Page 1

Rinkosaikðtë 2014 m. kovo 13 d.

19-ieji leidimo metai

Këdainiø rajono laikraðtis

2014 m. kovo 13 d. Ketvirtadienis

Nr. 29 (2 688)

Iðkovotà laisvæ turime branginti

Kaina 1, 20 Lt

Paauglë vël pabëgo ið namø Vilainiuose gyvenanti ir ið namø daþnai bëganti paauglë vël pridarë rûpesèiø savo ðeimai ir policijai policijai.. Praëjusá sekmadiená Emos Blinstrumovièiûtës, gimusios 1997 metais, motina policijai praneðë, kad kovo 6-àjà ið namø á mokyklà iðëjusi dukra nei tàdien, nei vëliau negráþo namo. Mergaitë – 170 centimetrø ûgio, normalaus sudëjimo, ilgø tiesiø juodø plaukø, mëlynø akiø, putliø lûpø. Iðeidama ið namø ji vilkëjo juodà odinæ striukæ, juodas kelnes, avëjo raudonais sportiniais batais, dekoruotais pieðtomis kaukolëmis, neðësi rudà rankinæ. Visø, þinanèiø apie dingusios paauglës buvimo vietà ar turinèiø kitokiø paieðkai naudingø duomenø, praðoma praneðti tel. (8 347) 68 725 ar anoniminiu pasitikëjimo tel. (8 347) 53 342 arba skambinti bendruoju pagalbos tel. 112.

Rado negyvø ir iðsekusiø ðunø

Susirinkusieji padëjo gëliø ant Lietuvos Nepriklausomybës akto signataro Povilo Aksomaièio kapo Këdainiø Kauno g. kapinëse.

/Nuotr. autorës/

Dþestina BORODINAITË

Antradiená këdainieèiai iðkilmingai paminëjo Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienà. Po Miðiø Ðv Ðv.. Juozapo baþnyèioje susirinkusieji padëjo gëliø ant Lietuvos Nepriklausomybës akto signataro Povilo Aksomaièio kapo Këdainiø Kauno g. kapinëse. Vëliau Kultûros centre klausësi Këdainiø miesto vaikø ir jaunimo koncerto „MESnepriklausomi .L T“. V isus kraðtieèius Kovo 111-osios 1-osios proga sveikino „MESnepriklausomi.L .LT“. Visus Seimo narë V irginija Baltraitienë, rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas ir vicemerë Nijolë Naujokienë. Virginija

Antradiená Policijos komisariate pradëtas ikiteisminis tyrimas dël þiauraus elgesio su gyvûnais. Këdainiø miesto seniûnijos Pasmilgio kaime esanèioje negyvenamoje sodyboje rasti du nugaiðæ ir septyni gyvi, bet iðsekæ ðunys. Sodyba priklauso 1983 metais gimusiam K. G. Gyvi ðunys perduoti gyvûnø globos organizacijai.

/Nukelta á 2 psl./

„Rinkos aikðtës“ inf.

Këdainiø miesto seniûnijai laikinai vadovaus A. Krivièius Adresas: Didþioji g. 26, Këdainiai

Miesto seniûnui Alvydui Kleivai pasitraukus ið pareigø, seniûnijai laikinai vadovaus seniûno pavaduotojas Algirdas Krivièius. Këdainiuose apsilankius Specialiøjø tyrimø tarnybai (STT), miesto seniûnas buvo sulaikytas ir neteko savo ágaliojimø, o administracijos direktoriui pareikðti átari mai átarimai mai.. Vadovaus pavaduotojas Treèiadiená savivaldybës administracijoje pasiraðytas miesto seniûno A. Kleivos praðymas atleisti já ið einamø pareigø. Seniûnijai laikinai vadovaus seniûno pavaduotojas A. Krivièius. Naujasis seniûnas bus iðrinktas po vieðai paskelbto konkurso ðioms pareigoms eiti.

Galimai pasinaudojo kortele Prieð savaitæ STT iðplatino

praneðimà, kad Kauno valdybos pareigûnai dël galimo turto pasisavinimo, turto iððvaistymo ir piktnaudþiavimo sulaikë Këdainiø miesto seniûnijos seniûnà Alvydà Kleivà. Jo darbo vietoje ir namuose buvo atliktos kratos, paimti tyrimui reikðmingi daiktai ir dokumentai. Ketvirtadiená seniûnas buvo paleistas ið areðtinës, o jam paskirta kardomoji priemonë – raðytinis pasiþadëjimas neiðvykti. Seniûno ágaliojimai darbo-

vietëje buvo sustabdyti. Praneðimas apie átarimà dël sukèiavimo, neteisëto disponavimo elektronine mokëjimo priemone, neteisëto elektroninës mokëjimo priemonës panaudojimo ir piktnaudþiavimo buvo áteiktas ir rajono savivaldybës administracijos direktoriui Romualdui Gailiûnui, kuris taip pat pasiraðë pasiþadëjimà neiðvykti. Ðiuo metu vyksta ikiteisminiai tyrimai. „Rinkos aikðtës“ inf.


2

2014 m. kovo 13 d.

Iðkovotà laisvæ turime branginti /Atkelta ið 1 psl./ „Laisvë ir nepriklausomybë yra tokia dovana, kurià reikia nuolat saugoti, puoselëti ir auginti savo darbais, savo meile, savo vieningumu. Juk supratimas ir vienybë – patys svarbiausi ir galintys uþtikrinti mûsø visø nepriklausomybæ ir savarankiðkumà. Linkiu visiems Lietuvos ir Këdainiø kraðto þmonëms bûti vieningiems, suvokti, kad niekas uþ mus nieko nepadarys, nes visada patys turime kovoti uþ savo laisvæ, uþ savo valstybæ“, – kalbëjo parlamentarë V. Baltraitienë. „Ðalies Nepriklausomybës laikas nëra ilgas. Taèiau jeigu turime sveikatos, jeigu esame laisvi,

jeigu gyvename taikiai, jeigu galime dirbti, jeigu sugebame keisti Lietuvà, tai turime visko, ko mums labiausiai reikia. Norëèiau palinkëti mûsø kraðto þmonëms, kad tikëdamiesi ið Lietuvos palankaus gyvenimo, visa ðirdimi prisidëtø prie to gyvenimo kûrimo, prie reikalingø projektø paruoðimo, prie pasiûlymø, prie idëjø, prie minèiø, prie kûrybos, prie darnos savo namuose, savo kraðte“, – sakë vicemerë N. Naujokienë. „Sveikinu visus su Kovo 11àja, Lietuvos Nepriklausomybës atkûrimo diena. Jau 24 metus turime savo istorijà, 24 metus skamba mûsø balsas laisvø tautø chore ir ðis balsas kasmet vis labiau gir-

dimas. Ðiandien ðvæsdami Nepriklausomybës dienà, prisimename tuos þmones, kurie sunkiu laiku stojo á kovà uþ Lietuvà, uþ jos nepriklausomybæ. Demokratija – tai valdymas ir nelengvas gyvenimo bûdas, tai iððûkis kiekvienà dienà spræsti kiekvienam savo problemas ir bûti atsakingiems uþ jø rezultatus. Pasirinkome ðità kelià ir suglaudæ peèius tvirtai juo einame. Kvieèiu jus visus á ateitá þiûrëti giedru þvilgsniu. Linkiu visokeriopos sëkmës, tvirtybës ir meilës, dalijamos ne vien tik sau, vienas kitam, bet ir meilës visam Këdainiø kraðtui, meilës Lietuvai“, – kraðtieèius renginio metu sveikino rajono meras R. Diliûnas.

Davë kyðá policijos pareigûnams Vyriðkis, paþeidæs Keliø eismo taisykles ir sustabdytas policijos pareigûnø, bandë jiems ábrukti kyðá. Kovo 7-osios vakare kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipëda sustabdytas vilnietis R. B., gimæs

1986 metais, ne tik vairavo neturëdamas teisës to daryti, bet ir virðijo leistinà greitá. Supratæs, kad jam gresia administracinë atsakomybë, vilnietis bandë jos iðvengti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigûnams duodamas 700 li-

tø kyðá ir buvo uþdarytas á areðtinæ. Kadangi tai atsitiko minëto kelio atkarpoje, einanèioje per Këdainiø rajono teritorijà, ikiteisminis tyrimas dël pareigûnø papirkimo pradëtas Këdainiø rajono policijos komisariate. „Rinkos aikðtës“ inf.

Darbo partijos sàraðo á EP lyderis – V. Uspaskich Darbo partijos taryba patvirtino galutiná sàraðà Europos Parlamento rinkimuose. TTarybos arybos sprendimu, Darbo partijos Europos Parlamento sàraðo lyderiu tapo Darbo partijos garbës ppirmininkas, irmininkas, Seimo narys V iktoras Viktoras Uspaskich Uspaskich.. Pirmàjá partijos deðimtukà, be V. Uspaskich, sudaro Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas V. Gedvilas, Seimo narys K. Daukðys, Vilniaus miesto savivaldybës tarybos narë I. Kaèinskaitë-Urbonienë, parlamentaras G. Jakavonis, 2008–2012 m. kadencijos Sei-

mo narys V. Þiemelis, Seimo narys S. Bucevièius, Europos Parlamento narë J. Vitkauskaitë-Bernard, socialinës apsaugos ir darbo ministrë A. Pabedinskienë ir Seimo narys R. Paliukas. Darbo partijos tarybos posëdyje taip pat buvo priimta rezoliucija, raginanti kraðto apsaugai ðiais metais papildomai numatyti 200 mln. Lt moderniai gynybinei technikai ásigyti ið nebiudþetiniø fondø. Taip pat raginama, sudarant 2015 metø biudþetà, kraðto apsaugai numatyti ne maþiau kaip 1 proc. BVP lëðø ir vykdyti prisiimtus ásipareigojimus NATO. „Rinkos aikðtës“ inf.

Upëje rasti palaikai yra ieðkotos këdainietës Kovo 3-iàjà Nevëþio upëje rasti palaikai yra pernai dingusios këdainietës A. V uo neabejojaV.. TTuo ma rajono Policijos komisariate, vykdþiusiame moters paieðkà. 1966 metais gimusi këdainietë A. V., gyvenusi Respublikos gatvëje, buvo ieðkoma nuo praëjusiø metø birþelio 20-osios, kai á Këdainiø policijà kreipësi Birþuose gyvenanti dingusiosios teta. Moteris teigë su dukterëèia negalinti susisiekti nuo balandþio 20-osios.

Kur dingo vieniða moteris, buvo neaiðku tol, kol prieð pusantros savaitës upës vanduo prie pësèiøjø tilto neatplukdë smarkiai apirusiø palaikø. Kad tai – A. V. kûnas, artimieji sprendë pagal jiems þinomus poþymius, bet svarbiausià vaidmená nustatant skenduolio tapatybæ suvaidino kartu su palaikais rastas raktas. Këdainiø policijos pareigûnai juo pamëgino atrakinti ieðkomos moters buto duris, ir raktas puikiausiai tiko spynai.

Smarkiai suþalotas motorolerio vairuotojas Kovo 8-osios popiete Këdainiuose automobilis suþalojo motoroleriu vaþiavusá vyriðká. Tà dienà apie 14 valandà këdainietis T. L., gimæs 1992 metais, automobiliu „Volkswagen Golf“ ið Liepø alëjos suko kairën, á J. Basanavièiaus gatvæ, bet ne-

praleido ja vaþiuojanèio motorolerio, kurá vairavo 1947 metais gimæs këdainietis A. D. Susidûrus golfui ir motoroleriui, smarkiai nukentëjo pastarojo vairuotojas. Dël daugybiniø kûno suþalojimø ir kaulø lûþiø A. D. iðveþtas gydyti á Kauno klinikas. „Rinkos aikðtës“ inf.

Këdainiø rajono savivaldybës informacija 2014 metø daugiabuèiø namø savininkø bendrijø rëmimo eilë 2014 m. kovo 4 d. ávyko Specialiojo daugiabuèiø namø savininkø bendrijø rëmimo fondo tarybos posëdis, kuriame, vadovaujantis Specialiojo daugiabuèiø namø savininkø bendrijø rëmimo fondo nuostatais, buvo sudaryta 2014 metø bendrijø rëmimo eilë. Eilë sudaryta pirmiausia skiriant lëðas eilës tvarka bendrijoms, kuriø numatyti remonto darbai dël lëðø trûkumo nebuvo átraukti á 2013 metø sàmatà, bendrijoms, kuriose santykinai didesnioji savininkø dalis yra socialiai remtina, o eilës pabaigoje – bendrijos pagal praðymo pateikimo datà (nepateikë socialiai remtinø savininkø sàraðo). 2014 metø bendrijø rëmimo eilë – 3 psl.

Dëkojame

Netekus brangaus þmogaus, ðirdyje lieka neapsakomas skausmas ir tuðtuma. Uþ iðtiestà pagalbos rankà begalinio skausmo metu, nepalikusiems vienø sunkià netekties valandà, dëkojame kaimynams, bendradarbiams, draugams, giminëms, ûkininkui Eugenijui Kasiuliui, Ariogalos parapijos klebonui, kurie buvo ðalia ir padëjo palydëti á amþinojo poilsio vietà brangø Tëtá, senelá Vaclovà Norkø. Dukra Vilma su ðeima


Këdainiø rajono savivaldybës informacija

2014 m. kovo 13 d.

3

2014 metø bendrijø rëmimo eilë

Uþs. Nr. 1 069


4

2014 m. kovo 13 d.

Seniûno þodis

A. Bruþas: ,,Ðiandien nieko nemokamo nëra, turime tai suprasti“

Devynerius metus Vilainiø seniûno pareigas einantá A. Bruþà neramina, kad seniûnijos gyventojø skaièius maþëja. /Nuotr. autorës/

Lina FIODOROVA

Vilainiø seniûnija – didelë ir viena unikaliausiø – tik èia ir TTruskavoje ruskavoje galima sutikti retø Lietuvoje ir visoje Europoje stumbrø, dël kuriø, beje, seniûnijos ûkininkams tenka patirti nuostoliø. Nors pernai valstybiniu lygmeniu buvo planuota juos perkelti kitur kitur,, stumbrai tebesigano derlingose seniûnijos þemëse. TTaèiau aèiau kitos problemos ir darbai V ilainiø Vilainiø seniûnijoje þingsnis po þingsnio juda á prieká. Apie tai – interviu su Vilainiø seniûnu Antanu BRUÞU. – Koks yra svarbiausias, aktualiausias darbas seniûnijoje, kurá reikia atlikti ar jis jau yra atliekamas? – Ko gero, vienas svarbiausiø darbø – þvyrkeliø asfaltavimas, keliø perasfaltavimas. Tam reikalingos didelës lëðos. Be to, pastebima, kad kasmet ðiuos darbus atlikti kainuoja vis brangiau – kyla asfalto kaina. Praëjusiais metais ið Valstybinës automobiliø keliø direkcijos keliø fondo seniûnijai buvo skirta 240 tûkst. litø. Daugelyje gyvenvieèiø asfaltas, klotas prieð 20 metø, pasenæs ir jo lopyti nebëra kaip – iðjudinus vienoje vietoje, tenka tvarkyti ir kitoje. Seniûnija yra greta miesto, tad automobiliø eismas didelis, greièiau dëvisi asfaltas. Praktiðkai viskà reikia perkloti. Darome tai maþais þingsneliais. Pavyzdþiui, per trejus metus sutvarkëme Parko gatvæ Vilainiuose, Aukðtøjø gatvæ Lanèiûnavoje, Roþiø gatvæ Aristavoje ir t.t. Seniûnijoje yra daug þvyrkeliø, tad darbo netrûksta. Praeità savaitæ buvau Aristavos bendruomenës susirinkime, kuriame þmonës klausë, kada þvyruotos gatvës bus asfaltuojamos. Tiesa, pagal savivaldybës Tarybos priimtà sprendimà gyventojai gali prisidëti prie keliø asfaltavimo trisdeðimèia procentø. Tokiu bûdu gatvës bûtø sutvarkytos greièiau, taèiau norinèiøjø nëra.

– Kokiai srièiai dar teikiate prioritetà? – Gyvenvieèiø apðvietimui. Pernai Katkø, Stebuliø gyvenvietëse buvo árengtas apðvietimas, o Tiskûnuose rekonstruoti apðvietimo tinklai, pakeisti ðviestuvai. Juos pakeitæ sumaþinome elektros energijos sunaudojimà. Mûsø svarbiausias uþdavinys yra didinti elektros energijos panaudojimo efektyvumà, tad turime perspektyviniø planø senus gyvsidabrio ðviestuvus Aristavoje, Lanèiûnavoje, Vilainiuose pakeisti ekonomiðkesniais, be to, apðvietimà árengti tuose kaimuose, kuriuose dar yra neapðviestø gatviø. Norisi, kad gyventojai bent tada, kai bûna labiausiai tamsu, galëtø eiti á mokyklà, darbà ar vakare gráþti namo apðviestomis gatvëmis. Pernai buvo ágyvendinti mûsø paþadai apðviesti Vilainiø parkà. Pastatyti 3 apðvietimo stulpai. Ðiandien trys takai, vedantys á sporto kompleksà, stotelæ, gyvenvietæ, yra dalinai apðviesti, kad bûtø galima saugiai eiti per parkà. – Ar Vilainiø seniûnijoje nuotekø tinklø problema tokia pat aktuali, kaip ir kitose seniûnijose? – Ðias problemas esame ið dalies iðsprendæ. Tinklai daugelyje seniûnijos kaimø yra árengti, taèiau gyventojai nelabai nori prisijungti. Vis dëlto seniûnijos gyventojai turëtø suprasti, kad ðiandien nieko nemokamo nëra, reikia investuoti patiems, juk tai lieèia ir ekologijà. Þinoma, gal maþose gyvenvietëse yra sunkiau, nes gyventojø yra maþiau, neskiriama Europos Sàjungos parama, tad daugiau lëðø reikia patiems. Bet juk kaþkaip spræsti prisijungimo klausimà reikia. – Vilainiø seniûnijoje yra kolektyviniø sodø. Ar tai, kad seniûnijos ribose yra sodai, sudaro daugiau iðlaidø? – Sodininkai patys tvarkosi ten, kur yra problemø, tad seniûnijai nesukelia nepatogumø ar dideliø iðlaidø. Galiu tik pastebëti, kad ðiandien Vasariðkiø sodai

tampa gyvenamaisiais. Þmonës èia perka sklypus, stato namus. Gyventojø, kurie deklaruoja ten gyvenamàjà vietà, skaièius auga. – Pleèiantis sodams seniûnijoje gali padidëti ir gyventojø skaièius. – Na, ðiuo metu mus iðties neramina tai, kad seniûnijoje gyventojø mirtingumas pernai buvo didesnis nei uþpernai, pastebima mirtingumo didëjimo tendencija. Pernai seniûnijoje mirë 48 þmonës, o gimë – 29. Seniûnijos gyventojø skaièius kasmet maþëja – dël mirèiø, dël emigracijos. Prieð 9 metus turëjome 4 400, o ðiandien gyventojø skaièius jau nebesiekia në 4 000. – Kalbant apie kaimiðkàsias seniûnijas daþnai ásivaizduojama, kad kaimuose nëra darbo ar norinèiøjø dirbti, gyventojai tampa socialiniø paðalpø gavëjais. Kaip yra Jûsø seniûnijoje? – Þiemà paðalpø gavëjø skaièius iðauga. Rajone stambiems ûkininkams vasarà reikia daug darbo rankø, o þiemà – ne. Þiemos metu jie lieka seniûnijos þinioje, mokame paðalpas. Vasarà vël tie, kurie nori, darbà susiranda. Taèiau turime nemaþai þmoniø, kurie nenori ieðkoti darbo, ar neina dirbti, net jei yra siûloma. Kai rajono Taryba patvirtino tvarkà, kad þmogus turi atidirbti uþ gaunamas socialines paðalpas, buvo gana sunku árodyti þmonëms, kodël to reikalaujama. Pastebëjome, kad tie, kurie nenorëjo dirbti, jau nebeateina praðyti paðalpos. Taip iðeina, kad ji jiems buvo nereikalinga: jei priklauso – imsiu, jei turiu atidirbti – tai nereikia. Nuo naujø metø esame ákûræ komisijà, kuri svarsto praðymus. Dþiaugiamës, kad ateina tie, kuriø praðymai yra svarstomi. Socialinë parama kai kuriems þmonëms tikrai yra reikalinga, bet yra ir tokiø, kurie nori pasinaudoti, nes jiems tiesiog priklauso. – Ar pavyko ágyvendinti planà iðveþti stumbrø bandà, niokojanèià seniûnijos þemës ûká? – Deja, nieko dar nepadaryta, nors paþadø sulaukëme. Stumbrai ateina á tuos paèius laukus. Nei seniûnija, nei ûkininkai nieko negalime daryti – per Nevëþá ar automagistralæ „Via Baltica“ jø neperginsime. Á stumbrus graþu paþiûrëti, vaþiuojant pro ðalá. Bet juk jie eina per kaþkieno pasëlius. Be to, kartà gyvûnai jau buvo atëjæ iki pat Vilainiø gyvenvietës. Manau, kad stumbrams dar labiau iðdràsëjus gali bûti pavojinga. Kartu nëra aiðku, ar iðveþti ðie gyvûnai sugebëtø prisitaikyti kitoje aplinkoje, rasti tinkamo maisto. Gaila ûkininkø, nes greta Ðventybrasèio þemës yra derlingos, laukai – platûs, o kai apsilanko stumbrø bandos, ið pasëliø nebelieka nieko. Ûkininkams mokamos kompensacijos, bet jos tikrai nëra tokio dydþio, kad padengtø patiriamus nuostolius.

Këdainiø rajono savivaldybës informacija

Pradedama vykdyti administruojamø daugiabuèiø namø butø ir kitø patalpø administratoriaus atranka ir skyrimas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2013 m. birþelio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dël Bendrojo naudojimo objektø administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos apraðo patvirtinimo“, pasikeitë Daugiabuèiø namø bendrojo naudojimo objektø administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarka. Ðiuo metu savivaldybës teritorijoje esanèiø daugiabuèiø namø bendrojo naudojimo objektø administratorius yra UAB „Këdainiø butai“. Kadangi iki ðiø metø liepos 1 d. turi bûti naujai paskirtas kiekvieno administruojamo daugiabuèio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektø administratorius, Këdainiø rajono savivaldybës administracija pradeda vykdyti teisës aktø nustatytas procedûras dël administratoriaus atrankos ir skyrimo. Tuo tikslu bus organizuojamas balsavimas raðtu ar susirinkimai, o administratoriø pasirinkti turës patys butø ir kitø patalpø savininkai. Jau patvirtintas Asmenø, pretenduojanèiø teikti savivaldybës teritorijoje daugiabuèiø namø bendrojo naudojimo objektø administravimo paslaugas, sàraðas, kuriame (jø praðymu) áraðytos dvi ðias paslaugas teikianèios ámonës – dabartinis administratorius UAB „Këdainiø butai“ ir UAB „Inservis“ (ámonë registruota Vilniaus m., Ðeimyniðkiø g. 3). Informacija apie organizuojamà susirinkimà ar balsavimà raðtu bus paskelbta kiekvieno administruojamo daugiabuèio namo laiptinëse esanèiose skelbimø lentose. Jei bus organizuojamas balsavimas raðtu, visiems butø ir kitø patalpø savininkams á paðto dëþutes bus ádëti balsavimo biuleteniai, kuriuose reikës paþymëti, kurá administratoriø savininkas (asmuo ar asmenys, nurodyti Nekilnojamojo turto registro paþymëjime) pasirenka. Taip pat bus nurodyta, kada ir kokiu bûdu biuletená reikës gràþinti. Jei bus organizuojamas susirinkimas, labai svarbu, kad kuo daugiau butø ir kitø patalpø savininkø dalyvautø susirinkimuose ir jo metu pasirinktø administratoriø. Pasirinktu administratoriumi bus laikomas asmuo, uþ kurá per butø ir kitø patalpø savininkø pirmàjá balsavimà raðtu ar susirinkime bal-

savo daugiau kaip 50 procentø visø daugiabuèio namo butø ir kitø patalpø savininkø arba uþ kurá per pakartotiná butø ir kitø patalpø savininkø balsavimà raðtu ar jø susirinkime, jeigu pirmasis butø ir kitø patalpø savininkø balsavimas raðtu ar susirinkimas neávyko, balsavo daugiau kaip 50 procentø balsavime raðtu ar susirinkime dalyvavusiø, taèiau ne maþiau kaip 1/4 visø butø ir kitø patalpø savininkø. Jeigu savininkai nedalyvaus ar tinkamai nevykdys nustatytø procedûrø ir nei vienas ið Asmenø, pretenduojanèiø teikti savivaldybës teritorijoje daugiabuèiø namø bendrojo naudojimo objektø administravimo paslaugas, sàraðe nurodytø administratoriø nesurinks nustatyto balsø skaièiaus, bus laikoma, kad butø ir kitø patalpø savininkai administratoriaus nepasirinko. Tuo atveju, sprendimà dël jo skyrimo priims administracijos direktorius. Kvieèiame visus administruojamø daugiabuèiø namø butø ir kitø patalpø savininkus aktyviai dalyvauti rengiamuose namo susirinkimuose arba vykdant balsavimà raðtu, siekiant, kad bûtø iðrinktas bendrojo naudojimo objektø administratorius ir gyventojams bûtø suteiktos tinkamos paslaugos. Administratorius bus skiriamas penkeriems metams. Jei jis tinkamai vykdys paslaugas ir nebus savininkø nusiskundimø, bendrojo naudojimo objektø administratoriaus paskyrimas daugiabuèiam namui bus pratæsiamas kitø penkeriø metø laikotarpiui. Jeigu bent 1/5 daugiabuèio namo butø ir kitø patalpø savininkø raðtu pareikð pageidavimà spræsti bendrojo naudojimo objektø administratoriaus paskyrimo klausimà ið naujo arba savivaldybës administracija gaus pagrástø nusiskundimø dël administratoriaus veiklos, ið naujo bus vykdomos administratoriaus atrankos ir skyrimo procedûros. Visais atvejais butø ir kitø patalpø savininkai balsø dauguma turi teisæ priimti sprendimà pakeisti bendrojo naudojimo objektø administratoriø ir nesuëjus penkeriø metø terminui. Virginija RIAUBIENË, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistë Uþs. Nr. 1 002

Keistis niekada nevëlu! Unikalus projektas – Këdainiuose! Taisyklingos subalansuotos mitybos kursai ir subalansuota mityba. · Mitybos kursø grupëje – 20 þmoniø. · Uþsiëmimai vyksta kartà per savaitæ. · Uþsiëmimø metu nagrinëjame 12 temø apie mitybà ir sveikatingumà, dalinama dalijamoji medþiaga, vaizdo medþiagos perþiûra. · Kiekvienà savaitæ atliekama kûno audiniø kompozicijos analizë. · Asmeninis treneris ir mitybos konsultantas. · Kontrolë, motyvacija ir palaikymas. · Kiekvienà savaitæ – varþymasis dël prizø. · Baigiamasis projekto akordas – ðventë, vaiðës, VERTINGI PRIZAI nugalëtojams. Norite sumaþinti ar padidinti savo kûno svorá, pagerinti savijautà? Mes pasirengæ Jums padëti! Bendraminèiø rate keistis smagiau ir lengviau! Prisijunk ir tu! Iðankstinë registracija tel. 8 682 14 453, Jûratë.


2014 m. kovo 13 d.

Muitinëje – supaprastinta deklaravimo tvarka Dþestina BORODINAITË

Kau no teritorinës muitinës Kauno Kauno Centro kroviniø postas, vadovaujamas virðininko Roberto LENKAUSKO, organizuoja ir uþtikrina muitø teisës aktø ágyvendinimà bei kitø Muitinës departamento pavestø funkcijø vyk dymà. vykdymà. Ðiuo metu tiek muitinës ûkio subjektams, tiek paèiai muitinei stengiamasi sukurti geresnes sàlygas, t. y., siekiama, kad subjektams reikëtø kuo maþiau kontaktuoti su muitinës pareigûnais, o visi formalumai bûtø atliekami elektroninëje erdvëje. „Eksporto deklaracijos áforminamos vidutiniðkai per tris minutes, o bendras vidutinis importo ir eksporto deklaracijø muitinio áforminimo laikas – apie 14 min.“, – pasakojo R. Lenkauskas.

Apima visà Kauno regionà Kauno teritorinës muitinës Kauno centro kroviniø posto veiklos teritorija apima visà Kauno regionà. „Postas turi savo muitinio tikrinimo vietas, kurios iðsidësèiusios visame Kauno regione. Ið viso yra septynios tokios vietos ir viena ið jø yra Këdainiuose“, – kalbëjo virðininkas R. Lenkauskas. Këdainiuose visas postui nustatytas funkcijas: importo, eksporto bei tranzito procedûrø áforminimà, atlieka pareigûnë

inspektorë Alma Legavièiûtë. Ji aptarnauja ir vienà ið didþiausiø ûkio subjektø Kauno regione – AB „Lifosa“.

jà. Ði deklaracija pateikiama per muitinës deklaracijø apdorojimo sistemà (MDAS). Taikydamas supaprastintas muitinës procedûras ûkio subjektas muitinës formalumus atlieka þymiai greièiau, prekiø tiekimui netrukdo muitinës darbo laikas, ûkio subjektas gali veiksmingai kontroliuoti ir planuoti prekiø tiekimo ir logistikos procesà. Muitinë savo ruoþtu ágyja galimybæ centralizuoti muitinës pareigûnø darbà, gali efektyviai, Këdainiø muitinëje dirba naudodama rizikos vertinimo Kauno Centro metodus, atlikti tiek prekiø, tiek kroviniø posto dokumentø tikrinimus. pareigûnë Taip organizuojant muitinio inspektorë áforminimo procesà panaikinama A. Legavièiûtë. galimybë ûkio subjekto ir muitinës pareigûno fiziniam kontakNe vëliau, kaip per 7 dienas tui, o tai yra viena ið pagrindiniø ûkio subjektas turi pateikti muiti- antikorupciniø priemoniø“, – kalbënei papildomà importo deklaraci- jo virðininkas R. Lenkauskas.

Deklaruoja supaprastinta tvarka Gamykla – vienas ið pirmøjø ûkio subjektø, ágijæs teisæ deklaruoti prekes taikant supaprastintas muitinës procedûras. „Ðiuo metu 21 procentas importo deklaracijø ir apie 17 procentø eksporto deklaracijø poste áforminama taikant supaprastintas muitinës procedûras. Tokiu bûdu áforminant muitinës procedûras ûkio subjektas pateikia prekes nustatytose vietose, daugeliu atvejø pats ûkio subjektas uþbaigia tranzito muitinës procedûras, átraukia prekes á ámonës apskaità ir nuo to momento laikoma, kad prekës iðleistos laisvai cirkuliuoti.

/Nuotr. autorës/

Ðiuo metu 21 proc. importo deklaracijø ir apie 17 proc. eksporto deklaracijø poste áforminama taikant supaprastintas muitinës procedûras.

Neringa JASUTË

Rajono tarybos sprendimu, savivaldybës biudþeto lëðomis planuojami tvarkyti kultûros paveldo objektai objektai,, arba objektai objektai,, esantys kultûros paveldo teritorijoje. Savivaldybei tai atsieis beveik 3,7 mln. Lt.

Daugiausia kainuos bibliotekos rekonstrukcija

M. Rukðienë: „Daugiausia lëðø – 1,7 mln. litø – savivaldybë skyrë naujam vaikø ir jaunimo bibliotekos skyriui árengti.“ /Nuotr. autorës/

projektas – 35 tûkst., Akademijos miestelio vieðosios infrastruktûros plëtra – 36 tûkst., laiptø Ramybës skvero prieigose taisymas – 70 tûkst., Ramybës skvero rekonstrukcijai skirta – 385 tûkst. litø. Paberþës dvaro parko þeldiniø inventorizavimui ir tvarkymui – 10 tûkst. litø, o Këdainiø miesto þeldynø ir þel-

Seniûnijø naujienos Krakës PAVASARIO LINKSMYBËS Ðiemet Uþgavënës Meironiðkiuose buvo pradëtos ðvæsti pagal K. Donelaièio „Pavasario linksmybes“. Uþgavëniø ðurmulyje neapsieita be tradiciniø ðios ðventës apeigø: gardþiø blynø valgymo, sotaus ðiupinio skanavimo, varþytuviø, dainø ir ðokiø kartu su persirengëliais. „Kanapinis su Laðininiu pliekësi tol, kol pagalvës suplyðo, o lemiamoje kovoje galynëjosi taip, kad traukiama virvë trûko pusiau“, – áspûdþiais dalijosi meironiðkietë Laima Rumðienë.

Pelëdnagiai RINKSIS Á APTARIMÀ Kovo 13 d., ketvirtadiená, 13 val. á Pelëdnagiø seniûnijà yra pakviesti bendruomenës centrø pirmininkai ir seniûnaièiai. Susirinkime bus aptarti einamieji reikalai, gvildenamos aplinkos tvarkymo, keliø, gatviø apðvietimo, palaidø ðunø ir kitos aktualios temos.

TVARKOMOS GYVENVIETËS

Rajono paveldo objektams tvarkyti – 3,7 mln. litø

Ðiemet planuojama sutvarkyti 11 kultûros paveldo teritorijoje esanèiø objektø. Daugiausia, net 1,7 mln. litø, kainuos pastato, esanèio Didþiosios Rinkos a. 4, rekonstravimas. Ten numatyta árengti M. Daukðos vieðosios bibliotekos vaikø ir jaunimo skyriø. Kita nemaþa investicija – Këdainiø kultûros centro rekonstrukcija. „Savivaldybë ðiems darbams skyrë 1 mln. M. Daukðos bibliotekos remontas kainuos – 23 tûkst., senamiesèio kvartalø detaliøjø planø rengimas – 7 tûkst., Þydø g. elektros tinklø rekonstrukcija – 4 tûkst., Këdainiø miesto Dotnuvëlës upelio uþtvankos tvarkymo

5

diniø apsaugos, tvarkymo, veisimo, bûklës stebësenos ir inventorizavimo priemonës atsieis 15 tûkst. litø“, – sako savivaldybës Architektûros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistë Margarita Rukðienë.

Skirta 413 tûkst. litø Ðiais metais ketinama sutvar-

kyti ir septynis kultûros paveldo objektus, kai kuriuos – átraukti á Kultûros vertybiø registrà. Tai savivaldybei kainuos 413 tûkst. litø. Rotuðës pagalbiniø patalpø ir Evangelikø reformatø baþnyèios remontas atsieis po 80 tûkst. litø. Kiek maþiau – 75 tûkst. litø, savivaldybei kainuos Ðviesiosios gimnazijos vëdinimo sistemos remontas. Amatø centrui ákurti ir remontui Arnetø name skirta 53 tûkst., Nepriklausomybës kovø dalyvio generalinio ðtabo pulkininko Justino Kibirkðèio kapo tvarkybai – 10 tûkst. litø, nors ið viso reikia 40 tûkst. Trijuose rajono kaimuose esantiems Vinco Svirskio kryþiams uþkonservuoti skirta tik dalis reikalingø lëðø, paramos dar bus ieðkoma, nes vienam kryþiui restauruoti reikia 22 tûkst. litø. Këdainiø kraðto muziejaus modernizavimas atsieis 100 tûkst. litø. Dar 10 tûkst. litø skirta nekilnojamøjø kultûros vertybiø vertinimo medþiagai parengti ir pristatyti Nekilnojamojo kultûros paveldo vertinimo tarybai. Taip pat 2 tûkst. litø skirti Europos paveldo dienoms „XX a. pradþios skonis“.

Seniûnijoje toliau vykdomi aplinkos tvarkymo darbai. Pradëtos ðvarinti Labûnavos gyvenvietës gatvës, kertami krûmai Pelëdnagiuose ir Akmeniuose. Savieèiø kaimo Liepø gatvëje kasamas griovys, kurio dëka bus nusausinta dalis gatvës, todël pavasará èia nebesikaups vanduo. Kol kas visus ðiuos darbus atlieka gyventojai, gaunantys socialines paðalpas ir turintys atlikti visuomenei naudingus darbus. Vieðøjø darbø programa seniûnijoje prasidës balandþio 1 dienà.

REIKALINGOS NE VISIEMS Seniûnas Valentinas Tamulis sakë, kad jau tampa akivaizdu, jog valstybës skiriamos socialinës paðalpos yra reikalingos ne visiems gyventojams. Ðá mënesá seniûnijos administracija informavo rajono savivaldybæ, kad penki gyventojai neatliko visuomenei naudingø darbø uþ vasario mënesá gautà paðalpà, todël kovo mënesá jie soc. paðalpos negaus. „Taèiau ðiø gyventojø ásiskolinimas atlikti darbus niekur nedings, nes, kaip jau yra áprasta, vëlø rudená jie vël kreipsis dël paðalpos, o tada ðiems þmonëms bus priminta, kad jie pirmiausia uþ gautà paðalpà privalo padaryti neatliktus darbus“, – pabrëþë V. Tamulis.


6

2014 m. kovo 13 d.

Pristatë vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektus Dþestina BORODINAITË

Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriuje vasario 26 dienà vyko V ietiniø uþimtumo Vietiniø iniciatyvø projektø, ágyvendintø 2013 metais Këdainiø rajone, pristatymas. Renginio tikslas – skleisti geràjà patirtá bei informuoti darbdavius apie paramà naujoms darbo vietoms kurti kurti.. Pristatyme dalyvavo Seimo narë Virginija Baltraitienë, Këdainiø rajono savivaldybës meras Rimantas Diliûnas, Kauno teritorinës darbo birþos direktorius Tautvydas Bielozarevièius, Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriaus socialiniai partneriai bei darbuotojai, Ðëtos, Surviliðkio bei kitø seniûnijø seniûnai, Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projekto vykdytojai, þiniasklaidos atstovai.

Supaþindino su projektu Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriaus vedëja Irena Petraitienë supaþindino susirinkusiuosius su vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektu ir jo tikslais. „Ðio projekto pradþia siejama su 2001 metais, kai Lietuvoje buvo sunki tiek ekonominë, tiek darbo rinkos situacija. Tais metais gimë netradicinë aktyvi darbo rinkos priemonë – vietinës uþimtumo iniciatyvos, Lietuvoje sëkmingai gyvuojanti jau 13 metø. Jos dëka buvo ásteigiamos naujos darbo vietos, skiriama parama bendruomenei bei darbdaviams“, – kalbëjo I. Petraitienë.

Ásteigë darbo vietø Pasak vyr. specialistës Vidos Èiplienës, Vietiniø uþimtumo iniciatyvos Këdainiø rajone pradëtos ágyvendinti 2013 metais. „Tokie projektai rengiami ir vykdomi teritorijose, kuriose yra

Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektus, ágyvendintus 2013 metais Këdainiø rajone, pristatë vyr. specialistë V. Èiplienë.

Darbo birþos Këdainiø skyriuje vykusiame renginyje dalyvavo ir rajono savivaldybës meras R. Diliûnas (pirmoje eilëje centre) bei Seimo narë V. Baltraitienë.

kur aukðtas nedarbo lygis ir yra daug bedarbiø, ásteigtos naujos darbo vietos. Þmonës patenkinti, iki ðiol dirba, manau, ir dirbs ne tik trejus metus, bet ir ilgiau. Ðiems metams jau yra paskelbtas konkursas. Iki kovo 14 dienos darbdaviai gali teikti paraiðkas. Kaip aukðto nedarbo lygio seniûnija ðiais metais patvirtinta Ðëtos seniûnija“, – kalbëjo V. Èiplienë.

aukðtas nedarbo lygis, virðijantis ðalies vidutiná nedarbo lygá. Ðiuo metu nedarbo lygis Këdainiuose siekia 11,4 proc. Praëjusiais metais tose seniûnijose, kuriose patvirtintas aukðtas nedarbo lygis, bedarbiø skaièius buvo dar didesnis. 2013 metais buvo patvirtintos dvi tokios seniûnijos: Surviliðkio ir Ðëtos. Jose pagal vietiniø uþimtumo iniciatyvas buvo ágyvendinti trys projektai: Surviliðkio seniûnijoje buvo ásteigtos dvi darbo vietos, o Ðëtos seniûnijoje – keturios“, – pasakojo V. Èiplienë.

Parama patenkintas

Projektas buvo ágyvendintas Anot specialistës, ðio projekto tikslas – naujø darbo vietø ásteigimas ir priemoniø, reikalingø naujoms darbo vietoms, ásigijimo finansavimas, buvo ágyvendintas. Surviliðkio seniûnijoje Audriaus Povilaièio individuali medienos apdirbimo ámonë ásteigë dvi darbo vietas medienos ruoðos ir perdirbimo srityje. Ðëtos seniûnijoje medienos apdirbimo ámonë UAB „Dagmedis“ ásteigë vienà, o UAB

Parama patenkintas A. Orla pataria ir kitiems darbdaviams bendradarbiauti su darbo birþa. /Nuotr. autorës/

„Ormëjas“ bedarbiams pasiûlë net tris darbo vietas. Pasinaudojusios vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektu, ámonës gauna finansavimà. „Ámonës ásteigtas naujas darbo vietas, kurios yra kuriamos darbo birþai ið dalies subsidijuojant, privalo iðsaugoti trejus metus. Vienai darbo vietai darbo birþa

gali skirti iki 40 minimaliø atlyginimø. Taèiau darbdavys taip pat turi prisidëti ne maþiau kaip 35 procentais savo lëðø“, – sakë V. Èiplienë.

Vykdys toliau Panaðia veikla uþsiimti planuojama ir 2014 metais. „Labai dþiaugiamës, kad ten,

Ligos akivaizdoje paraðytoje knygoje – nepagraþinta autobiografija Lina FIODOROVA

Kraštietis Kazimieras Dokðus pristatë savo autobiografinæ knygà „Lemtis ir likimai“. Autorius intriguoja: knygà, kurioje prisimena savo nugyventà laikà, jis paraðë ligos akivaizdoje. O prisiminti vyras turi kà – nuo „dedovðèinos“ sovietinëje kariuomenëje, dalyvavimo stambiausiose išminavimo operacijose, moralinio nuosmukio, bastûniðko valkatos gyvenimo pamiðkëse iki puikiai susiklosèiusios ka rjeros. karjeros. „Subræsta momentas atsigræþti á praeitá ir ávertinti savo pragyventà laikmetá. Mano atveju tai buvo liga. Nutariau, jeigu pasveiksiu, paraðysiu

apie savo margà gyvenimà, kuris, galbût bus ádomus kitiems prisiminti tà laikmetá su jo gerosiomis ir tamsiosiomis pusëmis, su jo istorija, þmoniø santykiais, kad kaþkas padarytø iðvadas ir iðvengtø klaidø“, – pasakojo á redakcijà uþsukæs knygos autorius K. Dokðus. Vyras preciziðkai smulkiai 660 puslapiø knygoje 1958–1990 metais dienoraðèiuose uþfiksuotà savo gyvenimà sudëlioja á 4 skyrius – iðminuotojai, klampynë, kryþkelës, avantiûra. „Apraðyti ávykiai yra mane supanèio pasaulio suvokimo atspindys. Tai – mano supratimas, nuomonë ir mintys, kuriø niekam neprimetu. Gali bûti, kad istorikui jos atrodytø juokingos, politikui – naivios, kunigui – ðventvagiðkos, skaistuoliui – iðtvirkusios, o pasaulio perëjûnui – savos. Bet tai buvo mano, mano draugø ir mane supanèiø þmoniø gyvenimas“, – sako K. Dokðus.

660 puslapiø knygoje 1958–1990 metais dienoraðèiuose uþfiksuotas gyvenimas sudëliotas á keturis skyrius. /Nuotr. autorës/

UAB „Ormëjas“ vadovas Alfonsas Orla savo ámonëje sukûrë tris darbo vietas. „Prieð 10 metø ákurta ámonë teikia krovos, grûdø veþimo, metalo iðveþimo paslaugas. Norëjau plëstis ir dirbti toliau, tad gauta parama pravertë. 120 tûkst. litø subsidijø panaudojau naujai technikai ásigyti: ámonë ásigijo sunkveþimá, autokrautuvø ir dþiovyklà. Atsiradus dþiovyklai, pradëjome teikti ir dþiovinimo paslaugas. Esu labai patenkintas parama. Ir kitiems darbdaviams patarèiau bendradarbiauti su darbo birþa. Tik, þinoma, pradþiai reikia turëti ðiek tiek apyvartiniø lëðø.“

Kompiuterinio raðtingumo mokymai pradedantiesiems Këdainiø M. Daukðos vieðojoje bibliotekoje MOKYMØ PROGRAMA Kompiuterio sandara – 2 val. Operacinë sistema – 2 val. Darbas su rinkmenomis – 6 val. Internetas – 8 val. MOKYMØ DATA, LAIKAS Kovo 12, 13, 14, 17, 18, 19 dienomis I grupë – nuo 8.30 iki 11 val. II grupë – nuo 15.30 iki 18 val. Kovo 25, 26, 27, 28, balandþio 1, 2 dienomis III grupë – nuo 8.30 iki 11 val. IV grupë – nuo 15.30 iki 18 val. Balandþio 8, 9, 10, 11, 15, 16 dienomis V grupë – nuo 8.30 iki 11 val. VI grupë – nuo 15.30 iki 18 val. REGISTRACIJA Á MOKYMUS Uþsiraðyti M. Daukðos vieðosios bibliotekos periodikos skaitykloje darbo dienomis 10–18 val. tel. 8 685 11 701. MOKYMØ VIETA Didþiosios Rinkos aikðtë 11, M. Daukðos vieðosios bibliotekos maþoji salë Birutë RUZGIENË, Projekto „Bibliotekos paþangai“ koordinatorë


2014 m. kovo 13 d.

7

Kur turëtume dëti pelenus? Man brangiau,

kaimynui – pigiau

Geriausias sprendimas visiðkai nepilti pelenø gatvëje, juos galima panaudoti kaip tràðà darþams.

„Esu pasipiktinusi Jubiliejaus gatvës 69-ojo namo savininko aplaidumu ir nedrausmingumu. Jau kurá laikà ðio namo gyventojas ðiukðlina gatvæ, pildamas pelenus. Tiek mano, tiek aplinkiniø gyventojø ðeimose yra vairuotojø. Negalime bûti garantuoti, kad gatvëje nesimëto viniø ar kitokiø metaliniø detaliø, kurios galëtø prakiurdyti transporto priemoniø ratus. Be to, gatvëmis bëgioja to paties namo gyventojams priklausantis palaidas ðuo. Kol buvo maþas, tiek daug problemø nekildavo: nepridergdavo tiek, negàsdindavo þmoniø. Ðiuo metu situacija tapo

probleminë. Galbût reikëtø sudrausminti to namo savininkà ar skirti atitinkamà baudà?“ – tokià istorijà papasakojo á „Karðtàjà linijà“ kreipusis viena Babënø gyventoja. Dël pelenø pylimo á gatvæ kreipëmës á savivaldybës Bendrojo skyriaus specialistæ Jovità GRAÞULEVIÈIENÆ: „Pelenø pylimas nëra pavojingas. Akmens anglies pelenai naudojami kaip statybinë medþiaga. Pilant juos sumaþinamos gatvëje esanèios duobës. Geriausias sprendimas bûtø ðio namo gyventojui visiðkai nepil-

/Nuotr. autorës/

ti pelenø gatvëje, juos galima panaudoti kaip tràðà darþams. Tokiu bûdu aplinkiniø gatvës gyventojø nepasitenkinimo nebesulauktø.“ Babënø gyventojos nusiskundimà taip pat padëjo spræsti Këdainiø miesto seniûnijos seniûno pavaduotojas Algirdas KRIVIÈIUS: „Dël palaido gyvûno reikëtø kreiptis á Këdainiø rajono policijos komisariatà ir paraðyti pareiðkimà. Yra ðunø laikymo taisyklës, Administracinio kodekso straipsnis, kurie nurodo, kaip turëtø elgtis augintinius turintys gyventojai.“

Kelionë su vaiku, veþimëliu ir kliûtimis „Sekmadiená su savo 4 mënesiø vaikeliu susiruoðiau á miestà. Paguldþiusi kûdiká á veþimëlá, nuëjau su juo á autobusø stotelæ Elevatoriaus g. Netrukus atvaþiavo didelis autobusas. Ákëliau á já veþimëlá ir patogiai nuvaþiavau iki autobusø stoties. Apsipirkusi ðalia stoties esanèiame „Maximos“ prekybos centre, po pusantros valandos nuëjau á netoliese esanèià galinæ stotelæ J. Basanavièiaus gatvëje ir ëmiau laukti autobuso gráþti atgal. Taèiau laukiau veltui. Vaþiavo vieni mikroautobusai. Pralaukusi stotelëje pusantros valandos ir netekusi vilties sulaukti autobuso, nutariau sësti á mikroautobusà. Man sunku papasakoti, o kitiems – ásivaizduoti, kiek jëgø ir nervø man tai kainavo. Nors vaiko veþimëlis nedidelis ir kompaktiðkas, teko já iðardyti, kad galëèiau ákelti á mikroautobusà. Gerai, kad vaþiavau su drauge. Viena ranka vesdama savo 2 metukø dukrelæ, ant kitos rankos ji palaikë mano kûdiká, kol að ardþiau

veþimëlá ir grûdau já á mikroautobusà. Dabar jau bijau iðvaþiuoti su vaiku toliau nuo namø. Ir vis galvoju: „Kodël mûsø Babënai taip uþmirðti, kad në normalaus autobuso nenusipelnë?“ – paskambinusi „Karðtajai linijai“ savaitgalio áspûdþiais pasidalijo Këdainiø miesto Babënø mikrorajone gyvenanti jauna mama. Pakomentuoti babëniðkës problemà papraðëme rajono savivaldybës Turto valdymo skyriaus vyresniàjà specialistæ Audronæ KARGAUDIENÆ: „Dabar visi stengiamës taupyti ir skaièiuoti valdiðkus pinigus. Juos skaièiuoti tenka ir organizuojant miesto transporto eismà. Þiemos metu poilsio dienomis didieji autobusai Babënø marðrutais vaþiuoja pustuðèiai. O degalø tiek pustuðtis, tiek pilnas autobusas sunaudoja maþdaug vienodai. Todël varinëti neapkrautus didþiuosius autobusus tokiais marðrutais –

grynas nuostolis. Bûtent todël ir buvo ásigyti tie maþieji autobusiukai – vadinamieji mikriukai, kad sumaþëtø degalø sunaudojimas ir nuostoliai. Þinoma, labai gaila, kad mamai su kûdikiu teko patirti tiek nepatogumø. Taèiau ar daug tokiø mamø su kûdikiais ir veþimëliais vaþinëja ið Babënø miesto transportu? Gal viena kita per iðtisà dienà. Deja, UAB „Këdbusas“ nëra tokia turtinga ámonë, kad galëtø iðtisà dienà leisti vaþinëti tik didþiuosius autobusus, kai turime daug ekonomiðkesnius maþuosius. Be to, darbo dienomis, kai vaikai vaþinëja á mokyklas, á Babënø marðrutus stengiamasi iðleisti daugiau dideliø autobusø. Nuo pavasario, kai sodininkai pradës vaþinëti á sodus, kai padaugës keleiviø á Daðkoniø kapines, pro Babënus irgi vaþiuos daugiau didþiøjø autobusø, kurie vasarà surenka daugiau keleiviø. Tada ir mamos su kûdikiais ir veþimëliais patirs maþiau nepatogumø.“

Këdainietis Geguèiø g. gyventojas nori iðsiaiðkinti: nuo ko priklauso mokesèio dydis uþ daugiabuèio laiptinës apðvietimà? Geguèiø g. 17-ojo namo 87ajame bute gyvenantis pilietis gavo LESTO praneðimà, kad visus 2014 metus kas mënesá uþ laiptinës apðvietimà mokës po 3,02 Lt. Jo buto plotas – 51,5 kv. m. O jo kaimynas, gyvenantis to paties namo 95-ajame bute, uþ tos paèios laiptinës apðvietimà mokës kas mënesá po 1,92 Lt. Kaimyno buto plotas – 32,79 kv. m. Taigi minëtas Geguèiø g. gyventojas atëjo á redakcijà, norëdamas iðsiaiðkinti, kodël jis uþ laiptinës apðvietimà turi mokëti daugiau, negu kaimynas. Tas faktas, kad jo buto plotas didesnis, þmogaus neátikino. „Suprantu, kad turiu daugiau mokëti uþ ðildymà, nes butas didesnis. Bet kà bendro buto plotas turi su laiptinës apðvietimu?“ – kalbëjo didesnio buto gyventojas. Be to, þmogus sakë, kad kasmet po pusæ metø gyvena sode, todël laiptine nesinaudoja. Jis pensininkas, vakarais nevaikðto, tad jam ir tas apðvietimas nereikalingas. Kitø gyventojø gausesnës ðeimos, laiptais nuolat laksto vaikai, jiems to apðvietimo kur kas labiau reikia. Taèiau uþ já moka visi vienodai. Tai jam atrodo neteisinga ir jis norëtø, kad LESTO paaiðkintø, kaip ir pagal kà apskaièiuoja daugiabuèio namo gyventojams mokestá uþ laiptiniø apðvietimà. Atsakyti á Geguèiø gatvës gyventojo klausimà papraðëme LESTO konsultantà Pauliø STONÁ: „Geguèiø g. esantá daugiabutá namà administruoja ne daugiabuèio Bendrija. Namui taip pat nëra paskirtas administratorius, todël ámokas uþ elektros energijà bendrosioms reikmëms apskaièiuoja ir paskirsto bendrovë LESTO. Mokestis uþ daugiabuèio laiptinës apðvietimà skaièiuoja-

mas vadovaujantis ástatymais, reglamentuojanèiais daugiabuèio gyvenamojo namo butø ir kitø patalpø savininkø pareigas bendrosios dalinës nuosavybës teisëje. Todël butø savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokëti iðlaidas namui iðlaikyti ir iðsaugoti, mokëti mokesèius, rinkliavas ir kitas ámokas (LR CK 4.76 str. bei LR CK 4.82 str. 3 d.). Reikia atkreipti dëmesá á tai, kad butø savininkai gali ágyvendinti bendrosios nuosavybës valdymà, ásteigiant daugiabuèio namo Bendrijà. Tokiu atveju Bendrijos nariai galëtø nustatyti jiems priimtinà tvarkà dël bendro naudojimo objektø iðlaikymo, naudojimosi bei mokesèiø rinkliavø ar kitø ámokø apmokëjimo. Jei ámokas uþ elektros energijà bendrosioms reikmëms administruotø Bendrija, jos nariai galëtø nuspræsti, kad buto savininkas, kuris nenaudoja elektros energijos bendrosioms reikmëms, uþ ðià energijà gali nemokëti, arba mokëti maþiau. Þinoma, jei kiti bendraturèiai – kitø butø savininkai su tuo sutinka. Toks sprendimas turëtø bûti patvirtintas Bendrijos nariø susirinkimo protokolu. Geguèiø g. daugiabuèio gyventojai skelbimu buvo informuoti, kad ámokas uþ elektros energijà bendrosioms namo reikmëms gyventojams gali apskaièiuoti ir skirstyti ásteigta Bendrija, jungtinës veiklos pagrindu ágaliotas asmuo arba administratorius. Tad ðiuo atveju reikalinga tik daugiabuèio gyventojø valia ir pilietiðkumas. Visi LESTO klientai metø pradþioje informuojami apie visø metø mokëtinas sumas, apskaièiuotas pagal vidutiná suvartojimà. Jei klientai yra pateikæ savo kontaktinius duomenis, informacijà apie mokëtinà sumà gauna SMS þinute bei el. laiðku kiekvienà mënesá.“

Galvosûkis prie ðiukðliø konteinerio „Stengiuosi rûðiuoti buitines atliekas. Ir ið ðeimos nariø to reikalauju, ir kaimynams patariu. Taèiau iðneðusi ðiukðles, kiekvienà kartà susiduriu su galvosûkiu: kurias á kurá konteinerá iðmesti? Ðëtoje uþ prekybos centro stovi kaþkokie konteineriai, lyg ir iðrûðiuotoms atliekoms skirti. Bet jie tokie seni, visi surûdijæ, jokios spalvos neatskirsi. Tai kaip man þinoti, koks konteineris kokioms atliekoms skirtas? Taigi mano pastangos eina perniek“, – savo nepasitenkinimu pasidalijo ið Ðëtos paskambinusi moteriðkë. „Karðtoji linija“ pasidomëjo, kà apie tai galvoja UAB „Skongalis“. Gavome atsakymà: „Ámonë ruoðiasi naujo sezono darbymeèiui. Pavasará bus atnau-

Pavasará bus atnaujinti, suremontuoti ir perdaþyti visi ðiukðliø konteineriai.

jinti, suremontuoti ir perdaþyti visi ðiukðliø konteineriai. Pirmiausia – iðrûðiuotø buitiniø atliekø. Pavasaris þada bûti ankstyvas, taigi ðëtiðkiams laukti liko neilgai.“


8

2014 m. kovo 13 d.

Gintaras vertingesnis uþ auksà Dþestina BORODINAITË

Yra visko, ko reikia

Tiek senovëje, tiek dabar gintaras Lietuvoje vertinamas labiau uþ auksà. Këdainiø miesto parduotuvës „Dailë“, kurioje prekiaujama gintaro gaminiais, savininkë Laima Èiapienë su tuo sutinka net ned vejodama. nedvejodama.

„Ðiuo metu gaminama daug ávairiø suvenyrø: veidrodëliø, raktiniø, magnetukø, þiebtuvëliø, vizitiniø korteliø dëklø ar talismanø bei kt. „Dailës“ parduotuvëje galima rasti visko, ko reikia, bet ne per daug. Prabangiø gaminiø vengiu, nes jie turi didelæ vertæ ir juos parduoti bûtø sunku. Bûna, kad sulaukiame sveèiø ið Rusijos, atvaþiavusiø á Këdainius verslo reikalais, jie ásigyja gintaro gaminiø. Ávairius papuoðalus perka britai, airiai, japonai ir kt.“, – sakë L. Èiapienë.

„Mûsø ðalyje visais laikais gintaras buvo populiarus ir vertinamas. Lietuva – gintaro ðalis, todël pirkëjø visada yra. Taèiau gintaro gaminiø prekybos negalima sutapatinti su verslu“, – kalbëjo L. Èiapienë.

Vaikams mokytis padeda „protingosios“ lentos

Aktyvios klasës atidarymo juostelæ perkirpo (ið kairës) rajono savivaldybës Ðvietimo skyriaus vedëjas J. Lukoðevièius ir laikinai mokyklos direktoriaus pareigas einantis A. Petreikis. /Nuotr. autorës/

Gintaras – sveika Yra tikima, kad gintaras – seniausias gydomasis akmuo, vaistas nuo visø ligø. „Net kûdikiams yra perkami vaikiðki karoliukai, apyrankës. Populiarûs èiulptukai, pagaminti ið natûralaus gintaro, kurie esà padeda vaikams kalantis dantukams“, – pasakojo L. Èiapienë.

Taps prabanga Anot jos, ilgainiui gintaras taps prabanga. Pagrindinæ gintaro þaliavà gamintojai perka ið Kaliningrado srities. O ten jos nuo-

Auðra MALINAUSKIENË Anot „Dailës“ parduotuvës savininkës L. Èiapienës, Lietuva – gintaro ðalis, todël pirkëjø visada yra.

lat maþëja. Dël ðios prieþasties kyla gintaro gaminiø kainos. Taip pat nedidelæ dalá gintaro tautodailininkai savo gaminiams gaminti naudoja ið Baltijos jûros gintaro þaliavos. Kadangi gintaro rûðiø yra nepaprastai daug – ir skaidrûs, ir juodi, ir þali, pilki, medaus spalvos, ir karaliðki – patys praban- „Dailës “ parduotuvëje galima rasti giausi, todël kainos esti labai skir- visko: graþiø papuoðalø, ávairiø suvenyrø. /Nuotr. autorës/ tingos.

Këdainiuose – 19-oji Lëliø teatro paroda ne tik paþintinë paroda, bet kartu ir edukacinis renginys, mat jo metu aiðkinama ir supaþindinama su ávairiausiomis lëliø valdymo technikomis“, – kalbëjo E. Þekienë. Renginyje apsilankiusi J. Paukðtelio pagrindinës mokyklos pradiniø klasiø mokytoja metodininkë Birutë Svetickienë teigë, kad vaikai labai domëjosi ir noriai ëjo á ðià parodà. „Vaikams tai kultûrinë pramoga: jie ádëmiai apþiûrinëjo lëles, jø gamybos technikà, bandë atrasti pasakø veikëjus“, – sakë B. Svetickienë.

Prieð keletà dienø „Ryto“ pagrindinëje mokykloje, kuri viena ið pirmøjø ðalyje iðbando modernià mokymo sistemà, iðkilmingai atidarytos ddvi vi – pradiniø ir gamtos mokslø, aktyvios klasës. Jose vaikai mokosi naudodami paèias moderniausias ðiuolaikines technologijas.

Aprûpinti visi kabinetai „Ryto“ pagrindinës mokyklos direktoriaus pareigas laikinai einantis pavaduotojas ugdymui Antanas Petreikis pasakojo, kad mokykloje visi mokomieji kabinetai yra aprûpinti informacine, komunikacine technika, Mokytoja ekspertë R. Rugelienë kartu su auklëtio dviem moder- niais pademonstravo, kaip vyksta pamoka, kurioje niomis aktyviomis vaikai naudojasi iðmaniàja lenta. klasëmis galës naudotis visi mokiniai. leidþia vaizdþiai pateikti pamokos „Visuose kabinetuose yra medþiagà. Þinoma, mokytojui darprojektoriai, kompiuteriai ir kita bo prisideda, nes reikia papildougdymui reikalinga technika. Að- mai ruoðtis“, – kalbëjo R. Rugetuoniose klasëse naudojamës lienë, kuri leidykloje „Ðviesa“ pa„protingomis“ arba iðmaniosio- dëjo rengti aktyvias pamokas. mis lentomis. Norime, kad mûsø vaikai, naudodamiesi paþangio- Sulaukë bûrio sveèiø mis technologijomis, galëtø siekAktyviø klasiø atidaryme dati dar geresniø rezultatø“, – sakë lyvavo rajono savivaldybës ÐvietiA. Petreikis. mo skyriaus vedëjas Julius Luko-

Prisidëjo rengiant programà Pasak teatro aktorës E. Þekienës, Kauno valstybinio lëliø teatro muziejaus paroda – ne tik paþintinis, bet kartu ir edukacinis renginys. /Nuotr. autorës/

Dþestina BORODINAITË

Kovo 3 dienà M. Daukšos viešosios bibliotekos darbuotojai visus krašto moksleivius kvietë á Kauno valstybinio lëliø teatro muziejaus parodos atidarymà, kuriame eksponatus pristatë aktorë, teatre dirbanti jau daugiau nei penkiasdeðimt metø, muziejaus darbuotoja Elena Þekienë. Parodoje eksponuojama Kauno valstybinio lëliø teatro, ákurto 1994 metais, Valerijos ir Stasio Ratkevièiø lëliø muziejaus lëlës, kaukës ir dekoracijos, kurios buvo naudojamos spektakliø metu.

„Teatre jau tradicija tapo du kartus per sezonà iðveþti ir parodyti savo lëles visai Lietuvai. Jø turime apie aðtuonis ðimtus, o parodose eksponuojame maþdaug po penkiasdeðimt. Tai – devynioliktoji iðvaþiuojamoji paroda“, – parodà trumpai pristatë E. Þekienë.

Pamatë tikrus personaþus Paroda ne tik paþintinë, bet kartu ir edukacinë. „Lankytojai turëjo galimybæ ne tik susipaþinti su spektakliø pavadinimais, bet kartu pamatyti ir tikrus jø personaþus, dekoracijø elementus, ávairias kaukes. Parodos metu buvo pristatomos lëlës, kurioms net 56 metai. Taèiau tai

Parodoje eksponuojamos lëlës, kaukës ir dekoracijos.

Pradiniø klasiø mokytoja ekspertë Rasa Rugelienë teigë, kad jø klasëje iðmanioji lenta kabo jau pusmetá, o neseniai mokyklà pasiekë ir jai valdyti skirti pulteliai, kuriø dëka vaikai dalyvauja mokymo procese. „Ðiandien technologijos sparèiai þengia á prieká. Pradinukai jau moka naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais. Dël to informacijà vaikams reikia pateikti taip, kad ágytas þinias jie galëtø pritaikyti kasdieniame gyvenime. Iðmaniøjø lentø dëka antrokai labai laukia, jø nuomone, linksmø pamokø, nes mokytis tampa daug smagiau. Kadangi mokymasis vyksta èia ir dabar, vaikai ið karto mato rezultatus, vertinimà ir patys gali save ásivertinti. Be to, naujos technologijos

ðevièius ir ðio skyriaus vyr. specialistë Zita Januðkevièienë, leidyklos „Ðviesa“ Aktyvios klasës projekto vadovë Lina Sergejevienë. L. Sergejevienë teigë, kad vienas ið pagrindiniø ðio projekto tikslø – kurti inovatyviø mokytojø bendruomenæ. „Aktyvios klasës sprendimas apjungia skaitmenines ir kitas technologijas, paþangiausias ðiuolaikines metodikas bei mokymosi turiná. Norime, kad mokytojai mokëtø dirbti su ðiuolaikiniais vaikais ir kartu galëtø siekti aukðèiausiø rezultatø. Mokytojams buvo surengti metodiniai ir technologiniai mokymai, kuriø metu jie patys iðbando, kaip reikia kurti ir tikslingai naudoti sukurtus dalykus. Linkiu, jog ateityje patirtumëte tik mokymosi dþiaugsmà ir nebûtø nusivylimo mokykla“, – sakë L. Sergejevienë.


2014 m. kovo 13 d.

15

Sveikiname Pavasaris Tau at atnneðë graþø jubiliejø. Tegul jis ryðkiais þiedais pa puoðia kasdienybæ papuoðia kasdienybæ,, þydinèia ðviesa uþdengia rûpesèius ir liûdnas mintis. Lai skaièius 80 suteikia ðirdþiai jëgø ir tikëjimo, tegul jis dovanoja Tau ilgà ir ðviesø gyvenimà. Aldonà CECHANAVIÈIENÆ garbingo jubiliejaus proga sveikina vyras Zigmantas ir sûnûs su ðeimomis.

RENGINIAI KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Kovo 16 d. – Këdainiø rajono folkloro ansambliø atranka á Lietuvos dainø ðventæ „Èia – mano namai“. Kovo 24 d. 15 val. – modeliø agentûros UAB „Ávaizdþiø grupë“ modeliø atranka. PROFESIONALIØ TEATRØ DIENOS „MELPOMENËS DOVANOS“ Kovo 14 d. 17 val. – spektaklis „Nora“ (Ðiauliø dramos teatras). Bilieto kaina – 20, 25 Lt. Kovo 18 d. 18 val. – autobiografinës improvizacijos „Atviras ratas“ (teatras „Atviras ratas“). Bilieto kaina – 25 Lt. Kovo 19 d. 11 val. – muzikinis spektaklis visai ðeimai „Trys pingvinai“ (Vilniaus kamerinis teatras). Bilieto kaina – 10 Lt. Kovo 19 d. 18 val. – tragikomedija „Kai þmonës vaidino Dievà..!“ (Vilniaus kamerinis teatras). Bilieto kaina – 20, 25 Lt. Kovo 20 d. 11 val. – spektaklis „Ðeimynëlë ið didþiosios girios“ (Kauno valstybinis lëliø teatras). Bilieto kaina – 8 Lt. Kovo 21 d. 17 val. – improvizacijø spektaklis „Jaunimui iki 99“ (teatras „Kitas kampas“). Bilieto kaina – 30, 40, 50 Lt. Kovo 26 d. 18 val. – spektaklis „Sesuo“ (Kauno maþasis teatras). Bilieto kaina – 20, 25 Lt. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRO SURVILIÐKIO SKYRIUS Kovo 24 d. 19 val. – mëgëjiðko teatro dienos. K.Sajos tragikomedija „Burbulas“ (Truskavos kultûros centro mëgëjø teatras). Bilieto kaina – 4 Lt. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Kovo 14 d. 17 val. – Gintarës Þaltauskaitës ir Roberto Misiûkonio fotografijø parodos „Gyvenimo verpetuose“ atidarymas (veiks iki balandþio 10 d.). Kovo 15 d. 15 val. – muzikinë popietë visai ðeimai „Ðokoladinis smuikas”. Dalyvauja: Viktorija Èepinskienë (smuikas), Julija Bujanovaitë (fortepijonas). Renginio metu nemokamai degustuosite karðtà ðokoladà, suþinosite apie ðokolado gaminimo procesà, pasiklausysite ðokoladiniø istorijø bei nuotaikingos muzikos. Bilieto kaina – 15 Lt, mokiniams, studentams, senjorams – 10 Lt. Organizatorius VðÁ ,,Muzika Festiva”. Kovo 19 d. 17.30 val. – TRAFFIC TRIO (Lietuva, JAV) koncertas. Dalyvauja: Liudas Mockûnas (saksofonai), Eugenijus Kanevièius (bosas, tûba), Dalius Naujokaitis (bûgnai). Traffic Trio – tikri, bekompromisiai improvizatoriai, kurie balansuoja ant dþiazo, free dþiazo, roko ir punkroko ribø. Bilieto kaina – 15 Lt, mokiniams, studentams, senjorams – 10 Lt. J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398. Dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Indrës Stulgaitës-Kriukienës ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo kûriniø paroda „Ðviesos poezija“ (veiks iki balandþio 12 d.).

Kryþiaþodþio Nr. 2, spausdinto kovo 6 d. laikraðtyje, atsakymai: Toksinai. Naktinukë. Pakraipa. Pankolis. Kratinys. Anykðèiai. Kiparisas. Raidynas. Antsëlis. Èeburekas. Brasensas. Minkalas. Tapysena. Plerpalas. Adamsonas. Samdinys. Sakiniai. Inspektas. Antarktis. Adygëjai. Nelaisvë. Lapsostis. Sëkladëþë. Trajanas. Akuðeris. Ietigalis. Þërûnëlis. Grûstuvë. Urologas. Jakobitai. Arklidës. Algirdas. Raktas: skaisti saulë.

Sudeginæ Moræ atsisveikino su þiema Neringa JASUTË

Neágaliøjø draugijos nariai ir sveèiai su dainomis, anekdotais ir ðmaikðèiais gyvenimiðkais patarimais iðvarë þþiem iem iemàà iš kiemo. Su pakilia nuotaika ðventës dalyviai buvo kvieèiami á laukà deginti Morës – nelabosios þiemos simbolio. Kol degë Morë, o kartu su ja – ir visi negerumai, ðventës dalyviai ðoko aplink lauþà, dþiaugësi iðvyta þiema ir ateinanèiu pavasariu. Uþgavënës neapsiëjo ir be Kanapinio ir Laðininio kovos. Varþovà áveikæs Kanapinis paskelbë, kad nuo rytojaus nevalia soèiai prisivalgyti. Tad Neágaliøjø draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas pakvietë sveèius vaiðintis riebiais Uþgavëniø blynais.

ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Kovo 14 d. 17.30 val. – Kryþiaus keliai. Kovo 16 d. – Antrasis Gavënios sekmadienis. 11.30 val. – Kryþiaus keliai, 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, parapijos ir baþnyèios darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 19 d. – ðv. Juozapo iðkilmë. Tituliniai atlaidai. 12 val. ðv. Miðias uþ ðeimas aukos Kauno Arkivyskupas Metropolitas J.E. Sigitas Tamkevièius, vyskupas Kæstutis Këvalas ir sveèiai kunigai. Kovo 20 d. – po rytiniø ðv. Miðiø vyks ðv. Sakramento adoracija visà parà t.y. iki 21 d. 8 val. ðv. Miðiø. Kas norëtø nors po 1 val. pabûti prie ðv. Sakramento, praðome registruotis zakristijoje ar parapijos raðtinëje. Kovo 21 d. 17.30 val. – einami Kryþiaus keliai. Kovo 23 d. – III gavënios sekmadienis. 11.30 val. einami Kryþiaus keliai. 12 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, „Carito“ organizacijà bei þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 28 d. 17.30 val. – einami Kryþiaus keliai. Kovo 30 d. – IV gavënios sekmadienis. 11.30 einami Kryþiaus keliai. 12 val. ðv. Miðios aukojamos uþ parapijà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis.

Kalendorius SAULË /Nuotr. autorës/

Teka 6.43 val., leidþiasi 16.16 val., dienos ilgumas 11.33 val.

Neágaliøjø draugija atðventë dar vienà tradicinæ lietuviø ðventæ – Uþgavënes.

„Mûsø Neágaliøjø draugijai – jau 25 metai, tiek metø èia ðvenèiamos ir Uþgavënës. Nors þiema be sniego, visø ðventës dalyviø nuotaika gera, veiduose ðypsenos. Ðie metai ypatingi, nes Uþgavënës sutapo su Kazimierinëmis. Visa-

da ðvenèiame visas tradicines ir valstybines ðventes. Niekada nestokojame geros nuotaikos ir stengëmës jà dovanoti kitiems. O ðiandien labiausiai dþiaugiuosi gausiu bûriu sveèiø“, – sakë R. Dubosas.

MËNULIS Prieðpilnis. Dienà: nuo +7 iki +12 oC, naktá: nuo –2 iki +3 oC, vëjas: nuo 5 iki 7 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Paulina, Liutauras, Vaidilë, Kristina, Teodora. Penktadiená: Matilda, Darmantas, Karigailë.


16

2014 m. kovo 13 d.

MODERNÛS KOKYBIÐKI BALDAI UÞ PATRAUKLIÀ KAINÀ.

Dëkoju uþ pagalbà

SIUVIMO KURSAI

Baldø parduotuvëje „Rimvina“ (J. Basanavièiaus g. 89) itin didelis virtuvës ir svetainës baldø komplektø pasirinkimas.

Kvieèiame á siuvimo kursus, kurie vyks Këdainiø profesinio rengimo centre, Ðëtos g.105. Kursø vienos akad. val. kaina – 5 Lt. Norinèias iðmokti siûti, praðome uþsiregistruoti tel. 8 699 45 163.

virtuvës ir svetainës baldø komplektams, esantiems ekspozicijoje, TAIKOMA 40 proc. NUOLAIDA.

PAVASARINË AKCIJA UAB „Rimvina“ greitai ir kokybiðkai pagamins Jûsø pageidaujamus nestandartinius virtuvës, prieðkambario, biuro baldus, spintas su slankiosiomis durimis. Adresai: S. Dariaus ir S. Girëno g. 25, tel. 8 650 90 376. J. Basanavièiaus g. 89, tel. 8 652 55 884.

Skubiai

Salomëja TIMINSKAITË

Informuojame apie parengtà þemës sklypo planà, prilyginamà detaliojo teritorijø planavimo dokumentui, kurio tikslas – suformuoti naudojamà valstybiná þemës sklypà esamiems pastatams Akacijø g. 17 eksploatuoti. Kvieèiame gretimo þemës sklypo savininkës Aleksandros Matulionienës paveldëtojus susipaþinti su projekto sprendiniais nuo 2014-03-17 iki 2014-03-28 UAB „Þemetra“ patalpose adresu Këdainiai, Knypavos Rinkos a. 3 (III a.). Informuojame, kad pasiûlymus dël parengto þemës sklypo plano galite pateikti Këdainiø rajono savivaldybës administracijai.

RASTAS raktø ryðulys kartu su garaþo raktais Mindaugo g. Tel. 8 657 62 644. DINGO Kæstuèio Visockio asmens pasas, socialinio draudimo paþymëjimas, banko mokëjimo kortelë, traktorininko paþymëjimas, mobilusis telefonas. Radusiam atsilygins. Tel. 8 691 68 045.

Tel.: (8 347) 56 017, 8 652 55 884.

Jis per pigiai pardavë savo bûstà... Neapsirikite!

www.kedainiubustas.lt Tel. 8 686 66 333.

Esu nuoðirdþiai dëkinga UAB „Këdainiø butai“ direktoriui Remigijui NAUJOKUI uþ reagavimà á mano praðymus. Á pagalbà atëjus ámonës specialistams ir bute atlikus darbus, mano kasdienis gyvenimas tapo patogesnis ir ramesnis. Esu dëkinga.

Logistikos paslaugas teikianti ámonë ieðko

Parduokite savo Nekilnojamàjá turtà uþ geriausià kainà!

SANDËLIO DARBININKØ dirbti Kauno rajone.

ðvenèia 18-os metø jubiliejø.

Jei susidomëjote, kreipkitës darbo dienomis iki 16 val. tel. (8 37) 32 75 29. Darbo uþmokestis – iki 1 500 Lt (bandomuoju laikotarpiu).

Visà kovo mënesá bet kokio dydþio pakaloms taikoma 18

proc. nuolaida,

o taisant batus uþ 18 Lt ir daugiau – galimybë laimëti batus ið treèiosios, naujausios, Þano Maslausko kolekcijos.

Á vaizdajuostes áraðyta filmuota medþiaga laikui bëgant pasensta ir praranda kokybæ. UAB Këdainiø kraðto televizija filmuotà medþiagà ið vaizdajuosèiø perraðo á DVD diskus. Tel.: 52 717, 56 894, adresas: J. Basanavièiaus g. 95.

Mus rasite: Didþiojoje g. 39, Këdainiuose, tel. 8 652 53 451.

„Centro“ prekyvietëje Josvainiø g. 25 kovo mënesá maþiausiomis kainomis siûlome: Pas mus jau kvepia ðvieþiomis

UAB „Kumpeliuko“ sausai sûdyta kiaulienos ðoninë – 14,99 Lt/kg UAB „Kumpeliuko“ alksnio dûme rûkyta nugarinë – 26,99 Lt/kg UAB „Kumpeliuko“ ð. rûk. kiaulienos kumpis – 19,99 Lt/kg Lietuviðkos a. rûðies SAMSONO deðrelës – 14,99 Lt/kg Ðvelniai parûkytos KLEBONIÐKOS deðrelës – 14,99 Lt/kg AMBASADORIAUS k. rûk. saliamis – 14,99 Lt/kg

STINTOMIS ið Pamario – 11,99 Lt/kg

Sausai ðaldyta jûros lydeka – 10,99 Lt/kg K. rûk. skumbrës – 16,99 Lt/kg

Bariûnø PROGINIS sûris – 13,99 Lt/kg Bariûnø KAIMIÐKAS rûgpienis – 2,99 Lt Bariûnø pienas, 2,5 proc. – 2,19 Lt

TAIP PAT pats didþiausias ðvieþiø, sûdytø, ðaldytø, rûkytø þuvies ir jos gaminiø PASIRINKIMAS KËDAINIUOSE.

Jûs laukiami „Centro“ prekyvietëje, Josvainiø g. 25. Darbo laikas: I–V nuo 8 iki 18 val., VI – nuo 8 iki 15 val.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija@rinkosaikste.lt Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Neringa Jasutë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

Dþestina Borodinaitë Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 231 Tiraþas 6 120 egz.


2014 m. kovo 13 d.

16


2014 m. kovo 13 d.


2014 m. kovo 13 d.

2014 03 13