Riorama 11

Page 26

Hellingscorrectie dankzij de combinatie van de Infraradar met SPAR300 en GPS, uniek in België

worden ook rioolinspectieapparatuur en een grondzuiger ingezet. Vervolgens worden de metingen geïnterpreteerd en verwerkt tot een digitaal plan van de ondergrond van de volledige site. Dit digitaal plan wordt door de beheerder van de site gebruikt als onderlegger voor de inplanning en uitvoering van werken. Op die manier kan heel eenvoudig rekening worden gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. Dit zorgt voor een veiligere en efficiëntere uitvoering van graafwerken.

Integrale aanpak voor kartering ondergrondse kabels en leidingen De voorbije decennia is er veel gebouwd, verbouwd en bijgebouwd. Wat de bestaande toestand van de bebouwing is zie je met het blote oog, maar welke wirwar van kabels en leidingen er met de jaren is ontstaan in de ondergrond merk je vaak pas als er gegraven wordt of als er een technisch probleem optreedt. Steeds vaker wordt voor grotere sites alles preventief in kaart gebracht. Zo doen verschillende bedrijven uit de industrie, luchtvaart enzoverder beroep op Teccon om alle ondergrondse kabels en leidingen op hun technische sites op te sporen en in kaart te brengen.

Teccon is een gevestigde waarde in de landmeetsector. De vijftig medewerkers (ingenieurs, landmeters-experten en tekenaars) zorgen voor een brede vakkennis, een grote capaciteit en een snelle inzetbaarheid. Met vestigingen in Mariakerke (Gent), Zandhoven en Fernelmont (omgeving Namen) brengt het bedrijf de diensten zo dicht mogelijk bij de klant. Naast de klassieke meettoestellen zoals GPS en totaalstation zet Teccon ook de nieuwste gespecialiseerde apparatuur in om de bestaande toestand nog nauwkeuriger, sneller en gedetailleerder in kaart te brengen. Het ervaren team adviseert klanten voor elk project over de meest geschikte aanpak en inzet van apparatuur.

26 RIORAMA

Volledige site in kaart Doorgaans is het ondergrondse systeem van nutsleidingen van een site aangelegd samen met de bouw van de site, maar zijn er doorheen de jaren diverse uitbreidingen doorgevoerd. Door de historische groei van de site is de ligging van de bestaande kabels en leidingen niet precies gekend. Op technische sites waar zich heel wat nutsleidingen in de ondergrond bevinden en vaak werken worden uitgevoerd is kennis van de precieze ligging van de kabels en leidingen noodzakelijk om schade en technische problemen te voorkomen. De meetploeg van Teccon onderzoekt zone per zone de ondergrond met behulp van radiodetectie, infraradar, GPS en totaalstation. Waar nodig

Radiodetectie De meest gebruikte techniek voor dit type projecten is radiodetectie. Met deze techniek wordt de precieze locatie, het verloop en de diepte bepaald van TV-, telefoon- en elektriciteitskabels, gietijzeren leidingen met kunststof afdichtingen, stalen pijpleidingen... . Hoewel ook passieve detectie mogelijk is, wordt door Teccon gekozen voor actieve detectie om de precieze locatie van metalen kabels en leidingen te bepalen. Met de actieve methode wordt een eigen signaal direct (galvanisch) of indirect (geïnduceerd) op een kabel of leiding overgebracht. Dit signaal wordt met de radiodetector door de landmeter in het terrein opgezocht, gevolgd en ingemeten. Radiodetectie is enkel inzetbaar voor de opzoeking van geleiders. Kleinere afvoerleidingen worden gepositioneerd en geïnspecteerd met een duwcamera. Deze camera zendt een signaal uit dat kan gelokaliseerd worden met radiodetectie. Voor de detectie van andere types objecten wordt gebruikgemaakt van infraradaronderzoek. Digitale proefsleuf Met behulp van een InfraRadar met SPAR300 maakt Teccon als het ware digitale proefsleuven zonder te boren, graven of breken. Met gespecialiseerde software worden deze proefsleuven verwerkt tot een driedimensionale kaart van de ondergrond. Deze techniek kan zowel binnen in gebouwen als buiten worden ingezet. De InfraRadar is een verbeterde grondradar waarmee nog sneller en performanter ondergrondse kabels en leidingen kunnen worden opgezocht. De SPAR300 is een revolutionair detectiesysteem dat een kabel over enkele tientallen meters meteen in 3D kan opzoeken en weergeven.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.