Page 1

Boeren met vee verplichten tot verantwoorde mestafzet Merijntje las dat veehouders in Nederland een schot voor de boeg hebben gekregen van de Staatssecretaris voor (Landbouw) dat ze er voor moeten zorgen voor 2015 met een gedegen en realistisch plan te komen hoe ze afzet van de dierlijke mest denken te realiseren. Die datum is mede gekozen omdat tegen die tijd ook het melkquotum zal worden afgeschaft en men vreest dat de melkveehouders fors zullen gaan uitbreiden en dus meer koeien zullen gaan houden en die zullen dus meer mest gaan produceren. Doen ze dat niet dat zal er door de o verheid een plan worden ingediend gebaseerd op dierrechten. Dat wil zeggen dat op basis van het mestafzetplan het aantal dieren op een bedrijf mag worden gehouden. Melkveehouders, varkenshouders en pluimveehouders die over veel grond beschikken en het aantal dieren dat ze hebben daarop hebben afgestemd zullen weinig problemen ondervinden want dan is de mestproductie in balans met de afzet en toepassing op eigen grond. Dat alles op basis van een zogenoemd kringloop principe. In de praktijk is het echter zo, constateert Merijntje, dat er veel veehouders zijn die op geen enkele wijze meer op basis van die balans werken. Ze hebben veel meer dieren dan dat ze in verhouding grond hebben. Dat kan omdat ze veevoeder van buiten het eigen bedrijf betrekken. Omdat er maar een maximale hoeveelheid mest per ha mag worden aangewend zal zo’n veehouder bij gebrek aan eigen grond op zoek moeten naar grond van anderen. Hij of zij kan die grond kopen maar dat is vaak veel te duur. Ze kunnen ook afspraken maken met boeren die veel grond hebben maar geen dieren. Dat kunnen akkerbouwers zijn. Die zullen op hun beurt eisen stellen aan die veehouders. Ten eerste wat hebben de veehouders er financieel voor over om hun overtollige mest op hun akkerland te brengen en ten tweede wat is de kwaliteit van die mest want een akkerbouwer wil graag zijn grond gezond houden. Merijntje leeft mee met de veehouderij en is benieuwd met welke plannen die sector zal komen om het probleem aan te pakken en de overheid tevreden te stellen. Het moet overigens wel heel duidelijk gezegd worden dat mest een waardevol product is waarvan planten goed kunnen groeien. Mest is geen afval maar een onvermijdelijk bijproduct van de dierhouderij. De uitdaging is nu aan de Nederlandse veehouderij die gezamenlijk hun kracht en kennis moeten inzetten om tot een verantwoorde mestafzet te geraken. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat bedrijven in hun ontwikkeling worden afgeremd en soms zelfs in omvang moeten afnemen om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. Bekijk en beluister het wekelijke praatje van Merijntje Via de bijgaande You Tube link: http://www.youtube.com/watch?v=zutzgHaAAr4


Boeren met vee verplichten tot verantwoorde mestafzet  

Merijntje las dat veehouders in Nederland een schot voor de boeg hebben gekregen van de Staatssecretaris voor (Landbouw) dat ze er voor moet...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you