Page 32

Via gerichte (camera)inspecties wordt de theoretische info aangevuld met reële observaties, om de risico’s beter te kunnen inschatten.

het juiste moment en op de juiste plaats worden ingezet. Het assetmanagementplan van Aquafin omvat vier stappen:

Investeren in uitbouw én onderhoud Meer dan 5.500 kilometer leidingen heeft Aquafin nu al in beheer voor het Vlaamse Gewest. Gezien de ouderdom van een groot deel van de infrastructuur, stijgt het budget voor vervangingen en renovaties jaar na jaar. Steden en gemeenten doen er goed aan om hun rioleringsinfrastructuur ook preventief te inspecteren en waar nodig in te grijpen. Dat vermijdt onverwachte breuken of instortingen waarvan de economische en maatschappelijke impact vele malen groter is.

In de veronderstelling dat een riolering 75 jaar meegaat, is volgens berekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij jaarlijks een bedrag gelijk aan 1 à 2% van de totale waarde van het stelsel nodig voor onderhoud en renovatie. Op gemeentelijk niveau wordt jaarlijks slechts een kwart daarvan effectief geïnvesteerd in het onderhoud van rioleringsstelsels. Voor de volgende generaties dreigt dan ook een groot probleem. Want hoe betrouwbaar zijn oude riolen die niet of nauwelijks onderhouden worden? Voor gemeenten is het als dansen op een slappe koord: de financiële druk is erg hoog en er moet ook nog geïnvesteerd worden in de uitbouw van het stelsel om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Bij het zoeken naar een evenwicht en een maximaal rendement van het te besteden budget, houden ze het best rekening met de gevolgschade van een eventueel incident. Niet elke rioolbreuk heeft grote gevolgen, maar de meest kritische knelpunten hou je maar beter in de gaten. Bij falen kosten ze al gauw het tienvoudige van een preventieve ingreep. Een strategie om het rioleringsstelsel op een kostenefficiënte manier in goede staat te houden, kan de gemeente op termijn dan ook heel veel geld besparen.

32

RIORAMA

Goed beheer vraagt een plan De ervaring die Aquafin heeft met het beheer van de gewestelijke zuiveringsinfrastructuur, heeft het bedrijf verwerkt in een plan van aanpak voor assetmanagement dat werkt op lokaal niveau. Het uitgangspunt is dat de beschikbare middelen op

1. Inspectie- en ruimingsprogramma In eerste instantie verzamelt Aquafin alle informatie over het stelsel: gegevens uit de riooldatabank, omgevingsfactoren (ziekenhuizen, scholen…), mobiliteit, de eventuele faalhistoriek, locaties die kampen met wateroverlast, welke werken al werden uitgevoerd of nog gepland zijn… Met de gemeente stemt Aquafin vervolgens af waar de grootste bezorgdheden liggen. Alle voorgaande informatie is belangrijk om de impact van het falen van de infrastructuur te bepalen, ongeacht de waarschijnlijkheid dat het ook effectief gebeurt. Deze inschatting resulteert op het einde van de eerste stap in een programma voor inspectie en ruiming. 2. Uitvoeren inspectieprogramma In de volgende stap gaat Aquafin het terrein op. Door middel van camera-inspecties wordt informatie verzameld over de toestand van het stelsel. Nu zowel de theoretische als de reële informatie beschikbaar is, worden de risico’s berekend door de impact van een incident te koppelen aan de kans dat het zich voordoet. Deze informatie wordt verder aangevuld in de riooldatabank en het inspectie- en ruimingsprogramma wordt bijgestuurd. 3. Maatregelenprogramma Voor de knelpunten die werden vastgesteld tijdens de inspecties, stelt Aquafin aan de gemeente oplossingen voor. Dat kan gaan van eenvoudige ruimingen of het frezen van boomwortels tot meer ingrijpende vervangingen en renovaties. Uiteraard worden de projectvoorstellen geprioriteerd in functie van het risicoprofiel en de beschikbare middelen van de gemeente.

Op basis van de risico’s stelt Aquafin een maatregelenprogramma op, gaande van eenvoudige ruimingen tot ingrijpende vervangingen en investeringen.

Riorama 13  

Riorama Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you