Page 1


DRAFTERING GENERATED BY AUTOCAD


DRAFTERING GENERATED BY AUTOCAD + RHINO (MODELING+MAKE2D)


DESCRIPTION สวนของบ้านพักอาศัยซึ่ง ในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่สี เขียวขนาดกว่า 1,000 ไร่ ของสนามกอล์ฟกรุงกวี ซึ่งเป็นข้อดีส่งผล ให้พื้นที่มีความสงบ ร่มเย็นจากพืชพรรณ ซึ่งด้านหนึ่งติดกับคูน�้ำ ช่วย เสริมทัศนียภาพ และความเป็นส่วนตัว โดยเงื่อนการออกแบบคือใน อนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะแบ่งที่ดินออกเป็นสามแปลงส�ำหรับเป็นมรดก อีกด้วย ขนาดพื้นที่ 3 ไร่

CONCEPT

SERENE LIFE ออกแบบพื้นที่ส่วนช่วยให้มีความสงบ สบาย เหมาะแก่การพัก ผ่อน เหมาะแก่การใช้ชีวิตแบบส่วนตัว หลักหนีจากชีวิตประจ�ำวันที่ ต้องออกไปท�ำงาน เจอความวุ่นวาย โดยการออกแบบจะเน้นที่ความ สงบ โดยจะออกแบบให้มีล�ำดับขั้น(Hierarchy) ของความสงบในแต่ละ พื้นที่ โดยให้พื้นที่ที่ใกล้ ทางเข้า – ไกล เป็นความสงบที่ค่อยๆเรียงกัน มา โดย ในช่วงทางเข้าจะเป็นที่สงบน้อย ค่อนข้างมีความ Active จากผู้ ใช้งาน หรือเป็นที่ต้อนรับส�ำหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน รวมไปถึงกี่กิจกรรม เช่น การมีพื้นที่ส�ำหรับเล่น ศาลาส�ำหรับจัดสังสรรค์ และถัดเข้ามาเป็น พื้นที่สระว่ายน�้ำ ซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จ�ำนวนแขกก็เฉพาะที่จะ มีความใกล้ชิดกับเจ้าของบ้านเท่านั้น และส่วนในสุดเป็นพื้นศาลา ส�ำหรับ กิจกรรมโยคะ นั่งสมาธิ พักผ่อน ซึ่งก�ำหนดให้เป็นพื้นที่ที่สงบมากที่สุด โดยมีการเว้นระยะโดยรอบจากส่วนอื่นด้วยบ่อบัว ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศ และความเป็นส่วนตัว และเป็นการดึงมุมจากคูน�้ำให้เข้ามาในพื้นที่อีกด้วย


| MASTER PLAN


| APPROACH PLAN

| APPROACH SECTION

| SWIMMING POOL PLAN


| RELAX PAVILION

| SWIMMING POOL

| SWIMMING POOL SECTION

| RELAX PAVILION SECTION

| RELAX PAVILION PLAN


DESCRIPTION พื้นที่ของมูลนิธิ เดอะ ทรัสต์ ซึ่งต้องการที่จะตอบแทนสังคม โดยการเปิดพื้นที่ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ โดยพื้นที่โครงการจะติดกับ ถนนสุขุมวิทซึ่งมีการจราจรหนาแน่น ส่วนทางด้านหลังจะติดกับคลอง บางนางเกร็ง ซึ่งพื้นที่อีกฝั่งคลองยังคงเป็นป่าจากที่เป็นธรรมชาติอยู่ และข้อจ�ำกัดของโครงการคือมีลักษณะแคบยาว สามารถเข้าได้ถึงได้ เพียงเฉพาะด้านสกัดของโครงการด้านเดียวเท่านั้น ขนาดพื้นที่ 12 ไร่

CONCEPT

THAI COOKERY เนื่องจากการวิเคราะห์โครงการว่าอยู่บนพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยว ส�ำคัญๆ เช่น เมืองโบราณ บางปู ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาจากก ทม. ซึ่งจะให้เป็นจุดแวะพักส�ำหรับนักท่องเที่ยว ส�ำหรับการมาพักทาน อาหาร พักผ่อนระหว่างการเดินทางจากรถติด รวมไปถึงยังส�ำหรับ คนในพื้นที่อีกด้วย โดยให้มีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะส�ำหรับการพักผ่อน ส�ำหรับการท�ำกิจกรรมต่างๆ การเป็นพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ เช่นศิลปะ ดนตรี โดยเน้นการเรียนรู้ด้านการท�ำอาหาร เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน นี้โดยเฉพาะ มีการใช้พืชพรรณส�ำหรับการใช้ท�ำอาหารไทย – เป็นยา ได้ และการเลี้ยงปลา โดยเป็นการสาธิตการปลูก เป็นแนวทางส�ำหรับผู้ที่ สนใจ ในการปลูกพืชในบ้าน หรือคอนโดของตนเอง มากกว่าที่จะซื้อซึ่ง เสี่ยงต่อสารพิษจากยาปราบศัตรูพืชต่างๆ และยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ ส�ำหรับวัยเรียนอีกด้วย


| MASTER PLAN


| PLAZA PLAN

| PLAZA SECTION


| PLAZA


| MAIN BUILDING PLAN

| GATEWAY

| AMPHITHEATER


| MAIN BUILDING SECTION

| PLAY & LEARNING PARK PLAN


DESCRIPTION พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ซึ่งเป็น พื้นที่ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ บ้านพักส�ำหรับคณาจารย์-นักวิจัย โดยใช้พื้นที่บริเวณเนินเขาซึ่งใกล้กับ อาคารหลักของโครงการ แต่ก็ยังมีความสงบ เป็นส่วนตัว

CONCEPT แนวความออกแบบพื้นที่ให้รบกวนต่อพื้นที่น้อยที่สุด เพราะ ใกล้กับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งจะคงความเป็นพื้นที่สีเขียวเอาไว้ โดยเน้น การใช้พืชพรรณพื้นถิ่น เท่านั้น และการวางอาคารบ้านพักต่างๆให้ เห็นทัศนียภาพทุกหลัง แตกต่างกันออกไป มีอาคารคลับเฮาส์ เป็น ศูนย์กลาง ให้ระยะบ้านพักแต่ละหลังไม่ไกลมากจนเกินไป

| MASTER PLAN


| CLUB HOUSE SECTION


| CLUB HOUSE PLAN

| CLUB HOUSE


DESCRIPTION เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ บริเวณในส่วนของเขตเทศบาล เพื่อให้ตอบตอบสนองต่อการรองรับ การท่องเที่ยวของจังหวัด โดยพื้นที่บริเวณของปากคลองบางนางรม ตั้งอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์มากนัก และยังเป็นทางผ่าน ส�ำหรับการไปท่องเที่ยวบริเวณเขาตาม่องล่าย และอ่าวน้อย ประกอบ กับพื้นที่เป็นแหล่งชุมชนเพาะเลี้ยงหอยนางรม ท�ำให้พื้นที่นี้มีศักยภาพที่ จะพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับคนในชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน พบปัญหาบริเวณสะพานบางนางรม ซึ่ง เป็นตัวแบ่งตัวชุมชน และตัวเมืองประจวบ รวมไปถึงการไม่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน ทั้งด้านความสูง การมีตอม่อท�ำให้ทราย ถูกพัดพามาตกตะกอนในบริเวณนี้ท�ำให้ สภาพน�้ำไม่เหมาะ ท�ำให้ผลผลิต ของการเพาะเลี้ยงหอยนางรมลดน้อยลง ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ (สวนเฉลิมพระเกียรติ)

Makes urban centers more resilient, and deliver emotional value for urban residents. ให้เมือง ยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และ ได้เพิ่มคุณค่าทางให้ แก่ผู้อยู่อาศัย And how residents engage with that nature. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับธรรมชาติ

CONCEPT

เชื่อมวิถี สานชุมชน แนวความคิดจากความต้องการเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างตัวเมือง ประจวบฯ และชุมชนบางนางรม รวมไปถึงชุมชนตาม่องล่าย อ่าว น้อย เข้าด้วยกัน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเส้นใหม่ให้แก่จังหวัด รวมไปถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้มีรายได้ รวมไปถึงพื้นที่ สาธารณะ ส�ำหรับใช้ร่วมกัน


| PROBLEMS

ด้วยข้อดีของตัวเมืองประจวบที่มีสวนสาธารณะและ พื้นที่สีเขียวอยู่ใกล้กัน รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ ในระยะที่สามารถเดินไปได้ ท�ำให้สามารถน�ำแนวความคิด การพัฒนาตัวเมืองประจวบให้มี โครงข่ายพื้นที่สีเขียว (GREEN NETWORK) เพื่อความสมบูรณ์ของระบบ นิเวศและสร้างความร่มรื่น ให้เกิดการออกมาใช้งานพื้นที่เป็น เมืองเดินได้ (WALKABLE CITY)


| BANGNANGROM BRIDGE

| PRACHUAB GREEN NETWORK


| BANGNANGROM PARK

| สะพานบางนางรมมีการปรับปรุงโดยยกระดับสะพานให้สูง ขึ้น เพื่อท�ำให้เรือประมงขนาดมาตรฐานลอดข้ามไปได้ตลอด เวลา จากเดิมที่จะได้เพียงเฉพาะช่วงน�้ำลงเท่านั้น และให้เป็น สะพานแบบ LONG SPAN มีตอม่อเฉพาะด้านริมขอบตลิ่ง เท่านั้น เพื่อลดการทับถมของทราย ท�ำให้น�้ำบริเวณนี้ติ้นเขิน

ส่งผลต่อสภาพน�้ำในการเพาะเลี้ยงหอยนางรม และจ�ำเป็น ต้องขุดลอกบ่อยครั้ง มีการเพิ่ม เส้นทางเดิน - ทางจักรยาน เพื่อให้การใช้ งานสะดวกมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มกระบะปลูกพืชพรรณ เพื่อ ความร่มรื่นและการเชื่อมต่อของโครงข่ายพื้นที่สีเขียว


| บรรยากาศบริเวณบนสะพานบางนางรม มีเส้นทางจักรยาน และทางเดิน รวมไปถึงที่นั่งพักผ่อน ส�ำหรับชมทัศนียภาพ เพราะบนสะพานมีมุมมองที่ดี สามารถเห็นได้ทั้งอ่าวประจวบ - อุทยานเขาตาม่องล่าย แล้วยังรวมไปถึงป่าชายเลนบริเวณ ด้านหลังคลองอีกด้วย | บรรยากาศบริเวณทางขึ้นสะพานเชื่อมต่อไปยังเกาะกลาง ส�ำหรับชมป่าชายเลน โดยมีการควบคุมการเข้าถึงให้เข้าได้ เฉพาะบริเวณนี้ เพื่อเป็นการรบกวนระบบนิเวศน้อยที่สุด รวม ถึงเป็นจุดศึกษา - ท่าเรือส�ำหรับการชมการเพาะเลี้ยงหอย นางรมอีกด้วย

| บรรยากาศบริเวณท่าจอดเรือประมง เป็นบริเวณที่มองเห็น ทัศนียภาพได้ดี จากป่า - เขาช่องกระจก ออกแบบให้เป็นลาน กิจกรรมขนาดเล็ก หรือส�ำหรับหรับนั่งเล่นพักผ่อน

| บรรยากาศบริเวณป่าชายเลน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว


| บรรยากาศบริเวณถนนแจ่มนุสรณ์ ที่เชื่อมจากตัวเมืองอ่าวน้อย ออกแบบให้มีความร่มรื่น มีเลนจักรยาน - เลนทาง เดิน ที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อความสะดวกและลดอันตราย เพิ่ม รางระบายน�้ำแบบธรรมชาติ (RAIN GARDEN) เพื่อควบคุม และเป็นธรรมชาติ | บรรยากาศบริเวณชายหาด เป็นบริเวณที่มีทัศนียภาพที่ดี สามารถเห็นได้ทั้งอ่าวประจวบ จากเขาช่องกระจก-เขาล้อม หมวก รวมไปถึงเขาตาม่องล่าย และเป็นบริเวณที่สามรถพัก ผ่อน ริมทะเลได้ ด้วยร่มเงาของแนวสนเดิม จึงออกแบบให้มี พื้นที่นั่งเล่นได้ รวมไปถึงร้านค้าเป็นรายได้ให้ชุมชน


DESCRIPTION สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตั้งอยู่ในเขตคุ้งน�้ำบางกะเจ้า เป็นพื้นที่ สีเขียวขนาดใหญ่ ใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะ เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมการปั่นจักรยาน โดยสวนถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลักๆ ซึ่งเป็นบริเวณสวนสาธารณะ และพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งฟื้นฟูจาก ร่องสวนเดิม โดยสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมจากการเปลี่ยนแปลงความ สภาพน�้ำซึ่งมีความสกปรกมากขึ้น เพราะพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณปลายน�้ำ ของแม่น�้ำเจ้าพระยา และในปัจจุบันมีน�้ำเค็มถูกหนุนเข้ามามากขึ้น ท�ำให้พืช พรรณในพื้นที่ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ต่อได้ เนื่องจากสภาพดินและน�้ำ เค็มมากขึ้น และการบ�ำรุงรักษาสวนน้อย ท�ำให้สวนมีความทรุดโทรม และ ใช้งานได้อย่างไม่เต็มที่

CONCEPT

ขนาดพื้นที่ 214,611 ตารางเมตร

WATER RESTORATION แนวความคิดการให้สวนเป็นพื้นที่บ�ำบัดบัดน�้ำ มาจากการที่พื้นที่ ของบางกะเจ้าเปรียบเหมือนเป็นไต มากกว่าการเป็นปอดตามที่ทุก คนเข้าใจ ด้วยเป็นคุ้งน�้ำที่อยู่ปลายของแม่น�้ำเจ้าพระยา ตะกอนและสิ่ง ต่างๆที่ไหลมาจากต้นแม่น�้ำ บางส่วนจะถูกกรอง รวมไปถึงตกตะกอน ในบริเวณบางกะเจ้าก่อนที่บางส่วนจะไหลออกสู่อ่าวไทย ซึ่งในบริเวณ พื้นที่โดยส่วนมากจะเป็นบ่อน�้ำ ซึ่งลักษณะเป็นหลายๆบ่อเชื่อมต่อกัน เป็นพื้นที่ร่องสวนเดิม ซึ่งปัจจุบันถูกปลูกให้เป็นป่าชายเลน และเชื่อม กับภายนอกโครงการ ท�ำให้พื้นที่โครงการมีศักยภาพเป็นบ่อกรองโดย ธรรมชาติ ซึ่งจะใช้การบ�ำบัดด้วยพืชน�้ำ –พืชชายน�้ำชนิดต่างๆ รวม ไปถึงรากของไม้ป่าชายก็มีศักยภาพที่สามารถกรองน�้ำได้ ท�ำให้พื้นที่ โครงการมีบ่อกรองโดยพืชพรรณ ซึ่งสามารถเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน ได้ จึงท�ำให้น�้ำที่มีความสกปรกจากต้นน�้ำ มีความสะอาดขึ้นได้ รวมถึง การได้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาระบบการกรองน�้ำแบบบึง


ทิศทางการไหลของน�้ำเข้า-ออกโครงการ

| MASTER PLAN


| ทัศนียภาพบริเวณบ่อกรองด้วยพืชน�้ำ และลานกิจกรรม

| ในอนาคตการหนุนของน�้ำทะเลเข้ามา ท�ำให้พื้นที่มีค่าความเค็มเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้พืชพรรณเดิม ที่สามารถ ทนความเค็มได้น้อยก็จะค่อยๆหายไป จะเป็นการเข้ามาแทนที่ของพืชพรรณที่สามารถทนความเค็มได้


| ทัศนียภาพบริเวณทางเดินชมศึกษาพืชน�้ำ และพืชชายน�้ำ

| การฟื้นฟูบริเวณป่าล�ำพู ท�ำให้มีโอกาสที่จะมีหิ่งห้อย ซึ่งเคยมีอยู่ได้ กลับมา กลายเป็นแหล่งชมหิ่งห้อยได้ในตอนกลางคืน นอกเหนือจาก การชม - ศึกษาระบบนิเวศในตอนกลางวัน

| ทัศนียภาพบริเวณเส้นทางชมธรรมชาติ ป่าชายเลน มีค่อยๆเพิ่ม ระดับความสูงเพื่อการศึกษาในแต่ระดับของชั้นของป่า


| ทัศนียภาพบริเวณบ่อกรองด้วยพืช (บ่อที่ 2) และบ่อกรองด้วย พืชน�้ำ และเติมอากาศ

| ทัศนียภาพบริเวณลานต้นไทร เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ ทั้งด้วยการเดินและปั่นจักรยาน


DESCRIPTION วัดเขาขี้เหล็กอยู่บนยอดของเนินเขาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ห่างจากตัวอ.แก่งคอย โดยจุดศูนย์กลางวัดอยู่บริเวณอุโบสถ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง(2559) เป็นวัดขนาดเล็กที่จะเปิดให้ พุทธศาสนิกชนเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัด ซึ่งปัญหาของวัดจะมีลาน คอนกรีตขนาดใหญ่ ซึ่งมีไม่มีพืชพรรณให้ร่มเงา และการใช้งานไม่เต็ม ศักยภาพ และต้องการสร้างพื้นที่ปฏิบัติธรรม – ที่พักเพื่อมารองรับ ผู้มาปฏิบัติธรรม รวมไปถึงกุฏิให้เพียงพอ โดยมีความต้องการที่จะให้ อุโบสถเป็นจุดเด่นของวัดให้ได้มากที่สุด

CONCEPT

วัดสร้างสุข ในอนาคตพื้นที่วัดจะเปิดให้คนมาเข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดมาก ขึ้น รวมถึงพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาจ�ำพรรษาเพิ่ม ดังนั้นนอกจากจะ ออกแบบพื้นที่ให้รองรับจ�ำนวนคนแล้ว ยังออกแบบพื้นที่ส�ำหรับคน ที่มาปฏิบัติ ให้เกิด”ความสุข – สงบ” ซึ่งความสุขที่แท้จริงจากการมา ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังออกแบบให้เป็นพื้นที่ส�ำหรับการสุขทางกาย ไม่ว่า จะเป็นพื้นที่ปลูกผักส�ำหรับปลูกผักปลอดสารพิษ ส�ำหรับบริโภคในวัด ให้มีสุขภาพดี มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเข้ามาในวัด เพิ่มความร่มรื่น สงบ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม


| ทัศนียภาพบริเวณลานหน้าอุโบสถ ซึ่งมีการเว้นระยะ และเพิ่มศาลา รายรอบอุโบสถ เพื่อให้อุโบสถเป็นจุดเด่นของวัด


| ทัศนียภาพบริเวณลานธรรม ข้างอุโบสถ เป็นการประกอบพิธี ปฏิบัติธรรมใต้ร่มไม้

| รูปตัดตามแนวยาวของอุโบสถ

| รูปตัดตามแนวด้านสกัดของอุโบสถ


| ทัศนียภาพบริเวณลานหลัง อุโบสถ


| ทัศนียภาพบริเวณสวนป่า เป็นพื้นที่ฟื้นฟูไม้ยืนต้นให้หนาแน่น เพื่อ การฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความความสงบ เป็นส่วนตัว


DESCRIPTION Hua Lamphong Station,The first railway staition in Thailand is a biggest railway station in thailand.In 2019 Hua Lamphong will be not the railway hub anymore because there will move the railway hub to Bang Sue Grand station.The big area will be useless area Total Area 120 Rai

CONCEPT

FLOWING CITY Solving the transit problems and connect the old culture city with the new one that used to be separated by the train station, create the recreation area for any communities around with difference culture, age ,lifestyle including tourist and visitors to have better life and increase an opportunity for the communities to have paticipate with each other. With a lushly , long and narrow shape area lying along with the canal connect to the road. This can be an effective green link for the city that will improve an urban biodiversity.


| FLOWING GREEN

| FLOWING CITY

| FLOWING HISTORY AND CULTURE

| FLOWING SPACE | DIAGRAM DESIGN


Shaded tree Herb and edible

Marginal tree

Animal feeder and give nutrient back to soil

Lightly an dflowering tree

| PHARSE I Site remediation with fast growth rate tree and ground cover with slow growth rate tree that strong enought to live in atoxic area then remove the fast growth to clean the soil.

| PHASE II Plant varied kind of plant for ecological function and create useful with beautiful outdoor space. With a variety kind of tree create a varies sense of space.


| Bus Stop

|

Extension Building comprises extension of ThaiRailway Musuem, Mail bus station, pier,community mall and food court

| Promenade


| Green House

800 CAR PARK

| Art and culture learning Center

COMMERCIAL AND FOOD COURT RED LINE STATION

RED LINE


MODELING

| LASER-CUT Resort Case Study - SALA Resort Phuket

| HANDMADE MODEL STUDIO YEAR II PROJECT 1-Storey House


| 3DSMAX + MENTAL RAY Waterfront Case Study - Simcoe WaveDeck Toronto,Canada

| 3DSMAX + Vray RENDERING PRACTICE 'ABANDONED CHURCH' (Loaded Model)


RENDERING

RITSARUT DANCHUWONG


ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY


LANDSCAPE-CITYSCAPE PHOTOGRAPHY AND OTHERS


Portfolio  

2013-2016

Portfolio  

2013-2016

Advertisement