Page 14

- FRAMTID I TRÄ, TRAOCHTEKNIK.SE

14

"TRÄ ÄR ETT FANTATISKT MATERIAL" TEXT: LINDA KANTE

Trä som substrat för solceller att montera som paneler på tak. Eller varför inte använda trä som ett filtermaterial för att exempelvis separera olja från vatten. På Wallenberg Wood Science Center (WWSC) handlar det om att hitta helt nya användningsområden för trä.

Häfe­les revolutionerande Loox komponenter

– Det finns ingen satsning på träforskning som är lika stor som den här, förklarar Lars Berglund, föreståndare på WWSC. FORSKNINGSCENTRAT SOM FRÅN och med nästa år kommer att ha tre huvuduniversitet – KTH, Chalmers och Linköpings Universitet – startades 2009. Den finansiella grunden utgjordes av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som då gick in med 120 miljoner kronor. Från nästa år ligger budgeten på ungefär 70 miljoner kronor om året, med bidrag från universiteten och från industrin. – Stiftelsens utgångspunkt var att det skogsindustriella området är mycket viktigt för Sverige och därför behövs det en långsiktig satsning på forskning för att stödja det, säger Lars Berglund. – Dels handlar det om konkurrenskraftig forskning på högsta internationella nivå, dels är det ett långsiktigt mål att utbilda forskare för att stärka Sveriges konkurrenskraft. WWSC ÄR UNIKT och är det största forskningscentrat i sitt slag i världen. Här finns både forskare från Sverige och från övriga världen och man jobbar långsiktigt med fokus på avancerade material och nya användningsområden för trä. Bland annat har forskare på WWSC tagit fram så kallat transparent trä.

– Paradigmen när man jobbar med trä är ofta att det

trä som belysningspa-

ska vara enkla verktyg och enkla metoder. Men, ska

neler, det vill säga

man lyckas framställa helt nya trämaterial måste man

att integrera en

också använda avancerade moderna forskningsverk-

belysningsfunktion

tyg. Därför fokuserar vi på nanoteknik för trä, berättar

i trämaterialet som

Lars Berglund.

sedan kan användas

FRAMTID I TRÄ WOOD FUSION SCENEN

som innertak när man – Motivet är att trä är ett fantastiskt material från för-

bygger hus.

nyelsebar råvara och det finns enorma möjligheter att framställa helt nya miljövänliga material från trä.

– Man kan säga att sammanhållande handlar det om att det ska vara mer avancerade trästrukturer än vad vi

HÄR LETAS DET STÄNDIGT efter nya funktioner för

använder idag, som kombinerar lastbärande förmåga

trä. En funktion som just nu är intressant är att använda

med nya funktioner, avslutar Lars Berglund.

Marknadens breeeeeeeee Träffa oss på Trä & teknik. Vi finns i monter B05:31.

Se våra lösningar för virkesskydd

Förpackningar för alla behov

Träteknik  
Träteknik