Page 1

Pedagogisk tillämpning av DIGITAL KOMPETENS Fortbildning för pedagoger. Ritva Koivisto - Borén


Pedagogisk tillämpning av DIGITAL KOMPETENS Fortbildning för pedagoger. Inspirationsfilm 1

Jag utgår från Vygotskijs begrepp om tre utvecklingszoner som handlar om skillnaden mellan vad

1. eleven kan tillsammans med en kamrat ”fiffig kompis” eller en vuxen, 2. med att eleven använder hjälpmedel ”fusklappar” eller

3. att eleven arbetar självständigt med hjälp av inre samtal med sig själv (Leif Strandberg: Vygotskij i praktiken, Bland plugghästar och fusklappar, sidan 171-173 Nordstedts 2006.)

Steg1: IT- pedagogen har genomgång och presenterar för pedagogerna i arbetslaget hur vi skall planera, genomföra och bedöma undervisning som ger eleverna möjligheten att:         

förstå och hantera digitala texter källkritiskt förstå och kan hantera digital information kunna söka digital information på ett systematiskt sätt använda digitala stöd för sammanställning och analys av insamlat material använda digitala sätt för presentation och uppvisande av sina förmågor och resultat umgås, integrera och kollaborera med andra via digitala verktyg förstå lag, rätt och värdegrund i digitala sammanhang använda digitala redskap i estetiska och kreativa processer använda simuleringar i spel för att lättare förstå komplexa företeelser och förlopp


nyttja digitala företeelsers möjligheter till innovation och entreprenörskap

Det här skall vi uppnå: 

”Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” ( Lgr11) Vi skall höja motivationen och resultaten bland våra elever med hjälp av IT.

Inspirationsfilm 2

Steg2: Arbetsgång. Modellen för arbetsgång är ritad efter Vygotskijs begrepp om tre utvecklingszoner. Den blåa ringen beskriver det man gör tillsammans med ITpedagogen, den rosa ringen visar vad eleverna gör tillsammans med en” fiffig kompis” eller med sin lärare. Inspirationsfilm 3


Hitta ”fiffiga” kompisarna i klassen med hjälp av en intervju: Vad använder du datorn till? IT- pedagogen presenterar resultatet på tavlan och dokumenterar på resurssidan.

Inspirationsfilm 4

Vi gör en fortsatt planering tillsammans med eleverna. IT- pedagogen presenterar planeringen på tavlan och dokumenterar på resurssidan. http://skrivasvenska.wordpress.com/

Inspirationsfilm 5

Klassen jobbar en gång i veckan med en IT-pedagog och sin lärare


Steg 3: Framgångsfaktorer – faktorer som påverkar elevers inlärning Jag har blivit inspirerad av både mina lärare - som lever som de lär - Lars Weiselius och Måns Hansson i Uppsala universitet och litteraturen Effektivt användande av IT i skolan: analys av internationell forskning, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007 och förstås Vygotskijs teorier om lärandet. Inspirationsfilm 6

Planering Planera tillsammans med dina elever i klassrummet – låt eleverna vara med och påverka innehållet, arbetssätt, redovisning, tid till uppgiften osv.! Dokumentera det ni har kommit överens om, först på tavlan och publicera i LPP:n och dela ut till eleverna. Det är mycket viktigt att varje elev känner till överenskommelsen och vad som förväntas av eleven.

Integrering av IT Gör en överenskommelse om vilka delar av IT ska integreras och hur, både under arbetet och vid redovisningstillfället. Vilka programvaror skall användas, sökmotorer, webbsidor osv. Kolla också om det finns ”fiffiga” kompisar som kan tekniken och programvaran – ge ansvar!

Tillgång till teknik Se till att du har tillgång till en lämplig lokal med storbild eller ITP White Board, Smart Board, datorer, iPads, iPhones och annan teknik som behövs och kolla att allt fungerar så bra som möjligt innan ni börjar.


Användning av ny teknik Vad är det för teknik och program vi skall använda för att få önskade effekter med motivationen och högre måluppfyllelse? Du skall förstås välja teknik och program utifrån uppgiften. Forskningen har visat att storbild och interaktiva tavlor har stor effekt på elevers inlärning!

Kunskap Vad är det för kunskaper och färdigheter vi skall lära oss under arbetet? Så här säger Lgr11: ”Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Utifrån dessa har vi mycket att ösa ur beroende på vad som passar för uppgiften och ämnet som klassen arbetar med! Förförståelsen och grundläggande kunskaper i ämnet får eleverna först av sin ämneslärare. Dessa kunskaper används och fördjupas i elevers arbete med digital kompetens. Eleverna lär sig tillsammans och blir varandras resurser!

Nya roller både för lärare och elever Införandet av den digitala kompetensen förändrar den traditionella lärar- och elevrollen. Läraren äger inte längre kunskapen. I arbetet med digital kompetens får vi ofta ombytta roller i klassrummet. Ta det steget – du får mycket tillbaks!

Pedagogik Läraren behövs för att hjälpa eleven vidare i sin kunskapsutveckling. Eleven skall komma från skoluppgifternas rätt och fel svar till att producera för henne/honom ny kunskap. Med rätta frågor från läraren lär sig eleven att själv ställa nya frågor i sitt arbete och komma vidare i sin kunskapssökning. Från att varit konsument blir eleven en producent och lär sig tillsammans med andra.


Uppföljning - feedback Underskatta inte uppföljning och feedback till dina elever! Lägger du mycket tid och kraft till individuell feedback så gör det underverk med elevers motivation och inlärning! Följ upp elevarbeten regelbundet och ge eleverna tid till att ”skruva till” sina arbeten före redovisningstillfället. Låt det bli ett tillfälle då eleverna stolt visar sina arbeten och får elevrespons från sina kamrater. Du har förstås redan gett individuell feedback ( kanske i form av jing inspelning?) till var och en innan eleverna presenterar sina arbeten!

Samarbete hem – skola Publicera och synliggör elevarbeten! Använd webbsidor, lärplattformar och digitala porfolios. Lär eleverna dokumentera sina arbeten i digitala portfolios som blir som en cv!

Steg 4: Som stöd både för mig som IT pedagog och pedagoger har jag skapat en webbresurs ”Berättarglädje”. 

http://skrivasvenska.wordpress.com

Fortbildning för pedagoger  
Fortbildning för pedagoger  

fortbildning

Advertisement