Page 1

Gaé. ÎÊÜÃÝí ®Ý-w®Ü ±ÜÅÔ-¨Ü­ ±Ü£Å-Pæ-WÜ-ÙÜÈÉ AÊÜÃÜ PÜ¥æ, PÜÊÜ®Ü, PݨÜí- · - Ä - W Ü- Ú í¨Ü bÃÜ- ± Ü- Ä - b - ¢ Ü- à Üá. ˨ÝÂÖÜì¢æ& Cíi¯¿áÄíWé®ÜÈÉ ÊæáPݯPÜÇé w±ÜÉÊæãà. pæÈPÝí CÇÝTæ¿áÈÉ 30 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ E¢Ü¤ÊÜá ÓæàÊæ¿á ®Üí¢ÜÃÜ ÓÜÌ¿áí ¯ÊÜ꣤. C©àWÜ ÓÝעܠÊÜá¢ÜᤠPÜí±ÜäÂoÃé ÎPÜÒ|¨ÜÈÉ ¢ÜÊÜá¾®Üá° ÓÜí±Üä|ì ¢æãvÜXÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÓÝעܠÊÜá¢ÜᤠÊÜÞ×£ ¢Üí¢ÜÅhÝn®Ü¨ÜÈÉ E¢Ü¤ÊÜá ÊÝaܮݼÃÜáb Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜá®æ& ÊÜáw©, ÊÜáãÊÜÃÜá WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá.

&--: ±ÜÅPÜq¢Ü PÜê£WÜÙÜá :& PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®Ü : PÜÊÜ®Ü ÓÜíPÜÆ®Ü:

1. ·¨ÜáPÜÇæãí¨Üá ®æÇæ 2. gWÜÊæÆÉ ÊÜáÆXÃÜÆá ÊÜÞ¨Üì¯

PݨÜí·Ä & 1. ¿åèÊÜ®Ü¨Ü BÍÜ¿áWÜÙÜá (E¢Ý§®Ü &1985) C¢ÜÃÜ PÜê£WÜÙÜá :& 2. ÊÜá®Üág ÓÜíPÜáÆ (ÓÜí¿ááPܤ PÜ®ÝìoPÜ &1985 ) 3. ÊÜÓÜáí«ÜÃæ¿á ËÊæãàaÜ®æ (ÓÜí. PÜ®ÝìoPÜ &1988) 4. ÖÜê¨Ü¿á ÓÜíXà¢Ü (ÊÜáígáÊÝ~ &1990) 5. PÜÊÜáìPÝívÜ (PܮܰvÜ ±ÜÅ»Ü &1990) 6. B¢Ü¾ Íæãà«Ü®æ (ÊÜáíWÜÙÜ &1993) 7. PÝÇæàhé PÜÈWÜÙÜá ( 1993) 8. ÓܱܤXÄ ÓÜí±Ü¨Ü (±èÃÝ~PÜ &1997) 9. CÃÜáÙÜ ®ÜPÜÒ¢ÜÅ (ÃÝWÜÓÜíWÜÊÜá &1999) 10. ±ÜıÜä|ì¨ævæWæ (ÍÜÃÜ| ÓÝעܠAbc®ÜÈÉ ) 11. PÜí±ÜäÂoÃé PÜÈPæWæãí¨Üá Pæç²w (2001)


BÊÜ ¢ Ü ì PÝÆ BÊÜ¢ÜìPÝÆ BÊÜ¢ÜìPÝÆ Gaé. ÎÊÜÃÝí

±ÜÅaÜ领 & ±ÜÅPÜq¢Ü PÜ¥æWÜÙÜá


BÊÜ-ñÜì-PÝ-Æ (PÜ¥Ý ÓÜíPÜ-Æ-®Ü )

Gaé. ÎÊÜÃÝí

Nà ÍæàÐÜ ÍæçÆ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü Pæ. BÃé. ±ÜâÃÜí ÃÜÓæ¤ , ÎÊÜÊæãWÜY&577202


BÊÜ¢ÜìPÝÆ (PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®Ü )

ÇæàSPÜÃÜá & Gaé. ÎÊÜÃÝí ±ÜÅPÝÍÜ®Ü : Nà ÍæàÐÜ ÍæçÆ ±ÜÅPÝÍÜ®Ü, "PÝÊÜÂPÜáqàÃÜ' Pæ.BÃé.±ÜâÃÜí ÃÜÓæ¤, ÎÊÜÊæãWÜY &577202. © ÖÜPÜáRWÜÙÜá : ÇæàSPÜÃܨÜá ±ÜâoWÜÙÜá: 141+4+ 4 ¸æÇæ : ÃÜã. 80&00 ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÜáá¨ÜÅ| &2001 ÊÜááS ±Üâo Ë®ÝÂÓÜ : GÓé. ÃÝiàÊé AVARTHA KALA A story collection written byH.Shiva Ram, Published byShree Shesha Shaila Prakashana, "Kavya Kutira'' K.R.Puram Road, Shimoga-577202 © Copy Right : Author pages: 141+ 4 + 4 price : Rs. 80-00 First Edition: 2001 cover page Design: S.Rajiv D.T.P.-

Manjula Graphics, K.R.Puram Road, Shimoga-577202

Printed by :

ii


D ÓÜíPÜ-Æ-®ÜPæR ÊÜáá®Ü°... C¨Üá ®Ü®Ü° ÊÜáãÃÜ®æ¿á PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®Ü. "CÚ ÊÜá®ÜÔÕ ®Ü ÊÜááSWÜÙÜá' PÜ¥æÁãí¨Ü®Üá° ÖæãÃÜ¢Üá ±ÜwÔ CÈÉÃÜáÊÜ PÜ¥æWÜÙæÆÉ ·ÖÜÙÜ ×í¨æÁá ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨÜÊÜâWÜÙÜá. D GÆÉ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqst ÓÜí±Ý¨ÜPÜÄWæ ®Ü®Ü° PÜê¢Ügn¢æWÜÙÜá ÓÜÆáɢܤÊæ. C®Üã° GÃÜvÜá PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÚWæ BWÜáÊÜÐÜár ±ÜÅPÜq¢Ü PÜ¥æWÜÙÜá ®Ü®Ü° ·Ú CÊæ. B¨ÜÃæ, ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ E¢ÝÕÖÜ ...? B¨ÜÃÜã ±ÜÅPÜqÓÜÇæ¸æàPÜá. ÓÝÊÜÞiPÜ ·¨Ü­¢æ¿ááÙÜÛ ÇæàSPÜ®æã·º®Ü PÜê£WÜÙÜÈÉ AÊܮܨæà dݱÜâ ÊÜá¢ÜᤠiàÊܮܨÜêÑr Síw¢Ü C¨æªà £àÃÜá¢Ü¤¨æ. PÜ¥Ý ÓÝעܠ¯àvÜáÊÜ ±ÜÅWÜƽhÝn®Ü ÊÜá¢Üᤠ·¨ÜáQ®Ü ¨ÜêÑrPæãà®Ü A®Üá»ÜËÔÁá £Ú¿ááÊÜí¢ÜÖܨÜáª. K¨Üá ÊÜá®ÜáÐÜ®ܮݰX ÊÜÞw¨ÜÃæ, ¨ÜêÍÜ AÊܮܮÜá° AÊÜ®æà PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜí¢æ ÊÜÞvÜá¢Ü¤ ¨ æ. ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ, Cí©®Ü Ô¯ÊÜÞ,q.Ë.aÝ®æÇéÕ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ PܥݮÜPÜWÜÚXí¢ÜÆã ËáXÇÝ¨Ü hÝn®Ü ÓÜí±Ü¢ÜᤠE¢Ü¤ÊÜá PÜ¥Ý ÓÜí±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ AvÜPÜÊÝX¨æ. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ·¨ÜáPÜ®Üá° AÐæràPæ AÊÜ®Ü Cwà ÊÜÂQ¤¢ÜÌÊÜ®æ°à ·¨ÜÈÔ ÃÜã²Ô, ÖæãÓÜ BÓæ&BPÝíPæÒ »ÜÃÜÊÜÓæWÜÙÜ®Üá° PÜqrPæãvÜáÊÜ ÍÜQ¤ ÓÝ×¢ÜÂPÜÇæX¨æ. ×í¨æãí¨Üá PÝÆË¢Üᤠ& ÓÝ×¢ÜÂÊæí·á¨Üá PæàÊÜÆ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ Óæã̢ݤX¨ÜªPÝÆ. DWÜ ÊÜá¢Ü¤¨æà PÝÆ ·ÃÜȨæÁáà ...? Gí· B¢ÜíPÜ¨Ü Ô§£. A.®Ü.PÜê. AÊÜÃÜ PÝƨÜÈÉ PæÙÜÊÜWÜì¨Ü PÜãÈ&PÝËáìPÜÃÜÆãÉ A¢Ü¬PÜ ÓÜíTæ¿áÈÉ K¨ÜáWÜĨܪÃÜá. DWÜ ? ËÍÜÌ˨ݯƿá ÊÜáor¨ÜÈÉ ÊÜÞ¢ÜÅ ÓÝ×¢ÜÂÊæà ? ÓÝעܠÓÜ»æWÜÙæà Gí· ±ÜÄÔ§£ . ¿ÞÊÜâ¨æà WÜáí±Üâ WÝÄPæ & ÊÜWÜìÃÜ×¢Ü ÊÝaܮݼÃÜáb¿á PÝÆ ÊÜá¢æ¤ ·ÃܸæàPÝX¨æ. ÓÝ×¢Ü嬆 ÊÜޮܨÜívÜ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨Üá ËÊÜáÍÜìPÜÄXí¢Ü g®ÜÓÜÊÜáá¨Ý¿á©í¨ÜÇæà... ËhÝn®Ü&¢Üí¢ÜÅhÝn®Ü¨ÜÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ©ÃÜáÊÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜã PÜãvÜ ®ÜÊÜá¾ PܮܰvÜ PÜ¥Ý ÓÝ×¢Ü嬆 Ô× ÖÜãÃÜ|ÊÜ®Üá° ÖæaÜác ÖæaÜác ÓÜíTæ¿áÈÉ ÓÜË¿ááÊÜí¢ÝWܸæàPÜá. AÆÉ ¨æà, PæÙÜÊÜWÜì¨Ü g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ㠻詭PÜÊÝX ±ÜÅ·á¨Ü­ÃÝWÜÆá ÓܨܼÃÜáb¿á GÆÉ ÇæàSPÜÃÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá° BÓÜQ¤Àáí¨Ü PæãívÜá K¨ÜáÊÜí¢Ý¨ÝWÜÇæ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©®Ü ÊÜáPÜRÙÜ »ÜËÐÜÂÊÜä EgÌÆÊÝ©à¢Üá !

"PÝÊÜÂPÜáqàÃÜ' Pæ. BÃé. ±ÜâÃÜí ÃÜÓæ¤, ÎÊÜÊæãWÜY, ´æäà®é:72096. iii

& Gaé.ÎÊÜÃÝí


&:±Ü-Ä-Ë-w:& 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

BÊÜ¢ÜìPÝÆ/1 »æà¨Ü/19 £ÃÜáÊÜâ/28 ·ÖÜáÊÜÞ®Ü/38 ×àWæãí¨Üá ±ÜÃÜí±ÜÃæ/46 ÖæãÓÜ ÖÜáoár /54 AÓܤÊÜÂÓܤ/63 PÝÃÜPÜã®Ü ÓÝ×£/73 ¸Ýí«ÜÊÜÂ/80 ÊÜ¢ÜáìÆ/94 bQ¢æÕ/103 CÚÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜááSWÜÙÜá/111 Aí¢ÜÃÜ/124 EaÝfo®æ/132 &*&

iv


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Wæãàvæ Êæáà騆 ÇæãàÆPÜ¨Ü ¨æãvÜx WÜw¿ÞÃÜ "¹ÊÜåé ¸ÝÊÜåé... ... ¹ÊÜåé ¸ÝÊÜåé... Gí¨Üá I¨Üá ¸ÝÄ ¸ÝÄÓÜᣤ¨Üªí¢æÁá ÖÝÔWæÀáí¨Ü ÊæáçÊÜááĨæ¨Ü᪠PÜáÚ¢Üá BPÜÚÓÜáÊÜ PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ ·¨ÜáQ®ÜÇæãÉí¨Üá Cí¥Ü¨æà E¨æãàÂWÜÊæí¨æà®Üã AÊÜÆí¹ÔÃÜÈÆÉ. AÊܯWæ ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÝWÜ, AÇÝÃÜí WÜw¿ÞÃÜËÆɨæ Öæ㣤Wæ ÓÜÄ¿ÞX HÙÜáÊÜ A»ÝÂÓÜÊܮܰÆɨæà ÖæãÃÜWæ BµÑ¿áÇé ÆáPé PæãvÜÇ棰ԨܪÊÜÙæí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ Óèg®ÜÂ. C®Üã° ¢Ü®Ü° WÜívܮܮÜá° ¢Ý®Üá ·ÖÜÙÜÐÜár ÓÜá«ÝÄÓܸæàPÝX¨æ; ¢Ü®ÜWæ ÓÜÄ hæãàw G®Üá°ÊÜ ÖÝWæ GÆÉÃæ¨ÜáÃÜÈÉ ¢ÜÇæ G£¤ £ÃÜáWÜáÊÜ ÖÝWæ ÊÜÞvܸæàQ¨æ. Gí¨æà Wæã|WÜᣤÃÜá¢Ý¤Ùæ Óèg®ÜÂ. ÊÜááÃÝÄ¿á¨Üá ÖÜWÜÇæÆÉ AÇæÊÜÞÄ iàÊÜ®Ü˨Üíª ¢æà. ¹Ô®æÓé Gí¨Üá A¨æÈÉWæ ÖæãàWܸæàPÝWÜá¢Ü¤¨æãà AÊܯWæà Wæ㣤ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ×í©®Ü ÃݣŠÖܢܤÃæãÙÜWæ ÊÜá®æWæ ·í¨Ü®æí¨ÜÃæ ·í¨Ü. B ·ÚPÜ ÊÜÞÃÜ®æ¿á ©®Ü ¸æÚWæY I¨ÜPæàR G¨Ü᪠¹vÜáÊÜ®Üá. JÊæã¾Êæá¾, ""®Ý®Üá ¸æíWÜÙÜãÄWæ ÖæãàWݤ C©à¯... AÇæÉ ®Ü®Ü° Óæ° à ×¢Ü Nà«ÜÃÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÇæÉ à EÙæãàR£à¯... Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÝWÜá¢æ¤ ×í©ÃÜáWæã©PæR...'' Gí¨Üá Óèg®ÜÂÚWæ ÖæàÚ ÖæãàWÜᣤ¨Üª. ÊÜá¢æã¤Êæá¾ ÊÜá«æ ÃÝ£ÅWæ ·í¨ÜÊÜ®æ PÜÃæWÜípæ¿á WÜáíwÁã¢Üᤣ¤¨Üª. BWÜ J·ºÙæ ÓÜPÜRÃæ ¯¨æÅ¿áÈÉÃÜᣤ¨Üª Óèg®Ü PÜ|á¡ ¹vÜÇÝÃܨæà ¹vÜá¢Ü¤ aݨÜÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÄÔ, ®æçq ÓÜıÜwÔPæãÙÜáۢܤ G¨Ü᪠·í¨ÜÊÜÙæ ¸ÝXÆá ¢æÃæ¿áᣤ¨ÜªÙÜá. hæã¢æWæ PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ PÜÙÜÛ Öæhæj Coár ""ÖÝÌ¿åé ÊæáàvÜí ÊæÄ ÓÝÄ.. ÇæàpÝ¿áá¤..'' Gí¨Üá ®ÝoQà¿áÊÝX¸Ýb ¢Ü¹ºPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ÖÝWæ "" ÓÝPÜá ¹wÅ PÜíw©à¯ ¯ÊÜá¾ ·ãpÝqPæ ²Å࣮Ý.. ¯ÊÜáWæÐÜár ÖæàÚ¨ÜáÅ AÐær à ®æ...'' AÊܯí¨Ü PæãÓÜÄPæãÙÜáۢݤ ¸ÝÀáWæ ·í¨Üí¢æ ¸æç¿ááÊÜÙÜá. AÊÜ®Ü ¸ÝÀáí¨Ü ZÊÜåé... Gí¨Üá Öæãvæ¿ááÊÜ ¸ÝÅí©, ËÔR ÊÝÓÜ®æ H®Ý¨ÜÃÜã ·í¢æãà C®Ü°ÐÜár ÓÜÖÜÓÜÅ ¸æçWÜÙÜWÜÙÜá. WÜívܯWæ ®Ü¿áÊÝX ÖæàÙÜáÊÜ ¢ÝÙæ¾ CÆÉ. H®æã AÊÜ®æí¨ÜÃæ ¢Ý¢ÝÕÃÜ »ÝÊÜ®æ.


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PÜÙæ¨Ü I¨ÝÃÜá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü J¢Ü¤vÜ¨Ü ®ÜWÜÃÜ iàÊÜ®ÜPæR JXYPæãívÜá ±Üâor¨Ý¨ÜÃÜá ÓÜáÓÜij¢Ü ¸ÝwWæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÝÔÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ÓÜáÊÜÞÃÜá AÐærà ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá ÓÜí©¨ÜªÃÜã ÊÜáPÜRÚÆÉ¨Ü PæãÃÜ¢æÁãí¨Ü®Üá° ¹orÃæ, ÊÜá¢æ¤à®Üã AÊÜÃÜ®Üá° £àÊÜÅÊÝX ¸Ý¬Ô¨Üí¢æ PÝ|ÈÆÉ. ÊÜá®æ¿áÈÉ q.Ë., pÝůÕÓÜrÃé, ËáQÕ, µÅhé, ¸æÇæ ¸ÝÙÜáÊÜ ·pær ·Ãæ, JvÜÊæ ÊÜá¢Üᤠ´Ü¯ìaÜÃé GÆÉÊÜä C¨ÜªÊÜâ. CíqàÄ¿áÃé væPæãÃæàÐÜ®é PÜÈ¢ÜÊÜÃÜã ¯¸æºÃÜWÝWÜáÊÜí¢æ Óèg®Ü Êæá®æ¿á®Üá° Óæã·X¯í¨Ü ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§¢ÜWæãÚԨܪÙÜá. B¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ Pèoáí¹PÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ Gí·á¨Üá ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§¢ÜÊÝX¢æã¤à CÆÉÊæäà AÊÜÄWæà AÄËWæ ·í¨Üí£ÆÉ. C·ºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜåè®Ü¨Ü AvÜxWæãàvæÁá CÃÜᣤ¢Üá¤. ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ C¨ÜªQ R¨Üªí¢æ ÊÜÞ¢Üá ÊæãÙæ¿ááÊÜâ¨Üá Óèg®ÜÂÚí¨ÜÇæà. ""¯àÊæí¥Ü WÜívÜÓÜãÄà... ÓÜÌƳ®Üã wàÓæípÝXÃæã¨Üá Wæ㣤ÆÉ. ¯àÊæäà ¯ÊÜá¾ væÅÓæãÕ... ÔqàȨܪÃÜã WÜáWÜáY ¥ÜÃÝ... ¯ÊÜáWÝÂÊÜ ·á©­ ·ÃÜá¢æã¤à ®Ý PÝ}æ. Êæáç aæ®Ý°X Coár PæãÙæãÛà¨Üá £Ú©ÆÉ. A¨æà®Üá bÆÉÃæ ±ÜÆÉÃæ Hg¯Õ, ¸æãàÅPÜÃé PæÆÕWÜÙÜãí¢Ü Êæáç ÖÝÙÜá ÊÜÞwPæãÚ¤àÃÜ.. . ¹ÔÆÈÉ £ÃÜáWÜá¢Ý¤ ®Ý H®é ÖæàÙÜÈ...?'' Gí¨Üá AÊÜÙÜá AÃÜÙÜá ÖÜáĨÜí¢æ ÖæàÙÜá¢Ý¤Ùæ. CÊÜ®Üá ÊÜáÆWÜáÊÜ Pæãà}æ¿á vÜ·Çé ¸æwx®Ü ÊæáàÇæ WæãàvæWæãÃÜX PÜáÚ¢Üá G¨ÜáÄ®Ü Wæãàvæ WÜw¿ÞÃÜ¨Ü ÇæãàÆPÜÊÜ®æ°à ®æãàvÜᣤÃÜá¢Ý¤®æ; AÐærà PÜãÇé BX ÖæàÙÜá¢Ý¤®æ& ""Óèg®Ü , ¯à®Üá ®æãàvÜÈPæR ÓÜáÆPÜÒ|ÊÝX©à¿áÆÉ. ®Ü®ÜWܨæà ÓÝPÜá. ®Ý®Üá H®Ý¨ÜáÅ PæÆÕ ÊÜÞvæºàPÜÆÉ. ÖæívÜ£ ¨ÜáwÁã¨Üá WÜívÜ PÜã¢Üá £®æã°à¨Üãí¨æÅ A¨æà®é aæ®Ü° b®Ý°...ÖæàÙÜá? C®Üá° ®Ü®Ü° væÅÓé..! ÊÜá®ÜáÐܯWæ A¨æà ÊÜááSÂÊÜÆÉ...'' ®Üáw¿áá¢Ý¤ AvÜáWæ ÊÜá®æWæ ·ÃÜáÊÜ®Üá. ""®Ý®æØàWݨÜáÅ CĤ௠¹vÜá, ®Üvæ¿á¢æ¤à ¯à®Üá Öæ|á¡. A¨ÜÃÜÆãÉ BµàÔWæ ÖæãàWæãàÙÜá PæàÙæºàPæà...? GÆÉÃÜ PÜ}é ÓÜÙæÁã ÖÝXÃܸæàPÜÇæÌà...'' Gí¨Üá ÖÜÈRÄ¿áá¢Ý¤ AÊÜÙÜ ®ÜÚ¨æãàÙÜáWÜÙÜ®Üá° ×w¨Üá ·ÃÜÓæÙæ¨Üá PæãÙÜáÛÊÜ®Üá. BWÜ ""ÓÝPÜá ¹wÅàí¨æÅ, ¯ÊÜá¾ ÃÜÔPÜ¢æ PÜíwà©à¯...'' ÔvÜáPÜá¢Ý¤ Óèg®Ü ¨ÜãÃÜ ÓÜĨÜá Pæç¿áÈɨܪ ±Ý¢æÅ ®æÆPæR PÜáPÜáRÊÜÙÜá. CÇÝÉ AÊܮܮæ°à ÖÜáĨÜá ÊÜááPÜáRÊÜ ÖÝWæ ®æãàvÜáÊÜÙÜá. ""ÖæãàWÜÈ ¹vÜá Óèg®ÜÂ. ¿ÞPæ Pæãà±Ü ÊÜÞvéPæãÚ¤à...'' Gí¨Üá ·aÜcÈWæ ÖæãàX¹vÜáÊÜ®Üá PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ. 2


BÊÜ¢ÜìPÝÆ AÆíPÝÃÜ ²ÅÁá Óèg®Ü ¢Ý®Üá·ãÂq ±ÝÆìÃé Wæ ÊÝÃÜPæãRÊæá¾ ¢Ü±Ü¨³ æ »æàq PæãvÜáÊÜÙÜá. AÈÉí¨Ü ·í¨Üá ·aÜcÆá ÓæàĨÜÙæí¨ÜÃæ ¢ÝÓÜáWÜorÇæ Ëáà¿ááÊÜÙÜá. EvÜá±Üâ «ÜÄÓÜÆá, ¯àÙÜÊÝ¨Ü ÖæÃÜÙÜá Öæ}æ¿áÆá, ¢Ü®Ü° ×í»ÝWÜ ÊÜááí»ÝWÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜá¢Ü¤ Pܮܰ w ÊÜááí¨æ ¯ÆÉ Æ á PܯÐÜr A«ÜìWÜípæ ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜÙÜá. ÔÉàÊé ÇæàÓé ¢æãoár ±Üâ®Ü@ Pܮܰw¿áÈÉ C|áQ ÖæWÜÈWæ Êݯq HÄÔ ¢Ü®Ü° ¢æãàÃÜÊÝ¨Ü ¢æãàÙÜáWÜÙÜ®Üá° PÜá~ÓÜá¢Ý¤& ""WÝÂÓé JÇæ¿á ÊæáàÇæ Pݵ&£íw C¨æàÄ.. ÖÝWæà B¨æ¾àÇæ ¢Üpær ·aÜcÆÈÆÉ ÖÝQºw'' Gí¨Üá ÖæàÚ AÊÜÙÜá ÖæãÃÜWæ Aw CvÜáÊÝWÜ ¢Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü®æ° A¨æÐÜár ÓæãWÜÓÝX PÝ~ÓݤÙæ Gí· ÖæÊæá¾ ÊÜáãw ·ÃÜá¢Ü¤¨æ PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄWæ. '"H¯Å ÖÝWæ ®æãàw¤àÄ ®Ý®æà®Üá ÖæãÓÜ·Ùæ ¯ÊÜáWæ? ¯àÊÜâ Êæã¨ÜÆá HÚ ÐæàÊé ÊÜÞvæãRÚà. ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ©í¨Ü A¨æà®é Ëái ËáiÊÜÞw¤Ãæã ÊÜÞvݤ®æ CĤàÄ...'' A®Üᰢݤ PÝÈWæ ÔɱܳÃé ÔQRÔ Î´Ý®é ÔàÃæ ®æÄWæWÜÙÜ®Üá° bËá¾Ô Êæá®æ ÊÜáqrÈÚ¿ááÊÜÙÜá Óèg®ÜÂ. "¿ÞÊÝWÜÆã ÖæãÃÜWæà Öæbc ® Ü PÝÆÊÜ¿á ÊÜÞvÜáÊÜ ¢Ý®Üá ¿ÞÊÜÙݨÜáÅ J·ºÙܮܰ ®æãàwPæãívæÅ CÊÜÚWæà®é Wæã¢Ý¤WÜ¢æ¤à ÊÜá|á¡' ¢Ü®Ü° Ð Ür P æRà ²ÓÜáXPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜááÃÝÄ G¨ÜáÄ®Ü Wæãàvæ WÜw¿ÞÃÜÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPÜãR A¨Üá Jí¨Üá ¸ÝÄ "¹ÊÜåé ¸ÝÊÜåé' Gí¨Üá ¸ÝÄÔ Jí»Ü¢Üã¤ÊÜÃæ ÓÜãbÓÜá¢Ü¤¨æ. PÜáÚ¢ÜÇæÉ ±æívÜãÂÆÊÜåé ¢ÜãWÝvÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ¯qrÓÜá¢Ý¤, A¨ÜÃæãí©Wæà ¢Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü Bí¨æãàÆ®Ü WÜáÃÜá£ÓÜÇæÙæÓÜá¢Ü¤, ¢Ü®æã°ÙÜWæ¨æà®æãà WÜá|WÜá~ÓÜá¢Ü¤ ×àWæÁá GÐæãàr BÊÜ¢ÜìPÝÆWÜÙÜ®Üá° PÜÙæ¿ááÊÜ AÊÜ®Üá PÜvæWæãÊæá¾& "¯¢ÜÂˬWÜÙÜ®Üá° ÊÜááXÔ ÖæãÃÜvܸæàPÜÆÉ' Gí¨ÜáPæãÙÜáۢܤ G¨Ü᪠ÖæãàX ÓÝ°®ÜQRÚ¨ÝWÜ H®æ BWÜÈ, D Óèg®ÜÂÚWæ ¢Ý®Üá ¢ÜPÜR ÓÜíWÝ£¿áÆÉÊæäà A¥ÜÊÝ AÊÜÙæà ¢Ü®ÜX®Üã° ÓÜÄÖæãí©PæãíwÆÉÊæäà, ÖÜání, ˬÁãí©¨æ¿áÆÉ! Öæ|á¡&WÜívÜ®Üá° ×àWæ WÜíoá ÖÝPÜÈPæR... AÐÜPr ÜãR D ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ¢ÜãPÜ ÓÜÄÖæãàWÜÇæí¨æà ¢Ü®Ü° wXÅWæ ¢ÜPÜR ÓÜÃÜPÝÄ ÖÜá¨æª C©ª¨ÜªÃæ ¯gPÜãR ÇæàÓÝWÜᣤ¢Üá¤. B¨ÜÃæà®Üá! aæí¨Ü ¢æãàÃÜáÊÜ ÖÜÄ}ÝQÒ¿áÄWæ PæÆÕ ÔPÜR ÖÝWæà ¢Ü®Ü° í ¥Ü aæí¨ÜËÆÉ ¨ Ü WÜívÜá WÜã¸æWæ ÓÜáÆ»ÜPæR PæÆÕ ÔWÜáÊÜâ¨Üáípæà®Üá...? Gí¨Üá ¢Ü®Ü°®æ°à ÍܲÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÆɨæ ÓÝ°®ÜÊݨܮÜí¢ÜÃÜ 3


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¨æçÊÜ »ÜPܤ ÊÜááÃÝÄ, ¨æàÊÜÄWæ F©®Ü PÜwx ÖÜbc PæçÊÜááX¨Üá, ÖÜ}æ&»ÜãÅÊÜá«æ PÜáíPÜáÊÜá¨Ü ¸æãoár CÄÔ, CÔ÷ CÆÉ¨Ü ¨æãWÜÙæ ÐÜÃÜoá ±ÝÂíoá ÖÝQ, ÖæWÜÆá bàÆ HÄԨܮæí¨ÜÃæ ¢Ý¯àWÜ ±ÜÅ£¯¬¿ÞX ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ®æã ¨ÜÙÝÛÚ¿ÞX ÖæãÃÜqÃÜáÊæ®æã Gí·á¨æà £Ú©ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖæWÜÆá bàƨÜÈÉ væçÄÁãí©Wæ GÇéIÔ. ´ÝÃÜíWÜÙÜá, ¨ÝÓݤÊæàgáWÜÙÜá, ÃæÐÜ®é PÝvÜáì Aiì, væùËíWé ÇæçÓæ®éÕAiì C¢Ý© ®ÜÊÜáã®æWÜÙÜá, ¢Ü®Ü° XÃÝQWÜÚWæ ¢ÜÆá²ÓÜÇæí¨æà Ãæw¿Þ¨Ü ¨ÝSÇæWÜÙÜá CÊæÆÉÊÜä CÊæÁãà Gí¨æãÊæá¾ ±ÜÄÎàÈÔ¨ÜÊÜ®æà Óèg®Ü ¢Ü®ÜWÝX PÝ©ÄԨܪ E²³or®Üá° aܱܳÄÔPæãÙÜáۢܤ, AÊÜÃæ PÝÙÜá ÖÝQ¨Ü E²³oár ÃÜábPÜpÝrX¢Üá¤! AÊÜÙÜã AÐæàr ÊæáçÁãwªPæãívÝWÜ ÃÜábÁãà ÖÝWæà®æà... Aí¨ÜáPæãívÜá ÖæÖæØà... ¢Ü®Ü°ÐÜrPæRà ®ÜWÜá¢Ý¤ ÖæãÃܹàÙÜá¢Ý¤®æ. ÃÜÓ椿áÈÉ ®Üvæ¿ááÊÝWÜ PæÆ ÖæíWÜÓÜÃÜ ÃÜã±ÜÃæàÐæ¿áÈÉ ÊÜá¢æ¤ Óèg®Ü PÝvÜáÊÜâ¨ÜáíoÆÉ... CÊÜÙÜá ¢Ü®Ü° ÊÜÞ¢Üá PÜ¢æWÜÙÜÈÉ ÖÜÚÛ WÜÊÜÞÃܮܮݰX ®æãàvÜáÊÜâ¨æàPæãà, ÊÜá®æ¿áÈÉ PæÆPÕ æR ¸ÝÃÜ¨Ü WÜáÇÝÊÜá®Ü®Ý°XÔÃÜáÊÜâ¨æàPæã. dæà ¢Ü®Ü° ¸ÝÙæà. WÜívÜÓÜá¢Ü®ÜÊæà& ¢Ü®æã° Ù ÜWæ iWÜá±æÕ ¢ÝÙÜáÊÜí¢ÝX, K¨æàÊÜÃæà ¢ÜËá¾ · ºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ±Üâor ÊÜáWÜáÊæäí¨Üá ·í¨Üá ÖæãÓÜ ÖÜáÀáÇ湺ÓÜá¢Ü¤È¨ÜªÃæ ¢ÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÆãÉ ±ÜÄÊÜ¢Üì®æ¿ÞWÜᣤ¢æ¤à®æãà... Gí¸æÇÝÉ ÖÜáÃÜá²®Ü FÖÝ ±æäàÖÜWÜÙÜÇæÉà ¨ÝÄ ÓÜÊæÓÜᣤ¨Üª. DÊÜÃæWæ ÊÜáãÃÜá A¸ÝÐÜì®éWÜÙÝX ¢Ü®ÜWæ ÊÜáPÜRÙÝWÜáÊÜ BÓæÁá PÜáÔ¿áᣤ à ÜáÊÜ Óèg®ÜÂÚWæ vÝPÜr à Üá ¯àwÃÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ¿áÈÉ ®Üí¹Pæ ·ÃܸæàQ¨æ. ""vÝPÜrÃÜá ÖæàÚ¨ÝÃæ PÜ}æ, D ÓÝÄ ÓÜáSÊÝX ÖæÄWæ BWÜá¢æ¤à...'' Gí¨Üá ÃݣŠ¢Üáí¸Ý BÓæ§Àáí¨Ü AÊÜÙÜ ÊÜáWÜáYÈWæ ·í¨ÝWÜ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄWæ ¯ÃÜá¢ÝÕÖÜÊæàBWÜá¢Ü¤¨æ. BPæ¿áE·áº£¤ÃÜáÊÜ Öæãpær¿á ÊæáàÇæ Pæç¿Þw ÓÜáÊÜÊܯWæ ¿ÞÊÜ ÊÜááÇÝgã CÆɨæà ¢ÜÚÛ¹vÜá¢Ý¤Ùæ. BWÜ vÜ·Çé PÝq¯í¨Ü PæÙÜWæ ¹àÙÜ©ÃÜáÊÜâ¨æà AÊÜ®Ü A¨Üê Ð Ür Ê ÝWÜá¢Ü¤ ¨ æ. Jí¨æãí¨Üá ÓÜÆ ÊæáçÁ㣤PæãívÜá ÃÜËáÓÜÆá ¹vÜá¢Ý¤Ùæ. B A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ÃÜÓܯËáÐÜWÜÙÜÇæÉà AÊÜÙæãvÜ®æ Jí¨ÝWÜÆá ÊÜá®ÜWæÆÉÆá ¢ÜÊÜQÓÜá¢Ý¤®æ; PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ...! Óèg®Ü PÜaæàÄ¿áÈÉ PÜáÚ¢Üá PæÆÓÜÊÜÞvÜáÊÝWÜ E¨ÝÓÜ»ÝÊÜ©í¨Ü CÃÜá¢Ý¤Ùæ. G¨ÜáÄ®ÜÈÉ PÜáÚ¢ÜáPæãÙÜáÛÊÜ PÜáÆPÜ~ì¿á®æ°à ¯ÃÜáQÓÜá¢Ý¤Ùæ; 4


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÁãàbÓÜá¢Ý¤Ùæ& ¢Ü®Ü° PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄWÜã ×àWæãí¨Üá PÜaæàÄ¿áÈÉ PæÆÕË©ª¨ÜªÃæ, ®Ü®Ü°° ÖÜÓܸæívÜã A±ÝÀáípéÊæáípé®ÜÈɨÝÃæ A®Ü°·ÖÜᩢܤÆÉ... DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ ®Ü®Ü° ÖÜÓܸæívÜã ¹Ô®æÓé ÊÜÞvݤÃæ A®Ü°Çæà... ÖÝWæí¨æ®æãà, A¨æà®Üá ¯ÊÜá¾ÊÜÄWæ ¹Ô®æÓé? Aí¢Ü PæàÚ¨ÜÃæ, ÖÝÙݨÜ᪠H®Üí¢Ü ÖæàÙé¸æàPæãà ¢æãàaܨæà®æ ®ÝaÜáWæ¿ÞWÜá¢Ü¤¨æ AÊÜÚWæ. ÊÜááÃÝÄ¿á Z®Üí¨ÝÄ PæÆÓÜ¨Ü ·WæY ÊÜá¢Ü㤠¹wÔ ²àwÔ PæàÚ¨ÜÃæãà ¢ÜÇæ ¢ÜXYÔ¹væã ÖÝWÝWÜá¢æ¤à... WÜívÜ®Ü E¨æãÂàWÜ¨Ü Z®Ü¢æ ×àWÝÀá¢æà®Üá..? ÊÜá¢æ¤& AÊÜ®Ü ¸Ýw LpéÆáPé ±ÜÃéÓÜ®ÝÈq ·WæY bí£Ô¨æÃæà Êæáç EĨÜá ÖæãàWÜá¢æ¤ à ... GÈÉ í ¨Ü ¢Ü®ÜWæÊÜPÜRÄÔ¢æ㤠à ÍܯÊÜááívæà¨Üá!! AÇÝÉ , C©Ä®Ü PÜáÆPÜ~ìWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞXÆÉ... GÐæãrí¨Üá GpÝÅQrÊé BX¨Ý®ÜÆÉ... ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã PæàÓé ´æçÇé ×w¨Üá aÜbìÓÜÆá ¢Ü®Ü° pæà·ÈWæ ·í¨Ü®æí¨ÜÃæ £àÃÝ ÓܯÖÜPæR ¸ÝWÜá¢Ý¤®æ.. BWÜ ¢Ü®Ü° E¹º¨æ¨æ ®ÜWÝÄ ¸ÝÄÓÜá¢Ü¤¨æ. ÊÜááS Pæí±Üâ Pæí±ÝX ÊÜá®ÜÓÜáÕ «ÜáÊÜáá«ÜáÊÜááWÜávÜᣤ à Üá¢Ü¤ ¨ æ. ¢Üor ® æ ¢Ü®Ü° ÓæÃÜWÜá ¹X¿ÞWæÙæ¨ÜáPæãÙÜáۢݤÙæ. BWÜ ±Üvæx ÖÜávÜáWÜ®Üí¢æ Öæ¨ÜÃÜá¢Ý¤®æ ±Ý±Ü PÜáÆPÜ~ì...! Óèg®Ü ×àWæà ÁãàbÓÜá¢Ý¤ ¢Ü®ÜWæ ÊÜá¨æÌ¿Þ¨Ü ÊæáàÇæà D ÓÜPÝìÄ PæÆÕ ÔWÜáÊÜâ¨ÜQRí¢Ü, ÊÜá¨ÜáÊæWæ ÊÜááíaæà®æà ÔQR¨ÜªÃæ ¢Ý®Üá GÈÉÃÜᣤ¨æª®æãà ¿ÞÃÜ ÊÜávÜ©¿ÞXÃÜᣤ ¨ æª ® æãà... ¢Ü®Ü° A¨Üê Ð Ür ¸æàÃæÁá BX SáÇÝÀáÔÃæã¨Üá. D ÊÜáásÝuÙÜ ÊÜááÃÝÄXí¢ÜÆã ÊÜág·ã¢Ý¨Ü ÓÜÃÜPÝÄ A¬PÝÃܨÜÈÉÃæãÊÜ®æà ¢Ü®Ü°í¥Ü ÓÜáí¨ÜÄ¿á Pæç×w©ÃÜᣤ¨Üª. ¢Ý®æÐæãrà ±Üoár ÓÜáU¿ÞXÃÜ·ÖÜá¨ÝX¢Üá¤...! DÊÝWÜ & CÊÜÃÜ ¹Ô®æÓæãÕà CÊÜÃÜ ·vÜPÜÆá ¨æàÖÜÊæäà. GÇÝÉ B ¨æàÊÜÄWܨæà®Üá ²Å࣮æãà ®ÜÊÜá¾ D ÓÜíÓÝÃÜ. CÐærÇÝÉ bí£ÓÜáÊÜÊÜÚWæ PæãíaÜ ËaÜPÜÒ| ®æãàoÊÜä CÆÉ©ÃÜÈÆÉ. CÆÉÊݨÜÃæ, CÐÜár ©ÊÜÓÜWÜÙÜ ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ¢Ý®æà ¸æàÓÜÃÜWæãívÜá PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄWæ wÊæäàÓéì Pæãoár A¨æÈÉWæ ´ÜÃÝÄ¿ÞX ¹vÜᣤ¨ÜªÙæãà...? Gí¨æ¯ÓÜáÊÝWÜ ´ÜPÜR®æ ®ÜWæ¿ááQR ·ÃÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ... A¨Üá ¢Ü¯°í¨Üí¢Üã ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ¿ÞÃæàPæ..? £àÃÜ ¬ÊÜÞQ¯í¨ÜÇæà ÊÜáÃæ¿áᣤ ¨ ܪ ¢Ü®Ü° ¢ÜíX ÓÜáb¢ÝÅÙÜ ·¨ÜáPæí·á¨æà E¨ÝÖÜÃÜ}æ¿ÞX AÊÜÃÜÊÜÃÜ ·¨ÜáPæí·á¨Üã ÖÜ}æ·ÃÜÖÜ¨Ü ÊæáàÇæà Gí¨Üã 5


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±ÜĢܲÓÜᣤÃÜá¢Ý¤Ùæ! ÓÜáb¢ÝÅ A±ÜäÊÜì ÓÜáí¨ÜÄ. BX®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ APÜR&¢ÜíX¿áÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ·í¨Ü ÊÜÃÜWÜÙæÆÉ ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®æ°à ·¿áԨܪÃÜÆÉ... ×àWÝX¿áÆÉÊæà? D g®Ü¾ ¨ ÜÈÉ ¢Ü®ÜWæ ÊÜá¨æÌ CÆÉ Ê æí¨ÜáPæãívܨÜ᪠, ¿ÞÃæãà ÖÜ£¤ Ã Ü¨Ü ÓÜí·í¬Áã·ºÃÜá ÊÜááÃÝÄ¿á®Üá° ¢æãàÄÔ¨Üáª& ""ÖÜávÜáWÜ ¢Üáí¸Ý ÓÜí»ÝË¢Ü. ¯ÊÜá¾ ¨æãvÜx ÖÜávÜáXWæ hæã¢æ¿ÞWÜ·ÖÜá¨Üá'' AÊÜÃæí¨ÝWÜ A±Ü³&AÊÜá¾ PÜãvÜ BWÜÅÖÜ ±ÜwÔ¨ÝWÜ ¢Ý®Üá ¢ÜáqPé ²qPé G®Ü°¨æà®æ J²³Pæãíw¨ÜªÙÜá. DWÜ AÊÜÙæà bí£ÓÜá¢Ý¤ , ¢ÜíX¿á BX Öæãà¨Ü ¸ÝÚ®Ü ¨ÜáÃÜí¢Ü¨æãí©Wæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ ¢Ý®æà ¯gPÜãR A¨ÜêÐÜrÍÝÈ Gí¨Üã C¨Ü᪨ÜÃÜÇæÉà ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜãPÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÃÜãzÔPæãíw¨ÝªÙæ... Öè¨Üá, ·¨ÜáQ®Ü GÆÉ ÓÜí·í«ÜWÜÙÜá ¯¬ìÐÜr ÃÜã±Ü ¢ÜÙæ¿ááÊÜâ¨Üã WÜqr¿ÞWÜáÊÜâ¨Üã PÜsæãàÃÜ ÊÝÓܤÊܨÜÇæÉà. A¯ÄàQÒ¢ÜÊÝ¨Ü Zo®æWÜÙÜÇæÉà... &2 & ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÚí¨Ü ÊÜá®æWæ ·í©ÃÜ¨Ü PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ Aí¨Üá ¿á¥Ý ±ÜÅPÝÃÜ A±ÜÃÜ ÃݣſáÈÉ ÊÜá®æWæ ·í©¨Ýª®æ. PÜ|á¡iPj æãÙÜáۢܤ Gí©®Üí¢æà®æãà ÊÜoWÜávÜá¢Ý¤ Óèg®Ü ¸ÝXÆá ¢æÃæ¨ÜÙÜá. JÙÜWæ ·í¨ÜÊÜ®æ ±ÝÂíoá ÐÜÃÜoá PÜÙÜb¨Ü. ÆáíX¿ááoárPæãívÜ. ""¢Üáí· ÖÜÔÊÜâ PÜ}æà. £®Ü°Æá H®Ý¨ÜÃÜã PæãvÜáÊæ¿Þ...''Aí¨Ü. ÓܯÖÜPæR ÖæãàX AÊÜÙÜ ËÍÝÆÊÝ¨Ü G¨æ¿áÈÉ ÊÜááSËoár EgjÆá ¿á£°Ô¨Ü. BPæ ÖÜ£¤ÃÜ ÓæàÄÓܨæà®æ ""GÙæà ÊÜáWÜá ®æãàw, ¸æÃÜÚorÃæ PÜaæãàcPæ ·ÃæãÇÝÉ... ÖæãàXÅ µÅhé®ÜÈÉ H¯¨æÁãà ®æãàw £í¨Üá ¹¨Ü᪠PæãÚà...'' Gí¨Üá ÊæáçÊÜááĨÜá ¯¨æÅ ÊÜáí±ÜÄ®ÜÇæÉ ×í©ÃÜáX¨ÜÊÜÙæ vÜ·ºÇé ¸æwx®Ü ÊæáàÇæ ¢Ü®Ü° Óæãí±Ý¨Ü ¨æàÖÜÊÜ®Üá° ÖæãÃÜÚÔ¨ÜÙÜÆÉ... ÊÜá®ÜÔÕWæ ²aé G¯Ô¨ÜÃÜã ÊÜáÃÜáÊÜÞ£Æɨæà ÊÜááÃÝÄ µÅhé¯í¨Ü Óæà·á, ¸ÝÙæ ÖÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ¢ÜWæ¨Üá ¸ævé Çæçpé ¸æÙÜQ®ÜÇæÉà ¸æQR®Üí¢æ £í¨ÜÊÜ®Üá, ¢Ü|¡Wæ PæãÃæ¿ááÊÜ Jí¨Üá PܱÜâ³ ÖÝÆ®Üã° PÜáw©¨Ýª ® æ. "EÍé±Ý³ . .' JÙÜ ¸æàWÜá©¿á®æ°ÇÝÉ ÖæãÃÜÖÝQ¨ÜÊÜ®Üí¢æ ÍÜ·ª ÖæãÃÜwÔ, ÖÝÔWæ¿áÈÉ AÊÜÙÜ ÊÜáWÜáÈ Y Wæ ÓæàÄPæãívÜá JÆ訆 ·áWæY ÖÜÄÓÜÆá ÖæãàX ÊÜÞvܸÝÃÜ¨Ü ¢Üáío¢Ü®Ü 6


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜÞw¨Ü ÊÜáWÜáË®Üí¢æ GÃÜvæàoá aÜpÝÃÜ®æ £í¨ÜÊÜ®Üá PÜãvÜÇæà ¸æ®Üá° £ÃÜáXÔPæãívÜá ¢Ü±Ü³Wæà ÊÜáÆX¹qr¨Ýª®æ... ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ GaÜcÃÜWæãívÝWÜ Óèg®Ü AíWݢܮæ ÊÜáÆX¨ÝªÙæ. HÄÚÊÜ Óܤ®ÜWÜÙÜÈ EÔÃÝo¨Ü BÊæàWÜ £àÊÜÅWÜ£¿áÈÉ ¨ æ¿áÆÉ . . ÓÜãÃÜá ©qr Ó Üá¢Ü¤ HPæãà WÝyÜ bí¢æ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáXÃÜáÊÜí£¨æ ¸æàÃæ... vÜ·Çé PÝq®Ü G¨ÜáÄWæ C¨Üª Wæãàvæ WÜw¿ÞÃÜ qPé oPé ÍܹªÓÜá¢Ü¤Çæ ±ÜÄÔ§£Ááà WÜí¼àÃÜÊæ¯ÓÜᣤ¨æ. ¨Üí±Ü£WÜÚWÜæ Ãݣſá HPÝí¢Ü¨ÜÈÉ ¨æàÖÜWÜÚXí¢Ü Êæã¨ÜÆá DÊÜìÃÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ Êæã¨ÜÆá ¢æÃæ¨Üá PæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ...? Jí¨ÝX ÓÜáUÓÜá¢Ý¤ ÓÜ¨Ý PÝƨæãí©Wæ Óܳ¬ìÓÜ ¸æàPæí¨ÜÃæ ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜ ÓÜÖÜ Óܳí¨Ü®ÜËÃܸæàPÜÆÉ... ""®Ý®æãí¨Üá ÊÜÞ¢Üá ÖæàÙÜÇæà Óèg®ÜÂ... '' PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ A®Üá®ÜÀáÔ PæàÚ¨Ü. ""ÖÜãn.. ÖæàÚ''Gí¨ÜÙÜá. ""Pæãà±ÜÊæà¯ÆÉ ¢Ý®æà...'' ÊÜá¢Ü㤠AÙÜáQ¨Ü. ""ÖæàÚÅà Aí¨æ®ÜÆÉ...'' AÐærà®Üã JÃÜoá ¨Ü¯ CÃÜÈÆÉ. ""¯®ÜWæ ÊÜáãÃÜá£íWÜÙÝWÜá¢Ý¤ ·í¢ÜÆÉ...'' ""ÖÜãní...'' ""×í©®Üí¢æ aÜÚ gÌÃÜ ·ÃܸÝÃܨÜã ®æãàvÜã... ¯à®Üá B¨ÜÐÜãr ÃæÓér®ÜÈÉÃܸæàPæí©¨ÝÃÜÆÉ vÝPÜrÃÜá...?'' ""Aí©¨ÝÃæ....'' ""ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®æ°àPæ PÜÃæÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá...?'' Óèg®Ü ¢ÜPÜÒ|Êæà ±ÜÅ£QÅÀáÓܨݨÜÙÜá. "" C¨ÜÃÜÈÉ BÇæãàbÓæã¨æ௨æ? WÜívܮܮÜá° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜÊæáàÇæ ÓÜáb¢ÝÅ ®æãí©¨ÝÙæ... AÊÜÚWÜã ·¨ÜÇÝÊÜ}æ ¸æàQ¨æ¿áÆÉ...'' ""¯Ëá¾ÐÜrÄà...''Gí¨ÜÙÜá. AÊÜÙÜ®Üá° B±Ý¿á¢æÀáí¨Ü ¢Ü¹ºPæãívÜ PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ, ""¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÁáÀáí¨Ü ¯à®Üá DWÜÇݨÜÃÜá ¢ÝÀá¿Þ¨ÜÃæ A¨æÐÜár aæ®Ü°...!'' PÜ®ÜÓÜá PÝ|á¢Ý¤®æ ; AÊÜÙæãí©Wæà. Óèg®Ü ¢ÜíX¿á®Üá° PÜÃæ¢ÜÃÜÆá WÜívܮܮÜá° PÜÙÜá×ÔPæãorÙÜá. 7


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÓÜb¢ÝÅ ·í¨Ü ÊæáàÇæ ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü b¢ÜÅ|Êæà ·¨ÜÇÝÀá¢ÜÆÉ. AÊÜÙÜá Êæã¨ÜÆ ®æãàoPæRà AaÜcÄWæãÚԨݪÙæ. C¨æà®Üá! CÊÜÙÜá WÜívÜ ÓܢܤÊæáàÇæà ÊæáçPæç ¢Üáí¹Pæãíw¨ÝªÙæ! CÊÜÙÜ ¢Ü®Üá AÃÜÚ¨æ Aí¨Ü aæí¨Ü CÊÜá¾wÔ¨æ! WÜívܯí¨Ü CÊÜÚWæ ÓÜáSËÃÜÈÆÉ Ê æà®Üá?.. PÝÆPæR ¢ÜPÜRí¢æà Êæç«ÜÊÜ嬆 PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜ®æ°à®Üã EÚÔPæãÙÜÛ¨æà ©pær¿ÞX¨ÝªÙæ. ÖÜ}æWæ PÜáíPÜáÊÜá PæçWæ ·ÙæWÜÚÊæ. ÐæãàvÜοáÃÜ ÓÝÈ®ÜÆãÉ G¨Ü᪠PÝ|áÊÜí£¨ÝªÙÜÆÉ... PÝÆ¨Ü ÊÜá×ÊæáÁá A±ÝÃÜ. ÊÜáá¨Üáw¨Ü ÓÜáSÊæí·á¨Üá WÜívÜ ÊÜáw¨Ü ·ÚPÜ WÜÄWæ¨ÜÄPæãíw¢æà... Pæor ®ÜvÜ¢æ¿áÊÜ®Üá CÊÜÙÜ ÊæáàÇæ ÊÜáãwst PÜÇæWÜÙæÇÝÉ ÊÜÞ¿áÊÝX C©àWÜ Óæãí±ÝX PÜíWæãÚԨݪÙæ... Gí¥Ü ˬ Êæçb¢ÜÅÂ! ¸ÝÃé PÜÊÜåé ÃæÓæãràÃæípé Jí¨ÜÃÜ ÊÜÞÈPÜ®ÝX¨Üª ÊÜá«ÜáPÜÃܯWæ GÆÉ aÜoWÜÙæãí©Wæ Öæ~¡®Ü ÖÜáaÜãc ·ÖÜÙÜË¢Üá¤. ÊÜá®Ü¾¥Ü®Üã ÔÄÊÜí¢Ü®Üã, ˱ÜÄà¢Ü PÜávÜáPÜ®Üã ËPÜê¢Ü PÝËá¿áã B¨Ü AÊÜ®Üá A¨æãí¨Üá ©®Ü ÓÜãRoÃé A±Ü[ݢܨÜÈÉ £àÄPæãíw¨Üª. ÓÜáb¢ÝÅ ÓÜÌ¢Üí¢ÜÅ ±ÜQÒXí¢ÜÆã ËáXÇÝX EÔÃæY¨Üá ·íWÝÃÜ¨Ü ±ÜígÃÜ©í¨Ü ÖæãÃÜ·í¨ÜÙÜá. ·£¤ Öæãà¨Ü BÊÜÙÜ ÖÝÇæY®æ°WÜÙÜÈÉàWæ ®ÜËÃÝ¨Ü ±æí±Üâ. AÃÜÚ¨Ü PÜíWÜÙÜÈÉ ·¨ÜáQ®Ü¢Ü¤ ÖæãÓÜ®æãào. ·ÃÜá·ÃÜá¢Ý¤ Êæáç¹Ä¨Üá PÜívÜÊÜÃÜ PÜ~¡Wæ Qw CvÜáÊÜ E®Ü¾¢Ü¤¢æÁá. ÊÜá®æWæ ·í¨Ü AÊÜÚWÜã ·¨ÜÇÝÊÜ}æ ¸æàQ¢Üá¤. »ÝÊÜ®Ü ÊÜááWÜ­¢æ ÖÜávÜáWÝqPæ¿áÈ ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ÓÜÃÜÓÜ ÓÜÈWæ ÊÜáãw ·í¢Üá. ¯í¢ÜÈÉ Êæãàw ÖÝQ ÓæÙæÊÜ »ÜíXÀáí¨Ü, Êæã®æaÜá ÊÜÞ£¯í¨Ü, B¨ÜÃÜã ÊÜáê ¨ Üá ÊÜá®ÜÔÕ ¯ í¨ÜÇæ BPÜÑìÓÜáÊÝPæÀáí¨Ü ¢Ý®æà®æãà PÜÙÜPæãívܨܪ®Üá° PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ C©àWÜ PÝ|¢æãvÜX¨Ýª®æ. ÊÜá®æ Gí·á¨Üá AÊܯWæ Ôw¨æàÙÜáÊÜ ÖæãWæ WÜãvÝWܨæà, ÓÜáb¢ÝÅÙÜ ÓÜÖÜg ÓÜÈWæ ÖÜáÔPæãà±ÜWÜÙæãí©Wæ E¢ÝÕÖÜÊæà bÊÜáá¾ÊÜ bÆáÊæá¿Þ¨ÝWÜ AÊÜ®ÜÇæÉ ÊÜááÃÜáq Öæãà¨Ü iàÊÜ®æãà¢ÝÕ Ö ÜÊæ ±Üâq¨æ©ª ¢ Üᤠ. .. A¨Üá AÊÜ®Ü ÊÜááWÜ­ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÖæàWæ JÊæá¾Çæ bÊÜáá¾£¤¢æ¤í¨ÜÃæ& ÃݣŠFo¨Ü pæà·Çé ÊÜááí¨æ PÜáÚ¢Üá, ÊæáçÊÜáÃæ¢Üá ÖæívÜ£ Óèg®ÜÂÙÜ G¨ÜáÄ®ÜÇæÉà ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®Üá° ÖæãWÜÙÜá¢Ý¤ ""®æãàvÜá, GÐÜár aæ®Ý°X¨æ CÊÜÙÜ ÊæáçÊÜÞo. ¿ÞÊܮݨÜÃæã·º Ô¯ÊÜÞ væçÃæPÜrÃé PÜ~¡Wæ PÜívÜÃæ Síw¢Ü ÖÝÄÔPæãívÜá ÖæãàWÜá¢Ý¤®æ. BÊæáàÇæ CÊÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜ PÜãvÜ ÓÜáÚÁãà¨Üá ÓÝ«Ý®Ý...'' Gí¨ÜÊÜÙÜ ¸æ®Ü° ÊæáàÇæ Pæç 8


BÊÜ¢ÜìPÝÆ CÄÔ¨ÜÊÜ®Üá ÓÜÊÜÃÜá¢Ý¤ ¢Üor®æ ÖÜÓܤ PæÙÜXÚÔ¨ÜÊÜ®Üá ±ÜâÐÜu»ÝWÜÊÜ®Üã° £àw¹qr¨Üª. ÓÜáb¢ÝÅ H®Üã BWܨÜÊÜÙÜí¢æ C¨ÝªWÜ, AÊÜÙæà ¢Ü¿ÞÄÔor AÊÜÙÜÐærà aæ®Ý°¨Ü ÊÜáê Ð Ýr ® Ü° »æãàg®ÜÊÜ®Üã° ÖæãWÜÙÜá¢Ý¤ &""¯à®Üã AwWæ ÊÜÞw¤ à ¿Þ ®æãàvÜá...'' × ×àØ Gí¨Üã ÊÜÂíWÝÂÊÝw¨ÝWÜ& ¸æÙæ¿áᣤÃÜáÊÜ WÜ»Üì Öæã¢ÜᤠÓÝÃÜá A®Ü° ¨ ÜÈÉ ¸æÃÜÙÝwÓÜᣤ ¨ ܪ Óèg®ÜÂÚWæ Öæãpær ¿ áÈÉ ¢æãÙæÔ¨Üí¢ÝWÜá¢Ü¤¨æ¿áÆÉ. PÜãvÜÇæ G¨Ü᪠¸Ý¢é ÃÜãíWæ KvÜá¢Ý¤Ùæ. ÓÜáb¢ÝÅ AÓÜÖÝ¿áPÜ ®æãào ÖÜÄÓÜá¢Ý¤Ùæ. AÃæ! ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿á A¬PÝÃÜÊÜ®æ°ÆÉ D A±ÜÕÃæ ÓÜáb¢ÝÅ A±ÜÖÜÄÔ ¹orÙæà®Üá..? D ÊÜá®æ¿á WÜ£¿á®Üá° ¯¿áí£ÅÔ¨ÜÊÜÙÜá ¢Ý®Üá. ¢Ü®Ü° ÊÜááÃÝÄ GÇæÉÇæãÉà AÇæ¿áᣤ¨Üê Ü㠢ܮܮ° æà° ÖÜávÜáQPæãívÜá A±ÜÃݣſáÆãÉ ·ÃÜᣤ¨Ü.ª ¢Ü®æã°ÙÜWæà CÃÜᣤ¨Üª...? ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜ㠢ܮܰ®æ°à BÊÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. PæÆÊæäÊæá¾ ÖæãàWÜÈ ±Ý±Ü Aí¢Ü ¹pÝrWÜ AÊÜáÄPæãívæà ¹vÜᣤ¨Üª®ÜÆÉ... DWÜ? Aí©®Ü ÃÝ£ÅÁá ÊÜááÃÝÄ¿á®Üá° ¢ÜÃÝpæWæ ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÙÜá& ""H¯Å AÊÜÙÜ g¢æ ¯ÊÜá¾ ÓÜÃÜÓÜ. ®ÝbPæ ÖæàbPæ C¨æ¿Þ ¯ÊÜáWæ...?'' dæàwԨܪ Ù Üá. ""Öè¨æà, ®ÝbPæ¿ÞPÝWܸæàPÜãí£à¯. AÊÜÙÜÐÜár ®Ü¿á ®ÝgãPÜá ¯®ÜX¨æÁáà®Üã... ÓÜ¨Ý ÔvÜáPÜá¢Ü¤Çæà CÃÜ£à¿Þ.. ¯®ÜWæà®é PÜwÊæá¿ÞX¨æàí¢Ü... AÊÜÙÜá , ®Ü¯°í¨Ü H®æãà BWܸÝÃܨÜ᪠BÀá¢Üãí¢Ü ¢ÜÇæ ÊæáàÇæ PæçÖæã¢ÜᤠPÜãÃÜÆÉ. ¯®Ü° ÖÝWæ ®Ý¯ÊÜ¢ÜᤠGÐÜár Êæãpær Cpæràí¢Ü G~ÓæãàÙÜÆÉ... ®Ý®Üá GÐæãr£¤Wæà ·í¨ÜáÅ ®Ü®Ü° Öæãpær ÖÜÔÊÜâ ËaÝÄÔPæãÙݤÙæ. AÊÜÙÜÈÉ ÃÜã±ÜÊæäí¨æà AÆÉ. Óæ°àÖÜ˨æ. ÓÜÃÜÓÜ ÓÜÇÝɱÜ˨æ. ÊæáàÇÝX ÓÜÖÜ®æ C¨æ..'' Gí¨Üá ÖæàÙÜá¢Ý¤ ÓÜb¢ÝÅÙÜ®Üá° ÖæãWÜÙÜá¢Ý¤ Öæãà¨Ü. ""F, Fí.. ¯àÊÜâ AÊÜÙæ°à ÊÜá¨æÌ ÊÜÞvæãRÚÅà... ®Ý®æÈÉ ¿ Þ¨ÜáÅ ÖÝÙÝX ÖæãàX¤ à ¯'' ÊÜá¢æ¤ Pæãà±ÝËÐær¿Þ¨ÜÙÜÆÉ. HPæãà Êæã¨ÜƸÝÄWæ A·Çæ¿áí¢æà ÊÜááÔÊÜááÔ AÙÜÆá ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÜÙÜá. ÖÝÔWæ¿áÈÉ GÃÜvÜã Êæãíw¿áãÄ vÜ·PÜR®æ PÜÊÜâbPæãívÜá AívÜá ÊæáàÇæ ÊÜÞw ÊÜáá¯Ô¯í¨Ü ÊÜáá¨ÜáwPæãívÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ²Åࣿá ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° ¸æàÃæã·ºÃÜá PÜÔ¨ÜáPæãívÜÃæ AÙÜáÊÜ bPÜR ÊÜáWÜáË®Üí¢æÁá PÜívÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ÊÜááSÊÜ®Üá° ÊÜááÔÊÜááÔ ¸ævéÑàpéWæ Egáj£¤¨ÜªÊÜÙÜ®Üá° ¢Ü®æ°væWæ £ÃÜáXÔPæãÙÜÛÆá PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ ÖÜÃÜÓÜÖÝÓÜ ÊÜÞw Ë´ÜÆ®Ý¨Ü ÊæáàÇæ ¢Ü®Ý°Pæ¿á 9


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢Üpær¿áí¥Ü ¸æ®Üá° ÓܱÜäÃÝ¨Ü Óæãío ¯vÜáÓÜá¿ááÂÊÜ ¢æãàÃÜ ¯í¢Ü·WÜÙÜ®Üá° ¯qrÔÊÜ®æà, ®æãàvÜá ¯®Ü°¨æà®Üá PÜwÊæá C¨æ¿Þ...'' G®Üᰢݤ ÊÜá¢æ¤ ¸æ®Ü°ÊæáàÇæ Pæç¿ÞwÔ GÃÜvÜã ÖÜÓܤWÜÚí¨Ü ÓæãíoÊÜ®Üá° ×w¨Üá ÊÜáê¨ÜáÊÝX ×ÓÜáQ¨Üª. GÐæãrà Öæ㣤®Ü ¢Ü®ÜPÜ ×Wæà CÄÓÜáÊÜááÄÔ¯í¨ÜÇæà QÅÁáWÜÙæÆÉ ®Üvæ¨ÜÃÜã HPæãà WÜívÜ®Ü Pæç Q¢æ¤Óæ¿áÈÆÉ Óèg®ÜÂ. ÊÜáÃÜá©®Ü ÓÜáb¢ÝÅÙæà Pæãor £íw WÜ·WÜ·®æ ®ÜáíX¨Ü Óèg®Ü AÊÜÓÜÃÜ©í¨Ü PÜaæàÄWæ ·í©¨Üª Ù Üá. AÊÜÙÜ A¢Üê ² ¤ AÓÜÖÜ®æ C®Üã° ÊÜÞ¿áÊÝXÃÜÈÆÉ . PÜáwËáàÓæ PÜáÆPÜ~ì H®ÜPæãàR ÖÜ£¤ Ã Ü ·í¨Üá ÖÜÈRĨÝWÜÆã AÊÜ®Ü ÖÜst PÜ|á¡WÜÙÜá ¢Ü®Ü° ÓÜÄ¨Ü ÓæÃÜX®ÜÇæÉ CÊæ Gí·á¨Ü®Üá° ÊÜáÃæ¢ÜÊÜÙÜí¢æ ¯ÆìPÜÒ $ ¢ÜÙ橨ܪÙÜá; D ÖÝÙÜá ¿åèÊÜ®Ü&iàÊÜ®ÜPæRà ©PÝRÃÜÊæí·í¢æÁáà.. PÜáÆPÜ~ìPæËá¾ ¨ ÜÊÜ®æ ¢Ü®Ü° ±Üâ| ´ÜÈÔ¨Üí¢æ ®ÜWæ¹àĨÝWÜ ¢Üor ® æ Gaæc ¢ ÜᤠP æãívÜá ¹X¿ÞX PÜáÚ¢ÜÊÜÙÜá PÝÂPÜÄÔ EWÜáÙÜáÊÜí¢æ ®æãàw¨Ýª Ù æ. Öæ|á¡ ÖæãÃÜWæ WèÃÜÊݯ̢æ¿ÞXÃÜÆá ¿ÞÊÝWÜÆã PÜÐÜr±ÜvÜ£Ãæãà¨æà.. Óèg®Ü BµàÔ¯í¨Ü ×í©ÃÜáWÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ, ÓÜíhæ GÇæãÉà CÃÜᣤ¨Üª PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ DXàWÜ ¸æàWÜ®æ ÊÜá®æWæ ·í©ÃÜᣤ¨Üª. BWÜ »ÝÊÜ ®Ý©¯ ©®ÜPæãRí¨Üá ·Wæ¿á £íw £¯ÓÜá £®Üᰢݤ PÜáÆáPÜáÆá ®ÜWÜá¢Ý¤ ÊÜÞ£®Ü ÊÜáÙæ¿á®æ°à WÜÃæ¿áá¢ÜÈ ¤ ¨Üê Üá. Aí¨Üá PæàÃÜí Bo¨ÜÈÉ ÊÜáWÜð ÝX¨ÝªÃæ. CÊÜÙÜá JÙÜ ·í¨ÜÃÜã AÄËÆɨÜí¢æÁáà C¨ÝªÃæ. CÊÜÙÜá ¸æàPæí¢ÜÇæà PæËᾨݪÙÜÆÉ& ¢ÜÃÜWÜ£ÁãÙÜWæ qàaÜÃé ·í¨ÝPÜÒ|Êæà G¨Ü᪠¯ÆáÉÊÜ Ë¨Ý¦ì¿áí¢æà aÜoPÜR®æ G¨Ü᪠¯í£¨Ýª®æ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ. "" JÖæãØà , »ÝÊÜ ¯àÊæäÙæÛà ¥æàpé ÊÜáPÜRÙÜ ¥ÜÃÝ®æà... PÜã¢æãRÚÛà »ÝÊÝ... AÊÜÙæà®Üá ÖÜáÈà®æà..'' Gí¨Üá AÊܮܮÜá° Pæç×w¨Üá PÜãÄÔ¨ÜÙª Üá ÓÜáb¢ÝÅ. A®Üí¢ÜÃÜ, APÜR ¢Ü®Ü®° æà° ¨ÜáÃÜáWÜáqr ®æãàvÜᣤ¨Üê æ, ""®æãàvÜPÝR »ÝÊÜ ¯®ÜWæÐÜár WèÃÜÊÜ PæãvݤÃæà... ¯à®æ AÊÜÃܮܰ ÓÜÄ¿ÞX ®æãàvæãRÙÜÇÝÉí¢Ü PÝ|áÕ¢æ¤à... ÍÜá¨Ü­ ÊÜáWÜá訆 ÓÜÌ»ÝÊÜ AÊÜÃܨÜáª. Cí¥Ý ®æçÓéWÜívÜ ÔWܸæàPݨÜÃæ ±Üâ| ÊÜÞwÃܸæàPÜá. AÊÜÃÜÇæÉà®Üã Pæo¨r Ü᪠PÝ}æãàÕ ÆÉ ®ÜíWæ...'' Gí¨ÜÙÜá. ""ÓÜĹvÜá, C·ºÃÜã Jí¨ÝX J·ºÃÜ®æã°·ºÃÜá ÖæãWÜÚ¨æªà ÖæãWÜÚ¨Üáª...'' ÓÜÌƳ ÁãàbÓÜá ÊÜí¢Ý¨ÜÃÜã ¹WÜáÊÜÞ®Ü ¹vܨæà ÖæàÚ¨ÜÙÜá 10


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Óèg®ÜÂ. ±Ý±Ü, BµàÔ¯í¨Ü ¨Ü~¨Üá ·í©ÃÜá¢Ý¤Ùæ. ·ÔÄ ¸æàÃæ Gí¨Üá APÜR¯Wæ GÈÆÉ¨Ü E±ÜaÜÃÜ ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ùæà ÓÜáb¢ÝÅ. ""ÊÜáWÜá訆 ¢ÝÀá¿ÞWæãàÙÜá ¯à®Üá D ÓÜÆ ÓÜáÆ»Ü ÖæÄWæ BWæºàPÜÆÉ.. aæ®Ý°X £®Ü°¸ æàPÜá ®æãàvÜá'' AÊÜÙæí¨ÜÃæ, ¢Ü®ÜWæ CÊÜÙÜ BoÊæÇÝÉ A¥ÜìÊÝWæãÆÉ Aí¨ÜáPæãíw¨ÝÙÝ...""¯à®Üá ®Ü®Ü° ÓæàÊæ ÊÜÞw¨Ü᪠ÓÝPÜá PÜ}æà. ®ÝÙæ®æà FÄWæ ÖæãÃÜoá ¹vÜá'' A®æã°à¨æà®Üá? ÓÜáb¢ÜÅ Ãæã¿åé®æ Pæãà}æ ÓæàĨÜÙÜá. ¸ÝXÆá ÖÝQPæãívÜá Êæã|PÝÆáWÜÙÜÈÉ ÊÜááS ÖÜá¨ÜáXÔ ¹QR ¹QR A¢ÜÙ¤ Üá. ¢Ü®ÜWÜí¢Üã »ÝWÜÂËÆÉÊÝÀá¢Üá. CÊÜÙÜ, CÊÜÙÜ WÜívÜ®Ü ÓæàÊæ¿áÈÉ A¨Ü®Üá° PÝ|Æá ¢æãvÜX¨ÜÃæ H®æà®æã PÜȳÓÜá¢Ý¤Ùæà. ¢Ü®ÜWæ BÓܳ¨ÜÊæÈÉ¿á¨Üá...? PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ CÐærPæRÆÉ ¢ÜÇæ PæwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÖæívÜ£Wæ ÓÜÊÜޫݯÓÜÇ棰Ԩݪ®æ. ÓÜáb¢ÝÅ ·í¨ÜÊæáàÇæà AÊÜÙÜ BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÄÔ¨æ¿áÆÉ. AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜãÕ ¢Ü®æ°væWæ ÊÝÆᣤÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯ÓܨÜÊÜ®æà®Üá..? væÈÊÜÄ BWÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜááíaæà®æ ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®Üá° CÈÉí¨Ü KwÔ¹orÃæ g®Ü H®æí¨ÝÃÜá.. ±Ý±Ü AÊÜÚWæÐÜár ®æãàÊÝWܸæàvÝ... Óèg®ÜÂÙÜ®Üá° ÖæàWæãà A®Üá®ÜÀáÔ¨Ü. AÊÜÙÜá ÓÜáÊÜᾮݨÜÙÜá. Pæãà}æ¿á ¸ÝXÆá ·w¿áá¢Ý¤ , ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®Üã° ·ÖÜáÊÝX ¸æàwPæãívÜ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ. AÊÜÙÜá ¸ÝXÆá ¢æWæ¿áᣤ¨Üí¢æà Pæãà}æÁãÙÜWæ ÖæãàX ÓܯÖÜ PÜáÚ¢Üá ÖæàÚ¨Ü& ""ÓÜábà.. ¯à®Üá ·í¨ÜÊæáàÇæ D ÊÜá®æ¿áÈÉ ÆÊÜÆËPæ ¢Üáí¹ ·í©¨æ. D ·¨ÜáQ®ÜÈÉ ²Åà£Áá EPÜáRÊÜí¢æ ÊÜÞwÃÜáÊæ. ¯®Ü° APÜR®Ü Êæáç ÊÜá®ÜÓÜáÕWÜÙævÜÃÜvÜã ·¨ÜÇÝÊÜ}æWæ ¢Üáw¿áᣤÊæ¿áÆÉ .. ¯à®Üá DWÜ ÖæãàX¹orÃæ ÖæàWÝ©à¢Üá ®Ü®Ü° AÊÜÓæ§ ÁãàbÔ©ªà¿Þ...'' Gí¨Üá ÊÜáWÜáË®Üí¢æà WܨÜY©¢Ü®ÝX¨Üª. AÊÜÙæã »ÝÊæäà¨æÌàWÜ©í¨Ü&""K,»ÝÊÝ..'' Gí¨Üá AÊÜ®Ü PæçWÜÙÜ®Üá° ×w¨Üá ¨æç®ÜÂÊæ¢Ü¤ ÓÜÌÃܨÜÈÉ ÊÜáWÜáË®Üí¢æÁá AÆÊæä¢Üá¤PæãívÜÙÜá. ²Å࣠EÊÜá¾ÚÔ ·í¨ÜÊÜ®Üí¢æ ®Ý©¯¿á ÊÜááSÊÜ®Üá° ¸æãWÜÓæ¿áÇæÉ£¤ ¢ÜÇæ ¯à˨ݪ®æ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ. ×àWæ ©®ÜWÜÙÜá, £íWÜÙÜáWÜÙÜá PÜÙ橨ܪÊÜâ. AÊÜ®Üá DWÜ Êæã¨ÜÈXí¢Ü ¯àpÝX væÅÓé ÊÜÞvÜáÊÜí¢æ ÊÜÞw¨ÜÊÜÙæí¨ÜÃæ ÓÜáb¢ÜÅÙæà. Óèg®Ü AÊÜ®Ü 11


BÊÜ¢ÜìPÝÆ væÅÔÕíWé ·WæY ¿ÞÊÝWÜÆã ÖÜíXÓÜᣤ¨ÜÙª æà Ë®Ý@ A®Üá®ÜÀáÔ ÖæàÚ¨Üê ÜÆÉÊæà. ""»ÝÊÜ ¯àÊÜâ H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá ÓÜÌí¢Ü ¹Ô®æÓé ÊÜÞw. APÜR¯Wæ ¯àÊÜâ JÙæÛà E¨æãÂàWÜÓܧÃÝWÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ®æãàvÜáÊÜ BÓæ C¨æ.'' JÊæá¾ AÊÜ®Ü PÝÆÃé ÓÜıÜwÔ ÖæàÚ¨ÜÙÜá ÓÜáb¢ÝÅ. CÊÜ®Üá A®ÜáÊÜÞ¯Ô¨Ü.ª ®Ü¿á®Ü ÊÜá®æãàÖÜÄ ®Ý©¯ AÈÉWæà ÓÜáÊÜá¾®ÝWܨæ ÊÜá¢æã¤Êæá¾ ÖÜã®ÜWæ AÃÜÚÔ ®Ü¿áÊÝXÁá ÖæàÚ¨ÜÙÜá &""¿ÞPÝWæãàÆÉ H®Üã A®Üá»ÜÊÜËÆɨæà®æ H®æÆÉ ÓÜí±Ý©Ô NàÊÜáí¢ÜÃݨÜÊÜĨݪÃæ »ÝÊÜ..'' ¢ÜÇæÊæáàÇæ ÊæáÆÉ®æ ÊæãoQ¨ÝªÙæ. Aí¢Üá Cí¢Üã AÊÜÙæà ÓÜ㶠£ ì¨æàÊÜ¢æ¿Þ¨ÜÙæãà ÖÝWæà dÜÆ ÊÜáãw¢æãà Jí¨Üá ©®Ü C¨ÜªQ R¨Üªí¢æà®æ ¢Ü®ÜWæ ¸ÝÂíPé¯í¨Ü Çæãà®é ÓÝÂíPÜÒ®é BX¨æ Gí· ÍÜá»Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ÊÜá®æWæ ¢Üí©¨Üª. ""®æãàw¨æ¿Þ Óèg®ÜÂ, GÆÉ ¯®Ü° ¢ÜíX¿á WÜá| ÆPÜÒ|WÜÙæà.. '' AÊÜ®æí¨ÝWÜ& ""AÆÉ »ÝÊÜ, GÆÉÊÜä APÜR®Ü ÖæãpæràÈ ¸æÚ£Ãæãà ¯ÊÜá¾ ÊÜíÍæãà¨Ü­ÃÜPܯí¨ÜÇæà..'' ÓÜáb¢ÝÅ PÜãvÜÇæ ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÙÜá. B¨ÜÃæ Óèg®Ü £àÃÜ ¯àÃÜÓÜÊÝ¨Ü ±ÜÅ£QÅÁá ÊÜÂPܤ ±ÜwÓܸæàPæà.. PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ ÊÜááS ÖÜáÚÊÜÞwPæãívÜá¹or. ÓÜáb¢ÝÅÚWæ AÁãÂà ±Ý±Ü G¯Ô¨ÜÃæ , D ±ÝÅ~Àáí¨æà®Ý©à¢Üá Gí· A|PÜá ®æãàoÊæ Óèg®ÜÂÚí¨Ü. AÊÜÙÜá A¢Ü¤¤ ÖæãàWÜᣤ¨Üªí¢æà®æ& ""»ÝÊÜ, ¿áã Wæãà AÖævé... JÙæÛ¿á¨ÝWÜá¢æ¤à..'' ¸æ®Üá° ¢Üqr ´æäàÅ¢ÝÕ×Ô¨ÜÙÜá. ÊÜÞÃÜ®æ¿á ©®ÜÊæ ©à±ÝÊÜÚ ÖÜ·º. ÖÜ·º¨Ü ©®Ü PÜê Ð Ü¡ Ê ÜááÃÝÄ ÓÜáb¢ÝÅÙæãí©Wæ AvÜáWæ ÊÜá®æ¿á PæÆÓܨÜÈÉ ¢æãvÜXÔPæãíw¨Ýª®æ. BµàÔWæ ÃÜhæ ÖÝQ¨ÜªÃÜã Óèg®Ü HPæãà Óæãío ®æãàÊæí¨Üá ÊÜááÆáPÜá¢Ü¤ vÜ·ºÇé¸ævé ÊæáàÇæ J·ºÙæà ¹¨ÜáªPæãíw¨ÜªÊÜÙÜá ¸æÚWæY Jí»Ü¢Ý¤¨ÜÃÜã G¨æªà CÃÜÈÆÉ. AÊÜÚXàWÜ Jí»Ü¢Üᤠ£íWÜÙÜá. AvÜáWæ ÊÜá®æÀáí¨Ü »ÝÊÜ ®Ý©¯ WÜÆWÜÆ ÊÜޢܮÝvÜá¢Ü¤ A¨Üã C¨Üã ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá PæàÙÜ·ÃÜá¢Ü¤Çæà C¨æ¿áÆÉ. AÈÉWÜã ÓÜáb¢ÜÅ JÊæá¾ ÖÝWÜã ÊÜááÃÝÄ JÊæá¾ ·í¨Üá CÊÜÚWæà®ÝX¨æÁáí¨Üá ËaÝÄÔPæãívÜÃÜÆÉ... CÊÜÙæã ÖÜ®æ°ÃÜvÜÃÜÊÜÃæWæ HÙÜÇæà CÆÉ. BÊæáàÇæ G¨ÜªÊÜÙÜá ¸Ý¢é ÃÜãí ÓæàÄ WÜípæWÜã ËáàÄ ÐÜÊÜÃé®ÜÈÉ Ëáí¨Üá £àÃÜ ´æÅÍé BX ®ÜÙÜ®ÜÚÓÜá¢Ü¤Çæà ÖæãÃÜ·í¨ÜÙÜá. AÐæãr£¤WÝWÜÇæà ÊÜááÃÝÄ ¨æàÊÜÃÜ ±ÜähæWæ 12


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A~ÊÜÞw¨Üª. Óèg®ÜÂÚWæ ®æçÊæà¨Ü ¢ÜÃÜÆá ÖæàÚ¨Ü. A¨Ü®Üá° ¢ÜíX¿á¢Ü¤ ÖæãàX PæàÙÜáÊÜâ¨æà ¢Ý®Üá? Aí¢ÜÇæ, PæàÙܨæà®æ ®ÜPÝÃݢܾPÜÊݨÜÙÜá. ®æçÊæà¨ÜÂÊÜ®Üá° ÓÜáb¢ÝÅÙæà ¢Üí©pÝrWÜ ÊÜá¢æ¤à®Ü®Üã° ¢ÜÇæWæ ÖÜÐbcPæãÙÜÛ¨æà ÖæãÓÜ E¨æãàÂX ¿ÞWÜáÊÜ SÑ¿áÈɨܪ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ ¨æàÊÜÄWæ A®Ü®Ü »ÜPܤ®Üí¢æ ±Üähæ ÓÜÈÉԨݪ®æ. ®Üí¢ÜÃÜ, væç¯íWé pæà·Çé ÊÜááí¨æ PÜáÚ¢Üá ÊÜáãÊÜÃÜã Fo ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÝWÜ& ¿á¥Ý±ÜÅPÝÃÜ AÄËÆɨæà ÓÜáb¢ÝÅÙÜ ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜááSÊÜ®æ°à ËàQÒÓÜá¢Ý¤ AÊÜÙÜ Pæç¿áÈÉ ¢Ü¿ÞÄst ±ÜäÄ, WÜÓÜWÜÓæ TÝ¿áÇé®Üá° aܱܳÄÓÜá¢Ý¤ AÊÜÙÜ®æ° ÊÜá®ÜÓÝÃæ ÖæãWÜÙÜÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨Ü. Óèg®Ü ¢ÜáÓÜá Fo ¯ÈÉÔ¨ÜÊÜÙæà ®ÜáíX¹vÜáÊÜí¢æ ¯qrÔ¨ÜÙÜá. AÊÜ®Üá ¢ÜPÜÒ| ¢Üáío ÊÜáWÜáË®Üí¢æ ¢æ±Ü³WÝX¨Üª. Aí¨Üá ÓÜíhæWæ ±ÜpÝQ ÖÝÄÓÜáÊÜ ÓÜí»ÜÅÊÜáÊÜÆÉÊæà..? ·ívÜÇéWÜorÇæà ±ÜpÝQ ¢Üí©qr¨Üª. £àÃÜ SáÑ¿áÈÉ ¸æàÃæ C¨Üª®ÜÆÉ. A¨æà®Üá ÊÜÞÁáÁãà ÊÜá®ÜáÐܯWæ PæÆÊæäí¨Üá Óܯ°ÊæàÍܨÜÈÉ D gWÜ¨Ü ·í«Ü®Ü PÜoár±ÝvÜáWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÖÜĨæãWæ¨Üá ¹vÜáÊÜí¢Ý¨ÜÃæà®Üã AaÜÄ c ÀáÆÉ. ÓÜíhæ ©à±ÝÆíPÝÃÜ¨Ü Öæ㣤Wæ ÓÜáb¢ÝÅ ¸æÃÜÙÜWÜÙÜ¨Ü Pæí±Üâ gÄ ¸ÝvÜìÄ®Ü ¢æÙÜáÊÝ¨Ü ¹Ú ÃæàÎÊæá¿á ÔàÃæ¿ááoár ¢Ü®Ü° hæãí±Ý¨Ü ¢ÜÇæWÜã¨ÜÆ®Üá° ¸æ®Ü°ÊæáàÇæ ÖÜÃÜw ¯àÙÜÊÝX CÚ¹qr¨ÝªÙæ. Pæãà}æ¿á vÜ·ºÇé¸æwx®ÜÇæÉ C®Üã° Óæãàí¸æàÄ¿áí¢æ Óèg®Ü EÃÜáÚPæãívæà C¨Üʪ ÜÙÜá ¢ÜíX A¨æÐÜár PÜÃæ¨ÜÃÜã ÖæãÃÜWæ¨Ü᪠·í©ÃÜÈÆÉ. ÓÜÄ, ÊÜá®æ ÖÝÙÜá ÓÜáÄ¿á¸ÝÃܨæí¨Üá ÓÜáb¢ÝÅÙæ ÔíWÜÄÔPæãívÜá ·í¨ÜÙÜÆÉ. ÊÜá®æ¿áíWÜÙܨÜÈÉ ÓÝÆáÓÝÇÝX ÖÜ|¢æWÜÙÜ®Üá° ÖÜaÜcÇæí¨Üá ¸ÝX ¯í£¨ÝªÙæ. B ÓÜÊÜá¿áPæR Gí¨Üã CÆɨæà Çæçpé BX WÜáívÜá ÖÝQPæãíw¨Üª PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ gÃÜ¨Ý gX¿áá¢Ý¤ ÊÜá®æ Wæàoá ¨Ýq AíWÜÙܨæãÙÜWæ ·í©¨Üª. AÇæÉà ÓÝÆá ©à±ÜWÜÙÜ ¸æÙÜQ®ÜÈÉ AÊÜ®Ü ÊÜáí¨Ü ®æãào¨ÜÇæÉ PÜ|á¤í¹PæãívÜÙÜá ÓÜÌWÜìÇæãàPÜ¨Ü A±ÜÕÃæ¿áí¢æÁá ÓÜáb¢ÝÅ...! AÊÜ®Üá CÊÜÙævæWæ PÜ|á¡ijPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃæ, ""»ÝÊÜ, ±ÜpÝQ ¢Üí©pæãràÃÜá GÈÉWæ ÖæãàX¹qÅà...? BWÜÇæà WÜípæ GípÝ¿áᤠ·¯° ÖÜaæãcà|...'' Gí¨Üá ÖæàÚ JÙÜ ®Üvæ¨Ü ÓÜáb¢ÝÅ ±ÜpÝQ ·ívÜÇé ¢Üí¨Üá AÊÜ®Ü G¨ÜáÄWÜorÃÜã AÊÜ®Üá ÖæãÓÜ·®Üí¢æ AÊÜÙÜ®æ°à ¯qrÓÜᣤ¨Üª. ""»ÝÊÝ, H®Ý¿á㤠¯ÊÜáWæà. ¿ÞPæ...!'' PæãíaÜ WÝ·Ä¿Þ¨ÜÙÜá. 13


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ""H¯ÆÉ ÓÜábà... ¯ÊÜá¾ APÜR ...'' Gí¨Ü AÈÉWÜã ËaÜȢܮݨÜÃÜã. ""CÆÉ »ÝÊÝ, AÊÜÚWæ ¢ÜÇæ ®æãàÊÜí¢æ ÊÜáÆX¨ÜÊÜÙÜá G¨æªà CÆÉ...'' PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ PæãíaÜ ÊÜáíPݨÜ& "" »ÝÊÝ ¿ÞPæ ®Ý¯ÆÉÊæà.. ·¯° , ÖÜ·º¨Ü ÓÜí»ÜÅÊÜá ÖÝÙÝWæãàí¢Ü¨æªà®ÝXÆÉ.... ¢ÜWæãÚÅà..±ÜpÝQ ÖÜaæãcà|'' ¢Ý®æà ¸ÝX AÊÜ®Ü ¢æãàÙÜá ×w¨Üá G£¤ ¯ÈÉÔ¨ÜÙÜá. ÆQÒ$¾à ±ÜpÝQ PæçXorÙÜá. AÊܯXí¢Ü ¢Ý®æà ÊÜááí¨ÝX ¨ÜãÃÜ Coár ¸æíQ Qw ¢ÜWÜÈÔ¨ÜÙÜá. A¨Üá "yÜí' Gí¨Üá Ôw¨ÝWÜÆã ÊÜááÃÝÄ gvÜ»ÜÃܢܮÜí¢æ ÊÜááÃÜáqPæãívæà C¨ÝªWÜ& Kw ·í¨ÜÊÜÙæ Öæà¿åé! »ÝÊÜ HÚ HÚà ¯àÊæäí¨Üá ÖÜbcà..'' Gí¨ÜÊÜÙæà PÜáÆá PÜáÆá ®ÜWÜá¢Ü¤ PÜíPÜáÚWæ PÜaÜWÜáÚ Cqr¨ÝªÙæ. BWÜ AÊÜ®Üã ¢Üvæ¿áÇÝWܨæà®æ AÊÜÙÜ®Üá° bÊÜâoáÊÜâ¨Üá £Ë¿ááÊÜâ¨Üá C¢Ý©QàoÇæà ÊÜÞvÜá¢Ý¤ Jí¨ÜÃÜ ÊæáàÇæãí¨Üá ÓÜÃܱÜpÝQ ÖÝÄÓÜá¢Ü¤ , ÓÜáÃé ÓÜáÃé ¸Ý|WÜÙÜ®Üá° WÜWÜ®ÜPæRàÄÓÜá¢Ü¤, Êæã¨ÜÇæ WÜáíw®Ü ÊÜᣤ®ÜÈɨܪÊÜ®Üá ÖÜã訆 PÜáívÜÊæäí¨Üá »ÜáÃÜÅ®æ EÄ¿áá¢Ü¤ ·|¡ ·|¡¨Ü ®ÜPÜÒ¢ÜÅQwWÜÙÜá ÊæáàÇæàÄ Ôw¿áᣤÃÜáÊÝWÜ, B ÖæãíXÃÜ|WÜÙÜ ÊÜá«æ D ÊÜÞ¿ÞíWÜ®æ ÊÜáÃæ¿ÞWÜáÊÜÙæãà Gí· B¢ÜíPÜWæãívÜá E®Ü¾¢Ü¤®ÝX ÓܯÖÜPæR ÓæÙæ¨ÜáPæãívÜá A²³ ÊÜáᩪ q r ¨ ݪ ® æ. AÊÜÙÜá H®ÝÀá¢æí¨Üá ÁãàbÓÜáÊÜÐÜrÃÜÈÉ ÊÜá¢Ü㤠gZ®Ü¨Ü¢Ü¤ ¸ÝX¨ÜÊÜ®æ B ·vÜ ®ÜvÜáÊÜ®Üá° ·ÙÜÔ A®ÝÊÜá¢Ý¤X G¨æWݯÔPæãívÜá ÊæáàÇ棤¤ ÖæÖé ÖæØà.... Gí¨Üá PæàPæ ÖÝQ¨Üª. A¨æà ÊæàÙæWæ ¢Üáí·á Wܼì~ Óèg®Ü ÖæãÃÜWæãàw ·í©¨ÜÙª ÜÆÉ. D ¨ÜÍê ÜÂÊÜ®Üá° ®æãàw ©Wé»ÝÅí¢ÜÙݨÜÙÜá. ¢ÜÇæ ÓÜá¢Üᤠ·í¨ÜÊÜÙÜí¢æ ÖæãÔ¤Æ ÊæáàÇæà PÜáÔ¨ÜÙÜá. PÜ}é ¹pÝrWÜ ®ÜÔìíWé Öæãàí®ÜÈɨܪÙÜá.

&3&

Aí©®Ü ÃÝ£Å. GÆÉÊÜä Óܤ·ªÊæ¯ÓÜáÊÜ, EÔÃÜáWÜqrÓÜáÊÜ ¯ÊÝì¢Ü

±ÜŨæàÍÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ¢Ý¯¨æªà®æí·í¢æ »ÝÓÜÊÝWÜáÊÜ PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄWæ, Çæà·Ãé ÊÝwì®æãÙÜWæ Óèg®Ü ÖæÄWæ ®æãà˯í¨Ü ®ÜÃÜÙÜᣤ¨ÜªÃæ, ÖæãÃÜ ¸ÝXÈ®ÜÈ PÝ¿áá¢Ü¤ , £àÃÜ ÊÜáá¨Üáw PÜáÚ¢Ü ÓÜáb¢ÝÅÙÜ ¸æÊÜÄÚÊÜ »Ü¿áËáÎÅ¢Ü ÊÜááSÊÜ®Üá° ®æãàvÜÇÝWܨæà®æ ¸æàÃæ¢Ü¤Çæãà ¨ÜêÑr ÖæãÃÜÚԨݪ®æ. ®ÜÓéìWÜÙÜá vÝPÜrÃÜáWÜÙÜá A£¤¢Ü¤ KvÝvÜá¢Ü¤Çæà C¨ÝªÃæ. ÔÓæàÄ¿á®éWæ CÊܯí¨Ü ÓÜ×ÖÝQÔPæãívÜã 14


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BX¢Ü¤ÆÉ. AÇæàÉ C¨Üª Wæãàvæ WÜw¿ÞÃÜÊÜ®æ°à ¢Ü¨æàPÜ ¯qrÓÜá¢Ü¤ B PÜÒ|WÜÙÜÈÉ ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ¢Ý®Üá J·ºíq. ¢Ý®æà®æãà ÊÜÞw¹pær... ¢Ü®ÜX®ÝÂÃÜá ×¢Ü ...? A¯° Ó Üᣤ à ÜáÊÝWÜ, Wæãàvæ WÜw¿ÞÃÜ¨Ü ±æívÜãÂÆÊÜåé®Ü Jí¨æãí¨Üá BÊÜ¢ÜìPÝÆÊÜä AÊܮܮÜá° A|QÔ¨Üí¢æ »ÝÓÜÊÝWÜá¢Ü¤¨æ& ÊÜá«ÜÂÃݣŠÓÜí¨ÜÃÜã Jí¨Üã ÊÜÞ£Æɨæà ¸æíb®Ü ÊæáàÇæ A®Ý¥Ü ¸ÝÆPÜ®Üí¢æ PÜáÚ¢Üá PÜÃÜÊÜÓÜ÷©í¨Ü Pæ®æ°ÁãÄÔPæãÙÜáÛ¢ÜÈ ¤ ÃÜáÊÜ »ÝÊܮܮæà° ®æãàvÜᣤ¨Üª ÓÜáb¢ÝÅÚWÜã HPæã ¨Üá@S EÊÜá¾ÚÓܢܤ PÜÃÜáÙÜá QÊÜâb¨Üí¢ÝX ¸æíb®Ü B ¢Üá©¿áÈɨܪÊÜÙÜá ÊæáÆÉ®æ AÊÜ®Ü ·©Wæà hÝÄ AíqPæãívÜí¢æÁá&""»ÝÊÝ... DWæà®Ý¿áã¤ í ¢Ü... ×àX©ªàÄ... ¯ÊÜá¾ ÊÜá®ÜÓÜáÕ GÐÜár £Ú Aí¢Ü ®Ü®ÜWæ Wæ㣤Æɨæªà®Üã... ÊÜááqr ²Åà£Àáí¨Ü ÊÜáᣤorÃæ Êæáç ÊæáçÈWæ¿ÞWÜá¢æ¤à®Üá.. ¯ÊÜá¾ ¯ÐÜRƾÍÜ ÓܳÍÜì¨Ü B±Ý¿á¢æ¿áÈÉ ®Ü®ÜWÜã ×¢ÜÊæ¯ÓÜÈÆÉ Ê æà.. E¢Ü¤ Ê Üá ÓÜí·í«ÜPÜãR PÜoár ± ÝvæàPæ...? WÜívÜá&Öæ~¡ ® Ü ®ÜvÜáÊæ¿ÞÊÜâ¨æà Aí¢ÜÃÜÊæí·á¨Üã CÆÉÊÝWÜáÊÜ A±ÜäÊÜì PÜÒ|WÜÚÃÜá¢Ü¤ÊÜÆÉ..."" ""ÓÜábà... ¯à®æÐÜár JÙæÛ¿á Öæ|á¡...! ®Ü®Ü°®Üá° ...'' Gí¨ÜÊÜ®æà ±ÜPÜR PÜáÚ¢ÜÊÜÙÜ ÊÜááíWÜçWÜÙÜ®Üá° ¢æWæ¨ÜáPæãívÜá PÜ~¡Wæ㣤Pæãíw¨Ýª®æ. ""ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÞvæãRÚà »ÝÊÜ.. ¯Ëá¾í¨Ü ®Ü®ÜWÜã WÜívÜÓÜÃÜÈÉ CÐÜár ÊÜáê¨ÜáÓÜ̻ݨÜÊÜÃÜã CÃÜá¢Ý¤Ãæ A¯°Ô¨æ AÇÝÌ....'' ®ÜÓÜá ®ÜPÜRÙÜá. Wæãàvæ¿á WÜw¿ÞÃÜ¨Ü ±æívÜáÆÊÜåé Bí¨æãàÆ®Ü ®ÜvæÓÜá¢Ü¤Çæà C¨æ. ÃݣŠÖæã¢ÜᤠËáàĨÜá¨ÜÄí¨Ü CÊÜÄ·ºÃÜ®Üá° ¹orÃæ ¿ÞÃÜã CÃÜÈÆÉ. Öæã¢ÜᤠÖæãàWÜᣤ¢Üá¤& ""»ÝÊÜ ¯àÊÜâ ÊÜá®æWæ ÖæãàX'' Gí¨ÜÙÜá AÊÜ®Üá PæàÙÜÈÆÉ. ""¯®æã° · ºÙÜ®æ° à ¹oár . ..? EÖÜãí, ®Ý®Üá CÇæÉ à ¸æíb®Ü ÊæáàÇæ AvÝxWÜá¢æ¤à®æ'' AÊÜ®æí¨ÜÃæ, ""CÈÉ ¢ÜÇæ©í·á GÈÉí¨Ü ¢ÜÃÜÈ?'' PæàÚ¨ÜÙÜá. ""CÇæÉà C¨æ¿áÆÉÊÜÞ¾..'' AÊÜÙÜ ¢æãvæWÜÙÜ®Üá° ¢æãàÄԨݪ®æ. ""AÁãÂà ±Ý±Ü! ÊÜáWÜáËWæ ¯¨æÅ.. ÊÜáÇæãRà¸Ý±Ý³...'' Aí¨ÜÙÜá ¢æãvæ¢æãàÄÔ ÊÜ¿ÞÂÃÜÊÝX. PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ ÆZáÊÝX HoáPæãor. ""ÖÝ¿åé..'' ¢æãvæÓÜÊÜÄPæãívÜá ÊæáÆÉ ® æ bàĨÜÙÜá ®ÝoQà¿áÊÝX. ""ÓÜábà... ®Ü®Ü° ÓÜáiàWæà®Üã BWæãà©Æɢݮæà...'' Gí¨Ü PæÙܨܯ¿áÈÉ.. AÊÜ®Ü AÙÜá ÊæãàÃæ ®æãàw ÊÜá¢æ¤ G¨æWܲ³PæãívÜá ÓÜí¢æçÓÜÇæà G¯Ô¢ÜÊÜÚWæ. "" H®Üã BWæãàÆÉ »ÝÊÝ.. 15


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¯ÊÜá¾í¥Ü ÊÜÄWæ ...'' AÊÜÙÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ A®Ü®Ü ÓÝí¢ÜÌ®ÜÊæà. PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄWæÐæãrà ÖÜWÜáÃÜÊæ¯Ô¢Üá ; B Bí¨æãàÆ®Ü¨Ü PÜÒ|WÜÙÜÈÉ. ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ¨Ü Öæ㣤Wæ Óèg®Ü WÜívÜá ÊÜáWÜáËWæ g®Ü¾ ¯w¨ÝªÙæ. ÖæãÃÜ ·í¨Ü vÝPÜr à ÜáWÜÙÜá&""ÊÜáWÜá BÃæãàWÜÂÊÝX¨æ. BPæ £àÃÜ ¯¢ÝÅ|ÙÝX¨ÝªÙæ. ÖÜáÐÝÃÝX ®æãàvæãRà¸æàPÜã...'' Aí¨ÜÃÜá. PÜÐê Ü¡ ÊÜááÃÝÄ ¢ÜÇæ PæÙÜWæ hæãàÆá ¹or . ""AÇÝÉ , »ÝÊÝ ¯àÊÜâ DWÜ «æç¿áì ¢Üí¨ÜáPæãà¸æàPÜá'Ü.. ¯àÊæà C®æã°í¨Üá ÊÜáWÜáÊݨÜÃæ ÖæàWæ..?'' Aí¨ÜÙÜá ÓÜáb¢ÝÅAÊÜ®Ü ¸æ®Üá° ÓÜÊÜÃÜá¢Ý¤. AÐÜrÃÜÈÉ , ÆWÜá·áWæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ·í¨Ü Çæàw vÝPÜrÃÜá& ""¯ÊÜÞ¾PæWæ GaÜcÃÜÊÝX¨æ. BPæ ÊÜޢܮÝvÜÆá ¢ÜÊÜQÓÜᣤ¨ÝªÃæ..'' Gí¨ÜÃÜá. PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ £àÃÜ ÊæáÆÉWæ & ""¯à®æ Êæã¨ÜáÉ ÖæãàX ÊÜޢܮÝwÓÜá ÓÜábà..'' A±ÜÃݬ ±ÜÅhæn AÊÜ®ÜÈÉ. A¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÊÜÙÜí¢æ ÓÜáb¢ÝÅ & ""EÖÜãní, A¨æà ¸æàvÝ A®æã°à¨Üá ®æãàw »ÝÊÜ.. ÖæãàX Aí¨æÅà...'' BWÜÅ×ԨܪÙÜá. B¨ÜÃÜã AÊÜ®Üá ÖæãàWæãÇæãÆÉ. ""BÇé Ãæçpé ®Ý®æà Êæã¨ÜáÉ ÖæãàX¤à¯...'' JÙÜWæ Öæãà¨ÜÙÜá ÓÜáb¢ÝÅ. APÜR®Ü ¯Óæ¤àg ÊÜááSÊÜ®æ°à ¯qrԨݪÙæ. ¢ÜíX¿á PæçWÜÙÜ®Üá° ¢Ü®Ü°¨ÜÃÜÈÉ ¢æWæ¨ÜáPæãívÜá QÒà| ÓÜÌÃܨÜÇæÉ EȨÜÙÜá Óèg®ÜÂ&""¯¯°í¨Ü ®Ý®Üá ±ÝsÜ PÜÈ¢æ ÓÜáb¢ÝÅ... ®Ý®Üá PæãvÜ©ÃÜáÊÜ ²Å࣠ÊÝ¢ÜÕÆÂÊÜ®Üá° ¯à®Üá ¯®Ü° »ÝÊܯWæ PæãqrÃÜáÊæ¿áÆÉ... ®Ý®Üá AÊÜÄí¨Ü ÖæaÜác ±Üvæ¿ááÊÜâ¨æà®æí¨æà ÁãàbÔ¨æ. ÖÝÙݨæ. ¯à®æÐÜár Aí¨ÜWÝ£Áãà ¯®Ü° ÊÜá®ÜÓÜãÕ AÐærà Aí¨ÜÊÝX¨æ..'' ÊÜá¢æ¤ AÊÜÙÜá ÓÜáb¢ÝÅÙÜ ¸æ®Ü° ×í¨æ ¯í£¨Üª PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ¿á¢Ü¤ JÊæá¾ ®æãàw ±Üâ®Ü@ ¢ÜíX¿á PÜvæ £ÃÜáX&"" ¢Ü±Üâ³ ¯Ëá¾·ºÃÜÆãÉ CÆÉ... ¯à®Üá ÖæàÚ¨Üí¢æ AÊÜÃÜ ÊÜááWÜ­ ÊÜá®ÜÔÕWæ ®Ý®Üá ¢ÜPÜRÊÜÙÜÆÉ.. ¢Ü±Üâ³ ®Ü®Ü°¨æà. Aí¢ÜÓÜᤠ& Aí¢ÜÃܨÜÈÉ ¨Ýí±Ü¢Ü ÓÜáSÊæí·á©ÆÉ. ®Ý®Üá Êæã¨Üȯí¨ÜÆã AÊÜÃÜ®Üá° QàÙÜÄÊæáÀáí¨Ü PÜívæ. AÊÜÃÜá ÖæãÃÜWæÇæãÉ ®Ü¯°í¨Ü ÔWÜ©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÖÜávÜáPæãívÜá ÖæãàWÜ·ÖÜá©¢Üá¤. B¨ÜÃæ ÓÜábà, AÊÜÄWæ ¸æàPݨÜá¨Üá A¨ÜÆÉ. ¸æàÃæ H®æí¨Üá ®Ü®ÜWÜã DWÜ A¥ÜìÊÝX¨æ. A¨Üá PæàÊÜÆ Öæ|¡ÆÉ. Öæ~¡®Ü ÓÜáPæãàÊÜáÆ ÖÜê¨Ü¿á ¢Ý®æà...?'' Óèg®ÜÂÙÜ PÜísܨÜÈÉ ÊÜÞ¨ÜìÊÜ¢æÁá C¢Üá¤. 16


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ü ¢Ü®ÜPÜ ÊÜÞ¢Üá ÊÜåè®Ü¨ÜÈÉ ÊÜáÃæ¿ÞX¢Üá¤. ""ÊÜá¢æ¤ ÓÜábà ®Ü®Ü° ÊÜáWÜáËWæ ¢ÝÀá¿ÞWÜáÊæ¿áÇÝÉ...?'' Gí¨ÜÙÜá. ""AÁãÂà, D ÊÜÞ¢æàPæ Bw¤à¿á APÝR.. ®Ý®Üá AÊÜÃÜ®Üá° ·ÖÜÙÜ ÖÜbRPæãívÜá ¢Ü±Üâ³ ÊÜÞw¹pær'' ÓÜáb¢ÝÅ PÜí·¯ ¨Üáí¹¨ÜÙÜá. ""ÖÝní... ÖÝWæ ¯à®Üã GÆÉÃÜí¢æà ¹WÜáÊÜÞ®Ü ¢æãàĨܪÃæ, ¯®Ü° Öæ|¤®Ü ÖÝWÜã Öܨê Ü¿áÊæí·á¨Üá AÊÜÄWæà BWÜÈ ®Ü®ÜWæà BWÜÈ GÈÉ AÄÊÝWÜᣤ¢Üá.¤ ..? WÜívÜ®ævæWæ ¨æç®Ü ®æãàoËÄÔ¨ÜÙÜá Óèg®ÜÂ. BWÜ PÜÐê Ü¡ÊÜááÃÝÄ AÊÜÙÜ ·Ú ÖæãàX AÊÜÙÜ PæçWÜÙܮ棰 ¤ PÜ~¡Wæ㣤 PæãívÜá, ""®Ü¯°í¨Ü ¢Ü±Ý³X¨ÜªÃæ PÜÒËáÔ¹vÜá Óèg®ÜÂ, ÓÝ¿ááÊÜ bí¢æ ÊÜÞvܸæàvÝ...'' Aí¨Ü. Óèg®Ü Jí¨Üã ÊÜÞ¢Ývܨæà®æ ¢ÜíX¿á Pæç ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÊÜÙÜá A¨Ü®Üá° ÊÜááÃÝÄ¿á ÖÜÓܤ¨ÜÈÉvÜÇæí¨æà ÖæãÃÜڨݪÙæ& "" CÆÉ Óèg®Ü D ¯«ÝìÃÜ ¸æàvÜ Gí¨æ®ÜÆÉ... ¯à®Üá ®Ü®ÜWæ ¸æàPÜá. ®Ü®Ü° ÊÜáWÜáËWÝX CÃܸæàPÜá... ¯à®Üá ·¨ÜáPÜÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞvܸæàPÜá Óèg®ÜÂ...'' Gí¨ÜÊÜÙÜ PÝq®Ü ·Ú PÜáÔ¨Üá ÖÜí·ÈԨݪ®æ ÊÜáWÜáË®Üí¢æÁáà. "®æãàw¨æ¿Þ APÜR...? »ÝÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÓæÕÐÜár ÓÜãPÜÒ$¾'Gí·í¢æ ÓÜáb¢ÝÅ©qrԨݪÙæ. A®Üí¢ÜÃÜ...? Óèg®ÜÂÚWæ B¨Ü¨Ü᪠Jí¨Üá bPÜR ÐÝPé AÐærà. C©àWÜ ÊÜá®ÜÓæÕÐæãàr ÖÜWÜáÃݨÜí¢æ AÊÜÙÜá ÊÝÃܨæãÙÜWæà aæà¢ÜÄÔPæãíw¨ÝªÙæ. ¢Ü®Ü° ÊÜáWÜáËWÝX ¢Ý®Üá ·¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá. ¢Ü®Ü° WÜívܯWæ C®Ý°¨ÜÃÜ㠢ݮÜá ÓÜáS &®æÊÜᾩ PæãvܸæàPÜá Gí¨Üá ¯«ÜìÄԨݪÙæ. PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ¿áã Gí©®Üí£Ãܨæà®æ ¢Üáí¸Ý ·¨ÜÇÝX¨Ýª®ÜÆÉ. ÖæívÜ£Áãí©Wæ ¢Üáí¸Ý PÜPÜáRÆ¢æÀáí¨Ü ÊÜ£ìÓÜá¢Ü¤ ¢Ý®Üã Êæã¨ÜÈXí¢Ü ®Üvæ®Üáw¿áÈÉ wàÓæípÝXÃÜÆá ¿á£°ÓÜá¢Ý¤ AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° WæÆáÉÊÜâ¨ÜÃܢܤ ÓÝX¨Üª. AÊÜÚWÜã SÑ G¯Ô¨æ¿áÆÉ..! Óèg®Ü ®ÜÔìíWé Öæãàí¯í¨Ü ·í¨Üá Jí¨æÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÝX¨ÜªÊÜÐærà.. PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ Jí¨Üá ÓÜíhæ A¯ÄàQÒ ¢ ÜÊÝX BPÜÐÜìPÜ ÊÜÂQ¤ ¢ ÜÌ¨Ü ¿ááÊÜPÜ®æã·º®Ü®Üá° PÜÃæ¢Üí©¨Ýª®æ. AÊÜ®æãvÜ®æ ÊÜá®ÜWæ ·ÃÜᣤ¨Üªí¢æà®æ&""Óèg®Ü CÇæã°àvÜá D¢Ü ®ÜÊÜá¾ PÜí±ÜäÂoÃéÓæíoÃéWæ ´ÝÂPÜáÈq ÊæáíÊÜåé·Ãé. ÓÝ´ér Ê æàÃé vÜÊæƱܳÃé. ÖæÓÜÃÜá Nà«ÜÃÜ...'' ÓÜáb¢ÝÅÙÜ®Üá° PÜãX PÜÃæ¨Üá, "" Nà«ÜÃé, 17


BÊÜ¢ÜìPÝÆ CÊÜÙæà ®Ü®Ü° ÊæãàÓér ·ãÂq´ÜâÇé ®Ý©¯ ÓÜáb¢ÝÅ...'' ±ÜÄaÜÀáԨݪ®æ. "" KÖé! ¯àÊÜâ BWÝWæY ¸æíWÜÙÜãÄWæ Öæãà¨ÝWÜ Óæ°à×¢ÜÃÜ®Üá° ®æãàw ·ÃÜᣤ©ªÃÜÆÉ CÊÜÃæà H®Üá...?'' Óèg®Ü PæàÚ¨ÝWÜ Öè¨æí¨Üá ¢ÜÇæ¿Þwst PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ. ÓÜÌƳ Öæ㣤®Ü ®Üí¢ÜÃÜ ÓÜáb¢ÝÅ ¢Ü¿ÞÄÔ ¢Üí¨Ü E²³oár Pݵ ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞw¨Ü B¢Ü GÆÉÄWÜã ÊÜí©Ô, ÖæãÃÜvÜÆ®ÜáÊݨÝWÜ& C©àWÜ ÖæívÜ£¿á¢Ü¤ ®æãàw¨Ü PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ, ""ÓÜáià, ÖæàX¨Ýª®æ ÖÜávÜáWÜ? ®ÜÊÜá¾ ÓÜábàWæ hæãàw¿ÞWÜá¢Ý¤®æà®Üá...?'' PæàÚ¨ÝWÜ AÊÜÙæãà ÓÜTæà¨ÝÍÜc¿áì©í¨Ü PÜ|¡ÃÜÚÔ¨ÜÙÜá. ""H®æí©Ä? ¢ÜÊÜÞÐæ AÇÝÉ ¢Ý®æà...'' Aí¨ÜÙÜá. ""Síw¢Ý AÆÉ'' AÈÉWæà ·í¨Ü ÓÜáb¢ÝÅÙÜ PÜvæWÜã ¯qrÔ, ""®Ü®Ü° ÊÜáᩪ®Ü ®Ý©¯ Gí¨Ü㠮ܮܰ ÊÜޢܮÜá° ¢æWæ¨Üá ÖÝPæãà©ÆÉ... AÇÝÌ...?'' AÊÜ®æí¨ÝWÜ, ÓÜáb¢ÝÅ ÓÜÖÜ £àÃÜ aÜQ¢ÜÙÝX ÖÜá¸æàºÄԨݪÙæ. ""Nà«ÜÃé H®Üá ÖæàÙÜá¢Ý¤Ãæ...? AÊÜÄWæ CÊÜÙÜ ËÐÜ¿áÊæÆÉ ÖæàÚ©àÃÝ....ÖæàWæ?'' Óèg®Ü B¢Ü®ævæWæ ®æãàw¨ÜêyÜ ÓÜÌÃܨÜÇæÉí¨ÜÙÜá. Nà«ÜÃÜ ÓÜÊÜá¾ £ ÓÜãaÜPÜ ®ÜWæ ¹àÃÜá¢Ý¤ ÓÜb¢ÝÅÙævæ PÜÙÜÛ®æãào ÖÜÄÔÃÜáÊÝWÜ&""GÆÉ ÖæàÙܨæà CÃÜá¢æठ®æÁá... DWÜ ¯®Ü° ¢ÜíX¿á J²³Wæ¿áÐæàr ÊÜááSÂ'' PÜê Ð Ü¡ Ê ÜááÃÝÄ PÜ|á¡ ËáoáQÔ¨Ý®æª . ""AÊÜÙÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜÞ£Wæ CÆÉÊæí¨ÝÙæà®Üá..''Gí¨ÜÙÜá Óèg®Ü ... ®ÜÊÜá¾ iàÊܮܨÜÈÉ G~PæWæ ÔWܨæÐæãrà BÊÜ¢ÜìPÝÆWÜÚÃÜá¢Ü¤Êæ. AÊæÆÉ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ¢ÝPÜÇÝoWÜÙÜí¢æà. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜâ ÊæáàZWÜÙÜí¢æ ÊÜááÓÜáQ¹vÜá¢Ü¤Êæ. ÊÜá¢æ¤ PæÆÊÜâ ¯àÄ®Ü ÓÜáÚ¿á ÖÝWæ ÓÜᣤÓÜᣤ ·ÙÜÔPæãÙÜáۢܤÊæ... CÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ GÇæãÉà ¨ÜvÜÓæàÄÓÜáÊÜ AÊÜáê¢ÜZÚWæWÜÚÃÜá¢Ü¤Êæ¿áÆÉ.. A®Üí¢ÜÃÜ, PÜêÐÜ¡ÊÜááÃÝÄ HPÝí¢Ü¨ÜÈÉ ®Ý©¯¿á®Üá° , ""ÓÜábà, ¯®ÜWæ ®Ü®Ü° BÁáR ÖÜávÜáWÜ CÐÜrÊݨܮæà®Üá..?'' Pæàڨܪ. AÊÜÙÜá ¢ÜÇæ G£¤ ®æãàw&""®Ü®Ü° EÚ¨Ü iàË¢ÜPÝÆÊæÆÉ væãàÇÝ¿áÊÜޮܨÜÇæÉà PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜá¢Ü¤¨æí¨Üá Pæãíw¨æª.. ¯àÊÜ⠮ܮÜWæ ÖæãÓܨæãí¨Üá PÝÇÝÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãor Ã æ ¸æàvÜÊæ®Ü° Ç æà...'' Wܨܪ © ¢ÜÙݨÜÙÜá. AÊÜÙÜÈÉ ÊÜá¢æ¤ ®ÜWæ¿ááQRÓÜÇæàí¨æ ""ÖÝ¿åé ÇèÈà..'' Pæ®æ° ×íw¨Ü PÜêÐÜ¡ ÊÜááÃÝÄ. ••• • 18 E¢Ý§®Ü


»æà¨Ü WÝÚ¿á®Üá° dæà©ÓÜá¢Ü¤ , ¸æÙÜQ®æãvÜ®æ Óܳ ¬ ìÓÜá¢Ý¤ ·ÓÜáÕ »ÜÃÜ©í¨ÜÓÝWÜᣤ¨æ. ©®Ü¨Ü ÓÜã¿áì®Ü QÃÜ|WÜÙÜá D ÓÜáËÍÝÆ gWÜ£¤Wæ ¯¢Ü®Üã¢Ü®Ü ±ÜÅSÃÜ¢æ ¹í¹ÓÜᣤÊæ. QoQ ·©¿á BÓܮܨÜÈÉÃÜáÊÜ Ëà}Ý ÖæãÃÜ®æãào ¹àÄ& XÄ ÎSÃÜWÜÙÜ QÒ £ g¨ÜÈÉ , ÖÝWÜã ¢æãào,WÜ¨æª , XvÜÊÜáÃÜWÜÙÜ ÖÜÔÃÜávæ¿áÈÉ ¨ÜêÑr QàÈԨݪÙæ. ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÝ|¨Ü WæÆáÊܮܰÃÜÔ ÖæãÃÜq¨æ; ¹vܨæà ÓÜí¢ÜÓÜ¨Ü ¸æí·£¤¨æ. AÊÜÙÜ ±ÜPÜR¨ÜÇæàÉ A¢æ¤ ÓÝË¢ÜÅÊÜá¾®Ü hæã¢æWæ ¨æãvÜx Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ Ôà¢ÝÃÝÊÜáá C¨ÝªÃæ. Ëà}ÝÙÜ®Üá° ¢ÜÊæã¾í©Wæà ÖæãÃÜwÔPæãívÜá ·í¨Üá¹qr¨ÝªÃæ. ·ÓÜáÕ ÎÊÜÊæãWÜYÊÜ®Üá° ×í¨æ ×í¨æ ÖÝQ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÊÜÞWÜì ×w¨Üá ÊæàWÜÊÝX aÜÈÓÜᣤ¨æ... AÓÜÖÝ¿áPÜÙÜá ¢Ý®Üá. ¹àÓÜáÊÜ ¨æã}æ¡ ¢Ü²³ÔPæãívÜÃæ ÓÝPæí· Ô§£ ¢Ü®Ü°¨ÝX¢Üá¤. ¨æãvÜx ÊÜÞÊÜ&A¢æ¤ ·í¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜâ¨æà ¸æàPÝX¢Üá¤. DWæà®æã ÖæãÃÜoá ·í©¨ÝªÙæ. CÊÜÙæà&ÖÜ¢ÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æ D Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ®æà A¢æ¤Áãí©Wæ PÜÃæ¿áÆá ·í¨ÝWÜ ·ÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨æ ÊÜá㣠£ÃÜá˨ܪÙÜÆÉ. ±Ý±Ü! ÊÜáPÜRÚÆÉ¨Ü D ¨Üí±Ü£WÜÙÜá BWÜ A¨æÐæãrí¨Üá ®æãí¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæãà H®æãà. ¢Ü®ÜWݨÜÃÜã BWÜ ·á©­ GÈÉ¢Üá¤? ·ÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨æà ±Üoár ×w¨Üá PÜáÚ¢ÜÙÜá... ·ÖÜáÍÜ@ ¢Ý¢Ü& Aij ¢ÜÊÜá¾ ×Ä¿á ÊÜáWÜ Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÖÜávÜáX ÓÝˣſá®Üá° PÜqr P æãívܨܪ P æR, hÝ£Wæor Ê Ü®æí¨Üá ·Wæ¨Üá AÊܮܮÜá° ¨ÜãÃÜËoár¨Ü᪨ÜÃÜ ±ÜÄ}ÝÊÜáÊæà A¨ÝXÃÜÈPÜãR ÓÝPÜá. ×Ä¿áÃÜá ¿ÞÃÜÈÉ ²Åà£, ËÍÝÌÓÜËÄÔPæãíwÃÜáÊÜÃæãà ÊÜáPÜRÙÜã AÊÜÃܮܰÆɨæà A®ÜÂÃÜí¢æ PÝ|áÊÜÊÜÃÜÈÉ Óæ°àÖÜ ÓÝÖÜaÜÁáì ¸æÙÜÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊÝ©à¢æà& ¢Ý¢Ü ÃÝÊÜáÃÝ¿áÃÜ ×Ä¿á ÊÜáWÜ Ôà¢ÝÃÝÊÜááÊæ Ëà}ÝÚWæ ¨æãvÜx Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ. D¢Ü ÊÜÞw¨Ü ÊÜáÖݱÜÃÝ«ÜÊæà®Üá?& ÁãàbÓÜá¢Ý¤Ùæ Ëà}Ý. ¨ÜêÑr ¢Üor®æ ¢Ü®Ü° ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà PÜáÚ£¨Üª ÓÝË¢ÜŢ椿á¢Ü¤ ÖæãÃÜÙÜá¢Ü¤¨æ. C¢ÜÃæà hÝ£¿áÊÜÙÜá Gí· PÜáÒÆÉPÜ PÝÃÜ|PæR, ¢Ý¢Ü¯Wæ ÓæãÓæ¿ÞX¿áã ÊÜá®æ ¢Üáí·¨æ GÇæãÉà ¨ÜãÃܨÜÈÉ


BÊÜ¢ÜìPÝÆ WÜívÜ®æãvÜ®æ ®æÇæÔ¨ÜÊÜÙÜá DPæÁá. DÊÜÃæWæ ÓÝË¢ÜŢ椿á ÊÜá®ÜÓÜÕ®æà°®Üã AÄ¿áÙÜá Ëà}Ý. B¨ÜÃæ, ¨æãvÜx ÊÜÞÊÜ Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞ¢ÜÅ Öæí£¿á WÜá|WÝ®Ü ÊÜÞvÜᣤ à Üá¢Ý¤ ® æ. Ëà}ÝÚWæ H®Üã ¢æãàaܨÝX¨æ¿áÆÉ . AÊÜÚXí¨Üá ¿ÞÃÜá ×¢ÜÊÜÃÜá ¢Ü®ÜWæ? Gí¨æà bí£ÓÜáÊÜí¢ÝX¨æ; ÖÜávÜáPÜáÊÜí¢ÝX¨æ... ·ÓÜáÕ £±ÜoãÃÜá ¢ÜÆᲨÝWÜ Fo¨Ü ÓÜÊÜá¿á. "" Fo ÊÜÞvæãà|Êæà®Üá?'' Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜáê¨ÜáÊÝX PæàÚ¨ÜÃÜá. A¢æ¤¿á ÊÜáWÜáYÆÈÉ ÓÜíPæãàaÜ¨Ü ÊÜáá¨æª¿ÞX PÜáÚ£¨Üª Ëà}Ý ¢ÜÇæ G£¤¨ÝªÙæ. BWÜÇæà ÖæãÓÜ·ÙÜí¢æ ¢Ü®Ü° ¨æãvÜx Óæãà¨ÜÃÜÊÜÞÊܮܮÜá° ¯qrԨݪÙæ... ¢ÝÀá ÓܢܤÃæ Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ CÃܸæàPæ®Üá° ¢ ݤ à æ. ¢Ü®ÜWæãà J·ºÃÜÆÉ C·ºÃÜÆÉ , ÊÜáãÊÜÃÜá Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÜá. Öè¨Üá, Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ¿á®æà ¢Ý®æà «ÝÃæWæ ÊÜ«ÜáÊÜ®Üá° PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ¨Üá. ¢èÄ®Ü ©à±ÜÊÜ®Üá° ·¨ÜáQ®ÝÃÜ£Wæ A~WæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá. ¢Ü®Ü° C·ºÃÜá bPÜR Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÜá ÓæàÄ ÊÜÞw¨Üá¨æà®Üá...? ÖÜÙæ¿á ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®æ°ÆÉ ®æ®æ¨Üá Ëà}Ý ¯oárÔÃÜá ÖÝPÜá¢Ý¤Ùæ. A¢æ¤ ÓÝË¢ÜÅÊÜá¾ AÊÜÙÜ Êæáç ¨ÜvÜË G¹ÕÓܨܪÃÜá. Ëà}Ý ¿Þí£ÅPÜÊÝWæ¨Ü᪠·ÔÕ¯í©Ú¨Üá AÊÜÃæãí©Wæ ÖæãpæàÈWæ ®Üvæ¨ÜÙÜá FoPÝRX. AÈÉ FoÊæí·á¨Üá ÊÜåè®ÜÊÝX ÓÝX¨ÝWÜ... ÖÝWæÆÉ ·ÃÜáÊÜÊÜÙÜÆÉ ¢Üáí·á ÓÝ̼ÊÜÞ¨Ü D ÖÜávÜáX. D ¸ÝÄ A¨Üã CÐÜár ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¢ÜÊÜá¾ PÜÃæWæ K Wæãoár ·ÃܸæàPæí¨ÜÃæ, AÊÜÙÜ ÖÜãÊÜá®ÜÊܨæÐÜár ®ÜÆáX ×íÓæ A®Üá»ÜËÔÃܸæàvÜ...? C®Ý°¨ÜÃÜã D ÊÜáá¨Ü᪠ÖÜávÜáXWæ ·¨ÜáPÜá ÓÜáí¨ÜÃÜÊæ¯ÓÜÇæà ¸æàPÜÆÉ... A¨ÜPÝRXÁá ¢ÝÊÜâ ÍÜQ¤ ËáàÄ ±ÜſᣰÓܸæàPÝX¨æ Aí¨ÜáPæãÙÜáۢݤÃæ; ¢ÜÊæã¾vÜÆÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ ´ÜÆÊÜ®æ°à PÝ|¨æà®æ ·¨ÜáQ®Ü ÓÝ´ÜÆÂWÜÙÜ®Üá° AÃÜÓÜᣤÃÜáÊÜ ÓÝË¢ÜÅÊÜá¾&Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ¨Üí±Ü£WÜÙÜá. ÓÜÖÜgÊÝX ÆWÜá·WæÀáí¨ÜÇæà Öæãpæàȯí¨Ü ÖæãÃÜ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. ·ÓÜáÕ HÄ PÜáÚ¢ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üíª ¢æà®æ ±ÜÅ¿Þ| ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áá¢Ü¨¤ æ. ÊÜá¢æ¤ Ëà}Ý QoQ¿áaæWæ ·ÖÜá¨ÜãÃÜ ¯ÃÜáQÓÜá¢Ý¤ PÜáÚ¢ÜáPæãÙÜᤢݤÙæ...

20


BÊÜ¢ÜìPÝÆ &2& ÃÝÊÜáÃÝ¿áÄWæ IÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá. Êæã¨ÜÆ®æ¿á ÊÜá¢ÜᤠPæã®æ¿á ÓÜí¢Ý®Ü Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙܨÜá. ®ÜvÜáÊæ ÊÜáãÊÜÃÜá ÓÜá±Üâ¢ÜÅÃÜá. ÓÜPÝìÄ E¨æãàÂWÜ©í¨Ü AÊÜÃÜá ÄpæçÃéx BWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ IÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÚWÜã ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¢Üá¤. ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜá PÜÇÝÂ~¿á®Üá° ¸æãí¸ÝÀá®Ü ¹Ô®æÓé ÊÜÞ®é WÜíWÝ«ÜÃܯWæ aæ®Ý°XÁá Pæãoár Coár ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw ÊÜááXԨܪÃÜá. AÊÜÄWæ ÊÜáWÜÙÝX g¯Ô¨ÜÊÜÙæà Ëà}Ý. AÊÜÙÜá ÊÜáãÃÜá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ÊÜáWÜá. BWæà®ÝÀá¢æãà ¿ááÊÜ ¨Üí£WÜÚWæ C®Üã° ÓÜáS±ÜvÜáÊÜ ÊÜÓÜí¢ÜWÜÙÜÇæÉ à £à¥Üì¿Þ¢æÅ PæçWæãÙÜáÛÊÜ Caæf ±ÜÅ·ÆÊÝX¢Üá¤. E¢Ü¤ÃÜ »ÝÃÜ¢Ü¨Ü PÝÎ, ·¨ÜÄ, Pæà¨ÝÃÜ, ÖÜĨÝÌÃÜ C¢Ý© ÓܧÙÜWÜÚWæ ±ÜÅÊÝÓÜ ÖæãÃÜoÃÜá. ÖæãÃÜvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° D PæçPÜãÓÜá Ëà}ÝÙÜ®Üá° ¢Ý¢Ü®Ü ÊÜá®æWæ ¢Üí¨Üá ¹oár¹orÃÜá. ¢ÝÊÜâ ¿Þ¢æÅ ÊÜááXÔ, ±Üâ|ÂÊܮݰiìÔ ·ÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã CÇæÉà CÃÜÈ ÊÜáWÜá, ¯àÊæà ®æãàw PæãÚÛÄ Gí¨Üá ÖæàÚ ÖæãÃÜpæà Öæãà¨ÜÃÜÆÉ... Aí¨Üá Öæãà¨ÜÊÜÃÜá Ëà}Ý Gíoá ÊÜÃÜáÐܨÜÊÜÙݨÝWÜ JÊæ᾿áÐærà ÊÜáÃÜڨܪÃÜá. ÊÜáWÜÙÜ ®æ®Ü±Üâ BWÜÐærà PÝw¢Üá¤...! A¨Üã ÖæàWæ GÈÉí¨ÜÇæãà ·í¨Ü AÇæÊÜÞÄWÜÙÜí¢æÁá! AÊÜÃÜ Pæç¢Üáí¸Ý BqPæWÜÙÜá, ¹©ÃÜá, ·pær, ÖÜ£¤, Öæãoár, ÊÜá|á¡, ·|¡ C¢Ý© ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü ¢ÝÊæà ¢Ü¿ÞÄst ¸æãí¸æWÜÙÜá! AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÜáÊÜ ÊÜ£ê ¤ ×w©¨Üê Üí¢æ... A¨æà®Üá Ëb¢ÜÅ ÊÜá®ÜÔ£§ ¿áÈÉ ÖÝWݨÜÃæãà B ¨ÝÄ ×w¨ÜÃæãà... ¨æàÊÜÃæà ·ÆÉ! ¢ÜÊÜá¾ ·¨ÜáPÜá ×àWÝWܸæàPæí·á¨Üá ÖÜ}æ¿áÈÉ ·Ãæ©¢ÜᤠGí¨ÜÃÜí¢æ. Cí¨æà®æãà EÔÃæÙæ¿áá¢Ý¤ GÇæÉÇæãÉà AÇæ¨ÝvÜá¢Ü¤È¨æªàÊæ. ®ÜÊÜáWæàPæ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÄ ÖæàÚ...? ®ÝÙæWÜÙÜÈÉ A¥ÜìPÜÙÜPæãíw¨æ­àÊæÆÉ Gí· ÊæçÃÝWÜ嬆 ÊÜÞ¢Üá ¸æàÃæ Bw¨ÜÃÜí¢æ. ÖÝWæí¨Üá ¢ÜÊÜá¾ D J·ºÙæà ÊÜáWÜÙÜ »ÜËÐÜ ÖÝÙÝWܸÝÃܨÜÆÉ...? Gí· ¨ÜãÃÝÇæãàaÜ®æ¿áã C¢Ü¤ÆÉ... ¯àÊæà CÊÜÙÜ®Üá° ÓÝQPæãÚÛ. aæ®Ý°X K©Ô, JÙæÛ¿áÊÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáQ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üã° BXÔ¹w Gí¨æÆÉ Ë¯à¢ÜÃÝXÁá ¸æàwPæãívÜÃÜá. ÖæãàWÜáÊÝWÜ ¢Ü®Ü° PæçWæãí¨æÃÜvÜá BqPæWÜÙÜ®Üá° Coár ¢ÜÇæ ÓÜÊÜĨÜÃÜí¢æ. ¢Ü®ÜWÜí¢Üã AÊÜÃÝÂÃÜãí¢Ü A¥ÜìÊݨÜÃæ ¢Ý®æà...? ¢Ý¢Ü®Ü PÝÈWæÃÜX ±Üâ®Ü@ ×í£ÃÜáX ®æãàvܨæ ÖæãÃÜpæà Öæãà¨ÜÃÜí¢æ. ¢Ý®Üá Aí¨æà A®Ý¥æ¿ÞX¨æª®ÜÆÉ... ¢Üí¨æ ¢ÝÀáWÜÚ¨Ü㪠CÆÉ¨Ü ¢Ü·ºÈ ¢Ý®Üá. B 21


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±ÜÇÝ¿á®ÜÊÝ© ¢Üí¨æ ¢ÝÀáWÜÙÜ ®æ®Ü±Üä ¢Ü®ÜX®æ°ÆáÉíoá....? Öè¨Üá, Ëà}Ý ÊÜ¿áÔÕWæ ·í¨Ü®Üí¢ÜÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw¿áã CÆÉÊÜÆÉ. ÊÜááí¨æí¨Ý¨ÜÃÜã PÝ|ÔPÝRWÜÆ㠢ܮܰÊÜÃæí· »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÖÜ£¤PÜRÇÝÃÜÊÜÆÉ... ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ÖÜáqr®Ü PÝÃÜ|Êæà®æ CÃÜÈ, ¢Ý®Üá ÊÜáWÜáÊÝX¨ÝªWÜ& ÖÝÆãwÔ, G£¤ BwÔ, ¸æÙæÔ ÓÝQ¨ÜÊÜÃÜ G¨æ¢Üáí¹¨Ü ²Åࣿá ÊÜáwÈWæ ÖÝ¢æãÃæ¿ááÊÜâ¨æà ÓÜÖÜg ÊÜÆÉÊæà? Aij iàËÔÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÊÜáWÜá Ëà}ÝÚWæ BÓæ§& APÜRÃæWÜÙæÆÉÊÜä «ÝÃÝÙÜ ¨æãÃæ¢ÜÊÜâ. B AijÁá AÊÜÙÜ ±Ý騆 AÊÜá¾®ÜÆÉÊæà... ¿ÞÃæà®æà A®ÜÈ ° , ¸æç¿áÈ Aij PÜãvÜÇæà CÊÜÙÜ ±ÜÃÜ ÊÜ×ÔPæãívÜá ·ÃÜᣤ¨ÜªÙÜá. ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜÞÊÜí©ÃÜã CÊÜÙܮܰ ÊÜáá¨Ýªw¨ÜÊÜÃæà. ·|¡·|¡¨Ü ´ÝÅPé «ÜÄÔ ÊÜá®æ JÙÜWæ ÖæãÃÜWæÆÉ ±Üâo±Üâo®æ ®æWæ¿áá¢Ý¤, ÍÝÇæWÜã ÖæãàX ·ÃÜᣤ¨Üª D ±ÜâpÝ~ ÖÜávÜáX¿á®Üá° GÆÉÃÜã QàoÇæ ¢ÜÊÜÞÐæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜÆÉ. ×àWæ Ëà}Ý ¸ÝÆ PÜÙæ¨Üá ¿åèÊÜ®ÜPæR PÝÈorÙÜá. Aij Óܢܤ¨æªà Óܢܤ¨Ü᪠AÊÜÚWæ ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜ ÓÜÃÜÊÜÞÇæÁáà. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, DWÜ AƳ ÓÜÌƳ AÊÜÙÜ ±ÜÃÜÊÜ×ÓÜáÊÜ HPæçPÜ ×Ä iàÊÜÊæí¨ÜÃæ ¢Ý¢Ý ÊÜÞ¢ÜÅ. A¢Ü¤ ®èPÜÄ¿á®Ü°ÃÜÔ ¸æíWÜÙÜãÃÜ®Üá° ÓæàÄ¨Ü Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊÜ AÇæÉ à ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé ÊÜÞwPæãíw¨Üª. ÓÜí±ÜŨݿáÍÜÃÜ|ÃÝX¨Üª ¢Ý¢Ü ÃÝÊÜáÃÝ¿áÃÜ ¨ÜêÑr¿áÈÉ ¯PÜê Ð Ür ® ÝX Öæãà¨Ü. ÊÜá®æ¿áÈÉ EÚ¨ÜÊÜÃÜá C¯° · ºÃæà ÊÜÞÊÜí©ÃÜá. Ëà}ÝÚWæã¨ÜXÓÜ·ÖÜá¨Ý¨Ü ÓÜá»Ü¨ÜÅ®æÇæWæ ¿ÞÃÜá gÊݸݪÃÜÃÜá...? GÃÜvÜ®æà ÊÜÞÊÜ ÃÝhÝÃÝÊÜá C¨ÜãªÄ®ÜÇæÉà PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ ÓæàÄPæãívÜ. AÊÜ®Üá ¢Ý¢Ü ÃÝÊÜáÃÝ¿áÃæà BÄst PÜáÈà®Ü PÜ®æ PÜáÓÜáÊÜáÙÜ®Üá° ËÊÝÖÜÊÝX¨Üª. D¢Ü®æã·º ÊÜá®æ¿áÈɨÜ᪠¯gÊÝX¿áã ÊÜá®æ ÊÜáWܮݨܮÜÆÉ Gí¨Üá ÃÝÊÜáÃÝ¿áÃÜá ÓÜí¢æãàÐÜ ±ÜorÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜá·áºWÜ|á¡WÜÙÜá ÊÜíÍÜ WèÃÜÊÜ Öæbc¨Üá¨Ü®Üá° PÜívÜí¢æà ÖæãÙ橨ܪÊÜâ. ˨Ý CÇÝTæ¿áÈÉ Wæhæpævé AÔÓærípé BX ÄpærÃéx BX¨Üª AÊÜÃÜÈÉàWÜ ÓÜ¨Ý ¨æçÊÜ ÍÜŨæ­, «Ý®Ü, ±ÜâÃÝ| ±ÜÃÝ¿á| ÊÜá®Ü®ÜWÜÙæà ËáXÇݨÜÊÜÆÉ. GÃÜvÜ®æà ÓæãÓæ PÜáÓÜáÊÜáÙÜã Öæ|á¡ ÊÜáWÜáËWæ ¢ÝÀá¿Þ¨ÜÙÜá. ÓÜÄ, B ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° G£¤PæãívÜá BwÔ ÊÜáá¨ÝªvÜáÊÜâ¨æà BX¢Üᤠ¢Ý¢Ü®Ý©¿ÞX GÆÉÄWÜã. Ëà}Ý C©àWÜ PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤ PæçPæÙÜWæ Ë«æà¿áÙÜá. AÆÉÆÉ, Aw¿ÞÙÜá 22


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤ ¯í¢ÜÃæ PÜã¢ÜÃæ ¸æç¿á¢æãvÜX¨ÜÙÜá. AÊÜÚWæ ¢Ý®Üá H®æà ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¢Ü±æ³à PÝ|ᣤ¢Ü¤ÆÉ.. AÁãÂà ¨æàÊÜÃæ, ¢Ý¢Ü PÜãvÜ ¢ÜÊÜá¾ D ÊÜáá¨Üá ªÓæãÓæWæ G¨ÜáÃÝvÜÇÝÃܨæà®æ ¢æãÙÜÆᣤ¨ÜªÃÜÆÉ. "ÖæãàWÜÈ ¹vÜÊÜá¾ ÓÜ|¡ ÖÜávÜáX AÊÜÚX®ÝÂÃÜá ©PÜáR...' G®Üá° £ ¤ ¨ ܪ à ÜÐær à . AÊÜÚí¨Ü AÊÜÙÜ WÜívܯí¨æà®æãà PæçWæ ÖÜWÜY PÜqrÔPæãívÜÊÜÃÜí¢æ, ¢ÜÊÜáWæ ±æ®éÐÜO ·ÃÜᣤ¨ÜªÃÜã ¢ÝÊÜâ AÊÜÃÜ®æ°à AÊÜÆí¹Ô¨ÜÊÜÃÜí¢æ GÆɨÜPÜãR ÓÜáÊÜá¾®æ ±æÅàPÜÒPÜÃݨÜÃÜá. Öæaæíc ¨ÜÃæ BWÝWæY ¢Ü®Ü° PæçWæãí©ÐÜár ±ÜâwWÝÓÜá PæãvÜᣤ¨Üê Üá. ¯à¯®Üã° bPÜRÊÜÙÜá PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤ g¢æ Öæãí©PæãívÜá PÜÈÁãà¨Üá ·ÖÜÙÜ˨æà Gí¨æà ÖæàÚ¹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¢ÜÊÜá¾ «Ý娆 ÍæãÉàPÜWÜÙÜÇæàÉ GÆÉ ÊÜáÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜí¢æ C¨Ü᪹vÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜá ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤¨Üª ±ÝÅ¥Üì®Ý »ÝWÜ¨Ü Pæã®æ¿á g®Üg¯¢ÜÊÝ¨Ü ÍæãÉàPÜ& "Kí ÓÜÖܮݻÜÊÜ¢Üá ÓÜÖÜ®è »Üá®ÜPÜá¤......' A¨ÜÃÜ A¥ÜìÊݲ¤ AWÝ«Ü... B¨ÜÃæ, Jí¨æà ÓÜãÄ®Üw PÜáÚ¢Üá Fo ÊÜÞvÜáÊÜ, Jí¨ÝX ¸ÝÙÜáÊÜâ¨Ü®Üã° PÜÈ¿áÇæà¸æàPÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ÇæÉà »æà¨Ü... &3& Ëà}ÝÚWæ ·ÃÜá·ÃÜá¢Ü¤ PÜáÓÜáÊÜáÙÜ PæçÀáí¨Ü ¹àÙÜᣤ¨Üª ¢Üᣤ®Ü PÜãÚWæ ÓÜíaÜPÝÃÜ. aÝPÜÄ ÊÜÞ¢ÝÅ ·ê Ö Ü¨ÝPÝÃÜ. AÈÉ W Üã AÊÜÙÜ ÓÜÊÜáÓæÂWæ ±ÜÄÖÝÃÜÊÝXÁá ¢Ý¢Ü ×àWæãÊæá¾ ÁãàbԨܪÃÜá&Pæã®æ¿á ÊÜáWÜ ÓÜí©à±Ü PÜáÊÜÞÃܯWæà Ëà}ÝÙÜ®Üá° ¢Üí¨ÜáPæãívÜÃæ ÖæàWæ? ÊÜá®ÜWæ bPÜRÓæãÓæ¿ÞWÜá¢Ý¤Ùæ Ëà}Ý. JpÝrÃæ ±ÜÄÔ§£ ÓÜá«ÝÄÓÜ·ÖÜá¨æí· ¢ÜÊÜPÜË¢ÜᤠAÊÜÃÜÇæÉà. AÊÜÃÝÓæ PÜáwÁãvæÊæ ÊÜáá®Ü°Êæ PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤ bÊÜâq ÖÝQ¹orÙÜÆÉ. AÊÜÙÜ PæçÊÝvÜPæR ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¿áã WÜívÜ®Ü ÊÜá®æWæ ÖæãàWܨæà®æ J|gí»Ü©í¨Ü CÇæÉà C¨Üª A®ÜáÃÝ«ÜÙÜã ¢ÝÙÜÖÝQ¨ÜÙÜÆÉ. C®æãà° AíPæÀáÆÉ¨Ü B ÊÜá®æ¿á ÊÜáá¨Ü᪠PÜáÊÜÃÜ ÓÜí©à±Ü®Ü®Ü°í¢Üã PæàÙÜáÊÜÃÝÂÃÜá..? ÊÜáãÃÜ®æ ±Üâor Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ AÊÜ®Üá Ëà}ÝWæ. GÆÉ˫ܨÜÆãÉ AÊÜ®Ü ¢Üáío¢Ü®Ü ÖæàÙÜ£àÃܨÜá. GÆÉÃæãí©Wæ AÊܮܨÜá GXYÆÉ¨Ü ®Üvæ ®ÜáwWÜÙÜá. DWÝWÜÇæà Ëà}ÝÙæãí©Wæ C¯°ÆÉ¨Ü ÓÜÈWæ ÓÜÃÜÓÜ ¸æÙæÔPæãívÜ. hæã¢æWæ ÖÝÓÜ嬆 aÜpÝQ ÖÝÄÓÜá¢Ü¤ QàoÇæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ¸æàÃæ. BÓܳ¨Ü ÔPÝRWÜÇæÆÉ AÊÜÙæãí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜ PæçWæãí¸æ¿áí¢æÁá AÊܯWæ. 23


BÊÜ¢ÜìPÝÆ £Ë¿ááÊÜâ¨Üá aÜáÊÜâoáÊÜâ¨Üá, AÊÜÙÜ HÃÜágÊÜÌ®ÜÊÜ¨Ü HÄÚ¢ÜWÜÙÜ®Üá° ¢æãàÄ WæàÈ ÊÜÞvÜáÊÜ®Üá. Cí¢ÜÖÜ ÖÜávÜáWÝqPæWæ AÊÜÙÜã PÜãvÜ JXY ÖæãàX¨ÜªÙÜÆÉ. B¨ÜÃæ AÊÜ®ÜáWæãàÙÜá Öæãà¿ááªPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A£¿Þ¨ÝWÜ PÜ|¡ÃÜÚÔ& "" Çæãà ÊÜÞÊÜ, ¯®ÜWæ AÐÜár CÐÜrÊݨÜÃæ ®Ü®Ü°®æ°à ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜá¹væãà'' ®æàÃÜÊÝX QwPÝÃÜáÊÜÙÜá. ""ÖæãàWæà ÖæãàWÜá GÙæà ¯í¸æ.. ®Ü®æ°¨ÜáÄWæà Ôí·ÙÜ ÓÜáÄÔPæãívÜá , JÃæÔÔPæãívÜá, ÆíWÜ ÖÝÄÔPæãívÜá PÜáío¹ÇæÉ BvÜᣤ¨ÜªÊÜÙÜÆÉÊæà ¯à®Üá....! ®Ü®Ü°®æ°à WÜívÝí¢Ü ÊÜÞwPæãÚ¤à¿Þ..®ÜíWæà®é ÊÜá¿Þì¨æ Pæãw¤àÁá...'' hæãàÃÝX Pæ®æ° ×íw AÊÜÙÜ E·áº ¢ÜWÜáYWÜÙÜÈÉ Pæç¿ÞwÔ¹vÜá¢Ý¤®æ. ""AÁãÂà ±æäàÈ ÊÜÞÊÜ... ¯®ÜWæ ÊÜÞ¿Þì¨æ ¸æàÃæ PæàvÜá...'' QÃÜáaÜá¢Ý¤ AÊÜÙæí¨ÜÃæ . '' ÊÜá¢æ¤ AÊÜÙÜ ¸æ®Üá° ÊæáàÇæà PæçÖÝPÜá¢Ü¤& ""ÓÝPÜá ÓÜáËá°Ãæà PÜíwà©à¯...'' Gí¨Üá aÜpÝÃæ®æ Öæãvæ¿ááÊÜ®Üá ""H¿åé, ×àWæ ¯í¨Üã £àÃÝ A£¿Þ¿á㤠. ... ¢Ý¢ÜíWæ ÖæàÚ¤ à ¯ ®æãàvÜá..'' Pæãà±Ü©í¨Ü AÊÜ®Ü PæçQ¢æ¤Óæ¿ááÊÜÙÜá. ""K ÖæàÙæãàR ÖæãàWæà A ¨Üã... ®ÜPÜáR ÓÜáÊÜá¾®ÝWÜá¢æ¤à...'' Gí¨Üá PæàÃé ÊÜÞvܨæà®æ ÖæãàÃÜpæà ÖæãàX¹vÜá¢Ý¤®æ. Öæ~¡ W æ Êæç¿áQ¤ P Ü AÙÜÆá ¢æãàwPæãÙÜÛÆá ¢ÝÀá CÃܸæàPÜÆÉ . ÊÜáÆ¢ÝÀáXí¢ÜÆã ÊÜÞ¢ÜÕ¿áì ¢æãàÃÜáÊÜ PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤¿áÇæàɯ¨æ? Gí¨Üá ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÙÜá... ¸æÙÜWÝWæ¨Ü᪠±Ý¢æÅ ¢æãÙæ¿áÆá ·pær JWæ¿áÆá ԨܭÙÝXÃܸæàPÜÐæÒà. CÆÉ©¨ÜªÃæà Ôw ÔwWÜáoár¢Ü¤ ÊÜÞÄÁáà BX¹vÜáÊÜÙÜá. C®Üá° ¢Ý¢Ü®ÜÈÉ bPÜRí©®Ü ÓæÌàaæf GÈÉ¿á¨Üá? ¢Ü®æã°ÙÜX®Ü ®æãàÊÜ®æ°ÆÉ ÖæàÚPæãÙÜÛÆá ÖÜÃæ¿á¨Ü ÓÜíPæãàaÜÊæà PÝvÜᣤ ¢ Üᤠ. .. AÐÜr P ÜãR ¢Ý¢Ü¯í¨æà®Ý©à¢Üá...? bPÜRÊÜÞÊÜ ÓÜí©à±Ü¯Wæí¨æà ÓÜêÑr¿Þ¨Ü Öæ}æã¡·ºÚ¨ÜªÙÜÆÉ... AÊÜÙÜ®Üá° H®æí¨Üá ÖæÓÜÄÓÜáÊÜâ¨æãà... A¨ÝÂÊÜ WÜÚWæ¿áÈÉ ÊÜá®æWæ ·í¨ÜÙæãà& ÖæãÔ¤Æ Êæáà騆 AQR ·or Æ ®Üá° ¢Ü®Ü° ·ÆWÝȯí¨Üá EÃÜáÚÔ CÆÉ ÃÜkÞwÔ JÙÜ·í¨ÜÙæãà ÊÜá®æ¨Üáí¹¨ÜÙÜá; ¢Ý®æ aæ®Ý° X Êæáç¨Üáí¹PæãívÜÙÜá. PæÆ£íWÜÚ®ÜÇæÉà ¢Ü®Ü°¨æà ÃÝg Óݧ²Ô¹orÙÜÆÉ... D A®Ý¥æWæ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜÈÆÉÊÜÆÉ, AÁãÂà ±Ý±Ü! Ëà}Ý Gí¨æ®Üá°ÊÜÊÜÃæà GÇÝÉ... GÆÉÃÜ ¸ÝÀá 24


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜáábcÓÜÆá AÊÜÙæ ÓÜí©à±Ü®æãí©Wæ ÊÜááí¨Ý¨ÜÙÜá. AÊÜÚWæã·º TÝÓÜ ¢ÜÊÜá¾. ±ÜÅËà| PÜáÊÜÞÃÜ. GÆÉ ¨ÜáÐÜr PÜÇæWÜÙÜÈÉ ±ÜÅËà|. ÃèwÓÜí®ÜÈÉ PÜáTÝ¢Ü. ÖÜÆÊÝÃÜá PæàÓÜáWÜÙÜÈÉ Pæãàqì®Ü PÜoPÜpæ¿á®Üã° ÖÜ£¤ ¨ Ü A±Ý©¢Ü. AÊܯí¨ÜÇæà ÖæãÓÜQ Öæãà¨Ü AÊÜá¿ÞPÜ Öæ|á¡WÜÙæÐæãçà. B Öæ|á¡WÜÙÜ®Üá° Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜ ÍݱÜÊܨæÐæãrà. Ëà}Ý EÔÃÜYÃæ¿áá¢Ý¤Ùæ. AÊÜ®Ü ÊÜááS PÜívÜÃæà®æ ÖæàÔWæ¿áÊÜÚWæ. B ÊÜÃÜÊÜáÖÝÍÜ¿á®Ü®Üá° E¨Ü­ Ä ÓÜÇæí¨æà CÊÜÙÜ®Üá° ·È²àsÜPæRÙæ¿áÆá ·ÖÜÙÜ ±ÜÅ¿á¢Ü° ®ÜvæԨݪ Ù æ; ÓÜí©à±Ü®Ü ÖæívÜ£. ÓÜí©à±Ü®Üã B ±ÜÅËà| PÜáÊÜÞÃܯí¨Ü ×í¨æãÊæá¾ ÖÜ| ±Üvæ¨Üá E±ÜPÜê¢Ü®ÝX¹qr¨Ýª®ÜÆÉ; ¢Ý®ÝÂÊÜâ¨æãà GíoÃé ±æùÓæÓé Óݧ²ÓÜá¢æ¤à®æí¨Üá A¨Ü®æ°ÆÉ ®ÜáíX ¯àÃÜá PÜáw¨Ü¨Ü㪠BX¨æ¿áÆÉ... ¢Ü®Ü° Êæábc®Ü »ÝÊÜ Êæáç¨Üá®Ü¯Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ Gí·á¨æà ¨ÜáÆì»ÜÊÝXÃÜáÊÝWÜ ®æÃÜÊÝWÜ©ÃÜáÊÜ®æà. Gí©ÆÉ¨Ü «ÝÊÜí¢Ü ±ÜoárPæãívÜá Ëà}ÝÙÜ®Üá° ¢Ü®Ü° ÓÜÃÜÓÜ ®ÝgãQ®Ü ®ÜáwWÜÚí¨ÜÇæà A®Üá®ÜÀáÓÜá¢Ý¤ ÓÜÆÉ¨Ü BËáÐÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÊÜááí©qr¨Ýª®æ; ¯à®Üá AÊܮܮÜá° ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜÃæ ÃÝ~¿á ÖÝWæ ÊæáÃæ¿á·ÖÜá¨æí¨æà ÖæàÚ BÓæ ÖÜáqrԨݪ®æ... B¨ÜÃæ?... ¢ÜvæÀáÆÉ¨Ü B¢ÜíPÜ , ¯ÆÉ¨Ü ®æ®æWÜá©Wæ ¹¨ÜªÙÜá Ëà}Ý. C¨æ௨Üá ¢Ü®Ü° AÓÜÖÝ¿áPÜ¢æ...? ¿ÞÃÜá ÖæàWæí¨ÜÃæ ÖÝWæ E±ÜÁãàXÓÜ·ÖÜá¨Ý¨Ü ÊÜÓÜá¤Êæà ¢Ý®Üá? ÖÜWÜÈÃÜáÙæ®Ü°¨æà PÜ~¡àÄorÙÜá BPæ. ¢Ý¢Ü¯í¨ÜÇݨÜÃÜã D ÊÜá¨ÜáÊæWæ ±ÜÅ£Ãæãà«Ü ·í©à¢æà. ¢Ü®ÜWæ ÃÜPÜÒ}æ ¨æãÃÜQà¢æà Gí· ÊÜáÖܨÝÓæÁá. ¢Ý¢Ü ÃÝÊÜáÃÝ¿áÃÜá&"" ¨ÜávÜáPÜ ¸æàvÜ ¢ÝÀá ÓÜÌƳ ¢Üvæ¨ÜáPæãà...¯®ÜWæãí¨Üá JÙæÛ¿á ¨ÝÄ ÖÜávÜáPæãà|...'' Gí©¨Üê ÜÐæàr .. ÊÜê¨Ü­ÃݨÜÊÜÃÜ ÊÜÞÊÜáãÆá E¢Ü¤ÃÜ˨æà Gí¨ÜáPæãívÜÙÜá Ëà}Ý. C®Üá° ¨æàÊÜÃæà ¢Ü®Ü°®Üá° PݱÝvܸæàPÜÆÉ... B Ëo ±ÜâÃÜáÐÜ ±ÜÅËà| PÜáÊÜÞÃܯí¨ÜÇæà H¢ÜPæãRà ¢Ý®Üã Má~¿ÞX¨Üª GÃÜvÜ®æà ÊÜÞÊÜ ÃÝhÝÃÝÊÜá®Üã ÓÜÖÜ&"" ÊÜá¨ÜáÊæ B¨ÜÊæáàÇæ ¯®Ü°í¥Ü ÓÜáí¨ÜÄ ÖæívÜ£ ÔPÜRÃæ ÓÜÄ ÖæãàWܨæà H®ÜÊÜÞ¾... ¯à®æà®Üã Áãàaæ° ÊÜÞvæºàvÜ ®ÝÊÜä C¨æª à ÊÜÆÉ . .'' ×àWæí¨Üá AÊÜ®Üã PÜãvÜ J¢Ý¤ÀáÓÜáÊÜâ¨æà®Üá? ÊÜá¢æ¤ PÜáÓÜáÊÜá¢æ¤¿á®Üá° PæàÙܸæàPæà...? CÆÉ¨Ü ÖæãWÜÚPæ, ±ÜÅÊÜÃÜ ¹bc¨ÜÙÜá& ""Aí¥Ü ·ÖܨÜãªÃÜ WÜíw¯í¨Ü ¢ÝÚ PÜqrÔ PæãÙÜÛ¨æà 25


BÊÜ¢ÜìPÝÆ H®æà...?'' Gí¨æà PæãÃæ¨ÜÙÜá. ""EÖÜãí...®ÜíXÐÜrËÆÉ A¢æ¤à'' Aí¨ÜÃÜã ¢ÜÇæÊæáàÇæ ÊæãoQ¨ÜÙÜá&""¯à®æãí¨Üá ÊÜáã¨æàË ¯íWæà®é Wæã¢Üᤠ®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨ÜíWæ PæàÙܸæàPÜÐær . ..'' ¢ÝQà¢Üá ÊÜÞw¨ÜÙÜÆÉ . .. ®æãàÊÜâ »ÜÄÓÜÇÝÃܨݨÜÙÜá Ëà}Ý. AÃÜ| Ãæãà¨Ü®ÜÊÜÐærà AÊÜÙܨÝX¢Üá¤. C®Üá° ÓÜáÊÜᾯÃÜá¢Ý¤®æÁáà bPÜRÊÜÞÊÜ AhæìípÝX ÊÜá¨ÜáÊæ µPéÕ ÊÜÞwÁá ¹or®ÜÆÉ! ¢Ý®Üá GÈÉWݨÜÃÜã Kw ÖæãàWÜÇæà...? CÇÝÉ iàÊÜPæR Öݯ ÊÜÞwPæãÙÜÛÇæà...? Ëà}Ý ÓÜÄ¿ÞX¯¨æÅ BÖÝÃÜËÆɨæà®æ ·ÙÜȨÜÙÜá. £àÃÜ PÜíWæorÙÜÆÉ.. Jí¨Üá ÃݣŠ¢Ý¢Ü®Ü Pæãà}æ¿áÈÉ ¯¨æÅWÜáÚWæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô¨ÜÙÜá. C®æ°à®Üá AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓܸæàPÜá. GÈÉí¨ÜÇæãà ËÊæàPÜ hÝWÜê¢ÜÊÝX¢Üá¤. ¢Ý®Üá ÖÝWÜã ×àWÜã D ÊÜá®æ¿á gígvܨÜÇæÉà ÖæçÓÜãRÇé ÊæáqrÆá ¢ÜáÚ¨Üá GÓæÕÓæÕÈÕ ÊÜÞwPæãívÜá, ²¿áã®ÜÆãÉ ÊæáÄpé ±Üvæ¨ÜÊÜÙÜá. AÐÜr P æRà K¨Üá ÊÜááXÀá¢æ®Ü° ¨ æà®æ ÖÜsÝ ¹¨Ü᪠q.Ô.Gaé®Üã° ±ÝÂÓé ÊÜÞwPæãívÜí¥Ü aÜ¢ÜáÃæ. ÖÝWæÆÉ ÓÜáÊÜá¾®æ iàÊÜ ¢æÃÜáÊÜÊÜÙÜÆÉÊÜÆÉ. C©àWÜ Gaæc¢Üá¤PæãívÜÙÜá. ·¨ÜáQ®Ü ÊÜáÖÜ¢ÜÌ ¨æãvÜx©¨æ Gí¨Üá £Ú¨ÜÙÜá. B¢Ü¾ÖÜ¢æ Öæàw¢Ü®ÜÊæí¨æàPæ ÖæàÙÜáÊÜÃæí¨Üã bí£Ô¨ÜÙÜÆÉ. Gaæc¢Üá¤PæãívÜÙÜá. ·¨ÜáPÜáÊÜ ¨ÝÄ ®ÜãÃÝÃÜá AÆÉÊæà...? BWÜ ®æ®Ü²Wæ BÍÝÃÜ㲿ÞX ÓÜáڨݢܮæà ¨æãvÜx Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜ Ôà¢ÝÃÝÊÜáá. B¢Ü DWæÈɨݪ®æÁãà... Gí¨Üá ¢Ý¢Ü®Ü Pæãà}æWæ ·í¨ÜÙÜá. ¢Ý¢Ü¯Wæà®Ý¨ÜÃÜ㠱ܢÜÅ ·Ã橨ݪ®æÁáà. Íæãà¬Ô¨ÜÙÜá. BÍÜc¿áìÊæà PÝ©¢Üá¤! Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊÜ ¢Ý¢Ü¯Wæ E¢Ü¤ÃÜÊÝX ·Ãæ¨Ü C£¤àb®Ü ±Ü¢ÜÅÊܨÝX¢Üá¤& A¨ÜÃÜ ÓÝÃÝíÍÜ& A±Ý³, Ëà}ÝÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ AÊÜÚWæ A®Ý¿áÊÝWÜáÊÜ ÖÝWæ ÃÝhÝÃÝÊÜáá ÓÜí©à±ÜÄ·ºÃÜã ®Üvæ¨Üá PæãívܨÜ᪠£Ú¨Üá ¸æàÓÜÃÜÊÝÀá¢Üá. Ëà}Ý ®ÝÊÜâ Pæç¿ÞÂÃæ G£¤ BwÔ ¸æÙæst PÜãÓÜÆÉÊæà...? AÊÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ÊÜáWÜڨܪ ÖÝWæà. CÐÜrËÆÉ¨Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwAÊÜÚ ¸ÝÙÜá ÖÝÙÜáWævÜáÊÜâ¨æàPæ ÖæàÚ...? ÓÝË£Å, ®Ý®Üá C®Üã° ·¨ÜáQ¨æªàÊÜÆÉ... ÖÝWæí©WÜã BWÜÆá ¹vÜÇÝÃæÊÜâ... D ©®Ü¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ·ÔÕWæà ÖæãÃÜoá ·ÃÜᣤ¨æàªÊæ. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ·ÃÜáÊÜ ÓÜᩪ ¿ÞÄWÜã £ÚÓÜ©Ä. ±Ü¢ÜÅ K©¨Ü ®Üí¢ÜÃÜ Ëà}ÝÙÜ ÊÜá®ÜÔWÕ æ GÐæãàr ÖÝÁá¯Ô¢Üá.¤ ¢Ü®ÜWÝXÁá 26


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢Ý¢Ü ÊÜá¢ÜᤠÔà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊÜ A¨æÐÜár ®æãí¨ÜáPæãíw¨ÝªÃÜÆÉ... BÆɨæà ¢Ý¢Ü CÈÉ ®ÜvæÊÜâ¨Ü®æ°ÆÉ Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊܯWæ ·Ãæ¨Üá Gí¢ÜÖÜ »æà¨æãà±Ý¿á ÖÜãw¨ÝªÃæ...! A¨ÜPæRà CÃܸæàPÜá & "¢ÝÙæ¾ ¢Üí¨ÜáPæãà' ¢ÝÀá Aí¨Ü¨Üáª. A¸Ýº...! PÜÙæ¨Ü ÃÝ£ÅWÜÙÜÈÉ ¢Ý®æí¢ÜÖÜ AËÊæàPÜPæR GvæÊÜÞwPæãíw¨æª....? K, ¨æàÊÜÃæà A¨æí¥Ü ËÐÜWÜÚWæ?...®Ü®æã°ÙÜX®Ü bí¢Ü®Ü ÍÜQ¤Áá ±Üâ®Ü@ Íæcà¢Ü®Ü ¯àw¢æà®Üá... & 4& BÊæáàÇæ ±Ü¢ÜÅ ·Ãæ¨Üí¢æÁá Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊÜ ÓÝË¢ÜÅ¢æ¤Á ãvÜ®æ ±ÜÅ¢ÜÂPÜÒÃÝX¨ÜªÃÜÆÉ....! BWÜ ¢Ý¢Ü ÊÜá¢Üᤠ¢Ü®Ü°®Üá°Ú¨Üá ÊÜá®æÊÜáí©WæÆÉ £àÃÝ AaÜcÄ¿á ÓÜíWÜ£¿á¨Üá. Ëà}Ý ÊæáÆÉ®æ ÓÜĨÜá ¢Ý¢Ü®Ü ¢æãàÙÜá bÊÜâq¨ÝªÙæ& "" ÖÝ¿åé..'' Gí¨Üá ÓÜ|¡Wæ ®ÜÃÜÚ¨ÜÃÜá ¢Ý¢Ü. PÜ|á¡ ËáoáQÔ, ""¨æãvÜxÊÜÞÊÜ ·ÃÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜWÜã £Ú©¢Üᤠ¢Ý¢Ü.. ¯®Ü° PÜÃÝÊÜá¢æ¤ Æ É Êæã¨ÜÇæà ®ÜíWæã¢Ý¤X¢Üá¤...'' ®ÜPÜRÙÜá. ""Öè¨æà®Üá!.. B »ÜWÜÊÜí¢Ü ©à®ÜÙÝ¨Ü ¯®Ü° ÊæãÃæ Pæàڨݪ®æ; ®Üí¨æ௨æ ÖæàÙÜÊÜÞ¾..'' Êæá¢Ü¤Wæí¨ÜÃÜá AÊÜÃÜá. B®Üí¢ÜÃÜ, ®Üvæ¨Üá¨æà®Üá! Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ÊÜÞÊÜ GÆÉ ÊÝWÜá¨ܭPæR Óܮܰ¨Ü­ÃÝXÁá ·í©¨ÜªÃÜá. ¢ÜÊÜá¾í©Ä·ºÃÜ A·ºÃÜ¨Ü PÜá£Õ¢Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÚWæà®Üã Óæã±Üâ³ ÖÝPܨݨÜÃÜá. AÊÜÃæãà, Ëà}ÝÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯}Ýì¿áPÜ ÖÜPÜáR ®ÜÊÜᾨæà. ®ÜÊÜá¾ ·ÚÁáà AÆÉÊæà AÊÜÙÜá ¸æÙæ¨Ü¨Üáª...? Gí· ÊÝ¨Ü ÊÜáíwԨܪÃÜÆÉ... DWÜ Ëà}ÝÚWÜ㠢ݮÜá Êæã¨ÜÇæà ¢Ü±Üâ³ ÊÜÞw¹pær. ÖÜ¢ÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æà®æ D ¨æãvܪ ÊÜÞÊÜ PÜÃæ¿áÆá ·í¨ÝWÜ ¢æ±Ü³Wæ ¢Ý®Üá ÖæãàX¨ÜªÃæ aæ®Ý°XÃÜᣤ¢ÜᤠGí¨æ¯Óܨæà CÃÜÈÆÉ... "" DWÜÆã ¯®Ü° A¼±ÝÅ¿áÊæà®Üá ÖæàÚ ¹vÜá Ëà}Ý...'' AÊÜÃæí¨ÝWÜ& ¢Üor®æ CÊÜÚWæ ¨Üá@S EÊÜá¾ÚÔ ·í©¢Üá. ""¯Êæã¾í©Wæà ·ÃÜᣤ௠ÊÜÞÊÜ... C¨Üá ®Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ ËÐÜ¿áÊÜí£ÃÜÈ, ®Ü®ÜWæ Êæã¨ÜÆá ÓÜÌÆÉ ·¨ÜÇÝÊÜ}æ ¸æàPÝX¨æ.. ÓÝPÜá ®Ý®Üá CÈɨܪ¨Üáª.... ÓÝË¢ÜÅ¢æ¤à....®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæãRívÜá ÖæãàWÜ£àÃÜÇÝÌ...'' Wܨܪ©¢ÜÙÝX¨ÜªÙÜá. ÊÜá¢æ¤ & ¹àÙæãRvÜáÊÝWÜ 27


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢Ý¢Ý hæã¢æ¿áÈÉ AÈÉ¿á¢Ü®ÜPÜ ·í¨Üá, ""¯®ÜWæ ÊÜáãÊÜÃÜá Óæãà¨ÜÃÜ ÊÜÞÊÜí©ÃÜÆÉÊæà...? A¢æ¤¿áÃÜã AÐærà ¢Ý®æà... CÊÜÃæÆÉÃÜ ®ÜvÜáÊæ AÊæÑrÊæ ®æãàw¨æ¿ÞÊÜá¾... »æà¨ÜWÜÙÜá!'' Gí¨ÜÃÜá. ""Ôà¢ÝÃÝÊÜáá ·ÖÜÙÜ ÖæãWÜÙÜ ¸æàwà±Ý³...'' Gí¨ÝWÜ& ""Öè¨Ü±Ü³, ¯à®Üá & ¯®Ü° ÖæívÜ£ ®Ü®ÜWÜã A»æà¨ÜÂÃæà BX¹orÃÜÆÉ... ±Ý±Ü! C®Üá° D ÖÜávÜáXWæ ¯ÊÜá¾ ·WæY £Ú¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ...?'' ¢Ý¢Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ""Öè¨èبÜá, D ÊÜááWÜ­ ÖÜávÜáXWæ GÆÉÊÜä ÓܨÜÂPæR A»æà¨ÜÂÊæà BX¨æ...'' ""WÜívÜ ·í¨ÜÃæ GÆÉ Ê Ü®Üã° »æà©ÓÜá¢Ý¤ Ù æà ¹w....'' ÓÝË¢ÜÅ¢æ¤ ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÝWÜ ¢Ý¢Ü ¸æãaÜác ¸ÝÀá ¢æÃæ¨Üá ®ÜPÜRÃÜá; Ëà}Ý ®Ýb¨ÜÊÜÙÜí¢æ ®æÆ®æãàw¨ÝªÙæ. *** Ëà}Ý aÜÈÓÜáÊÜ ·ÔÕ®Ýaæ KwԨܪ ¨ÜêÑr¿á®Üá° JÙÜWæÙæ¨Üá PæãívÜÙÜá. ¢Ü®Ü°ÐÜrPæRà ¢Ý®Üá ®ÜPÜRÙÜá. ""¿ÞPæ! Ëà}Ý ®ÜWÜá...?'' PæàڨݪÃæ ±ÜPÜR¨ÜÇæÉ PÜáÚ£¨Üª ÓÝË¢ÜÅ¢æ¤. ""H¯ÇÝÉ A¢æ¤ ÖÜÙæ¿á¨æÆÉ ®æ®Ü±Ý¿áá¤...'' PæÙܨܯ¿áÇæÉí¨ÜÙÜá. "' ¯®ÜWæ GÆÉ JÙæÛ¿á¨ÝWÜáÊÜ PÝÆ ·í©¨æ PÜ}æà..'' ¢ÜÇæ¨ÜvÜ˨ÜÃÜá. A¨ÝWÜÇæà ·ÓÜáÕ ¸æíWÜÙÜãÃÜá ¢ÜÆᲨæ¿áÆÉ . . ¿áÍÜÊÜí¢Ü ±ÜâÃÜ ·vÝÊÜ}æ¿áÈÉ «ÝËÓÜá¢Ü¤È¨æ. • ÊÜá¿áãÃÜ

28


£ÃÜáÊÜâ

BÊÜ¢ÜìPÝÆ

""®Ý ÊæÆÉ A±Ü ³ & AÊÜá¾ ¢æãàÄst WÜíw¯í¨ÜÇæ ¢ÝÚ

PÜqrÔPæãÙÜÛÈÇæÌà..? ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉàWÜ ÓÜáSÊÝXÇæÌà... ÊÜá¨ÜáÊæ Aí¨ÜÊæáàÇæ ÊÜÃܨÜQÒ}æ, SaÜáì C¨æÆÉ C¨Üª¨æªà... ¯®Ü° ÖÜ}æ ·ÃÜÖÜ ¯à®æà ·Ãæ¿áÈPæR ÖæãÃÜqÃæãà ÖÝX¨æ... ¯®Ü° ËaÝÃÜ. ¯®Ü° ÖÜsÜÊæà ¯®ÜWÝÀá¢Üá. ÊæãÊÜá¾PÜRÙÜ®Üá° ®æãàvæã ±Üâ| ®ÜíWæ ¿ÞÊÝWæãÉà...'' Gí¨Üá ÖÜÆá·á£¤ÃÜá¢Ý¤Ùæ; ¢ÝÀá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾. ¢Ü®Ü° ËaÝÃÜWÜÙݨÜÃÜá Gí¢ÜÖÜÊÜâ? ¢Ü®Ü° ÖÜsÜÊݨÜÃÜá H®Üá? GÆÉ Öæ~¡®Ü AÓæ&BPÝíPæÒWÜÙÜÐæàr ÓÜÖÜgÊÝXÊæ. EÊÜÞ ¢ÝÀá¿á¢Ü¤ ¨ÜÑr ¹àÃÜá¢Ý¤Ùæ... ¢Ý¿á¤®Ü¨Ü ÖÜí·ÆÊæà A±ÝÃÜ. A¨Üá Öæ¢Ü¤ ÊÜÞ¢ÜÅPæR ÊÜááX¿ááÊÜí¢ÜÖܨÜÆÉ. ÊÜáPÜRÙÜ ¸ÝÙÜá ÖÜÓÜ®ÝWÜáÊÜâ¨ÜÃܢܤÆã BPæ¿á ±Üä|ìWÜÊÜá®Ü. Öè¨Üá, Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ÊÜ¿áÓÜáÕ PÜÙæ¨Üí¢æÆÉ ÊÜáPÜRÙÜ iàÊÜ®Ü¨Ü £ÃÜáÊÜâWÜÙÜÈÉ JÚ¢Ü®æ° ÖÝÃæçÓÜá¢Ý¤ ±ÜÅ¢ÝÂÍæ ±ÜÅ£´ÜÆPÝRXÁá PÝ¢ÜÄÓÜáÊÜâ¨Üã ÓÜÖÜgÊæà. ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ ¨ÜáwÊæáÀáí¨ÝX ÊÜá®æWæ ±ÜÅ£´ÜÆ PÜíw¨ÝªÙæ. B¨ÜÃæ, AÊÜÙÜ Êæç¿áQ¤PÜ ÓÜáS, JvÜÆ ´ÜÆPÝRX ÓÜ¨Ý bí£ÓÜá¢Ý¤Ùæ... EÊÜÞ ¢Ü®Ü° 'ÊÜá¨ÜáÊæ' ËÐÜ¿á ÊÜáÃæ¢Üí¢æà CÃÜÆá ¯ÃÜá¢Ü ¿á£°ÓÜá¢Ý¤Ùæ. iàÊܮܨÜÈÉ ¢Ü®Ü°¨æ ÊÜáÖÜ¢ÝÌPÝíPæÒ Öæãí©¨ÝªÙæ. B WÜáÄ ÓÝ«Ü®æ¿áÇæÉà ÊæáçÊÜáÃæÊÜ ¢ÜÊÜPÜ˨æ¿áÆÉ. DWÝWÜÇæà ÓÝעܨÜÈÉ PÜÑ ê ÊÜÞw¨ÜÊÜÙæà. ÊÜá×ÙÝ ÇæãàPܨÜÈÉ AÊÜÚWæ ÓÝPÜÐÜár ÖæÓÜĨæ. ÖÜ|ÊÜä AÃÜÔ ·ÃÜᣤ¨æ. ·ÖÜáÊÜÞ®Ü, ±ÜÅÍÜÔW¤ ÜÙÜã ƼÔÊæ. B¨ÜÃÜã Öæ}Ý¡X H®æãà PæãÃÜ¢æ... WÜíwWæ AÐÝrX ¸Ý¬ÓÜÇÝÃܨÜí¢ÜÖÜ ÓÜÊÜáÓæ Gí¨æà WÝyÜÊÝX bí£ÓÜá¢Ý¤Ùæ... Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü CÇÝTæÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÓÜÖÝ¿áPÜ Cíi¯¿áÃÝX¨Üª ¢Üí¨æ ÎÊÜÍÜíPÜÃÜ¿á®ÜÊÜÃÜá PÜ¢ÜìÊÜ ¯ÃÜ¢ÜÃÝX¨ÝªWÜ A±Ü[ÝÃÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ A±Ü ÊÜáê¢ÜáÂËXàvݨÜÃÜá. BWÜ ¢Üí¨æWæ ÊÜáᩪ®Ü ÊÜáWÜÙÝ¨Ü EÊÜÞ PÝÇæài®ÜÈÉ K¨Üá¢Ý¤ PÜ®ÜÓÜá PÝ|áÊÜ »ÝÊÜâPÜ PÜ®æÂ. PÜÇÝ ±Ü¨ÜË ±Üvæ¿ááÊÜ Pæã®æ ÊÜÐÜì¨ÜÈɨܪÙÜá. PÜ¥æ, PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ·Ãæ¿áá¢Ü¤ ¢Ü®Ü°¨æà »ÝÊÜ®ÝÇæãàPܨÜÈÉ ËÖÜÄÓÜá¢Ü¤ ÓÝÊÜÞÅin¿Þ¨ÜÊÜÚWæ ¢Üí¨æ¿á ÓÝ訆 B[Ý¢Ü ·í¨æÃÜX¢Üá¤. Cwà PÜáoáí·Êæà ¢Ü¢Ü¤ÄÔ¢Üá¤. ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÝX ÊÜá®æ gÊÝ¸ÝªÄ CÊÜÙÜ ¢ÜÇæ ÊæáàÇæà ¹©ª¢Üá. ÖæàWæãà PÜÐÜr±Üoár K¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÙÜá. B ÊÜÃÜáÐÜÊæà AÊÜÙÜ 29


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±Ü¨ÜË ±ÜÄàPæÒ ´ÜÈ¢ÝíÍÜ ÖæãÃܹ¨ÝªWÜ ÃÝÂíPé XqrԨܪÙÜá. ÎÊÜÊæãWÝY¨Ü ´èÅyÜÍÝÇæÁãí¨ÜÃÜÇæÉ A«Ý±ÜQ ÊÜ꣤ ÓÜáÆ»ÜÊÝX ¨æãÃÜQ¢Üá. ®Üí¢ÜÃÜ ÊÜ꣤ E®Ü°£WÝX ¹.Gvé ÊÜÞwPæãívÜÙÜá. ÊÜááí¨æ PÝÇæàgá ÎPÜÒ| ÓæàÊæWæ ·w¤ ±Üvæ¨Üá ®èPÜÄ TÝ¿áí BX HÙÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá A¨æØàWæ PæÙæ¨ÜÊæäà £Ú¿áÇæà CÆÉ! PæÙæ¨Ü ÊÜÃÜáÐÜ ¹.PÝí. ±ÜäÃæçÔPæãívÜ ¢ÜíX ÓÜáÊÜÞÚWÜã ÃÝÑóàPÜê¢Ü ¸ÝÂíPæãí¨ÜÃÜÈÉ PæÆÓÜ ÓÜQR¨æ¿áÆÉ. AÊÜÚWÜã ÓÜÌí¢ÜãÄ®ÜÇæÉà PæÆÓÜÊÝX APÜR&¢ÜíX¿áÄ·ºÃÜã A¦ìPÜÊÝX ÊÜá®æWæ B«ÝÃÜ Óܧí»ÜWÜÙÝX¨ÝªÃæ. AÆɨæ, QÄ¿á Óæãà¨ÜÃÜ ÓÜáÍÝí¢Ü®Ü ˨Ý»ÝÂÓÜPæR ®æÃÜÊÜâ ¯àvÜᣤ¨ÝªÃæ. D ¢Ü®Ü¾«æ EÊÜÞ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜªÃæ ¢Üí¨æ¿á ÊÜáÃÜ}Ý®Üí¢ÜÃÜ ·í¨Ü WÝÅaÜãÂq, ±æ®éÍÜ®é C¢Ý© CwWÜíq¯í¨ÜÇæ ¢Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜÊÜáÓæ ÓÜÈàÓÝX ·WæÖÜÄÔPæãÙÜÛ·ÖÜá©¢Üá¤. ¢Ü®Ü° ÓÝÌ¥Üì ÓÜáS PÜívÜáPæãÙÜÛ·ÖÜá¨ÝX¢Üá¤. ÖÝWÜã ¢ÝÀá ÖÜê¨Ü¿á ÖÜWÜáÃÜ ÊÜÞvÜÆã ·ÖÜá©¢Üá¤. ÖÜávÜáX PܱܳX¨ÜªÃæà®Üá? PæÆÕ ¨ ÜÈÉ ¨ ݪ Ù æ. A±Ü³ ® Ü ÖÜ| ·í©¨æ. C©àWÜ AÊÜÃÜ PÜ~¡ W æ EÊÜÞ ÊæáçPæç¢Üáí¹PæãívÜá ÆPÜÒ|ÊÝX PÝ~ÓÜá¢Ý¤Ùæ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, DWÜ ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ ÊÜÃܨÜQÒ}æ PæãvÜÆá ÍÜPܤÃÝX¨ÝªÃÜÆÉ..! AÊÜÃÜá PÜ}æ¤Ãæ¨Üá ÖÜávÜáX¿á®Üá° ®æãàvÜ·ÆÉÊÜÃæà BX¨ÝªÃæ. ®Ý ÊÜááí¨Üá ¢Ý ÊÜááí¨Üá Gí¨Üá ÓÜí·í«Ü ¸æÙæÓÜÆá PÝ¢ÜÃÜWæãíw¨Ýª à æ...! ÓÜÄ, A¨ÝWÜÇæà ×Äà ÊÜáWÜÚWæ PÜíPÜ| PÜãw·í©¢æí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ »Ý˨ÜÃÜá. BÊÝWÜÇæà ¢Ý®æ& ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ´ÝÂPÜrÄ¿áÈÉ ´æäàÃéÊÜÞ®é BX¨Üª ÊÜÃÜÊÜáÖÝÍÜ¿á®æã·º ·í¨Ü¨Üáª...? AÊÜ®Ü, AÊÜ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜ ¸æàwPæWÜÙÜ®æ°ÆÉ £ÃÜÓÜRÄst EÊÜÞ eàÊÜÞÄ ÖÝQ¨ÜÙÜÆÉ... A±Ü³®Ü B g®Ü¾ ¨ÜáwÊæá ÖÜ| PæàÊÜÆ ¢Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæWæí¨æà®Üã AÆÉ. A¨Üá ÊÜá®æ¿áÊÜÄWÜÆɨæà ÊÜá¢ÝÂÄWæãà ÊÜáãÃÜ®æ¿áÊÜÄWæ ÓæàÃÜáÊÜâ¨Üí¢Üã AÆÉÊæà AÆÉ Gí· AaÜÆ ¯«ÝìÃÜ ¢ÜÙæ¨Üá¹orÙÜá. BWÜÐærà ²¿áãÔ ±ÝÂÓé ÊÜÞw Cíi¯¿áÄíWé PÝÇæài®ÜÈÉ Ôàoá ¨ÜQRÔPæãÙÜÛÇæí¨æà ±ÜÃܨÝvÜᣤ¨Üª ¢ÜÊÜá¾ ÓÜáÍÝí¢Ü ÊÜá®æ¿á ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ÊÜáãÃÜ®æ¿áÊÜ ÖÝWÜã Pæã®æ¿áÊÜ®Üá. A±Ü³ ·¨ÜáQ¨ÝªWÜ D QÄ¿á J·º®æà ÊÜáWÜ ÓÜáÍÝí¢Ü®Ü®Üá° Cíi¯¿áÄíWé K©ÓÜáÊÜ ÊÜáÖܨÝÓæ Öæ㣤 ¨ ܪ à Üá. DWÜ EÊÜÞ ÊÜá®æWæ ×Ä¿áÙÝX ¢Üí¨æ¿ÞÓæ ±ÜäÃæçÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ PÜê¢Ý¥Üì»ÝÊÜÊÜ®æ°à PÝ|á¢Ý¤Ùæ. Aí¢æà ÓÜáÍÝí¢Ü¯àWÜ 30


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Cíi¯¿áÄíWé ˨ݦì. ¢Üí¨æ ÊÜáÃÜ}Ý®Üí¢ÜÃÜ AÊÜÃÜ B£¾ à ¿áÃÜ ®æÃÜ˯í¨ÜÇæà B¢Ü¾ Óæ§$ç¿áìÊÜ×Ô D Ä࣠¢ÜÊÜá¾ PÜáoáí·PæãRí¨Üá £ÃÜáÊÜâ Pæãoár, ÊÜá®æ¿á ÍæÅà¿áÔÕWæí¨æà ÍÜÅËáÓÜᣤÃÜáÊÜ EÊÜÞÙÜ®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ ¢Üáí¸Ý ÊæábcPæãÙÜáۢݤÃæ. Êæç¿áQ¤PÜÊÝX AÊÜÙܨæà®Üá ÓÜáS PÝ|á¢Ý¤ÙæÁã Gí¨Üã ®æãí¨ÜáPæãÙÜáۢݤÃæ. &*& ¿ÞÃÜ ÊÜá®æ Ô§ £ WÜ£WÜÙæà®æ CÃÜÈ PÝÆÊæí¨Üã ¯ÆÉ ¨ æà A®æàPÜ £ÃÜáÊÜâWÜÙÜÈÉ aÜÈÓÜá¢Ü¤ Ç æà CÃÜá¢Ü¤ ¨ æ... ÓÜáÍÝí¢Ü GÃÜvÜ®æà ÊÜÐÜì¨Ü Cíi¯¿áÄíWé PÜÈ¿áᣤ¨Ýª®æ. APÜR®Ü ¢ÝÂWÜ, ¨ÜáwÊæá ÓÝ¥ÜìPÜÂÊÝWÜÆá ÊÝÂÓÜíWܨÜÈÉ ÍÜÅ¨æ­ ¢æãàĨݪ®æ. GÆÉ ÓæËáÓÜrÃéWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÈWÜ®ÝWÜᣤ¨Ýª®æ. PÜÅÊæáà| ±ÜÅ·á¨Ü­®ÝXÃÜáÊÜ AÊÜ®Ü㠸詭PÜ ÊÜáor¨ÜÈÉ ¢ÜQìÓÜá¢Ý¤®æ. APÜR&EÊÜÞÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ·WæY ¢ÜÇæ PæwÔPæãíw¨Ýª®æ PÜãvÜ. AÊÜÙÜá ÊÜá¨ÜáÊæ CÆɨæà®æ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜ}æ¿áÈÉ Ô¨Ü­¢æ ®ÜvæÔÃÜáÊÜ ±ÜÄWæ AÊÝPÝR¨ÜÃÜã PæÆÊæäÊæá¾ ¢Üvæ¿áÇÝWܨæà ÖæàÙÜá¢Ý¤®æ& ""APÝR, Öæ}Ý¡¨ÜÊÜÚWæ"ÊÜá¨ÜáÊæ" WÜíwXí¢ÜÆã £àÃÜ AÊÜÍÜÂ... ¯®Ü°¨æà B¨ÜÍÜì ÊÜÞ¨ÜÄWæ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ Ô§ÃÜ¢æWæ ¿ÞÃÜã ÊæáaÜáÊc Üâ¨æà BX¨æ. H®æà BWÜÈ, ÊÝÓÜË ¤ PÜ¢æ ¯ÐÜãÃu ÜPæR ¢ÜÇæ¸ÝX ¯à®Üá ·¨ÜáQ®ÜÈÉ £ÃÜáÊÜâ PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝ«Ü¢æ C¨æ¿áÆÉ... £Ú¨ÜÊÜÙæà B¨Ü ¯®ÜWæ ®Ý®Üá ÖæàÙÜÇÝÃæ.. ¯®Ü° PÜoá ¯«ÝìÃÜ ÓÜwÈÓÜá APÝR...'' A®Üᰢݤ®æ. ""AÇÝÉ&¯à®Üã ®ÜíWæ ·á©­ ÖæàÙæãà ÖÝWæ B¨æ®æãà...'' EÊÜÞ ¢ÜÊÜá¾®Ü ¸æ®Ü° ÊæáàÇæ ÆZÊÝX WÜá¨Ü᪠ÖÝPÜá¢Ý¤Ùæ. ""ÖÝWÜÆÉ APÝR& ©ÊÜÓÜWÜÙæà®Üá ÖæãàX ¹vÜá¢æÌà... ¯à®Üá ×àWæ ¯í¢ÜÇæÉà ¯ÇæãÉà¨æí¨ÜÃæ ÊÜ¿áÓÜáÕ ¯ÆáÉ¢æमÜã.. I Ëáà®é ¯®Ü° ·¨ÜáQWæãí¨Üá o¯ìíWé ±ÝÀáípé Gí·á¨Üá D gíPÜÒ®é®ÜÇæàÉ ÔWܸæàPÜÆÉ. BÊæáàÇæà ®ÝÊæÆÉ C¨Ü㪠¯®Ü° ±ÝÈWæ ¯ÓÜÕÖÝ¿áPÜÃÝX ¹væ¤àÊÜÆÉ... ¯¯°à Pæ®æ°WÜÙÜá ·£¤ ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° hÝWÜê¢ÜÙÝWܸÝÃܨæà...'' AÊÜÙÜ ¨ÜáívÜá Pæ®æ°¿á®Üá° ×íwÁá ¹vÜá¢Ý¤®æ AÊÜ®Üá. ""AÁãÂà ¹væãà.. ¯à®Üã ±ÜÃÜÊÝÀáÇæÌà ·ÖÜÙÜ ÁãàbÓÜᣤà¿Þ...'' QÄ¿á ¢ÜÊÜá¾®ÜÈÉÃÜáÊÜ ×Ä¿á PÝÙÜiWæ ¯¸æºÃÜWÝWÜá¢Ý¤Ùæ 31


BÊÜ¢ÜìPÝÆ EÊÜÞ. g¢æWæ AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÊÜä PæãíaÜ Êæá¨ÜáÊÝWÜᣤÃÜá¢Ü¤¨æ AÄËÆɨæà... ÓÜáÍÝí¢Ü ®ÜPÜáR ÓÜáÊÜá¾®ÝX¹vÜá¢Ý¤®æ. ÓÜáÊÜÞ PÜãvÜ ÖæàÙܨæ ÓÜÊÜá¾ ¯ ÃÜáÊÜÙæà®Üá?&"" ®ÜÊÜá¾ Ê Üá¾ ÍÝÃܨæ EÊÜÞÊÜáÖæàÍÜÌÄ! ¯®Ü°®Üá° ÊÜÄÓÜÆá ·ÃÜáÊÜ®ÝÂÃÜÊÜÞ¾... ÓÝPÝÒ¢é ÊÜáÖæàÍÜÌÃÜ®æà AÊÜ¢ÜÄÔ·ÃܸæàPæà®æà... AÊÜ®Ü®æ° à PÜáĢݨÜÃÜ㠢ܱÜÓÜáÕ ÊÜÞvÜá..'' ÃÝWÜÊÝWæ®ÜᰢݤÙæ AÊÜÙÜã. ""®Ü®ÜWæ ÓÝעܠÓæàÊæ ÓÝ«Ü®æÁãí¨æà ¢Ü±ÜÓÜáÕ ' ' Gí· EÊÝaÜ WÜgWÜí¼àÃæ AÊÜÚí¨Ü. ""ÖÜãní.... ¯à®Üá ÓÝ×¢ÜÂhæn¿ÞX ÓÜí±Üä|ì ÓÝ«Ü®æ&Ô©­ ±ÜvæÁãà ÓÜÊÜá¿áPæR ÊÜáá¨ÜáQ BXĤà¿Þ.. ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜWÜÙÜã ·í©ÃÜá¢æÌà.. Pæã®æWæ hÝn®Ü ²àsÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Áãí¨æà ¸ÝQ.. AÐæãr£¤Wæ ¯®Ü° PæçÈ ®ÜvÜáPÜ ¸æàÃæ .. ®Ü®ÝWÜ ¯®ÜWæà ÓÜÖÝ¿áQ. ¯®Ü° PÜ¥æ, PݨÜí·ÄWÜÙÜ ÖÜÓܤ ±ÜÅ£ ¢Ü¿ÞÄÓÜá¢Ý¤ PÜãÃÜ£à¯, ¯íhæã¢æ ®Ü®ÜX®æà° ®Üá PæÆ.Õ ..? ®Üí¨Üã ÓÝעܠÓæàÊæ ®ÜwàÈà...'' ®ÜWæ ·áWæÁ Y áà ¢Ý®ÝWÜá¢Ý¤Ùæ ÓÜáÊÜÞ. ÓÝPÜá ÓÜáÊÜᾯÃæà... Gí¨Üá ¢ÜáÓÜá Pæãà±Ü©í¨Ü EÊÜÞ PÜ|¡ÃÜÚÔ¨ÜÃæ& ""ÓÜÌƳ CÃÜã, AÐÜrPæàR ÊÜááXàÈÆÉ. BÊæáàÇæ ®ÝË·ºÃÜã ÓæàÄ ÓÜáÍÝí¢Ü¯Wæ aæí¨ÜáÙæÛ aæÆáÊæ¿á®Ý°ÄÔ ÊÜá¨æÌ ÊÜÞw¹væãà| H®Üí£à¿á... C®æ° à ®Üá ÊÜÃÜáÐÜ PÜÙæ¨Üí¢æÆÉ AÊÜ®Ü ÊÜáPÜRÙÜ®æ° BwÔPæãà¢Ü PÜãÃæãà| BWܨæà®æ...'' ÓÜáÊÜÞ APÜR®Ü ¸æ¯W° æ WÜᩪ¨ÝWÜ AÊÜÙÜá ¢ÜÇæWæ ÊæãoPÜá¢Ý¤Ùæ&""ÓÝPÜá ÓÜáËá°Ãæà PÜíwà©à¯....'' A®Üá°ÊÜÊÜÚWæ ¢ÜíX ÊÜÞ£®Ü ×í©ÃÜáÊÜ PÜoáÓÜ¢Ü嬆 AÄÊÝWܨæà CÃÜáÊÜâ©Æ. &*& ¸æÙÜWÝÀá¢æí¨ÜÃæ ±Ý¨ÜÃÜÓܨÜí¢æ ¯¢Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÙÝWÜáÊÜ EÊÜÞ ¢Ü®Ü° ÊÜê £ ¤ & ±ÜÅÊÜê £ ¤ À áí¨ÜÇæ PÝÇæài®ÜÈÉ , ÓÜ»æ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜÈÉ WÜívÜÓÜÃæãvÜ®æ ¸æÃæ¢Üá ®Üvæ¿áá¢Ý¤Ùæ. AÊÜÙÜ GXYÆÉ¨Ü ®Üvæ®Üáw¿áÈÉ Pæor ÓæãíQÆÉ©¨ÜªÃÜã PÝÊÜÞÇæ PÜ|á¡WÜÚWæà®Üá PæÆÓÜ...? AÊÜÙæà®Üã PæàÃé 32


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜÞvܨÜÊÜÙæà. ¢Ü®Ü° ¿åèÊÜ®Ü ¹ÄÊÜ ¨æàÖÜÊÜ®æ° PÜáPÜáRÊÜ PÜ|á¡WÜÚWæ Ôw®æãào AÊÜÙܨÜá. Aí¨æãÊæá¾ PÝÇæài®Ü ÓÝíÓÜñ£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®ÜvæÊÝWÜ HPæãà ÓÜÖæãà¨æãÂàX ÆPÜÒ}ÝaÝÃéWæ C¨Ü᪨ÜÃÜÇæãÉí©ÐÜár Óæ°àÖÜ©í¨Ü ÓÜÈWæ C¢Ü¤ÙÜá. B¢Ü®Ü®Üá° ÓÜí»Ýˢܮæí¨æà »ÝËԨܪÙÜÆÉ.. ÓÜÌƳ¨ÜÃÜÇæÉà ¢Ü®Ü° ÊÜááSÊÝvÜ PÜÙÜb¹qr¨Üª. CÊÜÙÜ ±Üâ|ÂPæR ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊæ®æí¨Üá ÓæãàWÜáÖÝPܨæà®æ ®æàÃÜÊÝX A®æç£PÜ ÓÜí·í«ÜPæR J¢Ý¤ À áÔ¨Ü. PܱÝÙÜ ÊæãàPÜÒ Ê Ü®Üã° ÊÜÞwÔPæãívÜ. Aí©¯í¨Ü EÊÜÞ WÜívÜÓÜÃÜÈÉ C®Üã° GaÜcÄPæ ¢ÝڨݪÙæ. GÆÉ Ã Ü®Üã° Jí¨æà ¢ÜPÜRw¿áÈÉ ¢ÜãWÜ¨æ ¢Ü®Ü° ¨ æà ¹WÜáÊÜâ ¹WÜáÊÜÞ®Ü PÝ¿ááªPæãíw¨ÝªÙæ. PÜ¥æ PݨÜí·ÄWÝ£ì¿Þ¨Ü EÊÜÞÚWæ Aíaæ¿áÈÉ GÐæãàr ±Ü¢ÜÅWÜÚÃÜá¢Ü¤Êæ¿áÆÉ. J·º A¼ÊÜÞ¯ ¢Ü®Ü° ±Ü¢ÜŨÜÈÉ ¢Üáí¸Ý ÊæáaÜácWæ ÊÜÂPܤ±ÜwԨܪ. AÆɨæà, ¯ÊÜá¾ ¸ÝÙÜ ÓÜíWÝ£¿ÞWÜáÊÜ ±ÜÅ·Æ Caæf¿ááípÝX¨æ. ¯àÊÜâ J±Üâ³ËÃݨÜÃæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWæãà|... £ÚÔ ·ÃæÀáÄ. ÊÜááS¢Ü@ »æàq¿ÞWæãà| Gí¨Üã ·Ã橨ܪ®ÜÆɨæà ¢Ü®Ü° »ÝÊÜ b¢ÜÅ, Z®Ü E¨æãÂàWÜ, ËÙÝÓÜ ÊÜWæçÃæ ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üã° ÃÜÊݯԨܪ. A¸Ýº ! ¢Ý®æà®Üá ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ùæ? ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà CÃÜá¢Ü¤ B£¾à¿áÃÜí¢æ ÊÜ£ìÔ ¢ÜÊÜá¾ £àpæ £àÄÓÜÇæí¨æ ÖÝ¢æãÃæÊÜ "ÓÜí»ÝË¢Ü' ÄÃÜáÊÝWÜ ¿ÞÃæãà J·º BWÜí¢ÜáPÜ GÈÉí¨ÜÇæãà ·¿áÔ ·Ú ·í¨Ü®æí¨ÜÃæ, ¢Ü¯° à ÊæáçÊÜÞo, PÜê Ð Ü¡ Ê Ü|ì ÓÝ«ÝÃÜ| ÊÜááSÆPÜÒ | PæRà J²³PæãívÜÃÜã, ¯gÊÝX¿á㠢ܮܰ ±ÜÅ£»æ, BÓÜQ¤&A¼ÃÜábWÜÚWæ Óܳí©Óܨæà CÊÜÚWÜã Jí¨Üá ²Åà£ÓÜáÊÜ ÖÜê¨Ü¿á˨æ Gí¨Üá ÔÌàPÜÄÓܨæ, PæàÊÜÆ I×PÜ »æãàWÜPÝRX ÖÝWÜ㠢ܮܰ ±ÜâÓܤPÜ, ±ÜÅPÜo}æWÜÚí¨Ü ·ÃÜáÊÜ ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊæáàÇæà PÜ~¡oár ·í¨ÜÊܮݨÜÃæ...? ¢Ü®Ü° ±Ývæà®Üá. ÁãàbÓÜá¢Ý¤Ùæ EÊÜÞ. ÊÜá¢Ü㤠bí£ÓÜá¢Ý¤Ùæ& Öè¨Üá, ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜÊÜÃæWæ WÜívÜá&Öæ|á¡ A±ÜÄb¢ÜÃæà... B¨ÜÃæ, Öܣä Ü¨Ü ±ÜÄÓÜÃÜ&ÓÜí·í«Ü¨ÜÇæÉ AÄ¢Üá Jí¨ÜáWÜãvÜáÊÜÊÜĨÜê æ £àÃÜ ÓÜÖÜg ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉÊæà? A¨æà ¢Ü®Ü° ±ÝÈWæ PÜvÜáPÜÐÜrÊÝX¨æ¿áÆÉ... ""PÝÇæàhéWæ Öæã¢Ý¤¿áᤠPÜ}æà. H®é ÁãàbÓݤ ¯í¢æà?& EÊÜÞ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜãÅ ÖæãÓÜPÜ¢æWæ ÖæãÙÜÖÜá ÖÝPÜᣤÃÜáÊæÁáà®Üã...'' G®Üᰢݤ AvÜáWæ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÊÜáWÜڨܪ È É W æà ·ÃÜá¢Ý¤ à æ; ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ . ¸æÙÜX®Ü Pݵ 33


BÊÜ¢ÜìPÝÆ £íwPæãvÜá¢Ý¤Ãæ. ""H¯ÆÉÊÜá¾, ®ÜíWæ ÓÜáÊÜÞÙܨæà Áãaæ°. ®Ü¯°í¨ÝX AÊÜÙÜã ÊÜá¨æÌ BWæãà ÖÝXÆÉ...'' A®ÜᰢݤÙæ EÊÜÞ. ¢æÙÜÛWæ, ¸æÙÜÛWæ ÓæÙæÊÜ ¨æàÖÜÔÄ¿áÈÉÁá ·ÙÜáPÜáÊÜ ÓÜáÊÜÞ ¿ÞÃÜ PÜíWÜÚWÜã Êæãàw ÖÝPÜáÊÜí¥Ü aæÆáÊæÁá. AÊÜÙÜã APÜR®Ü®Üá° ¹oár ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜáÊÜÊÜÙÜÆÉ. APÜR®Ü®Üá° £ÃÜÓÜRÄÔ ¢Ü®Ü¢° ܤ ÖÝÄ ·ÃÜáÊÜ WÜívÜáWÜÙÜ®Üá° PÜvæWÜ~¡¯í¨ÜÆã ®æãàvÜÇÝÃæ®æí· ÖÜsÜ ¸æàÃæ. ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ ®æàÃÜ ËÐÜ¿áPæR ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ: "" D ÓÝÄ JÙæÛ¿á ÓÜí·í«Ü ·í©¨æ PÜ}æ. ¨ÜávÜáx ·íWÝÃÜ Aí¢æà®Üã ¸æàwPæÁãvÜx¨Ü g®Ü. ÖÜávÜáWÜ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÊÜáÖæàÍé Aí¢Ü. ·ÙÝÛÄ PÝÇæài®ÜÈÉ ÇæPÜcÃÜÃé BX¨Ý®æ. ¯íWÜã Wæ㣤Ãæãà ÖÜávÜáWÜ®æ...'' Öè¨Üá, C¨Üá EÊÜÞ ·ÖÜá©®ÜWÜÚí¨Ü ¯ÄàQÒÔÃÜáÊÜâ¨æà. Aí¨ÜÃæ, GÃÜvÜ®æà ÓÜí·í«Ü B¢Ü¯Wæ. Êæã¨ÜÆ ÖæívÜ£ £àÄPæãívÜá ÊÜáãÃÜáÊÜÃÜáÐÜ ÓÜí©¨æ. GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü Jí¨Üá WÜívÜá ÊÜáWÜá ¸æàÃæ C¨æ. AÊÜÚàWÜ ¢ÝÀá¿á¢Ü¤ £àPÜÒ$¡ ®æãào ÖÜÄÓÜá¢Ý¤Ùæ. ""¸æàhÝÃÜá ÊÜÞvæãR¸æàvæÌà. ¯®Ü° ÖÜ}æ¿áÈÉ ×àWæ ·Ã橨Üê æ, A¨ÜÄí¨Ü JÙæÛ¿á¨æà BWݺÃܨæàPæ...? ÖÜávÜáWÜ ®æãàwÉPæR aæ®Ý°X¨Ý®æ. ÊÜ¿áÓÜãÕ ÊÜáãÊÜ¢æô¨Üã B¨Ü ÖÝWæ PÝ}æãÕÆÉ...'' AÊÜá¾ Gí¨ÝWÜ& £íw ¢Üpær ¿ áÈÉ Pæç¢æãÙæ¨ÜÙÜá EÊÜÞ. ÓÜáÊÜá¾ ® æ ÔàÃæ ®æÄWæ ÓÜıÜwÔPæãÙÜáۢݤ ¸ÝXƢܤ ®Üvæ¿áá¢Ý¤Ùæ. ×í¸ÝÈÔ ·í¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ ¹vܨæ ÖæàÙÜá¢Ý¤Ãæ: ""EÊÜÞ, Öæ~¡Wæ ÊÜ¿áÓÜáÕ ¸æàWÜ ¨ÝÚÀávÜá¢æ¤à PÜ}æà. Jí¨Üá ÊÜáWÜáÊݨÜÃæ ÓÝPÜá ÖæíWÜÓÝX ¹vݤÙæ. AÇÝÉ& ®ÝÊæÆÉ PÜvæÊÜÃæWÜã ¯®ÜWÝXÁá CÃÜáÊæÊæà®Üá?'' ÓÜáí¨ÜÃÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜ¿ááPܤ ®ÜáwWÜÙܮݰ v Üá¢Ý¤ à æ; ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá ÊæáÆáÊÝXÁá A®Üᢰ ݤÃæ: ""B¢Ü ¢Üáí· ÓܻܠÊÜá®ÜáÐÜÂ. Êæã¨ÜÆá ¯à®Üá J±Üâ³ÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ BWÜ·ÖÜá¨Üá Gí¨Ü®Üí¢æ... ¯®Ü° ÖæÓÜÃÜá PæàÚ¨Ü PÜãvÜÇæ ÊÜá¨ÜáÊæ ¸æàvÝí£¨ÜªÊÜ®Üá ÓÜÌƳ ÊÜá~©¨Ýª®æ®ÜᰢݤÃæ...'' EÊÜÞ ÊÜá¢æã¤Êæá¾ ¢ÝÀáÁávæWæ ®æãào ¹àĨÜÙÜá. B ®æãào¨ÜÈÉ Êæã¨Ü騆 £àPÜÒ$¡¢æ CÃÜÈÆÉ. ©ÊÜ ÊÜå诿áí¢æÁá PæÆÓÜPæR ®Üv橨ݪÙæ. 34


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ×Wæãí¨Üá ©®Ü& EÊÜÞÚWæ PÝÇæài®Ü ËÙÝÓÜPæRà ±Ü¢ÜÅÊæäí¨Üá ·í©¢Üá¤. ·ÖÜÙÜ ×í©®Ü WæÙÜ£ ÓÝˣŠ·Ãæ¨Ü¨Üáª. DWÜ PÜá¢ÜãÖÜƨæãí©Wæà ÖÜÙæ¿á ®æ®Ü±ÜâWÜÙÜá ¹bc P æãívÜÊÜÆÉ & ÓÝË£ÅWæ ¢Ý®Üá A£ ÓÜáí¨ÜÄ Gí· WÜÊÜìË¢Üᤠ. GÆÉ WÜívÜáWÜÙÜ®Üã° QÃÜá¸æÃÜÚ®ÜÇæÉ BwÓÜáÊæ, "¢Ü®Ü° ¢ Ü®Ü' Gí©WÜã PÝ¿ááªPæãÙÜáÛÊæ®æí¨Üá ·Ä¨æ PæãaÜác£¤¨ÜªÙÜá. ÊÜáÖÝ ÔÄÓÜí±Ü®æ°¿áí¢æà ÊÜ£ìÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜ ®Üvæ¢æÁãà GÆÉÃÜ ®ÝÈWæ¿áÈÉ ÓÜíÍÜ¿ÞÓܳ¨ÜÊÝX ÓÜáÚ¨Üá £ÃÜáWÜᣤ¢Üá¤. DÊÜÃæWæ C¨æà ÓÝˣŠGÈɨݪªÙæãà ÖæàX¨ÝªÙæãà Gí·á¨æà EÊÜÞWæ £Ú©ÃÜÈÆÉÊÜÆÉ. ˨ÝÂ¦ì ¨æÓæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ·í¨Üá AWÜÆáÊÝX®Ü ÓÜí¨Ü»Üì ®æ®Ü±ÝÀá¢ÜÊÜÚWæ& ¢Ü¯°í¨Ü BpæãàWÝÅ´é ±Üv橨ܪÙÜá ÓÝË£Å. BWÜ GÐærí¨ÜÃÜ㠢ܮܰ PÜ¥æWÜÙÜ ËÊÜáÍÜìQ AÊÜÙæà BX¨ÜªÙÜÆÉ. ¢Ý®æãà A¨ÜÃÜÈÉ ·Ã橨ÜÙª Üá&""ÓÝÊÜâ Wæ¨Ü᪠ÊÜáÃÜÚ ÓÜ¢ÜÂÊݮܮܮÜá° ±Üvæ¨Ü ÓÝˣſáí¢æÁá ·¨ÜáQ®ÜÈÉ ¿ÞÊÜ ®æãàËWÜã Aíg¨æ AÙÜáPÜ¨æ »ÝWÜÂÊÜí¢æ¿ÞWÜá'' D ±ÜâÃÝ| PÜ¥æWÜÙæÆÉ ®Üí·ÇÝÃæ Gí©¨ÜªÙÝWÜ ÓÝË£Å. EÊÜÞ ÓÜÖÜ ÖæÙæà ±ÜâÃÝ| PÜ¥æWÜÚWæà ÊÜÞÃÜáÖæãàWÜáÊÜÊÜÙÜÆÉÊݨÜÃÜã A¨æàPæ B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÖÝWæ ·Ãæ¨ÜÙæã AÊÜÚWæà £Ú¿á¨Üá. ±ÝÅ¿áÍÜ@ ¿åèÊÜ®ÝÃÜí»Ü¨ÜÇæÉ ÖÜê¨Ü¿áPæR PæÆÊæäí¨Üá ÓÜíhæn ÓÜãaÜ®æWÜÙÜá ¨æãÃæ¢Üá, ÊÜááí©®Ü »ÜËÐÜÂPæãRí¨Üá £ÃÜáÊÜâ WæãàaÜÄ ÓÜáÊÜâ¨æà®æãà... ¢ÝÊÜâ CvÜáÊÜ Öæhæj¿áÈÉ ¨ÜêyÜ¢æ, B¢Ü¾ËÍÝÌÓÜ CÃܸæàPÜÐærà. EÊÜÞ,ÓÝË£Å¿á ±Ü¢ÜÅ Kvæ¨Üá K©¨ÜÙÜá. C£¤àaæWæ ¯¿á¢ÜPÝÈPÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅPÜoWæãívÜ AÊÜÙÜ GÃÜvÜá PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° PÜáÄ¢Üá ·Ã橨ݪÙæ. Jí¨Üá PܥݮݿáPÜ& ÊÜáê¢ÜáÂíg¿á, PÝÆ¨Ü JvÜÆÈÉ ·í¨Üá¨æÆÉÊÜ®Üã° ¢ÝÙæ¾Àáí¨ÜÇæ ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÊÜ®Üá. ·¨ÜáQ®Ü A®Ü±æàQÒ¢Ü, BPÜÔ¾PÜ £ÃÜáÊÜâWÜÙÜÈÉ G¨æWÜáí¨æ EÚ¨ÜÊÜ®Üá. ÓÝ訆 ¨ÜÊÜvæÀáí¨ÜÆã ÖæãÃÜ ·í¨Üá Wæ¨Üª A®ÜÌ¥Üì®ÝÊÜá¨ÜÊÜ®Üá. ÖæàWÜã ¸ÝÙÜáÊÜâ¨æà A¯ÊÝ¿áì G®Üá°ÊÜ ÖæãàÃÝo¨ÜÇæÉà®Üá ÓÜáS...? ·Ä¨æà ®ÝÚ®Ü ®Üí¹PæÁáà... A¯ÄàQÒ¢Ü BPÜÔ¾PÜ £ÃÜáÊÜâWÜÙæà A¬PÜÊÝX ÓÜáS ÊÜáÄàbPæ¿Þ¨ÜÃæ...? B¢Ü¾ÖÜ¢æÂÁáà ÇæÓÜá Gí¨Üã qàQԨܪÙÜá ÓÝË£Å! C®æã°í¨Üá PÜ¥æ& ¯®Ü° PÜƳ®æ¿á PܥݮݿáQ¿áí¢æà (A¥ÜÊÝ ¯®Ü° ÓÝÌ®Üá»ÜÊÜ ÓÜÌÃÜã²~ AÊÜÙæ®æãà) C¢ÜÃÜÄWÝX ·¨ÜáPÜáÊÜâ¨æà 35


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ·¨ÜáPÜá G®Üᰢܤ PÜƳ®æ¿áÇæÉ ÓÜáSÊܮܰÃÜÓÜá¢Ý¤ ÖæãÃÜq©ªàÁãà ÖæàWæ...? ±Ý±Ü! B ®Ý¿áQ¿á ·|¡ÊÜä PܱÜâ³. Aí¢Üã A¨ÜêÐÜrÊÜÍÝ¢é AÊÜÙÜ ¸ÝÙæãí¨Üá £ÃÜáÊÜâ PÜívÜá PÜvæWÜã PܢܤÇæ¿áÈÉ PæãÙæ¿á¨Üí¢æ ÊÜÞwÃÜáÊæ¿áÆÉ. ¯®Ü° PÜê£WÜÙæÐæãàr ¸æÙÜPÜá PÜíwÊæ; ÓÝPÜÐÜár ¯®ÜWæ ¢Ü겤 PæãqrÊæ ¯g. AÐærà ¯®ÜWæ ÓÜí¢æãàÐÜ ÓÜáS ¢Üí¨ÜáPæãqr¨æà H®Üã... ¯®ÜWÜã ¨æç×PÜ ÖÜÔÊæí·á©ÆÉÊæà®Üá...? A¨Üã ×íWÜ ¸æàvÜÊæà®æ. ¯®Ü°ÈÉ B¢Ü¾ÓÝQÒ ÓÜ¢ÜᤠÖæãàX¨æ PÜ}æà... C®Üá° ®Ü®Ü° PÜ¥æ PæàÙÜá& ®Ü®Ü° ²Å¿áPÜÃܮܮÜá° ®Ý®æà BÄÔPæãíwÃÜáÊæ. ¸æàPݨÜÃæ CÊÜÚWæ ÖÜáaÜác G®Üá°. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, AÊÜÄWæ DWÝWÜÇæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. ÖæívÜ£¿áã C¨ÝªÙæ. Jí¨Üá ±Üâor ÊÜáWÜáÊÜä C¨æ. B¨ÜãÅ AÊÜÃÜ®Üá° ¹qrÃÜÇÝÃæ. ¢Üáí· ¢Üáí¸Ý ²Åà£ÓÜá¢æठ®æ. AÊÜäÅ AÐæàr , ®ÜÊÜá¾ BµàÔ®ÜÇæÉà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ãæ. ¿ÞÄWÝÂPæ Öæ¨ÜÃܸæàPÜá? ÊÜá¨ÜáÊæ CÆɨæà®æ CÃæ¤àÊæ; ÓÜÌaÜfí¨Ü ËÖÜÄÓÜá¢æ¤àÊæ. PÝÆWÜ£ Gí©WÜã PÜãÅÃÜ PÜ}æà. ÓÜáS¨Ü £ÃÜáÊÜâ PÜw¨Ý¨ÜÃÜã BÄÔ HÃÜÆá ±ÜſᣰÓܸæàPÜÆÉ... Gí¨Üá ÖÜsݢܤ®æ ±Ü¢ÜÅ ÊÜááXԨܪÙÜá. CÊÜÙܨæí¢ÜÖÜ ËÆPÜÒ| bí¢Ü®æ? A¯°Óܨæ CÃÜÈÆÉ, B¨ÜÃÜ㠢ܮܰ B¨ÜÎìàPÜê¢Ü ÓÜã¢ÜÅWÜÙÜ ±Üâ®ÜÃé ±ÜÄÎàÆ®æWæ ¢æãvÜX¨ÜÙÜá AÊÜÙÜá. ¢Ü®Ü° B¢Ü¾ÓÝQÒ C®Üã° ÓÜ£¤ÆÉ. ÓÜáSÊæí¨ÜÃæ C¨æà®æà ÓÝˣŠPÜíwÃæãà¨Üá...? AÊÜÚWæ ÊÜáÃÜá ±ÜÅÎ°Ô ±Ü£ÅÓÜÇÝÃÜÙÜÆÉ... ÊÜá¢æã¤í¨Üá £íWÜÙÜá PÜÙæ©¢æã¤à CÆÉÊæäà& ÓÝˣſá ÓÝÊÜâ ÓÜí»ÜËÔ¢Üá¤. ©®ÜWÜÙæ¨Üí¢æ A¨Üá B¢Ü¾ ÖÜ¢æ Gí¨æà Sb¢ÜÊÜä BÀá¢Üá. Aí¢Üã ÓÝË£ÅWæ ÍÜÃÜ}ݨÜÙÜá. ÓÝÊÜ®Üá° A|QÓÜáÊÜí¢æ ¸ÝÙÜÇÝÃܨæà Öæãà¨ÜÙÜá! A£ ÓÜáí¨ÜÄ AÊÜÚWæ ÊÜÄÓÜÇæí¨Üá ·ÃÜáÊÜ WÜívÜáWÜÚWæà®Üá ·ÃÜË¢æ¤à...? AÊÜÙÜ Êæá®æ¿áÇæÉà®Üá ¢ÜÊÜá¾í¢æ ·vܢܮÜË¢æ¤à? CÊÜÙÜ ¨ÜáwÊæá ÓæàÄ ÖÜ|ÊÜä PæãÙæ¿áᣤ¢Ü¤ÆÉ... B¢Ü¾ ÓÝQÒ ÖÜ£¤QR ¹ÔÆáY¨ÜáÃæ¿á ¸æí·£¤¨ÜÊÜÙÜá AÊÜÙæà.... AÊÜÙÜá ÖæàWݨÜÃÜá ÓÜáSPÝRXÁá AvÜx¨ÝÄ ×w¨Üá hÝĹ¨ÜªÙÜÆÉ... APÜR ¢ÜíX¿áÄ·ºÃÜá ÃݣŠÖÝÔWæ¿áÈÉ JqrWæà ÊÜáÆWÜáÊÝWÜ ¯¨æÅ ÖÜ¢Üáʤ ÜÊÜÃæWæ A¨Üã C¨Üã ÊÜޢܮÝvÜáÊÜ ÃÜãz C¨æ¿áÆÉ.... ""ÓÝË£Å, ×àWæàPæ ÊÜÞwPæãívÜÙÜá? ¨ÜávÜáQ GÃÜvÜ®æà ÓÜí·í«ÜPæR ¹¨ÜªÙÜÆÉ. A¨Üã B¢Ü¯Wæ 36


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖæívÜ£ ·¨ÜáQÃÜáÊÝWÜÇæà... A¨æí¥Ý AÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ÓÜí·í«Ü...? AÊÜÙÜ AÔ¤¢ÜÌÊÜ®æ°à CÆÉÊÝXÔ¢ÜÆÉ...'' ÓÜáÊÜÞ ÖæàÙÜá¢Ý¤Ùæ. ¢ÜPÜÒ| H®Üã ±ÜÅ£QÅÀáÓܨݨÜÙÜá EÊÜÞ. ... ¯ÃÜí¢ÜÃÜ Aí¢ÜÃÜíWÜ Íæãà«Ü®æ, ·¨ÜáQWæ PæãvÜáÊÜ ±ÝÅÊÜááS¢æ CÆÉÊݨÜÃæ ¢ÝÊÝXÁá ÓÜí©WÜ­¢æ¿áÈÉ ÔÆáPܸæàPÝWÜá¢Ü¤¨æ. ÓÜí·í«ÜWÜÙÜ A¥Üì×à®Ü¢æWæ PÝÃÜ|ÊÝWÜá¢Ü¤¨æ... "" ¯à®æ ÖæàÙÜá& AÊÜÙÜá ÊÜÞwPæãívܨÜ᪠GÃÜvÜ®æà ÓÜí·í«Ü ÓÜÄà®Ý....?'' EÊÜÞ ¢ÜíXWæ ¢Ý®æ ±ÜÅΰԨݪÙæ. ""ÓÜÄà®æãà ¢Ü±æä³à... A¨Üá AÊÜÙÜ Aí¢ÜÃÜíWÜPæRà ÓæàÄ¨Ü ±ÜÅÍæ°. ÊÜÞ¢ÜÅ& iàÊÜ®Ü aÜPÜŨÜÈÉ £àÄ Öæãà¨ÜÊÜÃÜ ¸ÝÙÜá C®æã°·ºÃÜ ·¨ÜáQWæ A¥Üì±Üä|ì £ÃÜáÊÜâ ¢Üí¨Üá PæãvÜáÊÜâ¨Üã ÓæãàiWÜÊæà ¢Ý®æà....?'' ÊÜá¢æ¤ PæàÙÜá¢Ý¤Ùæ ÓÜáÊÜÞ; APÜR®Ü®æ°à ©qrÓÜá¢Ý¤¤. EÊÜÞÙÜ ¢Üáq¿áíb®ÜÈÉ QÃÜá®ÜWæ ¢ÜáÙÜáQ¨æ. ¢Ü®Ü° ÊÜááí¨æ CÃÜáÊÜ ±ÜÅÍæW° æà E¢Ü¤ÃÜÊæà C¨Üá.... Öè¨Üá, ¢Ü®ÜWæ ·í©ÃÜáÊÜ GÃÜvÜ®æà ÓÜí·í«Ü A¥Üì ±Üä|ìÊæà A¯°Óܨæà CÃÜáÊÜâ©ÆÉ AÊÜÚWæ. B¢Ü Ë«ÜáÃÜ®ÝX¨Ýª®æ. B¢Ü¯WÜã ÓÜíWÝ£Áã·ºÙÜá ¸æàPÜÆÉ... B¢Ü®Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ ÊÜáPÜRÙÜá...? QÃÜá®ÜWæ ÖæãÊÜáᾢܤ¨æ HPæãà AÊÜÚWæà... GÈÉÓÜá±Ü¤ÊÝX¨ÜªÊæäà A¨ÜáÊÜÃæWæ ·¿áPæWÜÙÜá ÊæáÆÉ®æ WÜÄWæ¨ÜÃÜ ¢æãvÜWÜá¢Ü¤ Ê æ¿áÆÉ . APÜR®Ü PÜ|Y Ù Üá ÖæàÙÜáÊÜ CíX¢Ý¥Üì AÄ¿áÇÝÃÜÙæà®Üá ÓÜáÊÜÞ& ""ÖÝWݨÜÃæ, ÊÜáÚÛà... ¯®Ü° ÊÜåèÆÂÊæà®æí¨Üá ÖæãÙæÀá¢æà®æ DWÜ...AÊÜᾯWæ ÖæàÙæãà|Êæà...? ®ÝÙæà®æ ·ÙÝÛÄWæ PÝWÜ¨Ü ·Äà Aí¢Ü....'' ¢æãvæ bÊÜâoá¢Ý¤Ùæ; AÊÜÙÜá ®ÜÆËí¨ÜÇæà ®ÜÃÜÙÜáÊÜí¢æ. • ¢ÜÃÜíWÜ

37


·ÖÜáÊÜÞ®Ü ÓÜã¿áì ÖÜáqr ¢Ü|¡Wæ ¸æÙÜPÜá ÖÜÄ©¨æ. ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ®ÜWÜÃÜ¨Ü g®Ü

±Üä|ì GaÜcÃÜWæãíwÃÜÈÆÉ. GÇæãÉ AÇæãÉí¨Üá CÇæãÉí¨Üá bPÜRÊÜÞvÜá, hæãà±ÜwWÜÙÜÈÉ ÖæãWæ GÙÜÇæãà ¸æàvÜÊæäà Gí·í¢æ HÙÜᣤ¨æ. AÈÉ®Ü AíPÜá&væãíPÜá, WÜáíwWæãoÄ®Ü CPÜRpÝr ¨ Ü ÃÜÓæ¤ W ÜÙÜÈÉ g®ÜÓÜíaÝÃÜ ¨Üpær $ çÔÃÜÈÆÉ . CÈÉ ® Ü g®Ü ¸æÙÜWæY Öæ㣤 W æ ÊÜááíaæ HÙÜÇÝÃÜ¨Ü ÓæãàÊÜÞÄWÜÙæà®ÜÆÉ. AÐÜár Öæ㣤Wæà®æ GÆÉÃÜã G¨Ü᪠¢Üá¢ÝìX ¢æãvÜWÜáÊÜ PæÆÓÜWÜÙæà®Üã AÊÜÄXÃÜÈÆÉ. C¨Üã Jí¨Üá ·vÝÊÜ}æ. ÖæÓÜÄWæ ÊÜÞ¢ÜÅ ®ÜWÜÃÜ. ¯gÊÝ¨Ü g®Ü¯¹vÜ ®ÜWÜÃÜ CÈÉWæ ¢ÜáÓÜá ¨ÜãÃÜ˨æ. B ·êÖÜ¢é®ÜWÜÃÜ¨Ü PÝíQÅàpé ÃÜÓæ¤WÜÙÜÈÉ ©®Ü¨Ü pÝŵPé ÖæaÜác¢Ü¤ Öæãà¨Üí¢æ, g®Ü ¨Üor}æ ¸æÙæ¨Üí¢æ D PæãÙæWæàÄ¿á g®Ü aÜáÃÜáPÝWÜá¢Ý¤Ãæ. A¢Ü¤ «ÝËÓÜá¢Ý¤Ãæ. BWÜÐærà CÊÜÃÜ Öæãpær ±Ýw®Ü PÝ¿áì »ÜÃÜ©í¨Ü ÓÝWÜá¢Ü¤¨æ¿áÆÉ. B¨ÜÃæ, GÐæãrà ©®ÜWÜÙÜÈÉ CÊÜÃÜ »ÜÃÝpæÀáí¨Ü PÜãw¨Ü ¿á¢Ü° ÓÜã¿áì ÊÜááÙÜáWæã Öæ㣤Wæ ±ÜâÓÜ®Õ æ' PÜáÔ©ÃÜá¢Ü¨¤ æ; WÝÚ¹or ·Æ㯮Üí¢æà BWÜá¢Ü¤¨æ; CÊÜÃÜ Öæãpær¿á Ô§£. ÖÝWæ ¸æ¯°Wæà ÖÜ£¤PæãívÜ Öæãpær ÊÜá¢æ¤ ¸æÙÜX®Ýí¢ÜÃÜÊæ E¹ºPæãÙÜÛÆá ¢ÜÊÜQÓÜá¢Ü¤¨æ... CÊÜÃÜ ÊÜáPÜRÙÜ AÊÜÓ槿áí¢Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà ¸æàvÜ. D PæãÙæWæàÄWæ ¿ÞPݨÜÃÜã "ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ®ÜWÜÃÜ' Gí¨Üá ÖæÓÜÄorÃæã Aí¢Ü ¢ÜÇæ PæwÔPæãÙÜáÛÊÜ®Üá ®ÜoÃÝg. CÊÜ®Üá AƳ ÓÜÌƳ K¨Üá ·ÃæÖÜ PÜÈ£¨Ýª®æ. ¢Ý®Üã ¢ÝÀá&¢ÜíXÁãí©Wæ CÇæÉ ÊÝÔÓÜᣤÃÜáÊÜ PÜÊÜáìPæR ÖÜ}æWæ Pæç ÖÜaÜác¢Ý¤®æ. ÊÜÁãàÊÜê¨æ­ ¢ÝÀá, ÖÜÃæ¿á¨Ü ¢ÜíX CÊÜÄ·ºÃÜ®æ° aæ®Ý°X ®æãàwPæãíwÃÜÇÝWÜ¨Ü D ·¨ÜáPÜã Jí¨Üá ·¨ÜáPæà? ÖÝÙÜá&WæãàÚ®Ü ·¨ÜáPÜá Gí¨æÐæãrà ÓÜÆ Wæã|WÜá¢Ý¤®æ. iWÜá±æÕWæãÙÜáۢݤ®æ. ¸æàÓÜÃÜ ÖÜ£¤QR¨ÝWÜ A±ÜÃÜ ÃݣŠG®Ü°¨æà J·º®æ PÜáÚ¢Üá ÖÝvÜᣤÃÜá¢Ý¤®æ. CÖÜ ÇæãàPÜ¨Ü ·í«Ü PÜÙÜbPæãÙÜáۢݤ®æ. AÊÜâ ¿ÞÊÜ ÖÝvÜáWÜÙÜá? AÊÜ®Ü A£ Êæábc®Ü PܮܰvÜ¨Ü ÓÜã±ÜÃéÓÝrÃé ®Üo®æã·º®Ü ×péµÆí ÓÝíWéÕ& AÊÜâWÜÙæí¨Üá Cwà B


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PæãÙÜWæàÄWæà Wæ㣤ÃÜá¢Ü¤¨æ. " D ÖÜávÜáWÜ »æãà »æàÓÝX ÖÝvݤ®æ. CÊÜ®Üá ÖÝvÜá ÖæàÚÁá Öæãpær ¢Üáí¹ÓæãR·ÖÜá¨ÜÆÉ...! ÖæàÚ¨ÜÃæ PæàÙÝQÆÉ. Gí·á¨Üá G¨ÜáÃÜWÜvæ hæãà±Üw¿á ÖÜÊÜÞÈ ÊÜáá¨ÜáPÜ aæ®Ü°gj®Ü PæãÃÜWÜá. ÖÝvÜáÊÜâ¨Ü®æ°à PÜÓÜá·á ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà&A¨Üã ´Üâpé ±Ý¢é®ÜÈÉ...? ¢Ü¯°í¨Ü Síw¢Ý BWÜ¨Ü PæÆÕ A¨Üá Gí¨Üá ¹qr¨Üª ®ÜoÃÝg. B¨ÜÃæà®Üá? AÊÜ®Ü A¼ÊÜÞ¯ ®Üo®Ü ÖÝvÜá GÐæãrà ÊæàÙæ Öæãpær ÖÜÔÊÜ®Üá° ÊÜáÃæÔ¹or¨Ü㪠C¨æ. ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü PæÃæ HÄ ÊæáàÇæ J·º®æà PÜáÚ¢Üá WÝ¿á®Ü¨ÜÈÉ ÊÜáWÜ°®Ý¨Ü®æí¨ÜÃæ AÊÜ®Ü ÖÜê¨Ü¿áPæR ¢Üáí·á B®Üí¨Ü. ¢Ý®æà®æã ×àWæ ÖÝwPæãívÜá, Gí¢Ü¨æã aÜãÃÜá±ÝÃÜá £í¨ÜáívÜáPæãívÜá WÜáwÓÜÇæà BWܸæàPæí©ÆÉ, ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá WÜáw¿á PÜpær¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆXPæãívÜá ÖæàWæã B¿áÓÜáÕ PÜÙæ¨Üá ¹pærà®Üá! ¢Ü®Ü°®æ°à ®Üí¹PæãívÜ Öæ|á¡ iàÊÜWÜÙæÃÜvÜá ÖÜáÆáÉ ÓÜãÄ®Üw CÊæ¿áÆÉ . AÊÜä ¨Üáw¿áÇæí¨Üá ÊÜá®æWæÆÓÜ, WÝÃæ¿áÊÜÃæãvÜ®æ PæÆÓÜPæR ÖæãàWÜá¢Ü¤Êæ. Aí¨Ü ÊæáàÇæ ¢Ý®Üã ¨Üáw¿á¸æàPæí¨æà aÝPÜ| ÊÜÞÃÜᣤ¨Ýª®æ. ÊÜá®ÜáÐÜ®ÝX ¢Ü®Ü°ÊÜÃÜ ¸ÝÙæÌ ¢ÜãX ÓÜÆã Öæ|WÝvÜᣤ¨Ýª®ÜÆÉ... PæÆÊæäÊæá¾ ¸æÙÜX®Ü GÃÜvÜ®æ hÝÊܨÜÊÜÃæWæ ÖÝvÜá¢Ü¤Çæ ÊæáçÊÜáÃæ¿ááÊÜ ®ÜoÃÝg ¸æÚWæY HÙÜáÊÜâ¨Üá Jí·¢ÜᤠWÜípæWæà. CÆÉ, AÊÜ®Ü ¢ÝÀá ÓÜíPÜÊÜá¾ "HÙæãà ®ÜpÝ.... HÙæãà GÐæãr¢ÜᤠÊÜáÆWæãà¨Üá...' Gí¨Üá Gvܹvܨæà PÜãX¨ÝWÜÇæ AÊÜ®Üá BÊÝWæ¨Ü᪠ÖÜÆáÉij ÊÜááS¢æãÙæ¨Üá, Jí¨Üá Çæãào Pݵ PÝÀáÕ©¨Üê æà PÜáwà¢Ý®æ. CÆÉ©¨Üê æà CÆÉ. ±ÝÂíq®Ü hæà·ã ÐÜÃÜq®Ü hæà·ã ¢ÜvÜQ ¹àw ÔPÜRÃæ ¸æíQ ¢ÝXÔ, ¢ÜáqXoár ¸ÝXÆá ¨Ýoá¢Ý¤®æ. ¹àwÁãí¨æà AÊÜ®Ü aÜo. B PæãÙÜWæàÄ¿á Baæ¿á ·©XÃÜáÊÜ ¢Ü®Ü° A¼ÊÜÞ¯ ®Üo®Ü ÖæÓÜÃÜ®æ°à Öæ㣤ÃÜáÊÜ ÓÝrÇéWæ Ôà¨Ý ·ÃÜá¢Ý¤®æ ®ÜoÃÝg. A¨ÜÃÜ ÊÜÞÈàPÜ CÊÜÞÊÜåé ÓÝÖæà·¯WÜã CÊܯWÜ㠸ݨÜÃÝ¿á| ÓÜí·í«Ü. D CÊÜÞÊÜåéWÜã CÃÜáÊÜ ®æçg PܮܰvݼÊÜÞ®ÜPæR ¸æÃÜWÝX¨Ýª®æ ®ÜoÃÝg. AÊÜ®Üã PÜãvÜ ÄÈàÓé ²PÜÃc é ®æãàw ·í¨ÜÊÜ®æà PÜ¥æ aæ®Ý°X¨ÜªÃæ ÖæãWÜÙÜá¢Ü¤, ÖÝvÜáWÜÙÜá PæàÙÜáÊÜí£¨ÜªÃæ WÜá|WÜá~ÓÜá¢Ý¤ ®ÜoÃÝg G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ¨æà ¢ÜvÜ Çæãà ®Üo... ¯®Ü°¸ÝÀáí¨Ü 39


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖÝwÕ PæàÙܸæàPÜã ®æãàvÜá... ®Ý®Üá B ÖæãÓÜ ²PÜcÃé ÖÝvÜã.... A¨æà pæçpéÉ ÓÝíWé ¯à®Üá ÖÝvæºàPÜá ¿ÞÃé... ÊÝÖé PæçÓæ BÊÝhé ÓÜá®æàWÝ... ¢ÜáÃÜkåéÓæ ÊÜáhÝ BÁáàWÝ....' G®Üᰢܤ ¢Ü®Ü° ±Üoár ¹vܨæ Aí¨æà ÃݣŠ®ÜoÃÝg®Ü®Üá° ×w¨Üá PÜãÄÔPæãívÜá ÖÝwÔ PæàÚÁá PæàÙÜá¢Ý¤®æ; ÊÝÃæÊÝØ... G®Üᰢݤ ¸æ®Üá° ¢Üoár¢Ý¤®æ CÊÜÞÊÜåé. ®ÜoÃÝg ÍÜÃÝ·á AíWÜw¿á ·Ú aÝPÜ| ÊÜÞÃÜÆá ±ÜÅ£©®Ü ÊÜáo®é ÓܱæÉ$ç ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá CÊÜÞÊÜåé ÓÝÖæà·®æà. ¸æÚWæY CÊÜÞÊÜåé®Ü AíWÜwÀáí¨Ü GÃÜvæãà& ÊÜáãÃæãà Pæài ÊÜáo®é ÖÝWÜã Ëáà®Üá PÜvÝ PæãívÜá ¢Üí¨Üá ¢ÝÀá ÓÜíPÜÊÜá¾®Ü PæçWæ ®ÜoÃÝg ÖÝQ¨Ü®æí¨ÜÃæ, BPæ A¨ÜÃÜÇæÉà ÈÊÜÃé, PÜÈàhÝ, ¸æãàq, ±æ±ÜÕ GÇÝÉ ËíWÜwÔ ¢æWæ¨Üá, ÊÜáÓÝÇæ ¸æÃæÔ aÝPÜ| ¸æàÀáÔ, hæãàwÔ AÆãÂË᯿áí ¨Ü·Ä ÊÜá¢Üᤠ±ÜâqrWÜÙÜÈÉ ¢Üáí¹PæãvÜá¢Ý¤Ùæ. B ±Üâor ÓÜÃÜQ®æãí©Wæ ®ÜoÃÝg ÍÜÃÝ·á AíWÜw PÜpær ÓÜËáà²Ô ÊݱÝÃÜPæR ±ÝÅÃÜí¼ÓÜá¢Ý¤®æ. ÓÜíhæ ·ÚWæ ·ÃÜáÊÜ CÊÜÞÊÜåéWæ ¸æÚWæY ¢Üí©¨Üª PÜvÝ £àÄÓÜÇæà¸æàPÜÆÉ... GÙæ¿á ÊÜ¿áÔÕWæà ¢Üí¨æ¿á®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãíw¨Üª ®ÜoÃÝg. C©àWÜ, AÊÜÐæãrà ÊÜÃÜÐÜWÜÙæà BXÊæ. PÜáoáí·¨Ü Öæãpær ÖæãÃæ¿áÆá ÖæãàÃÝo ®ÜvæÔÁáà C¨Ýª®æ. A®æàPÜ ©®ÜWÜÙæà ÖÝÔWæ¿áÇæãÉÃÜX ¢ÜÇæWæ PæçWæãoár bí£Ô¨Ýª®æ. BWæÆÉ AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ÓÝí¢ÜÌ®Ü ¯àwÃÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÓÜíXà¢Ü ÓÜÌÃÜWÜÙæà, ÃÝWÜ ÆÖÜÄWÜÙæà... C£¤àaæWæ D PæãÙÜWæàÄ g®ÜWÜÙÜá ÖÜáoárÊÜ ÊÜáPÜRÚWæ ¢ÜÊÜá¾ Êæábc®Ü ®Ý¿áPÜ ®Üo&®Üq¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®æ°à HPæ CvÜᣤ¨ÝªÃæ? Gí·á¨ÜPæR AÊÜ®ÜÇæÉà "»ÜÅÊæá' G¯°ÓÜá¢Ü¤¨æ¿Þ¨ÜÃÜã ÊÜá¢æ¤àPæãà »ÝÊܮݢܾ E¢Ü¤ÃÜÊæà ÖæãÙæ¿áá¢Ü¤¨æ... ÊÜá®ÜáÐÜ ¢Ü®Ü° PÜÐÜr ÍÜêíSÇæÁãÙÜWæ ¢Ý®Üá »ÜÊÜ PÜ®ÜÓÜá~¿ÞWÜáÊÜí¢ÜÖÜ Qíb¢é ÖÜí·ÆÊÜ®Üã° Öæãí©ÃÜÇÝWܨæà GÆÉ PÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° ¢æãÃæ¨æãW橨ܪÃæ D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ·¨ÜáPÜá ÖæàXÃÜᣤ¢Üá¤? PæãÙæWæàÄWÜÚí¨ÜÇæ ¢Üáí¹ÃÜᣤ¢æ¤à... Gí· A£àÊÜ bí¢Ü®æWÜã JwxPæãívÜá ¢Ü®Ü°ÐÜrPæRà ®ÜWæ ÖÜÄÓÜá¢Ý¤®æ. ÊÜáWÜ®Ü »ÝÊÜ®æWÜÚWæ, ÓÜíXà¢Ü ÓÝ«Ü®æWæ ÓÜíPÜÊÜá¾ aÜPÝÃÜÊæ¢Ü¤ÙÜá. AÊܯWÜã ÊÜá¨ÜáÊæ BWܸæàvÜÊæà? ÊÜáPÜRÙÝWÜ ¸æàvÜÊæà? Gí¨Üã ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ùæ. 40


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢ÝÀá¿á ÁãàaÜ®æWæ hæãàÃÝX ®ÜWæ¿ááQRÓÜá¢Ý¤®æ ®ÜoÃÝg. ÊÜá¢æठPæã AÊÜÙÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÝRX "¢ÜíX ÓÜÃæãàgÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæÁãí¨ÝWÜÈ&AÊÜá¾ Gí¨Üá ¢ÜXY¨Ü ¨Ü¯¿áÈÉ ÖæàÚ WÜáwÓÜÈí¨Ü ÖæãÃÜ ¹àÙÜá¢Ý¤®æ... CÈÉ, ·Æ C¨ÜªÊÜ®Üá ·Æ CÆÉ ¨ ÜÊܮܮÜá° PÜ·ÚÓÜÆá ÖæãíbÓÜá¢Ý¤ ® æ... PæÙÜWæ ¹¨Üª Ê Ü¯Wæãí¨Üá BÓÜÃæÁã¨ÜWÜ©¨ÜªÃæà, AÊÜ®Ü ·¨ÜáPÜá ÊæáàÇæ¾ PÝ|áÊÜ ÓÝ«Ü¢æ CÆɨæà Öæãà¨ÜÃæ ÖæàWæ...? Gí· ËaÝÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ PæãÃæ¿áᣤÃÜá¢Ü¤¨æ. ×àXÃÜáÊÝWÜÇæà ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì¨Üí¢æ WÜ}æàÍÜ®Ü ÖÜ·º ·í©ÃÜá¢Ü¨¤ æ. B ·êÖÜ¢é ®ÜWÜÃÜ¨Ü JÆ ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜí»ÜÅÊÜáÊæä ÓÜí»ÜÅÊÜá. ÖæãÃÜX®Ü D PæãÙÜWæàÄ¿áÈÉ JÙÜWæãÙÜWæà ¯ÃÜá¢ÝÕÖÜ. ÖæãÃÜWæí¢ÜÖÜá¨æãà SáÑ¿á®Ü°ÃÜÔ ÖæãÃÜo ÓÜvÜWÜÃÜ... GÆÉ WÜáwÓÜÆá, ÊÜÞvÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜÞÊÜâ ¢æãàÃÜ| PÜqr¨Üá¨ÝÀá¢Üá. ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáÄÀáí¨Ü PÜãw ÖæãÓÜ·pær EorÊÜÃÜá EorÃÜá; CÆɨÜÊÜÃÜá CÆÉ. Aí¢Üã ÖÜ·º¨ÝaÜÃÜ}æ ®ÜvæÀá¢ÜÆÉ. ÓÜí¢ÜÓÜ PÝ|ᣤ¨æ¿áÆÉ...! AÇæÉ ¨æãvܪ PæàÄ¿á ®Üor®ÜvÜá訆 aèvÜÊÜá¾®Ü WÜáw¿áÇæÉà ±Üâor WÜ|±Ü®Ü®Üá° ¢Üí¨Üá I¨Üá ©®ÜWÜÙÜ ÊÜáqrWæ ±ÜÅ£±Ýu²Ô¨Üá¨Üã BX¢Üá¤. AÊÜÃÜÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Üí¢æ ±ÜähæWÜÙÜá ®Üvæ©¢Üá¤. B ®ÝÆáR ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝÇÝRÃÜá ¸ÝÄ PæàÄ¿á g®ÜÃæÆÉ ÓæàÄ ®ÜoÃÝg¯í¨Ü »ÜQ¤Xà¢æ, b¢ÜÅXà¢æ ÖÝwÔ PæàÚ¨æªà PæàÚ¨Üáª, ®ÜoÃÝg ·ÖÜÙÜ E¢ÜáÕ P Ü®ÝX ¢Ü®Ü° ¨ æ ÊÜááÃÜáPÜá ÖÝÃæãྠ¯ ¿áí, WæÙæ¿áÃÜ ¢Ü·ÆÊݨܮܨæãí©Wæ ¢Ü®Ü° ®æÃæ ¯ÊÝÔWÜÙÜ®Üá° ÃÜíiÓÜÆá ÓÝPÜÐÜár ÍÜÅËáÔ­. ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨Üª. B ±Üâor ±ÜÄÓÜÃܨÜÇæÉà ±ÜÅԨܭ WÝ¿áPÜ®æ¯Ô ·qr¨Üª. ®ÜWÜÃÜ¨Ü NàÊÜáí¢Ü ·vÝÊÜ}æ¿áÈÉ »ÝÄà WÜ|±Ü£ Cqr¨ÜªÃÜá. WÜ|±Ü£ ËÓÜgì®æWæ C®Üã° C±Ü³¢Üᤠ©®ÜWÜڨܪÊÜâ. B ¨æãvÜx ±æívÝÇé®ÜÇæãÉí¨Üá ©®Ü PܮܰvÜ »ÜQ¤Xà¢æWÜÙÜá ÊÜá¢Üᤠb¢ÜÅXà¢æWÜÙÜ Óܳ«æì H±ÜìwԨݪÃæ Gí· ÓÜᩪ ÇæãàPÜÇé ±æà±ÜÃé®ÜÈÉ K© ÃæãàÊÜÞíaÜ®ÜWæãíw¨Üª. ¢Ý®Üã »ÝWÜÊÜ×Óܨæà CÃÜÆá ÊÜá®ÜÓÝÕWÜÇæà CÆÉ...! ¢Ü®Ü° D E¢ÜRpæàaæf¿á®Üá° Êæã¨ÜÆ A¼ÊÜÞ¯ Íæãà¢Üê CÊÜÞÊÜåé ÓÝÖæà·¯Wæ £ÚԨܪ. CÊÜÞÊÜåé H®Üã E¢ÝÕÖÜ ¢æãàÃܨæà®æ ÖæàÚ¨Ü& ""¨æàTæãà ¿ÞÃé, ¯®ÜWæ AaÝf ÍÝÄàÃÜ I¢æ. Öæbc®Ü ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞvÜá. 41


BÊÜ¢ÜìPÝÆ AÇÝÉ JÙæÛà¨Üá ÊÜÞvݤ®æ. ¯à®ÝÂPæ Cí¢ÜÖÜ bPÜR ÓÜ«³ æì¿áÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓæºàPÜã..'' ®ÜoÃÝg¯Wæ ²aé G¯Ô¢Üá. ""®Ý®Üá ·ÖÜáÊÜÞ®Ü XqrÓÜÇÝÃæ®æí· A®ÜáÊÜÞ®ÜÊæà CÊÜÞÊÜåé...?'' Gí¨Ü. ""ÖÝWÜÆÉ ¿ÞÃé... ®Ü®Ü° ÊÜÞ¢Üá PæàÙÜá ¨æãvÜx¨Üá ¸æàPÜãí¨æÅ ÓÜ|¡¨Ü®Ü° ¹væºàPÜá'' ""Aí¨ÜÃæ! ÊÜá®ÜÔÕWæ A×¢ÜÊæ¯ÓÜáÊÜâ¨Üã ®Üvæ¿áá¢Ü¤¨æ. ®Ý®Üá ÊÜááí¨æ ÖÝvÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ¹oár ¹pærà®Üá... Gí¨æà...?'' ÍÜáÐÜR®ÜWæ ®ÜPÜR ®ÜoÃÝg. ""AaÝf ¯í¨Üá CÐÜr C¨Üª í ¢æà ÊÜÞvÜá....'' Gí¨Üá ÓÜáÊÜá¾ ® ÝX¨Üª CÊÜÞÊÜåé. B ©®Ü ·í©¢ÜᤠWÜ|±Ü£ ±æívÝÇé®ÜÈÉ GÃÜvÜá ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác g®Ü ®æÃ橨ܪÃÜá. b¢ÜÅ Xà¢æWÜÙÜã CÊæ Gí¨Ü ÊæáàÇæ PæàÙܸæàPæà...? ®ÜWÜÃÜ¨Ü ·ÖÜáÊÜáí© ¿ááÊÜPÜÃÜá ÓÜÌ«æì¿áÈɨܪÃÜá. ÓÜÌ«æì BÃÜí»ÜÊÝX Jí¨Üá¢ÝÔWæ JÙæÛ¿á PÝÊÜâ HÄ¢Üá¤. BWæã·º Pܱܳ®æ, ¨Ü±Ü³®æ BÓÝËá tàËÀáí¨Ü Êæà©PæWæ ·í©¨Üª. ¢Ü®Ü° ÖÝÊÜ »ÝÊÜWÜÚí¨ÜÇæ ¢Ý®æã·º ÊÜáÖÝ®é WÝ¿áPÜ®Üí¢æ ´æäàÓé Pæãor. ±æàPÜÒPÜ ÊÜWÜì¨Ü Jí¨Üá ±ÝÍÜÌì©í¨Ü GÈÉÆÉ¨Ü aܱݳÙæ ÊæãÃæ¢Ü. AÊÜ®Ü ×í¸ÝÆPÜ®æã·º Kw ·í¨ÜáÊÜ®æ ¨æãvÜx ÖÜã訆 ÖÝÃÜ¨Ü hæã¢æWæ ®æãàq®Ü ÖÝÃÜÊæäí¨Ü®Üã° AÊÜ®Ü PæãÃÜÚWæ ÖÝQ¨Ü. B WÝ¿áPÜ ÖÝvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà AÊܮܮÜá° ±ÜÄaÜÀáÓÜá¢Ü¤ »ÝÐÜ| PæãÃ橨ݪ®æ.& ""CÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ Eoár WÝ¿áPÜÃÜá. PÜpÝr PÜí®Ü°vÝ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜã... ®ÜÊÜá¾ ÓÜã±ÜÃé ÓÝrÃé®Ü ÖÝvÜá ÖÝvæãà¨Üí¨æÅ »ÝÙÜ ²Äà£... CÊÜÃÜ PÜísÜNà ¯àÊæÆÉ DÊÝWÜ PæàÚÄà...'' Gí¨Üá ÊÜááXÔ¨ÜÊÜ®æ Pæã®æWÜã Êæà©Pæ¿á hÝWÜ TÝÈÊÜÞw¨Üª. Eoár WÝ¿áPÜ Pæor ¨ ܯ ¢æWæ¨Üá ÖÝvÜÆá, AÆÉ & AÃÜaÜÆá ÍÜáÃÜá ÊÜÞw¨ÝWÜ Jí¨Üá PÜvæÀáí¨Ü aܱݳÙæ PæàÚ·í¨ÜÃæ, C®æã°í¨Üá PÜvæÀáí¨Ü A¨ÜPÜãR ËáXÇÝX PæàPæ,ÎÙæÛ, PÜãWÝo PæàÚ ·í©¨Üª Ê Üâ. Aí¢Üã ÃÝgÃæãàÐÝX ÖÝw ÊÜááXԨܪ AÊÜ®Üá. BÓÝËá ÖÝw ÊÜááXst ÊæáàÇæ ®ÜoÃÝg®Ü ÓÜÃÜ©. ®Üo ÍÜá¨Ü­ ÍÜ£ê &ÓÜÌÃÜÊ棤 A¢ÜÂí¢Ü ¢Ü®Ü¾¿á¢æÀáí¨Ü.. "" ¢æà®ÜË®Ý ¢Üç|ÊÜá² ®ÜaÜÆ£ . ÊÜáÊÜá¢æ¿á ¹vÜá Öæà ÊÜáãyÜ ÊÜá®Ý....''ÖÝw¨Üª. ®æãàq®Ü 42


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖÝÃÜÖÝQÔPæãívÜÊܯWæ ÓÜí¨Ü aܱݳÙæWÜÙæÈÉ Öæãà¨ÜÊæäà Aí¢Üã CÊܯWÜã Jí©ÐÜár aܱݳÙæWÜÙÜá aܱÜó ܨÜÈÉ aÜáÃÜáPÝXÁá HÄ·í©¨Üʪ ÜÆÉ... PæàPæ ÎÙæÛWÜÙÜá ÊÜÞ¢ÜÅ CÃÜÈÆÉÊÜÆÉ....! AÊÜ®Üá Êæà©PæÀáí¨Ü CÚ¨Üá ·í¨ÝWÜ ±æívÝ騆 Jí¨Üá ÊÜáãÇæ¿áÈÉ PÜáÚ£¨Üª ÓÜíXà¢ÜWÝÃÜÃæã·ºÃÜá Öܣä Ü PÜÃ橨Üê Üá& "" Gí¥Ý ÓÜáÍÝÅÊÜ PÜísÜ...! A¨æÐÜár aæ®Ý°X ÖÝw¨æ¿á±Ý³... ¯®ÜWæ Ë]°àÍÜÌÃÜ JÙæÛ¿á¨Üá ÊÜÞvÜÈ'' ÊÜá®ÜÓÝÃæ ÖÜÃÜԨܪÃÜÆÉ. ®ÜoÃÝg ˯à¢Ü®ÝX ÊÜí©Ô ÊÜááWÜáÙÜ°PÜR®ÜÐærà. B ÓÜíXà¢ÜWÝÃÜÃÜ ÓÜá¢Ü¤ C¨ÜªÊÜÃæÆÉ ""D¢Ü¯Wæà ·ÖÜáÊÜÞ®Ü AÆÉÊæà ÓÜÃé...?''PæàڨܪÃÜá. C®ÝÂÃæãà ¢Üor ® æ&"" CÆÉ , CÇÝÉ . .. B ®æãàq®Ü ÖÝÃÜ ÖÝQÔPæãívÜÊܯWæà..'' ÖæàÚ QÓÜPÜR®æ ®ÜPÜRÊÜÃÜá. Aí¢æ¿á, Óܳ«æì ÊÜááX¨ÝWÜ& ·ÖÜáÊÜÞ®Ü Ëhæà¢ÜÃÜ ±Üqr K©¨ÜªÃÜá& ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÜá. ®æãàq®Ü ÖÝÃÜ¨Ü »ÝÃÜ Öæã¢Ü¤ BÓÝËáWæà Êæã¨ÜÆ ·ÖÜáÊÜÞ®Ü ]ãàÐÜ}æ! AÊÜ®Ü ¸ÝÆ·vÜáPÜÃæÆÉ AÊܮܮÜá° ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ PÜãÄÔPæãívÜá ¸æ㹺Ŀá¢æãvÜX¨ÝªÃæ. C®Üã° PæÆÊÜÄWæ ·í¨Ü ·ÖÜáÊÜÞ®ÜWÜÙæÆÉ ÖæaÜãc PÜwÊæá B ÊÜWÜì¨Ü ÖÜávÜáWÜÃÜ WÜáí²®ÜÊÜÄWæà. ®ÜoÃÝg®Ü WÜáí±Üâ ¿ÞÊÜ⩨æ...? AÊܯWÜ ¿ÞÊæäí¨Üã ·ÖÜáÊÜÞ®Ü ·í©ÃÜÈÆÉ. GÐæãrà ¯¿áí£ÅÔPæãÙÜÛ ·¿áÔ¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü ÊÜááS¨ÜÈÉ ®æãàÊÜâ ÖæãËá¾ ·í©¢Üá¤. ±Üâ®Ü@ ÓܯÖܨÜÇæÉ ¯í£¨Ýª B ÓÜíXà¢ÜWÝÃÜÃÜá ÖæàڨܪÃÜá&""PÜÇÝ謆 ·ÖÜáÊÜÞ®Ü WÜÚÓæãà¨Üá ÊÜááS AÆɱݳ... »ÝÊÜ×ÓÜáÊÜâ¨Üá, ÓݬÓÜáÊÜâ¨Üá, ×àWæ ±Ý¢ÜÅ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜâ¨Üá AÐæàr ... B¢Ü¾ÓÜí¢æãàÐÜÊæà AÊܯWæ ÊÜááSÂ... B¨ÜÃæ ®æãàvÜᣤÃÜá Jí¨Üá ©®Ü gWÜ¢æठ¯®Ü° PÜÇæWÝÄPæ H®æí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜá¢Ü¨¤ æ... ¯®ÜWæ ¹vÜáÊݨÝWÜ D ËÙÜÓÜPæR ·í¨Üá ®Ü®Ü°®Üá°° PÝ|á...'' ®ÜoÃÝg Óܤ¸Ýª®ÝX¨Ýª®æ; ÊÜå诿ÞXÁá ¢ÜÇæ¿ÞwԨܮÜÆÉ. B PÜÒ|WÜÙÜÇæÉ AÊÜÃÜ ÊÜÂQ¤¢ÜÌPæRà ÊÜÞÃÜá ÖæãàX¨Ýª®æ. A¨æãí¨Üá ©®Ü. ®ÜoÃÝg®Ü ÓÜíXà¢Ü PÜÇæ g®ÜÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR ˬ¢ÜÊÝ¨Ü 43


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ©®Ü. Aí¨Üá AÊÜ®Ü ¢ÝÀá ÓÜíPÜÊÜᾯWæ ¢Üáí¸Ý ÔÄà¿áÓé BX BÓܳ¢æÅWæ ÓæàÄԨݪÃæ. BPæWæ ¢ÜPÜÒ|Êæ Öæãpær¿á B±ÜÃæàÐÜ®é BWܸæàQ¨æ. B ®ÜÔìíWé Öæãàí ÖæaÜác ÓÜáÈWæ ÊÜÞvÜáÊÜí¢ÜÖܨæªà®ÜÆÉ. B¨ÜÃÜã A¯ÊÝ¿áì Sbì®Ü ¸Ý·¢Üá¤. A¨Ü®Üã° ÊÜÞvÜÆá ¢Ü¿ÞÃÝWÜ©¨ÜªÃæà...? vÝPÜrÃæà®Üá ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ãæ. ®ÜoÃÝg ¢ÜÇæÊæáàÇæ PæçÖæã¢ÜᤠPÜáÚ¢Ü ¢Ü®Ü° ÊÜá®æÊÜáí©Áãí©Wæà... BWÜ AÈÉWæà ·í¨Ü CÊÜÞÊÜåé& "" D PÜvæ ¸Ý ®ÜoÃÝg, Gí¨Üá PÜÃæ¨Üá Öæàڨܪ& ""®æãàvÜá ¯à¯àWÜ «æç¿áì ¢Üí¨ÜáPæãà¸æàPÜá... ¿ÞÊÜ ¢ÝÂWÜPÜãR Ԩܭ BWæºàPÜá'' ""ÖÝWæí¨ÜÃæ...!'' AÊÜÞ¿áPÜ®Üí¢æ PæàÚ¨Ü ®ÜoÃÝg. "'H¯ÆÉ ¯à®Üá GÆÉ ÓÜíPæãàaÜ ®ÝbPæ ¹oár ¹à© ·©Wæ PÜáÚ¢Üá ÖÝvܸæàPÜá.. g®Ü ¯®Ü° ÖÝvÜá PæàÙÜá¢Ý¤Ãæ... BWÜ ¯à®æà ®æãàvÜáË¿áí¢æ ¯®Ü° ÓÜí±Ý¨Ü®æ H®Üãí¢Ü...'' ®ÜoÃÝg ÓÜáÊÜá¾®æà ¯í¢Ü ÁãàbÓÜá¢Ý¤. ""H®Üã bí¢æ ÊÜÞvæã¨é ¸ÝÂvÜ ¿ÞÃé... ®Üw ®Üíhæã¢æ ÖÝÃæã¾à¯¿áí ¢ÜWæãívÜá..'' &Pæç ×w¨Üá PÜÃæ¨æãÀ᪨ݪ®æ. ÓÜÄ, ®Üo ÃÝg ÃÜÓæ¤ ·©¿áÈÉ PÜáÚ¢Üá ÖÝvÜáÆá ÍÜáÃÜÊÜÞwÁá ¹qr¨Üª. g®Ü J¸æ㺷ºÃÝX ·ÃÜ¢æãvÜX¨ÜÃÜá. "®ÜÊæãà »Üã¢Ü®Ý¥Ü.... ®ÜÊæãà ¨æàÊÜ ¨æàÊÝ....'' ÓܢܠÖÜÄÍÜcí¨ÜÅ Ô¯ÊÜÞ ÖÝvÜá. ZíoÓÝÆ ÖÝw¨Üáª. B ÖÝwWæ ÊÜá¢æ¤ iàÊÜ ÓÜíaÜÆ®æ Pæãqr¨Ýª®æ. CÊÜ®Ü PÜíb®Ü PÜísÜ "g㯿áÃé ZíoÓÝÆ' Aí¨ÜÃÜá ®æÃæ¨ÜÊÜÃÜÈÉ ¿ÞÃæãà.... "·vܢܮÜ˨ܪÃæà®Üí¢æ PÜÇæWæÈÉ¿á ·vܢܮÜ..?' Gí¨ÜÃÜá ÊÜá¢ÝöÃÜá. B ·vܢܮÜÊæà PÜÇæWæ ÍÜ¢ÜáÅ' ÊÜá¢æ㤷ºÃÜá ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞw¨ÜÃÜá. PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá ®ÝÆáR ¢ÝÔ®ÜÇæÉ AÊÜ®Ü ÓÜí±Ý¨Ü®æ I¨Üá®ÜãÃÜá ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàX¢Üá¤. B ¢ÜPÜÒ|Êæà vÝPÜrÄWæ AÐÜárPæãvܸæàPÝX¢Ü¤ÆÉ... ®ÜoÃÝg G£¤PæãívÜá Kw¨Üª. B®Üí¢ÜÃÜ, Jí¨æÃÜvÜá ÊÝÃÜ PÜÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ AÊÜ®Ü WÝ¿á®Ü 44


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÓÜí±Ý¨Ü®æÀáí¨ÜÇæà ¢ÝÀá ÓÜíPÜÊÜá¾ WÜá| ÊÜááSÙÝX ÊÜá®æ ÓæàĨܪÙÜá. ¢Ü®Ü°®Üá° EÚÔPæãívÜ ÊÜáWܮܮÜá° ®æãàw B ¢ÝÀá¿á ÊÝ¢ÜÕÆ EQR ÖÜÄ©¢Üá¤. C®æã°í¨Üá ©®Ü& Aí¨Üá WÜ}æàÍÜ®Ü ÖÜ·º¨Ü ±æívÝÈ®ÜÈÉ PÝ|ÔPÜR ÓÜíXà¢ÜWÝÃÜÃÜá CÊܮܮæà° ÖÜávÜáQPæãívÜá ·í©¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ g¢æWæ C®Üã° C·ºÄ¨ÜªÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜÞ¢Üá PæàÚÁá ®ÜoÃÝg ÊÜáãPÜËÔ¾ ¢ Ü®ÝX¨Üª . ¢Ý®Üá ÃæàwÁãà BqìÓér BWÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ...! ""AÐærà AÆÉ ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü ¯à®æà WÜ|±Ü£ ÖÜ·º¨ÜÈÉ ÓÜíXà¢Ü PÜdæàÄ ÊÜÞvÜáË¿áí¢æ. ®Ü®Ü° hæã¢æ ®Üw ÖæãàWæãà|'' AÊÜÃæí¨ÜÃÜá.

•

ÊÜááíWÝÃÜá

45


×àWæãí¨Üá ±ÜÃÜí±ÜÃæ ËÍÜÌ®Ý¥Ü ÖæàWæãà PÜÐÜr±Üoár ¢Ü®Ü° ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞ«ÜËWæ ÊÜÃܮܮÜá° ÖÜávÜáQ¨Üª . ÊÜÃÜ ¢Ü®Ü° PÜvæ¿á ¨ÜãÃÜ¨Ü ÓÜí·í«Ü¨ÜÇæÉ à ¨æãÃæ¢Ü¨Ü᪠ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊæ¯Ô¢Üá¤. ÊÜÃܨÜQÒ}æ, ÊÜÃæãà±ÜaÝÃÜ C¢Ý© GÆÉ ÊÜÞ¢ÜáPÜ¢æ ÊÜááX©¢Üá¤. ÊÜááí©®Ü PÝ£ìPÜ ÊÜÞÓܨÜÇæÉà ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¯ÍÜcÀáÔ¿áã BX¢Üá¤. AÐÜrÃÜÇæÉà ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜááĨÜá ¹©ª¢Üᤠ! PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ, ""¯ÊÜᾨÜá CíoÃé PÝÂÓér ÊÜÞÃæàhé Aí¢æ...'' Gí·á¨æà. Öè¨Üá, ËÍÜÌ®Ý¥Ü ±ÜäÊÜÊÜá¾ ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé ÊÜÞwPæãívÝWÜ ÃÜPܤ ÓÜí·í¬WÜÙÜá ¨ÜãÃÜÊݨÜÃÜá. ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ·í«ÜáWÜÙÜá AÊÜÃÜ ±ÝÈWæ CÆÉÊݨÜÃÜá. DWÜ ËÍÜÌ®Ý¥Ü J·ºíq. AÊÜ®Ü PÜáoáí·Êæäí¨Üá ÖÝÀá ÖÜÄ¨Ü ®ÝÊæ. B¨ÜÃÜã D ÓÜíÓÝÃÜ ÓÝWÜÃܨÜÈÉ ÊÜááÙÜáWÜ¨Ü ÖÝWæ ¢Ü®Ü° ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá& AÊÜä Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜá! AÊÜâWÜÙÜ g¢æ ¢Ü®Ü°®æ°à ®Üí¹ ·í¨ÝPæ ±ÜäËà g¢æ GÆÉÊÜ®Üã° ¯»ÝÀáÓܸæàPÜÆÉ... CÐÜrÃÜÇæÉ ¨æçÊÜÊÜÍÝ¢é ÓÜí·í«ÜÊæäí¨Üá ÊÜáWÜÚWæ PÜãw·í©¢Üá¤. Aí¢ÜÃé hÝ£à¿á ËÊÝÖÜÊݨÜÊÜÃÜÈÉ WÜíw®Ü hÝ£Áá ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝWÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ. ÖæàWÜ㠢ܮܰ PÜvæ¿á ¨ÜãÃÜ¨Ü ®æíoÓܧ®Ü¨ÜÇæÉà ÖÜávÜáWÜ ÔPÜRR®ÜÆÉ; ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ ®èPÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝXÆÉ, GÐærà PÜÐÜrÊÝWÜÈ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜááXÔ ¹væãà|Êæí¨ÜáPæãívÜÃæ ×àWÝWÜ ¸æàPæà...? ±æÅàÊÜá ËÊÝÖÜ ÊÜÞwPæãívÝWÜ hÝ£, WæãvÜáx BaÝÃÜ, ËaÝÃÜ ÓÜí±ÝŨܿáWÜÙÜ ËÃÜá¨Ü­ Ôw¨Üá ÖæãÃÜ ·í¨æÊæí· ÖæÊæá¾Àá¢Üá.¤ D ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° G¨ÜáÄÔ ¸ÝÙÜá¢æ¤àÊæí· dÜÆÊæ C¢Ü¤ÆÉ ; DWæÈÉ ÖæãàÀá¢Üá? B B¢Ü¾ËÍÝÌÓÜ, B ®Üí·áWæ? Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜÊÜáÓæÂÁá ©®æ©®æà gqÆÊÝWÜá¢Ý¤ ¢Ý®Üá Óæãà¢Üá Öæãà¨æ A¯ÓÜá¢Ü¤¨æ ËÍÜ̮ݥܯWæ. ÖæívÜ£ ±ÜäËà PÜ~¡àÃÜá ÓÜáÄÓÜáÊÝWÜ ®æãàvÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ AÊܯWæ. BPæ ¸æàÃæ C®Üã° A±ÜÃݬ ±ÜÅhænÀáí¨ÜÇæà ®ÜÃÜÙÜᣤ ¨ ݪ Ù æ. ¢ÝÊÜâ ×àWæ hÝ£Wæoár ÊÜá¨ÜáÊæÊÜÞwPæãívÜ¨æª à ÊÜáÖݱÜÃÝ«ÜÊÝÀá¢æí¨æà »ÝËԨݪÙÜÆÉ. "" D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ¿ÞÃÜã


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±æÅàËáÔ ÊÜá¨ÜáÊæ B¨ÜÊÜÄÆÉÊæà®Üá? ¿ÞÃÜã ÊÜÞvÜ¨Ü ¢Ü±Üâ³ ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜÈÆÉ ±ÜäËà ®ÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áã BWÜá¢Ü¤¨æ... ¯à®Üá ÓÜáÊÜá¾®æ bí£Ô BÃæãàWÜ ÖÝÙÜá ÊÜÞwPæãà¸æàvÜ...'' WÜívÜ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃæ ±ÜäÊÜÊÜᾯWæàPæã ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝWÜÇæãÆɨÜá. AÊÜá¾ ×àWæàPæ aÜvܱÜwÓÜá¢Ý¤ Ù æ....? ¢Ü®Ü° í ¢æÁá ÊÜáWÜÙÜã ¿ÞÊÜ ÖÜávÜáWܮܮݰ¨ÜÃÜá ÇèÊé ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ùæí¨æà®Üá... ¿ÞPæ! B¢ÜíPÜ AÊÜÚWæ? Cí©®Ü ·ÖÜá¢æàPÜ ÖÜávÜáWÜÃæÆÉ AÊÜÚWæ ÊÜíaÜPÜÃÜí¢æà PÝ~ÓÜá¢Ý¤ÃæàÁáà.... AÐæràPæ hÝ£ÁãÙÜWæà ÊÜíaÜPÜÄÆÉÊæà...? ×Ä¿áÃÜ ÓÜÊÜá¾£ ±Üvæ¨æà ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívÜá ÖæívÜ£¿Þ¨ÜÊÜÙÜ®Üá° ¸ÝÚÓÜÇÝÃܨæ ×íÔÓÜáÊÜí¥Ü ±Ý¢ÜQWÜÚÆÉÊæà Gí¨æÆÉ £àÊÜÅÊÝX bí£ÓÜá¢Ý¤Ùæ ÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞ«ÜË. ¹.GÓéÔ. ÊÜÞwPæãíw¨ÜªÃÜã ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜáÚ¢Üá PÝÆ PÜÙæ¿ááÊÜâ¨æà®Üá? PæÆÓÜPæR ÓæàÃÜá¢æ¤à®æ Gí¨ÜÃæ AÊÜᾯWæ ÊÜáWÜÙÜá PæÆÓÜPæR ÓæàÃÜáÊÜâ¨æ CÐÜrËÆÉ. ÖæãÃÜWæ PÝÈorÃæ ÖÝÙÝWÜá¢Ý¤Ùæí¨Üá Öæ¨ÜÃÜá¢Ý¤ÙÜÆÉ. ÊÜÞ«ÜË ¨æãvÜx ÊÝWÜá¨ܭÊÜ®æ°à ÊÜÞw¨ÜÙÜá. E±ÜÊÝÓÜ ÓÜ¢ÝÂWÜÅÊÜ®Üá° ÊÜáãÃÜá©ÊÜÓÜWÜorÇæà ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨ÝWÜ ËÍÜÌ®Ý¥Ü ÖæívÜ£à®Ü ¢ÜÃÝpæWæ ¢æWæ¨ÜáPæãívÜ. ""±ÜäËà ¯à®æàPæ ×àWæ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ®æãàÀáÓÜᣤÁ áà... AÊÜÙÜ ·¨ÜáPÜ®Üá° ÃÜã²ÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ AÊÜÚX¨æ. A¨ÜPæR ®ÝÊÜâ Awx ÊÜÞw H®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü...?'' "" ®ÜÊÜâ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ ÊÜ×Ô DWæ A®Üá»ÜËÓݤ CÃæãà¨Üá ÓÝƨæà®Üá....? ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ Öæ~¡ W æ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ CÆÉ Ä ... ®ÝÊÜâ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ PæãvܸÝÃܨÜá...'' AÊÜÙܨÜá ®æãàÊÜâívÜ ®Üáw. ""®ÝË·ºÃÜã B ×í©®Ü ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ¢ÝX ·ÖÜá¨ÜãÃÜ ·í¨Üá ¹qr¨æªàÊÜÆÉ... ×í©ÃÜáX ®æãàvÜÇÝÃæÊÜÆÉ ±ÜäËà...'' ""Aí¨ÜÃæ! ®ÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜR ÙÜã...'' ""®ÜÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæà®Üã BWæãÇÝÉ... AÊÜÃܮܰ ®ÝÊÜâ ÊÜá®æÁãÙÜWæà PÜqr ÖÝPÜá¢æ¤àÊæ®Üá° ÊÜâ¨Üá ÊÜáãSì¢Ü®Ü...'' ""AÆÉÄà. AÊÜÙæ ·á©­ÊÜí¢æÁáà®Üã... AÊÜÙÜá ÖæãÃÜWæ ¿ÞÃܮݰ¨ÜãÅ ÇèÊé ÊÜÞwPæãívæÅ, ¯àÊÜâ ÖæàWæ ÊÜá¨ÜæÌ ÊÜÞw¤àÃÜ... ÖæàÚ?'' AÊÜÙæí¨ÜÙÜá. 47


BÊÜ¢ÜìPÝÆ "" B ÖÜávÜáWܯWæà Pæãoár ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞw¹væãà¨Üá. ®ÜÊÜá¾ ÊÜÞ«ÜË ÖÝWæÆÉ WÜáíwWæ ¹àÙæãÇæàÌ... AÊÜÙÜá ¯®Ü° ÖÝWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÓÜÇæPÜÒ ® é ÊÜÞvݤÙæ...'' ËÍÜ̮ݥܮæí¨ÜÃæ& ""ÓÝPÜá ¹w, ¯ÊÜᾮܰ BÁáR ÊÜÞw ®Ý®Üá Pæpærà....'' "" DWæà®é ¯®ÜWæ PÜwÊæá¿ÞXÃæãà¨Üãí¢Ü...'' ""PÜwÊæá¿ÞXÃæã¨Üá ®Ü®ÜWÜÆÉ ¯ÊÜá¾ Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚWæ... AÊÜÃÜ »ÜËÐÜÂPæR...'' PæÃÜÙÜá¢Ý¤Ùæ ±ÜäÊÜÊÜá¾. ""®æãàvÜá, AÊÜÙÜ ÖÜ}æ¿áÈÉ ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé Aí¢Ü ·Ã橨ܪÃæ BWÜÈ ¹vÜá... ¸æÙæ¿áÈ ×àWæãí¨Üá ±ÜÃÜí±ÜÃæ.... ®ÜÊÜᾨæà'' ËÍÜÌ®Ý¥Ü ¯ËìPÝÃÜ ®ÜWæ ®ÜPÜR. ±ÜäÊÜÊÜᾯWæ Gí¥Ü ®ÜWÜá...! ·ÃÜáÊÜâ¨æà CÆÉ... ÊÜáWÜÙÜá A±Ü³ & AÊÜá¾ ×àWæ PÜaÝc v ÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜívÜá C®Ü° Ð Üár PæãÃÜWÜá¢Ý¤ÙÜÐærà... &*& BWÜ ËÍÜÌ®Ý¥Ü ÊÜáwPæàÄ¿áÈɨܪ. ¨ÜãÃÜÓÜí±ÜPÜì CÇÝTæ¿á ÊÜááS PÜaæàÄ¿áÈÉ PÜÉPéì. ÊÜáwPæàÄ¿á ÃÜá¨ÜÅ ÃÜÊÜá~à¿á ¯ÓÜWÜì HÃÜágÊÜÌ®ÜPæR ÖæãÓÜ ÖÜáÃÜá±Üâ PæãvÜáÊÜ ©®ÜWÜÙÜÊÜâ. ±ÜÅ£ ÃÜËÊÝÃÜ ·í¢æí¨ÜÃæ ²Pé¯Pé ±ÝqìWÜÙÜá. WÜívÜá Öæ|á¡WÜÙÜá ÊÜááPܤÊÝX ¸æÃæ¿ááÊÜ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá. Óܻܢæ¿á GÇæÉ ËáàÃÜ¨Ü ÃÜÓÜ ¯ËáÐÜWÜÙÜá. ¯ÊÜáìÆ ¯ÃÝÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®æãvÜ®æ Óæ°àÖÜ bWÜáÃæãvæ¨Ü¨æªà PæãvÜWÜá g®ÝíWÜ¨Ü ÃÜã±ÜÔ ±ÜäËà Áãí©Wæà. BWÜ A¨æØàWæ ±æÅàÊÜáÊÝX AÃÜÚ¢æãà AÄÊÝWÜÇæà CÆÉ. AÄÊÝWÜáÊÜ Öæ㣤Wæ £àÃÜ ÖÜ£¤ÃÜÊݨÜÃÜÆÉ; C·ºÃÜã. ""A¨æà®é µWÜÃé ÖÜávÜáX¿á¨Üã... A¨æí¥Ý ®æçÓé ÖÝpéì AÊÜÙܨÜã.. KÖé!, ¿áã BÃé Ä¿áÈà ÆQRà PÜ}æãà ËÍÜ̮ݥÜ'' AÊÜ®Ü Óæ°à×¢ÜÃÜá ÓÜÖæãà¨æãÂàXWÜÙæÆÉ AÓÜãÁá ±ÜorÃÜá. hæã¢æWæ GaÜcÄPæ¿á hÝWÜpæ¿á®Üã° ¸ÝÄÔ¨ÜÃÜÆÉ... ""Çæãà ËÍÜÌ, ¯®Ü° PÜãXìàÓé ²àÓé ²àÓé ÊÜÞw¹pÝrÃæãà...'' 48


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÓÜ«Ü AÊÜ®Ü A¨ÜêÐÜr aæ®Ý°XÁá C¢Üá¤. Aí¢ÜÖܨæà®Üã A®ÝÖÜá¢ÜÊÝWÜÈÆÉ. ±ÜäÊÜÊÜá¾ÙÜ A±Ü,³ aæíWܱÜÌ ËáÈoÄ¿áÈɨÜʪ ÜÃÜá. DWÜ ¯ÊÜ¢ê Üä ÝX ÍÝí¢Ü iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÜªÃÜÆÉ. ¢ÝÀá CÆÉ¨Ü J·ºÙæ ÊÜáWÜÙÜá ±ÜäËà. AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÍÝÂí£ PܨÜvÜáÊÜÃæà®Üá...? PÜvæWÜã ÊÜáWÜÙÜ A±æàPæÒ DvæàÄÓÜáÊÜâ¨æà ÓÜÄ PÜíw¢ÜÊÜÄWæ. Aí¢Üá ÄiÓÜrÃéx ÊÜá¨ÜáÊæ BXÁá ÖæãàÀá¢Üá. ËÍÜ̮ݥܯWæ £àÊÜÅ ËÃæãà«Ü C©ÃÜÄÓÜáÊÜí¢Ý¨Ü¨Üáª. ¢Ü®Ü° ¢Üí¨æ ¢ÝÀáWÜÚí¨ÜÇæà. ÓÜÄ, ÊÜá®æ¿áÊÜÃÝÂÃÜã ÊÜá¨ÜáÊæWæ ·ÃÜÈÆÉ. GÆÉ ¨ÜãÃÜÊÝX¹orÃÜá. aæíWܱܳ®ÜÊÜÃæà BÊÜÄWæ ÓÜÊÜìÓÜÌÊÝX¨Üª¨ÜÃÜá. B¨ÜÃæà®Üá! AÊÜÃÜ ÖÜê ¨ Ü¿á JÙæÛ¿á¨Ý¨ÜÃÜã AÊÜÃÜ ÖÜÊÝÂÓÜ, ¨ÜáÃÜ»ÝÂÓÜWÜÙæ AÊÜÃÜ®Üá° ÖÝ©WæwԨܪÊÜâ. A¢Ü »ÝÄ gãgáWÝÃÜ. AÐærà ÍæãàQ ÊÜá®ÜáÐÜÂ. CÊÜÃÜ ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜáÊÝWÜÇæ AÊÜÃÜ B¦ìPÜ ±ÜÄÔ§£ ÖܨÜWæqr¢Üá¤. ÓÝÆWÝÃÜÃÜ PÝo ˱ÜÄà¢ÜÊÝX¢Üᤠ. C£¤ à aæWæ PÜáw¢Ü hÝÔ¤ ¿ ÞX ÖÜê¨Ü¿Þ[ݢܩí¨Ü £àÄPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜáwPæàÄ¿á BÔ¤&±ÝÔ¤ GÆÉÊÜä ÓÝÆWÝÃÜÃÜ ±ÝÇÝX¢Üá¤. ±ÜäÊÜÊÜá¾ÙÜ ±Üâ| aæ®Ý°X¢Üá¤. ¢Üí¨æ¿á ÓÝ訆 PÜÄ ®æÃÜÙÜá BPæ¿á ¸æ®Ü°or¨æà AÚ©¢Üá¤. ËÍÜÌ®Ý¥Ü ±ÜäËà g¢æWÜãw C±Ü³¢æô¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙæ ¨Ýí±Ü¢Ü ®ÜvæԨݪ®æ. C¢ÜÃÜÃÜá ¸æÃÜÙÜá ¢æãàÃܨÜí¢æ " ÊÜÞ¨ÜÄ iàÊÜ®Ü' Gí·í¢æ ÓÝX ·í©¨Ýª®æ. DWÜ ¢Ü®Ü° Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÓÜÊÜáÓæ¿áã ·Wæ ÖÜĨÜá ÓÜÊÜÞgPæR ÊÜÞ¨ÜÄ G¯Ô¨ÜÃæ ÓÝPæí¨Üá ÖÜWÜÈÃÜÙÜã ÖÜí·ÈÓÜá¢Ý¤®æ. ¢Ý®Üá J·º NàÊÜáí¢Ü®ÝX¨Üê æ CÐÜár ¿Þ¢Ü®æ A®Üá»ÜËÓܸæàPÝXÃÜÈÆÉ. ÖÜ|Êæäí©¨Üê æ GÆÉÊÜä Gí· ±Üţ࣠C¨æ¿áÆÉ....! &*& ÊÜÞ«ÜË ®ÜWÜÃÜ¨Ü ±ÝÉ Ô r P é ±ÝÅvÜPér ´ÝÂPÜr Ä Áãí¨ÜÃÜÈÉ PæÆÓÜPæR ÓæàÄPæãíw¨ÝªÙæ. B PÜí±Ü¯¿á ¸ÝÓé ¢Üáí¸Ý JÙæÛ¿áÊÜÃæí¨Üá ÖæãWÜÙÜá¢Ý¤Ùæ. ®ÝÊÜâ JÙæÛ¿áÊÜÃݨÜÃæ gWÜÊæÆÉ ÓæãWÜÓÝX ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝXÁá PÝ|á¢Ü¤¨æ. 49


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ²Åà£Xí¢Ü iàÊÜ®Ü¨Ü ²Å࣠ÖæaÜác£¤ÃܸæàPÜá Gí¨Üá ¢ÝÀá G¨ÜáÃÜá ·¨ÜáPÜ®Üá° ÊÝÂTݯÓÜá¢Ü¤Æã CÃÜá¢Ý¤Ùæ. DWÜ ÖæãÃÜWæ ¨ÜáwÊÜ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜÞ£Wæ ¢ÝÀá ¢ÜÇæ¨ÜãWÜá¢Ý¤Ùæ. Öè¨Üá, PÜí±Ü¯¿á Gí.w. gWÜ©àÍÜ ¯gPÜãR JÙæÛ¿á ÊÜá®ÜáÐÜÂ. B¢Ü®Ü J·º®æà ÊÜáWÜ ´ÝÄ®éÈɨݪ®æ. ®ÜÆÊÜ¢æô¨ÜÃÜ ÊÜá«ÜÂÊÜ¿áÔÕ®ÜÇæÉà ±Ü£° ËÁãàWÜÊÝX¨ÜªÃÜã NàÊÜáí£Pæ¿á Êæç»æãàWÜÊæ Pæç¹àÔ PÜÃ橨ܪÃÜã ±ÜÄÍÜá¨Ü­ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜᣤ¨ÝªÃæ gWÜ©àÍé. ÊæãàÇæã°àoPæR £àÃÜ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜã±Ü¨Ü, Ëb¢ÜÅ ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÂQ¤ Gí¨æà ¢æãàÃÜáÊÜ CÊÜÃæãí©Wæ PæÆÓܨÜÈÉ PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞX Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÊÜÞ«ÜËWæ Êæã¨ÜÈWæ PÜt|Êæ¯Ô¢Üá. ·ÃÜá·ÃÜá¢Ý¤ AÊÜÃÜ ÊÜáê ¨ Üá ÖÜê ¨ Ü¿á ÊÜá®ÜÊÜÄPæ¿Þ¨Üí¢æ PæÓÜÆÊÜä ÖÜWÜáÃÜÊæ¯Ô¢Üá. AÊÜÃÜ ÖæãWÜÚPæWÜ㠱ݢÜÅÙݨÜÙÜá. B£¾à¿áÙæ B¨ÜÙÜá. &*& hÝ£ »æà¨ÜWÜÚÆÉ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ®ÜãÃݨÜÃæ, BÊÜâWÜÚWæ ±ÜÅ£QÅÁá ÓÝËÃÝÃÜá. CÈÉÁá ÖæãàÃÝw ¨ÜQRÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨æÐærí·á¨Üá ÓÜÌí¢Ü Caæf, ¢ÝÃÜ¢ÜÊÜá hÝn®Ü¨Ü ÊæáàÇæà ¯Æáɢܤ¨æ... ÊÜÞ¢Üá ÊÜá¢ÜᤠÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜá«æ ±ÜÅPÜê£ ÓÜÖÜg ÓæÙæ¢Ü˨ܪÃÜã, ¢ÝÙæ¾ ÓÜí¿áÊÜá©í¨ÜÇæ Óæ°àÖÜ ÊæãÙæ¢Üá ±ÜÅàÊÜáÊÜÃÜÚ ´ÜÆPæãvÜáÊÜí¢ÝWÜáÊÜâ¨Üã, PÜpæraÜcÃÜ¨Ü ±ÜÅ¿á¢Ü°©í¨ÜÇæà ËÍÜÌ®Ý¥Ü®Ü GÃÜvÜ®æà ÊÜáWÜÙÜá ÊÜáÊÜá¢Ý. ²¿ááÔWæà K©Wæ ÍÜÃÜ|á Öæãv橨ݪÙæ. CÊÜÙÜá ÊÜÞ«ÜË¿áÐÜár ÃÜã±ÜÔ¿áÆÉ©¨ÜªÃÜá ¢Üáí¸Ý aÜãq ÖÜávÜáX. ÊÜÞ£®ÜÇæÉà Êæãàw ÖÝPÜáÊÜ, Jí¨æÃÜvÜá PÜÒ|WÜÙÜÇæÉ AÙæ¨Üá ÓÜáÄ¿ááÊÜ hÝ}澿ááÙÜÛÊÜÙÜá. ·¿áÔ¨Üá¨Ü®Üá° ¢Ü®Ü°¨ÝXÔPæãÙÜáÛÊÜ dÝ£ ¸æàÃæ..."" AÊÜÞ¾¾ ®ÝÊÜâ ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖæãàX ÊݱÜÓÜáÕ ·Ãæãà¨Üá ÓÜÌƳ ¢ÜvÜ B¨ÜÃÜá ¿ÞPÜÐÜár »Ü¿á ±ÜvÜᣤà¿á... ®ÝÊÜâ ¯®Ü° ÊÜáPÜRÙÜÊÜá¾ GÈɨܪÃÜá gÀáÓÜá¢æ¤àÊæ. C±Ü³¢æô¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ×í¨æ ¯à®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÝWÜ ¯®ÜWæ C¨Üª «æç¿áì DXÆÉÊÜÆÉÊÜá¾...? ®ÜÊÜᾨæà Jí¨Üá CíoÃé PÝÂÓér pæÅàwàÐÜ®é ¸æÙæ¿áÈ ¹vÜá...'' ÊÜáÊÜá¢Ý ×àWæí¨ÜÃæ ±ÜäÊÜÊÜá¾ PÜ|á¤í¸Ý ¯àÃÜá ¢Üí¨ÜáPæãÙÜáۢݤÙæ. ""CÊÜÙÜá DWÝWÜÇæ ¿ÞÊÜ ÖÜávÜáWܮܮÜá° ÇèÊé ÊÜÞw¨ÝÙæãà.... K, ¨æàÊÜÃæà....' 50


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¯qrÔÃæÙæ¿áá¢Ý¤Ùæ. Öè¨Üá, ÊÜáÊÜá¢Ý ¢ÜvÜÊÜÞÈÆÉ . ¢Ü®Ü° "ÓÜáSiàÊÜ®Ü" ¢Ý®æà PÜívÜáPæãívÜÙÜá. ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ ÃÜãÊÜåé®ÜÈÉ ¨ ܪ aæÆáÊÜ b¨Ý®Üí¨Ü¯Wæ ÊÜáÃÜáÙÜáWæãÚÔ¨ÜÙÜá. CÊÜÙÜ®Üá° ¢æãÃæ¨ÜÃæ AÊܯWæ ÓÝÊæà WÜ£ Gí·ÐÜár AÊܯWæ ÖÜáaÜác ×wԨܹorÙÜá. PÜvæWÜã W橨ܪÙÜá. b¨Ý®Üí¨Ü £à¥ÜìÖÜÚÛ PÜvæ WèvÜÃÜ »ÝÄPÜáÙÜ. D ÊÜáÊÜá¢Ý Gí· Ëáà¯Wæ WÝÙÜ ÖÝQ¨Ü®æãà A¥ÜÊÝ AÊÜ®æà ¢Ü®Ü° WÝÙܨæãí©Wæ ±æÅàÊÜáWÜíWæWæà ¹¨Üª®æãà ¿ÞÃÜá ·ÆÉÃÜá...? C¨æà ±æÅàÊÜá PÜáÃÜávÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üã. A¨ÜÃÜ ±ÜÄÁá Aí¢ÜÖܨÜÆÉ.. AÊÜ®Üá ÃæË®Üã CÇÝTæ¿áÈÉ PÜÉPéì. Aí¨Ü ÊæáàÇæ B¦ìPÜ ÓÜáSPÜãR PæãÃæ¢æ Gí·á©¨æÁáà ÊÜáÊÜá¢ÝÚWæ. ËÍÜ̮ݥܯWæ C¨æÆÉ Wæã¢Ý¤¨ÝWÜ gÌÇÝÊÜááUÁá BX¨Üª. Êæã¨ÜÆá ÊÜáÊÜá¢ÝÚWæ ·á©ªÊÝ¨Ü ÖæàÚ¨Ü. AÊÜÙÜá PæàÙܸæàPÜÆÉ b¨Ý®Üí¨Ü¯Wæ PÜÃæ¨Üá ¸æ¨ÜÄÔ ®æãàw¨Ü. AÊÜ®æãà WèvÜÃÜ ÖÜávÜáWÜ. WÜ¢Ü㤠gãÃÜ¢Ü㤠¹oárPæãvܨݨÜ. ¿ÞÊÜ ÊÜÞ£WÜã gWÜY¨Ý¨Ü. ¨ÜêyÜÊÝX ÖæàÚ¨Ü: ""hÝ£, ¯àÊÜâ DWÝWÜÇæà PÜq© r ઠÄ, ®Ý®Üã DWÜÐæàr hÝ£ PævÜᣤ¨æઠ®æ; ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÚWÝXÁá. B¨ÜÃæ, hÝ£Áá ÊÜá®ÜáÐܯWæ iàÊÜ®ÜÊÜÆÉ Gí¨Üá ¯ÊÜáWæ& Aí¨æÅ £Ú¨ÜÊÜÄWæ ±ÜÅ¢æÂàPÜ ÖæàÙܸæàPÝXÆÉ. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ®æà° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWæã¨Üá. Gí©WÜã AÊÜÙÜ Pæç¹væãà©ÆÉ...'' ËÍÜ̮ݥܮæà ±ÜäÊÜÊÜᾯWæ ÓÜÊÜޫݯÓܸæàPÝ¿áá¤. PÜvæWÜã ÊÜáÊÜá¢ÝÙÜ ÄiÓÜrÃéx ÊÜÞÂÄÁáàhé BXÁá Öæãà¿áá¤. C©àWÜ PæÆ£íWÜÙÜáWÜÙæà PÜÙæ©Êæ. ÊÜáÊÜá¢ÝÙÜ iàÊÜ®Ü ¯gPÜãR ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX¨æ; ÓÜáSPÜÃÜÊæ¯Ô¨æ. ÊÜÞ«ÜË ¢ÜíX¿á WæÆÊÜ®Üá° PÜívÜá ¸æÃÜWÝX¨ÝªÙæ. - &*-& Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáPÜRÙÜá ±ÜÅ·á¨Ü­ÊÜÞ®ÜPæR ·í¨ÜÃÜã AÊÜÄWæ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ Pæãvܨæà®æ, ¢ÝÊæà AÊÜÃÜ ·¨ÜáPÜ®Üá° ¢ÜÊÜá¾ Caæf¿áí¢æà ÃÜã²ÓÜá¢æ¤àÊæí·á¨æÐÜár ÓÜÊÜáígÓÜÊæäà... ¢Üí¨æ ¢ÝÀá ¢ÜÊÜá¾®Üá° ÖÜáqrÔ ¢Ü±Üâ³ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. AÊÜÃæà 51


BÊÜ¢ÜìPÝÆ GÇÝÉ Öæã}æ ÖæãÃÜÈ ®ÜÊÜá¾ »ÜËÐÜ ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÈ Gí¨æà ÊÜáPÜRÙÜá ÊÝ©Óæãà¨æÐÜár AÊÝÓܤ Ë PÜ...? ÊÜÞ«ÜË ©®Ü©®ÜPÜãR ©ÊÜ ÊÜå诿ÞWÜᣤ¨ÝªÙæ. DXàWÜ ¢Ý£ÌPÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÊæãÃæ ÖæãàWÜá¢Ý¤Ùæ. A¨æà®Üá iàÊÜ®Ü Ô¨Ý­í¢Ü ÖÜávÜáPÜá¢Ý¤Ùæãà. CÆÉ Êæà¨Ýí£Áá BWÜá¢Ý¤Ùæãà. ±ÜäÊÜÊÜá¾ WÝ»ÜÄÀáí¨ÜÇæ ®æãàvÜᣤ¨ÜªÃÜ ËÍÜÌ®Ý¥Ü ®ÜÓÜá®ÜWæ ¹àÃÜáÊÜâ¨æà®Üá...! Jí¨Üá ©®Ü ÓÝ¿áíPÝÆ. ÊÜá®æ¿á ÊÜááí¨æ PÝípæÓÝÕ PÝÃæãí¨Üá ·í¨Üá ¯í£¢Üá. PÝįí¨Ü CÚ¨ÜÊÜÃÜá ÊÜÞ«ÜË PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª PÜí±Ü¯¿á Gí.w. gWÜ©àÍÜ aÜí¨ÜÅ AÊÜÃÜá. ÊÜÞ«ÜËWæ AaÜcÄÁãà AaÜcÄ...! AÊÜÙÜ®Üá° Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ¢ÝÊæà ®Üí·¨Ý¨ÜÃÜá. gWÜ©àÍÜaÜí¨ÜÅ ®ÜWÜá®ÜWÜá¢Ý¤ JÙÜ ·í¨Üá PÜáÚ¢ÜÃÜá. ®æàÃÜÊÝX ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô¨ÜªÃÜá. ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈɨܪ¨Ü®Üá° ÖæàÚPæãívÜÃÜá. ""¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá ÊÜÞ«ÜË ®Ü®ÜWæ ¢Üáí¸Ý ÊæáaÜácWæ BX¨ÝÙæ. ¯ÊÜᾨÜá ÖÝWÜã ÊÜááSÂÊÝX ÊÜÞ«ÜË¿á¨Üã H®Üã A»ÜÂí¢ÜÃÜËÆÉ©¨ÜªÃæà ®Ý®Üá BPæ¿á®Üá° «ÜÊÜáì ±Ü£°¿ÞX ÔÌàPÜÄÓÜá¢æ¤à®æ...'' ¢Üvæ ¢Üvæ¨Üá AÊÜÃÜá ÓÜíPæãàaÜ©í¨ÜÇæà AÊÜÃÜá ®Üáw¨ÝWÜ& ËÍÜÌ®Ý¥Ü AÊÜÃÜ®æ°à ¯qrԨݪ®æ. ±ÝÅ¿á ®ÜÆÊÜ¢æô¨Üá CÃÜ·ÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã NàÊÜáí£Pæ¿áÈÉ ¸æÙæ¨Ü ¨æàÖÜ, ¨ÜÐÜr ±ÜâÐÜrÊÝX¨æ¿áÆÉ. JÙæÛ¿á ÓÜá¶ÃܨÜãŲ, BPÜÐÜìPÜ ÊÜÂQ¤! D¢Ü ×àWæ PæàÚ¨æªà ÊÜÞ«ÜË¿á »ÝWÜÂÊæ¯ÓÜá¢Üá. AÈÉWÜã ÊÜÞ«ÜË H®Ü®ÜᰢݤÙæãà "±ÜäËà...' Gí¨Üá PÜ|Õ®æ° ÊÜÞw¨Üª ËÍÜ̮ݥÜ. JÙܸÝXÆ ÊÜáÃæ¿áÈÉ ¯í£¨Üª. ÊÜÞ«ÜË ¢ÜÇæ¸ÝX ®ÜÓÜá®ÝbPæãívÜÙÜá. ÊÜåè®Ü ÓÜÊÜá¾£ ÓÜãbÔ¨ÜÙÜá. ÊÜáWÜáYÈWæà ¯í£¨Üª QÄ¿á ¢ÜíX ÍæÌà¢Ý& ""Çæà APÝR.. ÊÜá¨æÌà®æ BWæãÇÝÉí¢Ü Aí£©ªà... Gí¢ÜÖÜ dÝ®éÕ Öæãvæ¨æ¿áÇæÉà.... ®ÜÊÜá¾®æ°ÇÝÉ ÊÜáÄà¸æàvæÌà...'' APÜR®Ü ¢æãàÙÜá bÊÜâq¨ÜÙÜá. "ÖÝ¿åé! ' Gí¨Üá ÊæáÆÉ®æ bàĨÜÙÜá ÊÜÞ«ÜË. " KÖé!... H®Ý¿áá¤....?' gWÜ©àÍÜ aÜí¨ÜÅ JÙÜ ¸ÝXƢܤ ®æãào ÖÜÄԨݪ®æ. ""Bní... H H¯ÆÉ...'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ±ÜäÊÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙܢܤ PÜ|¡ÃÜÚÔ. C¢Ü¤ APÜR ¢ÜíXWæ& ""®ÜÊÜᾨæà Jí¨Üá ÖæãÓÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ BWæãàÊÝWÜ 52


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜáÃæÁãà¨æÈÉí¨Ü ·í¢æà... ¯à®Üã aæ®Ý°X K¨Üá. ¯®Ü°®Ü° vÝPÜrÄWæãà Cíi¯¿áÃéWæãà Pæãoár ÊÜá¨æÌ ÊÜÞwÓæãà|...'' Gí¨Üá ²ÓÜáWÜáqr¨ÜÙÜá. ""H®Üá, H®Üá ÖæàÙÜᣤàÃÜ...'' B¢Ü ÊÜá¢æ¤ ÖæãÃÜvÜÆ®ÜáÊݨÝWÜ PæàÚ¨ÜÃÜá. ""®ÝÊÜâ ÖæàÙÜÈPæR H¯¨æ...? ¯ÊÜâ ¨æãvÜx ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ ¸ÝXÈWæ ·í©ÃæãÊÝWÜ..'' ÓÜíPæãàaÜ & ÓÜí»ÜÅÊÜá ËáÎÅ¢Ü ÓÜÌÃܨÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃÜá ±ÜäÊÜÊÜá¾. BWÜ ÖæívÜ£Áãí©Wæ ËÍÜ̮ݥܮÜ㠨ܯWÜãwԨݪ®æ. ""¯àÊÜâ J²³PæãívܨÜ᪠®Ü®ÜWæ ¢Üáí¸Ý ÓÜí¢æãàÐÜ. ¯ÊÜá¾ Pæã®æ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ ÁãàaÜ®æ ®Ü®ÜWæ ¹oár ¹w...'' AÊÜÃÜ ÖÜê¨Ü¿á ÊæçÍÝÆÂPæR ËÍÜÌ®Ý¥Ü ±ÜäËà ¨Üí±Ü£WÜÚWæ ÊÜá¢æ¤à®Üá ÖæàÙܸæàPæãà ¢æãàaܨÝX¢Üá¤. D ±ÜűÜíaÜ¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ Êæçb¢ÜÅÂWÜÚWæ ±ÜÅ£¿ÞvÜÆá ±Ü¨ÜWÜÙæà CÃÜÇÝÃÜÊÜÆÉ...! • ÊÜáíWÜÙÜ

53


ÖæãÓÜ ÖÜáoár ÃݣŠÖÜ®æã°í¨Üá WÜípæWÜã ÖæaÜác Öæã¢ÜᤠËáàĨæ. ÊÜááPݤÚWæ ¯¨æÅ ÖÜ£¤ Ã Ü ÓÜáÚ¿áᣤ Æ É . GÃÜvÜ®æ ±ÝÚWæ PæÆÓÜPæR ÖæãàXÃÜáÊÜ ËPÝÅí¢Ü CÐæãr£¤WÝWÜÇæ ÊÜá®æWæ ×í£ÃÜáWÜáÊÜ®æà...? AÊÜ®Üá ÊÜá®æWæ ·í¨ÜÃæ ·í¨Üí¢æà, CÆÉÊݨÜÃæ CÆÉÊæà CÆÉ. ÖæãÃÜWæ A¨ÝÂÊÜ Öæ~¡®Ü ÓÜíWܨÜÈÉÃÜá¢Ý¤®æãà H®æãà. WÜívÜ®Ü ÓÜÆÉ¨Ü ÊÜ¢Üì®æWæ ÊÜááPݤ ¸æàÓÜ£¨¤ ݪÙæ. ¢Ü®Ü° ˬ¿á®æà° ÖÜÚ¨ÜáPæãÙÜáۢݤÙæ. ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ÊÜáPÜRÙÝWܨæ BÃæàÙÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙæà PÜÙæ¨ÝWÜ A®æàPÜ ·Wæ¿áÈÉ bí¢æWÜÙÜá ÊÜáᣤWæ ÖÝQ¨ÜªÊÜâ... Öæ~¡Wæ ÊÜá¨ÜáÊæ A¯ÊÝ¿áìÊæí¨Ý¨ÜÃæ ¢Ý¿á¤®ÜÊÜä AÐærà A¯ÊÝ¿áì. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¨æç×PÜ ¨æãàÐÜ©í¨ÝX £àÃÜ QÉÐÜr ±ÜÄÔ§£¿á®æ° G¨ÜáÄÓܸæàPÝWÜáÊÜ Öæ~¡Wæ ¯gÊÝWÜÆã PÝ|¨Ü ¨æçÊÜÊæà PÜ~ºvܸæàPÜÐærà. Aí¢ÜÖÜ ±ÜÊÝvÜÊæà®Üã gÃÜáWÜ©¨ÜªÃæ BPæ ÊÜá®ÜÓæ§$ç¿áì©í¨ÜÇæ ·í¨Üá¨Ü®æ°ÆÉ G¨ÜáÄÓܸæàPÜÆÉÊæà ?... ±ÜÅÓÜᤠ¢ ܨÜÈÉ ÊÜááPݤ Ù Ü WÜívÜ AÊܯWæà AÄËÆÉ ¨ æ PÜê ¨ Ü­ ® ÝX¨Ýª ® æ. ÊÜááSÂÊÝX AÊܯWæ ÓÜÖÜ®æ, ÓÜ×ÐÜá¡¢æ Gí·á¨æà CÆÉÊÝX¨æ. ¯¢ÜÂÊÜä ÊÜᣤ®ÜÇæÉà CÃÜá¢Ü¤ GÆɨÜPÜãR ÖæívÜ£¿á¨æà ¢Ü±æ³í·áÊÜí¢æ AÊÜÙÜ®æ°à SíwÓÜá¢Ü¤ £àÃÜ ¯PÜÐê ÜÊr ÝX AÊÜÙÜ®Üá° PÝ|áÊÜâ¨æà BX¨æ. AÊÜÚWæ Öܣä Ü˨ÜãÓª ÜíÓÝÃÜ ÓÜáSÊÜ®æà° A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨ÜÊÜ®ÝX¨Ýª®ÜÆÉ... ×àWÝX WÜívÜ®Ü ÊÜáã¨ÜÈPæ. ×íÓæ ¢ÝÙÜÇÝÃܨÜÊÜÙÝX¨ÝªÙæ ÊÜááPݤ. D ÊÜá¨ÜáÊæ ·í«Ü®Ü. ÊÜáPÜRÙÜ ·¿áPæ GÆÉÊÜ®Üã° ÖÜĨÜáPæãívÜá¹vÜÇæà. B¢Ü¾ÖÜ¢æ ÊÜÞwPæãívÜá¹vÜÇæà Gí¨æà bí£ÓÜᣤ¨ÜªÊÜÚWæ ·¨ÜáQ®ÜÇæãÉí¨Üá BPÜÔ¾PÜ ÓÜí·í«Ü ¸æÓæ¨Üá ÊÜá¢æ¤ iàËÓÜáÊÜ BÓæ bWÜáÄ¢Üá¤& AÊÜÙÜá ¢ÝÀá¿ÞWÜ©¨ÜªÃæ ¢Ü®Ü° ±èÃÜáÐÜPæRà AÊÜÊÜÞ®ÜÊæí¨Üá ·Wæ©ÃÜáÊÜ ËPÝÅí¢Ü®æãvÜ®æ ¸ÝÙÜáÊÜâ¨æà PÜÐÜrÊæ¯Ô¨æ. AÊÜ®æãÙÜWæà®æãà QàÙÜÄÊæá CÊÜÙÜ®æ°à Q¢Üᤠ£®Üá°£¤¨æ... ©®ÜWÜÙæ¨Üí¢æ ·¨ÜáQ®Ü WÜ»Üì¨ÜÇæÉà®Üá AvÜXÃÜá¢Ü¤¨æ Gí·á¨æí©WÜã A®ÜãÖÜÂÊæà, ®ÜÊÜá¾ ÖÜáqr®Üí¢æ GÆÉÊÜä BPÜÔ¾Êæà. CÈÉ ¿Þb¢ÜÊæäà A¿Þb¢ÜÊæäà ÓÜáS ÓÜí¢æãàÐÜWÜÙÜã A¯ÄàQÒ¢ÜÊæà. H®æà PÜÐÜrWÜÚÃÜÈ, ±ÝÅ}Ýí£PÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÓܨÜá¨æªàÍÜÊæà. B¨ÜÃæ


BÊÜ¢ÜìPÝÆ CÈÉ ÖæãÓÜ ÖÜáoár PÝ|ÆáAÎÉ à ÆÊݨÜÃÜã PÜÒ ~ PÜ ¨æç×PÜ ÓÜí·í«Ü Öæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá A®æç£PÜÊÝWÜÇÝÃܨÜá. ®ÜÊÜá¾ ±ÜâÃÝ| PÜ¥æWÜÙÜá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üã A¨Ü®æ°à... Aí¢Üã ÊÜááPݤ ¢Ý®Üá ¢ÝÀá¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉà ËPÝÅí¢Ü®ÜÈÉ ±ÜÄÊÜ¢Üì®æ, ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ®æÊÜᾩ AÃÜÓÜá¢Ü¤ ÖæãÃÜq¨ÝªÙæ. Aí¨Üá AÊÜÙÜá ÓÝ訆 ÓܯÖÜPæRà Óæãà¢ÜáÖæãà¨ÝWÜ A¯ÄàQÒ¢ÜÊÝX ÖæãÓÜ ÖÜáqrWæ AÊÜPÝÍÜˢܤ B AÊÜáãÆÂPÜÒ|WÜÙÜ®æ°í¨Üã ÊÜáÃæ¿áÇÝÃÜÙÜá... &*& ËPÝÅí¢Ü Aí¢ÜÃÝÑóà¿á ÊÜÞÃÜáPÜpær ¿ áÈÉ ÖæÓÜÃÝ¨Ü ·ê Ö Ü¢é PÜí±Ü¯Áãí¨ÜÃÜÈÉ PÝËáìPÜ. K¨Ü©¨Ü᪠PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü ÔRÇéx Çæà·Ãé E¢Ü¤ Ê Üá ¨ÜhæìWæàÄÔ¨æ¿áÆÉ . ´æäàÃéÊÜÞ®é BX¨Ýª ® æ. GÃÜvÜãÊÜÃæ ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác ÓÜí·ÙÜ ·ÃÜá¢Ü¤¨æ.... PæãÃÜ¢æ H®æà CÃÜÈ, ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÓÜáS ÍÝí£ PæãívÜáPæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨ÜÃæ A®ÜáÃÜã±ÜÙÝ¨Ü ÖæívÜ£¿á®Üá° ÓÜáSÊÝXvܨæà ¢Ý®Üã ÓÜáS¨Ü A¥ÜìPÝ|ÇÝWܨæà ¢æãÙÜÇÝvÜᣤ¨Ýª®æ. WÜívÜ ´ÝÂPÜrÄWæ ÖæãÃÜo®æí¨ÜÃæ ÊÜááPݤ AÊÜ®Ü PÝÈWæ ÐÜãÓé ¢æãwÔ ÇæàÓé ¹X¿á¸æàPÜá. DWÜ µÆíWÜÙÜÆãÉ D ¨Üê Í Ü PÝ|ÔWÜÈQRÆÉ. AÊÜÙÜá "" ¯ÊÜᾨÜá A£¿Þ¿áᤠ& Öæ|á¡ ¯ÊÜá¾ WÜáÇÝÊÜáÙÜÆÉ'' Gí¨ÜÃæ PæàÙæºàPÜÆÉ. Pæ®æ° ×íw Ëb¢ÜÅ ®ÜWæ ®ÜWÜá¢Ý¤®æ. ÓܨÜ D ÓæàÊæÊÜá®æWæ ·í¨Ü ®æíoÄÐÜrÃæ¨ÜáÄ®ÜÈÉ ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉÊÜÆÉ Gí¨Üá Wæã|WÜá¢Ü¤ ¯oárÔÃæÙæ¿áá¢Ü¤ ©®ÜÊÜä A¨æà ÓæàÊæWæ ԨܭÙÝWÜáÊÜÙÜá ÊÜááPݤ. PæãíaÜ ¿ÞÊÜ PæÆÓܨÜÇæÉà ÖæaÜác PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü ËáàÓæ ¢Üá©¿á ®æãào¨ÜÆãÉ AÊÜÚWæ »Ü¿áÊæà. ¢Ü®ÜWæ ÊÜáPÜRÙݨÜÃæ D »Ü¿á ¢Ü²³à¢Üá. WÜívÜ®Ü ÊÜááS¨Ü ¹X ÊÜá®ÜÔÕ®Ü PÜ×&¢ÜXY à ¢Üá. D ÊÜá®æ ®Üí¨ÜWæãàPÜáÆÊݨÜÃæ ¢Ý®Üá ·ÖÜá±ÝÆá ÊÜááPܤÙݨÜí¢æÁá. ×àWæí¨Üá Pæãívæà ©®ÜWÜÙ橨ܪÙÜá. ËPÝÅí¢Ü®Ü ÓÝPÜá ¢Üí¨æ ¢ÝÀáWÜÙÜá DXÆÉ. 20 ©ÊÜÓÜ¨Ü ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° A®Ý¥ÝÆ¿áÊæäí¨ÜÄí¨Ü ¢Üí¨Üá ÓÝQ, ÓÜÆ× ¸æÙæÔ ÎPÜÒ| PæãwԨܪÃÜá. Öæaæc à ®Üã K¨ÜÇÝWÜ¨Ü AÊܯWæ ÓÜ¨Ý ®ÝoPܨÜXàÙÜá. CÊÜ®Ü ÊÜá¨æÌ ®æãàvÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜáá®Ü°Êæà ÃæçÆá A±Ü[Ý¢ÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜáw©¨ÜªÃÜá. ÓÜí·í¬PÜÃæã·ºÃÜ BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ¸æÙæ¨Ü CÊÜ®Üá AÊæÐÜár Öæ|á¡ W ÜÙÜ®Üá° 55


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ®æãàw¨Üª®æãà. Pæã®æWÜã CÊܯWæ ÊÜÞÇæ ÖÝQ¨ÜÊÜÙÜá ÊÜááPݤ. PÜvÜá·vÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ Öæ}Ý¡¨ÜÊÜÙÜ ÃÜã±Ý£ÍÜ¿áPæR ÊÜáÃÜáÙݨܮæ®Ü°¸ æàPÜá. Aí¢æà ¢Ý®Üá ÊÜÃܨÜQÒ}æWÝX PÝw ¸æàvܨæà ÊÜÄÔ£¤¨Üª «ÝÃÝÚ& Gí· ÖÜÊÜáá¾ ¸æàÃæ... ¢Ü®Ü° ÃÜã²ÔÄWæ ¿ÞÃÜã ÊÜÄ¢Üᣤ¨Üê æí· ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü ÓÜÖÜgÊæà ÊÜááPݤÚWæ... Aí¢Üã ÊÜá¨ÜáÊæ ®Üvæ¨ÜáÖæãà¿á¤ÆÉ! ÖܯÊÜáã®éWæí¨Üá Fq ÊæáçÓÜãÃÜá ËÖÝÃÜÊÜä B¿áá¤. AÊÜâ GÐærà BWÜÈ ÊÜá«ÜáÃÜ PÜÒ|WÜÙÜÆÉÊæà "ÖÝ¿åé ÖÝ¿åé" G®Üᰢܤ ®ÜWÜá¢Ü¤ ®ÜWÜá¢Ü¤Çæà PÜÙ橨ܪÃÜá.. ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜáÃÜáÚ¨Üí¢æ B PÝÊÜâ CÃÜá¢Ü¤¨æÁáà ? A¨ÜPÜãR ËáXÇÝX JÆáÊæá¿á PÝÃÜíi ±Üâq¿áá¢Ü¤ Ç æ CÃܸæàPÜá. bÃÜ¿åèÊÜ®Ü PÝí£ ¢Üáí·áÊÜâ¨Üã BWÜÇæà. AWÜÈÃÜ¨Ü B±Ü¤ ®Üíoá ¸æÓæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá ·¨ÜáQ®Ü ²Å࣠B®Ü®ÜÂÊæ¯ÔÃܸæàPÜÆÉÊæà ? Aí¢ÜÖÜ ·¨ÜáQWæ A¥Üì ¢Üáí¹ ·ÃÜÆá ÊÜáPÜRÙÜ »ÝÂWÜÂÊÜä ÊÜáÖÜ¢ÜÌÊÜÆÉÊæà ? Aí¢ÜÖÜ »ÝWÜ©í¨Ü ÊÜíb¢ÜÃݨæÊÜÆÉ Gí¨Üá bí£Ô¨ÜÐÜãr ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜáSËÃÜÇÝÃܨÜÆÉ! GÆÉ ÊÜáÃæ¿áÆá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¸æàÃæ PÜvæ ÖæãÃÜÚÓܨæà WÜ¢ÜÂí¢ÜÃÜËÆÉ. aæ®Ý°XÃæãà PܮܰvÜ Ô¯ÊÜÞWÜÙæí¨ÜÃæ ÊÜááPݤÚWæ ¢Üáí¸Ý CÐÜr. E¢Ü¤ÊÜá PݨÜí·ÄWÜÙÜ®æã°à¨ÜáÊÜâ¨Üá AÊÜÙÜ g¿áÊÜÞ®Ü. A¨æãí¨Üá ÓÜíhæ. BWÜÐærà ¸æÙÜX®Ü ±ÝÚÀáí¨Ü ËPÝÅí¢Ü ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜڨܪ. AÊÜ®Üá JÙÜ ·ÃÜᣤ¨Üªí¢æ ÐÜãÓé H®æãà Gí©®Üí¢æ ¹bc¨ÜÙÜá. "" CÊÜ¢ÜᤠԯÊÜÞPæR PÜÃéPæãívÜá ÖæãàX¤àÃÝ ?'' Aí¨Ü¨æઠAÊÜÙÜ ¨æãvÜx ¢Ü±Ý³¿áá¤. AÊÜ®æãà C¨ÜªQR¨Üªí¢æ PæívÜ ÊÜáívÜÆÊݨÜ. ¸æÙÜX¯í¨Ü ¨Üáw¨Üá ÓÜáÓݤX ·Ãæãà WÜívܮܮÜá° ×àWæ®æ G¨ÜáÃæãYÙæãÛà¨Üá ? E±ÜaÝÃÜ ÊÜÞvæãà¨Üá ?'' Gí¨Üá PÜãWÝw¨Ü. H®æãà A®ÝÖÜá¢ÜÊæà B¨Üí¢æ ÖÝÃÝw¨Ü. ¢Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨æãà ®ÝoPÜ¨Ü ÄÖÜÓÜìÇé C¨Ü᪠ÖæãÃÜWæ ÖæãàWæºàPæí©¨Üª. ÓÜÄ. Pݵ®Üã PÜáw¿á¨æ ÖæãÃÜpæà ÖæãàX¹or AÊÜ®Üá. ÖæívÜ£¿Þ¨ÜÊÜÚWÜã Jí¨Üá ÊÜá®ÜÔÕ¨æ. AÊÜÚWæ ®æãàÊÜâípÝWÜ¨Ü ÖÝWæ ®æãàwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Pèoáí¹PÜ ¹PÜRoár H¯¨ÜªÃÜã ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü@Ô§£ Gí¨Üã PævÜáPÜáíoáÊÜÞvܸÝÃܨÜá Gí· ±ÜÄÊæÀáÆÉ ËPÝÅí¢Ü¯Wæ. ÖæívÜ£ PÜáÚ¢ÜÃæ ¯í¢ÜÃæ ¢Ü±Üâ³. AÊÜÙÜ Pæç AvÜáWæ¿áÆãÉ ÍÜáb ÃÜáb PÝ|ÇÝÃÜ. AÊÜÙÜ ¯ÓÝÌ¥Üì ÓæàÊæ¿áÆãÉ Çæãà±ÜÊæà PÝ|¢Ü¤ ¨ æ BÊܯWæ. ÓÝ° ® ÜQRÚ¨ÜÃæ ¸æ®Üá° g j Æ á 56


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ·ÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üæà ·w¿áá¢Ý¤®æ. WÜívÜ ÊÜá®æ¿áÈɨݪ®æí¨ÜÃæ GÈÉÆÉ¨Ü »Ü¿á ÊÜááPݤ Ú Wæ. EÔÃÜá PÜqr Ö æãàWÜá¢Ü¤ ¨ æ AÊÜÚWæ... B¨ÜÃÜã ¨Ü~Êæ®Ü° ¨ æ ¨Üáw¿áá¢Ý¤Ùæ. WÜívÜ ´ÝÂPÜrÄÀáí¨Ü ·Ãæãà¨Üá ÓÜÌƳ¢ÜvÜÊæà B¨ÝWÜÆã ¸ÝXÈWæ ·í¨Üá ¯ÆáɢݤÙæ; ¢ÜÆÉ~ÓÜá¢Ý¤Ùæ. AÊÜ®æãà... ÖæãÔ¤Æá ¢ÜáÚ¿áá¢Ü¤ JÙÜ·í¨ÜÊÜ®æ...""A¨ÝÂÊÜ®æà G¨ÜáÃÜá ÊÜá®æ ÊÜáÖÜw ÊæáàÈí¨Ü ¯®Ü°®æ°à £®Üá°ÊÜ ÖÝWæ ®æãàw¤¨Ýª... ¯à®Üá C®æ¾àÇæ ¸ÝXÈWæ ·í¨Üá ¯ÆɸæàvÝ... ®Ý®Üá ¢ÜvÜÊÝX ·í¨æÅà®Üã ÓÝÁãà®ÜÇÝÉ...'' G®ÜáÊ° Üâ¨æà ËPÝÅí¢Ü ? A±ÜÃÕ æ¿áí¢ÜÖÜ ÖæívÜ£¿á®Üá° ¢Ý®Üá ¢Ü² ê ±¤ ÜwÓÜÇÝÃæ®æí· AÙÜáPæà®æãà. AÊÜÙÜá ¿ÞÃܮݰ¨ÜãÅ PÜqPr æãívÜá ÖæãàX¹pÝrÙæí· A£àÊÜ ÍÜíPæÁãà.... AÊܮݨÜÃæãà ®ÝoPÜ¨Ü XàÚ®ÜÈÉ ¸æÇæÊæ|á¡WÜÙæãvÜ®æ Óæ°àÖÜ ¸æÙæÔ ÓÜáUÔ¨Üá¨Ü®Üá° ÖÝÓÜ ÃÜÓܨÜáí¹ ·~¡ÓÜá¢Ý¤®ÜÆÉ... Öæ}æ aÜbcPæãÙÜáÛÊÜí¢ÝWÜá¢Ü¤¨æ. ÊÜááPݤÚWæ ¢Ü®Ü°®Üá° BWÝWÜ B QàÙÜá ¨Ühæì Öæ|á¡WÜÙæãvÜ®æ ÖæãàÈÔ ×àWÜÙæ¿ááÊÜâ¨æà®Üá ? ¯à®æãí¨Üá WæãvÜá,x ±æ¨Ü᪠WÜã¸æ ¯íWæà®Üã Wæ㣤ÆÉÊæí¨Üá GÐæãàr ÃÝ£ÅWÜÙÜÈÉ ÊÜááS £ÃÜáË ÊÜááÓÜáPæÙæ¨ÜáPæãíw¨Ýª®æ. AÇÝÉ, CÊÜÃÜá Öæ}æ¡í¨ÜÃæ H®æí¨Üá Pæãíw¨ÝªÃæ... ¢Ý®Üá AÙÜá¢Ü¤ PæàÚ¨ÝWÜ Öæãvæ¢Ü ¹¨ÜªÊÜâ. CÊÜÃÜ ±èÃÜáÐÜÊæäà ÖÝÔWæ¿áÈÉ ·Ä¨æ ×íw ÖæãÓÜPÜáÊÜâ¨ÜPÜRÐærà ÔàËá¢Ü. ÊÜáPÜRÙæí¨ÜÃæ ¢Üáí·á BÓæÁá AÊÜÚWæ. BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ DWÜÇæà ÊÜáPÜRÙÜá ¸æàvÝ. Jí¨æÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜ ÊÜágÊÝXÃæãà|Êæí©¨Ü.ª dæà ¢Ü®ÜWæ Êæã¨ÜÆ ÊÜáWÜá PÝ|áÊÜ ¢ÜÊÜPÜË¢Üá¤. CÊÜÄWæãà D ÖÝÙÜá ÓÜáTÝ®æà ÊÜááSÂÊÝX¢Üá¤. DWÜ ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÝ¨Ü ÊæáàÇæ ¢ÜÊÜá¾ ±èÃÜáÐÜ ±ÜÅÍæ° G¨Ü᪠¯í£¨æ¿áÆÉ... DWÜ ¸æàPæ¯Ô¨ÜÃÜã PÜãvÝ... ÊÜáPÜRÙÝWÜᣤÆÉÊÜÆÉ. ËPÝÅí¢Ü®Ü AÓÜvæx £ÃÜÓÝRÃÜWÜÚí¨Ü ¢Ü¢Ü¤ÄÔ¨ÜÙÜá ÊÜááPݤ. AÊÜÚWæ ÊÜáPÜRÙÝWÜ©ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ¢Ü®Ü° ¨æç×PÜ ¨æãàÐÜÊÜä C©ªà¢æí· PÜ®³ æ PÜãvÝ CÆÉÊÝWÜáÊÜÐÜár AÖÜí»ÝÊÜÊæà AÊܯWæ. Êæã¨Ü Êæã¨ÜÆá GÆÉ Öæ|á¡WÜÙÜí¢æ ·ÖÜÙÜÐÜár PÜ®ÜÓÜá PÜívÜÙÜá AÊÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ÊÜáPÜÊÜáÈÉ®Üí¢ÜÖÜ ¨æàÖÜ ®ÜÆáW¨Ü ÖÝWæ, WÜívÜ®æãvÜ®æ ÓÜíÁãàWÜ ÓÜáS ·¿áÔ¨ÜÙÜá. ±ÜÅ£´ÜÆÊÝX JvÜÆ PÜáw PÝ|Æá ÖÜí·ÈÔ¨ÜÙÜá... C¨æà®Üá Êæç´ÜÆ ...? ËPÝÅí¢Ü®Ü ¨æàÖÜÔ£§ ·WæY¿áã ÓÝÌ»ÝËPÜ bí¢Ü®æXÚ¨ÜÙÜá. JÊæá¾ AÊÜ®æ¨æ¿áÈÉ ¢ÜÇæ Coár.. Äà... ¯àÊæàPæ vÝPÜrÄWæ ¢æãàÄÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá...? ¿ÞÄWÜã Wæã¢Ý¤WÜ¨Ü 57


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖÝWæà...'' £àÃÝ ÊæáÆáÊÝXÁáà ÖæàڨܪÙÜá. AÊÜÙÜ ¢Ý¿á¤®Ü¨Ü ÖÜí·Æ AÄ¿ááÊÜ ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜÊæÈÉ ËPÝÅí¢Ü¯Wæ ? C®æ°ÈÉ ? PÜvæà ±ÜPÜÒ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜ®Üá° AÊܯí¨Ü PÜȳÔPæãÙÜÛÇÝÃÜÙÜá ÊÜááPݤ... AÊÜ®Ü ¹ÃÜá暴 ±ÜÅ£QÅÁá& ¢Ý®æà®Üá ÐÜívÜ®æà Gí¨Üá ×w¨æÙæ¨Üá ¹X©¨Üª®ÜÆÉ...! ×íwÁá ÖÝQ¨Üª. ÊÜááPݤ ÊÜáá¨Üáw ¢æã±æ³¿ÞX¨ÜªÙÜá. ©í·á ¢æãÀáըܪÙÜá... ×w¢ÜPæR ÔWÜ¨Ü ¨è·Æ ÊÜá®ÜáÐÜ娆 HÙæY , ÓÝÊÜá¥ÜìÂWÜÚWæà ÊÜÞÃÜPÜ. DWÜí¢Üá ËPÝÅí¢Ü®Ü ÊæáçÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÖÜ¢æãàq ¢Ü±Ü⤣¢¤ Üá¤. ±ÜÄÔ§£¿á®æ°à A¥ÜìÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝÃܨÜÊÜ®ÝX BWÝWæY ±Ý®ÜÊÜá¢Ü¤ ®ÝWÜᣤ¨Üª. WÜívÜ®Ü ¯ÃÜ¢Ü ÍÜQ¤×à®Ü¢æWæ ¯¢Ü Ãæãà«Ü®ÜÊæäí¨æà ÊÜááPݤÚWæ... ·ÖÜÙÜ ©ÊÜÓÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÃÜhÝ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¸æàÓÜÃÜ PÜÙæ¿áÇæí¨æà Nà¯ÊÝÓÜ ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ Óæ°à×¢Ü ËPÝÅí¢Ü®Ü BÖÝÌ®Ü¨Ü ÊæáàÃæWæà ·í©Ú©¨Üª. AÊÜÄ·ºÃÜã PÝÇæài®Ü ÓÜÖܱÝtWÜÙÜá. DWÜ ®èPÜÄ ¯Ëá¢Ü© ¤ í¨ÝX ¸æàÃæ ¸æàÃæ FÃÜáWÜÙÜÈÉ ¨ ݪ à æ. Nà¯ÊÝÓÜ ¢Ý®Üá ÓÜPÜáoáí· ÓÜ×¢Ü ¸æíWÜÙÜãÄWæ ·ÃÜᣤ ¨ æª à ®æ Gí¨Üá ±Ü¢ÜÅ ·Ãæ¨ÝWÜ ®æàÃÜÊÝX ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæà ·í©Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá BWÜÅÖÜ ±ÜwÔ ÊÜÞÃÜá¢Ü¤ÃÜ ·Ã橨ܪ ËPÝÅí¢Ü. Aí¢æÁáà ÓÜÊÜá¾£Ô ËÍæÌàÍÜÌÃÜ ±ÜâÃܨÜÈÉ®Ü Óæ°à×¢Ü®Ü ÊÜá®æ¿áÇæÉà ÊÜáãÃÜá ©®Ü PÜÙæ¿áȨݪ®æ Nà¯ÊÝÓÜ. A¨Üá ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü Öæã¢ÜᤠAÊÜ®Ü ÊÜáPÜRÚ·ºÃÜá ÖæãÃÜ gWÜÈ¿áÈÉ BwPæãÙÜáÛ£¤¨ÝªÃæ. ÊÜÃÝívܨÜÈÉ ±æà±ÜÃé K¨Üá¢Ü¤ PÜáÚ£¨Ýª®æ Nà¯ÊÝÓÜ. ËPÝÅí¢Ü ©®ÜÔ ÓÝÊÜÞ®Üá ¢ÜÃÜÇæà®æã ±æàpæWæ ÖæãàX¨Ýª®æ. JÙÜWæ Pæãà}æÀáí¨Ü ÖæíWÜÓÜÄ·ºÃÜ ÓÜÇÝÉ±Ü PæàÙÜᣤ¨æ : Nà¯ÊÝÓÜ®Ü ±Ü£° ÆQÒ$¾ ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÙÜá& ""¯ÊÜá¾ÊÜÃÜ PÜÇÝ ±ÜÅhæn ÊæáaÜácWæ¿ÞWÜá¢Ü¤¨æ. GÇæÉÆãÉ AÊÜÃÜ PÜÃÜPèÍÜÆÊæ G¨Ü᪠PÝ|á¢Ü¤¨æ'' ¯ÊÜá¾ÊÜÃæã PÝÇæàhé ±æäÅ´æÓÜÃé. AÊÜÃÜÐÜár ±æäÅ´èívé ®ÝÇævéjj CÊÜÄWæÈÉ ·í©à¢Üá ?'' ±Ü¨ÜË ±ÜäÊÜìPÝÇæàgá ÊæáqrÆá ÖÜ£¤Ú©¨Üª ÊÜááPݤ ¿ááPݤÊÝWæà ®Üáw©¨ÜªÙæ®Ü°¸æàPÜá. AÐÜrÃÜÇæÉà JÙÜ·í¨Ü Nà¯ÊÝÓÜ Öæàڨܪ... ""ÖæíWÜÓÜÃæà ×àWæ. C®æã· ° º WÜívÜÓÜ®Üá° ÖæãWÜÙæãà¨Üá. ¢ÜÊÜá¾ WÜívÜÓÜÃÜ®æà° 58


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢æWÜÙæãà¨Üá ?... ÖæaÜác K©ÓÜáÊÜ ¢Üí¨æ¢ÝÀáWÜڨܪÃæ K¨Ü·ÖÜá¨ÜÆÉÊæà... ËPÝÅí¢Ü¯Wæ B »ÝWÜÂËÃÜÈÆÉÊÜÐærà...'' ""AÊÜÄWæ ®ÝoPÜ¨Ü XàÙÜá XàÙÜá ¸æàÃæ C¢Ü¤ÆÉ ?'' Gí¨ÜÙÜá ÊÜááPݤ. ""®ÝoPÜ¨Ü XàÙÜá ÖÜ£¤¨æãàÃæÆÉ ÖÝÙÝWݤÃæà®ÜÊÜá¾... AÐÜrPÜãR ÖæaÜác K©¯í¨ÜÇæà hÝj®Ü ±ÝŲ¤¿ÞWæãà©ÆÉ...'' Nà¯ÊÝÓÜ®æí©¨Üª. ""¯àÊÜâ WÜívÜÓÜÃæà®Üá ¹w. ¯ÊÜá¾ ¯ÊÜá¾ ÖæívÜ£¿áÃÜ®æà° ¢æWÜÙݤ CĤàÄ... ¯àÊÜâ ÊÜÞ¢ÜÅ ÓÜÄ Aí¨æãRÚ¤àÄ...'' ÆQÒ$¾ ÊÜÞ¢Üá ¢æàÈÔ ®ÜWæ¿ááQRÔ¨ÜÙÜá. ÊÜááPݤ WÜí¼àÃæ¿Þ¨ÜÙÜá. ÖæíWÜÓÜÄ·ºÃÜã JÙÜWæ AwWæ PæÆÓܨÜÈÉ ÊÜáWÜ°ÃݨÜÃÜá. Nà¯ÊÝÓÜ ÊÜá®æÁãÙÜWæÆÉ ÔíÖÝÊÜÇæãàPÜ®Ü Wæ穨ܪ... ËPÝÅí¢Ü®Ü PÜÇæWÝÄPæ ÊæáaÜácÊÜâ¨æà BX¢Üá¤. ÊÜáÆWÜáÊÜ Pæãà}æ¿áí¢Üá AÊÜ®Ü ÃÜÔPÜ¢æWæ ÓÝQÒÁáà®æãà... Öæ~¡®Ü Óèí¨Ü¿áìÊÜ®Üá° ËË«Ü »ÜíXWÜÙÜÈÉ ÓæÃæ×w¨Üí¢ÜÖÜ gÆÊÜ|ì, ¢æçÆÊÜ|ì ¯Ëáì¢Ü PÜê£WÜÙÜá Wæãàvæ¿á®Ü°ÆíPÜÄÔÊæ. AÈÉ AÎÉàÆ¢æ¿á ÓæãíQÃÜÈÆÉ. ±ÜÅPÜê£&±ÜâÃÜáÐÜ ÓÜí·í«ÜWÜÙÜ ®ÜvÜáÊÜ| Óèí¨Ü¿áì ÓÜãÔ¢ÜᤠÊÜá¢Ü¤ÊÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæà®æà ËPÝÅí¢Ü& ÊÜááPݤ ¨Üí±Ü£WÜÙÜ ÊÜááTÝÊÜááU ±ÝÍÜÌì®æãào Öæãí©ÃÜáÊÜ ´æäpæãà PÜãvÜ ÃÝÃÝiÔ¢Üá¤. ËPÝÅí¢Ü AÊÜÚWæ ¢ÜPÜR ÓÜáí¨ÜÃÝíWÜ®æà. ÖÜã ÊÜááw¨Ü ÖæÃÜÙÜ®Üá° ¢Ü®Ü° ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ ÖÜÃÜËPæãívÜá ÊÜáᣤ®Üí¢ÜÖÜ ¨Üí¢Ü ±ÜŨÜÎìÔ ®ÜWæ aæÈɨݪÙæ ÊÜááPݤ. BPæ¿á ¹X¨Ü »Üág¨Ü ÊæáàÇæ ¢Ü®Ü° Êæã|Pæç Coár BÃÝ«Ý®Ý »ÝÊÜ©í¨Ü ¯qrԨݪ®æ ËPÝÅí¢Ü... A¢ÜÂí¢Ü BPÜÐÜì~à¿á b¢ÜÅ. ""PÜÇæ Gí·á¨æà iàÊÜ®ÜÊÜÆÉ'' Nà¯ÊÝÓÜ®Ü ¸æ®Ü° ×í¨æ BWÜÇæ ·í¨Üá ¯í£¨Üª ËPÝÅí¢Ü EÓÜáĨܪ. ""iàËÓÜáÊÜâ¨Üã Jí¨Üá PÜÇæÁáà'' Nà¯ÊÝÓÜ®æí¨Ü. ""AÆÉ iàËÓÜáÊÜâ¨Üá ¯¿áÊÜÞ®ÜáÓÝÃÜ. A¨æãí¨Üá ÇæPÝRaÝÃÜ'' Gí¨ÜÊÜ®æ ËPÝÅí¢Ü ÊÜÞ¢Üá ¸æÙæÓÜÆá CbfÓܨæ ÖæívÜ£¿á®Üá° PÜãX PÜÃæ¨ÜÊÜ®æà.. ""H¿åé, H®Ý¾w¤à¿Þ... ¸æàWÜ FoPæR ·wÓÜ·Ãܨæà®Üã....'' Aí¨Ü. CÊÜ®ÝÂPæã Ëb¢ÜÅÊÝX Bvݤ®ÜÆÉ G¯°ÓÜ©ÃÜÈÆÉ Nà¯ÊÝÓܯWæ. ÊÜÞÃÜá¢Ü¤ Ã Ü Ëà¿á¨æ ÊÜááPݤ ÆWÜá·WæÀáí¨Ü ¢Üpær ÖÝQ¨ÜÙÜá. 59


BÊÜ¢ÜìPÝÆ «ÜáÊÜááWÜávÜá¢ÜÇ ¤ æà ÆQÒ$¾ AÊÜÙæãí©Wæ ÓÜÖÜPÜÄÔ¨ÜÙÜá. ÖÝÆá J·ºoár , b¢ÝÅ®Ü,° ¸æàÙæ ÖÜáÚ, BÆãWÜvæx ±ÜÇæ ÃÜábPÜpÝrX¢Üá¤. Fo¨Ü ÊÜá«æ ÊÜÞ¢Ýw B ÖÜ¨Ü PæwÓÜPæãÙÜÛÆá ÊÜá®ÜÓÝÕWÜÈÆÉ Nà¯ÊÝÓܯWæ. ËPÝÅí¢Ü¯WæàPæãà ¢Ü겤Àáí¨Ü FoÊÜÞvÜÆã AÓÜÖÜ®æÁá Gí·á¨Ü®Üá° WÜáÃÜá£ÔPæãívÜ. ÓÜíhæ ÇÝÇé¸ÝWéWæÖæãà¨ÝWÜ Öæaæc à ®Üã ÆÊÜÆËPæ PÝ|ÈÆÉ . Nà¯ÊÝÓÜ®Ü ÊÜáPÜRÚ·ºÃÜã ËPÝÅí¢Ü¯Wæà AíqPæãívÜÃÜá. AÊÜâWÜÙÜ JWÜq®Ü ±ÜÅÍæ° ¹wÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉ à ÓæãàÆᣤ ¨ ܪ Ê Ü¯Wæ ¢Ü®Ü° PæãÃÜ¢æ H®æí·á¨Üá Óܳ Ð Ür Ê ÝX¢æ¤ à ®æãà ÓÜÌƳ Êæá¨ÜáÊݨÜÊÜ®Üí¢æ PÜíw¨Üª . ·¨ÜáQ®Ü A¥Üì iàÊÜ®ÝPÜÐÜì}æWÜÙÜá A¨ÜÊÜá A£à¢ÜÊæà ÓÜÄ... Gí¨æà®æãà ¯WÜãyÜÊÝX BÇæãàbÓÜá¢Ü¤ Nà¯ÊÝÓÜ ÊÜááí¨æ ÊÜááí¨æ Öæhæj ÖÝQ¨Ýª®æ. ×í¨æ ×í¨æ ·ÃÜá¢Ü¤ ÊÜááPݤ ÆQÒ$¾Áãí©Wæà®æã ÓÜí»ÝÐÜ}æ ®ÜvæԨݪÙæ. ·ÖÜáÍÜ@ ¢Ü®æã°ÙÜX®Ü ®æãàÊÜâ ÖÜíbPæãÙÜÛÇ棰ԨݪÙæÁãà... Pæí±Üâ ¢æãào¨Ü ÓÜá¢æ¤ÆÉ AvÝxw ÊÜá®æ¿á¢Ü¤ ÖæãÃÜpÝWÜ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ¨æí¨Üá £àÊÜÞì®ÜÊÝÀá¢Üá. ÊÜáPÜRÚWæ ±æàpæ ¹à©¿á ·|¡ ·|¡¨Ü ¨ÜêÍÜÂWÜÙÜá A±Ý¿áÊÜÞ®ÜÊݨÜÊÜâ. Nà¯ÊÝÓÜ®Ü ×Ä¿á ÊÜáWÜÙÜá hæã࣠ÊÜááPݤÙÜ ÓæÃÜWÜá ¹qrÃܨæà ®Üv橨ܪÙÜá. QÃÜ| ËPÝÅí¢Ü®Ü ¢ÜÇæ £®Üá° Ê Üí¢æ ÖÜÃÜo¢æãvÜX¨Ýª W Ü A¨ÜáÊÜÃæWæ Êæá¨ÜáÊÝX¨Üª Ê Ü¯Wæà®ÝÀáWæãà H®æãà.. ÊÜá®æ ÓÜËáà²ÓÜᣤ ¨ ܪ í ¢æà®æ ÖæívÜ£¿á®Üá° ÖÜ£¤ÃÜ PÜÃæ¨Üá ¨ÜáÃÜáWÜáqr¨Üª... ""Çæà ¹àWÜ¨Ü Pæç¢ÜWæãÙæà... A¨æà®Ü¨Üá ¯®Ü° ¢ÜvæÀáÆÉ¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜá ? ÖæãàWé ÖæãàWÜá ¸ÝXÆá ¢æX...'' ¢Üo®r æ AÊÜÙÜ®Üá° WܨÜÄPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ? ÊÜááS»ÜíWÜÊÝÀá¢Üá ÊÜááPݤÚWæ. B¨ÜÃÜã ¢æãàÃÜWæãvܨæà ËPÝÅí¢Ü¯í¨Ü Qà ¢æWæ¨ÜáPæãívÜá AÊÜÓÜÃÜ©í¨ÜÇæà ÊÜá®æ ¸ÝXÆá ¢æÃ橨ÜÙª Üá. ÆQÒ$¾¿áí¢Üá ÊÜÞ¢æà PÜÙÜPæãívÜÊÜÙÜí¢æ ©WÜã¾yÜÙÝX¨ÜÙª Üá. Ãݣſáão ÊÜåè®ÜÊÝX ÓÝX¢Üá¤. Nà¯ÊÝÓܯWÜã ÊÜޢܮÝvÜáÊÜ E¢ÝÕÖÜ ¢Ü|¡WÝX¢Üá¤. H®æãà ÓÜí¨Ü»Üì £Ú ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üí¢æ ËPÝÅí¢Ü... ""CÓæ³àpé Bvæãà|Êæà ?'' Gí¨Ü. C¨Üá ¸æàÃæ PæàvÜá Aí¨ÜáPæãÙÜáۢܤ CÐÜrËÆÉ©¨ÜªÃÜã Jí¨æÃÜvÜá Bo ÃæËá Bw¨Üª Nà¯ÊÝÓÜ. ""D BpÝ®Ü ®Ü®Ü°ÊÜÚWæ PÜÈÓÜÆá ±ÜvܸÝÃÜ¨Ü PÜÐÜr ±Üqr©àª ¯... ××Øà...'' Gí¨Üá ®ÜWæ¿Þw¨Üª ËPÝÅí¢Ü. Nà¯ÊÝÓܯWæ DWÜ AÊܮܮÜá° PÜívÜá ÊÜáÃÜáPÜ ÊÜÂ¥æ JqrWæà BÀá¢Üá. 60


BÊÜ¢ÜìPÝÆ H®Üá ÖæàÙܸæàPæãà £Ú¿á¨æà Bo©í¨Ü ¹wÔPæãívÜá ÖÝÔWæ ÓæàĨÜÃæ ÓÝPæ¯Ô¢Üá.¤ ¯¨æÅ ÖÜ¢Üáʤ Üâ¨ÜÃÜÇæÉ ÆQÒ$¾ ÖæàÚ¨ÜÙÜá : ""±Ý²ÐÝu ÖæívÜ£à®Ý A¨æÐÜár WæãàÙÜáÖæãÁãRÙݤ¯Åà...'' WܨÜY©¢ÜÙݨÜÙÜá. ¢æãàÙÜá ·ÙÜÔ £àÃÜ ÖÜ£¤ÃÜPæR ·í¨ÜÊÜÙÜá& ""¯àÊæà®æ A¯° ¯àÊæÐÜár JÙæÛà WÜívÜÓÜãí¢Ü ®Ü®ÜWæ ÊÜÞ¢ÜÅ DÊÜ¢æ¤à Wæã¢Ý¤X¨Üá.ª ..'' A®Üᢰ ܤ AÊÜ®æ¨æ¿áÈÉ ÊÜááS ÖÜá¨ÜáXÔPæãívÜÙÜáÆQÒ$¾. PæÆÊæà PÜÒ|WÜÙÜ ·ÚPÜ ¢Ü®Ü°ÊÜÙÜ ÊæãWÜ ¸æãWÜÓæ¿áÈÉ ×w¨æ£¤¨Ü Nà¯ÊÝÓܯWæ PÜívܨÜ᪠PÜ~¡àÃÜá AÊÜÙÜ®Üá° G¨æWæ㣤PæãívÜ. Nà¯ÊÝÓÜ ¸æíWÜÙÜãÄWæ ·í¨Ü ÊÜáãÃÜ®æ¿á ©®Ü GÆÉÃÜã ®Üí© ¸æorPæR ÖæãÃÜoÃÜá. AÈÉ ®Üí©PæàÍÜÌÃÜ®Ü ¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÊÜá®æÀáí¨æãÀ᪨ܪ £íw £à¥ÜìWÜÙÜá TÝÈ¿Þ¨ÜÊÜâ. ¯ÓÜWÜì ÃÜÊÜá~à¿á ¨ÜêÍÜ®æãàvÜÆá EÇÝÉÓÜPÜÃÜ. ÓÜË¿áÆá B®Üí¨ÜPÜÃÜ. ÊÜáPÜRÚ·ºÃÜã bWÜÃæ ÊÜáÄWÜÙÜí¢æ ®æWæ¨Üá ®ÜÈ¿áá¢ÜÈ ¤ Êæ¿áÆÉ. ÊÜááPݤ ÊÜÞ¢ÜÅ ÖÜ¢ÝÍÜÙݨÜí¢æ PÜívÜÙÜá. ËPÝÅí¢Ü®æàPæãà HPÝí¢Ü ·¿áÓÜáÊÜÊÜ®Üí¢æ ±ÜÅ¢æÂàPÜÊÝX¨Üª. q±Üä³ vÝÅ±é ·Ú ·í¨ÝWÜ GÆÉÃÜã ËàQÒÔ ×í©ÃÜáX¨ÜÃÜã ÊÜááPݤ ¢Ý®æã·ºÙæà GÆÉÄí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX ×í¨ÜáÚ¨Üá ¹or Ù Üá. ËPÝÅí¢Ü G¢Ü¤ Öæãà¨Ü®æãà WæãàaÜÄÓÜÈÆÉ . Nà¯ÊÝÓܯWæà®æãà A®ÜáÊÜÞ®Ü ·í©¢Üá. ÆQÒ$¾Wæ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° J²³Ô ÓÜÃÜÓÜÃÜ®æ £ÃÜáX ·í©¨Üª. CÊÜ®Üá ·ÃÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá ¯ËáÐÜ ¢ÜvÜÊÝX¨ÜªÃÜã GÆÉ ÊÜááX¨Üá ÖæãàWÜᣤ¢Üá¤. ˬÊÜÍÝ¢é B¨Üá¨æà ¸æàÃæ. Kw ·í¨ÜÊÜ®Üá ±ÜűݢÜPæR ÖÝÄPæãÙÜÛȨܪ ÊÜááPݤÙÜ®Üá° ·ÃÜÓæÙæ¨ÜáPæãíw¨Üª. BÓÜÃæ PÜÙÜb¨Ü ·ÚÛ¿áí¢æ ÊÜááPݤ AÊÜ®Ü ¢æãàÙÜ¢æPæR¿áÈɨܪÙÜá; ÊÜáÃÜáPÜÒ|¨ÜÇæÉ ¸æÊÜÃæãvæ¨ÜÊÜÙÜ ÊÜááS ¢Üqr G¹ºÔ¨ÝWÜ £àÃÝ E©ÅPܤ Ù æà B¨ÜÙÜá. ÖÜáaÜác ÖÜáaÝc X ®ÜÃÜÚ¨ÜÙÜá. ÓÜáÃÜáÚ¿áí¢æ ¹bcPæãívÜá AÊÜ®Ü ¨æàÖÜPæRà Öæ}æ¨ÜáPæãívÜÙÜá. AÊÜÙÜ PÜíWÜÙÜÈÉ CÖÜ¨Ü PÜoár ±ÝvÜáWÜÙæÆÉ PÜáÒÆÉPÜÊÝX¨ÜªÊÜâ. ±ÜÅPÜê£ ÓÜÖÜg Óܳí¨Ü®Ü¨ÜÇæÉà AÊÜÙÜ CaÝf®ÜÊÜ£ì¿ÞX¨Ýª®æ... A®Üí¢ÜÃÜ ÊÜááPݤ Gaæc¢Ý¤WÜ AÊÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ A¨æà®æã ÍÝí¢Ü PÜÙæ C¢Üá¤...! ÖæãÓÜ ÖÜáoár PÜívÜ ±ÜâÃÜáÐÝ¥Üì ¢Üáí¹ ·í©¢Üá¤.. Nà¯ÊÝÓÜ ¢ÜPÜÒ|Êæà BPæ¿á WÜÊÜá®Ü CÖܨܢܤ ÓæÙæ¨ÝWÜ A®Ü£ ¨ÜãÃܨÜÈÉ ËPÝÅí¢Ü ·ÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá PÝ~Ô¢Üá. BÊÜ®Üá ÖÜ£¤ÃÜÊÝWÜᣤ¨Üªí¢æ ËÐÝ¨Ü¨Ü ®ÜWæ ®ÜPÜáR Nà¯ÊÝÓÜ Öæàڨܪ& ""¯®Ü° ÖæívÜ£¿á®Üá° ¯®ÜWæã²³Ô¨æªà®æ. hæãà±Ý®Ü ! 61


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖæàWæã ÓÜíÓÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÝƨÜá... C·ºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜÖÜPÝÃÜ ÓÜÖܸÝÙæÌ CÃܸæàPÜá...'' ""AÁãÂà ®Ý®ÝX¨ÜªPæàR CÊÜÙÜ hæã¢æ ÓÜíÓÝÃÜ ÊÜÞvݤ C©ªà¯...'' Gí¨Üá ÔWÜÃæàoá ÖÜbc G¢Ü¤Çæãà ®æãw¨Ü ËPÝÅí¢Ü...'' ÊÜá¢Ü¤¨æà ÍÜáÐÜR ®ÜWæ¿áÇæÉ Nà¯ÊÝÓÜ ÊÜááPݤÙævæWæ ®æãàw¨Üª. AÊÜÙÜá ©à®Ü ®æãào ÖÜÄԨܪÙÜÆÉ... "" D ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ÖæãÓÜ ¸æÙÜPÜá ÊÜáãvÜÈ'' Gí¨Üá PÝ|¨Ü ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÝŦìÓÜá¢Ý¤ Nà¯ÊÝÓÜ ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙæãí©Wæ Aí©®Ü ÃݣŠÃæçÈWæà • ÊÜáÃÜÚ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙÜԨܪ.

ÓÜá«Ý

62


AÓܤÊÜÂÓܤ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ GÆÉ J¢Ü¤vÜWÜÚí¨Ü ÖæãÃÜ¢ÝX iàËÓÜÆá CÐÜr±ÜvÜá¢Ý¤®æ. A¨æÐærà®Üã ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉÊÜÆÉ. ÊÜá®æ¿áÈÉ ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙÜ PÝo, PÜaæàÄ¿áÈÉ PæÙÜX®ÜÊÜÄí¨Ü ×w¨Üá ÊæáàÈ®ÜÊÜÃÜÊÜÃæWÜã PÝo. ®ÜvÜáÊæ iàÊÜ®Ü ¯ÊÜìÖÜ}æ¿á ±ÜÃܨÝo¨ÜÈÉ ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜã ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÂWÜÅÊÝWÜáÊÜâ¨Üã CÃÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ. DaæWæ PÜaæàÄ¿á ÊÝ¢ÝÊÜÃÜ| ®æãàw¨ÜÃæ, GÈÉ ·ÃÜá¢Ü¤¨æ E¢ÝÕÖÜ& AÊܯWæ. ÖÜ©®ÝÃÜáÊÜÃÜÐÜPæR ¨æãÃ棢ÜᤠPÝÆËá£¿á ·w¤ . A¨Üá PÜ¢æ¤ ¿ á®Üã° PÜá¨ÜáÃæ¿á®Üã° Jí¨æà ¢ÜPÜRw¿áÈÉ ¢ÜãX ®æãàw¨Ü ÄࣿÞX¢Üá¤. AÐÜÒPÜãR D ·w¤Àáí¨Ü AÊÜ®Ü B¦ìPÜ ±ÜÄÔ§£¿Þ¨ÜÃÜã E¢Ü¤ÊÜáWæãíw¨æÁáà ? A¨æà®Üá ®ÝÇÝRÃÜá ¿á㯿á®éWÜÙÜ ¸æàwPæWÜÙæãà, AÊÜÃÜá ¸æàwPæWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÓÜÃÝÓÜÄ ÇæPÜR¨ÜÈÉ £àÊÜÞì¯ÓÜáÊÜí¢ÜÖÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü «æãàÃÜ}æWÜÙæãà. GÐæãràÊæàÙæ H®æãí¨Üã A¥ÜìÊÝWÜ¨æ ®ÜÊÜá¾ ®èPÜÃÜÃÜ ·¨ÜáPÜá AÓܤÊÜÂÓܤÊÝWÜᣤÃÜáÊÜí¢æ WæãàaÜÄÓÜáÊÜâ¨Üá EíoÆÉ. ÊÜá¢Ü¤¨æà ¿Þí£ÅPÜ ·¨ÜáQ®ÜÈÉ C¨ÜªÊÜÃÜá C¨ÜªÊÜÃÜá ®ÜvÜáÊæ ·¨ÜáQ®Ü ¢ÜÖÜ·í¬ PÜívÜáPæãÙÜÛÆá ÖæãàÃÝo. hÝÄ ¹àÙÜ©ÃÜÆá ¯¢ÜÂÊÜä ÓÝÖÜÓÜ. ÊÜá®æ¿Þ¨ÜÃæà®Üá ? PÜaæàÄ¿á ÊÝ¢ÝÊÜÃÜ|Êæ B¨ÜÃæà®Üá ? ÊÜá®ÜáÐÜ®ÜÈÉ Óèí¨Ü¿áì, ÔÄÊÜí£Pæ ÓæãPÜáR hæã¢æWæ ¿åèÊÜ®Ü¨Ü AÊÜáÆá H®æÆÉÊÜ®Üã° Aí¨ÜWæwÓÜ·ÖÜá¨Üá; AÓÜʤ ÜÂÓܤ WæãÚÓÜ·ÖÜá¨ÜÆÉ. Aí¢ÜÖÜ ¨ÜávÜáPÜá, ¬ÊÜÞPÜá GÈÉ¿áÊÜÃæWæ C©ªà¢Üá ! PÝÆ¨Ü ±ÜÅÊÝÖܨÜÈÉÉ GÆÉÊÜä Pæãbc Öæãà©à¢Üá !! ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà Pæí±Üâ ·|¡¨Ü q.G´é.BÃé Æã®Ý »ÜÃæÅí¨Üá ÖݨÜáÖæãàX¢Üá¤. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¢æàÈ Öæãà¨Ü A±ÜÕÃæ AÊÜáÇÝ ¸æàÃÝÃÜã AÆÉ BÊÜ®Ü PÜaæàÄ¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÙæà. ®æãàvÜÈPæR ¯gPÜãRA±ÜÕÃæ. ÃÜÓ椿áÈÉ ¢Ý®ÜáÖæãàWÜᣤ¨ÜªÃæ, GÆÉÃÜ㠢ܮܰ®æà° ®æãàvÜáÊÜÃæí¨æà ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÊæàWÜ©í¨Ü KwÓÜáÊÜÙÜá. ÓÜá¢æ¤ÆÉ PÜ}éPÜáPÜáRÊÜí¥Ü ®æãàoWÜÙÜá. KÖé ! APÜÓݾ¢é A±Ü[Ý¢ÜÊݨÜÃæ ¸æÆÉPæR ÊÜáá¢Üá¤ÊÜ ®æã|WÜÙÜ ÖÝWæ g®Ü g®Ü ! PÝÃÜ| PæÙÜWæ ¹àÙÜáÊܨÜá AÓܤÊÜÂÓܤÊÝX ÓÜáí¨ÜÃÜ Öæ~¡®Ü ¨æàÖÜ... C¨Ü®æ°ÆÉ AÄ¿á¨ÜÊÜÙæà AÊÜáÇÝ. AÊÜÚWæ B ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ CÃܸæàvÜÊæà ?


BÊÜ¢ÜìPÝÆ D Z®ÜÊÝ¨Ü ÖævéWÜáÊÜÞÔ¤Pæ ÖÜá¨æª ¢Ü®Ü°®Üá° ÊæáàƪhæìWæà ÄÔ¿áã CÐæãr í ¨Üá ±ÜÄËá£ÁãÙXvÜ·ÖÜá¨æí·, ¢Ý¯Ðæãr í ¨Üá »ÜÅÊÜá}æ WæãÙÜWÝWÜÆã ·ÖÜá¨æí· ±ÜÄPÜƳ®æ ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWæÈÉ¢Üᤠ? AÊÜ®Üá D ·w¤WÝXÁáà ·ÖÜÙÜÊÝX ±ÜĢܲԨܮÜÆÉ ! A¨ÜPæãRí¨Üá Óܳ«Ýì ±ÜÄàPæÒ¿á®Üã° PÜqr¨Üª; PÜ~¡Wæ G}æ¡ ¹oárPæãívÜá ÖÜWÜÈÃÜáÙæ®Ü°¨æ K©¨Üª. ÊÜááí¨æ B¨Ü¨æªà®Üá ? ÓÜÃÜPÝÃÜ B Óܳ«Ýì±ÜÄàPæÒ¿á ´ÜÈ¢ÝíÍÜÊÜ®Üã° ±ÜÅPÜqÓÜÈÆÉ... ÊÜáPÜRÙÜá Bo ÍÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü ÓÜÌƳ Öæã¢ÜᤠPÜÙæ¨Ü ÊæáàÇæ, C¨Üª Q R¨Üª í ¢æ ÖæãÓܨÝX BoÊÝvæãà|Êæí¨Üá hæãàwÓÜor BqPæWÜÙÜ®æÆÉ ¢ÝÊæà®æ AÓܤ Ê ÜÂÓܧ WæãÙÜáÓÜáÊÜí¢ÝX¢Üᤠ. B®Üí¢ÜÃÜ ¿ÞÃÜã ¿ÞÊÜ ¿á㯿á®éWÜÙÜã aÜPÝÃÜÊæ¢Ü¤ © ¨Ýª W Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà®Üá ? GÆÉ Ã Üí¢æ A¨æà ÓÜÄÁáí¨Üá J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX¢Üá¤. DWæÆÉ ¸æÚWæY PÜaæàÄWæ ·í¨ÜÃæ, ÖævéWÜáÊÜÞÔ¤¯ÃÜÈ A¬PÝÄWÜÚWæà ®ÜÊÜÞÓÝRÃÜ ¨ÜPÜáRÊÜâ¨Üá ÍÜíPÝÓܳ¨ÜÊæà. GÇæãÉà J¹º·ºÃÜá ®èPÜÃÜÃÜá¢Ü Óæãà¢Ü PæçÁᣤ ÓæÆãÂpé Öæãvæ¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÆãÉ ÓÜ¢ÜÌËÃÜÇÝÃܨÜá. D PÝƨÜÈÉ PÝ}æã ·¨ÜÇÝÊÜ}æ Gí¨ÜÃæ ×àWæà®æà. Gí¨Üã Êæáàƪhæì¿á ÊÜWÜìÊÜä ÓÜÖÜ D ±ÜÄ¿á®æ°ÆÉ ¢ÜÇæWæ ÖÜbcPæãÙæãàÛ©ÆÉÊÜÆÉ. "Äà ÓÜáí¨ÜÃæàÍé, ¿áá ÖÝÂÊé oá PÜÊÜÞÂívé ÃæÓæ³Pér , ¨æàÃé ¸æç Qà±Ü±é¿ááÊÜÃé ÓæràoÓé' Ô௿áÃé ÓÜã±ÜÄ®épæívæípé ÊæíPæãà·¿á Aí©¨ÜªÃæãÊæã¾ . BWÜ AÊÜ®Üá ®ÜPÜáR¹qr¨Üª. & "ÓÜÃé Ë ÖÝÂÊé oá XàÊé ÃÜÓæ³Pér , oá ÖÜãÊÜåé Cpé DÓé Ä¿áÇé vÜãÂ... Gí¨ÜÊÜ®Üá, PæÆ ÊÜáí© aÜáÃÜáPÜá ·á©­¿áÊÜÃÜã CÃݤÃæ ÓÜÃé. CÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? Gí¥ÜÊÜÃÜá ? Gí·á¨Ü®Üã° ÁãàbÓܨæ ÓÜáÊæá° A±ÜÖÝÓÜ ÊÜÞvæãà¨ÜÅÇæÉà SáαÜvݤÃæ... £Ú¨Üã ˮܿá©í¨Ü ÊÜ£ìÓÜáÊÜÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° ¨æãvÜx ËÐÜ¿áÊܮݰX £àÃÜ ÓÜ̱ÜÅ£Ðæu¿á®Ý°X ÊÜÞvæãà©ÆÉ...." Gí¨Üã Öæàڨܪ. "CÈÉ GÆÉ Ê Üä PÝ®Üã¯®Ü ±ÜÅPÝÃÜ gÃÜáWÜá¢æ¤ à ¯Å.... ®ÝÊÜâ ¿ÞÃÜí¢æàí¨æÅ AÊÜÃÜí¢æ CÃæºàPܱݳ' Gí¨æà®æãà ¸æãà«Ü®æ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ¢ÜÇæWÜã¨ÜÆá ¸æÙÜÛWÝX PÜ~¡Wæ PܮܰvÜPÜ ·í©Ãæ㠢ܮÜWÜí¢Üã ×í©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨ ܪ ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§ PÝ|¨æ Cí¨æÆÉ Ê Üä AÓܤ Ê ÜÂÓܤ Ê ÝWÜᣤ à ÜáÊÜí¢æà 64


BÊÜ¢ÜìPÝÆ »ÝÓÜÊÝWÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ. Aí¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWæ ÊÜá¢æã¤í¨Üá ¨è·ìÆÂÊÜä PÝvÜ ÖÜ£¤¨æ¿áÆÉ... ÓÜáí¨ÜÃÜ Öæ|á¡WÜÙÜ ÊÜááí¨æ Gí¥æí¥Ü ÖÜávÜáWÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜáá¨ÜáPÜÃÜá ®æàÃÜ ÖÜÆáÉWÜÙÜ®Üá° ±ÜŨÜÎìÔ ¹vݤÃæ ! AÊÜ®Ü ÓÜíPæãàaÜ ±ÜÅÊÜ꣤Wæ A¨æí©WÜã ÓÝ«ÜÂÊÝWܨÜá. D A±ÜÕÃæ AÊÜáÇÝ AÊÜ®Üá ÓæPæÒ®é "Öævé' BX H®Ý¨ÜáÅ B¨æàÍÜÊÜ®æã°à ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®æã° à Pæãor ® æí¨ÜÃæ, AÊÜÙÜá A¨Ü®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨæà®Üá ? dæà, ÖÜWÜáÃÜÊÝX ÊÜ£ìÓæãà¨æà®Üá ? ¢Üor®æ ÊÜááSPæR ÃÝb¨Ü ÖÝWæ Aí¨æà ¹vÜáÊÜâ¨æà®Üá ? BWÜ AÊÜÙÜá ¢æãàÃÜáÊÜ ÖÝÊÜ»ÝÊÜWÜÙæà®Üá ±Ý±Ü! AÊÜ®æà®Üá ÖÝÓÝÂÓܳ¨Ü ÊÜÓÜá¤Êæà®Üá ? ÖÜãí, Cwà ÓæPÜÒ®éWæ ÓæPÜÒ®é®æ°à AÊÜÙÜ ÊÜÞ£Wæ WÜÖÜWÜ×Ô¨Ü᪠í oÆÉ ; G¨ÜáÄWæà PÜáÚ¢Üá GÆÉ ®æãàvÜáÊÜ ÇæàTݬPÝÄ¿áã ÓæàĨÜí¢æà. Öè¨Üá, ÓÜáÃÜ ÓÜáí¨ÜÄÁã·ºÙÜ ÊÜÞ£Wæ A¥ÜìËÃÜÈ CÆÉ©ÃÜÈ, "××Øà..." Gí¨Üá ÖÜÈRÄ¿ááÊܨÜá D gWܨÜÈ GÇæÉvæ PÝ|áÊÜ aæãà¨ÜÂÊæà. ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWæ ¢Ý®Üã HPæ Óèí¨Ü¿áì¨Ü AÊÜáÇæàÄÔPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá ?& GÆÉÃÜí¢æà BPæ¿á®Üá° ÖæãWÜÚ BPæ¿á G¨æ¿áṺÓÜá¢Ý¤, B PæãàQÆ QÆQÆ PÜísÜÊÜ®æ°à BÈÓÜá¢Ý¤ , ±Üä|ì ®ÜËÆí¢æ WÜÄWæ¨ÜÄÓÜá¢Ü¤, PæÆÓÜÊÜ®Üá° ÓÜÈàÓÝX ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá ?& Öæ~¡Wæ ÖæãWÜÚÁá PæÆÓÜ ¢æWæ¿á ÖæàÙܸæàPÜí¢æ, WÜívÜÓÜÄWæ ¸æç¨Üá ¹pærà PæÆÓÜPæR ÖÜaÜc¸æàPÜí¢æ... AÐærà AÆÉ, Aí¨ÜWÝ£¿Þ¨Ü Öæ|á¡ PæÆ ÊæàÙæ ÊÜáãSìÙÜí¢æà ÊÜ£ìÓÜá¢Ý¤Ùæ. ®ÝÊÜâ C¢ÜÃÜÄWæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞvÜÆá Öæãà¨ÜÃæ ®ÜÊÜáWæà AÊÜÊÜÞ®ÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Sb¢ÜÊÜÆÉÊæà ? Aí¥ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæ ÊÜáÃÜáPÜÊÝWÜ©ÃܨÜÆÉ.... A¨æãí¨Üá ©®Ü AÊÜáÇÝ BµàÔWæ ·í©ÃÜÈÆÉ. ÃÜhæ bàq PÜÙÜá×Ô¨ÜÙª Üá. G. K. ÓÝÖæà·ÃÜá D Öævé PÝÉPéì®Ü®Üá° PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÖæãàX¨Üª. PæàÚ¨ÜÃÜá& A¨ÝÂÊÜâ¨æã ®èPÜÃÜ®Ü C®éQÅÊæáípé AÄ¿áÃéÕ PæàÓé H®ÝÀá¢æí¨ÜÃÜá, A¨Ü®Üá° AÊÜáÇÝ wàÇé ÊÜÞvݤÃæ. AÊÜÄÆÉ ÃÜhæ Gí©¨Üª. B PæàÓé ×ÓÜrÄ ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃܸæàPÜÆÉ. ?! A®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ·¨ÜÆá, AÊÜÄÆÉ©¨ÜªÃæ ®Ý¯¨æªà®æ. ¯àË©ªàÄ. ®æãàw... ××Øà... Gí¨æà®æã AÓÜí·¨Ü­ ®ÜWæ ®ÜPÜRÃÜá. CÊܯWæã ®ÜWæ¿á ¸ÝÃܨÝÀá¢Üá. ¢æ±Ü³Wæ ¯í¢Üá AÊÜÃÜ®æ°à ¯qrԨܪ. BµàÓé®ÜÈÉ C®Üá° 65


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A®æàPÜĨݪ à æ. CÈÉ ¯àÊÜä PÜáÚ£©ª à Ä. ¿ÞÃÜá ÖæàXÃܸæàPæãàà ÖÝX¨ÜªÃæà®æ aæ®Ü° G¯ÓÜ©ÃÜÈÆÉÊݨÜÃÜá PæƸÝÄ ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ ÊÜÞ¢Üá&ÊÜá®ÜÓÜãÕ «Üá¢Ü¤®æ AÓܤÊÜÂÓܤÊÝX ¹vÜá¢Ü¤¨ÜÇÝÉ Gí¨Üã B PÜÒ|PæR ÖæãÙæ¿á©ÃÜÈÆÉ. D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ GÆÉÃÜã Jí¨æà ¢ÜÃÝ CÃæãÆÉÊÜÇÝÉ. GÆÉÃÜ®Üã° Jí¨æà WÜáí²Wæ ÓæàÄÓæãà¨Üá AÆÉÊÜÆÉ. A¥ÜÊÝ CÈÉ GÆÉÃÜã ®ÜÊÜá¾ ÖÝWæà®æ CÃܸæàPæí¨Üá A±æàQÒÓÜáÊÜâ¨Üã ¹ÇéPÜáÇé ÓÜÄ¿áÆÉ. ¢ÜÊÜá¾ Óݧ®Ü ÊÜÞ®ÜÊæà®Üá? ¢ÝÊæà®Üá? ¿ÞÃÜ ÖÜ£¤ Ã Ü ÖæàXÃܸæàPÜá ÖæàWæ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá ? Gí·á¨Ü®Ü° Ä £ÃܸæàPÜÐær à . "A¨Üã Jí¨Üá PÜaæàÄ¿áÈÉ Êæáàƪ h æì Óݧ®Ü¨ÜÈÉÃæãàÃÜá ÖæàXÃݤÃæ H®é PÜ¢æ?& ÖæãàX ÖæãàX B ÓÝ«Üá ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÓÝ£ÌPÜ®Ý¨Ü ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWæ BoÊÝwÓæãà¨æà¯Å & AÊÜáÇÝ... Bí, ÓÜáí¨ÜÃæàÍé iàÊܮܨÜÈÉ ·ÖÜÙÜ £Ú¨ÜáPæãívÜí¥Ü ÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÊÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ iàÊܮݮÜá»ÜÊÜ©í¨Ü, ¢ÝÊÜâ K© £Ú¨Ü E¨æã½à¨ÜPÜ WÜÅí¥ÜWÜÚí¨Ü , ÖÝWÜã PÜaæàÄ¿á PæÆÓÜWÜÚí¨Ü AÊæÐæãàr ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¤ÃݤÃæí¨ÜÃæ& AÊæÆÉÊÜä ÖÜÙæ¿á ¢Ü¢ÜÌ Ä࣠¯à£WÜÙæà ¹wÅ. DWܨæÇÝÉ ¿ÞÄWæ ¢Ý®æ ×wÓÜá¢æ¤à..." Gí¨æã·ºÃÜá ÖæàڨܪÃÜá. "A¨ÜPæRà®æ ¢Ý®æà AÊÜÙÜã AÊÜÄWæ WæàÈ ÊÜÞvæãà¨Üã...' Gí¨Üá C®æã°·ºÃÜá £©Á㣤¨ÜªÃÜá. BÊÝWÜ & "Fí, AÊÜÙÜ ¢ÜÇæ¿áÈÉ Wæã·ºÃÜÊæà ¢Üáí¹ÃܸæàQÅà...' Gí¨ÜÃæà®Ü®æãà° ¨Üá ? "A¨Üã CÃܸæã¨Üá CÃܸæãà¨Üã...' AÊÜÙÜ WÜívÜ C¨æà ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ¨æãvÜx ´æÄrÇæçÓÜÃé wàÆÃé PÜ~Åà... ÓÜÄ Öæãà¿áᤠ¹wà..."" ÊÜá¢ÝÂÃæã ÊÜÂíWÜÂÊÝX ÖæàÚ ÊÜááXԨܪÃÜá. PÝvÜá ÖÜÃÜpæ¿áí¢æ ±ÜÅÇݱÜÊÜ®Üá°. H®æ BWÜÈ PÝÆPæR PæãàÆ A®æã°ÖÝWæ D ÓÜáí¨ÜÃæàÍé ¢ÜÊÜá¾ ÖÜÙæà ÊÜáwÊÜí£Pæ ¹væºàPÜá, Cí¨Üá Öæ|á¡ ¢Ý®æà GÆÉÃæãvÜ®æ ÓæãàÑ¿áÇé BX ¸æÃæÁãÊÝWÜ CÊÜÃÜã ÓÜÌƳ ÖæãÓÜ Óær$çÇéWæ AvæjÓér BWæºàPÜá. BWÜ AÊÜÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWÜã ÊÜáágáWÜÃÜ ¢Ü±Üâ³¢æ¤à.... G®Üá°ÊÜÃÜá. ÖÝWæãÊæá¾ PÜáÚ£¨Üª J·º®æà. AÊÜáÇÝ ·Ú ·í©¨ÜªÙÜá. ¢Ü®Ü° AWÜÆ PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ÊÜá¢Ü㤠AÃÜÚÔ ÖæàڨܪÙÜá. ""ÓÜÃé, ®Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ®æà ÊÜáWÜ®Ü ÖÜáoár ÖÜ·º. ¯àÊÜâ Síw¢Ü ·Ãæ½àPÜã... "" ¨Ü¯¿áÈÉ ®ÝoQà¿á¢æ H®Üã PÝ~ÓÜÈÆÉ. 66


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A¨ÝWÜ AÊÜáÇÝ ÓèÊÜá Êܨܮæ¿ÞX Óèg®Ü嬆 ¢Üáí·á ®ÜWæ ¹àĨÜÙæ®Ü°¸æàPÜá. ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ ×í©®Ü PÜÐܾÆÊæà®Üã CÄÔPæãÙÜÛ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWÜÐærà ÓÝPÝÀá¢Üá. ×àWæãí¨Üá PÝÃÜ| ÔQR¨æ . CÊÜÙÜ ÊÜá®æWæ A£¦¿ÞX ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Jí©ÐÜár µÅà¿ÞX ÓæãàÑ¿áÇé BX ¢Ý®Üã ®ÜvÜPæãÙÜÛ·ÖÜá¨Üá. ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ®Üá° A¥æçìÔPæãÙÜÛÆá Cí¢ÜÖÜ ÍÜá»Ü ÓÜí¨Ü»Üì ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙæà ÓÜÖÜPÝÄ ¢Ý®æà Gí¨Üá PæãívÜ. AWÜ¢ÜÂÊÝX ·Ä¤à¯'' Gí¨Ü. ÔÄÊÜí¢ÜÃÜ ÊÜá®æ¿á AÊÜáÇÝ ¢Ü®Ü° ±ÜÅ¥ÜÊÜá ±Üâ¢ÜÅ®Ü Êæã¨ÜÆ®æà ÊÜÐÜì¨Ü ÖÜáoár ÖÜ·ºPæR ÓÝPÜÐÜár Ԩܭ¢æ ÊÜÞwPæãÙÜÛÇæí¨æà& GÃÜvÜá ©®Ü ÊÜááíb¢ÜÊÝX PÜaæàÄ¿á PæÆÓÜPæR ÃÜhæ ÖÝQ¹orÙÜá. ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ®æà AÊÜÙÜ ÃÜhæ bàq¿á Êæáà Çæ "ÃæPæÊæáívævé ' Gí¨Üá ·Ãæ¨Üá PÜÙÜá×Ԩܪ. ÃÜhæ ÖæãàWÜáÊÝWÜÈ®æã°Êæá¾ ·Ú ·í¨Üá Êæç¿ÞÂÃÜÊÝX, ""·¢éìvæàWæ ·ÃæàºPÜã ÓÜÃé..."" Gí¨Üá EȨÜá ÖæãàWÜÆá ÊÜáÃæ¿á¨Ý¨ÜÙÜá, AÊÜáÇÝ. Aí¨Üá ÍܯÊÝÃÜ. AÊÜáÇÝÙÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ·¢éìvæà ±Ýqì, ÓÜíhæ I¨Üá Öæãvæ¨Üá PÜaæàÄ¿á ÊæàÙæ ÊÜááX©¢Üá.¤ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ ¢Ü®Ü° Ôàq®ÜÇæÉà ¢ÜÇæWæ PæçPæãoár PÜáÚ£¨Ü.ª ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜWæçÃæ ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÚWæ BÖÝÌ®Ü˨ܪ à æ, BµàÔ®ÜÊÜÃæÆÉ Ã Üã, ÓÜÊÜáã×PÜÊÝX aÜí¨Ý ÖÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô H®Ý¨ÜÃæãí¨Üá EvÜáWæãÃæ AÈÉWæ Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨Üá ÊÝwPæ¿áÆÉÊæà? A¨ÜÃæà®Üá? AÊÜáÇÝÙÜ ÊÜáWÜáËWæ EvÜáWæãÃæ PæãvÜÈPÝRX, aÜí¨Ý ÖÜ| ÓÜÖÜ PÜÇæPér ÊÜÞvÜÆá ¿ÞÊÜ ®èPÜÃÜ®Üã ·ÃÜÈÆÉÊÜÆÉ, ·¢éìvæà CÃÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ÊÜáÃæ¢ÜÃæà®Üá? ¢ÜÊÜá¾ ÓæPÜÒ®é®ÜÆãÉ B ·WæY ±ÜÅÓݤ±ÜËÆÉ! C¨æ௨Üá ÓæãàiWÜ! Cwà PÜaæàÄWæ QÌà®é Gí¨æà ÖæÓÜÃÝXÃæãÙÜ ÊÜá®æ¿áÉ È ±Ýqì Gí¨ÜÃæ, ÖæãàWÜÆá ¿ÞÄWÜã E¢ÝÕ Ö ÜËÆÉ Ê æàPæ ¢ÜÇæ PæãvÜËPæãívÜ PÜáÚ¢ÜÇæÉ à . ¢Ý®Üá ÖæàWÜã ·ÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá £Ú¨Üá, ¢Ü®Ü°®Üá° ¹pærà EÚ¨ÜÊÜÃæÆÉ ÓæàÄ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÃÜã Gí· WÜáÊÜÞ¯Àáí¨ÜÇæà ÓÜí»ÝÅí¢Ü®ÝX¨Üª. AÐÜrÃÜÇæÉà, AÊÜ®Ü Ë»ÝWܨÜÇæÉ ÊÜPéì ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ ÊÜáã£ì PæàÚ¨ÜÃÜá& "" ±Ý±Ü! BPæ¿á¨Üá Êæã¨ÜÆ®æ ÊÜáWÜá ÖÜáqr¨Ü ÖÜ·º. ®ÝÊÝÂÃÜá ÖæãàWÜ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ ÓÜÃé? ¯àÊÜâ ·Ãæãà¨Ý¨æÅ C·ºÃÜã ®ÜÊÜá¾ Êæ×PÜÇé®ÜÇæÉÉ 67


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖæãàWæãà| ·Ä¤àÃÝ...'' ¨ÜãÃÜ¨Ü ÃÝhæàí¨ÜÅ ®ÜWÜÃܨÜÈÉ Ã ÜáÊÜ AÊÜáÇÝÙÜ ÊÜá®æWæ ®Üvæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜâ¨æà®Üá ÓÜáÆ»ÜÊæà ÓÜí¨ÜÃæàÍܨܯWæ Êæç¨Ü ÖæàÚ¨Ü㪠... ÃæãàX ·Æ¿áÔ¨Ü㪠ÖÝÆã A®Ü°... A®æã°à ÖÝWæ A®Ý¿ÞÓÜÊÝWæ AÊÜáÇÝÙÜ ·íWÜÇæWæ ÖæãàX ·ÃÜÆá AÊÜPÝÍÜ PÜãw ·í©¢Üá¤. ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¢ÝË·ºÃæà ±ÜÅ¢æàÂPÜÊÝX Aí¨ÜÊæáàÇæ ±æàpæ¿áÈÉ Bo¨Ü ¸æãí¸æÁãí¨Ü®Üá° EvÜáWæãÃæ¿ÞX PæãívÜá PæãívÜÃÜá. AÊÜáÇÝÙÜ ÊÜá®æ¿á®Üá° ¢ÜÆᲨÝWÜ ÊÜááÓÜÕíhæ¿ÞX¢Üá¤. AÈÉ PÜívܨæªà®Üá? AÊÜÄ·ºÃÜ ÖæãÃÜ¢ÝX PÜaæàÄ¿á ®èPÜÃÜÃæÆÉ ®Ý±Ü¢æ¤! A¨ÝWÜÇæ ÊÜá®ÜÔÕWæãí¥ÜÃÝ ²aé G¯°Ô, PÝÆá ×í¨ÜPæRÙæ¿ááÊÜí¢ÝÀá¢Üá?... AÊÜáÇÝ BPÜÐÜìPÜ Öæ|á¡. AÊÜÙÜ Óæ°àÖÜPæR ÓÜÈWæWæ AÊÜÚí¨Ü ÖæãÃÜÖæãÊÜáá¾ÊÜ ®ÜWæWæ A¼ÊÜÞ¯WÜÙÜá PÜaæàÄ¿á ¢Üáí¸Ý CÃÜáÊÜÃæí¨Üá PæãívܨÜ᪠ÔÙæÛà®Üá? A¥ÜÊÝ CÊÜÙÜá ¢Ü®æã· ° º®æà° ±ÝqìWæ BÖÝÌ¯Ô CÇæÉà®Üá ÖÝÓÜ嬆 aÜpÝQ ÖÝÄÓÜÈÃÜáÊÜÙæãà Gí· ÁãàaÜ®æ¿áã ¸ÝÃÜ©ÃÜÈÆÉ. ÓܨÜ ÖÝWæà®Üá ®Üvæ¿áÈÆÉ . AÈÉ ÔÄÊÜí£Pæ¿á B¨ÜÃæãà±ÜaÝÃÜ »ÜÃÝpæÀáí¨Ü PÜãw¢Ü¤Æɨæ AÊÜáÇÝÙÜ ÊæãàÃæ¿áÈÉ ¢Ü®ÜWÝX Óæ°àÖܱÜä|ì ®ÜWæÁãí¨Üá Ëáíb¨Üá¨Ü®Üá° PÜívÝWÜÆí¢Üá ¢Üí¢Ý®æà E¹ºÖæãàX¨Üª. BPæ ¢Ü®Ü° APÜRí©ÃÜá ÖÝWÜá㠢ܮܰ WÜívÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÜÙÜáã PÜãvÝ. AÈÉí¨Ü WæÆÊÜâ ®ÜÈ訆 ®æãào Öæã¢ÜᤠAÊÜÚWæ ˨ݿá ÖæàÚ ¢æÃÜڨݢÜWÜ ÃݣŠJí»Ü¢ÜᤠWÜípæ¿ÞX¢Üá¤. ÖæãÃÜWæÆÉ PÜáÚWÝìÚ. ÃÜÓæ¤WÜÙÜá aÜÚÁá®Ü°¨æ ÓܨܪvÜX ÊÜáÆWÜȨܪÊÜâ, BPÝÍܨÜÈÉ PÝÊæãàìvÜWÜÙÜá ¨ÜpærԨܪÊÜâ. ¸æàWÜ ¸æàWÜ®æ ÊÜá®æ ÓæàÄPæãÙæãÛà|Êæí¨Üá q.Ë.GÓé.®ÜÈÉ ÓÜÖæãà¨æãàÂXWÜÚ·ºÃÜã ÊæàWÜÊÝX ÖæãÃÜoÃÜá. ¢ÜáÓÜÊÜæ ¨ÜãÃÜ ·í©¨ÜªÃæã CÆÉÊæäà ÊÜáÙæ «ÝÃæ¿ÞX ÓÜáÄ¿á ÖÜ£¤¢Üá. ®æÆ ÊÜááXÆá Jí¨ÝX ¯àÃÜá ÖÜÄ¿áÇÝÃÜí»ÜÔ¢Üá. Jí¨ævæ WÝw ¯ÈÉ Ô ËÃÜËáÓæãà|Êæí¨Üá bí£ÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉ C·ºÃÜã ¢æã¿á᪠¢æã±æ³¿ÞX¨ÜªÃÜá. ""×àWæ AÊÜáÇÝÙÜ ÊÜáWÜá訆 ·¢éìvæàWæ ·í¨Ü¨Üáª, ÊÜáÙæ¿áÈÉ ±ÜäÃÝ®æí¨Üá ®ÜvÜáX ¯í¢Ü¨Üáª, D iàÊÜÊÜޮܨÜÈÉ ÊÜáÃæÁã ÖÝXÆÉ. AÇæÌà ÓÜÃé'' E¨ÝYÃÜ ¢æW橨ܪ. g¢æX¨Üª 68


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÓÜÖæãà¨æãàÂX ÊÜÞ«ÜÊÜÊÜáã£ì. ÊÜáÃÜá©®Ü PÜaæàÄ¿áÈÉ PÜívÜ ®æãàoÊæà ¸æàÃæ¿ÞX¢Üᤠ. .. PÜaæàÄ¿áÈÉ AÊÜáÇÝÙÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÝWÜᣤ¨Üªí¢æ ®ÜWÜÇæ£°Ô¨Ü ÓÜáí¨ÜÃæàÍܯWæ ¯ÃÝÍæ PÝ©¢Üá¤. C®æ°à®Üá ±ÜÃÜÊÝÀáÆÉ ÓæPÜÒ®é®ÜÈÉ ÓÜÃÝWÜÊÝX, ˯à¢Ü»ÝÊÜ©í¨Ü Öæãí©PæãívÜá ÖæãàWÜáÊÜÙæí¨æ »ÝËԨܪ®ÜÆÉ. BPæ Gí©®Üí¢æ gí»Ü©í¨Ü ÊæãàÃæ £ÃÜá˨ÜÙÜá! D Öæ|á¡ ×àWæàPæ? CÊÜÙÜ ¢ÜÇæÁãÙÜWܨæ௨æÁãà... £àÃÝ PÜÔËÔWæãíw¨Üª. B®Üí¢ÜÃÜ, A¨ÝÊÜâ¨æãà PæàÓé ´æçÇé Ahæìípé ®æãàvܸæàPÝX¢Üá¤. AÊÜÙæà wàÇé ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÙÜ®æ°à PÜÃ橨ܪ. AÊÜÙæà®Üá ÖæàÚ¨ÜÙÜá Wæã¢æठ& ""ÓÝÖæà·ÄWæ PÜÚàÕ ©à¯. AÊÜÃæà ÓæPÜÒ®éWæ "ÖævÜá'x ¯ÊÜáWæ AÊÜÄí¨ÜÇæà E¢Ü¤ÃÜ ·ÃÜá¢æ¤... H®ÝX¨æàí¢Ü ®æãàvÜRÚà...'' GÇÝ Öæ}æ¡à... ¯®Ü°®Üá° H®æí¨Üá £Ú¿áÈ? ÖæàWæí¨Üá A®Üá®ÜÀáÓÜÈ? AÊÜáÇæàĨÜí¢æà Pæãà±Ü ®æ£¤WæàÄ¢Üá¤. ¨Üá¨Ýì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÊÜ®Üí¢æ Ôà¨Ý ÓÝÖæà·ÃÜ ·ÚWæ Kw¨Üª. ""CÊÜÄWæ ÓÜÌƳ C®éÓÜóPÜÒ®é Pæãw ÓÜÃé... oá ¹ÖæàÊé ±ÝűÜÃéÈà... '' Aí©¨Üª. ÓÝÖæà·ÃÜá PÜ|á¡ ÖæãÃÜÚÔ ¢ÜÊÜá¾ ¨Ü±Ü³ WÝi®Ü PܮܰvÜPÜ©í¨Ü ®æãàw¨ÜÃÜá& ""C®éÕÓÜóPÜÒ®é ¢Ý®æ PæãorÃÝÀá¢Üá ¹w. A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜáWæà®ÝWÜá¢æ¤àÄ. D ÖæíWÜÓÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà ×àWæà'' Gí¨Üá ®ÜPÜáR ÆZáÊÝX ÖæàÚ¹orÃÜá ! AÇÝÉ& GÆÉ ÖæíWÜÓÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜÊæà ×àWæà'' Gí¨Üá ®ÜPÜáR ÆZÊÝX ÖæàÚ¹orÃÜÆÉ... AÇÝÉ& GÆÉ ÖæíWÜÓÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ ×àXÃÜá¢æÂà...? ÓÜÖÜ®æ, ÓÜÖÝ®Üá»Üã£, ÊæáàÇÝX Óèg®Ü ÎàÇæ¿áÃÝ¨Ü ÖæíWÜÓÜÃæãvÜ®æ ÊÜޢܮÝvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ GÐæãàr ×¢ÜÊÝXÃÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ. Aí¥ÜÊÜÃæãí©Wæ WèÃÜÊÜ »ÝÊÜ®æ¿áã ÊÜáãvÜ©ÃܨÜÆÉ... AÊÜ®Üá ÓÜÌÓݧ ® ÜPæR ·í¨ÜÊÜ®æà EÓæÕ í ¨Üá PÜáÚ£¨Üª . ÊÜá®ÜÓÜáÕ AÇæãÉ à Æ PÜÇæãÉàÆÊÝX¢Üá¤. G¨ÜáÄWæà ±æàÄÔqr¨Üª PæÆÓÜÊæÆÉÊÜä AÓܤÊÜÂÓܤÊݨÜí¢æà PÜíw¢Üá. PæÆÕÊݨÜÃæ BÀá¢æí¨Üá £Ú©¨ÝªÃæ; ÖæàWæãà. Fí, ¢Ü®Ü° ÓÜËìÔ®ÜÈÉ ¢Ý®Üá ÊÜÞvܨæ CÃæã PæÆÕÊæà®Üá ? ¢Ü®Ü°ÐÜrPæRà Wæã|XPæãíw¨Üª. *** 69


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BÊæä¢ÜᤠÓÜíhæ ÓÜÊÜá¿áÊÝX¢Üá¤. BµàÓé vÜãÂq ÊÜááXst ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ ®æàÃÜÊÝX ÊÜá®æWæ ·í©¨Üª. ÖæãÃÜX¯í¨Ý¨Ü PÝÈíWé ¸æÇé ÍÜ·ªPæR AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ Ôà¢Ý Gaæc¢Ü¤ÙÜá. ¢Ý®Üá Pæç¿áÈÉ ×w©¨Üª ¢ÜÃÜíWÜ ÊÝÃܱܣÅPæ qà±Ý¿åé ÊæáàÈoár ®Üvæ¨Üá ·í¨ÜÙÜá. ¸ÝXÆá ¢æÃæ¨ÜÙÜá. WÜívÜ JÙÜWæ ·ÃæãàÊÝWÜ AÊÜ®Ü ÊÜááS PæãíaÜ ¹ÚbPæãíwÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÊÜÙæ ÊæáÆáÊÝXÁáà PæàÚ¨ÜÙÜá: "" ¿ÞPæ Êæáç¿áÈÉ ÖÜáÐÝÄÇæÌà... gÌÃÜ&XÃÜ ·í©¨æÁãàí¢Ü ÖÜ}æ ÊÜááqr ®æãàw¨ÜÙÜá. PÜáÚÛÄÔ E±ÜaÜÄÔ¨ÜÙÜá. ¹Ô ¹Ô qà ÊÜÞw ¢Üí©¢Ü¤ÙÜá. ÊÜÞ¢æà Bvܨæ PÜáÚ¢Üá ¹or ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ. AÊܮܮæ°à ©qrÓÜá¢Ü¤ ÊÜá¢æ¤ ÊÜáê¨Üá ÓÜÌÃÜÊ棤¨ÜÙÜá& ""¿ÞQÅ! H®Ý¿áã¤Äà BµàÓé®ÜÈÉ...'' PæàÚ¨ÜÙÜá. ""AÇæÌà Ôà¢Ý ®Ý®Üá ¯®æ° ©ÊÜÕ Jí¨Üá ·¢éìvæà ±ÝqìWæ Öæãà¨ÜÊÜ®Üá ÊݱÜâÕ ·ÃæãàÊÝWÜ ÊÜáÙæ¿áÈÉ ±ÜäÃÝ ¢æã¿á᪠®ÜvÜáWÜá¢Ý¤ ÊÜá®æWæ ·í¨æ®ÜÇæÌà...'' AÊÜ®æí¨Ü. A£ PæÙÜ ¨Ü¯¿áÈÉ. ""Öè¨ÜãÄ, ¯àÊé ·í¨Ü ¢ÜPÜÒ|Êæà oÊæÇé ¢Üí¨Üá ¯ÊÜá¾ ¢ÜÇæ ®Ý®æà JÃæÔ¨æ®ÜÆÉÄà... ¸æàWÜ ·pær ·¨ÜÇÝÀáÔàí¢Ü ¸æàÃæ ·pær®Üã ¢Üí¨Üá Pæãpær.. AÈÉWÜã gÌÃÜ ·í¨æà ¹væ¤à®Üã'' Ôà¢Ý WÝ·ÄÀáí¨Ü AÊÜ®Ü ÊæáçPæç ÓÜÊÜĨÜÙÜá. ÖÝWæ ¯®æ°®æà ®ÜíWæ gÌÃÜ ·í©¨ÜªÃæ GÐæãrà aæ®Ý°XÃÜᣤ¢Ü㤠PÜ}æà. DÊÜ¢ÜᤠBµàÔWæ ÖæãàWæãà¨Üá ¢Ü²³ ÖæãàWæãà¨Üá. ¨æàÖÜPæR PÝÀáÇæ¿Þ¨ÜÃÜá ÊÜá®ÜÔÕWæà ®æÊÜᾩ CÃܸæàPÜÆÉ...'' Gí¨Ü ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ. ""Aí¥Ý¨æà®Üá ®Üwà¢ÜãÄ BµàÓé®ÜÈÉ...?'' B¢ÜíPÜ©í¨Ü PæàÚ¨ÜÙÜá. "" B A±ÜÕÃæ¿á ÊÜá®æWæ ÖæãàX¨æª ·í¢Üá ®æãàvÜá... ®Ü®Ü° ·á©­Wæà...'' ""ÄÅà, ¿ÞÄà AÊÜÙÜá B±ÜÕ Ã æ ¯ÊÜá¾ ·á©­ W æà ÊÜáíPÜá ·ã© GÃÜb¨æãàÙÜá'' Gí¨Üá PæàÙÜáÊÜâ¨æà Ôà¢Ý. ""ÖÝWÜÇæàÌ, Ôà¢Ý BPæ ®ÜÊÜá¾ ÓæPÜÒ®é®ÜÈÉ PæÆÕ ÊÜÞvݤÙæ. ®Ý®Üá AÊÜÚWæ Öævé F... ®ÜíWæ ÊÜá¿Þì¨æ Pæãvæã©ÃÜÈà ®Ü®Ü° ±æäÔÐÜ®éWݨÜÃÜã PæãvܸæàvæÌà®æà....'' ¢Ü®Ü° AÙÜÆ®Üá° ÖæívÜ£¿á ÊÜááí¨Üã ¢æãàwPæãíw¨Üª. ×àWæãà ÓÜÊÜÞaÝÃÜ. ®Ý®æà®æã Aí¨éPæãívæà. A·º! CÐærà®æà. 70


BÊÜ¢ÜìPÝÆ JÙæÛ¿á¨æà B¿á㤠¹w'' ¢Ü®Ü°¨æ »ÝÃÜËÚÔ¨ÜÊÜÙÜí¢æ ¯oárÔÃæÙ橨ܪÙÜá ! "" CÊÜÙæà®Üá ? JÙæÛ¿á¨æ B¿á㤠¹w A®Ý¤ÙÜÆÉ. ÖæàWܱݳÖæàÙÜÈ?& CÊÜÚWæ '' Wæã|X¨Üª. ""¯àÊæà®Üá ÖæàÙæãà¨Üá ¸æàvÝÄ. ®ÜíWæÆÉ A¥ÜìÊÝX¨æ'' Aí¨ÜÙÜá. ""BPæ ®ÜíWæÐÜár pæ®éÐÜO QÅÁáàpé ÊÜÞvݤÙæàí¢Ü..'' ""®æãàw, ¯ÊÜáWæÐÜár ÓÜÆ ÖæàÚÆÉ ! ¯ÊÜá¾ BµàÓÜ®æ° à ÊÜá®æWæ ¢ÜÃܸæàwàí¢Ü..'' Ôà¢Ý PÜ®ÜȨÜÙÜá. ""ÖÝWæ ¢ÜÃÜÇÝÃæ Ôà¢Ý. ®Ü®ÜWÜã£Ú©¨æ& D ÊÜÞ®ÜÔPÜ £àÊÜÅ¢æ, ¢ÜáÊÜááÆ J¢Ü¤vÜWÜÙÜá CÊæÆÉÊÜä ®ÜÊÜá¾®Üá° ×íÓæ ÊÜÞ®ÜÔPÜ PæãàÒ»æXàvÜáÊÜÞvÜá¢Ü¤Êæ... ®ÜÊÜá¾ ¯¿áí¢ÜÅ| ®ÝÊÜâ AÄ£ÃܸæàPÜÆÉ..'' ""ÃÜοá®é ÓÝ×£ Bípæ®é bPÝÊé ·Ãæ©Ãæã "WÜáÊÜÞÓܤ®Ü ÓÝÊÜâ' Gí· PÜ¥æ¿á®Üá° ¯àÊæà K© ÖæàÚ©ªàÃÜÆÉÊæà... AÊÜ®Üá ¢Ü®Ü° ÓÝÖæà·ÃÜ ÊæáàÇæ& Jí¨Üá ÓÜ|¡Wæ Ô௨ܪPÝRX A¨æÐÜár ÊÜÞ®ÜÔPÜ AÓÜÌÓܧ¢æÀáí¨Ü ®ÜÃÜÙÜá¢Ý¤®æ! ÖÝWæ ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ÓÜ|¡ ËÐÜ¿áÊÜä ®ÜÊÜá¾ BÃæãàWÜÂÊÜ®æ°à PÜwÔ ¹vÜ·ÆɨÜá..'' ""H®é ÊÜÞvæãà¨Üá ÖæàÙÜá.. PæÆ Ëb¢ÜÅ ËÆPÜÒ| ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ×àWæ ®ÜÊÜá¾ ·¨ÜáQ®ÜÆãÉ ·ÃÜᣤÃÜá¢Ý¤Ãæ... Aí¥ÜÊÜÃÜá PæÆ PÜÒ|WÜÙÜÐærà ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®Ü@ Ô§£¿á®Üá° AÓܤÊÜÂÓܤWæãÚÓܨæà CÃÜÇÝÃÜÃÜÆÉ... ""B¨ÜÃæ, ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ Ô§¢Ü±ÜÅhæn PæÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜÐærà& AÇÝÉ, DWÜ qà PÜáwÀáÄ. BÄ ÖæãàÁá¤à®æã''' Gí¨æ®Üᰢݤ AvÜáWæ ÊÜá®æ¿á¢Ü¤ Öæãà¨ÜÙÜá Ôà¢Ý. *** ×àWæà C®æ°ÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜá EÃÜáڨܪÊÜâ. Gí©®Üí¢æ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ Bµà暴 ÃÜÓæ¤ ×w¨Üá Aí¨Üã ¸æÙÜX®Ü Öæã¢Üᤠ®Üv橨ܪ. A¨æà ÊÜÞWÜìÊÝX ·í¨Ü AÊÜáÇÝÙÜ ÊÝÖÜ®Ü A®Ü£ ÊæàWÜ©í¨Ü WÝÚ¿áÈÉ ÓÝX¢Üá.¤ DX¢ÜÇ ¤ ÝX ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ AÊÜÙÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ E¨ÝÔà®Ü »ÝÊÜ ¢ÜÙ橨ܪ®ÜÆÉ. ÃÜÓ椿áÈÉàWÜ ÓÜÌÓܧ ÊÜá®ÜÔ¯ Õ í¨Ü ÊÜáá®Üv° 橨ݪ®æ. C®æà° ®Üá BµàÓÜá ÓÜËáà²Ô¢Üá G®ÜáÊ° ÜÐÜÃr ÜÈÉ AÊÜ®Üá PÜívܨæªà®Üá? ®ÜvÜá ÃÜÓ椿áÈÉ ÓÜá¢Üá¤WÜqr ®æÃ橨ݪÃæ g®Ü. ¿ÞÃæãà J·º 71


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ×àÃæã ÖæãívݨÜÈÉ ·ÃÜᣤ¨ÜªÊÜ®Üá Æã®ÝPæR wQR Öæãvæ¨Ü®æãà A¥ÜÊÝ Æã®Ý ÊæàWÜ Ëá£ÀáÆɨæ ÖæãívÝPæR ÖæãvæÀá¢æãà...... AÊÜ®Üá BÈÉ ¯Æɨæà ±ÜÃÝÄ¿ÞX¹qr¨Üª. Æã®Ý aÝÆQ ÊÜÞ¢ÜÅ ¸æàÃÝÃæãà BXÃÜ¨Ü AÊÜÞÇÝÙæ BX¨ÜªÙÜá..... ®æãàw¨æãvÜ®æ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ®Ü PÜÃÜáÙÜá ×íw¨Üí¢Ý¿áá¤. ÓÜáí¨ÜÄ Öæ|á¡ ÖÜÊÜáá¾ ¹ÊÜÞ¾®Ü©í¨Ü ÊæáÃæ¿áᣤ¨Üª Öæ|á¡. ÃÜÓæ¤¿á ®Üor®ÜvÜáÊæ ¹©ª¨ÝªÙæ. EvÜá±Üâ AÓܤÊÜÂÓܤÊÝX¨æ. WÜáívÜá AíWÝíWÜÙÜá ¢æÃæ¨ÜáPæãíwÊæ. ÓÜá¢æ¤ÆÉ A®ÜáPÜí±Ü ¢æãàÃÜáÊÜâ©ÃÜÈ ÖÜst PÜ|á¡WÜÙæÐæãrà. ÊÜޮݱÜÊÜÞ®Ü¨Ü AÄÊæÈÉ? B ¨ÝÃÜá| Ô§£¿áÈÉ.... AÊÜáÇÝÚWæ ±ÜÅþæ CÆÉÊÝX¨æ. ¢ÜÇæWæ ±æoár ¹¨Ü᪠ÃÜPܤ ÓæãàÃÜá¢Ü¤ ÖÜÄ©¨æ. ¢Ü¢éPÜÒ|Êæ WÜáí±Üâ aܨÜáÄÔ ¨ÝÄ ÊÜÞwPæãívÜá ·í¨Ü g®ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ÓÜáí¨ÜÃæàÍÜ. ÊÜá¢Ü㤠¯qrԨݪ®æ. ¢ÜvÜÊÜÞvܨæà®æ ÖÜ£¤ÃܨÜÇæÉà ÖæãàWÜᣤ¨Üª Bpæãà PÜÃæ¨Üá ¢Üá¢Üáì bQ¢æÕWÝX BÓܳ¢æÅWæ PÜÃæ¨æã¿áÂÆá PÝÁãàì®Üá¾S®ÝX¨Üª.

• PܮܰvÜ ±ÜÅ»Ü

72


PÝÃÜPÜã®Ü ÓÝ×£ D PÜ¥æ¿áÈÉÃÜáÊÜ PÝÃÜPÜã®Ü ¯àÊÜâ PæÇÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜdæàÄ¿áÇæÉ CÃÜ·ÖÜá¨Üá. AÐæàrPæ ¯ÊÜá¾ÊÜá®æ APÜR ±ÜPÜR¨ÜÇæÉà CÃÜ·ÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ, AÊܮܮæ°à PÜáÄ¢Üá D PÜ¥æ ÖÜáqrÆÉ. PÜ¥æÁãí¨Üá ÖÜáqr ¸æÙæPÜá PÜívÜ ÊæáàÇæ ¯àÊÜâ D PÜ¥æ¿áÈÉÃÜáÊÜÊÜ®Üá " AÊÜ®æà ' Gí¨Üá PæãívÜÃæ, PÜ¢æWÝÃÜ®Ü ¢Ü±Ü³í¢Üã Síw¢Ü AÆÉ. PÜ¥æÁãí¨Üá A¥Üì ±Üä|ì ÃÜaÜ®æ¿ÞWÜ ¸æàPæí¨ÜÃæ, ¿ÞÊÝWÜÆã Bí¢Ü¿áì¨Ü PÜ|á¡WÜÚWæ ÊÜáã¢ÜìWæãÙÜáÊÜ ÊÜåèÆÂWÜÙÜá ÖæãÃÜWæ ¸æÃÜWæãvæ¿áá¢Ü¤ ±ÜÅPÜoWæãívÝWÜ ÓÝÊÜÞiPÜ ®Ý¿á J¨ÜXÓÜáÊÜí£ÃܸæàPÜá. A¥ÜÊÝ K¨ÜáWÜ®Üá bí£Ô A¨Ü®Üá° ¢Ü®æã°ÙÜWæà PÜívÜáPæãÙÜáÛÊÜí£ÃܸæàPÜá. PÜ¥æWÜÙÜÈÉ " B«Üá¯PÜ¢æ ' Gí¨ÜÃæ, ÊÜÓÜᤠËÍæàÐÜÊÜÆÉ, ¯ÃÜã±Ü}æ¿áÆÉ A¨æãí¨æãí¨Üá ±Ý¢ÜÅWÜÙÜ ÊÜá®Ü@Ô§£¿á b¢ÜÅ|ÊÜÐæàr . PÝƳ¯PÜÊÝ¨Ü ÖÜí¨ÜÃÜ¨Ü ÃÜã±ÜÊÜÐÜæàr ...ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÓÜ¢ÜÂÊÜ®Üá° ÊÜá®ÜWÝ|áÊÜâ¨Üã PÜ¢æWÝÃܮݨÜÊܯWæ B¢Ü¾ ÓÜí¢æãàÐÜÊæà...Gí¨æà PÜ¢æWÝÃÜ £ÃÜáÊæíPÜo £Ú©¨Üª. £ÃÜáÊæíPÜo PÜdæàÄÁãí¨ÜÃÜÈÉ PÝÃÜPÜã®Ü®ÝX¨Ü.ª AÊÜ®æã·ºÖÜáoár PÜ¢æWÝÃÜ®æ®Üá°ÊÜâ¨Üá QÉàÐæ¿Þ©à¢Üá. AÊÜ®Üá PÝÃÜPÜã®Ü®ÝWÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá PÜ¢æWÝÃÜ®ÝX¨Üª®æí·á¨Üá ¯ËìÊÝ¨Ü ÓÜíWÜ£. AÊÜ®Ü ÊÜ꣤ ÊÜá¢Üᤠ±ÜÅÊÜ꣤WÜÙæÃÜvÜã GÃÜvÜá «ÜêÊÜWÜڨܪí¢æà. AípÝQÌìpÝPæR ÖæãàX·ÃÜáÊÜâ¨æãí¨Üá ÖæàWæ ¨æãvÜx ÓÝÖÜÓÜÊæäà ÖÝWæà CÊܯWæ ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜ¢æ ·Ãæ¿ááÊÝWÜÆã A¨æãí¨Üá ¨æãvÜx ÓÝÖÜÓÜ ¿Þ¢æÅÁáà. PæÆÊæàÙæ ¿ÞPܱܳ ¸æàPÜá D ÓÝÖÜÓÜ? Aí¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. Aí¨ÜÃæ, AÊܮܨÜá A®Ý¿ÞÓÜÊÝ¨Ü ±ÜÅ£»æÁáà®ÜÆÉ Gí· £àÊÜÞì®ÜPæR ·ÃÜáÊÜí£ÆÉ. ¿ÞPæí¨ÜÃæ D ·Ãæ¿ááÊÜ ÓÝÖÜÓÜÊæí·á¨æ Gí¨æãà ÃÜPܤWÜ¢ÜÊÝX¨æ¿áÆÉ...! £ÃÜáÊæíPÜo®Ü ±ÜÅ£»æ ±ÜâoËor b®Ü¨° Üí¢æà BWÜÆá ¢ÜvÜÊÝX¿Þ¨ÜÃÜã AÊÜ®Ü PÜ¢æWÜÙÜá ±ÜÅԨܭ ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ BWÝWæY ¸æÙÜPÜá PÝ|áÊÜâ¨æà BX¢Üá¤. ¢Ü®Ü° ±ÜÅ£Áãí¨Üá ±ÜÅ¿á¢Ü°¨ÜÆãÉ ±Üoár ¹vܨæà®æ ÓÝעܠԩ­Áãí¨Üá ¢Ü±ÜÓÜáÕ


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Gí¨æà AËÃÜ¢Ü ÓÝ«Ü®æWæç¿áᣤ ¨ ܪ . Cí¢ÜÖÜ ÓÜê g ®ÜÎàÆ ÊÜá®ÜÓÜÕ ® Üá° ±æäàÑÓÜáÊÜâ¨Ü㠢ܮܰ B¨Ü PÜ¢ÜìÊÜÂÊæí¨æà AÄ£¨Üª. ¨æàÊÜÃÜá PæÆÊÜÄWæ iàÊܮܨæãí¨Üá Zor¨ÜÈÉ A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ±ÝÅ¿á¨ÜÈÉ , H®Ü®æã°à PÜÔ¨Üá PæãívÜá ÊÜá¢æ¤à®æã ÊÜááSÂÊݨÜá¨Ü®æ°à Pæãoár ¢Ü®ÜWæ ²Å¿áÊÝ¨Ü PæÆÓÜÊÜ®æ°à ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜ®Üí¢æ. B PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊݢܯWæ A¨Üá ¨æàÊÜÃÜ ÊÜÃÜÊÝXÃÜÆã ·ÖÜá¨Üá. PæÆÊæàÙæ ÍݱÜÊæ¯ÓÜÆã ·ÖÜá¨Üá. £ÃÜáÊæíPÜo®Üã A¨ÜPæR ÖæãÃÜ¢ÝXÃÜÈÆÉ. ¨æàÊÜÃÜá AÊÜ®Ü C±Ü³¢æ¤ÃÜvÜÃÜ HÃÜágÊÜÌ®Ü PÝƨÜÈÉ pæç´ÝÀávé PÝÀáÇæWæ AÊܮܮÜá° ±ÜPÝRXÔ ¨æàÖÜ ÓÝÌÓܧ$ÂÊÜ®Üá° PÜÔ¨ÜáPæãívÜ. A®æàPÜ Êæç¨ÜÂÃÜ LÐܬ PÜÐÝ¿áWÜÙݨܮÜí¢ÜÃÜ, ÊÜÃÜáÐÜWÙæ PÜÙæ¨Üá ÖæãàX aæà¢ÜÄÔ Pæãíw¨Üª. ÓÝ訆 ¨ÜÊÜvæÀáí¨Ü ÖæãÃÜ ·í¨ÜÊÜ®Üá ÖæãÓÜ ÊÜá®ÜáÐÜ®æà B¨Ü. bPÜRí©¯í¨ÜÇæ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ·Ãæ¿áᣤ¨Üʪ Ü®Ü »ÝÊÜâPÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ±ÜÅ·á¨ÜÊ­ ÝÀá¢Üá. ·á¨Ü­®Üí¢æ ±ÝÃÜÊÜÞ¦ìPÜ bí¢Ü®æ¿áÈÉ ¢æãvÜWÜᣤ¨Üª®æí¨ÜÃæE¢æøàPæÒ¿áÆÉ. ·¨ÜáQ®Ü Ô§¢ÜÂí¢ÜÃÜWÜÙÜ®Üá° Êæà¨Ýí¢Ü& ¢Ü¢ÜÌWÜÙÜ JÃæWæ ÖÜbc ÖæãÓÜ ÊÜåèÆÂWÜÙÜ ÖÜávÜáPÝo ®ÜvæÓÜᣤ¨Üª. PæÆÊæäÊæá¾ Êæà¨Ýí¢ÜÊæ ¸æàÃæ iàÊÜ®Ü Ô¨Ý­í¢ÜÊæ ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞX PÜívÜá ÊÝÓܤÊÜÊܨæÐæãrà PÜãÅÃÜÊæ¯ÓÜᣤ¢Üá¤. BWæÆÉ, ¢Üor®æ ¹vÜ¨æ ¯ÐÜãuÃÜ ÓÜ¢ÜÂWÜÙÜã WæãàaÜÄÓÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ÊÜá®ÜÔÕWæ GÐæãrà ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝWÜᣤ¢Üá¤. ×àWæãí¨Üá £íWÜÙÜ GÃÜvÜ®æ¿á ÍܯÊÝÃÜ Jí¥ÜÃÝ AÓÜÌÓܧ § ÊÜá®Ü@Ô§£¿áÇæÉà ÇæàS¯ ×w©¨Ü.ª Öè¨Üá, Jí¨Üá AÓÜÌÓܧ ÊÜá®ÜÓæàÕ D ÓÜÊÜÞg¨Ü AÓÜÌÓܧ¢æ¿á®Üá° ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX b£ÅÓÜ·ÆɨÜí¢æ. Aí¨ÜÊÜæáàÇæ, Aí¢ÜÖÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜá®ÜÔ§£¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü PÜ¥æÁãí¨Üá Cwà ÓÜÊÜÞg¨Ü PÜ¥æ BWÜá¢Ü¤¨æí¨Üá ÊÜá¢æ¤ ÖæàÙܸæàPÝXÆÉÊÜÆÉ.... £ÃÜáÊæíPÜo®Ü ·ÖÜá¢æàPÜ ·ÃÜÖÜWÜÙÜá ¸æÙÜPÜá PÜívÝWÜ ÊæáaÜácWæ WÜÚÔ¨ÜáªÊÜÆɨæ, E±Ü¿ááPܤ ·ÃÜÖÜWÜÙæí¨Üá ÓÜíWÜÅÖÜ ÁãàWÜÂÊæí¨Üã ±ÜÅ£QÅÁá ±Üv橨Üʪ Üâ. AÊÜ®Ü C±Ü¢³ ÜᤠÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÓÝעܠÓæàÊæ¿áÈÉ ±ÜâÓÜP¤ Ü ±ÜÅPÜo}æ ÓÝÖÜÓÜPæR ÊÜÞ¢ÜÅ CÚ©ÃÜÈÆÉ. ±ÜÅPÜoWæãívÜ ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác PÜ¥æWÜÙÜÈÉ B¿áªPÜ¥æWÜÙÜ PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü Êæäí¨Ü®Üá° ÖæãÃÜ¢ÜÃÜáÊÜ AÊÜ®Ü Caæf Caæf¿ÞXÁá EÚ©¢Üá¤. QàÙÜá A¼ÃÜáb¿á PÜÙÜ±æ ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝX ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ PÜvÜÇæ ±ÜâÄ¿áí¢æ SaÝìX ¹vÜá¢Ü¤ Ê æ. ÓÜÌƳ ¯«Ý®ÜÊÝX SaÝì¨ÜÃæà®Üí¢æ 74


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢Ü®Ü°¨æãí¨Üá E±Ü¿ááPܤ PÜê£Wæ ±ÜÅPÝÍÜPÜ®æã·º ÔWÜÇÝÃÜ®æà? Gí¨Üã £ÃÜáÊæíPÜo bí£ÓÜᣤ ¨ ܪ . ×àWæ ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá EÃÜáÚ¨Ü ·ÚPÜ " ÓÜ|¡ ' ±ÜÅPÝÍÜPÜ®æã·º B¢Ü¯Wæ ÔPÜáR¹or ! GÇÝ ! ¢Ü®Ü°í¥Ü g®Ü²Å¿á ÇæàSPÜ®Ü ·ÃÜÖÜWÜÙÜ®Üã° ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜ ±ÜÅPÝÍÜPÜ®æã·º CÃÜáÊÜ®ÜÆÉ !... Aí¨ÜáPæãívÜ. B ±ÜÅPÝÍÜPÜ®æà ±Ü£ÅPæÁãí¨ÜÃÜÈÉ £ÃÜáÊæíPÜo®Ü ËÙÝÓÜ ±Ü¢æ¤ ÖÜbc GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÚí¨Ü ±Ü¢ÜÅ ·Ãæ¿áá¢Ý¤ ¢ÜÊÜá¾ " ±ÜâÐݳígÈ ' ±ÜÅPÜo®ÝÆ¿á©í¨Ü ÓÜÃÜÙÜ PÜívÜáWÜÙÜÈÉ ÍæàÃÜáÖÜ| ¢æãvÜXÔ¨ÜÃæ, ÇæàSPÜÃÜ ±ÜâÓÜP¤ Ü ±ÜÅPÜqÔ PæãvÜá¢æठÊæí¨Üá J¢Ý¤ÀáÓÜá¢Ü¤Çæà C¨Üª. ÓÜÄ, PÜvæWæãÊæá¾ £ÃÜáÊæíPÜo ¢Ü®Ü° PÜ¥Ý ÓÜíPÜÆ®Ü¨Ü ÖÜÓܤ ±ÜÅ£ B¢Ü¯Wæã²³Ô¨Ü. ÓÝËÃÝÃÜá ÃÜã. ÓÝÆ ÊÜÞw ¢Ü®Ü° ÍæàÃÜá ÖÜ|ÊÜ®Üã° B¢Ü¯Wæ ±ÝˤԨÜ. B®Üí¢ÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÄWæ aÝhéì CoárPæãívÜá B " ÓÜ|¡ ' ±ÜÅPÝÍÜ®Ü ÊÜá®æ ¸ÝXÈWæ A¨æÐÜár ¸ÝÄ AÇæ¨Ü®æãà A¨Üá ¸æàÃæ ËÐÜ¿áÊæà. Aí¢Üá, £ÃÜáÊæíPÜo®Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü "·¨ÜáPÜ ·¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜá' Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ®Üí¢ÜÃÜ A¨æà ±ÜÅPÝÍܮܩí¨Ü ±ÜÅPÜoÊÝX¢Üá¤! ±ÜÅÔ©­Wæ ±ÜÅPÝÍÜ®ÜÊæí·á¨Ü®æ°à ÊÜáÃ棨ܪ £ÃÜáÊæíPÜo ¢Ü®Ü° PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü¨Ü ¹vÜáWÜvæWÜã A·ºÃÜ¨Ü ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜ¨æ ¢Ü±Üâ³ ÊÜÞw¨Üª. ¢Ý®Üá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜdæàÄ¿á PÜÇÝ ÓÜíZ¨Ü BÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÓÜ|¡ ÓÜ»æ PÜÃæ¨Üá ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæWæãÚԨܪ. ±ÜâÓܤPÜ ¹vÜáWÜvæ ÊÜÞw¨Ü AÊÜ®Ü ÓÝÖæà·ÃÜá ¢ÜÊÜá¾ PÜdæàÄ¿áÈÉ Cí¢ÜÖÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜáWæ ÖæÊæá¾Ááà. ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ CÃÜáÊÜ D ÓÝ×£WÜÙÜ ±ÜâÓÜP¤ ÜWÜÙÜ®Üá° PæãívÜá BÊÜÃÜ®Üá° ±æäÅà¢ÝÕ×ÓܸæàPÜá; WèÃÜËÓܸæàPæí¨ÜÃÜá. £ÃÜáÊæíPÜo ¢Ü®Ü°®Üá° " ÓÝ×£ ' Gí¨Ü ÓÝÖæà·ÄWæ PÜê¢Üý¢æWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÔ, Óæ°à×¢ÜÃÜá&ÓÜÖæãà¨æãàÂXWÜÙæÆÉÃÜá ¢Ü®Ü° PÜ¥ÝÓÜíPÜÆ®Ü PæãívÜá K¨Ü¸æàPæí¨Üá PÜÚPÜÚ¿á ÊÜá®ÜËÊÜÞwPæãívÜ. ¢Ý®Üá ·Ãæ¨Ü PÜ¥Ý ÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÖæWÜÆ hæãàÚWæ¿áÈÉ Öæãà¢ÜᤠÖæãÃÜo £ÃÜáÊæíPÜo FÃÜãÃÜá AÇæ¨Ü. PÜdæàÄWÜÙÜ ÊæáqrÆáWÜÙÜ®Üá° ÖÜ£¤ CÚ¨Ü. ¢Ý®æ ÊÜááí¨ÝX " PæãívÜáPæãÚÛ ... K© ' Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÝWÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ £àÃÜ QÄQÄ ¿ÞWÜᣤ¢Üá¤. £ÃÜá±æ ¸æàw¨ÜÐærà ®æãàÊÝWÜᣤ¢Üá¤. B¨ÜÃæ, Gí¥æí¥Ü ÓÝ×£ ©WÜYgWÜÙÜá ×àWæ ¸æàw ÊÜá®æ ¸ÝXÆá ¢Üqr ÓÝעܠÓæàÊæ ÊÜÞwÆÉÊæà?.... ¢Ý®æà®Üá ÊÜáÖÝ®é ÇæàSPÜ®æà.. ×àWæà PÜÐÜr±Üoár ÊÜááí¨æ 75


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ·ÃܸæàPÜÆÉ... ÊÜááí¨æ ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜWÜÙÜá ·ÃÜá¢Ü¤Êæ. ËÊÜáÍÜìPÜÃÜ PÜ~¡Wæ ¹àÙÜáÊÜâ¨Üã BWÜá¢Ü¤¨æ. BWÜ D ®Ýw®Ü ÊÜá®æÊÜá®æWÜÙÜÆãÉ ¢Ü®Ü° ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜá ÃÝÃÝiÓÜá¢Üʤ æ. Gí¨æÆÉ PÜ®ÜÓÜá PÝ| ¢æãvÜX¨Ü £ÃÜáÊæíPÜo, CÈÉ PÜÐÜ®r ÜÐÜWr ÜÚWÜã Ԩܭ®ÝX¨Üª. D ÊÜááíaæ ±ÜÅPÜo®Ý ±ÜäÊÜì¸æÇæ, Gí¨Üá Óæ°à×¢ÜÄí¨Ü, ÖÝWÜã ±ÜÄb¢ÜÄí¨ÜÆɨæà CÊÜÃÜá PÜ®Üv° ݼÊÜÞ¯WÚÃÜ·ÖÜá¨æí· FÖæÀáí¨Ü ÖæãàX PæàÚ ÖÜ| ±Üvæ¿ááÊÝWÜ £ÃÜáÊæíPÜo ±Üor ±ÝvÜí¢Üá B £ÃÜá±Ü£ £ÊÜᾱܳ¯Wæã·º¯Wæà ²Åà£! ¯gPÜãR ÓÝ×¢ÝÂÓÜPܤĨÜ᪠PæãívÜáPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃÜá, ÓÜáÊÜá¾®æ ±æäÅà¢ÝÕ×Óæãà|Êæí¨Üá PæãívÜÊÜÃÜá, PÜdæàÄ¿áÈÉ D PÜ¢æWÝÃÜ PÝÃÜPÜã®Ü®Ü ÓÜíWÜvÜ H®Ý¨ÜÃÜá PæÆÓÜËÃÜá¢Ü¤ ¨ ÜÆÉ ; CÊܮܮÜá° ¸æàÓÜÃÜWæãÚÓܸÝÃܨæí¨æà PæãívÜÊÜÃÜá, ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ¸æÇæ ®æãàw! ÖÜ|ÊÜÞvÜÆá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ®æãà Gí· WÜáÊÜÞ¯Àáí¨Ü&" AÁãÂà ¸æàvÝÄ, K© ®ÜÊÜáWæ AWæã¨Ý¨ÜáÅ H¯ÆÉ... ®ÜÊÜáWæ B A»ÝÂÓÜÊæ CÆÉ' Gí¨ÜÊÜÃÜá, C¨ÜPæRÆÉ ÊÜá¯ÊæàÓér, pæçÊÜåé ÊæàÓér ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá CÊܮܮÜá° ®æãàvÜá¢Ü¤Çæà PÜí¹Q¢Ü¤ÊÜÃÜá ÇæPÜRËÆÉ. ×àWæ ±ÜÅPÜo®Ý ±ÜűÜíaÜPæR «ÜáÊÜááQ¨Ü £ÃÜáÊæíPÜo¯Wæ A®æàPÜ PÜ× A®Üá»ÜÊÜWÜÙݨÜÊÜâ. ±ÜâÓܤPÜ¨Ü AíWÜwWÜÙÜÈÉ & " ·¯° ÓÝÃé ·¯°... ¯ÊÜá¾ Êæã¨ÜÆ ±ÜâÓܤPÜ ¢Ý®æà? Aí¨ÜÊÝ¨Ü ÊÜáá¨ÜÅ|. ÊÜááS ±ÜâoÊÜä aæ®Ý°X¨æ. GÈÉ ÊÜÞwÔ©Ä, ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÁá ¢Ý®æà....? Jí¨æç¨Üá ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ AíWÜw¿áÈÉ CvÜÈPæRà®Üã AwxÀáÆÉ. Coár ÖæãàX ÓÜÃé. ÓæàÇéÕ B¨ÝWÜ ÇæPÝRaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ. ¯ÊÜáWæà®Üá A®Ý¿áÊÝWæãà©ÆÉ . ... C®Üá° £ÃÜáÊæíPÜo¯Wæ ÓÜPÜãìÂÇæàqíWé Çæç·ÅÄWÜÚWæ ÖæãX PæàÙÜáÊÝWÜ iàÊÜ ×w¿ÞWÜáÊÜâ¨Üá. C¨æÆÉ A®Ý©PÝÆ©í¨ÜÆã GÆÉ ÇæàSPÜÃÜã A®Üá»Ü˨æªà Gí· ¯«ÝìÃÜPæR ÊÜá¢æ¤ ·ÃÜᣤ¨Üª. B¨ÜÃæ, ¢Ü®ÜWæ ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜqÔ Pæãqr¨Üª B ÓÜ|¡ ±ÜÅPÝÍÜPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü ÓÜWÜoá SÄà©Wæ BvÜìÃé ±Üvæ¨Üá «Ü®Ü®ÝX¨Ýª®æ. Gí¨Üá £Ú©¢Üá¤. ×àWæ BÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ±ÜÅPÝÍÜPÜÃÜ ÍæãàÐÜ}æ ¢Ü®Ü°í¥Ü QÄ¿á ÇæàSPÜÄWæ C¨Üª¨æªà. ÓÜ×ÔPæãÙÜÛ¨æà ˬÀáÆÉ Êæí¨Üá PæãívÜ. AÆɨæà, C£¤ à aæWæ ±ÜâÓܤ P æãà¨ÜÂÊÜá PÜáÔ¿áÆá q.Ë., Ô¯ÊÜÞ ÊÜááí¢Ý¨Ü ¨Üê Í Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ ±ÜÅ»ÝÊÜÊÜä PÝÃÜ|ÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜí¨Ü ·ÃÜÖÜWÝÃܮݨÜÊÜ®Üá 76


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PæàÊÜÆ PÜÊÜáìÁãàX¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æà ÇæàÓæí¨Üá PæãívÜ £ÃÜáÊæíPÜo. ¢Ü¯°í¨Ü ÓÜÊÜÞg ÓæàÊæ¿áí¢Üá BWÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ. Gí¨æà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Ü £ÃÜáÊæíPÜo¯Wæ A¨ÝWÜÇæ AÊÜ®Ü PÜê£ "·¨ÜáPÜ ·¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜá ' ±ÜÅ£WÜÙÜá ®ÜãÃÜPÜãR ÖæaÜác Eb¢ÜÊÝX WèÃÜÊܱÜÅ£, ËÍÝÌÓܱÜäÊÜìPÜ ±ÜÅ£, ²Å࣠±ÜäÊÜìPÜ ±ÜÅ£, Óæ°àÖܱÜäÊÜìPÜ ±ÜÅ£, C¢Ý©WÜÙÝX SaÝìX¨ÜªÊÜâ. ÖÝWæ Eb¢ÜÊÝX Pæãoár ¯gPÜãR £ÃÜáÊæíPÜo «Ü®Ü®ݨܮæí¨æà ÖæàÙܸæàPÜá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, ÖÜ|PÝRX PæãvÜÇæí¨Üá Öæãà¨ÝWÜÇæ GÐæãrà Óæ°à×¢ÜÃÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÝX¢ÜᤠAÊÜ®Üá ÊÜá¢æ¤ PæÆ A¼ÊÜÞ¯WÜÚí¨Ü & " C¨æÆÉ ×àWæ ÓÜÃé... ÖæãÓÜ¢ÜÃÜÈÉ.. Cí¨Üá ¿ÞÃÜá ¯ÊÜá¾®Üá° ¨ÜãÃÜá¢Ý¤Ãæãà... ®ÝÙæ AÊÜÃæà ÖÜ£¤ÃÜ ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ....' Gí· ÓÝí¢ÜÌ®Ü¨Ü ®ÜáwWÜÙÜ®Üã° PæàÚ¨ÝWÜ £ÃÜáÊæíPÜo Ô°WÜ­®ÜWæ ®ÜQR¨Ü. "" Äà ÊÜ꣤ & ±ÜÅÊÜ꣤ GÃÜvÜã ¯Êæã¾ÙÜWæà CÃæã©Åí¨Ü AÊÜâ ¸æàÃæ ¯àÊÜâ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà...'' AÊÜÙæí¨ÜÙÜá. £ÃÜáÊæíPÜo ©ÊÜ ÊÜå诿ިÜ. AÊÜÙæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ¨ÜÙÜá: "" ¯àÊÜâ aæ®Ý° X ·á¨ÜáPÜá ·¿áÓÜáËÃݨÜÃæ, D ±ÜâÓܤPÜ ±ÜÅPÜo}æWæ ¯àÊÜâ PæçÖÝPܨæ, ¯ÊÜá¾ PÜ¥æWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üã° ÓæàÄÓܨæ, ´ÜâÇé ÓæPéÕ, Ãæà±é, PæùÊÜåé C¢Ý©.. CÃæãà Aí¢ÜÖÜ PÜ¥æWÜÙÜ®Üá° ·ÃæÀáÄ. Ô¯ÊÜÞPæãR, q.Ë. ÔÄà¿áÇéWæã aÝ®éÕ ÔWÜá¢æ¤à. ÖÜ|ÊÜä ÖÜĨÜá ·ÃÜá¢æ¤à....'' ÓÜÃÜÙÝ ¢Ü®Ü° ÓÜíPÜo ÖæãÃÜWævÜרÜÙÜá! ...±Ý±Ü! ¹aæãcàÇæ WèÃÜÊÜá¾®Üí¢æ AÊÜÙÜ®Üá° bPÝRÓÜá ¨ÜQÒ}æ ±Üvæ¿á¨æ ÊÜá®æ ¢Üáí¹Ô Pæãíw¨Üª. ÓÜÌí¢Ü ÊÜá®æÀáÃÜÈ, ¢Ü®Ü° ÓÜËàìÔ®ÜÈÉ BPæWæãí¨Üá b®Ü°¨Ü ÊÜÞíWÜÆ ÓÜÃÜÊÜ®Üã° ÊÜÞwÔÆÉ. ÓÜÖæãà¨æãàÂXWÜÙÜÈÉ ·ÖÜá ÊÜáí© CÇÝTæ ÓæãÓæçqàÈ Óæçoá ¢æWæ¨Üá, ÖèÓé ¹ÈxíWé ÊÜááíWÜvÜ «Ü®Ü ±Üvæ¨Üá PÝÇæã௿áÈÉ ÊÜá®æPÜqrԨݪÃæ. CÊÜ®Ü BÔ¤ & ±ÝÔ¤®æãà ÊÜá®æ¿áÈÉ ¹àÃÜá訆 ¸ÝXÆá ¢æÃæ¨ÜÃæ A¨ÜÃÜÈÉÃæã ¸æÇæ ¸ÝÙæãà ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá? Fí, ¸æÇæÁá PÜorÇÝWÜ©ÃÜáÊÜ ·êÖÜ¢é WÜÅí¥ÜWÜÙæã ·¨ÜáQ®Ü »ÝWܨæãí©Wæà ±ÜÅΰÓÜá¢Ü¤Çæà CÃÜá¢Ü¤Êæ. B¨ÜªÄí¨Ü, ¢Ý®Üã ÊÜá®ÜáÐÜ®ÝX CÈÉ ·¨ÜáPÜ ·¿áÓÜᣤ¨æªà®æ. Aí¨ÜáPæãívÜÊܯWæ ¢Üáq¿áíb®ÜÇæÉ ®ÜWæ ¢ÜáÙÜáPÜá¢Ü¤¨æ... "" Äà ×àWæàPæ PÜáÚ£Ä? ¯àÊÜ⠢ܱæ³à®Üã ÊÜÞwÆÉ. DWæÆÉ 77


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PÜdæàÄWÜÙÜÈÉ ÆíaÜ¨Ü ÖÝÊÝÚÁá. ¯ËÃæã hÝWܨÜÈÉ A¨Üã CÆÉ. ¯ÊÜá¾ ·Ú ·í¨ÜÊÜÄWæ ®Ü®Ü° ±ÜâÓܤPÜ PæãívÜáPæãÚÛ PܮܰvÜ ÓÝעܠ¸æÙæÔ. ¯ÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ CÃæã ÓÝ×£¿á®Üã° EÚÔ. Gí¨Üá ¸æàwPæãívÜÃæ A¨æà A±ÜÃÝ«ÜÊæà¯à....'' ÓÜÃÜÙÝ ÊÜá¢Ü¤ PÜ®ÜȨÜÙÜá. " ®ÜÊÜá¾ ®ÜvÜáÊæ GÆãÉ JÙæÛ¿á¨Ü®æ° ¸æÙæÓÜáÊÜ A¨Ü®æ°à ±æäàÑÔ ±æäàÅ¢ÝÕ×ÓÜáÊÜ g®ÜWÜÙæà ËÃÜÙÜÊÜÆÉÊæà?.... ÖÝWæ PæàÚPæãÙÜáÛÊÝWÜ WÜíoÇæÐÜár PÜqr ·ÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá A®Üá»ÜËst AÊܯWæà Wæã¢Üá¤.... & 0 & 0 & "" ÓÜÃé, ¯àÊÜâ C¨Ü®æ°ÆÉ ®Üí·á£¤àÃÜ....'' £ÃÜáÊæíPÜo ¢ÜXY¨Ü ÓÜÌÃܨÜÈÉ PæàÚ¨Ü. "" ¿áá pæàPé Cpé DÔà... ¯àÊÜâ Ô¯Õ¿áÃé ÊÜPÜìÃé Aí¢Ü ®ÜíWæ aæ®ÝX° Wæã¢Üá¤. PÜdæàÄ¿áÈÉ ¯àÊÜâ PÜáÚ£Ãæã hÝWÜ H®Üá? ¯ÊÜá¾ pæà·Çé ÖæàX¨æ? & g®Ü KvÝvæã ¨ÝÄWæ¨ÜáÃÝX¨æ. A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæãí¨Üá pæÈ´æäà®Üá. A¨Üá ¹oãr ¹vܨæà ÍÜ·ª ÊÜÞvÜá¢Ü¤Çæ CÃÜá¢Ü¤¨æ. A¨Ü®Ü° ¯àÊæ Apæívé ÊÜÞvæºàPÜá. A¨Üã C¨Üã ±ÜÃÜÕ®ÜÇé PæÉ$çÊÜåéÕ, PÜí±æÉ$çípéÕ Öæã¢Ü¤ ®èPÜÃÜÃÜá, ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá, ¯ÊÜá¾ ·Ú ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. AÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ËaÝÄÔ, ÓÜá«ÝÄÔ PÜÙÜá×Óæã¨Üá ¯ÊÜá¾ PæÆÕ ¯àÊÜâ ÊÜÞvæã¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ. A¨ÜÃÜÇæÉ ¯ÊÜáWæ ¹vÜáËÃæãÆÉ! C®Üã° AÇæÉà PÜáÚ¢Üá PÜ¥æ ·Ãæ¿áÈPÝRWÜá¢æठ®Üá? AÐÜPr ÜãR PÜdæàÄ¿áÇæÉ PÜ¥æ ·Ãæ¨Üá ±Ü£ÅPæWÜÚWæ PÜÙÜá×Ô ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞvæãà¨Ý¨æÅ, ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍÜ¨Ü GÇæãÉ Jí¨æãí¨Üá PÜdæàÄÈ ¯ÊÜá¾ ÖÝWæ A±ÜÃÜã±ÜPæã·º ÓÝ×£WÜÙÜá ÔWÜᣤ ¨ ܪ à æà®Üá ? PܯÐÜr Jí¨æãí¨Üá PÜdæàÄWæ ÖÜ£¤ ± ܳ ¢ Üᤠg®Ü ÇæàSPÜ ÄÃÜᣤ¨ÜªÃÜá.... AÖéØ...ÖÝØ... '' ¨æãvÜx®ÜWæ ÖÜÄÔ¨ÜÃÜá ÓÝÖæà·ÃÜá. £ÃÜáÊæíPÜo AÊÝPÝR¨Ü; AÊÜÃÜ®æ°à ¯qrÔ¨Ü. "" C®Üá° ¯ÊÜá¾ ±ÜâÓÜP¤ Ü ±ÜÅPÜo}æ¿á PÜÐÜÊr æà®æí¨Üá®ÜíWÜã Wæãà¢Üá.¤ ¯àÊÜâ H®æ L¨æãÂXPÜ ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜáÊÜâ©ÃÜÈ, ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜ·ÅÖܾ®æ ±ÜÅ¢ÜÂPÜÒ ·í¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ g®Ü AÊÜ®æ°ÐÜár PæãívÜá K¨Ý¤ÃÜí¢Ü ¿ÞÄWæ Wæ㣤ÇÝÉÄà.... ¯ÊÜá¾ í ¥Ü QÄ¿á ÇæàSPÜÃÜ AÊÜÓæ§ ÖæàÙæã¨æà ¸æàvÝ... ¯ÊÜá¾ Êæáà騆 BÃæãà±ÜWÜÙæÆÉÊÜä ¯ÃÝ«ÝÃÜ, ÓÜáÙÜãÛí¢Ü Jí¨Üá ÖæàÚPæ Pæãoár¹w AÐærà.'' AÊÜÃæí¨ÜÃÜá. 78


BÊÜ¢ÜìPÝÆ £ÃÜáÊæíPÜo BWÜÇæí·í¢æ ¢ÜÇæ¿ÞwÔ¨Ü. AÈÉí¨æ¨Ü᪠ÖæãÃÜvÜȨܪ& ""Bí! ¯ÊÜáWÜã Jí¨Üá ÊÝÄ°íWé ÇæoÃé ·ÃÜá¢æ¤à.... PÜdæàÄ¿áÈÉ ¯ÊÜá¾ ·WæY ×àWæ ¨ÜãÃÜáWÜÙÜá ·í©Êæ, GaÜcÄPæÀáí©Ä. Gí¨Üá'' ""A¨ÜÄí¨Ü, AÓÜãÁá ±Üvæã g®ÜWÜÚWæãí©ÐÜár ÓÜí¢æãàÐÜÊÝWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ BWÜÈ .'' AÊÜÃæà J£¤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. "" ®Ü®ÜWæ ¸æàÓÜÃÜÊÝWæã©ÆÉ ÓÜÃé.... ®Ü®ÜWæ ±Ü£ÅPæWÜÚí¨Ü ËÐÝ¨Ü ±Ü¢ÜÅWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá A»ÝÂÓÜÊÝX¨æ....'' £ÃÜáÊæíPÜo QÃÜá®ÜWæ ®ÜPÜR. ÓÝÖæà·ÃÜá WæãÙÜÛ®æ ®ÜPÜRÃÜá. l ¢ÜÃÜíWÜ

•••

79


¸Ýí«ÜÊÜ Êæã®æ° wËg®ÜÇé BµàÔWæ H®æãà PæÆÓÜ ¯Ëá¢Ü¤ Öæãà¨ÝWÜ PÝ|ÔPÜRÊÜÙÜá ²Å£Ááà? Gí¨Üá AaÜcÄ¿ÞÀá¢Üá ÓèÊÜáÂÚWæ. ²Å࣠ÊæáàÇæãà°oPæR ¢Üáí· ·¨ÜÇÝXÃÜáÊÜí¢æ PÜívÜÙÜá. Êæãà¨Ü騆 ®ÜÈËÆÉ; ®æWæ¿áí¢Üã ÓÜÖÜg WæãàaÜÄÓÜáÊܨæ CÆÉ! PÝÂíq®éWæ PÜÃæ¨ÝWÜ ÓÜáÊÜá¾®æ G¨Ü᪠·í¨ÜÙÜá. CÊÜÙÜá AÆíPÝÃÜPæR ¢Üáí· ±ÝÅÍÜÓܤ PæãvÜᣤ¨ÜªÙÜÆÉ, DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ, H®æãà PÜÙæ¨Üá PæãívÜÊÜÙÜ ÖÝWæà, ¿ÞÊÜâ¨ÜÃÜÆãÉ BÓÜQ¤ CÆɨÜÊÜÙÜ ÖÝWæà... ×í©®Ü ²Åà£Áá CÊÜÙÜá? Gí· WÜáÊÜÞ¯.... Cí¨æàPæã ÓÜÄ¿ÞX ÔàÃæ¿áávÜÆã ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜËÆÉÊæà CÊÜÚWæ?... ÓÝ«ÝÃÜ|ÊÝ¨Ü ÔàÃæÁá BXÃÜÈ A¨ÜÃÜ ®æÄWæWÜÙÜ®Üá° J±Ü³ÊÝXÔ ¹WÜáÊÝX EorÙæí¨ÜÃæ BPæ¿á ¢Üáí·á ÊæáçÊÜÞ¢Ü C®Üã° BPÜÐÜì~à¿á DWæÈÉ ? ÊÜááS¨ÜÈÉ G¨Ü᪠¢æãàÃÜáÊÜ B¿ÞÓÜ ·ÙÜÈPæ¿áí£ÃÜÈ, HPæãà iàÊÜ®ÜÊæà ¸æàÓÜÃÜÊæ¯Ô¨æÁãà.... Pݵ ×àÃÜá¢Ü¤È¨ÝªWÜ "" ¿ÞPæà ²Å࣠×àXÃÜáÊæ¿áÆÉ, ¯®ÜWæ H®ÝÀá¢æà? '' B¢ÜíPÜ¨Ü ÓÜÌÃÜÊ棤¨ÜÙÜá ÓèÊÜáÂ. ""C®æ°à®Üá ÊÜá¨æÌ ÊÜÞvéPæãívæ¾àÇæ Jí¨Üá ÊÜáWÜá BÀá¢æí¨æÅ ÊÜááXà¢Üá. CÐærà AÇæÌà D Öæ~¡®Ü iàÊÜ®Ü...'' ¸ÝÃÜ¨Ü ®ÜWæ ®ÜPÜRÙÜá ²Åà£. ÓèÊÜáÂÙÜ ÊÜá®Ü ×íw¨Üí¢Ý¿áᤠ, ÓÜ¨Ý aÜoáÊÜqPæ¿á bÆáÊæá¿ÞX¨Üª ²Åà£Àáí¨Ü Cí¢ÜÖÜ ¯ÃÜá¢ÝÕÖÜ¨Ü ®ÜáwWÜÙÜ®Üá° ¯ÄàQÒÔÃÜÈÉÆÉ. GÆÉ ÓÝÊÜޮܠÖæ|á¡WÜÙÜí¢ÜÆÉ ²Åà£. iàÊÜ®æãà¢ÝÕÖÜÊæà ÊæáçÊ棤 ·í¨Üí£¨ÜÙª Üá. Öæ|á¡ g®Ü¾Êæí¨ÜÃæ ¢Ý®æà ÖæÊæá¾ ±ÜvÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¢Ü®Ü° £àPÜÒ$¡ÊÝ¨Ü ¨ÜêÑr¿áÇæÉ ¢Ü®Ü° ÊÜá®ÜÔ®ÜÈÉ C¨Ü᪨ܮÜá° C¨Üªí¢æà ÖæàÚ¹vÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¿ÞÄWÜã AígáÊÜ Öæ|¡ÆÉ. ¢Ü®ÜWæ ÓÜÄ ¢æãàĨܪ®æ°à Síw¢Ü ÊÜÞw¹vÜáÊÜÙÜá. Öæ~¡®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ÂPæR JwxPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. Aí¢æÁá ¢Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæ ËÐÜ¿á ·í¨ÝWÜ ¢Ü®Ü° ÊÜá®Ü¨Ü Caæf¿á®Üá° ¹oár PæãvܨݨÜÙÜá. ¢Ý®Üá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ BµàÔ®ÜÇæÉà CÃÜáÊÜ


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜá«ÜáPÜÃé BÊÜÃÜ®Üá° ²Åà£ÓÜᣤ¨æªà®æ. Gí¨Üá ¯»Üì¿áÊÝX ÖæàÚ¹orÙÜá. ÊÜá«ÜáPÜÃܮܮÜá° B Êæã¨ÜÇæà ÖÜÆ ·Wæ¿áÈÉ ±ÜÄàQÒԨܪÙÜã PÜãvÝ. PÜvæWÜã Jí¨Üá ©®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ®Üá° G¨ÜáÄÔ AÊܮܮæ°à ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÙÜá. ÓèÊÜᠢݮÜã wËg®ÜÇé BµàÔ®ÜÇæÉ PÜÙæ¨Ü B ×í©®Ü ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ®æ®æ¨ÜÙÜá. BWÜ ²Åà£Áãí©Wæà AÊÜÙÜá PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÙÜÆÉ. C·ºÃÜÆãÉ Êæç¿áQ¤PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ Ë¯ÊÜá¿á ÊÜááPܤÊÝX¢Üá¤. PæÆÊæäÊæá¾ ÔàÄ¿áÓé BXÁá aÜbìÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. BWÝWæ ¢ÜÊÜᾨæ ÊÜááí¸ÝÚ®Ü ÖæãíWÜ®ÜÓÜáWÜÙÜ®Üá° Öæ}æ¿áá¢Ü¤ b¢Ý¤ÃÜ ¹wÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. BWæãÊæá¾ ÓèÊÜáÂÙæ ÖæàڨܪÙÜá& " " DWæà®æã ®ÜÊÜá¾ hÝ£& ÓÜí±ÜŨݿá CÊÜâWÜÙÜ ÓÜíPæãàÇæ PÜw¨æãWæ¨Üá ¯¼àì£Àáí¨Ü ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé ÊÜÞwPæãÙæãà¨Üá ÓÜáÆ»Ü PÜ}æà. BÊæáàÇæ J·ºíqWÜÃÜí¢æ Çæç´é Èàvé ÊÜÞvæã©¨æ ®æãàvÜá, A¨æà ¢Üáí¸Ý PÜÐÜr... ²Åà£, ®Ý®Üá ×àWæ ÖæàÚ¤®Üí¢Ü ¸æàhÝÃÜá ÊÜÞvæãRà ¸æàvÝ. ¯®ÜWæ ÊÜááí¨æ iàÊܮܨÜÈÉ ¯®Ü°ÊÜÃæà PÜÐÜr&ÓÜáSPæR BWæãàÆÉ....'' BWÜ ¢Ý®æí©¨ÜªÙÜá ²Åà£; ¢Ü®Ü° ±Üoár ¹vܨÜÊÜÙÜí¢æà. "" ®Ý®Üá A¨Ü®æ°ÆÉ ÊÜááí¨ÝÇæãàbÔÁá ÊÜá«ÜáPÜÃܮܮæ°à ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWæã £àÊÜÞì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãíw¨æªà®æ.'' B¨ÜÃæ DÊÝWÜ?& PÝÂíq®é®ÜÈÉ Pݵ PÜáw¿áá¢Ü¤ PÜáÚ¢ÝWÜ ²Å࣠¢Ý®æà Aí¨ÜÙÜá: "" ÓèÊÜáÂ, ¯à®Üá ÖæàÚ¨Üí¢æ BÀá¢Üá PÜ}æà. DWÜ ®æãàvÜá, ®Ü®Ü° PÜÐÜrPæR BWÜáÊÜ ÓÜËÞ±Ü¨Ü ·í«ÜáWÜÙÝÂÃÜã CÆÉ....'' ¨Ü¯ PÜáXY ÖæãàX¢Üá¤; AÊÜÚWæ. ¯®ÜWæà®æà Aí¢ÜÖÜ PÜÐÜr ·í©Ãæãà¨Üá DWÜ? "" ÖÜá¸æºàÄÔ¨ÜÙÜá ÓèÊÜáÂ. ²Å࣠¢Ü®Ü° ±ÜÅÊÜÃÜ ¹bcorÙÜá& ....¢Ý®æà®æ㠢ܮܰ ÖÜsÜ ¹vÜ¨æ ±æÅàÊÜá ËÊÝÖÜ ÊÜÞwPæãívÜÙÜá. DWÜ Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄWæ ÓæãàÆᣤ ¨ æª à ®æí¨æà »ÝÓÜÊÝWÜᣤ ¨ æ. C®Üá° dÜÆ ÓݬÓÜáÊܨÜí¢Üã ¨ÜãÃÜÊæà BX¨æ. ¢Ü®ÜXàWÜ ¢Ü®Ü° ±Üâor ÊÜáWÜá A±ÜäÊÜìÙÜ®Üá° ®æãàwPæãÙÜÛÆá ÊÜá®æ¿áÈÉ ¢Ü®Ü° Ê ÜÃæ®Ü° Ê ÜÃæí·áÊÜÃÜá ¿ÞĨÝÃæ? WÜívÜ&ÖæívÜ£ ¢ÝË·ºÃÜã JqrWæ ¨Üáw¿áÇæí¨Üá ÖæãÃÜ ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. A¢Ü¤ 81


BÊÜ¢ÜìPÝÆ APÜRÃæÀáí¨Ü ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜá訆 ±ÝÆ®æ ±æäàÐÜ}æ ÊÜÞvÜáÊÜí¢ÜÖÜ ¢ÜÊÜá¾ÊÜÃæà B¨Ü ÖÜ£¤ Ã Ü¨Ü ·í«ÜáWÜÙæí·áÊÜÊÜÃÜá ¿ÞĨݪ à æ? & ¢ÜÊÜá¾ ±ÝÈWæ, ¢Ü®Ü° ¸Ý|í¢Ü®ÜÊÜ®Üã° ÊÜá«ÜáPÜÃÜ AÊÜÃæà BµàÔWæ £íWÜÙÝ®ÜáWÜorÇæ ÃÜhæ ÖÝQ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝÀá¢ÜÆÉ. DWÜ ÊÜá®æWæ ·ÃÜáÊÜ BÙÜáWÜÙæãà GÃÜvÜá ©®ÜPæRí¨æà ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. ÖæàÙܨæà PæàÙܨæà ÖæãàX¹vÜá¢Ý¤Ãæ. ÓܨÜÂPæR J·º ÖæíWÜÓÜí¢Üã ·Ãݤ C¨ÝªÙæ. AÊÜÙæ ÊÜáWÜáËWæ G}æ¡ ¯àÃÜá ÖÝPÜá¢Ý¤Ùæ. ®æãàwPæãÙÜáۢݤÙæ. ®ÝÊÜâ C¢Ü¤ ·í¨ÜÃæ, A¨Ü®Üá° BwÓÜá¢Ý¤Ùæ. A¨ÜÃÜ Öæãpær ÖÜÔÊÜâ ®æãàvÜá¢Ý¤Ùæ. Aí¨ÜáPæãíwÃæ¤àÊæ. A¨æÐÜrÃÜ ÊÜáqrWæ ¯gÊæäà. ®ÜÊÜáWæ ¯¢Ü ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊæäà ¯à®æà ÁãàbÓÜá.... ÖÜãí, D ®ÜÊÜá¾ ·ÊÜ}æ¿áÇæÉ ÊÜáWÜá A±ÜäÊÜì ¸æÙæ¨Üá Jí¨Üá ÊÜÃÜáÐܨÜÊÜÙÝX¨ÝªÙæ. Öæaæcí¨ÜÃæ, ÊÜáWÜáÊܮܰ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜá ¸æ๠ÔqríWé ÓæíoÃéWæ ÓæàÄÓÜ·ÖÜá¨Üá. D ®ÜWÜÃܨÜÈÉ Jí¨æã GÃÜvæãà CÊæ. AÈÉ¿áã ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§Àá¨æÁáà®Üã, ®Ü®ÜWæ㠮ܮܰÊÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ÊÜÃÜá Gí· ¸Ýí«ÜÊÜ嬆 ±ÝÅÊÜááS¢æÁá ¸æàÃæ. ¢Ü®Ü° AÙÜáÊÜ®Üá° WæÙÜ£¿á ÊÜááí¨æ ×àWæ ¢æãàwPæãívÜÙÜá; ²Åà£. ¢Ý®Üá ±æÅàËáÔ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞwPæãívܨæªà ¢Ü±Üâ³, Gí· A±ÜÃݬ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ AÊÜÙÜÈÉ ÊÜá®æ ÊÜÞw¨Üí¢æ PÝ|ᣤ¢Üá¤. ÓèÊÜá WæÙÜ£¿á¢Ü¤ ÓÜá©àZì ®æãào ÖÜÃÜԨݪÙæ. "" ¯à®Üá C¨Ü®æ°ÆÉ Áãàaæ° ÊÜÞwÁá ÊÜá¨æÌ ÊÜÞwPæãívæ AÇæÌà®æ ²Åà£? A¨ÜÕÄ, ÊÜá«ÜáPÜÃÜ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜã·Ãæã©ÇæÌà®Üã....'' AÊÜÙæí©¨ÜªÙÜá. "" CÆÉ PÜ}æà. C¨Ü᪨ÜÃÜÈÉ AÊÜÃÜ ÊÜá®æ PÜvæ¿áÊÜÃæà ±ÜÃÜÊÝXÇæÌà. ®Ý®Üá ¸æàÃæ hÝ£¿ÞÊÜÙæí¨Üá ×à®Ý¿áÊÝX PÜíwÆÉ . aæ®Ý° X Áá ®æãàwPæãÙݤ à æ. H®Üá ÊÜÞvæãà¨Üá? AÐÜr P ÜãR ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ¨ÜãÃÜ¨Ü ¢ÜËáÙÜá®Ýw®ÜÊÜÃÜá. JÙæÛ¿áÊÜÃݨÜÃÜá, Z®ÜÊÝ¨Ü hÝ£¿á ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ QàÙÜá G¯ÔPæãívÜÊÜÃÜá. ¢ÜíhÝÊÜäÄ®Ü ·Ú ÖÜÚÛ¿áÈÉ AÊÜÃÜ ¢Üí¨æ&¢ÝÀá C¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ ·í«Üá ·ÙÜWÜÊæÆÉ. ¢ÜËáÙÜá®Ýw®ÜÇæÉà ¢ÜÙÜÊÜäĨæ. AÐÜár ¨ÜãÃÜ©í¨Ü CÈÉWæ ·í©ÃÜÆá AÊÜÃÝÂÃÜã CÐܱr ÜvæãàÆÉ. ®ÜÊÜá¾ A¢æ¿ ¤ áÊÜÄWÜã ÊÜ¿áÓÝÕX¨æ. AÊÜÃæà®æã Jí¨æÃævÜá ©®Ü ·í¨Üá C¨ÜªÃÜá. ÊÜá¢æ¤ ÖÜÚÛàÈ ¨æãvÜx ÓÜíÓÝÃÜ. ÊÜá®æ gËáà®Üá&PæÆÓÜ ¹oár CÃÜÇÝWܨÜá. Gí¨æà ÖæãàÃÜoá Öæãà¨ÜÃÜá.'' ²Åà£¿á ¨Ü¯¿áÈÉ ¨ÜáWÜávÜË¢Üá¤. 82


BÊÜ¢ÜìPÝÆ "" ÓÜÄ, ¯ÊÜá¾ ÖÝWæ ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé B¨ÜÊÜÄWæ CÊæÆÉ ÓÜÖÜg. ÖæàWÜã «æ¿áìÊÝXÁá ÖæãÃÜ ·í©©ªàÄ PÜÐÜr ·í¨ÜÐÜãr ÓÜ×ÓæãR ¸æàPÜÆÉ!... ÊÜááí¨æÆÉ ÓÜÄ ÖæãàWÜá¢æ¤à. ¯à®Üá ÊÜÞ¢ÜÅ ×àXÃܸæàvæÌà; ¯®Ü° BÃæãàWÜ ®æãàwPæãà ÆÊÜÆËPæÀáí¨Ü CÃÜá.'' ÓèÊÜá Gí¨ÜÙÜá. "" H®Üá ÊÜÞvÜÇæà ? ¸æÚWæY G¨ÜªÃæ ÊÜá®æWæÆÓÜ. GÆÉ AÊÜÓÜÃÜ AÊÜÓÜÃܨÜÇæÉ BWÜá¢æ¤à. ÃݣŠÖÝÔWæ ÓæàÃæãÊÜÃæWÜã GÆÉ AÊÜÓÜÃܨÜÇæÉ ÊÜááX¿áá¢æ¤à. ©®ÜÊÜä pæçíWæ ÓÜÄ¿ÞWæà BµàÔWæ ·í¨Üá ÓæàÃæã¨æà Jí¨Üá ÓÝÖÜÓÜ....'' ²Åà£Ááí¨ÜÙÜá. "" WÜívÜ ÖæívÜ£ C·ºÃÜá ¨ÜáwÁãÊÝWÜ A¨æÆÉ C¨Üª¨æªà. ¯à®Üá ÊÜá®ÜÔÕWæà®Üã ÖÜbcPæãà ¸æàvæÌà, PæãÃÜWÜ ¸æàvÝ AÐærà. ®Ý®Üá vÜãÂq ÊÜæáàÈ©à¯. ·Ä¤à¯....'' ÓèÊÜá ÖæãÃÜvÜÆá A®ÜáÊݨÜÙÜá. ""H®æà ·Äà ®Ü®Ü° ¨ æ BÀá¢ÜÆÉ . ¯®Ü° ËÐÜ¿áÊæà®Üã ÖæàÙÜÈÇÝÉ...ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ÊæáàÇÝÀá¢ÜÆÉÊæà ? ±æäÅàWæÅÓé CÃæãà ÖÝX¨æ... ?! '' WÜãvÝ¥Üì¨Ü ®ÜWæ ÖæãËá¾Ô¨ÜÙÜá ²Åà£. "" Öè¨Üá, ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜá. '' ²ÓÜá ®Üáw¨ÜÙÜá ÓèÊÜáÂ. "" ¯à®Üá ¹vÜÊÜá¾ ÆQR. ¯®ÜWæ ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜí·í«Ü¨ÜÇæÉà ÊÜá¨ÜáÊæ BX©à¿á. ¯®ÜWæ ÓÜÊÜá¿áPæRÆÉÃÜã CÃݤÃæ...'' "" ÖÜãí, H®Üá ÆQR®æãà. A¨æà®Üá ®Ü®ÜWæ CÃæã ÖÜ£¤ Ã Ü¨Ü ÓÜí·í«ÜÊæäà. GÇÝÉ B ¨æàÊÜÄWæà ²Åà£...'' ÖÜáÔ®ÜWæ aæÈɨÜÊÜÙæ ÓèÊÜáÂ& "" C®æã°àÊæá¾ ÔWÜ£à®ÜÆÉ BÊÝWæÆÉ ÖæàÙܣ௠'' Gí©¨ÜªÙÜá. ¸æ®Üá° ÖÝQ¨ÜÊÜÙæ wËg®ÜÇé Bµà暴 Êæã¨ÜÆ®æ ÊÜáÖÜw¿á ÊæáqrÆáWÜÙܯ°Ú¿áá¢Ý¤ ÓÜÃÜÓÜÃÜ®æ ®Üvæ¨Üá ÖæãàX¨ÜªÙÜá. ²Å࣠¢Ü®Ü° PæÆÓܨܢܤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜÇæí¨Üá JÙÜ ®Üv橨ܪÙÜá 0&0&0 ¢ÝÀá ÊÝ¢ÜÕÆ ÊÜáÊÜá¢æ ²Å࣠AÐÝrX PÜívÜÊÜÙÜÆÉ. PÝÀáÇæÀáí¨Ü ±Ü¨æà ±Ü¨æà ÖÝÔWæ ×w¿áᣤ¨Üª ¢ÝÀá £àÄ PæãívÝWÜ ²Å࣠HÙÜ®æ¿á C¿á¢æ¤ 83


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±ÝÂÓÜá ÊÜÞw ÖæçÓÜãRÆá ÊæáqrÆá ÖÜ¢Üáʤ Üâ¨ÜÃÜÈɨÜÙª Üá. ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ÊÜáWÜÙæà®æà ¢Ü±Üâ³ ÊÜÞvÜÈ, ¢ÝÀá C¨ÜªÃæà ¢ÜÊÜÃÜá ÖæaÜcÆÉÊæà ? Cí¨Üá ¢Ü®Ü° ¢ÝÀá ·¨ÜáQ¨ÜªÃæ ¢Ü±Ü³ ¨ æ ·í¨Üá ®æãàvÜᣤ ¨ ܪ Ù ÜÆÉ . ¢Ü¯° à gíhÝo¨Ü ¸ÝÚWæãí©ÐÜár BÓÜÃæ¿ÞWÜᣤ¨ÜªÙÜá. ¢Ü®ÜXàWÜ ¢ÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ ¸ÝXÇæãí¨æà H®Üá ? ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ·í«Üá&¸Ýí«ÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ ¸ÝXÆáWÜÙÜã ÊÜáábcÊæ¿áÆÉ. Gí¨æà ²Å࣠PæãÃÜWÜá¢Ý¤Ùæ.... ²Åà£Wæ ×í©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ&" ÊÜÃÜWÜÙÜ ¸æàpæ ' ®æ®Ü±ÝWÜᣤ¢Üá¤. Cíi¯¿áÃé, ¸ÝÂíPé E¨æãÂàX, A¬PÝÄ, PÝÇæàgá ÇæPÜcÃÜÃé ÊÜá¢æ¤à®æã ¨æãvÜx ¨æãvÜx ÖÜá¨æª¿áÈɨܪ ¿ááÊÜPÜÃÜá ÓÝÆá E¨ÜªÊÝXÁá C¢Üá¤. ¢Üí¨æ ÓÝPÜÐÜár ÓÜí±Ý¨Ü®æ ÊÜÞw ¯ÊÜê¢Ü¤ÃÝX¨ÜªÃÜá. C¨Üª J·ºÙæ ÊÜáWÜÙÜá ²Åࣿá ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ IÊÜ¢ÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã. ÊÜ®Üá° AÊÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæWæí¨æà ¸ÝÂíQ®ÜÈÉ TÝ¢æ¿á®Üá° ¢æÃæ©qr¨ÜªÃÜá. ÊæáàÇÝX ÓÜí·í«Ü ¸æÙæÓÜáÊÜ ¹àWÜÃÜá ÓÜí¢Üê±Ü¤ÃÝWÜáÊÜ ÖÝWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü ÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®æ ®ÜvæÔPæãàvÜáÊÜí¢ÜÖÜ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àvÜáÊÜ ÖÝX¨ÜªÃÜÆÉ; PæàÙܸæàPæà ? B¨ÜÃæà®Üá ! ¢Üí¨æ ®ÜÃÜÔíÖÜ¿á®ÜÊÜÃÜ BÓæWæ ¢Ü~¡àÃæÃÜb ¹orÙÜá ²Åà£. BµàÔ®ÜÈÉ ¢Ý®Üá ÊÜá«ÜáPÜÃܮܮÜá° ²Åà£Ô¨æªà®æ. Gí· ÓܢܠÖæãÃÜWævÜרÜÙÜá. ¯ÊÜç¢Ü¤ à ÝX¨Ü᪠Pæã®æ¿á¨ÝX ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæÁãí¨Ü®Üá° ÊÜááXÔ ¯Îcí¢ÜÃÝXÃÜÆá ·¿áÓÜᣤ¨Üª ®ÜÃÜÔíÖÜ¿á EWÜÅÃÜã±ÜÊÜ®æ° ¢ÝÚ¨ÜÃÜá. ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¯ÊÜê¢Ü¤ ¢ÜÖÜÔàÇݪÃÜÃÜ ÊÜáWÜ®Üã ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ¿áÈÉ Cíi¯¿áÃÜ®Üã BX¨Üª ÎÅàPÜísܮܮÜá° ÊÜÄÓÜÇæà ¸æàPæí¨Üá ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá ²Åà£Wæ ·ÆÊÜí¢Ü±ÜwԨܪÃÜá. ²Å࣠g±Ü³¿á Gí¨ÜÃÜá ¢Ü®Ü° ÖÜsÜ ¹vÜÈÆÉ. ±ÜÅ£»ÜqÔ ¯í¢ÜÙÜá. SvÝ Síw¢ÜÊÝX ÖæàÚ¹orÙÜá: "" ÖÜávÜáWÜ Cíi¯¿áÃé G®Üᢰ ݤÃæ. AÊܯWæà®Üá ¨Ýz¿ÞX¨æ ? ¨Üáw¿ááÊÜ NàÊÜáí¢Ü¯Wæà IÊÜ¢ÜᤠÓÝËÃÜÊÜ®Üá° Pæãoár ®Ü®Ü°®Üã° PæãvÜÆá... '' g¢æWæ ¢Ü®ÜWæã·º®æ A|¡®Ý¨Ü ÍÜΫÜÃÜ®Ü ÊæãÃæ ÖæãPÜRÙÜá & "" A}Ý¡, CÊÜ¢ÜᤠÊÜá«ÜáPÜÃÜ ·vÜ ÖÜávÜáWÜ®ÝXÃÜ·ÖÜá¨Üá; WÜáÊÜÞÓܤ®æ BXÃÜ·ÖÜá¨Üá. B¢Ü Gí.GÓé.Ô., ÊÜÞw¨ÝªÃæ. CÇÝTæ¿áÈÉ E¢Ü¤ÊÜá »ÜËÐÜÂ˨æ. ¸w¤ ¿ ÞX A¬PÝÄ ¨ÜhæìWæàÃÜáÊÜ dÝ£¿áã C¨æ. ·vÜÊÜÃݨÜÊÜÄWæà ®Ü®Ü®° Üá° Pæãoár IÊÜ¢ÜᤠÓÝËÃÜÊÜ®Üã° PæãorÃæ A¨ÜÃÜÇæÉ ÊÜáÖÜ¢Üä Ü 84


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A¥Üì˨æ; ÓÝ¥ÜìPÜÂÊÜä C¨æ ? '' Aí©¨ÜªÙÜá. D ÓÜÆÉ¨Ü hÝ£ & Aí¢ÜÓÜá¤WÜÚWæ Pæã®æÁáÈɨæ ? J·ºÃÜ®æã°·ºÃÜá ÊÜá®ÜÓÝÃæ AÄ¢Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜ ·¿ást hæãàw¿áÆÉ Ê æà ®ÜÊÜá¾ ¨ Üá ? ×Ä¿áÃÜá ®ÜÊÜá¾ ® Üá° ÖÜê ¢ Üã³ Ê ÜìPÜ ÖÜÃÜÔ PÜÙÜá×ÓܸæàPÜá. BWÜ B ¨æàÊÜÃÜã ÊæáaÜác ¢ ݤ ® æ. Gí· ËÍÝÆ»ÝÊÜ®æ Cí·áWæãvÜáÊÜÊÜÃÝÂÃÜá ?... ÖÜá·ºÚÛ¿á ¸ÝÂíPéÊæäí¨ÜÃÜÈÉ B¬PÝÄ¿Þ¨Ü ÍÜΫÜÃܯWæ ¢Ü®Ü° ±ÜÄÔ§£¿á®æ°ÆÉ ËÊÜÄÔ PÝWܨÜÊÜ®Üã° ·Ã橨ܪÙÜá. ¢Ý®Üá A|¡¯Wæ J·ºÙæà APÜRÃæ¿á ¢ÜíX, AÊÜ®Üá Síw¢Ü ¢Ü®Ü°®Üá° ¸æí·ÈÓÜáÊÜ®æí¨Üá PæãívܨÜ᪠»ÜÅÊæá¿ÞX¢Üá.¤ PÝWÜ¨Ü PÜívÜ PÜãvÜÇæ ¨Üá¨Ýì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÊÜ®Üí¢æ ÖæãÃÜoá·í¨Ü ÍÜΫÜÃÜ ¢ÜíXWæ £àÊÜÅ ÊÜááS»ÜíWÜ ÊÜÞw¹or. "" ®ÜÊÜᾨÜá E¢Ü¤ÊÜá PÜáÆ, EaÜc ÊÜáor¨Ü ÓÜíÓÜñ£. ¯à®Üá ¿åèÊÜ®Ü ÊÜá¨Ü©í¨Ü B QàÙÜá hÝ£¿áÊÜ®Ü Pæç ×wÁãà¨æà®Üá ? ×àWæÆÉ ÖÝÃÝvæãà¨Üá ¸æàvÜ. BÊæáàÇæ ÃæPæR ±ÜâPÜR Q¢Ü¤ ÖÜQR¿ÞX Öæãà©Ááà.... ®ÝÊÜâ ÖæàÚ¨ÜÐÜár PæàÙÜá. '' Gí¨æà QwPÝÄ ÖæãàX¨Üª. A±Ü³®Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ AÃÜÊÜ¢Üᤠ¨Ýq¢Üá¤. AÊÜÃÜ BÃæãàWÜÂÊÜä QÒà~Ô¢Üá.¤ AÊÜÃÜ CaæWc æ ËÃÜá¨ÜÊ­ ÝX ®Üvæ¨Üá PæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá. ¯®ÜWæ JÚ¢ÝWÜáÊÜ©ÆÉÊæí· BWÜÅÖÜ ¸æàÃæ. ²Å࣠A±ÜÅ£»ÜÙæ B¨ÜÙÜá. ¢Ü¢éPÜÒ|Êæ ÓÝÊÜÄÔPæãívÜÙÜá. ¢Ý®æàPæ ¢Ü®æ°ÆÉ »ÝÊÜ®æ & CíX¢ÜÊÜ®Üá° ·©Wæã¢Üá¤ÊÜâ¨Üá; ·ÓÜÊÜÚ¿ááÊÜâ¨Üá ? ×àWæ ÊÜáWÜÙÜ ¸ÝÙÜáÊæ¿á®æ° ÖܨÜWæwst A±Ü³ ¢Ý®æ C®æ°ÐÜár ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá iàËÔ¿ÞÃÜá ? ¿ÞÃÜ B¿ááÐÜ¿ÞÃÜ Pæç¿áÈÉ ? Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜá ×Ä¿áÃݨÜÊÜÃÜá ×àWæàPæ ¢ÜÊÜá¾ ÓÜ̱ÜÅ£ÐæuÀáí¨Ü ÊæáÃæ¿áá¢Ý¤Ãæ. ¢ÝÊÜâ ËÍÝÆ ÖÜê¨ÜÀáWÜÙÝWÜ¨æ ±æÅàËáWÜÙÜ®Üá° ·WÜáY ¸w¿áá¢Ý¤ÃæàPæ? EÖÜãí, ²Å࣠¢Ý®Üá ÊÜá®Ü ·¨ÜÈÓÜáÊÜ Ô§£¿áÇæÉ CÃÜÈÆÉ. ....A¨æãí¨Üá ÃݣŠAÊæàÙæ¿áÇæÉ ÊÜá®æ¹oár ¢Ü®Ü° ÊÜá«ÜáPÜÃܮܮæ°à AÃÜÔ ·í¨Üá ¹orÙÜá. B¢Ü®æãvÜ®æ Jí¨ÝX ÊÜá¨ÜÃÝԮܢܤ ±ÜÅ¿Þ| ¸æÙæÔ¨ÜÙÜá. ÊÜáÃÜá©®ÜÊæà C·ºÃÜã ¢ÜíhÝÊÜäÄ®Ü ¨æàÊÝÆ¿á ¢ÜÆᲨÜÃÜá. AÈÉ £àÃÜ ÓÜÃÜÙÜÊÝX ÊÜÞÇæ ·¨ÜÇÝÀáÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÃÜ ÊÜáãÆPÜ ËÊÝÖÜÊÝX¨ÜªÃÜá. B®Üí¢ÜÃÜ, PæÆ©®ÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ PæàÚ ·í¨Ü ÓÜᩪ¿áí¢æ ®ÜÃÜÔíÖÜ¿á AÓÜá ¯àX¨Üª à Üá. A|¡ ® Ý¨Ü ÍÜΫÜÃÜ®Üã ÓæàĨÜí¢æ APÜR ±ÜPÜR¨Ü ÊÜáí©ÁáÆÉ BwPæãívܨæªà®æí¨ÜÃæ, ²Å࣠ÊÜá®æÀáí¨Ü Kw ÖæãàX ÇèÊé ÊÜÞÂÃæàhé 85


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜÞwPæãívܨæªà ¨ÜáÐܳÄ}ÝÊÜá ¹àÄ AÊÜÃÜá ÓÝÊܮܰ²³¨ÜÃæí¨æà. ¢Üí¨æ¿á ÓÝ訆 ÓÜᩪ PæàÚ¨Ü ²Å࣠ÓÜÌƳ © ®Ü ÊÜÞ®ÜÔPÜ PæãàÒ»æWæãÙÜWÝX¨ÜªÙÜá. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ AÊÜÙÜ ®æÃÜÚWæ ®æÃÜÙÝX ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ®æãàwPæãívÜ. ¢Ü®Ü°ÊÜÙÜ®Üá° ¢Ü®Ü°ÊÜÙæ BX EÚÔPæãívÜ. Cí¨Üá ÍÜΫÜÃܯWæ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. ÖÜá·ºÚÛÀáí¨Ü C¨æà ÎÊÜÊæÞWÝY ®ÜWÜÃÜPæR ÊÜWÜìÊÜÞwÔ Pæãíw¨Ýª®æ. ²Å࣠ÊÜá«ÜáPÜÃÜ®æãí©Wæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÜdæàÄ CÃÜáÊÜâ¨Üã C¨æà ®ÜWÜÃܨÜÇæÉà. ¢ÜíX¿á Êæáà騆 Pæãà±ÜË®Üã° BÃÜÈÆÉ. ÍÜΫÜÃܯWæ JÊæ᾿áã ¢ÜíX¿á ÊÜá®æ¿á PÜvæ AÊÜ®Üá ÊÜááS ÖÝPÜÈÆÉ. ¢Ý®Üá ÓÜãRoÃé HÄ ÃÜÓ椿áÈÉ ·ÃÜᣤÃÜáÊÝWÜ APÜÓݾ¢é AÊÜÙÜá G¨ÜáÄWÜæà PÝ|ÔPÜRÃÜ㠢ܮܰ ®æãào ¸æàÃævæWæ ÖæãÃÜÚÔ ¹vÜá¢Ý¤®æ! ¢Ü®Ü° ÊÜá¨ÜáÊæWÜã ¢ÜíX¿á®Üá° BÖÝ̯ÓÜáÊÜí¢ÜÖÜ «ÝÃÝÙÜ¢Ü®Ü ¢æãàÃÜÈÆÉÊÜÆÉ AÊÜ®Üá! ÖæàWæãà ¢Üí¨æ¿á ÓÝËWÜ㠢ݮÜá ÖæãàWÜÈÆÉ . A|¡ ® Ü ÊÜá¨ÜáÊæWÜ㠢ܮÜWæ BÖÝÌ®ÜËÃÜÈÆÉ. Gí¨Üá ®æ®æ¨Üí¢æÆÉ ¨Üá@S EÊÜá¾ÚÔ ·ÃÜá¢Ü¤¨æ; ²Åà£Wæ. DXàWÜ A£¤Wæ ÓÜáËá¢ÝÅ PÜãvÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨ÜÇæãÉà ¨ÝÄ¿áÇæãàÉ PÝ|ÔWÜáÊÜâ¨ÜáíoÆÉ. BPæ¿áí¢Üá C®Üã° A±ÜÄb¢ÜÙÜ ÖÝWæà ¨ÜãÃÜ ÓÜĨÜá ÖæãàX ¹vÜá¢Ý¤Ùæ ! ²Åà£Wæ A®Ý¥Ü ±ÜÅþæ PÝvÜá¢Ü¤¨æ. ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR PÜwÊæá ÊÜÞwÆÉ AÊÜÚWæ. ÓÜÌƳ ¨ÜãÃÜ ®Üvæ¨ÜÃæÈÉ ®ÜÆáWÜÊÜÙæãà C¯¢Üá ®æãí¨ÜÃæÈÉ ¸Ýw ÖæãàWÜáÊÜÙæãà. Gí·í¢æà AÊÜÙÜ®Üá° ®æãwPæãÙÜáۢݤ®æ. ÓÜ¨Ý ÓÜáU¿ÞXvÜÆá AËÃÜ¢Ü ÍÜÅËáÓÜᣤ¨Ýª®æ. ®ÝÄ¿á »ÝWÜ ±ÜâÃÜáÐÜ®Ü ±Üâ|ÂÊæ®ÜáÊ° Üí¢æ ²Å࣠AÊÜ®Ü ¸ÝÙÜ®Üá° ¢Üáí¹¨Ü GÃÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÇæÉ AÊÜ®Ü A¨ÜÐê Ür SáÇÝÀáÔ ¹qr¨æ. GPéÕoÅ®ÜÇé PÝÂíwvæàpé BX A¨æà CÇÝTæ¿áÇæÉ g㯿áÃé Cíi¯¿áÃé ÖÜá¨æªWæ BÁáR¿ÞX¨æ. ®æàÊÜáPÝ£Wæ B¨æàÍÜÊÜ®Üá° PÝ¿áᣤ¨Ýª®æ. ¿ÞÊÜ ÎÅàÊÜáí¢ÜÃÜ ÊÜá®æ Öæ~¡WÜã PÜwÊæá CÆÉÊæí·í¢æ ¢Ü®Ü° ²Åà£Wæ ¸æàPÜá¸æàPÝ¨Ü JvÜÊæ, ÊÜÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° Pæãíw¨Ýª ® æ. ÓÜãRoÃé Pæãíw¨Ýª®æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ q.Ë., µÅhé, ²àsæãà±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜá C¢Ý© ¸æÇæ¸ÝÙÜáÊÜ ÓÝÊÜÞ®ÜáWÜÙæÆÉÊÜä CÊæ. C®æ°à®Üá ¢ÜÊÜᾨæà Jí¨Üá ·íWÜÇæ PÜqÓr ÜáÊÜâ¨æãí¨æà ¸ÝQ. B¨ÜÃÜã GÇÝÉ C¨Ü㪠H®æãà CÆÉ¨Ü PæãÃÜWÜá ²Åà£Wæ. Öܣä ܨÜÇæÉ C¨Ü㪠¨ÜãÃÜÊÝXÃÜáÊÜ ¢Ü®Ü° ¢èÄ®Ü PÜvæ¿á ¸Ýí«ÜÊÜ ·í«ÜáÃÜÊÝWÜáÊÜ 86


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ©®ÜÊæí¨Üá ·í©à¢æãà Gí¨Üá ÖÜí·ÈÓÜá¢Ý¤Ùæ.... Gí©WÜã " ÓÜáS ' Êæí·á¨Üá ®ÝÊÜâ G~Ô¨Üí¢æ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ; ·ÃÜáÊÜâ¨Üã CÆÉÊÜÆÉ. A¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÝÇæªÓæ¿áÇæÉà CÃÜáÊÜ PÜÓÜ¨Ü b®Ü°¨Üí¢æà PÜívÜã PÝ|¨Üí¢æ CÃÜÆã ·ÖÜá¨Üá. Aí¢Üá ®ÝÊæà ÖÜávÜáPܸæàPÝWÜá¢Ü¤ ¨ æ; PÜívÜá PæãÙÜÛ ¸æàPÝWÜá¢Ü¤ ¨ æ. A±Ü³ ¢æãàÄst Cíi¯¿áÃܮܮæ°à ¢Ý®Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨ÜªÃæ ÓÜáS©í¨Ü CÃÜᣤ¨æª. Gí¨æà®Üã ±ÜÄ¢Ý±Ü ±ÜvÜáÊÜ ÖÝXÆÉ . ²Å࣠dÜÆÓݬÓÜÇæí¨æà ÖæãÃÜ ·í¨ÜÊÜÙÜá. ¢Ý®Üá hÝ£ ¸Ýí«ÜÊÜÃÜá ¸æÃæWÝWÜáÊÜí¢æ ¸ÝÙÜÆã ·ÆÉÊÜÙÜá; ·¨ÜáPÜ·ÆÉÙÜá. ¢Ü®Ü° ±Üâor ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÓÝQ ¸æÙæÓÜáÊÜâ¨æ Jí¨Üá ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¨æ. ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ¢ÜÊÜáWæ ÊæÞ¨ÜÆ®æà ÊÜáWÜá DWÜÇæ ¸æàvÜÊæí©¨Üª. ¢Ü®ÜWæã ÊÜáPÜRÙæí¨ÜÃæ ¢Üáí¸Ý ²Åà£. ÊæÞ¨ÜÆ ÊÜáWÜáÊæäí¨Üá BX ¹vÜÈ. BÃÜí»Ü¨ÜÇæÉ ¢ÝÊÜâ ±ÜÅPÜê£ ËÃÜá¨Ü­ Óæ|ÓÜáÊÜâ¨Üá ¸æàvÜÊæí©¨ÜªÙÜá. CÆãÉ ¢Ü®Ü° ÖÜsÜÊÜ®æ°à ×w¨Üá W橪¨ÜªÙÜá. ÊÜáWÜáÊÝ¨Ü ÊÜÞ¢ÜÅPæRà Wæ¨ÜªÙæ®Üá°ÊÜâ¨æà®Üá ? Öè¨Üá, iàÊܮܨÜÈÉ ¿ÞÊÝWÜÆã AÐærà. Wæ¨æªÊÜâ Aí¨Üá PæãívÜÐÜãr WæÆáÉÊÜâ¨Üá C¨æªà CÃÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ ! DWÜ A±ÜäÊÜì ¸æÙæ¨Üá ÓÜãRÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ ÖÜávÜáX¿Þ¨ÜÃæ ÓÝPÜá ¢Ý®Üá WæÆáÉ Ê æ. Aí¨ÜáPæãÙÜۢݤÙæ ²Åà£. 0&0&0 BÃÜá £íWÜÙÜáWÜÙæà PÜÙæ¨ÜÊÜâ. WæÙÜ£ ÓèÊÜáÂÚWæ ÖæÄWæ¿Þ¨Ü ÓÜÊÜÞaÝÃÜ ·í©¢Üá. WÜívÜá ÊÜáWÜá. ®ÝÊÜáìÇé væÈÊÜÄ. ®ÜÔìíWé ÖæãàËá®ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá©®Ü C¨ÜÙª Üí¢æ. Ë®æãà¸Ý ®ÜWÜÃܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÙÜ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ¸Ý|í¢Ü®ÜÊÜí¢æ. Aí¨ÜÃæ ¢Ü®Ü° WÜívÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÇæÉà AÊÜÙÜ ¸Ý|í¢Ü®Ü. Êæã¨ÜÇæ A¢æ¤ CÆÉ¨Ü ÊÜá®æWæ ÓæãÓæ¿áÊÜÙÜá. C¨Üá Êæã¨ÜÆá ¸Ý|í¢Ü®ÜÊݨÜÃÜá ¢ÜÊÜÄWæàPæ ÖæãàWÜÈÆÉÊæäà. ¢ÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áã C¨æà ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÖæãÓÜÊÜá®æ ·vÝÊÜ}æ¿áÈɨæ¿áÆÉ ! BPæWæ ¢ÝÀá PÜãvÜ C¨ÝªÃÜÆÉ! ×àWæàPæ AÊÜÚWÜã BÀá¢Üá Gí· ÓÜíÍÜ¿á ²Åà£Wæ ¸Ý¬Óܨæ CÃÜÈÆÉ. WæÙÜ£¿á®Üá° ®æãàvÜÇæí¨Üá «ÝËÔ ·í¨ÜÊÜÙæà & "" WÜívÜá ÊÜáWÜá ¢Üáí¸Ý aæ®Ý°X¨æ PÜ}æà. ¥æàpé GÆÉ AÊÜá¾®Ü ÖÝWæà.'' Gí¨Üá ÓÜí¢ÜÓÜ 87


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ÓÜíÍÜ¿áÊÜ®Üã° ÊÜááí©orÙÜá: "" ¯à®æàPæ ÓèÊÜá ¯®Ü° ¢ÝÀá ÊÜá®æWæ ¸Ý|í¢Ü®ÜPæRí¨Üá ÖæãàWÜÈÆÉ '' Gí¨ÜÙÜá. ÓèÊÜá ¯gPÜãR ÓèÊÜáÂÊÜáã£ì¿áí¢æ ÊÜááWÜáÙÜ° W æ¿áÈÉ ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ÜÙÜá & "" ®Ü®Ü° ¢ÜÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ ·vܢܮÜ, ¯®ÜWæ Wæã¢Ü¤ÆÉ ? ÖæàWæã AÊÜÃÜá ®Ü®Ü° ÊÜá¨æÌ ÊÜÞw¨æãªí¨æà ÊÜáÖÝ¢ÝÕ«Ü®æ.'' ²Å࣠ÊÜÞ£Æɨæ PÜáÚ¢ÜÙÜá. A£¤¢Ü¤ PÜ}Ý¡wÔ¨ÜÙÜá. AÐÜrÃÜÇæÉ ÓèÊÜáÂÙÜ WÜívÜ B®Üí¨é ·¯à¿á®é ¢æãoár, ÆáíX ±Üíaæ G£¤PÜqr, AvÜáWæ ÊÜá®æ PæÆÓܨÜÈÉ ¯ÃܢܮÝX¨Ýª¢Ü ¢Ý®æà Pݵ PܱÜâ³ ×w¨Üá ®ÜÓÜá ®ÜWÜá¢Ý¤ ÖæãÃÜ ·í©¨Üª. "" D ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜ ®Ü®ÜWæ ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜí·í¬. ÊÜÃܨÜQÒ}æ CÆɨæà®æ ®Ü®Ü° Pæç ×w¨Üá ±Üâ| PÜqrPæãívÜÃÜá. C©àWÜ ®æãàvÜá, AÊÜÃæà ¢ÜÊÜá¾ ÖÜÓܤ©í¨Ü CÊÜ¢ÜᤠWÜíià®Üã ¸æàÀáÔ ÖÝPÜᣤ¨ÝªÃæ. '' ÓèÊÜᠢܮܰ WÜívܮܮÜá° ±ÜÄaÜÀást ÊæçSÄ C¨Üá. B®Üí¨é ®ÜÓÜá ®ÜWæ¿áÇæÉà Pݵ Pܱܮ³ Üá° ²Åࣿá PæçX¢Üᤠ& "" ®Ý®ÝÂÊÜ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÄà, CÊÜÙÜá ÓÜáÊæá° ÖæãWÜÙݤÙæ...'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÊÜ®Üá AvÜáWæ ÊÜá®æWæ ×í©ÃÜáX¨Üª. "" ¯®Ü° ¢ÝÀá®Ü CÈÉWæà PÜÃæÓæãR·ÖÜá¨ÜÇæÌà ? ¯®Ü° ¸Ý|í¢Ü®ÜPæR '' ²Å࣠ÊÜá¢Ü㤠Pæ¨ÜQ¨ÜÙÜá. "" AÁãÂà ¯íWæÇæãÉ »ÝÅí£. ®ÜÊÜá¾ ¢ÝÀá CÈÉWæ ·í¨ÜãÅ GÃÜvÜá ©®Ü CÃæãà¨Üá PÜÐÜr. AÊÜÄWæ௨ÜãÅ WÜívÜá ÊÜáPÜRÙæí¨ÜÃæà ±ÝÅ|. AÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ aÝPÜÄ ÊÜÞvéPæãívé CÃÜÈPæRà ÓÜÄ. ¸Ý|í¢Ü®Ü Xà|í¢Ü®Ü AÊÜÄWæÈÉ ·í©à¢Üá ÊÜÞvÜÈPæR ?...'' Gí¨Üá ÍÜáÐÜR ®ÜWæ ®ÜPÜRÙÜá ÓèÊÜáÂ. "" ÖÜãí, ®æãàvÜá ×àX¨æ ®Ü®ÜWæ Öܣä Ü¨Ü ¸Ýí«ÜÊÜ £ÚÀá¢æà®æ ²Åà£. hÝ£ÁãÙÜWæ C¨Üª ÊÜÞ¢ÜÅPæR GÆÉÊÜä ÓÜáSÊÝXÃÜá¢æ¤à A®æã°à ÖÝX¨æÁáà. GÆÉ ®ÜÊÜá¾ ®ÜÊÜá¾ ÖÜ}æ ·ÃæÖÜ.'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÙÜá. ....D ±ÜűÜíaÜÊæ Ëb¢ÜÅ. CÈÉ ÓÜáSÊÝX ¸ÝÙÜÇæí¨æ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ¢ÝÊÜâ PÜqrPæãívÜí¢ÜÖÜ hÝ£ ±Ü¨Ü­£WÜÙÜá ÖÝWÜã ¢ÝÊÜâ Jí¨Üá WÜãwÓÜáÊÜ ÓÜí·í«ÜWÜÙÜá, ×àWæ Jí¨ÜPæãRí¨Üá ËÊÜááSÊÜä BWÜáÊÜÊÜÆÉ. A¯°Ô¢Üá ... ²Å࣠88


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢Ý®Üã ¢Üáq¿áíb®ÜÇæÉ ®ÜPÜáR &"" ¯®Ü° ÊÜÞ¢Üá ¯g PÜ}æà ... '' Gí¨ÜÙÜÐær. ¢Ü®æ°¨ÜáÄWæ Pæç PÝÆáWÜÙܮݰwÓÜá¢Ü¤ ÓÜ|¡Wæ BPÜÚÓÜᣤ¨Üª GÙæà ÊÜáWÜá訆 ·ÆWæç ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜ®Üá° ¹wÔ C±Ü³¢Ü¤ÃÜ ®æãàpæãí¨Ü¯°orÙÜá. ÊÜáWÜáÊܮ氣¤ ÇæãaÜ ÇæãaÜ®æ ÊÜáᣤorÙÜá. 0&0&0 ²Å࣠ÓÜíhæ BµàÓÜá ÊÜááX¿áᣤ¨Üªí¢æ WÜívÜ®Ü ÓÜãRoÃé ²È¿á®é ÊæáàÇæàÄ AÊÜ®Ü »Üág ×w¨Üá PÜáÚ¢Üá ÊÜá®æ ¢ÜÆá±ÜâÊÝWÜ G¨ÜáÃÝWÜáÊÜâ¨æà A±ÜäÊÜìÙÜ ±æàÆÊÜÊÝ¨Ü ÊÜááS. A±ÜäÊÜì Kvæãàw ·í¨Üá ¢Ü¹ºPæãÙÜáÛÊÝWÜ PÜÃÜáÙÜá QÊÜâb¨Ü A®Üá»ÜÊÜ. ÊÜá«ÜáPÜÃÜ®Ü ÓÝí¢ÜÌ®Ü ¢Üáí¹¨Ü ®æãào. ®æÃæ ÊÜá®æ¿ÞPæ Jí¨Üá©®Ü ÓÜáÊÜᾯÃÜÇÝÃܨæ Aí©¨ÜªÙÜá& "" ²Å࣠¯®Ü° ÊÜáWÜáÊܮܰ ¯à®æàPæ ¯®Ü° A|¡®Ü ÊÜá®æ¿áÈÉ ¹oár ¯à®Üá PæÆPÕ æR ÖæãàWݺÃܨÜá ? & ÖæàWÜã ¯®Ü° A£¤Wæ ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜá¢Ý¤Ùæ; ®æãàwPæãÙݤÙæ. ÓÜÖÝ¿áÊÝWܸæàPæí¨ÜÃæ ¯àÊæ ·í«ÜáWÜÙÜÈÉ ¢ÜXY ÖæãàWæºàPÜÊÜá¾ ; ¸æàwPæã ¸æàPÜÊÜá¾. '' ÖÝWæ ÖæãàX ¸æàwPæãívÜ PÜãvÜÇæ ·í«Üá g®ÜÃÜÈÉ ÓÜÈàÓÝX ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜáÊܨݨÜÃæ C®æÈ ° É PÜÐÝr ? ®ÜÊÜá¾ ®æãàÊæÆÉ ÖÜíb ÖæãàX ®æÊÜᾩ¿á ®æÇæ Gí·á¨Üá A£ ÓÜáÆ»ÜÊÝXÁá ¨æãÃÜPÜᣤ¢Üá¤. ²Å࣠H®Üá ÖæàÙÜá¢Ý¤Ùæ ? ""®ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜã®æ AÈÉÃæãÙÜÆÉÄà.... '' Gí¨æà®æã PÝÃÜ|PæãorÙÜá. ¢Ý®æã·ºÙæ PÜáÚ¢ÝWÜ A±ÜäÊÜìÙÜ®Üá° ¯qrÓÜá¢Ü¤ PÜí·¯¨Üáí·áÊÜÙÜá. BWÜ ÊÜá«ÜáPÜÃÜ®æà®Ý¨ÜÃÜá ·í¨ÜÃæ Wæãàvæ¿á PÜvæ £ÃÜáX ÓæÃÜX¯í¨Ü ÊæãàÃæÁãÃæÔ PæãÙÜáÛÊÜÙÜá. ·Ä¨æà J| ®ÜWæ ¹àÃÜáÊÜÙÜá. ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ÓÜÃÜPÜR®æ ¢Ü®Ý°Pæ¿á®Üá° G¨æWݯÔPæãívÜá ÃÜËáÓÜáÊÜ®Üá. AÊÜÙÜ PÜí·¯Wæ PÝÃÜ| £Ú¨ÜÊÜ®Üá & "" ²Å࣠£Ú¿á¨ÜÊÜÙæà ¯à®Üá ? ¿ÞPæ bí£ÓÜᣤàÁá. Cí¨ÜÆÉ ®ÝÙæ GÆÉ ÓÜÄ Öæãí¨Üá¢Ü¤¨æ. ÃÜPܤ ÓÜí·í«ÜÊæí¨Üã ¢æãvæ¨Üá ÖæãàWܨÜÆÉ....'' G®Üá°ÊÜ®Üá. ×àWæà ²Å࣠WÜívÜ®Ü ¢æãàÚ®ÝÓÜÃæ¿áÈÉ AÊÜ®Ü JÆ訆 ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜÈÉ GÆÉ ÊÜáÃæ¿áÆá ¿á£°ÓÜᣤ¨ÜÙª Üá. AÆɨæ A±ÜäÊÜìÙÜ ·orÆá PÜ|á¡WÜÙÜÇæÉ ®ÝÙæ ·ÃÜ·ÖÜá¨Ý¨Ü ÓÜí¢æãàÐÜ¨Ü PÜÒ|WÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÃæãYÙÜÛÆá PÝ¢ÜÃÜ©í¨Ü C¨ÜªÙÜá. 89


BÊÜ¢ÜìPÝÆ D ®ÜvÜáÊæ BµàÔWæ ÖæãÓܨÝX ÖÝÓܮܩí¨Ü ÊÜWÜìÊÝX ·í¨Üá ¢ÜÊÜá¾ Ë»ÝWÜPæR vÜãÂq ıæäàpéì ÊÜÞw¨Ü gÆgÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ±ÜÄaÜ¿áÊÝÀá¢Üá. gÆgÊÜá¾ ÓÜÌƳ ÓÜãÆ § PÝ¿áÙÝ¨Ü WèÃÜÊÜ ÊÜ|ì¨Ü ÖæíWÜÓÜá. iàÊܮܨÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár PÜÐÜr&®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÔ ÖÝWæà ÓÜËìàÓé ¢æWæ¨ÝPæ. ²Å࣠ÓÜÊÜá¿á ÔPÝRWÜ Ëá¢Ü»ÝÑ¿Þ¨Ü BPæ¿á®Üá° ÊÜÞ£WæÙ橨ܪÙÜá. BWÜ £Ú©¢Üᤠ& gÆgÊÜá¾ Ë«ÜÊæ, ÊÜá¢ÜᤠÊÜáÃÜáÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÊÜÙÜá. DWÜ GÃÜvÜá ÊÜáPÜRÙÜã CÊæ. Êæã¨ÜÆ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áÈÉ ÖÜbc¨Ü AÄ暴 Êæáç PÜÙæ¨Üá ÖæãàWÜáÊÜ ÊÜáá®Ü°Êæ Pæç ×w¨Ý¢Ü BPÜÔ¾PÜ A±Ü[ݢܨÜÈÉ ÓÝÊÜ®Üá° PÜívÜ. B ·ÚPÜ B¢Ü PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª C¨æà CÇÝTæ¿áÈÉ ¢Ý®Üá PæÆÓÜPæR ÓæàĨݪÙæ. A¨ÝÂÊÜ ±ÜäÊÜì ÓÜáPÜê¢ÜÊæäà AÊÜáê¢ÜZÚWæÁãà ÓÜÖæãà¨æãÂàX ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜáã£ì ÓÜSÂÊÝX¢Üá¤. Êæáç£Å ±æÅàÊÜáÊÝWÜáÊÜâ¨ÜPæRà®Üã ¢ÜvÜÊÝWÜÈÆÉ. ÓÜÄ, ÊÜáÃÜá ÊÜá¨ÜáÊæÀáí¨Ü ¢Ü®ÜWæ ÓÜáSÊÝÀá¢æí¨æ »ÝËst gÆhÝÚWæ ÊÜááí¨æ Jí¨ÜÃÜ ÊæáàÇæãí¨Üá ÊÜáPÜRÙÝX ÓÜíÓÝÃÜ ¯»ÝÀáÓÜáÊÝWÜ PÜ× A®Üá»ÜÊÜWÜÙæ ÓÝÆáWÜqr¨ÜªÊÜâ. C·ºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá ¸æÙæ¨Üá ±ÜÅ·á¨Ü­ ÊÜÞ®ÜPæR ·ÃÜáÊÜÊÜÃæWæ BPæ ¢ÜÊÜá¾ ¨Ýí±Ü¢Ü¨ÜÈÉ ±Üor ±Üw±ÝoÆá B B±Ü¢é ¸Ýí«ÜÊܯWæà Wæã¢Üá¤. BPæ¿á ¢ÝÀá¿á ÊÜá®æ PÜvæ¿áÊÜÃÝWÜÈ, WÜívÜ®Ü PÜvæ ÓÜí·í«Ü¨ÜÊÜÃÝWÜÈ ¯ÊÜáWæà®Üá, G¢Ü¤ ? Gí¨Üá PæàÙÜÆá ©PÜáR ¢Ü²³¿áã C¢Ü¤ ·ÃÜÇæà CÆÉ !.... A¨æÆÉ DWÜ C±Ü³¢æô¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÐÜár ÖÜÙæ¿á ÓÜíWÜ£. DWÜ BPæ¿á WÜívÜá ÊÜáPÜRÚ·ºÃÜã ¨æãvÜx ÖÜá¨æªWÜÙÜÈɨݪÃæ. ×Ä¿áÊÜ ¢ÜáÊÜáPÜãÄ®ÜÈÉ AÔÓær í pé PÜËáãÐÜ®ÜÃé. GÃÜvÜ®æ¿áÊÜ ÊÜááí¸æç®Ü ´ÝÂPÜrÄÁãí¨ÜÃÜÈÉ Êæáà®æàgÃé. DWÜ ®æãàw, ®ÝÊÜä ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÝX PÝ~ÓæठÊæ. Öܣä ܨÜÊÜÃÜã ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. ¨ÜãÃܨÜÊÜÃÜã ÖÜávÜáQPæãívÜá ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ. ·í¨Üá ·í¨Üá ÖæãàWÜá¢Ý¤Ãæ. ¹w DWÜ C¨æÆÉ ¿ÞÃÜá ®æãàvÜá¢Ý¤Ãæ ? PÝÆÊæ ·¨ÜÇÝX¨æ. ®ÜÊÜá¾ hÝ£ & ÓÜí±ÜŨݿáWÜÚí¨ÜÇæ ¸Ýí«ÜÊÜÂÊÜÆÉ. ®ÝÊæÆÉÃÜã Jí¨æà. Jí¨æà ÊÜá®Üág PÜáÆ. Gí¨Üá PÝÊÜÂÊÜá¿áÊÝX ÖæàÙÜá¢Ý¤Ãæ. ®Ý ÊÜááí¨Üá ¢Ý ÊÜááí¨æí¨Üá ÊÜá®æ¸ÝXÈWæ Öæ|á¡ Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜã ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ; ·ÃÜÇæ ¸æàPÜÆÉ.... gÆgÊÜá¾ ¢ÜÊÜá¾ iàÊܮݮÜá»ÜÊÜ ÖæàÚPæãÙÜáÛ£¤ ¨ ܪ à æ, ²Åà£Wæ ¢Ü®æã°ÙÜWæÇæãÉ EvÜáX¨Ü Óæ§$ç¿áìÊæ ±Üâq¿áá¢Ü¤¨æ. ¢Ý®Üá A±ÜäÊÜìÙÜ®Üá° aæ®Ý°X 90


BÊÜ¢ÜìPÝÆ K©ÓܸæàPÜá. ÊÜááí¨æ AÊÜÙÜá vÝPÜrÃÜÙÝWܸæàPÜá. AÐærà AÆɨæ DX¯í¨ÜÇæ AÊÜÙÜá GÆɨÜPÜãR ÊÜÞ®ÜÔPÜ Óæ§$ç¿áì Öæãí©ÃÜáÊÜí¢æ ¢Ü¿ÞÃÝWÜ ¸æàPÜá. Gí¨Üá ÁãàbÓÜá¢Ý¤Ùæ ; ²Åà£. 0&0&0 ®ÝÊÜâ Áãàbst ¨ÝÄ¿áÇæÉà ·¨ÜáPÜá ÓÝWÜáÊÜâ¨æà®Üá? A¨Üá ®ÜÊÜáWæ AÄ¿á¨ÜÇæà A±ÜäÊÜì £ÃÜáÊÜâWÜÙÜ®Üã° ±Üvæ¨Üá PæãÙÜáۢܤ¨æ ; ®ÝÙæWÜÙÜÇæÉ ·¨ÜÇÝÊÜ}æ¿á®Üá° ¢ÜÃÜá¢Ü¤ ¨ æ. A¨æãí¨Üá ®ÝÙæ ·í©¢Üᤠ. Aí¨Üá »Ý®ÜáÊÝÃÜÊÝX¢Üá¤. B ©ÊÜÓÜ ¸æÚWæàY®æ A¢ÝÂÍÜc¿áì PÝ©¢Üá¤. ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ¢Ü®Ü° PÝÉÓé Êæáàpé ÊæíPÜoÓÝÌËáÁãí©Wæ ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí»Ü¢Üá¤ÊÜÃæ Öæ㣤Wæ ÊÜá®æÁãÙÜWæ PÝÈpÝrWÜ ²Åà£Wæ " CÊÜÃÜá ¸æÚWæY AÐÜár Öæ㣤Wæà G¨Ü᪠GÈÉWæ ÖæãàX¨ÜªÃÜá ? ' Gí·á¨ÜPæR E¢Ü¤ÃÜ ÔQR¢ÜÆɨæà AÊÜÄ·ºÃÜ ×í¨æà®æ AÊÜÙÜ A|¡ ÍÜΫÜÃÜ®Üã JÙÜ ·í¨ÝWÜ ¢Ü®Ü° PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ¢Ý®æà ®Üí·¨Ý¨ÜÙÜá. AÊÜÃÜá JÙÜ ·í¨Üá PÜáÚ¢Üá PæãÙÜáÛ£¤¨Üªí¢æ £Ú¨Ü ËÐÜ¿áÊæà®æí¨ÜÃæ & ÊæíPÜoÓÝÌËá¿áã ÓÜÖÜ ¸ÝÂíPé E¨æãÂàX. DaæWÜÐær à ÖÜá·ºÚÛÀáí¨Ü CÈÉWæ ÊÜWÜìÊÝX ·í¨ÜÊÜ®Üá ¢Ü®Ü° PÝÉÓé Êæáàpé ÊÜá«ÜáPÜÃܮܮÜá° A¯ÄàQÒ¢ÜÊÝX AÊÜ®Ü BµàÔ®ÜÇæÉ ÓÜí¬Ô¨Üª. ·ÖÜÙÜ ©ÊÜÓÜWÜÙÜ ÊæáàÇæà ×àWæ »æàq¿Þ¨Ü Óæ° à ×¢ÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙæãvÜ®æ ·¨ÜáQ®Ü PÜÐÜr & ÓÜáS ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÝWÜ A¿Þb¢Ü ²Åࣿá A|¡®Ü ËÐÜ¿áÊÜä ·í©à¢Üá. ÍÜΫÜÃÜ ²Åࣿá A|¡®æà®Üá ? B¢Ü ÖÜá·ºÚÛ¿áÈɨݪWÜ ¢Ü®ÜWæ ÓÜÖæãà¨æãÂàX Gí¨Üã AÈÉ ¢ÝË·ºÃÜã ¢Üáí· B±Ü¤ÃÝX Jí¨æà Pæãà}æ¿áÈÉ ÊÝÓÜÊÝX¨æªÊæí¨Üã ÊæíPÜoÓÝÌËá ÖæàÙܨæà CÃÜÈÆÉ. ÊÜá¢æ¤ ²Åà£¿á ®æãàÊÜâ ÓÜíPÜoÊæà®æí¨Üá ÊÜá«ÜáPÜÃÜ®Üã ÖæàÙÜ©ÃÜáÊÜ®æà ? & Öæàڨܪ. "" A£¤WæWæ ÁãàbÓÜ ¸æàvÜÊæí¨Üá ÖæàÙÜá. ¯®Ü° »ÝÊܮܮÜá° ®Ý®æà GÙæ¨Üá PæãívÜá ·í¨ÜÃÝÀá¢ÜÆÉ . '' Gí¨æà ÊæíPÜoÓÝÌËá ÖæàÚ¨ÝWÜ ÊÜá«ÜáPÜÃÜ ®Üí¹ÃÜÈÆÉ. B »Ý®ÜáÊÝÃÜ ¸æÙÜX®Ü ÊÝQíWéWæ ·ÃÜÆá Öæàڨܪ ÊæíPÜoÓÝÌËá. CÊÜ®Üá Öæ㣤Wæ ÊÜááíhÝ®æ G¨Ü᪠Öæãà¨ÜÃæ B¢Ü®Ü g¢æ¿áÇæÉ »ÝÊÜ ÍÜΫÜÃÜ®Üã ·í©ÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá° PÜíw¨Ýª®æ !... DWÜí¢Üá ¢Ü®Ü° ÊÜá®æWæ ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ·í¨Ü A|¡®Ü®Üá° ®æãàw ²Å࣠91


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A¢ÜÂí¢Ü ÓÜí»ÜÅÊÜáWæãíw¨ÝªÙæ. B¨ÜÃÜ©í¨ÜÇæ A|¡®Ü®Üá° ÓÝÌWÜ£Ô¨ÝPæ AÊÜÃæPÝÙÜá E²³oár Pݵ ¢Üí©¢Ü¤ÙÜá. ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ ¢ÜíX¿á Pæç®Ü E²³oár aܱÜÄ ³ ÓÜáÊÝWÜ ÍÜΫÜÃܯWæ A±Ý¿á ÊÜÞ®ÜÊæ¯Ô¢Üá. ®Üí¢ÜÃÜ ÊÜáWÜá A±ÜäÊÜìÙÜ®Üá° PÜÃæ¨Üá ÊÜÞ¢ÝwÔ¨Ü. ¢æãvæ¿á ÊæáàÇæ PÜáÚÛÄÔPæãívÜ. A¨Üá A±ÜÄb¢ÜÃÜ ·Ú ·ÃÜÆá Aíi¨ÝWÜ ¢Ý®Üá ¢Üí©¨Üª Bo¨Ü ÓÝÊÜÞ®Üá ¹ÓæRpé ±ÝÂPæpéWÜÙÜ BÓæ ¢æãàÄÔ¨Ü.ª ¢ÜíX¿á G¨ÜáÄWæ ÊæáÆÉ®æ ÊÜá®ÜÔ®Õ ÝÙܨÜÈÉ ÖÜá¨ÜáX¨Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®æÆÉ ¢æÃæ©qr¨Üª..... ·¨ÜáPÜá PÜÈÓÜ¨Ü ±ÝsÜËÆÉÊæí·á¨Üá ÓÜ¢ÜÂ. D hÝ£ X࣠PÜí¨ÝaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ËáàÄ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ®ÜvÜáÊæÁá ÓÜí·í«ÜWÜÙÜá A¥Üì±Üä|ìÊÝWÜáÊÜâ¨Üá, ¸Ýí«ÜÊÜÂWÜÙÜá ¸æÓæ¿ááÊܨÜá PÜsæãàÃÜ ÊÝÓܤÊÜÊæà. ®ÝÊÜâ PÜorPÜvæWæ ·í¨ÝWÜ A¥ÜÊÝ Ë¬ GÙæ¨Üá ¢Üí¨ÝWÜ B¨Ü¨æªÆÉÊÜä JÚ¢æà BÀá¢æí¨Üá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ±ÜoárPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ×àWæÁáà... "" ²Åà£, ÊæíPÜoÓÝÌËá ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ®Ý®Üá ·ÃÜÆá ®æ±Ü ÊÜÞ¢ÜÅ ÊÜá«ÜÂÊÜ£ì¿áÐærà...D ÊÜá«æ ®Üvæ¨Ü¨æªÆÉ ®Ü®Ü° AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° ¢æãvæ¨Üá ÖÝQ¨æ¿áÆÉ... A±Ü³ ÊÜê¥Ý ¢ÜÊæã¾ÙÜWæ ¢ÝÊÜâ PæãÃÜX¨ÜÃÜá ; hÝ£ Êæáà騆 ¨ÜáÃܼ ÊÜޮܩí¨Ü ÓÝÊÜâ ¢Üí¨ÜáPæãívÜÃÜá. ¯®ÜWæ AÊÜÃÜá ÁãàWÜ®æí¨æà BÄst Cíi¯¿áÃé ÎÅPÜísÜ Cí¨Üá ÖæàWÝX¨Ýª®æ Wæã¢æ¤à ? WÜ£Wæoár ÖæãàX¨Ýª®æ. AÊܯWÜã ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨æ. ÖæÓÜÄWæí¨æà Jí¨Üá Öæ|á¡ ÊÜáWÜáÊÜä C¨æ. ©®Ü¯¢Ü gãgá, PÜáw¢Ü Öæ|á¡WÜÙÜ aÜoPæRà AÊÜ®æÐÜár ¨Üáw¨ÜÃÜã ÓÝƨÝX¢Üá¤. ÖæívÜ£Wæ C®æ°ÈÉ¿áÓÜáS ? CÇÝTæ¿áÈÉ ÆíaÜWÜáڢܮÜÊÜä Öæbc¢Üá¤. Pæã®æWÜã ÇæãàPÝ¿ááPܤ ¨ÜÙÜ¨Ü ·ÇæWæ ¹¨Ü᪠ÊÜá|á¡ ÊÜááQR ¹or....'' Gí¨Üá ÊÜÞ¢Üá ¯ÈÉԨܪ ÍÜΫÜÃÜ. AÃæ¯ËáÐÜ ¢Üvæ¨ÜÊÜ®Üá "" ÊÜá«ÜáPÜÃé ¯àÊÜ⠮ܮܮ° Üá° PÜÒËáÓܸæàPÜá. ¯ÊÜá¾®Üá° ®Ý®Üá A¥Üì ÊÜÞwPæãÙÜÛÈÆÉ.'' Gí©¨Üª. ÓÜÌƳ ¯àÃÜÊÜ¨Ü ¢æÃ湩ª ¢ Üá. ¢Ü¨Ü®Üí¢ÜÃÜ ²Å࣠ÖæàÚ¨ÜÙÜá : ""A£¤Wæ¿á®æã°í¨ÜÕÆ PÜÃéPæãívé ¸Ý A}Ý¡ .'' "" ÓÜáËá¢ÝÅ DWÜÇæ ·Ä¤à¯ Aí¨ÜÙÜá. ®Ý®æà DWÜ AÊÜÓÜÃܨÜÈÉ ·í¨æ... ¸æÚWæY BµàÔWæ ÖæãàWæãÊÝWÜ ¯àÊæàPæ ÊÜáWÜá A±ÜäÊÜìÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉ à ¹oár ÖæãàWÜ ¸ÝÃܨÜá ? ÖÝní, ÊÜáWÜá ®ÜÊÜá¾ hæã¢æ Öæãí©PæãÙæãÊÜÃæWÜã ¯à®Üá PæÆ ©ÊÜÓÜWÜÙæ BµàÔWæ ÃÜhæ ÖÝPÜ 92


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¸æàPÝ©à¢Üá....'' ÍÜΫÜÃÜ®æí¨Ü. "" ¯ÊÜáWÝÂPæ CÆÉ¨Ü ¢æãí¨ÜÃæ A}Ý¡ '' ²Å࣠ÃÝWÜÊæÙæ¨ÜÙÜá. "" D ¹WÜáÊÜÞ®ÜË®æ°àPæ ²Å࣠? ®ÝÊÜâ J·ºÄWæã·ºÃÜá B¨ÝWÜÇæ A¥ÜìÊÜÞwPæãívÝWÜÇæ ®ÜÊÜá¾ ¸Ýí«ÜÊÜÂPæR ¸æÇæ ·ÃÜáÊÜâ¨ÜÆÉÊæà ? Aí¨Ü ÖÝWæ C®æã°í¨Üá ÊÜááS ËÐÜ¿á. A±Ü³ ¯®Ü° ÖæÓÜÃÜÈÉ IÊÜ¢ÜᤠÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá° ¸ÝÂíPé®ÜÈÉ Cqr ¨ ܪ à ÜÆÉ ; A¨Ü®Üá° A±ÜäÊÜìÙÜ ÖæÓÜÄWæ ÊÜWÝìÀáÓÜ ¸æàPæí©¨æªà®æ. ¯®ÜWæã²³Wæ ¢Ý®æà...'' ÍÜΫÜÃÜ®Ü ÊÜÞ¢Üá PæàÚ ²Å࣠ÊÜáãPÜ ËÔ¾¢æ¿Þ¨ÜÙÜá. ÊÜá¢æ¤ »ÝÊÜ®Ü PÜvæ £ÃÜáX¨Ü ÍÜΫÜÃÜ & "" ¯àË®æ° à ®Ý¨ÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜ⩨æÁáà ? '' Gí¨ÝWÜ A¨ÜáÊÜÃæWæ ÊÜáãPÜ ±æÅàPÜÒPÜ®Üí¢æ PÜáÚ£¨Üª ÊæíPÜoÓÝÌËá ÊÜá«æ ±ÜÅÊæàÎԨܪ & "" ²Åࣿá ÊÜá®ÜÓÜáÕ C©àWÜ ¯aÜcÙÜÊÝ¨Ü ÊæáàÇæ AÊܯWæ C®æ°à®Üá ¢Ý®æ ÖæàÙܸæàQ¨æ....?'' Gí¨Üá ®ÜWæ¿á ÎÅWÜí«Ü¨Ü ±ÜÄÊÜáÙÜÊܮ氹ºÔ¨Ü. l ÊÜáíWÜÙÜ

93


ÊÜ¢ÜáìÆ ¢Ý®Üá J·ºÙæ PÜáÚ¢Üá Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜ ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÙÜá. AÊÜÙÜ D ¯«ÝìÃÜ ®Ü ·ÖÜá©®ÜWÜÙÜ ·á©­Êݨܨæãí©Wæ ¢ÜÙÜáPÜá ÖÝQPæãíw¢Üá¤. ¢Ý®Üá AÊÜá¾ ¢ÝʢݮÜá AÊÜá¾ ·ÖÜÙÜ ÊÜÂÊÜÖÝÄàPÜ ¨ÜêÑ r¿ááÙÜÛÊÜÙÜá. J·ºÙæà ÊÜáWÜÙÜ ÓÜáSPÝRX bí£ÓÜáÊÜÙÜá. ÊÜáWÜÙÜá ÓÜ¨Ý ÔÄ ÓÜá±Ü³£¤Wæ¿áÈÉÃÜÇæí¨æà ·¿áÓÜáÊÜÊÜÙÜá... Cí©®Ü ¢Ü¯°à Ô§£ g®ÜÃÜ ¨ÜêÑràÈ H®æà B¨ÜÃÜ㠢ݮÜá CÐærÆÉ ÓÜí±Ý©ÓÜÆá ±Üor ±ÝvÜí¢Üá ÖæàÙÜÆÓÝ«ÜÂÊÝX¢Üá¤. A£ÃÜã±Üâ ¿åèÊܮܻÜÄ¢Ü Öæ|¡®Üá° aæ®Ý°X ·ÙÜÔPæãívÜá ®Üí¢ÜÃÜ ÊÜíbÓÜáÊÜ WÜívÜÓÜÄWæà®Üá PÜwÊæá ? ¢Ý®Üá Aí¥Ü WÜívÜÓÜÄWæà®Üã PæàÃé ÊÜÞvܨæà®æ AÊÜÃÜ®æ° à ÊÜáÃÜÙÜáWæãÚÔ ÓÝPÜÐÜár ÓÜí±Ý©Ô¨ÜªÙÜá. ¿ÞÄWÝX ? DWÜ ÊÜáWÜÙÜá H®æã ÖÜáaÜác B¨ÜÍÜì¨Ü ¸æ®Üá° ¹¨Ü᪠¿ÞÊÜ®æã D ¨ÜĨÜŨÜÊܯWæ ¢ÝÚ PÜoárÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ? B¦ìPÜ £ÃÜáÚÆÉ¨Ü ÊÝÓܤËPÜ ¢ÜÙÜÖÜ©ÀáÆÉ¨Ü B¨ÜÍÜì©í¨æà®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü? ÖÝWæí¨Üá PÜÊÜáÇÝQÒ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° G¨ÜáÃÜá ÖÝQPæãÙÜÛÇÝÃÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ÊÜÂÊÜÖÝÄàPÜ ·á©­ aÝ¢Üá¿áì E±ÜÁãàXÔ¨ÜÙÜá. ·íWÝÃÜ¨Ü Êæãpær CvÜáÊÜÊÜÙÜ®Üá° ÓÜáÆ»ÜPæR ¹oár PæãvÜá¢Ý¤ÙæÁáà.. ÓÝÌ£ ¢Ý®Üã ·á©­ÊÜí¢æ Aí¨ÜáPæãívÜÙÜá. D ÊÜá¨ÜáÊæÀáí¨Ü ¢Ý®Üá ÓܨÜY $ê ×~¿ÞWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, A±ÝÃÜ ÓÜí±Ü£®¤ Ü JvÜ£¿ÞWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¿ÞPÝX ¸ÝÃܨæí¨æà J²³¨ÜªÙÜá. A¨æà®Üã AÊÜá¾®Ü ·ÆÊÜí¢Ü©í¨ÜÐærà G®Üá°ÊÜí£ÃÜÈÆÉ. AÊÜÚWæ AÊÜÙܨæà A¨Ü Óæ®éÕ B´é AbàÊéÊæáípé C¢Ü¤ÆÉ !..... "" ¯à®Üá D ¯«ÝìÃÜ ÖæàWæ ¢æWæ¨ÜáPæãívæ ÓÝÌ£ ? ¯®Ü°®æ°à ®Üí¹¨Ü B¨ÜÍÜì ÊÜáã£ìÁã·º¯¨æªà®æí¨Üá ®æ®Ü±ÝWÜÈÆÉÊæà ? ¯®ÜWæ. '' ±Üâ¯à¢é®Ü ¨Ü¯ WܨÜY©¢ÜÊÝ¿áá¤. B¨ÜÍÜìÊÜáã£ì ! D PÝƨÜÆãÉ.... ´ÜPÜR®æ ®ÜPÜRÙÜá ÓÝÌ£. ¢Ü®æ°ÃÜvÜá ·orÆá PÜ|á¡WÜÙܮܰÃÜÚԨܪÙÜá. ....Öè¨Üá, D ®ÜWÜáÊæ D ÖæãÙæÊæÃÜvÜá AWÜÆ PÜíWÜÙæ ¢Ü®Ü°®Üá°

¢Ü


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖÜáaÜc ® ܮݰ X Ô¨Ü᪠. ¢Ü®Ü° Êæáç¿áÈÉ ÓæÙæ ËáíaÜá ÖÜÄÔ ±æÅàÊÜáÇæãàPÜPæR PÜÃæ¨æã¿áª¨Üáª. AÇæÉà ¢Ý®Üá ËÖÜÄÓÜá¢Ü¤ PÜ®ÜÔ®ÜÃÜÊÜá®æ PÜqr¨Üáª.... D ÎÅàÊÜáí¢æ Öæ|á¡ ÓÝÌ£ AÊܯWæ JȨܨÜ㪠ÓÜáÙÜÛÆÉ. AÊÜÙÜ ÓÜÊÜá±Üì}Ý»ÝÊÜ ²Åࣿá E¢ÜRo¢æÁá ÊÜáãPܮܮݰXԢܤÆÉ. CÆÉ, D ±Üâ¯à¢é PæàÊÜÆ PÜ®ÜÓÜáWÝÃÜ®ÜÆÉ. »ÜÅÊÜÞ¬®Ü®ÜÆÉÊæí¨Üá ¨ÜêyÜ ±ÜwÓÜá¢æ¤à®æ.... ÓÝÌ£ Êæã¨Ü Êæã¨ÜÆá ÊæãàÖÜPÜ ®ÜWæ ÊÜÞ¨ÜPÜ ®ÜwWæ¿áÇæÉ ÖÜ£¤ÃÜ ÖÜ£¤ à ÜÊÝWÜ ·¿áÔ¨ÝWÜ ¢Ý®æã ¨ÜãÃÜ ¨ÜãÃÜ KvÜᣤ ¨ ܪ . ÊÝÖé! ÖÝÂívéÓÜÊÜåé.. G®Üá° ¢ ܤ ¸æí¹vܨݨÜÙÜá. ¢Ý®Üá ±ÜÅ£»ÝÊÜí¢Ü ·á©­ÊÜí¢Ü¯ÃÜ·ÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã ·vÜÊܯ¨æª. B¨ÜÃæà®Üá ! A¨Ü®Üá° £Ú¨Üã ²Åà£Ô¨ÜÙÜá. "" Öè¨Üá, ®æãàvÜá PæÓÜÄ®ÜÈÉ ÖÜáqr¨Ü PÜÊÜáÆ ®Ý®Üá. ¯à®Üá ·vÜÊÜ®æí· QàÙÜÄÊæá ¹vÜá. ¯®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ÊæçÍÝÆ ·ÇæÉ ®Ý®Üá. D ÖÜã ¯®ÜWæã·º¯Wæ A²ì¢ÜÊæí©¨ÜªÙÜÆÉ. C®Üã° AÊæÐæãrà AÊÜÙÝw¨Ü B¨ÜÎàìPÜê¢Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜá ! ¿ÞÊÝWÜÆ㠢ܮܰ AÊÜá¾®Ü PÜÓÜá·á®Üá° ×àWÜÙæ¿áᣤ¨ÜÙª Üá. A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜ·ÃÜÇæí¨Üá ¢ÜÊÜQÓÜᣤ¨ÜÙª Üá. ÖæãÓÜ ·¨ÜáQ®Ü ÊÜáÖÝ ·¿áPæ ÊÜÂPܱ¤ ÜwÔ¨ÜÙÜá. AÊÜ®æ¨æ¿áÇæÉ ¢ÜÇæ CÄÔ¨ÜÙæí¨ÜÃæ Öæ㣤 ® Ü ±ÜÄÊæÀáÆÉ ¨ æ ÊÜááí¸ÝÚ®Ü ÖæãíWÜ®ÜÓÜ®æ° PÝ|ᣤ¨ÜªÙÜá. DWÜ AÊÜÙÜ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜÞ¢Üá ±Üâ¯à¢é®Ü®Üá° ¢ÜoÓܧ®Ü®Ý°XÔ¢Üá¤. B ÊÜÞ£¯í¨Ü AÊܯWæ B[Ý¢ÜÊæ BX¢Üá¤. "" ¯à®Üá ®Ü®Ü°®Üá° ²Åà£Ô¨æªà ÓÜáÙæÛà®Üá ÓÝÌ£ ?.... ¯à®Üã B¨ÜÍÜì¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜ®æ°à Bw¨æ¿áÆÉ.... AÈÉWÜã ¢Üvæ¨Üá PæàÚ¨Ü. ®ÜPÜáR ¹orÙÜá. B ®ÜWæ¿áÈÉ ×í©®Ü ÊæãàwÁáÈÉ ? "" ÖÜáaÜác ÖÜávÜáWÜ ! ·Äà »ÝÊÜâPÜ&ÃÜÔPÜ ¯à®Üá. ®ÝÊÜâ Aí¨Üá ÊÜᣤ®ÜÈÉ Bw¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜá ÊÝÓܤÊÜPæRà®Üã ÖÜ£¤ÃÜÊÜÆÉ; ¯gÊæ¯ÓÜÇÝÃÜÊÜÆÉ.. ®æãàvÜá, ®Ý®Üá ÖÜáqr¯í¨Ü ÓÜí±Ü£¤®Ü ®æÃÜÙÜÇæÉà ¸æÙæ¨ÜÊÜÙÜá. A¨ÜÄí¨Ü ÖæãÃÜ·í¨Üá ·vÜ¢Ü®Ü¨Ü ¸æàWæ¿áÈ ÖæàWæ ¹àÙÜÈ ÖæàÙÜá....'' Gí¨ÜÙÜá. "" ÓÝÌ£, ¯à®Üá ÓÝ̦ì.... C¨Üá A®Ý¿áPÝÄ...A®Ü¥ÜìPÝÄ...'' ¨æãvÜx¨ÝX AÃÜb¨Üª. 95


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÍÜáÐÜR®ÜWæ AÊÜÙܨÜá. "" ¯à®Üá ÖÝWæàPæ »ÝËÓÜáÊæ ÖÜávÜáWÝ. ®Ü®Ü° Óæ° à ÖÜ ¸æÙæÔ ÓÜáS A®Üá»ÜËÓÜÈPæRí¨æ Gí¥æí¥Ü ÎÅàÊÜáí¢Ü ¿ááÊÜPÜÃÜá ¢Üá©WÝÈ®ÜÈɨܪÃÜá. ¯íWÜãWæ㣤ÆÉ ! ¯®æã·º®æ ®Ü®ÜX¨Üª ¸Ý¿åé ´æÅívé. AÊÜÃÝÂÄWÜã ÔWÜ¨Ü ÓÜáS ¯®ÜWæ Pæãpær®ÜÆÉ. ¯®ÜWæ ®Ü¯°í¨Ü ÓÝPÜÐÜár ¢Ü겤¿ÞX¨æ. A¨æà ¯®Ü° ±Üâ|ÂÊæí¨ÜáPæãà....'' "" ¿ÞÊÜâ¨Üá ¢Ü겤 ? ¿ÞÊÜâ¨Üá ±Üâ| ? .... ÓÝÌ£ ¯à®Üá ·¨ÜáQWæ A¢ÜÂWÜ¢ÜÂÊæà®æí¨Üá ÊÜáÃ棩ªà¿Þ...'' B¢Üì®ÝX bàĨÜ. "" ¯®Ü°¨Üá A¨æà ÓæíqÊæáípÝÈq. A¨Ü®Üá° ¯à®Üá ¹oár ¹vÜá. ¯®Ü° ·vÜ¢Ü®Ü¨Ü ÃæàTæÀáí¨Ü ÊæáàÇæàÃÜá¢Ü¤ ÖæãàWÜá. EÖÜáí, A¨ÜÐÜár ÓÜáÆ»ÜÊæà®Üá? BWÜ ®æãàvÜá ¯®ÜWæà £Ú¿áá¢æ¤à... '' AÊÜÙæí¨ÜÙÜá. "" ®Ý¯í¨Üá ·vÜ¢Ü®Ü¨Ü ÃæàTæÀáí¨Ü PæÙÜXÃÜ·ÖÜá¨Üá. ®ÝÙæ ®Ý®æ G¢Üä ÜPæRàÃÜÆã ·ÖÜá¨Üá. B ÍÜQ¤ Síw¢Ü ®Ü®ÜX¨æ ÓÝÌ£... ¯à®Üá b²³¯í¨Ü ÖæãÃÜ ·í¨Ü ÊÜáá¢Ý¤WÜ ¸æàPÜá...'' ÓÝÌ£ QÆQÆ®æ ®ÜPÜRÙÜá. "" væãàípé ¹PÜí ¿ááÊÜÃé ÓæÇé¶ ´ÜäÇé....¿ááÊÜÃé ÓæíqÊæáípÝÈq ËÇé ÓݳÀ áÇé ¿áã... ÖÜÙæ¿á¨Ü®æ°ÆÉ ÊÜáÃæ¢Üá ¹vÜá. ®Ü®ÜXí¢Ü ÓÜáí¨ÜÄ ÔWÜ·ÖÜá¨Üá ¯®ÜWæ. Wæpé ÊÜÞÂÄà Aívé ¹à Öݲà ...'' Pæç¿ÞwÔ¨ÜÙÜá. PÜvæWÜã £ÃÜáX ¸æ®Üá° ÖÝQ ÖæãàX ¹orÙÜá ÓÝÌ£.... 0&0&0 ±Üâ¯à¢éWæ ÎÅàÊÜáí¢æ ÖÜávÜáXÁã·ºÙÜ ÓÜS Öæãí© hÝÈ¿ÞX pæçí ±ÝÓé ÊÜÞvÜáÊÜí¢ÜÖÜ ÖÜáaæcà®Üã CÃÜÈÆÉ. ¢Ü®Ü° C£ ËᣠH®æí¨Üá Wæ㣤¢Üá¤. AÊÜ®Ü ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜ Ô§£ ¨Ü¿á¯à¿áÊÝX¢Üá¤. ¢Üí¨æ WæãàËí¨ÜÃÝgá ±æùÊæàpé ÊÜPéìÐݱéÊæäí¨ÜÃÜÈÉ ÊæáPݯPé. ¢ÝÀá Ôà¢ÜÊÜá¾ ×Ä¿á ÊÜáWÜ®Ü ®Üvæ&®ÜáwWÜÙæãí©Wæ ·ÖÜÙÜ BÓæ&BPÝíPæÒ Öæ㣤¨ÜªÙÜá. ±Üâ¯à¢éWæ Êæãor Êæã¨ÜÈWæ ÓÝÌ£ ±Ü¹ÉPé Çæç·ÅÄ¿áÈÉ »æàq¿Þ¨ÜÙÜá. £àÃÜ ÆÊÜÆËPæ¿á ÖÜávÜáX. ÖܢݤÃÜá ÖÜávÜáX¿áÃÜ ®ÜvÜáÊæ G¨Ü᪠PÝ|áÊÜ aæÆáÊæ, CÊÜ®ÜÈÉ A¯ÄàQÒ¢Ü BPÜÐÜì}æ PÜívÜá PæãívÜÙÜá. aæí¨Üáq¿áÈÉ ÓÜ¨Ý ¹ÄÊÜ ÖÜã®ÜWæ. 96


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PÜ|á¡WÜÙÜÈ A¨æà®Üá ¢Üáío¢Ü®Ü ! ÔÄÓÜí²Wæ¿áí¢æ ®Üá|á±ÝX Óæãí±ÝX ¸æÙæ¨Üá ÊæáçÊÜÞo, ¨Üí¢Ü¨Ü ·|¡, ±ÜâqÊÜ PÜáaܨÜÌ¿áWÜÙÜá, ¿ááÐæà±é ÖæãíWÜã¨ÜÆá, ©®ÜPæãRí¨Üá EvÜá²®ÜÈÉ ÖÜávÜáX ÓæÙæ¿áá¢Ý¤Ùæí¨Üá PæãívÜ ±Üâ¯à¢é. "" ¿áã BÃé ÇèÊÜÈ '' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü. AÊÜÙÜá ÊæãàÖÜPÜÊÝX "" I Ä¿áÈà ÇèÊé ¿áã....'' Gí¨ÜÙÜá. ·ÃÜá ·ÃÜá¢Ü¤ ¢Üáí¸Ý ÖÜ£¤ÃÜÊݨÜÃÜá; ¸æÓæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. JÊæá¾ Pæàڨܪ. "" ÓÝÌ£, ¯à®æàPæ PÝÇæàgá K¨ÜÈÆÉ... ×àWæ PݨÜí·ÄWÜÙÜ®æã°à¨Üá¢Ü¤ PÝÆ PÜÙæ¿áᣤÃÜáÊæ ?....'' BPæ ¨ÜáWÜávÜ ¢Üáí¹¨Ü ÓÜÌÃܨÜÈÉ, "" ®Ü®ÜWæ PÝÇæàgá ÓÜrwàÓé®ÜÈÉ ·ÖÜÙÜ CÐÜrË¢Üá¤. A¨Üá AÊÜᾯWæ ¸æàQÃÜÈÆÉ. ¯à®æà®Üá K© PÜw¨Üá PÜpær ÖÝPÜ ¸æàQ¨æÁáí¨Üá ÔvÜáPÜᣤ¨ÜªÙÜá. PÝÇæàhé®ÜÇæãÉ ®Ü®Ü° ´æÅívéÕ ®Ü®Ü° ® æ° à AÓܳ $ ê Í ÜÂÙÜí¢æ ®æãàvÜᣤ ¨ ܪ à Üá. BwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá& ¯ÊÜᾱܳ ¿ÞÃæà ÓÝÌ£à... ¯ÊÜá¾ÊÜá¾®Ü PÜÓÜá¸æà®æà... ×àWæ QÓÜPÜR®æ ®ÜWÜᣤ¨ÜªÃÜá. AÐærà ¹oár ¹pær ; ².¿áãÔWæà....'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ ·ÖÜÙÜ Öæã¢ÜᤠC·ºÃÜ ®ÜvÜáÊæ ¯ÍÜ·ª BÊÜÄÔ¢Üá. ÓÝÌ£ ¢ÜÇæ ¢ÜXYÔ ÓÜáÊÜá¾®æ PÜáÚ¢æà C¨ÜªÙÜá. ±Üâ¯à¢é ÊÜáê¨ÜáÊÝX AÊÜÙÜ WܨܪÊܮ氣¤¨Üª. AÊÜÙÜ PÜ}Ý¡ÈWÜÙÜá ¢Üáí¹·í©¨ÜªÊÜâ. ¢ÜáqWÜÙÜá A¨ÜáÃÜá¢Ü¤È¨ÜªÊÜâ. ¢Üor®æ AÊÜ®æ¨æ¿áÈÉ ¢ÜÇæ CorÙÜÆÉ; ¢Ü®ÜWæà®Üã ¢æãàaܨæ AÊÜÙÜ®Üá° ·ÆÊÝX A²³Pæãíw¨Üª. Aí©¯í¨Ü AÊÜÙÜ®Üá° ÊÜá¢Ü¤ÐÜár ÖÜbcPæãívÜ. "" ±Üâ¯à¢é, ®Ý®Üã GÆÉ Öæ|á¡WÜÙÜí¢æ ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜ ·¿áÓÜá¢æ¤à®æ. JÙæÛ¿á ·¨ÜáQWæà ÖÜí·ÈÓÜá¢æठ®æ. B¨ÜÃæ B¨ÜÃæà.... ®Ü®Ü° ¢ÝÀá & PÝÊÜÞQÒ¿á ÖæÓÜÃÜá PæàÚ¨ÜÃæà ÓÝPÜá, GÆÉÃÜã " ÓÜí·í«Ü ' ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ¨ÜãÃÜ ÓÜÄ¿áá¢Ý¤Ãæ. ¯à®Üá ÊÜÞ¢ÜÅ ®Ü®Ü°®Üá° A¥ÜìÊÜÞwPæãívæ. ¯à®Üá GÆÉÃÜ®Üã° G¨ÜáÄÔ ®Ü®Ü° Pæç×wÊæ¿áÆÉ . ... '' AÊÜ®æ¨æ¿á®æ° à PÜ~¡ à įí¨Ü J¨æª¿ÞXԨܪÙÜÆÉ.... ¢Ý®Üá AÊÜÙÜ AÊÜá¾®Ü PÜÓÜá·á H®æí¨Ü㠱ݱÜÊÜÄ¿á¨Ü ÊÜáWÜÙÜ PÜíPÜ|PæRà PÜÙÜíPÜ ¢ÜÃÜáÊÜâ¨æàPæ ? Gí¨Üá BÊæàÍÜ©í¨Ü QwPÝĨܪ. "" ®Ý¯¨æªà®æ ¯®ÜWæ PÜíPÜ| ·Æ PÜãwÓÜÆá. ¯à®Üá «æç¿áì©í©ÃÜá ÓÝÌ£.'' ÓÝí¢ÜÌ®Ü ÖæàÚ¨Ü 97


±Üâ¯à¢é.

BÊÜ¢ÜìPÝÆ

DWÜ B¨Üá¨æà®Üá ? ! AÇæWÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖæãÙæÊÜ ÓÜã¿áìQÃÜ|WÜÙÜí¢æ CÊÜÙÜ AívÜÇæ¿ááÊÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ÖÝWæà®æã ÓÜáÚ¨Üá ×àWæ ÊÜáÃæ¿ÞWÜáÊæ®æí¨Üá £Ú©ÃÜÈÆÉ AÊÜ®Üá. Jí¨ÜãÊÜÃæ ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ ÓÜá©àZì Óæ°àÖÜ& ÓÜí·í«Ü¨ÜÈÉ ¢ÝË·ºÃÜã ÓÜá¢Ý¤vÜ¨Ü ¢Ý|WÜÚÃÜÈÆÉ ; ÊÜáçÊÜáÃæ¢Üá ÊÜáÆWÜ¨Ü ©®ÜWÜÚÆÉ. A¨Ü®æÆ ° É AÃæPÜÒ|¨ÜÇæÉ PÜw¨æãWæ¨Üá ÖÝQ¨ÜÙÜá. ×í¨æà®Üã ®Üvæ¨æà CÆÉÊæí·í¢æ ÖæãÃÜoá Öæãà¨ÜÙÜá! ÓÜ«Ü ¢Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÊÜÄWæ C¨ÜÃÜ ÓÜáÚÊÜâ ÔPÜRÃÜã ÔWܨÜí¢ÝX¢Üá¤. ¿ÞPæí¨ÜÃæ ¢Ý®Üá AÐæàr ¸æàWÜ®æ Gaæ¢c ÜáP¤ æãíw¨Ü.ª AÊÜ®Ü »ÝÊÜâPÜ ±ÜÅþæÁá AÄ訆 ¸æÙÜPÜ®Üã° ¯àw¢Üá¤. ¢Ý¯àWÜ ÖæaÜác ÖæaÜác K©®Ü¢Ü¤ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓܸæàPæí¨ÜáPæãívÜ. ÖÜWÜÈÃÜÙÜã ÊÝÂÓÜíWÜ ¯ÃܢܮݨÜ. B A»ÝÂÓÜ¨Ü HPÝWÜÅ¢æ¿áÈÉ ©®ÜWÜÙÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜá Öæãà¨Ü¨æªà £Ú¿áÈÉÆÉ. Gí. G. ±æäÈqPÜÇé Óæç®éÕ®ÜÈÉ ÃÝÂíPé XqrÔ¨Ü. ÊÜá¢Ü㤠¯ÃÜá¨æãÂàWÜ¨Ü ±ÜÅÍæ° ·êÖÜ¢é ±ÜÅÍæ°¿ÞX PÝw¢Ü¤ÆÉ. C£¤àaæWæ A±Ü³ ® Ü BÃæãàWÜÂÊÜä QÒ à ~Ô¢Üá. AÊÜÃÜá ÊÜPéì ÐݱéWæ ÓÜ£¿ÞX ÖæãàWÜᣤÃÜÈÆÉ. ×Ä¿á ÊÜáWÜ®ÝX ¢Ü®Ü° gÊÝ¸ÝªÄ H®æí¨Üá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜ¿áÔÕWæ ·í¨Ü ¢ÜíX¿áĨܪÃÜÆÉ, AÊÜÃÜ »ÜËÐÜÂÊæà®æí¨Üã ÁãàbÓÜ©ÃÜÈÆÉ. ¢Ý®Üá ·vÜÊÜ®æí¨æà £ÃÜÓÜRÄst Öæ~¡®Ü ¨ÜáÃÜÖÜíPÝÃÜ Pæ|PÜᣤ¢Üá¤.... ¢Ü®ÜWæ E¨æãÂàWÜÊæäí¨Üá ¸æàQ¢Üá¤. ÃÝÂíPé A»Ü¦ì¿á ÖÜ}æ ·ÃÜÖÜËÐær®æà ?.... PæÆÊæàÙæ AÓÜÖÝ¿áPÜ¢æWæ ÃæãàÔPæãÙÜáÛ£¤¨Üª. ±ÜÄÔ§ £ ×àX¨Üª à Ü㠢ܮÜWæà®æã B¢Ü¾ Ë ÍÝÌÓÜ, H®Ü®Üã° G¨ÜáÄÔÁáà®æí· »ÜÃÜÊÜÓæ. BWÜ ¿ÞÃæãà ÓÜãbÔ¨ÜÃÜá. ¯àÊÜâ ².GÓé.I. ±æäàÓér W æ ¿ÞPæ ±Üſᣰ Ó Ü ¸ÝÃܨÜá ? JÙæÛ µÔPé C¨æ. ÓÝÖÜÓÜ ±ÜÅÊÜê £ ¤ Á ãí©Wæ ·á©­ Ê Üí£Pæ C¨æ¿áÆÉ . DWÜ ®ÜÊÜá¾ ¨æàÍܨÜÈÉ ÖæaÜác E¨æãàÂWÝÊÜPÝÍÜWÜÚÃæã¨æà ±æäàÈÓé CÇÝTæ¿áÈÉ . ÊÜááWÜáÙÜ°Wæ¿áÇæÉí©¨ÜªÃÜá. Öè¨Üá, ¿ÞPÝWÜ ¸ÝÃܨæ¯Ô¢Üá. Cí¨æÆÉ g®Üg¯¢Ü ÆíaÜ ±ÜűÜíaܨÜÈÉ A¨ÜPæR ÆPÜÒWÜorÇæ GÈÉí¨Ü ¢ÜÃæãà¨Üá ? ÊÜá¢æã¤í¨Üá ±ÜÅÍæ° »Üã¢ÝPÝÃÜ ¢ÜÙæ©¢Üá¤. ÖæàWݨÜÃÝWÜÈ Jí¨ÜáPæç ±ÜÅ¿á£°Ô ®æãàwÁá ¹væãà|. ±ÝÅÊÜÞ~PÜ¢æWæ ÓÝ´érPÝ®ÜìÃé ¯í¨Ü ¸æÇæ ·í¨ÜÃÜã ·í©à¢Üá. 98


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Gí¨Üá Óܳ«Ýì ±ÜÄàPæÒ ¢æWæ¨Üá Pæãíw¨Üª. B¢Ü®Ü ÓÜ¢Ü¢Ü ±ÜÄÍÜÅÊÜá ´ÜÈÓÜ©ÃÜÈÆÉ. A®Üí¢ÜÃÜ µÔPÜÇé Óæã³àpéÕì pæÓér®ÜÆãÉ ¢æàWÜìvæ ! ÊÜááí¨æ A¢ÝÂÍÜc¿áìPÜÃÜ ÄࣿáÇæÉ ¿ÞÊÜ SaÜáì δÝÃÜÓÜãÕ CÆɨæà®æ ², GÓé,I ÖÜá¨æª BÊܮܮæ°à AÃÜÔ¢Üá¤. ÓÜÄ ¢Ü®Ü° AÖÜì¢æ ¨ÜPÜÒ¢æ ±ÜŨÜÎìÔ I¨Üá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜÇæÉà CÇÝTæ¿áÈÉÉ JÙæÛ¿á ÖæÓÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü. C©àWÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ ·vÜ¢Ü®Ü ·¿áÇÝX¢Üá¤. C·ºÃÜá ¢ÜíX¿áÃÜ ÊÜá¨ÜáÊæ¿áã BX¢Üá¤. Pæã®æ¿áÊÜ ¢ÜÊÜá¾ PÝÇæàgá ÊæáqrÆá ¢ÜáÚ©¨Üª. A±Ü³®Ü BÃæãàWÜ ÓÜá«ÝÄÔ¢Üá¤. ÊÜá®æWæ ÓæãÓæ ¢ÜÃÜÇæí¨Üá AÊÜá¾®Ü ÊÜÃÝ¢Ü Öæbc¢Üᤠ¢Ý®Üá ÊÜá~¿áÇæ ¸æàPÝ¿áá¤. AÊÜá¾®Ü AÁáR¿á Öæ|á¡ PÝÊÜÂ. A®ÜáÃÜã±ÜÙæà. ¢Ü®æã°Æ˯í¨ÜÇæ Wæ¨ÜªÙÜá. ÖÜê¨Ü¿á ÓÝÊÜÞÅÿ¿Þ¨ÜÙÜá. ÊÜÃܨÜQÒ}æÀáÆɨæ AÊÜÙÜ Pæç×w¨Üá ¢Ü®Ü° B¨ÜÍÜì ÊÜÞ¨ÜÄ ¢æãàĨܪ. ÊÜá¢æ¤à®Üá ? ÊÜá®æ¿áÈÉ Jí¨Üá ±Üâor PÜí¨Ü¯WÝX ¯ÄàPæÒ. B¢Ü®Ü ¢ÝÀáWÜí¢Üã A¨æà PÝ¢ÜÃÜ. 0&0&0 PÜvæWÜã ±Üâ¯à¢Ü¯Wæ ÖæãàÈÔ¨ÝWÜ ÓÝÌ£¿á Óæ®éÕ B´é AbàÊé Êæáípé PæçPæãqr¢Üá¤. ¿ÞÊÜâ¨ÜPÜãR ¯SÃÜÊÝ¨Ü WÜqr¿Þ¨Ü ´èívæàÍÜ®é CÆÉ©¨ÜªÃæ ÖÝWæà. ÓÝÌ£ AÊÜá¾®Ü ÊÜ꣤Àáí¨Ü ÖæãÃÜ¢Ý¨Ü WÜ£ ÎàÆÊÝ¨Ü ·¨ÜáPÜá ¢Ü®ÜWæã¨ÜWÜáÊÜâ¨æí¨Üá »ÝËÔ Öæã®Üá° ¸æÙæÊÜí¢ÜÖÜ ¨ÝÄ¿áÇæÉ Öæhæj CorÙÜÆÉ. BPæ¿á AÁáR¿á ÊÜÃܮܮæ°à JȨÜá ÊÜááí¸æç ÓæàĨÜÙÜá. ¨æãvÜx ¹Ô®æÓé ÊÜÞÂWæ°pé ÓÜá©à±é ÍÜÊÜáì®Ü ÊÜávÜ©¿Þ¨ÜÙÜá. AÊÜá¾®Ü IÍÜÌ¿áìPæRÆÉ ÊÝÃÜÓÜá ¨ÝÃÜÙÝWÜáÊÜâ¨ÜÆÉ ¨ æ, ÊÜáÈr P æãÅàÃé ÓÜíÓæ§ W ÜÙæãí©Wæ ÓÜí±ÜPÜì CÄÔPæãíwÃÜáÊÜ, ©®Ü¨Ü ÖÜ©®æíoá WÜípæWÜÙÜÆãÉ ·áÂÔà¿ÞXÃÜáÊÜ ÓÜá©à±éÍÜÊÜáì®Ü ÓÜÊÜáÓܤ BÔ¤WÜ㠢ݮæà ÖÜPÜáR¨ÝÃÜÙæí¨Üá ÖæÊæá¾À áí¨Ü ¹àWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá. ÓÜá©à±é ¨æãvÜx¨æãí¨Üá ´ÜÊÜáì ÊÜÞÈàPÜ ÓÜÌ¢Ü@ ÊÜÞ®æàiíWé væçÃæPÜrÃé, ·íWÜÇæ, PÝÃÜá, BÙÜáPÝÙÜá, H®æÆÉ ÓÜPÜÆ Óèƻܠ! BWÝWÜ ±ÜíaÜ¢ÝÃÝ ÖæãàpæÆáWÜÙÜÈÉ ±Ýqì, »æãàg®Ü PÜão. AÈÉ ±ÜÃܱܳÃÜÃÜÈÉ ±Ü£ & ±Ü£°¿áÃÜ ËáÆ®Ü. GXYÆÉ¨Ü ÊÜÞ¢ÜáPÜ¢æWÜÙÜá. B¨ÜÃæàPæã 99


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BÇæÉ ¯WÜãyÜ ÃÜÖÜÓÜÂWÜÙÜá. £Ú¿á¨Üí¢ÜÖÜ WÜívÜ®Ü GÐæãrà (A) ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜá. AÊÜ®Ü ±ÜâÃæãÕ £ ¤ Æ É ¨ Ü ÇæàÊݨæàËWÜÙÜá. AÊÜ®Ü®æ° à AíqPæãíwÃÜáÊÜ ¨æàËàiWÜÙÜá. ¢Ü®Ü°®Üã° " ¨æàËià '..... Gí¨Üá A®ÜáÓÜÄÔÁá ·ÃÜáÊÜ ·væàÓݸéWÜÙÜá. CÊÜÃæÆÉ¿ÞÃÜá ? GÈÉí¨Ü ·ÃÜáÊÜÃÜá ? CÇæÉÆÉ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æà®Üá ? Êæã¨ÜÈWæ A¥ÜìÊÝWܨæ C¨Üª¨Ü᪠PÜÅÊæáà| GÆÉÊÜä ¸æ¢Ü¤ÇÝWÜ ¢æãvÜX¢Üá¤. AÐærà »Ü¿áÊÝWÜᣤ¢Üá¤. CÐÜrËÆÉ©¨ÜªÃÜã BPæ¿á®Üã° ÖÝWæà EvÜá±Üâ PÜÙÜaÜáÊÜí¢æ ÊÜÞw¢Üá¤. ¯¢ÜÂÊÜä EÔÃÜYÃæ¿áᣤ¨ÜªÙÜá. ¢Ý®Üá H®ÝWÜ ¸ÝÃܨæí¨Üá ·¿áÔ¨ÜÙæãà A¨æà BX¨ÜªÙÜá. ÊæáàÇæã°àoPæR ¨æãvÜx E©ªÊæá¨ÝÃÜ ÓÜá©à±é ÍÜÊÜáì®Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ «ÜÊÜáì ±Ü£°¿ÞX¨ÜªÙÜá. A¨æãí¨Üá ©®Ü & ÓÜá©à±é ÍÜÊÜáì ±ÜíaÜ¢ÝÃÝ ÖæãàpæÇé ¢Ýhé®ÜÇæãÉí¨Üá »ÝÄà L¢Ü|PÜãoÊæà±ÜìwԨܪ. AÊÜ®Ü ¹Wé ¹Ô®æÓé®ÜÇæãÉí¨Üá AÓæç®éÊæáípé ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° G~PæWÜã ËáàÄ ¢Üí©¢Üá¤. AÊܮܮÜá° ËÍé ÊÜÞvÜÆá g¢æWÝÃÜÃÝ¨Ü E¨ÜÂÊÜá ±Ü£WÜÙÜá WæÙæ¿áÃæÆÉ ®æÃ橨ܪÃÜá. Aí¨Üá AÈÉ ±ÜÅ¢ÜÂPÜÒ®ÝX¨Üª w.ÊæçÔ³ ±Üâ¯à¢é ! "" JÖé ! ±Üâ¯à¢é..... ¯àËÈÉ..... '' ÖÜá¸æºàÄÔ PÜ|¡ÃÜÚÔ¨ÜÙÜá ÓÝÌ£. AÊÜ®Üã PÜãvÜ PÜ|¡ÃÜÚst & ËáÃÜ ËáÃÜ®æ ËáíaÜáÊÜ ¯àÆÊÜ|ì ±ÝÃܨÜÍÜìPÜ EvÜá²®ÜÈÉ AÊÜÙÜ AíWÜ ÓèÐÜrÊÜ G¨Ü᪠PÝ|ᣤ¢Üá¤. ¢Ü®Ü° g¢æ »Üág ·ÙÜԨܪ ¿ááÊÜPܯWæ " GPéÕ PÜãÂÓéËá ' ÖæàÚ CÊÜ®ÜÈÉWæ Kw ·í¨ÜÙÜá. "" ÖæãÃÜWæ ÖæãàWæãà| ÇÝ®é ®ÜÈÉ PÜáÚ¢Üá ÊÜÞ¢Ývæãà|. D WÜáí±Üâ WÜ¨ÜªÆ ®ÜíWæ ¸æãàÃé.... ·¯°à....'' Gí¨Üá ¢Üáí· WèÃÜÊݨÜÃÜ¨Ü ¨Ü¯¢æWæ¨ÜÙÜá. "" wÅíPéÕ ¢æWæ¨ÜáPæãÚ¤àÃÝ...'' PæàÚ¨ÜÙÜá. ÊÜᵤ¿áÈɨܪÊܮܢܤ A±Ý¿áÊÜÞ®Ü ®æãào ÖÜÄԨݪÙæ. "" ®æãà®æãà... H®Ý¨ÜÃÜá gãÂÓé ÓÝPÜá. '' AÊÜ®æí¨Ü. "" ¯àÊÝÂÊÝWÜ ±æäàÈàÓé CÇÝTæWæ ÓæàĨÜ᪠? '' Gí¨ÜÙÜá. AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü. "" ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞÁá¤à®Üá ? ÊÜáPÜRÙÜá ? CÈÉWÝÂÊÝWÜ ·í©Ä ? '' ÊÜá¢æ¤ ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæWæç¨ÜÙÜá. 100


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±Üâ¯à¢é ÊæáÆá®ÜWæ ®ÜPÜR AÊÜÚí¨Ü ¢Ý®Üá ËÊÜááS®Ý¨Üí©¯í¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWæ ¢Ü®Ü° ÓÝÖÜÓÜ ÓÝ«Ü®æWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ¨Ü.ª C©àWÜ CÇÝTæ¿áÈÉ ±ÜÅÊæãàÐÜ®é ¨æãÃæ¢Üá w.Êæç.GÔ³ BX CÈÉ W æ ·í©ÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨Ü. "" ¯à®Üá ÖæàXÃÜáÊæ ÓÝÌ£? ÓÜáSÊÝXÃÜáÊæ¿áÆÉ.... ¯à®Üá ·¿áÔ¨Ü᪠¯®ÜWæ ÔQR¢ÜÆÉ...'' Aí¨Ü. "" GÈÉ ®Ý®Üá b²³¯í¨Ü ÖæãÃÜ·ÃÜÇæ CÆÉÊÜÆÉ ...'' ÓÝÌ£ ËÐÝ¨Ü¨Ü ®ÜWæ ®ÜPÜRÙÜá. ¢Ý®Üã ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Üí©¯í¨Ü PÜívÜáívÜ " ÓÜáS & ÓÜí±Ü¨Ü '¨Ü ±ÜÄ¿á®æ°ÆÉ ÖæàÙÜá¢Ý¤ Öæãà¨ÜÙÜá. BPæ¿á ±Ü£¿á ÖæÓÜÃÜá ÓÜá©à±éÍÜÊÜáì! ÖæÓÜÃÜá PæàÙÜá¢Ü¤Çæ ±Üâ¯à¢é®Ü PÜ¢ÜìÊÜ hÝWÜê¢ÜÊÝ¿áá¤. ÊæáçÊÜá®Ü aÜáÃÜáPݨÜÊÜâ. DPæ¿á ±Ü£ ¢ÜÊÜá¾ CÇÝTæWæ ¸æàPÝ¨Ü ÊÜÂQ¤ ! ÊÜá®ÜÖæàÚ¢Üá. ÊÜá¢Ü¤ÐÜár ÊÜá«æ Pæ¨ÜQ PæàÚ £Ú¿á ¢æãvÜX¨Ü. BPæ ÊÜÞ¢Üá ÊÜááXÓÜáÊÝWÜ ÖæàÚ¨ÜÙÜá & "" ±Üâ¯à¢é, ®Ý®Üí¨Üá ¯ÊÜá¾®Üá° ÓæíqÊæáíoÇé ´ÜäÇé Gí¨æ. ¯Ëá¾í¨Ü ¨ÜãÃÜÊݨæ. ®Ý®Üá H®Ý¨æ ? ®Ü®ÜWæ DÊÝWÜ Çæç´é®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Üá A¢ÜÂWÜ¢ÜÂÊÝ¨Ü ÓÜáS & ¢Ü겤 Gí·á¨ÜÃÜ AÄÊÝX¨æ ±Üâ¯à¢é ... ¯àÊÜí¢Üá Çæç´é®ÜÈÉ AaæàÊé ÊÜÞw©ªàÄ. ¯ÊÜᾮܰ D væÅÓé®ÜÈÉ ®æãàw ®ÜíWæ ¢Üáí¸Ý ÓÜí¢æãàÐÜÊÝX¨æ...'' "" ÓÝÌ£, D ÓÜá©à±éÍÜÊÜáì®Ü g¢æ ¯®Ü° ÓÜí·í«Ü PÜãwÔ¨ÜÊÜÃÝÂÃÜá?'' gãÂÓé ±Üä£ì PÜáw¨Üá Pܱé PæÙÜXor. ÓÝÌ£ ÊÜá¢Ü¤¨æ ÍÜáÐÜR®ÜWæ ¹àĨÜÙÜá. "" D ÊÜ¢ÜáìƨÜÈÉ A¨æà®Üá AÓÜÖÜg ÓÜí·í«ÜÊæà ±Üâ¯à¢é... ·ÖÜáÍÜ@ ÖÜáqr¯í¨Ü Cí¥Ü ×®æ°Çæ Öæãí©¨Ü Öæ~¡®Ü ±ÝvÜá ×àWæÁáà®æãà.... ÖÜãí, ®Ý®æà®æã ·á©­ÊÜí¢æ Aí¨æãRívæà... PÜvæWæ C¨æà ®ÜíWæ ËÐÜ ÊÜ¢ÜáìÆÊÝWÜ©¨Üê æ ±Üâ|Â.... ®Ü®ÜWæàPæ㠻ܿáÊÝX¤¨æ ±Üâ¯à¢é... ¯àÊÜ⠮ܮÜWæãí¨Üá ÖæÇé³ ÊÜÞw¤àÃÝ ...'' AÊÜÙÜ «Ü̯ PÜí²ÓÜᣤ¢Üá¤. ±Üâ¯à¢é B¢ÜíPÜ©í¨Ü AÊÜÙÜ®æ°à ©qrԨݪ®æ. ±Üâ®Ü@ AÊÜÙæà ÖæàÚ¨ÜÙÜá & "" ®Ü®ÜWæ Wæãà¢ÜᤠA¨Üá ¯ÊÜáWæ ¢Üáí¸Ý PÜÐÜr¨Ü PæÆÕ ¯ÊÜáWæ ±ÝÅ|PÜãR 101


BÊÜ¢ÜìPÝÆ B±Ü£¤¨æ. B¨ÜãÅ®ÜãÊæ ¯ÊÜá¾í¥Ý GµÑ¿áípé ±æäÈàÓé ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¨ÜÃæ Síw¢Ü ÓÝ«Ý A®ÜáÕ¢æ¤à...'' "" ÖæàÙÜá ÓÝÌ£. A¨æà®Üá ®Ý®Üá Síw¢Ü ±ÜſᣰÓÜá¢æ¤à®æ. '' "" A¨Üá... ®Ü®Ü° ÖÜÓæºívé ÓÜá©à±é ÍÜÊÜáì®Ü ·í«Ü®Ü B¨Üá ¯Ëá¾í¨Ü BWæºàPÜá.... BWÜÇæ ®Ü®ÜWæ D ÊÜ꣤¿á ÊÜ¢ÜáìÆ©í¨Ü ÊÜááQ¤...'' BPæ¿á ¨Ü¯¿áÈÉ ¿ÞaÜ®æ ®æãào¨ÜÈÉ £àPÜÒ$¡¢æ ! ±Üâ¯à¢é ÓÜTæà¨ÝÍÜc¿áì©í¨Ü BPæ¿á PÜ}Ý¡ÈWÜÙÜÇæÉ ¢Ü®Ü° ¨ÜêÑ r QàÈԨܪ.

• ÊÝÃÜ ±Ü£ÅPæ

102


bQ¢æÕ ×í¨æ Jí¨Üá ©®Ü& vÝPÜrÃÜ ÊÜáWÜ ±Üâor ÓÜá¯àƮܮÜá° ®ÜÓÜìÄ ÍÝÇæÀáí¨Ü ÊÜá®æWæ PÜÃæ ¢Üí¨Ü B¿Þ ÆZÊÝX ®ÜvÜáWÜá¢Ý¤ ÖæàÚ¨ÜÙÜá& ""AÊÜÞ¾ÊæÅ, ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜ H®é ÊÜÞvܪ Wæã¢æ¤à...? CÊÜ¢ÜᤠÃÜÓ椿á ÊÜáWÜáYÆÇæÉà ·ÃæãàÊÝWÜ ¨Ü±Ü³ ¨Ü±Ü³ PÜÆáÉWÜÙÜ®Üá° ÖæQR PæãÙÜáۢܤ C¨Ýª®æ... ®Ý®æà®æã ÊÜáWÜá Bo BwÉPæR BÄÔPæãÙݤ C¨æ. A®é PæãívæÅ D ¢ÜáípÝ C¨ÜªQR¨Üªí¢æ ÃÜÓ椿áÈÉ ÖæãàX¤Ãæãà ÊÜáá¨ÜáPÜÃæã·ºÄWæ ¢æWæ¨Üá ¨Ü±Ü³®æ PÜÆáÉ ¹àÓæ ¹væãà¨æà ? ±Ý±Ü! AÊÜÃÜ Êæã|PÝÈ®ÜWæ ¢Üáí¸Ý ±æor¿áᤠ®æÆ PÜbc PÜáÚ¢æà ¹orÃÜá. ÊÜáWÜá CÊÜ®Üã, Aí¢æÉà®æã Ôoár ¢ÜvÜPæãívÜÃÜá AÊÜÞ¾ÊæÅà CÊÜ®æã AÈÉí¨Ü Ko Q¢Ü¤. ®Ý®Üã ¸æ®Üá° ÖÜ£¤ ×w¨Üá, ÊÜá®æWæ PÜÃæ¢ÜÃæã¨ÜÅÈÉ ÓÜáÓæ¤à B¨æ...'' B¿Þ »Ü¿á ËáÎÅ¢Ü ®æãào¨ÜÇæÉà C¨ÝªÙæ. ""ÓÜá¯àÇé! ¸Ý CÈÉ..."" vÝPÜrÃÜ ±Ü£° ËÊÜáÆ WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃܨÜÇæÉ PÜÃæ¨ÜÙÜá. ÓÜá¯àÆ AÙÜáPÜá¢ÜÇ ¤ æ ¢ÝÀá ·Ú ·í¨Üá ¯í¢Ü. ¢ÝÀá AÊÜ®Ü ¸æ®Üá° ÓÜÊÜÄ, ""AÇæãÌ ±Üâor, B ÊÜáá¨ÜáPÜÄWæ ·ÖÜÙÜ ±æpÝrÁá¤à®æ㠱ݱÜ! ¯à®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÙܸÝÃÜ©¢æ¤à... ·¯° ®ÜÊÜá¾ A±Ü³ vÝPÜáó WÝ¿áPæR LÐÜ«Ü ÖÝQÓæ¤à®æ Aí¢Ü...'' Gí¨ÜÙÝPæ £àÃÝ ÖÜWÜáÃÝX. B¿Þ ¸æ±Ý³X ¯í¢ÜÇæÉà ¯í¢ÜÙÜá. ""AÇæÌà ®ÝÊÜâ ¯®ÜWæ ¨ÜávÜáx Pæãvæãà¨æàPæ...? ®ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜá ÊæáàÇæà ÓÜÄ¿ÞX ¯WÝ Coár PÜÃéPæãívé ·ÃæãPÝWæãÇæÌà®æ ¯íWæà...'' vÝPÜrÃÜ ±Ü£° ¢ÜÊÜá¾ ±Üâor ÊÜáWÜá訆 ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° £¨ÜáªÊÜâ¨ÜÃÜ ·¨ÜÆá ¢Ü®ÜWæà ¨Ü¸ÝÀáÔ¨ÝWÜ B¿ÞWæ¬Wé»ÜÅÊæá! "" CÆÉ AÊÜÞ¾ÊæÅ, C®æ¾àÇæ ÓÜÄ¿ÞWæ PÜÃéPæãívé ·í¨Üá ÊÜá®æWæ ¹w¤à¯'' ÖæàÚ¨ÜÙÜá. ¢Ý®Üá ÊÜÞw¨Ü ¢Ü±æ³à®Üá ? Gí¨Üá ±ÜÅΰÔPæãÙÜáۢܤ, "×àWݨÜÃæ, Cí¥Ý ¨æãvÜx ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ ÊÜá®æ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÜá«ÝÄÓÜáÊÜâ¨æà ¢Ü®ÜWæ PÜÐÜr...' Gí¨Üã ÇæãoWÜáqrPæãívÜá Öæãà¨ÜÙÜá.


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ±Üâor ÓÜá¯àÆ®Ü ÖÜsÜ ¹wÓÜáÊÜâ¨ÜQRí¢ÜÆã £àÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ Ô¨Ü­ ÖÜÓܤÙÜá vÝPÜrÃÜÃÜ ±Ü£° ËÊÜáÆ. ¸æÙÜWÝÀá¢æí¨ÜÃæ ÊÜáWÜá PæàÙÜáÊÜâ¨æà " A±ÜÃÜã±Ü' Êæí·¢æ GÆÉ Ô¨Ü­ÊÝWÜá¢Ü¤Êæ. Cí¨Üá ¸æÙÜX®Ü £íwWæ ×í©®Ü ÃÝ£ÅÁá AÊܯí¨Ü ¢ÝÀáWæ Cí¢ÜÖÜá¨æà ®ÝÙæWæ ¢Ü¿ÞÄÓܸæàPæí· " ÖÜáPÜáí ' BXÃÜá¢Ü¤¨æ. ¸æÙÜWÝWæ¨ÝªWÜ ÊÜá®Ü@ ±ÜÆɱÜoÊÝX AÊÜ®Ü ¸Ý¿åé ÃÜáb ÊÜá¢Ü㤠¸æàÃæÁáà BÀá¢æí¨ÜÃæ, ¢ÜÊÜá¾ ±Üâor ÊÜáWÜá ·¿áÓæãà¨Üá Öæaæãàc , ¢ÝÊÜâ ¢Üí¨ÜáPæãvæãà¨Üá Öæaæãcà Gí¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÃÜá¢Ý¤Ùæ ËÊÜáÆ. Öæãàpæȯí¨ÜÇæà B¨ÜÃÜã ÊÜáWÜá PæàÚ¨Ü £íw £à¥ÜìÊæÆÉ ÊÜá®æWæ ·í¨æà¹vÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá WÜáÇݸé hÝÊÜáã®é BXÃÜÈ, ¸æãívÝ ÓÝí¸ÝÃæà BXÃÜÈ, ±Üâor ÓÜá¯àÆ®Ü ÖÜ¨Ü ¢Ü²¨³ Ü ÊÜá®ÜÔ®Õ Üí¢æà GÆÉ ®Üvæ¿ááÊÜâ¨æãí¨Üá ÓæãàiWÜÊæà. C¨Ü®æ°ÆÉ ¢Üí¨æ vÝPÜrÃé WÜÊÜá¯ÔPæãÙÜÛ¨æà CÃÜáÊÜÃæà®ÜÆÉÊÜÆÉ ! AÊÜÃÜá ¢ÜÊÜá¾ ÖæívÜ£Wæ ÖæàÙÜáÊÜÐÜár ¸æàÃÝÃÜã ÖæàÚÃÜÇÝÃÜÃÜá. ÊÜá¢Ü㤠ÖæàÙܨæ CÃÜÇÝÃÜÃÜá. "" ËÊÜáÆ, ¯à®Üá ÊÜá×ÙÝ ÓÜÊÜÞgPæR ÖæãàWÜáÊÜÊÜÙÜá. ÖæíWÜÓÜÃÜ, WÜívÜÓÜÃÜ Öæã}æ ÖÝWÜã AÊÜÄí¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ±ÝÆ®æ, ±æäàÐÜ}æ ·WæY ±æäWܨÜÓݤX AÇæÉÆÉ ÓÜ»æWÜÙÜÈÉ ÊÜޢܮÝvæãàÙÜá. Êæã®æ° ±æàÃæípéÕ væà®ÜÈÉ¿áí¢Üá ÊÜáPÜRÙÜ ÓÜãPÜÒ$¾ ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü ËÐÜ¿áÊÝX ¯ÃÜWÜìÙÜÊÝX »ÝÐÜ| ¹X©¨æ¿ ª áÆÉ ®æ®Ü²¨æÁáà CÈÉ ¯®Ü°®Üá° ®æãàw¨æÅ ×àWæà H®Üã ¯à®Üá ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÝPæãà¨Üá.....? ®ÜÊÜáWæãà CÃæãà®Üá J·º ÊÜáWÜ. AÊÜ®Ü WÜÄWæ¨ÜÃÜáÊÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ DX¯í¨ÜÇæ ÓÜãPܤ bQ¢æÕ BWܸæàvÜÊæà? ¯à®æà ÖæàÙæã ÖÝWæ D ÊÜ¿áÓÜ°ÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¢Üáí¸Ý ÓÜãPÜÒ$¾ ±ÜÅPÜê£Àáí¨Ü PÜãwÃÜá¢æ¤à. ®ÝÊÜâ Jí¨Üá ¨ÜêÑr¿áÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃæ, AÊÜâ A¨ÜÃÜ ®ÝÆRÃÜÐÜár ¨ÜãÃÜ PÜÆ®³ æ ÊÜÞvÜʤ æà. B¨ÜÄ ª í¨Ü AÊÜâWÜÙÜ ±Üâor ÊÜá®ÜÔWÕ æ ¿ÞÊÜ ÓÜíÍÜ¿áÊÜä ¸ÝÃܨÜí¢æ ®ÝÊÜâ ÓܳÐÜrÊÝX £Ú¿á ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ PÜ¢ÜìÊÜÂ. ¯à®æãà AÊܯWæ £Ú¿ááÊÜí¢æ ÖæàÙÜáÊÜâ©ÃÜÈ AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Üí¢æà PÜá~¿áᣤà. ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æ CÆɨæà AÊÜ®ÝvÜáÊÜ ÊÜÞ£WæÆÉ ·|¡ ·Ú¿áᣤà AÊÜ®Üá Pæàڨܪ®æ°ÆÉ aÝaÜ㠢ܱܳ¨æà A~ ÊÜÞwvÜᣤà. AÊܮܮÜá° A£ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜÞvæà ÖÝÙÜá ÊÜÞvݤ C©ªà¿á....'' ×àWæ vÝPÜrÃÜá ÖæívÜ£Wæ 104


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ËÊÜÄÔ ÖæàÙÜá¢Ý¤ GaÜcÄPæ ¯àvÜá¢Ý¤, ¢ÜPÜR E±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üã° Pæãvݤ®æà ·í©¨ÝªÃæ. ËÊÜáÆ PæàÙæºàPÜÆÉ. H®æã E¨ÝÔà®Ü AÊÜÚWæ. ÖæãÃÜWæ ¢Ý®Üá BvÜáÊÜâ¨æãí¨Üá JÙÜWæ ¢Ý®Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æãí¨ÝX¨æ Gí· ±ÜÄWÜ|®æÁá CÆÉ! "" ®Ý®Üá ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° aæ®Ý°Wæ ÓÜrw ÊÜÞvݤ C¨æªà®æ. AÊÜ®Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ ®æãàÊÝWÜ¨Ü ÖÝWæà ®ÜvÜPæãÙݤ C¨æªà®æ. '' A®ÜᰢݤÙæ !.... AÊÜ®æà®æ ÊÜÞvÜÈ ¢Ý®Ü¨Ü®æ°à®Üã WÜí¼àÃÜÊÝX ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤ÆÉ, WܨÜÄÓÜá¢Ü¤Æã CÆÉÊÜÆÉ Gí·á¨Ü®æ°à AÄ¿á¨ÜÊÜÙÝX¨ÝªÙæ.... AÐÜrPÜãR, ¨æàÊÜÃÜá ®ÜÊÜáWæà®Üá PÜwÊæá ÊÜÞw¨Ýª®æ ? Gí¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° PÜoár ¯pÝrX ¸æÙæÓæºàPÜá ÖæàÚ. ÊÜ¿áÔÕWæ ·ÃÜá¢Ý¤ AÊܯWæà GÆÉ A¥ÜìÊÝWÜá¢æ¤àÄà..... DWÜí¢Üá AÊÜ®æà®æ ÊÜÞvÜÈ ®æãàvÜÈPæR aÜí¨ÜÊæà Gí¢ÜÇæà ÊÝ©ÓÜá¢Ý¤ CÃÜá¢Ý¤Ùæ AÊÜÙÜá. A¨æãí¨Üá ©®Ü ÓÜá¯àƯWæ ˱ÜÄà¢Ü gÌÃÜ ·í©¢Üá¤. vÝPÜrÃÜá ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWܯWæ ¢ÝÊæà bQ¢æÕ BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. hæã¢æWæ ÖÝÆã A®Ü°¨Ü ±Ü¥Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÓÜá¯àÆ®æ㠢ܮÜWæ ÓÝÃÜá A®Ü°Êæà ¸æàPÜá. CwÉWæ TÝÃÜ¨Ü aÜq°¿á®æ°à £®Ü°¸æàPÜá Gí¨æà ÖÜsÜ ×w©¨Üª "" ÊÜáãÃÜá ©®ÜÊÜÐærà ±ÜâpÝr, gÌÃÜ ±Üä£ì ¹oár ¹vÜá¢æ¤. BÊæáàÇæ GÆÉ £®æã°àÊÜí¢æà B¿Þ¤ ? '' Gí¨æà®æã BWÜ vÝPÜrÃÜÃÜá ÊÜáWܮܮÜá°° ±ÜâÓÜÇÝÀáÓÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. ËÊÜáÆ "" ¯àÊÜâ CÃæãà¨æà LÐܬ PæãvÜÈPæR AÇæÌà¯Å.... ÊÜáWÜá ¢Ý®æ BÓæ ±ÜvÜá¢æ¤ ? £®Ü°È ¹wà. ¨æãvÜxÊÜÃæà DWæÆÉ ¸ÝÀá PÜpæãàr©ÆÉ gÌÃÜ·í¨æÅà....'' G®Üá°ÊÜâ¨æà ? ÓÜá¯àƯWæ gÌÃÜ ÊÜá¢Ü㤠Öæbc ¨ ÝWÜ ¨æãvÜx ÊÝWÜá¨ܭ Ê Ü®æ° à ÖÜãvܸæàPÝÀá¢Üá vÝPÜrÃé, ±Üâor ÓÜá¯àÆ ÖÜáÐÝÃÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã ¢ÝÊæà AÊÜ®Ü Fo & £íw¿á ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÊÜááí¨ÝX ÊÜááíhÝWÜÅ¢æ ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÝÀá¢Üá. vÝPÜrÃÜÄWæ ©®Ü¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° AƳ ËÃÝÊÜá. ( B Öæ㣤®ÜÈÉ ÊÜáWÜá ÓÜá¯àÆ ÍÝÇæ¿áÈÉÃÜá¢Ý¤®æ) ÃݣŠÖÜ¢Üã¤ÊÜÃæ&ÖÜ®æã°í¨ÜÃÜ ¢Ü®ÜPÜ QɯPé®ÜÇæÉà PÜ¢ÜìÊÜ ¯ÊÜìÖÜ}æ¿ÞWÜá¢Ü¤¨æ. B FÄ®ÜÈÉ ÊÜáPÜRÙÜ vÝPÜrÃé Gí¨ÜÃæ CÊÜÃæ ÖæÓÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÊÜáPÜRÙÜ PÝÀáÇæWÜÚWæ bQ¢æÕ PæãvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ G£¤¨Ü Pæç G¯ÓܨݪÃæ. Aí¢æà ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜá ÓÜá¯àÆ®Ü ¨æç×PÜ BÃæãàWܨÜÈÉ AÊÜÃܨæí¨Üã Sb¢Ü ¯ÆÊÜâ. 105


BÊÜ¢ÜìPÝÆ A¨æà ¢ÝÀá¿á A£ ÊÜáᩪ¯í¨ÝX ÊÜáWÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ¨ÝÄ ¢Ü±Üâ³£¤¨Ýª®æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáPÜRÚWæ ¢ÝÀá Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜá AÆÉÊæà ÊÜá®æ¿áÈÉ Aí£ÃÜÈ ÍÝÇæ¿áÆãÉ ËÊÜáÆ ÊÜáWÜ®Ü ÎÓÜᤠÎPÜÒ| PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÎPÜÒQ¿áÃæãí©Wæ ÓæàÄ ÖÜÓܤPæÒà±Ü ÊÜÞvÜᣤÃÜá¢Ý¤Ùæ... AÆãÉ ¢Ü®Ü° ÊÜáWܯWæà GÆɨÜÃÜÆãÉ B¨ÜÂ¢æ ¨æãÃÜPܸæàPæí¨Üá ¢ÝQà¢Üá ÊÜÞvÜá¢Ý¤Ùæ. AÊÜÃÜá ÓÜá¯àƮܮÜá° ÊÜááí©®Ü ÓÝÈ®ÜÈÉ PÜáÚÛÄÓܸæàPÜá. AÊÜ®Üá K¨ÜÈ, ¹vÜÈ, ˮܿá©í¨Ü CÃÜÈ CÆÉ©ÃÜÈ H¢ÜPÜãR WܨÜÄÓÜáÊÜí£ÆÉ. A¯Wæí©WÜã Ho®Üá° ÖÝPÜáÊÜí¢æà CÆÉ. ÊÜá®æ¿á ÖÜ£¤ÃÜÊÜí¢Üã ¹w, ®æÃæ¿á ÊÜáPÜRÙæãvÜ®æ BvÜáÊÜ ÓÜá¯àÆ ¢Ý®æà QàoÇæ gWÜÙÜ ¢æWæ¨Üá AÊÜPæRà ®ÝÇæRàoá aæ®Ý° X ¸ÝÄÔ¨ÜÊÜ®æà Kvæãàw AÊÜá¾ ® Ü ÓæÃÜXWæ ·í©ÃÜá¢Ý¤®æí©oárPæãÚÛ. DPæÁáà®Ü㠢ܮܰ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáWܯWæ ·á©­¿á ÊÜÞ¢Üá ÖæàÙÜÇÝÃÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ÊÜáWÜá訆 ÊæáàÇæà GÆÉÃÜ ÖÝÙÜá PÜ|á¡. AÊܮܨæà®Ü㠢ܲ³ÆÉ A®Üá°ÊÜÙÜá ! Aí¢æà ÊÜáWÜ®Ü ±ÜÃÜ ÊÝ©ÓÜáÊÜâ¨Ü®æ°à ÃÜãzÔPæãíw¨ÝªÙæ. ±Üâor ÓÜá¯àÆ ¢Üí¨æ ÊÜá®æ¿áÈÉ Ã ÜáÊÜ AƳ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÊÜÞ¢ÝÅ AÊÜÄWæ AíiPæãÙÜáۢݤ ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜáۢݤ®æ. C¢Ü¤ ¨ÜvÜx®Üã AÆÉ. A¢Ü¤ ·á©­ÊÜí¢Ü®Üã AÆÉ Ê æí·í¢æ ¸æÙæ¿áᣤ ¨ ݪ ® æ. ËÊÜáÆ ÓÜá¯àƯWæ& Cí©WÜã ÖæàÚPæãvÜáÊÜâ¨æà®Üá ?& AÊÜ®Üá ¿ÞÄWݨÜÃÜã Öæãvæ¨Üá ±Üoár ÊÜÞw¨Ü®æí¨æÃæ DPæ PæàÃæà ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ ! ""®ÜÊÜá¾ A±Ü³ vÝPÜrÃÝX¨ÝªÃæ ·¯° LÐܬ PæãvݤÃæ !'' Gí· EvÝ´æ¿á ±ÜÆÉË¿á®æ°à... &*&*&*& C©àWÜ ¸ÝÆPÜ ÓÜá¯àÆ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á ®ÝÆR®æ¿á C¿á¢æ¤Wæ PÝÈÄԨݪ®æ. ¢ÝÀá¿á ¯ÄàPæÒ¿áí¢æà AÈÉ ±ÜÅ£Ðæu¿á ÖÜávÜáWÜ®Üã BX ÊæáÃ橨ݪ®æ. ÎPÜÒPÜÃÜã FÄ®Ü TÝ墆 ÊÜáPÜRÙÜvÝPÜrÃÜ ÊÜáWܯÊÜ®æí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜí¢ÝX¨Ýª®æ. ±ÝsܨÜÈÉ ×í¨æ ¹©ª¨Ýª®æ. gí· gWÜÙܨÜÈÉ ¢Ü¿ÞÄ Öæãí¨Üᣤ¨Ýª®æ. ×àXÃÜá¢Ü¤ Jí¨Üá©®Ü& ÓÜá¯àÆ ÍÝÇæ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü PÜ× Zo®æ¿á A®Üá»ÜÊÜÊæäí¨ÜÃÜ ÊÜÃÜ© ¢ÝÀáWæ ¢Üí¨æ㲳Ԩܪ. Pæã®æWæ ¢Ü®Ü° ·á©­ÊÜí£Pæ ±ÜÅÍæ°¿á®Üá° ÖÝQ AÊÜÙÜ®Üá° A¢ÝÂÍÜc¿áìWæãÚԨݪ®æ... AÊÜÙÜá vÝPÜrÃé ±Ü£¿á®Üá° E¨æªàÎÔ, 106


BÊÜ¢ÜìPÝÆ "" CÇæãà°w, ÊÜáWÜ®Ü ·á©­ÊÜí£Pæ¿á®Ü.° .. ÍÝÇæ¿áÈÉ ÃÜË A®æãà° ÖÜvÜáWÜ ÓÜáÊÜåé ÓÜáÊÜá¾®æ gWÜÙÜ ¢ÜWæ¨Üá ®ÜÊÜá¾ ÓÜá¯àƯWæ Öæãvæ¨Ü®Üí¢æ... CÊÜ®Ü ·ÙܱܮæÆÉ Q¢Üá¤PæãívÜá AíX&hæà·®æ°à ÖÜĨÜá ÖÝQ¨Ýª®æ. AÊÜ®æà ÖæãàX qàaÜÃéWæ CÊÜ®Ü ÊæáàÇæ ¨ÜãÃÜá Öæàڨݪ®æ. AÊÜÙÝÂÃæãà qàaÜÃé, ®ÜÊÜá¾ ÓÜá¯àƮܮæ°à PÜÃæ¨Üá ¥ÜÚԨݪÙæ ! ¢Ü±æÆ ³ É B ÃÜ˨æà C¨Üê Üã ÓÜ×¢Ü AÊܯWÝÂPæã Öæãvæ¿áÈÆÉ. ¯®Ü°¨æà ¢Ü²³ÃܸæàPÜãí¢Ü ®Ý®æí¨ÜÃæà& CÆÉÊÜá¾ AÊÜ®Üá væ±ÜäÂq PÜËáÐÜÃé ÊÜáWÝí¢æ. A¨Üã AÆɨæà B qàaÜÃé Öܣä Ý®æ oãÂÐÜ®éWæ ÖæãàWݤ®æ. A©PæRà B qàaÜÃé AÊܯWæ Öæãvæ¿á¨æà ¹qr¨Ü᪠C¨Üá ®ÝÂ¿Þ®Ý ? Gí¨Üá PæàÙݤ®æÄà ®ÜÊÜá¾ ÓÜá¯àÆ ¯àÊÜä PÜÃæ¨ÜáPæàÚàí¨æÅ... AÊÜ®Ü hÝ|¢Ü®Ü¨Ü ±ÜÅÍæ°®Ý...'' Gí©¨ÜªÙÜá ËÊÜáÆ ÖæÊæá¾Àáí¨Ü. vÝPÜrÃÜá ÊÜáWÜ®Ü ®Ý¿á¨Ü ÊÜÞ¢Üá PæàÚ ¸æÃÜWݨÜÃÜá. ®ÜáÓÜá ®ÜPÜRÃÜá. ¯gÊÝWÜÆã ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWܮܨÜá hÝ|¢Ü®ÜÊæà G¯Ô¢Üá¤. AÊÜÄàWÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá : "" DX®Ü ÊÜáPÜRÙæà ×àWæ. ¢Üáí¸Ý aÜãq. ¨æãvÜxÊÜÄWæà ¸æàÓÜᤠ¹àÙéÓܤÊæ. A©PæRà ®ÝÊÜâ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜáê¨ÜáÊÝ¨Ü ÊÜá®ÜÔÕWæ BWÝWÜ ÓÜãPܤ bQ¢æÕ ¯àvÜᣤÃܸæàPÜá. B ÊÜáPÜRÙÜÇæÉà ¢ÝÃÜ¢ÜÊÜá ¢æãàÃÜáÊÜí¢æ ÊÜ£ìÓܸÝÃܨÜÆÉ...'' ""¯ÊÜá¾ ±ÜÅÊÜÃÜ CÃÜÈ, A¨æà®Üá Êæã¨ÜáÉ ÍÝÇæWæ ÖæãàX ËaÝÄÓæãRívé ·¯Åà....'' Gí¨ÜÙÜá ËÊÜáÆ. ÓÜá¯àÆ®Üã A±Ü³¯Wæ WÜíoá ¹©ª¨Üª& ""¯à®Üá ÍÝÇæWæ ·ÃÜÇæà ¸æàPÜá ±Ü±Ý³... qàaÜÃé ÊÜÞw¨Ü᪠ÓÜÄà®Ý ? ¯à®Üá Öævé ÊÜÞÓÜrÃéWæ ÖæàÙÜÇæà ¸æàPÜá'' vÝPÜrÃÜá B PÜãvÜÇæ& ""¯à®æà®Üá ÊÜáÖÝ ÓÜí±Ü®Ü° H®æã... ÖæãàWÜá K¨æãRà ÖæãàWÜá. ®Ü®ÜWæà®é ÊÜÞvæºàPÜá Wæ㣤¨æ...'' Gí¨Üá ¹orÃÜá. BÊæáàÇæ ÊÜáWÜ ÖÜsÜ ×w¨Ü®æí¨æà®Üã ÊÜá~¿áÈÆÉ . AÊܯWæà hæãàÃÜá ÊÜÞw ®æãàw¨ÜÃÜá. ±ÜÅÁãàg®ÜÊÝWÜÈÆÉ. ®Üí¢ÜÃÜ ©à[ÝìÇæãàaÜ®æ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. DWÜ ¢ÝÊÜâ ÖæãàX Öævé ÊÜÞÓÜrÃé AÊÜÃÜÈÉ ÖæàÚPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ®æç£PÜ ±ÜÅhæn GÐæãrí¨Üá ÓÜíQà|ìÊÜä BXÃÜá¢Ü¤¨æ Gí·á¨ÜPæR E¨ÝÖÜÃÜ}æ¿ÞWÜá¢Ü¤¨æ Gí¨æ¯°Ô¨ÝWÜ ÍÝÇæWæ ÖæãÃÜoá ·í©¨ÜªÃÜá. GÆÉÊÜ®Üã° PæàÚ £Ú¨Ü ÖævéÊÜÞÓÜrÃé PÜãvÝ ÓÜá¯àÆ®Ü hÝ|¢Ü®ÜPæR 107


BÊÜ¢ÜìPÝÆ aÜQ¢ÜÃæà BX¨ÜªÃÜá. ÓÜÌƳ ¢Üvæ¨Üá B PÝÉÓé qàaÜÃÜ®Üá° PÜÃæÔ¨ÜÃÜá.... Cí©®Ü GÐæãàr ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÓæÕí¨ÜÃæ PÜí±ÜäÂoÃéWæ ÊÜáÃÜá ÓÜÊÝÇæÓæ¿ááÊÜí¢ÜÖܨÜá. ¿ÞÃæÆÉÃÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üã° ¸æãà¬ÓÜÆã ÍÜPÜÂÊݨÜá¨Üá. ÖÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü B ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ¢ÝÃÜ¢ÜÊÜá©í¨Ü ®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸ÝÃܨÜá. ÖÝWæà®Ý¨ÜÃÜã ®Üvæ¨ÜáPæãívÜÃæà& bPÜRÊÜ¿áÔÕ®ÜÇæàÉ AÊÜâ ×Ä¿áÃÜÈÉ, ÎPÜÒPÜÃÜÈÉ WèÃÜÊÜ PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáۢܤÊæ. Cí¢ÜÖÜ ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¯àÊÜâ ¢Üáí¸Ý GaÜcÄPæÀáí©ÃܸæàPÜá. ¯ÊÜá¾ bQ¢ÜÕPÜ ·á©­ E±ÜÁãàXÔ ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° WæÆɸæàPÜá C¢Ý©¿ÞX £ÙÜáÊÜÚPæ ¯àw BPæ¿á®Üá° PÜÙÜá×ԨܪÃÜá. ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü ÍÝÇæ¿áÈÉ AÊæà C·ºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü gWÜÙÜ ËPæãà±ÜPæRà ÊÜááqr¢Üá¤. PÝÃÜ|ËÐærà. B PÝÉÓé qàaÜÃé ¢Ü®Ü° AÄ˯í¨æaæc¢Üᤠ¢Ü®ÜWæ ¢Ý®Üá Êæã¨ÜÆ WÜáÃÜáÊݨÜÃÜÆÉÊæà...? ¢Ü®Ü° ÊæáàÇæà D ±æäàÃÜ ¨ÜãĢܤ ® ÜÆÉ Gí¨Üá ÓÜá¯àƮܮÜá° PÜvæWÜ~ÓÜá¢Ü¤ Ç æà ·í¨ÜÙÜá. AÊÜ®ÜÈÉ QàÙÜÄÊæá¿ááípÝWÜáÊÜí¢æ ¿á£°Ô¨ÜÙÜá. ÊÜá¢æ¤& ÊÜá¢æ¤ AÊÜ®Ü G¨ÜáÄ®ÜÇæÉà væ±ÜäÂqPÜËáÐÜ®ÜÃé ÊÜáWÜ ÃÜË¿á®æ°à ÖÝw ÖæãWÜÚ G£¤ PÜqr¨ÜÙÜá. C¨æÆÉÊÜ®Üã° PÝ|á¢Ý¤ ÓÜá¯àÆ®ÜÈÉ ÓÜÖÜgÊÝXÁá ¨æÌàÐÜ ¸æàÃÜãÄ¢Üá. AÊÜ®Üá D ¸ÝÄ ÖæãíaÜá ÖÝQ ¨æãvÜx ÖÜWÜÃÜ|ÊÜ®æà° ÊÜÞw¹or. Ôqr¯í¨Ü ÃæãbcWæ¨Ü᪠ÃÜË¿á®Üá° PÝÉÔ®ÜÇæÉà ÔPÝR±Üpær Öæãv橨ܪ®ÜÆɨæà, PæçbàÆ©í¨Ü ÓæÉàoá, ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÖæãÃÜ aæÈɨܪ. ±ÜâÓܤPÜ¨Ü ÖÝÙæ¿áÈÉ ÔàÓÜ¨Ü PÜwx Êæã®æ ÊÜÞvÜÆá Cqr¨Üª ¸æàÉw®Ü A«Üì aÜãÃæãí¨Ü®Üá° ¢æWæ¨Üá Pæç¿áÈÉ ×w¨Üá ÖÜÄÖÝÀ᪨ܪ. PÜ|á¡WÜÙÜá Pæí±ÝX¨ÜªÊÜâ. aÜPÜaÜPÜ®æ ÃÜË¿á ÊæáçPæçWÜÚWæ J£¤ XàĨܪ. ÃÜPܤ ÃÜkáÆÉ®æ bËá¾ ÖÜĨÝWÜ ¢ÜÃÜWÜ£¿á ÊÜáPÜRÙæÆÉ »Ü¿áËÖÜÌÆ¢æÀáí¨Ü "Öæãà' Gí¨Üá bàĨܪÊÜâ. qàaÜÃé... qàaÜÃé... ÃÜPܤ ÃÜPܤ... qàaÜÃé Gí¨Üá Kw ·í©¨ÜªÊÜâ ÖæãÃÜWæ. A®Üí¢ÜÃÜ, ¢Üá¢ÝìX bQ¢æÕWæí¨Üá ÃÜË¿á®Üá° FÄ®Ü ÖæÓÜÃÝí¢Ü ÊÜáPÜRÙÜ vÝPÜrÃé QɯPéWæà PÜÃæ¢Üí©¨ÜªÃÜá. vÝPÜrÃé H®ÝÀá¢æí¨Üá PæàÙÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° , PÝÉÓé qàaÜÃé E¨æÌàWÜ©í¨Ü ÖæàڨܪÃÜá. ""®æãàw vÝPæóà, ¯ÊÜá¾ ÖÜávÜáWÜ ·ÖÜÙÜ ·á©ªÊÜí¢Ü Aí¢Ü ÖæàÙæãRívé ·í©¨ÜªÃÜÆÉ... BÊæä¢ÜᤠÍÝÇæWæ. CÊÜ¢ÜᤠH®é ÊÜÞw¨Ýª®æ ®æãàw©ÃÝ... ¿ÞPæã ÓÜá¯àÇé Gí¥Ý Pæor PæÆÓÜ ÊÜÞw¹pær¿áÇæãÉ Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæà DWæà®Ý¿áá¤...? WÝ¿á B¨ÜÃæà®Üí¢æ 108


BÊÜ¢ÜìPÝÆ LÐܬPæãvÜÈPæR ®ÜÊÜᾱܳ vÝPÝóX¨ÝÃæ ·¯° ÖæãàWæãà| A®æã°à¨æ....?! DWæÉà ×àWæ... ÊÜááí¨æ PæãÇæ ÊÜÞwÉPÜãR ÖæàÓæãÆÉ CÊÜ®Üã'' ""ÓÝPÜá ÊÜÞw¿áÊÜá¾ ®Ü®ÜWæÆÉ A¥ÜìÊÝX¨æ. Êæã¨ÜáÉ WÝ¿áWæãíwÃæã ÖÜávÜáWܯWæ bQ¢æÕ¿ÞWÜÈ '' Gí©¨ÜªÃÜá vÝPÜrÃé AÓÜÖÜ®æÀáí¨ÜÇæà. ÃÜË¿á ÊæáçPæçWÜÚWæ B¨Ü WÝ¿áPæRÆÉ ¸æàWÜ®æ bQ¢æÕ ¯ àw ¢ÜÊÜá¾ PæãsÜwÀáí¨Ü ÖæãÃÜ·í©ªÃÜá. AÇæÉà ¯í£¨Üª ÊÜáWÜ ÓÜá¯àÆ ¥ÜÃÜ ¥ÜÃÜ ®ÜvÜáWÜᣤ¨Ýª®æ. ""ÓÜá¯àÇé ¿ÞPܱݳ ×àWæ ÊÜÞvæª ....?'' PæàÚ¨ÜÃÜá ÓÜÊÜޫݮܩí¨ÜÇæà. "" DWæà®ÝX¨Ü᪠¯à¯©ª¿áÆÉ LÐܬPæãvÜÈPæR...'' ÊÜá㣿áã©Ô Pæãívæà ÊÜÞÃÜá¢Ü¤ÃÜ Pæãor ÓÜá¯àÆ ! AÊÜ®Ü PÝÉÓé qàaÜÃé QÓÜPÜR®æ ®ÜPÜRÃÜá. ÊÜáWÜ ×àWæàPæ E¢Ü¤ÄÓÜᣤ¨Ýª®æí· PÜƳ®æ vÝPÜrÄWæ ¸ÝÃÜ©ÃÜÈÆÉ. C®Üá° ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜã »Ü¿á ·ÃÜÈ Gí¨Üá ""ÃÜË¿á A±Ü³ ¿ÞÃÜá Wæã¢æ¤à®æãà væ±ÜäÂq PÜËáÐÜ®ÜÃé D FÄWæà ¨æãvÜxÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá. AÊÜÃÜá PæàÙéPæãívé ·í¨ÝWÜ ®ÝÊÜâ H®é ÖæàÙæã¨Üã... ¯à®ÝÂPæ PæçÊÜÞvæãx ÃÜË¿á ÊæáàÇæ ? A¨Üã ¸æÉàvé ¢ÜWÜÙݤÃæà®æã...'' vÝPÜrÃÜá ÓÜá¯àÆ®Ü ÊÜá®ÜPæR ®ÝoáÊÜí¢æ ÖæàÙÜÆá ¿á£°Ô¨ÜÃÜá. ""ÃÜË¿á A±Ü³ ¿ÞÃݨÜÃæà®Üá ? ±Ü±Ý³ , ®ÜíWæà D qàaÜÃé F...®ÜíWÝÂPæ ÃÜË ÊæáàÇæ Ôoár ·Ãæãà ÖÝWæ ÊÜÞw¨Üáª... AÊÜ®æà®é ÊÜÞw¨ÜãÅ CËÅWæ aæí¨Ý®Ý... AÊÜÃÜ®æ°à PæàÚ'' ÊÜááÇÝiÆɨæà ÖæàÚ¹or ¸ÝÆPÜ ÓÜá¯àÆ. vÝPÜÃr ÜÄWæ C©àWÜ ÊÜáWÜ ÊÜÞw¨Ü Pæor PæÆÓÜPæR ±ÜÃæãàPÜÒ ±æÅàÃÜ}æ GÈÉí¨Ü ·í©¢Üᤠ? Gí·á¨Üá £Ú¨Üá ÖæãàX¢Üá¤. D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÇæÉà ÊÜáWܮܮÜá° A£ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜÞw¨Ü ¢ÜÊÜá¾ ÖæívÜ£ ËÊÜáÆÙÜ ®æ®Ü±Üä ¢Üor®æ ¸ÝÃÜ©ÃÜÈÆÉ. ¢Ü¨Ü®Üí¢ÜÃÜ, B±Ý¨ÜÊÜáÓܤPÜ G¨ÜáÄWæ ¯í£¨Üª qàaÜÃé AÊÜᾮܮæ°à ¯qrÔ¨ÜÃÜá BÊÜÃÜá. AËÊÝ×¢Ü ¿ááÊÜ£ AÊÜÙÜá. C®Üã° A®Ü®Üá»ÜË, ¸æ¨ÜĨÜÙÜá. PÜÃÜÊÜÓÜ÷ ÖÜ}æàWæ㣤PæãívÜá ¢ÜÇæ PæÙÜÖÝQ¨ÜÙÜá. 109


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ""ÊÜá®æ¿áÇæÉ BWÜÈ, ÍÝÇæ¿áÇæÉà BWÜÈ, bPÜRí©¯í¨ÜÇæà D ÊÜáPÜRÙÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ [ÝÔ¿ÞWܨÜí¢æ, BWÝWÜ A®ÜÌÀáPÜ bQ¢æÕ £àÃÝ AWÜ¢ÜÂÊÜÆÉÊæà ...? ÊæáàvÜí....'' Gí¨Üá vÝPÜrÃé ÊæáÆá¨Ü¯¿áÇæÉà E¨ÜYÄԨܪÃÜá. B qàaÜÃé ÊÜÞ¢Üá ÊÜáÃæ¢ÜÊÜÙÜí¢æ ¯í¢ÜÙÜá. • ••

ÊÜáíWÜÙÜ

110


CÚ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜááSWÜÙÜá ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£Wæ GÐÜár ÖæàÚ¨ÜÃÜã ±ÜÅÁãàg®ÜËÆÉ Ê æí¨Üá ÊæíPÜoÃÝgá AÄ£¨Ýª®æ. ÖÝWæ ®æãàw¨ÜÃæ ¢Ü®Ý°PæWæ Gí©WÜã B¢Ü¾ Óæ§$ç¿áì £ÙÜáÊÜÚPæ ·Ãܨæí¨æà®Üã AÊÜ®Üá £àÊÜÞì¯ÓÜÇÝÃÜ. ¢ÜÊÜá¾ ÊæçÊÝ×PÜ iàÊÜ®Ü¨Ü D C±Ü¢³ æä ÜvÜá ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ AÊܬ¿áÈÉ AÊܯWæ ÖæívÜ£ ÊÜáPÜRÙæãí©WÜ®ÝX ÓÝPܱܳ A¯°Ô¹qr¨æ¿áÆÉ... bí£ÓÜá¢Ý¤®æ. PÜÐÜr ÓÜíPÜÐÜWr ÜÙÜá ÊÜá®ÜáÐܯWæ ·Ãܨæà®æ ÊÜáÃÜPæR ·ÃÜá¢Ü¤ÊæÁáà...Aí¢ÜÖÜ £àÃÜ WÜí¼àÃÜ ÓÜÊÜá¿á ÖÝWÜã B¢ÜíPÜ¨Ü PÜÒ|WÜÙÜÈÉ ÖæíWÜÓÜÃÜá G¨æ JvæÊÜ ÖÝWæà®æ AÙÜÆá±ÜPÜÅËáÔ¹or à æ WÜ£Ááà®Üá... ÊæíPÜoÃÝgáËWæ ×àWÜã A¯°ÓÜá¢Ü¨¤ æ& C¨Üá PæàÊÜÆ ¢Ü®Ý°PæÁã·ºÙÜ ÓÜÊÜáÓæ¿áÆÉ , ·ÖÜá¢æàPÜ D ¨æàÍÜ¨Ü GÆÉ Ô÷à¿áÃÜ ¨è·ìÆÂÊÜä C¨æà®æà... WÜívÜ暴 ÖÝWæ ¨Üáw¨Üá B¦ìPÜ ÓÝÌÊÜÆí·®æ¿á®æ°à ·¿áÓÜáÊÜ Öæ|á¡ AÊÜ®Ü ÖæWÜÈWæ ÖæWÜÆá Pæãoár D ¯¨ÜìÀá ·¨ÜáQ®ÜÈ A¯ÄàQÒ¢Ü ·í¨æÃÜWÜáÊÜ ®ÜãÃÝÃÜá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá°, BPÜÔ¾PÜ & B[Ý¢ÜWÜÙÜ®Üá°, ®æãàÊÜâ ¢Üáí¹¨Ü Óܯ°ÊæàÍÜWÜÙÜ®Üã° A¢ÜÂí¢Ü ©pær¿ÞX B¢Ü¾ Óæ§$ç¿áì©í¨Ü G¨ÜáÄÓÜÇÝÃÜÙæàPæ?... Ô÷à¿á ¢ÝÂWÜ L®Ü°¢ÜÂÊÜ®Üá° WèÃÜËÓÜáÊÜí¢ÜÖÜ Pèoáí¹PÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜÂÊÜÓæ§ ®ÜÊÜᾨÜá. BPæ Óæãà¨ÜÄ¿ÞX, ÖæívÜ£¿ÞX, WÜê×~¿ÞX, ¢ÝÀá¿ÞX, ÓÜÖÜ®æ ÓÜí¿áÊÜá, ÓÜÖÝ®Üá»Ü㣠A®ÜáPÜí±ÜPÜWÜÙÜ BWÜÃÜÊÝX, ¢Ü®Ü° ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ GÆÉ Äࣿá BÁáR ÖÜPÜáR, £àÊÜÞì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ AÊÜÚX¨æ¿áÆÉ ! ÖæãÃÜX®ÜH®æÆÉ ÍæãàÐÜ}æWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ£»ÜqÓÜáÊÜí¢æà, ¢Ü®æã°ÙÜWæà Êæã¨ÜÆá ÊÜÞ®ÜÔPÜ ÊÜá¢Üᤠ¸è©­PÜÊÜáor¨ÜÈÉ¿áã ÓÜÊÜá¥ÜìÙÝWܸæàPÜÆÉ. ÓÜíPÜÐÜrWÜÙÜá ·í¨ÜÊæí¨ÜÃæ PÜíWÝÇÝX PæàÊÜÆ PÜ~à¡ÃÜá Pæãàw ÖÜÄÓÜá¢Ý¤¤ hæãàÆá ÊæãàÃæ ÖÝQ, ¢Ü®Ü° Pæç ×w¨Ü WÜívÜ®Ü ÃÜkáí[Ý·ÆÊæà EvÜáXÖæãàWÜáÊÜí¢æ PÜãÃÜáÊÜâ¨æà®Üá? ¿ÞÊÜ Ô§Ëá¢ÜPÜãR ÔWܨæ Ëb¢ÜÅÊÝX ÊÜ£ìÓÜáÊÜ, ÓÜÊÜáÓæ¿á ÓÜáÚ¿áÈÉ ÔÆáQÃÜáÊÜ WÜívÜÔWæ ¢Ý®Üã Jí¨Üá ¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæÂÁá BX¹vÜáÊÜ Öæ|á¡ A¨æí©Wæ hÝWÜê¢ÜÙݨÜÙÜá? A¨æí©Wæ ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ÓÜ·ÆÙݨÝÙÜá? ¬àÃæ WÜí¼àÃæ¿ÞX D ¯¨ÜìÀá ·¨ÜáPÜ®Üá° ÖæàWæ G¨ÜáÄÔ¿ÞÙÜá?.....


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨Ü ÖæãÓÜ¢Üá. ÊæíPÜoÃÝgá FÃÜ ÖæãÃÜÊÜÆ¿á¨ÜÇæãÉí¨Üá ±Üâor ÊÜá®æ¿á ÊÜÞw¨Üª. ¢Ü®Ü° Êæã¨ÜÆ ÊÜáWܯWæ BX®Üã° Jí¨ÜãÊÜÃæÊÜÐÜìÊÜÐærà. APÜR±ÜPÜR ÖæaÜác ÊÜá®æWÜÚÆÉ¨Ü ¨ÜãÃÜ¨Ü Jíq ÊÜá®æ AÊܮܨÜá. ¸æÚWæY ÊÜááíaæ®æ G¨Ü᪠±ÝÅ¢Ü@ ˬWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÊÜááXÔPæãívÜá Jí»Ü¢Üã¤ÊÜÃæWæà ÊÜá®æ¹or®æí¨ÜÃæ I¨Üá Q.Ëáà. ¨ÜãÃÜ¨Ü PÜaæàÄWæ ¢Ü®Ü° Æã®Ý¨ÜÈÉ ·ÃÜᣤ¨Üª. C¢Ü¤ PÜaæàÄWæ ·í¨ÜÃæ A¢Ü¤ AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ ÆQÒà¾Áã·ºÙæà ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜáWÜáË®æãí©Wæ CÃÜᣤ¨ÜªÙÜÆÉ. Öè¨Üá, ÓÜíhæÊÜÃæWæ Jíq Öæ~¡®Ü B¢ÜíPÜ ÖæàÙÜ£àÃܨÜá; A¨Üã FÃÝaæX®Ü ÖæãÓÜ ·vÝ}æ¿áÈÉ. D PæorPÝƨÜÈÉ A¨Üã ÓÜÖÜgÊæà B¨ÜÃÜã Öæ}Ý¡¨ÜÊÜÙÜá H®æÆÉÊÜ®Üã° G¨ÜáÄÔÁáà®æí· B¢Ü¾ËÍÝÌÓÜ Öæãí©ÃÜ©¨Üê æ ÖæàWæ? B ±ÜŨæàÍÜ¨Ü BÓÜá±ÝÓÜá ÊÜá®æWÜÙÜÊÜÃæÆÉ ÊÝÔÓÜᣤÆÉÊæà «æç¿áìÊÝX? FÃÜ ÊÜá«æ Jí¨Üá ÊÜsÝÃÜ¨Ü ÊÜá®æ ÔWÜáÊÜâ¨Üã PÜÐÜrPÜÃÜÊæà. ÔPÜRÃÜã ¸ÝwWæ Pæãoár ±ÜäÃæçÓÜÈPÝR©à¢æà... ¢Ü®ÜWæ ·ÃÜáÊÜ PÜwÊæá ÓÜí·ÙܨÜÈ É ...? ÊæíPÜoÃÝgá ÖæàWæãà C¨æà FÃÝaæX®Ü Jíq ÊÜá®æ¿áÇæÉà ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÊÜáWÜáË®æãí©Wæ PÜÙ橨ܪ... A¨æãí¨Üá ©®Ü B¢Ü PÜaæàÄ¿á PæÆÓܨÜÈÉ ÊÜáWÜ°®ÝX¨Üª. BWÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÓÜáÊÜÞÃÜá ÊÜáãÃÜá WÜípæ ÓÜÊÜá ¿áËÃÜ·ÖÜá¨Üá. " " ¯àÊÜâ D ¢ÜPÜÒ|Êæà ÊÜá®ÜWæ ÖæãÃÜoá ·¯° ÓÜÃé... ¯ÊÜÞ¾PæWæ ÔàÄ¿áÓé ''... ®æÃæ ÊÜá®æ¿ÞPæ J·ºÃÜá ´æäà®é ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ÊæíPÜoÃÝgá PÜãvÜÇæà ¢Ü®Ü° ÊæáàƬPÝÄWÜÙÜ A±Ü³}æ ±Üvæ¨Üá PÜaæàÄ ¹orÊÜ®æà »ÜÃÜÅ®æ Æã®Ý ÓÝrpéì ÊÜÞw¨Üª... ÊÜá®æ¿á ÖÜ£¤ÃÜ PæÆ ÖæíWÜÓÜÃÜá WÜívÜÓÜÃÜ Jí¨Üá ÓÜ|¡ WÜáí±æà ®æÃæ©¢Üá¤. AÊÜÃÜÈÉ, ®æÃæ ÊÜá®æ¿á J¸ÝºPæ A®Üá»ÜËà ÖæíWÜÓÜá ÆQÒ$¾¿á ¢ÜÇæ¨ÜvÜÊÜâ¢Ü¤È¨ÜªÙÜá. ""AÁãÂà ®Ü®Ü° ¢ÜÊÜá¾ ÖæãàX¹pÝrÄà... Gí¥Ý JÙæÛà ÖÜávÜáWÝÄà... C®Üã° ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX ÓÜáS ±Üvæãà ÊÜ¿áÓÜ°ÈÉ .... C¨æà®é A®Ý¿áÄà....'' WæãàÙæãà Gí¨Üá G¨æ ·vÜPæãívé AÚ¤¨ÝÙæ ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÆQÒà$¾... ±Üâor ÊÜáWÜá ÃÜË AÊÜá¾®Ü BPÜÅí¨Ü®Ü PÜívÜá WÝ·Ä¿ÞX ¢Ý®Üã hæãàÃÝX AÙÜᣤ¨Ýª®æ; ¢ÝÀá¿á ÓæÃÜWÜá GÙæ¿áᣤ¨Ýª®æ. AÊÜÚWæ A¨ÜÃÜ ±ÜÄÊæÁáà CÆÉ! ""K ·í¨ÝÅ...·¯° ÓÝÃé ·¯°. ¯ÊÜáWæ FÄí¨Ü pæÈWÝÅí ·í©¨æ. 112


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BÊÝX¯í¨Ü ¯ÊÜá¾ NàÊÜᣠ×àWæà ®æãàw... ®ÝÊÜí¢Üá CÊÜÃܮݰ ×w¨Üá ¯ÈÉ Ó ÜÈPÝRWݤ CÇÝÉ . .. ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÝÂÊÜä AÊÜÄWæ PæàÚÓÜᣤÆÉ... DWÜ GÃÜvÜá ÓÝÄ ±ÜÅþæ ¢Ü²³¨ÜªÃÜã ¸æàÃæ... ÊÜá¢æ¤ GaÜcÃÜÊÝ¨Ü PÜãvÜÇæà ×àWæ WæãàÙÝvݤÃæ.. ¢ÜÊÜá¾ ÖæãàWæãà®Üá ÖæãàX¹or ¹w... D ÖæíWÜÓÜá ¢Ü®Ü° PÜÃÜáÙÜ PÜáw D ±Üâor PÜí¨Ü A¨ÜÃÜ ÊÜááS ®æãàwPæãívé B¨ÜÃÜã ÓÜ×ÓæãRà¸ÝÃܨæà...'' "" ¢ÜÊÜá¾®Ü ÊæáàÇæ ±ÝÅ}Ý®æ CoárPæãíw¨ÜªÃæà®æãà...'' J·ºÃæí¨ÜÃÜá. ""Cí¥Ý APÜR ÔWܸæàPݨÜÃÜã ±Üâ| ÊÜÞwÃܸæàPÜá ¹w'' C®æã°·ºÃæí¨ÜÃÜá. "" ÓÜÄ¿á±Ý³, CÊÜÚWæà®Ý¨ÜáÅ B¨æÅ B ÓÜ|¡ ÊÜáWÜá訆 WÜ£Ááà®Üã... A¨Ü®Ü° D ÊÜá®ÜáÐÜ HPÝQ ÖæàWæ ÓÜí»ÝÚÓܸæàPæãà...'' ÊÜá¢æ㤷ºÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. "" C¨æà®é Ëb¢ÜÅÊæäà.. ¨æàÊÜÃæà...''ÊÜáWܨæã·ºÃÜá ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÃÜá. D ¨ÜêÍÜ ®æãàvÜᣤ¨Üªí¢æ ÊæíPÜoÃÝgá Óܤ·ª ®ÝX¨Üª. Kw ·í¨ÜÊÜ®æà A®Ý¥Ü®Üí¢æ AÙÜᣤ¨Üª ÊÜáWÜá ÃÜË¿á®Üá° ¸Ýb G£¤PæãívÜá A¨ÜÃÜ ¸æ®Üá° ¢Üqr ÓÜí¢æçÓÜ¢æãvÜX¨Ü. ¢Üí¨æ¿á ÖæWÜÆá ÓæàÄ¨Ü ÊÜáWÜá ¹PÜRÚÓÜá¢Ý¤ ¢ÜáÓÜá ÓÜáÊÜá¾®ÝX¢Üá¤. ÊæíPÜoÃÝgá ¢ÜvÜÊÜÞvÜÈÆÉ. ÖæívÜ£¿á®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá AÊÜÙÜ ¢èÃÜãÃÜá ÖÝÓÜ®ÜPæR ÖæãàX ·í¨Ü. AÈÉ £Ú¨Üá ·í¨Ü ÓÜíWÜ£Ááí¨ÜÃæ, ¯gPÜãR AÊÜÙÜ ¢ÜÊÜᾮܨÜá ¨ÝÃÜá| ÓÝÊÜâ. AÊÜÙÜ ¢ÜÊÜá¾í©ÃÜÇæàÉ ·íWÝÃܨÜí¥Ü ÖÜávÜáWÜ. ¢Üáí¸Ý ÓÜí»Ý袆 ¸æàÃæ. ÖæaÜác ÊÜÞ¢æà BvÜᣤÃÜÈÆÉ. ÊÜá®æ¿á ÊÜááí©®Ü ÊÜáÚWæ¿áÇæàÉ bÆÉÃæ AíWÜw CoárPæãívÜá ÊݱÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. ÓÜÌƳ ÓÝÆÊÜ®Üã° ÊÜÞwPæãíw¨Üª. ÓÝÆËÆɨæà®æ DÊÜ¢Üᤠ¿ÞÃÜá ¿ÞÊÜ ¹Ô®æÓé ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂ˨æ? A¨æà®ÝÁã¤à A¨æà ÊÜáÚWæ¿áÈÉ ®æà|áÖÝQPæãíw¨Ü.ª A¨ÝÂÊÜâ¨æãà Jí¨Üá ÖÜávÜáX CÊܯWæ ÊÜáÃÜáÙÜá ÊÜÞw¹or Ù Üí¢æ. "ÇèÊé...'¸æàvÜ...? ÖÝWæà JÙæÛ¿á ·¨ÜáPÜá C¨ÜªÊÜÄWæÆÉÄWÜã ¸æàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà Jí¨Üá ÓÝÊÜâ & ®æãàÊÜâ £Úst ±ÝsÜ ÊÜáÃæ¿á©ÃܸæàPÜÐæÒà... 113


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜá¢æ¤ ©®ÜWÜÙÜá EÃÜáÙÜá¢Ü¤Çæà CÃÜá¢Ü¤Êæ. PÝÆ H®æÆÉÊÜ®Üã° ¢Ü®Ü° JvÜÆÈÉ ÖÜá¨ÜáXÔ PæãívÜá¹vÜá¢Ü¤ ¨ æ. ÓÜíhæ& ÊÜááíhÝ訆 ÊÜá«æ GÆÉ Ê Ü®Üã° AÃÜXÔPæãívÜá ÖæãÓÜ ÖÜWÜÈ®ÜÈ ¸æÙÜPÜ®Üá° AÃÜÓÜá¢Ý¤ , ¢ÜíWÝÚ¿á ÓÜS ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üã° ®ÜÊÜáWæ PÜÈÓÜá¢Ü¤Çæà CÃÜá¢Ü¤¨æ. CÖÜ¨Ü Óæ°àÖÜ ÓÜí·í«ÜPÝRXÁá ®ÝÊÜâ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áÆá WÜqr ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞvܸæàPÜÐærà. ÖæãÓÜ ©PÜáR ¨æÓæ¿áÈÉ ÓÜáS ÓÜí¢æãàÐÜ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨Ü®Ü° PÜÈ¿á¸æàPÜá... ¨ÜáÃÜí¢Ü ÊÜáÃÜ|Êܮܲ ° ¨³ Ü ¢ÜÊÜá¾®Ü ©®Ý PÜÊÜáìWÜÚWæ ÖæãàX ·í¨Ü ÊæáàÇæ ÆQÒ$¾ ÊÜáíPÝXÁá C¨ÜªÊÜÙÜá, Aí¨æãÊæá¾ ¢Ü®Ü° ±Üâor ÊÜáWÜá ÃÜËWæ ÊÜá«ÝÂÖÜ°¨Ü ¢Üá¢Üᤠ£¯°ÓÜá¢Ý¤& "" Äà, ¯àÊæà®Üí£Ãæãà H®æãà. ®Ý®æãí¨Üá ÊÜÞ¢Üá ÖæàÙÜÇÝ...'' Aí¨ÜÙÜá. ""ÖæàÙÜá.... A¨ÜPæRà®Üá ....!'' ÓÜíPæãàaÜ, Öæ¨ÜÄPæ ¿ÞPæ Gí·í¢æ ®æãàw¨Ü. ÊÜá¢æ¤à ¢Ü®Ü° Pæã®æ ¢ÜÊÜᾮܮܰ CÈÉWæ PÜÃæÔPæãívÜÃæ ÖæàWæ....? AÊÜ®æà®Üá ÖæbcWæ K©ÆÉ Êæã¨ÜÇæ ¢Üí¨æ CÆɨæà ¸æàÙæ¿áᣤÃæã WÜívÜá ÊÜáPÜRÙÜá.. AÊܯWݨÜãÅ ¯ÊÜá¾ BµàÓé®ÜÇæàÉ Jí¨Üá PæÆÓÜ PæãwÔ¨ÜÃæ B©à¢Üá.... Aígá¢Ý¤ AÙÜáPÜá¢Ü¤Çæà ¢Ü®Ü° A¼±ÝÅ¿á ÊÜáíwÔ¨ÜÙÜá. ÊæíPÜoÃÝgá ÓÜÌƳ Öæã¢ÜᤠÁãàbÓÜá¢Ý¤ ÓÜáÊÜá¾®æà PÜáÚ¢Üá¹or! ""¿ÞQÅ ®Ü®Ü° ÊÜÞ¢Üá ¯ÊÜáWæ CÐÜÊr ÝWÜÈÆÉÊÝ... ÖæãàWÜÈ ¹w... ¯ÊÜáWæ ·Ãæãà PÜwÊæá ÓÜí·ÙܨÜÈÉ AÊܮܮÜá° ®ÝËÈÉWæ PÜÃæÔPæãívÜÃæ ....'' ""ÖÝWÜÆÉ , ÆQàÒ $ ¾ . .®ÜÊÜáWæà®Üã ¢æãí¨ÜÃæ BWÜÆÉ . .. ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈɨÜ᪨ܮæ°à ¯à®Üã ÖæàÚ©à¿Þ...'' AÊÜÙÜ ¢èÄ®Ü Ô§£WÜ£AÊܯWÜã Wæ㣤¨æ... AÊÜÙÜ ¢Üí¨æ ±Ýoì®ÜÃéÕ WÜÚí¨Ü ¹Ô®æÓé®ÜÈÉ ®ÜÐÜr A®Üá»ÜËÔ A¨æà ÊÜÂ¥æ¿áÈÉ £àÄPæãívÜÊæáàÇæ AÊÜÙÜ ¢ÝÀá J·ºíq ÖæíWÜÓÜá. BPæ ¢Ü®Ü° I¨Üá WÜívÜá ÊÜáPÜRÚWÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü ¨ÜáwÊæá CÆɨæà®æ PÜÐÜr ±ÜvÜᣤÃæãà¨Üá A¥ÜìÊÝX¨æ.. ""¯®Ü° Pæã®æ ¢ÜÊÜá¾ ÃÝZÊæàí¨ÜůWæ CÈÉ ·¨ÜáPÜáÊÜâ¨ÜPæãRí¨Üá ¨ÝÄ BWÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ®Ü®ÜWÜã ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊæà...'' Gí¨Ü. ÖæívÜ£ ×àWæà ÓÜÆÉ¨Ü ÁãàaÜ®æ¿áÈÉ ÊÜááÙÜáWÜá¢Ý¤Ùæ. ÊÜá®ÜÓÜáÕ CÚ ¹oár PæãÃÜWÜá¢Ý¤ÙÜÆÉ... AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÍÝí£ ®æÊÜᾩ ¢Ü®ÜWÜã ÊÜááSÂÊæà. Jí¨Üá JÙæÛ¿á PæÆÓÜÊæí¨ÜÃæ Ëáà®ÝÊæáàÐÜ G~ÓܸÝÃܨÜÆÉ... ÆQàÒ$¾ ¢Ü®Ü° ¢ÜÊÜá¾ ÃÝZÊæàí¨ÜŮܮÜá° PÜÃæÔPæãívÜÙÜá. ¢Ü®Ü° ±ÜÅ¿á¢Ü°©í¨Ü AÊÜ®Üá 114


BÊÜ¢ÜìPÝÆ CÇÝTæ¿áÈÉ ©®ÜWÜãÈ ®èPÜÃÜ®ÝX ÓæàÄPæãívÜ. AÊܯWæ PÜoár¯pÝrX ÖæàÚ¨Ü㪠BX¢Üá¤& ""¯à®Üá ÖæaÜác K©¨ÜÊÜ AÆÉ. C¨Üá WÜávÜx WÝvÜá AÇæ¨Üá ÊÜÞvÜáÊÜí¢Ü PÜÐÜr¨Ü PæÆÓÜÊÜä Öè¨Üá. B¨ÜÃæ ¯à®Üá PæàÊÜÆ I¨Üá ÊÜÐÜì PÜt| ±ÜÄÍÜÅÊÜá ±ÜorÃæ ÓÝPÜá. BÊæáàÇæ ®æÃÜÚ®ÜÇæÉ CÃÜ·ÖÜá¨Üá. BµàÔ®ÜÇæÉà TÝ¿áí ®èPÜÃÜ®ÝX ¨Üáw¿á·ÖÜá¨Üá. ÁãàbÔ®æãàvÜá... iàÊܮܨÜÈÉ PÜÐÜr ±Üvܨæà®æ ¿ÞÃÜã ÊæáàÆPæRàÃÜÆá ÓÝ«Ü CÆÉ ... '' Gí©¨Üª. ÖÜávÜáWÜ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ®èPÜÄ TÝ¿áí BWܸæàPæí¨ÜÃæ AÊÜ®Üá Êæã¨ÜÆá ©®ÜWÜãÈWæà ±ÜPÝRWܸæàPÜá. PæÆÓܨÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá ©®Ü¨Ü ÖÝgÄ¿áã ±ÝÅÊÜááS¢æ Öæãí©¨æ¿áÆÉ... Aí¢Üã GÃÜvÜá ÊÜÐÜì PæÙ橨ܪÊÜâ. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ PæÆÓÜPæR ÓÜÄ¿ÞX ÖæãàX·ÃÜáÊÜâ¨æà Jí¨Üá ¨æãvÜx ËÐÜ¿áÊÝX¢Üá¤. PæÆÓÜ©í¨Ü ·í¨Ü®æí¨ÜÃæ PÝq®Ü ÊæáàÇæà ÊÜáÆX q.Ë. ®æãàvÜá¢Ý¤ PÝÆPÜÙæ¿áᣤ¨Üª. ÊÜá®æWæ ¯àÃÜá ¯væ ¢ÜÃÜáÊÜâ¨Üá. AíWÜwWæ ÖæãàX·ÃÜáÊÜâ¨Üá C¢Ý© ¿ÞÊæäí¨Üá PæÆÓÜWÜÚWÜã AÊÜ®Üá APÜR¯WÝWÜÈà »ÝÊܯWÝWÜÈ ®æÃÜÊÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. APÜR ®æãàvÜÇÝÃܨæà®æ £àÃÜ J¢Ý¤À áÔ¨ÝWÜ ÊÜÞ¢ÜÅ H®Ý¨ÜãÅ JíaÜãÃÜá A¨Üã C¨Üã ÊÜÞvÜᣤ¨Üª. D ®ÜvÜáÊæ ÆQÒ$¾ C®æã°í¨Üá WÜívÜá ÊÜáWÜ訆 ¢ÝÀá ¿ÞX¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ ¸Ý|í£¿ÞX BWÜÐæÒà aæà¢ÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÙÜá. Jí¨Üá ÃݣŠ»ÝÊÜ & »ÝÊÜÊæáç¨Üá®Ü hæã¢æ¿ÞX FoPæR PÜáÚ£¨ÜªÃÜá. ÆQÒ$¾ C·ºÄWÜã ·wÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. A¨Üá ®ÜWÜÃÜ ÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜ}æ¿á PÝÆ. ÖæãÃÜWæÆÉ ÊÜá¢Ü¨Ý®ÜPÝRX A·ºÃÜ¨Ü ±ÜÅaÝÃÜ. A¨ÜÃÜ PÝÊÜä HÄ¢Üá¤. ÊÜá¢Ü¨Ý®ÜPæR GÃÜvÜá ©®ÜWÜڨܪÊÜâ. Fo ÊÜÞvÜá¢Ý¤ ÊÜÞ¢Üá ÇæãàPݼÃÝÊÜáÊÝX ÓÝX¢Üá¤. ÊæíPÜoÃÝgá ÓÜÌƳ ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅÊÜ꣤¿áÊÜ®Üá. ¢Ü®Ü° ÓÜÖÜg PÜÚPÜÚÀáí¨Ü ÓÜÊÜÞg¨Ü KÃæ PæãàÃæ ·WæY, ÓÜÊÜá¿á ÓÝ«ÜPÜÃÜã ÓÝ̦ìWÜÙÜã B¨Ü ÃÝgQà¿á ±ÜâyÝÄWÜÙÜ ·WæY, AÊÜÃæãí©Wæ ÍÝËáàÇÝWÜáÊÜ E®Ü°¢Ü A¬PÝÄWÜÙÜ Öæà¿á Ä࣠¯à£WÜÙÜ ·WæY , CÊÜÃæÆÉ Ã Ü ×í©ÃÜáÊÜ ÖæãÆÓÜá ÃèwWÜÙÜ ·WæY , CÊÜÃÜ BpÝpæãà±ÜWÜÙÜ®æ°ÆÉÊÜ®Üã° ÓÜ×ÓÜá¢Ý¤ ÓÜáÊÜá¾®æ Wæã|WÜá¢Ý¤ ·¨ÜáPÜáÊÜ g®Ü ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ AÓÜÖÝ¿áPÜ¢æ ·WæY ÊÜޢܮÝvÜá¢Ý¤ D ¨æàÍÜPæR »ÜËÐÜÂ˨æÁáà Gí¨Üá ÊÜááí¨ÜáÊÜÄԨܪ..... ×àWæà AÊÜ®Ü ËaÝÃÜWÜÙÜá ¨æàÍÜ¨Ü ®æà¢ÝÃÜÃÜá 115


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BX Öæãà¨Ü ÓÝÌ¢Üí¢ÜÅ$ ÖæãàÃÝoWÝÃÜÃÜÊæÃæWæ ÓÝX¨Ü᪠Jí¨Üá ÖÜí¢Ü¨ÜÈÉ , WÝí¬ài¿á ËaÝÃÜWÜÙÜá ÊÜá¢Üᤠ¢Ü¢ÜÌWÜÙæÆÉÊÜä Cí©®Ü PÜáÒ¨ÜÅ ÃÝgPÝÃÜ|¨ÜÈÉ A¥ÜìPÜÙæ¨ÜáPæãíwÊæ¿áÆÉ, Cí©®Ü ¿ááÊÜ g®ÝíWÜ ÃÝgQà¿á©í¨Ü ¨ÜãÃÜ˨Ü᪠Gaæc¢Üá¤PæãÙÜÛ¨æà®æ ®æç£PÜ A«Ü@±Ü¢Ü®Ü PÝ|ᣤ¨æ. AÊÜÃÜá C®Ý°¨ÜÃÜã hÝWÜê¢ÜÃÝWܸæàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ AÊÜÃÜÈÉ ÎàÆ aÝÄ¢ÜÅ$ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨æà PÜÐÜrÊÝ©à¢Üá... ±ÜÅ£Áãí¨Üá PÜáoáí·¨ÜÆãÉ ×Ä¿áÃÜá ¢ÜÊÜá¾ ÖÜÃæ¿á¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ ¿ÞÊÝWÜÆã £Ú¿á ÖæàÚ GaÜcÄÓÜᣤÃܸæàPÜá. AÊÜÄWæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞvÜᣤÃܸæàPÜá... Gí¨æÆÉ ÊæíPÜoÃÝgá BÊæàÍÜ»ÜĢܮÝX ÖæàÙÜᣤ¨ÜªÃæ& C¨ÜªQR¨Üªí¢æà®æ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ""Cí¥Ý B¨ÜÍÜì¨Ü ÊÜÞ¢ÜáWÜÙæÆÉ ÖæàÙÜÈPÜRÐærà®æ aÜí¨Ü... WÝí¬àiÁáà®Üá ¹w ÊÜáá¨ÜáPÜÃݨÜÃÜã C·ºÃÜá ÖæíWÜÓÜÃÜ ÖæWÜÆ ÊæáàÇæ PæçÖÝQPæãívæà CÃÜᣤ¨ÜªÃÜá.'' A®Ü°¸æàPæà? A¸Ýº ! C¨æ௨Üá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉà ¿ááÊÜPÜ®æã·º®Ü bí¢Ü®æ ×àX¨æ¿áÆÉ... ÊæíPÜoÃÝgá ÖèÖÝĨܪ. ""®æãàvÜá, ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ¯à®Üá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üã° BÙÜÊÝX £Ú¿á¨æà®æ ÊÜáÖݢܾÃݨÜÊÜÃÜ ·WæY ×àWæÆÉ ÊÜޢܮÝvܸÝÃܨÜá... C¨Üá ®Ü®ÜWæ ÓÜÄ ¹àÙæãàÆÉ....'' Gí¨Üá AÊÜ®Üá ÖæàÙÜᣤ¨Üê æ& "" K Öæãà ®Ü®ÜWæÆÉ Wæã¢Üᤠ¹w... ¯ÊÜá¾ ·á©­ÊݨÜÊæà®Üá ¸æàvÝ...'' ÃÝZÊæàí¨ÜÅ Ôw¨Üá ®Üáw©¨Üª. ""®æãàvÜ¿áÂ, ¯à®Üá CÈÉÃÜáÊÜâ¨æà B¨ÜÃæ ®Ý®Üá ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ PæàÚPæãíwÃܸæàPÜá £Úà¢Ý...'' ÊæíPÜoÃÝgáÊÜä g·ºÄÔÁá Öæàڨܪ. "" ÖÝWݨÜÃæ, ¹w ®Ý¯ÈÉ CÃæãà¨æà CÆÉ.. ®Ü®ÜWæà®Üã D ÓÜPÝìÄà aÝPÜÄ ¸æàvÜ....'' Gí¨ÜÊÜ®æà ÃÝ¢æãÅà ÃÝ£ÅÁáà FoÊÜ®Üã° ¹oár ¢Üor®æ¨Ü᪠ÊÜá®æ¹oár ÖæãÃÜo. ""H¿åé, ¯ÇæãÉà.....ÃÝZã... ÖæãàWܸæàvæãÌà...'' ÆQÒྠJí¨æàÓÜÊÜá®æ ¢ÜÊÜᾮܮÜá° ¢Üvæ¨Üá WæãàWÜÃ橨ܪÙÜá. AÊÜ®Üá QË ÊæáàÇæ ÖÝQPæãÙÜÛ¨æà®æ ¨Üá¨Ýì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÊÜ®Üí¢æ ÖæãÃÜpæà ÖæãàX¨Üª. ""ÖæãàWÜȹvæ Öæãà¨ÜÃæ ÖæãàWݤ®æ.'' ÊæíPÜoÃÝgá 訆 Ôoár ®æ£¤WæàÄ¢Üá¤. ÆQàÒ$¾ AÁãà ÃÝZã.... ®Ü®Ü° ÃÝZã.... Gí¨ÜÊÜÙæà ¢ÝÃÜPÜ ÓÜÌÃܨÜÈÉ Ãæãà¬ÓÜá¢Ý¤ G¨æ ·w¨ÜáPæãÙÜÛ ¢æãvÜX¨ÜÙÜá.... C¢Ü¤ ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÜ ¢Ü®Ü° PÜÃÜáÚ®Ü PÜáw GÙæà PÜí¨ÜÊÜá¾ aÜí¨ÜáÅ Öæãà.. Gí¨Üá ÓæÃÜWÜá ×w¨Üá AÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üã AÊÜÙÜ WÜÊÜá®ÜPæR ·ÃÜÈÆÉ.. ÊæíPÜoÃÝgá ©Wݺ$Åí¢Ü®Ý¨Ü. 116


BÊÜ¢ÜìPÝÆ AÊÜ®Üá ®æãàvÜ ®æãàvÜᣤ¨Üªí¢æà®æ & ÆQÒྠ¢ÜÇæ ÓÜá¢Üᤤ ·í¨Üí¢ÜÊÜÙÝX ±ÜÅþæ ¢Ü²³¨ÜÙÜá. «ÜÓÜPÜR®æ ®æÆPÜáRÃÜáÚ¨ÜÙÜá.... A¨ÝWÜÇæ CÇæÉà®æã BX¨æÁáí¨Üá ±ÜPÜR¨Ü ÊÜá®æ¿ÞPæÁã·ºÃÜá Kw ·í©¨ÜªÃÜá. ""dæà C¨æà®Ý¿áᤠD ¢ÝÀáWæ.... ¸Ý|í£ ¸æàÃæ. ×àWݨÜÃæà®Üá WÜ£?... ®ÜíhÝ©à¢Üá.... Êæã¨ÜÆá Bpæãà ¢ÜWæãí·¯° BÓܳ¢æÅWæ ÓæàÄÔ...'' Aí¨ÜÙÝPæ. ""®Üw¿á±Ý³ PÜÃæãRívÜá....'' C®Ý°Ãæãà PÜãX ÖæàÚ¨ÜÃÜá ×Ä¿áÃÜá. GÈÉWæ Öæãà¨Ü B ÖÜávÜáWÜ BPæ¿á ¢ÜÊÜá¾ PÜÃæÀáÄ... ÊÜá¢æ¤ ¿ÞÃæãà ÖæàÚ¨ÜÃÜá. AÊÜ®ÜÈɨܪÃæ ¢Ý®æà...? CÊÜÙæà ÔàÊæáà ÊÜÞÂÇæ CÆÉ¨Ü ¢ÜÊÜᾮܰ PÜíw¨ÝÙæà®Üá?'' ÊÜá¢æã¤í¨Üá ÊÜáá¨ÜáQ ÖæàÚ¢Üá ""¢Ý®æà Öæ¢Ü¤ ±Üâor PÜí¨Ü®Ü ÊÜááS ®æãàwPæãívÜá ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ¢Üí¨ÜáPæãà¸ÝÃܨæà...'' C®ÝÂÃæãà ¨Ü¯WÜãwÔ¨ÜÃÜá. A®Üí¢ÜÃÜ, ®ÜÔìíWé Öæãàí ®ÜÈÉ vÝPÜrÃÜ bQ¢æÕÀáí¨Ü ÆQàÒ$¾Wæ ±ÜÅþæ ÊÜáÃÜÚ¢Üá¤, AÊÜÚ®Üã° "ÃÝZã... ÃÝZã.... ' Gí¨Üá ¢ÜÊÜá¾®Ü PÜ®ÜÊÜÄPæ¿áÇæÉà C¨Üª Ù Üá. ""AÊÜÃÜ ¢ÜÊÜá¾ ¿ÞÃÜá? AÊÜÃܮܰ Êæã¨ÜÆá PÜÃæÔ''vÝPÜr à Üá J¢Ý¤ÀáÔ¨ÜÃÜá. ""CÇæãÉàvÜá ÆQÒྠ±Ý±ÜâAÙݤ C¨æ.'' ÊæíPÜoÃÝgá AÊÜÙÜ ÊÜáwÈWæ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÖÝQ¨Ü. AÊÜÙÜá «ÝÂÓÜ C¢Ü¤ PÜvæ C¨Üê æ ¢Ý®æà... GÆ GÇÝ...C¨æà®Üá ±Üw±ÝoÆá! AÊܯWæãà «ÜÊÜáìÓÜíPÜo. PÜvæWÜã ¿ÞÃæãà ±Üâ}Ý¢ܾÃÜá ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ®æà®Üá? AÊܯÇæÉà ÖæãàWÜᣤ¨Ü.ª ... C¨æãà ·í¨æ.. Gí¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÊÜÃÜá AÊܮܮÜá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ·í¨æà¹orÃÜá. ¢ÜÊÜᾮܮÜá° ®æãàvÜᣤ¨Üªí¢æà®æ ÆQÒ$¾¿á H®æÆÉ »ÝÊæäà¨æÌàWÜÊÜä ÃÜkáÃÜÅ®æ CÚ©¢Üá.¤ .. C¨Ý¨ÜÊæáàÇæãÊæá¾ ÊæíPÜoÃÝgá Öæí£¿á®Üá° PæàÚ¨Ü& ""ÆQÒ$¾à ¯à®Üá ¿ÞPæ ×àWæ... ¯®Ü° Öæãpær¿áÈÉ ÖÜáqr¨Ü GÙæ ÊÜáWÜáÊÜä ¯®Ü° WÜÊÜá®ÜPæR ¸ÝÃܨæà ÖæãàÀá¢æàPæ... '' "" CÆÉÄà.. BÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ A¨æà®ÝWÜá¢æã¤à ®Ü®ÜWæ Síw¢Ü Wæã¢æ¤à CÃÜÆÉ...!'' ""¯à®Üá D ¨è·ìÆÂÊÜ®Üá° WæÆɸæàPÜá...'' &*& 117


BÊÜ¢ÜìPÝÆ iàË¢Ü¨Ü ÖÜí¢Ü ÖÜí¢ÜWÜÙÜÈ ÊÜ¿áÓÜáÕ PÜÙæ¨Üí¢æÁá ÊÜá®ÜÓÜáÕ ·¨ÜáQ®Ü ®ÜãÃÝÃÜá ÊÜááSWÜÙܮ氨ÜáÄÔÁá ±ÜÅ·á¨ÜªÊÝWÜá¢Ü¤¨æ. BWÜÇæà¸æàPÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ ? HÃÜá ±ÝÅ¿á¨ÜÈÉÁá D AÄÊÜâ ÊÜáãw ·í¨ÜÃæ ·¨ÜáPÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX ÓÝ¥ÜìPÜÊÝXÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ.... PæÆÊÜÄWæ ±ÝÅ¿á GÐærà ÓÜí¨ÜÃÜã ÓÜÄ¿Þ¨Ü AÄÊÜâ ·ÃÜáÊÜâ¨æà CÆÉ! AÊÜÃÜ ÊÜÞ¢Üá ¸æàÃæ... PÝÇÝí¢ÜÃܨÜÈÉ ÊæíPÜoÃÝgá訆 ÊÜá®æ¿á b¢ÜÅ| Cí©Wæ ¸æàÃæÁá BX¨æ. AÊÜ®Ü ¨æãvÜx ÊÜáWÜ ÃÜË E®Ü°¢Ü ÊÝÂÓÜíWÜPÝRX ÊæáçÓÜãÃÜá ÓæàĨܪ. GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜáWÜ aÜí¨ÜáűܨÜ˱ÜäÊÜì PÝÇæài®ÜÈÉ K¨Üᣤ¨Üª. ÊÜáãÃÜ®æ¿á ÊÜáWÜaæç¢Ü®Ü C®Üã° ¸ÝÆPÜ. HÙÜ®æ¿á ¢ÜÃÜWÜ£¿áÈÉ PÜÈ¿áᣤ¨Ýª®æ. PÝÆWÜ£¿áÈÉ ÆQàÒ$¾ ¢Ü®Ü° ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜá ¸æÙæ¨Üá ¨æãvÜxÊÜÃܮݰXÓÜáÊÜÈÉ PÜÐÜrr ÓÜíPÜÐÜrWÜÙæà®æí¨Üá A®Üá»ÜËÔ PÜíw¨ÝªÙæ. ¢ÜÊÜá¾ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ®èPÜÄ CÇÝTæ¿áÈÉ TÝ¿áí BX¢Üá.¤ AÊܯWæ Öæ|á¡ ®æãàw ¢ÝÊæà ÊÜááí¨æ ¯í¢Üá ÊÜá¨ÜáÊæ¿á®Üã° ÊÜÞw¨Üê Üá. ¢Ü®Ü°¨æà ÓÜÌ¢Üí¢ÜÅ ·¨ÜáPܮܰÃÜÔ A¨æà FÄ®Ü ¨ÜãÃÜ¨Ü ·vÝÊÜ}æÁãí¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíÓÝÃÜ ÖÜãw¨Ýª®æ. AÊÜ®Üá ¢Ü®ÜWÜã Jí¨Üá WÜívÜá ÊÜáWÜá BWÜᣤ¨Üªí¢æà®æ gÊݸݪÄÀáí¨Ü ÊÜ£ìÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° £Ú©¨Üª. AÊÜ®Ü ÖæívÜ£ PÜÇÝÂ~ C®Üã° ÓÜíÓÝÃÜ& ÓÜÊÜáÃܨÜÈÉ ®ÜáÄ¢ÜÊÜÙÝWÜ ¸æàQ¨æ¿áÆÉ.... ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®ÜÈÉ C©àWÜ ·ÖÜÙÜ ±ÜÄÊÜ¢Üì®æ! AÊܯàWÜ JÙæÛ¿á¨Ü®Üá° JÙæÛ¿á¨æí¨æà WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ, Pæo¨r Ü®ª Üá° Pæor¨æªí¨æà £Ú¨Üá ¨ÜãÃÜËÄÓÜáÊÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ ÃÜãzÔPæãívÜá¹qr¨Ýª®æ...! AÐær AÆÉ; ¢Ü¯°à ·¨ÜáPÜáÊÜ ¨ÝÄWæ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞw¨Ü »ÝÊÜ ÖÝWÜá ¢Ü®Ü° ÊæáàÇæ ±ÝÅ|ÊÜ®æ°à CÄÔPæãíwÃÜáÊÜ APÜR®Ü®Üá° ¢Üáí¸Ý WèÃÜËÓÜá¢Ý¤®æ. ÊæíPÜoÃÝgá PÜãvÜ »ÝÊÜÊæáç¨Üá®Ü ¢Ü®Ü° ·¨ÜáQ®ÜÇæãÉí¨Üá ®æÇæ PÜívÜáPæãívÜ®æí¨Üá ¯w¨Ý¨Ü ¯oárÔÃÜá aæÆáɢݤ®æ BWæÆÉ ÆQÒ$¾à ¢Ü®Ü° ±Ü£¨æàÊÜÃܢܤ ÖæÊæá¾Àáí¨Ü ¯qrÓÜá¢Ý¤Ùæ. ""®ÜÊÜᾨæ௨æ ÆQÒ$¾à... ®ÝÊÜâ ¯Ëá¢Ü¤ ÊÜÞ¢ÜÅÃÜá GÇÝÉ AÊÜ®Ü ±æÅàÃÜ}æ G®Üᰢݤ®æ '' ÍÜã®Ü¨ܢܤ ¸æÃÜÙÜá ÊÜÞw ¨æçÊÜ»ÜPܤ®Üã B¨Ü ÊæíPÜoÃÝgá. ... ÊÜá®æ¿áÈÉ q.Ë. ·í¨Ü ÖæãÓÜ¢ÜÃÜÈÉ ÆQÒ$¾à ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã B[Ý¢ÜPÜÃÜ&¨Üá@SPÜÃÜ Óܯ°ÊæàÍÜ ·í¨ÜÃæ A¥ÜÊÝ ¨ÜáÃÜí¢Ü¨ÜÈÉ «ÝÃÝÊÝ× ÓÜíbPæ PÜ¥æ , CÆÉ Ô¯ÊÜÞ PÜ¥æ Aí¢ÜÂÊÝWÜá¢Ü¤¨æí¨Üá £Ú¨ÜÃæ ÓÝPÜá, B ¨ÜêÍÜ 118


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ®æãàvÜÇÝÃܨæà®æ ÓÜÃÜPÜR®æ¨Ü᪠AwWæ ÊÜá®æWæãà ÖæãÃÜWæãà ÖæãàX¹vÜᣤ¨ÜÙª Üá. DWÜ ÖÝWÜÆÉ.... ¸æÙæ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ ¢ÝÀá. AÊÜÙÜã «æç¿áìÊÝX GÆÉÃæãí©Wæ PÜáÚ¢Üá PæãÙÜáۢݤÙæ. B ¨ÜêÍÜ Gí¥Ü ®æãàˮܨæà CÃÜÈ ®æãàvÜá¢Ý¤Ùæ. PÜ¥æ¿á B Óܯ°ÊæàÍÜ A¥ÜÊÝ Aí¢Ü嬆 ·WæY ÊÜááPܤÊÝX aÜbìÓÜá¢Ý¤Ùæ.... PæÆÊæäÊæá¾ ÊÜáPÜRÚWÜã £Ú¿á ÖæàÙÜá¢Ý¤Ùæ. ÊæíPÜoÃÝgá ±ÜÃÜÊÝÀáÆÉ ÖæívÜ£ ¢Ü®Ü° CÚÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü ÖæãÃÜ¢ÝX¨ÝªÙæ; ¢Ü®æã°ÙÜWæà ÓÜ·Çæ¿ÞWÜᣤ¨ÝªÙæ Gí¨Üá A¼ÊÜޮܩí¨Ü ®æãàvÜá¢Ý¤®æ. &*& GÆÉÊÜä aæ®Ý°X¨ÜªÃæ ©®ÜWÜÙÜá ÓÜÄ¿ááÊÜâ¨æà £Ú¿ááÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ ®ÜÊæã¾í©Wæ ®ÜÊÜá¾ÊÜÃݨÜÊÜÃÜã aæ®Ý°XÃܸæàPÜÆÉ. A¨ÜÃÜÆãÉ £àÃÝ ÖÜ£¤ÃܨÜÊÜÃÜ ·¨ÜáQ®Ü B¢ÜíPÜ BPÜÔ¾PÜWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÊæáàÆã £àÊÜÅÊÝ¨Ü ±ÜÄ}ÝÊÜá ¹àÃܨæà CÃÜÇÝÃÜÊÜÆÉ... A¨æà®æãà ±Üähæ ±Üâ®ÜÓÝRÃÜ CoárPæãíw¨æªà®æí¨Üá ÃÝZÊæàí¨ÜÅ APÜR&»ÝÊܮܮÜá° ÊÜá®æWæ PÜÃ橨Ü.ª FÄí¨Ü AÊÜ®Ü A|¡®Ü ÊÜáWÜÙÜá ÓÜáhÝ¢Ü ÃÜhæWæí¨Üá ·í©¨ÝªÙæ. C®Üá° ÖæãÃÜX¯í¨Ü ¸æàÃæ ¿ÞÃÜ®Üã° PÜÃæ¿á¨æà®æ ÓÜÃÜÙÜÊÝXÁá ±ÜähÝ Ë¬WÜÙÜ®Üá° ÊÜááXԨܪ. Aí¨Üá ÊÜá«ÝÂÖÜ° FoÊݨÝWÜ ®ÝÆáR WÜípæ. AÊÜ®Ü ÊÜáWÜá XÄàÍÜ ±Üâor ±Üâor Öæhæj ÖÝPÜá¢Ý¤ ¢æã¨ÜÆá ·¨ÜÆá ÊÜÞ¢Üá E¨ÜáÄÓÜá¢Ý¤ ÊÜá®æ ¢Üáí¸Ý WÜ¨ÜªÆ ÊÜÞvÜá¢Ü¤È¢Üá¤. B¨ÜÃæ ÊÜáWÜáËWæ Êæáç¿áÈÉ ÓÝ«ÝÃÜ| gÌÃÜË¢Üᤠ. ¨æãvÜx Ê ÜÃݨÜÃæ Öæã¨Ü᪠P æãívÜá ÊÜáÆX¹vÜá¢Ý¤ à æ. GÙæ ÊÜáPÜRÙæà®Üá ÓÜÄ¿ÞX BÖÝÃÜ ÓæàËÓÜ©¨ÜªÃÜã BwPæãívÜá C¨Ü᪠¹vÜá¢Ü¤Êæ. XÄ ÖÝWæà BwPæãíw¨Üª... ÊæíPÜoÃÝgá ÆQÒ$¾Áãí©Wæ C®Üá° ÊÜá®æWæ ÖæãàWæãà|Êæà Aí¨ÝWÜ &- ""¯àÊÜâ ÖæãÃÜw... APÜR CÇæÉà C¨Ü᪠BÊæáàÇæ ·ÃÜá¢Ý¤Ãæ... BWܨæà'' Gí¨ÜÙÜá ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ÖæívÜ£ PÜÇÝÂ~. ÊæíPÜoÃÝgá ¸æàvÜÊæ®Ü°ÈÆÉ. ÆQÒྠÖÝWÜ㠢ܯ°·ºÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° AÇæÉà ¹oár ·í¨Ü. ÓÜÄ, ¨ÜãÃÜ¨Ü ¢Ü®Ü° ·vÝÊÜ}æWæ ·í¨Üá ÊÜá®æ ¹àWÜ ¢æÃæ¿áÇæí¨Üá ®æãàvÜá¢Ý¤®æ....! ¹àWÜ¨Ü Pæç GÈɨæ...? ÆQàÒ$¾ A¨Ü®Üá° ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ Pæãqr¨ÜªÃæ ¢Ý®æà.... CÊÜ®Üã PæàÙܨæà®æ ÊÜáÃæ¢Üá ·í©¨Üª®ÜÆÉ. DWÜ ÖæãÃÜWæà 119


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¯ÆáÉÊÜâ¨ÝX¢Üᤠ; ¢Ü®Ü° ÊÜááí©®Ü PæÆÓÜ ¸æãWÜÓæWÜÙÜ®æ°ÆÉ ÖÝÙÜáWævÜÊÜÆá....? AÊÜ®Üá H®æãà ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ¯Ëá¢Ü¤ ¿ÞÃÜ®æã°à ¢Üá¢ÝìX PÝ|¸æàQ¢Üá¤. Síw¢Ü ·ÃÜá¢æ¤à®æí¨Üá ÖæàÚ¿áã C¨Üª. ÖæãàWÜ©¨ÜªÃæ CÊܯWæ ÊÜÞ¢ÜÅÊÜÆÉ ; AÊÜÄWÜã ¸æàÓÜÃÜ, £àÃÜ PÜÔËÔ. DWÜ ÖæãÃÜWæà ¯í¢Üá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà®Üá? ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜá®æWæ ´æäà®é C¨æ¿áÆÉ. ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü GÓéqw. ·ã¢é¯í¨Ü ÊÜÞw¨Üª. ÆQÒ$¾Wæãí©ÐÜár eàÊÜÞÄ¿á®Üã° ÖÝQ¨Ü. "BPæ AÁãÂà ¢Ü±Ý³¿áã¤Äà... ÊÜáÃæ¢Üá¹pær . DWÜ PÜÙÜá×Ô¤à¯' ÊæíPÜoÃÝgá AÈÉWÜã ÓÜáÊÜᾯÃܨæà®æ& "AÇæÌà, ¯à®Üá B PÜvæÀáí¨Ü ÖæãÃÜoá ·ÃÜÆá BpæãàPæR ¨ÜávÜáx PæàÙÜÆá ÊÜáÃæ¿áÈÆÉ. ®Ü®ÜWæ Qà PæãvÜÆá ÊÜáÃæ¢Üá ÖæãàÀá¢ÜÆÉÊæà...' Gí¨Üá ¨Ü¸ÝÀáÔ¨Ü. C®æà° ®Üá? AÊÜÙÜá WæãÙæãà Gí¨Üá A¢æ¤à ¹vÜá¢Ý¤Ùæà®æã Gí¨æà »ÝËÔ¨Ü. EÖÜãní... ÖÝWæà®Üá BWÜÈÆÉ.... CÊܯÈÉÁá AÊÜÙÜ Qà ·ÃæãÊÜÃæWæ ÊÜá®ÜÔ®Õ ÜÇæÉ ÖÜÚ¿áá¢Ý¤ ÖæãÃÜWæ ÊÜááS CÚÔPæãívÜá ¯ÆɸæàPÜÐærà... AÊÜÙÜá AÐÜár WÜqrWÜX£¤ ¿ÞX¨ÝªÙæ...!! CÊܯÈÉ ÖæãÃÜWæ Pݨæà PݨÜ. APÜR ±ÜPÜR¨ÜÊÜÃæÆÉ ±Ý±Ü! Aí¨ÜÃÜá. ""·¯° ÓÝÃé PÜã¢æãRÚÛà.... '' ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæã·ºÃÜá PÜÃæ¨ÜÃÜá. ÊæíPÜoÃÝgáËWæãà ÓÝ̼ÊÜÞ®Ü PÝvÜᣤ¨æ¿áÆÉ... ¿ÞPæãà ·ÃÜÈÆÉ Êæí¨Üá ±Üâ®Ü@ ´æäà®é ÊÜÞw¨Üª& ""bPÜR±Ü³ , ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ Qà ¢æWæ¨Üá PæãívÜá ÓæçPÜÇé ÖÜ£¤ ·ÃÜᣤ¨ÝÃæ. ÓÜíhæ Öæã¢ÜᤠpÝŵPé ®æãàw ÓÜÌƳ ¢ÜvÜ B©à¢Üá... ÖÜávÜáX ÓÜáhÝ¢ÜÙÜ «Ü̯. AÊÜÙÜá ÊÜááí¨ÜáÊÜĨÜá "" ÊÜÞÊÜÞ... ÊÜáWÜã XÄàÍܯWæ gÌÃÜ ®æ£W¤ æàÄ ±ÜÅþæ ¢Ü²³ ÖæàWæàØWæãà ÊÜÞw¨Ü. PÜãvÜÇæà A¢æठ®ÜãbPÜRÊÜá¾... vÝPÜÃr é ÐݱéWæ PÜÃæãRívÜá Öæãà¨ÜÃÜá ÊÜá¢æ¤ .. ¯àÊÜä ¸æàWÜ AÈÉWæà ÖæãàX....'' G®Ü°¸æàPæà B ÖÜávÜáX A¢ÜÂí¢Ü E¨æÌàWÜ ÖÝWÜã WÝ·ÄÀáí¨Ü. ÊæíPÜoÃÝgá ´æäà®é wÓÜR®æPérÊÜÞw¨Ü. ¢ÜÇæÊæáàÇæ PæçÖæã¢Üá¤PæãívÜ. ÊÜá¢æ¤ AÊÜ®Ü ÊÜááSÊÜä hæãàÆá ¹¢Üá¤. D ·¨ÜáPæí·á¨Üá PæÆÊæà PÜÒ|WÜÙÜ Aí¢ÜÃܨÜÈÉ GÐæãrí¨Üá Ëb¢ÜÅ...! ÃÜÓæ¤Wæ ·í¨Üá »ÝÊÜÊæáç¨Üá®Ü®Ü ¯ÄàPæÒ¿áÈÉ ¯í¢Ü. ÊÜááí©®Ü PæÆ ¯ËáÐÜWÜÙÜÇæÉ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÓæçPÜÇéÊæáàÇæ ±ÜÅ¢ÜÂPÜÒ®ÝX¨Üª. AÊܯí¨Ü Qà ¢æWæ¨Üá PæãívÜá ÊÜá®æ ¸ÝXÆá ¢æÃæ¿ááÊÜâ©ÃÜÈ, ÊæíPÜoÃÝgá AÊÜ®Ü ÓæçPÜÇé®Üá° Jí¨Üá ·©XÄÔ ÇÝPé ÊÜÞwÔ¨Ü. ¢Ü¢Ü¢éPÜÒ|Êæà ¢Ü®Ü° ¸æçPé®ÜÈÉ AÊܮܮÜã° PÜãÄÔPæãívÜá ÖæãÃÜo. ÃÝZÊæàí¨ÜůWæ »ÝÊÜ®Ü 120


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜ¢Üì®æÀáí¨Ü ©PæRà ¢æãàaÜÈÆÉ. ¨ÝÄ¿áÈÉ ÊæíPÜoÃÝgá ÖæàÚ¨Ü& ""¯®Ü° ÊÜáWÜ XÄ C¨ÜªQR¨Üªí¢æ ÖæàWæØàWæãà ÊÜÞw¨Ü®Üí¢æ, ÆQÒ$¾à®Üã PÜÇÝÂ~®Üã PÜãvÜÇæà ÊÜáWÜã®Ü BÓܳ¢æÅWæ PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨ÜÃÜí¢æ...'' C¨Ü®Üá° PæàÙÜᣤ¨Üªí¢æà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜááSÊÜä ¢Üor®æ ¹ÙÜbPæãíw¢Üá. ""¯à®Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ¿ÞÊÜ vÝPÜrÄWæ ÊÜáWÜã®Ü ¢æãàÄÓæãà¨Üá ÖæàÙÜá?... AÈÉWæà ÖæãàXÃܸæàPÜá ®Üw... '' ÊæíPÜoÃÝgá AÊÜÓÜÄÔ¨Ü. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖæàWæãà ®æ®Ü²ÔPæãívÜá B vÝPÜrÃÜ Ðݲ®Ü ÖæÓÜÃÜá ÖæàÚ¨Ü. AÊÜ®Ü ÊÜááS ®æãàw¨Ü ÃÝgá ""¸æàWÜ ®Üw ÖæãàWæãà| Aí¢Ü¨æà®Üã BXÃæãÆÉ...'' Aí¨Ü. "" ÊÜá¢æ¤à, ®Ü®Ü°ÊÜÚWæ ÓÜÌÇݳ®Üã «æç¿áì CÆÉ »ÝÊÜ... Jí¨Üá ©®Ü ®ÜvÜá ÃÝ£ÅàÈ H®æã Jí¥ÜÃÝ Bw¨ÜÊÜÙæà ... ¢Ý®Üá ÓÝÀá¤à¯ ·¨ÜáPæãàÆÉ.... ¯ÊÜá¾ WÜ£Ááà®Üá ®Ü®Ü° XÄàWæ ¿ÞÃÜá WÜ£ Aí¢æÆÉ ÓÜáÊÜá¾ ÓÜáÊÜá¾®æ AÙÜá¢Ý¤ PÜ㣨ܪÙÜã....H®é ÖæàÙÜÈ ? AÊÜ¢Üᤠ¯¨æÅ ÊÜÞ¢æÅPæãoár ÊÜáÆXÓæã Öæ㣤Wæ ÓÝPÜá¸æàPÝ¿áá¤... H®Üãí¢Ü ÖæàÙÜÈ ¹w... DÊÜ¢ÜᤠAÊÜÙæã·½Ùæà ÔàÄ¿áÓé BXÃæãà ÊÜáWÜá PÜÃæãàRívé BÓܳ¢æÅWæ ÖæãàX¨ÝÙæàí¨æÅ....'' Gí¨Ü. AÊÜ®Ü WÜíoÆ ±ÜÓæ BÃÜᣤ¢Üá¤. ""K.. ×àWæãà... ¯®Ý°Pæ®Üã.. «æç¿áìÓæ§ AÇÝÉí£¿Þ... ÁãàaÜ®æ ÊÜÞvܸæàvÜ ÆQÒྠhæã¢æX¨ÝÙÜÆÉ...'' ÓÜÊÜޫݯÓÜÇæ£°Ô¨Ü ÊæíPÜoÃÝgá. B¨ÜÃÜã D ÖæíWÜÓÜÃæàPæ ×àWæ Öæ¨ÜÄ ÓÝ¿áá¢Ý¤Ãæ... ®ÜÊÜá¾®Üã° BXí¨ÝWÜÇæà ÓÝÀáÓݤÃæ..? Wæã|X PæãívÜ. DWÜ Êæã¨ÜÆá D ÖæíWÜÓÜÄ·ºÃÜã ¿ÞÊÜ BÓܳ¢æÅWæ ÊÜáWÜã®Ü PÜÃæ¨ÜáPæãívé ÖæãàX¨ÝÃæ ? ±Ü¢æ¤ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæà... Gí·á¨æà «Üá¢Ü¤®æ G¨Ü᪠¯í¢Ü ÓÜÊÜáÓæÂ. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÖæàÚ¨Ü ÊÜáPÜRÙÜ vÝPÜrÃÜ ÐݲWæà Êæã¨ÜÆá ÖæãàX ®æãàw¨ÜÃæ AÈÉ AÊÜÃÜá PÝ|ÔWÜÈÆÉ...! K, ¨æàÊÜÃæà FÃÜ ¢Üáí¸Ý A|¸æWÜÙÜí£Êæ ®ÜÔìíWé ÖæãàÊÜåéWÜÙÜá! ¸æàWÜ®æ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨æÈÉ? ×àWæ A®ÜÂÊÜá®ÜÓÜRÃÝX C·ºÃÜã ÊÜááí¨æÈÉ ÖÜávÜáPÜáÊÜâ¨æí¨Üá bí£ÓÜá¢Ü¤Çæà ÊÜááí·ÃÜáÊÜ ÓÜPÜìÇéÊÜÃæWæ ¸æçPé®ÜÈÉ ·í¨ÜÃÜá. BWÜ ¿ÞÃæãà ×í©¯í¨Ü ¢ÜÊÜá¾ ¸æçPé®ÜÈÉ ·ÃÜᣤ¨ÜªÊÜÃÜá ÃÝZÊæàí¨ÜŮܮÜá° PÜãX¨ÜªÃÜá. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ & "" WÝw ¯ÈÉÔ »ÝÊÜ... AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾ ¹ÈxíWéK®ÜÃé 121


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá.'' Gí©¨Üª. ¸æçPé ¯ÈÉÓÜá¢Ý¤ £ÃÜáX ®æãàw¨Ü ÊæíPÜoÃÝgá& "' ·¯° ÓÝÃé... ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜã®Ü WÜáíg±Ü³ BÓܳ ¢ æÅWæ PÜÃæãRívÜá ÖæãàX¨ÝÃæ...'' WÝw KwÓÜᣤ¨Üª ÖÜávÜáWÜ®Ü ¢ÝÀá ÖæàڨܪÃÜá. WÜáíg±Ý³ BÓܳ¢æÅ Aí¨Ü PÜãvÜÇæà ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜááS ÊÜá¢Ü㤠Pܲ³oárPæãíw¢Üá. ÊæíPÜoÃÝgáËWÜã ÓÜ|¡Wæ ÊæáçPÜí²Ô¢Üá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ, ®ÜWÜÃܨÜÈÉ A¢Ý«Üá¯PÜ ÖÝWÜã ÓÜáÓÜi¢j Ü ÊÜá¢ÜᤠA¢ÜÂí¢Ü NàÊÜáí¢Ü BÓÜ¢³ æÅ A¨æí¨Üá ÖæÓÜÃÝX¢ÜÆ ¤ É.... GÊÜágì¯Õ PæàÓéWÜÙæí¨ÜÃæ g®Ü GÐæàr PÜÐÜÊr ݨÜÃÜã ÓÜÄÁá iàÊÜ EÚ¨ÜÃæ ÓÝPæí¨Üá AÈÉWæà ¢ÜÊÜá¾ ±æàÍÜípéWÜÙÜ®Üá° PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜâ¨Üã £Ú©¢ÜÆ ¤ É... AÈÉ®Ü bQ¢æÕ AÐæàr ¨Üá¸ÝÄ Gí·á¨Üã g®Üg¯¢Ü... BX®Ü B¢ÜíPÜ¨Ü PÜÒ|WÜÙÜá C®Ü°ÐÜár G¨æWÜá©¿á®æ°à ¢Üí¨ÜÊÜâ. Êæã¨ÜÇæà ±ÜâPÜRÆá ÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü D C·ºÃÜá ÖæíWÜÓÜÃÜá A¨æàØWæ ±ÜÄÔ§£ ¯»ÝÀáÓÜᣤ¨ÝªÃæãà Gí·á¨Ü®Üá° F×Ô CÊÜÄ·ºÃÜã ¢ÜÆÉ~Ô¨Üá¨ÜÃÜÈÉ BÍÜc¿áìÊæà¯ÃÜÈÆÉ.... Aí¢Üã B BÓܳ¢æÅ ÓæàĨܪÃÜá. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ¸ÝwWæ ÊÜá®æ ÊÜÞÈàPÜÃÝ¨Ü ¨Üí±Ü£WÜÙÜá B±Ü¢é¸Ýí«ÜÊÜÃÜí¢æà PæÆÓÜ ÊÜÞw¨Üê Üá. ÖæãÃÜWæ PÝÄvÝÄ®ÜÈÉ PÜÇÝÂ~ ÊÜá¢ÜᤠÆQÒ$¾à PÝ|ÔPÜRÃÜá. PÜÇÝÂ~ Öæãà.... Gí¨Üá AÙÜᣤ¨ÜªÃæ ÆQÒ$¾à C¨Ü᪨ÜÃÜÈÉ ±ÜÃÜÊÝÀáÆÉ G¯Ô¨Üí¢æ PÜívÜÙÜá. GÐærà BWÜÈ ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáPÜRÙÜ ¢ÝÀá¿ÞX DWÝWÜÇæà Jí©ÐÜár iàÊܮݮÜá»ÜÊÜ ±Üvæ¨ÜÊÜÙÜÆÉÊæà... B¨ÜÃæ, PÜÇÝÂ~à...? ÆQÒ$¾àAÊÜÙÜ®Üá° ¢ÜÖÜ·í¬Wæ ¢ÜÃÜÆá ÖÜÃÜÓÝÖÜÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÙæ. PÜãvÜÇæà ÊæíPÜoÃÝgá ¢Ü®Ü° »ÝÊÜ Êæáç¨Üá®Ü®æãí©Wæ ÊÜáWÜá XÄ C¨Üª GÊÜágì¯Õ ÊÝvéìWæ «ÝËԨܪ. AÈÉ PÜívÜ ¨ÜêÍÜÂÊæà®Üá? ®æãàw ¨ÜíWݨÜ? AÇÝÉ D ÊÜáWÜáËWæ ÔàÄ¿áÓé BX¢æ¤à®Üá ? ®Üí·áÊÜâ¨Üá ÖæàWæ...? ÊÜáWÜá , ""AÊÜá¾ .. AÊÜá¾ ¸æà¢Üá... AÊÜÞ¾....'' AÙÜá¢Ý¤ A£¤¢Ü¤ ¸ævé®ÜÈÉ ÖæãÃÜÙÝvÜᣤ¨æ! vÝPÜrÃÜá ""ÊÜáWÜáËWæ GaÜcÃÜÊÝX¨æ ¢ÝÀá¿á®Üá° PÜÃæÀáÄ ''Gí¨ÜÃÜá. ÊæíPÜoÃÝgá AÈÉí¨Ü ÖæãÃÜ·í¨Üá PÜÇÝÂ~¿á®Üá° ÊÜáWÜá訆 ·Ú PÜÙÜá×ÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÖæàÚ¨Ü&""®æãàvÜÊÜÞ¾, ÊÜáWÜá A±Ý¿á©í¨Ü ±ÝÃÝX¨Ýª®æ. ¯à®Üᯮܰ ÊÜáWÜáË®æãí©Wæà ±æàÐÜípé BX Aw¾pé B¨ÜÃæ EÚ¨ÜÊÜÃÜAÊÜÓ æ§ H®ÝWܸæàvÜ... ®ÜÊÜáWæà®æ PÜÐÜr ·í¨ÜÃÜã Pæã®æWæ JÙæÛ¿á¨æà BWÜá¢æ¤ 122


BÊÜ¢ÜìPÝÆ Gí· ®Üí·áWæ¿á ÊæáàÇæà ®ÜÊÜá¾ ·¨ÜáPÜá ÓÝWÜá¢Ü¤ ¨ æ¿áÆÉ ... ÓÜÌƳ ÁãàbÔ®æãàvÜá.'' AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü. PÜÇÝÂ~ ÓæÃÜX¯í¨Ü PÜ}æã¡ÃæÔPæãívÜÙÜá. G¨Ü᪠ÖæãàX ÊÜáWÜá訆 ±ÜPÜR PÜáÚ¢ÜÙÜá. ""ÊÜáWÜáËWæ CígPÜÒ®é Pæãqr¨æªà®æ. DWÜ ¯¨æÅ ÖæãàWÜá¢æ¤à... H®Üá WÝ·Ä¿ÞWܸæàw. gÌÃÜ hÝÔ¤ ¿ Þ¨ÜÃæ ×àWÝWæã¨Üáíoá. ÊÜáWÜá ÓÜáÊÜÞÃÜáAÊÜ®Ü ÊÜááí¨æ ÖæãàX Öæãà Gí¨Üá AÙܸæàvÜ. £ÚÀá¢æà... ¯à®ÜãI¨ÝÃÜá ÊÜÐÜì¨ÜÊÜ®ÝWÜáÊÜÊÜÃæWÜã ÖÜáÐÝÃÝX ®æãàvæãRà¸æàPÜá.... AÈÉ¿áÊÜÃæWÜã D Ä࣠PÝ~ÓæãR·ÖÜá¨Üá AÐærà...'' Aí¨ÜÃÜá vÝPÜrÃé ¯«Ý®ÜÊÝX. ""D ÃݣŠCÈÉ Á á CÃܸæàPÝ ÓÜÃé...'' ÊæíPÜoÃÝgá A®ÜáÊÜޮܩí¨ÜÇæà PæàÚ¨Ü. "" ÖÝWæà®Üã CÆÉ ... ÊÜá®æ CÇæÉà ÖÜ£¤ÃÜ C¨æàí£àÄ ÊÜáWÜã®Ü PÜÃæãRívÜá ÖæãàWÜ·ÖÜá¨Üá. D GÊÜágì¯Õ PæàÃé C±Ü³¢Üᤠ®ÝÆáR WÜípæ ¢æÃæ©ÃÜá¢Ü¤¨æ... ¯àÊÜâ ¿ÞÊÝWÜ ¸æàPݨÜÃÜã ·¯°... ÖæàÙܸæàPæí¨ÜÃæ ÊÜá¢æ¤à®Üã BWÜÈQRÆÉ... ÊÜÞ¢æÅ ·Ãæ¨Üá Pæãw¤à¯... Pæãw. GÇÝÉ ÓÜÄÖæãàWÜá¢æ¤à...''Aí¨ÜÃÜá AÊÜÃÜá. ÊæíPÜoÃÝgá ÓÜTæà¨ÝÍÜc¿áì©í¨Ü AÊÜÃÜ®æ°à ®æãàw¨Ü. JÙÜWæ Öæãà¨ÜÃæà ÓÝPÜá D ®ÜÔìíWé ÖæãàíWÜÙÜÈÉ ÓÜPÜ¢é BX ÓÜáÈWæ ÊÜÞvݤÃæí¨Üá Pæàڨܪ®ÜÆÉ.... JÙæÛ¿á ÓæàÊæ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃæí©WÜã CÃÜá¢Ý¤Ãæ¯Ô¢Üá. B¨ÜÃæ AÊÜÃÜ ÊÜá«æ £®Üᰢݤ ¢ÜÊÜá¾ ÓæàÊæ ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæà Öæbc¨ÝªÃÜÆÉ... AÊÜÄí¨Ü ÖÜáÐÝÃÝXÃܸæàPÜÐæÒà. PÜÇÝÂ~¿á AÙÜá ¯ÈÉÔ¨ÜÙÜá. C©àWÜ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®Ü ÊÜááSÊÜä PæãíaÜ WæÆ˯í¨Ü PÜãw¢Üá¤. ... AÙÜá GÆÉÄWÜã ÓÜÖÜg. B¨ÜÃæ ÖæíWÜÓÜÄWæ ·Æá ¸æàWÜ EÊÜá¾ÚÔ ÖæãÃÜ·ÃÜá¢Ü¤¨æ. ¯g PÜ~¡àÃÜPæãàw¿áÇæÉ ÊÜááÙÜáX ¸æã¸æº ÖÝQ G¨æ Jvæ¨ÜÃæ... A¨æà AÊÜÃÜ®Üá° PÜ·ÚÔà¢ÜÆÉ... ¿ÞPæ! D ®ÜÊÜá¾ ÖæíWÜÓÜÃÜÈÉ ·ÖÜá¢æàPÜ ×àWæàÁá CÃÜá¢Ý¤ à æ? CÊÜÃÜá ÊÜÞ®ÜÔPÜÊÝX ±ÜÅ·á¨Ü­ÃÝWÜáÊÜâ¨æí¢Üá...? ¿åèÊܮܨÜÈÉ ÊÜê¨Ý­±Ü嬆 A®Üá»ÜÊÜ ÖÝWÜã 123


BÊÜ¢ÜìPÝÆ «æ¿áìËÃܸæàPæ®Üᢰ ݤÃæ... D ¯ÐÜãÃu Ü & ¯¨ÜìÀá ·¨ÜáPÜ®Üá° G¨ÜáÄÓÜáÊÜâ¨æàØWæ Gí·á¨Ü®Üá° ÊÜÁãàÊÜê¨ÜªÄí¨Ü PÜÈ¿ááÊÜ⩨æ¿áÆÉ... H®æà BWÜÈ, ÊÜá®ÜÓÜáÕÕ WÜqr ÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æà CÚ¹orÃæÊÜá¢æã¤í¨Üá A®ÝÖÜá¢ÜÊæà B©à¢Üá... "" ¯àÊÜâ ÓÜÊÜá¿áPæR ÓÜÄ¿ÞX D ÖæíWÜÓÜÃÜ hæã¢æ ·í¨Üá ¢Üáí¸Ý ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞw©Ä. ¯ÊÜáWæ GÐÜár PÜê¢Üý¢æ ÖæàÚ¨ÜÃÜã ÓÝƨÜá.'' ÊæíPÜoÃÝgá ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ÊÝÔÓÜᣤ¨Üª ÊÜá®æ¿á ÊÜÞÈàPÜ ¨Üí±Ü£WÜÚWæ Pæç hæãàwÔ ÖæàÚ¨Ü. ÃÝZÊæàí¨ÜÅ PÜÇÝÂ~¿áÃÜ PÜíWÜÙÜÆãÉ PÜê¢Üý¢æ¿á ÊÜáÖݱÜäÃÜ. ""A¨æÇÝÉ ¿ÞÃÜã ÊÜÞvܸæàPÝ¨æª ¹w... D ÖæíWÜÓÜÃæãà... Öæ¨ÜÄPæÀáí¨Ü H®Üã ¢æãàaܨæà®æ PÜíWÝÇÝX¨ÜªÃÜá... AÊÜÃÜ ÊÜááS ®æãàvÜÈPÝRWÜÆÉ....'' Gí¨Ý¢Ü ¢Ü®Ü° ÖæívÜ£ ÖÝWÜã PÜÇÝÂ~ PÜvæ WÜí¼àÃÜÊÝX ¯qrԨܪÃÜá. • ÊÜá¿áãÃÜ

124


Aí¢ÜÃÜ ÓÝ°¢ÜPæãà¢Ü¤ÃÜ ±Ü¨ÜË ±ÜÄàPæÒ¿á ´ÜÈ¢ÝíÍÜWÜÙÜá ±ÜÅPÜoÊÝX¨ÜªÊÜâ. B ËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü A¢ÜÂí¢Ü ±ÜÅ£»Ý¯Ì¢Ü ÖÝWÜã ·á©­ÊÜí¢Ü ˨ݦì B¨ÜÍÜì¯Wæ ËhÝn ® Ü Ë»ÝWÜ¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÃÝÂíPé ·í©¢Üᤠ. AÊܮܮÜá° A¼®Üí©ÓÜÆá AÊÜ®Ü Óæ°à×¢ÜÃÜÆɨæ BÍÝ Kvæãàw ·í¨ÜÙÜá. AÊÜÙÜ hæã¢æ B£¾à¿á WæÙÜ£ ®ÜÊܯà¢Ý PÜãvÜ C¨ÜªÙÜá. BÍÝ Bwì®ÜÄ ±ÝÂÓé B¨ÜÃæ, ®ÜÊܯà¢Ý ´ÜÓérPÝÉÓé ±Üv橨ݪÙæ C·ºÃÜá WæÙÜ£¿áÃÜá JqrWæ H¨ÜáÔÃÜá ¹vÜá¢Ü¤ G¨ÜáÄWæà ·í¨Üá ¯í¢Üá "PÜíWÝÅpéÕ' ÖæàÚ¨ÝWÜ B¨ÜÍÜì ÊÜááWÜáÙÜ°Wæ ¹àÄ ±ÜÅ£ÊÜí©Ô¨Ü. "ÔÌàpéÕ ¿ÞÊÝWÜ...? KÖé! ®ÜÊÜáWæ ÖæãpæàÇé ±ÜÊÜ®éÇæÉà BWæºàPÜá' ®ÜÊܯà¢Ý ¢Ü®Ü° ¨æãvÜx ¸æàwPæ ÊÜááí©orÙÜá. "" BWÜÈ Síw¢Ü...."" B¨ÜÍÜì®æí¨ÝWÜ , ""AÐÜár ¨ÜávÜáx ¯®Ü° ÖÜ¢ÜÅ C¨Ý ? ±ÜÊÜ®éWæ Öæãà¨ÜÃæ ÓÜS¢é SaÝìWÜá¢æ¤à..."" ÖÜá¸æàºÄÔ GaÜcĨÜÙÜá BÍÝ. ""AÈÉWæ ÖæãàWæãà¨Üá Aí¨æ¾àÇæ ÓÝPÜÐÜár ¨ÜávÜáx hæãàwÔPæãívæ ·ÃÜᣤà¯..."" B¨ÜÍÜì ¢ÜXY¨Ü WÜíoÆá ÓÜÄ ±ÜwÔPæãívÜ. ""¸æàvÜ B¨ÜÍÜì ¯®ÜWÝÂPæ ÓÜáÊæá° ¢æãí¨ÜÃæ. ¯®Ü° D ÓÜí¢æãàÐÜ¨Ü PÜÒ|WÜÙÜ®ÜÖ° ÝÙÜá ÊÜÞwÉPæR ®ÝÊé CÐÜr ±ÜvæãÆÉ. ÖÜ| ®ÜÊÜáWæ ¨æàÊÜÃÜáPæãqr¨Ý®æ. ¯®Ü°®Ý° ±ÜÊÜ®éWæ PÜÃÜPæãívÜá ÖæãàWæã g¸ÝªÄ ®ÜÊÜᾨÜá. ¯®ÜWæ ÃÝÂíPé ·í©¨Ü᪠¯®ÜXí¢ÜÆã ®ÜÊÜáWæà ÖæaÜác ÓÜí¢æãàÐÜ ¢Üí©¨æ.... Wæã¢Ý¤ ? ®ÜÊܯà¢Ý PÜ|¡ÃÜÚÔ BWÜÅÖܱÜäÊÜìPÜ ÓÜÌÃÜÊ棤¨ÜÙÜá. B¨ÜÍÜì H®Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨æí¨Üá ¢æãàaܨæ QÃÜá ®ÜWæ ®ÜPÜáR ¢ÜÇæ¿ÞwԨܪ. D GÃÜvÜá Öæ|á¡WÜÙÜ ÃÜã±Üâ ÇÝÊÜ| ÊÜÞ¢ÜÅ ÓæÙæ©ÆÉ; BÊÜÄ·ºÃÜ ®Ü¿á ®ÝgãPÜá, Ä࣠ÄÊÝgáWÜÙÜã AÊܮܮÜá° ÊÜááWÜ­®Ü®Ý°XÔÊæ; GÐæãràÊæàÙæ PÜqr ¯ÈÉÔÊæ. CÊÜÄ·ºÃÜ㠢ܮܰ®Üá° WÝyÜÊÝX ²Åà£ÓÜá¢Ý¤Ãæ Gí· WÜáÊÜÞ¯. A¨Üá ¯gÊÝWÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á ·í©¨æ. BÍÝÙÜ®Üá° PÜívÜÃæ BÊܯWÜã ²Å࣠EPÜáRÊÜ⩨æ.


BÊÜ¢ÜìPÝÆ B¨ÜÃæ, ×àWæ ²Åà£ÓÜáÊÜâ¨Üá ¢Ü®Ü°í¥Ü ·vÜ ¿ááÊÜPܯWæ Ë×¢ÜÊÝWÜÇÝÃܨÜá Gí· PÜoá Óܢܠ·ÆÉÊÜ®Üá B¨ÜÍÜì, PÜ¥æ, PݨÜí·Ä Ô¯ÊÜÞWÜÙÜÈÉ ®Ý¿áPÜ ®Ý¿áQ g¢æ¿ÞX hÝ£ »æà¨Ü, ·vÜ¢Ü®Ü ÔÄ¢Ü®Ü GÆÉ ÊÜáÃæ¢Üá ²Åà£ÓÜá¢Ý¤Ãæ. Jí¨ÝWÜÆá ¢ÜÊÜQÓÜá¢Ý¤Ãæ. BÖÝ! Gí¥Ü ""AÊÜáÃÜ ±æÅàÊÜá'' AÊÜÃܨÜá Gí· E¨ÝYÃÜ ¢æWæ¿áá¢Ý¤ ¢Ü®Ü¾ ¿ á¢Àáí¨Ü A¸ÝÆ ÊÜê ¨ Ü­ à Üá ¢æÃæ¿áÊæáàÇæ ®æãàw B®Üí©ÓÜá¢Ý¤Ãæ. AÊÜÃÜ PÜ¥æWæ ÓÜáTÝí¢Ü ·¿áÓÜá¢Ý¤Ãæ. A¨æà ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ ÖÝWÜÆÉ. WÜívÜá&Öæ|á¡ ²Åà£Ô¨ÜÃæí¨ÜÃæ H®æÇÝÉ ¢Ü±Üâ³ ÖÜávÜáPÜá¢Ý¤Ãæ; ¢æWÜÙÜá¢Ý¤Ãæ ? AÊÜÃÜ JÆÊÜâ ¯ÆÊÜâWÜÙÜ®æ° ©PÜR@ÄÔ ¹vÜá¢Ý¤Ãæ ¿ÞPæ ? &Gí¸æÆÉ aÜaæìWÜÙÜá D ÊÜáãÊÜÃÜá Óæ°à×¢ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ A¨æÐæãrà ¸ÝÄ ®Üv橨ܪ Ê Üâ. BÍÝÙÜ ÊÜÞ¢ÜáWÜÙÜÈÉ ¢Ý®Üá B¨ÜÍÜì®Ü®Üá° ¹qr à ÜÇÝÃæ, ÊÜá¨ÜáÊæ¿Þ¨ÜÃæ AÊܮܮæà° Gí·á¨Üá ÓÜÌÐÜÊr ÝX¢Üá.¤ ®ÜÊܯà¢Ý ¢Ü®Ü° Aí¢ÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° B¨ÜÍÜì®Ü ÊÜááí¨æ ¢æÃæ¿áÇÝWܨæà®æ aÜvܱÜwÓÜᣤ¨ÜªÙÜá. DÊÜÃæWæ BPæ AÊܯWæ ¢Ü®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ¯Êæà¨Ü®æ ÊÜÞvÜ©ÃÜÆá PÝÃÜ|Êæà®æí¨ÜÃæ ¢Ü®ÜWæ B£¾à¿áÙÝ¨Ü BÍÝÚWæ A[Ý¢ÜÊÝWÜ©ÃÜÇæí¨æà. AÊÜÚWÝX ®ÜÊܯà¢Ý ¿ÞÊÜ ¢ÝÂWÜPÜãR ԨܭÙÝX¨ÜªÙÜÆÉ... ÖæãàpæÇé ±ÜÊÜ®é®ÜÈÉ ±Ýqì AÊÜÄWæ ÃÜábÔ¢Üá¤. BÖÝɨÜPÜÃÜÊÝX¢Üá¤. ÖæãpæàÇé¯í¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖæãÃÜoÃÜá. ¹Çé ¢æ¢Ü¤ÊÜÙÜá BÍÝ. BPæ¿á ÊÜá®ÜÓÜáÕ ¢Üáí¸Ý ±ÜÅ´ÜâÇéÊÝX¢Üá.¤ AÈÉí¨Ü ¹àÙæãRvÜáÊÝWÜ B¨ÜÍÜì®Ü®Üá° ¢ÜÊÜá¾ ·íWÜÇæWæ BÖÝ̯ԨÜÙÜá. "" BÍÝ, ¯®Ü° D PÜÃæ ¿ÞPæí¨Üá ®Ü®ÜWæ Wæã¢Üá¤. ¯¯°à BÍæ DvæàÃܨÜá BÍÝ. ¯ÊÜá¾ ±Ü³ ®ÜÊÜá¾ ÊÜá¨ÜáÊæWæ Síw¢Ü J±æäà³ÆÉ"" B¨ÜÍÜì®æí¨ÝWÜ& ®ÜÊܯà¢Ý CÊÜÄ·ºÃÜ HPÝí¢ÜPæR »ÜíWÜ¢ÝÃܨæ A¨ÝWÜÇæà ®Üv橨ܪÙÜá. B¨ÜÍÜì®Ü Jí¨Üá AÙÜáPÜá ÊÜÞ£Wæà BÍÝ ×Êæá¾oárÊÜÙæà...? AÊÜÙÜ ÊÜá®ÜÔÕ ® Ü ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜPÝR¨ÜÃÜã AÊÜ®Üá «æ¿áì©í¨Ü ÖæãàWÜÇæà¸æàQ¢Üá¤. A¨æí¨æãà& ""¯à®Üá ®Ü®Ü°®Ý° ÊÜáÃæ¢Üá¹vÜá BÍÝ ®Ü®ÜWÜã ¯®ÜWÜã »ÜãÊÜÞÂPÝÍÜWÜÙÜ Aí¢ÜÃÜ'' Gí¨Üã AÊÜ®Üá ÖæàÚ¿ÞX¢Üá¤. BÍÝ DWÜ ·ÃÜÇæà¸æàPæí¨Üá BWÜÅÖÜ ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ®ÜÊܯà¢ÝÚWæ C¨Ü®Üá° PæàÚ H®æãà 126


BÊÜ¢ÜìPÝÆ PÜÙÜPæãívÜí¢ÜÖÜ »ÝÊÜÊæà ÊæáçÊ棤¢Üá¤. AÈÉWÜ㠢ܮܰ ÊÜá®Ü ¢æãàÃÜWæãvܨæà®æ AÊÜÃÜ ¨ÝÄWæ Gí©®Ü ®ÜWæ ÊÜáÈÉWæ aæÆÉÆá ·¿áÔ¨ÜÙÜá. &0&0&0& ""¯à®æ®æãà B¨ÜÍÜì ÃÝÂíPé ÓÜãrvæípé ! WæãàÇéx ÊæávÜÈÓér !! '' PÜáÚ¢ÜáPæãÙÜÛÆã ÖæàÙܨæ ÊÜÂíWÜÂÊÝvÜÆá ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÜÃÜá BÍÝÙÜ A±Ü³ gWܮݰ¥Ü®é. A¨Ü®Üá° Êæã¨ÜÇæ F×Ԩܪ B¨ÜÍÜì PæãíaÜÊÜä ËaÜȢܮÝWÜÈÆÉ. Öè¨æí¨Üá ¢ÜÇæ PæÙÜ BwԨܮÜÐærà. AÐÜrÃÜÈÉ, BÍÝ pæÅà®ÜÈÉ gãÂÓé PܱÜâW³ ÜÙܯo ° árPæãívÜá ·í©¨ÜÙª Üá. ¢Ü®Ü±° ܯ ³ Wæ ÊÜá¢ÜᤠB¨ÜÍÜì¯Wæ gãÂÓéPæãorÙÜá. ""¯ÊÜá¾ A±Ü³ H®é ÊÜÞvݤÃæ...?'' gWܮݰ¥éÃÜÊÜÃÜ ÊÜááí©®Ü ±ÜÅÍæ°. ""±æùÊÜáÄ ÍÝÇæ ÊÜÞÓܤÃÜá '' Gí¨Ü. "" K, ±æùÊÜáÄ ÓÜãRÇé ÊæáàÐÜáó ÊÜáWÜ®æãà ¯à®Üã...'' ""A±Ü³ , ®Ý®Üá AÊÜÃÜ° CÈÉWæ PÜÃéPæãívé ·í¨Ü¨Ü᪠¯àÊÜâ D Ä࣠ÊÜÂíWÜÂÊÝw ±ÜÅÍæ° PæàÙÜÈàí¢ÜÆÉ. Jí¨æà ÊÜÞ£®ÜÈÉ ÖæàÙæºàPÜí¨æÅ AÊÜÃÜá ·vÜÊÜÃÝXÃÜ·ÖÜá¨Üá, B¨ÜÃæ ¢Üáí¸Ý ÁãàWÜ¢ÝÊÜí¢ÜÃÜá. ¯àÊÜâ ®ÜÊÜá¾ ´ÝÂPÜrÄ®ÜÇæÉ AÊÜÄWæ PæÆÕ Pæãoár ¿ÞPæ ±ÜÄàPæÒ ÊÜÞvܸÝÃܨÜã....? BÍÝ ÊÜá«æ ±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÙÜá. ""H®ÜÊÜá¾ ¯à®Üá ²Åà£Ô©ªà¿áí¢Ü ®Ý®Üá CÊܯWæ PæÆÕ PæãvÜáÊÜâ¨ÜÆÉ¨æ ¯®Ü°®æ°à Pæãoár ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvæºàPÜá AÇÝÉ...'' ""Öè¨Ü±Ü³ ¿ÞPÝWܸÝÃܨÜá ?'' Gí¨ÜÙÜá. gWܮݰ¥Ü®é hæãàÃÝX ®ÜPÜáR¹orÃÜá. ""ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ hÝn®ÜËÆÉ¨Ü ÖÜávÜáX ¯à®Üá '' Gí¨Üá ±æç±Üâ ¢ÜáqXoár ¨æãvÜx¨ÝX ÖæãWæ G¹ºÔ¨ÜÃÜá. ... Cí¥Ü Ô¯ÊÜÞ ¨ÜêÍÜÂWÜÙæÐæãrà B¨ÜÍÜì®Ü PÜ|á¾í¨æà ÖݨÜáÖæãà¨ÜÊÜâ BWÜÇæà. ¢Ý®Üã ×àWæãí¨Üá ©®Ü Cí¥Ü Ôà®é QÅÁáàpé BWÜÆá PÝÃÜ|®ÝWÜá¢æ¤à®æí¨Üá £Ú©ÃÜÈÆÉ. A¨ÜPæR H®æãà C¨Üá AÓÜÖܯà¿áÊæ¯Ô¢Üá. C®Üá° ÖæbcWæ ÊÜÞ¢æàPæ ? ¸æàWÜ ÊÜááXÓܸæàPÜá Aí¨ÜáPæãívÜ. 127


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ""ÓÜÃé, GÆÉ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜÈ¿áᣤà¯, ¯ÊÜá¾ ´ÜÊÜåéì®ÜÈÉ ®Ü®ÜWæãí¨Üá AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãw. ÊÜá¨ÜáÊæWæ ®Ü®ÜWæà®Üã AÊÜÓÜÃÜËÆÉ...'' B¨ÜÍÜì®Ü B¢Ü¾ËÍÝÌÓÜ¨Ü ÊÜÞ¢Üá WÜí¼àÃÜÊÝX ¢æWܨÜáPæãÙÜۨݨÜÃÜá. AÐærrà Pæãà±Ü & AÓÜvæx ±ÜŨÜÎìÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ®ÜWÜÃÜ¨Ü »ÝÄà E¨ÜÂËá. ÊÜáÈr ® ÝÂÐÜ®ÜÇé ÓÜíÓæ§ W ÜÙæãí©Wæ ÓÜí±ÜPÜìËÄÔPæãíwÃÜáÊÜÊÜÃÜá. CívÜÔó¿áÈÓér gWܮݰ¥Ü®é Gí¨ÜÃæ B ÊÜÆ¿á¨ÜÈÉ ¨æãvÜx ÖæÓÜÃÜá. ""ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ PÜÈÁãàPæ ÇÝ¿áPÜRÆÉ ¯à®Üá. ¯®Ü° í ¥Ü »ÜvÜÊܯWæ PæÆÕPæãorÃæ ®Ý®Üá E¨Ý­ÃÜÊÝ¨Ü ÖÝWæà..'' AÊÜÃæí¨ÜÃÜá. ... Öè¨Üá, ¯ÊÜáWæ ¯ÊÜá¾ ÁãàWÜ¢æ H®æí¨æà Wæ㣤ÆÉ... ®ÜÊÜá¾ E¨Ý­ÃÜ Gí©WÜã ®ÜËá¾í¨ÜÇæà G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜ A¥Üì £Ú©ÆÉ. iàÊܮܨÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨ÜPæR B¨Ü¢æ PæãvܸæàPÜá. ÖÝWÜã ¿ÞÄWæ ÁãàWÜ¢æ C¨æ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓܸæàPÜá Gí·á¨Üã PÜÈ¿áÈÆÉ... Aí¨æ¾àÇæ ¯ÊÜá¾ ÖÜ£¤ÃÜ PÜÈ¿ááÊÜâ¨æà¯¨æ ®Ý®Üá ...? A¯°Ô¢Üá AÊÜÃÜ ·WæY . ¯«Ý®ÜÊÝWæà ÖæàÚ¨Ü& ""H®æãà ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜá ·ÆÊÜí¢Ü ÊÜÞw¨ÜÙÜãí¢Ü ·í¨æ; ¯gPÜãR Jí¨Üá E¨æãÂàWÜ¨Ü AÊÜPÝÍÜPÝRXÁá. ¯ÊÜá¾ BÔ¤& Aí¢ÜÓÜᤠ®æãàw ·ÃÜÈÆÉ... ¯àÊÜâ ¨æãvÜxÊÜÃÜá ¨æãvÜx ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw¤àÄ Gí¨Üá »ÝËÔ¨æª. DWÜ ®æãàw¨ÜÃæ, ¯àÊÜâ ·Äà ¨Üáwª¨ÜªÊÜÃÜá. ¯Ëá¾í¨Ü ®Ý®æà®Üã PÜÈ¿áÇÝÃæ A¯°ÓÜá¢Ü¤¨æ.... PæÆÕ ¸æàÃæ PÜvæ ÖÜávÜáQ¤à¯. Cí¨ÜÆÉ ®ÝÙæ ÔWÜá¢æ¤à. ¯àÊÜÆÉ©¨ÜªÃæ ¿ÞÃݨÜÃÜã ±Üâ}Ý¢ܾÃÜá PæãvݤÃæ ¹w...'' Gí¨Üá ÖæãÃÜvÜÆ®ÜáÊݨÜÊÜ®Üá, ÊÜá¢æ¤ £ÃÜáX ÖæàÚ¨Ü& ""Fí, ®Ý®Üá ²Åà£&±æÅàÊÜá Aí¢Ü ¢ÜÇæPæwÔPæãívÜá PÜãÃæã®ÜÆÉ, ¯ÊÜá¾ ÊÜáWÜÚWÜã A¨Ü®æ°à J£¤ ÖæàÙݤ C©à¯ Aí¨ÜáPæãÚÛ.'' BÍÝÙÜ PÜvæ ®æãào ÖÜÄÔ¨Ü& ""WÜávé¸æç BÍÝ... I ¿ÞÂÊÜåé ÓÝÄ... A¨Üê Ð Ür Ë ¨Üª à æ ÊÜá¢æ¤ »æàq¿ÞWæãà| '' Aí¨Ü. ¨Üá¨Ýì®Ü ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÊÜ®Üí¢æ ÖæãÃÜ ·í©¨Üª. &0&0&0& D ±ÜűÜíaܨÜÈÉ ·vÜÊÜ NàÊÜáí¢ÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ BÔ¤&Aí¢ÜÓÜá¤WÜÙÜ Aí¢ÜÃÜQRí¢ÜÆã ¢ÜÊÜá¾ ¢ÜÊæã¾ Ù ÜWæà AÄÊÜâ&BvÜ¢æWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü 128


BÊÜ¢ÜìPÝÆ JÚ¢Üá&PævÜáPÜáWÜÙÜ ®ÜvÜáÊÜ| Aí¢ÜÃÜÊÜ®Üá° WÜí¼àÃÜÊÝX ±ÜÄWÜ~ÓÜáÊÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ¿ÞPæ CÆÉÊÝWÜᣤ¨ÝªÃæ... ®ÜÊܯà¢Ý B¨ÜÍÜì¯WÝ¨Ü AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜááS»ÜíWÜ PæàÚ £Ú¨Üá £àÃÜ ®æãí¨ÜáPæãívÜÙÜá. AÊܮܮæ°à ©qrÔ ·ÚÓÝÄ, ""®Ý®Üá Jí¨ÜáÊÜÞ¢Üá PæàÚ¨ÜÃæ ¯®Üá ¢Ü±Üâ³ £ÚÁã©ÆÉ ¢Ý®æà...?'' ÊæáÆáÊÝWæí¨ÜÙÜá. ""CÆÉ ÖæàÙÜá ®ÜÊܯà¢Ý..''AÊÜ®æí¨Ü. ""®Ü®ÜWÜã Jí¨Üá AÊÜPÝÍÜ PæãvÜáÊæ¿Þ...'' ""Aí¨ÜÃæ !'' ""®ÜÊÜá¾ ¢Üí¨æ ´ÝÂPÜrÄ¿áÈÉ ¯®ÜWæ Síw¢Ü PæÆÕ WÝÂÃÜíq... ®Ü®Ü° ÊÜÞ¢Üá ®Üí·á'' ""®Ý¯à®Ü ¯ÊÜá¾ ¢Üí¨æ ·ÚWÜã ·ÃæºàPÜá A®Üã°..'' EÔÃÜYÃæ¨Ü. ""·ÃܸæàPÜá ²ÉàÓé...'' "" Fí, C¨Üã Jí¨Üá ±ÜÄàPæÒ BX ÖæãàWÜÈ...'' Gí¨Ü E¨ÝÔà®Ü©í¨ÜÇæà. ®ÜWÜÃÜ¨Ü C®æã°·º CívÜÔó¿áÈÓér £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿ááx AÊÜÃÜ »æàqWæ C®æ°ÈÉ¿á Avæ ¢Üvæ ? AÊÜÃÜá ÊÜá®æWæ ·í¨Ü B¨ÜÍÜì¯Wæ ÊÜááWÜáÙÜ°Wæ ¹àÄ ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜÆÉ... Êæã¨ÜÆá PÜáÚ¢ÜáPæãÙÜÛÆá BÓÜ®Ü ¢æãàÄÔ¨ÜÃÜã PÜãvÜ. ÓÜÖÜg PÜáÍÜÇæãà±ÜÄÀáí¨Ü BÃÜí¼Ô, ÇæãàPݼÃÝÊÜáÊÝX Jí¨æÃÜvÜá ±ÜÅÍæ°WÜÙÜ®Üá° ÖÝQ¨ÜÊÜÃÜá, ¢ÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü aÜáÃÜáQ®Ü E¢Ü¤ÃÜ ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉ B¨ÜÍÜì®Ü ±ÜÅ£»æ&·á©­ÊÜí£Pæ¿á®Üá° JÃæ ÖÜbc¹qr¨ÜªÃÜá. ""Ä¿áÈà, ®ÜÊÜá¾ PÜí±æ¯ CÃÜáÊÜâ¨æà ¯ÊÜá¾í¥Ü ±ÜÅ£»ÝÊÜí¢ÜÄWÝX'' Gí¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÓÜãPÜÒ$¾ ÖÝWÜã £àPÜÒ$¡ ¨ÜêÑr A¨ÝWÜÇæà PæÆÓÜ ÊÜÞw¢Üá¤. B¨ÜÍÜì¯Wæ ¨æãvÜx ÖÜá¨æª AÃÜÔ ·í©¢Üá¤. AÊÜ®Üá AÊÜÃÜ PÜí±Ü¯¿áÈÉ ÓæàÇéÕ Ë»ÝWÜ¨Ü Êæáà®æàgÃÜ®ÝX vÜãÂq ıæäàpéì ÊÜÞwPæãívÜ. £íWÜÙÜáWÜÙÜá ÊÜÃÜáÐÜ PÜÙæ¿ááÊÜâ¨ÜÃÜÇæÉ B PÜí±Ü¯Wæ ¨æãvÜx Êæã¢Ü¤¨Ü ÇÝ»ÜÊæà BÀá¢ÜÆÉ AÊܯí¨Ü....! J¨æà ÓÜáÓÜí¨Ü»ÜìÊæí¨Üá ®ÜÊܯà¢Ý ¢Ü®Ü° A±Ü³¯Wæ ¢Ü®æã°ÙÜX®Ü ·ÖÜá©®Ü¨Ü 129


BÊÜ¢ÜìPÝÆ CíX¢ÜÊæà®æí¨Üá ÖæãÃÜWævÜÊÜ©ÃÜÈÆÉ. ÊÜáWÜÙÜ ÊÜޢܮÜá° PæàÚ £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿ááx WæãÙÜÛ®æ ®ÜPÜáR¹orÃÜá. ""¯à®Üá B¨ÜÍÜì®Ü®Üá° ®Ü®Ü° ·Ú PÜÃæ¢Üí¨ÝWÜÇæà ®Ü®ÜWæ D A®ÜáÊÜÞ®Ü ·í¢Üá PÜ|ÊÜá¾ ®ÜÊܯà¢Ý. Aí¨æà ¯®Ü° BÁáR ®Ü®ÜWæ ÓÜÄ¿ÞX PÜíw¢Üá.''Aí¨ÜÃÜá. ¢ÜÊÜá¾ ¨ÜãÃÝÇæãàaÜ®æWæ ¢ÝÊæà ¢ÜÇæ¨ÜãWÜá¢Ý¤. ®ÜÊÜ ¯à¢Ý ""ÖæãàX¿á±Ý³,..'' Gí¨Üá ®ÝbPæãívÜÙÜá. ®Ý¿ááx ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá& ""®æãàvÜÊÜá¾ ®Ý®Üá ®ÜÊÜá¾ ÓæràoÓÜáÕ&ÇæÊÜÇé Fí¢Ü ±Üoár ×w¨Üá ¯®ÜWæ ®Ý®æà ÊÜÃÜ®Ü BÁáR ÊÜÞvÜ·ÖÜá©¢Üá¤. ¯®Ü°®Üá° ·ÆÊÜí¢Ü©í¨ÜÇæà ÊÜá¨ÜáÊæWæ J²³Ô »ÝÄà A¨ÜãªÄ ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜ·ÖÜá¨ÜÆÉ... ®Ü®ÜWæ A¨ÜÃÜÇæÉà®Üá ±Üâ|Â&±ÜâÃÜÐÝ¥Üì CÃÜáÊÜ ÖÝWæ PÝ}æãà©ÆÉÊÜá¾.... DÊÝWÜ ®æãàvÜá, ¯®Ü° ÊÜá¢ÜᤠB¨ÜÍÜì®Ü ÊÜá¨ÜáÊæ ¯gPÜãR Jí¨Üá B¨ÜÍÜì¨Ü hæãàwÁáà BX¹vÜá¢Ü¤¨ÜÆÉ... Jí¨Üá ®ÜãÃæã ®ÜãÃæçÊÜ¢Üᤠg®Ý®æãà A£¦WÜÙÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜá¨ÜáÊæWæ ·í¨ÜÃæ ÓÝPÜá. AÐærà ÓÜÃÜÙÜÊÝX ÊÜá¨ÜáÊæ ÊÜÞvÜáÊÜ BÓæ ®Ü®Ü°¨Üá. ¯à®æà®Üá ÖæàÚ¤¿á...?'' ÓÜÊÝPÝÍÜ ®Üáw¨ÜÃÜá £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿ááx. ""A±Ý³ , ¯àÊæÐÜár JÙæÛ¿áÊÜÃÜá...!'' ®ÜÊܯà¢Ü A±Ü³®Ü®Üá° ·ÙÜÔ WÝyÜÊÝX ¢Ü¹ºPæãívÜÙÜá. &0&0&0& B¢Ü¾®ÜãÂ®Ü¢Ý »ÝÊÜËÆɨæà®æ ¨ÜãÃÜ ¨ÜêÑ r Öæã¢Ü¤ÊÜÄWæ PÝÆWÜ£Áá ÊÜááí¨æãí¨Üá ©®Ü ¢ÜÃÜáÊÜ ·¨ÜÇÝÊÜ}æÁá A±ÜäÊÜìÊæ¯Ô¨ÜÃæ, ¯ÄàQÒ¢Ü ÊÜágÆá ¢ÜÆá²Ô¨ÜÃæ BÍÜÌ¿áìÊæ௨æ...? ×í¨æãÊæá¾ ®ÜWÜÃÜ¨Ü »ÝÄà E¨ÜÂËá Gí· ÖæÓÜįí¨Ü ÊæáÃæ¿áá¢Ü¤ Êæã¨ÜÆ Óݧ®Ü¨ÜÈɨܪ gWܮݰ¥Ü®é DWÜ PæÙÜXÚ¨ÜÃæí¨ÜÃæ, AÊÜÃÜ "AÖÜí' ÊÜá¢Üᤠ¨ÜãÃÜ ¨ÜêÑr¿á PæãÃÜ¢æÀáí¨ÜÆÉÊæà... C©àWÜ B Óݧ®Ü¨ÜÈÉ Êæãor Êæã¨ÜÈWÜÃÝX £ÃÜáÊÜáÆ ®Ý¿ááx C¨ÝªÃæ. gWܮݰ¥Ü®é PæçPæç ×ÔQPæãívÜá ¸ÝÆ ÓÜáor ¸æQR®Üí¢æ £ÃÜáWÜáÊÜí¢Ý¨ÜÃÜá. ÖæãàWÜÈ AÊÜÃÜ Z®Ü PÝ¿áì©í¨Ü ÊÜáWÜÙÜá BÍÝÙݨÜÃÜã ÓÜáSÊÝX¨ÝªÙæÁáà...? ×àWæãí¨Üá ©®Ü& A¨æà ÖæãpæàÇé ±ÜÊÜ®é®ÜÈÉ A¯ÄàQÒ¢Ü AÊÜÙÜ »æàq B¨ÜÍÜì¯Wæ. 130


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÃÜã±Üâ&¿åèÊÜ®Ü ÊÜÞԨܪ à Üã ×í©®Ü ÊÜáÖÝÃÝ~¿áÈÉ C©ªÃÜ·ÖÜá¨Ý¨Ü WÜ¢ÜÊæç»ÜÊÜ¨Ü PÜáÃÜáÖÜáWÜÙæÆÉÊÜä yÝÙÝX PÝ|ÔWÜᣤ¨ÜªÊÜÆÉ... ÊÜááSÊæäà ®æãàË®æÙæÀáí¨Ü BÊÜê¢ÜÊæà BX¨æ¿áÆÉ. A¨Üá ¿ÞÊÜâ¨æãà ÊÜá×ÙÝ ÊÜáívÜÚ¿á PÝ¿áì PÜÅÊÜáÊÝX¢Üá.¤ Öæãpæà騆 ÓÜ»ÝíWÜ| QQRÄ©¢Üá.¤ B¨ÜÍÜì®Ü®Üá° PÜívÝPÜÒ| ÖæãÃÜ·í¨ÜÙÜá. ÊÜÞ£Xí¢Ü ÊÜááS¨ÜÈÉ ®ÜãÃÝÃÜá »ÝÊÜ®æWÜÙÜá ÓÜáÚ¨ÜÊÜâ. ¸ÝÀá ÍܹªÓÜÆá Öæ|X¢Üá¤& ""BÍÝ ÖæàX©ªà¿Þ..'' PæàÚ¨Ü AÊÜ®æà. ""®æãàw ×àXà¨æªà®æ...'' Aí¨ÜÙÜá ""ÖÜãní... '' ËÐÝ¨Ü ¢Üáí¹¨Ü E¨ÝYÃÜ ¢æWæ¨Ü. BPæ ¢Ü®Ü° ®æãào G¢Ü¤Çæãà ÖæãÃÜÚÔ¨ÜÙÜá. ""H®Ý¨ÜãÅ £íw £¯ÓÜá...?'' ""¸æàvÜ, DWÜÐærà BX¨æ'' Gí¨ÜÙÜá. ""gãÂÓé...'' BWÜ·ÖÜá¨æí¨Üá ¢ÜÇæ¿ÞwÔ¨ÜÙÜá. gãÂÓé ·ÃæãÊÜÃæWÜã ÊÜåè®ÜÊæà BÊÜÄÔPæãíw¢Üá¤. ·í¨ÝWÜ ÓÝó ¸ÝÀáXorÊÜ®Üá Jí¨Üá Ô±é GÙæ¨Üá PæàÚ¨Ü& ""¯à®Üá ÓÜáSÊÝX©à¿á... BÍÝ ?...'' ®æãàÊÜâ ¢Üáí¹¨Ü ÍÜÐÜR ®ÜWæÁá E¢Ü¤ à Ü. A®Üí¢ÜÃÜ, BPæÁá ÖæàÚPæãÙÜÛÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÙÜá aÜáoáPÝXÁá& ""®Ü®Ü° WÜívÜ ÇæãàPܮݥé ÖæÓÜÃÜá PæàÚÃܸæàPÜÆÉ... »ÝÄ ¹Ô®æÓé ÊÜÞÂWæ°pé! ¿ÞÊÝWÜÆã ¸Ýí¸æ®ÜÇæÉ CÃݤÃæ. AÊÜÄWæ AÈÉ H®æà®æãà ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜá. ËáàqíWé&±ÝqìWÜÙÜá. CÈÉ Öæíw¤ g¢æ Óæà³ Ãé ÊÜÞwÉPæR AÊÜÄWæ pæçí GÈÉ ±Ý±Ü...?! '' AÐÜPr æRà ¯ÈÉÔ¨ÜÙÜá HPæãà... ÊÜá¢æ¤ , ÊÜáPÜRÙÜ ·WæY PæàÙÜÇÝÃܨæ¿áã PæàÚ¹or. ""C®æÈ ° É¿á ÊÜáPÜRÙÜ »ÝWÜ ÖæàÙÜá ?'' Gí¨ÜÙÜá Jí¨Üá ¥ÜÃÝ ®ÜPÜRÙÜá. ""®Ü®Ü° ÖÜÓæºívéWæ A¨ÜPæRÆÉ ±ÜâÃæã¢Õ æ¤ CÆÉÊæí¨æ®ÜÆÉ.... ®Ü®Ü° ©ÃÜÈ, ¯à®Üá ÖæàX©à¿á? ®ÜÊܯà¢Ý ÖæàWæ...? BÊÜÙÜ° Jí¨ÝÕÄ ®æãàvæã BÓæ ®Ü®ÜWæ'' Aí¨ÜÙÜá. DWÜ CÊÜ®Üá Jí¨Üá ¥ÜÃÝ ®ÜPÜáR¹or. ""®æãàvÜá, B¨ÜÍÜì ®Ü®Ü° A±Ü³ ¯Wæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨ÜªPæR ±ÜÍÝc¢Ý¤±Ü¨ÜÈÉ ¸æí¨Üá ÖæãàX¤¨ÝÃæ. DÊÜ¢ÜᤠGí¥Ü G¢Ü¤ÃÜ¨Ü ·¨ÜáPÜá ¯®Ü°¨Üá...'' AÊÜÙÜ 131


BÊÜ¢ÜìPÝÆ «Ü̯¿áÈÉ ÊÜÞ¨ÜìÊÜ¢æ C¢Üá¤. ""¿ÞÊÜ G¢Ü¤ÃܨÜÈɨÜ㪠H®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü... ÊÜááSÂÊݨæªà CÆÉÊæí¨ÝWÜ ÖæàÙÜá...''AÊÜ®æí¨Ü ÍÜáÐÜRÊÝX. ""¿ÞPæ !... H®ÝX¨æ ¯®ÜWæ B¨ÜÍÜì....?'' B¢ÜíPÜ ÊÜÂPܤ ±ÜwÔ¨ÜÙÜá. ""H®Üãí¢Ü ÖæàÙÜÈ BÍÝ... ®ÜÊܯà¢ÝÙÜ PÜ~¡®ÜÈÉ ®Ü®ÜWÜã AÊÜÚWÜã ®ÜvÜáÊæ AWÝ«Ü Aí¢ÜÃÜ C®Üã° EÚ©¨æ¿áÆÉ...'' Gí¨Ü. ""H®Üã H®Ü¨Üá, Aí¢ÜÃÜÊæà...? AÊÜÙæà CÐÜr ± Üoár ¯®Ü° ® Üá° ·¿áÔ¨ÜÙÜÆÉÊæà ?'' PæàÚ¨ÜÙÜá. ""®Ü®Ü°¨Üá ÖÜáoár ¨ÝĨÜÅ$Â. AÊÜÙܨÜá BWÜ»Üì NàÊÜáí£Pæ.. C¨Ü®Üá° AÊÜÙÜá ÊÜáÃæ¢Üí¢æà CÆÉÊÜÆÉ... ®Ü®Ü° ¢ÜÇæ boár ×wÔ¨ÝÙæ. ÊæáàÇÝX AÊÜÙܱܳ®Ü PÜê±Ý PÜpÝPÜÒ©í¨ÜÇæ ®Ý®Üá G¢Ü¤ÃÜ PÜívæ®æí· ÊÜáã¨ÜÈPæ ¸æàÃæ...?!'' "" KÖé! ×àWæãà ... AÊÜÙÜ ·á©­ W æ C¨æà®Üá DÊÝWÜ ÊÜáíPÜá ·w¨Ü¨Üáª...?'' AÊÜ®Üá ÓÜáÊÜá¾®æ ¸æàÃæ¢Ü¤Çæãà ®æãàoËÄÔ ¯í¢Ü. ""AÇÝÉ... ¯àÊÜâ ¯ÊÜá¾ ÓÜÌí£Pæ, ÓÜÌ&ÓÝÊÜá¥Üì©í¨Ü ¨Üáw¿á¨æà ÖæãàX¨Üª à æ AÊÜÃܱܳ DÊÜ¢Üᤠ¹Ô®æÓé ÊÜÞPæìpé®ÜÈÉ Aí¢ÜÄPÜÒ P æR HÄÃÜᣤ¨ÜªÃæà®Üá ?'' AÊÜÙæí¨ÜÙÜá; ¨Ü¯¿áÈÉ ÓÜí¢Ý±ÜË¢Üá¤. ""A¨æÆÉ AÊÜÃܱܳ¯Wæ Wæã¢Ý¤X¨æ¿áÆÉ. A¨ÜÐærà ®Ü®Ü° ±Üâ|Â... B¨ÜÃæ... CÊÜÙÜá ÖæívÜ£¿ÞX ¿ÞÊÝWÜ £ÙæãRÙæãàÛ¨Üá...'' "" B PÝÆÊæà®Üã ¨ÜãÃÜËÆÉ ... B¨ÜÍÜì ¯à®Üá BÍÝÊÝ©¿ÞX PÝ¿á¸æàPÜÐærà...'' Gí¨ÜÙÜá BÍÝ »ÜÃÜÊÜÓæ ÊÜáãwÓÜáÊÜÙÜí¢æà. B¨ÜÍÜì ÊÜÞ¢ÜÅ BWÜ ©ÊÜ ÊÜåè¯. B ÊÜåè®ÜÊæà ÖæàÙÜᣤ¢Ü¤ÆÉ... WÜívÜ&ÖæívÜ£ ®ÜvÜáÊæ A®æãÂà®Ü¢æ¿áÆɨæà Aí¢ÜÃÜÊæÈÉ¿á¨Üá... • ÊÝÃܱܣÅPæ

132


EaÝfo®æ ÊÜá¨ÜáÊæ ¯ÍÜc¿áPæRí¨Üá ·í¨Ü WÜíw®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá ¢ÜÊÜáXÐÜrËÆÉÊæí¨Üá ÓÜáÊÜá¾®æ ×í©ÃÜáX ÖæãàWܨæà Öæ~¡Wæ Gí¥Ü¨æãà ¨æÊÜÌ »Üã¢ÜÊæäà ×w©¨æ Gí¨æà ÓÝÄ Öæãà¨ÜÃÜÆÉ... Öæ|á¡ Öæã¢ÜᤠÖæ¢Ü¤ÊÜÃÜá ¢ÜÇæÊæáàÇæ Pæç Öæã¢ÜᤠPÜáÚ¢ÜÃÜá. ±Ý±Ü ! C®æ°à®Üá ÊÜÞw¿ÞÃÜá ? D Öæ|á¡ ¿ÞPݨÜÃÜã ¢ÜÊÜá¾ Öæãpær¿áÈÉ ÖÜáqr¨ÜÙæãà... ÖÜáqr¨Ü aÜ|PæRà ÓÜ¢ÜᤠÖæãàX¨ÜªÃæà ±ÝvÝX¢ÜᤠGí¨Üá ÖÜ}æ ZqrÔPæãívÜá ÖÜ}Ý¡¨ÜÃÜá. ®ÝWÜã ®ÝWÜÊæà~ ¯gÊÝX¿áã Öæ¨ÜĨܪÙÜá. ÃÝÊÜáXÄ¿á ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÜáWÜ ÊæãàÖܮܮæà ¢Ü®ÜWæ WÜívÜ®ÝWÜáÊÜÊÜ®Üá ? AÊÜ®æãà AÊÜ®Ü B »Ü¿áíPÜÃÜ ÊÜááSÊæäà... C¨ÜÊÜ®Üá ÖÜãwÃÜáÊÜ PܱÜo ±Ý¢ÜÅ ¯ÍÜc¿áÊæäí¨Üá ®æ±Ü ÊÜÞ¢ÜÅ. ÊÜáíWÜÙÜ ÓÜã¢ÜÅ PæãÃÜÚWæ ¹àÙÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° Ê æà ¢Ü®Ü° ·¨ÜáPÜ®Üá° ÖæãÓÜQ ÖÝQÃÜá¢Ý¤ ® æà®æãà Gí¨Üá PÜíWæor Ù Üá. B¨ÜÃæ ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° G¨ÜáÃÜá ÖÝQPæãívÜá ¿ÞÃÜá ·¨ÜáQ EÚ©¨ÝªÃæ ? ¢Üí¨æ¿áã A¨æà ¨Ü¯ ¢æW橨ܪÃÜá. CÊÜÙÜá ±ÜÅ£»ÜqÓÜÇæ£Ô° Ë´ÜÆÙÝX¨ÜÙª Üá. ÊÜá®ÜÓÜáÕ PÜáÔ¨Üá ÖæãàX¢Üá.¤ ÊæãàÖÜ®Ü®Ü PÝÊÜá ËPÝÃÜ&ËPÜê£WÜÙÜ ·WæY ÓÝPÜÐÜár PæàÚ £Ú¨ÜÊÜÙæà BX¨ÜªÙÜÆÉ... AÊÜ®Üá ¯ÍÜc¿áPæRí¨Üá ·í¨ÝWÜ Ô¯ÊÜÞ¨ÜÈÉ PÜívÜí¢ÜÖÜ PÜãÅÃÜ SÙÜ®æà ¢Ü®Ü°®Üá° ÖÝÄÔPæãívÜá ÖæãàWÜÆá ·í¨Üí¢ÝX¢ÜᤠAÊÜÚWæ. Aí¨æà ·í¨ÜÊÜÃæ¨ÜáÄ®ÜÇæàÉ AÊÜÙÜ ¸ÝÖÜ aÜÁáì¿áÈÉ ÓÜí±Üä|ì ·¨ÜÇÝÊÜ}æ ! Êæã¨ÜÆá ±ÜÅhæn ¢Ü²³¹¨ÜªÊÜÙÜá Gaæc£¤¨ÜªÙÜá Íæç¢æãÂà±ÜaÝÃÜ©í¨Ü. A®Üí¢ÜÃÜ ÖÜãíPÜÄÔ ÊÜááw ¹bc¨ÜÙÜá. ÖÜãQ¢æ¤Óæ¨ÜÙÜá. BÊæàÍÜWæãívÜÙÜá. ËÆPÜÒ|ÊÝX ÊÜ£ìÔ¨ÜÙÜá. ÊæãàÖÜ®Ü ÊÜá¢ÜᤠAÊÜ®Ü PÜvæ¿áÊÜÃÜá ÖæãÔ¤Æá ¨ÝoáÊÜÊÜÃæWÜã ¸ÝÀáWæ ·í¨æí¢æÆÉ ¸æç¨ÜÙÜá. WÜíw®Ü WÜáí²®ÜÇæãÉ·ºÃÜá ·ÖÜÙÜ ÓÜãPÜÒ$¾ÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜÊÜÃÜí¢æ CÊÜÚWæ ¨æÊÜÌÊæà ÊæáqrPæãíw¨æ. A¨Üá WÜívæà. ×àWæ WæãàÙÜáWÜáqrÔ¨æ. CÊÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæ BWÜWæãqrà¢æà... Gí¨æã¨ÜĨܪÃÜá. ÓÜÄ, GÆÉÃÜã AÊÜÃÜí¢æ ÖÜãWÜáqr ÖæãàX ¹orÃÜá. ... AÁãÂà ±Ý±Ü ! Gí¥Ü aæÆáÊæ. ·íWÝÃܨÜí¢Ü ¸ævÜX.


BÊÜ¢ÜìPÝÆ hæãàXÖÜÚÛ¿áÊÜÃæÆÉÃÜ PÜ}é PÜáPÜáRÊÜí£¨Üª ÖÜávÜáX ×àWÝWܸÝÃÜ©¢ÜᤠGí¨ÜÊÜÃæÐæãrà ÊÜáí©. g¢æWæ PܯPÜÄÔ ÓÜÆÖæ bQ¢æÕ ÊÜÞWæãàì±Ý¿áWÜÙÜ®Üá° ÓÜãbÔ¨ÜÊÜÃæÐæãrà ÊÜáí©. AÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ WÜáw¿á ±ÜähÝÄ Pæí±Ü¿á ÖæàÚ¨Ü : ""¿ÞPæ ! ¿ÞPæ ÁãàaÜ®æ ÊÜÞw¤à¿á ¢ÜÊÜá¾ ¿áÂ, B ÊÜÞ¢ÝÀá®Ü ®Üí¹Pæãà A¨æí¢Ý WÝÚà®æ ¯®Ü° ÊÜáWÜÙÜ Êæáç®ÝWæ ÖæãQRÃÜÈ EaÝfo®æ ÊÜÞwÓݤÙæ... GÆÉ JÙæÛà¨ÝWÜ¢æç¢æà..'' ¨æÊÜÌ&»Üã¢Ü ×w¨ÜÊÜÃÜ®Üá° WÜáwÁãÙÜWæ PÜÃæ¢Üí¨Üá AÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¯ÈÉÔ ±ÜähÝÃܱܳ®Ü PæçÀáí¨Ü £à¥Üì ±ÜÅÓÝ¨Ü ±æäàÅPÜÒ}æ ÊÜÞwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨ÜPÜãR ·WÜY©¨ÜªÃæ PæÙÜX®Ü PæàÄ¿á ZpÝ ¨æãvÜx ¨ÝÓܱܳ®æà EaÝfqÓÜÆá ·ÃÜᣤ ¨ Ü᪠¨ Üá. AÊÜ®Ü PܱÜâ³ væãÙÜáÛ ¨æàÖÝPÜê £ Áãà, PæívܨÜí¢ÜÖÜ PÜ}éWÜávæxWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜÚÓÜá¢Ý¤ Pæ®æ°WÜÙÜ ÊæáàÇæ ÖÜáÄËáàÓæ PÜá~ÓÜá¢Ý¤ ÖÝí... ÖÜãní... Gí¨Üá H®æà®æãà ÊÜáí¢ÜÅWÜÙÜ®Üá° EaÜcÄÓÜá¢Ý¤ Pæç¿áÈÉ ¸æà訆 Óæã±Üâ³ ×w¨Üá »Üã¢Ü ÊæáqrPæãívÜÊÜÃÜ ¸æ®Ü° ÊæáàÇæ ¸ÝÄÓÜá¢Ý¤ ¸ÝÀá¹wÓÜÆá A·ºÄÓÜᣤ¨Ü᪨Üá...A·º¸Ýº ! B »Ü¿áíPÜÃÜ ®æãàoÊæà... ¢ÜÊÜ᾿á A¨Ü®æ°ÆÉ PÜíw¨ÜªÊÜÃæà DWÜ ®æ®æ¿áá¢Ü¤Çæà ®ÜvÜáXÖæãà¨ÜÃÜá. ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáá¨Ü᪠ÊÜáWÜÙÜ®Üá° Aí¥Ü AÊÜÓæW§ æãwxPæãÙÜÛ¸æàPæà... AÁãÂà ÊÜÞ¢ÝÀá C¨æà®ÝX ÖæãàÀá¢æãà ÊÜáÊÜá¾Æ ÊÜááÃÜáX¨ÜÃÜá.. HHH B ÖÜÚÛ¿áãÃÜ ¨æàÊÜ¢æ¿á ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü G¨ÜáÄWæ ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ ËÍÝÆÊÝ¨Ü ®ÝvÜ Öæíb®Ü ÊÜá®æ. D ÖÜÚÛWæ ·í¨ÝWÜ PæàÊÜÆ ·ÄWæç ¿áÈɨܪÊÜÃÜá AÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ®Üí¹Pæ »ÜÃÜÊÜÓæWÜÙܯ°pærà ÊÜááí¨ÜáÊÜÃ橨ܪÃÜá BPæ¿áã AÊÜÃÜ »ÜQ¤ ËÍÝÌÓÜ ÖÜáÔWæãÚÔÃÜÈÆÉ. ÊÜáãÃÜá Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÙÜ ¢Üí¨æ¿Þ¨Ü AÊÜÄWæ DWÜ GÃÜvÜá GPÜÃæ ¯àÃÝÊÜÄ gËáà®Üá, ®ÝÇÝRÃÜá ÖÜÓÜá GÊæá¾WÜÙÜ Öæç®ÜáWÝÄPæ PæçWÜãw¢Üá¤. ·¨ÜáPÜá ÖæàWæãà ÓÝX¢Üá¤. ÃÝÊÜáXÄ ¢ÝÆãQWæ »ÝÄà ±ÜÅ£Ñu¢ÜÃæ¯Ô¨Üª ÊæãàÖÜ®Ü®Ü PÜ|á¡ ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ ÊÜáWÜÙÜá ®ÝWÜá訆 ÊæáàÇæ ¹¨Ýª W Ü ÖèÖÝĨܪ à Üá. PÜá±ÜÅԨܭ ÊæãàÖÜ®æà®æãà A±ÜÄb¢Ü®ÝXÃÜÈÆÉÊÜÆÉ. H®æãà ÓÜáÙÜáÛ ÓÜ·ã·á Jwx hÝÄPæãÙÜÛÇæí¨æà 134


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ÖÜÊÜ~ԨܪÃÜá. ¸æ®Üá° ¹vÜ¨Ü ²ÍÝb¿áí¢æ ®Ý¿áPÜÃæà PܨÜ᪠BÙÜáWÜÙÜ®Üá° ¹oár ÃÝÊÜáXÄ¿á ¢ÜÊÜá¾ ÓÜÌWÜì®æÇæWæà ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæÔPæãívÜá g·ºÄÔ ÖæàÚ¨ÜÃÜá: ""Çæãà ¯®ÜWæ GÐÜár ±æäWÜÃÜá ? ®Ü®Ü° ÊÜáWܯWæ ¯ÃÝÓæ ÊÜÞvæãà ÖÜPÜáR¯®ÜWæÇæÉ$ç¢æãà... ¢æ±Ü³Wæ CÃæãà¨Üá PÜÈ. ¯®Ü° ÊÜáWÜÙÜá ®Ü®Ü° ÊÜáWܯWæ ÃÝ~¿ÞWݤÙæ ÖæãàWæãàWé...'' Aí©¨Üê Üá. ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃæà®Üá ÖæaÜác ¸ÝÀá ¢æÃæ¿ááÊÜí£¢æ¤à...? AÇæÉà GvÜ·ÆWÜÙÜÈÉ GÊÜá¨Üã¢ÜĨܪÃÜÆÉ... Hoá£í¨Ü ®ÝÀá ¸ÝÆ ÊÜáá¨ÜáÄPæãívÜá ×í¨ÜáÃÜáX¨Üí¢æ ÖæãÃÜ·ÃÜáÊÜâ¨ÝX¢Üá.¤ Aí¢Üã ÊÜáWÜÙÜ »ÜËÐÜÂPæR PæãÚÛ CorÃÜÆÉ... ÊÜááí¨æà®Üá? ±ÜÅÍæ° ²àwÔ¢ÜᤠAÊÜÄWæ. ÖÜWÜÆá PÜívÜ ¸ÝË¿áÈÉ ÃݣŹ¨ÜªÃÜí¢æ ! CÆÉ CÆÉ... ·ÆÊÜí¢Ü©í¨Ü ¢ÜÊÜá¾®Üá° ¹àÚԨܪÃÜá. ¢ÝÊÜâ ÊÜáãyÜÃæà®ÜÆÉ. £Ú¨Üã ÖÝ© ¢Ü²³¨ÜÊÜÃÜÆÉ. Cwà ÓÜÃÜÖÜ©ª®ÜÇæÉà ÊæáÃæ¿áá¢Ý¤ HPÜÓÝÌÊÜá ±Üv橨ܪ ®Ý¿áPÜÄWæà ¢ÝÊÜâ ¸ÝX PÜá·j ÃÝWÜáÊÜâ¨ÝX¢Üᤠ. BWÜ ? GÇÝÉ £ÙÜáÊÜÚPæ ÊÜááí¨ÝÇæãàaÜ®æWÜÙÜá AÓÜÖÝ¿áPÜ¢æ¿áÈ Pæãbc ÖæãàX¨ÜªÊÜÆÉ... ÊÜá¨ÜáÊæÁãí¨Ý¨ÜÃæ ©pær ®ÝWÜ㠮ݿáPÜÃÜ ÊÜáWܮܮÜá° ¢Ü®Ü° A±ÜäÊÜì ±æÅàÊÜá ¨æàÖÜPÝí£WÜÚí¨Ü BPÜÑìÓÜ ·ÆÉÙÜá. ÃÜÖܨÝÄWæ ¢Üí¨ÝÙÜá Gí· ¨ÜãÃܨÝÓæ¿áã CÆÉÊÝX¢Üá¤. AÊÜ®Ü ¨ÜáÐÜr ÊÜááSÊÜ®æ°à ®æ®æ¨Üá JÆɨÜÊÜÙÜ ÊÜá®Ü¨ÝÙܨÜÈÉ ®Üv橨ܪ Ëb¢ÜÅ ¢ÜÙÜÊÜáÙÜ ¿ÞÄWæ Wæã£á¤¢Üᤠ? PܢܤÇæ Pæãà}æ ÓæàÄ ©®ÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜãPÜᣤ¨Üʪ ÜÙÜá ¸æÙÜQWæí¨Üá ÊÜááS ¢æãàÃÜáÊÜÙæãà... Gí·á¨æà ÓÜÊÜáÓæ¿ÞX¢Üá¤. ±ÜÄÖÝÃÜPÝRX B ÍÜQ¤¨æàÊÜ¢æ¿áÇæàÉ ÍÜÃÜ|á ÖæãQR¨ÜªÃÜá. ÊÜá®æ¿áÊÜÃÜá ±ÜähÝÃܱܯ ³ í¨Ü ©®ÜÊÜä ¸æÚWæY ¨æàËWæ ÊÜáíWÜÙÝÃÜ£ BWÜᣤ¨Üíª ¢æ ÊÜáWÜÚWæ £à¥Üì ±ÜÅÓÝ¨Ü PæãwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. ¨æàË¿á ±Ý¨æãà¨ÜPÜ ±æäàÅPÜÒ}æ ÊÜÞwÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. £íWÜÙÜáWÜÙÜá EÃÜáÙÜá¢Ü¤Çæà C¨ÜªÊÜâ. ±ÜÅÁãàg®ÜÊæà®Üã PÝ|¨ÝÀá¢Üá. ®ÝWÜáË®Ü Ô§£ Eƺ~Ô¢æà ÖæãÃÜ¢Üá ÓÜá«ÝÄÓÜÈÆÉ. Öæãíb®Ü ®ÝgãPÜá Óܻܢæ ÓæãàWÜá JÙÜWæ QàÙÜá PÝÊÜá®æ¿ááÙÜÛ sÜPÜRÄWæ ·vÜÊÜÃÜ ÊÜá®æÀáí¨Ü ¨æãàaÜ·ÖÜá¨Ý¨Ü A®ÜZÂì ¢Ü°Êæí¨ÜÃæ ÓÜáí¨ÜÃÜÙÝ¨Ü Öæ|á¡° ÖÜÚÛ¿áãÄ®ÜÆÉí¢Üã Cí¥Ü sÜPÜRÃܨæà ÊæáàÆáWæç G¯Ô¨ÜÃæ AaÜcÄÁáà®Üá ? ÖæÓÜÄWæ ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®Ü ! ÖæíWÜÙæ¿áÃÜá G¨ÜáÄWæ ·í¨ÜÃæí¨ÜÃæ AÊÜ®ÜÈÉ QÃÝ¢ÜPÜ ®Üê¢Ü ! Cí¥Ý ®Ý¿áPÜÃÜ ÊÜáWܯWæ hæãàXÖÜÚÛ¿áÈÉ ÊÜá㣠£ÃÜáË PÝÂPÜÄÔ 135


BÊÜ¢ÜìPÝÆ £ÃÜÓÝRÃÜ©í¨Ü EWÜáÙÜá¢Ý¤ Óæpæ¨Üá ®Üvæ¿áᣤ¨Üª HPæçPÜ Öæ}æ¡í¨ÜÃæ AÊÜÙÜá ®ÝWÜã ®ÝWÜÊæà~Áã·ºÙæà... ÃÝÊÜáXÄÀáí¨Ü BWÝWæY ¢Ü®Ü° PÜáqÆ ÃÝgQà¿áPæR PÜáÊÜáPÜáR PæãvÜÇæí¨æà ÖÜÚÛWæ ·ÃÜᣤ¨Üª ÊæãàÖÜ®Ü CÊÜÙÜ®Üá°Pæ|Q ®ÜvÜá ÃÜÓæ¤ ¿ áÇæÉ à GÐæãàr ¸ÝÄ ¸æàÐé BX ¯ÊÝÚ ¢æWæÔPæãíw¨Üª ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÚWæà®Üã PæãÃÜ¢æ CÃÜÈÆÉ. AÊÜ®Üá H®æà BWÜÈ ¯®Ü°®æ°à ÖæívÜ£ ÊÜÞwPæãÙÜáÛ¢æ¤à®æ PÜ}æà... ¯®Ü° ÓæãPÜáR ÊÜááÄ¿áá¢æ¤à®æ. ®æãàvÜáË¿áí¢æà Óܮݰ°Äà Öæ}æ¡à '' A®Üᰢݤ ÓÜÊÝÇæÓ橨ܪ. BÊæáàÇæãí©®Ü ¯ÍÜc¿áPæRí¨Üá ÊÜá®æWÜ «ÝËÔ AÊÜ®Üá ·í¨ÝWÜ CÊÜÙæã »Üã¢Ü¨Ü A±ÜÃÝÊÜ¢ÝÄ¿ÞX¨ÜªÙÜÆÉ... ¢Ü®Ü°ÊÜÃæãí©Wæ ¹¨æª®æã G¨æª®æã Gí·í¢æ AÊÜ®Üá KwÖæãàX¨Üª®Üá. Aí¨Üá Wæãàvæ¿á¢Ü¤ ÊÜááS ÖÝQ PÜáÚ¢Üá PÝÆá PæÃæ¨Üá ¢ÜÇæ ¢ÜãÃÝwÔ ®ÝWÜã ÊÜá®ÜÓæãà Caæf H®æà®æã PÜãWÝw¨ÜªÙÜá. AÁãà ! ÓÜãPÜÒ$¾ÊÜᣠÖÜávÜáX A¨æÐÜár ÊÜáê¨ÜáÊÝX ÊÜÞ¢ÝvÜᣤ¨ÜªÙÜá ...? CÐÜár JÃÜpÝX Öæãà¨ÜÙÜÆÉ ... ¢Ý¿áÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¸Ýb ¢Ü¹º PÜ~¡ÄorÙÜá. ¢Ü®æã°vÜÈí¨Ü EQR ·í¨Ü PæãàÅ«ÜÊÜ®æ°ÆÉ WÜívÜ®Ü ÊæáàÇæ PÝĨܪÙÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜááaÜp c æ¿ÞX ÓÝQ¨Üª ®ÜÊÜá¾ ®ÝWÜã ÊÜááS ®æãàwÅ pæãÊæáàpæãà ·|¡ C¨Ü¨ª Ü᪠PÜÃæWÜqr ÖæãàX¨æà... ®Ý®é ·vÜPæãívæà PæàÚ©ÃÝ ? BÊÝWÜ ¯ÊÜáWæ BÔ¤ Aí¢ÜÔ¤®Ü ²ÍÝb ·véPæãíw¢æã¤à ÄÅà.. ±Ý±Ü ! ®ÜÊÜá¾ ®ÝWÜÃÝg H®ÝX¨Üª ? ®ÜÊÜá¾ ®ÝWÜã®Ü PÜívÜÃæà ±ÝÅ|¹w¤¨Üª®ÜÆÉ... ·vÜÊÜ ©QRÆɨæãà®Üãí¢Ü £ÃÜÓÝRÃÜ ÊÜÞw©Å. ÖæãÃÜWÝQ©Å. AÊÜ®Üá FÃæà ¹oár Öæãà¨Ü. ®ÝWÜãAÊÜ®Ü ÖæívÜ£¿ÞX¨æÅ ÓÜãSÊÝXÃæãàÙÜá. BWæãà¨æÆÉ B¿á¤ÆÉ ? ÖÝWÜí¢Ý ®Ý®æà®Üá AvÜÊÜâ BÔ¤ C¨æãªàÃÜ ¸æ®Üá° ¹¨Ü᪠ÖæãàX¨æ°à®Üã...? ""Öè¨ÜãÄ, ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÖÜQR¿á®æ° à GÆÉ Ã Üã b®Ü° ¨ Ü ±ÜÊÜágÃÜ ÓæàÄÔPæãÙÜÛÈPæR CÐܱr Üvæãà¨Üá. ¯ÊÜá¾ ¢ÜÇæ¿áÈÉ ÖæãQR¨Üª ²ÍÝb¿á EaÝfo®æ DWÝɨÜáÅ A¨ÝWæ C¨æ¿áÆÉ... AÇÝÉ ®ÜÊÜá¾ ®ÝWÜã Êæáç®ÝWæ C¨æà®Üá»Üã¢Ü ·í¨Üá AÊÜáÄPæãíw¢æãà ¨æàÊÜÃæà...'' AÆÊæä¢Üá¤PæãívÜÙÜá. ¢Ý¿áÊÜá¾ B¨Ü¨æªÇÝÉ WÜívܯí¨ÜÇæà Gí·í¢æà Wæã|WÜá¢Ý¤ C¨ÜªÙÜá. ÊÜáãÇæ ÓæàÄ¨Ü ®ÝWÜã ËáQ ËáQ PÜ}é ¹vÜᣤ¨ÝªÙæ AÐærà. AÊÜÙÜ PÜíWÜÙÜÈÉ Öæãí¸æÙÜPæí·á¨æà CÆÉ ! 136


BÊÜ¢ÜìPÝÆ ¢ÜÊÜ᾿á ¢ÜÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ Ô§£Àáí¨ÝX A£àÊÜ ÓÜíPÜoPæãRÙÜWݨÜÃÜá. "Óæãà' Gí¨Üá Êæã¨ÜÆ ÊÜáWÜÙÜ ÊÜá¨ÜáÊæWæ Pæç G£¤ ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÇæÉà PæçÓÜáoárPæãívÜí¢ÝX¢Üá¤. C®Üã° C·ºÃÜá Öæ|á¡ ÊÜáPÜRÚÃÜáÊÜÃÜÆÉ...! AÊÜÃÜ »ÜËÐÜÂÊæäà. ¸æàvÜÊæí¨ÜÃÜã ¢ÜÊÜá¾ ÓÜí·í¬PÜÃÜ ÖÜávÜáWÜ ®ÝWÜÃÝg®Ü®Üá° ®æ®æ¿ááÊÜâ¨æà BÀá¢Üá. ×í¨æ ¢ÜÊÜá¾ÇæàÉ K©PæãívÜá ¸æÙ橨ܪ B ÖÜávÜáWÜ ®ÝWÜãÊÜ®Üá° ²Åà£Ô¨Ü᪠AÊÜÙÜ®æ° à ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞWÜáÊÜ®æí©¨Ü᪠]ãàÃÜ A±ÜÃÝ«ÜÊÝX PÜíw¢Ü¤ÆÉ; ¢ÜÊÜáWæ ? BWÜ& B ÖÜ©ÖÜÃæ¿á¨Ü ÖÜê¨Ü¿áWÜÙÜ E¢ÜRísÜ¢æWæ ¢ÝÊÜâ Óܳí©ÓÜÈÆÉ. ·¨ÜÇÝX AÊÜÃÜ ¢Üáí·á ±æÅàÊÜáÊÜ®æ°à ®ÜWæXàvÜá ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. A®Ý¥Ü ÖÜávÜáWÜ ®ÝWÜÃÝg®Ü®Üá° A±ÜÖÝÓÜ ÊÜÞw ÊÜá®æÀáí¨ÜÇæ EaÝfqÔ¨ÜÃÜá. ®ÝWÜÃÝg®Ü AWÜÈPæÀáí¨Ü A®Ü° ¯àÃÜá PÜvæWÜ~Ԩܪ ®ÝWÜã ÓæãÃÜX¨ÜªÙÜá. AÊÜÙÜá Gí©®Üí¢ÝWÜÆá ·ÖÜá ©®ÜWÜÙæà ¸æàPÝX¨ÜªÊÜâ. AÊÜÊÜÞ¯¢Ü®ÝX¨Üª ®ÝWÜÃÝg ¢Ü®Ü° ˨Ý»ÝÂÓÜ GÓæÕ Ó æÕ È Õ W æà ÓÜÊÜÞ²¤WæãÚÔ¨Ü.ª ÃÝÊÜáXÄ ÓæàÄ ¿ÞÃÝÂÃæã ¨æãvÜx ÊÜá®ÜáÐÜÂÃæ¯ÔPæãívÜÊÜÃÜ PÝÆá PÜqr ¸ÝÂíPæãí¨ÜÃÜÈÉ ApæívÜÃé BX ®æàÊÜáPÜWæãíw¨Üª. A¨Üá ÖæàWæãà AÊÜÄÊÜÄí¨Ü ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ QËWÜã ¢ÜvÜÊÝX¿Þ¨ÜÃÜã ¢ÜÆá²¢Üá¤. DXàWÜ Ë±ÜÄà¢Ü bí£ÓÜá¢Ý¤Ãæ. ¯ÃÝÍæà ®æãàÊÜâ AWÜÈPæWÜÚí¨Ü AÊÜ®Üá EÔÃæY©¨æªÇÝÉ ¢ÜÊÜáWæ D Ä࣠ÊÜááÙÜáÊÝÀá¢æà ? ÊÜáWÜÚWÜã B ¹Ô ¢Üqr¢æà ? ¢ÜÊÜ᾿á AƳ ÓÜÌƳ AÄ¢ÜÊÜÃÜá ÇæãàPÜ hÝn®Ü PÜívÜÊÜÃÜá. ÊÜáWÜÙÜ bí¢æ ÊÜáÃæ¿áÆá ¨ÜáwÊæá¿á PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ¢ÜÊÜá¾®Üá° ÖæaÜác ¢æãvÜXÔPæãívÜÃÜá. AÐÜrPÜãR PæãíaÜ ËÃÝÊÜá ÊæàÙæ ÔPÜRÃÜã ÓÝPÜá A¨æà bí¢æ ¹oãr ¹vܨÜá. ¨æàÊÜÃÜ®æ°à ®Üí¹ PÜáÚ¢ÜÃÝ©à¢æà Êæç¨ÜÂQà¿á ±ÜÅ¿á¢Ü° ÊÜÞ®ÜÔPÜ ±ÜÄÊÜ¢Üì®æ ÓܧÙÜ ·¨ÜÇÝÊÜ}æ ÊÜááí¢ÝX¿áã ÁãàbÔ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨ÜÃÜá. ÎÊÜÊæãWÝYPæR ®ÝWÜãÊÜ®Üá° PÜÃæ¢Üí¨Üá TÝ墆 ÊÜÞ®ÜÔPÜ ¢ÜgnÃÜÈÉ ¢æãàÄÔ¨Ü㪠BÀá¢Üá. vÝPÜrÃÜ ÓÜÆÖæ¿áí¢æà ¢Ý¿áÊÜá¾ ÊÜáWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°XÁáà ®æãàwPæãívÜÃÜá. GÙæ¿á ÊÜáWÜáËWÜã ËáXÇÝX AÊÜÙÜÈÉ ¯WÝ CÄÔ¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÝWÜÇݨÜÃæãÊæá¾ GÆÉÃÜí¢æà PÝ|ᣤ¨Üª ®ÝWÜã ©®ÜPæR A®æàPÜ ÓÜÆ& "" GÆÉ Ã Üã ÃÝPÜÒ Ó ÜÃæà..... AWæãà ·í¨Ý... ®æãàvÜã...Ãèw. Fí ×w¿áÄ...'' A®Üá°£¤¨ÜªÙÜá. ""AÊÜÃÜá ¯ÊÜá¾ ¢Üí¨æ PÜ}æà ®ÝWÜã ÓÜÄ¿ÞX ®æãàvæà...'' Gí¨æãÊæá¾ ¢Ý¿áÊÜá¾ ¸ÝXÆÈÉ ·ÃÜᣤ¨Üª 137


BÊÜ¢ÜìPÝÆ WÜívÜ®ævæWæ, ¸æàWÜá© ¢Üáí¹¨Ü ®æãào©í¨Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ""Öè¨Ý...'' PÜ|¡ÃÜÚÔ Óܤ·ªÙÝX ¹væãàÙÜá ®ÝWÜã. Öæ¢Ü¤ÊÜÃÜ PÜÃÜáÙÜá Q¢Üᤠ·ÃÜáÊÜí¢ÝWÜᣤ¢Üá¤. ""ÊÜá¢æ¤à®Üá ÊÜÞw¤à ¢ÜÊÜ᾿áÂ'' PæÙÜX®Ü PæàÄ¿á ¨æãvÜx ¨ÝÓܱܳ®Ü®Üá° PÜÃæÓæãà¨æà. Jí¨æãÙæÛà ©®Ü Wæã¢ÜᤠÊÜÞvæãà¨æà.... AÊÜ®Üá ¸æà訆 ·ÃÜÆá PæçWæ ¢ÜWæãívÝí¨æÅ C¨Üã ÖæàÙæª PæàÙæªà ¹oár JípæãWæô¢æà.... ®æãàvÜã...'' ÃÝWÜÊÝX J¢Ý¤À ást ±ÜähÝÄ Pæí±Ü¿áÂ. ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÄWæãà B ¨ÜêÍÜ ®æ®æ¿ááÊÜâ¨Üã ÓÝ«ÜÂÊÝX¤ÆÉÊÜÆÉ... ¢Ý¿áÊÜá¾ÙÜí¢Üã ¢ÜÊÜá¾ ÖÜãÊæáç®Ü ÖÜávÜáX¿á ¨ÜívÜ®æWæ J²³PæãÙÜáÛÊÜ ÖÝWæà CÃÜÈÆÉ.... ¢ÜÊÜ᾿á bí¢æ¿á ÓÜáÚ¿áÇæÉà Óæãà¢Üá ÓÜá|¡ÊݨÜÃÜá. AÊÜÄWæ ÊÜá®æ ¸æàvÜÊæ¯Ô¢Üá. ©®Ü¨Ü ÊÜááS ˬ, PæÆÓÜWÜÙÜá ÊÜááX¿áᣤ¨Üªí¢æà FÃÝaæÁá ÃÜÓæ¤ ·©X¨Üª AÃÜÚà PÜpær ÓæàÄ PÜáÚ¢Üá ¹vÜᣤ¨Üê Üá. Aí¨Üã ÓÜíhæ PÜáÚ£¨ÝªWÜ, ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á PÜvæÀáí¨Ü WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜÞÓܤÃÜá ®Üvæ¨Üá ·í©¨ÜªÃÜá. ÖÜ£¤ÃÜ ·í¨ÜÊÜÃæà ÖæàÚ¨ÜÃÜá. "" CÊÜ£¤®Ü ÓÜᩪ Pæàڨݠ¢ÜÊÜ᾿áÂ, ®Ý¿áPÜÃÜá ÊÜá|á¡ ÊÜááQR¨ÜáÅ. BÙÜáÊÜ ±ÜPÜÒ©í¨ÜÇæà AÊÜÃÜ EaÝfo®æ BX¨æ¿áÆÉ... AÆÉ¿áÂ, ¯ÊÜá¾í¥Ý ÓÝ£ÌPÜÃÜ PÜ|¡ÈÉ ¯àÃÜá ÓÜáÄÔ¨æãÅ... B ÍÝ±Ü ¢Üor©©ªà¢æà....?'' ¢ÜÊÜ᾿á ËÐÝ¨Ü¨Ü ®ÜWæ ®ÜPÜRÃÜá. ""BÊܯWÝWÜ PævÜáQ¯í¨Ü ¢ÜÊÜáWÝ¨Ü ÇÝ»ÜÊæà®Üá ? ÊæáàÐæóà.... ¨æãvÜx g®ÜPæR ÃÝgQà¿á¨ÜÈÉ ÓæãàÆá&WæÆáÊÜâ Jí¨Üá ÇæPÜRÊæà... DWÜ ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜ ¸ÝÙÜá ®æãàw©ÃÝ... A¨ÝÂÊÝWÜ ®æorWÝ©à¢Üá ? ¯àÊæà ÖæàÚ...'' Gí¨ÜÃÜá. ""¯ÊÜáWæ C®æã°í¨Üá JÙæÛ ÓÜᩪ ¢Üí©¨æªà®æ ¢ÜÊÜ᾿áÂ...'' ±ÜPÜR¨ÜÇæàÉ BÔà®ÜÃÝWÜá¢Ü¤ WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜÞÓܤÃÜá& ""A¨æà ¯ÊÜá¾ ÖÜávÜáWÝ&ÓÜí·í¬PÜ ®ÝWÜÃÝhÝ... C¨æà FÄWæ pÝÅ®éÕ´ÜÃé BX ·Ãݤ C¨Ý®æà ApæívÜÃé BX AÇé±Ý³... PÝÉPéì BX ·w¤à ±Üvæ¨Üá...'' Gí¨Üá ÊÜÞ¢Üá ¯ÈÉÔ¨ÜÃÜá. PÜá¢ÜãÖÜÆ©í¨Ü AÊÜÃÜ®æ°à ¯qrԨܪÃÜá. ®ÝWÜÃÝg®æãvÜ®æ ¢ÜÊÜáWæ C®æ°ÈÉ¿á ÓÜí·í«Ü ? AÊÜ®Ü ËÐÜ¿áË®æ°àPæ Gí·í¢æ ¸æàÃæ¢Ü¤Çæãà ®æãào ÖæãÃÜÚÔ ¯oárÔÄorÃÜá ¢ÜÊÜ᾿áÂ. ÊÜÞÓܤÃÜá ¹vܸæàPÜÆÉ. ¸æ®Üá° ¢Üqr E¢ÝÕÖÜ ¢Üáí·áÊÜ ¿á¢Ü° ÊÜÞwÁá ÊÜÞw¨ÜÃÜá& "" CÈÉ PæàÙÜá ¢ÜÊÜ᾿áÂ, B ÖÜávÜáWܯWæ ÊÜá¢æ¤ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÇæÉ 138


BÊÜ¢ÜìPÝÆ BÍÜÅ¿á PæãvÜáË¿áí¢æà... AÊÜ®Üá ×í©®Ü ÊÜááWÜ­ ÖÜávÜáWÜ®ÜÆÉ.... DWÜ ¨ÜáwÊæáÈɨݪ®æ. ±ÜÅ·á¨Ü­®ÝX¨Ýª®æ. ÊæáàÇÝX Êæã¨ÜÈXí¢Ü ±ÜűÜíaÜ PÜívÜÊܯ¨Ýª®æ... ÁãàbÔ ÖæàÚ'' ""H¯¨æ, ÊÜÞÓܤÃæà Áãàaæ° ÊÜÞvÜÈPæR ... Cwà ±ÜűÜíaÜÊæ ®Ü®Ü° ÊÜáWÜÙÜá ÊÜááS ÖæãÃÜWæ ÖÝQ¨ÜÃæ PÝ|¸ÝÃܨܪ®Üá° PÜívÜí¢æà ÔívÜÄÔ ×ígĨÜá ÖæãàX¤ÃæãàÊÝWÜ...'' ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ ¨Ü¯ £àÃÝ PÜáXY¢Üá¤. ÊÜÞÓܤÃÜá WÜí¼àÃÜ ÓÜÌÃÜÊ棤, ""®Ü®ÜWæ GÆÉ Wæ㣤¨æ.... B ÖÜávÜáWÜ ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æWæ ÊÜáÃÜÚ ·Ãæãà ÖÝWæ ÊÜÞvæãà¨æí¨æÅà ÓÜáÆ»Ü¨Ü ÊÜÞ¢ÜÇÝÉí¢Ü... ®Ý®Üá B PæÆÕ ÊÜÞ¢ÜÅ Síw¢Ü ÊÜÞvÜ·ÇæÉ... ¯àÊÜâ ×í¨æ ®Üvæ¨Ü¨æªÆÉ ÊÜáÃæ¢Üá AÊܮܮÜá° ÓÜÄ¿ÞX ®ÜvæÔPæãÙÜÛ¸æàPÜÐærà...'' ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ¢ÜÊÜ᾿á H®Üã A¥ÜìÊÝWܨÜÊÜÃÜí¢æ gvÜÊÝX¨ÜªÃÜá. ÊÜÞÓܤÃÜá ®ÜÓÜá ®ÜPÜáR, ""bPÜRí©®ÜÇæÉ ÊÜá®Ü¨ÝÙÜPæR CÚ¨Ü ±æÅà ÊÜá ÓÜÔ¿á ¸æàÃÜ®Üá° ·ávÜ ÓÜ×¢Ü Q¢æ¤ Ó æ¿áá¢æ¤ à ®æ Aí¨Üá PæãÙæãàÛ¨Üá ·Äà »ÜÅÊæá¿áÆÉÊæà...?'' ""Aí¨æÅ ?... AÊÜ®Üá DWÜÆã ®ÜÊÜá¾ ®ÝWÜã®Ü ²Åà£Óݤ®æàÁáà ?'' ¢ÜÊÜ᾿á A®ÜáÊÜÞ®Ü B¢ÜíPÜ ÊÜÂPܤ±ÜwÔ¨ÜÃÜá. ÊæáÆá ®ÜWæÀáí¨ÜÇæà WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜÞÓܤÃÜÃÜá E¢Ü¤ÄÔ¨ÜÃÜá& "" GÐæãàr ÊÜÞ®ÜÔPÜ PæÉàÍÜWÜÙÜá , ËPÝÃÜWÜÙÜá, PÝÀáÇæ PÜÓÝÇæWÜÙÜá ±æàÅÊÜá ±ÜâÃÜÓÜÕÃÜÊÝ¨Ü ¨ÜêÑrÀáí¨ÜÇæà EaÝfo®æ¿ÞX ¹vÜá¢æÌà ¢ÜÊÜ᾿áÂ....'' ±Üâ®Ü@ AÊÜÃÜ »Üág ¢Üqr & "" AÆɨæà B ÊÜÞ¢ÝÀá ÊæáàÇæ »ÝÃÜ ÖÝQ ®ÝÊÜâ ±ÜÅ¿á¢Ü° ÊÜÞvÜÈPæRà®Üí¢æ.... ®æãàvæãà| ®Ý¯®Üá° ·ÃÜÇæà....'' ×àWæ ÊÜÞÓܤÃÜá AÊÜÃÜ®æã°²³Ô ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿á ¨ÝÄ ×w©¨ÜªÃÜá. WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜÞÓÜä ÜÃÜá ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ PÜáoáí·PæR ¯PÜoÊÜ£ìWÜÚ¨Üê Üá. AÊÜÃÜá hæãàX ÖÜÚÛ¿á ÓÜÃÜPÝÄ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæWæ ÖæãÓܨÝX ÎPÜÒPÜÃÝX ·í¨ÝWÜ ¢ÜÊÜá¾ ¿ á®ÜÊÜÄí¨Ü E±ÜPÜê ¢ ÜÃÝX¨Üª à Üá. Cí©WÜã AÊÜÃÜ ÊÜá®æÀáí¨ÜÇæà ÖÝÆá, ÊæãÓÜÃÜá, ¸æ}æ¡ , ÖÝWÜã ¢ÜÃÜPÝÄWÜÙÜá C¢Ý©¿ÞX ÓÜÃÜ·ÃÝhÝWÜᣤ¢Üá.¤ AÆɨæ, B hæãàXÖÜÚÛ¿á ×¢ÝÓÜQW¤ ÜÙÜÈÉ Êæã¨Üȯí¨ÜÆã 139


BÊÜ¢ÜìPÝÆ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÓÜá¢Ü¤Çæà ·í¨ÜÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ¿á G¨ÜáÄWæà hæãàX ÖÜÚÛ¿á ·ÓÜáÕ ¯Çݪ|. AÈÉ B ÖÜÚÛ¿áãÄWæ ·ÃÜáÊÜ ÖæãàWÜáÊÜÊÜÃÜ®æ°ÆÉ ®æãàvÜᣤÃÜ·ÖÜá¨ÝX¨æ¿áÆÉ... ÊÜÞÓܤ Ã Ü ¯ÄàPæÒ ¿ áí¢æÁá ®ÝWÜÃÝg ·ÓÜáÕ CÚ¿áá¢Ü¤ Ç æà ¨ÜãÙæ¹ºÔ ÊÜáÃæ¿ÞX¢Üá.¤ AÊܮܮÜá° G¨ÜáÃæãíY vÜá ÓÜÖÜg PÜáÍÜÇæãà±ÜÄ ËaÝÄÔPæãívÜÃÜá ÊÜÞÓܤÃÜá. ÖÝWæ ¢ÜÊÜá¾ ÊÜá®æWæà Êæã¨ÜÆá PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá AÊܮܮÜá° . PÝµà £íw C¢ÜᤠE±ÜaÜÄÔ¨ÜÃÜá. ÊæáÆÉ®æ ®ÝWÜã訆 ËÐÜ¿á ±ÜÅÓݤ²Ô, Jí¨Üá WÜípæ AÊܯWæ PÝÉÓé ¢æWæ¨ÜáPæãívÜÃÜÆÉ... AÊܯWæãà AÊÜÙÜ ¨ÜáÃݨÜêÐÜr¨Ü PÜ¢æ PæàÚ ¢Ý¯àWÜ H®Üá ÊÜÞvܸæàPÜá ? C¨Üá ¢Ü®ÜWæÈÉ¿á WÜÅÖÜaÝÃÜÊ毰ԢÜá; C¨Ü®æ°ÆÉ PæàÙÜᣤ¨Üªí¢æ ®ÝWÜÃÝg¯Wæ. B¨ÜÃæ& ®ÝWÜã訆 ²Å࣠¢Üáí¹¨Ü ÖÜê¨Ü¿á¨Ü Æ¿á ÖܨÜWævÜÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá .. BÊÜÙÜ ÓÜÖÜg ÓÜÌ»ÝÊÜPæR ËÃÜá¨Ü­ ÊÜPÜRÄst ÖÜÚÛ¿á JÙÜ&ÖæãÃÜX®Ü PæãÚÛ¨æÊÜÌWÜÙÝÊÜâÊÜâ ? Gí¨æÆÉ ¯«Ý®ÜÊÝXÁá ÁãàbÓÜ ¢æãvÜX¨Üª. ""®ÝWÜÃÝg ¯à®Üá ®ÝWÜãÊÜ®Üá° ²Åà£Ô¨Ü᪠ÓÜáÙæàÛ®Üá ? AÊÜ®Ü ÊÜá®æãàÊݱÝÃÜÊÜ®Üá° AÄ¢ÜÊÜÃÜí¢æ ±ÜÅΰԨÜÃÜá ÊÜÞÓܤÃÜÃÜá. ""CÆÉ, ÓÜáÙÜÛÆÉ ÓÜÃé....'' Gí¨Ü ®ÝWÜÃÝg ÊÜá¢æ¤àPæãà ÊÜå诿ÞX PÜáÚ¢Ü. ®ÝWÜãË®æãvÜ®æ KvÝw¨Ü B ©®ÜWÜÙÜ ÓÜË¿áÇæÉà ¢æàÈ Öæãà¨Ü. AÊÜÚWæà®Üã BXÆÉ ®ÝWÜÃÝg. »Ü¿á ¸æàvÝ... bPÜRí©¯í¨Ü ¯à®Üá AÊÜÙÜ®Üá° ·ÆÉÊÜ®Üá. ¯à®Üã DWÜ AÊÜÚWÝWÜ©¨ÜªÃæ ÖæàWæ....?'' GaÜcÄÔ¨ÜÃÜá ... ¢Ý®Üá ¢Ý¿áÊÜá¾ ÖÝWÜã ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ A®Ý¨ÜÃÜ}æWæãÙÜWÝX, AÊÜÄí¨Ü ®ÝWÜã˯í¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX¨Üª B ©®ÜWÜÙÜÈÉ A®Üá»ÜËst ¿Þ¢Ü®æ ÊÜáÃæ£ÆÉ AÊÜ®Üá. ""¿ÞPæ !... H®Üá ÁãàaÜ®æ ®ÝWÜÃÝg ?'' PæÚ¨ÜÃÜá ÊÜÞÓܤÃÜá. ¢ÜÊÜá¾ ÊÜÞ¢Üá ×wÓÜÈÆÉÊæà... ®Üí·áWæ ·ÃÜÈÆÉÊæ Gí·í¢æà ±ÜÄàPÜÒPÜ ®æãào ¹àĨÜÃÜá AÊÜÃÜá. ®ÝWÜÃÝg®Ü PÜ|á¡WÜÙÜÇæÉà E¢Ü¤ÃÜË¢Üá¤. AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨ÜÈÉ Jí¨Üá ÖæãàÃÝoÊæà ®Üvæ©¢Üá¤.... ®ÝWÜã ×àWæàPæ 140


BÊÜ¢ÜìPÝÆ B¨ÜÙÜá ? ¢Ü®Ü°& AÊÜÙÜ Óæ°àÖÜ ÓÜí·í«ÜÊæàPæ PܢܤÄÔ ÖæãàÀá¢Üá ? D ÊÜá®ÜáÐÜ ÓÜí·í«ÜWÜÚWæÆÉ ÊÜááÓÜáPÜá ÖÝQ Êæáqr P æãÙÜáÛÊÜ ¨æÊÜÌWÜÙæÆÉ GÈÉ í ¨Ü ÖÜáqr P æãÙÜáۢܤ Ê æ....? bí£Ô¨ÜÐÜãr ®ÝWÜÃÝg Jí¨Üá ¯«ÝìÃÜPæR ·ÃÜÇæà¸æàPÝÀá¢Üá. ÊÜÞÃÜ®æ¿á ©®Ü ®ÝWÜÃÝg WæãàËí¨Ü±Ü³ ÊÜÞÓܤÃæãí©Wæ ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ ÊæáqrÆáWÜÙÜ®Üá° ¢ÜáÚ©¨Ýª®æ... ÖæàÚ PÜÙÜá×Ô¨Üí¢æà ·í¨Ü ®ÝWÜÃÝg®Ü®Üá° ¢Ý¿áÊÜá¾ H®Üã BWܨÜÊÜÃÜí¢æ ÊÜááWÜáÙÜ°WÜá¢Ý¤ ÓÝÌWÜ£Ô¨ÜÃÜá.... ""Aí¢Üã ¨æãvÜx ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜÞw ·í¨ÜÂÆÉ.... ®ÝÊÜâ ¯à®Üá ·ÃÜᣤàÁãà CÆÉÊæäàí¢Ü C©Ìà....PÜ|±Ý³....'' BPæ Gí¨ÜÙÜá. ¢ÜÊÜ᾿á®ÜÊÜÃÜã "" ¸Ý±Ü³ ®ÝWÜÃÝg ¸Ý....'' Gí¨Üá ®Ü¿áÊÝXÁáà ·ÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ ÊÜÞ¢ÜÅ ¯Èì±Ü¤¢æÁá WæãàaÜÄÔ¢Üá¤. ®ÝWÜÃÝg ÓÜÖÜg ÊÜÞ¢ÜáPÜ¢æ¿Þ¨Ü ·ÚPÜ , ±ÜÄÔ§£¿á A¥Üì ÊÜÞwPæãíw¨Üª®ÜÆÉ... G¨ÜªÊÜ®æà GÃÜvÜá Öæhæj Coár JÙÜ Pæãà}æ¿á¢Ü¤ PÜ|á¡ ÖÝÀáԨݪ®æ... AÇæÉà C¨ÜªÙÜÆÉ ®ÝWÜã AÊÜ®Ü ²Åà£¿á ®ÝWÜÊæà~ ... ! PÜÙæ¨Üá ÖæãàX¨Üª ¢Ü®Ü° ²Åࣿá ÊÜÓÜᤠÊÜá¢æ¤ C¨ÜªQR¨Üªí¢æà®æ PÝ|ÔPÜáR PæçWÜoáPÜᣤÃÜáÊÝWÜ A¨æÐÜár ÓÜí¢æãàÐÜÊÝXÃܸæàvÜ....!! ®ÝWÜã ¹or PÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ¹orí¢æà ®æãàvÜá¢Ý¤ PÜãÃÜáÊÜâ¨æà ¿ÞÊÜ ¢Üípæ ¢ÜPÜÃÝÃÜáWÜÙÜã CÆɨæà®æ... ¢Ü®Ý°¢Ü®Ü ¢æãàÙÜ ¢æPæRWæ PÝ¢ÜÄÓÜáÊÜÊÜÙÜí¢æ.... ®ÝWÜÃÝg ÊÜáê¨ÜáÊÝX "" ®ÝWÜã....'' Gí¨Ü. AÊÜÙÜá aÜoPÜR®æ¨Ü᪠·í¨ÜÙÜá. ·ÚÛ¿áí¢æà AÊÜ®Ü G¨æWæãÃÜX ÓÜᣤPæãívÜÙÜá. AÊÜÙÜ ÊÜááS¨ÜÈÉ H®æÆÉ »ÜÃÜÊÜÓæ... ·¨ÜáQ ÖæãÓÜ ¸æÙÜPÜá....!!

•

PܮܰvÜ ±ÜÅ»Ü

141

ಆವರ್ತಕಾಲ  

ನನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ- ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಸಿ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you