Page 1

อนุสรณ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางจันทรเพ็ญ ไชยวงค ..เ ป น ก ร ณี พิ เ ศ ษ..

ณ เมรุวดั สาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔


สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ เนือ่ งในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณา โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานเพลิงศพ นางจันทรเพ็ญ ไชยวงค เปนกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ เมรุวดั สาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึง่ นับเปนพระมหากรุณาธิคณ ุ ลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอนั สูงสุด แกผวู ายชนมและวงศตระกูลอยางหาทีส่ ดุ มิได หากความทราบโดยญาณวิถถี งึ ดวงวิญญาณของ นางจันทรเพ็ญ ไชยวงค ไดดว ยประการใดในสัมปรายภพ คงจะมีความปลาบปลืม้ ซาบซึง้ เปนลนพนในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่ง ในวาระสุดทายแหงชีวติ ขาพระพุทธเจา ผูเปนบุตรธิดา และหลานๆ ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส กราบถวายบังคมแทบเบือ้ งพระยุคลบาทดวยความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได และจะเทิดทูนไวเหนือ เกล า เหนื อ กระหม อ ม เป น สรรพสิ ริ ม งคลแก ข า พระพุ ท ธเจ า และ วงศตระกูลสืบไป ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา บุตร ธิดา และหลานๆ


ตัง้ แตจำความได ทีบ่ า นมีจกั รเย็บผาเกา ๆ อยู ๑ หลัง ภาพทีต่ ดิ ตาแมนงั่ เย็บผาทั้งวันบางครั้งเย็บผาจนถึงกลางคืน มีตะเกียงน้ำมันกาดสองแสงริบหรี่ แมเปนคนอดทน แมขยัน ไมยอมหยุดนิง่ แมสอนอยเู สมอวา เราคนจน คนบานนอกใหเจียมตัว ตัง้ ใจทำงานคนเขาจะไดรกั แมเปนคนจิตใจดี แมรกั ทุกคน ชัว่ ชีวติ ของแมมแี ต "ให" แมทำใหลกู ทุกอยาง นาเสียดายทีแ่ มดว นจากไป เวลาที่ ได ดู แ ลตอบแทนบุ ญ คุ ณ ของแม ช า งน อ ยเหลื อ เกิ น แม จ ากไปใจลู ก แทบขาด แตคนเราไมอาจฝนลิขติ ได แมจะอยใู นใจของลูกตลอดไป ขอใหแมสดุ ทีร่ กั ของลูก คุณยายที่แสนดีของหลาน จงไปอยูในสรวงสวรรค รักแมสุดหัวใจ ลูกแม...วัชราพร ชางขนุน


ขอขอบพระคุณ ขอกราบขอบพระคุณทานผูมีเกียรติทุกทาน ที่กรุณาสละเวลามารวม ในการสวดพระอภิ ธ รรม นำพวงหรี ด มาเคารพศพ และร ว มทำบุ ญ ในพิ ธี พระราชทานเพลิ ง ศพคุ ณ แม จั น ทร เ พ็ ญ ไชยวงค ในครั้ ง นี้ เป น อย า งสู ง โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกราบขอบพระคุณแพทยหญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ และ คณะพยาบาลที่ ใ ห ค วามกรุ ณ าเมตตารั ก ษาดู แ ลคุ ณ แม จั น ทร เ พ็ ญ ไชยวงค เปนอยางดีในวาระสุดทายของชีวิต ดวยความเคารพและซาบซึ้งใจเปนที่สุด ลูก หลาน ของคุณแมจนั ทรเพ็ญ ไชยวงค

book  

ตัวอย่างงานหนังสืออนุสรณ์