Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. gruodþio 5 d.

19-ieji leidimo metai

2013 m. gruodþio 5 d. Ketvirtadienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 137 (2 650)

Sumuðtas, bet atsisakæs vykti á ligoninæ, vyriðkis mirë

Kaina 1,20 Lt

Gruodþio 5-oji – Tarptautinë savanoriø diena „Þmones labiausiai suartina veikla“ J. V. Gëtë

Savanorystëje vienas ið svarbiausiø aspektø yra asmeninis kiekvieno savanorio apsisprendimas. Kiekvieno savanorio veikla yra unikali, kuria kuriamas bendrystës santykis. Koncerno VIKONDA UAB labdaros ir paramos fondo „Viltis–Vikonda“ savanoriai visuomenëje uþsitarnauja didþiulæ pagarbà ir pripaþinimà. Tariame didelá aèiû savanoriams uþ jø iniciatyvà ir norà pagelbëti kitiems. Labai dþiaugiamës, kad á savanorystës veiklà ásilieja vis daugiau jaunimo. Jûsø darbai jau duoda brandþiø vaisiø. Nesustokite darydami gerus darbus, dalinkitës didele meile ir rûpesèiu su tais, kuriems labiausiai to reikia. Su savanorystës diena, mieli „Sielarodþio“ savanoriai, ir visi rajono geradariai, prisidedantys prie kilnios misijos – pasidalinti, pagelbëti, suprasti. Virginija RAGAUSKIENË, koncerno VIKONDA UAB personalo direktorë /Nuotr. autorës/

Arvydas S. gyveno Tiskûnø gyvenvietës Naujojoje gatvëje esanèiame daugiabuèiame name, kuriame netikëtai ir uþgeso jo gyvybë.

Jovita ÞEBRAUSKAITË

Antradienio rytà savo namuose rastas negyvas V ilainiø seniûnijos TTiskûnø iskûnø kaimo gyventojas Arvydas S. Pirminiais duomeniVilainiø mis, tiskûnietis iðvakarëse buvo susimuðæs su kitu to paties kaimo gyventoju, ir jam buvo suþalota galva. /Nukelta á 2 psl./

Naujas pramogø klubas „W eekEnd“ – „WeekEnd“ geriausia vieta pobûviams, kolektyvø ir asmeninëms ðventëms, taip eekEnd“? pat konferencijoms ir susitikimams. Kodël „W „WeekEnd“? Todël, kad èia: • trys erdvës, kurias pagal renginio poreikius galima sujungti ar atskirti; • yra garso, ðviesos, vaizdo áranga, kuri tenkina visus atlikëjus, vedëjus, organizatorius, taip pat belaidis internetas; • Jus pasitiks ir aptarnaus profesionali darbuotojø komanda; • vaiðëms galime pasiûlyti ir kukliø, ir iðradingiausiø bei prabangiausiø patiekalø, ávairiø gërimø, populiariø kokteiliø; • patogus privaþiavimas, saugi aikðtelë automobiliams; • turime ilgametæ ávairiø renginiø, ðvenèiø organizavimo patirtá.

DIENOS PIETÛS – 10 Lt! Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà! Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.

Klubo erdvëse jaukiai gali jaustis iki 400 sveèiø.

Skambinkite, raðykite, visi esate laukiami! Tel.: +370 630 45 451; +370 638 32 213, adresas Tilto g. 2, Këdainiai, el. paðtas weekendpramogos@gmail.com Esame lankstûs, su visais uþsakovais rasime abipusiðkai naudingus sprendimus.

Skaitomiausias rajono laikraðtis Visada daug þiniø, naujienø, aktualijø!

Tarptautinës savanoriø dienos proga nuoðirdþiai sveikiname visus geros valios þmones, visuomeninio darbo savanorius, ypaè tuos, kurie savo kilniu pavyzdþiu ir kantrumu prisideda prie bendro gërio kûrimo, jaunosios kartos ugdymo. Didþiuokimës savanoriais ir jø atliekama veikla, junkimës prie savanoriðkø iniciatyvø, padëkime tiems, kuriems reikia Mûsø pagalbos, juk savanorystë – tai puikus bûdas prisidëti prie visuomenës gerovës kûrimo. Nuoðirdþiai linkime, kad savanorystës judëjimas sulauktø gausaus bûrio naujø nariø, aktyvaus rajono bendruomenës palaikymo, supratimo ir paramos. Bûkime europieèiais, remkime savanorystës idëjà ir tapkime savanoriais patys. Vidmantas VALANTIEJUS, Rajono savivaldybës Jaunimo reikalø tarybos pirmininkas


2

2013 m. gruodþio 5 d.

Miestà papuoðë ðeðiasdeðimtmetë þaliaskarë karës dar neturëjome, todël ji bus pati seniausia kalëdinë eglutë“, – pasakojo A. Kleiva. Tuo tarpu kitiems egluèiø savininkams seniûnas patarë ir toliau jas auginti bei laukti ateinanèiø metø gruodþio, kai vël bus renkama Kalëdø þaliaskarë.

Auðra MALINAUSKIENË

Antradiená á Didþiosios Rinkos aikðtæ buvo atgabenta ðventinë Kalëdø eglë, kurià miestui dovanojo Këdainiø miesto A. Mickevièiaus gatvës gyventojai Rimas ir Zita Kaunieèiai Kaunieèiai.. Þaliaskarës ðeimininkas teigë, kad jø graþuolei eglei yra ðeðiasdeðimt metø, o kadangi dvylikos metrø aukðèio medis këlë pavojø gyvenamajam namui ir gyventojams, nuspræsta já padovanoti padovanoti.. Malonu dovanoti R. Kaunietis pasakojo, jog kai 2003 metais pirko sodybà eglë buvo maþesnë, todël ðeimininkai galvojo, kad þaliaskarë stiebsis gerokai lëèiau. „Kadangi medis sparèiai augo, nusprendëme já padovanoti. Negaila atsisveikinti su ðiuo medþiu, nes jis gali lûþti, todël kelia pavojø. Siauèiantys dideli vëjai pas kaimynus nuvertë dvi egles, taip galëjo nutikti ir mums. Dabar malonu, kad mûsø eglë papuoð miestà per Kalëdas“, – kalbëjo R. Kaunietis.

Kvieèia á ðventæ

Këdainiø miesto seniûnas A. Kleiva teigë, kad ðiemet miestà papuoðianti kalëdinë eglutë bus viena seniausiø.

Ateis paþiûrëti Pasak paðnekovo, 2004 metais ið jø norëta ðià eglæ nupirkti, taèiau ðeimininkai jos nepardavë. Vëliau ðià þaliaskaræ ásigyti bandë dar vienas pirkëjas, mat jos ðakomis ketino uþdengti roþes, kad ðios þiemà nenuðaltø. „Gerai, kad tuomet nepardavëme. Dabar bûtinai nueisiu á Didþiosios Rinkos aikðtæ paþiûrëti

Këdainiø mieste A. Mickevièiaus gatvëje stovinti þaliaskarë netrukus buvo iðgabenta á Didþiosios Rinkos aikðtæ, kur kalëdiniu laikotarpiu dþiugins këdainieèius. /Nuotr. autorës/

kaip bus áþiebta mûsø eglutë. Kasmet prieð Kalëdas patys irgi jà papuoðdavome girliandomis“, – sakë R. Kaunietis.

Pradëjo pavasará Miesto seniûnas Alvydas Kleiva teigë, kad ðiø metø kalëdinë eglë yra pati seniausia ið visø, kurios iki ðiol puoðë miestà.

„Jau nuo pavasario ëmëme ieðkoti Kalëdø eglës. Per tà laikà apvaþiavome daugelá rajono vietoviø: Surviliðká, Krakes, Josvainius, Këdainiø miestà ir kt. Prieð maþdaug mënesá sulaukëme pasiûlymo apsilankyti A. Mickevièiaus gatvëje. Apþiûrëjome. Ji mums patiko, nes aukðta, graþiai nuaugusi, lygiomis ðakomis. Tokios senos þalias-

Ðià savaitæ kalëdinë eglë turëtø bûti pastatyta ir papuoðta. „Ðiemet papuoðime savotiðkai ir tai galbût stebins këdainieèius, nes dekoras bus lengvas, naujos formos, vyraus baltos spalvos elementai ir kt.“, – intrigavo A. Kleiva. Jau vyksta ir intensyvûs miesto puoðimo darbai. Maþdaug prieð mënesá prie rajono savivaldybës, Knypavos Rinkos ir Senosios Rinkos aikðtëse, J. Basanavièiaus, È. Miloðo gatvëse ir kt., pradëtos karpyti medþiø ðakos, ant kuriø bus kabinamos girliandos, nuðviesianèios miestà. A. Kleiva tvirtino, kad ðiø metø miesto dekoracijos irgi nustebins këdainieèius ir sveèius, taèiau visko neatskleidë, o pasiûlë laukti sparèiai artëjanèiø graþiausiø metø ðvenèiø. Kalëdø eglës áþiebimo ðventë vyks gruodþio 13 dienà, penktadiená, 17 val. Didþiosios Rinkos aikðtëje.

Sportininkus pagerbë savivaldybëje Sumuðtas, bet atsisakæs vykti á ligoninæ, vyriðkis mirë

Lina FIODOROVA

Antradiená rajono savivaldybëje meras Rimantas Diliûnas áteikë apdovanojimus futbolininkams – sidabrà Lietuvos futbolo federacijos (LFF) I lygoje iðkovojusiems „Nevëþio“ vyrams ir LFF IIIII lygos Kauno apskri ties pirmenybëse rezultaapskrities tyvumu blykstelëjusi ai auksinei blykstelëjusiai Këdainiø jaunimo rinktinei „Nevëþis-2 “. Nevëþis-2“. Savivaldybës tarybos salëje susirinkusius sportininkus sveikino meras R. Diliûnas, vicemerë Nijolë Naujokienë, Kauno apskrities futbolo federacijos (KAFF) prezidentas Romanas Levinskis, viceprezidentai Romas Pikèilingis ir Vasilijus Popovas. Abiejø komandø þaidëjams, klubo medikui, treneriams, prezidentui Sauliui Skibiniauskui áteikti medaliai ir savivaldybës prizai. Savo ruoþtu klubas apdovanojo iðtikimiausius komandos rëmëjus.

/Atkelta ið 1 psl./

Pirmosios vietos medalá KAAF prezidentas R. Levinskis (deðinëje) áteikë ir merui R. Diliûnui.

Policijos komisariato pareigûnai, ëmæsi tirti ðá ávyká, iðsiaiðkins visas jo aplinkybes, tada ir bus þinoma, kiek kieno kaltës yra ðioje tragiðkai pasibaigusioje istorijoje, taèiau ikiteisminis tyrimas pradëtas dël nuþudymo, o ðiuo nusikaltimu átariamas 1962 metais gimæs tiskûnietis K. S. Pirminiais duomenimis, Arvydas S., gimæs 1959 metais, pirmadienio vakare su kitais kaimo vyriðkiais apsilankæs parduotuvëje, kieme susipyko su K. S. dël dviraèio, ir jiedu vienas kità apdauþë.

Kronika REMONTUOS GELEÞINKELIO PERVAÞÀ

KAFF medaliai áteikti jauniesiems þaidëjams – Këdainiø jaunimo rinktinei „Nevëþis-2“. /Nuotr. autorës/

AB „Lietuvos geleþinkeliai“ filialas „Kauno geleþinkeliø infrastruktûra“ praneða, kad gruodþio 10 d. nuo 8 iki 15 val. dël geleþinkelio remonto laikinai uþdaromas automobiliø transporto eismas per geleþinkelio pervaþà (129+683) Këdainiø mieste, Elevatoriaus gatvëje. Automobiliø transporto eismas bus nukreiptas aplinkiniais keliais.

VYKS ANTRAS PASITARIMAS Pasitarimas dël Këdainiø rajono turizmo klasterio vyks gruodþio 12 d. (ketvirtadiená) 10 val. Daugiakultûriame centre (Senosios Rinkos a. 12).

Gráþæs namo Arvydas S. pasijuto blogai, ðeima jam iðkvietë greitàjà medicinos pagalbà, apþiûrëjæ nukentëjusájá medikai norëjo já veþti á Këdainiø ligoninës priimamàjá, taèiau vyriðkis kategoriðkai atsisakë vaþiuoti ir atsisakymà patvirtino paraðu. O ankstø rytà vyriðkis jau buvo miræs. Pirminë ekspertizë parodë, kad Arvydui S. buvo lûþusi kaukolë ir kraujas iðsiliejæs á smegenis. Tokia tragiðka konflikto baigtis lëmë ir netikëtà posûká K. S. gyvenime – vyriðkis átariamas nuþudymu, policija já sulaikë ir uþdarë á areðtinæ.

ÐËTOJE IR JOSVAINIUOSE SKAMBËS DÞIAZAS Gruodþio 9 d. 17.30 val. Ðëtos kultûros centre ir 20 val. kavinëje „Grûdynë“ Josvainiuose muzikinë grupë „The Schwings“ pristatys tarptautiná dþiazo muzikos projektà „The Schwings feat. Denise Fontoura“ (Lietuva–Brazilija). Muzikantai: Denise Fontoura – vokalas (Brazilija), Remigijus Ranèys – saksofonas (Lietuva), Paulius Volkovas – gitara (Lietuva), Denisas Muraðovas – kontrabosas (Lietuva). Kolektyvo muzikinis repertuaras klausytojus nukels á 1930-øjø Paryþiaus klubus, kuriuose tuo metu skambëjo svingas, èigoniðkojo dþiazo muzika bei trypë lindihopo ðokëjai.


2013 m. gruodþio 5 d.

3

Seniûnijose sutvarkyti keliai daugiau kaip uþ 4 mln. litø Neringa JASUTË

Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos Këdainiø rajono savivaldybei ið Keliø prieþiûros ir plëtros programos skyrë 4 141 900 litø (2 finansavimo sutartys). Ið ðiø lëðø 841 tûkst. Lt buvo tikslinës – Këdainiø rajono Surviliðkio seniûnijos Uþupës kaimo Liaudies gatvei rekonstruoti rekonstruoti,, árengiant bituminæ dangà. Kitos lëðos, t. y. 3,3 mln. Lt, buvo panaudotos Këdainiø rajono keliø ir gatviø prieþiûrai, remonto (taisymo), rekonstrukcijos darbams. Kaimo seniûnijoms buvo skirta 60 proc. lëðø, o miesto seniûnijai – 40 proc. ðiø lëðø.

Sutvarkytos gatvës Këdainiø miesto ir kaimiðkosiose seniûnijose ið Keliø prieþiûros ir plëtros programos lëðø buvo rekonstruotos ir árengtos keturios gatvës: Josvainiø miestelio Labûnavos gatvë uþ 153 680 litø, Ðëtos seniûnijos Þilvièiø gatvë – uþ 76 930 Lt, Pelëdnagiø seniûnijos Ateities gatvë – uþ 178 tûkst. Lt. Surviliðkio seniûnijos Sirutiðkio kaime iðasfaltuota dalis Þemaièiø gatvës uþ 86 tûkst. litø. Europos Sàjungos, valstybës, Keliø prieþiûros ir plëtros programos bei savivaldybës lëðo-

Rekonstruota Pelëdnagiø kaimo Ateities gatvë.

Geguèiø gatvëje jau uþbaigti remonto darbai.

mis baigti Këdainiø miesto Gegu- faltbetonio dangos atnaujinta èiø gatvës (919 tûkst. litø) rekonst- Krakiø seniûnijoje, o maþiausiai rukcijos darbai. – Gudþiûnø. Dotnuvos miestelyje atnaujinta Vytauto gatvës ðaliAtlikti prieþiûros ir remonto gatvio danga nuo Vilties iki Krandarbai to g. uþ 44,5 tûkst. litø. Këdainiø rajono seniûnijose Miesto ir kaimiðkosiose seþvyruoti keliai sustiprinti þvyru uþ niûnijose buvo atlikti gatviø prie438 tûkst. litø. Kaimo seniûnijø iðþiûros ir remonto darbai uþ 2 547 lygintø keliø ilgis 440 kilometrø, o 915 litø: Këdainiø mieste atnaumiesto keliø gerokai maþiau – 28 jinta asfaltbetonio danga Ðëtos kilometrai. Daugiausia keliø bugatvëje (nuo geleþinkelio pervavo iðlyginta Vilainiø seniûnijoje. þos iki J. Basanavièiaus g.) uþ 238

to Mindaugo g. 16-ojo, P. Lukðio g. 7-ojo, S. Jaugelio-Telegos g. 32ojo namø kiemai. Dalinai gyventojø lëðomis remiami ir kitø daugiabuèiø namø kiemø blogiausios bûklës dangos remonto darbai. Uþ 705 tûkst. Lt atnaujintos ðaligatviø atkarpos: Këdainiø miesto J. Basanavièiaus gatvë, nuo Rûtø gatvës iki stadiono ir nuo Birutës gatvës iki S. Dariaus ir S. Girëno gatvës.

651 litø, sutvarkytos dangos plotas – 2 468,7 m²; Keleriðkiø kaimo Aukðtaièiø ir Jaunimo gatviø bei Daumantø sodø kelio atkarpa – uþ 143 tûkst. litø. Dotnuvos, Gudþiûnø, Krakiø, Pelëdnagiø, Pernaravos, Truskavos, Vilainiø seniûnijose atnaujinta 10 700 m² asfaltbetonio dangos uþ 575 tûkst. litø. Daugiausia keliø ir gatviø as-

Sutvarkytos daugiabuèiø gatvës Daugiabuèiø namø kiemø dangos remonto programai ágyvendinti 2013 metais ið savivaldybës skolintø lëðø panaudota 200 tûkst. Lt. Gyventojø indëlis – 19 116 Lt. Suremontuoti Këdainiø mies-

Atsirado naujø þenklø Ðiais metais visoje Këdainiø savivaldybëje atsirado 109 nauji informaciniai (gatviø pavadinimai) ir kelio þenklai. Tai kainavo apie 40 tûkst. litø. Taip pat uþ 33 tûkst. litø atlikti inþineriniai darbai, ið jø didþiausiais laikomi Josvainiø miestelio Këdainiø gatvëje atlikti darbai.

Uþ atsidavimà darbui dovanojo kelionæ Auðra MALINAUSKIENË

Jau antrus metus ið eilës Dotnuvos seniûnas V ytautas Vytautas Grigas á bendrà ddviejø viejø dienø kelionæ pakvieèia bendruomenës pirmininkus ir seniûnaièius. Tokiu bûdu jis atsidëkoja jiems uþ bendradarbiavimà. Ðákart visi kartu iðsiruoðë á Druskininkus. Dalijosi áspûdþiais Pakeliui á ðá kurortà ðeðiolika þmoniø – deðimt bendruomenës pirmininkø ir ðeði seniûnaièiai, bei Dotnuvos seniûnas V. Grigas pirmiausia uþsuko á Merkinæ, kur apsilankë Dzûkijos nacionaliniame parke, apþiûrëjo garsiàjà Merkinës piramidæ, V. Mickevièiaus-Krëvës paminklà ir muziejø, uþkopë á Merkinës piliakalná bei kt. „Po to patraukëme á Druskininkus. Ðiame kurorte pramogavome „Snow arenoje“ ir vandens pramogø parke, apþiûrëjome miestà ir jame esanèius objektus, taip pat dalyvavome ekskursijoje po Grûto parkà. Vienà kelionës vakarà skyrëme bendravimui“, – pasakojo V. Grigas.

Dotnuviðkiai prie garsiojo Grûto parko.

kitus geriau paþinti, iðsikalbëti, pasidalinti þiniomis ir patirtimi. ViPraëjusiais metais seniûno sa tai vëliau praverèia tiesioginiainiciatyva Dotnuvos seniûnijos me jø darbe“, – sakë paðnekovas. bendruomeniø pirmininkai ir seBuvimas suartina niûnaièiai kartu vaþiavo á Nidà. Pasak V. Grigo, á ðiemetinæ „Kadangi ðie þmonës dirba kelionæ su visuomenininkais jis vy- visuomeniniais pagrindais, noriko tarsi su nauja ðeima. me jiems padëkoti uþ atsidavimà „Tokios bendros iðvykos suar- darbui ir paskatinti toliau aktyviai tina þmones ir padeda vieniems darbuotis. Juk bûtent nuo ben-

Padeda paþinti

druomenës pirmininkø ir seniûnaièiø priklauso seniûnijos gyvenimas. Jie – nuolatiniai seniûnijos pagalbininkai, padedantys iðspræsti daugumà gyventojams iðkilusiø klausimø ir problemø“, – ásitikinæs V. Grigas. Seniûnas dëkoja rëmëjui, suteikusiam progà dotnuviðkiø kompanijai iðvykti dviem dienoms á Druskininkus.

Darbai atliekami tikslingai „Visos keliø programos lëðos panaudojamos atsakingai ir kryptingai. Rezultatai akivaizdûs tiek mieste, tiek rajone. Iðasfaltuotos gatvës, atnaujintos keliø ir gatviø dangos, pastatyti nauji þenklai, naujai sutvarkyti ðaligatviai keièia mûsø miesto ir miesteliø vaizdà. Jie tampa patogesni gyventojams, ten veikianèioms verslo ámonëms bei ástaigoms. Þinoma, visø gyventojø, seniûnijø poreikiø patenkinti tikrai negalime, bet rajono Taryba, savivaldybës administracija stengiasi iðgirsti kiekvienà ir pagal nustatytus prioritetus teisingai paskirstyti turimas lëðas“, – sakë mero pavaduotoja Nijolë Naujokienë.

Gruodþio 5 d. 13 val. Këdainiø kultûros centre vyks etnokultûrinë paroda Programoje: - Afganistano tautiniø kostiumø, nacionalinës virtuvës, folkloriniø dainø ir muzikos pristatymas. - Ukrainieèiø tautiniø kostiumø, nacionalinës virtuvës, folkloriniø dainø ir muzikos pristatymas. 13–13.30 val. salëje skambant muzikiniams áraðams su afganistanieèiø ir ukrainieèiø dainomis bei melodijomis, atvykæ sveèiai galës susipaþinti su stendu, apþiûrëti tautinius kostiumus, pasimëgauti kava ir arbata. 13.30–13.45 val. – projekto „PGU kompetencijos, kultûros, galimybës“ ir etnokultûrinës parodos programos bei tikslø pristatymas. 13.45–14 val. – afganistanieèiø pristatymas: Afganistano vëliava, tautiniai kostiumai, kulinarinis paveldas, etnokultûrinis palikimas. 14–14.15 val. – ukrainieèiø pristatymas: ukrainieèiø vëliava, tautiniai kostiumai, kulinarinis paveldas, etnokultûrinis palikimas. 14.15–14.30 val. – uþsienieèiø ðokiai, koncertiniai numeriai. 14.30–15.30 val. – Afganistano ir Ukrainos kulinarinio paveldo pristatymas ir vaiðës skambant muzikiniams áraðams. Visa programa, kulinarinio paveldo pristatymas ir gausios vaiðës – NEMOKAMAI! Maloniai kvieèiame!


4

2013 m. gruodþio 5 d.

„Nevëþis“ pergaliø „Lietkabeliui“ neatiduoda Lina FIODOROVA

Antradiená Baltijos krepðinio lygos (BBL) rungtynëse Këdainiø „Nevëþis“ savo aikðtëje rezultatu 62:56 (13:16, 111:16, 1:16, 20:7, 18:17) áveikë Panevëþio „Lietkabelio“ klubà. Këdainieèiai varþovus iš Panevëþio šiemet nugali jau ketvirtà kartà, tad „Nevëþis“ „Lietkabeliui“ iðlieka neákandamas. Rungtyniø lûþis – treèiame këlinyje Rungtynes pradëti treneris patikëjo T. Brazeltonui, S. Buterlevièiui, P. Butkevièiui, A. Ðikðniui ir G. Leonavièiui. Pirmajame këlinyje pasiþymëti pavyko tik A. Ðikðniui (6 taðkai) ir po traumos tebesveikstanèiam P. Butkevièiui (7 taðkai). Panevëþio ekipa, su kuria ðá sezonà këdainieèiai þaidþia jau ketvirtà kartà, iðanalizavusi këdainieèiø þaidimà, aktyviai gynësi ir neleido susirinkti lengvø taðkø. Tad po dviejø maèø rezultatas buvo 24:32 sveèiø naudai. Rungtyniø lûþis ávyko treèiajame këlinyje, kai þaidëjai suaktyvino gynybà ir ëmësi iniciatyvos. Gintaro Leonavièiaus ir Arvydo Ðikðniaus pastangomis „Nevëþio“ komanda spurtavo 22:4 ir atitrûko nuo varþovø. Nors iki rungty-

Varþybø akimirka.

BBL rungtynëse Këdainiø „Nevëþis“ áveikë varþovus ið Panevëþio.

niø pabaigos likus trims minutëms skirtumas iðtirpo ir rezultatas tapo lygus, á aikðtelæ gráþæs A. Ðikðnius metë galingà tritaðká, R. Jakðtas pridëjo dvi baudas, o metimà ið toli pataikæs komandos kapitonas V. Ginevièius uþbaigë rungtynes „Nevëþio“ naudai.

Þaidimas suvienodës? „Þaisti tiek rungtyniø su ta paèia komanda yra labai sudëtinga. Vis reikia iðradinëti dviratá, ieð-

koti kaþko naujo. Greitu metu susiniveliuosime su Panevëþiu – bûsime vienodi, bet yra kaip yra“, – sakë „Nevëþio“ strategas G. Leonavièius. Panevëþio ir Këdainiø komandø tarpusavio varþybos dar nesibaigë. Sausio mënesá ðios ekipos dar du kartus susitiks Lietuvos krepðinio federacijos (LKF) taurës turnyre ir dar bent du kartus kovos Lietuvos krepðinio lygoje (LKL).

Vienas geriausiø kûno kultûros mokytojø – këdainietis Kë dainiø rr.. Akademijos Këdainiø gimnazijos kûno kultûros mokytojas Rimvydas Proscevièius pateko á geriausiø Lietuvos kûno kultûros mokytojø penketukà penketukà.. Konkursà „2013 m. geriausiø Lietuvos kûno kultûros mokytojø penketukas“ organizavo Lietuvos mokiniø neformaliojo ðvietimo centras kartu su Ðvietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kûno kultûros ir sporto departamentu prie LR Vyriausybës, Lietuvos sporto universitetu ir Lietuvos olimpine akademija. Geriausiais 2013 m. ðalies kûno kultûros mokytojais taip pat paskelbti: Nerijus Pakalnis, Ðir-

Mokytojas R. Proscevièius – geriausiø ðalies kûno kultûros mokytojø penketuke.

vintø „Atþalyno“ progimnazija; Edvinas Gedgaudas, Ðiauliø Juliaus Janonio gimnazija; Audra Vilûnienë, Kauno „Varpo“ gim-

Dëmesio! Puikûs kalëdiniai pasiûlymai ir nuolaidos! - Laminuotos grindys - Vidaus ir lauko durys bei dailylentës - Grindjuostës Kas 20 pirkëjui – prekë uþ savikainà! Mus rasite J. Basanavièiaus g. 89C, tel. 8 698 45 667.

Pasitiki þaidëjais

Negali bûti visà laikà gerai

Rungtynes puikiai pradëjo vis dar ásibëgëti bandantis Povilas Butkevièius. Jis per septynias minutes pelnë 8 taðkus ir po dviejø këliniø buvo rezultatyviausias „Nevëþio“ þaidëjas. Vis dëlto treneris G. Leonavièius antroje maèo pusëje jam ðanso nesuteikë. „Eksperimentuoti dar ne laikas. Leidþiu já á aikðtelæ tam, kad „pagautø“ tà sportinæ formà, bet Povilui dar sunku. Noriu, kad komanda laimëtø, o ne pralaimëtø, todël labiau pasitikiu sveikais þaidëjais“, – paaiðkino treneris. Pasak jo, pastarøjø rungtyniø paskutiniame ketvirtyje gerai suþaidë R. Jakðtas: „Paskutiniuose trijuose susitikimuose ðis þaidëjas pasirodë iðties solidþiai.“

Tuo tarpu ðis maèas buvo blogiausias per ðá sezonà Simui Buterlevièiui, kuris prametë aðtuonis tritaðkius ið aðtuoniø, ir rezultatyviausiam LKL krepðininkui Tyronui Brazeltonui, prametusiam penkis metimus ið penkiø ir padariusiam penkias klaidas. „Svarbiausia, kad atradome penketukà, kuris persvërë rezultatà ir laimëjo rungtynes, – apie netaiklius metimus kalbëjo treneris G. Leonavièius. – Kartais bûna, kad nesiseka. Negali juk visà laikà bûti gerai.“ Kitas iððûkis „Nevëþiui“ – sekmadiená, gruodþio 8 d. Namø arenoje LKL rungtynëse jie susitiks su Klaipëdos „Neptûnu“.

Ámonë „Martyno Kaupo individuali veikla“ atliko þemës sklypo, esanèio Këdainiø r. sav., kadastrinius matavimus: Surviliðkio sen., Bakainiø k., sklypo kad. Nr. 5380/0005:385, dël ribø suderinimo praðome atsiliepti gretimo sklypo kad. Nr. 5380/0005:374 paveldëtojus, savininkas (Robertas Ruðas, miræs 2013 07 19); Gudþiûnø sen., Jaunakaimio k., sklypo kad. Nr. 5320/ 0003:6 ir Dotnuvos sen., Jaunakaimio k., sklypo kad. Nr. 5301/0002:255, dël ribø suderinimo praðome atsiliepti gretimo sklypo kad. Nr. 5320/0003:8 paveldëtojus, savininkas (Stasys Songaila, miræs 2013 09 s15), Pelëdnagiø sen., Serbinø k., sklypo kad. Nr. 5337/ 0002:630, dël ribø suderinimo praðome atsiliepti gretimo sklypo kad. Nr. 5337/0002:640 paveldëtojus, savininkas (Stasë Planèiûnienë, mirusi 2013 09 02),

nazija; Asta Bagdonienë, Lazdijø r. Seirijø Antano Þmuidzinavièiaus gimnazija. „Rinkos aikðtës“ inf.

Puiki dovana artëjanèiom Ðv. Kalëdom Dovanø kuponas uþ 100 Lt, paslaugø atliekame uþ 150 Lt.


2013 m. gruodþio 5 d.

Draugo dienà dovanojo ðypsenas Labdaros ir paramos fondo „V iltis–V ikonda“ savanoriai „Viltis–V iltis–Vikonda“ savanoriai,, minëdami TTarptautinæ arptautinæ draugo dienà, gera nuotaika dalijosi su Këdainiø ðviesiosios gimnazijos bendruomene. Pertraukø metu mokytojai bei gimnazistai su savo draugais buvo kvieèiami ásitraukti á akcijà „Padovanok ðypsenà“. Fondo savanoriai neliko skolingi – dalyviai buvo vaiðinami gardþiais kepyklëlës „Marmalleta“ sausainiais. Akcijoje dalyvavo ne tik gimnazijos direktorë Violeta Liutkienë bei pavaduotoja Vilma Sakalauskienë, bet ir visi mokytojai, mokiniai ir gimnazijos darbuotojai. Visi jie gimnazijos kiemelyje savo ðypsenomis sukûrë nepakartojamà atmosferà. „Dþiaugiamës, kad sulaukëme tiek daug norinèiø prisidëti þmoniø, tiek daug ðypsenø ir tiek daug gerø emocijø. Paþadame, kad dar ne kar-

5

Seniûnijø naujienos Pelëdnagiai ÁÞIEBS KALËDØ EGLUTÆ Gruodþio 6 dienà, penktadiená, Këdainiø kultûros centro Nociûnø skyriuje vyks Kalëdø eglutës áþiebimo ðventë „Sveika, Þaliaskare“, kurià organizuoja ðios skyriaus vadovë Daiva Makutienë. Papuoðæ eglutæ vaikai ðoks, dainuos, taip pat kiekvienas raðys laiðkus Kalëdø Seneliui. Susirinkusiems koncertuos popchoras „Sapnas“.

Labdaros ir paramos fondo „Viltis– Vikonda“ savanoriai sausainius mainë á Ðviesiosios gimnazijos bendruomenës ðypsenas.

ATVAÞIUOJA Á PELËDØ KAIMÀ

/Nuotr. LPF „Viltis–Vikonda“/

tà gimnazistus ir visus këdainieèius kviesime prisijungti prie gerø darbø“, – mintimis dalijosi LPF „Viltis– Vikonda“ savanoriai. Labdaros ir paramos fondo

organizuojama akcija „Padovanok ðypsenà“ startavo lapkrièio 12 dienà ir dabar lankosi mokyklose, kviesdama kuo daugiau þmoniø prisijungti prie ðio kilnaus tikslo –

surinkti kuo daugiau ðypsenø ir jas padovanoti tiems, kuriems jø labiausiai reikia. Laura ÞIUPSNYTË, LPF „Viltis–Vikonda“ savanorë

Projekto partneriai susitiko Olandijoje

Gruodþio 6 dienà Pelëdnagiuose esanèiame Pelëdø kaime lankysis Vietos veiklos grupës atstovai ið Kelmës rajono. Gruodþio 20-àjà èia vieðës aðtuntokai ið Kauno Jono Þemaièio-Vytauto progimnazijos, o kità dienà – gruodþio 21-àjà – ketvirtokai ið Panevëþio.

SURENGË POPIETÆ Lapkrièio 29 dienà Pelëdnagiø bendruomenës centras, vadovaujamas Virginijos Vilkelienës, surengë kûrybinæ vakaronæ, kurios metu savo ir kitø autoriø eiles skaitë aðtuoni renginio dalyviai: Labûnavos klebonas Skaidrius Kandratavièius, Irena Ginelevièienë ir Èeslovas Ðilanskas ið Pelëdnagiø, dvi vieðnios ið Beinaièiø, taip pat Labûnavos ir kt.

ÁRENGË ÐLAITÀ

Viena ið projekto dalyviø – Këdainiø suaugusiøjø ir jaunimo mokykla.

Këdainiø suaugusiøjø ir jaunimo mokykla pradëjo ágyvendinti naujà tarptautiná Grundtvig mokymosi partnerysèiø projektà „Mokymasis – kova su skurdu“, kuriame dalyvauja septynios institucijos ið ávairiø Europos ðaliø: Jungtinës Karalystës, Olandijos, Ðveicarijos, Vengrijos, Slovënijos, Suomijos ir Lietuvos. Pirmasis projekto partneriø susitikimas vyko Olandijoje, Utrecht mieste. Jo metu aptarta kiekvienos projekte dalyvaujan-

èios ðalies atsakomybë ir vaidmuo. Pagrindinis projekto tikslas – dalintis geràja patirtimi, rengti seminarus ir paþintinius vizitus,

iðgirsti asmeninës sëkmës istorijas, kurios turëtø motyvuoti socialinës atskirties asmenis aktyviau dalyvauti visuomeninëje veikloje. Projekte bus nagrinëjamas suaugusiøjø/mokiniø dalyvavimas veikloje, diskutuojama su jø tëvais, aptariama praktinë veikla, kuria siekiama sumaþinti nedarbà ir kurti socialinæ gerovæ. Pasibaigus projektui ketinama iðleisti

metodinæ priemonæ, kurioje partnerës ðalys apraðys pagrindinius kriterijus ir strategijas, kaip sugràþinti tikslines grupes á visuomenæ ir darbo rinkà. Antrasis projekto dalyviø susitikimas planuojamas 2014 m. balandþio mënesá Vengrijoje. Ieva BRAZAUSKAITË-ZUBAVIÈIENË, projektø koordinatorë Laura PAULAUSKIENË, anglø kalbos mokytoja

Bandomajam ESCO projektui savivaldybë pasiûlë tris darþelius Këdainiø rajono savivaldybës administracija priëmë kvietimà dalyvauti bandomajame ESCO projekte, renovuojant vieðuosius pastatus, ir pasiûlë 3 objektus: mokyklà-darþelá „V aikystë“, mokyklà„Vaikystë“, darþelá „Puriena“ bei darþelá „V yturëlis“. „Vyturëlis“. Jei bus atrinkti savivaldybës pasiûlyti objektai, tai vykdant ðá projektà planuojama renovuoti pastatus juos apðiltinant, modernizuoti apðvietimà, ðildymo sistemà bei ádiegti kitas energijà taupanèias priemones. Pilotinio ESCO projekto

metu (planuojama projekto pradþia – 2014 m. II ar III ketvirtis) bus renovuota apie 40 000 m² ploto vieðøjø pastatø visoje Lietuvoje. Renovacijai buvo reikalinga pasiûlyti labiausiai energetiðkai neefektyvius pastatus, kadangi pilotiniam projektui bus

atrinkti tie pastatai, kuriuose ámanomi didþiausi galimi energijos sutaupymai. Energetikos ministerija ðiuo metu dalyvauja 2014–2020 m. ES struktûrinës paramos panaudojimo Lietuvoje Veiksmø programos, kurioje bus patvirtintos remiamos sritys, rengime. Viena ið svarbiausiø priemoniø ðioje srityje yra vieðøjø pastatø renovacija. Kaip vienas ið galimø vieðøjø pastatø renovacijos modeliø yra

vadinamasis ESCO (angl. Energy service company) modelis. ESCO yra specializuota inþinerinë ar statybø ámonë, kuri investuoja á pastato renovacijà ið nuosavø arba skolintø lëðø, tokiu bûdu pagerindama pastato energiná efektyvumà, kuris leidþia investuotus pinigus ir papildomà pelnà padengti ið uþsakovo sutaupytos energijos sàskaitos. Reda IVANAUSKIENË, Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialistë

Baigiantis lapkrièio mënesiui seniûnija prie Pelëdnagiø ambulatorijos spëjo árengti nuoþulnø ðlaità. Juo á ambulatorijà bus lengviau patekti negalià turintiems gyventojams ir mamoms, kurioms maþus vaikus veþimëliuose reikia atveþti pas vaikø gydytojà. Pusæ reikalingø lëðø ðlaitui árengti skyrë rajono savivaldybë, o kità dalá – Pelëdnagiø ambulatorija. Árengimo darbus atliko seniûnijoje besidarbuojantys þmonës.

IÐVEÞË ATLIEKAS Prieð prasidedant þiemai seniûnija, tikëtina, paskutiná kartà ðiais metais iðveþa atliekas ið visø ðeðiø seniûnijoje veikianèiø kapiniø. Á kai kurias kapines, pavyzdþiui, Nociûnø, nesàþiningi þmonës priveþë daug ávairiø iðardytø lengvøjø automobiliø detaliø, kurias dabar teks á sàvartynà iðveþti gyventojams.

SUSIMOKËKITE UÞ RINKLIAVÀ Seniûnijos administracija primena, kad baigiantis metams gyventojai pasitikslintø, ar yra sumokëjæ atliekø rinkliavà. Seniûnijos administracija apgailestauja, jog iki ðiol dalis þmoniø yra nesusimokëjæ rinkliavos uþ 2012 metus. Tokiø gyventojø atþvilgiu þadama imtis visø teisiniø priemoniø.


6

2013 m. gruodþio 5 d.

Kraðto bendruomenëms – Këdainiø PRC mokiniai staþavosi Turkijoje verslumo pamokos

Kalnaberþëje vykusioje konferencijoje dalintasi patirtimi ir þiniomis apie bendruomeninio verslo ákûrimà. /Nuotr. autorës/

Lina FIODOROVA

apie bendruomeniø verslumo iniciatyvø ágyvendinimà, kaimo plëtros strategijos gerosios patirties sklaidà, atlikta darbo rinkos apþvalga, bendruomeniniø organizacijø mokestinæ atsakomybæ pristatë mokesèiø inspekcijos atstovë. Praneðimus skaitë ir patirtimi ágyvendinant projektus dalijosi Këdainiø rajono teminiø kaimø bendruomeniø pirmininkës: Nociûnø muilinyèios – Vaida Stanevièienë ir Pelëdø kaimo – Virginija Vilkelienë. Kitame kontinente esanèios bendruomenës puoselëjamà skurdo maþinimo programà pristatë Nigerijos atstovai Akinyemi Tosin Michael ir Olushola Foluhemi Goodness.

Apie bendruomeninio verslumo formavimà, jo perspektyvas 2014– 2020 m. finansiniu laikotarpiu tarptautinëje konferencijoje praneðimus skaitë Këdainiø, Rietavo, Kupiðkio bendruomeniø ir vietos veiklos grupiø (VVG) atstovai atstovai,, sveèiai ið Nigerijos. Apie tai tai,, kaip tvarkyti bendruomeninio verslo finansus ir kaip èia ádarbinti darbuotojus, informacijà suteikë Valstybinës mokesèiø inspekcijos, Teritorinës darbo birþos praneðëjai jai.. Patirtimi dalintasi dël vieno siekio – kad kraðto bendruomenës netrukus pasinaudotø proga ir kurtø jø gerovæ ge rinantá verslà. Bendruomenës verslas – gerinantá

jos paèios reikmëms

Þodþiai pagrásti realiais pavyzdþiais Konferencijà „Bendruomeninio verslumo formavimas“ organizavo Këdainiø, Kupiðkio ir „Rietavo iniciatyvø“ vietos veiklos grupës. Organizatoriai siekë svarbiausias mintis, kaip bendruomenë gali verslauti, iliustruoti pavyzdþiais, todël renginio vieta neatsitiktinai pasirinktas Kalnaberþës bendruomenës centras ir parûpinti tradiciðkai konferencijose áteikiami suvenyrai, kuriais tapo Nociûnø bendruomenës centro gaminti muiliukai.

Dalijosi þiniomis ir patirtimi Konferencijos metu ðnekëta

„Ðios konferencijos tikslas – pasidalinti patirtimi, kuria netrukus bus galima pasinaudoti – artëja 2014–2020 m. finansinis laikotarpis, orientuotas á veiklas, jaunimo ir bendruomeniø verslumà. Be to, siekiame paaiðkinti, kas yra tas bendruomeninis verslas. Verslo sektorius mano, kad bendruomeniø verslautojai yra konkurentai. Versle akcentuojamos pajamos, taèiau bendruomeninio verslo pajamos investuojamos á bendruomenës þmoniø gerovæ, o ne á kapitalo ar verslo apimèiø didinimà. Taip pat rûpinamasi patalpø iðlaikymu, kaimo aplinkos atkûrimu, skiriama lëðø socialinëms paslaugoms – vieniðø seneliø lankymui, jaunimo uþ-

Kalëdinë loterija! Pirk uþ 10 Lt, laimëk uþ 50 Lt Pirkite „Këdainiø duonos“ firminëse parduotuvëse („Norfoje“, J. Basanavièiaus g. 49, prekyvietëse Josvainiø g. 25 ir J. Basanavièiaus g. 91) ne maþiau kaip uþ 10 litø, uþraðykite ant èekio savo vardà, pavardæ, telefono numerá ir ámeskite já á loterijos dëþutæ. Gruodþio 20 d. burtø keliu bus iðrinkti 3 laimingieji, kurie galës papuoðti savo ðv. Kalëdø stalà 50 litø vertës gardþiais „Këdainiø duonos“ kepiniø bei saldësiø rinkiniais. Sëkmës!

Merginos pieno fabrike mokosi dirbti.

Neringa JASUTË imtumui“, – sakë Këdainiø vietos veiklos grupës vadovë Auðra Vaidotienë.

Jau kuriami verslai Ðiuo metu ágyvendinami keturi socialinio verslumo projektai Truskavos, Aþytënø, Sirutiðkio bendruomenëse ir Josvainiø moterø klubo „Auðra“ projektas bei aðtuoni bendruomeniná verslumà skatinantys projektai Juodkaimiø, Pelëdnagiø, Gudþiûnø, Vainotiðkiø, Labûnavos, Alksnënø, Nociûnø bendruomenëse. „Nociûnai ágyvendina teminio kaimo idëjà – baigiama ákurti Nociûnø muilinyèia, darbai 70 proc. atlikti ir planuojamas atidarymas. Atvaþiavome èia, kad iðgirstume informacijos ið mokesèiø inspekcijos, kaip saugiai sutvarkyti finansus, nes susiduriame ir su ðiokiomis tokiomis problemomis, kyla klausimø“, – sakë V. Stanevièienë. Konferencijos sveèius priglaudusios Kalnaberþës bendruomenës centro pirmininkas Rimantas Ardavièius teigë, kad ði bendruomenë ketina pasinaudoti galimybe kurti bendruomeniná verslà. „Turime suremontuotus bendruomenës namus, aktyviø þmoniø branduolá. Yra ðiek tiek þemës, galbût vystytume bendruomeniná verslà, susijusá su þemës ûkiu. Pavyzdþiui, medienos granuliø gamyba uþsiimtume“, – sakë R. Ardavièius. UAB „Þemetra“ atlieka þemës sklypo, esanèio Këdainiø r. sav., Pelëdnagiø sen., Pelëdnagiø k., skl. kad. Nr. 5350/0013:115, kuris ribojasi su Stanislavo Janèenkovo (iðvykæs) sklypu (Kad. Nr. 5350/0013:120), kadastrinius matavimus. 2013-12-13 nuo 9.30 iki 9.45 val. vyks sklypo ribø þenklinimas. Praðome atvykti kaimyninio sklypo savininkà arba suinteresuotus asmenis. Neatvykus darbai bus tæsiami, pastabas pateikti per 30 dienø nuo matavimø datos. Tel. 8 674 09 938.

Këdainiø profesinio rengimo centro (PRC) Pramonës ir paslaugø skyriaus maisto pramonës bûsimi specialistai buvo iðvykæ á TTurkijà. urkijà. Staþuotës metu mokiniai tobulino savo profesines þinias, ágijo naujos patirties ir këlë savo kvalifikacijà.

Tobulino ágûdþius „Kiekvienais metais vykdomi tarptautiniai projektai. Ðiemet dalyvavome Mokymosi visà gyvenimà programoje, kurià mûsø ðalyje administruoja Ðvietimo mainø fondas. 10 maisto pramonës bûsimø specialistø, daugiausia antro kurso mokiniø, buvo iðvykæ staþuotis á Turkijà. Staþuotës metu mokiniai susipaþino su Lietuvoje negaminamø pieno ir jo produktø gamybos technologiniais procesais, tobulino ne tik profesinius, bet ir kalbinius, kultûrinius bei bendravimo ágûdþius. Ágyta kompetencija, manyèiau, lengviau atvers duris á darbo rinkà“, – pasakojo projekto vadovë Vilija Bakutytë.

Apsilankë paþangiausiuose fabrikuose Mokiniai lankësi Nevsehir regione, kur veikia vienos ið paþangiausiø pieno ámoniø („Furkan Süt Ürünleri“ Ltd, „Akyuz Kaymak“ Ltd, „Irmak“ Ltd). Patys ámoniø vadovai këdainieèiams aprodë cechà, pasakojo apie naujausias gamybos technologijas ir apie tai, kaip veikia modernûs

D. Kuliavaitë þiedþia puodynæ.

/Nuotr. autorës/

árenginiai. Moksleiviams teko ragauti jø gaminamos produkcijos. Skoniai buvo nauji, nustebino fetos sûriø asortimentas. Tokie kasdieniai produktai kaip jogurtas, grietinë ir sviestas toje ðalyje visai kitos konsistencijos ir skonio.

Mokësi ne tik profesiniø dalykø Këdainieèiai mokësi ne tik profesiniø dalykø, bet ir turkiðkø dainø, ðokiø, kalbos pagrindø, amatø. Apsilankæ turkø ðeimoje susipaþino su arbatos gërimo ceremonija, ið arti pamatë turkø buitiná gyvenimà. O vienai mokinei netgi teko suvaidinti nuotakà. „Mane pasodino ant këdës, davë turkiðkà skarà. Pagal jø tradicijas pirmiausia moteris turi paðokti jaunikiams. Tai dariau ir að. Po to vyrai kaip ámanydami turëjo savo dëmesiu ir gabumais pavergti mane. Jie demonstravo savo jëgà, talentus bei, þinoma, turtus. Vyro að neiðsirinkau, kadangi në vienas neatneðë man pakankamai aukso“, – linksmai pasakojo D. Kuliavaitë.

Pasidalins nauja patirtimi Gráþæ ið Turkijos mokiniai ketina papasakoti apie savo kelionæ mokyklos bendruomenei. Jie ne tik dalinsis áspûdþiais, bet ir paruoð pieno produktø gamybos apraðus su nuotraukomis apie Lietuvoje nematytus pieno produktus. Vienas ið jø – airanas – natûralus jogurtas atskiestas ðiltu vandeniu ir paskanintas druska ar kitais prieskoniais, geriamas gerai atðaldytas.


2013 m. gruodþio 5 d.

Turintiems problemø dël alkoholio – nauja galimybë gydytis

manæs teiraujasi, ar yra vaistø, kad vyras arba þmona maþiau gertø. Anksèiau á ðá klausimà atsakydavau neigiamai. Daugiau kaip tris deðimtmeèius dirbu psichiatre, taèiau pirmà kartà pasirodë efektyvus, naujos kartos, receptinis vaistas, skirtas maþinti suvartojamo alkoholio kieká. Ðis preparatas taip pat negydo poalkoholinës psichozës“, – pasakojo V. Reklienë.

Auðra MALINAUSKIENË

Apie pusantro tûkstanèio këdainieèiø, susidurianèiø su problemomis dël alkoholio vartojimo, yra átraukti á áskaità VðÁ Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centre (PSPC). V ieni valingai Vieni patys meta gerti , kiti ir toliau gerti, neatsisako ðio þalingo pomëgio, o treti ieðko vaistø, galinèiø suteikti galimybæ pasveikti ir ið naujo pradëti blaivø gyvenimà.

Sumaþëjo pacientø „Prieð keletà metø áskaitoje turëjome daugiau kaip du tûkstanèius registruotø rajono gyventojø. Matyt, dalis emigravo, dalis iðkeliavo Anapilin, nes ðiuo metu mûsø registre yra maþiau alkoholá vartojanèiø këdainieèiø“, – pokalbá pradëjo VðÁ Këdainiø PSPC gydytoja, psichiatrë Vida REKLIENË. Medikës teigimu, priklausomybë nuo alkoholio yra smegenø liga, kurià reikia gydyti, nes alkoholis – daugiau kaip 60 ávairiø ligø ir suþalojimø rizikos faktorius. „Átakos iðsivystyti priklausomybei nuo alkoholio turi daug veiksniø. Svarbiausi ið jø – genetiniai, sudarantys net apie 60 procentø. Pagrindinis priklausomybës poþymis yra daþnas ir labai stiprus noras vartoti alkoholá. Tokiems þmonëms sunku kontroliuoti iðgeriamo alkoholio kieká, nors daþnas ið jø suvokia, kad tai sukels neigiamas pasekmes sveikatai, darbui ir ðeimai“, – aiðkino V. Reklienë.

Aktualu ir Europai Anot gydytojos, per didelis pomëgis iðgerti nëra vien mûsø tautos problema. Ðis reiðkinys aktualus ir Europai, kur gyvena daugiau kaip 14 milijonø nuo alkoholio priklausomø þmoniø, o mû-

Padës ðeimos gydytojas Jeigu þmogus prie stalo praranda saikà ir vienos kitos stiklinës alaus nebeuþtenka, nes alkoholis uþvaldo gyvenimà, tuomet gali padëti tik gydytojai, medikamentai ir valia. /Nuotr. autorës/

sø ðalyje ðia liga serga 128 tûkstanèiai gyventojø. Statistikos duomenimis, kiekvienam mûsø respublikos gyventojui, nuo naujagimio iki garbaus amþiaus senolio, per metus tenka 13 litrø gryno alkoholio.

Nëra „madinga“ liga „Alkoholizmas nëra „madinga“ liga, todël þmonës jà stengiasi nuslëpti nuo artimøjø, paþástamø, bendradarbiø. Ligos pradþioje, kol asmuo turi darbà, ðeimà, nepatiria sunkesniø sveikatos problemø, jis nepripaþásta, kad negali kontroliuoti suvartojamo alkoholio kiekio, todël niekur nesikreipia pagalbos arba bando vartoti vaistinëse parduodamus vaistus, kurie tik palengvina sunkià pagiriø bûsenà. Iki ðiol buvo tik du vaistai. Vieni palengvina pagirias, kitais siekiama visiðko susilaikymo nuo alkoholio. Beje, nors visiðkas susilaikymas nuo gërimo yra geriausia iðeitis pacientui, taèiau to siekia tik maþa dalis pacientø“, –

kalbëjo V. Reklienë.

Padeda vieni kitiems Gydytojà á sveèius pabendrauti kvieèiasi Këdainiø anoniminiø alkoholikø (AA) grupë „Paprastai jie mane pasikalbëti kvieèiasi per AA ðventes ir kitus svarbius renginius. Dirbdama su pacientais pastebëjau, kad norint atsikratyti potraukio alkoholiui reikia turëti valios. Þinau, kad neretai AA grupæ lankantys þmonës, metæ bendrauti su likimo draugais, vël griebiasi taurelës. Gaila, kai taip nutinka, nes AA grupës nariai labai palaiko ir padeda vienas kitam“, – sakë V. Reklienë.

Visada yra iðeitis O kà daryti tiems, kurie dël vienokiø ar kitokiø prieþasèiø nenori tapti AA nariais ar neturi valios atsisakyti alkoholio, bet trokðta pasveikti? Gydytoja pasakojo, kad tokiems þmonëms neseniai atsirado galimybë gydytis naujais vaistais. „Daþnai pacientø artimieji

Gydytoja pastebëjo, kad didelei daliai pacientø priimtinesnis ir lengviau pasiekiamas gydymo bûdas yra iðgeriamos alkoholio dozës maþinimas. Ðá vaistà gali iðraðyti ir ðeimos gydytojas, ir psichiatras. „Tokiu atveju gali padëti vaistas, kurá gali iðraðyti ðeimos gydytojas. Taèiau ðio vaisto negalima vartoti sergant sunkiomis kepenø ir inkstø ligomis, vartojant opiatinius narkotikus ar analgetikus, taip pat nëra iðtirtas jo poveikis nëðèioms moterims, paaugliams ir vyresniems nei 65 metø asmenims. Þinoma, viena tabletë nepadës, jeigu nebus þmogaus nusiteikimo ir noro atsikratyti alkoholio“, – pabrëþë V. Reklienë.

Atliko tyrimà Paðnekovës teigimu, praëjusiais metais Kauno priklausomybës ligø centras atliko tyrimà. Jo metu savanoriai gërë naujàjá vaistà, kurio veiklioji medþiaga – nalmefenas. „Medikai pastebëjo, kad apie 40–60 procentø sumaþëjo iðgeriamo alkoholio kiekis. Todël tik prieð keletà mënesiø, ávertinus jo gydomàjá poveiká, ðis vaistas pradëtas pardavinëti ðalies vaistinëse. Já vartojantys mano pacientai sumaþino iðgeriamo alkoholio kieká, todël þmogus taip greitai nebepasigeria, nes alkoholis nebesukelia malonumo jausmo ir nebeleidþia padauginti. Manau, kad ði naujovë bus sveikesnë organizmui, artimiesiems ir kiðenei“, – sakë V. Reklienë.

Vilniuje apdovanoti þurnalistai Praëjusá penktadiená, Pasaulinës AIDS dienos iðvakarëse, á Vilniaus televizijos bokðto apþvalgos aikðtelæ „Paukðèiø takas“ buvo pakviesti ðalies þurnalistai þurnalistai,, raðantys ir kuriantys televizijos reportaþus A IDS ir kitø AIDS uþkreèiamøjø ligø temomis. Iðkilmingo jubiliejinio – penkioliktojo, renginio metu buvo apdovanoti ir trys këdainieèiai këdainieèiai.. Uþdarosios akcinës bendrovës „Balticum TV“ regionø programø skyriaus vadovas Oldinaras Vainauskas tapo þurnalistø, informuojanèiø uþkreèiamøjø ligø temomis, tradicinio konkurso laureatu, o laikraðèio ,,Rinkos aikðtë“ korespondentë Auðra Malinauskienë bei Këdainiø kraðto televizijos laidø vedëja Lina Pranskevièiû-

të-Vrubliauskienë pripaþintos konkurso prizininkëmis. Ðiems trims Këdainiø þurnalistams áteiktos padëkos ir atminimo dovanëlës. Renginyje dalyvavo medikai, Seimo nariai, visuomenës veikëjai. Konkursà, kurio tikslas – skatinti uþkreèiamøjø ligø temø analizæ þiniasklaidoje, ávairiapusá jø nuðvietimà ir aktualizavimà, atkreipti þiniasklaidos ir visuomenës dëmesá á uþkreèiamàsias ligas gaubianèius mitus, paskatinti þiniasklaidà objektyviai ir iðsamiai informuoti Lietuvos visuomenæ apie uþkreèiamàsias ligas ir kaip jø iðvengti, organizavo Uþkreèiamøjø ligø ir AIDS centras kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Pasaulio sveikatos organizacijos biuru Lietuvoje ir Savivaldybiø visuomenës sveikatos biurø asociacija. „Rinkos aikðtës“ inf.

7

Trumpai ÁÞIEBTA KALËDØ EGLUTË Gruodþio 2 dienà VðÁ Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro vaikø poliklinikoje ávyko tradicinë Kalëdø eglutës áþiebimo ðventë. Renginyje dalyvavæs Kalëdø Senelis su palyda – su snieguole ir nykðtuku, vaikus apdalijo dovanëlëmis.

DALYVAVO KONFERENCIJOJE Gruodþio 5 d. Birðtone vykusioje konferencijoje „Sveikatà stiprinanèio Kauno regiono veiklos perspektyva“ dalyvavo mûsø rajono savivaldybës meras R. Diliûnas, savivaldybës gydytoja R. Kaboðienë, Ðvietimo bei Architektûros ir urbanistikos skyriaus vedëjai J. Lukoðevièius ir V. Kundrotas, Aplinkosaugos ir civilinës saugos skyriaus vyr. specialistë A. Lukoðiûtë, VðÁ Këdainiø ligoninës ir Këdainiø pirminës sveikatos prieþiûros centro direktoriai S. Skauminas ir A. Rimkevièienë, rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuro specialistës ir direktorë D. Aviþiuvienë, skaièiusi praneðimà „Visuomenës sveikatos biurø vaidmuo ir galimybës veikti sveikatinimo procesus savivaldybiø lygmenyje“. Konferencijos dalyvius pasveikino sveikatos apsaugos ir kraðto apsaugos ministrai V. P. Andriukaitis ir J. Olekas, Seimo sveikatos reikalø komiteto pirmininkë D. Mikutienë ir kt.

RAÐYS LAIÐKUS VIENIÐAM ÞMOGUI Rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuras treèius metus organizuoja akcijà „Kalëdinis sveikinimas vieniðam þmogui“. Gruodþio 6 d. ðio biuro specialistës kartu su Këdainiø profesinio rengimo centro mokiniais su sveikinimais ir paèiø keptais sausainiais vyks á Dotnuvos slaugos namus, kur bendraus su ðiø namø gyventojais. Gruodþio 13 d. rajono savivaldybës Visuomenës sveikatos biuras su vyresniø klasiø mokiniais ið „Ryto“ pagrindinës mokyklos ir Josvainiø gimnazijos lankysis Ðëtos ir Josvainiø socialiniuose centruose. „Ryto“ mokiniai senjorams koncertuos, o josvainieèiai dovanos sveikinimus.

RUOÐIASI ANTRAJAM ETAPUI

Po apdovanojimø ceremonijos (ið kairës): Uþkreèiamøjø ligø ir AIDS centro direktorius prof. S. Èaplinskas, „Rinkos aikðtës“ korespondentë A. Malinauskienë, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas A. Sysas, Këdainiø kraðto televizijos laidø vedëja L. Pranckevièiûtë-Vrubliauskienë, Këdainiø rajono savivaldybës visuomenës sveikatos biuro direktorë D. Aviþiuvienë, „Balticum TV“ regionø programø skyriaus vadovas O. Vainauskas.

Lapkrièio pabaigoje ávyko rajono vaikø, mokiniø ir mokytojø konkurso ,,Sveikuoliø sveikuoliai“ I turas. Nugalëtojais ikimokyklinio ir prieðmokyklinio amþiaus grupëje tapo: lopðelis-darþelis „Vyturëlis“, pradiniø klasiø – mokykla-darþelis „Vaikystë“, 5–6 ir 7–8 klasiø mokiniø – dvi „Ryto“ pagrindinës mokyklos komandos, 7–8 klasiø mokiniø – „Atþalyno“ gimnazija. II konkurso etapas 2014 m. vasario 10–kovo 30 dienomis vyks Ðiauliuose.


8

2013 m. gruodþio 5 d.

Mokykloje – kasmetinë konferencija Susitiko su ávairiø

Konferencijoje praneðimus skaitë pradiniø klasiø mokytojos R. Rugelienë (kairëje) ir E. Jankûnienë.

„Ryto“ pagrindinës mokyklos bendruomenë surengë kasmetinæ konferencijà „Mûsø mokykla: pasiekimai pasiekimai,, kaita, iððûkiai“, skirtà pradiniam ugdymui ugdymui.. Jos tikslas – pasidþiaugti pasidþiaugti,, pasidalyti mintimis, kaip keièiasi keièiasi,, mokosi mokosi,, ko ieško mokykla ir jos maþiausi mokinukai mokinukai..

Paliko áspûdá Konferencijos dalyvius pasveikino rajono Ðvietimo skyriaus vyr. specialistë Zita Januðkevièienë. Apie tai, kaip sekësi taikyti projekto metodà 2–4 klasëse dirbant su „Ðok“ serijos vadovëliais, praneðimà „Keliauju po Lietuvà“ skaitë pradiniø klasiø mokytojos Jurgita Gustienë ir Daiva Selvenienë. Kalbiniai-meniniai projektai „Jûratë ir Kastytis“, „Neringa“, „Eglë – Þalèiø karalienë“ mokiniams paliko neiðdildomø áspûdþiø.

gerai paþinti kiekvienà klasës mo- Rengiamos ðventës kiná, atsiþvelgti á jo poreikius, moMûsø mokykloje didelis dëkymosi stiliø ir t.t. Vykstant nuo- mesys skiriamas meniniam ugdylatiniam informaciniø ir komuni- mui. Pagal kryptingo meninio ugkaciniø technologijø atnaujinimui, ðiuolaikinis mokytojas privalo pamokose naudoti kuo naujesnes ir patrauklesnes technologijas. Dþiugu, kad mûsø mokyklos pradiniø klasiø kabinetai aprûpinti naujausia technologine áranga, sëkmingai dirbama su interaktyvia „Promethean“ lenta bei „Activinspire“ programine áranga. Pamokose naudojamos „Ðviesos“ leidyklos parengtos „Aktyviosios pamokos Renginio metu veikë mokiniø darbeliø 1–2 klasei“.

Pasidalijo patirtimi

paroda.

Mokytojos ádomiai organizavo ir literatûriná projektà, skirtà poeto Maironio 150-osioms metinëms paþymëti. Mokiniai ne tik susipaþino su raðytojo gyvenimu, bet ir raðë raðinius bei pieðë Lietuvà. Ta proga ðiemet mokykloje buvo organizuojamas dailiojo raðto konkursas. Mûsø mokiniai ir mokytojai dalyvavo ir respublikiniame V. Kudirkos dailyraðèio konkurse. Pradiniø klasiø mokytoja D. Selvenienë tapo viena ið respublikinio konkurso nugalëtojø. Mokykloje buvo organizuotas ir raðtingiausio pradinuko konkursas. Ketvirtokai Martynas Amalevièius ir Markas Tereðèiukas (mokytoja Elona Jankûnienë) varþësi respublikiniame diktanto konkurse „Raðau diktantà 2013“, kur M. Tereðèiukas uþëmë treèiàjà vietà.

Mokytoja R. Rugelienë pasidalijo patirtimi, kaip interaktyvià lentà panaudoja ávairiø dalykø (lietuviø kalbos, matematikos, pasaulio paþinimo, muzikos) pamokose. Taip pat pademonstravo, kaip ðioje lentoje esanèiais ðachmatais, ðaðkëmis mokiniai gali þaisti pertraukø metu. Buvo pristatytos mokytojø R. Rugelienës ir E. Jankûnienës klasiø svetainës, sukurtos jimdo.com interneto erdvëje. Mokyklos logopedë Eglë Leikuvienë atskleidë savo darbo ypatumus. Juk á mokyklà ateina vis daugiau vaikø, turinèiø skirtingà kalbinæ patirtá. Vieni jau paþásta raides ir bando skaityti, o kitiems bûna sunku tarti net pavienius garsus. Praneðime „Ir maþi dalykai daro didelæ átakà“ logopedë pateikë rekomendacijas tëvams, kaip geriausiai padëti vaikams, turintiems kalbiniø sutrikimø, pristatë turimas darbo priemones ir taikomus metodus.

Dirba sëkmingai

Uþima prizines vietas

Mokytojos Rasos Rugelienës praneðime „Interaktyvi aplinka ðiuolaikinëje aplinkoje“ kalbama, kaip IKT naudojama ávairiose mokymo(si) veiklose, ugdant mokiniø kûrybiðkumà, skatinant mokymosi motyvacijà. Ðiandien mokytojas turi galimybæ pasirinkti tinkamus ugdymo metodus, kurti savità savo darbo stiliø, taèiau tai darant bûtina

Apie neformaløjá ðvietimà, kuriam mûsø mokykloje skiriamas didelis dëmesys, praneðimà „Pamokos po pamokø: neformaliojo ugdymo reikðmë ðiandienos mokiniui“ parengë pradiniø klasiø mokytojos Graþina Rymonienë, Irena Kvitnickienë ir Violeta Katkuvienë. Buvo pristatyti mokykloje veikiantys dailës ir technologinës raiðkos, sporto, „Sëk-

Dalyvavo konkursuose

mës akademijos“ bûreliai, parodytos iðtraukos ið neseniai vykusios avangardinës mados ðou „Rudens spalvos“, kurá parengë 4B klasës mokiniai ir mokytoja Irena Kvitnickienë. Turëdami galimybæ savo gebëjimus tobulinti neformaliojo ugdymo uþsiëmimuose, mûsø mokyklos mokiniai uþima prizines vietas ávairiose sporto varþybose: kvadrato, „Stiprûs, dràsûs, vikrûs“, maþojo futbolo. Praëjusiais metais mokyklos pasididþiavimu tapo bûrelio „Sëkmës akademija“ dalyvis Martynas Amalevièius (mokytoja Elona Jankûnienë), kuris respublikinëje IV–V klasiø matematikos olimpiadoje pelnë I vietà.

dymo programas nuo pirmosios klasës visi mokiniai mokosi dailës, technologinës raiðkos, teatro, muzikos ir ðokio. Originalumas, saviraiðka, kûrybos kompetencija iðryðkëja per kryptingà meniná ugdymà. Apie kryptingo meninio ugdymo ágyvendinimà mûsø mokykloje vaizdo praneðimà parengë mokytojos Rima Ragauskienë, Vitalija Stankevièienë, Rita Kraujalienë, E. Jankûnienë. Konferencijos klausytojai suþinojo apie tradicines teatro dienas, kurios rengiamos kasmet pavasará, apie koncertus, ðventes, kuriose dalyvauja mûsø mokyklos pradinukai. Kryptingas meninis ugdymas nesibaigia pradinëse klasëse, nes tæstinumas vyksta ir vyresnëse klasëse. Konferencijos metu mokyklos aktø salæ puoðë visø pradiniø klasiø mokiniø darbai. Parodà parengë pradiniø klasiø mokytojos Irena Vyðniauskaitë ir Ingrida Ðelekienë. Tik kûrybiðkai dirbantis mokytojas iðugdys kûrybiðkà mokiná. Jis turi bûti atviras naujovëms, kurti aplinkà, kuri bûtø palanki mokymui(si). IKT taikymas pradinëje mokykloje padeda ugdytiniams sëkmingai plëtoti bendràsias kompetencijas, paruoðia tolesniam mokymuisi. Elona JANKÛNIENË, Rasa RUGELIENË, „Ryto“ pagrindinës mokyklos pradiniø klasiø mokytojos

profesijø atstovais

Krakiø M. Katkaus gimnazijoje lapkrièio mënesá vyko Nacionalinës karjeros savaitës renginiai renginiai.. Klasiø vadovai á sveèius kvietë mokiniø tëvus, kaimynus, paþástamus, gimines, buvusius mokinius, kurie galëtø papasakoti apie savo profesijà ar mëgstamà darbà. Vyresniøjø klasiø mokiniams paskaità skaitë Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriaus specialistë Z. Dubosienë. Mokiniai suþinojo, kokiø specialistø labiausiai trûksta mûsø rajono ámonëms, kokios profesijos yra populiariausios. Pas IB klasës gimnazistus atvyko mados ir grafikos dizaineriai U. ir M. Tikniai. Jie pasakojo apie savo studijas uþsienyje ir karjeros pradþià. Maþesnieji klausë pasakojimø apie kirpëjos, virëjos, konditerio, bitininko, slaugytojos profesijas, suþinojo, kokiø asmeniniø savybiø ir praktiniø ágûdþiø reikia norint tapti geru savo srities specialistu. Paèius maþiausius klausytojus suþavëjo uniformuotø profesijø atstovai: ugniagesiai gelbëtojai, kariai, policininkai. Pati ádomiausia diena buvo ketvirtadienis, kai gimnazijoje sveèiavosi Lietuvos kariuomenës sausumos pajëgø padalinio – Mechanizuotosios pëstininkø brigados „Geleþinis Vilkas“ kariai. Jie supaþindino vaikus su savo profesija, papasakojo Lietuvos kariuomenës istorijà bei pade-

monstravo ginklus ir ekipuotæ. Mokiniai turëjo galimybæ apþiûrëti skirtingø rûðiø ðaunamuosius ginklus, pasimatuoti kario aprangà, neperðaunamà liemenæ, ðalmà ir iðbandyti kariø miegmaiðius, palapines bei neðtuvus. Uþ suteiktà galimybæ susipaþinti su profesijomis darbo vietose mokiniai dëkoja AB „Lifosa“ gamybos skyriaus virðininkui A. Rakauskui ir fosforo rûgðties cecho virðininkui D. Monkeliui, ûkininkams A. ir S. Raèams, avalynës dizaineriui Þ. Maslauskui. Uþ ádomius susitikimus ir áspûdingus pasakojimus klasiø vadovai ir mokiniai dëkoja Kauno teritorinës darbo birþos Këdainiø skyriaus specialistei Z. Dubosienei, gimnazijos bibliotekininkei V. Naciuvienei, Këdainiø r. policijos komisariato Vieðosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistei G. Ivaðkevièienei, dizaineriams U. ir M. Tikniams, slaugytojoms R. Kikilienei ir J. Paðkevièienei, visuomenës sveikatos prieþiûros specialistei J. Petraitienei, Këdainiø socialinës globos namø socialinei darbuotojai J. Mingailienei, virëjai L. Blazevièienei, kirpëjai A. Pupkevièienei ir Mechanizuotosios pëstininkø brigados „Geleþinis Vilkas“ kariams. Tikimës, kad tokiø susitikimø ateityje bus dar daugiau. Simona ARBUTAVIÈIÛTË, Krakiø M. Katkaus gimnazijos IB klasës mokinë

Kvadrato varþybose iðkovota pirmoji vieta Rajono mokiniø olimpinio festivalio kaimo mokyklø kvadrato varþybose akademiðkiai pradinukai buvo nepralenkiami nepralenkiami.. Lapkrièio 27 dienà Akademijos gimnazijoje vyko rajono mokiniø olimpinio festivalio kaimo vietoviø mokyklø kvadrato varþybos, kuriose dalyvavo aðtuonios komandos: Akademijos, Josvainiø, Krakiø, Ðëtos gimnazijø, Dotnuvos, Labûnavos ir Miegënø pagrindiniø mokyklø. Mûsiðkiø buvo parengtos dvi bendros komandos ið Akademijos gimnazijos ir „Kaðtono“ skyriaus

3–4 klasiø mokiniø. Stipresniosios komandos þaidëjai rajono mastu kaimo mokyklø kvadrato varþybose iðkovojo pirmàjà vietà. Esame dëkingi kûno kultûros mokytojams Rimvydui Proscevièiui ir Vygintui Èiapui uþ pagalbà ruoðiantis ðioms varþyboms. Akademijos gimnazijos pradinukø laukia zoninës kvadrato varþybos, kurios vyks taip pat mûsø gimnazijoje. Lina AUGUSTINIENË, Sigita PAÐKEVIÈIENË, Raimonda PRASCIENIENË, Akademijos gimnazijos pradiniø klasiø mokytojos

Akademiðkiai pradinukai kvadratà þaidë geriausiai tarp rajono kaimo mokyklø komandø. Nuotraukoje – þaidëjai su mokytojais po apdovanojimo.


2013 m. gruodþio 5 d.

Kryþiaþodis „Adventas“

15

Sveikiname (Sukryþiavo S. Aþytënas)

Prabëgo metai – tarsi rûkas kloniais, Tarsi daina vakarë sutemø... Tie metai – ir prasmingi, ir laimingi. Jø buvo tarsi akmenys sunkiø... Uþtat ðiandienà ið ðirdies Jums linkim Daug daug sveikatos, laimës valandø. Antanà LUKOÐEVIÈIØ 80-ojo jubiliejaus proga sveikina dukra Zita, anûkas Karolis su drauge

RENGINIAI KULTÛROS CENTRAS (J. Basanavièiaus g. 24, tel. 52 978. Kasa dirba darbo dienomis nuo 12 iki 18 val. ir 1 val. prieð renginá, www.kedainiukulturoscentras.lt) Gruodþio 5 d. 12–17 val. – Etnokultûrinë paroda kultûros centro maþojoje salëje. Organizatorius – „TV medica“. Gruodþio 5 d. 17 val. – Aloyzo Budrio tapybos darbø parodos atidarymas kultûros centro fojë. Gruodþio 6 d. 16 val. – rajono savivaldybës jaunøjø talentø konkurso „Galim 2013“ baigiamasis koncertas. Gruodþio 8 d. 14 val. – adventinis pasibuvimas su soliste Sigute Trimakaite ir Këdainiø kultûros centro vaikø folkloro ansambliu. Gruodþio 8 d. 14–16 val. – meditacija pagal Sahadþa jogà. Gruodþio 10 d. 14 val. – projektas „Sveikatinimo gidas senjorams“. Jogos uþsiëmimai kultûros centro maþojoje salëje. Gruodþio 12 d. 17 val. – rajono savivaldybës gabiø vaikø pagerbimo ðventë. „Ryto“ pagrindinës mokyklos miuziklas „Muzikos garsai“. Gruodþio 13 d. 17 val. – Këdainiø miesto Kalëdø eglës áþiebimo ðventë „Tuk tuk Kalëdos!“ Didþiosios Rinkos aikðtëje. Gruodþio 15 d. 15 val. – Këdainiø kultûros centro vaikø ir jaunimo teatro studijos „Polëkis“ spektaklio vaikams „Vëjø miesto pasakos“ (reþisierë G. Gustytë) premjera. Bilieto kaina – 8 Lt. Gruodþio 17 d. 14 val. – projektas „Sveikatinimo gidas senjorams“. Jogos uþsiëmimai kultûros centro maþojoje salëje. Gruodþio 18–19–20 d. 10, 12 ir 14 val. – Kalëdø ðventë vaikams „Vëjø miesto pasakos“. Bilieto kaina – 8 Lt, ástaigoms ir organizacijoms – 15 Lt. Gruodþio 22 d. 11–12 val. – Këdainiø „Yamaha“ muzikos mokyklos kalëdinë ðventë. J. MONKUTËS-MARKS MUZIEJUS-GALERIJA (J. Basanavièiaus g. 45, tel. 57 398. www.jmm-muziejus.com; galerija@jmm-muziejus.lt, tel. 57 398, faks. 60 270. Dirba: antradieniais–penktadieniais nuo 10 iki 18 val., ðeðtadieniais nuo 10 iki 15 val.) Lietuviø kilmës menininkës ið JAV Reginos V. Palaitytës Benson edukacinë tekstilës paroda „IÐ ÞEMËS IR JÛROS“ (veiks iki gruodþio 7 d.). DOTNUVOS BIBLIOTEKA Dotnuviðkës Tatjanos Minkeviè fotografijø paroda „Dangus“(veiks iki gruodþio 15 d.). ÐV. JUOZAPO BAÞNYÈIA Gruodþio 6 d. 18 val. – ðv. Miðios aukotojø intencija ið aukø dëþuèiø. Gruodþio 8 d. – II advento sekmadienis. 12 val. Ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà, baþnyèios ir parapijos darbuotojus, pastoracinæ tarybà, choristus, tikybos mokytojus ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Gruodþio 15 d. – III advento sekmadienis.12 val. ðv. Miðios uþ parapijà, ðeimos ir jaunimo centrø darbuotojus, Gyvojo Roþinio kalbëtojus, Ðiluvos Dievo Motinos draugijà, „Carito“ organizacijos narius, moteris adoruotojas ir þvakuèiø aukotojø intencijomis. Gruodþio 22 d. – IV advento sekmadienis. 12 val. ðv. Miðios bus aukojamos uþ parapijà ir þvakuèiø aukotojø intencijomis.

Vienam laimingajam, teisingai iðsprendusiam kryþiaþodá, atiteks Këdainiø senamiesèio vaistinës ásteigtas prizas – maisto papildas vitaminai „Undevit“. Laimëtojas bus iðrinktas burtø keliu. Iðsprendæ kryþiaþodá teisingà atsakymà pasakykite paskambinæ tel. 52 444.

Muzikos mokyklos mokiniai pelnë ávertinimø Këdainiø muzikos mokyklai praëjæs mënuo – gausus ávertinimø ávairiuose konkursuose. „Muzikos atlikëjø konkursai visada apima platø spektrà labai skirtingø elementø. Tai disciplina ir aistros, sunkus darbas ir ðventë, draugystë ir konkurencija, dþiaugsmas ir nusivylimas, ilgainiui virstantis á vertingà gyvenimo patirtá“, – sako savo mokinius konkursams ruoðianti mokytoja Larisa Melnikienë. Mënesio pradþioje jos mokinë, Muzikos mokyklos treèiokë Meda Juodenytë ið II tarptautinio jaunøjø atlikëjø konkurso „Kaunas Sonorum – 2013“ gráþo su diplomu. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje vykusiame IV

respublikiniame jaunøjø pianistø konkurse, skirtame Leonui Povilaièiui atminti, laureate tapo M. Juodenytë, o diplomante – Elzë Kaziukonytë. „Maestro L. Povilaièio ið ðirdies paraðytos natelës suskambëjo vaikø ðirdelëse ir klausytojus pasiekë suprastos, prasmingos, jautriai iðpasakotos“, – pasakojo L. Melnikienë. Derlingà mënesá vainikavo Utenoje vykstanèiame tarptautiniame fortepijoniniø ansambliø konkurse „Muzikinës akimirkos2013“ dalyvavusios Ieva Dilkaitë ir Meda Juodenytë. Jos tapo laureatëmis. „Rinkos aikðtës“ inf.

ÐV. JURGIO BAÞNYÈIA Gruodþio 8 d., sekmadiená, 12 val. – Ðv. Miðios. Po jø parapijos namuose vyks literatûrinë Advento valandëlë su raðytojais ir poetais, literatûriniø premijø laureatais Violeta Ðoblinskaite Aleksa ir Gasperu Aleksa. Gruodþio 15 d., sekmadiená, 12 val. – ðv. Miðios uþ buvusá Këdainiø Ðv. Jurgio parapijos klebonà Juozapà Vaièeliûnà minint jo mirties 20-àsias metines. Ðv. Miðias aukos Kauno dekanas, monsinjoras Vytautas Grigaravièius. KËDAINIØ ARENA (J. Basanavièiaus g. 1A. Kasa dirba 15–18 val. pirmadieniais, treèiadieniais ir penktadieniais. Bilietus galima ásigyti ir internete) Gruodþio 21 d. 18 val. – koncertas „Naujametinis „Þuvëdros“ skrydis“. Gruodþio 30 d. 19 val. – koncertas „Rondo grand show“.

Kalendorius SAULË Teka 8.22val., leidþiasi 15.55 val., dienos ilgumas 7.33 val. MËNULIS Jaunatis. /Nuotr. ið asmeninio archyvo/

M. Juodenytë á konkursus per mënesá iðsiruoðë net tris kartus.

VARDADIENIUS ÐVENÈIA Dienà: nuo 0 iki +5 o C, naktá: nuo iki –1 oC, Ketvirtadiená: Eimintas, Geisvilë, Gratas, Gracija. vëjas: nuo 15 iki 20 m/s. Penktadiená: Mikalojus, Bilmantas, Norvydë.


16

2013 m. gruodþio 5 d.

Solistà pripaþino kaltu

Estai sukûrë robotà-vëþlá Talino technikos universiteto specialistai sukûrë povandeniná robotà-vëþlá, skirtà nuskendusiø laivø tyrimams. „Tai cilindro formos robotas su dviem suapvalintomis „kojytëmis“. Robotas-vëþlys juda padedamas keturiø plastikiniø pelekø,

o prietaise átaisyta kamera leidþia mokslininkams valdyti robotà be vizualinio kontakto su juo“, – teigiama praneðime. Robotui nereikalingas iðorinis elektros maitinimas. Jo kûrëjai tvirtina formà ir judëjimo principà pasirinkæ atsi-

þvelgdami á uþsakovø, povandeninës archeologijos specialistø, reikalavimus. Robotas turi bûti nedidelis, kad galëtø pralásti á neprieinamas ar pavojingas narui vietas ir turëtø galimybæ pasisukti ribotoje erdvëje. Be to, itin svarbu buvo pasiekti, kad judëdamas po vandeniu robotas nesudrumstø dumblo ir tuo neapsunkintø roboto valdymo.

Ið ausies paðalino... besiskleidþianèià kiaulpienæ

Rusijos teismas Maskvos Didþiojo teatro solistà Pavelà Dmitrièenkà pripaþino kaltu dël iðpuolio prieð baleto trupës vadovà Sergejø Filinà organizavimo.

Berlyne áþiebë þaliaskaræ

Prie Brandenburgo vartø Berlyne, Vokietijoje, áþiebta Kalëdø eglë.

Stos prieð teismà Strasbûre

katai. „Kiaulpienë buvo uþëmusi visà ausies landà, ir mums reikëjo taikyti nejautrà, kad galëtume jà neskausmingai paðalinti“, – sakë gydytojas otolaringologas Gu Cinlunas. Kalbëdamas apie prieþastis, kodël kiaulpienë pradëjo augti ausyje, gydytojas sakë, kad ausies landoje yra drëgna ir ðilta terpë, todël augalas ten „prigijo“.

Neáprastas atvejis Kinijos sostinës vaikø ligoninëje – neseniai gydytojai ið 16 mënesiø mergaitës ausies paðalino kiaulpienës daigelá, kuris buvo beveik iðsiskleidæs. Kaip praneða spauda, sudygusi ir ið vaiko ausies iðtraukta gëlë buvo 2 cm. Kiaulpienë ausyje augo keturis mënesius. Mergaitës mama pasakojo, kad prieð kurá laikà vaikà pradë-

jo erzinti ausies nieþtëjimas. Pasak jos, pradþioje ausis dukrai diskomfortà sukeldavo tik retkarèiais. Taèiau prieð keletà dienø mergaitë ëmë smarkiai verkti, ir tuomet motina kreipësi á ligoninæ, kur gydytojai vaiko ausyje ir rado kiaulpienës daigà. Medikai konstatavo, kad jeigu bûtø praëjæ dar kiek laiko, tai augalo ðaknys galëjo prasiskverbti á galvos smegenø kamienà ir stipriai pakenkti svei-

JAV prekybos centre „lijo“ doleriais

Stokholme kvepia Kalëdomis

Þmonos paliktas 29 metø amerikietis nesileido apimamas blogos nuotaikos ir dideliame JAV prekybos centre doleriø lietumi pradþiugino pirkëjus. Pinigais „lijo“ prekybos centre „Mall of America“ Blumingtone Minesotos valstijoje. Kai pirmajame pastato aukðte trio pradëjo dainuoti „Let it snow“ („Tegul sninga“), vyras ið virðutiniojo aukðto paþërë 1 000 doleriø (740 eurø). Tiesa, apsaugai tai nepasirodë labai linksma, vyras buvo apkaltintas ramybës trikdymu. Jis teigë tik norëjæs padaryti kà nors gera. Mat jam paèiam metai buvæ sunkûs – þmona pareikalavo skyrybø, jis parado darbà, o galiausiai þmona iðsikraustydama pasiëmë su savimi ir katæ. 1 000 doleriø buvæ paskutinieji jo pinigai.

Honkonge – pirmas paukðèiø gripo viruso atvejis

Lenkija dël slaptø JAV Centrinës þvalgybos valdybos (CÞV) kalëjimø stojo prieð Europos þmogaus teisiø teismà Strasbûre.

Ðvedijoje uþdaromi kalëjimai Maþëjant kaliniø, Ðvedijoje uþdaromi kalëjimai. Anot duomenø, 2011–2012 metais ðalyje kaliniø skaièius sumaþëjo 6 proc. Dar 6 proc. laisvæ atgaus iki ðiø metø pabaigos. Ðvedijoje uþ grotø sëdi 4 852 nusikaltëliai. Tai yra nedidelis skaièius ðaliai, turinèiai 9,5

mln. gyventojø. Palyginimui: Kinijoje yra daugiau kaip 1,5 mln. kaliniø, Rusijoje – 700 000. „Mes tikimës, kad lëðos kaliniø reabilitacijai ir nusikaltimø prevencijai iðleistos neveltui“, – britø laikraðèiui „The Guardian“ sakë Ðvedijos kalëjimø departamento vadovas Nilsas Obergas

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) @rinkosaikste.lt redakcija@ El. paðtas redakcija Spausdino

UAB „Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Honkonge namø tvarkytojai ið Indonezijos diagnozuota paukðèiø gripo viruso H7N9 nauja atmaina. Tai pirmas ðio viruso atvejis Honkonge. 36-eriø moteris neseniai vyko á Ðendþenà þemyninëje Kinijoje ir ten turëjo kontaktà su gyvais paukðèiais. Jos bûklë kritinë. Nuo viruso H7N9 protrûkio pradþios uþkrësta daugiau nei 100 þmoniø. Pirmas atvejis Honkonge yra þenklas, kad virusas gali iðplisti ir uþ þemyninës Kinijos ribø, kur uþfiksuota daugiausia infekcijø, ir Taivano.

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

„Eltos“ ir „Rinkos aikðtës“ inf.

Ðvedijos sostinëje Stokholme áþiebta 36 metrø aukðèio Kalëdø eglë.

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Neringa Jasutë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 1 139 Tiraþas 5 622 egz.


2013 m. gruodĂžio 5 d.

16


2013 m. gruodĂžio 5 d.


2013 m. gruodĂžio 5 d.


2013 m. gruodĂžio 5 d.


2013 m. gruodĂžio 5 d.


2013 m. gruodĂžio 5 d.

2013 12 05  
Advertisement