Page 1

Norge 1500-1800 3mka3dsa


1536-37 • • • •

Riksrådet i Norge oppløst Norge lagt inn under Danmark Protestantismen innført Adelen øker sin makt – de geistlige ut av riksrådet


Jordbrukssamfunnet • De fleste bor på landsbygda • Jordbruk er hovednæring • Stadig flere får deler av inntekten fra andre næringer • Økning i antall husmenn – stor gruppe på 1800-tallet (utvandring) • Landskyld i varer fram til 1838 • Guttene arver


Skogsnæringen fra 1500-tallet

• • • • • •

Vest-Europa avskoges og befolkes Behov for tømmer til hus og skip I Norge står skogen helt ut til kysten Avskoging ved kysten Fløting på Sør- og Østlandet Ladesteder ved elveutløp


Bergverksnæringen fra 1600-tallet

• • • • • • • •

Kongsberg – sølv Røros – kobber - jern Krevde mye tømmer Arbeid til mange Nye byer Inntekter til kongen Spesialister fra Tyskland


Skipsfart fra 1700-tallet

• Kystbyer • Tilgang på tømmer • Handel fra Norge


Kriger 1600-1700-tallet • • • • • • • •

Danmark-Norge var mektigst Sverige styrker sin posisjon Danmark-Norge mister områder (1650-60) Sverige utvider landområder (30-års krigen) Nye våpen (skytevåpen, kanoner, skip) Marinen blir viktig - kostbart Behov for inntekter Selger jord direkte til bøndene 1700-1721


Kongens inntekter • Toll på varer fra Norge – tollvesen under kongen • Høyere skatter – i perioder • Adelen bidrar med skatt – ”frivillig” • Len direkte under kongen - kontroll


Norges stilling • • • • •

Større frihet for folk – lite adel Arbeid i flere næringer Med i den globale økonomien Tjente på kriger på kontinentet Direkte underlagt kongen


Demografi • • • • •

Befolkningsvekst – i faser Giftermål – gravid før fødsel – færre gift i uår Fødsler – flest i bondebefolkningen Helse – 1790-åra, koppervaksine Alder – 35-40 år – flere menn, og de gifter seg raskere, som gifter seg igjen – kvinner klarer seg bedre alene


Hvorfor stiger befolkningen? • • • • • • •

Flere fødte? Høyere alder? Lavere spedbarnsdødelighet? Mindre krig? Bedre mat? Færre epidemier? Bedre helse?


Fødsler • • • •

Seine fødsler i dårlige tider (eldre mødre) Uekte barn ikke arverett – på legd Fedre til uektefødte barn – soldat/straff Mødre til uektefødte barn – fengsel/pisking – offentlig skriftemål • Fødsel i skjul og drepte barnet – henrettelse eller livstid • Flere drept enn i hekseprosessene


Bøndene • • • • • • •

Flere selveiere i Norge Borgerne låner til kongen Pant i krongods Beholder eiendom Selger til bøndene Borgerne vil ha penger til investeringer Staten vil holde store gårder


Kilder • • • • • • •

Voldsom vekst i dokumentasjon etter 1660 Lover Skatter Kirkebøker Manntall Toll Handel

Norge 1500-1800  

utvikling og hendelser i Norge

Advertisement