Page 1

Enheten som siktar högt Vi skall höja motivationen och resultaten bland våra elever med hjälp av IKT


" K i c k ­ o f f " h ö s t en 2 0 1 1 . Personalen har på sig t­shirt med texten "...enheten siktar högt!"

Ritva ställer tre frågor Vill Du? Vågar Du? Kan Du?

s.4

Lgr 11 och Cornelias bild av "Fröken Ritva" s.5 Vygotskijs teori. Opiumvalmon symboliserar en snabb utveckling ­ den blommar ut och bildar frön inom några dagar. Uttrycket "Opium för folket!"symboliserar euforin efter att man lyckas nå Vygoskijs steg3. s.6­7 Modell. Solen går upp bakom en barrskog. Symboliserar ett löfte om en modell i IKT i praktiken för pedagoger. s.8­9

2

P ro b l em o c h f o rs k n i n g . Rosa knoppar symboliserar utveckligens första steg. Sex brittiska forskare om fortbildning i IKT. s.10


Frågor. Med stora glasögon ser jag bättre? s.11

Svar. Nu blommar det för fullt. Pedagogerna är i farten. s.12­13

A n a l y s ­ T ro v ä rd i g . Pedagogerna granskar hur jag uppfattat svaren. Citaten prövas mot Vygotskijs teori och Pentaduras fyra steg i teknikanvändning. Utvecklingen frodas som grönskan under omvårdnad. s.14­15 A n a l y s ­ L er V y g o t s k i j ? Pedagogerna fokuserar på fyra områden: fortsatt stöd, tekniken som passar, fortbildning i klass­ rummet, fortbildningen på rätt tid under terminen. Då frodas grönskan och utvecklingen. s.16­17 Di s k u s s i o n o c h s l u t s a t s er. Bilden av höstäpplen symboliserar sista steget i utvecklingen ­ nu skördar vi frukten! Jag tackar både Rektorn och pedagogerna och ger "guldäpplen" till enhetens fyra seniorer! s.18­19 Litteratur och länkar s.20

3


Enheten som siktar högt testar en fortbildningsmodell att använda IKT i undervisningen läsåret 2011­2012.

Vill Du? Vågar Du? Kan Du?

Uppsala Universitet B­uppsats 2012 IKT och lärande B Ritva Koivisto – Borén

ritva.koivisto-boren@norrtalje.se

4


Lgr11 ställer nya krav på oss i skolan och som IT­ pedagog får jag uppdraget av enhetens rektor att organisera fortbildning i digital kompetens på enheten.

Fortbildningsmodellen bygger på Lev Vygotskijs teorier om hur vi lär oss i tre steg och i Lgr11 hittar vi samma teorier. Den n y a L ä ro p l a n en L g r1 1

ställer nya krav på att använda IKT i olika ämnen t.ex i SVENSKA (SVA) Åk 1­3 ­ Handstil och att skriva på dator. ­ Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. ­ Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. ­ Informationssökning i böcker, tidskrifter och webbsidor för barn. ­ Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

F o rt b i l d n i n g s m o d el l en v t ­ 1 2

Hösterminen 2011 läser jag också Lärarlyftet” IKT och lärandet” i Uppsala Universitet. Vårterminen 2012 fortsätter jag med IKT och lärandet A. Då skapar jag en arbetsmodell som jag presenterar för enhetens rektor. Rektor godkänner förslaget och vi börjar använda fortbildningsmodellen ”Berättarglädje” om digital kompetens i några klassrum på år 2­6 redan i februari 2012.

”Varje elev ska efter genom­ gången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.”

Lgr11

5


Vi har frångått Jean Piagets teorier till Lev Vygotskijs te Jag själv har fått mycket inspiration när jag läste Leif S Körlings Nu ler Vygotskij. Det som har påverkat mig mest är kurserna i IKT och Vad innebär alla nya krav och Vygotskijs teorier i p pedagoger? S t eg 1 . V i l l Du ?

S t eg 2 . V å g a r D

Viljan att förändra sitt arbetssätt börjar med att pedagogen först få syn på något intressant eller spännande som ger någon typ av vinst i lärandet, tidsvinst, motivation... Körling säger att "nyfikenheten är kopplad till en relation och genom en relation till ett innehåll." Relationen är viktig eftersom i det första skedet lär man sig med hjälp av en modell som hjälper en att "göra" utan att riktigt förstå det man gör. I min fortbildning presenterar jag en arbetsmodell för pedagoger och inspirerar både pedagoger och elever i arbetet i klassrummet vid fem tillfällen. Aktiviteten att göra efter en modell skapar förståelse! Fortbildning behövs för att pedagogen inte skall känna sig utelämnad och tvingad att upptäcka hjulet på egen hand! Det går mycket fortare med lite hjälp! Vi lär oss tillsammans!

Nu handlar det om testa det man har använda alla hjälp uppmanar både Vy I modellen tar jag pedagogiska hjälpm buds.Ta fram mob telefonerna har må av appar! För att g skapar jag en resu http://skrivasvens Det bästa är förstå "fiffiga kompisar" s klassen! Görandet skapar s lärandet, men föru sammanhang där uppgiften och läran misslyckas och be Lärandet är inte al handlar det om "bl själv lär mig efter

Vygotskij och jag 6


eorier om lärandet i den nya läroplanen Lgr11. Strandbergs Vygotskij i praktiken och Anne­Marie

lärande under tre terminer på Uppsala universitet. praktiken och i fortbildningssammanhang för

Du ?

m att våga ta steget och lärt sig. Då skall man pmedel och resurser ygotskij och Lgr11. också med alla medel som står till bilen! De nya smart ånga hjälpmedel i form ge stöd för pedagogerna urssida ska.wordpress.com/ ås att använda elever som varandras resurs i

S t eg 3 . K a n Du ? Nu har vi kommit till kunnande. Vad händer när vi kan? Kunskaperna kan användas på varierande sätt i olika sammanhang! Pedagogen kan det här och omsätter och modifierar modellen efter sina egna behov. Vi behåller nog alla hjälpmedel vi är vana att använda t.ex våra mobiler som har appar till det mesta!

stegvis förståelse i utsätter ett socialt fokus skall vara på ndet så att man kan om hjälp för att lyckas. lltid lätt eller roligt. Ofta lod, svett och tårar"! Jag "trial and error"!

7


S e m er! L ä n k a r t i l l v i d eo k l i p p !

V i b ö rj a r m ed a t t p res en t era fortbildningsmodellen om digital kompetens för hela arbetslaget. Inspirationsfilm http://youtu.be/74nOooQr8Fo V i t i l l ä m p a r V y g o t s k i j s t eo ri er om tre steg i lärandet och fokuserar på ”framgångsfaktorer”som positivt påverkar lärandet i en arbetsmodell, som också följer ämneskraven i Lgr11. Inspirationsfilm

http://www.youtube.com/watch?v=L71 ZnfibBSI&feature=youtu.be

V i h i t t a r d e " f i f f i g a " k o m p i s a rn a i klasserna med hjälp av en intervju: ”Vad använder du datorn till?” Och får veta: Det här kan vi tillsammans! V i g ö r en p l a n eri n g tillsammans med eleverna. IT­ pedagogen presenterar planeringen på tavlan och dokumenterar på resurssidan. http://skrivasvenska.wordpress.com/ Inspirationsfilm

http://www.youtube.com/watch?v=v1 A1 37pY770&feature=youtu.be V i l ä r a v v a ra n d ra Lärarraollen växlar och eleven lär elev och lärare och tvärtom. Vi använder en ”fiffig” kompis som kan lite mer. Vi har flyttat fokus från individuellt lärande till att lära oss tillsammans med andra. Inspirationsfilm

http://www.youtube.com/watch?v=qsinuDMPsk4&feature=youtu.be

V i a v s l u t a r m ed en gemensam redovisning på storbild, ger feedback och publicerar elevarbeten på webben.

Modell

8


1 . A rb et s m o d el l ­ F l ö d e Den blåa ringen visar vad vi gör tillsammans i klassen och den rosa ringen visar hur pedagogen och klassen fortsätter med arbetet. Till sin hjälp har pedagogerna resurssidan Berättarglädje http://skrivasvenska.wordpress.com 2 . H i t t a " f i f f i g a " k o mp i s a r Vi hittar hjälpen "fiffiga" kompisar i den egna klassen och ser vad klassen kan tillsammans! En "fiffig" kompis kan lite mer och hjälper till under arbetet. 3 . P l a n eri n g s o m g ö rs m ed el ev er Vi följer den gemensamma planeringen vid fem tillfällen. Då tillämpar vi Vygotskijs tankar om att vi lär oss tillsammans. Vi följer också Lgr11:s anvisningar i ämnet svenska.

5

9


Jag vill ta reda på om pedagogerna självständigt integrerar IKT i undervisningen och då väljer jag en kvalitativ metod.

Maria Green belyser fyra pedagogers syn på fortbildning inom IKT i sin B ­ uppsats ”work 4IT” . Maria kommer fram till att pedagogerna efterlyser en fortbildning som direkt riktas ut mot elever och undervisning i klassrummet. Det andra är att pedagogerna efterlyser stöd på skolan både under och efter utbildningen. Decoding Learning: The Proof, Promise and Potential of Digital Education som är skriven av forskare vid London Knowledge Lab och Learning Sciences Research Institute vid University of Nottingham n o v em b er 2 0 1 2 . S ex b ri t t i s k a f o rs k a re h a r l y f t f ra m t v å f ra m g å n g s f a k t o rer: f o k u s era p å l ä ra n d et o c h f o rt b i l d n i n g a v p ed a g o g er! De m å s t e f å h j ä l p o c h s t ö d f ö r a t t i n t eg rera I K T i p ra k t i k en !

http://omvarld.blogg.skolverket.se/201 2/11 /

Jag har kombinerat dessa två synsätt i min egen fortbildningsmodell och jag tror att den skall ge positiv effekt på IKT användningen i klassrummet.. J a g v ä l j er a t t g ö ra en a n a l y t i s k / b es k ri v a n d e u n d ers ö k n i n g i form av öppna frågor i en intervju. Öppna frågor, som ger individuella svar på hur pedagogerna har upplevt fortbildningen och dess effekter. Frågorna skall också ge svar hur de gjorde innan – under – och hur det är efter fortbildningen. F y ra a v d e d el t a g a n d e p ed a g o g ern a har valts ut för att de här fyra har följt fortbildningsmodellen tillsammans med sina elever hela vägen, som motsvarar Vygotskijs första steg i lärandet och borde befinna sig på andra steget då man använder gemensamma kunskaper och hjälper varandra i lärandet! Det är också något som jag hoppas påverkar deras motivation att lämna information som jag efterfrågar.

Problem 10


Vill Du? Vågar Du? Kan Du? självständigt integrera IKT i undervisningen?

Använder Du ITP Whiteboard /storbild?

Har Du förändrat arbetssätt?

IKT i kunskapssökande? IKT i kommunikation? IKT i skapande? IKT i lärande?

Vad saknar Du?

V i l l D u ? V å ga r D u ? K a n D u ? 11


Intervjuer ­ e tt u r v a l a v s v a r e n

V i l l Du ? självständigt integrera IKT i Planering Visa elevarbeten Feedback/elevrespons Arbetssätt V å g a r Du ? självständigt integrera IKT i Planering Visa elevarbeten Feedback/elevrespons Arbetssätt K a n Du ? självständigt integrera IKT i Planering Visa elevarbeten Feedback/elevrespons Arbetssätt A n v ä n d er Du ? 1. IKT i kunskapssökande? 2. IKT i kommunikation? 3. IKT i skapande? 4. IKT i lärande? V i l k a f ö rä n d ri n g a r har Du gjort och varför om du jämför hur du gjorde innan vi hade fortbildningen? V a d s a k n a r Du ?

Svar 12

Birgitta

Använder mycket storbild i arbetet. Planerar att använda material från SLI i det fortsatta arbete om landskap. Vill gärna använda PowerPoint tillsammans med eleverna! Deltar i Pim! ”Fortbildningmodellen att elever och lärare lär sig tillsammans var bra” ”eleverna fortsatte på egen hand hemma” Eleverna ger elevrespons parvis först och läraren ger sin respons innan eleverna visar sina arbeten i klassen. Kommer att visa elever olika exempel på arbeten med varierande kvalitet från Skolverkets bedömningar. Eleverna får lära sig vad som är bra arbeten och varför. Använder mer storbild än förut. Saknar iPads och utbildning i hur man använder iPads! Saknar utbildning på Windows7 i de nya lärardatorerna!

Cari

Använder SLI och vi

Hoppas på kunna anv PowerPoin arbete me

Eleverna s berättelse tillåtna bil

"Efter fort fortsatte e egen hand fritiden, m sommarlo

Saknar mo Önskar att vara säkra stöd på pl komma vi ”Saknar st klassrumm gjorde und fortbildnin


ina

material från isar på storbild.

å PIM och vända nt i fortsatt ed elever!

skriver er och infogar lder.

tbildningen eleverna på d även på men sedan kom ovet…"

oderna datorer! t hon skulle are och fick lats för att idare! töd på plats i met såsom vi der ngen!”

Kerstin

Visar Lpp:n på storbild. Visar elevarbeten på storbild. Använder IKT i lärande varje vecka. Lånar ett klassrum med storbild och visar film från SLI. Använder regelbundet IKT i undervisningen och lånar varje torsdag ett klassrum med storbildprojektor. Ja, vill göra mer! ”Det bästa med fortbildningen var att lärare och elever fick lära sig tillsammans!”

Elever lär elever och hjälper varandra att skriva berättelser, skapa film, infoga bilder osv Saknar storbild i klassrummet. Saknar elevdatorer 26 elever delar på två datorer. Saknar iPads. Saknar tid!

Terttu

Genomgångar på storbild. Visar film från SLI på storbild. Vi hade Skogstema då fotade eleverna med iPads när vi var ute och bilderna visades på storbild i klassrummet. Ja, jag kan,vill och vågar efter det att jag fick 4st iPads! ”iPads blev ett lyft för mig!”

Tränar bokstäver och matematik på iPads. Eleverna lyssnar på sagoböcker med iPads!

”Jag använder mycket mer IKT i år än förra året. Jag fick 4st iPads och de passar både mig och eleverna!”

13


För att garantera trovärdigheten i min analys har jag b deltagande pedagogerna läsa och kontrollera att jag ha förstått och tolkat deras svar rätt! Jag kommer att stöd på direkta citat från intervjuerna så att läsaren kan följ tankegångar och kritiskt granska mina tolkningar. S o m t eo ret i s k b a k g ru n d a n v ä n d er j a g L ev V y g o t s k i j s t a n k a r o c h b eg rep p o m l ä ra n d et o c h . . . ”Det bästa med fortbildningen var att lärare och elever fick lära sig tillsammans!” Lärarnas arbetssituation ställer krav på fortbildningar på plats i klassrummet. ”Saknar stöd på plats i klassrummet såsom vi gjorde under fortbildningen!” Stämmer bra med Vygotskijs tankar om lärandet tillsammans med andra och stöd på plats. ”Eleverna fortsatte på egen hand även på fritiden, men sedan kom sommarlovet…” Vad hade hänt om vi hade haft utbildningen i början av terminen? "Elever lär elever och hjälper varandra att skriva berättelser, skapa film, infoga bilder osv." Arbetssättet följer Vygotskojs principer för lärandet. Den som kan lite mer hjälper till under arbetet.

Det som har förändra och viljan att anv tillsammans m

Trovärdig? 14


bett de ar dja mig ja mina . . . Dr P en t a d u ra s S A M R m o d el l i a t t a n a l y s era h u r l å n g t v i h a r k o m m i t m ed t ek n o l o g i n

4. Tekniken möjliggör skapande av nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga. 3. Tekniken möjliggör stora förändringar i arbetsuppgifter. 2. Tekniken ersätter andra verktyg med funktionella förbättringar 1. Tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring "Vi hade Skogstema då fotade eleverna med iPads när vi var ute och bilderna visades på storbild i klassrummet." ”Genomgångar på storbild.Visar film från SLI på storbild.” ” Visar Lpp:n på storbild. Visar elevarbeten på storbild.” "Eleverna lyssnar på sagoböcker med iPads!"

Pedagogerna har kommit längre och använder datorer och iPads i flera sammanhang och på högre nivå en tidigare. Några av arbetsuppgifterna hade tidigare varit omöjliga. Varje deltagande pedagog använder mycket mer storbild än tidigare.

ats mest är attityden vända IKT medier med eleverna!

15


Pedagogerna fokuserar på fyra områden: fortsatt stöd, tekniken som passar, fortbildning tillsammans med elev fortbildning under rätt tid på terminen. Samtliga pedagoger vittnar om att de befinner sig i Vyg utvecklingszon och lär sig och utvecklas tillsammans m elever! ” S a k n a r st ö d på pl a t s i k l a s s ru m m et s å s o m v i g j o rd e u n d er f o rt b i l d n i n g en ! ”

Stöd på plats i klassrummet har mycket stor betydelse för att komma vidare med IKT och våga ta steget men det finns även andra faktorer som kan vara avgörande.

” i P a ds b l ev et t l y f t f ö r m i g ! ” ” Ja g f i c k 4 s t i P a ds o c h de pa ssa r b å d e m i g o c h el ev ern a ! ”

Det finns en rad framgångsfaktorer som positivt påverkar utvecklingen, iPads är en av dessa.

”Ja, jag vill, vå efter det att jag Nu ler Vy

Ler Vygotskij? 16


ver,

gotskijs med sina ” Det b ä s t a m ed f o rt b i l d n i n g en v a r a t t l ä ra re o c h el ev er f i c k l ä ra s i g t i l l s a mma n s ! ”

Lärarjobbet kräver så mycket att det är önskvärt att fortbildningen sker i klassrummet tillsammans med eleverna!

ågar och kan fick 4st iPads!” ygotskij!

” E l ev ern a f o rt s a t t e p å eg en h a n d ä v en p å f ri t i d en , m en s ed a n k o m s o m m a rl o v et " …

Här visar eleverna hög motivation och pedagogerna får en vinst på sin satsning att använda IKT i klassrummet. Planera fortbildningen till början av terminen så hinner både pedagogen och eleverna använda sina nya färdigheter.

17


"Vi vill! Vi v책gar! Vi kan!"

18


"

De v i k t i g a s t e f a k t o rern a t i l l a t t v i l y c k a d es v a r. . .

...att samtliga pedagoger hade VILJAN och VÅGADE förändra sitt

arbetssätt tillsammans med sina elever. ...att enhetens Rektor hade VILJAN att förändra och VÅGADE satsa på en IT­pedagog på enheten och använde fortbildning i klassrummet. ...att jag redan hade en relation till alla deltagande pedagoger. Jag var en kollega som "kunde lite mer" och skapade den trygghet, som krävdes för att pedagogerna vågade ta första steget tillsammans med eleverna. Jag var med som stöd i klassrummet vid fem tillfällen. Körling säger att "nyfikenheten är kopplad till en relation och genom en relation till ett innehåll." ...att pedagogerna omedelbart såg vinsterna i elevmotivationen. Eleverna hade så hög motivation att de fortsatte med uppgifterna på egen hand hemma! Pedagogerna hade lyckats ännu bättre om de hade haft modern teknik och teknik som bäst passar dem! Under hösten 2012 har pedagogerna också saknat stöd på plats i skolan!

S en i o rern a h a r v i s a t a t t i n g en t i g ä r o m ö j l i g t !

En av pedagogerna har blivit "frälst"av tekniken och skapar arbetsuppgifter som tidigare hade varit omöjliga. Hon VÅGAR och kan självständigt använda tekniken hon har och är med rätta stolt över sina egna och sina elevers framgångar! Hon har redan skapat sin egen "modell" som passar henne, tekniken och eleverna! Hon KAN! Helt fantastiskt! En annan av pedagogerna fortsätter att utvecklas tillsammans med sina elever trots "gammal och trött teknik"! Det saknas inte heller JÄRNVILJA och ambition när den tredje av pedagogerna regelbundet byter klassrum för att kunna använda storbild med sina elever! Den fjärde pedagogen har VILJAN att vidareutveckla uppgifter i elevrespons, som används på storbild i klassrummet. Samtliga pedagoger KAN idag använda mycket mer storbild än tidigare och i varierande arbetsuppgifter!

Tack!1 9

M i n u n d ers ö k n i n g h a r v i s a t a t t E n h et en s o m s i k t a r h ö g t h a r f y ra s en i o rer s o m s i k t a r h ö g t !


Effektivt användande av IT i skolan Analys av internationell forskning: Myndigheten för skolutveckling 2007 Psykologen Leif Strandberg om … Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar

Lgr11

http://www.skolverket.se/kursplaner­och­

betyg/1.154086/2.802/2.2574/laroplan­for­grundskolan­

2011 Anne­Marie Körling, Nu ler Vygotskij, eleverna, undervisningen och Lgr11, Liber http://korlingsord.se/ Anne­Marie Körling,Webbsidan

Hur kan IT utveckla lärandet i skolan?

http://omvarld.blogg.skolverket.se/2012/11/30/h ur­kan­it­utveckla­larandet­i­skolan/

Digital Literacy across the Curriculum handbook. Cassie Hague and Sarah Payton Futurelab 2010.

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning / Runa Patel, Bo

Berättarglädje

http://skrivasvenska.wordpress.com/

Litteratur 20 Maria Green B­uppsats "work 4IT” http://issuu.com/romberga/docs/work/1

http://hippasus.com/resources/tte/puentedura_tte_part1.mp4

B-uppsats IKT och lärande  

tidning,uppsats,fortbildning,pedagog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you