Page 25

vlario

punten in ons rioolstelsel en de invoering van een certificatiestelsel voor aannemers. Daarnaast is er ook overleg en opvolging van studieobjecten met het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en de opvolging van eindwerken.” Kwaliteitszorg en materiaalkeuze Werkgroep 6 behartigt de VLARIO-informatiematrix als aanvulling op de katern ‘Afkoppelen, bufferen en infiltreren’. Zo wordt er onder meer een matrix opgesteld van kritische factoren inzake het onderhoud en de levensduur van rioleringen. De opstelling van een puttenmatrix is een andere prioriteit. Verder onderzoekt deze werkgroep de efficiënte werking van voorbehandelingsapparatuur in infiltratiebekkens, de waterdichtheid van voegverbindingen bij riolering en de handhaving van de gescheiden waterafvoer bij een 2DWA-riolering. Ze maakt ook een vergelijking tussen een gravitaire 2DWA-riolering en drukriolering. Werkgroep 7 Het beheer van het rioleringsstelsel staat centraal bij Werkgroep 7. Dit behelst onder meer de opmaak en de bespreking van een bestektekst voor de aanbesteding van camera-inspecties, en de opmaak van een ‘Code van goede praktijk’ voor het uitvoeren van een inspectie en rioolreiniging. Verder worden ook bruikbare technieken, materialen en methodes voor de renovatie van gravitaire leidingen gescreend en worden rioolrenovatietechnieken gecertificeerd.

vers en inspecteurs, keurder privériolering, afkoppelingsaannemer, werftoezicht bij rioleringswerken en op maat gemaakte opleidingen voor technische scholen. Sinds juni dit jaar kan je ook cursussen volgen over de controle van bouwvergunningen, afkoppelingsdossiers, GSV en de link met de keuring. KPR-module Bij de nieuwe KPR-module staat de koppeling van de verplichte keuring bij private riolering en de bouwvergunning centraal. De KPR-databank omvat onder meer de structurele opvolging van alle keuringen op het grondgebied, biedt een overzicht van alles wat conform en niet-conform is, toont rapporteringsmogelijkheden, biedt keurders de kans een dossier aan te maken en kan worden geraadpleegd door de gemeente of de rioolbeheerder. “We stelden vast dat er heel wat sluikaansluitingen op de riolering gebeuren”, vervolgt Riet Lismont. “Rioolaansluitingen worden niet opgevolgd en er is geen relatie tussen de stedenbouwkundige vergunningen en de databank van de rioolaansluitingen.” Daarom werd de databank aangepast, zodat een gemeente nu dossiers kan aanmaken op basis van onder meer een stedenbouwkundige vergunning en een lijst van af te koppelen panden. Info over de aanvraag van de rioolaansluiting kan worden

toegevoegd. De keurder kan dan verder werken op het dossier. Na het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning, de aanvraag voor de rioolaansluiting en het attest keuring private riolering, vind je in de KPR-databank alle info in verband met de bouwvergunning en een link naar de info omtrent de rioolaansluiting en de keuring. “Zo kan een perfecte opvolging gebeuren van de afgeleverde bouwvergunningen waar geen aanvraag voor rioolaansluiting en bijhorende keuring op volgt, waardoor sluikaansluitingen vlot opspoorbaar zijn.” Idealiter komt er in de toekomst nog een automatische koppeling tussen de databank van stedenbouwkundige vergunningen, en de KPR-databank. Website Op de website van het Vlaams Rioleringsplatform kunnen stakeholders sinds kort diverse updates terugvinden. Zo kan je er de fiches van infiltratie- en bufferingsystemen downloaden, vind je er de rioolrenovatiecatalogus en staat er een hele informatiebrochure over het correct scheiden en afvoeren van regen- en afvalwater. (Door Bart Vancauwenberghe)

• www.vlario.be

Sleufloze technieken Bij gemeentelijke werken aan (riolerings)infrastructuur worden wel eens sleufloze technieken toegepast, het centrale thema van Werkgroep 8. “Hier proberen we een beter inzicht te krijgen in de toepassingsmogelijkheden voor microtunnelling”, aldus Riet Lismont. “Zo wordt er een nieuwe techniek voor de Belgische markt uitgewerkt over het sleufloos vervangen van leidingen. We werken ook aan een matrix rond grondverbetering bij het tracé van doorpersingen, onderzoeken waar het overtollige boorslib (afkomstig van onder meer HDD-boringen) terechtkan en zijn bezig met het invoeren van een kwaliteitslabel voor boorbedrijven.” Opleidingen Traditiegetrouw kan je bij VLARIO terecht voor heel wat rioleringsgerichte opleidingen. Zo zijn er onder meer opleidingen voor afkoppelingsadviseur (ook vervolmakingscursus en afkoppelingsadviseur van grote projecten), opmaak van bestekken, ontwerp van rioleringen, visuele inspectie voor opdrachtge-

Voor het sleufloos vervangen van leidingen wordt een nieuwe techniek uitgewerkt.

RIORAMA

25

Riorama 12  

Riorama Magazine

Riorama 12  

Riorama Magazine

Advertisement