Page 1

อนุสรณ เนือ่ งในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางสาวบุญมี พูลชาติ

ชาตะ : ๔ กันยายน ๒๔๙๕ มรณะ : ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ ฌาปนสถานวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔


สำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรด กระหมอม พระราชทานเพลิงศพ นางสาวบุญมี พูลชาติ ซึง่ นับเปน พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม เปนเกียรติอันสูงสุดแก ผวู ายชนม และวงศตระกูลอยางหาทีส่ ดุ มิได ห า ก ค ว า ม ท ร า บ โ ด ย ญ า ณ วิ ถี ถึ ง ด ว ง วิ ญ ญ า ณ ข อ ง นางสาวบุญมี พูลชาติ ไดดว ยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความ ปลาบปลื้ ม ซาบซึ้ ง เป น ล น พ น ในพระมาหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด รั บ พระราชทานเกียรติยศอันสูงยิง่ ในวาระสุดทายแหงชีวติ ขาพระพุทธเจา ผูเปนพี่สาว นองสาว และหลานๆ ขอ พระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบือ้ งพระยุคคลบาทดวยความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดและจะเทิดทูนไวเหนือ เกลาเหนือกระหมอมเปนสรรพสิรมิ งคลแกขา พระพุทธเจาและวงศตระกูล ตลอดกาลนาน ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา ครอบครัวพูลชาติ


ป ร ะ วั ติ ย อ

อาจารยบญ ุ มี พูลชาติ รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดนิมมานรดี อาจารยบญ ุ มี พูลชาติ เกิดเมือ่ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕ ณ บานเลขที่ ๑๓๘ หมู ๑๘ ตลาดคลอง ๑๖ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอ บางน้ำเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนบุตรของคุณพอจำเนียรและคุณแมผาด พูลชาติ มีพนี่ อ งรวมบิดามารดาจำนวน ๔ คน คือ ๑.นางณัฐสินี ศรีเจริญ ๒.นางวราทิพย นิดฉาย ๓.นางสาวบุญมี พูลชาติ (ผวู ายชนม) ๔.นางภัทรียา พูลชาติ เริ่มการศึกษาระดับประถมที่ ร.ร.ตลาดคลอง ๑๖ และระดับมัธยม ร.ร.สุธรรมวงศวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา จบประกาศนียบัตรระดับตนและสูง จากวิ ท ยาลั ย ครู ธ นบุ รี และปริ ญ ญาตรี ศึ ก ษาศาสตร บั ณ ฑิ ต จาก มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และปริ ญ ญาโท การบริ ห ารการศึ ก ษา จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง การรับราชการ ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๙ ตำแหนงครู ๒ ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๑,๓๗๕ บาท โรงเรียนวัดนางรม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ตอมายายมาอยูโรงเรียนวัดมงคลวราราม และเขาสูเสนทางการบริหาร เมือ่ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยดำรงตำแหนงผชู ว ยอาจารยใหญ ร.ร.วัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ รร.วัดยายรม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ร.ร.วัดบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ ตามลำดับ และตำแหนงสุดทาย รองผูอำนวยการ ร.ร.วัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รวมเวลา รับราชการ ๓๕ ป ดวยความเสียสละ ทุมเทเห็นแกประโยชนของราชการมากกวาความสุข สวนตัว จนกระทัง่ วาระสุดทาย เมือ่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดวยโรค กลามเนือ้ หัวใจและปอดอักเสบที่ รพ.พญาไท ๓ สิรอิ ายุได ๕๙ ป ๑ เดือน


..สู สุ ค ติ..

หนังสืออนุสรณ์  

ตัวอย่างงาน ๔ หน้า