Page 6

- LÄS MER OM INNEHÅLLET PÅ TRAOCHTEKNIK.SE

6

NORDENS GRAN I VÄRLDENS HÖGSTA TRÄHUS TEXT: EVA LINDSELIUS

Nu växer det 81 meter höga Mjöstornet

möjligheterna i att bygga så här högt.

och ytterväggar klara varpå nästa sektion

fram i Brumunddal i Norge. Projektet har

SEMINARIUM

MJÖSTORNET Johan Åhlén, Moelven 29/8 | BYGGA I TRÄ 11.00-11.30

blivit möjligt tack vare Trä 8, Moelvens

- TRÄ ÄR LIKA STARKT som stål i förhål-

påbörjas. Brandskyd-

byggsystem som är en rejäl utmanare

lande till sin egen vikt. Pelarna i Mjö-

det följer europeisk

till stål och betong. Helt baserat på

stornet är monterade som träden växer i

standard, huset har sprinklers och

förnyelsebart material med limträ och

skogen så att belastningen tas om hand i

är dimensionerat för brand i 120

limträbalkar och en stomme så lätt att den

träets fiberriktning. Det ger maximal styrka

minuter utan att rasa ihop. Det är

förbrukar minimalt med material. Vilket

och minimal deformation för ett så högt

ofta lättare med limträbalkar att

ger ett mindre koldioxidavtryck som i sin

hus, möjligen några millimetrar, över tid.

möta det kravet än med stål som

tur är vinst även miljön. Elegant kretsgång

Träslaget är gran från skogsområden nära

blir mjukt över 600 grader. Ut-

på höjde n.

Brumunddal. Där finns, tack vare klimat,

maningen var stålkomponenterna

jordmån och årsmedeltemperatur, den

som binder samman limträet, så

MJÖSTORNET ÄR ETT UTVECKLINGS-

allra bästa granen för just limträ. Produk-

de har byggts in i träet. Det har

SAMARBETE mellan byggherren Artur

tion, bearbetning och montage utförs av

gjorts tester på autentiska pelare

Buchardt, HENT AS, Voll Arkitekter AS

Moelven Limtre AS. Alla komponenter är

där man eldade på i 90 minuter

och Moelven Limtre AS. När det är klart i

färdigbearbetade, vilket gör att det går

och pelaren, cirka 50 centimeter

början av 2019 kommer det att omfatta to-

fort och minskar risken för fel radikalt.

i fyrkant, hade en inbränning på

talt 15 000 kvm, sträcka sig 18 våningar

42 millimeter. När man sedan

upp mot himlen och innehålla lägenheter,

- TORNET BYGGS MED lätt väderskydd

sågade isär var det under det

hotell, kontorsytor och flera restauranger.

som innebär en avtäckning av horisontella

brända alldeles friskt, vitt och

I bottenvåningen kommer en sim- och

ytor. Innan montering av badrum, golv

starkt. Trä är alltså svårslaget

badanläggning på cirka 4 000 kvm att

och annan inredning görs en rigorös

även i det avseendet.

ligga. Vi har talat med Johan Åhlén, vd

fuktkontroll så att allt trä är torrt. Själva

på Moelven Töreboda som varit med i

limträstommen reses i sektioner, fyra till

förprojekteringen, om utmaningarna och

fem våningar i taget, och så görs bjälklag

Nordic Ex Technology AB

Monter: B07:51, Skydda det som är viktigt!! Besök oss så berättar vi mer! NORDIC EX

Protecfire GNISTSLÄCKNING

EXPLOSIONS-

www.nex-tech.se info@nex-tech.se

BRANDSKYDD FÖR FORDON +46 (0)70-5798308

Träteknik  
Träteknik