01:42

Cyklop AB

B02:19

Matthews Marking Systems

B06:11

Teknos AB

C02:32

DataPolarna i Skellefteå AB

B02:56

MeDetec AB

B02:14

T-Emballage

B05:31

Dynalyse

B01:41

Mentor Communications AB

B06:31

Tepro Machine & Pac System AB

B03:61

Ejderstedts Sawmill Equipment

B05:02

Michael Weinig AG

B06:45

Theofils AB

C03:02

Ernst P AB

C03:41

Milltech AB

B02:44

Tikkurila Sverige AB

A03:30

Eskilstuna Kulturbeslag AB

C00:01

MINDA Industrieanlagen GmbH

B06:22

TimberTec AG

B06:22

Felder KG

B05:62,

Mirka Scandinavia AB

C03:02

Tinter AB

D02:11

B07:52, B08:52

B02:32, B03:32

B05:82, B06:62, B06:82

Festo AB

B02:21

Mixon AB

B05:01

Tollco AB

C03:02

Finnos Oy

B04:12

Moelven Töreboda AB

A01:20

Toner L.t.d.

B02:10

Finotrol Oy

A03:11

Mouldex Sweden AB

B08:52

FOREZIENNE MFLS

B03:70

Munkfors Sawmill Support AB

B04:42

Toolbox Sweden AB

B01:01

Franssons Recycling Machines

B06:39

Nermans Märksystem AB

B07:19

Triab / Tri Innovations AB

B01:21

Fromm Sverige AB

B02:52

Nilhe AB

B05:61

Trilack Finishing AB

C04:50

Frontal Solutions

D02:01

NMH Tool AB/Faba Tool

B09:41

Trä AB KG-List

C01:17

GRASS Nordiska AB

C04:20

Nook Ltd

B07:31

UJ Trading AB

B07:39

Great Tools Halmstad AB

B09:41

Nordautomation AB

B02:50

Unimer Plast & Gummi AB

B01:12

Göthes Industribeslag AB

C01:41

Nordic Ex Technology AB

B07:51

USNR

B02:54

Hawa Sliding Solutions AG

C03:02

Obel-P automation A/S

B05:59

Wagner Industrial Solutions Scandina-

C01:05

via AB Heatwood AB

C01:42

Heinola Sågverksmaskiner Ab

B05:22

Hildebrand Holztechnik

B03:72

OPK Europe GmbH

C04:41

HjoTrade AB

B01:22

Opticom

B05:35

WBP Trading AB

C03:22

HOWIAL GmbH & Co. KG

B06:22

OSMO Holtz und Color GmbH & Co. KG

C02:42

Veisto Sverige AB

B02:46

HT-Lyftsystem AB

B09:40

Pinomatic Oy

B06:20

Welin & Co AB

C02:42

Häfele GmbH & Co KG Tyskland

C01:02

PMH International AB

B04:22

Wiwood AB

B05:62

IK Teknik AB

B07:39

Polarteknik OY

B01:40

Vollmer Scandinavia AB

B04:02

IM Hart Machinery AB

B06:29

Polyform Specialsnickerier KB

C02:33

Woodcontrol Scandinavia AB

B04:79

Prima-Vent A/S

B07:40

WoodEye AB

B04:30 B05:42

Oest GmbH & Co. Maschinenbau KG

B06:22

Valon Kone AB

B02:41

Valutec AB

B02:53

filial Sverige

IMA Norscan AB

C03:31, C03:32, U05:07

Indukta Technologies AB

B01:02

PrimPanel AB

C01:38

Woodteam Group AB

Ingenjörsfirma Evert Johansson AB

B09:42

Processbefuktning i Stockholm AB

B00:15

WoodTech AS

B02:16

Ingenjörsfirma G Hedlund AB

B02:57

Protech AB

B03:16

ÅSS Processventilation AB

B03:10

Ingvar Persson i Skövde AB

B02:29

Ramström Transmission AB

B06:19

HALLKARTA & UTSTÄLLARE

Andritz AB


- SE HELA PROGRAMMET PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

18

VÄLKOMMEN TILL MÄNGDER AV SPÄNNANDE SEMINARIER

SCEN: WOOD FUSION

SCEN: BYGGA I TRÄ

KONSTEN ATT BYGGA I (BARR)TRÄ I KOMBINATION MED ANDRA MATERIAL ROBERTO CROCETTI PROFESSOR, NOVANA AB

FUTURE NOW- STATE OF THE ART OAKWOOD TIMBER TOWER DESIGN SERIES (1 - 3) KEVIN P. FLANAGAN , AIA NY, FRAIC, FRGS, FRSA SENIOR PARTNER, PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL

√ DIGITAL FORM OCH TEKNIK FÖRÄNDRAR MÖBEL - OCH INREDNINGSBRANSCHEN STEFAN FÖLSTER CHEF, REFORMINSTITUTET

√ HUR VI FÖRTÄTAR VÅRA STÄDER HÅLLBART MED TRÄ. DANIEL WILDED PRODUKTCHEF, MARTINSONS BYGGSYSTEM √ INDUSTRIELLT BYGGANDE ÄR EN GOD GRUND FÖR DIGITALISERING HELENA LIDELÖW KONSTRUKTIONSCHEF, LINDBÄCKS BYGG AB √

TRÄ8 I VÄRLDENS HÖGSTA TRÄHUS – MJÖSTORNET JOHAN ÅHLÉN VD, MOELVEN TÖREBODA AB

EN UTMANING I TRÄ TRÄNÄTVERKET:

PI EKBLOM, ARKITEKT SAR/MSA, WHITE ARKITEKTER JONAS RUNBERGER, ARKITEKT & FORSKARE, WHITE ARKITEKTER KARIN LÖFGREN, PH.D ARKITEKT SAR/MSA, AIX ARKITEKTER LARS JOHANSSON, ARKITEKT SAR/MSA, AIX ARKITEKTER HELEN OLAUSSON, VD, ÅREHUS AB Vi reserverar oss för ev. tryckfel och ändringar i programmet. Håll dig uppdaterad på traochteknik.se

HÄFELE CONNECT: SMART FURNITURE MEETS SMART HOME FLORIAN OHMENHÄUSER PROJECT LEADER SMART HÄFELE & DIGITAL FURNITURE PLANNING, HÄFELE GMBH & CO KG

DIGITALISERING & INDUSTRI 4.0 ROBERT PETERSSON, VD KINNARPS PER BERGGREN, ANSVARIG FÖR IKEAS INDUSTRIELLA STRATEGI

INNOVATIV FORM OCH TEKNIK FÖR INTERNATIO- NELL KONKURRENSKRAFT GLEN BARLOW, GLOBAL ADVANCED DESIGN MANAGER, VOLVO GROUP TRUCKS TECHNOLOGY DAN IHREBORN, FORMGIVARE IHREBORN √

SE HELA PROGRAMMET PÅ

traochteknik.se


- E F F E K T I V T R Ä P R O D U K T I O N , B O K A D I N F R I B I L J E T T T I L L E N E F F E K T I VA R E F R A M T I D P Å T R A O C H T E K N I K . S E

20

SOPHIA GER MASKINDATA I REALTID TEXT: LINDA KANTE

Tekniken i den nya IoT-plattformen Sophia från Biesse möjliggör för maskinerna som är uppkopplade mot den att själv kommunicera och sända data i realtid via nätet, något som skapar nya möjligheter att optimera produktionen samt varna för problem. Sophia premiärvisas för den skandinaviska marknaden på Trä & Teknik. FÖRDELARNA MED IOT-PLATTFORMEN Sophia från Biesse är flera. Bland annat gör tekniken det möjligt att upptäcka fel och åtgärda dessa proaktivt så att inte oplanerade maskindriftstopp inträffar. Genom systemet kan slutkunden få en bra överblick över sina maskiner, till exempel när det gäller så kallad Key Performance Indicator (KPI).

berg, vd på Jon Stenberg AB som ställer ut på mässan.

ner, en hyvel, en kapsåg och en sprutautomat.

– För kundens del sköts allt genom en enkel app i vilken

IOT FÖRÄNDRAR

man har översikt över den egna maskinparken. I appen

– Det är vår skyldighet gentemot marknaden och

visas bland annat mättantal, KPI och nyttjandegrad.

branschen att visa upp vad som finns, både när det

Skulle ett problem uppstå kommer ett felmeddelande och

gäller ny teknik – det vill säga de mjuka delarna för att

då kan kunden klicka sig fram till vår hotline och få sup-

hålla igång driften av maskinparken – samt vilka nya

port. Vi har dessutom en stab av fälttekniker som vi kan

maskiner och lösningar för automatisering som finns.

styra ut om något som måste lösas på plats uppstår.

I år kommer extra fokus att läggas på eftermarknaden.

INTERAKTIV WEBBSHOP

– Internet of Things kommer att förändra eftermarkna-

Det finns en webbshop med reservdelar att tillgå för

den. Istället för att vi rycker ut vid driftstörningar får vi

den som använder sig av Sophia. Här kan man bestäl-

möjlighet att arbeta mycket mer proaktivt och förebyg-

la det som behövs direkt, utan mellanhänder.

ga problem och driftstopp. Det kräver en helt annan organisation.

– Integrerat i appen finns en interaktiv reservdelskatalog där man kan klicka sig fram till en sprängskiss över maskinen för att se vad som gått sönder samt beställa nytt. Det är även möjligt att övervaka både tillgänglighet på lager samt leverans, fortsätter Robert Stenberg.

– Trä & Teknik är en bra samlingsplats för hela branschen, där det går att se de senaste maskinerna och allt däremellan med branschkunskap i form av föreläsningar. Det är allt samlat under ett tak, avslutar Robert Stenberg.

I JON STENBERGS LOKALER i Lindås finns Biesservice Scandinavia AB, som är ett bolag man äger tillsammans med Biesse. Det bolaget är en reservdelshub för hela Skandinavien, och skulle någon reservdel ta slut får man daglig leverans från fabriken i Italien.

– Genom att vara uppkopplad mot Sophia kan vi över-

TRÄ & TEKNIK I GÖTEBORG är en av de viktigaste

blicka maskinernas status enligt en färgskala – grön till

mässorna för branschen, enligt Jon Stenberg AB . Här

röd – där grön är ok och röd symboliserar att något

kan de träffa och nätverka med både gamla och nya

står stilla. På så sätt kan vi agera innan något händer

kunder. I år kommer företaget att visa upp den bredd

och förekomma ett maskinstopp, förklarar Robert Sten-

man har i sitt sortiment med bland annat CNC-maski-

SEMINARIUM

WOOD FUSION SCENEN FRAMTID I TRÄ -om träets oändliga möjligheter 28/8 | BYGGA I TRÄ 13.15-13.45

RÅSORTERING Densitet Fukt före tork Hållfasthet

TORKNING Virkets fuktkvot trådlös överföring

FÖRÄDLING

Hållfasthet Leveransfuktkvot Färgmängd - målad panel

Välkommen till monter B01:41

www.dynalyse.se


DAGS ATT EFFEKTIVISERA - MEN HUR? Lyssna på experterna på plats, som visar vägen till en effektivare framtid.

1

2

3

WOOD FUSION SCENEN – om hur du når en effektiv produktion

SÅ HÄR BÖR DU ANPASSA DIN PRODUKTION FÖR ATT ÖVERLEVA. Framtiden är redan här och på Wood Fusion den 28 augusti kan du lyssna på bl.a. Stefan Fölster som beskriver hur industrin måste anpassa sig och digitalisera sin produktion för att överleva i konkurrensen om kunden. Vad händer med våra jobb när vi finner mer effektiva lösningar?

DAGENS CNC-MASKINER TAR DIN PRODUKTION TILL NYA NIVÅER. Den framskridande automatiseringen för industrin i ett helt nytt nödvändigt tänkande och det går snabbare än de flesta tycks förstå. Lyssna på Jonas Strandh och lär om vad dagens systemlösningar för CNC-maskiner i kombination dagens möjligheter kan åstadkomma i din produktion.

SÅ SKAPAR DU EN HÅLLBAR AFFÄRSMODELL. Design och innovativ form som process och tankesätt är kraftfulla verktyg för att skapa hållbara affärsmodeller, positiv kulturell förändring och en levande miljö. Lyssna på bland annat Glen Barlow, manager Volvo Design Expert Group, designer Fredrik Färg från Designbyrån Färg och Blanche med flera.

DÖRRSTOPPAR FRÅN GÖTHES INDUSTRIBESLAG Dörrstopp ökar säkerheten och minskar underhållskostnaderna! Dörrstoppen skonar dörrblad, karm, gångjärn, dörrstängare/ dörrautomatik. Även glaspartier i fasaden (sidoljus) skyddas när dörren öppnas. Dörrstoppen tar emot och dämpar dörren varsamt i de fall dörren med full kraft blåser upp. Dörrstopp kan med fördel monteras i anslutning till dörrar och entréer i offentlig miljö som skolor, sjukhus, idrottsanläggningar mm. Alla våra tre dörrstoppar monteras som tillbehör till nya dörrar alternativt som ett komplement till befintliga dörrar. Det är stabila och underhållsfria konstruktioner. Ett högt placerat montage innebär helt eller delvis fria mark/ golvytor. Monteringssats komplett med monteringsanvisning medföljer. Lämplig för aluminium, stål och trädörrar inom och utomhus.

Falun, Hk & Lager - Roxnäsvägen 14 • 010-48 34 000 Stockholm, Säljkontor • Göteborg, Säljkontor

DÖRRSTOPP D1 Ytbehandling: Pulverlack RAL 9005 svart. Gummistopp som dämpar. Stagprofilen kan skruvas i vägg/tak. Vändbar höger och vänster.

DÖRRSTOPP D2 Ytbehandling: Pulverlack RAL 9005 svart. Finns i två utföranden för höger- och vänsterhängd dörr. Gummistopp som dämpar, kan vinkeljusteras. Staget skruvas i profil/vägg. Öppningsvinkel ca 110 ˚, Rördiameter ø 32 mm

DÖRRSTOPP D3 Rostfritt syrafast stål, därav behövs ingen övrig ytbehandling. D3 är universal/vändbar och passar både högeroch vänsterhängd dörr. Gummistoppet kan bytas ut mot en dörrhållarmagnet. Kabeldragning sker i röret. Öppningsvinkel ca 110 ˚, Rördiameter ø 32 mm (Måtten på D2 och D3 är identiska).

Se ett urval av vårt breda produktsortiment på kommande Trä- & Teknikmässan i Göteborg, monter: C01:41

FRAMTID I TRÄ- LÄS MER PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

21


- E F F E K T I V T R Ä P R O D U K T I O N , B O K A D I N F R I B I L J E T T T I L L E N E F F E K T I VA R E F R A M T I D P Å T R A O C H T E K N I K . S E

22

DIGITALT I FOKUS PÅ SAWTEC-DAGARNA TEXT:EVA LINDSELIUS

Sawtec samlar som ideell förening tjugo av de tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin, det vill säga sågverk och träförädling. Här skapas förutsättningarna för ökat erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen liksom att som samlad front kunna påverka beslutsfattare. Vidare arrangerar man Sawtec-dagarna vart fjärde år, den stimulerande mötesplatsen för branschen.

bli positivt med den kombinationen. På så vis finns det möjlighet till att vara med på bägge evenemangen och vi har i workshop-programmet lagt in en del ”gluggar” så att man i lugn och ro kan besöka mässområdet också. Vi räknar med att det kommer att bli långt över 100 deltagare från branschen - en blandad kompott där merparten givetvis har teknisk inriktning men vi räknar också bland andra in forskare, utbildningsansvariga, inköpare och skogsfolk. Alla som varit med på Sawtec-dagarna

FÖRENINGEN HAR FUNNITS SEDAN SLUTET AV

under åren vet att det blir fantastiska dagar med stort

80-TALET och nästan lika länge har Sawtec-dagarna

och intensivt erfarenhetsutbyte men även möjlighet till

varit ett begrepp. Här har man mötts, här har intressan-

sociala kontakter och att öka sitt nätverksbyggande.

ta frågor stötts och blötts och här har medlemsföretagen

Medvetenheten om Trä & Teknikmässan och Saw-

kunnat visa upp sina produkter i mindre, separata

tec-dagarna är stort, vi får deltagare från hela Norden

workshops. Ett format som samlar många deltagare och

liksom Europa.

i denna digitala värld får vi aldrig glömma vad det är vi producerar: en träbit av hög kvalitet som ska in i en

som därmed ger utrymme till att visa upp de senaste rönen i mindre grupper. Tomas Ivarsson är vd för

RUBRIKEN LOVADE DIGITALT I FOKUS, NÅGRA

viktig funktion - om det så är golv, tak, väggar, möbler

Träutbildningscentrum Nord AB och sekreterare samt

KOMMENTARER KRING DET? - Trenden är tydlig

eller bärande konstruktioner. Den insikten måste opera-

kansliansvarig för Svenskt Trätekniskt Forum och Saw-

att vi som alla andra branscher går mot en allt större

törerna ha med sig. Kunskapen om trä som material får

tec. Hur gick tankegångarna i år? - Vi kom på att det

digitalisering. Scanningtekniken blir mer och mer avan-

aldrig åsidosättas. Handen och ögat har fortfarande

vore en bra idé att den här gången ha Sawtec-dagarna

cerad liksom röntgenteknik hela vägen från råvara till

stor betydelse. Så vi ser gärna också att gedigen utbild-

för första gången i anslutning till Svenska Mässan och

färdig produkt. Det är viktigt och nödvändigt, inte minst

ning även i fortsättningen prioriteras i kombination med

Trä & Teknik. Vi hoppas och tror att det kommer att

nu när vår bransch lever i en högkonjunktur. Men mitt

digitaliseringen.

savotech EXPERT PÅ TRÄLIM

Vi håller ihop Sverige! Välkommen att besöka oss i monter

B03:02

Nyheter med miljön i fokus! - Härdande 2-komponentsystem för möbelindustrin som ej är märkningspliktiga - Ej märkningspliktigt MUF-lim för bärande konstruktioner

Övriga nyheter: - Limsystem för CLT produktion som är mer resistent mot brand

www.savotech.se

Kom och ta del av våra mässerbjudanden på Trä & Teknik, monter A01:42

www.kvarnstrands.com

Vi bjuder på delikatess er

rädde pepparrotsgrsg Sill , Lax meindme d rönnbä elé Vildsv

&


ROBOTAR TILLVERKAR EXKLUSIVT SNICKERI – EN VERKLIG UTMANING! TEXT: SUSANNA MAGNUSSON

Hur tar man hantverket till industrin? Det är en av dagens främsta frågor för Stolabs vd Martin Johansson.

SJÄLV ÄR HAN ÖVERTYGAD om att nya vassa maskiner, automatisering, CNC-teknik och robotar

– Vi producenter måste våga bli utmanade av formgivarna, säger Martin.

är framtiden. – Normen är ju att hantverk är

Lagom till Trä & Teknik tar företaget fram en smått revolutionerande fåtölj, handgjord i varje detalj. Men tillverkad med maskinteknik.

något fint och exklusivt. Alla vill att människan ska göra en viss produkt, konstaterar han.

I SAMVERKANSPROJEKTET INNOVATION SQUARE

– Men kommer man i ett läge

fick formgivaren Dan Ihreborn uppgiften att skapa

där vi ska tillverka den här

något klurigt, som skulle kunna sätta möbeltillverkare

produkten i 10 000 exem-

på prov. Resultatet blev att han designade en fin fåtölj. Utmaningen med fåtöljen är att den ska tillverkas maskinellt utan att förlora något i hantverkskvalitet.

plar per år innebär det att människor får slita, kanske slita ut sig. Då har man glidit

– När fåtöljen står framför dig ska du inte se någon skillnad på om den är gjord helt manuellt eller med hjälp av modern teknik, säger Martin Johansson på Stolab i Smålandsstenar, som tog emot bollen från Ihreborn. FÅTÖLJEN SOM ÄNNU INTE ÄR FRAMTAGEN,

över en linje, det blir nästan utnyttjande.

– Nästa utmaning är att

Idag har Stolab fyra robotar igång som utför flera

hela industrin ska ta sig

av de moment som tidigare var tunga och farliga för

an tekniken, så vi kan

företagets anställda. Dessutom så har robotarna många

göra de här avancera-

andra användningsområden, bland annat så målar,

de sakerna. Då spänns

lackslipar och putsar de olika detaljer.

bågen till nästa nivå, det är då det skapas

ska presenteras på Trä & Teknik i augusti. – För oss är utmaningen dels att följa formgivarens ritning i varje komplex detalj, att inte förenkla något som annars ofta sker i industriella processer, men det är också en stor utmaning att kunna producera fåtöljen i

– Det är inte rimligt att en anställd står och gör samma

verklig magi avslutar

moment, kanske putsar en detalj, tusentals gånger på

Martin Johansson.

ett år. Hur charmigt det än kan låta.

MARTIN JOHANSSON VD Stolab

MARTIN JOHANSSON ser något vackert i utveckling-

korta serier, med lönsamhet, säger Martin.

en som just nu sker i hans företag:

Detta berättar han mer om på Wood Fusion-scenen

– Vi hyvlar ju inte för hand längre, det slutade vi med

28:e augusti.

för många år sedan. Vi måste våga mer, ta ut svängar-

– Jag kommer att ge vår bild av varför vi tror på sven-

na, använda maskinerna på ett smart sätt. Samtidigt utvecklas ritverktygen, CAD-programmen blir

produktion och hur vi kan uppfylla de löften vi gett

alltmer avancerade.

våra kunder.

18!

SP

Ä& Å TR

BE

OS K Ö S

20 KNIK

TE

KOSTNADSEFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR SÅGVERK & TRÄINDUSTRI -från stock till bräda MONT

B 07 ER :39

- FRAMTID I TRÄ PÅ WOOD FUSION SCENEN

23


AVS: 21 Grams AB, Box 90166, 120 22 STOCKHOLM

Returadress: c/o Adviser AB, Åsgatan 2, 153 30 Järna

Bli först med 100 procent förnyelsebart bindemedel i dina färger och lacker

Kom och träffa oss och våra Syntemor och Återförsäljare

C03:30

Miljöanpassning på naturens villkor 2018 erbjuder vi våra kunder produkter baserade på Biomass Balance-principen – genom att utvinna naturgas från matavfall istället för råolja kan du nu välja förnyelsebart bindemedel i våra Ytbehandlingssystem. Du väljer själv allt mellan 25 procent till 100 procent förnyelsebara råvaror i bindemedlet. Först ut blir våra vattenburna och 100% UV-härdande färger och lacker. Naturligtvis håller de samma höga kvalitet, prestanda och egenskaper som tidigare, samtidigt som miljöpåverkan och utsläpp minskas. Sherwin-Williams Sweden AB Industrigatan 5 | SE-195 60 Arlandastad Tel +46 (0)381 261 00 | Fax +46 (0)381 261 99 www.sherwin-williams.se

Profile for Content Avenue AB

Träteknik  

Träteknik  

Advertisement