Page 1

”Min bild”tolkning av ett elevarbete kunskapskraven i Bild år9? av

Ritva Koivisto-Borén IKT -och Media Uppsala universitet vt 2013 till Staffan Lövgren


INNEHÅLLSFÖRT ECKNING

1

MIN BILD - ANALYS

3

HERMENEUTISK TOLKNING – TOLKNING UR PUBLIKPERSPEKTIV

3

MIN BILD - UPPGIFT LÄROPLAN EN LGR 11

3 3

TEORI – DEN SEMIOTISKA TEORIN

4

BILDANALYS OCH TOLKNING - DENOTATION OCH KONNOTATION

4

SLUTSATS

5

LITTERATUR

7


avsändare

Rebecka

budskap "KIM"

mottagare

IKT och Media

”M IN BILD” - AN ALYS Förutsättningen är att mottagaren har ku lturko mpetens om tecken och koder i det svenska samhället. T.ex. ungdomars klädstil. Mottagaren behöver en historisk referens ”gemensam konnotationskod”- till faktakunskaper för att kunna binda ihop bildens uttryck med innehåll. T.ex. Namn i Sverige – Kim kan vara både pojknamn och flicknamn samt ungdomars svart-vita tänkande under puberteten.

HERMEB EUTISK TOLKNIN G UR TRE PERSPEKTIV 1. Uppgift ”Min bild” a) Utförande: Svart-vit bild. Valfritt material. Full gråskala. Innehåller detaljer Berättar någonting eller har någon form av budskap, t ex tar ställning, kommenterar, dold agenda osv. Ska inte vara övertydligt, men kan inte bara vara form. Storlek: Pappersbild skall monteras på kartong 50X60 cm med minst 5 cm marginal. Målning kantmålas eller ramas med lämplig list. b)Redovisas: Mån 28 januari 2013. Uppsatt på väggen i korridoren utanför bildsalarna. Namn, eventuell titel samt årtal i calibri 14 under till höger. Opponering enligt namnlista i studentportalen. 2. IKT i LÄROPLANEN Lgr11 och BILD Åk 7-9 Kombinationer av bild, ljud och text, i eget bildskapande.

2

Hermeneutisk tolkning av kommunikati onen ur 1 .PUBLIKENS SYNVINKEL och 2-3.KUNSKAPSKRAVEN för ÅR9 I BILD+IKT


Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder, yttrandefrihet och integritet, i medier och i övriga sammanhang. 2. LÄROPLANEN Lgr11 och BILD Åk 7-9

SYFTE: Undervisningen i ämnet bild skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen i ämnet bild skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Bilanalys i årskurs 7-9

3

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

Och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap..


TEORI – DEN SEMIOTISKA TEORIN DENOTATION är den första ”direkta” betydelsen, och KONNOTATION är den andra ”indirekta” betydelsen. I verkligheten uppfattar vi båda delarna mer eller mindre samtidigt.

BILDANALYS OCH TOLKNING 

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer.

”Rebecka – vilken intressant bil d!” Ka n denna bild hamna unde r kategorin bilde r som handlar om identitet och sexualitet? DENOTATION är den första ”direkta” betydelsen. Bilden har en färgskala svart-vit. Bilden är delat i två delar diagonalt. Med osäker blick och axlarna uppdragna betraktar personen - under den svarta huvan - sin publik! Personen finns den högra delen av diagonalen och tyngden hamnar längst ner till höger. Den svarta jackan med huvan förstärker intrycket. Bakgrunden är ljus och vit. Kim är på väg till höger ut ur bilden. Bilden är döpt till ”Kim” som i Sverige kan vara både flicknamn och pojknamn. KONNOTATION är den andra ”indirekta” betydelsen, och Då kan jag komma till ”en möjlig tolkning” av bildens budskap. Kim har lämnat den ljusa barndomen bakom sig och kommit till ett vägval i livet. Det kan handla om identitetskris – kanske kopplat till sexualitet med tanke på namnet Kim? Kim är osäker på sin framt id!

4


Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Bilden ”Kim” är mycket tankeväckande! 

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

Har Pablo Picassos kubistiska målningar inspirerat Rebecka när hon skapade bilden ”Kim”? 

Och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Vid redovisningstillfället -28 januari 2013 - var Rebecka inte närvarande så jag kan inte bedöma denna punkt.

Slutsats Bilden uppfyller alla krav i Uppgiftens utförande: a) Utförande: Svart-vit bild. Valfritt material. Full gråskala. Innehåller detaljer Berättar någonting eller har någon form av budskap, t ex tar ställning, kommenterar, dold agenda osv. Ska inte vara övertydligt, men kan inte bara vara form. Uppfyller kraven hur bilden presenteras på väggen för publiken! Uppfyller inte kraven hur bilden presenteras och diskuteras samt opponering! (närvaro saknas) b)Redovisas: Mån 28 januari 2013. Uppsatt på väggen i korridoren utanför bildsalarna. Namn, eventuell titel samt årtal i calibri 14 under till höger. Opponering enligt namnlista i studentportalen. Eftersom jag inte har Rebeckas egen berättelse – så har jag ingen aning om vad hon tänkte!

5


Min Bild redovisades: Mån 28 januari 2013. Bilder uppsatta på väggen i korridoren utanför bildsalarna. Namn, eventuell titel samt årtal i calibri 14 under till höger. Opponering enligt namnlista i studentportalen. Rebeckas bild fanns uppsatt på väggen, men Rebecka var inte närvarande.

6


LITT ERAT URFÖRT ECKNIN G

Första referens.

Lgr 11 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/laroplaner-kursplaner-amnesplaner

Ytterligare referenser.

Mediekultur – mediesamhälle av Jostein Gripslund 

Förlag: Bokfö rlaget Daidalos

ISBN: 9789171733351

http://www.bokus.com/bok/9789171733351/mediekultur-och-mediesamhalle/

7

Min bild  
Min bild  

analys,kunskapskraven

Advertisement