Page 1

Rinkosaikðtë 2014 m. kovo 6 d.

19-ieji leidimo metai

2014 m. kovo 6 d. Ketvirtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 27 (2 686)

Kaina 1, 20 Lt

Senøjø parkø sveèias áþûliai Koncernas „Vikonda“ investuos á KTU þengia upiø pakrantëmis Koncernas „V ikonda“ investuos „Vikonda“ á Kauno technologijos universitetà (KTU) ir ðio universiteto Cheminës technologijos fakultete árengs studentø laisvalaikio ir poilsio zonà, o geriausià interjero dizaino projektà sukûrusiam studentui skirs 500 litø premijà mokslui mokslui.. Orientuojamasi á perspektyvà „Investicijoms á studentø laisvalaiká pasirinkome KTU todël, kad ðis universitetas ruoðia tokius specialistus, kurie yra reikalingi mûsø ámonëms. Bûtent ðio universiteto absolventø daugiausia dirba mûsø bendrovëse. /Nukelta á 2 psl./

Këdainiuose apstu vietø, kur specialiai pasodinti uosialapiai klevai subrendæ sudaro sujauktos, netvarkingos vietos áspûdá. Tuo galima ásitikinti einant pësèiøjø taku, Josvainiø gatvæ jungianèiu su „Vaivorykðtës“ tiltu.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Gumbuotais, neretai pakrypusiais, atþalomis apþëlusiais kamienais uosialapiai klevai – daþnas medis mûsø upiø pakrantëse, be to, jø galima rasti ir sodybose ar daugiabuèiø namø kiemuose. Nors ðis augalas dar 2004 metais iðleistame aplinkos ministro ásakyme áraðytas á invaziniø Lietuvoje organizmø sàraðà, taèiau panaðu, kad Këdainiø rajone apie jo keliamà grësmæ kol kas maþai þinoma. /Nukelta á 3 psl./

V. Ragauskienë: „Verslininkams ir ðvietimo institucijoms bûtina bendradarbiauti nuolat.“

Kompensacijos uþ ðildymà Kompensacijas uþ ðildymà sausio mënesá gavo 2 761 ðeima, kuriose – 3 710 asmenø. Kompensacijoms iðmokëta apie 385 tûkstanèius litø. Rajono savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëja Jû-

ratë Blinstrubaitë pasidþiaugë, kad renovuojamø namø gyventojams, pritarusiems renovacijai, nereikëjo taikyti baudos, dël kurios kompensacijos uþ ðildymà bûtø sumaþintos 50 procentø. „Rinkos aikðtës“ inf.

Tiria, kaip tai atsitiko ir kas kaltas Ðiomis dienomis Policijos komisariate pradëti trys ikiteisminiai tyrimai dël turto sunaikinimo ar sugadinimo. Vienas ið tiriamø ávykiø – gana retas. „Rinkos aikðtë“ jau raðë, kad Dotnuvos seniûnijos Pilioniø kaime sprogusios skystosios dujos

sugriovë dalá gyvenamojo namo. Policija pradëjo aiðkintis, kokiomis aplinkybëmis ávyko nelaimë, kas lëmë tai, kad dujos ið atsarginio dujø baliono iðsiverþë á aplinkà ir progai pasitaikius sprogo. Retesnis ir praëjusio pirmadienio ávykis Këdainiø miesto Respublikos gatvëje: apie deðimtà valandà vakaro á vienà butà ákrito petarda. Iðdauþiusi lango stik-

lo paketà, ji uþdegë patalynæ, sugadino stalinæ lempà ir padarë 1,1 tûkst. litø þalà. Paskutinæ vasario dienà pradëtas ikiteisminis tyrimas ir dël turto sugadinimo Këdainiø miesto Pirmûnø gatvëje – kaþkas daþais iðtepliojo pagyvenusios këdainietës namo sienà. Savininkei padarytas 600 litø nuostolis. „Rinkos aikðtës“ inf.

Adresas: Didþioji g. 26, Këdainiai


2

2014 m. kovo 6 d.

Koncernas „Vikonda“ investuos á KTU /Atkelta ið 1 psl./ Verslo ámoniø ir aukðtojo mokslo institucijø bendradarbiavimas yra perspektyvus ir naudingas visai visuomenei, nes verslas ir mokslas yra neatsiejami subjektai. Nuo mokslo kokybës ir jo atradimø bei paþangos tiesiogiai priklauso verslo sëkmë, o verslas mokslui naudingas praktiðkai ágyvendinant mokslines teorijas“, – sako koncerno „Vikonda“ personalo direktorë Virginija Ragauskienë. Pasak jos, tik nuolat bendradarbiaujant verslininkams ir ðvietimo institucijoms ámanoma sukurti balansà darbo rinkoje ir uþtikrinti, kad universitetai ir kitos ðvietimo ástaigos ruoðtø bûtent tokius specialistus, kurie turëtø realias galimybes ásidarbinti.

Kurti kvieèiami visi studijuojantieji „Vikondos“ paskelbtame interjero dizaino projektø konkurse gali dalyvauti visø Lietuvos

aukðtøjø mokyklø studentai. Konkurso dalyviø registracija jau prasidëjo ir truks iki kovo 14 dienos. Registracijos paraiðkà galima rasti interneto svetainëje www.viltisvikonda.lt. Uþsiregistravusieji konkursui gaus detalø 36 kv. m erdvës apraðymà su nurodytais studentø lûkesèiais ir projektui keliamais reikalavimais, o savo interjero dizaino darbus turës pateikti iki balandþio 16 dienos.

Këdainiø rajono savivaldybës informacija

Këdainiø rajono savivaldybës kultûros ástaigø renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai

Iðrinks komisija Geriausià projektà iðrinks komisija, sudaryta ið KTU bendruomenës ir koncerno „Vikonda“ atstovø. Projekto ágyvendinimo darbus ketinama atlikti pasibaigus studentø pavasario sesijai, tad nauja po-

ilsio ir laisvalaikio zona KTU chemikai galës dþiaugtis rudená gráþæ á universitetà. Koncerno „Vikonda“ inf.

Vieni – valdþion, kiti – ið Rûmø Dainius ÐEPETYS

Þemës ûkio rûmø suvaþiavimo metu buvo iðrinkta nauja Þemës ûkio rûmø taryba. Jos nariu tapo mûsø rajono ûkininkas, Lietuvos ûkininkø sàjungos pirmininkas Jonas Talmantas. Këdainietis taip pat buvo iðrinktas Þemës ûkio rûmø prezidiumo nariu. Valdþia nepasikeitë Antrà kadencijà eiti Þemës ûkio rûmø pirmininko pareigas dauguma balsø perrinktas Andriejus Stanèikas. Taip nusprendë á suvaþiavimà susirinkæ 48 delegatai, po vienà nuo kiekvienos Þemës ûkio rûmuose këdainieÞemës ûkio rûmø organizacijos èiams atstovaus J. Talmantas. narës. Taip pat suvaþiavimui privimà dël laiku nesumokëto narystarus, savo postuose iðliko Þetës mokesèio ið Þemës ûkio rûmø mës ûkio rûmø vicepirmininkai buvo paðalinta Këdainiø rajono Sigitas Dimaitis ir Bronius Marþemdirbiø asociacija. Todël prieð kauskas. prasidedant suvaþiavimui mûsø A. Stanèikas suvaþiavimo kraðto ûkininkai J. Talmantas ir delegatams pristatë iðsamià Auðrys Macijauskas pareikalavo, 2014–2018 m. Þemës ûkio rûmø kad Këdainiø þemdirbiø asociaciveiklos strategijà ir savo veiklos ja bûtø sugràþinta á Rûmus. ataskaità. Suvaþiavimui pasibaiMûsø kraðto asociacijos suvagus surengtas naujosios Rûmø þiavimo delegatë, Këdainiø rajotarybos posëdis, iðklausytos þem- no þemdirbiø asociacijos admidirbiø organizacijos administra- nistratorë Jûratë Jodeikienë, cijos direktoriaus Vaido Pociaus kreipdamasi á Þemës ûkio rûmø ir vyriausiosios finansininkës Vi- prezidiumà ir Tarybà sakë: „Tai, tos Navickaitës 2013 m. veiklos kad ðiandien atsidûrëme tokioje ataskaitos, iðrinkti devyni Þemës situacijoje, kai suvaþiavimo metu ûkio rûmø prezidiumo nariai, reikia spræsti narystës klausimà, patvirtinti organizacijos politinës kai tai, remiantis Rûmø statutais, vadovybës ir ûkinës administra- reikëjo iðspræsti Rûmø prezidiucijos pareigûnø atlyginimai. me arba Taryboje, kas ir buvo padaryta – Tarybos posëdyje sausio Beprecedentis atvejis 27 d. t. y. buvo priimtas nutarimas Kelios dienos prieð suvaþia- Këdainiø r. þemdirbiø asociacijos

neðalinti ið Rûmø nariø, rodo, kad kaþkurioje grandyje tarp Rûmø valdanèiøjø ávyko nesusikalbëjimas ar nenoras suprasti, ir 2008 m. suvaþiavimo nutarimas buvo interpretuotas savaip, pamirðtant Rûmø ástatymà, statutà bei valdanèiuosius Rûmø organus.“ J. Jodeikienë taip pat atkreipë suvaþiavimo delegatø dëmesá á tai, kad vienasmenis valdymo organas demokratinëje savivaldos organizacijoje pagal ástatymus neturi teisës nei priimti naujø nariø, nei jø paðalinti, kaip buvo padaryta Këdainiø r. þemdirbiø asociacijos atveju. „Manau, kad ðis atvejis – beprecedentis. Manau, kad visa tai buvo inicijuota norint asociacijà nuðalinti nuo balsavimo bei galimybës asociacijos delegatui dalyvauti Tarybos, prezidiumo ar etikos komisijos rinkimuose“, – suvaþiavime kalbëjo J. Jodeikienë. Deja, mûsø kraðto þemdirbiai nebuvo iðgirsti. Þemës ûkio rûmø teisininkë Aistë Tomkienë paaiðkino, kad 2008 m. buvo patvirtintos taisyklës, pagal kurias ið Rûmø paðalinamos narystës mokesèiø vengianèios asociacijos. „Piktybiðki iðsisukinëtojai perspëjami, o po mënesio ðalinami automatiðkai. Tokiu bûdu ið Þemës ûkio rûmø per ketverius metus jau buvo paðalinta 30 organizacijø“, – sakë teisininkë. „Nors narystës mokestá mes sumokëjome, sprendimas dël mûsø paðalinimo nebuvo pakeistas. Manau, kad tai yra politiniai þaidimai, nes rûmuose mes tapome nepageidaujami dël savo aktyvumo ir kategoriðkos nuomonës daugeliu klausimø iðsakymo“, – sakë J. Jodeikienë.

M. Daukðos vieðosios bibliotekos renginiai Spaudiniø parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai, bus atidaromos kovo 6 d. – miesto filiale „Liepa“, Gudþiûnø, Krakiø, Ðëtos, Vilainiø filialuose, kovo 7 d. – miesto filiale „Jaunystë“, Truskavos filiale, kovo 8 d. – Aristavos, Josvainiø, Keleriðkiø, Lanèiûnavos, Langakiø, Okainiø, Pajieslio, Pelutavos, Pernaravos, Sirutiðkio, Surviliðkio, Ðlapaberþës filialuose, kovo 10 d. – Vaikø skyriuje, kovo 12 d. – Vikaièiø filiale. Vaikø pieðiniø parodos, skirtos Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai, bus atidaromos kovo 8 d. Labûnavos ir Pelëdnagiø filialuose. Skaitymai „Gintarëlá tau neðu ant delno...“ vyko kovo 3 d. Miegënø filiale, o renginys „Ar viskà þinai apie Lietuvà?“, skirtas Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo dienai, vyks kovo 8 d. Pelëdnagiø filiale. Susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras 2013“ dalyviais – kovo 10 dienà 10.30 val. Këdainiø ðviesiojoje gimnazijoje ir 12.30 val. Ðëtos kultûros centre. Uþs. Nr. 957

Kvieèiame pasiraðyti uþ

Liberalø sàjûdþio sàraðà Europos Parlamento rinkimuose ir Prezidentæ Dalià Grybauskaitæ. Pasiraðyti galima: Kada: I–V 9–17 val. Kur: Didþioji g. 58, Këdainiai Tel. pasiteirauti (8 347) 60 545. Politinë reklama. Bus apmokëta ið Lietuvos Respublikos liberalø sàjûdþio einamosios sàskaitos. Uþsakymo Nr. 955

Þmogus – tik þemës sveèias Ir turi jis sugráþt namo Bet kaip sunku iðleisti já á kelià, Kuriuo negráþta niekas niekada.

Mirus mylimai Mamai nuoðirdþiai uþjauèiame Sauliø ir Rimantà Kiuberius bei jø artimuosius. J. Basanavièiaus g. 81-ojo namo bendrijos gyventojai

Mirus mylimai mamai Marijai ANTUKIENEI nuoðirdþiai uþjauèiame dukrà ir sûnø su ðeimomis bei visus artimuosius. Liepø alëjos 21-ojo namo gyventojai


2014 m. kovo 6 d.

Senøjø parkø sveèias áþûliai þengia upiø pakrantëmis /Atkelta ið 1 psl./

Viskas prasidëjo nuo parkø Be abejo, niekas negalëjo pagalvoti, kad tarpukario Lietuvoje pradëtas sodinti uosialapis klevas ims taip sparèiai plisti, kad galiausiai prireiks nuo jo gelbëti vietines augalø rûðis. „Yra duomenø, kad ið Ðiaurës Amerikos kilæs uosialapis klevas 1936 metais Lietuvos parkuose pradëtas sodinti kaip dekoratyvinis augalas. Tuo metu niekas neátarë, kad po 77-eriø metø gamtosaugininkams teks já naikinti“, – sako Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Këdainiø rajono agentûros vyriausiasis specialistas Alfonsas Èeida. Jis prisipaþásta, kad mokydamasis miðkø ûkio inþinieriaus specialybës ið dëstytojø negirdëjo nieko bloga apie ðá augalà, nors tuo metu jis jau sparèiai plito paupiuose, pamiðkëse ir pakelëse.

Tramdomas medþio plitimas Taigi minëtø fondø specialistai ir nukreipë savo dëmesá á pakrantes, kuriose uosialapiai klevai stelbia vietiniø medþiø ir krûmø buveines, graso jas iðstumti ið gimtøjø vietø. Pradëta nuo keturiø Lietuvos savivaldybiø – Vilniaus, Kauno, Jurbarko ir Pagëgiø, o imtasi dvejopo nepageidaujamø medþiø naikinimo bûdo: atþalos iðraunamos arba iðkasamos su ðaknimis, o á suaugusiø medþiø kamienus suleidþiama herbicidø, kuriuos ásisavinæs medis þûsta. Þinant apie tokias pastangas sutramdyti uosialapio klevo plitimà keistokai atrodo Këdainiø rajono savivaldybës laikysena, apie kurià galima spræsti kad ir ið Këdainiø miesto J. Basanavièiaus gatvës 81-ojo namo butø

Trumpai DIDELIØ ÐALÈIØ NEBÛTA Ðiais metais þiema nebuvo ðalta. Ðalèiausia – vasario 5-oji, kai termometro stulpelis nukrito iki –11,8 laipsniø, ðilèiausia – vasario 23-ioji – +8,6 laipsnio. Pati ðalèiausia diena vasario mënesá buvo 1956 metais, tuomet pirmàjà vasario dienà termometras rodë –42,9, o ðilèiausia 1990aisiais – +16,5. Daugiametë vidutinë vasario mënesio oro temperatûra siekë –4,8 laipsnio. Didesnëje ðalies dalyje per vasario mënesá iðkrito 27,4 mm krituliø (norma – 33 mm). Atðalus orams áðalas þemëje praëjusá mënesá vidutiniðkai siekë 45 cm. Per vasario mënesá daugelyje rajonø saulë ðvietë 19 valandø, sausio mënesá kur kas daugiau – 60–90 valandø. Vasario 1-àjà dienos ilgumas buvo 8.44 val., o mënesio pabaigoje – 10.36. Stipriausias vëjas pûtë vasario 1-àjà – 16 m/s. Paskutiná þiemos mënesá dienos buvo palyginti gana ramios. Ramiausios buvo vasario 10–16 ir 19–23 dienos, kai þemæ dengë rûkas.

KAS PASIRÛPINS SENOMIS PADANGOMIS?

Kësinasi iðstumti vietinius Ðiandien uosialapis klevas jau laikomas vienu agresyviausiø, labiausiai Lietuvoje paplitusiø invaziniø augalø, kelianèiø grësmæ vietinëms augalø rûðims. „Lietuvos gamtos ir Gamtos paveldo fondø specialistai pernai jau pradëjo uosialapio klevo populiacijos reguliavimo darbus ir yra numatæ iki 2015-øjø metø vidurio iðnaikinti ðiuos medþius 490 hektarø plote. Tai daroma Aplinkos ministerijos uþsakymu“, – tvirtina A. Èeida. Jo teigimu, uosialapis klevas bene labiausiai paplitæs vandens telkiniø pakrantëse, nes vanduo, kaip ir vëjas, yra vienas ið uoliø medþio pagalbininkø sëkloms iðneðioti. Be to, ðis augalas turi savybæ ið ðaknø leisti daug atþalø, kurios padeda jam sparèiai plisti.

3

Gajumo ir gebëjimo plisti uosialapiui klevui neprilygsta dauguma vietiniø augalø rûðiø. Aplink save iðleidæs tiek daug ir tokiø tankiø atþalø, ðis /Nuotr. autorës/ medis iðstumia kitus.

savininkø bendrijos beviltiðko mëginimo atsikratyti nepageidaujamo medþio.

Viso labo nupjovë ðakà Ðio namo gyventojai, kaþkada labai entuziastingai þeldinæ savo aplinkà, uosialapio klevo sodinukà pasisodino patys, o ðis jiems po keliasdeðimties metø atsilygino pernelyg tankia laja, atþalomis ir kaimyninio sklypo savininko pretenzijomis – pakrypæs medis smarkiai iðsikiðo á svetimà teritorijà, ëmë svirti ant tvoros ir vaismedþiø. Á praðymus nupjauti medá miesto seniûnijoje nuskambëdavo tvirtas ,,ne“. Tada bendrija ëmë praðyti bent jau gerokai sutrumpinti medþio virðûnæ, bet buvo nupjauta tik kaimynui labiausiai trukdþiusi ðaka. Ðie sprendimai priimti ne seniûnijoje, o rajono savivaldybës administracijoje. „Mes tik perduodame gyventojø praðymus Aplinkosaugos ir civilinës saugos skyriui, á kurá gyventojai gali kreiptis ir be mûsø tarpininkavimo“, – aiðkina seniûnijos vyriausioji specialistë Aurelija Nugarienë.

Neþino, kas per augalas? „Kodël invazinis medis, kuris turëtø bûti naikinamas, mûsø mieste saugomas net tada, kai kelia dideliø nepatogumø?“ – atsakingøjø laikysenos nesupranta bendrijos valdybos pirmininkë Leonija Averjanova ir ki-

Palinkæs á pietø pusæ, nors saulës jam niekas neuþstoja, atþalomis lipte aplipusiu kamienu ir ðalia savæs stambias atþalø rykðtes kuokðtais leidþiantis uosialapis klevas tebestovi prie Këdainiø miesto J. Basanavièiaus gatvës 81ojo namo, nors gyventojai seniai nori jo atsikratyti.

ti valdybos nariai. „Jeigu komisijos neleidþia nupjauti uosialapio klevo, vadinasi, to medþio likimà lemia þmonës, nieko neþinantys, kas tai per augalas“, – samprotauja aplinkosaugininkas A. Èeida. Taèiau uþ þeldiniø administravimà atsakinga Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Aplinkosaugos ir civilinës saugos skyriaus vyriausioji specialistë Agnë Lukoðiûtë siûlo ásiskaityti á pernai aplinkos ministro naujai patvirtintà invaziniø organizmø sàraðà. „Prie uosialapio klevo paraðyta pastaba, kad urbanizuotø teritorijø þeldynuose ir þeldiniuose jis gali bûti nenaikintinas“, – komentuoja A. Lukoðiûtë.

Miðkuose viskà valdo kirvis Këdainiø miðkø urëdijos urëdas Juozas Girinas ásitikinæs, kad miðkams uosialapis klevas problemos nekelia ir tikriausiai nekels. „Miðkuose viskas valdoma kirviu“, – vaizdþiai sako urëdas. Jis pastebi, kad ðis medis labiausiai plinta ten, kur neðienaujama, neganoma ir nëra kitokios veiklos, taèiau urëdas skeptiðkai vertina uosialapio klevo paskelbimà ypatingu prieðu. „Manau, kad tie specialistai, kurie iðduoda leidimus medþiams pjauti ar genëti, turëtø skatinti invaziniø augalø naikinimà, bet pakaktø paskelbti metø kovà, leisti

kirsti uosialapius klevus – ir jø plitimas bûtø pristabdytas“, – svarsto J. Girinas. Jis pripaþásta, kad urëdijos medelynas anksèiau prekiaudavo paprastais uosialapio klevo sodinukais, o dekoratyviniø formø ðiø medeliø, kuriø, urëdo teigimu, yra visos Europos parkuose, augina ir dabar.

Medis trapus ir anksti sensta „Ar teisinga tausoti uosialapá klevà? Manau, kad ne. Ypaè jei bendruomenës siekia jo atsikratyti“, – tokia Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialisto Dano Auguèio nuomonë. Gamtosaugininkas tvirtina, kad uosialapis klevas laikomas invaziniu daugelyje Europos ðaliø, nes, iðplitæs á natûralias teritorijas, uþima kitø medþiø vietà paupiuose, plinta á aplinkines pievas iðstumdamas ir jø augmenijà. D. Augutis pripaþásta, kad ðiuo metu galiojantys teisës aktai leidþia miestuose nenaikinti ðio medþio, taèiau pabrëþia, jog uosialapis klevas pasiþymi gana trapia mediena, netaisyklinga laja ir ankstyvu senëjimu, todël linkæs lûþti daþniau nei vietinës medþiø rûðys. „Jei uosialapio klevo þeldiniai yra gana seni, specialistai turëtø ávertinti, ar medþiai nekelia pavojaus þmoniø saugumui vëjuotomis dienomis“, – á èia aptariamà problemà gamtosaugininkas þvilgteli ir ið kito taðko.

Rajono savivaldybëje vykusiame seminare „Padangø atliekø tvarkymas“ aptartos su padangø atliekø tvarkymu kylanèios problemos ir pasekmës. Pasak lektorës VðÁ Padangø importuotojø organizacijos direktorës Danguolës Butkienës, á Lietuvos rinkà kasmet importuojama maþdaug 20 tûkst. tonø padangø. Pagrindinë problema yra ta, kad ðiandien nebëra në vienos veikianèios ámonës, kuri degintø ar perdirbtø padangas, todël jas tenka veþti á Lenkijà. Kita nemaþiau svarbi problema – importuotojai nesirûpina á rinkà iðleistø padangø likimu. Taip pamiðkëse ir pakelëse kaupiasi tonos nebenaudojamø padangø. O tai kelia rûpesèiø savivaldybëms, atliekø tvarkymo centrams. Deja, sprendimo, kà toliau daryti nëra. Kol kas tik keliamos problemos ir raðomi raðtai Aplinkos apsaugos departamentui.

RINKIME GERIAUSIÀ DARBUOTOJÀ Socialinës apsaugos ir darbo ministerija inicijavo akcijà „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“. Ministerija kvieèia visas socialiniø paslaugø ástaigas, nevyriausybines organizacijas, savivaldybes, seniûnijas, bendruomenes ir visuomenæ teikti kandidatus geriausiø socialiniø darbuotojø rinkimams. Kandidatus galima siûlyti iki ðiø metø kovo 18-osios, kurià Jungtinës Tautos paskelbë Socialinio darbo diena. Vertinimo komisija atrinks 10 geriausiø socialiniø darbuotojø, kurie bus iðkilmingai apdovanoti padëkomis ir dovanomis. Siûlomas kandidatûras teikite el. paðtu post@socmin.lt. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.socmin.lt/.


4

2014 m. kovo 6 d.

Vagystëms atoslûgio nëra Jovita ÞEBRAUSKAITË

Ið parduotuvës pavogti kompiuteriai kompiuteriai,, ið sandëlio – varikliai , ið varikliai, laiptinës – dviratis. TTai ai – ne galutinis kovo pradþioje pavogtø daiktø sàraðas, kuris pratæsia vasario mënesio pabaigos vagysèiø serijà.

Visus domino kompiuteriai Këdainiø miesto centre esanti parduotuvë „Raginta“ nelauktø „pirkëjø“ susilaukë praëjusio pirmadienio paryèiais. Vagys, iðlauþæ durø apsaugines þaliuzes ir iðdauþæ durø stiklà, pagrobë ðeðis neðiojamuosius kompiuterius. Kompiuterio savo namuose pasigedo ir Ðëtos miestelio gyventojas K. R. Kad jo nebëra, vyriðkis pastebëjo pirmadiená, apie 17 val. gráþæs namo. Ðëtiðkiui padaryta beveik 1,6 tûkst. litø þala. Dël planðetinio kompiuterio su dëklu vagystës á policijà yra kreipusis ir Pelëdnagiø seniûnijos Uþkapiø kaimo gyventoja. Moters teigimu, beveik 1,3 tûkst. litø vertës daiktas dingo ið gimnazijos, ku-

Ðvenèiø dienomis bûtina iðkelti Lietuvos valstybës vëliavà!

Buities technika Këdainiuose prekiaujanti parduotuvë „Raginta“ pateko á vagiø akiratá ir ðiomis dienomis buvo apvogta. /Nuotr. autorës/

rioje mokosi jos maþametë dukra, kabineto.

Teko kreiptis á policijà Praëjusio pirmadienio rytà paaiðkëjo, kad apvogtas ir A. Stulginskio universiteto Vandens ûkio ir þemëtvarkos fakulteto Vandens tyrimo instituto sandëlis, esantis Këdainiø miesto seniûnijos Keleriðkiø kaime. Ið sandëlio pagrobti ðeði elektros varikliai ir vienas vandens siurblys.

Tà rytà këdainietë G. D. vieno A. Kanapinsko gatvës namo laiptinëje pasigedo dviraèio BMX, kurio vertë – 300 litø, o kità dienà á policijà teko kreiptis këdainietei J. M. Ði këdainietë pasiskundë, kad kaþkas bandë pavogti Þemaitës gatvëje stovëjusio jos „Lexus RH 450H“ katalizatoriø ir apgadino automobilio dujø iðmetimo sistemà. Savininkei padaryta 12 tûkst. litø þala.

Negráþta á vaikø globos namus Vaikø globos namø „Saulutë“ darbuotojai ir policijos pareigûnai ieðko „Saulutës“ globotinës Giedrës Gaubytës, savavaliðkai pasiðalinusios ið globos namø ir á

savavaliðkai palikti globos namus, bet tai bûdavo trumpam ir nepaliekant ástaigos darbuotojø visiðkoje neþinioje. Ðiemet paauglë vasará jau buvo trumpam dingusi du kartus, o juos negráþtanèios. vasario 23-iosios rytà iðëjo treèià1996 metais gimusi ir nuo kart ir visai nutraukë ryðius su glo2005-øjø „Saulutëje“ gyvenanti bos namø darbuotojais. Pastarøpaauglë pernai pradëjo retkarèiais jø pastangos rasti dingusiàjà ne-

Já pastebëjæs atsitiktinis praeivis praneðë netoliese buvusiems

policijos patruliams. Nuo kranto apie tris metrus nutolusá skenduolá iðtraukë á pagalbà pakviesti ugniagesiai gelbëtojai. Negyvas þmogus vandenyje, matyt, iðbuvæs gana ilgà laikà, nes jo kûnas taip apiræs, kad nebuvo

Këdainiø rajono savivaldybës konkursas „Kultûros versmë“

aiðkus nei nuskendusiojo amþius, nei lytis. Pirminiais duomenimis, tai – moters palaikai. Jie iðveþti á morgà, ten bus atlikta teismo medicinos ekspertizë mirties prieþasèiai nustatyti.

Pristatys bendruomenës pareigûnà Kovo 12-àjà 1111 val. Policijos komisariato salëje (A. Mickevièiaus g. 23, IV aukðtas) Këdainiø miesto ir rajono gyventojams bus pristatytas bendruomenës pareigûnas.

Skubiai Atsiskaito

Á susitikimà kvieèiami visi suinteresuoti rajono gyventojai, daugiabuèiø namø bendrijø pirmininkai, komendantai. Kovo 1-àjà komisariate pradëjæs dirbti bendruomenës pareigûnas uþsiims prevencine veikla. Jis padës formuoti saugià aplinkà,

IÁ „Albita“ dengia stogus prilydomàja danga, bituminiais lakðtais, atlieka stogø ðiltinimo ir skardinimo darbus. Tel. 8 680 46 977.

PARDUODA sodà Justinavoje, „Vyturio“ bendrijoje (yra mûrinis namelis, elektra, rûsys, ðulinys, aptvertas, netoli autobusø stotelë). Tel. 8 652 10 278, po 18 val.

Artëja Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena. Lietuvos valstybës ir kitø vëliavø ástatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarime „Dël Lietuvos Respublikos valstybës vëliavos ir kitø vëliavø këlimo ir naudojimo“ nurodoma, kad Valstybës ðvenèiø dienomis Lietuvos valstybës vëliava keliama prie, virð ar ant ðiø pastatø: prie kitø valstybës ir savivaldybiø institucijø bei ástaigø, kitø ástaigø, ámoniø ir organizacijø, nesvarbu, kokia jø nuosavybës forma, taip pat gyvenamøjø namø. Valstybës ðvenèiø dienos – su Lietuvos valstybingumu susijusios ðvenèiø dienos, kurios yra ávykiø, turëjusiø iðskirtinæ reikðmæ Lietuvos valstybës sukûrimui ir nepriklausomybei, datos: Vasario 16-oji – Lietuvos valstybës atkûrimo diena, Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena, Liepos 6-oji – Valstybës (Lietuvos karaliaus Mindaugo karûnavimo) diena. Lietuvos valstybës vëliava prie, virð ar ant valstybës ir savivaldybiø institucijø ir ástaigø iðkeliama ðiomis atmintinomis ir kitomis dienomis: sausio 1-àjà – Lietuvos vëliavos dienà; sausio 13-àjà – Laisvës gynëjø dienà; vasario 24-àjà – Estijos nepriklausomybës dienà; kovo 29-àjà – Lietuvos ástojimo á NATO dienà; geguþës 1-àjà – Lietuvos ástojimo á Europos Sàjungà dienà; geguþës 9-àjà – Europos dienà; birþelio 14-àjà – Gedulo ir vilties dienà (su gedulo þenklu); birþelio 15-àjà – Okupacijos ir genocido dienà (su gedulo þenklu); liepos 15-àjà – Þalgirio mûðio dienà; rugpjûèio 23-iàjà – Europos dienà stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienà; rugpjûèio 31-àjà – Laisvës dienà; rugsëjo 23-iàjà – Lietuvos þydø genocido dienà (su gedulo þenklu); spalio 25-àjà – Konstitucijos dienà; lapkrièio 18-àjà – Latvijos nepriklausomybës dienà; lapkrièio 23-iàjà – Lietuvos kariø dienà. Vëliava iðkeliama 7 valandà ir nuleidþiama 22 valandà. Uþ valstybës vëliavos tvarkos paþeidimà gali bûti skiriamas áspëjimas arba piniginë bauda. Rûta ÐVEDIENË, rajono savivaldybës vyr. specialistë

davë rezultatø. Po l i c i j a praðo visø, þinanèiø, kur yra Giedrë Gaubytë, praneðti tel. (8 347) 68 Pasitikdama Kultûros dienà – balandþio 15-àjà, ir siekdama atkreip725 arba anoniminiu pasitikëjimo ti visos rajono bendruomenës dëmesá á Kultûrà, kaip mûsø bendro gyvetel. (8 347) 53 342 ar skambinti nimo sritá, á kultûros srities darbuotojus ir visuomenininkus, Këdainiø rajono savivaldybë, vadovaudamasi rajono savivaldybës mero 2013 m. kovo bendruoju pagalbos tel. 112.

Nevëþio upëje rastas skenduolis Pirmadienio popiete Këdainiø senamiestyje, prie pësèiøjø tilto per Nevëþio upæ, aptiktas skenduolis.

Këdainiø rajono savivaldybës informacija

skatins gyventojus tapti policijos rëmëjais, burtis á saugios kaimynystës grupes, populiarins policijos pareigûno profesijà, sieks didinti jos prestiþà ir kt. Visa bendruomenës pareigûno veikla bus nesusijusi su baudimu ar sankcijø taikymu.

Degë sodo namelis Antradienio naktá Justinavos sodø masyve ugnis nuniokojo mûriná sodo namelá. Apie pusæ pirmos nakties pastebëtas gaisras Þaros gatvëje sunaikino vieno aukðto mûrinio namelio stogà, dengtà ðiferiu, iðdegino pastato vidø, sunaikino namø apyvokos daiktus. „Rinkos aikðtës“ inf.

14 d. potvarkiu Nr. MP1-15 „Dël Këdainiø rajono savivaldybës apdovanojimø „Kultûros versmë“ konkurso organizavimo“ skelbia Këdainiø rajono savivaldybës apdovanojimø „Kultûros versmë“ konkursà. „Kultûros versmë“ konkurso tikslas yra skatinti kultûros srityje dirbanèiø bei kultûriniame gyvenime dalyvaujanèiø þmoniø iniciatyvas, ávertinti kultûros darbuotojus ir kitus kultûros puoselëtojus, savo veikla padedanèius plëtoti rajono kultûrà, uþ reikðmingà kultûrinæ meninæ veiklà, kultûrines iniciatyvas, etninës kultûros puoselëjimà bei tradicijø iðsaugojimà. Apdovanojimas „Kultûros versmë“ susideda ið nominacijø: „Metø pasiekimas“, „Metø ávykis“, „Metø kultûros darbuotojas“, „Metø tradicijø puoselëtojas“. Nominacija „Metø pasiekimas“ gali bûti skiriama uþ mëgëjø meno kolektyvø pasiekimus, dalyvavimà konkursuose ir aukðtus ávertinimus, ávairius apdovanojimus, uþ iðleistus ar sudarytus kultûros, meno ir mokslo leidinius, parengtus ir pristatytus praneðimus konferencijose. Nominacija „Metø ávykis“ gali bûti skiriama uþ surengtà reikðmingà savo turiniu kultûriná renginá, reprezentuojantá ástaigà ar organizacijà, gyvenamàjà vietovæ (seniûnijà) ar rajonà, parengtà ir ágyvendintà novatoriðkà projektà, pirmà kartà ágyvendintà iniciatyvà. Nominacija „Metø kultûros darbuotojas“ gali bûti skiriama asmeniui uþ aktyvø dalyvavimà kultûros ástaigos, nevyriausybinës organizacijos veikloje, aktyvø bendruomenës nariø skatinimà ir átraukimà dalyvauti kultûrinëje veikloje, uþ vieðà veiklà pristatanèià kultûros ástaigà ar nevyriausybinæ organizacijà. Nominacija „Metø tradicijø puoselëtojas“ gali bûti skiriama uþ etninës kultûros, dainø ðvenèiø, mëgëjø meno bei kitø tradicijø puoselëjimà. Nominacijas skiria ir pretendentus atskiroms nominacijoms gauti atrenka Këdainiø rajono savivaldybës mero potvarkiu sudaryta komisija. Pretendentà bet kuriai nominacijai gali siûlyti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Laisvos formos rekomendacija, nurodant nominacijos pavadinimà ir pretendento veiklos, pateikiama Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Kultûros ir sporto skyriui (707 kab., J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai) iki 2014 m. kovo 28 d. 15 val. Konkurso laureatai bus apdovanojami 2014 m. balandþio 15 d. Kultûros dienos renginyje. Kæstutis STADALNYKAS, rajono savivaldybës vyr. specialistas Uþs. Nr. 956


2014 m. kovo 6 d.

Miesto parkas lankytojus pasitiks sutvarkytas Neringa JASUTË

MINËS KNYGNEÐIO DIENÀ Kovo 16 dienà Krakiø miestelyje bus minima Knygneðio diena. Ta proga Ðv. Apaðtalo ir evangelisto Mato baþnyèioje pirmà kartà bus aukojamos ðv. Miðios, skirtos knygneðiø atminimui. Taip pat bus skaitoma knygneðio Mikalojaus Kuprevièiaus biografija, pristatoma Krakiø kraðto knygneðiø veiklos apþvalga ir kt. Tàdien jø atminimui bus padëta gëliø ir uþdegtos þvakutës.

ir parkas tapo kur kas saugesnis. Beliko tik ðakas iðveþti. Balandþio mënesá bus organizuojama pavasarinë talka, tuomet miesto parke sugrëbsime senus rudeninius lapus, genësime medþius ir galbût iðkelsime naujø inkilø“, – pasakojo Këdainiø miesto seniûnas Alvydas Kleiva.

Surviliðkis VYKS TEATRØ FESTIVALIS

Miesto parke iðkirsti visi pavojø keliantys medþiai.

/Nuotr. autorës/

Ne mokyklinio amþiaus jaunimui kurs atvirà centrà Lina FIODOROVA

Vos po keliø mënesiø paaiðkës, ar Këdainiuose duris atvers jauni,, atviras jaunimo centras, kuriame turiningai laisvalaiká leistø jauni taèiau ne mokyklinio amþiaus kraðto gyventojai pa gyventojai.. Y Ypa paèè tie, kurie neturi galimybiø ar pakankamai motyvacijos ásilieti á kitokià bendraamþiø veiklà. Ne mokyklinio amþiaus jaunimui Projekto „Këdainiø atviro jaunimo centro ásteigimas“ teikimui pritarta rajono savivaldybëje vykusiame paskutiniame Tarybos posëdyje. Bûtent ðio pritarimo reikëjo, kad bûtø pradëta rengti atviro jaunimo centro ásteigimo projekto paraiðka, teikiama

finansavimui pagal 2009–2014 m. Europos ekonominës erdvës (EEE) finansinio mechanizmo programà „Rizikos grupës vaikai ir jaunimas“. Tarybai pateiktame sprendimo projekte suskaièiuota, kad bendras projekto biudþetas sudarytø apie 844 tûkst. litø, 10 procentø lëðø ir netinkamas finansuoti projekto iðlaidas turëtø padengti rajono savivaldybë.

„Atviras jaunimo centras bûtø skirtas kelioms grupëms: rizikos grupës, socialiai remtiniems ir vyresniems nei mokyklinio amþiaus þmonëms. Neformaliosios veiklos daugiausia orientuotos á mokyklinukus, tad turëtume kà pasiûlyti ir ne mokyklinio amþiaus þmonëms. Ypaè tiems, kurie nenori ásipareigoti dalyvavimu ir naryste tam tikrai organizacijai, o siekiantiems iðlaikyti savo laisvæ“ , – sako jaunimo reikalø koordinatorë savivaldybëje Audronë Stadalnykienë.

riaus ir S. Girëno g. 52, esanèio pastato – mokyklos dalá, jà pritaikyti atviro jaunimo centro paslaugø teikimui, nupirkti reikiamà árangà. Këdainiø atvirame jaunimo centre dirbtø du darbuotojai, kurie vykdytø individualø ir grupiná darbà su jaunimu, teiktø prevencines, informavimo, konsultavimo, socialiniø ir gyvenimo ágûdþiø ugdymo, sociokultûrines ir kitas laisvalaikio bei su jauno þmogaus ugdymu susijusias paslaugas. Ar pateikta paraiðka bus paÁsikurtø mokyklos patalpose tenkinta ir Këdainiuose bus Projekto metu numatoma su- ásteigtas atviras jaunimo centras, remontuoti Këdainiuose, S. Da- paaiðkës birþelio mënesá.

Televizijos GALA ir interneto ZEBRA paslaugos bus teikiamos naudojant bendrà TEO prekës þenklà

„Þmonës labai aktyviai taiko paþangiausias TV ir interneto naujoves savo kasdieniame gyvenime. Sieksime, kad mûsø klientai ðias technologijas valdytø intuityviai, lengvai ir patogiai“, – teigia TEO generalinis direktorius K. Ðliuþas.

TEO atnaujina interneto ir televizijos paslaugas, kurios bus teikiamos EO prekës þenklà. Nuo naudojant vienà bendrà TTEO kovo 5 dienos televizija GALA taps TTEO EO televizija, o nuo balandþio mënesio internetas ZEBRA vadinsis TTEO EO internetu. Didþiausia Lietuvoje integruotø telekomunikacijø, IT ir televizijos paslaugø teikëja bendrovë TEO prekës þenklus jungia á vienà,

Seniûnijø naujienos Krakës

Miesto parkas su kiekviena diena vis graþëja: atnaujinti tiltai tiltai,, árengtas apðvietimas, šalia scenos esantys suoliukai nuda•yti Lietuvos vëliavos spalvomis, tvarkoma aplinka. Susirûpinta ir parko lankytojø saugumu – iðkirsti visi pavojø keliantys medþiai medþiai.. „Dar praëjusià vasarà seniûnijos iniciatyva komisija, kurià sudarë: Këdainiø rajono savivaldybës ir miesto seniûnijos atstovai, gamtosaugininkai, miðkininkai, taip pat paveldosaugininkai ir paminklosaugininkai ið Kauno, apþiûrëjo visà parkà, ávertino ir nutarë, kuriuos medþius reikia paðalinti. Tokiø buvo apie 14–16: kai kurie pasviræ net 45 laipsniø kampu, kiti pakibæ tarp medþiø, o treèius teko nupjauti dël jø amþiaus. Dabar darbai jau yra baigti

5

diegdama lengviau ir patogiau valdomas, tarpusavyje susietas naujos kartos paslaugas. Naudodama vienà vardà bendrovë taip pat nori jas

aiðkiau pristatyti privatiems ir verslo klientams. Nuo atskirø interneto ir televizijos paslaugø þenklø prie vieno bendro pereiti paskatino ir tai, kad klientams siûloma vis daugiau integruotø interneto ir televizijos galimybiø. Interaktyviosios televizijos klientai ið TV ekrano gali naudotis interneto turiniu, o interneto vartotojai televizijà gali þiûrëti per kompiuterius ir iðmaniuosius árenginius. Nuo kovo 5 dienos TEO keièia ir interaktyviosios televizijos meniu – klientai TV turiná galës valdyti patogiau ir intuityviau, lengvai susirasti norimas programas ir vaizdo áraðus. Naujajame televizijos meniu klientams taip pat pristatoma naujovë, leidþianti kontroliuoti vaikø prie televizoriaus praleidþiamà laikà. Bendrovës TEO iðmaniosios televizijos klientø tyrimas atskleidë, kad per praëjusius metus ávyko TV þiûrëjimo áproèiø lûþis – iðmaniøjø TV galimybiø naudojimas tampa masiniu. 2013 m. vien TV áraðø perþiûrø padaugëjo 2,3 karto. TV áraðais, galimybe prasidëjusià laidà þiûrëti nuo pradþiø, „YouTube“ ir kitomis naujovëmis dabar nuolat naudojasi maþdaug kas antras (45 proc.) interaktyviosios TEO TV þiûrovas. Bendrovës ekspertai prognozuoja, kad ádiegus naujàjá iðmaniosios TV meniu, tokiø klientø dalis per dvejus metus iðaugs 1,8 karto iki 80 procentø. Netolimoje ateityje iðmanioji TEO televizija bus papildyta iðskirtine naujove – galimybe jungtis prie savo failø talpyklos inter-

nete „Saugykla“. Ði paslauga jau testuojama ir neilgai trukus klientai tiesiai TV ekrane galës perþiûrëti virtualioje failø saugykloje turimus áraðus, fotografijø archyvà. „Norime klientams siûlyti vis daugiau vertës, iðskirtiniø galimybiø. Pastebime, kad þmonës jau labai aktyviai taiko paþangiausias TV ir interneto naujoves savo kasdieniame gyvenime. Sieksime, kad mûsø klientai ðias technologijas valdytø intuityviai, lengvai ir patogiai“, – teigia TEO generalinis direktorius Kæstutis Ðliuþas. Nuo balandþio mënesio daliai TEO klientø didës interneto sparta, á vidutinës ir didþiausios interneto spartos paslaugø krepðelius bus átraukiama daugiau papildomø paslaugø. TEO interneto paslaugø krepðelius papildys „TEO Wi-Fi“, „Saugyklos“, ir „Interneto apsaugos“ paslaugos, kuriomis klientai galës naudotis be papildomø mokesèiø. Ðios siûlomos papildomos vertës paslaugos klientams bus teikiamos priklausomai nuo jø pasirinkto mokëjimo plano. TEO prekës þenklø pokyèiai prasidëjo dar prieð metus, kai balso telefonijos paslaugà imta sieti su TEO prekës þenklu, pavadinimas „ZEBRA belaidis mieste“ pakeistas á „TEO Wi-Fi“. Ðiuo metu TEO interneto paslaugomis naudojasi 431 tûkstantis, televizijos paslaugomis – 172,3 tûkstanèio klientø. Lina RIMKUTË-ÞIÈKË, TEO Iðorinës komunikacijos grupës vadovë

Ðià savaitæ Këdainiø kultûros centro Surviliðkio skyriuje, kuriam vadovauja Nijolë Dilkienë, prasideda mëgëjiðko teatro dienos. Iki 2012-øjø kasmet per Uþgavënes Surviliðkio miestelyje buvo rodomas vienas vaidinimas. „Uþpernai pas mus vyko pirmosios mëgëjiðko teatro dienos, kuriø metu pasirodë trys kolektyvai. Pernai antrà kartà surengëme Tarptautinei teatro dienai skirtus renginius. Kadangi tæsiame tradicijà, todël ir ðákart per tris savaites surviliðkieèiai iðvys ketvertà spektakliø“, – sakë N. Dilkienë. Kovo 7 d. 19 val. Surviliðkio skyriuje Krekenavos kultûros centro Þibartoniø mëgëjø teatras „Fantazija“ pristatys parodijas „M.A.M.A. apdovanojimams“. Kovo 18 d. 19 val. Ramygalos kultûros centro Daniûnø mëgëjø teatras „Riba“ parodys R. Mizaro komedijà „Praðvilpta laimë“. Kovo 19 d. 19 val. Truskavos kultûros centro mëgëjø teatras atveð K. Sajos tragikomedijà „Burbulas“. Kovo d. 27 d. 19 val. vyks romantiniø dainø vakaras „Mes moterys“.

PASTATË APÞVALGOS BOKÐTÀ Këdainiø ir Panevëþio rajonus apimantis Krekenavos regioninis parkas, gavus Europos Sàjungos (ES) 2007–2013 metø struktûriniø fondø paramà, per keletà metø virto turistø ir gamtos mylëtojø traukos objektø. Pernai èia apsilankë 52 tûkstanèiai þmoniø, t. y. 43 proc. daugiau nei uþpernai. Ðiemet turizmo sezonà Krekenavos regioninis parkas pasitiks dar labiau sutvarkytas, o lankytojai bus sudarytos geresnës sàlygos po já pakeliauti. Nevëþio vingius, pievas ir miðkus jau netrukus kiekvienas galës apþvelgti ir ið aukðtai, nes ðalia parko lankytojø centro pastatytas 30 metrø apþvalgos bokðtas. Norintieji pasidairyti po apylinkes galës pasikelti á 25 metrø aukðtá. Ðiuo metu darbininkai pakrantëse pjauna krûmus, retina medþiø ðakas, kad parko sveèiams atsivertø vingiuojantis Nevëþis. Visà saugomos teritorijos groþá lankytojams atvers ir naujas paþintinis takas, ir ES lëðomis mûsø rajone sutvarkytas Bakainiø piliakalnis. Jau ateinanèià vasarà piliakalnio teritorijoje bus galima pasivaikðèioti pësèiøjø takais, pailsëti poilsio ir apþvalgos aikðtelëse ar prisësti ant suoliukø.


6

2014 m. kovo 6 d.

„Nevëþio“ krepðininkai pasirodë LKL Visø þvaigþdþiø dienoje Lina FIODOROVA

Këdainiø „Nevëþio“ krepðininkai dalyvavo BEKO Lietuvos krepðinio lygos (LKL) Þvaigþdþiø dienoje, ðeðtadiená vykusioje uostamiestyje. „Rytø“ komanda, kurioje Këdainiø krepšinio klubui atstovavo gynëjas Gintaras Leonavièius ir buvæs komandos puolëjas Arvydas Ðikðnius, nusileido „V akarø“ „Vakarø“ rinktinei 1108:1 08:1 13. TTritaðkiø ritaðkiø 08:113. konkurse taiklumu nepasiþymëjo Vidas Ginevièius.

Stipresni – „Vakarø“ þaidëjai Pagrindiniu krepðinio ðventës „Ðvyturio“ arenoje akcentu tapo „Rytø“ ir „Vakarø“ rinktiniø rungtynës. Rezultatyviame susitikime, kuriame buvo suþaisti keturi këliniai po 8 minutes, rezultatu

113:108 triumfavo efektyviau ir sëkmingiau þaidæ „Vakarø“ komandos atstovai. Nugalëtojø komandoje þaidë ir naudingiausiu maèo þaidëju iðrinktas þalgirietis Justinas Dentmonas, Martynas Pocius, Travisas Leslie, Valdas Vasylius, Mindaugas Lukauskis, Laimonas Kisielius, Artûras Valeika, Marius Runkauskas, Paulius Jankûnas ir kt. „Rytø“ komandoje þaidë Renaldas Seibutis, Juanas Palaciosas, Þygimantas Jonuðas, Gintaras Leonavièius, Arvydas Ðikðnius, Averonas Kelvinas Matthewsas, Ryanas Olanderis, Aidas Viskontas, Martynas Gecevièius, Zabianas Dowdellas, Artûras Jomantas.

Iðrinko gerbëjai Vietà „Vakarø“ ar „Rytø“ komandose þaidëjams garantavo krepðinio sirgaliø ið visos Lietuvos balsai. Po keletà mënesiø truku-

siø balsavimø á „Rytø“ rinktinæ pateko gerbëjø palaikomi nëvëþieèiai Valdas Dabkus, Gintaras Leonavièius ir komandà dabar jau palikæs Arvydas Ðikðnius. Deja, dël sveikatos problemø LKL Visø þvaigþdþiø dienos rungtynes praleido Këdainiø ekipos puolëjas V. Dabkus. „Nevëþio“ gynëjas G. Leonavièius rungtynëse pasiþymëjo dëjimais ir á „Rytø“ sàskaità áraðë 13 taðkø. Ðioje komandoje þaidæs A. Ðikðnius pridëjo dar 11 taðkø. Tritaðkiø konkurse jëgas iðbandë V. Ginevièius, taèiau surinkæs 10 taðkø krepðininkas á kità etapà nepateko. „LKL snaiperiu“ antrus metus ið eilës ir treèià kartà per lygos istorijà tapo Klaipëdos „Neptûno“ gynëjas Marius Runkauskas. „LKL Oro karaliaus“ konkurso nugalëtoju tapo „Ðiauliø“ legionierius Travisas Leslie.

Tarptautinis vaikø turnyras „FK Nevëþis Taurë“ Kovo 8 d. 9 val. Tarptautinis vaikø, gimusiø 2003 m., turnyras „FK Nevëþis Taurë“ Këdainiø futbolo manieþas (Parko g. 4, Vilainiai, Këdainiai) Dalyviai: FK „Nevëþis“ (2003 m. g.).

Kovo 9 d. 9 val. Tarptautinis vaikø, gimusiø 2000 m., turnyras „FK Nevëþis Taurë“ Këdainiø futbolo manieþas (Parko g. 4, Vilainiai, Këdainiai) Dalyviai: FK „Nevëþis“ (2000 m. g.) komanda

Iðkovojo treèià vietà „Manijos“ krepðinio èempionato IIIII divizione treèià vietà iðkovojo Këdainiø sporto mokyklos keturiolikmeèiai keturiolikmeèiai,, treniruojami Sauliaus Gaurilèiko.

Finale – tarp geriausiø Pirmame etape Këdainiø sporto mokyklos krepðininkai iðkovojo ðeðias pergales ir patyrë du pralaimëjimus prieð Kauno krepðinio akademijà (KA) „Snaiperis“. Uþimta antra vieta pogrupyje suteikë teisæ këdainieèiø komandai tæsti kovà antrame etape. Surinkæ 16 taðkø, këdainieèiai ásitvirtino antroje vietoje ir pateko á III diviziono pajëgiausiø komandø ketvertukà. Finalo ketverto varþybose susitiko A. Sireikos, „Snaiperio“, Ð. Marèiulionio krepðinio akademi-

jø bei Këdainiø sporto mokyklos „Pikenrolo“ komandos.

Prireikë dviejø pratæsimø Këdainieèiai turëjo pripaþinti A. Sireikos krepðinio akademijos auklëtiniø pranaðumà, rungtynes pralaimëjæ rezultatu 37:75. Ánirtinga kova dël pergalës vyko su „Snaiperio“ krepðininkais. Rungtyniø baigtis paaiðkëjo tik pasibaigus antram pratæsimui – 60:71 sveèiø naudai. Kovingai nusiteikæ këdainieèiai sugebëjo palauþti Ð. Marèiulionio krepðinio akademijos komandà rezultatu 61:58. Ði pergalë garantavo Këdainiø sporto mokyklos komandai III vietà. Vaikø krepðinio èempionato „Manija“ III diviziono nugalëtojais tapo A. Sireikos krepðinio akademija, antrà vietà uþëmë krepðinio akademija „Snaiperis“.

Áþengë á BBL ketvirtfinalá Fantastiðkai rungtynes pradëjusi Këdainiø „Nevëþio“ komanda panaikino 19 taðkø deficità, susikrautà Latvijoje, ir þengë á kità Baltijos krepðinio lygos (BBL) atkrintamøjø varþybø etapà. Gintaro Leonavièiaus auklëtiniai namuose 96:70 (31:9, 21:13, 17:25, 27:23) sutriuškino „V almie„Valmieros“ krepšininkus.

Rezultatyviausiais maèo þaidëjas – T. Jogëla. /Nuotr. R. Menèikovo/

Pirmàjá aðtuntfinalio maèà Valmieroje 89:70 laimëjo ðeimininkai. Ketvirtfinalyje këdainieèiai surems ginklus su Tamperës „Pyrinto“ klubu ið Suomijos, kuris ið kovos eliminavo Rakverës „Tarvas“ krepðininkus (99:80; 102:94). Jau per pirmas septynias susitikimo minutes „Nevëþio“ ekipa iðlygino dviejø maèø serijos rezultatà (24:5), o prasidëjus antrai maèo pusei jos pranaðumas tapo rekordinis – 54:22. Treèiame këlinyje penktàjà asmeninæ praþangà uþsidirbo Vidas Ginevièius, taèiau aikðtelës ðeimininkai iðlaikë rungtyniø tempà ir aikðtelæ paliko iðkeltomis galvomis, patekæ á BBL ketvirtfinalá. „Nevëþio“ gretose rezultatyviausiai þaidë Tauras Jogëla, pelnæs 23 taðkus (12 atk. kam., 8 iðpr. praþ.), Valdas Dabkus – 21 (10 atk. kam., 8/9 dvit.), Gintaras Leonavièius – 17, Povilas Butkevièius – 12, Vidas Ginevièius – 9. Latviø „Valmieroje“ pasiþymëjo Janis Kaufmanis – 20 taðkø, Ernestas Kalve – 14, Davisas Geksas – 10, Sandis Amolinas – 10.

Ið vienø varþybø – du aukso medaliai Ið Kaune vykusiø Lietuvos vaikø, gimusiø 2001 metais ir jaunesniø, lengvosios atletikos pirmenybiø, këdainietis sportininkas parveþë du aukso medalius. Këdainiø rajono garbæ ðiose varþybose gynë perspektyviausi rajono moksleiviai. Net du aukso medalius lengvosios atletikos pirmenybëse iðkovojo Einius Vyðniauskas. Trenerës Neringos Skorupskienës auklëtinis pirmasis finiðavo 60 m ( 8,01 sek.) ir 200 m (26,5 sek.) distancijose. Greièiausi 2 000 m sportinio ëjimo rungtyje buvo visi Roberto Kaselio treniruojami sportininkai.

Nugalëtoju tapo Arminas Rudenko (10:25,68 min.). Uþ jo iðsirikiavo kiti Këdainiø sportininkai: Ernestas Vansevièius (10:29,55 min.), Arnoldas Liutinskis (10:39,98 min.), Mantas Junèys (10:48,84 min.) ir Deividas Gudzikas (10:54,82 min.). 1 000 m sportinio ëjimo distancijà per 5:43,35 minutës áveikë Urtë Gudzikaitë, ji uþëmë 7 vietà. Gintarë Ðirvinskaitë (trenerë I. Steponavièienë) startavo 60 ir 200 m distancijose ir atitinkamai uþëmë 10 (8,99 sek.) ir 13 (30,49 sek.) vietas. Viktorija Kelpðaitë 600 m finiðo linijà kirto devyniolikta (2:09,14 min.). „Rinkos aikðtës“ inf.


2014 m. kovo 6 d.

7

Ðalyje ávedus naujà tvarkà, mûsø rajone pokyèiø nebus Auðra MALINAUSKIENË

Nuo geguþës 1 dienos ásigalios sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaièio ásakymu patvirtinta tvarka, pagal kurià visoje ðalyje bus priimtos naujos vieningos ðeimos medicinos paslaugø teikimo namuose taisyklës. Kadangi iki ðiol VðÁ Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro (PSPC) gydytojai dirbo pagal identiðkà tvarkà – pagal iðkvietimus vykdavo pas pacientus á namus, dël ministro ásakymo mûsø rajone didesniø pasikeitimø nebus. Vaþiuodavo pagal iðkvietimus Këdainiø PSPC direktorës pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui Jûratë Judickienë patvirtino, kad visà laikà mûsø rajono gydytojai vykdavo pas serganèius þmones, nes panaði ligoniø lankymo namuose tvarka mûsø rajone egzistavo ir iki ðiol. „Mûsø ástaigos gydytojams numatomi pokyèiai nëra naujiena, nes pas mus ir dabar yra panaðiai reglamentuota iðkvietimø registravimo ir aptarnavimo tvarka. Ðitaip mes dirbame jau nuo 2007 metø“, – sakë J. Judickienë.

Atitinka gyventojø poreikius Gydytojos teigimu, patirtis parodë, jog prieð septynerius metus PSPC ávesta tvarka pasiteisino, nes indikacijos, dël kuriø iðkvieèiami medikai, yra realios ir atitinka gyventojø poreikius. „Á kiekvienà pacientà þiûrime individualiai. Pavyzdþiui, ûmûs bërimai, atsiradæ karðèiavimo metu, gali bûti meningokokinës infekcijos poþymis. Tokiais atvejais, ypaè esant þaibinei infekcijai, kiekviena valanda yra labai svarbi vaiko sveikatai, todël laukti, kol gydytojas, pasibaigus jo priëmimui poliklinikoje, atvyks pagal iðkvietimà, tikrai nëra prasmës. Ðioje si-

Didþioji g. 58, Këdainiai, registracija telefonais: 8 606 66 010, (8 347) 50 080.

Apie ðiemet numatomus sveikatos apsaugos pokyèius jau pernai kalbëjo mûsø rajono gydymo ástaigose lankæsis sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis, su kuriuo bendravo Këdainiø PSPC vyr. gydytojadirektorë A. Rimkevièienë (deðinëje) ir jos pavaduotoja organizaciniam metodiniam darbui J. Judickienë. /Nuotr. autorës/

tuacijoje iðkart reikëtø kreiptis á greitosios medicinos pagalbos medikus ir kuo greièiau vykti á gydymo ástaigà“, – aiðkino J. Judickienë.

Reikia skubiai iðtirti Paðnekovë pabrëþë, kad panaðiai reikëtø elgtis ir esant ûmiems pilvo skausmams. „Staiga atsiradus pilvo skausmui labai svarbu laiku diagnozuoti ûmià chirurginæ pilvo organø patologijà – apendicità, ástrigusià iðvarþà ir kitas skubios pagalbos reikalaujanèias ligas. Diagnozës patikslinimui reikia atlikti pilvo organø echoskopijà ir bendruosius tyrimus, reikalinga specialisto – chirurgo konsultacija. Suprantama, jog namø sàlygomis ðiø veiksmø neámanoma padaryti, todël pacientas kuo skubiau turëtø atvykti á poliklinikà arba priëmimo skyriø, kad jam laiku bûtø suteikta kvalifikuota medicininë pagalba“, – kalbëjo J. Judickienë.

Nuolat lanko namuose Këdainiø PSPC gydytojai pacientus, kuriems nustatytas spe-

cialusis nuolatinës slaugos poreikis ir yra sutrikusi judëjimo funkcija, namuose nuolat lanko planine tvarka ir pagal iðkvietimà. „Pacientai, kuriems nustatytas neágalumas ir specialieji poreikiai (prieþiûra ar slauga) periodiðkai lankomi namuose, o pablogëjus bûklei, registruojamas gydytojo iðkvietimas á namus. Nemaþa dalis pacientø, ypaè vaikø, kreipiasi á gydytojà dël karðèiavimo. Jeigu vaikui ir suaugusiajam laikosi aukðta temperatûra, kurios neveikia jà maþinantys vaistai, reikalingas papildomas paciento iðtyrimas: kraujo, ðlapimo, rentgenologiniai tyrimai, specialistø konsultacijos, padësiantys objektyviai ávertinti paciento bûklæ ir nustatyti tikslià diagnozæ. Todël sumaþinus temperatûrà, reikëtø kuo skubiau kreiptis á poliklinikà. Mûsø gydymo ástaigoje karðèiuojantys pacientai yra priimami skubos tvarka“, – pabrëþë J. Judickienë. Paðnekovës nuomone, daugelis PSPC pacientø þino juos gydanèiø gydytojø telefonø numerius, todël neretai konsultuojasi tiesiogiai.

Psichiatrijos dienos stacionare ðventë Uþgavënes Këdainiø rajono sutrikusios psichikos þmoniø globos bendrijos nariai ir Psichiatrijos dienos stacionaro pacientai bei personalas bendromis jëgomis varë þiemà ið kiemo ir kvietësi pavasará. Uþgavënës – þiemos pabaigos ðventë, apipinta didelio dþiaugsmo, juoko, linksmumo, ávairiais paproèiais, apeigomis, burtais. Ði diena – savotiðkas liaudies teatras, kuriame buvo iðjuokiama daugelis gyvenamojo meto negeroviø. Persirengëliai labai daug triukðmavo,

grojo viskuo, kas tik skamba, barðka, cypia. Pagrindinis dëmesys buvo nukreiptas á apeigas, kurios turinèios iðvaryti þiemos demonus ir paþadinti ið miego þemæ, suteikti jai derlingumo galià. Ðventei buvo ruoðiamos labai soèios ir turtingos vaiðës. Ðiø paproèiø laikësi ir mûsø ðventës dalyviai bei ðventëje dalyvavusi ástaigos direktorë – valgë daug ir soèiai, ragavo vieni kitø pagamintus patiekalus, juokavo, triukðmavo. Dëmesio centre buvo Morë –

pati nelabosios þiemos dvasia. Morë simbolizuodavo gyvybines jëgas bei þiemos ir pavasario persilauþimo momentà. Buvo tikima, kad sunaikinus blogá, negeroves, greièiau atgis augalija. Ðventës dalyviai kartu su More sudegino ir savo negandas, uþraðytas ant popieriaus lapeliø. Visi sveikino vieni kitus su artëjanèiu pavasariu, linkëjo gerø ðiltø saulëtø dienø ir, aiðku, geros sveikatos bei nuotaikos. „Rinkos aikðtës“ inf.

ðvenèia 18-os metø jubiliejø. Visà kovo mënesá bet kokio dydþio pakaloms taikoma 18

proc. nuolaida,

o taisant batus uþ 18 Lt ir daugiau – galimybë laimëti batus ið treèiosios, naujausios, Þano Maslausko kolekcijos. Mus rasite: Didþiojoje g. 39, Këdainiuose, tel. 8 652 53 451.

Atkreipiame dëmesá, kad kovo 13 dienà (ketvirtadiená) kompiuterinë funkcinës sveikatos diagnostika bus atliekama KËDAINIØ ÐEIMOS KLINIKOJE, Rasos g. 6A, II a. Priimami tik ið anksto uþsiregistravusieji telefonu 8 682 40 857, darbo dienomis nuo 9.30 iki 19 val.

UAB „Senukø“ prekybos centro atstovui Këdainiuose UAB „Takada“ darbuistatybiniø medþiagø parduotuvëje REIKALINGAS

PARDAVËJAS Privalumai: darbo patirtis, darbas kompiuteriu. Siûlome pastovø darbà su visomis socialinëmis garantijomis.

Teirautis tel. 51 010.

Noriu padëkoti greitosios medicinos pagalbos felèerei ir vairuotojui Arûnui, daug kartø gelbëjusiems mane ið mirties nagø. Turbût taip skirta Dievo, kad Jus atsiunèia tuo metu, kai esate reikalingiausi. Aèiû, kad esate. Linkiu daug laimës, sveikatos ir Dievo palaimos Jûsø ðeimoms ir asmeniniame gyvenime. Dalia MIKÐIENË, Akademija Kovo 8-osios proga sveikinu Këdainiø ligoninës Kardiologijos skyriaus vedëjà R. Miliûnienæ, slaugytojà R. Kielienæ, D. Jankauskienæ, Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro ðeimos gydytojà L. B. Èekauskaitæ ir seselæ A. Planèiûnaitæ. Linkiu Jums sëkmës darbe bei asmeniniame gyvenime. Antanas SKAUDÞIUS, këdainietis


8

2014 m. kovo 6 d.

Pagrindinë prekë lombarduose – telefonai Trys nauji „Tele2“ pasiûlymai praktiðkiems vartotojams Dþestina BORODINAITË

Këdainiø mieste esantys nespecializuoti lombardai priima viskà, kas turi materialià vertæ: juvelyrinius dirbinius, mobiliuosius telefonus telefonus,, kitokià elektroninæ technikà.

„T ele2“ visada garsëjo maþomis kainomis, bet nauji pasiûlymai „Tele2“ atkreipë net ir rinkà nuolat stebinèiø þmoniø dëmesá. Dabar mobiløjá telefonà su solidþiu minuèiø ir SMS paketu galima gauti per mënesá mokant vos 13 ar 15 litø – panaðiai kaip kainuoja bilietas á kinà. Ypaè taupûs pasiûlymai

Iðlieka tas pats lygis Lombardo darbuotojø duomenimis, lyginant ðiø ir praëjusiø metø veiklos rezultatus didelio skirtumo nëra. Norinèiøjø uþstatyti ar ásigyti tam tikrø prekiø ar gaminiø skaièius panaðus. Á lombardus këdainieèiai atneða ákeisti kompiuterius ir jø komponentus, navigacijos sistemas, ávairià aparatûrà, kompiuteriniø þaidimø pultus, juvelyrinius dirbinius. Taèiau ðiuo metu pagrindinë prekë tapo mobilieji telefonai. Jø atneðama daugiausia.

/Nuotr. autorës/

Lombarduose ðiuo metu pagrindine preke tapo mobilieji telefonai.

Pristatydavo daugiau aukso Nors pasaulinëje rinkoje aukso kaina kyla, brangsta ir juvelyriniai dirbiniai, anksèiau këdainieèiai atneðdavo ákeisti daug daugiau aukso dirbiniø nei dabar.

Prognozës, kad tauriojo metalo kaina gali kilti, skatina þmones daþniau uþsukti á lombardus, taèiau tokie apsilankymai ne visada duoda rezultatø. Tai parodo, jog þmoniø materialinë padëtis sunki.

Lankësi mobilioji „Ortobato“ komanda kasos, tad paslauga yra nemokama“, – kalbëjo rajono Neágaliøjø draugijos pirmininkas R. Dubosas.

Vieni metai – viena pora batø

Tàdien UAB „Ortobatas“ ortopediniø gaminiø uþsisakë deðimt këdainieèiø.

Neringa JASUTË

Këdainiø neágaliøjø draugijoje jau antrà kartà apsilankë mobilioji UAB „Ortobatas“ komanda. TTad ad këdainieèiai turëjo galimybæ pasikonsultuoti su profesionaliais gydytojais ir uþsisakyti ortopedinæ avalynæ. Konsultuoja, iðmatuoja Pasak Neágaliøjø draugijos pirmininko Rimanto Duboso, ortopedinës problemos aktualios ávairaus amþiaus þmonëms, todël pasikviesti ortopedus á savo mies-

/Nuotr. autorës/

tà yra ir prasminga, ir naudinga. „Nuo praëjusiø metø pas mus veikia Sveikatos mokykla. Mes kvieèiame ávairius lektorius, jau antrà kartà pasikvietëme ortopedus. Pirmoji ortopedijos specialistø suteikta konsultacija ir ásigyti gaminiai pateisino këdainieèiø lûkesèius, todël nusprendëme juos pasikviesti dar kartà. Ortopedinës problemos aktualios bet kurio amþiaus þmonëms. Mobilioji komanda suteikia individualià konsultacijà, uþsako gaminá ir vëliau já atveþa, todël paèiam þmogui niekur nereikia vaþiuoti. O jeigu þmogus turi siuntimà ið ligoninës, tuomet viskà apmoka ligoniø

UAB „Ortobatas“ pagal individualius matmenis gamina ortopedinæ avalynæ, ádëklus, stuburo, kojø ir rankø átvarus vaikams ir suaugusiesiems. „Vaþinëjame po Lietuvos miestus kartu su patyrusiais gydytojais ir kitais specialistais. Mûsø komanda ávertina paciento sveikatos bûklæ, jei reikia, atlieka tyrimus ir rekomenduoja gyvenimo bûdui tinkamus individualius sveikatos sprendimus, leisianèius jaustis gerai ir ilgai iðsaugoti sveikatà. Pacientams, turintiems pëdø problemø ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ortopedinës avalynës ir ádëklø ásigijimà Valstybinë ligoniø kasa kompensuoja vienà kartà per metus. Tai priklauso nuo medicininiø indikacijø ir gaminio sudëtingumo. Avalynë tarnauja ilgus metus, kadangi yra gaminama rankomis tik ið natûraliø medþiagø. Be to, jai suteikiama iki pusës metø garantinë prieþiûra. Gaminius visada pristatome á tà vietà, kur jie buvo uþsakyti“, – pasakojo UAB „Ortobatas“ direktoriaus pavaduotoja Eglë Kliesoraitytë.

Bus galima sustabdyti automobiliø registracijà Neringa JASUTË

Nuo ðiø metø liepos 1 dienos ásigalios naujos Saugaus eismo automobiliø keliais ástatymo nuostatos, kuriomis bus áteisinamas automatinis transporto priemoniø ir priekabø iðregistravimas ið Keliø transporto priemoniø registro bei galimybë paèiam vairuotojui laikinai sustabdyti transporto priemonës registracijà. Valstybës ámonë „Regitra“ ir pats transporto priemonës valdytojas

turës teisæ sustabdyti automobilio registracijà, taèiau ne ilgiau kaip viene-

riems metams. „Saugaus eismo ástatyme yra numatyta pakeitimø, kurie ásigalios tik nuo ðiø metø liepos 1 dienos.

Galima stabdyti registracijà „Regitra“ turës teisæ sustabdyti transporto priemonës registracijà, jeigu bus bent vienas paþeidimas: negaliojanti privalomoji techninë apþiûra, jeigu transporto priemonë bus neapdrausta, taip pat jei bus nesumokëti valstybës nustatyti mokesèiai, susijæ su

„Tele2“ visuomet buvo gerø kainø lyderis ir mes nuolat pateikiame tai patvirtinanèius pasiûlymus. Dabar siûlomas planas „200“ skirtas þmonëms, kuriems mobiliojo ryðio reikia pokalbiams ir SMS þinutëms. Trys nauji pasiûlymai jiems leis bendrauti pigiau ir pasiimti gerà telefonà“, – sakë Daiva Matukienë, „Tele2“ prekës þenklo vadovë. Trys taupûs pasiûlymai leidþia pasirinkti vienà ið trijø mobiliøjø telefonø – „Nokia 206 Asha“, „Samsung C3520“ arba „Nokia 301“ – kartu su mokëjimo planu „200“. Jis vartotojams suteiks galimybæ per mënesá kalbëti 200 minuèiø bei paraðyti 10 000 SMS á visus Lietuvos tinklus. Uþ telefonà ir paslaugas yra atsiskaitoma mokant bendrà mënesio ámokà. Priklausomai nuo pasirinkto telefono, ji yra 13 arba 15 litø. Ðiais pasiûlymais galima pasinaudoti pasiraðant 24 mën. sutartá.

Telefonas turintiems dvi SIM korteles Vartotojams, kurie naudojasi dviejomis skirtingomis kortelëmis, pavyzdþiui, darbo ir asmenine, puikiai tiks „Nokia 206 Asha“. Su ðiuo telefonu pakeisti SIM korteles galima neiðjungiant telefono aparato. „Nokia 206 Asha“ taip pat patogu naudotis. Kompaktiðkas dizainas ir aiðkus telefono meniu leidþia nesudëtingai naudotis visomis reikalingomis funkcijomis. Kartu su planu „200“ „Nokia 206 Asha“ dabar galima ásigyti sumokant 1 lito pradinæ ámokà. Pasiraðius 24 mën. sutartá, telefonas, 200 min. pokalbiø ir 10 000 SMS á visus tinklus kainuos vos 13 litø.

pa kiðenëje. „Samsung C3520“ vartotojai telefone ras visas bûtinas ir daþnai naudojamas programas – nuo kalendoriaus iki kameros ar MP3 grotuvo. O patogiai iðdëstyta klaviatûra palengvins bendravimà SMS þinutëmis. Pasiûlymo sàlygos renkantis ðá telefonà yra tokios pat, kaip ir „Nokia 206 Asha“.

Pasiûlymas mëgstantiems spartà ir modernumà Treèiasis „Tele2“ siûlomas mobilusis telefonas – „Nokia 301“. Jis pravers mëgstantiems fotografuoti. 3.2 megapikselio kamera kartu su panoraminio bei automatinio fotografavimo funkcija leis uþfiksuoti geriausius momentus. Telefonas taip pat iðsiskiria sparèia 3.5G technologija, kuri leidþia greitai ir patogiai bendrauti elektroniniu paðtu. O mëgstantiems bendrauti socialiniuose tinkluose pagelbës specialiai tam sukurtos „Facebook“ bei „Twitter“ aplikacijos. Pasiraðius 24 mën. sutartá, „Nokia 301“ kartu su planu „200“ dabar kainuoja 15 litø per mënesá. Pasiûlymo pradinë ámoka – 39 litai. Plaèiau apie ðiuos bei kitus „Tele2“ pasiûlymus galima suþinoti artimiausiame „Tele2“ salone arba nemokamu trumpuoju informacijos telefonu 117.

Stilingas ir paprastas Mëgstantiems stilingà dizainà patiks „Samsung C3520“. Atlenkiamo modelio telefonas yra plonas, tad lengvai teltransporto priemonës dalyvavimu vieðajame eisme. Taip pat vairuotojai patys galës sustabdyti savo transporto priemonës registracijà, jeigu ja ilgai nesinaudojama“, – aiðkino „Regitros“ Kauno filialo Këdainiø grupës vyresnysis specialistas Vytautas Juozas Kurauskas.

Iðregistruos po 90 dienø Ástatyme numatyta, jog prieþastys, dël kuriø buvo sustabdytas transporto priemonës leidimas dalyvauti eisme, turi bûti paðalintos ne vëliau kaip per 90 dienø. Jeigu ðio reikala-

vimo nebus paisoma, leidimas dalyvauti eisme bus panaikintas, o transporto priemonës registracijos numerio þenklai taps nebegaliojantys ir juos reikës gràþinti „Regitrai“. „Lietuvoje labai daug nenaudojamø automobiliø ir jie juk kaþkur laikomi. Ne paslaptis, kad be draudimo ir techninës apþiûros transporto priemonës eksploatuoti negalima. Ðis naujas ástatymas turëtø skatinti vairuotojus pasirûpinti savo automobiliu, o jeigu pats vairuotojas to nepadarys, tuomet apsiims „Regitra“, – sakë V. J. Kurauskas.


2014 m. kovo 6 d.

Kryþiaþodis Nr. 2

15

RENGINIAI KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Kovo 7 d. 16.30 val. – ðventë „Aèiû, kad ðalia esi“. Këdainiø kraðto Metø Moterø apdovanojimai. Këdainiø muzikos mokyklos mokiniø ir mokytojø muzikiniai sveikinimai. Renatos ir Deivio geriausiø dainø koncertas. Bilieto kaina – 30 Lt. Kovo 9 d. 14 val. – rajono ðokiø kolektyvø atranka á Lietuvos dainø ðventæ „Èia – mano namai“. Kovo 16 d. – Këdainiø rajono folkloro ansambliø atranka á Lietuvos dainø ðventæ „Èia – mano namai“. Kovo 24 d. 15 val. – modeliø agentûros UAB „Ávaizdþiø grupë“ modeliø atranka. PROFESIONALIØ TEATRØ DIENOS „MELPOMENËS DOVANOS“ Kovo 13 d. 18 val. – spektaklis „Laiðkai á niekur“ (Nacionalinis dramos teatras).Bilieto kaina – 15, 25 Lt. Kovo 14 d. 17 val. – spektaklis „Nora“ (Ðiauliø dramos teatras). Bilieto kaina – 20, 25 Lt. Kovo 18 d. 18 val. – autobiografinës improvizacijos „Atviras ratas“ (teatras „Atviras ratas“). Bilieto kaina – 25 Lt. Kovo 19 d. 11 val. – muzikinis spektaklis visai ðeimai „Trys pingvinai“ (Vilniaus kamerinis teatras). Bilieto kaina – 10 Lt. Kovo 19 d. 18 val. – tragikomedija „Kai þmonës vaidino Dievà..!“ (Vilniaus kamerinis teatras). Bilieto kaina – 20, 25 Lt. Kovo 20 d. 11 val. – spektaklis „Ðeimynëlë ið didþiosios girios“ (Kauno valstybinis lëliø teatras). Bilieto kaina – 8 Lt. KOVO 11-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBËS ATKÛRIMO DIENA 12 val. – Miðiø auka uþ Tëvynæ Ðv. Juozapo baþnyèioje. Po Miðiø gëliø padëjimas ant Lietuvos Nepriklausomybës akto signataro Povilo Aksomaièio kapo Këdainiø Kauno g. kapinëse. 14 val. – Këdainiø miesto vaikø ir jaunimo koncertas „MESnepriklausomi.LT“ Këdainiø kultûros centre. Susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras 2013“ dalyviais – kovo 10 dienà 10.30 val. Këdainiø ðviesiojoje gimnazijoje ir 12.30 val. Ðëtos kultûros centre. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Emilijos Gaspariûnaitës Taloèkienës tapybos darbø paroda „Mano Lietuva“ (veiks iki kovo 13 d.). J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398. Dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Indrës Stulgaitës-Kriukienës ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo kûriniø paroda „Ðviesos poezija“ (veiks iki balandþio 12 d.). ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Kovo 7 d. 17.30 val. – Kryþiaus keliai. 18 val. – sudëtinës ðv. Miðios aukotojø intencijai. Kovo 9 d. – Pirmasis Gavënios sekmadienis. 11.30 val. – Kryþiaus keliai. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos geradarius, uþ paðaukimus á dvasiná luomà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena. 12 val. – ðv. Miðios uþ Tëvynæ. Kovo 14 d. 17.30 val. – Kryþiaus keliai. Kovo16 d. – Antrasis Gavënios sekmadienis. 11.30 val. – Kryþiaus keliai, 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, parapijos ir baþnyèios darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 19 d. – ðv. Juozapo iðkilmë. Tituliniai atlaidai. 12 val. ðv. Miðias uþ ðeimas aukos Kauno Arkivyskupas Metropolitas J.E. Sigitas Tamkevièius, vyskupas Kæstutis Këvalas ir sveèiai kunigai. Kovo 20 d. – po rytiniø ðv. Miðiø vyks ðv. Sakramento adoracija visà parà t.y. iki 21 d. 8 val. ðv. Miðiø. Kas norëtø nors po 1 val. pabûti prie ðv. Sakramento, praðome registruotis zakristijoje ar parapijos raðtinëje. Kovo 21 d. – 17.30 val. einami kryþiaus keliai. Kovo 23 d. – III gavënios sekmadienis. 11.30 val. einami kryþiaus keliai. 12 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, Carito organizacijà bei þvakuèiø aukotojø intencijomis.

Nacionalinës þemës tarnybos prie ÞÛM Këdainiø skyriaus vedëjo 2014-02-27 ásakymu Nr. 9KPÁ-(14.9.125.)-3 „Dël þemës sklypo (kadastrinis Nr. 5370/ 0002:296) kaimo plëtros þemëtvarkos projekto ûkininko sodybos vietai parinkti patvirtinimo“ patvirtintas kaimo plëtros þemëtvarkos projektas ûkininko sodybos vietai parinkti Këdainiø r. Pernaravos sen., Kupsèiø k.

ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Kovo 11 d., antradiená, 12 val. – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena, ðv. Miðios uþ Tëvynæ. Kiekvienà penktadiená 10.30 val. – Gavënios Ðvè. Sakramento adoracija ir „Graudþiø verksmø“ giedojimas. KËDAINIØ ARENA (J. Basanavièiaus g. 1A) TicketMarket.lt bilietø kasos: Këdainiø arena (I–V nuo 15 iki 17 val.), Këdainiø kultûros centras (I–IV nuo 12 iki 18 val. V nuo 12 iki 17 val. Bilietus galima ásigyti ir internete. Kovo 8 d. 18 val. – valstybinis puèiamøjø instrumentø orkestras „Trimitas“ ir A. Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudonà roþæ“.

Kalendorius SAULË Teka 7.00 val., leidþiasi 19.02 val., dienos ilgumas 11.02 val. MËNULIS Jaunatis. Dienà: nuo +2 iki +7 oC, naktá: nuo 0 iki +4 oC, vëjas: nuo 4 iki 8 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Gerasimas, Norvilas, Raminta, Roþë. Penktadiená: Felicita, Rimtautas, Galmantë, Tomas, Laima.


16

2014 m. kovo 6 d.

„Peugeot 308“ tapo Europos Metø automobiliu Prancûzijos automobilis „Peugeot 308“ pelnë prestiþiná Europos Metø automobilio apdovanojimà. Jis uþëmë pirmàjà vietà pagal balsavimo, kuriame dalyvavo 58 þurnalistai profesionalai ið 22 Europos ðaliø, rezultatus. Balsai buvo suskaièiuoti Þenevoje, „Palexpo“ parodø centre. Prancûzijos kompanijos automobilis pralenkë tokius galingus konkurentus kaip elektromobiliai „BMW i3“ ir „Tesla Model S“, kurie uþëmë atitinkamai antràjà ir treèiàjà vietas. O ið viso á finalinæ konkurso dalá pateko septyni automobiliai. Be iðvardytøjø, tai „Citroen C4 Picasso“, „Mazda3“, „MercedesBenz S-Class“ ir „Skoda Octavia“.

Praneðame, kad kovo mënesá ðaukiami kooperatyvo nariø ataskaitiniai susirinkimai pagal grafikà: Susirinkimø data, laikas

Susirinkimø vieta

2014-03-12

13 val.

Josvainiai, kavinë „Grûdynë“

M.Daukðos-Januðavos

2014-03-12

15.30 val.

Smilgos-Ðëtos

2014-03-12

15.30 val.

Rasos

2014-03-13

14 val.

J. Basanavièiaus

2014-03-13

14 val.

Didþioji g.25, Këdainiai, kavinë „32 ratai“ Didþioji g.25, Këdainiai, kavinë „32 ratai“ Didþioji g.25, Këdainiai , kavinë „32 ratai“ Didþioji g.25, Këdainiai, kavinë „32 ratai“

Kvieèiame aktyviai dalyvauti. Telefonas pasiteirauti (8 347) 55 835. Kooperatyvo valdyba

Prekës sodui ir darþui pigiau!

„Peugeot 308“ pelnë prestiþiná apdovanojimà.

Maoriø karalius atsisako susitikti su princu Bûsimasis britø princo Viljamo ir jo þmonos Keit vizitas Naujojoje Zelandijoje sukëlë diplomatiná susierzinimà. Tuheitia, maoriø karalius, atsisako priimti princà. Karaliaus biuras esà atmetë susitikimà, nes karaliðkoji pora jam buvo suplanavusi tik 90 minuèiø. Anot Naujosios Zelandijos vyriausybës vadovo, 90 minuèiø bu-

Kooperatiniø apylinkiø pavadinimai Josvainiø-Pernaravos

vo „labai dosnus“ laikas, kadangi Viljamo ir Keit vizito darbotvarkë yra labai átempta. Naujoji Zelandija priklauso Britanijos tautø sandraugai, karalienë Elþbieta II yra valstybës galva. Maoriai, Naujosios Zelandijos èiabuviai, pirmà kartà savo karaliø iðsirinko tik 1858-aisiais. Tuheitia yra pirmojo karaliaus pali-

kuonis, jis buvo karûnuotas 2006 metais. Monarchas Naujojoje Zelandijoje neturi teisiniø galiø, taèiau jo statusas turi didelæ simbolinæ reikðmæ. Viljamas ir Keit Naujojoje Zelandijoje lankysis balandþio 7– 16 dienomis. Po to jie vyks á Australijà.

Adresas: Topoliø g. 1, Këdainiuose (ðalia Këdainiø medelyno parduotuvës), tel. 8 616 00 474.

PREKYBOS VADYBININKAS (sunkveþimiø dalys) PAGRINDINËS UÞDUOTYS:

Per pertraukà – ðoka ir mankðtinasi Vël iðrinktas

• Këdainiø regiono klientø aptarnavimas ir santykiø palaikymas: techninis prekiø atpaþinimas ir parinkimas, kainodaros formavimas ir taikymas, klientø poreikiø analizë ir iðpildymas, • prekybos skatinimas: aktyvûs pardavimai, CRM programa, • prekiø atsargø valdymas ir prieþiûra: atsargø valdymo programa, klientø poreikiai, fizinis prekiø atpaþinimas ir iðdëstymas sandëlyje, • kitø padalinio darbo funkcijø uþtikrinimas.

turtingiausiu

Tailando valstybës tarnautojai darbo pertraukëlës metu mankðtinasi ir ðoka.

Singapûras – brangiausias pasaulio miestas 2014-aisiais Atlikus tyrimà, kurio metu buvo renkamas brangiausias pasaulio miestas, paaiðkëjo, kad Singapûras aplenkë 131 konkurentà ir atsidûrë pirmojoje vietoje. Azijos milþinas brangus gyventi ne tik dël dideliø iðlaidø turintiems automobilá, bet ir dël didþiuliø sàskaitø uþ komunalines paslaugas, taip pat èia brangiausi drabuþiai. Dar 2013 metais sàraðe pirmavo Tokijas. Taip pat á brangiausiø miestø

penketukà pateko Paryþius, Oslas, Ciûrichas bei Sidnëjus, o Tokijas ið ankstesnës pozicijos nukrito net á ðeðtàjà vietà. Kasmet rengiamame tyrime „Pragyvenimo iðlaidos visame pasaulyje“ etalonu laikomas Niujorkas. Apklausoje lyginama apie 400 atskirø kainø ið ávairiø gyvenimo srièiø. Ðiais metais 10 brangiausiø pasaulio miestø nurodomi esantys Azijoje arba Australijoje, keli ið jø – Europoje.

Asmeniniai skelbimai

Josvainiø g. 41, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija@rinkosaikste.lt Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

Tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Bilas Geitsas vël yra turtingiausias pasaulio þmogus, skelbiama „Sorbes“ turtingiausiø pasaulio þmoniø metiniame reitinge. B. Geitso turtas vertinamas 76 mlrd., 2013 metais jo turtas siekë 67 mlrd. doleriø. „Forbes“ sudarytame milijardieriø sàraðe „Microsoft“ ákûrëjas ir vël aplenkë Meksikos telekomunikacijø magnatà Karlosà Slimà, kuris atsidûrë antroje reitingo vietoje. Anot „Sorbes“, ið viso priskaièiuota net 1 645 milijardieriai. Kad milijardierius bûtø átrauktas á reitingo dvideðimtukà, jo turtas dabar turi siekti 31 mlrd. doleriø, pernai ði riba siekë 23 mlrd. doleriø. Pagal „Sorbes“ versijà, B. Geitsas sàraðe pirmauja jau 15 ið pastarøjø 20 metø.

Þenevoje – automobiliø paroda Þenevoje prasidëjusioje 84ojoje tarptautinëje automobiliø parodoje pristatomas naujasis „Porsche Macan“. Duris lankytojams atvëræs renginys truks iki kovo 16 dienos, o jo metu naujienas pristatys daugiau kaip 250 jo dalyviø.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444

• orientacija á kokybiðkà klientø aptarnavimà ir prekybinius rezultatus,

• puikûs bendravimo ir derybø ágûdþiai, • siekis nuolatos tobulëti profesinëje srityje, • patirtá sunkveþimiø arba lengvøjø automobiliø detalëmis prekyboje laikysime privalumu,

• iðsilavinimà ir patirtá transporto, inþinerijos arba vadybos srityje laikysime privalumu,

• anglø kalbos pagrindai, techniniø terminø þinojimas bûtø privalumas,

• patirtá su kompiuterinëmis automobiliø detaliø atpaþinimo programomis laikytume privalumu,

• galiojantis vairuotojo paþymëjimas (B kategorija). MES SIÛLOME: • stabilø, atsakingà, gerai apmokamà ir ádomø darbà stambioje tarptautinëje ámoniø grupëje,

• galimybes tobulintis profesiniuose mokymuose, • geras darbo sàlygas, profesionalø ir draugiðkà darbuotojø kolektyvà,

• sutartiná atlyginimà ir priedus atitinkanèius veiklos rezultatus, • darbo vietà: Juodkiðkio g. 48, Këdainiai ATRANKOS PROCESAS:

„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

• Jûsø CV laukiame iki kovo 17 d. el. paðtu kristina.kovrikova@skuba.lt.

• Susitikimai su kandidatais planuojami kovo 19–21 dienomis.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Neringa Jasutë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë Tel. 56 51 5111

www.rinkosaikste.lt

REIKALAVIMAI DARBO PATIRÈIAI BEI ÁGÛDÞIAMS:

Dþestina Borodinaitë Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 218 Tiraþas 6 11111 egz.


2014 m. kovo 6 d.

Foto)maujas Foto_mankstinais

Foto_pezo

16


2014 m. kovo 6 d.


2014 m. kovo 6 d.


2014 m. kovo 6 d.


2014 m. kovo 6 d.


2014 m. kovo 6 d.

2014 03 06  
2014 03 06  
Advertisement