Page 1

6aKna>KaHOB8R-3KCnpecc-AMeTa

-

lO

_

m

-

lO

----.o ----.m !!!!!!!!!!!!!!!'<t

====~ = o ~ t-­ ~0

-

<p

-.t


MHenoMorno

EcnMysac CTOH"'aH pa6oTa

JleqHM roJIOBJIYIO 6oJib pacqecKoH ~

Ha pa6oTe R 6onbwe 8 11.1acos npOBO>KY Ha HOrax. npiiiCeCTb MIIIHyY Ha 10-1 5 YAaeTcR TOnbKO napy pa3. noTOM e~e OKOno 11.1aca A06111pa10Cb AOMOiil Ha 3neKTPIIIILIKe. YaCTo B BaroHaX HeT CB060AHbiX MeCT, Ill R, OnRTb-TaKI/I CTOIO.

n

piiiiLIIIIHOiil ronosHolil 6on111 MOryT 6b1Tb aTepocKnepo3 cocyAOB M03ra, 6one3HIII no3BOHOILIHIIIKa 111 T.n. Ho ecn111 Bbl yaepeHbl, LITO CO 3AOPOBbeM ace B nopRAKe, TO BblneiLII/ITb HenplllfiTHbllil CIIIMnTOM oKa)f(eTCH ner1.1e nerKoro.

n

p111eXaB ,[IOMOVJ, 6yKBaJlbHO BaJliOCb C HOr. no3TOMY cpa3y Ca>Kycb 1!1 Kfla,Qy

PaCCKa>Ky Ha CBOeM np1!1Mepe. Y MeHR fOJlOBHafl 60Jlb CTaJla nORBJlflTbCfl 1!13-3a

HOfl!l Ha CTY!l C nO.QYWKOVJ, 4T06bl OHI!I OT-

nnoxoro Kposoo6pall\eHI!1R (.Qfli!ITeflbHaH 6o!le3Hb 3aCTaBI!1Jla OTKa3aTbCR OT aKTI!IB-

,[IOXHY!llil. Xopowo ell\e, 4TO .Q04Ka 6epeT Ha ce6H ,[IOMaWHIOIO pa6oTy: MHe He npi!IXO,[II!ITCfl

HOfO o6pa3a >KI!13HI!1, H MHoro

CTOflTb y nfli!ITbl 1!1Jll!1 paKOBI!IHbl C nocy,QOVJ . Ho see paBHO np111 TaKoVI pa6oTe o4eHb

TeHI..\eM . Hoy MeHR .Qfli!IHHble BOflOCbl, no-

AnH era npo<j>l!lnaKTI!IKI!I 1!1cnonb3YIO npoAYKTbl, KOTOpble 06JlaAaiOT cnoco6HOCTbiO

KOH<j>eTaMI!I, Bpe,QHblMI!I ,[lflfl BaWI!IX cocy-

K HI!IM

,[IOB 1!1 3,[10p0Bbfl B 1..\eflOM, neVITe 111M61!1p-

OTHOCflTCfl 111M61!1pb, I!IH>KI!Ip, MI!IH,Qaflb.

4epHOCJli!1B,

111

60fll!1 1!1 npoBeCTI!I npO<j>IIIJlaKTIIIKY, MO>KHO paCTI!IpaTb KO>KY fOJlOBbl >KeCTKI!IM nO!lO-

nerKo nony41!1Tb TpoM6o<j>ne6111T.

yMeHbWaTb csepTbJBaeMOCTb KpOBI!I.

ne>Kana

pe.QKO .QBI!Iranacb). 4T06bl ycTpaHI!ITb np1!14111HY roJlOBHOVl

3TOMY TaKOVl MeTO,[I He nO,[IXO,[II!IT. BMecTo 3Toro nonb3YIOCb .QepeBRHHOVI

Macca>KHoVI ll\eTKoVI .QflR Bonoc. Cnel..\1!1Hb1Vl 4aVI Bnpi!IKYCKY C cyxo<j>pyKTaMI!I 111 opewKaMI!I! · anbHO Bbl61!1pana TaKYIO, 4T06bl KOH41!1KI!1

L'tpiiiHa KOHCTaHTI/IHOBHa fopeHKOBa, JleHIIIHrpaACKafl o6n.

Ecn111 y sac TO>Ke CTOH4afl pa6oTa, nocne.QyVITe MOeMy COBeTy: BMeCTO Ko<j>e C

3Y641!1KOB He 6blfll!1 OCTpblMI!I, a 3aKaH41!1BaJli!1Cb MaJleHbKI!IMI!I Wap1!1KaMI!1. 0HI!1 He n03BOJlRIOT TpaBMI!IpOBaTb KO>KY fOJlOBbl, n03TOMY pac4eCbiBaTbCfl MO>KHO CKOJlbKO

llpocToii crroco6 Y.JIYl:IIIIIITh 3peHHe

yro.QHO ,[IOJlro.

eli!Ltac y MHOrlllx npo6neMbl co 3peHIIIeM, nonoMy paccKa>KY o Heo6biiLIHOM cnoco6e ero yny11.1weH111R. TaK MO)f(HO eL14e Ill CHI/IMaTb yCTanOCTb rna3.

YAe!lHIO 3TOMY 3aHRTI!110 MIIIHYT no 5-1 0. V1 Tenepb MeHH y>Ke He My4aiOT ronoBHble

C

06bi4HO

,[lflfl

3TOro

peKoMeH.QYIOT

cnel..\l!la!lbHble ynpa>KHeHI!Ifl 111 nerKI!IVI Macca>K BeK. Ho no ce6e 3aMeTI!1Jla, 4TO n106b1e

CTOpOHbl 1!1 4YTb Ha3a,[l OT Hapy>KHOrO CJlyXOBOro npoxo.Qa. BHyTpl!l yxa np111 3TOM noflBflReTCH Oll\Yll\eHI!Ie paCTRfi!IBaHI!IR. np1!1>KI!1Ma10 fla,[IOWKI!I K ywaM 1!1 ,[leJlaiO I!IMI!I He6onbwl!1e Kpyr111, He npocm pacTI!I-

60fll!1. 3aMeTI!1Jla, 4TO BOJlOCbl CTaJll!l HaMHOro CI!IJlbHee. EC!ll!l paHbWe Ha 06bJ4-

paH ywHble paKOBI!IHbl, a spall\afl 111x BMe-

1..\e!laR KonHa, To Ha .QepeBHHHoVI - scero HeCKOJlbKO BOJlOCKOB.

cTe c pyKaMIII.

MeTO,[Ibl llY4We 4epe,QOBaTb 111 ,[IOnOJlHflTb

Ellie nnoTHee np1!1>K111Ma10 na.QOHI!I K

.Qpyri!IMIII. KaK .QOnonHeHI!Ie fl lllcnOJlb3YIO

ywaM 111 pe3KO oTpblBaiO 111x. Tor.Qa CflbiWI!ITcR mx111VI xnonoK.

MaCCa>K YWHbiX paKOBI!IH, KOTOpblVl TO>Ke none3eH .Qflfl 3peHI!1fl. BHI!13 B Te4eHI!1e HeCKOJlbKI!IX CeKyH.Q. noTOM aHaJlOfi!14HO - HeCKOJlbKO pa3 BBepx,

OT,[IbiXaiOT. V1 3peHI!1e y>Ke HeMHOro yny4-

.Qep>Ka 3a sepxHIIIVI «o6o.QOK» yxa. • noToM 6epycb 3a cepe.QIIIHY ywHbiX paKOBI!IH. TaK >Ke nerKo onHri!IBaiO I!IX B

WI!1Jl0Cb!

3axBaTbiBaiO M04KI!1 yweVI 111 TflHY I!IX

Aopor111e 41!1TaTefll!1, He 3a6y.QbTe o<j>opMI!ITp no.Qnl!lcKy Ha

«JleLte6Hble BeCTIII»!

no.Qnl!lcKa- 3TO rapaHTI!Ifl Toro, 4TO Bbl nony41!1Te Jli06111MYIO ra3eTy B cpoK 111 no CTa6111flbHOVII..\eHe.

A rnasHoe -

Bbl cMo>KeTe

1..\11110 nOJle3HbiX COBeTOB

2

JlEILIE6HbiE BECTI.II

O

AHa 1/13 MOI/lX rnaBHbiX npo6neM - · ILipe3MepHoe sonHeHIIIe 111 HeTepneniiiBOCTb. noHI!IMaiO,

4TO

3TO

«6ypH

B

CTaKaHe

liliiiiil•lli

4T06bl TaKOfO He npOI!ICXO,[II!IflO, CTapaIOCb OTB!le4b

BHI!IMaHI!Ie OT TpeBO>KHbiX

MbiCJleVJ. ny4We BCero nOAXOAflT He06bi4Hble 3aHflTI!1fl, KOTOpble He!lb3R ,[leflaTb «Ha

BO,[Ibl», HO BCerAa 04eHb HepBHI!14aiO, KOrAa

pBTOMaTe», a Ha,[IO 06R3aTeflbHO COCpeAO-

npi!IXOAIIITCR nO,[IOflfy >K,[IaTb. VlHOrAa He!lb3R OTXOAI!ITb OT TeJle<j>oHa,

Ta41!1BaTbCfl Ha HI!IX. Hanp1!1Mep, MO>KHO rna-

4TO AeTI!I 3a.Qep>K111BaiOTCR. K ToMy speMeHIII,

noAniiiCHOM IIIHAeKC no KaTanory

«no'ITa Pocc111111» 99099

KaK ycrroKOHTh 6yPro BHYTPH ce6R?

MaTbCfl .QOMaWHI!IMI!I AenaMIII. 6bJBaeT, Cl!lflbHO nepe>KI!IBaiO 1!13-3a Toro,

,[IJlR Bawero 3,[\0pOBbR.

C.B. TycKapeaa, r. ~IIITa

MapiiiHa M111xalilnoaHa AcTaWI/IHa, r.liiHTa

4T06bl He nponycTI!ITb HY>KHbiVJ 3BOHOK. V1 fl He Mary cnoKoiiiHo pa6oTaTb, .Qa>Ke 3aHI!1 -

C06paTb nOJlHYIO KOflfleK-

HOVl nnacTMaccosoVI ll\eTKe ocTasanacb

BoT 111 secb Macca>K• .fl noBTOpRIO Ka>K.QOe .QBIII>KeHI!Ie np111MepHo no 5 pa3 c 3aKpblTbiM1!1 rna3aMI!1, KOTOpble BCe 3TO BpeMfl

e

YTpoM 111 nepe.Q BbiXO.QOM Ha yniiii..\Y np1!14eCbJBaiOcb KaK 06bi4HO. A BOT Be4epOM

KOrAa AO>KAYCb I!IX B03Bpall\eHI!1fl AOMOVJ, MOI!I HepBbl y>~<e Ha npeAene.

AI!ITb l!lfll!l MbiTb nocy.Qy nesoVI pyKoVI. V1n111 3ani!1CbiBaTb 4TO-TO C 3aKpblTbiMI!1 r!la3aMIII. nocKOJlbKY 3TO Henp111Bbi4HO ,[IJlR MeHR, R KOHI..\eHTpl!lpyiO BHI!IMaHI!Ie Ha HeO~bi4HbiX Oll\Yll\eHI!IRX 1!1 TOM, KaK HaAO nepecTpOI!ITb CBOI!I ABI!I>KeHI!IR. TaK 111 nepecTaiO HepBHIII4aTb.

ran111Ha L-1Kep111Ha, r. Xa6apoacK


3-fo Ba>KHO 3HaTb •

n au

B

lleT 30 y>Ke He caAIIInacb Ha senoc111neA, TOnbKO HbiHeWHIIIM neTOM pew111na CHOBa BOCnOnb30BaTbCJI 3TIIIM Ha peAKOCTb none3HbiM cpeACTBOM nepeABIII)I(eHIIIR. Pynb ,QOn~eH 6b1Tb yCTaHosneH TaK, PYTR ne,QanV1, Mbl ,QaeM Hennoxyta Ha4T06bl BaM 6blnO nerKO ynpaBnRTb Harpy3K}' MbiWL\aM HOr, npV1 3TOM CHV1MaR '• npasneHV1eM ,QBV1~eHV1R. 4T06br onpe,QeJwrwHee ,llaBneHV1e. co6crseHHoro seca c nV1Tb nono~eHV1e pynR, COOTBeTCTBYIOI.llee KOneHHbiX cyCTaBOB. Han11wy, KaK no,Qo6paTb senocV1ne,Q, saweMy poCTy, nocraBbTe noKOTb Ha neCOOTBeTCTBYIOI.liV1Vr ra6apV1TaM sawero pe,QHV1rlr Kparlr ce,Qna V1 noTRHV1Tecb nanbl.laMV1 K pyn10. PaccTORHV1e AO Hero ,Qon~Ho rena. 6b1Tb He 6onee 2,5 CM. PaMa BenOCV1ne,Qa - ero OCHOBa, K KOTOpor/r npV1KpennRIOTCR pynb, ce,Qno, Ce,Qno Bbr6V1parlrre ,QOCTaT04HO WV1poKoneca V1 ,QpyrV1e ,QeranV1. KaKoro oHa Koe, y,Qo6Hoe. He crecHRrlrrecb B Mara3V1He Ca,QV1TbCR Ha BenOCV1ne,Qbl pa3HbiX ,Qon~Ha 6b1Tb pq3Mepa? CR,QbTe Ha senoCV1ne,Q. He OTpbiBaRCb OT Ce,Qna, Bbl ,QOJl'>KKOHCTPYK4V1Vr V1 <j>V1pM: ronbKO TaK Bbl no,QHbl ,QOCTaBaTb ,QO nona HOCKOM (V1MeHHO 6epere no,QXO.QRI.llee ce,Qno. Bo3MO~Ho, HOCKOM, a He BCer/r nO,QOWBOVr) O,QHOVr sac 3aV1HTepecyer He,QasHee V13o6pereHV1e- ce,QJlo, HanonHeHHoe reneM, Koropoe HOrV1. 3TO n03BOnV1T BaM o6ecne4V1BaTb paBHOBeCV1e npV1 OCTaHOBKe ·,QBV1~eAV1R. npV1HV1Maer <j>opMy rena. CV1,QR Ha ce,Qne, noCTaBbTe Ha ne,Qanb nRTKy. Y,QocrosepbTecb, 4TO Bbl Mo~ere pacBee. nonpo6yrlrre no,QHRTb senOCV1npRMV1Tb HOry, He OTpbiBaR ee OT ne,QanV1 V1 ne,Q V1 npoHeCTV1 ero HeCKOnbKO MeHe BbiTRrV1BaR HOCOK. TpOB. ,IJ,on~HO 6b1Tb ,QOCTaT04HO nerKO ero

K

0

l.JT06bl MOpO}f{eHoe He Bbi3BallO orpa Bll eH 111 s:~

B

3neKTp111'1Kax 111 Ha nnH)I(aX 'laCTo MO)I(HO yBIIIAeTb npoAaBI40B c cyMKaMIII-xonOAIIInbHIIIKaMIII, KOTOpble npeAnaratoT KYniiiTb Mopo)l(eHoe, cJ»pyKTOBbllil neA Ill T.n. A 3Haere nV1 Bbl, 4TO TaKV1e npo,QyKTbl OTJ1V14HaR Cpe,Qa ,QnR pa3BV1TV1R 6aKTepV1r/r? npV1 HV13KOVr TeMneparype 3TO He npOV1CXO,QV1T, n03TOMY MOpo~eHoe ,QOn~­ HO npo,QaBaTbCR XOnO,QHbiM. EcnV1 Mopo~eHoe He npo,QanV1 3a ,QeHb, a K Be4epy OHO paCTaRnO (4TO 4aCTO 6biBaeT npV1 nO,Q06HOM xpaHeHV1V1), noroM ero e1.11e pa3 3aMop03V1nV1, Ha cne.QYI01.11V1Vr ,QeHb onRTb nono~V1nV1 s CYMKy-xonO,QV1nbHV1K V1 noHeCnV1 Ha npo,Qa~y. nocne HeCKOnbKV1X TaKV1X 3aMOp030K-pa3MOp030K yposeHb 6aKTepV1Vr CTaHOBV1TCR KaTaCTpO<j>V14eCKV1 BbiCOKV1M, pe3KO B03pacraer V1 pV1CK orpasneHV1R.

A.M. HoMrywosa, r. CaHKT-neTep6ypr

HeCTV1. EcnV1 senOCV1ne,Q Ka~eTCR CnV1WKOM TR~enbiM, nonpo6yrlrre ,QpyrV1e MO,QenV1 . V1Ha4e Ka~,Qbrrlr pa3, KOr,Qa Bbl 6y,Qere 3aHoCV1Tb BenOCV1ne,Q B ,QOM V1nV1 noe3,Q, 3TO OKa ~eTCR HaCTORI.lleVr nbiTKOVr.

lt1p111Ha BH'IecnasosHa OcKoHosa, r. BeniiiKIIIIil HosropoA

EC11V1 Bbl o6rope11111 Ha COllHU.e

K

OHe'IHO, ny'lwe 6bl B006114e He AOnycKaTb noKpacHeHIIIR KO)I(III Ha conH14e. Ho ecn111 Bbl yme o6ropen111, He cnew111Te nonb30BaTbCH nepBbiMIII nonaBWIIIMIII noA pyKy cpeACTBaMIII! (MeTaHa, paCTV1Tef1bHOe Macno, ~111pHbiVr KpeM - BCe 3TO MO~eT npV1BeCTV1 K neperpeBaHI!110 KO~V1 V1 nnoxoMy cHa6~eHV110 ee KneTOK KV1cnopo,QOM. KaK ~e 6brcrpee Bbi3,QOpOBeTb? • EcnV1 y~ Bbl pewV1nV1 ne41!1TbCR KV1CnoMon04HbiMV1 npo.QyKraMV1, 6ep11re He CMeTaHy, a He~1!1pHbiVr Ke<j>V1p V111V1 npoCTOKBawy. KoMnpeCCbl C HV1MV1 ysna~HRT, ycnOKORT V1 CMRr4aT KO~y, yMeHbWaT HenpV1RTHble Ol.liYI.lleHV1R.

• Mo>KeTe BOCnOnb30BaTbCR V1 OBOI.llaMV1 V13 xono,QV1nbHV1Ka. Harp11re Ha repKe cbrporlr KapTO<j>enb V1nV1 orype4. V1nV1 c,Qenarlrre KaWV14Y V13 KanyCTHbiX nV1CTbeB. npV1nO~V1Te K noKpacHeBwer/r KO~e. • Kor,Qa no,Q pyKorlr HV14ero no,QXO.QRI.llero HeT, V1Cnonb3YVrTe o6bi4HYIO BO,Qy. npV1MV1Te XOnO,QHbiVr AYW 6e3 BCRKV1X M0101.11V1X cpe,Qcrs V1 reM 6onee 6e3 M04anKV1. TaK Bbl OCTY,QV1Te pa3rOpR4eHHYIO KO~y. • K caMbiM o6ropeswV1M y4acrKaM MO~ere npV1nO~V1Tb XOnO,QHble KOMnpeCCbl. npocro CM04V1Te MRrKoe xnonKosoe nonoreHLie B XOnO,QHOVr BO,Qe C Ky6V1KaMV1 nb,Qa V1 npV1nO~V1Te K nospe~,QeHHOMY Mecry.

KceHIIIH PyMa'leBa, r. PH3aHb

~----------============---=------~-----_...!:!11

KaKyJO o6ysb «11J06s:JT» Hor111?

K

OrAa-TO BCe AeByWKIII XOAIIInlll neTOM B TycJ»nRX Ha BbiCOKIIIX Ka6nyKaX. A celil'lac B MOAe ApyraH KpaliiHOCTb cnopTIIIBHble Tano"'KIII, 6aneTKIII 111 wnenKIII Ha a6contoTHO nnocKolil noAOWBe.

HTO~e O,QHO BpeMR HOCV1Jla TaKyiO o6yBb, V13-3a 4ero y MeHR noRBV111V1Cb 6onV1 B o6naCTV1 CBO,Qa CTOnbl. (XO,QV1Jla K Bpa4y, V1 BOT 4TO OH MHe paccKa3an. nnocKaR nO,QOWBa 60COHO~eK 1!111V1 6aJ1€TOK He 3a1.11V11.11aeT OT TOJ14KOB, KOTOpbl€ HeV136e~Hbl npV1 XO,Qb6e. B pe3ynbrare yse11V14V1BaercR ,QaBJ1eHV1e Ha nRTKV1, KOJ1eHV1 V1 ,Qa~e Ha n03BOH04HV1K. lt1 4eM 4al.lle Bbl HOCV1Te TaKV1e 60COHO~KV1, TeM BbiWe pV1CK pa3BV1TV1R nRT04Horlr wnopbr, 6onerlr s roneHocrone, KoneHRX V1 cnV1He.

4TO KacaeTCR wnenaHL\eB, TO OHV1 e1.11e onacHee AflR HOr. Bo-nepBbiX, OHV1 He MOfYT nO,Q,Qep~V1BaTb CBO,Q CTOnbl Ha,QJ1e~all.IV1M o6pa3oM, V13-3a 4ero s 3Torlr o6nacTV1 n oRsnRIOTCR 6onV1. Bo-sropbrx, 4T06br wnenaHL\bl He COCKaKV1BaJ1V1 C HOr, Bbl npV1 Ka~,QOM ware HanpRraere nanbl.lbl. A 3TO ro~e He cnoco6crsyer KOM<j>opry npV1 xo,Qb6e. KaK cKa3an Morlr spa4, ,QnR nosce,QHeBHbiX nporynoK HY~Hbl y,Qo6Hble ry<j>nV1 c YCTOVr4V1BbiM Ka6ny4KOM 2-3 CM. 0H V1 ,Q0/1~­ Hbl XOpOWO ,Qep~aTb KaK CBO,Q CTOnbl, TaK V1 mnKy. A o6ysb Ha 6onee BbiCOKOM Ka6nyKe V1J1V1 Ha nnOCKOVr nO,QOWBe MO~HO Ha,QeBaTb TOJlbKO BpeMR OT BpeMeHV1, HO T04HO He Ha ,Qf1V1TenbHbre nporynKV1.

T.r. MlllxalilnoacKaH, r. CaHKT-neTep6ypr nEltE6HbiE BECHt 3


CnpawMaanM- OTBe'laeM

KaK DOJIY'IHTL KpacnBLiii H pOBH:&Iii aarap? Cmoum MHe napy pa3 cxooumb a con11puu unu Ha nnR)I(, KOK )I(UBom u cnuHa cpa3y npuo6pem01om Kpacuabtu 3onomucmbtu ommeHOK. A aom nu1.4o 3azopaem MeoneHHee, xomR oHo nollmu ace?oa· omKpbtmo conHeliHbtM nyllaM. Ho xy)l(e acezo - Hozu. nolleMy nonyllaemcR maKou HepaBHOMepHbtii 3azap? AHHa Tllloapbeoa, r. Xa6apoocK

H

0

epaaHOMepHOCTb aawero 3arapa MO>KHO

HbiVI OTTeHOK, He06XO,Qii1M KI-1CI10pO,Q. Era

06bRCHI-1Tb HeCKOJlbKI-lMI-1 npi-14111HaMI-1.

npl-lTOK K TKaHRM o6ecne41-1aa e r

Bo-nepBbiX, 3allii-1THbiVi poroaoVI

cnoVI

KO>KI-1 Ha HOrax 3Ha4!-1TeJlbHO TOJlllle,

4eM Ha 111-ll.\e 1-1 reM 6onee Ha >KI-lBOTe. ~ Bo-aropbiX, a HeKoropbiX Mecrax (Ha" ' np1-1Mep, Ha BHyTpeHHI-lX noaepXHOCTRX 6e,Qep) KO>Ka CO,Qep>K1-1T MeHbWe 0KpaWI-1Bai0Llii-1X KJleTOK. no 3TOVI np1-14111He OHI-1

HYIO ao.Qy. A 3aTeM 6biCTpo pa3orp1-1re HOrl-1 Ila,QOHRMI-1, C,QenaVITe HeCKOJlbKO np!-1Ce,&aHI-1Vi 1-1111-1 noxo,QI-1Te no nnR>Ky. ECJll-1 ycrpa-

0

HI-1Te 3aCTOVi KpOBI-1 B HOrax, OHI-1 3aropRT

Lllecra, KOTOpble npl-l.QaiOT KO>Ke reM-

6biCTpee.

I A3y4aR crpoeHI-le aonoca, Bbl Y3Hanl-1, 4TO V lero KOpeHb HaXOAI-lTCfl B BOJlOCRHOM

MbiWL\bl He cnoco6Ho pacnpRMI-lTb KYAPRBble aonocbl. Moryr no.QHRTbCR ni-1Wb Kopor-

Mewo4Ke. A K HeMy np1-1KpennReTcR MbiWL\a,

KI-le BOJlOCI-lHKI-1, KOTOpbiMI-1 noKpbiTO n04TI-1

o6pa3oaaHHaR ny4KaMI-1 rna.QKOVI MYCKYila-

ace reno. V1n1-1 npl-1nO.QHI-1MaercR ra 4aCTb ,QJll-lHHOfO BOJlOCa, KOTOpaR HaXO,QI-lTCfl 6111-1-

Bbl npe,Qnono>KI-1111-1. HanpR>KeH!-le ,QaHHOVI

4T06bl yny4WI-1Tb COCTORHI-le COCY.QOB HOr, 3aiii,QI-1Te XOTfl 6bl Ha Ml-lHYTKY B XOJlO,Q-

B- rpeTbl-lX, .QllR aKTI-1BI-13al.\l-1111 rex ae-

3auHmepecoaanacb cmpoeHueM aonoc u nonucmana KHuzy o6 3mOM. K ooHou u3 unmocmpa(.4UU 6btn0 noonUCb ((MbiW(.40-BbtnpRMUmenb BOROC». 3alleM OHO HY)I(HO? Hey)l(enu OHO MO)I(em U3 Bb101J.4eUCR npROU coenamb npRMyiO? B.T. ne6eAeBa, r. Jh<yrcK

J1eM BOJlOCa. Ho <j>yHKL\1-lfl y Hee He TaKafl, KaK

MO>KeHO.

3aro pa10T He TaK 1-lHTeHCI-lBHO.

BoJIOCbi Ahi6oM

rypbl. KaK Bbl 1-1 yKa3anl-1, 3TY MbiWL\Y 4acro Ha3biBaiOT nO,QHI-lMaTelleM 1-1111-1 Bb1npRMI-1Te-

xopo-

wee Kpoaoo6pallleH!-le . K co>KaneHI-110, a o6naCTI-1 HOf OHO ,QOBOJlbHO 4aCTO 3aTOp-

>Ke acero K KO>Ke. 3a4eM 3TO HY>KHO? KorAa BaM XOJlO,QHO, BCTaBWI-le ,Qbi60M BOJlOCbl noMOra lOT reny ,QOnbwe coxpaHRTb renno.

bOJie3Hb 6e3 CHMllTOMOB ,[lenana Y3M 6p10WHoii nonocmu, u OK03anocb, limo y MeHR ony11.4eHue noliKU. Pa3Be MO)I(em maKoe 6btmb 6e3 cuMnmoMoa? M3-3a llezo npoucxooum oaHHoe HapyweHue u KOK ezo Bbtnellumb? KpiiiCTIIIHa 111oaHooa, r. Kylit6b1weo

H

e<j>pom03, 1-1111-1 ony111eH1-1e no4KI-1, 03Ha4aeT, 4TO OHa CMeCT!-lJlaCb SHI-13

Ha 2 no3SOHKa 1-1111-1 6onee. KaK 1-1 y sac, y 60llbWI-1HCTSa JliO,QeVi TaKOe HapyweHI-le npoTeKaeT 6e3 KaKI-lX-111-160 Cl-lMnTOMOS. Bbl cnpaw1-1saere o so3MO>KHbiX npi-141-1-

BHTaMHH K- noJie3eH HJIH Bp~eH?

Hax onyllleHI-lfl. K HI-1M OTHOCRTCR :

Cnbtwana, limO aumaMUH K npomuaonOK030H npu mpoM6ocfme6ume. nolleMy? M zoe cooep)l(umcR 3mom apeoHbtu aumaMuH? MalliA CoKonooa, r. ApxaHrenbcK

HI-ll.\bl; • no.QHRTI-le TR>KecreVI, npbi>KKI-1 c 6onbwoill BbiCOTbl;

• pe3Koe CHI-l>KeH!-le seca; e TpaSMbl S 06JlaCTI-1 >Kii1SOTa 1-1111-1 nORC-

e HaCJle,QCTSeHHafl

n

epe1-136biTOK BI-1TaM!-1Ha K .QeVICTBI-lTellbHO He>KenareneH np~-1 rpoM6o<j>ne61-1re 1-1 aa-

1-111111

SpO>K,QeHHafl

cna60CTb 6piOWHbiX MbiWL\, CBR304HOf0

3TO BellleCTBO nOBbiWaeT CBepTbiBaeMOCTb

annapara, y.Qep>K!-1Bai0Lllero no4KY Ha ee HOpMallbHOM nOJlO>KeHI-11-1. Ecn~-1 BaM He Ha3Ha41-1111-1 onepaTI-lBHoe

KpOBI-1, 4TO He06XO,QI-1MO ,QJlfl OCTaHOBKI-1 KpOBOTe4eHI-1Vi 1-1 6b1CTpeillwero 3a>KI-1BJleHI-1fl

,QaTb HeKoropble npas1-1na. OHI-1 noMoryr

p1-1K03HOM pacw1-1peH1-11-1 aeH. Aeno a TOM, 4TO

Jle4eH!-le, TO ,QOCTaT04HO 6y,QeT C06JliO-

paH. Ho KOrAa BI-1TaMI-1Ha K CJll-lWKOM MHoro,

npe,QorapaTI-lTb ocno>KHeHI-lfl. Bo-nepBbiX,

yaeJll-141-lBaeTCfl KOJll-14eCTBO TpOM60l.\I-1TOB. A 3Ha41-1T, KpOBb CTaHOBI-lTCR 6onee BR3KoVI.

I-1CKJ11041-1Te TR>Kellble <j>l-131-14eCKI-1e Harpy3-

np~-1 CKJlOHHOCTI-1 K o6pa30BaHI-110 TpOM60B

no,Qo6Hoe. Ho 3aH!-1MaVIrecb ne4e6HoVI <j>I-13Kynbrypoll1. BblnonHRVire ynpa>KHe-

saM CJle.Qyer orpaHI-141-lBaTb HeKoropble npoAYKTbl. K HI-1M OTHOCflTCfl: e fOBR,Q!-lHa 1-1 6apaH!-1Ha, CBI-1HI-1Ha 1-1 CBI-1HaR ne4eHKa; • Rilll.\a, MOJ104Hble npOAYKTbl 1-1 pb161-1Vi >KI-lp; • ace 111-lCTOBble OBOLl.ll-1, oco6eHHO reMH0-3eneHoro LIBera. Hanp!-1Mep, Kanycra (n106aR), Kpecc-canar, cnap>Ka, wni-1Har; • 1-13 A1-1Kopacryllii-1X rpaa- Kpan1-1aa;

4

/1E'-IE6HbiE BECTH

KI-1, Cl-lllOBble ynpa>KHeHI-lR, npbi>KKI-11-1 TOMY

• <j>aCOJlb 1-1 COR;

HI-lR, KOTOpble yKpenllfiiOT MbiWL\bl npecca 1-1 Hl-l>KHeVI 4aCTI-1 cni-1Hbl. Bo-BTOpbiX, npo-

• OCTpbiVI nepel.\, pen4aTbiVI nyK, 4eCHOK; e CJll-lBbll-1 4epHOCJli-1B, 6aHaHbll-1 Kl-161-1;

KOHCYilbTI-lpyVIrecb C spa40M 0 He06XO,QI-1MOCTI-1 HOCI-1Tb 6aH,Qa>K. 0H KOMneHCI-lpyeT

• rpel.\KI-le opex~-1 . Oco6eHHO MHOro BI-1TaM!-1Ha K a pa3Jli-14-

cna6ocTb MYCKYnarypbl. B-rpeTbl-lX, np~-1 He,QOCTaT04HOM aece BaM noVIAeT Ha nOJlb-

HbiX 61-l,QaX KanyCTbl 1-1 B KpaCHOM Mf!Ce. V13-

3Y yc1-1neHHoe n1-1TaH1-1e, o6ora111eHHOe 6enKaMI-1 1-1 Ml-lHepallbHbiMI/1 BellleCTBaMI-1.

6biTOK 1-lMeHHO 3TI-1X npO.QYKTOB npe,QCTaBJlfliOT ,QJlfl sac Hai-160llbWYIO onaCHOCTb.


Baw AOM8WHIIIM AOKTOp

0TALixaeM Ha rore Ami cesepHH oTnycK Ha 10re - TH)Kenoe IIICnbiTaHIIIe, cnoco6Hoe no poll! HaHeCTIII speA. ~To )Ke npeAnpiiiHHTb, 'IT06bl 10r np111Hec 3AOPOBbiO TOnbKO nonb3y? Ha sonpocbl «Jle'le6HbiX BeCTelil» OTBe'laeT KaHA. MeA. HayK, AOL\eHT KacJ>e,qpbl cJ>1113IIIOTepanllllll 111 MeA1114111HCKolil pea6111n111Ta4111111 Cesepo3anaAHoro rocyAapCTBeHHoro MeAIIIL\IIIHCKoro YHIIIBepciiiTeTa 111M. Lii.Lil. Me'IHIIIKOBa M.H. KLIIRWKO. - MapuHa HuKonaesHa, npasaa nu, 'lmo cesepRHOM ny'lwe omilbtxamb zi)e-Hu6yilb 8 yMepeHHOM KnUMOme, U36ezOR 6epezosto}I(HbtX Mopeii? - EcnVI y 4enoseKa Her 3a6onesaHII1ill, np111 KoropbiX *apa npomsonoKa3aHa, ro co11H4e VI rennoe Mope - npeKpacHble repanesTVI4eCKII1e cpet:~crsa. Mbl, }KVITellVI Cesepo-3anat:~Horo per1110Ha, nocroRHHO 111CnbiTbiSaeM Het:~OCTaTOK C011He4HOrO csera, crpat:~aeM or xonot:~a, Cb1pocrll1, serpa, 4aCTbiX nepenat:~os arMoc<j>epHoro AasneHII1R. Bee 3TO oKa3blsaer Herarll1sHoe so3t:~eillcrsll1e Ha Haw onopHo-t:~sll1ra­ renbHblill annapar, cept:~e4Ho-cocyt:~II1CTYIO CVICTeMy, opraHbl t:\biXaHVIR, KO}KY 111 T.t:\. Hanpor111s, Ha IO*HbiX Kypoprax onopHO-t:~SVIrarenbHaR c111creMa nony4aer xopowyto noAt:~eP*KY. Mope npeKpacHo ne4111T cKonii103bl, OCTeOXOHAP03bl, npOXOt:\RT cycTaBHble 6onVI. 04eHb none3HO npe6biSaHII1e Ha MOpCKVIX Kypoprax lliOt:\RM, CTpat:~aiOll.\111M ocreoaprpo3oM 111 ocreonopo3oM: conH4e CTV1Myn111pyer Sblpa6orKy s111raM111Ha D. MopcKII1e KynaHII1R peKoMeHt:~YIOTCR TaK}Ke np~-1 sapVIK03HOill 60ile3HVI, 4aCTbiX nop-3a6onesaHII1RX VI t:\p., SOCCTaHaS/lVISaiOT CTeHKVI COCYt:\OS, yny4WaiOT KO}Ky, yKpenllRIOT VIMMYHVITeT. EcnVI soAa rennaR, TO Hat:~O CTapaTbCR npOSOt:\111Tb S MOpe KaK MO}KHO 6onbwe speMeHII1, a 3aropaTb noMeHbWe. Ho np111 SbiCOKOill KOH4eHrpa4111V1 coneill (HanpVIMep, s MeprsoM Mope) speMR KynaHI4R He06XOt:\111MO orpaHII14111Tb, a nocne Ka*t:~oro KynaHII1R - CMbiSaTb c rena CO/lb npeCHOill SOt:~Oill. - no'leMy y HeKOmOpbtX ntoileii HQ tole B03HUKatom omeKu, Komopbte aaneKo He cpa3y npoxoiiRm? - EC/1111 OTe4HOCTb t:~Onro He cnat:~aeT, yTpOM 3aMeTHbl np111nyxwee n11140 VI KVICTVI pyK, OTeKI-1 not:~ rna3aMII1 - 3Ha4111T, saw111 COCYt:\bl elJ.Ie He np111CnOC06VInVICb K HOSbiM KllVIMaTII14eCKII1M ycnos111RM. Ellie s4epa Sbl MOKnll1 nOA xonOAHbiM AO*AeM, a ceroAHR S03AYX - KaK S cayHe, conH4e }Kap111T, Aa*e arMoc<j>epHoe t:~asneHVIe cosceM Apyroe. Monot:~ble 1110AVI raKVIe nepeMeHbl noroAbl 06bi4HO nepeHOCRT AOCTaT04HO nerKO, HO nocne 40-50 neT (y KYPVIIlblJ.IVIKOB HaMHoro paHbwe) Kanll1nnRpbl repRIOT 3naCTII14HOCTb, B HII1X B03pacraeT AaBneHII1e, HepeAKO nOSbiWaeTCR np0H1114aeMOCTb 111X CTeHOK. B pe3ynbrare *111AKOCTb 1113 Kanll1nnRpos MO}KeT nponoTeBaTb B TKaHII1 111 3at:~ep}K111-

sarbcR raM. OreKII1 s *apKoM Knii1Mare MOryr 6b1Tb CSR3aHbl 111 C 3a6oneSaHVIRMVI HeKOTOpbiX SHyTpeHHVIX OpraHOS. :H111 s KoeM cny4ae He orpaHII14111saillre ce6R s nVITbe. B *apKoM KllVIMare, oco6eHHO cyxoM, HY}KHO BblnVIBaTb He MeHbWe 1,52 n BOt:\bl B AeHb. Ho VIMeHHO BOt:\bl! Ee He 3aMeHRT cnaAK111e ra3VIpOBaHHble HanVITKVI, reM 6onee anKoronb - s *aPKYIO norot:~y era ny4we 11136erarb. 111 noMHVITe: Her Hll14ero npoll.\e, 4eM 3apa6orarb TR*enyto aHrii1HY 11111111 OP3, *apKVIM AHeM BllVISaR s ce6R net:~RHYIO *111AKOCTb.

- KoMy Henb3R nposoaumb omnycK Ha toze? - He cnet:~yer OTt:\biXaTb s *apKOM Knii1Mare ntot:~RM c CII1CTeMHbiMII1 socnanii1TellbHbiMVI ayTOVIMMYHHbiMVI 3a6onesaHW-;MVI (pesMaTOVIAHblill apTp111T, CII1CTeMHaR KpaCHaR B0/14aHKa), OHK0/10fVI4eCKVIMVI 3a6oneSaHII1RMVI, 6pOHXII1anbHOill aCTMOill 111 AP· noBbiWeHHblill yposeHb ynbTpa<j>II10nerosoro o6ny4eHII1R rena MO}KeT Sbi3BaTb o6ocrpeHII1e 3TVIX 3a6onesaHII1ill. Ho s 6onee MRrKII1ill Ce30H (SeCHOill VlnVI OCeHbiO), ecn111 He noAseprarb csoe reno npRMOMY S03AeiiiCTBVIIO COnHe4HbiX ny4eill, t:~a}Ke np111 3TII1X 3a6olleBaHVIRX MO}KHO OTAbiXaTb Ha MOpe. TR*enee scero nepeHOCRT *apy Hawll1 COCYt:\bl, n03TOMy He SbiXOA111Te Ha COnH4e 6e3 ronosHoro y6opa. Oco6eHHO 3TO onacHO AnR ntot:~eill, crpat:~atoll.\VIX rVIneproHVIeill 1-1 APYrVIMII1 cepAe4Ho-cocyAVICTbiMVI 3a6onesaHII1RM111, a TaK}Ke rVInOTOHII1KOB. - KaK npasunbHO 3azopamb? - 3aropaTb HaAO nVI60 yrpOM, AO 11 4aCOB, nVI6o se4epoM, nocne 16 4acos. B ManbiX A03ax ynbrpa<j>VIoner noBblwaer

3anOMHVIT€

VIMMYHII1TeT, cnoco6crsyer aKT111s1113a4111111 nll1n111AHoro o6MeHa 111 T.t:\. Aocraro4HO, ecnVI Sbl 1 0-15 MVIHYT no3aropaere Ha COnH4e, a OCTallbHOe speMR 6yt:~eTe Jle}KaTb not:~ reHlOM. PacceRHHble conHe4Hble ny4VI TO}Ke t:~aiOT 3arap, HO 6e3 pL11CKa C011He4Hb1X o*oro_a._ K co*an~HII110, orpoMHOe K0111114ecrso ntot:~eill, nonas Ha nnR}K, s nepsblill *e AeHb nony4aiOT conHe4Hble O*Orll1. K IOMY *e ynbrpa<j>ll1onerosble ny4111 Moryr cnpOS04111f)OBaTb pa3SII1TII1e paKa K0}1<111, CVICTeMHOill KpaCHOill S0114aHKLi1, Sbl3b1SaIOT npe*t:~ e speMeHHoe crapeHII1e KO}KII1. 4ro6bl np111o6pecr111 xopow111ill 3arap 111 11136e}KaTb Henp111RTHOCTeill, npaBII1nbHO 111 4aCTO np111MeHRiiiTe COnH4e3alJ.III1THble cpet:~crsa.

He 3a6yt:~bTe raK*e o KpeMax nocne 3arapa, uro6bl He nepecyw111sarb KO*Y. A nerKaR csemaR ot:~e*Aa , 3aKpb1SaiOll.\aR we10 111 pyKII1 nonHOCTbiO, s co4eTaHII1111 c w111poKononoill wnRnoill y6epe*eT sac or conHe4HbiX o*oros n1114a, pyK 111 nne4 np111 rynRHII1111. 6eceAOBan AneKcaHAP rEP'-'

6 Ba>KHbiX npaBIIfn

• He Cll1t:\Li1Te 60ilbWe 10-15 MLI1HYT B MVIHepallbHbiX TepMdnbHbiX 6acceiiiHaX 111 rpR3RX: nepet:~03111posKa 3t:~ecb secbMa onacHa. • KynaHLI1e s Mope 4epet:~yillre c OTAbiXOM Ha 6epery, oco6eHHO ecn~-1 pe4b 111AeT o t:~eTRX.

• He noKYnaillre et:~y Ha nnR}Ke, ny4we KYnii1Tb se4epoM <l>PYKTbl s Mara3111He, noMbiTb 111X 111 B3RTb CC06oill. • AJ1R nVITbR 111CnO/lb3yillre TO/lbKO 6yrVI11111pOBaHHYIO SOt:IY· ' • He cnet:~yer s IO}KHbiX crpaHax (3a 111CKJ1104eHII1eM 5-3Be3A04HbiX oreneill) nonb3osaTbCR 6aHRMVI, SPA-4eHrpaMII1111 4eHrpaM111 ranaccorepan111111, rt:~e, KaK'npas111110, 4ap111T aHTII1CaHII1TapVIR. • 06R3arenbHO S03bMII1Te c co6oill ame4KY: KYnlllTb 3a rpaH1114eill HY*HOe neKapCTBo HenerKo. nE'IE6HbiE BECTH

5


OcTpa.H rrpo6JieMa Xo"'y noAeniiiTbCR c "'IIITaTenRMIII onbiTOM ne"'eHIIIR TaKolil AeniiiKaTHolil 6one3HIII, KaK reMoppolil. OH npeACTasnReT co6olil sap111K03Hoe pacw111peH111e BeH 3aAHero npOXOAa Ill npRMOM KIIIWKIII. HeyAIIIBIIITenbHO, "'TO 6onbWIIIHCTBO 6onbHbiX CTeCHReTCR np1113HaTbCR B Hanlll"'llllll TaKOrO HeAyra. HroA1'14Hble MbiW4bl. Llepe3 5 ceKYHA paccna6JlfiJ1CR. .Qenan raK 15 pa3. BblnonHRJl CTOiiiKy Ha nne4aX (6epe3Ky) no 3 MI'IHYTbl. B npo4ecce BblnpHMJlHJl 1-1 cr1-16an HOrl-1 B KOJleHHX, a TaK>Ke nbi:>t j TaJlCH AOTHHYTbCH KOJleHR..,.. MI-1 AO n6a.

K

orAa y Moero cynpyra nOHBWllrKb nepBble np113HaKI1 socnaneHI'IH reMoppo11AaJlbHbiX y3nos, H HaCL•'IJlY yrosop1-1na ero noceTI'ITb npoKTonora. Bpa4 Ha3Ha41'1Jl ne4eHI'Ie, B KOTOpOe BHeCJla CBOIO nemy 1'1 H. 1 CT.Jl. 4BeTKOB pOMaWKI'I3aBapi'IBaJla CTaKaHOM Kl'lnHTKa, HaCTai-1Bana 30 MI'IHYT 1-1 npo4e>K1-1Bana. 3anl'lsana OTBap B pe31'1HOBbllil Hananb4HI'IK 1'1 3aMopa>KI'!BaJla. nony41'1BWI'IeCH CBe41'1 60JlbHOiil 4epe3 AeHb BBOAI'IJl B npHMYIO KI'IWKY Ha npoTH>KeHI-11'1 ABYX MeCH4eB. B ~'!Tore I'IC4e3Jll'l 6onb 1-1 KpOBOT041'1BOCTb. np~-1

reMoppoe XOpOWO nOMOraeT ri'IMHaCTI'IKa. 60JlbHOiil JlO>KI'IJlCH Ha cni'!Hy, PYKI-1 BAOJlb Tena. MeAJ1eHHO C41'1Tan AO nHTI-1 1-1 C>KI'IMan

IOTOBI'!Jla Ma3b,

KO-

;...

t

'

TopaH noMarana CHRTb 6onb 111 socnaneHI'Ie. CMeWliiBana 1 4. Jl. COKa AbiMHHKlll c 4 4. n. Ba3eni'IHa I'IJllll CJlliiB04HOrO Macna. nony4eHHYIO Ma3b HY>KHO HaHOCI'ITb Ha TaMnOH 1113 MapJllll liiJllll 6liiHTa Ill BBOAI'ITb B 3aAHllllil npOXOA Ha 5 4aCOB (MO>KHO Ha H04b). nocne nocelJ..IeHI'IH TyaneTa 60JlbHOiil nOAMbiBaJlCH XOllOAHOiil BOAOiil . .QnH ycl'lneHlllfl 3<j><j>eKTa 2 pa3a B AeHb npoTlllpan reMoppoliiAanbHble WliiWKlll JlbAOM, no HeCKOJlbKO ceKYHA 3aAep>K1-1BaH ero Ha npo6neMHbiX y4aCTKax.

B TonaoaeHHOM rni'IHHHOM ropwKe 3ani'IBana 4 6onbWllle ronoBKlll nyKa 2 n MonoKa. 3aKpbiBana 1-1 napllllla B AyxOBKe Ha MeAJ1eHHOM OrHe 1 4ac. 3aTeM ropwoK HaKpbiBana AepeBHHHolil KpbiWKOiil C OTBepCTI'IeM. 60JlbHOi/i yca>KI'!BaJlCfl CBepxy 1'1 nporpesan 3aAHI'IIil npoxoA HaA napoM. nocne ceaHca HY;>KHO cMa3aTb 3aAHI'IIil npoxoA BHYTP~'~~'~ cHaPY>K~'~ sa3em-1HOM. ,QenaTb nporpeBaHI'IH He 4alJ..Ie 1 pa3a B HeAeniO. OcHOBHOiil pa41110H nlllTaHlllfl np111 reMoppoe cocTaBJlRJllll OBOIJ..IHble Ill 3JlaKOBble 6J110Aa, <j>pyKTbl, cyxo<j>pyKTbl. noA 3anpeTOM OKa3aJ1111Cb >KIIlpHble Ill OCTpble npOAYKTbl, >KapeHble 6J110Aa, MaplllHaAbl Ill KOHCepBbl, nweHI'I4Hbllil xne6, KOHAIIlTepCKllle lii3AeJllllfl, CA06peHHble KpeMaMIIl Ill CJlliiBKaMlll, WOKQJlaA, KpenKIIllil 4alil, Ko<j>e, 6enoK04aHHaR Kanyaa, 6o6oBble, peAliiC, pena, peAbKa, KpenKIIle aJlKOroJlbHble HanliiTKIIl. BIIIKTOp.,H CemoK.,Ha, r. KpacHOAC'P

fOTOBHM HMM)'HHTeT K Ce30HY IIpOCTY~ OceHb y>Ke He·3a ropaMIII, a 3Ha"'IIIT, caMoe speMR no3a6oTIIITbCR o csoeM 3AOPOBbe Ill BnnOTHYIO 3aHRTbCR yKpenneHIIIeM 3a~IIITHbiX Cllln opraHIII3Ma • OTKa>KIIlTecb OT >KapKIIl, ynoTpe6nRIIITe BapeHble npOAYKTbllll CAa6p11BaliiTe 111x np111npasaM111. .QnR yKpenneHIIlfl liiMMYHliiTeTa OTJ11114HO nOAOiiiAYT 4eCHOK, nepe4, liiM6111pb. Oco6oe BHIIlMaHIIle o6paTII1Te Ha npOAYKTbl, KOTOpble 6oraTbl TaKI'IMIIl BlllTaMIIlHaMIIl, KaK A, B5, C, D, F, PP. 3TO MOpKOBb, KpaCHbllil nepe4, nOMIIlAOpbl, JllllMOH, WlllnOBHliiK, o6nen111xa, 4111TpyCOBble, opex111, 6o6oBble, R6nOKII1, 3eneHb, pb16a. Bo3bMlll:fe 3a npaBIIlJlO ynorpe6nRTb no 1 4. n. MeAa yrpoM 111 Be4epoM. ny4we AeJlaTb 3TO HaTOIJ..IaK Ill He nOABepraTb npOAYKT TepM1114eCKOiil o6pa60TKe.

.Qnfl CTI'IMYllfl4llll'l 3alJ..IliiTHbiX CliiJl CJleAyeT npi'IHI'IMaTb HaCTOlll 1'1 OTBapbl JleKapCTBeHHbiX paCTeHllllil, KOTOpble CJlaBRTCfl KaK CI'IJlbHble liiMMYHOMOAYJlfiTOpbl. nponyCTliiTb 4epe3 Mf1Copy6KY 500 r npoMbiTbiX Jli'ICTbeB ano3. 3ani'ITb 0,5 Jl Kl'lnHTKa 100 r CBe>Keliii13MeJlb4eHHOi/i TpaBbl 3Bepo6oH (l'llllll 30 r cyweHolil), npoKlllnHTliiTb 30 MliiHYT Ha cna60M OrHe, HaCTORTb 40 MliiHyT, np04eAliiTb. nony4eHHbllil OTBap CMeWaTb C aJl03, A06aBliiTb 500 r ,' HaTypanbHoro MeAa, 0,5 n 6enoro BI'IHOrpaAHOro BliiHa, nepeMewaTb 111 nepenliiTb B 6yTbiJlKI'I 1'13 TeMHOro CTeKJla. nnoTHO 3aKpbiTb 111 HaCTORTb HeAelliO B npoxnaAHOM MeCTe. nepBble 5 AHei/1 npliiHliiMaTb no 1 4. n. 3 pa3a B AeHb, 3aTeM no 1 CT. Jl. 3 pa3a B AeHb B Te4eHllle MeCR4a.

B 4eCH04HOiil wenyxe coAep>KliiTCR aHTliiOKCliiAaHT KBep4eT1'1H, KOTOpbii/1 -~\!!!~~'!!:)! noMoraeT cepAe4HO-COCYAI-1CTOiil CliiCTeMe Ill yKpennReT 111MMyHI1TeT. Co6epl11Te 4111CTYIO wenyxy, npocyw111Te ee 111 cMeJllllTe B Ko<j>eMonKe. L!To6bl noM04b opraHII13MY npOTIIlBOCTORTb pa3Jlii14HbiM 111H<j>eK4111fiM, noHeMHory A06asnRIIITe 4eCH04Hbllil nopowoK B eAY·

6

J1E\IE6HbiE BECTIII

06R3aTeJlbHO BbiCblnai/iTeCb! CnaTb He06XOA111MO He MeHee 7 4acos B cyTKIIl. Ecn111 3TO He YAaeTCR B 6yAH111e AHlll, AOJlbWe, 4eM o6bi4Ho, cn111Te B BbiXOAHble. Ecn111 My4aer 6eccoHH1114a, cnpas-

JlflliiTeCb C Helil nplllpOAHbiMlll cpeACTBaMIIl . BeAb MeA111KaMeHT03Hble CHOTBOpHble npenapaTbl 04eHb CliiJlbHO nOApbiBaiOT llfMMYHIIlTeT. .QenaliiTe aKTIIlBHYIO 3apRAKY no yTpaM, Be4epoM 3aliiMliiTecb paccna6nRIOIJ..Iei/i rliiMHaCTIIlKolil. Ho noMHIIlTe, 4TO Harpy3KIIl AOJl>KHbl 6b1Tb noCIIlJlbHbiMIIl, TaK KaK Tfi>KeJlble <j>1113lll4eCKllle ynpa>KHeHIIlfl He noBbiWaiOT, a noApbiBaiOT liiMMYHIIlTeT. H.,Q. npoWKIIIH, r. CapaHCK


3a COBeTOM K anTeKapiO Ha saw1-1 sonpocbl orse4aer ~apMaL.teBT

MapHH CoKonosa

AHT31U1Abl BMeCTO COAbl lJmo maKoe aHmat(UOHOe cpeocm8o? 06oRCHUme, nO)KOnyiJcma, noop06Hee. Map11u1 Hos.-.Kosa, r. Ben.-.K.-.l1 HosropoA

A

HTai..III1AHbte cpe,QCTBa (rpe4. anti- npoTII1B, naT. aciditas - KII1CnOTHOCTb) Het/1-

1..1ene6HbtX csotl!cTBax KaM<j>opbt 1113-

Kor,Qa ,Q03aTopa 11111111 n111neTKII1 HeT, MO;>K-

secTHO ,QaBHO. Ee MaCilO OTHOCRT K rpynne

HO OTMepRTb npenapaT 111 4at/1Hot/1 1lO;>Ke4-

neKapcTBeHHbiX npenapaTOB, cnoco6HbtX

KOti1. Hanp111Mep:

B036Y:>KAaTb ,QbtXaTellbHbtt/1 111 COCY,QO,QBII1raTellbHblti1 1..\eHTpbt M03ra.

• 1 Kanllfl BO,Qbl - 3TO np1116111113111TellbHO 0,05 Mil. 3Hafl, 4TO 06beM 60ilbWOVt 4at/1Hot/1

B Me.QII11..1111He KaM<j>opy np111MeHRIOT ,QilR 111HbeK1..1111111, a TaK:>Ke B apoMaTepanll1111. A3po3011111 Ha ee ocHose Ha3Ha4aiOT np111 3a-

no:>KKI!I poccl!ltilcKoro o6pa31..1a 5 Mil, noC4111-

.6onesaHII1RX BepXHII1X ,QbiXaTellbHbiX nyTet/1.

nenb BO,Qbt; e KanllR CnlilpTa 11111111 CnlilpTOBOVt HaCTOVt-

0

np111 Cll11lbHOM Kawne ,QenaiOT paCT111paHII1R 111 BaHHbl C KaM<j>OpHbiM 6ellb1M MaCilOM. 4eM ell.le oHo none3Ho? 06ner4aeT

MbtWe4Hbte

111

cyCTaBHbte

250. TaKI!IM o6pa30M, B 1 4 . 11. COAep:>KiiiTCR npliiMepHO 250 Kanellb Cn111pTOBOti1 HaCTot/1-

paCT111paHII1Vt. Yny4waeT naMRTb, CHII1MaeT yCTanoCTb,

Kiil (Hanpi!IMep, BanepbRHKiil, 31leyTepOKOK-

nOBbtWaeT KOHI..\eHTpal..\11110 BHII1MaHII1R, CTII1-

• B 1 Kanne Macna np1116111!131!1TellbHO 0,06 Mil. nony4aeTCR: 5 Mll/0,06 = 83,3. 3Ha4111T, B 1 4 . 11. np1!161111131!1TellbHO 83 Kan11111 Macna.

MY11111pyR HepBHYIO CII1CTeMy. Xopowo 04111ll.laeT KO:>Ky, 6opeTcR c :>K111pHOCTbiO 111 nll1rMeHTHbiMII1 nRTHaMII1, nOBblw .aeT ee 06ll.lll11i1 TOHYC. no3TOMY Macno KaM<j>Opbl np111MeHRIOT 111 B KOCMeT0110fll1111.

HOM COKe. K HII1M OTHOCRTCR 6111Kap6oHaT

0HO BXO,Q111T B COCTaB 1le4e6HbiX MaCOK,

HaTp111R, pR,Q npenapaToB MarHII1R) a KpoMe

KpeMOB 111110CbOHOB. Ba:>KHo: np111MeHeHII1e KaM<j>opbt npoTII1BO-

AHTai..\111.Qbt 1113BeCTHbt lliO,QRM c rny6oKotl1 ,QpeBHOCTII1. B 4aCTHOCTII1, np111 6onRx B ;>KII1-

noKa3aHo 6epeMeHHbtM 111 ,QeTRM, a TaK:>Ke np111 CK110HHOCTII1 K cy,QOpO;>KHbiM peaKI..\111-

BOTe np111HII1Manii1Cb BHYTPb nopowKII1 1113 Kopannos. Cero,QHR anbTepHaTII1Botl1 CTa11111

RM, 3n111nenc111111.

Ky,Qa 6onee cosepweHHbte a,Qcop6eHTbt. Vlx np111MeHRIOT np111 raCTp111Te 111 R3Be, conpoBO:>K,QaiOll.\111XCR nOBbtWeHII1eM KII1C110THOCTII1 ;>Kelly,Q04HOro COKa. np111 nOBbtWeHHOt/1 KII1C110THOCTII1 :>Keny,Q04HOro COKa aHTal..\111,[\bl yCTpaHRIOT npRMOe ,Qeti1CTBII1e COilRHOt/1 KII1C110Tbl Ha C111113111CTYIO o6on04Ky. 0HII1 pa3:>KII1:>KaiOT C111113b, 3a,Qep:>K111BaiOT ceKpe1..111110 nO,Q:>KenyA04Hotl1 :>Kelle3bl 111 yCKOpRIOT 3BaKyal..\11110 CO,Qep;>KII1MOro ;>Kelly,QKa B K111We4HII1K. Ll\e1104111, yrHeTaR aKTII1BHOCTb :>Keny,Q04HbiX :>Kelle3 111 nOA:>Kelly,Q04HOti1, Bbl3btBaiOT nepepb!B B 111X pa6oTe, nocne KOToporo see B03Bpall.laeT-

KII1 6yAeT MeHbWe no 06beMy, 4eM BO,Qa,OKOilO 0,02 Mil. Aenii1M 5 Ha 0,02. nony4aeM

6011111. V1cn01lb3yeTCR B TaKII1X Clly4aRX ,Qnfl

Tpanii13YIOT conRHYIO KII1CnOTY B :>Keny,Q04-

Taro, llleno4Hbte MII1HepanbHbte BO,Qbt.

TaeM: 5 Mil pa3,Qelli!IM Ha 0,05. nony41!1TCR 100. T.e. B 1 4. 11. np1116111113111TenbHO 100 Ka-

KaK onpeAenMTb A03MPOBKY 8 QHHOmOLjURX K HOCmOUKQM 003Y 8Cezoa YK03bl8010m 8 KOflU'IeCm8e KQnenb. A Henb3R nu onR yoo6cm8a nonb308ambcR 'laiiHoii nO)KKoii? HanpuMep, CKonbKO Kanenb 8 ooHoii 'laiiHoii no)KKe? A 8 oecepmHoii? ntoAM.-.na PoMaHOBHa BonKOBa, r. (biKTbiBKap

CR K HOpMe.

Ka 11111111 3XII1Hal..le111);

Bbi6MpaeM 3HTepocop6eHTbl 3HaKoMaR pacx8anu8ana npenapam KpeMHUR ouoKcuo KonnouoHbiU (nonucop6). CyoR no ee paccKa3aM, OH oon)KeH 6bimb noxo)K Ha aKmu8upo80HHbiU yzonb. 8 'leM )Ke mozoa pa3HUtja? KaKoe neKapcm80 U3 3mux 08YX ny1.1we? E.H. CoKonosa, r. Hosopocc.-.l1cK

X

II1MI!I4ecKII1e Bell.leCTBa, o6naAa10ll.\111e cnoco6HOCTbiO CBR3biBaTb ,Qpyrll1e Be-

ll.leCTBa B opraHI!I3Me Ill BbiBO,QiiiTb 111X Hapy:>Ky, Ha3btBaiOTCR 3HTepocop6eHTaMII1. no,Q06Hbte CBOtiiCTBa lii3,QaBHa npliiMeHRIOTCR B Me,QII11..\111HCKOti1 npaKTII1Ke ,Qilfl Heti1Tpa111!13al..\1!1111 TOKCI!I4eCKI!IX Ill R,QOBI!ITbiX Bell.leCTB, 6aKTepl!ltlt 111 Blilpycos.

no,Qo6paTb aHTai..\111,[\Hbtt/1 npenapaT BaM nOMO;>KeT Bpa4. V1cn01lb30BaTb BMeCTO Hero nonynRpHyiO COAY He:>KenaTellbHO.

Y

Ba:>KaeMaR n10AM1111la PoMaHOBHa, Ba;>K:

CaMbttl! lii3BeCTHbttl1 3HTepocop6eHT - aK-

HO nOHII1MaTb, 4TO y BCeX ;>KII1,QKOCTell1

TiiiBI!IposaHHbttlt yronb. Era npo1!13BOART 1113

pa3HaR BR3KOCTb (nllOTHOCTb). V1 pa3Mep

KaMeHHOyrollbHOfO

V1Meti1Te B B111AY, 4TO ,Q11111TellbHblti1 np111eM

Kanenb, COOTBeTCTBeHHO, y Ka;>K,QOro Be-

11111111 KOKCOBOfO yrnR. npenapaT 3<jJ<j>eKTII1B-

11136btT04HOro K0111114eCTBa 6111Kap6oHaTa HaTp111R MO;>KeT Bbi3BaTb 6011111 B ;>KII1BOTe,

ll.leCTBa pa3Hbttl1. KpoMe Taro, Kan11111 C03,QaIOTCR np111 noMOll.\111 cne1..1111a11bHoro yCTpot/1cTBa- ,Q03aTOpa, n111neTKII1. Cne,QoBaTellbHO,

HO ,QetilcTByeT 6naro,QapR nopi!ICTOCTI!I. OTCIOAa 111 Ha3BaHIIIe- aKTI!IB111posaHHblti1. KpeMHII1R AII10KCI!I,Q KonnOII1.QHbttl1 - 3TO HeopraHII14eCKII11i1 3HTepocop6eHT Ha oc-

TOWHOTy, pBOTy.

111X .06beM HanpRMYIO 3aBII1CII1T OT ropllbiWKa ,Q03aTopa. V1MeHHO n03TOMY TaK Ba;>KHO,

lleM noneaHa KaM[IJopa?

4T06bt K neKapCTBY np111narancR 111H,QII1BII1.QYanbHbttl1 ,Q03aTOp, no KOTopoMy 111 onpe,QellRilOCb 6bt Tpe6yeMOe K0111114eCTBO Kanellb. V1 4T06bt TaKaR 111H<j>OpMal..\111fl OTpa:>KallaCb B 111HCTPYKI..\111111 no np111MeHeHII110.

8 cocma8e MHozux npenapamo8 8cmpe'lana KaMljJopy. KaKue y Hee c8oucm8a? He 8peoHa nu oHa? Map.-.Ha J.llsaHOBHa En.-.3aposa, r. K.-.pos

K

aM<j>opa -

6ec1..1BeTHbte nerKonery4111e

Kp111cTannbt c xapaKTepHbtM 3anaxoM.

KOKCa,

,QpeBeCHOro

HOBe BbiCOKO,QII1CnepCHOrO KpeMHe3eMa . Era a6cop6111 PYIOlllaR cnoco6HOCTb 3Ha41!1TellbHO BbtWe, 4eM y aKTII1BiilpOBaHHOfO yrnR. npenapaT OTHOCIIITCR K HOBOMY nOKOileHiiiiO cop6eHTOB 111 o6na,QaeT YHII1i<anbHbtMII1 CBOti1CTBaMII1, n03B011RIOll.\111Miil np111MeHRTb era w111pe, 4eM npe,QbtAYlllll1e. OH noMoraeT np111 annepr1114eCKI!IX npoRsneHI!IRX, AI!IC6aKTep111o3e 111 KIIIWe4HbtX pacCTpoti!CTsax. A ellle Hepe,QKO 111CnOnb3YIOT B KOCMeTII14eCKI!IX 1..1e11RX CbtnbiO.

AllR 6opb6bt c yrpesot/1

O,QHaKo Ba:>KHoe npeliiMYll.leCTBO aKTII1BII1-

nony4aiOT KaM<j>opy 1113 KaM<j>OpHOro ,Qe-

posaHHOro yrnR -

peBa, Kompoe paCTeT B HnoHII1111, K111Tae,

OH 6btsaeT B Kancynax, Ta6neTKax, nopow-

MHoroo6pa3111e <j>opM.

Ha Tati1BaHe. KaK KynbrypHoe pacTeHII1e era

Ke 111 rpaHynax. A KpeMHI!IR ,Q1110KC111A Bbtny-

pa3BOART B IO:>KHot/1 Espone 111 AMep111Ke, B

cKaeTcR llliiWb B nopowKe .QnR np111roTosne-

A<j>p111Ke 111 Ha KasKa3e.

HIIIR cycneH31111!1.

nE'iE6HbiE BECTH

7


nto6111Mble TpaBbl

--OI.IJ:HHK CKp.O HbiHDO ~

HTOB

CI»M3anMC 06biKHOBeHHbiM CI>H3anHC O'feHb KpaCHB H H3H~eH, a ero HfOAKH, cnpHTaHHble B HpKOM KpaCHOiil o6onO'fKe, HanOMHHaiOT 6yMa>KHbiM KHTaliiCKMM cl>oHapHK. 1.1 Ha3BaHHe y Hero rpe'feCKoro npOHCXO>KAeHHH! «ci>H3a» 3Ha'fHT «ny3blpb».

rAe pacTeT POA111Ha <f>1113allii1Ca o6biKHoseHHoro L.leHTpallbHaR AMepL11Ka Li1 10ro-socTOK CesepHolll AMepL!lKL!l. no3~e OH 6blll 3aHeceH s Espony, a noToM npoHL!lK Ha SOCTOK AO flnOHLi1111.

lfeM none3eH ,QilR lle4eHII1R S OCHOSHOM 111cnOilb3YIOT nllOAbl <f>Li13a11111Ca 06biKHOSeHHOrO. no XL11MLI14ecKoMy cocTasy OHII1 04eHb cxo~111 c Li1H~111pOM - 6oraTbl yrnesoAaML!l, 111i1MOHHolll KII1C110Tolll, neKTII1HOSb1Mii1 111 AY61i111bHbiMII1 se111easaMii1, coAep~aT pa3111114Hble opraHII14eCKII1e Kli1C110Tbl, KapOTII1H0111Ab1, caxapa 111 ~1i1p­ Hble Mac11a.

HOH )KeJie3bl

Y ABOIOPOAHOM ceCTpbl 6bln rHnepTHpeo3. CHa'fana eli! npHwnocb npHHHMaTb cne4HanbHb1e npenapaTbl, HO noToM oHa nepewna Ha Tpasone'feHHe.

O

AHO 1113 pacTeHII1111, KOTOpbiM n011b30Sa-

11aCb H111Ha,- AYPH111WH111K. OH He OTilll14aeTCR np111s11eKaTe11bHOCTbiO: Ha sepxywKax ae611elll 111 s na3yxax TpexnonacTHbiX 11111CTbeB pacno11ara10TCR Hes3pa4Ho-3e11eHble 4SeTKII1, a COn110A111R noKpbiTbl TSepAOIII 0601104KOIII C MHOr04Li1C11eHHbiMII1 4enKII1Mii1 Kp10404KaMII1. 0AHaKO y 3TOrO pacTeHII1R ecTb Heocnop111Mble AOCTOII1HCTsa - ropa3AO 6011ee 4eHHble, 4eM SHeWHRR KpaCOTa. ,QypH111WHII1K - npeKpacHbllll 11eKapb. OH MO~eT ycnOKOII1Tb Ll.III1TOS111AHYIO . ~e11e3y, 3aCTaSII1Tb ee pa6oTaTb S HOpMa11bHOM pe~111Me. He CJly4a111Ho s HapoAe ero Ha3blsaIOT «306HII1KOM». Bo3bMII1Te 1 CT. 11. li13Mellb4eHHolll Tpasbl AYPHII1WHII1Ka, 3a11e111Te 250 M11 X0110AHOiil SOAbl, npOKII1nRTII1Te S Te4eHII1e 5 MII1HyT,

pH 33ocl>arHTe, T.e. socnaneHHM nM~eBOAa, 'faCTO 6biBaeT M3>KOra. CnpaBMTbCH c Helil noMoraiOT niiiCTbH 6enolil aKal\HH ., wenKOBHL\bl. 1113Me11b41i1Te Cblpbe (111 11111CTbR aKal..\111111, 111 11111CTbR We11KOSII11..\bl ClleAyeT 6paTb no 1 cT. 11.), nepeMewaiiiTe, 1 CT. 11. cMeCii1 3a11e111Te 300 M11 Kll1nRTKa, HacTali1salll-

KaK ne'llf1TbCR • np111 3a6011eSaHII1RX cycTaSOS 06ller4eHII1e npli1HeceT Ma3b, AJlR np111roTOSileHII1R KOTOpolll 4 1113Mellb4eHHbiX n110Aa Q>1113a11111ca 3a11111sa10T 1 00 M11 0111i1SKOSOrO MaCJla, Sb1Aep~111SaiOT 15 MII1HYT Ha SOARHOIII 6aHe, nOTOM S Te4eHII1e 20 AHelll HaCTaii1SaiOT, np04e>Kii1SaiOT, 111Cn011b3YIOT AJlR HaT111paHII1R cyaasos. • np111 4111CTII1Te nOMO~eT HaCTOII! Q>1113a11111ca: 10 RrOA Q>1113a11111ca 6e3 4awe4eK 3a111!1BaiOT 2 CTaKaHaMII1 Kll1nRTKa, sapRT 15 MII1HyT, HaCTaii1SaiOT 1 4aC, npo4e~111sa10T, np111H111MaiOT no 50 Mil 4 pa3a s AeHb.

llE'tEiiHbiE BECTH

E.H. rani/IWKO, r. ropoxose"'

Te 2 4aca, np111HII1Ma111Te no 1/4 cTaKaHa 4-5 pa3 s AeHb. YMeHbWii1Tb SHyTpeHHee ropeHII1e cnoco6eH nopowoK 1113 KOpHR a111pa, KOTOpbllll C11eAyeT np111HII1MaTb no 1/3 4. 11., 3an111saR SOAOIII.

EsreHMiii1.1BaHOBIII't 6ypHKIIIH, r. Hosopocc111lilcK

3TVI ~111Bble 6111o11or1114eCK111e CTPYKTYPbl o6naAaiOT 6o11t>WII1M 3anacoM 4e11e6Holll Cli111blll1 ~1113HeHHOIII3Hepr111111. CeMeHa- 3TO,

• Ecllll1 y sac A111CKII1He31i1R ~e114eSbiSO ­ ARLl.IL11X nyTelll, TO 111cno11b3YIIITe ceMeHa MOpKOSII1 - 111X HaAO np111Hii1MaTb, npeASap111Te11bHO 1113Me11b4111B S KO<f>eM011Ke, no 1/4 4. 11. 3 pa3a s AeHb. • Cnpasli1TbCR c MeTeopli13MOM MO~Ho np111 noMOL1.1111 ceMRH yKpona. ,Q11R 3TOro 2 4. 11 . 1113Me11b4eHHbiX 3pe11biX CeMRH 3a 11ei11Te 0,5 11 Kll1nRTKa, Haaa111saiiiTe 1 0 MII1-

no CyTII1, crycTKII1 <f>apMaK0110rli14eCKII1 aKTii1SHbiX Sell.leCTS: <f>epMeHTOS, Sli1TaMii1HOB,

HYT noA KpbiWKolll, npo4eA111Te 111 neiiiTe no 1 00 Mil 3 pa3a S AeHb 3a 30 Mli1HyT AO eAbl.

ropMOHOS li1 <f>II1TOH4111AOB. 111 nOTOMY OHII1 noMoraiOT 6011bHOMY opraHII13MY cnpasii1TbCR C HeAyroM. • np111 A111a6eTe HY~HO CbeAaTb no 1/2 4 . 11. cyx111x ceMRH rop41i14bl 3 pa3a s

• ,QnR yKpen11eHii1R cocyAos 11111111KB111Aa41111i1 nOCJleACTSii1111 111HCY11bTa nOAOIIIAyT CeMeHa MOPAOSHII1Ka. 3a11e111Te 200 M1l SOAKII1 2 4. 11. 04111Ll.leHHbiX ceMRH, Haaa111saii!Te 21 AeHb, npo4eA111Te 111 np111HII1Maii!Te no 20 Kane11b 2 pa3a s AeHb - yTpOM 111 se4epoM. He 3a6blsa111Te: li1cno11b3yeMble ceMeHa A011~Hbl 6b1Tb ~111Sble, TO eCTb TaKii1e, 4T06bl 1113 HII1X MOr11111 noRSII1TbCR pacTeHII1R. To11bKO

B

CeM HaM H3BeCTHO, 'ITO paCTeHHH MOryT 3cl>cl>eKTMBHO 6opOTI:oCJI Ill npOTHBOCTOHTb n1060My 3a6oneBaHMIO 'fenoBe'feCKoro opraHH3Ma. Ha TaKHe nOABHfH cnoco6Hbl He TOnbKO 1..\BeTKH H nMCTbH, KOpHH H KOpa, HO H CeMeHa. ,

AeHb. e np111 KaW11e MO~HO np111roTOSii1Tb MII1Kcrypy 1113 ceMRH Kpanli1Sbl. 3asap111Te 2 cT. ll. ceMRH 0,5 11 Kll1nRTKa, AaiiiTe HaCTORTbCR H04b S TepMOCe, A06aSbTe 1 4. 11. MeAa 111 neiiiTe no 1/3 aaKaHa 3-4 pa3a s AeHb, 1111lll1 4alJ.Ie, HO MeHbWii1MII1 nOpi..\111RMII1.

8

np111HII1Ma111Te no 1 CT. 11. 3 pa3a S AeHb. nosepbTe, AYPHII1WHII1K np111seAeT s nopRAOK pa6ory Ll.III1TOS111AHOIII >Ke11e3bl! Ho 6e3 npeAsap111Te11bHolll KOHCY11bTa41111i1 c 3HAoKp111H0110roM K 11e4eHII110 He np111crynaiiiTe!

KaK IIOTYUIHTb «rromap»?

n

nllOAbl Q>1113a11111ca OKa3biSaiOT npoTII1SOSOCnall111TellbHOe, 6olleyTOilRIOLl.lee, M04erOHHOe 111 ~ell4erOHHOe AelllcTSii1e. 111x Ha3Ha4aiOT np111 M04eKaMeHHolll6o11e3HII1, OTeKaX, peSMaTII13Me, noAarpe, AepMaT03ax, 3a6o11esaH111Rx AbiXaTe11bHbiX nyTelll.

CHII1MII1Te C OrHR 111 HaCTali1BaiiiTe 45 MII1HyT.

S 3TOM C11y4ae OHII1 OKa~yT He06XOA111MOe S03Aelllcrsll1e Ha saw opraHII13M.

HaTaniiiR EniiiKOBa, r. Tsepb


Bcex H3JieqHT, HC:Qe.JIIIT •••

CeM, y KOrO 'faCTO 6btBaJOT OTeK~, HaCTOHTenbHO p eKOMeHAYJO o6paT~Tb BH~ MaH~e Ha Henp~MeTHbiM COpHHK cypenKy 06biKHOBeHHyJO.

B

a6pe4 - YA~B~TenbHOe TBopeH~e np~pOAbl. 6narOAapH TOMy, 'f.TO OH o6naAaeT npoT~BOM~Kpo6HbiM, ycnoKa~BaJOll\~M ~ nerK~M CHOTBOpHbiM Ae171cTB~HM~, ero npiiiMeHHJOT np~

4

lt1MeHHO 3TO paCTeHL.1e, KOTOpbte Mbl 4aCTO

Bbt6paCbtBaeM

3a

HeHaA06HOCTbt0;

RB11ReTCR OTJl lii 4 HbiM M04eroHHbiM cpeACTBOM. CypenKa y c Tp a HReT socna11L.1Te11b-

MHor~x 3a6onesaH~Hx.

Hbte npot.jeccbt B no4 Kax, Ha11a>KL.1BaeT 1.1x pa6o ry, yc1.1111.1BaeT o n oK M04L.1 1.13 opraHL.13Ma. B p e 3y11 bTaTe Bbt L.136aB11ReTecb OT Me WKOB n OA rna3aML.1 L.1 OT OTe4HOCTL.1 HOr L.1 pyK. ,Q11R n p L.1rOTOB11e HL.1R HaCTOR 06bt4HO R 6epy 1 cT. 11. cyxo tii Tpasbt cypenKL.-1, 3a-

11L.1Bal0

1

CTaKaHOM KL.1nRTKa L.1 HaCTaL.1BaiO

2

4aCa. noTOM HaCTOtii n pot.je>KL.1Bal0 4epe3 HeCK011bKO C110eB Map11L.1 L.1 npL.1HL.1-

, Ma10 4 pa3a s AeHb 3a . 1/4 CTaKaHa.

15

Ho Mbl C BaML.-1 norosOpL.1M 0 TOM, KaK 4a6pe4 MO>KeT noM04b cnpaBL.1TbCH c TpaxeL.1TOM.

,[\JlR npL.1MeHeHL.1R BHYTPb B03bML.1Te

ML.1HYT AO eAbt no

H.. Ha on .. HKOBa, r. Bbt6opr

1 CT. 11. cyxotii TpaBbt Ya6pe4a, 3a11etiiTe

1

CTaKaHOM KL.1nRTKa L.1 HaCTaL.1BatiiTe

1 4aC B TepMOCe. npL.1HL.1MatiiTe no 1-2 CT. 11. npet:~sapL.1Te11bHO

0AHHM BbiCT}le.JIOM- AByx 3a.H:QeB

8

~a6eT - 3a6onesaH~e KosapHoe.

OnacHOCTb 3aKnJO'faeTCH B TOM, 'fTO CTpO nOHBnHJOTCH OCnO>KHeH~H ~ «pac4seTaJOT» APYr~e 3a6oneaaH~H. BoT 1.1 y c e cTpbt Kam Ha <j>oHe AL.1a6eTa CTa11 a pa3B L.1 BaTbCR KaTapaKTa. npL.1TOp-

3 pa3a

s AeHb.

no11y4eHHbttii HaCTOtii Bbl MO>KeTe L.1Cn011b30BaTb

AJ1R

C110>t<Horo

11eKapcTsa.

CTBL.1e, HOpMa11L.13YIOT 06MeH BellleCTB L.1

11ee

n0110>KL.1Te11bHO' B11L.1RIOT Ha 3pL.1Te11bHYIO

B03bML.1Te

CL.1CTeMy, s pe3y11bTaTe Yero poeT KaTapaKTbt npL.10CTaHaB11L.1BaeTCR. 803bML.1Te 3 CT. 11. L.13Me11b4eHHbiX CTpy4KOB <j>aC011L.1, noMeCTL.1Te L.1X B TepMOC, 3a-

M0 3L.1Tb HenpL.1RTHbte npo4eccbt yAa110Cb np1.1 n OMOlliL.-1 CTpy4KOB <j>aC011L.1.

11e~1Te

8 HL.1 X eCTb MHOrO BellleCTB, KOTOpbte OKa3bt BaiOT L.1HCY11L.1HOnOA06Hoe t:~etii -

no114aca AO eAbt

6

2

cTaKaHaML.-1 KL.1nRTKa, HacTaL.1satiiTe

4aCOB. npL.1HL.1MatiiTe no

1/4

CTaKaHa 3a

4 pa3a s AeHb. >K. Aranoaa, r. AcTpaxaHb

npo4e>t<eHHoro HaCToR ·

6aBbTe

2

npL.1rOTOB11eHL.1R 6o,Q11R

3Toro

CT. 11. HaCTOR Ya6pe4a, A0-

1 CT. 11. CBe>Kero COKa a1103 L.1 1 CT. 11.

MeAa, CMewatiiTe. no11y4eHHOe 11eKapCTBO B Te4eHL.1e AHR BbtnetiiTe Ma11eHbKL.1ML.1 rllOTKaML.-1. npeA110>KeHHbte HanL.1TKL.1 L.1Me10T 06B011aKL.1BaiOlliL.1e L.1 CMRr4a101111.1e CBOJiiCTBa, secbMa sa>t<Hbte np1.1 11e4eHL.1L.1 TpaxeL.1Ta .

3nbB~pa neHel.lt

r. naAYWK~H

«neHCMOHep» - >KM3Hb TOnbKO Ha'tMHaeTCJI! ro.Qbl III.QyT, Ill Mbl C BaMIII He CTaHOBIIIMCH Mono>Ke. Kp1113111C, cKpOMHaH neHCIIIH, pacTy~111e ~eHbl ... Aa 111 3.Qoposbe y>Ke He To. 4To >Ke .QenaTb?

PeweHIIIe ecTb! HoaaH none3HaH · ra3eTa-nOM0 11_,•HIII••a ., «neHCIIIOHep» CTaHeT BaWIIIM BepHbiM ... •. . .._,.~·~ · 111 HaAe>KHbiM ApyroM. ... _· •

... ::. · ·

· /Ct.... ·,"' · .

6CeKpeTOB 3KOHOMI111

·P..

Ton KOBO 111 .QOCTynHo o6o seeM: - · ~~ coseTbl nc111xonora, nbrOTbl, IKKX, · 3KOHOMIIIH, 3.QOpOBbe, Kynii1Hap111H Ill MHOrOe Mnpyroe.

Fl- .,

0TKpoiTe AnH ce6H Hawy ra3eTy!

CaMbte none3Hbte cne4HH ••6aHHbiM AeHb" AJJH MaTpaca

KaK nonY'fHTb ·""· 3aAep>KaHHYJO ·. neHCHJO ~ 3apHAKa nocne HH<J>apKT 0e'leM 'lepHH'IHble KeKCHKH

nE~E6HbiE BECTH

9


Ae-rcKoe 3AOPOBbe

Horr111 6onbwe He rpbl3eM! 3aMeTMB y csoero pe6eHKa nanb4bl so pry., o6rpb13eHHbJe HOrTM, POAMTenHM CTOMT HaCTOpO>KMTbCJI,

B

eAb 3TO He TOJlbKO He3CTeH14HO 111 Herll1rll1eHII14HO. TaKOe COCTORHII1e roBOp111T 111 o ncii1X03MOL\1110HanbHOM AII1CKOM<j>opre MallbiWa. Ec11111 KOpH111 npo6neMbl ne>Kar rny6oKo, He o6orilrii1Cb 6e3 noMOil.\111 AeTcKoro nc111xonora. B 111HbiX Clly4aRX 11136aBII1Tb 4aAO OT BpeAHOril np111Bbi4KII1 MO>KHO B 111rposori1 <j>opMe.

CAenarllre 3a6asHbtrl1 RpK111ri1 nnaKar csoeo6pa3HYto Kapry cpa>KeHII1ri1. 3a OAII1H AeHb, nposeAeHHbtril 6e3 o6KycaHHbtX HOrTeril, pe6eHOK MO>KeT 3aKpaCII1Tb 4epHOri1 KpaCKOril napy CTpaWHbiX MOHCTpOB-M111Kp060B. A ellle MO>KHO np111p111COBbtBaTb 30/lOTbte MeAa11111 3a Ka;>KAblril AeHb, B KOTOpbtril Hll1 OA111H 1113 nallbl..\eB He nocrpaAan. llro6bt «6111rBa» He HaCKY4111/la, AOrQBOp111TeCb CMaJlbiWOM, KaKOe KOJ11114eCTBO B111ptyaJlbHbiX MeAaJlerl! OH CMO>KeT 06MeHRTb Ha peallbHblril np1113, Hanp111Mep Hosyto 111rpywKy.

np111AYMarilre Ka>KAOMY nallb4111KY 111MR, XapaKrep, 1lto6111Mbte 3aHRTII1R. AnR roro 1113 HII1X, KTO Yall\e scero oKa3btsaercR BO pry, CTOII1T CWII1Tb RpKyto naHaMKY 111 to604KY. TaKII1x APY3eri1 pe6eHKY 6yAeT >Kallb npo6osarb «Ha 3y6». l!t§:1&3·bi3~1:ifii!i:Sti no111rparl!re s canoH Kpacorbt, a ellle 11Y4We - CXOA111Te B HaCTORil.\111111. nycTb MaJlbiWY CAellatoT MaHII1Ktop (AeB04KaM MO>KHO noKpbtTb HOrTII1 AeTCKII1M naKOM). Pe6eHOK He craHer nopr111Tb raKyto L<pacor y.

noHa6JltoAarilre, B KaKoril Cll1tyal..\111111 pe6eHOK Yall\e scero eyer pyKII1 s por. B raK111e MOMeHTbt 6btcr po nOACOBbtsarllre eMy 111rpywKy, KOTopyto MO>KHO 6e3onacHo MRTb, KPYTII1Tb, Kararb. PyKII1 6YAYT 3aHRTbt, 111 np111Bbt4Ka nocreneHHO 111C4e3HeT.

10

11E'IE6HbiE BECTH

noMHMTe, KaK Hac B AeTCTBe Y'IMnM He pa3rosapMBaTb c He3HaKOM4aMM Ha yn1.14e? A cospeMeHHbiX AeTe-:1 HY>KHO o6y'laTb e~e M npasMnbHOMY noBeAeHMIO B C04CeTJIX,

K

co>KaneHII1to, cerOAHR oYeHb TPYAHO KOHTp011111pOBaTb Kpyr 061l\eHII1R 4aAa Ha npocropax IIIHrepHera. nocneACTBII1R raKoril «cso6oAbl» 6btsator secbMa ne4aJlbHbtM111. 4ro6bt 11136e>KaTb npo6neM, R orKposeHHO norosop11111a c CbtHOM o cso111x onaceHII1RX. • 06bRCHII1Jla pe6eHKY cpa3y 111 nosropRna KaK MO>KHO 4all\e, 4TO He06XOA111MO co6ntoAaTb npas11111a Kll16ep6e3onacHocm: He OCTaBI1RTb B OTKpbiTOM AOCTyne HOMep csoero re11e<j>oHa 111 AOMaWHII1ri1 aApec, a raK>Ke APYrll1e AaHHbte, no KoropbtM ero MO>KHO 11erKO Hari1TII1.

• nonpOCII111a pe6eHKa He YBI1eKaTbCR reOI10Kal..\111eri1, ec11111 OH HaXOA111TCR rAe-TO 6e3 B3pOCI1biX. • 3anpeTII111a ny611111Kosarb <j>ororpa¢111111 B CI1111WKOM OTKpbiTOril OAe>KAe. • He no11eH11111acb nocrasii1Tb Ha KOMnbtorepbt 111 rene<j>OHbl nporpaMMbt pOA111rel1bCKoro KOHTp011R. 3ro no3BOI1111110 MHe cneAII1Tb 3a speMeHeM npe6btBaHII1R pe6eHKa s IIIHrepHere 111 3a carllraMII1, Koropbte OH nocelllaer, Aa6bt npeAorspamrb AeriiCTBII1Tel1bHO onacHbte CII1TYal..\111111. ranMHa Anaposa, r. MoCKBa

EcnV1 y pe6eHKa o6MopoK noMOrii1Te pe6eHKY np111ri1T111 B ce6R, BeAb O YeM A011bWe AJ1111TCR o6MopoK, reM 6o11ee Cll111bHOe KII1C110pOAHOe rQJlOAaHII1e 111CnbtTbl-

'leHb MeHH Hanyrana AO'IKa-noApoCTOK. HM c Toro HM c cero BAPYr no6neAHena, noTepHna C03HaHMe ., ne)J(ana 6e3 '~YBCTB OKOnO MMHyYbl.

KaK no3>Ke paccKa3a11 neA111arp, KparKospeMeHHbtril o6MopoK y Aereril - RBI1eHII1e Aa11eKO He peAKOe, 111 np1114111Hbl ero MOryt 6btTb caMbiM111 pa3HbtMII1: aHeMII1R, 3a6ol1eBaHII1R cepAL\a 111 COCYAOB, 111CTep1114eCKOe COCTORHII1e 11111111 C111JlbHblril 111Cnyr, ycraJlOCTb, onyxo11111 roi10BHoro M03ra, sereraTII1BHaR AII1C<j>yHKL\111R 11111111 caxapHbtril A111a6er. Bpa4 OC060 nOA4epKHyl1, 4TO AJlR ycraHOBKII1 TOY~· HOro A111arH03a He06XOA111MO KOMnl1eKCHOe 111 oYeHb Tll\aTel1bHOe o6CileAOBaHII1e. Ill ellle Aa11 COBeTbl, KaK HY;>KHO ce6R BeCTII1, eCI1111 y pe6eHKa C11Y411111CR 06MOpOK. ,[\ei110Cb 3TII1MII1 npas11111aM111 co sceMII1 POA111Tei1RMII1. npe;>KAe scero, HY;>KHO He repRTbCR 111 He snaAaTb s naHII1KY. Y110>K111re pe6eHKa rop11130HTal1bHO Ha cnii1Hy- HOrll1 np111 3TOM AOJl>KHbl 6btTb nOA ymOM 30 rpaAYCOB (nOI10>KII1Te nOA HII1X nOAYWKy). BraKoM CllyYae KpOBb np11111111saer K ronose, CHa6>KaR ee KII1C110pOAOM. 06ecne4bTe pe6eHKY AOcryn cse>Kero B03Ayxa: paccrerHII1Te py6awKY, OCila6bre peMeHb. Ec11111 o6MopoK CllY411111CR s noMell\eHII1111, OTKpOriiTe HaCTe>Kb OKHa.

saeT ero M03r. C6pbt3HII1Te 11111l..\O xo110AHOri1 BOAOril, c11erKa noXIlonarllre no ll\eKaM. Xopowll1ri13<j><j>eKT oKa3btsaer BAbtXaHII1e napos HaWaTblpHOro cn111pra. 0AHaKO Hll1 B KOeM Clly4ae Hel1b3R nOAHOCII1Tb K HOcy pe6eHKa <j>naKOH CO Cn111pTOM, TaK KaK OH MO>KeT pe3KO AepHyrbCR, onpoKII1HYTb ero Ha ce6R 111 o6>Ke4b ma3a 11111111 CJ11113111cryto pra. 4ro6bt 3TOro 11136e>KaTb, HaWaTbtpeM He06XOA111MO cMa4111BaTb saTHbtril raMnOH 111 Y;>Ke ero Aasarb Htoxarb nocrpaAasweMy. KpoMe roro, cpeAcrso BT111patoT B BII1CKII1, 4T06bt, 111CnapRRCb, oHo He3Ha4111Tel1bHO OXIla;>KAa110Cb. TaK>Ke MO>KHO np111110>KII1Tb X0110A K rQI10Be pe6eHKa, Hanp111Mep cMo4eHHoe no11oreHL1e. He noAH111Marilre pe6eHKa Ha Horll1 cpa3y noCile roro, KaK oH np111AeT s ce6R. nycrb 'OH HeMHOrO nol1e>KII1T C np111nOAHRTbiM111 HOraMII1. CoK 11111111 CllaAK111ri1 Yaril noMoryr nocKopee BOCCTaHOBII1TbCR noCile 06MOpOKa, OC06eHHO ec11111 noc11e norep111 co3HaHII1R ecrb >Kano6bt Ha rOI10BHYIO 60I1b. noCile scero 3Toro Heo6XOA111MO o6paTII1TbCR 3a MeAII1l..\111HCKOri1 nOMOil\biO. M.B. nonLteHKosa, r. CapaTOB


~

>KeHcKMe ce

aaaMeT~ >KeH~MHaM Bo apeMR 6epeMeHHOCTM 11 6b1na caMa He cao11 AO ManMHbl. Ena ee 4enb1MM ropcTRMIII no HeCKOnbKO pa3 3a AeHb. A noToM Y3Hana, 'ITO 3Ta 11roAa npocTo He3aMeHMMa Anfl >KeHCKOrO 3AOPOBbfl M KpaCOTbl,

X

OpOWIII Ill 3<j><j>eKTiiiBHbl KaK f!fOAKiil, TaK '• 1111140, Iii TOrAa 6YAYT npeKpaCHble pe3y11braTbl - KpaCiiiBaH rnaAKaH Iii CBe~aH KO~a 6e3 MOPll.lliiH 111 nHTeH. H 3asap111sa11a ce6e 1 CT. 11. Mam1Hosoro ~~~~x HrDA, HOpMa111i13yeT ~eHCKiillil l.\liiK11, 11111CTa 250 M11 KlilnHTKa, HacTa111sa11a 111 n11111a yMeHbWaeT 6o11e3HeHHOCTb BO BpeMH KpliiBMeCTO 4aH, A06aB11HH ropCTKY CBe~liiX TI!I4eCKOrO nepliiOAa. Y 6epeMeHHbiX OT Ma11liiHOBOrO 4aH Ma111!1HOBbiX HrDA. Morna BblnliiTb 3a AeHb yMeHbWaeTCH TOWHOTa, a y KOpMHll.lliiX yse3-4 cTaKaHa TaKara 4e11e6Horo HanliiTKa. KcTaTiil, pery11HpHbllil nplileM Ma111!1Hbl s 6e111114111BaeTCH K0111!14eCTBO rpyAHOrD M0110Ka. Ma11111Ha COAeP~IiiT HaTypa11bHble <j>liiToroppeMeHHOCTb roTOBiiiT opraHiii3M K poAaM 111 CHiil~aeT p111cK POAOBbiX 6o11eli1. MOHbl, BliiTaMiiiH C, BliiTaMiiiH A. Aa~e ec11111 1!1.(. neTpoaa, r. BceaonO>KCK liiCn011b30BaTb ee B Ka4eCTBe MaCKiil Ha 111 111i1CTbH s BliiAe HaCToes 111 4aes. TaKoi/1 Hani!ITOK, oco6eHHO c A06as11eHiileM cse-

OT~biXaiiTe · 6e3 npo6JieM

K

OrAa Tbl OTAbiXaeWb Ha MOpe, MeHbwe BCero XO'IeTCR OTBneKaTbCR Ha 6onR'IKM 1.1 HenpMRTHble CMMnTOMbl. Ho MMeHHO B OTnycKe MeHR n1061.1na npecneAOBaTb MOnO'IHML\a C ee 3YAOM, OTeKOM, BbiAeneHMJIMM. To11bKO 4epe3 HeCKOJlbKO 11eT H oco3Ha11a, 4TO caMa BliiHOBaTa s o6ocTpeHiiiHX. npoCTO C11eAOBa110 BblnOJlHHTb 311eMeHTapHble npas11111a npo<j>11111aKTiiiKiil. • KorAa H co6111pa10cb s cTpaHbl c ~ap­ KiiiM K111!1MaTOM, BCerAa C co6oi/1 6epy HeCK011bKO CMeHHbiX Kyna11bHiiiKOB (KaK MliiHiiiMYMABa). • V1 HIIIKOrAa He 3aropa10 B MOKpOM! VlMeHHO nOCTOHHHOe C04eTaHiile ~apbl Iii C011eHoli1 BOAbl npliiBOAiiiT K pa3MHO~eHiiiiO rp1i16Ka KaHAiiiAa . no3TOMY cpa3y ~e noCJle KynaHiiiH H MeHHIO n11asK111 Ha cyx111e . V1 Ha COllHL\e cTapaiOcb He nepeclil~lil­ saTb, 4T06bl He neperpesaTbCR • no 3TOV! ~e nplii41!1He 11eTOM HliiKOrAa He liiCn011b3YIO e~eAHeBHble npOKJlaAKiil Iii CliiHTeTI!I4ecKoe 6e11be, KOTopoe MewaeT KO~e AbiWaTb. • V1 ell.le - so speMH rlilrlileHI!14ecKiiiX npo4eAYP HliiKOrAa He npliiMeHHIO MblllO, BeAb Ha opraHiii3M B ornycKe 111 TaK noCToHHHO B03Aeli1cTsyeT arpeccliiBHaH cpeAa COJleHaH BOAa Iii ~apa. e 04eHb Ba~Hbllil MOMeHT - 3TO nliiTaHiile, BeAb Ha OTAbiXe Mbl MHOroe ce6e n03BOJ1HeM. TaK BOT, ec11111 COKpaTiiiTb ynoTpe611eHiile C11aAKOrO, TO WaHCOB y M01104Hiill..lbl 3aMeTHO noy6aBiiiTCH. HliiKaKiiiX 11liiMOHaAOB - TOJlbKO 41i1CTaH nliiTbeBaH 11111111 MliiHepallbHaH BOAa. V1 KaK MO~HO MeHbWe a11KOrDJlbHbiX HanliiTKOB, KOTOpble o6e3BO~IiiBaiOT opraHiii3M 111 HapywaIOT MliiKpO<j>110py.

E.C. 6op1.1coaa, r. MocKaa

HcToqHHKH HOBbiX CHJI 'J/ eHCKMM opraHM3M - KaK TOHKO HamCTpOeHHbiM MHCTpyMeHT, KOTOpbiM O'leHb 6biCTpo Ha'IMHaeT AaBaTb c6o1.1 npM HenpaBMnbHOM o6pall\eHMM. no3TOMY 04eHb Ba~HO nOAAep~liiBaTb BHYTPiil 111 cHapy~lil rapMOHiiiiO, lilcno11b30BaTb 11106b1e MeTOAbl, noMoraiOll.llile coxpaHHTb COCTOHHiile C4aCTbH, XOpowero caM04YBCTBiiiH 111 HacTpoeHiiiH. H 3aMe4aiO, 4TO np111 A011rlilx cTpeccax Ha41!1Hal0 n11oxo cnaTb Iii xy~e BblrllHAeTb. no3TOMY npliiHiiiMaiO Mepbl Ha CaMbiX paHHiiiX CTaAiiiHX. • Mo111 noMOll.!HiiiKiil - 3TO MeAIIITal.\111111, ayToTpeHiiiHr, o6ll.leHiile c no31!1TIIIBHbiMiil nOApyraMIII. e np111 He06XOAiiiMOCTiil lilcn011b3YIO TpaBbl - se4epoM ycnoKaliiBaiOll.llile, a yTpoM TOHiil3liiPYIOll.llile.

• 04eHb noMoraiOT 3<f>111pHble Mac11a, KOTOpbiMIII H 3anac11acb Ha see c11y4a111 ~lii3Hiil. napy Kane11b MaC11a JlaBaHAbl 11111111 CaHAaJla, CMeWaHHble C 1 CT. 11. paCTIIITellbHOrO Mac11a,- noMoraiOT cnpaBIIITbCH c ~eHCKiiiMiil socnaneHiiiHMIII. ApoMaT Heponlll noMoraeT HOpMa1111130BaTb ropMoHa11bHbllil <j>oH, a 11111aHr-11111aHr noBbiWaeT MOe 111i161i1AO. • 04eHb sa~Hbl AllH ~eHll.lliiHbl npory11Kiil Ha nplilpOAe. HaAO BbiXOAiiiTb 1113 AOMa XOTH 6bl pa3 B AeHb, 4T06bl Han011HIIITCH 3Heprlileli1 B03Ayxa, 3eM11Iil, AepesbeB. Xopowo 6biBaTb y BOAbl, KynaTbCH B OTKpbiTbiX BOAOeMax, XOAiiiTb 6ocliiKOM. Bee 3TO nOAAep~liiT ~eHcKoe 3AOPOBbe 111 Kpacory, nOAapliiT AOn011HIIITe11bHble Clil11bl.

HaTanbR HoaoCMHa, r. MocKBa

fB03~HKa llOAapHT 3~0p0Bbe

H

MKOrAa He AYMana, 'ITO o6bi'IHYIO CKpOMHML\Y - noneay10 rB03AMKY MO>KHO MCnOnb30BaTb AnR ne'leHMR 6ecnnOAMR pa3nM'IHOrO npOMCXO>KAeHMR. 0Ka3biBaercH, ee BTopoe Ha3BaHiile MaT04HaH rB03AiiiKa. 0Ha npaKTIII4eCKiil He liiMeeT no604HbiX AeliiCTBiili/1, CTiiiMY111i1pyeT MaTKy, noBbiWaH TOHyc ee rnaAKOiil MycKynaTypbl, noMoraeT oT 6ecnnOAIIIH pa3Jliii4Horo npOIIICXO~AeHiiiH.

4 4. 11. cyxoro pacTeHIIIH rB03AIIIKIII H 3a111!1Ba11a cTaKaHOM KlilnHTKa, Aasa11a no114aca HaCTOHTbCH, npo1..1e~111Bana 111 n11111a no 4 4. 11. 4 pa3a B AeHb AO eAbl B Te4eHiile MeCHI..la. 3aTeM CAe11a11a MeCH4Hbllil nepepbiB 111 noBTOplilna ne4eHiile ell.le pa3, HO y~e c A06as11eHiileM 6oposoi/1 MaTKiil, KOTopaH noMoraeT CAe11aTb l..lliiK11 pery11HpHbiM 111 HOpMa111!130BaTb ropMOHaJlbHbli/1 <j>OH. AJ1H 3TOrO CMewana TpaBbl B paBHbiX 4aCTHX, a 3aTeM 6pa11a 1 cT. 11. cMeclil 111 3asap111sana CTaKaHOM KlilnHTKa, AaBaJla HaCTOHTbCH Iii npiiiHiiiMana no noncTaKaHa 3 pa3a s AeHb. rso3AiiiKY MO~HO CMeWiiiBaTb Ill c APYriiiMiil TpasaMiil. HanpiiiMep, ecn111 np1114111Ha npo611eM c 3a4aTiileM CBH3aHa c socnanliiTellbHbiMiil npOL.\eccaMiil, TO A06aB11HIOT ceMeHa nOAOPO~HIIIKa, rpywaHKY 11111111 aHIIIC, a ecn111 npeKpaTiilllliiCb KpliiTiil4ecKiile AHiil, TO lllilnOBbllil l.IBeT, AeBHCiil11 11111111 4epHo6bl11bHiiiK.

AMMHa BIIITanbeBHa 3oneaa, r. BonorAa

nE'fE6HbiE BECTH

11


r C IIOJIHKaMH Ha«TifXYIO OXOTY»

n

onRKM o~eHb noxoM<M Ha Hac csoelll nt060BbiO K «TMXOM OXOTe», XOTR 60nbWMHCTBO MX C06paT~eB M3 eBpOneMCKMX CTpaH HMKOrAa He C06Mpa10T M He rOTOBRT neCHble rpM6bl M3 CTpaxa OTpaBMTbCR. A BOT nOflRKit1, KaK 1t1 Mbl, l..\€flb1Mit1 C€MbRM1t1 BM€CT€ C A€TbMit1, Kai>KAbl€ BbiXOAHbl€ 1 ompasnRtoTCR c Kop31t1HKaMit1 3a necHbi-

Mit1 «ypoi>KaRMit1».

I 3MMOM Mbl 06bi~HO fOTOBMM 60pU4 M paccOnbHMK, BeCHOM M neTOM - U4M CO CBeM<eM KanyCTOM M OKpOWKy, a BOT nonRKM B mo6oe BpeMR fOAa BapRT · OAMH M TOT M(e cyn - M<ypeK.

V1

HaAO CKa3aTb, 111M eCTb

rAe pa3rynRTbCR, B€Ab nplt1M€pHO TpeTbR YaCTb Tepp1t1TOp1111t1 CTpaHbl nOKpbiTa ryCTbiMit1 necaMI!I. KorAa R roCTit1na y 3HaKoMolil-nonR4Kiil, OHa C Myi>KeM Kai>KAO€ cy660THee Ill socKpecHoe yTpo scTasana Ha paccseTe, 4T06bl ycneTb 3a rp1t16aM1t1 paHbwe coce-

Aelii-KoHKypeHTOB. OHI!I 111 cso111x AeTeiil c

3

TO rnaBHO€ Hal..\lt10HaJlbHO€ 6ntoAO, KO-

roTOBJliO R 3aKBaCKy no TpaA1t11..\lt10HHO-

TOpOe B nonbW€ €ART B Jlto6oe p,peMR AHR- Ha 3aBTpaK, o6eA lt1fllt1 Yi>Kit1H - 111 s nto-

MY nonbcKoMy pel..\emy: a 6onbWYto 6aHKY BbiCbmaiO 1/2 CTaKaHa pi>KaHolil MYK1t1,

6yto noroAy, 6yAb Ha ynlt11..\e i>Kapa lt1Jllt1 xo-

3aJllt1Bato 1 CTaKaHOM rormYeiil BOAbl. Pa3M€Wit1Bato 1t1 Klt1Aato B 6aHKY 1 KyC04€K

flOA. np1t14€M 3TOT cyn41t11-\ Kai>KAbliil pa3 MO-

YepHoro xne6a, 2-3 3Y641t1Ka YecHoKa, 1-2 naspoBbiX nlt1CTit1Ka, 4-5 ropowlt1H AY-

i>K€T 6b1Tb cosepweHHO APYniM no BKycy, noToMy 4TO cyl.l.leCTBYtoT coTHit1 pel..\emos np1t1roTosneHit1R 37oro 6ntoAa. Era aapRl" KaK B nOCTHOM Blt1A€ (TOJlbKO C OBOL.I.IaM1t1),

Wit1CToro nepl..\a, AOfllt1Bato 1 Jl XOflOAHOiil Klt1nR4€HOiil BOAbl lt1 CTaBJliO Ha HeCKOJlbKO

TaK 1t1 C MRCOM, 1t1 C pb160i/i, 1t1 (' rp1116aM1t1, 1t1 B

AHeiil B Tennoe M€CTO.

paHHero A€TCTBa nplt1cTpacTI!Ifllt1 K 3TOMY 3aHRTit110, KOH€4HO, Hay4111Jllt1 lt1X B nepsyto 04€p€Ab He nyTaTb Cb€A06Hble 1t1 RAOBIIITbl€ rp1116b1. no3TOMY 1113 neca MOI/I APY3bR TacKanlt1 nOJlHbl€ KOp3111Hbl OT60pHbiX rp11160B, KOTOpble noToM APYi>KHO 4111CTit1Jllt1 acelil C€Mbeiil 1t1 rOTOBit1Jllil 1113 HI/IX HaCTORL.I.IIil€ Aeni!IKaTeCbl.

H 111

caMa c orpoMHbiM YAOBOJlbCTBI!IeM

KorAa cMecb nepe6pOAit1T, KaK KBac, npo-

XOA1t1fla BM€CT€ CO CB01t1Miil nOJlbCKit1Miil

6eKOHOM 111 Kon6acKaMit1. B Kai>KAOM paiiloHe

l..\€i>Kit1Bato, Bb1Jllt1Bato B KaCTptolliO, KJlaAy B

nonbWit1 eCTb CBOiil M€CTHbllil P€1..\€nT nplt1-

Hee nacceposaHHbllil nyK, KonYeHyto rpy-

APY3bRMit1 B nee. rp1116b1 TaM He oco6o oTJllt14atoTCR OT HaWit1X, 60flbWOiil pa3Hiill..\bl

rOTOBJl€Hii1R i>KypeKa: KpaKOBCKit1iil, K~fl€1..\­

Ait1HKy, nOAi>KapeHHbl€ CB1t1Hbl€ KOn6aCKit1 lt1Jllt1 6eKOH, Klt1nR4Y 7-10 Mlt1HyT.

Halt16onee nonynRpHoM Blt1Ae- c i>KapeHbiM

Kit1i/i, Ma30B€1..\Kit1lil, nOAflRCKit1i/i, CTaponOJlbCKit1lil. KoH€4HO, €CTb CBOit1 <j>1!1pM€HHbl€ pel..\enTbl 111 B Kai>KAOiil nonbcKoiil ceMbe. rnaBHbiM lt1 H€1t13M€HR€MbiM lt1Hrp€Ait1-

noTOM pa3Jllt1Bato no TapenKaM C Hape3aHHbiM OTBapHbiM KapTO<j>eneM, MOpKOBKOiil, BapeHb1Mit1 Rlill..\aMit1, 06i>KapeHHbiMit1

eHTOM B€3A€ OCTaeTCR i>KYP - 3aKBaCKa 1113

rp1116aM1t1, A06asnRto cMeTaHy 111 ••• sKycHelil-

p i>KaHolil MYK1t1, lt1 r nel..\lillt1 - nepel..\, MaiiiC"paH, xpeH lt1 4€CHOK.

u

H

enoAaneKY oT KpaKoaa, B r?poAe 60XHR, HaXOAMTCR CaMaR 3HaMeHMTaR B Mlllpe conRHaR waxTa, KYAa npMe3M<aiOT TYPMCTbl co scex KOHL\OB caeTa. 3TO M€CTO HaXOAIIITCR nOA OXpaHOiil IOHECKO, HacTOnbKO I..\€HHbiMit1 nplt13Ha-

1111 i>KypeK fOTOB. O,A.Tiesawosa, r. PocToB-Ha-Aotiy

He 3aM€Tit1Jla, a BOT 4TO nOJlbCKit1€ neca HaMHOrO YXOi>K€HH€€ lt1 41111..1.1€ HaWIIIX 3TO <j>aKT. TaM Aai>Ke A€TIII np111yYeHbl He 6pocaTb 6yMai>KKit1 OT KOH<j>eT lt1 Apyroi/i

1 Mycop

nOA HOrl!l, a YHOCIIITb C co6olil, 4T06bl COXpaHit1Tb nepB03AaHHYIO Kpa-

COTY nplt1pOAbl.

. TaMapa EpMaKoBa, r. MocKBa

ne-

flOAKaX. 3A€Cb nOA 3€MJleiil np0110i>KeHa

TaKi>K€ CnOpTit1BHOMY MOA€lllt1pOBaHIIIIO

Aai>Ke HaCTORL.I.IaR nOA3€MHaR i>Kene3Ha~ AOpora, no KOTopolil MoryT npoKaTit1Tbc'R

TaT€JlbHbiX annapaTOB. Ho 0Hit1 He MewatoT OCHOBHOMy Ha3Ha-

ace i>Kenatol.l.lllle, a paHbWe no Heiil B031t1fllil Ha Tenei>KKax KaMeHHyto conb. BeAb 1!13-

4€Hit110 60XHit1 - 03AOPOBVIT€JlbHOMy, TaK KaK YaCTb nOA3eMHbiX ne1..1.1ep 3aKpb1Ta AflR

HaYanbHO B 3Tit1X ne1..1.1epax HaXOAit1Jllt1Cb

noce1..1.1eHVI.fl o6bi4HbiX TYPVICTOB llllllcnonb-

Hbl ne1..1.1epb1 6oxHIII. Bo-nepBbiX, nocel.l.leHI!Ie 3TOiil COJlRHOiil WaXTbl 04€Hb nOJl€3-

AP€BHI!Ie conRHble Konlt1.

3yeTc.R VICKJlto4VIT€JlbHO AflR MeAVII..\VIHCKVIX

HO AflR 3AOPOBbR, lt1 BO- BTOpbiX, B Heiil H€06biKHOB€HHO KpaCit1BO, R nocne 3KC-

HOro npOit13BOACTBa B nonbW€ paccKa3bl-

KypCit1111 TYAa 6 , Ina B non HOM BOCTOpre. noA3€MHbl€ KOPIIIAOPbl Ill nel.I.I€Pbl c 5pa3YIOT na6111p111HT Ha rny6111H€ n04Tiil 300 M, yKpaweHHbllil Bblpe3aH HbiMIII 1113 COJllil cKynbmypaMI!I, KapT1t1HaMit1 111 <j>pecKaMit1. B ne1..1.1epax 6oxH III ecTb nOA3€MHble 03e-

lt1CTOplilto nORBJl€Hit1R nel.l.lepbl Ill COJlR-

npOI..\€AYP· ne41!1TbCR CtoAa npVI€3i>KatoT ntoAIII c 3a6onesaHVIRMIII AblxaTenbHOiil 1t1 HepBHOiil Clt1CT€Mbl, OCfla6neHHbiM VIMsaeT My3eiiiHaR BbiCTaBKa, pacnonoi>KeHHaR B OAHOiillt13 60JlbWit1X ne1..1.1ep 60XHit1. B ., MYHVITeTOM, 6one3HRMVI cyCTasos 111 no3BOH04HVIKa. H HecKOflbKO pa3 noce1..1.1ana APYrliiX ne1..1.1epax 6yKsanbHO Klt1nlt1T KYllbTypHaR 1t1 cnopTIIIBHaR i>K1113Hb, 3A€Cb npoXOA1t1T MHOi>K€CTBO B€4€plt1HOK Ill copeBHOBaHit1lil, 1113B€CTHbiX BO BCelil nonbW€ 1t1

ne1..1.1epy c 3KCKypci!IRMVI, 4T06bl AbiWaTb I..\€Jl€6Hb1M COJl€HbiM B03AYXOM, VI nOTOM BCIO OC€Hb VI 3111MY npOi>KVIJla 6e3 06bi4HbiX

3a ee npeAenaMIII. Hanpi!IMep, B MecTHbiX

npOCTYA VI o6ocTpeHIIIR 6pOHXI!IaJlbHOiil

pa, HanOJlH€HHbl€ COJlRHbiM paCTBOpOM,

waxTax nocTORHHO npoBOARTCR TYPH1t1pbl

aCTMbl.

KOTOpble

no A3toAO, Ai>KIIIY-Ai>Kit1TCY 111 cTpenb6e, a

12

TYPIIICTbl

npeoAonesatoT

TIE'-:E6HbiE BECTH

Ha

III.H. OCTanosa, r. CaHKT-neTep6ypr


CoaeTbl TpaaHMKa 0rBe4aer

$~mrepaneBT

AHApeH 3anoMneHKOB

POACTBeHHMK MOpKOBM McenbAepeH C youeneHueM Y3Hana, 1.1mo necHot.i oyOHUK - OUKUU ((poocmeeHHUK» MOpKOBU u cenboepeR. MoJKHO nu ecmb ezo KOpHeBUU(Q, KQK y OZOpOOHbiX KOpHennOOOB, unu zomosumb u3 Hezo neKapcmsa? MapiiiHa Cepreesa, r. CaMapa

C

osepweHHO sepHo, AYAHVIK 11ecHoil1 OTHOCLIITCR K TOMY >Ke CeMeillCTBy Ce11b,Qepeii1HbiX (30HTVI4Hb1X), 4TO VI MOpKOBKa, Cellb,Qepeiil, TMVIH, naCTepHaK, yKpOn, aHVIC. 3TO secbMa 4eHHOe nVILl.!esoe VI lleKapcTBeHHoe paCTeHVIe. B AYAHVIKe MHoro colleVI Kallb4VIR, <j>oc<j>opa, a TaK>Ke K11eT4aTKLII VI npoTeVIHa. B llVICTbRX CO,Qep>KVITCR VI aCKOp6VIHOBaR KVICilOTa. CHa,Qo6bR Vl3 AYAHVIKa 11ecHoro o61la,QaIOT npOTLIIBOBOCnallVITellbHbiM, M04erOHHbiM, nOTOfOHHbiM VI paH03a>KVIBilRIOLl.!VIM csoillcTBaMVI. Ero ,QeillcTBYIOLl.!VIe sell.!eCTsa pacc11a61lRIOT rna,QKYIO MYCKy11aTypy BHyTpeHHVIX opraHos, ycVIIlVIBaiOT ceKpe4V110 >Ke11y,QKa, 6pOHXOB, no,QaB11RIOT np04eCCbl 6po>KeHVIR B >Ke11y,QKe VI KVIWe4HVIKe, y6VI BaR naToreHHbiX 6aKTepV1111. AllR npLIIroTOslleHVIR oTsapa 2 CT.Il. cyxVIx LII3Mellb4eHHbiX KOpHeVi 3allVIBaiOT 0,5 11 ropR4ei/1 BOAbl. KLIInRTRT Ha cna6oM orHe no,Q KpbiWKOi/1 20 MVIHyT, HaCTaVIBaiOT 2 4aCa VI np04e>KV1BaiOT. nbiOT B ropR4eM BVI,Qe no pa3a s ,QeHb noc11e e,Qbl. B HapOAHOVi Me.QVI4V1He KOpHVI VI ceMeHa AYAHVIKa paHbWe 4aCTo npVIHVIMallVI BHYTPb npVI 4VIHre, MVIrpeHVI, 6eccoHHV14e, KaK oTXapKVIBaiOLl.!ee VI ycnoKaVIBaiOLl.!ee cpe,QcTBo. HacTOLII VI oTsapbl Vl3 paCTeHVIR nVIIlVI np111 .QIIIapee 111 3anopax. Hapy>KHO paCTeHVIe npiiiMeHRilVI ,QilR paCTVIpaHitli/1, apoMaT~t~4eCKIIIX saHH np~r~ no,Qarpe, pesMaTit13Me, apTp~t~Tax 1r1 apTp03ax. A 4T06bl YTOillt!Tb 3y6Hyl0 6ollb, peKoMeH.QyeTcR >KesaTb Kyco4eK ero KOPHR. Vlll~t~ np~t~110>Kit1Tb K 60ilbHOMY 3y6y BaTKy, CM04eHHYIO COKOM 1113 KOpHeVllliii60 cnlllpTOBOi/1 HaCTOillKoi/1. MollO.Qble no6er~r~ AYAHIIIKa 11ecHoro MO>KHo OTBap~t~BaTb It! eCTb. Vlllltl fOTOBIIITb C Hlt!M!-'1 s~r~TaM~t~HHble callaTbl. Ayw~r~cTaR Tpasa ~r~c­ nollb3yeTcR KaK np~r~npasa K nepsbiM 1r1 sTopbiM 61l10AaM, co11eHbRM, Map~r~Ha,QaM. He>KHble CTe61llll Ill 4epeWKit1 111t1CTbeB 041r1Ll.!aiOT OT KO>KVI4bllt1 3acaxaplt1BaiOT, ,QellaR BKYCHble It! apoMaTHble 4YKaTbl ,QJlR yKpaweHit!R TOpTOB, n~r~po>KHbiX. KopHitl ~r~cnollb3YIOT 1r1 AJ1R apoMaTit13a41r1VI pa31llt14HbiX Hanlt!TKOB.

0,5 cTaKaHa 2-3

lleM noneaeH "'aM nyap? /113 KQKOZO pacmeHUR oena10m 1./QU ny3p? Ecm& nu y Hezo non e3Hble csot.icmsa? ranii!Ha lf1BaHOBHa fl apCIIIHa, r. Cb13paHb

Y

Ba>KaeMaR ra111r1Ha VlsaHOBHa, nonyllRpHbli/1 31llt1THblil1 4ai/1 ny3p lt13rOTaB11VIBaiOT Vl3 3pellbiX KpynHbiX lllt!CTbeB 4aii1HOro ,Qepesa, no,QsepraR ~r~x .Q111t1Te11bHOiil <j>epMeHTa4VIIr1. ·' TaKOiil 4ai/l, B OTJ1V141t1e OT 06bi4HOro, npltl XpaHeHitlltl He T011bKO He TepReT CBOit!X nolle3HbiX csoillCTs. Hao6opoT, sKyc ero CTaHOBit!TCR lllt!Wb MRr4e It! nplt!RTHee, a 11e4e6Hoe B03,Qeil1cTBir1e MHoroo6pa3Hee. Ko<j>e~r~Ha s ny3pe MeHbwe, 4eM s o6bi4HOM 4epHOM lt111VI 3e11eHOM 4ae, HO 6o,Qplt1T OH Clt111bHee KO<j>e, YllY4WaR pa6oTy M03ra. VIHTepeCHO, 4TO ny3p MO>KeT KaK TOHit131t1posaTb, TaK 1r1 Bbl3biBaTb pacc11a6llRIOLl.!ee Aeii1CTB1t1e, B 3aBit1Cit1MOCTit1 OT lt!CXO,QHOrO COCTORHitlR opraHit13Ma. Ho ,QilR TOro 4T06bl 4alil oKa3a11CR 4e11e6HbiM, ero Ha,Qo npaBitlllbHO 3asapV1BaTb. • 4T06bl np~t~rOTOBit!Tb 6o,QpRLl.!lr1il1 HanltlTOK, 6epyT 4-5 r 3asapK~r~. CHa4a11a <j>ap<j>oposblill 4aii1Hir1K On011aCKit1BaiOT KltlnRTKOM, 3aTeM Klla,QyT ny3p VI 3alllt1BaiOT 150 Mil K~t~nRLl.!eill BO.Qbl. HaCTa~r~saiOT 5 M~t~HyT, .QOIl~t~BaiOT BOAbl ,QO 300 Mil It! >K.t\YT ell.!e 1 MltlHyTy. noTOM pa3111t1BaiOT no 4aWKaM. . • Cn~t~TYIO 3asapKy He Bb16pacb!BaiOT, a 3a11~r~sa10T KVInRTKOM BTOplt14HO. HaCTa~r~sa­ IOT 3-5 Mlt!HYT It! nbiOT, ,Q06aBVIB C111t1BKit1 lt1111t1 Me.Q. TaKolil 4ail1 xopow noc11e TPYAOBoro AHR. OH pacclla611ReT 1r1 rapaHTVIpyeT cnoKOii1Hblil1 OCBe>KaiOLl.!lrlill COH. noCJle MHOf041t1CileHHbiX lt1CC11eAOBaHit1il1 6bl110 ,QOKa3aHO, 4TO OH YllY4WaeT VI nlrlll.!eBapeHitle. Ero MO>KHO n~t~Tb ,Qa>Ke 60ilbHbiM C R3BOJI1 >Kelly,QKa It! ,QBeHa,Q4aTVInepCTHOil1 Klt!WKitl. TaK>Ke HanVITOK HopMall~t~3yeT o6MeH seLl.!eCTB, BbiBO,Qit!T lt13111t1WKit1 XOileCTep~t~Ha It! TOKCit14Hble Bell.!eCTBa, CHitl>KaeT ypoBeHb caxapa s Kpos~r~. KpoMe Toro, noMoraeT

noxy,QeTb 6e3 spe,Qa .Q11R opraHit13Ma 1r1 oTIllt14HO CHVIMaeT nOXMellbHbli/1 Clt!H,QpOM. Pery11RpHoe ynoTpe611eHLIIe ny3pa cnoco6CTsyeT yMeHbWeHVIIO BR3KOCTit1 KpOBVI, CHitl>KaeT pVICK o6pa30BaHVIR TpOM60B B cocy,Qax, HOpMa11~t~3yeT apTepVIallbHOe ,QaB11eHVIe 1r1 oMo11a>KVIsaeT. 3m ell.!e 1r1 Cpe,QCTBO npo<j>VI11aKTit1KVI pa31llt14HbiX onyXOilei/1. XoTR 4ail1 ny3p xopow caM no ce6e, He B036paHReTCR ,Q06aB11RTb B Hero npVI 3asaplt1BaHit11t1 HeMHOro. TpaBbl Melllt!CCbl, KOTOBHit!Ka, WltlnOBHit!Ka, ~aCMit!Ha, KOpHR lt1M61t1pR. V1111r1 cyweHbiX lleneCTKOB p03bl, Kyco4KOB <I>PYKTOB, Rro,Q.

TpaBbl BMecTo 3H3nbreTMKOB nooCKQJKUme mpaBbl U peL(enmbl C HUMU, KOmOpble CnOC06Hbl CHUMam ~ unu xomR 6&1ocna6nRmb 6on&. Onbra MIIIAResa, r. OMcK

M 11a,QaiOT Bblpa>KeHHbiMVI 6o11eyT011RIO-

Hor~r~e 11eKapcTBeHHble pacTeHVIR o6-

Ll.!lr1MVI CBOillCTBaMVI. 0HVI MoryT B TOi/1 ltlllltl VIHOill cTeneH~r~ 3aMeHVITb ame4Hble npenapaTbl. O,QHaKo Ha,Qo 3HaTb, 4eM Bbi3BaHa 6o11b - cna3MaMVI cocy,Qos, socna11eHVIeM, nospe>K,QeH~t~eM Hepsos ... Hanp~r~Mep c11eAY10Ll.!lt1e CVIMnTOMbl. npVI r0110BHOil1 60111r1 B CBR31t1 CO cna3MaMVI cocy,Qos Henlloxo noMoraeT HacToi/1 Vl3 TpaBbl AYWir14bl. 6epyT 1 cT. 11. TpaBbl It! 3alllt1BaiOT 1 CTaKaHOM KVInRTKa. HacTaVIBaiOT 30 MVIHY~ npo4e>KV1Ba10T 1r1 Bblnlt!BaiOT 3a ,QeHb s 2 np111eMa AO e,Qbl.

A

OT xpoHVI4eCKit1X 6ollelil s o611acTV1 cep,Q4a peKOMeH,QyeTCR c6op: MellVICca, 3Bepo6oi/1, ,QOHHit!K, 4a6pe4, 4BeTKVI VI n110.Qbl 6oRpbiWHit1Ka- noposHy. 3asap~r~sa­ IOT 4ail1 s TepMoce, 3all~t~BaR 2 cT. ll. c6opa 1 11 KVInRTKa. HacTaVIBaiOT 2 4aca, npo4e>KVIsaiOT VI nbiOT no 0,5 cTaKaHa 2-3 pa3a s ,QeHb. Kypc AJ1VITe11bHblil1.

V

0

EC11VI 6011V1 B >Kelly,QKe VlllVI KVIWe4HVIKe CBR3aHbl CO Cna3MaMVI, MeTeOpV13MOM, TO noKa3aH HaCTOi/1 Vl3 n110,QOB TMVIHa, aH~r~ca, <j>eHxe11R. AllR ero npVIrDTOBileHit!R 1 4.1l. CeMRH paCTitlpaiOT B CTynKe, 3a11VIBaiOT 1 CTaKaHOM KltlnRTKa, HacTa~r~saiOT 1 4ac s TepMoce, npo4e>KV1Ba- ' lOT VI n b iOT no 2 CT. ll. Me>K,Qy npltleMaMVI n~t~Ll.!ltl 3-4 pa3a s ,QeHb.

0

EcTb VI Hapy>KHble cpe,QcTsa. Ec11V1 6ecn o KORT 6o11V1 s cycTasax, TO Ha H04b nplt16VIHTOBbiBaiOT CBe>KVIe llVICTbR MaTb- lt1-Ma4eXIt1 (MO>KHO CYXVIe, pa3M04eHHble s ropR4eil1 BO.Qe). •

A TaK>Ke Ha H04b ,QellaiOT o6epTbiBaHVIR 'V 11VICTbRMVI 110nyxa (Hapy>KHOi/1 CTOpOHOi/1 K KO>Ke). Csepxy- nOilVI3Tit11leH 1r1 6VIHT.

nE"'E6HbiE BECTH

13


MoM fOACI- Moe 6oraTCTao

3a'lleM uuocTPaHHLiii uaneucuu? Cne4111an111CTbl rosopRT, 'fTO rna sHoe neKapcTBO OT CTapoCTIII 111 o6R3aTenbHOe ycnosl/le AJ111 coxpaHeHIIIRRCHOCTl/1111 )KJIIBOCTIII yMa- TBOp'teCKIIIM TPYA· OAHOBpeMeHHO pewaTb l..leJlbiVi pR,Q 3aAa4 :

craBnRercR B03MO>KHbiM. KoHe4HO, HL!IKTO

BbiY4LiiTb He3HaKOMble CJlOBa Ill Hay4111TbCR

He OTMeHRJl OC06eHHOCTL!I B03pacra. 0AHa-

pacn03HaBaTb Ha CJlYX B nOTOKe 4Y>KOiil, He-

KO eCJllil BblnOJlHeHL!IIO LiiHTeJlJleKTyallbHbiX

nOHRTHOiil pe4L!I, nOHL!IMaTb Ill npL!IMeHRTb

3aAa4 yAellRTb 6onbwe BpeMeHL!I, He Q>op-

npaBL!IJla 111 r.n.

CL!IpoBaTb C06biTL!IR, TO MO>KHO A06L!ITbCR

Te, KTO Y4LIIT L!IHocrpaHHble R3biKL!I, craHo-

HenJlOXL!IX pe3yllbTaTOB.

V1

BRTCR 6onee aKTL!IBHbiML!I Ill yBepeHHbiMIIl B

Q

fl

npL!ICOeAL!IHRIOCb K 3TOMY MH eHL!IIO Ill A06aBJ110, 4TO B 3TOM CMbiCJle Lil 3y4eHL!Ie

KOHe4HO, HY>KHa MOTL!IBai..ILIIR! rnaBHaR

ce6e, Ha4LIIHaiOT rpaMOTHee roBopL!ITb Ha

1..1e11b 3aHRTL!Ii/i -

POAHOM R3b1Ke Ill pacwlilpRIOT CBOLil CllOBap-

AaTb TpeHLilpOBKY Ill nlilll.IY M03ry, TeM caMbiM npOAJleBaR >KL!I3Hb.

Hbllil 3anac, MbiCJlRT 6onee TBOp4eCKL!I.

COXpaHL!ITb RCHOCTb yMa,

11106oro LIIHocrpaHHoro R3b1Ka- o 4 eHb Aelil -

MHor111e B03pa3RT, 4TO Ha neHCL!ILil «ro-

npoCTO n03BOJlbTe ce6e :=ny pOCKOWb -

crBeHHaR rpeHL!IpOBKa. BeAb B npOL~ecce

noBa y >Ke He Ta» Ill BbiY4LiiTb L!IHOCTpaHHbllil

OCTaBaTbCR MOJlOAbiML!I KaK MO>KHO AOJlbWe!

n03HaHL!IR HOBOro HaW M0 3r Bbi HY>KAeH

R3biK Lillllil OCBOL!ITb 4TO-TO HOBOe He npeA-

T.H. KoHona4KaR, r. A3oB

llpocToii MacciDK .zvrn ~onroneTIDI

Y

3Aopoaoro Aepesa AOn>KHa 6b1Tb ClllnbHaR KOpHeBaR CIIICTeMa. TOILIHO TaK >Ke 111 AJIR Hawero xopowero caMoILIYBCTBIIIR HaAO cneAIIITb, ILIT06bl HOrlll, AaiOII.\IIIe onopyTeny, 6blnlll yCToliiiLIIIIBbiMIII Ill KpenKI/IMI/I, Ec11111 Bbl xor111re BcerAa 6b1Tb n onHbi -

HaliiTLII ee HeCJlO>KHo. ECJllil Bbl nOAO>KMere nallbl..lbl, B cepeAL!IHe noAOWBbl o6pa3yer-

CR ymy6neHL!Ie Me;>KAy 6onbWL!IM Iii MallbiM 6yrpaML!I CTOn bl - B HeM Ill HaXOAL!ITCR T04Ka «6bi0Ll.llillil POAHL!IK». MacclllpoBaTb ee CJleAyer KpyroBbiM ABL!I>KeHL!IeM CJlerKa corHyrbiM

1

Eepern:Te 6f3HHY!

I I

qaiLIHbllil y11.1acTOK MHe AOCTancR YJKe c HaCa>KAeHI/IRMI/I, 110AOBble AepeBbR R, noHRTHoe Aeno,

rporarb He cra11a, a BOT 6y3LIIHY nonpo-

MII1 3Hepr1!1111, 60APOCTL!I Ill npOAJlL!ITb ce6e

6o11bWL!IM nallbl..leM, 4T06bl MaHLilny11RI..IL!IR 6bl11a MaKCLIIMaJlbHO 6e36o11e3HeHHolil. 3a-

>KL!I3Hb, TO c11eAyer oco6oe BHL!IMaHL!Ie YAe-

TeM npOBOAfiTCR 6b1CTpb1e KOJle6aTe11bHble

CTaJla BCJlyx COKpywaTbCR. fi-TO Ill He no-

11L!ITb pe<j>neKropHbiM T04KaM, pa cnono-

AB1:1>KeHL!IR Ha T04Ke, He CABL!Ira101.1..1111e KO>Ky.

HRJla CHa4a11a, 4eM TaKaR 6ypHaR peaKI..IIIlR

>KeHHbiM Ha cronax.

CaMoMacca>K BblnonHRercR noo4epeA-

ApeBHII1e KL!ITalilcKIIle LlellL!ITe11Lil C4Li1Tanlil, 4TO ecn111

100 pa3 AaBL!ITb Ha T04KY IOH-410-

aHb nepeA CHOM, TO MO>KHO A06L!ITbCR A011-

HO Ha npaBolil 111 11eBolil cronax. npoBOAL!ITb 3TY np04eAYPY >Ke11aTe11bHO yrpoM Iii Be4epoM.

Bbi3BaHa. MHe Ka3a110Cb, ljTO 3TOT Kycr 6ecno11e3Hoe pacreHLIIe, Koropoe T011bKO MeCTO B CaAy 3aHL!IMaeT. Cnac1116o coceAKe, KoropaR npocBer11111a

Onbra HwiiiHa, PR3aHcKaR o6n.

roJleTL!IR.

CL!I11a cynpyra cnlii11Li1Tb. CoceAKa no Aa4e YBLIIAena, KaK oH npL!IHRJlCR 3a Ae11o, 111

MeHR B 3TOM Bonpoce. 0Ka3biBaercR, 4epHaR 6y31!1Ha- Ha peAKOCTb no11e3HaR KY11brypa. no JlereHAe, OHa RB11ReTCR CBRLl.leH-

5 ueqepHHX npHBbi'IeK ·

HbiM pacreHL!IeM 111 o611aAaer yHL!IKa11bHbiM CBOLiiCTBOM AapoBaTb AOllr011eTL!Ie.

V1

ce-

roAHR <j>MTOTepaneBTbl 111 TpaBHL!IKL!I l..leHRT

4

To6bl B 3penoM B03paCTe BblrnRAeTb Ha nRTb c nntOCOM, HY>KHO no3a6oTIIITbCR 06 3TOM 3arOAR. A BOT MHOrL!Ie AaMbl CnOXBaTbiBaiOTCR l._

o6e pyKL!I, coBepwalilre KpyroBble ABL!I>KeHLIIR

3TOT KYCTapHL!IK 3a ero MOI.I..IHYIO 4e11e6-

c n erKL!IM Ha>KaTIIleM 6o11bWL!IMII1 nallbl..laML!I,

HYIO CLilllY 111 6oraTbllil BL!ITaML!IHHO-ML!IHe-

nepeABL!Ira RCb OT nepl!l<j>epl!llil K 4eHrpy rono-

pa11bHbllil COCTaB.

Bbl. 3aTeM KOH4LiiKaMLil na11b4':;B MallbiM111 Kpy-

C11L!IWKOM n03AHO -

KOrAa npL!13J-taKL!I CTa-

roBbiMLil ABL!I>KeHIIlRMLil

KoHe4HO, R nepeAyMa11a Li136aB11RTbCR OT TaKoro nOAapKa nplilpOAbl. BMeCTO

peHL!IR y>Ke Ha1111140.

fl

11111HL!I II1 pocra B0110C OTO 116a K TeMeHL!I.

>Ke AaBHbiM-Aa BHO

npOLIIAL!ITeCb BAOJlb

HeC110>KHbiMLil, HO 04eHb Ba>KHbi ML!I npOI..IeAYPaML!I. BblnOilHRR L!IX pery11RpHo , R cMorna Ha paBHbiX nOTRraTbCR C HeyM011 L!IM biM BpeMeHeM.

3TOrO CTalla perynRpHO rOTOBL!ITb Hani!ITOK A011rO>KL!ITe11elil.

B3R11a 3a npaBL!I110 3aKaH4L!IBaTb c Bo lil AeHb

0

nopaAylilre CBOL!I PY4KL!I l.l..leApbiM C110eM AOMawHero KpeMa Ha 11eKapcrBeH-

1 CT. Ba11a

11 . cyweHbiX n110AOB 6y3Li1Hbl 3a11L!I-

500

M11 BOAbl, AOBOA11111a AO KL!Ine-

15

HbiX TpaBaX, KOTOpbllil nOMO>KeT BepHyTb

HL!IR 111 Bap11111a

L!IM B11ary Ill We11KOBII1CTOCTb.

npOI..Ie>KL!IBaJla Ill A06aB11R11a B Hero

MlllHyr. ropR4Lillil orBap

2 CT. 11 .

MeAa. n11111a BMeCTO 4aR B ropR4eM BII1Ae.

0

Ko>Ka 04eHb 11106111r ~11a>KHbllil B03Ayx, n03TOMY B cnaJlbHOII1 KOMHaTe p e KO-

MeHAyeTCR ycraHOBL!ITb YB11a>KHL!ITeJl b

11111111

paccraBL!ITb eMKOCTL!I c BOAOLil. Ec11111 np111 3TOM

0

4T06bl L!IMeTb pOCKOWHYIO WeBe1110py

A.B. nesosa, r. HIIIKOnbcK

yrpOM, nepeA CHOM HaHeCL!ITe Ha KOH-

4 L!IKL!I B0110C nL!ITaTe11bHYIO MaCKY 111 OCTaBb e e Ha BCIO H04 b .

Bbl A06aBL!ITe B Hee HeCK011bKO Kane11b MaCJla 3BKa11Lilma, 3TO yny4WL!IT AbiXaHL!Ie 111 coH.

A V

Macca>K KO>KL!I r~110Bbl o6ecne4111 Baer AOn011HL!ITe11bHbllil

nplillli!IB

KpOBL!I

K

0

4 T06 bl y rpO M B3rllRA 6blll RCHbiM Ill cBe >KL!IM, nepeA CHOM HaHeCL!ITe Ha o6-

11ac r b

BOKpyr

rna 3

KpeM C 3KCTpaKTOM

APO>K>Ke lil 11111111 a HTII1 0KCL!IAaHTaM II1. TaK>Ke

KOpHRM Bonoc. TeM caMbiM y11y4waercR L!IX

B03 b M II1Te 3a npaBII1110 HaAeBaTb Ha H04b

nL!ITaHI/le 111 nORB11eHL!Ie CeAL!IH b l 3aMeAJ1ReTCR.

TeMHYIO TKaHeByiO MaCKY.

TeXHII1Ka Macca>Ka CJleAYIOI.I..IaR: L!lc n o 11b3YR

14

nE'IE6HbiE BECTH

CaeTnaHa KosanbcKaR, r. Bon>KCKIIIIII L================


HarypanbHble cpeACTBa ne'leHMR- :no He TOnbKO 4ene6Hble TpaBbl, cJ>pyKTbl, RrOAbl, OBO~M M npOAYKTbl n'lenOBOACTBa. MHOrMe none3Hble MCKOnaeMble TO>Ke BnOnHe Bnii1CbiBaiOTCR B 3TY KaTerOpMIO.

Gailili

npe>K,qe scero RBJlRercR CblpbeM ,QJlR np01113BO,QCTBa TOnJ1111Ba 111 nJlaCTMaCC. Ho O,QHOBpeMeHHO OHa RBJlReTCR 111 neKapCTBOM. ( ,QpeBHII1X BpeMeH 1113BeCTHa HaqnanaHcKaR He<j>Tb 1113 A3ep6aVI,q>KaHa, BaHHbl 1113 KOTOpOVi 111CnOJlb3YIOTCR B Jle4eHII1111 MHOfii1X 3a6onesaHII1Vi.l/13 He<j>TII1 nony4atOT napa¢111H, 6e3 Koroporo He o6xo.QII1TCR <j>1113111orepan111R HaKoHel..\, MII1HepaJlbHOe MaCJlO 111 Ba3eJ1111H, OCHOBbl ,QJlR np111rOTOBJleHII1R Ma3eVI 111 KpeMOB, TO>Ke np01113BO,QRT 1113 He<j>TII1. 6Jlii13KII1Vi pO,QCTBeHHII1K He<j>TII1, 6naro,qapR BbiCOKOVi TeMneparype nnasneHII1R 111 HII13KOVI rennonposo.QHOCTII1 np111MeHReTCR ,QJlR KOMnpeCCOB 111 annn111Ka1..1111Vi s ne4eHII1111 6one3Helil

ltkf.J!§::mJ

onopHO-,QBII1rarenbHOVi CII1CTeMbl 111 pacCTpOViCTB HepBOB- MRfKOe Tenno 030Kep111Ta o6e36on111saer 111 ycnoKall1saer. xopowo y,qep>K111Baer renno 111 so,qy 111 np111 3TOM HaCblll\eH opraHII14eCKII1MII1 KII1CJlOTaMII1, COJ1RM111 111 M111Kp03JleMeHTaMII1. Ero npii1MeHRIOT B ne4eHII1111 KO>KHbiX 111 cycraBHbiX 3a6onesaHVIVI. 3TO HaCTORU\aR KJla,QOBaR MII1HepaJlbHbiX 111 opraHII14eCKII1X Bell\ecrs. CneKrp 111x ,qeVicTBII1R 04eHb Wll1poK s 3aBII1C111MOCTII1 or cocrasa. BceM 1113secTHbl rpR3111 Meprsoro MOpR 111 KapnoBbiX Bap, HO TaKII1X 111CT04HII1KOM HeMaJlO 111 B HaweVI crpaHe - CrapaR Pycca, CaKII1, CsemoropcK VI, KOHe4HO, nRT111ropcK 111 EcceHtyKII1. rpR3eBble BaHHbl, MaCKII1 111 o6e-

mmJ

IJ!§JIJ•h!HIJhililli -

pTbiBaHII1R Ha3Ha4atOTCR npaKTII14eCKII1 np111 scex xpoHII14eCKII1X 3a6onesaHII1RX 111 nonynRpHbl B KOCMeTOJ10fii1VI. lr,iqibi - YHII1sepcanbHbiVI .QOKTop. B HapO,QHOVi 111 O<j>ll11..\111aJlbHOVi Me,QII11..\111He ee 111CnOJlb3YIOT He TOJlbKO Hapy>KHO, HO 111 BHYTPb- OHa C4111TaercR O.QHII1M 1113 ny4WII1X np111pO,QHbiX 3HTepocop6eHTOB, BbiBO,QRU\111X TOKCII1Hbl 1113 opraHII13Ma. l1@3•HJ ell\e O,Q111H CTp0111TeJlbHbiVi Marep111aJl, npii1MeHRercR 111 s Me.QII11..\VIHe. Cyll\ecrsyer 1..\eJloe HanpasneHVIe - ncaMMorepanii1R, B KOTOpOM B03,QeViCTBII1e Tenna C04eTaeTCR C MaCCII1PYIOU\111M ,qeVICTBII1eM neC4111HOK. ~ - 3TO HaCTORU\111Vi cynepneKapb. Bee ee pa3HOBII1.QHOCTII1, or o6bi4HOVI nosapeHHOVI ,QO MOpCKOVi, ,QaBHO 3aCJlY>KII1Jlll1 no4eTHoe Mecro cpe.QVI neKapcTBeHHbiX cpe,QCTB KaK ,QJlR BHyrpeHHero, TaK 111 ,QJlR Hapy>KHOro 111cnOJlb30BaHII1R. 1§1!il(.f.iilli TO>Ke COJlb, TOJlbKO He HaTp111eBaR, a MarHII1eBaR. lllcnonb3YtOT era ,QJlR BaHH B Jle4eHII1111 BOcnaJ1111TeJlbHbiX 3a6onesaHII1Vi onopHO-.QBII1rarenbHoro annapara, a s s111,qe Hacroes- s racrpo3Hreponorll1111 VI np111 no4e4HbiX He,qyrax. XOTR V1 .QaJleKO He BCer,qa np111RTHble Ha BKyc, RBJlRIOTCR MOU\HbiMII1 JleKapCTBeHHbiMII1 cpe,qcrsaMII1. Ha3Ha4atOT VIX np111 pa3HbiX 3a6oneBaHII1RX B 3aBII1C111MOCTII1 OT COCTaBa, 1113TO sa>KHO Y4VITbiBaTb, Kor,qa Bbl noKynaere MII1HepanbHYtO so,qy s 6yTbiJ1Kax. B 3aKJlt04eHII1111 HY>KHO cKa3aTb, KOHe4Ho, o KaMHRX. He TOJlbKO o6 3Heprerii1Ke ,qparo1..1eHHbiX 111 nony,qparo1..1eHHbiX M111Hepanos, HO 111 o6 o6bi4HOVI ranbKe 111 6ynbi>KHII1Kax, KOTOpble 111CnOJlb3YIOTCR KaK B 6aHe ,QJlR KaMeHKII1, TaK 111 B cnel..\111aJlbHOM HanpasneHII1111 Macca>Ka- croyHrepanll1111.

IW!JllfY •fii,ifi:iti[:i:f•flCil

KaK nposecrn

Dllt1Hs:JHoe MHoro4BeT1t1e

MHfKOe OYit1UJ.eHit1e?

Y

r

nMHRHaR BOAa, KOTopyiO ny'lwe roTOBMTb &113 anTe'fHOrO KaOnMHa MnM rony6o~ rnMHbl, - OAIIIH 1113 ny'fWIIIX cnoco6os MRrKoro O'flllll\eHIIIR opraHIII3Ma.

HanonHII1Te creKJlRHHYtO 6yTbiJlKY 4111croVI so,qoVI, ,qo6asbre ry,qa nopowoK rflii1Hbl 1113 pac4eTa 3 CT. Jl. Ha 1 Jl BO,Qbl 111 OCTaBbTe Ha COJlHI..\e Ha HeCKOJlbKO 4acos. Ka>K.QbiVi pa3 B36ambiBaR, noHeMHory BblneVITe 3TY CMeCb B Te4eHII1e cyroK. Kypc 04111ll\eHII1R- 21 ,qeHb, nosrop111Tb MO>KHO noCJle 2 He,QeJlb OT,QbiXa. np111HII1MaTb rnii1HRHYtO so,qy Ha,qo crporo no npas111ny: 3a non4aca-4ac ,qo e.Qbl 111n111 4epe3 ,qsa 4aca noCJle e.Qbl. He no,qorpesalilre VI He oxna>K,QaVITe rflii1HRHYIO BO,Qy: OHa ,QOJl>KHa 111MeTb KOMHaTHYIO TeMneparypy.

rniiiHbl pa3HbiX 4BeTOB eCTb CBOIII oco6eHHOCTIII, 111 111x ne'fe6Hoe npiiiMeHeHIIIe MO)I(eT HeMHOrO OTnlll'faTbCR.

0

6eJlaR rflii1Ha (KaOJ1111H) CO,Qep>K111T npaKTII14eCKII1 4111CTbiVI KpeMHe3eM. 3TO I1Y4WII1Vi cop6eHT, OHa BbiBO,Q111T R,Qbl 1113 opraHII13Ma, 4111CTII1T KII1We4HII1K. KaOJ1111HOBble np111CblnKII1 xopowo noMoratOT np111 onpenoCTRX, paHax, 3K3eMax, R3B04KaX.

A V

rony6aR mii1Ha oco6eHHO xopowa s B111.Qe KOMnpeccos .QJlR cycrasos 111 MacoK ,qnR KO>KII1. Ee MO>KHo 111Cnonb3osarb 111 .QJlR ne4eHII1R ,qeceH, noflOU\a poT rnii1HRHOVI BO,QOV!.

0

B KpacHoVI m111He MHoro >Kene3a, n03TOMY OHa 6naroTBOpHO ,QeViCTByer Ha KpOBb, yKpennReT cep.QI..\e 111

cocy.Qbl. 0Ha noMoraer np111 ne4eHII1111 KO>KHbiX 3a6onesaHII1Vi, raK KaK o6na,qaer XOpOWII1M paH03a>KVIBJlRIOU\111M ,qeV!CTBII1eM.

0

IKenraR m111Ha 6orara conRMII1 HaTp111R 111 cepbl. 3TO OTJ11114Hb1VI aHTII1cenTII1K, a KOMnpeCCbl C >KemoVI rflii1HOVI xopowo CHII1MatOT 6onb.

A V

3eneHaR m111Ha co,qep>K111T Me.Qb 111 OKCII1.Qbl >Kene3a. lllcnonb3yVIre 3eneHytO rflii1HY ,QJlR Jle4eHII1R napO,QOHT03a, no,qarpbl, ncop111a3a, ,qepMaTII1TOB 111 rpell\111H Ha nRTKax.

A V

LJepHaR m111Ha synKaHII14ecKoro np0111CXO>K,QeHII1R (ee MHOrO B paLliaHe AHanbl) xopowo noMoraer np111 LleJlJltOJ1111Te, socnaneH111RX KO>KII1, a raK>Ke cep,qe4Ho-cocy.QII1CTbiX 3a6onesaHII1RX.


Top<t> AflH cycrasos H He TOJlbKO

3

necO'IHble np04eAYPbl- ncaMMOTepaniiiH- yclllni/IBaiOT KpOBOTOK, o6ner'laiOT 6on111 a cyCTaaax, ycnoKal/laaiOT 111 yMeHbWaiOT nocneACTBIIIH_ CTpeC(:OB,

llt#i@@;M;:mt!J noAorperb necoK Ha CKOBOPOAe 111 HaCblnaTb B 4111CTbiVl xon~oBbllil Mewo4eK. 3aBR3aTb ero 111 np111n0>Kit1Tb K 60nbHOMY y4aCTKY (cycrasy, MbiWL.IaM BAOnb n03BOH04HII1Ka) Ha 30-60 Mlt1Hyt. nosepx yKpbiTb WepCTRHbiM nnaTKOM. necoK AOmKeH 6b1Tb ropR4111M, HO He o6>Kit1rarb! neco'IHbre aaHHbl B 6onbWYIO eMKOCTb HaCblnbTe HarpeTbiVI necoK 111 3apoV!recb B Hero 6onbHbiM y4acTKOM pyK 111n111 HOr - naAOHRMII1, npeAnne4beM 111n111 cronaMit1 c roneHbiO. necoK xopowo norno~aer nor, o6111nbHO o6pa3y10~111VIcR so

noHCHHU.e nOMOH<eT napacpHH

C

HHTb HanpH>KeHI/Ie Ill 60n111 B nOHCHIII4e MO>KHO C nOMOlL\biO napacf»I/IHOBbiX annn111Ka4111lil. napa<j>lt1H MR 3Tit1X 1..1eneV! npOAaeTCR B ameKax. ,QocraT04Hoe ero Konlt14ecrso (3aBit1Cit1T or pa3Mepos rena) yno>Kit1Tb B 3Manlt1pOBaHHYIO nOCYAY 111 HarpeTb nOA KpbiWKOVl Ha BOARHOVl 6aHe AO 60°. 3TO 3aHit1MaeT Bp€MR, HO OTKpbiTbiVl OrOHb 111 clt1nbHoe HarpesaHit1e lt1cnonb30BaTb Henb3R, lt1Ha4e napa<j>lt1H nowop111r 111 MO>KeT socnnaMeHit1TbCR. PacnnasneHHbJV! napa<j>lt1H HaHeCTit1 Ha KO>f<Y TOHKII1M cnoeM C nOMO~biO nnOCKOVl ManRpHOJil Klt1CTII1. Ero Hacna111sa10T AO rex nop, noKa ron~lt1Ha ero cnOR He COCTaBit1T 1-2 CM. 06pa6oTaHHYIO KO>KY noKpbiTb KneeHKOJi! no pa3Mepy 6onbwe napa<j>lt1HosoV! annnlt1Kal..llt1111 111 yKyraTb wepcTRHbJM nnaTKOM. ,Qep>~<aTb KOMnpecc HY>KHO AO rex nop, noKa o~y­ ~aeTCR renno. 3aCTbJBWII11i1 napa<j>II1H nerKO YAanReTCR c KO>Kit1.

speMR neco4HOVI saHHbJ, reM caMbJM yAanRR Bb1AenRIO~It1eCR TOKCII1Hbl .

l1f5fk•# 1: f.I?*.l·I4 •i; ti I:fl: 1\tj Paccren~­ r''e OAeRno, nosepx Hero - npocTbJHIO, 3aTeM KneeHKy. HacbJnbTe Ha Hee HarpeTbJJil necoK, yno>Kit1Te 6onbHYIO pyKy 111n111 Hory. YKyraJI!re nocneAOBarenbHO KneeHKoVI, npocTbJHeJ/1, OAeRnoM. ,Qep>Kit1Te AO OCTbJsaHit1R necKa, nocne 4ero cnonocHit1Te KO>KY TennoJ/1 BOAOJ/1111 Bb1Tplt1Te Hacyxo. · nocne ynorpe6neHit1R necoK MO>KHO lt1cnonb30BaTb nosropHo, ecn111 ero npoMbJTb BOAOVllt1 npoKanlt1Tb Ha npOTII1BHe.

TO OTniii'IHOe npOTIIIBOBOCnaniiiTenbHOe 111 corpeaa10U4ee cpeACTBO np111 apTpiiiTe Ill paAIIIKYniiiTe (BHe CTaAIIIM o6oCTpeHIIIH), apTpo3e, noAarpe, peBMaTIII3Me. noMoraeT OHO nplll AepMaTI/ITax, 3K3eMe, ncop111a3e, Top<j> Bbl MO>KeTe 3arOTOBII1Tb CaMit1 B necy 111n111 Ha 6onore. Hy>t<HO BbJ6paTb Mecro BAanll1 or ropoAa, csanoK, >Kene3Holi1 AOporlt1 111 npoMbJWneHHbJX npeAnp111RTII11i1. CHII1Mit1Te sepxHII11i1 cnoVI no4Bbl. Xopow111VI TOp<j> o6naAaeT 6ypoJ11 OKpaCKOJ/1111 AOCTaT04HO Henp111RTHbJM 3anaxoM. Bo3bMII1Te He06XOA111MOe KOnlt14eCTBO, OTO>KMII1Te BOAy, AOMa npocyWit1Te B T€MHOM npOBeTplt1BaeMOM noMe~eHit1111. Cso111 none3HbJe CBOJi!CTBa TOp<j> COXpaHReT BTe4eHit1e roAa. HaKnaAbJBaeTCR TOp<j> B Blt1Ae KOMnpecca Ha 6one3H€HHbJe o6naCTII1. nepeA 3Tit1M OH HarpesaeTCR AO 38-40° Ha BOAf!HOVl 6aHe. nosepx rop<l> yKpbJBaeTCR nneHKOJil 111 3aKpennReTCR nonOT€Hl..I€M 111nlt1 nnaTKOM. ,Qep>KaTb TOp<j>RHOJil KOMnpecc HY>f<HO He 6onbwe nony4aca. npoBOA111Tb npot..~eAy­ py HaAO Ha ronoAHbJJil >KenyAOK, nocne Hee HY>f<HO OTAOXHytb B Te4eHit1e 30-40 Mlt1Hyt. npoTit1BOnOKa3aHII1R TOp<j>one4eHII1R ocrpbre socnanlt1TenbHbJe npot..~eccbJ, nosbJWeHHaR reMneparypa r ena, HOBoo6pa3osaHit1R, 6one3Hit1 t<pos111, cKnoHHOCTb K KpOBOTe4eHit1RM, 3a6oneBaH it1R no4eK 111 M04eBbiBOAR~It1X nyreJ/1, 3HAOKp111HHble HapyweHit1R, 6epeMeHHOCTb, ry6epKyne3, cepbe3HbJe 3a6onesaHit1R cepAL.Ia 111 cocyAOB.

3 cpeACTBa OT fOJlOBHO~ 60JlH KaK HapY>KHOe CpeACTBO nOMOI rni/IHa >KeT BaM 11136aBIIITbCH OT ronOBHOiil 6on111 pa3niii'IHoro npoiiiCXO>KAeHIIIH 6e3 Ta6neTOK.

0

np111 rlt1nepTOHII1111 CTaBbTe np111M04Kit1 Ha 3aTblnOK 111 np111KnaAbJBaVITe TKaHb, CM04eHHYIO rnlt1HRHoli1 BOAOJil, 3a yw111:· Ecn111 Hano>Kit1Tb np111M04KY oKa>KercR cnO>KHbJM, MO>KHO 111CnOnb30BaTb o6epTbJBaHit1R. Hy>t<HO B3RTb nony>K111AKOVI rnl!lHbJ, HaM04111Tb B HeJil TKaHb, 4T06bl OHa XOpOWeHbKO npon111ranacb, nocne 4ero Hano>Kit1Tb ee Ha 6onbHYIO 4aCTb rena, np111- noBbJ. Hano>Kit1B Ma3b, o6epHyTb Hor111 Kpb1B wepcrbiO. 3ry nosR3KY HY>KHO Marep111eli1 111, HaAeB rennbJe HOCKII1, AepMeHRTb KaK MO>KHO 4a~e. '>t<aTb 1 4ac.

A V

np111 ronoBHOVI 6on111 MO>KHO np~t~ro­ TOBII1Tb rnlt1HRHYIO Ma3b. B3RTb KOMOK rnii1Hbl, pa3M04111Tb B BOAe, pa3MeWaTb nan04KOJi1 AO KOHCII1CTeHL.1111111 Ma3111, np1116as1t1Tb HeMHoro R6no4HOro yKcyca. 3ry CMecb Hano>Kit1Tb Ha crynHII1, 4T06bJ OTBne4b lt136bJTOK nnoxoJ/1 Kp0Bit1 OT ro-

0

Xopowee cpeACTBO np111 ronoBHbJX 6onRx - rnlt1HRHbJe saHHbJ. Hy>t<Ho npeABap111TenbHO pa3secr111 rnii1HY r ennoJ/1 BOAOJil AO KOHCII1CT€HL.1111111 rycro J/1 CMeTaHbl, a nOTOM Bblnlt1Tb ee B TennyiO BaHHY 1113 pac4era 1-1,5 n rnlt1HRHoli1 cMeclt1 Ha nonHYIO saHHy.


AoMaWHHH croyHrepanMH acca* ropR~MMM ., xonoAHbiMM KaMHHMM O~eHb XOpOWO CHMMaeT HanpR*eHMe B MbiWJ.4ax ., o6ner~aeT 6onM B cnMHe. BaM noHa,Qo6111TCR o6b14HaR n11ocKaR ra11bKa - KaMHIII ,Q011~Hbl 6b1Tb rna,QKIIIMIII, 6e3 rpei..LIIIIH. Me11KIIIe KaMHIII IIICn011b3YtoTcR ,Q11R Macca~a He6011bWIIIX MbiWLI, KpynHble- AJ1R WlllpOKIIIX MbiWLI cniiiHbl, RfO,QIII4 1116e,Qep. TI..LiaTe11bHO BbiMO~Te 111x c Mb1110M 111 pa3,Qe11111Te Ha paBHble 4aCTIII. nepsyto no110BIIIHY onycTIIITe s BOAY TeMneparypo~ 45-50°, sropyto no11o~111Te s Mopo311111Ky. CaMOCTORTe11bHO Bbl Mo~ere c,Qe11aTb Macca~ Ha 6e,Qpax, n11e4ax, ~IIIBOTe: Ha4HIIITe C O,QHO~ HOflll OT CTOn K 6e,QpaM, nOTOM nepe~,QIIITe K .Qpyro~. Aa11ee ~IIIBOT, rpy,Qb, noo4epe,QHO PYKIII - or 11a,QOHe~ K n11e4aM. B 3asepweHIIIe - Rro.QIIIllbl 111 noRCHIII-

M

COJleBaH nOBH3Ka

C

onb - MAeanbHbllil aHTMcenTMK ., npOTMBOMMKp06Hoe CpeACTBO. noBR3KM Ha OCHOBe ee paCTBOpa He TOnbKO OTnM~HO 3a)KMBnRIOT paHbl, HO ., noMoraJOT npM MHOrMx APYrMx 3a6onesaHMRX. Vlx HaK11a,QbiBatoT Ha 6o11bHble cyCTaBbl, npiiiMeHRIOT np111 3a6o11esaHIIIRX ne4eHIII, ~e11y,QKa, no4eK np111 Hapy~HOM IIICn011b3osaHIIIIII C011b 6yKBaJlbHO BbiTRfiiiBaeT 6o11b 111 y11y4waer o6MeH sei..LieCTs s Hlll~e11e~ai..LIIIIX TKaHRX. Vlcno11b3yercR T011bKO 1Oo/o-Hbl~ pacTBop 'con111 (1 4aCTb co11111 Ha 9 4aCTe~ BO,Qbl) - B ,Qpyro~ KOH4eHTpa4111111 OHa 1111160 He 6y,QeT pa6oraTb, 1111160, ec11111 ee C11111WKOM MHOfO, Bbi30BeT Clll11bHOe pa3,Qpa~eHIIIe KO~III . noBR3Ka ,Q011~Ha 6b1Tb cpe,QHe~ B11a~HOCTIII, He 04eHb cyxo~, HO Ill He CJliiiWKOM MOKpO~. 04eHb Ba~Hbl~ MOMeHT - HaKpbiBaTb ee n0111113TIII11eHOM 11111111 6yMaro~ He11b3R, KO~a ,Q011~Ha ,QblwaTb, a nOBR3Ka CB060,QHO nposeTpiiiBaTbCR. Aep~aTb ee HY~Ho AO no11Horo BbiCbiXaHIIIR paCTBOpa.

4a - HaCK011bKO Bbl CMO~eTe ,QOTRHYTbCR pyKaMIII. BbiK11a,QbiBa~Te rennble KaMHIII Ha KO~y Ill Bbln011HR~Te Macca~ KpyrOBbiMIII B,QaB11111BaiOI..LIIIIMIII ,QBIII~eHIIIRMIII. A11R 60APRI..Liero 3<f><f>eKTa noc11e ropR4111X KaMHe~ C,Qe11a~Te Macca~ «Mopo~eH­ HbiMIII» KaMyWKaMIII, HO He ,Qep~IIITe IIIX 6011bWe 10-1 5 CeKYHA Ha O,QHOM MeCTe.

AenaeM KOMnpeccbt c o3oKepMTOM lOKepMT, KOTOpbiM npOAaeTCR B anTeKaX, MO)KHO MCnOnb30BaTb M B AOMawHelil ci>M3MOTepanMM AJIR ne~e­ HMR 6onelil B noRCHMJ.4e ., cycrasax. ' no110~111Te ero B 3Ma11111pOBaHHYIO KaCTp101110 Ill nOCTaBbTe Ha BO,QRHYIO 6aHIO. Pacn11aBbTe, nocne 4ero Bbl11e~Te s n11ocKyto <f>opMy HY~Horo pa3Mepa (HanpiiiMep, Tape11Ky), BbiCT11aHHYIO niiii..LieBO~ n11eHKO~. Kor,Qa OH CTaHeT KaK n11aCTIII11111H Ill He 6y,QeT o6~111raTb, OCTOpO~HO BbiTai..LIIIITe ero BMeCTe C n11eHKO~ Ill np111110~111Te K 6011bHOMY Mecry OTKpbiTO~ CTOpOHO~.

O

3a<f>IIIKC111py~Te wepCTRHbiM wap<f>oM 11111111 nnaTKOM. Aep~IIITe AO nonHoro ocTbiBaHIIIR, nocne 4ero CHIIIMLHe. MbiTb KO~y He HY~Ho, ocraTKIII o3oKep111Ta y,QaniiiTe MRfKO~ TpRn04KO~ 11111111 BaTKO~ C Ba3e11111HOM. 030KepiiiT MO~HO IIICn011p30BaTb noBTOpHO, HO ,Q11R 3TOfO Ha,QO ,Q06aBIIITb HOsyto n0p411110, He MeHee nRTO~ 4aCTIII. , / ' Ba*HO! HarpesaR o3oKepiiiT, cne,QIIITe, 4T06bl s Hero He nonana so,Qa. Ecn111 y sac nORBJlRIOTCR 3y,Q, BOJl,Qblplll, 3Ha4111T, BaM 030Kep111T npOTIIIBOnOKa3aH.

- "". - -

-

8 COCTaB 6MWOci>MTa BXOAMT 6onee 65 MMKpO::tneMeHTOB, M no CBOeMy MMHepanbHOMY COCTaBy OH npeBOCXOAMT 3HaMeHMTble COnM Mepysoro MOpR.

I A cn011b3YIOT ero

np111 wlllpOKOM Kpyre - XpOHIII4eCKIIIX BOCnaneHIIIRX cycrasos, 6one3HRX cep,Qe4Ho-cocy,QIIICTO~ CIIICTeMbl, HeBpanriiiRX. BaHHbl c 6111WOQliiiTOM ycnoKalllsatoT HepBbl, yny4WaiOT COH, yMeHbWaiOT nocne,QCTBIIIR CTpeCCOB, nO,Q,Qep~IIIBaiOT TOHYC Mb1W4. B ameKax 6111woQ>111T npo,QaeTCR s BIII,Qe paCTBOpa, KOTOpbl~ Ill IIICnOJlb3yeTCR B 11e4e6HbiX npo4e.Qypax. • BaHHa. Hano11H111re nonHyto saHHY renno~ (He ropR4e~!) BOAO~, TeMneparypo~ npiiiMepHo 37-39°. Bbl11e~Te s Hee 1 n pacrsopa 6111woQ>111Ta, xopowo nepeMewa~re pyKaMIII. npiiiHIIIMa~Te BaHHY 15-20 MIIIHyT, nocne 4ero cnonoCHIIITeCb, Hacyxo Bb1Tplllrecb Ill 06R3aTeflbHO OT,QOXHIIITe B nOCTeJllll

V ba6oneBaHIII~

'1

non4aca. Kypc 11e4eHIIIR- 1 MeCR4, saHHbl npiiiHIIIMaiOTCR 4epe3 ,QeHb. nosTOpHbl~ KYPC MO~Ho nposecr111 He paHee 4eM 4epe3 5-6 MeCR4eB. • KoMnpecc. Harpe~Te 6111wocj>111T Ha BO,QRHO~ 6aHe ,QO TeMneparypbl 38-40°. Pa30TPIIITe 6o11bHoe MeCTo (cycras, MbiWLIY.

noRCHIIILIY) cyxo~ 11a,QOHbto, 4T06bl

Ko~a crana ropR4e~. nocne 3Toro 11er-

KIIIMIII ,QBIII~eHIIIRMIII BOTpiiiTe paCTBOp 6VIWOQl111Ta, HaKpO~Te cyxo~ cancpeTKO~, 3aKyra~Te n0111113TIII11eHOM Ill 3aQliiiKC111py~­ Te n11aTKOM. Aep~IIITe KOMnpecc H04b, yrpoM CHIIIMIIITe 111 cnnocHIIITe Ko~yrenno~ BOAO~. Kypc- 12-1 5 e~e,QHeBHbiX npo4eAYP, noTO"? 2-3 MeCRLia OT,QbiXa. • nonocKaHMR npM aHrMHe. 1 4. n. romsoro pacrsopa CMewa~re c 0,5 n BO,Qbl.

nonOI..LIIIITe poT 4-5 pa3 B ,QeHb. Mo~HO CMa4111BaTb B 3TO~ ~III,QKOCTIII ca11cj>eTKY Ill npiiiK11a,Qb1BaTb Ha nepe,QHIOIO 4aCTb Weill. 5111wo<f>IIIT Mo~eT ,QasaTb annepr1114eCKIIIe peaK4111111. Ecn111 nocne ero npiiiMeHeHIIIR KO~a 3Y,QIIIT, KpacHeeT; We11yWIIITCR, yMeHbWIIITe KOH4eHTpa411110 11111111 OTKa>KIIITeCb OT cpe,QCTBa.


Bbi6MpaeM MMHepanbHYIO 60AY ~.

B 3aBIIICIIIMOCTIII oT Toro, KaKIIIe

6 nposepeHHbiX cpe.QCTB 1-13 fJlHHbl Ha Clly»<6e Kpa COTbl

C

YII.\eCTBYIOT COTHIII pe4enTOB KOCMeTIII"'eCKIIIX cpeACTB Ha OCHOBe rn iiiHbl. npeAnaraeM BaM HeCKOJibKO AOCTynHbiX BapL!IaHTOB, KOTOpble 6yAYT 3<j><j>eKTL!IBHbl AJIR pa3HbiX TL!Inos

Be1J4eCTBa COAep>KaTCH B ne"'e6HOM MIIIHepanbHOM BOAe, OHa lllcnonb3yeTCH np111 onpeAeneHHbiX 3a6oneaaHIIIHX.

n

oKynaR BOAY, o6R3aTenbHO o6pall!aliiTe BHL!IMaHL!Ie Ha 3TL!IKeTKy!

ilitJ!El·l·I·J:6ii:6!;M:i.J!Q

0

Co,qep)KLt1T

6onee 600 Mr 6L!IKap6oHaToB Ha nviTp. PeKoMeHAYeTcR JIIOARM, aKTL!IBHO 3aHL!IMaiOll!LIIMCR cnopToM, rpyAHbiM AeTRM (oco6eHHO np111 4acmlil psoTe) 111 6onbHbiM 1.\L!ICTL!ITOM. npoTL!IBOnOKa3aHa TeM, KTO CTpaAaeT raCTpL!ITOM .

b'.Lla!.fii@;l:to1ft[l

CoAep>KLIIT 6oMr cynb<j>aToB Ha nL!ITp. TaKaR BOAa CHL!I>KaeT >KenyA04HYIO CeKpel.\11110, Bbl3biBaeT COKpall!eHL!Ie >KeJI4HOro ny3blpR, yclllnL!IBaeT nepLIICTanbTLIIKY >Ken4eBbiBOARll!LiiX nyTelil, KL!IWe4HLIIKa. YseJIL!14L!IBaeT Bblpa60TKY >KeJI4Lil Ill CHL!I>KaeT ee BR3KOCTb, OKa3biBaeT CJia6L!ITeJibHOe AelilcTBL!Ie. OcHOBHble noKa3aHL!IR ·K npL!IMeHeHL!IIO: XpOHL!I4eCKL!Ie 3anopb1, XpOHL!I4eCKL!Ie 3a6onesaHL!IR ne4eHL!I 111 >Ken4eBbiBOARll!LiiX nyTelil, HapyweHL!IR 06MeHa Bell!eCTB.

nee 200

19i,t§ti1t4,6h''~ 'I~'!1U!i!Ei·l·I·l:e;;:e~; '

tmm!!l

(TLIIMYliLIIPYIOT >KenYA04HYIO ceKpel.\11110, a np111 nepexoAe s ABeHaAI.IaTL!InepcTHYIO KL!IWKY - TOpM03RT ee. OHLII ycLIIJILIIBaiOT Bblpa6oTKY >Ken4Lil, yny4waiOT ee coCTas, AenaiOT 6onee >KL!IAKOVI, cnoco6cTBYIOT BCaCbiBaHL!IIO ML!1Kp03JieMeHTOB, s oco6eHHOCTL!I >Kene3a. YCTpaHRIOT socnanL!ITenbHble RBneHL!IR, cnoco6cTByIOT paCTsopeHLIIIO 111 yAaneHL!IIO 1113 opraHLII3Ma M04eBOiil KL!ICJIOTbl. 3TL!I BO,Qbl peKOMeHAyeTCR nL!ITb nplil XpOHL!14eCKL!IX raCTpL!ITaX C nOBbiWeHHOiil CeKpeTOpHOii! <j>yHKI.\L!Ieli!, R3BeHHOiil 6one3HL!I, XpOHL!I4e-

CKL!IX KOJIL!ITaX Ill naHKpeaTLIITaX, nlileJIL!ITaX 111 1.\L!ICTLIITax, AL!Ia6eTe.

fJlllilliJ!@i;l:fo1feJ

Co,Qep>KL!IT 6onee 200 Mr XliOpL!IAOB Ha JIL!ITp. (TLIIMYlllilpyeT ceKpel.\11110 nlilll!eBapL!ITenbHbiX >Kene3, ycL!InL!IsaeT nepL!IcTanbTLIIKY KL!IWe4HLIIKa, oKa3biBaeT cna6L!ITenbHoe AelilcTBL!Ie 111 Bbl3biBaeT >Ken4eroHHbllil 3<j><j>eKT. TaKaR BOAa Ha1116onee nplllrOAHa AJIR ne4eHL!IR XpOHLII4eCKL!IX raCTpL!ITOB C nOHL!I>KeHHOiil ·ceKpeTOpHOiil <j>yHKI.\L!Ieli!, XpOHL!I4eCKL!IX KOJIL!ITOB Ill XOJiei.\L!ICTL!ITOB. npoTL!IBOnOKa3aHa JIIOARM, CTpaAaiOll!LiiM nOBbiWeHHbiM AasneHL!IeM. Co,Qep>KL!IT 6onee Mr MarHL!IR Ha nL!ITp. 0Ka3biBaeT >Ken4erOHHoe AelilcTBL!Ie, CHLII>KaeT yposeHb xoneCTepL!IHa s >Ken4Lil 111 KpOBL!I, o6naAaeT cna3MOJIL!ITLII4ecKLIIM ,QelilcTBL!IeM. B noBbiWeHHbiX KOJIL!I4eCTBaX OHa Bbl3biBaeT cna6LIITenbHbllil 3<j><j>eKT. Ha1116onee 4acm

50

peKOMeHAyeTCR nplil naTOJIOfL!IL!I ne4eHL!I 111 >Ken4eBbiBOARll!LiiX nyTelil, np111 3anopax, a TaK>Ke B CTpeCCOBbiX CLIITYai.\L!IRX. npoTL!IBOnoKa3aHa JIIO,QRM, CKJIOHHbiM K pacCTpOii!CTBaM >Keny,QKa .

06paTv1Te BHHMaHHe Ha BaH<Hble npaBHJla ne"'eHIIIIII MIIIHepanbHOl'J BOAO~ Ba· >KeH He TOnbKO ee XIIIMIII"'eCKIIIIII CO· CTaB, HO Ill pe>KIIIM npllleMa. • Ecn111 Bbl ne41!1Te ML!IHepanbHOiil soAOVI no4KL!I, neli!Te ee y.TpoM, HaTOll!aK. • np111 CHL!I>KeHHOiil ceKpei.\LIIL!I >KenyAKa npL!IHL!IMaliiTe ee 3a 15-30 MLIIHYT AO eAbl. np111 HOpManbHOiil CeKpei.\L!IL!I - 3a 4560 ML!IHYT AO eAbl, a np111 noBbiWeHHolil ceKpel.\1111-1 - 3a 1,5 4aca AO eAbl. • np111 R3BeHHOiil 6one3HL!I Ill rlilnepa1.\LIIAHOM racTpL!ITe, np111 HapyweHLIIL!I o6-

B

MeHa Bell!eCTB B C04eTaHLIIL!I C 3a6oneBaHL!IRML!I M04eBbiBOARll!LiiX nyTeli! neli!Te BO,Qy, KpOMe 3 OCHOBHbiX nplileMOB ,[10 eAbl, TaK>Ke 111 nocne nplileMa nlilll!Lil. A o6ll!ee KOnlil4eCTBO nplileMOB BOAbl 3a ,QeHb MO>KeTe AOBeCTL!I AO 5-6 pa3. • EcnL!I3a6onesaHL!IR nL!Ill!eBapL!ITenbHOro annapaTa y sac co4eTaiOTCR c 3a6onesaHL!IRML!I cepAe4HO-COCYALIICTOii! CL!ICTeMbl (npL!14eM L!IMeiOTCR HapyweHL!IR KpOBOo6pall!eHL!IR), 43CTOTY npL!IeMOB yMeHbWL!ITe AO 2 Lilli Iii Aa>Ke 1 pa3a s CYTKL!I.

np111 >KL!IpHOiil KO>Ke B pa3BeAeH HYIO AliR MaCKL!I TennyiO rnLIIHY ,Q06aBJIRIOT 2 CT. n. HaCTOR 4L!ICTOTena 111 1 cT. n. nL!IMOHHoro coKa. nocne 3TOfO M3CKy H3Kna,QbiB310T TOJICTbi M cnoeM Ha llliii.\O, Aep>KaT B Te4eHL!Ie 15-20 MLIIHYT Ill CMbiBaiOT Tennolil BOAOiil, llliii.\O npoTL!IpaiOT llbAOM. MacKa -cTRrL!Isaer nopbl 111 ne4L!IT yrpesy10 Cblnb.

A V

CMewaliiTe 1 4. n. TanbKa 111 cTOnbKo >Ke 6enolil rnL!IHbl, A06asbTe 2 4. n. MonoKa. HaHeCLIITe Ha llliii.IO 111 WeiO, CMOV!Te 4epe3 20 MLIIHYT TaMnOHOM 1!13 B3Tbl, CM04eHHbiM npoxna,QHOiil BOAOVI. noMoraeT nplil >KL!IpHolil KO>Ke 111 yrpRx.

0

Bo3bML!ITe cse>KyiO 3eneHb ne-

TPYWKL!I, MenKo Hapy61!1Te, A06asbTe Ke<j>111p, napy Kanenb ni!IMOHHoro coi<a 111 1 CT. n. KaonLIIHa. Bee 3TO 3aMeCL!ITe Ill H3JIO>KIIITe B BL!IAe MaCKL!I. CMoliiTe MacKy 4epe3 15-20 MLIIHYT Tennolil BOAOVI. noMoraeT npl!l >KL!IpHolil KO>Ke.

A V

Bo3bML!ITe 1 CT. n. 6enolil rnL!IHbl, 1 4. n. >KL!IAKoro MeAa 111 TaKoe >Ke KOJIL!I4eCTBO KL!InR4eHOiil BO,Qbl, CMewali!Te, ·Ao6asbTe napy Kanenb oni!IB-

Kosoro Macna 111 ell!e pa3 nepeMewaliiTe. HaHeCL!ITe M3CKY Ha JIL!II.\0 Ill CMOV!Te 4epe3 non4aca. TaKaR MacKa 04Lilll!aeT Ko>Ky, nL!ITaeT ee, yny4waeT KpoBOCHa6>KeHLile.

0

Bo3bMLIITe s paBHbiX 4aCTRX KaoJIL!IH 111 Ke<j>L!Ip, 3aMewaliiTe AO CMeTaH006pa3HOro COCTORHL!IR Ill Ha JIO>KL!ITe Ha 15 ML!IHyT. (MOiiiTe XOJIOAHOV! BOAOVI. TaKaR MacKa CHLIIMaeT pa3-

APa>KeHL!Ie c KO>KL!I, o6naAaeT ysna>KHRIOll!LiiM Ill OMOJia>KL!IBaiOll!LiiM • 3<j><j>eKTOM.

A V

,QnR oMono>KeHL!IR KO>KL!I MO>KHO nonpo6osaTb «MacKy KneonaTpbl». B 3TOM cny4ae cMeWL!IBaiOT Kaoni!IH, CMeTaHy, COK JIL!IMOHa Ill MeA B paBHbiX AOJIRX. MacKy HaKnaAbiBaiOT Ha 15-20 MLIIHYT Ill CMbiBaiOT Tennoi/1 BOAOVI.


IOpiiiAIII'IecKaR KoHcynbTa"IIIJI 6epeMeHHOCTII1, 3aHRTI!1R aKTI!1BHbiMI!1 111n111 3KCTpeManbHbiMII1 Bll1,qaMII1 CnOpTa. A B cny4ae 6one3Hii1 3a rpaHII11..1elil HaA~ V cpa3y CBR3biBaTbCR C KOMnaHI!1ell1 crpaxos~li1Ka no Tene<t>oHy, yKa3aHHOMY s non111ce. 0TCYTCTBI!1e o6pa~eHII1R MO:>KeT CTaTb np1!141!1HOiil OTKa3a B BblnnaTe. ,[l,nR B03BpaTa ,qeHer nO,qrOTOBII1Tb '• AOKyMeHTbl no CnlilCKy. Y Ka:>K,qOiil CTpaXOBOiil KOMnaHII1111 OH CBOiil. Hanp111Mep: 06bRCHeHII1R B nii1CbMeHHOM BII1Ae, MeA1111..\111HCKII1Iil OT4eT, Bblnii1CKa 1113 111CTOp111111 6one3HII1, c4eTa 3a OKa3aHHble ycnyr111 111 neKapcrsa. Ba>KHO, 4TO B BbmnaTe cTpaxoBKII1 6y,qeT >Ku6y 6 OOHOM poiioHe co C60eu 6oOTKa3aHo, ecn111 Bbl 3a6onen111 n1116o He6yr.uKOU, Komopou He006HO ucnonHUc'-lacTHbllil cny4alil npo1113owen np111 anKonOCb 80 nem. MR, u pooumenu 'locmo 30ronbHOM 111n111 HapKOTII14eCKOM OnbRHeHii1111. xoouM K HeU, noMOZOeM CnoK}'nKOMU U Ecn111 He cornacii1Tecb c peweHII1eM crpanpo'luM. MoJKeM nu Mbl ocpopMumb KOMxos~I!1KOB, n111w111Te 111M npeTeH311110. A ecn111 neHCOL(UIO no yxoiJy 30 HeU HO KOZO-mO nony41!1Te Heo6ocHOBaHHbllil OTKa3, o6pau3 Hor.ueu ceMbu7KoK 3mo coenomb? Klllpr.mn npR>KKIIIH, r. PR3aHb ~ali!Tecb B cy,q.

OTBeYaer 10p~cr Onbra MaranHc

KoMneHcaLU1H no YXDAY

CJJIII Bbl RBnReTeCb Hepa6oTale~II1M TpyAOCnOC06HbiM rpa:>K,qaHII1HOM (Hanp111Mep, cry,qeHTOM) 111 yxa>KII1BaeTe 3a 4enoseKOM, AOCTII1rWII1M 80 neT, TO 111MeeTe npaBO Ha nony4eHII1e KOMneHCai..\1110HHOiilll1nll1 e:>KeMeCR4HOiil BblnnaTbl B pa3Mepe 1200 py6. AnR 3TOro He06XOA111MO npe,qcraBII1Tb B neHCII10HHbllil <t>OHA cne,qyl0~111e AOKYMeHTbl: • sawe 3aRsneH111e; • 3aRsneHII1e 6a6ywKII1 o cornac111111 Ha yxo,q; • cnpaBKY 0 TOM, 4TO BaM He Ha3Ha4anaC.b neHC111R; e cnpaBKY 0 TOM, 4TO Bbl He nony4aeTe noco6111e no 6e3pa6oT1111..1e; • 3aKnl04eHII1e ne4e6Horo y4pe:>K,qeHII1R 0 He06XOA111MOCTII1 B nOCTORHHOM nOCTOpOHHeM yxo,qe 3a 6a6ywKolil; • saw111 nacnopT 111 Tpy,qosy10 KHII1>KKy; • cnpaBKY c Mecra sa well! y4e6bl.

0

E

KaKBocnonb30BaTbCH CTpaXOBKOM YJKe Komopbtii po3 nepeo noe30Koii 30 zpoHuqy noKynoiO o6R3omenbHYIO cmpoxo6K}'. Ho ooJKe He 3HOIO, KOK e10 60cnonb3060mbcR 6 cny'loe Heo6xoouMocmu. MHozue JKonyiOmCR, 'lmO cmpox06UjUKU HU'lezo He 6bmno'lu6o10m, xomR oonJKHbl 6bt. KoK oo6umbCR om HUX 6bmnombt 30 ne'leHue? O.A. Ky3bMIIIHa, r. MocKBa Ba>KaeMaR Onbra AHaTOnbeBHa, 4T06bl ryp111cTy ,qo61!1TbCR BblnnaT 3a ne4eHII1e oT cTpaxosolil 4>111pMbl, Ha,qo cne,qoBaTb peKOMeHAai..III1RM, yKa3aHHbiM B CaMOiil CTpaXOBKe, 111 C06111paTb BCe AOKyMeHTbl. np11106peTaR nom1C, Heo6XOA111MO Ol..\eHII1Tb p111CKII1, CBR3aHHble C BaWII1M 3AOPOBbeM. np111 He06XOA111MOCTII1 ny4We 6paTb TaK Ha3biBaeMbllil pacw111peHHbllll nonll1c. B HeM npe,qycMoTpeHbl o6ocrpeHII1R xpoHI!14ecKoro 3a6onesaHII1R, ocno:>KHeHII1R

Y

0

• BbiRCHII1Te, ecTb n111 y sac pa3Hornacii1R no nOBOAY TOrO, KTO RBnReTCfl BII1HOBHII1KOM. • nonpoc~t~Te BToporo BOA111TenR coo6~111Tb saM cse,qeHII1R o non111ce OCArO. • Ha OCHOBaHII1111 n. 3.2. n,o,,o, o6R3aHHOCTb BOA111TenR - C006~111Tb ,qaHHble nonii1Ca OCAIO ,qpyr111M y4aCTHII1KaM ,D,Tn no 111X Tpe60BaHII110. • CosMeCTHO 3anonHII1Te 111 no,qn111w111Te 6naHK 1113Be~eHII1R o ,D,Tn. Era Bbl,qaeT crpaxosaR KOMnaHII1R. 3TOT 6naHK Ha,qo B03111Tb c co6olil B MaWII1He. Ba>KHO T04HO yKa3aTb MexaHII14eCKII1e nospe:>K,qeHII1R 111 npaBII1nbHO COCTaBII1Tb CXeMaTII14eCKII1Iil p111CYHOK ,QTn. B Te4eHII1e 5 pa6o4111X ,qHelil co AHR ,D,Tn noTepnesw1111i1 npe,qcrasm1eT cTpaxos~I!1KY cne,qy10~111e ,qoKyMeHTbl: • 3K3eMnnRp 6naHKa li13Be~eHii1R o ,D,Tn, 3anonHeHHbllil BOA111TenRM111; e 3aRsneHII1e 0 npRMOM B03Me~eHII1111 y6biTKOB; e 3neKTpOHHbllil HOCII1Tenb C<t>oTO, Bll1,qeo.

Moryr nM ysonMTb 6epeM eiiHytO? MeHR 63Rnu HO po6omy 6Mecmo oe6YWKU, yweoweu 6 OeKpem. npu'leM R HO 3mOM Mecme yJKe 60nbWe ZOOO. Tenepb u coMo co6upo10Cb 6 oeKpemHbtu omnycK. Mozym nu MeHR y6onumb ceii'loc unu Kozoo 6epHemcR nep60R compyiJHul.(o cpupMbt?

OtiJopMnHeM EsponporoKon 8 IJTn nonoOOIO He'locmo. no3mOMY monbKO He006HO Y3Hon, 'lmo yJKe L(enbtii zoo o6R3omenbHO cocmo6neHue E6ponpomoKono 6 cny'loe cmonKH06eHUR MOWUH. POCCKOJKUme 06 3mOM. 1./mo U KOK HOOO CJenomb? B.Y. KaeHonoa, r. BnaAIIIMIIIP

E

BponpOTOKOn - 3TO o<t>opMneHHbllil ,qoKyMeHT o ,D,Tn 6e3 Bbl3osa cOTpy,qHiilKOB nom11..1111111. OH npe,qycMoTpeH CT. 11.1 <1>3 «06 OCAIO». EsponpoToKon B03MO:>KeH, ecn111: • B pe3ynbTaTe ,D,Tn spe,q npli141!1HeH TOnbKO TpaHcnopTHbiM Cpe,qcTBaM (T(); • ,D,Tn npo1113owno B pe3ynbTaTe cronKHOBeHii1R ,qsyx TC, KOTOpble 6blnli1 3acrpaxosaHbl no non111cy OCArO; • o6CTORTenbCTBa np1114111HeHii1R Bpe,qa, xapaKTep Vi nepe4eHb Bli1Aii1MbiX nospe>K,qeH~t~lil aBTOM06111nelil He Bbl3biBaiOT pa3HOrnacli1111 y y4aCTHI!1KOB ,[l,Tn. B TaKoM cny4ae pa3Mep crpaxosolil BblnnaTbl He Mo:>KeT npeBbiWaTb 50 000 py6. KaK o<t>opM111Tb EsponpoTOKon? • CosMeCTHO co BTOpbiM BOA111TeneM 111 01..1eH111Te nospe>K,qeHII1R. C,qenaliiTe <t>oTo 111n111 B111AeOCbeMKY BCeX no,qpo6HOCTelil ,D,Tn (roc. 3HaKOB, MeeT nospe>K,qeHII1R TC, B3aii1MHoro pacnono>KeHII1R TC).

EneHa 1!1aaHHIIIKOBa, r. Ka3aHb Ko~ee scero, : ( Hblll1 TPYAOBOII1

saMII1 3aKn104111nll1 cpo4,qorosop Ha speMR Haxo>K,qeHII1R COTPYAH1111..\bl B ,qeKpeTe. Ecn111 Tat<, TO ,qelilcTsyeT 4. 2 cr. 261 Tpy,qosoro Ko,qeKca P<l>. no ,qaHHOiil HOpMe npasa ,qonycKaeTCR ysonbHeHII1e :>KeH~II1Hbl B CBR3111 C 111CTe4eHII1eM cpoKa Tpy,qosoro ,qorosopa B nep111o,q ee 6epeMeHHOCTII1. 111MeHHO B TOM cny4ae, KOr,qa ,qorosop 6bln 3aKnl04eH Ha speMR 111cnonHeHII1R o6R3aHHocrelil OTCYTCTBYIO~ero pa6oTH111Ka.ll1 e~e- ecn111 HeB03MO:>KHO Cnii1CbMeHHOro cornac111R :>KeH~II1Hbl nepesecr111 ee ,qo OKOH4aHII1R 6epeMeHHOCTII1 Ha ,qpyry10 111MeIO~YIOCR y pa6oTO,qaTenR pa6ory. no OKOH4aHII1111 ,qeliiCTBII1fl cpo4HOro TPYAOBOro ,qorosopa B nep111o,q 6epeMeHHOCTII1 :>KeH~II1Hbl pa6oTO,qaTenb o6R3aH npo,qn111Th CpOK ero ,qeli!CTBII1R AO OKOH4aHII1R 6epeMeHHOCTII1. A np111 npe,qocrasneHII1111 ell! B ycraHoBneHHOM nopR,qKe omycKa no 6epeMeHHOCTII1 111 po,qaM - AO OKOH4aHII1fl TaKOro OTnYCKa. AnR 3TOro He06XOA111Mbl nii1CbMeHHOe 3aRBneHII1e 111 MeA1111..\111HCKII1e cnpaBKII1. np1114eM Bbl ,qon>KHbl 6y,qeTe no 3anpocy pa6oTO,qaTenR (Ho He 4a~e 1 pa3a B 3 MeCRI..Ia) npe,qocrasnRTb MeA1111..\111HCKYIO cnpaBKY, no,qTBep>K,qaiO~YIO COCTORHII1e 6epeMeHHOCTI!1. Ecn111 :>Ke c saMII1 3aKnl04111nll1 6eccpo4Hbllil Tpy,qosolil ,qorosop, TO saw111 npasa 3a~ll1~eHbl CT. 255 Tpy,qosoro Ko,qeKca. Ha ee ocHoBaHII1111 pa6oTO,qaTenb o6R3aH npe,qoCTaBII1Tb omycK no 6epeMeHHOCTII1111 po,qaM c BblnnaTOiil noco6111R. nPIE6HbiE BECTH

19

-


• Moe nt06MMoe neKapcTao

qeMrraxHeT CIIOKOHCTBHe?

H

>Kill BY Jl B He60nbWOM palitOHHOM ropOAKe. (TOIIIT OTbeXaTb OT Hero Ha KaKOMTO KlllnoMeTp, 111 Ha"'I/IHaeTcH AOBOnbHO rynolit nee. R B AepeBbHX, np1113HaTbCH, He pa36111pa10Cb, HO BOT OCIIIHY Hill C "!eM He cnyTatO! eJlO B TOM, 4TO OHa - .MOil! MHOrOJleTHI<IIi! nOMOLl.\HI<IK 1<1 Jli<14Hblli1 «TepaneBT». pa 3Toro ,[lepesa o6na,[laer MOLl.\HbiM ne4e6Hb1M Aelilcrs~<~eM. B Hell! MHoro AY6~<~nbHbiX Bell.\eCTB, opraH!<14eCKI<IX KI<ICJlOT. HaCTOI<I 1<1 OTBapbl Ha OCHOBe OCI<IHKI<I 6op10TC~ c M~<~Kpo6aM~<~, yny4wa10r n~<~Ll.\e­ sapeH~<~e, noMoraiOT np~<~ 3a6onesaH~<~Rx M04esoro ny3b1pR ~<~ nporoHRIOT 1..\~<~Hry. A KBac 1<13 KOpbl 04eHb none3eH np111 caxapHOM A~<~a6ere. 3-n~<~rposyiO 6aHKY HY>KHO 3anonHII1Tb AO nonoB~<~Hbl oc~<~Hosoli! Kopolil. Bcbmarb

8

1 craKaH caxapa ~<~ A06as~<~Tb 1 4. n. cMeraHbl, 3afl~<~Tb AOBepxy BOAOiil. Bee ~<~Hrpe­ A~<~eHTbl nepeMewaTb, ropllbiWKO 6aHK~<~ 3aBR3aTb Mapnelil ~<~ Bbl,[lep>KaTb B renne 2 He,[leJl!<l. nl<~Tb TaKOii! Jle4e6Hblli1 KBaC Hy>KHO no 2 CTaKaHa B ,[leHb. ./' Ba>KHO! Cn~<~s HY>KHYIO A03Y Hanii1TKa, He06XO,[II<IMO B 6aHKY cpa3y ,[I06aB!<ITb 1 craKaH BO,[Ibl 111 1 4. n. caxapa. 0,[1Ha nop1..\~<~R KOpbl paCC41<1TaHa Ha 2-3 MeCRI..\a Jle-

111JlaHr-~<~naHra.

OKa 6blna >KIIIBa 6a6ywKa, H "'acTeHbKO np111e3>Kana K Hell! B rOCTIII. MHoro IIIHTepecHoro oHa paccKa3biBana npo neKapCTaeHHble TpaBbl, Y"'lllna, KaK pacn03HaBaTb (4ene6Hble paCTeHIIIH Ill rOTOBIIITb 1113 HI/IX CHaA06bJI. Or Hee >Ke R Y3Hana ell.\e o6 OAHOM He~ o6bi4HOM cnoco6e spa4eBaH~<~R. ,QepeseHbKa 6a6yn~<~Ha CTORJla B OKpy>KeHI<1111 60JlOT, 1<1 MeCTHble >K!<ITeJl!<l BOSCIO nOJlb30BaJlL.1Cb 3TII1M COCe,[ICTBOM. ,[\06p1Baflll1 TOp<f> 111 111cnollb3osan~<~ ero AflR ne4eH~<~fl pa3HbiX xsopelil. 0Ka3biBaercR, 3TO none3Hoe ~<~c­ KonaeMoe co,[lep>K~<~T 6~<~onor~<~4eCK~<~ aKT~<~BHble Bell.\eCTBa. npoHII1KaR 4epe3 KO>Ky, OH~<~ o6ner4aiOT 6onb, nOBbiWaiOr 3all.\~<~T­ Hble Cl<~Jlbl opraHI<13Ma, yny4WaiOT KpOB006pall.\eHI<Ie ~<~ cnpasnRIOTCfl c xpoHII14eCKII1M~<~ socnaneH~<~RM~<~.

Top<f>RHble annn~<~Kal..\111~<~ xopowo noMoraiOT np111 6onRx B MbiWI..\aX 111 cycrasax, XpOHI<14E:!CKII1X 3a6oneBaHI<IfiX n03BOH04HII1Ka, ncop111a3e, yrpRx. ,[\Jlfl Jle4eHII1R Top<f> HaKJla,[lbiBaeTCfl Ha 6one3HeHHble y4aCTKII1. nepe,[l 3TI<IM OH HarpesaeTCR ,[10 38-40° Ha BO,[IfiHOii! 6aHe. nosepxy yKpbiBaercR nneHKOiil 111 3aKpennReTCfl nOJlOTeHI..\eM !<~Jll<l nnaTKOM. ,Qep-

20

nE'iEiiHbiE BECTH

lfi.P. M111xalilnRH, CapaHcKaR o6n.

ny4wee cpe,[ICTBO OT ycTaJlOCTII1 - BaHHa C HeCKOJlbKII1MI<I KanflRMI<I MaCJla p03Map111Ha. ECJ1111 >Ke Her B03MO>KHOCTII1 OTAOXHyrb, 6biCTpO BOCCTaHOB!<ITb Cl<~Jlbl nOMOryT apoMaTbl 6a3!<1Jlii1Ka, MalilopaHa, rB03A~<~K~<~ 111 TI<IMbRHa. HepBHYIO c~<~creMy yKpenRT apoMaTbl sanep111aHbl, 6epraMora, poMaWKII1, nasaH,[Ibl, MalilopaHa 111 caH,(Ianosoro ,[lepesa. Ecn~<~ saM~<~ BApyr osna,[leno no,[lasneHHoe HacrpbeH~<~e ~<~ secb M~<~p Ka>KercR cepbiM ~<~ Mpa4HbiM, nonpo6yli!re sepHyrb >KI<13Hepa,[IOCTHOCTb, HaKanaB B apoMaJlaMny HeCKOJlbKO Kanenb Macna >KaCMII1Ha, naBaH,[Ibii<IJli<I!<IJlaHr-111JlaHra. Or Afl!<ITeJlbHoro YHbiH111R nOMO>KeT KOKTeliJJlb: CMewali!Te 8 Kanenb Macna nasaHAbl, 2 Kann~<~ - >KacM~<~Ha ~<~ 4 - ~<~naHr-~<~naHra. ,QnR yc~<~neH~<~R 3<f><f>eKTa np!<~MII1Te C3TI<IM apOMaTII14eCKII1M MI<IKCOM BaHHy. YKpenii1Tb co6crseHHOe «R», npeo,(lonerb >KaTb raKolil KOMnpecc HY>KHO He 6onbwe nony4aCa. npoBOAI<ITb npOI..\eAYPY Ha,[IO Ha nc~<~XOJlOr!<l4eCt<yiO 3aBI<IC111MOCTb, 6e3BO,rono,[IHblli! >KenyAOK, a nocne Hee cne,[lyer Jll<le ~<~ no,(lasneHHOCTb noMoryr apoMaTbl MO>K>KeBellbHI<IKa, 6epraMOTa, >KaCM!<IHa. OT,[IOXHYTb B Te4eHII1e 30-40 M~<~HyT. Ecrb y 3TOro cnoco6a ne4eH~<~R ~<~ npor~<~- , . (HRTb CTpecc MO>KHO CnOMOLl.\biO MaCeJl sonoKa3aH~<~fl - ocrpble socnan111renbHble ,[lflrl<lflfl, pOMaWKI<I, JlaBaH,[Ibl, Melli<ICCbl, HenpOI..\eCCbl, nOBbiWeHHafl TeMneparypa pOll!<~, p03bii<IJ1111 p03Map!<~Ha. CnpaB~<~TbCfl c pa3,[1pa>K~<~renbHOCTbiO rena, Hosoo6pa3oBaH~<~fl, 6one3H~<~ Kpos~<~, CKJlOHHOCTb K KpOBOT€4eHII1RM, 3a6onesa- noMoraiOT 3anax~<~ aH~<~ca, ~<~naHr-~<~naHra, HII1R no4eK 1<1 M04eBbiBOARLl.\I<IX nyreli!, 3H- Kll1nap~<~ca, nasaHAbl, na,[laHa, Jlii1MOHa, ,[IOKp111HHble HapyweH~<~R, 6epeMeHHOCTb, MalilopaHa, MaH,[Iap!<~Ha, MeJlii1CCbl, M111ppbl, ry6epKyne3, cepbe3Hble 3a6onesaH~<~R MYCKaTHOro opexa. noMO>KeT 111 CJla,[IKI<IIil 3anaxMe,[la. cepAI..\a ~<~ cocyAOB. HaTanbR MapbiiiHa, r. MocKBa O.T. CeMeHoaa, HIII>KeropOACKaR o6n.

llo pe~errzy 6a6yrnKH

n

a OAIIIH 1113 npa3AHIIIKOB nOApyra noAap111na MHe Ha6op ~naKOH"'III­ KOB C 3~111pHbiMIII MacnaMIII. npe3eHyY H, "'eCTHO cKa3alb, noHa&~any 6bma He oco6o paAa. To n111 Aeno AYXIII 111n111 TyaneTHaH BOAa! Tenepb-TO R noH~<~MaiO, KaK 3a6ny>KAanacb! H~<~ OAHO MOAHOe rsopei-L~<~e nap<f>IOMepa He np111Hecer CTOflbKO nonb3bl, KaK 3<f>~<~pHaR «Aywa» pacreH~<~Iil, pacrsopeHHafl s Macne. HarypanbHble apoMaTbl CTaJl!<l MOI<IMI<I He3aMeHI<IMbiMI<I nOMOLl.\HII1KaMII1. Oco6eHHO, ecn~<~ Hy>t<HO cnpaBII1TbCfl co crpeccoM, noAHRTb HacrpoeHII1e 111n111 BepHyrb ynery4~<~BweeCR B,[IOXHOBeH!<Ie. ECJl~<~ TPYAHO cocpe,[IOT04111TbCfl nepeA orseraseHHbiM 3a,[laH~<~eM, CJle,[lyer 111cnonb30BaTb MaCJla po3Map~<~Ha, 6a3~<~fl~<~Ka, M~<~pra 1<1 Jli<IMOH.l-'lHTeJlJleKryaJlbHble cnoco6HOCTI<I raK>Ke noBblwaer apoMar nepe4Holi1 MfiTbl. OH cnoco6asyer yny4weHii110 naMRT~<~, B03spall.\aer fiCHOCTb Mblcnelil. np!<~ anaT!<II<I nOMOraiOT perynRpHble saHHbl, Macca>K 111 apoMaTII13al.\111R B03Ayxa B noMell.\eHII1111 3anaxaM!<I I<IM61<1pfl, Jli<IMOHHOii! rpaBbl, TI<IMbRHa 111 Jlii1MOHa. Or paBHOAYW~<~R , CBR3aHHoro c HeysepeHHOCTbiO B C06CTBeHHbiX CII1JlaX, nOMOryT apoMaTbl repaH~<~, >KacM~<~Ha, po3bl ~<~fl~<~


Moe nto6111Moe neKapcTao

8 npO.zzyKTOB npOTHB paKa I Ay Moe1716a6ywKr.1,., y TeTr.1 6bm paK. H, V I KOHei.IHO, 6onbwoe BHIIIMaHr.1e YAenRIO npocl>lllnaKTI/IKe onacHoro HeAyra.

KorAa noJie3eH ropHqHH .zzyiii 1&.1

B

o6bii.IHble AHr.1 R 6any10 ce6R o6)1(r,raIOI1\elil BOAr.11.1Kolil peAKO. Ho so speMR pa3HbiX xsopelil ropRI.Ir-1171 AYW noMoraeT He ~e neKapas. Pa3yMeeTCR, ero He CTOIIIT npiiiHIIIMaTb, ecn111 y sac ecrb npo6neMbl c cepAe4Ho-cocyAIIICTolil CIIICTeMOiiiiiiJllll My4aeT 11111XOpaAKa. EC11111 AOHIIIMaiOT Kawenb 111 HacMopK, 3aKpolilrecb S SaHHOiil Ill SKJ1104111Te ropR4YIO SOAY· Bbl Aa>Ke MO>Kere He npiiiHIIIMaTb AYW, npocro AbiWIIITe ropR4111M napoM s Te4eHIIIe 10-15 MIIIHyT. 3TO nOMO>KeT 11136aSIIITbCR OT MOKpOTbl, CHIIIMeT pa3Apa>KeHIIIe cniii3111CTOii! o6ono4KIII AblxarenbHbiX nyrelil. np111 CTpecce Ill 6eCCOHHIIIL.Ie ropR4llllil AYW AelilcTByer ny4we, 4eM 11106oe Apyroe ycnOKOIIITeJlbHOe cpeACTSO. Ayw He cnoco6eH 11131le4111Tb or xpoHIII4eCKIIIX MbiWe4HbiX 6onelil HascerAa, HO OH 3Ha4111TeJlbHO o6ner4111T 60Jlb. 15 MIIIHyT, nposeAeHHble nOA rOpR4elil SOAOiil, yny4war l..IIIIPKYllRL.IIIIIO Kposlll s rene, paccna6RT MbiWL.Ibl 111 noMoryr socnaneHHbiM cycrasaM (He so speMR o6ocrpeHIIIR!). Cna3M KposeHOCHbiX cocyAOS RsnRercR OAHOiil 1113 OCHOSHbiX np1114111H rOllOSHOiil 6on111. B pe3yllbTC:ne S03AelilcTBIIIR ropR4elil SOAbl COCTORHIIIe COCYAOS HOpMalllll3yeTCR , a MlllrpeHt;. OTCTynaeT.

Maplt'R llaTKII'Ha, MocKoscKaR o6n.

B 4aCTHOCTIII, SKJ1104al0 S CSOii! pa1..11110H oco6ble npOAYKTbl, Koropble noMoraiOT no6eAIIITb HOS006pa30SaHIIIR. • l.fecHoK cnoco6crsyer 041111.11eHIIIIO KpOSIII Ill aKTIIISIII3111pyeT KJleTKIII IIIMMYHHOiil CIIICTeMbl. AnR npeAynpe>KAeHIIIR so3HIIIKHoseHIIIR paKa >KellYAKa Ill KIIIWe4HIIIKa Hy>KHO CbeAaTb 2 3y64111Ka S AeHb. e <DIIITOSel.l..leCTSa, KOTOpble npiiiCYTCTByIOT S ct>aconlll, 6narOTBOpHO S03Aeli!CTBYIOT .Ha opraHIII3M. OHVI 3aMeAllRIOT npo1..1ecc CTapeHIIIR KJleTOK Ill npeAOTSpal.l..laiOT 1113MeHeHIIIR s 111x crpyKrype. e rpr.16bl (S OC06eHHOCTIII Jle4e6Hble a3111aTCKIIIe) noMoraiOT no6eAIIITb paK npocrarbl. e noMr.1AOpb1 - 4eHHbllil COI03HIIIK S 6opb6e c paKOM. Be1.11ecrso lliiiKoneH, KOropoe OKpaWIIISaeT IIIX S KpaCHbiVl l..ISeT, 3a1.111111.11aeT OpraHIII3M OT 3JlOKa4eCTSeHHbiX

KlleTOK Ill CHIII>KaeT p111CK S03HIIIKHOSeHIIIR 3a6onesaHIIIIil cepAL.Ia . noMIIIAOpbl CHIII>KaIOT S03MO>KHOCTb S03HIIIKHOSeHIIIR paKa npocraTbl y MY>K4111H Ha 35 o/o. • MopKOBb (oco6eHHO s CblpOM SIIIAe) 3a1.111111.11aer or paKa M04esoro ny3blpR. • Mailr.1Ha npenRTcTByer so3HIIIKHoseHIIIIO paKa n1111.11eSOAa 3a C4eT SbiCOKOrO KOlllll4eCTSa aHTIIIOKCIIIAaHTOS S CSOeM COerase. TaK>Ke 3Ta firoAa 3a1.111111.11aer or paKa npRMOiil KIIIWKIII. • HarypanbHbllil3eneHbiMI.Ialil o6naAaer npOTIIISOpaKOSbiM AeliiCTSIIIeM. AHTIIIOKCIIIAaHTbl S ero COCTase 3aMeAJ1RIOT npOL.IeCCbl pa3SIIITIIIR paKa S nerKIIIX Ill nllll.l..leSapiiiTeJlbHOiil CIIICTeMe. • KYPKYMa- ~pRHOCTb, CHIII>Ka101.11aR plllcK 3a6oneTb paKoM npeACTaTellbHOiil >Kene3bl. B ee cocrase c~Aep>KIIITCR se1.11ecrso KYPKYMIIIH, 3aMeAJ1RIOI.l..lee pOCT paKOSbiX CTSOJlOSbiX KJleTOK Ill yMeHbWa101.11ee IIIX KOJ11114eCTSO.

H.O. CaAblroaa, r. KuaHb

HIDKHp BMecTo acnHpHHa YCMOKBbl Aer.1CTBYIOT Hr.11.1yYb He Ar.1Br.1TenbH~,

HO BKYCHble nnOAbl X~e

aL\eTr.1ncanr.1L\r.1nOBOM KIIICnOTbl!

3cp111pHble Macna, COAep>Kal.l..llllecR s IIIH>KIIIpe, HOpMalliii3YIOT COCTaS KpOSIII Ill CH III>KaiOT piiiCK o6pa30SaHIIIR TpOM60S. n o3TOMY SMeCTO Ta6neTOK llY4We eCTb IIIH>KIII p - S Te4eHIIIe MeCRL.Ia, scero no 1 nllOAY s AeHb, a 4epe3 MeCRLI nosropRTb Kypc. TaK>Ke xopowelil anbrepHaTII!solil acniiiPIIIHY 6yAeT cp111ra np111 SbiCOKolil reMneparype, aHriiiHe, IIIHcpeKL.IIIIRX nOJlOCTIII pTa, 6pOHXIIITe. 1 CT. 11 . 1113Mellb4eHHOro IIIH>KIIIpa HY>KHO 3all111Tb 2 craKaHaMIII KlllnRTKa 111

113MeHeHHR OpraHH3Ma S CTapOCTH :... ~H3HOfl0fH4eC-

KOMnneKCa H3 CeMRH aMapaHTa COAeplKHT HeH3Me-

KHH npo~ecc, o6ycnosneHHb!H «SRflOCTbiO» 06MeHa

HeHHbte npHpOAHble ~OpMbl CKSaneHa H TOKOTpHe-

SellleCTS CTeHAeH~HeH K OTflOlKeHHRM, 003TOMY CTH -

HOSOH ~OpMbl SHTaMHHa

MynR~HR SbtSeAeHHR TaKHX OTnOlKeHHH npH OOMOlilH

fOM

NOh>

E,KOTOpbte RSflRIOTCR «Spa-

pa3flH4HbiX OTflOlKeHHH B COcyAaX, M04e-

6e3onaCHbiX paCT~TeflbHbiX cpeACTS SO SCeM MHpe C Sb!SOAfllilHX nyrRX, OHlileSapHTeflbHOH CHCTeMe, ycneXOM np~MeHReTCR AflR COXpaHeHHR aKTHSHOCTH

COOC06CTSYIOT aKTHSH3a~HH SCeX 06MeHHb!X npo-

KaK ~H3H4eCKOH H YMCTSeHHOH, TaK ~ ~H3HOflOrH-

~eCCOS S opraHH3Me, ysenH4eHHIO npo~ecca Aene-

4eCKOH y fltoAeH S nepHOA C55 neT HysenH4eHHR npo-

HHR 3AOPOSbiX KneTOK H anonT03Y naroreHHb!X Kne-

AOfllKHTeflbHOCTH lKH3HH S aKT~SHOH ~OpMe. HMeHHO

TOK. npHpOAHbiH CKSaneH S Macne GlnaBOiina• OKa-

3TOT nep~OA OOAXOAHT AflR SOCCTaHOSneHHR rapMO-

3btSaer He06XOAHMOe AflR COXpaHeHHR MOnOAOCTH H

HHH ~ paSHOSeCHR S~H3H4eCKOM, OC~XOnOfH4eCKOM H

aKTHSHOCT~ AeHCTSHe Ha 04HCTHTeflbHbte, AeTOKCH-

AYXOSHOM nnaHax.

Ka~HOHHbte, KposeTSOpHble ~YHK~HH ne4eH~, cno-

il>HTOCpeACTBa H npHpOAHbte HarypanbHble SelileCTBa S SHAe HaTHSHb!X KOMnneKCOB COAeplKaT He H3Me-

co6crsyer ysenH4eH~IO aKT~SHOCTH ~epMeHTaTHSHbiX npo~eCCOS, 06MeHa SelileCTS, C~HTe3y He06XO·

HeHHbte no MOfleKynRpHOH crpyKrype 6HOaKTHSHbte

AHMbiX B 3penOM S03paCTe SHTaMHHOS, MltHepanos,

perynR~HH

SelileCTSa KneTOK paCTeHHH H npHpOAHb!X KOMOOHeH-

aMHHOKHCflOT AflR

TOB, KOTOpbte o6naAatoT 6biCTpbtM npOHHKatolilHM S

neHHR, ypOSHR caxapa S KpOSH, o6ecne4eHHR HOp-

aprepHaflbHOfO AaS-

KlllnRTIIITb 10 MIIIHYT Ha Man oM o rHe. OcryAIIITb, npOL.IeAIIITb Ill npiiiHIIIMaTb 4 pa3a S AeHb.

Am1Ha ~llln1anKMHa, r. KpacHOAap

'E:I ··1~ ~~~;. 9~~~ 1 .<; 1

fii:,,o ~>

.C 1 aRoc

!i r~<:!l ~~c~

.: >llpUfOBOp, o)·l :Q. HCp110;'l jJt>II3HII, KOIW!i

:~~!;.:',: '~:_;i,_j{j \lOiiWO npnilrult-: .t."fiW~~1o'\~v)ta ~~::'*~?~:~~~··-~~.~~-;.-J::~7..8Nt.~l ~~.,.~. ··,;,..if~

_[~}~Xi_~X~?...'tl!~ty; coBrp~~!Jl)iJ.:_[l)~tol ~! no.:tpOOH)'IO IIHijlop~laUll!O 0 ~ton;Ho no.l)''IIITh

.a B

Cawepa·Mea

KO\tnaHJt tt

HaJUCi\ npo.:tyoUIIII Ha ocjmuua:tbHmt caihe Hawcii

www.sachcra-med.ru

tt.lll no

TC.lCqJOH)' ropH• tcii .111111111 8-800-100-16-70 (3BOHOK 110 Poccmt 6ecn.laTJtbtii)

,.

~ naMRTH, yny4WeHHeM nc~X03MO~HOHaflbHOrO craryca. (KSaneH RSnReTCR HarypaflbHbiM cpeACTSOM AflR

WeHHeM YMCTSeHHOH aKTHSHOCTH

npeAynpe)t(AeHHR H3MeHeHHH HeHpOHOS H COCYAOS M03ra npH napKHH-

COHH3MeHAeMeH~HH Anb~reHMepa.

KoMnneKC HaTHSHOfO CKSaneHa H SHTaMHHa ECOSMeCTHO COOflHHeHaCbl-

KpOSb AeMCTSHeM, OOflHb!M ycsoeHHeM, MHOronna-

MaflbHOH AS~rarenbHOM ~---,

HOSb!M S03AeHCTBHeM Ha ~YHK~HH H COCTORHHe cep-

aKTHSHOCTH cycraSOB .

lileHHbiM~ lKHpHb!MH KHCflOTaMH Macna GlnaBOiina• OKa3biSaer Sbtpa-

Ae4HO-COcyAHCTOH, 3HAOKpHHHO~, M04enonOSOH, HM-

np~MeHeHHe HaTHSHOrO

lKeHHYIO OOAAePlKKY HepSHO~, cepAe4HQ-COCYAHCTOH, 3HAOKpHHHO~, OH-

MYHHOH, KOCTHO-MbtWe4HOH CHCTeM, 4TO OC06~HHO

aMapaHTOSOfO Macna AaCT

SalKHO AflR OOlKHflbiX fltoAeH, y KOTOpb!X pe3KO CHH-

0 ce6e 3HaTb OOflOlKH-

lKeHa cnoco6HOCTb K ycsoeHHto nHrarenbHbtX se-

renbHbtM orseroM co cro-

lileCTS, BHTaMHHOS H MHHepanos AflR HOpMaflbHOH

pOHbl pa60Tbl He TOflbKO

pa6orocnoco6HOCTH scero opraHH3Ma s ~enoM. OpH-

SHyrpeHHHX opraHOS, HO H

r~HaflbHOe aMapaHTOSOe Macno Ha OCHOSe HaTHSHOfO

peaK~HeH Ha KOlKe, OOSb!-

lileSapHTeflbHOH CHCTeMaM, OOMOraer ycnbtWaTb ~ YSHAeTb see KpacK~ lKH3HH, 00-HOSOMY OOCMOTpeTb Ha S03paCT H <HOSa sepHyrbCR K aKT~S­ HOH lK~3HH, o6peTR STopyto MOflOAOCTb.

11E'IE6HbiE BECTH

~

21


ncrnxonorlll'leCKIIIIil TpeHrnHr

>K1113Hb 'lenOBeKa COCTOIIIT 1113 B3neTOB Ill naAeHIIIM, 111 AaneKo He nocne Ka>KAoro naAeHIIIR eMy YAaeTCR 6b1CTpo npiiiMTIII B ce611. Me>KAy TeM IIIMeHHO Te niOAIII, KOTOpble MaKCI/IManbHO 6biCTpO. nepewariiiBaiOT '1epe3 cso111 HeyAa'llll, KaKIIIMIII 6bl coKpywiiiTenbHbiMIII OHIII Hill 6blnlll, IIIMeiOT 6onbwe waHCOB Ha AanbHeMWIIIM ycnex. lf'ITaK, AaBaMTe 6yAeM Y'IIIITbCR npiiiXOAIIITb B ce611 KaK MO>KHO CKOpee nocne sceso3MO>KHbiX yAapos cyAb6bl, 6yAb TO ccopa, ysonbHeHIIIe, pa3BOA, 6aHKpOTCTBO, - BeAb B >Kl/13HIII OHIII, yBbl, nepiiiOAIII'IeCKIII cny'laiOTCR.

YnpaJKHeHue aKmyanbHO s mex cny'IOR)C, KoziJa cumyaquR, socnpuHUM~eMaR KQK KpOX, npOU30WRQ mORbKO 'lmo nu6o cosceM HeiJasHo.

C

o6epi/ITecb c MbiCnHMVI V1 no.QyMaline, 4TO pa3pyWV1nOCb He nonHOCTbiO B .QaHHO~ c¢epe sawe~ >KV13HVI. Mo>KHO nVI 3TO cnaCTVI V1 nepeHeCTVI B HOBbl~ nepV10,[1 TaK, 4T06bl OHO TaM pa6orano, <f>yHKL\VIOHV1pOBano V1 npV1HOCV1nO KaKyto-TO nonb3y? EcnVI ,(Ia- 6e3ornararenbHO cnaca~re. EcnVI Her VlnVI Bbl B 3TOM He ysepeHbl - .QopywVIsallne .QO KOHL\a. Ill ro>~<e 6e3ornararenbHO. Aena~re 3TO c reM 4YBCTBOM, c KaKVIM, KaK BaM Ka>KeTCfl, C>KV!ratoT MOCTbl - peWV!TenbHO V1 pa,[IOCTHO: Bbl OCB060>K,QaeTeCb OT nepe>KVITKOB Hey.Qa4Horo npownoro.

KpiiiK Ecnu npou3oweiJwee npu'luHRem saM 6onb, ee HYJKHO HenpeMeHHO sbmycmumb HOPYJKY· 3mo ynpaJKHeHue s mex unu UHbiX uHmepnpemaquRx HasepHRKa 3HQKOMO KOJKiJOMy.

n

a~re ce6e BOn to! MO>KHO nnaKaTb, "'""KpV14aTb, 6VITb nO.QYWKY VlnVI ,QenaTb 4TO yro,QHO eL4e, HO TOnbKO 6e3 Bpe,Qa ,[\nfl Bawero V1 He Bawero 3,[\0pOBbfl. ny4We ,Qena~re 3To 6e3 CBVI.Qerene~ nV16o npVI KOM-TO 04eHb 6nV13KOM - eCnVI 3TO BaM He06XO,[IV1MO V1 Bbl Ha CTO np04eHTOB ysepeHbl, 4TO npOV130We,[IWee OCTaHeTCfl Me>KAY BaMVI. BbmnecK .QOn>KeH 6b1Tb nonHOL\eHHbiM, TO eCTb, KaK rOBOpVITCfl, ,[10 nocne,QHe~ KannVI - 4T06bl Bbl npocro ycranVI nnaKaTb, KpV14aTb V1 r.n. noKa3areneM roro, 4TO ynpa>KHeHV!e npowno y.Qa4HO, craHer 4YBCTBO nonHOrO V13HeMO>KeHV1fl.

Ho>KH 111 1..\bl

.QeHb TMWMHbl O'#eHb SQJKHOe ynpaJKHeHue. nocne m020 KQK Sbl OKOH'IOmenbHO pacnpOU(QRUCb C OCmOHKQMU pyxHySwezo npownozo, SbliJenume ce6e oiJuH iJeHb, KoziJa sac HUKmo u HU'IeM He 6yiJem mpesoJKUmb. ble3>Ka~Te

npeiJcmasbme 6onbwue HOJKHUijbl, unu 06bi'IHbiU caiJosbiU ceKamop, KomopbiM o6pe3a10m no6ezu copHRKOS u cyxue semKu. TO'IHO maK JKe Sbl 6yiJeme o6pe3amb n106b1e no6ezu MbiCneu Ha meMy «KaK yJKacHo, 'lmo see Mou nnaHbl pyxHynU>>.

B ro, KOHe4HO, K BO,[Ie, B ropbl, B nee, B Ha npV1pO.Qy. ny4We BCe-

none, B Kpa~HeM cny4ae- B KaKo~-ro He wyMHbl~ napK. nonHOCTbiO orrpaHV14bTe ce6H or nto6oro wyMa, orKnto4V1Te rene¢oH V1 nocrapa~recb cnVITbCH c npV1poAO~. Ha6nto.Qa~re 3a nTVIL\aMVI V1 HaceKoMbiMVI, HIOXa~Te L\BeTbl, npV1Kaca~TeCb K crsonaM ,QepesbeB. Crapa~recb oco6o He .QyMaTb o npoV130We,QweM. Ho V1 He OTTanKVIBa~Te OT ce6H MbiCnVI - 6y,QbTe MaKCVIManbHO paccna6neHbl V1 ecrecTBeHHbl. 3TO ynpa>KHeHV!e - CBOero pO,Qa B03pO>K,QeHV1e. nocne Hero Bbl OL4YTV1Te npV!nVIB CVIn ,[\nfl HOBbiX Ha4V1-

K

aK TOnbKO pa3pyWV1TenbHafl MbiCnb, sroHHIOLl!aH sac B rocKy no pa3pyweHHOMY npownoMy, noHBVITCR Ha ropV130HTe sawero co3HaHV1H - orceKa~re ee. Crapa~­ recb npe,QcTaBnHTb 3TOT o6pa3, Be.Qb 3pV1renbHble acCOL\VIal\VIVI npeKpacHo coxpaHHIOTCR B nO,[IC03HaHV1V1, V1 CO BpeMeHeM «CeKarop» 6y.QeT pa6oraTb 6e3 sawero Henocpe,QCTBeHHoro y4aCTVIR.

HaHV1~ .

B

bl6epV1Te

.;

'lmo 6bl Hu npou3owno s saweu JKU3Hu, 3mo iJaem saM onblm. CnoKOUHO u cxonoiJHoii zonosou npucmynume KiJaHHOMY ynpaJKHeHu/0.

n nanV! BbiBO,[Ibl? 4eMy Hay4V1nV1Cb V1 4ero 6onbWe He ,[IOnyCTVITe? nporOBOpV!Te 3TV1 MOMeHponVIera~re

crpaHVIL\bl pyxHyswero npownoro. 4ro Bbl 1113 Hero 3anoMHV1nV1? KaKVIe C,Qe-

Tbl scnyx. A eL4e ny4we 3anV1CbiBa~re B .QHeBHVIK. 0TKa>KV1Tecb or 3MOL\V1~ - ce~4ac Bbl nVIWb apXV1BV1pyere L\eHHble 3HaHV1fl, 4T06bl B HY>KHbli/1 MOMel-jT nerKO VI3Bne4b VIX 1!13 naMHTVI.

22

nE'fE6HbiE BECTH

0,[\HO VlnVI HeCKOnbKO KOTOpble BaM nO,[IXQ,[IfiT, V1 npOV13HOCV1Te VIX (Bcnyx VlnVI npo ce6H) no Mepe Heo6xo.QV1MOCTV1 VlnVI npo¢V1naKTV14ecKV1 - no HeCKOnbKY pa3 B.QeHb. Baw TOH npV1 3TOM AOn>KeH 6b1Tb pOBHbiM, CnOKO~HbiM V1 yBepeHHbiM. • fl nony4111n onbiT, V1 3TO 04eHb xopowo. • Mo~ nposan - nnara 3a o6pereHHble 3HaHV1fl V1 OnbiT. • Kro He repReT, TOT He np111o6peraer. • To, 4TO npoV13owno, .QOn>KHO 6bln0 npOV130~TVI, nOTOMY 4TO 3TO ecrecrseHHbl~ 3Tan Moero pa3BVITV1H. • EcnVI 6 He pa3pywV1nOCb npownoe, He nocrpoV!nocb 6bl 6y.Qylllee. yTBep>K,QeHVI~,

EcnVI y sac VIMeeTCH B03MO>~<HOCTb. npespaTV!Tb .QeHb TV1WV1Hbl B He,Qento VlnVI MeCHL\- OTnV14HO, TaKafl noe3,[1Ka Ha npV!po.Qy cKa>KercH 6narorsopHo. Tonb- . KO nOMHV!Te: 3TO ,[IOn>KeH 6b1Tb B nepsyto 04epe,Qb OT,[IbiX, a He racTpOHOMV14eCKV1~ Typ.


nciiiXOnOriiiR 0TBe4aer

Y"'MMCH 6b1Tb 6narOA3PHbiMM

nc11xonor Mapr.tH nocTHr.tKOBa

8 cmambRX no ncuxonozuu HeoiJHoKpamHo '-lumana, '-lmo Haoo y'-lumbcR 6btmb 6nazoiJapHbtMu u He mpe6oeamb CflUWKOM MHOZOZO. Ho npUMeHRmb 3mo He maK y}#( npocmo. Mo}l(em, ecmb KaKue-mo noiJzomoeumenbHbte ynpa}I(HeHUR, Ha KOmOpbtX MO}I(HO «nOmpeHUpoeamb» 6nazooapHocmb? AneKCaHApa OnerOBHa neTpooa, r. Co1.1~

Oco6eHHOCTM M«Ae[JlopM3UMM» xapaKrepa limo maKoe npocfJeccuoHanbHaR iJecfJopMaf..luR? /,1 MO}I(HO flU U36e}l(amb 3mozo HapyweHuR? AHTOH 6apa6aHOB, r. CbiKTbiBKap

n

po<j>eCCII10HallbHaR ,qe<j>opMal.\111R - 3TO 1113MeHeHII1R nose,qeHII1R, neKCII1KII1, o6pa3a >KII13HII1 4ellOBeKa BCJleACTBII1e BJ1111RHII1R Ha Hero ero npo<j>ecc111111. • CaMblill npocroill 111 · HasepHRKa 3HaKOMbiVl saM np111Mep: pyKoBOA111Tenll1, A111peKropa 111 npo4111e 6onbWII1e Ha4anbHII1KII1 nepeHOCRT KOMaHAHbiVl TOH 111 ynpaBJleH4eCKII1e MaHepbl B CeMeiiiHyiO >KII13Hb, 061l.\eHII1e c APY3bRMII1 111 Mano3HaKOMbiMII1 f110AbMII1. • Ell.\e OA111H RpK111ill np111Mep- cne,qosan~­ Jlll1, KOTOpble 04eHb np111A111P4111Bbl K Jll06biM ,qeranRM B nosce,qHeBHoill >t<II13HII1, a K oKpy>t<aiOil.\111M OTHOCRTCR CAOJleVl He,qosep111R. • AABOKaTbl, Hao6opoT, B 6biTY 111 ,qpy>t<eCKOM 061l.\eHII1111 ,qeMOHCTp111pyiOT yMeHII1e HaXOA111Tb BbiXOA 1113 CaMbiX KaBep3HbiX Cll1ryal.\111Vl 1t1 nerKo OTBe4aiOT Ha nl06ble Hey,qo6Hble sonpocbl. TaK nltl nnoxa npo<j>eccii10HanbHaR ,qe<j>opMal.\111R? Be,qb, Ka3anocb 6bl, Mbl nepe4111CJlll1llll1 AOBOJlbHO 6e3061t1AHble OC06eHHOCTII1 npe,qcras111reneill rex 111n111 lt1HbiX npo<j>ecc1t1VI. Ho ,qasaillre npose,qeM rpaHitll.\Y Me>KAY «OC06eHHOCTRMII1» 111 Henocpe,qCTBeHHO «,qe<j>OpMal.\ltleVl». ECJlltl nepsoe MO>KHO OTHeCTII1 K 4epraM xapaKTepa 111 npii1Bbi4KaM (nopoill, KCTaTII1, BeCbMa none3Hb1M), TO BTOpOe y>t<e K 1113MeHeHII1RM, 111CKa>KeHII1RM, KOTOpble, . pa3yMeeTCR, He MOryT He CKa3biBaTbCR Ha Jlii14H0Vl, CeMeVlHOVl 111 npo4eill COL\111aJlbHOVl >t<II13HII1 4enoseKa. KaK 3Toro He ,qonycrii1Tb? CaMoe rnas"Hoe- ,qaTb ce6e 4eTKYIO ycraHoBKY: pa6ora 3aKaH4111BaercR, Kor,qa R BbiXo>t<y 1113 o<j>1t1ca (c 3aso,qa, 1113 cy,qa 111 r.n.). Ha,q 3TII1M MOMeHTOM CJle,qyer cepbe3HO 3a,qyMaTbCR, se,qb MHor111e 1113 Hac npo,qon>t<aiOT pa6oraTb KpyrnocyT04HO. 3TO HenpaBII1JlbHO! 04eHb sa>t<Ho noHII1MaTb 111 ro, 4TO rpy,qosaR ,qe-. RTeJlbHOCTb- Jllt1Wb HeKOTOpaR 4aCTb Baweill >t<II13Hit1, B Koropoill Bbl 111rpaere onpe,qeneHHYIO ponb. B ,qpyr111x 4aCTRX csoeill >Kit13HII1 Bbl ltlrpaere cosepweHHO 111Hble pon111. 4ro6bl lt136e>t<aTb npo<j>eccll1oHanbHOVI ,qe<j>opMal.\111111, nCII1XOJlOrll1 COBeTyiOT pa3BII1BaTb rlt16KOCTb MbiWJleHII1R 111 yXOA111Tb OT crepeor~t~nHoro nose,qeHII1R. V1MeHHO fliOA111 C 3aKOCTeHeJlbiM Jlii1HeVlHbiM MbiWJleHitleM Hall16onee scero no,qsep>t<eHbl npo<j>eccii10HanbHoill ,qe<j>opMa4111111.

HaMAMTe speMH AnH ce6H noiJpyza - 6U3Hec-neiJu U MOmb 080UX iJemeu - paccKa3ana, '-lmo paHbwe HUKaK He Mozna Haumu epeMR Ha ce611: Ha omobtX, cnopm, caMopa38Umue. A menepb ece 3mo ycneeaem, nomoMy '-lmo Hay'-lunacb nonb3oeambcR npuHI..junoM napemo. limO 3mO maKOe? /,1 KOK pa6omaem? Anna CaMolllnooa, r. Hoooc~6~pcK

n

plt1Hl.\lt1n napeTO - HaCTORil.\111Vl 30JlOTOVl KJ1104111K K nOBbiWeHII110 CBOeVl 3<j><j>eKTII1BHOCTit1. C<j>opMyn~t~posan ero MaTeMaTitlK napero oKono 100 neT Ha3a,q. B 4eM >t<e ero cyrb? 3anoMHII1Te: 20% scex yc111n111VI ,qa10r 80% pe3ynbrara. KaK Hll1 napa,qoKcanbHO, npaBII1no pa6oraer so scex c<j>epax! B 61113Hece: 20% Knll1eHTOB nplt1HOCRT 80% nplt16bllllt1. B 6b1ry: 20% o,qe>t<Abl HOCII1TCR B 80% cny4aes. Aa>t<e Ha cMapnj>oHe 111 B KOMnbiOTepe Mbl nOJlb3yeMCR 20% nporpaMM lt1 np111no>t<eH111VI. 4T06bl nOBbiCII1Tb CBOIO 3<j><j>eKTII1BHOCTb, CJle,qyeT KaKOe-TO BpeMR npOBOAit1Tb aHaJlll13 CBOII1X ,qe!IICTBII1Vl 111 111X pe3yllbTaTII1BHOCTII1. A TaK>Ke np111CMOTpeTbCR K CBOII1M 61110p111TMaM 111 onpe,qenii1Tb, Kor,qa saM cne,qyer BblnOJlHRTb MaKCII1MYM 3a,qa4 Jlii160 CaMble CJlO>KHble ,qeVlCTBII1R. Aanee - npocro nnaH111posaHII1e. OrceKaere HeHy>t<Hble, He3<j><j>eKTII1BHble ,qena, cocpe,qora4111Baerecb Ha Manoill ,qone MHOroo6ell.\al01l.\111X ,qeillcTBII1ill (3TO 111 ecTb re 20% saw111x yc111n111VI, Koropble o6ecne4aT JlbBitlHYIO AOfliO Hy>t<HOro pe3yllbTaTa) 111 npaBII1JlbHO pacnonaraere 3TII1 3aHRTII1R so BpeMeHII1. nocreneHHO Bbl Hay4111Tecb «opy,qoBaTb» TaKII1M npii1Hl.\111nOM nerKO 111 Henp1111 Hy>t<,qeHHO.

JleKCaH,qpa, Hay4111TbCl'3 6naro,qapHOCTII1 04eHb npOCTO. fnaBHOe - He 3a6biBaTb 3TO ,qenaTb (BCllYX 111Jlll1 MbiCJleHHO- B 3aBII1CII1MOCTII1 OT CII1Tyal.\111111) Ka>KAbiVl pa3, KOr,qa saM c,qenan111 4To-ro xopowee, noMornll1, no,qcKa3anll1 111n111 Kor,qa 3TO xopowee c saMII1 npocro npo1113owno. ~ Ba>KHO: B 3TOM ,qene HeT MeJl04eill! • Aa>t<e ecn111 coce,q nponycmn sac snepe,q np111 Bblxo,qe 1113 no,qbe3,qa, no6naro,qap111re- np111RTHO 6y,qer 111 eMy, 111 BaM. • 0TXO,AR OT KaCCbl B Mara3111He, no6naro,qap111Te Kacc111pa. BbiXOAR lt13 Ka6111Hera spa4a, raK>t<e He 3a6y,qbTe cKa3aTb cnacll16o - 3a y,qeneHHOe saM speMR. 1 • Ycnen111 cMaHeBpll1posaTb 111 11136e>t<aTb ATn? no6naro,qaplt1Te 3a CBOIO nposopHOCTb 5ora, cy,qb6y, c4aCTJ1111Bblill cny4aill 111Jlll1 TO, BO 4TO Bbl Bep111Te (MO>KHO no6naro,qap111Tb 111 Maw~t~Hy, KoropaR He no,qsena B CllO>KHOVl CltlTYal.\111111) .. e no,qrOTOBII1TeJlbHbiM ynpa>t<HeHII1eM, KOTOpOe Bbl npOCII1Te, MO>KeT CTaTb CJleAYIOil.\ee. npe,qcraBbTe, 4TO y sac 4ero-TO Her - roro, 4TO Ka>t<ercR saM caMo co6oill pa3yMeiOil.\eillcR Meno4bl0. Hanp111Mep, Bbl Kyn111n111 ni06111Mb1Vl copr Xne6a B 6nll1>t<aillweM Mara3111He. npe,qCTaBbTe, 4TO ero MOrllO He OKa3aTbCR, 111 BaM np111WJ10Cb 6bl noKynaTb 4TO-TO MeHee BKYCHOe Jlii160 111AT111 Ky,qa-TO ell.\e. nycTRK? Aa. Ho 1113 raKII1X nycrRKOB cKna,qbiBaiOTCR sawe cso6o,qHoe speMR, xopowee Hacrpoet-me, Heo6xo,qii1Mb1Vl ,qnR y>t<II1Ha Ha6op npo,qyKTOB lt1 T.n. npe,qCTaBbTe 111 TaKYIO KapT111HKy: yrpoM coce,q «yKpall» y sac n111<j>r, Bbl norpar111n111 Ha ero O>K111AaHit1e HeCKOJlbKO MII1HyT. B 6aKe OKa3aJlOCb CJlltlWKOM MallO 6eH3111Ha, 4T06bl ,qoexaTb AO pa6oTbl, a Ha 3anpasKe 6blna o4epe,qb. lt1 Kacc111p He npii1HRna y sac pac4eT no Kapre, T.K. cnoMancR repM111Han, 111 Bbl 6eran111 4epe3 ,qopory B 6aHKOMaT. Ecn111 Bbl npe,qcras111re cso111 Oll.\Yil.\eHII1R or no,qo6Hoill sepeHII1l.\bl co6b1Tit1VI, saM cpa3y >t<e 3axo4ercR no6naro,qap111Tb 111 coce,qa, Koropblill ycryn111r saM n111<j>r, 111 ce6R, HaKaHyHe 3anpas111swero Maw~t~Hy, 1t1 y,qa4y, 4TO Ha 3anpaBKe (ecn111 Bbl ry,qa sce-raKII1 noexan111) He 6blno 04epe,qll1 111 pa6oran repM111Han . no4all.\e npe,qcTaBJlRVlTe, 4TO y BaC HeT 4erO-TO 1113 TOro, 4TO Ka>t<eTCR BaM 06b1AeHHbiM, - 3TO Hay4111T sac 6naro,qapHOCTII1 3a n106y10 Meno4b.

A

nEliE6HbiE BECTH

23


1larOAapR COJ1He4HbiM BaHHaM R 11136aBI!1JlaCb OT O~OCTpeHI!lfl

5

K

aK np1!1RTHO JleTOrvl Ha MOpe 1!1111!1 pe4Ke npoL71-

ncop111a3a 111 Y*e HeCKOllbKO neT paAyiOcb 41!1CTOI!1 KO*e Ha Tene 1!1111!1L\e 6e3 np1!13HaKoB 6one3HI!1. Ycnb1wana OT csoero spa-

TI!1Cb 60CI!1KOM no HarpeTOMY COllHL\eM neCKY 1!1 ranbKe! 3m He TOllbKO YAOBOllbCTBI!le, Ho 111 o4eHb

4a, 4TO COllHL\e nolle3HO HeKOTOpbiM 60JlbHbiM np111 ncop1!1a3e,

A 111Ha4e KaK Y3Raewb, MO*-

none3Hafl npOL\eAypa, BeAb Ha crynHRX HaXOARTCfl 61!10JlOrl!14eCKifi aKTI!lBHble T04KI!1, CBR3aHHble CO

HO Te6e 3aropaTb 1!1111!1 HeT? l/13 npeAOCTOPO*HOCTI!l Ha4aJla Ka*-

sceMI!l BHYTpeHHI!1M1!1 opraHaMI!l. TaKoL71 6ecnnaT-

Ab1L7l AeHb BbiXOAI!lTb Ha COllHL\e TOllbKO B HeaKTI!lBHOe BpeMR - C 6 AO 11 4acos yTpa 11111111 c 16 AO 20 4acos (Be4epoM). lll 3aropana He 6onbwe 7-10 Ml!lHYT, noCTeneHHO yseni!141!1BaR npe6biBaHI!1e

KaMI!1 yny4waeT pa6ory scex Cl!lCTeM opraHI!13Ma. Hanp111Mep, Ha crynHRX Hor pacnono*eHbl 30Hbl, CBR3aHHble c

xoTR 111 He seeM, 111 pew11111a p1!1CKHYTb.

Ha COllHL\e AO 30-40 Ml!lHyT, HO He 60JlbWe. Bc10 KO*Y Ma3ana 3ai.J..II!1THbiM KpeMOM 1!1111!1 JlOCbOHOM, a y4aCTKI!1 C nCOp111aTI!14eCKI!1MI!1 6JlRWKaMI!1 -

HbiL71 MaCCa* ropR41!1MI!1 KaMeWKaMI!l 1!1 neC41!1H-

*e114HbiM ny3blpeM 111 ne4eHbl0,1!1 XO*AeHI!le no HarpemVI collHL\eM MOpCKOiil rallbKe aKTI!1BI!131!1•

csoeL71 o6bi4HOL71 Ma3bl0, Ha3Ha-

4eHHoL71 Bpa40M. noCTORHHO CJleAI!llla,

pyeT Bb1Ae11€HI!1€ *e1141!1. Y MeHR A111CKI!1He31!1R *e114HbiX nYTelil, n03TOMy TaKOL71 «C011-

He yxyAWaeTCfl 111!1 COCTORHI!le, 1!1Ha4e

He4HbiL71» Macca* AJlR MeHR

cpa3y 6bl npeKpaTI!lna 3aropaTb np111

oco6eHHO Ba*eH. OH Hop-

nepBbiX *e np1!13HaKax socnaneHI!lR 6JlRWeK OT COllHL\a.

Manl!13yeT pa6ory *e114Horo ny3blpH 111 *enyAKa. TaKoe *e nonHoe B03AeL71cTBI!1e np01!1CXOAI!1T np111 XpOHI!14eCKI!1X 3a6onesaHII1HX nl06biX

1r1.n. OpneHKO, r. MocKBa

K

OrAa y MeHR CTaJlO C B03paCTOM yxyAWaTbCfl 3peHI!1e, cny4aL71Ho npo41!1Tan

APYrl!lx opraHoB, 4bl!1 npoeKL\111111 eCTb Ha crynHRX.

B *YPHalle CTaTbiO 0 TOM, 4TO AJlfl rna3 o4eHb none3HO CMOTpeTb Ha collHL\e, AJ1R

OKcaHa neposa, r. Xa6apoBCK

3Toro cyi.J..IeCTsyeT Aa*e cnel..\l!lallbHaR Cl!lCTeMa. H cTall np1!1HI!1MaTb «conHe4Hble

n

saHHbl» AJlR rna3 paHo YTPOM 11111111 n03A-

aBHO 3aHI!1MaiOCb !iloroL71

f-\111

HO Be4epOM, KOrAa COllHL\e Y*e HeRpKoe. (TaHOBJliOCb K HeMy lll!ll..\OM 1!1 3aKpb1BaiO

Hay41!111Cfl 3apR*aTbCfl 3Hepr1!1eVI HanpRMYIO OT

rna3a Ha 7-10 MlilHYT, 3Ta npol..\eAypa pacClla6nReT MbiWL\bl 111 HepBbl rna3. nocne 3TOrO OTKpbiBaiO OAI!lH rna3 111 CMOTpiO

COllHL\a, 3TO AaeT MrHOBeHHbiL71 np1!1111!1B Cl!lll 1!1 60ApOCTb Aa*e np111 TR*ellbiX Harpy3Kax. AenaiO TaK: Ha socxoAe 1!1111!1 Ha 3aKaTe CTaHOBJliOCb

111M Ha COllHL\e B MaJleHbKYIO 1.11e11b Me*AY CllO*eHHbiMI!l nallbl..\aMI!l. (Ba*HO, 4T06bl COJ1He4Hb1Vi 11Y4 6blll 04eHb TOHeHbKI!lM

lll!ll..\OM K COllHL\Y, 3aKpb1BaiO rna3a 111 MeAJleHHO, rny6oKo

1!1 Bbl3b1Ball TOJlbKO np111RTHble OIJ..IYI.lleHI!lfl. Ec11111 noRBI!lTCR A111CKOM<!>opT, cpa3y

AbiWY *lilBOTOM. Bo speMR BAOXa npeACTaBJlfiiO, KaK C011He4Hafl 3Hepr1!1R BXO-

nepeCTaeM CMOTpeTb Ha COllHL\e, 1!1Ha4e MO*HO nospeA111Tb rna3a 1!1 yxyAWI!lTb, a He yny4WI!1Tb 3peH1!1e.) 4epe3 1-2 Ml!lHYTbl

A111T s o6nacTb conHe4Horo

nepeKnaAbiBaiO naAOHb Ha APYryiO cmpoHy lll!ll..\a 1!1 BTOpbiM rna30M CMOTpiO Ha

3HepreTI!14eCKI!1L71 L\eHTp op-

CnlleTeHI!lfl,

rAe

HaXOAI!lTCfl

COllHL\e CKB03b IJ..Iellb Me*Ay nallbl..\aMI!l. Aenan MeCRL\3TI!1 ynpa*HeHI!lR 111 cTan 3aMeTHO ny4we Bl!lAeTb, rna3a nocne pa6o-

B soo6pa*eHI!11!1 KapT1!1Hy, KaK HaKOnl!lBWaRCfl B 3TOM

raHI!13Ma . AHa BbiAOXe p111CYIO

Tbl MeHbwe YTOMllRIOTCR 111 6onRT.

L.~eHTpe

KoHcTaHTIIIH Cl>eAOTOB, r. BonorAa

3Hepr 1!1R np1!1HI!1MaeT

<t>opMy Cl!lRIOIJ..Iero wapa 111 nocTeneHHO yseni!141!1BaeT-

'JI'1!1BeM Mbl Ha Cesepe 111 B xonoAHOe speMR

cR

mroAa 4aCTO CTpaAaeM OT npOCTYAHbiX 111 Bl!l-

MeAlleHHO OTKpbiBaiO rna3a 111 4YBCTBYIO

pyCHbiX 3a6oneBaH1!1Vi, CKa3biBaeTCfl

OTAOXHYBWI!lM.

HeXBaTKa

10-12

TaKI!lX BAOXOB-BbiAOXOB, nOTOM

ce6R

OnRTb aKTI!lBHbiM 1!1

M.A. >Kypos, r. KaniiiHIIIHrpaA

COllHL\a 111 BI!1TaMI!1HOB. no3TOMY JleTOM Mbl, CeBepRHe, CTapaeMCfl 110BI!1Tb Ka*Ab1L7111Y4111K COllHL\a, 4T06bl nOBbiCI!lTb 1!1MMYHI!1TeT 1!1 yKpenl!lTb 3AOpOBbe. BeAb COJ1He4Hble 11Y4111 cnoco6CTBYIOT Bbl-

B pa3Mepax. BblnOllHRIO

0

6bi4HYIO BOAY MO*HO CAellaTb ne4e6HoL71, ecn111 3apRAI!1Tb ee collHL\eM. H e*eAHeBHO nbiO Ta-

pa60TKe MenaHI!lHa 111 BI!1TaMI11Ha A, CH1MY11111PYIOT o6MeH Bei.J..IeCTB 111 KposeTsopeHI!le. B conHe4Hble AHI!l s 11106oe

KYIO BOA1114KY 111 HaMHoro ny4we ce6R 4YBCTByiO, a KO*a, BOJlOCbl 1!1 HOrTI!l 6biCTpee paCTYT 1!1 Bblrllfi-

BpeMR, KpOMe l!lHTepsana C 13 AO

15 4aCOB, KOrAa COllHL\e 04eHb

ART 04eHb 3AOPOBbiMI!1 1!1 KpaCI!1BbiMI!1. AJ1R 3TOro

aKTI!lBHOe 1!1 MO*eT Bbi3BaTb O*Or 1!1 paK KO*Iil, lilAY 3aropaTb Ha

R scero 111!1Wb Ka*AOe YTPO Ha6111pa10 B cTaKaH

nllR* 1!1111!1 nOllfiHKY B03Jle AOMa. Y MeHR cyxaR KO*a, 1!1 R Be4epoM CMa3biBaiO ee 0111!1BKOBbiM MaCllOM- 3TO cpeACTBO 11Y4We

nOAOKOHHI!lK. KorAa B9Aa He MeHbwe 4aca noCTo-

41!1CTOL71 BOAbl 1!1 CTimlliO Ha OCBei.J..IeHHbiL71 COllHL\eM

11106oro AOpororo KpeMa, 111 rna sHoe - HaTypanbHOe. YTpoM ne-

l!lT nOA npRMbiMI!l COJ1He4HbiMI!11ly4aMI!1, R ee MeAJ1eHHO Bblni!1Bal0,

peA BbiXOAOM Ha COllHL\e np1!1H1!1Ma10 AYW, HO 6e3 Mbllla 111 CKpa-

6yKeanbHO cMaKYR Ka*Abllil rnoToK. B Te4eH1!1e AHR nosmpRIO 3TO HeCKOJlbKO pa3, noKa Ha He6e eCTb COJlHbiWKO. TaKOL71 COJ1He4HOL71 «3apRAKI!1» OpraH1!13MY XBaTaeT Ha BCIO XOllOAHYIO OCeHb 111 31!1My, noKa He He60CBOAe BHOBb He nORBI!lTCfl BeCeHHee COJlHbiWKO.

6a, BeAb 3TI!1 cpeACTBa pa3pywaiOT 3ai.J..II!1THYIO nneHKY Ha KO*e, 1!13-3a 4ero oHa CTaHOBI!lTCR 4epec4yp YR3BI!1MOL71 nepeA ynbTpa<j>l!loneToM.

MaplllaHHa HIIIWTIIIHa, MypMaHcKaR o6n.

T.n. AYAHIIIKOBa, r. CaHKT-nerep6ypr

ECnL4 Bbl 3HAETE, KAK BOCCTAHOBIIITb01 nocnE IIIHCI>APKTA, np111cbmarilre cso111 coseTbl no aApecy: 198095, CaHKr-nerep6ypr, a/R 28, ra3era «nelfe6Hble secr111»

24

11El!E6HbiE BECTH


U. ne6Hble AepeBbH Ha CTpa>Ke MOJlO.QOCTI/1 3HaTOKIII pyccKoro Jl3b1Ka yTBep>KAaiOT: pyccKoe cnoso «3Apasllle» npoi!ICXOAIIIT OT co!LfeTaHIIIJI «C APeBa». Lt1M BTOPJIT 111 HapOAHble 4en111Ten111: AeHAPOTepanlllJI (lllcnonb3YIO~aJI 4ene6Hble csoliiCTsa AepesbeB) OILfeHb none3Ha np111 MHOrlllX HapyweHI/IJIX. KaK Bbl MO>KeTe 111CnOnb30BaTb ee A"JI COXpaHeHIIIJI MOnOAOCTIIIIII >KeHCKOrO 3AOPOBbJ1?

no,QOV!,Qit1Te K,Qepesy Ha paCCTQRHitle 40-60 CM, BCTaHbTe K HeMy CnltlHOi/1 lt1 MblcneHHO o6paTit1TeCb 3a noMO~biO . 3areM, paccna61t1BWit1Cb, npe,QCTaBbTe, KaK TennaR sonHa Me,t:~neHHO ltl,QeT no reny csepxy BHit13. nplt1 3TOM ,Qb1Wit1Te pOBHO 1t1 plt1TM1t14HO, cnywalilre rapMOHit14Hoe wenecreHitle nlt1CTbeB, B,Qblxalilre apoMaT npltlpO,Qbl. Kcrar1t1, 6naroyxaHit1e n1t1nosoro LIBera, xapaKTepHoe ,QnR pa3rapa nera, caMo no ce6e oYeHb none3HO ,QnR >KeH~It1H. 0Ho yclt1nlt1saer Bblpa60TKY ropMOHOB YAOBOnbCTBit1R, a TaK>Ke >KeHCKit1X nonOBbiX ropMOHOB.

Bbl6eplt1recb Ha npltlpotw, norynRiiiTe no neconapKaM 1t1 po~aM, 4T06bl Hai/m1 csoe ,t:~epe­ so, cnoco6Hoe lt1Cl.\enlt1Tb sac. 06pamre BHit1MaHit1e: ,QnR neyeHit1R 1t1 c6opa paCTit1TenbHOrO CblpbR Bbl61t1pai/1Te TOnbKO Te ,QepeBbR, KOTOpble pacryT 3a ropO,QOM, B,Qanlt1 OT npOMbiWneHHbiX npe,Qnp1t1RT1t1i/11t1 aBTOM061t1nbHbiX ,QOpOr.

3aMeTbTe, 4TO caMb1Mit1 none3Hb1Mit1 ,QnR >KeH~It1H C41t1TaiOTCR 6epe3a 1t1 n1t1na. 3To He TOnbKO ,QepeBbR-,QOHOpbl, ,QapR~Itle >Kit13HeHHYIO 3Heprlt110 - lt1X np1t1pO,QHaR Cltlna noMoraeT npOTit1BOCTORTb rlt1HeKonorlt14eCKit1M 3a6onesaHit1RM, HOpManlt130BaTb ropMoHanbHbllil <j>oH 1t1 coxpaHRTb MOnO,QOCTb.

Co6ep1t1re LIBeTKit1 nltlnbl 1t1 BbiCYW1t1Te lt1X B TeHit1CTOM Mecre. Hacro1t1 1t1 4alt1 1!13 Hlt1X 6naroTBOpHO ,QeV!CTByiOT Ha opraHit13M >KeH~It1Hbl n106oro smpacra. 0Hit1 6y,Qyr none3Hbl KaK reM, KTO He >KanyeTCR Ha CBOe 3,1:\0pOBbe, TaK lt1 TeM, KTO CTpa,QaeT OT HapyWeHitli/1 MeHcrpyanbHOro Lllt1Kna, 6one3HeHHbiX Kplt1Tit14eCKit1X ,QHeli11t1nlt1 Knlt1MaKTeplt14eCKOro nep1t1o,Qa, 6ecnno,Qit1R 1t1 MaT04HbiX KpoBOTe4eHit11i1. 2 4. n. n1t1nosoro LIBera 3anelilre 400 Mn KltlnRTKa, HaCTalt1Bali1Te 30 Mlt1HyT, npol.\e,Qit1Te 1t1 np1t1Hit1Malilre B rennoM Bltl,Qe no 100-200 Mn 2-3 pa3a B,QeHb,QO e,Qbl. np1t1Hit1Mali1Te npenapaTbl 1!13 nltlnbl KypCaMit1 npO,QOn>Kit1TenbHOCTbiO 2-3 He,Qenlt1, 3aTeM c,t:~enalilre nepepbiB.

A ,QnR noce~eHit1R 6aHit1 3aroTOBbTe BeTKit1 6epe3bl lt1 nltlnbl. BeHit1K 1!13 Hlt1X yny4wlt1T cocmRHitle sawei/1 KO>Kit1, 3apR,Qit1T nono>Kit1TenbHOii1 3Heprlt1eli1. A ero apoMaT ycrpaHit1T paccrpolilcrsa HacrpoeHit1R, CBOiiiCTBeHHble nplt1 ropMOHanbHbiX 6ypRX lt1 Knlt1MaKCe.

CoseTbl 111 npeAynpe)I(AeHIIIH • He np1t1Hit1Malilre BHYTPb npenapaTblll13 nltlnbl BO BpeMR 6epeMeHHOCTit1. np1t1 Hanlt141t11t1 onyxonei/1, o6ocrpeHit11t1 111H<j>eKl.\lt10HHbiX 6one3Heli1 1t1 nlt1xopa,Q04HOM COCTORHit11t1 He noce~aliiTe 6aHIO. • «no,Q3apR>Kalilrecb» 3Heprlt1eli1 ,t:~epesb­ es He no3>Ke, YeM 3a 2-3 yaca ,QO cHa. V1Ha4e plt1CKyeTe Bbi3BaTb 6eCCOHH1t1l.\Y· 3aMeTbTe, 4TO nyYwe scero 3aHit1MaTbCR ,QeH,t:~poTepanltlei/1 Ha paccsere 1t1n1t1 >Ke c 16,QO 18 4aCOB. • He crolilre oKono ,Qepesa ,QOnbwe 3 Mlt1HyT, 4T06bl He ,QOnyCTit1Tb CKa4KOB aprepltlanbHoro ,QasneHit1R 1t1 3MOLIIt1oHanbHoli1 B3Bit1H4eHHOCTit1. nEILfEiiHbiE BECTH

25


Aa~~traiTecb Ha 3AOPOBbe!

Do6eAHTe .....

CBOHCrrpax

TpeHHpyeMCH, He BbiXO,lVI

R scerAa 6blna Tpyc111xolil, pyrana ce6R

·M 3AO.M a

3a HepeWI/ITenbHOcTb, HeCMenOCTb. 1ft, KOHe"'HO, O"'eHb o6paAOBanacb, KOrAa Hawna ynpa>KHeHIIIR 1113lilor111, cnoco6CTBYIOI1\IIIe pa3BIIITIIIIO xpa6pOCTIII.

C

n

o3a «TpeyronbHVIKa». WVIpoKo paccraBbTe HOrVI (paCCTORHVIe Mei'K.QY CTOnaMVI - oKono 1 Merpa). Pa3se.QVITe pyKVI B CTOpOHbl VI HaKnOHVITe KOpnyc BnpaBO, O.QHa pyKa .QOni'KHa oKa3aTbCR Ha npasoVI no,Qbli'KKe, a .QpyroV! Bbl ,QOni'KHbl TRHYTbCR ssepx raK, KaK 6y.QTO xoTVITe .QOCTaTb P,o noronKa. Tenepb HVIi'KHRR 4aCTb sawero rena o6pa3yer rpeyronbHVIK, Kopnyc pacnonoi'KeH napannenbHO nony, a nVII..\0 cMoTpVIT BBepx. 0,QHOBpeMeHHO OTBO,QVITe o6a nne4a Ha3a.Q, pacKpbiBaR rpy.QHYIO KnerKy. Haxo.QVITecb s 3TOM nono>KeHVI~ 2 MVIHYTbl. A 3areM nosropVIre ero s .QpyrytO CTOpOHy. no3a «ny4HVIKa». C,QenaVITe npasoVI HOroVI WVIpOKVI·Lil war snepe.Q VI corHVITe ee s KoneHe, nepeHeCVITe Ha Hee sec rena.

ne-

n

ocne POAOB MHe XOTenoCb KaK MO>KHO CKOpee BOCCTaHOBI/ITb ci»111rypy. Ho MHe Aenan111 Kecapeso ce11.1eH111e, 11133a 11.1ero R 6oRnacb AaBaTb Harpy3KY Ha MbiW~bl npecca. Bpa4VI o6pa,QosanVI MeHR: y>t<e 4epe3 MeCRI..\ nocne pO,QOB MOi'KHO 111 ,Qai'Ke Hyi'KHO ,QenaTb ~1113VI4eCKVIe ynpai'KHeHVIR Ha npopa60TKY 30Hbl i'KII1BOTa, HO OHVI ,QOni'KHbl 6b1Tb lJ.Ia,QRlJ.IVIMVI. 3aHVIMaTbCR Ha,QO B CnOKOVtHOM TeMne, y,QenRR rVIMHaCTVIKe 10-20 MII1HYT B ,QeHb. 3anOMHVITe 111CXO,QHOe nono>KeHVIe: ne>Ka Ha en VI He, HOrVI corHyTbl s KoneHRX, onopa crynHRMVI Ha non.

0

HeMHoro pa3Be.QVITe KoneHII1, o6xsaTVIB i'KVIBOT KpeCT-Ha-KpeCT pyKaMII1. Ha Bbi.QOXe npV1nO.QHVIMII1Te ronosy VI nne4111, a na,QOHRMVI C,QaBVITe 6oKa, KaK 6y,QTO crapaerecb csecTVI 111x BMecre. HeHa,Qonro 3a,Qepi'K111TeCb B TaKOM nonOi'KeHVIVI, Ha

sy10 Hory BblnpRMVITe VI BbiTRHVITe Ha3a.Q, o6onpV1TeCb CTonoVI Ha non. npasyiO PYKY BbiTRHVITe Bnepe,Q, KaK 6y,QTO OHa ,Qepi'KVIT nyK, a nesy10 corHVITe s noKTe VI orse.QVITe Ha3a,Q, KaK 6y,QTO HaTRrVIBaere TeTVIBY nyKa. no4yBCTByLilre TOHYC B pyKaX VI pacnpaBneHHOVt rpy,QHOVt KneTKe. 3aMpV1Te B 3TOVt n03e Ha 2-3 MVIHYTbl, coxpaHRR posHoe ,QbiXaHVIe. 3aTeM nOBTOpVITe ynpa>KHeHVIe B .QpyrytO cropoHy. Co<PbR AHApeesHa To6onb4esa, r. KpacHOAap

TOIIInO MHe napy pa3 CXOAIIITb C APY3bRMIII Ha 111rpy B HacTonbHblllt TeHHIIIC, Ill BOT R y>Ke BCepbe3 ysneKCR 3TIIIM 3aHRTI/IeM. Co6111paTbCR BMecTe nony11.1aeTCR He TaK "'aCTO. 3aTO MO>KHO noTpeHIIIposaTbCR 111 AOMa. ManeHbKYIO paKeTKY 111 MR4111KVI .QnR nVIHr-noHra MOi'KHO KYnVITb s n106oM cnopTII1BHOM Mara3111He, 4eM R cpa3y VI socnonb30sancR. ,Qanbwe- ,Qeno 3a ManbiM. Pa3sepHyn CTOn TaK, 4T06bl OH MeHbWII1M pe6pOM ynVIpancR B CTeHKY. lr1 VlrpatO caM c co6oVI (sepHee CKa3aTb - CO CTeHKOVt) no TOMY >Ke np111HI..\VIny, KaK TpeHVIpyiOTCR cnopTCMeHbl s 6onbWOM TeHHVICe. MR4VIK .QO!li'KeH nona,QaTb no paKeTKe, creHe 111 crony. Bee npocro 111 O.QHOspeMeHHO none3HO: e cnei'KeHII1e 3a MR4VIKOM TpeH111pyeT MbiWI..\bl rna3; e pa3BVIBaiOTCR KOOp,Q111Hai..\111R VI noBKOCTb; yKpennRIOTCR MbiWI..\bl HOr 111 pyK. A.C. BlllpOHOB, r. CbJKTbiBKap

B,QOXe paccna6bTeCb VI BepHVITeCb B VICXO,QHOe nono>t<eH111e.

A

nnaBHO, HO rny6oKO B,QOXHVITe, HanonHRR i'KVIBOT B03.QyxoM. Bbl .QOni'KHbl n04YBCTBOBaTb, KaK OH OKpyrnVInCR. Ha Bbi,QOXe i'KVIBOT BTRHVITe ,QO npe,Qena, npVI 3TOM nORCHVII..\eVt np111i'KVIMaVITeCb K nony.

v A

na.QOHVI nonOi'KVITe Ha i'KVIBOT. rny6oKO B,QOXHVIfe, Ha Bbi,QOXe nO,QHVIMII1Te ronosy. OnycTI!1Te Ha B.Qoxe. C Ka>K.QbiM ,QHeM ronosy nO,QHVIMaVtTe 4YTb BbiWe. 4epe3 He.QentO npVIcoe.QVIHVITe nne4VI, a elJ.Ie 4epe3 He.QentO- no.QHVIMaLilre secb Kopnyc ,QO nonoi'KeHII1R CVI,QR.

v

noo4epe.QHO no.QHVIMaLilre corHyrbie B KOneHRX HOrVI K rpy,QII1, HeHa,Qonro 3a,Qepi'KV1BaVtTe VIX B 3TOM nonoi'KeHII1VI VI onycKaLilre.

Mbl 6y.QeM pa,qbl orseTVITb Ha sawVI sonpoCbl no renecj:JoHy ropRYeli1 nVIHVIVI: (812) 786-27-50 8 6y,QHVI8 ,QHVI C 10:00 AD 19:00 no MOCKOBCKOMY Bp8M8HVI.

CneAYIOll.\IIIM HOMep ra3eTbl B npoAa>Ke c 29 asryCTa

A V

CHa4ana OAHY Hory no.QHII1MVITe K rpy.QVI VI BblnpRMVITe ee, HaCKOnbKO MOi'KeTe, BTOpaR HOra B 3TO BpeMR ,QOni'KHa 6b1Tb COrHyTOVt B KOneHe 111 np111i'KaTOVt CTOnoV! K nony. 3a.Qepi'K111Tecb HeHa.Qonro, sepHVITeCb s Ha4anbHOe nono>KeHII1e VI BblnonHVITe .QpyroVI HOroVt.

Bee ynpa>t<HeHVIR ,QenaLilre no 7-8 pa3, BblnOnHRVtTe VIX ei'Ke,QHeBHO 111 06R3aTenbHO cne,QVITe 3a CBOII1MVI OlliYlJ.IeHII1RMII1. He ,QonycKaLilre 6onVI 111 nepeyroMneHII1R. niOAMIIIna Bape4eBa, r. HIII>KHIIIM HosropoA

AOPOriiiE

~IIITATEnlll!

He 3a6b1Baillre, '-ITO opnl'HL-13M KIDK,D,oro YenoseKa VIHAitlBVIAYaJJeH: '-ITO none3HO AnR OAHOro, M0)1(8T 6b1Tb npOTVIBOnOKa3aHO AnR Apyroro. noaroMy, npe)I(Ae YeM socnonb3osarbCR '-llt1TarenbCKit1MVI pel..\emaMVI, nocoserylllrecb c spaYoM.

© «lle'le6Hble BeCTM» NQ17(202). 16+ BbiXOAMT 2 paaa a Mec•u c A8Ka6p• 2005 r. ~JAaH Me aaper•crp•posaHo <l>eAepanbHoii cnyiK6oii no HaA30py aa co6niOAeHMeM aaKOHOAarenbcrea • c<flepe MaccosbiXKOMMYHMKau•ii "oxpaHe KynbrypHoro HacneA""· Perl1CTp3UHOHHblii HOMep n~ No <J>C77-27471 or 00.03.2007 r. y,peAM\B!Ib" M3AaTenb - 000 ·~A . npecc-Kypbep•. rna&HbiM peAaKTop On.ra neryxoaa 8bmycK310UlMMpeAaKTop fli060Bb KryMHOBa AApec p8A3KUHH "HJAareno: 198095, CaHKT-nersp6ypr, npoMblwneHHaR yn., 42. AApec An• nMceM: CaHKT-nerep6ypr, 198095, aJ• 28, raaera •De,e6Hbl8 seer••. PeKMMHblii orAen: (812) 944-02-07. E-ma11: reklama @p-c.ru OrAen pacnpocrpaHeHMA: E-mail: commerce @p-c.ru. Orne,araHo a 000 •MAM-ne"arb• ,188640, DeHo6naCTb, r. BcesonOJKCK, Bcesono>KCKMii np., 114. noAn•caHo Kne"ar" 02.08.2016. BpeMA nOAnMCaHMA HOMepa: no rpa<fJMKY 23.00; tfJaKTM,eCKM 23.00. 8biXOA BCBeT 15 aerycra. YcraHOBO,HbiM TMpiDK 200 000 3K3. 3aK33 No11l-11/3. 1.jeHa CB000AH3A. IOPHAH,eCKYIO nOAAeP>KKY HJA"HHR DCyWBCTtlJlRBT AilsOKarCKH" Ka6HHBT •VIALEX•. Bee npasa 331J1HIJ1eHbl. 3a COAep>KaHMe pe<naMHbiX o6bRBneHHi1 pe113•u•• orserCTBeHHOCTM He Hecer. ~cnonbJOBaHbl <floroMarepHanbl areHrcrs «DopH•, /1MOM8A""· PhotoXPress, Shutterstock, PyccKHii <floro6aHK. nepene""TKa MarepHanOB AOnycKaeTCA ronbKO c nHCbMeHHOro paapeweHHA PBA"KUH"· D•reparypHaR o6pa60TK3 nMCeM OCy1J1ecr sneHa peAaK~H OH Hb i M KonneKTMBOM. PyKOOHCH He 8038p31J13IOTCR " HB pe~eH3• PYIOTCA . • - peKOM8HAOB3HHaA ueHa.

26

11EliE6HbiE BECTH


CeMeiHbiM CTOMaTonor O,t:~HaKo

0TBe4aer spa4-CTOMaronor Mr.txar.tn HrHaToB

CBR3aH

c

ropa3.QO

4a1..4e

.Qpyr111M111

np11141t1HaMII1.

sKyc

>Ke11e3a (aMble

6e3o6111.QHble 1113 HII1X - ynorpe611eH111e >Ke11e3oco,t:~ep>Kall\111X

MII1Hepa11bHbiX BOA 11111111

80,[\0npOBO,[\HOVl 80,[\bl, nporeKa101..4eV1 no crapbiM Mera11111114eCKII1M rpy6aM. TaKoVI no6o4HbiVI 3<j><j>eKT MOryT ,QaBaTb HeKOTOpble 11eKapcrsa - aHrii161110TII1KII1 rerpa4111K11111HOsoro pR.Qa, MerpoHII1.Qa3o11,

cpe,t:~crsa

,QilR

"'To .QenaTb

11e4eHII1R aHeMII1111.

C OCKOMMHOM?

ec11111 y sac eCTb fii1Hfii1B111T 11111111 napO,QOH-

06paTII1Te BHII1MaHII1e Ha CBOII1 ,QeCHbl T03, Me11KII1e KpOBOTe4eHII1R 1113 ,QeCeH TO>Ke

8 nocneoHee epeMR y MeHR nocne

np111Be,QyT K nORB11eHII110 MeTa11111114eCKOro

eobl, oaJKe He KUCflOU, 603HUKaem OCKOMUHQ Ha 3y6ax, KomopaR npoxooum Llepe3 1./ac-oea. 6oneu Hem, mon&Ko 3mo o~.qyU{eHue. 8 l.feM MOJKem 6blmb npULIUHa? O.A. MlllwaHIIIHa, r. BonorAa

np111BKyca. ropa3.QO

onacHee

BHyrpeHHII1e

np111-

4111Hbl. np111BKyc" MeTa1111a B03HII1KaeT np111 TaKII1X

3a6011eBaHII1RX,

KaK

aHeMII1R,

Ca-

xapHbiVl ,t:1111a6er, r111nepa4111.QHbiVl racrp111r (nOHII1>KeHHaR

KII1C110THOCTb),

R3Ba

>Ke-

11Y.QKa, socna11eH111R >Ke114Horo ny3b1pR 111

O

CKOMII1Ha, TO eCTb TRHYU\ee, BR>Kyll\ee Oll\Yll\eHII1e,

noc11e aHeCTe3111111, -

o,t:~Ha

ne4eHII1. Hy>KHO o6pa1..4aTb BHII1MaHII1e Ha

<?HeMeHI!le

Ca <j>pyKTaMII1 4111CTII1Tb 3y6bl ll\eTKOVl He11b-

ConyTCTBYIOI..4111e CII1MnTOMbl - C11a60CTb 111

1113 pa3HOBII1.QHO-

3R! 3Ma11b B 3TO speMR HeMHOfO pa3MRr4a-

611e,QHOCTb np111 Ma110KpOBII1111, CyXOCTb BO

noxo>Kee

Ha

creVI r111nepecre3111111, TO eCTb nOBbiWeHHOVl

eTCR,

4YBCTBII1Te11bHOCTII1 3y6os K <j>ll131114eCKII1M

M1t1KpOrpell\111Hbl

111

XII1MII14€CKII1M

KO

npOL~ecc

pa3,t:~pa>KII1Te11RM.

To11b-

s 3TOM c11y4ae ell\e He 3awe11

111

Ha

HeVI

11erKO

>KeCTKII1MII1

OCTaBII1Tb

pry np111 ,t:1111a6ere, 6011111 a >KII1Bore, 1113>Kory,

BOpC111HKaMII1

OTpbi>KKY np111 HapyweHII1RX pa60Tbl nll1ll\e-

ll\eTKII1. T.e. noc11e K111c11oro no1101..4eM por, a y>Ke

noc11e (np111MepHo

4epe3

no114aca)

Bc;tp111Te11bHOVl CII1CTeMbl. HaKoHe4,

sKye

Mera1111a

B03HII1Kaer

C11111WKOM ,Qa11eKO, n03TOMY 6o11e3HeHHbiX

MO>KHO 111 n04111CTII1Tb 3y6bl, ec11111 B 3TOM

np111 OTpaB11eHII1RX C011RMII1 CBII1H4a, Me,[\111,

Oll\Yll\eHII1Vl He B03HII1KaeT.

eCTb He06X0,[\111MOCTb.

MbiWbRKa, pryr111.

0

BaM He06X0,[\111MO npOVlTII1 06C11e,QOBaHII1R y

CBR3aHa oHa c nop111crocrb10 3Ma11111. B HeVl CaMOVl HeT HII1KaKII1X HepBHbiX OKOH4aHII1Vl, HO OHitl eCTb B 11e>Kall\111X no,Q HeVl ,QeHTII1He 111 ny11bne. Ec11111 s 3Ma11111 ecrb M111Kpo-

4ro6bl HaVITII1 np1114111HY 111 ycrpaHII1Tb ee, npoBO,QII1Te peMII1Hepa111113YIOU\111e ann11111Ka4111111. ,[\11R 3TOfO HaHeCII1Te 3y6-

Hyl0 nacry Ha 3y6bl 111 no,t:~ep>K111re noc11e

Yero

cno11ocH111Te

5-1 0 MII1-

nopbl, Bell\eCTBa, CO,Qep>Kall\111eCR B nll1ll\e,

Hyr,

npe>K.Qe scero KII1C110Tbl, nona,QaiOT 4epe3

o6paTI!1TeCb K CTOMaT0110ry, KOTOpbiVl npo-

por.

V111111

HII1X smy6b 3y6a 111 Bbl3biBaiOT pa3,t:~pa>Ke­

Be,QeT peM111Hepa111113a411110 B Ka6111HeTe 11111111

HII1e pe4emopos. 4all\e scero ocKOMII1Ha

nocoseryer 6o11ee aKTII1BHble cpe,t:~crsa.

B03HII1Kaer

noc11e

ynorpe611eHII1R

Rro.Q,

<j>pyKTOBt Map111Ha,QOB 111 KII1C11biX coycos, nOCK011bKY OpraHII14eCKII1e K111C110Tbl 6011ee

0

Boo6ll\e, crapaV!recb He 311oynorpe611RTb KII1C11biM111 npO.QYKTaMII1. flrO,Qblll1

arpeCCII1BHbl nO OTHOWeHII110 K TKaHRM 3y-

<j>pyKTbl

60B 111 Cll111bHee 803,[\eVlCTBYIOT Ha HepBHble

onacHbl, 4eM COKII1, yKcycHble Map111Ha.Qbl 111

OKOH4aHII1R.

B 3TOM

ra3111pOBKII1

XOTR 3TO Oll\Yll\eHII1e 111 He np1114111HR-

n11aHe HaMHOfO MeHee

(B HII1X CO,Qep>K111TCR OnaCHaR

,QilR 3Ma11111 opro<j>oc<j>opHaR KII1C110ra).

eT 6011111, HO 11136aB11RTbCR OT Hero Heo6X0,[\111MO.

Ec11111

npo111rHop111posarb

B03HII1Kai01..4YIO OCKOMII1Hy, CO

Yacro

BpeMeHeM

pa3pyweHII1e 3Ma11111 6y,t:~er yc11111111sarbcR, 111

npMBKYC

noaeneHHO so3HII1KHYT 6o11ee RpK111e npoRB11eHII1R r111nepecre3111111 - ocrpaR 6o11b noCJle e,Qbl, nOBbiWeHHaR 4YBCTBII1Te11bHOCTb K X0110,Qy, B TOM 4111C11e K X0110,[\HOMY B,QbiXaeMOMY B03,Qyxy, a B ,Qa11bHeV!weM nORB11eHII1e Kap111eca. KaK Bbl MO>Kere 11136asii1TbCR OT OCKOMII1Hbl?

0

COOTBeTCTBYI01..4111X cne4111a11111CTOB - racrpo3HTep0110ra, 3H.QOKp111H011ora, reMaro11ora.

80

>Keneaa

PTY

C I./eM MOJKem 6&1mb cBR3aH nocmoRHHbiU npueKyc JKene3a eo pmy? Mozym flU 6blmb BUHOBQmbl KOpOHKU, KOmOpble MHe HeoaeHo ycmaHoeunu? n.E. Xpanosa, r. BnaAIIIMIIIp

npo+MnaKTMKY , 03AOpoaneHMe opraHM3Ma c noMOU4biO HayYpanbHbiX TpaaRHbiX c6opoa YKpenneHI!1e 1!1MMYHI!1Tera npocj>l!1llaKTI!1Ka npOCTYAHbiX Ja6oneeaHII1Iil HapyweHI!1e ropMoHanbHoro cj>oHa, B TOM lfi!1CJ1e 6eCnl10Aiile <C: HopMal111138'-'lilfl OM114eeapeHMR

r. CaHKT-Retep6ypr

noc11e e.Qbl o6R3aTe11bHo no110ll\111Te pOT. 4T06bl HeV!rpa1111130BaTb KII1C110ry,

111Cn011b3YVlTe TBOp -

1/4

,[\11R

3TOro

CO,QOBbiVl

pac-

4. 11. Ha CTaKaH 80,[\bl. MO>KHO

Y

Ba>KaeMaR

4111TaTe11bHII14a!

MeTa11111114eCKOfO

MHO>Kecrso, 111 He

np111BKyca

scer,t:~a

np1114111H BO

pry

npocro c HII1MII1

On0110CHYTb pOT M0110KOM 11111111 no>KeBaTb

pa3o6paTbCR. ,[\a, 3y6Hble KOpOHKII1 11111111

TBOpOr 11111111 Cblp, B KOTOpbiX MHOfO Ka11b-

npoTe3bl, B COCTaB KOTOpbiX BXO,QRT Cn11aBbl MeTa11110B, MoryT ,QaBaTb TaKII1e Oll\YI..4e-

4111R.

HII1R, HO ,QOCTaT04HO pe,QKO. 3TO C11y4aeTCR

0

,[\11R 4111CTKII1 3y6os 111cn011b3YVlTe MII1-

B rex C11y4aRX, eC11111 6bl11111 111Cn011b30BaHbl

Hepa111113YIOU\111e 3Y6Hble nacTbl c no-

,QeWeBble

HeKa4eCTBeHHble

Marep111a11bl,

BbiWeHHbiM CO,Qep>KaHII1eM Ka11b4111R 111 <j>TO-

KOTOpble nO,[\ B03,QeVlCTBII1eM n1111..4111 Ha4a11111

pa.

He

OKII1C11RTbCR. 06paTII1TeCb K ,QOKTOpy ltl no-

MII1Hyr, yrpoM 111 seyepoM. Ho

npOCII1Te ero 06C11eAOBaTb 3TII1 KOHCTpyK-

4111CTKY

MeHee

3-4

npOB0,[\111Te

Tll\aTe11bHO,

o6par111re BHII1MaHII1e: cpa3y noCJle nepeKy-

41111-1. Koppo3111R 6y.QeT 3aMerHa.

000 «l(eHrp RK)'wes~4a». 197374, r. CaHKr-nerep6ypr, yn. RXTeHHaR A· 3 K. 2 mrr. A noM. 19H. OrPH 1157847294868

nE"'E6HbiE BECTH

27


nyHHbiM KaneHA8Pb C 16 no 30 ceHTR6pR

16 19

nOHEJ1EnbHI1K 18/19 nyHHbiM AeHb c20:19 nyHa 8OBHE, c7:59 8TEnbUE

0

CerOAHRWHH~ AeHb, KaK B3epKane,

noKalKeT sawe BHyrpeHHee cocroRHHe. He peKOMeHAyeTCR ne4HTb 3a6oneBaHHR Wel-1, ropna, LLI~TOBHAHO~ lKene3bl. noKa3aHO ne4eH~e 6one3He~ nonoBbiX opraHoB 1-1 roncroro KI1We4H~Ka.

23

nRTHHLIA () 22/23 nyHHbiM AeHb C22:54 nyHa 8 6ni13HEUAX, c11:34 8 PAKE

,lleHb 113y4eHI1R CBRI.LieHHbiX TeKCTOB, 06peTeHHR MYAPOCTI1 ~ nepeAa4113HaH~~. He peKOMeHAyeTCR ne411Tb 6one3HHlKenyAKa 11 rpyAHbiX lKene3. noKa3aHO ne4eHI1e 3a6oneBaH~~ 003BOH04HHKa, KOneHHbiX cycrasos, 3y6os.

27

BTOPHI1K 25/26 nyHHblii AeHb C2:18 nyHa 8o nbBE, c23:44 8 AEBE

Bo3AeplK~Tecb or aKT~BHO~ AeRTenbHOCT~, He rpaTbTe 3Hepr~IO Ha 6ecnone3HYIO cyery. He peKoMeHAYIOTCR onepa1.111~ Bo6nacr~ cnHHbl, ne4eH~e cepAl.la. £inaronp~RTHO 3aHHMaTbCR ne4eH~eM HepBHO~ CHCTeMbl,

opraHOB 4YBCTB . .

nRTHI11.1A 15/16nyHHbliiAeHbC19:16, 11YHHOE3ATMEHI1E 821:56:29, 822 14 nonH011YHI1E nYJ!a 8 Pbi6AX :06: •

0

BnyHHOe 3arMeHHe 04eHb xopowo ~36asnRTbCR or AYPHbiX np~Bbl4eK ~ nopoKOB, o4eHb none3eH KOHTpaCTHbl~ Ayw. He peKOMeHAyeTCR AOHOpCTBO. noKa3aHO ne4eHHe lKen A04HO-KHWe4HOro aKTa.

20

fA

BTOPHI1K 19/20 nyHHblii AeHb C20:46 nyHa 8TEnbUE

~

CeroAHR xopowo TI.LiaTenbHO no4~CTHTb lKI1flHI.Lie, 1136aBHTbCR OT flHWHHX Bei.Lie~ HAYPHbiX Mblcne~. YR3BI1Mbl weR, ropno, I.LIHTOBHAHaR lKene3a, 3HAOKpHHHaR CHCTeMa. MolKHO ne4HTb 3a6onesaH~R penpOAYKn1BHbiX opraHOB.

24

fA \Y

CY660TA 23/24 nyHHblii AeHb c23:56 nyn8PAKE

KpHT~4eCKI1~ AeHb. npoBeAHTe P~TY­

anbHYIO y60pK)'. no6epemre lKenyAOK, OTKalKHTeCb OT OCTpO~ ~ TRlKeno~ O~I.LI~. £inaronp11RTHbl ne4eH~e 3a6onesaHH~ KOCTHO~ C~CTeMbl, 003BOH04H~Ka, KOneHe~, nocei.LieHHe CTOMaronora.

28

~~nfHHbliiAeHbC3:33

nyHa8AEBE

,lleHb XOpOW AflR 06L1.1eHHR CnpHpOAO~, MHCT~4ecK~x noHCKOB. YR3BI1M lKenyA04HO-KI1We4Hbli1 TpaKT, peKOMeHAYeTCR A~era. £inaronpHRTHbl npoBOAI1Tb 04HI.LieHI1e KpOBI1H ne4eHI1, ne411Tb CTOObl 11 fOileHOCTOOHble C CTaBbl.

17

CY660TA 16/17 nyHHblii AeHb c19:36 nyHa 8 Pb16AX, c7:23 8 OBHE

0

CoxpaHR~Te BHyrpeHHee cnoKo~CTBHe, so

seeM npoRBnR~Te ysepeHHOCTb. He cneAyer ne4~Tb 6one3HH ronoBbiH ronosHoro M03ra, 3y6os. PeKoMeHAyerCR ne4eHHe 6one~ B nORCH~l.le, 004eK 1-1 M04eBbiBOARI.Lie~ CHCTeMbl.

21

CPEAA fa 20/21 nyHHblii AeHb C21:20 ~ nyHa aTEnbUE, c8:54 8 6n113HEUAX

flyHHble pHTMbl COOC06CTBYIOT BHyrpeHHei1 AYXOBHoi1 pa6ore. He peKoMeHAyercR ne4eHI1e 6poHxos 11 nerKI1X, nne4, pyK 11 Kl1cre~. MolKHO ne411Tb 3a6onesaHI1R ne4eHI1 11lKen4Horo nylblpR, 6on11 BTa3o6eApeHHbiX cycrasax.

25

BOCKPECEHbE 24 nyHHblii AeHb nYHa B PAKE, c15:49 80 nbBE

AKTI1BHbli1 AeHb, none3Hbl cepbe3Hble ~113114eCKI1e Harpy3KH, cnopT11BHble copesHoBaHI1R. He peKoMeHAyercR ne4eHHe lKenyAKa, rpyAHbiX lKene3. noKa3aHbl ne4eHHe KOCTHO~ CI1CTeMbl, BbiBeAeHHe KaMHe~, cone~, wnaKOB.

29

lfETBEPf 27/28 nfHHbiM AeHb c4:47 nyHasAEBE

CeroAHR yAemne BHHM3HI1e AeTRM, He ocrasnRi1Te HX 6e3 npHcMorpa. He peKOMeHAYIOTCR onepa1.11-11-1 B6p10WHO~ nonoCTH. MolKHO lle4HTb annepr1-11-1, KOlKHble 3a6oneBaHHR, CTOObl, npOBOAHTb 04HI.LieHHe KpOBI-1, ne4eHH.

18

BOCKPECEHbE 17/18 nyHHbiM AeHb C19:57 nyHa808HE

£inaronpHRTHbl~ AeHb AflR cynpylKeCKI1X OTHOWeHI1~ 113a4aH1R pe6eHKa. YR3BI1Ma

ronosa, B03MOlKHO HapyweHHe M03rosoro Kposoo6pai.LieHI1R. MolKHO ne4HTb noRCHHLIY, n04KH, nOAlKenyA04HYIO lKene3y, 3HAOKpHHHYIO CI1CTeMy.

22

lfETBEPf 21/22 nyHHblii AeHb c22:02 nyHa 8 6ni13HEUAX

AKTHBHbl~ AeHb, none3Hbl ~113114eCKI1e Ha-

rpyJK11, new11e nporynK11. He peKoMeHAYercR ne4eHI1e opraHoB Ab1XaHI1R, onepa1.11111 Bo6nacr1-1 nne4, pyK. MolKHO npoBOA11Tb AOHOpCKHe npOl.leAYPbl, 4HCTI1Tb KpOBb, ne4eHb.

26

nOHEJIEnbHI1K 24/25 nyHHblii AeHb c1:05 nyHasoflbBE

He peKOMeHAYIOTCR cyera 11 cnewKa,

Ae~crsy~re cnoKo~Ho, np11cnyw11BaRCb

KBHyrpeHHeMy ronocy. He peKoMeHAYercR ne4eHI1e cepA1.13 11 Cni1Hbl. MOlKHO 3aHI1MaTbCR ne4eHHeM HepBHO~ CHCTeMbl, sap~K03Horo pacwHpeHI1R seH.

3o

nRTH11UA 28/29 nyHHbiM AeHb C6:00 nyHa 8AEBE, c9:53 8 BECAX

3asepwa~Te Aena, npoBOA11Te pHryanb-

HYIO y6opKy noMei.LieHH~, co6n10Aai1re crporOCTb s lKenaH~Rx. He peKoMeHAYeTCR HarpylKaTb nORCHHLIY, 004K11, ne411Tb OOAlKenyA04HYIO lKene3y. noKa3aHo ne4eHI1e opraHOB ronoBbl, 3y6os.

B rapMOHMM c co6oM

Tea

KaK Bbl AYMaeTe: ~otTo 6onbwe acero MewaeT ~-tenoBeKY coxpaHHTb AYWeBHoe paaHoaecMe M o~y~eHMe BHyYpeHHe.:. rapMOHMM? B nepayta o~-tepeAb, ::tTo HenpaBMnbHOe OTHOWeHMe K npo6neMaM M HeyMeHMe MX pewaTb. a) nbiTaiOcb ce6H nopaAOBaTb 4eMHI!16YAb- 0 04KOB; 6) 111AY K xopowi!1M APY3bl'IM- 2; s) c111w;y AOMa 111 >Kaneto caMoro ce6H - 4; r) Bblnl!lsato KpenKI!le Hani!1TKI!1, 4T06bl «yroni!1Tb» npo6neMbl, ::- 5. B Mli1HYTY C4aCTbfl: a) 3a6b1Bal0 0 npOWJlbiX HeC4aCTbflX 1 04KO; 6) 60IOCb, 4TO 3Ta MI!1HyTa CJ11!1WKOM 6biCTpO npoVIAeT,- 3; B) nOMHIO, 4TO B >K1!13HI!1 eCTb 1!1 MHOro Henp1!1l'ITHOro,- 5. no saweMy MHeHI!110, CYAb6a: 1 a) npecneAyeT MeHfl - 5 04Kos; 6) HecnpaseAnii1Ba KO MHe- 2; .; B) 6narOCKllOHHa KO MHe- 1. 1iJ 0 4eM Bbl AYMaere nocne ccopbl c Jli0611MbiM 4eJlOBeKOM, KOrAa sai.u rHeB npOXOAI!1T: a) 0 TOM np111l'ITHOM, 4TO y BaC 6blll0 B npOWllOM,- 1 04KO; 6) Me4TaeTe 0 TaiiiHOM Mll.\eH1!11!1- 2; B)AyMaeTe 0 TOM, CKOJlbKO Bbl OT Hee (Hero) yw;e Bb1Tepnenl!1,- 3.

m

cnoco6Hbl m1 Bbl coxpaHHTb rapMoHI!110 B AyWe, HeCMOTpl'l Ha Heypl'IAII14bl 111 >KI!13HeHHble TPYAHOCTI!1? PaccKa3biBaere 11111 Bbl KOMy-ro o cso1!1X npo6neMax? a) Her, 3TO He noMoraeT- 3 04Ka; 6) KOHe4HO, eCJll!1 eCTb Co6eCeAH111K,- 1; s) He scerAa, 1!1HOrAa 111 caMoMy Tfl>Keno AYMaTb o HI!1X- 2. f) HacKonbKO Cl!lllbHO Bbl nepe>KI!1Baere CTpaAaHI!lfl? a) scerAa 04eHb Tfl>Keno- 4 04Ka; 6) 3TO 3aBI!1CI!1T OT 06CTOflTellbCTB- 0; B)Tepn1!1MO - 2. 4m Bbl Aenaere, ecn111 4TO-To sac my6oKo paHI!1T:

A

D

D

28

J1E'-4E6HbiE BECTH

D

Pe3ynbTaTbl noAC41fiTaiiiTe 04KI!1, KOTOpble Bbl Ha6pa11111. 0r4AO 11 OltKOB. Bbl nerKO M1!1p1!1Tecb co CBOI!1M1!1 Henp1!1l'ITHOCTflMI!1, Aa>Ke 6eAaMI!1, nOCKOJlbKY yMeeTe BepHO 1!1X 04eH1!1Tb. KpaVIHe Ba>KHO 1!1 TO, 4TO Bbl He Cll1!1WKOM nto61!1Te >KaneTb ce6R Bawe AYWeBHoe paBHOBeCI!le AOCTOViHO BOCXI!1ll.\eHI!1fl! Or 12 AO 18 OltKOB. 6biBaeT, 4TO Bbl npOK111!1Haere CYAb6y. V1 see >Ke y sac eCTb npeKpacHafl OTAYWII1Ha: B03MO>KHOCTb «BblnnecHyTb» cso111 npo6neMbl Ha APYrii1X. nocne 3Toro saM cpa3y>KeCTaHOBI!1TCfl ner4e. 3aAyMaillrecb: He CTOI!1T 11111 saM no6onbwe snaAeTb co6oill, a He nonb30BaTbCfl 111!1Wb raKI!1M cnoco6oM peweHI!lfl cso111x npo6neM? Or 19 A025 OltKOB. Bbl ell.\e He Hay411111!1Cb npaBI!1JlbHO «pacnpaBJlflTbCfl» CO CBOI!1MI!1 6eAaMI!1, no3TOMY OHI!1 sac TaK 111 rep3aiOT. Bbl npeAn041!1Taere 3aKpb1BaTbCfl B ce6e, o61!1>KaTbCfl 111 >KaneTb ce6H. Mo61!111113YVITe CBOIO 3Hepr1!1to! BepbTe, 4TO CMO>KeTe C ycnexoM pewii1Tb see saw111 npo6neMbl 111 Henp1!1l'ITHble C1!1Tya4111111.


KaK.A noxyAena™

eeMc

MHonte socnpiiiHIIIMaiOT Alllel)' KaK Heo6XOAIIIMOCTb ynoTpe6nRTb TOnbKO HIII3KOKanOpiiiMHbte npOAYKTbl, KOTOpbte He AOCTaBnRIOT YAOBOnbCTBIIIR. fi1 OT OAHOM3TOM MbiCnlll y ~enoBeKa nponaAaeT BCRKOe >KenaHIIIe co6niOAaTb AllleTy Aa>Ke paAIII co6CTBeHHoro 3AOPOBbR. Ho np111 >KenaHIIIIII scerAa MO)I(HO nOA06paTb TaKOM BaplllaHT, npiiiAepmlitBaTbCR KOTOporo 6yAeT nerKO Ill npiiiRTHO. Hanp111Mep, A"R n106111Tenelil 6aKna>KaHoB AllleTa c 3TIIIM OBOII.\eM 6yAeT He B TRrOCTb, a B paAOCTb!

ny4 W111e pel...\enTbl ll~lfl§:Jj Bo3bML-~Te

Kr 6aKfla>t<aHos, 3aneKL-~Te

Macey lt13Meflb41t1Te s 6fleH,Qepe, ,~:~o6asL-~B Hape3aHHble nOMitl,QOpbl (4 WT.), CJla,QKL-1111

OceHb - npeKpacHaR nopa, KOTopaR pa,QyeT HaC RpKL-!ML-1 KpacKaML-1, L-13061-!fll-!eM

nepe4 (2 WT.), pen4aTblll1 nyK (1 WT.) 1-1 COflb. nofly4eHHOe n10pe pa3,Qem..ne Ha 5 nOpl..!L-1111 (1-!HTepBafl Me>t<,Qy npL-~eMaMVI

<j>pyKTOB L-1 OBOil.lell1. V1MeHHO B :no BpeMR MO>KHO VICnOflb30BaTb orpOMHOe KOfll-!4eCTBO ,QL-~eT, 4T06bl C,QeflaTb C8010 <j>L-~rypKY

nL-~Il.IL-1 - npL-~MepHo 2,5 4aca). B Ka4eCTBe HanL-~TKOB- 4a111, coKL-~, ML-1HepallbHaH so,Qa 6e3 ra3a.

L-~3Rll1Hee. O,QHa L-~3 MOL-IX flt06L-~MbiX ,QL-~eT 6aKfla>KaHaML-~. EcflL-~ L-~X npL-~roTOBL-~Tb oco6bJM o6pa30M, TO no sKyey OHL-1 HanoML-~HatOT waMnVIHbOHbl. ,[\a>Ke y caMoll1 HeonbJTHOII1 X03RII1KL-1 fli060e 6fliO,QO C 6aKfla>KaHaML-1 nofly4aeTCR TaKL-!M, 4TO naflb4L-IKL-1 o6flL-~>t<ewb! Ho rna8Hoe- 8 .QpyroM! Km 6bl MOr nO,QyMaTb, 4TO C nOMOil.lbiO 6aKfla>KaH08 MO>KHO Xy,QeTb, L-1 xy,QeTb 04eHb 3<j><j>eKTL-IBHO, ,Qa>t<e He V~CnbJTbiBaR MY4L-~TeflbHbiX npL-~CTynos roflo,Qa! ,[\L-~eTa, Ha3BaHHaR «AflR fli06L-~Teflell1 6aKfla>KaHOB», 3a 4 ,QHR n03BOflfleT c6pocVJTb ,QO 3 Kr flL-~WHero seca.

fi'IU§iii

c

B 3TOT ,QeHb saM npL-~,QeTCfl ,QOBOflbCTBO-

saTbCH cynoM L-13 6aKfla>KaHOB. fOTOBL-ITCH OH

400

A

AflR 3anpaBKL-~ 6yflbOHa no,~:~oii1,QyT 6aKJla>KaHa L-1 1 Ka6a40K, 4 MOpKOBKL-1 L-1 pen4aTblll1 flyK. Ha 3aBTpaK- 150 r OTBap-

Horo MRCa, 4all1 L-1 KYC04eK XJle6a C 0Tpy6RML-1.

200 r Mflca. 100 r fll06bJX

Ha o6e,Q- cyn 1-1 Ha nofl,QHL-~K -

1113 fllll'fHOro «AOCbe» 6aKna)KaHa

y>t<L-~H

<j>pyKTOB, a

- cyn.

IIJili(§:ifl

6aKfla>t<aH npoHL-~K s Espony flL-~Wb s ce-

pe.QL-~He XVII BeKa. CHa4afla 3K30TL-~4eCKL-~111 080111 Ha3b1Bafll-1 «R6fl OKOM 6e3yML-~R » C41-!TaflOCb, 4TO, CbeB 6aKfla>KaH, MO>KHO

Ha MHCHOM 6yflbOHe (L-~CnOflb3yii1Te r roBRAL-~Hbl, He 60flbwe!).

2

Ha

e 6aKfla>KaHbl COBMell.laiOT HeBbiCOKYIO

Ha 3aBTpaK, o6e,Q 1-1 nofl,QHL-~K Bbl roT08L-~Te «R3bi4KW> L-~3 6aKna>t<aHos. Bo3b-

ycL-~flL-~BaeT

ML-~Te 2 KpynHbiX 6aKfla>KaHa L-1, He 041-1Ll.lafl, Hape>t<bTe L-~X B,QOflb (nofly4aTcfl CBOeo6pa3Hble TOflCTeHbKL-!e «H3bi4KL-1»)

Ol..!eHL-!flL-1 BCe ,QOCTOL-IHCTBa CL-!HeHbKOro, L-1

nepL-~CTaflbTL-IKY

KL-!We4HL-!Ka, npenRTCTByeT

1-1 nocoflL-~Te c A8YX CTopoH. 3aneKaii1Te

OH CTafl Jli061-!M4L-IKOM!

BCaCbiBaHL-110 >KL-1p08, a 3TO cnOC06CTsyeT

np~-!pO,QHblll1 L!BeT 6aKfla>KaHa - <j>L-~Ofle­ TOBblll1. 0AHaKO cero,QHR BbiBe,QeHO MHO>KeCTBO COpTOB CaMbiX pa3HbiX OTTeHKOB, a TaK>t<e caMbiX pa3HbiX <j>opM 1-1 pa3Mepos. [11 np~-1 3TOM 6aKfla>KaHbl, He3a81-!CL-IMO OT I-IX L!BeTa, OCTaiOTCR BKYCHbiML-1 L-1 nofle3HbiML-!! OHL-1 6oraTbl ML-~HepaflbHbiML-1 Bell.leCT8aML-~, npe>t<,Qe scero KaflL-~eM, KOTOpb1111 HopMaflL-~3yeT cep,Qe4HYIO ,QeRTeflbHOCTb. KpoMe TOro, <j>L-~OfleTOBble nflO,Qbl CO,Qep>t<aT MH0ro >t<efle3a 1-1 Me,QL-1, a 3Ha4L-~T, 6flaroTsopHo Bfli-IRIOT Ha COCTaB KpOBL-1 L-1 YflY4WaiOT L!BeT fll-14a.

noxy,QeHL-~10 .

s AYXOBKe, noflo>KL-~B Ha Ka>K,Qblll1 «H3bi40K» He60flbWOII1 KyC04eK Cblpa.

flL-~WL-~TbCR paccy,QKa. Ho 8CKope rypMaHbl

1

1

B .QYXOBKe. 3aTeM CHL-IML-!Te WKypKy, BCIO

Bee - s paAOCTb!

)

e

OB nbCT

KaflOpL-1111HOCTb

(18

KKafl Ha

100 r)

L-1 HL-13KL-1111

[Jli-!KeML-~4eCKL-!111 1-!H,QeKC.

KfleT4aTKa

3Toro

OBOLl.la

6aKfla>KaHbl HOpMaflL-~3YIOT TaK Ha3biBaeMblll1 3fleKTpOflL-ITHblll1 6aflaHC (TO eCTb BO,QHO-COfleBOe paBHOBeCL-~e), 4TO nOMOraeT OpraHL-13MY L-136a8flHTbCH OT flVIWHell1 >KL-I,QKOCTL-1. 6aKfla>KaHbl Bfli-IHIOT Ha 06MeHHble npOL!eCCbl opraHL-13Ma - aKTL-IBL-131-!pyiOT I-IX, 8 pe3yflbTaTe 4ero npOL-!CXO,QL-IT 6bJCTpaH nepepa60TKa >KL-!pOBbiX OTJlO>KeHL-~111.

8b16111paeM ny'fwee noKynaH 6aKfla>KaHbl, Cfle,QyeT OT,QaBaTb npe,Qn04TeHitle MOflO,QbiM nflo,QaM.

Bcero 18 Kanop1111i1! MeHR, CTpacTHytO noKflOHHL-~4Y 3TOro OBOil.la, nOATOflKHyfla K BbJ6opy 6aKfla>Ka-

,[\eflo s

eTCH ltlX CflerKa ropbKOBaTblll1 sKye.

AB

1

CT. fl.

cmfit§:li

OcHOBHoe 6fl10,QO 3Toro AHR - L-~Kpa L-~3 6aKfla>KaHos. Hape>t<bTe ,QOflbKaML-~ 3 6aKfla>t<aHa, 3aneKL-~Te s ,~:~yxosKe. 3aTeM 6aKna>t<aHbl 1-1 MeflKO Hape3aHHbJe 4 no-

ML-~,Qopa 1-1 flYK L-~3Meflb4L-~Te 6fleH,QepoM, ,~:~o6asbTe 2 cT. fl. Tepmro <j>yH.QyKa L-~fll-1 rpeL!KOfO opexa. nofly4eHHYIO 1-!Kpy pa3,Qefli-!Te Ha 5 nop41-1ll1.

ne-

pe3pe8wL-~x

lllaR L-IH<j>OpMa41-!R.

MHoro! Onpe,QeflltlTb so3paCT 6aKfla>t<aHa 04eHb flefKO: Hafll-141-!e KOplt14HeBbiX nHTeH,

THaq ,Q O:lB

Ha y>t<L-~H no6aflyii1Te ce6H caflaToM

TOM, 4TO 6aKfla>KaHbl CO,Qep>t<aT Bell.leCTBO nO,Q Ha3BaHL-!eM COflaHitlH, 4eM L-1 06bHCHH-

H080II1 ,QL-!eTL-~4eCKOII1 nporpaMMbl Cfle,QyiO-

np lJ

A

L-13 TepTOII1 MOpKOBL-1, L-13JOMa L-1 CMeTaHbl.

nflO,QaX COflaHitlHa ,QOBOflbHO

cyxaH 111 MOPil.lltlHL-ICTaH KO>Ka, a TaK>Ke TeMHO-KOplt14HeBafl nflO,QOHO>KKa CBitl,QeTeflb-

Em~-1 80 speMR ,QL-~eTbl Bbl no4ys-

CTBYIOT 0 n04TeHHOM B03paCTe. Ho cosceM .Qpyroe ,Qeflo - 6aKfla>KaHbl

CT8yeTe BRflOCTb L-lfll-1 Cfla60CTb, He

6efloro 4BeTa. ,[\flfl HltlX so3pacT He sa>t<eH!

6oii1TeCb ,QOnOflHL-!TeflbHO BBeCTL-1 B pa-

B HltlX coflaHL-~H noflHOCTbiO oTcyrcTByeT,

L!L-IOH HeCKOflbKO Kyco4KOB Xfle6a cOT-

n03TOMY 3TOT COpT 06fla,QaeT CaMbiM He>K-

py6RML-~, He>KL-~pHblll1 TBOpor 1-!fll-1 Cblp.

HblM BKYCOM.

,QIIIaHa neTposa, r. Kani/IHI/IHrpaA 11E'-IE6HbiE BECTH

29


.. none3HO BCeM

To

nplt1BeT c KasKa3a

n

ocne oTn~cKa, nposeAeHHoro Ha lOre, MOI/I My>K npiiiCTpaCTI/InCSI K 6n10AaM rpy3111HCKO!iJ K)'XHI/I, npiiiWnOCb MHe «nepenonaTIIITb» KYniiiHapHYIO KHIIIry a noiiiCKax nOAXOASIIL\IIIX peL\enTos.

3aMeTir1fla, 4TO Ql111pMeHHbliil 3HaK IO>KHbiX K}'WaHII1iil - Cblp cynyryHII1. K c4aCTbiO, OH npOAaeTCfl 111 B HaWII1X Mara3111HaX, TaK 4TO renepb fl perynHpHo noKynpiO ero 111 111cnonb3YIO s np111rorosneH111111 pa3HOo6pa3Hb1X 6n10A. K111cnoMono4Hoe naKoMcrso 6oraro MII1HepanbHbiMII1 Bell\eCTBaMII1, BII1TaMII1HaM111 111 nerKoycsofleMbiM 6enKOM. TaKoiil yHII1KanbHbliil KOMnneKc none3HbiX coe,QII1HeHII1ill nonO>KII1TenbHO Bnll1fleT Ha KOCTHyiO, cepA€4HO-COCYAII1CTyiO, nll1ll\eBap111renbHyiO CII1CTeMbl. CynyryHII1 yny4waer COCTOfiHII1e KO>KHbiX noKpOBOB, HOpManii13YeT o6MeH Belllecrs, yKpennfleT 111 nOBbiWaer 111MMYHII1Ter. Ecn111 perynHpHo BKnl04aTb 3TOT Blt1A Cblpa B CBOe MeHIO, MO>KHO y6epe4b ce6fl or rpoM6oQ>ne6111ra, o6ner4111Tb cocrofiHII1e np111 aprp111re, ocreonop03e 111 pesMaTII13Me. A ellle n106111ren111 cynyryHII1 ropa3AO pe>Ke 6one10r r111neproH111elil 111 >Kene30A€Ql1114111THOiil aHeMII1elil. (KOBOPOAY CTaBII1M Ha OroHb 111 pacrannii1BaeM B Heiil 1 CT. n. cnii1B04HOrO MaCna. 3acrll1naeM AHO TOHKII1M nasaweM raK, 4T06bl OH CBII1Can no KpafiM. Pa36111BaeM Ha nasaw 2-4 Hlill.la, con111ivl 111 nep4111M,

oe

3TO IIICKOHHO pyccKOe KYWaHbe npeACTasnSieT co6olil MYKY 1113 nepeMonoTbiX 3epeH oaca, KOTOpbte npeABapiiiTenbHO xopowo nponapiiiBatOTCSI, a 3aTeM BbiCYWIIIBatOTCSI,

'\1/anb, 4TO cospeMeHHble niOA111 He 3Haml0r BKyca TOnOKHa 111 n111wa10T ce6fl CbiTHbiX 111 none3HbiX 6n10A 1113 Hero. Be,Qb 3TOT HarypanbHbllil npo,QyKT BbiCOKOiil 61110nOrll14eCKOiil 4eHHOCT11'1 - 4YA€CHbliil 3aBrpaK, Ha np111rOTOBneHII1e KOTOporo rpe6yiOTCfl C4111TaHHble MII1HYTbl. PaHbwe ronoKHO 6bmo nepBbiM np111KOpMoM nocne Marep111HCKoro MonoKa. A ellle oHo none3HO KOPMflll\111M MaMaM ,Qnfl yc111neH111fl naKra4111111, no>KII1nbiM niO,QfiM 111 Bb13Aopasnii1Bal0ll\111M nocne Tfi>KenbiX 6one3Helil111 rpaBM. BbiCOKafl n111rarenbHOCTb 111 nerKaR ycsoHeMOCTb OBCfiHOiil MYKII1 n03BOnfleT 111CnOnb30BaTb ee s Ka4ecrse A111eTit14ecKoro npo,QyKTa 111 scnoMorarenbHoro ne4e6Horo cpeAcrsa np111 MHor111x 3a6onesaHII1fiX. Hanplt1Mep, ronoKHO CO,Qep>K111T 6111oQ>naBOHOII1,Qbl, KOTOpble He06XO,Q111Mbl ,Qnfl npOQl111naKTII1KII1 OHKOnOrll14eCKII1X 3a6onesaHII1iil. KpoMe roro, OHII1 nonO>KII1TenbHO Bnll1fiiOT Ha COCTOfiHII1e 3HAOKp111HHOiil, 111MMYHHoiil c111creMbl 111 BA06asoK 04111ll\aiOT opraHII13M OT TOKCII1HOB. R 3Hal0 MHO>Kecrso pe4emos 6n10A 1113 ronoKHa . Ho 4allle scero rorosn10 ona,Qbll1. 111x c 6onbwolil oxoroiil Kywa10r 111 My>K, 111 ,QeTII1. 1 craKaH OBCfiHbiX xnonbes cMewalilre s MII1CKe C 3 CT. n. TOnOKHa. nocreneHHO, no-

Kanopr.tliiHOCTb: 175 KKafl B 100 r

MeWII1BaR, sneiilre 1,5-2 craKaHa KeQ>111pa, HaKpolilre MII1CKY can<f>erKolilll1 ocrasbr e Ha 2-3 4aca. 3areM ,Qo6asbr e 2 fllill.la, 1-2 R6noKa, HarepTbiX Ha KpynHolil repKe, 0,5 craKaHa 111310Ma, 2 cr. n. caxapa 111 1 4. n. con111. TlllarenbHO nepeMewai:ne 111 BblneKalilre ona,Qbll1 Ha pacKaneHHoill cKosopoAe c He6onbWII1M KOnll14eCTBOM paCTII1TenbHOrO Macna. A ecn111 yMeHbW111Tb KOnll14ecrso Ke<f>111pa, TO Macey MO>KHO BblnO>KII1Tb Ha npoTII1BeHb 111 3ane4b s AyxosKe. TaK nony4111TCR ellle none3Hee! HaAe>KAa npii>KIIIHa, TaepcKafl o6n. , / nonb3a! BXOAflll\111111 B COCTaB OBCRHOro ronoKHa anaHII1H cnoco6crsyer yKpenneHII110 HepBHOiil CII1CTeMbl, HOpManll13yer yposeHb caxapa s KpOBII1, aKTII1BII13111pyer M03rosyl0 AeRrenbHOCTb.

Cna pmesas:~ He>KHOCTb

A

s~'~'

Kanopr.tliiHOCTb: 240 KKaJl B 100 r

-':(!~"'<

"""-~'~

nocbmaeM 50 r reproro Cblpa cynyryHII1. AKKyparHo 3asopa4111BaeM Kpafl nasawa. >Kap111M ero Ha Me,QneHHOM orHe napy MII1Hyr, a KOrAa OH noKpoercfl pyMHHolil KOpo4Kolil, nepesopa4111saeM ero nonarKolil Ha Apyry10 cropoHy. OnfiTb nocbmaeM nasaw raKII1M >Ke KOnll14ecrsoM Cblpa. HaKpbiBaeM cKosopo,Qy KpbiWKOiilll1 roros111M 6n10AO ellle 3-4 MII1HYTbl. BbiKna,QbiBaeM rorosy10 nenewKy Ha rapenK}', Hape3aeM . Ha KJ'C04KII1111 noAa eM K crony co cse>KII1Mit1 OBOll\aMII1.

cnaparyc - seTBIIICTbtlil 111 KOniO"'IIIIil KOMHaTHblliJ 1..\BeTOK - 3HaKOM BCeM. 0AHaKo He ace 3HaiOT, 1.110 ero MonoAble no6er111 - AeniiiKaTec, o6naAaiOIL\IIIIil He>KHbiM, npiiiiiTHbiM TOHKIIIM BKYCOM. npOAYKT 3TOT 6onbwe 1113BeCTeH nOA Ha3BaHI/IeM «cnap>Ka».

R crapaiOCb, 4T06bl 3Ta 4eHHaR OBOll\HaR Kynbrypa no4allle oKa3biBanacb Ha MoeM crone. B111raMII1Hbl 111 M111Kpo3neMeHTbl/ co,Qep>Kalllll1ecR s OBOll\e, yKpennRIOT coe,QII1HII1TenbHYIO 111 KOCTHYIO TKaHII1, YCKOpRIOT 3a>KII1BneHII1e paH, y4acrsy10r s npo4ec;cax KposersopeHII1R, yny4wa10r pa6ory cep,QLia, ne4eHII1 111 M04enonosoiil c111creMbl.

450 r cnap>K111 npoMolilre 111 Kapro<f>ene4111CTKoiil CHII1MII1Te rsep,Qble 4acr111. Hape>KbTe Ha HecKonbKO 4acreill. B Kacrp10n10 C TOnCTbiM ,QHOM CnO>KII1Te cnap>Ky, 250 r KpynHO Hape3aHHbiX WaMnii1HbOHOB, 1 naBpOBblill flii1CT, 1 3y64111K 4eCHOKa 111 0,5 4. n. cyxoro TII1MbRHa. Bneillre 2 4aWKII1 Kyp111Horo 6ynboHa. AoseA111Te AO Kll1neH111fl, yMeHbWII1Te OrOHb ' 111 Bap111Te 15 MII1HyT. BbiHbTe naspywKy. Kor,Qa cyn cnerKa OCTbiHeT, C nOMOll\biO norpy>KHOrO 6neH,Qepa n10p111pyiilre ero. Ao6asbre no sKyey conb 111 nepe4 111 2 4. n. cnii1B04Horo Macna. Pa36asbre cyn-n10pe rennbiM MonoKOM AO HY>KHOill KOHCII1CTeHL\111111 . npoKII1nRTII1Te 5 MII1HYT 111 CHII1MII1Te c orHR. Pa3neiilre no rapenKaM 111 nocblnbre repTbiM MycKaTHbiM . opexoM. 1!1p111Ha CJ)eCI/IKOBa, neH3eHCKafl o6n.

H.H.I!1saHI.IeHKO, r.I!1>KeacK , / nonb3a! Cblp cynyryHII1 6orar p111-

6o<f>naBII1HOM, He06XOA111MbiM ,Qnfl <f>opM111pOBaHII1fl aHTII1Ten, peryn111posaH111fl penpo,QyKTII1BHOiil QlYHKL\111111111 pa60Tblll\111TOBII1AHOiil >Kene3bl.

30

nE'tE6HbiE BECTitl

Kanopr.tMHOCTb: 50 KKaJl B 100 r'

, / nonb3a! Kanll1eBble conll1 111 cnap>KeBafl Kll1cnora, co,Qep>Kalllll1ecR s pacreHII1111, 6narorsopHo snll1fiiOT Ha pa6ory no4eK, cnoco6CTBYIOT Bb1Be,Q€HII110 TOKCII1HOB 111 wnaKOB, o6ner4aiOT COCTORHII1€ np111 6aKrep111anbHbiX 111HQ>eK4111Rx 111 socnaneHII1RX.


Q

CaMaJI KpacMaaH

KaKyn~wMTb COCTORHMe BOnoc?

nlll~O CBOLilMLil

pyKaML/1 CAenaTb caoe n11140 6onee np!nBneKaTenbHbiM 111 MOnOAbiM MO>KeT Ka)I(Aafl 1113 Hac, npw.leM AOMa, CBOinMin pyKaMIII. 06bi'IHbiM caMoMacca>K, BblnOnHeHHbiM BH!nMaTenbHO 111 no aceM npaa~nnaM, cnoco6eH npeo6pa3111Tb 111 OMOnOAinTb Hac.

Macca>K ronoBbl yKpenn.ReT KOpH~n aonoc, cnoco6CTayeT ~nx poCTy, coxpaHeH!niO 6necKa, n~nTaHMIO.

M

O:>KHO

Ma CCiilpOBaTb KO:>Ky r0110Bbl cne~ll1a11bHO, 111cno11b3YR pene~Hoe MaC110, a MO:>KHO BO BpeMR MbiTbR B0110C. e no110>Kii1Te 6011bWI!1e na11b~bl Ha Bli1CKII1, a OCTa11bHbiMii1 MaCCiilpy~Te BCIO ra11osy KpyrDBbiMiil gBiii:>KeHI!IRMiil - no HanpaB11eHI!110 K ~eHTpy. ,[\e11aTb 3TO Hago He HOrTRMiil, a nogyWe4KaMIII na11blleB, 4T06bl He 1..1apanaTb KO:>t<y. • 3aTeM 6o11bWII1e na11bl..lbl no11o:>K111Te nag yw111 111 npogo11:>Ka~Te Macca:>K oT we111 K LleHTpy ra110Bbl • • no11e3HO 111 noK011a41!1BaHI!1e. Mo:>KHO

• 611arogapR Macca:>Ky Ko:>Ka CTaHoBiiiTCR 6onee rnagKO~, 311aCTIII4HO~, y11y4waeTcR

• He 3a6b1Ba~Te, 4TO AJlR Macca:>Ka KO:>KIII ro110Bbl cyll.leCTBYIOT 111 cnel..lli1a11bHble Mac-

n11eHIIIJ'! poraBbiX 4ewyeK. • Pery11RpHbl~

Ca:>KHble ll.leTKiil, li1Mii1 ygo6HO n011b30BaTbCR s 11106oe speMR - 111 yTpoM g11R yK11agKII1, 111 Be4epOM- g11R paC4eCbiBaHIIIR nepeg CHOM.

1.1p111Ha Xoxnoaa, r. Ben Ill Kille JlyKIII

H

111 3a 'ITO 6bl He noaep111na, 'ITO o6bl'tHbllil Macca* no>KKaMIII MO)I(eT npeo6pa3111Tb n1111.40. OgHa;>KAbl nonpo6osa11a, rnRgR Ha nog-

e nepeg nposegeHIIIeM npOl..legypbl 111111..10 Hago YMbiTb, PYKIII TO:>Ke. A ga11bwe 11erK111e gBIII:>KeHIIIR no Macca:>KHbiM 11111Hii1RM:

pyry, 111 Tenepb He npegcraB11RIO ce6e yxog

B CTOpOHbl 111 HeMHOrO BBepx, B Ka:>KgOM

3a Ko:>Ke~ 6e3 TaKa~ npol..legypbl. Macca:>K

Hanpas11eHI!1111 5-7 pa3, Meg11e,HHO;

npoX11agHbiMii1 110:>KKaMI!1 TOHii13111pyeT KO:>t<y 111 nOMOraeT BOCCTaHOBIIITb ee 3JlaCTI!14HOCTb

• megytoll.lee- oT yro11 KOB pTa no ll.leKaM, no Hanpas11eHI!110 K M04Ke yxa 111 oT cepegiii-

111 ynpyracTb, 1!136aB11ReT oT Mew KOB nag rna-

Hbl nog6opogKa B TOM :>Ke Hanpas11eH111111;

• nepsoe gBiii:>KeHI!Ie- oT cepegli1Hbl116a

3aMIII 111 TeMHbiX Kpyras; a Ten11b1Mii1110:>KKa-

e ell.le OgHO gBiii:>KeHiile - OT KpaR HOCa

Mii1- 1!136asnReT OT Me11Kii1X TOHKIIIX M0Pll.lli1H, B TOM 4111C1le 111 OT «ryCIIIHbiX 11anOK».

no Hanpas11eHI!110 K sepxHe~ 4acm yxa. 4110:>KKII1 Hy:>KHbl g11R TOra, 4T06bl He Tpa-

4m Heo6xogiiiMO IIIMeTb nag pyKo~, 4T06bl caMOCTORTe11bHO CAenaTb Macca:>K 111111..1a 110:>KKaMIII? 4 CT0110Bble 110:>KKIII; CTaKaH C X0-

TIIITb speMR 3pR. noKa Bbl OPYAYeTe 0,[\HO~ napo~, BTopaR corpesaeTcR 11111111 ox11a:>K-

neparypbl OK0110 45-50°; CTaKaH C Ten11biM

Macca:>K

noMoraeT

A011bwe coxpaHIIITb 11111~0 M0110gbiM, npiiiOCTaHOBIIITb ysRgaHIIIe, yMeHbWIIITb omo:>KeHI!IR :>Kiilpa Ha ll.leKax, cge11aTb

MacciDK JIO)KKaMH- 10 neT ~ono:H!

110gHO~ BOgO~; CTaKaH C Ten110~ BOgO~ TeM-

l..IBeT,

waeT Kposoo6pall.leHIIIe, npenRTcTByeT

K TeMeHIII . To :>Ke caMoe npoge11biBaeT-

• TaK:>Ke no11e3HO c11a6oe noTRriiiBaHI!Ie

111

3aCTOIO KpOBiil, 04111l.LiaeT KO:>KY OT CKO-

CR Ill OT BIIICKOB K 3aTbi11Ky.

B0110C y KOpHe~ .

ynpyracTb

HIIIIO KO:>KI/1 Ill 06MeHy Bell.leCTB, Y11Y4-

ogHy 11agoHb no11o:>Kii1Tb Ha 1106, a gpyrytoHa we10 111 nocreneHHO gBIII:>KeHi-IR Hanpas-

nRTb

e~

ycrpaHReTCR OTe4HOCTb. • Macca:>K 111111..1a cnoco6CTsyeT gbiXa-

gaeTcR s cTaKaHe. Mama 11111111 CbiBOpOTKY nep1110AIII4ecKII1 HY:>KHo TaK:>Ke HaHOCIIITb Ha 111111..10 111 g11R nliiTaHIIIR, 111 g11R CK011b:>KeHIIIR.

paCTII1Te11bHbiM MaC110M 11111111 CbiBOpOTKO~.

4eTKIIIM OBa11111!1l..la.

• 3m caMbl~ gocrynHbiVI 111 pe3y11bTaTii1BHbl~ C110C06 COKpaTIIITb K0111114eCTBO MOPI..LIIIIH, pa3rnagli1Tb cKJlagKIII, 1!136aBii1TbCR OT OTeKOB. • Macca:>K nogTRrlllsaeT KO:>KY Ha wee, y6111paeT gsoliiHo~ nog6opogoK 111 Y11Y4waeT osa11 111111..1a. He ynycKa~Te 3TOT WaHC 6b1Tb BCerga KpaCIIIBO~ 111 M0110,[\0Vt • ../' 3anoMHIIITe: Macca:>K 111111..1a BK11104aeT B ce6R TaKIIIe nplileMbl, KaK pa3Mii1HaHIIIe, norna:>KIIIBaHIIIe, noKo11a4111BaHIIIe, pacTIIIpaHIIIe, B1!16pal..lli1R. Era peKoMeHgyeTCR npOBOgliiTb KypcoM, BK11104aIOI..LIIIIM 15-20 ceaHCOB nO 15 MIIIHyY. Kypc Macca:>Ka 11y4we scero nosTopRTb 2-3 pa3a Brag. KocMeTI!14eCKii1~ OTCYTCTBII1111

caMoMacca:>K

np111

npOTii1BOnOKa3aHIIIVt

MO-

:>KeT npiiiMeHRTb Ka:>KgaR :>KeHI..LIIIIHa. Ho o6paTI!1Te BHIIIMaHIIIe: npoTIIIBonoKa3aH OH np111 3a6o11eBaHIIISIX KO:>KIII, OC06eHHO np111 HaJlli14111111 rHO~HIII4KOB . np111 paCWIIIpeHHbiX Kanli11111Rpax MaCCa:>K ge11aeTCR 04eHb MRrKIIIMIII, Meg,[\8111-

M.H. YwaKoaa, r. HIII)I(HIIIIil HoaropOA

I Moii ceKpeT- BOJime6:Hoe MaCJio

1 M acca* n1111.4a

Sl AenaiO MHoro neT, He pe*e AByx pa3 B HeAemo. Moll! onbiT npo6 111 ow1116oK no3aonHeT AaTb 'IIIITaTenbHIII1.4aM HeCKOnbKO COBeTOB.

0

He CTOIIIT ge11aTb Macca:>K nepeg CHOM,

KaKoe 6bl Bbl Hill Bb16pa11111, nepeg Ha4a110M npol..legypbl nogorpe~Te era go TeMneparypbl Te11a. Pa3 B MeCRl..l R go6aB11RIO B Mama BbeTHaMCKIII~ 6a11b3aM «3Be3g04Ka», He6011bWOe K0111114eCTBO - C 6y11aB04HYIO ra110BKy. 0Ho cogep:>KIIIT Ha6op apoMaTI!14eCKII1X Macen

CaiOT, HaXOgRTCR B CaMOM <j>II131110110rli14HOM no11o:>KeHIIIIi1. 06R3aTe11bHO co61110ga~Te cxeMy ABIII:>KeHIIIR nanbl..leB crporo no Macca:>KHbiM 11111Hii1SIM.

0

3TO MO:>KeT Bbi3BaTb 6eCCOHHii1LIY· ny4we scera 111cno11b30BaTb AJ1R Macca-

11eKapcrseHHbiX pacreHiil~,

>Ka Harypa11bHOe aMapaHTOBOe MaC110.

KpacHo ge~CTBYIOT Ha KO:>t<y, CHIIIMaiOT BOC1la-

C4111Tato, 4TO Ka:>KgaR :>KeHI..LIIIIHa go11:>KHa

0HO CO.Qep:>KIIIT oco6oe Bell.leCTBO - CKBa11eH,

11eHIIIR 111 yc11111111BatoT npli111111B KpOBiil KO seeM

KOTOpoe IIIMeeTCR B COCTaBe KO:>KIII 111 nOTOMY 04eHb 3<j><j>eKTIIIBHO. Ho sno11He MO:>KHO 1!1C-

CJlOSIM. Hay4111TeCb genaTb Macca:>K 111111..1a 11e:>Ka.

ocsoiiiTb caMoMacca:>K 111 yge11RTb ce6e no no114ac111Ka gsa:>Kgbl B Hege1110, 3TO speMR

f)

no11b30BaTb 111 011111BKosoe, 111 gpyr111e Mama.

0

KOTOpble npe-

B TaKOM n0110:>KeHIIIIII MbiWl..lbl He OTBIII-

He npo~geT gapoM!

HIIIHa AneKceeHKO, r. CapaTOB nE'IE6HbiE BECTH

31


HocosoeKposoTeqeHue OCTaHOBHT JIHMOH

~To

E

H

CJU1 Bbl He 3HaeTe, KaK OCTaHOBI11Tb HOCOBOe KpOBOTe4eHII1e, pa3BeA111Te B CTaKaHe XOllOAHOiil Kll1nR4eHolil BOAbl COK 1113 4eTBepT11111111MOHa, BTRHII1Te >K111AKOCTb B, HOC 111 3aAep>K111Te ee, Ha HeCKOJlbKO MII1Hyr,

3anpew.eHo npV1 apTpV1Te? e 3a6blsai11Te, 4TO np111 apTp111Te, noAarpe 111 HapyweHII1111 o6MeHa

BellleCTB He1lb3R ynoTpe6JlRTb S nll1l!.IY 61110Aa 1113 6o6osbiX, wni11HaTa, LllaBe-

llR,

peA111Ca, rp1116os, cy6npOAYKTOB. np111AeTCR OTKa3aTbCR OT Map111HaAOB 111 KOn4eHOCTelil, >K111pHOrO MRCa 111 KpeMOBbiX TOpTOB. 0CTOpO>KHO ClleAyeT OTHOCI11TbCR 111 K KpaCHOMy BI11Hy, nOMI11AOpaM,

3a>Kae H03AP111 na11b4aM111. TaK>Ke 34>4>eKTI11BHO noMo>KeT 111 34>111pHoe Macno 11111MOHa: HaHeCI11Te Kanmo MaCJla Ha BaTHbllil TaMnOH 111 BBeA111Te ero B KpOBOT04al!.ly10 H03Ap10.

SI11HOrpaAy, KyKypy3e, MOJlOKY - OHII1 MoryT cnpoSOL\111posaTb o6ocTpeHII1e 6one3HI11.

l.iiHra Eropo&Ha Ma,poHoaa, r. KOMCOMOnbCK-Ha-AMype :...____

AHHa EareHbeBHa Hoaa,Ko&a, r. Taepb

3a4eM HaM >KV1pHble KV1CnOTbl?

3

111Molil HaM seeM He xsaTaeT TaK Ha3bl-

eaeMoro «ropMoHa paAOCTI11» - cepoTOHI11Ha. VlMeHHO OH AellaeT HaC cnOKOi/iHbiMII1 ltl APY>Keni06HbiMI11 . B Bblpa6oTKe cepOTOHI11Ha HanpRMYIO y4aCTBYIOT nOJ1111HeHaCblllleHHble >K111pHble KltiCJlOTbl OMera-3 . HaneraliiTe Ha npOAYKTbl, KOTOpble 111x

COAep>KaT: >K111pHaR pb16a (CellbAb, yropb, MaKpenb, CKYM6p111R, namyc, ryHe4, <t>openb), MopenpOAYKTbl (KaJlbMapbl, aH40YCb1), TbiKBeHHble ceMe4KII1, KYH>Kyr, rpe4KI11e opex111, a TaK>Ke JlbHRHOe, 011111BKOBOe MaCJla 111 pb16111ill >K111p.

OKcaHa HKoaneaa, r. l.iiBAenb

Xsow. OT ne4eH04HO~ KOnV1KV1

E

p111 caxa~HOM A111a6eTe ~erynRpHo np111HI11Mai11Te Harypa11bHbll11 COK 1113 cse>KI11X rpyw no 50-70 Mil 3a non4aca AO eAbl. np111 xopowelil nepeHoCI11MOCTI11 A03Y nocreneHHo yse111114111Bai11Te AO OAHOro cTaKaHa. TaKoe sKycHoe ne4eHI11e COAelilcTByeT HOpMa111113a4111111 ypoeHR caxapa B KpOBII1.

C11111 Bbl no ce6e 3HaeTe, 4TO TaKoe ne4eH04HaR K011111Ka, 3aBeA111Te AOMa 3anac TpaBbl xeo1..4a noneeoro. np111MeHRIOT ero TaK. 8CKII1nRTit1Te B KaCTp1011e BOAY, B CI11TO BbiCblnbTe Tpasy XBOL!.Ia 111 Aep>K111Te HaA napoM, HaKpbiB ceepxy KpbiWKOiil OT KaCTp1011111. KorAa XBOL!.I pa3MRKHeT 111 CTaHeT TenJlbiM 111 BJla>KHbiM, BbiHbTe ero, n0110>K111Te B Map1110 111 cpa3y np111110>1<111Te Ha o6nacTb ne4eHI11 Ha npasbllil 6oK. Csepxy HaKpoliiTe nneH-. KOiil, TenllbiM OAeRJlOM 111 nOAYWKOiil, COxpaHRR KOMnpecc TenllbiM KaK MO>KHO AOllbWe. B npo4>111naKTII14eCKII1x 4e11RX TaKI11e KOMnpeCCbl XOpOWO CTaSII1Tb ASa pa3a B AeHb, np1114eM OA111H 1113 HII1X- Ha H04b.

neTp PyCTanoB, r. MoCKBa

n.H. Ha,K.,TIIIH, r. PoCTOB-Ha-AoHy

CoseT Afl5l .QV1a6eTV1 KOS

n

Macca}f{ o6ecne4V1T npV1nV1B CV1n

C

YLllecrsyeT npocTolil 111 3p4>eKTI11SHbllil Macca>K, CTII1MY11111PYIOL11111111 see CI11CTeMbl opraHI113Ma. Ha4HI11Te c mro, 4TO pa30Tp111Te cyxolil LlleTKolil see Teno. 3aTeM pa3orpei11Te K111CTII1 noA ropR4elil SOAOIII 111 npoA01l>KII1Te Macca>K Y>Ke nanb4aM111. PaCT111paliiTe 601lbWII1e nallbl\bl HOr M111HYT 5 - AO OlliYLlleHII1R Tenna. no 3 MI11HYTbl pa3M111Hai11Te T04KI11 A011r01leTI11R nOA KO-

1leHHbiMI11 4aWe4KaMII1 (eCJ1111 nOJlO>K111Tb 1laAOHI11 Ha K01leHII1, TO TO\-lKII1 OKa>KyrCR nOA 6e3biMRHHbiMI11 na1lbl\aM111). Pa3oTp111Te see 6yropK111 Ha naAOHRX, HaA6poBHble AYrl11, Kpblllbfl HOCa 111 rna3HII1L\bl B 4eTblpex T04Kax: csepxy 111 CHII13Y nocepeA111He, s HapY>KHbiX 111 BHyrpeHHI11X yronKax. Bbl no4yscTsyeTe orpoMHbllil np111n111B 3Hepr111111.

A.H. PoA.,OHOB, r. Ka,poa

Kor.Qa Ha.Qo V1.QTV1 K spa4y I )I KOTa Ka>KeTCR HaM TaKI11M Hecepbe3V I HbiM CI11MnTOMOM. 3aAep>Kan AbiXaHI11e 11111111 non11111 SOAbl, 111 see npowno. Ho 111HOrAa 3TO MO>KeT CTaTb C111MnTOMOM cepbe3Hb1X HapyweHI11ill s opraH1113Me. 06paTI11Te BHI11MaHI11e Ha np111crynbiii1KOTbl, ec11111 OHI11 CTaJ1111 y4alllaTbCR. Ec11111 VIKOTa He CTII1XaeT 111 np111HOCII1T 60Jlb, 06R3aTe1lbHO o6paTII1TeCb K Bpa4y, TaK KaK 3TO MO>KeT 6b1Tb CI11MnTOMOM nHeBMOH111VI, BOCnaneHII1R B 6piOWHOiil nOJlOCTII1, 111H4>apKTa M1110KapAa, HeKOTOpbiX VIH<!>eKL\IIIIil Ill HeBp0110rl114eCKII1X npo6neM.

I.II.T.I.ilpa,Ha,H, r. Xa6apoacK

BKnKl4V1Te see naMn04KV1!

E

C11111 oceHbiO Bbl see 4allle enaAaeTe s YHbiHII1e 111 sac npecneAyeT Heo6bRCHII1MaR xaHApa, cTapaliiTecb s TeMHoe BpeMR cyroK BK11104aTb RpKOe OCBellleHII1e. Cne41!1a1li!ICTbl ycTaHOSI1111111, 4TO Aa>Ke 31leKTp1114eCKI11Iil CBeT npeAOTBpaLllaeT Ce30HHYIO XaHApy, Ill COBeTyiOT 111Cn01lb30BaTb AOnOJlHI!ITeJlbHOe OCBellleHll1e.

rpa,ropa,i-1 AcTaXOB, r. 6apHayn

V136asn~eMc~

oT pa3.n.pameHV1~

4

YBCTByR, 4TO BOT-BOT B30pBeTeCb OT HanllbiSa HeraTII1BHbiX 3MOL\111~ B03bMII1Te ce6R 3a M04KY yxa, CKOH4eHTp111posas see csoe BHII1MaHI!Ie Ha 3TOM OlliYLlleHI11111, 111 C4111TaliiTe AO AeCATII1. «B3pb1Sa» He npo11130iiiAeT - Haw M03r ycTpOeH TaKII1M o6pa30M, 4TO He MO>KeT «AyMaTb» 0 MHOfOM OAHOBpeMeHHO.

Anna BR'Iecnaao&Ha (a,Aopoaa, r. 6naroae114eHcK

Lech vesti 17 2016  

Журнал опубликован на сайте PRESSA-VSEM.RU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you