Page 1

Rinkosaikðtë 2013 m. spalio 15 d.

18-ieji leidimo metai

2013 m. spalio 15 d. Antradienis

Këdainiø rajono laikraðtis

Nr. 116 (2 629)

Pirmadiená privatø namà apsupo spec. tarnybos ir rinktinë „Aras“

Kaina 1, 20 Lt

Mieste oro tarða virðija normà Dël silpno vëjo, sauso oro susidarë sàlygos oro tarðai kietosiomis dalelëmis. Praëjusià savaitæ Rasos gatvëje esanèioje oro tarðos matavimo stotelëje nustatytas ribiniø normø virðijimas. Didþiausias kietøjø daleliø kiekis nustatytas spalio 10 dienà 15 valandà. Tuomet oro tarða kietosiomis dalelëmis virðijo nustatytà ribinæ normà dvigubai: norma – 50 µg/m, tuo metu buvo 103 µg/m. Po lietaus savaitgalá oras mieste buvo ðvaresnis. Informacijà apie oro tarðos lygá (oro tarðos indeksà) gyventojai gali suþinoti Aplinkos apsaugos agentûros interneto puslapyje adresu http://stoteles.gamta.lt.

Ðeðtadiená veiks „Mamyèiø turgelis“ Këdainiø policijos komisariato pareigûnams ávedus planà „Skydas“ teritorija buvo atverta ir laukiama, kol atvyks specialiøjø operacijø rinktinës „Aras“ pareigûnai. /Nuotr. R. Kazakevièiaus/

Pirmadienio rytà, apie 9.44 val., bendruoju pagalbos telefono numeriu 1112 12 gautas praneðimas, kad Këdainiuose, A. Kanapinsko gatvëje, ketinama padegti gyvenamàjá namà. Ant kojø buvo sukelti rajono specialiøjø tarnybø pareigûnai pareigûnai,, iðkviesta antiteroristiniø operacijø rinktinë „Aras“.

Á ávykio vietà atskubëjo Këdainiø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos ir Këdainiø policijos komisariato pareigûnai. Ugniagesiai aptiko iðdauþtà rûsio langà, o namo viduje du atsuktus dujø balionus, kuriuos uþsukæ iðneðë ið namo. Pasak gelbëtojø, name ir kieme buvo prilaistyta dyzelino. Netrukus, apie 10 valandà, Këdainiø

policijos komisariato pareigûnai ávedë planà „Skydas“, nes átariama, kad name gali bûti paliktas sprogstamasis átaisas, kuris sukeltø dujø sprogimà. Á ávykio vietà iðkviesti Lietuvos policijos antiteroristiniø operacijø rinktinës „Aras“ pareigûnai iðminuotojai, kurie patikrins ávykio vietà.

Prenumerata 2014-iesiems metams Áþengdamas á dvideðimtuosius leidimo metus didþiausias Këdainiø rajono laikraðtis „Rinkos aikðtë“ iðtikimus savo skaitytojus kvieèia dalyvauti þaidime „Viskas Jûsø ðeimai“, kurio laimëtojams bus skirti vertingi redakcijos prizai. Kiekvienas 100-asis prenumeratorius, metams uþsiprenumeravæs „Rinkos aikðtës“ laikraðtá, laimës vilnonæ antklodæ „Woolmark“, o kiekvienam 200-ajam pusmeèio prenumeratoriui dovanosime patalynës komplektà.

Spalio 19 dienà, ðeðtadiená, nuo 10 val. „Maþyliø akademijoje“ (Skongalio g. 23A) veiks „Mamyèiø turgelis“, kur galësite pirkti ir parduoti vaikiðkus drabuþëlius, þaislus, kitus daiktus, pabendrauti pabendrauti.. Norinèius parduoti praðome registruotis el. paðtu mazyliu.akademija@gmail.com. Pardavëjai renkasi nuo 9 val.

„Rinkos aikðtës“ inf.

Kvieèia nauja gëliø parduotuvë

DIENOS PIETÛS – 10 Lt!

„Gëliø pasaulis“

Darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. – atveþimas nemokamas! Tel. 8 630 08 600.

(J. Basanavièiaus g. 31)

Ðventiniai patiekalai – á Jûsø pobûvio vietà!

Lietuvos paðto skyriuose 1 mën.

12,26 Lt

6 mën.

3 mën.

73,54 Lt

36,77 Lt

12 mën.

147,07 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

11,23 Lt

67,40 Lt

33,70 Lt

134,81 Lt

„Rinkos aikðtës“ platinimo tarnybose 1 mën.

11,99 Lt

3 mën.

35,97 Lt

6 mën.

71,94 Lt

12 mën.

143,88 Lt

Pensininkams ir neágaliesiems:

10,99 Lt

32,97 Lt

65,94 Lt

131,88 Lt

„Rinkos aikðtës“ inf.

Gausus gëliø pasirinkimas maþiausiomis kainomis! Darbo laikas: I–VI – nuo 7.30 iki 19.30 val. VII – nuo 9 iki 18 val.

Atveðime maistà á Jûsø ðventës vietà – namus, biurus, pobûviø sales, kaimo turizmo sodybas ar tiesiog á gamtà. Dekoruosime stalus, aptarnausime. Yra galimybë pasiimti patiems. Suderinsime kainà pagal Jûsø finansines galimybes. Tel. 8 630 01 106, www.svenciucentras.lt.


2

2013 m. spalio 15 d.

Kronika ASFALTUOS GATVÆ Likusià neatnaujintà Ðëtos gatvës atkarpà nuo Profesinio rengimo centro iki J. Basanavièiaus gatvës sankryþos naujai asfaltuos AB „Kauno tiltai“. Asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai kainuos 109,7 tûkst. litø.

KVIEÈIA Á SEMINARÀ Këdainiø valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba kvieèia á seminarà „Vieðojo maitinimo ámoniø vertinimo sistema“. Seminaras skirtas restoranø ir kaviniø savininkams bei atsakingiems darbuotojams, kuriø vykdomos veiklos kodai maisto tvarkymo subjekto paþymëjime: Restoranø veikla; Kaviniø, uþkandiniø veikla. Klausytojai bus supaþindinti su vieðojo maitinimo ámoniø atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos apraðu, kuris nustato vertinimo ir pretenzijø pateikimo tvarkà. VMVT direktoriaus ásakymu patvirtintas apraðas ásigalios lapkrièio 1 dienà. Seminaras vyks spalio 18 d. 10 val. Këdainiø VMVT salëje (Tubiø kaime).

Këdainiø LEZ pristatyta pasauliui Irma BAJORÛNË

Këdainiø laisvoji ekonominë zona (LEZ) pristatyta Miunchene (V okietija) vykusioje (Vokietija) tarptautinëje nekilnojamojo turto ir investicijø parodoje „Expo Real 2013“. „Turëjome savo stendà su Këdainiø atributika, vaizdais, demonstravome filmukà apie Këdainiø LEZ“, – pasakojo Këdainiø rajono savivaldybës administracijos direktoriaus pavaduotojas Arûnas Kacevièius, kartu su Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialiste Egle Mikalauskaite dalyvavæs parodoje. Parodos stende buvo akcentuojami svarbiausi Këdainiø privalumai: patogi geografinë padëtis, iðvystyta infrastruktûra, geras susiekimas. „Akcentavome, kad Këdainiuose yra kvalifikuotø darbuotojø, kad vietos valdþia palankiai priima investuotojus, pasakojome apie Lietuvos laisvosiose ekonominëse zonose galiojanèias mokestines lengvatas“, – pasakojo A. Kacevièius. Këdainiø LEZ stendà aplankæ interesantai gavo informacinæ

Këdainiø stende vyko susitikimai su lankytojais. Ið kairës: vertëja B. Mücke, UAB „Idea prima“ atstovas L. Damanskis, administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Kacevièius, Strateginio planavimo ir investicijø skyriaus vyr. specialistë E. Mikalauskaitë.

medþiagà apie laisvà plotà, kuriame siûloma steigti pramonës ámones. Këdainiø atstovai turëjo nemaþai pokalbiø su potencialiais investuotojais ið Italijos, Ðvedijos, Danijos, Turkijos, Jungtiniø Amerikos Valstijø. „Parodoje daugiausia lankësi ne konkreèioms ámonëms plo-

Sprogmuo sudrebino daugiabutá Sekmadienio naktá, apie pirmà valandà, á P elëdnagius, kur á Pelëdnagius, daugiabuèio namo balkonà buvo ámestas sprogmuo, skubëjo Këdainiø rajono policijos komisariato ir Lietuvos policijos specialiøjø operacijø rinktinës „Aras“ pareigûnai pareigûnai.. Sprogimo metu iðduþo V. Koncevièiaus gatvës pirmajame daugiabuèio namo aukðte esanèio buto kambario ir virtuvës langai langai,, skeveldros suniokojo ne tik balkone buvusá turtà, stiklo ðukës, patekæ á kambará, apgadino kambario sienas ir baldus. Laimei Laimei,, ðiame kambaryje prie lango miegojus ios ddvi vi mergaitës miegojusios nenukentëjo.

tø ieðkantys pramonininkai, o investiciniø fondø atstovai, nekilnojamojo turto kompanijø teisininkai, tarpininkai“, – paaiðkino A. Kacevièius. Ðeðioliktà kartà surengtoje tarptautinëje parodoje Lietuvai atstovaujama maþai. Këdainiø stendas buvo vienintelis ið mûsø ðalies. Jame apsilankæ lankytojai

patvirtino, kad mûsø ðalis ðiuo poþiûriu jiems yra naujiena. „Atstovavome ne tik Këdainiams, bet ir Lietuvai“, – patvirtino A. Kacevièius. Këdainiø LEZ tarptautinëje parodoje pristaèiusi delegacija iðdalino daug informacinës medþiagos, dalijosi kontaktais, taèiau kol kas anksti spræsti, ar toks prisistatymas pasauliui atneð konkreèiø projektø. Dalyvavimas stambioje tarptautinëje parodoje – viena ið Këdainiø pramoninio parko rinkodaros projekto veiklø. Projektui skirta 604 tûkst. litø parama ið Europos Sàjungos 2007–2013 metø struktûriniø fondø. Anksèiau Këdainiø LEZ pristatyta Klaipëdoje vykusioje parodoje, numatyta dalyvauti dar dviejose parodose. Vykdant projektà jau parengtas rinkodaros projektas, iðleista informacinë medþiaga. Projektas tæsis iki kitø metø liepos. Iki to laiko dar bus pagaminti suvenyrai su LEZ simbolika, pastatyti informaciniai stendai, nukreipiantys LEZ link ir viena detali schema paèioje zonoje, bus publikuoti keli reklaminiai straipsniai ir praneðimai spaudai.

Nelaimë sodo namelyje Spalio 10 dienà sodo namelyje rastas persiðovæs vyriðkis.

ris savigynai iðduotu revolveriu ðovë sau á galvà. Po daugiau nei poros valanTàdien apie 17.30 val. Vilai- dø – 19.50 val., vyriðkis mirë Këniø seniûnijos Vasariðkiø kaime dainiø ligoninëje. esanèiame sodo namelyje rastas „Rinkos aikðtës“ inf. 73-ejø metø këdainietis L. N., ku-

Vytautas Kazimieras Morkûnas 1941–2013

Sekmadienio naktá Pelëdnagiuose nugriaudëjæs sprogimas ne tik apgadino pirmame aukðte esantá butà, bet ir iðgàsdino namo gyventojus.

nis tyrimas“, – sakë Këdainiø rajono policijos komisariato virðininkas Dainius Dobilas.

sas“, – kalbëjo V. Kavaliauskaitë.

Atvyko „Aro“ pareigûnai

Iðvydo tirðtus dûmus

Këdainiø rajono policijos komisariato duomenimis, sekmadienio naktá apie pirmà valandà buvo gautas praneðimas, kad Pelëdnagiuose ávyko sprogimas. Ávykio metu iðduþo dviejø langø ir balkono durø stiklai bei apgadintos balkono sienos ir lubos. Þmonës nesuþaloti. Pirminiais skaièiavimais, patirtas materialinis – 1 600 litø, nuostolis. „Á ávykio vietà iðsiaiðkinti, kas tiksliai ávyko, iðkviesti „Aro“ pareigûnai, kurie taip pat patikrino, ar bute nëra daugiau sprogmenø. Ásitikinus, kad butas saugus, jo gyventojams buvo leista sugráþti á namus. Ðiuo metu vyksta ikiteismi-

Ðio buto ðeimininkë 32-ejø metø Vilma Kavaliauskaitë pasakojo, kad tà naktá bute miegojo penki asmenys, tarp jø – septyneriø ir devyneriø metø mergaitës. „Kai iðgirdau sprogimà, pirmiausia pagalvojau, kad sprogo kieme stovinti mûsø dujomis varoma maðina. Lekiu prie vieno lango, prie kito, nieko nematau, kai ápuoliau á dukterø kambará, iðvydau tirðtus dûmus. Vyresnioji mergaitë vëliau pasakojo, jog prieð sprogimà ji girdëjo kaþkà krentant ir pamatë spalvotas ðvieseles, o tada ir ávyko sprogimas. Kaimynai taip pat teigë prieð sprogimà matæ ðvie-

Pelëdnagiðkë parodë, kur miegojo jos dukrelës – prie lango stovëjo didþiulë minkðta kampinë miegamoji sofa. „Policijos pareigûnai mums patarë dþiaugtis, kad tik laimingo atsitiktinumo dëka dukrytës nenukentëjo. Mes jau antrà naktá negalime ramiai miegoti, o iðgàsdintos mergaitës nebenori likti namuose, todël nakvoja pas draugus. Mûsø kaimynai, gyvenantys treèiame ir ketvirtame aukðte, teigë, kad jø vaikai taip pat labai iðgàsdinti“, – jaudinosi V. Kavaliauskaitë. Moteris mano, kad ðis sprogmuo buvo ámestas norint pagrasinti jos ðeimai.

Iðgàsdino vaikus

„Rinkos aikðtës“ inf.

2013 m. spalio 10 d. netekome Lietuvos hidrotechnikos inþinieriaus, technologijos mokslø daktaro Vytauto Kazimiero Morkûno. Vytautas Morkûnas gimë 1941 m. lapkrièio 15 d. Lapainios kaime, Kruonio valsèiuje, buv. Jiezno (dabar Kaiðiadoriø) rajone. 1964 m. baigë Lietuvos þemës ûkio akademijà ir buvo paskirtas dirbti á Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institutà (dabar Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens iðtekliø inþinerijos institutas). Èia buvo jo pirma ir paskutinë darbovietë, kurioje iðdirbo 45 prasmingus melioracijos mokslui paðvæstus metus. 1973 m. apgynë technikos mokslø kandidato (nostrifikavus – daktaro) disertacijà. 1972–1988 m. buvo Informacijos ir propagandos skyriaus vedëjas, mokslinio gamybinio susivienijimo „Lietuvos melioracija“ generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas, o nuo 1991 m. – direktoriaus pavaduotojas mokslui. 2009-øjø pavasará iðëjo á uþtarnautà poilsá. Moksliniø tyrimø sritis – þemës ûkio melioracija ir aplinkosauga. Paskelbë per 70 moksliniø straipsniø, buvo „Þemës ûkio enciklopedijos“ mokslinës redaktoriø tarybos, periodiniø leidiniø „Vandens ûkio inþinerija“ ir „Þemëtvarka ir hidrotechnika“ redaktoriø kolegijos, doktorantø komitetø narys. Velionis palaidotas Këdainiø r. Apytalaukio kapinëse. Buvæ bendradarbiai

Mirus Antanui PAULAVIÈIUI nuoðirdþiai uþjauèiame þmonà Jadvygà ir sûnus Aurá bei Deivá su ðeimomis. Liepø alëjos 21-ojo namo savininkø bendrija


2013 m. spalio 15 d.

3

apie bendràja tvarka „Maisto banko“ akcija – Informacija parengtà detaløjá planà proga pasidalinti gerumu

Parengtas naujo þemës sklypo suformavimo geleþinkelio atðakai tiesti Këdainiuose (nuo esaIrma BAJORÛNË mo geleþinkelio pramonës rajone iki sklypo Biochemikø g. 6) detalusis planas. Ateinantá savaitgalá didþiosiose Objekto adresas – Këdainiø Këdainiø parduotuvëse apsilankæ m., Biochemikø g. þmo nës turës galimybæ dalintis þmonës Planavimo organizatorius – Kësu stokojanèiaisiais: spalio 18 ir dainiø rajono savivaldybës admi19 dienomis vyks tradicinë nistracijos direktorius, J. Basanavièiaus g. 6, Këdainiai; tel. (8 347) 69 „Maisto banko“ akcija. 551, el. paðtas administracija@keMaisto produktø bus galima dainiai.lt, www.kedainiai.lt. paaukoti prekybos centruose Planavimo tikslas – naujo þeMAXIMA, IKI ir NORFA. Akcimës sklypo suformavimas geleþinjos savanoriai budës prekybos kelio atðakai tiesti nuo esamo gecentruose penktadiená nuo 15 iki leþinkelio pramonës rajone Kë21 valandos, ðeðtadiená – nuo 10 dainiuose iki sklypo Biochemikø iki 20 val. „Maisto banko“ savanorë U. Ðliaþaitë ir rajono savivaldybës administracig. 6. Sklypo naudojimo bûdo ir po„Maisto banko“ akcijoje da- jos Bendrojo skyriaus vedëjas E. Grigaitis koordinuoja Këdainiuose bûdþio, ávaþiavimø ir iðvaþiavimø, lyvauja septynios mûsø rajono or- vyksianèià akcijà. /Nuotr. autorës/ specialiøjø þemës naudojimo sàganizacijos: Neágaliøjø draugija, Akløjø ir silpnaregiø, Kurèiøjø ir juos greta kasø budësiantiems sa- banko“ savanorë, akcijos koordi- lygø bei teritorijos naudojimo ir neprigirdinèiøjø, Paraplegikø or- vanoriams. Surinkti maisto pro- natorë Urtë Ðliaþaitë. – Paprastai tvarkymo reþimo nustatymas. Detaliojo plano rengëjas – Vaiganizacijø Këdainiø skyriai, drau- duktai bus iðdalinti nepasiturin- daugiausia nuperkama makarodo Ðpeèkausko projektavimo gija „Këdainiø viltis“, labdaros ir tiems akcijoje dalyvaujanèiø orga- nø, ryþiø, kitokiø kruopø. Labdaámonë, kodas 6164108, registro paramos fondai „Tavo svajonë“ nizacijø nariams. rà priimanèios organizacijos norëpaþymëjimo Nr. IP01-37, tel. 8 bei „Vilties ðvyturys“. „Kvieèiame aukoti ilgai ne- tø daugiau aliejaus, cukraus, ávai680 97 532; PV – Birutë KundroAkcijos dalyviai praðo nu- gendanèiø maisto produktø, – á riø konservø, kad ant labdarà gaupirkti maisto produktø ir atiduoti këdainieèius kreipësi „Maisto nanèiø þmoniø stalø bûtø kuo ávairesnis maistas.“ Anot Lietuvos akløjø ir silpnaregiø sàjungos Këdainiø skyriaus pirmininkës Onos Ðulcienës, „Maisto banko“ akcija svarbi ne tik dël materialios paramos, bet ir dël moralinës. „Tai yra ryðys tarp visuomenës ir neágaliøjø, tokiu bûdu mûsø þmonës pajunta bendruomenës dëmesá“, – sakë O. Ðulcienë. Maisto banko labdaros akcija rengiama jau deðimt metø. Pasak akcijos koordinatorës U. Ðliaþaitës, kasmet surenkamo maisto kiekiai didëja. Ðiø metø pavasará vykusios akcijos metu Lietuvoje surinkta maisto produktø daugiau kaip uþ „Maisto banko“ akcijai parengta informacinë medþiaga. milijonà litø.

Karðtoji linija

Skubiai

Kaip uþlipti laiptais? „Daþnai lankausi P. Lukðio gatvëje esanèioje „Cento“ parduotuvëje. Labai nemaloniai nustebau, kai po pastato iðorës remonto nebeliko èia buvusiø turëklø. Anksèiau á parduotuvæ lengvai áeidavau, nors esu patyrusi insultà, sunkiai vaikðtau, be to, esu senyvo amþiaus. O dabar norint uþlipti ar nulipti reikia praðyti þmoniø pagalbos, taèiau retas kuris nori padëti – tik kartà vyriðkis netgi sustojo ir iðlipo ið maðinos, kad padëtø. Daugelis tik savais reikalais rûpinasi. Norë-

èiau suþinoti, ar bus árengti turëklai. Juk ðiame miesto rajone gyvena daug vyresnio amþiaus þmoniø, kuriems svarbu patogiai pasiekti parduotuvæ“, – sako á redakcijà paskambinusi Morta. Á skaitytojos klausimà atsakë UAB „Palink“, kuriai priklauso „Cento“ parduotuvës, Vieðøjø ryðiø departamento vadovas Andrius PETRAITIS: „Turëklas prie minëtos parduotuvës bus sumontuotas artimiausiu metu, per vienà–dvi savaites. Rûpinamës savo pirkëjais, todël tikrai nenorime, kad jie patirtø nepatogumø.“

PARDUODA darbiná arklá. Kaina – 2 500 Lt. Tel. 8 690 77 652, Pelëdnagiø sen. Nuolat brangiai PERKA verðelius iki 2 mën. auginti. Moka priedus. Tel.: 8 656 40 439, 8 656 40 436. Spalio 7 d. Savieèiø k. DINGO jaunas jagterjerø veislës ðuniukas (juodos ir rudos spalvos, su barzdþiuke, be uodegytës). Atsilygins. Tel. 8 611 93 415. PARDUODA pianinà „Belarus“. Kaina – 680 Lt. Tel.: 8 653 93 718, 8 675 37 802.

IÐNUOMOJAMOS 148, 59, 45, 37 ir 19 kv. m patalpos miesto centre, Josvainiø g. (reikalingas remontas, langø pakeitimas). Tinka administracinei ir komercinei veiklai. Atskiras áëjimas. Nuomos kaina – sutartinë (bus atsiþvelgta á nuomininko investicijas á patalpø remontà). Tel. 52 444.

tienë, tel. 8 614 70 568. Susipaþinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo spalio 16 iki lapkrièio 15 d. Këdainiø rajono savivaldybës administracijos Architektûros ir urbanistikos skyriuje, detalusis planas eksponuojamas 6-ojo aukðto skelbimø lentoje nuo spalio 28 iki lapkrièio 15 d. Pastabas ir pasiûlymus dël detaliojo plano sprendiniø galima reikðti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengëjui arba Architektûros ir urbanistikos skyriui (J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiai, tel. (8 347) 69 531) iki planavimo darbø procedûrø pabaigos. Vieðojo detaliojo plano svarstymo susirinkimas ávyks lapkrièio 15 d. 11 val. Architektûros ir urbanistikos skyriuje 607 kab., J. Basanavièiaus g. 36, Këdainiuose. Atmestø planavimo pasiûlymø ir pretenzijø pareiðkëjai projekto sprendinius bei vieðo svarstymo procedûras gali skøsti Valstybinei teritorijø planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


4

2013 m. spalio 15 d.

„Tele2“ siûlo geras sàlygas pradëti naudotis Nevykdant veiklos privalu mokëti sveikatos iðmaniuoju

PR

Iðmaniaisiais telefonais Lietuvoje jau naudojasi beveik kas treèias mobiliojo ryðio vartotojas. LLyg yg ir nemaþai nemaþai,, bet dar daug þmoniø jø neiðbandë. Naujas specialus „T ele2“ plano pasiûlymas suteikia „Tele2“ gerà galimybæ tai padaryti uþ nedidelæ kainà. Uþ 17 litø mënesio mokestá nauji ir esami „Tele2“ klientai galës kalbëti net 420 minuèiø, iðsiøsti 5 000 SMS ir iðnarðyti 300 MB internete. Be to, kartu su naujuoju mokëjimo planu vartotojai galës uþ gerà kainà pasiimti ir vienà ið naujausiø „Samsung“ iðmaniøjø telefonø.

Visos paslaugos – viename plane Naujasis „Tele2“ planas apjungia visas reikalingas mobiliojo ryðio paslaugas ir jos siûlomos uþ maþesná nei áprasta mënesio mokestá. Tai patogu þmonëms, kurie nori ir skambinti, ir raðyti, ir narðyti. „Pasiûlymas yra skirtas þmonëms, kurie nori neriboti savæs, paslaugomis naudotis patogiai ir nepermokëti. Maþa kaina visada svarbi, bet tam, kad sutaupytum, nebûtina atsisakyti paþangiø technologijø siûlomø galimybiø ir gerø telefonø. Todël siûlome XXI amþiaus poreikius atitinkantá telefonà su visomis reikalingomis paslaugomis ir galimybæ sutaupyti“, – sako Daiva Matukienë, „Tele2“ prekinio þenklo vadovë. Uþ nedidelá 17 litø mënesio mokestá suteikiama tikrai daug paslaugø, kuriø pakaks ir daug bendraujantiems – 420 minuèiø pokalbiø skambuèiams á visus tinklus ir net 5 000 SMS þinuèiø. Kartu suteikiama 300 MB narðymui. Pradedantiems mobiliojo interneto vartotojams toks duomenø kie-

kis bus pakankamas ir leis skaityti naujienas internete, siøsti elektroninius laiðkus. „Iðmanieji telefonai populiarëja, nes smarkiai prapleèia ribas, kam gali bûti naudojamas telefonas. Vienam svarbiausia bus programëlës, leidþianèios paþiûrëti ðeimos nariø buvimo vietà ir jaustis saugiau. Kitas þmogus labiausiai dþiaugsis galimybe visada turëti internetà po ranka. Galiausiai, kiekvienas suranda, kaip iðmanusis gali palengvinti ir praturtinti jo gyvenimà“, – pasakojo D. Matukienë.

Iðmanieji telefonai – vos nuo 8 litø per mënesá Iðmaniøjø populiarëjimà ypaè skatina auganti nebrangiø ir kokybiðkø telefonø pasiûla. Su mokëjimo planu juos ásigyti galima dar geresnëmis kainomis. Norintiems, kad telefonas veiktø tikrai greitai, skirtas „Samsung Galaxy Trend“. Vartotojø mëgstamas iðmanusis telefonas turi galingà proce-

soriø, o jo 4 coliø ekranas iðsiskiria ryðkiomis spalvomis. Mëgstantiems kompaktiðkus ir patogius telefonus, puikiai tiks „Samsung Galaxy S Duos“. Praëjusiais metais pristatytas modelis turi 5 megapikseliø kamerà ir itin ilgai neiðsekanèià baterijà. Be to, telefone vienu metu galima naudotis dviem SIM kortelëmis. Norintiems á gyvenimà áneðti daugiau spalvø, „Tele2“ siûlo „Samsung Galaxy S II Plus“. 16 milijono taðkø gama bei 8,1 megapikselio kamera leis daryti itin kokybiðkas nuotraukas. Renkantis naujàjá planà bei sudarant dvejø metø sutartá, pradinë ámoka uþ ðiuos „Samsung“ modelius yra 199 Lt. Iðkart sumokëjus uþ telefonà ðià kainos dalá, vëliau uþ já reikës mokëti maþesnes mënesio ámokas. Uþ „Samsung Galaxy Trend“ mënesio ámoka yra 8 Lt, uþ „Samsung Galaxy S Duos“ – 10 litø, o uþ „Samsung Galaxy S II Plus“ – 30 litø. Daugiau informacijos apie telefonus ir pasiûlymus galima suþinoti apsilankius artimiausiame „Tele2“ salone.

Jo metu gyventojø ir verslo patogumui bus sukurtos 46 naujos elektroninës paslaugos, kuriomis mokesèiø mokëtojai galës naudotis ten, kur yra interneto prieiga. Vykdydama projektà, VMI jau atnaujino savo interneto svetainæ www.vmi.lt. Mokesèiø mokëtojai lengvai bei patogiai gali rasti jiems aktualià informacijà, kadangi interneto svetainë suskirstyta pagal mokesèiø mokëtojø segmentus – „Gyventojams“, „Verslui“, „Vieðajam sektoriui“. Be kita ko, VMI interneto svetainëje ádiegtos þemës mokesèio, verslo liudijimø bei mënesinio neapmokestinamojo pajamø dydþio skaièiuoklës, kurios padës apskaièiuoti mokëtinus mokesèius. „Ið naujosios VMI interneto svetainës galima prisijungti prie autorizuotos mokesèiø mokëtojø srities Mano VMI. Tai asmeninë mokesèiø mokëtojo erdvë, kurioje jis gali perþiûrëti VMI turimà aktualià mokesèiø mokë-

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ástatymo (Þin., 2002, Nr. 123-5512, toliau – SD ástatymas) 17 straipsnio 6 dalá tais atvejais, kai individuali ámonë, ûkinë bendrija ar maþoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinæ mokesèiø inspekcijà prie Lietuvos Respublikos finansø ministerijos jos nustatyta tvarka arba turi likviduojamos ar bankrutuojanèios ámonës statusà, individualiø ámoniø savininkai, ûkiniø bendrijø tikrieji nariai ir maþøjø bendrijø nariai kas mënesá patys uþ save moka 9 procentø minimaliosios mënesinës algos, galiojanèios mënesio, uþ kurá mokama ámoka, paskutinæ dienà, dydþio privalomojo sveikatos drau-

dimo (toliau – PSD) ámokas, jeigu jie nepriklauso asmenims, iðvardytiems SD ástatymo 17 straipsnio 1–8 dalyse (asmenys dirba pagal darbo sutartá, valstybës tarnyboje, vykdantys individualià veiklà, turintys verslo liudijimà ir kt.) ar ðio ástatymo 6 straipsnio 4 dalyje (pensininkai, neágalûs asmenys, darbo birþoje registruoti bedarbiai ir kt.). Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 1543 nustatyta minimalioji mënesinë alga – 1 000 Lt, todël kas mënesá mokama PSD ámoka nuo 2013 m. sausio 1 d. lygi 90 Lt (9 proc. x 1 000 Lt). Einamøjø PSD ámokø kodas – 322. VSDFV Kauno skyriaus inf. Uþs. Nr. 5 127

Arûno Miliaus IÁ „ENRIKË“ Kompiuteriai ir jø komponentai, daþai spausdintuvams, kompiuteriniø vaizdo þaidimø „Xbox“ bei „Playstation“ áranga. Mobilieji telefonai ir jø priedai, detalës. GPS navigacinës sistemos (prekyba ir taisymas). Parduoda naujus skystøjø kristalø bei LED televizorius, taip pat montuoja ir parduoda skaitmeninës palydovinës bei antþeminës televizijos árangà. Parduoda automobiliø garso aparatûrà. Galite uþsisakyti ir internetu. Prekiø asortimentà rasite adresu www.enrike.lt Dirba: I–V – nuo 9 iki 18 val., VI – nuo 10 iki 14 val. Þemaitës g. 17A, tel.: 8 603 32 518, 8 687 57 811.

www.enrike.lt Pasirinkæ naujà mokëjimo planà, „Tele2“ klientai galës uþ gerà kainà ásigyti iðmaniuosius telefonus „Samsung Galaxy Trend“, „Samsung Galaxy S Duos“ bei „Samsung Galaxy S II Plus“.

e.VMI: paslaugos, diskusijos, mokymai – neiðeinant ið namø Valstybinë mokesèiø inspekcija, siekdama gerinti mokesèiø mokëtojø aptarnavimo kokybæ, plësti elektroniniø paslaugø naudojimà, jau kelerius metus ágyvendina projektà e.VMI e.VMI..

draudimo ámokas

tojo informacijà – neapmokëtas ir pradelstas VMI administruojamø mokesèiø prievoles, susidariusias VMI administruojamø mokesèiø permokas (skirtumus), VMI neadministruojamus mokesèius“, – teigia Kauno AVMI mokestiniø prievoliø departamento direktorë Judita Stankienë, paþymëdama, kad mokesèiø mokëtojai prie Mano VMI gali prisijungti per elektroninæ bankininkystæ arba naudodami el. paraðà. Paþymëtina, jog tapus Mano VMI vartotojais, mokesèiø mokëtojai gali iðsiimti ar prasitæsti verslo liudijimà, teikti/gauti reikiamus dokumentus e. bûdu, pateikti ávairius praðymus, inicijuoti turimos permokos susigràþinimà arba ja padengti kitus mokesèius, áregistruoti/iðregistruoti/keisti duomenis apie Lietuvos bei uþsienio juridiniø asmenø filialus bei atstovybes mokesèiø mokëtojø registre. VMI, norëdama skatinti mokesèiø mokëtojø ðvietimà, interneto svetainëje sudarë galimybes dalyvauti nuotoliniuose mokymuose bei diskutuoti ir probleminius klausimus iðsiaiðkinti e.forume. Prisijungus prie autorizuotos paskyros Mano VMI, mokesèiø mokëtojai ið ávairiø temø gali iðsirinkti labiausiai dominanèià ir elektroniniu bûdu jiems patogiu metu perþiûrëti ir studijuoti mokomàjà medþia-

Projekto partneriai:

gà mokesèiø klausimais bei dalyvauti mokymuose. Nuotoliniø mokymø temos taip pat suskirstytos pagal mokesèiø mokëtojø segmentus – gyventojams bei verslui. Daug dëmesio VMI skiria pradedantiesiems verslà – tiek versliems gyventojams, tiek naujai ásteigtiems juridiniams asmenims pateikiama plati temø ávairovë. Savo pastebëjimus apie e.VMI bei pasiûlymus dël naujos VMI interneto svetainës ar elektroniniø paslaugø tobulinimo mokesèiø mokëtojai gali iðreikðti e.forume, prisijungus prie Mano VMI-Diskusijos-VMI naujos elektroninës paslaugos. „Kauno AVMI kvieèia gyventojus, besinaudojanèius Mano VMI bei interneto svetainës funkcionalumais, reikðti nuomonæ bei pasiûlymus e.forume dël jø tobulinimo. Siekiame, jog mûsø elektroninëmis paslaugomis bûtø paprasta naudotis, todël jas iðbandþiusiø vartotojø pastabos padës mums trûkumus iðtaisyti efektyviausiai“, – bûti aktyviais skatina J. Stankienë. Visà informacijà apie e. VMI projektà galima rasti interneto svetainëje, adresu http://www.vmi.lt/cms/web/guest/es-remiami-projektai (ESKIS), o á iðkilusius klausimus mokesèiø mokëtojams mielai atsakys Mokesèiø informacijos centro specialistai, paskambinus VMI trumpuoju telefonu 1882. Kauno AVMI inf.

BUHAL TERINËS P ASL AUGOS BUHALTERINËS PA SLA I. ÞEMINIENËS ámonë ámonë,, turinti patyrusius specialistus, Tel.: 8 687 47 529, 8 620 57 749. kniagled@gmail.com

TEIKIA KOKYBIÐKAS KVALIFIKUOTAS APSKAITOS PASLAUGAS ÁMONËMS IR ÛKININKAMS. Mûsø klientø sëkmë – ir mûsø sëkmë.

Ilgai lauktos baleto pamokos jau Këdainiuose. Naujas baleto sezonas – nuo spalio 17 d. Muzikos mokykloje. Uþsiëmimai vyks ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 18 val. Kvieèiami visi 7–9 metø vaikai. Registracija tel. 8 615 61 469.


5

2013 m. spalio 15 d.

Paskutinën kelionën – su graþiais drabuþiais

Suknelës, su kuriomis á karstà gula moterys, kitokios negu gyvoms – visa jø nugara atsegama, kad bûtø lengviau apvilkti. Siuvëjos ir gëlininkës patirties turinti ámonës savininkë sako pastebëjusi, kad apie deðimt metø sukneliø modeliai praktiðkai nesikeitë, ðiek tiek keitësi tik audiniai, spalvos. Vienspalvës suknelës puoðiamos gipiûru, priderinamas toks pat gipiûrinis ðalikëlis. „Kai mirðta vidutinio amþiaus moteris, jà aprengti sudëtingiau. Dabar biuruose siûlomos suknelës daugiau tinka vyresnëms moèiutëms, o jei moteris gyvenime rengësi skoningai, madingai –

1450

1500

2350

Didþioji g. 46, tel.: 57 305, 8 656 76 909. Darbo laikas: I–V – nuo 9 iki 17 val.

Vartojimo kreditai nuo 300 iki 20 000 Lt.

Vyrams – tik klasika

Siûlys ávairesnius drabuþius

1450

1500

2140

Naujoje siuvykloje V ilainiuose Vilainiuose siuvami puoðnûs drabuþiai ik ne drabuþiai.. TTik iðkilmingoms progoms jie skirti skirti,, o paskutinei kelionei kelionei.. Uþdarosios akcinës bendrovës „Ramybës sala“ savininkë Auðra Jaugelavièienë sako, jog nepaisant to, kad jos pasiûtais drabuþiais vilkintys þmonës niekur neiðeis, juos siuva taip pat, kaip ir áprastus.

Mirusius vyrus aprengti skirti kostiumai – tokie pat, kaip ir gyviesiems. „Siuvame su pamuðalu, apmëtome siûles. Tik kiðeniø nesiuvame“, – specifikà aiðkino A. Jaugelavièienë. Vyriðkø kelniø kantas tvirtesnis daromas – paklijuojamas standinimas, kad jis gulint nesukristø. Siuvami vienodi kostiumai, skiriasi tik audinys. Modeliuose iðmonës neieðkoma – paskutinei kelionei tinka tik klasika.

SUREGULIUOJA IR TAISO LANGUS. 1450

Irma BAJORÛNË

Kokybiðki, sertifikuoti, laiko patikrinti, uþ prieinamà kainà plastikiniai langai, garaþo vartai, ðarvuotosios ir vidaus durys, þaliuzës, „roletai“ (ritininës uþuolaidos).

nuo 18 iki 72 metø. Didþioji g. 58, tel. 60 545.

UAB „Ramybës sala“ direktorë A. Jaugelavièienë þada siûti ávairesniø modeliø laidojimo sukneles.

tokiai pataikyti sunkiau. Bandysime paávairinti asortimentà ir pasiûlyti ávairovës“, – savo verslo vizijà atskleidë A. Jaugelavièienë, ketinanti siûti ávairesnius laidojimo drabuþius. Verslininkë sakë pastebëjusi, kad kartais artimieji norëdami, kad jaunos mirusios moterys graþiau atrodytø, aprengia jas vakarinëmis suknelëmis. Bet ðios yra per daug atviros, kas karste gulinèiai netinka. Laidojimo firmos nekaupia dideliø „kolekcijø“, artimuosius laidojantiems þmonëms siûlo pasirinkti ið keliø modeliø, spalvø. Bet siuvykla atsargai pasiruoðia ir iðskirtiniø dydþiø drabuþiø, kad reikalui esant jie pasiektø klientus per pusdiená.

Laidojimo versle – ne naujokë „Laidojimo drabuþiø siuvi-

Siuvyklos áranga ásigyta ir siuvyklos patalpos árengtos panaudojus Europos Sàjungos paramà. /Nuotr. autorës/

800

Didþioji g. 58, tel./faks.: 60 545, 8 655 58 512, 8 652 75 518, 8 699 15 500. Lygios ir raiþytos ÐARVUOTOSIOS DUR YS DURYS Su spyna CISA ELBOR – tik 850 Lt, ELBOR + SPRO – tik 950 Lt, ASSA + MOTTURA – tik 1 070 Lt, ASSA + CISA – tik 1 140 Lt. Lauko ir laiptinës durys.

Langø, durø, fasadø gamyba ir montavimas. Galimas atsiskaitymas lizingu. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas langai@helanas.lt

mo ámoniø nëra Këdainiø rajone, nedaug ir Lietuvoje“, – tvirtina A. Jaugelavièienë. „Ramybës salos“ siuvykloje pasiûti drabuþiai parduodami laidojimo firmose. Kol kas A. Jaugelavièienë turi pasiraðiusi tik porà sutarèiø su Këdainiuose ir Jonavoje dirbanèiomis laidojimo paslaugø ámonëmis, bet ketina bendradarbiauti ir su kitais ðalies miestais. Laidojimo versle moteris nëra naujokë. Ji septynerius metus dirbo gëlininke laidojimo paslaugø ámonëje, verslà matë ið arti.

Keliø, gatviø tiesimas ir remontas. Asfaltuoja aikðteles, kiemus, privaþiavimus prie pastatø. Tel.: 8 656 01 938, 8 618 07 671, (8 347) 41 526, el. paðtas keliai@helanas.lt, adresas: Þibuokliø g. 6, Këdainiai.

Ásikurti padëjo ES Vieno aukðto pastatà Vilainiø gyvenvietës centre Auðra ásigijo dar 2004 metais, kai iro þemës ûkio bendrovë. Kaþkada vienoje pastato pusëje buvo salë, naudota ir ðventëms, ir ðarvojimui, kitoje pusëje veikë biblioteka, bendrovës kontora. Pastatas buvo labai apleistas. A. Jaugelavièienë nutarë atnaujinti pastatà pasinaudodama Europos Sàjungos Lietuvos kaimo plëtros programos parama verslo kûrimui ir plëtrai. Jos projektui skirta 247 tûkstanèiø litø parama – 65 procentai planams ágyvendinti reikalingos sumos. Viename pastato gale ákurta ðarvojimo salë, kitame árengta siuvykla. Ðiuo metu siuvykloje dirba savininkë, viena siuvëja, buhalterë ir administratorë. Iki metø pabaigos A. Jaugelavièienë ketina ádarbinti dar dvi tris siuvëjas. Kai bendrovës veikla bus sustyguota, per mënesá planuojama pasiûti 80–100 kostiumø ir sukneliø.

4 Tel. 8 640

4 255

Þmogus treèdalá savo gyvenimo praleidþia miegodamas. Todël teisingas èiuþinio pasirinkimas reikalauja daug þiniø ir iðmanymo. Jau daugiau kaip 10 metø gaminame minkðtus baldus ir èiuþinius. Iðskirtinai ið natûraliø medþiagø esame sukûræ èiuþiniø kolekcijà 8h miegok su linu! Turime sukaupæ daug þiniø ir patirties, todël esame pasiruoðæ pasidalinti ðiomis þiniomis su jumis.

Kiekvienà spalio ir lapkrièio treèiadiená nuo 17.30 val. kvieèiame atvykti á Nacionaliná baldø salonà, adresu: Þemaitës g. 21, Këdainiuose (II aukðtas), kur vyks

NEMOKAMA teminë valandëlë. Pabendrausime prie arbatos puodelio, atsakysime á visus jums rûpimus klausimus, gamybos specialistai, technologai papasakos apie naujausias medþiagas, technologijas, tendencijas.

Apie pageidavimà dalyvauti praneðkite el. paðtu info@meduma.lt arba skambinkite telefonu 8 616 95 205. Maksimalus dalyviø skaièius – iki 10 þmoniø. Organizatorius UAB „Meduma“


6

2013 m. spalio 15 d.

Ekologiðka „Kapliø þuvø“ produkcija paklausi uþsienyje Dainius ÐEPETYS

menuoti, kai kur smëlëti, vietomis uþdumblëjæ. Telkinyje turi gyventi daug maþø kuojø, aukðliø, karðiø, plakiø – pagrindinio starkiø maisto“, – sakë A. Ðurkus.

Bendrovëje „Kapliø þuvys“, kuri augina ávairias þuvis, skirtas vandens telkiniams áþuvinti áþuvinti,, spalio viduryje tradiciðkai ásisiûbavo darbymetis – èia renkamas uþaugintas „derlius“.

Investuoja á gamybà

Perspektyva – aiðki Nors Kapliuose jau treti metai nebeauginami produkciniai karpiai, o tik vandens telkiniø áþuvinimo medþiaga, ámonës direktorius Arvydas Ðurkus prasitarë, kad ðiemet bendrovës specialistai planuoja nedidelá kieká èia uþaugintø veidrodiniø karpiø tiekti á prekybos tinklus. Suprantama, kad þmonës ðios iðskirtinës, dumblo kvapo visiðkai neturinèios produkcijos labai pasigedo prekybos tinkluose, taèiau bendrovës specialistai pasirinktos veiklos krypties keisti neketina. „Ðalies gyventojai gana aktyviai kasa ar kitaip árenginëja vandens telkinius, o jiems áþuvinti reikalingos þuvys, todël ámonë savo perspektyvas mato bûtent ðioje srityje“, – kalbëjo A. Ðurkus. Pasak energingo vadovo, bendrovë gana greitai surado sa-

Þuvø sandëlyje – jau gausu karpiø. /Nuotr. autoriaus/

vo produkcijos pirkëjus. „Áþuvinimo medþiagà ið mûsø perka ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Lenkijos vandens telkiniø savininkai ar nuomotojai. Tie, kas syká pabando ásigyti mûsø, beje, grynai ekologiðkos produkcijos ir ásitikina jos kokybiðkumu, vëliau nebeieðko kitø tiekëjø“, – uþtikrintai dëstë A. Ðurkus, uþsimindamas, kad praëjusiais metais „Kapliø þuvys“ uþaugino apie 180 tonø ávairios áþuvinimo medþiagos.

Didinama starkiø populiacija Kiekvienais metais bendrovëje uþauginama vis daugiau starkiø. Tai ne visiems ðalies meðkeriotojams paþástama, nors yra didþiausia Lietuvos vidaus vandenyse gyvenanti eðerþuviø bûriui priskiriama þuvis. Artimesnis jos gentainis – eðerys, tolimesnis – pûgþlys. Starkiø, kaip áþuvinimo medþiagos, auginimas palyginti nauja bendrovës veiklos kryptis. Ðiø gana ánoringø, ið iðvaizdos kiek primenanèiø stipriai iðtásusá eðerá þu-

A. Ðurkus sakë, kad bendrovëje ðamø kol kas uþauginama palyginti nedaug.

vø veisimu uþsiimti ryþtasi ne kiekviena þuvininkyste besiverèianti ámonë, nors Lietuvoje gausu vandenø, kuriuose galëtø gyventi starkiai. Mat ne visi mûsø eþerai ar kitokie vandens telkiniai tam tinka. Ámonës vadovas pasakojo, kad starkiams patinka ne itin skaidrus vanduo, kuriame nedaug augmenijos, o dugnas kietokas. „Tipiðkas starkiams tinkantis vandens telkinys turëtø bûti iki 10 m gylio, kuriame daug povandeniniø kalneliø, maþai vandens augmenijos, krantai vietomis ak-

Ðiuo metu Kapliuose gaudomi ir parduodami ne tik starkiai. Èia gaudomi ir parduodami arba perkeliami á þiemojimo tvenkinius vienmeèiai ir dvimeèiai karpiai, kurie yra pati populiariausia bei efektyviausia mûsø kraðto vandens telkiniø áþuvinimo medþiaga. „Dvivasariai veidrodiniai karpiai sveria 200, 300 ir daugiau gramø, o metinukai – maþdaug po 30 gramø. Juos, kaip ir lynus bei karosus, noriai perka ûkininkai. Mëgëjiðkos þûklës aistruoliai daþniau renkasi baltuosius amûrus, plaèiakakèius bei ðamus“, – sakë 207 ha vandens telkiniø plote þuvis auginanèios bendrovës direktorius. Ámonëje, kurioje dirba viso labo tik devyni darbuotojai, ðiais metais buvo atlikta nemaþai rekonstrukcijos darbø, investuota á gamybà. Iðskirdamas investicijas, direktorius paminëjo siurblinës remontà, kuris leis ámonei sutaupyti elektros energijos, gamyboje reikës maþiau vandens.

Europa skatina aplinkai draugiðkà ûkininkavimà Irma BAJORÛNË

Apie tai tai,, kaip finansiðkai skatinamas draugiðkas aplinkai elgesys, kalbëta Þemës ûkio ministerijos surengtame seminare „Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 m. programos priemonës „Agrarinës aplinkosaugos iðmokos“ aplinkosauginiai reikalavimai ir jø laikymasis Nemuno upiø baseinø rajone“. Priemonæ „Agrarinës aplinkosaugos iðmokos“ pristatë Þemës ûkio ministerijos Þemës ûkio gamybos ir maisto pramonës departamento Agroaplinkosaugos ir ekologinio ûkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistë Agnë Prakapienë.

Galimybës gauti paramà Priemonæ „Agrarinës aplinkosaugos iðmokos“ sudaro keturios programos: „Kraðtovaizdþio tvarkymas“, „Ekologinis ûkininkavimas“, „Rizikos“ vandens telkiniø bûklës gerinimas“, „Tausojanti aplinkà vaisiø ir darþoviø auginimo sistema“. Paramos gavëjai programø turi laikytis ne maþiau kaip penkerius metus. Priemonës taisyklëse nurodoma, uþ kokius minimalius plotus galimos iðmokos. Per ásipareigojimø laikotarpá paramos gavëjai paraiðkoje nurodyto ploto turi nesumaþinti daugiau kaip 3 proc. ir nepadidinti daugiau kaip 2 ha. „Natûraliø ir pusiau natûraliø pievø tvarkymo“ veiklos dalyviai paramà gali gauti, jei jø laukuose gyvuliø tankis yra ne maþesnis kaip 0,2 sutartinio galvijo/ha.

Dalyvaujantys priemonëje ûkiai ásipareigoja visoje valdoje laikytis Valdymo reikalavimø, Tràðø bei augalø apsaugos produktø naudojimo reikalavimø ir Þemës ûkio naudmenø geros agrarinës ir aplinkosaugos bûklës reikalavimø. Taip pat bûtina tvarkyti buhalterinæ apskaità teisës aktø nustatyta tvarka, pildyti naudotø augalø apsaugos produktø apskaitos þurnalà.

Intensyvus ûkininkavimas – tarðos pavojus Visa Lietuvos teritorija pripaþinta nitratams jautria zona. Yra parengta veiksmø programa, kurios tikslas – maþinti pavirðiniø ir poþeminiø vandenø tarðà maistingomis medþiagomis, ypaè azoto ir fosforo junginiais, ið þemës ûkio ðaltiniø. Siekiant ðio tikslo patvirtinti mëðlo ir srutø tvarkymo reikalavimai, kuriuose nustatyta, kad per kalendorinius metus á dirvà patenkanèio azoto kiekis negali virðyti 170 kilogramø hektarui. Ûkiuose, kuriuose laikoma daugiau kaip 10 sutartiniø gyvuliø, turi bûti árengti mëðlo ir srutø

Þemës ûkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ûkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistë A. Prakapienë pristatë Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 m. programos priemonæ „Agrarinës aplinkosaugos iðmokos“.

kaupimo árenginiai. Mëðlas ir srutos turi bûti kaupiami taip, kad bûtø iðvengta pavirðinio ir poþeminio vandens tarðos. Mëðlà ir srutas draudþiama skleisti nuo lapkrièio 15 iki balandþio 1 dienos, taip pat nuo birþelio 15 iki rugpjûèio 1 dienos. Jei ûkyje mëðlu ar srutomis træðiama daugiau kaip 50 ha þemës ûkio naudmenø, turi bûti sudarytas træðimo planas, kuriame privalo bûti træðiamø laukø þemëlapiai su paþymëtomis vandens telkiniø apsauginëmis juostomis,

Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos vyresnioji augalininkystës specialistë K. Narvidienë árodë, kad svarbu laikytis kompleksinës paramos reikalavimø.

kalendorinis grafikas, dirvoþemio tyrimø duomenys apie azoto ir fosforo sankaupas træðiamuose laukuose. Plane taip pat nurodomas numatomas panaudoti mëðlo ir srutø kiekis.

Tikrina atsakingos institucijos Seminare Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos vyresnioji augalininkystës specialistë Kristina Narvidienë pristatë kompleksinës paramos reikalavimus. „Jø laikytis labai svarbu, nes tikrinanèios institucijos, nusta-

èiusios paþeidimus, gali taikyti nemenkas sankcijas“, – aiðkino K. Narvidienë. Kompleksinë parama – iðmokø susiejimas su aplinkosaugos, veterinarijos, maisto saugos, augalø apsaugos, gyvûnø sveikatos ir gerovës reikalavimais bei geros agrarinës ir aplinkosaugos bûklës iðlaikymu ûkyje. K. Narvidienë detaliai iðaiðkino valdymo, tràðø ir augalø apsaugos produktø naudojimo bei geros agrarinës ir aplinkosauginës bûklës reikalavimus. Dalis ið jø galioja ne vienus metus, dalis yra nauji. Tikrintojø þemdirbiai turi nemaþai: Nacionalinë mokëjimo agentûra, Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba, Aplinkos apsaugos agentûra ir kt. Pasak specialistës, daþnai besilankanèios ûkiuose visoje Lietuvoje, Këdainiø kraðto ûkiai yra vieni ið geriausiø, laikosi reikalavimø ir paþangiai bei tvarkingai ûkininkauja. Silpniausia grandis ûkiuose – dokumentacijos tvarkymas. Ûkininkams svarbu domëtis galimybëmis ir reikalavimais, o jei patys nespëja visko sekti – þemdirbiams talkina Lietuvos þemës ûkio konsultavimo tarnybos specialistai. /Nuotr. I. Bajorûnës/

Uþs. Nr. 4 780


2013 m. spalio 15 d.

11

Mieli këdainieèiai ir miesto sveèiai!

Këdainiø senamiestyje dirbantys verslininkai kvieèia Jus daþniau aplankyti jaukias gatveles ir aikðtes, leisti laikà istoriniuose pastatuose ásikûrusiose kavinëse, parduotuvëse, ástaigose. Kiekviena ið jø turi savità veidà, kiekviena siûlo skirtingas paslaugas, prekes, bet visos vienodai svetingos ir ðiltos. Senamiesèio verslininkai buriasi á neformalià bendrijà ir visi kartu siûlo Jums su ðiais „Rinkos aikðtës“ kuponais staigmenas, nuolaidas, iðskirtinius pasiûlymus. Iðsikirpkite kuponà, ateikite á senamiestá, naudokitës verslininkø pasiûlymais!

Iki susitikimo Këdainiø senamiestyje!

Darbo laikas: I–V nuo 11 iki 22 val., savaitgaliais – iki 24 val. Didþioji g. 4

Perkant vienà picà, antra – tik 1 centas! Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Didþioji g. 36, tel. (8 347) 51 500.

Penktadieniais – muzikiniai vakarai! Kvieèiame maloniai praleisti vakarà skambant linksmai ðokiø muzikai. Nuolaidos, akcijos ir staigmenos – nuo 19 valandos!

visiems lietuviðkiems patiekalams bei desertams taikysime 10% NUOLAIDÀ! Laukiame Jûsø!!!

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

„Stikliø namas“ kvieèia këdainieèius ir miesto sveèius ásigyti autoriniø Lietuvos menininkø darbø: juvelyrikos, keramikos, porceliano, ðilko ir odos darbø, paveikslø. Visiems papuoðalams – 5 procentø nuolaida. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Didþioji g. 6, tel. 8 616 50 470.

Didþioji g. 58, tel. (8 347) 50 080

Senoji g. 16, tel. (8 347) 67 224, el. paðtas viesbutis@hotelsmilga.lt

Pateikite ðá kuponà mûsø restorane ir

Meno dirbiniø salonas

2 naujos kartos korekciniai læðiai (akiniø stiklai) 340 Lt uþ vieno kainà – 170 Lt

Didþioji g. 2, tel. 8 620 41 200

Tik su ðiuo kuponu – net

nuolaida ðeimos fotosesijoms!

Parduotuvë „Autodalys“ Automobiliniams lynams (sankabos, rankinio stabdþio, akseleratoriaus, spidometro) – Vaikðtinëjant po senamiestá nusidëvëjo batø pakulnës?

Jûsø batus pakalsime per 15 minuèiø ir tai kainuos tik 10 litø! Ar gali bûti pigiau ir greièiau?

Sveèiø namai ir restoranas

„Novus Rex“ Perkant 5 l alaus bokðtà (45 Lt), 1 val. biliardà galësite þaisti nemokamai! Penktadiená ir ðeðtadiená mes dirbame net iki 2 val. Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu. Didþioji g. 52, tel. (8 347) 55 555, el. paðtas info@novusrex.lt

15 proc.

Didþiosios Rinkos aikðtë 6-5, tel. 8 678 72 397

VYNUI

20 proc.

10 proc. nuolaida. Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 53 297

NUOLAIDA!

Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu!

Smilgos g. 8A, tel. (8 347) 56 863

Visiems tapetams – 10 proc. nuolaida Pasiûlymas galioja tik su ðiuo kuponu.

Senosios Rinkos aikðtë 5 (áëjimas ið vidinio kiemelio pusës)

Tel./Faks.: (8 347) 30 503, 8 620 61 246, 8 657 45 966, el. paðtas kedainiu.geodezija@gmail.com.

Topografinës ir geodezinës nuotraukos. Sklypø geodeziniai matavimai. Pastatø ir statiniø nuþymëjimas.

Þemës sklypø formavimo ir pertvarkymo projektai. Su ðiuo kuponu visiems darbams taikome 10 proc. nuolaidà!

Didþioji g. 40, tel. 8 656 68 667 Pasiraðiusiesiems apskaitos sutartá metams pirmo mënesio kaina – tik 1 Lt! Antrà ir treèià mënesius taikoma 50 proc. nuolaida nuo sutartos kainos.


16

2013 m. spalio 15 d.

Bemokslis kryþdirbys svajojo pakilti á dangø Auðra MALINAUSKIENË

Originaliausias savamokslis skulptorius V incas Svirskis – Vincas viena ið iki ðiol Këdainiø kraðtà garsinanèiø asmenybiø, kurio darbams skirta viena atskira salë Këdainiø kraðto muziejuje. Èia, unikaliø kryþiø apsuptyje, vyksta beveik visi muziejaus renginiai renginiai,, susitikimai susitikimai,, ðventës, o á edukacines pamokas uþsuka tiek mokiniai mokiniai,, tiek suaugusieji suaugusieji..

Paberþës baþnyèioje ðalia buvusio klebono S. Kandratavièiaus ir reþisierës, poetës G. GustytësÐauèiûnienës – liaudies menininko V. Svirskio sukurtas altorius.

Árengë salæ Këdainiø kraðto muziejaus vyr. muziejininkë, gidë Regina Adomaitienë pasakojo, kad vyresniø klasiø mokiniai, taip pat Dailës mokyklos auklëtiniai mëgsta edukacinæ pamokà „Senoji liaudies skulptûra. Kryþiaus simbolis“, kurioje daug kalbama apie skulptoriø V. Svirská, jo gyvenimà ir kûrybà, taip pat vyksta uþraðytø menininko minèiø skaitymas, o viena ið praktiniø daliø yra pieðimas. „Mûsø muziejaus V. Svirskio salëje moksleiviai supaþindinami su maþàja liaudies skulptûra, koplytstulpiais, V. Svirskio kryþiais. Ðià salæ árengëme specialiai, nes norëjome, kad kuo daugiau þmoniø suþinotø apie ðá kryþdirbá, gyvai pamatytø jo darbus“, – kalbëjo R. Adomaitienë.

Mëgsta pieðëjai Paðnekovë ðypsosi, kad labiausiai V. Svirskio salæ mëgsta Dailës mokyklos mokiniai ir jø mokytojai, taip pat mûsø kraðto mokyklø dailës mokytojai. „Iðklausæ paskaità apie droþëjà, vyresni mokiniai ir suaugusieji ðioje patalpoje ið natûros pieðia, tapo kryþius. Tokiu bûdu susipaþástama su V. Svirskiu ir bandoma pieðti kai kurias detales ar visà kryþiø, ekspozicijà“, – sakë R. Adomaitienë.

Iðsiskiria specifika Liaudies menininko darbais

/Nuotr. autorës/

domisi ir suaugusieji, ypaè èia traukia besidomintieji kryþdirbyste, liaudies menu, etnokultûra. „Tiesà sakant, ádomi edukacinë pamoka „Senoji liaudies skulptûra. Kryþiaus simbolis“ nëra labai populiari, nes ji turi tam tikrà meninæ, su kryþdirbyste susijusià specifikà. Nepaisant to, V. Svirskio kryþiai yra unikalûs ir jais labai domisi turistai ne tik ið Lietuvos, bet ir uþsienieèiai“, – teigë R. Adomaitienë. Beje, kryþdirbystë yra átraukta á UNESCO tautinio paveldo sàraðà, todël galime pasidþiaugti, kad unikalûs mûsø kraðto savamokslio skulptoriaus darbai yra ir bus saugomi ne tik ðalies, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

nininkas, per visà savo gyvenimà sukûræs daugiau kaip 230 originaliø, menine forma nepakartojamø koplytstulpiø ir kryþiø, ið kuriø iki ðiø dienø iðliko vos pusðimtis. Këdainiø kraðto muziejuje saugoma aðtuoniolika. Paberþës baþnyèià, ðalia kurios skulptorius gyveno 1863-iøjø metø sukilimo metais, puoðia jo droþtas altorius ir keletas kryþiø. Keletas menininko kûriniø yra prie Bakainiø piliakalnio Surviliðkio seniûnijoje, Panevëþio rajono Krekenavos baþnyèioje, Þibartoniø kaimo kapinëse, dalis droþiniø eksponuojama krikðèionybës parodoje Vilniuje.

Neturëjo namø Vyr. muziejininkë pasakojo, kad V. Svirskis neturëjo savo namø, todël gyvendavo ten, kur tuo metu droþdavo kryþius ir koplytstulpius. „Laikinais liaudies menininko namais kûrybos proceso metu tapdavo darþinë, kurioje jis glaudësi kartu su savo droþiniu. Beje, niekam neleisdavo paþvelgti á kryþiø, kurá parodydavo tik kai bûdavo baigtas. Uþ darbà V. Svirskis imdavo labai nedidelæ pinigø sumà – 10– 12 rubliø, ið kuriø vienà visada palikdavo ðeimininkui tardamas: „Prisidedu prie kryþiaus ir að“, – kalbëjo R. Adomaitienë.

Panaðûs á tikrus þmones Anot paðnekovës, ant V. Svirskio kryþiø ásitaisæ ðventieji atspindi gyvus kaimo, kuriame tuo metu gyveno droþëjas, þmoniø bruoþus. ji, gausûs horeljefai“, – pasakojo „Dël tos prieþasties kunigai R. Adomaitienë. ne visada norëdavo ðventinti Èia pat vyr. muziejininkë pri- skulptoriaus kryþius, sakydami, siminë ir V. Svirkio mintá: „Noriu, kad jis pridroþë visokiø „balvokad mano kryþius bûtø graþus ið nø“, kuriuos nudaþë ryðkiomis visø pusiø, nesvarbu ið kurios pu- spalvomis. Istoriniuose dokumentuose sës þmogus á já beþiûrëtø“. Dël to visø jo kryþiø pagrin- uþfiksuota nemaþai tokiø istorijø. Tuo tarpu V. Svirskis tenorëdus ið visø pusiø supa figûrëlës. jo, kad jo darbai ilgiau stovëtø, toSaugo aðtuoniolika dël juos ir daþydavo“, – ðypsosi R. Paðnekovës teigimu, V. Svirs- Adomaitienë. kis yra unikalus lietuviø liaudies me- Kûrë… skraidyklæ

Këdainiø kraðto muziejaus vyr. muziejininkë R. Adomaitienë veda ávairias edukacines pamokas, kuriø viena skirta þinomam kryþdirbiui V. Svirskiui.

Liudija dokumentas

Turëjo auksines rankas

V. Svirskio gyvenimas apipintas legendomis ir tik vienas dokumentas – Krekenavos parapijos krikðto ir gimimo metrikø knygose áraðytas liudijimas – skelbia, kad jis gimë 1835 metø sausio 28 dienà, o mirë 1916 m. kovo 7 d. Burveliø kaime. Liaudies menininkas gimë Glitënuose, kaimyniniame Panevëþio rajone, o palaidotas Surviliðkio kapinëse.

„Skulptorius buvo bemokslis, taèiau turëjo auksines rankas. Jis savo kryþius darë tik ið àþuolo, ypaè ieðkojo kuo labiau gumbuotø, ðakotø medþiø, ið kuriø kamienø iðkart galëtø iðskobti ávairiø ðventøjø skulptûras, todël jo darbuose ir nerasite pridëtiniø skulptûrëliø. Visi V. Svirskio 4–5 metrø aukðèio kryþiai unikalûs, nes kiekvienà puoðia vis kiti ðventie-

Këdainiø kraðto muziejaus V. Svirskio salë, kurioje esanèius kryþius mëgsta tapyti moksleiviai. Èia taip pat vyksta ir visi muziejaus renginiai.

Vyr. muziejininkë pasakojo, kad bohemiðkumu ir laisva dvasia garsëjæs kryþdirbys bandë pasidaryti ir skraidanèià maðinà. „V. Svirskis svajojo sukurti „Perpetuum mobile“, su kuria galëtø pakilti á dangø. Jis prie rankø prisitaisë kaþkokius paèio pagamintus medinius „sparnus“ ir bandë pakilti á orà. Deja, nepavyko…“ – sakë R. Adomaitienë.

Projektà „Tyliøjø muziejø duris pravërus“ remia

Asmeniniai skelbimai –

Josvainiø g. 41 41,, Këdainiai

Redakcijos tel. 8 605 19 294 (T ELE2) (TELE2) El. paðtas redakcija @rinkosaikste.lt redakcija@ Spausdino UAB

„Rinkos aikðtë“ spaustuvë

tel. 60 763 El. paðtas skelbimai@rinkosaikste.lt

Direktorë-vyr. redaktorë Vitalija Surgautienë tel./faks. 52 444 www.rinkosaikste.lt

KORESPONDENT AI KORESPONDENTA

Irma Bajorûnë Lina Fiodorova Giedrûna Girdenytë

Auðra Malinauskienë Jovita Þebrauskaitë

Tel. 56 51 5111

Tel. 57 771

Stilius, korektûra – Inga Valiukevièienë Rankraðèiai negràþinami. Redakcijos ir straipsniø autoriø nuomonës gali nesutapti

Reklamos vadybininkas – tel. 56 589, el. paðtas reklama@rinkosaikste.lt

Laikraðtis „Rinkos aikðtë“ yra Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys

Steigimo liudijimo nr nr.. 573 Indeksas 67420 ISSN 1648-0376 4 sp. l. Uþs. Nr Nr.. 935 Tiraþas 5 566 egz.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.


2013 m. spalio 15 d.

2013 10 15  
2013 10 15  
Advertisement