Page 1

Inhoudsopgave: Inhoudstafel Welkom in onze school Hoofdstuk 1 Onze school – inrichtende macht – scholengemeenschap 1. Wat bieden wij? 2. Ons schoolteam 3. Inrichtende macht 4. Scholengemeenschap

1 3 4 4 5 5 6

Hoofdstuk 2 Klare afspraken – goede vrienden 1. Inschrijvingen 2. Voortzetting van de studies 3. Weigering definitief uitgesloten leerling 4. Uitschrijvingen 5. Van school veranderen 6. Regelmatige leerling 7. Vrije leerling 8. Afwezigheden 8.1 Gewettigde afwezigheid 8.2 Problematische afwezigheid 9. Studietoelagen 10. Openstelling van de school 11. Kledij, veiligheid, hygiëne 12. Reclame en sponsoring 13. Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal 14. Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie 15. Leefregels

7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 12 13 13 14 14 14 14 15

Hoofdstuk 3 Studiereglement 1. Ons studieaanbod 2. Begeleiding - evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leerkrachten 3. Evaluatiereglement 3.1 Algemeen 3.2 Permanente evaluatie 3.3 Rapport en rapportcijfers 3.4 Dagelijks werkcijfer 3.5 Soorten toetsen voor DW en permanente evaluatie 3.6 Examencijfer 3.7 Delibererende klassenraad 3.8 Eindbeslissing 3.9 Uitgestelde proeven 4. Attituderapport 5. De bevindingen van de begeleidende klassenraad 6. Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing? 7. Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad 7.1 Bezwaar 7.2 Beroep 7.3 Advies van de beroepscommissie 7.4 Annulatieberoep 8. Lesspreiding, vakantie- en verlofregeling 9. Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis 10. Bijdrageregeling

23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 31 33

1


Hoofdstuk 4 Ordereglement Ordemaatregelen

34 34

Hoofdstuk 5 Tuchtreglement 1. Tuchtmaatregelen 1.1 Soorten 1.2 Regels 1.3 Overleg 2. Beroepsprocedure ingeval van definitieve uitsluiting 2.1 Opstarten van het beroep 2.2 Beroepscommissie 2.3 Annulatieberoep

36 36 36 37 37 37 37 37 38

Hoofdstuk 6 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan u indienen? Waar kunt u met u klacht terecht?

39 39 39

Uitgeleide

41

CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? Bijzondere doelgroepen Samenwerking school – CLB Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet Multidisciplinair dossier Klachtenprocedure Contactgegevens

42 42 42 42

Bijdrageregeling

49

Vakantieregeling

50

Rookverbod

51

Toedienen van medicatie

52

Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal

53

Pedagogisch project en schoolreglement

54

43 45 47 48

2


Welkom in onze school Beste ouders Het doet ons plezier dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, de directeur, de leerkrachten en het ondersteunend personeel zullen alles in het werk stellen om uw zoon of dochter optimaal te begeleiden Terecht verwacht je van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch ge誰nspireerde opvoeding. Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben. Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt.

Beste leerlingen Van harte welkom in onze school. De directeur, alle leerkrachten, de opvoeders en andere medewerkers willen alles in het werk stellen om je dit schooljaar zo goed mogelijk te helpen doorlopen. De beste kans op slagen is natuurlijk dat jij daar zelf zo actief mogelijk aan meewerkt. Het is vanzelfsprekend dat voor het goede verloop van het school- en lesgebeuren het nodig is om duidelijke afspraken te maken: die vind je terug in het schoolreglement. Ondanks deze regelgeving zal je over de nodige ruimte beschikken om te groeien. Openheid en een eerlijke en duidelijke communicatie zijn immers de beste en stevigste basis om op een positieve en constructieve manier samen te werken en inspraak te krijgen. Veel succes!

3


Hoofdstuk I Onze school – inrichtende macht - scholengemeenschap 1. Wat bieden wij? Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en –strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO vind je op www.g-o.be. 2. Ons schoolteam Ons schoolteam bestaat uit: de directeur, de leerkrachten, het ondersteunend personeel, het meester-, vak-, en dienstpersoneel. Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. De pedagogische raad: verkozen door en uit het personeel van onze school. Deze raad is een adviesorgaan bevoegd voor pedagogische aangelegenheden. De leerlingenraad: 1 vertegenwoordiger per leerjaar A- en B-stroom en 1 vertegenwoordiger per leerjaar en onderwijsvorm in de 2 de graad worden uit de

4


leerlingen verkozen. De leerlingenraad vergadert maandelijks en vormt de spreekbuis tussen leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie. De oudervereniging: verkozen door en uit de ouders. De schoolraad: de schoolraad wordt verplicht samengesteld. De duur van het mandaat is vier jaar. De samenstelling van de schoolraad wordt als bijlage meegedeeld. De leerlingen van het secundair onderwijs worden op de volgende wijze betrokken bij de werking van de schoolraad: het verslag van de leerlingenraad wordt doorgenomen tijdens de vergaderingen van de schoolraad. Verder werkt het schoolteam samen met het personeel van het begeleidend Centrum voor Leerlingenbegeleiding Grote Markt 25 te 9200 Dendermonde en de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst. 3. Inrichtende macht Uittreksel uit het bijzonder decreet van het gemeenschapsonderwijs: “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cfr. Artikel 3 en 4 van het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit: 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel; 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; 3 ouders verkozen door en uit de ouders; ook de directeur maakt er deel van uit. Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door: een algemene vergadering; een raad van bestuur; een algemeen directeur; een college van directeurs.

Op het centrale niveau zijn de Raad en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Adres:

5


Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Alhambragebouw Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Telefoon: 02 790 92 00 E-mail: info@g-o.be

Fax: 02 790 92 01 Website: http://www.g-o.be

4. Scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap 13 Dendermonde.

6


Hoofdstuk II Afspraken 1. Inschrijvingen Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Al van bij de inschrijving maken we wederzijdse afspraken. Je ouders zijn aanwezig en aanvaarden bij inschrijving de bepalingen van het schoolreglement na te komen. We zullen in de best mogelijke omstandigheden kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden en zullen je hierin optimaal begeleiden. Aan een nieuwe leerling vragen wij bij de inschrijving: een geldig identiteitsbewijs; de getuigschriften en attesten die in de vroegere school werden behaald. Vanaf het tweede jaar secundair onderwijs zal onze school die opvragen bij de vorige school. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratief dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, getuigschriften of attesten kunnen afleveren. Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij/zij zelf een andere schoolkeuze maakt. Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode (bij voorkeur schriftelijk) in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) en op welke wijze dit moet gebeuren. In de eerste graad van de A-stroom bieden wij ook methodeonderwijs aan. Of uw kind in aanmerking komt, wordt bepaald na onderling overleg via een intakegesprek met de directie. Mocht na inschrijving toch blijken dat uw kind niet over de vaardigheden beschikt die noodzakelijk zijn om in de methodeklas te functioneren, dan kan de klassenraad adviseren dat je kind overstapt naar een traditionele klas. Dit advies wordt gegeven in het individueel belang van uw kind. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert zowel van je ouders als van jezelf een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. 2. Voortzetting van de studies Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel je school zal lopen en dit om de school toe te laten de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen te organiseren en het schooljaar optimaal voor te bereiden en te plannen.

7


3. Weigering definitief uitgesloten leerling Indien je uit de eigen school wordt verwijderd, kan je het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school. Indien je definitief uitgesloten werd uit een andere school gedurende het schooljaar, kan je ook geweigerd worden in onze school volgens de criteria en de procedure die binnen ons lokaal overlegplatform (LOP) werden vastgelegd. 4. Uitschrijvingen Verlaat je als leerplichtige leerling definitief de school na 1 oktober van elk schooljaar, dan word je administratief opgevolgd. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de uitschrijvende school zal je dossier betreffende de afwezigheden overmaken aan het CLB van de nieuwe inschrijvende school. 5. Van school veranderen De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders of in voorkomend geval bij de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in feite de minderjarige onder zijn bewaring heeft. Alle in- en uitschrijvingen worden door de school alsook door de overheid opgevolgd. Indien er geen melding van inschrijving volgt na een melding van uitschrijving zal de overheid je ouders hierover aanschrijven. 6. Regelmatige leerling De informatie die wij bij de inschrijving vragen, is noodzakelijk om zorgvuldig te kunnen nagaan of wij je wel als regelmatige leerling kunnen inschrijven. Het statuut van regelmatige leerling verleent het recht op het behalen van een officieel studiebewijs. Je bent een regelmatige leerling als je: a) hetzij aan al deze voorwaarden voldoet: je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven; je het geheel van de vorming van het betreffende leerjaar werkelijk en regelmatig volgt voor de hele duur van het schooljaar, behalve in geval van gewettigde afwezigheid. als je tijdelijk één of meer vakken niet op de gebruikelijke wijze kunt volgen, zullen vervangtaken opgelegd worden. b) hetzij aan al deze voorwaarden voldoet: je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot een eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs; je jouw individueel door de klassenraad bepaalde leerprogramma werkelijk en regelmatig volgt, behalve in geval van gewettigde afwezigheid;

8


je onder de regelgeving valt in verband met de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon en secundair onderwijs. 7. Vrije leerling Wanneer je niet beantwoordt aan hogervermelde voorwaarden, word je beoordeeld als een vrije leerling. Het statuut van vrije leerling geeft geen recht op een officieel studiebewijs. Een vrije leerling beantwoordt wel aan de bepalingen betreffende de leerplicht op voorwaarde dat het geheel van de vorming wordt gevolgd, net zoals een regelmatige leerling. 8. Afwezigheden Wij vragen je de afwezigheid van je zoon/dochter ten laatste de morgen van de eerste dag te melden op het leerlingensecretariaat via het telefoonnummer 052 49 99 70. Voor de A-stroom, ASO, TSO kan dit ook via smartschool. 8.1. Gewettigde afwezigheid Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.

Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door je ouders. Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar afgeven. b) Medisch attest Een medisch attest is  als de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan drie vereist: opeenvolgende kalenderdagen;  als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen;  voor afwezigheid wegens ziekte tijdens examenperiodes. Alle afwezigheden om medische redenen moeten gewettigd worden:

 

als je terug op school komt; door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het gaat om een periode van meer dan tien opeenvolgende lesdagen.

9


Het medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

   

uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

hiervoor volstaat één medisch attest dat de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk vermeldt. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die tot verschillende afwezigheden leiden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts. Als je dan effectief om die reden afwezig bent, volstaat een attest van je ouders.

Een medische behandeling in Nederland:

een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten invullen die wij samen met de CLB-arts hebben opgesteld.

c) Het medisch attest voor de lessen Lichamelijke Opvoeding en sportactiviteiten op school 2 Uniform medisch  Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet de attest voor wie niet huisarts jou dit attest meegeven, zodat wij kunnen uitmaken deelneemt aan de wat je in deze lessen wel en niet kan. lessen Lichamelijke  Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je Opvoeding. behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het CLB aan de arts om je toestand te herevalueren.

Afwezigheid wegens het volgen van de lessen in het deeltijds beroepsonderwijs Er wordt een attest  van regelmatige lesbijwoning opgemaakt wanneer:

je de lessen volgde in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of een in het kader van de deeltijdse leerplicht erkende vorming en tussen 1 september en uiterlijk 15 november overgaat naar het voltijds secundair onderwijs.

Afwezigheid om levensbeschouwelijke redenen 2

lichamelijke opvoeding

Als je om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak Lichamelijke Opvoeding niet kan volgen, staat het de school vrij om bijvoorbeeld - als zij dat wenst - op zijn minst te zorgen voor een theoretische benadering van de cursus. Lichamelijke Opvoeding behoort nu eenmaal tot de basisvorming.

10


Als je vrijgesteld  bent van de verplichting om les te  volgen in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer:

moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing; mag je tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden om diverse redenen Mits je op school (naargelang het geval) een verklaring van de betrokken personen afgeeft of een officieel document dat de reden van je afwezigheid opgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

     

 

om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; om een familieraad bij te wonen; om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; omdat de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; omdat je onderworpen bent aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; om feestdagen te beleven inherent aan je levensbeschouwing. Je ouders moeten de school vooraf verwittigen en verklaren dat je de feestdag effectief mee zal beleven; om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs; om deel te nemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

Afwezigheden om diverse redenen na akkoord van de directeur Alleen na akkoord van de  directeur en mits je  (naargelang het geval) een verklaring van de betrokken personen of een officieel document afgeeft, kan je om de volgende redenen afwezig zijn. Alvorens te beslissen, zal de directeur rekening houden met jouw belang als leerling, maar ook met het belang van de schoolgemeenschap.

bij laattijdige inschrijving in de school; bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, bv.: - bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad; - na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie; - om deel te nemen aan een time-out programma; - om je ouders te vergezellen op een buitenlandse reis die ze om professionele redenen moeten maken; - als je in een leerjaar zit waarin je normaal een diploma secundair onderwijs zal behalen: om tijdelijk opleidingsonderdelen hoger onderwijs te volgen bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma: de school kan onder strikt bepaalde voorwaarden vrijstellingen verlenen.

11


Afwezigheid tijdens extra-murosactiviteiten Afwezigheid tijdens extramurosactiviteiten.

   

De school gaat ervan uit dat je door het schoolreglement te ondertekenen ermee instemt om deel te nemen aan alle extra-murosactiviteiten. Als je niet deelneemt, moeten je ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent - dit vooraf schriftelijk en op gemotiveerde wijze aan de directeur melden. Studie-uitstappen, stages, gezamenlijke bezoeken aan theater- of filmvoorstellingen en musea enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend. Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven; je bent verplicht die uit te voeren.

Afwezigheden als gevolg van een topsportconvenant Als de selectiecommissie in het kader van een topsportconvenant jou voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B heeft toegekend, dan mag je een maximum aantal halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn om te kunnen deelnemen aan, tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages. Onder verantwoordelijkheid van de betrokken sportfederatie Wekelijkse trainingen komen niet in aanmerking. De afwezigheid wordt vastgelegd en door de betrokken sportfederatie ten aanzien van de school geattesteerd.  leerlingen met A-statuut ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport: 130;  leerlingen met A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school met topsport (eerste leerjaar of basisoptie topsport): 90;  leerlingen met B-statuut al dan niet ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport en leerlingen met A-statuut ingeschreven in een andere studierichting dan een studierichting met component topsport (al dan niet topsportschool): 40;  leerlingen met B-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school al dan niet met topsport en leerlingen met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school zonder topsport: 40.

Afwezigheid als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel De afwezigheid wordt gewettigd wanneer:

je het recht op lesbijwoning verliest hetzij door een tijdelijke uitsluiting, hetzij door een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school). De school is niet verplicht om je op te vangen.

8.2. Problematische afwezigheid Mocht je ooit spijbelen, dan zullen wij reeds bij je eerste afwezigheid je ouders contacteren. Als je tien halve lesdagen gespijbeld hebt, schakelen wij het begeleidend CLB in en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Deze problematische afwezigheid, waaronder het spijbelen valt, kan enkel door onze school gewettigd worden op basis van een concrete leerlingbegeleiding. Deze afwezigheden tellen ook mee als je eventueel van school verandert. Als je problematische afwezigheid blijft duren en als jij of je ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB, dan melden wij dit aan de overheid. Wij moeten dit doen als je meer dan 30 al dan niet gespreide halve lesdagen problematisch afwezig bent. En wij laten je ouders weten dat wij de overheid ingelicht hebben. Wij moeten immers

12


rekening houden met de ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’. Bovendien hebben je ouders het recht op inzage en verbetering van die leerlinggegevens die met de morele en/of fysieke integriteit te maken hebben. Volgens de bepalingen inzake openbaarheid van bestuur kunnen zij dit vragen. Bij zeer ernstige problematische afwezigheid en als al onze begeleidingsinspanningen tevergeefs geweest zijn, of als zelfs blijkt dat je spoorloos bent, kunnen wij altijd beslissen om je uit te schrijven. Enkel gewettigde afwezigheden worden aanvaard, dat is de regel. Als wij bijvoorbeeld vaststellen dat er bij afwezigheid wegens ziekte geknoeid werd met medische attesten, zullen wij die afwezigheid benaderen als een problematische afwezigheid. En het is allicht ook goed om te weten dat problematische afwezigheid uiteindelijk kan leiden tot het intrekken van de schooltoelage. 9. Studietoelagen Zie infobrochure ontvangen op 1 september. 10. Openstelling van de school Begin en einde van de lessen: 8.10 tot 12.35 uur en van 13.35 tot 15.15, 16.15 of 16.55 uur. De ingang van de school is Loystraat 70. Met de fiets aan de hand kom je de school binnen en plaats je je fiets in de fietsenberging. Je gaat onmiddellijk naar de speelplaats. Bij het eerste belsignaal ga je in de rij staan en bij het tweede signaal verlaat je onder begeleiding van je leerkracht op een rustige manier de speelplaats. Dit betekent in stilte en gedisciplineerd. Iedereen zorgt ervoor dat de speelplaats netjes blijft. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, vandaar dat beurtrollen van klassen voor het oprapen van zwerfvuil worden ingelast. Te laat komen Als je in het secundair onderwijs te laat komt, kunnen je ouders om uitleg gevraagd worden. Te laat komen stoort de lessen. Vermijd dit door thuis op tijd te vertrekken. Wie toch te laat komt, dient eerst naar het leerlingensecretariaat te gaan. De opvoeder noteert het uur van aankomst in de agenda. Daarna gaat de laatkomer onmiddellijk naar de les en toont zijn agenda aan de leerkracht. Sancties: - na driemaal te laat komen blijf je telkens een lesuur na; - wie te laat komt krijgt een nul voor de gemiste les; - wie te laat op school komt en daardoor een toets mist, maakt de toets tijdens de speeltijd. De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat hun kind op tijd op school aankomt

13


11. Kledij, veiligheid, hygiëne Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen. In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen Lichamelijke Opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen. Tijdens de lessen LO is sportkledij verplicht: T-shirt met logo van de school, sportbroek, sportschoenen zonder zwarte zolen. Op de speelplaats zijn alle ruwe en gevaarlijke spelen verboden. In onze school is het voortaan niet meer toegelaten om een hoofddoek te dragen. Concreet betekent dit dat de hoofddoek moet worden afgedaan bij het betreden van de school. Het dragen van hoofddeksels (petten, mutsen) is niet toegelaten in de gangen, noch in de lokalen, noch in het schoolrestaurant. 12. Reclame en sponsoring Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Reclame en sponsoring door derden binnen onze school is toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school hier niet door geschaad worden. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren. 13. Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal Op de verschillende evenementen die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maakt onze school foto’s en video-opnames van leerlingen. Die gebruiken we voor de schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door de bijlage in het schoolreglement te ondertekenen, geef je toestemming om foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 14. Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie In principe wordt op onze school geen medicatie aan leerlingen toegediend. Wanneer een leerling omwille van bijvoorbeeld een chronische aandoening medicatie moet nemen tijdens de schooluren dan kan dit op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de leerling. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. De school of de leerkracht kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen

14


ondervindt (zie bijlage ‘toedienen van medicatie’, verplicht in te vullen door de ouders/behandelende arts). Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, worden de ouders gecontacteerd conform de procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. Besmettelijke ziekten moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan de school / directie. 15. Leefregels 15.1 Op school spreek je altijd Nederlands. 15.2 Verplaatsen van en naar school - Je volgt de veiligste en de kortste weg (verzekering) - Op straat gedraag je je zoals het hoort en ben je in alle omstandigheden beleefd. - Voor en na de lessen blijf je niet rondhangen in de onmiddellijke omgeving van de school. Je bent en blijft aan het gezag van de directeur en het personeel onderworpen. - Bij het oversteken gebruik je het zebrapad of volg je de regels van de gemachtigde opzichter. Je rijdt niet op het voetpad. - Je komt via de Loystraat de school binnen met de fiets of bromfiets aan de hand (motor uitgeschakeld) en plaatst die in de voorziene fietsrekken of berging. - De ingang aan de Verbindingsstraat gebruik je om veiligheidsredenen niet. - Je mag tijdens de middag enkel naar huis met een toelating van je ouders. - Je mag de school voor het einde van de lessen enkel verlaten met een schriftelijke toelating van de directeur. Dit wordt in de agenda vermeld. 15.3 Tijdig op school aankomen - Je bent vijf minuten voor het belsignaal op school aanwezig (ten vroegste om 7.55 uur resp. 13.25 uur) - Wanneer je te laat komt, ga je eerst naar het secretariaat. - Je krijgt een stempel in je agenda. - Daarna ga je naar je klas en je toont je agenda aan de leerkracht. - Vanaf de 3de maal te laat, krijg je telkens 1 uur strafstudie. 15.4 Vormen van de rijen - Na het eerste belsignaal dat het eerste, vierde en zesde lesuur aankondigt, ga je per twee in de rij staan. - Het tweede belsignaal is het teken om met je leraar rustig naar het leslokaal te gaan. - Je stelt je per twee op aan het lokaal, je hangt je jas aan de kapstok en gaat pas binnen nadat je leerkracht de toelating geeft. 15.5 Gedrag in de klas - Bij het binnengaan in de klas blijf je rechtstaan tot de leerkracht toelating geeft om te gaan zitten, je zit enkel op de stoelen. - Je neemt actief deel aan de les maar in de klas moet orde en tucht heersen. - Tijdens de lessen wordt in geen geval gekauwd of gegeten. Als je je kauwgom kwijt wil, gooi je hem in de vuilnismand. - Je kan enkel water drinken (niet in het laboratorium) indien nodig en zonder de les te storen.

15


- Naar het toilet gaan kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en mits toelating van de leerkracht. - Boeken of voorwerpen die geen verband houden met de lessen laat je thuis. - Tijdens de lesuren loop je nooit in de gangen. - Je mag de leerlingenkastjes enkel gebruiken tijdens de speeltijden. - Je verlaat alleen het lokaal nadat de leerkracht hiervoor de toestemming gegeven heeft. - Onder geen enkel voorwendsel mag je tijdens de lesuren de school verlaten zonder de toelating van de directeur. - Je draagt geen hoofddeksels (pet, muts, hoofddoek) in de klas. 15.6 Gedrag tijdens de leswisseling - Om naar het toilet te gaan tijdens de leswisseling heb je de toelating van de leerkracht van het volgende lesuur nodig. - Indien een leraar bij de leswisseling afwezig is, zorgt de klasmonitor ervoor dat het secretariaat hiervan onmiddellijk verwittigd wordt, terwijl de andere leerlingen in stilte blijven wachten. - Je draagt geen pet, muts of hoofddoek in het schoolgebouw. - Tijdens de leswisseling ben je rustig en je neemt steeds de kortste weg. 15.7 Gedrag tijdens de speeltijden - Je zit / ligt niet op de grasperken of op de speelplaats. - Op de speelplaats gedraag je je rustig. Je mag enkel onder het afdak staan bij slecht weer. - Je houdt de speelplaats rein: papiertjes en ander afval werp je in de vuilnisbakken. - Gedurende de speeltijden mag je niet in de gangen of het toilet blijven rondhangen. 15.8 Schoolrestaurant / Oranjerie - Je kan een warm middagmaal in onze school gebruiken aan een democratische prijs. - Je kan ook enkel soep eten. - De bonnetjes voor middagmaal en soep kan je op donderdag voor de aanvang van de lessen op het secretariaat kopen. - Het is voor iedereen rondom jou prettiger als jij ‘gemanierd’ eet. Als begeleiders je daar opmerkingen over geven, verwachten we dat je daar rekening mee houdt. Indien je dit niet doet, kan de toegang tot de eetzaal tijdelijk of definitief geweigerd worden. Warme maaltijden eet je met mes en vork. In geen geval gebruik je je handen bij het eten. Gemorst? Vraag aan het keukenpersoneel het nodige om alles zelf op te poetsen. Je laat je tafel netjes achter en schuift de stoel bij. - De leerlingen van de 2de graad mogen gebruik maken van de oranjerie. Er is een aangepast reglement opgesteld. - Leerlingen kunnen enkel thuis of op school eten. 15.9 Houding bij het verlaten van de school Bij het einde van het derde, vijfde, zevende/achtste lesuur komt de leraar samen met de leerlingen naar de speelplaats. Leerlingen voor het schoolrestaurant wachten op de speelplaats, de andere leerlingen gaan onmiddellijk tot aan de fietsenstalling waar ze op de leerkracht met bewaking wachten.

16


15.10 Buitenschoolse activiteiten - Ook bij uitstappen verzamel je op de speelplaats - De leerkrachten noteren de afwezigheden en brengen de lijsten naar het secretariaat. - De leerkrachten begeleiden je naar de bus. - Tijdens de uitstappen verwachten we dat jullie je voorbeeldig gedragen. - Het schoolreglement blijft van toepassing. - Je deelname aan activiteiten op normale schooldagen zoals sportdag, culturele en pedagogische uitstap, studiebezoek, sociale activiteiten, enz. ‌ is verplicht en maakt deel uit van het leerpakket. - Wie afwezig blijft op een dergelijke uitstap, legt een doktersattest voor. - Tijdens alle schoolactiviteiten is de eigen lichamelijke schade gedekt, alsook de burgerlijke aansprakelijkheid, echter niet de schade aan kledij, aan het meubilair of het schoolgebouw zelf. 15.11 Afwezigheid leerling Elke afwezigheid, zowel van 1 uur als 1 dag, moet voor 9.00 uur gemeld en daarna schriftelijk bevestigd worden. Na elke afwezigheid zorg je ervoor dat je agenda, lessen en taken bijgewerkt worden. Je afwezigheid tijdens een examen moet gewettigd worden met een doktersattest. Een aangekondigde toets wordt bij de terugkeer op school ingehaald. Dit kan ook over de middag gebeuren. Bij gewettigde afwezigheid kan je een toets inhalen, bij ongewettigde afwezigheid wordt dit een nul. 15.12 Afwezigheid leerkracht - Is een leerkracht afwezig, dan volgt er een vervangingsles of ga je naar het lokaal zoals vermeld op de vervangingslijst aan het secretariaat. - Wanneer een leerkracht het 5de ( enkel op woensdag) of het 8 ste lesuur afwezig is, ga je met je agenda naar het secretariaat. Je noteert in je agenda het uur dat je de school verlaat en laat dit paraferen. 15.13 Documenten Schoolagenda - Je vult je schoolagenda elke les nauwkeurig en stipt in. - Je schrijft de taken, vaardigheden die je je eigen moet maken en de leerstof die je moet beheersen in je agenda. - Ieder weekend handtekenen je ouders of voogd je agenda op de daarvoor voorziene plaats. - Nota’s, mededelingen, inhaallessen, resultaten van taken en toetsen laat je door je ouders of voogd handtekenen tegen de daaropvolgende schooldag. - Op het kaft van je agenda wordt niet geschreven, noch versieringen aangebracht - Je gebruikt geen correctiemiddelen. - Op het einde van het schooljaar lever je de schoolagenda in. Taken, toetsen, schriften, mappen, werkboeken en leerboeken - Je besteedt de grootst mogelijke zorg aan je werkdocumenten volgens de gemaakte afspraken met je leerkrachten. - Leerboeken worden gekaft. - Schade aan gehuurde boeken van het boekenfonds moet je vergoeden.

17


- Taken en toetsen worden gemaakt op officiÍle taak- en toetsbladen, die je op school aankoopt. - Taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Na een afwezigheid moet je de taak of de oefening op de dag dat je terugkomt of op de dag dat je voor het eerst met de betrokken leerkracht les hebt afgeven. 15.14 Inhalen leerachterstand - Je hebt de mogelijkheid om je leerachterstand bij te werken door inhaallessen. - De inhaallessen worden in je agenda genoteerd. - Wanneer je afwezig blijft op een inhaalles zonder schriftelijke toestemming van je ouders of voogd, verlies je het voordeel van het volgen van deze lessen. 15.15 Lessen LO - Tijdens de lessen LO is sportkledij verplicht: T-shirt met logo van de school, sportbroek, sportschoenen zonder zwarte zolen. - Je kan enkel met een attest van een arts vrijgesteld worden van de lessen LO. Als je bent vrijgesteld, blijf je in de klasgroep en maak je een aangepaste taak. 15.16 Lessen PV Tijdens de praktijklessen draag je steeds aangepaste kledij. Losse kledingstukken e.d. bij het werk aan machines zijn verboden. 15.17 Gebruik GSM, ipod, mp3, .. - Je mag geen radio, mp3 speler, ipod, GSM, elektronische spelletjes op school gebruiken. Je dient ze dan ook uit te schakelen. - Indien je ze toch gebruikt worden ze bij een eerste overtreding 1 dag tijdens de lessen op het secretariaat bewaard. Vanaf een tweede overtreding volgt er een straftaak en/of een alternatieve straf. - Internet gebruik je steeds om te leren. Je gebruikt de computer niet voor: chatten, MSN, spelletjes, downloaden muziek en films, netlog, facebook, ‌. - Bij het verlies, beschadiging of diefstal neemt de school geen verantwoordelijkheid. - Het fotograferen en filmen van leerlingen en leerkrachten is enkel toegelaten mits expliciete toestemming van de directie. 15.18 Netheid, orde en beschadiging van materiaal - Je houdt de speelplaats, trapzalen, gangen en toiletten proper. We zijn een groene school: PMD en restafval gooi je in de juiste vuilnisbak. - Je bent verantwoordelijk voor alle gereedschap en de toevertrouwde boeken. - Bij opzettelijke beschadiging van materiaal zal je ter verantwoording worden geroepen en moet je de onkosten vergoeden, ofwel zelf instaan voor het herstellen van de aangerichte schade. - Je mag enkel met de bal spelen op het grasveld. 15.19 Persoonlijke bezittingen - Je stelt alles in het werk om diefstal te voorkomen. - Je laat nooit je boekentas achter op school, je laat ook nooit geld onbeheerd achter in een boekentas of een jaszak. Tijdens de pauze plaats je je boekentas in de rekken.

18


- Word je betrapt op diefstal dan zal je op een passende manier worden gestraft of uitgesloten worden uit de lessen. Je ouders worden in elk geval op de hoogte gebracht. 15.20 Examens - Je hebt 2 x per jaar examens gedurende 9 voormiddagen, na de middag kan je op school blijven studeren. Indien je de rust verstoort, word je niet meer toegelaten. - Ben je afwezig zonder doktersattest dan krijg je hiervoor 0/100. - Spiek je of stoor je het examen dan kan dit aanleiding geven tot nul voor het volledige examen of een deel ervan. 15.21 Klastitularis Elke klas heeft een klastitularis, een leerkracht die instaat voor je klas. Hij/zij bespreekt de klassikale problemen, controleert je agenda, staat in voor het ophalen van gelden, stelt je rapport samen, haalt de rapporten op, enz. … 15.22 Vertrouwensleerkracht Je kan op school een vertrouwensleerkracht kiezen bij wie je terecht kan met allerlei problemen i.v.m. pesten op school, discriminatie, vragen over wettige en onwettige schadelijke genotsmiddelen enz. … 15.23 Genotsmiddelen - Op school, in de omgeving van de school op lesdagen en tijdens buitenschoolse activiteiten mag je niet roken en gebruik je geen alcohol en geen cafeïnehoudende drankjes (bv. Red Bull). Dit is ten strengste verboden. - Het is verboden drugs bij je te hebben, te verhandelen of te gebruiken. - Bij gebruik: hulp CLB, vertrouwensleerkracht of externe hulpverlening, bij een tweede overtreding volgt een gerechtelijke procedure en verwijdering uit de school. - Bij dealen: onmiddellijke verwijdering uit de school en gerechtelijke procedure. 15.24 Geneesmiddelen Je kan enkel op doktersvoorschrift en onder toezicht geneesmiddelen gebruiken. 15.25 Communicatie - Je kan je eigen mening t.o.v. leeftijdsgenoten, leerkrachten, bezoekers vertolken maar … je doet dit steeds op een beleefde, respectvolle manier conform het PPGO. - De communicatie tussen je ouders en de school gebeurt via de schoolagenda of smartschool. - Om een goede samenwerking tussen school en gezin tot stand te brengen, worden er geregeld oudercontacten voorzien. Voor het bespreken van elk

19


probleem i.v.m. de leerling, kunnen ouders of voogd steeds contact opnemen met de directeur. - De ouders, van wie de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school te verwittigen, teneinde de nodige maatregelen te kunnen treffen. 15.26 Respect, beleefdheid en verliefdheid - Iedereen heeft recht op respect, bijgevolg dienen ook de anderen te worden gerespecteerd. - Wij aanvaarden geen agressie, niet in woorden en niet in daden. - Tegenover medeleerlingen en personeelsleden moet je je steeds beleefd en voorkomend gedragen. Pesten en racistische uitlatingen en vandalisme worden hoegenaamd niet geduld. - Ook in je taalgebruik ben je beleefd en respectvol. Ongepaste taal en het gebruik van een andere taal dan het Nederlands als voertaal worden op school niet getolereerd. - Het onrechtmatig gebruik van gsm’s en cyberpesten vallen onder de wet van de privacy en zijn dus strafbaar. - Je laat personeelsleden bij voorkeur voorgaan; je houdt de deur voor hen open wanneer de gelegenheid zich voordoet. - Uitingen van verliefdheid behoren tot de privé-sfeer en passen dus niet op school. - We zorgen samen voor een propere school en schoolomgeving. Jij bent er mee verantwoordelijk voor dat de school netjes blijft. 15.27 Gebruik informatie- en communicatietechnologie (ICT) - Onze school beschikt zoals elke moderne school over informatie- en communicatietechnologie. - Zo stelt ze computers, beamers, internet, een Smartboard en Smartschool ter beschikking van de leerlingen. Het spreekt voor zich dat die alleen bedoeld zijn voor educatieve doeleinden en met de grootste zorg worden gebruikt. - Wij streven ernaar om ons pc-park op vlak van hardware, software en internettoegang optimaal in orde te houden. Dat betekent dat om het even welke systemen die het schoolnetwerk kunnen ontregelen niet worden toegelaten. Vandaar dat het op school verboden is: - om hardware aan te sluiten; - om software te installeren; - om programma's van internet te downloaden op de schoolcomputers. - Dus voor alle duidelijkheid: op school worden alleen USB-sticks toegelaten om schoolwerk van een schoolcomputer af te halen om het thuis verder af te werken. 15.28 Smartschoolprotocol De doelstelling van het protocol is een kader scheppen waarbinnen de communicatie via Smartschool op onze school correct en efficiënt kan verlopen en dit tussen alle betrokken partijen. Deze doelstelling wordt op twee niveaus nagestreefd. Operationeel

20


Hier ligt vooral de klemtoon op een efficiënte communicatie, die de organisatie van de school versterkt. Er zijn dus afspraken voor alle betrokken partijen. Communicatie tussen leerkrachten/secretariaat en leerlingen en leerlingen onderling: 1. De leerlingen moeten om de twee schooldagen hun (nieuws)berichten, dus de digitale post lezen en beantwoorden op Smartschool. Toelichting: leerlingen zonder internetverbinding ontvangen alle taken en mededelingen op papier. 2. Taken (dit zijn evaluatieopdrachten die rechtstreeks meetellen in de evaluatie van de leerlingen) worden minstens één week op voorhand op Smartschool opgegeven en steeds in de agenda van de leerling genoteerd. 3. Huiswerk (dit is een verwerkings- of remediëringsopdracht) wordt voor de les waarin het huiswerk in de agenda van de leerlingen wordt aangekondigd op Smartschool geplaatst, daarbij rekening houdend dat dergelijke opdrachten moeten gemaakt worden tegen een volgende les, waarbij de leerlingen ook de gelegenheid hebben om de opdracht op school te maken. 4. Leerkrachten beantwoorden de berichten van een leerling binnen de twee schooldagen. 5. Alle afspraken van leerkrachten met leerlingen die buiten het reguliere lesverloop vallen (zoals inhaallessen, inhaaltoetsen, remediëringsstudies, …) die via een Smartschoolbericht gecommuniceerd worden aan leerlingen moeten ook steeds naar de leerlingbegeleider van de betrokken graad gestuurd worden. 6. Alle schoolgebonden digitale communicatie van leerlingen aan leerkrachten/secretariaat/directie moet via Smartschool gebeuren. 7. Het is aanbevolen dat leerlingen, die door ziekte afwezig zijn geweest, Smartschool raadplegen vooraleer ze terug in de les komen. 8. Om de veiligheid van de Smartschoolcommunicatie te verzekeren is het noodzakelijk dat elke leerling zijn/haar wachtwoord personaliseert en ergens veilig noteert zodat het wachtwoord niet vergeten wordt! 9. Misbruiken dienen steeds gemeld te worden aan de klastitularis. Ongewenste berichten kunnen geforward (= doorsturen) worden naar de Smartschoolbeheerder de heer Van Biesen, met als commentaar: Beste mijnheer, Ik ontving onderstaand ongewenst bericht. Met vriendelijke groeten, (je naam) 10.Smartschool vormt een digitale uitbreiding van de lessen. Ongepast gebruik van het digitaal leerplatform zal gesanctioneerd worden. Nettiquette Hier ligt de nadruk op de manier waarop met alle betrokkenen wordt gecommuniceerd, een gedragscode dus. Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen:

21


1. Alle communicatie gebeurt volgens de nettiquetteregels (zie Smartschool, vak taalbeleid). 2. De communicatie van leerlingen aan leerkrachten/secretariaat/directie/ leerlingen betreft enkel berichten met betrekking tot les- en/of schoolgebonden materies. 15.29 Gezondheidsbeleid De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl. Aandacht voor gezonde voeding, samenstelling lunchpakket, snoep op school, frisdrank, rook-, drugs- en alcoholverbod. Zie ook leefregels. 15.30 Brandveiligheid De school houdt elk jaar twee preventieve ontruimingsoefeningen. Als leerling dien je strikt de orders van de leerkrachten op te volgen, je te houden aan de onderrichtingen die zich in het lokaal bevinden en rekening te houden met de aanwezige pictogrammen. 15.31 Taalbeleid Op school verzorg je je taal in alle vakken, zowel mondeling als schriftelijk. Daarom maken we in de zaakvakken volgende afspraken: •

In A-stroom, ASO en TSO foutief gebruik hoofdletter en werkwoordfouten “dt” en “voltooid deelwoord” worden als volgt gequoteerd:  per schrijffout: - 0,5  per opdracht: 10% van de punten staat op schrijffouten bv. een toets op 10 punten: maximum 1 punt te verliezen aan schrijffouten - schrijffout: - 0,5 - 2 schrijffouten of meer: - 1 o taalfouten quoteren in alle geschreven opdrachten die meetellen voor het DW (toetsen, taken, verslagen, opstellen, …) o andere schrijffouten worden enkel aangeduid, niet gequoteerd o schrijffouten worden niet gequoteerd bij de examens. o

in B-stroom en BSO worden taalfouten niet gequoteerd, maar wel aangeduid.

22


Hoofdstuk III Studiereglement .1 Ons studieaanbod Middenschool De Veerman Eerste graad Eerste leerjaar A Latijn Wetenschappen-Techniek

Eerste leerjaar B Techniek Nederlands-Techniek

Tweede leerjaar A Latijn Moderne wetenschappen Handel

Beroepsvoorbereidende leerjaar Kantoor en verkoop-Verzorging-voeding

Tweede graad ASO Latijn Wetenschappen

TSO Handel-talen

BSO Kantoor

Methodemiddenschool ’t Komp@s Eerste graad Eerste leerjaar A Latijn Wetenschappen-Techniek Tweede leerjaar A Latijn Moderne wetenschappen Handel .2 Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leerkrachten? De leraren van je studierichting begeleiden je om de doelen van de verschillende vakken te helpen bereiken. Daarnaast kunnen er een aantal schooleigen doelen gesteld worden. De leraren zullen jou deze doelen bij de aanvang van het schooljaar meedelen en daarbij aangeven wat zij van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan bekomen. De school zal je geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken, observaties van je leergedrag. De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt (bv. inhaallessen, remediëringsvormen). Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact.

23


.3 Evaluatiereglement Dit evaluatiereglement is een synthese van de praktijk die door de jaren heen gegroeid is en na overleg met de pedagogische raad en de schoolraad. 3.1. Algemeen De evaluatie moet leerlingen in staat stellen een duidelijk inzicht te verwerven in de vordering van hun specifieke kennis en vaardigheden en in de ontwikkeling van hun attitudes. Het is meer dan een selectiemiddel, het heeft ook een diagnosticerende, een begeleidende en een remediërende functie. Evaluatie gebeurt altijd in een constructieve geest met volgehouden inspanningen om de leerlingen de leerplandoelstellingen op het eind van de betrokken graad te helpen bereiken. Het evaluatieproces geeft aanleiding tot het formuleren van adviezen en beslissingen op de delibererende klassenraad. Het hele jaar door moet er met de grootste zorgvuldigheid geëvalueerd worden: dit is de basis voor het toekennen van de A-, B- , C- attesten. Dit evaluatiereglement is in overeenstemming met het studiereglement per vak dat als onderdeel van het schoolreglement ter ondertekening aan de ouders wordt voorgelegd. Evalueren gebeurt in alle openheid: onze leerlingen en hun ouders moeten weten hoe en wanneer er geëvalueerd wordt. Ze hebben recht op inzage van alle geschreven evaluaties (toetsen, taken, examens…) Over de evaluaties krijgen de leerlingen en hun ouders informatie via: -

de schoolagenda waarin dagelijks de resultaten van toetsen of taken worden genoteerd; de taken, toetsen en examens die worden besproken en verbeterd, behalve voor E2 waar klassikale verbetering en bespreking vrijwel onmogelijk is; het rapport; de verplichte oudercontacten; individuele contacten en gerichte brieven.

3.2. Permanente evaluatie Vanaf september 2010 werken we voor een aantal vakken met permanente evaluatie. Door permanente evaluatie in te voeren willen we je stimuleren tot regelmatige prestatie gedurende het volledige schooljaar. Jullie krijgen de kans om het kunnen en kennen op verschillende momenten te tonen en minder goede prestaties te compenseren. De permanente evaluatie is voorzien voor vakken waarvoor vooral vaardigheden moeten verworven worden, voor de praktijk - en CA vakken. Voor deze vakken leg je geen examens meer af. De evaluatie gebeurt op basis van medewerking, inzet, nauwkeurigheid, sociale vaardigheden, taken, werkstukken, toetsen (aangekondigd of niet) en herhalingstoetsen. De leerkracht kan de

24


tijdsinvestering voor de evaluatieactiviteiten verspreiden over het volledige schooljaar. Permanente evaluatie geldt voor de algemene vakken lichamelijke opvoeding, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, technologische opvoeding, wetenschappelijk werk, project algemene vakken (behalve het onderdeel taal en wiskunde), sommige CA vakken, het technisch vak dactylografie en de praktijk vakken verzorging en voeding. 3.3. Rapport en rapportcijfers Om een betrouwbare en leerlingvriendelijke evaluatie te realiseren wordt het schooljaar in 4 periodes verdeeld. Voor elke periode wordt er 1 dagelijks werk voorzien; er worden 2 examenperiodes georganiseerd waarbij alle vakken geëxamineerd worden. Er zijn 6 rapporten per schooljaar: • 4 rapporten voor ‘dagelijks werk’ • 2 examenrapporten Voor de vakken met permanente evaluatie wordt het schooljaar in 4 periodes verdeeld. 3.4. Dagelijks werkcijfer: een cijfer over kennen, kunnen en studiehouding Het dagelijks werk staat op 10 en geeft de kennis van, de studiehouding en de attitude voor het vak weer. Dit cijfer wordt ondersteund door een goed uitgewerkte commentaar, met nadruk op het remediërende en het motiverende. In deze commentaar kunnen ook opmerkingen i.v.m. positief of negatief gedrag in de les zelf voorkomen. Positief en/of negatief vakoverschrijdend gedrag wordt opgenomen in het attituderapport. Om na te gaan of de leerling de leerstof regelmatig instudeert en begrijpt, heeft de leerkracht een aantal mogelijkheden zoals: - luisteren naar en beoordelen van je antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden; - de beoordeling van je medewerking in de klas, je studiehouding, je leerattitude; - het opleggen van oefeningen; - taken, groepswerk, portfolio, logboek, werkstukken; - het beoordelen van je vaardigheden. 3.5. Soorten toetsen voor DW en permanente evaluatie •

De korte toets KT: - kan elke les; - hoeft niet vooraf aangekondigd te worden; - kan een mondelinge overhoring zijn; - indien de toets vooraf aangekondigd werd, is het mogelijk dat de leerlingen die afwezig waren deze moeten inhalen; - het resultaat van een KT wordt ingeschreven in de agenda en door de leerkracht gecontroleerd. -

25


De herhalingstoets HT: gaat over een ruim leerstofpakket, d.w.z. één of meer afgeronde gehelen; - wordt minstens één week vooraf aangekondigd; - er wordt slechts 1 HT per dag gepland; - de leerkracht maakt altijd een afspraak voor het inhalen van deze HT; - een HT wordt klassikaal verbeterd; - de leerlingen krijgen altijd de modeloplossing (fotokopie, bord…); - het resultaat van een HT wordt ingeschreven in de agenda en door de leerkracht gecontroleerd.

Aantal toetsen per rapportperiode Per rapportperiode wordt een leerkracht geacht een aantal toetsen af te nemen in verhouding tot het aantal uren les/week. - bij een vak van 3 lesuren of meer per week steunt het rapportcijfer op minstens 5 cijfers (KT, HT, mondelinge overhoring, opdracht…); - bij een vak van 1 of 2 lesuren per week steunt het rapportcijfer op minstens 3 cijfers (KT, HT, mondelinge overhoring, opdracht, praktische proef…);

3.6. Examencijfer Tweemaal per jaar worden examens georganiseerd met de bedoeling na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kunt verwerken. De resultaten van de examens lichten je in over je mogelijkheden. Ze helpen de leraren jou beter te remediëren maar ook te oriënteren. Op basis daarvan kan de leraar een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven. Examens worden beoordeeld op 100. Je moet aan alle examens deelnemen. Afwezigheid op een examen moet je altijd wettigen met een medisch attest. Via het secretariaat verneem je wanneer je de gemiste examens moet inhalen. Examens evalueren: - het behalen van de leerplandoelen; - de vakvaardigheden; - de mogelijkheid van het verwerken van grotere leerstofgehelen; - het onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke zaken; - de volgehouden studie-inspanning; - het plannen van werkzaamheden; - enz… •

Herhalingsweek Voorafgaand aan de examens wordt in de eerste graad een herhalingsweek georganiseerd; in de tweede graad kan de herhaling tot enkele lesuren beperkt worden.

Afgebakende leerstof De leerlingen moeten goed geïnformeerd zijn over wat ze ‘moeten kennen/kunnen’. Een schriftelijke neerslag van de verschillende onderdelen van het examen en de afbakening van de leerstof en/of vaardigheden, die daartoe vereist zijn, worden in de agenda of de map van de leerling genoteerd.

Schriftelijke en/of mondelinge examens Voor de taalvakken kan een deel van het examen mondeling afgenomen worden.

26


3.7. Delibererende klassenraad Op basis van de resultaten ‘dagelijks werk’ en ‘examen’ wordt op het einde van het schooljaar een eindbeslissing genomen door de delibererende klassenraad. Eerste graad + tweede graad BSO: DW1 10%

DW2 10%

DW3 15%

DW4 15%

EX1 20%

EX2 30%

TOTAAL PER VAK 100%

Tweede graad ASO +TSO DW 40%

EX 60%

TOTAAL PER VAK 100%

Voor de vakken met permanente evaluatie: DW1 20%

DW2 20%

DW3 30%

DW4 30%

TOTAAL PER VAK 100%

3.8. Eindbeslissing Mogelijke beslissingen en adviezen A-attest = de leerling heeft het jaar met vrucht beëindigd; B-attest = de leerling heeft het jaar met vrucht beëindigd en wordt toegelaten tot het volgende leerjaar, behalve in bepaalde onderwijsvormen en/of onderverdelingen; C-attest = de leerling heeft het jaar niet met vrucht beëindigd. Met vrucht betekent: indien de leerling in voldoende mate de doelstellingen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt en aldus bekwaam wordt geacht zijn studies voort te zetten in het volgende leerjaar. Een A-attest wordt toegekend wanneer: 1. voor geen enkel vak een onvoldoende werd behaald op het jaartotaal én 2. bij E2 voor geen enkel vak minder dan 40% werd behaald. Een B-attest wordt toegekend wanneer aan één of meer voorwaarden niet werd voldaan en de klassenraad oordeelt dat het in het belang van de leerling is om over te stappen naar een andere onderwijsvorm of studierichting. Een C-attest wordt toegekend wanneer aan één of meer voorwaarden niet werd voldaan en de klassenraad oordeelt dat het in het belang van de leerling is om het leerjaar over te zitten. Van zodra iemand niet voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden kan deze leerling gedelibereerd worden.

27


3.9. Uitgestelde proeven Uitgestelde proeven kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan zoals: - langdurige afwezigheid; - ziekte tijdens de examens van de tweede reeks en gewettigd door een medisch attest; - voorval in het persoonlijk leven van de leerling van de resultaten die de examens van de tweede reeks negatief kunnen beïnvloeden; - bij een opvallend tekort. In dergelijke gevallen kan de delibererende klassenraad zijn beslissing uitstellen tot uiterlijk 1 september. Hij kan één of meer uitgestelde proeven opleggen. In elk geval beslist de delibererende klassenraad over het al dan niet toekennen van bijkomende proeven. Elke leerling wordt hierbij als een alleenstaand individu behandeld. De ene beslissing kan nooit als precedent voor een andere beslissing worden beschouwd. De beslissing om een uitgestelde proef te geven wordt gemotiveerd en schriftelijk meegedeeld aan de ouders. In dit geval overhandigt de school zo vlug mogelijk na de examenperiode van juni het volgende: - een overzicht van de leerstof waarover een bijkomende proef afgelegd moet worden; - een formulier waarop dag, datum, uur en plaats van de uitgestelde proef vermeld staan. Na de uitgestelde proef komt de delibererende klassenraad opnieuw bijeen om de eindbeslissing te nemen. 4. Attituderapport Om in het maatschappelijk, persoonlijk en professioneel leven te kunnen functioneren, zijn behalve kennis en vaardigheden ook attitudes nodig. Per leerjaar streven we in onze school een aantal leef- en leerattitudes na. Deze worden vier maal per schooljaar geëvalueerd. De graad waarin een attitude bereikt is, geven we weer door een letter: ZG: je bent een voorbeeld G: je voldoet aan de verwachtingen V: je voldoet bijna aan de verwachtingen O: je moet nog veel tekorten wegwerken Iedere leraar evalueert de attitudes. Voor een leerkracht die meerdere vakken geeft, wordt de graad waarin de attitude bereikt wordt slechts een maal weergegeven. Het attituderapport is resultaat van een grondig overleg binnen de klassenraad. Het rapport heeft tot doel de leerling aan te moedingen tot een correcte houding en hem/haar de kans te bieden zijn/haar houding bij te sturen waar nodig.

28


5. De bevindingen van de begeleidende klassenraad Klassenraad. Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van onze directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de ‘begeleidende klassenraad’. Zij bespreken dan jouw kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie. Remediëren. Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan deelt hij dit via de schoolagenda of het rapport mee. Rapporteren. Naast het rapporteren van de vakresultaten worden de belangrijke vaststellingen aan je ouders gemeld die de begeleidende klassenraad doet ofwel via een mededeling op je rapport, ofwel via je agenda of via een brief. 6. Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing? Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd. Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven. Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of sommige leerlingen aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan de leerling vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Deze beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning.  Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten.  Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.  Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.

29


De school reikt ook een oriĂŤnteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd. Het deliberatiereglement en regeling rond uitgestelde proeven zijn opgenomen in het evaluatiereglement. 7. Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad

Als leerling heb je altijd het recht om je verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te kijken. 7.1. Bezwaar Het kan gebeuren dat je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten. In dat geval kunnen zij gebruikmaken van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde). Zij hebben tijd tot de derde werkdag na de uitreiking van je rapport om hun bezwaren bekend te maken en een persoonlijk onderhoud aan te vragen met de voorzitter (of zijn afgevaardigde). De datum van het gesprek wordt hun schriftelijk meegedeeld. Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Na het gesprek zijn er drie scenario’s mogelijk: je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in. de voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat je ouders redenen aanbrengen die het overwegen waard zijn en roept de delibererende klassenraad zo snel mogelijk opnieuw bijeen om de aangevochten beslissing opnieuw te bekijken. De klassenraad kan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel zijn beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Wat ook het resultaat van deze nieuwe bespreking mag zijn, het wordt zeker schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld. de voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat de door je ouders aangebrachte argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad nodig maken. Dit wordt gemotiveerd aan je ouders meegedeeld. Als zij de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan. 7.2. Beroep Als na het overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde) of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen de betwisting blijft bestaan, kunnen je ouders binnen de drie werkdagen na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld, via de directeur schriftelijk beroep instellen bij de beroepscommissie. Het is wel belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven onder 1. Bezwaar beschreven.

30


De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. Met uitzondering van de directeur kunnen de overige leden van de delibererende klassenraad er geen deel van uitmaken. 7.3. Advies van de beroepscommissie Om geldig te beraadslagen, moeten er minstens drie leden van beroepscommissie aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan beroepscommissie om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen.

de de de de

De algemeen directeur beslist of de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw moet samenkomen. Moet het niet, dan deelt hij dit onmiddellijk schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders mee. Moet het wel, dan moet de delibererende klassenraad uiterlijk op 15 september een definitieve beslissing nemen. Deze beslissing wordt schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld. Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk. 7.4. Annulatieberoep Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur of van de klassenraad. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden. 8. Lesspreiding, vakantie- en verlofregeling Zie vooraan in de schoolagenda. 9. Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis Als leerling heb je recht op onderwijs aan huis wanneer je een relatief lange periode of herhaaldelijk tijdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte of ongeval, zodat je tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen op school kunt volgen. Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs aan huis. Toch moet je nog een aantal voorwaarden vervullen om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen: Je bent een regelmatige leerling in het secundair onderwijs, maar je zit niet de vervolmakingsjaren van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO, de Se-n-Se TSO en KSO, de vierde graad BSO en verpleegkunde HBO; je zit niet in het deeltijds beroepssecundair onderwijs; je zit niet in de alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs. als je niet chronisch ziek bent: je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (als je eventueel van school verandert, loopt deze wachttijd gewoon door). Als je de lessen opnieuw op school bijwoont, maar binnen een termijn van 3

31


maanden weer afwezig bent wegens ziekte of ongeval, geldt er geen wachttijd, maar gaat het tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in. Bij het vaststellen van de 21 kalenderdagen worden vakantieperiodes meegeteld. De 21 kalenderdagen kunnen geheel of gedeeltelijk in het vorige schooljaar doorlopen zijn. Bij het vaststellen van de termijn van 3 maanden bij herval in ziekte, worden vakantieperiodes niet meegeteld. Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Bij die aanvraag hoort een medisch attest te zitten waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school kan maar wel onderwijs mag krijgen. Tijdelijk onderwijs aan huis kan dus ook als je wél gedeeltelijk de lessen op school kan bijwonen, zij het minder dan halftijds (= minder dan 5 halve lesdagen). Als je afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag + medisch attest indienen. Als je chronisch ziek bent, d.w.z. voor je ziekte is een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk (bv. nierpatiënt, astmapatiënt): Als je afwezig bent door een chronische ziekte, ben je vaak afwezig zonder dat dit verlet 21 ononderbroken kalenderdagen duurt. Ook dan heb je recht op tijdelijk onderwijs aan huis, a rato van 4 wekelijkse lesuren per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 9 halve schooldagen afwezigheid hoeven niet aaneensluitend te zijn. Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Als het om een eerste aanvraag in het schooljaar gaat, moet er een attest van een geneesheer-specialist bij zijn. Het attest moet het chronisch ziektebeeld bevestigen en vermelden dat je onderwijs mag krijgen. Als je in hetzelfde schooljaar weer afwezig bent door dezelfde chronische ziekte, is er wel een nieuwe aanvraag nodig, maar geen nieuw medisch attest. Hetzelfde geldt als je afwezigheid verlengd wordt. De afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft, bedraagt maximaal 10 km. We verklaren: afstand: de kortst mogelijke afstand gemeten langs de rijbaan, zonder rekening te houden met wegomleggingen, verkeersvrije straten, eenrichtingsverkeer en autosnelwegen; school: de voor de leerling meest gunstige vestigingsplaats. Dit kan dus zowel de hoofdvestigingsplaats als een bijkomende vestigingsplaats van de school zijn, ongeacht waar je normaal de lessen volgt; verblijfplaats: de plaats waar je tijdens je ziekte of na je ongeval effectief verblijft, d.w.z. je eigen woonplaats, de woonplaats van een verwante of een medische instelling (ziekenhuis, revalidatiecentrum, … met uitzondering van een preventorium, een ziekenhuis waar onderwijs van type 5 wordt ingericht en een dienst neuropsychiatrie voor kinderen). Als de afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft meer dan 10 km bedraagt, kunnen wij op vrijwillige basis tijdelijk onderwijs aan huis organiseren. Wij zullen dan zelf een afstandsregeling treffen die ervoor zorgt dat elke leerling gelijk behandeld wordt. 10. Bijdrageregeling Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan de leerling deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan de ouders te vragen. De lijst van de bijdragen wordt na overleg met de schoolraad opgesteld. Deze lijst vermeldt de verschillende categorieën en een raming van het maximale bedrag per categorie.

32


Bij de aanvang van het schooljaar wordt een eerste bijdrage ge誰nd. Er worden gespreid over het schooljaar nog 4 facturen gemaakt. De gedetailleerde lijst ligt ter inzage op het secretariaat.

33


Hoofdstuk IV Ordereglement Ordemaatregelen Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs gehinderd wordt, zal de school de leerling ertoe aanzetten zijn gedrag te verbeteren en aan te passen. Principe. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt: wie spiekt, krijgt een nul voor de vraag of de toets; wie een taak zonder reden niet afgeeft, kan als onregelmatige leerling beoordeeld worden; wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen; wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen… Telaatkomers. Te laat in de les zijn, stoort het klasgebeuren. Voorkom dit door tijdig van huis te vertrekken. Wie toch te laat komt, moet zich melden op het secretariaat alvorens naar de klas te gaan. Mogelijke ordemaatregelen zijn: Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden. een waarschuwing

mondeling (met vermelding in de schoolagenda).

een vermaning

nota in de agenda. Elke aanmerking of straftaak wordt getekend door de ouders.

straftaak

extra schriftelijke taak. Deze taak wordt aan de ouders gemeld via de agenda.

Tijdelijke verwijdering uit de les/studie

tot het einde van de les/studie. Ondertussen krijgt de leerling een straf of een taak.

Ordemaatregelen die enkel door de directeur, eventueel op advies van de begeleidende klassenraad kunnen genomen worden begeleidingsovereenkomst

leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van de leerling wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure. schriftelijk meegedeeld aan de ouders

34


een strafstudie

 

buiten de lesuren wordt een strafstudie opgelegd schriftelijk meegedeeld aan de ouders

Preventieve schorsing

de directeur kan een leerling voorlopig uit de school sluiten als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt hem/haar definitief uit de school te verwijderen. deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. De ouders zullen hierover vooraf schriftelijk ingelicht worden.

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

35


Hoofdstuk V Tuchtreglement 1.Tuchtmaatregelen De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad. De directeur zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, dealen van drugs of een diefstal plegen. 1.1. Soorten De tuchtmaatregelen zijn: •

alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren.

een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken voor een maximale duur van 5 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting wordt de leerling op school gehouden en wordt hij/zij verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie. Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een maximale duur van 10 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting wordt de leerling naar huis gestuurd, tenzij de ouders erom verzoeken hun zoon/dochter toch op school te houden. Indien de school de leerling tijdens deze tijdelijke uitsluiting op school houdt, wordt hij/zij verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie. De school mag aan de opvang voorwaarden koppelen en zal met de ouders/leerling hierover afspraken maken. Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.

een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de begeleidende klassenraad. Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus. Een leerling die vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijft in de school ingeschreven tot op het ogenblik van inschrijving in een andere school. De school zal, samen met het begeleidende CLB, de leerling actief bijstaan bij het zoeken naar een andere school. In afwachting van de inschrijving in een andere school geldt er voor de school geen opvangverplichting. Een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school/campus.

1.2. Regels Wanneer de directeur een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:

36


de tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

de betrokken leerling en de ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.

de ouders en hun raadsman hebben het recht tot inzage van het tuchtdossier.

deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar vormt de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te verwezenlijken.

de ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.

er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

kunnen

worden

en

in

1.3. Overleg Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel heb jij en/of je ouders recht op overleg met de directeur. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk aan je ouders meegedeeld. 2. Beroepsprocedure ingeval van definitieve uitsluiting Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. 2.1. Opstarten van het beroep •

Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de ouders eerst gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de directeur.

De ouders moeten het beroep schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie lesdagen nadat het overleg heeft plaatsgevonden. De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

2.2. Beroepscommissie • De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen. •

De beroepscommissie bestaat uit drie directeurs van de scholengroep. De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.

De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie lesdagen.

De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.

De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

2.3. Annulatieberoep Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad

37


van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

38


Hoofdstuk VI Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan u indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Het kan ook gebeuren dat je niet akkoord gaat met een initiatief van de Raad van het GO! of van de centrale administratieve diensten. Waar kunt u met uw klacht terecht? In verband met de school Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of betreft je klacht het optreden van de directeur zelf, dan kun je de algemeen directeur van de scholengroep aanspreken, die dan de behandeling van je klacht op zich neemt. Blijf je ontevreden, dan kun je terecht bij de raad van bestuur van de scholengroep. Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50). Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/12800. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be. Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: kosteloosheid eerlijke concurrentie verbod op politieke activiteiten beperkingen op handelsactiviteiten beginselen betreffende reclame en sponsoring Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56) Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be. Als een school weigert je kind in te schrijven, kun je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert IIlaan 15, 1210 Brussel (02 553 92 06 voor het basisonderwijs en 02 553 88 66 voor het secundair onderwijs).

39


In verband met de Raad GO! en de centrale administratieve diensten: Ga je niet akkoord met een initiatief van de Raad van het GO! of van de administratieve diensten, dan kun je klacht indienen bij de afgevaardigd bestuurder, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Hoe dient u een klacht in?  Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.  Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: - je naam, adres en telefoonnummer; - wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; - in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep. Welke klachten worden niet behandeld? Een algemene klacht over regelgeving. Een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld. Een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid. Een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden. Een kennelijk ongegronde klacht. Een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen. Een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van jouw kind of de uitreiking van een B- of C-attest. Uitzondering: klachten over de behandeling zelf een van georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid is wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking. Een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure. Een anonieme klacht. Hoe verloopt de behandeling van uw klacht? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht. Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

40


Uitgeleide Beste ouders Beste leerling Je hebt het schoolreglement gelezen. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor een aangenaam schoolklimaat waarin elke leerling zich goed kan voelen. Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van ons pedagogisch project en van onze schoolcultuur. Leren omgaan met de diversiteit van onze maatschappij is minstens even belangrijk als kennis verwerven, vinden wij. Door het schoolreglement te ondertekenen, bevestig je dat je ons pedagogisch project, onze doelstellingen en onze leefregels onderschrijft. Natuurlijk staan we klaar om meer uitleg te geven als je dat wenst. Met vriendelijke groet De directeur en het schoolteam

41


Bijlage

CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder)

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen. Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:    

het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren.

Bijzondere doelgroepen Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z. bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces. Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur. Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

Samenwerking school-CLB Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een afsprakennota. Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:

42


    

de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen; de concrete samenwerking tussen school en CLB; de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan; de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt; de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de leerlingenbegeleiding.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet- inschrijving.

Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet Leerling-gebonden aanbod als vraagsturing Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school), behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot begeleiding formuleren. Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op het begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het CLB stelt zijn deskundigheid ter beschikking om minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden en de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB zich tot een aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen voort als de leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Leerlingen van 12 jaar of ouder worden geacht hiertoe in staat te zijn. Zoniet wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de ouders ermee instemmen. Schoolondersteuning als verzekerd aanbod De regering verplicht het CLB tot het voorstellen van vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.  

Informatieverstrekking Preventieve gezondheidszorg

Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert

43


algemene, bijzondere en gerichte consulten om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Wij bevelen de aanwezigheid van de ouders bij het algemene consult bij leerlingen uit het tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het kalenderjaar waarin de kleuter vijf jaar wordt, ten zeerste aan. Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren: 1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult; 2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders; 3° op eigen initiatief. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Vaccinaties Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestaat na van alle begeleide leerlingen. De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het CLB over de aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie. Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft. Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig. Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatietoestand bij. De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft. Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelende arts. Bijzondere consulten De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of georganiseerd voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en het beroepssecundair onderwijs evenals, onder de voorwaarden door de bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het verzekerd

collectief deeltijds regering aanbod.

Verplichte begeleiding Preventieve gezondheidszorg 

Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen

De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten (collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen) en de profylactische maatregelen.

44


Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zijn de ouders verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal via de school de nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen. 

Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het CLB via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen, met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of met ingang van de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten. De arts die de consulten heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum van elk consult het verslag van dat consult aan de arts van het CLB die de school van de betrokken leerling begeleidt. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokken leerlingen en hun ouders. Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in een school of voor de leerplicht erkende vorming, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht. Een instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan niet vereist. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de bevoegde instantie.

Multidisciplinair dossier Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, ĂŠĂŠn multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. volgende gegevens: administratieve gegevens, registratie van de medische consulten, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens van de begeleiding van leerlingen. De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van het multidisciplinair dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in het centrum werkt.

45


Toegankelijkheid van de gegevens van het multidisciplinair dossier voor de CLBpersoneelsleden Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, toegang tot alle gegevens. In het belang van de leerling, de ouders of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij de begeleiding van een bepaalde leerling:    

Op vraag van de bekwame minderjarige leerling Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minderof meerderjarige leerling Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

Raadpleging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker. Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde gegevens in het dossier. Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden bestempeld zijn niet toegankelijk. Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt. Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier Bij schoolverandering draagt de directeur van het centrum het dossier over aan het centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht. Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken. Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden: 1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen 2° aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling.

46


Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de geëigende procedure tot vernietiging (behalve voor de dossiers die volgens procedure worden opgevraagd door en overgedragen aan het Rijksarchief), maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. In afwijking van het eerste lid, worden gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt. Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier De directeur draagt er zorg voor dat betrokken leerling en de ouders op gepaste wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens. Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan men zich wenden tot: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Waterloolaan 115B – 1000 Brussel Tel. 02/542.72.00

Klachtenprocedure Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement. Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLBpersoneelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure. Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken. Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd. De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht. De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

47


Contactgegevens Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit. ADRES CLB Grote Markt 25 9200 Dendermonde http://www.go-clb.be/ Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen.

48


Bijlage

Bijdrageregeling Kosten voor schoolgerei: - schoolagenda - toetsenblok - cursussen - werkboeken - persoonlijk gereedschap - schoolbenodigdheden - documentatie Kledingkosten: - turnkledij - schort (KVVV) Vervoerkosten: - didactische uitstappen - GWP - zwemmen Kosten verbruiksmateriaal: - praktijklessen: voeding, verkoop Huurkosten: - leerboeken - leerlingenkastjes (facultatief) Bijdrage voor: - sportdag - didactische uitstappen - GWP - theatervoorstellingen - smartschool - dubbels van examens Bijdrage Smartschool

49


Bijlage

Vakantieregeling 20/09/10 01/11/10-07/11/10 11/11/10 12/11/10 27/12/10-09/01/11 14/02/11 07/03/11-13/03/11 11/04/11-24/04/11 25/04/11 02/06/11-05/06/11 13/06/11

Pedagogische studiedag Herfstvakantie Wapenstilstand Facultatieve vakantiedag Kerstvakantie Studiedag Krokusvakantie Paasvakantie Paasmaandag Hemelvaartweekend Pinkstermaandag

50


Bijlage

Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod: -

binnen het leerplichtonderwijs (kleuter/lager/secundair) ĂŠn de centra voor leerlingenbegeleiding

-

binnen de gebouwen geldt altijd, overal en voor iedereen een rookverbod. o Ook ouders, derden of bv. een aannemer die werken komt uitvoeren, vallen onder dit rookverbod. o Rooklokalen zijn verboden.

-

binnen de campus: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6.30 u. en 18.30 u. (campus = het volledige schooldomein zoals bekend bij het kadaster) o Dus ook cursisten die in de schoolgebouwen avondles volgen: in het gebouw verboden, op de speelplaats ook tot 18.30 u.

-

extra muros: het rookverbod geldt overal en voor iedereen tussen 6.30 u. en 18.30 u. o Bijvoorbeeld op schoolreis wordt er door niemand gerookt, maar dit kan men uiteraard niet afdwingen van derden (binnen het schooldomein wel). o Uitzondering: leerlingen op een stageplaats vallen onder het reglement van de locatie waar ze zich bevinden. Een leerling die stage loopt waar tijdens pauzes op de parking gerookt mag worden, mag dat dus volgens het decreet. Informatie hierover wordt gegeven via affiches, borden in de school. Sancties bij breuken op dit verbod: - bij een eerste overtreding een mondelinge vermaning - bij een tweede overtreding een nota in de agenda - bij een derde overtreding een nota in de agenda en een straftaak - bij verdere overtredingen een brief naar huis en ĂŠĂŠn uur nablijven

51


Bijlage

Toedienen van medicatie De laatste jaren wordt ons steeds meer gevraagd om medicatie toe te dienen op school. Graag hadden wij hierover de volgende afspraken gemaakt:  Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend;  Als het toch noodzakelijk is, dan moet de behandelende arts het onderstaande attest invullen en meegeven;  De leerkracht/school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die uw kind ondervindt na het toedienen van deze medicatie. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met je huisarts. Met vriendelijke groet de CLB-arts

52


Bijlage

Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal Tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar maken wij foto's en video-opnames van leerlingen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door de bijlage te ondertekenen, geef je toestemming. Als je je in de loop van het schooljaar bedenkt en je vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan zullen we dat onmiddellijk doen. Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heb je immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om jouw persoonsgegevens.

53


Bijlage

Pedagogisch project en schoolreglement Vanaf 1 september 2010 Ondergetekenden (naam ouder(s)) ____________________________________________ ____________________________________________ En (naam van de leerling(e)), ____________________________________________ Uit klas _____________________________________ Van school ___________________________________ Bevestigen hierbij het schoolreglement, de leefregels, het evaluatiereglement voor het schooljaar 2010-2011 en het pedagogisch project in papieren of elektronische weg ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord. Te __________________________________________ Op (datum) ___________________________________ Handtekening(en) De leerling(e) __________________________________ De ouder(s)

____________________________________ ____________________________________

54

Schoolreglement MS De Veerman - Methodeklas 't Komp@s Hamme  

Schoolreglement 2010-2011 MS De Veerman- Methodeklas 't Komp@s Hamme

Schoolreglement MS De Veerman - Methodeklas 't Komp@s Hamme  

Schoolreglement 2010-2011 MS De Veerman- Methodeklas 't Komp@s Hamme

Advertisement