Page 1

Rinkosaikðtë 2014 m. balandþio 3 d.

19-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2014 m. balandþio 3 d. Ketvirtadienis

Nr. 39 (2 698)

Aplinkos ministrà këdainieèiai apibërë klausimais Auðra MALINAUSKIENË

Antradiená rajono savivaldybëje lankësi aplinkos ministras V alentinas Mazuronis Valentinas ir viceministras Linas Jonauskas, kuriuos priëmë rajono savivaldybës mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë, administracijos direktorius Romualdas Gailiûnas ir jo pavaduotojas Arûnas Kacevièius. Á susitikimà, trukusá beveik dvi valandas, susirinko itin gausus bûrys rajono savivaldybës Bendrojo, Architektûros ir urbanistikos, Statybos ir komunalinio ûkio skyriø vadovø bei specialistø, uþdarosios akcinës bendrovës „Këdainiø butai“ atstovø. /Nukelta á 2 psl./ Rajono savivaldybës vicemerë N. Naujokienë ir aplinkos ministras V. Mazuronis apsikeitë atminimo dovanëlëmis. /Nuotr. autorës/

Kaina 1, 20 Lt

Siautëjo plëðikai Paskutinæ kovo dienà mieste darbavosi plëðikai plëðikai,, kuriø darbus kità dienà komisariate uþfiksavo nukentëjusieji nukentëjusieji.. Apie plëðimus kovo 31-osios vakarà, netgi panaðiu metu, komisariatui praneðë du këdainieèiai. Vakare, 21.20 val., miesto parke buvusiam 1995 metais gimusiam këdainieèiui nepaþástamas asmuo smûgiavo ðeðis kartus rankomis ir kojomis á ávairias kûno vietas bei pagrobë ið jo 14 litø. Vaikinui prireikë medikø pagalbos. Negausiai praturtëjo ir þmogø Ðëtos gatvëje apiplëðæ nusikaltëliai. Èia apie 21.30 val. jie prikûlë ir apiplëðë 1972 metais gimusá vyrà. Uþpuolikai já sumuðë, o ðiam pargriuvus iðtuðtino kiðenes, kuriose, be mobiliojo telefono aparato, terado 5 litus ir vienà eurà.

Apvogë iðgertuvëse Po vidurdiená ávykusiø iðgertuviø këdainietë patyrë nuostoliø. Ið moters, uþsnûdusios popieèio miegu, rankinës S. Jaugelio-Telegos gatvëje vykusio vakarëlio dalyviai pavogë pinigus. Po keturiø dienø átariamieji, pasisavinæ pinigus, sulaikyti ir uþdaryti á areðtinæ. „Rinkos aikðtës“ inf.

Ástaigos susivienijo á turizmo klasterá Lina FIODOROVA

Šešios rajono ástaigos susijungia á turizmo klasterá, kuris, tikimasi tikimasi,, padës privilioti turistø ir taip plëtoti turizmà bei gauti vietos verslininkams ekonominës naudos. Po pusmetá trukusiø pasiruoðimø oficialus dokumentas tarp ástaigø bus pasiraðytas balandþio 7-àjà.

Susivienijo ðeðiese /Nuotr. autorës/

Renginá apie klasterizacijà pradëjo meras R. Diliûnas, sveikinæs sveèius.

Klasterizacija – ástaigø susivienijimas dël bendro tikslo, ðiuo atveju – dël turistø srautø didinimo rajonuose, regionuose, Lietuvoje prasidëjo 2009 metø antroje pusëje, kai buvo paskelbtos finansavimo priemonës (Inoklaster LT ir Inoklaster LT+) klasteriams remti ið Europos Sàjungos (ES) struktûriniø fondø. /Nukelta á 2 psl./

Adresas: Didþioji g. 26, Këdainiai


2

2014 m. balandþio 3 d.

Tarybos posëdyje kunkuliavo aistros Ástaigos susivienijo á turizmo klasterá

Auðra MALINAUSKIENË

Prieð keletà dienø ávykusiame 25-ajame rajono savivaldybës Tarybos posëdyje ið 44 svarstytø sprendimø projektø buvo nepatvirtintas tik vienas. Daugiausia klausimø ir diskusijø kilo dël 2014 metø keliø prieþiûros ir plëtros programos bei visuomenës sveikatos rëmimo specialiosios 2012–2015 m. programos 2014 metø sàmatos patvirtinimo. Pastarojo projekto sprendimas, opozicijos nariams iðtraukus identifikavimo korteles ir tokiu bûdu nebalsavus, buvo nepriimtas.

/Atkelta ið 1 psl./

Pritarë ataskaitoms Ðiame rajono tarybos posëdyje pritarta 2013 metø ataskaitoms, kurias pateikë savivaldybës kontroliuojamø ámoniø ir vieðøjø ástaigø, biudþetiniø ástaigø vadovai. Taip pat pritarta specialiojo daugiabuèiø namø savininkø bendrijø rëmimo fondo 2014 metø sàmatai, priëmimo á bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ir joms priskirtø aptarnavimo teritorijø patvirtinimo apraðams, pakeitimams dël socialinës paramos mokiniams ir nemokamo jø maitinimo bei kt.

Kelia nerimà Tarybos nariai pritarë ir mero 2013 metø veiklos ataskaitai. Rajono vadovas R. Diliûnas sakë, kad pernai buvo ávykdyta nemaþai konkreèiø darbø. „Dþiaugiuosi, kad visi darbai, kurie buvo numatyti strateginiame 2013-øjø metø plane, pagal kieká buvo ávykdyti 96 procentais, o pagal investicijas – 102,5 proc. Be to, darbai, tarp kuriø – infrastruktûra, pastatø moderni-

Posëdyje rajono Tarybos nariai priëmë daugiau kaip keturias deðimtis savivaldybei svarbiø sprendimø. /Nuotr. autorës/

zavimas, renovacija ir kt., buvo tolygiai paskirstyti visoje mûsø rajono teritorijoje – ir kaimuose, ir mieste. Tai yra labai svarbu. Ðiuo metu pagrindinës ir nerimà kelianèios problemos yra modernizuotø, renovuotø objektø atidavimas vertinti, nes statybos ámonës bankrutuoja kartu „iðsineðdamos“ dokumentus, projektus bei kt. Tuomet mûsø savivaldybë ið naujo turi surinkti tuos dokumentus, kad galëtø atiduoti objektà vertinti. Ðiuo metu tokia situacija yra susidariusi su renovuotu M. Daukðos vieðosios bibliotekos, buvusio Dotnuvos vaikø darþelio ir kitais pastatais. Kol kas jau sutvarkyti du treèdaliai M. Daukðos vieðosios bibliotekos dokumentø, tad greit galësime atiduoti ðá statiná vertinti“, – kalbëjo R. Diliûnas.

Ateina nepasiruoðæ Jeigu didþiàjà dalá projektø sprendimø Tarybos nariai priëmë bendru sutarimu, tai dël keliø klausimø kilo nemenkos aistros, o kartais ið opozicijos pusës buvo laidomos ir ne itin etiðkos replikos. Nesutarimus sukëlë keliø prieþiûros ir plëtros programa bei visuomenës sveikatos rëmimo 2014 metø sàmatos patvirtinimas. Pastarojo projekto sprendimas, nebalsavus opozicijos tarybos nariams ir neuþtekus valdanèiosios daugumos nariø balsø, buvo nepriimtas. Stebint posëdá susidarë vaizdas, kad kai kurie rajono savivaldybës Tarybos nariai gana neatsakingai þiûri á savo darbà – ateina nepasiruoðæ, neiðanalizavæ pateiktø projektø sprendimø, prieð balsavimà iðtraukia korteles arba ið viso nedalyvauja svarstymuose.

Aplinkos ministrà këdainieèiai apibërë klausimais /Atkelta ið 1 psl./ Këdainieèiai ministrui uþdavë daugybæ klausimø, tarp kuriø aktualiausi – teritorijø planavimas, daugiabuèiø renovacija ir gyventojø motyvacija bei finansavimas, atliekos ir jø rûðiavimas, vandenvala ir prisijungimas prie nuotekø tinklø, sugadintø miðkø keliø ir stumbrø keliamos bei kt. problemos.

Problema dël stumbrø Vicemerë N. Naujokienë pabrëþë, kad ðis susitikimas buvo labai svarbus, nes aptarti mûsø rajonui itin aktualûs gamtosaugos, vasarà sklindanèiø nemaloniø kvapø, miðko keliø, daugiabuèiø namø modernizavimo ir kiti klausimai. „Su ministru aptarëme ir mûsø rajonui aktualià problemà dël stumbrø, kuriø turime dvi bandas,

kelianèias mums ne tik dþiaugsmà, bet ir pridaranèià nemaþai þalos dël to, kad gyvûnai iðtrypia laukus. Ûkininkams uþ patirtus nuostolius yra iðmokamos didþiulës sumos – uþpernai þalai atlyginti buvo iðmokëta daugiau kaip 300 tûkstanèiø litø, pernai – daugiau kaip 100 tûkst. Lt. Be to, yra ir pasiligojusiø stumbrø, todël reikëjo aptarti ir ðià problemà“, – kalbëjo N. Naujokienë. Vicemerë tikisi, kad po aplinkos ministro V. Mazuronio ir viceministro L. Jonausko vizito darbai pajudës ir aktualûs klausimai bus sprendþiami sparèiau.

Naudingas abiem pusëms V. Mazuronis pabrëþë, jog susitikime buvo apsikeista nuomonëmis apie daugelá mûsø rajonui svarbiø dalykø. „Tai – daugiabuèiø renovacija, atliekos, stumbrai ir pan. Pokalbis buvo labai konstruktyvus ir

naudingas abiem pusëms. Pajutome situacijà Këdainiø rajone, taip pat atsakëme á uþduotus klausimus bei pateikëme mûsø ministerijos planus. Tikrai atkreipsime dëmesá á tai, kà Këdainiuose iðgirdome apie vandevalos projektus, daugiabuèiø renovacijà ir kt. Lietuvoje daugiabuèiø modernizavimo problema juda neblogai, taèiau Këdainiuose ðis procesas ðiek tiek atsilieka. Tai yra normalu, nes ðalies rajonuose sàlygos yra nevienodos. Seimui atidavëme Vandens ir nuotekø ástatymà, apimantá vandens tiekimo, nuotekø, taip pat ir lietaus vandens nuotekø sistemà, kuriame sprendþiamas ir nuotekø duobiø iðsëmimo klausimas. Ateityje ið gyventojø bus reikalaujama atitinkamø sutarèiø, kuriø nesudarius reikës mokëti baudas uþ neprisijungimà prie magistraliniø nuotekø tinklø arba þmogus pats turës pasistatyti valymo árengimus“, – kalbëjo V. Mazuronis. Po vizito rajono savivaldybëje sveèiai apsilankë Këdainiø krematoriume.

Këdainiuose realûs veiksmai klasteriui sukurti prasidëjo bemaþ prieð pusmetá. Nors pirmajame susitikime dël klasterio kûrimo dalyvavo apie 20 vietos ástaigø, treèiajame, kuris ávyko praëjusià savaitæ Daugiakultûriame centre, buvo vos ðeðiø ið jø atstovai: Këdainiø kraðto muziejaus, Turizmo ir verslo informacijos centro, UAB „K2 LT“ – krematoriumo, J. Monkutës-Marks muziejaus-galerijos, vieðbuèio-restorano „Grëjaus namas“ ir Këdainiø rajono vietos veiklos grupës. Anot J. Monkutës-Marks muziejaus-galerijos direktorës Dalios Minkevièienës-Jazdauskienës turizmo klasterio sukûrimas turëtø teigiamai veikti, t.y. padëti ilgiau iðlaikyti turistus rajone, kad aplankæ senamiestá jie tæstø kelionæ po mûsø miestà. Apie bûtinybæ kaimiðkose vietovëse besikurianèius teminius kaimus átraukti á turizmà jau anksèiau kalbëjo ir Këdainiø VVG pirmininkë A. Vaidotienë.

Tikimasi, kad paþins Këdainius kitaip Renginyje Këdainiø klasterá pristatæs Kraðto muziejaus direktorius Rimantas Þirgulis teigia, kad klasteris bûtø naudingas tuo, kad padidëjæs turistø srautas atneðtø ekonominës naudos verslui ir miestui, pagausëtø investicijos á turizmo infrastruktûrà, padidëtø Këdainiø þinomumas, patrauklumas ir pagerëtø

ávaizdis, taip pat atsirastø efektyvesnis bendradarbiavimas ir komunikacija tarp ávairiø Këdainiø ástaigø, ámoniø ir institucijø. Tikimasi, kad ateityje prie klasterio prisijungs daugiau ástaigø ir bus plëtojamas uþsienio bendradarbiavimas bei ásitraukimas á tarptautinius projektus. Nors klasteris dar nesukurtas, bet vienas paslaugø paketas – „Paþink Këdainius kitaip“ jau yra parengtas. Jis yra apraðytas pernai iðleistame lankstuke, kuris buvo pristatytas tarptautinëse sporto, turizmo ir laisvalaikio parodose „Adventur“ Vilniuje ir „Balttur“ Rygoje.

Dalijosi susivienijimo patirtimi Prieð ketinamà pasiraðyti jungtinæ klasterio dalyviø sutartá atstovai iðklausë teoriniø áþvalgø apie turizmo klasterio plëtros galimybes Lietuvoje ir sëmësi gerosios patirties ið klasterius jau sukûrusiø Birþø, Anykðèiø rajonø. Ðtai Birþø klasterio valdybos pirmininkas, Birþø kraðto muziejaus „Sëla“ direktorius G. Butkevièius paþymëjo, kad Birþuose kuriant klasterá taip pat „atbyrëjo“ didelë dalis nariø, neiðvengta nesklandumø, taèiau jau pasiekta ir pirmøjø rezultatø – sukurta 19 skirtingø paslaugø paketø, kurie skirti turistams, kad pastarieji ádomiai praleistø laikà Birþuose. Á paketus áeina vienos ar dviejø dienø renginiai, ekskursijos, ávairûs uþsiëmimai.

Këdainiø rajono savivaldybës informacija

Artëja Velykos. Nelikite abejingi vaikams, likusiems be tëvø globos „Pavasaris. Parkuose, gatvëse, mieste tiek daug ðeimø. Vaikai laimingi, jie turi MAMÀ ir TËTÁ. Að neturiu mamos, nei tëèio. Taip norëèiau, kad mane kas apkabintø, pabuèiuotø, paguostø, kartais ir pabartø. Deja... Priimkite mane á ðeimà, að laukiu Jûsø. Laukiu tø, kuriuos vadinèiau mama ir tëèiu. Paimkite nors trumpam. Að bûsiu geras... Að Jûsø labai laukiu“. Artëja Velykos – gamtos atbudimo, pavasario dþiaugsmo ir linksmybiø ðventë. Këdainiø vaikø globos namuose „Saulutë“ ðiuo metu gyvena 42 tëvø globos netekæ vaikai, Këdainiø specialiosios

mokyklos Globojamø vaikø skyriuje gyvena 30 tëvø globos netekusiø vaikø. Nemaþa dalis jø ðventes praleis vaikø globos ástaigoje. Nelikite abejingi vaikams, likusiems be tëvø globos. Norint paimti vaikà á ðeimà, tereikia labai nedaug: apsilankyti rajono savivaldybës Vaiko teisiø apsaugos skyriuje. Èia specialistës paaiðkins, kokiø reikia dokumentø norint paimti vaikà sveèiuotis. Leiskite nors akimirkai pasijusti jiems šeimos dalimi. Rajono savivaldybës administracijos Vaiko teisiø apsaugos skyrius

Informacija pieno gamintojams, vykdantiems pieno ir pieno gaminiø pardavimà tiesiogiai vartotojui Pieno gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotà, Tiesioginiø pardavimø 2013–2014 kvotos metø pieno gamybos ir realizavimo metinæ deklaracijà (K10) privalo pateikti nuo 2014 m. balandþio 1 iki 2014 m. geguþës 14 d. Norëtume informuoti, kad vadovaujantis Pieno gamybos kvotø sistemos administravimo taisykliø, patvirtintø Lietuvos Respublikos þemës ûkio ministro 2003 m. lapkrièio 20 d. ásakymu Nr. 3D-495, 25 punktu, gamintojai, parduodantys ir/arba atiduodantys tiesiogiai vartoti pienà ar pieno produktus, kiekvieniems kvotos metams pasibaigus, iki geguþës 14 d. uþ praëjusius kvotos metus pateikia savivaldybëms Agentûros nustatytos

formos deklaracijà apie tais kvotos metais pagaminto, sunaikinto, suvartoto ûkyje maistui ir gyvuliams ðerti, parduoto ir/arba atiduoto tiesiogiai vartoti bei parduoto supirkëjui pieno kiekius, nurodydami ir likusiø nepanaudotø pieno ir pieno produktø kiekius. Pagal 26 punktà, gamintojai, turintys pardavimo tiesiogiai vartoti kvotà, taèiau visus kvotos metus nepardavæ ar neatidavæ tiesiogiai vartoti pieno ar pieno produktø, taip pat privalo pateikti deklaracijà, pieno pardavimo tiesiogiai vartoti skiltyse áraðydami nulá. Deklaracijos priimamos Þemës ûkio ir aplinkosaugos skyriuje 503 kab., tel. 69 537. Uþs. Nr. 1 568


2014 m. balandþio 3 d.

Per penkis patikrinimus – puokðtë paþeidimø Lina FIODOROVA

Valstybinës darbo inspekcijos (VDI) Kauno teritorinio skyriaus darbo inspektoriai Këdainiuose ir Këdainiø rajone ðiemet atliko jau penkis planinius patikrinimus ir priëjo prie išvados, kad rajono darbdaviai dar randa landø, kuriomis pasinaudodami sutaupo, taèiau rizikuoja darbuotojø sauga ar maþesne pensija. Uþfiksuota, kad per penkis ðiemet ávykusius patikrinimus darbo inspektoriai nustatë darbo santykius ir darbuotojø saugà bei sveikatà reglamentuojanèiø aktø paþeidimus, t.y. neteisingà darbo lai-

ko apskaità; darbo uþmokesèio mokëjimo tvarkos paþeidimø. Taip pat nustatyta atvejø, kai darbo vietos neatitinka darbuotojø saugos ir sveikatos teisës aktø keliamus reikalavimø, ámonëse nëra nustatytos asmeniniø apsaugos priemoniø iðdavimo tvarkos. Per tris ðiø metø mënesius yra ávykæs vienas mirtinas nelaimingas atsitikimas, ðiuo metu vyksta tyrimas. Ðiemet sulaukta ir skundø. Vieno tokiø pagrindu reaguojant á pateiktà informacijà apie galimus paþeidimus atliktas patikrinimas. „Këdainiø rajone darbø saugos srityje padëtis gerëja, ðiais metais reikalavimø paðalinti paþeidimus suraðyta maþiau, lyginant su praëjusiø

metø tuo paèiu laikotarpiu. Darbø stabdymo atvejø ðiemet dar nebuvo. Taèiau apie ðiø metø prognozes dar ankstoka kalbëti, nes daugelis darbø tik prasideda“, – sakë VDI Kauno teritorinio skyriaus vedëjas Mindaugas Petras Balaðaitis. Kauno apskrityje, taip pat ir Këdainiuose, per metus ið viso atliekama apie 1 000 planiniø patikrinimø, kurie vykdomi vadovaujantis inspekcijoje veikianèia rizikos vertinimo metodika. Taip pat yra vykdomi neplaniniai patikrinimai pagal gautà informacijà. Kauno teritorinis skyrius turi pasiraðæs bendradarbiavimo susitarimus su savivaldybiø administracijomis, taip pat ir su Këdainiø rajono savivaldybës administracija. Aktyviai dirbama nustatant nelegalaus darbo atvejus ir skirstant socialinæ paramà.

3

Këdainiø rajono savivaldybës informacija Kovo 28 d. Këdainiø rajono savivaldybës taryba priëmë ðiuos norminius teisës aktus:

Ar þmonëms su negalia pakis iðmokos dydis? Auðra MALINAUSKIENË

Socialinës apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame pasitarime, skirtame aktualiems socialinës apsaugos klausimams aptarti aptarti,, dalyvavo ir Këdainiø rajono savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëja Jûratë Blinstrubaitë. Vienas ið aptartø klausimø – neágaliøjø specialiøjø poreikiø nustatymo kriterijø tvarkos apraðo projekto ir pilotiniø savivaldybiø, ágyvendinusiø naujà tvarkà, darbo rezultatø pristatymas.

Didelis atotrûkis „Ðiandien specialieji poreikiai yra: nuolatinës slaugos, nuolatinës pagalbos prieþiûros (pagalbos), lengvojo automobilio ásigijimo ir jo techninio pritaikymo iðlaidø kompensacijai ir transporto iðlaidø kompensacijos. Kalbant apie tris kompensacijas, iðskyrus lengvojo automobilio ásigijimo ir jo techninio pritaikymo iðlaidø kompensacijai, ato-

trûkis tarp ðiø trijø gyventojams mokamø iðmokø yra labai didelis. Iðmoka asmeniui, kuriam nustatytas nuolatinës slaugos poreikis, – 900 litø, nuolatinës pagalbos (prieþiûros) kompensacija pensinio amþiaus þmonëms – 180 Lt, darbingo amþiaus þmonëms – 360 Lt, o transporto iðlaidø kompensacija siekia vos 32,5 Lt. Daugeliui neágaliøjø ðios iðmokos yra pragyvenimo lëðos, o ne specialiøjø poreikiø tenkinimas, todël papildomai praðoma ávairiø socialiniø paslaugø“, – vardijo J. Blinstrubaitë. Paðnekovë pabrëþë, kad atotrûkis tarp ðiø iðmokø yra labai didelis, todël nustatinëjant specialiuosius poreikius reikëtø atsiþvelgti ne vien tik á medicininius kriterijus, bet ir socialinius poreikius – þmogaus savarankiðkumà ir apsitarnavimo funkcijø lygmená.

Dalyvavo savivaldybës Pernai ðeðios ðalies savivaldybës ðalia Neágalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinës pasaugos ir darbo ministerijos kriterijø kartu vertino ir þmogaus sa-

varankiðkumà: galimybæ paèiam pasigaminti maistà, pavalgyti, asmens higienos palaikymà, aplinkos suvokimà, judëjimo ribotumà ir kt. „Asmenims, kuriems nustatytas nuolatinës slaugos poreikis, viskas yra aiðku, bet daug klausimø iðkyla tais atvejais, kai þmogui nustatytas nuolatinës prieþiûros (pagalbos) poreikis: kiek reikia tos prieþiûros, pagalbos, kokios reikia prieþiûros, pagalbos ir pan. Buvo pastebëta, kad dalies þmoniø asmens funkcionalumo lygmuo yra labai þemas, nes asmuo negalëjo savæs apsitarnauti. Todël ðiuo metu rengiamas projektas, kuriame iðmokas reikëtø iðskaidyti ávedant keletà jø lygmenø, o be medicininio lygmens ávertinti ir asmens savarankiðkumo lygmená. Tai darytø socialiniai darbuotojai“, – kalbëjo J. Blinstrubaitë. Paðnekovë ásitikinusi, kad toks projektas, prie kurio ðiuo metu dirbama, bûtø socialiai teisingas, nes pilotiniø savivaldybiø patirtis parodë, jog socialiniams darbuotojams prisidedant prie asmens funkcionalumo vertinimo, iðmokos skirstomos tikslingiau.

Nuo balandþio 1 d. ðvietimo ástaigose prasideda priëmimas Tarybos posëdyje, kuris vyko praeità penktadiená, buvo patvirtintas Priëmimo á Këdainiø rajono savivaldybës bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraðas ir Këdainiø rajono savivaldybës bendrojo ugdymo mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos. Nuo balandþio 1 d. savivaldybës ðvietimo ástaigose prasideda dokumentø mokytis mokykloje nuo rugsëjo 1 d. priëmimas. Bus vadovaujamasi nauju tarybos sprendimu. Pagal naujàjá apraðà, á bendràjà mokyklà mokytis pagal pradinio ugdymo programà ir pagrindinio ugdymo programos pirmàjà ir antràjà dalis pirmumo teise priimami toje mokykloje prieðmokyklinio ugdymo grupæ lankæ vaikai, mokiniai, baigæ pradinio ugdymo programà ar pagrindinio ugdymo programos pirmàjà dalá ir toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys sa-

vivaldybës tarybos mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tëvø (globëjø, rûpintojø) ir vaikø pageidavimu á bendràjà mokyklà mokytis pagal pradinio ugdymo programà ir pagrindinio ugdymo programos pirmàjà ir antràjà dalis gali bûti priimami mokiniai, negyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys kitoje savivaldybëje, jeigu mokykloje yra laisvø vietø. Bendràjà mokyklà mokytis pagal vidurinio ugdymo programà asmenys ið savivaldybës teritorijos renkasi patys. Ðvietimo skyriaus vedëjas Julius Lukoðevièius informavo, kad, atsiþvelgus á mokyklø tinklo pertvarkos pakeitimus Këdainiø mieste (neliko M. Daukðos pagrindinës mokyklos, nekomplektuojamos 1 klasës mokyklose-darþeliuose, 9-os klasës pagrindinëse mokyklose), buvo padaryti pakeitimai priskiriant teritorijas mokykloms. Gimnazijoms priskirtos aptarnavimo teritorijos pagal mokiniø skaièiø, koká gali priimti Ðviesioji gimnazija ir „Atþalyno“ gimnazija. Ka-

dangi Ðviesioji gimnazija gali priimti ribotà mokiniø skaièiø á pirmàjà gimnazinæ klasæ (2014 m. – 112 mokiniø), kai kurios gatvës yra perskirstytos. Mokiniai, pagrindinëse mokyklose baigæ 8 klases, gali tæsti mokymàsi „Atþalyno“ ir Ðviesiojoje gimnazijose, Suaugusiøjø ir jaunimo mokykloje ar Profesinio rengimo centre. „Reikëtø pripaþinti, kad Këdainiø mieste atstumai iki gimnazijø nëra tokie dideli, dël ko reikëtø nerimauti, o ugdymo kokybë uþtikrinama abiejose gimnazijose“, – teigia Ðvietimo skyriaus vedëjas J. Lukoðevièius. Visà savivaldybës tarybos sprendimà galima rasti savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt-Teisinë informacija-Teisës aktai-Sprendimas Nr. TS-39 Dël priëmimo á Këdainiø rajono savivaldybës bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraðo ir Këdainiø rajono savivaldybës bendrojo ugdymo mokykloms priskirtø aptarnavimo teritorijø patvirtinimo. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë

Susipaþinti su ðiais ir kitais Këdainiø rajono savivaldybës tarybos priimtais sprendimais galite savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt (Teisinë informacija-Teisës aktai). Uþs. Nr. 1 567

VILNONËS ANTKLODËS Balandþio 8 d. (antradiená) 13–13.30 val. – Këdainiuose (ûkininkø turguje Gedimino g.), 13.50 val. – Nociûnuose, 14.05 val. – Labûnavoje, 14.30 val. – Josvainiuose, 14.50 val. – Dotnuvoje,

15 val. – Akademijoje, 15.15 val. – Krakëse, 15.30 val. – Mantviliðkyje, 15.45 val. – Gudþiûnuose, 16 val. – Vikaièiuose, 16.10 val. – Devynduoniuose. Gamintojø kainomis bus parduodamos vilnonës viengulës (kaina – 150 Lt), dvigulës (kaina – 170 Lt) ir vaikiðkos (kaina – 90 Lt) antklodës, ávairiø matmenø èiuþiniai (paklotai, kaina – nuo 130 iki 180 Lt), vilnonës pagalvës (kaina – 60 Lt), vilnonës pagalvëlës këdëms (kaina – 25 Lt), patalynës komplektai (kaina – 80–90 Lt). Ið natûralios aviø vilnos pagaminta patalynë yra labai higieniðka, higroskopiðka (gali sugerti ir iðgarinti daug drëgmës), nesielektrina, lengva, ðilta, gerai praleidþia orà ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasiþymi bakteristatinëmis savybëmis). Pakruojo rajono Lygumø vilnø verpykla, tel. 8 698 71 270. www.verpykla.lt


4

2014 m. balandþio 3 d.

Karðtoji linija

Viktoras Uspaskich:

„V. Landsbergio–D.Grybauskaitës sindikato Barbë – devyndarbë pamokos ið Lietuvos Vakarø viðèiukams“ Pabandþiau ávertinti prezidentës Dalios Grybauskaitës metiná praneðimà, kaip pirmà kartà atvaþiavæs á Lietuvà þmogus ir pirmà kartà matantis ðalies vadovës pristatymà. Galima bûtø apibûdinti vienu þodþiu – super super,, ir pridurti – kaip jums, Lietuva, pasisekë su prezident u. Bet kai suþinojau, kad tai – jau penktasis praneðimas ir prezidentu. vis apie tà patá, o darbai skiriasi nuo praneðimø, tada pagalvojau, kaip gi jums, Lietuva, nepasisekë su prezidentu, bet tai – kito straipsnio tema. Valstybës saugumo departamentas visiðkai vieðai pareiðkë, kad uþsienio þvalgybos tarnybos, be vidaus politiniø procesø, stebi ir politiniø lyderiø asmenines savybes. Iðkart pagalvojau: „Nagi, labai ádomu, kokius „vaizdelius“ jie mato? Ir kokias iðvadas tie vaizdeliai leidþia daryti?“ Vaizdelis, vertas pirmos nominacijos. Tai – Lietuvos prezidentës uþsienio politikos „strateginis màstymas“, aiðku, kabutëse. Vienà dienà prezidentë, mojuodama kumðteliu, grasina „iððauti“ Rytø pusën, o jau praëjus vos savaitei, visà strategijà pasuka 180 laipsniø kampu ir pradeda kritikuoti net ES siûlomas ekonomines sankcijas Rusijai. Nesunku buvo pastebëti, kad ðita kritika atsirado iðkart po susitikimo su JAV viceprezidentu Joe Bidenu. Ðá aukðto rango pareigûnà á Lietuvà lydëjusi þurnalistë Ali Weinberg citavo jo pozicijà: „JAV, NATO, ES pasirûpins jumis, bet palikite tà rûpestá mums ir nesikiðkite, kad dar labiau neblogintumëte situacijos“. O jeigu ðá pasakymà iðverstume á ûkiðkà paprastø þmoniø kalbà, tai JAV viceprezidentas atskrido á Lietuvà tam, kad pasakytø mûsø prezidentei: „Moteriðke, susimildama, patylëkite ir nekiðkite savo trigra-

ðio ten, kur nieko neiðmanote.“ Gaila, kad Prezidentë savo partinëje mokyklëlëje studijavo Lenino raðtus, bet nepavartë, pavyzdþiui, Sun Zi karo meno vadovëlio. Ten aiðkiai paraðyta: „Valstybës vadas yra tarsi kaiðtis veþime. Jei jis tvirtai laikosi aðyje, valstybë visada bus stipri. Jei jis suskyla, valstybë visada bus silpna.“ Liûdna, bet mûsø valstybës kaiðtis gerokai áskilæs. Veþimas turbût nepaveþë tokio didelio asmeniniø ambicijø ir puikybës krûvio... Gerai dar, kad JAV viceprezidentas pasirodë ne toks iðpuikæs ir atskrido padëti mûsø pirmajai poniai susigaudyti uþsienio politikoje, t. y. paremontuoti mûsø valstybës veþimo kaiðtá. Vaizdelis kitai nominacijai. Tai konservatoriø patriarcho Vytauto Landsbergio spalvingas nërimas á tarptautinius vandenis. Profesorius vienà graþià dienà ima ir vieðai pareiðkia, kad „JAV prezidentas nëra visiðkas viðèiukas“. Lengviau atsidusau, kad Barakas Obama ðá kartà átiko profesoriui. O kas bus, jei kada nors neátiks? Bus iðvadintas viðèiuku? Ar dar geriau – tuo vardu, kuriuo vadinamas viðèiukas, kai jis uþauga? Kaip sakoma, viena bëda nevaikðto. O konservatoriø partijoje vie-

nas profesorius irgi nevaikðto. Ðalia jo atsiranda kitas profesorius, ðiuo atveju – Kæstutis Masiulis. Pastarasis pareiðkë, kad Europos ðalys labai myli pinigus ir uþ juos gali parduoti bet kà, netgi Krymà. Taip ir norisi paklausti: „O jûs, pone Masiuli, pinigø nemylite? Ar jûsø riebus atlyginimas ne ið tø paèiø ES pinigø?“ Juk ne paslaptis, kad Lietuvos ekonomika vegetuoja tik ES pagalbos dëka, nes 20 proc. valstybës biudþeto formuojama ið ES pinigø. Tai gal, p. Masiuli, nebeimkite daugiau to neðvaraus atlyginimo ið tø pinigø, kurie neatitinka jûsø vertybiø. Neátinka p. Masiuliui ne tik ES. Neátinka net JAV, kuri ðiuo metu yra didþiausias Lietuvos saugumo garantas. Profesorius, ilgai nelaukæs, tëðkë dar vienà þinià, kad „Amerika turbût neávykdys savo paþadø ir apgaus mus, kaip kaþkada apgavo indënus“. Visada turëjau gerà humoro jausmà, bet èia jau tapo nebejuokinga. Kokià þinià K. Masiulis pasiuntë visam pasauliui, taip pat ir uþsienio þvalgybos tarnyboms? Kad NATO ðaliø sàjunga yra nestabili, silpna ir apskritai sudaigstyta papelijusiais siûlais, kaip ta megzta beretë? Uþ tokià þinià Rusijos prezidentas turëtø nulenkti prieð K. Masiulá galvà. Èia noriu perspëti tautieèius: jeigu kartais Lietuvos padangëje pamatysite Rusijos prezidento lëktuvà, negalvokite, kad prasidëjo karas. Ir nepulkite slëptis ðieno kupetose. Èia tiesiog pas K. Masiulá atskrido Rusijos prezidentas padëkoti uþ nuoðirdø jo idëjø palaikymà. Þodþiu, konservatoriai savo purvo pylimà sëkmingai perorientavo ið Rytø á Vakarus. Na, þinoma, reikia ieðkoti naujø rinkø savo reikðmingumui parodyti. Ir tik konservatoriø ir prezidentës dëka pasauliui galime prisistatyti, kaip patys „kieèiausi“ – net viename straipsnyje po susitikimo Hagoje dël pasaulio branduolinio saugumo þurnalistas paraðë: „Neþiûrint á mûsø prezidentës uþimtumà, ji surado laiko susitikti ir su JAV prezidentu B. Obama.“ Ne B. Obama surado laiko, o mûsø prezidentë – na, tikrai, „viðèiukas“ ið JAV gali ir palaukti. Nesvarbu, kad þmonës gyvena skurde, o valstybë skolose, kad neturime nei pinigø, nei gamtiniø iðtekliø, nei stiprios armijos. Bet vis tiek esame „kieèiausi“. Nes kas gi kitas, jei ne mes, gali pamokyti visas didþiàsias pasaulio valstybes, kas ir kaip turi elgtis? Vis pagalvoju, kaþin kodël tas per kraðtus besiliejantis konservatoriø ir prezidentûros jungtinis protas nebuvo iðnaudotas, pavyzdþiui, padidinant þmoniø pensijas? Tuo metu ðalys, kuriø lyderiai taip niekðingai myli pinigus ar net yra potencialûs viðèiukai, gyvena socialiniame ir ekonominiame klestëjime? Atsakymas paprastas – Vakarø ðaliø lyderiai bet kokioje, net ir grësmingoje ðaliai situacijoje, visø pirma, mato ne savo karûnà ir reitingus. Jie mato Þmogø, uþ kurá yra atsakingi. Ir tame yra jø, o kartu ir visos tautos, stiprybë. O mes su savo „karma“, t.y. nestabiliais ir destruktyviais veiksmais garsëjanèia prezidente bei nusiðnekanèiais profesoriais daug pasirinkimø neturime. Bet kraðto apsaugos stiprinimas ir pasitikëjimas tvirta NATO partneryste, manau, suteiks Lietuvai nemaþai galiø. Viktoras USPASKICH, Seimo narys, Darbo partijos garbës pirmininkas

„Nejaugi prekybos centrø vadovai niekada neuþeina á prekybos sales ir nemato, kas ten vyksta? Ne að viena, bet ir visi pirkëjai labai piktinasi, kai kasdien pusë kasø stovi be kasininkø, o prie likusiøjø susidaro ilgiausios pirkëjø eilës. Ypaè tai bûdinga „Maximos“ prekybos centrams. Èia pirkëjø eilës nuo kasø nusidriekia toli á prekybos sales, trukdydamos kitiems pirkëjams ir paties „Maximos“ darbuotojams. O atëjus á „Norfà“ neretai tenka matyti tiesiog anekdotiðkà vaizdà – ið keliø kasø dirba tik viena, prie kurios rikiuojasi nemaþa eilutë... Pirkëjams tai labai nepatogu. Kodël á tai neatsiþvelgiama?“ – piktinasi mûsø laikraðèio skaitytoja ið Këdainiø. Ðtai kaip tà situacijà aiðkina dabar kitoje darbovietëje dirbanti, bet dar neseniai buvusi vieno prekybos centro kasininkë ILONA (vardas pakeistas), kuri sutiko nuðviesti situacijà: „Kasininkiø darbas prekybos centre yra labai grieþtai kontroliuojamas – ne tik centro administracijos, bet ir paèiø pirkëjø. Kurie daþnai pareiðkia nepasitenkinimà dël neveikianèiø kasø. Kasininkës tikrai negeria kavutës, darbo valandomis palikusios kasas. Prieðingai, jos net kelioms minutëms á tualetà nubëgti neturi teisës, apie tai nepraneðusios. Svarbiausia prieþastis, dël ko daþnai stovi neaptarnaujamos kasos – dvigubas darbo krûvis. Kasininkës, bent Këdainiø prekybos centruose, ne tik aptarnauja pirkëjus, dirbdamos kasose. Jos taip pat atlieka ir prekybos salës darbuotojø funkcijas – stebi, kad lentynose nepritrûktø prekiø ir nuolat papildo jø atsargas, atsigabendamos ið parduotuvës sandëliø. Ðis darbas reikalauja nuolatinio dëmesio ir atima nemaþai laiko. Todël piko valandomis susidaro tarsi uþburtas ratas. Padaugëja pirkëjø „atakuojanèiø“ kasas, prie jø nusidriekia eilës, bet tuo paèiu metu sparèiai tuðtëja prekiø atsargos prekybos salëse ir jas nuolat reikia papil-

dyti. Taigi kasininkëms padaugëja darbo salëse. Jos tarsi plëðomos á dvi puses.“ O ðtai kaip apraðytà situacijà komentuoja „Maximos“ prekybos tinklo Komunikacijos skyriaus vadovë Renata SAULYTË: „Iðties kasininko-pardavëjo darbas nëra lengvas. Kasininkas-pardavëjas atsakingas uþ pirkëjø aptarnavimà kasoje (prekiø kodø nuskaitymà, prekiø svërimà, darbà kasos aparatu, mandagø pirkëjø aptarnavimà, sàskaitø faktûrø iðraðymà). Taip pat kasininkas-pardavëjas yra atsakingas uþ priskirtø skyriø prekybos salëje prieþiûrà. T.y. jam priklauso prekiø krovimas á lentynas, produktø galiojimo terminø tikrinimas, kainø etikeèiø dëliojimas, lentynø ðvaros palaikymas, pirkëjø konsultavimas. Taèiau pagrindinë kasininkopardavëjo atsakomybë – aptarnauti klientus kasoje. Klientø patogumas mums yra vienas ið pagrindiniø prioritetø, tad mes nuolatos stengiamës, kad á „Maximos“ parduotuves uþsukæ apsipirkti mûsø klientai tai padarytø greitai ir patogiai. „Maximos“ parduotuvëse kasø darbà stengiamës reguliuoti, atsiþvelgdami á klientø srautà. Esant dideliam klientø srautui paprastai dirba maksimalus kasø skaièius. Jei prie kasø nëra daug klientø, dalis kasininkø-pardavëjø dirba prekybos salëje. Parduotuviø vadovai, atsiþvelgdami á situacijà, klientø srautà ir prekiø tiekimo grafikus, reguliuoja dienos darbus, taip pat ir kasininkø-pardavëjø darbà. Jei klientø parduotuvëje daug, kasininkai nukreipiami juos aptarnauti. Susisiekëme su jûsø minimos parduotuvës vadovais ir papraðëme atkreipti dëmesá á klientø srautus parduotuvëje bei uþtikrinti, kad klientams prie kasø nereikëtø gaiðti, kad jie bûtø aptarnaujami operatyviai ir paslaugiai.“

Apleistos kapinës – ir Dotnuvoje Neseniai á „Karðtàjà linijà“ atkeliavo toks Birutës M. laiðkas (pateikiame sutrumpintà): „Esu gretimo rajono gyventoja, bet daþnai lankausi Këdainiuose pas artimuosius. Aplankau ir Dotnuvà – ðio miestelio kapinëse palaidoti mano seneliai. Dotnuvos kapinës – graþioje vietoje: ðalia baþnyèia, vienuolynas, upelis... Bet kokios jos apleistos! Netvarkomos, tvoros supuvusios ir iðvirtusios, takø nëra, nusenæ medþiai ir ðiukðlina, ir kelia pavojø paminklams. Norëèiau vietinës valdþios pasiteirauti: kada bus skirta dëmesio ir pinigø Dotnuvos kapinëms sutvarkyti?“ Atsakyti á ðá klausimà papraðëme Dotnuvos seniûnà Vytautà GRIGÀ: „Skaudu girdëti tokius þodþius, nes seniûnija miestelio kapinëms skiria labai daug dëmesio. Jø prieþiûrai yra samdomas þmogus, todël kapinëse nëra nenugenëtø nusenusiø medþiø, apþëlusiø takø, iðvirtusiø tvoreliø aplink kapus. Viskas suremontuota, nudaþyta, nugenëta. Ávestas vandentiekis. Nukritæ lapai yra nuolatos nugrëbstomi ir nuðluojami. Nelieka nuoðaly ir vietos gyventojai, kurie daþnai lankosi kapinëse ir priþiûri ne tik savo artimøjø

kapus, bet ir patalkina tvarkant visà kapiniø aplinkà. Pavyzdþiui, dotnuviðkë Vanda Batûrienë ne tik pati pastoviai talkina, bet ir kitus organizuoja talkininkauti. Þinoma, kas tiesa, tas tiesa: kapines juosianti sena tvora verkiant reikalinga kapitalinio remonto. Èia p. Birutë teisi. Ypaè tvorà ið paèiø pamatø griauna ðalia jos auganèiø senø medþiø ðaknys, kurios iðkilnoja tuos pamatus. Tad èia reikëtø ne tik remontuoti tvorà, bet prieð tai paðalinti prie pat jos auganèius ir jà griaunanèius senus medþius. Taèiau visa tai pareikalautø labai dideliø lëðø, kuriø seniûnija neturi. Ir, bent artimesnëje perspektyvoje, nesitiki gauti. Galbût didesná aktyvumà ðiuo klausimu galëtø rodyti vietos bendruomenë – rengti valstybës remiamus projektus ir taip gal sukaupti tvorai atstatyti reikalingus pinigus. O dël to, kad esame kaltinami kapiniø apleidimu, sunku ginèytis neakivaizdþiai. Kai p. Birutë kità kartà lankysis Dotnuvoje, kvieèiu jà uþsukti ir á seniûnijà. Að pats su ja nueisiu á kapines ir mes kartu pasiþiûrësime, kur ir kas jose apleista. Paþadu: jeigu tikrai rasime taisytinø dalykø ir jie bus mûsø jëgoms – bûtinai iðtaisysime.“


2014 m. balandþio 3 d.

Rajone veikia 13 saulës elektriniø nus nëra vedama, todël nëra þinoma, kiek paraiðkø pateikta Këdainiø rajone.

Neringa JASUTË

Rajone prie elektros skirstymo bendrovës LEST O tinklø iš LESTO viso yra prijungta 13 saulës elektriniø, 1111 ið jø pradëjo veikti pernai pernai.. Paèiame Këdainiø mieste veikia septynios saulës elektrinës, Pelëdnagiø seniû nijos Nociûnø kaime yra seniûnijos net 4 saulës energijos ððaltiniai altiniai altiniai,, Geln uose ir Surviliðkio seniûniGelnuose joje – po vien vienàà. Iðnagrinëti praðymai Paraiðkas dël iðlaidø, susijusiø su saulës ðviesos energijos elektriniø projektø plëtojimu, buvo galima teikti Energetikos ministerijos kompensavimo komisijai, kuri jau baigë savo darbà ir iðnagrinëjo visus 4 166 praðymus. „Ið bendros pareiðkëjø praðytos kompensuoti sumos (daugiau nei 37 mln. litø) komisija pripaþino teisës aktø reikalavimus atitinkanèiomis iðlaidomis 12 mln. litø. Kompensacijos

Gamina, parduoda ir perka Nauji elektros energijos ið atsinaujinanèiø iðtekliø gamintojai gali pardavinëti pagamintà elektrà rinkos sàlygomis konkuruodami su kitais elektros energijos tiekëjais. „Prie AB LESTO tinklø saulës elektrinæ prisijungiau nuo 2013 metø rugpjûèio 1 dienos. Visa saulës pagaminama elektros energija yra parduodama AB LESTO. Man uþ kilovatà mokama 0,69 lito. Pradëjus statyti saulës elektrines siûloma pardavimo kaina buvo 1,44 lito, o dabar kaina sumaþëjusi perpus. Mano turima saulës elektrinë maþdaug 16 kW, ji saulëtà dienà pagamina apie 50 kW. Pats pagaminta elektros energija nesinaudoju, o perku ið AB Naudojant saulës baterijas þymiai sumaþinamas tradiciniø energijos LESTO uþ tà paèià kainà kaip ir iðtekliø sunaudojimas. visi vartotojai. Dabar belaukiu, bus iðmokëtos per metus, nuo tikos ministerijos Informacijos val- kada sugráð investuoti pinigai, masprendimo kompensuoti priëmi- dymo skyriaus vyriausioji specia- no paskaièiavimu tai ávyks po aðmo ið vieðuosius interesus atitin- listë Ieva Petuðkaitë. tuoneriø metø“, – teigë Këdainiø Kadangi statistika pagal rajo- miesto gyventojas. kanèiø paslaugø“, – sakë Energe-

Sumaþëjo prijungimo prie dujø tinklø ámoka Neringa JASUTË

Gera þinia gyventojams, norintiems prisijungti prie dujø tinklø, – sumaþëjo prijungimo kaina. Tie, kurie gamtines dujas naudos tik vandeniui/patalpoms

ðildyti (gamtiniø dujø suvartosiantiems daugiau nei 500 m³ per metus), – prisijungimo ákainis, nepriklausantis nuo atstumo, sumaþëjo 21,4 proc. (nuo 1 107,8 iki 870,43 Lt), o prijungimo ákainis uþ kiekvienà nutiestà dujotiekio metrà – 2,2 proc., t. y. nuo 69,03 iki 67,48 Lt.

„Dujotiekio statyba iki vartotojo sklypo ribos paprastai uþtrunka nuo 3 iki 9 mënesiø. Atskirais atvejais gali uþtrukti ir ilgiau. Ðaltuoju metø laikotarpiu statybos darbai nevyksta, todël jei nusprendëte prisijungti prie dujø tinklø, svarbu kuo anksèiau

Jaunimo nedarbo lygis maþëja pavasará Dþestina BORODINAITË

Nukreipiami dalyvauti

Vienas svarbiausiø Lietuvos iððûkiø – jaunimo nedarbo maþinimas. Apie jaunimo nedarbà ir uþsienieèius, dirbanèius Këdainiø mieste, sutiko papasakoti Kauno teritorinës darbo birþos Darbo iðtekliø skyriaus vedëjo pavaduotoja Danguolë Galinienë.

Taip pat jauni asmenys nukreipiami dalyvauti á aktyvias darbo rinkos politikos priemones. „Jauni asmenys yra nukreipiami á ádarbinimo subsidijuojant, darbo ágûdþiø ágijimo rëmimo priemones. Lengviau ásidarbinti yra kvalifikuotiems darbininkams, turintiems paklausias profesijas, pavyzdþiui, pardavëjams, kvalifikuotiems miðko darbininkams, plataus profilio statybininkams, mechanizatoriams, B, C, E kategorijø vairuotojams, skerdikams. Sudëtingiau integruotis á darbo rinkà jaunimui su aukðtuoju iðsilavinimu dël nepakankamos darbo vietø pasiûlos ir ágytø profesijø paklausos. Todël negalima paneigti ir to fakto, kad jaunimas ið Këdainiø migruoja á kitus rajonus, taip pat ir á uþsiená“, – kalbëjo D. Galinienë.

Pradeda maþëti Kaip ir kiekvienà pavasará, jaunimo nedarbas Këdainiø mieste pradeda maþëti. „Jaunimo nedarbas pradeda maþëti kovo pabaigoje, balandþio mënesá, o þemiausias registruojamas birþelio ir geguþës mënesiais. Nedarbo maþëjimui turi átakos pavasará didëjantis darbuotojø poreikis þemës ûkyje, statybos sektoriuje, asmenys aktyviau pradeda vykdyti savarankiðkà veiklà su verslo liudijimais. Këdainiø rajono ámonës: UAB „Diabazas“, UAB „Gintaurija“, Vidmanto Kvedaro ûkis, UAB „Orakulas“, ÞÛB „Agrovil Mantviliðkis“ sëkmingai ádarbina jaunimà“, – pasakojo D. Galinienë.

Motyvuojami ir skatinami Jauni þmonës yra motyvuojami ir skatinami pradëti savo verslà. Darbo birþa gali skirti subsidijas verslo liudijimams ásigyti asmenims, kurie pradeda savarankiðkà veiklà su verslo liudijimais. Taip pat

jaunimas skatinamas uþsiimti savanorystës veikla dalyvaujant ávairiuose savanorystës projektuose. Siekiant akyviau integruoti jaunimà á darbo rinkà nuo 2014 m. pradëta ágyvendinti „Jaunimo garantijø“ iniciatyva, kuri bus taikoma jaunimui iki 29 m. amþiaus, atsiþvelgiant á jø individualius poreikius. „Jaunimo garantijø“ iniciatyvos tikslas – uþtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amþiaus per 4 mën. nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymo uþbaigimo gautø pasiûlymà dirbti, toliau mokytis, áskaitant pameistrystës profesinio mokymo formà, atlikti

kreiptis á AB „Lietuvos dujos“. Norëdami prisijungti prie dujø tinklø bendrovei pateikite praðymà kartu su Registrø centro paþymëjimais apie nekilnojamàjá turtà ir þemës sklypo plano kopijas, jei pastatas neregistruotas – statybø leidimà bei dujotiekio projektà, jeigu turite“, – aiðkino bendrovës „Lietuvos dujos“ Strateginio vystymosi skyriaus vadybininkë Jolita Butkienë. praktikà arba staþuotæ.

Kvieèia dalyvauti „Jaunimas kvieèiamas dalyvauti susitikimuose su darbdaviais, neseniai Këdainiø skyriuje pirmà kartà buvo organizuota karjeros diena, kurioje dalyvavo rajono darbdaviai, ieðkantys darbuotojø“, – informavo D. Galinienë. Këdainiuose daugiausia uþsienieèiø ið treèiøjø ðaliø ádarbina viena gabenimo paslaugas teikianti ámonë. „Ji dël tarptautinio kroviniø veþimo vairuotojø trûkumo ðalyje ásiveþa ir ádarbina uþsienieèius ið NVS, gavusi jiems leidimus dirbti Lietuvoje. 2013 m. leidimus dirbti tarptautinio kroviniø veþimo vairuotojais gavo 22 uþsienieèiai“, – pasakojo D. Galinienë.

5

Seniûnijø naujienos Këdainiai PRITAISYS IKI GEGUÞËS Rajono tarybos sprendimu vienai Këdainiø miesto gatvei suteiktas Dubinës pavadinimas, o Januðavos kaime esanti gatvë gavo Varënø pavadinimà. Këdainiø miesto seniûnijos administracija ið seniûnijos biudþetui skirtø lëðø lenteles su pavadinimais turi pritaisyti iki geguþës 1 dienos.

Vilainiai SUTEIKË PAVADINIMUS Ðios seniûnijos Ledø viensëdyje esanèioms gatvëms suteikti Uosiø ir Obelø pavadinimai, o viena Katkø kaimo gatvë pavadinta Aerodromo gatve. Gatviø pavadinimø lentelëms bus skirta lëðø ið seniûnijos biudþeto.

Dotnuva TURËS SAVO PASTATÀ Rajono tarybos sprendimu Àþuolaièiø bendruomenës centrui deðimèiai metø panaudos pagrindais perduota naudotis savivaldybei priklausanti 14,89 kv. m bendro ploto patalpa (Miðko g. 20), kuri liko tuðèia po Àþuolaièiø bibliotekos filialo panaikinimo. Ðiuo metu bendruomenës centras naudojasi tame paèiame pastate esanèiomis 115,45 kv. m bendro ploto patalpomis. Centro atstovai rajono savivaldybës papraðë bendruomenës poreikiams leisti naudotis ir buvusios bibliotekos patalpa. Tarybai pritarus, nuo ðiol bendruomenë savo veiklà vykdys, susibûrimus ir renginius organizuos visame pastate.

Ðëta SUSITIKO SU PAREIGÛNAIS Kovo 25-àjà rajono Policijos komisariato virðininkas G. Dirmeikis, Prevencijos ir Organizacinio poskyriø virðininkës D. Mykolaitienë ir V. Èetrauskienë, bendruomenës pareigûnë A. Mickevièienë, Ðëtos seniûnijà priþiûrintys Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas T. Martinaitis ir Kriminalinës policijos skyriaus tyrëjas D. Èepas susitiko su Ðëtos seniûnijos bendruomene. Buvo kalbëta apie bendrà kriminogeninæ situacijà Këdainiø rajone ir Ðëtos seniûnijoje, savo veiklà pristatë bendruomenës pareigûnë. Virðininkas G. Dirmeikis pabrëþë, kad, norëdami gyventi saugiai, kartu turi veikti visi – policija ir visuomenë. Teikti informacijà policijai praðë ir pareigûnai T. Martinaitis bei D. Èepas. Á susitikimà atvykæ ðëtiðkiai iðsakë savo problemas, kurios panaðios kaip ir kitose kraðto seniûnijose: vagystës, vieðose vietose girtaujantys suaugæ ir nepilnameèiai, nelegali prekyba.


6

2014 m. balandþio 3 d.

Maþës pacientø eilës Auðra MALINAUSKIENË

këlë ir dar vienà problemà, kilusià dël automobiliø statymo ligoninës teritorijoje. „Pastaraisiais metais iðaugus automobiliø srautams, esamø stovëjimo aikðteliø nebepakanka, todël prie ligoninës daþnai susidaro grûstys, trukdanèios vaþiuoti sanitariniam transportui. Ðià problemà bandome spræsti statydami papildomus kelio þenklus ir nuorodas. Taèiau ðis klausimas turbût iðnyks tik tada, kai bus árengta nauja didelë automobiliø stovëjimo aikðtelë“, – sakë S. Skauminas.

Penktadiená rajono savivaldybës Taryba pritarë VðÁ Këdainiø ligoninës direktoriaus Stasio Skaumino ataskaitai ataskaitai,, kurioje gydymo ástaigos vadovas pristatë praëjusiø metø veiklos rezultatus, taip pat atsakë á tarybos nariø klausimus apie korupcijos prevencijà ligoninëje, darbuotojø atlyginimus, administracijos etatus ir darbà, vykdomas prevencines programas ir kt.

Ávardijo problemas Këdainiø ligoninës direktorius S. Skauminas pabrëþë, kad nors pernai pajamos didëjo 1,099 mln. litø, taèiau maþiau negu tikëtasi. „Planavome, kad paslaugø ávertinimo balas pasieks 0,92, taèiau jis liko 0,89–0,91. Tuo tarpu sànaudos didëjo 2,643 mln. Lt. Darbo uþmokestis ir socialinio draudimo mokestis dël padidëjusiø minimalaus atlyginimo ir etatø skaièiaus iðaugo iki 1,022 mln. Lt. Minimalaus atlyginimo dydis turëjo didelæ átakà visø kitø iðlaidø didëjimui, nes daugelis firmø, padidëjus jø iðlaidoms, nutraukë sutartis su mûsø ligonine. Po paskelbtø naujø konkursø kainos uþ paslaugas bei prekes iðaugo, pvz.: maitinimo paslaugos padidëjo 96 tûkst. Lt, patalpø valymo – 46 tûkst. Lt ir t. t. Brango ir medikamentai bei reagentai. Be to, pernai daugiau lëðø iðleidome remonto darbams“, – vardijo S. Skauminas. Paðnekovo teigimu, ðiuo metu atliekama 2014 metø numatomø patirti iðlaidø ir planuojamø metiniø finansiniø rezultatø analizë, todël iki balandþio 15 dienos bus parengti iðlaidø taupymo priemoniø planai.

Tikisi priimti gydytojø 2013 metais Këdainiø ligoninëje, kurioje yra 25 skyriai, funkcionavo 272 stacionaro lovos. Pacientø sveikata rûpinasi 570 darbuotojø, ið jø savo kvalifikacijà këlë ir

Këdainiø ligoninës direktorius S. Skauminas pristatë ástaigos veiklà. /Nuotr. autorës/

tobulinosi 35, ið kuriø – 10 gydytojø ir 25 slaugos personalo. Be to, ástaigos patalpose vyko mokymai, kuriuose dalyvavo 217 darbuotojø, ið jø – 10 gydytojø, 207 slaugos personalo. Iki ðiø metø balandþio 15 dienos Këdainiø ligoninëje bus parengtas pacientø laukimo eiliø maþinimo priemoniø planas. „Eilës pas antro lygio specialistus mûsø ligoninëje, lyginant su kitomis Lietuvos ligoninëmis, nëra labai didelës, taèiau pas atskirus tam tikros srities gydytojus jos bûna ilgesnës, todël ieðkome bûdø, kaip bûtø galima jas sutrumpinti. Viena ið eiliø susidarymo prieþasèiø yra per maþas apmokëjimas uþ konsultacijas. Padidëjus jø ávertinimui, bûtø gaunama daugiau lëðø, atsirastø galimybë ádarbinti daugiau specialistø, tose srityse, kuriose yra didesnës eilës. Ðiemet tikimës ádarbinti LOR gydytojà, kardiologà ir gastroenterologà, kurio iki ðiol ligoninëje nebuvo. Be to, ne visi pacientai atsakingai vertina apsilankymus pas medikus, o negalëdami atvykti konsultacijai, neinformuoja apie tai, todël vietoj neatvykusiojo negalime priimti kito paciento“, – kalbëjo S. Skauminas.

Trûksta lëðø remontui Ðiuo metu didþioji dalis Këdainiø ligoninës yra renovuota, taèiau likusioje dalyje remonto darbai dël lëðø trûkumo vyksta lëtai. „Jau treèius metus, kasmet sutvarkant po nedidelæ dalá, tvarkomas antrasis medicininës slaugos skyrius. Lëtas procesas trukdo kasdieniam darbui, todël ðis skyrius negali dirbti visu pajëgumu. Norëdami paspartinti ligoninës renovacijà, bandome prisidëti ir savo lëðomis, todël pernai renovavome chirurgijos skyriø. Kadangi ligoninë stokoja finansø, todël mûsø galimybës yra ribotos“, – pripaþino S. Skauminas.

Nesutampa programinë áranga

Prieð deðimt metø Këdainiø ligoninë pradëjo diegti informacines technologijas, o nuo 2008-øjø buvo patvirtinta e-sveikatos programa, finansuojama ið Europos Sàjungos lëðø. „Deja, bet ðios programos, apimanèios visà Kauno apskritá, vykdymas stringa ir vyksta labai lëtai. Be to, ðios programos programinë áranga nesutampa su mûsø ligoninëje ir VðÁ Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro pradëtomis diegti technologijomis. Todël, kad nebûtø bereikalingø iðlaidø, tenka stabdyti informaciniø technologijø diegimà ligoninëje ir laukti, kol apskrityje vykdomas projektas pasivys jau dabar mûsø turimas technoloBus stovëjimo aikðtelë? gijas ir tik tada galësime vystyti jas Gydymo ástaigos vadovas ið- toliau“, – pabrëþë S. Skauminas.

Padëka Kai þmogus atsiduria ties riba, kur pasukti – á ðviesà ar tamsà, sakoma, kad tada jo sàmonëje prabëga visas gyvenimas. Jeigu taip kalbama, galbût taip ir yra. Laimei, paprastai ið tamsos á ðviesà þmogø iðtraukia medicinos darbuotojai. Puikiai dirba VðÁ Këdainiø ligoninës reanimacijos skyriaus, kuriame viskas – medicininë aparatûra, lovos ir kiti reikmenys, pritaikyta pacientø gydymui ir gerovei, darbuotojai. Savo darbe ðio skyriaus vedëjas – geros ðirdies gydytojas reanimatologas, Rièardas Jazdauskas per ilgus metus sukauptà praktikà apjungia kartu su ðiuolaikiniais medicinos pasiekimais. Taip pat galima tik stebëtis profesionaliu konsultacinës poliklinikos vedëjos V. Pavolienës, R. Miliûninës, A. Vidikienës, G. Juozapavièiaus darbu ir sugebëjimu valdyti situacijà bei iðlikti geriems ir su jumoru priimti kartais ir karèius pacientø þodþius. Visiems medicinos darbuotojams – gydytojams, slaugytojoms, felèeriams ir kt., dëkoju uþ jø darbà be iðeiginiø, rûpestá ir daugeliui þmoniø sugràþintà sveikatà. Aèiû. Jonas VYÐNIAUSKAS, Dotnuvos gyventojas

MB „Rijoma“ SKUBIAI IEÐKO NORINÈIØJØ AUGINTI hibridiniø AGURKØ SËKLAS. Taip pat ið pirmø rankø PREKIAUJAME agurkø „Rodnièok Natur H“ sëklomis bei firmos „Manul“ agurkø hibridinëmis SËKLOMIS. Informacija teikiama telefonais: 8 698 11 481, 8 635 37 471.

Balandþio 5 d., ðeðtadiená, 13 val. Këdainiø ðvietimo pagalbos centre (Josvainiø g. 40) organizuojamas klubo

„Varsna“ literatø susitikimas su Ukmergës ir Kauno literatø atstovais. Maloniai kvieèiame dalyvauti. Klubo „Varsna“ valdyba

OksDenta Odontologijos klinika

Smilgos g. 2, tel.: 51 141, 8 679 41 844. Darbo laikas: I–V – nuo 9 iki 18 val. Paslaugos iðsimokëtinai su MED lizingu, SEB, BTA, ERGO, GJENSIDIGE sveikatos draudimu apdraustiems klientams.

SU VIENINTELE DANTØ PROTEZØ GAMYBOS LABORATORIJA

DANTØ PROTEZAVIMUI – nuolaida iki 30 proc., DANTØ IMPLANTAVIMUI – nuolaida 500 Lt uþ vienetà, KITOMS ODONTOLOGIJOS PASLAUGOMS – nuolaida iki 20 proc. Konsultacija – NEMOKAMA! Nuolaidos galioja iki balandþio 30 d.

KODËL VERTA RINKTIS MUS: lNaudojame kokybiðkas medþiagas ir paþangiausià technologinæ árangà lDirba aukðtos kvalifikacijos komanda lOperatyviai (per 2–4 sav.) ir kokybiðkai gaminame ir pritaikome protezus pagal individualius klientø poreikius lSiûlome prieinamiausià paslaugø kainà lSavo paslaugoms suteikiame garantijà

TEIKIAMOS VISOS BURNOS CHIRURGIJOS PASLAUGOS Januðavos aikðtë 2, prie centrinës turgavietës, tel. 8 603 85 300. El. paðtas kocentras@gmail.com, www.kocentras.lt Paslaugos suteikiamos su MEDLIZINGAS, ERGO, SEB, COMPENSA LIFE, GJENSIDIGE sveikatos draudimu Balandþio 10 d., ketvirtadiená, nuo 12 iki 17 val. „Kaðtonø“ vaistinëje (J. Basanavièiaus g. 10)

konsultuos O‘Rising plaukø prieþiûros specialistë. Registracija tel. 67 244 arba „Kaðtonø“ vaistinëje.

Dëmesio! Kiekvienà penktadiená ir ðeðtadiená visiems dëvëtiems rûbams – 30 proc. nuolaida visà balandþio mënesá. Mus rasite Radvilø g. 53, 2-ame aukðte, salonas „Euroliuks“ (buvusi parduotuvë „Astra“). Darbo laikas I–V nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 9 iki 14 val.

Maloniai kvieèiame.

Atkreipiame dëmesá, kad balandþio 15 dienà (antradiená) kompiuterinë funkcinës sveikatos diagnostika bus atliekama KËDAINIØ ÐEIMOS KLINIKOJE, Rasos g. 6A, II a. Priimami tik ið anksto uþsiregistravusieji telefonu 8 682 40 857, darbo dienomis nuo 9.30 iki 19 val.

Dantø gydymas, protezavimas, dantø implantacija, periodontologinis gydymas, ortodontinis gydymas, profesionali burnos higiena, rentgenas.

Dëmesio! Pavasario ir vasaros kolekcija jau atkeliavo á mûsø parduotuvæ Sodø g. 22 (ðalia parduotuvës „Agurkëlis“). GAUTA NAUJA SIUNTA. Maloniai kvieèiame apsilankyti!


2014 m. balandþio 3 d.

7

Dviraèiø sezonas prasidëjo „Tik atðilus orams pajutome þmoniø antplûdá. Anksti pavasará daugelis traukia savo dviraèius ið sanÐiemet gerokai anksèiau nei dëliukø, garaþø, rûsiø, norëdami papernai Këdainiuose prasidëjo ruoðti juos naujam sezonui. Ir jau atdviraèiø sezonas. TTik ik atðilus vyksta pas mus. Daþnai tenka taisyti orams þmoniø antplûdá pajuto pavaras, uþrûdijusius troselius ar dviraèiø verslu uþsiimantis grandines, pripûsti padangas. Praeikëdainietis Ruslanas Linevas. tà sezonà dirbome tikrai aktyviai, net „Nutirpus paskutiniajam snie- ir visà þiemà darbininkai buvo uþsigui pirmiausia á gatves skuba vaikai. vertæ darbais, o ir ðiemet darbø neO vëliau pirmieji saulës spinduliai trûksta“, – pasakojo R. Linevas. ið namø iðvilioja ir senjorus. Norisi, Akcijà vykdys ir toliau kad þmonës vaþinëtø, kad kvëpuotø grynu oru, kad sportuotø, kad Këdainietis verslininkas bemaþ mylëtø gamtà, nes be gamtos mes po 100 dviraèiø kasmet dovanoja esam niekas. Kai þmogus sportuo- sunkiai besiverèianèioms ðeimoms, ja, tampa laimingesnis ir visi aplink o vaikus tokiomis dovanomis skatijá geresni“, – sakë R. Linevas. na daryti gerus darbus – tvarkyti miesto aplinkà, sodinti medþius. Ruo6iasi aktyviai „Akcijà vykdysime ir toliau. Naujam sezonui, pasak versli- Gera, kai aplink visi ðypsosi, tada ninko, këdainieèiai ruoðiasi aktyviai. ir paèiam smagu. Imtis tokios idëDþestina BORODINAITË

Ðiemet dviraèiø sezonas prasidëjo anksèiau nei pernai.

jos mane paskatino noras padëti sunkiai gyvenantiems þmonëms ir visiems tiems, kurie nori vaþinëtis dviraèiais, bet neástengia jø nusipirkti. Taip noriu skatinti daryti gerus darbus: tvarkyti miesto aplinkà, sodinti medþius, ðvarinti gamtà. Tik kaþkà duodamas kitiems ir nelaukdamas uþ tai at-

Skatino dirbti ir gyventi Lietuvoje

pildo galiu pajusti tikrà gyvenimo dþiaugsmà. Tai pakelia nuotaikà ir suteikia jëgø“, – kalbëjo R. Linevas.

Dviratininkams – nauji reikalavimai Beje, á gatves iðriedëjusiø dvi-

ratininkø laukia naujovës: nuo liepos 1 dienos visoje Lietuvoje ásigalios Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo pataisos, pagal kurias dviratininkai privalës dienà vaþiuoti su ðviesà atspindinèiomis liemenëmis arba su ájungtomis priekyje baltos spalvos, o dviraèio gale – raudonos spalvos ðviesomis.

Siûlo platø antspaudø asortimentà

Dþestina BORODINAITË

Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyrius pakvietë rajono darbdavius ir darbo ieðkanèius asmenis á renginá – Karjeros dienà „Dirbk ir gyvenk Lietuvoje“, kurios metu pristatyta situacija darbo rinkoje, 2014 m. darbo rinkos prognozë, aptartos Jaunimo garantijø iniciatyvos paslaugos. Savo ámones ir laisvas darbo vietas pristatë penkiø rajono ámoniø: UAB „Apdaila“, UAB „Usuris“, AB „Progresas“, UAB „LTP Texdan“, UAB „Transporto vystymo grupë“, atstovai. Renginyje apsilankë per 120 darbo ieðkanèiø asmenø. Pasak Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriaus vedëjos Irenos Petraitienës, darbdaviai reprezentavo ámones, bendravo su ieðkanèiais darbo asmenimis ir rinkosi bûsimus darbuotojus. Apie verslo galimybes Këdainiø rajone, jaunimo verslumo skatinimà kalbëjo Këdainiø turizmo ir verslo informacijos centro direktorë D. Balasevièienë, o mo-

Këdainiuose ásikûrusi D. Asadulajevienës ámonë siûlo platø antspaudø ir spaudø pasirinkimà.

Dþestina BORODINAITË

VðÁ Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos personalo vadovë S. Gabðevièienë (kairëje) ir Kauno teritorinës darbo Këdainiø skyriaus vyr. specialistë Z. Dubosienë informacijà pristatë Ðviesiosios gimnazijos moksleiviams.

kymosi galimybes pristatë Këdainiø profesinio rengimo centro ir Këdainiø jaunimo ir suaugusiøjø mokymo centro atstovai. VðÁ Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos personalo vadovë S. Gabðevièienë pateikë informacijà ieðkantiems darbo asmenims apie ástaigos veiklà, reikalavimus darbuotojams, apie ieð-

kanèiøjø darbo daromas klaidas prisistatant darbdaviui bei rengiant CV ir motyvaciná laiðkà. Renginys organizuotas drauge su socialiniais partneriais: VðÁ Këdainiø Turizmo ir verslo informacijos centru, Këdainiø jaunimo ir suaugusiøjø mokymo centru, Këdainiø profesinio rengimo centru.

Këdainiuose ásikûrusi Dianos Asadulajevienës ámonë siûlo platø antspaudø ir spaudø pasirinkimà. Èia galima ásigyti individualiam, kasdieniam ir intensyviam naudojimui skirt ujø vardini skirtøø kiðenini kiðeniniøø, neðiojam neðiojamujø vardiniøø, rekvizitø, surenkam surenkamøø bei klasikini klasikiniøø antspaud antspaudøø, numeratori numeratoriøø, datatori datatoriøø, individualaus dizaino ekslibris iø su spaudais. ekslibrisøø bei raðymo priemon priemoniø Kiekvienais metais uþsisakanèiøjø antspaudus skaièius auga. „Prieð uþsisakant antspaudus pirmiausia reikëtø þinoti vienintelá skirtumà tarp sàvokø „antspaudai“ ir „spaudai“. Uþsisakant spaudà jokiø dokumentø pateikti nereikia, tuo tarpu prieð gaminant antspaudà, priklausomai nuo to, dël ko jis yra uþsisakomas (pirmà kartà, ne pirmà kartà (susidëvëjæs, pamestas ar dingæs, keièiasi pareigos ar kita informacija), sutartims, dokumentams ir kt.), reikia pristatyti tam tikrus dokumentus“, – pasakojo D. Asadulajevienë.

Kuria pagal poreikius Darbo rinkos situacija aptarta su Këdainiø jaunimo ir suaugusiø mokymo centro bei Këdainiø profesinio rengimo centro atstovais. /Nuotr. organizatoriø/

„Shiny“, „Trodat and Colop“ firmø siûlomos antspaudø linijos kuriamos pagal vartotojø poreikius. Galima ásigyti savidaþiø, automatiniø, ávairiø formø (apvaliø, staèiakampiø, ovaliø, kvadratiniø, pailgø), skirtingø dydþiø antspaudø bei jø gumeliø. „Antspauduose gali bûti pateikiama ávairi tekstinë informaci-

ja, ámonës rekvizitai, asmens vardas, pavardë ir pareigos, þodþiai GAUTA, APMOKËTA ir t. t. Taip pat prekiaujame atsarginëmis antspaudø tuðo pagalvëlëmis. Prireikus pakeièiame susidëvëjusias antspaudø gumeles, papildome pagalvëles tuðu“, – sakë ámonës vadovë.

Trunka dvi valandas Antspaudai gaminami greitai ir kokybiðkai. „Jø gumelës gaminamos ið ekologiðkos, nekenksmingos gamtai gumos – polimero. Iki 12 valandos yra priimami uþsakymai, o 14 valandà uþsakovas jau gali atsiimti savo antspaudà. Tai itin greitas procesas, trunkantis tik dvi valandas. Antspaudø kaina priklauso nuo spaudo ir korpuso dydþio. Kuo korpusas didesnis, tuo gumelë didesnë, tokiu atveju antspaudas yra brangesnis. Jø kainos svyruoja nuo 25 Lt“, – pasakojo D. Asadulajevienë.


8

2014 m. balandþio 3 d.

Rytø Europos lygoje „Pikenrolas“ sëmësi patirties Lina FIODOROVA

Këdainiø sporto mokykloje savaitgalá vyko Rytø Europos jaunimo krepšinio lygos 2000 metais gimusiø vaikinø varþybø IIIII turas. Sporto mokyklos auklëtiniai auklëtiniai,, susibûræ á komandà „Pikenrolas“ uþëmë 6-àjà vietà, taèiau ir treneris Saulius Gaurilèikas, ir þaidëjai patenkinti – këdainieèiai Europos lygoje nori ágauti þaidybinës patirties.

Komandos krepðinio treneris S. Gaurilèikas komentuoja, kad á Europos jaunimo krepðinio lygà eita pasisemti þaidybinës patirties – lygoje, anot trenerio, þaidþiamas geras krepðinis ir galima aikðtës arba zoninë gynyba, kuri Lietuvos moksleiviø lygoje bus leidþiama tik nuo kitø metø, tad „Pikenrolas“ jau ðioje lygoje mokosi gynybos triukø. Vertinant bendrai, po pirmø dviejø etapø Rygoje ir Sankt Peterburge, treneris komandos pasiekimais yra patenkintas. „Þaidëme su varþovais, kurie turëjo akivaizdø ûgio ir jëgos pranaðumà, tai buvo sunku. Mûsø

ávairiuose tarptautiniuose futbolo turnyruose neliko nepastebëtas. Tarp reitinguotø ávairiø ðaliø 279 vaikø futbolo klubø Këdainiø futbolo klubas „Nevëþis“ surinko 160 áskaitiniø taðkø ir pakilo net á 7-àjà vietà.

Iðkovojo tris medalius Susitikime su latviais këdainieèiai negailëjo jëgø. /Nuotr. autorës/

techninis pasirengimas yra gana geras, bet visose pozicijose ir deriniuose varþovai visuomet galëdavo keistis, o mums sunku buvo rasti pakeitimà. Taip pat sunku þaisti vienas prieð vienà su aukðtesnio ûgio ir stipresniais þaidëjais. Taèiau ðioje lygoje esame sutaræ su þaidëjais tobulëti – èia þaidþiamas geras krepðinis, tad tikiuosi, kad po 4–5 metø ðie vaikinukai bus geri krepðininkai“, – sakë treneris. 2000-aisiais gimæ vaikinai yra treèioji Këdainiø sporto mokyklos grupë, kuri dalyvauja Europos jaunimo krepðinio lygoje.

Á varþybas – patirties Tarp Këdainiø sporto mokyklos „Pikenrolo“ nariø, pakalbintø ið karto po varþybø su latviais, vyravo ávairios nuotaikos. Osvaldas nebuvo visiðkai patenkintas savo þaidimu, taèiau pastebëjo, kad þai-

Panevëþyje vykusiame Lietuvos jauniø bokso èempionate Këdainiø sporto mokyklos trenerio Mindaugo Ðniukðtos auklëtiniai iðkovojo 1 sidabro ir dimas pagerëjo nuo paskutiniø 2 bronzos medalius.

Europos vaikinø krepðinio lygos varþybø praëjusá spalá. Komandos draugui pritarë ir Nojus, pabrëþæs, kad ðiose varþybose þaidþiama ne dël laimëjimo, o dël tobulëjimo, tad jis tikisi, kad kitose varþybose seksis geriau. Aironas pastebëjo, kad komandos þaidimas „suðlubavo“ puolime. „Krepðys buvo „uþriðtas“ – latviai buvo daug aukðtesni uþ mus“, – sakë vaikinas. Kad varþovai bûtent dël ûgio buvo pranaðesni, paminëjo ir vienas aukðtesniø Këdainiø komandos þaidëjø – Dominykas. „Aukðtesni varþovai stiprûs, todël su jais þaisti sunku, taèiau ádomu, visi turi kaþkà savito“, – sakë þaidëjas. Taèiau dël vieno Osvaldas, Nojus, Aironas ir Dominykas sutarë – patirties jie pasisëmë nemaþai.

Këdainiø arenoje susirinko per 130 ðokëjø ið visø Lietuvos miestø ir miesteliø. /Nuotr. organizatoriø/

Renginyje dalyvavo ir ketu-

Kovo mënesá Baltijos vaikø futbolo lygos tinklalapis paskelbë 2013–2014 m. sezono vaikø futbolo klubø reitingus. Këdainiø „Nevëþio“ vaikø ir jaunimo sëkmingas dalyvavimas

Per keturias valandas suðoko 60 ðokiø

Savaitgalá Këdainiø arenoje rinkosi linijiniø ðokiø ðokëjai radicinëje ðokëjai.. TTradicinëje linijiniø ðokiø ðventëje „Šokis LLT“ T“ per 4 valandas 60 ðokiø suðoko entuziastai ið visos Lietuvos.

þiaus grupëje 24 kg svorio kategorijoje nugalëtoju tapo Klaidas Blandis. 3 vietà uþëmë Nedas Pyragis. Titas Kalina tapo èempionu 30 kg svorio kategorijoje. Tarp 11meèiø mergaièiø I vietos laimëtojomis tapo Nerija Juodrytë (27 kg) ir Kamilë Marcinkevièiûtë (33 kg). Tarp 15-meèiø merginø, sverianèiø iki 36 kg, sidabro medalá iðkovojo Austëja Ardavièiûtë.

„Nevëþio“ vaikø klubas – 7 vietoje ið 249 klubø „Pikenrolo“ þaidëjai tikisi, kad þaidybinë patirtis pravers ateityje.

Pamokos – kitiems metams

Këdainiø sporto mokyklos jaunieji dziudo meistrai meistrai,, vedami Arimanto Pocevièiaus ir Rimanto Pakðtaièio, iðbandë jëgas kaimyninëje Lenkijoje, Bialystoke, vykusiame tarptautiniame dziudo turnyre. 44 klubø ir mokyklø atstovai demonstravo meistriðkumà ant dziudo kilimo. Jauniausiøjø am-

Apdovanojo po treèiojo turo Á tris dienas iðdëlioto varþybø grafiko rungtynes laimëti nusiteikæ ëjo Ð. Marèiulionio krepðinio akademijos auklëtiniai, Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos vaikinø komandos ir këdainieèiai krepðininkai. Sekmadiená, po paskutiniø reguliariojo sezono turo varþybø, kuriose paskutiniam maèui susitiko këdainieèiai „Pikenrolas“ ir þaidëjai ið Rygos, apdovanoti lygos nugalëtojai – komanda „Visi Kartu“ ið Vilniaus, antràjà vietà uþëmë „Salva/Rock“ (Tartu, Estija), treèiàjà – KA „Talin/Kalev“ ekipos. Këdainieèiai liko 6-oje pozicijoje. Geriausiu „Këdainiai SM/Pikenrolas“ komandos þaidëju iðrinktas Nojus Savelis.

Ið Lenkijos – ðeði medaliai

rios këdainieèiø linijiniø ðokiø ðokëjø grupës. Vakaro dalyviai sukosi ant parketo ðokdami madingiausius linijinius ðokius, naujokai mokësi linijiniø ðokiø þingsneliø, stebëjo patyrusiø ðokëjø pasirodymus. „Ðokiø festivalis rengiamas

ðokëjø malonumui, o ne varþytis dël priziniø vietø. Arenoje susirinkæ ðokio mylëtojai tiesiog gerai praleido laikà“, – sakë linijiniø ðokiø mokytoja Daiva Naujokienë. „Rinkos aikðtës“ inf.

75 kg svorio kategorijoje 2-

àjà vietà uþëmë Karolis Vutencas. Pusfinalyje jis áveikë varþovà ið Kretingos J. Jonuðà. Finalinëje kovoje turëjo pripaþinti kaunieèio H. Chabibulino pranaðumà. Treèiàsias vietas èempionate uþëmë Povilas Ðniukðta (80 kg) ir Viktoras Makarovas (57 kg).

Startas I lygoje – vos uþ savaitës Këdainiø „Nevëþio“ futbolininkai 2014 metais Lietuvos futbolo federacijos (LFF) I lygos pirmenybëse startuoja balandþio 12 d. 15.30 val. rungtynëmis su Kauno „Stumbru“.

„Nevëþis“ pirmàsias pirmenybiø rungtynes þais balandþio 19 d. 14 val. su FK „Palanga“. Oficiali LFF I lygos sezono pradþia – balandþio 11-àjà. Sezone, kuris tæsis iki spalio 26-osios, varþysis 14 klubø. ,,Rinkos aikðtës“ inf.

Pirmosios varþybos ávyks Kauno nacionalinës futbolo akademijos stadione. Këdainiø stadione

UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo, esanèio Këdainiø r. sav., Krakiø sen., Vailainiø k. 10, skl. kad. Nr. 5307/0006:5, kuris ribojasi su Marijonos Randienës (mirusi) sklypu kad. Nr. 5307/0006:115, kadastrinius matavimus. Praðome minëto kaimyninio sklypo paveldëtojus kreiptis adresu: Knypavos Rinkos a. 3, Këdainiai, tel. Nr. 8 657 80 043. Pastabas pateikti per 30 dienø nuo skelbimo datos, nesikreipus darbai bus tæsiami.

Këdainiø ðviesioji gimnazija skelbia naujø mokiniø priëmimà á pirmas klases ir laisvas vietas aukðtesnëse klasëse Praðymai priimami nuo balandþio 1 iki geguþës 31 dienos. Balandþio 9 dienà organizuojama atvirø durø diena. Á atvirø durø dienos renginius bûsimi gimnazistai kvieèiami 14 val., o tëveliai – 17.30 val. Informacija apie priëmimo sàlygas ir atvirø durø dienà skelbiama interneto svetainëje www.sviesioji.lt Adresas: Didþioji g. 62, Këdainiai, telefonas pasiteirauti 60 102. Á vaizdajuostes áraðyta filmuota medþiaga laikui bëgant pasensta ir praranda kokybæ. UAB Këdainiø kraðto televizija filmuotà medþiagà ið vaizdajuosèiø perraðo á DVD diskus. Tel.: 52 717, 56 894, adresas: J. Basanavièiaus g. 95.


2014 m. balandþio 3 d.

5

15

RENGINIAI KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Balandþio 5 d. 17 val. – humoristinis muzikinis spektaklis „Vyrai meluoja geriau“. Bilieto kaina – 25, 30 Lt. Balandþio 14 d. 18 val. – komedija „Langas á parlamentà“ („Domino“ teatras). Bilieto kaina – 30, 40, 50 Lt. Balandþio 15-oji – Kultûros diena. 17 val. – konkurso „Kultûros versmë“ apdovanojimai. Artûro Noviko dþiazo mokyklos vokalinio ansamblio „Jazz Island“ koncertas. Balandþio 23 d. 18 val. – mentalisto, psichologinio mago Ryèio Rafaelio provokuojantis ðou. Bilieto kaina – 13 Lt, mokiniams ir senjorams – 8 Lt. Balandþio 26 d. 7–14 val. – Jurginiø kermoðius Senosios Rinkos aikðtëje. 11 val. – marguèiø ridenimo èempionatas. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Gintarës Þaltauskaitës ir Roberto Misiukonio fotografijø paroda ,,Gyvenimo verpetuose” (veiks iki balandþio 10 d.). Balandþio 4 d. 15 val. – susitikimas su raðytoja, þurnaliste Audrone Urbonaite ir jos naujos knygos „Þydiðkø daiktø kambarys“ pristatymas. Renginys nemokamas. Balandþio 9 d. 17 val. – koncertas AKORDEONO MUZIKA. Dalyvauja VDU Muzikos Akademijos studentës Kristina Dabravolskaitë ir Viktorija Nociûtë. Programoje M.K. Èiurlionio, J.S. Bacho, J. Shamo kûriniai. Koncertas nemokamas. Balandþio 10 d. nuo 15 iki 19 val. – veiks Këdainiø r. klubo ,,Mano namai“ kûrybinës dirbtuvëlës VELYKINËS KOMPOZICIJOS. Jûsø lauks staigmena – didþiausi kiauðiniai Këdainiuose. Áëjimas nemokamas. Balandþio 11 d. 16 val. – Laimos DZIGAITËS (Ukmergë) þolynø grafikos darbø parodos VIRSMAS atidarymas. Dailininkës darbai – nuostabios þolynø elegijos, dvelkianèios palaiminga ramybe ir estetiniu subtilumu (veiks iki geguþës 8 d.). Balandþio 12 d. 14 val. – vokaliniø ansambliø koncertas. Dalyvauja Mieþiðkiø kultûros centro vokaliniai ansambliai RASKILA ir ALKUPIS (vad. L. Kairytë) bei Josvainiø kultûros centro vokalinis ansamblis SONATA (vad. V. Greièius). Koncertas nemokamas. KËDAINIØ DAILËS MOKYKLOS ,,MINI“ GALERIJA Suaugusiøjø studijos nariø Editos Lukoðienës ir Astos Adomavièienës tapybos ir keramikos darbø paroda (veiks iki balandþio 25 d.). J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398. Dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Indrës Stulgaitës-Kriukienës ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo kûriniø paroda „Ðviesos poezija“ (veiks iki balandþio 12 d.). ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Balandþio 4 d., pirmàjá mënesio penktadiená, 17.30 val. – einami Kryþiaus keliai. 18 val. – ðv. Miðios aukotojø intencija ið aukø dëþuèiø. Balandþio 6 d. – V gavënios sekmadienis. 11.30 val. – einami Kryþiaus keliai. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos geradarius ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Balandþio 13 d., sekmadiená, – Verbos. Ðv. Miðios bus aukojamos 8, 10 ir 12 val. Per visas ðv. Miðias bus ðventinamos verbos. Prieð 12 val. ðv. Miðias bus einama Verbø procesija aplink baþnyèià. Verbø sekmadiená ðv. Miðios Paberþës baþnyèioje bus aukojamos 10. val., Surviliðkio baþnyèioje – 12 val., Apytalaukio baþnyèioje – 13.30 val. Balandþio 15 d., Didájá antradiená, ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val. Balandþio 16 d., Didájá treèiadiená, ðv. Miðios bus aukojamos 8 ir 18 val.

Kryþiaþodþio „Pavasaris“, spausdinto kovo 27 d., – atsakymas LYGIADIENIS. Teisingi atsakymai: Gulsèiai: Aula, Valsas, Ruonis, Alga, Aksonai, PAL, Puðis, Bu, Nes, Puokðtë, Suma, Jaunis, UB, Vairas, Suma, Tð, To, Kamera, Simo, Gi, Blogi, Ai, Takais, LB, Plosi, Terle, Ak, Laukys, Pasislinko, Kai, Daina. Statmenai: Arka, Sausaitis, Liuksemburgas, Pa, Unisonu, Me, Kokai, Ðonta, Svambalas, Punia, Pila, Pi, Visapusiðkos, SS, As Trio, Tyla, Anka, Nikelis, Plos, Ðusti, Bruni, Apgauta, Amo, Laka, Skalbëja, Dolerio.

Kvieèiame bûsimas mamas ir tëvelius Dëmesio! Kvieèiame bûsimas mamas ir tëvelius dalyvauti Këdainiø rajono Motinystës mokyklos parengtoje programoje „Sveikos gyvenimo pradþios skatinimas“. Ávadinis uþsiëmimas vyks balandþio 8 d. 16 val. Këdainiø ligoninës salëje, Budrio g. 5 (I aukðtas). Tema – „Nëðtumo eiga. Vaisiaus vystimasis“. Rodomas filmas – „Gimimo stebuklas“. Lektorë – gydytoja akuðerë-ginekologë Danguolë Sakalauskienë. Sveiko vaiko gimimas bei jo sveikatos iðsaugojimas vaikystëje sukuria optimalias sàlygas gerai þmogaus sveikatai visà likusá jo gyvenimà, todël motinai ir vaikui teikiama pagalba ir sveikatos ugdymo/stiprinimo paslaugos nëðtumo metu reikðmingos daugelio lëtiniø ligø iðsivystymui vëliau. Sveikos gyvenimo pradþios skatinimo progra-

mos esmë – sudaryti galimybes Këdainiø mieste ir regionuose (rajone) gyvenanèioms besilaukianèioms moterims/ðeimoms gauti aukðtesnës kokybës sveikatos ugdymo ir stiprinimo paslaugas. Ágyvendinant veiklas bus iðplëstas paslaugø spektras, atsiþvelgiant á nëðèiøjø poreikius ir pageidavimus, prioritetà skiriant fizinio aktyvumo/mankðtos ir natûralaus maitinimo skatinimui, muzikos terapijos nëðèiosioms propagavimui. Dëmesys skiriamas ir naujagimio sveikatos iðsaugojimui, akcentuojant burnos ertmës ir pirmojo dantuko prieþiûrà, alergijø prevencijà. Projekte kvieèiame dalyvauti ne tik Këdainiø PSPC pacientus (naujagimio laukianèias ðeimas), bet ir kitose rajono asmens sveikatos prieþiûros ástaigose (ambulatorijose, Këdainiø ðeimos klinikoje) prisiraðiusius asmenis. Programa ágyvendinama vadovaujantis ðiuolaikinëmis koncepcijomis bei specialistø rekomendacijomis. Uþsiëmimø

metu turësite galimybæ dalyvauti praktinëse kineziterapijos pratybose „Mankðta iki/po gimdymo“, kurias veda sveikatos specialistë, naudojant specialias priemones: „Gymnic“ kamuolius, lazdeles, juostas ir kt. Programos ágyvendinimà remia Këdainiø rajono savivaldybë, todël uþsiëmimai yra nemokami. Daugiau informacijos tel. 8 674 12 369, el. paðtu motinyste@yahoo.com arba internete www.sveikiked.w3.lt Danutë ÐILKAITIENË, Motinystës mokyklos vadovë

ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Balandþio 6 d., po 12 val. ðv. Miðiø – Këdainiø kraðto literatø sambûrio literatûrinë popietë „Ir að einu tuo Gavënios taku“. Kaip ir praëjusiais metais, ðiemet kiekvienà dienà kurioje nors Lietuvos baþnyèioje vyksta nuolatinë 24 valandø Ðvenèiausiojo Sakramento adoracija. Per visus metus ir per visas Lietuvos viskupijas susidaro tarsi nenutrûkstama maldos grandinë, kurios tikslas – suðildyti mûsø Tëvynëje tikëjimà á Vieðpatá. Tai ypatinga malda, kai þmogus asmeniðkai kalba Vieðpaèiui, o Vieðpats meilingai prakalbina þmogø. Këdainiø Ðv. Jurgio baþnyèioje adaracija prasidës balandþio 8 d., antradiená, 8 val. ir vyks per visà dienà ir naktá iki treèiadienio 8 val. Nuoðirdþiai kvieèiame paaukoti bent valandëlæ laiko Dievo garbei, ásitraukiant á ðá maldos budëjimà dienos ar nakties metu. GRËJAUS NAMAS (Didþioji g. 36) Balandþio 4 d. 19 val. – þaidimas „Protø kova“. KËDAINIØ ARENA (J. Basanavièiaus g. 1 A) Balandþio 4 d. 16 val. – „TELE Bim-Bam“ geriausiø dainø koncertas. Balandþio 9 d. 10 val. – bokso èempionatas. Bilietus galima ásigyti www.TicketMarket.lt ir bilietø kasose Këdainiø arenoje (I-V 15–17 val.) ir Këdainiø kultûros centre (I–IV 12–18 val., V – 12–17 val.).

Neágaliøjø dëmesiui! Balandþio 8 d. 10 val. Neágaliøjø draugijos patalpose, adresu Radvilø g. 25, atvyks mobilioji „Ortobato“ komanda. Telefonas pasiteirauti 60 118.

Kalendorius SAULË Teka 6.50 val., leidþiasi 19.57 val., dienos ilgumas 13.07 val. MËNULIS Jaunatis. Dienà: nuo +7 iki +12 oC, naktá: nuo –2 iki –7 oC, vëjas: nuo 3 iki 8 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Irena, Rièardas, Vytenis, Rimtautë, Kristijonas. Penktadiená: Izidorius, Algaudas, Eglë, Ambraziejus.


16

2014 m. balandþio 3 d.

Priimti ástatymai – absurdiðkiausi pasaulyje

Garaþø bendrijos „Biochemikas“ nariø dëmesiui!

JAV Kentukio valstijoje leidþiama damoms vaikðèioti greitkeliu vilkint bikiná, jei jos yra ginkluotos arba lydimos dviejø policininkø. Jaunesnëms nei 40-ies moterims arba sverianèioms daugiau nei 90 kg ðis keistas ástatymas negalioja. Tinkama apranga svarbi ir Didþiojoje Britanijoje. Baudos kvitai èia galioja tik tada, jei tvarkos sergëtojai juos iðraðo galvà pridengæ uniformine kepure. Aliaskoje draudþiama þadinti mieganèias meðkas, kad jas nufotografuotum. Taèiau jei jos pabudusios, jas galima ne tik áamþinti fotoaparatu, bet ir nuðauti.

Geguþës 2 d. 17.30 val. garaþø teritorijoje kvieèiamas visuotinis ataskaitinis rinkiminis SUSIRINKIMAS.

Pasaulyje kasmet priimama tûkstanèiai ástatymø. Kai kurie jø savo absurdiðkumu yra nepralenkiami. Vokieèiø þiniasklaida pateikia keletà jø: Vokietijoje, pavyzdþiui, yra draudþiama nuogam iðlipti ið automobilio. Uþ tai gresia 40 eurø bauda. Tuo tarpu kelionë automobiliu Ievos ar Adomo kostiumu problemø nesukels, nes savas automobilis laikomas privaèia zona. Taèiau Kanados Vinipego mieste net savo namuose negalima daryti ko panorëjus. Èia pilieèiams plikinëti savo butuose leidþiama tik tada, jei uþtrauktos visos uþuolaidos.

Tuo tarpu Anglijos Jorko mieste turëtø pasisaugoti ðkotai. Juos èia gyventojams leidþiama nudëti ið lanko ir strëlës. Kas gresia bitëms Kirklende JAV Ilinojaus valstijoje, jei jos drásta pasirodyti mieste, neþinoma. Taèiau bûtent tai joms daryti draudþia ástatymas. Alabamoje þmonës neturëtø eiti á baþnyèià su netikrais ûsais, nes tai gali prajuokinti lankytojus ir nukreipti jø dëmesá nuo pamokslo. Tuo tarpu JAV Meino valstijoje dar ir ðiandien ástatymas ápareigoja tikinèiuosius á Dievo namus atsineðti ginklà – tam atvejui, jei maldà sutrikdytø indënø puolimas.

Konfiskavo 3,7 t kokaino

Paroda apie drugelius

Gamtos istorijos muziejuje Londone iki rugsëjo 14-osios veiks paroda, pasakojanti apie drugeliø gyvenimà.

Brazilijos policija smogë narkotikø mafijai. Per didelæ operacijà pareigûnai Santoso uoste konfiskavo 3,7 tonos kokaino. Narkotikai buvo paslëpti vieno laivo konteineriuose ir turëjo keliauti á Europà, Afrikà bei Kubà. Suimti 23 átariamieji. Taip pat konfiskuota 230 000 eurø, 10 automobiliø, valtis bei ginklø. Pateiktais duomenimis, konteinerinio laivo savininkai apie narkotikus nieko neþinojo. Þinybos nuo 2013 metø vykdë tyrimà prieð gaujà, kuri Bolivijoje pirko kvaiðalus ir per sienà su Paragvajumi gabeno juos á Brazilijà. Santosas yra didþiausias Pietø Amerikos uostas.

Rusijoje – daugiau kaip 82 000 doleriniø milijonieriø Rusijoje gyvena 82 300 doleriniø milijonieriø, dauguma jø – Maskvoje, rodo atitinkamas tyrimas. Pateiktais duomenimis, daugiausia milijonieriø gyvena JAV – 4 mln. Toliau eina Japonija, turinti milijonà doleriniø milijonieriø, ir Didþioji Britanija su 815 000 mi-

lijonieriø. 2013-aisiais Maskvoje gyveno 52 700 doleriniø milijonieriø. Pasaulio miestø sàraðe pagal ðá rodiklá Rusijos sostinë yra 26 vietoje tarp Hamburgo (54 200) ir Atlantos (45 200). Daugiausia milijonieriø turi Londonas – 339 200. Toliau eina Niujorkas (300 100) ir

Gajus knygø nuomos verslas

Tokijas (226 500). Nuo 2003 iki 2013 metø ið Rusijos iðvyko 14 000 pilieèiø, kuriø kiekvieno turtas virðijo milijonà JAV doleriø. Pagal ðá rodiklá ðalis yra penkta. Absoliuti rekordininkë yra Kinija: per praëjusius deðimt metø ðalá paliko 76 200 milijonieriø. Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatymas nustato, kad á mokyklà pirmumo teise privalo bûti priimtas mokinys, gyvenantis tai mokyklai priskirtoje teritorijoje. Tëvø ar vaiko pageidavimu vaikas gali bûti priimtas á kità mokyklà tuo atveju, jeigu joje yra laisvø vietø.

Darbotvarkë: 1. Finansinë ataskaita uþ 2013 metus. 2. Bendrijos valdymo organø rinkimai. 3. bendrijos ástatø tvirtinimas. 4. Bendrijos sàmatos 2014 metams tvirtinimas. Bendrijos nariø dalyvavimas bûtinas ir punktualus. Nesusirinkus reikiamam nariø skaièiui, pakartotinas susirinkimas kvieèiamas geguþës 12 d. tuo paèiu laiku ir toje paèioje vietoje. Bendrijos pirmininkas Jurgis Sinickis

KEDBIT AS KEDBITAS Neðiojamøjø ir stacionariø kompiuteriø taisymas (paprastø ir sudëtingø gedimø), monitoriø taisymas, GPS atnaujinimas, IT technikos pardavimas. Kreiptis: A. Kanapinsko g. 1A (prekybos centro „IKI CENTAS“ patalpose), tel. 8 656 50 268 (galima skambinti ir savaitgalá).

Kavinëje

„Pas Miðkiná“

puikus maisto pasirinkimas. Sotu, pigu, skanu. Dienos pietus galima pirkti iðsineðtinai. Ruoðia ávairius pobûvius, gedulo pietus, ketvirtines, metines ir kt. (telpa iki 50 þmoniø). Respublikos g. 12A, tel. 64 442. Uþsakymai priimami tel. 8 675 36 310.

Ko gero, skaniausia pica Këdainiuose! PICA Á NAMUS kasdien nuo 11 iki 22 val. Uþsakymø telefonas 8 607 77 729. Respublikos g. 12A („Ðora“) www.facebook.com/super pizza kedainiai

Moterø kirpykla prekybos centre „Iki-Giraitë“ (J. Basanavièiaus g. 80, darbo laikas: I–V nuo 8 iki 17 val., VI – nuo 8 iki 14 val.)

SKELBIA PAVASARINÆ AKCIJÀ – iki balandþio 19 d.

10 proc. nuolaida plaukø ðukavimui, kirpimui, daþymui, cheminiam ðukavimui. Maloniai kvieèiame apsilankyti ir pavasará pasitikti su geresne nuotaika!

Prekës sodui ir darþui pigiau! Adresas: Topoliø g. 1, Këdainiuose (ðalia Këdainiø medelyno parduotuvës), tel. 8 616 00 474.

Këdainiø „Ryto“ pagrindinë mokykla skelbia mokiniø priëmimà á 1–8 ir 10 klases. Mianmaro sostinëje Rangûne vis dar populiarus vakarietiðkø knygø nuomos verslas: ðiø leidiniø ðalyje buvo sunku gauti dël vyriausybës vykdytos ksenofobiðkos uþsienio politikos. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Asmeniniai skelbimai

Josvainiø g. 41, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija@rinkosaikste.lt Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

Tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Praðymai priimami nuo balandþio 1 iki birþelio 1 d. mokyklos raðtinëje. Tel. pasiteirauti 51 579.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Neringa Jasutë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Dþestina Borodinaitë Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 314 Tiraþas 6 030 egz.


2014 m. balandĂžio 3 d.

16


2014 m. balandĂžio 3 d.


2014 m. balandĂžio 3 d.


2014 m. balandĂžio 3 d.


2014 m. balandĂžio 3 d.


2014 m. balandĂžio 3 d.

2014 04 03  
2014 04 03  
Advertisement