Page 1

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

dienos skaièius

30 000 KËDAINIØ RAJONO LAIKRAÐTIS Ketvirtadienis, rugsëjo 17 d., 2015 m. Nr. 105/2 913. Kaina – 0,40 Eur

Benamiai – blogis

Vaikø pinigai –

privaèiam klubui remti Moksleiviai ne sportuos, o tik þiûrës á sportuojanèiuosius

>

Aktorystë – ne darbas

Alkoholio prekybai – apribojimai Kristina MIRVIENË

Kristina KASPARAVIÈË

ties riba 7 psl.

Tiek eurø prisidengdama vaikais Këdainiø rajono savivaldybë ketina skirti privaèiam krepðinio klubui „Nevëþis“.

Këdainiø rajono valdþia planuoja sugrieþtinti leidimø verstis maþmeninës prekybos alkoholiniais gërimais iðdavimo tvarkà. Norima uþdrausti prekiauti svaigiaisiais gërimais savivaldybës ar jai pavaldþiø institucijø organizuojamø ir sporto renginiø metu.

Këdainiø valdþia ir toliau stebina originaliais sprendimais – ðiuokart rajono taryboje bus bandoma prastumti sprendimà, kuriuo ketinama paremti privatø krepðinio klubà „Nevëþis“. TTokios okios paramos skyrimo priedangai naudojami rajono moksleiviai moksleiviai.. Nukelta > 3 psl.

aktualios naujienos 4 psl.

Vietoj sveikatinimo moksleiviai veikiausiai stebës krepðinio klubo „Nevëþis“ rungtynes Këdainiø arenoje. A. Barzdþiaus nuotr.

diena su... 8 psl.

>

Net „sterilioje“ aplinkoje, regis, merui dirbti nesinori Këdainiø mero darbotvarkë – neperpildyta

Ðiltas ruduo

>

Dings be þinios Eglë KUKTIENË

Ne taip jau seniai Këdainiø gyvûnø mylëtojai dalijosi dþiugiomis naujienomis apie ketinamà ákurti beglobiø gyvûnø gerovës klinikà. Pirminiai planai buvo gana optimistiðki – klinika duris ketino atverti rudens pradþioje, tuo tarpu dabar darosi akivaizdu, kad ðiø planø ágyvendinti nepavyks.

Eglë KUTKIENË

Nors Këdainiø rajono meras Saulius Grinkevièius kà tik gráþo ið atostogø, taèiau, regis, meile darbui visiškai netrykšta. Nukelta > 3 psl.

aktualios naujienos 5 psl.

>

dienos mintis Nejaugi mero darbotvarkæ turi sudarinëti þurnalistai???

aktualios naujienos 2 psl.

>


2

aktualios naujienos

>

redakcijos skiltis

Darbo kodekso pataisos: spjûvis á veidà ar spyris á sëdimàjà?

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

Senis rastas nuskendæs Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Nuo 2014 metø rugsëjo 3 dienos Këdainiø rajono policijos komisariato pareigûnø ieškotas dingæs 53 metø Algim Algimaantas Èinikas, pravarde Senis, praëjusià savaitæ rastas vandens telkinyje, esanèiame šalia vadinamosios Vilainiø degalinës. Negyvà vyrà atsitiktinai rado ekskavatoriaus maðinistas maðinistas,, valæs minëtà telkiná. Ne tik policija

Eglë KUKTIENË

Naujos Darbo kodekso pataisos sukëlë nuomoniø audrà visuomenëje. Kol vieni su pasibaisëjimu kalba apie su kodeksu gráþtanèius baudþiavos laikus ir naujas vergovës formas, kiti tuo tarpu trina rankomis – kodeksui seniai buvo metas keistis. O kartu ir dirbanèiam þmogui þmogui.. Kaip ir daþniausiai nutinka, teisiø ir pareigø svarstyklëse teisës ima virðø – juk kiekvieno pirðtai lenkti á save. Dirbantys þmonës labiausiai piktinasi kodekse numatyta galimybe darbdaviui atleisti darbuotojà be rimtos prieþasties. Ið èia ir ðûkiai apie 50 skurdo ir nedarbo atspalviø bei piktos kalbos apie tai, kad Biblijoje apraðytas Adomo iðvarymas ið rojaus gali kartotis eilinio dirbanèio þmogaus gyvenime. Tiesa, paþvelgus giliau galima suprasti, kad ðis punktas ne toks jau baisus. Koks darbdavys be prieþasties atleis gerà darbuotojà? Darbdavys, kad ir koks jis bebûtø, vertina gerà darbuotojà, mat ðis ne tik, populiariai sakant, jam uþdirba pinigus, bet ir kelia bendrà dvasià, skatina pasitempti kitus, generuoja idëjas ir daro daug kitokio gërio. Atleisdamas toká darbuotojà darbdavys nusipjautø ðakà, ant kurios sëdi, o pastaroji netruktø suþaliuoti kitoje ámonëje. Tiesa paprasta – geri darbuotojai yra graibstomi ir reikalingi. Daþnas gali uþginèyti ðá argumentà darbiniø santykiø klausimu. Neretai darbiniai santykiai bûna átempti, kartais pagrásti baime ar nuolankiu bandymu átikti darbdaviui. Manoma, kad darbuotojas gali bûti atleistas tiesiog dël to, kad kaþkam nepatinka. Taèiau ir èia galima áþvelgti paprastà tiesà – kam dirbti ten, kur þmogiðki santykiai remiasi baime ir pataikavimu? Normaliø santykiø propagavimas á naudà iðeitø ne tik darbdaviui, bet ir darbuotojui, kuris kitame darbe gali bûti apsuptas paèios jaukiausios atmosferos. Kitas kodekso pakeitimas – virðvalandþiai. Darbdavys ágauna teisæ nurodyti darbuotojui dirbti dvi valandas virðvalandþiø per dienà be darbuotojo sutikimo. Siaubas, iðnaudojimas, vergovë ir baudþiava! O nusiraminus galima ir pamàstyti logiðkai – kodekse numatoma, kada galima skirti virðvalandþius, bei kaip uþ juos yra apmokama. Virðvalandinis darbas vien tam, kad bûtø maksimaliai iðnaudotas darbuotojas, negalimas. Virðvalandþiai turi ir geràjà pusæ – uþ juos mokama ne maþiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio. Uþmokestis – viena labiausiai motyvuojanèiø sàlygø, o jei þmogus nenori uþsidirbti daugiau, kyla klausimas apie jo motyvacijà ir norà kaþko pasiekti. Be to, vël atsisukama á darbdavio ir darbuotojo santykius – visada galima atrasti kompromisà ir sutarti tinkamas darbo sàlygas. Reziumë – gerinami darbdavio ir darbuotojo santykiai, þinoma, jeigu ir prieð tai á juos buvo þvelgiama sveikai. Kiti Darbo kodekso pakeitimai sulaukia maþiau prieðiðkumo, vis dëlto reikia paþvelgti ir á kitø ðaliø patirtá. Estijoje po darbinius santykius reguliuojanèiø ástatymø pakeitimo nedarbas sumaþëjo beveik 4 proc. Uþsienio ðaliø investuotojai, priëmus kodekso pataisas, kur kas palankiau þvelgtø á Lietuvos rinkà, savo ruoþtu sukurdami daugiau darbo vietø. Galbût metas iðlipti ið mums taip áprasto ir ilgai tarnavusio narvelio ir þengti platø þingsná pokyèiø link? Juk pokyèiai – mums tik á naudà.

Vyro nuo praëjusiø metø ieðkojo ir policijos pareigûnai, ir ugniagesiai gelbëtojai, ir artimieji. A. Èinikas dingo rugpjûèio 31 dienà. Apie vyro dingimà pareigûnams praneðë jo sesuo Z. È. Vyras ið jødviejø namø iðëjo apie 19 val. ir negráþo. Moteris informavo, kad jos brolis avëjo baltos spalvos sportinius batelius, buvo apsivilkæs juodas sportines kelnes, vilkëjo pilkà bliuzonà su gobtuvu, buvo su juoda kepure su snapeliu.

Tvenkinys – þvalgytas Vyrà paþinojusiø þmoniø pasakojimu bûtent ðiame vandens telkinyje praëjusiø metø rugsëjo mënesá ugniagesiai gelbëtojai ieðkojo dingusiojo. Taèiau paieðkos nedavë jokiø rezultatø. Telkinys buvo apaugæs meldais ir kitais vandens augalais, labai apþëlæs, priðiukðlintas. „Ásivaizduokite, ðalia tos vietos vos ne kasdien þvejodavo þvejys. Jis ant to kelmo sëdëdavo, bet nieko neátarë ir nematë“, – „Rinkos aikðtës“ korespondentams

Ðiame vandens telkinyje prieð savaitæ rastas dingusiu be þinios laikyto ir daugiau nei metus ieðkoto vyro kûnas.

Autoriaus nuotr.

pasakojo Vilainiuose gyvenantis „Ásivaizduokite, koks iðgàstis ávykio liudininkas. tam darbuotojui buvo. Toliau dirbti jis net negalëjo. Vietoj jo Rado atsitiktinai buvo iðkviestas kitas ekskavatoriO ðtai ðiemet tvarkant minë- ninkas. Atvaþiavusios policijos ir tà vietà rastas vyro kûnas. Já atsi- laidojimo namø maðinos iðsiveþë tiktinai rado darbininkas, kuris lavonà“, – su siaubu akyse pasaekskavatoriaus kauðu valydamas kojo kraupaus ávykio liudininkas. Dabar vietà, kurioje buvo telkiná ir uþkabino tarp þoliø buvusá kûnà. Þmonës pasakojo, kad rastas vyro kûnas, þymi uþdegta þvakutë ir gëliø krepðelis. ekskavatorininkas patyrë ðokà.

Benamiai gyvûnai dings be þinios Atkelta ið > 1 psl.

Gyvûnø gerovës klinikos steigëjos Gretos Linkës teigimu, susidurta su daugybe problemø, kuriø pagrindinë – finansai. „Dabar neturime nieko, tik plikas sienas ir iðvedþiotus elektros laidus. Kalbëti apie atsidarymà nëra tikslo – praeis dar daug mënesiø, kol galësime priimti pirmuosius klinikos lankytojus“, – guodësi gyvûnø gerovës tarnybos „Pifas“ savanorë. Jos teigimu, iki ðiol surinkta labai maþai lëðø, nors kiek konkreèiai, atsakyti vengë, ir tos paèios – ið pavieniø asmenø, neabejingø gyvûnø likimui.

Savivaldybës pagalbos net nepraðë Kalbai pasisukus apie beglobius gyvûnus, daþniausias patarimas yra kreiptis á atitinkamà miesto ar rajono savivaldybës skyriø, kuriame yra nagrinëjami benamiø kaèiø ir ðunø likimo klausimai. Tuo tarpu Këdainiø rajono savivaldybë visus besidominèiuosius nukreipia á Këdainiø medþiotojø ir þvejø draugijà, kuri turëtø pasirûpinti beglobiais gyvûnais. Tiesa, pasirûpinimà ði draugija supranta labai paprastai – kaip gyvûnø uþmigdymà. Tokios siauros paþiûros gyvûnø populiacijos reguliavimo klausimu yra

sutinkamos prieðiðkai. Aukðtà visuomenës socialiná iðsivystymà rodo ir tinkamas bei humaniðkas elgesys su uþ save silpnesniais individais, o gyvûnø eutanazija – nëra vienas tokiø poelgiø.

Prieglauda yra, bet apie jà niekas neþino

Pasak pirmininko, á prieglaudà skambina ir gyvûnø pasirinkti atvyksta ne tik ið Këdainiø, bet ir ið Kauno. Tikrai nuostabu, kad kaunieèiai, patys turëdami ne vienà prieglaudà, vyksta gana toli tam, kad iðsirinktø naujà namø gyventojà – matyt, pasirinkimas èia yra itin gausus. Deja, ðias optimistines mintis tenka pamirðti – pasak L. Stanevièiaus, prieglauda turi uþtektinai voljerø... keturiems ðunims. „Kartais, kai daugiau ðuniukø turime, tai ir namuose laiko ta moteriðkë“, – neaiðkiai padëtá taisyti bandë paðnekovas. Panaðu, kad Këdainiuose yra tik benamiø ðunø, o apie tokio pat likimo katinus kalbos net nëra – reikia suprasti, kad jø mûsø mieste arba nëra, arba jiems nëra vietos máslinguose Këdainiø gyvûnø globos namuose.

Draugijos pirmininkas Lionius Stanevièius labai nustebo, kad nëra þinoma, jog Këdainiai turi prieglaudà. „Mes turime prieglaudà, ir veterinarà turime, kuris priþiûri benamius gyvûnus, gydo, nusprendþia, kuriuos galima atiduoti þmonëms, kuriuos reikia migdyti“, – vardijo L. Stanevièius. Jo teigimu, „Pifo“ organizacijos atstovë Këdainiuose ketina ákurti lygiai tokià paèià veiklà vykdanèià klinikà. „Kuo daugiau gyvûnams pagalbos suteiksime, tuo geriau“, – tikino paðnekovas. Paklausus, kur ta garsioji prieglauda yra, L. Stanevièius pokalbá bandë pakreipti kita linkme, o galiausiai gautas atsakymas buvo labai aptakus – Skaistgiriuose. A. Barzdþiaus nuotr.


< aktualios naujienos

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

3

Vaikø pinigai – privaèiam klubui remti Atkelta ið > 1 psl.

tinklinio, teniso, plaukimo, rankinio, lengvosios atletikos bei kitas varþybas...

Iðpirks abonementus Valdantieji krepðinio klubà nutarë paremti 30 tûkst. eurø (o litais tai bûtø daugiau kaip 103 tûkst.). Taèiau vieðai jie ðios paramos nedeklaruoja, mat jà bando paslëpti neva po rajono moksleiviø interesais. Penktadiená rajono taryboje tikslinant ðiø metø savivaldybës biudþetà ir bus bandoma prastumti ðá skandalingà sumanymà, kuris ávardijamas kaip lëðø skyrimas prioritetiniø sporto ðakø veiklos programoms. Taèiau tokia programa, pasirodo, siûloma vienintelë – uþ 30 tûkst. eurø ketinama nupirkti abonementus visam sezonui á vyksianèias krepðinio varþybas. Ðie abonementai bus iðdalinti rajono ðvietimo ástaigø mokiniams.

Surinko daugiau nei planavo Krepðinio klubui „Nevëþis“, kurio prezidentas yra merui Sauliui Grinkevièiui priklausanèios ámonës „Daumantai LT“ bendraturtis Romanas Seliava, 30 tûkst. eurø per abonementø iðpirkimà ketinama skirti ið savivaldybës virðplaniniø lëðø, mat gyventojø pajamø mokesèio surinkta daugiau nei tikëtasi. Kodël tokià apvalià sumà ketinama skirti abonementø á krepðinio varþybas iðpirkimui, savivaldybëje bent jau kol kas niekas ne-

„Èipsai“ ir „cola“ – geriau nei sportas?

Darius Kaminskas.

sivargina paaiðkinti. Á biudþeto tikslinimo sprendimo projektà ðis pasiûlymas antradiená dar në nebuvo átrauktas, apie tai neuþsiminta ir aiðkinamajame raðte, o posëdþiauti susirinkusiam rajono tarybos Ðvietimo ir kultûros komitetui buvo pasiûlyta balsuoti pateikus vien þodiná pasiûlymà. Paaiðkinta, kad taip rûpinamasi vaikø sveikatinimu...

Nijolë Naujokienë.

G. Minelgaitës nuotr.

gal metodà – kaþkas kaþkà pasakë? Ðiandien pasakë viena, o rytoj gal pasakys visai kà kita. Tokios netvarkos rajono taryboje dar nëra buvæ“, – atsisakiusi balsuoti sakë N. Naujokienë. Ji tikino pritarianti, kad 30 tûkst. eurø bûtø skirti vaikø sveikatinimui, taèiau pasak jos, tai turi bûti daroma aktyviai – vaikai turëtø bûti skatinami judëti, sportuoti, „Bûtø daug naudingiau, jei uþ o ne sëdëti ir pasyOpozicija tuos pinigus vaikams bûtø nupirk- viai þiûrëti krepðinio pasiprieðino rungtynes. ti abonementai á baseinà.“ Be to, pasak Toks valdanèiøjø akiD. Kaminskas N. Naujokienës, o kuo brokðtas pribloðkë Ðvietimo uþ krepðiná prastesnës ir kultûros komitete dirkitos sporto ðakos? banèius opozicionierius Vadovaujantis tokia valdanèiøjø loprojektà, kuris nëra raðtiðkai paDariø Kaminskà ir Nijolæ Naujogika, matyt, savivaldybei reikëtø iðteiktas? Nuo kada rajono tarybos kienæ. Jie abu pareiðkë nebalsuonariai sprendimus priiminëja pa- pirkti abonementus ir á futbolo, siantys uþ toká sprendimo projektà, kuriuo vaikø pinigus ketinama atiduoti privaèiam krepðinio klubui. „Juolab kad ðis pasiûlymas net neátrauktas á sprendimo projektà. Pristatant toká sprendimà þodþiu, dar neþinia, kas jame gali pasikeisti, kai jis bus suguldytas raðtu. Kaip galima balsuoti uþ

Ne kà maþiau savivaldybës sprendimu vaikø sàskaita paremti krepðinio klubà „Nevëþis“ nustebintas ir rajono tarybos narys Darius Kaminskas: „Ðiuo atveju tie 30 tûkst. eurø turëtø bûti skirti visuomenës sveikatos tarybai, kuri ir turëtø nuspræsti, kaip skatinti vaikø sveikatinimà ir kokias ðios srities programas remti. Bent plaukti iðmoktø. Galima sveikatinimà skatinti ir kitais bûdais – yra juk dviraèiø sportas, fitnesas, daugybë kitø sporto ðakø. Ðiuo atveju nupirkus abonementus á krepðiná, vaikai tik sëdës per rungtynes ir valgys „èipsus“ ar gers kokakolà. Tai èia nei moksleiviø sveikatinimas, nei patriotizmo skatinimas. Apie kà èia eina kalba?“ Pasak D. Kaminsko, jei reikia paremti krepðinio klubà „Nevëþis“, rajono tarybos nariams valdantieji tiesiai ðviesiai taip ir turëtø pasakyti. Tokiu atveju ðis klubas turëtø ruoðti savo veiklos programà ir jà pristatyti rajono tarybai, kad ði nuspræstø, remti ar neremti. Kitaip visa tai tëra slapstymasis uþ vaikø sveikatinimo skiriant paramà privaèiam krepðinio klubui ið mokesèiø mokëtojø pinigø.

Net „sterilioje“ aplinkoje, regis, merui dirbti nesinori

Atkelta ið > 1 psl.

Visà ðià savaitæ rajono savivaldybës tinklalapyje matoma, kad mero darbotvarkë tik keletà dienø suplanuota iki darbo dienos pabaigos – 17 valandos. O ketvirtadiená, t.y t.y.. ðiandien, ji buvo apskritai tuðèia. Ar gali taip bûti? V argu bau! Gal vël prireikë Vargu laisvadienio? TTaèiau aèiau „Rinkos aikðtës“ þurnalistams pradëjus domëtis S. Grinkevièiaus šiandienos darbais, jø kaipmat atsirado. Gerbiamas mere, gal tuomet reikëtø á savo komandà priimti tikrà þurnalistà?.. Tik pradëjo dirbti – jau atostogauja Galima matyti, kad valdþia iðties vertina jø labui skirtus tûkstanèius eurø ir uþ juos padarytà remontà. Naujas kabinetø sienas ir grindis valdþios klerkai taip saugo, kad net vengia lankytis darbo vietoje – matyt, tam, kad taip greitai kabinetai nesusidëvëtø. Gal

merui nebëra kà veikti? Paskambinus rajono vadovui, ðis pasakë esàs „labai uþsiëmæs“, ir praðë su juo susisiekti vëliau. Daþnai sakoma, kad Lietuva – stebuklø kraðtas, bet tokiø stebuklø, kokie vyksta mero darbotvarkëje po „Rinkos aikðtës“ þurnalisto Nuo treèiadienio iki penktadie- skambuèio, pamatyti galima iðties retai. Pranio meras darbe iki 17 val. vakaro sëdëti, panaðu, neketina. ëjus kelioms minutëms po skambuèio, mero darbotvarkëje atsirado ir dingusioji savaitës diena – ketri svarbesniø darbø, nei paþadø virtadiená S. Grinkevièius apsirinkëjams pildymas. Þadëjusi susprendë padirbëti su savivaldybës derinti abu savo darbus – buhaladministracijos vadovais bei paterës PSPC ir vicemerës, O. Ursigroþëti Këdainiø mieste ágyvenbonienë sukelia netikrumo jausmà – gal ponia neþino þodþio „de- dinamais statybos projektais. rinti“ reikðmës? Darbo trukmë – trumpesnë taip jie tas iðlaidas ketina sumaþinti – netrins naujo parketo, remontà bus galima daryti reèiau. Na, koká kartà per metus ar du. Praeità savaitæ atostogavusio mero pavaduoti nebuvo kam – rajono vicemerë O. Urbonienë tu-

Darbotvarkë staiga papilnëjo Galima bûtø ðitas naujos valdþios kliauzas pamirðti ir gyventi toliau, jei ne faktas, kad meras vël jauèiasi pervargæs – mero darbotvarkë uþimtumu nespinduliuoja, o ketvirtadiená, panaðu, jis apskritai nieko neveikia. Na, nejaugi Këdainiai taip puikiai gyvena, kad

kartais darbo pabaiga apskritai nenumatyta. Ketvirtadiená suplanuota statybos projektø apþiûra, logiðkai màstant, turëtø trukti iki darbo pabaigos. Belieka tik palinkëti merui stiprybës – ne kiekvienas iðtvertø septynias valandas trunkantá statybos darbø apþiûros maratonà.

Susisiekti su valdþia praktiðkai neámanoma

Po pirmojo skambuèio merui mobiliuoju telefonu prisiskambinti daugiau nebepavyko, savivaldybës interneto svetainëje nurodytu laidiniu telefonu atsiliepusi administratorë nurodë dar kità telefono numerá, pastaruoju meras taip pat neatsiliepë. Ásivaizduokite, kiek laiko sugaiðti, kiek numeriø perrinkti tunei paprastø þmoniø ri þmogus, norëdamas pakalbëti Nors darbotvarkës esmë yra su Këdainiø rajono meru – þmoinformuoti visuomenæ apie tai, gumi, kuris ið esmës yra atsakinkuo uþsiima meras darbo dienos gas visuomenei. metu, sunku pasakyti, ar darbotvarkë pateisina tikslus. Pasak Reformos – ne ta linkme darbotvarkës, meras darbà praAnkstesniuose „Rinkos aikðdeda 9 val. ryto, o baigia kaip tës“ numeriuose raðëme, kad nekada – kartais 17, kartais 11 val., spëjusi kojø apðilti Këdainiø

miesto valdþia ëmësi pertvarkø. Ne, pertvarkø imtasi ne siekiant pagerinti këdainieèiø gyvenimà, spræsti jø problemas, gerinti miesto ávaizdá, taupyti valdþios valdymo iðlaidas. Pertvarkos prasidëjo rajono mero Sauliaus Grinkevièiaus, jo pavaduotojos Olgos Urbonienës ir savivaldybës administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaèiulio kabinetuose.

Gera pradþia – pusë darbo Kabinetai, pasirodo, buvo per prasti, seniau atliktas remontas trukdë efektyviam darbui. Na, negali paneigti – dirbti visada maloniau graþioje, ðvarioje, naujai suremontuotoje aplinkoje. Bala nematë – juk valdþia pasiþadëjo tiek daug padëti paprastam gyventojui! Tarp kitko, paþadø kraitëje mirgëjo ir ketinimas net treèdaliu sumaþinti valdþios valdymo iðlaidas. Ðá paþadà valdininkai pradëjo vykdyti savo kabinetø sienø daþymui paskirdami 7 300 eurø. Sakoma, gera pradþia – pusë darbo. Pagal ðià pradþià galima spëti, kaip këdainieèiais bus rûpinamasi ateinanèius trejus su puse metø.


aktualios naujienos

4

>

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

Prekybai alkoholiu þadami nauji apribojimai Atkelta ið > 1 psl.

Pasinaudojo pakeitimais Rajono savivaldybës taryba ilgai nedelsdama nusprendë pasinaudoti ðiø metø rugsëjo 1 d. ásigaliojusiais Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolës ástatymo pakeitimais. Vadovaujantis jais savivaldybës tarybos turi teisæ riboti ar uþdrausti prekybà alkoholiniais gërimais ðvenèiø, masiniø renginiø, parodø, koncertø, teatro spektakliø, cirko ir kitø renginiø metu. Rugsëjo pradþioje buvo priimtas sprendimo projektas, kuriuo siûloma keisti Licencijø verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais iðdavimo Këdainiø rajono savivaldybëje tvarkos apraðà. Planuojama, kad ðios licencijos nebus iðduodamos ir prekiauti alkoholiniais gërimais bus draudþiama savivaldybës institucijø bei ástaigø organizuojamø ðvenèiø, masiniø renginiø, parodø, koncertø, teatro, spektakliø ir kitø renginiø metu. Taip pat bet kokiø sporto renginiø metu, neatsiþvelgiant kas yra renginio organizatorius.

Dël kultûringesniø renginiø Minëtais ástatymo pakeitimais savivaldybës skatinamos bûti blaivybës puoselëtojomis, siekti, kad jos teritorijoje vykstantys renginiai bûtø kokybiðkesni, vyktø nevartojant alkoholiniø gërimø, kad á juos atëjæ rajono gyventojai ir sveèiai galëtø dþiaugtis kultûringu renginiu, saugia aplinka bei rodyti graþø pavyzdá jaunimui. Savivaldybës tarybos sprendimo projekte sakoma, kad ðiais numatomais pakeitimais tikimasi kokybiðkesniø renginiø ir saugesnës aplinkos jø metu.

Siekiama, kad alkoholio daroma þala kuo maþiau paveiktø jaunimo ir kitø amþiaus grupiø þmoniø netinkamà, neetiðkà elgesá, maþëtø nusikalstamumas ir negatyvûs visuomenës reiðkiniai. Ðis sprendimo projektas bus svarstomas jau rytoj (rugsëjo 18 d.) vyksianèiame savivaldybës tarybos posëdyje. Greièiausiai tada ir suþinosime, ar ðiam siûlymui bus pritarta ir ásigalios jame numatyta tvarka. Ðiemet ne tik mieste, bet ir rajone buvo pirmà kartà pabandyta kai kurias ðventes ðvæsti be alkoholio. Nors paèiose ðventëse velnio laðais ir nebuvo prekiaujama, taèiau ne paslaptis, kad þmonës alkoholiu apsirûpino kitur. Numatomuose pakeitimuose planuojama drausti tik prekybà alkoholiniais gërimas.

O ar galima juos atsineðti ir vartoti renginio metu? Minëtame Alkoholio kontrolës ástatyme sakoma, kad Lietuvos Respublikoje alkoholinius gërimus vartoti draudþiama vieðose vietose, iðskyrus vieðojo maitinimo ámones, turinèias licencijas verstis maþmenine prekyba alkoholiniais gërimais, ir parodose, mugëse bei masiniuose renginiuose, kuriuose savivaldybiø tarybø nustatyta tvarka ámonëms yra iðduotos licencijos prekiauti alkoholiniais gërimais. Taigi, jei renginiui licencija prekybai alkoholiu neiðduota, vadinasi, nei juo prekiauti, nei tuo labiau (net ir atsineðto) vartoti negalima. Asmenys, tokio renginio metu vartojantys svaigiuosius gërimus, paþeidþia ástatymus ir gali laukti nemalonumø. O kà apie tokius pakeitimus mano këdainieèiai?

Këdainiø rajono savivaldybës informacija

KËDAINIEÈIØ NUOMONË Aleksandras Grabavièius, 28 m. „Tikrai pritariu, kad reikia drausti alkoholio vartojimà ðvenèiø metu. Á renginá mes turëtume ateiti ne tam, kad prisigertume ar pasiautëtume, o pasimëgauti gera muzika, veikla ir pan. Kad ir koks tai bûtø renginys, manau, reikia tvardytis ir stengtis susilaikyti nuo alkoholio. Jei nori prisigerti ir kvailioti, tai reikia pasirinkti tam skirtà vietà. Gerkite namuose, baruose. O jei atëjote á renginá, tai mëgaukitës renginiu – jis ir be alkoholio puikus.“ Tomas Ûsas, 38 m. „Að kaip apsaugos darbuotojas, aiðku, labai pritariu tokiam sprendimui – mums bus maþiau darbo. Nors galbût þmonës alkoholiu pasirûpins ið anksto ir ið kitur, taèiau jo prieinamumo maþinimas visada yra gera iniciatyva.“ Këdainietë Vaiva Milkeraitienë, 32 m. „Ðià savivaldybës iniciatyvà vertinu labai gerai. Nors pastaruoju metu ðventëse lankomës kiek reèiau, nes su vyru auginame du maþus vaikus, taèiau manau, kad toks sprendimas yra teisingas. Jei jau labai norisi alkoholio, tai galima namuose iðgerti. Gyvename paèiame miesto centre, ðvenèiø metu daþnai girdime daug nemalonaus triukðmo: dûþtanèiø buteliø garsai, riksmai ir pan. Tikiuosi, kad jei bus ávesti pakeitimai, ðventëse sulauksime daugiau tvarkos.“ Vilijandas Zujevas, 52 m. „Ðventës yra ðventës. Net jei paèiame renginyje nebus prekiaujama alkoholiu, þmonës jo vis tiek susiras – parduotuvëse ar kur kitur. Að galvoju, kad geriau viskas tegul bûna legaliai, nes këdainieèiai vis tiek svaiginsis – mûsø þmonës dar nëra tam pasiruoðæ. Be to, kas norës prisigerti, tas prisigers ir jokie draudimai èia nepadës.“ Virginija Tumënienë, 52 m. „Mano nuomone, tai labai geras sprendimas. Alkoholio vartojimà bûtina valdyti, nes þmonës ir taip per daug juo piktnaudþiauja. Ðvenèiø metu norëtøsi visus graþius ir kultûringai besielgianèius matyti. Su ðeima lankausi beveik visose miesto ðventëse ir alkoholio niekada nevartojame. Smagu bûtø lankytis blaivesnëse miesto ðventëse.“

aukime kartu

Vaida KRASAUSKIENË

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VAIKO GLOBËJAIS/ÁTËVIAIS Ar þinote, kad galite iðpildyti didþiausià vaiko, netekusio savo tëvø, svajonæ – turëti ðeimà? Siûlome þengti pirmàjá þingsná ir atvykti á bûsimøjø globëjø ir átëviø mokymus. Besiruoðiantiems tapti globëjais ar átëviais, á daugybæ vaiko raidos, elgesio, auklëjimo klausimø padeda atsakyti nuo 2008 metø veikianti bûsimøjø globëjø ir átëviø rengimo programa GIMK. Mokymø metu bûsimieji globëjai ir átëviai ne tik ágyja þiniø, bet ir pasitikrina savo gebëjimus auginti á ðeimà priimtà vaikà. Informuojame, kad nuo 2015 m. rugsëjo 18 d. prasidës bûsimøjø globëjø ir átëviø mokymai, kuriuos organizuoja Psichologinës paramos ir konsultavimo centras. Norinèius dalyvauti mokymuose ar tik pasikalbëti apie vaiko globà/ávaikinimà, praðome kreiptis á Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Vaiko teisiø apsaugos skyriø, J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiuose, tel: (8 347) 44 209, (8 347) 69 586, arba á Psichologinës paramos ir konsultavimo centrà, Laisvës al. 38C, Kaune, tel. 8 609 80 270.

Atsisveikinus vasarai laukais sugráþo ruduo... Su þodþiu rugsëjis mintyse visada iðkyla mokykla ir vaikø klegesys.

Pirmieji pasitarimai, diskusijos, konferencijos. Kaip mokyti, kaip vertinti, kaip fiksuoti paþangà... Begalë klausimø atgyja ið naujo. Vieni aiðkina, kad reikia dirbti tradiciðkai, kiti – kad ugdyti asmenybes. Vieni aiðkina, kad vaikai visais laikais vienodi, kiti – kad atëjo kitokia karta... O atrodo, norëtøsi perskaityti, iðgirsti ðiek tiek kitaip suforKëdainiø rajono savivaldybës informacija muluotas mintis, kurios sakytø: Uþs. Nr. 4 078

Mokykimës prieiti prie vaiko „Vaiko akys þibës, jei tai padarysime“, „Vaikas jausis laimingas mokykloje, jei tai sukursime“, „Vaiko motyvacija ir smalsumas bei susidomëjimas padidës, jei tai apsvarstysime“. Visada klausydamasi pasisakymø, skaitydama literatûrà, màstau, kas bus geriau vaikams mano klasëje, jei tai, kà perskaièiau arba iðgirdau, ágyvendinsiu. Vëlgi daug diskusijø apie mokymosi metodus. Kai kurie jø „ávilkti“ á naujus pavadinimus vadinami „naujais“. Bet èia nieko naujo neiðrasime, be to, jø pasirinkimas toks didelis, kad visø jø net neámanoma panaudoti. Betgi ir vël mintyse kirba nerimas. Ne metoduose pamokos jëga, ne jø kiekyje. Galima paèiu geriausiu metodu suþlugdyti vaikà, jei prie jo ne taip prieisime.

Viskas priklauso tik nuo Tavæs, Mokytojau. Kad ir kiek buvo diskusijø, Tu áþengsi á klasæ vienas ir pasiliksi pamokoje su savo Vaikais. Dovanosi jiems savo meilæ, kûrybiðkumà, ðypsenà, energijà. Ir tik nuo Tavæs priklausys, ko ir kaip iðmokyti. Mokysi uþdaviniø sprendimo, kûrybiðkumo, atsakingumo... Ir to paties mokysies ið vaikø pats. Að labiausiai norëèiau, kad visas mano mokymo ir mokymosi procesas augintø mûsø kûrybiðkumà, graþià sielà ir grûdintø valià. Juk sakoma, kad valia – tai Dievas þmoguje. Valingas þmogus áveiks visus gyvenimo sunkumus ir pasieks visko, ko nori. Telydi naujaisiais mokslo metais Tave, Mokytojau, aplinkiniø meilë ir pagarba.


<

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

aktualios naujienos

5

J. Blinstrubaitë siûloma „Auksinës krivûlës riterio“ apdovanojimui Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Këdainiø rajono savivaldybë parengë projektà, kuriuo siûloma deleguoti Lietuvos savivaldybiø asociacijos apdovanojimui „Auksinës krivûlës riteris“ Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Socialinës paramos skyriaus vedëjos Jûratës Blinstrubaitës kandidatûrà. Paskirtis – pagerbti Ðio apdovanojimo tikslas – pagerbti asmenis, nusipelniusius Lietuvos savivaldai, jos plëtrai ir stiprinimui. Pagal Lietuvos savivaldybiø asociacijos apdovanojimø nuostatas teisæ siûlyti asmenis „Auksinës krivûlës riterio“ apdovanojimui turi savivaldybiø tarybos. „Auksinës krivûlës riterio“ apdovanojimui siûloma Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Socialinës paramos skyriaus vedëjos Jûratës Blinstrubaitës kandidatûra.

Daugybë nuopelnø Kandidatë nuo 2007 metø vasario 1 dienos vadovauja Socialinës paramos skyriui. Penkerius metus dalyvavo Lietuvos savivaldybiø asociacijos Socialiniø reika-

lø komiteto veikloje. Komitete vertino ir teikë siûlymus ástatymø ir kitø socialinës srities teisës aktø parengtiems projektams. Tikslingai organizavo piniginës paramos panaudojimà ir socialiniø paslaugø plëtojimà Këdainiø rajono savivaldybëje, siekiant maþinti socialinæ atskirtá bendruomenëje. Sëkmingai organizavo neágaliøjø socialinæ integracijà, sudarant sàlygas neágaliø asmenø pasirinkimui dalyvauti jø mëgiamoje veikloje bei bendruomenës visuomeninëje veikloje. Uþtikrino laiku teikiamà ir tikslingà piniginës paramos panaudojimà átraukiant á sprendimø priëmimo proRajono savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëja Jûratë Blinstrubaitë siûloma „Auksinës cesà vietos bendruomenes. Pakrivûlës riterio“ apdovanojimui. G. Minelgaitës nuotr. naudojant valstybës ir savivaldyganizavo paramos teikimà Këdaibës investicijas socialiniø paslaukrivûlës laureatas“ uþ socialiniø paApdovanojimas – savivaldybei gø plëtrai, kûrë þmogaus orumo slaugø plëtrà. Aktyviai dalyvaujant niø bendruomenës socialinio cenvertas gyvenimo sàlygas globos 2014 m. savivaldybei buvo visuomeninëje veikloje, bûdama tro lankytojams ir Këdainiø vaikø ástaigose. skirtas apdovanojimas „Auksinës Këdainiø ðvedø draugijos nare, or- globos namams „Saulutë“.

Ruduo – su ðilumos antplûdþiu

Aistë BALÈIÛNIENË

Klimatologai ðiemet prognozuoja daug ðiltesná rudená nei ankstesniais metais.

Vëstantis oras verèia plaèiau atG. Barzdþiaus nuotr. verti drabuþiø spintas ir primena, kad vasara jau baig ësi baigësi ësi.. ÞvelN. Gaurilèikienë pastebi, giant á vis daþniau apsiniaukian- kad paskutinis vasaros mënuo attá dangø dangø,, šildant nuo darganos neðë daug netikëtumø. Rugpjûèio grumbanèius pirðtus, atrodo kad mënesá buvo uþfiksuoti net keli skëtis ar ðiltesni ðiltesniss drabuþis tikrai pravers pravers.. Apie neáprastai ðiltà rugpjûèio mënesá ir apie tai tai,, kokie orai laukia ruden rudená,á, sutiko papasakoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Dotnuvos mete ometeorologijos stoties virðininkë Natalija Gaurilèikienë ir Klimatologijos skyriaus vyriausiasis specialistas Justinas Kilpys.

rekordai. „Neáprastai ðiltà paskutiná vasaros mënesá sulaukëme karðèiausios dienos – gyvsidabrio stulpelis pasiekë + 35 oC. Ðá mënesá buvo uþfiksuota ir þemiausia nakties temperatûra – 5,5 laipsnio ðilumos. Lietuvai nebûdingas sausros periodas „padovanojo“ dar vienà rekordà – iðkritusiø krituliø kiekis siekë tik 5,6 mm“, – sakë specialistë. Ápratusius prie karðtos vasaros rugsëjo þvarba stebinti neturëtø. Vyravæ ðiaurës, ðiaurës rytø ir pietryèiø krypties vëjai bei sausas oras ne visada leido pasidþiaugti gana ðiltomis dienomis. Po rekordiðkai karðtos rugsëjo pradþios rugsëjo pirmoji dekada buvo tik ðiek tiek ðiltesnë negu áprastai – vidutinë dienos temperatûra siekë 14,4 laipsnio ðilu-

mos. Vidutinë metinë rugsëjo mënesio temperatûra pakyla iki 12,1 laipsnio ðilumos. Pasak N. Gaurilèikienës, ðiais metais galime tikëtis 0,5 –1 laipsniu ðiltesnio rudens. „Kaip áprasta, Lietuvos neturëtø aplenkti ir bobø vasara – dabar vyraujanèius gana ðiltus orus galima pavadinti rudenëjanèios vasaros tàsa. Ðalnø laikà lems besikeièianèios orø masës. Krituliø kiekis nuo áprastinio skirtis ne-

turëtø. Tad belaukiantiems grybø sezono reikëtø dairytis debesø. Iðdþiûvusià grybienà atgaivintø ne tiek ðiltos dienos, kiek intensyvesni lietûs“, – teigë Dotnuvos meteorologijos stoties virðininkë. Klimatologo J. Kilpio pastebëjimu, Varënoje ir Ukmergëje ðalnos buvo uþfiksuotos rugpjûèio mënesá. Rugsëjá jos maþai tikëtinos. Ruduo, specialisto teigimu, ðiais metais turëtø bûti ðiltesnis.


6

aktualios naujienos

>

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

Kuriame ateitá drauge ir dabar

Gerda GLEBAUSKAITË

Taip pavadintas jaunimui skirtas projektas, kurá ágyvendino Kapliø bendruomenë. Aplink tik ir girdime: viskas blogai blogai,, nëra èia kà veikti veikti,, reikia vaþiuoti á uþsiená, nes tik ten galima susikurti sëkmingà ateitá. TTaèiau aèiau daþnai pamirðtame paþvelgti á save: „O kà AÐ padariau, kad kas nors pasikeistø?“ IIrr apskritai apskritai,, ar ið viso jaunas þmogus gali kà nors pakeisti? Mes manome, kad galime, jei tik to norime ir ádedame ðiek tiek pastangø. O projekto metu atliktos veiklos tai tik patvirtino. Uþ projekto lëðas ásigyta ne tik priemoniø, reikalingø projekto veikloms organizuoti, bet ir sëdmaiðiø laisvalaikio zonai, kurià jaunieji kaplieèiai patys bendruomenës patalpose susitvarkë ir naudojo savo reikmëms, fotoaparatas ádomiausioms akimirkoms fiksuoti. Be keturiø projekto vykdytojø, projekte ið viso dalyvavo trisdeðimt keturi Aukðtøjø ir Þemøjø Kapliø jaunuoliai. Didþioji dalis jø praeitais metais taip pat vykdë panašø jaunimo veikos projektà „Kapliø jaunimas renkasi prasmingà laisvalaiká“, todël

Viena projekto dalis – susipaþinti su karatë pagrindais.

veiklas reikëjo organizuoti taip, kad jos neatkartotø pernai organizuotø uþsiëmimø, bûtø ádomios, prasmingos, teiktø jaunimui dþiaugsmo. Projektu buvo siekiama gerinti jaunimo veiklos kokybæ, sudaryti sàlygas praktiniø gebëjimø pritaikymui ir socialiniø kompetencijø, kurios bûtinos kiekvieno jauno þmogaus sëkmingai ateièiai, plëtojimui. Tuo tikslu veiklos organizuotos trimis kryptimis:

Visus projekto dalyvius suþavëjo Martyno Rugieniaus kinezitera[pijos uþsiëmimai.

Veik/Kurk/Dalyvauk. Teorinius ir praktinius uþsiëmimus vedë patys projekto dalyviai, kurie ðiuo metu studijuoja arba jau dirba (Veik). Visus suþavëjo Martyno Rugieniaus kineziterapijos uþsiëmimai, Justo Pliavgo pasakojimas apie Lietuvos kariuomenæ. Taip pat vyko anglø kalbos uþsiëmimas (Gerda Glebauskaitë), vieðosios komunikacijos (Justina Kleivaitë) ir savanorystës (Þivilë Rugieniûtë) mokymai, dailës pamokëlë (Julija Kleivaitë). Suorganizuoti ir gana netradiciniø sporto ðakø uþsiëmimai, tokie kaip Shindokai-Kan karatë (Antanas Èepas), orientacinës varþybos (Valdas Korsakovas), aitvarø gaminimo ir laidymo popietë. Na, o Vaikø gynimo bei Valstybës dienø progomis buvo surengtos tinklinio, futbolo ir krepðinio varþybos. Nemaþiau svarbi uþduotis projekte buvo sudaryti Kapliø senbuviø prisiminimø albumà „Kurk“. Projekto dalyviai sugalvojo klausimus, kuriuos pateikë

A. Barzdþiaus nuotr.

ros projekto veiklas ir akimirkas. Treèioji veiklø kryptis – Dalyvauk – reiðkë, kad kiekvienas projekto dalyvis nëra tik pasyvus stebëtojas ir klausytojas, bet ir pats turi prisidëti prie veiklø Veik ir/ar Kurk organizavimo. Nes tik dirbdami, veikdami, bendraudami kartu su kitais ágyjame itin svarbiø jaunam þmogui kompetencijø ir ágûdþiø, bûtinø ateities karjerai ir gyvenimui. Surengti mokymai „Kaip save pristatyti, kad bûtum pastebëtas“, kuriuos vedë Këdainiø ðvietimo pagalbos komanda Henrikas ir Neringa Vaicekauskai. Projekto dalyviai suprato, kaip svarbu kiekvienam jaunuoliui ugdyti kritiná màstymà ir pastabumà, bûti aktyviam, smalsiam, kûrybiðkam, atsakingam, o bene svarbiausia – bûti savimi. Visos ðios veiklos jaunimui sudarë sàlygas bendradarbiauti,

Projekte ið viso dalyvavo 34 Aukðtøjø ir Þemøjø Kapliø jaunuoliai.

senbuviams ir suþinojo, koks gyvenimas Kapliuose virë anksèiau, iðklausë jø gyvenimo istorijas. Senoliai noriai dalijosi prisiminimais, dþiaugësi dabartiniu kaimo jaunimu ir nuoðirdþiai linkëjo, nepabëgti ið mûsø kraðto. Artëjant projektui á pabaigà projekto dalyviai bûrësi parengti ir sumaketuoti lankstinukà, kuris iliustruotø svarbiausias ðios vasa-

geriau paþinti vieniems kitus, atskleisti savo kûrybines galias. Projekto dalyviai ið pirmø lûpø susipaþino su ávairiomis profesijomis ir sritimis, kurios galbût vienà dienà taps Kapliø jaunøjø gyventojø ateitimi. O kurti ateitá drauge ir dabar privalome kiekvienas, jei norime, kad èia bûtø gera, ádomu gyventi ir bûti.

Këdainiø krematoriume – vieðøjø ryðiø profesionalai Këdainiø krematoriume apsilankë Lietuvos ryðiø su visuomene specialistø sàjungos (LR VS) nariai nariai.. Jie atvyko susipaþinti su kremato(LRVS) riumo veikla ir su jos komunikacija, uþ kurià krematoriumo ryðiø su visuomene projektus ágyvendinanti komunikacijos agentûra „Ad verum“ buvo ávertinta tarptautiniuose konkursuose. Vienas ið krematoriumo ákûrëjø, krematoriumà valdanèios bendrovës „K2 LT“ direktoriaus pavaduotojas ir Valdybos pirmininkas Vidas Andrikis papasakojo sveèiams apie krematoriumo projekto idëjà, jos ágyvendinimà lydëjusius sunkumus ir dabartinæ veiklà. Apie krematoriumo komunikacijos profesinius ypatumus su LRVS nariais dalijosi ðios organizacijos narë – agentûros „Ad verum“ partnerë Daina Elena Andrikienë.

2014 m. „Ad verum“ uþ bendrovës „K2 LT“ veiklos komunikacijà pelnë „European Excellence Awards 2014“ apdovanojimà. O vienais prestiþiðkiausiø laikomø Tarptautinës ryðiø su visuomene asociacijos IPRA (International Public Relations Association) apdovanojimø „Golden World Awards for Excellence 2015“ finale „Ad verum“ su Këdainiø krematoriumo komunikacijos kampanija pateko á finalà. „Rinkos aikðtë“ inf.

G. Minelgaitës nuotr.


<

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

Benamiai vos nepraþudë gyventojø Dimitrijus KUPRIJANOVAS

sujaudinta moteris. „Rinkos aikðtës“ duomenimis, atvykæ ugniagesiai gelbëtojai lovà uþgesino ir iðneðë á laukà. Tuomet iðvëdino patalpas. Átariamieji padegëjai nustatinëjami. Kaip ir átaria namo gyventojai – greièiausiai tai nuolatinës gyvenamosios vietos neturintys asmenys.

Ðëtos g. 1116-ojo 16-ojo daugiabuèio namo antrame aukðte gyvenanti moteris antradiená pajuto aitrø smalkiø kvapà ið benamiø landyne virtusiø patalpø po jos butu. Pasijuto blogai „Að jau ne kartà sakiau – jie mus kada nors supleðkins. Nesuprantu, ko mes laukiame, tragedijos? Vos per plaukà likau gyva, paþiûrëkite, dar ir dabar baisus kvapas visame daugiabuèio koridoriuje“, – kviesdama uþeiti „Rinkos aikðtës“ korespondentams pasakojo tik per plaukà likusi gyva pusamþë moteris.

Pajuto aitrø kvapà Antrame aukðte gyvenanti këdainietë iðkvietë ugniagesius gelbëtojus, kai apie 3 valandà nakties pajuto stiprø smalkiø kvapà. „Kvapas buvo labai stiprus. Taip ir pagalvojau, kad benamiai po mano butu sukëlë gaisrà, tad nedelsdama iðkvieèiau ugniagesius, kurie iðdauþë pirmajame namo aukðte esanèiø patalpø langà, rado deganèià lovà, jà uþgesino ir iðvëdino patalpas“, – pasakojo nakties ávykiø

Sulaikytas su narkotikais Dimitrijus KUPRIJANOVAS

Pirmadienio vakarà policijos pareigûnams ákliuvo jaunas vyras su kuprinëje buvusiomis galimai narkotinëmis medþiagomis.

Moteris laikraðèio korespondentams pasakojo, kad iki tragedijos buvo likusios vos kelios minutës. „Jei nebûèiau pajutusi to kvapo – bûèiau tiesiog uþtroðkusi dûmuose. Tànakt vos iðëjau ið uþdûminto buto á koridoriø. Paþiûrëkite, net ir dabar neámanoma bûti, koks èia aitrus kvapas. Bloga man nuo jo darosi, ilgai bûti neámanoma“, – aiðkino nukentëjusioji. Moteris apgailestavo, kad jokios institucijos nesiima daryti tvarkos ðiose apleistose patalpose. „Na, tikriausiai reikia laukti aukø“, – nusivylimo neslëpë ji.

Þmogystø orgijos Apie buvusiose ðarvojimo patalpose vykstanèias orgijas „Rinkos aikðtë“ raðë dar prieð mënesá. Tuomet pasakojome, kad kaþkada klestëjusi ðarvojimo salë – dabar apliesta ir niekam nereikalinga, nebent èia besilankanèioms neaiðkioms þmogystoms. Mûsø þiniomis, kurá laikà salë priklausë UAB „Skongalis“. Taèiau bendrovë jà pardavë privaèiam (fiziniam) asmeniui.

Apleistos ðarvojimo salës patalpose antradienio naktá benamiai sukëlë gaisrà. Autoriaus nuotr.

Vyksta „baliai“? Dalis salës inventoriaus yra likæ viduje. Paþvelgus pro iðdauþtus langus matyti, kad ant pakylos, ant kurios buvo dedamas karstas ir gëlës – dabar neretai leidþia laikà kaþkokie átartini asmenys. Pakyla paversta suoliuku ar stalu. Aplink matosi ir „vaiðiø“ likuèiai: tuðti pigaus vyno, alaus „bambaliai“, cigareèiø, su Rusijos Federacijos banderolëmis, pakeliai ir net ðvirkðtai. Langai uþlopyti lentomis ir medþio droþliø plokðtëmis. Tiesa, pasak namo gyventojø, lopymai nelabai padeda – kas nori, tas sugeba ten álysti. Sulauþo ir lentas, ir plokðtes.

Niekam nereikalinga? Atrodytø, jog ði gana erdvi salë yra niekam nereikalinga ir apleista. Ðëtos g. 116-àjá namà administruoja UAB „Këdainiø butai“. Taèiau salë priklauso fizi-

niam asmeniui – tai yra jo privati nuosavybë. „Këdainiø butø“ direktorius Remigijus Naujokas tikino ne kartà ieðkojæs, kam ði salë priklauso, mat norëjo paraginti susitvarkyti savo patalpas. Taèiau vis atsimuðdavo á sienà – patalpø ðeimininko surasti neámanoma – jis neturi nuolatinës gyvenamosios vietos.

Tiksinti bomba Tad ir vargsta „Këdainiø butai“, uþkalinëja langus, kiek ámanoma sutvarko patalpas, bet naudos ið to maþa... Tie, kas pamëgæ èia leisti laisvalaiká, vis tiek ásibrauna ir „baliavoja“, daþnai ir uþmiega. O rûkant lovoje ir kyla nelaimës. Tad kiek gi reikës laukti, kol ledai pajudës ir kaþkas imsis tvarkyti ðias patalpas? Ðá kartà baisios tragedijos iðvengti pavyko, o kitàkart gali baigtis ir ne taip laimingai...

Këdainietis naminæ virë Raseiniuose

Apie 21.24 val. patruliuojant Këdainiø rajono policijos komisariato Vieðosios policijos skyriaus patruliø bûrio patruliams Këdainiø mieste, Ðëtos gatvëje, ties 112-uoju namu, buvo pastebëtas átartinas asmuo, kuris pamatæs policijos pareigûnus susijaudino ir pradëjo keistai elgtis. Patruliams patikrinus asmens kuprinæ, joje buvo rasti du maiðeliai su galimai narkotinëmis medþiagomis. Këdainietis, gimæs 1986 m., paaiðkino, kad viename maiðelyje yra smulkintos kanapës, kitame – amfetaminas. Átariamasis sulaikytas ir uþdarytas á Këdainiø rajono policijos komisariato areðtinæ. Pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudþiamojo kodekso (BK) 259 Kauno rajono VPK nuotr. Kartu su dviem raseiniðkiais straipsná dël neteisëto disponavimo naminukæ varë ir 30-metis narkotinëmis ar psichotropinëmis Këdainiø rajono gyventojas. medþiagomis be tikslo jas platinti. As- Dimitrijus KUPRIJANOVAS muo, kuris neteisëtai gamino, perdirbo, ágijo, laikë, gabeno ar siuntë ne- Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinës podidelá kieká narkotiniø ar psichotropiniø medþiagø neturëdamas tikslo jø licijos ekonominiø nusikaltimø tyrimo valdybos pareigûnai kartu su parduoti ar kitaip platinti, padarë Kauno rajono policijos komisariato pareigûnais rugsëjo 12 dienà baudþiamàjá nusiþengimà ir baudþia- sulaikë tris asmenis, gaminusius ir realizavusius naminæ degtinæ. mas vieðaisiais darbais arba laisvës apVienas jø – 30-metis Këdainiø rajono gyventojas. ribojimu, arba bauda, arba areðtu.

Tikrindami turimà informacijà kriminalistai Raseiniø rajono Ariogalos seniûnijos Negirvos kaimo prieigose apie 9 val. apleistame negyvenamame vienkiemyje sulaikë du asmenis, gaminusius naminæ degtinæ. Vienas ið jø anksèiau neteistas Këdainiø rajono gyventojas (gimæs 1985 m.), kitas – anksèiau teistas Raseiniø rajono gyventojas (gimæs 1988 m.). Apleistoje teritorijoje pareigûnai rado ir iðëmë apie 100 litrø pagamintos naminës degtinës ir apie 4 000 litrø raugalo, liaudiðkai vadinamos brogos, skirtos naminei degtinei gaminti. Vëliau, apie 11 val., toje paèioje vietoje sulaikytas ir naminës degtinës gaminimo organizatorius, atvykæs, kaip átariama, pasiimti pagaminto alkoholio. Tai Raseiniø rajono gyventojas (gimæs 1972 m.), anksèiau teistas uþ panaðias veikas. Nuvykus patikrinti jam priklausanèiø patalpø, netoliese esanèiame garaþe pareigûnai dar rado ir iðëmë apie 300 litrø pagamintos naminës degtinës.

ties riba

7

trumpai trumpai DYZELINAS: Këdainiø rajono Ðëtos miestelio gyventojas praneðë, kad sekmadiená apie 22 val. darbininkai jo kieme pastatë keturis traktorius ir vienà kombainà. Pirmadiená prieð pradedant darbus jis pastebëjo, kad ið traktoriø ir kombaino pavogta apie 200 litrø dyzeliniø degalø. Vyriðkis patyrë 300 eurø þalà. Turtas nesaugomas, teritorija neaptverta. NAKTINIAME KLUBE: Ðeðtadiená apie 3 val. 1988 m. gimusi këdainietë Kaune naktiniame klube pasigedo savo mobiliojo ryðio telefono „Nokia Lumia 1020“. Mergina savo telefonà ávertino 300 eurø. LÛÞO ÞANDIKAULIS: Këdainiø rajono gyventojas, gimæs 1983 m., praneðë, kad penktadiená apie 17 val. Dotnuvos seniûnijoje iðgertuviø metu jam keturis kartus sudavë kumðèiu á veidà. Átariamasis – Këdainiø rajono gyventojas, taip pat gimæs 1983 m. Nukentëjusiajam konstatuotas þandikaulio lûþis. Pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà dël nesunkaus sveikatos sutrikdymo. NEREKOMENDUOJA: Pasibaigus maudymosi sezonui, Nevëþio upëje Biliûno gatvës gale ir Nevëþio upëje Paðiliuose buvo nustatytas didesnis nei leidþia higienos norma þarniniø enterokokø kiekis. Ðiose maudyklose maudytis nerekomenduojama. TIKRINS: Stiprinant policijos pajëgas vieðajai tvarkai ir eismo saugumui uþtikrinti vieðose vietose, valstybinës ir vietinës reikðmës keliuose, policijos pareigûnai Këdainiø mieste ir rajone vykdo prevencines eismo dalyviø kontrolës priemones: iki rugsëjo 20 d. – transporto priemoniø vaþiavimo greièio kontrolë. Rugsëjo 28–spalio 4 d. – pavojingo ir chuliganiðko vairavimo kontrolë. VARTOJÆ: Rugsëjo 11 d. nuo 22 iki 01 val. Këdainiø mieste ir rajone Kauno apskrities policijos Keliø policijos valdybos Keliø patruliø kuopos pareigûnai vykdë specialià policinæ priemonæ, skirtà neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotiniø, psichotropiniø ar kitø psichikà veikianèiø medþiagø vairuotojams iðaiðkinti. Viso nustatyti 5 Keliø eismo taisykliø paþeidimai: 1 neblaivi vairuotoja (jai nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,77 prom.), 2 vairuotojai transporto priemones vairavo neturëdami teisës jas vairuoti, dar 2 vairuotojai perdavë vairuoti transporto priemonæ asmeniui, neturinèiam teisës vairuoti transporto priemones. Ið viso blaivumas patikrintas 119 vairuotojø. Ið jø 6 vairuotojai buvo vartojæ alkoholio, taèiau nevirðijo leistinos normos (0,07 prom., 0,08 prom., 0,09 prom., 0,12 prom., 0,12 prom., 0,20 prom.).






  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               


<

Rinkos aikðtë / 2015 m. rugsëjo 17 d.

sveikatos injekcija

9

Pilnametystë – jaunëjant ir gerinant paslaugas Akvilë KUPÈINSKAITË

Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centras (PSPC) spalio 1-àjà pasitiks pilnametystës ðventæ – ástaigai sukaks 18 metø. „Per tà laikà ástaiga pasikeitë ir atjaunëjo“, – apibendrina PSPC direktorë Audronë Rimkevièienë. Ástaiga kasmet sulaukia naujø jaunø specialistø, optimizuoja veiklos procesus, stengiasi pacientams laiku suteikti kuo kokybiðkesnæ paslaugà. Su PSPC vadove kalbamës apie dþiuginanèius pasiekimus bei ásisenëjusias, bet kantriai klibinamas veiklos problemas. Ðeimos gydytojø nebetrûksta PSPC chirurgø komanda pasipil„Per paskutinius metus prie kolektyvo prisijungë penki jauni ðeimos gydytojai. Ðiemet Krakiø ambulatorijoje pradëjo dirbti dar viena – Jurgita Vosylë. Tai dþiuginantis faktas, nes daug metø kaimo ambulatorijos jaunø specialistø nesulaukdavo. Viliamës, kad tai nebus vienintelë kregþdë, – sako PSPC direktorë. – Gudþiûnuose, kur nëra pastovaus gydytojo, dvi ðeimos medikës dirba tris dienas. Manome, kad nuo spalio bus ir treèia – ketvirtà dienà. Ambulatorija maþa, tad gydytojo visu etatu ten tikrai nereikia.“ Netrukus po motinystës atostogø á PSPC gráð dvi ðeimos gydytojos: rugsëjo pabaigoje – Joana Kleivienë, spalá – Gintarë Paðkevièienë.

dë dar vienu. Dirbti pradëjo Andrius Chmieliauskas. Taip pat atëjo gydytoja odontologë Þivilë Maèiulytë. „Ði gydytoja jauna, darbðti, kompetentinga. Ja ypaè patenkintos maþøjø këdainieèiø mamos, nes gydytoja greitai randa bendrà kalbà su vaikais“, – pastebi direktorë. „Derlius tikrai neeilinis. Mat sulaukëme ir psichiatrø. Bûtent ðiø specialistø labai trûko“, – sako A. Rimkevièienë. Pradëjusi dirbti suaugusiøjø gydytoja psichiatrë Auðra Raèkauskienë iðeina dekretiniø atostogø, bet, kaip viliasi kolektyvas, sugráð. Vasarà ástaiga neteko tragiðkai þuvusio vaikø ir paaugliø psichiatro Vytauto Roko. Jo vietoje dirba gydytoja Eglë Steponë. A. Rimkevièienës teigimu, ástaigai medikø pakanka. Reikëtø nebent dar vieno gydytojo odontologo.

Slaugytojos emigruoja „Gydytojø netrûksta, o ðtai slaugytojø labai, – sako direktorë. – Jas vilioja kur kas geriau apmokamas darbas uþsienyje. Mûsø slaugytojos daþnai iðvaþiuoja. Su atëjusiomis praktikantëmis kalbame apie jø darbo planus. Dauguma ketina iðvykti. ValstyPSPC direktorë Audronë Rimkevièienë dþiaugiasi, kad ástaiga pacientams kasmet gali teikti vis kokybiðkesnæ paslaugà.

„Laukiame dar vieno këdainieèiams jau paþástamo ðeimos gydytojo, taèiau kol kas jo pavardës neatskleisime. Vëliausiai gydytojas dirbti pradës nuo naujø metø“, – staigmenà saugo A. Rimkevièienë. Këdainiø PSPC ir kaimø ambulatorijose dirba 31 ðeimos gydytojas. Direktorës teigimu, pagal gyventojø skaièiø ðiuo metu ðeimos gydytojø yra uþtektinai.

Pakanka ir kitø specialistø Kasmet atsinaujina bei pilnëja ir ðeimos gydytojø komanda – akuðeriø ginekologø, chirurgø gretos. Birþelio mënesá pradëjo dirbti akuðerë ginekologë Akvilë Eismantienë. „Gydytojø ginekologø kolektyvas mûsø ástaigoje – jaunas. Tuo turëtø dþiaugtis bûsimos mamos“, – spëja A. Rimkevièienë. Nuo rugpjûèio dviejø jaunø

bës politika ðiuo klausimu daro didelæ átakà.“ Nors slaugytojos vis daþniau iðvyksta dirbti á uþsiená, ástaiga sulaukë á Këdainius gyventi atsikrausèiusios ir mûsø PSPC dirbsianèios Kauno klinikø slaugytojos. „Labai kviestume ágyti slaugytojo kvalifikacijà ir ateiti dirbti“, – ragina A. Rimkevièienë.

Gydytojø daugyn – eilës në ið vietos PSPC direktorë stebisi, jog nors ðeimos gydytojø pakanka, eilës netrumpëja. „Pavyzdþiui, rugsëjo 10 dienà pas 10 ðeimos gydytojø eilë buvo trys dienos, pas 5 medikus – iki penkiø dienø, pas septynis – iki dviejø savaièiø, pas ðeðis – daugiau nei 15 dienø ar beveik iki mënesio. Visada atrodo, kad jei yra eilës, tai trûksta gydytojø. Ðiandien galime uþtikrintai pasakyti, kad

Kol kas didþiausia ástaigos problema – eilës. Ðios gerokai susitrauktø, jei pacientai atsakingiau planuotø savo vizitus pas gydytojà. A. Barzdþiaus nuotr.

gydytojø netrûksta. Greièiau mums visiems stinga supratimo, kaip rûpintis savo sveikata“, – ásitikinusi A. Rimkevièienë. Direktorë pabrëþia, jog kai kuriø pacientø baimë, kad ûmiai susirgæ nepateks pas gydytojà, verèia juos registruotis du kartus per mënesá. Jei nieko bloga nenutinka, pacientai neateina ir në nepraneða. „Ûmiai susirgæ, visada pateksite pas gydytojà. Medikams yra skirtas laikas bûtinajai pagalbai suteikti ir á tà laikà planiniai pacientai nëra registruojami“, – ramina direktorë. „30–40 proc. pacientø reguliariai ateina iðsiraðyti kompensuojamøjø vaistø. Kai kurie pamirðta pasirûpinti vaistais laiku ir tàdien, iðgëræ paskutinæ tabletæ, ateina receptà iðsiraðyti kaip skubios pagalbos“, – pacientø elgesiu stebisi direktorë. Ðiuos vaistus galima iðsiraðyti ir trims mënesiams, bet dalis raðosi tik mënesiui. „Teko bendrauti su tokiais pacientais. Jø motyvas, kad trûksta pinigø nusipirkti vaistø trims mënesiams. Tie þmonës atvyksta ið tolimø kaimø ir sako turintys samdyti transportà, nes autobusai nevaþiuoja. Jei iðsiraðytø vaistø trims mënesiams, tada du mënesius nereikëtø mokëti uþ transportà ir liktø pinigø vaistams, – didesnës atsakomybës ið pacientø tikisi direktorë. – Reikia suprasti, kad turime 45 tûkst. pacientø. Jei kiekvienas taip elgtøsi, tai eilës bûtø po kelis mënesius.“ „Yra pacientø, kurie savaitæ– dvi kenèia skausmus, o galiausiai atskuba pagalbos kaip ûmiu atveju. Tai nëra ûmus atvejis. Jei skauda, nedelskite, uþsiregistruokite pas gydytojà. O jei pasijutote geriau, registracijà atðaukite internetu ar telefonu, – praðo direktorë. – Visi kartu dëdami pastangas, eiliø problemà galime iðspræsti.“

Tikrinasi daugiau nei Kaune A. Rimkevièienë tikisi, kad pacientai daþniau ateis pasitikrinti profilaktiðkai ir bus maþiau ligoniø. Direktorë primena bei kvieèia rajono gyventojus aktyviau dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lëðomis finansuo-

jamose prevencinëse programose. Kol kas Këdainiø rajone atliktø patikrø vidurkiai aukðtesni nei Kauno teritorijoje. Vis tik, pasak A. Rimkevièienës, galëtø dalyvauti ir 100 proc. pacientø. Gimdos kaklelio piktybiniø navikø prevenciniø priemoniø programoje, skirtoje 25–60 metø moterims, ðiø metø pirmàjá pusmetá dalyvavo 39 proc. turëjusiø pasitikrinti këdainieèiø. Kauno teritorijoje – 30 proc. Atrankinës mamografinës patikros dël krûties vëþio programoje, skirtoje 50–69 metø moterims, dalyvavo 59 proc., Kauno teritorijoje – 40 proc. „Tyrimà galima atlikti Këdainiø ligoninëje. Matyt, todël pasitikrinusiøjø skaièius iðaugo“, – sprendþia direktorë. Prieðinës liaukos vëþio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–75 metø vyrams ir vyrams, sulaukusiems 45-eriø, jeigu jø tëvas ar broliai serga minëtos rûðies vëþiu. Patikrinta 63 proc., Kauno teritorijoje – 62 proc. Storosios þarnos vëþio ankstyvosios diagnostikos programoje kvieèiami dalyvauti 50–74 metø pacientai. Sulaukta 56 proc., Kauno teritorijoje – 50 proc. Asmenø, priskirtinø ðirdies ir kraujagysliø ligø didelës rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemoniø programa skirta 40–55 metø vyrams ir 50–65 metø moterims. Patikrinta 30 proc. pacientø. PSPC direktorë A. Rimkevièienë atkreipia dëmesá, kad ðioje programoje ypaè aktyviai turëtø dalyvauti vyrai. Mat bûtent juos, palyginti, labai jauname amþiuje pakerta infarktas. Vaikø krûminiø dantø dengimo silantinëmis madþiagomis programa skirta 6–14 metø vaikams. Èia ástaiga daugiau nei dvigubai pranoko lûkesèius. „Kauno teritorinë ligoniø kasa paskaèiavo, kad dantis silantinëmis medþiagomis turëtume padengti 102 vaikams, o mes profilaktinio patikrinimo metu suradome 287 vaikus. Visiems procedûra nemokama“, – aiðkina direktorë.

balandþio mënesiais. Rugsëjo 14 dienà visi vaikai turëjo bûti baigæ profilaktinæ patikrà ir pristatæ paþymà ugdymo ástaigoms. „Këdainiø PSPC yra prisiraðæ 4 152 moksleiviai. 450 kol kas sveikatos dar nepasitikrino ar nebaigë to daryti. Labai nudþiugino kaime gyvenantys tëveliai ir kaimo ambulatorijø darbuotojai. Ðtai Krakiø ambulatorija patikrà buvo baigusi iki rugsëjo. Keturios ambulatorijos kol kas nebaigusios“, – duomenis pristato direktorë.

Tapo sektinu pavyzdþiu Nebe pirmus metus PSPC diegiama japoniðka procesø optimizavimo sistema LEAN, sukurta bei pradëta taikyti „Toyota“ automobiliø gamykloje, taèiau tinkanti ir kitø srièiø ástaigoms. „Diegdami ðià sistemà kartu su darbuotojais ieðkome problemø sprendimo bûdø. Siekiame, kad darbuotojai dirbtø sklandþiai, o pacientams bûtø patogu ir aiðku, kur kokias paslaugas gauti, kad paslaugos bûtø suteiktos kokybiðkai ir laiku. Sistema duoda rezultatø, todël savo patirtá pristatëme Lietuvos gydytojø vadovø sàjungos nariams. Beveik kas mënesá sulaukiame sveèiø, kurie nori pasiþiûrëti, kaip sistema dirba ir taikyti jà savo ástaigose. Lietuvoje esame vienintelis PSPC, diegiantis LEAN sistemà“, – dëmesá atkreipia A. Rimkevièienë.

Rezultatai akivaizdûs

LEAN sistemos rezultatai ástaigos veiklos procesus gerokai paspartino. Ðtai anksèiau pereiti vairuotojø komisijà þmogus uþtrukdavo 4–5 val. Dabar pakanka 1,5 valandos. Procedûrø kabinete per tris valandas turi bûti priimta iki 200 pacientø. Dirba keturi specialistai. Kiekvienam pacientui tenka maþiau nei minutë. Per tà laikà reikia uþregistruoti þmogø þurnale, suvesti duomenis á kompiuterá bei atlikti procedûrà. „Tik iðmintingas organizavimas, idealiai sutvarkyta darbo Pasirûpina laiku vieta, kad netektø gaiðti laiko, leiVaikø profilaktine patikra dþia spëti“, – ásitikinusi A. RimPSPC rûpintis pradeda kovo– kevièienë.




 





     

         

              

  

 

 

      

   



         

         

   

  

 

 

     



    

 

 

      

 

  

     

   

 

       

 

  

         

     

   















 









            

    

   

    

  

    

  


        

 

   

 

         



                                                     









 



   

  



               

              

      

            

                   

  

 

              

  

           

  

    

  

      

    

    

  

        

     

   

          

   

    

     




 





     

        

           

           

         

     



           



       

     

 



       

                     

    



   

                                        

      

      

     

    

       



    

          

   

                    

     

         



  

            

  

 

                         

    

        

   



          

  

    

  





        

         



       

   

  

     

   

      

        

    

  

  


 



 



                  



                



              



                                                               

                                            

     

                                                                                 



           



               

         



                     

      





            

  



                          

     



                    



             

                                                                          

 



                   

   

              



              

                    

       





       

   


 

    

  

                          

  

        

     

                

            

                                                                      

    

          

           

       

       



 

       

    

        

    

 



 

 

       





     

     

 

  



                  

            

       

    

      

 

              

 

                   



  

            

   

   

     

               

 

  

     

                                



    

     



         

     

         

                     

   


 

            

   

     



   

         



                 

      

      

                 



  





                                  



     

 

      





           

            

    

    

 

     

           



   



          

    

    

   

             



  



          



         

                      

        



 



    

                                        

      




 





                                     

                 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             

      

                                                                                                                                                                              



                                  



                                                                                                                                                                       

          

          

     

       

2015 09 17  
2015 09 17  
Advertisement