Page 1

Rinkosaikðtë 2014 m. vasario 20 d.

19-ieji leidimo metai

2014 m. vasario 20 d. Ketvirtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 21 (2 680)

Ámoniø skola Këdainiø SODRAI – pusantro milijono litø

Kaina 1,20 Lt

Þeimeliuose rastas nuþudytas vyriðkis Jovita ÞEBRAUSKAITË

Vëlø antradienio rytà Ðëtos seniûnijos Þeimeliø kaime rastas nuþudytas 1953 metais gimæs vyriðkis. Já savo ûkiniame pastate aptiko ðëtiðkis ûkininkas. Buvo priglobti ið gailesèio Ðëtos miestelyje gyvenantis ûkininkas Vitolis Jonas Skorupskas „Rinkos aikðtei“ sakë, kad Þeimeliø kaime esanèiame ûkiniame pastate árengtose gyvenamosiose patalpose buvo leidæs apsigyventi dviem vyriðkiams – dabar jau velioniui Stanislovui V. ir 1948 metais gimusiam V. B. Ir vienà, ir kità vyriðká jis priglobë ið gailesèio, matydamas, kad jie – be ðiltos pastogës, maisto, tinkamø drabuþiø. Patalpose, kurias sudaro vienas kambarys ir virtuvë, vyriðkiai tvarkësi kartu – miegojo viename kambaryje, kartu gamino valgá, rûpinosi malkomis. Ûkininkas ánamiams buvo pateikæs pagrindiná reikalavimà – negerti ir nerûkyti.

Ûkininkui buvo neramu Këdainiuose veikianèiø ámoniø skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Këdainiø skyriui – 1, 617 mln. litø.

Lina FIODOROVA

Beveik 10 procentø Këdainiuose veikianèiø ámoniø tebëra ásiskolinusios V alstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno Valstybinio skyriaus Këdainiø skyriui , trumpiau – SODRA I , uþ praëjusius metu s. 1, 617 mln. Lt – tokià pinigø sumà skolininkai privalës skyriui, SODRAI metus. sumokëti ástaigai ástaigai,, kuri ðias lëðas realizuos skirdama ir mokëdama socialinio draudimo iðmokas, nes iðieðkojimui yra numatytos ástatyminës priemonës.

Ðio reikalavimo buvo laikomasi, taèiau vienà dienà pastato ðeimininkas kelyje atsitiktinai susitiko kaip reikiant iðgërusá Stanislovà V. Davæs pastabà ûkininkas iðgirdo patikinimà, kad tai netaps daugiadienëmis iðgertuvëmis, taèiau þinodamas, kad vyriðkis praeityje smarkiai gërë, V. J. Skorupskas buvo neramus.

/Nukelta á 2 psl./

Didþiausio tiraþo rajono laikraðtis Lietuvos paðto skyriuose 1 mën.

12,26 Lt

3 mën.

36,77 Lt

Ypaè patraukli prenumeratos kaina! 6 mën.

12 mën.

73,54 Lt

147,07 Lt

67,40 Lt

134,81 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

11,23 Lt

33,70 Lt

„Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose 1 mën.

11,99 Lt

3 mën.

35,97 Lt

6 mën.

12 mën.

71,94 Lt

143,88 Lt

65,94 Lt

131,88 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

10,99 Lt

32,97 Lt

/Nukelta á 3 psl./


2

2014 m. vasario 20 d.

Ámoniø skola Këdainiø SODRAI – Këdainiø kraðto Metø Moterø 2013 rinkimai pusantro milijono litø /Atkelta ið 1 psl./

Skolingi 411 draudëjø Paskutinæ 2013-øjø dienà, Lietuvos Respublikos apdraustøjø valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo iðmokø gavëjø registro duomenimis, Këdainiø rajone buvo 411 draudëjø (146 juridiniai ir 265 fiziniai asmenys), skolingø Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþetui daugiau nei 100 Lt. Skolingi draudëjai sudaro 9,71 proc. visø Këdainiuose áregistruotø draudëjø. Jø praterminuoto ásiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudþetui suma siekia 1 mln. 617 tûkst. Lt. Didþiausià dalá – 905

tûkst. Lt arba 56 proc. praterminuotos skolos sudaro 67 uþdarøjø akciniø bendroviø, 242 tûkst. Lt arba 15 proc. – 171 asmens, vykdanèio individualià veiklà, 152 tûkst. Lt arba 9 proc. – 3 þemës ûkio bendroviø skolos.

Nesumokëtas skolas – iðieðkos „Vienas svarbiausiø Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos tikslø yra socialinio draudimo ámokø surinkimas ir iðieðkojimas, kurio realizavimas padeda vykdyti ir kità svarbø tikslà – socialinio draudimo iðmokø skyrimà ir mokëjimà gavëjams, – sako Vilma Bareikienë, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus Registro skyriaus vyriausioji specialistë. – Todël yra aiðkiai reglamentuoti teritoriniø

skyriø veiksmai tais atvejais, kai asmenys paþeidþia teisës normas, reglamentuojanèias valstybiná socialiná draudimà.“ Draudëjø, laiku neatsiskaièiusiø su Fondo biudþetu, skolos yra iðieðkomos LR valstybinio socialinio draudimo ástatyme nurodytais bûdais ir Priverstinio poveikio priemoniø taikymo taisyklëse nustatyta tvarka. Paaiðkëjus, kad draudëjas laiku nesumokëjo ámokø, baudos ar delspinigiø, nesumokëtos sumos pradedamos priverstinai iðieðkoti. Fondo valdybos teritoriniai skyriai nesumokëtas sumas gali iðieðkoti duodami nurodymà kredito ástaigai nesumokëtas sumas nuraðyti ið draudëjo sàskaitos kredito ástaigoje, duodami nurodymà skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar paðalpos mokëtojui iðieðkoti nesumokëtas sumas, perduodami nesumokëtø sumø iðieðkojimà antstoliams.

Nustatinëjama kiek pasëliø iððalo Këdainiø kraðte gausiai auginami þiemkenèiai ir þieminiai rapsai þiemoja ne itin palankià þiemà. Kaip pasëliams pavyko iðtverti staiga uþklupusià ir þvarbià þiemà, ðiuo metu tiriama.

Á Këdainiø kraðto Metø Moterø 2013 nominacijas pasiûlytos: METØ MAMA Asta Ambrazevièienë – 12 vaikø mama ið Dotnuvos miestelio. Rita Banienë – 4 vaikø mama ið Mantviliðkio kaimo. Vitalija Bieliauskienë – 6 vaikø mama, këdainietë. Laimutë Bertaðienë – 6 vaikø mama ið Kalnaberþës kaimo. Auðra Giedrienë – 5 vaikø mama ið Josvainiø miestelio. Genovaitë Subaèienë – 6 vaikø mama ið Langakiø kaimo. Bronislava Þirlienë – 3 vaikø mama ið Paobelio kaimo.

METØ ALTRUISTË Irena Stanislauskienë – senjorø klubo „Branda“ vadovë. Vaida Stanevièienë – Nociûnø bendruomenës centro pirmininkë, Nociûnø seniûnaitijos seniûnaitë. Almonë Ðilkaitytë – mokytoja, gyvenanti Pajieslio kaime. JurgitaVaitiekûnienë – labûnavietë, Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazijos Meironiðkiø skyriaus pradiniø klasiø mokytoja. Kristina Þuperkienë – garbaus amþiaus þmoniø klubo „Rudenëlis“ pirmininkë, Këdainiø kultûros centro tremtiniø ir politiniø kaliniø miðraus choro „Diemedis“ seniûnë.

METØ AMBASADORË Danguolë Aviþiuvienë – Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro direktorë. Beata Nicholson – kraðtietë, þurnalistë, populiariausio Lietuvoje kulinarinio asmeninio tinklaraðèio „Beatos virtuvë“ ir kulinariniø knygø autorë, savo vardo produktø kûrëja. Virginija Vilkelienë – Pelëdnagiø mokyklos-darþelio „Dobiliukas“ vyresnioji mokytoja, Pelëdnagiø bendruomenës centro pirmininkë, pirmojo Këdainiø rajone teminio „Pelëdø“ kaimo ákûrimo iniciatorë.

METØ ATRADIMAS Rûta Kutraitë – Këdainiø muzikos mokyklos direktorë. Raminta Matulytë-Ðilienë – choreografë, Akademijos gimnazijos ðokiø mokytoja, Këdainiø literatø klubo narë.

METØ ÁSTAIGOS VADOVË Violeta Liutkienë – Këdainiø Ðviesiosios gimnazijos direktorë. Vanda Petrauskienë – Surviliðkio seniûnijos seniûnë.

Nespëjo ,,uþsigrûdinti“

METØ KÛRËJA

Lietuvos ûkininkø sàjungos pirmininkas Jonas Talmantas paaiðkino, kad pasëliams ði metø þiema yra þalinga. Anot jo, vëlyvà rudená vykstant augalø vegetacijai, staigiai kritus oro temperatûrai lauke, augalai nespëjo ,,uþsigrûdinti“ (kaip bûtø orams vëstant palaipsniui), tad pasëliai galëjo nuðalti. „Prognozuoti, kokia þiemkenèiø ir þieminiø rapsø situacija, dar neverta, nes vyksta tyrimai, stebëjimai. Kas antrà dienà imami pavyzdþiai ið ûkiø, tiriama, kaip dygsta augalai.

Vitutë Dudonienë, Rûta Pluèiuvienë, Þydrë Vancevièienë, Sigita Vievesienë – Këdainiø „Ryto“ pagrindinës mokyklos mokytojos. Milda Verkauskienë – Lietuvos tautodailininkø sàjungos, Lietuvos kaimo raðytojø sàjungos, Këdainiø literatø klubo „Varsna“ narë. Laima Þilytë – Këdainiø jaunimo ir suaugusiøjø mokymo centro Jaunimo ir neformalaus ðvietimo skyriaus mokytoja, muzikinio scenos veiksmo jaunuèiø, jaunimo ir suaugusiø studijos vadovë, soliniø dainø bei dainuojamosios poezijos atlikëja, Këdainiø kraðto literatë.

Kronika ÁSTEIGTA DAUGIAU ETATØ Nuo ðiø metø pradþios rajone su socialinës rizikos ðeimomis dirba daugiau socialiniø darbuotojø, nes soc. ástaigoms ir seniûnijoms iki 6,5 etato padidinta socialinio darbuotojo darbui su socialinës rizikos ðeimomis pareigybiø. Ið jø – 2 etatai ásteigti bendruomenës socialiniame centre, 1 – vaikø globos namuose „Saulutë“, po 0,25 – Dotnuvos ir Pelëdnagiø seniûnijose, po 0,5 – Gudþiûnø, Krakiø, Surviliðkio, Ðëtos, Truskavos ir Vilainiø seniûnijose. Soc. darbuotojø pareigybës paskirstytos atsiþvelgiant á socialinës rizikos ðeimø, vaikø, gyvenanèiø priskirtoje teritorijoje,

/Nuotr. www.rapsai.lt

Tiriama, kaip pasëliams pavyko perþiemoti nepalankià þiemà.

Þiemos padarinius ávertinsime vëliau, taèiau bendras vaizdas kaip atrodo pasëliai nëra dþiuginantis“, – sakë J. Talmantas. Nuo 1990øjø metø ûkininkaujantis jis nesiryþo palyginti ðiø metø þiemos su ankstesnëmis.

Ûkininkø pasëliai – apdrausti Anot rajono savivaldybës

Þemës ûkio ir aplinkosaugos skyriaus, didþioji dalis Këdainiø kraðto ûkininkø yra apdraudæ pasëlius nuo gamtos reiðkiniø, galinèiø turëti átakos derliui – potvyniø, áðalø, tad dalá iðlaidø pasëliams, nukentëjusiems nuo staigios þiemos, jie susigràþintø ið draudimo bendrovës. „Rinkos aikðtës“ inf.

skaièiø. Numatyta, kad vienam soc. darbuotojui tektø ne daugiau kaip 17 ðeimø. Lëðos ðiø darbuotojø atlyginimams ir „Sodros“ mokesèiams skiriamos ið valstybës biudþeto.

kaina nevirðija 40 000 Lt. Ðiam pirkiniui bus panaudotos gimnazijos specialiosios lëðos, gautos ið 2 proc. gyventojø pajamø mokesèio, patalpø nuomos ir kt.

POKYÈIØ NEBUS

Siekdama gerinti Këdainiø ávaizdá ir á miestà pritraukti kuo daugiau aukðto lygio ávairiø renginiø, rajono taryba nuo Këdainiø arenos ir kitø savivaldybei priklausanèiø patalpø nuomos mokesèio atleido renginiø organizatorius ir sporto klubus, tarp kuriø – Lietuvos moterø krepðinio lyga, surengusi krepðinio ðventæ „Þvaigþdþiø diena“, Lietuvos sportiniø ðokiø federacija, organizavusi ðalies standartiniø ðokiø èempionatà ir tarptautiniø Lotynø Amerikos ðokiø varþybas, futbolo komandà ir krepðinio komandas „Nevëþis“ ir kt.

Rajono mokyklø tinklo pertvarkos 2012–2015 m. plane buvo numatyta 2014 m. Këdainiø specialiojoje mokykloje ásteigti klasæ klausos sutrikimø turintiems mokiniams. Po tëvø apklausos paaiðkëjo, kad jie patenkinti pedagogø darbu specialiojoje Kauno mokykloje, todël Këdainiuose tokia klasë nebus steigiama.

LEIDO ÁSIGYTI Rajono taryba pritarë Këdainiø „Atþalyno“ gimnazijos pageidavimui lizingo sàlygomis ásigyti vienà lengvàjá automobilá, kurio

ATLEIDO NUO MOKESÈIØ

METØ SPECIALISTË Gerda Èeèkauskienë – Këdainiø sporto mokyklos krepðinio trenerë metodininkë. Ona Jaciunskienë – Këdainiø specialiosios mokyklos gydomosios kûno kultûros vyr. mokytoja, kineziterapiautë. Regina Kðivickienë – UAB „Daumantai LT“ vyriausioji technologë. Daiva Makutienë – Këdainiø kultûros centro Nociûnø skyriaus vadovë. Regina Matulienë – Akademijos kultûros centro ðokiø kolektyvø vadovë, Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos maketuotoja. Eglë Mikalauskaitë – Këdainiø rajono savivaldybës Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyriausioji specialistë. Alina Miknevièienë – Këdainiø socialinës globos namø Socialinio darbo padalinio vadovë. Danutë Mykolaitienë – Këdainiø rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio virðininkë. Irena Navickienë – Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos Këdainiø biuro konsultantë. Audronë Peèiulytë – Këdainiø kraðto muziejaus Daugiakultûrio centro vadovë, Ðëtos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertë, Këdainiø rajono istorijos mokytojø metodinës grupës pirmininkë. Jekaterina Pilipaitienë – salono „Madam Vi“ kirpëja. Aldona Ðliaþaitë – Këdainiø suaugusiøjø ir jaunimo mokyklos lietuviø kalbos mokytoja metodininkë. Daugiau informacijos apie kandidates rasite informacinio partnerio laikraðèio „Rinkos aikðtë“ vasario 22 d. (ðeðtadienio) numeryje. Balsuoti uþ jas galësite nuo vasario 22 iki vasario 28 d. nuo 9 iki 17 val. tel. 8 614 30 512 ir el. paðtu rezisieriai@takas.lt. Jei uþ kandidatæ norësite vienu metu atiduoti daugiau nei vienà balsà, balsavusiøjø uþ jà vardø ir pavardþiø sàraðà su paraðais iki vasario 28 d. turite palikti Këdainiø kultûros centro kasoje nuo 9 iki 18 val. Kandidaèiø motyvacijas vertins autoritetinga komisija. Kandidatës, sulaukusios daugiausiai visuomenës ir komisijos balsø, bus skelbiamos nominacijø nugalëtojomis. Metø Moterø apdovanojimai vyks kovo 7 d. 16.30 val. Këdainiø kultûros centre ðventëje „Aèiû, kad ðalia esi“. Këdainiø kultûros centro inf.


2014 m. vasario 20 d.

Sukèiai eurø ávedimui irgi ruoðiasi mà á eurus. „Sukèiai teigia norintys suraðyti turimus litus arba netgi siûlo pinigus pakeisti jau dabar labai palankiu kursu ir paprasèiausiai vietoj tikrø eurø gali palikti suvenyrinius pinigus, – sako A. Pupkutë ir ragina: – Saugokite savo santaupas ir neatiduokite jø apsiðaukëliams á rankas.“

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Sukèiai atidþiai seka ðiø dienø aktualijas ir þengia koja kojon su gyvenimo permainomis, o neretai – ir keletà þingsniø priekyje. TTaip aip yra ir su bûsimu euro ávedimu. Prisistatë socialine darbuotoja

Pinigus keis tik bankai

„Lietuvai besiruoðiant euro ávedimui, nesnaudþia ir sukèiai. Jø iðradingumui ribø, atrodo, nëra, todël norime paraginti visus Këdainiø rajono gyventojus ðiuo laikotarpiu bûti atidiems ir nepatekti á sukèiø pinkles“, – sako Policijos komisariato Organizacinio poskyrio specialistë Auðra Pupkutë. Kreiptis á gyventojus pareigûnæ paskatino vasario 11-osios ávykis Këdainiuose. Atëjusi á 1934 metais gimusio këdainieèio namus ir prisistaèiusi socialine darbuotoja, nepaþástama moteris priminë, kad litai bus keièiami á eurus, ir melagingai praneðë privalanti suraðyti senuko turimø pinigø numerius.

„Visus – ir jaunus, ir vyresnio amþiaus þmones – norime uþtikrinti: niekas ið oficialiø institucijø nevaikðto pas gyventojus ir netikrina jø santaupø, nesuraðinëja. Valiutø keitimo operacijos atliekamos tik bankuose, o ne darbuotojams vaikðtant po namus“, – savo ir savo kolegø vardu á gyventojus kreipiasi A. Pupkutë. Ji pabrëþia: jeigu á gyventojø namus ateina nepaþástamas asmuo, pasakojantis istorijas apie litø keitimà á eurus, telefonu 112 galima dràsiai kviesti policijà, nes tai – neabejotinai sukèius. Pareigûnë primena jaunesniems, kad jie turëtø apie toká sukèiavimo bûdà áspëti senyvo am-

Litai kitais metais jau turëtø virsti eurais, ir sukèiai stengiasi nepraleisti galimybës pasinaudoti ðia situacija. /Nuotr. autorës/

Suraðiusi pinigus pavogë „Këdainietis patikëjo apsiðaukële ir atneðë namuose turëtas savo santaupas – 8 tûkst. litø. Moteris suraðë banknotø numerius ir iðeidama pavogë pinigus“, – apie tai, kuo baigësi nepaþástamosios

apsilankymas, pasakoja pareigûnë. Ji pabrëþia, kad tokie sukèiai daþniausiai lankosi pas senyvo amþiaus þmones, prisistato bankø, Mokesèiø inspekcijos, socialiniais darbuotojais ir pasakoja apie artimiausiu metu vyksiantá litø keiti-

3

þiaus artimuosius, giminaièius ar kaimynus, paraginti juos nepasitikëti á namus ateinanèiais „specialistais“, tariamai besirûpinanèiais litø keitimu.

Nepraðomi niekada neateina Rajono savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëja Jûratë Blinstrubaitë pabrëþia, kad socialiniai darbuotojai neturi jokiø reikalø su valiuta ar pinigø keitimu. „Nei jie suraðinëja þmoniø santaupas, nei jie keièia pinigus, nei ima á rankas grynuosius. Tokiø paslaugø jie niekada neteikë, neteikia ir neteiks“, – uþtikrina J. Blinstrubaitë. Skyriaus vedëja teigia, kad socialiniø darbuotojø veiklos sritis – vien tik socialinë parama ir socialinës paslaugos, o gyventojø namuose jie lankosi tik tais atvejais, kada bûna papraðyti paties þmogaus ar bûna gavæ kaimynø signalà. „Jeigu þmogus niekur nesikreipë, nepraðë ateiti, nesutarë, kokiu laiku lauks, joks socialinis darbuotojas pas já ir neateis. Jeigu apie kaþkokià problemà praneða kaimynai, ryðys palaikomas su jais. Su kaimynais tokiu atveju pas þmogø ir einama“, – tvirtina J. Blinstrubaitë.

Apvogë nepaisydami signalizacijos Þeimeliuose rastas nuþudytas vyriðkis

Bendrovës „Omnitel“ salonas árengtas paèiame miesto centre, taèiau tai jo neapsaugojo nuo vagystës. /Nuotr. J. Þebrauskaitës/

Pastarosiomis dienomis Këdainiuose ásilauþta á ddvi vi parduotuves. V ienu atveju Vienu apvogta pati parduotuvë, o kitu – parduotuvës patalpose esantis salonas. Sekmadienio naktá, apie 3 valandà, suveikë Þemaitës gatvëje

esanèios parduotuvës „Enrikë“ signalizacija. Netrukus paaiðkë-

jo, kad pakeltos durø apsauginës þaliuzës, iðdauþtas durø stiklas ir patekta á vidø, iðdauþtos trys vitrinos. Pirminiais duomenimis, ið parduotuvës pavogti du neðiojamieji kompiuteriai, televizoriaus laikiklis ir ávairûs mobiliojo ryðio telefonø dangteliai. Padaryta þala tikslinama. O penktadienio naktá, apie 2 val. 30 min., buvo ásibrauta á Këdainiø miesto centre esanèios bendrovës „Omnitel“ salonà, ásikûrusá parduotuvës „Norfa“ patalpose. Vagys kaþkodël brovësi ne tiesiai á salonà, bet pirmiau iðdauþë parduotuvës pagrindiniø durø stiklà, álindo vidun, o tada iðdauþë „Omnitel“ vitrininá stiklà, ásibrovë á salonà ir já apvogë. Pirminiais duomenimis, ið èia pagrobti irgi du neðiojamieji kompiuteriai, taip pat iðdauþytos vitrinos, apgadinti mobiliojo ryðio telefonai.

/Atkelta ið 1 psl./ „Rytojaus dienà nuvaþiavau á ûká. Þiûriu – nieko nematyti, niekas nevaikðto. Taip neramu pasidarë. Atidarau duris – Stanislovas guli ant grindø. Aha, pagalvojau, girtas! Prieinu, þiûriu – kruvinas“ – kraupø pirmàjá áspûdá pasakoja ûkininkas.

Kartu gyveno kelis mënesius Antrà vyriðká V. J. Skorupskas rado gulintá lovoje. Paklaustas V. B. patikino nieko neþinantis, kas atsitiko kartu gyvenusiam Stanislovui V. Vis dëlto V. B. tapo

Senutæ apiplëðë namuose, jaunà këdainietá – gatvëje

Vëlø sekmadienio vakarà Pernaravos seniûnijoje savo namuose buvo apiplëðta garbaus amþiaus moteris, o të L. K. pastebëjo, kad pasikësin- milteliniu gesintuvu, bet apdegë ruskavoje – ðeðtadienio naktá TTruskavoje ta sunaikinti jos automobilá „Maz- sëdynës, vaiko këdutë, apsilydë da 3“, stovintá Respublikos gatvës plastikinë apdaila, aprûko visas sa- jaunas vyriðkis.

Daugiabuèio kieme padegtas automobilis Treèiadienio naktá Këdainiuose buvo padegtas daugiabuèio namo kieme stovintis automobilis. Apie 1 val. nakties këdainie-

30-ojo namo kieme, – kaþkas, ið- lonas. Dël ðio ávykio Policijos komidauþæs ðoniná dureliø stiklà, padegë salonà. Ugnis buvo uþgesinta sariate pradëtas ikiteisminis tyrimas.

Këdainiuose nukentëjo Norvegijos pilietë Vasario 16-àjà á Këdainiø policijà kreipësi Norvegijos pilietë, kuri praneðë nukentëjusi nuo kiðenvagiø.

dienas lankësi Këdainiuose esanèiose parduotuvëse, o gráþusi á draugës namus rankinëje neberado kai kuriø daiktø ir patyrë daugiau kaip 1 tûkst. litø þalà. Apvogtoji rankinëje pasigeMoteris teigë, kad prieð dvi

do dokumentø dëklo su viduje buvusiais pinigais, kreditine kortele, vairuotojo paþymëjimu, ávairiomis nuolaidø kortelëmis. „Rinkos aikðtës“ inf.

átariamuoju ir buvo policijos sulaikytas, uþdarytas á areðtinæ. Sulaikytasis buvo neblaivus – jam nustatytas vidutinis, 1,77 promilës, girtumas. Ir nuþudytasis, ir átariamasis nebuvo Ðëtos seniûnijos gyventojai. Stanislovas V. ûkininkui sakësi turintis sodybà Mantviliðkyje, o V. B. yra Ukmergës rajono gyventojas. Ûkininko pastate jiedu kartu gyveno tik kelis mënesius. Beje, ûkininkas spëja, kad pavasará vyriðkiai bûtø iðëjæ ið jo ûkio – buvo akivaizdu, kad atkampioje vietoje jiems neádomu gyventi.

Á 1932 metais gimusios Griniø kaimo gyventojos namus apie 22 val. 20 min. atëjo kaimynystëje gyvenantis vaikinas ir trenkë moteriai á veidà reikalaudamas pinigø. Bijodama, kad jos dar labiau nesumuðtø, moteris atidavë jaunuoliui piniginæ su pinigais, o iðeidamas plëðikas dar pasiëmë jos mobiliojo ryðio telefonà. Apiplëðtajai padaryta 218 litø þala. Po ðio ávykio policija sulaikë

du átariamuosius: Griniø kaime gyvenantá K. K., gimusá 1994 metais, ir metais uþ já vyresnæ Kutiðkiø kaimo gyventojà S. J. Ávykio Truskavos miestelyje siuþetas buvo kitoks. Artëjant 1 val. nakties Pavermenio kaimo gyventojas A. O., gimæs 1981 metais, Policijos komisariato patruliams pareiðkë, kad einantá namo já Truskavoje sumuðë ir piniginæ su pinigais atëmë keturi nepaþástami jaunuoliai. Medikø pagalbos vyriðkis atsisakë, nors jo veide buvo matyti sumuðimo þymës. Beje, A. O. buvo kaip reikiant girtas – jam nustatytas sunkus, 2,6 promilës, girtumas. „Rinkos aikðtës“ inf.


4

2014 m. vasario 20 d.

Seniûno þodis

Dotnuvos seniûnijoje – daug iniciatyvø Neringa JASUTË

Vytautas GR IGAS Dotnuvos GRIGAS seniûnijai vadovauja ketvirtus metus. Ši seniûnija, tarp kitø kaimiðkøjø seniûnijø, pirmauja gyventojø ir gaunamø lëðø skaièiumi skaièiumi.. Šiai dienai deklaruojamos 4 988 gyvenamosios vietos. Sëkmingai dirba nemaþai verslo ámoniø, ástaigø ir organizacijø, aktyviai veikia bendruomenës.

Gyvena aktyviai – Dotnuvos seniûnijoje beveik 5 tûkstanèiai gyventojø, kaip jiems sekasi gyventi? Tikriausiai tai geriausiai atspindëtø susikûræ bendruomenës centrai? – Seniûnijoje aktyviai veikia 10 bendruomenës centrø. Vieni veikia aktyviau, kiti maþiau. Àþuolaièiø ir Valuèiø bendruomenës pertvarkë namus ir pritaikë juos visuomeniniams poreikiams. O Berþø ir Ðlapaberþës bendruomenës ne tik susitvarkë patalpas, bet ir árengë sporto aikðtynus. Berþø kaime jau ne pirmà kartà organizuojama „Vaikø spartakiada“. Mantviliðkio bendruomenës nariai aktyviai dalyvauja projektinëje veikloje. Vainotiðkiuose netrukus pradës veikti naujas, itin perspektyvus bendruomenës pastatas. „Dotnuvos bendruomenës centro“ buvusios pirmininkës Danguolës Ðpokienës dëka ágyvendintas „Auðros kaimo vandentiekio ir buitiniø nuotekø tinklø statybos“ projektas.

Verslumas – stiprioji pusë – Jûsø seniûnija ásikûrusi beveik paèiame Lietuvos centre. Ar tai daro átakà seniûnijos gyvenimui? Kà laikytumëte stipriàjà seniûnijos puse? – Ið tiesø, Dotnuvos seniûnija yra itin palankioje geografinëje padëtyje. Turime labai daug stipriø ámoniø. Viena jø – UAB „Dotnuvos projektai“. Pasidþiaugdamas norëèiau jà pasveikinti, uþëmus 76 vietà Lietuvos ámoniø ðimtuke, tai labai didelis ðuolis. Sëkmingai dirba ir LAMMC (Lietuvos agrariniø ir miðkø mokslø centras) filialas – Þemdirbystës institutas, UAB „Dotnuvos eksperimentinis ûkis“, UAB Berþø ir UAB Ðlapaberþës ûkiai, penkios þemës ûkio bendrovës, valdanèios apie 4 tûkst. ha ir Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnyba. Ðiose ámonëse dirba puikûs vadovai. Jie aktyviai dalyvauja seniûnijos gyvenime ir padeda ðvenèiø, renginiø, sportiniø varþybø metu.

Ûkininkauja ir padeda – Jûs trumpai uþsiminëte apie ûkininkavimà. Tikriausiai seniûnijoje ûkininkauja ne viena ðeima? – Turime nemaþai ûkininkø. Vieni stambesni, kiti smulkesni. Stambiausi seniûnijos ûkininkai: Eugenijus Mitrius, Algimantas

Këdainiø rajono savivaldybës informacija 2014 m. vasario 14 d. Këdainiø rajono savivaldybës taryba priëmë ðiuos norminius teisës aktus:

V. Grigas: „Visi susitekæ pasieksime, kad Dotnuvos seniûnija bûtø turtingesnë ir graþesnë.“

Kiþauskas, kuriø ûkiai yra apie 800 ha, broliai Sigitas ir Egidijus Gikniai, valdantys apie 600 ha. Turime ir 10 jaunøjø ûkininkø, jie valdo maþesnius þemës plotus. Keletas jø yra perëmæ ûkius ið tëvø, tai Sandra Èiþauskienë, Nerijus Draudvilas, o kiti sëkmingai dirba su tëvais: Tomas Urbonavièius, Marius Kiþauskas, Ðarûnas Milkeraitis, Jonas Eigirdas, Justina Koèetova ir kt. Jø dirbami plotai apie 100 ha. Ûkininkai ne tik sëkmingai dirba savo ûkiuose, bet ir yra aktyvûs bendruomeniø nariai. Turime nemaþai supratingø bei padëti pasiruoðusiø ûkininkø: Albertas Pavolis, Petras Vaitelis, Dalia Urbonavièienë. O ûkininkai Rolandas Liutkevièius ir Vaidas Kaupelis yra ir seniûnaièiai. Norisi padëkoti visiems aktyviems Dotnuvos seniûnijos gyventojams, kurie padeda, pataria, prisideda prie mûsø seniûnijos problemø sprendimo. Kartu þengdami mes pasieksime, kad Dotnuvos seniûnija bûtø turtingesnë ir graþesnë.

Problemos yra sprendþiamos – Ar, iðties, seniûnijoje viskas klostosi gerai? Su kokiomis problemomis susiduriate? – Tikriausiai be problemø niekas neapsieina. Ne iðimtis ir mûsø seniûnija. Nors gaunama

daugiausiai lëðø, taèiau reikiamø atlikti darbø skaièius ne kà maþesnis. 2013 metais pakeistas apðvietimas Pilioniø, Mantvilðkio kaimuose ir Akademijos miestelyje. Rekonstruotas ir Instituto alëjos gatvës apðvietimas, Akademijos kultûros centras, o Akademijos gimnazijoje vis dar vyksta darbai. Netrukus „Dotnuvos slaugos namai“ persikels á naujas patalpas. Þmonës tikrai turëtø pastebëti, kad Dotnuvos seniûnija keièiasi á geràjà pusæ. Viena ið opiausiø problemø – keliai. 2012 metais reikëjo sutvarkyti 600 m² duobëtø keliø, o 2013 metais plotas padidëjo iki 1 000 m². Praëjusiais metais visiems planuotiems keliams sutvarkyti nepakako lëðø. Liko nuskriausti Pilioniø bei Mantviliðkio gyventojai. Ðiais metais kelius pradësime tvarkyti bûtent nuo ðiø gyvenvieèiø. Turime neuþbaigtø klausimø, dël kapiniø. 2013 metais Urnëþiø kapiniø tvoros daþymui gavome tik pusæ reikiamø lëðø, taip pat gyventojai pageidauja seniûnijos kapinaitëse naujø tvorø, nes senos jau iðvirtusios. Gyvename XXI amþiuje, o seniûnijoje yra keturi kaimai (Bokðtø, Valinavos, Urnëþiø ir Zaciðiø), kuriuose dar nëra apðvietimo. Ðià problemà bei kitus iðkilusius klausimus spræsime ðiais metais.

Rimantas DILIÛNAS, rajono savivaldybës meras: „Dotnuvos seniûnija rajonui svarbi ne tik kaip rajono, bet ir kaip respublikos, administracinis vienetas. Seniûnijoje daug iniciatyviø ir aktyviai dalyvaujanèiø þmoniø, á kuriuos reikia ásiklausyti tiek bendruomenëms, tiek seniûnijai. Dël didelio gyventojø skaièiaus problemos yra sprendþiamos sunkiau, nei kitose seniûnijose. Taèiau paskutiniu metu yra jauèiamas suaktyvëjimas tvarkant centrines gyvenvietes, þinoma, nepamirðtant ir maþesniø. Ateityje skirsime lëðø tø gyvenvieèiø elektrifikavimui ir kitiems infrastruktûros objektams, taèiau tokie rezultatai pasiekiami ne per vienerius metus. Kadangi bendruomenëje daug tarptautiniø ir ne tik tarptautiniø ámoniø, ástaigø, organizacijø, bendroviø, todël skiriamas didesnis dëmesys aplinkai ir visai infrastruktûrai. Seniûnas V. Grigas daþnai rengia pasitarimus su bendruomeniø pirmininkais, ásiklauso á jø poreikius, nuomonæ. Gal ne visada seniûnas iðgirsta atskirø þmoniø pasisakymus, taèiau su bendruomeniø pirmininkais, lyderiais ir valdyba sprendþia visus rûpimus klausimus.“

Susipaþinti su ðiais ir kitais Këdainiø rajono savivaldybës tarybos priimtais sprendimais galite savivaldybës interneto svetainëje www.kedainiai.lt (Teisinë informacija>Teisës aktai).

Skelbiamas Këdainiø rajono savivaldybës kaimo bendruomeniø veiklos projektø finansavimo ið rajono savivaldybës biudþeto lëðø konkursas Këdainiø rajono savivaldybës administracija skelbia 2014 m. Këdainiø rajono savivaldybës kaimo bendruomeniø veiklos projektø konkursà konkursà.. Konkurso tikslas – skatinti rajono kaimo bendruomeniø organizacijø, kaip savanoriðkos narystës pagrindu veikianèiø asmenø susivienijimø, veiklà, aktyvinti ir telkti vietos bendruomeniø narius bendrai veiklai, ugdyti jø bendruomeniðkumà bei pilietiðkumà. Paraiðkas dël projektø finansavimo gali teikti Këdainiø rajono savivaldybëje registruotos kaimo bendruomenës.

Nustatytos formos paraiðkos (1 originalas ir 1 kopija) priimamos Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Strateginio planavimo ir investicijø skyriuje (J. Basanavièiaus g. 36, 716 kab.) iki 2014 m. kovo 20 d. 15 val. Atsakingas asmuo – Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialistë Danguolë Paulauskë, tel. (8 347) 69 548, el. p. danguole.paulauske@kedainiai.lt. Konkurso nuostatus ir paraiðkos formà galima rasti www.kedainiai.lt–Savivalda–Kaimo bendruomenës–Naujienos. Parengë Danguolë PAULAUSKË, Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialistë Uþs. Nr. 690


2014 m. vasario 20 d.

Këdainieèiai ,,ruoniai“ ðoko á vësià Baltijà Palangoje

5

Seniûnijø naujienos Vilainiai ÁSIGIS TRAKTORIØ Vasario 14 dienà vykusiame rajono tarybos posëdyje buvo pritarta 2014 metø rajono savivaldybës biudþetui, kuriame numatyta Vilainiø seniûnijai skirti 90 tûkst. litø. Uþ ðias lëðas bus perkamas traktorius.

Krakës PRITARË PERTVARKAI

Këdainiø sveikuoliø klubas, dalyvavæs ruoniø ðventëje Palangoje, vos prieð savaitæ ðmurkðtelëjo ir á vësø Babënø karjero vandená.

Vos prieð savaitæ ðmurkðtelëjæ á vësø Babënø karjero vandená bûrys këdainieèiø ir dotnuviðkiø sveikuoliø – ,,ruoniø“ vasario 15-àjà vyko á grûdinimosi ir sveikatos ðventæ „Palangos ruoniai – 2014“, organizuojamà Lietuvos sveikuoliø sàju ngos. sàjungos. Ðventës dalyviai galëjo dalyvauti ádomiø susitikimø klube, kuriame praneðimus skaitë kovos menø studijos „Jeet Kune Do“

studijos ákûrëjas ir treneris, lektorius Vaidas Arvasevièius, „Nëðèiøjø sveikatingumo mokyklos“ vadovas, Lietuvos perinatalinës psichologijos ir medicinos asociacijos prezidentas, gydytojas Romualdas Ðemeta ir ankstyvojo meninio ugdymo mokyklos „Laumiø pieva“ ákûrëja ir vadovë Violeta Ragutskaitë. „Këdainieèiai kartu su ðventës dalyviais, vedini ,,ruonio“ Þygimanto Jankausko – Dotnuvos pagrindinës mokyklos mokinio, prasibëgo centrinëmis Palan-

Ðiame tarybos posëdyje taip pat buvo pritarta Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazijos vidaus struktûros pertvarkai, todël nuo ðiø metø Pajieslyje veiks Krakiø M. Katkaus gimnazijos skyriusdaugiafunkcis centras.

Sveikuoliai këdainieèiai kasmet vyksta á „ruoniø“ ðventæ pajûryje.

gos gatvëmis, pajûriu, skanduodami ðûkius ,,Lie-tu-va“, ,,Lietuva bûk laisva“, Svei-kuo-liai“ ir kt. Stebint daugybei susirinkusiø þiûrovø ir fotografø, á Baltijos jûrà niurktelëjo apie pusantro ðimto ,,ruoniø“, – pasakojo Danguolë Aviþiuvienë, Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro direktorë, kasmet apsilankanti ðiame suvaþiavime. Kupini energijos, gausybës teigiamø emocijø ðventës dalyviai lankësi ir kitoje ðventëje ,,Palangos stinta 2014“.

Pelëdnagiai TAPS SKYRIUMI ,,Nepaprastai dþiugu, kad sveikatinimo ir grûdinimosi ðventëse, uþsiëmimuose, renginiuose dalyvauja vis daugiau jaunimo, kurie rodo puikø pavyzdá kitiems. Na o mes, iðvykos dalyviai, esame dëkingi Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Kultûros ir sporto skyriaus vyriausiajam specialistui, Këdainiø sveikuoliø klubo pirmininkui Gediminui Misiui uþ puikiai suorganizuotà iðvykà“, – graþiø þodþiø negailëjo D. Aviþiuvienë. ,,Rinkos aikðtës“ inf.

Vyko styginiø instrumentø konkursas Vasario 8 d. Kauno J. Naujalio gimnazijoje vyko respublikinis Kæstuèio Ivaðkevièiaus styginiø instrumentø konkursas. Konkurse dalyvavo ðeðiø Lietuvos muzikos ir meno mokyklø mokiniai. Këdainiø muzikos mokyklai atstovavo smuiko mokytojos Irinos Kolganovos mokiniai Arnas Kerza ir Neda Barðauskaitë (akompaniatorë J. Paulauskienë), smuiko mokytojos Zinos Geièienës mokinë Danielë Pauþaitë (akompaniatorë J. Èerenkovienë) ir violonèelës mokytojos Zitos Smikienës mokiniai Olivija Roèkaitë ir Merkys Ðablevièius (akompaniatorë A.Petrauskienë). I amþiaus grupëje dalyvavo 22 mokiniai, pirmàjà vietà iðkovojo Olivija Roèkaitë, Merkys Ðablevièius tapo diplomantu. II grupëje dalyvavo 15 mokiniø, o Danielë Pauþaitë uþëmë treèiàjà vietà. Angelë Navickienë, Muzikos mokyklos bibliotekininkë

Gudþiûnai PADAUGËJO MOKINIØ 2012 metais patvirtintame ðvietimo tinklo pertvarkos plane buvo numatyta 2014 metø rugsëjá Miegënø pagrindinëje mokykloje nebekomplektuoti 9 klasës. Taèiau uþdarius Gudþiûnø pagrindinæ mokyklà, Miegënuose iðaugo mokiniø skaièius, todël ði rudená devintoji klasë vis dar bus komplektuojama.

Dotnuva ATVEÞË BALDUS Savivaldybës administracija jau nupirko ir á naujai suremontuotus bûsimus Dotnuvos slaugos namus, kurie ásikurs buvusiame vaikø darþelyje, atveþë kietuosius baldus: spintas, lentynas, komodas, stalus, këdes, stalaþus ir kt.

SKIRS LËÐØ

M. Ðablevièius I amþiaus grupëje tapo diplomantu.

Treèiàjà vietà uþëmusi D. Pauþaitë.

Pirmàjà vietà iðkovojo O. Roèkaitë.

Saugesnio interneto dienos gimnazijos bibliotekoje Asociacija „Langas á ateitá“ pakvietë bibliotekas prisijungti prie naujos lietuviðkos iniciatyvos „Saugesnio interneto savaitë“, kurios tikslas – padëti savo bendruomenei jaustis saugiai internetinëje erd vëje. erdvëje. Á ðá kvietimà atsiliepë Josvainiø gimnazijos biblioteka ir pakvietë 4– 6 klasiø mokinius sudalyvauti ðiai ini-

Ðiemet bus reorganizuojamas ir Pelëdnagiø mokykladarþelis „Dobiliukas“, kuris taps Labûnavos pagrindinës mokyklos skyriumi. Vaikai ir jø tëvai pokyèiø nepajus, nes 6ioje ástaigoje ir toliau bus ugdomi darþelinukai ir pradinukai. „Dobiliukui“ tapus Labûnavos mokyklos skyriumi, pradinæ mokyklà baigæ mokiniai galës pasirinkti kur mokytis toliau – Këdainiuose ar Labûnavoje.

ciatyvai skirtuose renginiuose. Moksleiviai susipaþino su garbingo elgesio internete kodeksu, ap-

tarë saugø bûvimà internetinëje erdvëje, analizavo konkreèias situacijas, þiûrëjo vaizdo áraðus. Jø buvo papraðyta pasidalinti ir savo patirtimi, áspûdþiais, patarimais, dirbant, narðant ir bendraujant internete. Moksleiviai, apþiûrëjæ rengi-

niui skirtà parodà, sudarë naudojimosi kompiuteriu taisykles ir paþadëjo jas taikyti savo ðeimose, o tuo paèiu atsakingai ir tolerantiðkai elgtis internetinëje erdvëje. Sandra JOCIUVIENË, Josvainiø gimnazijos bibliotekininkë

Ðiemet rajono savivaldybë Dotnuvos ir Josvainiø seniûnijoms skirs po 30 tûkst. litø. Uþ ðias lëðas bus perkami automobiliai.


6

2014 m. vasario 20 d.

Jaunieji „Nevëþio“ krepðininkai „Stoiko“ atstovai jauniø èempionate – viceèempionai tiki nauju pergalingu startu Lina FIODOROVA

Këdainiø „Nevëþio“ komandos marðkinëlius nuo vasario mënesio vilki trys nauji krepðininkai YS, krepðininkai.. Prie komandos prisidëjo këdainietis Justinas ÞIRL ÞIRLYS, vëliau, Arvydui ÐIKÐNIUI ÐIKÐNIUI,, palikus komandà á jà ásiliejo „Þalgirio“ skolintas Tauras JOGËLA, o mënesiui ápusëjus, Simà BUT ERLE VIÈIØ keièia BUTERLE ERLEVIÈIØ Þydrûnas KEL YS. Jauni krepðininkai tiki KELYS. tiki,, kad visø pastangomis krepðinio klubas gali gráþti á pergaliø kelià, eità Lietuvos krepðinio lygos (LKL) reguliariojo sezono pradþioje. Pirmoji atsinaujinusios komandos pergalë jau iškovota – Baltijos krepšinio lygos susitikime su estais Parnu (88:73). Taèiau antradiená iðvykoje Gintaro Leonavièiaus auklëtiniai 60:73 (13:23, 19:18, 19:13, 9:19) po atkaklios kovos turëjo pripaþinti Pasvalio „Pieno þvaigþdþiø“ (14-9) þaidëjø pranaðumà. 19-metis Justinas ÞIRLYS Këdainiø „TrioBet“ marðkinëlius vilkëjo 2011–2012 metø sezone.

– Esu gana tvirtas, tad nebijau fizinio kontakto, manau esu naudingas po krepðiu. – Esi këdainietis. Ar tai, kad rungtyniø metu esi stebimas daugybës matytø veidø – netrikdo? – Atvirkðèiai, jie tik dar labiau paskatina stengtis ið visø jëgø.

lës pozicijose? – Labai sunku, kai þaidëjai palieka klubà ir ateina nauji. Reikia susiþaidimo ir gerai vienas kità suprasti aikštelëje, taèiau visada stengiamës kovoti tik dël pergalës. – Ar sieki tapti komandos lyderiu? – Dabar didþiausias siekis yra sugráþti á pergaliø kelià. „Nevëþio“ komandà papildë ir 25-eriø metø Þydrûnas KELYS, sezonà pradëjæs Alytaus „Dzûkijos“ ekipoje. 25-eriø metø sportininkas pakeitë Simà Buterlevièiø, kuris nutraukë sutartá su „Nevëþio“ klubu ir iðvyko rungtyniauti á Lenkijà.

Lietuvos valstybës atkûrimo dienà, vasario 16-àjà, këdainieèiai Andþelika Kainytë ir Andrius Rudelis tapo karatë kiokuðin jauniø viceèempionais. Atstovavo 4 klubo nariai

Vilniaus ,,Lietuvos ryto“ arenoje vykusiame Lietuvos jauniø (16–18 metø) karatë kiokuðin èempionate dalyvavo 100 pajëgiausiø Lietuvos sportininkø, kuriø gretose ir 4 Këdainiø „Stoiko“ klube besitreniruojantys sportininkai: Andþelika Rainytë, Andrius Rudelis, Daumantas Velykis ir Vilius Bukauskas. Jauniai èempionate varþësi dël teisës dalyvauti Europos èempionate, kuris ávyks balandþio mënesá Azerbaidþano

„Nafmera cup“ turnyre jaunieji „Neveþio“ futbolininkai – antri

20-metis „Þalgirio“ þaidëjas Tauras JOGËLA 2012–2013 metø sezonà skolintas Panevëþio ,,Lietkabelio“ klubui.

Këdainiø „Nevëþio“ jaunieji 2005 metø gimimo futbolininkai Maþeikiuose dalyvavo futbolo klubo (FK) „Atmosfera“ organizuotame futbolo tturnyre urnyre „Nafmera cup“. Këdainieèiai ðá kartà ið Þemaitijos gráþo pasipuoðæ sidabro medaliais. Futbolo klubo „Nevëþis“ auklëtiniai, treniruojami Nerijaus

– „Nevëþyje“ rungtyniavai 2011–2012 metø sezone. Ar iki tol, kol ásiliejai á komandà, þaidei kitame LKL klube? – Teko þaisti Mykolo Romerio universiteto II-oje komandoje Vilniaus krepðinio lygoje. Þaidþiau mëgëjiðkai, savo malonumui, o profesionalios karjeros netæsiau. – Ar gyvendamas svetur domëjaisi, kaip reguliariajame 2013–2014 metø sezone sekasi ,,Nevëþiui“? – Taip. Sezono pradþioje buvau iðvykæs á uþsiená. Bûdamas ten labai susidomëjæs ir nustebæs sekiau puikø vyrø þaidimà. – Kaip manai, ðitas gráþimas á profesionalø sportà paveiks ir tavo ateities sprendimus? Gal tæsi karjerà ir po ðio LKL? – Viskas priklausys nuo mano ádëto darbo ir noro. – Sakai, kad susidomëjæs sekei komandos reikalus. Ar ásivaizduoji, kad ðiuo metu atsinaujinæs „Nevëþis“ galëtø atrodyti taip, kaip reguliariojo sezono pradþioje – atsirasti LKL turnyrinës lentelës virðuje? – Net neabejoju, kad turime galimybæ. Visi sunkiai dirba ir tas darbas turi atsipirkti. – Kaip manai, kuo labiausiai gali bûti naudingas komandai?

– Ar domëjaisi Nevëþio þaidimu ðiame reguliariajame sezone prieð ásiliedamas á komandà? – Visø LKL komandø þaidimu domëjausi, nes ðitas sezonas yra itin ádomus. Labai daug apylygiø komandø. – Ar tenkino ,,Þalgirio“ sprendimas skolinti tave ,,Nevëþiui“? – Taip, labai apsidþiaugiau gavæs pasiûlymà ið Këdainiø ir dþiaugiuosi, kad „Þalgiris“ sutiko mane paskolinti, nes jaunam þmogui reikia þaidybinio laiko. – Kaip manai, kuo gali bûti naudingas „Nevëþiui“? – Bandysiu áneðti á komandos þaidimà daugiau kovingumo. – Kokia tavo nuomonë – ar nauji þaidëjai, atsinaujinæs komandos þaidimas, gali „Nevëþá“ gràþinti á reguliariojo sezono pradþià, kai Këdainiø klubas buvo pirmosiose LKL turnyrinës lente-

sostinëje – Baku. „D. Velykis ir V. Bukauskas pirmose kovose ðventë pergales, taèiau suklupo ketvirtfinalyje ir liko V–VIII vietose. A. Rudelis áveikæs tris prieðininkus pasiekë finalà, taèiau dël patirtos rankos traumos negalëjo tæsti kovos, tad jam teko tenkintis antràja vieta. Didþiausià netikëtumà ðiose varþybose parodë Andþelika Rainytë, kuri áveikusi dvi varþoves pateko á finalà ir po átemptos bei sunkios kovos pralaimëjo Lietuvos ir Europos èempionei ið Klaipëdos „Shodan“ klubo“, – skelbiama oficialioje klubo interneto svetainëje. A. Kainytë ir A. Rudelis, tapæ viceèempionais, dar turi galimybæ patekti á Lietuvos karatë kiokuðin rinktinæ ir atstovauti Lietuvai Europos èempionate.

– Kaip manai, kuo gali bûti naudingiausias komandoje? – Kadangi treniravausi dar tik vienoje treniruotëje bei suþaidþiau vienose rungtynëse ir iðkart susirgau, dar nespëjau ásilieti á komandà. Taèiau manau, kad galëèiau atlikti rezultatyviø perdavimø, bûti naudingas atakoje. – Prieð estus ,,Parnu“ Baltijos krepðinio lygoje komanda laimëjo, taèiau LKL pasvalieèiø antradiená áveikti nepavyko. Kaip manai, ar komanda, dabartine sudëtimi gali gráþti á pergaliø kelià, eità reguliariojo sezono pradþioje? – Manau, kad tai padaryti yra sunku, vis tik komanda neteko daug aukðto meistriðkumo þaidëjø. Kita vertus, pergalës ar pralaimëjimai priklauso nuo to, kaip þaidëjai dirba per treniruotes, kiek stengiasi, kaip gerai ,,susiþaidþia“. Tad ádëjus daug pastangø, gráþti á pergaliø kelià atrodo ámanoma. – Sezonà pradëjai Alytaus ,,Dzûkijoje“, taèiau praëjusá gruodá komandà palikai. Keletà mënesiø buvai be komandos. Pasiûlymas prisijungti prie ,,Nevëþio“ iðties tenkino? – Taip, tenkino. Norëjau atstovauti LKL klubà, tad sulaukæs skambuèio buvau iðties maloniai nustebintas.

Kestinio, turnyrà pradëjo pergalingai ir pogrupyje nugalëjo visas komandas: 4:1 Telðiø SRC, 4:3 Ðiauliø Futbolo Akademijà-1, 4:2 FK „Ðilutæ-2“. Uþëmæ pogrupyje pirmàjà vietà turnyro pusfinalyje susitiko su Maþeikiø FK „Atmosfera„ ir 2:1 áveikë ðeimininkus. Finalui këdainieèiams nepakako jëgø – 1:4 nusileido FK „Ðilutë-1“ komandai.

Þemaitijoje jaunieji futbolininkai áveikë 3 komandas, taèiau finalui nepakako jëgø. /Nuotr. FK ,,Nevëþis“/

Senjorai liko ketvirti Tradiciniame senjorø futbolo turnyre, skirtame Lietuvos valstybës atkûrimo dienai paminëti paminëti,, dalyvavo ir këdainieèiai futbolo senjorai senjorai,, uþëmæ 4-àjà vietà. Turnyro ekipos varþësi dvejose amþiaus grupëse: nuo 35 ir nuo 50 metø. Këdainieèiai dalyvavo grupëje nuo 35 metø, kurioje tarpusavyje kovojo Alytaus, Këdainiø, Jonavos ir specialiai ðiam turnyrui atsikûrusi Kauno „Aido“ ekipos. Treèius metus ið eilës pajëgiausios komandos titulas grupëje nuo 35-eriø metø atiteko jonavieèiams. Visgi po dviejø suþaistø

rungtyniø realûs pretendentai nugalëti buvo Kauno apskrities futbolo federacijos (KAFF) viceprezidento ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) varþybø ir renginiø skyriaus vadybininko iniciatyva atkurta Kauno „Aido“ komanda, kuri buvo iðkovojusi dvi pergales, taèiau lemiamoje dvikovoje pralaimëjo „Klevui“. Turnyro apdovanojimø ceremonijoje komandø þaidëjus sveikino LFF viceprezidentas ir KAFF prezidentas Romanas Levinskas ir LFF vykdomojo komiteto narys Romas Lavrinavièius. „Rinkos aikðtës“ inf.


2014 m. vasario 20 d.

7

Þinomo kardiochirurgo knygoje – ir prezidentai, ir ajurveda Auðra MALINAUSKIENË

VðÁ Këdainiø ligoninës ir Këdainiø pirminio sv eikatos prieþiûros sveikatos centro medikai rinkosi á salæ, kur susitiko su þinomu Lietuvos kardiochirurgu, akademiku, profesoriumi Jurgiu Brëdikiu. 84-eriø metø sveèias këdainieèiams pristatë savo treèiàjà ddviejø viejø daliø knygà „Likimas leido...“, kurios išleistas jau antras is tira antrasis tiraþþas.

Sutiko iðkilias asmenybes Prof. J. Brëdikis teigë, kad ðioje knygoje nëra beveik nieko ið jo kardiochirurgo patirties, taèiau joje atsispindi mediko susiþavëjimas ajurveda – indø mokslu apie gyvenimà ir sveikatà. „Èia surinkti mano gyvenimo apmàstymai ir patirtis. Taip pat apraðau asmenybes – nuo mokytojø, profesoriø iki Lietuvos ir Èekijos prezidentø Algirdo Brazausko ir Vaclavo Havelo bei popieþiaus Jono Pauliaus II, kuriuos sutikau savo gyvenimo kelyje. Ðie þmonës turi kaþkà ypatingo, todël tai ir norëjau perduoti kitiems“, – pasakojo prof. J. Brëdikis.

Gyvenimas – turtas Anot paðnekovo, savo kny-

Këdainieèiams medikams prof. J. Brëdikis pristatë savo knygas, kurios iðtraukas skaitë VðÁ Këdainiø pirminio sveikatos prieþiûros centro ðeimos gydytoja V. Dûdienë.

goje jis gana átikinamai kalba apie ajurvedà. „Mano nuomone, ateities medicina turi bûti senovës, tradicinës, kinø, indø ir ðiuolaikinës modernios, energetinës ir kt. junginys. Taip pat turiu daug minèiø apie pozityvø þmogaus poþiûrá á gyvenimà, kuris yra turtas ar dovana, nesvarbu kaip pavadinsi. Turi suprasti, kad pats atsakai uþ savo sveikatà, todël reikia sveikai gyventi ir taip galima iðvengti ligø. Todël jeigu protingai maitinsiesi,

propaguosi sveikà gyvensenà, judësi, neturësi þalingø áproèiø, turi daug ðansø iðsaugoti sveikatà ir su medicina neturëti nieko bendro“, – kalbëjo prof. J. Brëdikis.

Nulëmë pasirinkimà Pokalbio metu medikas sugráþo á prisiminimus ir papasakojo kaip tapo ðirdies chirurgu. Kai ðeðtajame deðimtmetyje paðnekovas baigë Kauno medicinos institutà, kardiochirurgijos buvo tik uþuomazgos.

Kolegos susidomëjæ klausësi sveèio pasakojimo. /Nuotr. autorës/

„Ðirdis mane ëmë dominti tada, kai gydytojai pradëjo siûti jos þaizdas. Pradëjau gilintis á ðià sritá. Kartà, kai buvau jaunas chirurgas, naktá teko siûti ðirdies þaizdà. Tai ir buvo galutinis paskatinimas rinktis kardiochirurgijà. Beveik visas mano kelias yra augimas kartu su besivystanèia ðirdies chirurgijos istorija. Pamenu, jeigu tik kà nors nauja ásisaviname, suþinome, vël atsiranda kaþkas nauja“, – sakë prof. J. Brëdikis, kuris pirmàjà ðirdies operacijà atliko 1958

metais Kaune.

Iðleido tris knygas Ið viso þinomas medikas jau yra iðleidæs tris knygas. Pirmoji buvo memuarinë knyga „Gyvenimas klinikoje“. Po to jis paraðë dvi groþinës literatûros knygas: „Ne dievai“, iðleistà 2006 metais, ir „Ties riba“, iðleistà 2009 metais. Prof. J. Brëdikis taip pat yra trylikos monografijø ir vadovëliø autorius, sukûræs daugiau kaip 60 iðradimø.

Apdovanojo uþ sveikos gyvensenos skatinimà link“, „Sveikatos tiltai“, „Sveikatos aruodai“, taip iðsiskyrë atskiros kraðto mokyklø iniciatyvos, sveikatos dienos ir ðventës bei kt. Smagu, kad sveikos gyvensenos propagavimui surasta daug naujø, ádomiø formø ir bûdø, kurie yra patrauklûs vaikams ir jaunimui. Praëjusiais metais kûrybingø þmoniø dëka nuveikta net 195 ávairiø priemoniø. Pastebëjome, kad vaikams ir jaunimui labiausiai patinka tie uþsiëmimai, kuriuose jie gali atskleisti savo kûrybingumà, pozicijà, iðsakyti mintis ir nuomonæ, màstyti logiðkai, þaisti ir kt.“, – kalbëjo D. Aviþiuvienë.

Auðra MALINAUSKIENË

Praëjusià savaitæ á Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biurà rinkosi kraðto mokyklø ir darþeliø atstovai atstovai.. Susitikime biuro direktorë Danguolë A viþiuvienë pristatë sveikatà stiprinanèiø mokyklø sveikatingumo Aviþiuvienë metø veikl os apþvalgà ir aptarë 2014-øjø metø, skirtø vaikø ir ðeimos veiklos sveikatai sveikatai,, planus. Pedagogai ir visuomenës sveikatos specialistai pasidalino geràja patirtimi bei pasidþiaugë nuveiktais darbais.

Turëtø þinoti ir kiti Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro direktorë D. Aviþiuvienë priminë, kad 2013-ieji buvo paskelbti sveikatin-

gumo metais. „2014-ieji skirti vaikø sveikatai, todël norime prisiminti kà pernai nuveikëme, kuo ðalyje iðsiskyrëme nuo kitø rajonø, kokius naujus projektus vykdëme, kaip dir-

Áteikë prizus Susitikime padëkos buvo Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro direktorë D. Aviþiuvienë pristatë nuveiktus sveikatà stiprinanèiø mokyklø darbus. /Nuotr. autorës/

Nuoðirdþiai dëkoju VðÁ Ðëtos ambulatorijos gydytojai Editai BALTRÛNAITEI ir slaugytojai Daliai KIUPELIENEI bei visam ambulatorijos personalui. Labai aèiû Këdainiø PSPC gydytojai neurologei Danutei SKODENIENEI uþ kvalifikuotà gydymà ir puikià prieþiûrà.

bo mûsø mokyklos ir kt. Dþiugu, kad buvo labai graþiø dalykø, apie kuriuos turëtø þinoti ir kitos mûsø rajono ugdymo ástaigos“, – sakë D. Aviþiuvienë.

Kovo 5 d. „Këdainiø ðeimos klinikoje“ (Rasos g. 6A, Këdainiai) Kauno Medicinos universiteto klinikø gydytojas urologas med. mokslø daktaras docentas DARIJUS SKAUDICKAS

Patrauklûs mokiniams

Rajono mokyklø mokiniai aktyviai dalyvauja sveikatinimui skirtuose renginiuose.

áteiktos rajono ugdymo ástaigø, kurios ágyvendino daugiausiai sveikatinimui skirtø veiklø, atstovams ið lopðeliø-darþeliø „Þilvitis“ ir „Vyturëlis“, Krakiø M. Katkaus gimnazijos „Bituèiø“ skyriaus bendruomenës, Ðëtos gimnazijos, „Auðros“ sveikatinimo ir sporto bei Dotnuvos pagrindiniø mokyklø. Vienuolika pedagogø ir visuomenës sveikatos specialistø uþ gerà darbà apdovanoti knygomis „Sveikatos biblija“. „Þinoma, daugelis þmoniø dirba kasdiená, rutina tapusá ir nematomà darbà. Jie vaikams veda pamokas, uþsiëmimus, mokymus ir diskusijas. Uþ tai ir norëèiau jiems padëkoti“, – pabrëþë D. Aviþiuvienë.

Paðnekovë pastebëjo, kad pernai vykdyta daug naujø projektø, kurie pirmà kartà buvo ágyvendinami net Lietuvoje. „Tai – projektai „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“, „Sveikesnio pasirinkimo

Nijolë ÐATINSKIENË

konsultuos pacientus ir pacientes, serganèius: ðlapimo takø susirgimais, inkstø akmenlige, ðlapimo pûslës, prostatos, sëklidþiø onkologiniais susirgimais, turinèius daþnà ar skausmingà ðlapinimàsi, susilpnëjusià ðlapimo srovæ, atliks echoskopiná tyrimà, tikrins vyrus ir moteris turinèius ðlapimo nelaikymo simptomø, erekcijos ir potencijos sutrikimø, ðeimas turinèias nevaisingumo problemø. Jeigu reikalingas tolimesnis tyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose gydymo centruose. Iðsamesnë informacija ir iðankstinë registracija tel.: 8 671 33 948, 8 685 48 050.


8

2014 m. vasario 20 d.

Ruoðiamasi nominantø filmavimui Projekto „BRA VO mokiniai 2014“ organizatoriai „BRAVO pasiekë kità etapà. Balsavimas jau ávyko, dabar ruoðiamasi nominantø filmavimui filmavimui.. Praëjusià savaitæ paaiðkëjo, kas mokyklose tapo paèiais „braviðkiausiais“. Netrukus internete bus galima atiduoti savo balsà uþ patá geriausià rajone. Kûrybinë komanda mokyklose lankysis kovo 3–5 dienomis. „Nominantams filmavimø dienà nereikëtø bijoti kameros. Kaip ir kasmet, uþduosime keletà nominacijà atspindinèiø klausimø, nufilmuosime, nufotografuosime. Taip bus þengtas dar vienas þingsnis „braviðkiausio“ apdovanojimo link“, – sakë „BRAVO mokiniai 2014“ projekto vadovë Akvilë Zubernytë. Nuo treèiadienio, vasario 19 dienos, jau prasidëjo balsavimas naujienø ir informacijos portale www.këdainietis.lt, kur buvo galima atiduoti balsà uþ labiausiai patikusá nominantà.

Skelbiame visø mokyklø nominantus Krakiø Mikalojaus Katkaus gimnazija: Stilingiausias – Lukas Gvazdauskas Stilingiausia – Brigita Jurlovaitë Talentingiausias – Edvinas Januðauskas Talentingiausia – Laura Lapinskaitë Pilietiðkiausias – Evaldas Bucininkas Pilietiðkiausia – Irma Malinauskaitë Linksmiausias – Ðarûnas Jaraðius Linksmiausia – Gabija Usevièiûtë Mokytojas – Romualdas Varnas Mokytoja – Ingrida Jaraðienë Porelë – Irma Kringelytë ir Martynas Galinauskas Klasë – III g Këdainiø „Atþalyno“ gimnazija: Stilingiausias – Tautvydas Ðimënas Stilingiausia – Justë Dailidënaitë Talentingiausias – Arnis Aleinikovas Talentingiausia – Livija Krivickaitë Pilietiðkiausias – Arnis Aleinikovas Pilietiðkiausia – Agota Ðèiukaitë Linksmiausias – Mantas Patkauskas Linksmiausia – Agnë Sruogytë Mokytojas – Ramûnas Grunskis Mokytoja – Rasa Laþinskienë Porelë – Dovilë Butkauskaitë ir Rytis Deþicas Klasë – I b Këdainiø ðviesioji gimnazija: Stilingiausias – Gytis Baltrûnas Stilingiausia – Fausta Ðopaitë Talentingiausias – Dovydas Olesikas Talentingiausia – Urtë Smulskytë Pilietiðkiausias – Povilas Budrys Pilietiðkiausia – Gabrielë Pabrinkytë Linksmiausias – Livijus Gruodys Linksmiausia – Simona Skirkaitë Mokytojas – Tomas Bièiûnas Mokytoja – Giedrë Morkûnienë Porelë – Dominykas Semaðka ir Beatrièë Blëdytë Klasë – I c Ðëtos gimnazija: Stilingiausias – Saulius Budvytis Stilingiausia – Eigilë Ðidlauskaitë Talentingiausias – Dominykas Petrosevièius Talentingiausia – Gintarë Sadovskytë Pilietiðkiausias – Paulius Abasevièius Pilietiðkiausia – Julija Kleivaitë Linksmiausias – Edvinas Urbonas Linksmiausia – Aurelija Gulbinaitë Mokytojas – Vladas Kiaulakis Mokytoja – Audronë Peèiulytë Porelë – Mantas Ðilanskas ir Milana Augustauskaitë Klasë – IV ab Akademijos gimnazija: Stilingiausias – Aurimas Sabeckis Stilingiausia – Kamilë Rudokaitë Talentingiausias – Laimonas Pracevièius Talentingiausia – Radvilë Arðtikytë Pilietiðkiausias – Aurimas Sabeckis Pilietiðkiausia – Lina Supronaitë Linksmiausias – Deividas Ûsas Linksmiausia – Lina Mackevièiûtë Mokytojas – Vygintas Èepas Mokytoja – Rasa Mankuvienë Porelë – Kamilë Rudokaitë ir Paulius Ðilkaitis Klasë – III bg Josvainiø gimnazija: Stilingiausias – Julius Mikutavièius Stilingiausia – Raminta Karèiauskaitë Talentingiausias – Deividas Lekavièius Talentingiausia – Emilija Adomaitytë Pilietiðkiausias – Deividas Raèkaitis Pilietiðkiausia – Simona Rupðlaukytë

Linksmiausias – Jonas Jaèiunskis Linksmiausia – Deimantë Þelvytë Mokytojas – Vaidas Griðinas Mokytoja – Giedrë Paðkevièienë Porelë – Gintarë Grigaitytë ir Evaldas Juodenis Klasë – IV g Këdainiø suaugusiøjø ir jaunimo mokykla: Stilingiausias – Gintaras Nikolajenko Stilingiausia – Þaneta Ðeðkutë Talentingiausias – Gintaras Nikolajenko Talentingiausia – Sandra Ðulcaitë Pilietiðkiausias – Gintaras Nikolajenko Pilietiðkiausia – Monika Bieliauskaitë Linksmiausias – Rytis Ardavièius Linksmiausia – Svajûnë Pimenaitë Mokytojas – Dangiras Kaèinskas Mokytoja – Giedrë Kurovienë Klasë – 10 c Këdainiø profesinio rengimo centras (Transporto ir verslo skyrius): Stilingiausias – Ignas Abromavièius Stilingiausia – Viktorija Navardauskaitë Talentingiausias – Gerardas Ulinskas Talentingiausia – Fausta Sereikaitë Pilietiðkiausias –Mantas Valikonis Pilietiðkiausia – Raminta Lialytë Linksmiausias – Robertas Bolotov Linksmiausia – Karolina Dociûtë Mokytojas – Þilvinas Kapoèius Mokytoja – Liudmila Kolojanskienë Porelë – Justina Janavièiûtë ir Ruslanas Jankantas Klasë – L 11-3 Këdainiø profesinio rengimo centras (Pramonës ir paslaugø skyrius): Stilingiausias – Gediminas Eidukevièius Stilingiausia – Viktorija Gorskaja Talentingiausias – Andrius Klimavièius Talentingiausia – Viktorija Bieliauskaitë Pilietiðkiausias – Nerijus Jarukas Pilietiðkiausia – Sandra Briedytë Linksmiausias – Justas Þidonis Linksmiausia – Ernesta Amulytë Mokytojas – Donatas Liuèiûnas Mokytoja – Þivilë Matukienë Porelë – Gytis Bagdonas ir Indrë Globytë Klasë – M 10-3 Labûnavos pagrindinë mokykla: Stilingiausias – Þygimantas Budraitis Stilingiausia – Airida Rupðytë Talentingiausias – Gytis Raiþys Talentingiausia – Monika Raiþytë Pilietiðkiausias – Mantvydas Vyðniauskas Pilietiðkiausia – Airida Rupðytë Linksmiausias – Paulius Èiupas Linksmiausia – Airida Rupðytë Mokytojas – Vilmantas Jasiulevièius Mokytoja – Vilma Mikalauskienë Klasë – 9 Kauno kolegijos Këdainiø Jonuðo Radvilos studijø centras: Studentas – Aurimas Potockis, Deividas Smulskis, Tautvydas Labutis Studentë – Greta Lavinskaitë, Viktorija Cubiera, Nijolë Jurkonienë

Renginio globëja: LR Seimo narë Virginija Baltraitienë. Pagrindinis rëmëjas: LR Seimo narys Viktoras Fiodorovas. Projekto organizatoriai: Jaunimo organizacija DARBAS Këdainiø skyrius. Partneris: „Pripuèiamas filmas“. Rëmëjai: „Gëlës pas Graþinà“, Kavinë „Raganë“, Këdainiø r. vartotojø kooperatyvas (vadovas R. Rasèiauskas), baldø gamintojas „Baldvika“, D. Svirskio IÁ, Këdainiø rajono savivaldybës tarybos narys Paulius Kalina, skaitmeninë televizija „Balticum TV“, „Super ðventë“, vieðbutis-restoranas „Grëjaus namas“, „Senamiesèio krautuvëlë“, sporto klubas „X-forma“, fotografijos namai „Fotoimpresija“, A. Povilaièio medienos apdirbimo ir jos gaminiø IÁ, „Saugaus eismo centras“, moteriðkø drabuþiø parduotuvë „Introstyle“, internetas namams KLI.LT, „Tik gëlës“, „STIHL“, UAB „Takada“. Informaciniai rëmëjai: naujienø ir informacijos portalas www.kedainietis.lt, Këdainiø kraðto televizija, laikraðèiai „Rinkos aikðtë“ ir „Këdainiø mugë“.

Skelbiama Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø atranka naujoms darbo vietoms kurti 2014 m. Këdainiø rajono Ðëtos seniûnijos teritorijoje Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektai – naujø darbo vietø kûrimo projektai projektai,, padedantys didinti atskirø vietoviø gyventojø uþimtumà. Projektø rengëjams, laimëjusiems konkursà, suteikiama valstybës finansinë parama (subsidija) darbo vietoms steigti. Valstybës parama vienai darbo vietai gali siekti iki Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø atrankos paskelbimo metu Vyriausybës patvirtintos minimalios mënesinës algos 40 dydþiø sumos (iki 40 000 Lt). Ávertinus padëtá vietos darbo rinkoje ir siekiant uþtikrinti efektyvø Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø ágyvendinimà Këdainiø rajono Ðëtos seniûnijos teritorijoje patvirtintas 2014 m. maþiausiai paklau-

siø profesijø sàraðas: socialinis pedagogas, lopðelio darþelio auklëtojo padëjëjas, logistas, virëjo padëjëjas, automobiliø mechanikas, stalius. Seminaras darbdaviams Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø rengimo ir ágyvendinimo klausimais organizuojamas 2014 m. vasario 24 d. 10 val. Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriuje Basanavièiaus g. 18, Këdainiai. Vietiniø uþimtumo iniciatyvø projektø paraiðkos teikiamos iki 2014 m. kovo 14 d. 15 val. 45 min. Paraiðkø teikimo vieta – Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyrius, adresas Basanavièiaus g. 18, Këdainiai, 201 kab. Informacija teikiama tel. (8 347) 57 608, (8 347) 67 257, atsakingas darbuotojas vyr. specialistë Vida Èiplienë.

Kovo 22 d. Këdainiø turizmo ir verslo informacijos centras organizuoja ekskursijà

,,Prezidentûra – Valdovø rûmai – Tuskulënø dvaro paslaptys“. Kaina - 69,91 Lt, moksl. ir senjorams – 61,91 Lt, neágaliesiems ir vaikams iki 7 m. – 53,91 Lt. Viskas áskaièiuota. Tel. 8 615 24 880, el. p. turizmas@kedainiutvic.lt

Moteris, dirbusias virëjomis buvusiame restorane „Nevëþis“, kvieèiame á susitikimà vasario 23 d. 15 val. kavinëje „32 ratai“. Tel. 60 863.

Virtuvës baldams ið ekspozicijos – 40 proc. nuolaida! Puikiai projektuojame! Puikiai pagaminame! Puikiai sumontuojame! Puikiai suderiname kainas! Gamintojo salonas: Vokieèiø g. 1 (prie „Statoil“ degalinës), tel. 55 905. .kokybejums.lt Darbo laikas: I–V nuo 10 iki 17 val., www www.kokybejums.lt

Prekës sodui ir darþui pigiau! GERIAUSIOMIS KAINOMIS PARDUODAME: polietileno plëvelæ ir agrodangà, darþoviø sëklas, durpes, vazonus bei daigyklas, kitas sodo ir darþo prekes.

Paðarai ir lesalai.

Mus rasite adresu: Topoliø g. 1, Këdainiuose (ðalia Këdainiø medelyno parduotuvës), tel. 8 616 00 474.

Ámonë prekiauja durpëmis, tràðomis, gëliø daigais, tulpëmis.

Priima iðankstinius uþsakymus auginti agurkø ir pomidorø daigus. Kreiptis telefonu 8 616 24 190.


2014 m. vasario 20 d.

Kryþiaþodþio „Valstybë“, spausdinto vasario 13 d., teisingas atsakymas – SIGNATARAI. Laimëtojas – Pranas KAZAKAITIS. Gulsèiai: Save, Basanavièiø, Mironas, RI, Bizauskas, Mala, SMS, Klanas, Ema, Tverti, Misa, Puola, Au, Palanga, Upeivis, Ea, Ðe, Stati, Ve, Ti, RG, Tisa, Drausies, Èa, Ala, Pienë, Birþiðka, Ua, Ava, As, Rasi. Statmenai: Ba, Esame, Saba, Klimas, Vileiðiui, Sizalis, Tiara, Parama, Nou, NT, Petrulis, Varsnas, Agapa, Ða, Kava, Tulpes, Rëk, Visas, Rua, Randas, Èe, Smetona, Ir, Smilgevièius, Siøs, Etapai.

Kryþiaþodis Nr. 1

Iðsprendæ ðá kryþiaþodá teisingà atsakymà pasakykite paskambinæ tel. 52 444.

15

RENGINIAI KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Vasario 22 d. 12 val. – garbaus amþiaus þmoniø klubo „Rudenëlis“ 10-meèio ðventë (su kvietimais). Vasario 23 d. 14–16 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Vasario 23 d. 16 val. – Stasio Povilaièio ir grupës jubiliejinis koncer tas „Penkiasdeðimt metø scenoje“. Bilieto kaina – 25 ir 30 Lt. Vasario 25 d. 14 val. ir 17.30 val. – filmas „Dviraèiais per Himalajus“. Bilieto kaina – 6 Lt, grupëms – po 4 Lt. KËDAINIØ KULTÛROS CENTRAS VILAINIØ SKYRIUS Kovo 1 d. 9–15 val. – tradicinis „Kazimieriniø kermoðius“. Tautodailininkø darbø paroda-mugë, 14 val. Liaudiðkø ðokiø festivalis „Kaziûnës suktinis“. Dalyvauja: Panevëþio Juozo Balèikonio gimnazijos jaunimo liaudiðkø ðokiø grupë „Siaustinis“, Panevëþio bendruomeniø rûmø pagyvenusiøjø liaudiðkø ðokiø grupë „Sidabrava“, Radviliðkio kultûros centro pagyvenusiøjø liaudiðkø ðokiø grupë „Patrepsëlis“, Akademijos kultûros centro jaunimo liaudiðkø ðokiø grupë „Ainiai“, Këdainiø kultûros centro pagyvenusiøjø liaudiðkø ðokiø grupë „Lankesa“, Këdainiø kultûros centro Vilainiø skyriaus miðrus vokalinis-instrumentinis ansamblis „Prie Nevëþio“. DAUGIAKULTÛRIS CENTRAS (Senosios Rinkos aikðtë 12) Emilijos Gaspariûnaitës Taloèkienës tapybos darbø paroda „Mano Lietuva“ (veiks iki kovo 13 d.). Vasario 22 d. 15 val. – meditacinë popietë „Gongø garsai“. Dalyvauja Valdas Aleksandravièius – muzikantas, vibracines muzikos puoselëtojas, klasikinës gitaros mokytojas. Bilieto kaina – 20 Lt, studentams, mokiniams, senjorams – 10 Lt. Organizatorius VðÁ „Postive Vibe“. J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398. Dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Vasario 21 d. 17 val. – Indrës Stulgaitës-Kriukienës ir Remigijaus Kriuko meninio stiklo kûriniø parodà „Ðviesos poezija“. Paroda veiks iki 2014 m. balandþio 12 d. DAILËS MOKYKLA Paroda, skirta Lietuvos valstybës atkûrimo dienai paminëti, „Nuo vasario 16 iki kovo 11“ (veiks iki kovo 11 d.). Parodà organizavo direktorë Vida Burbulienë ir mokytojas Virginijus Pliuðkys. ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Kovo 2 d. 12 val. – ðv. Miðios uþ lietuvius visame pasaulyje. Kovo 4 d. – ðv. Kazimiero – Lietuvos globëjo iðkilmë ir Uþgavëniø ðventë. 12 val. – ðv. Miðios uþ Tëvynæ, praðant ðv. Kazimiero palaimos mûsø kraðtui. Kovo 5 d. – Pelenø diena – Gavënios pradþia. Ðv. Miðios Pelenø dienà aukojamos sekmadienio tvarka 8, 10 ir 12 val. Gavëniniai giedojimai „Graudûs verksmai“ bus giedami sekmadieniais 12 val. ðv. Miðiose. Kryþiaus keliai Gavënios metu bus einami penktadieniais 17.30, sekmadieniais – 11.30 val. Kovo 7 d. 17.30 val. – kryþiaus keliai. 18 val. – sudëtinës ðv. Miðios aukotojø intencijai. Kovo 9 d. – Pirmasis Gavënios sekmadienis. 11.30 val. – kryþiaus keliai. 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos geradarius, uþ paðaukimus á dvasiná luomà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo diena. 12 val. – ðv. Miðios uþ Tëvynæ. Kovo 4 d. 17.30 val. – Kryþiaus keliai. Kovo16 d. – Antrasis Gavënios sekmadienis. 11.30 val. – Kryþiaus keliai, 12 val. – ðv. Miðios uþ parapijà, parapijos ir baþnyèios darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. PABERÞËS 1863 M. SUKILIMO MUZIEJUS Paroda skirta Paberþës kunigui Antanui Mackevièiui „Myliu savo Lietuvà, jai að atidaviau savo silpnas jëgas...“ (veiks iki vasario 28 d.).

Këdainiø rajono neágaliøjø dëmesiui! Nuo vasario 20 d. neágaliøjø draugijos patalpose (Radvilø g. 25) dirbs masaþuotojas Virgimantas. Norintys pasinaudoti paslauga turi registruotis tel.: 8 650 94 935, 60 118.

KËDAINIØ ARENA (J. Basanavièiaus g. 1A) TicketMarket.lt bilietø kasos: Këdainiø arena (I–V nuo 15 iki 17 val.), Këdainiø kultûros centras (I–IV nuo 12 iki 18 val. V nuo 12 iki 17 val. Bilietus galima ásigyti ir internete. Vasario 23 d. 15 val. – Lietuvos krepðinio lygos rungtynës Këdainiø „Nevëþis“ – Ðiauliø „Ðiauliai“. Vasario 27 d. 18 val. – Baltijos krepðinio lygos rungtynës Këdainiø „Nevëþis“ – Valmieros „Valmiera“ (LV). Kovo 1 d. 18 val. – teatralizuotas koncertas KEISTUOLIØ TEATRUI – 25. Kovo 4 d. 18 val. – Lietuvos krepðinio lygos rungtynës Këdainiø „Nevëþis“ – Utenos „Juventus“. Kovo 8 d. 18 val. – Valstybinis puèiamøjø instrumentø orkestras „Trimitas“ ir A. Raudonikio jubiliejinis koncertas „Skinsiu raudonà roþæ“.

Kalendorius SAULË Teka 7.33 val., leidþiasi 17.34 val., dienos ilgumas 10.01 val.

Draugijos taryba

UAB BIOFABRIKAS

iðsinuomotø 40–50 kv. m patalpas komercinei veiklai Këdainiuose. Siûlyti ávairius variantus. Tel. 8 620 62 554.

MËNULIS Pilnatis. Dienà: nuo +1 iki +5 oC, naktá: nuo –2 iki +3 oC, vëjas: nuo 4 iki 7 m/s.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Ketvirtadiená: Aidas, Leonas, Visgintas, Eitvydë. Penktadiená: Eleonora, Kæstutis, Þemyna, Feliksas.


16

2014 m. vasario 20 d.

Pasiekë apsikabinimo rekordà „Facebook“ leis vartotojams nurodyti lytá Socialinis tinklas „Facebook“ praneðë, kad po konsultacijø su tos paèios lyties asmenø ir transseksualø teisiø grupëmis suteiks galimybæ vartotojams nurodyti savo lytá ið 50 variantø. Galimi variantai, tarp kuriø – „biseksualas“, „transseksualas“,

„dvilytis“, leis þmonëms „iðreikðti tikràjá save“. Vartotojai taip pat galës pasirinkti lyties kategorijà: „jis“, „ji“ arba „jie“. Naujoji iniciatyva pirmiausia ásigalios vartotojams JAV, kurie naudoja „Facebook“ anglø kalba. Pasak „Facebook“ programi-

nës árangos inþinierës Brelë‘s Harison, daugeliui þmoniø tai nieko nereikð, taèiau kai kuriems tai turës poveiká. Remiantis Viljamso instituto 2011 metø praneðimu, JAV 0,3 proc. suaugusiøjø, t.y. beveik 700 tûkst. þmoniø, yra transseksualai.

Svarbiausia yra saulë ir paplûdimys ðiais malonumais mëgaujasi ne per toliausiai nuo savo gimtinës. 42 proc. europieèiø pernai pagrindines savo atostogas praleido savo ðalyje, 38 proc. – kitose ES valstybëse ir tik 19 proc. – uþ Bendrijos ribø. Per apklausà respondentø taip pat buvo teiraujamasi, kodël jie gráþta á prieð tai jau aplankytas vietas. 46 proc. apklaustøjø tai daro dël oro, gamtovaizdþio ir kitø

natûraliø sàlygø. Treèdaliui esminis dalykas yra apgyvendinimo sàlygos, 30 proc. – kultûrinës ir istorinës atrakcijos atostogø vietoje. Europos Komisijos duomenimis, ðiais metais 42 proc. apklaustøjø yra susiplanavæ iki dviejø savaièiø atostogas, 20 proc. atostogaus netgi daugiau kaip dvi savaites. 32 proc. ketina iðvykti trumpam. Kad ðiais metais neatostogaus, nurodë 14 proc. respondentø.

Tailande Valentino dienà pasiektas naujas rekordas: stebint komisijai, 26 poros stovëjo apsikabinusios 26 valandas, 26 minutes ir 26 sekundes.

Europos Sàjungos (ES) pilieèiams pernai per atostogas svarbiausi dalykai buvo saulë ir paplûdimys. Atitinkamos apklausos metu tai nurodë 46 proc. respondentø. 34 proc. teigë per atostogas vykæ aplankyti draugø ar giminiø. 30 proc. apklaustøjø per atostogas svarbiausia yra gamta. Toliau ES gyventojai minëjo kultûrà, sportà ir sveikatingumà. Ypaè mielai pilieèiai visais

Sudauþë vertingà vazà

Karðèio bangos pasiekë Australijà

JAV Floridos valstijoje protestuojantis vietos menininkas sudauþë kinø disidento ir menininko Ai Veivëjaus sukurtà vazà, ávertintà milijonu JAV doleriø.

Sulaikë ir... paleido

Australija jau ðiandien iðgyvena karðèio bangas, kokias klimatologai prognozavo tik po 15 metø. Melburne, Adelaidëje ir Kanberoje ðias metais tiek daug dienø buvo tokios karðtos, kokiø tikëtasi tik 2030-aisiais. Melburne tik 2030-aisiais buvo laukiama vidutiniðkai 12 karðtø dienø per metus, kai termomet-

ro stulpeliai perkopia 35 laipsniø ribà. Taèiau antrajame pagal dydá ðalies mieste jau dabar fiksuojama beveik 13 karðtø dienø per metus. Adelaidëje vidutiniðkai 23 kaitros dienos pranaðautos po 16 metø, taèiau jau dabar ðis rodiklis èia – 25 dienos. Bendras itin karðtø dienø skaièius Australijoje nuo 1950 me-

Legalizuota vaikø eutanazija

Vyko Stiliaus apdovanojimai

tø daugiau nei padvigubëjo. Karðèio bangos dël klimato kaitos jau dabar yra daþnesnës ir intensyvesnës. Dar ekstremalesniø karðèio periodø tikimybë, anot ekspertø, didëja. Padëties blogëjimo esà galima bûtø iðvengti tik skubiai gerokai sumaþinant ðiltnamio efektà sukelianèiø dujø iðmetimà.

Belgijos parlamentas legalizavo vaikø eutanazijà. Atstovø rûmai ketvirtadienio vakarà didele balsø dauguma priëmë ástatymà, leidþiantá taikyti eutanazijà mirtinai sergantiems ir labai didelius skausmus kenèiantiems nepilnameèiams. „Uþ“ balsavo 86 deputatai, „prieð“ – 44, susilaikë – 12. Prieð tai ástatymui pritarë Senatas. Kad ásigaliotø ástatymas dël eutanazijos, já dar turi pasiraðyti karalius. Tada Belgija taptø pirmàja valstybe pasaulyje, kuri panaikintø visus amþiaus apribojimus taikant ðià praktikà. Belgija 2002 metais priëmë ástatymà, kuris eutanazijos nepagydomai sergantiems vyresniems nei 18 metø þmonëms nebelaiko kriminaliniu nusikaltimu. „Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Didþiosios Britanijos sostinëje Londone vasario 18 dienà vyko prancûzø mados þurnalo “ELLE” rengiama Stiliaus apdovanojimø ceremonija, kuri organizuojama prieð Londono madø savaitæ. Nuotraukoje – britø modelis Sara Delavin.

Soèyje, kur vyksta þiemos olimpinës þaidynës, sulaikytos Rusijos merginø grupës „Pussy Riot“ narës Nadeþda Tolokonikova ir Marija Aliochina, kurios vëliau buvo paleistos.

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija@rinkosaikste.lt Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Neringa Jasutë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 176 Tiraþas 6 085 egz.


2014 m. vasario 20 d.

16


2014 m. vasario 20 d.


2014 m. vasario 20 d.


2014 m. vasario 20 d.


2014 m. vasario 20 d.


2014 m. vasario 20 d.

2014 02 20  
2014 02 20  
Advertisement