Page 1

ประเภทของกีตาร์ ตามที่เรานั้นเคย รู้กนั อยูแ่ ล้วว่ากีตาร์นนั่ ก็มีอยูส่ องแบบคือ กีตาร์โปร่ ง กับกีตาร์ไฟฟ้ า แต่วา่ เราลองมารู้จกั กีตาร์ในแต่ละประเภทกันให้มากกว่านี้ ดีกว่า 1.กีตาร์โปร่ ง หรื อ อาคูสติกกีตาร์ นัน่ เอง ก็คือกีตาร์ที่มีลาำ ตัวโปร่ งไม่ตอ้ งอาศัยไฟฟ้ าในการ เล่น ซึ่งสามารถที่จะพกพาไปเล่นได้ในทุก ๆ ที่ ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์อะไรให้วนุ่ วาย สามารถแบ่ง ได้ดงั นี้


1.1 กีตาร์คลาสสิ ก (Classic Guitar) ซึ่งถือว่าเป็ นต้นแบบของกีตาร์ในยุคปัจจุบนั นัน่ เองซึ่ง มีลกั ษณะเด่นก็คือมีลูกบิดและแกนพันสายเป็ นพลาสติก มีคอหรื อฟิ งเกอร์บอร์ดที่ใหญ่คือ ประมาณ 2 นิ้วลักษณะแบนราบ และใช้สายเอ็นหรื อไนล่อน ส่ วน 3 สายบน(สายเบส) จะทำาด้วย ไนล่อนหรื อใยไหมแล้วพันด้วยเส้นโลหะเช่นเส้นทองแดงหรื อบรอนซ์ ซึ่งทำาให้มีความนุ่มมือ เวลาเล่นไม่เจ็บเหมือน สายโลหะ จึงเหมาะกับคนที่อยากหัดกีตาร์แต่กลัวเจ็บนิ ้ว กีตาร์อีกอย่างที่อยากกล่าวถึงในหัวข้อกีตาร์คลาสสิ กคือ กีตาร์ ฟลาเมนโก (flamenco) ซึ่ง มีโครงสร้างแทบจะเหมือนกับกีตาร์คลาสสิ กทุกประการเนื่องจากได้มีการพัฒนามาจากกีตาร์ คลาสสิ กนัน่ เอง จะต่างกันก็ที่ลาำ ตัวจะบางกว่า และมีปิคการ์ดทั้งด้านบนล่างของโพรงเสี ยง และ สไตล์การเล่นนัน่ เองที่จะเป็ นแบบสแปนนิสหรื อแบบลาตินซึ่งจะมีจงั หวะที่ค่อนข้างกระชับ และสนุกสนาน ด้วยเหตุที่ใช้สายไนล่อนนัน่ เองทำาให้กีตาร์คลาสิ กมีเสี ยงที่ไพเราะนุ่มนวลและคอที่กว้างทำาให้ ระยะระหว่างสายก็มากขึ้นไปด้วย ซึ่งทำาให้การเล่นกีตาร์คลาสสิ คนั้นจะสามารถเล่นได้ท้ งั การ solo เล่น chord แล่ bass ได้นอกจากนี้ ยงั มีการใช้เทคนิคลูกเล่นต่าง ๆ อีกมากมาย ทำาให้การเล่น กีตาร์คลาสสิ กนั้นมีความไพเราะมากยิง่ ขึ้น แต่กไ็ ม่ง่ายนักกว่าจะเล่นได้อย่างที่วา่ นอกจากจะได้ ไปเรี ยนอย่างเป็ นจริ งเป็ นจังกับโรงเรี ยนดนตรี

1.2 กีตาร์โฟล์ค ถือว่าเป็ นที่นิยมและรู้จกั กันมากที่สุดเนื่องจากหาซื้ อง่าย ราคาไม่แพงจนเกินไป(ที่แพง ๆ ก็มี) สามารถฝึ กหัดได้ง่ายไม่ตอ้ งรู้ถึงทฤษฎีดนตรี มากนัก ใช้ เวลาไม่นานก็จะสามารถเล่นเพลงง่าย ๆ ฟังกันในหมู่เพื่อนฝูงได้แล้วแต่จริ ง ๆ กีตาร์โฟล์คมันมี อะไรมากกว่านั้น ลักษณะทัว่ ๆ ไปคือแกนหมุนและลูกบิดมักเป็ นโลหะ คอหรื อฟิ งเกอร์บอร์ด เล็กกว่ากีตาร์คลาสสิ กมีลกั ษณะโค้งเล็กน้อยรับกับนิ้วมือ แต่มีลาำ ตัว (body) ที่ใหญ่และแข็งแรง กว่ากว่ากีตาร์คลาสสิ ก ใช้สายที่ทาำ จากโลหะ เนื่องจากคอกีตาร์ที่เล็กและสายที่เป็ นโลหะกีตาร์ ประเภทนี้ จึงเหมาะกับการเล่นด้วยปิ ค (flat pick) หรื อการเกา (finger picking) ซึ่งเสี ยงที่ได้จะดัง ชัดเจน สดใสกว่ากีตาร์คลาสสิ ก จึงเหมาะกับการเล่นกับดนตรี ทวั่ ๆ ไป ซึ่งอาจเล่นเดี่ยวหรื อเล่น เป็ นวงก็ได้


กีตาร์โฟล์คนั้นมีขนาดและรู ปร่ างต่าง ๆ กันไปบ้างตามแต่ละความต้องการใช้ประโยชน์ หรื อตามแต่ละผูผ้ ลิตส่ วนมากก็จะแบ่งได้เป็ น standard folk กีตาร์, jumbo folk กีตาร์ flat top folk กีตาร์ นอกจากนี้ ยงั มีแบบพิเศษอีกประเภทคือ กีตาร์ 12 สาย(แถวบนขวาสุ ด) ซึ่งจะมีสาย แบ่งเป็ น 6 คู่ซ่ ึงเวลาเล่นก็เล่นเหมือนกีตาร์ทวั่ ๆ ไป เพียงแต่จะได้เสี ยงที่กงั วานและแน่นขึ้ น

2. Arch top กีตา้ ร์ เป็ นกีตาร์อีประเภทหนึ่งบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นมากนักลักษณะ ทัว่ ๆ ไป จะคล้ายกับกีตาร์โฟล์ค แต่ดา้ นหน้าจะโค้ง(arch แปลว่าโค้ง) ซึ่งกีตาร์โฟล์คจะแบน ราบ และโพรงเสี ยงจะไม่เป็ นแบบช่องกลม แต่จะเป็ นรู ปตัว f (แค่คล้ายตัว f ที่เป็ นตัวเขียนไม่ใช่ ตัวพิมนะครับ) อยู่ 2 ช่องบนด้านหน้าของลำาตัว ส่วนสะพานยึดสายด้านล่างมักเป็ นแบบ หางปลา (tail piece) ส่ วนมากจะใช้เล่นในดนตรี แจ๊ส


3. Semi Acoustic กีตาร์ เป็ นกีตาร์ที่มีลกั ษณะครึ่ ง ๆ หรื อลูกผสมระหว่างกีตาร์โปร่ งกับกีตาร์ ไฟฟ้ า แต่ไม่ใช่กีตาร์ดปร่ งไฟฟ้ า กีตาร์โปร่ งไฟฟ้ าก็คือกีตาร์โปร่ งที่ได้มีการประกอบเอา pick up ประกอบเข้าไปกับตัวกีตาร์โปร่ งทำาให้สามารถต่อสายจากกีตาร์เข้าเครื่ องขยายได้โดยตรง ไม่ ต้องเอาไมค์มาจ่อที่กีตาร์หรื อไม่ตอ้ งไปซื้ อ pick up มาต่อต่างหาก แต่ Semi Acoustic กีตาร์จะมี ลำาตัวโปร่ ง และแบนราบ แต่จะมี pick up ติดอยูบ่ นลำาตัว และมักจะมีช่องเสี ยงเป็ นรู ปตัว f เช่น เดียวกับแบบ arch top ซึ่งทำาให้กีตาร์ประเภทนี้ มีคุณสมบัติของกีตาร์โปร่ งคือเล่นแบบไม่ต่อ เครื่ องขยายก็ได้หรื อจะต่อเครื่ องขยายก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกับกีตาร์ไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่กีตาร์ ประเภทนี้มกั จะพบว่าใช้ในดนตรี บลูส์ หรื อดนตรี แจ๊สเป็ นส่ วนมาก


4.Solid Body Electric กีตาร์ ซึ่งก็คือกีตาร์ไฟฟ้ าที่เรา ๆ ท่าน ๆ รู้จกั กันดีอยูแ่ ล้วซึ่งมีอยูม่ ากมาย หลายแบบแต่ลกั ษณะเด่นก็คือลำาตัวจะเป็ นแบบตัน และประกอบด้วย pick up ซึ่งเป็ นหัวใจของ กีตาร์ไฟฟ้ าอีก 2 หรื อ 3 ชุด ไว้บนลำาตัวกีตาร์สาำ หรับแปลงสัณญาณเสี ยงเป็ นกระแสไฟฟ้ าเข้าไป ยังเครื่ องขยายอีกที กีตาร์ประเภทนี้ ตอ้ งมีเครื่ องขยาย มิฉะนั้นเวลาเล่นต้องเอาหูไปแนบใกล้ ๆ ตัวกีตาร์ถึงจะได้ยนิ เสี ยง แต่ขอ้ ดีกค็ ือเราสามารถที่จะปรับแต่งเสี ยงของมันได้อย่างอิสระด้วย การ control ปุ่ ม volume หรื อ tone และยังใช้ร่วมกับ effect ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบนั มีการผลิตมา มากมายหลายแบบเหลือเกิน เช่น distortion ,overdrive, flanger เป็ นต้น ทำาให้สามารถปรับแต่ง สำาเนียงกีตาร์ตามที่เราต้องการได้ นอกจากนี้ pick up ที่ใช้ยงั มีท้งั แบบ single coil และแบบ double coil (humbacking) ซึ่งต่าง ลักษณะของการพันขดลวดรอบแกนแม่เหล็กและทำาให้เสี ยงที่ได้ออกมานั้นต่างกันอีกด้วย การ ติดตั้ง pick up ไว้ในตำาแหน่งที่ต่างกันก็จะให้เสี ยงที่ต่างกันด้วยเช่นกัน เช่น การติด pick up ติด กับปลายสุ ดของฟิ งเกอร์บอร์ดจะให้เสี ยงที่ทุม้ หรื อ pick up ที่ติดกับสะพานสาย (bridge) จะให้ เสี ยงที่แหลมกว่าใช้ในการ solo เป็ นต้น และอุปกรณ์พิเศษอีกอย่างที่สามารถทำาให้เสี ยงกีตาร์ แปลกออกไปก็คือคันโยก (tremolo bar) ได้แก่ชุดก้านยาว ๆ ที่ติดอยูก่ บั สะพานสายนัน่ เองใช้กด ขึ้นลงเพื่อเปลี่ยนความตึงของสายกีตาร์ทาำ ให้ระดับเสี ยงที่ออกมานั้นแตกต่างไปจากปกติ สำาหรับกีตาร์ไฟฟ้ าปัจจุบนั เป็ นที่นิยมกันมากในวงการดนตรี pop rock เพราะมีเสี ยงหนักแน่น เล่นได้ท้ งั แบบ rhythm หรื อการ solo (หรื อเล่น lead กีตาร์) โชว์สาำ เนียงของกีตาร์และสไตล์ของ แต่ละคนซึ่งเป็ นที่นิยมในหมู่วยั รุ่ นมาก


5. Resonator กีตาร์ หรื อ Resophonic กีตาร์ เป็ นกีตาร์อีกประเภทที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก บางที ก็

เรี ยกว่า dobro มีลกั ษณะเด่นคืออาศัย resonator ซึ่งจะทำาให้เกิดเสี ยง resonance หรื อขยายเสี ยง ให้ดงั โดยทำาให้เกิด resonance มีท้ งั แบบ tri-plate resonator คือมีเจ้า resonator 3 แผ่น และแบบ single-resonator คือมี resonator แผ่นเดียวนัน่ เอง โครงสร้างโดยส่ วนใหญ่จะทำาด้วยโลหะ สำาหรับกีตาร์ประเภทนี้ มกั จะเล่นกับเพลงบลูส์ที่ใช้สไลด์เช่นพวกเดลต้าบลูส์ หรื อประเภทบลูก ลาส ( bluegrass ) โดยใช้ไสลด์กีตาร์ หรื อเล่นกับเพลงแบบฮาวาย


6. กีตาร์ steel หรือ pedal steel guitar หลายคนอาจไม่คุน้ เคยกับเจ้ากีตาร์แบบนี้ เท่าไรนัก ส่ วน ใหญ่กีตาร์แบบนี้ จะเล่นในเพลงประเภทเพลง country และแบบ ฮาวาย เป็ นส่ วนมากเวลาเล่นจะ เล่นด้วยสไลด์

7. กีตาร์ แบบอืน่ ๆ นอกจากกีตาร์ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาด้านบนแล้ว ยังมีกีตาร์แบบพิเศษอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทำาขึ้นมาเพื่อประโยชน์เฉพาะประเภท หรื อเล่นเป็ นพิเศษกับเพลงนี้ โดยเฉพาะ เราจะ ไม่ค่อยเห็นมากนักเช่นกีตาร์ที่มีจาำ นวนสายแปลก ๆ มีรูปร่ างแปลก ๆ เช่นกีตาร์ 7 สาย กีตาร์ Harmony Sovereigh แบบ 9 สาย กีตาร์ที่ใช้สายของกีตาร์เบสประกอบด้วย กีตาร์ 2 คอ กีตาร์ 2 คอรู ปตัว V หรื อ 4 คอ รู ปตัว X เป็ นต้น


ประเภทของกีตาร์  

ประเภทของกีตาร์

Advertisement