Page 1

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAP CLIËNTEN 2017 RIVAS ZORGGROEP

1


Jaarverslag 2017 medezeggenschap cliënten Rivas Zorggroep

Inhoudsopgave

2

Voorwoord

3

Inleiding

4

Centrale Cliëntenraad

5

Cliëntenraad Kortdurende Zorg

12

Cliëntenraad Langdurige Zorg

15

Cliëntenraad Thuiszorg

19

Cliëntenraad Ziekenhuiszorg

23

Slotwoord

28

2


Voorwoord Het jaar 2017 staat in het teken van de veranderde medezeggenschapstructuur ten gevolge van de wijzigingen in de organisatiestructuur van Rivas Zorggroep. Begin 2017 hebben alle domeinen een cliëntenraad die overlegt met de directeur van het domein. De overgang van de regiostructuur naar de domeinstructuur verloopt goed, maar het is wel even wennen. De Cliëntenraad Langdurige Zorg behartigt nu de belangen van de cliënten van de 17 verpleeghuislocaties. Door het instellen van cliëntoverleggen per locatie en clusterraden wordt de stem van de cliënt gehoord. De Cliëntenraad Kortdurende Zorg start met een nog onbekend werkterrein en moet eerst de doelgroep leren kennen. Bovendien zijn bij het domein kortdurende zorg bedrijfsonderdelen van Rivas ondergebracht waarmee de cliëntenraden zich niet eerder hebben bezig gehouden, zoals revalidatie en jeugdgezondheidszorg. Ook verschuiven bedrijfsonderdelen naar een ander domein en wordt de afdeling Zorghulpmiddelen afgestoten. De Cliëntenraad Thuiszorg behartigt nu de belangen van thuiszorgcliënten in het hele Rivasgebied, van Houten tot het Land van Altena en van Alblasserdam tot Leerdam. Een hele verandering want hiervoor waren die belangen ondergebracht in elke regioraad. Voor de Cliëntenraad Ziekenhuiszorg verandert er door de nieuwe medezeggenschapstructuur het minst. Wel is er nu weer een directeur waarmee overlegd wordt. In de Centrale Cliëntenraad is regelmatig gesproken over de opgedane ervaringen en knelpunten. De nieuwe medezeggenschapstructuur wordt na een jaar geëvalueerd. Halverwege 2018 zullen de uitkomsten van deze evaluatie door een extern deskundige bekend zijn. Door middel van dit jaarverslag wordt u geïnformeerd over de inhoud van het vele werk dat in de nieuwe situatie is verzet. Ik wens u veel leesplezier,

Nel van Krieken- Bakker, voorzitter Centrale Clientenraad

3


Inleiding Rivas Zorggroep is een ketenorganisatie die intramurale en extramurale zorg levert. De organisatie is georganiseerd in domeinen. De cliëntenmedezeggenschap volgt hier in de zeggenschap.

Centrale Cliëntenraad Cliëntenraad Kortdurende zorg

Clusterraad

Cliënten Overleggen

Cliëntenraad Langdurige zorg

Clusterraad

Cliënten Overleggen

Cliëntenraad Thuiszorg

Clusterraad

Cliënten Overleggen

Cliëntenraad Ziekenhuiszorg

Clusterraad

Cliënten Overleggen

De cliëntenmedezeggenschap voor de Langdurige Zorg in de 17 locaties is geregeld via de cliëntenoverleggen. Voor de overbrugging tussen het Cliëntenoverleg en de Cliëntenraad Langdurige Zorg zijn er gebiedsgebonden clusterraden samengesteld. Cluster 1 (Papendrecht) – De Waalburcht, De Wieken, De Markt en de Alblashof; Cluster 2 (Sliedrecht) – Waerthove, Tiendwaert, Judith Leysterhof en ’t Waellant; Cluster 3 (Gorinchem) – Bannehof, Steijndeld, Schutse, Molenhoek en Het Gasthuis; Cluster 4 (Leerdam) – Lingesteyn, Merlinge, Vijverhof, Laakse hof. De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Bestuur hebben afspraken gemaakt over een regeling met betrekking tot ondersteuning en facilitering van de cliëntenmedezeggenschap van Rivas Zorggroep. Rivas Zorggroep stelt de faciliteiten, ambtelijke ondersteuning en materiële middelen ter beschikking aan de cliëntenraden, zodat deze hun taak naar behoren kunnen uitoefenen. De leden van de Cliëntenraden ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Rivas Zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden. De Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis is lid van het Landelijke Steunpunt cliëntenRaden (LSR).

4


Centrale Cliëntenraad De Centrale Cliëntenraad (CCR) vergadert iedere maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. Om de maand is het lid van de Raad van Bestuur in de vergadering samen met de bestuurssecretaris. Visie De medezeggenschap van cliënten die zorg ontvangen van Rivas Zorggroep wordt vertegenwoordigd door betrokken leden met belangstelling voor de zorg. De wettelijk geregelde cliëntmedezeggenschap is gericht op het welbevinden van cliënten en de mensgerichte zorg die samen borg staan voor de zorg die zich steeds ontwikkelt in kwaliteit en diversiteit. Missie De CCR behartigt de belangen van cliënten door een constructieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van het overleg over de zorgverlening van Rivas en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. Werkwijze Centrale Cliëntenraad De leden van de Centrale Cliëntenraad bespreken de rivasbrede onderwerpen en doen elke vergadering verslag van de punten die in hun domein aan de orde zijn. Deze punten komen terug in de afzonderlijke jaarverslagen van de cliëntenraden verderop in dit jaarverslag. Alle leden van de cliëntenraden ontvangen de verslagen van de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad. Enkele leden van de CCR zijn actief in de Klankbordgroepen voor Cliëntdossier en Kwaliteit als Medicijn(KAM). Adviezen:  Functieprofiel voorzitter Raad van Bestuur  Begroting 2017 Rivas Zorggroep  Voorzitter Raad van Bestuur  Jaarverslag 2016 klachtencommissie  Jaarverslag 2016 klachtenfunctionarissen  Functieprofiel Raad van Toezicht  Voordrachtscommissie – samenstelling en reglement  Voorgenomen besluit tot vaststelling van het Veranderplan Verkoop en Cliëntservice  Beleidsplan 2018-2020 Verzwaarde adviezen:  Indexering bewonersbijdrage en waskosten voor 2017  Klachtenregeling Rivas Zorggroep Brieven:  Voordracht lid Onderzoeksadviescommissie  Voordracht plaatsvervangend lid Onderzoeksadviescommissie  Duaal Management Beatrixziekenhuis  Parkeertarieven parkeergarage Gorinchem  Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg  Meer betrokkenheid van de Klankbordgroep KAM bij het project KAM  Bedankbrief lid klachtencommissie 5


Gespreksonderwerpen: Capaciteitsplan Gorinchem (sluiting Clara) en verhuizing Geriatrische Services De CCR heeft hierover een positief advies gegeven in 2016. In 2017 blijkt er veel onrust te zijn onder bewoners en familieleden over wat er staat te gebeuren. De gang van zaken wordt toegelicht in de CCR door de directeur Langdurige Zorg. Hij maakt een verhuisplan en legt dit voor aan de Cliëntenraad Langdurige Zorg. Het verzorgingshuis Clara zal sluiten omdat goede kwalitatieve zorg niet meer gegarandeerd kan worden. Cliëntenmedezeggenschap Als de reglementen en richtlijnen zijn vastgesteld, wordt de informatie over de nieuwe medezeggenschapstructuur digitaal in de organisatie verspreid. De CCR stelt een format op voor de werving en selectie van cliëntenraadsleden. Ook voor scholing van leden wordt een plan gemaakt. De CCR houdt het vergaderschema van iedere maand vergaderen voorlopig aan. De cliëntenraden kunnen overstijgende agendapunten aanleveren bij de CCR. De Cliëntenraden voor de Langdurige Zorg en de Kortdurende Zorg starten in februari 2017. In september stoppen vier van de vijf leden van de Cliëntenraad Kortdurende Zorg vanwege een verschil in inzicht over de procedure van een adviesvraag over het Veranderplan Verkoop & Cliëntservice. In november geeft de voorzitter van de Cliëntenraad Thuiszorg aan dat hij per 1 januari 2018 wil stoppen vanwege zijn leeftijd. Hij blijft echter als voorzitter ad-interim voor de Cliëntenraad Kortdurende Zorg om deze Cliëntenraad opnieuw op te starten met het overgebleven lid. De evaluatie van de medezeggenschapstructuur wordt voorbereid door de werkgroep cliëntenmedezeggenschap. Omdat er veel vragen en opmerkingen zijn over de werkwijze en de te stellen vragen, biedt de Raad van Bestuur ondersteuning aan van een adviseur van Rivas. De CCR gaat niet akkoord en vraagt om externe ondersteuning. Dit wordt toegekend. Het vervolg is in 2018. Commissie ethiek De CCR draagt, na het terug treden van het vorige lid, een nieuw lid voor die het cliëntenbelang in de ethische commissie zal behartigen. Duaal management Bij Rivas wil men in het ziekenhuis naast het management (directeur en hoofden) de dokters meer betrekken bij de leiding en het beleid van het ziekenhuis. Dit vindt zijn uitwerking in duaal management. De CCR ontvangt daarover een brief die verder wordt afgehandeld in de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis. Er wordt geen formeel advies gevraagd. De Raad van Bestuur geeft aan dat het in formele zin gaat over een andere rol voor het Medische Staf Bestuur. Financiën Rivas Zorggroep en investeringsbegroting 2017 Over de investeringsbegroting 2017 is geen advies gevraagd aan de CCR, maar bespreken de cliëntenraden van de domeinen de investeringsbegroting 2017 ieder met de directeur. Aangegeven wordt door de Raad van Bestuur dat Rivas onderzoek doet waar financieel voordeel is te behalen in de organisatie van de ondersteunende diensten door slimmer te organiseren. In september geeft het hoofd financiële services een duidelijke presentatie voor de cliëntenraadsleden over de begroting en de planning en controlcyclus. Rivas heeft nog bouwplannen waarvoor grote investeringen nodig zijn: 6


- Het verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam verbouwen en aanpassen aan de huidige normen. - In het Beatrixziekenhuis behoeft de Intensive Care aanpassingen en de klimaatbeheersing is aan vervanging toe. Ook is er de wens om de patiëntenkamers te renoveren. De brandbeveiliging van de kliniek is een issue, waarvoor speciale aanpassingen noodzakelijk zijn. Na gedegen onderzoek en vele overleggen voor financiële dekking met externen is er toestemming om de plannen uit te voeren. In het vierde kwartaal 2017 vangen de werkzaamheden voor de Alblashof aan en begin 2018 in het Beatrixziekenhuis. Geestelijke verzorging Er is onderbezetting bij de geestelijke verzorgers. De Cliëntenraad Langdurige zorg wordt betrokken bij de invulling van een vacature. Het beleid blijft nog onduidelijk. Jaardocument 2016 Rivas Zorggroep De leden stellen het Jaardocument 2016 op prijs. Het is een goed naslagwerk. Jaarplan 2017 patiëntenlogistiek Via de Cliëntenraad van het Beatrixziekenhuis komt het Jaarplan 2017 van patiëntenlogistiek bij de CCR binnen. Voorstel is om een bijeenkomst voor alle cliëntenraden te organiseren. Omdat het ‘Veranderplan bedrijfsonderdeel Verkoop & Cliëntenservice’ is verschenen dat ook gevolgen heeft voor de patiëntenlogistiek, wordt de bijeenkomst doorgeschoven naar 2018. Parkeerkosten Rivas heeft de parkeerkosten in de parkeergarage van het Beatrixziekenhuis verhoogd. De CCR geeft aan dat er onvoldoende publiciteit over is geweest. Er is ook nog geen eenduidige parkeerregeling voor minder validen. Privacybeleid De CCR ontvangt de notitie ter informatie en wacht op de privacyreglementen die in het voorjaar 2018 zullen volgen. Samenwerking Rivas met Albert Schweitzerziekenhuis Er is bestuurlijk en coördinatieoverleg voor een brede samenwerking met het Albert Schweitzerziekenhuis (ASz), die verder onderzocht wordt. De CCR ontvangt de visienota. Rivas wil in zijn breedte met het ASz nauw samenwerken. Beide raad van besturen en de besturen van de Medische staven blijven in gesprek over de samenwerking. Aangegeven wordt door de CCR dat het voor de gebruiker van het ziekenhuis wel van belang is voor welke specialismen een vorm van samenwerking ontwikkeld kan worden. Visitatie Verenso Verenso is de Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De vereniging visiteert instellingen vijfjaarlijks. Er is een gesprek met twee cliëntenraadsleden, een mantelzorger en een bewoner. Het was een goed gesprek waarin veel informatie is gegeven.

7


Voeding De maaltijdverstrekking in het Beatrixziekenhuis gaat veranderen. Dit zou aan de Cliëntenraad bekend gemaakt moeten worden en ook waarom. In de CCR wordt aangegeven dat de informatie via het management van het Beatrixziekenhuis moet gaan. Voordrachtscommissie Twee leden van de CCR zitten in de voordrachtscommissie, waarin ook twee leden van de Ondernemingsraad en twee leden van medische Staf in participeren. In april stemt de commissie positief in met de voordracht voor de voorzitter van de Raad van Bestuur. In juni maakt de voorzitter van de Raad van Bestuur kennis met de leden van de CCR door de vergadering bij te wonen. Het lid van de Raad van Bestuur blijft gesprekspartner van de CCR. Het profiel en het reglement van de voordrachtscommissie worden aangepast. Er vindt ook een wisseling plaats in de Raad van Toezicht. De voordrachtscommissie heeft een gesprek met de twee nieuwe voorgedragen leden die de plaats van de twee aftredende leden kunnen innemen per oktober. De voordrachtscommissie geeft positief advies. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) In het kader van de nieuwe wet wordt een Onderzoeksadviescommissie ingesteld. De klachtencommissie houdt hiermee op te bestaan. De CCR draagt een lid en een plaatsvervangend lid voor die namens de cliënten in de Onderzoeksadviescommissie deelnemen. Website Rivas Zorggroep Een afvaardiging van de CCR spreekt met de afdeling communicatie over de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het is een constructieve bijeenkomst waarin toelichting is gegeven over de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van de website. De cliëntenraadsleden kunnen te allen tijde hun opmerkingen over de website mailen naar de medewerkers van communicatie. Zorglijn en het project Veilig thuis Bij de Zorglijn van Rivas komt al het telefoonverkeer binnen. Rivas heeft aangegeven dat hij alle vragen voor zorg buiten kantoortijden wil opvangen, ook voor andere zorgaanbieders. De Raad van Bestuur informeert de CCR dat Rivas hierover in gesprek is met andere zorgaanbieders en de zorgverzekeraar. Dit is het project ‘Veilig thuis’, dat nog in de startblokken staat. Raad van Toezicht In maart 2017 is het jaargesprek met de Raad van Toezicht. Dit is altijd met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, de voorzitter en een lid, maar dit keer zijn echter alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig. De leden van de CCR geven een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de medezeggenschapstructuur en er vindt een discussie plaats aan de hand van twee stellingen. Het is een goede bijeenkomst. Zorginkoop 2018 De voorzitter van de Cliëntenraad van de Langdurige Zorg en de ambtelijk secretaris zijn bij de zorginkoopgesprekken voor de langdurige zorg aanwezig en worden betrokken in het gesprek om het cliëntenperspectief te verwoorden.

8


Ook worden de bijeenkomsten bezocht die het Zilveren Kruis en VGZ voor cliëntenraden hebben georganiseerd om hen te informeren o.a. over het inkoopproces en het Kwaliteitskader. Rivas heeft bij de zorgkantoren de ondergrens van zorgverlening aangegeven en heeft een beter tarief voor 2018 gekregen. Beleidsplan 2018-2020 Rivas Zorggroep en begroting 2018 De medezeggenschapsorganen zijn uitgenodigd voor de beleidsdag in oktober waarop de laatste hand wordt gelegd op het beleidsplan 2018-2020. De inhoudelijke plannen van de domeinen worden met de directeuren besproken en van advies voorzien. Het beleidsplan met de titel ‘De kracht van het netwerk’ geeft een vooruitblik tot 2020. De CCR geeft hierover positief advies. De Rivas begroting 2018 wordt in december aangeboden aan de CCR en toegelicht in de vergadering. De inhoudelijke bespreking en de advisering volgen in 2018. Klankbordgroep Cliëntdossier De voorzitter van de Cliëntenraad Thuiszorg treedt toe tot de klankbordgroep. De klankbordgroep wordt geïnformeerd over het Versnellingsprogramma Informatieuitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). De Nieuwe wet cliëntenrechten: ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’ is per 1 juli 2017 op onderdelen van kracht en zal vanaf 1 januari 2020 gehandhaafd worden. Er komt ook nieuwe Europese regelgeving : de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt. Rivas neemt zodanig maatregelen dat per mei 2018 voldaan wordt aan de AVG en daarmee ook volledig aan de Nederlandse wetgeving. De klankbordgroepsleden ontvangen een toelichting op het ‘Programmaplan Patiënt in de regie VIPP en portalen’ dat is opgesteld. Het is het werkdocument waar Rivas aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie. Voor de werkgroep is het van belang om verder te gaan met eHealth, het cliëntportaal en het cliëntdossier voor de Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Afgesproken wordt om begin 2018 een bredere kring te informeren over het cliëntportaal/dossier. Klankbordgroep Kwaliteit Als Medicijn (KAM) Namens de burgers zit een afgevaardigde van Zorgbelang in de Stuurgroep KAM met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is in afwachting hoe Zorgbelang de cliënt/burger gaat betrekken. De voorzitter van de klankbordgroep vindt dat de klankbordgroep te weinig effect heeft en treedt in het begin van het jaar terug. Een lid van de klankbordgroep (de voorzitter van de CCR) wordt de interim-voorzitter. De betrokkenheid bij en de effectiviteit van de cliëntenraad bij het project KAM krijgt de aandacht in een gesprek met het lid van de Raad van Bestuur, de directeur ziekenhuis en de projectmanager KAM. De klankbordgroep wil meer over de inhoud spreken en minder over de stand van zaken van alle projecten die lopen. De klankbordgroep hamert op het betrekken en informeren van de cliënten. Helaas gaat de geplande publiekslezing op 15 juni niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Op 28 september wordt een symposium georganiseerd voor interne collega’s en betrokkenen over: KAM ‘2,5 jaar op weg en verder’. VGZ, Huisartsen en Zorg (HenZ) en Rivas voeren gesprekken hoe de toekomst er uit zal kunnen zien na 2019. Het gaat er om de zinnige en zuinige zorg te continueren, KAM in de keten, de adherentie en meer tijd voor de patiënt. Daarvoor is een strategisch plan nodig. Dit leidt naar een jaarplan 2018-2019 dat ook met de cliëntenraadsleden wordt besproken. De opmerkingen worden meegenomen. 9


De leden van de klankbordgroep bezoeken gedurende het jaar de maandelijkse ambassadeursoverleggen (waarin leden van de vakgroepen, HenZ en Rivas bij elkaar komen). Elke keer komt er een ander onderwerp aan bod. De werkgroep ‘Samen beslissen’ komt eenmaal bij elkaar (in januari) en hoort gedurende het jaar niets meer. In september verschijnt er een artikel over ‘Beslist samen’ in de digitale nieuwsbrief van Zorgbelang waaruit blijkt dat Rivas daar bij betrokken is. De klankbordgroep stelt daarover vragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur maakt zijn excuus en licht toe dat het te maken heeft met een opleiding voor specialisten in het kader van Samen beslissen. Aangeboden wordt dat de leden van de werkgroep ‘Samen beslissen’ een opleidingsles kunnen bijwonen. Klankbordgroep Gewoontegetrouw Twee leden van de CCR wonen een bijeenkomst bij waarin de stand van zaken van de pilot Gewoontegetrouw wordt gepresenteerd. De pilot is positief verlopen en wordt afgerond. Gewoontegetrouw wordt in fasen verder uitgerold over andere locaties. Gesprek met OR Twee leden van de CCR hebben gesproken met leden van de Ondernemingsraad over o.a. zinvolle dagbesteding en deskundig personeel. Afgesproken is in het vervolg de gesprekken per domein te laten plaatsvinden. De cliëntenraden worden daarover ingelicht. Scholingskosten cliëntenraadsleden Er is één budget voor scholing van de cliëntenraadsleden. Dit overzicht wordt bij gehouden door de ambtelijk secretaris. Voor de leden in de langdurige zorg en de kortdurende zorg worden twee trainingsavonden over de WMCZ georganiseerd met een externe trainer. De eerste avond zijn ook de beide directeuren aanwezig. Verder bezoeken leden van de Cliëntenraden enkele externe bijeenkomsten. Ook de reiskosten naar externe bijeenkomsten vallen onder het budget. Bezochte bijeenkomsten: - Mantelzorgbijeenkomst op 24 januari - LOC, congres waardevolle zorg op 1 februari 2017 - Planetreebijeenkomst op 23 maart 2017 - Online inzage – hoe regel je dat? op 13 april - Zilveren Kruis in Rotterdam 18 april - Bestuurlijk overleg VGZ voor de Langdurige zorg 28 juni 2017 - Scholing leden CR Langdurige Zorg en Kortdurende Zorg over de WMCZ - Uitleg begroting voor cliëntenraadsleden op 12 september - Symposium KAM op 28 september 2017 - Inkoopoverleg Langdurige zorg 5 oktober 2017 - Beleidsdag Rivas Zorggroep 6 oktober 2017 - Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering! 9 oktober 2017 - Topcare 20 november - Zilveren kruis op 23 november - NVZ - VIPP bijeenkomst voor cliëntenraden op 28 november

10


De leden zijn: Mevrouw N. van Krieken-Bakker De heer K.J. Matthijs De heer H. de Jong Mevrouw R. Lanser-van de Weg De heer J. Oudenaarden De heer L. van de Peppel De heer A. Uitterlinden Mevrouw M. Vos De heer B. Nuijten

voorzitter CliëntenraadKortdurende Zorg (tot september 2017) Cliëntenraad Kortdurende Zorg (tot september 2017) Cliëntenraad Langdurige Zorg Cliëntenraad Langdurige Zorg Cliëntenraad Thuiszorg Cliëntenraad Thuiszorg (tot 31 december 2017) Cliëntenraad Beatrixziekenhuis / Ziekenhuiszorg Cliëntenraad Beatrixziekenhuis / Ziekenhuiszorg

Overzicht activiteiten CCR Cliëntdossier

Klankbordgroep

Ondersteuning: ambtelijk secretaris KAM Ondersteuning: Ambtelijk secretaris

Adviescommissie Raad van Toezicht Zorginkoop Ondersteuning: ambtelijk secretaris

Klankbordgroep

N. van Krieken (CCR) R. Lanser (CCR/CRLZ) A. Uitterlinden (CCR/CRTZ) M. Vos (CCR/CRBZ) T. Stouten (CRBZ) B. Nuijten(CRBZ) K-J. Matthijs (CCR/CRKZ – tot sept 2017) B. Nuijten (voorzitter, CRBZ/CCR) / N.van Krieken (voorzitter CCR) M. Vos (CRBZ) T. Stouten (CRBZ) R. Lanser (CCR) L. van de Peppel (CCR) N. van Krieken (CCR) R. Lanser (CCR)

Betrokkenheid bij vacature Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Betrokkenheid bij J. Oudenaarden (CCR) zorginkoop V&V/TZ K-J. Matthijs (CCR - tot september2017)

11


Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Kortdurende Zorg De Cliëntenraad start met vier nieuwe leden en de twee leden van de CCR en is nieuw binnen de organisatie. Eerder werd de kortdurende zorg niet vertegenwoordigd binnen de cliëntenmedezeggenschap. In de eerste vergadering wordt door de directeur aangegeven wat de kortdurende zorg omvat en wordt het jaarplan 2017 toegelicht. Tevens worden er afspraken gemaakt rondom de vergaderingen. Er wordt een voorzitter gekozen en een vicevoorzitter. Het reglement wordt toegelicht. In de volgende bijeenkomst krijgen de leden een rondleiding over de afdeling geriatrische revalidatie in Het Gasthuis onder leiding van de teamleider en een presentatie over Rivas Zorggroep en organisatie van de cliëntenmedezeggenschap van de ambtelijk secretaris. De speerpunten worden gekozen aan de hand van het jaarplan van de kortdurende zorg. De leden geven aan bij welke speerpunten zij betrokken willen zijn. Adviezen: - Dagbesteding - Businessplan 2018-2020 Besproken onderwerpen: Businessplan 2017 Kortdurende Zorg In het eerste overleg van de Cliëntenraad licht de directeur het Jaarplan 2017 toe. De cliëntenraadsleden kiezen speerpunten uit het plan: Geriatrische Revalidatie & Herstel, Expertisecentrum, Service & verkoop en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Investeringsbegroting 2017 Investeringen voor Kortdurende Zorg komen voor een groot deel uit de exploitatie, zoals voor een mooie aankleding van de geriatrische afdeling in Gorinchem en bedrijfskleding voor een professionele uitstraling. Geriatrische Revalidatie & Herstel (GRZ) De voorzitter heeft een beleidsdag van deze afdeling bijgewoond. Er is een visie geformuleerd en er zijn een aantal punten genoemd voor het primair proces en de ondersteuning. Het was een constructieve dag. - Concentratie GRZ Rivas wil de geriatrische revalidatie zorg concentreren in Gorinchem om goede kwalitatieve zorg te kunnen verlenen. Een verhuisplan van de geriatrische afdeling van Leerdam naar Gorinchem wordt toegezegd. - Klantervaringsonderzoek GRZ De kwaliteitsfunctionaris licht het onderzoek toe. De ervaring is het vertrekpunt voor beleid. Dat wordt vertaald naar verbeteracties. Het gaat er om hoe de cliënt de zorg zelf ervaart. De leden geven aandachtspunten aan. Rivas wil ook focusgroepgesprekken doen voor dagbehandeling en GRZ.

12


Dagbesteding De notitie dagbesteding wordt toegelicht door de teamleider. Men wil de openingstijden gelijk trekken, het dagprogramma gestructureerder aanbieden en de maaltijdvoorziening aanpassen. Het doel is uniformiteit op hoofdlijnen, goede kwaliteit en kostenniveau met ruimte voor creativiteit. De CR geeft positief advies. De voorzitter en de ambtelijk secretaris bezoeken een van de locaties en geven punten aan ter verbetering. Eind 2017 wordt aangegeven dat de dagbesteding over gaat naar de Thuiszorg. Expertisecentrum Hierin zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd zoals de specialisten ouderengeneeskunde, psychologie, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en voeding en leefstijl. Men focust op kwaliteit. Er is een jaarplan van ergo, logo en eerstelijnsverblijf (ELV) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Bij het cliëntervaringsonderzoek van JGZ wordt de vraag gesteld of het onderzoek voor de cliënt is of voor de gemeente om het contract te verlengen. Beiden is nodig. Er komt een ouderportaal beschikbaar zodat ouders afspraken kunnen maken. Men wil een digitaal onderzoek ter voorbereiding op een consult. Dit wil men koppelen aan het ouderportaal waar vanaf september gebruik gemaakt kan worden De manager geeft een toelichting op het auditrapport van de HKZ en het jaarverslag JGZ. Winkels, cliëntservice en ledenorganisatie Drie cliëntenraadsleden hebben een gesprek met de manager over de hulpmiddelenwinkels, de cliëntservices en de ledenorganisatie. Rivas wil de winkels afstoten omdat deze niet rendabel zijn. Cliënten kunnen bij een andere leverancier terecht voor hulpmiddelen. Onder cliëntservice vallen: 1. De maaltijdservice; deze gaat over naar een andere leverancier die direct contact heeft met de cliënt. 2. De sleutelkluizen; deze worden in de thuiszorg gebruikt en komen bij de afdeling Cliënt Contact Centrum. 3. De alarmering; veel cliënten van Rivas en van andere aanbieders maken hier gebruik van. De alarmeringen komen binnen bij de Zorglijn, die valt onder het Cliënt Contact Centrum. De ledenorganisatie blijft onder de kortdurende zorg. De adviesvraag voor het Veranderplan verkoop en cliëntservice wordt door de Raad van Bestuur aangeboden aan de Centrale Cliëntenraad omdat de adviesvraag meerdere domeinen aan gaat. Scholing De leden hebben twee scholingsbijeenkomst over de WMCZ bijgewoond. De directeur was bij de eerste bijeenkomst aanwezig. Cliëntenraad De leden van de CR zijn het niet eens over de procedure voor de adviesvraag over het Veranderplan verkoop en cliëntservice. Dit verschil in inzicht leidt tot ontbinding van de CR tijdens de zomerperiode. Eén lid blijft beschikbaar voor de CRKZ.

13


Vervolg Vanuit de CCR worden stappen gezet om de CRKZ weer op te starten. De aftredende voorztter van de Cliëntenraad Thuiszorg wil dit op zich nemen. In december is het overleg met het nog zittende lid en de directeur. Besproken wordt op welke manier de CR gaat functioneren. Er zullen leden worden geworven. De volgende punten worden besproken: - Zorginkoop – De directeur heeft goede afspraken kunnen maken voor 2018. - Businessplan 2018-2020 Kortdurende Zorg – De CR geeft positief advies. - Project voedingspaspoort – de voedingscyclus voor de afdeling geriatrische revalidatie is een wekelijkse cyclus, die men wil aanpassen. - De maaltijdservice is over naar een andere leverancier.

Leden: Mevrouw M. den Dikken De heer T. Feil (treedt om gezondheidsredenen in juni terug) De heer A. Hartog (treedt terug per september) De heer H. de Jong (treedt terug per september) De heer K.J. Matthijs, voorzitter (treedt terug per september) Mevrouw D. Troost-Schakel (treedt terug in september) Herstart in december: Mevrouw M. den Dikken De heer A. Uitterlinden, voorzitter a.i.

14


Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Langdurige Zorg De Cliëntenraad Langdurige Zorg start in februari 2017 met een eerste bijeenkomst waarin de directeur de cliëntenraadsleden welkom heet. Uit de leden wordt de voorzitter aangesteld en een vicevoorzitter. De Cliëntenraad vertegenwoordigt 17 locaties. In alle locaties zijn cliëntenoverleggen die de belangen van de bewoners van de locaties behartigen. Afgevaardigden van de cliëntenoverleggen komen ook bij elkaar voor overleg in clusterraden. Van de vier clusterraden komen twee clusterraden regelmatig bij elkaar. In elke vergadering van de Cliëntenraad wordt er verslag gedaan vanuit de clusterraden of de aanwezige vertegenwoordigers van de cliëntenoverleggen. De Cliëntenraad vergadert vijf keer dit jaar en komt daarnaast nog twee keer bij elkaar voor een onderwerp bespreking. De directeur is bij elke vergadering aanwezig.

Adviezen: - Verhuisplan locaties Clara en Steijndeld in Gorinchem - Vragenset cliëntervaring Verpleeghuiszorg en Woonzorg - Verhuizing De Wieken - Cliënttevredenheidsonderzoek - Verhuizing Korsakov - Verhuizing bewoners Leypoort 1 Het Gasthuis - Renovatie Alblashof - Indexering waskosten en bewonersbijdrage Brieven: - Reactie op brief verhuizing 8 bewoners Leypoort - Eerste reactie Kwaliteitsplan - Teamleiders Besproken onderwerpen: Jaarplan 2017 Langdurige Zorg In de eerste vergadering informeert de directeur de leden over het domein en de verschillen tussen de locaties. Hij licht het jaarplan 2017 toe. Dit jaar vinden er veel verhuisbewegingen plaats. Cliënttevredenheidsonderzoek Rivas is verplicht om de NPS score te doen en cliëntervaringsgegevens van alle cliënten en locaties te weten. De NPS score is hoog. De CR is betrokken geweest bij de samenstelling van de vragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek gehouden in de eerste helft van 2017 wordt in een aparte bijeenkomst gepresenteerd door de kwaliteitsfunctionaris. De verbeterpunten worden opgenomen in de locatie jaarplannen. En sommige vragen worden specifieker gemaakt. In 2017 is er nog geen gevalideerde vragenlijst beschikbaar. De CR stemt er mee in om het onderzoek een keer per jaar te laten invullen.

15


Complexe zorg Dit is een breed begrip. Een specialist ouderengeneeskunde licht de werkwijze van de vakgroep toe en hoe men de complexe zorg oppakt. Complexe zorg gaat vaak over gedragsproblematiek van een bewoner en de impact die het heeft op een bewonersgroep. Geestelijke verzorging Bij de invulling van een vacature voor geestelijke verzorger is een visiedocument gemaakt. De voorzitter van de CR is betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure. De CR wil het visiedocument bespreken. De directeur geeft aan dat de geestelijke verzorgers eerst een vakgroep zullen vormen en hun werkwijze met elkaar zullen afstemmen. Omdat geestelijke verzorging niet in alle locaties aangeboden wordt, spreekt de CR met de directeur af om het beleid en de werkwijze van de geestelijke verzorgers in januari 2018 te bespreken. Informatie aan cliënten Voor cliënten die op zoek zijn naar een zorgvorm, is er een informatiemap over Rivas beschikbaar en ook specifieke informatie over een locatie. De CR geeft aan dat de informatie ook digitaal beschikbaar zou moeten zijn. De directeur wil eerst een onderzoek welke informatie cliënten ontvangen en wat cliënten van de informatie vinden. Dit onderzoek is in 2018. Investeringsbegroting In 2017 worden de noodzakelijke investeringen gedaan. Voor de investeringsbegroting voor 2018 kunnen de cliëntenoverleggen via de teamleider aangeven wat zij nodig vinden voor de locatie. De CR bespreekt deze in 2018. Jaarplan 2018 De directeur presenteert zijn businessplan 2018 in een aparte bijeenkomst. De CR vraagt naar het kwaliteitsplan zoals in het kwaliteitskader staat beschreven. De directeur geeft aan dat de kwaliteitsthema’s zijn opgenomen in het jaarplan en ook de verbeterparagraaf. Kwaliteitskader verpleeghuiszorg De kwaliteitsfunctionaris presenteert het Kwaliteitskader en het toetsingskader van de IGZ. Rivas moet voor 1 juli 2017 een aantal zaken geregeld hebben. Het gaat o.a. om het toezicht wat er te allen tijde in de huiskamer zou moeten zijn. Eind dit jaar moet het kwaliteitsplan klaar zijn. Rivas vormt een lerend netwerk met twee andere zorgaanbieder in de regio. Meldingscommissie De directeur licht toe dat incidenten gemeld moeten worden. Per melding is er een risicomatrix en als deze rood is, komt de melding bij de directeur, de kwaliteitsfunctionaris en de specialist ouderengeneeskunde. In de meldingscommissie worden koppelingen gelegd bij het soort melding. Daarop worden de verbeteracties uitgezet. Nachtzorg Er komt een uniform rivasbreed beleid voor nachtzorg. Het concept wordt gepresenteerd aan de CR. De adviesvraag zal in 2018 worden voorgelegd.

16


Scholing De leden van de Cliëntenraden en de leden van de clusterraden nemen deel aan twee scholingsbijeenkomsten over de WMCZ, waar ook leden van de Cliëntenraad Kortdurende Zorg bij aanwezig zijn. In de eerste bijeenkomst zijn ook de directeuren van resp. de Kortdurende Zorg en van de Langdurige Zorg aanwezig. Teamleiders De leden van de CR spreken hun zorgen uit over de werkdruk van de teamleiders. Er zijn veel wisselingen en er worden enkele interim-teamleiders aangesteld alvorens definitieve besluiten worden genomen. Betreffende leden van de CR en de cliëntenoverleggen maken kennis met de interim-teamleiders. De directeur nodigt de CR uit om op een teamleidersdag de teamleiders te informeren over de Wet Medezeggenschap Cliënten in Zorginstellingen. Verhuizingen - Clara in Gorinchem In verzorgingshuis Clara kan men geen goede zorg meer bieden wegens de afbouw van de verzorgingshuisplaatsen, die door het zorgkantoor is vereist. De bewoners met een indicatie voor thuiszorg verhuizen naar een afdeling in het verzorgingshuis Steijndeld. - De Alblashof in Alblasserdam De CR geeft positief advies met opmerkingen over de renovatie van het verpleeghuis De Alblashof. De schriftelijke reactie volgt in 2018. De bewoners van De Alblashof verhuizen tijdelijk naar het gebouw van de ‘oude’ Wieken in Papendrecht. - Het Gasthuis, afdeling Leypoort in Gorinchem Rivas geeft aan dat acht bewoners van de afdeling Leypoort worden verzocht te verhuizen ten gunste van de verhuizing van de cliënten van de geriatrische revalidatie van Lingesteyn in Leerdam naar Het Gasthuis in Gorinchem. De CR vraagt aandacht voor goede begeleiding van de cliënten en een tegemoetkoming in de kosten. Ook is er in Het Gasthuis een interne verhuizing van de bewoners van Burgpoort 1 en 2 naar Burgpoort 3 en 4 waar eerst de afdeling Korsakov was. De groep Korsakov verhuist naar een afdeling in Steijndeld. - Steijndeld in Gorinchem De bewoners in Steijndeld met indicatie WLZ worden verzocht te verhuizen naar de Schutse of naar de Bannehof. De Cliëntenraad wil de verhuizing evalueren met deze bewoners. Ook bedingt de CR dat de bewoners de extra gemaakte kosten kunnen declareren bij de zorgaanbieder. Dit wordt gehonoreerd. Op de vrijgekomen plaatsen komen cliënten uit Clara die een thuiszorgindicatie hebben. Er wordt een afdeling gerenoveerd en ingericht voor de cliënten van de afdeling Korsakov die vanuit Het Gasthuis naar Steijndeld verhuizen. - De Wieken in Papendrecht De adviesvraag over het verhuisplan wordt besproken met de voorzitter van de Cliëntenraad, een lid van de Cliëntenraad en een lid van het Cliëntenoverleg. Het verhuisplan ziet er goed uit. Er volgt een positief advies. De directeur reageert per brief op de aangegeven punten. Na de verhuizing ontstaat er onrust in huis vanwege de andere werkwijze in het nieuwe gebouw. De ‘nieuwe’ Wieken heeft ook een andere sfeer. De teamleider en de directeur zijn betrokken.

17


Wachtlijst De Cliëntenraad neemt ieder kwartaal de wachtlijst voor verpleeghuiszorg door. Zinvolle daginvulling en deskundig personeel 2018 Rivas Zorggroep moet een notitie aanleveren om in aanmerking te komen voor extra geld voor een zinvolle dagbesteding en deskundig personeel in 2018. De plannen worden gepresenteerd in een bijeenkomst met afvaardigingen van de OR, VAR en twee leden van de CRLZ. Ieder gremium tekent voor deze plannen. Zorgverzekering en aanvullende verzekering De CR wil duidelijkheid voor de bewoners of zij een aanvullende verzekering nodig hebben als zij in een verpleeghuis in zorg komen. In principe is dit niet nodig maar aanbevolen wordt om altijd contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar. De tekst wordt via het informatieblad van de locatie bekend gemaakt en opgenomen in de ABC’s in de zorgmappen. Cliëntenraad Het reglement wordt ondertekend door de voorzitter en de directeur. Het aantal vergaderingen van de CR is afgestemd op de clusterraden en cliëntenoverleggen. Vijf vergaderingen blijken te weinig te zijn. In 2018 gaat de CR acht keer vergaderen. Clusterraden Voor de organisatie van de cliëntenmedezeggenschap in de langdurige zorg is het zorggebied ingedeeld in vier regio’s en heeft iedere regio een clusterraad. Niet alle locaties zijn vertegenwoordigd in de clusterraden. In iedere cliëntenraadsvergadering wordt vanuit de clusterraden gerapporteerd. Afgesproken wordt om in de clusterraden thema’s te bespreken. Als thema wordt besproken de visie op kleinschalig wonen. Vervolgens wordt aan de clusterraden gevraagd om te inventariseren welke thema’s er spelen in de huizen. Twee van de vier clusterraden hebben regelmatig overleg. Bezoeken van externe bijeenkomsten Er wordt een procedure afgesproken voor het bezoeken van externe bijeenkomsten. Alle kosten voor de bijeenkomsten en de reiskosten gaan af van het beschikbare budget dat door de CCR wordt bewaakt. Leden Cliëntenraad Langdurige Zorg: Cluster 1 Mevrouw N. Leeuwenburgh Cluster 1 De heer J. Oudenaarden, voorzitter Cluster 2 Mevrouw R. Lanser-van de Weg (vice-voorzitter) Cluster 2 De heer H. Haeser Cluster 3 Mevrouw I. de Jong Cluster 3 De heer A. Goedegebuur Cluster 4 Mevrouw A. den Besten Cluster 4 Mevrouw S. Goosens (vanaf juni 2017)

18


Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Thuiszorg

De Cliëntenraad Thuiszorg heeft eind 2016 een start gemaakt. De Cliëntenraad komt in 2017 zeven keer in vergadering bijeen. De directeur is in elke vergadering een deel aanwezig. Adviezen: - Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg - Businessplan 2018 Besproken onderwerpen: Jaarplan 2017 In het advies over het jaarplan 2017 (in december 2016 uitgebracht) heeft de CR tevens de speerpunten aangegeven, die de raad wil volgen in 2017: 1. Pilot met thuisteams en wijkteams 2. Maatwerk en flexibiliteit 3. Digitalisering 4. Cliënttevredenheid 5. Innovatie Cliëntervaringsonderzoek In januari reageren de leden via e-mail op de vragenlijst. De opmerkingen van de leden worden verwerkt. 40% van alle thuiszorgcliënten vullen de vragenlijst in. Er is een hoge tevredenheid van cliënten: de NPS is 77. Na een toelichting van de kwaliteitsfunctionaris in september 2017 geeft de CR positief advies waarin de vijf belangrijkste verbeterpunten worden benoemd. Ook adviseert de CR om de Zorgkaart meer onder de aandacht van cliënten te brengen. Dit gaat men doen bij de gesprekken over de evaluatie van de zorg. Cliëntdossier Thuiszorg De directeur gaat met de leverancier in gesprek om een digitaal cliëntdossier te regelen met een goede ondersteuning voor medewerkers. Eind 2017 is dit nog niet geregeld. Dagbesteding naar de thuiszorg Het idee is om de dagbesteding dichter bij en onder verantwoordelijkheid van de thuiszorg te brengen. De dagbesteding hoorde eerder onder de Kortdurende zorg. Thuiszorg is logischer omdat cliënten vaak ook thuiszorg ontvangen en de directeur van de thuiszorg zit al vaak aan tafel bij gemeentes. De overheveling van dit bedrijfsonderdeel is begin 2018. Dementie en Nu VGZ heeft een educatieprogramma voor mantelzorgers, dat uit België komt en gericht is op mantelzorg en dementie. Er wordt een pilot gestart in Sliedrecht met een training voor de zomer en één na de zomer. Wanneer dit positief verloopt, komt de training bij VGZ in een pakket voor mantelzorgers. Het is een mooi traject.

19


Inloophuis dementie Leerdam opent in mei/juni een inloophuis voor dementie. Dit gebeurt in samenwerking met enkele partners in de zorg. Mensen kunnen er zonder indicatie terecht voor de gezelligheid, educatie, deskundigheid en voor respijtzorg. Een ander doel is om ook inwoners mee te nemen in dementie, hoe te herkennen en te signaleren en waar men terecht kan. Dit is in samenwerking met ‘Samen doen’ en de Alzheimerstichting. Innovatie De directeur heeft een gesprek gehad met een leverancier over allerlei slimme technologieën voor in huis ter ondersteuning van de cliënt om langer thuis te kunnen blijven wonen. Met een aantal verpleegkundigen wordt gekeken wat slimmer geregeld kan worden. De cliënt krijgt hierdoor meer eigen regie. Interventieteam In de registratie gaat het niet goed en wordt er ‘gratis’ zorg verleend, d.w.z. zorg die niet gedeclareerd kan worden, zoals bijv. overleg met huisartsen en mantelzorgers. Zorgverzekeraars vinden dat nazorg er niet bij hoort. Het interventieteam onderzoekt hoe dit op te lossen. Jaarverslag 2016 klachtenfunctionarissen Er zijn erg weinig klachten uit de thuiszorg. Veel leidinggevenden lossen het direct op met de cliënt zelf. Maatwerk en flexibiliteit In de thuiszorg wil men ook het netwerk van de cliënt activeren en ondersteunen bij de zorg aan de cliënt. Daarover worden afspraken gemaakt. Er liggen taken bij de familie als dat kan en wat niet kan, komt bij de zorg. Modulair Pakket Thuis Op verzoek van VGZ onderzoekt Rivas op welke manier zorg geleverd kan worden aan cliënten met een WLZ-indicatie in de thuissituatie, omdat zorg in de thuissituatie goedkoper is. Modulair Pakket Thuis is een maatpakket voor chronische zorg. Een lid van de CR is betrokken in de werkgroep. Het blijkt dat de cliënt voor het MPT een eigen bijdrage moet betalen en men mag niet boven het aantal uren geïndiceerde zorg uitkomen. Dit is niet aantrekkelijk voor de cliënt. Rivas gaat deze vorm van zorg niet leveren. Pilot wijkteam en thuisteam De pilot is in Hardinxveld-Giessendam. Het wijkteam is er voor (kortdurende) wijkzorg en het thuisteam is meer gericht op chronische zorg, dementie en andere zaken. Later in het jaar ontvangt de CR de notitie die door een HBO-V’er is opgesteld. De CR vindt het een goede aanpak. Planetree Rivas Thuiszorg behaalt in mei 2017 de Planetreecertificering. Er zijn nog wel aandachtspunten om aan te werken.

20


Planning en roostering De directeur heeft een kwartiermaker aangesteld om de planning van routes en het rooster van medewerkers onder de loep te nemen om efficiënt te werken en ook voor tevreden medewerkers. Er komt ook een nieuw digitaal roostersysteem. Slim thuiswoning Deze woning staat in Houten en is door een lid bezocht. Zij werd prettig verrast door de gewoonheid ervan, bijv. een lamp die vanzelf aan gaat. De domotica valt niet op en is heel simpel. Vacatures Er wordt een campagne opgezet om medewerkers voor de thuiszorg te werven, omdat er veel vacatures zijn en er is een hoog ziekteverzuim. Samen met collega-zorgaanbieders probeert men aan de zorgvraag van cliënten te voldoen. Veiligheidstips Met regelmaat worden kwetsbare ouderen onheus benaderd. Daarom zijn er voor de cliënten folders met veiligheidstips gemaakt, die door de politie zijn getoetst. Dit blijft ingewikkeld, omdat men het niet kan voorkomen, maar men kan wel mensen inlichten. Visie thuiszorg Er is een werkdocument opgesteld waar de medezeggenschapsorganen op kunnen reageren. De visie moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg en het jaarplan van de thuiszorg moet aansluiten op de visie. Gekeken wordt naar een andere organisatie van de thuiszorg en inzet van professionals bij de chronische zorg voor mensen in de thuissituatie. Vrijheidbeperkende maatregelen In principe gebruikt men bij Rivas geen vrijheid beperkende maatregelen, maar er is wel een grijs gebied. Een zorgregisseur onderzoekt dit en presenteert een nieuwe werkinstructie. De CR vindt dit een goede zaak. Zorginkoop De directeur is er goed uit gekomen met de zorgverzekeraars en krijgt een hoger tarief om thuiszorg te leveren. Businessplan 2018-2020 Thuiszorg en begroting 2018 De directeur licht in december 2017 het businessplan toe. Het plan heeft een goede opzet. Enkele punten worden specifiek toegelicht. De CR geeft een positief advies. De directeur licht de begroting toe en hoopt in 2018 met een positief resultaat af te kunnen sluiten. Thuiszorg doet het in 2017 financieel niet goed en sluit af met een negatief resultaat. Cliëntenraad De voorzitter en een lid stoppen eind dit jaar met de CR. Eén van de leden wordt voorzitter. Via facebook en persberichten in de krant worden nieuwe leden geworven. Er is ook een interview met de voorzitter in een plaatselijke radio-uitzending. Voor het eind van het jaar

21


worden er zes gesprekken gevoerd waarna er drie kandidaten worden geselecteerd. Zij starten in 2018. De leden CliĂŤntenraad Thuiszorg: Mevrouw A. Bouwman-Meeuse Mevrouw I. Bouwman Mevrouw R. Bronsema Mevrouw H. van Drunen De heer Th. van der Ham (tot 31 december 2017) De heer L. van de Peppel De heer A. Uitterlinden, voorzitter (tot 31 december 2017)

22


Jaarverslag 2017 Cliëntenraad Ziekenhuiszorg (Beatrixziekenhuis) Het Beatrixziekenhuis is een basisziekenhuis in Gorinchem met een polikliniek in Leerdam. De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van patiënten. In 2012 is onderstaande visie vastgesteld: Visie De Cliëntenraad wil als wettelijke overlegpartner (op basis van de WMCZ) van het management van het ziekenhuis in een vroeg stadium worden geïnformeerd over ontwikkelingen van de zorg aan cliënten en actief participeren. Dit doet de cliëntenraad, namens alle cliënten die zorg ontvangen in Beatrixziekenhuis, door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De raad volgt zelfstandig de nieuwe ontwikkelingen in de zorg en dienstverlening, heeft een signaalfunctie naar het management en bespreekt vanuit cliëntenperspectief de consequenties van het beleid. De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd het management. De Cliëntenraad ziet er daarbij op toe dat de organisatie het cliëntenperspectief borgt. Aan het einde van het verslagjaar telt de Cliëntenraad negen leden en is weer voltallig. Met de invulling van een bestaande vacature is gewacht tot de nieuwe topstructuur van Rivas geïmplementeerd is. Dit is gebeurd in de loop van 2016 en begin 2017 is bewust gezocht naar een kandidaat-lid uit de regio Leerdam. De Cliëntenraad komt elf keer in vergadering bij elkaar. In zes van deze vergaderingen vindt overleg plaats met de directeur van het ziekenhuisdomein Daarnaast zijn er bijeenkomsten met het bestuur van de Medische Staf (Stafbestuur en Matrixbestuur). De Cliëntenraad heeft zich begin 2017 op een aantal speerpunten gericht die te maken hebben met de directe patiëntenzorg en minder op algemene meer organisatorische zaken het ziekenhuis betreffende. De speerpunten zijn:  Voeding en servicemedewerker  Planetree en mensgerichte zorg  Oudere patiënt en dementie  Klanttevredenheid  Kwaliteit en Veiligheid Afspraak: iedere speerpuntenwerkgroep komt bij elkaar om een plan te maken dat aansluit bij het businessplan van het ziekenhuis. Het gaat om de uitgangspunten van de CR. Aan het eind van het jaar wordt geïnventariseerd wat bij elk speerpunt bereikt is. Tevens participeren leden van de Cliëntenraad in Klankbordgroepen rond KAM en het Cliëntportaal, samen met vertegenwoordigers van Cliëntenraden van de andere domeinen binnen Rivas. De leden die de speerpunt Planetree en mensgerichte zorg behartigen worden tijdens de planvorming voor de vernieuwbouw van de kliniek het aanspreekpunt voor overleg en voorbereiding van de uit te brengen adviezen. 23


In de loop van 2017 heeft een aantal leden een denktank gevormd om te onderzoeken op welke manier de achterban meer betrokken kan worden bij de advisering door de Cliëntenraad. De achterban is breder dan de op enig moment aanwezige patiënten in de kliniek of bezoekers van de polikliniek. Na een gedachtenuitwisseling en een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het voorstel verder ontwikkeld om te komen tot de start van een digipanel. Daarbij worden personen die zich daarvoor hebben aangemeld per mail gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen m.b.v. gerichte vragen. De uitkomst daarvan ondersteunt de Cliëntenraad bij het opstellen van de gevraagde- en ongevraagde adviezen. Eind 2017 is een concreet voorstel aan de directeur van het ziekenhuis aangeboden om te bespreken in hoeverre samenwerking met het ziekenhuis hierin mogelijk en zinvol is. Adviezen: Verzwaard advies patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) Advies Bezoek op maat Ongevraagd advies beddenreductie Besproken onderwerpen in een willekeurige volgorde: Patiëntenlogistiek Na een bezoek aan het Klantcontactcentrum en een uitleg van de werkwijze is in september het Jaarplan Patiëntenlogistiek besproken met de verantwoordelijke manager. Met name is er aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid en het eenduidig zijn van de processen rond het maken van afspraken wat nog niet het geval is. De vervanging van de telefooncentrale om een kwaliteitsslag te maken in de serviceverlening aan patiënten laat op zich wachten. Voeding De leden die het speerpunt voeding bemensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe concept voor de wijze waarop de voeding aangeboden wordt aan patiënten. Kern is dat dit dichter bij de patiënt en met meer flexibiliteit wordt aangeboden waarbij de wensen van patiënten beter gehonoreerd kunnen worden. Cliëntportaal Drie leden van de Cliëntenraad maken deel uit van de Klankbordgroep die betrokken is bij de ontwikkeling van het Cliëntportaal. Dit richt zich primair op het stapsgewijs digitaal toegankelijk maken van de dossiergegevens van de patiënten van het ziekenhuis. Streven is ook de dossiers van de andere domeinen binnen Rivas digitaal toegankelijk te maken. De overheid heeft voor de stimulering van deze ontwikkeling de Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) regeling ingesteld die gelden toezegt aan ziekenhuizen die aan bepaalde criteria zullen voldoen in 2019. Deze VIPP-regeling bepaalt voor een belangrijk deel welke stappen in de ontwikkeling eerst genomen moeten worden om de toegezegde gelden ook te ontvangen. Daarna kunnen eigen keuzes gemaakt worden Voor de Klankbordgroep is het van belang om verder te gaan met eHealth, het cliëntportaal en het cliëntdossier voor de Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Afgesproken wordt om begin 2018 een bredere kring te informeren over het cliëntportaal/dossier.

24


Kwaliteit Als Medicijn (KAM) Twee leden van de cliëntenraad maken deel uit van de Klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Cliëntenraden uit de domeinen binnen Rivas en is gevormd voor het volgen van de ontwikkelingen binnen het initiatief van VGZ en drie ziekenhuizen waaronder het Beatrixziekenhuis met de naam Kwaliteit als Medicijn. Kern is dat samenwerking tussen eerste en tweede lijn zo wordt ingericht dat er meer wordt samengewerkt waardoor de zorgverlening ook minder belastend kan worden voor patiënten bijvoorbeeld door het vermijden van overbodige controleafspraken en meer taken voor de huisarts. De voorzitter van de klankbordgroep (lid Cliëntenraad Beatrix) vindt dat de klankbordgroep te weinig effect heeft en treedt in het begin van het jaar terug. De betrokkenheid bij en de effectiviteit van de cliëntenraad bij het project KAM krijgt de aandacht in een gesprek met het lid van de Raad van Bestuur, de directeur ziekenhuis en de projectmanager KAM. De klankbordgroep wil meer over de inhoud spreken en minder over de stand van zaken van alle projecten die lopen. De klankbordgroep hamert op het betrekken en informeren van de cliënten. Helaas gaat de geplande publiekslezing op 15 juni niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Op 28 september wordt een symposium georganiseerd voor interne collega’s en betrokkenen over: KAM ‘2,5 jaar op weg en verder’. VGZ, Huisartsen en Zorg (HenZ) en Rivas voeren gesprekken hoe de toekomst er uit zal kunnen zien na 2019. Het gaat er om de zinnige en zuinige zorg te continueren, KAM in de keten, de adherentie en meer tijd voor de patiënt. Daarvoor is een strategisch plan nodig. Dit leidt naar een jaarplan 2018-2019 dat ook met de cliëntenraadsleden wordt besproken. De leden van de klankbordgroep bezoeken gedurende het jaar de maandelijkse ambassadeursoverleggen (waarin leden van de vakgroepen, HenZ en Rivas bij elkaar komen). Elke keer komt er een ander onderwerp aan bod. De werkgroep ‘Samen beslissen’ komt eenmaal bij elkaar (in januari) en hoort gedurende het jaar niets meer. In september verschijnt er een artikel over ‘Beslist samen’ in de digitale nieuwsbrief van Zorgbelang waaruit blijkt dat Rivas daar bij betrokken is. De klankbordgroep stelt daarover vragen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur licht toe dat het te maken heeft met een opleiding voor specialisten in het kader van Samen beslissen. Aangeboden wordt dat de leden van de werkgroep ‘Samen beslissen’ een opleidingsles kunnen bijwonen. Resultaten 2016 en begroting 2017 Met de directeur domein ziekenhuis is gesproken over de financiële zaken aan de hand van de resultaten over 2016 en de begroting 2017. Daarbij is duidelijk geworden dat de financiële armslag van het ziekenhuis als onderdeel van de RIVAS organisatie beperkt is door de investeringen in de diverse gebouwen waaronder de polikliniek van het ziekenhuis. In een aparte bijeenkomst is hierover aan alle leden van Cliëntenraden binnen Rivas op een duidelijke wijze informatie verstrekt. Mede daardoor is de noodzaak van de diverse besparingsmaatregelen, met de titel Gezond en Efficiënt voor de Cliëntenraad duidelijk geworden. Over de diverse maatregelen en de bereikte resultaten is de Cliëntenraad regelmatig bijgepraat door de directeur domein ziekenhuis soms in samenwerking met een bedrijfshoofd. Kwaliteit en veiligheid Het betrokken bedrijfshoofd heeft aan de werkgroep Kwaliteit en Veiligheid van de CR het kwartaalrapport kwaliteit en veiligheid Q1 toegelicht en ook de acties die daarop genomen zijn. Het behalen van het JCI label heeft een kwaliteitsslag te weeg gebracht maar heeft ook een aanslag op de beschikbare tijd betekend waardoor een aantal zaken m.b.t. monitoring en invoeren van voorgenomen verbeteringen niet altijd snel worden opgepakt. Aan de hand 25


van de kwartaalrapporten zal er structureel overleg zijn. Dit is niet naar wens van de Cliëntenraad verlopen omdat het beschikbaar komen van de rapporten vertraging oploopt. Patiënttevredenheidsonderzoek In maart is het ziekenhuis gestopt met de toepassing van de methodiek via Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en stapt over op een methode die meer toegespitst kan worden op BZ. In 2017 zijn er weinig uitkomsten beschikbaar die een helder beeld geven in de mate van tevredenheid van patiënten. De Cliëntenraad heeft aangegeven dat medewerkers van het ziekenhuis, en met name in de polikliniek, actiever de mogelijkheid om de tevredenheid digitaal aan te geven onder de aandacht moeten brengen. Daardoor wordt de respons groter en daarmee het nut van het onderzoek naar patiënttevredenheid als uitgangspunt voor het ontwikkelen van het beleid. Klachten – complimenten- en suggestiekaarten Deze kaarten worden uitgedeeld als mensen opgenomen worden. Dit gaat afdelingsgericht. De kaarten worden verwerkt door de teamleider. Soms komt dit ook in de kwaliteitsrapportage terecht. Seniorvriendelijk ziekenhuis Het keurmerk is behaald. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De klachtenregeling is bijna klaar. De klachtencommissie is opgeheven. (Is wel toegestaan). Nu komt er een Onderzoeksadviescommissie. De klachtenfunctionarissen krijgen een zwaardere taak. Programmaplan Gezond & Efficiënt BZ Zoals elders al genoemd heeft de financiële situatie van het ziekenhuis geleid tot een aantal ingrijpende besparingsmaatregelen. Deze zijn in de overlegvergaderingen met de directeur toegelicht waarbij ook de behaalde effecten zijn benoemd. De Cliëntenraad is zich bewust van de noodzaak van anders werken om kosten terug te brengen maar is in de overleggen met de directie wel alert geweest op de gevolgen voor patiënten. Beddenreductie en sluiting verpleegafdeling Om de bezetting van de beschikbare bedden te optimaliseren en daardoor ook efficiënter benodigd personeel in te kunnen zetten is besloten tot een reductie van bedden en het sluiten van een verpleegafdeling. De Cliëntenraad verschilt met de directeur van mening over de adviesstatus van deze maatregel. Duaal management De overgang naar duaal management is toegelicht door de directeur en de voorzitter van de medische staf. Men wil een medisch manager inzetten als schakel tussen de organisatie en de medische staf/vakgroepen. De Cliëntenraad vindt het duaal management een goed instrument om in te zetten zodat het beleid van het ziekenhuis door beide partijen gedragen wordt. Informatiebeveiligingstandaard cameratoezicht 26


De Cliëntenraad heeft vragen gesteld over de toepassing van wet- en regelgeving m.b.t. camerabeveiliging op het terrein van het ziekenhuis en het Gasthuis. Met name de informatievoorziening van patiënten en bezoekers is daarbij relevant. Een duidelijk antwoord wordt nog verwacht Jaarverslag Klachtenfunctionarissen Jaarlijks ontvangt de Cliëntenraad het jaarverslag van de klachtenfunctionarissen. Geconstateerd is dat de meeste klachten voor het ziekenhuis de bejegening en communicatie betreffen met patiënten. De Cliëntenraad heeft dit jaar weer de vraag gesteld welke maatregelen genomen worden om dit specifiek soort klachten te verminderen. Planetree De cliëntenraad heeft meermalen informatie gevraagd over de voortgang van het behalen van het Planetree label. Het gevoel van noodzaak om dit label te krijgen is verschillend bij diverse geledingen waarmee hierover gesproken is. Toepassing van de principes is voor sommigen voldoende waarbij de Cliëntenraad zich wel afvraagt hoe gemonitord wordt dat er volgens de principes gewerkt wordt. Reglement Cliëntenraad Door de wijziging van de medezeggenschapsstructuur binnen Rivas was een wijziging van het regelement nodig dat gold voor de Cliëntenraad ziekenhuis De CR bespreekt het conceptreglement vanuit de Rivas organisatie en heeft het aangepast in overleg met de directeur. Daarna is het ondertekend door de voorzitter en de directeur en de vergadering. Rooster van aftreden De CR stelt een nieuw rooster van aftreden vast vanwege de nieuwe medezeggenschapsstructuur die in 2017 is ingegaan. Bijeenkomsten Planetreeconferentie op 23 maart in Nieuwegein ‘Online inzage, hoe regel ik dat?’ 13 april 2017 Lidmaatschap belangenorganisatie De Cliëntenraad is lid van de Landelijke Stichting cliëntenRaden (LSR). Leden Cliëntenraad Beatrixziekenhuis Mevrouw C. Biemans De heer A. van Duin Mevrouw M. van der Lans De heer B. Nuijten, vicevoorzitter Mevrouw R. Peijnenburg Mevrouw M. de Ridder De heer A. Stouten Mevrouw H. Vos, voorzitter De heer B. Verwijmeren

27


Slotwoord

Zorg is nodig 24 uur per dag 7 dagen per week 52 weken per jaar. Rivas Zorggroep levert - Thuiszorg - Woonzorg - Verpleeghuiszorg - Ziekenhuiszorg - Jeugdgezondheidszorg Dus van 0 tot …. Voor cliënten en zorggebruikers door zorgverleners op zorglocaties en gewoon thuis in een groot zorggebied. Het gaat om het welzijn en het welbevinden de kwaliteit van leven voor iedere cliënt. Mantelzorgers, familie en vrijwilligers zijn onmisbaar bij de zorg en ook in de cliëntenmedezeggenschap die dichtbij de cliënt is georganiseerd in cliëntenoverleggen in de verpleeghuislocaties die soms ook in clusterraden bij elkaar komen. De algemene belangenbehartiging en advisering vinden plaats in de Cliëntenraden voor de Langdurige zorg, voor de Kortdurende zorg, de Thuiszorg en de Ziekenhuiszorg. Overkoepelende zaken worden besproken in de Centrale Cliëntenraad. Cliënten komen en gaan blijven en verblijven krijgen steeds meer eigen regie en hebben ieder een eigen digitaal dossier in het cliëntportaal. Een systeemwereld die is aangepast op de leefwereld van de cliënten brengt waardevolle zinnige zorg dichtbij. Dat is waarom het draait: vanuit het cliëntenperspectief de belangen van cliënten behartigen in de cliëntenraden met als gezamenlijk doel: goede zorg passend bij de cliënten die zorg nodig hebben.

Nettie Saarloos ambtelijk secretaris cliëntenraden Rivas Zorggroep

28

Jaarverslag 2017 cliëntenraden rivas zorggroep  
Jaarverslag 2017 cliëntenraden rivas zorggroep